Sie sind auf Seite 1von 6

Die einzelnen Abschnitte werden nicht aufgeführt, dazu siehe OR.

Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen


Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen
 Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen (Art. 1-67 OR)

Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag (Ugovorni nastanak obveza)

1. A. Abschluss des Vertrages I. Übereinstimmende Willensäusserung 1. Im Allgemeinen (Za


ugovor je potrebna suglasnost volja. Može biti izričita ili prešutna)
2. Betreffend Nebenpunkte ( dodatne odredbe – točke u ugovoru)
3. II. Antrag und Annahme 1. Antrag mit Annahmefrist ( Ponuda s rokom važenja)
4. 2. Antrag ohne Annahmefrist a. Unter Anwesenden (Ponuda bez roka važenja)
5. b. Unter Abwesenden (ponuda data onome tko nije prisutan; rok važenja ponude)
6. Stillschweigende Annahme (Prešutan prihvat)
a) Zusendung unbestellter Sachen (Pošiljka nenaručenih stvari)
7. Antrag ohne Verbindlichkeit, Auskündung, Auslage (Ne postojanje obveze kad je pošiljatelj
isključio odogovornost/ Slanje tarifa, cjenovnika itd. nije ponuda/Izlaganje robe jest
ponuda);
8. Preisausschreiben und Auslobung ( Obećanje nagrade)
9. Widerruf des Antrages und der Annahme (Povlačenje ponude)
10. Beginn der Wirkungen eines unter Abwesenden geschlossenen Vertrages (Početak
djelovanja ugovora sklopljenog među odsutnim osobama);
11. Form der Verträge I. Erfordernis und Bedeutung im Allgemeinen ( Forma ugovora)
12. Schriftlichkeit 1. Gesetzlich vorgeschriebene Form a. Bedeutung ( Pismena forma ugovora)
13. Erfordernisse ( zahtjevi)
14. Unterschrift (potpis)
15. Ersatz der Unterschrift ( Zamjena potpisa)
16. Vertraglich vorbehaltene Form ( Ugovorno određivanje forme ugovora)
17. C. Verpflichtungsgrund ( Priznanje obveze (duga) – vrijedi i bez navođenja temelja
dugovanja)
18. D. Auslegung der Verträge, Simulation ( Tumačenje ugovora, Simulacija?)
19. E. Inhalt des Vertrages I. Bestimmung des Inhaltes (Sadržaj ugovora može biti u okviru
zakona/ Kad je uređivanje ugovornih odnosa moguće mimo zakonskih propisa)
20. II. Nichtigkeit (Ništavost/Ništavost samo pojednih odredbi ugovora)
21. III. Übervorteilung ( Prijevara)
22. IV. Vorvertrag (Predugovor)
23. F. Mängel des Vertragsabschlusses I. Irrtum 1. Wirkung (Nedostaci kod sklapanja ugovora,
Zabluda)
24. 2. Fälle des Irrtums (Slučajevi zablude: 1-4)
25. 3. Geltendmachung gegen Treu und Glauben ( Pozivanje na Zabludu?)
26. 4. Fahrlässiger Irrtum ( Zabluda iz nemara…naknada štete u slučaju zablude)
27. 5. Unrichtige Übermittlung ( netočan prijenos, u slučaju prijenosa ponude/prihvata preko
posrednika)
28. II. Absichtliche Täuschung (Namjerna prijevara)
29. III. Furchterregung 1. Abschluss des Vertrages ( sklapanje ugovora izazivanjem straha)
30. 2. Gegründete Furcht ( Opravdanost straha )
31. IV. Aufhebung des Mangels durch Genehmigung des Vertrages ( ne razumijem članak!!!!)
32. G. Stellvertretung I. Mit Ermächtigung 1. Im Allgemeinen a. Wirkung der Vertretung
(zastupanje)
33. Umfang der Ermächtigung (Opseg ovlaštenja)
34. 2. Auf Grund von Rechtsgeschäft a. Beschränkung und Widerruf ( Smanjenje I opoziv
ovlaštenja)
35. b. Einfluss von Tod, Handlungsunfähigkeit u.a. (Učinak smrti I poslovne nesposobnosti)
36. c. Rückgabe der Vollmachtsurkunde ( Obveza povrata potvrde o punomoći)
37. d. Zeitpunkt der Wirkung des Erlöschens der Vollmacht ( Trenutak učinka djelovanja
gašenja punomoći)
38. II. Ohne Ermächtigung 1. Genehmigung (zastupanje drugog bez punomoći/naknadno
odobrenje zastupnaja)
39. 2. Nichtgenehmigung (Neodobravanje/naknada štete)
40.
III. Vorbehalt besonderer Vorschriften (Posebni propisi za zastupnike društava, prokuriste
I trgovačke zastupnike)
a) H. Widerruf bei Haustürgeschäften und ähnlichen Verträgen I. Geltungsbereich ( Opoziv
kod prodaje na vratima i sličnim ugovorima)
b) Grundsatz (načelo, tj. kad ugovorač ima pravo na opoziv kupnje)
c) III. Ausnahmen (kad kupac-ugovorač nema pravo opoziva kupnje)
d) Orientierungspflicht des Anbieters ( Obveza obavještavanja o pravu kupca, tj. o pravo
opoziva na ugovor)
e) V. Widerruf 1. Form und Frist (Forma i rok opoziva)
f) 2. Folgen (Poslijedice opoziva)

