You are on page 1of 16

,

,VSJFS
WWW.POWIAT-LUBIN.PL: wydarzenia, informacje, bezpłatne ogłoszenia, katalog
marzec 2008
www.powiat-lubin.pl , VSJFSfirm.

108*"508:
#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0

ISSN 1898-0635
XXXQPXJBUMVCJOQM GAZETA BEZP£ATNA nr 2 (9) marzec 2008 r. rok 2

JJwydarzenia LUBIN Ponad 19 mln zł przekazał powiat na oddłużenie szpitala REGION Samorządy przeciw kopalni
Dmuchają na węgiel

Szpital już
Nie radny Koronowski
LUBIN - Jesteśmy świadkami protestu i oburzenia mieszkańców
wsi Gminy Lubin przeciwko wysiedleniom oraz rozpoczęciu
Wojewódzki Sąd Administracyjny eksploatacji węgla brunatnego - piszą do prezydenta
odrzucił odwołanie Romana i premiera RP samorządowcy z powiatu lubińskiego
Koronowskiego w sprawie i legnickiego.
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

bez długów!
W związku z tym przestał być radnym. Pod apelem nie podpisał się prezydent Lubina, który nie ukry-
Podczas ostatniej sesji samorządu wa swej aprobaty dla budowy kopalni. Samorządowcy wyrazili
został on uroczyście pożegnany przez swoje oburzenie z faktu, iż prowadzone przygotowania odbywa-
Radę Powiatu za dotychczasową ją się bez ich i mieszkańców wiedzy. więcej na s.5
pracę. więcej s. 3

Trawiński szefem rady


nadzorczej KGHM
LUBIN
Wrocławianin Marek Trawiński został
wybrany przewodniczącym rady
nadzorczej KGHM Polska Miedź.

FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK


Wszedł do jej składu z ramienia
Ministra Skarbu Państwa. więcej s. 2

Coraz więcej pracy


w komunikacji
LUBIN - Kopalnia, to bezpowrotne zniszczenie
Na terenie powiatu lubińskiego wszystkich siedlisk i gatunków, sam nie
w 2007 r. aż 406 kierowcom chciałbym mieszkać w takim otoczeniu – mówi
zatrzymano prawa jazdy. Zanotowano Andrzej Ruszlewicz, prezes Fundacji Dolina
361 przypadków jazdy bez Środkowej Odry.
uprawnień. Ogółem zarejestrowano
ponad pół tysiąca aut więcej niż
w roku poprzednim. REGION Koncepcja schroniska gotowa


Reforma szkół
więcej na s. 11
Hotel dla Azora
Nie będą uśmiercane, a właściciele psów nie będą się
LUBIN martwić, gdzie i z kim zostawić swojego pupilka.
Powiaty regionu przystępują do Już wkrótce może powstać schronisko dla zwierząt. Potrzeb-
programu Modernizacja kształcenia ne tylko wsparcie samorządów.
zawodowego na Dolnym Śląsku. To Według przygotowanej koncepcji roboty budowlane i zago-
Fot. DARIUSZ SZYMACHA

pierwszy i jedyny taki projekt w skali spodarowanie terenu wokół schroniska kosztowałby ponad 2 mln
kraju. Zdaniem starosty Małgorzaty zł. Do tego potrzebna jest współpraca gmin, które wspierałyby
Drygas-Majki ta inicjatywa jest schronisko dotacjami. więcej na s.8
możliwa dzięki dobrej współpracy
wszystkich starostów. Ma ona na
celu poprawę jakości i efektywności Dyrektor Edward Schmidt i starosta Małgorzata Drygas-Majka.
REGION Punkty widokowe w dolinie
Wieże nad Odrą
N
nauczania. Obejmuje modernizację
kształcenia w 7 branżach: a 10 miesięcy przed pla- ZOZ w Lubinie. – To wielki suk- - Z firmy komorniczych egzekucji
budowlanej, elektroenergetycznej nowanym terminem, ces – mówi Małgorzata Drygas staliśmy się istotnym podmiotem na Kilkanaście drewnia-
i elektrycznej, informatycznej, wojewoda dolnośląski – Majka, starosta lubiński. – rynku usług medycznych - dodaje nych wież widokowych
mechanicznej, mechatronicznej zakończył postępowanie restruk- Niewiele jest takich przypadków Edward Schmidt, dyrektor ZOZ. stanie nad doliną środ-
i elektronicznej, samochodowej, turyzacyjne prowadzone wobec w kraju. Więcej na s. 3 kowej Odry. Będą miały
turystycznej i gastronomicznej. blisko 10 m wysokości
Projekt będzie finansowany ze i około 7 m szerokości.
środków UE. (km)
LUBIN Trzy i pół roku więzienia dla Jana M., byłego zastępcy komendanta MO więcej str. 13

JJZE SPORTU
Nagrody dla klubów
Wyrok za Lubin
Po 16 latach od czasu wydarzeń
JELENIA GÓRA lubińskich zakończył się proces
Podczas Dolnośląskiej Gali Sportu jednego z winnych tej tragedii.
Młodzieżowego wyróżniono najlepsze Sąd Apelacyjny we Wrocławiu pod-

 owy skład
N
kluby regionu, które osiągnęły trzymał wyrok sądu niższej instancji,
najlepsze wyniki w poszczególnych który skazał na trzy i pół roku więzie-
dyscyplinach. Zarząd województwa
przeznaczył na ten cel 550 tys. zł
Miejsca lubińskich klubów:
nia Jana M., byłego zastępcę komen-
danta MO w Lubinie - za sprawstwo
kierownicze do zabójstwa trzech ma-
Zagłębia Lubin
6. Cuprum Lubin (wrotkarstwo,
nifestantów 31 sierpnia 1982r.
łyżwiarstwo szybkie) – 17 tys. zł
11. MKS Zagłębie Lubin (piłka ręczna Janowi M. przysługuje kasacja do
kobiet, piłka ręczna mężczyzn) Sądu Najwyższego, ale ten już raz roz-
– 11 tys. zł patrywał wydarzenia lubińskie pod-
31. Zagłębie Lubin SSA czas poprzedniej prośby o kasację Bog-
FOT. DARIUSZ SZYMACHA

(piłka nożna mężczyzn) – 7 tys. zł dana G., którą oddalił.


62. MLKS Sokół Lubin Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy
(lekka atletyka) – 2 tys. zł nie będzie to koniec procesu lubińskie-
W uroczystości uczestniczyli go. Na ukończeniu są akty oskarżenia
wicepremier Grzegorz Schetyna oraz przeciwko milicjantom, którzy bezpo-
członek zarządu województwa Piotr - Nie ma też podstaw do kwestionowania oceny dowodów średnio strzelali do manifestantów. Na str. 16 prezentujemy zdjęcia miedziowej drużyny.
Borys. (km) i wysokości kary – orzekł sąd apelacyjny. Więcej na s. 2
2 , VSJFS wydarzenia marzec 2008
www.powiat-lubin.pl

LUBIN Pierwsza wizyta w starostwie


J JW SKRÓCIE LUBIN Trzy i pół roku więzienia dla Jana M.
Wojewoda w powiecie

Wyrok za Lubin
Podwyżki mniejsze Rafał Jurkowlaniec, w odprawie w Komendzie Po-
LUBIN wojewoda dolnośląski, wiatowej Policji, która była pod-
spotkał się w Małgorzatą
Do 10 marca Zarząd KGHM sumowaniem pracy za 2007 r.
Drygas-Majką, starostą
ma przedstawić swoje oficjalne
lubińskim. W siedzibie W Starostwie Powiatowym
stanowisko w sprawie wskaźnika natomiast rozmawiano o bieżą-
powiatu rozmawiano
wzrostu średnich wynagrodzeń cych sprawach związanych
o bieżących sprawach
w tym roku. Rozmowy ze związkami Krzysztof Maciejak regionu. z rozwojem powiatu. Wymienio-
nie przyniosły rezultatów. Załoga no m.in. uwagi na temat funkcjo-
oczekuje podwyżki w wysokości 15 Po 16 latach od czasu wydarzeń lubińskich zakończył się proces - To moja pierwsza wizyta sa- nowania służby zdrowia, dokoń-
proc. (350 zł), a spółka godzi się
na 115 zł. Strony zaakceptowały jednego z winnych tej tragedii. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu morządowa w powiecie lubiń- czenia reformy samorządowej
skim - mówił Rafał Jurkowla- oraz możliwości wykorzystania
podpisać protokół dodatkowy podtrzymał wyrok sądu niższej instancji. Skazał na trzy i pół roku niec. środków unijnych przez samo-
do zbiorowego układu pracy, na
mocy którego do każdej grupy więzienia Jana M., byłego zastępcę komendanta MO w Lubinie - Wojewoda podczas pobytu rządy.
zaszeregowania (od 1.01) zostanie za sprawstwo kierownicze do zabójstwa trzech manifestantów 31 w Lubinie wziął również udział (km)
dodana kwota 150 zł.
sierpnia 1982r.
Tragiczny wypadek
LUBIN
43-letni maszynista poniósł
śmierć w wypadku, do jakiego
doszło na poziomie 960 m pod
ziemią w Zakładach Górniczych
„Lubin Wschodni”. Jak twierdzi
rzecznik KGHM, mężczyzna został

fot. k. maciejak
przygnieciony przez elektrowóz.
To drugi śmiertelny wypadek
w Polskiej Miedzi w tym roku,
a czwarty w polskim górnictwie.
Przyczynę wypadku bada Wojewoda Rafa Jurokowlaniec ze starostą
Okręgowy Urząd Górniczy i zespół Małgorzatą Drygas-Majką.
powypadkowy.

Kierunek Bolesławiec? LUBIN Ukonstytuowała się rada nadzorcza KGHM


LUBIN
Józef Czyczerski zaproponował,
Trawiński na czele
aby nowy Zarząd KGHM odstąpił od Nowa rada nadzorcza KGHM Marzena Weresa - ekonomist-
poszukiwania złóż miedzi w różnych ukonstytuowała się. ka, absolwentka Szkoły Głównej
Przewodniczącym został
zakątkach świata i powrócił Sędzia Grzegorz Kapera nie miał wątpliwości – wyrok sądu niższej instancji jest Planowania i Statystyki - wydział
Marek Trawiński,
do pomysłu eksploatacji rudy prawidłowy. wiceprzewodniczącym – handlu zagranicznego w Warsza-
pomiędzy Iwinami a Bolesławcem. wie. Profesor nadzwyczajny In-

J
Tymczasem spółka podała w swoim Jacek Kuciński,
an M. chciał uniewinnienia. działy wkroczyły w chwili, gdy po- wał wydarzenia lubińskie podczas a sekretarzem – Marcin Dyl stytutu Gospodarki Światowej
komunikacie, iż zakończono Nie przyznawał się do winy. kojowa manifestacja dobiegała koń- prośby o kasację Bogdana G., którą Szkoły Głównej Handlowej. Czło-
postępowanie upadłościowe (zastąpił w tej funkcji Józefa
Twierdził, że nie dowodził ca. Jan M. chciał wykazać się oddalił. Czyczerskiego). nek warszawskiego Konsorcjum
w stosunku do Przedsiębiorstwa
zomowcami i nie miał pojęcia o tym, zwierzchnikom. Warto przypomnieć, że w minio- Naukowego.
Eksploatacji Wód AQUAKONRAD.
Firma ta działała na terenie że mają ostrą amunicję. Jednak nie Pełnomocnik rodzin zastrzelo- nych latach kary 15 miesięcy i dwa Nowych członków rady wy- Marek Panfil - doktor nauk
dawnych Zakładów Górniczych stawił się w sądzie. nych - Henryk Rossa stwierdził po i pół roku więzienia otrzymali odpo- brało Nadzwyczajne Walne Zgro- ekonomicznych. Obecnie redak-
KONRAD w Iwinach. Ponad 90% Przewodniczący składu orzekają- procesie, że nie czuje, iż sprawiedli- wiednio - Bogdan G. (były zastępca madzenie Akcjonariuszy KGHM. tor naczelny poradnika „Control-
udziału w kapitale zakładowym cego sędzia Grzegorz Kapera stwier- wości stało się zadość. - Ława oskar- KW MO w Legnicy) i  Tadeusz J., Są nimi: Marcin Dyl, Jacek Kuciń- ling- wiedza i narzędzia praktycz-
tej (w upadłości) posiadał KGHM dził, iż wyrok, który wydał Sąd żonych była za krótka - powiedział. (dowódca oddziału ZOMO, którego ski, Arkadiusz Kawecki, Marek ne” i kierownik podyplomowego
Ecoren S.A. Okręgowy jest prawidłowy. Nie ma Jego zdaniem przed obliczem spra- funkcjonariusze strzelali do ludzi). Panfil, Marek Trawiński i Marze- studium SGH.
też podstaw do kwestionowania wiedliwości powinni stanąć tak zo- na Weresa. Jacek Kuciński - ukończył
Goście z Pawłogradu oceny dowodów i wysokości kary. mowcy, którzy strzelali do manife- - Skarb Państwa przeprowadził wydział fizyki jądrowej Uniwer-
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy,
LUBIN Jan M. powinien zdawać sobie spra- stantów, jak i autorzy głównych ów- postępowanie konkursowe sytetu Jagiellonskiego, doktor na-
nie będzie to koniec procesu
wę ze skutków podjętej decyzji. czesnych wydarzeń: Jaruzelski i w tym trybie uznał, że przedsta- uk technicznych. Obecnie kie-
Delegację ukraińskiej wyższej lubińskiego. Na ukończeniu są akty
szkoły z Pawłogradu gości Uczelnia Mógł też ponadto przewidzieć, że i Kiszczak. oskarżenia przeciwko milicjantom, wione tutaj kandydatury posiada- rownik zespołu do spraw projek-
Zawodowa Zagłębia Miedziowego. funkcjonariusze mogą użyć ostrej Wyrok jest prawomocny. Janowi którzy bezpośrednio strzelali do ją najlepsze kwalifikacje do prac tów unijnych Polskiej Akademii
Głównym celem wizyty jest amunicji podczas rozpraszania tłu- M. przysługuje kasacja do Sądu Naj- manifestantów. w  składzie rady nadzorczej Nauk.
nawiązanie współpracy pomiędzy mu. Sędzia dodał, że milicyjne od- wyższego, ale ten już raz rozpatry- KGHM Polska Miiedź SA - po- Arkadiusz Kawecki - absol-
uczelniami. Spotkali się oni także ze wiedział Andrzej Dłużycki dyrek- went Uniwersytetu Wrocławskie-
starostą Małgorzatą Drygas-Majką. tor delegatury Ministerstwa Skar- go. Specjalista od psychologii pra-
WROCŁAW Nowy zarząd województwa – wybór 5 marca bu Państwa we Wrocławiu. cy, był dyrektorem w Telekomu-
(km) Pozostali członkowie rady, to nikacji Polskiej, Hortexie, Ciech

W poprzednim numerze Kuriera


Powiatowego pomyłkowo
Borys zostaje w zarządzie? osoby wybrane przez załogę: Jó-
zef Czyczerski, Leszek Hajdacki
i Ryszard Kurek. Na pierwszym
SA.Wcześniej szefował departa-
mentowi kadr w Biurze Zarządu
KGHM. Obecnie dyrektor zarzą-
podaliśmy nazwisko dyrektora niego planu inwestycyjnego oraz re- posiedzeniu rada w nowym skła- dzający do spraw zasobów ludz-
Wydziału Infrastruktury. Jest nim gionalnego programu operacyjnego dzie zapoznała się z raportem za- kich w spółce Orbis SA.
Rafał Bartkiewicz. Za pomyłkę – wyjaśnia poseł Norbert Wojnarow- rządu KGHM na temat sytuacji Marcin Dyl - dyrektorem De-
przepraszamy ski, członek Zarządu Regionu Dolno- w spółce. partamentu Prawnego Komisji
śląskiego PO, a także do 2007 r. radny Marek Trawiński - absolwent Papierów Wartościowych i Giełd.
sejmiku. – Przy współpracy z radny- Politechniki Wrocławskiej - wy- Specjalizuje się w funkcjonowaniu
mi sejmiku te cele zostały zrealizowa- dział automatyki przemysłowej. rynku kapitałowego; staż nauko-
ne. Obecnie oczekujemy na nowy im- Ukończył studia podyplomowe wy w International Institute for

, VSJFS
puls w zarządzaniu województwem, rachunkowości i bankowości. Peł- Securities Market Development
stąd powierzenie obowiązków two- nił funkcję prezesa Miejskiego w USA. Adiunkt na Wydziale Pra-
rzenia nowego zarządu Markowi Ła- Przedsiębiorstwa Wodociągów wa i Administracji UW.
pińskiemu. Uważam, że to dobre po- i Kanalizacji we Wrocławiu. (mb, dees)
KURIER POWIATOWY
Biuletyn Powiatu Lubiñskiego
sunięcie – dodaje poseł. - Warto za-
Redakcja ul. Kiliñskiego 12 b (p. 306), Norbert Wojnarowski znaczyć, że dzięki sprawnej koalicji Piotr Borys
59-300 Lubin, tel. (076) 746 71 35, fax.
(076) 746 72 04, Nasze województwo będzie
PO-PSL w sejmiku zadłużenie np.
szpitali spadło z 640 mln zł o blisko - To oczywiście nowe wyzwa-
Poranny wypadek
kurier@powiat-lubin.pl, mieć nowy Zarząd. Na jego czele połowę. nia, z których najważniejszym
www.powiat-lubin.pl. ma stanąć Marek Łapiński.
Norbert Wojnarowski jest zdania, z punktu widzenia społecznego
Redaktor naczelny Krzysztof Sejmik Województwa ma
Maciejak, głosować zmiany 5 marca. że na powyższych zmianach Zagłę- jest służba zdrowia – mówi Piotr
Redaguje zespó³ Miros³awa Bo¿yñska, bie Miedziowe nie straci. - W zarzą- Borys. – W tym przypadku przyj-
Dariusz Szymacha. dzie zostaje Piotr Borys – mówi po- mujemy taki standard, jaki jest
Wydawca: Starostwo Powiatowe Nowy Zarząd mają tworzą obok seł. w innych województwach w Pol-
w Lubinie, ul. Kiliñskiego 12 b,
59-300 Lubin
M. Łapińskiego: Tadeusz Drab, Piotr Będą mu podlegały takie sfery jak: sce, gdzie nie ma funkcji osobnego
Druk: „Lubpress Druk” Trasa Pó³nocna Borys, Zbigniew Szczygieł oraz Grze- edukacja, kultura, sport, polityka spo- członka zarządu odpowiedzialne-
14 a, 65-737, Zielona Góra gorz Roman. łeczna, sprawy osób niepełnospraw- go za zdrowie. Tak i w naszym
Redakcja nie zwraca tekstów - Zarząd Platformy Obywatelskiej nych i ważna dziedzina – zdrowie. przypadku będzie to pełnomoc-
niezamówionych, zastrzega sobie powierzył Andrzejowi Łosiowi kon- Zapytaliśmy Piotra Borysa o opinię nik. Jego funkcję powierzamy Ro- krzyżówce ulic KEN i Paderewskiego doszło do groźnie wy-
Na
prawo ich redagowania i skracania.
kretne zadania do wykonania, a więc na temat proponowanego rozszerze- manowi Szełemejowi. Czy Lubin glądającej stłuczki. Na szczęście, kierowcy nie ucierpieli w tym zda-
Redakcja nie odpowiada za treϾ
zamieszczanych og³oszeñ. przygotowanie budżetu wojewódz- nia jego kompetencji i zarazem odpo- straci na tych zmianach? Wierzę, rzeniu. (km)
twa na 2008 r., opracowanie wielolet- wiedzialności. że nie – dodaje Borys.
marzec 2008
www.powiat-lubin.pl temat miesi¹ca , VSJFS 3
LUBIN Ponad 19 mln zł przekazał powiat na oddłużenie szpitala LUBIN Będzie zmiana w radzie powiatu
Koronowski stracił

Szpital już mandat

bez długów!

