Sie sind auf Seite 1von 2
atts RH. gong: 5 ‘in 7 aja 2a0 ete 2 a 12020 UCHWALANR [RADY MIEISKIES W RAiCIE-ZDROU en. 2000 wsprawie podwytszenia. Kapital saWndowegs§ bjgeia wdzalow w podwysszonym kapitalezakadowyen ‘ednoosnbowej spalki Gainy Raa-Zr silage} po mn "SEPITAL MIEISK W RACE” ‘ZDNOSU" Spélka x opeaniczongodpowirilnasl, x sede w Rabec-Zioja Na podsawi a. 18 ust 2 pt it gustawy 2 ia 8 mare 1990 esamerzgdnle ginny (es jedi: 'DeU:2020713) oraz at 12s Lusty dia 20 gudnia 1986. 0 gospodaice kore) (ek! Jeol De.2019.712) zwigeh xr 257 §21§ 3 ustawy dala 1S wrasnin 2000. Koda spekhandlonjeh (kt Jednity: De12019 505) mz § Tut ta zalatjlalslogospSti 2 opranisony tdpowietilneciy Jednoliy’zain 30 gruda 2011 rok, spisny.przed.notruszem Iniely Grow Kancela Nota] ‘Nowy Ter pray ulcy Koejowe] 8, Rep. AN, 9348/2011, Rada Migjska w Rabe ~Zdrju vekwala, co aasigpe: an Wymia sip zgnde_on podnytsomiefapats adowego Joncsobowe) pki Griny Rake) dice pf S2A1TAL MEISKI WRARCEZOROWU Spa sopancenn spiced sedi Habe Zoe, psn) de Kejogo Rls Sowea® pod OODIBOETS. powzcnego pst Si Rejonony da Kako Sencha w Krol, Xi WySaat Compact Kijowege Reco Seawegy kn 100090! Gwe fer malo sane o ea ky 898 S08 2 own olen mio sr ‘Howie eat ary pe stop) So holy D8 30a Glow: lore mln te ‘tiene econ driey pits oye) popes wtvoreie 2 00 luni: Swick see) nowjeh it o wart! none po S10 0 lol pent pc) ky, oan) watt 1000 00 ‘tote: jeer lion ae obese zich omy adil ce Ge Rak 2 rs ‘Worn sip ago by poke usw w podwyaszonym Kase vakindowym mastyilo poprex pacew wield! w czas} koele 1 O10 10,002 laymie:Jeden alion alone) przyoguleyeh Ginnie Rab Zass od spi “SZPITAL MIEISKI W RABCE-2DROIU" Spékea 2 ogrniczny odpowictzlnley 2 tubs levot giyeh uduslnych pozyexk dna 12062015¢3 19.062015¢; 01012015 ¢3, 10082015 4, Bote #3 Woon shyly powers Bum abi “ ‘Usinaa wed we diem ia BuRMIgTRz ‘Na phowie rt. 90a 3p. wey v ade than stroman gegen aan ‘nntpdatbethe PM) mar Ay Yegkel Pram prob wchualy dy Mice nani rey oat A, oe Vitel iibel, as Uzasadnienie do projektu uehwaly w sprawie: — podwyiszenia Kapiti zakladowego i objgeia udziléw w podwyeszonym kapitale ~zakladowym jednooscbowejspélki Gmsny Rabka-7Zar dalajges} pod firma "SZPITAL MIEISKI W RABCE-ZDROJU" Spétka z ograniczong odpowiedzialnasca 2 siedzibg W Raboo-Zdgju, ‘Woioskiem 2 dnia 31 marea 2020 roku spélka "SZPITAL MIEJSKI W RABCE= ‘Z2DROIU" Spoika 2 ograniczong odpowiedzialnoscig zwrbcila sig 0 dokonanie podwy-szenia apitaly zakladowego spélki i konwenje pozyezck udzislonych spétee prez Gming ww wysokosei 1 000000,00 zt na nowo utworzony kapital zakladowy’ tj spélki, 2 uvagi 1a warunki umowy kredytu obeotowego nieodnawialnego udziclonego spélee perez Bank Gospodarstwa Kraiowego. Zgodnie 2 tescig § 7 ust. 4 tekstu jednolitego aktu zaozycicskiego spélki "SZPITAL MIFISKE W RABCE-ZDROIU" Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (cep. Ant 9348/2011) w zwiqeku z at. 257 § 2 i § 3 ustawy 2 dnia 15 wraeénia 2000. Kodeks spolek handlowye, kapital zakladowy spolki mode zostee podwyascony w dtodze wniesienia wladsw ieniganych lub niepienigznych do kwoty 50 000 000,00 zl w termine do 31 grudnia 2030 roku, ra mocy jednej lub wielu uchwal Wspélnikéw, co nic bydie stanowilo zmiany akte ‘aloycielskiog. Konwersja dhigu (wierytelnoci) to szezegblny spossb podwyeszenia kapitaty ‘akladowego, w ramach ktdeego wspoluik, Ktry uddelil po2yerki pienigane} spdlce god sig ‘na zamiang Wierzyelnosei pryslugujgce| mu wobec spélki 2 tytlu preedmiotove) poayceki 1 uzily tej spk. Doehodszatem do podwyzszenia kapitalu zaKtadowego w spice i objcia udzinlow przez wsp6lnika, Kidry pokryva nowo obejmowane vwizialy poprze2. praelew wierzytslnosct. Kapital zakladowy sa6iki podniesiony zostanie do kwoty 9198 500 21 poprzez vuiworzenie 2 000 nowyeh adziakbw 0 wartaési nominalne} po $00,00 2 kxady, 0 iezns} wartoei 1 000 000 21. Wszystkie nowe udzaly objetezostang przez jedynego wspélnika Gming Rabka-Zar, Zgodnie zat. 18 ust 7 pk 9 it gustawy z dni 8 marea 1990 xo samorzadzie gminaym. do wlaiciwosci Rady Gminy nalezy okreslenie zasad wnoszenia,cofani i abywania udzialiw spotkach Komunalnyeh, ‘W zwvigzkuz powy2szym uznano 2a zasidee podjgcie uchvaly w wos. sprawe, { faded