Sie sind auf Seite 1von 236

rPAM·MATIKH

P!lMANIKH,

HTOI

MAKE~ONQBAAXIKH.

I:XE4IAl:8EI~A Kl\1 IlPnTON EIE ~nI: AX8RIEA Tno

MIXAHA r. MIIOIKT ZH,

AI4AEKAAor T'H~ ENTAr8A AnAOEAAHNIKBI; ~XOAHE.

. .

,~- .-

9lomanifcOc, .

obn~ . aCHtbonOID(a~ifd)e '

\ '

e 1> r ~ dJ 1 t b' r e:

merf"ft unb Aum erjlen 91hDh ter"u~ge8ehn

1100

g) t d) " (1 e. ~ 0 j " b fd) i ,

3 ff e'll t n ~ e n ~ 9 f h " i f c6r n ~ e ~ re f b n ~ i e f i 9 e n ~ ,

, 9l " ti ., n a l" E cb u le. \ '

, .~.: t",

, , f t" I

4 ' " , '

. . , ,~.,. i \' i

. . \ .

~~ - ~ ~.

EN BIENNH THl: AOTl:TPIAl:,

EN TB'TrnorPAil'IA TOr I'nANNor ENrFEP. 1 8 1 3.

·

... _,'

"

.,

.,. ',"

",,~, .. '

BIBLIOTB :REG-14-, ·MONACFNSIS

Dimidium faeti, qui <:aepit,. habet :'. £aperc aude. Incipe .. ,.. .

Horat.

\

Tn .

ETrENE~TATn

. ,

/

, .

AHMHTPI2 Nfl{OAAQ NITTA. '

. ,

.' ~ o.cO eb e'(a e ~ oOr' n en, .0. tun

1)etilettt micolauS <!bltn een mitta.

,,'

ETrENEl':T ATE'.Qod)ebelge&otrl

, II POl: TAT A! " n e r @}onner!

'ATEAE~ (3E'~Icx,. ~ lA- ',~ ttt ein uut)oatom~ )..E'7ri~ Ef1l,cx,I. TO '1r'~~o'v 7rO-,menef nub m4ugd~4f~

. VJ1tJ4TlOll, TO O?rorOJ) fLE, tef ~erfud), ben tel) :1~~ p.{cx,lJ , .5'Eq(L~J) ,cx,l~"~llJ EU- uen tm wafmtien ~(~ 'X~qic;{ru; El~ T~V Tl\'1E. fu~(e b'er i)(mfb4rtdt TEP AN ETrENEIAN wei~t. ®4~r i,ti e&, ~cpIEqWvCJ. 'EflJctl tlA"~E'~, :1~remefbtenfle .um OT' cd '1r'qo~, ffLE EUEe- m.ld> _ ~etfd)en tin - be~ ''o/£,O'icx" TMJlN tl'1r'ct'~ beutenbefts.opfef',unb

, :', ;'1'80", 7rrLq' ,ifL;; fLicx,lI rl~,o- 4"d) bcr jladtie ~e~, ,AoyoTeqrLV '1r'qoO'cpoqrtlJ ,~ I»eis mduer etf(nnt~ ,; ,lerxvqoTaT., r17r'6~E'~'~lid}tdt t1):~fbe im~efl '1'~~ 'EUYllOtt0O'Ull"~ fL8 . ~OE- ~altnitfe bef mJobl{V41

I.

'",

A~V p.efV"11r'rtYTOTE cx,~u .. fen, bte 6ie mir (r~ ~cx,TO~ Kcx,T' rlVrLA01'{rLV TW~ wctfen, tmmer : fe~wEuc~1'cO'IWII Tri~ o7r'ol~ p,OI fd)wicf) bldben; andn, , ~flKIJ~cTE· 01 C'K07r'Ot ofJ.w~ b(l bit ~bftd)ten I aUG

. T~; 07r'Of8~ 7r'rL~~I(J,C£t;W T .. wdd)en 1m ben gegen1 MIN p,S'TO 7r'rL~OV cTYrLl oi wartigtn ruerflld) tr~ Xc:-8~vYrctTOl, o~svoe'v au. .. fd1tinen laffe, bit rdn~ t;EAAOILCtl El~ TO vi dcp'S" flen S)onber m3eIt ftub, qW(J(,J T,riTO ~~ TO oAl1'6 .. [o trage tel) fein ~ebetll CPUAAOV 7r'OlJ"1lLri~IOV. el~ l .. -fen btcfe tl,\cnigen~ogen

. KaVOY; ,'€l~ TO'V 07r'Otov bemjenigen ~u wtbmen, %~EWC;W r1.7r'Ei~a~ Ttl~ Xrl. ... bem id)fo S)idu~ &uban;;

9'TCt~, ' ttn ~abe.,

'III. '.

,

/

'-

. ,'EKEiyo q'1r'~ ~ 'E~rE.. ~4~ etemt~ un~ NE;£A ~4l: '1r'~O~ EfLE ~ 4n~e~n wtren unb finb, '1r'~Q~ ;'A~a~ Eq>rJ.IJJ1T'E ~ eT" will uub batf ~ bter

_ ".(:7e,~T'E ~EAW, aT'E &IJ ~E. ntd)t berubren, fonbe~lt A~(J'CA! ~EIJ ET~I iK~IJO~~V" t~4ge e6' _in , metnem T9 fK<P-~V~O'W, '1r'~~ q>u~ .Qer&en fo 14naebiefe4 "Aa.T''T'W 'f, rtld7rJ.lJofJ-~I ~u"fd)ldAt ...

. , '." , ,

'TQ EIJ CG?rOK~tJCPff fLE?G~l

Te"'_EUT'id~ (La cllJrt/7rvoq~, ~

.: ,: .. ...

AE?G8~'T'E AOI?rOIl '*TO ~e~men eft g(gen~

'1r'~6v ~a- '1r'OVJ1wL'T'lOIl w~ wdrtigen ~effud) als ~ { """V fLIK~rill cX7rOOE1eW T~~ daten f4Jtu4d}(n~e~

I_

'"

e,

A1%V p.EIVJ11r'rtYTOTE cx,~U .. ten, bit' 6ft mir ef1 ~cx,TO~ Kcx,1" rivr£Ao1'icx,1J TW~ wetfen, _ tmmer : fe9~ EUee1'cO'IWV Tri~o7r'oi~ ~Ol' fd)ttHid) bIdben; ~dn, , Of'KlJ~£TE· 01 C'K07r'OJ oJUU~ 1"~ btt ~bftd}t(n I aus

_ rr~; 07r'Oi8~ 7r'(x'~~I(JlcL,w T .. wdd)en 1m ben g(g(tt~ MIN ~e'!T'O 7r'cx,eOVeTliCtlOi wurtigtn roerflld) tr~ xr:-6CteWT"TOl, d8svoe'lJ ou- fd,tinen {aWe, bte rettt~ t;fAAOP.cx,l E1; TO vi "epiE" tleu t)on.b.er ®e1t ftub I ~w"(}J T.;;T6lL~ TO 0"'-'1'6- fotrag.e id> fein ~cbett~ CPUAAOIJ 7r'OIJI1tu&LOV. d~ I .. -fen b-tcfe tl>cnigen~ogen

. xavoIJ; t€r~ TO'IJ o7roi'OlJ btmjcnigen ~u wtbmett, %~eWC;W rl7r'Elea~ Ttl; xrt ... bem id)fo t)ld(~ ~ub(tn~

9'T"~, . ten ~abe ..

"

/

,-'

-

, .• 'EKei!,O q?rH ~ ·E~rE.. ~4~ etemt~ un.

NEJA ~4l: '1r'eO~ EfLE,~ tlnberll waren uub fiub, ';eo~ r1:A~a~ EC{Jrl,])~7'e ~ ~!.. will uub biltf i4> ~ter

_ -. , ;d7E,J'Te ~tA.W, a'Te ~11 ~e. nid)t berubren, fonberlt 'A~O'~ ~ill eT(Jltt iKctIlOC: llci u4Be es .tn. metnem ,,~ €KCP_~lI~(J'W, '1r'cterl. cpo.. .t)el'&en fo lansebiefe4 'Arl.7''TW Jf, ctlo'1ocvop.ctl ctU" f~la8t ...

'"" I I

-ro Ell ct'1r'OKeUC{J~ fLE?Ge'

"e""eo7'cii~ [La rlllct7r1Joq~ .. ~

" ,; " ...

