You are on page 1of 16

K

Kurier
WWW.POWIAT-LUBIN.PL: wydarzenia, informacje, bezpłatne ogłoszenia, katalog firm.

POWIATOWY
BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

ISSN 1898-0635
www.powiat-lubin.pl GAZETA BEZP£ATNA nr 07 (25) wrzesień 2009 r. rok 3

POWIAT W Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Rudnej wzięły udział tysiące mieszkańców

Dziękujemy za chleb Wieńce, korowód, barwne stoiska,


konkursy, występy zespołów, a także
parada motocykli i quadów – to
niektóre z atrakcji, które czekały
na dożynkach powiatowo –
gminnych w Rudnej.
Dożynki rozpoczęły się uroczystą
mszą świętą. Po niej korowód
ruszył na plac dożynkowy.
Chleb upieczony z tegorocznej
mąki podzielili starosta
Małgorzata Drygas-Majka, wójt
fot. krzysztof maciejak

gminy Rudna Władysław Bigus


oraz wójt gminy Lubin Irena
Rogowska. (km),
 Więcej s. 8-9

Ciarki po plecach
J Jwydarzenia Nowe boisko
Twój głos się liczy
POWIAT
Rozmowa z Norbertem Wojnarowskim, lubińskim posłem 27 września
PO do Sejmu RP. w gminie Lubin
oraz Ścinawa
Jak pan odebrał „reaktywację” - To bzdura – nikogo nie oszu- mają wiele do powiedzenia w ta- odbędzie się
- przez miedziowe związki - ulot- kałem i nie zmieniłem poglądów. kich sprawach, że decyduje o tym referendum

FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK


w sprawie planów
ki wyborczej sprzed paru lat, na Cały czas czuję się lubinianinem. centrala, rząd w Warszawie. budowy kopalni
której razem z Donaldem Tu- Tu na kopalni pracował mój dzia- węgla brunatnego
skiem, Grzegorzem Schetyną dek, ojciec, dwóch wujków, ciocie - Zauważmy jedną rzecz – wła- między Lubinem, Ścinawą a Legnicą.
oraz innymi liderami PO z regio- - tylko ja nie byłem zatrudniony dza w Warszawie nie zadecydo- Więcej na s. 6
nu obiecujecie, że nie będzie pry- „w miedzi”. Rodzina ma górnicze wała nagle o prywatyzacji Polskiej
watyzacji KGHM – ale tym ra- korzenie. Zupełnie nie wyobra- Miedzi, bo ten proces zaczął się Wzór Rozpoczęła się budowa nowego boiska przy II LO
zem z dopi- żam sobie sytuacji, w której pry- już jakiś czas temu wraz z prze- w Lubinie. Jego koszt wyniesie 420 tysięcy złotych.
- jak lekceważyć…
skiem: watyzuje się KGHM na taką ska- kształceniem KGHM w spółkę. Blisko połowę pokryje Ministerstwo Sportu, resztę
„oszu- lę, że dzieje się krzywda górnikom Obecnie rząd przyjął tylko plan LUBIN dołoży Starostwo Powiatowe w Lubinie. Więcej s. 10
kali”... i ich rodzinom. Powiem wprost – sprzedaży 10 procent akcji z włas- Nieobecność prezydenta
na to nie ma mojego przyzwole- nej puli. Na razie to tylko zamie- Raczyńskiego na spotkaniu, gdy
ważyły się losy centrum pobytowo
POWIAT Remont ul. Piłsudskiego oraz drogi
nia jako parlamentarzysty. Prę- rzenie choć wiem, że w Polsce
-treningowego dla drużyn EURO
Karczowiska - Miłosna
dzej zakończę karierę politycz- utarło się już tak, że jak jest jakiś 2012 w Lubinie, sam włodarz
ną niż miałbym się pod takim po- plan to albo mamy sukces, albo miasta określił jako: „BZDET”. Kolejne inwestycje drogowe
mysłem podpisać. porażkę zanim cokolwiek zosta- Robert Raczyński zlekceważył też
nie ostatecznie postanowione. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej - Przebudowujemy
Ale często słychać, że Chciałbym jednak, aby Polska Lubina, zwołaną w sprawie kolejne drogi,
parlamentarzyści z Miedź była tak zarządzana, żeby prywatyzacji KGHM. Mimo, iż rozpoczynamy
regionu nie tego rządowego planu, w tym przybyli na nią liczni goście w tym przebudowę ulic
parlamentarzyści, związkowcy -
konkretnym punkcie, nie trzeba Piłsudskiego i Leśnej
sam wsiadł do auta i odjechał…
było realizować. I jeśli się popra- w Lubinie oraz
Szkoda mu było czasu na bzdety?
wi sytuacja gospodarcza, to uwa- Nie było go też na obchodach drogi Karczowiska
żam, że i taki scenariusz jest moż- 27 rocznicy zbrodni lubińskiej, –Miłosna – mówi
liwy. uroczystości z okazji 70 rocznicy Mirosław Gojdź,
FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK

 Więcej na s. 3 wybuchu II wojny światowej i wielu, zastępca starosty do


wielu innych w ciągu minionych spraw infrastruktury
Poseł Wojnarowski: nie ma tygodni i miesięcy. drogowej. (km)
zgody na prywatyzację KGHM, Władza zobowiązuje… Więcej s. 2
która wykoleguje górników.
2 K urier wydarzenia wrzesień 2009
www.powiat-lubin.pl

J JKADRY POWIAT Za pieniądze UE i budżetu państwa

Inwestycje drogowe
Krzysztof Maciejak Karczowiska – Miłosna
- Przystępujemy także do remon-
 Ryszard Janeczek został
- Przebudowujemy kolejne drogi: ulice Leśną i Piłsudskiego w Lubinie oraz tu drogi Karczowiska – Miłosna, któ-
powołany na członka zarządu drogę Karczowiska –Miłosna – mówi Mirosław Gojdź, zastępca starosty do spraw ra łączy dwie drogi krajowe: nr 3 i 36
KGHM Polska Miedź S.A.. Jako
II wiceprezes będzie zajmował
infrastruktury drogowej. – mówi Mirosław Gojdź. Cała inwe-
stycja 11,6 km drogi pochłonie 19,5
się sprawami związanymi
z produkcją. Nowy członek mln zł. Teraz rozpoczyna się realiza-
zarządu był ostatnio prezesem cja pierwszego etapu. Generalna
Przedsiębiorstwa Budowy przebudowa czeka ponad dwukilo-
Kopalń PeBeKa. W przeszłości metrowy odcinek drogi w Raszów-
był członkiem rad nadzorczych ce. Będzie ona polegała na położeniu
firm takich jak: Famaba SA,
nowej nawierzchni, budowie chod-
Metraco SA, Mercus Sp. z o.o.,
Hutmen SA, Centrokabel Sp. Członkowie ników, urządzeń odwadniających
z o.o. i prezesem zarządu zarządu powiatu i wyprofilowaniu poboczy. Koszt te-
KGHM Metraco SA oraz wbili symboliczne go etapu wynosi 5,5 mln zł. Znaczną
Walcowni Metali Nieżelaznych pierwsze łopaty część, bo 1,98 mln zł powiat pozyskał
Sp. z o.o. rozpoczynając z Narodowego Programu Przebu-
remont ul. dowy Dróg Lokalnych z MSWiA
Piłsudskiego. (tzw. schetynówki). Pozostałą część
Droga uzyska dzieli między siebie starostwo z gmi-
nową. tzw. ”cichą” ną wiejską Lubin. – To kolejny przy-
nawierzchnię, kład, po Rudnej, który pokazuje, jak
wymieniona ważna jest współpraca przy inwe-
zostanie kanalizacja stycjach powiatu z gminami – mówi
deszczowa Mirosław Gojdź. - Razem zrobimy je
 Anna Osadczuk, dziennikarka, i zbudowane ekrany szybciej, a ponadto łatwiej jest nam
pełni obowiązki dyrektora dźwiękochłonne. pozyskać dodatkowe środki ze-
Departamentu Public Relations wnętrzne. Droga w Raszówce ma
i Rzecznika Prasowego KGHM. być gotowa do końca listopada.
Pani rzecznik pracowała Inwestycje w Lubinie Piłsudskiego z KEN, łącznie z no- ze środków unijnych w ramach
m.in. w TVL Odra, portalu
miejski Lubina i radio Plus. - Zawarty kontrakt przewiduje wym rondem na skrzyżowaniu Regionalnego Programu Opera- Remont ulicy Piłsudskiego
Ostatnio była rzecznikiem modernizację ul. Piłsudskiego w kie- ulicy Piłsudskiego z Leśną. Za- cyjnego dla Dolnego Śląska. Dru- zakończy się jeszcze w tym roku.
prasowym w Urzędzie Gminy runku Osieka – wyjaśnia Mirosław kres robót przewiduje m.in. uło- gą część wykłada nasz powiat –
w Polkowicach. Gojdź. - Prace będą prowadzone żenie nowej nawierzchni na jezd- dodaje Mirosław Gojdź.
w trzech etapach. Pierwszy od ul. ni, ścieżce rowerowej, nowych Warto również podkreślić, że re-
KEN do skrzyżowania z ul. Leśną, chodników, budowę zatoczek monty powiatowych dróg wspiera-
drugi od skrzyżowania z Leśną do oraz oświetlenia. - Prace pierw- ne są na bazie porozumień przez lu-
Osieka, trzeci, to przebudowa ul. Leś- szego etapu zakończą się do listo- bińskie firmy. Dobrym tego przy-
nej - od skrzyżowania z ul. Piłsudskie- pada, a całość inwestycji do 30 kładem jest Jeronimo Martins Dys-
go do krajowej trójki na Legnicę. września przyszłego roku. Bę- trybucja S.A., które wsparło przebu-
Obecnie rozpoczynają się pra- dzie ona kosztowała 16,6 mln zł, dowę ul. Hutniczej kwotą 800 tys. zł
ce na odcinku od krzyżowki ul. z czego połowa zostanie pokryta (w dwóch ratach po 400 tys. zł).
 1 września Komendant
Powiatowy Policji w Lubinie
powołał st. asp. Jana LUBIN Rada powiedziała :„dość”
Pociechę na stanowisko
Oficera Prasowego Komendy
Powiatowej Policji w Lubinie.
Nowy rzecznik policji ma
doświadczenie w na tej funkcji –
Koniec ery Raczyńskiego?
Jesienią odbędzie się
był zastępcą dotychczasowego Dubiński. Komisja rozdała karty do
referendum w sprawie
rzecznika Elwiry Zboińskiej. odwołania prezydenta głosowania, przeprowadziła samo
Raczyńskiego z jego funkcji. głosowanie oraz podliczyła głosy.
12 było za przeprowadzeniem refe-
Debata nad uchwałą dotyczącą rendum, a 9 przeciw.
zamiaru przeprowadzenia refe- Aby referendum było ważne do

K urier
rendum w sprawie odwołania ze urn musi pójść nie mniej niż 3/5
stanowiska prezydenta była kon- biorących udział w wyborze pre-
sekwencją wcześniejszego nie- zydenta. Podczas ostatnich wybo-
KURIER POWIATOWY udzielenia mu absolutorium. Po- rów frekwencja wyniosła 45,85%.
Biuletyn Powiatu Lubiñskiego dobnie rzecz miała się w ubiegłym Z wyliczeń wynika zatem, że do
Redakcja ul. Kiliñskiego 12 b (p. 306), roku. Wtedy, radni po długiej dys- urn musiałoby pójść 27,5% upraw-
59-300 Lubin, tel. (076) 746 71 35, kusji zdecydowali, że referendum nionych do głosowania czyli oko-
fax. (076) 746 72 04, nie będzie. ło 17.500 lubinian.
kurier@powiat-lubin.pl, W tym roku debaty nie było: rad- Referendum zostanie zwołane
www.powiat-lubin.pl.
Redaktor naczelny Krzysztof ni przegłosowali wniosek, by pod- w terminie wyznaczonym przez
Maciejak, dać uchwałę pod głosowanie bez komisarza wyborczego. Należy się
Redaguje zespó³ Miros³awa dyskusji. Procedura przewidywała spodziewać, że będzie to pod ko-
Bo¿yñska, Dariusz Szymacha. odczytanie w całości uchwały Re- niec października bądź na począt-
Wydawca: Starostwo Powiatowe gionalnej Izby Obrachunkowej ku listopada.
w Lubinie, ul. Kiliñskiego 12 b, w sprawie absolutorium. RIO pozy- Radni wyliczają powody, dla któ- Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Bubnowski głosuje za podjęciem uchwały
59-300 Lubin
tywnie oceniła uchwałę Rady Miej- rych powinno się odwołać prezy- o referendum.
Opracowanie graficzne: Paweł
Hamelusz, tel. 603-178-227 skiej nieudzielającą prezydentowi denta. Oprócz nierealizowania bu-
Druk: „Lubpress Druk” Trasa Raczyńskiemu skwitowania za rok dżetu miasta, co jest podstawowym towym, zarządowi powiatu, zarzą- Prezydenta obciąża wiele spraw: sięcy złotych. Lubinianie pamiętają
Pó³nocna 14 a, 65-737, Zielona Góra ubiegły. Ponieważ głosowanie nad powodem, wymienia się sporo in- dowi województwa, służbom wo- wieloletnia „dziura w Rynku”, brak także niesławną próbę „promocji”
Redakcja nie zwraca tekstów referendum odbywa się imiennie nych przyczyn. Nieumiejętność po- jewody, marszałkowi, a ostatnio na- realizacji uchwały o dopłatach do Lubina za pomocą tramwaju we
niezamówionych, zastrzega sobie na kartach do głosowania powoła- rozumienia się prawie ze wszystki- wet rządowi to zdrowy rozsądek wody, zatrudnianie w radach nad- Wrocławiu. Ostatnio doszła afera
prawo ich redagowania i skracania.
no komisję skrutacyjną. W jej skład mi jest główna przyczyną konflik- wskazuje, że odmowa współpracy zorczych i spółkach miejskich tych z finansowaniem firmy zajmującej
Redakcja nie odpowiada za treϾ
zamieszczanych og³oszeñ. weszli Oleg Herejczak – przewod- tów. I chociaż to prezydent zarzuca całego wszechświata z szefem ma- samych ludzi pobierających wyna- się prowadzeniem portalu miasta
niczący, Roman Jasiński i Zbigniew złą wolę radnym miejskim i powia- gistratu jest mało prawdopodobna. grodzenia roczne idące w setki ty- i wydawaniem gazety. (dees)
wrzesień 2009
www.powiat-lubin.pl temat miesiąca K urier 3

Ciarki po plecach
cd. ze s. 1

Rozmowa z Norbertem Wojnarowskim, lubińskim posłem PO do Sejmu RP.


Ale mamy kryzys gospodarczy, nie tyl- Państwa, który zachowuje 19-20 procent nierzykach. Przecież w obecnym kryzysie ści emisji gazów, nie pozwala budować przy- egzekucja klubu.. Najgorsze co może być,
ko u nas, ale i na świecie… akcji. ekonomicznym na świecie poległy prawie szłości polskiej gospodarki na węglu. Każdy to mieszanie się polityków do sportu, bez
- Wszyscy zdają sobie z tego sprawę. W bu- Ale wie pan, że ludzie nie wierzą już ana- wszystkie autorytety ekonomiczne. Jedno- przekroczony limit będzie srogo karany finan- względu na to, czy z tej czy innej formacji.
dżecie państwa jest mniej pieniędzy, a trzeba litykom, fachowcom od gospodarki… cześnie jednak uważam, że rozmawiając sowo, co znacznie podroży koszty wytwarza- Dlatego, podobnie jak inni kibice, mogę
je dać na budowę dróg, szpitale, a także pie- - Wcale się nie dziwię się, że ludzie prze- o przyszłości Polskiej Miedzi nie wolno ni- nej energii. Uważam, że trzeba otwarcie mó- mieć jedynie apel do właścicieli, prezesa
lęgniarkom, nauczycielom, emerytom, prze- stali wierzyć manipulantom w białych koł- komu odrywać się od realiów ekonomicz- wić o tym, co rozpoczął zresztą już rząd – o bu- i działaczy klubu, aby znaleźli receptę na to
cież wszyscy tego oczekują. Stąd nie dziwmy nych, gospodarczych. Uczestniczę w przy- dowie elektrowni atomowych. Wówczas jak miedziowych rozruszać, abyśmy mo-
się też rządowi, że szuka środków gdzie mo- gotowaniu pewnej formy debaty na temat zniknie temat węgla brunatnego, chyba że gli być, jak niegdyś, dumni z piłkarzy Za-
że, także u nas, w Zagłębiu Miedzio- Polskiej Miedzi. Mam taki zamysł, aby uwa- ktoś przekona nas do innej, bezpieczniejszej głębia.
wym. gi i propozycje zgłoszone przez uczestników metody eksploatacyjnej, nie rodem z epoki
przybrały formę wielkiej, otwartej interpela- Gierka, gdzie w ziemi kopało się wielką dziu- Jak pan ocenia decyzję Rady Miejskiej
A jeśli dojdzie do sprzedaży cji społecznej, skierowanej do decydentów. rę. Lubina o przeprowadzeniu referendum
tych 10 procent akcji? Przy okazji chciałbym poznać argumenty o odwołaniu prezydenta Roberta Raczyń-
- Mamy obietnicę ministra niektórych niezależnych ekspertów i ekono- Dziwi się pan obawom mieszkańców? skiego?
skarbu, że wtedy byłyby one mistów, którzy powiadają - sprzedajmy ca- - Nie, sam jestem w podobnej dyskom- - Obecną kadencję Roberta Raczyńskie-
sprzedawane w emisji publicz- łość, nie tylko 10 procent akcji. Gdy to słyszę fortowej sytuacji. Wybudowałem dom na go uważam za straconą dla miasta. Gdy
nej, a więc w pierwszej kolej- – przechodzą mi ciarki po plecach ale nie bę- wsi pod Lubinem i chciałbym w nim prze- obejmował stery uważałem, że tak młody
ności dla osób prywatnych – dę przecież udawał, że nie jest prezentowa- żyć całe życie, a nie żeby pochłonęła go i sympatyczny człowiek zmieni w Lubinie
każdy będzie mógł je nabyć, ny także i taki punkt widzenia. marsjańska dziura. wiele. Dziś statkiem Lubin już nie steruje
także górnicy, mieszkańcy regio- prezydent, ten statek po prostu dryfuje. Że-
nu, także pan redaktor. Nie bę- Mieszkańcy regionu oraz samorządow- Co Pan sądzi o ostatnich klęskach Za- nujące jest przekuwanie własnej niemocy,
dzie to jednak emisja skierowana cy mają prawo czuć się oburzeni także wo- głębia? Nie brak opinii, że fatalna gra jest braku pomysłów i niepowodzeń na sukce-
do jakiejś konkretnej konkurencyj- bec tego, co dzieje się w Warszawie wokół jednym z elementów w łańcuszku zda- sy. Czynią tak służby propagandowe pre-
nej firmy. Weźmy również pod uwa- sprawy planowanej budowy kopalni wę- rzeń spowodowanych również przy udzia- zydenta. A do tego zwala się winę na in-
gę fakt, że na przykład inna wielka gla brunatnego w naszym regionie. le polityków… nych. Popatrzmy: Robertowi Raczyńskie-
firma, PKN Orlen, jest zarządzana - Nie ukrywam, że taki bieg wydarzeń nie- - Każdego kibica serce boli. Na mecze mu, wraz ze stopniowym zachłystywaniem
i całkowicie kontrolowana co mnie zaskoczył. Cały czas uważałem i wie- chodziłem już jako dziecko. Grało się wów- się władzą , zaczęli wszyscy przeszkadzać:
przez Skarb rzyłem, że plany eksploatacji węgla brunatne- czas na starym boisku, dziś treningowym. polska demokracja, radni, powiat, woje-
go są zamkniętą sprawą, modelem Pamiętam jeszcze mecz, gdy Zagłębie wództwo, rząd, niedługo pewnie sami
z  przeszłości. Przecież protokół wchodziło do I ligi. A dziś, jeśli drużyna mieszkańcy. Zamiast narzekać niech pre-
z KIOTO, określający przestaje dobrze grać, to trzeba się zastano- zydent weźmie się wreszcie za sprawy mia-
dopuszczalne wić dlaczego tak się dzieje. To przecież nie sta. Tak za dziurę w Rynku jak i poprawę
warto- politycy wychodzą na boisko. bezpieczeństwa miasta, m.in. przez nada-
nie większej skuteczności działaniom stra-
Na Zagłębiu chciał zbić polityczne ży miejskiej, która powinna bardziej zająć
punkty Robert Raczyński rzucając w eter, się patrolowaniem ulic niż wypisywaniem
że miasto może kupić klub… mandatów. Dla Lubina przyszedł czas na
- Sprzedanie Zagłębia miastu, gdzie nowego prezydenta. Rozmawiał
przecież pracują politycy, byłoby jak Krzysztof Maciejak

