Sie sind auf Seite 1von 612

K

T E
A
AE
B
.A AO
2
X
A

T
MH
|||-l" [

"mv
(C
.…
rm
n.…

ſu…
d

..a
&
.m
c

c
n

E
S

ſi,
s
T
I
a

r
o
:
tradacus Theologicus, & Scholaſticus.
[» due: libro: nil-utm.
Avrons

10. RODOLPH. LAVATEKO Tigun'no,


AD
im-Iju Reipub. Hammmnſi: Senatur». U;.
CvM |

Triplici I N o 1 e E. me autorum qui cicancur; al


nero locorum ſcripturae qui CXplicantur,
caccio rerum, &vcrboru mmaxì—
mè nocabilium.

(1 %
efi ſi

Z
.'U‘“ U

Impen ſis Conradi Bicrmanm'òc C011


ſort. proſtat in nundini‘s
FRANCOFVRTL
I
clo. 1 ?' °
- ‘
' '
: ' .' '. "\
J _ .
, . I :, -
\ \ l
'— - — J: A a- ‘ ‘ '

:À '\/ hà ‘— - !

' Ad “Q".

' .

:... ; (.. .)’.Z) ' !!. .lz-IÎE-o

f‘ ** . . .’ * - - Y
.-, ‘ Oil-TAV}... ..: , \L ao};
\) . _
' ‘

( (\ … *
,

' . A " . ..

…‘-*..'I—. 92: tt‘\' ‘3-‘\'\‘ *; A \î‘:\. .

ſ- "' ')
\

-: * =… rramſî‘mwſio .:.; ) . a .e! …'uſi. “

..lo u;l”of'3‘n11. l'l'l"-'|'A (J; :

.it,. um. 4-0.“ '.u um Wu: ;.


' ' \
-!‘oJſiſi-L :L'AA .' .

‘\

"
idujſa «‘n‘-q
”\
v’ “\ Où . .. '
{. * no '

"
"_ \’, . >
?‘ :’ ' n \ -
.. '
‘-'“ .|’ ‘ *
.
' 'A‘-.* “" .” ' 1- kl
. . . - ., .
‘Y—ſſ-..- “- "'

fl », '
J.

. .
., , :" :*..‘mm'uſſ‘ .. o . a ". -
W .) ”Luann! .. ». '

o
. . ‘
..:, .,’ -' ." ".'. ""
(L\IXJJ-bnc-n .L. -- o i o. ,—

. . . ..
" . ‘ .
l' _: ld ] {“ . ' \ I L
ſi ‘
CIS};
ſi',_ſi
G;;szſſs‘îsmmnoye
ſiſijſiſiKEf—‘DIGNLT‘ATE; ET
'
-.' ‘. ,. .: :?
._ſi,.-,-; ‘ :1'{
'. :::: - ., _ ;... . , .. ſi
. DI.-XHLXMANROMWM ' - - . ;
.-’ DR. Guru x‘pſio de Reds. LC. : ‘ . ſſ
\, “_ ſiCossſi .. .. .
Du. ALntkroBord'mfélſſtlſiCſi_ ' yìſſi"
DN. loANN'xHfl-eùnd'c. °» ”’
Cameratiix. - . ' ! ..,-'.;
'Du‘ſi— zona:…) porgkffek. = ſſ …."
] DM.,
, … Cammino Con ìszſi
FxſcQ‘Praſſcſc manno,-ſi ſſ ’ ,ſſ‘ſi
. Cicci-Mine virſs prùdéntiflìn-iis l‘nclut'z Rgîpubſiſſ
" ‘ Hmmònenſiszemuhvuw
Î-" ki; colencſihsz !
k-Wiflbſhzuffin
d..] ’. una.-iì ſu- L'inno-151

' ſi , .…ſirl " }’ "..'-1Îſſ|:‘i\_ſſ _ſſfk-vb


… , A," Ìerè _blenmum off, mig…-3,
, fièi, &àmpli mw V-"eſik qua-Î
‘ſi‘ſi , ad mum. & cenerqhmmmùx
' ..,I …. .' v e‘…-..}
f. - WEB-13° Ds.,DN-l-hſixDR—ſiſi
… Lam.,ſſſucîoiiicupiſſ Èòxbzxsxîiîì
. U uil-IadîìîùòcRîne'ck, D
Coriſil.,Czſarcum Bcc. D N, me'ùzſiìiſſ
_ . um iti HoìkùlhſiCclſitudixìis 'ſiſzſſ
dèéfiiî Ìouthariffinùìn viro:
dzùxr‘zſigobilcs'Brimnnps , Ìhd'mar‘n Sega-"'.,
omhf d'odmî'z
fixin'nlaſiriffimòs, amìcſſos 'r'rìeos fifigu‘kſi: "
. . ſ * :
".—‘ -" -ìu-‘…l. À.- _._—‘ſſ‘ _ſſ
*- «

‘ rds—,lbi ‘oſtquam ad oſcul‘um :.de , qu’


Qelfickzdjnjs the gd ſſirztìda eſl: dementia &
humanitas , Qîllîxq , o‘ eius dc yariis rebu_sſi acſ
ſtupgèfnkvlàuedodòlatinò-mdò‘céllſſè,
modò naki-cè,
ca.-pic. Incidic-{empires
tum per.ezudin'ffimos ncé‘tere
Ocſſcallîone31Î’E]ùzſtio
mè} mac-'na; «YEN-: feiu‘fflc'nuìuſſc Cugnoſirio ab
Hugonc Bruogthododobſſili A 11ng vchemcn—
cer vrſiz , & publico:d ſcri am
co Moguntiz edi—
to acritcr ninjs'xſi: Dcaſiq'ua unn
Cclſicudo eius &me Baibùcircclcmamiffiffiè
audiuiſſec, pqflquamìm
ad Muſas mchs rediſſil x_dc'é mſſ'ca'sſiagq'uelffiiùs
diſigcnciſiujìn adgò

articuh ſenſum inquinare con ai , autorîbùs


quot uor quidem’ éxîimea bi liothèczſſvel
aliungc mutuoſihab'crc potcràm-éfèfloſrw-ò
mai.]zxeiudicip cuolu'cis. Repìjſiriſſ nguum
amiammioriſezxtenſidarum ' pzxicazy in
rcprobrum ſenlùm traétum hoc;ipſQ,-qui eſt
deſidgſcgſinfil ["E'S v C 53 l‘sl'r‘,’no
cùbdènh‘ncgfihtſhgſſs 1 adſſinſerognpn—
' 'ffflipro Îeſſ—Z
{Wir-a,, 3qu ihferùaiîbîxàpaniffi _ doiogbſisv4ſſ
Fui ‘ànjibiisl; fiofinulfîs'denîgug dc taafiſigc
ſc'gfgſa Chriſti ifi-Acheſoſiifcìzſi‘c‘mzpmſiſſaigfof
\: us. .‘ "," """. Ptſiitèîſilînxfflexgéſſcauf.
" ;‘ſi. ”ſi '"" _
{'îcznieezinxoepsjffièzgaoffiffi—uſiìsffiuj di‘
ciîîs‘ gduèrſàriaſiqu'a': 'Vidcbancu‘r ex‘dmpl us.’
agrdrîbùà ùòta'tù d‘ſgyîìoià': nqjîſſjlfificmſiìhf
hù'nèfin'qſh,‘\ſifalìélùéifickòfépefii'àj camera:-'
-1r--—
!; .E‘-.L. 214.42 a ſſr— “… '.,uz‘hu ' ”Il
n
zmlumeſſn ſſxadigorgmv,-vel publiqfflx
' _ iii vmquamfacctem, ſed potius vtdmmenſo
vecimisſſ cognoſccrxdz— delidcriq quo a:!ìuae
bzìhcaliquq modq Wiztàgexcm , & de, ſenſu
"'
huggs agricſſldi vel-publica? \(ſſc ! Fuſing-kim incerto:
gacusſolidius , &.rcdziſiusjzſho ;_empoxc &]oco
mſieſcgem.‘ſiAcckìi.n-m®rſiim vtab amicismeis
fautorizbus , imprimisſſſſvcrò à nobiliffimo-YſſſiIQ-y
Hem-icq Hcinzclîazà chexſtein Monti;
Galandzpominomx paterna [oa-nnis Baptiſt;
Hcinzdiiſſà Degeſſtcin duumviti—Auguſtaai,
bilbliothqca :naſichſbgcqr dc hoc ipſo argumen;
‘to inggrggm cumulum litterarum , nuſquam
haîtcnusſiluod ſciam, editarum. Miſcruntad
mequaque pro ſuaſingulari in me bcncuolé
da varia collegi-hoc; j_nſieuolurione honorum
autommqbſemara viri ampliflimi &clarifflmi
D-Dauid Parzus,D.Melcſſhior Heiminsſeldius
Goldaſtus, D.Raphaél Eglinus, D.Conradus
Vorſtius, lſaacus Genius .m.& alii quam plu—
rcs , qui ma multis ip locis hzſitaqvtem nonſo
lùm egregiè cxplicàrunt,ſſ_ſcd etiam crchis ſuis
litteris qonicorcs & horcarores exrixeruntd
_puſculipcrtcxcndi , & penirns eon-ſummandi.
Srimuhxm quoque addideruut mihi viri. in il—
luſtri virtutis ſpecula còſticuci Gulielmug Smi
xio IC-Cclſiffimi Comltis HanouianiCou'ſiſi
]iariuszdc vrbium przſecîkus; & Clemens Tim
Plcmsphiloſpphorum prince s,qui & corzìm,
& litteris idemfficium non (Èmcl flagiràrunc.
ſ—i.ſi—_<'._. ._.
' , . ..- '.'-'.“ ('i ; .,)
( "‘-‘.. _ -,
\- ,

Mimbarrantos'viros quibus nihilin bonisau


foribus abſcondimm , quibus omne atcanum
& inuinm,pctuium,meis ceruicibus imponere
tantum onus, cui ferendo imput, quique ſi te
nuitas iudicii & rudita‘s ingenii ſèeàcntufflel '
cum tyronc' gonfctendus non ſum.
'- Nc tamen magnommſivirqtum-de ma exſpe
fl-ationcm ſcfelliſſe, midnseciam iis, quptùm
imperio vlcrò mefitbiivîo, obtemperîflè vide’.
ter, aggtéſſus [um tdnî, vtilem, &hoc ſeculo
ſuminè néceſſu'da ſha'gn‘o ſanè labore,& ſi qui d
dé beneuoîd ‘léaorc pdlliceri mihiaudeo',’ né
omninq ittico.! Qiffinxi aut:m totulh opus in
Baas partcsgquamm pxjmî contiùét'mèſſnxwlxì,
cè îèjaYn'ar. “h&m-civic’ nomineinfelligaen'umè—
:arip'n‘ſſem, &’ſolidameìplicationèm omnium, '
&‘ſihgula'rum o'pìru'ofimn, qwcſtiomìm,& di
‘ſpucacidhmn‘îin'EC'ckfidChriſtîqit-ca h'upcar;
ticulum Praè‘tetito ſeculo, &retro _ nam luci’—
‘-ſſmi's mordrumzim‘cl-ligo qtm'qtle'lſſsſſm 24m; {…
qxpoſitionem termitior‘uſſm ,‘ écipſiu‘sybnièo;
. vbi nimirum non ſolùm vocabula [Mpſicja
Hebrza, Greca, Latina, exi ſis‘ Hem-eorum,
Grazcorum , & Latinomm (ontſhus‘ emo ',fiſi.
pſum phraſeos quoque ſenſum' echbraiſtnò,
..ſiſſ _ & Gracorum loquccd—i formula explieo , (Lyd,
' etiam in ipſit o‘pcn‘s iwi-"49. ſed un…d-Fſmtznſi
tiam noſtram rationibus fir‘miffimis itaſulcio,
vr ſpe…-rem leéìori bcncuolo in c_am ſpinoſo ar
\ gamento ſatisfaékum ABW veròpar'te,
quae zum-oi,.’ſeu confu cioncg coptrm'a
\ ._.—.

.—
mm opinionum contine‘t , fingulas quaeſtioî
he's d'e ſtatu animarumintcrmedio ', purgato“.
rio , \imbo, inferno , cztcriséuc perpetuo
vincolo adnexis‘ opinionîbus , ‘ volgnte Deoſſ
ita eluddabo; vc appacezc'poffit, quante-gere
mi[èri homines fuerinc'haéìeaus cxſuccis traſſ
dicionum' 'ſàrme'ntis deſſmentaci. Hqc comm
Mccm quic'quid eſt, vèceri, & iam pridèm teu:
ccpca omnium populorum’ cénſiiqtudinc vo;
bis viri magnifici “& am ſſliffimi ci ſolcmnì ['i-j
tu
nedo,dic'o,nuncupo.D co autem
me ipſum, ſiue dſſeniq; ipſum ſiuc v'oszſiſſ
Spùſculi ſpeſſ—
&em. Vqs enim pròpterſingularem, & admi
iandam prudentiam de huiuſmodi còntròuèvf
ſìis, & @inoſis quzſtionibus ſoli oytimè indi—
care
& ; ſoli propter ſingularem
humanitatem, bcncuolenciam,
qua mihi chngn viſo faùſierc
ſoletis , opqri buie patrdcina‘ri poceſtìè. Eg'o
quos-, hac’; me'a Compeflationc meritò illis me,
incaq; commendare debuſii,qui propterpqten—e
‘d’.-.”…‘—___.
ì_,-fl.p—-ſi ſiam; dgfenſioné ; propter bcneùojpncim fa' -uſi—qſiz—lxſiſia
norcmflenijue propter prùdentiamwoluntif
té,8c andré,’ ddpnr'ociniù affette opcimèpoſ
ſent.!pſum quoqz opùſtuſi han’: nomine me'-_
tirò oſccibi debuit; q'ui'in ampli[Pigna Weſk
ph iainſtarlucidifflmiſydecichlſſijothPké—
dè'tia, oonſtantiagìc fotticudine animi pra: alàs
èotuſcant, quiq; facilè niro‘rem,&ſp_lcndorem
òpuſizulo buie obſcuro,&exiguo còciliare poll
ſun c',1'pſi‘ ?ſifflſſòſi familias/cacpifléciîegmſi
' d,511%“. nemProycmodunſihumanam
__ 0

.-) ,, ,…
L*___42
ſ__:—
i!___,-.—,:ſi

"., Tacco reliqua, que Vobis cum aliis com


munis. Hqc .vobis quodammodo ſingulm,
& pro è dixcrim proprium eſt, quod religio
nem hriſh'anam cxcaudicato omnifcrmen—
' ;to papiſtico ſplidè , & Piè repurgacam con
ſtancer, & ſmccrè cor annorum decurſu foui
ſkis, vréuc eandem ſarcamòcillibatam poſtc—
:is rcknquaris inter—ſana ſedirionum dc tu—
mulcſiuum proſicdlîſis decummſſis quaſi fluéìibus
agitatiprudencerprocuràſtis , non obſcurè ſi
gniſicanrcs vobis non minori cune cflè, qual is
Ecclgſia, & Reſpub. vcſtra Lam ſit , quiqudis
vobis dc mo'rtuis cſſc poflìc, & debcax. Acce
di; quod \reſtra piecarc, dimm ballonam, &:
truculenuumlbcrum . qui czreras alioquin
,vobis con-termina regiones cade, &inccndiis
- miſcrè vaſtàrunc, & vcſtris aris , & fbcis arcui—
Ms, &: prudentia ,vcſh'a ira omnia. haaenus
moderati cſtis, vr hoſtibus cerroriſſ, amicis vcrò
- ſubſidio,& ſalario fuericis. Miranda hcec ſunt, -;—.- .ſi-ſ—i‘—d. .

ne dicam ſtupcnda. Sed quis mirabitucvobis,


. viri magnifici , ad Rcipub. cribunal ſcdcnribus
omnia optimè adminiſtrari, qui nouit uos pie
.tarc,ſiprudeacia-, doèìrina nemini cedere , o
-mne; verò pr emodum ſuperare.> Vjs‘no—
bile par Confiîfilm
Gcſſrharde Hermannc vonhauſſen,
dc Rhòdclinguarum &
exorcricarum
cognirioncm, iuris vtriuſquc & exaaam rc
.!
t.…ſiſ' c'Ì-ſi rum politicarum ſcientîam in vobis non di
]audcr : quis ampliffinu' Camerarii Dn. Al
:- . .\ : . , bpm:
\
ruiz.
*. A o

.,-4,
.,.
--—-:fl
‘"'-'T-

bette Vnckcnffldc «Sc-Dn. Iohmncs'pſimntſſc.


(amami ,crudicioncm , facpndizm , & pru
dendam‘irſil vobis non commander? Wi:
Prudenuſiflìmi Eiſao—przfedi Dn. Iohanneſis
potgkſſer. &, Dn. Conrad: .Cptcomannc pic
tarcm , dignicacem , & ſolidam rerum o
mnium doéhi'nam in vobis ad carlum vſquc
non extollat? Bis deniquc vcſtſum, ſpeéka—
tiſſimi Senators, religionis vera’. zclum, con
ſtantialm, autòſi'rifàt'cm hon ſummopcre predi
cecìFuzlix igimk ò Haminona ciuitas,quz can
tis Vitis gubcmaris, beata quz tantis columnis
fulcixa, acc & religione verafrueris. Sed ne
idem m' 'vſu vcniàc, quod ſophiſkae cuidam
qui cum dc Herculis laudibus declamata , ab
Antalcida Spartano co nomine rcprchcnſus
fuit, non opus eſſc cumlaudari, quem nemo
hominum vituperarec, aliis hunc latiffimum
veſtrarum laudumcaimpum decurrendfi rclin
quam, & mcum hoc toloquium finiam , ſi
prius vos , viri ampli! 1mi,e’xoraucro , vc hanc
meam compcllationcm ," & dedicationcm à
Veſt. dcuotiffimo animo profe [lam acqui-bo—
ni faciatis, & non tam ipſum donum, quam a
nimam qui mc huc impulic pcnſitetis.
Accipite ergo, viri ſpedatiffimimpuſculum
ſi charms ſpedctis tcnuc , ſi materiam grane,
ſi vcrò animum Veſtri obſeruamiffimum, ma
: : ‘L'f ,
gnum, & mc proporrò patrocîiio , fauore,
>
5 “
4
‘.
\
o
." . _. : . .
..lo.- . r ..). J
h.“ or
.
.
__ m. (
€ C u
.….. . .
...…awuH ..:n. a.. ..
o
m...
v...….r_.e.î MM L,... . . - ... -
\ € a
.eu-1 J
.
.. ….
.\
.
mm -.a—\
a
u O.…. -
.LR.HK . -- - - .
R -. ).
,- … .
...
mævPés
.r" r...... .... …... n-. ...Nſi
R
.. .. .. 1 .
.....

. -
Wok .: , r.
icñûh...«c, … I .. ..- ...
.)
u .... ...
w…. .
.
u m...] . .’.
..
o
)
Wffimmwſſ
e
c
- …l-
… ..… . .. .
.
V & æ
n .- .
e
a-... a. mme . .. q,. ....
'
.
Ti. ..l .

.
.Ùmuu u..- .....o _ . \. . .. …
.…. .... .….
n -...
.“ .Il ,a .x > . … …-
cm.… n n. -
."a‘h-

H .
-
..»
..….,. -. .
.
Oil . *
. ..
.fl bac.… v
. ....
| .. .. . .- .
. o \
.M .»
tì. . .….
....
- i . ...
L
HBT-xi
__) _ Ln Clariffimi iuxta, ac crudi} ’\
. ';agſimſ v: . -. .
:IOANNIS RODOLQ
…:sz LAVATRBRI Tx-Ìſſ,
, gnam. _ ..
059 “GW-ws & 45238. -- -- ‘<.
} Trac-'Ma»: nobilzſi'mum, .
RAPHAELÌS EG'LlNQ-ÌCO
N11, TlGVRlNl.‘
S. .S’. Thealogia Doéîgrà, é- Prqfiffori;
' Warp urgenſis, (frogramma.
‘ . Tmfiolm Hgſtqridnì de CHMSTO, .
". uarnſiztabukd); _ "ſ
_ H{fiori: [exe/}geſtd refi-rre rèì.
...-'ſ
-. —_.
, ,. Ergo caduntgloffie, 71.“sz u&u
’ nnlz'a‘notatur, “
ET; è'îe Camsan Tuya-Mj
trqflì piegati-t;. '
Hap”: hſſnù q}? : wleatgloffemd. @dſſrſigb?
C'rqdixauerridlti C 17! R 1 s jr v M adiiſſe Laren
Corpore' qui requiem pnſìébathqfinéîzz pen-gif,?
\ , Spiritfli hum: eratflmèneg-eta quia? …A _
-—
}Vec, duce eq ,Latra Paradzſiculmjhnfiaqdit ‘
>
-;ſſcommmdawfiréwffzxezſiî '
Fund[Mazze-[Mm (lice't‘or‘nhiàgeſta rece &) "3
-- Tale quideuumeratzſìd neque Tcxtm ha a; …
Biblia-m hu- vfiuam.21fjdturpiterergò 114wa
Non}; plmfidcinenquid anglo": [146th
Seu/ſt Thalmydimfiuſitdepfompìa Platani:
Stercorz'èm , (Magicixſi Virgilnw libri:?
—Tu mihipandu iter, per te.: mika Zani-ì bali, '. (I
[nſtill,?Pendenti: w’ rcſeram, PF“? 7 ,
C n a 1 s 'i- 5 ‘De; Fil-;Fazrixſh‘bzen'tm C H k \ STE;
Exmortein
Ermartein vitam
viga»; tu me
reéſit‘à »‘zibipandù iter. ;
intra-c Bcc-bit
Tu lam cac-upnp, Tartarcagggſinya?
Manguzſſdemtſierum Domino pottàrc re_ce‘ctk? “
" ' Num cauſa;-mundu? non tibi, CH H 1 un Jim)?
In cruce dcuiefì'm Satan ell tibi,-vida Gehenna eſl,
ſwina-Cbeirogmplſſaqmp_euſilc .it-en.
Captiua; duxtiſiſèd ®;ng ada/ZM P R 0 F E c ? v s,
Tum: efi ffizrifiém vixputefaEla ma.
LE;-gb quel‘è/h, .:.-um car} arf; _offfz qnîzértqwtſi, .
(B)-pm bump: Supera Spur-mu :ng throna. '
Mmdc)" udinfirnum dcſheudcrecrederi:trgòfſſ .
\.
‘ Neji-peſi ulmmm perficienda tram.-. ' ]
B? S E p 1-5 L i R : elmi-:il, qdàrstscx—zxſinzan:
, moi? hoc , ' ' ,a |;
Num il./udpriflzſiſſxſimffiuntephmſi. "
Paſtema: vtrumqueſimulcongeſſt m Num.-,
Obſcura»; _natdpflflpofinzéj m. ‘ ' __
Mutui)?" labimſimnlhuz‘m é- ;Zliu; wſu:
[nm- Gmn'lu, (ſaidaxg'ſſfiw. "
Simulai, cum S nodo Nm-eumAtbamſiuſi-horurtu
Teſtix! in hocplure; nola refiv r:]?da; . ' '
ſi . . . .. ‘
Ì

ſhM—qyandqéidm; Ì— A v "A 1’ à E R‘n'ſſdìſml.


* \
‘Ex di;recenſèſ, .* \
(Td-, Bia-amia diEZ-ſſz libri:,‘ ' - '—
Nonfilgo rsférmx imimmuiqfizcſſla mar-cm.,:
— 2114 L vſſp oſiſiv—z c vs cflrgflmquit ,. _,
Hoc,-m mmqwhémtſi _ ' ‘ ſſſi-lhſi's ;;;-'!an .. .,ſ ,)
._(jrqmloſ! urli [ip:-31454 pity." ‘ , _. ſſ
Terge Ebriàuiéwſi-imeffià added-imc.
Fatihbrnk/àproumiy ffiaſègx. M - _- ‘
Sieteluflaiaqu-azugtrha ,eſſrgyuſi _" _.
‘ [timmy-è: : \iÌzſi òìdòg'cſijtgàſiſizſi ' {“W” …
SicSht-tmùcl "“ ſternctrinacfltſi
IN S—tb'tſilſi‘GÎAVNÎîinL “TE-MkORA lv
Rls- Rubin,—:… \ .‘. … '
»
ANNO DoMlſiNl las‘V CHRÌ_ST[.
‘.“. T'ſix '- m-‘uſſſſſiu-n“. rum.-.)
-m;:.mu.fu1n1ſi)

‘" n “"—4 4 r." \“ì ſi-y. * - ìn} 'ſſiſ) .’ î’


,
. "'} ’**'ſſ‘\!'ſiP‘-\—.'.'ſſ- . -‘. 1îſi1'\'*-‘(" - '.‘.’
\
>.an «(\,-0.— ’x.— …—ſi '-<.- x
. * ‘ e“…. x'ſi. …. p.)-V.
‘ ‘
, \

“E? u ”" .… A… F.;-u…»;


% \\ *r‘ì . 'r .* … LA
.— -
-

.mmſſîÎP\,ſi« \ # nx :--\n1v.-'u \\n "7.


i'“\ "- ." \’ *. m x-ſin'ſiwz'.) NW
, "'—' .--- '- _.i- «"u'ſſ.‘.'ſi.',*' r- mì ſilî
* uz“ ':! m.» ‘r..\_: 'Z'-î
un '; "'n-«\ A' **- ;*.1 tu- vhur i?!
* "HR,—n.74 …«ſſ '.) w\eſi ma’? D'.’
< px-adrnìfl vù"; «mmm! *«ì'ſix ULF-4
-
Jai-\\ſiu‘ſia'. *. ru , Via-«:\ Mmmm“.
.1' ‘. u.…t‘m "d\ \\:Rſſum da“
.*."t' **. zi… «. «.au WM "# 13’
Ad . ſſ—
' BT: «EXÎÒÈLÎÎÈNÌÌS S:". 'pr
RV M D Nzſiſſſilo AN N E M RòDdL—
pim Lamämss; may; andaugi; "
WWMM. Et [lag/lm 6101114131143. 'ſ . _7_
.—.—1 fudit:" Wdcrîtorm, Dmt’… . ;
comparendmmimm.
lr un ma..…- - …'\
Conrad: Riemann!" ganiman!
Gratulaccriumé

* O N ijhupuerarmn, iäemö'Pm;
Ping/atm} ö" haudflummiuomz :ot:: ;
Nor) nugaſuper-bia-addìua ' '
Nazi-:, inferia, ſehr-ua, balnea;
Non Troiana Parmmliim'hnnua;
Non pafina-ibm fiumi.-cdm prece:;
Non illa Herculea exam/fa ad «quam;
Non Gambia vel mngmficmtùî
Et Regum atria long}? ſapa-maria’;
Nonfadàm Monachii»; ubdomimz pingui. .
E: verbo w referam non Latii Ionic
Hap plus quà)» merc.-richi;
Non bu in Procerum orbi: Diademau.
Anum; firm: , iun neque-Wim. .
Nu «:»ij dolenti-;,
E: iam me aim: cmidie Pl.-cgil.
r_… .ì,

MMM-, ' 1, ". ‘"ſi :’. ‘. ...,-*:—

Wind! , [Mora debut… .‘.ſi …‘ __

lumi: udii-* ùvgiape/ſiràaſ " ' " ſi--!z,. .


