Sie sind auf Seite 1von 8

PROIECT DIDACTIC

OBIECTUL: Limba română


DATA: 4.06.2008
CLASA: a VI-a
PROFESOR: Vasile Elena-Adriana
ŞCOALA: ,,Radu cel Mare”- Târgovişte
TITLUL LECŢIEI: Complemente circumstanţiale
TIPUL LECŢIEI: Actualizarea cunoştinţelor
SCOPUL LECŢIEI: fixarea cunoştinţelor despre complement
OBIECTIVE CADRU:
2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
4.Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
2.3.să respecte normele morfosintactice în propoziţii/fraze;
2.5.să-şi adapteze vorbirea la parteneri şi la situaţia de comunicare;
3.4.să sesizeze organizarea morfologică şi sintactică a textelor citite;
4.2.să utilizeze în redactare un limbaj specific temei date.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE:-să definească complementul circumstanţial;
-să identifice complementele circumstanţiale de loc, de timp şi
de mod din textele date;
-să recunoască părţile de vorbire prin care sunt exprimate cele
trei complemente;
AFECTIVE:-să manifeste interes pentru realizarea sarcinilor;
-să interiorizeze aceste cunoştinţe, adoptând o atitudine pozitivă
faţă de ele;
PSIHOMOTORII:- să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite.

METODE ŞI PROCEDEE:-metoda ciorchinelui;


-învăţarea prin descoperire;
-conversaţia euristică;
-explicaţia;
-exerciţiul;
METODE DE EVALUARE:-observarea curentă;
-verificarea orală;
-fişe de lucru

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:fişe de lucru, planşe, tablă, markere

CAPACITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: activitatea frontală în alternanţă cu


activitatea individuală; activitatea pe grupe

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă

DURATA: 50 minute
SCENARIUL DESFĂŞURĂRII DIDACTICE

1.MOMENT ORGANIZATORIC
-se stabileşte ordinea clasei;
-asigur cu cele necesare desfăşurarea lecţiei;
-elevii absenţi şi motivul absenţei lor

2.REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ÎNSUŞITE ANTERIOR:


-se face verificarea temelor atât calitativ cât şi cantitativ;
-reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior se face sub formă de joc:
,,Pălăria magicianului”; într-o pălărie colorată elevii vor descoperi exerciţii
prin care se verifică noţiunile despre complement (anexa 1)

3.CAPTAREA ATENŢIEI
-se desenează un copac pe al cărui trunchi scrie ,,complementul”, iar
pe frunze elevii scriu tipurile de complemente studiate urmând a-l completa
pe parcursul lecţiei cu elementele ce urmează a fi studiate în ora respectivă

4.ENUNŢAREA OBECTIVELOR ŞI TILULUI LECŢIEI:


-anunţ tema lecţiei ,,Complemente circumstanţiale” şi obiectivele pe
înţelesul elevilor;
-notez titlul la tablă;
-solicit scrierea titlului de către elevi, pe caiete

5.PREZENTAREA SARCINILOR DE LUCRU ŞI DIRIJAREA


ÎNVĂŢĂRII:
-precizez sensul cuvântului ,,circumstanţă”(împrejurare, ocazie) şi
atrag atenţia asupra faptului că aceste părţi de propoziţie, complementele
circumstanţiale, arată, în general, împrejurările în care se petrece o acţiune:
locul, timpul, modul etc.
-împart clasa în trei grupe; fiecare grupă va primi o fişă de lucru care
va avea ca sarcină identificarea complementelor circumstanţiale;
-în timp ce elevii rezolvă sarcinile de lucru, pregătesc o planşă cu un
tabel în care aceştia vor fi solicitaţi să noteze ceea ce au descoperit pe fişe;
vor nota cuvântul selectat; felul complementului circumstanţial; întrebările
la care răspunde; elementul regent şi partea de vorbire prin care este
exprimat complementul;
-liderul fiecărei grupe va nota în tabel, prezentând clasei ceea ce au
descoperit ,
-după completarea tabelului se încearcă formularea definiţiilor
complementelor circumstanţiale ,
-se notează pe caiete ,
-se va relua completarea planşei cu copacul complementului; pe
frunzele lui vor fi trecute noţiunile noi descoperite

6.OBŢINEREA PERFORMANŢEI ŞI ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI


-profesorul va face aprecieri după fiecare sarcină de lucru ,
-profesorul sugerează soluţii/reformulează răspunsurile care nu sunt
corect construite sau nu sunt concludente

7.EVALUAREA REZULTATELOR
-ca activitate independentă se propune o fişă de lucru

8.ASIGURAREA RETENŢIEI
-sunt comentate eventualele erori;
-se fixează elementele de noutate;
-se vor face noi precizări

9.ASIGURAREA TRANSFERULUI:
-se va comunica tema pentru acasă: tabelul/pag 218
EXERCIŢII DIN PĂLĂRIA MAGICIANULUI

1.Ce este complementul?


2.De câte feluri poate fi complementul?
3.Întrebările la care răspunde complementul direct şi complementul indirect
4.Precizaţi prin ce părţi de vorbire sunt exprimate complementele subliniate
din propoziţiile următoare:
-Ei trecură pâraiele pentru a ajunge la cabană.
-Să-l întrebi pe dumnealui de această problemă!
-Începui a mă gândi la pornire
-Mă gândesc la ea mereu.
-I-am dat Mariei o carte.
FIŞĂ DE LUCRU
GRUPA 1

Identificaţi în textul dat complementele circumstanţiale:

,,Ies din scorburi jderi şi mâţele sălbatice şi se călăuzesc pe


cărările misterioase…Lupoaicele îşi scot din vetrele de muşchi
puii…”
(M.Sadoveanu)

FIŞĂ DE LUCRU
GRUPA 2

Identificaţi în textul dat complementele circumstanţiale:

,,Azi-dimineaţă, neavând treabă, mă scobor la gârlă. Lăsasem


în ajun undiţa acolo.”
(I.Al.Brătescu-Voineşti-,,Privighetoarea”)

FIŞĂ DE LUCRU
GRUPA 3

Identificaţi în textul dat complementele circumstanţiale:

,,Atunci se întoarse în cancelarie trântind uşa…Şi punând


mâna pe condei scrie băţos şi apăsat…”
(I.Al.Brătescu-Voineşti-,,Blana lui Isaia)
FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ

1.Pune ,,X” în dreptul propoziţiilor în care se găsesc complemente


circumstanţiale de loc:

Copiii sunt afară.


Nu vorbi fără a cunoaşte situaţia.
El locuieşte departe de şcoală.
Nu vor sta lângă tine.
Băiatul mă privea mirat.

2.Completează spaţiile libere, punând complementele circumstanţiale de


timp potrivite:

S-a întors acasă …….


Înainte de …………te-a sunat.
……..te-a zărit în faţa casei.
Mihai a ajuns la gară înaintea ………
………am avut o zi grea.

3.Continuă textul următor, astfel încât să ai cel puţin cinci complemente


circumstanţiale de mod. Subliniază-le!

,,Se lăsase întunericul.Avea impresia că nu va mai găsi niciodată


drumul spre cabană. Deodată, însă, de departe se auzi………………….