Sie sind auf Seite 1von 4

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a VIII-a
Subiectul: Atributul. Părţile de vorbire prin care se exprimă atributul
Tipul lecţiei: mixtă
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1. Să sistematizeze cunoştinţe despre părţile de propoziţie şi despre atribut.
O2. să definească atributul, atributul acordat/neacordat
O3. să recunoască atributul în exemplele propuse
O4. să recunoască părţile de vorbire prin care se exprimă atributul
Competenţe specifice:
1.4. – să sesizeze corectitudinea gramaticală a unui enunţ şi/sau a
formelor lexicale
2.2. – să construiască propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere
gramatical
3.4. – să sesizeze corectitudinea utilizării categoriilor gramaticale
învăţate
4.3. – să scrie propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical,
folosind corect semnele ortografice şi de punctuaţie
STRATEGII DIDACTICE
a) metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, descoperirea,
demonstraţia, explicaţia, lucrul cu manualul, exemplificarea
b) resurse materiale: tabla, caietele elevilor, creta, manualul, fişe de lucru,
foaia de flipchart
c) forme de organizare: frontală, individuală
d) timp şi spaţiu: 90 de minute,( lecție- bloc), sala de clasă

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Programe şcolare pentru clasele V-IX, Chișinău, 2010.
Limba şi literatura română pentru clasa a VIII-a, Chișinău, Știința, 2013.
Pamfil, Alina, Limba şi literatura romană în gimnaziu.Structuri didactice
deschise, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2003
Popescu, Ştefania, Gramatica practică a limbii române, Editura Lider,
Bucureşti, 1997

SCENARIUL DIDACTIC

1
Metode şi
Timp Resurse
Momentele lecţiei procedee

1.Evocare Se notează absenţele în catalog. Se verifică 5’ Conversaţia Elevii,


Momentul dacă elevii au pe bancă materialele necesare Conversaţie catalogul
organizatoric desfăşurării lecţiei. euristică, Elevii, caietele
Verificarea Profesorul verifică tema pe care copiii au exemplificare, de temă
temei de casă avut-o de rezolvat acasă. exerciţiul
2. Realizarea Pe o foaie de flipchart, profesorul are 2’ Foaia de
sensului desenat un copac cu 17 crenguţe. flipchart
Elevii vor avea de scris, pe câte o crenguţă, „Copacul
Captarea câte o caracteristică a fiecăruia, care să ideilor”
atenţiei completeze propoziţia „Eu sunt un copil....”,
scisă pe trunchiul copacului. Tabla,
Prima caracteristică va fi exemplificată de
către profesor. caietele
elevilor
Profesorul va cere elevilor să extragă una
Anunţarea dintre propoziţiile nou formate şi împreună 1’ Brainstorming
subiectului şi a cu profesorul să menţioneze din ce părţi de
obiectivelor propoziţie este formată.
Profesorul va conduce elevii spre subiect şi
predicat şi va cere de la ei să menţioneze că
sunt părţi principale de propoziţie, care
răspund la întrebările „cine” şi „ce face”,
pentru ca mai apoi să descopere atributul pe Conversaţia,
care l-au menţionat chiar ei, care va explicaţia
răspunde la întrebarea „ce fel de”
Astfel, li se va preciza elevilor titlul lecţiei de
zi, „Atributul”, care va fi scris pe tablă.
Profesorul va prezenta noile cunoştinţe
după următoarea shiţă:
Definiţie:
Atributul este partea secundară de
propoziţie care determină (depinde de) un
substantiv sau un înlocuitor al acestuia 20’
(pronume sau numeral cu valoare
substantivală), pe care îl precizează sau îl
identifică, indicând o caracteristică sau o
calitate a acestuia.

Răspunde la întrebările:
o care?
o ce fel de?
o a / al / ai / ale cui?
o cât? ; câtă?; câţi? ;

2
o câte?
Atribute omogene, eterogene –p.126
manual
Ex.5, p.126- manual
Tabla, caietele
În funcţie de părţile de vorbire prin care este elevilor
exprimat, atributul poate fi:
o adjectival
o substantival
atunci când este exprimat printr-un
a) adjectiv:
o propriu – zis:
Fulgii mari cădeau pe stradă.

→ce fel de fulgi? - mari = adjectiv


propriu – zis cu funcţie sintactică de
atribut adjectival
o provenit din alte
părti de vorbire cu valoare de
adjectiv:
 verb la
participiu:
Cartea citită este a lui.
→ care carte? ; ce fel de carte? – citită
= adjectiv provenit din verb la
participiu cu funcţie sintactică de
atribut adjectival
 numeral cu
valoare adjectivală:
El avea doisprezece ani.
→ câţi ani? – doisprezece = numeral cu
valoare adjectivală cu funcţie sintactică
de atribut adjectival
b) substantiv:
o în cazul Acuzativ

Prinţul a cunoscut o fată de împărat.


→ ce fel de fată? – de împărat =
substantiv comun cu funcţie sintactică
de atribut substantival prepoziţional

o în cazul Genitiv

Fata zmeului era urâtă şi rea.


→ a cui fată? – (a) zmeului =
substantiv comun cu funcţie sintactică

3
de atribut substantival genitival

3. Reflecții Ex. 4, p.126 din manual- oral 14’ Exerciţiul Fişe de lucru

Li se oferă elevilor câte o fişă în care vor


avea două fragmente din descrieri literare si
li se va cere să identifice felul atributelor
subliniate şi să încerce să explice de ce au Explicaţia,
fost folosite, astfel profesorul explicându-le conversaţia
valoarea stilistică a atributului adjectival.
Elevii vor scrie în caiete următoarea
observaţie:
Atributul adjectival exprimat prin adjectiv
propriu-zis, prin verb la participiu sau
gerunziu, are valoare stilistică de epitet.

Ex. 7,8 –p.127

Atribut acordat/neacordat- p. 127

Ex.6,9,p.127
4. Extindere Ex. 3, p.125 -15min. 3’ Conversaţia, Tabla, caietele
Opțional: ex. 9, p.127-20 min. explicaţia elevilor
(pentru I oră)
Ex.11, p.128- 10-15 min.
Opțional: De redactat o descriere, ex.14,p.128-
25min.