LUBIN Prezydent Raczyński albo nie wiedział, albo kłamał…

Jeszcze szansa na EURO 2012


- Lubin ma olbrzymie szanse na nikarzom, pytany o to ewidentne do budowy hoteli odpowiedział:
zostanie centrum pobytowo -
treningowym dla jednej swoje zaniedbanie. Na dodatek je- „To duperele. Tych pieniędzy nie
z drużyn Euro 2012 - ocenia go współpracownicy informowali, ma”. Jednak są i konkurs ogłoszo-
prezes Zagłębia Lubin Jerzy że w Lubinie nie ma chętnych na no. Prezydent kłamał, czy nie wie-
Koziński. Nie ukrywa przy tym budowę hotelu. dział?
satysfakcji, że po działaniach Tymczasem po przejęciu inicja- Na dodatek Zarząd Powiatu
Starostwa Powiatowego tywy przez starostę Małgorzatę przyjął uchwałę, w której wyraził
szanse miasta na stanie się
centrum pobytowym wzrosły – Drygas –Majkę okazało się, że bu- zgodę na budowę hotelu, na grun-
podał portal elka5.fm. dową hotelu jest zainteresowana cie przyległym do projektowanej
m.in. Firma Familia Wróbel S.J. hali sportowej przy stadionie Za-
Przypomnijmy, po zaniechaniu „DEX” (wkrótce zgłosiła się kolej- głębia. Taka lokalizacja uatrakcyjni
przez prezydenta Lubina udziału na). jeszcze bardziej kandydaturę Lubi-
w spotkaniach dotyczących cen- Po pisemnych odwołaniach jesz- na – mówiła starosta Małgorzata
trów pobytowo – treningowych dla cze raz wyznaczono termin spotka- Drygas-Majka. Podziękowała też
drużyn EURO 2012, Lubin wypadł nia dla Lubina, który tym razem re- za wsparcie Jerzemu Kozińskiemu,
z listy miejscowości, z których po- prezentowała starosta. Dzięki sto- prezesowi Zagłębia Lubin, wojewo-
tencjalni inwestorzy mogą starać się sownym dokumentom i argumen- dzie dolnośląskiemu Rafałowi Jur-
o środki unijne na dofinansowanie tacji Małgorzaty Drygas-Majki oraz kowlańcowi i eurodeputowanemu
budowy hotelu (pisaliśmy o tym przedstawieniu projektu budowy Piotrowi Borysowi. Od lewej: Marek Wojnarowski, Małgorzata Drygas-Majka, Jerzy Koziński.
w poprzednim numerze). A jak nie hotelu przez Franciszka Wróbla - Z doświadczenia wiem, że bli-
ma odpowiedniego hotelu dana z Citroen Dex dolnośląski komitet skie położenie hotelu od miejsc tre- czątku tej kadencji: utworzenia mówiąc, że Lubin nadal pozostaje łowie przyszłego roku. Wówczas
miejscowość nie ma co marzyć do spraw EURO postanowił dopuś- ningu często jest decydujące – do- w Lubinie dużego centrum sporto- na liście. Owszem, pozostaje. Pozo- zostanie dokonany ostateczny wy-
o znalezieniu się na oficjalnej liście cić Lubin na listę ośrodków, z któ- dał Jerzy Koziński, prezes Zagłębia. wo-rekreacyjnego – powiedział staje z prostej przyczyny: następna bór centrów. Czy będzie nim rów-
ośrodków pobytowych, która rych przedsiębiorcy mogą starać się – Cieszę się, że rzutem na taśmę pa- radny powiatowy Marek Wojna- weryfikacja tej listy (ok. 60 propo- nież Lubin? - To będzie zależało od
w formie katalogu zostanie przesła- o środki na dofinansowanie części ni starosta doprowadziła do tego, rowski. – Stadion już jest. Zrobimy zycji z Polski) nastąpi z końcem ro- stanu zaawansowania prac na bu-
na wszystkim drużynom, jakie budowy hotelu lub jego zaplecza. że przedsiębiorcy będą mogli do- wszystko, aby wybudować tam ha- ku. Jeśli miasto nie będzie miało ho- dowie hotelu przy stadionie – do-
przyjadą do Polski na EURO. Natomiast prezydent Raczyński na stać dofinansowanie do budowy lę i wesprzeć budowę hotelu o wy- telu bądź realnych perspektyw je- wiedzieliśmy się od przedstawicie-
prośbę dziennikarza o skomento- hotelu. sokim standardzie. go wybudowania zostanie z tej listy la PZPN i UEFA.
- Same bzdety – takie określenie wanie faktu ogłoszenia konkursu  - Wybudowanie hotelu wpaso- Jednak prezydent i jego przed- skreślone. Kolejna i najpoważniej- Krzysztof Maciejak,
rzucał prezydent Raczyński dzien- na dofinansowanie ze środków UE wuje się w ideę, jaką mamy od po- stawiciele bagatelizują swój błąd sza weryfikacja odbędzie się w po- dees, pit
K
Kurier
Lubin
POWIATOWY wrzesień 2009
BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO
4 www.powiat-lubin.pl
www.powiat-lubin.pl

LUBIN Urząd Miejski LUBIN Niejednomyślny apel do rządu

Filozofia Kalego
Radni o akcjach
00 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA Rada Miejska po dwugodzinnej łagodny tekst. Z kuriozalnym z ape-
debacie przyjęła apel do rządu
w sprawie prywatyzacji KGHM. lem do posła Zbrzyznego wystąpił
radny Franciszek Wojtyczka. Po-
Podczas nadzwyczajnej sesji Ra- prosił żeby poseł powiedział mu,
Dariusz Szymacha troniki i zajmowało się drukiem dy Miejskiej debatowano nad przy- który tekst jest lepszy, deklarując,
wielkoformatowym? Od dawna jęciem apelu do rządu. Na sali obec- że zagłosuje zgodnie ze wskazów-
Jedna reklama społeczna wywołała gwałtowną reakcję obowiązuje plan zagospodarowa- ni byli parlamentarzyści: posłowie kami. Radny Kamil Wojnarowski
urzędników miejskich. Zapomnieli, że prawo obowiązuje nia przestrzennego i od dawna za- na Sejm Piotr Cybulski i Ryszard stwierdził, że jest to robienie zady-
wszystkich. pis o zakazie wieszania reklam nie Zbrzyzny oraz senator Witold Id- my politycznej przez prezydenta
był przestrzegany. Potrzebna była czak. Przybyli także związkowcy Raczyńskiego i że wprawdzie nale-

R
adny zapytał prezydenta, wody tracą odpowiednio więcej
Św. Jadwigi, ul. Kopernika, ul. Armii reklama społeczna pokazująca z KGHM – Józef Czyczerski z Soli- ży zrobić wszystko, aby zabezpie-
kiedy zacznie realizować Zamiast odpowiedzieć meryto-
Krajowej (do skrzyżowania z Al. Nie- brak realizacji prawa ze strony pre- darności i Ryszard Kurek z ZZPPM. czyć interesy pracowników KGHM,
prawo miejscowe i dopłaci rycznie na pytanie zadane przez rad-
podległości). To spory kawałek tere- zydenta, żeby urzędnicy znaleźli Niestety, zabrakło gospodarza – ale apel jest bezpodstawny. Razem
mieszkańcom do zużywanej wody, nego, urzędnicy miejscy strzelili
nu. Według miejscowego planu za- „haka” na radnego, który powiesił prezydenta Raczyńskiego. z radnym Romanem Rozmysłow-
tak jak uchwaliła to Rada Miejska. gospodarowania przestrzennego,
z grubej rury: bilboard wisi nielegal- w dobrej wierze bilboard. Naczel- Wszyscy zaproszeni goście wzię- skim opuścili salę obrad przed gło-
„Panie prezydencie, kiedy zacznie nie. Zabrania tego plan zagospodaro-
w „strefie A” (właśnie w całej strefie, nik Sobecki nie dostrzega bilboar- li udział w debacie. Każdy z nich sowaniami. Po dyskusji rada głoso-
pan dopłacać mieszkańcom Lubina wania przestrzennego. Ustanawia on
a nie tylko w Rynku jak na jednym du należącego do firmy dzierżaw- odnosił się negatywnie do decyzji wała nad wnioskiem Lecha Duław-
do wody?! Każda rodzina w Lubinie na obszarze centrum tzw. „Strefę A”
z portali wypowiadał się  Juliusz So- cy ratusza, nie dostrzega bilboar- o sprzedaży akcji KGHM i wskazy- skiego. Sześć osób było za jego przy-
traci przez pana od początku roku podlegającą ścisłej ochronie konser-
becki, naczelnik Wydziału Architek- dów na Muzie. Nie dostrzega i in- wał związane z tym zagrożenia. jęciem, a dziewięć przeciw. Po tym
tury Urzędu Miejskiego) obowiązu- nych reklam znajdujących się Także radni, podczas dyskusji, do- głosowaniu salę opuścił radny
je zakaz wywieszania reklam i ogło- w „strefie A”. Widzi tylko jeden: ceniali rolę KGHM w regionie. Lech Krzysztof Olszowiak, który uwa-
szeń niezwiązanych z prowadzoną ten, który uderza w jego praco- Duławski złożył wniosek o zmianę żał, że apel zaproponowany przez
tam działalnością gospodarczą. dawcę. Starszym czytelnikom nie treści apelu uważając, że projekt za- wnioskodawców zawiera wady
W związku z tym, naczelnik Sobe- trzeba przypominać, czym jest „fi- wiera sformułowania mówiące prawne.
cki złożył skargę do Powiatowego lozofia Kalego”. Młodszym wyjaś- o zmianie właściciela złoża, a te są W głosowaniu nad projektem
Inspektora Nadzoru Budowlane- niamy: Kali to postać poczciwego w świetle prawa nieprawdziwe. uchwały udział wzięło 15 radnych.
go w sprawie zawieszenia bilboar- sługi „W pustyni i w puszczy” Radni z klubu Lubin 2006 zaprote- 14 było za przyjęciem apelu, a jeden
du. Tymczasem… w „strefie A” Henryka Sienkiewicza. Był szcze- stowali. Twierdzili, że jest to zbyt przeciwko. (dees)
znajduje się więcej bilboardów. ry i prostolinijny. „Kiedy Kali ko-
Przy ul. Mieszka wisi bilboard, któ- muś ukraść krowy, to dobrze. Kie-
rego właścicielem jest firma nale- dy ktoś Kalemu ukradnie krowy to LUBIN Starostwo zapyta mieszkańców
ie pozostało bez odpowiedzi. żąca do dzierżawcy ratusza - źle” – mówił, przekonany o słusz-
Zamknąć ul. Sybiraków?
kilka tygodni. Zawarte w nim pytan
Apel radnego wisiał tylko
urzędnicy nie dostrzegli, że to sam ności takiego postępowania.
ok. 45 zł miesięcznie” – głosił napis watorskiej. Wszystko wydaje się środek „strefy A”. Na zabytkowym Natychmiast po informacji o ogra- Już niebawem do skrzynek pocztowych trafi ankieta kierowana do
na bilboardzie wywieszonym na w porządku: taki zapis faktycznie ist- budynku poczty reklamuje się zaś niczeniach w „strefie A” radny zde- mieszkańców Osiedla Świerczewskiego. Starostwo chce poznać ich
budynku w Rynku. Jak mówi radny, nieje. Ale… nie dotyczy jedynie tego uczelnia wyższa. Tuż obok poczty cydował, że zdejmie bilboard. Inne opinię w sprawie kontrowersyjnego planu odcięcia ul. Sybiraków od
kwota ta jest orientacyjna – trzyoso- jednego bilboardu. „Strefa A” ma na- dwa bilboardy - trudno je prze- wiszą nadal. ul. Sikorskiego. Oto treść pisma wyjaśniającego cel ankiety:
bowa rodzina, która zużywa 15 stępujące granice: Al. Niepodległości oczyć - jednak urzędnicy ich nie Możliwe jednak, że naczelnik So- Szanowni Państwo
metrów sześć. wody traci właśnie (od skrzyżowania z Armii Krajowej, dostrzegli. Na budynku Muzy - becki będzie konsekwentny i do in- Zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie, która wprost dotyczy miesz-
tyle. Łatwo obliczyć, że w skali roku rondo, wsch. skraj Skweru Wyży- obrotowa reklama: czyżby Cen- spektoratu budowlanego trafią ko- kańców dużej części Osiedla Świerczewskiego. Prezydent Miasta Lubina w piś-
to 540 zł. Oczywiście rodziny bar- kowskiego do mostku na Zimnicy, trum Kultury prowadziło sprze- lejne skargi. Na pewno poinformu- mie przesłanym do Starostwa Powiatowego zwrócił się z wnioskiem o zatwierdze-
dziej liczne lub zużywające więcej Aleja Kasztanowa (ul. Zamkowa), ul. daż jednej z czołowych marek elek- jemy o takim fakcie. nie docelowej organizacji ruchu drogowego dla ulicy Sybiraków w Lubinie. W pro-
jekcie Prezydent zaznaczył, że chce zamknąć ulicę Sybiraków i wprowadzić na niej
ruch jednokierunkowy.
LUBIN Prezydent uciekł i nie wyjaśnił radnym swoich planów Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, działając z upoważnienia Sta-
PCK nie zapomina rosty Lubińskiego zobowiązany jestem do zatwierdzenia lub odrzucenia propono-
Dinozaurów nie będzie o najmłodszych wanych zmian. Według mojej oceny wniosek Prezydenta Lubina jest kontrower-
syjny, dlatego postanowiłem zwrócić się do Państwa o zajęcie stanowiska w tej
Radni zdecydowali zezwolić LUBIN
sprawie. Moje zastrzeżenia budzi fakt, że w przypadku wprowadzenia zmian miesz-
prezydentowi miasta na Najbardziej potrzebujące
zaciąganie większości dzieci z terenu miasta kańcy ulic Sybiraków, Łużyckiej, Bieszczadzkiej i Baligrodzkiej będą mieli znacz-
zobowiązań na rewitalizację otrzymają wyprawki nie utrudniony dojazd do miejsc zamieszkania. Zmuszeni będą do pokonania ok.
miasta. szkolne. 4 km drogi poczynając ze zjazdu z ulicy Sikorskiego drogą okrężną przez ulicę Bu-
Jak co roku lubiński oddział dziszyńską i Baligrodzką. Niemożliwy będzie wjazd do Zespołu Szkół Sportowych
Inwestycje mające poprawić stan PCK zorganizował zbiórkę oraz Domu Opieki „Szarotka”. Ucierpią na tym podmioty gospodarcze działające
infrastruktury zapisano w Lokalnym darów dla idących do szkoły w obrębie ulicy Sybiraków, ponieważ ich klienci będą mieli utrudniony dojazd.
Programie Rewitalizacji. Przewiduje dzieci. Przybory szkolne: Mam poważne wątpliwości czy zmiany uspokoją ruch drogowy. Dodatkowym na-
on między innymi przebudowę ulicy piórniki, kredki, farby, tężeniem ruchu pojazdów obciążona zostanie ul. Budziszyńska i Baligrodzka. Już
Odrodzenia i Kolejowej wraz z wy- zeszyty itp. ufundowały teraz na ulicy Budziszyńskiej tworzą się zatory pojazdów. Ta sytuacja spowodo-
mianą kanalizacji i innych sieci komu- lubińskie sklepy i firmy. Na wana jest tym, że Prezydent Lubina wbrew decyzjom wydanym przez Starostę sa-
nalnych. Towarzyszyć temu mają pisma rozesłane do nich mowolnie wybudował chodnik i tym samym zlikwidował skrzyżowanie z ulicą Sy-
najszybciej zareagował
przebudowy wnętrz międzybloko- biraków.
hipermarket Real: dzięki
wych w tym rejonie, a także remont Ponieważ zmiany proponowane przez Prezydenta Lubina mają charakter do-
temu pierwsze paczki już
ratusza oraz rewitalizacja parku Prezydent Raczyński niespodziewanie opuszcza budynek dotarły do potrzebujących. celowy i dotyczą poważnej kwestii społecznej zwracam się bezpośrednio do miesz-
Wrocławskiego oraz Skweru J. Wy- Urzędu Miejskiego i odjeżdża w trakcie obrad sesji Rady Wiele firm zadeklarowało kańców. Proszę o zaznaczenie właściwej Państwa zdaniem opcji określonej poni-
żykowskiego. Jako rezerwowe zada- Miejskiej, na którą był zaproszony. pomoc: dary od nich żej i wrzucenie tego pisma do urny, która wystawiona zostanie w dniach od 9 do
nia wpisano rewitalizację Parku Sło- będą spływały do końca 15 września w siedzibie SM Nasza Chata.
wiańskiego, a także przebudowę radach została zrobiona po to by pre- pozostaną zapewne tajemnicą szefa września. – Ta pomoc Państwa opinia będzie dla mnie wiążąca i pozwoli mi podjąć decyzję zgodnąz
wnętrz międzyblokowych w rejonie zydent miał szansę wyjaśnić radnym magistratu. Radni zaproponowali, jest bardzo potrzebna – oczekiwaniami społeczności lokalnej.
Rynku oraz ul. Sienkiewicza i Trau- jakie są konkretnie plany co do Par- aby zezwolić prezydentowi na za- mówi Rozalia Józefów, Z poważaniem
gutta, Kopernika i Tysiąclecia. Te ku Wrocławskiego. Prezydent na se- ciągnięcie zobowiązań dotyczących prezes lubińskiego PCK. Mirosław Gojdź
wszystkie zadania miały kosztować sję nie przybył i radni nadal nie mie- wszystkich inwestycji oprócz „dino- – Wiele dzieci z ubogich Z-ca Starosty
prawie 30 mln zł. I na taką właśnie li jasności na co mają zostać przezna- zaurów w parku Wrocławskim”. rodzin potrzebuje takiego ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej
wsparcia. Szacujemy, że
kwotę prezydent chciał zaciągnąć zo- czone duże przecież pieniądze. Podczas głosowania większość rad-
w tym roku będziemy mogli
bowiązania. W trakcie przerwy jeden z dzienni- nych zaakceptowała ten po-
Radni koalicyjni, uważając, że karzy zauważył, że z budynku Urzę- mysł.  Miasto będzie więc mogło po-
pomóc 50 dzieciom.  J
estem przeciw projektowi Prezydenta Lubina w sprawie
Pomoc trafi do dzieci z klasy
w czasie kryzysu należy inwestować du Miejskiego wyszedł prezydent zyskać unijne pieniądze na tak po- terapeutycznej przy parafii zmian w organizacji ruchu dla ulicy Sybiraków
rozważnie, stwierdzili że wydanie Raczyński, pospiesznie wsiadł do sa- trzebny remont ul. Odrodzenia i Ko-
ponad 7 mln zł na odnowę Parku mochodu i odjechał. Powodem jego lejowej, a także przebudowę okolicz-
M.B. Częstochowskiej, do
lubińskich szkół, a także
 J
estem za projektem Prezydenta Lubina w sprawie zmian
Wrocławskiego to wydatek luksuso- nieobecności na sesji nie był więc wy- nych podwórek. zostanie przekazana w organizacji ruchu dla ulicy Sybiraków
wy. Tym bardziej, że przerwa w ob- jazd służbowy. Prawdziwe powody (dees) indywidualnie.
gmina
Rudna K
Kurier
wrzesień 2009 POWIATOWY