FOT. Dariusz Szymacha


Na ostatniej sesji Romanowi Koronowskiemu podziękowano
za pracę w radzie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny
odrzucił odwołanie – skargę
Romana Koronowskiego
w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu.
Oznacza to, że stało się ono
faktem. Mandat otrzyma
najprawdopodobniej

FOT. Dariusz Szymacha


Małgorzata Życzkowska - Czesak.
Przypomnijmy: wojewoda zarzucił
Romanowi Koronowskiemu, że ten
narusza ustawę o samorządzie powia-
towym. Miał wybrać: albo być dalej
radnym, albo zakończyć prowadzenie Mandat przypadnie
przychodni na parterze budynku Sta- zapewne Małgorzacie
rostwa Powiatowego w Lubinie (go- Życzkowskiej-Czesak.
Czek w imieniu zarządu powiatu, dyrektorowi Schmidtowi wręczyli Małgorzata Drygas-Majka spodarowanie z wykorzystaniem mie-
i Mirosław Gojdź. nia powiatu). Nie uczynił ani jednego, dział Kurierowi. - Starałem się sumien-
ani drugiego. W obronie kolegi radne- nie wypełniać mandat radnego i mam
Krzysztof Maciejak J JKORZYŚCI go stanęli jednym murem wszyscy po- nadzieję, że zgodnie z wolą mieszkań-
Na 10 miesięcy przed planowanym terminem, wojewoda J J DLA ZOZ zostali radni z obu klubów. Jednak
wojewoda stwierdził kolizję z pra-
ców. Niestety, prawo jest tak skonstru-
owane, że mój mandat wygasł. Próbo-
dolnośląski - decyzją z 12 lutego - zakończył postępowanie Korzyści finansowe wynikające wem. Roman Koronowski odwołał się wałem się odwołać od postanowienia
z zakończonego procesu od jego decyzji. Tym bardziej, iż wojewody, ale bezskutecznie. Szanu-
restrukturyzacyjne prowadzone wobec ZOZ w Lubinie. – To restrukturyzacji : w styczniu wyprowadził przychodnię ję jednak tą decyzję. Kolegom z rady
wielki sukces – mówi Małgorzata Drygas-Majka, starosta lubiński. – umorzenie zobowiązań zdrowia do nowej siedziby. i władzom powiatu życzę, by rozwią-
publicznoprawnych wraz
– Niewiele jest takich przypadków w kraju. z odsetkami i kosztami egzekucji
Skarga została przez sąd odrzuco- zali jak najwięcej spraw istotnych dla
na. W związku z tym, iż nie odwołał mieszkańców, zwłaszcza ustabilizo-
na kwotę 5 606 321 zł.
się od tego postanowienia – 15 lute- wali sytuację naszego szpitala. Moje-

Z
– umorzenie zobowiązań
 tej okazji, podczas specjal- zobowiązań krótkoterminowych. wi ZOZ Edwardowi Schmidtowi cywilnoprawnych na kwotę go decyzja Wojewódzkiego Sądu mu następcy życzę, aby weszła w pra-
nej konferencji prasowej, Z firmy komorniczych egzekucji oraz poprzednim szefom placówki 366 491 zł. Administracyjnego uprawomocniła cę samorządu z nadzieją i optymi-
dyrektor placówki Edward staliśmy się istotnym podmiotem – dyrektorom Leopoldowi Mar- Łącznie umorzenia zobowiązań na się. Roman Koronowski nie jest już zmem oraz aby wniosła do rady nowe
Schmidt odebrał symboliczny czek na rynku usług medycznych. chewce i Tadeuszowi Tofelowi. kwotę 5 972 812 zł. od tego dnia radnym. światełko.
na kwotę ponad 19 mln zł, czyli Przypomnijmy: program restruk- Dziękujemy także załodze szpitala, Po spłaceniu 30% pożyczki Skarbu Teraz służby wojewody powinny Zapytaliśmy też o dalszą aktyw-
tyle, ile wyniosła pomoc ze strony turyzacyjny oparty był na warun- za to, że nawet przy obronie włas- Państwa nastąpi umorzenie wystąpić do Biura Wyborczego ność społeczną Romana Koronow-
samorządu powiatowego. kach ustalonych przez wojewodę nych interesów brała pod uwagę do- pozostałych 70% pożyczki na w Legnicy o wyznaczenie kolejnego skiego.
– ZOZ został oddłużony dużym dolnośląskiego 28 listopada 2006 r. bro swojego zakładu pracy. To tak- kwotę 5 812 318 zł (należność radnego z listy Lubin 2006. - Nie wycofuję się z działalności
wysiłkiem powiatu – mówi starosta Ich spełnienie wymagało przede że bardzo ważna chwila dla pani główna 5 190 748,42 i odsetki Wszystko wskazuje na to, że nową publicznej - powiedział. - Będę chciał
Małgorzata Drygas Majka. – Nie- wszystkim konsekwencji w działa- starosty, która od pierwszych dni 621 569,65 ). radną zostanie Małgorzata Życzkow- nadal pracować w radzie społecznej
Razem 11 785 130 zł.
liczne samorządy w kraju podjęły niu oraz dobrego zarządzania. Lu- pracy postawiła sobie za cel wypro- ska-Czesak, dyrektor Miejskiego Im- ZOZ, a wszelkie sprawy dotyczące
się takiego zadania. Na Dolnym Ślą- biński szpital – mimo fali gwałtow- wadzenie szpitala z długów. presariatu Kultury. Ale najwcześniej mieszkańców, rozwoju miasta i po-
sku w wielu szpitalach tego proce- nych wydarzeń w minionym roku Zadowolenia z faktu zakończe- będzie to możliwe na sesji marcowej wiatu nie będą mi obce.
su nie rozpoczęto, albo go wręcz za- – spełnił je wszystkie i to 10 miesię- nia procesu restrukturyzacji nie o SOR – Szpitalny Oddział Ratun- lub kwietniowej. To, że Roman Koronowski straci
wieszono. Dzięki bardzo dobrej cy przed ustalonym przez wojewo- ukrywa jeden z autorów tego suk- kowy. W związku z powyższym Roman mandat było pewne już od samego
współpracy dyrekcji ZOZ z zarzą- dę terminem. cesu – Marek Wojnarowski, szef Na konferencji prasowej poświę- Koronowski nie wziął już udziału początku. Tylko dzięki postawie ko-
dem powiatu oraz radą powiatu – Przez 10 lat różne ugrupowania Klubu Radnych PO. conej zakończeniu restrukturyzacji w sesji lutowej. Poprosiliśmy go o ko- legów z rady – tak z klubu Lubin
proces zakończył się sukcesem. samorządowe i polityczne deklaro- – W obliczu tego, co się dzieje oberwało się prezydentowi Lubina mentarz do tej sytuacji. 2006 jak i PO – PiS był radnym tak
Zasłużone powody do satysfak- wały chęć naprawy finansów ZOZ– w służbie zdrowia w Polsce, lubiń- – Robertowi Raczyńskiemu. - Chciałem serdecznie podziękować długo. Mandat stracił w chwili, gdy
cji ma Edward Schmidt, dyrektor u – mówi Mirosław Gojdź, członek ski ZOZ jest dzisiaj gwiazdą na tym – To najbardziej przykra rzecz – mieszkańcom Lubina za duże popar- wyczerpały się możliwości prawne
ZOZ. – Rok temu o tej porze komor- zarządu powiatu i szef Klubu Rad- ciemnym firmamencie – powie- powiedział Mirosław Gojdź. – cie, jakim mnie obdarzyli w ostatnich przedłużania tego stanu.
nik ściągał z konta naszego szpita- nych PiS. – Dopiero w czasie minio- dział Kurierowi. – Warto zwrócić Z niepokojem obserwujemy posta- wyborach samorządowych – powie- (km)
la zaległości wobec ZUS – wspomi- nego 1,5 roku, podjęliśmy to wy- uwagę nie tylko na sprawne oddłu- wę prezydenta miasta, który nie tyl-
na. – Szła na to jedna czwarta war- zwanie i naprawiliśmy kondycję żenie, ale także na szybkie zakoń- ko wykazał się kompletnym bra-
tości kontraktu z Narodowym Fun- ekonomiczną szpitala. Wymagało to czenie strajku lekarzy, rozwiązanie kiem wsparcia szpitala, ale wręcz LUBIN Nowy – stary radny w klubie
duszem Zdrowia. Potem nastał czas konkretnych i zdecydowanych de- problemów zgłaszanych przez pie- nie zwolnił go z podatku od nieru-
protestów i strajków lekarzy. Dziś
jesteśmy jedną z najlepiej prosperu-
cyzji, ale przecież to właśnie obieca-
liśmy mieszkańcom miasta i powia-
lęgniarki i pozostałych pracowni-
ków służby zdrowia. To dowód na
chomości, i to w najważniejszym
dla restrukturyzacji roku. W ubie-
Brzeziński ‘2006
jących placówek na Dolnym Śląsku. tu. Dzięki temu mogą oni już bez to, że ZOZ, Starostwo Powiatowe głym roku ZOZ zapłacił miastu ok. Radny powiatu Marek Brzeziński
Wszelkie należności – tak wobec obaw patrzeć na przyszłość szpita- i radni powiatu dobrze realizują 200 tys. zł podatku. A przecież oczy- zdecydował się na przystąpienie
do Klubu Radnych Lubin 2006.
pracowników jak i kontrahentów la i ze spokojem korzystać z wzbo- program opieki zdrowotnej. Wcho- wistą sprawą jest, że szpital funk-
Stosowne oświadczenie
płacimy na bieżąco. Dzięki zastoso- gacanej oferty usług zdrowotnych – dzimy w nowy etap. Nadchodzi cjonuje głównie dla mieszkańców wpłynęło na ręce
wanym instrumentom finansowym dodaje Mirosław Gojdź. – Duże po- czas na rozwój. Przygotowujemy Lubina, bo przecież oni stanowią przewodniczącego samorządu.
nie mamy żadnych wymagalnych dziękowania należą się dyrektoro- się m.in. do rozbudowy placówki większość mieszkańców powiatu.
Jednak ta zmiana raczej nikogo nie
J Jkoniec restrukturyzacji zoz w lubinie dziwi. Już wiele miesięcy temu Ro-
man Brzeziński podczas polityczne-
FOT. Dariusz Szymacha

Małgorzata Mirosław Gojdź, Edward Schmidt, Marek go przesilenia porzucił szeregi Klu-
Drygas – Majka, szef Klubu dyrektor ZOZ: Wojnarowski
bu Radnych Prawa i Sprawiedliwo-
starosta Radnych PiS: Z firmy szef Klubu
ści. Od tego czasu prawie zawsze
lubiński: Dotrzymaliśmy komorniczych Radnych PO:
To wielki obietnicy egzekucji staliśmy Przygotowujemy prezentował w głosowaniu takie sta-
sukces, nie mieszkańcom się istotnym się teraz do nowisko jak radni Lubin 2006.
wiele jest takich powiatu – szpital podmiotem na rozbudowy Jego przejście było tylko kwestią Roman Brzeziński
przypadków jest oddłużony. rynku usług szpitala. czasu, zwłaszcza, iż został radnym
w Polsce. medycznych. jako lider związków zawodowych w głej liderowi Lubin 2006 – prezyden-
MPWiK, komunalnej spółce podle- towi Lubina. (red)
,
,VSJFS
Lubin
108*"508: marzec 2008
4 #*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0

XXXQPXJBUMVCJOQM
www.powiat-lubin.pl

LUBIN Chaos w Urzędzie Miejskim

Nie rzucim ziemi…


LUBIN Cwaniactwo dzięki niedbalstwu?
Bilety zmywalne
Atrament
 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA
odbija się na
kredowanym
Dariusz Szymacha przedstawić swoje zastrzeżenia. Ro-
papierze bardzo
czytelnie.
bili to niekiedy bardzo emocjonalnie.
Ponad sześćdziesięciu mieszkańców miasta przyszło na Urzędnicy w widoczny sposób nie Po delikatnym
dyskusję publiczną nad studium uwarunkowań i kierunków byli przygotowani do wizyty tylu in- zmyciu wilgotną
teresantów. Padały ostre słowa: – To gąbką bilet
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina. Urzędnicy byli jest po prostu burdel! – krzyczała jed- w zasadzie nadaje
na to kompletnie nieprzygotowani. na ze zdenerwowanych kobiet nie się do powtórnego
mogąc doczekać się odpowiedzi na użycia.
swoje pytania.
Po pół godzinie kompletnego ba- Jak zaoszczędzić na biletach czyć ewentualnemu kontrolerowi.
łaganu działkowcy, domagający się komunikacji miejskiej? Wystarczy powiedzieć, że spociły się
Wystarczy je delikatnie… umyć.
wysłuchania, postawili na swoim. palce trzymające bilet i dlatego zna-
Głos zabrała Elżbieta Dziedzic prze- Nowe autobusy, zmiany kursowa- ki zniknęły. Takie praktyki są oczy-
wodnicząca Okręgowego PZD nia poszczególnych linii, możliwość wiście łamaniem prawa i redakcja
w Legnicy. – Prawie 650 działek mo- kupienia biletów w automatach przy jednoznacznie je potępia, jednakże
Duże emocje że przestać istnieć. Korzysta z nich ar- przystankach – to wszystko ma słu- zachodzi pytanie dlaczego takie cwa-
towarzyszyły mia ludzi. Nie można pozwolić by za- żyć naszej wygodzie i komfortowi niactwo jest możliwe?
składanym do brano im dorobek prawie całego ży- jazdy. Oczywiście należy za nią pła- PKS rozlicza się z budżetem miej-
studium wnioskom. cia – mówiła. – To nie jest pierwsza cić kupując uprawniające do jazdy skim przedstawiając fakturę za prze-
próba likwidacji tych działek. Osobi- bilety. Jednorazowe bilety. No chy- jechane kilometry. Urzędnicy po-
ście zwróciłam się 2,5 roku temu do ba, że zrobi się to w automacie. Tam mniejszają wypłatę należności o kwo-
prezydenta Lubina z listem otwar- bilety są …wielokrotnego użytku. tę jaką PKS uzyska ze sprzedaży bi-
tym prosząc o rozmowy w tej spra- Dlaczego? letów. Nietrudno pojąć, że im mniej
Fot. D.Szymacha

wie. 2,5 roku mija. Dzisiaj przybyłam - To skandal - zadzwonił do nas biletów zostanie sprzedanych, tym
jako nieproszony gość. Mam nadzie- wzburzony czytelnik. Miasto znowu więcej musi zapłacić miasto z budże-
ję, że zostanę zaproszona na sesję ra- traci pieniądze. Dzisiaj byłem świad- tu. Co na to Urząd?
dy w sprawie uchwalenia miejscowe- kiem, jak jeden młody człowiek - O problemie dowiedzieliśmy się

S
tudium uwarunkowań i zago- głosowanie nad studium. I właś- droga łącząca ul. Leśną z ul. Kolejo- go planu zagospodarowania, na któ- udzielał instruktażu drugiemu, jak w ubiegłym tygodniu – stwierdził
spodarowania przestrzennego nie radni ostatecznie decydują czy wą. rej radni zdecydują o losie działek. sprawić, żeby zużyty bilet wykorzy- Krzysztof Maj, rzecznik prezydenta.
to dokument, który określa uwzględnić te poprawki czy nie. – Nie słuchają nas, robią krecią ro- – Będę nadal orędownikiem nie- stać znowu. To bardzo proste. Wy- - Natychmiast zareagowaliśmy. Oka-
kierunki rozwoju miasta. Na jego Zazwyczaj na podobne dyskusje botę, chcą nas wszystkiego pozbawić likwidowania ogrodów przy ulicy starczy zetrzeć wilgotną szmatka, zało się, że w kasownikach zastoso-
podstawie tworzy się lokalne plany nie przychodzi nikt lub przychodzą – denerwowała się Janina Wołoszyn. Legnickiej – zapewnił przewodniczą- gąbka, lub nawet poślinionym pal- wano niewłaściwy atrament. Dlacze-
zagospodarowania przestrzennego, pojedyncze osoby, dlatego zrozumia- – Jesteśmy tutaj zasiedzeni, nie inte- cy Rady Miejskiej Marek Bubnowski cem. Kto do tego dopuścił - oburzał go PKS kupił właśnie taki, nie wiemy
które z kolei są podstawą inwestycji. łe okazało się zdziwienie urzędników resuje nas przeniesienie do Osieka z klubu radnych PiS–Teraz Lubin. się czytelnik. Sprawdziliśmy. Fak- i będziemy to wyjaśnić. Otrzymali-
Procedura tworzenia studium wyma- i urbanistów kiedy do sali konferen- czy gdzie indziej. – Większość radnych będzie broniła tycznie. Tusz z biletu zmywa się nad- śmy zapewnienie, że zostanie on nie-
ga przeprowadzenia m.in. publicznej cyjnej przybyło ponad sześćdziesię- – Dokąd mam pójść? – żalił się Je- ogrodów do końca tej kadencji. zwyczaj łatwo nie zostawiając żad- zwłocznie wymieniony. W chwili
dyskusji, na której wszyscy zainte- ciu mieszkańców miasta. Większość rzy Żurowski. – Trzydzieści lat po- Urzędnicy poprosili wszystkich nego śladu. Kiedy bilet wyschnie po- obecnej powinien już być używany
resowani mogą przekazywać swoje z nich stanowili działkowcy z ogro- święciłem tej działce i teraz chcą mi ją obecnych, by swoje zastrzeżenia zło- nowne odbicie kasownika nie spra- atrament niezmywalny.
uwagi. Są one potem analizowane dów przy ul. Legnickiej. Przyszli za- zabrać. Ja nie mam niczego innego. żyli na piśmie. Jest na to czas do 4 wi żadnego problemu. Podczas zmy- Ile „zmywalnych” biletów zostało wy-
i uwzględniane w ostatecznym opra- protestować  przeciw zamiarowi zli- Co będę miał robić potem? kwietnia tego roku. – Wszystkie uwa- wania znikają wprawdzie częściowo korzystanych? Tego się nigdy nie dowie-
cowaniu, lub nie. Te, które nie znaj- kwidowania części ogrodów, które Po rozpoczęciu dyskusji zapano- gi i zastrzeżenia zostaną z wielką wydrukowane pomarańczowe wzor- my . Pewne jest jedno: ktoś zaniedbał
dą uznania w oczach projektantów mają być przeznaczone pod zabudo- wał totalny chaos – do dwójki urba- uwagą rozpatrzone – powiedział ki (i mają znikać, gdyż jest to jedno swoich obowiązków, a zapłacimy za to
muszą być przedstawione radnym wę usługowo–mieszkaniową. Dodat- nistów i jednej urzędniczki podcho- Wojciech Marszałek, jeden z projek- z zabezpieczeń przed tego rodzaju wszyscy.
podczas sesji, na której odbywa się kowo przez działki ma przebiegać dzili rozeźleni mieszkańcy, usiłując tantów studium. praktykami), ale i to łatwo wytłuma- (dees)

LUBIN Dworzec atobusowy zmienia właściciela LUBIN XXV sesja Rady Miejskiej
Będzie galeria Merytoryczna dyskusja
Jedna z dolnośląskich firm - Funkcję dworca autobusowego Plan zagospodarowania przestrzennego do
developerskich kupi lubiński to miejsce będzie pełnić nadal – uspo- dalszego opracowania, opłaty targowe
dworzec autobusowy. PKS już zrównane, przyjęty gminny program
kaja prezes Ziółkowski. – Zastrzegli-
podpisał wstępną umowę profilaktyki. Kilka godzin trwało
sprzedaży obiektu. śmy to w umowie. posiedzenie Rady Miejskiej.
Potrzeby lubińskiego przewoźnika
Stało się to, co władze spółki auto- w pełni zaspokoi pięć stanowisk pod- Miejscowy plan zagospodarowania prze-
busowej zapowiadały od dawna. jazdowych. Autobusy oczekujące na strzennego nr 32 obejmuje część centrum miasta
Prezes Kazimierz Ziółkowski nie wyjazd będą jednak musiały parko- między ulicami Niepodległości, torami kolejo-
chciał jednak ujawniać nabywcy, do- wać w zajezdni PKS-u. Pasażerowie, wymi, ulicami: Odrodzenia, Sikorskiego, Koper-
póki nie sfinalizuje całej transakcji. zapewnia prezes spółki, na tej zmianie nika i Armii Krajowej. Radni pytali przede
Ma to nastąpić do końca marca. Już jednak zyskają. W galerii będą i kasy, wszystkim o budowę zaplanowanej drogi. Ma
jednak wiadomo, że budynek dwor- i toalety, a także poczekalnia. Wśród ona być przedłużeniem ul. Sikorskiego, przez
ca, wybudowany pod koniec lat 60., ostatnich pekaesowych nowinek znaj- obecny teren bazaru Defil aż do także przedłu-
zostanie zburzony, a jego miejsce po- dują się też zakupy. W styczniu firma żonej, ulicy Bema. Budowa tej drogi prawdopo-
wstanie zupełnie nowy obiekt. Zmie- wzbogaciła się o pięć małych autobu- dobnie spowoduje likwidację targowiska, gdyż
ni się też jego przeznaczenie: z dwor- sów. Kursują po mieście – na tych li- przebiegać będzie przez obecnie funkcjonujące
Fot. D. Szymacha.

