Sie sind auf Seite 1von 7
eae DR.0006 26. Ig rg ain 27 vital 220 ‘wero ra UCHWALA NR RADY MILISKIES W KaibCEZbROWW dnl 27 kena 2020 wsprani pravigeia program ape nad berdomayaa zvcezetami oraz apobicgania Derdomnasl ‘leraqt na Crane Gniny Rabha ~ 2d) (Na podsavie at ut 2 pt. 5 tay z dla te 19901, o smioezae pisayn (De U 22020, pou. 713) ora art Ha ust 112 usuwy 2dni 21 spn 1997. oochrnie 2vlorgt(j- Dz U. 22020, eo. 638) Ras Missa. Rabee-Zdnj snow, co asp: a Prayjmyje sie progam opicki rad bezdrnymi zwiezetami or zapbieginia bezdomnoict aieryt na ‘erent Gminy Rebhn~Z8rjw bran eis okelonym w zlganis do ohn se \Wykonanieucvay powierza se BurmistrzowiRabki-Zéro ss | Usha pdlegs ogloszaniu w Dzlemiku Uagdowym Wojewédawa Malopalskega, 2. Uehvala wehodsi w aeie po aplyvie 14 dio ia opkzenia w Deen Ureedowyin Wojewdas Maopolkego. ‘Ne pudteic art 30 2p aso se ee rn oi ea add a / nares CPCI. ge Neak Suto? Auris Roh Zn dia 24 Sporylaila + Teel Wolo, Alb 106 Sebat Ro ass Ase ary ee “Witte Ma sea Zabczik do ctvaly Ne Rady Mish w RabeeZoju PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZETAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZAT sa teranieGminy Rabka Zr Pod prorgopracowania nnjzego Programa est. Ha sty 2 dar 21 sepia 1997 0 ochronie wie j Dz U2 2020 pos. 638) sn POSTANOWIENIA OGOLNE 1. ek wniijzyn dokamenc 1) Progamie - nalezy pee to rome Program opiki nad bexdomaymi zwierstami om zapobiegania ezdemasl zee erenieGiny Rabe Ze, 2) Gmlae-naleay prez rozunies Ging Rab 3) Ural Miglin -nalezy pravzto rozumieé Ureed Micki w Rabee-Zéoj 4) Sty Miki alery prez toromunit uaz Mies w Rabce-Zroju, S)Wyérnle RG + aslety free 10 romumiet Wydeial Inwesyei, Rozwoju Gospodrezego PonjkiwaniaFunduszy Ura Mlskigow Raber Zé {6 Schonsko - malety pve to rorumit schroisko dla bezdomnych zeta 4PSIE POLE mace svat Sedibe pod adesen! 32-222 Racawie 91 provadzonepraze fry .PLAMA Jan Mics dat 32 122 Raclawice 91), hry Gi Rabla-Zabd) zavarla umowp oa realiase wg plepins) ma Zapewnienopick beadommym mre. 7) Goepedartvie roy ~oaleny pease to rons! goopedaratwo rlne zag sip pod adesem: Rdzavn 219, 34-70 Rab 2ktnyn Gina Radka ~ Zara pororaienie £8) Loan lceica wetenynaryj -nalaty pre to rozumiepinet weteryaryny 2nsjujacy lena terele ‘Gminy Rabi ~ Zar (Pezychocaa Wetxyaaryina Plaweckt Krzyszit, Kliskego 48, 34-100 Rab Zan Cabinet Wetyoaryiny dl malych zwirat "MISTER" Moon Pusskreic, ul Jana Baw 43, 34-700 Rabi. Zr Pryehodaa Weternaryna SYRIUSZ, ol. Seca 24, 34-70 Rabka-Zd). 9) dwierpach bendomnyeh - ally prez © rommisé 2wierta domowe lub gospdaskie, Ke uciely, blo igh aey poraucne prec elowika, ema mozivose stn ich wail ib Ine ‘by, po Ke pik vale dtd pozastavaly. 10)Zeretch domowyeh = ley prc to rami’ ewirot dyin prebywajce wen 2 cxlowiekiom se dn ny pons oman wren py cn Wl 11)Ziratch gospodarskich - mlaty prez to rzumiet awieratgospodaike w rzumisniv pees ‘© orgnizae odo i rocodse evra gspoduskch, 12 Kt wane ype rit ay woe i 3am wan ae woe ‘aloo w stanedzki, 2. Koorynatorem er eliza Programa jest Baris Rabk-Zdoj 2a posedletwem Wydzishy IRG oraz Sty Misi. {na nants ATARC mony 1p Wezatkesprawy zwiqane 2 ela Program sale 2s tlefniemie pod numran telefono: 1826 80.473 (Waa IRC), 18 26 7926) (Sr Mieka) lub droga malowg pod adesom: uradrabkapl oz ‘orspondenyjne pod ndese: Und Misi w Rabe ~ Zo, ul Packowa 2, 34-70 Raha ~ 266, 2) Zloszaniadatycaqce beadomnych zie nly Kiron o Wyn ING I Stary Mes, 3) W zy adarzeh drogowyeh zudzilem zwierat nalety koataktowaé sig znumeam alarmowym\ 3971112 hi beeolrdni lea weteryeai pod numerams telefon = 609095 520 Kray Phawek! = 660048090 Greegore Laat = 606589457 Stns Lopats 9. (CELEIZADANIA PROGRAMU |.Calem Progen jest aupobnganie bezdomnosei zwierat ors zapewnicnle opie na berdomaymi ‘eran rele Gey 2..W rama Programs elizowase byl nstpujce eden: 1) Zapewnienebeedomnyn sierra w serosa dla aie 2) Odie beadornychzwierzt 3) Obligatrynastrylizaje\ kara avira! w sehrenshu da zwiezt 4) Posaukinane weil da Beubmayeh zie 5) Zapewnianie calodobowe pik watery) w prypadiach dare drogowyeh 2 wile zwiery 6) UsypaneSlepyeh mow, 17) Zapewoianl pik’ na wolna yey kata, w ym ck dake |) Wekarani gospodst olngow ely enpewnienia miss dl vera gorpodankich, 9) Bernice znakowanie capovane psbw. 10) Steins hasta ozakownyeh pb. se [RUALIZACIA ZADAN, Zao fe bezdomnym ws |. Gmina zapewaia nalzytg icky sanitarno weteryayjng bezdomnym zwirtom Scroniskn romanian szegonacl ao: 1) Zapewnienie pomies2cena ehvongcego je przed zine, upalamt | opadam’amosferyanyn z dostpe do ‘ovata deiennogo modlwisqesge zany poze) cl. Poniszeona te muszaspetne Wazcki sna badowiane snieno