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO


www.powiat-lubin.pl
www.powiat-lubin.pl
5

RUDNA Dla maluchów – od samorządu Dla zabawy RUDNA Jest inwestor, są chętni

Nowe przedszkole
GMINA
Dzieci ze wszystkich wiosek
w gminie wkrótce będą się mogły
Będą łapać prąd
cieszyć z nowych placów zabaw. Niewykluczone, że za kilka lat 00 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Tylko tam, gdzie takie miejsca w ośmiu wsiach gminy staną


Mirosława Bożyńska już zorganizowano – przybędzie wiatraki.
kilka nowych konstrukcji. Karuzele,
Firmą, która jest zainteresowana
Od tego roku szkolnego przedszkolaki z całej gminy spędzają huśtawki wahadłowe i wagowe,
budową elektrowni wiatrowych na
zjeżdżalnie i małe zestawy
czas w nowym otoczeniu. Przedszkola, jakie w Rudnej wspinaczkowe gmina postawi terenie gminy jest Altus Polska sp.

FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK


wybudowała gmina, mogą im pozazdrościć rówieśnicy w całym za blisko 16 tys. 900 zł. Takie z o.o. z Pruszcza Gdańskiego. Jej
konstrukcje już zamontowano przedstawiciele przeprowadzili pró-
powiecie. m.in. przy świetlicy w Toszowicach by w terenie, dogadali się również
i w parku w Koźlicach. W Rudnej
z rolnikami. Obie strony wystąpiły
plac zabaw będą mieć mieszkańcy
ul. Leśnej. (mb) do władz w sprawie lokalizacji wia-
traków – inwestycja wymaga bo- W okolicach Rudnej musi
wiem zmian w Studium uwarunko- nieźle „dmuchać”, skoro
wań i kierunków zagospodarowania inwestor uznał budowę
przestrzennego Gminy Rudna. Elek- elektrowni wiatrowej za

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA


trownie napędzane siłą wiatru mia- opłacalną.
łyby stanąć w Olszanach, Górzynie,
Rudnej, Radomiłowie, Brodowie, nej Gminy Rudna i pozostają bez za-
Kębłowie, Gawronach i Studzion- sadniczego wpływu na kształt zago-
FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK

Mała rzecz, a cieszy! kach. Jak sprawdzili urzędnicy, zło- spodarowania przestrzennego”.
żone wnioski dotyczą „jednostko- Dokonanie zmian w studium
Przedszkole zwraca uwagę nie tylko barwną elewacją
wych zmian w strukturze przestrzen- uznano za zasadne. (mb)
ale również małą architekturą, która może pełnić Zmiany w budżecie
edukacyjną rolę. Wewnątrz: przestronnie i estetycznie.
GMINA
RUDNA Dworzec PKP: ładnie i… brzydko

O
O 400 tys. zł mniej wpłynęło w tym
biekt tworzą trzy, połą- i rodziców o zawrót głowy wypo-
Stare zniknie
roku do gminnej kasy z tytułu
czone ze sobą partero- sażeniu placówki. podatku od osób prawnych. Tak
we budynki. Inwestor W pięciu oddziałach będzie wynika z wpływów, przekazanych
do gminy przez urząd skarbowy.
nie szczędził pieniędzy ani się edukować 120 dzieci – w tym
W korekcie budżetu, jakiej dokonano
w organizacji otoczenia – stawia- troje niepełnosprawnych, dla ni 24 pracowników przedszko- na ostatniej sesji, nie brakuje jednak
jąc przestronny plac zabaw, ani których utworzono odział inte- la. pozycji zwiększających dochody
w mogącym przyprawić maluchy gracyjny. Opiekę nad nimi peł- - Pięknie jest, prawda? – pytały – w sumie o kwotę ponad 700 tys.
z dumą panie, które spotkaliśmy zł. Więcej też będzie w gminie
w ośrodku w ostatnich dniach waka- wydatków w tym roku. Wśród nich –
o 50 tys. zł więcej dotacji dla powiatu
cji.
lubińskiego z przeznaczeniem na
Inwestycja kosztowała 3 mln aktywację bezrobotnych. (mb)
100 tys. zł i w całości została po-
kryta z budżetu gminy. Ze wzglę-
du na wysoką średnią dochodów Dla Sybiraków
na jednego mieszkańca w tym wy- GMINA
padku gminie nie udało się uzy- Gminne uroczystości, związane
skać dofinansowania ze środków z obchodami Dnia Sybiraka Podziemne przejście pod torami w Rudnej już służy mieszkańcom.
unijnych. rozpocznie 18 września msza św. Z zewnątrz wygląd ma dość futurystyczny.
Fot. Mirka Bożyńska

Dodajmy, że dla najmłodszych w kościele w Rudnej. Po niej goście


mieszkańców z najdalej położo- zostaną zaproszeni do budynku
Zespołu Szkół na część artystyczną
nych miejscowości uruchomiono i poczęstunek.
oddział przedszkolny przy świet-
Plac zabaw, to blisko dwadzieścia różnego rodzaju licy w Orsku. Pięciolatki z tej wsi Sołtysi przy lufach
konstrukcji – służących zabawie, zajęciom sportowym dojeżdżają zaś do istniejącego
GMINA
i rekreacyjnym. przedszkola w Chobieni.
Pod koniec sierpnia w Gwizdanowie
odbyły się zawody strzeleckie rad
sołeckich. Uczestnicy – startując
CHOBIENIA Drugi, pokazowy rynek w gminie w trzyosobowych drużynach –

Z fontanną w centrum
oddali 500 strzałów z kbks, mierząc
z odległości 124 metrów. Najlepsze
w tej rywalizacji okazało się sołectwo
Można już podziwiać Kliszów – przed Nieszczycami
odnowiony rynek w Chobieni. i Gwizdanowem. Najlepsze oko wśród
pań miała Patrycja Dziuba z Kliszowa. W środku również jak nie z tego świata: czysto, schludnie, przestronnie.
Prace przy zagospodarowaniu
centrum wioski trwały dwa Pierwszym strzelcem został Jan Kuncik
lata. ze Studzionek. Organizatorzy dziękują
W takim otoczeniu miło przez policji za pomoc w przeprowadzeniu
chwilę odpocząć: nowe, stylizo- zawodów. (mb)
wane ławki, zieleń i fontanna –
tryskająca woda sprawia, że letni J JZ raportów
FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK

upał jest jakby mniej dokuczliwy. J Jstraży pożarnej


Fontanna jest podświetlana, więc
FOT. ARCHIWUM ChOK

Orsk – na terenie prywatnej


i wieczorem w chobieńskim ryn- posesji w trakcie prac ziemnych
ku robi się nastrojowo. szpadlem przecięto przyłącze
Decyzję o restauracji centrum gazowe. Nastąpiło uwolnienie
wsi podjęła rada gminy ponad gazu – na szczęście, bez skutków, Widok po wyjściu z tunelu może jednak przyprawić o gęsią skórkę.
dwa lata temu. Samorząd przeka- Ryneczek w Chobieni. Będzie to urokliwy przystanek niebezpiecznych dla ludzi. Strażacy Pozabijany dechami budynek dworca straszy i wyglądem i ostrzeżeniami:
zał na inwestycję ponad 1 mln 400 w drodze do przystani kajakowej nad Odrą, którą zabezpieczyli miejsce, odizolowali „Grozi zawaleniem”. Gmina zrezygnowała z planów remontu tego obiektu
tys. zł. Tą inwestycją – tak, jak mieszkańcy chcą wybudować w ramach programu obszar wycieku i wezwali pogotowie – nie nadają się do tego nawet fundamenty. Dworzec będzie w całości
w rynku w Rudnej – samorząd odnowy wsi. gazowe. rozebrany. – Konserwator zabytków wydał pozwolenie na rozbiórkę
Rudna – pożar sadzy w kominie.
przywraca świetność miejscowoś- – powiedział nam wójt Władysław Bigus. – Pod warunkiem, że w tym
Gdy przyjechali strażacy, okazało
ciom, które przed wojną miały sta- warciem wioski internetowej. nie pracowni - zrealizowano za miejscu postawimy identyczny.
się, że sadza już się wypaliła.
tus miast. W Chobieńskim Ośrodku Kultu- unijne pieniądze w ramach Pro- Właścicielowi budynku polecono Prace zaczną się jeszcze w tym roku, budowa – w 2010. W nowym
Oficjalne otwarcie rynku po ry powstała pracownia kompute- gramu Operacyjnego Kapitał wezwać służby kominiarskie, by obiekcie będzie poczekalnia dla podróżnych i… komisariat policji.
modernizacji zbiegło się w czasie rowa na 11 stanowisk.  Przedsię- Ludzki. dokonały oględzin komina. (mb)
z jeszcze jedną uroczystością: ot- wzięcie – w tym pełne wyposaże- (mb) (oprac. mb)
K urier
Lubin gmina wrzesień 2009
6 www.powiat-lubin.pl

REGION Kampania referendalna w sprawie odkrywki węgla brunatnego GMINA Wybiorą nowego radnego

Pikietowali na „trójce”
Mandat za… mandat
Mieszkańcy pięciu sołectw z obserwacji przebiegu sesji, nies-
lubińskiej gminy szykują się do
wyborów samorządowych. 11 naski między grupą radnych a wójt
Ireną Rogowską należą do prze-
Mirosława Bożyńska da: w kopalni odkrywkowej nie
października zdecydują, komu
powierzyć mandat radnego. szłości.
będzie więcej nowych miejsc pra- Przyszłością są wspólnie podej-
Mieszkańcy podlubińskich i podlegnickich gmin wciąż protestują cy! Może ze dwa tysiące, razem Miejsce w radzie gminy zwolni- mowane przedsięwzięcia dla dobra
przeciwko budowie odkrywki w naszym regionie. Wójtowie z elektrownią, a i tak w pierwszym ło się po tym, jak mandat ostatecz- całej gminy – niezależnie od tego,
podpisali się pod listem do ogólnopolskich mediów, a w pierwszą rzędzie zatrudnieni zostaną ludzie nie utracił ukarany prawomocnym kto za miesiąc otrzyma mandat.
sobotę września wyszli z transparentami na krajową „trójkę”. z likwidowanych kopalń węgla – wyrokiem Paweł Szudrowicz. Swoich kandydatów na wolne
powiedziała wójt Gminy Lubin „Przepychanki” prawne w tej spra- miejsce zgłosi sześć już zarejestro-
Irena Rogowska. Jej zdaniem, obo- wie trwały blisko dwa lata – radni wanych w Krajowym Biurze Wy-
jętność niektórych mieszkańców większością głosów długi czas borczym w Legnicy komitetów: Ko-
bierze się też stąd, że plany budo- w zasadzie byli przeciwni uchwale mitet Wyborczy Wyborców Gorze-
wy kopalni dotyczą odległego ro- o wygaśnięciu mandatu. Paweł lin, KWW Uczynność, Rzetelność
ku 2030. – To jest rok, w którym ko- Szudrowicz wchodził w skład i Współpraca, KWW Stanisław
palnie i elektrownie już będą goto- większościowego i opozycyjnego Fronc, KWW Służyć Ludziom,
we, ale zmiany rozpoczną się klubu w samorządzie gminy – Po- KWW Sołtysa Landeburskiego oraz
w 2011 roku, w tym – wykupy rozumienie. Jak się wydaje, choćby KWW Tadeusza Kosturek. (mb)
gruntów. Pierwszy wykop udo-
stępniający ma mieć miejsce za pięć
lat. Dwadzieścia z 31 wsi w lubiń- GOGOŁOWICE Akademia Społeczeństwa
skiej gminie zniknie z powierzch- Obywatelskiego
ni, gmina Miłkowice – w całości,
- Rząd musi znaleźć lepsze rozwiązanie dla zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego kraju, niż budowa kopalni
gminy Kunic – 89 proc. Ale to na
pierwszy rzut. Bo w planach mó-
Ruszają szkolenia
odkrywkowej – mówili uczestnicy pikiety w Karczowiskach. wi się o złożu sięgającym aż po W połowie września chowic oraz Ścinawy –
w Gogołowicach
Głogów… Oto przyszłość, jaka nas rozpoczną się przewidziano wykłady
czeka. na temat funduszy unij-

R
zajęcia dla

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA


uch na drodze tego rana jeśli budowa kopalni zostanie za- Takie opinie można usłyszeć nie- Referendum, w którym miesz- uczestników nych, projekcje filmów
w  Karczowiskach był twierdzona – zniknie z mapy, zo- mal w każdej miejscowości, zagro- kańcy sześciu gmin mają się wypo- projektu o nazwie na temat aktywności
utrudniony, ponieważ co stanie przeniesiony w inne miejsce. żonej odkrywką. wiedzieć w sprawie budowy od- „Akademia i inicjatyw społecznych
pół godziny grupy protestujących Podobnie, jak droga wiodąca z Lu- - Powtarzamy to wszędzie, krywki węgla, zaplanowano na 27 Społeczeństwa oraz tzw. dobrych prak-
Obywatelskiego”.
maszerowały po pasach z jednej bina do Prochowic, dwie rzeki gdzie możemy, i tak często jak się września. tyk.
- Pierwsze spotkanie
strony na drugą. i część linii kolejowej. Organizatorem szko- „Akademia” także
szkoleniowe w ramach
Wtórowały im klaksony czekają- Ci, którzy wzięli udział w pikie- Od złoża Legnica się zacznie, ale nie leń jest działające w tej Akademii odbędzie się jest projektem, realizo-
cych na przejazd pojazdów. Kie- cie wiedzą, że odkrywka węgla ze łudźmy się: odkrywka będzie po kolei miejscowości Stowa- 12 września o godz. wanym z  pieniędzy
rowcy najwyraźniej ze zrozumie- złoża Legnica przyniesie ze sobą zagarniać tereny aż po Głogów. rzyszenie na Rzecz Roz- 9.00 w świetlicy unijnych – w ramach
niem odnieśli się do tego społeczne- nieodwracalne zmiany. Stąd prote- woju Wsi Gogołowice. w Gogołowicach – programu operacyjnego
go protestu. Szczególnie ci z okolic sty, poparcie dla działań władz W trakcie cyklicznych informuje Wanda Fundusz Inicjatyw Oby-
Częstochowy i Wielkopolski. gmin. Ale sceptyków jest wcale nie spotkań - skierowanych Dobrzyńska. Znana watelskich. Partnerami
w gminie inicjatorka
- Oni wiedzą, co to znaczy „od- mniej. do działaczy lokalnych podobnych przedsięwzięć przedsięwzięcia są Leg-
krywka” – stwierdził jeden z pikie- - To nic nie da. organizacji, gminnych za zaangażowanie nickie Stowarzyszenie
tujących. - Wszystko już przesądzone na ośrodków kultury, bi- w działania edukacyjne Inicjatyw Obywatel-
„Trójkę” wybrano na protest nie- górze. bliotek oraz członków na wsi została tegoroczną skich, Koło Gospodyń
przypadkowo: właśnie ten odcinek - Może dzięki nowej kopalni bę- rad sołeckich z terenu laureatką wojewódzkich Wiejskich w Gogołowi-
drogi między Legnicą a Lubinem – dzie więcej pracy… lubińskiej gminy wiej- eliminacji konkursu cach oraz Rada Sołecka
„Kryształowa Koniczyna”.
skiej ale równie z Pro- tej wsi. (mb)