657921’ deflon/ici ad infero: ' ;
.
*
Fulfifl'etſu lix mdidapapetim.
mMWcompazerOptin-cn,}ſſſi ſi'. ,;. ,' ". '
5'1-
'

appreſa»; Eximù‘doflaperindym . . -—-' " '


'
=. , .\
Panda; qfénte volt-minuti ‘
Verìiſdmſici, Mqée rereffibm -—\{". . \

l'.-crm , Concilio:-mie Scholaflicfimg-Îc '‘, (.A \.


ſm./Mpa», Marzari-gm; '' L_ ‘
Diſc.-uffi: mbufis‘cmemdzdam ſi ;. ſi
'tem'gmit OMM} ubik}: “ " .ſſſi \ . :\ *

(Hoc ip/ò Haifa-ic retia'Beſiù ' " ſ ' ‘ " ‘ ' .“:
Vemdi orbi; ops,/i-{migu cfu after-m' ‘ * “ ſſſiſi
J] "; "‘-:"I' [V14\
Ìpjò é-fonta mm; ita-gia urna) '
.}; : al'-20bl\
Summa-: biſt! nds mya labor-'è“: - “fin.-iì")! ,ti-.”’ [ .‘\
Debon’ nor Eufemia-, tenaglie ‘h'HP': “. H.)’ :.ſi.
Celſi; ingenti Jonh-q Mik_ ; ,; ..in-q z,- ’? “
Mm Paga/Zio gattuſo maxim:
" î"'..:::..*. :. *
Purgafon'ajìxxz Ely/ig plage; « :" "n:/î -l :flſ !. “« *.
Atque In’; Wapicù pro:-calienti; \. .'ru
o-u
»’
\
.
\’
Regna-,infau. ſſſſN/pmérùj ‘--- .
‘ a. .‘
'4.;‘°\‘34w “‘.“
, '.
E: vel-'em Eq '
' JAL-mmm,
_ .èflvm'ſſ' !

,mi-'A _
Etf-“mia quin: meretrici-r. .ìummn
Cum dira Larix’ fidmim Numinic, ….
- .ZÈflL.‘ ' l o “
CF,-rifli quam» pio inc-*mad- ml,:zè; 02"ſi.'1‘--.’ "
C/yrifli quanta piſo 571430th Cami “ .. )iſſ‘ſſ .". .'
DOW, hominum nem. .au: max-'. er .:.’.
._.- —
His (Mum WB n effìro bona,-ibm . *ui! ::m. 4. .;,
Tf fic“! 3150th ùſdcm orl»! boni Effermca. m'a-mu.
.S: Allan-are. neuf), Zoils'uincbout ; .z-Lx- n?- n‘ :
\

' [fſ'flſfiffldtm , quiplacm‘tboni-*. .; «:r-.:


-
'<’): =‘. . t‘. ‘ . ‘ . -
',i\ſi'ula..'.ſſ "',"".ſi:'..,:\ 1…" - '

. ‘ . ' ſi: ) ' \ 'G.. . ' ."“ ,

['r-Îſſiz. .‘ 'eſiſſîſi'ſſ
-
' \
.
I
-
cîxi * U‘":
nd)—î:
" " ſi'

‘.,
INDE X MVTH'OR—VM
qui-'nka- opere cita-ſmr; “" '
A. Bartholomzuchkumana'
_ Abrahamus Scultctus. nus. " 'ſi . .“ \
Acſchylus. "' Bcllarminus. * _, !
Acgydius Tſchudius. Bcrgcnſès. ' «* * ._ \ )
Aegydius. "' chharddc Gannoco. "'
Acmilius Pochi. . Beda: *; -—' \ . r - .
A acho. Aglpetusg Bcncdiî.‘&rctìts. -‘ - *
A coranus. “_Bernhnrdus; - ' -‘
Alexander ab Alexandrò: ' "" * - ‘ 'I
Albcrcus Molnarus. ' " Bidn‘.‘ " :
Albericus Gentilis. ſiBinandpr. }
Amnndus Bentel-os". " 'Bibiia Hem-fica: —
Ambroſius. " Biblia Cflſſldaica. ‘
Andreas Cmſiiricnſis. " Î'Biblia Grace." ‘''
Andrcas Mcluinus. ‘Biblîzi :: kei-C Aric Mont.’ '
Andreas Schotcns, BiBlià c'x kèrf Tigurin. '-'
Anhalcini Theologi. "‘"Îiblià
ApolloniusRhodius. PIME—“'e: veri:
Jſſ ' IuniiBeTre—Α
—. *"ſſ * “**-î
Apollinaris. "Biblia Syrian.“ ' -= -: '
Amor Subdiacouus Ko…’ſiBibiià-exfcrlî Manitu-i: 7
manus.
Arrius. i‘ , "è“". “"Bib'h'a
"ſiBiblia ngfiicàſſ "…- -* —‘'
Gſiailiea.‘ '— -“
Arabici. ' Biblia It'ak'sà cx veri vital-.'
Ariſtopliancs. ‘ Bibi. lta]ic.cxvcrſſſDiodari.
Arnobius. ‘-'-'— — Biblia Belgica cxvcrſì vere!-.
Ariſtoccks. -î'-' Bib‘liſſa Bélgica cxveſſ. r'ecét.
Arias Mont-mis. ſu"-' " Biblia-_GcMKnicſſ ex verſ
Achanaſius. * " < 1 ſſLutheîiſi-î—î-ſſ ? ' 'F
Athenxus. «i…" ‘ - =*’ Biblia Gecmanic, cx— veri?
Athcnagoms. ' Tigurin. .; :: -
Auguſtinus. Biblia Gumanica- e: vert-'
Auguſtinus Sceuchus. Dictenbergii.
B. Biblia Gcrmanic. cx vcrlÎ
Baronius. Piſcatoris.
Baſili“, Bibl. Latin. :: vel-(Ì Pagnini
Bibli—1
mnzx Atrnokni. _
”Mia Latina e: verſi Ci- Concilium Afflè‘ìnùſii: ſiÎÎ
ſtalio. ſſ'- ‘ ' =* :“ Can.-Aliuffi-CIME]cedò'r'zcnſik.î
Iibli: Lazio: and} ul.. ConcfliW—Conſtantinop. 4:
gara. 'Concilium Lacenn‘ènfè.
Badzu; Coneihumfinriéèheùum. '- =
Bucholzems. Concilium Smimicnſc. ”'
Carolus Magmlfflpcntor.’ Concilium
- C- Francòſi‘lrmil—
Concilium Feſſifaricnſc.
Canoncs Apoſiolomm.’ Conciſilium Sutdìcehſe.
Càſpàr szmxî Concilium' Me.-diolàfunſe-Li
Caſpar Karolmus. Concilium’ Hiſpalenſe. … '- \
Caivano. Cuffia-ms. Concilìum' Braé‘ale'nſ'e.'-L'-'ſil
Caeſar. . Concilium Pifiſiehſe. " ‘Î
Carolus Capellius. } ConciliuuiVormasienſé.‘ ‘
Calius ſecuudns Cunſſò‘. Coacilium Arelatenſi. .'- " i ;

Calia: Stdgliu's. Concilium Fdroiulicnſe.


Chryſaſiomuu ‘ Codex luſtinian. ‘ :)
DL -‘a.e:
_.’:2
Chriſtophoms Oſttrodus.‘ Conſtaucinus Harmindpr‘iſi
Chriſtiams Gerſon. . la:. >"
Buch-ngeſtmg det teſori Caſpar SvenckFcldiI-s.’ “*)
mmmh Clemens Timylcnls.‘ --
Cicero. Cyrillusſſ :. .;. "> "
Cìcmcns Alexandria-as. Cyprianus.’— ' 'u"
CkmcusRÒma-nus. Chariſiua ,. "
Clandius [Elianus- D: { "" . ——#
.:x…-.—|
ConcordanxìzBlbliox-um. Damaſus. *- ’
Concordantìz szrdoſi Damaſccnusi ‘)
Gucc- Daniel Tillcnud.’ “« ’
Conradus Kirchéms. Dauid Petrus-" "“—'
Conradus Vorſtius. Diph'ilus.‘ …‘
Coutìkum Nìcznamſil. Dionyſi'Halicat‘naflÎ - ‘
.
Concilium Nicznum; ll.’ Dionyſius. -.,’
Concilium Ephcſi acum. Diodorus. vj’
Concifium Tole'xan'um. Dudlzus Fennentſ. ”’
Concilinmlllyricum. Dunndus. ' '
Concilium Roman. ]! ‘
Concilium Hipponcnſe. ' Eduatdus Anèlìz Rei’.
Concih'um thagincnfl Enſhms Rodexîdzmus'; "
J .:… Won… 1: z ſixſſ a…
‘ E’. ‘xmLſſ mo‘-.. Mtiflanm-ſi- ‘ Ì - '.’ 5

' [: ..;f-QWÌUS- ‘.HenricusBulh‘ngems; ſ .


,; Elipandss- Lyrae-im.… Hendéussdiahfiids @
; BNWT-…. ‘ſ annuo.:- “Hcrueus. . -—
" . Immanucſſsemellinsſſ-ſſſſ Hefiodusſi , ;
! ' Baſel—{ins. …'..ſi..,'h..)u" Hcduus. ſi nr.
-- -‘…-…. . m- chricus Stephanus. ſij
, ;. Fz-1\,-.:1!!3"1 HmWSuìmuàj a“.
quſtussqcinus-ſix-z-m- Heſichius. - 'a'-.
::TWST:
;- FWÌMR ' ſiS-x (‘ Hermes Merenda Tric * î
Franciſca: gni-s.. …;.- , ‘. megiſt. (' *. ì
FranciſcusGomamsu .… Hedo: Pintus Manny-Ì
- Franciſcusdq—Maymukm'). miaflus;
Flgcciqsmycicus. . « -.-, Hilariuwf "'.-= '…
: FU] '.’Z'.;‘Il ..“.f—r ;Hieroa mus. .. ' .
' - .-:..G-"…-- …… HieronYBaſtingìmſi ' “
Î ' Gaza. : {l"- ſi Hippolytus. mom-*" : (
Gsî-nsſbtarduſi Emmi-….ſſzſi
chus. .):1 Hu oBWgù-ounn ‘
Geſi'ch }hgoAubr'rocusſſſiz - 'i. '", ‘
Gcorgius Soqhink. ſſ. .… Hufdzùmlrhglim - ' 4
ſ Geok ius—Tradler. :- ) ! «. — ‘,
Glo aor‘dinariaſi. .. ‘ ?*.- - \
Godcſi'cdus lungeìmîlms. Iacobus "' m*…» » )
Guhclmus chkmſus. Iacobus KPW v- ---ſſ ,
Godoſrcdusdefondbmſſ la_cſſobusſizl M - ')
Guliclmus Bucanus. ‘ lil-CDM? \
GuidoCarmglita. " - . *loannaComesaNaſſflm;
GulielmusStuckiuse loanncàMſfflg‘ìW-îs. )
Gulielmuslſiinchode. loanncîBnſfflw '_ >
Gulichrmspcſtdhus- 'lo‘flflhìmflfſiQ-HM »
GrcgoriusNyſſìnusſi 'a'.- ÌQUWÙW- .
Gregorius Maſi nus; L (ilQanneSanfmìrſiſi .
Grcgoriusfi ' p. NmJIORMGPAIſUPPìHL- .
czſàr. .:--'. .:.. loannſiSKmUuu-lfi ‘ 'u- .
GuccusAquiIîous. loanncszPiiîtoWsſiſi ‘a
H.,Az-‘hv-ſi loanheSMlzinw-z - - .
Hamburgenſesuſiſi'i .:. u . Ioìnne'qſſvuxchlw '? \
«|» \ oll
‘Axryo
Joanne: Picus MPM.
Midi-Bulz: lyra. \ .es raw-O ſi

IoannesPan'ſienſis. '] -LXXlI. interpreta; 110


IoannesDiaconus-‘nc- ; vfſſfizjſſ,‘ m—Îſſſſîoſî U
lahuéèlìàmììenus. . " .
loannesWoIphius.— .’... MydpquutÈ _
10311331151’an
Ioannes Lea. «*./LDA’ - :*Martinuskiegenigî.”
-Mà‘gîî‘efiàrgfiùſ ," ""‘”?
“‘ſſ“ \
mt,-:.’! — _
I…anan 4 Mariana leſuiza." «l,-[‘ ";—f:
[OLWÌHCMLW*M3RiOn. ſi “_"-° ‘ Aaqàqàaaq
ÌOWLBGÎÙWS Hein- Marcus Balmjgxſius.‘
zelim. *( .. : .MartinusBuienſſhlſſ'ffi"
IoanncsE-uoàcénl. a……y-fiMachumccſſÎZΓ, ] .
loanncs Druſzus. _ Marcinudf‘ifloſſiiùs.’ ‘Î-_ ,
IoannesDiſncſiusſi'ſi-ſſ. .Macrobius. “"‘ ‘ '
lomacsPiſcator-yſſſiſi . Martino—nad, , "
loannesScapuln. ., ſſMar‘fimîS Box-{Wuz "
loanncs Georgios Gad‘el-
.. .-
ſiMacqrigsſi-
.. m”:".ſi'.’

“Pſi‘ì‘ìfiî? - . .=:M=°°3F’.‘.‘.-‘P.î-.,ù--—r= ..,.
“*PF .::.’ *B .M‘ÎÎFPÈ‘YSTT ...} '.); .'1
[cannes xcccn érgmsſſ.‘ “Meonlcîes‘. , …,
ÌOZPHcSBcunncrqs'. ſſ . fizMSſ-Sîf9**-—--.« ,….’ . … «‘
[emanus Pontanpi.’ M., _ſſſiMckhngazffipÌMl‘gfiA .;
lrenzus. . run.’ Z Ubîdſiſiaſſîuaſiſſſſ ..ma ‘!
lſaacuchmus. . .Membau è!- … .,
lfidom. .. , JIM"… .,
lſìacusCaſaubpnh-‘sſiſſſff
'i
"" N- …o" V!
_NzralisComes. &’ “"‘-'l
IofiiomMmyÌ.Îſi.
. . .< . . . -. ÌNuianzclnpsſi muſs—...i"!
‘Wffiffiffiuſſ fNazhamkyefèWſ-f e“. \
uſd-.zip’? .*... *Ncſtorìuséſi of... ,1.i..oq.n '-‘l
Laſhndmkirmia‘husſi ' ' ENtceusSecmnifis.
' * 1 * _
(in.: L
" ‘ "Nicolausffigqiwſſ….ha'l
C .
' “*:“ '?NicolawW'{da‘-qb}! -
Leuca! ’Nicandcſ.-Zl-"Ls ';Q
,
Linda-€33? CMM-:s; 0 -'-°"‘-_"“ ;ſſ
Lollaudi. .T ‘
Luciaous. -"""-"'-'ſſ-: Ochem.’‘ \ - _ .»._ .
LudouicusmetiisL-r ſiſi occolwgfflî !
« _ ſi ** :

*__
«vr-mn : xx _ *
Otiînes. , Reinoldus. " ':4 - .
Orp cus-,.;‘ſiſſ-zu : Ribera. ,._ 7- :
OthoEpiſcopJſiuguflan, Riccardo; \ ' ' <
p_ Riehaxdus dc Sanda Vì
. ‘ ſ . &ote.
gia'-M&G PMMWÎWWT RobertusBellax-minm. *
Pavn'inùè. ;, ' RobertusOlchot. :, '
Paglus Fagìt‘ils'.‘ .! * “Αſſ” Rodalphqt G::lkgiſi' , "'Z ſi iL HſiLA-ſi*

rem-«vanz…-
1113233333...
WWWF… *
., ;ſi. __xoaplphusgàynuſiſſ _
PCWMolipzſiuzſi -__--_- _- Ruſhcusìlpt -
Phauotinus. ſi _ . . " '
Philaſtrius. , ' '. ._' .Sabelliusſi ___";ſi _ ; _
Philiyfpjudpchton. Sallufiius.‘ *_ſi ſſ … _ ,
Philo 1: Sins. ' ' ' ',Sgaljgcsſiſſ’ ._ (..;)
" ..._. ' .
PhilippusCanìetjriuzſiſi . Scotus. ‘ , _ Iſi 4ſi
.z‘d'
PhiliypusMoénqtsſſ 'ſ.3cbaſtianus Muhſictusn [
Phocylidcs. Phpticiqs; ', SebaQiqq,Czſtalfi©-_ _ ‘
Phumucus. SebÉr'usi .' _ 'ſ " ',"ſſſi
Pins-waren…usxîmſisſi s……ſſ; .
Plèus Mii:xidqlàſſPala_gìps.Sùnouides e: _ ‘ſi
P1er1qualenzp\_1_5_3_ſiſi_ſic__ . ‘Soctatcs. .*..itucz-v- _ſi
Plantmus. Sohmus. -
Plato.
Plinius
M Sophoglgg
.LmQÒZZÌ ... «Sophròniusſſſſ f:"— ſi:ſi:ſi ;
._ . , ”.
Plutarcbus. ſſ—fſi .. ,,,… Sozomcnusz' ;’ "‘ "f ‘ '!
PolydonzsſſYètgilìugſ '. Spccſfldmèteſhfflo‘ffl'mſi‘
Porn onius Mila,. .“ Stephanos Gglacbus. ‘
PorP yripſi- ..- .. , .- . SWbWé- « {lli-'Pi'ſſ X _
Poffidonipgſi. . -_8ttaliò. " _ _ _
ProſPcrAquinz-im , , ſ ſ Symbolum Aìoſtoficu'gz.
***-\
Procopcnzusſſſi _Symbql_1_1_tp_A _anaſiiſi.
Prudentius. . Symbòlyi‘zfiòghmnii;
Pſcllus. .C ‘ _ſſ. ' '
R' jr.’: Tatianus. - '
gaphzcllgìingzſiſſ . ,Tmuſſllipnugſſaſi:c;.* -
._ \ Q _ I’!!
"& ;7.c4'xx—a-‘nfin\}cm. ..".
Mw \
: ;Mm M
Theodor-zsàiMmſſſi
Theophilusſi cui; -,' ' VenqnuuſisÎ-‘Èzìtſſumm.
va…}… ,.
Theo hſſhîm. ” YidoiGÎſclinm-ſſ '
‘ Th ' odd-33.’ 'ſ :;";.‘Î'Yfflqffififlîèîàxîjèfififil
Theodom'sBèn.ſ -' “" f'ſſſiVigilius-Îridehcinùiſi.
Theocrycus. ;vuguiumm'yſij ‘ _
fleodorerysſſ -' '>-'ſi'-VincenriusLi' colis.
Theophflm'dlqmgfflqyſſaffibanus Re’ - ‘ *_
Theodoſius. _ - " " ſ— -' Wil ſ .:: aux *(
ThomasA pipes?’ ,, 1} Vai‘denſſſes. .cn .. .;; n. .<
ThomasB' mug; , Vcſthemems. -- Prc-“.'?!
Thqinis Brîg'tfixiakflé‘zſi’ 'Volphangus Mania’. —' 2-1 :(
Ti ini. -*-‘ "Pf-' -'- VoiphangnylMuſcnlm. …!
Tuus Tinoxheas' przsby- Vicleyhuytnx‘î— :
cer. P“’- 7 ,Vl ' ' .e: .: .HX
Tmiznus. Ludd-Fui.“ mckenuſſ-ì- H
Tbraſimuudus;°' -" "' 41° 5?! ' ‘ .] " X
Turcius RMS.’ ‘ Zoſymus. :o; :- .IVX
...'.A; "311,1 ‘.: .,…st (Lv-5 ;;;-3,1 .
_ .rînzì .de! Î!
,c-z’ .;ſioſiuòqn'ſJÌſXsz-ſ: . “: ſi' . A'ſiv." /
,

.::-v.lXXXſi J.’! ' . .;!S'Jilx


! -.| ,î;.v.ll'ſi’ſi1)ſi ::: - MHI-"VX
. _“ -\*u .us/Nl!
“.LflzT .YÌ : '
..înaÌA ſſ : .mîiſiÌ'L _2 ‘ di‘-“‘!'
.; , .oſi .Vſſ .Ì < ' .+ .VJU'XÎI]
‘, _ ' .eſi; " .Ì mi .-'- '.Ql .V .'VI Î)’ \
.' x - .): .A: .‘l‘: I ".: 31.15)th
.' ' «_: .l '4’ lt.-Cf .zx .' .)Cx .‘ ){
.:w AMI‘-.‘)! .au- . .m .'b .‘!!!
.,’
and " "fvw-M’
, - _.cſiſſ, _]HV, Ih]
; . .Xl'iſi-‘ſſKD
(I):
.auſil &" ſi ' .! T*’.
,.; . .!nſx .e… .ll'ſz-zxxa
- .- * .+: -- .l-l .d'ztrtm‘l
'a'! ,u-vJIVX …:: .\:_.V.XIY \

!.’A .
XXXII—WM zazen/M,
-"; A'XL'ÌÈ LM.Ibeiſapmimabuthore,fdaſſw!-ſi !”!’ '
(. "'—‘«b.
...-n.—-r fa " '. .‘ GW’.in L." Boari-r
.. [Z. MIKI—1,2..Ì'ſi13àfìr
.:'-'S'" ' 41m .LA “H: :x .us)”: ' 'YJ '<) T.
,
PWMWMMſſMZſſÉ-îſſW—î; e ue,!" \\ un .…

...-...-_ ..* "ſſſſ-L


BNWT—PH’ .;vXXVH- "" 39’ \\ (PEG
mm:— "7-1mim-J-n !XXX- ": ſi.--' (2333
W’)? u-nrr. -" i.;} ::HÌÎFLLL. *( -|. i’
,xxx.v.u. ſi.1-ſſ-ſſ_:-xzìw.ſ.*XX1V- .uſi“. ( , zv
xlel-v-19- ſſſſ.>:hu*îlfi' lx- Ve 'Xſizr :’ ;».- e-.. 13395
lV.v.1o. .zu-f—ſinz-sr'fl-îîl .au. ſifîa .:.-xm. ?
XXX-m:“nbſi arr.;nrſi'ſiw xxx,-VMXL ſſſſzfl RnS-2,9’,
L-'MfluMauprm-{qWXle18.19 ſo. _ , ſſ- ._szy,
Elodſſrffrq-zbl -7 WMLHHEH. AIS-"
Xll.v. 39. . WLW 239- :; .'
NW…gJJLJſſF le'WÌ-l']. A’ ‘ 3”
XVL ! 365- le-V' l9îî'l'hnl" :. 34331
XVl. v. zo. - .com-Pi&’. : :::. [‘
Reg.]. u._v.6.&9. - .. 3.7.0 M.. v. 14… zu.
; lab. Ezech. , ,
]], y_gſi zlo- XXXLV. ”&qu. 14°.
Xlll. v. 14. zu. XXXl.v.zx. ibid.
xvi]. v- ;;. zzl. XXX11.v.z7. ibid.
lV.v.
,vſiu. : .
v. 9.’ *-no. _”,ſſ ! N., Tcſtamenco.

ſalm.
LXXXVILV. 4.
- . s .. Much.
ſiî—ſiXXJV l., v. 46. 23.
X CIV. v. 17. i idÌſſſſx. v. 3’. n°
XXXI. v. x:. 133. XV]; v. :;. ìbìd.
Xle. 1. 15. ibid. VL v. 25. ibid.
IX, v, 18, 212. XV]; v'ſivlr. 500.50!’
XV. E ”l‘,-16% Marc.
168. V. 55. llo.
XV]. 169. Luc.
cxxxvu. 516. xxm. “_
Proucrb. V. 2,4. z|°_
Vilar. :7. 2.25. XVII. v.”. ibid.
l p.|-\.
‘lbdl
I‘ll...»
. . . . un n - a.
on .. 7 96 7 unum-I
.. 7 7
ma” ...,. mm..….
w w w ” m.
$ :
.
.… C
e
P ."
x ... ... .. .O. .
...
A...
b
.Ga.… >.E P.….... … …… …..
|…
:.0.1 I… ... ..
. . 9L .
un; l ...”! . .:.—h.!