AE?GO~'Te 'AOt1rOIl'f'O ~e~.n Sit gtgen~_ '7rctqoll ~a' '7r'o1J~w1'Tt01J cJ; Wartigen ~effud) als, { (-'{ctll fL1Kecill a7rOOE1eW 'T~; einen fd)t\)4d}en~el

i •

I

lJYV~tLOa'UIIJ1~ fL8, tl~ '1'0 weiti metuer ~4ntb4t~ flA'K~'vE~ '1'~; Ka,e~{~'f(tt an , unb fe~en ·etc fLOCAAOV, ~. E;~ '1'~V iL'· b4bet) wtuiger 4uf bit KeOTwra, T~ (;~~8 rl7ro{3Ae.. @labe, aIs auf bas .f;)et~ .. ?rOVT~~ , TO o~oiov' T .. womtt biefdbe ~~uen

MIN ?rqoa'cpieE' b4rbrtngt

O' THN tME T EP AN EY.'. Q;uer

r ENE I A.N t1'e.cofJ.Ello~ -6 0 ~~ b dg e bo ~ re n I)trt~rtnber

:MI"e~A r. N.?ro"i(lT~~. . IJn~Qd @. 0ojQbf~i.

'.

/

............. ~--... ~ ~ -~

ro 0 ere b e,

,

TIti0'4 ?,).~".tff1, ,111r:t.. ;1Ir:t.~ !Jebe e,rCl~e 'iji tin _ 9l~brud Xr:t.PtJx.1'~p ~-; aIl8p6J1t{1I8 1tIlE~ btl me.ftf~n~en 8eijit~. Se p.r:t.1'o~· to',:, ~II 1tEP'O'O'01'Epr:t.~ me~r .6prClWen; m(ln bCl~er flu. ')' ).~O'r:t.~ 1'1~ iP.88BII, ;x. 1'OCTll'T'lf' biu ~Clt, "on bello me~r 6eiten '7tE~I(J'O'~1'ifJflJlf p.Bpcdll 'YVflJpt{,. . ~CltmCln bjefe~ ~eiji fennen It::: : uVro· 1'0 '7t1l'UP.r:t.., ~ htop.illfIJ~ {trnt; bello uidfeitiger roirb m(ln

'l'oO'Ii1'':' '7tO>"UP.EpBC;tpO~ 'Y{lIt1'r:t.. ~feI~ft J)(l~tr feit ~ n n i U' .. ~J1'O~· P.OIlO~. 'ElI1'tu~," ~ BiO'/1" b41 (lrt6erod~rte 6p'ri4lmort: . 'Ta' E' lJII'a ,(1'fIJ(OP.JIlIIf '7tr:t.fJfJ1p.{a: . quot linquas calles , tot h~-quod Iinquas canes, tot homi- -mines vales. J)i~fe fUidfeitig::: nes vales. 'A).).1i 1'r:t. J.rllf II' 1'~1I feit wirb feine'rotgel bur~·bje '7tO).UP.EPElr:t.1I ;1'fIJ~ ti1te'ill, ~ill' Jtenntni~ ei n e r e5prCldje; uRb ~UIlr:t..raJ 'f'i~ x.r:t.'f" a~EIlr:t. 1'PO'7tOIl mare rl fd&fi bie uer~drtni6 .. ,,' ci'7tO~1'~O'III ~lfl p.l~~ ~ p.611"'~ ma6ig uolltommtRjie "mid)t. 'Y).c«r0'11~, fill ~ X.r:t.1"dlltt.).G'Y'r:t.1I . J)cs§er iff ber ~unf~, bd bit

,

~UA.'v ,'111(1.1 ~ ;ti'f'!~Ec:;r11'~. 'Ev- sauat gsdt tin e eprel~t ~dt.

~A c , \ ..a . \.- If ",-~... ~

'fIUjftV 11 'UXl'! ':'Cl V(I. 'XlfI o.",o.~ te , .efltn (fo "flerdlt oon ~ti.e

, '". N' <

() )(.0.0'p.0.t; P.1(l.V 1'~Cd~O'ctv ,'Vrts

'1'0(1'0.11 ll'Icptx.~fJ.'V~ d'lto p.epat;1f'~t;

, "."., \ ,

Cd<pE~d(l.t;, (J0'0.1I (l.VOI1'f'o.t; (I.'lto. p.e-

'pat; 'TH .vd ~(l.A8w 'it; 'ltpa~lv~

• r, \ ",,'"

If IIlILt'f',P(l. ~~(l.XI)(.11 l' ",CdO'O'ct,

~'f"t; O[i.,"tt'f'(l.I U1I'O 'f"(1'(1'rlpCdV P.1~NHV;CdIl ""tJX&v ,6fJ.Cdt; 1J'~~I-

~ ,,~ , w

'f1X.Cdt; ... 0.~"'(I. ° I (l.O''7I'ctpP.8I1Cdt;, Cdt;-

'f'E vd (1'u1'X.PO'TiUCd(1'IV Ell cl~IO~ ~o.v C~o.lI, ('ltVO'o.v ~' ;~ 'T~ I-

I < t!\' 't\ ....

vctV'f',H II lieu 0., a tJCd, III 'f'plCdIl

fJ.'>"~lgV;;:'v ~IICd/J,elJo.I O{)1'1'l'o.I !) .r'f'It; ~ 'it; (l.U'f'~1I 'f'~v EX. epu".trut;

, ~ ., N t \ h'·

fJ.EV 1'o.(1'Cl1'o.lI EtJ'f'tJXIIl, ,,'fro. Dt

1'~V X.ct1'o.{X.CdIl. (l.U'f'~t; X.(I.~HP.;VI1V :B~(l.X;(l.V ,'ltpe'frEJ tit; 1'~V u~l1- "o.'TEpIt.V cTq;cttP(l.1I 1I~ ~'7I'o.X",pE(1'1{J 'it; 1'~V 1'~(d(1''''(l.V 'Tc;V ~1"fJ.o.1<EtJ-

, ". , , ,

OV'f'rull, EX" EX'1''YtJHt; "(repct-

"-ec:;a1'(l.t; 1'Ut; d8t~cpdt; (l.J'f'~t; ~ oro.v, T~v j1'(I.~IX.~V, 1'">..,,,x.'~11bel !nu,eul ~ elII er uugmimt

\. ..

oon eeite ber 9lUlru~rflclrreit i~.,

Unfere ~llJrelc{)if~e !1Rutterr.,ra" c{)t,bie »onttllJel 49Riaionen6tt" {en gerebet wil'b, bit. abet bis" ~er pO'litifcfJ &u ft~l' &er~uddt (tub, um erne flebeuttnbe ~~fjc iU flUben, (roie flebeutenb (tnb ba'; gegen bie eerelnten s-6il3 9Rir. Iienen Ungelrn !) bie fdflflin been »on !natur fo 8£6dli~en fan. be, bal nelc{) feinm 0eroo~lltra . bie '~el~c{)el) genann!' roirb ,

foroit in -ber g)lo{bau in ber ~6~em 6p~clre ber e'iVbq,e ber " 6tQtt~4(ter roti~rn mu6, ~4t

Ott i~l'en 6q,wtf!ern· , btr it4ticlnifq,tn,' franao(tfq,en unb fVelnifq,en 6pl'4q,e bie (tq,nfiln

b C - \ "\.., ~ ,1\',. ~."

~ 10'1I'CLvuW1v 'Y ~.lJ(1''''(I.~, 'Ta 1'1 a u- $ul'gtn, rod QU'V aul t!lr

tll~'f'CL' ~ aU1'IIl\ lId 1'ElilA , rlv ~8,- rouben f I) n n t e , wenn ~t fi~ ~611 cl'ltOM~"'1d 'll'o.'f'~. 'f'~11 ;'ltl/~e- dnll btl' g{ucfUc{)en 'lIe,e btr

, ", ~ "A..' ." •

",""" t)",H. 'Ta £(llIIlt;, (£1(0.: (1.- SQnaen Slation, .f>0~er,unb mtt.

lI~repH ;4J~ )('I1.1'«I1'6P8 ~ctdfJ.~! ~.erer, erfreuen ronnte!

ItLAI 4Vrut'EPru 'ip~P.EJltt' a~,).~ .~ielt&entl'ro~nttll <5~roiflt1' • ~ttl'fl'po;l'lJ'+ttli i~dp)(~~ ~ cd.. fpracflcl1 sillgen urfpritngfi. if'ttl £)1. :r~~ tLU~~~_ &til. 0X1 p.e-' lion s£tiq,er, menn nicfltllo~ rya.).It'iptl.~.'rta.'pttJl.e).e'a.~ ~ 'It'l'ru- - gr6;mr ltnlit~o(fen~tit unb9lr. XEltth rJ~ ~ 'l'a (jru,OP.EVa. «p;;. !Uut~ aul.., .roie rl. bit noc{J oor", '1'a. ~O)l.~P.I~ ;a~ tl1l'O~EI)l.IIUIja'III, ~lilbenelt n~en ~erfu4>e limei"

~ " "'''' ,., "', '\. .l

.swtu P. 0,,1)11 1'11'1'0, III ,'I'a.,/\.I)l.1II fen. Unb nun ·ifl n: ~. bit ita ..