cowej na handlową. Jak się dowie- niach, na których jest mniej pasaże- kramy kupców. Ponieważ radni doszli do wnio-
dzieliśmy, rozmowy są prowadzo- rów. Nabytek kosztował 1 mln 600 tys. sku, że potrzebna będzie zgoda właściciela tere-
ne z jedną ze znanych sieci handlo- zł, firma liczy, że oszczędności z eks- nu, przekazali projekt z powrotem do prezyden-
wych. ploatacji będą większe. (mb) ta z wnioskiem o uzupełnienie planu o informa-
cję, czy istnieje porozumienie z właścicielem co Z powodu planowanej drogi odesłano projekt do prezydenta.
do zgody na wybudowanie drogi.
Radni nie rozpatrzyli projektu uchwały Legnickie Przedsiębiorstwo Prefabrykacji admi- klientów: placyki z trawą i ławeczkami mówił
w sprawie uchwalenia planu rozwoju i moder- nistrujące targowiskiem Defil zatrzymywało, ja- w imieniu kupców Mariusz Ławrynowicz. –
nizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyj- ko wynagrodzenie, 80% pobranej kwoty. Lubiń- A na nasze wnioski o takie inwestycje admini-
nych na lata 2008-2010. W związku z tym, że ra- ska Spółka Inwestycyjna prowadząca targowi- strator, czyli LSI odpowiadał, że nie ma na to pie-
da nie zna skutków finansowych tego projektu sko Skorpion przy ul. Łukasiewicza zatrzymy- niędzy. Dlatego zaproponowaliśmy takie zmia-
dla budżetu miasta w latach przyszłych, radni wała 50%. Uchwała proponowała wyrównanie ny w opłacie targowej. Większość radnych zo-
zdecydowali przekazać projekt pod obrady ko- poziomu i jednocześnie podniesienie kwot po- stała przekonana do projektu uchwały i głoso-
misji komunalnej i budżetu. Dopiero po analizie zostawianych dla inkasentów do 99%. Zwięk- wała za jego przyjęciem.
FOT. DARIUSZ SZYMACHa

w komisjach i wydaniu opinii, rada zdecyduje szone kwoty, które pozostaną w rękach prowa- Bez większej dyskusji radni przyjęli gminny
czy projekt przyjąć. dzących mają zostać przeznaczone na remonty program profilaktyki, rozwiązywania proble-
Rada wyraziła zgodę na pozaustawowe zby- i inwestycje na bazarach. W wyniku takiej decy- mów alkoholowych, przeciwdziałania narkoma-
cie udziałów spółki Lubmed. Miasto posiadało zji LSI otrzyma rocznie około 50 tys. więcej, a LPP nii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pro-
symboliczną ilość 14 udziałów o łącznej warto- około 35 tys. Obecni na Sali delegaci kupców ba- gram taki uchwalany jest co roku, a jego realiza-
W przyszłości lubiński dworzec będzie podobny do ści 7000 zł. zarowych przekonywali, że te pieniądze są bar- cją zajmuje się Miejski Ośrodek Przeciwdziała-
głogowskiego. Czekając na autobus będzie można zrobić Rozpatrzono projekt uchwały zmieniający dzo potrzebne. – Planujemy urządzić na targo- nia i Wczesnej Terapii Uzależnień.
zakupy w galerii handlowej. sposób pobierania opłaty targowej. Do tej pory wisku przy Łukasiewicza miejsca odpoczynku (dees)
marzec 2008 gmina
Lubin ,
,VSJFS
108*"508:
5

#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0
www.powiat-lubin.pl
XXXQPXJBUMVCJOQM

KARCZOWISKA Samorządowcy spotkali się w sprawie węgla

Nie ma zgody
MIŁORADZICE Głosowanie na wsi
Próba zmiany sołtysa
Stanisław Rzempowski zachował W porządku obrad punkt był jeden:

posadę na stanowisku sołtysa wsi wniosek o odwołanie Rzempowskie-
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Miłoradzice. go. Mieszkańcy spotkali się w przed-


O tym, że urzędujący Stanisław ostatni dzień lutego w wiejskiej
Rzempowski ma we wsi silną opozy- świetlicy w Miłoradzicach. Wysłu-
cję – wiadomo w zasadzie od dnia chali sprawozdania sołtysa z roku je-
Mirosława Bożyńska J JIch zdaniem ostatnich wyborów sołeckich. On go działalności i – beż dyskusji –
sam w rozmowie też tego nie krył. przystąpiono do głosowania. Wynik
Kilkudziesięciu przedstawicieli gmin i miast, ekolodzy i Ireneusz Pawlik, Agencja
- Szkoda tylko, że ludzi skłócają mówi sam za siebie: 59 osób opowie-
Restrukturyzacji
przedsiębiorcy z regionu legnicko-lubińskiego spotkali się, i Modernizacji Rolnictwa między sobą – powtarzał. działo się za odwołaniem, przeciw-
Przeciwnikom udało się także zdo- ko było 117. Miłoradzice nowego soł-
by porozmawiać o rzekomych planach eksploatacji węgla - Prywatnie jestem przeciw.
być odpowiednią liczbę głosów, by tysa wybierać zatem w najbliższym
Mieszkam w Legnicy, ale
brunatnego. buduję dom w Karczowiskach. wystąpić do wójt zwołanie zebrania. czasie nie będą. (mb)
Przy węglu tych lasów, na
które patrzymy, nie będzie. Zabierze
je odkrywka, albo wyschną. To, co LUBIN Zebranie strażackie
przeczytałem ciągu dwóch miesięcy o tej
inwestycji poraziło mnie. Mówi się, że lej
depresyjny będzie miał nie 5, a nawet 100 Wyczytali najaktywniejszych
km. Agencja jest związana z obszarami W jednostce Ochotniczej Straży a w czasie święta zajęli się ochroną i
Natury 2000, na których zlokalizowane są Pożarnej w Gorzycy zabezpieczeniem.
gospodarstwa ekologiczne. Eksploatacja je podsumowano miniony rok
Prezes wymienił wyróżniających
zniszczy. Po hucie i kombinacie ten region pracy.
powinien odpocząć. się strażaków w okresie sprawo-
Jak zapewnił prezes OSP Marian zdawczym: Zbigniewa Wicherskie-
Hawrysz, strażacy aktywnie włącza- go, Roberta Klimkowskiego, Artura
Jan Landeburski, prezes li się w imprezy na terenie wsi, wi- Klimkowskiego, Tomasza Hawry-
Stowarzyszenia Sołtysów doczni byli przy organizacji wspól- sza, Andrzeja Jaszczyszyna, Wiesła-
Dolnośląskich, sołtys nego  z  lubińskim oddziałem PTTK wa Kuneckiego, Antoniego Bojkę,
Karczowisk: papieskiego ogniska w drugą rocz- Tomasza Gajdosza, Łukasza Gajdo-
- Dwoma rękoma podpisuję nicę śmierci wielkiego Polaka. Czyn- sza, Marcina Wicherskiego, Pawła
się pod sprzeciwem. Dlaczego nie pomagali w przygotowaniach do Gorczakowskiego i Marka Pietrunio-

T
o jeden z najbardziej gorących tematów, miar eksploatacji węgla w naszym regionie po- nie idzie się w stronę Zielonej obchodów 650-lecia wsi. Uporządko- wa. 
jaki od tygodni żyją mieszkańcy „zagrożo- tępili. Góry? Przecież to poszerzenie pasma wali teren przy świetlicy i pomniku, (mb)
nych” terenów. Naukowe badania o zło- - Jestem za tą inwestycją, ponieważ się nie boję, z Bełchatowa… Jak chcą robić odkrywkę,
to proszę – ale nie u nas. Według mnie,
żach węgla, o których wielokrotnie pisaliśmy na że to będzie katastrofa ekologiczna. Nowoczesne
mamy do czynienia z jakąś prywatą.
naszych łamach, spowodowały prawdziwą pani- technologie nie muszą oznaczać degradacji środo- Uczelnia – jedna, druga, potrzebuje OSIEK Kolejny wypadek na feralnym zakręcie
kę wśród ludzi. Właściwie, nikt już nie pyta, jaka wiska – oznajmił prezydent Lubina Robert Raczyń-
jest prawda, tylko: kiedy ta eksploatacja ruszy? I
co z nami będzie?
ski. – Problem polega na zbudowaniu umowy, któ-
ra zabezpieczy interesy wszystkich stron, a prze-
pieniędzy, Wrocław też. „Odgrzali” temat,
narobili zamieszania, a ludzie są w stanie
niepewności. Prywatnie myślę, że to się tak
Jechał za szybko
Brak informacji sprawił, że samorządowcy de wszystkim mieszkańców. Że niektórzy będą szybko skończy, jak szybko zaczęło. Prawdopodobnie nadmierna Tir praktycznie nie został uszko-
poczuli potrzebę zajęcia stanowiska. Na zapro- musieli emigrować? Trudno. To jest zjawisko zwią- prędkość była przyczyną dzony – zarwana została tylko bocz-
wypadku w Osieku. Na zakręcie,
szenie wójt Ireny Rogowskiej do Karczowisk ( zane z rozwojem. Gdy budowano „Żelazny Most” na listwa i lekko naderwana plande-
Marek Falenta, firma Electus podczas hamowania naczepa
w to samo miejsce, w którym pół roku temu de- też wysiedlano wioski, gdy buduję drogi – też mu- ciężarówki uderzyła w busa. ka.
batowali naukowcy) przyjechała spora grupa szę wywłaszczać… Blokowanie tej inwestycji , że- z Lubina Przyczyną wypadku, najprawdo-
włodarzy. Z jednym wyjątkiem – wszyscy za- by ona w ogóle nie powstała jest błędem. - Całą sprawę odbieramy Tir na słowackich numerach jechał podobniej, było przekroczenie pręd-
jako działanie ludzi, którzy od strony Wrocławia. Na zakręcie kości. W tym miejscu obowiązuje
chcą zarobić pieniądze. Bo
musiał mocniej nacisnąć hamulce. ograniczenie do 50 km na godzinę.
skąd się wziął ten temat?
Wtedy zarzuciło naczepę. Z przeciw- Tir przekroczył tę prędkość prawie
Gdyby na węglu brunatnym
opierała się polityka energetyczna państwa, ka nadjeżdżał bus marki Volksvagen. o 20 km.
to i w aktualnej strategii węgiel by się Kierowca, widząc co się dzieje, zje- - Czy zakwalifikujemy to jako wy-
znalazł – a nie ma. Cały problem w tym, chał mocno na prawo. Prawie mu się padek, czy jako kolizję zależy od
że to działanie spowodowało problem dla udało - koniec naczepy uderzył jed- obrażeń jakich doznał kierowca bu-
nas, inwestorów. Na rynku nieruchomości nak w drzwi busa odrywając je cał- sa – powiedziała Elwira Zboińska,
mamy mała panikę. My tu budujemy osiedle kowicie. Kierowca z urazami nóg zo- rzeczniczka policji. Obaj kierowcy
mieszkaniowe i klienci już pytają: a co stał odwieziony do szpitala. - Opatrz- byli trzeźwi.
z węglem? Lobby górnicze ma pieniądze na ność czuwała nad nami – skomentowa-
różne badania i projekty. Trzeba stworzyć ła zdarzenie pasażerka busa. (dees)
alternatywę, przeciwwagę dla tego lobby.

Jerzy Kucharski,
geomorfolog
- Mieszkańcy stanęli przed
problemem, który ktoś może
im stworzyć. Trzeba zadać
pytanie tym, którzy będą Fot. D.Szymacha
podejmować decyzję, co chcą
zrobić. Jeśli będzie to eksploatacja, to
powstanie zwałowisko zewnętrzne, które
może zająć i 16 km kw. Będą odkrywki,
które mogą mieć powierzchnię 30 km Siła uderzenia wyrwała drzwi obok kierowcy
kw. i głębokość 220 m. Lubin znalazłby
się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu
eksploatacji. Jeżeli uruchomione zostanie
Pole Legnica Północ, a potem Pole LUBIN Piłkarze z MKS Cuprum szykują piknik
Ścinawa, to Lubin zostaje odcięty od
regionu dolnośląskiego. Z Legnicy będzie
można dojechać przez Chojnów,
Zjazd na jubileusz
Kiedyś byli zawodniczkami oraz specjalne piknikowe menu,
a do Wrocławia lubinianie najbliżej jednego z najlepszych klubów
mieliby przez Głogów. Strefa przygotowane przez Grzegorza
w regionie, dziś żyją w różnych
oddziaływania obszaru górniczego obejmie Utracika, byłego piłkarza ręcznego.
częściach świata. Chcą się
całe miasto. spotkać latem. - W planach mamy także wydanie
Ja jestem przeciwny tym pomysłom. Ten albumu, którego bohaterami będą
region swoje już doświadczył. To ma być I Piknik Olimpijski. sportowe rodziny, mające korzenie
Odkrywka zniszczyłaby efekt pracy ludzi, Olimpijski, bo odbędzie się tuż po ot- w naszym regionie – zdradził nam
włożonej w latach 80. i 90. Ludzie zaczęli warciu igrzysk w Pekinie, 9 sierpnia członek komitetu organizacyjnego
już tu normalnie żyć. tego roku. Ale drugą okazją, chyba Pikniku Franciszek Hawrysz.
Uwierzyli, że wreszcie będą mogli
ważniejszą, jest przypadające w tym Organizatorzy zapraszają do
Cieszyć się życiem. Autorzy projektu
roku 40-lecie istnienia MKS Cuprum. udziału – zwłaszcza osoby, które
postawili ich przed inną perspektywą.
Niepewność rodzi szereg pytań i nasuwa Już wiadomo, że impreza odbędzie w przeszłości były związane z klu-
najgorsze warianty odpowiedzi. się w pałacyku w Bolanowie, a w pro- bem. Można się w tej sprawie kon-
gram wpisano m.in. spotkanie taktować z Ewą Kołodziej-Wróblew-
z olimpijczykami i gwiazdami spor- ską (nr tel. 076/844-30-08).
tu, turnieje sportowe, loteria fantowa (mb)
, VSJFS
Ścinawa gmina marzec 2008
6 www.powiat-lubin.pl

ŚCINAWA Nie będzie rozbudowy terminalu BP? Co z tą wodą? ŚCINAWA Zima – i po zimie, ferie – i po feriach
ŚCINAWA
Prawie, jak na zimowisku
Burmistrz odmawia
Dokładnie w ostatni dzień lutego
ścinawscy radni mają ustalić Ścinawski Ośrodek Kultury chwali się imprezami, którymi
granice stawek opłat za wywóz uatrakcyjnij zimowe ferie dla najmłodszych. Dzieci mogły wziąć
śmieci. Uchwała jest potrzebna, udział w konkursach-zgadywankach, zagrać w gry planszowe,
Mirosława Bożyńska bo bez niej nie można np.
wprowadzić zmian w cenniku
potańczyć albo pooglądać filmy DVD. Niektóre zajęcia
udokumentowano na fotografiach.
– tyle, że trochę spóźniona.
- Odmówiliśmy wydania decyzji o rozbudowie zakładu Burmistrz Andrzej Holdenmajer
– poinformowała nas wiceburmistrz gminy Mirosława Wendzonka. jeszcze pod koniec ub.r. chciał
ceny podnieść. Stosowne pisma
Szef ścinawskiej gminy od pół roku zastanawiał się, jak rozesłano do mieszkańców
odpowiedzieć na plany rozwoju terminala. Pomógł mu sam koncern. i podniósł się raban, bo
zapowiadały znaczącą

P
rzez Starostwo Powiatowe podwyżkę.
będę musiał pozytywnie Gdy okazało się, że podwyżki
zaopiniować plany budowy zarządzić nie można, bo nie
nowego zbiornika w zakładzie BP – ma górnych stawek opłat.
tak jesienią ub.r. oceniał sytuację bur- W jaki sposób ceny za wywóz
mistrz Ścinawy. Wszystko z okazji śmieci ustalano w Ścinawie
„Postanowienia w sprawie uzgodnień do te pory, i jak to się stało, że
nikt tego formalnego braku
warunków realizacji przedsięwzię-
nie zauważył – pozostaje
cia…”, które opuściło urząd powia-
tajemnicą samorządowców tej
Pamiątkowe zdjęcie przed siedzibą lubińskiego
towy. We wrześniowym „Kurierze” i poprzednich kadencji. Mleko już Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie podobno bardzo
dość szczegółowo przedstawiliśmy rozlano, bo gdy w Ścinawskiej ciepło przyjęto gości ze Ścinawy. Na szczęście,
procedury, które poprzedzają wyda- Spółdzielni Mieszkaniowej lodowisko jeszcze pokrywała wtedy tafla lodu, więc
nie zgody na rozbudowę terminala. porównano ceny rodzimego łyżwiarki mogły poćwiczyć jazdę na łyżwach, inni
Napisaliśmy wówczas, że ostatecznie, Zakładu Gospodarki Komunalnej sprawdzali swoje umiejętności na kręgielni.
to nie starostwo, a właśnie burmistrz i firm konkurencyjnych – wybrano
może palny koncernu zaopiniować konkurencję. Czy słusznie –
pozytywnie lub odmówić wydania okaże się dopiero wtedy, gdy
tzw. decyzji środowiskowej. radni uchwalą stawki. Burmistrz
BP chciało na terenie swojego za- podwyżkę, co prawda, anulował,
kładu wybudować magazyn na ale mieszkańcy są pewni, że
FOT. DAREK SZYMACHA

asfalt. Miał to być zbiornik wielko- wprowadzenie nowych cen, to


ści 2000 m sześc. W międzyczasie tylko kwestia czasu.
sytuacja się nieco skomplikowała: Stawką jest nie tylko
BP zarzuciło Andrzejowi Holden- zadowolenie (lub nie) lokatorów.
majerowi, że swoimi wypowie- Zarządcy pozostałych
dziami naruszył dobre imię kon- Andrzej Holdenmajer nie może o BP mówić publicznie, nieruchomości także już głośno
ale walczyć z niechcianym koncernem nikt mu nie mówią o tym, że rozważają
cernu. Sprawę skierowano do są-
rezygnację z usług komunalnej
du, a ten – w drodze zabezpiecze- zabronił.
firmy. A jeśli ZGK nie zarobi, to
nia – zakazał burmistrzowi o BP
wpływów nie będzie również
mówić publicznie. Do czasu, gdy kumentacji odmówił wydania decy- Rozmowy z potencjalnymi na- w miejskiej kasie. Pierwsza
zakończy się proces o zniesławie- zji środowiskowej. bywcami trwają, konkretów jeszcze decyzja – w sprawie górnych
nie. Pierwsza rozprawa odbędzie Bo i po co, skoro BP niedawno nie podano. stawek miała zapaść w dniu, Zainteresowaniem, jak widać, cieszył się również
się za kilka dni. Jak się dowiedzie- ogłosiło, że chce sprzedać jedyny Wiadomo tylko, że koncern chce w którym oddawaliśmy ten turniej szachowy, rozegrany w rodzimym ośrodku.
liśmy, zeznania ma złożyć kilkuna- terminal bitumiczny w Polsce. Na sprzedać zakład wraz z całą zało- numer Kuriera do druku.
stu świadków. tej decyzji zaważyły m.in. – jak gą. W założeniach ma więc nadal W następnym prawdopodobnie,
Tymczasem, nic nie mówiąc, szef czytamy w komunikacie – szcze- działać, a to oznacza, że walka sa- podamy już konkretne kwoty,
ścinawskiej gminy nie przestał jed- gółowa analiza rentowności bi- morządowca jeszcze się nie skoń- jakie będą obowiązywać na
nak działać. Z powodu braków w do- znesu. czyła. terenie całej gminy.