V. v. V ..r WV. «kV-V
...... V. V
L .L V. . . V.Lvm LL
u v I1 L n un v va
.Qſiràflàmàſh $ nue., zou &
.
i . .... 6
.. .»
hnmmmwmfi m». Un ..
.
mo
I
x
'
… . a …… ..
x...,
.+ …A u. .…
c.. co
Z.Ven JV. 1. ..... .,rz
$$
...!.v. v 7 v.7. .. ..
'. .°.YA a 2 VV
.VVl-lrLV. L6. .. 7
YA. . x '
v
!"...va Il “1 VV V.
A...…ixïxx . v}… .I… .
. o
.0
. ' .
'
o q . . u
.. |
v r o \ I
' .
o n; u‘ .
..
l \
. .
.... \.
\ on“ l _
f. .U
.
_ r- oo
o‘ .
\ \
. <
v \\
l ll .
‘ | ... L
I ,B ‘ o
.. ' . \ u. - ., a. “
u en . . . \
..
. rt v o I
, |. . .
'“ .” ‘
o ‘
( |. . l
0 *Il
. .
*
\ . Pt * u. c‘ "
.
‘t ... .’
x A.…. …
d‘ ‘ g
I» _- H‘ ‘
\
. Il O \ v.
uv C ' on
r _ . .
) * |A | . o| o
& ‘ u..
. L «|.
v.. ‘ (
. …
. "
a v . f
un. . \\-
. o !. .
«“ .“ . «un (. *
C.. I . '
. a .A ..u
...
vl. o..
Q.. I

.
I .I
).. \
: .
b .‘ !. In
..
l\ …
. : au °
.‘ ' \ “ u
“.. —\ \ w o. \ L . \
. « o . *
. |
\
.
.
Li'bri Ì. ſi ſi
HEPlKATN
BAZE 59.2 E12 AAOT:
EMM-Q
Dcdcſcc‘nfll Ibnsv C 'n a 1 5 n
ad inferos,
I

L_z a: 's
ſi - .?»
waſieſixsîàzffiM
.LIBRI 1. PARS 1.
'ſiCAPVT I.
'ſi—:"-'ſ—i ſi.—uy—ſi“
], \ ' V : èxSymbdoquod Apoſto
TAB.-mmc- } “ lîcum chei conſucuit , arficu—
'
capa. * lupl dc deſccnſù Chriifi ad in
.- xſſèrqſſs crcdjendufm ſtatuunt, in
. ' dùas claſſes commodiori's do—
“.-.ſi ſ
‘ _ . ſ - Étrinz caù‘flîzdiuidi po'ſſunr.
. ſ
fiÎ-ſſg‘îfflſi ſ Ilf‘Prima
rel’ èla tocaml
credi volunt xs concinefill‘os',
ſu Chriſcìliuifim l—ici- .
Per-ſgnam
.
.
ſimfliſizſſſſmd; deſcendiſiè ad inſcrds come? vtinſiviam mo.
wlwu. dumx'lue huius dcſccn ſu; “31"an @irîtualis , an
corporalis ſucrinpum Îld Paſſioneman'vcr'ò ad
trimnphum pertmuem , ſubtilius— & curiòſius
'inquirerc nolint : cùm higſſaruſiculus zquè ac il—
le , quicſt de ſeffione ad dextram omni aten—
tiz diuinze, & maieſtatis partis , nec inccîleéìu ,
nec quincèuez ſcnſibus capi poffit , ac tantùm iì…
de cagno ci debcat.
EXEGESIS CAP. I.
L……- l‘,—"”Ha, Deiſmua Mq:-timo? Lux/ama 'in {xplic'gdo hoc
articulo abìnicio fu.]; vanus. Statmc cmm anò to
cam Ieſu Chriſti perſonam Dcnm & hommcm oſt
{Epulturam ad inferos deſcendiſſcdzmoncm vicillx, o—
mncſquc vìrcs dich olo fregiſſent vìdcre cſh'n concione
— quam
"nz Dss cnnsv Curtis’?! AD'IHF. ‘Lrs. !. ;
quam Targa habuit :ÉComio ha: habitafuit Targa dino P A R T. I.
15; ;.é- !ſſerra operìbus 'ſi/zeri Ima axa-fix.]Idefix Barbena ‘CSP- I.
dtcìc[in commenti» Gene.-41.9. : qummſen-z‘mtim mrk
nu e]? [mob.-Amina in libſſde szc-ſìarſiaag. n.]Chtîſtum in
borto olim—ti ſhſtimîiſſc dolore; înſcmale‘s: ſed & idem
paulîò unteſibpao33.1!an Schcolah vocat l'ocù ſub
tarzncum animatum ibi dormienti-51113; animi Chia’,
ſh' ideò deſc-andini: il! me;-: quibus oporruit,ſubucnire't.
H1’P.cALL-mmc: l\ſſſaffln-gcm: Berkley: Augh/ſimu:in o
Piſtola ad Amanda»; B's/(gnam parce/nm: “Sfir-mſm ſcri
pta inter alia hqc habe-ti * Scripta gli/::.: ;.Nqufebràng.
mſn.- zmagmpbfipm'c: (n! Ct‘iſidc dcſccnſu Ieſu Chriſti
‘gmuìs‘ an'no 15‘59. ‘apud Buzzi-arche: otircſit‘ur qusſtin,
Mclahch con ad eoſdefn in here verba ſcripſitx Luther-um
lìnſiſſc , cuòd in dcſccnſu ſuo a'd ìu'fc ròsChriſtus mor
' zur-s cxcì ritir dc quibus Marr/1.7.7. ('criptulu ſit ; vocate
quoquè Luſh-mm Scheele—h commuuéfrece'pcaculuhx
'pìr-mm,8< impiamm a‘nimarum;euudcm'qubqucTag4
cnncìonatum ſuiſſe , Chriîìum ìdcò u'd'ihfetos deſteh
diſſe, vt ſu os inde libér'a'rdt. Notum cſt qflòque ipſum
Lu.-hm”),- fî n gſſzlarîtcr commendfiſſc pi&utain,qſſùî crì,
" umphu—z C‘hnfìì ſub 5 .m virivcleìu‘m a_Ite'tafmxriu-gc:
.ſtcn cis , altera partes e" [311150 cxttak amis zulu’mbfatu::
qua quidem in re viſi-3 ſuìt nonnullìs
appw‘carc. Tamdemin’vet.’)
&Tſſbìth' Prxſentem to‘ncludit
diuſſìnim‘é Ch'tìfl'am-paffiù,
fuilî‘eſi,w'rè {èpulrſſum
in cor o'rc; chè deſcenaìſſein unimaſſv'bicutuquc'tam- _
dem il c loèus *fit,quì nobis truck-uns 'non R_c : mq; hanc
vltìmnm ſtnrcnti_am amplcxus quoque eſt lambda-4»
drrz Tbc'dagu Tubingìnfi. [Îſi'ide Aim ammanchi anno 1577.
d.; ly. Naz.-rm l'.)’ìſi-per E:.ſimgelan'domininpqſì Tria. ox :. 2.4.
M.-fr:h.;:eb!icì habitan] & Ìtſ‘. quidem vt nullim qua
ſhcncm,quàe dc modo deſccnſus moueri p'oſſet, admit- ‘
rentìztm ſtacuctìt. Verba "eius ſunt: Le lſt bade: ben t..-bai . …
It.-cym der Qſugſpurgiſchm conſeffian mamma:-.- mſſfflſxfi ſi ‘
ſtrcie von dem articulo det hcllcnfahrt Chriſtt anelli- …A… ' '
chen m-fcn cingcfallcn/ vnd banner tiche amen/ſons _
der vi! mud manchcrlct; fragm ecw-get worden: »I L
.* :
4 'D‘E DÈSCENSV dh'firsſin
ſ … . Cln-[fina alle… mie: derſeel/oder chin mm dem ma;
- _;oder mlerleibmmd
Hellenfahrc ſecle
vor oder nad)genſchum
belleTodc
gcfahrcn! ob foche
gelſichehcnìob ct
In derbelli]chenfcuwfrffanpnm c:\-nas geliccm] edit
als ein-ſiarck'er held ſeine macht wider dfn Teuffeîl
belle/vuò verdamnus ohn allesletden erzclger/ vnd en
wrcſenhabeì vndmadlſer fragcn mehr ſcinde. Bio
diſenfragen allen 1 Witch! tinfàltich Chrlſt ſicf) ſu.
nes cinfeìlcigen Catechiſmi, vù Chriſtſtcben Slaubene
verthc/lſter aller berffihrung des drgcrltcbcn ſtrm‘s
balben in ſeinem gemiffeu ledigmnd ſichcr. Omm vm
ſer .ſpeillger Chnſtllchſier Slaub [ehre auff dao alle:
einfalcigſt/ wir fallen glauben das Chriſtus gm Seiko
gcfahreu ſu). Bund: wieer von vnſert wegen gdtcten/
geſtorben ; begrabeu: alſo ſeo crunch vmb vnſcrt wt!
[cn gen beſten gefahren/ vnd habe'alien ſceneuguubi' E
Mirc Mcher ſ'ehur .ſpellmfahrt crſatigc das ſie die .be ſe
mchezu fùrchteuhaben/ſondemvò’ der ſelbtgen ewigltd)
. erlcîſec ſenn- Barba) [eſt es vnſer Chriſtina" Slaùb
\ bleibm/ deflgkichen auch di: gamze heuige ſchrlffe 1 'r.
iaffet es and) ein etnfàkpger la!) barba) bleiben ; dann
folche arciculinlckyt mm der bcrnſſunfft/ ſqudern allan
mm dem cinfalctgen glaubenmflffeu gefaſſec , had &,
halten \vee-den. ‘Drmd wan Mr dlelraffc'diſes arcicùli
haben/ nemici); den croſt idus Chriſtns wider Teuffd
«md !pefl gewalclg obgeſiget/vnd mes aus dnem fcrcfer
;- erhîſec ma iſt vns von uòeenvorwuglg ,’,u fruga/wie
ſſſifolche .ſpellmfabrcgeſchehcn ſco/noch vu weniger ſollet
..-flch Chrlſten dae-"uber zaudſien ; dan ſo es vns gut-ſells;
. Leit ming-wurde derbdltg Gelſt bnaſokhcs nicht vor;
' ſ mum "haben .: nun ce vuo aber auff den einfaleig'en
Giant-en weiſet 1 ſonale wir auch in diſcm m—ticul mſn
“Lemunffc gefangen lumen—tn dm gehorſam Cbriffl ;
Gem mn elnfelriq glauben/vnnùfz vndſchcîdltch dilììuſſ
*fzirn vm damon nicheahwdſenlaſſm. Hſifc ex romane
«Inc-obj Andree. Sed & hîc ſubſtitcrunc, ncc vlccrius pro
greffi ſun! mqreſililzrifiancwdie Sergey-fi:[Dich Form.:m—
ſ cori.-ubi agua-de defimſChri/h' ad inf.:xugîrm Tubinga»
m 15 SO.]
LD INFIROS. LIBER. I. 5
il! 15 SO.] &Cmurinmmfldagddawgmſium, [':/ide Cent.!ſil.‘ P A [. r. ].
:.:.xop. 35;.cdir.Baſili 1559.) ur etiam Theologi Wir-unbèr—G'y. ]. ‘
gepfix. (tai-lc Cauſa:/ìn VVirnnéergmſ comm-Mm ex ſorpa—
r'c docîriru anno is:". ] D.Vrbamu Regim- in ſuo Catechi
ſm 0 [Titulus lau/'u: C.Jtecbzſſ'ſmiej/Z. IE:-fim: ng der !: . Arr"
cid’!!! vnſcro Cbriſtuchmsglaubmsſvuota-[cufffigſtîè
punctm alles Chriſtlichen lebeng durch D.)’rhmmz Re-.
giu»). Iſi gommone-dy Wolfflìlépxl im Jahr ms..
v'era; m'a gni ritmi llflbſflîùffflîgîſlfl 10.11.) inrcr alia baz
ber ; OS wir ſchon nick)! ngm eigentlich maffin/wan?
das far ein abſtcìgm ſme zm- .hcu ; ſo wo'Uen wii-doch
Mgwclternachgrùbſea / ſondcrn ben wm? dts ‘pro’
pheccn vcſtlgltchvnd trewlichglauhcn/nach dem er dle’
ggbencdemc ſale in die bande Soma ſdncs warm-q
bgfobleit hen/mlm, juin heiligcr [dbm dcr hoffnung/uſ
ber die ſul iſt zur hellas gefahrm. Ad) derbarmhcrtgl
g; hmbac : una allegrewuche bmg won? vberwlndcp.
[*i-Emu: Ragim. (Bid varò dc hac ſcugſſézia ſtaruar Heu-ſſ 77,5…“ L…”,
n'uu Vic-u OſthauiiDominm,z-.Pparer ex ciufflmraéfatu de "'</,- MMM"
dcſirenſi: ad inferos , vbi inrcr cetera , ſtqueutia lagun- genjium nap-b.?
tur: [ vide illum ”Mat.fié}. 4”543.140. 14 udinAnZſiwnf.‘ “"‘!" ”W“" "'
1586.) Veteres dilì cnccr admonucrunc Chriſtum ni- om“"ſſ°'”"
hi] mìli paſſum fui ein inferno, cum ]iberum ſuiſſcin
rc: morruos, cum potuiſſc liberare animi ſuam dc ma—
nuinfckni. nec-‘mi MMgmfi; Canin-chron: co-ſi '
Eximhabcrch malucrunrignorantimmorum , qua:;
"c gcſta ſucrunr,proficcri, quàm impia rradere, antitr
viam
omniavez-irati;
hic ſintrcdire.
gcſtamouScribunr
cſſe cx enim
rc'ſàè qua nam rarioùe
tradinîmifi quod / ſi " '
!Pet.z.ſc'riprm ſir , cluòd Chri us & his ui in carcere
{doman venicns pmdicarir: ſortèenim & ario—nobis cſ
kgfnuſisnos genere, ma.-nm explicationem huius mya
fleriiin altera vira audicuris.8cd quis neſcit,qu_od,vulgò
etiam pucris inorc cſt', Omnc ſoſſrcè quod ſi; , ſoluipc:
‘rzè quod non? nur quis fidelisira locur'us eſtin articu
Ìis fidci?ProdÎrz ſunt in Scſi tura cauſſchircumſtms , \
ria: Q::cialcs economia Ie u Chriſti Faflorum Symbo, \ ,
lo comprehenſomm,ncque id later eos,qui in ficcarum
\ A * -
\ " .r . ſ' , "
_ſſſiſiſſè D'AlìſſDESCENSV CHRIS TI "
,ſi ſiſi—litcctàrurtììcéìiopc ſum: \.ſſclſaciAxſſl pumdum cl} Spìrſ
' cum ſanéìum minus in hac vm particulà , quàm in ſìcſi,
Luis partiîyſiusffiuiſſclîbcmlcm? Minìmè vcrò. Scd Aſsg-ſi
Mur-gonfi: Cama-l'onore: cbſtinaucrzmt nnimis noh ai.
gooſe-cre veri Laicm,qu:1m Egclcſiaproficcbathìcùmſſ
yrior error diſplìcèxrc, confugcmnt in rebus zyo'ſiſiiffimis
Limit-ethnic. ignomnzir proſcſſzonch Exſtnbaxìt c—
mm vera: huiùs deſcchſuſiſſ caùſſx ìnScriptumha'ut ob
ſpurè trading ,.Ncc di :îlè cſirat cnsſiccìmn dx (criptati
Bcclcſuſticprmp l'ib'ſi'is , cogn o(‘ccſſzé ,ſi, &.vcl.lxoc mumſi
uod cxPctxp rg‘xſſ-g'fnnſſé; ÈOtLîÌt cosjn viam vcrìcatîs'rè—
Zacuto. V_g cui… Phrdîcacio ìis,quì‘ a_d arccx-ua ſup'ph—ſi
da eſſcnncoudcmnazi? Et hi razzia—"iſin co ſum‘laſiudanſſſi'
di, quòdvcxum glîguem Chrìſtî ad inſcms dcſccxiſuni'
agnoſcayt. Rcſiiqrſſu vcrò Img-etici hoc ifljs Frauìus pcq—
caqc,quod q_ucm \ſſſſc! bis prnfic‘cmuſ dcîÎccn um,eutn ré—
’pſa iuſicicntux. Hdc'chm Vicmſiufzu Mmm ceſſ'lflzmm [cn—'
[dimm “001271:me [il’raſi/ècmm'o. . ‘ ſi ' ſ

"ſi. -’ſiìv-ſ ſ ù'

CAPVT Il.
Thun-mum. , LT a a A daflìs illos cantincc,quì non
cupa..
ſhlùm conſtantcr crcdunc torun) [eſu
Azſſm ſizſſſiz, ‘ ' Chriììi Perſonnm ad iuſrros deſcen
z'llorum.quiin diſſe, ſed inſupcr cx verbo Dſſciiſin vinm , m‘a—
mad‘fffldſſfffl‘ dumèìuc huiùs deſcenſus ſtudìgſſsè inquimux.
ſiſi‘fiî'îſi'ſiſi‘ "'" MI. Hi vcrò itecum in duasſſabierc Scétas;aut
FM”,“ deſſſſſ gnim virtualcm cancùm. fnodum‘ (tantum; aut
[zu did-ph:, cum virtualircalem comungunt.
virtuali? é-re- } I I. vicmalcm 1110dun1admiccuntſiſta—
‘”" , tuum virtuccm paffionis leſilChriſh' ad infero:
Machu wrtu- , \ . * ‘
gli; tantum
‘ ' Pencuaſſc.
‘‘ ‘ ſi EXE—:
AD I-NFERſiO'S LlBER"I. ,

' . - :. . l'A-..: rſſ-I. …


EXE GESIS CAI’... ſl.. ' G:;— H... \. .
. . .. o ,,,-,e. - ..
N hac ſeinentia fuit ordinis Predicatorummagm} Durcndifintmrin.
uom înis Scholaſticus Durand-«qui ſtacuirſ-vidumdé .
.;.
Dtm-md]. ; finndifi. :. Lg. gufi-ſmtp Bei/armini Epitaffi-H
fuel/19.4. d: Chnſtoſixyngass. edian-gſmozfz‘chrim
Vica 012120141)’ domino,/éflap. 2.1. edit. Flamina; Bd.] Chri
ſhI non,-mima preſentiàxeali,& ſubſ‘ſijìciaiiJeJ tantùm
per effeéìus quoſdam, hoc ci}, virtu tc &ſſefficacia ſua ad
inſeros deſcendiſièmon ſecus ac ch dicacur-eflèin-nlio ' ., '
\oco prouincize, vbi auéìorimzc poceſtatis ſua:, & impe- ‘
rio ſuo *aliqui'd 'cfficacitcr opcratur. PithiraMama
hanc Durandi ſententiam fhſiusin huncmodum expli
cat: ſi» A):-ologſuaaùa-jî-Pmſzag. 19. edit. Argent.m
1504. Chriſtus ſecundum animam , ing-air. non deſcen
dit : inſeros , quia idem finitum non poceſt ‘ſimuleflè
in diucrſis locis: (èd anima Chriſti cùm eſſec creatura fi—
nita. , & ſtaeim poſt mortem ſuicin paradiſo ;’ ergo cune .
ſaicem non Pocuic eſiì: in inſemo.- lccm; eat-qua; Cliſi-.
ſius ſccit,8c paſſ-is cſt'in natura aflìunpra, ordinata ſue- ‘ ..ſſ
ſunt nd ſalùtcm humanam. Sed ad hancnon pomiſſet, ' }.
quòì Chriſtus ad inſerosſideiìcndiffizt , qua per pallio,
nem, quam in hoc mundo ſuſìinuit, libcmuit nos ab o
mni culpa-,a: pcena : .crgo videtur, quòdChriſifius aſſd in:
ſel.-os non deſcendic. Sedhoc non obſtance dicendum
Ch'riſtùm ſecundum animam ſcparam'm deſcendiſſeſſad _ (br-”fim u- 'Z‘»
infccos duplici ter , hoc cſt ſecundum duplicem effeflfi. 'fldflififlfmljſſſ 4—
Vnus cffeé‘tus ſuit exhibirio viſionis diuiuz, qui—care. ”““" "“ “f,"?
hann :ſieurenîmChtiſtus ſecundum animamfuic bea- hſmſſſſ' '
”15: ſic ſecundum cam amibſiuimrei fuiſſe‘eaulfi beati. " '" ‘
tudinis in aliis. Aiius eſſeéìùs fuit [ècundumquolaam
ad quem ſe habui‘c :mima .Chriſtidireéìè'permodum a
genzie, ſcilicec illuminareanimas partum , qua: eram: in ' . ſi-ſiv n—ſi.
hmbo,& de myſteriis,qua: cadnnc ſub reuelacioue. Se— .— - \
enn-dum enim Dionylium ſcpcimo czleſtishierarchia: “* .’ . : -
Chriſtus ſecundum animam habet docerè angelos, &’. .
ratione huius duplicis effefl-us poceſt dici animachnſſfii ‘ - .:
A 4
8- ‘O! DESCENS‘V CHXlSTi
&”Ffffi‘ 1," chdiſſc adinſcros. Hademu Pit!“ ex Durando, Inn-_
“::" prob-t bandana-IHM… Vica-s Qſt/zone)’Domina; [ in
' \ ' (ri-&. dedeſèazd info-ſcſi.9. pag.1.z.edition.Ant-uwrp.ig 86.)
" Scholaſtici dodomsſi' uit, ncDuradi quidem opinio
ncm colerandì ſibi exiſtimauerunc, qui ratiunculis phi— !
[o(ophicisinnixus inrcrprcrarus crac Chriſtum non a
nimae przſcnriaſicd virturcadinfcrufi deſcendiſſc. Im
i’ ,… .E'-!.“ prob-1: hm: undemſmemùm Iama Bufimſqdſiùìarù
UU"- lejia Tboologuc.[i» «ode deſcenſad infima-53.714.211. prize/34.5.
p.i7.ed.CoIM…1586.] Wd quidîſcri ſcrfirjnqndtſhd dc
ſendendam Symboli v'ericacéſilcis ell'e,ſi dicamus Chri
ſturu ciuſvc animam npnſccundumſubſtantiam, ſgd
ſecundum vitrurcm ranrùm &opcrarioncm-ad infero: , ‘?
perucniſſe, humanum figm cncum elì, cx cuius vanirace \
ſcquitur non animam cancùm,ſed corpus Chriſfindin- \
feros deſcendiſſe cùm virtus & corporis &: mortis cor- }
poralis ad illos quoque pcuetraucrir; ac rurſum animì \,
\ , Chriſti non raurùmſſad inferuumdeſcendìſſc, ſed etiam 4
aſiccndiſſe ad czlum , vbi Chriſtus ſecundum virtutcm, l
& operarionem angelos béacos parcſaàa‘libcrarionc l
PPM-I' T;" netishumani ſumma mlupracc affecit. Manu Bu, 1
.w'u-dula. mmm Miundulam dicit Dux-aridi ſentqqciì
‘ vetcribus improbaram non ſuiſſe [lib.ficpm rim-op.; o.]

._‘r,

C A, p \\ *r- 1 1 P. ‘ 'i
' \
lll-MPM}- [: V !. cumvirtualimodofrcalem— conf ;
"“ """ "‘Z‘ »iungunt, ſtatuunrcoramleſu Chriſti }
PW“?"" perſonam nou ſolùmquo ad virtu,
_ tgm & Îfzerationcmſie'd etiam quoad ſubſhm
riam re iter , &,{ùbſtantialircr acſiinfcroudcj- '
m , i” quattu- __ \ _ ‘ . .
.,- Muſm- Il, Hi vcmpouffimumm quatruorSedas
mia:-bwin uffici-e;. aut.:nim, Icſum Chriſtuſſm ſecundum
diuini—
41351 NFERQ 5.- ma. 1. ‘ ,
diuinjtatcm tantùm; aut ſecundùm animam P A a r.- \.
Slùm; aut ſocundùm animam ſimul &corpus; C"?- 11 1
aut deniq; tantum ſecundum corpus ad iLife-.
cps dcſccndiſſe contendunt. '
I I I. Priqxem ſèntcnnam deſendctunt, &?’Y—ſſſſî‘zſfſiſdſi ,
flamcmnc diuinſiam nacummChriſti ad inferosg‘ſſîſſſjîîèîfìfff"
dekcndiflèfibdcmq; aliquid perpeſſam W.,WWW ”,.-Q‘
' fera: dqîmdſſ,
EXEGESZS' CLAP. Il]. (FAM-Mpa
\ ſ pofiafuit. ‘
Eſarc han c ſententiam,(ùnul etiam docîìè &: acutè- ‘
' confuta: Beam: Fulgmtùu Kuipmfls‘ Wap-Q,Mul.
* nîverò mi'ramnr,inquir, [lil-.L adThnſim.Wand-zl.z
reg—.p.167.&î'li.z.p.187.r98.zor.:dColmeG‘] iſtogquiin
coutunìcliì filii Dci conſpùangieſtimanccs eum ſecun-_
dſx Dcicacis ſnbſtnnciîi, aùc ad locſx dc loco motu loca—
li cranſirc , un; non poſſc ſimul-omnia ſua: Dcitacis im—
menſzczxecomplexcjn tantum, vc cùm eum audiunt ad
tcrram deſcendcrg, credenze cum in calo,vc1npudinſe
xos non fuiſſe, & ad infernum,‘ ſecundùm Dcicacis ſub-.
ſtantiam ica deſcendiſſc confirmcnr, vc eum calo !unc,
Buen-is defuiſſc cxiſtimenc. ldàmFulgmim. Illnd pro-.
uicjcndum eſt , ing-dt, quòd nonnullos caru'aliter , qua .
diuina (ungco 'cantcs , eo grauius concepts: ſalſitatis
errorconfundi‘t , quo diuimraccm Chxiſti aut localita»
dc caelo veniſſe , aut ad inſernum localita &eſccndiſſe
fateanmr; quiquc etiam Chriſtum in cunepaſſum fir
mare non enjbcſcfit cciamdiuinitacc compnſſum. [dem
aut”, Filius Dei.-, n'a-quit. tam nudo;-iran diuina, quàm
ſandomm partum fideli , veraciq; ſenrcncia ſecond ùm
diuinam naz'urnm infinitosjmmenſusque probatur, v
biqueprgſcnS,omnia replcns,ceſtis nunc cogitacionum
&:operum , Humus index, reccibutoréluc cunéìorum.
(l‘-li“ verà idem filius Dei vcrusDcus nacus davero -
tre , verus homo fadus eſt pro nobis cx hominc ; Fugue
cſt enim cx ſemine Dauidis ſecundum carnem , diuinz
humameéuc natura: contincus in ſe vcricaccmquz ſuo:
.' , . , ' '
\
lo,’ DE DESCENSV CHRISTÎ
mu: vidi-;: diuinicatis non amiſit, &quzf-ſimrvcrx hu
manitacis acccpitvnus , idemc'luc ſecundum carnem dc
muti-é tcmpotaliccr natus, qmſeandum dìuinitatem
dc parte rmancr ſem ' QÌDUS', vnus'idcmè—iuc homſſoſi
locali; cx .orniueſijui cus imm-rufus cx pare;-nus
idcinz'ìulſccuudum humanam ſubſtantiam abſchs Cc:;
lo-cùm eſſe: in terra, &dcrelinqucns terrain, cùm aſc-Ei
diflctîn c'azhrm r’ {ècuudſſum .diuinicatcm varò’ immun
ſamdxlſccnditmcc
10 ' uc ſubſtznriam nec cmlum dimitccns,
terram'deſcreus,cùm cùm dc
advgnium ca:
alècu
,dir. Quod ipſiusDomiui porci’: ccrtifſirno cognoſci ſer
mane , qui vc localcm oſtcnderec humanita ccm ſuum,
dicic‘diſcipulìsſuis.: Aſcando,adpztrcm.mcum , &ad
parrechſtrum , Damn mm , &Dcum vefi'rum. Dc
Lazare quoq; cùm dixiſſchazarus mortuus cſt; Adium
xicdiccns; Er %audco propter vos, vt_ cmdnris, quoniam
non eramibi. mmcnfiuccm vcrò ſnz diuinitatis oſtcn
+
dem diſcipuîis dicit : Ecce e o vobiſcum ſum omnibus
:,
dicbnsquuc ad conſmnmarzonmniìeculi. Quomodo
,.
autem aſccndit in caelum , m'ſi quialoca lis vcms eſt
[ hòmo Baur quomodo adcſtfidclibus ſuis,n5ſi4quia_idcm_
immenſm & verus cſt Deus ? Haflenm I-zÈgcmij wnLaſ-Lz
ùm.é*digmîuijſigmſffimì ab commit-zu per-pende)?
”' * 4’
Eadcm haec vcmumfentcnti'a cenſurata. ſui: 21 Pz
' tribus Gnudi?’ EpheſmiOE-rummici,vbi in illius Concilij
ac'ìis _ſcqucuria lcgun cur:[Vidxam.L.CamA/gmemlònp'o
m'maxagflCol-mia 4114606. «4.1».664.) Qhriſtus xîſixîlo c o—
gmtc animam ſuum-noſtri cauſſa poluu,ſſt1uo mlnltu o
mnifi cx‘zm vrrorum tum mormoni domi n um ſc decla—
mrecJît quidmcarmm ſuam dignumſi ciu-a còrcoucr
[H,fiberationis ‘prctium
mam ver-ò iuſtſſum pcoo mniù:Lnimabus
pro mortalium came dſicpé‘dit;
Ani-gg»-:mi
cx
hibuic, tamen cdivitam, uam poſuerar,.vz vim &: Deus
lècyndfinaturì denuò cmſimpſeritl—liuc Diuus Petrus,
Vi ,inquic,ſmcrcs licet audcnccr dicere ad vos de patri
archaDauid , quoniì &defunékus cſt, & ſcpultus cſt, &’
&Pulchcum eius eſſſt :pud nosvſquc inbodicrnum diem.
Pro—
. \

AD INFER‘O-S’ 1.13.41. x'r' ſi‘


if;-12%
.,=-_uſi_’
\ſi.