1I'a.pft.~E(ryP.a.'I'O~ xaplli ~ 11' MIII~ fidni(q,e 6praq,t bie erl I fJ t· ty)'(;(j(ja, 6uz '1'~1I "'a.).P.ru~t"lI m tilt e epraq,e fur bell ~erang

, .

• i~ 0)."111 'I'~II EuPc.i?l'1II11 , oll'a aA- in gan& ~uropa, aucfl roo mOil

).ru~ ~. ty'PP.ft.III)1.J1 " ary;).I)l.IIJ' ~ (oull beutfd), engIifd); f1'411'0:o ?,a.AAI)I.~ ~P.1).~1I'T"'.~ rypclI:pOV'f"". ~fq, {pri~t unbfdJrcibt!

'O~tll 0 BAclXO," p.a.x.pall rl:rro" gncit· tutfernt affo, bQ~ btr "-0 lIa ;V1'pa.1I'~'I'~1I ry).tx;-(jiv'I'a, ~radle ~cfI. feinfr epraq,e iU ~t)." 1'~1I110jJ."'tI P.ri.~Ic:;i:t ~x.tl.U- f4ldmen ~dtte, barf er ~~ ~ie(~ X"lp.,x1'a: ~ 01'tl.1I ttU'l'O~ C:;OAI(J'IfI1'O me~r ~mcf ba~u roun(4ltn, anb ?i1l8;;fJ,ri.1'~;3i).81 -:-C;tiX.OAII8V.(J'tl roenn er feinen .tiff nur .iIbd, 'fI'p08up.,,!~,;'I'ru~ 8;'7I'ii'1I,~~ ryA~(T.. fo roirb i~m au4l bie 6\JrCl~ tT~ 1'11, 1I'po8up.o1'epoIl1l'a.pa.a).).rz, roillig (ofgtll" roiRiBer 4ll, m4n'1'llIt~. 'E)I. 'T6iv allru riPIIJfJ,tllrull tflt anbere, 9tu6 ~tm ~6tn9(. "ol'ltill d7l·ft.'l7'lpP~'I'ru!l ft.(1"(;II.'Y{- faBten, roa~ auf ullnmji66li<vtn II(W1'al a.rp' {a.u'l'~ 'f~1I rpallep", ttl ®.runbe 6eru§t, cr§eat 1)oltfi(b~ r1vO~'I'O'_ ip).fjaplttl 'l'H %o).aC;-Ixa bit, 91icfltigftit ber unroiirbigtn N, 0 rp u.,. II t.. ~ X. tL , Z~ 1'1~ ·;1I'e~- .3um~t6un9cn be~ 9t e 0 p~ P t Ii" ~~ auro~ ~illl~t~p" X.~P.P:;ttli ti'A.- 1) u f a,eiuel neugrietflif¢en ~~ "11111 ry).rd(jr1'ttv, ti,>,·tt1l'~ ",d ;~o).o. belnten, bel', roeil er fdb" Idl{)tj

• 'ptUtrwo).a~'I'd~'YAc:,(J'(J'~'1'HX.J~ Gnbtrl falin, (ars et linqua

, , ,,.., \' 'b···'

tTl4l1, ~ CCII'T avr",11 11ft. (J'UC:;I1CTIII DOD .h~ et osorern msr rgno-

, '1'~1I ;~,It~1J 1'a TtlIJ /Ll1ltctpCdIlIIt~1J

• ( II' " _,.

'YPtllltlltl1l1 , }tttaCd~ 01 OP.0'Y61J~'~

t ~ -~. ,\' •

ItU1'a '1rtp''YeXCdlJrEtj TI1IJ oli0p.a-

Y) I' ",' <f • ,,«10"'. Ktll 10(1'011 1'U(PAO~ Bllitl. °

~Xotj "u'l'ii, cdc;E '~;;X'T/ll 1'tltl. '1'1111 1'~1i p.''ttl~oX~~, Eli ~ dVrotj

, ~ \ ' I ' N

fi/LO).0'Yei 'tHtj BXIlXHtj 1I'tllJ1'tl)(!t

f3Ex1'I"a/LilJa~, "Jq>Ut'i'tj ~ '1rp08u/J.otf;pa~ 'it; 'ttl I'IlXd '7ftlpcl1'~tj j~iat; Tpttudtj. 'Ex. 1'OltlVrI1t; '7'uq>X01'I1-

I ~I:. I 1'0 •

'1'0t; P.01i01l ~ '1rtll.OtlP'c.JOHt; tlJLtl-

;tEitlt; 0P/LO{J.£'.IOt; ~Wtl1'tll olollE}

'\. "'"' \' -.I tooJ N t

.p0ltaMdli IJtl tpc.J1'tf '1rt! EXHO"IIJ 0.

Bxcixol iirupXltlll, 7foXIII, upe't;', IIt/Lat; EuryillEIUIJ; 1t1'. x.'i". -

rantem) (llle· eiprocten ber ~dt (lU6rotten m6~t(, urn f e in at a e (4 ro n i f if, t"6 .rit~if~ (wie el fdn~ daenen !anb6(eU,. te 6dacf.\en) b4fitr iU pf!on6en! Unb fo [)!i_!1b i~ fdn ~ifer, bo' er bitf wnnflf)t, wd.renb er fd[)~ bie! ~(o~en (in b i r, bUlIaHd~iaer unb6tfftr errennt, o(~ [eine daenen 8rie. if,en! 9lurin Mefer ~ ~er{)(en .. bung nnb rd~er(jcfJen Unmffe ... ~eit t4nn er , wie~erou&fobtrnb, frosen: ~o benn ber ~((lcf>en fORb, <Slobt; spriefitr, ~fete, !!bd 2(. fep ~ -

~o~ be r it ~ r t nur mu~te bieft ·"nma~enbt uub (dlf)erfiif,t Un .. wiffen~eit beI6\)fop~4nten wer .. belt; ml i bed t gun g [)rau41t ')'41, 0'7'1' alJ .01 Bxcixol ~.EXEIi El- ~e nid)t. ~"ren bie W(a~en

ilttl ~ O''f'tll't'tJ'T'tll, ~8EXEIi P,-ttlll1 ji.' ,pottentoten, for,{eibt i~nrn ~AOII '1'8't'0 Eit; 'tOTat; '1'0 tultl%IOIJ boq, immer bas ~e ~t unb ~, '1'0 XP6Ct;1''; lJet 1'6l.EI.C?r'0U.18~- bit" f ( i .~ t, ftcfJ burlf) i~rt fn ~Id 1'~~ i~;«t; EttU1'~1I 'YX~a'-· tigtne eprclc{)e ,·4{~ burlf) bd

e "., , (

0'11(; 6:t; '1l'poO'q>utC;a.1'8 /LE(1'8 Eli;. 6. wed m d ti i 9 fl e mlitte , 6u

'1';;1'0· clxx' a1't ·4 /LI'A"AI1!II'OJIt tltrt)ollfommell. mlir·~abrn bie .. dp~8p.o;,' EiIJtt.1 '1l'eG:,y/L(l. tux.tt.'ftl- fet 6praq,t 4[)erfc{)"n "ben belt

...

• '''1 ~o: .. 1'O" ~ 1'.)."x,~o" ~i; , ,8"" .4ng ueben btr wo~(f(ing~nb.

\ #WI t t. ,N , • •

?,ptJ.u('otI •. '7'11 o,,1I'Oflt. 1'Cd" op.o-, (ltn "Utr eeuen E5proc(len mIt

, , , .d \ Jo, \ ,

,.).C4Q'O"CdIl 0 tJ.p,gfl.0C; a ell .1J1rtp- .9te~t 4ngtwieffn, Unb4 9Riai ••

, ~tJ.I"" 1rU.pa..1ro)..~ 'f'OIl«IICd'tipCd «. nen ml4"'en finb fcine unbebeu. ttnbe iJort~m41Te, 4m wtnigfftlt fur eiRtn~rit"'1'p,beffenepr.~ genofftn fdbfl bie g4~( ber 061'ri .. genctnnttn f"um ubertl'iift.

, ,,,.,'\. j' • \ 'lio '

~)..). tJ.~ 81\.11(4 t'~ 1'0 '0')(,011

., ,c ,., e: ,

P.1l 8pry0tl, 1'0 C1J'ClIOti .8111tJ.I III 1ra.-

p;C1'~ ryp(%.p..,i.tJ.'t')(,~ ~c; P-l'x.etoilonGtx')c'~c; ryX"'C1'C1'''1C;, .x.tJ.6c.l~ ~11)..., tTUII,'1{8'f'tJ.I ?fctpa. 'fo1~ 1rpo\~ . P.80"!'III-~P'a.v '7'~ Actllij~tCdC; oix.i:O",

, "., t ,. ,

:B)..(%.xo,~, '7'1iIC; 01rO'a.c; OP.Cdt; 111r(%'-,

~ti"tT'C; p..B 'f'0 j~;CdIl-(%." :r~c; Aa.IIIS"'CdctpM'X.~~ ~'II ~;)... 8111ct, 1I'tP''f''t~ tic; 'f'H~ OP.O.rytlll'i~ ;,~B #~. 'f'H~ eillll~ i& '1rt1l'a.,~,up.e'llIlC;.

