Sie sind auf Seite 1von 1

TIÊU ÂM TRONG (XPLE) CẤU TRÚC BÁN Ô HỞ THANH REN

BOÏC PHUÛ BAÙCH TREO Hanger Rod


ACOUSTIC DUCT LINER (XLPE) FLEXIBLE CROSS-LINKED
Cover Plate
SEMI OPEN CELL POLYOLEFIN CAÙCH NHIEÄT
INSULATION

150
ỐNG TOLE BÊN NGOÀI
EXTERNAL G.I DUCT

OÁNG NÖÔÙC CHILLER


CHILLER WATER PIPE

GOÂIÙ ÑÔ Õ
SUPPORT

BẢO ÔN BẰNG POLYOLEFIN LIÊN KẾT HÓA HỌC


BỀ MẶT CÓ LỚP NHÔM ALUPET, TIÊU CHUẨN BS 476 CLASS 0
iNsulation CROSSLINKED POLYOLEFIN FOAM
TIÊU ÂM TRONG (XLPE) CẤU TRÚC BÁN Ô HỞ (IXPE) WITH ALUPET FOIL, BS 476 CLASS 0
ACOUSTIC DUCT LINER (XLPE) FLEXIBLE CROSS-LINKED
SEMI OPEN CELL POLYOLEFIN

EXTERNAL G.I DUCT


ỐNG TOLE BÊN NGOÀI

CHI TIẾT CÁCH ÂM BÊN TRONG ỐNG GIÓ CAÙCH NHIEÄT IXPE COÙ MOÄT LÔÙP NHOÂM DAÙN SAÚN
INSULATION IXPE WITH ALUPET FOIL
DUCT INTERNAL ACOUSTIC DETAIL
®­êng kÝnh èng
DIAMETER DN >=300 DN 150 - 250 DN 80 - 125 DN 40 - 65 DN 15 - 32
( MM )
chiÒu dÇy b¶o «n
insulation thickness 50 40 30 25 20
(mm)
vËt liÖu b¶o «n AEROFOAM XLPE (K=0.032 W/m.K at 23oC,µ=54700 )
insulation meterial DUØNG CHO CAÙC ÑÖÔØNG OÁNG NÖÔÙC LAÏNH ÑI TRONG PHOØNG MAÙY
chiÒu dÇy b¶o «n
insulation thickness 50 40 30 25 20
(mm)
BĂNG KEO ALUPET BỌC TẠI vËt liÖu b¶o «n AEROFOAM XLPE (K=0.032 W/m.K at 23oC, µ=54700)
MỐI NỐI CÁCH NHIỆT insulation meterial
ADHENSIVED ALUPET TAPE CHI TIẾT "A" chiÒu dÇy b¶o «n
AT CONNECTED INSULATION insulation thickness 50 40 30 25 20
DETAIL "A"
(mm)
vËt liÖu b¶o «n AEROFOAM XLPE n - clad (DENSITY 29KG/M3)
insulation meterial

chi tiÕt b¶o «n èng n­íc l¹nh


chilled water pipe insulation detail

CÁCH NHIỆT BẰNG POLYOLEFIN FOAM, LIÊN KẾT HÓA HOẠC CẤU TRÚC Ô KÍN, LỚP FOIL ALUPET VÀ CÓ 1 MẶT KEO
TIÊU CHUẨN CHỐNG CHÁY BS 476 - PART 6 (CLASS 0), HỆ SỐ DẪN NHIỆT 0.032 W/m.K TẠI 23°C
ỐNG GIÓ CHEMICAL CROSSLINKED CLOSED CELL POLYOLEFIN FOAM INSULATION
WITH FACTORY APPLIED ALUPET FOIL AND ACRYLIC ADHESIVE BACKING
FIRE STANDARD BS 476 CLASS 0, THERMAL CONDUCTIVITY 0.032 W/m.K @ 23oC
CÁCH NHIỆT
THERMAL INSULATION
ALUPET TAPE RON CAO SU
BĂNG KEO ALUPET RUBBER GASKET
THERMAL INSULATION SEALANT BĂNG KEO ALUPET
CÁCH NHIỆT SEALANT ALUPET TAPE

DUCT DUCT
ỐNG GIÓ ỐNG GIÓ

CHI TIẾT "A" NỐI ỐNG


DETAIL "A" DUCT CONNECTION

CHI TIẾT CÁCH NHIỆT BÊN NGOÀI ỐNG GIÓ


DUCT EXTERNAL INSULATION DETAIL