Pro hem igì cur cùm cſſct, &ſcirec quia inreiurando iu—. P A R' T. 1’. _.
ſilk-c i… Deus , defméſi-u lumbi eius ſedere ſuperſcdcm Oqo. IU. .
eius,pcouidcus lo :ucus cſtdc telilrrccſſgionc Chriffi,quia'
neque dcrcliéhxs efi in inferno, ncq; daro eius vidi: con—if
mytioncm. N ec enim Fas cſt dicere carnem verbo vui—' 31”-*2."th -
*—'— _—-:a
tam nliquando pocuiſſe corrumpi , aut dìuìnam illam
enim nm incrain Femi 'portas decina-é; nam ve diuinus'
Petrus ait,Anima eius ininfemo dcl-elias non fuir.Ne "._ ſi ".'.'- .
'.ſi 'ſi'î.
-
que-unì :mmm”; l'antigene nec mme: ſempre-bandi, Wp” ..…'“-AI.
*'.

nortonTMW capipatefl‘. ha; eſi, wnigmiri diuinimtcm ‘


fibre:-mucio- illà-[je-6144554 rnr/im» merſiffi: dicendrî eſi : gm
doquidm Mdmìrafiomdignumeffer ,fiDei verba»; di- — .
divinità m' , giufilcmzj; ‘rffiu‘cùmîwmſſ apudinferas non lu-ſi _ ,
fiſſi-r. lmmò vcrò‘ cùm omnia admit-abilita: cxccdac,o— , a -
mnibusinſidcax: , impleacéluc omnia, à vera ratione a- ' ‘ ſiſi 1 1

licniffimum dſc-:.,’ſi ibidctcntum ſuiſſct : Dai.-M mmquo .


omni low («';- meqſſ'ìer: , ſſflmz't'qſſi- cirmmſmpfane (Sr-mm ura- — [:
. ,,ſi;
Sdi magnitudine-fiz, criar, Entella capi Òfflehèdiflepcîefl, ſi .
Omnium luculcndlſimèBmil-‘ulgamim . Sivori!” ,
noſtrxſhlutisflſzqsirſi [l.]..ddbeflfim-[zflxdsadèſicſi ' ' — ſi \
loMflfloxng.]in
no, eodem uaſiSaluarorccrcdnurſionlcqucneaipv—
mcdiatorcDei &hominum , hoſſminc \ * ſi _ ;“

lcſu C'hriſto,diuìnaz humanm'luc fubſtanzìx indìuiſa, & ' ‘ \


inconfuſa perfcfflo non ncgſicrur, quonialpDci filius, .
dc pan-is ſubſtantia gcnicus , nec ſempiccrmtaxem diui—ſi
oz natura: Pel-didi: ,, dum hoc , quod er'at temporale,
Pro temporalium aeree-ng _ſaluec ſuſcepu: : _ncc_dom1
niomcumlis & vera dlUlnltatlS carmt, qmvcmacem
ſon-nt ſcruilis acceptnmiotcrmînubili, &inamiflìbili
dominio ſublimauir:
firmìcaccm {uſci exec ,nec vera virtus
inficmari , cùm
potuit noſtram
, qua: viciuſſm in
in.
firſiiizaris abi {mo ſubmonic; ncc imperfeàus cſſc
kotuit, q ui perſcéìionem imſiperfeéìo eonccffir : un 10
culiter adirg‘emſi dix-inim; Clmfl- deſcendu, qux ſine mo— Fi'zff‘ùd‘ſii"
le 15c vbiquc coca conſiſtxt,vc hcet ea cen-crc nullus locſixs “F" Cbr-Biſm
polli! , locakter ramen _cam 1_ocus‘ _vllus continue nòn ""
poſſic. Efi'cnìm illaDcxvcrg mfimcaàucſubſtandninſi ‘
cfl-àbuizez in ſingulìs creatures cora,& m omnibus con, … _

-—-_-
'a. DPI-, DESCENS—N C-HeRſSſſII
- non minoratur in minimismec augetur in magnis, ugn,,
cauqluditur tempore, non circumfctíbitur quantitate,
qonjnitìp captam?) termino finienda, à qua totus [107
mo & creatus efi ad iuſticmm , ;; fim; peccato fufceptus
dipofiruinmnflc,

. \

‘€‘ A rv 'I" IV.


WWW/WF- I.- Vx alteram [entendam cïcfcndun c,.ſſ


\ ªqui/'”“? nem cſileſum Chriſium tantùm ſc—
Cbrgflumſèc'u
di…-math cun um apimæ fubflangigm real-iren, ªl
ſtflſſſiîm “d,-,,- ad inferos deſcendiflc , illiruxſum icntcnuariî: "*
‘ [crude/”cedi ;. {varietatcintcr ſe difçre nt.
1” “ME”“ I I. Aut enim metapEÎu‘iinph'mfi ſtatuunt;
FIZZ-Zè aut eamdem ſecundum litteram intelligi vo—
duntur. lun“ ' '
Prima pm in IH. %imctaghotam ſtamuntgìncclli- ne
+f€34mbéù chde {tatu animæ; yel deficſſerbiffimis d ri—
bus, quosChriſtus in anima, noſtra dc cauſſiz,
_ perpcflus fuit; vel (le_nnima: Chlìiſti dormitio
ne; veldeciufdem iecundùm ſitbſhmciam in
ad mfmm‘bſſlſi'ſia gnnqplgrcfolutionq _ ſ
Mtijugm _ > IV.. WL P_norem ſcnt-Emn1dcfe-ndunc,ſta—
mt;/{Me’
' '
fim“. tuuncſidcſccnderc ad inferos nihilaliad-eſſe,
quâm inuiſibilemfie—ric aim cnim-animzlſicpaz
(rt..
Vnde FranJu
ma neque eflè‘ntia, neque locusmcqucüatüs,
uir": in anim
admin “mm neque conditio oculis cerni, _offitfirdplanèfit
“Edinaldo dm;, aptiffimè dici o’- .::’un, i eſt, ù tim-'n'", in a“
ſi purga-amm i—nuiſibililoco, poſtquam ex hac vica,& coxpo- ' i
9- tºm-ªº?“ ris ſui domicilio cmigrauic. "
Theol. p.:gzsï _
. - EXE— **
'A'D'lN-F'Elio‘s LſſlB. \. \ ""l;
'. PAR-r.").
EXE-95515 CAR“-IV. Cap.]V.
THeoremnds quarti verb; tocîdem extent?n' t'lxcſi
' . 'busTheologxcis_ſidc'Chriſti ſepulmra & cleſccnſu
ad inſeros & wird Clmjſ.‘ ò-ſmmo Theo/ago Dim-è!:
Tilm Sedani diſparationis ctg?) p'r‘opoſitìs. [ſliſipwyîzm
bc theſe: Sedani in ìmlzz Academic :.«zllmmàr.bora s. 'n‘-mm
viderbeſzy] , ,
In eadem ſen'tcntia videtur ſuiſſe Thyophjlac'îm, qui
lo cap.“. Luczſiſeiuentia "reſet: : [wide mp. 16. [un'-apud
Tbeopbjl.pag.zt9.è 'LR'a'mm 1541. 1435’ {Z)-;;; kijiji-n'
’mxîgr 1‘zl'7q'a' nod-Bi ' "dij n'w ZT ”ſpoon-{e"}; 6
io.-‘n if;-Zuffi; panino-n iii’; «lux-T; EFL/'Muſt“. Bw
7253 °’.sz u;- .; WKſigſſznm-AB * einmal-zm
inpdap-Em)’;EdM;.iàhîs'fir\-zw,€*ſſ ;;wî'flpum . > ,, ſi ſſ
lli-q î- è'Mu. Hoc u?; Qgid verà cſtlnfemusì Aliidi- 'ÎW‘IMP- \ - 'ſi ſi‘
cunt allſic‘junr
‘verò eum eſſc inſemum
locum ſubtcrmneum , & obſcurum
eſſc cxànîlationé alii .
anim'a: exſi'con ' \
‘I]:zicuo acl inconſ icuum &inuîlìſibîle. ijàmîlu 'cnlm
in corpore eſt amma,appnrtt è‘fſiropriis operationſſlbus,
traſlata verò è corpore, inuiſibîlis fit. "Hoc ?:’?!qu in
ſexnum eſſe dixcrtflſſſit. ' '_
ſi Hanc eamdcm ſentenciar‘n ſuſiùs declare: Hulin’. Iu- ſi
”uſm magni nomin'is Theologus in ſuis anizſinadu'erſio
nibus in Bdlarxffìnîèontroficrſias, [vide Hilma}; opi-rum .
Ibeoùom.z.p.6 o4.edif.Corm1in.16OS.]Nomé [ nſcrhſſi yel
Inſerorumſimſi-uitiatinis «9-5- uſi‘xéîg, Graecis ice-m'}.
"ot:-'s nomen illud reccpcum .ſi'zJ‘s & Hebrx‘isficheol cx
'ctymo pro quolìbet animal-um low ipſis conſtituto ac
eìpìmr,clum à nobis abſum in teſiurcàionis futurze ex
ſpeflatione : nemp'e quia &.eſſenria illa‘rum eff pci lè nî- '
‘Wſikſtarus «Pdl:, & locus Juli-;, vel incon ſpicuus : ni
hil autem quod non ſic huius ſeculi & hoc ſeculo nobis
cſſe conſ icuum potcſt,vel aſpedabile. Etica omnium
eommoclî'ffimè ìnrerpretatus eſt Irma-4. [libr. ;. adua-fl
[nat_/ſpazia.” 6. edit-ian. Pnnſtmſuamxſiy] diccns ; ani- *
mx abibc‘akin inuiſibilcm locumdefinitum è’ ed, «€:
14 un utòbnmav \…nn1_011
.}îà‘,’ *n'mv . ls autem eſt 723)’; ex communi nudo;-um
idoncorum omnium , &clafficorum Grammatica:-um
teſtimonio. '\’11un1inſigncin afferam Dìſhili locum cx
CimmaAlſi-xſſmdrino Stram.5. diccntis. ['r-vide opa-a Cla-m.
Alexandrinipag. &. ; Hdi-'. Florent—ea: bii-”MMM.Aſciicea 5.2.»
js;
._-.‘V- 155°-] , e.
GUAI-vari,“, ,
a Nunez-n,
Tevpxî; LÉ-ſſruÎo-nefſielſaî'ago'rfſſ c'v fiſſi
"14361139514 7à Ocîohſioſi MÀIXZZ—‘H
"E;" JVM-1; ZONA/,di, È; fùffuſſrfl'
-.z,,—n,-,, Ku} 725 nyt-O' éÎÈlw aya noi'-:r; fo_ſi
Mi'uiìxyim. Enigm- o’: fino”;- eÌ-uſſ ,
”Odor. È a, 'N‘“ NouÀſlle/d 5.73,
.
« '.!
“. .Se;— Odo-ii finding-ivy’ &}qu imAS‘rÌ-v,
Xzérî',dſſ':nstſſgd,xx}np.yn)‘èv munéffg.
"Eq “Zr {i}: zelo-zh [di @? mirini
‘ eduri-vm! “mo'-ms, WMI—l'ok?
O'Cogdn-Ejv Ennio/L’ “: Sunflex-hu.’
o"; vm”; éymzévxnaòffitſſuyîu; dſila'ſimv.
li'/11; €11an oſt-nu TEO-migu
K-ng'v Î: ris-gior… 'n}; 9zè; MMS?-04.
Aem-Ì ſa‘-11333 È Ju;- «ZA/amm
'Orav zu:-J.” Zyxmwzſſip Al'u.
'Oejî" bn: :\xcî-n dm;-iraq 9731.
"Es-n 731917. ai?!’ ?:; Wei,-HJ (gini-';,
Kat.-Q}; mguzà ;, î-ſſ-bgo'uv me?-«aim.
XP‘-9: 731} n; iingy- )ſiivdù'xh.
‘ Larinè de vetboad verbum (ic teddi poſſunc:
An tu Pums,mi Nicerate,mortuos
Omnìluxui in vita dedico:
Namen divinum cffugcrc,8;lntexc3
Eſt ocu {us
‘Nanſſiq; Inflijize uas
in inferno ui intuecur
ſtacuimusom'nizſi _ , ſi
ſcmitas
Vnam iuſtorum , alteram vuò impiorum eſſe
Terminum. At ſi vrrumq; tegcc cum
.Natum omni cempocc,abî,& nyc,
;
ſil Fuma, ſpolia, turbamc erres. .
… ſſo-ſi, Bſt & in inferno iudicìum,quod cxerccbi}:
Deus,
'AD INFEROS LlB. \. :;
"Pdl:!
Deus,qui'eſtomniumDòmimîs,cuids'nomcn " PART. I;
Terribilius,_quàm vt ego quidem uomùxare auiìm. Cup. V
Quipeſiccannbus viramprolongar. ' '
Wodſi quis hominum pura:,tamcrſi cotidie
Mali quiſiì Faciar, ſc Deos latere, '
Malèiènciz,aiiimoq; fallitur, ' -
Quandoquidcm ocxcmrluſtiria. ſ ' . . ;: 1
Videre q uicurrque putacis non cſſc Deum, ſi --.'
Eſt enim,cſt inquam. Siverò quis malè :*.gic
Malus cùm ſiſit, tempus lueretur: ‘
Temporì enim hic mndcm dabit po.-nas. - ' ' [
Hic apcrtè Comicus ille cluobus locis oſtifciit, quid ſibi
nomine a G, rxci'aué'rorcs
bulisi forum voluerinr
uc quis cauiilerur : non
, ſed de dico da là
gcnuir‘xaùoſſèis ! >
illius hguìſicaciqnc . flaéîcxzk I?:îsſ'm. improbar hanc (unpo‘-ſur ha
ſentenrmm Ham,-cm Viſi“ 037};qu Dammm. Dcprche‘n— fimo-ri-Mſſſm
di, mini:, {is: nwft‘nîfle defrmfiad infirnsflfla 4… ;. ; 8.5 9.id. Vin. \
Aut-n.15ssſijni‘luerſhrioscfiì vcrfiilc Scheol iionhunquà ,
per ahyſſum, noriiiunquaſim vcrò per foſſa… : u otatum
* Que eſſc ab ipſis ??Lo-qucmuis quoque locum ſigniflca
re, in quo nulluscſtvilìis: quid enim non audcat effic
nam hxrcſis ?Hſiſſc Vian. ' —
- :

»C A P v 'T V. ' _
Ì- ſ ‘ V1 alteram ſententiam defenduuſir, Alremſhapfia
' Symbolo ad duplicem
ſtaruunc in ' ! itd ad
iiiferoîſfiînſ-îîu
corporis riirnirum &animz Raffio— fidſiſſm‘mſi
nem attendi-. corporis qu1dem,quod fic iccuu— un…’ ch'-mza—
dùm illud Paſſus, crucifixus, & ſcpultus ; ani- mmf-imita
mzverò quod-deſcenderit ad inferos , hoceſt,
dito: in anima cruciarus, & angores infernale:
.ſuſtinucrir. ſ _n
.ſiz '
«i; DÈ DE‘sc'ENsv CHR'I‘STr
I'XſſE—GESZS CAI’. i’.
' : Nfignic Dei/Erba; lip-mne; Calaim de hoc articulo ſc
* ucntia habet: [add.ciuſdzluflkmeligòlyriflùmc.7.24;
lp.25r.edir.Argcm.r54z.] Nihil achì cmt , ſi corporea
'tantl‘im morte deſiméìus Fuiſſct Chriſtus : ſca oper: ſt
* mul prckìum crac , vc diuinxvltiouis ſcucritatcm ſco ti;
ret : qud‘òcirzipſiufintercedetct, &Cxtisſnc'e'rct ſuſto
iudicio. V—t cum interorum copiis, xtcrnzeſiiluc mortis
\hottorc quaſi corîſqrcis mauibus lu'CtarcturCorrcEtio
hem pacis uoſtrſix illi impoſitam ſuiſſe Pro lieta dici‘t :
«fluſſo propter ſcclcra noſtri: à pacrcvper‘cu nm,:ittrituin
ſiyropcer infirmitatcs noſtra. Qgibus ſiguifiéat in lo
cum peccatorum ſponſorcmſſadem, adcoquc infiar rei ſi
ſubmiſſumſhd depericlcudas pci-ſaluc dal" ;omncs,qu'4;
‘ab illis echtcndm erant, pounds ; vuoîioc unita'x'git c'x—
cepco, uod oloribus mortis non pdtcrat defined. Er
ſigo-ſi ad mſcros dcſccndilîè diciturſiniliil mirum eſt,cùtn
cam mortem pertulcrir, quzùclcratis ab iratoDeo in
fligitur. )uo autem icl verius agnoſcatur,li:rc valdè cſt
tcrribilislongeéluc miiìzrrirnaiufcrorum abyſl'us , Dci-.
fire te àDco dereliaſium , & alicuatum : & cùm innocu
ucris non cxaudiri, chiude ac ſi in tu‘arrſpcrniciem'ipfi:
conſpirìſſct. EòÎC riſtum videmus'deicarum, vtcoa'.
&us fueritvt Etc anguſtia,cx_clamare,Deus mcus,Dcus
da'cus, vt (lui md dereliquiſti ? quod enim nouuulli vo
locutum
!u'm ſuiſſc‘, neguaquam
cx nliorunvpotius rqbaſilailc
opluione, uàmcſtrcùin éx inti—
cxſudſènſu ſic
mianimi matore dcduélam uiſſc voccm èonſtſiar. N e
quc tamen innui‘mus Dcum ‘vm‘quam 'ſuiſſc illì v'cl acL
uerſarium , velimtu'm. Womodo'er‘iim illc d'ilcéìoffi—
lio , in q uo mim: eius acquicuit, iruſccretux .’ ſiaut quo
;modo Chriſtus panem aliis ſua interceſſione placarcr,
_ Ilan iriſcnſmn habet-et ipſe fibi.’ Sed hoc nos dicimus,
'uinre ſcucritntij gr.-itiam cum ‘ſu‘ſtin‘uiſſe : quoniam
manchi Percullus,&affli&u's "omnia irati & unicntis
.".-A.
, Pa' ſignup-arms cſt. Proihde Hilaria-: co dc cenſu hoc
‘» nos
\
»AD ſſlNFER‘OS "1.18. "I. 17
aq; conſecutosraiodnaturfltmors pucrupra fit.Ncc P A'Rſ. ].
aliis lociskndfinſenmria abludirr vr cùmm't ;iCrux,\C«_z). Î.
morginſmſinoſtra vita iùutltcmulibizflliusnei in in
(«Menfi,-{Mo rcfertnradcxlum. It: cumDiabo
li ouſt:te,cummorus barrare, cum inferorum dolo- .
ngm-manum conferendo , factunuſt , vt &reſerret da
illis tiflodamflc niunchum Herat,-ne iam in mortem
ſarmidemus,.quaPrinccps neil-:r deglutiuit. .Huflm "W- 1-
Cduim.lacune: Bqſmleſuim Mogimmu, [in "u&d: al:-fi"… ‘ “M°
[ml.y‘ichrffladinfermqsquîn84t1)4a.4o.ed.CoLrsSS.] W.’
irriprobat hàc ſententiîi 1èqq.verbis:Quod10m1-chrm
mz, deſicontendunt animam Chriſh in deſcen
ſu ad inferos grauiffimmdamnatorum ſuyplicia luiſſc.
& ndentibus'inferni arſiflè flammis, ib omai fidcivexi
tate , Cpi-:mc: Cluiſtiana alieniflìm um efi. ngod do—
gun nouum,impium,blaſì>hzmuml’_au_cs concordiein
ſuo decreto'axìathemate multare no'luerungae Perinde
inter probibiles ſuas queſtione: tctulerune, iinmò nu
per.-Stephan!“ Gorla/nu in aſſerzione ;ſua .diſputationì "
Mogùcinz oppofitzm‘ò dubitauit diſertè ſcſibere,
eius affampù dadi—mir din-im mai:/LOW :.s.).; 67.
tiTubi-‘zrg. 1585.) Chriſhî ipſos ſenflſle inferni cruciatus
Mme-«Rufus. *
Senteutiam ramen Cdln‘im' uecnouam , nec im 'iarn ISM-m" (dl-ili
cſſe teiìimouin multorum demonſtrant-Certèi cbn-”"‘""M
infima deſcenſu Chriſti ad inferos igno minim-1,84 ex.-'
inanitionis ſtatum intellcxiſſc videtur, xyîìſi inquit ,
[in bandi: Sa'bbpthfinapng. 18 ;. edit. è Paro Purim Ti
lmm. edit. Amm/4604. fimo-Hz illa bamilia Dm-ſuuiſit.
"" «Zhu ad; Jul-mmi- E.:-i'm… wymfiAì-Aa , iſſmm
"‘”-M {Il mvdnfiuſſyflp. tg} Who?-7,34- ,1'31 960
"og-17m; «io} ad “.:.-'A…. idrfl, Chriſtus apudinferos.’
—-- nos ad }1 umilitatem , quae ſuos cultures extollit , con
. FJgizm us, vt maetiam reſurgamus, & exaltemur, ſimi
..—
_ literc'lue glorificemur,Dcum perpetuòeonſpìcientcs ab
«eque conſpecîti .
Etiam ipſe Angi-Him deſcenſum ſhiritunlern fini.-uit;
":
Gler.9ſior.m}uir. [Sen/Ayna”.datnupmyagìnjgudìtù.
B
_
‘ * xe 'DEiDISCENSV—C—‘HWÌSTÎ
1 .‘.’ .* ‘ *. "ÎBzzſilimſm.r541.}cſtſcpulturaquàm‘naciuiezsin Clu-i;
.'- - fio : iſta enim corpusmormlc gmuitſifla-Cdi-ficimmor- U
cale ; poſì nanìuiu'té nd-in fſicrosildcendicur, po‘!} ſe ul— ;
' mmm rcmcquic ad c:\’los. Ipſe quoqſi, Chriſtus apucfu- \
e‘?-miu»: Fimi-mum lic genus humanum aſhrſiuizur. [in €
' lev-mind: Pqfiamivmizi[>:-3.145. dit. Befll.1yjſſ-ſi.] {
ſi ‘ { —— «fine ma veſtigia wh : ‘
, -- — '- a…’ .— Îkſi'qſi-fi‘PPſid“ irypiciem , morteméſſſſ-szm. '\
. ;. !. . —_ ‘ ‘ Corporàmmm: mſſm,mfimi‘q'3dodoru, . j
"" ‘ - De'/Ze admrſh-anÒ-paprie Mgildreſdwi.
* GuilidmuaBucuàu-s- in Inſhtutionîbusſuìs Til-nologi
‘cìs poſtqunm ordine quinque diuerſas dc hoc arcicu o
opimones cnarrſiìflèmamdcm ipſius quoque Cabrini re.- 4
ccnſct,& hunc in modum comprobat. [loc.15.mìc.n.pa.
3355156. 1.57. edition. Bemmſmm Moy] Sente-ud; ha.-c,
inguineſt orthodoxa : ſcripcurx ſiquidém conſentanca, ;
& fidci analoga: namſiEſsin-r c.;[.‘-11.5. aretimm Chrìſtum
\ dicic'ſuifl}: propter n‘oſtras iniquitz‘res: & Pfid. 18. 11.6. !
Dolores inferni 'citcumdcderunc nicfit-HBO.). v.:4Pò—ſi ;
dus “dici: implicieum ſuiſſc MdD-«Jun Shui-ru. do.
Ioſſribu; quos paricmalcdié‘tio &: ira Dei. ' Et GSL). ux}
diciturfaéìux pro nobis {goo-ig, vccè,& ſinè tropo, no.
} in ſeſe quidem, ſed uaccnus noſtcr erat, ſic vt vez-è ſen- “
e—v - ‘ - »*-- *ſi‘f: ſd.: onu: ſibi impchum. E: Heb.5m.7. Apoſtolus ſcri- Î
. .. 1- »’ »Die-Clxriſtum
iſuo mem ſuiſiè.cum' lacrumis & elamorcvalìdo
exaudiemnÌſi-Et, orantcm
quod prodigioſum efi, ‘