,

Um nun 4nf mrlne 9l1'6eit au

fl)mmtn, fo ~c16e i~ ~ie1' bie 8r4mmcttif bel' !lR4cebollOW(Cla ~if~en epr4~e nefern woatn, wit fie ubtr~4upt im euben bet 1)0nGu iibfi~ ill. 1)4r4u' lVirb bie ~el'9(d~un9 mit ben Slorb. bon41uif.~en 9RunbClften fut 241llbj(eute, frembe ~de~rte I tiic(lt unilltereff41nt fepn.

'A).rp""I1'fOIl 'f'ct01'I1C;'f'~C;~)..cix,- 3~ 04161' bd rClteinif~tlrp~4.

Jt~~ry)..cdtrO"l1' O"ulle1'a.~a. 'fO )..a.1',- btt aUf e~l'eiflung ber w(atIlf.

, A \ .. ..."

"')(,011, X.ctgCdC; uw.p.tt.JI 1J'o""u 1rPO-

'f'tpOIl i& O).(%., a.l ~urya.1';P" 'f'~'

, ~ .

).a.1'IIII)(,I1~·

fellcn e5pl'aelle eom6inirt, !Vie el Gile l6~terr~1'a~tn ber {,,ttinifc(ltn ,on je~er·8e'~Gn.

I

. ,

I~ ,

~ill Eival i)..) .. EI'7fec:;epoil a.'7fQ '1',) a(jb4~ 1Jrie~if~e fflT 'frem~e 'Ypctlx..X,OV 6", ~eva~ 'Y:\:.lcrG""~, evr4<6en" unb ber ~i;&r4utt t1'%'s ~~~Xp~(fl~ ctJr~ E7iJctl' a-. be(ft{btn rveniger 4uffaliinb (Gu. 'JI'CtlG"avr1.vEx,'%'O'f'EP'X ')(.01VJ1 ~'7~ 116,i9), eben ~eil. er ~du~ae!' ,,«iii '%'0 '7f':%PQV Iv xp~i" unb aerv6~n(f~er iff. (md~m ...

oldO~ 'JC.US' o:\i111 '.r~v EopcJ- li~,' e~ nJirb aur e~reibunt"

'It'~v Eli; g).,cti; "fa.i; B~p"''7f'ct.ix4i; a"er'e)"r4~en bej geatnrvBr~

, t ,

,),AcJirG"ai;' ' tigen ~uroV4 arlUi;{)r41u~t.)

-

T~v 0'ct.""iA8~t11'l1V tBO~8811lV ~-

SiAs '1I"pO'cTp.iv14 '%'~ tBe'alct. a.'7f'0 p.itill ')...ct'%'lvlx.~Y P.{IJ.YIG"'II '%'a EnS' '%'8 ury. KupIA')...a, riYIG"fAJi; d'~A. '%'Ii;; . rui; tBcLG"IV p.tv ~.9 EA8 JLt'f"«Xu. PI~~ 'I'd. Aa.'f"'l/IX.tX C;OlX8ia a, b,

'v,g,d,e,z,i,j,k,l, m,n,

t f ',~\ ...

'0, p, r , s , , u'.' C£y-r,08'1'fAJll

:\0''11"0011 *, x , u , 'I, Ill, ur ,

• -" I t

D,~,n, m,. EqlEUp~ V8ct. ct.-

'ltAa., .~ 6av8~~;f iiq 'I'a'f'o '1I"ct.-

\ '" ,,"", p'

pa 'I'a )(.Up'AI\,Ix.a CtI\,'llct.1>IIj'f'a JLE-.

'te1:r,vo~ JLS~ct'OA~i; OfIM~ '%'~i; fJ.Opq>~) ct.cir~v ;1'/1 '%'0 ).C£'TIVI)(.cJ'I'EpcV %~JL"" OM. U a; AOI1rCtI

'j ~ <;' • ~ ~ ,\ ...

P.ErlOOO., (;1011 11 oUOIII'lil '%'P'UJV

~orxdCtJJ,I '(TVvSeG"'~ El~ 8K.q>pacr,J,I

-.. IftJ , I t,

p.la~ tpGJlIlIli;, aU'f"11 '%', 11 vcfAJ~~

O'Ox..p.Il~EiG"a ci\rA. ~ 'Yup.v~ cru~'7f'AO)('~ 'TcZV ')...ct'tIV'X.~V C;Q1Xsl"'"

,,_

1)fe 4uIgiebialle 9l~~idfe ",are frt\l(iW nur 1)08 tintr (41tdn~ f4len m4~"~ntung ~tf' fUerf4~renf bel ~til. -«9rilll, rvmlt man nclm[j~ bie (ateirtif~ttt

'~ucflflll&en: a, b, v, g. d; e,z, i,'j,k, I, mv n v o , p; r , s, t, u, f, ble llU~ j~p unf 'eutfpre~tnbe 241ute fillben , ~um ~\'unbe (tate; fur bie u{)riaen 11(, x, ~., II, W, ~, D', n, Jh4ber,neue einfa~e gd~en ~ ina u e f f ci n b e , ober' . ad bem f\)rillif~en 9l{,,~a,&tte,

allenfall~ mit eiltigtr 9Jto.bi~r~ tion i~rtr (fefl4l.t, ,b4au ent{e~n" te, au ~rrv4rtetl. lilt Gabern .~" ~urfen unb I1cntientli~ bit ~om .. IHn4tions ,,9Ret~obe Cpv e", ~ e e p Bei~n 4ufctmmen fiir

-r',:,~:

. ~ ,"

..

4t

~.' ., ' ~

(;'po.n-O~, g~~ ,~ P.;II. "'~U 3e~- ~ in e n 21lut) unbfd&1l bit neu ..

pCriu 1'~~ ~Olxt;""PCtrP£ci.~ c"-f'J'a. I)et'fu~te, btl' t~eorie bel' ~"c6. lU{I,IJ'f',Ea1'&"jui1xet' b~~ a:,,-: flll&.enft{)rift wtniger wi~errp't_ l.Cd~ rl1tE'(0)C,{I,).;Ct~) t~,4' "-t'YCd' 41enbt I a&er bod) ben~rd)mll'

. 41i1'4l, 'at ~t~O~o,_ Ull'o)C,tw:{I,' be[eibigenbe )r06e ~ e f d) n h" 'lta.U'T'01'4 ei~ afJ'rl"ory;a.~ 3ep.e. f e I u n9 btrfattillifd)en ~u4l., '''U.;HEI~· ~ -n-;. ''fI'"pa.~e,ryf14 ?ttl... {la&en werben imm~r 9 e grit n;,

, 0"111~ '1'~~ ,a-Q.1'I)c'~~ EJp~lI'''1~ 1'~~~ .. _ b t tell . ~inwenbungtn, Ilu~gr. 'ltO{CL~ 01 )C,pt"f'I)C,ol C;EIJ«(IJ(f, a-; fe~t feon. -i)d .~eOfpid bel a.Jf'~II' f'~1J p.i~f}a-w, tll'pe'7l" 11« ganaeu Wefleuropa, befftn p.U~ (fr.:CPPQIJIO'Ijf P.~XXOII, ';').:X~ gruubH4Ie 8ram'matifer aile exl IJ(L X~O'IP.t~.(f1d 8i~ rl8r:,~· ubtrbieft, 9Ret~obt feufae., 0'111, ~ a,,-)..Cd~ P.{IJ."1(flll1'~ 1tpa.1' foate unj 6ur ml(lrllung, ni4lt IU'1'O~. . abel' .6u, intf4l~{biguflg OM

gar 6u~ mad)ll~mungbietitlt.

