Sie sind auf Seite 1von 126

Meinungsäußerung Keine Meinung haben

Ich m e in e / fin d e / g la u b e / d e n k e , ich b in d e r M e in u n g , D a rü b e r h a b e ich m ir n o c h k e in e G e d a n k e n g e m a c h t.


dass ... D a vo n h a b e ich k e in e A h n u n g .
M e in e r A n s ic h t / M e in u n g / A u ffa s s u n g nach ... D azu w ill ich m ic h n ic h t ä u ß e rn .
Ich b in d a v o n ü b e rz e u g t, dass ...
Ich v e rtre te d e n S ta n d p u n k t, dass ...
Ich k ö n n te m ir v o rs te lle n , dass ...
S oviel ich w e iß , ...

Zustimmung Eingeschränkte Zustimmung


Das fin d e / se he ich au ch so. Ja v ie lle ic h t, a b e r ...
Ich b in g anz Ih re r M e in u n g . Es m a g / k a n n ja se in , a b e r ...
Da h a b e n Sie v ö llig R echt. Das k a n n s ch o n s tim m e n , a b e r ...
Das h a lte ich auch fü r ric h tig . Das is t s ch o n ric h tig , a b e r ...
Ich m uss z u g e b e n , dass ... Es s tim m t sch o n , dass ...
Ich m uss d ir z u s tim m e n . In d ie s e m P u n k t h a st d u R e ch t, tr o tz d e m ...
Ich b in d e rs e lb e n M e in u n g . D ies is t z w a r ric h tig , d e n n o c h ...
G e n a u / s e h r ric h tig !

Widersprechen Einschränkungen
Da m uss ich d ir w id e rs p re c h e n . Es k o m m t n ä m lic h d a ra u f an, o b ...
Da h a b e ich Z w e ife l. / Das b e z w e ifle ich. D as h ä n g t d a v o n ab, o b ...
Ich b e h a u p te das G e g e n te il. In d e m Fall, dass ...
So e in Q u a ts c h ! / B lö d s in n ! / U n sin n ! V o ra u s g e s e tz t, dass ...
D a g e gen m ö c h te ich F o lg e n d e s e in w e n d e n : ... U n te r d e r B e d in g u n g , dass ...
So k a n n m a n das n ic h t sehen! F o lg e n d e V o ra u s s e tz u n g e n m ü s s e n g e g e b e n se in : ...
Das se he ich a n d e rs. In d e m Fall, dass ...
D ie E in s te llu n g , dass ... ka n n ich ü b e rh a u p t n ic h t U n te r b e s tim m te n U m s tä n d e n : ...
v e rs te h e n , d e n n ...
D as A rg u m e n t, dass ... k a n n m ic h n ic h t ü b e rz e u g e n ,
d e n n ...
Es s tim m t e in fa c h n ic h t, dass ...
Ich h a lte es fü r fa ls c h / p ro b le m a tis c h , dass ...

Frage und Rückfrage Unterbrechung


D azu h ä tte ich n o c h e in e Frage. M o m e n t m a l!
Ich m ö c h te (Ih n e n / d ir) e in e Frage s te lle n . E n ts c h u ld ig e n Sie, dass ich Sie u n te rb re c h e , a b e r ...
W a s m e in e n Sie d a m it? W a s h e iß t das k o n k re t? W e n n ich e tw a s d a zu sagen d a rf, ...
Ich v e rs te h e n ic h t, w o ra u f d u h in a u s w ills t. E n ts c h u ld ig u n g , ich h ä tte da e in e k u rz e Z w is c h e n fra g e
Ich v e rs te h e n ic h t, w a s Sie d a m it sagen w o lle n .
E n ts c h u ld ig u n g , k ö n n te n Sie das w ie d e rh o le n ?

Argumentieren, Stellungnahme Gegenüberstellung von Argumenten


F ü r ... s p r ic h t . .. I d a fü r s p r ic h t ... E in e rs e its w ir d b e h a u p te t, d a s s a n d e r e r s e i t s ...
G eg en ... s p ric h t / da g e g e n s p ric h t, dass ... A u f d e r e in e n S eite w ir d d a m it a r g u m e n tie rt, dass ...
Ein H a u p ta rg u m e n t / e in w e ite re s A rg u m e n t f ü r ... Z w a r is t es ric h tig , dass ..., a b e r ...
E in e rd e r w ic h tig s te n G rü n d e ... S ich e r g ib t es Leu te , d ie ..., d e n n o c h ...
Es g ib t v ie le G rü n d e , d ie fü r / g e g e n ... s p re c h e n . G e w is s ... d o c h ...
Ich b in fü r / g e gen ..., d e n n ... N a tü rlic h ka n n m a n sich v o rs te lle n , dass ...
M it d e n fo lg e n d e n A rg u m e n te n s p re c h e ich fü r / A lle rd in g s ...
g e gen ...

Prioritäten Vergleich
A m w ic h tig s te n is t fü r m ic h ... Im U n te rs c h ie d ... / Im G e g e n s a tz ... / Im V e rg le ic h
... h a t g rö ß e re / g e rin g e re B e d e u tu n g als ... zu ...
W e n ig e r w ic h tig i s t ... D e r U n te rs c h ie d z w is c h e n ... u n d ... b e s te h t d a rin ,
A n e rs te r / le tz te r S te lle s t e h t ... dass ...
V o n h ö h e re r / g e rin g e re r P rio ritä t is t ... V e rg lic h e n m i t ...
Ich lege W e r t a u f ... / sch ä tze ... / b e v o rz u g e W ä h re n d ...
Maros Judit

M M S M

Lehrbuch i_m

N E M Z E D É K E K TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ • BUDAPEST


Kedues N y e lv ta n á ri Kedves N y e lv ta n u ló !

A KON-TAKT sorozat negyedik részét azoknak a tanulóknak javasoljuk, akik az előző három kötet
elvégzése után az emelt szintű érettségire (B2 szint) szeretnének felkészülni. A tankönyv elsősorban
a szóbeli, olvasás- és hallásértési készségek fejlesztését szolgálja, felöleli azokat a szóbeli témaköröket,
amelyek szükségesek a vizsga sikeres teljesítéséhez.
A témakörök feldolgozásakor arra törekedtünk, hogy a könyv célja motiváló, a diákokat inspiráló
szövegeken és feladatokon keresztül valósuljon meg.
A kötet nyelvtani anyaga részben ismétli a korábban már tárgyalt nyelvtani jelenségeket, valamint
kiegészül a B2 szinten elvárt, de még nem tanított anyagrészekkel.
A nyelvtani jelenségek részletes gyakorlása a munkafüzetben valósul meg.

A KON-TAKT 4 tankönyvben található nyolc lecke felépítése követi az első három kötetét:
minden lecke három egységből -TA K T - áll. Ezeket követi a SCHLUSS-TAKT, amely a sorozatra
jellemzően országismereti témaköröket tárgyal. Feldolgozását azoknak ajánljuk, akik többet
szeretnének megtudni a német nyelvű országok kultúrájáról. A negyedik, illetve nyolcadik leckét
követő két ismétlő lecke - RUCK-TAKT 1 és 2 - nem csak a tanultak összefoglalásában, hanem az
önértékelésben is segíti a tanulót.

A tankönyvi szövegek autentikus forrásokból származnak. Ezen a szinten már javasolt, sőt elvárható
a tanulóktól a szótár rendszeres, aktív használata a szövegek feldolgozásakor, ezért a 4. kötetben nem
tartjuk indokoltnak a kétnyelvű szószedet szerepeltetését.

A legfontosabbnak tartott szavak leckénkénti szószedete, valamint a magyar nyelvű nyelvtani


összefoglaló - az előző részekhez hasonlóan - a munkafüzetben található.
A hanganyag szövegkönyve a kiadó honlapjáról (ww.ntk.hu) elérhető.

Élvezetes és sikeres tanulást, ill. tanítást kíván


a Szerző és a Kiadó

Jelmagyarázat

E Hanganyag + száma Projekt feladat

Pármunkában és csoportmunkában
elvégezhető feladat

írásban elvégezhető feladat

Szövegdoboz a kifejezések
Internetes feladat összefoglalásához
Olda Szókincs & Téma Kommunikáció Nyelvtan

L e k tio n 1 F a m ilie n le b e n

6 TAKT A Az élet stációi, egy patchwork, Képleírás, különböző' Az általános alany,


Glücksmomente ill. egy modern (mini)család szövegtípusok (vers, beszéd, brauchen zu+ Infinitiv,
működése meghívó stb.) értelmező jelző
10 TAKT B Nemi szerepek a családban, Kép értelmezése, állásfoglalás Vélekedés kifejezése jövő
Typisch M ann, munkamegosztás, szerepcsere, kifejezése idővel
typisch Frau? nemi szerepek klisé-képei

14 TAKT C Otthon maradni vagy elköltözni, Érvek és ellenérvek A zw a r ... aber kettő's
Hotel M am a generációs konfliktusok, a fiatalok kötő'szó
oder ..? értéknormái

18 SCHLUSS-TAKT: Tendenzen / Kaspar Hauser

L e k tio n 2 M e n s c h u n d G e s e lls c h a ft
20 TAKT A Ruhadarabok, öltözködési Az érvelés technikája
Kleider machen stílusok, márkatudatosság,
Leute ill. iskolai egyenruha
24 TAKT B A farmernadrág előállítása, Reklámelemzés, logo tervezése, Jövő' idejű melléknévi
M ade in Germany Levi Strauss élete, kérdő'ív szerkesztése és igenév
a reklám hatása és jellemző'i eredményeinek összehasonlítása
28 TAKT C A német nyelvi országok kliséi, Önálló írásalkotás M elléknévi igenevek
Typisch deutsch, német fiatalok idegen szemmel bővített jelzős
typisch ungarisch nézve, szerkezetekben
egy német cserediák hazánkban,
magyar hagyományok
32 SCHLUSS-TAKT: Närrische Zeit

L e k tio n 3 W ohnen

34 TAKT A Lakberendezési bútorok, tárgyak, Interjúkészítés, intelligens ház M ódbeli segédigés


Glücklicher a Feng shui elve, intelligens ház megtervezése szenvedő m ondatok
wohnen feltételes módban, jelen
időben
38 TAKT B Élet a nagyvárosban, ill. falun, A vita beszédfordulatai, Feltételes jelen
M ein e Traumstadt az ideális város, a jövő városa, szituációs játék, egy város
egy város életminősége életminőségének elemzése,
referátum
42 TAKT C Utópisztikus jövő'kép, környezeti Jövő'kép jellemzése Függő beszéd,
Unser Planet ártalmak befejezett jövő'
46 SCHLUSS-TAKT: Ein Jahr fü r die Um welt

L e k tio n 4 E rn s t des Lebens


48 TAKT A Élethosszig tartó tanulás, a német, Szövegértelmezés grafikon
Schule ill. magyar iskolarendszer, alapján, az iskolai együttélés
a punk igazgató-tanár, az ideális szabályai, azok megsértésének
tanár tulajdonságai következményei
52 TAKT B Egy egyetemista hétköznapja, Funkcionális igék
Das Studium egyetemi szakok, pályaválasztás
56 TAKT C Diákmunkák, foglalkozások, Képességek és készségek M ódbeli segédigék
Arbeitswelt a munka jövője különböző' munkakörökben befejezett m últ idő'ben
60 SCHLUSS-TAKT: Schüler-Business

62 R Ü C K -T A K T 1 Ö sszefo g lalás ( 1 - 4 . lecke)

4
Oldal Szókincs & Téma Kommunikáció Nyelvtan

L e k tio n 5 F it und gesund


68 TAKT A Egészséges életmód, betegségek, Gyógyszerek és/vagy népi
Was fehlt dir? tünetek, népi gyógymódok gyógymódok
70 TAKT B A stressz oka és a stressz Képtörténet elbeszélése M ódbeli segédigés
Zivilisations­ leküzdése, szenvedő' mondatok
krankheiten cukorbetegség, feltételes múltban,
legális és illegális drogok a személytelen névmás: es
74 TAKT C Az egészséges táplálkozás Ebéd otthon, ill. a menzán, Indulatszók
Du bist was du szabályai, receptek
isst? táplálkozási szokások,
a magyar konyha
78 SCHLUSS-TAKT: Gerichte m it Geschichte

L e k tio n 6 F re iz e it

80 TAKT A Sportágak összehasonlítása, Sport pro / kontra, Vonzatos igék


Sport ist trendsportok kreatív írás
(un)gesund!
84 TAKT B Szabadidős „stressz”, Olvasási szokások, Törtszámnevek
Lesen ist „in” szabadidős tevékenységek, kötelező' olvasmány pro / kontra,
a kedvenc olvasmány, könyvismertetés
a Frankfurti Könyvvásár
88 TAKT C A zene hatása, Élőzene, ill. online zenehallgatás Idő'határozói mondatok
Musik ist Liebe hangszerek, zenetanulás, pro / kontra,
társasjátékok leírása, játékok fejlesztése
játékszabályok
92 SCHLUSS-TAKT: Ost-West-Liebesfilm

L e k tio n 7 T o u rism u s

94 TAKT A Európa, Európai Unió, a haza Referátum Magyarországról, Értelmező' utójelző'


Europa, das sind fogalma, egy város bemutatása
w ir alle! külföldön tanulni,
a magyar történelem,
magyar nevezetességek
98 TAKT B A töm egturizm us problémái, Reklamáció Infolge/ dank elöljárószók
Massentourismus az idegenforgalom hatásai, szóban és írásban
utazási trendek
102 TAKT C Utazás a jövőbe, Prospektusok értelmezése
Tourismus der az alternatív utazás lehetőségei
Zukunft
104 SCHLUSS-TAKT: Urlaubsregionen in Deutschland

L e k tio n 8 T e c h n ik

106 TAKT A Közösségi háló, Facebook pro / kontra,


Das digitale ICH virtuális barátság a tanárral, megnyugtatás kifejezése,
technikai eszközök a jövő' w iki-könyv tervezése
iskolájában,
a fiatalok médiahasználata
110 TAKT B Pizzarendelés a jövő'ben, technikai Következtetések, összefüggések Elváló és nem elváló
Schöne neue W elt fejlődés a jövő'ben kifejezése, igekötők,
klónozás pro / kontra segédigék másodlagos
jelentése
114 TAKT C Intelligens hátizsák, Kísérletek
Junge Forscher gyermekegyetem
116 SCHLUSS-TAKT: W issenschaft zum Anfassen

118 R Ü C K -T A K T 2 Ö sszefo g lalás ( 5 - 8 . lecke)


L E K T IO N 1

TA KT A - G L U C K S M O M E N T E

1. Beschreiben Sie d ie B ild er: a) W e lc h e L e b en sstatio n en w e rd e n dargestellt?

b) W o m it v e rb in d e n Sie diese Lebensstationen?

Zum ersten Bild fä llt m ir ein, dass... . M it dem Thema ... verbinde ich ...
Beim Betrachten des ersten Bildes muss ich daran denken, ... .

O rd n e n Sie die T e x te v ie r B ild ern zu .

1 Heinrich Heine 2 Da bin ich! Am 26.01. habe ich um


W enn ich in deine Augen seh’ 10.34 Uhr das Licht der Welt erblickt.
W enn ich in deine Augen seh', Ich bin 52 cm lang und 3450 g schwer.
So schwindet all mein Leid und Weh', Meine Eltern sind überglücklich. Bild
Doch wenn ich küsse deinen Mund,
So werd ich ganz und gar gesund. Bild
4 Die Erinnerung ist ein Fenster,
durch das ich Dich sehen kann, wann
3 Ausgezogen. Umgezogen. Eingezogen. immer ich will.
Tim Weber
Und nun? Feiern wir!
*05.03.1960 + 26.04.2012
Am 3.5. Einweihungsparty in meiner
Wohnung. In stiller Trauer
Deine Familie, Verwandten und Freunde
Ich hoffe, du kommst auch! Bild j
Bild

3 H ö re n Sie die T e x te und ord n en Sie sie den d re i (ü b rig g e b lie b e n en ) B ild e rn zu.
Es g ib t ein en T e x t zu v ie l.
1
Text 1: Bild , Text 2: Bild , Text 3: Bild , Text 4: Bild .
TAKT A - GLUCKSMOMENTE

n W a s ist fü r Sie Glück? B ilden Sie A s so ziatio n en und fo rm u lie re n Sie dann Ihre
G ed anken.

Ich fühle mich glücklich, wenn ... / Ich spüre Glück, wenn ... / Glück ist fü r mich, ... zu ...

B eschreiben Sie d ie beiden B ild e r m ith ilfe d e r Fragen.

a) Das Thema: Wer ist auf


dem Bild zu sehen und wo
sind sie? Was haben die
beiden Bilder miteinander
zu tun, gibt es zwischen
ihnen Zusammenhänge?
b) Das Bild und
ich: Welches Bild
entspricht eher Ihren
Glücksvorstellungen?
Welche persönlichen
Erfahrungen und Wünsche
können Sie mit dem
gewählten Bild verbinden?

6 G lü cklich sein: Lesen Sie d a rü b e r ein In te rv ie w und setzen Sie Fragen ein.

Ich empfinde Glück, wenn ich es mit anderen Leuten teilen kann.
Zeit mit Freunden zu verbringen, macht mich immer glücklich. Man
kann auch glücklich sein, wenn man jemandem etwas geben kann.
Und wenn einem die Freunde zeigen, dass man wichtig für sie ist.

2
Musik kann mich schlagartig glücklich machen. Und was noch? Gutes
Wetter und neue Klamotten. Oder Schulschluss.

3
Es ist z.B. toll, Reisen zu machen, die einen glücklich machen. Sie
sollen aber kein Statussymbol sein. Ich bin zufrieden mit dem, was
ich habe, anderen geht es viel schlechter.

Ergänzen Sie: man / einen / einem

...................kann Glück empfinden, wenn andere.....................glücklich gemacht haben


oder wenn s ie ...................etwas geben oder schenken.

n Ergänzen Sie d ie Fragesätze und b e a n tw o rte n Sie sie.

Kann Glücklichsein lernen? ♦ Was kann glücklich machen? ♦ Welche


Glücksmomente kann das Leben bringen? ♦ Welche weniger schönen Dinge
können...................im Leben passieren?
LEKTION 1 - FAMILIENLEBEN

P a tc h w o rk fa m ilie n : a) B evor Sie den In te rn e te in tra g von H an n ah , e in er


„ P a tc h w o rk e rin “ lesen, besprechen Sie, w as eine P a tc h w o rk fa m ilie ist.

„Bei mir ist es ganz lustig. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich vier und mein Bruder
zwei war. Sie brauchten mir nichts zu sagen, ich wusste schon alles, als mein Vater seine Sachen
zusammengepackt hatte. Als wir dann acht oder so waren, hat meine Mutter meinen Stiefvater
kennengelernt und die beiden haben später noch ein Kind bekommen. Mein Stiefvater ist ganz
o.k., der macht auch alles für uns, aber durch meine Schwester lässt er einen unbewusst doch
merken, wer SEIN Kind ist. Anderen stellt er aber
auch uns als seine Kinder vor. Mein Vater hat wieder
geheiratet und meine Stiefmutter hatte ebenfalls
ein Kind, meine Stiefschwester. Zuerst hat sie mich
gehasst: Plötzlich war sie nicht mehr Einzelkind, ich war
als „Konkurrentin" da. Aber das hat sich verändert und
heute verstehen wir uns super. Ich fand es nach einer
Zeit einfach toll, eine ältere Schwester zu haben, auch
wenn wir uns nur manchmal sahen.
Ich habe mich richtig darüber gefreut, dass meine
Familie zusammenwuchs. Putzig ist, wenn alle zum
Beispiel zu einem Geburtstag zusammentreffen,
das ist dann mal eine Patchworkfamilie, wie sie im
Buche steht. Meine Mutter und Stiefmutter reden
stundenlang und trinken ein Glas Wein zusammen und ich denke dann, trotz aller Probleme
sind Patchworkfamilien manchmal eben doch, was ihr Name suggeriert - lustig! Aber: Wenn
ich mit meinem Vater und seiner Familie in den Skiurlaub gefahren bin, hatte ich immer das
Gefühl, irgendwie meine Mutter und meine ,andere’ Familie zu ,verraten’, und wenn ich dann
im nächsten Jahr Weihnachten mit ihnen gefeiert habe, war mein Vater traurig. Ständig fühle
ich mich hin- und hergerissen. Auf die Dauer kann das schon sehr anstrengend sein!"

b) W e lc h e V o rte ile und N a c h te ile e in e r P a tc h w o rk fa m ilie w e rd e n h ie r erw ä h n t?

W a s ist ric h tig (r), w as ist falsch (f)?

a) Hannah hat zwei Geschwister. b) Ihr Stiefvater macht keinen Unterschied zwischen den
Kindern: alle werden gleich geliebt und behandelt. c) Ihre Mutter und ihre Stiefmutter
kommen gut miteinander aus. d) Ihre Mutter fühlt sich verraten, wenn Hannah mit ihrem
Vater in den Skiurlaub fährt. e) Ihr Vater vermisst sie, wenn sie Weihnachten bei der Mutter
feiert.

Ergänzen Sie.

Sie brauchten mir nichts sagen ich wusste schon alles

Eine g lückliche Fam ilie: Ergänzen Sie die S ätze.

Mein Onkel hat den Jackpot geknackt, er braucht nicht mehr früh aufzustehen . Mein Bruder
hat das Abitur gemacht, er braucht nicht m e h r................... . Meine Schwester hat ihren
Master-Abschluss gemacht, sie braucht nicht m e h r.......... ........ Meine Mutter hat einen
Haushalts-Roboter, sie braucht nicht m e h r.........................
TAKT A - GLÜCKSMOMENTE

Lesen Sie den Tag esab lau f von N u rin Ö zcan und fassen Sie ihn
in T e m p o ra ls ä tze n m it s o la n g e / n a c h d e m zu s am m e n .

Der Barkeeper Nurin Özcan und seine Frau müssen


Job und Kind täglich neu unter einen Hut bringen.
Sie im Frühstücksdienst im Hotel, er im Spätdienst
an der Bar.
Mittwochmorgen, drei Uhr. In einem Hotel in
Berlin-Tiergarten trinkt der letzte Gast seinen
Whiskey aus. Nurin Özcan macht die Abrechnung,
schließt die Schränke ab und macht das Licht aus.
Er holt das Auto aus der Hotelgarage und fährt nach
Hause. Ihm bleiben noch gut vier Stunden Schlaf,
dann muss der Barkeeper seine zweijährige Tochter Emilia wecken. Er kann sich nicht
daran erinnern, wann er das letzte Mal acht Stunden am Stück geschlafen hat.
Seine Frau Vanessa arbeitet seit neun Monaten als Frühstückskellnerin im Hotel Palace,
einem Vier-Sterne-Hotel. Die beiden sehen sich kaum. Sie in der Frühschicht, er in der
Spätschicht - er weckt Emilia, seine Frau bringt sie ins Bett. Die Jobs lassen sich zwar so
mit der Kinderbetreuung vereinbaren, aber die gemeinsame Zeit ist knapp bemessen.
Acht Uhr. Nurin muss Emilia zu ihrer Kita bringen, einer der wenigen 24-Stunden-Kitas in
Berlin. Jede Woche machen Vanessa und Nurin einen neuen Plan, wann genau sie Emilia
in der Kita abgeben und wieder abholen. Wenn einer von beiden im Stau steht, genügt
ein Anruf und Emilia kann länger bleiben. Die Özcans sind froh, dass sie nicht an feste
Zeiten gebunden sind.
Acht Uhr dreißig: Nurins Auto hält vor der Kita. Emilias Hand verschwindet in seiner, als
sie die letzten Meter zusammen gehen. Zwölf Uhr: Nurin Özcan zieht die Vorhänge in
seinem Schlafzimmer zu und lässt sich aufs Bett fallen. Den Vormittag über hat er sich
noch mit Ahmed, seinem besten Freund, auf einen Kaffee getroffen und eingekauft.
Dann hat er die Wohnung geputzt.
Jetzt endlich kann er ein paar Stunden Schlaf nachholen. Um fit zu sein für die nächste
Nacht hinter dem Tresen.

Sie sind N u rin / V anessa. Besprechen Sie m it Ih re m M a n n / Ih re r Frau den


T ag esab lau f ( W e r / W a s / W a n n ).

Ergänzen Sie.

Vanessa arbeitet im Hotel Palace, ein Vier-Sterne-Hotel.

N u rin s Tag: B ilden Sie S ätze. Es s te h t ein S atze n d e zu v ie l.

Nurin arbeitet in der Mikado-Bar, dem elegantesten Hotel des Stadtteils.


Die Bar befindet sich im „Astoria", seinem türkischen Freund.
Er trinkt Kaffee mit Ahmed, einem kleinen Tante-Emma-Laden, ein.
Er kauft immer im Geschäft an der Ecke, der schönsten Straße im Viertel.
Er hat wenig Zeit für Emilia, einer der teuersten Bars der Stadt.
seine zweijährige Tochter.
LEKTION 1 - FAMILIENLEBEN

TA KT B - TYPISC H M A N N , TYPISC H FRAU?

D ie M u t t e r so rg t
fü r das K ind, der
V a te r g e h t a rb e ite n ,
so ist die klassische
A u fg a b e n v e rte ilu n g .
A b e r muss es so
bleiben? K napp 25
P ro z e n t d e r V ä te r in
D e u ts c h la n d nehm en
d ie „ E lte rn z e it“ in
A n s p ru c h . A b e r:
Können sich M ä n n e r
genauso g u t um ein
K ind k ü m m e rn w ie
Frauen?

a) R ollentausch ohne V o ru rte ile : M a rk u s Lotse h a t sich von seinem Job


v e ra b s c h ie d e t, w e il e r sich ganz um seine K in d e r k ü m m e rn w o llte . Er ist s eit
z w ö lf Jahren H ausm ann und V a te r von z w e i T ö c h te rn . Lesen Sie das In te rv ie w
und b e a n tw o rte n Sie die le tz te Frage.

Wie kam es, dass Sie Hausmann wurden?


Als meine Frau schwanger wurde, stellte sich schnell heraus: Sie würde ihren Beruf als
Redakteurin nur ungern aufgeben. W ir haben viel darüber diskutiert. Ich war schon seit fast
zwei Jahrzehnten berufstätig und konnte mir sehr gut vorstellen, nun mal eine ganz andere
Aufgabe zu übernehmen und zu Hause zu bleiben. Meine Frau nahm nach der Geburt neun
Monate Erziehungszeit, danach ging sie wieder arbeiten. Von da an war ich Hausmann.

Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?


Ich stehe morgens um 6.30 Uhr auf, wecke die Kinder, mache Frühstück, schmiere
Pausenbrote. Danach mache ich alles, was ansteht: einkaufen, Wäsche waschen, putzen.
Nur das Bügeln erledigt meine Frau, weil ich das hasse. Ich koche jeden Mittag warm für
die ganze Familie, mittags helfe ich den Kindern bei den Hausaufgaben. Ich fahre sie zum
Klavierunterricht, zum Reiten und bin da für Gespräche.

Füllt Sie das aus?


Ja. Ich wollte einfach intensiv erleben, wie meine Kinder sich entwickeln, wie sie groß
werden und sie dabei nach Kräften unterstützen.

Wie haben Freunde und Kollegen reagiert?


Am Anfang gab es Unverständnis: „Das wird nicht funktionieren", haben alle meine Freunde
gesagt. „Du bist doch ein Mann, du wirst nicht die Hausfrau spielen können." In vielen
Gesprächen haben wir erklärt, warum wir uns so entschieden haben. Inzwischen werde ich
darum beneidet. Jeder sieht, es funktioniert.

10
TAKT B - TYPISCH MANN, TYPISCH FRAU?

Was waren Ihre größten Bedenken?


Anfangs war ich unsicher. Vielleicht würden die Kinder sagen: Wir wollen es auch so
haben, wie es in anderen Familien ist. Das haben sie aber nie... Im Gegenteil. Sie haben
das als ganz normal empfunden, weil sie es von Anfang an nur so kannten. Manchmal
schwingt sogar Stolz mit, wenn sie erzählen: Bei uns ist es anders. Unsere Mutter arbeitet
und unser Vater ist zu Hause.

Würden Sie sich wieder so entscheiden?


Ich halte es nach wie vor für den Idealfall, wenn beide Teilzeit arbeiten können, sich also
Haushalt und Kinder gleichmäßig teilen. Das war bei uns wegen des Berufs meiner Frau
nicht möglich.

Jetzt eine Frage an Ihre Frau Antje: Wie kommen Sie m it dieser Rollenverteilung klar?
Sie ist für mich nach 13 Jahren längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Ich denke,
für unsere Kinder ist es ideal so. Ich bezweifle, dass die Kinder so selbstständig und
selbstbewusst wären, wenn ich zu Hause geblieben w ä r e . Ohne meinen Mann hätte ich
keine Karriere gemacht und dafür bin ich ihm wirklich dankbar.

Eine Frage zum Schluss an die Kinder: Wie gefällt es euch, dass eure Familie „anders“
funktioniert? Was sagen eure Freunde dazu?

b) W a s ist ric h tig , w as ist falsch?


R F
1. Markus hatte schon mehr als 20 Jahre gearbeitet, bevor er Hausmannn wurde.
2. Antje ging sofort wieder arbeiten, nachdem die Kinder zur Welt gekommen
waren.
3. Markus macht alle Hausarbeiten gern.
4. Die Bekannten sahen den Rollentausch zuerst skeptisch.
5. Die Kinder haben nichts dagegen, dass der Vater Hausmann ist.
6. Markus würde am liebsten Teilzeit arbeiten.
7. Antje findet es selbstverständlich, dass sie Karriere gemacht hat.

c) Sie sind M a rk u s : S chreiben Sie ein en B lo g e in tra g ü b e r Ih ren Tagesablauf.

W a s b e d e u te t d e r Satz? K reuzen Sie an.

„Das w ird nicht funktionieren.

Die Freunde vermuten, dass es nicht funktionieren wird.


Die Freunde sagen, dass es nicht funktionieren wird.

W a s sagen die F reunde noch? B ilden Sie w e ite re S ätze m it w e rd e n .

die Kinder - ihre Mutter vermissen • frustriert sein • wegen finanzieller Probleme wieder
arbeiten müssen • später nicht mehr ins Berufsleben zurückkehren können • ...
„Die Kinder werden ihre Mutter vermissen."
LEKTION 1 - FAMILIENLEBEN

Sie sind ein Freund / ein e Freu n d in von M a rk u s . Ü b e rre d e n Sie ihn, w ie d e r in
I I 5
den B e ru f ein zu steig e n .

H ö re n Sie das In te rv ie w m it H e rrn K ru l, e in em H au sm an n . W a s is t richtig?


h = *r
2 -4 1. Herr Krul hat... .
a) zwei Kinder b) vier Kinder c) ein Kind

2. Herr Krul wurde Hausmann........


a) weil er in seinem Beruf nicht viel erreicht hat b) weil er sich in seiner Arbeit nicht mehr
entwickeln konnte c) damit seine Frau eine klassische Bankkarriere machen konnte

3. Er findet, dass es zu Hause anstrengender ist als im Büro, weil ... .


a) ein Hausmann weniger frei ist b) er als Hausmann mehr Termine hat c) die Tage keinen
Rhythmus haben

4. Herr Krul kommt schwer damit zurecht, dass er ... .


a) nicht arbeitet b) nichts verdient c) von seiner Frau nicht anerkannt wird

5. Die Familie hat ... Geld, seitdem Herr Krul zu Hause ist.
a) mehr b) weniger c) genauso viel

6. Er plant........
a) in die Bank zurückzukehren b) weiterhin Hausmann zu bleiben c) mit seiner Frau bald
wieder die Rollen zu tauschen

7. Er fühlt sich a l s . am glücklichsten.


a) Berufstätiger b) Hausmann

W o c h e n e n d v a te r: a) W e lch es P ro b lem d e u te t das Bild an?

b) Ergänzen Sie die S tic h w ö rte r und e rzäh le n Sie die G eschichte eines
W o c h e n e n d p ap a s .

mit 32 heiraten • sich mit 35 scheiden lassen • in eine andere Stadt ziehen • das Kind
verwöhnen • das Kind jedes zweite Wochenende besuchen • nicht konsequent sein •
Gewissensbisse haben • mit Geschenken überhäufen • offenes Ohr für Probleme haben

12
TAKT B - TYPISCH MANN, TYPISCH FRAU?

6 T icken M ä d c h e n anders als Jungen? a) W a s f ä llt Ihnen zu den B ild ern ein?
W a re n Sie m it 1 0 Jahren ein ty p is c h e r Junge / ein typ isch es M ädchen?

b) Für w elches G eschlecht sind die Aussagen typisch? Ergänzen Sie d ie Aussagen:
Ju ng e n oder M ä d che n ?

.............................. nehmen anderen Kindern öfter das Spielzeug weg.................................. sind


vom ersten Lebenstag an impulsiver und schwerer zu beruhigen.................................ist es
wichtiger, sich durchzusetzen.................................spielen lieber mit Stofftieren und Puppen.
.............................. bevorzugen Autos und andere Maschinen - alles, was irgendwie
funktioniert.................................interessieren sich eher für verbotene Dinge.
.............................. sind in der Schule besser in mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fächern.................................sind dagegen besser in Sprachen und Kunst..................................
chatten lieber u n d ..................................spielen mehr Computerspiele.

Klischees: W a s is t ty p is c h Frau / ty p isc h M a n n ? D is k u tie re n Sie d arü b er.

den Haushalt und die Kinder versorgen • verständnisvoll sein: ein offenes Ohr für Freunde
und Bekannte haben • gern über Sport und Politik reden • Gefühle offen zeigen • Top-Thema:
Neuigkeiten aus dem Freundeskreis • ein Rad wechseln können • gut kochen • sich für Mode
interessieren • keinen Orientierungssinn haben • kommunikativ sein • sich Seifenopern
ansehen • mehrere Dinge zur gleichen Zeit machen können • sich über Kinder und Gesundheit
unterhalten • Wohnzeitschriften lesen • besser einparken können

Es ist eher fü r Frauen / M änner charakteristisch / typisch, dass ...


Das Geschlecht spielt dabei keine Rolle, ob ...

8 R o lle n b ild e r: a) H ö ren Sie d re i M e in u n g e n zu m T h e m a und fassen Sie sie in


e in em S a tz zu s am m e n .
5
Carolin
Johannes
Kilian

b) N e h m e n Sie z u r Frage S tellung.

Ich bin der M e in un g ... Ich bin anderer M einung als ... Ich vertrete den S tandpunkt...
LEKTION 1 - FAMILIENLEBEN

TA KT C - HOTEL M A M A ODER...?

„A u s zieh e n aus dem H o te l M a m a o d e r nicht? W ie s ie h t's bei euch aus? K ö n n te t


ih r euch v o rs te lle n , noch e w ig lange bei eu ren E lte rn w o h n e n zu bleiben?"
Lesen Sie die A n tw o rte n aus d e r Ju g en d zeitu n g TREFF.

Für mich stand schon immer fest, dass ich sofort nach meinem Abi ausziehen
würde, auch wenn meine Eltern das vielleicht gern anders gehabt hätten.
Aber mir blieb zwecks Studium auch gar nix anderes übrig, da es in meinem
H eim atkaff keine Hochschule gibt. N un wohn’ ich ca. 6 0 0 km von meiner
H eim at entfernt und hab meine Entscheidung auch nicht bereut. Sicher liege
ich meinen Eltern immer noch auf der Tasche (die Mietpreise in Stuttgart
sind sehr hoch), aber wenn ich zu Hause geblieben wäre, hätte mich letzten
Endes immer noch jem and „kontrolliert“, mich an meine Pflichten erinnert, mein Leben geregelt,
egal ob ich nun volljährig bin oder nicht. Zwar muss ich mir meine Butterbrote selbst schmieren
und meine W äsche selber waschen, aber dafür genieße ich fast 100% Unabhängigkeit. Von daher
hat sich der Sprung ins kalte W asser gelohnt. Kann mir also überhaupt nicht vorstellen, noch
Ewigkeiten bei meinen Eltern zu leben, nur der Bequemlichkeiten zuliebe. Leonard

Ich bin noch in der Ausbildung und von daher kann ich noch nicht in
meinen eigenen vier W änden wohnen. Ich denke mal, wenn ich einen
Partner habe und genug Geld da ist, werde ich schon ausziehen, aber das
kann ja noch dauern. Deshalb genieße ich je tz t noch das H otel Mama!
F rida

Ich hab gerade Semesterferien, schon seit ungefähr 3 W ochen und bin zu
Besuch bei meinen Eltern. T ja, kann nur sagen, dass ich froh bin, wenn ich
wieder nach Hause (also in meine Studenten-W G ) kann, denn 3 W ochen
sind schon wieder zu viel des Guten. H ier hat man wirklich nie seine Ruhe,
immer will jem and irgendwas wissen, meckert über irgendwas, will mir
gute Ratschläge geben. Nee, nix für mich! 2 W ochen hätten's auch getan.
K a rl

M it 2 4 hatte ich zwar eine eigene W ohnung, war aber trotzdem bis 26
mehr bei meinen Eltern als dort, weil ich nicht gern allein war und es so
viel bequemer war. Ich find's nicht schlimm, so lange bei den Eltern zu
wohnen, vorausgesetzt, man finanziert sich dort auch mit und lebt nicht
nur auf deren Kosten. L en a

W ie mich das nervt! A u f wirklich jeder Party muss ich mir irgendwann
anhören, wie lächerlich es ist, noch zu Hause bei den Eltern zu wohnen.
„Mamasöhnchen", sagen meine Kumpel, die so furchtbar stolz darauf sind,
dass sie von zu Hause ausgezogen sind. Dabei wohnen die in den letzten
Löchern! Undichte Fenster, Dusche in der Küche, leerer K ühlschrank -
und das Schlim m ste: keine W aschm aschine. Das geht gar nicht, ehrlich.
Bei mir ist es im W in ter warm, es gibt immer etwas zu essen, abends sogar
warm, und meine K lam otten sind gewaschen und gebügelt. Da nehme ich den Stress von M am a
gern mal in Kauf. R a lf

14
TAKT C - HOTEL M A M A ODER...?

W e r kö n n te das sagen? M e h rfa c h n e n n u n g e n sind m öglich.

1. Zu Hause ist mein persönlicher Freiraum ziemlich eingeschränkt.......................................


2. Ich hätte schon früher aus meinem Elternhaus ausziehen können.
3. Aus finanziellen Gründen kann ich mir keine Wohnung leisten..........................................
4. Obwohl ich nicht mehr zu Hause wohne, wird mein Lebensunterhalt noch von meinen
Eltern finanziert..........................................
5. Zu Hause hat man viel mehr Komfort..........................................

H o te l M a m a - Pro und K ontra: a) Sam m eln Sie zu den S tic h p u n k te n Aussagen


aus den T exten und schreiben Sie sie in die T abelle.

Bei den Eltern Eigene Wohnung


Kosten

Freiheit

Selbst­
ständigkeit
Kontakt zu
den Eltern
Komfort

Konflikt­
situationen

b) Ergänzen Sie die Tab elle m it Ih re r eigenen M e in u n g und fo rm u lie re n Sie sie
dann a u sfü h rlich er.

Ein Vorteil/ Nachteil des Hotels M am a ist, dass ... .


Ich möchte m ir m i t ... Jahren eine eigene Wohnung suchen, denn ... .

Ergänzen Sie.

muss ich mir meine Butterbrote selbst schmieren,


genieße ich fast 100% Unabhängigkeit.

Bilden Sie S ätze.

Leonard: viel im Haushalt machen müssen / Freiheit genießen /


Lena: eine eigene Wohnung haben / noch oft bei ihren Eltern sein
Ralf: auf jeder Party genervt werden / im Hotel Mama bleiben
Ralf: Stress mit seiner Mutter haben / zu Hause gern bequem leben

Z w a r muss Leonard viel im Haushalt machen, a b e r er genießt seine Freiheit.

15
LEKTION 1 - FAMILIENLEBEN

Bei G r o ß m u tte r zu Besuch


'— J a) B eschreiben Sie das Bild vor
d em H ö re n und e rö rte rn Sie,
w o ru m es im D ialo g gehen kann.

b) S chreib en Sie die Fragen,


d ie die G ro ß m u tte r an ih r
E n kelkin d s te llt.

V erg le ich e n Sie nach dem H ören


d ie von Ihnen fo rm u lie rte n Fragen
m it d enen d e r G ro ß m u tte r.

S pielen Sie den D ialo g.

6 W a s d e n k t d ie Jugend von h e u te ü b e r sich selbst? a) Lesen Sie die M e in u n g e n :


W e r ä u ß e r t sich k ritis c h , w e r h a t ein p o sitives Bild?

FANNY, 21 ANDREAS, 20

W ir sind sehr offen und tolerant. Wir werden Wir werden dauernd verunsichert,
vor allem von Fernsehen und Internet durch die Wirtschaftskrise, durch die
beeinflusst. W ir leben quasi für Google. Technik Arbeitslosigkeit. Auch müssen wir später
könnte ich mir heute nicht mehr aus meinem beruflich flexibel sein. Jobs auf Lebenszeit
Leben wegdenken. Kleiner, schneller, besser. gibt es für uns nicht mehr. Wir haben viel
Das finde ich großartig. Freunde und Familie mehr Wahlmöglichkeiten. Das ist nicht
sind aber mindestens genauso wichtig. Als immer positiv, weil es auch verwirren
Vorbilder fallen mir leider nur negative ein. kann.

ANNEKE, 23 THOMAS, 21

Ich finde es schwer, unsere Generation Wir haben es gut. Wir können machen,
einzuordnen. Die Menschen früher waren was wir wollen. Aber es lastet auf uns
offener, interessierter und standen weniger auch ein enormer Druck. W ir müssen
unter dem Einfluss der Medien. W ir sind alles gleichzeitig machen: ein super
egoistischer. Heute steht jeder unter dem Studium, ein Auslandssemester, ein
Druck, möglichst viel aus sich rauszuholen. Praktikum. Und alles nur, um mithalten
Dabei wissen viele gar nicht, wo es eigentlich zu können. W ir denken, wir brauchen den
hingehen soll. W ir haben auch weniger perfekten Lebenslauf. Das hat mit Freiheit
Ahnung von Politik und kaum Interesse für nicht mehr viel zu tun. Mir ist es aber
gesellschaftliche Themen. In meiner Generation wichtig, auch mal für andere da zu sein
gibt es kaum noch öffentlichen Protest. und mich zu engagieren.

b) W e r s ag t das? M e h rfa c h n e n n u n g e n sind m öglich.

Die Medien spielen eine große Rolle......................................... Die Menschen haben großen
Freiraum......................................... Viele haben keine Ziele...........................................Die
Menschen interessieren sich nicht für das, was in ihrem Land passiert.....................................
Auch das Privatleben spielt eine große Rolle.......................................

16
TAKT C - HOTEL M A M A O D E R . ?

Sie trin k e n v ie l und sind fa u l - die deutschen Jugendlichen haben einen


schlechten R uf. A b e r w ie sind sie w irklich ? a) Lesen Sie das In te rv ie w m it dem
Jugen dforscher und P rofessor Klaus H o n ig m an n ü b e r die ju n g e G e n e ra tio n in
D eu tsch lan d und u n te rs tre ic h e n Sie die C h a ra k te re ig e n s c h a fte n im T e x t.

H err Professor Honigmann, wie tickt die Jugend von heute?