deco ccfercurſſwae vchemcncia cruciatus,gucrns ſàngui


nia 'cx eius facie fluxiſſe, nec pocuiſſe mecc.-.fr", niſi ange
lònun conſpcéhlch.u.u4.;. Et camden] Chriſtum co
vſque dciedum vidcmus , vc cona-us ſimìtvrgentc an- -
acſtia exc l;maxc,‘Deus—mi,Dcus-mi,ccqu5d medeſerui
' Nhl/mh z7.— amſn. Ex quibuscolligìc-ur ipſum-nan
cum marce comuni, ſed cum inſcrorum copiis; ceter
naaélueſſmoreié hoc-rote’, quali conſertis manibus luch
ruim fuiſic. Doéh'flÌThtglogus lommysremixwenmdem
ſenrcntifi fuit amplcxus,Rcs ipſhjnquir, [uidm‘mmbaam \
inMg.Lva.b-rn.54.p.z4.8.ed.Frmuf1;45.] teſtacur cùm
mpx-tudor Chſiſti fiatſicucgurtgflmguiniòflllòdckri. '
, , ‘ ſtu:
-'-- M-D-INFE‘ROS LIB. ]. . ì)
&ushoc loco. grauiflimos mortis &,inſemi dolores ſu- P A R 1'1 Ì—
Ìtiuuerin Quid ergo ad "hdc ſidicemus? quid efi quod CQ- V
Chriſtus mortem &infcrnum hoi-rea’: ? An non eſtſifl
liiſis Dei L& ſinepeccato? Non mirum dì, uòd homi
nes timeant mortem , & infernum , quia'h ent pecca
ta. Sed hoc mirum videtur, quòd Chriſtus filius Dei.,
& ſinè peccato, mortemcantopere horreat? Aq neſcir
ſibi poſthìc vitam, repoſitam eſſe vira-m,-'& maieſtatem
ſcmpitcknam ,in quam.per mortem ingrediarur? Qgî
_fit crgo,quod ad conſpecìum mortis,8c inſemiſic ex a
ucſcat,& trepidet Z-Hiomihi itetum conſidera'Ch ' ſi,
uomodo cum ſupra explicuimus. Chriſtus enim verè
,cſt filius Dei,& nullum-vmquzm peccatum ſecit. Sed
cum eſſot in formaDei exinaniuit-ſeipſhm, forma ſemi
ſumta, inſimilitudincſihominum rouſtitucus , & figura
.rcpcrtus vt homoſhumilem-prebuit ſemetipſum,f-.1&us
obcdiens vſcſiìuc ad mortem. Et quam quam'nullum fe
_cetit.poccatu,ſuſi:epit tamen in ſe u_oſt'ra poccàta. Quo—
_modd? num ſuſceyit ea opere, & A&ionc ? num ſuſcepìr
ea perpetrationez Minimè omnium . Sed 'ſuſcepit eſa
yaflionc, & expiatiohe. Nonſuſcepit opus peccati, ſec]
ſuſczpitpcnam ſtipendîum, &ſup licium peccati. Su
iìinexe autem dolores mortis & in erni non eſt pecca—
tum,{cd ſupplidumpeccati. Quore-Chriſtus _ uivene
min hunc mundum , vt recancfliaret nm paàooe ſu’:
cum Deopatre, aſſumit & hoc peccati ſupplieium , vt
dolorib. morcîs'òcinfcr-ni grauiflìmè omni"; affl' atur.
Nì hoc ſupélicium tito gràuius eſhquantograuius eſt
_pccutfi. Ac mihi vnum quidem hominé,qui vui
uuſh yeccata deſignîſſerAue ": ſingutis hominibus tam
corde , opere externe iam inde ab inicio humani
generis eſi ata ſunt, & poſtca vſque ad còſummario
nem ſeculi eſignabantur,quid non horribilium terro
mm, imago mortis &iufemi huit: incuteret? an nonvi
deret [ibi imminete non tantùm intolerabiicm , verùm
etiam perpetuum adeoflue numquam fini‘endam pa»
namé quam fi ammo coneiperet, quz mcſtitia , quis
yauor, qua: crcpidauo , Quis trcmor non ufirgetetz
:.
:o ma Dzsansv éffl'ffîffi'ſſ—
Cùm igitur Cbriſtus ſuſcepetat ſe cxpiatirrum paffionſſe
‘ſuaomniahominum peccntn , profeélò etiam ſuſcepìt
horrotem mortis, ac inferrii ſummajqua ponti:, grami—
xàfe, vt quantum quidem ad huius ſup ‘livtii granitatem
ittinetmé :tliter mortem ac inſernum ormetir, uàm
'ſi ſolusvniuet‘ſxhominum peccata 'deſtgnàſſetAe Fu ſce
" ſri: hoc ſupplicium in ſe, n6 autem'ptopter {è,-quia nul
'_ um vmguam peccatum ſecit,ſed propter nos : primum
'Vtzvpeclcatanoſira expia'ret: deinde vt reipſaexperim.
‘curffiuam'
“ſu horribilis ſit terroreorfiſi
mortis'òcinſerrſiii,quo quiſicz'fl'l-igumur'ſcn
pollit his,qui tenrìtur, ſilc
”cul-rere. fpòſtremò vc exemplo ſuo docetet nos , quid '
",taiitisîm uſtiis Comprehenſi facere debeamus. Hm
"Pt-MMM ibi didi: [Idem inbomilſiin Puffion; CMJ-!. .
\ 3745. W. ci,-fl…) Quid ſibi voluntverba iſta,
'me dereliquiſti?St,ſiClanmbo;perſidiem3&non ennQian
"cs? :‘
Wodſunt veil): peccantîsſſ‘deſyeratione ,' ſed limſſtverb: “
'anifi'citis ſeſiſuſtincte ſupplieium damnatorù,8c del‘pe—
ratorlîÌChtiſtus enim peccata noſtm expiaturus n'é ſuſ- ._
cepitaaiones' ſeu opera eccawnîſiquemadmoflfiſiſepc- '
“numero diximus,ſed ſiiZepifſupplicia‘òcſſffi endia pec— \
ìàtdxfiffleocata auté non merentut vltimì' aluté,nec in ſ
- cèlomcc in terra,nec merenturiDeo illum exauditio— \’
hem, ſed mei-ment," pecc'aeores detelinqù‘ituri Deo, :
“n.detelinguantur ab omriibusr-cremt‘rixDei, vtquo— ‘.î
“dul-nque reſpiciant, 'ſiue aſd c:’elum , fine ad tei-ram, on!; t
km vidcant falutem,“& liberationem , ndeojue V! non !
yideantmec ſenriantmiſl perpetuum exitiumH-zc'ſm ‘
Ripcndla peccati, la:: ſunt fiamme inferni ,- quibus ab.
‘iefflà‘Deo exeru‘ciamur , hic eſtmaximus omnium ‘do- fa;
Mr ,‘8: ſuyerar omnem moti-is dolorem. ’
Clm'ſtus vmtti‘t ad expianda peccare noſtrn ſqm: me
fuenlntperpemas fiamma; inferni ,‘ſuſcqùtetnm'h'c
ſtgjplicium [& obiecit "l'efiàmmis inferni ,- vt nonilìret
a’ eaus ſit, quitm ſi'-ſempiterna ſibi-intemeeione'petz
ìùàdum eſiti. Videta'iim in ‘cruce,’ tam‘ rerum, quin
verum {ibi adderſa eſſe, & ſalutem negare. la ten-amil—
gus’.magffimtusfflontificesfitibzſièmtotffim ilires &
‘ htm—
AD lNFI-ZROS LIB..1. :r
buone; , hoc eſt-, omnia hominum ſme clarorum ſiue P A : 1’. \.
obſcurorum, \iùe Printjpum,_fiue ſubditorum,ſiue ho.-CQ. V.
neſtomm,ſiue ſederatorum genera,vno ore eonuician
tut, & affirmant ipſum aDeo ab'icérum . In caſo ,- Sol
reti-ahi; lumen ſuum,&.a'er craffiîſimis tenebris obſcu
ratur, zu:: ſignificare videntur, Deum ita alicnatſi eſſe,
ninui eat ipſi eziamwulgarcm lueem, quam tamen a.
ſioquin mirtere ſoletſupet im robo; ' qcoſque. ln tan
zis igitur aduerfis , flammzin erni in animo Chrifl'i ita . ,
inſuſiîantur,yt qu'ata potuetit voce exclàmauerit, Deus
meus,Deus meuxquarcme dereliqttiſtì ! Haa‘îmm loan
uant-‘am— qatamquam-aliam quoque ſiententiam ſo
uiſſe vide-mrde qua pluta,voiente Deo,i nſta.[vid.Exg-‘
pficap.‘.]’Vide quoqzinſra epiſtolì Ioannis Parſimoniì.
Iomnesxùtkliîzm coHcng-Theolagici Lugdunenſi: gflony "
dm chm,{in tbefibIbÀd. depaflÎCbr-ifli ſhift 6.1 718. of
di:.Lugdùn.1599.]Dcſcenſu ad inſcrosjnquiſiintelligun
rur ſumnficruciztus,znguſtiz & dolores,quog Chrifluî
efi perpeffizs in anima ſua , quaies ſcilicet ſcele‘ratis in
fliguntur,,quod.vitîelicet teſhnturvoees ilkfl‘riſtis eſt,
a_mmameaſivſ ue ad mortem; . Dem meus, D_eus meus )
curme deſerui i’. Neque‘cnim ſolùm corpore, ſtdk
anima vel imprii-nis peccauimus, &iram Dei commeri
tì fumus ; quarc oportuit Chriſtum nonſolùm in cor-'
poteſuo , verum etiam-.in anima ſua iram diuinam ſen
tite,:amàue placare ſiyt-non ſolum corporis, ſed etiam
nànze et redemptor. r.Cor.6.v.ro.Hc6i-.5.o.9.. Quam—
nit autem Chriſtus. dolores Bos inſcrorum ad tempus
dimane ſenſerit , tamen eius pallio zetſiuiìtaîet poems
trunk-Atias peccîd'aeramus commenti’, tum propter
dlgnîtzrem perſon: ,, eſt enim verus Deus & homo pu
WS :’ [lunguuicatcm , eſt enim paffils id quod
nos m èternum debui em us paula-Jem Kuhl-'nu
Fra-uſm Gan-um Theology: ùtflgnù Mina.-"Emana '
Windiſputſuis Theologieis inter alia in: ſul-et .- ìu‘
MAT/ml.“Mlada-mm.]599.tì)g/ÎS.9.10.11.tſi. (c.]
Dcſieaſiis Chriſti adſſinfcros eſt altera eius pafliò,
ex tremo Dci decreto ptgratuita{uno…-ìdadi-pro.—
" ‘) ‘
‘.—
)
an; DI'DESCENS‘V cinas—rr
Beer humani generis lapſum & damnationéjecundum:
animam,irz & vlcionis diuinz ſeueritatcm in ormiifli; ſ
miscloloribus,
to,& cruce,citta&dcſheratione'm
exrtemis cruciatib’,grzcipue in hor—
ſuffinuit,vc iuſtitiiLD‘et'ſi’,
fintisfierermoſ' uc perfeéìè eſſ'einus flbetatLCauſſa elfi-.
ciens remota & immutabileſhfietemum {terni Dei de
cretum, vt quia enus humanum non tantù‘m exten—nè,,
ſed etiaminterng mandata Dei “violata: , Chriſtus Jeu’
?’qu eius conditionexnin ſe ſuſcipiens non tanxùm‘.‘
externes ,,ſcd & internos d'oldres-filſt'inetet , & hinc eſi. «
uinciturſſ , eum non caſu in hancexttemam humiliaciſh.
[jcm incidiſſe,ſed'ſuiſſe praeuiſa‘m. Efficicns propi'nqua
eſt omah-m'u-Chriſti gratuita , qua- peccara ,ſih‘oc efl'
Pcenam peccati , omnium noſttîìlriìn anima ſua ſuſce—o—
yirmon ci 0 aurcoaftj'ouisput naturae neceffi'tatc Hic“
gaffioné ſu Zic. Impellenseſt ttilìiffltnuslapſîÌQBſi'pro- '
Etc-1 eum iuſtiſſima damnatio generis humani;quock crî‘
gtotſus perire nollet Chriſtnsſiexinferni 'ſinicibns like-'
cauit. Materia cſt'ira Dei aliſon-m maieſt'atcm lmſìmſhtſi
hinc interni anima:
fernipcenisin dolores,
:cternum ſunt quulespariuntur
obnoxii. Doccnrii,hoc
quimc—ſi
in

tus,triſtiria,puces,ſudor tam uam rumiſaoguinis,&*


augelus ad conſol‘ationem mi us,ìn otro;& exclàmàſſ
tio illa acl Patrcm in cruce-,de quibusDauid in perſbna
Chtiſti, Anguſtixinfemi comprehenderunt me. For-'
ma, cſtinterna homm dolorum perpcfli'o, & \ènſus ire
Dei citta deſper'aciunem in botte, vt in ip,/f &cru'ce'
yrecipuèlin hotco quidemcùm cx impendencisin; rii—_
u_inaeſenſu Chriſtus intrinſeco: in mit-um ſtuporem in-__'
cidcret , & extrinſccns yrccesad pati-em de transfert“!
dpſſhorrore, adicéìa cqnditione \roluntatis iyſius, &Fu- ‘
doterntamquam wnimos finguinis exprimcret,& max
ſui recotdatus ſe ponte acrioſſerret. ] 1. in cruce vel-ò,’
c_ùm malediéìioni & ex ecrationiDciPatxis iam'fiibie
dus xamquì ex inferni gurfflcibusſiexclamaret,Deus‘miſi‘
Deus mi quai-e me rieſci-ui '? Ipſius enim. Dcitas ſinevlîſſ
li'liiiſiirhmutatione vim ſui ad tempus non cxctebargvt
human natura pati, &mori poſſet, qu: cum omaibus
' ‘.
inferonî
l
A 1)’ m F E R 0 & "r:—rà. I.‘- — ;;;’
fiſcrorfi copiis colluékata umdcm vié'tòriam obtin'm'c'. !’ A n 15. l‘,.
Finis , qui &gffeàuflzoſhi reſp-edu dici po'teſt, eſt d"u- CAP— V-ſi'
pl,:xlluſtixi De'rſa'tisfafliohanenxum etiam interni,.
mini: o endiſſerfihtiflſius ad opus uoſtrzeredemtio—\
nis perficie‘ndfi,etia‘m internis doloribus fcpfficſiiendum
obtulitJLNoſti-e; liberàtionis còſiimmatiofit al» infer
ni vinculis nò derinerem'ur , ſed vniuerfÎil-iter al: iis clk'
m’libcr2ti,& ſioperſecſſl'usznò dimidius animati’! xquè,
le corporù—redemtor baberccur Chriflus. Huai-mu Go.
mu’. Eadem propemodum lcgi poſſunr apud Him
'njm giu,» Tbèologuntſi ratchet, cancia». pagin.
168.1-69zd.HeìM.-159o ']me Rieger-u Ecileſiafi'n Ao.
Ma:-caſe chia publicè Auguſtc; Vinde‘ſijeorù concio
nmn fuit. lgirum 1573. ipſh diepuffdminmantimmzſſpenj
MMM «verba Afan-. i6.n46.Eii.Eli,lW-z Sqàz‘cbmni.
Mizzi-en dich: [nine [nonche filmme/ un pivot/Za .
dcr htnEhi-iſi'ue am Treni; far ſchi: Sclndt gehnmv
ſelaeiiebt Mutter Joann! befohlcnſmìd bem Ultima
«uff das frenndlldyſtfzngeſprochen / ſonderudaſſhòrch
m: ein iàffierlich geſthrm/cin fla‘gfichmî, crawrlg wim
flm/ maldice- Chriſto ruicrmllchenihmn babenaiifl
gflrkbtnl nicht die tuffa-lim [dalie-l): S_chmfriìen/ m
wclchm ndamabln am Enna—gehmvgnu tandem dic …_—. . -—
.
dmn-ud): Baſiliche vnndhtlliſcbt Schmeſirum / ſo {e
un ſciner Sali—nd Smiffenrmb vnſrr S finden wii-
[tu hai auf-f fin) gmpmmm/ da ibn buffi-id.’ def; magno .
Tokai-mbfaugcn/ vuò di: angſt Mr.ſpalm jhn brucio.
vmbfaugî- gchubmfiſo hcfftlg aguzzi/das, ,ſe andcrſt
“W…—'Mi…
_- _
aida: gzſdnmcn/ wlecr da um un} fclbcr Haga dann ']
ale-weren- va‘mtvei-Iaflìn ſvſi als wafi Son ſti’.
ngcſicht mborgemviîſhme alle Emagt mgogmnc,
Senrcu ti:’: hanc Caluim' ex profeſſa conſilta‘od‘a ſuſce
pith.Vitm Oflbouij dominus, vbi inter cetera ſequétia,
habet [in na!).dédefcwd inf.ſea.-47.p.i4zſſf4i4m1wayss.) ſi
Re:ipſa indica: Symbqlii‘deljuiſſc ſcribi verbis popular ('al-în!’ fammi-T
] ribus, id ' uc Calvin us adcò non negatxtupcrtè ſcriba,; fflfflſſimsx'eſſm
' . ' '' - — e’? Harju“ _
conſtare unter omncud opularirercſſe litripmſiI-Icecſia, .
dusinterpretzrio manriîfl'e aliena cſt : popuian verbaf .
B 4 ' - l
.; ì
>! i
‘ l
‘l l

. .
?
i " .
, . . ! i‘ € .
, Il
.
——— _—-—-———
“. DE DBSGINSV CHRlSTI
ni, Deſcéditad inſcros, ſignifieatiòncnel teſteeztìiem
tinvulgarifl diſcipulori ipſius-; cui nam ; ea vcniflct in
mente niſi rius eamuB ipſo dididſſetìlgitur nullo nio-,
doconuenr't SymboloDeinde
sariiſdiver‘ois Seripture
dii aiunr has 'veLillos freq uéter vti
deſcendiſlſic;zdeſeen
dère,8cdeſi:efuros eſſeati inſèros. M37M151dw.
“MM
.&’
-WG}..—
g.’
.:
--ſ,-iJ—f-ſk.i—-J“:
&nd- 171371144. ſed hula ea accipiunt iu-lmcnouali
giuficztione ;.tnnti'abeſt vt alicubi autdicans Chdſti,
' quà in pnffionegtaues dolores perſone:"..deſ'ccndifl'èad
infero; : aut czpomnt Funes,’,quas in anima pertuſcrit,
eſſe dcſccnfim: Chriſti ad inferos: proiudc hac. eius-ih
_ it:-prendo R_llClE-‘l eſt il phtuſi Ìàipturuùìjmptw tum
uncgtum eius ociosmaſiun uuemt e …, urp
qui tradàut‘ hanc particulît fuiſſîzScdmîls irrita]:
Symbolo Poſt eius editionéPrexcrca—A'poffoli ſu dd'a
eu‘erit Chriſtù paſſum ſuiſſeld vero quia rterefi
poſitfi,ſignificabat omnes Cîiriffi affionazncq; .ma
xerunt eu hoc‘vel illud paſſum fui’ c.ſìdrancùm pair-m
ſub Vontio Piſato,vtimrq;eti1m Scriptum fcequéti tin’
nci-ali ſignification eluaſizſſé- 1.4.Acî.t4.r.Pct.r. a:
re etiiſi, Caldwell—erit, dc inuiſibilibpaffionibxlc:
nrfi,falìu'tamé eſſct aiuerbnffiaflusfliſibiles pallio
nes (i niſicari.inuiſib' es vctò ))’bigDc-ſcédit ad—inſeroſiſi
Si vero id interpretetundc omuib.paflionib°,q<ìîneccfie
erit particulàtirn'tepeti in cd;: édio fidci q," generali vcr
bo comprehcuſum erat’: P‘oſtremòbac‘opinioue mani-
Teflè‘ inucrtitur
ſiiiqiatur ordo terſi : cò"idé'hanc
q)’ eas receſſrtmì'cp q, morticxccprionévoca!
& ſepulmre ſub
_fiuolì‘nq; e?) ridjculìfflroptereaqà eis ipn; in homi
“num“ cògpedu paſſus eſt Chriſîus, optimèſubiiciatur,“
'lit,ii1ui ibile iudieium‘ quod‘corzm Deo ſulìinuitmihil
eſt': ue ue enim prof—cerca minus pcrucuitur onio. hi
ſtoriz, ccundumqunm dìccndumfuiſſetJ‘Huan-udp
fiìusdeſcédit ad inſcros,m'ortuus,8c ſepultus clk—mani
feffum ' ;eſt etiì chym bolo,.A' offolos non tautiſeciſ
ſeviſibi "um ab inuiſibilibus dr iuſh'oné, vt eius eauſſa
Funeſta-Et ordinem hilì‘oriz,.quiypc qui & ante; con
c’eynoucm muxſibilem natiuitatì viſibili, & alte: [Cg
uri-caia
fil)“ [Nl-"EROS LXBER'L :;
ſdrreéfiòoéinuffibilemaſcenſioni viſibili przpoſuerfit. PART. [.
Hem Hendcus Vieus germanum ſc.-uſum verborum . VI..
Chriiìi, Dmmms,DeusmeuS quarc dereliqpiffl'mc? Exfliulio ml»
hunc cſſe air; Hommfiquir, in codimflſiſefl.51.17.154.153’. ſunny-unn»…
WWMM-M.]emr C 'riſtusſhumani nîhil,quod. Dna unu-.be.
quidem peccato Clannad co alienum era: :. fortitudo
}apidum carpa-idus
grauùTu-niſis ergo-Queisaberarzcaro-eius anca noncrar:
d‘olou'bus excruciatus, (qum
lnſu cr mortem mporenm- appropinquanrem emi
rcc,c€*.relì&ionis ſhzflmram hanc mortem" deprò
pſic apud Dcum querclamrnonco- (Znſu quo ſc:lcſti,&
deſperabundîdc Dſieì iuſticia conquerun tur, ſed-ca, quz
dccebar De'rfilium,in quo pater adìqnicfìeba c,ſenréria,
hoceſtnt conquercntis modo accrbimrcdolomm qui
Bus premcbatur atcfàſh , auxilium i (ius filter-apro
pazienti—T, & rc urrcéti'onc tamquam Zomo implora-_
ran-.e. Deuliquìfh‘ enim poſitum cſt' pra Dernh'nqujs,
- mot: Hebrzorum,qui cùm preſenti tempore carcam,
id ſignificant prxeerito , & ſimili:. cſtformulaiffiD‘aui
dis, Wrc oblicus cs mei.’ item iſti, Wrc mc.- repuliſti,
&quaremnrriſtamsihccdoſifum afflìglt mciuimi'cus.’
item ['…tian facîem tuum nuerdsWr cnìmhqc vcr
ba ſunrvoccs uomini: non deſperamis , ſed’ Deum- in
"'-.I ur'ùìum appellanti:
lcndrſſtſſluod vel exiis ;.mani'ſtſtum
ira hoc" quo _uc vcrbum-cò'dem
quzſiè uunturi
Pfflmo cx quo Chriſtus id ſilmpſir :" air cmm paullò
pr,—Mp5 mes ab vbcribusmarris mea: in. re proieéìus
:: vrcro: dcvcn tremacris-mcx Dcus meus csſitu', nc dilî
teſſeris à mc; & icururn; Tu autem Domine ne elonga
ucm auxilium tuum à mc, ad deſcnlìoncm meam con
c; 'ſicc. Haden“ Vic-uc ; qru lamnflnſigzda udente Dea in 11
ierum-ebm; Emaxlibmſolieù examimbimm.5c. ox
ch--
W-‘ſiz
'-!=:Î
8:8- nm'qn _
Car-vr VI.. definſm Cln-i
Î-B deſcéſum adinſèrosdcanimaChfl-fimMM'
ninu lo,-micio;
ſh’ dormidonc intelligunt , ſtatuunt nm
I
15 m: D'ES'CENSV onlus rr
Chtiih' animam toto illo triduo dominii-':
'. _

EXE des-1.9— CAP:.’ Vf.’


ſſ ' ‘Etus dyinfo eſtpmterito—Qeulo à quibuſdam te. -
. * uocara,8tùimyolatn'mimasAnliium hominum
ſſſi - pod-”mortem non'quidemintenrt, fed quieſcerE,
&qùaſi dormire:, vſipìe—àdîudicfflftî' migui ìflſſrus diet;
quando Dominus appariturus eſt eum tuba & ardua—.
gelò,&flzmmeo inccnckìoin ſalurem-ìuſtbmm , perpe— _
("In f'P'l' tuamverò eondèm'mrionem impiomm hominum, &ſi:
Wc mm.-ur malignomm ſpirituumſivndeecinrnloea ſepoltura:- de,.
q….ſioſſ ffiunta voccnmrwyzmgcp, dormrrorxa , quo'dammz
in ſc.-pulchris dormianr , ibidemquefitrurnm reſurreffi;
onem ſumma in quiete cxſp'cétent: in‘cuius certirudì:
nem , & fidem olim ſirper eorum cermìterìſikaſiſcpulſi
chris homines 'n'hptizntiſine. [Lant-imhrgwegſſi'wmiiq .
verum bait!-5 ſo.-i (poſition.-;;;; apr-dcl. Thraìoſi‘gnm D.Oc.
lid. I'm-um in comm.:‘vmg. Hilary/15.10 404043. e;
, dii'Ha'ddbſizs‘og. ,“
Hime Chriſtum quoque pro moreomnizîmìom-î,‘
ſi
I-'.411
ium, p_oſtquami'n corpore pareremr, cmcfflgcrctux‘,
lhotel-erut- ,fuiſſe ſcpulmm ſecundum corpus , lCCunillÎ ‘
animam clcſccndifle ad inſeros,hbc“effin ſCÈulder tri-j
dui ſpariti dormiuìſſe. '
MWW- "' limbum patmm‘ primrrus exeogitfîîunr’, exhoo
mauroth-cſm- ' * « - - — ſ . -' “"ſſ _‘
- . eodem fondamento prmnpm u'rx Km:… e vx entur,
* trampolini-lì..mculcnmeſi. fibt.,eommunealiquod
- ,ſſ .. .,
beatomm ſpmnſſſi
umvel .:.-)e?" . vello-pavia“- , vbiaqun voluptatìs'ic
quietis, ſimuna iccm ſolarii plenitudmſiſiideò ve “dm.:
derium videndi Dcum ſpiritus ibid'em ddu-mos crudi—‘
rit vrmluam. [Harum Vieux OfihoxDaminmfgau—ſſwgſiſſ
m. - ': 154.!!1.A}13W'trp.1536.] Superiori‘ous anniseditus eſt
[- ſi :liber incerto ma… , & localquo haec eadem ſementi:
'Ke'flſifſſ‘fflfll qu'un—plurimis argumentis pjdgugnata eſt; niritm- au
| te:-:la»! E"?!
[mm…—"ml., _ tem illms libelli autor, quem vcl Polonum. vel Huny
ſinm mſiuſſc colligo , ſtàuentibus prmeîpuè argumentis,
quorum
71m iN‘FLRo-s Ernſt? “ :.)
Tommy,-imm fflmortUosſſ omnino nihil {Zire , nihil P A n T.- R.
mcminilſe,nihìl agere parivqid quod multis Scripturd Guy. _ VI.’.
l’ods conaturd'emonſtrare ;- [lab. z.- e-cgèu. €517. due…
«gg,/figata’ ugo-97371 ;.Ecclefiaffi9.-ue5ſ7.ffil.6.rvafſ6.
zo,-vaſto. (ſus. "5517. L.;/51.38. 19;sz
àbſurdum eſſelî quis dicat animam ante corpus 22er
n: illa fclicitate ftui , quandoq‘uidem nètſi: anima, nec
corpusſed rarushomo conſtans coſparge}: anima—ſan'x
&èòcineul‘patè‘coram Deo viuar , tori " ue homini nori
mi parti promiffio xternz ſalutis Elda‘iit: [Ram-zmerſt
55.73.1354. "(Inf.-5.7.1}; 5—4. oer/fiz; LCm'mb.4.-rmf5i
paſſività}; to». z..’Z imm/n.1.- uff win)». du…-ved:
Tmſſi‘o &hoc abſurdum dicir vllum hominum ante ali- ,
um beati , quandoquidem vinitores in vineam Domini
boris marminis-cenduffl non ipſo marurino tempore, ‘ ' “M
ſedvnî—cmn ceteris demum filb veſpri-ze erepuleulum
Biaſin: àvineztl)omino—perſoiutì. Damm Luc-t 7.3. verſi uptime-“claim
43.44. non vulr intelii "de anima-Chrilli , qumdoqui-PMLW-‘ì- A“!
dem inconuem'ens e (: videnrur ſtaruerc ante reſurre "OM.
{ìionem &aſcenſioncm corporis , atque adeò in ſum— Ì'TD'
ma corporis i nominia faé‘tam eſſe in czeìc anima glo
rificarionem. Eode‘m modo Auna iamm uplimit Georgina
Sohnimihtmzmpenſbcobwfinzqſiz 58.ed.Herb.rg91.]
Hanc ſentenziato cribuit D. Lee:/aero [mn-s Pi‘flm‘uc Pin… inim—ii’;
Niba-“Mju“ Vrarixlbdmfis, vir czceroquin acutiiſi ſm" Li!/uffi’ -. .—!.ſi

lîmus : ſed quod eius pace dixerim, inconuenientenſi


D.Lwhemcenimſitanrùm curi‘olìs &audaces quorum’
dam aſſerriones-de ſtatu animamm ſeparatatum da'— u.…-—-i,.ſ _
mnat , nec quicquam aliud all'ex-ic, quàm iplosmonu—
os riſque ad diem iudicii quodarnmadodormire; ne:
gue aÎiud quicſſquam negnr , quam animas deſuntìoſſ
mm nihil ſcii-ecorum, quae hicgcruntur. nur deniqud
eodem modo—fel}: habere,quo ſeſe habent ipſiviucntcfl
fiue Wdem animx quamdm ſunt cum corporibusvni—
ra.’,vr m&iſſimè anteme obſemauir CLTbzolague D&D. (°F-"U V'flfflſ
Com-dm Vazflìmpnreptorfjamie-u mem magma; [in uſa
ſtrade:. Am.-'pifloryqfi. Le. Lſeéì. z.). ;9c.gd.H4noif-1697-]
*ìunr qui Arnobto hanc lenrentiì cribuanrſſ kreu ſor-‘
uc DI’. DESCENSV CHR'ISTI
, ulſs illo loco, quo animam ſtatuic intermedi: elſe na
na: inter’ſubſtàntias-incorruptibilcs &eormptibilcs.
(Béla).zzz-dir.Hmau.1gîo;.] [tem quod alibi dicau [Li.p.
. ìozmdiuùgîùm ] Non alia neque'abſimili razionale a.
.
limamm condizione diſſeritur. Hic enim eas retin &
-. ‘ .r- dle perpetuas,& ſupereſſe mottalium Fim—{lioni : ſiipu. ſi
eſſedle non credit, ſed'cum ipſis coryoribnsiutetite.
Alterius vcrò ſententia elì, nihil‘ eas continuo perpcti,
ſ'éſſ