Ei~ P.BII ~1I-i'O '7fp'1'OU ~pOt;' ;1'i8~ . .;' a-,ietG-IC.4Ai4 '7I'epl 'T~II ryPCtp.p'a.1':'JII, 1'~~ 1'E ?tpocpopi~, M.a.} 1'~~ 1'p01ri1'f 4J.r~1I,: ~ J'ltOltt. (flJP.~{I,;IIe.1 ,~ 1'd. 01l/.p.a.1'a ~. Ei~ 1'd. p~p.ci1'4. E;~ ~B 'TO ~iu-repoll p..EpO~ tCPPOIl1',(fCt 3- 0'011 i4UP~8"11J P.E1'« UlJllf'op.{a~

\ " \ ,), ,

114 ~Ct1'~pCd(fCd 'T4 £III1E" p.eplII

,,1$ "-0,),8. ~cr.ltl~ 'TO 'TPI'f'OIl ;11 O'vllol.j-el '7I'Epl 1'~~ (fU1l1'ti~tCd~ 'Trdll

,., .... ' ~ ,N'

'TH AOryIJ P.EPWII. M''T4 f'4lJ1'Ct e-

'ltpO~£(T" p.tP,x.J~ AU&Aoryl ~ li~

i)e, nfle l~eU ent~dIt a(fo bit fe~re Don ben ~ud)IfClbtn unb beren 9lu~rpr"d)e, unb oo'n-.1~rf

,.:t"

~erw"nblung, be, ~u~flabtn

wd~e in'i>en9hnnw6rtern6hltt finbtt. 3n bem 5",e~ten !t~eis (e ~a&e i~ mi~ nad) mehlen irclfttn &einu~t 'ur~U~ bit neUA l~ei[e b;r 9tebe au bur"'" ge~en; in be_rttt~n X~dre ~. be i~ .Ura Don bel' Wortfilgung -ae~Ilnbdt. f)ernllcP. ~Ilbt i41 ei~ nise ~efprd4le in allen bre.p

Ie;

"r£t; '''P'ttt; 'tAc.#a'ltt;, 'Muht; ~. ic;.opuc.c.Ct; aUI'Y~Q'£I~ XUI'IlI ~l(t'fPI~t; ~ 'YUII-.a"~t;.

'Ev BI~IIII~ "W 1. ~nt1.1J1.tpt. 1813. '.

,.

~rCl4icu, !4&dn Rub ~i1fo"

. df~e ~d~{uuaeu milbrucftu IClffen ,6Uf Unt~~r'''n. uub '. Ue~unQ.

_itll ben -1. ,ekpttm~e" '1813.

I

CPl1MANllfH' , ~HTbI 8lomanifd)t; obtr ~a=

;MAKE~ONOBAAXI- ' ~ebonbwla~ifd)e

'KH' I'P AMMATIKH'. . 61>rac{>re~te.

1\4: E q 0, A'.

KE~AAAION K.

e r f t e r !t ~ e i I" "rf!etJ Jl<lpite(.

n,p) "~II rp(%~,u""W ~ ,,~~ 'lfpo- m-on ben S8ucr,ffa6rn unb i~rrll . rpop"~ (%J'T~V.24utC. I ' •

01 -1t£pa.1I 'T~ 1l1$1I,j~,tAJt; 'PtAJp4- ~ie .om~net' jtnftitl ber )10', ~ISII Mrtx.,ctollo~axo, eM- ~onQu, b.'~. bit 9Jlocebono. :IIrtll1rt' 1Itf. p.''Ttixe'pi(1'8~(TI ",;. ~[Q~n rfnntn· fr~ ber . [atti. ~(%'T'"'x.';' 'Ypd'LPOa.'Ta. ,," ;'It01a. I n!f~tn ~u~flQben (,tbltnnr,

c::' ,,""',' , .ble 4n ber .8Q~[ '4 flub, Qn~

('11(%' 'I"o~ ~p,\8Ik,CII, 24' ~ '7r~Orp,- Guf fo{genbe .rt oU;gefpro~ea

POII'Trt' x.rt'T".'Z'01I (%x.0"-18011 "£10'7(011. werbttJ. .

Aa, B,b, C c , Dd,Ee, F f,Gg,Hh,

a " pm, , ea«, "'" , • , tql , 'Yx.t , Xtc •

a:. po1l'.' "a'. . II'T. t. cpo .yx.. x.

n, Jj,Kk, LI, Mm, Nn, 00, Pp;

, , 'Y,c;'T, JC.rt, t"- , til- , 'II , 0, .,re ,

•• x..:\. p.. 11. O. '7r.

, I

Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Xx, Y y"Zz.

tp, tt; , 'f. , OU, {3t, U~ , u , {e,

p. Q'. 'f. QV. [3. .~. u. ,{a

A,a.

, . t \ r;-

npocptpt'T'" t.J~ 'To &. 01011'

d·' /

a unare, . ,,,,.lIIt.V, alavdare ,

, f"iI' "

"""'101'1101, arare, opryrJ1l''''.

A, a ..

\', .

1: E~P.'" r.>P.'1I0~ t x.<p4)lIt'i' ,%,,&&

t t, ,,-" ~

"'~ "l P.E(]""1 CPCclVl1 P.E'T"C; U 'T1f a

t:" ,£·""1'

~ 0.01011' rarma ,1¥.X8UP', ana,

",,,'XXl, mana, xtp ••

.At';

2au'ttt tvie 4. ,. ~. adunare, otreiniaen, alavdare , 10" ~en, ar.-e, ,floacR.

.A, A.

1mit ~t'ti~Runa (autd lOfe - ~tr ,f),CllbIClut 3R1if~en Cl unb o. l- ~. farina, .e~(, lana, ~oae, mana, ,panb.

B,~ 13 b

, .

npoqJpE'TtJ,~ cJr; 'f'o wrt. ~'loll • 2Clutd tvie 6 ••• 2$; barba,

barba , 'To 'reVElolI, batu , ~ep;. ber 584rt, batu, i~ .prllale I

"''''' burete , JL"II~'f'dp.. ' . burete, ,-6l1,lItJ4mru.

c, s-.

M; 1'011 tJ'1I'OK.d1'Ccl~'1I -tl'1tO~ c:pocpo~ '1I'po 'T~ avOJ cpCcllll1iviCclIl

, '\ t:!' f.

'1I'pOcpEpE'T"1 t.J~ 'To 'T(]". olov·a~a"

1'0 '1I'pOa'r.>?rOll, cugutu , fl.!'xtiip ••

Cs, cs,

'E .. • \ J' ,! ..

K.cpecw,.'T". OJ~ 'To 'To, 811 'Tif

').:~EJ 'T{"1p.mK.'. 01011' csocu , CTcpupl, aricsu , crx.""1'{OXO'po~'-

tu<:siDe, 1"'iAO~. •

G,9> -

gRit ben Cedille Vtr ben 06 .. erRlct~nttn edlljllauten (CluUt Rlit ,. ,. ~.fa'1a, b4f (lep4lt, cu~utu, 9Rttfer.

,

Cs, (5.-

1!auttt .,ie tfw. ,.~. esoen, ~ifen~ammer, aricsu , 6ta. ~flf~ria , -tucsiae , ~renOfn .. ~el ~(a.

D, d.

. '. lTpOftlI P!'I'«" ~~.,.a V1". 07011·

di t '10' d ... . n e, $001l'T', ormu , "°'1411-

1'-4' , 4ulce, 'Ylu~v~.

E, e.

. .

I ., .,. . ~

.n~ 'tc .,t. 01011' este, tW",,'

" "

.era , Jij1'OIl, eta, ° tJI'-Jll.

Ea, ea.

'E ... ""

JC.<P'-JVSI1'a:, 0 ia 1't:l.X!("~ <peel-

N 4' " "'_ \.

SI",), .t.JC:;£ IIt:I. ""IIOJI,f ~ 'fo e ",,)

'1'd a. oTolI· mea, EP.tf, mulcimea, 1'0 '7I'A~80~, semrrarea , ~ (T1IJ14t&'-Ja"~·

1',1.-

, , ~'£. t

.n~ '1'0 cpo 01011' acu, ""14-.

Wal, fedea, ~P"'a''''(''' frecu, "'p'~(AJ. '

G, g.

, ( t, t'1I

ITPOCPEP'1'Cl. CAl, 'To 1'''' 01011'

!l'andine, X"ACU;" grosu , xov~ po~, gustu , 'YtvofJ.""

, Gj, gj.

'E .. ., , ..

, , "CP(dllt.1't:I.. '-J~ 1'0 'Y"'II 'I'~

~set. r";,,,,~. aToll ,gjine , ""Xci, gjone , 'Yx,;01l., gjela , 1'0 CP"'Y£'

, .

, H, h.

IT, ,,-- ...

PO<ptP'1'ClI '-J~ 1'0 )Co 01011'

habirui. XAIClPOtl, herbu, {3pr1.{rA, hiru, I~, lihoall8 tAr·

lCHO"ci. '

D,d.

!4utd .it b. I. !$. di'nte.

S4~n I dormu, i~ f~4fe, dill .. ce,f"'·

"E, e.

eft e. a. ~. este , er tff, era, er IUGr, eta, bie iwi~ reif.

,

Ea, ea.

mlitb mit einer ~ef~"'itt" bigfeit 411~aefpro~en r fo bd 1Il4n ben .2l1Ut eintl )ebtn ~6u. 4. ~. mea, mtin, mulcimea, bie 9Jlengt, semnarea ,' bie Wn.

. m!rfung.

-

F, I.: ,

m~t, f. a. fa. facu , Ic6 m~b cf,e, !ede~, bit .elision, fre-

cu , I~ re.~e. \ f -\. (, l

'." ,,~£V~ ,.:

G, g.. ?.,' df t, .'

24nttt "'it g. I. it grandi~

ne, .pIlSet, grosu , bht, gu. . at~, i~ fo~e.

GJ,- gj.

21lutet wie bj. (un9Q\'if~ flP)

t. fa. gjine, gut I gjone, eo. len, gjela", bie e5peife. x,

_ ~t:. ' ,\~

H, h. • ~lbVu '

fauttt wie bill gritl'{)ifl'{)t~.a.~. habina , (auUC\lt, herbu , iq, fod)e , hiru., Swim, IihoaUol , iB64lUerin. .

A •

I, i.,

." \ ~. ,

u~-'f'o ,. 0,'0,,"' IDcepu, tl.p-

)(Wrd, intru , ; P.fldvlIJ , incarca· re, qtOfT~1I6111" .

I, i.

" gnie i. a.2S. incepu , i~ fclnsr OR, intru, i~ se~e ~ilKin I mcarcare , brrClbcu.

.. *'

J, j

'l:.tt1'v,JU' 6J P.EIIOII 'If poq>; prrlt' 'll'fJ'f'6 P.lll cJ~ '10 'f'{ III 'Tij "i~6~ xa/r(~~. i;TolI • jocu, XOf8w", judicu ,~ptll"', jur·u, ti P.llw,,· 'ltO-, .. i ~i ~ 'f'0 'YtI.';\';\'X.OIl j. 01011" jale , "tfno"1, jeru, tktl.P.P.;J/OII ata.p~I$IIOII. ~)

. It, k.

'F ,.. , ,

Xq>6Jlle,TtI.. 6J~ _ '1'0 K, X41

r , \"..

?,ptl.cpt'f'IX' P.OIlOIl 'ltpO 'l'6J1I cptdll!J-

n'fQ,lV e, i ~ y. 01011· Keptu, c;~80~, Kipuru , x.lIJ~JJI', Kym-

vaIu, x.~P.~tI.';\OIl. '

.. 1\

J, j.

9Rit $t4tiq,nu~g ·(outd iu •. attHen ·wie (hal. 9D bfctl. ,. is. jocu, iq, tonat, judicii, i~ urt~tift, [uru , iq, fq,ro6rt; 6u. weilr" cl6tr wit bo~ frona6~fq,t [, a· it. iale, Xrouriafcit". jeru, a(u~tn~e .Io~(t.*)-

X, k,

20utet Rlit f, - unb roirb ttttr tIOr btn C!5dbjUauten e, i unb y stfq,rie6en. I. $. Keptu, $ru1f, Kipuru, Jtnnatt # Kymvalu, BimbeJ.

, .

tf.) TlfTlll .,~v neofJop-" ~,_ (":'"If .) f)tfl'r.9tIl.r"~4ctt nictt Clnbfd

f'IoIVijS ~ a:,,1 ;;".,slll, • .,., .. " t. ~.9f1. .u mUa~li~ nltnlftlmbtu mute

-'

\ '

5

, L, 1 L, L,

'n~ 1'~ l.. aToll' largu, cptt.p-' !Bft L a. IJ. largu irdt "u~ "legu, eli"", , lumea , 0 x,oa'w legu ,. t~ 6inoe, lum;a" bic

pooG.,., ~dt. .

. Lj ~ 11.

flpocplp'1'a, ~~ .,.d I1'IIlJ..cv gl. aToll' ljinu, 'A,,,,';'p., fraciIjea, ~ "el,'Acp61'11', Ijepure, 'Ali-

I

'Yo,.

, M, m.

tn~ 'fd p.. 01011' macinu, J)':S"", misuru , ',u1'P;' ,mutu, ·l3l!to~. .

N',. n.

• , • t'!' ..., t'

n~ 'ffJ 11 •. 0101J· natura, If

', "' • c,.., ... ,

(\)Ua"~, nor, I1I4U~, numeru, II-

,,814~'

Nj, nj,

'E J'!. ,_...., ,

. JC.qICdlln1'a, p..a~Cd~ OJ, 1'0

]~. oTolJ' njelu, "PII', lunjina, ""0 q>;'~, calcanju , '7I'1I1'i,,",-

0, o.

r ,~ II '

n~ 'fo o· oioll' omu , 411-

'PCd'7l'O" orbu, 1'ucp~a" os~, I'OX.X."XOII.

Oa, O~

n' )0 , ,

POcptP'1'II' 0'4 1'IIXt'l&, ~-

AI " "Q'''''' \ \

1111', ",:;e 111% ax.oualW· X.II, 1'0 0

~ , . 'I' 1 ' , ':I 1"0 a. Ol~' oa a, '1'0 'f0'8X.«-

'At, moarte , 3«11"1'0" .rcata ,

1'0 .

Ii "'poXOt;.

Lj, Ij.

. ~Clutet suie ba~ ''itaneuif~e glil','~. Ijinu, ~rad)!, fraCiljea, bie ~ruberfd)aft, lje ..

pure, .oClft~ . ,

M, m,

lBit m.' ,. s, macinu, f.t ma~(e, misuru, i~ me1ft, mutu, (lumm,

N, ,no

tu'ie n', a. s, natura, bit mator, noi , .if, numeru,

i~ IcI~(e. .

Nj ,nj.

2Clutd adinbe wie bClI ft4r. gn. ,. ~. njelu, ~4mm, lunjina, bel' 2id)t, calcanju, 5u'fo~(e.

0, O.

mlie o. ,.~. omu , ~enfcO, orbu, ~nnb, osu , ~ill'

I

. Oa, oa.

9Birb mit dnrr 0}e(4iltinbig. ftit elu~gtfpr04ett,fo ba' AlOft ben ~,ut etnt~ ieben ~rtn fol. a. ~. oala , ber :topf, moarte , Xobt, roata, ~d 9lU~

p~ 'p.

- .{1~ 'f'0 'If. oTolI' plinu, 1"p.rJ.1'Ot;, potu, ; PlRP~i putridu,

trlX/1f pOt;. .

R, r,

'nt; 'f0 p. orOIl' radicina , ~ It{a., arboie"~'v~pOII, rupu ,

'Y..t{6J. . , .

S, s,

". Sh, sh,

np8cpEit1'~' rJt; 'f'0 ~ ;11 'f'; ),IE,. cr'fPP.'1r':rI. oToli' shapte , E'7r'Z'a., shedu , K.a.80P.a.I, beshica ,

. ...

tJ cp,lICT •••

T, t.

'ne 1'0 'f'. QTolI.· tindu , ;~IX"~Oll~, t1Uit;~~Xu.t;, tacu, CTI4l'lfi9. ,

P, p.

91lie ". ,. 2J .. plinu, DOn:, potu , i~ lann, putridu, faul.

R, r.,

~ie , ~. 0.radicina, bit 9U~r3tl, arb ore , ~aum,:tIl-

pu, ilj aerreife. ,

'S, s .- Ule f ... ~. sora, bit e~llIe ..

jJer, spUllla , bel' e~aum I

'surdu , taub.' .

-~

Sh, she

eautet wie flf), ~. !S. shapte, ne6en, shedu, ~ ~.e,

beshica , bit !Stafr. I •

T,t.

tBie t. a. ~. tindu , ilf) 6rcite Qui, . tuse , .polten, tacu , i~ f"'Wel8t.

/

" 7

uttJ6r64r •. a, ~.batll', id, pria .. Ie, moru , i~ jlerbe, unu, ein.

v,~ V,~

, \ Q. rt .~.

n~ '1'0 r- 01011 ~ vasu, "'Y- ':wle W. a. a vasu , ~t.. .

?,noll, vedu ; /3x.'1tfA1, vulpe,; f~ier I vedu , i~ fe~e, vulpe, '

~:. iutt~. ,

x, x.

I ,~t'!' -,

n~ '1'0 't. 01011." examenu,

;~E1'"-:r'~, praxe , '1I'pti~,~, Ale#- iandru, A 'x.i~"~po~.

Y, y.'

" ,',

I n~ '1'0 u.·~ 'Ypa.t:pS1'", J.£riIlO"

• "" \.,. 'I:! .,.

.,~ 1'"~ s"''''l1l1u,a~ ",s"st~· oioll'

myru, P.;:;POII, mysticiu , II-tJC;~p.OIl, pyr~mida, ~ 1f'l)p(lp.(~".

Z, z.

npot:p£pS1'"' '11'01'8 p.iv cJ~ 1'0 '1'( ill "'; Ai~t, "'(lII'r(,'I>"' oTolI' zinzia, 1'0 X.PEOl~ ~cdll O~OV'f'CtJII ,

, t I" ., I

zua , 11 lIIP.tp" , zmere , 'Y(tp.~po~.