LUBIN Przeciw wykluczeniu cyfrowemu Potoczą kule


GMINA
Szansa na informatyzację gminy Oj, może się dziać w piątek,
11 września, na kręgielni
385 tys. zł – tyle musi lubińskiego Ośrodka Sportu
zainwestować lubińska gmina, i Rekreacji! Przy torach
jeśli zostanie beneficjentem z kulami w ręce staną
unijnego programu reprezentacje sołectw Gminy
„eInclusion”. Lubin. W czteroosobowych
Jeśli gmina pomyślnie przejdzie drużynach będą walczyć
konkursowe sito, to w 2010 r. sto ro- o Puchar Wójta Ireny
dzin będzie miało dostęp do szero- Rogowskiej. Chętnych można
kopasmowego (radiowego) Inter- zgłaszać do 10 września, do
netu, zaś po upływie trzech lat godz. 12.00.
trwania projektu tak stworzona sieć
Punkty
zostanie „uwolniona w podstawo-
dla maluchów
wym zakresie dla wszystkich
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

Od 1 września
mieszkańców gminy”. Dodatkowo, w Księginicach, Składowicach
w ramach projektu, w sprzęt kom- i Miłoradzicach uruchomiono
puterowy wraz z dostępem do In- pięciogodzinne punkty
ternetu doposażone zostaną podle- przedszkolne. Prowadzi
głe jednostki: filia biblioteki w Ra- Na sierpniowej sesji radni wyrazili zgodę na przystąpienie je Polskie Towarzystwo
Dyslekcji z siedzibą
szówce, gminne szkoły i wiejskie przez gminę do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu w Świdnicy, ono też zatrudniło
świetlice. Przewiduje się łącznie za- cyfrowemu”. nauczycieli, którzy prowadzą
kup 20 stanowisk razem z oprogra- z maluchami zajęcia. Punkty,
mowaniem. „ostatnią milę”, dzięki której sygnał ny Internet drogą radiową z wyko- jako alternatywna forma
Przypomnijmy, że lubińska gmi- zostanie doprowadzony do po- rzystaniem sygnału, podawanego wychowania przedszkolnego,
na uczestniczy już – razem z Gmi- szczególnych odbiorców. przez dostępnych na rynku opera- przyjmują dzieci w wieku od
3 do 5 lat (najmłodsze muszą
ną Głogów, Kotla, Rudna i Żukowi- - W sytuacji, gdy tamto zadanie torów. być jednak samodzielne).
ce - w projekcie pn. „Budowa sub- nie zostanie sfinalizowanie i Gmi- Na przystąpienie do projektu Projekt jest realizowany
regionalnej sieci IT”. Jeśli zostanie na nie będzie posiadała własnej sie- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cy- i współfinansowany w ramach
on zrealizowany, wówczas ten naj- ci szkieletowej, dzięki „eIncusion” frowemu” wyrazili zgodę radni na Europejskiego Funduszu
nowszy program może stanowić mieszkańcy będą mieli udostępnio- ostatniej sesji. (mb) Społecznego. (mb)
gmina
Ścinawa K urier
wrzesień 2009
www.powiat-lubin.pl 7

DZIEWIN Artyści z całej Polski spędzili kilka dni tworząc swoje dzieła RĘSZÓW Droga Ręszów –Siedlce oddana do użytku

Udany plener
Wygodny przejazd
To, o co od wielu lat zabiegali Budowa była podzielona na eta-
mieszkańcy Ręszowa stało się
faktem – zarząd powiatu py i trwała nieco ponad rok. Naj-
zrealizował ubiegłoroczną pierw oddano jeden odcinek, a dzi-
obietnicę – oddano do użytku siaj kolejny – łącząc tym samym Rę-
drogę Ręszów-Siedlce. szów z Siedlcami. Droga wykona-
Mirosława Bożyńska na jest w technologii recyklingu
Niemal dwukilometrowy odci- i spełnia wszelkie wymagania ja-
W Dziewinie można podziwiać prace, powstałe na nek tej drogi, nie był utwardzony. kościowe i techniczne przewidzia-
tegorocznym plenerze pn. „Dziewin - Dolnośląski Kazimierz Zwykła, polna droga stawała się ne dla dróg powiatowych.
Dolny nad Odrą”. całkowicie nieprzejezdna po opa- - Najważniejsze jest to, że droga
dach. Nawet kiedy było sucho po- przybliży Ręszów do Lubina – po-
jazdy nie posiadające wysokiego wiedziała starosta Małgorzata Dry-
zawieszenia z trudem torowały so- gas-Majka. - Mam nadzieję, że speł-
bie tamtędy przejazd. Mieszkańcy ni ona oczekiwania mieszkańców
Józef Mierzwa jeździli do Lubina przez Ścinawę. i po tylu latach czekania będą mo-
z Wałbrzycha (z lewej) Oznaczało to około 11 km więcej. gli dogodnie dojechać do miasta.
i Henryk Wandachowicz Szczególnie uciążliwe było to kiedy Dwóch pierwszych kierowców ja-
ze Zgierza dyskutują do wsi miała dojechać karetka lub dących drogą po oddaniu jej do użyt-
o technikach rzeźbiarskich straż pożarna. kowania otrzymało od wykonawcy,
W ubiegłym roku zarząd powia- firmy ABM drobne upominki.
- Trudno przecenić rolę stowa- tu postanowił wybudować tu dro- Swojego zadowolenia nie kryła
rzyszenia „Aktywny Dziewin” gę z prawdziwego zdarzenia. – Zro- sołtys wsi Dorota  Marcjan – Tylu
w promowaniu kultury w naszym biliśmy to z budżetu powiatu – mó- sołtysów starało się o tę drogę, a mi
powiecie – gratulował organizato- wi z satysfakcją zastępca starosty udało się to zakończyć. Mieszkań-
Fot. Mariusz Mostowski.

rom obecny na wernisażu zastęp- Mirosław Gojdź.- To ważne, gdyż cy będą mieli bliżej do pracy, karet-
ca starosty Ryszard Kabat. Czło- nie zadłużyliśmy budżetu, a poka- ka czy straż dojadą do nas spraw-
nek zarządu powiatu życzył ak- zaliśmy, że można taką inwestycję nie i szybko. To wielka sprawa.
tywnym dziewinianom kolejnych przeprowadzić. Koszt wyniósł 1,5 Dziękuję w imieniu mieszkańców.
spotkań, w następnych latach – nie mln złotych. (dees)
Henryk Stanclik z Bielska Białej jest stałym gościem plenerów w Dziewinie. tylko siódmej, ale setnej edycji.
Tymczasem stowarzyszenie już

V
I Plener Artystyczny odby- W ramach pleneru zorganizo- podziwiać  w dziewińskiej Galerii, dziś boryka się z zasadniczym
wał się pod patronatem wano również warsztaty artystycz- natomiast rzeźby zdobią kościół, problemem, jakim jest lokal na ze-
marszałka Województwa ne dla dzieci z Dziewina i okolic gospodarstwa i ulice tej uroczej brane w trakcie plenerów prac.
Dolnośląskiego. Uczestniczyli oraz dla dzieci z Domu dla Samot- wsi. Twórcom i sponsorom pod- O budynek, mieszczący do tej po-
w nim artyści zajmujący się malar- nych Matek z Dziećmi w Ścinawie. czas oficjalnego zakończenia soł- ry Galerię upomniał się właściciel.
stwem, rzeźbiarstwem, ceramiką, Artyści uczestniczyli także w tur- tys Dziewina Joanna Mostowska Mieszkańcy liczą na pomoc ludzi
tkactwem oraz metaloplastyką. nieju rycerskim zorganizowanym złożyła podziękowania i wręczy- dobrej woli, ale najbardziej –
W tym roku artystom dopisała przez gospodarzy inscenizacji ob- ła drobne upominki. Dodajmy, że władz gminy Ścinawa: Dziewin
pogoda i powstało wiele wyjąt- lężenia klasztoru w Lubiążu. impreza odbyła się m.in. dzięki fi- jest jedynym sołectwem w tej gmi-
kowo udanych prac rzeźbiarskich Powstałe na tym oraz na wcześ- nansowemu wsparciu Powiatu nie, w którym nie ma wiejskiej
i malarskich. niejszych plenerach prace można Lubińskiego. świetlicy.

Arkadiusz Nowak, prezes ABM, wykonawcy robót, radny


Ścinawy Andrzej Groszek, starosta lubiński Małgorzata
Drygas-Majka, sołtys Ręszowa Dorota Marcjan i radny
powiatowy Leopold Marchewka uroczyście przecięli wstęgę
Na zakończenie pleneru sołtys Dziewina oddając drogę do użytku.
–Dzieci zdobywały nowe umiejętności Joanna Mostowska wręczyła każdemu
podczas warsztatów malarskich z uczestników dyplomy i drobne upominki
ŚCINAWA Nieczynny zakład miał być źródłem zysku

J JEcha naszych publikacji Będzie referendum


Kradli i sprzedawali
Ścinawscy i lubińscy policjanci
ŚCINAWA W trakcie śledztwa, funkcjonariu-
„ Burmistrz się skarży, Rada Miejska zdecydowała
zatrzymali sześciu mężczyzn
w wielu od 15 do 53 lat. sze pracujący nad tą sprawą, ustali-
li, że skradzione przedmioty trafia-
ale sam sobie winien” o przeprowadzeni wśród
mieszkańców gminy referendum
w sprawie budowy kopalni
Zatrzymani podejrzani są
o szereg kradzieży na terenie
Ścinawy.
ły na skup złomu. 29 sierpnia 2009
r. policjanci udali się tam, aby je od-
Burmistrz Ścinawy Andrzej Holdenmajer nie zgadza Na każdym etapie prowadzonych rozmów osobiście odkrywkowej węgla brunatnego. Pod koniec lata na terenie jedne- zyskać. Ta wizyta zakończyła się
się z treścią komentarza, jaki ukazał się poprzednim brałem udział w wyznaczonych dla mnie spotkaniach Referendum odbędzie się
numerze „Kuriera”. Oto jego uwagi, dotyczące lub sam byłem ich inicjatorem. Ponadto kierowałem go z nieczynnych zakładów w Ści- sukcesem, gdyż oprócz skradzio-
w niedzielę 27 września. nawie doszło do serii kradzieży nych przedmiotów na miejscu poli-
niektórych, zawartych w komentarzu twierdzeń: stosowne w omawianym zakresie pisma do Mieszkańcy od 14 września mogą
„(…) 30 marca 2009 r. Dyrektor Centrum Kultury współorganizatorów. Na potwierdzenie tego faktu pomp wraz z silnikami. 27 sierpnia cjanci zastali dwóch mężczyzn, któ-
sprawdzać czy znajdują się na
i Turystyki wystosował pismo do Starostwa tut. Urząd posiada stosowną korespondencję skradziono silniki i pompy. Następ- rzy przyjechali sprzedać kolejne
spisie wyborców uprawnionych
Powiatowego dotyczące potwierdzenia uprzednio prowadzoną listownie! (tj. pisma z dni: 30 marca 2009 nego dnia sprawcy dwukrotnie urządzenia skradzione z tego same-
do głosowania. Mieszkańcy
złożonej deklaracji organizacji dożynek powiatowych r., 21 maja 2009 r., 6 czerwca 2009 r., 19 czerwca udali się na teren zakładu, aby do- go zakładu.
gminy będą odpowiadać na
w Ścinawie (…). Do dnia dzisiejszego CKiT nie 2009 r., 8 lipca 2009 r., 13 lipca 2009 r. oraz 23 lipca
otrzymało w tej sprawie pisemnej odpowiedzi. 2009 r.) pytanie „Czy jesteś za budową konać kolejnych kradzieży. Tym ra- Straty powstałe w wyniku dzia-
W dniu 20 maja, jak i 24 czerwca br. odbyły się Z całą stanowczością podkreślam, że projekt na terenie Gminy Ścinawa zem ich łupem padły dwa silniki. łalności grupy wynoszą ok. 30 000
spotkania w sprawie organizacji przedmiotowych przedłożonego przez moją osobę budżetu Miasta kopalni odkrywkowej węgla Funkcjonariusze z wydziału krymi- złotych.
dożynek. W pierwszym z nich brali udział i Gminy Ścinawa na rok 2009 uwzględnił wydatek brunatnego”. Głosować będzie nalnego Komendy Powiatowej Po- Teraz zatrzymani mieszkańcy
przedstawiciel tut. Gminy oraz powiatu lubińskiego, związany z organizacją dożynek powiatowych się poprzez postawienie znaku
licji w Lubinie oraz Komisariatu Po- powiatu lubińskiego odpowiedzą
natomiast w drugim przedstawiciele Gminy wiejskiej w części dotyczącej Centrum Kultury i Turystyki X w kratce przy słowie TAK lub
NIE. Głosowanie będzie trwało od licji w Ścinawie na podstawie ze- przed sądem za popełnione czyny.
Lubin, Gminy Rudna, tut. Gminy oraz powiatu w Ścinawie.”
lubińskiego reprezentowanego wówczas przez Pana 6 rano do 20 wieczorem. Lokale branych informacji wytypowali Grozi im kara od 8 do 10 lat pozba-
Redaktora Krzysztofa Maciejaka. Mirosława Bożyńska wyborcze będą usytuowane tak i zatrzymali cztery osoby podejrza- wienia wolności.
jak podczas wyborów. ne o te kradzieże. (dees)
8 BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO
K
Kurier
www.powiat-lubin.pl
POWIATOWY
wydarzenia wrzesień 2009
www.powiat-lubin.pl

RUDNA III Powiatowo-Gminne Dożynki

Dorodne plony naszej zie


00 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA
wrzesień 2009
wydarzenia K
Kurier
POWIATOWY

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO


www.powiat-lubin.pl
www.powiat-lubin.pl
9
Mirosława Bożyńska
Ponad dwadzieścia wieńców wystawili

emi
nasi gospodarze podczas tegorocznych
Powiatowo-Gminnych Dożynek. Za
najpiękniejszy uznano wieniec sołectwa
Wysokie. 00 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

W
ybór najładniejszego wieńca oraz stoiska to najbardziej ekscytujące
wydarzenie święta plonów. Cieszymy się ze zbiorów, chwalimy
najdorodniejszymi okazami z sadów i ogrodów, zachęcamy do
kosztowania przetworów. Z kłosów i ziaren gospodarze przez ostatnie tygo-
dnie tworzyli dożynkowe wieńce. Najważniejszym symbolem tego święta
jest chleb. To właśnie bochny święci się na mszy, rozpoczynającej dożynki.
- Aby praca rolnika i owoce tej pracy były równo wyceniane - życzył ks.
Wiesław Migdał podkreślając przywiązanie naszych rolników do ziemi. -
Modlimy się o to, by nie zatracili tej miłości ojców i praojców.
Po mszy pochód - prowadzony przez orkiestrę Filharmonii Dolnośląskiej
z Jeleniej Góry - przemaszerował na rudniański stadion, gdzie sołectwa i han-
dlowcy już ustawili stoiska. Wśród nich zaprezentowali się także goście z za-
przyjaźnionych miast: Rudna w Czechach oraz Oybin w Niemczech.
- Nasze dożynki stały się... międzynarodowe - mówił z dumą wójt Rudnej
Władysław Bigus. - Cieszę się, że tak licznie przybyliście, że prawie wszyst-
kie sołectwa naszej gminy są reprezentowane. Te dożynki, to dowód wdzięcz-
ności za ciężką pracę.
Osobne słowa podziękowania wójt skierował do przybyłych gości z gmi-
ny Ścinawa, którą reprezentowały sołectwa Przychowa i Chełmek Wołowski
oraz przewodniczący tamtejszej rady Jan Kotapka.
- Ideą powiatowych dożynek była i jest integracja naszej społeczności. Mam
nadzieję, że dziś, podczas zwiedzania stoisk, kosztowania wyrobów naszych
gospodyń, słuchania wykonawców, znajdą państwo okazję do tego, żeby się
lepiej poznać, porozmawiać, podzielić doświadczeniem - powiedziała staro-
sta Małgorzata Drygas-Majka. Szefowa powiatu podziękowała też samorzą-
dowi Rudnej za przygotowanie powiatowo-gminnych dożynek.
- Obiecuję, że ten chleb podzielimy sprawiedliwie - przyrzekła wójt Gmi-
ny Lubin Irena Rogowska.
Wybór najpiękniejszego wieńca i stoiska dożynkowego, jak zwykle przy-
sporzył komisji konkursowej kłopotu: wszystkie wykonano z niezwykłą sta-
rannością i dbałością o szczegóły. W ostatecznej ocenie najwięcej punktów
uzyskały kolejno:
w kategorii wieńców - Wysokie, Chobienia, Kliszów; wyróżniono rów-
nież wieńce z Chełmka Wołowskiego i Przychowej oraz wieniec, wyko-
nany przez dzieci z Gawron.
w kategorii stoisk - Górzyn, Rudna, Orsk.
w konkursie O Złotą Kosę wygrało sołectwo Naroczyce, przed Górzynem
i Nieszczycami.
Zabawa na dożynkowym festynie trwała do nocy. Publiczności ze sceny
czas umilał zespół ludowy „Sasanki”, wokaliści-uczniowie szkoły w Rudnej,
aktorzy teatru dla dzieci, a także hipnotyzer Jurij Mokriszczew, Elvis Revival
Band oraz zespół Łzy. Na koncert tej gwiazdy, mimo późnej pory, do Rudnej
zjechały tłumy.