_ _—_.-
ſed poſt hominem poſitum aliquid eisad vitam dari,
mortalitaeiS-deindc iniura ſuccedere &cz. Sed’ nec hic
locumwc alii,qui afferri ſhlent,ſententia: huius patro
-. —_
n os iiiuamffltazſcttim'cùm locisſupracitatis maniſcſtè
.‘
ai...—‘
ſ....
abs Arnobio conſutcntur.
ſmwlwiſ‘fln- Ex [remo quoque ſòl‘cntafferre locum-, quo animz
”"‘ ”"I‘m“ nihil eorum, qua aotè ſuetint, ſoleant meminiſſc. Sed
Irenaus noluit animarum dormitionem aſt'ruere, ſed

l " potius hocargumcnr-o tamquìſiſolidiſſimo ſcurotranſ


migrationem animnrum de corpore in corpus dc (true
re; Si enim,ijrz1uir, [ImmaMſbmfiVa/‘mtini e)’

<ſi L:.upſ;9.p.197.198.ul.Pmſ1545.] ob hoc::mittebanrur,


vtinomnierunt o eſazione , opertebat eas meminiſſe
eorum,qnz antè ſfétaſunt, vein ea qua’ deerant adim
plcte‘nr ,. &non circa eadem ſemper volucantes conti
.au

_-ſit.

nuatim,miſtrabiliter laborenLNon enim poterat cor-.'


is admixtio in totum vniuetſam ipfomm, qu: antè
Wim eranr exſtinglerc memoriam , & contemplati-o
nem , chaxim‘e ad" hoc vcnientcs. Wmodoſſ enim
nunc ſoporato,5j< quicſc ente corpore qucumquc ani…
mipſa apud ſevidet, &in phantal‘rnatc agit, & harum
[ura reminilccns cdmunicat cum.corpore,& eſi quan
So & poll plurimum temporis quxcumque per ſomni
dm quid vidiſſvigilaosannunciat :- lic ve'rque ſe remini—
ſicreturſhcillorum qua: anthuam in hoc corpukvemî
recegit. Si enim hoc, quodin breuiſlîmo tempore vi
*E'—>ſſi “‘.
ſumeſt,vel in pbantafiuarc coneeptum eſt, &.ab ea ſola
pcrſtzmniurn , poſ‘ſſ uam eommixta (i: eorpori , & mi.
uerſum membrum iſperſum commemoratur, mulrò
magis illoſitumrcminiſccrctur, in quibus temporibus
tantu.
'\
AD INF'EROS Linz:-1.1 Q,, 1 "
unti:, & mine-cſa przterit: via: fecola immorn'a'efl'. P 'A.!— r. !. ſi ."…
ſi.‘
- ‘''-._."ſſ_.
When-xc. \ ſi « — Cup. ?Il. ‘ ;...-_ ..
-

C A:? v 1 .V 11.’
-:.‘ſi-,\.—- _ſi
- -...”‘\->ſ-
ce:-<.-
.:.
.; .
"1. Vi qumm-opinionem tuenturJìa-ſieſiffſſ-îſiſac-fi…
count Chtiſti animam poſt vari-33.8: ““N”/FZ“ .
|
immmerabiles -in cruce-dolores eui-firm’ nin-“m
nuiſſe,adeoqueinſuapr' -', iaredaéìamfuiiſi inf“ _-
'
&,nonſſſecnsacceterorum' ominum P"”‘P‘Ì'f‘fi
animz, lutnmfm, :..
\ . - . . . .
FM : corponbus eguali: in ſua PrinCipia .re- .— .
“HJ.

oluantut.
..’
.exzaférs CAP: mz. a

Uffiffima‘opinio eſt. etiam ante Ariſtotc‘lcma- s'…’ ' ,,,;


Îſi,
"girata, animam—nihil aliudſielle,quam cmſin , ſeu 5-— ._.—_

.tempcſiramentum conflamm ex hnmoxe, & firefo…’ - :“


'

ſubtiliflimo, quzcotpore deſtrué‘to iterum in ſua prin


ciyia reſoluarur. Vndz liodiernodic eamdcm vi'cn
tcntiamdefendunt,quai1do dicitur C 'iìus deſcendiſi
ſe ad inferos , ſtatuunr ſignificati dus animam mare a
nimamm ceterarum in ſua princìpi: teſolurameſſe.
Namram autem animi! coxpoream effe inde conten
-dum, quòàvideamus illam . ‘ . ..A-Wip
flyopellnemerribm, \ < - inf-nunia.
Co-nipen exfimno ceſpugmlmmé, whom, '.: . :
AHL, homini-nr totum "gere,-1: *verſm.-- *, zſi ‘
Quorum nihilfierijinì tufi-poſe videnza,
_ Necracîumpofièfinìmpwo ....
Dundequòd anima — \ "
proreia—dlìcfflug'la‘bmt.
-.
\‘nn
qualque cemamus *
.flſſtfiflm‘gi alzi-“70".U’ 1:15
Conſumi" animati:-mum: cc;-pro. …. ſi
30 D'ìſſi D'ES'C'E N 3 V 'C H‘R 1 5 'Ti
. -. Ì ‘ ' mlt-Mura ngm?" apud Titm Lun-rim Cb
.‘ſi . ſi J Amm.};ocmm , “philoſophie/7 vemflſflîmum, excuius apu:—
‘ſculo plcmque arguments. deſumi (blem. [M.].demn'z
\. . ’ mrwapagJOOJQi. Ufiqgmdirionſiugdum/Ìrſſòà
Noui qucmdam cgccro uin pmm,& deciſi virum,cu-—
; …. -. .,_ſſ ‘ ius
no manibus , umdbqui
obierit, decàita € ditebiénium
opera. hic piè in Doni-i
parcendfi ccnſeo,qui hanc

. _ _ , - . - \. eamd'em ſententiàm de' deſcenſu ad inf.-ros ca'.) tra me


-,. _ .- ,ſi variis argumentis deſendere con.-ictus eſt : przrter philo
. . ſſ ,’ . .. ſo hica cnini argimenta,quod anima iampropcmòdiî
. ſ.i-Lzt/…L.ſ'i.
ui.
in ominc exſtiuèh àromatibus varìi'slrccrccturffiadem
_... . _. uoque attraCtionc a'éris cibè‘tux &c. 'nifiis e'ſt loco pro
‘WÎW' ““ gliere: Èzeébìeliſſſèu pdtìus viſione apud P rophcri, q u“:
W“ ' encralis erſuſcitatio &hominum viuificatio graphicè
m hunc
Aer/.' n. exmodum depingirur:
wrſ. Iumì (Lucia.;
é- Tremellxſii] 7.à wr]?na:/fl
Supa-meni: :. ihm-ad
ma nus
"Ichona: & edmmryn‘e inſhr'rim Ichona, collamz'r m_? in me
dio cuixyſſdgm royzualliogu eratplena affibm. E: zſimduxit me
» - ſi per illa circuiti qua!), ; rece autem eram’ multa 'ca-hſe i):
"…ſi
' deilliu: (unu-ilka , C‘Î ecco arida crm WM. Quam kui-em
m('l/i. Filt ha)-tim’: M reuiwſherenz off}; ij}; .? dixi, Do
mine li;/mm m zza/Zi. Età.-tit werd Miki,)’roſiſſlzcm dc ajîbu; i.
fly, iridium: eis, 0 uffi; arida , indire *per-bum Icharm. Sica-i: a;

Dominus [charm aſſiri-u: lſſid‘ : _ucu egoinduflurusjùm in 1-19;


Phu.-mm: 'uìuatic. Nunn-dda»: vobis mmm, Uſioédutqm
«i.-obi; carnem . flapcrindam mbk ma» , ponmq} in vabè
Aiuti-5,11: cognqfi‘stk me effiſi-Iclmuam. Quant;
..,. ' , …. . \ “que propbetarcm quemadmodum iujſmfiscmmjyàjuſiìw
. .r .. -mproplzsr4mu,é-scte camuffio. appropinqmmſibm offri/u: .
“m miſma»: alteri-m. Deinde gum Affini-rem c).-[ad m l'./ii—
)er ed nemi , é- caro uffiimxijſìt, Uſffiom'ndim #: cis mſi;
ſuperi-ì, jbirims mtc-n nulla: imffn da,!lixitmiki, Pmplzem
,Maqwmjpiritum, peplum haminirdicemffiirimi‘fic ait
} "Domini:; Ichona, & quattuor-venti; Adami Eſpin}… é- P"”
E ſtato incenſi-[Io: iſla: vt cime. Qnt-mère!»pop/zeta… que“.
admodxm prete/Dema- mihi, U’ ingreſſus ezfl in illa Pit-imac’;
nuixmwp , fletſſuméſuper pedesſuos copia magna qui-m
Ex quo loco colligcrevoluic corpo:: homi
num
;
"A" D ? IN FΑE R O'S L'lſi'BſiÈ—‘R 71.3 1?
\‘mm non è c.rlo, aliòve Loco, ſed ipſsv'entis, imm “al P A n 1’- l'
nim'Ls , in ventum & principi.-1 ſua reſÙlutis viuiſicfium Cap. 73
ùiAddi-lit abfiudum ſibivideri,ſi quis ſtotuaffi animam _
Lauri &: celo vtpot‘e beatiffirno locoi—u corpus,8t inim
mundi tcnebras ;& rerumnzu ſcaccata…’ fuiſie , viro-ti
quodntm ſuiſſe: bencficium ," {ed porius priuacio , abſi'r
u..
blaſphemiadſſiaoſiummi illius gaudiiſſſſlnjîpe'r maius in:
EHlvi\,.z
TVn-E'. le ſumiyoſſc argumentum pro-comprobanda omni-'
potenti &diuina Chriſti natura (i aninmm Lazariiam
Eropemodum exfiinfiarſſſolmbo e_‘xcimtam, qu'er'ii
. viuarn ſuyetfiiîem—è czlisrcuoetztamfiamnmue.
&’er plura à]ia,quae ſuo loco,):ſiolentc'Dco, èſuis prìnci
yiis lumlcnter uyli'cabimus : nds in re mrmifeſtè Riiſe
prolixiores cſiè nolumus, prxſertirrrcum bluſphemaſflt
egr-tè &lſhwmmſiemomc ayud‘pics &’coſſrdatos {it-re
are. ,_-.. .! \
:- - Mim!” eye-atua» hanc ſimtentiì tritati-…‘ pel-rhin- 'ti-_
1.1 .32?“ {Luiz Clnffla EUR-l‘udifſſhnſſſoiî ]’5ed in omniBuè ;…" <- **
_ ' ' ſcriptis ne iota :rut apex quidem'hac dc re hubc- "'"
turìòmn'n quidem prima intuitu talequid ſcnſiſſe vi}
detur,ſed rire explicatus tamarri abeſtnthuicièntffltîè
“"‘-*VI‘QK' ſwear," porius camdcm pciiitus ſubuertnt.Verba eius
ſunt.-[iu anno;.in libJohmjLG.p. 3 ordina:]; Samurai].
Adinfmm deſſ-ìmdcre nihil alind ſſhquàmperiroſiutpejl
dî ing-cad nor vom-mda [inzmſibroprzî- mplimmu: zu gnîd‘ '
gehn. E]? mimfìmdso! wziufiuùtſiſgue rei in ”rum,-rm’ infer
lum. Sicfimpliriter admodum lamb zi: , Deſrmdam adfilif
"lam [ngm iu infernum, id efi [ngm-e mari-n. De,/Zad:- ; ' -‘
man mini in _iuſrnzumſidgflfiabimnm mrteperierunp. Tj- _- ' - _! '
ſaturi Heſmrdum ad infernmjdtfiprrnmt. Sine igiturfer- - \ - ſi
Brin-emſimmmſiſm inferma» appellano-ù, perdida dizer-is —' -‘
'Y—u'Bì-ſi‘l" &c.
I: di bus verbis ‘ appare: "luetflcnciſſimè mentèfli
BRM-"Î Zliſſc,Deſcendete ad inferosnihil alind eſſe, quì - .-_
moti pm infim um ſcpulchrum condi,non uſerò penitus. ſi ,
[uz Bellarminiverba ſunt,exſtinfrui. Mdf-Teano";
\.
“CLDMidTìknm poſtquam orgine quattuor diſparès rnr-72:
<- ‘Che: attici-110 ſententiae marrauìt, tandem ſubiun— (' €…’
,
,]. UD ULJU‘LIÌJV'LRAIOLJ

‘ , git; uinram,ùqmr,[@ut.ùflbnflìjèpdmfldeſad
, _ . _, inf.:bqa8.ò—xy.ed.5zdm.r6o7.]prqtercchllarminuscx
’ cogitat, &C.-rluùzotribuit \èntcntiam, qua ſtatuitDe
ſccndcrc adinſeros nihil aliud eſſegquàmyycnitusimr-ſi
ire,& cxſtingui. Sedhzc nona'licuius ènoſh'is The-lo
{u,autvllius omnino Chriſtianiîlominis .eſt ſèntentìa,
edſycophantz illius—uuà'ìuc. gue monſtra Pinſſgit, '
aabiſquc tamquam achcis ca impingit,& adſirrgic'îhta
\ - ;nimz duplex eſhvel ": naturavcl ': gratia : illa pcrircn-S
'potcſt, quippceſſcntialis. 'lſta, queſſeZ-ſiì eſt, amicti
tur , cùm ab ira-Dei opprimitur anima.-, “nde figuratè
Exſtixfiui dicituranimagnz hoc vcrè .vitali _grati-fu'pi.
rieu a ari deſde: ſte eadem-vida: viuensfiemortun vo
caturrfl'im. 5.11. ‘. WMW.
FmaſmIWAb hacyommdſaſhqedt, [ it:-7:31.
du,-'nBéllmxìſiwmmr.‘lilz.+®zſipug.581.5 Banditi”.
'. … Cond4608. ridicdajuc Ententiaomnino Brentius,&
- . Caluinus ab orruiW-‘lefluw .
' Didi verò‘huius ſententizyatronirolim ſunt Arabi
oe',vt vidcrc eſt apudB.Auîuſfinuqumſbooltmild.
l‘ha-ſma MHW-154 -]

cpr , ‘v 1 "v….
Dumb-'l- :I.QV-r ;Phraſin 'propriè htélLigeM
PWWA/”("— '. Putant ., itcrum inter ſc dita-cyan:
"ffizſi'ſiffi‘ "“ , ſentenzia-ù varietate; autenim Prze
' ‘“" .dicati ſicum ſubicrîìo .co'hazſianc-m ſpeéìant;
.aut ranma} iPths vo‘ccs ,ſſBc-earlundem Cram
Dtſiem‘dmaricam ixgmficationcmconſxdcram.
;izſerosidnnefl, “. prionem ſententiam :amy'lcé‘tnn
..,-dining»- 'to-r, ſtatuuntyhraſin hanc,quandodcſiC—hriſto
Mſn .' . Î dicano;
_lff'ffirnnos 1-13." \. ”'
dicatur‘nihìl aliud 'ſigniſicare , quàm animam PA x-r. !.
Chriſh'ex hoc “mundomigrîſſeflaſcendiſſein C‘I- V1"

.EXEGESÎS CAP. VIII.


Anc ſententiam olim videturdefmdiſſe Hdd-imho’.
1eſu Cbrſſifli martyr Huldriau Zuénglizu Epſcapm'x'ſi“
‘ Tig-criſtian Notandum,inquit, [in/man.].Bc-m.
Htluetfìublſito (buon-4.019". Zuingljnfm.1753417. edition;
Tig-crime“. Infera: Larix-ris non madò Auernum il
lum , &trifiem damnationis & ſuppliciomm 'ztcrno-i
rum locum diciflerînm etiam eorum ,’qui ex hoc mun
do di elli in alium mundummig‘riruntſiìdemmut ha—
bitationem : quod ipſum Germanicaquoque vox !);[I
ſignificare videtur. Htc ,- '
‘ Sentenziam hanc plenius & planius explictiìc zolî- (alì-t Suu-dua
lì;,fjanplffflmm Calim- Sermoni!) in ſua mamma-W“
ne religionis Chriſtianze, Vbi inter cetera luce haber:
Deſcendiſſe, faq-lip. [wìdupagim ma)’ 17. edition. Baſil.
1549] Chriſtum ad infero: nihil al'iud ſignificat , quam
eius animam adeum‘iìatum deueniſſe, quo hominum
rifiquomm anima: a corporibus per mortem ſeiunéìi
deumiunc , quze vel ad Sanctorum certum , vel damna
tomm numana “abeunt loca, qu: ambo Inſerorum
nomineintclli untur Ste. Mobiefflnnm, qua obii'ei
mr lgmtomm Harum Inferorum nomine 'exprimi non "
%îfiî"ſi“ pofle,cùm non in imo,ſed in ſublimi &czclb cile dican
mrgtììmàtnon hoc dic ‘a more loquencli ne ſa-erarum
quidem litterarum alicnum ,“vt anima! defunéìomm ‘ '
Manes ſiue lnſcri appellenturzhîc enim nihil imum,aut
filmmum intelligi , ſed ſimpliciter mormorum ani. "
ma: . eammfìue ſtatum & condicionem , ſiue illa mi
ſera , ſiue beat‘a ſit. WW Cali-u Snunduc C»
… _.
GF Eamdem ſenremîam defendir Henri-ru: mali,-igm Fmi:- Toi-'e
&) pro-am mm atm memoria colm- re""
C
, 54 DE DES'CENSV ‘C'HR'ìsſſ'l'Ì
_, vlc-:;.Pcrlàferds , vellnfernainrelli imus, înquigſiſ. …’
, ficio-ſerman. detadſmnon 744313143. guide:-7715330’. 1551.)
" nonlocumTupPliciit‘ieſtinarum impìis, ſi.-d deſùueìos
fideles , quemadmodum per S uperos ſignificaſimus ud
huc ſuperſtites in vita. Proinde anima Clinſti deſcen
dit ad infelpsſiideſh delata eſtin finmn-Ab‘raha',_ìn quo
‘»colleéìi fuetunt omnes defunéìi fideles. Ergo can-;;;.
- - ”troni ſceum crucifixo-dixit
ſidiſo, promiſit , Hodic
ci conſortium mecumeris
vira , & beato'rumſiin Pard
ſiziritu
um. De ſinu Abi-ah; diſſeruitſi copioſius Dominus nr:-'
ſtCl' apud Luc. cap. 16. Liſſcctenim Dominus deſcendiſſc
, ſ dicaturfir tamen id cxm‘orc loquendì. Alioquin‘cx Lu
ca claret linumAbrah-zlocnm dſe'lon' iſſimè ſipara
Sum 31 tartaroſist poſitum uiſitamen
'HfflmſſBullingm-à, quidem inbreuius
ſubÈmi, & compen
diofius ſuam de hoc 'zrticulo ſententiam _ex lica: in
, ‘ Catecheſi maiori,v15i ad illa verba , Explicam' iveram
“ \. «&xſimplicom &ntentiam conſequenrium in-Symbolo
* , '" , ,_ ſiiierborum, Deſcen'dir adlinſemaghncin' modum nſi
— @mici’: ſpugna.;7.èffitimiîlîxſimrùl.r;59.]ſſCredd Cliiiſ‘mm
àmorte ſua corporea non tantum Abu-(ſe anima iii-.. ad
animas defimàorum, ſed eumdcm quoque ſua m due
ſalutare…
in ‘ſuiſſe omnibus’
un di deſifumîìisnmò ſané‘tis
Chriſtum ſuaparribus ab cxordio
morte nobis omni.
bus quiin 1' credimus,mdrtem zgternamfflrq uein
ſefos confregiſſe , & àb om'ni rarràri horrorc liberiſſe
ſ Harlem; Bullingmx. ' ſi ,
Ngo "WWW- " ‘ Nobili; &)’ Iifflgltmſiflm Oìienmlim fai.-{47m Hugo
Brugrbom Anglia amia“ Hafiz-r hanc eamdem—ſmtcnti
nm mule-'u;
ſumpſiris ratiOnÌbus
aduſiirſus & teſtimoniis
'Io/mmm 'Wixgzjſìmextatina
antiquitntc de
Angli: Me.
frepalimzm
mis, , & Thema-m
& dmaruleuret Bilſhnum
defenc'it. Epi/”capua; XLprccjmè
ſſNirirurmem acricer ni
L 't/zpjibm. qunsſivrmelins eius mens cognoſcarur, or—
Hmhfitlfflg'‘ ſi ”nc
Î ſiibiungùm. _ _ loco nihil aliud
Ì. KmſiC-Jſſuìi hocin ' eſſe,quàm
""'" .' penndnîtſſe‘îraq migrare, diſcedere , ſeuliberaxi; id;
': ' _, équ'robareconaturex _Suida, ' __ _
'
' ll.
‘AD “INFEROS LTB. r. 33
\ 37 I.’ Kumcajm- è.’,- è‘huDeſcendere ad inſckos, P ‘A x 't. \.
Bidi-.in elſegluod migrare ex hoc mundo. -CIP- «Vill—
111. Si vcrè depiisinfimcie dicatur, idem elſe,
, quoìaſiendereintarlum. ‘
lv. fei-Zu- ſeu lnfcrnum eſſemundum ,‘ſcu re
-ceptarulum,8c communem‘patriam omnium ani :

ìmarum. '
V. E." 57331 in inferno eſſeſicaflmn,'ſeu paradi Hira- pupi; dick
ſſ'ſln Linney/fiona”
îſum,& tatmrumdèu geheîn‘nzm.
V ]. Mortuus omnes vocati ln'ſeros. Jk… Stiff} .

V ſl. ‘N allam animam‘deſi‘cndcre , &d'omne‘s


«aſcendere ad tribuna] 'Dei,iuxta‘illud, Spiritus tc- '
di: ad‘Dcum,qui dèdit cum. , _ ‘
V 1 l !. Animas co modo deſcendcr‘e , qua mo
* do dicatur Sol dcſcendere, quando no'ſtrum hori
- îeontem relfn nat, Chriffianam
IX. Ecclecham _ numquam credi
\-
"'; diſſc animamChriffldcſcendiſſe in com entorum
'; ſi-locum. , ‘
X. Phtaſinhahqeflſie Criccam,&contìnereh‘tti
uum hcllcniſmum. '
X l. Denique onm'es Grieco; ahtotes à 'tribuf
‘millibu's armorum phraſin hanc aliter non explb
' 'miſſcſicſius quiſaciateſſe anathema,Maran-atha
"in cantina“ Dei.
“Mmmpncipmlfiz , 'quo ad 'ſtabîlierrdam docÈtr‘i- Tru-”pu— '
W ſua.-n Brugthonus vtiturſhoc cſi: M… 'E”;
oſſxîpQ- ; fu'-Lu abili:! 411)de :
FiM;îZ'iîm Faiz-Ps ruſh dar-'mi 5-73)’; ? rup
lì-w. ‘ -
vr\.vſſi— “BdM-facie! 536,10; BME-Who; ciu-mſìrl di}
*la-zh) 5511573.
«l'e'-Mmdd‘nnc 3 g'ÉZ‘qé F'WPCJM. _
\;— Lacus qui animam Chriſti cx hoc 'm‘undo e.
Preflam‘ucepìt , eſt Hades ſeu Infer‘n‘us Symbo
L
Paradiſus chiodo,—quetaanima Chriſti hinte
rdſadic.
SPP C:
'“ DEPESCENSVCHRISTÌ
- , - -’ * " Ergo paradiſus eſt Hades ſeu Infernus Sym
Ll « ‘} \ boh.” . . , *
Syll'ogiſmum hunc diucrſis linguarum idi-Smau.
bua,nimirum Anglico, Gra-co, Larino , & chrxo edi,
&… yulgusſi ſpargicurauir, & opinacurnc' porta: qui
dein inſcrornm aducrſiis curridcm prîzualiruras.
Èdidir idem Brug'thomu aducrſiis ECcleſi.r-\Geneſiuen
_ , . , fis miniſtros amaruleurum fmptm, ruim'tz'mlm cſt ;‘AJ.
'?O‘ ad; qollé'l‘inCm'ou: of; Umi-Tina: «'< 42:71",
jeunes-p…’… Excuſus eſt in 'odium reſormac'omm
Megumi-z qpùlmmàſidéim‘ anna cx:). 19. ci. Cù'm ve
rò Icſuitz deprehcndcrunr non cam rcſormarns Eccle—
ſias,’ uàm Pontificias caſcine maximè taxari,libcr ram
dcm up" itrcſſus
S_crip idemcſt. >
Brugthoſinus valdè lon am_ dcſ hdc ipſo
argomento ad Wit ifftum Metropo Îtanum cpiſto.
\- lam,quz linguaA'n'g ica exſkatſſ. . _ ſ .
fecit’ huius quoque artic'ulimentioncm in ſuo Si:
Scriptura‘: c‘onccntu lingua'Anglica in Latinarn clc
ganriflìmè verſo-ì GIRI/'uſo Gem’: amico uofiru , &: Ha r

nouize anno 619. io; cu. edito pag. crnxn Phraſes, ‘....’

ing-cit.)," Grae‘cmdc hominismorte perturbanc inaſſue—


tos. ‘ aèxſimsa- al; èla-(Luo contraEpicut-zos perſonu Alf/'—
:!.ſ)_.i-_.
- ir,id ue ybi dc iuſtis fermo erat , liabcbatur felicii‘iim ſi,
Chri ianis ſatis erat-à dins-nînApud Pa'tres EAU-ze;
'n! hac duoîldem Hebrzis erat [re in paradiſuch l'e'-...
'n'. . .» :… ſſdſîégfld- . _

Sententiam verò hanc hauſiſſe ſe faterur cx Theodore.


