Sie sind auf Seite 1von 16

Vögel beobachten im Nationalpark Wattenmeer

På fuglekig i Nationalpark Vadehavet


Nationalpark
Wattenmeer
S C H L E S WI G - H O L S T E I N
Willkommen im Vogelparadies Velkommen til fugleparadiset

Das Wattenmeer ist ein wahres Paradies für Vögel – und Vadehavet er et rent paradis for fugle - og for
für Vogelfans! Birdwatching ist ein eindrucksvolles fuglekiggere! Fugleiagttagelse er en imponerende
Naturerlebnis und lässt uns verstehen, warum das naturoplevelse og hjælper os med at forstå, hvorfor
Wattenmeer so schützenswert und einzigartig ist. Vadehavet er så unikt og skal beskyttes.
Um Vögel in freier Wildbahn zu beobachten, ist Når du vil se på fugle i naturen, skal du vide, hvornår
es nützlich, ein gutes Fernglas oder sogar Spektiv og hvor hvilke arter kan ses, og du skal have en god
zur Hand zu haben und zu wissen, wann und wo kikkert eller et teleskop med. Vi anbefaler derfor, at
welche Arten zu sehen sind. Wir empfehlen daher man tager på fugletur med en lokal guide. I denne
wärmstens: Schließen Sie sich einem lokalen Guide brochure finder du mange udbydere af fugleture i den
an. In dieser Broschüre finden Sie viele Anbietende von danske og Slesvig-Holstenske vadehavsregion.
vogelkundlichen Touren in der Wattenmeerregion.

Viel Freude beim Birdwatching wünschen Ihre Nationalparks! Nationalpark


Wattenmeer
Nationalparkerne ønsker dig gode oplevelser, når du observerer fugle!
Sandregenpfeifer & Sanderlinge Stor præstekrave & Sandløber SCHLESWIG-HOLSTEIN
Vögel im Nationalpark Wattenmeer
Fugle i Nationalpark Vadehavet

Knutt
Islandsk Ryle Rotschenkel
Rødben Ohrenlerche
Bjerglærke
Lachmöwe
Hættemåge
Schneeammer Silbermöwe
Snespurv Sølvmåge
Pfeifente
Pibeand

Goldregenpfeifer
Pfuhlschnepfe Hjejle
Seeadler Säbelschnäbler
Lille Kobbersneppe Ringelgans Weißwangengans Eiderente
Havørn Klyde
Knortegås Bramgås Ederfugl
Millionen Vögel können nicht irren Millioner af fugle kan ikke tage fejl

Das Wattenmeer ist eines der vogelreichsten Gebiete der Vadehavet er et af de mest fuglerige områder i verden.
Welt. Bei einem Spaziergang an der Nordseeküste sind Når man går langs med Nationalparkens kyst, er
die gefiederten Gäste kaum zu übersehen und erst recht fuglene, der gæster området, ikke til at overse og da slet
nicht zu überhören. Die Wattflächen und Salzwiesen ikke til at overhøre. Tidevandsfladerne og strandengene
bieten ein gigantisches Nahrungsangebot für jährlich er et gigantisk spisekammer for de 10 til 12 millioner
10 bis 12 Millionen Vögel, die hier rasten, brüten fugle, der årligt yngler, raster eller skifter deres fjerdragt
oder das Gefieder wechseln. Dies ist einer der Gründe, i området. Det er en af grundene til, at Vadehavet er
warum das Wattenmeer als Nationalpark geschützt natur- og vildtreservat, nationalpark og udnævnt til
und als UNESCO-Weltnaturerbe ausgezeichnet ist. UNESCO-Verdensarv. For trækfuglene, der er på vej
Es ist ein überlebenswichtiger und unverzichtbarer mellem deres yngleområder i de arktiske regioner og deres
Rastplatz für Zugvögel auf dem Weg zwischen ihren overvintringsområder i Sydeuropa og Afrika, er opholdet
Brutgebieten in den arktischen Regionen und ihren i Vadehavet af afgørende betydning for deres overlevelse.
Überwinterungsgebieten in Südeuropa und Afrika.