FOT. DARIUSZ SZYMACHA, KRZYSZTOF MACIEJAK, MIROSŁAWA BOŻYŃSKA

Chleb, którym
włodarze naszych
gmin częstowali
zgromadzonych na stadionie
gości , wcześniej wręczyli im
Starostowie Dożynek - Bożena
Pilcicka, rolniczka z Kębłowa
oraz gospodarujący w Orsku
na 170 hektarach Daniel Bajus. 
- To zaszczyt. Wyróżnienie
spośród innych - mówił
o przyznanej mu funkcji
35-letni starosta.
10 K urier wokół starostwa wrzesień 2009
www.powiat-lubin.pl

LUBIN Bezdomne zwierzęta będą miały wygodne miejsce pobytu LUBIN Nowy rok szkolny - nowe inwestycje

Gmina - za schroniskiem
Mirosława Bożyńska czące zamiany jednej działki na
Zadźwięczał dzwonek

gruncie, na którym planuje się bu-


Radni Gminy Lubin jednogłośnie opowiedzieli się za dowę schroniska. Inwestycję pozy-
utworzeniem Związku Międzygminnego „Regionalne tywnie też zaopiniowało Nadleśni-
Schronisko dla Zwierząt”. Podjęto również trzy uchwały, ctwo.
związane z referendum w sprawie kopalni węgla brunatnego. W głosowaniu, do którego doszło

Fot. D.Szymacha
po dyskusji, radni byli jednomyślni:
opowiedzieli się zarówno za utwo-
Ryszard Kabat, rzeniem Związku Międzygminne-
zastępca starosty go „Regionalne Schronisko dla Starosta Małgorzata Drygas-Majka życzyła uczniom
lubińskiego Zwierząt”, jak też za statutem tej or- powodzenia i sukcesów w nauce.
szczegółowo ganizacji.
wyjaśnił - Mogę tylko pogratulować tych Wakacje, jak wszystko, co warciu roku szkolnego w II LO w Lu-
dobre szybko minęły. Uczniowie
wszelkie decyzji, podjętych w dobrze rozu- powrócili do ław szkolnych. binie. Życzył tak uczniom jak i na-
zasady mianym interesie społecznym – po- uczycielom pomyślności w nowym
budowy wiedział po głosowaniu obecny na W powiecie lubińskim do szkół roku szkolnym.
i fun- sesji zastępca starosty Ryszard Ka- ponadgimnazjalnych uczęszcza oko- A ten dla II LO zaobfituje m.in.
Fot.M.Bożyńska

kcjonowania bat. Przypomnijmy, że to właśnie ło 6500 uczniów. Wszyscy oni rozpo- w poprawę bazy sportowej. Właśnie
schroniska. Powiat Lubiński był inicjatorem ca- częli właśnie naukę. - Życzę wam rozpoczęła się budowa nowoczesne-
łego przedsięwzięcia. Ryszard Ka- sukcesów, przyjemności z pogłębia- go boiska przy tym ogólniaku. Kosz-

P
o wakacyjnej przerwie samo- Śląska list intencyjny. Dopiero jed- nych wyjaśnień – m.in. co do kosz- bat zaś podjął się roli koordynatora nia wiedzy i realizacji swoich pasji – ty inwestycji dzielą między siebie
rządowcy z lubińskiej gminy nak stosowne uchwały pozwolą tów, lokalizacji. Pytano również, ja- i przez ponad rok uczestniczył w powiedziała starosta lubiński Małgo- powiat i minister sportu. Jakie będzie
wiejskiej znów pochylili się plany zrealizować.  kie stanowisko zajęli w sprawie bu- rozmowach między stronami. rzata Drygas-Majka podczas uroczy- nowe boisko?
nad projektem utworzenia związ- Projekt Związku Międzygminne- dowy schroniska pozostali sygnata- Podobne uchwały, jak w Lubinie, stości rozpoczęcia roku szkolnego - Płyta ma mieć rozmiar 22 x 57 m
ku, który zajmie się budową i go „Regionalne Schronisko dla riusze listu i – ponownie – jaką poli- podjęli już samorządowcy z 19 in- w Zespole Szkół Nr 2. – Zapewniam – wyjaśnia Ryszard Kabat. - W skład
prowadzeniem schroniska dla Zwierząt” został skonsultowany w tykę opieki nad bezdomnymi zwie- nych gmin-sygnatariuszy. Akces was, że dołożę wszelkich starań, aby kompleksu wejdą: boisko do koszy-
zwierząt. Wstępny akces do tego Urzędzie Wojewódzkim i zaakcep- rzętami ma miasto Lubin. wycofały tylko Paszowice. Żmi- wasza szkoła była bezpieczna, do- kówki, dwa boiska do siatkówki,
przedsięwzięcia gmina złożyła w towany pod względem formalno- Jak usłyszeliśmy, gmina zakoń- gród, Miękinia i Rudna jeszcze nad skonale wyposażona i stawała się co- a także boisko do mini futbolu.
ubiegłym roku, podpisując wraz prawnym. Radni przed podjęciem czyła już uzgodnienia z kopalnią sprawą schroniska nie obradowa- raz bardziej nowoczesna. Już nieba- Powierzchnia płyty będzie pokry-
z 23 innymi gminami z Dolnego decyzji domagali się jednak pew- „Polkowice-Sieroszowice”, doty- ły.   wem rozpocznie się przebudowa ba- ta zieloną trawą syntetyczną i ogro-
senu – zostanie przekształcony dzona siatką do 4,5 m wysokości oraz
w park wodny z rozlicznymi atrak- – co istotne – oświetlona. – Nasze boi-
MOUNTAUBAN Opiekunowie wymienili doświadczenia i nawiązali kontakty cjami. Będzie on służył uczniom sko ma mieć charakter ogólnodostęp-
i mieszkańcom miasta. ny, a więc będą mogły z niego korzy-
Wizyta we Francji Ryszard Kabat, zastępca starosty
do spraw edukacji, wziął udział w ot-
stać dzieci jak i młodzież z przyległe-
go osiedla. (dees, km)
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Lubinie na zaproszenie Głównym celem spotkania by- tora lubińskiego Ośrodka z dzieć-
Stowarzyszenia ds. Adopcji w Montauban we Francji miał
możliwość uczestniczyć, w spotkaniu z rodzinami adopcyjnymi ła integracja rodzin, które adop- mi z powiatu lubińskiego adopto-
na terenie Francji. Ośrodek reprezentowała Pani Dyrektor towały dzieci z Polski oraz wy- wanymi przez rodziców francu-
Joanna Bałasz. miana doświadczeń i wzmocnie- skich.
nie dalszej współpracy między Spotkanie przebiegało w miłej
Ośrodkiem a Stowarzyszeniem i  sympatycznej atmosferze.
ds. Adopcji w Montauban. Spot- Uczestnicy mieli także okazję za-
kanie to zaowocowało także poznać się z pięknymi krajobraza-

FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK


współpracą pomiędzy Ośrod- mi Francji i jej zabytkami. Człon-
kiem Adopcyjno – Opiekuńczym kowie stowarzyszenia zorganizo-
w Lubinie a innymi Ośrodkami wali dla swych gości wspaniałą
na terytorium Polski. W trakcie wycieczkę do miejscowości Lour-
Fot.archiwum oa-o

wizyty zostały również przedsta- des.


wione osiągnięcia lubińskiego Obecnie pracownicy Ośrodka Ruszyły prace przy budowie boiska. Ma być gotowe do
ośrodka. oczekują na rewizytę działaczy końca października.
Podczas 3-dniowej konferencji Stowarzyszenia w Lubinie.
Pamiątkowe zdjęcie z wizyty we Francji odbyło się także spotkanie dyrek- (dees)
LUBIN Zdali egzaminy i awansowali
Nauczyciele ślubowali
RYNEK MÓJ WIDZĘ OGROMNY Dwunastu nauczycieli odebrało kła dynamika. Szczególnie w oświa-
z rąk starosty awanse na
„Bzdety”- oto publiczny komen- absolwenta uniwersytetu, historyka nianie znajdą się w dramatycznej sy- i troska budowniczego, ech! Gotowy wyższy stopień zawodowy - cie tak dużo się zmienia i tyle się
tarz prezydenta Lubina Roberta Ra- z wykształcenia. Nie wszyscy zada- tuacji, gdyby pan Raczyński zrezyg- materiał propagandowy na zbliżają- nauczyciela mianowanego. dzieje. Od nauczycieli wymaga się
czyńskiego do pytań dziennikarzy walamy się dosadnym wyrażeniem, nował ze startu w wyścigu o fotel pre- ce się wybory. Brawo! Jeszcze tylko odpowiedzialności i fachowości.
o nieobecność włodarza naszego mia- rzuconym od niechcenia na konferen- zydenta Lubina. Czarna rozpacz, dymek z ust prezydenta i plakat wy- Każdy z nauczycieli przeszedł I Wy tę odpowiedzialność kształtu-
sta na czerwcowym spotkaniu zespo- cji prasowej. Niekiedy życzylibyśmy pustka, trwoga. Oto nie mają wtedy borczy jest. Niech złotousty rzecznik wcześniej co najmniej 3-letni staż, jecie. Przyczyniliście się do rozwo-
łu do spraw obiektów sportowych sobie wypowiedzi dłuższych i nieco żadnego kandydata. Ratuj się, kto prasowy Krzysztof Maj wymyśli musiał też pozytywnie zdać egza- ju swoich placówek a uczniowie
przy Dolnośląskim Komitecie Euro bardziej wyważonych, przystających może. podpis pod tym refleksyjnym zdję- min, na którym zaprezentował mają wspaniałych nauczycieli i wy-
2012. Przez zaniedbanie prezydenta do zaszczytnego stanowiska prezy- Ja tam jestem spokojna i tego sa- ciem. Nieoceniony pan Krzysztof własny dorobek zawodowy. chowanków.
przedsiębiorcy, którzy mogli za unij- denta miasta. mego autorowi owego - pożal się, Bo- z takim wdziękiem i polotem wystę- - Blisko dwie trzecie spośród W obecności dyrektorów swoich
ne pieniądze postawić w naszym mie- W jednym z numerów prezyden- że- sondażu życzę. Już my tu w Lu- puje przed kamerami lokalnych tele- osób, które trzy lata temu zadekla- szkól dwunastu nauczycieli złoży-
ście hotel, utracili szansę na dofinan- ckiej gazety znajduje się notatka binie damy sobie radę, prezydenta na- wizji, dając przykład żywego humo- rowały chęć podwyższenia stopnia ło ślubowanie, w którym zobowią-
sowanie potencjalnych inwestycji. zwieńczona wielkim tytułem, anon- szego miasta na pewno wybierzemy. ru i celnych uwag. zawodowego pomyślnie zakończy- zali się sumienie wykonywać za-
Zdążyliśmy przywyknąć do słow- sującym zwycięstwo Raczyńskiego O brak kandydatów nie trzeba się za Anna Surmacz ło tę procedurę – poinformował od- wód i powierzone obowiązki wy-
nictwa naszego gospodarza. Teraz w wyborach, które odbędą się za rok. wcześnie martwić. powiedzialny za oświatę zastępca chowawców młodych Polaków.
„bzdety”, wcześniej były „duperele” Oczywiście z treści owego wywodu Powyżej sondażu, niby przypad- P.S. W sprawie podpisu pod omó- starosty Ryszard Kabat. Nauczyciel mianowany, to dru-
(taki był komentarz Raczyńskiego py- wynika, że obecny szef magistratu kowo, zamieszczono fotografię nasze- wionym zdjęciem służę pomocą. - Egzamin, który zdaliście świad- gi stopień w karierze zawodowej.
tanego o czyszczarkę do butów za rzekomo wygrywa w cuglach, czego go prezydenta uzbrojonego w kask Niech prezydent uwieczniony na fot- czy o tym, że dokonaliście właści- Pierwszym jest nauczyciel kontrak-
3000 złotych, zainstalowaną u Urzę- z całego serca pierwsi gratulujemy budowlańca. Włodarz patrzy z zadu- ce mówi: „Rynek mój widzę ogrom- wego wyboru swojej kariery zawo- towy, trzecim – dyplomowany.
dzie Miasta za pieniądze podatni- już teraz, z góry! Anonimowy autor mą w dal… Pomijam treść artykułu, ny”… Pytam tylko, czy i dziurę jak dowej – gratulowała nauczycielom Awans wiąże się z podwyżką pen-
ków), znamy także i osławione już tej notatki prasowej (rzetelni dzien- bo o tej sprawie pisałam poprzednio, po bombie też widać z Małomic, do- starosta Małgorzata Drygas-Majka. sji. Zasadnicze wygrodzenie na-
„nieroby”. Spodziewalibyśmy się jed- nikarze podpisują się pod tekstem) ale zdjęcie, proszę Państwa, jest do- kąd się pan prezydent wyprowa- – Przy okazji, chcę wam podzięko- uczyciela mianowanego brutto wy-
nak nieco bogatszego zasobu słów od donosi szczerze zatroskany, że lubi- prawdy rewelacyjne. Ta zaduma dził? wać za trudną i odpowiedzialną nosi ok. 2300 zł.
pracę. Nasze życie cechuje niezwy- (mb)
wrzesień 2009
www.powiat-lubin.pl wokół starostwa K urier 11
RUDNA/LUBIN W gminie - o bezpieczeństwie składowiska J JROCZNICOWE KALENDARIUM

Na „Żelaznym Moście” 27 lat od Wydarzeń


W rocznicę zbrodni lubińskiej złożono kwiaty pod Pomnikiem
Pamięci Ofiar Lubin ’82. Wśród delegacji zabrakło prezydenta

myślą o rozbudowie
miasta.

Mirosława Bożyńska sokości 180 m n.p.m. zapadła zale-

FOT. DARIUSZ SZYMACHA


dwie przed kilkoma laty, a dziś mó-
Czy składowisko odpadów poflotacyjnych „Żelazny wi się o kolejnej rozbudowie. Bo
Most” powiększy się o dodatkowy zbiornik? Takie plany możliwość odprowadzania urobku
rozbudowy już istnieją – informowali dyrektorzy Zakładu z kopalń, to „być albo nie być” Pol-
Hydrotechnicznego na ostatniej sesji Rady Gminy Rudna. skiej Miedzi w najbliższych 30 la-
tach. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji pomordowanych.
- Istnieją trzy warianty rozbudo- W kościele p.w. M.B. Częstochowskiej poprowadził ją biskup
wy składowiska, w perspektywie pomocniczy diecezji legnickiej Marek Mendyk. Wśród wiernych
do roku 2042 – potwierdził Wiesław wypełniających kościół byli parlamentarzyści: senator Jacek  Swakoń
Świerczyński. oraz posłowie Piotr Cybulski i Norbert Wojnarowski. Były władze
Pierwszy zakłada powiększenie starostwa powiatowego: starosta Małgorzata Drygas-Majka i zastępca
obiektu na zewnątrz: do wysokości starosty Mirosław Gojdź, a także władze regionalne Solidarności. Jej
208 m n.p.m. (przy obecnych 170, szef, Bogdan Orłowski, przewodniczył dalszej części uroczystości. Przed
z możliwością podwyższenia do pomnikiem zgromadzili się licznie mieszkańcy, były także delegacje
180 m n.p.m.) i pojemności 934 mln z zakładów pracy. Zabrakło prezydenta Lubina. Na jego brak zwrócili
m sześc. Wariant drugi mówi o roz- uwagę mieszkańcy miasta, którzy z niedowierzaniem rozglądali się
budowie z przesunięciem osi zapo- wokół nie mogąc dostrzec szefa magistratu. Właśnie mieszkańcy miasta
ry do środka zbiornika – uzyskana stanowili najliczniejszą grupę, która składała kwiaty – pojedyncze
w efekcie wysokość ma sięgnąć 209 róże bądź wiązanki zostały umieszczone wzdłuż całego pomnika. Na
FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK

m n.p.m. zakończenie uroczystości zgromadzeni odśpiewali „Rotę”. (dees)


I wreszcie wariant trzeci, w któ-

65 lat po Powstaniu
rym zaplanowano powiększenie
składowiska o dodatkowy zbiornik
– rozbudowę od strony zapory po- 1 sierpnia - podobnie, jak Polacy w innych miastach  - oddaliśmy
Rozmowy o stanie składowiska. - Drogi ucieczkowe od zbiornika są źle oznakowane, łudniowej. Dziś w tym miejscu ros- cześć uczestnikom i ofiarom Powstania Warszawskiego.
wieczorami nieoświetlone, część z nich jest w ogóle źle utrzymana: samochód nimi ną drzewa – pod „wodę” poszłoby
nie przejedzie – zarzucał Henryk Sygnatowicz. Radny zaproponował, by mieszkańców 550 ha lasów.
o zagrożeniach powiadamiać sms-ami. – To będzie trudne, ponieważ dane abonentów -To najbardziej optymalna loka-
są objęte ochroną – odparł dyrektor Edward Poznar (na zdjęciu w prawym rogu), który lizacja – przekonywał dyrektor. –
odpowiadał na większość zadawanych przez samorządowców pytań. Składowisko nie mogłoby powstać
w miejscu, w którym jest prowadzo-

C
ieszę się, że państwo Tego rodzaju zapewnienia radni I jeszcze jedno: niebezpieczeń- na działalność górnicza. Postawie-

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA


uznaliście za zasadne słyszeli już niejednokrotnie. Nie- stwo, że w którymś miejscu, pewne- nie zbiornika w zupełnie nowym
i właściwe nas zaprosić mniej, systematycznie, proszą za- go dnia betonowa zapora nie wy- miejscu dziś jest praktycznie nie-
– powiedział dyrektor oddziału rządzających zbiornikiem o raport trzyma. O tym, że jest prawie nie- możliwe, nie mówiąc o kosztach, ja-
Edward Poznar. – Absolutnie na temat bezpieczeństwa – Rudna możliwym, by takiej alarmującej sy- kie wynikałyby z budowy całej in-
rozumiemy państwa zaniepokoje- jest, obok Polkowic i Grębocic, jed- tuacji nie zauważono, by nie wykry- frastruktury, związanej z przesyłem
nie, ponieważ nasze składowisko, ną z gmin, na terenie której leży „Że- ły jej setki różnego rodzaju czujni- odpadów. O godzinie 17.00 w Lubinie zawyły syreny, a zebrani przy ul. Pruzi
mieszkańcy złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą na murze. - Zryw
to największy tego typu obiekt lazny Most”. ków – przekonywał dyrektor ds. Wzorcowa ekspertyza dla tego powstańczy jest dla nas wzorem patriotyzmu, tak bardzo potrzebnego
w Europie. Trzeba jednak rów- A to na co dzień oznacza choćby technicznych z Zakładzie, Wiesław wariantu ma być gotowa w przy- w obecnej rzeczywistości. Bohaterstwo powstańców oraz olbrzymia
nocześnie powiedzieć, że jest to pylenie piasku z plaż zbiornika, czy Świerczyński. szłym roku. danina krwi, jaką oddali za wolność narodu polskiego, niech pozostanie
technologia powszechna w świe- niebezpieczeństwo przenikania tru- Samorządowcy z niepokojem - Wtedy będziemy mogli wystą- w pamięci naszej i przyszłych pokoleń Polaków - powiedział w krótkim
cie i jeśli chodzi o składowanie jących związków do gleby, wód jednak myślą o przyszłości: decyzja pić o rozbudowę składowiska – po- przemówieniu przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów w Lubinie
Dionizy Goliński. (mb)
odpadów – nie ma lepszej. i powietrza. o podwyższeniu zbiornika do wy- informował dyrektor.