Honigmann: Deutschland müsste stolz sein auf diese Jugend. Es ist eine tolle
Jugend. Sie ist wesentlich zielorientierter als zum Beispiel die Jugend vor 30 Jahren.
W arum ist der R u f so schlecht?
Honigmann: In den Augen der Älteren ist die Jugend unzuverlässig, nicht
leistungsorientiert und nimmt viel Drogen. Das trifft aber nur auf eine kleine
Gruppe zu.
W ie leben diejenigen, au f die Deutschland stolz sein soll?
Honigmann: Sie sind fleißig und diszipliniert, fast ein bisschen langweilig. Ein
Protest findet kaum statt. Die Jugend von heute entdeckt sich wieder die alten
W erte. Die Sehnsucht nach Ordnung und Sicherheit wächst immer mehr.
Gleichzeitig ist die Jugend sehr konstruktiv.
Wenn es eine Sehnsucht nach alten W erten gibt: W ird die Familie dann wieder wichtig?
Honigmann: Das tut sie absolut. Die Jugend hat tatsächlich ein Bedürfnis nach
Familie. Viele bleiben immer länger in ihrem Elternhaus. Da finden sie die
Geborgenheit, die sie brauchen. Es gilt aber auch, dass der Jugend die Freiheit
extrem wichtig ist. Sie wollen zwar Geborgenheit, haben aber Angst vor festen
Bindungen.
W arum ?
Honigmann: Die Jugendstrecke dauert heute länger als früher und dabei will die
Jugend frei sein, am liebsten alles mitnehmen. Ein ganz zentrales Thema neben
Partnerschaften sind Freundschaften. Die Jugend vernetzt sich wesentlich stärker
als früher. Aber eines darf eben nie verloren gehen: die Freiheit.

b) W a s t r i f f t la u t T e x t a u f die m e is te n Jugendlichen zu? K reu zen Sie an.

Die meisten Jugendlichen von heute...


protestieren gern finden die Familie wichtig sind stolz sind unzuverlässig sind
langweilig mögen Freiheit wollen keine festen Verbindungen sind ordentlich
setzen sich Ziele wünschen sich Sicherheit und Ruhe finden Unabhängigkeit wichtig
sind ordnungsliebend nehmen Drogen wollen immer später von zu Hause ausziehen
finden Freunde im Internet.

„Jugend h a t es schw er!?“ W ie sind die Jugendlichen in Ungarn? V erg le ich e n Sie
sie m it den deutschen Jugendlichen. S chreiben Sie k u rz Ih re M e in u n g .
LEKTION 1 - FAMILIENLEBEN

SCHLUSS-TAKT - T E N D E N Z E N / KASPAR HAUSER

F am ilie gestern - und heute: W a s f ä llt Ihnen dazu ein?

a) Im fo lg e n d e n T e x t g e h t es um
T en d en zen d e r F a m ilie n e n tw ic k lu n g .
B ilden Sie H ypo th esen :
W a s ist gestiegen? f
W a s ist gesunken? j

Kinderzahl j • Zahl der Ehescheidungen


• Zahl der Ein-Personen-Haushalte •
Zahl der kinderreichen Familien •
Alter der Frauen bei der ersten Geburt •
Zahl der Alleinerziehenden • Zahl der
kinderlosen Ehepaare

Ich glaube, in der letzten Zeit sind im m er weniger Kinder zur Welt gekommen. Also ist die
Kinderzahl gesunken. / Die Geburtenrate ist zurückgegangen.

b) Lesen Sie den T e x t und k o n tro llie re n Sie, ob Ih re H y p o th esen ric h tig w a re n .
S am m eln Sie d ab ei S ynonym e fü r „s te ig e n “ und „s in ke n “.

Bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts bestand die „Normalfamilie"


aus Vater, Mutter und Kindern. Die meisten Menschen heirateten
und die Ehe blieb lebenslang stabil, die Zahl der Ehescheidungen
war niedrig. Aus den Ehen gingen in der Regel Kinder hervor. In
den vergangenen Jahrzehnten ist die Kinderzahl in den Familien
ununterbrochen gesunken. Immer mehr Ehen bleiben kinderlos. Die Zahl
der Ein-Personen-Haushalte (der sogenannten Singles) ist angestiegen,
während die der Familien mit vielen Kindern stark zurückgegangen ist.
Zugleich ist die Zahl der Ehescheidungen gewachsen. Frauen bekommen
heute deutlich später als früher Kinder. Das durchschnittliche Alter der
Frauen bei der ersten Geburt ist zwischen den Jahren 1970 und 2000
von etwa 24 auf 29 Jahre gestiegen. Die Familie spielt immer noch eine
sehr große Rolle: Zwar wachsen die meisten Jugendlichen noch in einer
„richtigen" Familie auf, aber es werden immer weniger, denn der Anteil
der Alleinerziehenden steigt kontinuierlich an, ebenso, wie es immer
mehr Ehepaare ohne Kinder gibt.

V or 1 00 Ja h re n H eute
W e r te n Sie d ie G ra fik
e in e r 7
aus: W a s sagen die D aten Je 100 private
zw e i 15
aus? W ie können Sie Haushalte in 39 e in e r

sie erklären? D enken d rei 17


Deutschland
Sie zu m Beispiel an die bestanden/ v ie r 17
V e rä n d e ru n g e n in der 34 zw e i
bestehen aus so
A r b e its w e lt. d u rc h -
vielen Personen s c h n ittl.
fü n f und 44
m ehr P e rs o n e n ­ 13 drei
4,5 zahl
je H a u s ­ 10
h a lt 2,1 v ie r
fü n f und
m ehr

18
SCHLÜSS-TAKT TENDENZEN / KASPAR HAÜSER

K aspar H auser: a) Lesen Sie den T e x t und schreiben Sie Ü b e rs c h rifte n zu den
A b s ä tze n .

1.
Kaspar Hauser ist wohl das berühmteste Findelkind Europas. Schon zu Lebzeiten wurde seine
Geschichte in ganz Europa bekannt, weshalb er das „Kind Europas" genannt wurde. Wer war
der Unbekannte, der scheinbar keine Vergangenheit hatte und unter mysteriösen Umständen
starb? War er ein Prinz? Oder war er nur ein geistig verwirrter Mann aus Tirol? Fragen, die
vielleicht nie ganz geklärt werden können.

2.
Im Jahr 1828 tauchte auf dem Nürnberger Marktplatz ein Unbekannter auf. Er konnte weder
richtig sprechen noch laufen. Er hörte die Fragen, verstand sie aber nicht. Er trug zwei
Briefe bei sich. Im ersten Brief stand: „Das Kind heißt Kaspar. Ich bin ein armes Mägdlein
und kann ihn nicht ernähren. Wenn er 17 Jahre alt ist, schicken Sie ihn nach Nürnberg zum
6. Regiment." Der zweite wies ihn als Sohn eines armen
Arbeiters aus. Später fanden aber Wissenschaftler heraus,
dass die beiden Briefe von derselben Person geschrieben
wurden.
3.
Obwohl der Unbekannte kaum sprechen konnte, schrieb er
deutlich seinen Namen: Kaspar Hauser. Man vermutete, dass
der halbwilde Mensch in Wäldern erzogen worden war. Er
nahm nur Wasser und Brot zu sich. Der „Tiermensch" war
aber geimpft, was damals nur unter Aristokraten üblich war.
4.
Die Suche nach der Herkunft des Unbekannten begann. Bald
kam ein anonymer Hinweis aus Baden: Kaspar Hauser sei der
1812 geborene Sohn des Großherzogs Karl. Kurz nach der
Geburt sei er gegen ein sterbendes Baby ausgetauscht und
versteckt worden. Er sei beiseite geschafft worden, damit ein
anderer auf den Thron steigen konnte. Viele meinten, dass
das Kind von adliger Herkunft sei und vielleicht sogar der
Thronerbe des Hauses Baden.
5.
Fünf Jahre verbrachte Hauser bei verschiedenen Pflegeeltern. In kurzer Zeit lernte er lesen,
schreiben und sprechen. Er schrieb sogar Gedichte und begann mit dem Schreiben seiner
eigenen Biographie. 1833 wurde Kaspar Hauser von einem Unbekannten niedergestochen,
drei Tage später starb er. Am Tatort wurde ein Brief gefunden, der mehr Fragen aufwarf, als er
Antworten gab. Der Mord wurde nie geklärt.
6.
„Der Spiegel" schrieb nach einer Genanalyse, dass Kaspar Hauser nicht der Erbprinz von
Baden gewesen sein kann. Später wurde eine neue Analyse vorgenommen, die die frühere
korrigierte. Das neue Ergebnis ist eine historische Sensation: Die genetische Spur führt
eindeutig in Richtung Fürstenhaus von Baden. Die Identität Hausers bleibt also weiter ein
Rätsel. Neuen Spekulationen sind Tür und Tor geöffnet.

b) D e r K rim in a lfa ll K aspar H a u s er h a t n ic h t n u r W is s e n s c h a ftle r und K rim in a ­


listen , sondern auch S c h rifts te lle r und D ic h te r, F ilm e m a c h e r und K ü n s tle r
b e s c h ä ftig t. In fo rm ie re n Sie sich im In te rn e t ü b e r B e a rb eitu n g e n des S to ffes .
L E K T IO N 2

ß fliffla ä a B K iiii®
TAKT A - KLEIDER M A C H E N LEUTE

W ie g e fa lle n Ihnen die Jugendlichen a u f den Bildern? a) B eschreiben Sie ihre


K leidung.

enger Schnitt weiter Schnitt


kurzärmlig <-> langärmlig * bunt <-►
einfarbig • gemustert «->■ ohne Muster
Schuhe m it hohem Absatz <-> flache
Schuhe • gestreift • kariert • ru n d e r/
tiefer Ausschnitt • Schuhe aus echtem
Leder • Kleidung aus Baumwolle

b) „W as ist dein S til? “: Lesen Sie die A n tw o rte n von Jugendlichen und ordnen Sie
ihnen die Fragen (A - L ) zu.

A.fSoll man die Marken sehen? B W orauf achtest du, wenn du dir etwas Neues zum
Anziehen kaufst? C W ie sieht ein typisches O u tfit von dir aus? W ie o ft gehst du
shoppen? E Was ist typisch fü r deinen Stil? F Was sind deine Lieblingsaccessoires?
Gj M agst du Körperschmuck? H W ie reagieren die Leute darauf? I Machen Kleider
Leute? J j Bist du ein Markentyp? K Ist dir M ake-up wichtig? L W ie w ichtig ist dir
deine Frisur?

Ich kleide mich gern w Es ist mir


leger und sportlich­ wichtig, dass es
schick. Ich trage außergewöhnlich und
gerne coole Jeans, stylish ist, denn ich w ill
Hemden oder stylishe nicht wie jede andere
Kapuzenjacken. M ir aussehen. Mein Stil ist
ist gepflegte Kleidung feminin und dezent.
sehr wichtig. Ich trage am liebsten
C'Ja. Zum einen ist die figurbetonte Kleider,
Qualität besser. Man sieht billigen Klamotten Hosen wären gar nichts für mich.
meistens auch die schlechtere Verarbeitung an. V Es macht mir großen Spaß, mich zu
Das Design ist natürlich der wichtigere Grund. schminken und vor allem meine Augen dezent
Markenklamotten sehen einfach stylisher aus m it Lidschatten zu betonen. M ir ist es wichtig,
und nicht jeder hat sie. dass es noch natürlich und nicht übertrieben
Nein, ich w ill nicht damit angeben. Es aussieht. Manchmal schminke ich mich gar
ist auch nicht so, dass in meiner Clique ein nicht, es geht auch ohne, ich lasse mich dadurch
Markenzwang besteht, ganz im Gegenteil. Die nicht stören.
"l einen haben No-Name-Klamotten und lassen Auf keinen Fall. Wenn man jemanden sieht,
sich nichts von der Mode diktieren, die anderen der gut angezogen ist, heißt das ja nicht gleich,
tragen hochwertigere Marken. dass er ein guter Mensch ist oder viel im Kopf
hat.
TAKT A - KLEIDER M A C H E N LEUTE

\^ je a n s sind w An erster Stelle


das wichtigste kommt mein
Element und ich Handy. Ohne das
trage dazu Shirts. geht bei mir gar
M ir ist es wich­ nichts, ich habe
tig, mich wohl­ es immer dabei
zufühlen und und bin ständig
mich selbst zu auf Facebook
verwirklichen. Ich oder am Simsen.
mag zum Beispiel Sonnenbrillen
klassische, alte kommen an
Jacketts. Dieses habe ich in einem Second­ zweiter Stelle. Mein Gummi-Armbändchen
hand-Laden gekauft. Kopfbedeckungen ist zurzeit auch ein ständiger Begleiter, das
verschiedener A rt dürfen bei keinem O utfit habe ich mir aus Australien mitbringen
fehlen. lassen.
w Ich stehe vor allem auf asymmetrische Ja, ich liebe meine Piercings. Ich habe sie
Schnitte, deshalb w ill ich jetzt eine vor zwei Jahren machen lassen. Außerdem
neue Frisur. Vorne sind die Haare auf habe ich ein großes Tattoo. Es bedeutet
einer Seite wesentlich länger und der mir sehr viel. Ich habe es vor zwei Jahren
Rest ist kurz. Die Haarfarbe ändere ich stechen lassen und es symbolisierte einen
zu jeder Saison. Im Sommer trage ich Neuanfang in meinem Leben.
sie meistens dunkel gefärbt, im W inter w W e n n ich es mir leisten kann. Kommt
hell. Demnächst werde ich meine Haare Geld aufs Konto, gehe ich shoppen. Ich
schwarz färben lassen, achte aber natürlich darauf, mein Budget
v j Man w ird o ft komisch angeschaut, vor nicht zu überschreiten.
allem in meinem Dorf, wo ich natürlich
extrem auffalle. Das ist schon sehr nervig,
aber die Leute gewöhnen sich auch daran.

c) S te lle n Sie e in a n d e r d ie F ra g e n A - L u n d b e a n tw o r te n Sie sie.

E x tre m e s O u t f it : B e s c h re ib e n Sie das B ild u n d b ild e n Sie S ätze .

Sie hat sich...

die Haare ganz kurz lila färben lassen

Tattoos m it Totenköpfen stechen lassen

Blumen auf die Hose schneiden lassen

die Haare machen lassen

ein Nasenpiercing und nähen lassen


Ohrlöcher
LEKTION 2 - MENSCH UND GESELLSCHAFT

U n d w ie is t Ih r S til? W a s h a lte n Sie v o n A/lode? D is k u tie re n Sie ü b e r d ie F ra g e n .

der Mode folgen modebewusst sein Mode für wichtig halten sportlich • extravagant
auffällig • verrückt bequem romantisch sich (alt)modisch kleiden topmodisch
angezogen sein « nach der neuesten Mode * grelle Farben gern haben

W a s s p r ic h t f ü r u n d w a s gegen M a rk e n k le id u n g ? a) E r ö r te r n Sie d ie F ra g e v o r
d e m Lesen.

b) U n te r s tr e ic h e n Sie d ie w ic h tig s te n A rg u m e n te b e im Lesen.

Pro Kontra

„W er billig kauft, kauft zweimal." Beliebte Marken sind Beispiele dafür, wie
Warum sollte ich mir das fünfte Oberteil Namen zu Geld werden. Im Allgemeinen
kaufen - wenn ich die vier davor achten jugendliche beim Kauf von Klamotten
aussortieren musste, weil sich Nähte lösten automatisch auf die Marke: Ist die cool? Ist die
oder Farben auswuschen? Keine Frage, im Trend?
Schnäppchen sind super. Doch manche Was unterscheidet eine Hose einer bekannten
Preise erscheinen mir fast zu niedrig, Marke von einem No-Name-Produkt aus
um wahr zu sein: Ein schönes, qualitativ dem Supermarkt? Das Logo. Und das
hochwertiges Kleidungsstück unter guten Logo bestimmt den Preis. Nicht selten
Bedingungen zu produzieren, hat seinen lässt dieselbe Firma in derselben Fabrik
Preis. Niedrige Angebote weisen meist gleichzeitig Kleidungsstücke m it und ohne
darauf hin, dass irgendwo gespart wird, Label herstellen, die sich überhaupt nicht
meistens am Lohn der Mitarbeiter. in ihrer Qualität unterscheiden. Eine Marke
Man schätzt einen neuen Pullover, für den ist keineswegs ein Qualitätsmerkmal. Ein
man lange sparen musste, viel mehr als die Markenlogo bewegt Menschen, viel mehr
vier billigen Modelle. Ein ganz besonderes Geld für Kleidungsstücke auszugeben, als
Kleidungsstück eben, das wenige andere sie wirklich w e rt sind. Es ist unglaublich, wie
haben. Noch ein Grund für ein bisschen viele Leute sich vom Stil anderer Menschen
Luxus: Nieder m it dem Einheitslook! beeinflussen lassen: Kleidung kauft man
sich doch, weil sie einem gefällt! Sie ist eine
Ausdrucksmöglichkeit der Persönlichkeit.

c) W ie w ir d das im T e x t g esa g t?

a) Ich mag nicht, wenn alle dieselben Klamotten tragen, b) Qualität hat ihren Preis,
c) Durch die Kleidung können w ir zeigen, wie w ir sind, d) Billige Produkte gehen öfter kaputt,
e) Markenprodukte sind nicht besser als No-Name-Produkte.

D is k u tie re n Sie in z w e i G ru p p e n f ü r b z w . gegen M a rk e n k le id u n g . V e rw e n d e n


Sie d a b e i d ie a n g e g e b e n e n R e d e m itte l.

Für die Sache argumentieren Widersprechen


Für ... spricht, dass ... Da muss ich widersprechen, denn ...
Es gibt viele Gründe, die f ü r ... Ich behaupte das Gegenteil, denn ...
Ein Hauptargument für ... ist, dass ... Ich bin ganz anderer Meinung, da ...
TAKT A - KLEIDER M A C H E N LEUTE

E 2 Die neue Jacke: a) W a s für eine Situation w ird auf dem Bild dargestellt?

b) Lesen Sie den D ialog und schreiben Sie ihn


weiter. Spielen Sie ihn dann.

M u tter: Mona, komm mal her, ich habe dir eine


hübsche Jacke mitgebracht.
Mona: Prima, zeig doch mal her. Toll, die sieht wirklich
gut aus. Aber sag mal, wo ist denn das Schild?
M u tter: Was für ein Schild?
Mona: Na, das Schild eben! Du weißt schon ...
M u tter: Ich weiß nicht, was du meinst. Doch, warte
mal, hier ist ein Anhänger, den meinst du
sicher.
Mona: Was? Kaufhalle - 9,95 €? Das zieh ich nie an!
Meinst du, ich mache mich zum Gespött der Klasse?!

S c h u lk le id u n g : Ja o d e r N e in ?
Jeden M o rg e n s t e llt sic h im m e r w ie d e r
d ie F rage: „W a s z ie h e ic h h e u te a n ? “
W e n n es S c h u lu n ifo r m e n g äb e , w ä re
es v ie lle ic h t le ic h te r.

a) H ö re n S ie e in e D is k u s s io n d a rü b e r:
M i t w e lc h e r M e in u n g s in d Sie
e in v e rs ta n d e n ?

b) W ie w ir d im G e s p rä c h Z u s tim m u n g (Ja)
u n d A b le h n u n g (N e in ) a u s g e d rü c k t?

JA Ich bin {V .
NEIN

c) H ö re n Sie d e n T e x t n o c h e in m a l. S c h re ib e n Sie d ie a n g e fü h rte n P ro - u n d


K o n tr a - A r g u m e n te a u f.

Pro ♦ ....................................................................................................................................
♦ ...................................................................................................... ............................... .
. ♦ ......................................................................................................................... ................
Kontra ♦ ....................................................................................................................................
♦ .......................................... ..............................................................................................
♦ .........................................................................................................................................

d) W a s is t Ih re M e in u n g ? B ild e n Sie z w e i G ru p p e n : D ie e in e is t f ü r
S c h u lk le id u n g , d ie a n d e re is t gegen sie . S a m m e ln Sie A rg u m e n te u n d
d is k u tie re n Sie ü b e r d ie Frage.

e) Entw erfen Sie für Ihre Schule eine Schulkleidung mit Logo.
LEKTION 2 - MENSCH UND GESELLSCHAFT

TAKT B - M A D E IN G E R M A N Y

Bis d ie jeanshosen in unseren Regalen liegen, haben sie in d e r Regel eine


sehr lange Reise h in te r sich. Lesen Sie den T e x t und v e rv o lls tä n d ig e n Sie die
P a s s ivk o n s tru k tio n en .

Kasachstan: Hier wächst die später zu


verarbeitende Baumwolle auf großen
Plantagen. Sie w ird von Hand oder mit
re p
der Maschine
Üi (ernten) und anschließend in die Türkei
(senden).
Türkei: Hier w ird die Baumwolle in
Spinnereien zu Garn ^-spönnen (sp/nnen).

Taiwan: Aus diesem Baumwollgarn wird


2$ { hier der Jeansstoff
(hersteilen).

Polen: H ¡er wird die chemische Indigofarbe (Blau) zum Einfärben des Jeansstoffes
(produzieren).
Tunesien: Hier werden das weiterzuverarbeitende Garn aus der Türkei und der Jeansstoff aus
Taiwan m it der Indigofarbe aus Polen (einfärben).
Bulgarien: Jetzt wird der fertige Jeansstoff weich und knitterarm (machen)

China: Hier w ird die Jeans (zusammennähen), m it Knöpfen und


Nieten aus Italien und Futterstoff aus der Schweiz.
Frankreich: Jetzt wird die Jeans (waschen), z. B. m it Bimsstein aus
Griechenland, wodurch sie den „Stone-washed-Effekt" erhält.
Deutschland: Hier wird das Firmen-Label in die Jeans (einnähen)
und sie erhält den Aufdruck „M ade in Germany“ !

Fassen Sie den langen W e g d e r Jeans zu sam m en .

... w ird nach ... transportiert, um ... zu ... .

Ergänzen Sie.

Die Baumwolle, die verarbeitet werden muss die zu verarbeitend... Baumwolle.

Ergänzen Sie dem T e x t e n tsp rech en d : h e rz u s te lle n d e • e in z u fä rb e n d e •


z u w a s c h e n d e • e in z u n ä h e n d e . Es s te h t h ie r ein W o r t zu viel.

Der Jeansstoff w ird nach Taiwan gesandt, dann w ird


der Jeansstoff nach Tunesien geschickt. Später w ird
die Jeans nach Frankreich transportiert.
TAKT B - MADE IN G E R M A N Y

J W e r v e r d ie n t an e in e r Jeans?
A n a ly s ie re n Sie d ie G ra fik .

... Prozent der finanziellen M itte l werden fü r ...


ausgegeben.

Lesen Sie d e n T e x t ü b e r d ie G e s c h ic h te d e r Jeans


u n d b rin g e n Sie d ie T e x ta b s c h n itte in d ie r ic h tig e
R e ih e n fo lg e .

Die geniale Neuerung, die Hosennähte haltbarer


zu machen, ist dem armen Schneider Jacob Davis
zu verdanken. Er kam auf die Idee, die Ecken der
Hosentaschen m it kupfernen Nieten zu verstärken.
Davis und Strauss meldeten 1873 gemeinsam das Patent
an. Das ist das offizielle Geburtsjahr der Bluejeans.

Sie folgten damit den beiden ältesten Strauss-Brüdern nach


New York, die sich dort ihr Brot durch Textilhandel verdienten.
Strauss nannte sich fortan Levi, erwarb die amerikanische
Staatsbürgerschaft und betätigte sich im Geschäft der Brüder.

Levi Strauss wurde bald ein erfolgreicher Unternehmer, der


auch Stipendien für Studenten finanzierte. Er starb 1902 und
hinterließ seinen Erben ein Unternehmen, das heute mehr als
10.000 M itarbeiter beschäftigt.

Er blieb aber nicht lange dort, da sich unterdessen die


Nachricht von Goldfunden an der amerikanischen Westküste
verbreitete. So folgte Levi Strauss dem Goldrausch und zog
nach San Francisco, wo er einen Handel für Stoffe gründete.
Er verkaufte seine Waren auch bei den Goldgräbern vor Ort.

1 Strauss wurde unter dem Namen Löb Strauß in Buttenheim als Sohn jüdischer Eltern
geboren. Sein Vater starb an Tuberkulose. Daraufhin entschloss sich die M utter 1847 mit
ihren jüngsten drei Kindern nach Amerika auszuwandern.

Strauss fand bald heraus, dass die Goldgräber bei ihrer harten Arbeit strapazierfähige
Hosen benötigten. Seine ersten Hosen ließ er von einem Schneider aus Segeltuch anfertigen.
Sie waren noch braun und wurden von Hosenträgern gehalten. Bald stieg Strauss auf Denim
um, einen Baumwollstoff, der mit Indigo blau gefärbt wurde. Die Nähte der Hosentaschen
waren jedoch nicht robust genug, da die Goldgräber ihre Hosentaschen mit allerhand Material
vollstopften.

B ild e n Sie P aa re : In fo r m ie r e n S ie sic h im I n t e r n e t ü b e r das L e b e n v o n L evi


S tra u s s u n d e rg ä n z e n Sie d e n T e x t. S c h re ib e n S ie d a n n F ra g e n , d ie S ie g e rn an
S tra u s s s te lle n w ü rd e n , w e n n e r n o c h le b te u n d m a c h e n Sie e in In te r v ie w .

W a ru m tra g e n Sie ( n ic h t so g e rn ) Jeans? W a ru m w u rd e d ie Jeans z u m


b e lie b te s te n K le id u n g s s tü c k a lle r Z e ite n ?
LEKTION 2 - MENSCH UND GESELLSCHAFT

W ie g e fä llt Ihnen
diese W e rb u n g
(B ild 1, 2)?
W o fü r w ird
gew orben?

W o begegnen Sie W erb u n g ? Lassen Sie sich beim K a u f von W e rb u n g


beeinflussen? W a s fü r W e rb u n g g e fä llt Ihnen? W e lc h e d e r fo lg en d en K rite rie n
sind fü r Sie w ichtig? E n ts p ric h t die obige W e rb u n g diesen K rite rie n ?

spricht Gefühle an • hat eine eindeutige Aussage kreativ ' bunt hat gute Musik
witzig die Idee ist neu löst positive Assoziationen aus kurz gibt wichtige Informationen
bleibt in Erinnerung • ...

W e rb e s p o t: W a s sind ty p isc h e P ro d u k te , fü r die im Fernsehen g ew o rb en w ird ?


A n alysieren Sie Ih ren L ie b lin g s w erb e s p o t. B eachten Sie fo lg e n d e P u n k te:

a) Produkt (W ofür wird im Werbespot geworben?)


b) Zielgruppe (W er wird angesprochen? Vielleicht eine bestimmte Altersgruppe?)
c) Handlung (W orum geht es im Spot? Gibt es eine Handlung?)
d) W erbebotschaft (Was ist die Aussage?)
e) Gestaltung (Musik / Werbeslogan / W ortspiele / Logo)?

B ilden Sie zw e i G ru p p e n , eine fü r und ein e gegen W e rb u n g . S am m eln Sie


A rg u m e n te pro und k o n tra und fü h re n Sie eine Diskussion.

Pro Werbung Kontra Werbung


Sie. in-foKm iert u n s übet" die, P rodukte,. S ie f ü h r t un¿ o-pt an d e r Ma<se. hem m .

Lesen Sie den A rtik e l aus e in e r S ch ü le rze itu n g ü b e r ein P ro je k t.

Projekttag der Klasse 9A zum T h em a „W erbung und M arken“


Unsere Klasse hat am Tag der Offenen T ü r auf Plakaten aufgezeigt, wie W erbung funktioniert
und welche negativen Auswirkungen sie haben kann (zum Beispiel Magersucht). Bei einem
Blindversuch probierten die Teilnehm er jeweils vier Sorten Schokolade und ordneten sie
den einzelnen M arken zu, um das eigene Markenbewusstsein zu testen. Bei der Verkostung
schafften es nur die wenigsten, die verschiedenen Sorten den richtigen M arken zuzuordnen.
TAKT B - MADE IN G E R M A N Y
: w- ■- : -----

D ie Klasse erm ittelte durch eine Umfrage, wie groß der Einfluss der M arken auf das Kaufverhalten
der Jugendlichen ist. D ie Ergebnisse der Umfrage:
♦ G ründe, warum für m anche Sch ü lerin nen M arken sehr w ichtig sind: die Q u alität, besseres
A ussehen, m an fü h lt sich wohl, Z eich en für Geld, cool sein.
♦ G ründe, warum M arken „weniger“ oder „gar nicht“ w ichtig sind: sinnlos, billiger, innere
W e rte zählen.
♦ V or allem bei H andys wird au f die M arke geachtet, etwas weniger bei K leidung und
Sch u hen. D abei sind die M arken N okia, Pum a, N ike und Adidas am beliebtesten.
♦ W erbung ist nach E inschätzung der Sch ü lerin nen für die Beliebtheit einer M arke ziem lich
w ichtig (jew eils 44% ), der Freundeskreis hingegen für 52% ziem lich wichtig.
♦ 42% der Sch ü lerin n en denken, dass bekannte M arken auch generell eine bessere Q u alität als
weniger bekannte M arken haben.
♦ A u f die Frage, ob es Sch ü lerin nen m it angesagten M arkenk lam otten in der K lasse leichter
haben als die m it N o-N am e-K leid ung, antw orteten nur 14% m it Ja .
♦ 23% m einten, dass Schuluniform en eine gute Lösung sein könnten, den M arkendruck bei
K leidung zu verringern.

S te h t das im Text? J N
1. Bei dem Blindversuch wurden No-Name-Produkte und Markenprodukte
verwechselt.
2. Werbung spielt bei der Beliebheit einer Marke eine größere Rolle als Freunde.
3. Die Marke zählt beim Handy weniger als bei Kleidung.
4. Schüler in Markenklamotten sind beliebter.
5. Nach Meinung der M ehrheit wäre durch einheitliche Schulkleidung der
Markendruck geringer.

S chüler ü b e r das P ro je k t. W e r h a t w as gesagt? K reuzen Sie an.

Markus Lisa ChrisMona


Das Projekt hat verdeutlicht, wie sehr sich Menschen von
Werbung und Marken beeinflussen lassen.
Das Projekt kostete viel Zeit.
Wegen der Werbung sind die Produkte teurer.
Er / Sie w ird bewusster einkaufen.
Er / Sie fand es auch toll, dass sich so viele für das Projekt
interessierten.
Produkte, die keine Markenprodukte sind, kosten weniger.
Er / Sie möchte auch in Zukunft mehr über bewusstes
Einkäufen lernen.
Allein die Werbung macht die Produkte zu Markenprodukten.

M a c h e n Sie in d e r Klasse ein e U m fra g e zu m T h e m a W e rb u n g . G eben Sie


a nsch ließ end die Ergebnisse b e k a n n t.

Die M e h r h e it/n u r ein V ie rte l/ zwei D ritte l der Schülerinnen meinten, dass ...
Für ... Prozent der Schülerinnen ist W erbung ...
LEKTION 2 - MENSCH UND GESELLSCHAFT

TAKT C - TYPISCH DEUTSCH,


TYPISCH UNGARISCH

K lis c h e e s ü b e r d ie D -A -C H -L ä n d e r: W a s f in d e n Sie ty p is c h f ü r L a n d , L e u te u n d
K u ltu r? S c h re ib e n Sie in S tic h w ö r te r n , w a s Ih n e n d a z u e in f ä llt u n d fo r m u lie r e n
Sie Ih re G e d a n k e n .

deutsch österreichisch schweizerisch

Es ist fü r ... charakteristisch.. . / . . . ist ein Land fü r... / M i t ... verbinde ich... .

S te re o ty p e : a) A u f w e lc h e s L a n d b z w . w e lc h e N a tio n t r e f f e n fo lg e n d e A u ssa g e n
zu? M a r k ie r e n S ie d a s L a n d (D / A / C H ). M e h rfa c h n e n n u n g e n s in d m ö g lic h .

Man liebt Fußball und ist stolz auf die


Nationalmannschaft. Wenn man auch
nur eine Minute zu spät kommt, wird
das als sehr unhöflich empfunden. w
Viele können Strudel backen, Schnitzel
braten und Walzer tanzen. w Sie sind so
pflichtbewusst, dass sie sich öfters mal Arbeit
mit nach Hause nehmen. ^ Die Schokolade
heißt „Schoggi“. Die hat ihren Preis und
gehört zu den besten der Welt. Man
hält sie vor allem für gut organisiert, akkurat
und leicht pedantisch. Zuverlässigkeit und Geselligkeit
sind Eigenschaften, die man ihnen o ft zuschreibt.

b) N e h m e n Sie S te llu n g : W e lc h e A u ssa g e s t im m t m it Ih re n E rfa h ru n g e n ü b e re in ?

Ich glaube (kaum), . . . Es ist ein Vorurteil / Klischee . . . Es stim m t (überhaupt nicht) ...

Lesen Sie d ie T e x te v o n z w e i A u s lä n d e rn , d ie in D e u ts c h la n d s tu d ie re n , a) W a s
is t f ü r sie ty p is c h d e u ts c h ?

Das Schwierigste in Deutschland war am Anfang, Freundschaften zu


schließen. Alle waren nett zu mir, aber distanziert. M ittlerw eile sind aber
tiefe Freundschaften entstanden. Doch es dauerte lange, bis es so w eit kam
und man auch sagte „W ir sind Freunde". Die meisten bleiben Bekannte.
In Polen herrscht bezüglich Deutschland das Klischee „Lederhosen und
Bratwurst m it Bier“ - die Leute essen aber auch wirklich ständig Würste und
trinken Bier. Ansonsten sagt man den Deutschen ja Fleiß nach, auch das
stimmt. Wenn sie arbeiten, dann arbeiten sie und Punkt. Das imponiert mir.
Auch Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit verbinden w ir m it den Deutschen.
Deutschland-Besucher staunen oft über die Pünktlichkeit der öffentlichen
Verkehrsmittel. Das hat man bei uns kaum.
BohumU, 22, aus Polen
TAKT C - TYPISCH DEUTSCH, TYPISCH UNGARISCH
................. ......... -....■■■■ ■■

Ich liebe an Deutschland die Menschen und die Kultur, aber mir fehlen
meine Familie, meine Freunde und das Wetter. In Griechenland herrscht
eine größere Familienverbundenheit als hier. Und ich habe mehr Offenheit
erwartet: Viele deutsche Kommilitonen geben sich keine Mühe, mich und
meine Kultur zu verstehen. Klischees bezüglich Deutschland gibt es in
Griechenland viele, zum Beispiel, dass die Deutschen sich gut m it Technik
auskennen. Deutsche Technik ist der absolute Spitzenreiter bei den Griechen.
Sie fahren gern deutsche Autos und stufen Deutschland als Land mit hohen
technischen Qualitätsstandards ein. Das b etrifft sogar den Fußball, besser
gesagt, die Spielweise der deutschen Mannschaften.
Negativ finde ich: Die Leute wissen nicht, wie man Spaß hat. Offenheit,
Freude, Lächeln - den puren Spaß habe ich noch nicht gesehen. Deutsche
sind sogar beim Feiern immer gehemmt. W ir Griechen sind da anders:
Wenn w ir lachen, lachen wir, wenn w ir singen, singen wir. Egal, wen das A gape, 26,
S tö rt. aus G rie ch e n la n d

b) Sam m eln Sie aus den Texten positive und negative Eindrücke.

c) W ie sagt man das in den Texten?

etwas bewundern Studienkollege die Familie hält zusammen


man kann sich auf jemanden verlassen der / die Beste sein
zurückhaltend sein • etwas von jemandem behaupten 8 nicht locker sein

A u slän disch e Touristen über Deutschland und Deutsche: a) W e r sagt d as?


M ehrfach ne n nu n ge n sind möglich.

M a tth ew Sonja Antonia Nelly M ario


1. Deutsche Frauen sind nicht so gut
gekleidet.
2. Hygiene wird in Deutschland groß
geschrieben.
3. Die Deutschen sind hilfsbereit.
4. Deutsche sind gesellig.
5. Man kann in den Städten gut
Fahrrad fahren.
6. Die Deutschen sind geduldig, wenn
sie warten müssen.
7. Deutsches Essen schmeckt gut.
8. Die Umwelt ist wichtig für die
Deutschen.
9. Deutsche sind gern allein.
10. Klima und M entalität sind anders
als in meiner Heimat.

b) Hören Sie sich den H örtext noch einmal an und notieren Sie weitere
Inform ationen.
LEKTION 2 - MENSCH UND GESELLSCHAFT

Ein A u s ta u s ch ja h r in U ngarn: a) W a s h a t F rie d e rik e ,


d ie ein Jahr in U ngarn v e rb ra c h t h a t, (n ic h t) gefallen?

b) Lesen Sie, w as F rie d e rik e sag t und fo rm u lie re n Sie


n ach träglich Fragen, w ie m an sie in In te rv ie w s s te llt.

Es sind viele kleine Gründe gewesen, die mich dazu bewegt


haben, ein Austauschjahr in Ungarn zu verbringen. Ich hatte
viele Bücher über das Land meiner Wahl gelesen. Ich malte
mir aus, was ich über Ungarn gehört hatte: das Temperament
der Ungarn, die Feste und die Gastfreundschaft, die ungarische
Ebene m it den Pferde- und Rinderherden, Paprika, Gulasch,
Musik, Zigeuner - fast wie aus einem Märchenbuch.

Es gibt schon ein paar Unterschiede. Zum Beispiel hat die ungarische Jugend viel Respekt vor
dem Alter. Man sagt nicht nur zu älteren Menschen, sondern auch zu Lehrern „Csókolom"
(Küss die Hand).

Essen ist wichtig in Ungarn! Vor Ostern sollte man zwei Tage lang lieber nichts essen und
den Magen schonen, denn dann kommt ein Festmahl, wie man es selten erlebt. Den meisten
Ungarn ist es auch egal, ob du schon vor den zwei Palatschinken satt warst: Gastfreundlichkeit
heißt eben auch, den Gästen so viele Speisen wie möglich zu servieren.

Das ungarische Schulsystem mutet etwas altmodisch an. Man steht auf, wenn der Lehrer
reinkommt und in manchen Fächern wird einfach nur diktiert und aufgeschrieben. Ungarische
Schüler müssen viel auswendig lernen und generell viel für die Schule tun. Trotzdem hat
die Gemeinschaft innerhalb der Schule etwas Familiäres. Es gibt viele von der Schule
organisierte Ausflüge und an den Nationalfeiertagen versammeln sich die Schüler in weißer
Bluse und schwarzer Hose in der Aula. Für die neuen Schüler im Gymnasium wird am
Anfang des Schuljahres der „Gölyaball“ veranstaltet. Da werden sie in der Schule willkommen
geheißen. Es wird getanzt und gespielt, die Neulinge müssen von den älteren Schülern
zusammengestellte Aufgaben lösen.

Ich kann das nicht genau beschreiben. Vielleicht die Menschen, die man einfach ins Herz
schließen muss? Oder die wunderschönen Landschaften, in denen man so toll über alles
nachdenken kann? Zwar ist die Sprache sehr schwierig, aber ist es nicht auch toll, nach einem
Jahr eine der schwersten Sprachen der W elt ganz gut zu sprechen?

c) W ie fin d e n Sie F ried erik es U ngarnbild? Sind Sie d a m it e in v e rs ta n d e n , w as sie


ü b e r d ie Jugend, das Essen und das Schulsystem sagt?

d ) W o n a c h w ü rd e n Sie F rie d e rik e noch fragen?

30
TAKT C - TYPISCH DEUTSCH, TYPISCH UNGARISCH

W a s h a t F rie d e rik e in U n g a rn e rle b t? S o r tie r e n Sie d ie A u s d rü c k e u n d o rd n e n


S ie sie d e n B ild e r n z u . E rg ä n ze n Sie d ie L is te u n d s p re c h e n Sie ü b e r d ie
u n g a ris c h e n S itte n u n d B rä u c h e .

Buschogang Hochzeitskleid ablegen und ein buntes Kleid anziehen Mohács / Südungarn
Brauttanz um Mitternacht Weinlesefest Anfang Februar Ostern den W inter vertreiben
M ost probieren aus Holz geschnitzte Masken und Schaffelle tragen ein Trachtenkleid
tragen Weinlesefest Jahrmarkt Hochzeitsfeier Zigeunermusik das Buschofeuer
anzünden mit Wasser bespritzen Geldscheine in ein Körbchen werfen
Folkloreprogramm U m z u g *...............................................................................................................

E rg ä n z e n Sie.

Es gibt viele von der Schule organisier... Ausflüge.

W a s h a t F rie d e rik e in U n g a rn b e s o n d e rs g e fa lle n ? B ild e n Sie w e ite r e S ätze .

die in der Puszta stehende Parlament


das am Donauufer organisierte Klassenfahrt nach Eger
das auf vielen Märkten beleuchtete Panorama von Buda
der von der Klasse lächelnden Menschen
die von der Gastmutter gekochten leckeren Speisen
die von dem Klassenlehrer vorgetragene Walzer auf dem Abiball
die immer lebenden Tierarten
das hell angebotene frische Obst und Gemüse

Ihr gefielen die in der Puszta lebenden Tierarten.

D as U n g a rn b ild : W ie se he n u n s d ie A u s lä n d e r? W a s f ü r S te re o ty p e g ib t es
ü b e r U n g a rn ?
LEKTION 2 - MENSCH UND GESELLSCHAFT
-v .. . v . : :-■-

SCHLUSS-TAKT - NÄRRISCHE Z E IT

m Als K arn eval, Fastnacht, Fasching o d e r » fü n fte Jahreszeit« w ird d ie Z e it vo r


dem A s c h e rm ittw o c h b e ze ic h n e t. Es g ib t verschiedene reg io n ale Bräuche,
a) B ilden Sie drei G ru p p e n . Jede lie s t einen T e x t und fa s st ihn fü r die and eren
in 6 - 8 S ätzen zu s am m e n . B eachten Sie bei d e r Zusam m en fassu n g fo lg e n d e
P u n k te .

Anfang des Festes • Dauer des Festes • Aktivitäten historischer Hintergrund

Rheinischer Karneval
Alle Jahre wieder steht am Rhein die
W elt auf dem Kopf: Nichts geht mehr
seinen normalen Gang. Stattdessen wird
marschiert, gesungen und getanzt: auf
den Straßen, in Kneipen und Festsälen.
Die Narren stürmen die Rathäuser
und Karnevalsprinzen übernehmen die
Herrschaft: Es ist Karneval!
Der Karneval w ird traditionell am 11.11.
um 11 Uhr 11 auf dem Alten M arkt in der
Kölner Altstadt eröffnet. Damit beginnt für
die Karnevalsjecken die sogenannte „fünfte
Jahreszeit“. Der Straßenkarneval beginnt zwar erst drei Monate später, trotzdem wird am
11.11. in Kostümen auf der Straße und in den Kneipen ausgelassen gefeiert. In Köln kann man
an den tollen Tagen wirklich nur Karneval feiern. Denn das restliche Leben kommt weitgehend
zum Stillstand. Die städtischen Museen sind geschlossen. Einkaufsbummel gestalten sich
schwierig, da viele Geschäfte geschlossen haben. Es gibt unzählige Veranstaltungen. An
Weiberfastnacht schneiden die „Weiber" den Männern die Krawatten als Symbol der
männlichen Macht ab, übernehmen die Führung. Im Rheinland gilt dieser Tag als inoffizieller
Feiertag - ab M ittag wird fast nirgends mehr gearbeitet.
Der Kölner Umzug ist der größte Deutschlands, über eine M illion Zuschauer finden sich jedes
Jahr ein. Es werden 140 Tonnen Süßigkeiten in die Menge geworfen. Von Weiberdonnerstag
bis Ascherm ittwoch regiert Prinz Karneval.

