Sie sind auf Seite 1von 6

10/27/2018 Almanca Fiiller ve Türkce Karşılıkları. Geniş liste !

Almanca Türkce fiiller

Almancada bilinmesi gereken, günlük hayatta kullanilan belli basli fiiller tablosu.
Bu tabloda fiillerin mastar halini, gecmis zamanda kullanilan halerini ve esas hallerini görebilirsiniz.
Bu listede yer alan fiillere yeni fiiiller de eklenecetir, bu yüzden sayfayi takip etmeniz önerilir.
Almancayi ögrenip gelistirmek icin mutlaka kelime ögrenmeye devam etmeliyiz.
Almanca dersler konusu : Fiiller.

INFINITIV PRÄTERITUM PARTIZIP PERFEKT


TÜRKCE
Mastar Gecmis zaman Esas Fiil

anfangen fing an angefangen Baslamak

antworten antwortete geantwortet Cevap Vermek

arbeiten arbeitete gearbeitet Calismak

ärgern ärgerte geärgert Kizmak

aufräumen räumte auf aufgeräumt Düzeltmek

aufwachen wachte auf ist aufgewacht Uyanmak

aussehen sah aus ausgesehen Bakmak

baden badete gebadet banyo yapmak

bauen baute gebaut inşa etmek

beeilen beeilte beeilt Acele Etmek

beginnen begann begonnen Baslamak

bekommen bekam bekommen Almak

bestellen bestellte bestellt Siparis etmek

besuchen besuchte besucht Ziyaret etmek

beten betete gebetet Dua etmek

bewerben bewarb beworben Uygulamak

bezahlen bezahlte bezahlt Ödemek

biegen bog ist gebogen Dönmek

bieten bot geboten (to offer)

bitten bat gebeten Sunmak

bleiben blieb ist geblieben Kalmak

blicken blickte geblickt (Bakmak

brauchen brauchte gebraucht Ihtiyaci olmak

brechen brach gebrochen (Kirmak

bringen brachte gebracht Getirmek

bürsten bürstete gebürstet Fircalamak

danken dankte gedankt Tesekkür etmek

dauern dauerte gedauert Sürmek (Zaman)

denken dachte gedacht Düsünmek

https://www.almancadersler.com/almanca-fiiller.html 1/6
10/27/2018 Almanca Fiiller ve Türkce Karşılıkları. Geniş liste ! |
diskutieren diskutierte diskutiert Tartismak

drücken drückte gedrückt Basmak (Tus)

duschen duschte geduscht Dus yapmak

empfehlen empfahl empfohlen Tavsiye etmek

entscheiden entschied entschieden Kararvermek

entschuldigen entschuldigte entschuldigt Affetmek

entspannen entspannte entspannt Rahatlamak

erinnern erinnerte erinnert Hatirlamak

erkälten erkältete erkältet Üsütmek

erkennen erkannte erkannt Tanimak

erklären erklärte erklärt Aciklamak

erlauben erlaubte erlaubt Müsade etmek

erleben erlebte erlebt Deneyimli olmak

erzählen erzählte erzählt Anlatmak

essen aß gegessen Yemek

fahren fuhr ist gefahren Arac ile gitmek

fallen fiel ist gefallen Düsmek

fangen fing gefangen Yakalamak

faulenzen faulenzte gefaulenzt Tembel olmak

fehlen fehlte gefehlt Eksik olmak

feiern feierte gefeiert Kutlamak

finden fand gefunden Bulmak

fliegen flog ist geflogen Ucmak

folgen folgte gefolgt Takip etmek

fönen fönte gefönt Fön cekmek

fotografieren fotografierte fotografiert Fotograf cekmek

fragen fragte gefragt Sormak

freuen freute gefreut Memnun olmak

fühlen fühlte gefühlt Hissetmek

geben gab gegeben Vermek

gefallen gefiel gefallen Düsmek

gehen ging ist gegangen Gitmek

gehören gehörte gehört Ait olmak

gewinnen gewann gewonnen Kazanmak

glauben glaubte geglaubt Glauben

https://www.almancadersler.com/almanca-fiiller.html 2/6
10/27/2018 Almanca Fiiller ve Türkce Karşılıkları. Geniş liste ! |