Zweiter Abschnitt:
Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen

41. A. Haftung im Allgemeinen I. Voraussetzungen der Haftung (Opća obveza naknade štete)

42. II. Festsetzung des Schadens (Tko zahtjeva naknadu štete, mora je dokazat. Ukoliko nije moguće bročajno

dokazati iznos štete, onda će sud odrediti iznos štete. Naknada štete za životinje)

43. III. Bestimmung des Ersatzes

44. Herabsetzungsgründe ( Razlozi za smanjenje određivanja visine štete)

45. V. Besondere Fälle 1. Tötung und Körperverletzung a. Schadenersatz bei Tötung (Naknada troškova
pogreba u slučaju smrti; Ako smrt ne nastupi odmah, snosit će troškove liječenja i radne nesposobnosti; Ako je umrli
bio izdržavatelj;

46. b. Schadenersatz bei Körperverletzung (Naknada štete u slučaju tijelesne povrede)


47. c. Leistung von Genugtuung

48. nema članka;

49. Bei Verletzung der Persönlichkeit (Povreda osobnosti)

50. VI. Haftung mehrerer 1. Bei unerlaubter Handlung (Odgovornost više osoba)

51. 2. Bei verschiedenen Rechtsgründen (Odgovrnsot kod različith osnova – redoslijed)

52. VII. Haftung bei Notwehr, Notstand und Selbsthilfe (Odgovornost u nuždi)

53. VIII. Verhältnis zum Strafrecht ( Nevezanost sudova kazneni – građanski)

54. B. Haftung urteilsunfähiger Personen ( Odgovornost osobe nesposobne za rasuđivanje)

55. C. Haftung des Geschäftsherrn (Odgovrnost poslovođe)

56. D. Haftung für Tiere I. Ersatzpflicht (Odgovornost za životinje)

57. II. Pfändung des Tieres (Kad životinja poruzrokuje štetu na nekretnini/tuđem posjedu)

58. E. Haftung des Werkeigentümers I. Ersatzpflicht (Odgovornost vlasnika zgrade)

59. II. Sichernde Massregeln

59.a F. Haftung für Signaturschlüssel (Odgovornost za Singaturschlussel **?)