Die Basler Fasnacht: Die drei schönsten Tage


im Jahr
Die Basler Fasnacht beginnt jedes Jahr pünktlich
morgens um 4.00 Uhr (immer am Montag nach
Aschermittwoch). Alle Lichter werden ausgemacht,
die Cliquen (Musikgruppen) zünden ihre Laternen
an und Königin Fasnacht kommt an die Macht.
Diese dauert exakt 72 Stunden und endet am
Donnerstagmorgen um 4.00 Uhr. In dieser Zeit
wird die Basler Innenstadt von den Fasnächtlern
beherrscht, die in ihren Cliquen durch die Straßen,
Kneipen und Geschäfte ziehen. Die Basler Fasnacht
wird von allen auch als „die drey scheenschte Dääg"
(die drei schönsten Tage) bezeichnet. Sie unterscheidet sich stark vom rheinischen „jecken“
Karneval, denn es gibt hier eine strikte Trennung zwischen Aktiven und Zuschauern. Jeder der
SCHLUSS-TAKT - NARRISCHE ZEIT

ca. 18.000 aktiven Fasnachtler trägt ein Kostüm m it einer Larve (Maske), die ihn unerkennbar
macht. Bei den Kostümen kennt die Fantasie keine Grenzen. Viele maskieren sich als Personen
des öffentlichen Lebens (Politiker und andere Prominente), Comicfiguren oder Tiere. Es gibt
aber auch ganz traditionelle Larven, die an die französische Armee der Napoleonischen Kriege
erinnern.

Fasching und Opernball in W ien


Die fünfte Jahreszeit, das ist in Wien die
Ballsaison. M ehr als 300 Bälle finden
in Wien in der Faschingszeit statt. Sich
schön machen, Ausgehen, Tanzen und
Feiern bis in die Morgenstunden hat
zu Beginn des Jahres Saison. Die meisten
Bälle haben eine alte Tradition.
Der bekannteste - w eit über die
Grenzen von Österreich hinaus - ist
der W iener Opernball. Er ist das größte
der Ballereignisse und findet jedes
Jahr am letzten Donnerstag vor dem
Ascherm ittwoch in den Räumen der
Wiener Staatsoper statt. Hier haben viele
Prominente ihren A u ftritt. Jedes Jahr ist
man gespannt, welche illustren Gäste diesen besonderen Ball besuchen werden.
Seinen Ursprung hat der Opernball in den großen Tanzfesten, die die Herren des Wiener
Kongresses 1814-1815 in der Donaustadt feierten. Sie waren für mehrere Monate
zusammengetreten, um Europa nach der Niederlage des napoleonischen Frankreichs neu zu
ordnen. Ihre Gastgeber, allen voran Kaiser Franz I. von Österreich, wollten ihnen den Aufenthalt
etwas vergnüglicher bereiten. Deshalb organisierten sie unter anderem legendäre Bälle.

b) B e e n d e n Sie d ie S ä tze .

a) In Köln kann man zur Karnevalszeit nichts anderes machen als feiern, denn...
b) Die Basler Fasnächtler müssen ein Kostüm mit einer Maske tragen, dam it...
c) Der W iener Opernball ist auf den W iener Kongress zurückzuführen, w eil...

c) E rg ä n z e n Sie d ie P a s s iv k o n s tru k tio n e n m it d e n V e rb e n .

a) In Köln werden Süßigkeiten in die Menge


, die Krawatten der Männer
von den Frauen .

d ) W o r in u n te rs c h e id e t sich d ie B a s le r F a s n a c h t v o m K ö ln e r K a rn e v a l?
A n w e lc h e m F e s t w ü rd e n Sie am lie b s te n te iln e h m e n u n d w a ru m ?

S u ch e n Sie im In t e r n e t n a ch a n d e re n K a rn e v a ls im d e u ts c h s p ra c h ig e n R aum
u n d b e r ic h te n Sie ü b e r sie.

W e lc h e K a r n e v a ls tr a d itio n e n w e rd e n an Ih r e r S c h u le g e p fle g t? W a s f ü r
K o s tü m e tr u g e n Sie a ls K in d b e im Fasching?
L E K T IO N 3

.w ;o:h n e n ~ 3
TAKT A - GLÜCKLICHER W O H N E N

W o h n u n g se in rich tu n g : a) W e r kann in d re i M in u te n die m e is te n W ö r t e r zu den


B ild ern sam m eln?

b) O rd n e n Sie den B ild ern die folg en d en W ö r t e r zu.

die Spüle der Wasserhahn die Badewanne der Klodeckel


die Couch die Sitzgarnitur die Arbeitsplatte der Eimer
der Blumenständer das Waschbecken die Fliese die Kommode
die Dunstabzugshaube das Stockbett die Leuchte der Schaukelstuhl

Feng Shui - so n e n n t sich die u ra lte chinesische Lehre vom idealen Fluss
d e r Leben senergien, d e r C hi. Lesen Sie den T e x t und u n te rs tre ic h e n Sie die
In fo rm a tio n e n , d ie Sie in te re s s a n t fin d e n .

Die Zim m er
Die Wohnung sollte immer aufgeräumt sein, denn Unordnung stört den Fluss der Lebensenergie
Chi. Am besten trennt man die Lebensbereiche deutlich voneinander. Arbeit, Entspannung, Essen,
Schlafen - all diese Tätigkeiten sollten möglichst auch räumlich voneinander getrennt werden. Pflanzen
sind auch sehr wichtig, denn sie sorgen für einen harmonischen Chi-Fluss. Der ideale Bodenbelag
für das W ohnzimmer ist Parkett, denn es behindert auf keine A rt den Energiefluss. Teppiche können
die fließende Energie schlucken, deshalb sollte man lieber auf sie verzichten. Bei der Möbelauswahl
ist Holz immer die richtige Wahl. Von elektrischen Geräten geht immer - auch in ausgeschaltetem
Zustand - negative Energie aus, deshalb sollten die Geräte in einem verschlossenen Schrank
aufbewahrt werden. Das Bett sollte so gestellt werden, dass man den Eingang ins Zimmer überblicken
kann. Der Bettkopf sollte an der Wand und nie direkt unter einem Fenster sein, denn das kann ein
Gefühl der Unsicherheit bringen. Den Schreibtisch sollte man so stellen, dass man m it dem Rücken zu
einer festen Wand sitzt und von seiner Position aus den gesamten Raum überblicken kann, denn die
Wand bietet Schutz und Stärkung. Können alle Fenster und Türen im Zimmer vom Arbeitsplatz aus
eingesehen werden, verm ittelt dies ein Gefühl von Sicherheit.
TAKT A - GLÜCKLICHER W O H N E N

Die Küche
Der Herd gilt als Symbol des Reichtums der Familie,
deswegen ist auch seine Position von großer
Bedeutung. Der Herd sollte diagonal zur Küchentür
gestellt werden, damit der Koch immer den Überblick
behalten kann, wer hereinkommt. In der Küche sollten
Herd und Spüle nicht dicht nebeneinander stehen, denn
Wasser löscht das Feuer. Das w irkt sich - nach der
chinesischen Lehre - negativ auf den Wohlstand der
Familie aus.

Badezimmer
Es ist wichtig, dass dieser Raum so w eit wie
möglich vom Eingang liegt. Im Badezimmer
dom iniert das Element Wasser, was ein Problem
darstellen kann, denn das Wasser fließt nach
unten und leitet so positive Chi-Energie aus der
Wohnung. Um dem entgegenzuwirken, sollten
Sie die Badezimmertür und den Toilettendeckel
(besonders bei laufender Spülung) immer
geschlossen halten. Spiegel unterstützen den
Chi-Fluss. Das Badezimmer sollte regelmäßig
gelüftet werden, denn auch das begünstigt den
Energiefluss.

W e lc h e G ru n d s ä tze des Feng Shui fin d e n Sie g u t / n ich t so gut? Können sie
einen g lü cklich er machen? W a s g ib t es in Ih re r W o h n u n g , das den G ru n d s ätzen
des Feng Shui entsp rich t?

Ergänzen Sie.

Lebensbereiche möglichst voneinander getrennt werden.

V ergleichen Sie d ie T e x te m it den B ildern : W a s e n ts p ric h t d e r Lehre von


Feng-Shui (+), w as e n ts p ric h t ih r n ic h t ( - ) ? M a rk ie re n Sie es und e rk lä re n Sie,
w a ru m .

Teppiche Spiegel Badezimmer am Eingang Lüftung P fla n z e n ^ Möbel aus


Plastik am Esstisch arbeiten Stellung der Möbel: Schreibtisch Bett w Herd

A u f dem ersten Bild sollte nicht , sondern

M e in e e rs te W o h n u n g : H ö ren Sie den T e x t und b e a n tw o rte n Sie d ie Fragen.

Wann, wo und wie hat Daniela ihre erste Wohnung gefunden? M it wem hat sie dort gewohnt?
Warum und wie lange war sie im Ausland? W ie hat sie die Wohnung gefunden?
Wie war die Wohnung und was gehörte zu ihr? W ie kam es, dass sie den Pool des Hotels
benutzten?
LEKTION 3 - WOHNEN
_

^ Das Haus 2 .0 : a) W as denken Sie: W ie fu n k tio n ie r t ein „in te llig e n te s Haus"?


E rklären Sie das Bild vo r dem Lesen.

b) Lesen Sie den T e x t und besprechen Sie, ob das Haus Ih ren E rw a rtu n g e n
e n ts p ric h t.

Freitagmorgen, kurz nach 6 Uhr, der Wecker klingelt. Jörg quält sich aus seinem Bett, steckt
sich einen kleinen schwarzen Clip ans Shirt und bewegt sich in Richtung Badezimmer... Als
er sich kurz davor befindet, geht bereits langsam das Licht an und rechts unten im Spiegel
erscheint die Tagesschau. Nachdem er sich gewaschen und angezogen hat, begibt er sich
zum Frühstück in die Küche. Beim Betreten erklingt seine Lieblingsmusik, die Lichter gehen
an und die Klimaanlage regelt die Raumtemperatur nach seinen Wünschen. Wenig später
verlässt er das Haus und fährt zur Arbeit, doch zu Hause geht der Zauber noch weiter. Beim
Schließen der Tür aktiviert sich die Alarmanlage und der automatische Staubsauger rollt
über die Böden, während der Kühlschrank die Essensvorräte checkt und gegebenenfalls
im Internet nachbestellt. Die Waschmaschine schaltet sich automatisch zu den günstigsten
Stromtarifzeiten an.
Das vernetzte Haus ist keine Zukunftsmusik mehr. Intelligentes Wohnen heißt,
dass sämtliche Geräte im Haus, zum Beispiel Heizung, Beleuchtung, Belüftung und
Sicherheitstechnik, miteinander vernetzt sind, um m iteinanderzu kommunizieren. Dadurch
entsteht ein System, das sehr ökonomisch arbeitet und den individuellen Bedürfnissen
der Menschen entgegenkommt. Wenn zum Beispiel ein Fenster offen steht, regelt sich
die Heizung automatisch herunter. Und w er das Haus verlässt, kann über eine zentrale
Steuerung überprüfen und regeln, wo Licht brennt, Geräte noch eingeschaltet sind oder
Fenster offen stehen - ohne jeden Raum einzeln betreten zu müssen.
Es ist auch möglich, jederzeit m it einem Smartphone auf das Haus zuzugreifen, und
zwar nicht nur, um das Licht auszuschalten. Spezielle Sensorik im Boden oder an den
Fenstern kann zusätzlich zur Alarmanlage einen Notruf auf dem Handy auslösen. Diese
Notruffunktionen sind auch von Bedeutung für das selbstständige Leben älterer Menschen.
Im Haus werden erneuerbare Energien verwendet. Es gibt eine Soloranlage, aber auch die
Erdwärme kann zum Heizen und zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Und wenn
der Strom aus erneuerbaren Energien knapp ist, kann das E-Auto die gespeicherte Energie
zurückgeben.

E-A uto als Akk


W ie fu n k tio n ie r t das Haus? B ilden Sie S ätze m it d e n n o d e r w e il.

a) Man braucht keinen Schlüssel, ... (es g ib t einen Fingerabdruck-Scanner).


b) Die Wärme wird in jedem Raum optimal geregelt, ... (es g ib t eine Heizungssteuerung).
c) Wer nach Hause kommt, hat’s warm, ... (die Heizung kann auch per Telefon eingeschaltet
werden)
d) Einbrecher werden abgeschreckt, ... (ab und zu brennendes Licht simuliert Ihre
Anwesenheit)
e) Man kann den Energieverbrauch reduzieren, ... (die Waschmaschine schaltet sich nachts
zum B illigstrom tarif ein).
f) Man braucht keine Angst vor einem Feuer zu haben, ... (Sensoren wachen über die
Sicherheit)
g) Altere Leute können in Ruhe ein selbstständiges Leben führen, ... (N otruffunktionen
zur A larm anlage können a u f dem H andy einen N o tru f auslösen)

Form en Sie die S ätze um .

Wenn er die Wohnung betritt, erklingt seine Lieblingsmusik. ß>eim feetrettn de.r UJohnun^
... • Wenn man die Fenster öffnet, schaltet sich automatisch die Heizung aus. Beim ... •
Wenn man die Wohnung verlässt, werden Herd und Kaffeemaschine zentral abgeschaltet.
Beim Verlassen... • Wenn man die Tür abschließt, wird die Alarmanlage aktiviert.
Beim ...

W a s alles p a ss ie rt im Haus? B ilden Sie S ätze m it w e n n .

em-SfmrrerbüffeTerT per Handy einen Notruf auslösen


der Strom kostet nachts wenig die Lieblingsmusik erklingen
Fenster offen bleiben es im Internet nachbestellen
ein Lebensmittel im Kühlschrank ist die Jalousien automatisch herunterlassen
aufgebraucht die Waschmaschine starten
Einbrecher im Haus sein das Licht - sich automatisch einschalten
ins Haus gehen

UJenn man e.in 2im m er b e tr itt,

M ö c h te n Sie in e in em in te llig e n te Haus w ohnen? W a s alles brauchen Sie d o rt


n ic h t zu machen? E rklä ren Sie die V o rte ile eines „ v e rn e tz te n H auses“ m ith ilfe
d e r S tic h w ö rte r:

mehr Komfort • Sicherheit • Einergiekosten einsparen • altersgerecht leben

Ih r Freund / Ih re Freundin w o h n t in ein em in te llig e n te n H aus. S tellen Sie ihm


/ ih r Fragen ü b e r das Haus.

„ M e in E -H au s": B ilden Sie D re ie rg ru p p e n und besprechen Sie Ih r


Z u k u n fts h a u s . W e lc h e H a u s a rb e ite n sollen in Ih rem Haus a u to m a tis ie rt
w erden?
TAKT B - M E IN E T R A U M S T A D T

„W as m a ch t ein typisches Landkind o d e r ein typisches S ta d tk in d glücklich?“


Lesen Sie die A n tw o rte n und besprechen Sie, w as Sie glücklich m a ch t / m achen
w ü rd e .

Dass das Vogelzwitschern nicht nur an autofreien


Sonntagen zu hören ist, dass die Kartoffeln aus
der Erde direkt auf den Teller kommen, dass
der Einbau des Autoradios vom Nachbarssohn
erledigt wird und dass einen Schritt weiter das
Grün beginnt, wie die Bäume im W ind wehen
und dass Kühe nicht lila sind, kurz: Landleben
riecht, schmeckt und macht rote Bäckchen.

Geschäfte, die lange aufhaben, U-Bahnen, die im


Minutentakt fahren. Das Gefühl, mittendrin zu
sein, und die Freiheit. Und klar: Museen, Theater,
Bibliotheken, Kinos, Frühstückscafes, Biergärten,
Straßenfeste, Kneipen, Clubs, Partys, halligalli
- kurz: das Leben als Wunschkonzert, Und die
Vielfalt: Jeder ist anders und darf auch anders sein,
jeder kann anziehen, was er will, jeder kann „in Ruhe
seine Hautfarbe tragen“ und glauben, was er will.

W e lc h e T e x ts te lle n entsp rech en den fo lg en d en Ä ußerungen?

Die Leute sind hilfsbereit. Der Einbau de* Autoradioö wird vom Nac.hbarA*ohn erledigt
Es gibt viel Kultur. Die Leute sind toleranter. Man isst gesunde Lebensmittel. •
Die Verkehrsverbindungen sind gut. • Man lebt in der Natur. 1 Man hat wenig von der
Natur. Man hat viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Man lebt gesund. Man hat günstige
Öffnungszeiten. • Man kennt die Tiere nicht.

V o rte ile und N a c h te ile des S ta d tleb en s b zw . Landlebens: Ergänzen Sie die
W o r tlis te und s o rtie re n Sie d ie W ö r t e r und A usd rü cke.

teure Mietpreise bessere Lebensqualität auf das Auto angewiesen sein Staus etwas
unternehmen können, ohne lange Strecken fahren zu müssen optimale Entwicklung für
Kinder * es fehlt an gewünschter In fra stru ktu r» jeder kennt jeden alles ist schnell erreichbar •
höhere M obilität Anonymität Vielfalt von Freizeitangeboten Zusammengehörigkeitsgefühl B

Stadtleben Landleben
Pro
Kontra
TAKT B - M EINE TRAUM STADT
_ — ............ ^

O rd n e n Sie den A b s c h n itte n 1 - 6 des R e d e m itte lk a ta lo g s d ie Ü b e rs c h rifte n zu.

etwas ergänzen / differenzieren , • sich zu W o rt melden • eine Lösung aushandeln •


einer Meinung zustimmen widersprechen • Einwände oder Zweifel äußern ^

1
Dürfte ich dazu etwas sagen? / Entschuldigung, ich würde gern etwas dazu sagen. / Zu
diesem Punkt möchte ich gern Folgendes anmerken.
2

Tut mir Leid, aber da bin ich etwas anderer Meinung. / Dem kann ich nicht zustimmen. /
Das sehe ich ganz anders. / Das meinst du doch nicht im Ernst? / Das überzeugt mich nicht.
3
Das ist auch meine Erfahrung, denn ... / Das sehe ich ganz genauso. / Ich bin da völlig
deiner Meinung. / Ich teile (in diesem Punkt) voll und ganz deine Meinung.
4
Du hast zwar Recht, aber ich meine trotzdem, dass ... / Das stim m t zwar, aber ... / Dein
Vorschlag ist nicht schlecht, aber ... / Einerseits stimme ich dir zu, .. andererseits sollte man
bedenken, dass ... / Ich wäre mir nicht so sicher, ob ... / So ganz überzeugend finde ich
das Argument nicht.
5
Ich möchte Folgendes hinzufügen: ... / Ich denke, da müssen w ir Folgendes unterscheiden:
... / Ich würde das gern etwas genauer erläutern: ... / Darf ich noch auf etwas anderes
kommen? ...

W ie wäre es, wenn ... / Was würdet ihr von folgender Lösung halten? / Das ist ein guter
Vorschlag. / Lassen Sie uns Folgendes vereinbaren: / Darauf könnten w ir uns vielleicht
einigen?

In d e r S ta d t o d e r a u f dem Land? B ilden Sie V ie re rg ru p p e n und spielen Sie die


S itu a tio n m ith ilfe des R e d e m itte lk a ta lo g s . Versuchen Sie, zu ein em Entschluss
zu k o m m en.

Situationskarte 1. Die M u tte r Situationskarte 2. Der Vater


Sie wollen auf das Land ziehen, weil in der Sie sind arbeitslos geworden und haben
Zweizimmerwohnung im Plattenbau zu wenig Angst davor, dass es auf dem Lande
Platz ist und Sie leider kein Geld für eine weniger jobmöglichkeiten gibt. Sie sehen
größere Wohnung haben. Sie haben auf dem aber ein, dass die Unterhaltungskosten da
Lande schon ein schönes Haus und eine gute billiger als in der Großstadt sind.
Arbeit gefunden und wollen Ihre Familie zum
Umziehen überreden.

Situationskarte 3. Der Sohn Situationskarte 4. Die Tochter


Sie möchten Tierarzt werden und sind Sie würden sich darauf freuen, im
deshalb dafür, auf das Land umzuziehen. Familienhaus ein eigenes Zim mer zu
Aber Sie haben keine Lust, frühmorgens beziehen, aber sie wollen jetzt nicht die
aufzustehen und zwischen W ohnort und Schule wechseln und Ihre Freundinnen
Schule zu pendeln. Sie haben auch Bedenken, verlieren.
wohin Sie am Wochenende ausgehen können.
LEKTION 3 - WOHNEN

a) W ie s te lle n Sie sich Ih re T ra u m s ta d t vor? (Lage, K lim a, G rö ß e ,


D ie n s tle is tu n g e n , U n te rh a itu n g s m ö g lic h k e ite n )

b) H ö ren Sie, w as Jugendliche ü b e r ih re T ra u m s ta d t sagen und n o tie re n Sie es in


S tic h w ö rte rn . Fassen Sie es anschließend zu sam m en .

Text 1
Text 2
Text 3
Text 4

B „ W ie s te llt ih r euch d ie p e rfe k te Z u k u n fts s ta d t vor?" Lesen Sie die


In te rn e te in trä g e a u f d ie Frage.

Cinderella | Ich denke, die Stadt der Zukunft sollte ökologisch sein. Die Leute würden
dann keine Autos fahren, sondern es gäbe lautlose elektrische Kabinen, die durch die
Hauptstraßen fahren und per Knopfdruck angefordert werden könnten. Die brächten dann die
Leute an ihr Ziel. Die Stadt hätte eine eigene Kläranlage und eine Wärmegewinnungsanlage,
die mit Erdwärme und auch mit Wärme aus der Müllverbrennung funktioniert, alles natürlich
unterirdisch. Die ganze Stadt sähe dann wie eine einzige Parkanlage aus. Und ich fände es gut,
wenn alles in erreichbarer Nähe wäre.

Desdemona I Ich stelle mir eine kreisförmige Stadt mit breiten Straßen und unterirdischen
Beförderungsmitteln vor. Die Geschäfte wären eher kleiner, dafür aber zahlreicher und näher.
Alles sollte mehr oder weniger zu Fuß erreichbar sein.

Überflieger | Meine Zukunftstadt ist eine schwimmende Stadt, die sich ständig auf dem Meer
bewegt und für Privatjets erreichbar ist. Stadt und Bewohner beeinflussen sich gegenseitig, die
Stadt wird von den Menschen bestimmt, die in ihr leben.

Ergänzen Sie.

In Julias Traumstadt elektrische Kabinen, die Leute ans Ziel brächten.

S chreiben Sie auch ein en In te rn e te in tra g ü b e r Ih re T ra u m s ta d t.

Ich fä n d e es schön, wenn ... / In meiner Traumstadt gäbe es .... / Meine Traumstadt sähe
wie ... aus.
TAKT B - MEINE TRAUMSTADT

K X a) Sie h ö re n e in e n T e x t
d a rü b e r, d ass W ie n 2 0 1 1
z u r „le b e n s w e r te s te n
S ta d t d e r W e lt “ g e w ä h lt
w u rd e : W a s is t r ic h tig ,
w a s is t fa ls c h ?

b) W a s m a c h t nach
Ih r e r M e in u n g e in e
le b e n s w e rte S ta d t aus?

R F
1. Wien ist die Stadt m it der w e ltw e it höchsten Lebensqualität.
2. Wien wurde zum ersten Mal zur lebenswertesten Stadt gewählt.
3. Bei der Studie wurden insgesamt 221 Hauptstädte miteinander verglichen.
4. An zweiter Stelle konnte sich Zürich positionieren.
5. Fünf deutsche Städte schafften es unter die ersten Zehn.
6. Das Schlusslicht in der Studie ist die irakische Hauptstadt.

2 W ie le b t es sich in Ih r e r S ta d t? W ie w e it is t sie „ le b e n s w e r t" ?

a) B ild e n Sie K le in g ru p p e n u n d u n te rs u c h e n Sie d ie L e b e n s q u a litä t u n te r d en


fo lg e n d e n A s p e k te n .

a) Wohnsituation: Gibt es Obdachlose? Sind die Mietpreise zu bezahlen?


b) Gesundheitsversorgung: Gibt es genug Krankenhäuser, Arzte?
c) Freizeitangebot: Ist das Unterhaltungsangebot groß, gibt es genug Sportmöglichkeiten?
d) Umwelt: W ird die Umwelt geschützt, gibt es genug Grünanlagen?
e) Kriminalität: W ie ist die öffentliche Sicherheit?
f) Lebensbedingungen: Wie sind die Arbeitsmöglichkeiten und die Einkaufsmöglichkeiten,
wie ist der öffentliche Verkehr?

b) W ä h le n Sie aus d e r K le in g ru p p e je m a n d e n aus, d e r d ie w ic h tig s te n


In fo r m a tio n e n in e in e m R e fe ra t z u s a m m e n fa s s t.

Einleitung Das Thema meines Referats lautet: ... / . Ich werde ...
Was ist das Thema? vorstellen. / In meinem Referat geht es um ...

Gliederung Ich werde dabei auf folgende Punkte eingehen: ... /


des Vortrags Ich habe mein Referat in drei Teile gegliedert: Erstens: ... /
Zweitens: ... / Drittens: ...
Zuerst / Zunächst spreche ich über ..., dann komme ich zu
im dritten Teil befasse ich mich dann m it ...

Zusammenfassung Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ... / Ich möchte


noch einmal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen:

Abschluss Damit bin ich am Ende meines Referates. Ich danke Ihnen für
Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen?
LEKTION 3 — W O H N E N ________ ___________________________________________________

t TAKT C - UNSER PLANET

| B e s c h re ib e n Sie das B ild aus d e m J a h r 2 0 5 0 . W e lc h e F o lg e n des K lim a w a n d e ls


la sse n s ich fe s ts te lle n ?

2. Lesen Sie e in f ik t iv e s T a g e b u ch aus d ie s e m Ja h r: U n te r s tr e ic h e n Sie d ie


T e x ts te lle n , d ie d ie A u s w irk u n g e n des K lim a w a n d e ls e rk e n n e n la sse n .

Erster Schultag nach dem langen Wochenende. Max und ich sind erst
gestern aus Oldenburg zurückgekommen. Ich durfte dort mit seiner Familie einen kurzen
Badeurlaub verbringen. Max und ich waren meistens am Hollandstrand, faul rumliegen und
sonnen. Oma hat am Telefon ständig erzählt, früher sei Holland ein Land und kein Meer
gewesen. Erzählt ja auch immer, früher hätte es in Deutschland Schnee gegeben und
Menschen, die auf Brettern darauf rumrutschten.

Max hatte mal wieder meine Wassermarken vergessen, was bedeutet,


dass ich während des Unterrichts buchstäblich auf dem Trockenen saß. Und das bei schon
wieder 28°C und ohne Kühlsystem. In der Schule hat man heute Atemschutzmasken
ausgeteilt.

Ich bin schon seit zwei Tagen zu Hause, weil mit der Hitze gleich wieder
die nächste Pollenwelle kam und ich wie üblich mit meiner Allergie im Bett liege. Wenigstens
geht das Kühlsystem wieder.

Meine Haut sieht aus wie eine der Orangen, die bei Oma im Garten wachsen. Ich bekomme
keine Luft, mich ju ckt’s und langweilig ist mir auch. Juchu. Immerhin will Max später noch zu
Besuch kommen. Peinlich, dass er mich dann so sieht.
TAKT C - UNSER PLANET
.... ■ - • ................. ~"v ...... . -1

Seit gestern bin ich bei Oma Eva, weil der Allergieschub noch länger
anhält, wenn ich in der Stadt bleibe. Oma ist auch krank, die Hitze macht ihr schwer zu
schaffen.
Naja, jetzt liegen w ir also im Bett, zwischen uns eine exorbitante Moskitoklatsche, die
unendlich stinkt, aber leider nötig ist, weil alles schon wieder schwarz vor Insekten ist.

Oma hat mir Fotos von früher gezeigt. Die Leute darauf sahen echt
seltsam aus, voll bunt angezogen und so. Sie findet es deprimierend, in beigen, Strahlen
absorbierenden M ultifunktionsklam otten rumzulaufen. Naja, ich weiß nicht. Ihre Klamotten
waren früher zwar bunter, aber davon abgesehen... Jedenfalls hat sie mir erzählt, dass es mal
Wassertoiletten gab. Das sei wesentlich hygienischer gewesen als die Druckluftklos heute.
Meiner Meinung nach hauptsächlich wesentlich blöder. Die haben Trinkwasser zum Spülen
genommen. Kein W itz. Ebenfalls nicht besonders witzig ist, dass Max und ich heute maximal
fünf Sekunden telefoniert haben, er ist sonst viel gesprächiger.

Bin seit drei Tagen zurück in der Schule. Vorgestern M ittag gingen dann
plötzlich die Sirenen los, weil die städtischen Wetterexperten vor einem Hurrikan warnten,
der in nur drei Stunden knapp an unserer Stadt vorbeiziehen würde. So kurzfristig kam die
Warnung noch nie, und es war echt beängstigend - und innerhalb von Minuten Chaos pur.
Mama, Papa und ich sind raus aus der Stadt und zu Oma Eva gefahren, denn die hat einen
sturmsicheren Keller. Als Max mich dann abends, während der Sturm über der Stadt war,
nirgendwo in den Evakuierungskellern gesehen hat, ist er voll panisch geworden. Heute
konnten Mama, Papa und ich nach Hause und kaum sind w ir in unsere Straße eingebogen,
kam Max angerannt und sagte, er habe sich in mich verliebt. Bin so glücklich! Kann’s kaum
abwarten, dass die Sommerferien beginnen. Dann kann man zwar vor lauter Hitze gar nicht
mehr raus und wegfliegen kann wegen der C02-Steuer ja nur noch, wer gleich das Flugzeug
dazukaufen könnte - aber egal. Wer w ill schon raus, wenn er mit Max drinbleiben kann?

E rklä ren Sie fo lg e n d e W ö r t e r und e rlä u te rn Sie, w a ru m die D inge 2 0 5 0 nö tig


sind.

Atemschutzmasken Moskitoklatsche • M ultifunktionsklam otten • Druckluftklos •


Evakuierungskeller ®Wetterexperte Wassermarke Kühlsystem

W ie sieh t Ih r Leben im Jahr 2 0 5 0 aus? B eschreiben Sie einen Tag.

Ergänzen Sie.

Oma hat am Telefon ständig erzählt, früher Holland ein Land


und kein Meer gewesen und es in Deutschland Schnee gegeben.

Ergänzen Sie die S ätze und bild en Sie w e ite re S ätze.

Oma hat erzählt, früher


habe man normale Klamotten getragen. • ..... es vier Jahreszeiten gegeben. •
.................... nicht so viele Insekten gegeben. • ...................... es nicht so warm gewesen. •
man Trinkwasser zum Spülen genommen.
6. Beschreiben Sie das Bild und erzäh le n Sie, w as Ihnen zu ihm e in fä llt.
D ie W ö r te r und A u sd rü cke können Ihnen d ab ei h e lfen .

die Arche Noah • aussterben * fliegende Untertasse • die Bibel • die Rettung • die Umwelt
schützen • der Weltuntergang 8 Klimawandel: Trockenheit und Überflutungen * Verlust der
Nahrung • die Folgen der Umweltzerstörung • Umweltkatastrophe

G lo balisierung: a) Lesen Sie das G espräch und setzen Sie die Fragen ein . Es g ib t
z w e i Fragen zu v ie l.

Was können Jugendliche für die Umwelt tun? Was verursacht die Erderwärmung und
den Klimawandel? * Wie sieht unser Planet in 20 Jahren aus? • Schadet oder nutzt die
Globalisierung der Umwelt? Was machst du für die Umwelt? • Was ist Globalisierung?

Zusammenschmelzen der Entfernungen. Alles w ird offener und alle werden mobiler. In der
Zukunft werden immer mehr Leute erkannt haben, dass die Erde hinter dem Horizont nicht
aufhört. Durch die weltweite Vernetzung wird die W elt eins, rückt immer mehr zusammen.

........................................................................................................................................................................
Schädliche Auswirkungen gibt es sicher dadurch, dass die Verkehrsbelastung zunimmt,
wenn man seine neuen Freunde und Lieblingswaren noch weiter um den Globus karren
will.
3

Sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass es auch auf dem Land ordentliche Zug- oder
Busverbindungen gibt, damit nicht alle 18-Jährigen im dritten oder vierten PKW der Familie
zur Disko fahren.
4

Unsere Umwelt w ird sich durch den Treibhauseffekt stark verändert haben. Sie wird
schmutzig, stinkend und mit Ol verseucht sein. Überall Elektrosmog und Handystrahlen.
Ozonloch größer, wärmeres Weltklima. Überbevölkert. Und die Ressourcen werden zu
einem großen Teil verbraucht sein,

b) S tellen Sie e in a n d e r dieselben Fragen.

Ergänzen Sie.

Unsere U m w elt w ird sich durch den Treibhauseffekt stark verändert .


Prognosen: B ilden Sie S ätze.

In 30 Jahren w ird / werden ...


mehrere hundert Millionen Hektar Waldfläche verschwinden • sich der Meerespiegel um
0,5 M eter erhöhen * Tausende Tier-und Pflanzenarten aussterben die Temperaturen um
4 Grad ansteigen

Jugendliche ü b e r G lobalisierung: A u f w en tr e ffe n die fo lg en d en Aussagen zu?


K reu zen Sie an.

Jan Selina Elektra Alex Sonja


Er / Sie freut sich, andere Nationen kennenlernen
zu können.
Er / Sie möchte, dass auch ärmere Nationen
Vorteile von der Globalisierung haben.
Er / Sie meint, die Globalisierung verbessere die
beruflichen Chancen.
Er / Sie kommt aus einem anderen Land.
Er / Sie freut sich über die niedrigen Preise.
Er / Sie hofft, dass die Leute auch über die Folgen
der Globalisierung nachdenken werden.
Er / Sie hofft, dass die Leute durch die
Globalisierung toleranter werden.
Er / Sie möchte eine größere Auswahl haben.
Er / Sie hofft, dass die Unterschiede zwischen
den Nationen verschwinden.
Er / Sie hofft, das man andere Kulturen besser
kennenlernen kann.

F o rm u lie re n Sie m ith ilfe d e r S tic h w ö rte r G ed anken zu den B ild e rn . S chreiben
Sie ü b e r die G lo b alis ie ru n g ein en A u fs a tz (m in d . 1 2 0 W ö r te r ).

Gefahren, Chancen und Folgen der Globalisierung • Industrieländer und Entwicklungsländer9


Kultur und Traditionen • statt Stäbchen m it Gabel • Übergewicht und Hungersnot •
Kluft zwischen Armen und Reichen • A rm ut * Länder der Dritten W elt • die Öffnung der
W irtschaft der internationale Handel
LEKTION 3 - WOHNEN

SCHLUSS-TAKT - EIN JAHR FÜR DIE U M W E L T

D as F r e iw illig e Ö k o lo g is c h e Ja h r: Lesen Sie d e n T e x t. W a s is t la u t T e x t ric h tig ?


(Es g ib t je z w e i r ic h tig e L ö s u n g e n .)

Engagement für die Umwelt zeigen, die eigenen Fähigkeiten testen, Zusammenhänge in
der Natur erfahren: Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) bietet Jugendlichen eine interessante
Möglichkeit, all das zu kombinieren.
Teilnehmen kann jeder, der seine Schulpflicht erfüllt hat und jünger als 27 Jahre ist. Besondere
Schulabschlüsse oder Qualifikationen sind nicht erforderlich. Die Freiwilligenzeit dauert
mindestens sechs, normalerweise jedoch zwölf Monate. Eine Verlängerung auf 18 Monate
ist unter Umständen möglich. Die Jugendlichen erhalten in dieser Zeit ein monatliches
Taschengeld sowie Zuschüsse zu Unterkunft und Verpflegung. Darüber hinaus führt der Träger
die Sozialversicherungsbeiträge ab. Mögliche Einsatzgebiete während des FÖJ sind zum
Beispiel die Biotop- oder Gewässerpflege, Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch
technischer Umweltschutz.

1. Am FÖJ können Jugendliche teilnehmen, die ... .


a) schon das Abitur haben b) nicht mehr schulpflichtig sind c) sich für Ökologie interessieren

2. Man muss . . . .
a) mindestens ein halbes Jahr mitmachen b) eine bestimmte Qualifikation haben c) unter 30
sein

3. Während des FÖJ bekommt man . . . .


a) eine kostenlose Unterkunft b) regelmäßig Geld c) auch etwas Geld für Essen

4. Während des FÖJ . . . .


a) ist man sozialversichert b) kann man auf verschiedenen Gebieten eingesetzt werden
c) kann man auch einen Beruf erlernen

J u g e n d lic h e ü b e r das FÖJ: a) S ehen Sie sich d ie B ild e r a n. W a s d e n k e n Sie, w o


a rb e ite n d ie J u g e n d lic h e n u n d w a s m a c h e n sie?

b) Lesen Sie d ie T e x te ( 1 - 5 ) u n d o rd n e n Sie ih n e n das E nd e ( A - E ) zu .

1 Ich leiste mein Freiwilliges Ökologisches Jahr auf einem


Biolandhof. In unserem Betrieb gibt es eine Mutterkuhherde,
aber auch Schweine werden auf dem Hof gehalten. Daneben
werden auf einer Fläche von ca. 75 Hektar Getreide, Kartoffeln,
Erdbeeren und Feldgemüse angebaut. Feingemüse wird in
Gewächshäusern kultiviert. Die Erzeugnisse werden im eigenen
Hofladen sowie in verschiedenen anderen Läden verkauft.

2 Ich bin jetzt ein Jahr lang in einem Kloster in der Nähe von
Koblenz. Meine Arbeit ist recht abwechslungsreich, weil sie
sich größtenteils nach den Jahreszeiten und dem W etter richtet.
Meistens werden Kräuter angebaut, gepflegt, geerntet, verlesen,
getrocknet, zu Tee vermischt oder zu Salben und Tinkturen
verarbeitet, die dann im hauseigenen Klosterladen verkauft
werden.
SCHLUSS-TAKT - EIN JAHR FÜR DIE U M W E L T

3 Meine Aufgabe im Naturkundemuseum Kassel


ist hauptsächlich die Vorbereitung der zahlreichen
Workshops, die sich m it verschiedenen Themen­
bereichen befassen und sich nach der jeweiligen
Ausstellung richten. Nach drei Monaten habe
ich bereits angefangen, Workshops selbst durch­
zuführen und auch Schulklassen durch die
Ausstellung zu führen. Diese Arbeit erfordert
natürlich Lust an der Arbeit m it Kindern und
Jugendlichen.

4 Meine Aufgabe war zum einen die Beschäftigung


m it der Kulturlandschaft im Naturschutzpark Lüne­
burger Heide. Das konnte heißen, m it Stift, Papier
und Fotoapparat ins Gelände zu gehen und den
Zustand der Eingangstafeln des Naturschutzgebietes
zu ermitteln, Rundwanderwege abzulaufen und
zu kontrollieren oder m it dem GPS-Gerät Flächen
aufzumessen, die für ein Projekt neu hergerichtet
wurden.

5 Der Naturpark „Köbe“ in Sachsen


besteht aus einem bewaldeten
Gelände m it Teich und Abenteuer­
spielplatz. In mehreren Tiergehegen
leben Esel und Ponys, Schafe, Ziegen
und Waschbären. Die Arbeit draußen
in der Natur und vor allem der enge
Kontakt mit Tieren sind genau das
Richtige für mich.

a) Während des FOJ kümmere ich mich um den Park und die darin lebenden Tiere. Ich
bereite das Futter zu und füttere die Tiere. Ich miste die Ställe aus und halte Gehege und
Spazierwege sauber.

b) Neben den museumspädagogischen Aufgaben bin ich auch an Sonderaktionen wie zum
Beispiel der Museumsnacht beteiligt. Hier muss viel organisiert und aufgebaut werden.

c) Im W inter w ird Likör abgefüllt und der restliche Tee gemischt. Außerdem nehmen sich die
Schwestern extra Zeit für mich, um mir Nachhilfe in Kräuterkunde zu geben. Inzwischen habe
ich schon so viel gelernt, dass ich den Gästen Fragen über Heilkräuter beantworten kann.

d) Auch im Büro gibt es jedoch eine Menge zu tun. Von normalen Bürotätigkeiten wie
Scannen, Faxen und Kopieren bis hin zum kreativen Erstellen von Plakaten für die Wanderer
ist alles dabei.

e) Mein Tagesablauf ist sehr abwechslungsreich. Ein normaler Tag beginnt für mich um 8.30
und endet um 17.30. Aber in der Landwirtschaft muss man flexibel sein und Überstunden
in Kauf nehmen. Über den Tag verteilt muss ich die Tiere versorgen, Gemüse pflanzen und
ernten, aber auch Abo-Kisten ausfahren und Läden beliefern.

W ü rd e n Sie gern ein FÖJ machen? Suchen Sie im In te rn e t nach e in er


M ö g lic h k e it und b e ric h te n Sie davon.
L E K T IO N 4

ERN ST D ES LEBENS
TAKT A - SCHULE

„Leben slang lern e n ." a) W a s b e d e u te t das M o tto ? Is t das ein W unsch o d e r eine
N o tw e n d ig k e it? S prechen Sie d a rü b er.

b) W as s p ric h t d a fü r, lebenslang zu lernen? B ilden Sie S ätze.

Bessere berufliche Chancen haben • im Beruf vorankommen » sich den Veränderungen


des Arbeitsmarktes anpassen • fortschrittliche Methoden anwenden • flexibel auf neue
Situationen reagieren • mit der Entwicklung Schritt halten Kenntnisse aktualisieren • geistig
aktiv bleiben • Dialog zwischen den Generationen führen für Neues aufgeschlossen sein
Herausforderungen annehmen Umschulung Arbeitslosigkeit Weiterbildung

Das deutsche S chulsystem : Sehen Sie sich d ie G ra fik an und ergänzen Sie den
T e x t.

In Deutschland können die Kinder ab drei Jahren besuchen. Der Besuch


ist freiwillig. Die Schulpflicht beginnt im Allgemeinen ab dem
. Lebensjahr. Die unterste Stufe
des deutschen Schulsystems ist die Das deutsche Schulsystem
. Sie umfasst Universität, Hochschule, Fachhochschule, Fachschule,
Schuljahre. Abendschulen, betriebliche W eiterbildung

B e ru fs­ B e ru fs ­ G ym ­
Die darauffolgende Sekundarstufe F a ch o be r­ Fachgym ­ 18
a us­ fa c h ­ nasiale
schule nasium
ist in verschiedene Schultypen b ild u n g sch ule O b e rs tu fe

gegliedert. Das Schulsystem ist sehr 1 _ _ t_ J


T T 15
flexibel. Zwischen den Schultypen 10. Klasse
Real­ G e s a m t­ G ym ­
H a u p t­
sind verschiedene Übergänge schule schule nasium
schule
Klassen Klassen Klassen
möglich. Die Regelungen in den Klassen
5 -1 0 5 -1 0 /1 2 5 -1 2
5 - 9 / 10
Bundesländern unterscheiden sich. 11
i ___ I 4 1
Ihren Noten und Berufsvorstellungen
TO 10
entsprechend gehen die Schüler ab G ru n d s c h u le
E 3
Klassen 1 - 4
dem fünften Schuljahr entweder auf
das ..................................................,
K in d e rg a rte n
in die ........................,
(ab 3 Jahren)
die oder die

48
TAKT A - SCHULE

. Das Gymnasium umfasst Schuljahre. Es führt


zum Abitur, das den Besuch einer Hochschule oder Universität ermöglicht. Die Realschule
umfasst die Klassen . Sie wird m it dem M ittleren Bildungsabschluss
beendet. Die Realschule bietet die Möglichkeit, eine Berufausbildung zu beginnen oder nach
zwei weiteren Jahren doch das Abitur zu machen. Auf der Hauptschule verbringt man nur
Jahre, nach denen die meisten eine Lehre beginnen. Es gibt aber noch
weitere Möglichkeiten, den Bildungsweg fortzusetzen. Eine Alternative zu den anderen Schul­
typen ist die Gesamtschule. Die Differenzierung erfolgt nämlich innerhalb dieser Schulform.
Die meisten Gesamtschulen führen bis zum Abitur. Der Schüler bekommt - je nach Leistungs­
stärke - eine Ausbildung, die dem Gymnasium oder den anderen Schulformen entspricht.