ŚCINAWA W ostatniej chwili odwołano przetarg

Z przyczyn… społecznych

FOT. KRYSTIAN KOSZTYŁA, UM ŚCINAWA


Nieruchomość przy ulicy Szerokiej ło nas uzasadnienie decyzji, podano bowiem, że Odwołanie przetargu nie oznacza rezygnacji
w Ścinawie zachowa obecny status prawny. przetargu nie będzie z przyczyn społecznych. z zamiaru uporządkowania dokumentów nieru-
Przetarg na oddanie w użytkowanie
– Cóż, poprosili o to sami lokatorzy, którzy ten chomości. Oficjalnie, dzierżawa mija z końcem
wieczyste odwołano w dniu, w którym miał
się odbyć. budynek dzierżawią – wyjaśnił nam burmistrz. września i zgodnie z pewną umową, budynek
– Sklep, który tam prowadzą, to ich jedyne źród- powinien albo przejść w użytkowanie być wybu-
Ogłoszenie w prasie ukazało się w ostatni ło utrzymania, a teraz zmieniła się ich sytuacja rzony.
czwartek lutego. Dość nietypowe: zainteresowa- materialna. (mb)
Nie ma to, jak doświadczenie kulinarne, przeżyte
osobiście. Takie proste i takie potem smaczne!
ŚCINAWA Budują, remontują

Inwestycje na przednówku ŚCINAWA Konkursy, konkursy


Zima nie dokucza, więc
inwestycje w mieście ruszyły Sukcesy młodych
w najlepsze.
Firma Olimp z Mysłowic rozpo- ścinawian
częła budowę kompleksu sportowe-
go przy SP nr 3. Prace mają trwać do m Jak informuje Dorota Wozow- wygrała w swojej grupie eliminacyj-
30 maja. Miesiąc wcześniej planowa- czyk, czworo uczniów ze Szkoły nej i dostała się do półfinału, w któ-
ne jest zakończenie drugiego etapu Podstawowej nr 3 w Ścinawie zosta- rym zmierzy się ze szkołami z Wroc-
inwestycji na ulicy Sportowej. Za- ło laureatami Bolesławieckiego Kon- ławia.
kres robót obejmuje budowę kanali- kursu Matematycznego. m Znamy już nazwiska osób, któ-
zacji i nawierzchni ulicy. Ścinawska reprezentacja była naj- re w marcu wezmą udział w powia-
W połowie lutego, natomiast, fa- liczniejszą wśród tych, które przyje- towych eliminacjach ogólnopolskie-
chowcy pojawili się także w budyn- chały do Bolesławca – grupę stano- go turnieju wiedzy pożarniczej pn.
ku Urzędu Miasta i Gminy – będą tu wiło aż dziewięć osób. Wysokie no- „Młodzież zapobiega pożarom”. To
ulepszać instalację elektryczną i lo- ty – w rozwiązywaniu zadań, przy- zwycięzcy zawodów gminnych:
giczną. Wiadomo też, że przebudo- gotowanych przez Jana Janowicza, Piotr Sokół i Mateusz Nowakowski
FOT. KRYSTIAN KOSZTYŁA

wą ulicy Lipowej (11-17) zajmie się uzyskali Jakub Pawłowski, Kamila z Zaborowa, Paulina Krupa i Marcin
Zakład Robót Drogowych, Mosto- Kulczycka oraz Mariola Duda – szó- Raksa z Gimnazjum w Ścinawie. Or-
wych i Ogólnobudowlanych ZA- stoklasiści i Marek Kaczmarczyk z ganizatorem turnieju był Miejsko-
DROBUD z Wołowa. Prace będą klasy piątej. Ci sami uczniowie repre- Gminny zarząd Ochotniczych Stra-
kosztować ponad 58 tys. zł. zentują szkołę w Dolnośląskich Me- ży Pożarnych w Ścinawie.
Budowa kanalizacji przy ulicy Sportowej. (mb) czach Matematycznych. „Trójka” (mb)
gmina
Rudna , VSJFS
marzec 2008
www.powiat-lubin.pl 7

RUDNA Wyrzucone na śmietnik – odliczają znowu czas RUDNA Przetarg na lokal

Ludzie z pasją
Wolna gastronomia
Wójt gminy ogłosił przetarg na 10.00 12 marca w sali konferencyj-
najem lokalu użytkowego, nej Urzędu Gminy w  Rudnej.
położonego w Rudnej (Plac
Zainteresowani mogą wpłacić wa-
Zwycięstwa 15), o pow.
użytkowej 200,86 m2, dium do 12 marca do godz. 9.30 na
z  przeznaczeniem na konto Urzędu Gminy w Rudnej BS
prowadzenie działalności Rudna Nr 51 8669 0001 0151 6397
gastronomicznej na okres 2000 0031 (wpłata oznacza wpływ
trzech lat. środków na konto gminy lub w ka-
sie urzędu). Przed przystąpieniem
Cena wywoławcza miesięczne- do licytacji należy okazać dowód
go czynszu (netto) wynosi 160 zł. wpłaty wadium. Szczegóły przetar-
Przetarg odbędzie się o godz. gu: www.bip.rudna.pl (km)

RUDNA Wizyta prezydenta Japońskiej Federacji Karate


w Europie
Ćwiczyli pod okiem mistrza
Instruktorzy i sędziowie różnych nanie różnych technik karate, jak też
stylów karate z całego kraju przećwiczyć pod jego okiem wyższe
przyjechali do Rudnej na
formy kata (to sekwencje technik ata-
szkolenie.
ku i obrony, połączone z określonym
Shihan Leo Lipiński (8 dan) już po poruszaniem, przyjęciem ściśle okre-
raz drugi gościł w Rudnej. Podczas ślonej pozycji i sposobu oddychania).
trzydniowego szkolenia uczestnicy Co niemniej ważne, w zajęciach tych
seminarium w Zespole Szkół mieli mogli uczestniczyć karatecy z rud-
okazję zobaczyć mistrzowskie wyko- nowskiego klubu karate. (mb,pc)
Fot. D.Szymacha

Zegary z kukułką do dzisiaj urzekają swoją urodą


Dariusz Szymacha ry obok kubłów ze śmieciami. Jerzy
Sobko ma zdolne i sprawne ręce.
Na śmietnik trafiają różne przedmioty. Zepsute, niemodne, Potrafi rzeźbić. Dzięki tym umiejęt-
stare lub po prostu już nikomu niepotrzebne. Ci którzy sprzątają nościom mógł naprawiać uszko-
dzone skrzynki zegarów. Także nie-
nasze śmieci wiedzą, o tym najlepiej. I niektóre ratują przed skomplikowane usterki mechani-
zniszczeniem. zmów czasomierzy były naprawia- Karatecy z Rudnej mogli wziąć udział w szkoleniu
ne. z shihanem bezpłatnie.

P
omieszczenie socjalne pra- kilka lat nazbierało się ich ponad 30. małej naprawie zawiesiliśmy w na- Obecnie na ścianach wisi około
cowników składowiska przy - Zaczęło się jakieś 5-6 lat temu – szym pomieszczeniu socjalnym. trzydziestu zegarów: z kukułką,
ul. Witosa w Rudnej różni się mówi Jerzy Sobko, pracownik skła- Od tego czasu wyszukiwanie ze- skrzynkowe, z wahadłem albo z
od podobnych w kraju. Wprawdzie dowiska. – Wjechaliśmy do zagro- garów stało się hobby załogi skła- szyszkami. Wprawdzie nie wszyst-
i tutaj jest szatnia, szafki robotników dy. Kubeł ze śmieciami był otwar- dowiska. Kolekcja powoli się po- kie są już sprawne, ale wszystkie
stoły i taborety, ale ściany zawieszone ty, a na samym wierzchu leżały dwa większała. Niektórzy, wiedząc już cieszą oczy. Ta kolekcja będzie się
są… zegarami wahadłowymi. Przez zegary. Zabraliśmy je ze sobą. Po o pasji zbieraczy, wystawiali zega- z czasem powiększać.

RUDNA Starostwo Powiatowe przygotowało projekt na dach Szanowni


Mieszkańcy
Dach do wymiany Informuję, że zgodnie
z poleceniem Wojewody
Dolnośląskiego w dniu 3
marca o godz. 17.00 zostanie
przeprowadzony trening
uruchamiania systemu ostrzegania
i alarmowania ludności na
terenie powiatu lubińskiego przy
wykorzystaniu akustycznego
systemu alarmowego (syren). Kata w wykonaniu instruktorów.
Emitowany będzie ciągły
modulowany sygnał syreny OSP
w ciągu minuty, oznaczający
„alarm powietrzny”.
Władysław Bigus, Wójt Gminy

Remont drogi
RUDNA
Urząd Gminy Rudna ogłosił
przetarg na roboty budowlane.
Przedmiotem zamówienia jest
modernizacja drogi gminnej -
odcinek od drogi wojewódzkiej
nr 292 do Koźlic.
Dokumentacja Termin wykonania zadania to 30
kosztowała 30.500 zł września 2008 r. Kryteria wyboru
oferty to w 100 procentach cena.
Zakończono prace projektowe wymiany dachu ne z wymianą więźby i położeniem nowego pokrycia Termin składania ofert mija 18
w Zespole Szkół Rolniczych w Rudnej. dachu. Dodatkowo trzeba będzie wzmocnić górną marca. Szczegóły w Biuletynie
Jego stan techniczny wymaga gruntownego remon- część budynku betonową opaską, co wzmocni kon- Informacji Publicznej gminy Rudna
tu. Kolejnym etapem będą prace remontowe związa- strukcję obiektu. (km) (km). Trenowanie kopnięć.
,
,VSJFS
108*"508: marzec 2008
8 #*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0

XXXQPXJBUMVCJOQM
www.powiat-lubin.pl

LUBIN Koncepcja budowy schroniska dla zwierząt jest już gotowa LUBIN Reorganizacja systemu oświaty napotyka na problemy

Hotel z przytułkiem dla Azora Trudna decyzja


Mirosława Bożyńska
 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Nie będą uśmiercane, a właściciele psów nie będą się martwić, gdzie i z kim zostawić
swojego pupilka. Już wkrótce w Szklarach Górnych może powstać schronisko dla
zwierząt. Potrzebne tylko wsparcie samorządów.

Nieczynną od dwóch lat salę gimnastyczną


w Chróstniku należy dziś rozebrać. Zagraża
bezpieczeństwu uczniów.
Zamiar przeniesienia Zespołu Analiza urodzin wykazuje, że ilość
Szkół w Chróstniku do budynku uczniów w powiecie będzie z roku
Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy
na rok spadać. Tymczasem budynek
Szpakowej w Lubinie
zdominował sesję Rady Powiatu. lubińskiego Zespołu Szkół Nr 2 jest
projektowany na 900 uczniów. Wia-
domo, że w latach szczytu kształciło
Szkic przyszłego Na sesję obrady samorządu przy- się tam nawet 1400 dzieci. Obecnie
schroniska, było kilkunastu uczniów. Towarzy- uczęszcza tam niespełna 600 ucz-
według koncepcji, szyli im rodzice i nauczyciele. Do sta- niów. Cztery pracownie są już całko-
przygotowanej rostwa przyszli już na godzinę przed wicie wyłączone z użytkowania. Bez
przez spółkę sesją, aby zamanifestować swój większego wysiłku uda się przeka-
„Arleg”. sprzeciw wobec likwidacji szkoły. zać na potrzeby szkoły z Chrostnika
- Podkreślam, że nie ma mowy o li- 8 klas, co w zupełności zaspokoi po-
kwidacji szkoły – powiedział rozpo- trzeby. Szkoła pozostanie tym sa-

J
eżeli takie schronisko powsta- wę z lekarzem weterynarii, może lepszym okazało się jednak miejsce, osiem kojców przeznaczono by na czynając omawianie projektu uchwa- mym żywym organizmem, ze swoją
nie, to można temu tylko przy- postawimy ze trzy kojce przy któ- wskazane przez wójt Rogowską: miejsca hotelowe – to jeden z pomy- ły Ryszard Kabat, członek zarządu dyrekcją, gronem pedagogicznym,
klasnąć – starosta polkowicki rejś oczyszczalni ścieków – zastana- w Szklarach Górnych, na terenie na- słów na dodatkowe dochody schro- powiatu. - Mamy zamiar przenieść strukturą klas i uczniami.
Andrzej Tramś nie ma wątpliwo- wia się nad bieżącym rozwiązaniem leżącym do niedawna do kopalni niska. Dodatkowym byłyby wpły- szkołę wraz z jej uczniami i kadrą na- Radni z klubu Lubin 2006 nie
ści, że budowa schroniska to jedno wójt. „Polkowice-Sieroszowice”. Gmina wy z kremacji padłych zwierząt. uczycielską do innego budynku. Ze- przyjmowali powyższych faktów do
z najpilniejszych dla gmin zadań, Ona pierwsza zdecydowanie po- za pieniądze przekazane z Powia- Spalarnia rozwiązałaby kolejny spół Szkół Nr 2, w którym planujemy wiadomości. Zarzucali zarządowi
z którym trzeba się uporać. parła pomysł starostwa o budowie towego Funduszu Ochrony Środo- problem: najnowsze przepisy zabra- ulokować szkołę z Chrostnika jest zbytni pośpiech i nie branie pod uwa-
Gminy od kilku lat borykają się dużego, nowoczesnego schroni- wiska zleciła opracowanie koncep- niają wraz z końcem 2008 r. grzeba- placówką o nowoczesnej strukturze, gę opinii rodziców, nauczycieli i ucz-
z problemem bezpańskich psów. Bo ska. cji budowy schroniska. Jest już już nia zwłok zwierząt. która zapewni o wiele wyższy stan- niów. Z uporem powtarzali, że za-
nawet, jeśli się je wyłapie – nie wia- - To był jeden punktów naszego gotowa. Według przygotowanej koncep- dard uczniom i nauczycielom. rząd chce zlikwidować szkołę. Nie
domo, co robić dalej. Wiadomo, na- programu wyborczego – przypomi- Obiekt byłby oddalony od wszel- cji roboty budowlane i zagospoda- Podczas sesji zarząd powiatu wskazywali przy tym jakiegokol-
tomiast, jak kończy się żywot takie na szefowa kich zabudo- rowanie terenu wokół schroniska przedstawił przesłanki, które zdecy- wiek sposobu rozwiązania proble-
czworonoga: po cichu jest uśmier- powiatu wań, blisko kosztowałby ponad 2 mln zł. Utrzy- dowały o  zamiarze prze- mów placówki.
cany. Małgorzata lasu. Wybu- manie roczne, to wydatek rzędu 500 niesienia placówki. Prze- Podczas sesji wypowia-
- Niedawno dwa takie psy utknę- Drygas-Maj- dowany od tys. zł. kształcenie szkoły jest ele- dali się także przedstawi-
ły nam pod przepustem – powie- ka. – Dlatego początku, - Dlatego potrzebna jest współ- mentem reorganizacji całe- ciele uczniów, rodziców
działa wójt lubińskiej gminy wiej- postanowili- w miejsce ist- praca gmin – dodaje starosta Mał- go systemu w powiecie. Za i nauczycieli – ich obawy
skiej Irena Rogowska. – Trzeba by- śmy koordy- niejących gorzata Drygas-Majka. przenosinami przemawia miały charakter emocjonal-
ło rozbić przepust, potem naprawić nować dzia- Małgorzata Irena Andrzej dziś budyn- Gminy wspierałyby schronisko wiele argumentów. Stan ny.
kawałek drogi i pobocza. Tymcza- łania w tym Drygas- Rogowska Tramś ków prze- dotacjami. Kwestią otwartą jest to, techniczny budynku dy- Ryszard Jerzy Szulewski, rodzic
Majka
sem schronisko dla tych psów zna- zakresie i do- mysłowych. komu powierzyć budowę i prowa- daktycznego, warsztatów Kabat stwierdził: – to nasze dzie-
leźliśmy dopiero w Białogardzie prowadzić Nowe schro- dzenie schroniska. i internatu jest bardzo zły. ci wybrały tą szkołę. Szko-
Szczecińskim! Za dowóz i utrzyma- do współpracy zainteresowanych nisko, postawione na planie litery L, - Dlatego chcemy się znowu spot- Drugi już rok sala gimna- łę w  Chrostniku, a  nie
nie trzeba było zapłacić kilkanaście stron. mieściłoby jednorazowo 200 psów, kać, przedstawić tę koncepcję i – styczna jest wyłączona z użytkowa- w Lubinie. Podobnie wypowiadała
tysięcy złotych. A zainteresowanych, przynaj- w 39 kojcach (osobne dla matek, mam nadzieję – zadecydować, w ja- nia. Zgodnie z decyzją Sanepidu obo- się Agnieszka Gleszczyńska – uczen-
Innego psa znaleziono przed kil- mniej na pierwszym spotkaniu, osobne dla zwierząt chorych i spe- kiej formule schronisko będzie wiązuje zakaz korzystania z po- nica technikum architektury krajo-
koma dniami w Krzeczynie. Był przed rokiem, było bardzo wielu. cjalnie zabezpieczone – dla groź- funkcjonować – dodaje szefowa lu- mieszczeń sportowych ze względu brazu: - nie chcę się kształcić w mie-
ranny, z pianą w pysku. Co z takim Do Lubina przyjechali przedstawi- nych). Każdy kojec składałby się bińskiego powiatu. na zagrożenie bezpieczeństwa użyt- ście. Mała szkoła na wsi odpowiada
robić? ciele z najodleglejszych gmin legni- z dwóch części: wybiegu oraz ogrze- Takie spotkanie odbędzie się kowników. Od kilku lat z olbrzymie- wielu uczniom. My zawsze będzie-
- Musimy jak najszybciej te prob- ckiego regionu. Niektórzy już z pro- wanej, w budynku, poła ocznych ze w pierwszym tygodniu marca go internatu nie korzystają już ucz- my ci gorsi, ci z Chrostnika. Nato-
lem rozwiązać. Może poprzez umo- pozycją lokalizacji schroniska. Naj- sobą otworem w murze. Pierwszych w siedzibie lubińskiego starostwa. niowie. Szacunkowy koszt niezbęd- miast Jolanta Zimniczuk, nauczyciel
nych prac remontowych prowadzą- ZS Nr2, powiedziała: - boimy się
cych do zapewnienia bezpieczeń- o to, że powróci nauka na drugą
LUBIN Graficiarze są wszędzie LUBIN Pożarów więcej, ale o wiele mniej lokalnych stwa wynosi 10 mln zł. Od kilku lat zmianę. Na pewno pojawi się prob-
zagrożeń szkoła nie mieści się w subwencji lem bezpieczeństwa i dyscypliny.
A mogło być tak ładnie oświatowej. Co roku powiat musi Po godzinnej dyskusji poddano

Wydawać by się
Luty w remizie dotować placówkę ze swojego bu- projekt pod głosowanie. 11 głosów
dżetu i to w coraz wyższym stopniu. było za projektem 10 przeciw. Nie
mogło, że wysokość Mimo, że w minionym miesiącu miu mieszkań, odłączyć gaz w ca- W tym roku dopłata wyniesie ponad oznacza to automatycznej zgody na
czwartego piętra, to wiatr dął nieźle, strażaków łym pionie. Sześć osób odwiezio- 400 tys. zł co stanowi ok. 25% budże- przenosiny. Dzisiejsza uchwała jest
tylko pięć razy wzywano do
dobre zabezpieczenie no do szpitala. tu szkoły. W tej chwili w Chrostniku bowiem intencyjną – informuje o za-
usuwania skutków wichury.
przed graffiti. Nic Wśród interwencji, odnotowa- uczy się 312 uczniów. Z 20 sal lekcyj- miarze przeniesienia szkoły. Ten pro-
bardziej mylnego. Rok temu, w tym samym okre- nych w lutym w strażackich karto- nych korzysta 10 oddziałów klaso- jekt zostanie poddany ocenie kurato-
Przechodnie przecierają sie, jednostki ochrony przeciwpo- tekach znalazły się m.in.: pożar wych, co stanowi wykorzystanie ba- rium. Dopiero po wydaniu pozytyw-
oczy ze zdumienia, żarowej wyjeżdżały aż 115 razy do garnka na kuchence gazowej, zy w 50%. Wszystkie te czynniki nej opinii będzie możliwe głosowa-
idąc wzdłuż świeżo zdarzeń, związanych z działaniem uwalnianie osób uwięzionych w sprawiają, że dalsze prowadzenie nie nad uchwałą umożliwiającą prze-
wyremontowanego silnych wiatrów. Prawie trzykrot- windzie, usuwanie skutków koli- placówki w obecnej strukturze jest niesienie placówki.
budynku przy nie, natomiast, zwiększyła się licz- zji drogowej, pożar sadzy w komi- nieopłacalne. (dees)
ul. Grodzkiej ba wezwań do pożarów. ne, usuwanie zwisającego konaru
i patrząc na ostatnią - Na ten wskaźnik decydujący drzewa, otwieranie zatrzaśniętych
kondygnację jednej wpływ miała większa częstotli- drzwi, pożar samochodu na stacji
z klatek. I w jednych wość wyjazdów do pożarów traw paliw, pożar granulatu do układa-
komentarzach słychać i nieużytków rolnych – poinfor- nia nawierzchni przy szkole, za-
słowa podziwu, mował rzecznik lubińskiej Straży bezpieczanie meczu piłkarskiego,
a w innych Cezary Olbryś. pożar trawy na nasypie kolejo-
– oburzenia. Przy czym To nie znaczy, że ogień nie poja- wym i uwalnianie człowieka z…
jednych oburza sam akt wiał się w budynkach mieszkal- parapetu okna.
Fot. K.Maciejak

wandalizmu, innych
Fot. D.Szymacha

nych. Dość przypomnieć zdarze- Straty we wszystkich zaistnia-


zaś… rażący błąd nie z 17 lutego, kiedy to paliło się łych zdarzeniach oszacowano na
ortograficzny. No, bo mieszkanie na dziewiątym piętrze ponad 100 tys. zł, wartość urato-
jak się pisze anarchia? bloku przy ul. Kilińskiego. Trzeba wanego mienia – na 34,2 tys. zł. Dyskusji przysłuchiwała się grupka nauczycieli,
No, jak? (dees) było ewakuować lokatorów sied- (mb) uczniów i rodziców.
,
,VSJFS
marzec 2008 108*"508:
9

#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0
www.powiat-lubin.pl
XXXQPXJBUMVCJOQM

LUBIN Z kroniki ośrodka


LUBIN Już nie tylko na ekranie telewizora

Mamy snookera
Artystycznie w MDK-u
Zajęcia teatralne, plastyczne i podstawowymi technikami arpeg-
i ceramiczne, zabawy gio oraz znanymi tematami muzyki
integracyjne, warsztaty
bluesa i rocka – poinformował in-
fotograficzne, informatyczne,
a wreszcie – wokalno-muzyczne. struktor Andrzej Ossowski. – Grali-

śmy „House of the rising Sun”, „Sta-
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

W Młodzieżowym Domu Kultury


nie można było narzekać na irway to Haven”, „To live is to die”
nudę. czy „Zawsze tam gdzie ty”. Uczest-
Bogusław Fortunski – prezes
nicy poznali również efektowne za-
Dolnośląskiego Centrum
W sumie ośrodek odwiedziło 225 grywki na gitarze elektrycznej (P.
Bilardowego
odpoczywających od szkoły ucz- Gilberta, T. Iommi, M. Schenkera),
niów. W ciągu dwóch tygodni z gita- poznali klasyczną formę bluesa oraz
rą odbyło się 50 godzin zajęć – indy- jego budowę harmoniczną, opartą na
widualnych i grupowych. Jak się triadzie harmonicznej, tonice, domi-
okazało, na gitarze chcieli podszko- nancie i subdominancie).
lić się zarówno dziewięcio- jak Nie zabrakło też w MDK-u rozry-
i osiemnastolatkowie. - Zapoznawa- wek sportowych i sprawnościo-
li się m.in. z przystępnymi ćwicze- wych.
-Nie ukrywam, że chcemy aby niami w klasycznej grze solowej (MB)
nasz klub był nieco elitarny. Tak
jak elitarną grą jest snooker.
Wprawdzie nie będziemy od
grających wymagać muszek, ale
niektóre przyzwyczajenia nasi
bywalcy będą musieli zostawić
za progiem. W klubie obowiązuje
bezwzględny zakaz palenia
tytoniu. Nie wolno także żuć gumy.
Nie wspomnę już o tak banalnych
Fot. K.Maciejak

sprawach, jak stawianie piwa na

FOT. MAREK DANYSZ


stołach.