‘ to,’ &]?ſephaHiflop-inquotum vterque {ZM-u omnibus
hominibus rtibuat , impiis uidcm‘ CUZU'TEUU “l‘èlffi
' coſmſin, piisvcrò Qua-«r}! ncidum. Ai: Eri—am Andie
uni Ceſarimſcm manifefiè ſta'tu'ere , «mm-"9" ſell,
fz‘Aun ſi? vip-71.’ infetmim cile lo'cum‘ tecipien.
tem nuimasnoiìtas. Inueniri inſuper'aſſcrit in mulris
Madama-fir— vcruſtiſſiiuis - exemplai‘ibusſſ oì'atiſſonem Domini.
mlnmmu'pſſ. cam in h'unc modum; Uli-n' "pm .‘ da fa);. Parer nolle:
mi'-uu. qui es in inferno}&c. Veteres quoque Macedon_esalircr
‘otaEiòucru Dominican: numquam Prccaros ſmile…
‘ ' -
>. .)
L\D‘ INFEROS: LIBER'L'" '!7. -
Inſignis Theologus Pam“ Mmyſi ſimile quid ha. PA! 1’. I.
b_ctdcvocabulo 773)»; D. Ambrq/îm, cum pugnarct,ù- Cîf- IX
giù. [in ammen-:};M.:..chmpzzpag.…zedirion. Tigx— fr.-lf.“ dif-11:77:
rin. cuma. LXVL] contraphiloſophos , quiaffirmabant .. ,,
anima: iuſtorum & ſapieutum , cùm hinc diſcedcrcnt
m' _arein corporavel apum ,velluſciniazum," ibi ſe
v atrcitio dulci, vel ſuaui Muſica obleſhfenc , ai: il
los potius deb uiſſe traderc, uòd adircnt ad {c'/1,40 , hoc
di,;id locum inuiſibilem dài] ndis praparatſſum. Vu
dc :ppuetillud vocabulumeſſe generale, cum ad lo
cum tormentorum, cumpadlocum quietis «Sanji-EM
' >" .’ u. .: - .x:-:
..;

C., A ». v: 1- I’X._ -.

"‘—V4
a.—
—.-wer-
B‘
[. Vi tantùm ipſàs vacca,.da carumſi Chnſtmſed.
dem .Gtammaticam ſigniflcationem Umani-74m
confidenza,. ſtatuunt Ieſu—m Chſir d‘y-“"d“”‘bf
flum ſecundum animamdeſcendiflèſiinlocumfflm ""‘?
Oblìumm,&ahſtmſum terrzſi
ll-. Hiveròireruminrcr ſe diſere ‘anta'aliſii
' . i.
Cnimſireuerz, & localieer .Chriſtum [Ecundum
animamin—abſtruſumtertz deſcendiſſc ſtacu-ſi .
‘}“fz negant tamen animam ibiprazſentem fu
îſſc , ſecundum ſubſtantiam, fc_dſolùſim ſe- Animah-'.
Unilux“ 0 erationem ;. alii ſtatuunt Ieſiimſiifuabmſſ, *
Chflſtum ecundum animam ita fuiſſe inſſ-ahy. mſer-tuffa»- .
fò terre, vc anima ſilbſtantia eif'uerit mdqſdffm‘îffl
* l
-.-—-—-‘-.-‘.,Lſi

ſicloquuntut . pteſentialitatis , Bc locabili:


nus. ” _.
I

.C!

. LT.-9—
'-
;_; D‘ÎE DÈSCEN'SV CHF—151712
"EXEGEÎSIS CAP. [X. .
fa):-_Mgmd... ammine Min-ridda Came: Concordia vtramq; (CTL.
Lan… bac/“uu:— tentìam pleuiſthnè eXplicatum. in ſuaſiApologutre—ſi
"V““- decim quzſtìonum proponit ; quam quxfi'ionem to-ſi
tamſi, cum nullibi ſete—opera Piti rcperxàntur, v_oluìin
_ gratiamleftoris beneuoli huc ſubiuugerc. Prima con-.
' \ ' duſio,in21uit,[pug.24.z5;zoz Ò-ſq-Î.edit.Argcfzrih. Ico ip]
expropoſitis '; me in diſpurazioue me:, quamiſti da-
muaueruntjuit haec :Chrzſi/Zo‘enanvmim, òìqmm
dfea‘lmpr'cſmrùvn dejèmdzfſ sd‘ìnferot, fut[and Tbam,,
é- communès via,/édfizlìcm quaed'zffiìîì‘nm. 'Circa iſlam
eoncluſionempn'mì volo declararc ſeuſum mei; & qwe
ſit mens & opiuio mea dc modo deſcenſhs Chriffi,_ ui
fuit men: imentionis explicare inpropoſirz conclſi ' toi-.
ne: &oſtcnderc illum non ſolùm eſſe catholimm , & à
_. multis cncholicisDoéìoribus ereditari, & a;’pf‘obntam,
ſi-dctiam ſua oppoſite longè probabiliorcm. Set-madò,
. "7 declarabo, uomodoetiam ipſapropoſitio devirtur;
_ſcrmonis,&?ſiecuudùm vim verborumj. dofl'is viris null
! ( {'I
lo modo eſl hxretica vel lixr'eſiin ſapiens [implicit-eritr
' ' ‘ " . ſi ' dicandaTemì derlarabo, uòdipſierrantìn fide,ſipcr
., . '. _ . ſiſtwtimhxlîzntenria, quod ego non poffim concluſi—
onem meam etiam in ſenſu, quam perinìxtit vi s verbo.
:um,ab,hxreſrdoſcndere. Qua-ìa & vliimò ex fixperab tî- \
datori oſtcndnm,quèd nullo modo poſſunt ſe ext uſhre,
quòdinco'nlìltè non ſircri't fàéh damnatio corſi.?riu}
autem , quàm e: oiram modum, {nondum uem ego
,ceneo Cliſi/Rum, "ſccadilſe ad infetos , volo ze fm
_ mittere, uòd lider cene.-unu» uplicitè & in particular-_},
— Philipp-' ",,-(..;… crcdereC iriſhixn_deſèciidiſſc ad inſcros,tanquam arti
de dt/ètn/ìi (efi. culum ſidei àPhil‘ippo nobis traditum & Promuloatſi',
fbffiidlìfnu- & uòd evi'am proteſtatio mea-aut eiſimili‘s nò Blue-‘
- " niîllumqm‘ poneret oppoſitum-iſtius articoli: ndo vii
_detuc tamen. quod determina-41m modumillius deſd—
ſus tcneatur quilibet fidelis cxplièifè &: in gattiqdào'
credere , ſed ſufficexe videtur homini Chriſtiano quod
crcdatChriſtumd-cſiendiſſc ad inferos non ſecundum
|
eorpusmec ſècundum corpus & animam,ſed' ſecundum Z'9…-
Mimun tantum : & hunt dcſtenſumſetundùm animi
AD INFEROS- LI'BÈR'L‘ .;’
aedazfiiiſſe modo poſſibili ,- decenei , expedi'cnti &op- PA ! "L E.
Ertuno : &hoc quia determinatus modus filius deſizé- C‘P— \ [X
'non iſabctur exprcſìè -, nce videtutcofluindcx Scſi-.
ytura (n.ro. necſſcx aliqua dttermimtione vniuerſalis
Ecclcſiz, aut ſpeciali Dèi-reuchtionevd A olorum "" ' ' «
fideirationt. lmò quodpluuſì, Sſltflin' ' rii litteris
non param exercitatuz dici:,qu‘ad cx Scriprura ſacrznò
\\’m"*.ſ i-iſif
\’ babe-tunquòc' Chriſtus deſcend'critad infero-{u refer!
Staci-Ends AM)-reni; in quam Gemmi-imm ; Agorà Frau-ipa ‘..
minus dicere Poſſumus , uòd ex Seriptura, babea'tus .au-,mi,
artu: &determinatus moîtis dcſccnſus Chriſti? Vade
& non du'-”uit aiìq ui: Dodorſiuiue ego ctizm in hoc ar—
ticulo damnatiouem numquam ! . cui viſimpmbas
biie,&ci1 vcrit'atc articuli deſenſabi e, uòd anima Gilli’
vramA'“‘"‘:“ſa?i!—
u," fii non filtri: przſcntiaiiter-in irifemofilt autor-itato: o
ldmsquns Gr-Frmijm i» gnr-tod: Theologi dii addu- ' !
ritiri tcrrioſſidcripoleſt alirui,qu‘odita yoflinccx-Pcni,
dc defccnſù per ſſeſſeCtum ſicut-perrcalem pmſcndajtſi
iam ſchmdo' modo-modum cxponcndiſſScripturanr,
quem cquunruriyſimctDoétores, tenont appeti
tum.Legitur cnim Etc]. 24. Peiretmbo om nes inferiore.
parte: ten-x. Wei expo n és Thom»: r'n mticpme Sm— ""-lh
mdicit intelligcndum eſſe per effcétum. Ergo ": ſimili’
dictrct ſortè aliqui-s poſſeexponi uucîtoritates diccntes
Ì'Pſilm Penetraſſcadiimbfi vel ad ſinum Abi-aha. Idem
enim eſi Penctrare, quod-penitus & intra imitare, quad,?
etiam plus eſt.qi1àm deſcendercflàare ii non ſolum-in
uîſſech etiì penitu : & intro intràſſe diecturinferiorcs:
Pines terramon quia ibi ſuit realitc'rpracſens ,ſed quiw
rbi Exile ſoh'mi per cffcéhim : ita poterit etiam diri ſuiſſe
mſmu Ababa: , & intriſſe ſinum Abrahz per-effcétum.
‘fmſimù nèper realm przlèntià. Hzcauté non- ideò’
difaquin ego orcdideri‘m vn uam,quòd Chriſtus alibi >
WſiCRsPr-zſcntialitcr ideò olum dientu‘r fuiſſe in—‘Ìn-u
{"no
m , quia
Pikkio ibiſialiſtriſcia
dicitur uid'ſit operatus;
alio ſicut rex, cxiflcensſi
loco prouineia: vbi alu-.
&orimc potcſtatis ſue , & imperio ſuo aliquid. ef-v
Staci-tzr operator… Neque Fnimſſiih _mffì
Fmi“? ». zx. mz Pzt-kk m. dsdztzrieyſſs crime.-1%
\
da D]! DESCEN‘SV "Cl-IRIS?!’ '
: -'—’ '- '- ' mez. Imò ego firmiter & tenco & tenui , & publio-è
»; — ſemper & priuarè dixitquòd ſicubi fitit anima Chriſti
in.tridno , ipſa fuit in in érno , &: quòcl ipſa verèibi ſuit;
'ſd‘flffl' ”"' pmſens. Scdvolui haecvtdixiſſe
tſierizaexaminationem: ad Lazy/Zim’
&illud pleniorcmdirſi-um
litàus ma.»
in ls’- ,}
“MMM" hmbmfib-u-verificarivideamus ; nihil cſſe diffieihus, ,
quàmdefiuice,_hoc eſlſſhzreticum , aut o_on han-eticam
\ Vncle &propter-hoe dicit ipſe—contigiſie.. vr eùm duo *
' —. iriptoresſſamboſſeelebertimi, Epiphanius &. Philaſtrius
de hzreflbusſcripſiſſenrdn mima—Andis illis multum di- ‘
fior-dem enon… ob aliam cauſſam.‘ quam propter ccm.
quodillud quod‘vni vidcbaeur hzreticum ., alteri non ...A’
LJA
iLſi
.zA—ſ4i"-ſ…—i-z
videbatut. Sediamvenio ad manifeſtaudam opinione-'
meamderrnodo deſcenſnsec hriſti‘. & ad perfeéìè decina-_
raodum concluſionemmeamſi Prim?) Mumm… ponés
\ intelleéìum eius… Secundò‘ illam latius cxplicans & pro
bans. Mmm-im ſmfiu conclufimicſimu eſt iſte: ui;
; Chriſtus ſecundum animam tantum delìendit ad infe
cos.8c anima !icut cuieunq; ſubſtantie ſeparano videtu:
' non competere—load vel moueri-localiter niſi ratione
. o'perationis: ideo dico . quò‘d deſcendiſſc ad inſcrnum.
«°- =- * vel fuiſſein inferno loealitcrſi videtur non compcziſſc
Ghriſto o_lſi ratione operariouis- :- ita, uſiòſid lite: \nu-è
preſentialiter fuerir anima Chriſti in in emo. ſubſtìtia.
tamen ſua non fuit ei-rario przeſcncialitatis . ſed ſoiùm
fim operaio: Que verbavt plenius intelligaaturmſtad—
.ſi'z'
.L
L'!’
fl-ſil
!!
11.;!a.i;.
ucrteudum,quòd eorum, qui ponunt ſubfian tiasſepa.
mtasnomeſſerin l'oca, niſi peroyerationem rudſcunte’,
‘ eſt duplex opinio. Qſiidam enim ehmm,-quod ſubſtîttiz
Suffl'tnìî‘ fi…, incorpora ratione luz ſubſtantiz nullo modo dehetur
m.- ,modofin: loeus,ſieur.& ipſa verè nunquam eſt alba vel ni ra. E:
“M- " ita , 'qnòd dcipſa ſeeuudù eos non irrationab' iter po
tefi dici,-quod non eſt in.loco,&,quod nuſqnì eſt. Sicue
etiam verèdicitur,quòd noneſt calida nee frigida. Au.
toritares autem Script-uſa:,quz vidétur angelis dare 10—
cum,dumdicunt,i ſos eſſe—in czlo,vel mittiad hunclo
aun vel ad illſi,cſſgintelligeadasſic : non uòd iPſi hîc ?ſii
telibifinqcxî iyſi prepri‘eaan'ſintin loco,}edquodhîa
- ‘ . .. r . .. _ opera
il
*.
n>- _lN‘FEROS- rmÎ :: .,:
«L operémr,vcl ib’i,vel intipiìc operati,vbi prius n'6 opera- )’ A R T- 1-—
lvcnrurjttiìimulrum innitunrurverbis Grcgorii Nyſ. C‘Î- IL.
ſeni . qui dici:-, quòd cum nos debemmus dicere {pick
rum operari liîc , abuſiue dicimus ipſum-effe hic.- Beira.
vu! : iſta opinio : quò'cl fiibſtanziz angeli vel anime ſepa...
rata: umquam poteſt dici pra-ſens potius huicloco vel
illi niſi pra-ſens negariuè. id amauta… : (ed ſi quando
.. dicituralicubi effe vel fuitle , idem eſtſiſi dicercturalicu.
bi operai-i vel operatam eſſe. Adduntc'iueffl uòd iſte mo—
”.’— dus loquendi tranſſumptus. di a rebus corporalibus:
quas , quia nos videmns non poſſe agere , niſivbi. ſun:
,:zeſences , ſaleem ſecundum communent opinionems
idea etiam idem cre.ientes dc incorporeis c6cludim us,
quodvbi opcrantur,& vbi in ucnitur elſe opcrntio corſi,.
ibi etiam lit eorum ſubſtantialocaliter ptzſcns.ſſ Con-.
cludunr finaliter , quòd ruditas eſt ingenii & defeéhls.
ùnzginationis non poſſc intelli exe , quòd aliquid lit
ens, &non ſit in loco; & quòd tiuolum eſt argomenti’:
illomm, ui dicfit, quod eſſe przſupponitopemri, qui:
ma cſt il a propoſirio ad hunc ſenfitm , uòd non ena—
non poteſt operari.0portet enim agens e einadu in:-.
taillud ſemper exiffimabitur aliqua ſpecies moués; Sed
non di vera adhunc ſenſum, quod operati in loco pt:-1
ſuyyonit eſſe in loco,cùm ſtet , operanrem eſſe cali: m..
ture, quòd ei non plus debetur przſenria aut diſtanti:
kalis, quam debeaturalbedo aut nigredo. Dicent et
gò ficopinanres, quod anima Chriſti ſeparata 'a corpo-:
le ſccundùm ſuam ſubſtaoriam, nec ſuit in inferno, nec
extra infernmnſied verà nullibi fuit…Dicitur autem Riiſ
ſein inferno,-quia operata eſtin interno. Etin illa parte
inferni principalius diciturfuiſſe,vbi principalius eſt o
perata. lſtam autem opinionem dc modo eſſendi prz
ſcnrialiter in loco , licet etiam multi Doctorcs teneant.
ego tamé non tenco , nec ſequutus (ilm cam in conclu
Bone mea,ſed cam tenui, uam immediatè ſubiungam.
Eſt ergo alia opiuio, quae 'cit, quòd ſubſtantia ſepara}
ra, ſieut eſt angelus & anima non vnira corpori, eſt qlfi
dcm vcrè in iaco- Et itaverè definiriuè eſt przſens loa
iitenſicur rcs corporcaeſtpommcnſuutiuè preſmlojg
\
,; DL" orgcrNsv cnr-ren—
_I “ onlitct. Etinhoc conuenitiſtavia cum communi ,’
olivia Stati & omnium Scotiſtarfi. Sed in hoc diſcrepìt, .
i’ . uòcl Scotiſta: dicunt, q, finitio Se limita eio cſſentiar, &
1 analitet intrinſeca dctcrminatio ſu:! ſubffantier, eſt ra
tio ſubſtanziteſiſeparatee cſſendiin loco.}ſta aut-é opinio,
!’ ..-fl_.'.
-c. E ego ſilm ſecutus in c6cluſione,dicit : (p ſicut licet ſub—
’ flan-ua corporea ſit commenſuratiuèin loco,tamcn ra—
tio ciclico-Si taliterin loco non efi ſua ſubſmntialitas,
(ed quantitagqux efl‘extrinſcca & cutanea ratione ſue
' ſubli ;. :: ti.-trita etiam licet l'ubſtantia incorporcaverè ſie'r
»-r
delinſſ‘tiuèſii-n loco, & preſens loc-alircr, tamé ratio ei eſ
fendi in loco non cſtſua ſubiìantiaſſſizd opcratio eius ab
.
ca [fanfic—as ad mmcſirtam opinionéego indico-fic in—
=W— mlligenda,&ſic intellcc'ìam indico non ſolum north:
reticamzſcd etiam probabiliorem ſuſroppofitarlît ciber
etiam fi finitas vcl-limitationaturc ſeparata’ fitti ratio
mcſſendîvbiqz, aut ratio, qa ſi ſit in loco mo; non ſu:
'ſi".:—\_
. flmul in-alia totali.& in vrroq: per natuſamſinon camei!
«Ri—ario eſſendi ſmryliciter in loco ipſo ſnbſtamjx ſepa
rate [ed eius cſſcékus vel operatio,capiendo-aperaeioné
pro mani habit-Mine ad corpi-inci locſi habentc ſe
modmnnperati-anisaſiîìiuèvel pafliuè. Alia ad lic-biru
.ſi' ..-_
dinc-m prei'èiteialitaris loci &ſilîOC intclh' endo dc fado-‘
l&.negandoal-imn modupoffibilem de mrſus vol-loca»
ionisanima’ icpazatgſim dico in (cqſiuenteconcluſtoneſi
qui tamen modusſiePc mſiisignotus. Hanccgo opinio-ſſ
néſmittus in condizione mea—, dico Chrifium ſiiiffi: in…
iarfernoſolùm per effecìumquia exquonotrſuit ibi ni
fiſeeuudùm-anima; dicendmncfl ſecundumopiſſnìoné»
iiìartr, tp ſicuckubſlſiantitz corporea-,non eompetir fuiſſe—ſi
alicubioommenſumtiuè lllſi perquanticaté,ita illianiu.
ma: nonoompeeebacùſe in inferno , vbi creditur fuiſſc—
niſi per efl'ecìù & orperatione‘. Sed ſicut ratio preſencia-.
litaris animabus Fanéìorii partii Fuit habitudo adillum—
hcmnhabens ſe per mddum operationis tranſcflnflisſſ
'
fleur era! dcrcntio & alligatio-ad illum locum,donec a
èmî ianuî ': Redemptorc extraherenc—urzita ratio prz
Mizzi-; anima: ſuit operatio , quam ibi eſt
“\- \. . ſi— operi-g
"AÙ'ÌN‘FERO‘S [18.13 ;;
operates. EE quod illa ſucrît mensnira,8c quod hoc *; P A R T- I?
cndantvcrba ccncluſiouismcſir infra manifcſta'trowgi Cîìy l_X.
declarabiturcrîcluſioncni iirlî; rriam dcvirrute fermo—.
uis , &ſccundl‘un‘vim vcr‘òotſi nori-:ſſc‘ſizcrericam indi;
condom. Vtra autemvopinio ii't tenordc modo cffcmii
in loco ſubffamiamm ſi: paratàrfi, S cotifl'z rum ſcan co.
mm ,quos ſum féqimms egomoti d'etcrmino ; hoc tan
‘ tum dico ‘: tor ta ' ; mag'rſh'is Doiì'oribuſq, catino-. _
Hdszcdbéſh'nî & ſan 'tatecclcbmtiſſtmis credici eſſe
opiniouémearn & habitam pro veriſſzmaſivt longè‘mar
' tcmerarii iudicandi ſint ,_ fi uiſunt, qui "opi-monetiz
orurn tam—probatori pro eretica authqtcſiin ſa
Pi'enteaudcnt indicare, "(lego, q‘ui aurhotitatévcterutth ,
iìlomm Theologorſxi'uniorum determinationibanteſſ \
poni. Hieeniſin opinionéje o ſequor,licet aſſerduà. -
tener non ſolum Dia-anija, ſe’ & Bmfiardîu de Gamm- \.
to MWManièflmici ' Mibctaſhcundoſi'renct Tho
MM Anglimin qua:’!ib'm’; uis. Tenct HW Britanàiù—
ſizoſhrmdaſemnfiari‘.T‘enuit & Beams Thpmminprir‘no
ſem-mr.infla», licet alibi deinde videri poteſt ſe uialiam
opinionG.TenetAffhzſſepſſwpmMphitm/is ih UOſQCMr
Efrem-r IumerPa-rifimfi: in ffmeél'oria (Wim-j: Et gd
ylurcscnumeroztcnuerunt, credo’,ſiiſtam opinioni glus
'tîſſſictntum Doé't‘ores c:.tholici &prohariſſimi {quorum '
libri nonſolù'm non repfubati'ab B'ccltſia , ſed celebre!—
iù omnibus Chrilfianorfi gymnìiſtispublicè l'egunrurl
Qiſſm fi quis cognoſc'ere
opinioni:,zzc voluerir adire , vidcre goteritſſfundamenta
prolzabilitatem eius,quodſicgo &îî'îfflî
".‘-mhr…’
nonin‘tendo hic-fa'c'ete. Qui ſhlumhoc ago,vt ſſc Pro, ,,…
{ohms a-m-e eonclirfiones decl'ate‘ſivtinde nec ſi'mplices
abete Poffiht;vnd'c ſc‘andalizentur :: nec ddtraàotcs
Zuſùnc, quoni‘cnlumnié'rut; Excttitii‘tamen gratia-fid
czim quaedam’ argumcnta, qua: audiùi contra iſtamſi
opinioném; Prjmì :lrguiturycrurticuàtinm-tſimfim a,, \
quidìair:Dicereſubſtantiam n6‘eflèinloco ſinc opèra- ' ſſ' ' -
Acne-,Error. Scam-IB argiiimr, poffibilc eſt ſub.’ , ,- .}.
Random ſepamram nil‘ii operati ad cifra. Quſſo goſi- "
to quîzricur-z ai €! alîcubi, en nuſquam , an 'Muî—È?!
44, nn DEM.-eum crucis-rr
nuſquamquia aòhuc illo polito erit pars minuti—E; ih.
eritverumdicerc quod cſt in mundo, non vbiquc , q m'a’
hoc eſt pro tiuchi : ergo alicubi. Tax-ù quia angeli
dicuntur : e in calo empyreo, &: tamen nullam opera.
tionem tranſeuntem habent e rgaſſillud czlumlremìu
Rabac-quidem Magiiìer generalis potiffim um-duabux
ntionibus, querumprimzz cſt hzc,quòd ſeclusì quacii—
que opcratione ad extra adhuc eſſentia angeli di finire,
_ergò adliue vt fic definita: ad locum . Summi- eſì imc,
uia ſi quidvidetur cſſc quare negctur locus ab angelo:
Zoe eſt , quia non habet cxtcuſioncm, hoc au cem nihil
ixnpedit, uia eriamfi punékus da:ctur ſopa-ams a linea.
. adbuc ha eret ſitum.8: ramen punétus non habercxté- '
.fionem. Adprimm multiplex pater reſpòiio ſecundum
prenominatos DoàoresSunt enim uidarn,quivolcn
m ſaluare articulum ſimul cum poſiuone.dicunt.qnòd
_rnens articuli eſt , quòd opinio poncnsſubſtantiam ſe ";-".”.
parazam non cſſe in loco,uifi per opcrationem, qundi
crtcrinrmoruslocalis , vel alterati-o teaJis, eſt error-, &,
quo-ì illa ſi': mens arriculi,paret,quia «'t-“edu: 77,6cdi
'ci r, cìuaſi declamndo illum : dicere, quod ſi eſſer aliqua
ſui-danna ſeparata , quenon moucrct aliquod corpus
\
m hoc mundo ,, illa non clauderetur in vniucrſo, error. ...ſi
:.
Ecce, quod ſicutin articulo,quem poni: arguens , dici:
èrrorizneſt'è , angelum
hem :ſiita in iiiochcir clie ſolùmin
errotcm loco per operatio
cſſe,dicerſie,quòd ſubfiapr €?
A’
L"