Sanderlinge & Alpenstrandläufer Sandløber & Almindelig Ryle


Ein reich gedeckter Tisch Et veldækket bord

Über 70 Vogelarten nutzen das Wattenmeer als Over 70 fuglearter bruger Vadehavet ssom et rigt dækket
reich gedeckten Nahrungstisch. Der Wattboden tag-selv-bord. Når der er lavvande, er vaden en kæmpe
bietet bei Niedrigwasser ein riesiges kaltes Büffet stor buffet for fuglene: Utallige orme, muslinger, snegle eller
für sie: Unzählige Würmer, Muscheln, Schnecken krebsdyr er delikatesser for vadefugle, måger og ænder. På
oder Krebse sind Leckerbissen für Watvögel und strandengene græsser gæs, og i det lave vand jager terner fisk.
Möwen. Auf den Salzwiesen grasen Gänse und im Ud over føde finder fuglene frem for alt ro i Nationalparken:
seichten Wasser jagen Seeschwalben nach Fischen. Når der er højvande tjener strandengene foran digerne,
Neben der Nahrung finden die Vögel im National- strandene og sandbankerne som rastepladser for tusinder
park vor allem Ruhe: Bei Hochwasser dienen die af trækfugle. Strandengene og klitterne er i forsommeren
Deichvorländer, Strände und Sandbänke als Rastgebiete. ideelle og stort set uforstyrrede ynglepladser for fuglene.
Die Salzwiesen und Dünen bieten im Frühsommer
ideale und weitgehend ungestörte Brutplätze.

Austernfischer Strandskade Quelle: WWF


Auf Vogelkiek am Wattenmeer På fugleobservation i Vadehavet
Fressen, rasten, brüten, mausern – das Wattenmeer Spise, raste, yngle, fælde - Vadehavet er på alle tider
ist zu jeder Jahreszeit attraktiv für Vögel. Und damit af året attraktivt for fugle. Og dermed også for fugleture!
auch für die Vogelbeobachtung! Der er især meget liv om foråret og efteråret,
Besonders lebhaft geht es zu den Hauptzeiten des som er højsæson for fugletrækket. Men også om
Vogelzuges im Frühjahr und im Herbst zu. Aber vinteren kan man finde gæstende fugle.
auch im Winter sind gefiederte Gäste zu entdecken. Græssende knortegæs, nyklækkede klyder, dansende
Grasende Ringelgänse, frisch geschlüpfte Säbelschnäbler, flokke af den islandske ryle på himlen - sådanne
tanzende Knutt-Schwärme am Himmel - solche observationer er uforglemmelige naturoplevelser. Den
Beobachtungen sind unvergessliche Naturerlebnisse. følgende dobbeltside giver fugleelskere et overblik over
Die nachfolgende Doppelseite gibt Vogelfans einen årets højdepunkter og muligheder for fulekiggeri.
Überblick, welche Höhepunkte und Vogelkiek-
Events sie im Jahresverlauf erwarten dürfen.
SORT SOL Es wird ruhiger ...
Das Vogeljahr im Nationalpark Wattenmeer
Det bliver roligere ...
Fugleåret i Nationalpark Vadehavet
Erste Zugvögel
sind zurück!
SOL
im Nationalp
De første trækfugle
SORT Raste

ergäste
område
ark er tilbage!
Wint ter i Nationalpa
rgæs rken
Vinte WESTKÜ
RINGELGANSTAGE VOGELKSTEN
IEK

RAST-
Die Ringelgänse GEBIET
sind zurück! Raste
RAST-
område
GEBIET Knortegæssene
er tilbage! Achtung Nachwuchs!
Raste
område Pas på ungerne! BRUT-
JUNI GEBIET
j uni
APRIL MAI NOVEMBER DEZEMBER
Yngle ER
JANUA april maj J U LI S EPTEMBer november december
R MÄRZ ju li
område
AUGUST s eptemb
januar FEBRUAR marts august OKTOBER
februar oktober
Angebote zur Vogelbeobachtung Tilbud med fuglekiggeri
Vogelbeobachtung macht Spaß und bringt Freude! At se på fugle er skønt og giver glæde!
Egal, ob allein oder in der Gruppe - immer mehr Uanset om du er alene eller i en gen gruppe. Flere og
Menschen zieht es hinaus in die Natur, um Vögel in ihren flere mennesker søger ud i naturen for at observere
natürlichen Lebensräumen zu beobachten. Für alle gibt es fuglene i deres naturlige levesteder. Der er ideelle
dafür ideale Möglichkeiten im Nationalpark Wattenmeer. muligheder for alle i Nationalpark Vadehavet.
Ob beim „Birden“ auf eigene Faust oder bei geführten Uanset om du ser på fugle på egen hånd eller deltager
Vogel-Exkursionen: Ein naturverträgliches und på en guidet fugletur: At passe på naturen og udvise
nachhaltiges Verhalten hat bei der Vogelbeobachtung bæredygtig adfærd har højeste prioritet når du ser på fugle.
höchste Priorität. Weitere Informationen und aktuelle Yderligere information og aktuelle tilbud kan du finde på:
Angebote finden Sie online unter: www.nationalpark-wattenmeer.de/sh/vogelbeobachtung
www.nationalpark-wattenmeer.de/sh/vogelbeobachtung

Küstenseeschwalbe Havterne
Geführte Touren für jeden Geschmack Guidede ture for enhver smag

Die vogelkundlichen Angebote im Wattenmeer dies- Der er et rigt udbud af forskellige guidede fugleture i
und jenseits der dänisch-deutschen Grenze sind bunt Vadehavet på begge sider af den dansk-tyske grænse.
und vielfältig. Sie richten sich an Einsteiger*innen Tilbuddene henvender sig til begyndere såvel som til mere
genauso wie an bereits erfahrene Vogelfans. erfarne fuglevenner. Alle ture ledsages af fugleeksperter,
Alle Touren werden von Vogel-Expert*innen begleitet, f.eks. uddannede fugleguider (birdwatching guides)
z.B. von den Birdwatching-Guides, den Nationalpark- eller fagfolk fra informationscentre i nationalparken.
Ranger*innen oder Mitarbeitenden der Nationalpark- De kender de bedste fuglelokaliteter og fortæller dig,
Infoeinrichtungen und Naturschutzverbände. Sie hvornår det er værd at tage kikkerten frem.
kennen die besten Beobachtungsstellen und verraten En oversigt over alle udbydere kan findes på den
Ihnen, wann es sich lohnt, das Fernglas zu zücken. næstsidste side.
Eine Übersicht aller Anbietenden finden Sie auf der
vorletzten Seite.
Die neuen Birdwatching-Guides De nye fugleguider

Im Sommer 2019 wurden erstmalig 22 Birdwatching- I sommeren 2019 modtog de første 22 fugleguider
Guides für das Wattenmeer ausgezeichnet. Die deres diplom. Uddannelsen bestod af seks
dänischen und deutschen Teilnehmenden haben in uddannelsesmoduler på i alt 80 timer, hvor de danske
sechs Kursblöcken mit 80 Seminarstunden viel über og tyske deltagere lærte meget om Vadehavets fugle
Wattenmeervögel und gute Gästeführungen gelernt. samt om hvordan gode guidede ture gennemføres.
Die Fortbildung wurde im Interreg-Projekt NAKUWA Uddannelsen blev udviklet som et led i NAKUWA-
(Nachhaltiger Natur- und Kulturtourismus im projektet (Bæredygtig natur- og kulturturisme i
UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer) neu UNESCO Verdensarv Vadehavet) og gennemført
entwickelt und als Pilotkurs durchgeführt. 16 der som et pilotforløb. 16 af de nye guider tilbyder
neuen Guides bieten bereits buchbare Vogeltouren allerede fugleture, som du kan booke. På de
an und freuen sich auf Gäste! Auf den nachfolgenden følgende sider præsenterer de sig selv og deres
Seiten stellen sie sich und ihre Angebote vor. tilbud.
Birdwatching-Guides
i Info & Kontakt Zielgruppe Målgruppe P Profis Professionelle F Familien Familier
Schwerpunktgebiete Fokusområder B Einsteiger Begyndere S Schulklassen Skoleklasser Maßgeschneidertes Angebot Skræddersyet tilbud

ANDREA EMLING ANDREAS RIEDEL BONNI OTTENBERG CARL-HEINZ CHRISTIANSEN


i Zwischen den Meeren
zwischen_den_meeren@yahoo.de
i Nordfriesland Birding
www.nordfriesland-birding.de
i Naturcenter Tønnisgård
www.tonnisgaard.dk
i Naturkundemuseum Niebüll
www.nkm-niebuell.de
tour@nordfriesland-birding.de +45 74 75 52 57 info@nkm-niebuell.de, +49 4661 56 91
Hamburger Hallig, Beltringharder
Koog, Nordstrand (D) Köge Nordfrieslands (D) Rømø, Binnenland (DK) Dagebüll bis dänische Grenze (D)
B| B|P|F| B|S|F| B|S|F|

ANNA MIESNER ANNE SCHACHT CHRISTIAN PIENING CHRISTINE DETHLEFFSEN


i Wattenvogel
www.wattenvogel.de
i Nationalpark-Rangerin,
Erlebniszentrum Naturgewalten
i Nationalpark-Ranger
Nationalpark-Infotelefon +49 4861 96200
i www.watt-wandern.de, www.birdwatt.com
info@watt-wandern.de, +49 4671 6614
info@wattenvogel.de www.naturgewalten-sylt.de nationalpark@lkn.landsh.de
buchung@naturgewalten-sylt.de | +49 4651 836190 Halligen, Inseln und Küste Nordfrieslands (D)
Hauke-Haien-Koog, Dithmarschen (D)
Beltringharder Koog (D) Sylt (D) B|S|F|
B|P|S|F|
B|F| B|P|S|F|
Birdwatching-Guides
i Info & Kontakt Zielgruppe Målgruppe P Profis Professionelle F Familien Familier
Schwerpunktgebiete Fokusområder B Einsteiger Begyndere S Schulklassen Skoleklasser Maßgeschneidertes Angebot Skræddersyet tilbud

FRANDS SOBERRA LISETT KRETZSCHMANN MARIT BECKMANN SILKE LIESER


i Naturcenter Tønnisgård
www.tonnisgaard.dk
i Between Waves
www.betweenwaves.de
i www.birdwatching.dk, www.birdwatt.com
marit@birdwatching.dk, +45 53 65 62 61
i Erlebniszentrum Naturgewalten
www.naturgewalten-sylt.de
+45 74 75 52 57 hello@betweenwaves.de buchung@naturgewalten-sylt.de
Grenzgebiet (D & DK) +49 4651 836190
Rømø, Binnenland (DK) Schleswig-HolsteinischeWattenmeerküste (D)
B|P|S|F| Sylt (D)
B|S|F| B|S|F|
B|S|F|

INGER LARSEN KLAUS LOURING DR. RUNE MICHAELIS SÖREN LANG


i www.birdguidewalk.dk i Strandskaden
www.strandskaden.dk
i Erlebniszentrum Naturgewalten i inselnatur
inger-76larsen@live.dk www.naturgewalten-sylt.de www.inselnatur.de/birdwatching-pellworm
+45 2233 5090 buchung@naturgewalten-sylt.de info@inselnatur.de, +49 1777 4444 58
Fanø (DK)
+49 4651 836190
Ribe (DK) Pellworm (D)
B|F| Sylt (D)
B|S|F| B|F|P|
B|P|S|F|
Auf eigene Faust På egen hånd Code of Conduct
Auch allein unterwegs macht Vogelbeobachtung viel At se på fugle er en fornøjelse - også når man er alene Bei allen Vogelbeobachtungen sind Regeln
Spaß. Wichtig dafür sind ein gutes Fernglas oder undervejs. Det er vigtigt med en god kikkert eller et zu beachten, denn das Wohl der Vögel und
Spektiv und ein Bestimmungsbuch. An vielen Orten teleskop og en felthåndbog. Nogle steder er der fugleskjul der Schutz ihrer Lebensräume haben immer
bieten Beobachtungshütten sehr gute Möglichkeiten, med gode muligheder for at iagttage fugle uden at forstyrre Vorrang. Wir verhalten uns in der Natur
störungsfrei und vor Wind und Regen geschützt, dem. Fugleskjulene beskytter dig samtidig mod vind og rücksichtsvoll und vermeiden Störungen
Vögel zu beobachten. Die Zeit vor Hochwasser regn. Den bedste tid for fugleobservationer er 2-3 timer jeglicher Art.
(je nach Gebiet 2-3 Stunden vorher) ist besonders før højvande (afhængig af området), idet vadefuglene
Når man observerer fugle, er der nogle regler,
empfehlenswert für Birdwatching, da die Watvögel bevæger sig fra vaden ind til kysten, når vandet kommer,
man skal overholde, fordi fuglenes trivsel og
mit dem auflaufenden Wasser von den Wattflächen og mens der er højvande samles de på rastepladser.
beskyttelsen af deres levesteder altid har første
zurück zur Küste kommen und sich während
prioritet. Vi tager altid hensyn til naturen
des Hochwassers an Rastplätzen sammeln.
og undgår forstyrrelser af enhver art.
Verhaltenskodex für Vogelbeobachtungen (D, DK, ENG) unter:
Code of Conduct for fugleobservation (D, DK, ENG) på:

www.nationalpark-wattenmeer.de/sh/vogelbeobachtung
Löffler Skestork
Weitere Anbietende von vogelkundlichen Führungen in der Wattenmeerregion
Mere udbydere af guidede fugleture i vadehavsregionen

Nationalparkverwaltung Schutzstation Wattenmeer NABU Husum-Nordsee Naturschutzverein Südtondern e.V. Vadehavscentret Naturcenter Tønnisgård
DEUTSCHLAND TYSKLAND

DÄNEMARK DANMARK
Schleswig-Holsteinisches Hafenstraße 3 Martin Kühn Anke Philippsen Okholmvej 5 Havnebyvej 30
Wattenmeer/LKN.SH 25813 Husum Am Steig 17a, 25813 Husum Hunnebüller Weg 3 6760 Ribe (Vester Vedsted) 6792 Rømø
Schlossgarten 1 www.schutzstation-wattenmeer.de info@nabu-husum.de 25920 Stedesand www.vadehavscentret.dk www.tonnisgaard.dk
25832 Tönning
Infotelefon +49 4861 96200
www.nationalpark-wattenmeer.de/sh NABU Naturzentrum Verein Jordsand Erlebniszentrum Naturgewalten NaturKulturVarde Tanz der Stare
Katinger Watt Hafenstraße 3 Hafenstraße 37 Roustvej 111 Geführte Touren zum
Katingsiel 14 25813 Husum 25992 List auf Sylt 6800 Varde Phänomen „Sort Sol“ (Schwarze
Naturschutzverein Mittleres 25832 Tönning www.jordsand.de www.naturgewalten-sylt.de www.vardemuseerne.dk Sonne) in Süddänemark
Nordfriesland e.V. www.nabu-katinger-watt.de
Infos & verschiedene Anbietende:
Karl-Peter Tadsen
www.romo-tonder.dk/de/sort-sol
Bahnhofstr. 23 Naturzentrum Amrum/ Naturzentrum Braderup/ Myrthuegård, MYRTHUE -
25821 Bredstedt NABU Speicherkoog Öömrang Ferian Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V. Kultur, Natur & Læring
www.naturschutzverein- Hafenstraße 2 Strunwai 31 M.-T.-Buchholz-Stich 10A Myrtuevej 39 Sort Sol
mittleres-nordfriesland.de 25704 Meldorf 25946 Norddorf 25996 Wenningstedt-Braderu/Sylt 6710 Esbjerg Guidede ture til fænomenet
www.nabu-speicherkoog.de www.naturzentrum-amrum.de www.naturschutz-sylt.de www.myrthue.esbjergkommune.dk “Sort Sol” i Sydjylland
Info & forskellige udbydere:
www.romo-tonder.dk/sort-sol
Ringelgans Knortegås
Sanderling Sandløber