Marcel Fortuński, zawodnik poolbilardu, sprawdza swoje siły w snookerze. W klubie jest galeria dla widzów –
dwadzieścia osób może obserwować

M
iłośników bilardu czeka – Stoły najwyższej jakości dostęp- gu legnickim do tej pory miłośnicy tej grę siedząc w wygodnych fotelach. Udział w warsztatach plastycznych był okazją, by
nie lada gratka. Już mogą ne będą dla zawodników rozgrywa- gry nie mieli gdzie zagrać. Klub uruchomiony został 29 lute- poznać różne techniki malarskie.
zagrać w snookera na jących mecze I i II ligi bilardowej i dla – 12–stopowy stół mający homolo- go, a więc następne urodziny obcho-
12–stopowym stole. Na poolbilar- amatorów pragnących spędzić czas gację federacji na pewno zadowoli dzić będzie za… cztery. Pełna obsłu-
dzistów czeka osiem, najwyższej
jakości, stołów do gry w „ósemkę”
przy zielonym stole – powiedział Bo-
gusław Fortuński, prezes DCB. – Ta-
wszystkich miłośników snookera –
powiedział prezes Fortuński. – Nie
ga gastronomiczna zostanie urucho-
miona za dwa tygodnie, wtedy też na- LUBIN Jak na drożdżach
i „dziewiątkę”. kich stołów mamy osiem i na pewno wykluczamy, że do Lubina uda nam stąpi oficjalne otwarcie klubu. Praw-
Dolnośląskie Centrum Bilardowe gra na nich będzie satysfakcjonują- się zaprosić zawodników z tzw. Ma- dopodobnie uroczystość tę uświetni
uruchamia nowy klub dla miłośników ca. in Tour, czyli najwyższej klasy roz- Bogdan Wołkowski – mistrz świata w
bilardu. Powstał w pomieszczeniach Nowością jest stół do snookera – grywek. Marzy nam się wizyta trickach bilardowych.
Centrum A, przy ul. Wyszyńskiego. angielskiej odmiany bilardu. W okrę- O’Sullivana… (dees)

LUBIN/WROCŁAW Bilety tanieją, ale nie u nas

Za długa trasa
Od 1 marca PKP wprowadza - Na trasie Wrocław-Lubin-Wroc-
nowy cennik za przejazd ław, przez Legnicę, która ma do 120
połączeń. Na jednych trasach
km kursują tylko pociągi osobowe,
będzie drożej, na innych taniej.
więc cena biletu się nie zmieni – usły-
Kolejarze, czy raczej władze PKP szeliśmy w siedzibie firmy.
Przewozy Regionalne, chcą przez Dla lubinian to z jednej strony
modyfikację cennika zwiększyć wiadomość dobra: pasażerowie nie
konkurencyjność linii. Tam, gdzie zapłacą więcej, niż do tej pory (ulgo-
FOT. DAREK SZYMACHA

do pociągów wsiada najwięcej pa- wy II klasą kosztuje 8,82 zł, cały bilet
sażerów, bilety stanieją, tam gdzie 14 zł). Z drugiej jednak strony pozo-
mniej – ceny wzrosną. A napraw- staje wątpliwość: czy warto tyle pła-
dę, zmianę uzależniono głównie cić, skoro jazda do stolicy regionu in-
od długości trasy. Tańsze będą bi- nym środkiem lokomocji jest i tań-
Na razie trzeba się cieszyć z tego, że pociągi osobowe lety jednorazowe na pociągi po- sza. I jak to się ma zwiększania kon-
wróciły na lubińskie tory. spieszne na trasie do 100 km. kurencyjności kolei? (mb)

POWIAT Myślą o stadioniku lekkoatletycznym przy ZSzOiZ w Lubinie Szybko postępują prace budowlane na terenie Galerii
Arena. Ciepła zima sprawia, że już stawiana jest trzecia

Sportowy zjazd działaczy kondygnacja. Za rok galeria ma otworzyć podwoje.


Widząc tempo prac ten termin zapewne zostanie
dotrzymany.
Czteroletnią kadencję Ustępujący zarząd otrzymał jed- ,,Dolny Śląsk’’ we Wrocławiu będą: (dees)
podsumował Zjazd Delegatów nogłośnie absolutorium i został Krzysztof  Szczepaniak i Grażyna
Powiatowego Szkolnego
w takim samym składzie wybrany Ramska.
Związku Sportowego
Obradował, który obradował na kolejną kadencję 2008-2011. Wśród wniosków ze zjazdu zapi-
W  skład zarządu wchodzą: sano wdrożenie  realizacji projektu 
w Lubinie. Prezesem ponownie
wybrano Krzysztofa Krzysztof  Szczepaniak jako prezes na remont i  modernizację Trening ostrzegania
Szczepaniaka. PSZS (pełnomocnik wójta gminy
Lubin), Monika Kosińska-Dziewia-
 terenów zielonych przy ZSzOiZ
w Lubinie (mały stadionik lekkoat-
i alarmowania
- Uczestnicy zjazdu omówili towska – sekretarz (nauczyciel w  letyczny) oraz powołanie koordy- Starosta Lubiński informuje, że w związku z zarządzonym przez Wojewodę Dol-
działalność PSZS w ostatnich la- ZSzZiO), Jacek Ilnicki - członek (wi- natora do realizacji zadań spor- nośląskiego treningiem uruchamiania systemu ostrzegania i alarmowania w wo-
tach – powiedział Kurierowi cedyrektor Zespołu Szkół Sporto- towych szkolnictwa specjalne- jewództwie dolnośląskim, dnia 3 marca 2008 r. o godz. 17.00 na terenie całego po-
Krzysztof Szczepaniak. – Dużą wych w Lubinie), Jacek Kazimier- go. wiatu lubińskiego zostanie uruchomiony system ostrzegania i alarmowania lud-
wagę przykładaliśmy do współza- czyk - członek (nauczyciel w ZSz Nr Podziękowania za pomoc ności przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego (syren) – rodzaj alar-
wodnictwa sportowego dzieci 2), Artur Hucał - członek (nauczy- stowarzyszeniu otrzymali: mu „ALARM POWIETRZNY”. W treningu zostaną sprawdzone wszystkie sy-
i młodzieży. Sporym zaintereso- ciel w Zespole Szkół Integracyj- starosta Małgorzata Dry- reny jednocześnie.
waniem cieszyły się igrzyska dla nych). gas-Majka, Waldemar Trening zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
szkół podstawowych, gimnazjady Komisję rewizyjną tworzą : Da- Dolecki - dyrektor z dnia 16 października 2006 w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwo-
i licealiady. Ponadto organizowa- riusz  Tomaszewski – przewodniczą- MDK, Alfred Pilch - ści organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415). Jego celem jest spraw-
liśmy szkolenia i kursy młodzieżo- cy (nauczyciel ZSz Nr 1) oraz jako dyrektor OSIR. (km) dzenie sprawności technicznej urządzeń oraz doskonalenie procedur w zakresie ich
wych sędziów i organizatorów członkowie – nauczyciele: Marek uruchamiania na poszczególnych szczeblach zarządzania.
sportu. Nasza rolą jest wspieranie Stolarczyk i Krystyna Zawadzka. Krzysztof Za niedogodności, które mogą powstać w wyniku treningu serdecznie przepra-
i rozwijanie sportu dzieci i mło- Postanowiono też, że delegatami Szczepaniak – prezes szamy. Starosta Lubiński Małgorzata Drygas-Majka
dzieży, ale także kadr. na marcowy Zjazd Dolnośląski SZS PZPS w Lubinie.
10 , VSJFS wydarzenia marzec 2008
www.powiat-lubin.pl

LUBIN W ciągu roku włamał się i okradł ponad sto razy LUBIN Ponad 700 poborowych wezwano na komisję

Złodziej już ukarany


Rocznik’89 idzie
do wojska
– Ja tam się wojska nie boję. – Powinna być. Ten by szedł, kto to
Wezmą, to wezmą – zapewniał lubi – stwierdza młody ścinawianin.
młody ścinawianin, czekający na
Mirosław Czerniawski, który z ra-
Mirosława Bożyńska kład karny po dwóch latach,
pierwsze w życiu spotkanie
mienia Wojskowej Komendy Uzu-
z Wojskową Komendą
w styczniu 2006. Cztery miesiące pełnień prowadzi z poborowymi po-
Trzydziestoletni lubinianin ma na koncie taką liczbę przestępstw, później znów go złapano; podczas
Uzupełnień. Z jego rodzinnej
gminy w tym roku wezwano gadankę o żołnierce mówi, że zwy-
że nawet prokuratorzy mówią o wysokiej szkodliwości czynów. Bo kradzieży w ogrodach „Leśna” blisko stu poborowych. Ponad kle pytań mają mało, a jeśli już, to wo-
i Barbara”. „Wpadł” przy trzecim tej lą na osobności.
też popełnił ich co najmniej 123. Do wszystkich się przyznał. nocy włamaniu.
900– z całego powiatu.
– I wtedy najczęściej pytają o pracę
- Przyznał się do wszystkich za- Młodym mężczyznom, którzy na w zawodowym wojsku – potwierdza.

T
omasz P., pseudonim Kaczor, palić. Spłonęły doszczętnie, szkodowanych zabrał z placu budo- rzucanych mu czynów – poinformo- przełomie litego i marca stawali Ale to dopiero plany na przy-
wykształcenie podstawowe, a właściciele oszacowali starty na wy urządzenia warte 7 tys. zł. wała rzecznik prokuratury. przed komisją lekarską, humoru nie szłość. Do tego czasu, być może, nie-
bezrobotny – na brak zajęć ok.3-5 tys. zł. - W zasadzie prawie co noc doko- Jak się dowiadujemy, Tomasz P. brakowało. którzy z 700 tegorocznych poboro-
jednak nie mógł się uskarżać. Sam Tomasz P. włamywał się do stu- nywał jakichś włamań, niekiedy tak uczynnie współpracował z orga- – Ja chcę iść do wojska. Zawsze wych i ponad 150 tzw. starszego
je sobie organizował: wszędzie tam, dzienek kanalizacyjnych, a kilkana- w kilku obiektach – powiedziała Li- nami ścigania, że wskazywał nawet chciałem mieć karabin – mówi jeden rocznika zdążą już swoją służbę za-
gdzie można się było włamać i coś ście razy - do studzienek telekomu- liana Łukasiewicz, rzecznik Proku- te kradzieże, o które policja go nie z chłopaków. Wypowiedzi towarzy- sadniczą odbyć.
ukraść. Jego łupem padły chyba nikacyjnych; gdy likwidowano ba- ratury Okręgowej w Legnicy. podejrzewała. szy śmiech pozostałych. Żaden się Przed komisję wezwano 111 osób
wszystkie ogródki działkowe zar przy ul. Kopernika – tam rów- Najpoważniejszy zarzut, związa- - Pokazywał na przykład jakąś al- wojskowej służby nie boi – bo i cze- z terenu lubińskiej gminy wiejskiej,
w Lubinie (prokuratura wymie- nież wszedł w poszukiwaniu cen- ny ze spowodowaniem zagrożenia tankę i mówił: „A, tam jeszcze się go, wręcz marzą o tym, żeby iść już 69– z gminy Rudna, 114 ze Ścinawy
nia z nazwy siedemnaście nych rzeczy; na jego konto przypi- dla życia innych ludzi i mienia (wiel- włamałem” – dodaje Liliana Łuka- do wojska. Trochę poważnieją, gdy i 615 z Lubina. Na liście znalazły się
z nich). Kradł na nich to, sano włamanie w siedzibie Ośrod- kich rozmiarów) usłyszał za podpa- siewicz. padają pytania o zawodową armię. też dwie kobiety. (mb)
co znalazł w altankach: ka Sportu i Rekreacji, wybitą szybę lenie w budynku mieszkalnym. To- Za wszystkie te przestępstwa, po-
wiertarki, używane tele- w jednym ze sklepów „Biedron- masz P. był bowiem sprawcą poża- pełnione w warunkach recydywy,
wizory, kosiarki. A raz ka” , włama- nie do automatu ru w wózkowni budynku przy ul. mężczyźnie groziła kara nawet 15
zabrał po prostu… kawę z  biletami, kradzież w Kau- Budowniczych LGOM w grudniu lat więzienia. Akt oskarżenia
i cukier. Trzykrotnie flandzie i liczne kra- 1997 r. w grudniu ub.r. trafił do sądu. Wy-
postanowił dzie- że piwnic. Już po tamtym wydarzeniu (ale rok zapadł już na pierwszej rozpra-
altanki Jed- n e m u nie z jego powodu) trafił do więzie- wie: Tomasz P. dostał trzy lata.
pod- z  po- nia. Za podobne czyny. Opuścił za-

Ogrody działkowe

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA


przy ul Legnickiej
– ile było tu
włamań i kradzieży
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

– nikt nie zliczy.


Liliana Tegoroczni poborowi w oczekiwaniu na komisję
Łukasiewicz lekarską.

LUBIN Zakończył się sądowy spór Pol-Miedź Transu ze


POWIAT Skauci mogą liczyć na radę Skarbem Państwa

Przed zlotem chorągwi Pół miliona za torowiska


Należąca do KGHM spółka wszystkim dlatego, że – jak ustalono
Powiatowa Rada Przyjaciół rągwi Dolnośląskiej, który odbędzie py kapitałowej KGHM Polska lecki, Henryk Duszeńko, Krystyna transportowa nie może domagać – opłaty z tytułu użytkowania wie-
Harcerstwa w Lubinie spotyka się zwrotu opłat za wieczyste
się w czerwcu w Lubinie, a także Miedź S.A., a także dyrektorzy Filon, Andrzej Górzyński, Leszek czystego wynikały z decyzji uwłasz-
się 10 marca w Starostwie użytkowanie gruntów, na
omówi stanu przygotowań do akcji szkół i jednostek działających na Korolewicz, Marian Kracewicz, których leża linie kolejowe. Taki czeniowych, wydanych przez woje-
Powiatowym w Lubinie.
letniej. rzecz ruchu harcerskiego. Krzysztof Kułacz, Ryszard Mara- wyrok, po blisko rocznym sporze wodę legnickiego a także z umów,
Jak nas poinformował Edward – Powiatowa Rada Przyjaciół Głównym celem rady jest nie tyl- szek, Zenon Mackało, Piotr Mazur, wydały sądy. Chodziło o ponad do których zobowiązało się przedsię-
Rippel, przewodniczący Rady, pod- Harcerstwa powstała cztery lata te- ko tworzenie przychylnego klima- ks. prałat Wiesław Migdał, Robert 420 tys. zł. biorstwo (na początku – jeszcze jako
czas spotkania zostanie podsumo- mu – wyjaśnia Krzysztof Szczepa- tu dla działalności harcerstwa, ale Nowak, Łukasz Nowicki, Krzysz- Zakład Transportowy). Innymi sło-
wana harcerska akcja zimowa. Bę- niak, sekretarz PRPH. – W jej skład także pozyskiwanie środków finan- tof Olszowiak, Robert Raczyński, Sprawę do sądu skierowała spół- wy: istniały decyzje i określone staw-
dzie też przedstawiony plan zamie- weszli przedstawiciele powiatu lu- sowych na realizację działalności Robert Relich, Edward Rippel, Wie- ka Pol-Miedź Trans uznając, że przez ki, których nikt nie podważył, nie by-
rzeń lubińskiego hufca na 2008 r. bińskiego, miasta Lubina, gmin: Lu- statutowej. sław Szostak, Krzysztof Szczepa- siedem lat – od 1999 do 2006 – nie- ło więc podstaw, żeby opłaty
Rada zastanowi się również nad bin, Rudna, Ścinawa, duchowień- W jej skład wchodzą: Piotr Borys, niak, Bogusław Szyszka, Elżbieta słusznie płaciła za użytkowane przez znieść.
wsparciem organizacji Zlotu Cho- stwa, zakładów pracy, w tym gru- Zdzisław Chaczko, Waldemar Do- Trzcińska i Jacek Wągiel. (km) siebie grunty. Mowa o kilkuset tysią- Zdaniem Starostwa, firma nie mo-
cach hektarów gruntów w powiecie że domagać się zwrotu pieniędzy za
lubińskim, na których leży kolejowa siedem lat wstecz. Te roszczenia ule-
LUBIN O ruchu, cząsteczkach i energii infrastruktura. W tym bowiem cza- gły bowiem przedawnieniu. Sąd
sie obowiązywały zapisy ustawy przychylił się do tego stanowiska.

Fizyczne potyczki o transporcie kolejowym (z później-


szymi zmianami), które jednoznacz-
nie zwalniały ją z takich opłat. Spół-
- Roszczenie przedsiębiorcy
o zwrot bezpodstawnego wzbogace-
nia podlega trzyletniemu terminowi
Artur Gierałt, Piotr Andrzejak, I i II LO, Liceum Salezjańskiego, obu stajnie przyspieszony - który wyle- Najlepszym wśród maturzy- ka zażądała zwrotu pieniędzy – w su- przedawnienia – czytamy w uzasad-
Bartosz Kolasa, Łukasz Zespołów Szkół oraz ZSZiO, a tak- ciał z prędkością 600 m/s z lufy ka- stów, walczący na poziomie pod- mie 425 tys. 446 zł. Pieniądze wpły- nieniu wyroku legnickiego Sądu
Antkowiak i Karol Pieniążek
że reprezentacja Zespołu Szkół rabinowej o długości 60 cm? Z ta- stawowym okazał się Łukasz Ant- wały na konto reprezentujące Skarb Okręgowego. Pol-Miedź Trans od te-
– to zwycięzcy tegorocznej
edycji Powiatowego Konkursu w Polkowicach. Dla wszystkich kim zadaniem nie każdy uczeń so- kowiak z II Lo, a po nim Maciej Państwa Starostwa Powiatowego i to go wyroku się odwołał, sprawa tra-
Fizycznego. przygotowano zestawy zadań na bie poradzi, choć temat mieści się Pieczarka z ZS w Polkowicach właśnie miałoby całą kwotę zwrócić. fiła na wokandę Sądu Apelacyjnego
maturalnym poziomie. w programie szkoły ponadpodsta- oraz Piotr Wróbel z I LO. W gronie Ale nie musi. Sąd odrzucił powódz- we Wrocławiu i tam również rosz-
W szóstym już konkursie wzięło - Jaki będzie czas lotu pocisku – wowej. drugoklasistów o poziomie roz- two Pol-Miedź Transu. Przede czenia spółki odrzucono. (mb)
udział 50 uczniów: z lubińskiego jeśli uznamy, że jest to ruch jedno- - Na pewno jednak powinni sobie szerzonym zwyciężył Bartosz Ko-
poradzić maturzyści, dla których lasa z II LO, drugie miejsce przy-
ten konkurs, to rodzaj sprawdzianu padło Piotrowi Barańskiemu z II
przed egzaminem dojrzałości – za- LO, zaś trzecie Sławomirowi Gra-
pewniali Stanisław Lis i Arkadiusz bowskiemu z I LO. Poziom pod-
Kozłowski, nauczyciele fizyki. stawowy miał dwóch laureatów:
Ponieważ w fizyczne szranki sta- Piotra Andrzejaka z I LO oraz Jo-
nęli również uczniowie młodszych witę Greń z Polkowic. Nagrody
klas, i nie tylko o profilu matema- w kategorii klas pierwszych po-
tyczno-fizycznym, przy ocenie prac działy między sobą dwa lubińskie
brano pod uwagę właśnie profil kla- licea: I miejsce zdobył Artur Gie-
FOT. DAREK SZYMACHA

sy i wiek ucznia. Wśród tegorocz- rałt, II zajęli wspólnie Michał Zie-


nych maturzystów, uczących się liński (I LO) i Jakub Kulczycki (II
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

w klasie o rozszerzonym programie LO), zaś trzecie przypadło Pawło-


fizyki bezapelacyjnie wygrało II LO, wi Skibickiemu z II LO.
zajmując wszystkie miejsca (we- Dodajmy, że autorką zadań była
dług kolejności): Karol Pieniążek, nauczycielka , metodyk fizyki, Jo- Przemysłowe linie kolejowe ciągną się przez miasto
Miłośnicy fizyki podczas rozwiązywania Paweł Pitera, Marcin Dudek lanta Kozielewska. Lubin i sąsiednie wioski, ale również przez powiat
konkursowych zadań. i Krzysztof Biaduń. (mb) polkowicki i głogowski.
marzec 2008
www.powiat-lubin.pl wydarzenia , VSJFS 11
LUBIN Wiodą po całym regionie i uczą LUBIN Nowoczesna szkoła
Szkoła jak nowa
Przewodnicy w starostwie Już niebawem Zespół Szkół nr 2
będzie obiektem w pełni
nowoczesnym. W Starostwie
lacji wodno – kanalizacyjnej, a także
deszczowej. Wszystkie tynki we-
wnątrzne zostaną odświeżone i na
Powiatowym zaplanowano
kolejne prace remontowe. nowo pomalowane. Poprawi to zde-
cydowanie estetykę pomieszczeń
Trwa modernizacja Zespołu Szkół szkolnych. Ostatnim elementem ter-
nr 2. W poprzednim etapie zostało momodernizacji będzie docieplenie
wykonane docieplenie obiektu stropodachu i cokołu budynku.
wraz z wykonaniem nowej elewa- Wyremontowane zostaną wszyst-
cji. Wymieniono wszystkie okna. kie wyjścia ze szkoły oraz chodniki
Przeprowadzono gruntowną mo- i podjazdy. W celu zapewnienia bez-
dernizację sali gimnastycznej wraz pieczeństwa planuje się założenie
z remontem wentylacji. monitoringu. Kamery będą rejestro-
Obecnie przystąpiono do prac wać to co dzieje się wewnątrz bu-
projektowych mających na celu dynku i w jego otoczeniu. Zostanie
przeprowadzenie remontu i moder- założone oświetlenie zewnętrzne co
nizacji wewnątrz budynku. Mają także wpłynie na wzrost bezpie-
one objąć w przyszłości m.in. wy- czeństwa uczniów. Prace będą pro-
mianę instalacji elektrycznej, mo- wadzone sukcesywnie w tym i przy-
dernizację sanitariatów oraz insta- szłym roku. (dees)
Fot. D.Szymacha

Marian Turkiewicz, Ryszard Kuc, Jacek Myszkowski i Marian Hawrysz byli gośćmi zarządu powiatu.