Für die Fortsetzung des Bildungswegs gibt es zahlreiche Möglichkeiten: ,

Das Erststudium ist in 12 der 16 Bundesländer gebührenfrei, in 8 Ländern muss auch für das
Zweitstudium nicht gezahlt werden.

D ie Schule in U ngarn: Ergänzen Sie den T e x t und schreiben Sie ihn w e ite r.

Die Grundschule, die acht Schuljahre umfasst, gliedert sich in die Unterstufe (von der
Klasse bis zur Klasse) und die Oberstufe (von der Klasse bis zur Klasse).

An die Grundschule schließt sich nach der Klasse entweder der vierjährige Besuch
einer Berufsschule, einer Fachschule oder der Besuch eines Gymnasiums an, wo man nach der
Klasse das Abitur ablegt. Das Erststudium ist

V erg le ich e n Sie das deutsche Schulsystem m it dem ungarischen.

Es g ib t Unterschiede/ Gemeinsamkeiten, zum Beispiel... / Im Vergleich zu Deutschland ...

Schule in S chw eden: Liv (1 7 ) aus S tockho lm v e rb rin g t ein A u s ta u s ch ja h r in


B e rlin , a) S ag t sie das? M a rk ie re n Sie: Ja (J) o d e r N e in (N )!

Ihre Familie w ohnt jetzt mehr als tausend Kilometer w eit von ihr.
Sie war schon in Argentinien, Kanada und Thailand.
Die Schweden essen weniger Fleisch und Brot als die Deutschen.
In Deutschland leben weniger Vegetarier als in Schweden.
In Schweden redet man die Lehrer m it du an.
In Schweden geht man m it den Lehrern ins Kino.
In Schweden ist die Schulatmosphäre lockerer.
In Schweden braucht man weder für Schulbücher noch für
Programme außerhalb der Schule zu bezahlen.
In Schweden beginnt der Unterricht im Gymnasium erst
um halb 9.

b) B e a n tw o rte n Sie die Fragen nach dem z w e ite n H ö re n .

W er gehört zu Livs Familie? Was genau ist in den schwedischen Schule kostenlos? Was
erfahren Sie über das schwedische Schulsystem? Wie gefällt Ihnen dieses System? Warum ist
es demokratisch?
LEKTION 4 - E R N S T DES L E B E N S

D e r P u n k : a) B e s c h re ib e n Sie d e n A/lann u n d ra te n S ie v o r d e m Lesen, w a s d e r


M a n n v o n B e r u f is t, w ie e r le b t u n d w ie e r d e n k t.

Sein Haar ist grün und gelb, seine Jeans hat Löcher und auf seinem Sweatshirt ist ein
Totenkopf. Außerdem hört er gern laute Rockmusik und trägt Armbänder m it Metallnieten.
Zum Punk wurde er vor Jahrzehnten, um seine Eltern zu schocken, ein Generationen­
konflikt, sagt er. Punk sein wurde für ihn zur Lebenseinstellung, es bedeutet neben
Freiheit und Individualität vor allem, sich für Schwächere, Benachteiligte und gerechtere
Verhältnisse einzusetzen. Er w ill sich
nicht in herkömmliche Schablonen
pressen lassen. Die Toleranz, die er
selbst praktiziert, verlangt er auch
von seiner Umwelt. Er ist Punk aus
Leidenschaft und seine Schüler finden
ihn super.
Ja, seine Schüler, denn dieser Punk ist
Lehrer und zwar ein richtig guter. Herr
Matthias Isecke-Vogelsang unterrichtet
nun seit über dreißig Jahren Deutsch,
Geschichte und Religion und seit 2004
ist er Direktor einer Schule in einem
Lübecker Problemviertel. Viele Schüler
kommen hier aus Problemfamilien oder haben einen Migrationshintergrund. Da fragt man
sich, ob ein Punk der richtige Schulleiter für solche Schüler ist, die Schwierigkeiten m it der
Integration haben. Sie meinen, einen besseren Direktor kann es hier nicht geben. „Er ist
der beste Lehrer, den ich je hatte. Seine Frisur und Klamotten? Scheißegal. Er macht tollen,
spannenden Unterricht und ist an der Schule total beliebt", meint eine Schülerin. Und das
meinen auch die meisten Eltern. „M an sieht, dass er m it absoluter Leidenschaft Lehrer
ist“, begeistert sich eine M utter und fügt hinzu: „Er verm ittelt den Kindern Neugierde und
Freude am Lernen. Das brauchen sie, dann kommen sie auch nicht auf dumme Gedanken.“
Herr Isecke-Vogelsang, der seit über 30 Jahren m it derselben Frau verheiratet und Vater
von drei Kindern ist, macht viel für soziale Gerechtigkeit. Gemeinsam m it seiner Frau, die
ebenfalls eine leidenschaftliche Pädagogin ist, engagiert er sich seit Jahren ehrenamtlich im
Kirchenkreis, bei der Volkshochschule und beim Deutschen Roten Kreuz.

b) K a n n m a n d a r ü b e r im T e x t lesen? M a r k ie r e n S ie: Ja (+) / N e in ( - ) .

seine Lebensphilosophie Zukunftsperspektive sein Familienstand


soziale Aktivitäten sein Aussehen Freizeitaktivitäten soziale Probleme

c) E rk lä re n Sie fo lg e n d e W ö r t e r u n d A u s d rü c k e .

sich für Schwächere, Benachteiligte und gerechtere Verhältnisse einsetzen Problemviertel


Problemfamilie einen Migrationshintergund haben viel für soziale Gerechtigkeit machen
sich ehrenamtlich engagieren

W o n a c h w ü rd e n Sie M a t t h ia s Is e c k e -V o g e ls a n g fra g e n , w e n n S ie m it ih m e in
In te r v ie w m a c h e n w ü rd e n ?
TAKT A - SCHULE
___ ......... ■■ ■■ . . .

D a rf ein S c h u lle ite r so aussehen? D is k u tie re n Sie d a rü b e r und fü h re n Sie


A rg u m e n te d a fü r bzw . dagegen an.

B eschreiben Sie den „id e a le n “ Lehrer: W e lc h e E igenschaften und Fähigkeiten


sind fü r Sie w ichtig? W o m it k ö n n te n Sie die A u fzä h lu n g noch ergänzen?

tolerant geduldig s hält Disziplin verständnsivoll hat Fachkenntnisse • gibt gute Noten •
hübsch a hilfsbereit • gerecht * hat keine Vorurteile • hat Sinn für Humor,

Ich halte es fü r wichtig, dass ... Bei m ir zählt, dass ein Lehrer . .. Eine große Rolle spielt, . ..

Lesen Sie ein en A u s s c h n itt aus ein em In te rv ie w m it dem S c h u lle ite r und
sprechen Sie d a rü b er, ob Sie seine Schule gern besuchen w ü rd e n . W ie w ü rd e n
Sie ihn als L eh rer und S c h u ld ire k to r c h a ra k te ris iere n ? E n ts p ric h t e r dem Bild
des id ealen Lehrers?

Herr Isecke-Vogelsang, was machen Sie, wenn einer Ihrer Schüler zu spät kom m t?
Isecke-Vogelsang: Ich setze mich m it ihm zusammen und mache ihm klar, dass es so
nicht geht. Pünktlichkeit ist eine Sache, die im Zusammenleben wichtig ist.

Sie sind also streng?


Isecke-Vogelsang: Es gibt einen Unterschied zwischen streng und konsequent. Strenge
bedeutet, Regeln durchzudrücken, egal, ob die Schüler sie verstehen. Das lehne ich ab.
Ich mache Deals. Ich vereinbare m it dem Lehrerkollegium einige wichtige Grundregeln
des sozialen Zusammenlebens. Dann achte ich schon darauf, dass die auch eingehalten
werden.

Welche Regeln stehen denn sonst so a u f der Schulordnung?


Isecke-Vogelsang: ... ich war zuvor zwanzig Jahre lang an einer Grund- und Hauptschule.
Dort gab es fünf Grundregeln. Zum Beispiel: Konflikte werden ohne Gewalt ausgetragen.
Das fand ich gut. Punk bedeutet für mich nicht, dass es gar keine Regeln geben darf,
sondern, dass jeder seine Fähigkeiten und Möglichkeiten, für die er als Person steht,
ausleben kann. Ich bin sehr für Freiheit. Aber für die Freiheit von allen.

W a s sind d ie w ic h tig s te n Regeln in Ih re r Schule? W a s w ä re n die fü n f


G ru n d re g eln des sozialen Z u s am m e n le b en s in Ih re r Schule, w en n
Sie S c h u ld ire k to r(in ) w ären?

W a s w ü rd e n Sie e rla u b e n b zw . v erb ie te n ? W ie w ü rd e n Sie fo lg e n d e P ro b lem e


behandeln?

während des Unterrichts essen und trinken • jeden Tag zu spät kommen • keine
Hausaufgaben machen Klausur vom Nachbarn abschreiben * während des Unterrichts
telefonieren und simsen * in den Pausen rauchen • lila Haare und Piercing tragen * die
Schule schwänzen • schwächere Schüler prügeln / auslachen / mobben, ...

erlauben * uerbieten • zulassen • tolerieren • bestrafen • unter Druck setzen • besprechen


TAKT B - DAS S T U D IU M

E r ö r te r n Sie zu z w e it d ie F ra g e n : a) W a ru m m ö c h te n Sie ( n ic h t) s tu d ie re n ?

Es g ibt dann mehr Zukunftsmöglichkeiten . .. Meine Eltern haben mich mot i ui er t . . .


Ich möchte mich weiterentwickeln . . . . Ich habe bessere Chancen, wenn . . . .

b) W a s w ä re ih r T ra u m s tu d iu m / T ra u m b e ru f?
Ich möchte mich um einen Studienplatz an der ... Universität / Hochschule bewerben, w e i l . ..
Da ich mich fü r ... interessiere, ... Ich habe Interesse an ... , deshalb ...

Das e rs te S e m e s te r: Lesen Sie das U n i-T a g e b u c h v o n E ve lyn u n d o rd n e n Sie d e n


A b s ä tz e n d ie U n t e r tit e l z u .

Lernen macht hungrig • Prüfungsstress Der erste Tag an der Uni • Erste Bekanntschaften
Raus von zu Haus • Der Startschuss 6 Endlich drin • Das erste Referat6 In der Bibliothek •
Vorlesungsbeginn

lj
Pünktlich zu meinem Geburtstag bekomme ich den Zulassungsbescheid ins Haus. Die
Wochen des Wartens auf einen Studienplatz sind endlich vorbei. Zehn Bewerbungen hatte ich
losgeschickt, jetzt steht es also fest: Ich gehe nach Trier.

2
An einem dunklen Oktobermorgen starte ich mit meinem Vater, meiner Schwester und einem
voll beladenen Anhänger in Richtung Trier. Dass ich tatsächlich ausziehe, wird mir erst später
klar. Noch fühle ich mich, als ob ich mit viel zu viel Gepäck in den Urlaub fahren würde. Die
Wohnungssuche war nervig, aber dann hab ich sie doch gefunden, meine Wunsch-WG: zwei
Mädchen, vier Jungs, Altbau in der City, 25 Quadratmeter, bezahlbar.

Ich komme mir vor wie ein doofer Touri, weil ich den ganzen Tag mit einem Gebäudeplan
durch die Gegend laufe. Ich kann mir einfach nicht merken, wo Hörsaal 7 und Raum A 22
liegen. Immerhin: Die hundert planlosen Gesichter der anderen Erstsemester* geben mir das
beruhigende Gefühl, nicht die Einzige zu sein.
* Semester - 1. Studienhalbjahr 2. Student eines Semesters (Studentensprache)
TAKT B - DAS S T U D I U M
• M BBW W ü ^ B W IM H W 1 ^ — ■

„Und was studierst du?" Diese Frage höre ich an diesem Abend bestim mt 25-mal und stelle
sie mindestens so oft selbst. „Erstsemester-Kneipentour“ nennt sich das und bedeutet nach
vier Stunden: zehn neue Namen und Nummern in meinem Handy. Ob mir morgen noch die
Gesichter dazu einfallen, weiß ich nicht.

„Einführung in die Medienwissenschaft" steht heute auf dem Stundenplan - meine erste
Vorlesung. 200 Leute im Hörsaal, dicht an dicht auf harten Sitzbänken. Ich schreibe die erste
halbe Stunde fleißig mit, bis mir der Junge zu meiner Rechten mitteilt, dass ich mir die Folien
der Präsentation auch im Netz runterladen kann. Also verbringe ich den Rest der Zeit damit,
nach bekannten Gesichtern in den unteren Reihen Ausschau zu halten. Kenne ich den Typ in
der zweiten Reihe nicht von der Kneipentour?

6j
Gegen M ittag treibt mich mein knurrender Magen Richtung Mensa. Erstaunlich, was man hier
für 1,95 Euro alles bekommt: Salat oder Suppe vorweg, Hähnchenschenkel m it Gemüse und
zum Nachtisch Ananasquark. Während ich fürs Essen anstehe, tippen mir von hinten ein paar
Leute aus meinem Seminar auf die Schulter. Am Ende hab ich nicht nur endlich mein Essen,
sondern auch eine Verabredung für den nächsten Abend.

„Popmusik im Radio" lautet mein Thema. So lebensnah hatte ich mir das Studium gar nicht
vorgestellt. Meine Oma würde antworten: „Kind, dafür musst du doch nicht studieren!" Na ja,
anscheinend schon.

Es gibt tatsächlich Leute, die ganze Bücher über Popmusik geschrieben haben -
wissenschaftlich fundiert, versteht sich. Im Lesesaal herrscht absolute Ruhe. W ie soll ich hier
nur was finden? Als ich Stunden später endlich die gesuchten Bücher in den Händen halte, ist
das wie ein kleiner Sieg.

Das Semester neigt sich dem Ende zu, die ersten Klausuren stehen an. Jetzt heißt es erstmal
büffeln. Verzichte auf Kneipentouren und andere Erstsemester-Attraktionen. Man studiert ja
schließlich auch noch nebenbei.

10
Uff, die Klausuren sind geschafft. Bald fangen die Semesterferien an. Michael, der m it mir
im Seminar sitzt, lädt mich zu seinem Geburtstag ein. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl
dazuzugehören. Vielleicht unternehmen w ir ja noch mal was zusammen - im nächsten
Semester.

j j j W a s is t ric h tig (R ), w as is t falsch (F)?


R F
a) Evelyn hat sich an mehreren Universitäten um einen Studienplatz beworben.
b) Während ihrer „Erstsemester-Kneipentour" konnte sie den Namen die
Gesichter nicht zuordnen.
c) Bei ihrer ersten Vorlesung hat sie einen Jungen kennengelernt.
d) Während ihrer ersten Prüfungszeit ist sie nicht ausgegangen.
e) Sie hat die Prüfungen abgelegt.
LEKTION 4 - E R N S T DES LEBE NS
ll ir r i iin - in . i- — 1f r i r ' i lurirrr,— - ' in i . n P ^ ' n n i n r r r -

W e lc h e r S a tz b e d e u te t e tw a s anderes?

1. „Pünktlich zu meinem Geburtstag bekomme ich den Zulassungsbescheid ins Haus." Sie hat
an ihrem Geburtstag erfahren, dass sie... .
a) ein Zimmer in einer WG bekommen hat b) an der Uni aufgenommen wurde c) einen
Studienplatz bekommen hat

2. Die Wochen des Wartens auf einen Studienplatz sind endlich vorbei.
a) Man braucht nicht mehr auf die Entscheidung zu warten, b) Der Traum vom Studium hat
sich erfüllt, c) Es lohnte sich, auf einen Studienplatz zu hoffen.

3. Ich komme mir vor wie ein doofer Touri, w e il...


a) Ich fühle mich, wie ... b) Ich treffe mich mit einem ... c) Ich habe das Gefühl, dass...

4. Die hundert planlosen Gesichter der anderen Erstsemester geben mir das beruhigende
Gefühl, nicht die Einzige zu sein.
a) Alle Erstsemester haben einen Plan bekommen, um sich orientieren zu können.
b) Die Erstsemester waren die Einzigen, die man beruhigen musste, c) Die anderen
Erstsemester waren genauso hilflos wie Evelyn, was sie beruhigte.

5. Uff, die Klausuren sind geschafft.


a) Man hat m it den Klausuren angefangen, b) Die Klausuren sind gelungen, c) Die Klausuren
wurden bestanden.

S tu d iu m in D eu tsch lan d : Lesen Sie d ie Fragen b zw . A n tw o rte n und ordnen Sie


sie e in a n d e r zu. Es g ib t z w e i Fragen zu v ie l.

1. W ie ist das Studium in Deutschland aufgebaut?


2. W ie bewerbe ich mich an den Universitäten?

3. W ie gut muss mein Deutsch sein, damit ich in Deutschland studieren kann?
4. W ie viel darf ein ausländischer Student arbeiten?
5. W ie teuer ist der Lebensunterhalt?

6 . Wie kann ich mein Studium in Deutschland finanzieren?


7. Muss man in Deutschland Studiengebühren zahlen?

A Jeder Studierende braucht mindestens 600 bis 700 Euro pro Monat, zum Beispiel für Miete,
Krankenversicherung, Fahrtkosten, Lebensmittel.
B Das Sprachniveau sollte Anfang Oberstufe (also zwischen B2 und CI) sein. Für dieses
Niveau braucht man normalerweise mindestens 500 Stunden Deutschunterricht.

C Es gibt viele Stiftungen (privat, politisch, kirchlich), die Stipendien für ausländische
Studierende anbieten.
D Die Regelstudienzeit deutscher Studiengänge beträgt 8-12 Semester. Das Studium gliedert
sich in Grundstudium und Hauptstudium.

E Normalerweise muss man nur ein Bewerbungsformular ausfüllen.


TAKT B - DAS S T U D I U M

El S tu d e n te n s te lle n ih re S tu d ie n fä c h e r v o r: a) Lesen Sie d ie T e x te u n d o rd n e n


Sie d e n d re i S tu d e n te n je z w e i T e x te zu .

A Was sollte man fü r dieses Studium „m itbringen“?


* Grundvoraussetzungen sind ein gutes Gedächtnis sowie eine gute sprachliche
Ausdrucksfähigkeit. Außerdem sollte man Interesse an Politik und Gesellschaft
haben. Dieses Studium ist jedem zu empfehlen, der Diskussionen liebt und
gern argumentiert. Die Fähigkeit, „Kleinigkeiten" präzise zu erkennen und über
sie zu diskutieren, ist von großer Bedeutung.

B Wann und warum hast du dich fü r deinen Studiengang entschieden ?


Ich habe die Entscheidung erst kurz vor dem Abi getroffen. Für mich war klar,
dass es etwas mit Naturwissenschaften zu tun haben sollte und ich war zwischen
M a xim ilian stu d ie rt verschiedenen Studiengängen hin- und hergerissen. Letztendlich habe ich
M edizin mich dann aber für der Arztberuf entschieden, weil ich
denke, dass er sowohl spannend als auch sinnvoll ist.

C Was ist das Besondere an deinem Studiengang?


Mein Studium verbindet Informatik mit Psychologie. Ziel ist es, Schnittstellen
zwischen Mensch und Maschine zu verbessern. Das kann zum Beispiel
die Gestaltung von Fahrkartenautomaten sein oder die Entwicklung neuer
iPhones.

D Wem würdest du das Studium empfehlen?


Ich würde das Studium allen empfehlen, die sich für die Abläufe im
menschlichen Körper interessieren und später mal einen recht sicheren Lara h a t den Studiengang
Arbeitsplatz haben möchten. Es wäre auch gut, wenn man beim Anblick von „M ensch - C o m p u te r-
Blut nicht gleich ohnmächtig wird. Systeme" g e w ä hlt

E Wie gefällt dir dein Studium ?


Ich liebe es. Es ist nämlich überhaupt nicht „trocken“. Danach wird man immer
gefragt - obwohl es einen Praxisbezug wie wohl kein anderes Studium hat! M ir
gefällt besonders das Zivilrecht, das Streitigkeiten zwischen Privatleuten regelt.

F Was m otivierte dich, diesen Studiengang zu wählen ?


Ich habe vorher ein Semester Mathe studiert und war damit nicht richtig
glücklich. Was mir am Studium jedoch gefallen hat, waren meine Wahlkurse
Informatik und Psychologie. Dann habe ich diesen Studiengang entdeckt
und war mir ziemlich schnell sicher - das ist es. Und bis heute habe ich die
Jonas stu d ie rt Rechts­
Entscheidung nicht bereut, ich habe großen Spaß am Studieren.
w issenschaft (Jura)

b) Z u w e lc h e m S tu d iu m d e r d re i h ä tte n Sie L u st? B e g rü n d e n S ie Ih re A n t w o r t .

mm— Sagen Sie es a n d e rs .

sich entscheiden -5» die Entscheidung

E rg ä n z e n Sie u n d b ild e n Sie S ä tze .

fragen -5 * die Frage ...... , ........................... -> • eine Wahl treffen,


.............................. A ntw o rt , jm dm . das Versprechen geben
, Vorbereitung treffen - 5 » ..............................
LEKTION 4 - E R N S T DES L E B E N S

TAKT C - ARBEITSW ELT

S tu d e n te n jo b : a) B eschreiben Sie die B ild e r und ra te n Sie, w as fü r einen Job die


S tu d e n te n m achen, b) Lesen Sie die T e x te und besprechen Sie, w elch e A rb e it
Sie am lieb s te n m achen w ü rd e n .

„Mein Job ist auf den ersten Blick ungewöhnlich: Einmal


in der Woche gehe ich für eine Stunde in einen Kinder­
garten und führe mit den Kindern spielerisch naturwissen-

t
? 'S * schaftliche Experimente durch. Ich habe viel Spaß bei
meinem Job, der Humor von Kindern ist ganz unverfälscht -

_______„ J R 'i ihre spontanen Antworten si


Beispiel ging es in einem Experiment um den Wasserdruck.
W ir haben in einen Eimer zwei Löcher gebohrt, die die
Kinder mit Buntstiften wieder haben zustopfen müssen.
Dann haben w ir Wasser in den durchlöcherten Eimer
gekippt und die Stifte rausgezogen. Die Kinder haben
gestoppt, wie viele Sekunden vergehen, bis eine bestimmte Menge Wasser aus dem Eimer geflossen
ist. Auf die Erklärung, warum das Wasser aus dem unteren Loch schneller fließt, sind sie fast allein
gekommen: Es liegt am Druck."

„Seit einem Jahr arbeite ich schon als Mystery-Shopper für ein
Marktforschungsinstitut. Bei uns rufen Firmen an, wenn sie das Verhalten
ihrer Mitarbeiter testen wollen. Ich schlüpfe dann in die Rolle eines Kunden
und sehe mir an, wie freundlich das Personal oder wie nett die Atmosphäre
ist. Das ist eine lockere Art, neben meinem Studium an der Uni Geld zu
verdienen. Bei einem meiner ersten Aufträge war ich ein Hundebesitzer,
der für seinen Liebling Futter kaufen wollte. Ich habe überprüft, ob die
Mitarbeiter im Supermarkt als Erstes das Hundefutter des Herstellers
empfehlen, mit dem der Laden einen entsprechenden Vertrag hat. Der
Job macht echt Spaß. Bei einem Casino-Test habe ich sogar einen Freund
mitbringen dürfen. W ir haben Geld für Spiele bekommen und haben
uns amüsieren sollen. Allerdings habe ich ständig auf die Toilette gehen
müssen, um heimlich den Testfragebogen auszufüllen."

„Unsere Freunde haben sich kaputt gelacht, als w ir ihnen von


unserer Idee erzählt haben. M it einer Hüpfburg-Vermietung
Geld verdienen? Das konnte sich niemand vorstellen. W ir
haben es trotzdem ausprobiert - und es hat geklappt. Die
erste Hüpfburg haben w ir von unseren Ersparnissen gekauft
und im Internet angeboten. Schon nach kurzer Zeit hatten
w ir so viele Aufträge, dass w ir die Einnahmen investieren
konnten. Mittlerweile umfasst unser Repertoire fünf
Hüpfburgen, einen Riesenkicker und eine Plastikkuh zum
Wettmelken. Partyzelte und Biertischgarnituren kann man
ebenfalls bei uns mieten. Unsere Agentur „Verleih-ER" ist ein
absolutes Saisongeschäft. Im Sommer können w ir uns vor Aufträgen kaum retten, im Winter haben w ir
fast gar keine Anfragen. Das bedeutet, dass w ir in den Sommermonaten fast durchgehend arbeiten. Von
April bis September sind w ir jedes Wochenende unterwegs, teilweise von 6 bis 24 Uhr.“
TAKT C - ARBEITSWELT

W e r k ö n n te das sagen? Tobias (T ) / B en jam in (B ) o d e r N ik la s (N )?

Es gibt nichts Besseres, als sein eigener Chef zu sein und damit Geld fürs Studium zu
verdienen. Pro Stunde bekomme ich zwölf Euro, inklusive der Vorbereitungszeit brauche
ich etwa vier Stunden für eine Sitzung. Im Sommer ist an große Feiern oder sogar
Urlaub nicht zu denken. Ich finde, man kann nicht früh genug anfangen, Kinder für
naturwissenschaftliche Phänomene zu begeistern. Das Tolle ist: Ich kann mir aussuchen,
wann und welche Aufträge ich annehme. Für mich ist die Arbeit wie ein pädagogisches
Experiment. Ab nächstem jahr wollen w ir freie M itarbeiter einstellen.

Ergänzen Sie

Bei einem Casino-Test habe ich sogar einen Freund mitbringen .

Form en Sie die Aussagen von B enjam in um .

a) Einmal musste ich ein Fitnessstudio testen. Einmal habe ich


b) Ich musste mich m it einem ausgedachten Namen anmelden und sollte eine fiktive
Bankverbindung angeben, c) Dann konnte ich mir das Studio ansehen. d) Ich durfte auch ganz
viele naive Fragen stellen.

m B eru fe: a) Zu w elc h e m B e ru f h ä tte n Sie (k e in e ) Lust?

b) W ä h le n Sie einen B e ru f aus und beschreiben Sie ihn. D ie and eren ra te n ,


w o rü b e r Sie sprechen.

... beschäftigt sich m it... . . . ist zuständig dafür, dass..


... ist verantwortlich dafür, dass... ... hat die Aufgabe...

“M o J e ra ic r / -i<t
qJCq.MdniM s /
Text: Zntderlbksikr / -
¡¿JCamerafrau Text:
Text: Text:
Text:

i / <®/ / **i§ > %saßianrzia§§isien{ / -m


§TUMMQh / ©TUMWOMatx
Text: Text: _ Text:
Text: &r&M.(£ebfixlhrtr / - M t
Text:

c) H ö ren Sie z w ö lf B erufsbeschreibun gen und ord n en Sie sie den B ild ern zu.
Z w e i T e x te lassen sich n ic h t zu o rd n e n .
LEKTION 4 - E R N S T DES L E B E N S

A n fo rd e r u n g e n f ü r B e ru fe : E rk lä re n S ie d ie W ö r t e r / A u s d rü c k e u n d o rd n e n Sie
sie d e n B e ru fe n zu .

B elastbarkeit gepflegtes Erscheinungsbild Zielstrebigkeit Flexibilität


Fremdsprachenkenntnisse Teamfähigkeit logisch-analytisches Denken mathematisches
Verständnis Problemlösungsfähigkeit technisches Verständnis Geduld kaufmännisches
Verständnis Organisationsfähigkeit Planungsfähigkeit Präsentationsfähigkeit
Kontaktfreude Kompromissbereitschaft Kritikfähigkeit

Unter Belastbarkeit versteht man, dass man Anstrengungen und Stress uerträgt. / Belastbarkeit
bedeutet, dass ... Ein Stuntman muss zum Beipiel belastbar sein, da er Gefährliches macht.

W a s p a sst? a) O rd n e n Sie z u . b) W e lc h e F ä h ig k e ite n s in d f ü r Ih re n T r a u m b e r u f


w ic h tig ?

1. Merkfähigkeit a) guter sprachlicher Ausdruck


2. Kontaktfähigkeit b) Ideenreichtum
3. Kommunikationsfähigkeit c) Fähigkeit zu logischem Denken
4. Konzentrationsfähigkeit d) Einfühlungsvermögen
5. Kombinationsfähigkeit e) körperliche Fitness
6. Körperkraft f) gutes Gedächtnis
7. Kreativität g) Aufmerksamkeit

D e r K o c h : a) E r ö r te r n Sie v o r d e m H ö re n d ie V o r te ile u n d N a c h te ile des B e ru fs .


H ö re n Sie e r s t d a n n d e n T e x t u n d fü lle n S ie d ie T a b e lle aus.

Vorteile Nachteile
1
2
3
4
5

b) W a s is t ric h tig ?

1. „Beim Erfinden von Speisen kann man sich kreativ so richtig austoben."
Man kann bei der Arbeit . . . .
a) vielseitig sein b) der Phantasie freien Lauf lassen c) wütend sein

2....... an Abwechslung mangelt es wahrlich nicht."


Man kann . . . .
a) Unterhaltung finden b) die Arbeit wechseln c) abwechselnd arbeiten und sich ausruhen

3. „... wenn dann noch Kellner nerven, weil sie mal wieder etwas Falsches bestellt haben und
w ir Köche das Ganze möglichst schnell ausbügeln müssen ..."
Man muss ... , wenn die Kellner etwas Falsches bestellt haben.
a) es korrigieren / es wiedergutmachen b) schnell ein neues Gericht zubereiten
c) um Verzeihung bitten
TAKT C - ARBEITSWELT

D ie Z u k u n ft d e r A rb e it: a) Besprechen Sie vor dem Lesen, w as Ihnen


sp o n tan zu den S tic h w ö rte rn e in fä llt, b) W a s fü r V erä n d e ru n g e n sind fü r die
A rb e its z e it zu e rw a rte n ?

Arbeitszeit Arbeitsort M obilität Globalisierung

Heute w ird der flexible und mobile Arbeitnehmer


gesucht. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für
flexible Organisationskonzepte und verabschieden sich
von festen Schreibtischen und geregelten Arbeitszeiten.
Physische Anwesenheit verliert an Bedeutung, ständige
Erreichbarkeit wird dafür umso wichtiger. Die Grenze
zwischen Arbeit und Freizeit löst sich auf. Wenn Iris
Kirsch von ihrem Arbeitsplatz spricht, meint sie damit
keinen konkreten Ort, sondern ihr schwarzes Notebook.
Es ist ihr Kommunikationsmittel und ihr Gedächtnis. Wo
es ist, kann sie ihre Arbeit als Pressesprecherin für IBM
Norddeutschland erledigen - egal, ob in der Hamburger
Firmenzentrale, zu Hause im W ohnzimmer oder auf dem
Flughafen. »Die M itarbeiter wählen ihren Arbeitsplatz
danach, wo die Arbeit gerade am sinnvollsten zu
erledigen ist«, sagt sie.
M it Kunden und Kollegen ist sie virtuell verbunden.
Telefongespräche und E-Mail-Verkehr werden
automatisch an ihr Notebook weitergeleitet. Wo sie den
Anruf entgegennimmt oder die Mail beantwortet, merkt
der Gesprächspartner gar nicht. Dokumente werden
Anna Kirchner,
nicht mehr ausgedruckt, sondern nur noch in der
Pressesprecherin für IBM
Firmendatenbank gespeichert.
Schon 1999 hatte sich IBM als erstes Großunternehmen
von Papier und festen Schreibtischen verabschiedet. Statt im Büro und beim Kaffee
treffen sich die engsten Kollegen seitdem im Chatroom der Firma. »Wir tauschen uns auch
in Blogs aus«, sagt Iris Kirsch. »80 Prozent der Kommunikation wickele ich über Instant
Messaging ab.«

W a s passt? O rd n e n Sie zu und bilden Sie S ätze.

physische Anwesenheit verliert an Bedeutung telefonieren


sich von festen Schreibtischen verabschieden es gibt keine feste Arbeitszeit
den Anruf entgegennehmen es gibt keinen Arbeitsort mehr
die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit löst sich auf man muss nicht da (im Büro) sein

EE2 D ie A rb e its w e lt m orgen und gestern: V erg leich en Sie.

Während früher die Arbeitnehmer ... In der Zukunft werden alle . . .

W ie w ü rd e es Ihnen g e fa lle n , ganz fle x ib e l, ohne g e reg e lte A rb e its z e it zu


a rb eite n ? S am m eln Sie A rg u m e n te d a fü r (P ro ) und dagegen (K o n tra ).

Pro: sein, / Kontra: soziale Kontakte, verlagern &ic.h in* Internet,


LEKTION 4 - E R N S T DES L E B E N S

SCHLUSS-TAKT - SCHÜLER-BUSINESS

„Unsere eigene Firm a": W a s denken Sie, w orum geht es im Text?

Jeden Schultag während der großen Mittagspause von 13:05 bis 14:00 Uhr hat das Bistro
Paula an der Paul-Gerhardt-Schule im bayerischen Kahl geöffnet. Geführt w ird das Bistro
von 20 Schülerinnen und Schülern.
Auch die 15-jährige Stella engagiert sich in der Schülerfirma. Sie besucht die 9. Klasse
und hilft im Rahmen ihres Wahlpflichtfachs „Betriebswirtschaftliche Übungen" (BWÜ) im
Bistro mit. „Es macht Spaß, in unserer eigenen Firma Getränke und Snacks an Schüler,
Eltern oder Lehrer zu verkaufen“, erzählt Stella, die jeden Montag im Bistro arbeitet. „Kurz
bevor w ir öffnen, bauen w ir die Kasse auf und legen die Zutaten zurecht, m it denen w ir
für unsere Kunden belegte Brötchen und Sandwiches
zubereiten."
Während der Öffnungszeit sind die Aufgaben im
Bistro klar verteilt: „Eine Person ist an der Kasse,
zwei arbeiten in der Küche. Die vierte Person
leitet die Bestellungen an die Küchenmitarbeiter
weiter und holt das fertige Essen aus der Küche“,
erklärt Stella. Bevor die Schülerinnen und Schüler
nach dem Bistrodienst nach Hause oder zum
Nachmittagsunterricht gehen, räumen sie auf,
putzen Küche und Gastraum und kontrollieren den
Bestand an Lebensmitteln. Reichen die Vorräte
nicht mehr aus, geben die jugendlichen ihren drei
Betreuungslehrkräften Bescheid, denn diese erledigen
den Einkauf.
Im wöchentlichen BWÜ-Unterricht plant Stella
gemeinsam mit ihren Klassenkameradinnen und
-kameraden die nächsten Verkaufstage. Im Unterricht
überlegen die Schüler auch, ob neue Produkte
verkauft oder bestehende Angebote aus der
Speisekarte gestrichen werden sollen. „Außerdem
legen w ir gemeinsam die Preise für unsere Ware
fest, erledigen die Abrechnung und rechnen unsere
Einnahmen aus“, fügt Stella hinzu.
Die Schülerfirma macht sogar Gewinn: In den letzten
Schuljahren haben Stella und ihre Mitschüler jeweils 500 bis 600 Euro erwirtschaftet. Das
Geld investieren sie in ihren kleinen Betrieb: „W ir haben Sofas und neue Küchengeräte
gekauft und unsere Kaffeemaschine reparieren lassen“, sagt Stella.
Die Arbeit im Café und vor allem die kaufmännischen Tätigkeiten gefallen Stella gut.
Auch ihre Stärken konnte sie ausbauen: „Durch die M itarbeit habe ich vor allem meine
Teamfähigkeit verbessert, weil w ir hier eng Zusammenarbeiten und uns gut absprechen
müssen“, findet die Schülerin. Nach ihrem mittleren Bildungsabschluss w ill sie eine
Ausbildung im kaufmännischen Bereich absolvieren.
Sobald sie einen passenden Beruf für sich gefunden hat, wird sich Stella bewerben. „In der
Bewerbung gebe ich meine Erfahrungen aus der Schülerfirma an", sagt sie. „Dadurch zeige
ich, dass ich einsatzbereit bin und schon kaufmännische Aufgaben ausgeführt habe. Das
kommt bei den Ausbildungsbetrieben bestim mt gut an.“
SCHLUSS-TAKT - SCHÜLER-BUSINESS

Fassen Sie den T e x t m ith ilfe d e r S tic h w ö rte r zu sam m en .

Öffnungszeit Aufgabenteilung im Bistro Aufgaben vor der Öffnung • Aufgaben nach dem
Schließen • Investitionen • Die Zukunftspläne von Stella • Zahl der M itarbeiter ®Angebot
Aufgaben während der Öffnungszeit • Profit Was die Arbeit Stella bringt

S c h ü le rfirm e n : In w e lc h e r F irm a w ü rd e n Sie am lieb sten a rb eiten ?

Die Jungen der Schülerfirma


reparieren in der Fahrradwerkstatt


der Schule die defekten Räder
ihrer Mitschüler. Sie kaufen auch
gebrauchte Fahrräder, erneuern
sie und verleihen sie kostenlos an

Kosmo Girls nennen sich die


Schülerinnen, die freitags ihren
Mitschülern Haar- und Nagelpflege
anbieten. Höchstens 1,50 Euro
verlangen sie dafür.

S am m eln Sie im In te r n e t In fo rm a tio n e n ü b e r eine deutsche S c h ü le rfirm a und


b e ric h te n Sie ü b e r sie (G rü n d u n g , P ro fil, Z a h l d e r M ita r b e ite r , G e w in n , Preise,
V e rte ilu n g d e r A rb e it).

G esch äftsp lan : B ilden Sie K le in g ru p p en und besprechen Sie, w as fü r eine


F irm a Sie gern grü n d en w ü rd e n . M a c h e n Sie ein en G es c h ä fts p lan , fü r den Sie
fo lg e n d e Fragen besprechen:

(1) Die Geschäftsidee: Was ist das Besondere an unserer Idee?


(2) Die Gründer und die Aufgaben: Wer macht was?
(3) Die W ettbewerbssituation: W ie sieht es m it der Konkurrenz aus? (Z. B.: Sie wohnen
in einem Wohnviertel, in dem es bereits drei Diskos gibt. Wollen Sie dann dort eine vierte
aufmachen?)
(4) Marketing: Was planen Sie: Flyer ausdrucken (W ie viele? Zielgruppe? Wie?) Online­
Marketing, Facebook oder ... ?
(5) Die Finanzplanung: Wie viel Geld haben Sie auf dem Konto? W oher wollen Sie Geld
bekommen? Fremdkapital: Wollen Sie privat Geld leihen oder einen Bankkredit beantragen?
Auflisten der Kosten: Miete, Einrichtung, Gehalt
(6) Zukunftsaussichten: Hoffnungen und Erwartungen
W IE D E R H O L U N G DER LE K TIO N EN 1 - 4

El L e b e n in d e r W G : a) W a s f ä l l t Ih n e n
z u m B ild ein?

b) B e s p re c h e n Sie d ie F ra g e n : W a ru m
g ib t es in e in e r W G o f t K o n flik te ?
(Z u m B e is p ie l: v e rs c h ie d e n e
L e b e n s g e w o h n h e ite n , ...) W ie k ö n n te n
d ie s e K o n f lik t e g e lö s t w e rd e n ?
W ie is t d ie id e a le W G -K o m b in a tio n ?
(Z u m B e is p ie l: g e s c h le c h tlic h
e in h e itlic h e W G : n u r F ra u e n o d e r n u r
M ä n n e r o d e r e h e r „ g e m is c h t" ? )

c) B ild e n S ie V ie r e r g r u p p e n u n d
v e r te ile n Sie d ie R o lle n k a r te n .
(D ie W G b e s te h t aus v ie r P e rs o n e n ,
d ie e ig e n tlic h g a r n ic h t z u e in a n d e r
passe n u n d sich a u ch n ic h t le id e n
k ö n n e n .)

Alex is t 25 Jahre a lt und S tu d e n t im 12. S em ester. W eil Lena s tu d ie rt M edizin. Sie is t s e h r c h ris tlic h e in g e s te llt
er keine U n te rs tü tzu n g von seinen Eltern b e k o m m t, m u ss und b e s u ch t jeden S onntag den ka th o lis ch e n
er neben dem S tu d iu m viel a rbeiten. Zur Zeit jo b b t er im G o tte s d ie n st. W ährend der W oche a rb e ite t sie p ra k tis c h
K rankenhaus. Er is t p o litis c h bei den G rünen en g a g ie rt den ganzen Tag fü r ih r S tu d iu m . Zur E ntspannu ng sp ie lt
und h a s st deshalb alles, w a s Lärm und M üll m a cht. sie jeden A bend eine S tunde Geige. Sie m u ss jeden Tag
A us ö k o lo g isc h e n G ründen m ö ch te er w a rm e s W a sse r frü h a u fstehen und g e h t deshalb gern frü h schlafen.
und S tro m sparen. Er hat eine Katze, die n ic h t im m e r A ls Einzige in der WG a c h te t sie auf S a u b e rke it und die
stu b e n re in is t und in den Z im m e rn aller M itb e w o h n e r Einhaltung des P utzplanes. Sie hat s e it vielen Jahren
aus- und eingeht. Er glaubt, dass m an alle P roblem e einen fe ste n Freund (B runo), der regelm äß ig in der WG
d u rch D isku ssio n e n lösen kann. ü b e rnachte t.

Markus is t 20 Jahre alt und s tu d ie rt im 2. S e m ester Annette is t 21 Jahre a lt und s tu d ie rt Jura. Ihr Leben
P hysik. W eil er im S tu d iu m nur M ä n n e r kennenlernt, is t eine einzige P arty. Jeden A bend g eht sie in einen
sind seine H a u p tb e s ch ä ftig u n g e n in der Freizeit Fußball anderen Club, deshalb sin d ihr auch K leidung und das
spielen, Fernsehen und Bier trin ke n . Einm al w ö c h e n tlic h rich tig e M a ke -u p äu ß e rst w ic h tig . Sie a ch te t s tre n g auf
t r if ft er sic h m it seinen Freunden zum S katabend in ihre Figur und b e s u ch t regelm äß ig ein F itn e ssstu d io .
der K üche eurer W G, w o auch viel getrunken w ird . Sie is t fin a n zie ll g u t a u s g e sta tte t, ihre Eltern haben ihr
A ls H a rdrock-F an h ö rt er gern la u t M u sik. Die S auberkeit zum A b itu r einen kleinen B M W g e sch e n kt. Sie w e c h s e lt
der W G is t ihm egal. „P u tze n is t F ra uensache“ , fin d e t er. häufig ihre Partner. M it O rdnung und S auberkeit n im m t
sie es n ic h t so genau.

d ) Sie p la n e n d ie jä h r l ic h e W G - P a r ty u n d d is k u tie r e n , w a s Sie e in k a u fe n w o lle n ,


w e lc h e M u s ik a u f d e r P a r ty g e s p ie lt w e rd e n s o ll u n d w e n m a n e in la d e n w ill.
D a b e i k o m m t es z u e in e m d e r ü b lic h e n S tre ite . B e s p re c h e n Sie P flic h te n u n d
R e c h te in d e r W G u n d e in ig e n Sie sic h s c h lie ß lic h a u f e in e n K o m p ro m is s .
W I E D E R H O L U N G DER L E K T I O N E N 1 - 4

XXL-Wohngemeinschaften: Erörtern Sie Vorteile und Nachteile einer XXL-WG.


