Sie sind auf Seite 1von 4

5:19 AM Farhan J.

Mamasaraya Company
08/13/19
Accrual Basis
Profit & Loss
July 2019

AQAAAAkFAS
AQAEF1Byb2Z Jul 19
pdCAmIExvc3
AAAAAAAAAA
Ordinary Income/Expense
MAAAAAAAAA
AAAAAAABAA
AAAAAAAAAA
AA Income
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAASales
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA Sales Discount -46,730.00
AAAAAAAAAA Sales - Other 4,811,430.00
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAATotal Sales 4,764,700.00
AAAAAAAAAA
AAAAAAAABEService Income 38,650.00
VwEAMgALAA Total Income 4,803,350.00
EAAAAAAAAA
AQANAQEH4w Cost of Goods Sold
cfB+MHAAABA
AAAAAAAAAACost of Goods Sold 3,262,160.00
AAAAAAAAAACost of Sales
AAAAAAAAAA
A80RXBQByBg COGS - Variance 14,120.00
H/AAAAAAAA
AAAAAAAAAATotal Cost of Sales 14,120.00
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA Total COGS 3,276,280.00
AAAAAAAAAA
Gross Profit 1,527,070.00
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA Expense
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAABank Service Charge 2,500.00
AAAAAAAAAACommision Expense 101,506.50
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAADepreciation 39,583.34
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAGas and Fuel Expense 8,500.00
AAAAAAAAAAInsurance Expense 2,000.00
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAInterest Expense 15,000.00
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAMiscellaneous Expense 2,600.00
AAAAAAAAAARepairs and Maintenance 10,500.00
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAASalary Expense 150,000.00
AAAPj/vAJBcm
lhbAAAAAAAASecurity and Janitorial Expense 128,000.00
AAAAAAAAAASupplies Expense 85,000.00
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAATaxes and Licenses 11,000.00
AAAAAAAAAA
BAyMjIyMjIQA Transportation Expense 1,200.00
Pj/vAJBcmlhbAUtility Expense 133,520.00
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA Total Expense 690,909.84
AAAAAAAAAA
Net Ordinary Income
AAAAAAAAAA 836,160.16
AAAAAAABAy
Other Income/Expense
MjIyMjIQAPj/kA
FBcmlhbAAAA
Other Income
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA Interest Income 7,830.37
AAAAAAAAAA
Total Other Income
AAAAAAAAAA 7,830.37
AAAABAyMjIy
Net Other Income 7,830.37
MjIQAPj/vAJBc
Net Income
mlhbAAAAAAA 843,990.53
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
ABAyMjIyMjIQ
APT/vAJBcmlh
bAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAB
AyMjIyMjIQAPL
/vAJBcmlhbAA Page 4 of 4
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA