Sie sind auf Seite 1von 22
eaictt BRN-0006. 48 tory in 7 aj 20205 UCHWALA NR. [RADY MIEISKIEN W ia sprniezmianw Js Potcavic a 18un,2kI4ipht 9th ustiwy zdla mares 19901, osamoreice gunym (ekst Jedooige DU 22020 po. 713 i amin.) wave art 21h, wt 212. wt 2a" at) ed wey ‘dia 2 srnia 2091.0 annch publceyeh (Dz-U. £2010” ox 869 pln.) ~ Reds Misia ‘Raber veh, co nate a 1 Dekomje sig zwihaenin pla dochodow adc Gniy Rabin) na 2020 ro okwoly opt 189 580.82 9m ‘onesie zmniieni doch beteyehokwotg 323 901,98, 2) kone wigksniadochedbw mahonycho kwase —513-28200%3, ~ jk wzlgenibe Nr Plan cchos6w po zmianach mys: 8827902349 2. Dotan si zwihsenia plans wydathow bizes pny na zn vol 180175032 2h wim ') doko sg anism plana wy beageyeh a gen koty 879:37027 a wy ') wy jose buastowych: £7937027 al ze: + wk avian relia eh ada sattowyeh: 87937027 2 doko ig amnie)zeni pla ny dat bcaaye nan vol $000 2, w ym: 9) wt jednse boertowye: 5 000,002, tgs wth avian eliza ich ada satutowych: $400,002, 5) kone i amigszenia plans vy aatowych nlc hot 117 0080212 po ') tin inves zakup invest aig sl okie 1 175 0,002 czgo awigszvie m ‘roam fnnsowane x wdhlem soakdw, elléych mows wat. Sst I pit 213; octet eote at rela zd jens saoregdswrtaraneg Weng) wei 30000002, ‘4 dokomjes¢zmnisszia plans vy maatowych 8 gen kote 547 619952 wt na invest aku investyyne zmijza io ko S47 6195 az ze zz m Frogrmy fiansowane t uéziem sodkow, oMtych mows w rt, Sust | pki2i3, mtiel sop) 2 ralenzaah eds sancegteryniaaeg.w cane wes 0,60 Se ak abgeznica Nr, Plan wt po emianes wen, 91 O88 48h A enone Ets05 40104 Pj Hs 5, Wawa 8 sia ohclonya ww. wage seo hvotg 1 312370,2 2 planwany fey dit ‘Gnny. Ruble), key” estane pokty"prychodamt jednosck snort eon nites el iach a ean Run aes, lye 9 once ee ‘tytn Cransowanjch tgenyeh ze aczgsinym asm wWykorpwania bast olson ‘odegbeh utah rs jchodam cpg ae. Defey pe zminach wynes 615 457,95 “4 Zvighen i pgcody boda 2 yt 1 zigngela ry howe 220 00 0, 'pesehodiw jednsteh samerzyis ytranego znlewyhorgstanych Sedkéw pleianyeh sn raurks geym buts, wyeilaleych zrodiezni dchodew i wydak nimi feansowanyeh avigeanych = ‘serpy salam ws knywinia buat otesionya w ocgbaych stack kwora 112 370.72 5. Zain ig proehoy busty zu spay porjezek udeielonych ze ockbw publiceyeh okwole 1 090 00,02 6 Prychdy butte 2mm wy 428035807. “LLmiany w pli prayohodbw bude rasta po anach hea mtr a, a proms sian plane dchadéw na dani eon 2zlsesu admins zy) ajc zd ecoyeh Gin sawarl W 200,08 jak w leah Ne do iieze) wha 3 \W zviah ze ssa dokonny ling valgus sip aktunlizovane wy na ele za sirelongch Gym Propane Polsky Precis raezieniom ma ro 2020 jae rok 2020 po emisnch grassy IL O954595- 2b Razchody ua aa oe LW evga ze zmianami docoomymi ning acbvalg sain ig zakulrowany plan sydd msgkowyeh a ok 2020 aie sateraiom NF 6 ila} ual 48 DDokone sig sian w plale dott wsianyeh zbudets Giny Reba-Z4rj wraks 2020 zante x algae Ne7 3 iia why. 56. 1W evga 20 nna dokonnym singe weal §5 Ushwaly Ne XVIVISBAS- 2 dia 30 gradi 2019 rok Rody Mii Rabe Zr zyme beamlne 95 Usilslrocae nity a: | Una sg iitzobowiga 2 uhe Inhoedyéw ipmayezck zaciggnych ma sfontowanie plnovanego deiyta butte w wysokotl 32196120021 key pe mach ma we) eiggyeh payer Hn ~ do Awey 3) key potyzek aciggnych ma finensowanie psilowege deft do kway 1 0000000 2 Uptime RAZ do zacigania bow Ine tuk poyczekFredy6w olsen tinians voniaaeyii rast 1 pk, 12 xhtcyeh obciteia Sv okresi splat he moga poareeytwiekee hag how osha salon we Wiis Prono Finasone} City Ras 20) te mcm iceansbr4tseBIDDR Pe omy ro Po dokonaych mianach tue ity 8202 rok yes .doenodybudzet: 4273 02549 2h, tym: ochdy iene: 742084239421 ochndy majtkowe: 10066 5,55 21 2. wydathi buditas 9108 481442 w ym: "yea binge nn vot 6892 69492 wy 9) wy ednoskbudesonych whvoele lee}; 42032593262 zap: wy oa wymgrodzein slag nich nlicrane: 28501434 2, wth avigzae zeal zadad satutowych jose bctonyeh 1659158918 x; ©) mpd ma dotcom aden ieace: 4236 600002; ©) wy na Sviadezenia na x oe6b zeny 20937 259,32 wy ma bsg ag psicenepe: 750 000,50 ©) nada mn programy fnasovane zien Sodkbw,oKsych mow W art Sut. plt.213, weaget via) eliza ad dash samo eytoegy 881 4531 Awypaty yu prgeceavarani: 484 440.3 2, 2) nyt majtkowera vote 22165 801.95 2, w ym 8) woah nn inwesyje i zatury investyeyje w kwocie 22 168 801,98 z nego ma rorany faansnne Eile soft, ose mows w aS us! p12 13, wey xwigene zeae Dade eon samara eyorinego wang) kwace 8 01421996 SLdefleyt budetms 6818487952, 4 praychody budieta: 11 095 84598 1, Scrorhody budietu: 4280388002, a Wykonaneucwaly power sig Burien Rati-Zoju Uchvala wehodei wyeiexdnim pola pedlagnoghzniv w Dick Uregdowym Wojenddze Malpas epee 329A any {hla due Inherent — BURMIS'TR (ott D0 « SOND FRE seni |. Stat wa = Brin prey ae madkeieek Suider mir ltr dia A, Natalia abc Me noisensecenos.nptetuseemIDD® Miele d'dich, wm fff Zatsonic Ne 1 do ahvaly Ne ay Mii wakes je - an : = TE [ait [aot [ Po om | ear we] we] ante] ae rea eS, ~| ef ” om [eee ome we] | tn =a | Sige enna set ae on = am Sa reat Se ed ae ss 0 =ESSaee . co [zar=emwns | swann| ame | aw) eae Een wm] ow 4 = mise | | | -) = ee a ee Sea ea, or = eee (© | evaenhnet ion ete “ “ 7, = SESESSE [mel | ue) vane “Bod? 1 BER. EC6¢48DS DIE IESEEAIDDD Pot shag waalaicva-slaesaerposweinod 1 =e =e ze) | = Bz = /= . opegh zausrbdna laa atgenc Ne 3 do vay Ne ns Rady Miki w RabeeZroju ti nnn 208 ‘Roepe ete see BET wanaaae| ws 0aas Deco 1 Rr RT tsteraa| — sores Tas fics Ssoecat | nat ces “a as sab | EotzsvuaT | Tenonoe |i ws sos Seeds” maiationeatiget | — S nem B06 SRD. RAHAVIDON Pee Sra “oan aa Sise7 use| 30 HSE | Tew MIOwN | 9s | —asserinsa | 1 s0r7ens Dome ‘capi wt algae Ned do vewaly Ne Rady Mike w RabeeZéoju cand gh a a BemE-bc6 SDS. BDL. 1AEES IDO. Pl “[Seded eszek Suktér me | mee | Nazwa =, | a | ei = ‘nasa poims oe] tae sae a ‘eee ‘ona | po sta ooo ‘oie | Wee sa oo ‘oun oem oo ‘wei ISTRZ, algae Ne Go vewaly Ne