Würden Sie dort gern einziehen? Warum?

Heute Hamburg, morgen Berlin oder New York: Junge Leute müssen im Berufsleben mobil
sein. Für den Beruf häufig an einen anderen O rt zu gehen - das ist für viele längst zur Realität
geworden. Laut einer Studie ist jeder fünfte Deutsche aus beruflichen Gründen mobil. Der
Wohnungsmarkt reagiert auf diese Entwicklung m it XXL-Wohngemeinschaften. Das sind
Wohnkonzepte, die sich in erster Linie an junge Berufstätige richten, die neu in der Stadt sind
und nur für kurze Zeit bleiben. In Eppendorf leben 56 Menschen auf 1300 Quadratmetern in
einem ehemaligen Krankenhaus. Es ist die größte Wohngemeinschaft Hamburgs, hat sieben
Ebenen: genügend Platz für Zimmer unterschiedlicher Größe mit und ohne Badezimmer, die
den verschiedenen Ansprüchen der Bewohner gerecht werden. Die Zimmer sind sechs bis 25
Quadratmeter groß und verfügen über eine Standardeinrichtung. Eine eigene Kochnische gibt
es nicht: Im Untergeschoss des Gebäudes befindet sich eine Gemeinschaftsküche - für alle 56
M itbewohner. Die Küche ist wie in allen WGs Dreh- und Angelpunkt. Hier trifft man sich und
kommt ins Gespräch. Direkt nebenan befindet sich der Aufenthaltsraum: Ein überdimensionales
Wohnzimmer mit vielen Sofas, Sesseln und m it einem großen Fernseher. Besonders gemütlich
ist es hier an den Freitagabenden: Dann macht man hier zusammen das Essen und fährt
danach o ft noch auf den Kiez.

Was ist richtig (R), was ist falsch (F)?


Ein Fünftel der jungen Leute muss w eit vom W ohnort arbeiten. w Die XXL-WG ist für
kurzen Aufenthalt bestimmt. Die Zimmer sind ähnlich eingerichtet. In dem Haus, wo sich
die WG befindet, gibt es auch ein Krankenhaus. Auf allen Ebenen gibt es eine Küche.
An den Wochenenden gibt es nur wenig Möglichkeiten der Begegnung.

Hören Sie drei Bewohner der XXL-WG und schreiben Sie, was sie für gut oder
nicht so gut halten.
Wer? findet gut, dass ... findet nicht so gut, dass ...
Nadine

Markus

Kristina
RÜCK-TAKT 1

Helfen, w o Hilfe gebraucht wird. Viele deutsche Jugendliche machen einen


Freiw illigendienst im A usland. Lesen Sie den Prosp e kt und antw orten Sie auf
folgende Fragen: W o zu hätten Sie Lu st? W elches Land w ürden Sie am liebsten
fü r Ihre A rb e it w ählen? Begründen Sie Ihre A ntw ort.

Arbeit
mit Kindern
in
W aisen­
häusern
oder
K inder­
ta g e s ­
S tä tte n

Zu Ihrem Aufgabenfeld könnte gehören: Unterstützung der


Versorgung der Kinder, Hilfeleistung bei Hausaufgaben,
Gestaltung sportlicher und kreativer Aktivitäten, Organisation
von W orkshops, Hilfe im Unterricht (z. B. Englisch unterrichten).

Gesundheit, Fürsorge
und medizinische Aufklärung
in AIDS-Präventions-
zentren, Kliniken oder
R ehabilitationszentren

Besonders pflegebedürftige und


kranke Menschen sind auf die
Hilfe von Freiwilligen angewiesen.
Zu den Aufgaben kann die
Zu den Aufgaben könnte gehören: Betreuung und Versorgung Versorgung mit Medikamenten,
von Tieren, Aufziehen verwaister Jungtiere, Zubereitung der Physiotherapie oder Organisation
Mahlzeiten, Reinigung von Käfigen, die W iedereingliederung gehören,
von Tieren in die Wildnis.

Spielen Sie die Situation.

Vor der Diskussion sammeln Sie zuerst Argumente pro und kontra FOJ.

A: Sie wollen an einem Freiwilligendienst B: Sie haben keine Lust zum Frei-
im Ausland teilnehmen. Überreden Sie ihren willigendienst. Bringen Sie Einwände
deutschen Freund zur gemeinsamen Teilnahme. gegen den Dienst vor.
W IEDERHOLUNG DER L E K T I O N E N 1 ~ 4

Suchen Sie im Text Nonien, die Sie zum Verb umformen können:
Unterstützung -5 * unterstützen, Versorgung ...

Hören Sie den ersten Teil von Viviens Bericht über ihre Freiwilligenarbeit:

a) Geben Sie die Informationen.

(1) Zielland:
(2) Aufenthaltsdauer:

(3) Unterkunft:

(4) Tätigkeit:

(5) Positive Erfahrungen:

(6) Negative Erfahrungen:

(7) Voraussetzung für die Arbeit:

b) Hören Sie den zweiten Teil des Berichtes und kreuzen Sie an, was Vivien gesagt
hat.
An den Wochenenden musste man nicht arbeiten. Die Arbeit war hart. Sie hat auch das
Land kennengelernt. Sie hat mit den Einheimischen viele Freundschaften geschlossen.
Ihre Gastfamilie w ird sie in Deutschland besuchen. Sie möchte nach Ghana zurückkehren
und einige Jahre dort leben.

Arbeiten für den guten Zweck: a) Lesen Sie den Text und sprechen Sie darüber,
was „ehrenamtliche Arbeit" bedeutet und was sie Schülern bringen kann.
Am 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, engagieren sich Schüler in ganz
Deutschland ehrenamtlich. Sie verzichten dabei auf ihren Lohn und spenden ihn für soziale
Projekte. Wohin ihr erarbeitetes Geld fließt, entscheiden die Jugendlichen selbst. Egal wo,
ob im Blumenladen, im Krankenhaus, beim Bäcker, in großen Unternehmen, in Arztpraxen
oder im Zoo, überall finden sich Tätigkeiten, die ehrenamtliche Helfer übernehmen können.
Dabei erhalten sie Einblicke in die Arbeitsabläufe vor Ort und durch die Arbeit für den guten
Zweck kann man auch zu einem Praktikumsplatz kommen.

b) Bilden Sie Vierergruppen und besprechen Sie ein Projekt für den Tag des
Ehrenamtes. (Was für eine Arbeit? Wo? Wofür spenden Sie das Geld?)

Spielen Sie die Situation.

Sie sind Austauschschüler in Deutschland Als Mitschüler überzeugen Sie den


und wollen den Tag des Ehrenamtes nicht ungarischen Austauschschüler, den Tag
mitmachen. Finden Sie Ausreden. des Ehrenamtes mitzumachen.
RÜCK-TAKT 1

Straßenmusikant: a) Wie
finden Sie diesen Beruf?
Welches Problem deutet
das Bild an?

b) Machen Sie zum Bild


einen Dialog zwischen
der alten Dame und dem
Straßenmusikanten.
Beide lassen sich
schwer überzeugen.
Finden Sie trotzdem
eine gemeinsame
Lösung.

So eine F re ch h e it/ Rücksichtslosigkeit! Das ist doch eine glatte Lüge.


... nerut mich / bringt mich a u f die Palme ... Ich sehe nicht ein, warum ...
Sie hätten schon lä n g s t... müssen. Ich muss Ihnen widersprechen.
Ich bin sehr verärgert / em pört darüber ... Ich kann zu meiner Verteidigung sagen,
dass ...
Was halten Sie von dem folgenden Kompromiss? Wäre es nicht gut, wenn ... ?
W ir müssen uns einigen ... / Was halten Sie davon, wenn ... / Ich schlage vor ...

In vielen deutschen Städten gibt es Regelungen für Straßenkünstler, a) Lesen


Sie einige von ihnen. Markieren Sie, ob es sich um Erlaubtes (E) oder
Verbotenes (V) handelt.

• Straßenmusiker dürfen in der Zeit von 10 bis 21.30 Uhr, jeweils mit der vollen Stunde beginnend,
eine halbe Stunde spielen. Die nachfolgenden 30 Minuten sind Ruhepausen.
• Nach der Darbietung ist der Standort zu wechseln. Der nächste Standort muss 200 Meter entfernt
sein.
• Es dürfen keine Tonträger verkauft werden.
• Die Benutzung von Blechinstrumenten, Verstärkern und Tonwiedergabeanlagen ist untersagt.

Mittags um Viertel vor elf spielen Saxofon spielen mit halbstündigen Pausen den ganzen
Tag spielen für CDs Geld verlangen Eine Stunde auf demselben Platz Musik anbieten

b) Sind solche Regelungen nötig? Sind Sie mit ihnen einverstanden?

Spielen Sie die Situationen.

Sie sind Polizist und wollen den Straßen­ Sie sind Straßenmusikant und wollen
musikanten bestrafen, weil er die Regeln natürlich nicht von dem Polizisten bestraft
nicht eingehalten hat. werden.

Sie müssen beachten, ... / darauf achten... / Ich werde nicht vergessen ... / imm er vor
die R egel... einhalten ... Augen halten ...
W IEDERHOLUNG DER L E K T I O N E N 1 ~ 4

Hören Sie das Interview mit dem Straßenmusiker


Mirko: Was ist richtig (R), was ist falsch (F)?
Eine Mitschülerin hat M irko auf den Gedanken gebracht,
Straßenmusiker zu werden.
Er hat auf dem Schulausflug 60 Euro verdient. Mirko
finanzierte sein Musikstudium aus seinem Straßenmusizieren.
M irko braucht viel Zeit zur Auswahl der Auftrittsorte.
Er spielt am liebsten in Parks. M irko spielt gern nach
Geschäftsschluss. M irko stellt sich vor, bevor er anfängt
zu spielen. Die Reihenfolge der Songs w ird vom Publikum
bestimmt. Beim Spielen w ird er o ft von jungen Paaren und
Mädchen angesprochen.

Laptop-Klasse: a) Wie stellen Sie sich eine solche Klasse vor?

Leseratte I Ich finde, eine Laptop-Klasse bringt gar nichts! Am


Laptop macht man ja vieles allein und lernt so gar keine Gruppenarbeit.
Oft werden die Grundlagen nicht richtig gelernt.

BigBrother | Ich bin mit dir einverstanden: Ich sehe da letztendlich


keine Verbesserung des Unterrichts, es führt eher dazu, dass der PC im
Vordergrund steht und nicht der Lehrstoff. In Biologie, Physik, Chemie
sind Experimente doch viel spannender als irgendwelche Texte am
Laptop...

Ich bin anderer Meinung, es gibt auch viele Vorteile.


Wenn man mal im Unterricht gefehlt hat, kann man sich gegenseitig den
verpassten Stoff einfach per E-Mail senden ...

>art | Hihi, ein Gegenargument aus Erfahrung: Die Kommunikation unter den Schülern ist extrem
schränkt. Wir hatten eine Laptop-Klasse und die saßen über'n Mittag alle hinter ihren Computern am Tisch,
n kein Wort miteinander geredet und über MSN miteinander gechattet.

b) Lesen Sie die Interneteinträge: Womit sind Sie (nicht) einverstanden?

c) Notieren Sie aus dem Text Vorteile und Nachteile einer Laptop-Klasse.
Notieren Sie Ihre Argumente und bilden Sie zwei Gruppen, eine für und eine
gegen Laptop-Klassen und diskutieren Sie.

d) Bilden Sie Kleingruppen und denken Sie darüber nach, in welchen Fächern Sie
den Laptop am besten einsetzen könnten. Planen Sie dann eine Stunde mit
Laptop für das gewählte Fach.

e) Seit einigen Monaten wird der Laptop in Ihrer Klasse regelmäßig im Unterricht
eingesetzt. Schreiben Sie einem deutschen Freund über Ihre Erfahrungen.
Beachten Sie dabei folgende Fragen:
Laptop: bei welchen Fächern bei welchen Aufgaben • wie o f t 1 positive und negative
Erfahrungen • Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen • Auswirkung auf das Lernergebnis
L E K T IO N 5

TAKT A - W AS FEHLT DIR?

„Gesund bleiben": Was machen Sie dafür? Was fällt Ihnen zu den beiden
Stichwörtern ein?
Ernährung Bewegung

Ich versuche ... Ich bemühe mich ... Ich achte d a ra u f... Ich habe uor, regelmäßig ...

Was fehlt den Leuten? Ordnen Sie ihnen die Krankheiten bzw. Symptome zu.
Es sind einige Symptome zu viel angegeben.
die Grippe die Gehirnerschütterung • die Magenverstimmung •

Magenbeschwerden haben 1 Haarausfall haben 8 einen schnellen Puls haben •


Knieschmerzen haben • Hautausschlag haben • jm. brennen die Augen 1jm. tut der
Bauch weh • Ohrenschmerzen haben Durchfall haben husten eine laufende Nase haben
Rückenschmerzen haben • Heiserkeit • Herzklopfen haben 6 Nasenbluten haben *
sich erschöpft fühlen * jm. tut der Kopf weh • jm. brennt das Gesicht • schwer hören •
Schulterschmerzen haben • Verstopfung haben • jm. ist schwindelig

Bilden Sie Dialoge zu den Bildern.


passieren / INas? Ich bin an
Beschwerden / Symptome? erkrankt.
heilen / auskurieren / Medikamente / A rzt / krankschreiben? .
, Ich leide an
Chancen?
TAKT A - W A S FEHLT DIR?

Hausmittel: a) Hören Sie die Texte


und ordnen Sie sie den Bildern zu.

Erkältung Halsschmerzen Kopfschmerzen


Magenverstimmung Ohrenschmerzen Pickel

b) Was haben Sie schon ausprobiert, was möchten Sie ausprobieren, was kennen
Sie außerdem?

■ • n Was passt? a) Ordnen Sie den Beschwerden die Heilmethoden zu. Es sind zwei
Beschwerden zu viel aufgeführt.

a) Jeden Morgen auf nüchternen Magen ein Glas nicht zu kaltes Mineralwasser trinken. 1
b) Eine Zwiebel w ürfeln, in ein Taschentuch tun, zerdrücken und auf die Wange legen.
c) Vor dem Schlafengehen ein lauwarmes Fußbad nehmen und ein Glas Wasser oder
Kam illentee m it einigen Tropfen Baldrian trinken. Etwas Rosenöl auf ein Taschentuch
geben und neben sich auf das Kopfkissen legen.
d )A u f kleinere Schnittwunden einfach etwas Zahnpasta schmieren.
e) Bei Tem peraturerhöhung von je einem Grad Celsius über 37,0 °C sollte man pro Tag
zusätzlich 0,5 bis 1 I Wasser oder Kräutertee trinken.

1 . Wunden und Verletzungen 2 . Rückenschmerzen 3 . Schlafstörungen 4 . Fieber


5 . Verstopfung 6 . Verbrennungen 7. Zahnschmerzen

b) Bilden Sie Dialoge.


Was kann man tun gegen . . . / b e i... Im Falle ...
Was ist zu empfehlen ... ? Falls ...
Was hilft, wenn ... ? Es empfiehlt sich

Hausmittel oder Pharmaka? Überlegen Sie Vorteile und Nachteile.


sie wirken schnell • sie haben (keine) Nebenwirkungen • zu viel nehmen -5 * Uberdosierung •
zu lange nehmen man gewöhnt sich daran, es w irkt nicht mehr • billiger sein *
bequemer, einfacher sein • helfen binnen kürzester Zeit • sie sind erprobt, man hat m it ihnen
große Erfahrung können auch schädliche Stoffe enthalten bei der Herstellung werden
Tierversuche gemacht • sind nicht rezeptpflichtig

Ich nehme lieber Pharmaka / Kräutertee ... wenn ich an ... leide, denn ...
Bei m ir hat sich ... bewährt, denn ...
Ich beuorzuge ...
LEKTION 5 - FIT UND GESUND

■ TAKT B - Z IV IL IS A T IO N S K R A N K H E IT E N

J A u f w e lc h e s P ro b le m w e is t das B ild h in ? a) B e s c h re ib e n Sie das B ild .

b) W a ru m le id e n v ie le S c h ü le r u n te r S tress?
B e s p re c h e n Sie d ie Frage m it h ilf e d e r W o r t lis t e .

Konkurrenz Leistungsdruck Überforderung in der


Schule * private Konflikte • wenig Freizeit Zeit­
druck ®voller Terminkalender • Förderkurse Über­
forderungssymptome • leiden unter • zu etwas führen

[ f l J e d e r d r it t e S c h ü le r k r a n k d u rc h S tre s s : a) Lesen Sie d e n T e x t u n d


u n te r s tr e ic h e n Sie d ie W ö r te r , d ie m it S tre s s Z u s a m m e n h ä n g e n .

Ein D rittel der Schüler, vor allem Mädchen, leiden unter Stresssymptomen, weil der Schulstress zu groß
ist. Seine häufigsten Auswirkungen bei deutschen Kindern und Jugendlichen sind Kopf- und Rücken­
schmerzen, Schlafproblem e und Gereiztheit. Laut einer Studie haben 4 0 Prozent mehrmals in der
W oche körperliche oder psychische Beschwerden. D ie Studie zeigt auch, dass Schüler, die ihre Probleme
verdrängen, mehr als doppelt so anfällig für Kopf-, Rücken- oder Bauchprobleme sind als andere.
Laut der Stu d ie fühlen sich m ehr als die H ä lfte aller Jugendlichen, die unter Beschwerden leiden, in
der Sch u le „verzweifelt“ oder erleben regelmäßig negative G efühle. Jed er zweite Sch ü ler m it häufigen
Beschwerden hat zudem Prüfungsangst. Besonders oft treten gesundheitliche Problem e bei einem
schlechten K lassen klim a auf. Z u erkennen ist laut der Stu die auch ein Z u sam m enhang zwischen
Sch u lform und H äufigkeit der Leiden. S o klagten G ym nasiasten viel seltener über Kopf- oder
R ü ckenschm erzen als andere Schüler. A uffallend sei auch, dass Schü lerinnen vierm al so o ft wie ihre
m ännlichen M itschü ler unter K opfschm erzen litten. D ie U ntersuchungen wurden auch in Bezug
a u f das A lter der Schü ler angestellt. B ei den M ädchen nahm en die Beschwerden besonders ab dem
15. L ebensjahr zu, bei den Jungen dagegen gingen sie nach dem 13. Lebensjahr wieder zurück.

b) U n te r s tr e ic h e n Sie, w a s r ic h t ig is t.

a) M ehr/W eniger als die Hälfte der Schüler haben Gesundheitsprobleme, b) Schüler, die
sich m it ihren Schwierigkeiten offen auseinandersetzen, haben eher/weniger körperliche
Beschwerden, c) Jeder zw eite/dritte Jugendliche fühlt sich in der Schule nicht wohl.
d) Die Hälfte der gestressten/verzweifelten Schüler haben Angst vor Prüfungen.
e) Je besser/schlechter die Atmosphäre in der Klasse ist, desto häufiger sind gesundheitliche
Probleme, f) Schüler der Hauptschule oder Realschule sind häufiger/seltener krank als
Gymnasiasten, g) Mädchen haben öfter/seltener Kopfschmerzen als Jungen, h) Je jünger/älter
die Mädchen sind, desto mehr/weniger von ihnen leiden unter dem Schulstress.
i) Je jünger/älter die Jungen sind, desto mehr/weniger von ihnen zeigen Stresssymptome.

A n tis tr e s s - M e th o d e n : H ö re n Sie d ie T ip p s u n d s te lle n Sie e in e R e ih e n fo lg e a u f.


T a u s c h e n Sie sich d a n n d a r ü b e r a us, w a s Ih n e n h i l f t , w a s Sie sch o n a u s p r o b ie r t
haben.

Kontrolle der Situation Hilfe suchen Ablenkung Kontrolle der eigenen (Stress-)
Reaktion Positives Denken Erholung und Entspannung Probleme behandeln
TAKT B - ZIVILISATIO NSKRANKHEITEN

An Diabetes erkrankt, a) Fassen Sie zusammen, was Sie bisher über die
Krankheit Diabetes wissen.

b) Lesen Sie das Interview mit der Profi-Schwimmerin Lisa Grundmann.


Notieren Sie beim Lesen, was Sie über Symptome und Therapie von Diabetes
erfahren.

Lisa, wie hat es mit deiner K ran kheit angefangen?


Ich war schon 2010, während der Vorbereitung auf die Schwimm-Landesmeisterschaften, ständig
erkältet. D ann habe ich innerhalb kürzester Z eit abgenommen und konnte mich kaum auf den
Beinen halten.
W ie hat m an die K ran kheit festgestellt?
Ich hatte Probleme mit den Augen. Ich habe alles nur noch verschwommen
gesehen. D er Augenarzt hat mir eine Brille verschrieben, aber es hat nicht
geholfen. Die Diagnose habe ich dann fast selber gestellt. Im Fernsehen
kam ein Bericht über eine Frau, die wegen Diabetes erblindet war. Und
dann hat es bei mir geklickt: Augen! Meine O m a war Diabetikerin, aha.
W ie ging es weiter?
Ich bin zu meiner H ausärztin gegangen, die einen Tester holte und sagte:
„Ich hoffe, du hast nicht Recht.“ Aber ich hatte sehr hohe Zuckerwerte,
ich hätte eigentlich schon fast im Kom a liegen müssen. Sie hat mich
sofort ins Krankenhaus geschickt.
; D as muss ein Schock gewesen sein♦
Erstm al war ich froh, dass ich wusste, was mit mir los war, und habe alle
anderen um mich herum getröstet. Aber als ich dann alleine war, habe ich
auch geweint. Im merhin wusste ich: Es ist therapierbar.
■ Was bedeutet das?
Ich spritze mir selbst Insulin. Abends als Basis ein Langzeitinsulin, das 24 Stunden wirkt - und
dann vor oder nach jedem Essen ein schnell wirksames Insulin. Fünf- bis sechsmal am Tag muss
ich spritzen.
D u hast also im m er eine Spritze dabei?
Eine Spritze, Zucker, Zuckermessgerät, alles notwendig und wichtig, aber lästig. Im W in ter ist
es nicht so schlimm, da habe ich immer einen Rucksack dabei. Aber im Sommer, wenn ich eine
kurze H ose und ein Top anhabe, ist es schwierig. M anchm al habe ich mich gerade angezogen und
merke dann: M ist, wo tue ich je tz t das ganze Zeug hin?
W ie lassen sich D iabetes und Leistungssport vereinen?
Bei mir funktioniert das wunderbar. M it Sport fühle ich mich auch viel besser. O hne Sport muss
ich mehr spritzen und bin viel unausgeglichener. H ätte ich mit dem Sport aufhören müssen,
hätte ich je tz t viel mehr Probleme mit der Gesundheit.

Beenden Sie die Sätze.


a) Als sie sich auf die Landesmeisterschaften vorbereitete, ... b) Obwohl Lisa eine Brille
bekommen hatte, ... c) Nachdem man die Diagnose gestellt hatte, ... d) Beim Anziehen
muss Lisa immer daran denken, ... d) Würde sie keinen Sport treiben, so ...

Ergänzen Sie.

Lisa hatte so hohe Zuckerwerte, dass sie eigentlich schon fast im


Koma liegen müssen.
LEKTION 5 - FIT UND GESUND

Was hätte man nicht machen dürfen? Bilden Sie Sätze.

n ir h t 7iir Pa rty gphpn H iirfp n / kinnk ^ n die ganze Nacht tanzen dürfen / Fieber haben
keine kalte Cola trinken dürfen / Halsschmerzen haben • Alkohol trinken / Medikamente
nehmen • keine Schokolade essen / Diabetes haben

Er hätte nicht zur Party gehen dürfen, weil er krank war.

Drogen: a) Was fällt Ihnen zum Thema ein?

b) Ordnen Sie a-f zu und besprechen Sie das Thema unter den folgenden Aspekten:

Gruppierung der Drogen • gesundheitliche Folgen und Auswirkungen des Drogenkonsums •


Drogenkonsum im Jugendalter (Was? Warum?)

Drogen sind: a) harte Drogen


Alltagsdrogen sind: b) ¿ d o ä d i g t m g - d e r t e b e f

Folgen des Alkoholkonsums: b c) Neugier, Gruppendruck, Stressabbau


Abhängigkeit: d) Suchtmittel
Besonders gefährliche Drogen: e) Zigaretten, Alkohol, Pharmaka
Gründe, warum man Drogen ausprobiert: f) von einem Suchtmittel nicht mehr loskommen

„Ein Moment, der alles veränderte“: a) Erzählen Sie die Bildgeschichte.

Ursache des Unfalls: Diagnose: Der erste Erfolg:

Getränk: Zahl der Verletzten: Chancen: Hoffnung:

b) Hören Sie sich den Text an und sammeln Sie zu den Stichwörtern unter den
Bildern die entsprechenden Informationen.

c) Sie sind Jonas. Erzählen Sie mithilfe der Stichwörter über ihr Leben.

d) Schreiben Sie eine Vorgeschichte: Warum kam Jonas „auf die schiefe Bahn“?
TAKT B - ZIVILISATIONSKRANKHEITEN

Lesen Sie den Bericht von Nick, einem 18-jährigen Drogenabhängigen, und
diskutieren Sie, ob seine „Geschichte" typisch ist.

A ls ic h g e r a d e m a l 1 4 J a h r e a l t w a r, z o g ic h m i t m e in e r M u t t e r n a c h M ü n c h e n . F ü r m ic h b r a c h e in e W e lt

z u s a m m e n . E r s t t r e n n t e n s ic h m e in e E l te r n u n d d a n n z o g e n w ir a u c h n o c h u m . I c h m u s s te a lle s h i n t e r m i r la s s e n :

m e in e F r e u n d e , m e in e V e r w a n d te n u n d m e in e n V a te r. I c h w o h n te g e r a d e m a l e in h a lb e s J a h r in M ü n c h e n , a ls ic h

d a s e r s t e M a l , a u s T r a u e r u n d A n g s t , D r o g e n n a h m . A n f a n g s k i f f t e i c h „ n u r “. E s r e i z t e m i c h , w e i l d i e a n d e r e n e s

a u c h ta t e n , w e il e s v e r b o t e n w a r u n d w e il ic h a u c h P r o b le m e in d e r S c h u le h a t t e . D o c h ir g e n d w a n n a u f e in e r F e te

t r a n k ic h e in w e n ig A lk o h o l u n d im R a u s c h n a h m ic h d a n n d e n e r s te n L S D - T r ip . A u f d ie s e r F e te v e r lie b te ic h

m ic h H a ls ü b e r K o p f in K r is tin a . D o c h w a s ic h n ic h t w u s s te , K r is tin a w a r e in e D e a le r in im D r o g e n g e s c h ä f t!

S ie g a b m i r d a n n s p ä te r im m e r E c s ta s y - P ille n u n d L S D . D ie C liq u e w a r s o z u s a g e n e in F a m ilie n e r s a tz f ü r m ic h .

D o r t li e f o h n e D r o g e n n a t ü r lic h n ic h ts . D ie G e f a h r d e r D r o g e n w o llte ic h d a m a ls , a u s A n g s t w ie d e r a lle in z u s e in ,

n ic h t s e h e n . I c h le b te in e in e r T r a u m w e lt. N u r m e in e D r o g e n u n d ic h . D a m a ls m e r k te m e in e M u t t e r n o c h n ic h ts ,

a b e r a ls ic h d a n n a u c h t o t a l b r e i t n a c h H a u s e k a m , w u s s te s ie B e s c h e id . S ie d r o h t e m ir , m i c h in s H e i m z u s te c k e n ,

w e n n ic h n ic h t e in e T h e r a p ie m a c h e n w ü r d e .

Ic h ...

a) Wie geht sein Leben weiter? Macht er eine Therapie, hört er mit dem
Drogenkonsum auf oder nicht? Sprechen Sie über den möglichen Ausgang der
Geschichte.

. . . t a t s c h li e ß lic h , w a s s ie s a g te u n d b e g a n n e in e T h e r a p i e . F a s t h ä t t e ic h e s g e s c h a f f t, d o c h d a n n b e k a m ic h e in e n

R ü c k f a ll u n d fin g a n , S p e e d u n d K o k a in z u n e h m e n . E in e s T a g e s s p r itz te ic h m i r d a n n z u m e r s te n M a l H e r o in .

D a s w a r e in g r o ß e r F e h le r! V o n d a a n h in g ic h a n d e r N a d e l . A ls ic h d a n n s p ä te r k e in G e ld m e h r h a t te , fin g ic h

a n , K la m o tte n u n d E s s e n z u k la u e n . R u n d 1 5 0 D ie b s tä h le g in g e n a u f m e in K o n to . Z w e im a l w u r d e ic h e r w is c h t.

D a s V e r f a h r e n w u r d e e in g e s te llt, a ls ic h m e in e z w e ite T h e r a p ie in A n g r i f f n a h m . S ie s te c k te n m ic h in e in e

E n t z u g s k lin i k , Z w e i W o c h e n v e r b r a c h te ic h m i t M u s k e l- u n d S c h r e ik r ä m p f e n , A lp tr ä u m e n , s c h la f lo s e n N ä c h t e n ,

ü b e rh ö h te m B lu td r u c k u n d Z u c k u n g e n a m g a n z e n K ö r p e r . D a s w a r e n z w a r d ie s c h lim m s te n 1 4 T a g e m e in e s

L e b e n s , a b e r s ie w a r e n m e i n e R e t t u n g . S e i t d e m b i n ic h c le a n .

b) Sammeln Sie Wörter bzw. Ausdrücke zum Thema „Droge“ und erklären Sie sie.

c) Erklären Sie folgende Ausdrücke:

seine W e lt bricht zusammen • alles hinter sich lassen • sich Hals über Kopf verlieben •
e tw ./jd . ist ein Familienersatz Rückfall bekom m en • etw. in A n g riff nehmen

d) Machen Sie ein Interview mit Nick.

Ergänzen Sie.

Nick kiffte zuerst, weil ... ihn reizte und weil verboten war.
... war aber ein großer Fehler.

Fügen Sie das Wort „es“ ein, wo es nötig ist.

Viele junge Leute rauchen , weil sie cool finden, obwohl viele Gefahren mit
sich bringen kann. Ich habe auch geraucht, aber ich habe mir abgewöhnt.
Ich hatte schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. ging ziemlich viel Geld für
das Rauchen drauf.
LEKTION 5 - FIT UN D GESUND

TAKT C - BIST DU, W AS DU ISST?

Gesundes Essen: Stellen Sie einander W-Fragen über das Thema.

Zehn Regeln des gesunden Essens a) Lesen Sie die Tipps der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung und erklären Sie gemeinsam diese Ratschläge:

1. Vielseitig essen 7. Reichlich Flüssigkeit


2. Reichlich Getreideprodukte - am 8. Schmackhaft und schonend
besten aus Vollkorn zubereiten
3. Fünfmal am Tag Gemüse und Obst 9. 30 bis 60 Minuten Sport täglich
4. Täglich Milch und Milchprodukte gehören zum gesunden Leben
5. Wenig Fett und fettreiche Lebensmittel 10. Sich Zeit nehmen und das Essen
6. Zucker (und Salz) in Maßen genießen

b) Hören Sie die fünf Texte: Ordnen Sie sie den Regeln zu und sammeln Sie
Informationen zu den W-Fragen.
52­
56 Text Regel Was (nicht)? / Wie? / W arum (nicht)?
1
2
3
4
5

Mein Tag nach dem Zehn-Punkte-Plan: Vivien, eine Studentin aus Weimar,
hat versucht, einen Tag nach den zehn Regeln zu gestalten, a) Sehen Sie sich
zuerst die Bilder an und besprechen Sie, wie es ihr gelungen ist. b) Schreiben
Sie in die Sprechblasen, c) Lesen Sie ihren Blog und ergänzen Sie ihn mit den
entsprechenden Regeln.
Uhr, Brrrr der Wecker klingelt. Ich bin sehr motiviert,
mich heute gesund zu ernähren. Die zehn goldenen Regeln
habe ich vorsorglich ausgedruckt und an die Pinnwand
geheftet.
Uhr, ich nehme mir ganz kurz Zeit für das Frühstück.
steht auf meinem Zehn-Punkte-Plan. Ein großes Glas Milch
also. Hmmmm, schmeckt ein bisschen fad, so ungesüßt.
Aber , lautet die nächste Regel, und heute halte ich mich
daran. Zum Frühstück gibt es Karotten und einen Apfel,
denn eine andere Empfehlung lautet: . Ich muss also schon
früh am Tag anfangen, damit ich so viel Grünzeug schaffe.
Ich wünschte mir ein Schokocroissant.
Uhr, und schon sitze ich in der Straßenbahn. Mist.
Das erste Mal habe ich schon versagt. , legt mir die
Gesellschaft für Ernährung ans Herz. Ich habe höchstens
fünf Minuten m it dem Frühstück verbracht. Die haben wohl
noch nie etwas von einem stressigen Studentenmorgen
gehört!
TAKT C - B I S T D U , W A S DU I S S T ?

Uhr, Vorlesung. Puuuh, ist das


wieder öde. Schon seit drei Stunden
versuche ich angestrengt zuzuhören und
mitzudenken. Ein Schokoriegel würde jetzt
helfen. Aber heute greife ich stattdessen
zu den Paprikaschoten.
Uhr Uff! Endlich Mittagszeit!
Die Auswahl in der Mensa ist nicht
berauschend. Linseneintopf? Igitt!
Currywurst und Pommes? Aber eine
Currywurst besteht zu 80 Prozent aus
Fett! W l heißt es auf meinem 10-Punkte-
Plan, so greife ich lieber zu Spaghetti mit Tomatensoße. Damit darf ich den dritten Strich
auf meiner Gemüse-und-Obst-Liste des heutigen Tages machen. „Warum sind die Spaghetti
eigentlich nicht aus Vollkorn?“, frage ich die Dame hinter dem Tresen. Schließlich soll ich
essen. Ich bekomme keine A ntw ort.
1 7 :0 0 Uhr, Heimweg. Juhu! Die restlichen Vorlesungen habe ich hinter mich gebracht, mein
Magen knurrt schon wieder. Zum Abendessen habe ich mir vorgenommen, gesund zu
kochen. Der Supermarkt um die Ecke hat eine Bio-Abteilung. Eine Zwiebel, eine Zucchini
und drei Tomaten landen in meinem Einkaufswagen.
Punkt 18:1 Uhr stehe ich am Herd. Der Ernährungs-Tipp stellt eine echte Herausforderung
für mich dar. Während mein Magen schon seit einer Stunde nach Essen verlangt, dampfen
die Lebensmittel gemächlich in der Pfanne. Ich würde gern den Regler am Herd hochstellen,
dann würde das alles ein bisschen schneller gehen. Aber nein, heute nicht. Denn die geringe
Temperatur schont die Nährstoffe und erhält den natürlichen Geschmack. M m m m , die bunte
Gemüsepfanne schmeckt lecker! „ , verlangt der 10-Punkte-Plan von mir. Ich lasse meinen
Tag Revue passieren: Gemüse, Obst, Fleisch, Nudeln, Joghurt - ich glaube, das habe ich
geschafft.

Gegen 2 2 :0 0 Uhr beginnt unsere WG-Party. Wow, so klingt


ein Tag doch perfekt aus. Entspannt sitze ich mit einem
Bier in der Hand auf dem Sofa und unterhalte mich
m it einem Kommilitonen. Huch: Bier! Wie konnte das
denn passieren? heißt eine der zehn Regeln. Ich
habe den Tag über brav zwei Liter Wasser getrunken,
wie es von mir verlangt wurde. Doch da steht auch:
„Alkoholische Getränke sollten nur gelegentlich und in
kleinen Mengen konsumiert werden". Verdammt, ich
stelle das Bier auf den Tisch - neben die Schalen m it
Chips und Schokolade. Bleibt nur Leitungswasser. Uah!
Meine Freundin fragt, ob m it mir alles in Ordnung sei.
„Ich lebe nur gesund!“, entschuldige ich mich.
Uhr, erschöpft falle ich ins Bett. War gar nicht so
einfach, einen Tag lang gesund zu leben. Mist! Ich
habe etwas vergessen! Na ja, die Bewegung hole ich morgen nach. Vielleicht ist es sowieso
besser, jeden Tag etwas zum gesunden Leben beizutragen und nicht alles auf einmal richtig
machen zu wollen. Das denke ich noch, bevor ich eingeschlafen bin.

Was passt: Ig itt / U ff / Juhu / Huch

Vorlesung. ist das wieder öde.


LEKTION 5 - FIT UND GESUND

Sammeln Sie die Interjektionen (Empfindungswörter bzw. Fühlwörter) aus dem


Text und markieren Sie, ob sie positiv (+) oder negativ (-) sind.

Puuuh (-), Igitt (-), ............................................................................ ........

Wie heißt es im Text?

a) etwas nicht schaffen können b) Hunger haben c) müde d) etwas essen / trinken e) etwas
kaufen f) etwas später machen g) sich entschließen

Welche der zehn Regeln halten Sie für sinnvoll? Welche könnten Sie nicht
einhalten? Planen Sie einen Tag nach den Regeln. Stellen Sie dabei einen
Speiseplan zusammen.

„Was gibt es in meinem


1 = ^ Kühlschrank?" a) Hören Sie die
57­ Antworten und markieren Sie,
59
wer was sagt. Mehrfachnennungen
sind auch möglich.

Edith Nils Patrick


isst und kocht nicht gerne allein
........................... f ............................
achtet auf gesunde Ernährung
ii
ernährt sich fleischlos
............................
hat nicht viel Lebensmittel im Kühlschrank i
i
hat sich früher anders ernährt
hat keine festen Mahlzeiten
isst gern Süßigkeiten !

b) Beantworten Sie die folgenden Fragen nach dem zweiten Anhören:


a) Edith: W ie beeinflusst die Uni / das Studentenleben ihre Ernährung? W ie w ird sie sich
ernähren, wenn sie nicht mehr studiert?
b) Nils: Warum ernährte er sich früher sehr bewusst? W ie konnte er früher seinen strengen
Ernährungsplan kontrollieren? Warum hat er seine Ernährung verändert?
c) Patrick: Warum ernährt er sich vegetarisch? W ie ändert er sein Essverhalten, wenn er zu
Freunden eingeladen ist und warum?

Essen in der Schulkantine oder zu Hause? Sammeln Sie Argumente dafür und
dagegen und diskutieren Sie über das Thema.
Schulkantine zu Hause

+ n ic h t e r s t A p ä t am N acm rtta^. eA Aen

Ich lege W ert darauf, dass ... Ich schätze ... Ich halte uor Augen, dass ...
TAKT C - B I S T D U , W A S DU I S S T ?

Ungarisch essen: a) Was ist für die ungarische Küche und unser Essverhalten
typisch / untypisch?

fe tt * viele Fleischgerichte • sehr würzig • abwechslungsreich viele Mehlspeisen •


Sandwichs zum Mittagessen Gewürzpaprika • saure Sahne Zwiebeln werden
geröstet • eine dicke Suppe als Hauptgericht • Paprikahuhn • sättigend

... spielt eine wichtige Rolle/ typisch i s t i s t charakteristisch/ Traditionell... /


B e l i e b t w i r d ( gern / eher selten ) verzehrt / konsum iert / beuorzugt / Die Ungarn
haben eine Vorliebe fü r ...

b) Spezialitäten: Lesen Sie die Rezepte und ordnen Sie die Textabschnitte
einander zu.

"V N
tVÜVx
Texte und Texte und

Paprikaschoten in Die Kartoffeln gar ^ Mehl, Eier, Salz, Zucker, 4 Fleisch in


kurze Streifen schneiden. kochen, pellen und in Milch, Sodawasserzu 2 cm große Würfel
Die Tomaten vierteln. Die Scheiben schneiden. einer noch (dick)flüssigen schneiden und mit
Zwiebeln kleinschneiden Die Eier und die Creme verrühren und am Salz und Pfeffer
und goldbraun rösten. Wurst ebenfalls in besten 10 Minuten ziehen würzen. Zwiebel
Dann das Paprikapulver Scheiben schneiden. lassen. grob hacken.
unterrühren.

^ In einem Topf das Danach Paprika c In einer Auflaufform D In einer Teflon­


Fett erhitzen und das und Tomaten abwechselnd Kartoffeln, pfanne die Creme
Fleisch nach und nach zugeben, salzen Eier und W urst einschich­ dünn verteilen und
scharf anbraten. Die und dünsten. Man ten. jede Schicht m it saurer goldgelb backen.
Zwiebeln und den kann, wenn es ein Sahne bestreichen und Nach leichtem
Knoblauch dazugeben selbstständiges pfeffern und salzen. Zum Auskühlen m it Zimt
und weiter schmoren Gericht sein soll, Abschluss m it saurer Sahne oder Nutella oder
lassen, bis sie glasig W urst hinein­ und dem Käse etwa 3 0-45 Marmelade o d e r...
werden. schneiden. Minuten überbacken. bestreichen.

c) Sortieren Sie die Wörter in den Rezepten:

Zubereitungsarten: rösten,...........................................
Rohstoffe: Paprikaschoten,..........................................

G ew ürze:...........

Küchengeräte:

d) Formen Sie die Sätze in Passivsätze um.

e) Sehen Sie im Internet nach und geben Sie das Rezept einer ungarischen
Spezialität an. Die anderen raten, worum es sich handelt.
LEKTION 5 - FIT UND GESUND

SCHLUSS-TAKT - G ERICHTE M IT GESCHICHTE

W elche Spezialitäten w ürden Sie am liebsten ausprobieren?

Deutschland: a) Die M ü n c h n e r W e iß w u rst

Weißwürste, die eine Spezialität aus Kalb- und Schweinefleisch sind, werden vor dem
Mittagessen beim so genannten Weißwurstfrühstück gegessen, und zwar ohne Haut und
mit einem speziellen süßen Senf (Weißwurstsenf). Dazu gibt es Brez’n und Bier.
Warum darf man die Weißwurst nicht nach zwölf Uhr mittags essen? Diese Tradition hängt
mit den Hausschlachtungen zusammen, bei denen es früher noch keine Kühltechnik gab.
Frühmorgens wurden die Tiere geschlachtet. Die Zutaten für die Wurst waren nur einige
Stunden haltbar. Deswegen sagte man, dass die Weißwurst nicht nach zwölf Uhr mittags
gegessen werden dürfe. Diese Tradition haben sich viele Münchner bewahrt - obwohl es
heute natürlich Kühltechnik gibt und die Wurst durch sie länger frisch bleibt.

b) Die M au lta sch e

Der Legende nach wurde die Maultasche im 17. Jahrhundert, zur Zeit des Dreißigjährigen
Krieges erfunden. Damals bekamen die Mönche des Klosters Maulbronn ein großes Stück
Fleisch in die Hände gespielt. Die Freude war so groß wie der Hunger, nur: Es war Fastenzeit.
Dennoch kam es nicht in Frage, das kostbare Fleisch verderben zu lassen.
Die Brüder zerkleinerten das Fleisch, vermischten es mit Spinat und Kräutern und beteten,

Ä U *<
dass es nicht auffiele. Vorsichtshalber versteckten sie die Masse noch in einer Teighülle. Und
Gott? Der hat wohl ein Auge zugedrückt - die Mönche haben es überlebt.