Ślubowała urzędowi SIEDLCE/LUBIN Wzniosła uroczystość przy mogile Z zachowanych relacji wynika, że
POWIAT
W 70 lat od wybuchu wojny w siedleckiej mogile pochowano 11
jeńców wojennych. Znamy nazwiska
siedmiu, pozostałe dane – pozostają
Około stu osób przyjechało do Siedlec, by wziąć udział W krótkim przemówieniu starosta przypomniała kilka faktów z historii tajemnicą. Jej wyjaśnieniem zajmuje
w uroczystościach z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. naszego kraju, szczególną uwagę zwróciła właśnie na wydarzenia z wrześ- się powołany w ub.r. Komitet Pamięci
nia sprzed 70 lat. - W walkach z Niemcami w kampanii wrześniowej pole- Żołnierzy i współpracujący z nim Związek
FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK

Spotkanie odbyło się przy mogile żołnierzy kampanii wrześniowej gło 67 tysięcy naszych żołnierzy, około 134 tysięcy zostało rannych, a ponad Zachodni we Wrocławiu (który otrzymał
dofinansowanie z powiatu na prace,
z 1939 r. - Oni stali się honorowymi obywatelami naszej wioski, a mogiła pół miliona dostało się do niewoli. Wśród nich mężczyźni, złożeni w siedle-
związane z utworzeniem w Siedlcach
wciąż przypomina o trudnych dniach wojny – stwierdziła sołtys Siedlec Da- ckiej mogile. - Historia sprawiła, że umierali na obcej ziemi, ale ich grób oto- miejsca pamięci narodowej).
nuta Nożewska. Oficjalne obchody rocznicy wybuchu wojny odbyły się czyli i otaczają opieką rodacy – stwierdziła starosta. - Cały czas próbujemy uzupełnić
w Siedlcach już po raz drugi. Pomysł władz powiatu chyba zyskał aproba- - To była piękna uroczystość – powiedziała nam później jedna z mieszka- informacje na temat pochowanych
tę naszej społeczności – w tym roku przybyło więcej osób, więcej instytucji nek Siedlec. – A chór tak pięknie śpiewał! w mogile osób – powiedział członek
Pani Iwona Malinowska (na wysłało na spotkanie delegacje i poczty sztandarowe.   Spotkanie uświetnił bowiem występem Męski Chór Górniczy z kopalni Komitetu Mirosław Gojdź. – Niestety,
zdjęciu z lewej) jest pierwszym - Sam fakt, że „wtedy, gdy wszystko się zaczęło”, 1 września 1939 r., pol- „Lubin” pod dyrekcją Zdzisława Francuza. W ciszy, przy mogile polskich takiej wiedzy nie dają nam materiały
urzędnikiem Starostwa Powiatowego archiwów PCK, czy Muzeum Jeńców
skie wojsko musiało stawić czoła najlepszej armii świata zasługuje na naszą żołnierzy usłyszeliśmy „Marsz I Brygady”, „Czerwone maki na Monte Ca-
w Lubinie, przyjętym do pracy Wojennych w Łambinowicach
według nowych przepisów. Zgodnie pamięć – powiedziała starosta Małgorzata Drygas-Majka. sino”, „Marsz, Polonia”. (mb)
Opolskich. Ich nazwisk nie ma też
z ustawą, kandydatka na urzędnika w kartotece jeńców wojennych,
najpierw musiała przejść staż a w Archiwum Państwowym nie ma
przygotowawczy, a następnie zdać protokołu z przeprowadzonej po wojnie
egzamin sprawdzający nabyte ekshumacji. Niezbędne będą badania
umiejętności. Uwieńczeniem tych sondażowe na mogile. Sekretarz Rady
starań – przed podpisaniem nowej
FOT. DARIUSZ SZYMACHA

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa


umowy o pracę - było złożenie
Andrzej Przewoźnik poinformował
ślubowania w obecności starosty.
nas, że Rada pozytywnie zaopiniowała
Iwona Malinowska jest młodszym
wniosek w tej sprawie. Jeśli wojewoda
referentem w wydziale oświaty. Na
zdjęciu: szczęśliwa urzędniczka tuż wyda stosowną decyzję, to wybierzemy
po ślubowaniu, razem z szefową podmiot, który takie badania
Delegacja powiatu oddaje hołd żołnierzom walczącym Otoczenie żołnierskiej mogiły – kościół i przykościelny przeprowadzi.
Starostwa. (mb)
w II wojnie światowej. cmentarz - nadają uroczystości wyjątkową atmosferę.
12 BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO
K
Kurier
www.powiat-lubin.pl
POWIATOWY
kultura wrzesień 2009
www.powiat-lubin.pl

LUBIN V Biesiada Zespołów Folklorystycznych Zagłębia Miedziowego J JPrzegląd Kulturalny

Raz na ludowo
00

Mirosława Bożyńska
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

nym - powiedziała, jakby na po-


twierdzenie słów starosty Tere-
Co najmniej kilka tysięcy osób mogło podziwiać w ostatnią sa Kot, kierownik zespołu „Za- W ostatni weekend sierpnia na terenach Wzgórza
sobotę sierpnia występy zespołów folklorystycznych z naszego chęta” z Zimnej Wody. To był Zamkowego można było podziwiać pokazy bractw
regionu. pierwszy wykonawca sobotniej rycerskich: pojedynki indywidualne oraz bitwy drużyn.
Biesiady. Po nich na specjalnie
ustawionej scenie pojawiły się:
„Kumoszki” z Odolanki Dolnej,
„Podolanki” z Nowej Wsi Lubiń-
skiej, „Kądziołeczki” z Krzeczy-
na Wielkiego, „Piotrowiczanki”
z Piotrowic, seniorzy z lubińskiej
„Hosadyny”, „Czernianki”
z Nowogrodźca, „Niezapomi-
najki” z Osłej w gm. Gromadka,
„Swojacy” z Radwanic oraz „Lu-
FOT. DARIUSZ SZYMACHA

bin”. Świnka Halinka obchodziła 15 rocznicę swojego istnienia.


Gospodarze Biesiady zadbali Belushi – charyzmatyczny lider zespołu zaprosił do
nie tylko o strawę duchową i czę- obchodów wielu przyjaciół z innych zespołów. Fani nie
stowali gości domowymi wypie- zawiedli i licznie przybyli na koncert zorganizowany na
kami. Wzgórzu Zamkowym.
Gospodarze imprezy – zespół „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego. Ludowe dźwięki i barwne stro-
je artystów przyciągały uwagę od-

Z
espół Folklorystyczny wiedziała Danuta Kumor, gdy ją od zapomnienia muzykę, obrzę- wiedzających galerię. Wiele osób,
„Lubin” z  Krzeczyna wraz z mężem, Bogusławem, wi- dy i taniec, będące częścią naszej zatrzymawszy się „na chwilę” -
Wielkiego już po raz tali gości i publiczność, zgroma- kultury i stanowiące o naszej tożsa- podziwiało występy i przez kilka-
piąty zaprosił ludowe kapele na dzoną w galerii. mości narodowej - życzę państwu dziesiąt minut. Niektórzy przyłą-
wspólne śpiewanie. W tym roku, Specjalny list do organizatorów wytrwałości w szukaniu źródeł na- czyli się do wspólnego śpiewania,
wyjątkowo, spotkanie odbyło się Biesiady wystosowała starosta lu- szej tradycji i satysfakcji z dzielenia nie zabrakło też chętnych do tań-
w atrium galerii Cuprum Arena. biński Małgorzata Drygas-Majka. się tym przekazem z innymi. ca. Najwierniejsi słuchacze pozo-
- Cieszymy sie, że znów może- - Największa zasługa zespołów - To nasz wspólna radość i my- stali na koncercie do końca, czyli
my dla państwa wystąpić! - po- takich, jak „Lubin” w tym, że ocala- ślę, że dajemy trochę radości in- do godz. 21.00.
Do Lubina powróciły teatry uliczne. Przedstawienia odbyły
się tym razem na osiedlach Przylesie i Polne. Jak zwykle
przedstawienia zgromadziły liczną publiczność.
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

- Występy zespołów „Kądziołeczki” - występująca od - Mogliśmy i posłuchać i pośpiewać! W Michałowie po raz piaty odbył się Piknik Reggae i jak zwykle
folklorystycznych są dowodem niedawna pod własnym szyldem część – chwalili ludową imprezę państwo prowadził go Eric Alira. Koncerty rozpoczął Tupot Białych Mew
i lekcją dla nas, jak różnorodne zespołu „Lubin” - to... członkowie Węgielewscy z Lubina. Do galerii – zespół bębniarzy, którzy rozgrzali publiczność. Sponsorem
i bogate jest dziedzictwo kulturowe jednej familii: prezesa Zbigniewa przyszli na zakupy i… pozostali na imprezy był marszałek Województwa Dolnośląskiego
naszego regionu – powiedział Kądziołka i jego brata, Leszka, syna Biesiadzie do końca. Publiczność miała
wicestarosta Piotr Czekajło Leszka - Marcina, dwóch córek - Ewy też okazję do występu przy mikrofonie -
odczytując list starosty lubińskiego Bujak i Anny Barszczyńskiej oraz odwagę znalazł jedynie pan Władysław
do organizatorów lubińskiej czterech wnuczek. To się nazywa Saganiak. W nagrodę otrzymał rzęsiste J JW WOLNYM CZASIE
Biesiady. muzykująca rodzina! brawa i skromny upominek. Wolny czas ostatnich dni lata dobrze spędzić na świeżym
powietrzu, komu jednak już dokuczy chłód – może wybierać wśród
propozycji miejskich placówek kultury.
LUBIN Młodzieżowy Dom Kultury wznawia stałe zajęcia warsztatowe Na sztalugach
 12.09, godz. 18.30 – na „Hip Hopowy Koniec Lata” w Klubie Pod Muzami
Oblężenie przy zapisach w Cuprum Arenie
LUBIN
zagrają: O.S.T.R, Fisz Emade Tworzywo, ŁONA, Taxy&Hocian i Allegoria;
bilety 25 zł (w dniu koncertu 30 zł).
Blisko 900 młodych lubinian  13.09, godz. 17.00, sala kameralna CK Muza – „Mały książę”,, spektakl w
czyk – w zespole tanecznym, Anny proponując zajęcia dla uczniów Od 21 września w galerii wykonaniu uczniów lubińskich szkół ponadpodstawowych; spektakl będzie
będzie uczestniczyć w tym roku
szkolnym w zajęciach, Piwowarczyk – w zajęciach wokal- szkół ponadgimnazjalnych, m.in. powtórzony 20.09. Bilety 6 zł.
będzie można obejrzeć
organizowanych przez MDK. nych, Lidii Głodowskiej – teatral- zajęcia przygotowujące do matury  16.09, godz. 19.00 – Przemek Drahiem poprowadzi w Klubie pod Muzami
prace członków Lubińskiego „Polski dzień bluesa”, podczas którego wystąpią: The Mohers Band,
nych, Anny Wiśniewskiej – w war- i testu gimnazjalnego.
Na większość warsztatów miejsc sztatach „ABC plastyki”, Beaty Zio- W warsztatach przez cały ty- Stowarzyszenia Twórców Midnight Blues, Blue Sounds, Obstawa Prezydenta, Kasa Chorych; bilety
Kultury. Nasi artyści pokażą 10 (15) zł.
zabrakło już w pierwszym tygo- ło – która prowadzi zajęcia informa- dzień będzie uczestniczyć w MDK  19.09, godz. 20.00 – koncert w Klubie legnickiego Four Square Quintet;
dniu września. Do ośrodka przy ul tyczne oraz warsztaty fotograficz- ok. 900 stałych uczestników. swoje obrazy, grafikę, collage, bilety 5 zł.
KEN wrócili ci, którzy już uczęsz- ne, Jana Olszewskiego – w mode- - Chętnych mamy już na zajęcia fotografie i rzeźby, a także  26.09 – Frontstyle Fest 3, Klub pod Muzami: godz. 19.00 – „Bitwa o Front”,
czali tu na zajęcia i ci, którzy dopie- larstwie. na pół roku „do przodu” – potwier- dzieła sztuki wykonane finał; godz. 20.00 – koncerty: PIH, Fabuła, WZW, GRU, TWK, Midz, Szula;
ro chcieliby rozwijać swoje umiejęt- Nie zabraknie w MDK-u i zajęć dził dyrektor Waldemar Dolecki. kordonkiem. bilety 20 (25) zł.
ności pod okiem tutejszych instruk- sportowych: w szermierce – pod Szacuje się, że razem z impreza-  27.09, godz. 19.00, duża sala Muzy – „Nawet gdy wichura” – recital Ewy
Ekspozycja będzie dostępna Błaszczyk; bilety 30 zł.
torów: Elżbiety Kochan – prowadzi okiem Olega Bugajenki, taekwon- mi okazjonalnymi (konkursy, za-
w centralnym punkcie galerii  28.09, godz.18.15 – Turniej Tenorów „Ich trzech i… ona jedna”; duża sala
pracownię ceramiki, technik pla- do – Waldemara Doleckiego, gros wody, itp.) przez MDK w ciągu ro- CK Muza, bilety 25 (30) zł.
- atrium na parterze. Będzie
stycznych, grafiki, rysunku, malar- godzin zajmie również nauka języ- ku szkolnego przewinie się ok. pół-  29.09, godz. 18.00 – w Klubie pod Muzami LuPa, czyli Lubińskie
stwa i rzeźby; mistrza gitary -An- ków niemieckiego i angielskiego. tora tysiąca młodych ludzi. czynna do końca miesiąca. Prezentacje Artystyczne; wstęp wolny. (mb)
drzeja Ossowskiego, Malwiny Tka- MDK znacząco rozszerzył ofertę, (mb) (mb)
wrzesień 2009
turystyka K
Kurier
POWIATOWY

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO


www.powiat-lubin.pl
www.powiat-lubin.pl
13
LUBIN Wędrowiec na szczycie Karpat ŚCINAWA Pierwsi pątnicy wędrowali szlakiem św. Jakuba

Szlak z muszlą
Na Gerlach i Rysy

00 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Krzysztof Maciejak - Cieszę się, że udało mi się


doprowadzić do wytyczenia
Ze Ścinawy, po pokonaniu 3,5 tys. km, dotrze się do szlaku - mówi starosta Mał-
FOT. archwium wędrowca

Santiago de Compostela w Hiszpanii. Właśnie otwarto gorzata Drygas-Majka. - To


szlak św. Jakuba, biegnący przez powiat lubiński - od istotne, że w to przedsięwzię-
Ścinawy przez Lubin do Chocianowa, gdzie łączy się cie włączyła się także pani
wójt Irena Rogowska i gmina
z główną dolnośląską drogą Jakubów – Zgorzelec. Lubin. Każda taka inicjatywa,
Wędrowcy w Tatrach. nawet najmniejsza, która in-
Starosta Małgorzata Drygas-Majka tegruje nasze samorządy,
i wójt Irena Rogowska odsłaniają podnosi o kolejny element
Dziewięć osób ze Stowarzyszenia Turystyki Pieszej
pamiątkową tablicę w  Ścinawie. atrakcyjność całego powiatu, Całą uroczystość uświet-
„Wędrowiec” w Lubinie zdobyło najwyższy szczyt
Tatr i Karpat – Gerlach  (2655 m npm), leżący po ma bardzo istotne znaczenie. niło Bractwo św. Jakuba,
stronie słowackiej. Z poglądem tym zgadza się oraz członkowie PTTK z je-
Na Gerlach nie można wchodzić bez zawodowego prze- wójt Irena Rogowska, która go szefem Marianem Ha-
wodnika, który i tak maksymalnie może poprowadzić trzy chętnie wspiera podobne pro- wryszem. Tuż po mszy pąt-
osoby. Wszyscy muszą być w kaskach i uprzęży wspinacz- jekty. nicy wyruszyli szlakiem do
kowej asekurowani liną.  W ceremonii otwarcia szla- Lubina. Po drodze byli ser-
- Przechodziliśmy po półkach skalnych w kilku  miej- ku uczestniczyli także miesz- decznie przyjmowani przez
scach  wpinając się karabinkami do haków ale w większo- kańcy gminy z jej reprezen- gospodarzy kolejnych
ści trzymając się tylko rękoma  gołych występów skał - re- tantami. - To ważny dzień dla świątyń. W następny dzień
FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK

lacjonował wejście na szczyt Jan Doleziński. - W takich mo- Ścinawy – podkreślił Jan Ko- pokonano kolejny etap
mentach adrenalina skakała do oporu! Każdy następny tapka, przewodniczący Rady szlaku z Lubina do Chocia-
krok musiał być rozważony - gdzie należy postawić nogę, Miejskiej, który wziął udział nowa.
aby nie poślizgnąć się i nie zlecieć w przepaść! Wchodzili- w uroczystości. Byli także na Polecamy relację z otwar-
śmy w trzech grupach:  przewodnik plus trzech  „Wędrow- niej obecni m.in. wiceprze- cia szlaku opisaną przez księ-
ców” . Każda „trójka” składała się z kobiety i 2 mężczyzn. wodniczący Andrzej Sitarski, dza Waldemara Wesołow-

Z
Wejście zajęło nam ok. 4 godz. Na Gerlach wnieśliśmy pro-  tej okazji pamiątko- Lubin Irena Rogowska. wiele ciepłych słów pod adre- burmistrz Andrzej Holden- skiego na stronie www.bra-
porzec z herbem Lubina i logo „Wędrowca”. wą tablicę odsłoniły Uroczystość rozpoczęła  sem powiatu lubińskiego. Po majer oraz szef Rady Miej- ctwoswjakuba.pl oraz zdjęcia
Podczas tego siedmiodniowego rajdu 20 osób zdobyło starosta Małgorzata msza św. w ścinawskim koś- niej odbyło się odsłonięcie pa- skiej Lubina Marek Bubnow- w galerii portalu www.po-
również Rysy - najwyższy szczyt Polskich Tatr. Członko- Drygas -Majka i wójt gminy ciele, podczas której padło miątkowej tablicy. ski. wiat-lubin.pl. 
wie „Wędrowca” już mają w planach wejście na następny
trudny szczyt słowacki  – Lodowy. (mb)

KARKONOSZE Dzień ludzi gór


Na św. Wawrzyńca

Na szlaku św. Jakuba

fot. pttk
w powiecie lubińskim.
FOT. archwium pttk

LUBIN Wyładowania nad miastem Wyładowania atmosferyczne towarzyszące burzom


od zawsze pasjonują miłośników fotografii. Obok pre-

10 sierpnia obchodzony był dzień patrona


Łowcy burz zentujemy zdjęcia lubinianina Grzegorza Laseckiego,
z galerii zamieszczonej na stronie www.powiat-lubin.pl
 (km)
ratowników i przewodników górskich oraz
wszystkich ludzi gór – św. Wawrzyńca.
Z tej okazji szczyt Śnieżki zapełnił się
wędrowcami z Polski i Czech. Przy kaplicy
św. Wawrzyńca mszę odprawił arcybiskup
Joachim Meisner. Byli również obecni
prezydent Czech Václav Klaus, biskup
diecezji legnickiej Stefan Cichy, a także
przewodnicy Zagłębia Miedziowego.
(km)

?
Nasz konkurs
Nagrody w naszym konkursie z poprzedniego numeru
wylosowali: Stanisław Godzic i Elwira Wiśniewska. Po ich
odbiór zapraszamy do redakcji Kuriera.
Na tajemniczym zdjęciu przedstawiona była drewniana
rura systemu wodociągowego odnaleziona podczas prac
FOT. GRZEGORZ LASECKI

wykopaliskowych, prowadzonych w rejonie lubińskiego


Rynku. Można ją obecnie oglądać w Muzeum Ziemi
Lubińskiej im. J. Wyżykowskiego przy szybie „Bolesław” ZG
Lubin. Zwycięzcom gratulujemy.
Redakcja
14 K urier informator wrzesień 2009
www.powiat-lubin.pl

LUBIN Okiem Powiatowego Rzecznika Konsumentów JJapteki we wrześniu

Złodziej i konsument w jednym?