Z
okazji Międzynarodowego pragnę panom pogratulować i po- towej Ferderacji Stowarzyszeń Prze- grywają przewodnicy w obsłudze
Dnia Przewodników dziękować za wasze zaangażowanie wodników Turystycznych, która od- turystów, a szczególnie w kreowa-
Turystycznych w Starostwie w pracę dla naszej społeczności – po- była się w Nikozji na Cyprze. Ideą te- niu wizerunku miasta czy regionu.

Fot. D.Szymacha
Powiatowym odbyło się spotkanie wiedziała starosta Małgorzata Dry- go dnia jest oprowadzanie za darmo Lubińscy przewodnicy zaprasza-
zarządu powiatu z grupą prze- gas-Majka. – Dzięki wam kolejne po- miejscowych ludzi w ich języku po ją do udziału w imprezach organizo-
wodników z lubińskiego oddziału kolenia odkrywają na nowo piękno ich terenie. Ma on pokazać pracę wanych przez PTTK. Ich wykaz znaj-
PTTK. naszej ziemi i poznają jej historię. przewodnika lokalnym społecznoś- duje się na stronie http://www.pttk.
- Turystyka jest ważną częścią ży- Święto to zostało ustanowione w ciom i władzom, a także uświadomić lubin.pl/aktualnosci.php Nowa elewacja jest tylko jednym z elementów
cia mieszkańców powiatu. Dlatego 1989 r. podczas III Konwencji Świa- gospodarzom terenu, jaką rolę od- (dees) kompleksowego remontu ZS Nr 2.

LUBIN Sala gimnastyczna z nowa wentylacją LUBIN Coraz ciaśniej na drogach i parkingach
Można już grać Przybywa nam aut
W wydziale komunikacji
Zakończono instalowanie Zrezygnowano z przestarza- Starostwa Powiatowego
wentylacji w sali w Lubinie zarejestrowano
łych rozwiązań budowy jednej
gimnastycznej II LO. w 2007 r. o ponad pół tysiąca
centralnej wentylatorowni. Za- aut więcej, niż w 2006.
Nowoczesne urządzenia
będą także podgrzewać montowano dwa agregaty, które
powietrze. ogrzewają powietrze pobierane - W 2007 r. nasi pracownicy zareje-
bezpośrednio z zewnątrz obiek- strowali 10197 aut, a w 2006 – 9668,
tu. Dla zapewnienia właściwej czyli o 529 więcej – mówi Elżbieta
Od kilku lat sala gimnastycz- cyrkulacji powietrza zamonto- Morawska, dyrektor wydziału ko-
Wydajne na II LO nie miała wentylacji wane zostały dodatkowe wy- munikacji.
agregaty, z prawdziwego zdarzenia. Po- wietrzniki na dachu. Z importu pochodziło 3381 pojaz-
ogrzeją, przednia instalacja okazała się Ta nowoczesna instalacja dów. Przerejestrowano z innego or-
zmieszają wadliwa i należało ją wymienić. w sposób zdecydowany popra- ganu 3629, a w ramach tego samego
i wpompują Sala gimnastyczna to specyficz- wi warunki użytkowania sali. 1922 auta. - W minionym roku
świeże ny obiekt - budowa tradycyjnych Koszt zainstalowania nowych Ile mieszkańcy powiatu zarejestro- zarejestrowaliśmy o 529
samochodów więcej niż w 2006 r.
powietrze kanałów wentylacyjnych to kło- urządzeń wyniósł nieco ponad wali nowych samochodów?
- mówi Elżbieta Morawska,
do wnętrza potliwe i kosztowne rozwiąza- 200 tys.zł. - 1265 – odpowiada Elżbieta Mo- dyrektor wydziału komunikacji.
sali. nie, wymagające dłuższego okre- To nie koniec zmian, jakie tu- rawska. Ale zastrzega, że ta liczba nie
su realizacji zadania, a w przy- taj zaplanowano. Następnym oddaje w pełni całego obrazu zjawi- W minionym roku wydział komu-
szłości pracochłonnych zabie- etapem będzie przebudowa i wy- ska. – Część samochodów brana jest nikacji wydał 3529 nowych praw jaz-
gów eksploatacyjnych - wyjaśnia miana okien oraz modernizacja w leasing w salonach Poznania czy dy, 94 o charakterze międzynarodo-
Fot. D.Szymacha

Rafał Bartkiewicz, dyrektor wy- instalacji grzewczej w komplek- Wrocławia, stąd lubinianie jeżdżą na wym i 169 kart parkingowych. Aż 406
działu infrastruktury technicznej sie sportowym. wrocławskich i poznańskich tabli- kierowcom zatrzymano prawa jazdy.
Starostwa Powiatowego w Lubi- cach . Zaewidencjonowano też 361 przy-
nie. (dees) Przez cały rok utrzymuje się pra- padków jazdy bez uprawnień.
wie stała liczba rejestrowanych aut. - Zatrzymanie uprawnień, praw
Spada nieznacznie jedynie w okresie jazdy, następuje na mocy postano-
LUBIN Policjanci złapali złodziei, którzy okradli pierwszy ogólniak zimowym (grudzień – luty). wienia prokuratury, sądu lub okre-
Większa liczba samochodów nie ślonej decyzji starosty – mówi Elżbie-

Sukces sekcji kryminalnej tylko przyczynia się do wzrostu na-


tężenia ruchu na naszych drogach,
czy coraz większego problemu ze
ta Morawska. Trzy procenty ogółu
zatrzymanych dokumentów ma
związek z dłużnikami alimentacyjny-
I LO w Lubinie otrzymało od znalezieniem miejsca parkingowego, mi.
policji sprzęt, który został ale także ma wpływ na wzrost liczby Odnotowano także 26 skierowań
skradziony kilka dni  temu.
petentów w wydziale komunikacji. na kontrolne sprawdzenie kwalifika-
Odzyskali go funkcjonariusze
Sekcji Kryminalnej KKP. Stąd próby rozładowania kolejek cji, a 103 na badania lekarskie lub psy-
przez wcześniejszą rejestrację telefo- chologiczne. Aż w 527 przypadkach
Przypomnijmy: podczas weeken- niczną i nowe pomysły na wydziele- cofnięto uprawnienia do kierowania
du 8 – 11 lutego sprawcy dostali się nie informacji dotyczącej sposobu re- pojazdami.
do wnętrza szkoły  i w wyniku wła- jestracji pojazdów i dodatkowego sta- Wydział komunikacji nadzoruje
mania do niektórych pomieszczeń nowiska komputerowego oraz roz- również 11 stacji kontroli pojazdów
skradli sprzęt audio - video. budowa pomieszczeń kasy w Staro- na terenie powiatu lubińskiego (wy-
Dzięki pracy pionu Kryminalnego stwie Powiatowym. Ale na większą dano 29 imiennych uprawnień dla
KPP w Lubinie w błyskawicznym skalę poprawa obsługi będzie wi- diagnostów, cofnięto 2) i 34 ośrodki
tempie zostali zatrzymani dwaj doczna dopiero po adaptacji po- szkolenia kierowców.
mieszkańcy powiatu lubińskiego mieszczeń po przychodni zdrowia. (km)
w wieku 28 i 24 lat, którym za ten
Fot. Arch. KPP w Lubinie.

czyn grozi kara do 10 lat pozbawie- J JLiczba zarejestrowanych aut:


nia wolności - informuje Elwira Policjanci
Zboińska, rzecznik KKP w Lubinie. przekazali sprzęt 2006 – 9668
Sprzęt przekazano na ręce dyrek- szkole. powiat
tora I LO Józefa Marciniszyna. (km) 2007 – 10197 lubiński
12 #*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0

,
,VSJFS
XXXQPXJBUMVCJOQM
108*"508:
kultura marzec 2008
www.powiat-lubin.pl

LUBIN Kaczmarski, Adamiak, Osiecka i Gałczyński w Muzie Koncertowo! LUBIN Koncert w Walentynki

Zaśpiewali poetycko
LUBIN
Marcowy program przygotowany
przez lubińskie ośrodki kultury
Nie tylko o miłości
Mariija zgromadziła na swoim widzom, którzy nagradzali wokalist-
obfituje w ilość wydarzeń. koncercie pełną salę. Urzekła
Dariusz Szymacha Poniżej przedstawiamy oferty widzów nie tylko wspaniałym
kę gorącymi brawami. Mariija obie-
– z konieczności ograniczając cała, że do Lubina jeszcze wróci.
głosem, ale i urodą.
Legniczanka Agata Flondro została laureatką głównej nagrody

je tylko do najważniejszych (dees)
Marcelina Stoszek, czyli Mariija,
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

informacji.
I Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki Poetyckiej „Cichosza” m1.03 – w Klubie pod Muzami koncertowała w Lubinie po raz
w Lubinie. W imprezie wzięło udział trzynastu wykonawców. Psychodeliczna Świtezianka, pierwszy. Wokalistka pochodzi Mariija jest
czyli koncert zespołu Żywiołak, z Cieszyna, jednak na stałe nadzieją
godz.200.00, bilety 12 zł (16 zł mieszka we Wrocławiu. To- polskiej
w dniu koncertu). warzyszył jej grający na forte- wokalistyki
m 3.03 – Galeria „W Drukarni” pianie znany wrocławski mu- jazzowej.
Ewy Banaś zaprasza na
zyk Andrzej Waśniewski - li-
koncert Jose Torresa w Sali
Agata Flondro widowiskowej CK Muza; der, współlider i członek ta-
godz.18.00, bilety 45 zł. kich zespołów jak ELjazzER,
m 5.03 – w ramach festiwalu Jazz Cool Cats, Cool Blue i HooDoo
nad Odrą: kontrabasista Darek Band. W programie koncertu
„Oles” Oleszkiewicz& Friends wykonała nastrojowe ballady
(w osobach: Boba Shepparda i standardy jazzowe, znane
na saksofonie i Stev’a Hassna z repertuaru takich arty-
na perkusji); Klub pod Muzami, stów, jak Diana Krall,
godz. 20.00, bilety 15 (ulgowy), Astrud Gilberto, Billie
20 zł (25 zł w dniu koncertu). Holiday, Natalie Co-

FOT. DARIUSZ SZYMACHA


m 6.03 – drugi koncert w ramach le, Sting, Sade, Bill
Jazz nad Odrą: KROKE. Klub Withers. Świeżość
pod Muzami, godz. 20.00, bilety
wykonania tych
20, 30 i 35 zł.
m8.03 – Strachy Na Lachy, Klub utworów przy-
Pod Muzami, godz.20.30, bilety padła do gustu
25 (30) zł.
m 9.03 – bydgoski Upside Down
promuje najnowsza płytę; w roli LUBIN Znowu ruszy Rozwojowo-Rozrywkowy Festiwal
supporta – gdańskie trio Radio dla Kobiet
Bagdad. Ave Cezar, godz.
19.00, bilety 10 (12) zł.
PROGRESSteron 2008
Fot. D.Szymacha

m 15.03 - w Sali widowiskowej


ośrodka, o godz. 12.00 wystąpi
Dziecięcy Zespół Piosenki Panie nie będą mogły narzekać sztaty rzeźby w glinie, nauka odna-

N
a I Dolnośląski Przegląd i zapewne jeszcze wiele innych. Po jest uczennicą II Liceum Ogólno- i Tańca GWARKOWIE; bilety na nudę z okazji swojego święta. wiania ulubionych rzeczy techniką
5 zł. No, przynajmniej – nie te,
Piosenki Poetyckiej zakończeniu przesłuchań debata kształcącym w Legnicy, uczęszcza decupage, zajęcia z tworzenia oko-
m 17.03 – grupa Banshee aktywne.
„Cichosza” przyjęto nad werdyktem trwała ponad go- też do szkoły muzycznej II stopnia i muzyka celtycka; Klub Pod licznościowych kartek, pisanek i bro-
zgłoszenia 15 wykonawców. dzinę. O ile przy przyznaniu na- i bierze udział w zajęciach chóru. Muzami, godz.20.00, bilety 12 Trzy dni i blisko 50 różnego war- szek z filcu, a także warsztaty foto-
Chętnych było więcej, ale regula- grody głównej nie dyskutowano - Jestem zaskoczona wygraną, (15) zł. sztatów, wykładów, pokazów i spot- graficzne ale również – zajęcia, po-
min pozwalał na przyjmowanie zbyt długo, to w sprawie wyróż- a jeszcze bardziej nagrodą publicz- m 18.03 – LuPA, czyli Lubińskie kań – a wszystkie wyłącznie dla ko- święcone treningowi twórczego my-
tylko Dolnoślązaków. Konkurs nień nie było już jednomyślności. ności - powiedziała dziewczyna. - Prezentacje Artystyczne biet. Nie dla wszystkich jednak: wy- ślenia, warsztaty pn. I ty możesz zo-
ma za zadanie promowanie poezji, Ostatecznie jury w składzie Basia Cieszę się bardzo, bardzo mocno. w Klubie Pod Muzami, godz. łącznie dla tych, które czują potrzebę, stać kobietą sukcesu, błyskawiczny
piękna języka polskiego i muzy- Stępniak-Wilk, Michał Braszak, Pieniądze przydadzą się na dalszą 18.30, wstęp wolny. by w swoim życiu coś zmienić, albo kurs podejmowania decyzji, czy też
ki towarzyszącej. Ostatecznie na Krzysztof Cyran i Paweł Solecki po- działalność artystyczną nie tylko m 26.03 – HABAKUK które po prostu chciałyby się nauczyć tajemniczo brzmiące – i tylko dla ko-
przesłuchania dotarło 13 wyko- stanowiło wyróżnić sześciu wyko- mi, ale także towarzyszącemu ze- z Częstochowy, Unite Tribe czego więcej, ponad kolejny przepis biet po 40. – „Seksowne wiedźmy”.
nawców. Trzynastka nie była nawców. społowi. z Dublina oraz Renata Przemyk kulinarny. W Lubinie PROGRESSte- Nie zabraknie w tym roku rów-
pechowa - jury wysoko oceniło Wyróżnienia otrzymali: Katarzy- Agata zamierza połączyć poezję – na jednym koncercie; ron, czyli ogólnopolska akcja kobiet nież tańców. Będzie nauka samby,
poziom występujących. na Nowak z Wrocławia, Monika śpiewaną z jazzem, bo właśnie ten w Klubie, godz. 20.00, bilety 20 świadomych i dojrzałych do zmian bachaty, rumby i merengue, nie za-
(25) zł.
Oczywiście były także zastrzeże- Natoniewska z Lubina,  Wanda Pie- rodzaj muzyki i śpiewu ją najbar- odbędzie się po raz trzeci. W tegorocz- braknie – a jakże! – tańca brzucha
m 28.03 – Krzysztof Ścierański
nia. – Generalnie rzecz biorąc ci niak z Wrocławia, Kamila Pawłow- dziej pociąga. Po zdanej maturze & Yankel Band – koncert nym programie nie zabraknie tych za- i salsy (w odmianie caliente), hip-ho-
młodzi wykonawcy mają problem ska z Wrocławia, Martyna Szmidt zamierza iść na studia aktorskie połączony z wizualną jęć, które uczestniczki poprzednich pa, funky, a nawet japońskiego tań-
z doborem repertuaru zgodnego z Wrocławia i Dawid Krzyk z ze- bądź muzyczne. prezentacją Jacka Wudarczyka; edycji oceniły najwyżej. A najwięcej, ca butoh i czegoś, co nazwano po
z ich wiekiem - mówiła przewod- społem Szept z Legnicy. Wszyscy laureaci wystąpili pod- Klub Pod Muzami, godz. 20.00, bo siedem symbolicznych różyczek, prostu MTV Dance.
nicząca jury Basia Stępniak-Wilk. Nagrodę główną i związaną czas uroczystego galowego koncer- bilety 20 (ulgowy) i 25 (30) zł. otrzymały zajęcia o nazwie „Chcę Zajęcia w ramach Rozwojowo-Roz-
– Niektóre poważne teksty brzmią z tym gratyfikacją 1000 zł, jury po- tu. Swój recital przedstawiła także m 29.03 – Punky Reggae Live i mogę śpiewać”, czyli warsztaty o… rywkowego Festiwalu są płatne, od-
niemal groteskowo w wykonaniu stanowiło przyznać Agacie Flondro Basia Stępniak-Wilk. 2008, czyli Farben Lehre, pracy z głosem. Na sześć różyczek będą się w CK Muza w dniach od 7 do
ludzi kilkunastoletnich. z Legnicy. Ta sama wykonawczyni Patronat nad imprezą objęła Sta- Koniec Świata, Leniwiec oceniono warsztaty o efektywnym 9 marca. Pierwszeństwo udziału ma-
Jury brało pod uwagę wiele otrzymała także nagrodę publicz- rosta Lubiński Małgorzata Drygas i Holden Avenue w roli zarządzaniu czasem oraz o sztuce ją osoby, które zarezerwowały sobie
czynników: głos, ekspresję, dobór ności podwajając tym samym zdo- -Majka i ona także wręczyła nagro- niespodzianki - razem. Klub, macrame, czyli brazylijskiej biżute- miejsca i wykupiły karnet.
piosenek, zachowanie na scenie bytą nagrodę finansową. Laureatka dę laureatce. godz. 18.00, bilety 22 (26) zł. rii. Na „piątkę” zasłużyły m.in. war- (mb)

LUBIN Nowe pracownie w MDK-u LUBIN W pierwszą rocznicę śmierci Wandy Dybalskiej
Coś dla fotografików Dziennikarka z Lubina
Młodzieżowy Dom Kultury wo otwartym skrzydle MDK-u, na „Fifak z Wrocka”, to zbiór dawno z historycznego punktu wi- Ludwik Gadzicki (do niedawana
zaprasza do udziału w pierwszym piętrze, zorganizowano reportaży Wandy Dybalskiej, dzenia, choć z perspektywy życia nauczyiel języka polskiego) i Grze-
warsztatach, na których można który niedawno wyszedł
dwie pracownie: fotografii analogo- gazety – całe morze czasu temu. Ła- gorz Żurawiński (do niedawna
nabyć lub poprawić umiejętność drukiem. Spotkanie,
w posługiwaniu się aparatem wej oraz cyfrowej. W tej pierwszej bę- poświęcone temu wydarzeniu two było o nich zapomnieć. Teraz te dziennikarz) prowadzili zebra-
fotograficznym. dzie działać ciemnia fotografii czarno stało się pretekstem do wybrane, najlepsze teksty Wandy nych po reportażach Wandy. (mb)
-białej. Instruktorzy zapraszają na za- rozmów i wspomnień o autorce, Dybalskiej, znalazły się w jednym
Teraz fotograficy-amatorzy będą jęcia w piątki, od godz. 15.00 do 18.00 która dziennikarskie szlify tomie. I znowu możemy przeczytać
mieli lepsze warunki do pracy. W no- oraz w soboty – o godz.10.00. (mb) zdobywała pisząc o zagłębiu wspomnienie o Janie Wyżykow-
miedziowym. skim, o dniu, w którym na rynek
weszły akcje Polskiej Miedzi, ale też
Pracowita, dokładna, rzetelna. o rodzinie ukraińskich wrocławian
Wrażliwa na problemy w stopniu i o Marioli, co ma niebieskie oczy.
dla innych niewyobrażalnym. Tyl- Możemy śmiać się z przygód boha-
ko to, co wypowiedziane, co dało terów i zastanawiać: jakim cudem
się opisać słowami znajdowało uj- udało się autorce tyle zwierzeń od
ście w tekstach. Aż tyle – jeśli wczy- ludzi wydobyć i  tyle faktów
tać się w Jej reportaże. A wczytać się (i gdzie) ustalić? Nie każdemu
było łatwo: tak świetnie dobierała dziennikarzowi by się chciało, nie
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

do tematu styl i formę, że człowiek każdy potrafił. Wanda – tak, była


nawet nie wiedział, kiedy docho- mistrzynią.
dził do ostatniego zdania. I ta do- O tym, jaka była prywatnie mó-
kładność – w opisach postaci, w da- wili na spotkaniu w miejskiej Bi-
tach, nazwach, stanowiskach na- bliotece Publicznej Jej najbliżsi – Łukasz Dybalski (na zdjęciu w środku) na slajdach
wet. „Fifak z Wrocka” to swoista mąż Bogdan i syn, Łukasz. Przy- przypomniał sylwetkę Mamy. U góry – okładka ze
kronika wydarzeń i faktów, które szła też grupka znajomych z „lu- zbioru reportaży Wandy Dybalskiej.
Warsztaty fotograficzne w MDK. zdarzyły się kiedyś. Całkiem nie- bińskiego” okresu życia rodziny.
marzec 2008
rekreacja i wypoczynek ,
,VSJFS
108*"508:
13