Die Schweiz: a) D a s Fondue

Die Geschichte des Fondues ist Jahrhunderte alt. Das Gericht aus geschmolzenem Käse stammt
aus den Westalpen, wo man stark von der Umwelt abgeschnitten war. Die Nahrungsmittel, die
dort produziert werden konnten, waren Brot und Käse. Aus Erzählungen geht hervor, dass Mönche
in der Fastenzeit keine feste Nahrung zu sich nehmen durften. Mit dem geschmolzenen Käse stillte
man den Hunger, ohne gegen die Fastenregel zu verstoßen.

b) D a s M ü s li

Der Schweizer Arzt und Ernährungsreformer Bircher-Benner war Leiter des Sanatoriums
„Lebendige Kraft“ und wollte seinen Patienten leichte, aber vollwertige Nahrung bieten - möglichst
kalorienarm und entlastend. Im Jahre 1900 kreierte er ihnen die Mixtur aus Obst, Milch und Korn.
Er hatte die Mischung bei den Alphirten entdeckt, die für ein stärkendes Mahl gern Milch mit
Haferflocken, Äpfeln, Nüssen und Zitronensaft vermischten. Der Arzt war sicher, dass diese Speise,
die bei ihm hauptsächlich aus Apfel und Haferflocken bestand, geschwächten Menschen wieder zu
neuer Kraft verhelfen würde. In seiner Urform sah das Müsli noch weniger appetitlich aus, denn
damals wurden die Äpfel gerieben und mit Haferflocken stundenlang eingeweicht, so dass ein
bräunlicher Brei entstand. Richtig populär war die Apfelspeise zunächst nur in der Schweiz. Ab den
zwanziger Jahren stand sie aber bereits auf der Karte von vegetarischen Restaurants, wurde nicht
nur zum Frühstück, sondern auch zum Abendessen verzehrt.

78
SCHLUSS-TAKT - GERICHTE M IT GESCHICHTE

Österreich: a) Die Sachertorte

Die Geschichte der Sachertorte beginnt mit dem Auftrag von Fürst Metternich im Jahr 1832 an
seine Hofküche, ein besonderes Dessert zu kreieren. Leider, oder in diesem Fall zum Glück,
war an diesem Abend der Chefkoch krank und so musste der 16-jährige Lehrling Franz
Sacher dem hohen Wunsch entsprechen. Dabei erfand er die Grundform der Sachertorte.
Sacher experimentierte und präsentierte schließlich einen üppigen Schokoladenkuchen,
gefüllt mit Aprikosenmarmelade und mit dunkler Schokoglasur überzogen. Die feine
Gesellschaft war begeistert - und der Abend gerettet.

b) Kaiserschmarrn

Der Kaiserschmarrn wurde so erfunden, dass sich Kaiser Franz Josef eines Tages zum Nachtisch Palatschinken
(österreichisch für Pfannkuchen) wünschte. Sein Hofkoch bereitete ihm die Süßspeise zu, jedoch zerriss er beim
Wenden die Palatschinken. Wütend über seine Ungeschicklichkeit verließ er die Küche. Doch während seiner
Abwesenheit servierte ein Kammerdiener dem Kaiser den Nachtisch. Als Franz Josef die zerrissenen Palatschinken
erblickte, fragte er überrascht seinen Kammerdiener: „Sag er mir, was ist denn das für ein Schmarrn?“
(Schmarrn bedeutet auf Wienerisch „Unfug“). Der Kammerdiener antwortete: „Gestatten, Majestät, das ist ein
Kaiserschmarrn!“ Und schon war aus der Küchenpanne eine neue Kreation geworden, die Kaiser Franz Josef
vorzüglich schmeckte.

Auf welche Landesspezialität(en) beziehen sich die Aussagen? Es gibt


Mehrfachnennungen.

a) Diese Speise wurde ursprünglich für Kranke zubereitet. b) Die Entstehung dieses
Essens ist einem Zufall zu verdanken. c) Man kann diese Speise nur zu einer bestimmten
Tageszeit verzehren. d) Diese Speise ist am königlichen Hof geboren. e) Die Entstehung
dieser Speise hängt m it der Religion zusammen. f) Diese Speise ist in den Alpen erfunden
worden. g) Diese Speise ist ein Nachtisch.

Kaiserschmarrn: Lesen Sie das Rezept und stellen Sie die richtige Reihenfolge
auf. Die Bilder helfen Ihnen dabei.
Butterschmalz bei mäßiger Temperatur erhitzen, darin portionsweise die Schmarren
ausbacken, Rosinen dazugeben. Sobald er oben stockt, wenden, kurz warten, dann mit
zwei Gabeln in Stücke reißen, durchschwenken.
Die Eier trennen, die Eigelbe m it Salz, Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen.
Dann abwechselnd Milch und Mehl unterrühren.
M it Puderzucker und Kom pott servieren.
Aus den Eiweißen Eisschnee schlagen, unterheben.
L E K T IO N 6

FREIZEIT
TAKT A - SPORT IST (U N )G E S U N D !

Wer kann in vier Minuten die meisten Wörter zu den Stichwörtern schreiben?

Sportarten Sportgeräte w ichtige Sportveranstaltungen

Auf welche Fragen und Probleme weisen


die Bilder hin?

M arath on
1908 2:55:19 Stunden
2011 2:03:38 Stunden

Sprechen Sie über folgende Fragen mithilfe der angegebenen Wörter und
Ausdrücke. Frage a) richtet sich an Sportbegeisterte, Frage b) an Sportmuffel.
a) Wie dient der Sport dem gesunden Körper b) „Sport ist M o rd !“, sagte angeblich
und der gesunden Psyche? Winston Churchill. Inwiefern ist dieser
Ausspruch zutreffend?
das Immunsystem und das Herz-Kreislaufsystem
stärken • vielen Krankheiten Vorbeugen Muskel extrem trainieren: immer schneller,
und Knochen gesund halten Energie speichern höher, stärker, bringt Gefahren m it sich *
können • Stress abbauen Mannschaftssport: Verletzungsrisiko • Unfälle • Doping •
Zusammensein die Sauerstoffversorgung von Leistungssport: große Belastung *
Herz und Lunge verbessern • Glückshormone Uberlastungserscheinungen Zwang,
ausschütten • mehr Selbstbewusstsein • den immer bessere Leistungen zu bringen *
eigenen Körper besser verstehen • höhere körperliche Probleme • Sponsoren •
Lebenserwartung • besseres Aussehen • ... psychischer Druck • ...

Vor- und Nachteile im Überblick: Ergänzen Sie die Tabelle und vergleichen Sie
die drei Sportarten.

Abnehmpotenzial 547 kcal/h 412 kcal/h 436 kcal/h


(Kalorienverbrauch)
Kräftigung (beanspruchte Stärkung vor allem Stärkung vor allem Stärkung aller w ich­
Muskelgruppen) der Beinmuskulatur der Beinmuskulatur tigen Muskelpartien
Gelenkbelastung relativ hoch gering kaum
Verletzungsrisiko
Kosten/Ausrüstung
TAKT A - S P O R T IST ( U N ) G E S U N D !

Liebesbrief an den Volleyball: a) Lesen Sie den Text aus einer Schülerzeitung
und notieren Sie die positiven Effekte des Sports.
Niemand macht mich so attraktiv, so glücklich und so heiß wie
du! Du bringst mich jedesmal ins Schwitzen. Nach unseren
gemeinsam verbrachten Stunden fühle ich mich unglaublich
frei und voller Adrenalin, als ob ich fliegen würde. Ja, ich bin
definitiv süchtig. Nach dir. Du bist meine Droge, mein Stress­
Abbau-Programm, meine Schmerztablette, wenn es einmal
nicht so läuft wie geplant. Wenn du dabei bist, verliere ich den
Kopf. Alles konzentriert sich nur noch auf dich, das Spiel, den
Gegner und das Spielsystem.
Was hast du, was mich so festhält? Ist es das Gefühl von
großer Freiheit, wenn ich beim Ausdauertraining bis in die
Unendlichkeit laufe? Wenn der Kräftevorrat bei null ist, aber
der Körper immer noch weitermacht? Oder wenn ich auf dem
Feld stehe und die Energie meiner Mannschaft spüre, dass w ir
eins sind, unzertrennbar, uns M ut machen und auch mal auf
den Po klatschen. Ist es das?
Wahrscheinlich werde ich selbst als alte Omi in einem Rentnerverein spielen und immer noch
m it kurzen Hosen und Knieschützern auf dem Feld stehen.

b) Wie steht es im Text?


a) Volleyball kann sie trösten, wenn etwas nicht geklappt hat. b) Volleyball verm ittelt
Gemeinschaftsgefühl, c) Volleyball zu spielen w ird sie nie aufhören, d) Volleyball macht sie
abhängig.

c) Schreiben Sie einen „Liebesbrief“ an Ihre Lieblingssportart.


*
Marathonlauf: a) Haben Sie / Hätten Sie dazu
Lust? Sehen Sie im Internet nach: Länge der
Strecke, Ursprung des Namens, aktueller Rekord,
Veranstaltungen für Marathonläufe.

b) Hören Sie den Text von einem Marathonläufer:


Was ist richtig, was ist falsch?
Er ist ein Sportfan. Bei schlechtem W etter ist er faul und
findet eine Ausrede, um nicht laufen zu müssen. Beim
Laufen kann er im Kopf seine Probleme lösen. Er trainiert
regelmäßig. Er hat mit einem Freund an einem Marathon
teilgenommen. Eine alte Dame ist den Marathon schneller
gelaufen als er. w Vor dem Ziel ist er schneller gelaufen.

Beantworten Sie die Fragen nach dem zweiten Hören.


a) Welche Sportarten hat er früher getrieben? b) Bei welchem W etter läuft er auch?
c) W ie fühlt er sich, wenn er nicht laufen kann? d) Wie läuft er am liebsten? e) Wie oft
trainiert er und wie viele Kilometer läuft er dann? f) W ie kam er auf die Idee, am Marathon
teilzunehmen? g) W ie fühlte er sich beim Marathon nach 34 Kilometern? h) Was motivierte
ihn, weiterzulaufen? i) W ie war sein Ergebnis? j) Welchen Platz hat er belegt?
LEKTION 6 - FREIZEIT

Trendsportarten: a) Lesen Sie die Texte (1 -6 ) und ordnen Sie ihnen die
Fo rtsetzu n g zu (A -F ).

1 Für alle, die im 2 Bei P a rk o u r w ird imm er versucht, den


W in te r gern Schlitten schnellsten und vor allem den effektivsten
fahren, aber den Berg Weg zu finden. Dazu gehört es eben auch,
schneller runterfahren über Mauern zu klettern, M ülleim er zu
wollen, als es ein überspringen und zwischen Hochhäusern
normaler Schlitten zu klettern. W er bei Parkour von A nach B
zulässt, ist A irb o a rd in g kommen w ill, der muss alle Hindernisse, die
genau die richtige sich ihm in den Weg stellen, überwinden.
Sportart. Ein Airboard
besteht aus einem
sehr strapazierfähigen
und weichen Kunst­
sto ff und w ird w ie ein
Schlauchboot auf­
geblasen. Auch Sprünge
sind m it einem Airboard
kein Problem.

3 Es gibt keinen
gepflegten Rasen
m it 18 Löchern.
Keinen Caddy,
der die Schläger
trägt, keine
Kleiderordnung
und nach dem
Spiel keinen Drink
im vornehmen
Clubhaus. Trotzdem
w ird Golf gespielt, 4 Eine sehr junge Trendsportart ist das
wenn auch nur K itesurfen. Die Mischung aus W ellenreiten
Cross Golf. und Drachenfliegen fand sehr schnell
begeisterte Fans. Der Surfer steht auf dem
Board, w ird m it Hilfe des Kites durch das
5 W ie das Nordic Walking, Wasser gezogen und kann bei passenden
so w urde auch das N o rd ic Windverhältnissen abheben.
B la d in g in Finnland
erfunden. Es waren
Profilangläufer, die nach 6 S n o w fe r
einer M öglichkeit suchten, sieht sehr
die schneefreie Zeit im elegant aus,
Sommer zu überbrücken wenn die
und nicht auf tägliches Surfer m it
Training verzichten zu Brett und
müssen. Zum Nordic Blading Segel über
braucht man nur ein Paar zugefrorene
Inlineskates m it 4 Rollen und Eisflächen
2 Stöcken, w ie sie auch beim scheinbar
normalen Skilanglauf benutzt mühelos dahin­
werden. schweben.

82
TAKT A - S P O R T IST ( U N G E S U N D !

A Im Grunde benötigt man beim nur einen Schläger und Bälle.


Es gibt wenig Regeln, jeder Spieler bestimmt sein Ziel selbst. Geschlagen wird
abwechselnd und der Spieler, der zuerst sein Ziel erreicht, hat gewonnen.

B Alle, die keine Probleme beim Skilanglauf haben, können im Grunde auch gefahrlos
machen. Es ist zwar eine Umstellung von Ski auf Rollen
umzusteigen, aber m it ein wenig Übung gewöhnt man sich daran. Es gehört zu den Aus­
dauersportarten wie Skilanglauf und setztdeshalb eine gute körperliche Kondition voraus.

C Erfunden wurde vom Schweizer Joe Steiner, dem das


traditionelle Schlittenfahren einfach zu langweilig war. Er suchte nach einem Sportgerät,
das Abfahrten in hohem Tempo zulässt.

D ist nur dann sehr sicher, wenn die Temperaturen sehr tief
sind. Wer auf Schneeflächen surfen will, der sollte darauf achten, dass die Oberfläche
möglichst glatt und eben ist.

E W er ausprobieren will, der sollte schon über eine gewisse


Körperbeherrschung und auch über Kraft verfügen. Bei dieser Trendsportart kommt es
nicht immer nur auf Schnelligkeit an, sondern auch Technik, Kraft und vor allem Ausdauer
sind gefragt, denn Hindernisse dürfen nicht verändert werden.

F Was sollte man beim unbedingt beachten? Nach Möglichkeit


sollte man es nicht alleine machen,sondern immer m it einem Helfer. Es ist auch wichtig,
sich über die W ind- und Wetterverhältnisse vorher zu informieren.

b) Welche Sportarten kennen Sie? Welche würden Sie gern ausprobieren?


Begründen Sie Ihre Wahl.

Ergänzen Sie.

Wer regelmäßig Sport treibt, w ird bald Kraft verfügen.

8. Ergänzen Sie die Sätze.

Beim Fußballspiel muss man viele Regeln achten. • Wenn man viel Sport treibt,
gewöhnt man sich körperliche Belastung. • Wenn man sportlich leben will,
muss man vieles verzichten. • Beim Handball kommt es nicht nur
Schnelligkeit an. • Bei den Ballspielen sucht man den Schwächen des Gegners.

9. Vergleichen Sie die Sportarten:

Airboarding mit Schlittenfahren Cross Golf m it Golf Nordic Blading m it Nordic Walking •
Kitesurfen m it Wellenreiten • Snowfer m it Windsurfen

Der Unterschied zwischen ... und ... besteht darin, dass ...
Im Gegensatz zu ... / Es g ib t viele Ähnlichkeiten, zum Beispiel...
LEKTION 6 - FREIZEIT

TAKT B - LESEN IST „IN l l

Welches Problem deutet das Bild an? Formulieren Sie mithilfe der Stichwörter
Ihre Gedanken zum Bild.
unter Zeitdruck stehen
voller Terminkalender •
von einem Kurs zum
anderen • zu früh
reifen • ständiger
Belastung ausgesetzt
sein • keine
Leerlaufphasen haben •
wenig Entspannung
finden • wenig
spielerische Beschäftigung
haben • wenig mit
Altersgenossen
zusammen sein • den
Erwartungsdruck von den
Eltern aushalten

Freizeit: a) Was fällt Ihnen zu der Ideenkarte ein? Ergänzen Sie sie.

Horizonterweiterung -?► ...............................................................................


Erlebnisorientierung - » Mu^ik, ...................................................................
Entwicklung der eigenen Identität -5 * Communi+ieÄ, &l0 ^ 5 , ................................
Suche nach Unabhängigkeit -?► ..Ionen.:..jrteJrnefo............................
Wunsch nach Zugehörigkeit - > Sportverein,..........................................................
soziale Kontakte •'eale und wrtuelle Freunde,

b) Fragen Sie einander über Freizeitaktivitäten und Motivationen.


W ie bist du auf dein Hobby gekommen? W ie hast du es gelernt? Welche Hilfe geben dir deine
Eltern? Hat dein Hobby mit Sammeln zu tun? Träumst du davon, dein Hobby einmal zum Beruf
zu machen?

Hören Sie über das Thema Freizeit fünf Jugendliche und schreiben Sie, welche
(r Tätigkeiten sie warum ausüben.
62­
63
n Was lesen Sie gern? Kreuzen Sie Zutreffendes an
w . Belletristik (Romane, Erzählungen) w Lyrik, Gedichte klassische Literatur ^ zeit­
genössische Literatur Comics Märchen Abenteuerbücher Unterhaltungsliteratur
Kunstbände Biographien w Fachbücher Reiseführer Zeitschriften Ratgeber
TAKT B - LESEN IST „ I N "
........... ........................ — — — i

Leseumfrage: a) Hören Sie das Interview und notieren Sie kurz die Antworten.
1. Liest du gern, viel oder wenig?
ü
64­
2. Wurdest Du von deinen Eltern bzw. Großeltern zum Lesen angehalten? 65
3. Dein erstes Buch - kannst du dich daran erinnern?
4. Was für Bücher liest du am liebsten?
5. Hast du ein Lieblingsbuch? Warum ist es dein Lieblingsbuch?
6. Woher hast du die Bücher, die du liest?

b) Ergänzen Sie die obigen Fragen und machen Sie eine Umfrage in der Gruppe.

J „Sollte man Pflichtlektüre abschaffen? Soll man in der Schule Klassiker oder
Modernes lesen?“ Lesen Sie die Interneteinträge, a) M it welcher Aussage sind
Sie (nicht) einverstanden?

Jay-jay
Ich w a r von m in d e ste n s d rei V ie rte ln d e r Bücher, die in d e r Schule b e h a n d e lt w urde n ,
to ta l g e n e rv t. W arum m üssen w ir B ücher lesen, die einfach n ich t m e h r unser
Lebensgefühl haben? P flic h tle k tü re Im U n te rric h t b rin g t rein g a r nich ts. Sie h ilft m ir
höchstens, L ite ra tu r u n ve rstä n d lich zu m achen, m ir die Lust am Lesen zu nehm en und
le tz te n d lic h b e w irk t sie genau das G egenteil von dem , was sie e rre ich e n soll. D eshalb:
S c h a fft die P flic h tle k tü re ab!

47 1 2
Ich h ä tte viele g ute B ücher nie gelesen, wenn ich n ic h t g e m u s s t h ä tte . M anchm al m uss
m an S ch ü le r eben zu ih re m G lück zw ingen. Ich denke, m an soll in d e r Schule K lassiker
lesen, denn sie gehören zu r A llg e m e in b ild u n g . B ücher wie G oethes Faust m uss man
einfach gelesen haben. A k tu e lle B ücher kann man im m e r noch zu Hause lesen. K lassiker
sind einfach q u a lita tiv besser.

Immerschön
Du b ist v ie lle ic h t ein S tre b e r! W ofür, b itte , brauche ich Faust je w ie d e r im Leben?
Man so llte in d e r Schule, wenn ü b e rh a u p t, was M odernes lesen. Schon am A nfang der
S ch ulze it so llte m an ins Auge fassen, dass einige im G runde keinen Bock a u f Lesen
haben. Man so llte sich v o r allem a u f in te re s s a n t v e rp a c k te In h a lte ko n z e n trie re n . Wenn
m an w en igste ns ein V ie rte l d e r P flic h tle k tü re durch ein paar a k tu e lle re B ücher e rse tzen
w ürde , w äre d e r pädagogische E ffe k t w ese ntlich größer.

b) Posten Sie Ihre Meinung zum Thema.

Schreiben Sie statt der Prozentzahl die Bruchzahl.

Von (75 Prozent) der Bücher war ich genervt.

Schreiben Sie die Bruchzahlen.

a) Im Antiquariat bekommt man Bücher für ein Fün-ftd (1/5) des Preises, b) Ein (1/3)
meiner Bücher kaufe ich online, c) Ein (1/6) meiner Bibliothek besteht aus Dramen,
d) Ein (1/7) meiner Bücher habe ich noch nicht gelesen, e) Nur ein (1/10)
der Pflichtlektüre machte mir Spaß, f) Ein (1/8) der Bücher verschenkte ich beim
Umzug.
LEKTION 6 - FREIZEIT

L ie b lin g s b ü c h e r: Lesen Sie d ie M e in u n g e n u n d u n te r s tr e ic h e n Sie d ie A u ssa g e n


ü b e r d ie W ir k u n g d e s B u ch e s.

Meine Favoriten sind die Ich muss sagen, das Buch „Der Herr
sieben Bände der Harry- der Ringe" ist das einzige, das ich bisher
Potter-Saga von Joanne K. dreimal durchgelesen habe, immer mit
Rowling, denn sobald ich diese wachsender Begeisterung. Tolkiens Werk ist
Bücher aufschlage, habe ich das extrem stark und bildgewaltig.
Gefühl, in einer völlig anderen Er erfand die Sprachen der
Welt zu sein. Die Zauberschule Völker Mittelerdes vor seinem
Hogwarts und die Welt der Roman. Außerdem gefallen
Zauberer sind so detailliert die Anspielungen auf die Welt
beschrieben und die ganze Geschichte ist in der Zwischenkriegszeit.
so gut durchdacht, dass es mir beim Lesen Definitiv ein zeitloses, durch
kaum noch gelingt, zwischen Fantasie und und durch episches und
Wirklichkeit zu unterscheiden. monumentales Werk.

Momo fiel mir erst mit etwa 16 Jahren in die Hände. Zu dieser Zeit hatte ich
ständig Angst, etwas zu verpassen. Das Werk von Michael Ende spielt in einer
Fantasiewelt, die sehr stark an das Heute erinnert. Die Gesellschaft der grauen
Herren versucht die Menschen dazu zu bringen, ihre Zeit zu sparen, doch das ist
nicht möglich, denn je stärker man versucht, Zeit einzusparen, desto kürzer werden
die Tage. Der weise Meister Hora beschließt, etwas dagegen zu unternehmen.
Er hält die Zeit an und schickt seine Schildkröte Kassiopeia und das Mädchen
Momo auf den Weg, gegen die grauen Herren zu kämpfen.
Das Buch hat mir gezeigt, dass es wichtig ist, die Zeit, die man hat, zu genießen,
statt ständig irgendwelchen Dingen hinterherzuhetzen. Ich war vom Buch so fasziniert, dass ich es
an einem Stück durchgelesen habe. Mein Deutschlehrer hatte recht, als er sagte, dass Momo ein
Buch sei, das man unbedingt gelesen haben sollte.

Ü b e r m e in L ie b lin g s b u c h : a) H ö re n Sie d e n B e r ic h t u n d s a m m e ln Sie zu d e n


S tic h w ö r te r n In fo r m a tio n e n .

a) Autor des Buches b) Titel des Lieblingsbuches c) Erster Eindruck d) Handlung des Buches
e) Charaktereigenschaften des Titelhelden f) Warum ihr das Buch gefallen hat g) W irkung des
Buches

b) W a s b e d e u te n d ie A u s d rü c k e im T e xt?

Schon als ich die ersten Seiten gelesen habe, war ich total hin- und hergerissen.
a) Sie konnte sich nicht entscheiden, ob sie das Buch weiterlesen sollte, b) Sie war schon bei
den ersten Seiten begeistert, c) Nach den ersten Seiten fühlte sie sich unwohl.

Ich konnte das Buch nicht beiseite legen. Sie konnte . . . .


a) das Buch nicht in die Hand nehmen, b) nicht alle Seiten lesen, c) mit dem Lesen nicht
aufhören.

Der Roman hat einen Ehrenplatz.


a) Der Titelheld des Romans wird von den Lesern verehrt, b) Das Buch wird geliebt,
c) Das Buch steht in der M itte des Regals.
TAKT B - LESEN I ST „ IN “

10 . Präsentieren Sie Ihr Lieblingsbuch vor der Gruppe.


l Einleitung: Infos zum A utor, z u r Z e it
Das Buch wurde von ... geschrieben. / Es ist im Jahre ... erschienen. Der Autor ist
w eltberühm t / noch wenig bekannt / anerkannt / gehört zu den Klassikern.
Der Roman / die Erzählung / die Novelle / das Drama hat großes Aufsehen erregt /
heftige Diskussionen ausgelöst / ist lange unbeachtet geblieben. In diesem Roman
werden wichtige Fragen unserer Zeit behandelt / aufgegriffen. Das W erk gibt uns
einen Einblick in ... / füh rt uns in ... / geht auch auf Probleme von ... ein / hat
einen historischen Hintergrund / beruht auf tatsächlichen Ereignissen.

2 j Hauptteil: Z usam m enfassung d e r H a n dlung


Das Buch erzählt die Geschichte ... / beginnt m it ... / handelt von ... / Es wird
berichtet, dass ... In diesem Roman werden wichtige Fragen unserer Zeit behandelt
/ aufgegriffen. Das W erk gibt uns einen Einblick in ... / führt uns in ... / geht
auch auf Probleme von ... ein / hat einen historischen Hintergrund / beruht auf
tatsächlichen Ereignissen. Im ersten Kapitel ... / In den ersten Szenen ... /
Im ersten A kt des Dramas erscheinen bereits die Hauptfiguren / zunächst nur einige
Nebenfiguren / deutet sich schon der zentrale Konflikt an / kommt es zu einigen
humorvollen Dialogen / folgt eine komische Situation auf die andere.

3jSchluss: M e in un g , Aussage des Werkes, E m pfehlung


Dieses Buch kann man nur empfehlen / war ein Genuss / hat mich zum Nach­
denken gebracht / konnte ich nicht aus der Hand legen. Die Personen werden gut
beschrieben. / Das Buch ist satirisch / leicht verständlich / w itzig / humorvoll /
fantasievoll / unterhaltsam / fesselnd / genial / leicht zu lesen / ist f ü r ... geeignet.

I Die Frankfurter Buchmesse: a) Lesen Sie einen Artikel über die größte Buch­
messe der Welt und ergänzen Sie ihn mit den diesjährigen Angaben.

Die Frankfurter Buchmesse öffnet auch in diesem Jahr wieder ihre Pforten, um Neuheiten aus
der Bücherwelt zu präsentieren. Vom bis zum Oktober werden sich
wieder Autoren, Buchhändler, Verleger, Illustratoren und natürlich auch interessierte Leser auf
dem Messegelände tummeln. Viele Schriftsteller werden dort ihre neuen Werke präsentieren.
Ehrengast ist in diesem jahr ,
das Bücher aus seiner nationalen Literatur
vorstellen und den Besuchern seine Kultur
näherbringen möchte. Auf der
Frankfurter Buchmesse finden mehr als
Aussteller a u s ..................
verschiedenen Ländern der Welt
zusammen. Es wird mit nahezu
Besuchern gerechnet. Die erste Messe der
Nachkriegszeit fand in Frankfurt im Jahr
............... statt.

b) Was würden Sie auf der Messe kaufen und an welchen Programmen würden
Sie gern teilnehmen?
LEKTION 6 - FREIZEIT
■ : ....... ............. .............

TAKT C - M U S IK IST LIEBE

W e lc h e s B ild s p r ic h t Sie e h e r an? W a s f ä l l t Ih n e n z u m g e w ä h lte n B ild e in ? W a s


f ü r G e fü h le , G e d a n k e n lö s t in Ih n e n d ie M u s ik aus?

[ f l „W a s is t M u s ik f ü r d ic h ? “ : a) Lesen Sie d ie A n t w o r t e n aus e in e r J u g e n d z e itu n g :


W e ic h e A n t w o r t e n t s p r ic h t Ih r e r M e in u n g ? S c h re ib e n Sie a u ch Ih re n e ig e n e n
B e itra g .

Thom as: Musik hilft mir in vielen Situationen, besser m it etwas umzugehen. Ich lebe
sozusagen m it der Musik. Ohne Musik könnte ich mir ein sinnvolles Leben nicht vorstellen,
mag doof klingen, aber so sehe ich es. Musik ist das Ideale, mich zu entspannen, Wartezeit zu
überbrücken und mich immer, wenn ich es will, sofort mit der richtigen Musik wohl zu fühlen.
Musik macht mich glücklich - auf Knopfdruck.

D iana: Musik ist für mich ein Spiegel meiner Gefühle, ob ich traurig bin oder fröhlich, einsam
oder glücklich. Es ist immer das Richtige dabei, um es mir gut gehen zu lassen. Musik gibt mir
Kraft. Musik ist immer für mich da. Abtauchen in eine andere Welt.

D oreen: Musik ist ein Gefühl, das jeden erreicht, egal, welche Sprache er spricht, woher er
kommt oder wie er aussieht. Musik, jedenfalls bestimmte Musik, löst in mir zum Teil starke
Gefühle aus. M it anderer Musik verbinde ich Erinnerungen und Ereignisse, und wieder andere
Musik ist für mich an Lebensabschnitte gekoppelt.

b) F ra g en S ie e in a n d e r.

Wie viel Musik . . . ? W ie . .. nebenbei oder bewusst? Wo . . . ? Welche Bands . . . ? Welche


Solisten . . . ? Welches Instrument . .. ? Welche Musikrichtungen . . . ? Auf welchen
Konzerten ... ? Lieblingslieder? W ie beeinflusst dich Musik?

K o n z e rte o n lin e o d e r live ? Lesen Sie fo lg e n d e A n z e ig e u n d b rin g e n Sie


A rg u m e n te d a f ü r u n d d a g e g e n .

Du s te h s t a u f g u te M usik, k a n n s t a b e r n ic h t zu je d e m K o n z e rt
re is e n , das du g e rn h ö re n w ills t? D a fü r g ib t's je t z t O n lin e -
Ü b e rtra g u n g e n d e r A u ftr itte d e in e r L ie b lin g s b a n d ! Du k a n n s t
live d a b e i sein o d e r auch ein K o n z e rt n a c h trä g lic h e rle b e n .
H ie r q e h t's zu den L iv e -K o n z e rte n
TAKT C - M U S I K I ST LIEBE

El a) Lesen Sie das Interview mit Laura und schreiben


Sie die Fragen. Es gibt zwei Fragen zu viel.
Was war daran schwierig? • Was für Musik hörst du zu Hause? •
Warum hast du dich für die Trompete entschieden? • W ie oft
und wie lange in der Woche übst du? Was für eine Rolle spielt
Musik in deinem Leben? • Warum ist die Trompete das coolste
Instrument von allen? • W er ist dein Lieblingskomponist? • Wann
hast du m it dem Spielen angefangen?

Weil sie so schön laut ist. Ich habe sie auf einem Konzert gehört
und fand sie toll. Als ich dann später Instrumente ausprobieren
durfte, wusste ich sofort, es musste die Trompete sein. Ich wollte unbedingt lauter
meine Geschwister, die Klavier und Klarinette spielen.

M it acht Jahren.
3 v..............................................................................................................................................................................
Die richtigen Töne zu spielen, weil mehrere Töne mit einem G riff gespielt werden. M it den
hohen Tönen quält man sich erst mal. Und dann kommen technische Schwierigkeiten: Man
muss viel m it den Lippen machen, das braucht Übung.
4 j........................................................................................................................................................................................................
Etwa eine Stunde pro Tag, manchmal auch mehr. Dreimal in der Woche habe ich Probe:
m it dem Orchester, dann Bandprobe und dann Schulorchester.
5 k....................................................................................................................................................................
Ich mag die Gegensätze: Die Trompete ist laut und zugleich ruhig und fein. Und das Tolle
ist, dass man viele verschiedene Richtungen spielen kann: Jazz, Klassik, Pop - einfach alles.
Sie ist sowohl Band- als auch Orchesterinstrument.
6^....................................................................................................................................................................
Alles. Mal Pop, mal K la s s ik -je nach Stimmung.

b) Sammeln Sie aus dem interview die Wörter, die mit Musik Zusammenhängen.

Hören Sie jetzt das Interview mit Arnold, der Geige


spielt. Notieren Sie kurz die Antworten auf die
Fragen der Aufgabe 4.

Suchen Sie in der Gruppe jemanden, der/die ein Instrument spielt und stellen
Sie ihm/ihr dieselben Fragen.
LEKTION 6 FREIZEIT

Gesellschaftsspiele: a) Was fällt Ihnen zum Wort spontan ein?

b) Besprechen Sie die Fragen.


Welche Spiele mögen Sie: solche, die auf Glück und Zufall beruhen oder eher solche, die
Kreativität, Logik und taktisches Vorgehen verlangen? Was entwickeln diese Spiele? (Denk- und
Konzentrationsfähigkeit, Geduld und ...) Warum sollten auch Kinder m it der Familie spielen?
(Gemeinsamkeit, Verlieren lernen und ...) W ie war es in Ihrer Familie? Gibt es Internet­
Plattformen, wo Gesellschaftsspiele gespielt werden? W orin unterscheiden sich traditionelle
Gesellschaftsspiele von Online-Spielen?

Spielanleitungen: a) Lesen Sie sie und ordnen Sie die Textteile (1-6 bzw. A -F) zu.

b) Lesen Sie sie noch einmal und unterstreichen Sie alle Wörter zum Thema „Spiel".

c) Ergänzen Sie die Spielanleitungen mit weiteren Informationen.

1 Das Prinzip von Scrabble basiert auf dem des 4 j Das Spiel wird von zwei M annschaften
Kreuzworträtsels: Jedes neu gelegte W ort muss an ausgetragen. D er Tippgeber der ersten M annschaft
ein vorhandenes anschließen, so dass die W örter zieht eine K arte, die seine Mitspieler nicht sehen
mindestens einen Buchstaben gemeinsam haben. dürfen. Er umschreibt den Begriff, der auf der
Jeder Spieler d arf pro Spielzug nur ein W ort K arte oben steht - jedoch ohne
in eine Richtung legen, entweder senkrecht oder eines der fün f Tabuwörter zu
waagerecht. Bevor die Spieler mit dem Spiel nennen, die unter
_ J _______
... . • anfangen, be­ dem O berbegriff stehen.
stimmen sie einen W ährend er seine Erklärungen

fte
'■.IjiiP"
1
IV

k
]r
Schriftführer,
der die Punkte
aufschreibt. U
K
*- til
gibt, passt ein gegnerischer

verletzt wird.

2 j Ziel der M annschaften ist es, den verschlun­ Zwei Spieler erhalten je neun schwarze oder
genen W eg auf dem Spielbrett am schnellsten weiße Spielsteine. Das Z iel ist, so viele M ühlen wie
zurückzulegen. Es geht darum, Begriffe zu erraten. möglich zu schließen. Eine
So oft man einen errät, kann man mit M ühle besteht aus drei
der Spielfigur vorrücken. Es Steinen, die in einer Reihe
gibt drei verschiedene Arten, liegen. So oft man eine
der M annschaft zu verstehen M ühle schließt, kann man
zu geben, um welchen B egriff einen Stein des Gegners
es sich handelt:^# vom Brett nehmen, Mühle

3ij Jeder Spieler erhält vier Figuren in einer Farbe. 6 Nachdem die Reihenfolge der Spieler festgelegt
Das Z iel besteht darin, als Erster alle Figuren vom worden ist, ziehen sie ihre Figur im Uhrzeigersinn.
Startfeld ins Zielfeld Das Spielfeld stellt eine
zu bringen. M an muss Stadt dar. Es geht darum,
r X zuerst eine Sechs würfeln, sich möglichst viele G rund­
bevor man eine Figur stücke anzueignen. W er auf

\ ' ' '


auf die Startposition
setzen kann. ^
einem freien Feld landet,
kann das Grundstück
kaufen, wenn er genug Geld
Mensch ärgere dich nicht hat, und es auch vermieten.
TAKT C - M U S I K IST LIEBE

A B
M it pantomimischer Darstellung, mündlicher Es darf dem Gegner kein Stein weggenommen
Erklärung oder Zeichnungen. Die A rt der werden, wenn er drei Steine nebeneinander
Beschreibung hängt immer von dem Bereich ab, hat. Hat ein Spieler nur noch drei Steine, darf
in dem sich die Figur befindet. Während geraten er mit jeweils einem Stein zu einem beliebigen
wird, zeigt eine Sanduhr die zur Verfügung Punkt springen. Das Spiel ist vorüber, sobald der
stehende Zeit an. Nachdem die Zeit abgelaufen Gegner nur noch zwei Steine hat oder keinen
oder der Begriff erraten worden ist, setzt das gültigen Zug mehr machen kann.
nächste Team das Raten fort.

C D
Passt ein Tippgeber, weil er die Karte für Sooft man man auf ein Feld zieht, auf dem
zu schwer hält, w ird diese auf einen “toten bereits eine Figur eines Gegenspielers steht,
Stapel" gelegt. Am Ende der Runde werden die muss diese zur Anfangsposition zurückkehren.
Punkte zusammengezählt und die Punkte des M it einer Sechs kann sie dann wieder ins Spiel
“toten Stapels" der gegnerischen Mannschaft gebracht werden. Es müssen alle Spielfiguren in
gutgeschrieben. Es ist nicht erlaubt, die Begriffe die Zielfelder gebracht werden, nachdem sie den
mit Gesten oder Geräuschen anzudeuten. vollen Kreis zurückgelegt haben.

Ej Fj
Sooft man w ill, kann man m it den M itspielern Die Spieler ziehen nacheinander jeweils sieben
Straßen tauschen. Sobald man alle Straßen Buchstabensteine aus einem Beutel und legen
einer bestim m ten Farbe hat, kann man an sie auf ein Bänkchen, und zwar so, dass die
ihnen Häuser und Hotels bauen. W enn alle Mitspieler sie nicht sehen können. M it den
M itspieler pleite, d.h. nicht m ehr zahlungsfähig Buchstaben muss jeder Spieler W örter bilden,
sind, hat man gewonnen. die möglichst viele Punkte einbringen.

9. Bilden Sie Dreiergruppen. Wählen Sie ein beliebiges Gesellschaftsspiel


(nicht von der Aufgabe) und beschreiben Sie es (Spielziel, Spielvorbereitung,
Spielablauf).

10 . Bilden Sie Vierergruppen und entwickeln Sie ein Spiel für die Gruppe.
Vorschlag: ein Brettspiel mit Fragen zusammenstellen (auf jedem Spielfeld gibt
es eine Frage, die beantwortet werden muss) oder mit Tabu-Karten.

Beenden Sie die Sätze.

Das Spiel „M ühle“ endet, der Gegner nur noch zwei Steine hat.

eine Mühle geschlossen wird, kann man einen Stein des Gegners vom Brett
nehmen.

J Ergänzen Sie sooft oder sobald


a) ... ein Patt besteht, endet das Schachspiel remis (unentschieden), b) ... der M itspieler
eine M ühle legt, verliert man einen Stein, c) Die Runde ist zu Ende, ... ein Spieler alle
Karten ausgespielt hat. d) ... man die Ziellinie überquert hat, bekom m t man von der Bank
Geld, e) ... man beim Mensch ärgere dich nicht eine Sechs w ü rfe lt, darf man noch einmal
w ürfeln.
SCHLUSS-TAKT - O ST-W EST-LIEBESFILM

Welche deutschen Filme kennen Sie? Was läuft jetzt in den ungarischen Kinos?

Sehen Sie sich die Bilder aus dem Film „Westwind“ an und besprechen Sie,
worum es im Film gehen kann.

Retce
nO M ANTIKU S VfGJÄTiK A BALATON PARTJ/SRÖL

m mm

(vvestwind, Deutschland 2011


Regie: Robert Thalheim)

y j Robert Thalheims Film „Westwind" (Der Film lief bei uns unter dem Titel
„Retrö szerelem”) erzählt die wahre Geschichte einer ost-westdeutschen Liebe,
die ein Jahr vor dem Mauerfall am Balaton ihren Anfang nahm. Lesen Sie die
Geschichte des Filmes und stellen Sie die Reihenfolge fest.
Nach dem Tanzabend kommt es zu weiteren Treffen: eine Spritztour um den Balaton, ein
Essen im Restaurant und erste Küsse. Zwischen Doreen und Arne entwickelt sich schnell mehr
als nur eine Sommerromanze - es ist die große Liebe.

„W ie soll’n das weitergehen?“, fragen sich Arne und Doreen. Kurz vor der Abreise
unterbreitet Arne seinen Vorschlag: Im Versteck unter der Hutablage wollen sie die Mädchen
über die ungarisch-österreichische Grenze bringen. Sie wissen, dass der illegale Weg nach
Westen auch an der ungarisch-österreichischen Grenze ein höchst gefährlicher ist. Den
Hamburger Jungs konnte nicht viel passieren, die Mädchen dagegen riskierten alles. Sie
>verrieten< ihr sozialistisches Vaterland, ihre Heimat, die ihnen doch so vieles ermöglicht hatte,
nicht zuletzt die Sportlerkarriere.
SCHLUSS-TAKT - O S T - W E S T - L I EBESFI LM

Nach der verspäteten Ankunft im Camp wird den Zwillingen von ihrem Trainer gleich
unmissverständlich klargemacht, dass Westkontakte absolut unerwünscht sind. Hier im Lager
herrschen Ordnung und Disziplin, statt Faulenzen stehen Kraftsport und täglich 20 Kilometer
Ausdauerrudern auf dem Programm.

1 Sommer 1988: Isabel und Doreen, ein Zwillingspaar aus Leipzig, sind Bezirksmeisterinnen im
Rudern. Als Belohnung für ihre guten Leistungen sind sie von ihrem Trainer in ein Pionierlager
am Balaton eingeladen worden, wo sie trainieren sollen. Beide reisen aus der DDR zum ersten
Mal ins sozialistische Ausland. M it großen Erwartungen fahren sie nach Ungarn, wo aber
schnell alles anders kommt als gedacht.

Nach einer Probefahrt entscheidet sich Isabel gegen die Flucht. Doreen muss sich ohne
die Schwester auf den Weg in den Westen machen. Die gefährliche Aktion gelingt, hinter der
Grenze ruft Doreen ihre Zwillingsschwester glücklich an.

Die beiden Mädchen lernen schon auf dem Hinweg Arne und Nico, zwei junge Männer
aus Hamburg, kennen. Auf dem Fußweg ins Camp werden sie von ihrem VW -Käfer überholt:
Das Auto hält, und die beiden Mädchen lehnen nicht ab, ins Auto der Hamburger Jungs
einzusteigen.

Doch schon am nächsten Tag der Ankunft tauchen die Hamburger Jungs wieder auf
und laden die Schwestern zu einem Diskobesuch in den Nachbarort ein. Ungeachtet des
Ausgehverbots klettern die Mädchen über den Zaun und erleben einen aufregenden Abend
an der Bar und auf der Tanzfläche.