01.09.09 „Pod Świętym Antonim”
ul. Armii Krajowej 15, tel. 076-841-02-50
02.09.09 „Ustronie” ul. Gwarków 84, tel. 076-842-27-73
03.09.09 „Nova” ul. Słowackiego 17, tel. 076-846-97-29
04.09.09 „W Jamnikach”
ul. Niepodległości 23/25, tel. 076-746-88-58
05.09.09 „Vademecum” ul. Kopernika 4, tel. 076-844-27-04
Latem nie raz zdarzyło się, że klient natrafił 06.09.09 „Osiedlowa” ul. Armii Krajowej 35, tel. 076-844-40-26
07.09.09 Apteka w Polomarkecie,
w sklepie na nieświeże mięso. Jeśli mamy ul. Szpakowa 2a, tel. 076-842-36-99
08.09.09 „Lubińska” ul. Kisielewskiego 4, tel.076-841-50-96
paragon zakupu – mamy prawo towar 09.09.09 „Rycerska” ul. Jastrzębia 6, tel. 076-849-12-01
reklamować. Pewien lubinianin z roszczeniami 10.09.09 „Euro Apteka” ul. Bema 1, tel. 076-845-21-18
11.09.09 „Konwalia” ul. Jana Pawła II 28, tel. 076-841-01-17
jednak nieco przesadził. 12.09.09 Stigma”/TESCO/
ul. Paderewskiego 101, tel. 076-841-55-46
13.09.09 „Vademecum” ul. Kopernika 4, tel. 076-844-27-04
14.09.09 „Graviola” ul. Mieszka I 14/16, tel. 076-844-22-05

K
ilka tygodni temu do biura żył reklamację. Sprzedawca uznał ją
15.09.09 Apteka w Polomarkecie,
ul .Kilińskiego, tel.076-842-32-17
Powiatowego Rzecznika i zwrócił pieniądze. 16.09.09 „Złote Runo”

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA


ul. Paderewskiego 92, tel. 076-844-35-25
Konsumentów przyszedł po Dlaczego, pomimo tego, skierował 17.09.09 „Pod Różą” ul. Kilińskiego 25d, tel. 076-842-18-66
poradę konsument z nietypowym kroki do Rzecznika? 18.09.09 „Avena” ul. Krupińskiego 95a, tel. 076-746-10-19
problemem. Oświadczył, że w sklepie Chciał zapytać, czy „w tych okolicznoś- 19.09.09 „Flos” ul. Kasztanowa 8a, tel. 076-842-79-22
20.09.09 „Konwalia” ul. Jana Pawła II 28, tel. 076-841-01-17
spożywczym w Lubinie… ukradł mięso ciach” może domagać się… anulowania 21.09.09 „Vademecum” ul. Kopernika 4, tel. 076-844-27-04
o wartości 27 zł. Ochrona sklepu złapała nałożonego przez policję mandatu. Zepsuty czy dobry – to oczywiste, że za kradzież towaru w sklepie 22.09.09 „Leśna” ul. Leśna 8, tel. 076-746-48-65
23.09.09 „Osiedlowa” ul. Armii Krajowej 35, tel. 076-844-40-26
go na tym procederze i wezwała poli- Szczerość konsumenta (a może jego czeka nas kara. 24.09.09 „Aloes” ul. Kamienna 1f, tel. 076-844-73-66
cję, a ta ukarała go mandatem karnym bezmyślność) wprawiła Rzecznika 25.09.09 „Arnica” ul. Ptasia 57, tel. 076-749-70-10
26.09.09 „Panaceum” ul. Kamienna 18a, tel. 076-842-59-81
w wysokości 200 zł. Za ukradziony w osłupienie, niemniej jednak wyjaśnił, go znaczenia. Ponadto mandat z chwi- będzie domagał się sprawiedliwości 27.09.09 Kaufland” ul. Zwierzyckiego 2, tel. 076-74-66-770
towar kazano klientowi zapłacić – co że konsument nie ma takiego prawa, lą jego podpisania staje się prawomoc- u innych organów, w tym - u samej po- 28.09.09 „Pod Różą” ul. Kilińskiego 25d, tel. 076-842-18-66
też uczynił. W domu jednak stwierdził, ponieważ mandat został nałożony za ny i jego anulowanie w takim przypad- licji. 29.09.09 „Apteka Dla Ciebie” ul. Śląska 9, tel. 076-842-31-43
30.09.09 „Stigma”/TESCO/
że mięso jest przeterminowane. Jeszcze kradzież towaru, a fakt przekroczenia ku jest niemożliwe. Ocenę całej sprawy tym razem pozo- ul. Paderewskiego 101, tel. 076-841-55-46
tego samego dnia mężczyzna udał się terminu przydatności do spożycia Taka interpretacja konsumenta nie stawiam Czytelnikom.
ponownie do tego samego sklepu i zło- ukradzionego towaru nie ma tu żadne- zadowoliła. Wyszedł oświadczając, że Jan Kotapka JJwaŻne telefony i adresy
Starostwo Powiatowe
ul. Jana Kiliñskiego 12 b, 59-300 Lubin tel. 0-76 746-71-00
 fax: 0-76 746-71-01
 starostwo@powiat-lubin.pl
Podpalił,
Informacja dla osób fizycznych, firm oraz instytucji

Biuletyn Informacji Publicznej: www.powiat-lubin.eu
a gasił z żalu 
Oficjalny portal powiatu
www.bip.powiat-lubin.pl
www.powiat-lubin.pl
System Informacji o Œrodowisku: www.powiat-lubin.sios.pl
Starosta Lubiński informuje, że na okres 21 września – 9 Jednocześnie informuje się zainteresowanych, że we LUBIN Godziny urzêdowania poniedzia³ek-pi¹tek 7:30-15:30
Referat Rejestracji Pojazdów tel. 0-76 746-71-61
października 2009 r. wstrzymana jest aktualizacja baz danych wskazanym okresie będzie możliwość pozyskania danych 30-letni mężczyzna 31 poniedzia³ek-pi¹tek 8:00 – 17:30
sierpnia w nocy podpalił Referat Praw Jazdy tel. 0-76 746-71-21
opisowej i graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków z bazy z ich aktualnością na dzień 20 września 2009 r. poniedzia³ek-pi¹tek 7:30 – 15:30
powiatu lubińskiego. Przerwa spowodowana jest koniecznością altankę, aby zatrzeć ślady Kasa poniedzia³ek-pi¹tek 8:00 – 17:30
włamania. Kancelaria Rady Powiatu tel. (076)-746-71-02
Za powstałe niedogodności przepraszam Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
wykonania czynności technicznych związanych z kompleksową
Geodeta Powiatowy Mężczyzna wracał nietrzeźwy ul. Sk³adowa 3, 59-300 Lubin
aktualizacją bazy graficznej dla obszaru gminy Lubin. z festynu i w takim stanie tel.: (076) 8479691
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru tel.: (076) 8479690
Czynności techniczne wykonywane są w ramach modernizacji postanowił włamać się dyrektor: Alina Tarczyñska
numerycznej mapy ewidencyjnej dla obszaru gminy Lubin. I Gospodarki Nieruchomościami Jan Raduchowski Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie
do działkowej altanki. 59-300 Lubin, ul. Kopernika 16
Ponieważ wewnątrz tel./fax (076) 849-72-73
 www.poradnialubin.republika.pl
budyneczku nie znalazł e-mail: poradnictwo_ppp_lubin@wp.pl
J JZ raportów straży pożarnej niczego interesującego (czyli
godnego kradzieży) - dla

OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY
dyrektor: mgr El¿bieta Galas
 ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin
 Bezmyślność lubinian w posługiwaniu się urządzeniami  Pożarów w sierpniu odnotowano na terenie powiatu 31 - zatarcia śladów postanowił tel. (076) 749 23 54
 osrodek@adopcja-lubin.pl
gazowymi jest zatrważająca. Tylko w jednym tygodniu sierpnia wszystkie to tzw. małe pożary: garnków, samochodów, śmieci w go podpalić. Potem zrobiło www.adopcja-lubin.pl
strażacy aż sześć razy musieli interweniować przy pożarach kontenerach, traw na nieużytkach. mu się żal właścicieli i zaczął MŁodzie¯owy Dom Kultury w Lubinie
 59-300 Lubin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 a
palących się potraw.  29 razy strażacy pomagali w usuwaniu skutków wypadków ogień gasić. Mało tego – tel./fax (076) 847-86-64
Płonące garnki, to – można powiedzieć – specjalność lokatorów samochodowych, wypompowaniu wody, utylizacji substancji gdy na miejsce przyjechali www.mdklubin.republika.pl
 e-mail: mdklubin@poczta.onet.pl
bloków przy ul. Drzymały, Skłodowskiej-Curie, Kilińskiego, chemicznych. Najczęściej interweniowano w Lubinie – 35 razy, strażacy – pomagał im w akcji. dyrektor: mgr Waldemar Dolecki
Parkowej, Budziszyńskiej i Budowniczych LGOM. Zarz¥d Dróg Powiatowych w Lubinie
18 razy w na terenie gminy Lubin, pięciokrotnie - w gminie Chyba nie przyznał się do ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin
- Nieodpowiednie obchodzenie się z urządzeniami na paliwo Rudna i Ścinawa. winy, bo policja zatrzymała tel.: 076 849 72 87
 fax.: 076 849 72 89
gazowe, to zagrożenie nie tylko dla mieszkańców danego  Straty w zaistniałych zdarzeniach oszacowano na 105 tys. zł. mężczyznę dopiero po dwóch dyrektor: Renata Napieralska
lokalu, ale wszystkich użytkowników domu. Zwłaszcza, gdy Wartość uratowanego mienia – na ok. 39 tys. zł. dniach. Grozi mu kara do 10 Powiatowy Urz¥d Pracy w Lubinie
 ul. J. Kiliñskiego 12b 59-300 Lubin
zdarzenia mają miejsce w godzinach nocnych – przypomina tę lat pozbawienia wolności. tel. (076) 746-46-40
oczywistą zasadę rzecznik lubińskiej straży Cezary Olbryś. (oprac.MB) (rs) e-mail: wrln@praca.gov.pl
 http://pup.lubin.sisco.info
 dyrektor: Alicja Kargol
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 Jan Kotapka
 Starostwo Powiatowe, ul. J. Kiliñskiego 12b, pokój 120
 tel. 076-746-71-24
Pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego organizowany jest konkurs plastyczny Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie
 ul. Szpakowa, 59-300 Lubin
dla dzieci pod hasłem: e-mail: pce@powiat-lubin.pl
 http://www.pce.lubin.pl
„BEZPIECZEŃSTWO W OCZACH DZIECKA” 

dyrektor: El¿bieta Palej
sekretariat tel. (076) 846-21-47
 fax tel. (076) 846-21-46

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
Organizację wspiera Komendant Powiatowy Policji w Lubinie oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy. i Kartograficznej w Lubinie
Cele konkursu ul.Słowiańska 2, 59-300 Lubin
 tel./fax.(076) 846-68-30, 846-68-35
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dzieci z zakresu otaczających ich zagrożeń: w szkole, w domu, na podwórku, na drodze, w kontaktach z obcymi oraz e-mail: podgik@podgik.lubin.pl
w Internecie. Konkurs ma przybliżyć działalność służb prewencyjnych. Wskazać dzieciom sposoby unikania zagrożeń oraz radzenia sobie z nimi. www.podgik.lubin.pl
 Czynne poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Uczestnicy Kasa czynna w godzinach 7.30-14.00.
Konkurs realizowany jest w szkołach podstawowych z terenu powiatu lubińskiego, wśród uczniów klas I – III w roku szkolnym 2009/2010. Biblioteka Pedagogiczna
 sala multimedialna tel. (076) 846-21-42
Przebieg konkursu czytelnia tel. (076) 846-21-43
Dzieci wykonują indywidualnie prace plastyczne, które następnie dyrektorzy szkół przesyłają, wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik do regulaminu wypo¿yczalnia tel. (076) 846-21-44
S£u¯by i Inspekcje
w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2009 r. na adres: Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Starostwo Powiatowe w Lubinie ul. Traugutta 3
 Tel. 076 844 28 53,  076 846 67 51
59-300 Lubin, ulica Jana Kilińskiego Nr 12b fax. :076 840 62 35
 telefon alarmowy: 997
pok. nr 102 z dopiskiem „Bezpieczeństwo w oczach dziecka” Komisariat Policji w Œcinawie
Opis pracy ul. Grodzka 1
 tel.: 076 843 61 11
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawianymi wcześniej na innych konkursach. Każdy uczeń może dostarczyć 1 pracę. Forma: prace tel. alarmowy: 997
płaskie. Technika: rysunek, malarstwo, grafika, tkanina, techniki mieszane (oprócz prac z kasz, maku itp.) Format min A 4, max 60 x 80 cm. Opis pracy: na odwrocie należy Posterunek Policji w Rudnej
 ul. Œcinawska 19
przykleić wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu. Prace niewymiarowe i nieopisane nie będą brane pod uwagę. tel.: 076 840 62 52  
Rozstrzygnięcie konkursu e-mail policja@rudna.pl
 tel. alarmowy: 997
Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele: Starosty Lubińskiego, Komendanta Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej
Powiatowego Policji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. ul. Œcinawska 21
 59-300 Lubin
Kryteria oceny: tel: (076) 846 18 40
oryginalność, gama kolorystyczna i technika wykonania, tel. alarmowy: 998
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
zgodność pracy z tematyką konkursu. ul. 1 Maja 15
Nagrody 59-300 Lubin
 Tel: (076) 846-67-00
Wręczenie nagród nastąpi pod koniec października 2009 r. podczas uroczystej gali. Z każdej szkoły wyróżnione zostaną trzy najlepsze prace. Spośród wyróżnionych prac Fax: (076) 846-67-02
 http://psse.lubin.ibip.wroc.pl
wyłonione zostaną I, II i III miejsca - zwycięzcy powiatowi, którzy otrzymują nagrody główne. e-mail: psse.lubin@poczta.fm
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu 076 746 71 22 lub 076 746 72 00 (Starostwo Powiatowe w Lubinie) oraz 076 840 62 62 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
 59-300 Lubin, ul.Paderewskiego 100
(Komenda Powiatowa Policji w Lubinie). Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl/ oraz www.lubin.policja.gov.pl. tel/fax. 0 76 844 28 25
wrzesień 2009
www.powiat-lubin.pl sport K urier 15