#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0
www.powiat-lubin.pl
XXXQPXJBUMVCJOQM

region Punkty widokowe nad doliną NIEMCY Nasze produkty na Targach Grüne Woche

Wieże nad Odrą


Ogórki w Berlinie
Grüne Woche to istotne dla Goście targów Grüne Woche
branży międzynarodowej targi, z apetytem kosztowali ogórki kon-
które ściągają do stolicy
serwowe. Jednak największym wzię-
Niemiec 1,5 tys. wystawców
i blisko 400 tys. zwiedzających. ciem cieszyły się żółte patisony – so-
Krzysztof Maciejak Nie mogło na nich zabraknąć

lo i w sałatkach.
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

ścinawskich ogórków Udział Dolnego Śląska i ścinaw-


Wieże widokowe w dolinie Odry będą miały blisko 10 metrów nym, częściowo zalesionym krajo- i patisonów. skiej firmy miał dla Doliny Środko-
wysokości i około 7 metrów szerokości, a dach zostanie pokryty brazie. Dobrze pomyślone są tara- wej Odry duże znaczenie - nie tylko
sy widokowe. Co istotne, pod wie- dla promocji krajobrazowej i przy-
gontem. Stanie ich kilkanaście. żą będzie również zadaszone miej- Nasz region, w ramach stoiska rodniczej, ale także smakowej. Był on
sce z ławami na odpoczynek. Dolnego Śląska, reprezentował Za- częścią projektu „Rozwój Doliny

W
ieże są jednym z elemen- Wieże podniosą atrakcyjność Jak prezentuje się najnowszy pro- Jedynym mankamentem może kład Handlu i Przetwórstwa Owoco- Środkowej Odry - ludzie, przyroda,
tów programu zago- turystyczną naszego regionu. jekt lansowany przez Partnerstwo okazać się surowiec, z którego zo- wo Warzywnego ze Ścinawy. Poka- kultura, wieś”, finansowanego ze
spodarowania doliny Dziś najpiękniejsze panoramy do- Doliny Środkowej Odry? Wydaje staną zbudowane wieże. Czy drew- zał swoją ofertę przetworów z wa- środków Pilotażowego Programu
środkowej Odry – wyjaśnia Rafał liny, tej drugiej co do wielkości się, że spełnia wszelkie oczekiwa- niane oprą się wandalom i nie spło- rzyw i owoców. Leader+. (km, ac)
Plezia, dyrektor biura Fundacji rzek w Polsce, są dla zwykłego tu- nia. Przede wszystkim, ze względu ną w częściach na ognisku? Wypa-
Partnerstwa Doliny Środkowej rysty niedostępne. A punkty wi- na swoją drewnianą konstrukcję da mieć nadzieję, że tak się nie sta-
Odry. dokowe od lat były jednym z wy- wieże będą się dobrze komponowa- nie. Wszak nie możemy tworzyć in-
– Początkowo elementy te miały znaczników zagospodarowania ły w nadrzecz- frastruktury turystycznej z żelbeto-
być realizowane w ramach osobne- turystycznego danego regionu. nu.
go projektu, ale już wiadomo, że bę- Moda na stawianie wież Jak twierdzi Rafał Plezia unij-
dą zgłoszone w formie wniosku do np. w  Sudetach ne pieniądze pojawią się na ten
Regionalnego Programu Operacyj- zapanowała na projekt w połowie 2009 r. Do te-
nego naszego województwa – do- przełomie XIX go czasu wszelkie uwagi i pro-
daje dyrektor Plezia. i XX w. pozycje zostaną uwzględnione
w projekcie.

Marta Kamińska przy dolnośląskim stoisku,


udekorowanym bolesławiecką porcelaną i ścinawskimi
ogórkami.

Pożytek z niemieckich map


Studiując w latach 60-tych
geografię w naturalny sposób
zetknąłem się z mapami, w tym
niemieckimi, jako że polskie
w tej podziałce albo były super-
ściśle tajne, albo ich nie było.

Stąd pracowaliśmy siłą rzeczy na


niemieckich „mestiszblatach ”, wy-
konywanych od lat 80-tych XIX w.
i unowocześnianych do II wojny
światowej. Pod koniec studiów sta-
Wstępny projekt wieży. łem się entuzjastą turystyki po Su-
detach, po których prowadziły (nie- Krzysztof R. Mazurski:
kiedy w przysłowiowe maliny) ma- geomorfolog, profesor
py bardzo niedokładne i celowo nauk ekonomicznych,
fałszowane, by wróg nie mógł krajoznawca, autor wielu
POWIAT Zobacz powiat na mapach z początku XX wieku z nich korzystać. publikacji na temat
Świadomość istnienia niemie- rozwoju turystyki na

Stare mapy za darmo w sieci ckich map niezwykle denerwowa-


ła, bowiem dostęp do nich był też
ograniczony. Ogromnie się ucie-
Dolnym Śląsku.

dosłownego tłumaczenia lub odda-


Bardzo dokładne mapy terenu wysokiej jakości kopii map archi- lejnictwa, hydrologii czy komuni- nych, a więc cech, będących w orbi- szyłem, gdy w jednej z firm, gdzie wania istoty nazwy z pewną archa-
powiatu lubińskiego w skali walnych - czytamy na stronie in- kacji. cie zainteresowań wielu różnych pracowałem, skierowano mnie do izacją czy regionalizacją. Pod ko-
1:25 000 można za darmo
ternetowej projektu. Szczególne Porównanie tych aspektów ma dziedzin nauki, takich jak ekologia, pracy nad eliminacją ze zbiorów niec lat 80-tych przekazałem opol-
pobrać w internecie. Wprawdzie
pochodzą z lat 20 i 30-tych XX miejsce zajmuje w śród nich nie- bardzo duże znaczenie w przypad- ekonomia czy geologia. Zbiór map właśnie „mestiszblatów”. Z duszą skiemu Instytutowi Śląskiemu po-
wieku, ale w wielu aspektach miecka mapa topograficzna w ska- ku powiatu lubińskiego. Dynami- służyć ma także szerokiej rzeszy mi- na ramieniu, ryzykowałem bo- nad 400 fiszek dokumentacyjnych
i dziś zachwyca ich precyzja li 1:25000, cechująca się wysoką ka rozwoju Lubina i regionu od łośników krajoznawstwa i turysty- wiem co najmniej dochodzenie nowowprowadzonych nazw do
oraz dokładność. szczegółowością i dokładnością. chwili odkrycia złóż rud miedzi ki, a przez to przyczynić się do po- (a nuż okazałbym się szpiegiem?!), obiegu, które znalazły się w moich
Celem nadrzędnym jest stworze- przyczyniła się do ogromnych pularyzacji wiedzy o historii regio- co mogłem, to… wyniosłem po kry- publikacjach, a stąd do map róż-
Stare niemieckie mapy Dolnego nie pomocy naukowej, przydatnej zmian w przestrzeni. nów. Może też być nieocenioną po- jomu do domu. Wprawdzie więk- nych wydawnictw oraz „Słownika
Śląska w skali 1:25000 można kupić w badaniach nad historią regional- Mapy historyczne zawierają też mocą w popularnych ostatnio ba- szość stanowiły słabo czytelne od- etymologicznego nazw geograficz-
na Allegro lub w innych sklepach ną, urbanistyką i rozwojem prze- cenne informacje dotyczące prze- daniach genealogicznych. (km) bitki ozalidowe, ale było trochę nych Śląska” i „Słownika geografii
internetowych. Kosztują za arkusz strzennym, a także w dziedzinach mian krajobrazu, przyrody, rolni- i oryginałów. Jakże się nimi napa- turystycznej Sudetów”. Niekiedy
nawet do 100 zł. Tymczasem inter- szczegółowych, jak np. historia ko- ctwa i leśnictwa, stosunków wod- Więcej o mapach – tekst obok. wałem! I zacząłem chodzić z nimi przy okazji stwarzało to okazję do
netowe Archiwum Map Zachodniej po Sudetach, i poza nimi. Ogrom- weryfikacji poprawności polskiej
Polski udostępnia je... bezpłatnie. nie się przydały przy późniejszym nazwy. Przykładowo, jest w Gó-
Zadaniem Archiwum Map jest pisaniu przewodników. Raz rach Sowich Kroacka Studzienka,
darmowe, szerokie udostępnianie wprawdzie zatrzymali mnie wopi- na TMB oznaczona jako Kroaten
ści przy granicy w Górach Bystrzy- Brunnen. Wyjaśnia to, że ktokol-
Jak pobrać mapę? ckich podejrzliwie wypytując o ma- wiek zna język niemiecki, wie, że to
1. wchodzimy na stronę pę, którą miałem ze sobą, ale na w istocie… Chorwackie Źródła (na
http://mapy.amzp.pl szczęście nie konfiskując jej. upartego Studzienka). Albo że
2. klikamy w interesujący nas Poza orientacją terenową mapy Kohlenweg jako Węglarska Droga
arkusz np. Lubin, Ścinawa, Koźlice, te ukazały mi bogactwo nazewni- w Górach Kaczawskich, to źle od-
Chobienia, Rudna, Szklary,
cze, pozostawione przez niemie- czytana Kalkenweg – Wapniarska
Polkowice, Radwanice lub inny.
3. pojawia nam się strona danego ckich mieszkańców, co przy coraz Droga, bo wiodąca z wapienni-
arkusza. Zaznaczamy myszką wnikliwszej turystycznej penetra- ków.
żółty kwadrat po lewej, i klikamy cji regionu stawało się nieocenioną Trzecim wreszcie plusem korzy-
prawym przyciskiem pomocą wobec ubóstwa polskiego stania z tych map było „odkrywa-
– zapisz element docelowy jako” nazewnictwa toponomastycznego. nie” różnych małych obiektów czy
4. zaznaczamy w okienku miejsce Przy pomocy i udziale niezapo- miejsc, docieranie do nich i opisy-
zapisania na dysku i klikamy mnianego Zbygniewa Martynow- wanie, jak np. Źródła św. Wolfgan-
przycisk „zapisz”. skiego z Lądka-Zdroju, a potem sa- ga w Górach Izerskich, czy Dębu
Pliki są sporej wielkości, tak więc ich modzielnie, wykorzystywałem Pokoju koło Jeżowa Sudeckiego.
zapisanie może potrwać kilka minut, (i nadal to robię) je do kształtowa- Sporo jest jeszcze takich możliwo-
w zależności od prędkości łącza. Fragment południowej części Lubina. nia polskiej toponimii na drodze ści. Krzysztof R. Mazurski
14 , VSJFS informator marzec 2008
www.powiat-lubin.pl

Okiem rzecznika konsumentów JJDYŻURY APTEK w Marcu

Bilans po roku pracy


01.03.08 „Graviola” ul.Mieszka I 14/16 ,tel. 076-844-22-05
02.03.08 „Kaufland” ul.Zwierzyckiego 2,tel.076-74-66-770
03.03.08 „ul.Szpakowa 2A (Aptekarka w Polomarkecie),
 Tel. 076 724-90-42
04.03.08 „Vademecum” ul.Kopernika 4 ,tel. 076-844-27-04
05.03.08 „Ustronie” ul.Gwarków 84 , tel. 076-842-27-73
06.03.08 „Pod Dobrą Gwiazdą” ul.Grabowa 2 ,
tel. 076-842-79-55
07.03.08 „Nova” ul.Słowackiego 17 ,tel. 076-846-97-29
08.03.08 „Panaceum” ul.Kamienna 18A,tel.076-842-59-81
09.03.08 „Osiedlowa” ul.Armii Krajowej 35 ,tel. 076-844-40-26
10.03.08 „Konwalia” ul.Jana Pawła II 28,tel.076-841-01-17
11.03.08 „Vademecum” ul.Kopernika 4 ,tel. 076-844-27-04
Blisko trzy tysiące porad udzielił w ubiegłym roku mieszkańcom nowe. Jednak po kilku dniach Energia- 12.03.08 „Pod Różą” ul.Kilińskiego 25d ,tel. 076-842-18-66
13.03.08 „Pod Świętym Antonim” ul.Armii Krajowej 15,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Dwadzieścia dwie sprawy w imieniu Pro zażądała od klientki uiszczenia opła- tel. 076-842-15-22
ty za nielegalny pobór energii w kwocie 14.03 .08 „Pod Sokołem” ul.Sokola 46,tel. 076-844-54-40
konsumentów skierowano do sądu. 15.03.08 „Lubińska”ul.Kisielwskiego 4,tel.076-841-50-96
– bagatela! – 2400 zł. Zdaniem pełnomoc- 16.03.08 „Konwalia” ul.Jana Pawła II 28 ,tel.076-841-01-17
nika koncernu opłata nie podlegała dys- 17.03.08 „Złote Runo” ul.Padarewskiego 92 ,
tel. 076-844-35-25
kusji, ponieważ wynikała z przepisów 18.03.08 „Rycerska” ul.Jastrzębia 6 ,tel. 076-849-12-01
prawa energetycznego i ustalonych ta- 19.03.08 „Arnica” ul.Ptasia 57 , tel. 076-749-70-10
20.03.08 „Aloes” ul.Kamienna 1f ,tel. 076-844-73-66
ryf. Sąd był innego zdania. Uznał, że nie- 21.03.08 „Vita” ul.Odrodzenia 16/1 ,tel. 076-846-67-50
legalny pobór należy udowodnić – 22.03.08 „W Jamnikach”ul.Niepodległości23/25
tel.076-746-88-56
a w przedmiotowej sprawie brak było 23.03.08 „Vademecum” ul.Kopernika 4 ,tel. 076-844-27-04
dowodów na to, że konsumentka kradła 24.03.08 „Osiedlowa” ul.Armii Krajowej 35 ,tel. 076-844-40-26
25.03.08 „Avena” ul.Krupińskiego 95A,tel.076-746-10-19
prąd. Samo stwierdzenie uszkodzenia 26.03.08 „Leśna” s.c. ul.Leśna 8 tel. 076-746-48-65
licznika (i to jedynie przez sam koncern) 27.03.08 „Flos” ul.Kasztanowa 8a ,tel. 076-842-79-22
28.03.08 „Graviola” ul.Mieszka I 14/16 ,tel. 076-844-22-05
nie daje jeszcze podstawy do takiego 29.03.08 „Nova” ul.Słowackiego 17 ,tel. 076-846-97-29
twierdzenia. 30.03.08 „Sigma”/TESCO/ ul.Paderewskiego 101
31.03.08 „Pod Dobrą Gwiazdą” ul.Grabowa 2 ,
Co ważne, sąd uznał ponadto, że to tel. 076-842-79-55
EnergiaPro ma obowiązek przedstawić
dowody nielegalnego poboru prądu, JJwaŻne telefony i adresy
a nie konsument dowody jego braku. Starostwo Powiatowe
Wyrok nie jest prawomocny, pełno- ul. Jana Kiliñskiego 12 b, 59-300 Lubin tel. 0-76 746-71-00
 fax: 0-76 746-71-01
mocnik koncernu już zapowiedział ape- starostwo@powiat-lubin.pl
lację, sprawa trafi więc do Sądu Okręgo- 
Biuletyn Informacji Publicznej: www.powiat-lubin.eu
wego. Jeśli ten utrzyma w mocy pierw- www.bip.powiat-lubin.pl
Oficjalny portal powiatu www.powiat-lubin.pl
sze rozstrzygnięcie, orzeczenie lubińskie- System Informacji o Œrodowisku: www.powiat-lubin.sios.pl
go sądu będzie miało charakter prece- Godziny urzêdowania poniedzia³ek-pi¹tek 7:30-15:30
 wtorek - 8:00-16:00
densowy i może w przyszłości otworzyć Referat Rejestracji Pojazdów tel. 0-76 746-71-61
konsumentom drogę do dochodzenia poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek 8:00 – 14:30
 wtorek 8:00 – 16:00
swych roszczeń w podobnych spra- œroda 8:00 – 14:30 (odbiór dowodów rejestracyjnych )
wach. Referat Praw Jazdy tel. 0-76 746-71-21
 poniedzia³ek-pi¹tek 7:30 – 14:30
Problemy z „nielegalnym poborem wtorek 8:00 – 16:00
energii” nie należały jednak do tych, Kasa poniedzia³ek-pi¹tek 7:30 – 14:30
 wtorek 8:00 – 15:00
z którymi interesanci zgłaszali się naj-

I
Kancelaria Rady Powiatu tel. (076)-746-71-02
nteresanci zgłaszali swoje spra- Wśród 22 spraw, które trafiły do sądu poruszaliśmy na łamach Kuriera Powia- częściej w biurze powiatowego rzeczni- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
wy w  każdy możliwy sposób. czternaście zakończyło się pozytywnie towego. Pani Agata M. pomimo, iż była ka. Najwięcej bowiem problemów kon- ul. Sk³adowa 3, 59-300 Lubin
 tel.: (076) 8479691
Telefonicznie udzielono 1838 dla konsumentów, jedna negatywnie, na- na urlopie i przebywała poza miejscem sumenci mieli z usługami remontowo- tel.: (076) 8479690
porad, 148 – pisemnie, zaś 978 osobiście. tomiast siedem nadal jest w toku. zamieszkania przez blisko dwa miesią- budowlanymi, telekomunikacyjnymi, dyrektor: Alina Tarczyñska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie
Wszczęto 143 postępowania wyjaśniają- Jedną z ostatnich, zakończonych pre- ce, otrzymała nienaturalnie wysokie ra- sprzętem AGD/RTV oraz odzieżą i obu- 59-300 Lubin, ul. Kopernika 16
ce, z których 95 zakończyło się pozytyw- cedensowym wyrokiem sądowym, była chunki za energię (za „urlopowy” okres). wiem. W sumie, w minionym roku, tel./fax (076) 849-72-73
 www.poradnialubin.republika.pl
nie dla konsumentów, w 38 sprawach sprawa lubinianki przeciwko koncerno- Zgłosiła reklamację zakładowi energe- rzecznik dzielił 2964 porady. e-mail: poradnictwo_ppp_lubin@wp.pl
konsument nie miał racji; dziesięć spraw wi energetycznemu, dotycząca rzekome- tycznemu, serwisant firmy stwierdził złą dyrektor: mgr El¿bieta Galas
MŁodzie¯owy Dom Kultury w Lubinie
nadal jest w toku. go nielegalnego poboru prądu. Problem pracę licznika i wymienił urządzenie na Jan Kotapka 59-300 Lubin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 a
 tel./fax (076) 847-86-64
 www.mdklubin.republika.pl
 e-mail: mdklubin@poczta.onet.pl
Użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych stanowiących LUBIN Ważne dla niepełnosprawnych dyrektor: mgr Waldemar Dolecki
własność Skarbu Państwa Zarz¥d Dróg Powiatowych w Lubinie