'lto'f'i ~i cJ~ 'f'O (. oTolI' zahare. {tiX"PI1, zizane , {,(till 1011 , zefjrru, ('q)t)po~.'~

x, x.

Wit 1. ,. 0~ examenu , ,rufung I praxe, .'rali; , A. lexandru , Ilqllnber.

Y, s-

Wie 9. !Jl4n ffnbet el nur in ben 8ri~ifc(>en ~6t'ttrn. a. ~. myru, ~eil. .o~l, mystiriu, (5oft'oment, pyramida ;

bie '9t'4mibe. '

z, z.

24Utet 6i'wdlen wie b41 un_ 9Gt'if~e dz, a. is, tinzia, bo. go~nfleifdj, zua , ber 109, zinere, Ei~wieBerfo~n ;1)" ..

,weHen 06er wie bal eriec(>ifcbe ,. a. ~. eahare , Slurer , zlsane, gwifl,zefyru, .3tP~Pt'. *)

tf.) KOIl .,,$ T!:I 'l'~V 'lrpO'OpK' 3','; (.;,.. .) "net btlfru ~ud(pr4ctt mnt

_,., flwv~' ~p ver«! rIS v.i P."~1I' "mUllbli~ rrfttlltt IlItrbtlJ.

, \ , Tci ryp;l/£/Ul1'tI. ~'tI.,p8tWfI.I fi~, J)it mUC&ff46rn lVrrb:n in

~fAIl1~lIl'1'tI. ~ fi~ EUIMPCcIll«. ErlbtUautt uRb IDti,(cautttin. art~ri't.

ef[bff(~ut~ flRb:

. a, e , i , 0, u, y.

'.. \... c; ,

:r4 AO''lt4 ''ltU:IJ1'tI. tU/4, EUI4'1"

q>fAI114.

e r!." ,

HfI.:"'i tXop.ttl 'r'CQ'4!; ~''P-

.<II ' a.' " ,}. ,

"oryryll~, )C.ctoJ 011'11~ 'I'p01rtj~ g u-

\ , ~ \ ,

J'411'r;4. 1'4 CPC.Wllltll1'tI. 114 I1'UII4-

?:'1'OIl'f'tt"· gp.6J!; ~t!l cill'01'tA'iiQ"1I

" ,t: ,,\'\.,.,

~!'ctll . P.01l01l IlIXOII, 4AJ\4 1rpe'7fe,

tId. rLx.H6JII1'It' 'I'D )(.48' 'eJl <pcd1l~EII, cZc;e 1'0 ~1Ia. P.4)C.pUIIE'I'4i. oTolI'

• ,Ib " fr

eu, try6J, eau, '7I'nlCc1, au en-

eiaoa , 'I'D ocppU~t.

J{E~AAAION B'.

,... I

n e p 1 e» tI TOil 0 U.

, I a, e , i, 0, u , y.

~. Me iibrige finb 9nit[llutt.

~ir ~Il~en fo ttieferIti ~op_ peUaute, auf witttiilerfd 9trt ~ie eerbjUaute fonnen verbun .. ben werben; aber ~e ~Il&'n ni~t einrrlei faut, fl,lnber'n biee5elblf. . 14ute mi'tffen 8t~6rt werbell, fl) b4; b~r eine (4ng 4u~gefproc()trf· wfrb. J. ~. eu, ic(), beau, i~ ',in'e, sufrenciaoa, boi itu .. gtn&raun.

~ 0 n b e m .t 0 n e. infr mi'ljfen un~ tiRe~ tone' ~ebienen, wd~er grave (\) iei;t, unb wirb auf b46 e, ilf, me, mi~, dl , "on, ne , ill,

, U. f. f. gert~t, um fie "I,ln e. aber , me, unb, di , unb, unb ne, weber, au unterf4leibtn.

~er 9.(poffro,,~ (') iff tin 9(&fitraungfad~en, wdlf)er bit .frcaft ~4t I einen 6d&jl{aut W,t9&u{4{fen, menn (ntweber baf .,or~erffe~enbe m}ort mit· tin.ent ESel&jt(aute enbigt, ober bal folgtnbe inort mit tinemeelbjf{caute 4nfdngt. i. ~. un' omu, dn 9Renr~ I da· If un' acu , Si& i~m tint 9le~tnllbet.

"

'KRIJAAMON 1". ntpl'f~~ 'fpO'7l'~~ 'fedll 'Yptsp.pA.1'6JII~

9

f)rittetJ ~cll'iter.

Son bn ~altJ~nbruns bef !Bu~jiaben.

{3'. n~pl 'T~~ 'Tpo~1 'fa a ei~ "t. mon bel' mtittrnttblung btl a ~7I''ii (1'UfJ--€'''1m I;~ 1'" P~fJ-tl1'ri., a in a, rode6 e flt~ ben ,8ritroor.

Jle 'f~1I '7I'pc.1rl411 a'u{u'Yia.lI. ' tern I)orfommt, fte~e ~ie er~e . ~U"~anblung~form.

3. eoroo~( 'bit 9t<l~men afl au~ bie ,Seitroorter , rod~e aUf bu au~ge~tn, ,t!erdnl)ern bol b, , menn i~m tin i na~fo(gtt,' in gj. ~. ~. corbu , 9taab, cor. gji, 9taa6t, orbu i litinb ,or· gji, lilinbe, porumbu '. ~aube, porungji, ~aubeu I sorbu , idj f4l£Urfe I sorgji, bu f~(urfJl, herbu , ic6 fo~e I hergji, bu fowtjf I intrebu , icfJ frage I iU4 tregji , bu fragejf~

, ~ I. '\, ,

?" . 01'&£11. 'foa'OIJ 'fa. OIlOp.a'fCl.

#11 ", "\ '

,0(1'011 ~ 'fa. PIllfJ-a.'f&£ X.&£'f&£AIIJ,),l!(1"1I

, ,;~ bii ,'Ton E7f0fJ-BII8 1'ii I, 'fpi. fJrE'fa., ".0 b ei~ gj- aTOll' corbu, J(.opa.~, corgji, x.opt:tx.e~; orbu , ""~(PAO~, orgji, 'fu(pAol, porun. bu, '7I'EP'~EP" porungji, '7I'tp,r:;;· P'&£, sorbu , plJCPru, sorgji, paCP4~, herb", {3pa.(6J, hergji , {3pa.(e,~.' intrebu, ;p6J'l'~, intregji, lp6J'l'at;.

~'. To e fJ-I'l'a.-€r.tAAt'f&£' ti~'T~ 4. J)a~' e roirb 6t~ btngdt ..

~~tA.1l1" tit; ea , ,,," ~ Q'x,Q).aSot; w6rtrrn in ea »m»llnbelf, wenn

10

. 1_

(TtI~"ttt~"~?,EI Ei( a ~ e', 07eIJ • bClrCluf tint mit a obt. e ClnfClu. , legu, ~ElIld J leaga, ~£II", pIe- Stnbe, e"lbe folg!t, 4. $. ,legu,

cu Vn-1'CcJ pleaca CT)(.U'1t1'E i~ l)Jnbe, Ie~ga, tr btn~et,

,ene. " ~," plecu , i~ l)etge, )?Ieaca, ee

frecu , 'f'p'~oo, ·freaca, 'f'P'~E' J bei"et frecu fA. retbe freaca

d ' k de rJ, , ." , •

ker u ,XttVCcJ, ear e , xalltJ" U reibt, kerdu, f~ t)el'lit~re;

herbu , {jpa.(oo J hear be ({jprl.{elr kearde , er ~er(it~rt, herbu ,

-, . i~ fo~e, hear be, ~r fo~t.

~'. To 0 -(O(fOIJ Ei( P.E'J'tt~o"~1J 5 . .t>a~ 0 foro'~f be" bet

'f'8 'Yevl$(, ~(fOIl ~ .i( 1'011 %IIIIA.I%- merdnberultg b~ ~tf~e~Uj,'

\ .... .' '\" 'ati au~ beo. btr 9l~roanb{un6

'l'I(fP.OIl 1'0011 PIllP.tt1'CbIl, 6CLIi III e- ber 3titro6rttr, menn tine 6,,(.