Nationalparkverwaltung/LKN.SH Diese Broschüre entstand im Rahmen des Interreg 5A-Projekts NAKUWA (Nachhaltiger Natur- und Kulturtourismus im Weltnaturerbe Wattenmeer).
Schlossgarten 1, D-25832 Tönning Das Projekt wurde gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Denne brochure blev oprettet som en del af Interreg 5A-projektet NAKUWA (Bæredygtig natur- og kulturturisme i verdensarven Vadehavet).
www.nationalpark-wattenmeer.de/sh Projektet blev finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Text: Silke Ahlborn, Alina Claußen
Fotos: Oliver Franke, John Frikke, Lisett Kretzschmann,
Martin Stock/LKN.SH, Christian Wiedemann/LKN.SH
Vogel-Zeichnungen: Steffen Walentowitz
Gestaltung: Anna Glindemann, Katharine Schwarzer .net

03 | 2020

Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer gehört zu den „Nationalen Natur-


landschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und
Naturparks: www.nationale-naturlandschaften.de
Varde Å
Blåvandshuk

Ho

Skallingen

Nordby Albue Sneum Sluse


N

W/V O/Ø

S
Sønderho Kammerslusen

Vester Vedsted

Mandø

Juvre

Ballum Sluse

Havneby

Dänemark
Weststrand/Lister Ellenbogen Danmark
Uthörn
Königshafen/Lister Koog

Højer
Tøndermarsken
Westerland

Rantumbecken Rickelsbüller Koog

Deutschland
Tyskland
Midlum, Andelhof-Deich

Norddorfer Marsch Hauke-Haien-Koog

Oland

Amrum Langeness
Hamburger Hallig

Gröde
Halligen Hooge Beltringharder Koog
Nordstrandischmoor

Buphever Koog
Husumer Bucht,
Vögel beobachten På fuglekig Schobüll
im Nationalpark Wattenmeer i Nationalpark Vadehavet

Vogelarten Fuglearter
Seeadler Havørn Möwen Måger Westerhever
Eiderstedt,
Gänse Gæs Watvögel Vadefugle Tetenbüllspieker
Wasservögel Vandfugle Seeschwalben Terner

Hochseevögel Havfugle Säbelschnäbler Klyde


Katinger Watt,
Zusatzangebote Yderligere tilbud Eidermündung

Beobachtungshütte/Unterstand Observationshytte/Ly

Regelmäßige Führungen Regelmæssige ture Eidersperrwerk

Beobachtungszeiträume Observationsperioder
Frühjahr Forår Sommer Sommer

Herbst Efterår Winter Vinter Nationalpark Meldorfer


Gestaltung: Anna Glindemann

Wattenmeer Speicherkoog
Gebietsgrenzen Områdeafgrænsninger SCH LE SWI G-H OLST E I N

Nationalparkgrenze Deutschland Nationalparkgrænse Tyskland

Nationalparkgrenze Dänemark Nationalparkgrænse Danmark

Beobachtungsgebiete Observationsområder

Das Projekt wurde gefördert mit Mitteln des


Dieksander Koog
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Projektet blev finansieret af Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Neufelder Koog

Elbe
.net