Dopłata do kupna auta


Przypominamy, że opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin
 tel.: 076 849 72 87
należy dokonać w terminie do 31 marca 2008 r. w kasie Starostwa (I p. pokój fax.: 076 849 72 89
nr 103) lub na konto: kierownik: Robert Brzezicki
Starostwo Powiatowe w Lubinie Powiatowy Urz¥d Pracy w Lubinie
W Powiatowym Centrum sprawnych . A starać można ruchu, obejmującej co naj- ul. J. Kiliñskiego 12b 59-300 Lubin
Dominet Bank S.A. I Oddział w Lubinie Pomocy Rodzinie można tel. (076) 746-46-40
Nr: 76 1690 0013 2048 0031 4601 0002 się dofinansowanie do kup- mniej jedną kończynę. e-mail: wrln@praca.gov.pl
pobrać formularze
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek użytkownika wieczystego na nowego auta (lub co naj- Podobne zaświadczenie http://pup.lubin.sisco.info
wniosków do programu dyrektor: Alicja Kargol
złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności (tzn. do 17 „Sprawny dojazd”. To wyżej trzyletniego, ale pod (lub orzeczenie) muszą po- Powiatowy Rzecznik Konsumentów
marca), starosta może ustalić (stosownie do przepisu art. 71 ust. 4 ustawy pilotażowa akcja PFRON, warunkiem, że posiada sto- siadać osoby, które chcą sko- Jan Kotapka
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 sowne oprzyrządowanie), rzystać z dofinansowania Starostwo Powiatowe, ul. J. Kiliñskiego 12b, pokój 120
mająca pomóc tel. 076-746-71-24
r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) inny termin zapłaty, nieprzekraczający niepełnosprawnym przy czym wkład własny kursu prawa jazdy kat. B. Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie
danego roku kalendarzowego. musi wynieść nie mniej, niż Szczegółowych informacji ul. Szpakowa, 59-300 Lubin
w kupnie samochodu lub
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka e-mail: pce@powiat-lubin.pl
uzyskania prawa jazdy 50 proc. ceny. Oczywiście, można zasięgać w dolnoślą- http://www.pce.lubin.pl
gospodarstwa domowego nie przekracza 1345,52 zł (słownie: jeden tysiąc
trzysta czterdzieści pięć złotych 52/100) starosta udziela, na ich wniosek, 50
kategorii B. jest to oferta jedynie dla osób, skim oddziale PFRON we dyrektor: El¿bieta Dec
 sekretariat tel. (076) 846-21-47
% bonifikaty od opłaty rocznej za 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego Program ruszył 14 lutego które: są zatrudnione lub się Wrocławiu (tel. 071/346 74 fax tel. (076) 846-21-46
nieruchomości gruntowej (stosownie do przepisu art. 74 ust. 1 ustawy i właśnie od tego dnia zain- uczą lub też są w wieku ak- 40). Tam również są dostęp- 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lubinie
o gospodarce nieruchomościami), jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub teresowani mogą składać tywności zawodowej, posia- ne formularze wniosków ul.Słowiańska 2, 59-300 Lubin
wykorzystywana na cele mieszkaniowe. wnioski. Będą je przyjmo- dają prawo jazdy kat. B oraz oraz na stronie internetowej tel./fax.(076) 8466830, 8466835
Wniosek skierowany do Starosty Lubińskiego, należy złożyć w terminie do 31 e-mail: podgik@powiat-lubin.pl,
wać wszystkie oddziały Pań- posiadają ważne zaświad- Funduszu (www.pfron.org. Czynne poniedziałek-piątek 7.30-15.30
marca – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). stwowego Funduszu Reha- czenie, wydane z powodu pl). Kasa czynna w godzinach 7.30-14.00.
Dodatkowe informacje w pok. 202 lub pod nr telefonu (076) 746 71 67. bilitacji Osób Niepełno- ważnej dysfunkcji narządu (km) Biblioteka Pedagogiczna
 sala multimedialna tel. (076) 846-21-42
 czytelnia tel. (076) 846-21-43
 wypo¿yczalnia tel. (076) 846-21-44

J Jrepertuar kina MUZA – luty S£u¯by i Inspekcje


Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
 ul. Traugutta 3
29.02 Piątek 19.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk 10.03 Poniedziałek Tel. 076 844 28 53,  076 846 67 51
15.30, 17.15, 20.45 > Rozmowy nocą >Pol/15/14 i 16,sk 6.03 Czwartek 14.30, 16.15, 18.00 > Kroniki Spiderwick >USA/b/o/14,sk fax. :076 840 62 35
16.15 > Step Up 2 - premiera > USA /12/14 i 16,ds 15.30, 17.15, 20.45 > Rozmowy nocą >Pol/15/14 i 16,sk 15.45 > Step Up 2 > USA /12/14,ds telefon alarmowy: 997
18.00, 20.00 > Mała wielka miłość - premiera >Pol/15/14 i 16,ds 16.15 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,ds 17.30 > John Rambo > USA /15/14,ds Komisariat Policji w Œcinawie
19.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk 18.00, 20.00 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,ds 19.00, 21.00 > Mała wielka miłość >Pol/15/14,ds ul. Grodzka 1
1.03 Sobota 19.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk 20.00 > Step Up 2 > USA /12/14,sk tel.: 076 843 61 11
15.30, 17.15, 20.45 > Rozmowy nocą >Pol/15/14 i 16,sk 7.03 Piątek 21.45 > John Rambo > USA /15/14,sk tel. alarmowy: 997
16.15 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,ds 14.30, 16.15, 18.00 > Kroniki Spiderwick - premiera >USA/b/o/14 i 16,sk 11.03 Wtorek Posterunek Policji w Rudnej
18.00, 20.00 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,ds 15.15 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,ds 14.30, 16.15 > Kroniki Spiderwick >USA/b/o/14 i 16,sk ul. Œcinawska 19
19.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk 17.00 > John Rambo – premiera > USA /15/14 i 16,ds 15.45 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,ds tel.: 076 843 42 77  
2.03 Niedziela 18.30, 20.30 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,ds 17.30 > John Rambo > USA /15/14 i 16,ds e-mail policja@rudna.pl
15.30, 17.15, 20.45 > Rozmowy nocą >Pol/15/14 i 16,sk 20.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk 18.00 > DKF- Reprise. Od początku raz jeszcze… > Nor/15/10 i 25k,sk tel. alarmowy: 997
16.15 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,ds 21.45 > John Rambo > USA /15/14 i 16,sk 19.00, 21.00 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,ds Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej
18.00, 20.00 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,ds 8.03 Sobota 20.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk ul. Œcinawska 21
19.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk 15.15 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,ds
3.03 Poniedziałek 16.15, 18.00 > Kroniki Spiderwic >USA/b/o/14 i 16,sk 21.45 > John Rambo > USA /15/14 i 16,sk 59-300 Lubin
15.30, 17.15, 20.45 > Rozmowy nocą >Pol/15/14,sk 17.00 > John Rambo > USA /15/14 i 16,ds 12.03 Środa tel: (076) 846 18 40
19.00 > Step Up 2 > USA /12/14,sk 18.30, 20.30 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,ds 14.30, 16.15, 18.00 > Kroniki Spiderwick >USA/b/o/14 i 16,sk tel. alarmowy: 998
20.30 > Mała wielka miłość >Pol/15/14,ds 20.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk 15.45 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,ds Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
4.03 Wtorek 21.45 > John Rambo > USA /15/14 i 16,sk 17.30 > John Rambo > USA /15/14 i 16,ds
19.00, 21.00 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,ds
 ul. 1 Maja 15
15.30, 17.15, 20.45 > Rozmowy nocą >Pol/15/14 i 16,sk 22.30 > Noc z filmem – kino na obcasach >/15/30,DS. 59-300 Lubin
16.15 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,ds (P.S. Kocham cię, Karmel, Ostrożnie, pożądanie) 20.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk Tel: (076) 8466700-1
18.00 > DKF- Rezerwat > Pol/15/10 i 25k,ds 9.03 Niedziela 21.45 > John Rambo > USA /15/14 i 16,sk Fax: (076) 8466702
19.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk 14.30, 16.15, 18.00 > Kroniki Spiderwick >USA/b/o/14 i 16,sk 13.03 Czwartek http://psse.lubin.ibip.wroc.pl
20.00 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,ds 15.45 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,ds 14.30, 16.15 > Kroniki Spiderwick >USA/b/o/14 i 16,sk e-mail: psse.lubin@poczta.fm
5.03 Środa 17.30 > John Rambo > USA /15/14 i 16,ds 18.00 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,sk Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
15.30, 17.15, 20.45 > Rozmowy nocą >Pol/15/14 i 16,sk 19.00, 21.00 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,ds 20.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk 59-300 Lubin, ul.Paderewskiego 100
16.15 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,ds 20.00 > Step Up 2 > USA /12/14 i 16,sk 20.30 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,ds tel/fax. 0 76 844 28 25
18.00, 20.00 > Mała wielka miłość >Pol/15/14 i 16,ds 21.45 > John Rambo > USA /15/14 i 16,sk 21.45 > John Rambo > USA /15/14 i 16,sk
marzec 2008
www.powiat-lubin.pl sport , VSJFS 15
lubin Najlepsze zespoły w gminie
Zagrali na hali
Turniej halowej piłki nożnej dla drużyn Gminy Lubin odbył się w hali
OSiR-u. – Wzięło w nim udział blisko 100 zawodników – poinformował
nas Krzysztof Szczepaniak z Urzędu Gminy Lubin. – Cieszy nas tak
duże zainteresowanie. Sport to istotna dziedzina rozwoju gminy,
którą nadal chcemy rozwijać i upowszechniać.

Wyniki zawodów grupa „A” : Wyniki zawodów grupa „B” :


1.Księginice – Czerniec 4:2 1.Szklary Górne – Miłoradzice 1:1
2.Zimna Woda – Siedlce 3:1 2.Krzeczyn Wielki – Raszówka 1:0
3.Czerniec – Niemstów 4:1 3.Miłoradzice – Składowice 2:0
4.Księginice – Siedlce 3:1 4.Krzeczyn Wielki – Szklary Górne 2:0
5.Zimna Woda – Niemstów 3:0 5.Składowice – Raszówka 2:1
6.Czerniec – Siedlce 0:0 6.Miłoradzice – Krzeczyn Wielki 1:1
Patryk Wójcik, 7.Zimna Woda – Księginice 2:1 7.Raszówka – Szklary Górne 3:0
Fot: Archiwum Cuprum Lubin

Łukasz Górski 8.Siedlce – Niemstów 2:1 8.Składowice – Krzeczyn Wielki 1:0


i Mateusz 9.Czerniec – Zimna Woda 2:0 9.Miłoradzice – Raszówka 3:1
Kasprzyk na 10.Niemstów – Księginice 3:1 10.Szklary Górne – Składowice 4:1
starcie biegu,
w którym zdobyli Tabela końcowa grupy „A” : Tabela końcowa grupy „B”:
I miejsce – Zimna Woda, 9 punktów, I miejsce – Miłoradzice, 8 punktów,
złoty medal. bramki 8:4 bramki 7:3
II miejsce – Czerniec, 7 punktów, II miejsce – Krzeczyn Wielki, 7 punktów,
 bramki 8:5 bramki 4:2
TOMASZÓW 15 medali na Mistrzostwach Polski III miejsce – Księginice, 

6 punktów,
bramki 9:8
III miejsce – Składowice, 

6 punktów,
bramki 4:7
Marian

Sukces panczenistów
 Węgrzynowski IV miejsce – Siedlce, 4 punkty, IV miejsce – Szklary Górne, 4 punkty,
– Mam jedno wielkie bramki 4:7 bramki 5:7
marzenie: żeby V miejsce – Niemstów, 3 punkty, V miejsce –Raszówka, 3 punkty,
w Lubinie powstał bramki 5:7 bramki 5:6
pełnowymiarowy, (km)
sztucznie mrożony, tor LUBIN Młodzi strzelcy z LOK-iem
do jazdy szybkiej na Dariusz Szymacha
lodzie. Najlepiej kryty. Czy ono
się spełni? Może jak zdobędziemy
medal olimpijski znajdą się chętni do
Takiego sukcesu lubińscy łyżwiarze dawno już nie mieli. Podczas Ferie na strzelnicy
Ponad setka dzieci z lubińskich szkół wzięła udział w „Feriach z LOK-
takiej inwestycji. Mistrzostw Polski Juniorów Starszych i Ogólnopolskiej Olimpiady iem”. Na ich zakończenie odbyły się zawody strzeleckie. - W trzech
Młodzieży w Sportach Zimowych zdobyli aż 15 medali. kategoriach strzelało 31 zawodników – poinformował nas Stanisław
Natalia Czerwonka Paczkowski, prezes LOK. Turniej odbył się pod patronatem posła R.

N
czterokrotna Mistrzyni Zbrzyznego. 
Polski Juniorek ajbardziej utytułowa- szoną temperaturą. Mimo tego zes Cuprum Lubin. - Największe
Szkoły podstawowe Szkoły gimnazjalne: 
Szkoły ponadgimnazjalne:
2005–2008. na Natalia Czerwonka zdobył szóste miejsce. Niemniej szanse ma Natalia Czerwonka, po- 1. Młotkowski Adam 119 pkt. 1. Kobeluszczyk Karolina162 pkt. 1. Wiśniowska Marlena 172 pkt.
Reprezentantka Polski wywalczyła tytuł Mistrza Kasprzyk wraz z Wójcikiem zna- biła wszystkie rekordy Polski junio- 2. Wicha Patryk 105 pkt. 2. Lewandowski Paweł 105 pkt. 2. Lewandowski Łukasz 165 pkt.
na Mistrzostwach Świata Polski zdobywając trzy złote i dwa leźli się w reprezentacji Polski na rów, a jej wyniki są już na poziomie 3. Czuczoła Mariusz 91 pkt. 3. Drogosz Anna 87 pkt. 3. Łozowski Norbert 161 pkt.
Juniorów Insbruck 2007 srebrne medale na dystansach. Mistrzostwa Świata. Lubinianie światowym. Liczę też na Kasprzy- 4. Jasiński Damian 4. Sowizdrzał Michał 4. Koman Wojciech
i Chang Chun 2008. Ten wynik pozwolił zakwalifiko- wygrali także klasyfikację druży- ka, Wójcika i Górskiego. 5. Jasińska Magda 5. Hryńko Radosław 5. Wójcik Tomasz
Reprezentantka Polski w Pucharze 6. Wiśniewski Radosław. 6. Eliza Rakowska. 6. Jałoszyński Mateusz.
wać się do reprezentacji Polski na nową, okazując się najlepszym klu- Trenerzy Piotr Wawnikiewicz,
Świata 2007/2008. Mistrzostwa Świata Juniorów, które bem w kraju. Robert Baranowski i Wiesław
Rekordzistka Polski juniorek na w tym roku odbyły się w Chinach. Klub Cuprum Lubin obchodził Pazdyka nie wątpią, że ich zawod-
wszystkich dystansach. Wśród juniorów starszych mistrzo- niedawno 35-lecie istnienia. W swo- nicy mogą sięgnąć po najwyższe
stwo Polski zdobył Patryk Wójcik, jej historii miał olimpijkę – Liliannę laury. Najbliższa Olimpiada już
Mateusz Kasprzyk a wicemistrzostwo Łukasz Górski. Morawiec. – Mamy nadzieję, że już za dwa lata w Vancouver. Miejmy
Wicemistrz Polski Najwyżej notowany spośród lubi- niebawem nasi wychowankowie nadzieję, że będziemy mogli kibi-
Juniorów 2005,
nian Mateusz Kasprzyk miał pecha ponownie pojadą na Olimpiadę – cować lubinianom podczas
drużynowy Mistrz Polski
2008. Reprezentant – zachorował i startował z podwyż- mówi Marian Węgrzynowski, pre- igrzysk.
Polski na Mistrzostwach
Świata Juniorów Insbruck
2007 i Chang Chun 2008.

Patryk Wójcik
brązowy medalista Młodzi strzelcy podczas ferii w LOK. (red)
Mistrzostw Polski
Juniorów 2007.
indywidualny i drużynowy LUBIN Morze pokonane 3:2
Mistrz Polski 2008.
Reprezentant Polski
na Mistrzostwach Świata Juniorów Zwycięstwo siatkarzy
Chang Chun 2008. Zespół Inova Cuprum Lubin wał tie-break. Lubinianie pewnie wy-
pokonał siatkarzy Morza grali go do 10, a całe spotkanie 3:2.
Łukasz Górski Szczecin. Pojedynek trwał 5
Dodajmy, iż dwa dni wcześniej
brązowy medalista setów. To drugie zwycięstwo nad
szczecinianami. siatkarze Inovy Cuprum Lubin po-
Mistrzostw Polski
konali Ikara Legnica 3:0. To także
Juniorów 2007,
Mimo dobrej gry na początku, drugie zwycięstwo lubinian nad leg-
indywidualny wicemistrz
Polski 2008, drużynowy pierwszy set wygrali goście 25:21. niczanami.
Mistrz Polski 2008. Natalia Czerwonka cieszyła się ze zdobycia tytułu Mistrza Polski. Mobilizacja lubinian i walka o każdą
piłkę dała efekty. Inova pewnie wy- Skład zespołu: INOVA CUPRUM
grała dwa następne sety – do 16 i 19. LUBIN: Bartłomiej Wojnowski,
LUBIN Dobry początek sezonu – KGHM Zagłębie Lubin - GKS Bełchatów 1:0 Zwycięstwo mistrzów Czwarty miał zakończyć spotkanie. Tomasz Kaczorek, Marcin Kozar,
Ale atak Morza i zmęczenie lubinian Grzegorz Sosiński, Paweł Płotnicki,
LUBIN
Zagłębie wygrywa Kolejne zwycięstwo odnieśli piłkarze ręczni
Interferii Zagłębia Lubin.
odbiły się na wyniku. Seta wygrali
szczecinianie 25:20. Przy stanie 2:2
o wyniku całego spotkania zdecydo-
Damian Dykas, Andrzej Paliński (l),
Marcin Pawlik.
(km)
Wynikiem 1:0 zakończył się Rozgromili AZS Gdańsk. Pierwsza połowa
– Nie graliśmy dobrze, ale li- a GKS w drugiej połowie prze- była bardzo wyrównana i żadna z drużyn nie
mecz mistrzów Polski z GKS czy się zwycięstwo – powiedział ważał i powinien strzelić bram-
Bełchatów, inaugurujący mogła zdobyć znaczącej przewagi. Dopiero
tegoroczne rozgrywki
trener Rafał Ulatowski. – Musi- kę. Na szczęście dla lubinian tak w końcówce zawodnicy Interferii zdołali LUBIN Bliżej mistrzostw Polski w taekwon–do
my grać inaczej, się nie stało, a zdobyte 3 punkty odskoczyć na trzy bramki. Pierwsza połowa
Orange Ekstraklasa. Trzy
cenne punkty bardzo się
lubinianom przydadzą.
zdecydowanie
lepiej. GKS
pozwoliły awansować na 6
miejsce w tabeli.
zakończyła się wynikiem 17:14. Podczas drugiej
lubinianie kontrolowali grę i zdobywali coraz
Szkolenie kadry
zbyt często (dees) większą przewagę. Ostatecznie mecz zakończył Paweł Półtorak, Gaweł Szczęsny w drugiej połowie marca rozpoczy-
Mecz rozpoczął się niemrawo. dzisiaj prze- się wynikiem 34:27. i Norbert Buczkowski wzięli udział nają się mistrzostwa kraju. Wcześniej
Na dwie kolejki przed zakończeniem zasadniczej w obozie szkoleniowym kadry
Obie drużyny grały bardzo ważał. jednak, bo od 29.02 do 2.03, wystar-
rundy rozgrywek Zagłębie zajmuje pierwsze miejsce Dolnego Śląska juniorów w Stroniu
ostrożnie. W dziewiątej minucie Według Śląskim. Teraz wystartują tują Pucharze Polski „A” w Kłobu-
w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Druga jest Wisła
Mate Lacic przerzucił obrońców obserwato- Strzelec jedynej w Pucharze Polski w Kłobucku. cku. W składzie ekipy są: Gaweł
Płock – 30 pkt., a trzecie Azoty Puławy – 26 pkt.
Bełchatowa. Do piłki dopadł Ro- rów spotka- bramki dla Dobrą grę lubińskich szczypiornistów docenił Szczęsny, Bartosz Bartecki, Jakub
bert Kolendowicz i będąc sam na nie było wy- Zagłębia Robert trener kadry narodowej Bogdan Wenta. Na – Obóz odbywał się w ramach Bartecki, Krzysztof Borys, Paweł Pół-
sam z debiutującym w bramce równane, Kolendowicz towarzyskie mecze ze Słowacją powołał Michała przygotowań do mistrzostw Polski torak, Marcin Półtorak, Dominik
Bełchatowa Dominikiem Kisie- Stankiewicza i Bartłomieja Tomczaka. Jako – wyjaśnia Waldemar Dolecki z Klu- Niedźwiedź, Sebastian Kulczycki,
lem, nie zmarnował okazji. Za- bu Koreańskiej Sztuki Walki Tae- Norbert Buczkowski.
Fot. D.Szymacha

rezerwowi do reprezentacji dostali się Paweł


głębie prowadziło 1:0. Mimo sta- Orzłowski, Michał Świrkula i Adrian Niedośpiał. kwon–do Lubin. Więcej o klubie na: www.kksw–lu-
rań obu zespołów ten wynik (dees) Młodzi zawodnicy mają najgoręt- bin.pl
utrzymał się do końca meczu. szy czas przygotowań, albowiem już (km)
108*"508:


XXXQPXJBUMVCJOQM
16
#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0

#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0
,
,VSJFS XXXQPXJBUMVCJOQM
,
www.powiat-lubin.pl

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA
,VSJFS
ZAGŁĘBIE LUBIN WIOSNA 2008
108*"508:

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA


Piotr Michał Dariusz Robert Grzegorz Sreten Szymon


Vidas Alunderis Maciej Iwański Włodarczyk – Chałbiński – Jackiewicz – Kolendowicz – Dawid Plizga – Michał Stasiak – Marcin Pietroń – Mate Lacić – Michał Goliński Bartczak – Sretenović – Pawłowski –
– obrońca – pomocnik napastnik napastnik pomocnik pomocnik napastnik obrońca pomocnik obrońca – pomocnik obrońca obrońca pomocnik

Jakub Radosław Mateusz Jędrzej Kędziora Rafał Gąsecki – Jacek Ilnicki – trener Piotr
Przemysław Łukasz Hanzel – Tiago Gomes – Rui Miguel- Aleksander Ptak Jesionkowski – Janukiewicz – Bartczak - Rafał Ulatowski Adam Fedoruk – – trener trener odnowy przygotowania Orzechowski –
Kocot – obrońca pomocnik pomocnik pomocnik – bramkarz bramkarz bramkarz pomocnik - trener II trener bramkarzy biologicznej lekkoatletycznego trener odnowy
sport

zobacz zdjęcia w galerii: www.powiat-lubin.pl


www.powiat-lubin.pl
marzec 2008

Related Interests