60. G. Verjährung (zastara)

61. H. Verantwortlichkeit öffentlicher Beamter und Angestellter (odgovornost javnih službenika i


namještenika)

Dritter Abschnitt: Die Entstehung aus ungerechtfertigter Bereicherung (neopravdano bogaćenje)

62. A. Voraussetzung I. Im Allgemeinen ( Opće odredbe)

63. II. Zahlung einer Nichtschuld (plaćanje neduga)

64. B. Umfang der Rückerstattung I. Pflicht des Bereicherten (Opseg povrata)

65. II. Ansprüche aus Verwendungen (Zahtjevi zbog upotrebe)

66. C. Ausschluss der Rückforderungen (Isključenje zahtjeva za povrat)

67. D. Verjährung (zastara)

 Zweiter Titel: Die Wirkung der Obligationen – učinci obveza (Art. 68-113
OR)
Erster Abschnitt: Die Erfüllung der Obligationen

68. A. Allgemeine Grundsätze I. Persönliche Leistung (Osobno ispunjenje neophodno je samo u slučaju ako se
radi o osobnoj obvezi)
69. II. Gegenstand der Erfüllung 1. Teilzahlung (Djelimično izvršenje obveze)

70. 2. Unteilbare Leistung( Nedjeljive obveze)

71. 3. Bestimmung nach der Gattung (Obveze određene po rodu)

72. 4. Wahlobligation (Pravo izbora)

73. 5. Zinse (Kamate)

74. B. Ort der Erfüllung (Mjesto ispunjenja)

75. C. Zeit der Erfüllung I. Unbefristete Verbindlichkeit (Vrijeme ispunjnja – Obveze bez roka)

76. II. Befristete Verbindlichkeit 1. Monatstermin ( Određivanje termina na mjesečnoj razini; Termin za
najamninu)

77. 2. Andere Fristbestimmung (Drugi vidovi određivanja rokova)

78. 3. Sonn und Feiertage (Ako rokovi padaju na vikend ili praznik)

79. III. Erfüllung zur Geschäftszeit ( Ispunjnje obveza za vrijeme radnog vremena)

80. IV. Fristverlängerung (Produljenje roka)

81. V. Vorzeitige Erfüllung (Prijevremeno ispunjenje)

82. VI. Bei zweiseitigen Verträgen 1. Ordnung in der Erfüllung (Redoslijed ispunjenja obveza kod dvostranih
ugovora; Strana može zahtjevati ispunjenje ugovora jedino ako je ispunila svoju obvezu)

83. 2. Rücksicht auf einseitige Zahlungsunfähigkeit ( Nespososbnost jedne strane za izvršenje ugovora, druga
strana može sačekati dok ne bude osigurana, ili u suprotnom odstupit od ugovora)

84. D. Zahlung I. Landeswährung (Plaćanje u nacionalnoj valuti)

85. II. Anrechnung 1. Bei Teilzahlung (Prijeboj – ovaj članak mi nije jasan u potpunosti)

86. Bei mehreren Schulden a. Nach Erklärung desSchuldners oder des Gläubigers (Činidbe s više obveza)

87. b. Nach Gesetzesvorschrift ( Prijeboj – prema zakonskim propisima – nije mi najjasniji ovaj članak)

88. III. Quittung und Rückgabe des Schuldscheines 1. Recht des Schuldners (Prilikom plaćanja, dužnik ima
pravo na račun i povrat zadužnice; Ukoliko se radi o dadatnim obvezama vezanim za plaćanje, dužnik ima pravo na
„predbilježbu“)

89. 2. Wirkung (nejasan članak)

90. 3. Unmöglichkeit der Rückgabe ( nejasan članak)

91. E. Verzug des Gläubigers I. Voraussetzung (Kašenjnje Vjerovnika)

92. II. Wirkung 1. Bei Sachleistung a. Recht zur Hinterlegung (Ako vjerovnik kasni, Dužnik je ovlašten stvar
na trošak vjerovnika doponirati)

93. b. Recht zum Verkauf (Pravo na prodaju – ako je po prirodi stvar nemoguće deponirati ili je kvarljiva)

94. c. Recht zur Rücknahme (Ponovno uzimanje deponirane stvari)

95. 2. Bei andern Leistungen ( Kod drugih obveza, ako Vjerovnik kasni, Dužnik može odustati od ugovora)