Sehen Sie sich den Film an und besprechen Sie fo lg e n d e Fragen:

a) Charakterisieren Sie die Zwillingsschwester: Haben sie gemeinsame Charakterzüge oder sind
sie ganz anders? Was für Wünsche und Träume haben sie? W ie ist ihre Beziehung? Warum
und wie verändert sie sich?
b) Was für eine Rolle spielt die Musik im Film? Was für eine Funktion hat die Musik: Verbindet
oder trennt sie die ostdeutschen und westdeutschen Jugendlichen? Was für Musik hört man
im Film?
c) W ie sind die Landschaftsbilder im Film? Welche Bilder sind typisch für den Plattensee?
Was verrät, dass der Film nicht heute spielt?
d) W ie w ird das Aufeinandertreffen zweier Welten dargestellt? Was für Unterschiede gibt
es zwischen den westdeutschen Jungen und den ostdeutschen Mädchen (in Bezug auf
Kleidung, Geschmack, Mentalität, Sprache)? Warum gab es Unterschiede zwischen
Ossis und Wessis? Was symbolisiert der Zaun im Film?
e) W ie könnte es für Isabel und Doreen nach der Trennung weitergehen? Schreiben Sie ihre
Geschichte weiter.

W ä h le n Sie eine d e r In te rn e t-A u fg a b e n .

1. Der Film beruht auf wahren Erlebnissen von Doreen Schimk und ihrer Schwester Susann,
die als Produzentin und Drehbuchautorin m itw irkte. Suchen Sie im Internet nach ähnlichen
Geschichten / Fluchtgeschichten.
2. Was für eine Rolle spielte Ungarn beim Abbau des Eisernen Vorhangs?
L E K T IO N

TAKT A - EUROPA, DAS S IN D W IR ALLE!

E u ro p a u n d d ie E u ro p ä is c h e F re u d e sc h ö n e r G ö tte rfu n k e n

U n io n (E U ): a) W a s f ä l l t
Ih n e n z u d e n B ild e r n ein ?

b ) Lesen Sie, w a s J u g e n d lic h e z u m T h e m a EU m e in e n u n d v e rg le ic h e n Sie es m it


Ih re n A u s s a g e n .

Für mich bedeutet Die Europäische Union


Europa, dass ich fast ermöglicht zollfreien
überall ohne Probleme Export und Import.
reisen kann. Die EU Und man darf nicht
ermöglicht es mir, die vergessen: Auf dem
Grenzen zahlreicher Gebiet der heutigen EU
europäischer Länder hat es jahrhundertelang
T T , ohne Kontrollen zu viele Kriege gegeben.
überqueren. Es ist schön, Jetzt herrscht hier seit
dass immer weitere Länder dazugekommen über 60 Jahren Frieden. Außerdem finde
sind. Aber das neue Europa stellt auch ich es toll, dass ich in Europa fast überall
Forderungen. Zum Beispiel, dass man m it dem Euro bezahlen kann. Europa ist
mehrere Sprachen lernen sollte, um sich für mich auch ein M ultikulti-Kontinent,
überall m it anderen Europäern austauschen weil hier so viele verschiedene Menschen
zu können. Sophia, 17 Zusammentreffen. Tim, 16

c) W a s b e d e u te n E u ro p a u n d d ie EU f ü r Sie? D ie A u s d rü c k e k ö n n e n Ih n e n h e lfe n .

Abschaffung der Grenzkontrolle / Reisefreiheit ohne Visum W eltoffenheit Toleranz


globales Denken über die eigenen Ländergrenzen hinaus Liberalisierung des
Telekommunikationsmarktes / man telefoniert billiger Umweltverschmutzung ohne Grenzen /
es gibt Standards für die Luftqualität Abschaffung der Zölle / freier Warenverkehr
(Europäischer Binnenmarkt) * ...

W e lc h e L ä n d e r in E u ro p a s in d in d e r EU? W e lc h e L ä n d e r s in d E u ro lä n d e r?
W ä h le n Sie e in E U -L a n d u n d s te lle n S ie es v o r:

Hauptstadt Landessprache Nachbarländer Fläche Klima Einwohnerzahl


EU-Beitrittsjahr W irtschaft * Tradition, Kultur bedeutende Persönlichkeiten

Das Land grenzt im Norden / Süden an ... Das Land ist im Jahr ... der EU beigetreten.
Die Fläche b e trä g t. .. km 2. Das Land uerfügt über . . .
TAKT A - EU R O PA , DAS S I N D W I R AL LE!

Heimat - w as ist das eigentlich? „Heimat ist dort, wo man sich nicht
erklären muss“, meinte der deutsche Dichter Johann Gottfried Herder im 18.
Jahrhundert. Wie erklären Sie Herders Aussage?

„Was fehlt dir von der Heimat?" a) Hören Sie die Antworten deutscher Jugend­
licher, die im Ausland leben und arbeiten. Beantworten Sie die Fragen:
Wo ist er / sie? • Was fehlt ihm / ihr? Was macht er / sie gegen Heimweh?

1. Tom 2. Milena 3. M aik 4. Anna

b) Und Sie? Was würden Sie vermissen, wenn Sie im Ausland leben würden?

2 Studium im Ausland: Können / Könnten Sie sich vorstellen, nach dem Abitur
im Ausland zu studieren? Besprechen Sie zu zweit Vorteile bzw. Nachteile
eines Auslandsstudiums.
die Zahl der staatlich finanzierten Studienplätze • sich an einer ausländischen Universität
bewerben bessere Chancen • bessere Lebensbedingungen Studiengebühren zahlen •
einen gebührenfreien Studienplatz bekommen 6 auf eigenen Beinen stehen müssen * neue
Bekanntschaften knüpfen können

m Ungarn: Bilden Sie fünf Gruppen. Jede wählt ein Thema und bearbeitet es
zu einem Referat. Sie können auch eine PowerPoint-Präsentation machen.
1 Geographie: Die Fläche beträgt ... km2 • geographische Einheiten: Tiefebene,
Mittelgebirge ... 1 Nachbarländer: grenzt im Norden an ... Gewässer: Flüsse, Seen *
kontinentales Klima
2 Bevölkerung: Sprache Einwohnerzahl * Religionen • Komitate • Minderheiten
3 Kultur: Nobelpreisträger Wissenschaftler bildende Künstler Schriftsteller und
Dichter • Komponisten * Regisseure und Schauspieler
4 Traditionen: Nationalfeiertage, Bräuche
5 Gastronomie: Spezialitäten Essgewohnheiten
6 Sport: traditionelle Sportarten Rekordler Wundermannschaft um Puskás und Czibor

So können Sie ein Referat vorbereiten:

1. Informationen sammeln (Stichwörter) 2. den logischen Zusammenhang suchen und


die einzelnen Punkte sinnvoll ordnen 3. Gliederung in Einleitung, Hauptteil und Schluss

Einleitung: Zum Thema hinführen


Das Thema meines Referates lautet / Ich möchte euch über ... berichten / Ich möchte
einen Überblick geben
Hauptteil: Argumente pro und kontra / Entwicklung / Vergleiche / gestern und
heute / eigene Erfahrungen, Beispiele
Ich möchte a u f folgende Punkte eingehen ... / Z u e rs t... / Danach ... / Zum Schluss
Schluss: Abschließende Bemerkungen, Zusammenfassung, Ausblick geben
Abschließend möchte ich noch erwähnen ... / Bevor ich zum Schluss komme, möchte
ich noch darau f hinweisen . ..
LEKTION 7 - TOURISMUS

Die Geschichte Ungarns: a) W a s fällt Ihnen zu den Bildern ein?

b) Stellen Sie die Reihenfolge der historischen


Ereignisse fest. Tragen Sie anschließend die
Jahreszahlen ein.

Ende des Zweiten W eltkrieges w ird Ungarn von


sowjetischen Truppen besetzt, die über vier­
einhalb Jahrzehnte im Land bleiben.
Ungarn tr itt der EU bei.
w Krönung von König Stephan I., dem
Gründer des ungarischen Staates.

w M it dem Tod Andreas III. endet die


Dynastie der Arpaden.
Ungarn ö ffn e t den Eisernen Vorhang
und beschleunigt dam it den
Zusammenbruch des Ostblocks. Am
23. O ktober w ird die Republik Ungarn
ausgerufen.
Die Revolution w ird durch sowjetische Truppen blutig
niedergeschlagen.
Ein großer Teil Ungarns fällt unter türkische Herrschaft,
die erst nach über anderthalb Jahrhunderten durch die
Habsburger beendet w ird.
1 Unter Großfürst Árpád beginnen die Ungarn m it der
Landnahme im Karpatenbecken.

Nach dem Ersten W eltkrieg endet die österreichisch­


ungarische M onarchie m it dem A u s tritt Ungarns, das
zwei D rittel seines Gebietes verliert.

Die ungarische Freiheitsbewegung w ird blutig


niedergeschlagen. 18 Jahre später kom m t die
Doppelm onarchie Österreich-Ungarn zustande.

W ie sagt man d as?

M it dem Tod Andreas III.


a) des Dritten b) der Dritte c) dem Dritten

Bilden Sie Sätze.

Die Reformversuche des Kaisers Joseph II. . Der Freiheitskampf des Fürsten Ferenc
Rákóczi II. ... • Die Goldene Bulle Andreas .. • M it dem Tod des Königs Lajos II. in der
Schlacht bei Mohács ...

96
TAKT A - E U R O P A , DAS S I N D W I R A L L E !

a) Was fällt Ihnen zu diesen Städten ein?

Budapest Eger • Esztergom Debrecen Szeged

b) Ordnen Sie den Städten die Informationen zu und schreiben Sie weitere.
a) war in der Türkenzeit eine unbezwingbare Grenzfestung, b) hat den Namen
„kalvinistisches Rom“ bekommen c) Die Basilika in dieser Stadt ist die größte Kirche
des Landes, d) hat unzählige Thermalbäder e) Auf dem Domplatz werden international
bekannte Freilichtspiele veranstaltet, f) historisches Weinbaugebiet g) die größte Stadt
der südlichen Tiefebene h) besteht aus zwei Stadtteilen, die durch die Donau getrennt sind
i) die zweitgrößte Stadt j) liegt am Donauknie k) Nach einem Hochwasser im Jahre 1879
wurde die Stadt wieder aufgebaut I) hat die größte reformierte Kirche m) traditionsreiche
Kaffeehäuser, ...

Wählen Sie eine ungarische Stadt und stellen Sie sie im Unterricht mit Fotos
oder PowerPoint vor. Sprechen Sie über Lage, Geschichte, Einwohnerzahl,
Sehenswürdigkeiten, Freizeitmöglichkeiten.
Sehenswert ist hier ... Die Stadt ist bekannt fü r ...
Die Stadt bietet den Besuchern ... Zu den Sehenswürdigkeiten g e h ö rt...
Hier befindet sich ... Das Wahrzeichen der S ta d t...
Es g ibt hier viele historische Denkmäler ... Erwähnenswert is t ...
LEKTION 7 “ TOURISMUS

TAKT B - M A S S E N T O U R IS M U S

a) Auf welches Problem weist das Bild hin?

b) Bilden Sie weitere Wunschsätze.

alle Liegestühle am Strand sind besetzt • keinen Sonnenschirm haben • für das Eis lange
Schlange stehen • die Urlauber hören laute Musik • im Wasser schwimmen Quallen •
Bauarbeiten werden durchgeführt • ...

[fl a) Lesen Sie den ersten Teil eines Gesprächs mit der Tourismusforscherin
Dagmar Schröder. Es geht um Probleme des Massentourismus.

Frau Schröder, wie verändern sich die M enschen durch das Reisen?
Veränderungen finden auf zwei Seiten statt: bei den Touristen selbst, aber auch bei den
M enschen in den Urlaubsorten. W er reist, entwickelt ein besseres Verständnis und Toleranz
für andere Kulturen, Tourismus fördert also den Frieden. Bei der Bevölkerung vor O rt kann
er das Selbstbewusstsein stärken und natürlich bringen Touristen immer auch Geld ins Land.
Tourismus schafft neue Arbeitsplätze. Auch die Infrastruktur verbessert sich, da zum Beispiel
Verkehrsstraßen und H otels gebaut werden. Die Erhaltung von Kulturgütern ist ebenfalls
wichtig.
G ibt es auch ungünstige N ebenw irkungen?
In der lokalen Bevölkerung kann es Spannungen geben, wenn der Profit aus dem
Tourism us ungleich verteilt ist. W enn nur wenige von ihm profitieren. K onflikte entstehen
außerdem, wenn der Massentourismus die Kapazitäten des Urlaubsortes übersteigt und die
Umweltbelastung verstärkt. D a kann es z. B. um die Abfallentsorgung gehen. O ft klagen
Einheim ische darüber, dass ihr O rt mit H otels und V illen verbaut ist, dass es keinen freien
Zugang zum Strand gibt usw.
Verändert der K lim aw andel den Tourismus?
Ja, das sieht man vor allem an den extremen W etterkonditionen. Je nach Region gibt es
Überflutungen, Schneeknappheit, D ürre und Hitzewellen, und die werden noch zunehmen.
Im W intersport wird das deutlich: W enn die Schneegrenze sich immer weiter nach oben
verschiebt, ist das das Aus für viele Skiorte, die dann keinen Schnee mehr haben. Der
steigende Meeresspiegel wird viele Küsten überschwemmen. W egen der Erwärmung dreht
sich der Reisestrom von Süd nach Nord um: W eil es in den südeuropäischen Ländern viel zu
heiß wird, machen immer mehr M enschen zum Beispiel in Skandinavien Urlaub.
TAKT B - MASSENTOURISMUS

b) Was ist richtig?


Der Massentourismus übersteigt die Kapazitäten des Urlaubsortes.
1 Die Kapazität des Urlaubsortes wird erhöht.
2 Der Ort kann nicht so viele Touristen aufnehmen.

Wenn sich die Schneegrenze immer weiter nach oben verschiebt, ist das das Aus für viele
Skiorte.
1 Wegen zu starker Umweltbelastung gibt es keine staatlichen Fördergelder.
2 Wegen des Schneemangels kommen immer weniger Wintersportler.

Die Erhaltung von Kulturgütern ist auch wichtig.


1 Kulturdenkmäler werden saniert/renoviert/umgebaut.
2 Kulturdenkmäler werden fotografiert, damit sie in Erinnerung bleiben.

Was passt? Ordnen Sie zu und bilden Sie Sätze.


Bevölkerung vor Ort
Überflutungen
Küsten werden überschwemmt
Förderung des Friedens
Umweltbelastung
immer mehr machen Urlaub in Skandinavien
Verständnis und Toleranz
wenige Menschen profitieren vom Tourismus
Profit ist ungleich verteilt
Bau von Verkehrsstraßen und Hotels
gute Infrastruktur
viel Abfall
der Reisestrom dreht sich von Nord
Einheimische
nach Süd um

Ergänzen Sie die Tabelle und besprechen Sie Vorteile bzw. Nachteile des
Tourismus.

positive Auswirkungen des Tourismus negative Auswirkungen des Tourismus

ein besseres Verständnis entwickeln Spannungen in der lokalen feewjlkerun^

fü h rt dazu ... / v e r u r s a c h t b r i n g t es m it sich hat die positive/ negative


Auswirkung ...
LEKTION 7 - TOURISMUS

Reklamation: Beschreiben Sie das Bild und


führen Sie ein Gespräch über das Thema.
Tipps für Beschwerden:
Blick auf Parkplatz statt aufs Meer • kein
Handtuchwechsel im Bad • nicht genug Liegestühle
am Strand 5 im Restaurant: lange Wartezeiten,
unfreundliche Kellner ohne Sprachkenntnisse, kein
Weißbrot, nur Roggenbrot, Fliege in der Speise

Gast H otelm itarbeiter


Ich m öchte mich beschweren, w e il... Entschuldigen Sie ... /
Es ä rg e rt mich, dass ... / Verzeihen Sie uns ...
Ich bin m i t ... nicht zufrieden / W ir sind Wären Sie d a m it einverstanden, wenn ...
sehr enttäuscht, denn ... Ich werde d a fü r sorgen, dass ...
Ich m öchte Folgendes reklamieren ... Sie haben natürlich Recht, aber ...

Beschwerdebrief: a) Besprechen Sie die charakteristischen Merkmale des


formalen Briefes (Adresse, Datum, Anrede, Anfangs- und Schlusssatz).

b) Lösen Sie die Richtig-Falsch-Aufgabe.

ATLAS Tour GmbH Dortmund, den 07.09.2013

Blumenstraße 20
20000 Dortmund
Beschw erde - Reklam ation

Sehr geehrte Damen und Herren,


leider muss ich bei Ihnen die Reise vom 2.7. bis 12. 7. nach Spanien reklamieren. Abgesehen
von den 3 Tagesausflügen, die gebucht und im Voraus bezahlt wurden, aber nicht stattfanden,
gab es auch erhebliche Probleme mit dem Hotel. Der versprochene Meerblick wurde durch
Bauarbeiten massiv gestört. Hinzu kamen noch erhebliche Mängel bei der Hygiene und der
Vollpension. Was an den Büfetts angeboten wurde, konnte man wirklich nicht mehr als
„essbar“ bezeichnen. Für diesen verdorbenen Urlaub erwarten wir von Ihnen eine entsprechende
Rückerstattung der Reisekosten.
Freundliche Grüße,
Max Möllermann

Der Brief wurde an das Hotel geschrieben. Möllermann hat an drei bezahlten Ausflügen
teilgenommen. Das Zimmer hatte keinen Meerblick. Das Hotel war dreckig. Es gab
zu wenig zu essen. Möllermann verlangt die Erstattung der gesamten Kosten.

Schreiben Sie einen Beschwerdebrief von 120-150 Wörtern an das Reisebüro,


bei dem Sie Ihren Urlaub an der Ostsee gebucht haben. Sie waren aus folgenden
Gründen unzufrieden:
statt bezahlter Vollpension nur Halbpension Extrakosten laute Disko Störung der
Nachtruhe, keine Erholung • defekte Klimaanlage • 32 Grad im Zimmer
TAKT B - MASSENTOURISMUS

„T o u ris m u s -T re n d s ": Lesen S ie d e n z w e ite n T e il d e s In te r v ie w s .

Sie haben ein Forschungsprojekt zur Tourismuswirtschaft durchgeführt. W as hat das ergeben?
D ank des demografischen W andels nim m t die Z ah l älterer Touristen zu. Die Menschen
werden immer älter —und sie reisen bis ins hohe Alter. Deshalb gewinnen neue Reiseformen
an Bedeutung. N eben W ellness gibt es schon spezielle Angebote für behinderte und alte
Menschen. Deutsche Rentner ziehen, wenn sie es sich leisten können, für den W in ter gern
ganz weg aus Deutschland: Die Zweitwohnsitze in Spanien werden wohl noch zunehmen.
Aber nicht für alle: Infolge der sozialen Polarisierung wächst die Z ah l der Leute, die nur
zu Discountpreisen oder gar nicht mehr buchen. Die K lu ft zwischen Arm und Reich wird
nirgendwo sichtbarer sein als im Tourismusbereich.
W ie wird sich der Tourismus in der Zukunft entwickeln?
Sicherheit wird beim Reisen eine größere Rolle spielen, zum Beispiel der Schutz vor
Terrorismus, aber auch vor Naturkatastrophen und Epidemien. Die traditionellen
Strandurlaube werden eher abnehmen, dafür gibt es neue Tourismusformen wie Space­
Tourismus. Flüge in den W eltraum sollen im Jah r 2 0 2 0 schon normal sein: Im All werden
H otels gebaut und zum Mond werden Tagesausflüge organisiert.

S te h t das im T e x t? Ja (J) o d e r N e in (N )?

a) Die Senioren bilden im Tourismus eine neue Zielgruppe. b) Wellness-Urlauber wollen


betreut werden. c) Immer mehr Leute haben ein zweites Zuhause im Ausland,
d) Der Unterschied zwischen Leuten mit viel bzw. mit wenig Einkommen wird immer größer.
Arme Leute werden in der Zukunft mehr reisen. e) Vor dem Terrorismus hat man immer
größere Angst. f) In der Zukunft werden immer mehr Leute Urlaub am Meer machen.

9. E rg ä n z e n Sie d ie S ä tze .

des demografischen Wandels nim m t die Zahl älterer Touristen zu.


der Polarisierung von Arm und Reich buchen die ärmeren Leute nur noch
zu Discountpreisen oder gar nicht mehr.

P ro g n o s e n : B ild e n Sie S ätze .

♦ Klimawandel / lieber in den Norden fahren Wegen / Infolge

♦ Zunahme der Online-Buchungen / die Rolle des Reisebüros verliert an Bedeutung


Dank / Wegen
♦ Anreise m it dem Auto / zunehmende Luftbelastung durch Abgase
Wegen / Infolge

Fassen Sie d ie T o u ris m u s tre n d s z u s a m m e n .

Der Trend w ird sich verstärken, dass ... Tourismusexperten erwarten, dass ... Da ...
Wegen w ird eine große Rolle spielen.
TAKT C - TO U R IS M U S DER Z U K U N F T

ID W e rd e n in einigen Jahrzehnten d ie e rsten T o u ris te n ih re F erien a u f dem M o n d


verbringen? W a s w ird den T o u ris te n d o r t angeboten?

Lesen Säe das P ro s p e k t und sam m eln Sie A usdrücke, die fü r ein R e isep ro sp ekt
c h a ra k te ris tis c h sind, a) Z u w e lc h e r R oute h ä tte n Sie Lust?

REISEBÜRO
LUN A
„Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub auf
dem M ond: Entspannen Sie sich bei ausgedehnten
Spaziergängen durch feinsten M ondstaub, genießen
Sie die unverw echselbare Lan d sch a ft aus Kratern,
M ondseen und Bergen oder gehen Sie auf eine abenteuerliche S purensuche auf der M ondoberfläche. Frühbucher
erhalten jetzt kostenlos einen R aum anzug sow ie ein M ie t-M o ndauto dazu - also greifen Sie schnell zu !“

Unser Angebot:
Route 1: S ightseeing auf A rm s tro n g s Spuren
Route 2: W ellness - Paradies
Route 3: Polarexpedition fü r Ü b erlebenskünstler

b) Lesen Sie das fo lg e n d e A ng eb o t: W e lc h e r R oute w ü rd e n Sie es zuordnen?

1. Tag: Los geht’s auf den 8 0 0 0 M eter hohen „M a la p e rt M o u n ta in “ . Die Sonne k o m m t hier nur selten zum V orschein,
D eshalb m ü ss t ihr euch natürlich erst einm al an die D unkelheit gew öhnen. O rientieren s o llte t ihr euch an den Sternen,
der Sonne und der Erde - denn ein K om pass fu n k tio n ie rt auf dem M ond nicht.
2. Tag: Vom M a la p e rt M ountain aus g e h t’s dann in R ichtung S üdpol. Kurz v o r dem Ziel erhebt sich zu eurer Rechten eine
G ebirgskette. Ein A b ste ch e r auf die Spitze lohnt sich in jedem Falle. Denn oben e rw a rte t euch Sonne fa s t n o n-stop.
Nach dem Sonnenbad e rfo lg t der A bstieg und dann heißt es: „W illko m m e n am S üdpol des M o n d e s !“
3. Tag: W em das noch n icht extrem genug war, der kann jetzt noch den S ha ckle to n -K ra te r hinabsteigen - m it 2 6 0 0
K ilom etern W eite und über a c h t K ilom etern Tiefe der größte bekannte K rater im S onnensyste m . Je w e ite r ihr
hinabsteigt, desto dunkler und kälter w ird es - m in us 170 Grad C elsius sind hier keine Seltenheit. A lso Im m er
sch ö n den R aum anzug beheizen! Doch das Frieren ist n ic h t u m so n st: Ganz unten kö n n t ihr Ü berreste von
K om eteneinschlägen finden: W assereis. W enn das m al n ic h t ein tolles S ouvenir von einer M ondreise ist!
4. Tag: K letterfreunde kom m e n in der Region rund um den Tycho, einen der berühm testen M ondkrater, voll auf ihre
Kosten. 85 K ilo m e te r groß ist das Loch, das ein M e teoriteneinschlag v o r 108 M illionen Jahren in die M o ndoberfläche
b o hrte. Die Gegend eignet sich w ie kaum eine zw eite fü r eine ausgedehnte K rater-E rkundungstour.
TAKT C - T O U R I S M U S DER Z U K U N F T

An welchem Tag erlebt man das? Mehrfachnennungen sind möglich.


1. Tag 2. Tag 3 . Tag 4 . Tag
Man kann zwischen Tag und Nacht keinen Unterschied machen.
Man muss spezielle Kleidung tragen.
Man sieht nichts.
Man kann etwas als Andenken mitnehmen. ’W V
Man kann bergsteigen.
Man kann die Spuren eines Meteoriten besichtigen.

Sightseeing auf Armstrongs Spuren: Hören Sie ein Verkaufsgespräch im


Reisebüro Luna. Was ist nicht richtig?

1. Für ist das Angebot „Wellness - Paradies" nicht mehr zu buchen,


a) die Hochsaison b) die Vorsaison c) Juli

2. Die Familie kann nicht in der Hochsaison fahren, weil


a) es dann nicht so preisgünstig ist b) die Schule noch dauert c) die M utter arbeiten muss

3. Auf dem Mond w ird /w erden die von Armstrong besichtigt,


a) amerikanische Flagge b) Stiefel c) Fußspuren

4. Die Sonde Ranger 8 schlug


a) 1965 b) 1967 c) sieben Jahre vor der ersten bemannten M ondfahrt ein.

Bis zum jahr 2050 soll inmitten der sandigen Mondlandschaft das Lunar Hilton
Hotel entstehen, a) Informieren Sie sich im Internet über das Projekt und
berichten Sie (Größe, Zimmerzahl, Komfort, Dienstleistungen usw.).

Wollen Sie dem irdischen


Massentourismus entfliehen und
einen abenteuerlichen und zugleich
entspannenden Urlaub fernab der
Zivilisation verbringen?

Mond-
Dann fliegen sie zum
zum Lunar Hilton Hotel!

Sonderangebot für eine Woche:

b) Spielen Sie die Situation.


Ihr Freund möchte zwei Wochen im Lunar Hilton Hotel verbringen, Sie wollen aber nicht
mitfahren. Ihre Argumente: es gibt keine Atmosphäre • Temperaturschwankungen von plus
137 bis minus 190 Grad Celsius • Sonnenauf und -Untergänge im 2-Wochen-Rhythmus:
Mondnächte und Lunartage wechseln alle 14 Tage • ständige Gefahr von Meteoriten.
Versuchen Sie, einanderzu überzeugen.
LEKTION 7 - TOURISMUS

SCHLUSS-TAKT - URLAUBSREGIONEN
IN D EU TSC H LA N D

Urlaubsregionen in Deutschland: a) Ordnen Sie die Zahlen und Namen


der Städte bzw. Regionen einander zu.

b) Tragen Sie die


Namen in den Texten
A-J ein.
Der Bodensee
Hamburg
Hessen w
Leipzig w
die Lüneburger Heide <3
die Nordsee
die Ostsee
der Bayerische Wald
der Schwarzwald
die Zugspitze

A ..............................
bietet ein spannendes
Naturerlebnis und
ist das bekannteste
Naturschutzgebiet
Norddeutschlands.
M it 230 km 2 ist
sie die größte
zusammenhängende
Heidefläche
Nordeuropas. Rund
2000 km Radwege
sowie ausgearbeitete
Wanderrouten laden
dazu ein, das Gebiet
zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zu erkunden.
Außerdem befinden sich hier bundesweit die meisten Freizeit-, Erlebnis- und Tierparks nah
beieinander und bieten Abenteuer für Jung und Alt.

B der drittgrößte Binnensee Europas und verdient somit


seinen Beinamen „Schwäbisches Meer". Hier befinden sich die Blumeninsel Mainau
und die Insel Reichenau, die von der UNESCO auf die Liste des Weltkulturerbes gesetzt
wurden.

C W eltw eit bekannt ist die Region . Und das nicht nur
wegen der Schwarzwälder Kirschtorte. Das Mittelgebirge hat eine Länge von 200 km
und bietet Deutschlands größte Dichte an Wellnesshotels, Heilbädern und Kurorten.
Einer der bekanntesten Kurorte ist Baden-Baden m it seinen Kuranlagen und dem Casino.
In dieser Region entsteht die Donau.

104
SCHLUSS-TAKT - U R L A U BS R EG I O N E N I N DEUTSCHLAND

D In Ostbayern befindet sich u.a. das „Grüne Dach Europas“, ........................................ ...
Hier finden Sie Wälder, so w eit das Auge reicht. Und bei Schnee kommen auch
die W intersportler voll und ganz auf ihre Kosten. Bekannt ist er ebenfalls für seine
Glasherstellung. Dort wird das feinste und edelste Bleikristall der W elt gefertigt.

E Der höchste Berg Deutschlands, ............................................., ragt in Oberbayern


empor. Oberbayern bietet sowohl eine beeindruckende Bergwelt als auch die weitreichende
oberbayerische Seenplatte m it sehr vielen Seen. Hier findet man viele romantische Dörfer,
aber auch die Landeshauptstadt und Kulturmetropole München.

F hat sich vom kleinen Dorf über die Handelsstadt zur


W eltstadt entwickelt. Unterschiedliche Viertel, Shoppingmeilen, Künstlergegenden und ein
faszinierendes Kulturangebot ziehen Besucher aus aller W elt in die Hansestadt. Der Hafen ist
der wichtigste Seehafen Deutschlands und bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten.

G Das Bundesland liegt im Zentrum von Deutschland. Hier


befindet sich der größte inaktive Vulkan Europas, der Vogelsberg. Millionen Jahre lang war
der Vulkan aktiv, aber schon fast genau so lange ist er es nicht mehr. Durch die Lavaströme ist
nach und nach ein Bergmassiv von ca. 800 m Höhe entstanden und in der inaktiven Zeit hat
sich eine beeindruckende Tier- und Pflanzenwelt entwickelt.

H Die Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern grenzen an die


, die viele schöne Inseln zu bieten hat: Usedom, Rügen oder
auch Hiddensee, um die bekanntesten zu nennen. Hier kann man sich übrigens nicht nur am
kilometerlangen Sandstrand erholen, auch der Sport hat überall seinen Platz: Von Golfen über
Reiten bis hin zu Radtouren sind verschiedenste Aktivitäten möglich.

I In Sachsen liegt , die Musikstadt. Johann Sebastian Bach


hat hier viele bekannte Werke geschrieben. Sein Grab befindet sich in der Thomaskirche.
Die Stadt blickt auch auf eine lange Geschichte als Messestandort zurück. Seit 1497 ist sie
im Besitz des Messeprivilegs und auch heutzutage werden hier viele große und bekannte
Messen, z. B. die berühmte Buchmesse, organisiert.

J An der Küste der lassen sich interessante Erscheinungen


beobachten. Der Wasserspiegel steigt zweimal am Tag um zwei bis dreieinhalb M eter an. Zu
diesem Zeitpunkt ist das W att überflutet. Diesen Vorgang nennt man Flut. W ie das Wasser
kommt, fließt es auch wieder zurück. Dann herrscht Ebbe. Weite Gebiete fallen dann trocken.

O rd n e n Sie zu und bild en Sie je einen S atz.

Lüneburger Heide Kirschtorte


Bayerischer Wald Naturschutzgebiet
Zugspitze Buchmesse
Leipzig „Schwäbisches Meer"
Hessen Ebbe und Flut
Schwarzwald oberbayerische Seenplatte
Hamburg inaktiver Vulkan
Bodensee Insel Rügen
Ostsee Hafenstadt
Nordsee W intersport
L E K T IO N 8

TAKT 1 - DAS DIGITALE ICH

Was bedeuten die Smileys? Ordnen Sie zu.

-GoöT Haifisch !>weinend • keine Ahnung Teufel • schlechte Laune


Engel Zunge raus • Hunger • Lachen • erstaunt • Augenzwinkern

\ Bedeutung Smiley Bedeutung Smiley Bedeutung Smiley Bedeutung Smiley j

: @ © © i
i © w © © i
i © © © Cool © i

Was alles macht man im Facebook? Ordnen Sie zu und bilden Sie Sätze.
Man kann...

schreiben, was einem durch den Kopf treten


m it anderen Leuten in Verbindung geht
sich mit Bekannten bringen
Meinungen zum Ausdruck austauschen
zu allen Themen Stellung verabreden
Nachrichten m it mehreren Leuten auf einmal nehmen

Was machen Sie und wie oft? Was würden Sie nie machen?
Fanpages erstellen, um dort Bands oder Blogs vorzustellen • Partyfotos ins Netz stellen •
auf der Pinnwand Kommentare hinterlassen, die alle lesen können • Freundschaftseinladungen
von Leuten annehmen, die ich nicht kenne • Beziehungsstatus samt dem Namen meines
Partners angeben • dem Bekanntenkreis auch die kleinsten Details aus meinem Leben
präsentieren • Posten von Links und Informationen

Bilden Sie einen Dialog: Ihr Freund / Ihre Freundin ist dem Facebook gegenüber
misstrauisch. Überzeugen Sie ihn / sie.
Kontra: Pro:
alle können meine Einträge lesen Profil einstellen können
sich viele Viren zuziehen können Bilder nicht herunterladen müssen
keine Privatsphäre mehr haben Privatsphäre einstellen können und / oder den
richtigen Namen nicht angeben
Daten werden geklaut / weitergegeben freie Entscheidung über Angabe von privaten
Daten

Ich höbe Angst davor, dass ... Keine Sorge, ...


Es macht m ir Sorgen, dass ... Mach d ir keine Gedanken darüber, ...
Mich stört, dass ... Es stellt keine Gefahr da, w e il...
Ich habe keine Lust dazu, dass
TAKT 1 - D A S D I G I T A L E I CH

„D en Lehrer als Facebook-Freund annehm en?" a) Sind Sie d a fü r o d e r dagegen?


Besprechen Sie die Frage, lesen Sie die M einungen und fügen Sie die V erben ein.

ausschalten • anschreiben bestimmen • bringen • einstellen • erleben •


gehören • halten • hinzufügen • hören • unterrichten

„Ich bin bei Facebook mit


fünf Lehrern befreundet.
m „Ich habe zwar mehrere
hundert Facebook-Freunde
Für mich gibt es nichts, was dagegen - meine Lehrer sind aber nicht darunter.
spricht. Internetfreundschaften mit Ich fände es komisch, wenn einer von
Lehrern einem doch nur ihnen in der Freundesliste auftaucht.
Vorteile. Zum Beispiel kann man seine Einerseits, weil die Lehrer viel älter sind als
Lehrer über Facebook rund um die ich. Andererseits, weil ich sie nur in ihrer
Uhr kontaktieren. Uber den Facebook- beruflichen Rolle kenne. Sie
Chat kann ich die Lehrer , für mich nicht zur Gruppe der Freunde und
wenn ich ein Problem habe, das lieber Bekannten, mit denen ich online Kontakt
niemand anderes mitbekommen soll. will. Was ich privat mache,
Uber die Privatsphäreeinstellungen von welche Fotos und Links ich im Internet
Facebook kann ich , wer meinen Freunden zeige, das geht meine
was sehen darf. Soll ein Lehrer also Lehrer nichts an. In der Schule sollen sie
etwas nicht mitbekommen, lässt sich das ja auch nur das , was ich laut,
. So kann man die Nachteile, sozusagen öffentlich im Unterricht sage -
die eine Schüler-Lehrer-Freundschaft und nicht das, was ich mit meinen Freunden
haben könnte, eigentlich alle vor und nach der Stunde bespreche.“

„Ich bin bei Facebook nur m it zwei Lehrern befreundet, die ich sympathisch
finde. Beide sind vergleichsweise jung und ich habe sie nicht im Unterricht.
M it Lehrern, die mich , w ill ich virtuell lieber nicht befreundet sein. Sie sollen
mich auf der Basis dessen bewerten, was sie von mir in der Schule . Gut
vorstellen kann ich mir, dass ich meine jetzigen Lehrer nach dem Abitur bei Facebook als
Freunde werde. Zum Kontakthalten mit Leuten, die man nicht jeden Tag in der
Schule sieht, ist die Plattform nämlich praktisch.“

b) M i t w e lc h e r M e in u n g sind Sie e in verstand en?

D re i L e h rer ü b e r das T h e m a , a) In w elc h e m T e x t haben Sie d a rü b e r gehört?

Text Ein Lehrer dürfte nie seine Schüler als Freunde einladen, denn ...
Text w Ich sehe mir die Seiten meiner Schüler an, weil ...
Text Ich nehme alle Einladungen meiner Schüler an, weil ...
Text ^ Ich kann meine Schüler im Facebook schnell und einfach erreichen, denn ...
Text ^ Ich nehme nur Einladungen älterer Schüler an, denn ...
Text ^ Ich schreibe nie über mein Privatleben, weil ...

b) Beenden Sie die S ätze nach dem z w e ite n H ö ren .

Fragen Sie e in a n d e r ü b e r Facebook: W a ru m (n ic h t) angem eldet? W e n n ja:


W o z u / W ie o ft / W a s ... am liebsten? P rofil? Fotos?
LEKTION 8 - TECHNIK

Schule der Zukunft: Was fällt Ihnen zu den folgenden Stichwörten ein?
Wie verändert sich dabei die Rolle des Lehrers?

keine Kreide und Tafel E-Classroom Aufgaben werden von den Schülern zu Hause
gelöst, Feedback vom Lehrer in einer Woche Zusammenarbeit der Schüler durch Skype
virtuelle Vorlesungen Unterricht auf YouTube gestellt E-Learning-Plattformen Podcast
von der Stunde • PowerPoint-Folien •

Es ist uorstellbar / utopistisch / realistisch, dass ... Ich stelle m ir das so uor: . . . .

Das digitale Klassenzimmer: a) Besprechen Sie vor dem Lesen die Möglichkeiten
der Anwendung von Tablet-PCs im Unterricht.

Wenn unser Musiklehrer unterrichtet, bleibt die Tafel o ft leer, die Kreide unbenutzt: Er setzt
in seinem Unterricht auf Tablet-PCs. In seinem Unterricht erarbeiten w ir Faltblätter, Plakate,
Präsentationen und schreiben ein eigenes „W ik i“, ein
Online-Nachschlagewerk. Es ist ein Online-Heft, in
das nur Schüler und Lehrer unserer Schule schreiben
können. 90 Prozent des Inhalts wurden von uns
erstellt. W ir sind gerade dabei, die W iki-Beiträge
aufzubereiten und sie dann als digitales Buch in den
Unterricht einzubinden. Das soll ein interaktives
Buch werden - m it Texten, Hyperlinks, interaktiven
•i Bildern, Erklärungen, Filmen und Audios.
Meine Eltern fürchten, dass mit dem Einzug der
digitalen Medien der Verfall der Schrift kommt.
„Online-Karteikarten statt handschriftlicher
Aufzeichnungen, Blogeinträge statt Diskussionen
in der Klasse - wird das nicht dazu führen, dass man das Lernen vergisst und keine
Kommunikation stattfindet?'', fragt mein Vater. Das stim m t aber nicht. Unser Lehrer nutzt
die neuen Medien gerade, um mehr Kommunikation in der Klasse zu schaffen. Er lässt
seine Schüler untereinander ihre W iki-Beiträge kommentieren, schafft Raum zum aktiven
Mitmachen. Demnächst will er uns sogar tw ittern lassen. Neben der Kommunikation in der
Klasse soll dann eine weitere in digitaler Form wie ein Newsticker an der Wand mitlaufen.

b) Würden Sie gern ein digitales Klassenzimmer besuchen? Was würde Ihnen
(nicht) gefallen?

Ich bin uon der M öglichkeit b egeistert... Das missfällt m ir . ..

Bilden Sie Kleingruppen und besprechen Sie, in welchem Fach Sie am liebsten
die modernste Technik anwenden würden. Entwerfen Sie dann ein Wiki-Buch:
Welche Themen würden Sie behandeln? Was würde Ihr Wiki-Buch enthalten?

Das Handy gestern und heute: Vergleichen Sie es.


(Gewicht, Funktionen, Software)

handlich » schwerfällig leicht benutzbar individuell


aufrüstbar * anfällig für Schadsoftware multifunktional
TAKT 1 - D A S D I G I T A L E I CH
____________ ...........

Das H a n d y d e r Z u k u n ft a) W a s alles kann m an m it dem M u ltim e d ia ­


A lle s k ö n n e r machen?

b) O rd n e n Sie den Beschreibungen ( a -g ) die fo lg en d en S tic h w ö rte r zu und


sprechen Sie d a rü b e r, w elch e F u n k tio n Sie gern b e n u tze n w ü rd e n .

intelligente Kameras • hochauflösende Bildschirme * Telefon wird zum Geldbeutel •


wasserdichte Chips • Sandwich-Akku G e^eteerkenm ing Statt SMS RCS

a) Ein freundliches Lächeln statt Pin-Code. Qe-Äichtöei'kennun^


b) Beim Einkauf w ird das Handy an die Kasse gehalten. -5»
c) Die Batterie kann zehnmal mehr Energie speichern und sich zehnmal schneller aufladen.
d) Über unsichtbare Infrarotsignale werden im Kamerabild Informationen eingeblendet.
So kann man sich zum Beispiel beim Einkauf über Sonderangebote informieren.
e) Neben Texten kann man Bilder und Dateien verschicken, sogar Videochat ist möglich.
f) Das Handy funktioniert auch unter Wasser. ->■
g) Auf den Displays sind die Bildpunkte nicht mehr zu erkennen.

H a n d y -T a tto o : W ie kö n n te es fu n k tio n ie re n ? O rd n e n Sie die S a tz te ile zu.


Es g ib t ein en S a tz te il zu v ie l.

Vor Kurzem wurde ein Patent für ein elektronisches Handy-Tattoo angemeldet,

Das Henna-Tattoo 2.0 besteht aus einer flüssigen, magnetischen Tinte und
Die Tinte überm ittelt ein magnetisches Signal, ^
So wird man in Zukunft bequem über die Haut benachrichtigt,

a) wird auf der Haut platziert, b) verfügt deshalb über zahlreiche Funktionen, c) an die Haut
des Benutzers, d) sobald man einen Anruf oder eine SMS aufs Handy oder Smartphone
bekommt, e) das m it dem Handy kommunizieren kann.

H a n d y n u tz u n g von deutschen ju g e n d lic h e n : a) H ö ren Sie d ie Ergebnisse e in e r


S tu d ie ü b e r dieses T h e m a und tra g e n Sie ein, w o ra u f sich die P ro ze n tza h le n
b e zieh e n .

