Sie sind auf Seite 1von 3

SEPTEMBER 5, 2018 WEDNESDAY 10:00- 10:50 SCIENCE 3

I. 1. Identify the parts of the ears and its


7:00- 7:20 TEACHER’S PREPARATION function, and
7:20- 7:40 FLAG RAISING CEREMONY 2. Identify proper ways of caring the
7:40-8:00 TOOTHBRUSHING (S3LT-IIa-b-1)
8:00- 8:50 ENGLISH 3 II. A Identifying the parts of the ears and
I. Note details in a given text (plot) the proper ways of caring the it.
Long vowel word ending in silent e as in bake B. Science CG , TG pp 50-53, LM pp 53-56
II. A. Noting details C. a big poster of the parts of the ears
B. EN3RC-II0-2.2, CG, TG, LM III. Learning Tasks
C. Teaching chart about plot as element of a A. Preliminary Activities
story 1. Drill
III.A. Drill on words ending in silent e: long /a/ 2. Review
B. Recall the story preparing for the big day 3. Motivation
by answering WH- questions B. Developmental Activities
C. Posting answers on the board 1. Presentation
D. More word drill and activities on words 2. Discussion
ending in silent e:long /a/ 3. Activity
E. Discuss plot as element of a story by C. Generalization
answering questions about the story. D. Application
IV. Prepare song and dance group presentations IV. Evaluation:Label the parts
about the events in the story.
V. Present your outputs tomorrow.

8:50- 9:40 MATHEMATICS 3


I. Visualizes multiplication of numbers 1 to 10 by 6,
7, 8 and 9.
(M3NS-IIa-41.3)
KBI: Orderliness V. Assignment:
II. A Stating multiplication facts for numbers up to Why are the ears important?
10.. Remarks: No. of learners within mastery level: ______
B. Math CG, TG pp 138-1143, LM pp. 116-118 No. of learners needing remediation: ______
C. Flash cards of multiplication tables
III. Learning Tasks 10:50- 11:30 ARALING PANLIPUNAN 3
A. Preliminary Activities I. Naisasalaysay o naisasadula ang kwento ng mga
1. Drill makasaysayang pook pangyayaring
2. Review nagpapakilala sa sariling lalawigan at mga karatig
3. Motivation nito sa rehiyon. ( AP3KLR-IIab-1)
B. Developmental Activities II.A. ARALIN 1.1. Pinagmulan ng mga Lalawigan
1. Presentation sa Kinabibilangang Rehiyon
2. Discussion B. Aral. Pan CG, TG pp 98-106 , LM
3. Activity C. Flashcard , Kasaysayan ng mga lalawigan
C. Generalization III. A. Pamamaraan:
D. Application 1. Paunang Pagtataya
IV. Evaluation 2. Tukoy – Alam
Activity 4 in the LM p. 118 3. Tunguhin
V. Assignment: 4. Paglalahad
Using Manila paper write the multiplication 5. Pagtutro At Paglalarawan
table of 10. Be able to recite them in class tomorrow 6. Paglalahat / Pagbubuod
7. Pagtataya
Remarks: IV. Ipagawa ang nasa Natutuhan Ko sa LM p. ____
No. of learners within mastery level: ______ V. TAKDANG - ARALIN:
No. of learners needing remediation: ______ Magsaliksik sa internet o mga libro kung
ano’ng tiyak na batas ang
9:40- 10:00 RECESS bumuo sa mga lalawigang sa sariling rehiyon