gratulieren gratulierte gratuliert Tebrik etmek

haben hatte gehabt Sahip olmak

halten hielt gehalten Tutmak

handeln handelte gehandelt Hareket etmek

hängen hing gehangen Asmak

heiraten heiratete geheiratet Evlenmek

heißen hieß geheißen ismi olmak

helfen half geholfen Yardim etmek

hoffen hoffte gehofft umut etmek

holen holte geholt Almak

hören hörte gehört Duymak

interessieren interessierte interessiert Ilgilenmek

joggen joggte ist gejoggt Dürtmek

kämmen kämmte gekämmt Taramak

kaufen kaufte gekauft Satin almak

kennen kannte gekannt Tanimak

klettern kletterte ist geklettert Tirmanmak

klingen klang geklungen Zil calmak

kochen kochte gekocht Pisirmek

kommen kam ist gekommen Gelmek

konzentrieren konzentrierte konzentriert Konsantre olmak

kosten kostete gekostet Fiyati olamk

kriegen kriegte gekriegt almak, edinmek

küssen küsste geküsst Öpmek

lächeln lächelte gelächelt Gülümsemek

lachen lachte gelacht Gülmek

lassen ließ gelassen Birakmak

laufen lief ist gelaufen Yürümek, Kosmak

leben lebte gelebt Yasamak

legen legte gelegt yere koymak

leihen lieh geliehen ödünç almak / vermek

leiten leitete geleitet Yönlendirmek

lernen lernte gelernt Ögrenmek

lesen las gelesen Okumak

lieben liebte geliebt Sevmek

https://www.almancadersler.com/almanca-fiiller.html 3/6
10/27/2018 Almanca Fiiller ve Türkce Karşılıkları. Geniş liste ! |

liegen lag gelegen Yatay koymak

machen machte gemacht yapmak

meinen meinte gemeint Düsünmek

nehmen nahm genommen Almak

nennen nannte genannt isim vermek

öffnen öffnete geöffnet Acmak

packen packte gepackt Paketlemek

passen passte gepasst uygun olmak

passieren passierte ist passiert olmak

planen plante geplant planlamak

probieren probierte probiert Denemek

putzen putzte geputzt Temizlemek

rasieren rasierte rasiert Tras olmak

reden redete geredet Konusmak

regnen regnete geregnet Yagmur yagmak

reisen reiste ist gereist Seyehat etmek

reiten ritt ist geritten Ata binmek

rennen rannte ist gerannt Kosu, yaris

reservieren reservierte reserviert Rezerve etmek

retten rettete gerettet Kurtarmak

rufen rief gerufen Aramak

sagen sagte gesagt Söylemek

schaden schadete geschadet Zarar vermek

schaffen schaffte geschafft Calismak

schauen schaute geschaut Bakmak

scheinen schien geschienen Görünmek

schenken schenkte geschenkt Vermek

schicken schickte geschickt yollamak

schlafen schlief geschlafen Uyumak

schlagen schlug geschlagen Vurmak

schließen schloss geschlossen Kapamak

schmecken schmeckte geschmeckt Tadina bakmak

schminken schminkte geschminkt Makyaj yapmak

schneiden schnitt geschnitten Kesmek

schneien schneite geschneit Kar yagmak


https://www.almancadersler.com/almanca-fiiller.html 4/6
10/27/2018 Almanca Fiiller ve Türkce Karşılıkları. Geniş liste ! |

schreiben schrieb geschrieben Yazmak

schreien schrie geschrien Bagirmak, inlemek

schwimmen schwamm geschwommen Yüzmek

sehen sah gesehen Görmek

sein war ist gewesen olmak

setzen setzte gesetzt Koymak

singen sang gesungen Sarkisöylemek

sitzen saß gesessen Oturmak

sparen sparte gespart Biriktirmek

spielen spielte gespielt Oynamak

spinnen spann gesponnen Dokumak

sprechen sprach gesprochen Konusmak

springen sprang ist gesprungen Atlamak

stehen stand gestanden Ayakta durmak

steigen stieg ist gestiegen inmek, binmek

stellen stellte gestellt Koymak

sterben starb ist gestorben Ölmek

stimmen stimmte gestimmt Düzenlemek

strecken streckte gestreckt Germek

studieren studierte studiert Okumak

suchen suchte gesucht Aramak

surfen surfte gesurft Sörf yapmak

tanzen tanzte getanzt Dans etmek

teilen teilte geteilt paylasmak

töten tötete getötet Öldürmek

tragen trug getragen Tasimak

träumen träumte geträumt Rüya görmek

treffen traf getroffen (to meet)

trennen trennte getrennt Karsilasmak

treten trat getreten Girmek

trinken trank getrunken Icmek

trocknen trocknete getrocknet Kurutmak

tun tat getan yapmak

verdienen verdiente verdient Kazanmak

vergessen vergaß vergessen Unutmak


https://www.almancadersler.com/almanca-fiiller.html 5/6
10/27/2018 Almanca Fiiller ve Türkce Karşılıkları. Geniş liste ! |

verlieben verliebte verliebt Sevmek

verlieren verlor verloren Kayip etmek

verloben verlobte verlobt Nisanlanmak

verstehen verstand verstanden Anlamak

vorbereiten bereitete vor vorbereitet Hazirlamak

vorschlagen schlug vor vorgeschlagen Önermek

wachsen wuchs ist gewachsen Büyümek

wandern wanderte ist gewandert (Dogada yürümek

warten wartete gewartet Beklemek

waschen wusch gewaschen Yikamak

weinen weinte geweint Aglamak

werden wurde ist geworden Olmak

werfen warf geworfen Atmak

wiederholen wiederholte wiederholt tekrar etmek

wissen wusste gewusst Bilmek

wohnen wohnte gewohnt Oturmak

wünschen wünschte gewünscht Dilemek

zahlen zahlte gezahlt Ödemek

zeigen zeigte gezeigt Göstermek

ziehen zog gezogen Cekmek

https://www.almancadersler.com/almanca-fiiller.html 6/6

Das könnte Ihnen auch gefallen