tia ſeparata non clauditur in hoc vniuerſo , nifipetmoſſ


cum corporis. Vndcvidctur idem in.:dligere per opera
tionem in articulo 2.04. quod per momm in articulo 77
Non ponit autem iſtapoſitio ſolùm per operazioni iſto
modo ſumpcam , angelum effe in loco," patebitin—îer *PF-“H."!
[‘ onſione ad tcrtium . lremdicit ſolennis doctor Got.
im definitibmquòd iſti articuli indigent magni cor
reéì‘ionc, quia nonnulli ſunt fallì, nonnulli ad muiccm
ſibi conttadiciîr. Et proſeéìò in iſta materia neceſſe eſt,
..in-”ah Tm’ aut-quod articulu: expoſſnacur modo immediatè prz
f-fi- mà’;— «r— poſito, aut quòd in iplis articulis ſit contradiéìio mani,
«‘i-n.
ffla. ngd fic prob'o. Bit enim “Zelden Li!-quidni:î
_ qu
A'D—m'rnnosus. !. “‘
' qubd fi intelliſiatu: , qubd ſubſtamia angeli non eſt ei P ART. Ì.
ratio cflſicndiin oco , vcrum c'ſt dicere, quodnuſquam Cay. ne
ell ſccund um ſnbffantiam. Et teftatur Hemina quieti}—
beef-mda, q.9. qubd omnes magîſtri Theologi-e co'n—
Stagni in hoc vnanimiter c ou uen et un t, quòd (ubilan
tia a ' non di: ratio , angelum in io‘co elle, & dicit ſc
' Bulle …th illos magiftros , qui.-hoc daci-minime. E:
ſubdicipſ: Hex-n'a“ ibidem , quòd conſimili rationcve
a
'tum edindubitänterguöd ſi angelus per potentiam ſu
‘am,ſciliccr pcr intdle&um & vo untatem, virtutem l'u
“—-—..è
\\“
m non applica: ad locum operando circa ipfum,quöd
Dupliciter potentia eius intelleätus &foluuras non cſt
mio cſſcndiipſum in loco-,’ qui: potentia eius non eſt
minoris abſtraédonis , quim lit eius-ſubſtntia. rgo
[uiuitur, quöd'vel exit eöeedcte,quöd ratio cſſcndi eum
in oro erit a iquid hab‘cns ſc ger modum n&us fecundi
in corpus ttmfeuntisguiequid lit ill-ud . Et cſt id,quod
‘ſipo‘nit poſitì‘o, juam-ego fcquomel in articulis erit ma»
nifcſta emi tta (&i'o. Vndc & Hem-im: in eodem loco fa
‘ retur, ſe n'on poſſe intelligere, quomodoïubüitin ("epa
ut'a ficio loco,nili agat a. iquid,aut patiatur il loco vel à
‘tecxifience in 1060. -Egidx'us autem & multi :liiclieunt,
2:23 de illis articulis nihil eſt curandum , quia fuerunt
. ' ucneonuoeatis omnibus doäoribus Pariliäfibus, —- *—. -g —

feäacltequilitionem quorundam eayitoforumEt qui:-'


quid flc de hoc , hæc duo volo dicere. Prim), quòd‘non ‘
'minusfatit pro poſizione noftra ”rif:-lm us. qu'un ſa
darcontra cum articulu; 2.04. Seamdòfluòd certum elt. -. —. .ſ -J-Alr-a
&ipli etiam Patilienfes hoe fatentur , quòd illi articuli
' nOn obligant omnes fideles , nee tenemur illis credere,
nìſiìnquancum Scriptura (ierat innituntur , aut aeter
minationibus vniuetfailis'Eeeleliz. Vndcſoleu: dicere
Anglici, quò d illi articuli non tranfeunt mare,—qual': &:
ſ *\ì-“'I ?" nos.!ïin te tam mul licet iocari,];oll'mnm dicere,-lubet
non ttänfeunt A pes. Qaare etli-eonelulio rnea eller-zö
tra articulum , meminerint, qui'me damnabant , quòd
omninò in me damnando errabant. ‘Q-nia diccbangy
WWW-mez erat-contraSymbolum-Aphelia , cùnp,
;P’; , *.. ma DESCEN'SV exams-rt
ſifizbuiſſenc dicere, q, erat contra Symboîurſſn Pariſinurſſiſi
qua.-nqmm & hoocſt falſqmwt prius oſtédimus. Videſi
| turautcm mihi vcrus incel-lcéìus illorum atticulo'nî bic
elſeſip in mic.ze4..lì in co ſitſermo deſiopcrarîonccomſi
munizcr accepta.modo prcdic‘ko hoc in ccndacur, quod
Etiam ſeduſa quam-nq; operations adhuc fin'itas vd \i
mmmo mmm ſeparata cri: ci ratio non cſſcndì vbiq’;,
aut ratio, ga ſi (it in mo loco, nò cſtſimul in alia totali,
& invtroq;per naruram. ln mickie autem ns. credo,?
' imcadatamy ſubſlancìaweî finira: ſubſtìriz'non eſt ra
tio magda cſièndi (implicite: in loco. ſiſſto modo expo.
nédo'in articulis uuìîa cſt‘còcradiéìio; & articuii fic i:!
. Icìlccſiti non‘ ſoh‘lm nòſ-zrìc co'ntra Poſitidné meam , ſed
iyſam focalizcr cx vzrsqſſ. parecconfirm'arfl't'patctcx dc—
elaracìone poſicionis Lìipmpoſim. ſiſiſdfiambm dici—
’ tm: amultis còcedendo, "g c'ſt pòffibilc éſſcſhbſtantîam
incorpora-am ſme operazione tranſex-mute ad extra. Hot
Luzern poſico irmrgumcnto videtur adducipq, mum ('e.
quant cx cribus huonuem'enn'bus. Primum dì,—<p cùm
hc pars vaiuerſijnconumisns eſhqa non ſi: in vnſiiucrſo.
Adquod ilìi diccrcnt, nrgucns rquiuocac dc parte. SÌ
enim per parté miuer limclligic id , «quod habet ſimm
determinati: in vniucrſo,ſic diem-t, q, angeìus‘ncccùm
ope: Mur-,ma: cùm non opcracur, pocc‘iì 'cifflepars v—
’ niucìſi. Si autem inrdligit—eſſc'partem endum, id eſt,v—
eun-. uemibus &:“mmms v'niuczſi,ſic cdncedcnt, quòd
tane ciè-vn; pars vniuerſijmò vna ex nobiliaribus. Sed
la! hoc non videtur con'cludi,q> habent firum vcldciſ'n'r.
".? rh" '…- n'oncm
‘- PſiW'W-ſſ‘ſi adlocum
non poteſt .‘ Semndumincohuenìcnsdî,
dici,-quòd quòd
ſicvbi ue,-quìahocàwoprium
.fr;
" “‘"“ Dci. fidi-nec dicimr,qu"od- cvbiq; cb modo,quo Dead
dicitur à Theologis eſîìvbìqz'pet eſſcntia‘m , fcilìtcr per
pacman & prrſentimn,Dci‘ptoprìflm eſt;nu11:r crt-a:—
mp: treacèyorcfi competere-…'Eſſc autem vbiquejd eſh,
hic chibi per indifferm‘riam ; autvbiqm: per mdiſtan
tizm , id eſt, vcrè eſſcſccundùm ſubſtamiam indiſìzm
um à—quocunqucloco, vtrum rc’ u nec creatura , auſi
'A'-alis Hem-m gua-Hc“ 7.4. 9. EZLN“: In crem
' (un
«nn amen.—nos ſſt-n. :. . ._.,
‘tmpoteſt intelhg duplex limitano. Vna In natura &, P A R 'r. 7
dſentia,qua: finitaeſhSc-eertis tcrminis contenta, &lic CdF- ! x
"?‘“
ſalus Deus illuminatus &infinit is in natura. Alia o- ' ſimMI-m
teſt intelligilimitatio natura-., quae cſt limitatio ad utt],
. uì ita finita eſì &certis limitibuscontenta , vc neceſſe
Imam alìcubi, non nſiuſquî‘nec vbique :ſcd ita hic,
quod non ibi , \vel quod etiam , linen determinatè hic
vel ibi, tamen ſul) determination vel hit,-vel ibi,vel ali
cuhi: &’ pertiner iſtfl. limitatio ad prtdicamentuuſii Vbi.’
Qgòd omnis "creatura diſſe::it àDeo E" primàm limi-.
mtionem ſuam clarè video . ngmodo autem neceſſe
it—bmnem creaturam differire, & diſtare al) coper ſecti—
dain lunitationem , ni.-t ſcilicet ipſe-efi vbique , omni:
einem cream tar-ere axiò eſt alicubi , ſed non vbique:
ſi dico,quod.pcnitusi?noro. Hmer-"cmudlitttmm. E:
quibus verbis l'at-"sè arè habemusmnn poſſe inte-lligere …
Hmiuî, quomodo illud ſit inconueniens, quod illi ad . ?Wgeluu non“
'cucunt ptc inconueniouti. Tei-rim incdnucnicns clk,-,, … …nn-;.. -
quad nifi cocedotur, quod ſir alièu bi, ſit coneedendum, zone-mm.
quod nuſquam ſrt. Ad quod audiatis 11qu Thomm
irſiarimofimmtiam di.;7.ſicrcſpondcnrem :Dicé-inm ,
=incpat, ouod hoc non reputoinconueniens,quod {inge
lus ſme locoſipc-flir eſſe, &noninloeo, quando nullam
oyeratio'nem circa locum habet , nec ell i'nconuenicns,
vt tune nuſiqunm, vel in nullo loro cſſc dicatur. Sed ta
men hoc non di imagiuabilc ,- quia imaginatio‘conri.
ouum non tranſicndlt. Har Thomaz adlitterm. Atl
‘nni-a» dico, quod atgumenmtio illa proeeditexnon
plenointclledu noſh'x poſitionis. N-rm enim Polizia
per operationern , per quam dici! locati rem incorpo
seam, intelligit ſolùm operationem, quitcſt exterior
motioloeàlis, yelaltcmcio realis, vraliqualicoretiam
migimus in reſponſione ad prin-nſr in e:.poſitioſineàni
\cnliPariſienièdcaſſpitoperationf lnrgèpro omni motu.
vel influxu , .vcl habitudine fignificnta per modum opa
ra tionis trnnſìuntîsin corpus-,di: cxeuntis ab angelone!
è eomraxEt quod ille ſit intelleé‘tu-s polſtionis, parere:
verbis Iban“ in primoſhnrmriammlfflinfl. 37. gu. id ek)
a m 'Di-item»: : v CHRISTI
-..Lſi
-4.1..—
—. wrimloyrimoſiibi videturſequiìſtambpinioncm, ui E:
dicit: Rclinquiturigicur , quod angelus non pore diſ
finiri , & determinari ad locum 'nili per aöüonem vel o
perationem. Dico autem operationem communiter ſe
cundum quod angelus ſe habet ad corpus contentumin
loeo , per modum præfidentis aut miniſtrantis , aut ali.
quo modo agentis,:mt patientis. HuTbormu' ad verbi.
!: quibus verbis patet rcſponſio ad argumentum,quia,
licct angeli nonliabeant operationem erga cælum ema
Eyrcnm , quæ'lit motio letalis ,vel realis alteratio , ha
cnrmmcn aliquid ſèhabeus permodum o etationis
tranſizuntisſſìuale eſt prxſcnriaſſel aliquid mile. .AI
fu:-m ,‘cui adeò inniccbatur Magiſtcr ille generas
is, ctii uid fit dieendum , ſatis Parere polfe: ex ver.
Bis Hem-ici ſupra allegatis in ſoluzione ſecundi , tamen
&audiarnus, quid S.Tlſſ-om'ac dicat de illa ratione. Di
cunt quidam , quod angelus non eſt in loco circumſcri—
- priue ſed dcfinirruè , quia determinatur ad ictum ali-‘
quem , ſicquodeſt in hoc loeo , ita quod non cſtiù alio,
cùm e\îèntia eius finirà eft. Eo enim, uòd creata efl,di—
cunt,quod oportet intelligere, uòd ir determinata ad
locum aliquem. Sed iſta cſtval è rudis probatio , quia
procedit ex:: uiuocatione finis. Cùm enim dicitur cſ—
fentia an eli nita, accipitur finis pro finceſſencix &
virtutis , ecundum quod definitio terminus dicitur, &
non pro ſinc dimcnſionis . Lacus autem diciturfinirus
fetu nd ùm tres quantitatis dimenſionesfiniszutcm ſe- —
cundſſfim vtramq; acceptionem, nullamcommenſura
tionem ſeu proportionem habet. Vndc non oportet,vr'
quod finitum eft in cſſcntiam ad terminos loci finiatur.
Hæc Thom-u dBu-fm. Ex quibus ſèquirur,quòd li non
me'titur Thomas,rudis eſtiſte Maglierflui rudem pro
bationem fuam , vocabat demon rationem. Aldi-m
rationem dcp'undo dico, quod adhuc eſt rudiorprima.
‘ ratione. Puné‘tus enim eft res de genere quantitatis ha.
bens litum de ſua natura. Rcs autem incorporea omni
no abſtrahir à ſitll , &profcäo magna eſt ruditas imac
gium, (imiliter eſſc dc indiuiſibilitare tei incorpora-,B!
- cle
XD 1NFEROS'L!B.I. '”
&imliurſibflitatcpunéli.Quod vr etiam fiat clarius iſìi P A R T- [
Mzgiſlro,dicat mihi ipſe, qu2ſ0,ſi eſſet vnitas ſeparata, 0ny
mum haberet determinarum ſitum. Ccrtè patct,quòd
non -, quandoquidem per hoc diſtin 'mr vnitas :\ pun
Cìo,quòcl pun aus cſt poſizionem haîîns': Vnitas autem
nons::imaniſeſtum ell, quòd angelus & qualſbet ſub
*-'
“_u
“.P flantii incorporea adhuc cſiſt abſtraélior , quam ſit que
cuuqucquamit'as ſine; o'ntinua,ſiuc diſcreta.Mctaphy-..
Samim," ſiatet ſet undum omnes, eſi de abſiraéìiori
ſibus, quam !( Arithmerica , quit eſtvna ex Mathemati
ſiv-ancnt ÎÎS; Erg?) multo minus poterit dici de angelo,quòd ha
ha: ſimm. Quod ſi iſle Magiſternon poteſt imaginari ,
ahflraffionem angeli, ſalìem qualis eſì abſtraélio vui
tarjs, audiat , quid de ipſo ſit dicendum ſecundum H:»
ria-771.15 enim in lcco,v i lſ‘pprafle iſla loqucns materſia.
inquin- ui cr '?) non
tundùmcrìt'iongem (: untſu:-eg:"
ſubſiantix an lum intelli re, e
vnitatcmgeabſquc IP:.

rationcpunffi, ſiint illi'de quibus dici: Commentato: ku-.


.
ſuper ſecundo Metaphyſiea',in quibus virtus ima "nati- _
'
‘.“,
'no…’
‘rſſſi
lu tiaminamt ſupervirtutemeoîltétillam. Eti o, ve -*-—
dicit, mitici-nus iſtos non credete cmonſtrationſhusmi
"di
liimaſizinatio eos comitctur. Et quicquid eogitant qnii
: Maxell, ant ſimm habet in quanto,vt punt‘ìus, vnde ta’
-\ ksmelancholici ſunt,&optimiiiunt matlicmatici ,ſod ' ‘-; .] 51
ſunt-naturale: in cpti. Machi-iau ad curl-mì: uibus
ſeqaimr, quod ſecundum Hem-icſi iſte Magìſter Zr ma. ..

";—: lè diſpoſitus ad ſtudium Philoſophie; naturaliszpeius ad


” ſtudiumMetaphyſicſi-e : pcflimè ad ſìudium Theologiq
un: etiam cſt- ‘de nbſtmfflorîbus. Relinquitur e &
olim apritudoa-i'mathematica, in quibuscùm e non
tuum-ii:,qnod iu éieiumde eo ſaciendum ſit relinqua
“fix:-ſem et indiccr: \ - .- *
Pollouam ſalut-;’ ſunt tationes,quz communircr ſe»
"A
\. [nn adducicontra ſundamenta poſitionis , uam e o
um ſequutus in concluſione mea de modo eſcen ur
T.:-\ Chtiſti : volo & aſſcrreverbaAlIm-ri noſtri , non minus
profeffi) ioanna quam co nomen'to Magni,qu2 mc
ninime legiſſe apud cum e iſta materia milk-PLIS—
D
5’... "DE CDESCBNSV Cſi-{R!ÎTÌ
. nanny. Trail-zmcnimprimo , 4. [ilari capùulopfino .- Piffi
T «J

quam illud cxpoſuizAriſtotclis , quòd antiqui de.-ripie di]
bantur , credente: , quòd ſicut quod non eſt, non eſtiu
loco, icrſſnihil jit cus, nili in loco digtedicns : deinde ſu
per iſto paſſu ſiciuquir: S unt autem etiam mulri moder
norum , quironccduut conſequés huius conſtquentiz,
licet ſciant nonulcrc conſequcntiam. Exlogicis enim
. ſcim 115 non valere conthueuriarn , in qua proeeditur \
dcſtrucîtione antecedentis ad deſtruflione' conſcquétis.
r:: idcoJicct verum fit, uòciillud,quod non eſt,nuſquì
M.tanwnnon propter ioc ſequitur,id.quod eſt,alicnbi
= eſci’ : licet km 116 ſcquarur cxdiéh's, tamen ſunt multi.
qui dicunrgpzòd omne,quod cſt,in aliquo lqclo eſt,vcéſi
tes rali ratione, quia omnqquod cſhvnurn aquuocl par
tieni-radi, ;Particularc autem eſt hic &,nunc , & q noci …"!ſi-ſi’
'.f'é'ff
di hic I; nunc , _alicubi cſt , ergo omnequod eſl, aligulii ‘
dì. Amylſſius, omne, quod dì,:iefinitz cſſenn'z cſt, quia
intra cerniinosſui coardatut. & quod definita: eſſcatix
gli, in loco definito:, _& quodinſſloco definirur , in loco
eil aliquo. ,Diſtinguuut autcmiſti p_er loanuem Dam : «r
45
'ſſ
ſienum diccntem ali uid inlocg eflc dici duplicircr. Eſt
enim aliquidrircumlctipriuè , cui pnffnci Lum &mcdiiì
& vkimum ailignatnn'n loco: &hoc ma 0 dicuur,cot—
emmm-uſim ,orncſſciu loco . ER iran aliquid in loco definin'uè,
d.;/m'! : r. * cuius eſſt'nrie (ic finirèclanditu! invno loco , quòd cx.
tra ipſum nihil ſui inumitur: & hoc modo indiuiiîbiliz
Bimntcſſe in lo co,& ſim ilirctincelli entias, Gc anima,
jigsod-nos iſta non crcciimus ; nam 'kimmn cmlum
non dcfin itur.ncc circum ſcribitut loco co,quod om ne.
quod gli in loco,claud_itur & contineturin loco,,in}; uo
Aha: intdligîoxijì per naturam ſuam , honeſt in loco.
nr.-cin aliq ua lori diffci'entia. [ſcherma-d litres-m.
Airmax diſiindiouem dc eil}: loco dcfiniu'uè
& nonſicitcumſcriptiſſuè -nſſon‘approl>ans.ſi Quam tamen
diſtinìfìivncmaliq uo mod? negari quidam magii'tti o
mninò naſas cxiſtimabant. ,N unc vltimò rcflae, vr-o
flendam , qualitcr fint iurdligenda verba concluſioni:
[ict,-i! dCCJaxMQÌiflm-JQ virtute ſermonis, iplàm elle
' \- C azim
. AD'ſſINFEîLos LIB. !: ,’:—
ùtboliqamDicit ergo concluſiozclm' non vani:-r. P A R T— !
Ògmrum adredempmſſ'èmiamgarpani: Tlnrmu & com- CAP-1 :
ma.“ via,-icſſmdi: ad inn—ro:,ſrdjbfùm quo-dsfftflmy bi
> notandum,quod l)’ éwbi dicitur.é-quntm adp-u
Iaupnfwm'm , cencmr copulaciuè. 8:17 m‘, cùm dici— nut-mmm
zum-irpini: Thorn-u, tcuctur ſpeciſicntiuè &detcrmina— “Muy: «miA-finì
!ìuè vr mo: declambo. Ex quibus parer, (Ludd przdiéìa “WWWF…"
*—-—-“‘ſZi»Q\L—'f_Vſi'qZ\‘ſÌiK.Y\'—J
\ſi-
". conclnſioeſt ima-propoſitio copulnciua negatiua,vel dc "f"
eopukzo exrrcmo ncgſintionc prazpoſim coniunéìioni
wpuluiuz. Cuius ſcnius cſt:Non*cſtitn quod Chriſtus
veracim, & immuni ad rcnlcm prxſcntiam comodo,
quo ponit T omas,dcſcédcrit ad inſcros &C.}!t illa co
pulatiuazqniualetvnidiſixméìiuz :\ffirmatiuz de' ar
dbus conuadic étibus ſcilicet,iſti. Chrilìus non de cen
dit vuaciccr ad inf'cros, vel non deſcendir ad infero: ſe
mdum realcm ytzſehtiam &c. Exquo ſequicur,quod
o: dida concluſione inſerendo , quòd non Chriſtul
madre: deſccndic ad infero: , cſt arguerc i'rotz diſ
iſxéfiua affii-mariua ad all-eram cìaspzmm determina. '
tè. Tali: autem argomenta-do pece-: ſecundum con—
ſequens. «Difiunéìiua enim :ffirmnriuzcſt conſcquenl
ldnlreram eius pai-ccm. chuitur vlrcrìus, - uod ra
tione filſimcis pmdiàz partis non debet falſi cari toa
\\ difinnéìiua pſxdifl'a. Vndein ſimili iſta ropoſiticr
d\ vm; focacce eſt homo: &illa eſtffl ; Socra
mefihomo, & Deus non cſt Deus. Ex qua a: vere, E;- '
» goSocmes non cſthomo,proſcflò poeti]: e A ſimili .
uiſta copulnciua negatiua, Chriſtus nonveracitcr, &
Iantum ad rczlcmym‘ſentiam , vt poni: Thomas,
(cen-ii:,dxc. arguczcjrgò Chriſtus non veraciter dc.
ſtcndit , proſcéìò puerilc cſt , & hominis peuitus veſci
cudr‘Lo ”cam necPhiloſophiam,ncdumThcologiam.
‘"TAL Y—,!’ Nan-ſol m :mcé non intendo in concluſione me: lſtm
propoſirioncm effe vcram , Chriſtus non veraciter dc,
ſcendi! ad infero“ ſed ne ne iſtam, Chriſtus vel animi
Chriſti non ſuit preſencijiter in inſemo, &pcr reale!
unxî peſaaxixp ſu: ſubſtanu‘z : ſed ſolùm intendo,
D 1. * -
<
"A-“
-—- 5: DE DESCENSV CHM'S'T'I
Zic-"*
La."
_}, ' :\ . quodſſnon fuiu'bi .per rcalcm‘przſcntiam co mgdo qu.’— L
._—.»-u—n‘-
“ poni: Thomas & communisvia. ldcî) dìxi , quòdly @ . m
ſiſi
Wind.—fi’;, tcneturſpccificacîuè & determinatiuè dc ly kcal-és prz- .
" -a—
ſenti:. ldeo non v'alcc, Non ſhitì'bi rcaliccr ptmſcns co
.-è…“ . modo quo ;alis Doflordicit, Ergo non fm: ibi ma… 13
\ prxſcns. Tenemuté còmunis via, id cſt via Scoci,B ona- ‘Αa
-. .. ſi ‘ ſi'uécunea odmium Scociſtarà,-& quaſi omnium nomi.
" na'ULun, quod icaſucrìc ibi prxſens,quod ſu..-1 ſubſtnncig
, ſacri: ci cacio pmſemialicatis & locabilitacìs, quam o.. :
pin'ioncm quia ctiamThomas mihi videtur fcquì in iſta . *j
\ * materia,!“deò dixi : vipom’! Thamm‘ U' communis via. C6
munem viam Theologorum appellans,qua: communis
\ tc: nunc
"010 cenecur
ie , ibi Parikis,vbi
MCE ſecè prrcipuè vige:
onmcsinccduncin fludifiThc—
1ſta_mztcria deſi
przîcncialitarc anima: ad locum cum ſiScociſtis & no— .
Wahbus; & ego raptor hoc ſolum, id cfigproprct rc
ucccbciam min:: \tatis Pariſienfl nolui p'oncrc hic me,—
‘* \ anco‘ncluſioucm, niſi fameluampcobabilcm, etiam ?
Meran ipſum ſccundùm vinyl ìnultorfi probatìſſimn— );"
ſi”'
'ſi'
,.'1
.4/4
-ſuiLſi:‘'.ſ‘i

……Doftotfi poſſe etiam aflerciuè poni. Qſixod autem


, ‘ly 'u: poſſic cancri in communi modo loqucndi due:—:
niinatiuè,paccc. N am ſi quis ”dica:,Artricha 116 difiin—
mmm,-ut dicit-Scotus,apudomnes, Prgpoſitioffisbb'
rcrdupliccm ſenſum propl‘ium. Vnuscflct capito—«low
w ſolari:-.è , &. :equiyqllcc huic diéìioni , quòd ac (i di
‘ curator, Audi.-um non diſtingmmtur, qudd ſcilftttſxſſt.
tribuca nò diffinguſi dicicSſicocus, & propoſizioeſſcc Ez}...
' ſa etiam 'ſcc'undùm Thomìſtas , quia etiam ipſi conce.
«ſunt àctricha aliquo modo difiingui.Alîus (cnſu's cſſecſi .ſî'ſi
"'L'
càpicn'do ly wdctcrmînatiu'è & ſpecificati-.le; , &’ acqui.
olly-; huicdiffioni. eo modo uo_ ac ildiccrct\'ſi°c,‘A-.trì.
{una uondiltinguqncumo moìo diſtìnffionìs, quo di- . ſi-‘S
.'.
ci; ca diſtjſiqgui Seems.’ EttumìpudThomifias pro
pîoſizio dſc; maje ira eſſi in qualibet pmpoficionc, vbi L
poſt rccſſxmam qpidioncm ‘ponitur audoriczs alicuius
‘ coniunſhpcr hanc difficili-vt. -Si ergo-ike moduslo
' qucndj &gmpfiuſis: vſitariſſxmus apud omnes Thea-\
Togo: concgdzcyrpyorcc: q) cdm concedanc,quòd in
pro
'
. )
AD—INPEROS LIB. l.’; ”'
HDV-" È tione noſtm ,in quiz dicitur, Chriſtus non dcſcen- P & ll n \:
t,vt dici: Thomas, ly w—ſieurxotcſt tcſineri relatiuè, vt €»sz