96. F. Andere Verhinderung der Erfüllung (nejasan članak)


Zweiter Abschnitt: Die Folgen der Nichterfüllung

97. A. Ausbleiben der Erfüllung I. Ersatzpflicht des Schuldners 1. Im Allgemeinen ( Izostanak ispunjenja
obveze – opće)

98. 2. Bei Verbindlichkeit zu einem Tun oder Nichttun ( Ako je dužnik bio obvezan na određeno činjene ili ne
činjenje, pored prava na nakandu štete, Vjerovnik može sam izvršiti radnju i zahtjevati naknadu troškova; Može
zahtjevati prestanak protupravnog stanja)

99. II. Mass der Haftung und Umfang des Schadenersatzes 1. Im Allgemeinen (Opseg odgovornosti i nakande
štete)

100. Wegbedingung der Haftung

 Dritter Titel: Das Erlöschen der Obligationen (Art. 114-142 OR)

 Vierter Titel: Besondere Verhältnisse bei Obligationen (Art. 143-163 OR)


 Fünfter Titel: Die Abtretung von Forderungen und die Schuldübernahme (Art. 164-183 OR)

 Zweite Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse

o Sechster Titel: Kauf und Tausch (Art. 184-238 OR)

o Siebter Titel: Die Schenkung (Art. 239-252 OR)

o Achter Titel: Die Miete (Art. 253-274g OR)

o Achter Titel bis  : Die Pacht (Art. 275-304 OR)

o Neunter Titel: Die Leihe (Art. 305-318 OR)

o Zehnter Titel: Der Arbeitsvertrag (Art. 319-362 OR)

o Elfter Titel: Der Werkvertrag (Art. 363-379 OR)

o Zwölfter Titel: Der Verlagsvertrag (Art. 380-393 OR)

o Dreizehnter Titel: Der Auftrag (Art. 394-418v OR)

o Vierzehnter Titel: Die Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419-424 OR)

o Fünfzehnter Titel: Die Kommission (Art. 425-439 OR)

o Sechzehnter Titel: Der Frachtvertrag (Art. 440-457 OR)

o Siebzehnter Titel: Die Prokura und andere Handlungsvollmachten (Art. 458-465 OR)

o Achtzehnter Titel: Die Anweisung (Art. 466-471 OR)

o Neunzehnter Titel: Der Hinterlegungsvertrag (Art. 472-491 OR)

o Zwanzigster Titel: Die Bürgschaft (Art. 492-512 OR)


o Einundzwanzigster Titel: Spiel und Wette (Art. 513-515a OR)

o Zweiundzwanzigster Titel: Der Leibrentenvertrag und die Verpfründung (Art. 516-529 OR)

o Dreiundzwanzigster Titel: Die einfache Gesellschaft (Art. 530-551 OR)

 Dritte Abteilung: Die Handelsgesellschaften und die Genossenschaft

o Vierundzwanzigster Titel: Die Kollektivgesellschaft (Art. 552-593 OR)

o Fünfundzwanzigster Titel: Die Kommanditgesellschaft (Art. 594-619 OR)

o Sechsundzwanzigster Titel: Die Aktiengesellschaft (Art. 620-763 OR)

o Siebenundzwanzigster Titel: Die Kommanditaktiengesellschaft (Art. 764-771 OR)

o Achtundzwanzigster Titel: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Art. 772-827 OR)

o Neunundzwanzigster Titel: Die Genossenschaft (Art. 828-926 OR)

 Vierte Abteilung: Handelsregister, Geschäftsfirmen und kaufmännische Buchführung

o Dreissigster Titel: Das Handelsregister (Art. 927-943 OR)

o Einunddreissigster Titel: Die Geschäftsfirmen (Art. 944-956 OR)

o Zweiunddreissigster Titel: Die kaufmännische Buchführung (Art. 957-964 OR)

 Fünfte Abteilung: Die Wertpapiere

o Dreiunddreissigster Titel: Die Namens-, Inhaber- und Ordrepapiere (Art. 965-1155 OR)

o Vierunddreissigster Titel: Anleihensobligationen (Art. 1156–1186 OR)