Rady Micki w RabeeZéoju = REetesr ee a BU: estek Sulder 1 Beons-2e5e 48D 014 1BEINDON Mot si algae Ne 6 do vebwaly Ne Rady Mihi w RabeeZrojn die Plan wyatt jttowye bade Giiny Rabka-Za ma 200 ¢ es ReW-P06D5- RDU BBAHDON oe pares edi / ital co “Te Tanne [sosns| sn | ai ream ome eu Te ae | woe aoa Erp ig ge ane sooo peony exsntcrn = reeelaaeerarae 0) soos sooo Tata bare ae etna ra ‘eto D8 noe v0] ome oe | ie ae wate aa ina Tia i om a naan ON MECH | see sono Ta aan wae 7 ag Pater at mags ba ‘iri roe seo 00560 20g arco ‘oe tt Pc ‘ite ori som ssmc0 wom Tr Pr TTT | a 12 petal 10sec Zins || ranma faa 12 Peta dat Dyna Secrreirecas soo soca oa Triad og 6 ‘amare in et aor, meas seta an HN Kitwtcetaguim acer cake | singe esse es 7 RZ 0 | re conse none sen ‘so seo sou “wero Tr cs Ra nga GZ Spepaomnot hbeodcad cy anne wou a a > Vos io Tae we) tou sow Tr aon a oe a lass Mops oe) ome sem | Rete "| 58 Gos is oi Tae "a5 pti ron ne ‘own “ives [rR ate ear jetta fee (ieee — ora me aa aE foo + eau are some as w Dai “a0 565 i nese. Pe6-NDS DLE IEEE Pet som 2 a pa [smo ae Tee seer ae Taare cal ns i aarp rasan ro | 10a rane rao rast 1 Ea SR Pe i gn 1 oa ain aT sean con a pins Teh ie Tae Tare ‘aovwpe Tae 1 li maa Redan nora! vane - aaa oa Fie aos oA fom vege eee ‘one soonmpe | ae por tate aaa sai Tie sams sams | wrote ear EA inmoncrirriepice | mene mene 12 ajo eae Bee pe some sara 1 apse So Ce ti sien. ues [oem pera ram rae Tse sae = ace ne ee rit fd wan Tare maw som TT RR — — 1 2taatna meer tomes cet haa a sss Rather eae emer | g35 rnsstae eas rma | mae ar “se a vue a 1a Rewer. BO6L ADS. RON IAESSPTDON Pe sivas same oc ‘some a | aan a ‘pees ron Tine saat - pea 1 aise oR Ra ‘ean py gi iBigeiinandery eases | cana midst EEG eet ‘inp oe ae suns sexs Tiree aan eee [i Bern ine Ir That ato ate a om as 008 rea eaa " anemp, ape 1 nna i nspnog — 9 mem = re ane 0 Teepe igtag REO ‘Sutin fel Gs sn esos emia aronaive| —vosumae | seams] vaca 1 Hes BC64-NDS NDLIEAEEEMDO Pet "4 Sex olyd maft.ecset del Zatgoie Ne do achat Ne Rady Mish w Rabeo-Zérju es rn ney ba ny 28 Bi Rat] Ra Risa [rae | rao Fa aaa 5 Sie ies | me |" | Se si oc | pie 7 = Troe |Ponremiy | | Feat 7 cam mul is pem-ee-8D6 0141S ICON Pe Seon = a= |) |. mea ome a eon oes ea | ~| | =, oe] | ome e-RowH.ECHL-ADS ROLE IESEDCDO Pej 0 supapernz wdedade ene cSt DLL IESE DO. ot Rabka-Zaréj, 07 maja 2000 ONJASNUENIE DO PROJEKTU UCHWALY RADY MIEJSKIS WRABCE-ZDROJU W SPRAWIE ZMIAN W BUDZECIB, GMINY NA 2020 R. 1. W wm dokonanyet zmvanbudbot Gminy Raba-ZA) a eok 2020 wynos 1. Dochody budaots 24273 23,49 21 2. Wodati budzetu 91 088 481,442 3. Praychody bude 11095 84595 21 4 Rozshody badass “4280 388,00 5. Defleyt budaote 6 815 457,95 a 1H, Zatgceit Ne | obrazuje sian planu dochodéw beta gminy, Kwotazwighszenia dochodéw Bicteyeh 371 768052 ‘Kwotazmnigjrenn dchod6w beageyeh 695 670,00, Ronicial 60016 zwigksreie dochodéw biergeych o kwotg 371 761,00 21. 