90%
80%
25%
10%
80%
63%
37%
25%
17%

b) M a c h e n Sie in d e r G ru p p e ein e U m fra g e ü b e r H a n d y n u tzu n g und vergleichen


Sie die Ergebnisse.
LEKTION 8 - TECHNIK

TAKT B - SCHÖNE NEUE W ELT

Pizzabestellung in der Zukunft: a) Lesen Sie den Dialog und schreiben Sie ihn
weiter.
♦ Danke, dass Sie unseren Pizzaservice
angerufen haben. Gerne nehme ich Ihre
Bestellung telefonisch auf.
• Hallo, jawohl, ich möchte gerne etwas
bestellen.
♦ Kann ich bitte erst Ihre BIN haben?
• Meine Bundesinformationsnummer, ja, warten
Sie, die ist 610998-45-50.
♦ Vielen Dank, Herr Krüger. Sie wohnen in der
Rosenstraße 25 und Ihre Telefonnummer
lautet 041 222 27 51.
• Hä? Wo haben Sie alle diese Informationen
her?
♦ W ir sind an das Bundessystem angeschlossen.
• Oh, natürlich. Ich möchte zwei von Ihren
Spezial-Pizzen m it besonders viel Fleisch
bestellen.
♦ Ich glaube nicht, dass das gut für Sie ist.
• W ie bitte ?? !!
♦ Laut Ihrer elektronischen Patientenkarte haben
Sie einen zu hohen Blutdruck und extrem hohe
Cholesterinwerte. Ihre Krankenkasse würde
eine solche ungesunde Wahl nicht schätzen.
• Was empfehlen Sie denn?
♦ Sie könnten unsere Soja-Joghurt-Pizza m it ganz wenig Fett probieren. Sie w ird Ihnen
bestim mt schmecken.
• Wie kommen Sie darauf, dass ich das mögen könnte?
♦ Nun, Sie haben ja neulich ein Buch mit Sojarezepten aus der Bücherei ausgeliehen.
• Ok, ok. Geben Sie mir zwei davon in Familiengröße. Was kostet der Spaß?
♦ Das sollte für Sie, Ihre Frau und Ihre vier Kinder reichen. Der Spaß, wie Sie es nennen, kostet
45 Euro.
• Ich gebe Ihnen meine Kreditkartennummer.
♦ Es tut mir Leid, aber Sie werden bar zahlen müssen. Der Kreditrahmen Ihrer Karte ist bereits
überzogen.
• Ich laufe runter zum Bankautomaten und hole Bargeld, bevor Ihr Fahrer hier ist.
♦ Das wird wohl auch nichts. Ihr Girokonto ist auch überzogen.
• Egal. Schicken Sie einfach die Pizza los. Ich werde das Geld da haben. W ie lange wird es
dauern?
♦ W ir hängen ein wenig hinterher. Es w ird etwa 45 Minuten dauern. Wenn Sie es eilig haben,
können Sie sie selbst abholen, wenn Sie das Geld besorgen, obwohl der Transport von Pizza
auf dem Motorrad immer etwas schwierig ist.
• W oher wissen Sie, dass ich Motorrad fahre?
TAKT B - SCHONE NEUE W ELT

♦ Hier steht, dass Sie m it den Ratenzahlungen für Ihren Wagen im Rückstand sind und
ihn zurückgeben mussten. Aber Ihre Honda ist bezahlt, also nehme ich an, dass Sie die
benutzen.
Möchten Sie noch etwas?
• Nein, danke. Oh doch, bitte vergessen Sie nicht, die beiden kostenlosen Liter Cola
einzupacken, die es laut Ihrer Werbung zu den Pizzen gibt.
♦ Es tut mir Leid, aber es ist uns verboten, kostenlose Softdrinks an Diabetiker auszugeben.

• ...

b) Unterhalten Sie sich darüber, ob Sie diese „neue Welt" gern erleben möchten.

c) Was ist richtig?


1. Es tut mir Leid, aber Sie werden bar zahlen müssen,
a) Man muß sofort zahlen, b) Man kann nicht mit Bankkarte zahlen.
2. Der Kreditrahmen Ihrer Karte ist bereits überzogen,
a) Er bekommt keinen Kredit mehr, b) Er hat keine Kreditkarte.
3. Hier steht, dass Sie m it den Ratenzahlungen für Ihren Wagen im Rückstand sind und ihn
zurückgeben mussten.
a) Er hat die Raten des Kredits nicht bezahlt, b) Er musste sein Auto zurückgeben, weil er
nicht richtig rückwärts fahren konnte.

2. Was für Angaben kann die BIIM-Karte enthalten? Notieren Sie sie und fassen
Sie die Informationen über Herrn Krüger zusammen.

BIN: Name,..............................................................................................................................................

Spielen Sie den Dialog in einer Parallelsituation. Ein Beispiel:


• Haben Sie ein Zimmer frei? Ich möchte für zwei Nächte ein Doppelzimmer buchen.
■ Ich nehme an, Sie möchten ein Einzelzimmer, weil Sie sich vor einem M onat scheiden lassen
haben.

Ergänzen Sie die Sätze mit übergezogen oder überzogen.

Ihr Girokonto ist . Es war kalt, ich habe eine Jacke .

Bilden Sie Perfekt-Sätze.

der unvorsichtige R adfahrer/ der Fußgänger / umfahren der Autofahrer / die B austelle/
umfahren der Journalist / der Zeitungsartikel / umschreiben ®der Lehrer / der gesuchte
Begriff / umschreiben • der Junge / das Buch / durchschauen • Videokamera / Fluggast /
durchschauen
Lesen Sie den Dialog und unterstreichen Sie die Ausdrücke für Behauptung,
Zweifel und Vermutung.

• Das ist ja Wahnsinn! Alex, hör mal die Behauptung eines Zukunftsforschers: In einigen Jahren
sollen kostengünstige PCs auf den M arkt kommen, die die Rechenleistung des menschlichen
Gehirns erreichen.
■ Tatsächlich? Unglaublich.
• Ich glaube schon. Künstliche Intelligenz kann die Lösung aller Probleme von Wissenschaft
und Technik bringen. Und was mich wirklich begeistert: In einigen Jahren dürften alle Leute
Armbanduhren m it Mikrochips tragen, die den Arzt rufen, wenn der Träger in Ohnmacht
fällt!
■ Das ist aber kaum zu glauben! Schade, dass du dann keine Zeitungen mehr lesen kannst, da
es nur noch zusammenrollbare Bildschirme gibt.
• Alex, sei bitte nicht so ironisch!
Und was sagst du dazu? Alle
Autos werden Sinnesorgane
haben.
■ Das alles ist Spinnerei. Was
macht sie so sicher? Für das
Jahr 2000 wurde vorausgesagt,
dass alle Autos automatisch
fahren. 2010 werde es eine
Raumstation auf dem Mars
geben. Und nichts davon ist
eingetroffen.
• Es gibt doch schon automatisch
fahrende Fahrzeuge. Aber hör
mal, was da steht: Ein US-
Mediziner w ill m it Klonen alle
Krankheiten heilen.
■ M ir ist da bange: Das Klonen mag ja wunderbare Sachen ermöglichen: die Heilung von
Krankheiten, gegen die man heute noch nichts tun kann. Aber das Klonen kann auch
missbraucht werden. Zum Beispiel für medizinische Versuche an Lebewesen oder für
„Kreaturen nach Maß". Ich fürchte, da kommen gewaltige moralische Probleme auf uns zu.
• Aber stell dir vor, dass durch das Klonen Organe erneuert oder kom plett ausgetauscht
werden können! Krankhafte Gene werden gezielt ausgeschaltet.
■ Ich zweifle daran, außerdem werde ich das sowieso nicht mehr erleben.
• Dann hör mal, was auch du noch erleben könntest. Katrin hat es mir gestern erzählt: Sie geht
nach Hause und ohne den Kühlschrank zu öffnen, wird angezeigt, wie groß der Vorrat an
Gurken oder Käse noch ist und wie lange die Milch noch haltbar ist. Katrin muss damit auch
ganz schön Geld sparen, ist doch klar. Und außerdem: Auf Basis der vorhandenen Zutaten
soll das Gerät Rezeptvorschläge machen. Der Kühlschrank soll ansagen, was am Abend auf
dem Speiseplan stehen könnte. Katrin w ill seitdem viel besser kochen.
■ Wirklich? Das würde ich aber gern erleben. Tina, was hältst du davon, in einen intelligenten
Kühlschrankzu investieren?

Ergänzen Sie die Ausdrücke.


krankhafte Gene , Alterungsprozess ,
durch das Klonen , medizinische Versuche ,
„Kreaturen nach Maß"
TAKT B - SC HO NE NEUE W ELT

Welche Prognose finden Sie realisierbar, welche möchten Sie erleben und
warum;

Formulieren Sie die Alternativen in der Tabelle und bilden Sie weitere
Alternativen zu den Modalverben im Dialog.

Bedeutung Beispiel Alternativen


Vermutung m it hoher Kostengünstige PCs Es ist sicher / gewiss,
Wahrscheinlichkeit müssen auf den M arkt dass ...
sehr sicher kommen. Man ist überzeugt davon,
dass ...
Vermutung mit In einigen Jahren Es ist ziemlich d e n k b a r/
Wahrscheinlichkeit dürften alle Leute sicher, dass ...
wahrscheinlich Armbanduhren m it Vieles spricht dafür, dass ... /
Internetzugang haben. deutet daraufhin, dass ...
Vorsichtige Vermutung Künstliche Intelligenz Es ist durchaus möglich /
g ut möglich kann alle Probleme denkbar, dass ...
lösen.
Vorsichtige, skeptische Das Klonen mag ja ... Es ist schon möglich,
Vermutung o ft mit Vorbehalt aber dass ... aber ...
eventuell möglich
Wiedergabe einer Aussage Das Gerät soll Rezept­ Die Frau behauptet,
Wahrscheinlichkeitsgrad ist vorschläge machen dass ...
eher unbekannt können.
Zweifelnde Wiedergabe einer Katrin wjR seitdem Katrin behauptet von sich
Aussage, die eine dritte Person viel besser kochen. s e lb s t/g ib t an, dass ... aber
über sich selbst macht niemand glaubt ihr.
eher unwahrscheinlich

EZ Klonen a) Auf welches Problem deutet das Bild hin?

b) Sammeln Sie Argumente dafür und dagegen,


diskutieren Sie dann darüber.
für das Klonen gegen das Klonen
1. Unheilbare Krankheiten 1. Die Menschen werden
könnten behandelt werden. immer älter und die Überbe­
2. Man bräuchte nicht länger völkerung wird damit geför­
Organspender, da man die dert. 2. In der Stammzellen­
Organe selber herstellen kann. forschung werden Embryos
3. Ausgerottete, ausgestorbene getötet. 3. Wenn man sich sel­
Tierarten könnten reproduziert ber klont, ist man nicht länger
werden. 4. Kühe, die mehr ein Individuum. 4. Es könnten
Milch geben als andere, könn­ Tiere geklont werden, die nicht
ten geklont werden, um den in unser Zeitalter gehören, z.B.
durchschnittlichen Ertrag zu er­ Dinosaurier. 5. Die Würde ei­
höhen. 5. Unfruchtbarkeit wird nes geklonten Menschen wäre
nicht länger ein Problem sein. nicht bestimmbar.
LEKTION 8 - TECHNIK

TA KT C - J U N G E FORSCHER

D e r W e ttb e w e r b Ju g e n d f o r s c h t (k u r z : J u fo ) is t d e r g rö ß te e u ro p ä is c h e
J u g e n d w e ttb e w e rb im B e re ic h N a tu r w is s e n s c h a fte n u n d T e c h n ik f ü r S c h ü le r.

a) In fo r m ie r e n S ie sic h v o r d e m Lesen ü b e r J u fo im I n t e r n e t (F a c h g e b ie te ,
T e iln a h m e b e d in g u n g e n , A b la u f des W e ttb e w e r b s , P re is e u n d B e lo h n u n g e n ).

b) In t e llig e n te r R u c k s a c k : Lesen Sie d e n T e x t ü b e r


e in e p re is g e k rö n te A r b e it.

„Ich könnte schwören, dass ich die Hausaufgaben


eingepackt habe ..." Solche Ausreden sind künftig passé,
da hilft auch minutenlanges Kramen in der Schultasche
nichts. Drei Berliner Schüler haben eine Schultasche
entwickelt, die m itdenkt: Fehlt etwas, schlägt sie Alarm.
„Pieeeeep", ein unangenehmes Geräusch schallt durch
den Klassenraum. „So hört es sich an, wenn der Rucksack
falsch gepackt ist“, sagt Felix, 17. Der Gymnasiast hatte
die Idee für die schlaue Tasche. „W ir vergessen selber
o ft Schulsachen oder schleppen Sachen mit, die w ir
nicht brauchen“, sagt er. Zusammen m it Martin, 18,
und Patrick, 19, hat er seinen Einfall umgesetzt. „Der
Schlüssel des Ganzen ist der Mikrocontroller'', sagt M artin
und nim m t aus dem vorderen Fach des Rucksacks ein
kleines Lesegerät heraus. Uber ein Menü, ähnlich wie
beim Handy, kann man den Stundenplan eingeben. Alle
Schulsachen werden in eine Liste aufgenommen und m it einem Chip beklebt,der Signale an
den M ikrocontroller sendet. Das Lesegerät kann jetzt feststellen, was amjeweiligen Tag in den
Rucksack hineingehört - und was wieder herausfliegen sollte.
Die Technik ist die gleiche wie bei der Diebstahlsicherung in Kaufhäusern, auch „RFID-System“
genannt. „Rein theoretisch können w ir damit 100 verschiedene Schultage einspeichern", sagt
Felix. Genug, um auch Variationen im Stundenplan zu berücksichtigen, wenn zum Beispiel
Sportunterricht nur alle 14 Tage stattfindet. Fast ein halbes jahr haben die Schüler an dem
Projekt gearbeitet.

2. W a s is t ric h tig ? U n te r s tr e ic h e n Sie es.

a) Solche Ausreden sind künftig passé: Man braucht eine / keine Ausrede.
b) W ir schleppen Sachen mit: W ir tragen mühsam / bestimmen Sachen.
c) Er hat seinen Einfall umgesetzt: Er hat seine Idee realisiert / vergessen.
d) Auch Variationen im Stundenplan berücksichtigen: Variationen kennenlernen / beachten
e) Sportunterricht nur alle 14 Tage: Sport zwei Wochen lang jeden Tag / einmal in zwei Wochen

3. O rd n e n Sie zu u n d e rk lä re n Sie, w ie d e r „ in t e llig e n t e R u c k s a c k “ f u n k t io n ie r t .

Stundenplan feststellen, was gebraucht wird


Schulsachen an den M ikrocontroller senden
Signale eingeben
Lesegerät m it einem Chip bekleben
T A K T C - JUNGE FORSCHER

An der Kinderuniversität werden Vorlesungen von echten Professsoren


gehalten.

a) Sehen Sie im Internet nach: In welchen Ländern / Städten gibt es Kinderunis


und für wen?

b) Wählen Sie eine Kinderuni aus und berichten Sie über Vorlesungsthemen.

c) Bilden Sie Vierergruppen und stellen Sie eine Thematik für eine Kinderuni
zusammen.

„Warum stehen dir manchmal die Haare zu Berge?" Dieser Frage wurde an der
Wiener Kinderuni nachgegangen: a) Ordnen Sie den Bildern die Experiment­
schritte zu.
Halte nun den Luftballon über die ausgeschnittenen Papierformen.
Rubble m it einem W olltuch / Schal den Luftballon kräftig ab.
Versuche nun 2 Luftballons mit dem W olltuch abzureiben und halte sie aneinander.
Blas einen Luftballon auf.
Schneide aus Seidenpapier verschiedene kleine Formen aus.

" 0 a Q \

'■

b) Auf welchem Bild sehen Sie das?


a) Die Seidenpapierschnipsel werden vom Luftballon angezogen und bleiben an ihm haften.
Einige fallen wieder herab. b) Die beiden Luftballons weichen einander aus, stoßen einander
ab. c) Der Luftballon ist zugeknotet.

c) Wie erklärt sich dieser Vorgang? Unterstreichen Sie, was richtig ist.
Jeder Gegenstand hat positive (+) und negative (-) Ladungen, die normalerweise im
Gleichgewicht sind. Durch das Reiben mit dem W olltuch w ird das Gleichgewicht der Ladungen
im Luftballon gestört, es entsteht elektrische Spannung. Der Luftballon wird positiv / negativ
aufgeladen. Weil positive und negative Ladungen einander anziehen, w irkt der Luftballon so
auf die positiven / negativen Ladungen in den Papierschnipseln, dass diese an ihm haften.
Beide Luftballons sind nach dem Reiben mit dem W olltuch positiv / negativ geladen. Zwei
negativ geladene Dinge ebenso wie zwei positiv geladene stoßen einander ab.

d) Sprechen Sie über alltägliche Situationen, in denen ungewollt elektrische


Spannung entsteht.
LEKTION 8 - TECHNIK
— ■ ........... •• •• •........ .............

SCHLUSS-TAKT - W ISSENSCH A FT Z U M ANFASSEN

Science Center in Deutschland: a) Besprechen Sie vor dem Lesen, wie ein
modernes interaktives Museum für Wissenschaft funktionieren kann.

Ein „Science Center“ ist ein modernes Wissenschaftsmuseum. Anders als in den
klassischen Sammlungsmuseen werden hier keine Originalstücke in Vitrinen präsentiert,
sondern Gebrauchsgeräte zum Experimentieren nach einem vorgegebenen Schema. Die
Besucher können sich nicht nur Dinge anschauen, sondern werden meist praktisch und
experimentell eingebunden, um so die Hintergründe wissenschaftlicher Themengebiete
noch besser verstehen zu können. Der Lerneffekt konzentriert sich dabei auf die persönliche
Auseinandersetzung m it dem Ausstellungsstück und ermöglicht ein plastisches Erleben
der Wissenschaft. Je moderner ein Wissenschaftsmuseum ist, desto interaktiver und
experimenteller sind meist auch die Exponate gestaltet.

b) Machen Sie einen Vergleich: Ergänzen Sie die Tabelle und fassen Sie das
Ergebnis des Vergleichs zusammen.

„klassische" Ausstellung „interaktive" Ausstellung

Ausstellungsobjekte
Aufgabe der Besucher
Lerneffekt

Lesen Sie die Texte über zwei Science Center: Welches würden Sie gern
besuchen? Was würde Sie dabei interessieren?

Museum phaeno in Wolfsburg


In Wolfsburg gibt es seit 2005 das Museum phaeno. Dort
können Besucher über naturwissenschaftliche und technische
Experimente Erfahrungen sammeln. Alle Sinne werden
angesprochen und Aufgaben müssen mit Kreativität, Ausdauer
oder einfach mit Intelligenz gelöst werden.
Haben Sie schon einmal Töne gesehen oder sich gefragt, wie
es wäre, sechs Beine zu haben? Und wissen Sie, ob man mit
vertauschten Pedalen problemlos Auto fahren kann?
Das phaeno in Wolfsburg ist eine Erlebnislandschaft, in der
Sie solchen und anderen rätselhaften, naturwissenschaftlichen
Alltagsphänomen auf eigene Faust nachgehen können. M it über 350 Experimenten kann man
durch Tasten, Riechen, Sehen und Spielen Spannendes herausfinden. Besucher des phaeno
können interaktiv die W elt erforschen und dabei auch
einmal m it dem Kopf durch die Wand: im wahrsten
Sinne des Wortes. Denn den Mutigen w ird hier die
Möglichkeit geboten, ihre Aufprallgeschwindigkeit
messen zu lassen. Der eine oder andere Proband
versucht sich auch als Marienkäfer mit sechs Beinen,
der sich koordiniert, mittels Joysticks, fortbewegen
soll. Andere gehen das Experimentieren lieber etwas
ruhiger an und lauschen in einem Akustiktunnel
bisher nie wahrgenommenen Klängen. Eine DNA

116
SCHLUSS-TAKT - WISSENSCHAFT ZU M ANFASSEN

analysieren oder Schwerelosigkeit erleben: Dem Experimentieren und


Erfahren sind kaum Grenzen gesetzt. Eine besondere Attraktion ist
Europas größter Feuertornado, der m it einer Größe von über sechs
Metern einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Zudem bietet das
phaeno die Möglichkeit, an abwechslungsreichen Entdeckungstouren
und Workshops teilzunehmen. Aktuell gewährt das phaeno auch, im
Rahmen verschiedener Sonderausstellungen, Einblicke in die W elt des
Wassers oder der Roboter. Während Wasserbegeisterten geraten wird
entsprechende Kleidung mitzunehmen, kann jeder, der Lust hat, einem
Roboter Befehle erteilen. Für alle Experimentierbegeisterten, die nicht
genug bekommen können, gibt es auch einen „Supermarkt des Wissens",
denn aus dem phaeno-Shop kann man ein paar naturwissenschaftliche Phänomene einfach mit
nach Hause nehmen und dort weiter experimentieren.

Wissenschaftsmuseum Universum in Bremen


Wissenschaft muss nicht trocken sein. Wissenschaft kann auch Abenteuer sein, man
kann sie spielerisch und m it Neugier erleben und erfahren. Und dies ist das Ziel des
Wissenschaftsmuseums Universum in Bremen. In dem Gebäude, das an eine silbrige Muschel
oder einen Wal erinnert, gibt es auf 4000 Quadratmetern mehr als 250 Exponate zum
Mitmachen.
Das Science Center ist in die Bereiche Mensch, Erde
und Kosmos eingeteilt. Die Besucher können dort m it all
ihren Sinnen wissenschaftliche Phänomene erforschen.
Sie spüren beispielsweise einen Gongschlag am ganzen
Körper, erleben die Erschütterung eines Erdbebens,
können unbekannte Gerüche erleben.
Im Entdeckerpark können die Besucher die
Koordinationsfähigkeit ihres eigenen Körpers testen, egal,
ob das beim Mondspringen, an der Kletterwand oder im
Kriechtunnel ist. Darüber hinaus kann man interessante
Vegetationen, Wasserfälle oder Flussläufe entdecken.
Beliebt ist auch die begehbare Gebärmutter, in der in
rotem Schummerlicht beobachtet werden kann, wie sich
ein Kind im M utterleib entwickelt. Viel kann man im Universum Bremen auch über
die Zeit erfahren: Was passiert in einer Minute? Wie viel Zeit verbringt ein Mensch im Laufe
seines Lebens m it Essen, Fernsehen oder Arbeiten?
Das besondere Erlebnis, im Dunkeln zu essen, kann man auch im Universum Bremen haben.
Eine veränderte Wahrnehmung und sinnliche Erfahrung bietet das Universum m it einem
3-Gänge-Menü jeden ersten Freitag im M onat um 19:00 Uhr an. Begleitend dazu gibt es eine
Ausstellung, in der man etwas über den Alltag blinder Menschen erfahren kann.

Wo kann man das erleben? Markieren Sie: in Wolfsburg (W) oder in Bremen
(B)? Mehrfachnennungen sind auch möglich.
die Enwicklung des Babys Naturkatastrophen das Leben behinderter
Menschen Düfte Experimente kaufen sportliche Tätigkeiten
Abendessen ohne Licht Hörerlebnisse

Informieren Sie sich im Internet über Sonderausstellungen der beiden Museen


und berichten Sie darüber.


W I E D E R H O L U N G DER L E K T IO N E N 5 - 8
□□ _____

RCTCK-TÄKT 2
D ie E rn äh ru n g sp y ra m id e ze ig t,
w elch e L e b e n s m itte l w ir ö fte r zucker- und fetthaltige Süßigkeiten
v erze h re n s o llten , um uns und herzhafte Snacks

gesund zu e rn ä h re n .
D ie e m p fo h le n e M e n g e
v e rrin g e rt sich von un ten
nach oben.
Milch und Milchprodukte,
Fisch und Fleisch

Getreideprodukte und
Kartoffeln

Gemüse und
Obst

Getränke

1. Stufe: 1,5-2 Liter Getränke täglich, damit der Stoffwechsel optimal funktioniert. Süße Säfte,
Limonaden oder Alkohol haben aber ihren Platz in der Pyramidenspitze.
2. Stufe: Täglich zweimal Obst und drei Portionen Gemüse roh, kurz gegart oder als Saft.
3. Stufe: Kartoffeln, Brot, Cerealien, Nudeln und Reis gehören hierher, aber Cornflakes,
Kuchen oder Pommes enthalten viel Zucker und Fett und sind deswegen in der Spitze der
Ernährungspyramide zu finden.
4. Stufe: Täglich zwei bis drei Portionen am Tag: V4 Liter Milch oder 250 g Joghurt und zwei
bis drei Scheiben Käse - möglichst fettarme Varianten. Maximal zwei bis drei Portionen Fleisch
und maximal drei Eier pro Woche. Sie enthalten wertvolles Eiweiß, Eisen und andere wichtige
Nährstoffe. Fleisch- und Wurstsorten m it wenig Fett bevorzugen.
5. Stufe: Fette sparsam verwenden. Hochwertige Pflanzenöle wie beispielsweise Oliven
enthalten wertvolle ungesättigte Fettsäuren.
6. Stufe: Möglichst wenig fett- und zuckerreiche Lebensmittel.

a) W o h in passen fo lg e n d e Sätze? O rd n e n Sie sie den S tu fe n zu.

Stufe Vor allem Produkte aus dem vollen Korn enthalten wertvolle Kohlenhydrate, Vitamine,
Mineralstoffe und reichlich Ballaststoffe.
Stufe In Seefisch stecken Jod und Omega-3-Fettsäuren.
Stufe Sie enthalten jede Menge Kalorien und nur sehr wenig Vitamine und Mineralstoffe.
Stufe 1 Am besten Mineralwasser, Früchte- und Kräutertees.
Stufe Sie liefern uns hochwertiges Eiweiß und viel Calcium für feste und stabile Knochen.
Stufe Statt m it Butter oder Margarine kann man das Brot auch m it Quark bestreichen.
Stufe Sie enthalten viele gesundheitsfördernde Stoffe, aber wenig Kalorien.

b) G esunde E rnährun g: Fassen Sie die w ic h tig s te n G ed anken zu sam m en .

An der Basis / an der Spitze der Pyramide ... / Beim Verzehr soll man darauf achten,
dass ... / M an s o ll. . . bevorzugen. / M an soll a u f ... verzichten, denn . . .
W IEDERHOLUNG DER L E K T I O N E N 5 - 8

E rnäh ren nach Plan: S o llte m an anhand eines E rnährungsplans b e stim m e n ,


w elch e N a h ru n g s m itte l m an den Tag ü b e r am besten zu sich nim m t? O d e r ist
es besser, ein fach pauschal d a ra u f zu ach ten , dass m an hin und w ie d e r e tw a s
Gesundes isst? B ilden Sie nun G ru p p e n fü r die je w e ilig e n P ositionen, ergänzen
Sie die A rg u m e n te pro b zw . k o n tra und d is k u tie re n Sie.

Pro: Kontra:
• Ernährung nach Plan ermöglicht eine genau • Den meisten Menschen fehlt die
präzisierte Nährstoffzufuhr. entsprechende Disziplin.
• Man hat eine sehr genaue Kontrolle darüber, • Ein Plan in Sachen Ernährung kann auch
was man konkret an Nahrungsmitteln zu sich sehr umständlich sein.
nimmt. • Zu viele Hindernisse für die Einhaltung
• M it Strategie gelangt man leichter ans Ziel. des Plans.

G esunde E rnährun g: S chreiben Sie anhand d e r E rn äh ru n g sp y ra m id e einen


A u fs a tz von 1 2 0 - 1 5 0 W ö r te r n . B eachten Sie dab ei fo lg e n d e P u n k te:

• worüber inform iert uns die Pyramide


• optimale Mengenverhältnisse der gesunden Ernährung
• Empfehlungen
• persönliche Erfahrungen und Essverhalten im Alltag

Suchen Sie zu je d e m K ra n k h e its ty p je z w e i K ra n k h e ite n . S uchrichtungen: -


und t

E K D L U M B A G 0 P T seelische Krankheiten: &e.pre.Äfiion, :—-

K E E U H A U T P 1 L Z
Kinderkrankheiten:
T E P N H E K Z E M Z T
U K R G P R E S S 1 0 N Tropenkrankheiten:
B A E E 1 R H E U M A 1
Hautkrankheiten:
E U S N R l< 0 L 0 S E A
R A S E A L L E R G 1 E
Krankheiten der Atmungsorgane:
K 1 1 N E R K A L T E R
U E 0 T 1 N F A R K T K
L L N Z M A L A R 1 A Ä Zivilisationskrankheiten:
0 N E Ü R 0 S E L K E L
Infektionskrankheiten:
s W 1 N D P 0 C K E N T
E A 1 D S B M U M P S U Krankheiten des Bewegungsapparats:
P 1 S U L E P R A S G N
S E C N E U R 0 S E 1 G
c V H G E R 0 1 A S T N
RÜCK-TAKT 2

Motive aus der Welt des Sports: Womit assoziieren Sie sie? (Sportereignisse,
Sportarten, persönliche Erfahrungen, Ideen, Probleme)

Auf welches Problem weist das Bild hin? Sprechen Sie mithilfe der angegebenen
Wörter und Ausdrücke über das Problem und dessen Lösung.
Drohungen gegen Spieler * Vandalismus • Fußballfan •
Anhänger • Chaos • Randale • Fremdenhass •
Festnahmen Prügelei • verletzen Wurfgeschosse und
Feuerwerkskörper aufs Spielfeld werfen • Hooligans •
Verletzung 9 schreien schimpfen • Spannung • den
Gefühlen freien Lauf lassen

Lösungen: mehr Polizei • besseres Kontrollsystem •


Verbot von Fahnen, Transparenten und Alkohol •
Videoüberwachung » Ticketverkauf nur m it Nachweis
der Identität Stadionverbot für die Vereine • öffentliche
Verkehrsmittel befördern keine Anhänger zum Stadion

Hochleistungssport: Was ist der Unterschied zum Breitensport / Freizeitsport?


Lesen Sie einige Aussagen über Hochleistungssport: Womit sind Sie (nicht)
einverstanden? Nehmen Sie Stellung. Was spricht grundsätzlich für den
Hochleistungssport (+) und was dagegen (-)?

Er hat hohen erzieherischen W ert (Selbstdisziplin, Willensstärke).

E rfordert inhumane Verhaltensweisen (Rücksichtslosigkeit, Unfairness).


Er betont zu sehr das absolute Erfolgsdenken, den Sieg um jeden Preis.

Er hat Unterhaltungs- und Freizeitwert.


Er fördert zwischenmenschliche Kontakte.

Er überfordert den Sportler und verführt ihn dazu, zu unerlaubten M itteln zu greifen (Doping).
Er entspricht dem natürlichen Leistungsstreben des Menschen, dem Bedürfnis, sich mit
anderen zu messen.
Er weckt allgemeines Interesse für den Breitensport, fördert ihn also.
Er erzeugt nationalen Fanatismus, brutales und aggressives Verhalten.
Er ist ein Beitrag zum W eltfrieden (friedlicher W ettstreit der Völker).
Er ist ein beachtlicher W irtschaftsfaktor (Sportartikelindustrie, Bautätigkeit etc.).

120
WIEDERHOLUNG DER L E K T I O N E N 5 - 8

Doping im Sport: a) Was fällt Ihnen


zu dem Problem ein? In welchen
Sportarten wird am häufigsten
gedopt? Berichten Sie von Doping­
Skandalen. Vervollständigen Sie die
beiden Sätze.

Doping ist die Einnahme oder Anwendung


von
Sie sind verboten, weil

b) Soll Doping freigegeben werden? Lesen


Sie darüber Meinungen und nehmen
Sie Stellung: M it welcher Meinung sind
Sie einverstanden, mit welcher nicht?
Diskutieren Sie in Gruppen darüber.
Für Freigabe von Doping
• In einer Gesellschaft, die Alkohol- und Zigarettenkonsum erlaubt, sollten Dopingmittel nicht
verboten werden.
• Bei sachgemäßer Einnahme sind die gesundheitlichen Risiken überschaubar.
Leistungsfördernde M ittel müssen unter Kontrolle des Arztes eingenommen werden. Auch
in anderen Bereichen der Gesellschaft werden leistungsfördernde M ittel genommen.
• Kontrollen können den Dopingmissbrauch nicht verhindern.
• Einige Sportler werden immer M ittel und Wege finden, sich den Kontrollen zu entziehen.
Das verstärkt die Chancenungleichheit.

Gegen Freigabe von Doping


• Drogenkonsum ist ungesund. Gerade der Sport sollte hier vorbildlich sein.
• Dopingmittel verhindern Chancengleichheit und sind deshalb unfair.
• Wenn auch andere keine Dopingmittel nehmen, verzichtet jeder Sportler gerne auf sie.
• Die möglichen Nebenwirkungen sind viel zu gefährlich.
• Kontrollen müssen nur wirksam gestaltet werden, dann löst sich dasProblem von allein.
• Eine Freigabe von Dopingmitteln würde deren Akzeptanz und A ttraktivität auch im Breiten­
sport fördern.

c) Bilden Sie Zweiergruppen, nehmen Sie unterschiedliche Positionen ein und


versuchen Sie einander zu überzeugen.

Musik im Sport: Das legale Doping. Bilden Sie Paare


und überzeugen Sie einander über positive bzw.
negative Wirkung der Musik beim Sport.

positive Stimmung im Alltag gibt es zu viel


hervorrufen Rhythmus Lärm das Gehör schonen •
Ablenkung von Müdigkeit man kann sich nicht voll auf
m otiviert und entspannt den Körper konzentrieren
lässt die Beine lockerer • man achtet nicht auf die
werden Atmung wird tiefer Körpersignale (Müdigkeit,
Steigerung der Leistung Schmerzen), was gefährlich ist
RUCK-TAKT 2
. — " _________________ ...................................

Anders reisen, a) Lesen Sie die Anzeige und besprechen Sie, ob Sie zu dieser
Urlaubsform Lust hätten.

Wie könnten Sie die Kosten der Übernachtungen auf null


reduzieren - und nebenbei noch unvergessliche Erfahrungen
machen? Zwei Initiativen zielen darauf, Reisende aus aller Welt
zusammenzubringen und Angebote auf Gegenseitigkeitsbasis zu
machen. Man findet weltweit bei Mitgliedern des Netzes Unterkunft
und bietet seinerseits Übemachtungsgelegenheiten an - und das alles
kostenlos.

(1) Hospitality Club: Hier werden den Reisenden die verschiedensten


Angebote gemacht: Von der Übernachtung im Gästebett über ein organisiertes Abendessen
bis hin zur gemeinsamen Stadtbesichtigung ist alles
denkbar - und vieles darüber hinaus. Die Idee hinter
dem Netz ist, Menschen aller Kulturen zueinander
zu bringen. Die Erfahrung, dass man aufeinander
angewiesen ist und einander helfen kann, fördert
das friedliche Zusammenleben.
(2) CouchSurfing: Mitglieder, die man in fast jedem
Land der Welt findet, bieten bei sich zu Hause eine
Wohnzimmer-Couch an - im Gegenzug können sie
weltweit bei anderen Mitgliedern gratis wohnen.

b) CouchSurfing pro und kontra: Ergänzen Sie die Tabelle mit weiteren
Argumenten und diskutieren Sie darüber.
Pro Kontra
• preisgünstig • man muss sich anpassen, eingeschränkte
Freiheit
• Einheimische und ihre Kultur kennenlernen
• es gibt viele Risikofaktoren und
• Sprache üben
Unsicherheiten
• eine fremde Wohnung von innen sehen
• Abhängigkeit vom Gastgeber

| Planung einer Deutschland-Reise: Bilden Sie Vierergruppen und planen Sie eine
gemeinsame Reise. Überlegen Sie folgende Punkte:

Reiseziel Aufenthaltsdauer Verkehrsmittel Unterbringung Verpflegung mögliche


Reiseroute * Aufenthaltsort(e) Gründe / Motivationen für die Reise • ungefähre Kosten
Reiseaktivitäten Reisevorbereitungen • Inhalt der Reisekoffer
W I E D E R H O L U N G DER L E K T I O N E N 5 - 8

Klassisch buchen im Reisebüro oder auf eigene Faust im Internet? Was


ist Ihnen lieber? Bilden Sie Zweiergruppen für die jeweilige Position und
diskutieren Sie mithilfe der Argumente.
Pro Kontra
• professioneller Service • Angebotsdschungel: unübersichtlich
• riesige Auswahl • zeitaufwändiges Suchen
• attraktive Schnäppchen • kann kompetente Beratung im Reisebüro
• Frühbucherrabatte nicht ersetzen
• keine Bearbeitungsgebühren • persönliche Wünsche und Bedürfnisse
werden weniger berücksichtigt
• rund um die Uhr zugänglich
• keine zusätzlichen Informationen zu
• auch kurzfristig möglich
Einreisebestimmungen, z. B.: Impfungen,
• Flug und Hotel können zusammen gebucht
• Unsicherheit, ob die Internetseiten ihr
werden
Versprechen auch halten
• bietet Orientierung
• viele Kostenfaktoren: Service, Beratung,
• Fotos und Erfahrungsberichte anderer
Werbung usw.
Urlauber im Internet
• begrenztes Angebot
• zuverlässige Angebote
• M itarbeiter gehen auf die persönlichen
Bedürfnisse des Reisenden ein

Touristischer Klima-Fußab­
Der touristische Klima-Fußabdruck zeigt, druck C02 pro Person 1.221
wie viel Kohlendioxid-Emission Reisende
verursachen: a) Sehen Sie sich den An- und Abreise 925 kg

Fußabdruck eines zweiwöchigen Urlaubs


auf Mallorca an: Welche Faktoren spielen
bei der Entstehung von Kohlendioxid eine
große Rolle? Wie ist es möglich, dass
dieser Strandurlaub pro Reisenden eine
Tonne Kohlendioxid verursacht und damit
das Klima ebenso schädigt wie ein Jahr
Autofahren?

b) Vergleichen Sie die ökologischen Fußabdrücke deutscher Touristen.


Urlaubs­ Verkehrs­ Unter­ Aufenthalts­ ökologischer
ziel m ittel bringung dauer Fußabdruck
Ostsee PKW Ferienwohnung 14 Tage 258 kg C 02
Mexiko Flug 5-Sterne-Hotel 14 Tage 7218 C 02
Österreich Bahn 3-Sterne-Gasthof 10 Tage 297 C 02
Balkonien entfällt eigene vier Wände 14 Tage 58 C 02

Im Vergleich zu ... / Der Klimakiller Nummer 1 ist der Flug, vueil... / Am meisten schadet... /
eine schlechte/ gute Klimabilanz h a t ... / Am wenigsten klimaschädlich ist es, wenn ...

c) Überlegen Sie sich, wie wir umweltbewusster reisen können. Planen Sie in
Kleingruppen eine Reise, die wenig Kohlendioxid verursacht.
Schaubild beschreiben, Vergleiche machen Umfrageergebnisse interpretieren
Das Schaubild g ib t darüber A usku nft . . . / zeigt ... Aus der Umfrage geht hervor, dass ...,
Aus dem Schaubild geht hervor, dass ... Es fä llt auf, dass ...
An erster / le tzte r Stelle steht ... Überraschend ist, dass ...,
Fast / M e h r als die H älfte / ein / zw ei D ritte l der Im G egensatz/ Im Vergleich zu ...
Befragten gaben an, dass ... Im Unterschied zur ersten Um frage ...
... Prozent / Jeder Zehnte / Die m eisten /
Die w enigsten ...
Der größte Unterschied tr it t bei ... auf.

Beurteilung Vorteile, Nachteile


Ich bin davon ganz begeistert, dass ... Es ist ein V orteil / Nachteil, dass ...
Ich bin davon beeindruckt, dass ... Ein Vorteil ... besteht darin, dass ...
M ich begeistert am m eisten ... ... ist v o rte ilh a ft / nachteilig.
Das m issfällt mir. Ich w ü rd e ... den Vorzug geben, denn
Das hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Ich w ü rde ... bevorzugen.

Definitionen und Erklärungen, Abgrenzungen Assoziationen


U n te r... verstehe ich ... M it diesem W o rt assoziiere ich ...
Zum ... gehört, dass ... M it ... verbinde ich angenehme / unangenehme
Der Unterschied zwischen ... besteht darin, dass ... Gefühle.
Ich muss das genauer erklären. Das W o rt lässt mich an ... denken.
Ich m öchte das durch ein Beispiel veranschaulichen. Beim W o rt fä llt m ir ... ein.
W enn ich daran denke, dass ...

Referat Inhaltswiedergabe, Zusammenfassung eines Buches


Einleitung ->■ Das Thema meines Referats lautet ... Es w ird die Geschichte eines ... erzählt /
Ich m öchte zum Thema ... sprechen: Es w ird davon berichtet, w ie ...
Ich habe das Thema gewählt, w eil ... Das Buch handelt von ...
Der G rund m einer T hem enw ahl w a r ... Den Inhalt kann man folgenderm aßen zusammenfassen:
S trukturie run g -»■ M ein Referat besteht aus ... Teilen. ... I Das folgende Problem w ird aufgew orfen: ...
Ich habe mein Referat in ... Teile geliedert / Zuerst Der Schauplatz der Geschichte i s t ... / Die Geschichte
spreche ich ..., dann kom m e ich zum zw eiten Teil. beginnt / endet ...
Ich m öchte folgende Fragen behandeln: ... Zuerst ... / dann ... / daraufhin ... / schließlich ... / am
Schluss -> Ich kom m e je tz t zum Schluss / Ende
Zusam menfassend m öchte ich noch sagen, dass ... / Hautpersonen / N ebenpersonen sind ... Es w ird das
Abschließend ist noch zu erw ähnen, dass ... / Leben von X (in einem anderen Licht) dargestellt.
Aus all dem kann man den Schluss ziehen, dass ... Der K on flikt zwischen ... ist spannend.

Reklamation: sich beschweren Reklamation: Beschwerden entgegennehmen


Ich m öchte mich bei Ihnen über ... beschweren. Es tu t m ir leid, ... / Leider ... / Bedauerlicherweise ...
W ir sind nicht zufrieden m it ... W ir bitte n um E n ts c h u ld ig u n g / um Ihr Verständnis ...
Ich m öchte Folgendes reklam ieren: ... Es ist uns sehr unangenehm, dass ...
Ich w o llte Sie darauf aufm erksam machen, dass ... W ir können Ihnen folgende Lösung anbieten: ...
... fu n k tio n ie rt nicht / lässt zu w ünschen übrig W ie w äre es, w enn ... / W ären Sie da m it einverstanden
W ir sind sehr verärgert darüber, dass ... .. .?

Sie hätten schon längst ... müssen. W ir werden dafür sorgen, dass ...
W ir sind sehr enttäuscht von ... Es w ird nie w ie d e r Vorkommen.
Ich verspreche, ...
Sie haben natürlich Recht, aber ..

Ursachen und Folgen


W egen ... / Infolge (Gen.) ... / ... hat zur Folge . . . / . . b e w irkt, dass ... i daraus ; c §: ;ass
Als Folgeerscheinung ...
... fü h rt dazu, dass . . . / . . . verursacht, dass . . . / . . . b e w irkt, dass . . . / . . . b ' " § : r : — : =
zurückführen, dass ...
H a u p tve ra n tw o rtlich fü r (die) ... ist / . . . i s t darauf zurückzuführen, dass ...
... hat p o s itiv e / negative Ausw irkungen a u f ...
R a k tá r i s z á m : 5 6 5 4 4
ISBN 9 7 8 - 9 6 3 - 1 9 - 6 0 4 5 - 7

A KON-TAKT című négykötetes német nyelvkönyvsorozatunkat


azoknak a középiskolásoknak ajánljuk, akik kezdő szintről
közép- vagy emelt szintű érettségiig, ill. középfokú
nyelvvizsgáig szeretnének eljutni.

A KON-TAKT 4 elvégzésével a tanulók olyan stabil nyelvi


alapokra és megbízható tudásra tehetnek szert, hogy megállják
helyüket a mindennapi kommunikációs helyzetekben és sikerrel
teljesítik az emelt szintű érettségi követelményeit.

A sorozat figyelembe veszi a magyar nyelvtanulók igényeit,


a tantervi követelményeket és a korszerű nyelvoktatás elvárásait.

A TANKÖNYVCSOMAG FŐBB JELLEMZŐI:


• a tanulók világának megfelelő helyzetek;
• változatos, szituációkba ágyazott nyelvtani feladatok;
• érdekes szövegek, humoros párbeszédek;
• áttekinthető szerkezet;
• autentikus, országismereti olvasmányok minden leckében;
• bőséges gyakorlóanyag a szókincshez és a nyelvtanhoz;
• érettségi típusú feladatok;
• magyar nyelvű nyelvtani magyarázat a munkafüzetben.

A TANKÖNYVCSOMAG RÉSZEI:
• tankönyv
• munkafüzet
• dupla audio-CD
• tanári kézikönyv
• tanmenet