Szkolne igrzyska
LUBIN Trzecia edycja imprezy dla najmłodszych
piłkarzy
Triumfowali najlepsi
Młodzi piłkarze z Zagrodna W tegorocznej edycji wystąpiło
i Polkowic zostali zwycięzcami
Rozmowa z Krzysztofem Szczepaniakiem, prezesem Powiatowego Szkolnego Związku Ecoren Cup – turnieju, który po 70 drużyn i 540 zawodników. To re-
kordowa ilość.
trzech latach istnienia stał się
Sportowego, wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej SZS „Dolny Śląsk” we Wrocławiu. najbardziej prestiżowymi W swoich grupach wiekowych
zawodami dla drużyn rywalizację wygrały Emaus Za-
Od kiedy funkcjonuje PSZS Skąd stowarzyszenie pozyskuje podwórkowych w całym grodno i KS Górnik’97
w naszym powiecie ? pieniądze na finansowanie zawo- regionie. - Najbardziej przeżywaliśmy
- Stowarzyszenie powstało w ro- dów? Po raz trzeci na dolnośląskich mecz półfinałowy i finałowy – opo-
ku 2002 z inicjatywy nauczycieli - Nasz budżet na cały rok szkolny boiskach spotkali się młodzi piłka- wiadali zaraz po zakończonych
szkół powiatu lubińskiego i spośród wynosi ok. 40 tys. zł. Jako organiza- rze. Turniej trwał cztery dni – od 24 spotkaniach Sebastian i Rafał z KS
nich wybierany jest skład zarządu cja pożytku publicznego pieniądze do 27 sierpnia. Rywalizowano Górnik’97 Polkowice. – Trzeba by-
Związku. pozyskujemy od gmin i Powiatu Lu- w dwóch kategoriach wiekowych: ło mocno walczyć i starać się. Było
bińskiego, w ramach ich współpra- młodszej (uczniowie szkół podsta- trochę tremy, stresu, bo graliśmy
W jakiej formule i w jakich dy- cy z organizacjami pozarządowymi. wowych, roczniki 1997-99) oraz już przecież o finał! Chłopcy ze
scyplinach przeprowadzane są za- Część dochodów pochodzi z wpłat starszej (gimnazjaliści, rocznik zwycięskiej drużyny razem grają
wody? z tytułu 1% podatku i tu chciałbym 1994-96). W turnieju obowiązywał od pierwszej klasy (teraz idą do szó-
- W powiecie rozgrywki toczą wyrazić wdzięczność wszystkim, system rozgrywek grupowych stej), choć w tym składzie wystąpi-
się na trzech szczeblach: szkół którzy wsparli nasze stowarzysze- „każdy z każdym”. Dzięki wspar- li po raz pierwszy. Zawodnicy dru-
podstawowych – „Igrzyska”, gim- nie. ciu udzielonemu przez zawodowe giego mistrza Ecoren CUP 2009,
nazjalnych – „Gimnazjada” i po- kluby piłkarskie, wszystkie mecze Emaus Zagrodno, drużyną są od
nadgimnazjalnych – „Licealiada”. Jakie wyniki osiąga nasz powiat rozgrywane były na profesjonal- roku, zwykle trenują dwa razy w ty-
Obejmują one takie dyscypliny na szczeblu wojewódzkim? nych boiskach, na których trenują godniu po 2 godziny.
jak: siatkówka, koszykówka, pił- - Plasujemy się zawsze w czołów- i grają na co dzień zawodnicy pol- - Szczególnie gratuluję zwycięz-
ka ręczna, piłka nożna, pływanie, ce powiatów Dolnego Śląska. Infor- skich lig: Zagłębia Lubin, Górnika com, ale podziękowania i gratula-
tenis stołowy, lekka atletyka, bie- macja o wynikach za miniony sezon Polkowice, Chrobrego Głogów cje należą się wszystkim uczestni-
gi przełajowe, unihokej i szachy. będzie znana we wrześniu i zostanie Krzysztof i Konfeksu Legnica. Spotkania tur- kom – mówił podczas dekoracji
Można też dołączyć inne, zgodne przedstawiona nauczycielom Szczepaniak niejowe odbywały się na dwóch mi- Mariusz Bober, prezes KGHM Eco-
z oczekiwaniami dzieci i młodzie- w trakcie oficjalnego corocznego niboiskach, usytuowanych w po- ren. - Mam nadzieję, że dobrze się
ży, a znajdujące się w wojewódz- podsumowania rywalizacji. rze i nartach. W wielu miejscach spo- Związku Sportowego - już jako ak- przek boiska pełnowymiarowego. bawiliście podczas turnieju i życzę,
kim kalendarzu imprez. tykam byłych uczniów i nauczycie- tywnie uprawiających sport maso- Składy drużyn mogły liczyć do by to doświadczenie było dla was
Skąd to Pana zainteresowanie li - uczestników imprez Szkolnego wy.  dziesięciu zawodników, a na boi- krokiem do profesjonalnej kariery
Jak wygląda organizacja rozgry- i pomoc w organizacji sportu szkol- sku grało ich jednocześnie pięcioro piłkarskiej.
wek? nego? W imprezach zorganizowanych przez PSZS w I półroczu 2009 r. oraz bramkarz. (dees)
- Corocznie, w porozumieniu - Pracowałem przez wiele lat wzięło udział ok. 4 tys. dzieci i młodzieży naszego powiatu. Poniżej
z dyrektorami i nauczycielami z młodzieżą, nauczyciele obdarza- prezentujemy wyniki ostatniej klasyfikacji szkół na szczeblu
szkół układany jest terminarz im- ją mnie zaufaniem i liczą na wspar- powiatowym.
prez powiatowych w oparciu cie dla ich odpowiedzialnej pracy, co  Kategoria „Igrzyska”- I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10
o kalendarz SZS „Dolny Śląsk”. też z wielką satysfakcją czynię. Poza II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 14
Ustalane są też szkoły, które będą tym w radzie powiatu kieruję  komi- III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7
gospodarzami poszczególnych sją oświaty, kultury, sportu i turysty-  Kategoria „Gimnazjada”- I miejsce – Gimnazjum nr 2
dyscyplin. W tym miejscu chciał- ki, stąd też moje zaangażowanie II miejsce – Gimnazjum nr 3
bym serdecznie podziękować w upowszechnianie sportu wśród III miejsce – Gimnazjum nr 4
 Kategoria „Licealiada”- I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące
wszystkim dyrektorom i nauczy- dzieci i młodzieży. Sam prywatnie
II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące
cielom za dotychczasową owocną dużo czasu poświęcam rekreacji, III miejsce - Zespół Szkół nr 1
współpracę. biegam, pływam, jeżdżę na rowe-

fot. dariusz szymacha


BAD WILDUNGEN Sukcesy naszych bilardzistów Świrk z rekordem
Fortuńscy coraz lepsi DAONE
Łukasz Świrk zdobył trzecie
Najmłodsi piłkarze grali z zaangażowaniem godnym
miejsce w zawodach Pucharu
niedosyt. Liczyłem na złoto przy- Świata we włoskim Daone. piłkarzy zawodowych
najmniej w jednej z odmian. Cza- Zawodnik lubińskiego
sami jednak, oprócz umiejętności, klubu  z powodzeniem startuje J JWyniki turnieju
potrzebne jest jeszcze szczęście, w cyklu zawodów Pucharu Świata
we wspinaczce. Włoskie zawody
J JEcoren CUP 2009:
którego zabrakło mi w półfinale
rozegrano na słynnej zaporze  Mecze o pierwsze miejsce :
w 8 bil. W przyszłym roku zagram
wodnej Val di Daone.  Podczas Emaus Zagrodno – Elita Wrzosowa Lubin 2:1
ostatni raz w juniorach, będąc eliminacji Świrk błysnął wspaniałą KS Górnik’97 Polkowice - Miśki Chrobrego Głogów 2:1
w optymalnym wieku. Mam na- formą – ustanowił rekord trasy
dzieję, że dodatkowy rok trenin- osiągając czas 14,79 sek. KOŃCOWA KLASYFIKACJA
gu i startów w zawodach dopro- Niestety w półfinale Polak musiał Grupa młodsza (roczniki 1997-99):
wadzi mnie do upragnionego zło- uznać wyższość czeskiego 1. KS Górnik’97 Polkowice
zawodnika Libora Hrozy, który 2. Miśki Chrobrego Głogów
ta.
później wygrał całe zawody. 3. Rokitki
Niezły start zaliczył nasz drugi W klasyfikacji generalnej całego 4. Konfeks Legnica
zawodnik, brat Mieszka, Marcel. Pucharu Świata Łukasz Świrk Pozostałe drużyny: Chelsea Londyn (Polkowice), Kopernik Głogów, Zamet
fot. bogdan fortuński

Startował w juniorach młodszych zajmuje obecnie piąte miejsce. Przemków i Wielcy ale nie za duzi (Polkowice).
Mieszko Fortuński podczas (poniżej 17 lat). Po wielu rozegra- (dees)
jednego z meczów na nych pojedynkach Marcel osta- Grupa starsza (roczniki 1994 – 96):
Mistrzostwach Europy. tecznie wywalczył 17-te miejsce 1. Emaus Zagrodno
w 8 i 9 bil. Mimo, że do najwyż- 2. Elita Wrzosowa Lubin
3. Pepperoni Legnica
szych lokat jeszcze trochę braku-
Bardzo dobrze zagrali 4. Atletic Głogów
zawodnicy Dolnośląskiego walczyła 9 medali. Dwa z nich zdo- je, zawodnik był zadowolony: Pozostałe drużyny: TPH Polkowice, Legendarni Lubin, FC Buli (Głogów)
Stowarzyszenia Bilardowego był lubinianin Mieszko Fortuński. - Uważam debiut za udany. i Pomarańczowe Tygrysy (Lubin).
z Lubina, w Mistrzostwach Mieszko okazał się najlepszym na- W przyszłym roku będę jeszcze
Europy w Pool Bilard. Mieszko szym zawodnikiem w juniorach startował w juniorach młodszych Najlepsi młodzi piłkarze, wyróżnieni podczas Wielkiego Finału:
Fortuński zdobył dwa medale. starszych (17-18 lat) i dwoma me- mając już większe doświadczenie. Najlepszy bramkarz: Adam Makuchowski (KS Górnik’97) i Tomasz
Mieszko i Marcel Fortuńscy dalami potwierdził, że należy do Na co dzień dużo trenuję, a w każ- Derylak (Kopernik Głogów)
Król strzelców: Patryk Kozak (Rokitki)
wraz z dziesięcioosobową repre- ścisłej czołówki europejskiej. Za- dych zawodach zdobywam nowe
i Maciej Grudzień (Emaus Zagrodno)
zentacją Polski startowali w nie- wodnik nie był swoim występem umiejętności, dlatego w następ- Najlepszy zawodnik: Dominik Suchora (KS Górnik’97) i Jakub
mieckim Bad Wildungen. Ranga usatysfakcjonowany całkowicie. nych mistrzostwach postaram się Prymus (Atletic Głogów)
zawodów była wysoka: mistrzo- - Jestem bardzo zadowolony o medal. Łukasz Świrk na zawodach Nagroda Sallera: Wiktor Kobiela (Miśki Chrobrego) i Daniel
stwa Europy. Reprezentacja wy- z wyniku, jednak pozostaje mały  (dees) w Chinach. Chudziński (Pepperoni Legnica)
16 BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO
K
Kurier
www.powiat-lubin.pl
POWIATOWY
sport wrzesień 2009
www.powiat-lubin.pl

LUBIN Czy Franciszek Smuda podniesie Zagłębie z dna?

Graj albo… do kopalni!


00

Dariusz Szymacha
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Pięć kolejek ligowych i pięć porażek. W dodatku kompromitujące


1:3 z Piastem Kobylin w Pucharze Polski. Najbardziej boli styl
w jakim Zagłębie przegrywał mecz za meczem: bez woli walki
i zaangażowania.

N
a trening Zagłębia po klę- Kibice nie mogą zrozumieć jak to piłkarze, którzy chcą zwolnienia
sce w Kobylinie przyszli się stało, że amatorzy ośmieszyli trenera i grają przeciw niemu;
najbardziej zagorzali kibi- klub pretendujący do miana jedne- Kibice zapowiedzieli, że jeśli
ce miedziowych. Nie kryli rozgory- go z najlepszych w kraju. – Nasi po szybko nie nastąpią w klubie zmia-
czenia. Przeprowadzili krótką roz- meczu mają kanapeczki, soki, wino- ny na lepsze, podejmą zdecydowa-
mowę z trenerem Lesiakiem. Nie grona – żeby uzupełnić ubytki mi- ną akcję, by takie działanie wymu-
chcieli powiedzieć o czym z nim nerałów. Dostają kilkadziesiąt tys. sić na piłkarzach, trenerze i działa-
rozmawiali. Nie ufają już nikomu. miesięcznie i… grają jak grają. A ci czach. Jak ta akcja miałaby wyglą-
Początkowo nie chcieli rozmawiać z Kobylina wypili butelkę wody po dać, nie chcieli zdradzić.
z dziennikarzami, jednak gorycz meczu i poszli: jedni pracować Na złą grę piłkarzy nałożyło się
wzięła górę i podzielili się swoimi w polu, inni na nocną zmianę. To zamieszanie w radzie nadzorczej
opiniami. – Im się nie chce grać – hańba dla naszych zawodników. klubu. W krótkim czasie następo-
mówił jeden z kibiców. – Na meczu Kibice nie oszczędzali nikogo. wały w niej zmiany. Odeszli Paweł

fot. dariusz szymacha


z Ruchem miałem tak silne piecze- Według nich winę za złą grę pono- Jeż i Mariusz Bober. Tomasz Pasz-
nie w mostku, że musiałem wyjść szą: kiewicz został oddelegowany do
ze stadionu – inaczej na pewno politycy, którzy narzucili skład zarządu klubu. Przez pewien czas
dostałbym zawału. Co oni robią zarządu; w skład rady wchodziły tylko dwie
z tym klubem? właściciele, czyli KGHM, którzy osoby: Bernard Langner i świeżo
- Politycy niszczą Zagłębie. To nie dbają o właściwe finansowa- powołany Zbigniew Mazurek. Umowę na prowadzenie drużyny trener i prezes klubu podpisali w obecności dziennikarzy.
było wiadomo już po zmianach za- nie klubu uniemożliwiając trans- Dwuosobowa rada nie mogła po-
rządu – mówił inny. –A potem fery; dejmować, żadnych decyzji. Także
zmiana trenera. Przecież Orest Len- zarząd klubu – nie przedłużając o zmianie trenera. Porażka w Koby- została uwieńczona sukcesem - kiem – został wypożyczony z Legii -Własne zdanie? Ja im dam własne
czyk był świetny. Odszedł do Kra- kontraktu z Orestem Lenczy- linie spowodowała jednak nie tyl- drużyna zakończyła rozgrywki na Warszawa. Linię ataku wzmocni zdanie. Zapraszam takich na drugą
kowa i co? Z paszczy lwa wywiózł kiem i zatrudniając trenera Le- ko reakcję kibiców, ale i właścicieli. trzecim miejscu. Czy teraz też tak Mouhamadou Traoré, napastnik stronę ulicy. Do kopalni i do pracy na
trzy punkty. Trener Lesiak musi siaka; Bardzo szybko podjęli decyzję o po- będzie? – Chciałbym raz mieć ofer- kupiony z pierwszoligowego GKP dół!!!
odejść. Im szybciej tym lepiej. trener, który nie potrafi zmobi- wrocie do rady Tomasza Paszkie- tę pracy w Zagłębiu, kiedy będzie Gorzów Wielkopolski. Trener zaapelował jednocześnie
- To wojna piłkarzy z trenerem – lizować piłkarzy i „dogadać” się wicza i dokooptowaniu do niej me- ono na 2-3 miejscu w tabeli – po- Piłkarzy czeka teraz solidna praca. do kibiców o wspomożenie go
dodał inny kibic. – Oni chcą się go z nimi; cenasa Bogusława Grabonia. Rada wiedział trener Smuda. – Drużyna Trener chce ustalić styl gry drużyny, w pracy. Prosił o liczne przycho-
pozbyć i dlatego nie grają. nie traciła czasu. Odsunęła trenera jest w krytycznym momencie, na- bo jego brak uważa za jedną z wielu dzenie na mecze i doping dla dru-
- Od lat nie opuściłem nawet Lesiaka od prowadzenia drużyny, wet bardziej, niż kiedy obejmowa- bolączek Zagłębia. Pytanie dzienni- żyny. Nie szczędził kibicom cie-
jednego treningu Zagłę- a zarząd KGHM w ciągu dwóch dni łem ją po raz pierwszy. Mam na- karki, czy nie boi się, że piłkarze będą płych słów i obiecywał, że zrobi
bia – mówił zdener- przeprowadził i sfinalizował roz- dzieję, że i tym razem się uda wyjść mieli własne zdanie o metodach pra- wszystko, żeby byli zadowoleni, je-
wowanym głosem mowy z Franciszkiem Smudą. Za- z dołka. cy trenerskiej i mogą grać „przeciw śli nie z wyników, to przynajmniej
inny kibic. - A rol- nim nowy trener przejął drużynę, Trener stwierdził, że wśród pił- niemu” skomentował bez ogródek: z gry piłkarzy.
nicy z Kobylina ta zdołała jeszcze przegrać na włas- karzy jest wielu, „których można
sprali ich jak nym stadionie z Arką 0:2. Wówczas wskrzesić”. Co do innych, Smuda
chcieli. To wstyd Arka była na przedostatnim miej- chce ich poobserwować. Szacuje, że
na całą Polskę. scu w tabeli - Piłkarzyki-pajacyki! – potrzeba 2-3 treningów, żeby zo-
Nawet druży- wołali z trybun kibice do porusza- rientował się co do predyspozycji
na juniorów jących się niemrawo po murawie i wartości poszczególnych piłkarzy.
potrafiłaby zawodników Zagłębia. Trener uważa, że drużyna potrze-
ten mecz wy- Franciszek Smuda, który 1 wrześ- buje wzmocnień, ale jest świadomy
grać. nia oficjalnie podpisał kontrakt tego, że do końca sezonu transferów
z Zagłębiem, uważa, że w drużynie już nie można zrobić.
jest potencjał, który pozwoli na Według Smudy w klubie po-
uniknięcie degradacji z ekstrakla- winien pracować menedżer – dy-
sy. rektor sportowy mający dobre
Trener Smuda przejął drużynę kontakty i rozeznanie w świecie
znajdującą się na ostatnim miejscu piłkarskim. – Trener powinien
tabeli Ekstraklasy. Tak samo określić, że potrzebuje np. lewe-
było, kiedy Smu- go pomocnika z określonymi
da przyszedł do możliwościami, a menedżer ma
Zagłębia po znaleźć właśnie takiego zawod-
raz pierw- nika – mówił Smuda. – Nie wy-
szy. Wtedy obrażam sobie, żeby prezes lub
jego praca ktokolwiek inny zakupił jakiegoś
zawodnika i przekonywał trene-
ra o jego przydatności. To trener
ma decydować, kogo
chce.
I właśnie na życzenie
Zadziałało: w pierwszym Smudy do Zagłębia,
meczu pod okiem Franciszka w ostatniej chwili przed
fot. DARIUSZ SZYMACHA

Smudy Zagłebie wygrało zakończeniem terminu


z Ruchem Chorzów 1:0. Oby transferów, sprowadzono dwóch
tylko nie odszedł nam do czarnoskórych zawodników. Nige-
reprezentacji Polski... ryjczyk Martins Nnabugwu Ekwu-
eme jest środkowym pomocni-

Related Interests