0 planowany wphw ‘ofinanswania 2 Fundasen rog Samorzadowych “remoat doi gine) 364511 K. Alea Tyigleiaw km 007400 ~0#270,00 Ww mijsaowoset Rab-zrt, Gmina Rabka Zr" —kwota 371 761,02. Rondzisl 75011 zwighsenie plan dochodiw biedgeych o kwotp 7,05 2 to urelnienie pln ‘ocho 2st realizgjizada zzakresu adminis radowe) Ronézis! 75621 __zmnieszenie plana dochodéw biezacych o kwote 4 895,00 zl to urealnienie planu 2 tl wplywu podatku dochodowego od os6b fizyeznyeh na 2020 ¥.zgodtie pismem Ministra Finans6w. Rozitial 75801 zmnijsanie plan dochodSw bictgeych 0 kwotg 690 775,00 2. to wrealnienie :nu subwenejiofwitowe) na rok 2020 zgodnez pismem Misra Finansow. Kowa zvicksenia dochodw msatkowych 513 282,02 Rozicia! 60016 _zwighszenedachodéw majqthowych okoty $13 282,02 to planowany wphyw dofinanerwanin 2 Fundaszu Dog Samoragdowych ‘Presbudowa, drogi gminns} 368552K ul. Traczskwka w km 0+002;33 — (+3423) w migjcowofel Rabka-2dtj, Gmina Ruble Zééj" — kwota 513 282,02 HL, Zalgenni Ne obrazae amiany plana wydakw budzat gay: Kovotazvigksonia wath 2 054 37027 Kovotazvigksonia wydatkow $52,619,952 Roadrn! 60011 zwighsenie plana wydatkiw majakowyeh 0 kwoty 40 000,00 2 to ‘wprowadreniazadania: Rona 60016 Roza 63098 Ronda! 70005 Ronen 85154 IV, Zalgeraih Ne3 — = yBudows zatokatabusomy {swarzyseq ns podstwie porcaumienleo pass realza}zada 30000092 “roams bcepovesna plazyh na iticneyeh peek dla plane ~lokalzewanyeh egg doi krjowe) ar DK 28 -na podstawie porozumicna © press realiaeizadania™ kta 10 00,002 _eviekszaie plana wydatkow majattowyeh o wore 1100 00,00. to weworzeie ‘dani ,Prasbudowa dogi gine) 368552K ul. Traczykdwka w ken 0*002,00| 0-442. w migjcowosei w Rabe -Zdojy”~zadanio jest wsplaansowane _Fundusu Dro Samorzadowych “Zannejzenie plan wyedatw majatkowych okay $47 61995 zt + praenisene Srodkiw, 2 adania,Prasbudowa drogi ul. Trczykdvke w gee} ‘rgbel ose wine 2 wykonanim analiza opadowe,w kwoeie 300 00,00, ‘2 na zalaiereliznwane 2 vdislem Srodkow Funduszu Drég Samoraadowych (sea ws), przeaisoniokwoty 150 00,0022 zai ,Prstudowa dri A. 1000-ecia w Rates -Zdriy” to wdzial whsny na vadani realzowane 2 Funduszu Debs Samerzaowyeh = mmnigszanieplanw zadania ,Priebudowa drogi_gminne) 364522K _Kasprowicaaw Rabos-Zérju” w kwocie 97 619,95eL, wk 2 oszezpdnasi na sym zadani, Znigksonie plane wythbw bietgeych 0 kyote 767 000,00 a to érodki ‘roercrone na Remon dogigminne) 364S11K A. Tysigclecin w km 0907400 eep2 700, w migcowosei Rabka-zr, Gmina Rabke Zé)" ~ zadanio ‘wepfinnsomane 2 Funds Dr Smoreadowych, _vigkszenie plana wydtkow majtkowyeh o kwote$ 00,002 zabezpeczeic frodksw na dotace dls Gray Dolva na ralzacjg zadania Dokomentaca projektowa ifastrtury tuystycne} Glownego Srlaku Beskidu Wyspowepo “Beskidake Wyspy".Srodki prreiesono x roziay 75075 wighszanie plan wydatkéw majutkowyeh © kwote 30 000,00 2, na zidane “Réane sblicen wody-rabertska solanka | jorabiski praatom jako elemeaty “eidsicwa prerodaiomgo poiko-slowacklego pograniza” — praezaczano na