Remarks:
No. of learners within mastery level: ______
No. of learners needing remediation: ______
1:00- 1:30 SRT 2. Tukoy – Alam
3. Tunguhin
I. Reads a story 4. Paglalahad
II. Reading a Story 5. Pagtuturo At Paglalarawan
III. A. Reading by the teacher 6. Paglalahat / Pagbubuod
B. Reading by group 7. Pagtataya
IV. Reading by individual IV. Ebalwasyon:
IV. Practice reading at Home Pasagutan ang Linangin Natin, p. 43.
Tapusin ang talaan. Sa pangalawang kolum, ipasulat
1:30- 2:20 MOTHER TONGUE 3 ang tiyak na ngalan ng pangngalang pambalana na
I. 1. Read aloud grade level text with an accuracy of 95 – nasa unang kolumn. Sa ikatlong kolum, ipasulat ang
100% with proper expression. (MT3F-IIa-c-1.4) dalawang pangungusap gamit ang mga ngalan na
2. Use words unlocked during story reading in nasa una at ikalawang kolum.
meaningful contexts. (MT3VCD-IIa-b-1.4) V. Takdang - Aralin:
3. Identify the important story elements such as Ipagawa ang Pagyamanin Natin, p. 44.
setting,
Sabihin sa mga bata na makipanayam sa isang
character, and plot. (MT3RC-IIa-b-4.5)
katulong sa paaralan. Pasulatin ang mga bata ng
4. Identify interrogative pronouns. (MT3G-IIa-b-
2.2.3) tatlong pangungusap tungkolsa mga araw-araw na
gawainng kinapanayam.
KBI:Caring for one’s home & immediate
surroundings Remarks:
No. of learners within mastery level: ______
II. A. 1. Identifying the important story elements. No. of learners needing remediation: ______
2. Identifying interrogative pronouns in the 3:10- 3:50 MAPEH 3
sentences. I. 1. Determine conditioning and flexibility exercise
3. Showing love for reading by listening that will improve body posture
attentively during story reading and making comments 2. Execute correctly leg and arm stretching
or reactions.
exercises to improve body posture
COMMUNITY: Taking care of each own home,
surroundings, and family safety
3. Participate actively in enjoyable physical
B. MTB-MLE CG, TG pp 114-116, LM pp113-118 activities
C. Story “Mila’s Promise” by Lilibeth A. Magtang (PE3PF-Ia-h-16 )
big picture of a house, pictures of flowering KBI: Cooperation , Alertness ,Self
plants in pots, paints, soft/hard brooms and dust pan, Discipline
dusting rugs, floor wax, vacuum cleaner, etc.
III. Learning Tasks II.A. Conditioning and flexibility exercises
A. Preliminary Activities B. PE CG, TG pp 59-66, LM pp 282-290
1. Drill C. mat, CD cassettes,pictures
2. Review III. Learning Tasks
3. Motivation
A. Preliminary Activities
B. Developmental Activities
1. Presentation
1. Drill
2. Discussion 2. Review
3. Activity 3. Motivation
C. Generalization B. Developmental Activities
D. Application 1. Presentation
IV. LM activity 2 p 118 2. Discussion
V. Practice reading at home. 3. Activity
Remarks:No. of learners within mastery level: ______ C. Generalization
No. of learners needing remediation: ______ D. Application
2:20- 3:10 FILIPINO 3
I. Nagagamit ang pangngalan sa pagsasalaysay IV. Study the illustrations. Put a double check (√) if
tungkol sa tao, bagay, it shows body conditioning and flexibility and a
lugar, at pangyayari single check (√) if not.
( F3WG-IIa-c-2) V. Ask the pupils practice at home the proper
II. A. Paggamit ang pangngalan sa pagsasalaysay execution of conditioning and flexibility
tungkol sa tao, bagay, exercises that they learned. Ask them to study about
lugar, at pangyayari locomotor and non-locomotor movements in
B. Filipino CG, TG pp 80-81,LM personal and general space
C. Tsart, kopya ng estorya Remarks:
III. Pamamaraan: No. of learners within mastery level: ______
1. Paunang Pagtataya No. of learners needing remediation: ______
3:50- 4:20 ESP 3
I. Nakapagpapadama ng malasakit sa kapwa na may
karamdaman sa pamamagitan ng mga
simpleng gawain sa pagdalaw, pag-aliw, at
pagdadala ng pagkain o anumang bagay na
kailangan
(EsP3P- IIa-b – 14)
KBI:Malasakit

II. A. Aralin 1: Mga May Karamdaman: Tulungan


at Alagaan!
B. EsP 3 TG pp30-33,LM pp 62-72, and CG
C. larawan ng taong maysakit na inaalalayan ng
isang kaibigan o kapamilya
III. 1. Paunang Pagtataya
2. Tukoy – Alam
3. Tunguhin
4. Paglalahad
5. Pagtutro At Paglalarawan
6. Paglalahat / Pagbubuod
7. Pagtataya
IV. Mula sa inyong guro, ang bawat pangkat ay
bubunot ng nakabalot na
papel na may nakasulat na sitwasyon.
Matapos na pag-usapan ito sa grupo ay isa-isa
itong isasadula sa harapan ng klase. Ipasadula ang
kalagayang nakuha ng bawat pangkat. LM p. 65
V. Bigyang papuri ang mga mag-aaral sa nagawa.

Remarks:
No. of learners within mastery level: ______
No. of learners needing remediation: ______

4:20-4:50 SUPERVISED ACTIVITIES


4:50- 5:00 FLAG RETREAT