~CIJ.;1I11l (fu:\'Xtt~t1 ).~'Y8' ,'it; a ~ be mit a ober e b4r4uf fo(get, e, 'trpotr).ttp.~,km llltt a~07oll' n_immt tin a au ~~. ,. ~. domdomnu ,)(,uP'Ot;, doamna , )('upia., nu, .perl', doamna , Irou, mortu, IIE)(,POt;, moarta , IJI)('Pel., mortu , tobt ,"'moaJ;ta. tobte,

\ .... socru , 6~roiegertlatti I soa-

S.~cI~ ,'trElldtpot;, ,soa~ra, '!!tllllt- cra, e~roiegermutter, jocu ,

PeL, j ocu ;: XOptuCcJ, joaca , xo- f~ t4uat, JoacA, er ,tCUl4et, petit. , portu, <poPed, poarta , <po- portu , fe(; tragt" poarta,'er pll, dormu , )(,O'P.~~a.I, doarme, tr4get i dormu ,: id) f~(afe,' )f.o.p.a.1'a.., sorbu , Jl!<pru, soarbe , . doarme, er, f~(dft, sorbu, i~ ,

I' f~(upftre, soarbe, tr fq,(us

fl!q>a.· '~II ~i'f'o'&t; rl7feLptP.<pa.1'Olt; pfert. 3n ber unbe~immten91rt

'f'pE'ff.<$fj, '1'0' 0 tit; u' ~701l, jocu, aber roirb bai 0 in u tlerroan" [ucare , potu, putere , portu , belt a. ~. Iocu , jucare , .popurtare, dormu, durnjire. tu , putere , portu, purtare ,

dormu , durnjire.

6.' ~ie 9l0~men bel weibfis q,en ~ef~feq,tel , beren bie tlor.: leOt«s"rbe i. ber einfoq,en g4~( oa ~abtu, unb bie ~nbf9(be 4uf a ober e oU5ge~et, (afTen ba~ a. roecn ~e in bir tlidfa~tn Sab( i~r a ober e in' i tlerro4nbdn, au5. U. ~. moara , ~ii~(e, mori, !Ilu~[en, groapa , ~rube, groki, ~ruben, ploae, -ploi , 9teaen, oae, oi , e,~aaf.

co'. Tel. 's11:\U)(,cL OIJOlA.tt'fa. o'1ta .,rttpa,).~'YII(flll Eit; 'l'OIJ £111)(,011 rlp .. ~P.-OIi .tit; oa, ~ ~ ).~')'l!(ftt tl~ a ~ e , tl.'1tO~a.)'Xl:Sril 1'0 a tit; 1'011

'" A \' A \.. ,

"If Alii rIUIi1'UC,OIl a.P'''P.OIl ,.01'c:t1l 'f'pt-

"Ifllfj,1'O a ~ e eft; i' oioll"moara, p.~).o~, mori, p.~).o" groapa , "Atlx)(,0t;, groki, ).")(.)('01, ploae, ~ptX~' ploi , (3poxa.1 , oae , '!fpO"a.1'OIl, oi , '1tpe-Cu,1'a..

.ti . 'TOil 'J'lI1SVII1'UC.OIl tip"p.QII"

., ..... , " "'I 1

, ()'TCW )(.ct'%'ctAIII'Yel t'~ 1. 0 011 • P ea-

. ga, ?I'~,I1~ '" plezi , ?l'l.I1'Ycil,

"" C I .",

seara , 'rJ'?I'eprJ., seri , trJ'?l'epctl,

veara, )('rJ.Mx.rt&p', veri, x."~o~(p,ct.

,. ,t,. 'f/tJ , '

~. Tct o~p.a'%'rJ. 0'71'11 X.rJ.'%'ctAI1-

f)'arJ'III' tl~ ga ~ .gu, ia.1I i?l'e'tct' e~~ '%'011 ?l'AI1 SUIJ'T')('OIl tlpl8p..olJ 14-'",;. '%'0 g', i ~ e, p..6'tct~d.~}.HrJ" 'fo g ei~ z, 01011 -Iarga , qJctpUlct, Iarze , cpapC'Bfa" earigu, ?I').£ic.o~e~6I1', carize , '7I'}.E~o~e).o- 1I1rJ. , ' lungu , p..ct)(.po~ , Iunzi , lJ.fL)(,p$'I~ , punga , ?l'1I'Y')'l , punzi, . '71'11,),,),' ct.

0.'" ,'f'

<tJ .n(TrJ.U'%''''~ ~ t'~ '%'ct PI1tJ."-

, "" ... ' ,

'frJ. o'7l'IJ ,)(.ct1'ctAI1'YllrJ'11I 61~ gu,

Ea.1I E'7I'E1'ctl P.E1'tl. '%'0 g, i ~ e,

I \. 7 1

'TPE'7I'6'f'(l.I. '%'0 g E'~ z. 01011' P an-

gu, )(.).rJ.(c.;, planzi, x.~t:t'el~, planze , )(.~ct(E', frangu, ,%,(TrJ.~I'''', franzi., '%'rJ'ct)(.K"~, fran .. ze , '%'G'ct)(.f{EI, alegu, ;)(.}.i,),"" alezi , Ex.}.i,yEU;, aleaze , ix.-

).J.yel. . "

11 werre" hI- a in ber Dierf4~tll .s4~r, menn ~(f) tuf i enbigtt,' Wtg. a. ~. pleaga , ml~nbe, plezi , mlunben, se"'al-a ,seri, 9lbenb , ve'ara., veri, 6omlKer.

8 . .t)ie 9l(l~men weIct;e in ga obtr gu (l,,&ge~en ~ ullb in bel' t)idf,,({)en'gQ~( ncnf) g etn i ober e Gnne~mcn, ueranbern b<lj g in z, ~. Fa. larga , larze , brei. te, punga , punzi , Faeute(, lungu, Iunz i , (ang, carigu , . carize , 6tricfn4bd •..

9. ~e&greiq,en dUe\) be\) ben geitw6rtern, rodq,e in gu <lU~. ge~en, wirb bd~ g, fO oft be\) bel' 916ro4nblung em i obtr e borQuf fo(get, in Z lIerwdubdt. .~. Fa. plangu, i(f) weine, planzi , 'Ou riltine(l, planze, er roei# net, frangu, iq, bre(f)e, franzi, bu briq,(l, franze , tr briq,t, alegu , il6 .,d~(e , alezi , bu wd~(e(l, aleaze , er w!i~(et. <

l. "'01'ctll .,,; 01l0P.ct'''ct,%,(I.''~')'EI 1 o • .t)ie duf «;a ober e~ ClU~ •

. ,i, ea, ~ eu, ~ ;'71'6'%'(1.' Ei~ ":0'11 ge~enbe m4~.me!l' rod~t In bel'

" \ \ ." ,t). g. nod) e em I ober e onne~

'71'''',' ctp, IJ.E,T'ct ~o e.' 1".111 e, '%'0-r.e -, mm, t)minbern bd e in ei.

'fPt7fET'ctl '%'0 c 6'~ ci. 0;011 • n~ca, i~ 2S. nuca , 9lu~, nuei, Slit. ""pr5~I, nuci , )(.ctpJ~If!.' manica, - 6t, manica , matlid 9irtUel, . P-UilIXJI , manici , p..UIII)('lct , sacu, sacu , saci , E54ct, acu , ace,

act)(.,,} , saci , rJ'ct)(')('lct, acu , [jE- Stabel, bumbacu , bumbace ,

, < , / b b ~"umlVoUe.

'''011', ace, {je).olllct, um acu ,

~~p..7td)t,1 , bumbace, ~(t.i.A.7I'(l'k.1". •

12

, 'o ' ~ , ,-~ l'

.a.. JJ.O,ru~ '::I el~ '1'" I'tftJ.a.'I'tr.

~'I'8 )(.a.1'a.~~'Y~O"n' ei~ cu , 'fpl-

\ ". '" ,,.,

')fe1'a.' 'fo C, o1'a.1I e7te1'rt.I tr.Ll1'~

i" . 1<;'/£' II tf e , el~ Cr. 01011' acn , )(.!tp.-

1ICd, faci, """"8i~, face.' )(.rlP.. IIEI, tacu , O",ru7t6J, taci, O",ru. 'Jti1.~ , tace , ",ru1l'«, vindicu , 111.'Z'PEUru, vindici,' ;a.'fPEU81~.

Q.I 'E"" .' t ,

't' • rt.1I '1'00"011 el~: 'fa. 01i0tJ.a.-

, ~a. J(!,OIJ ~. ej~ 'fa P~fka.1'a. 011'8 )(.a.'fa.).~'YHO"I1I ei~ cu 1I'powye11'a..

"",., ~\ hit I

'2"a e eva. SillS ,'fO'fe, e'7top.EIIIJ

, _,." I \"

4U1'ifJ 1, 1'1 e, -rpe7te1'CU e» se 11

&11 8i~ sht, 070v' pescu , J'i4. 1"011, peshti ,o,""ap'a., pascu, PVO")(.Cd, pashti" fJoO")(.e,~, pash,

I te , fJoO"l<.e" greseH, Op.,).'~, greshti, '0p.I~e1~, greashte, o. p.,XE'r. mushcu, O'a.'Y)(.avCd,mQ.sh. ti , O'a.'Y)(.aIJE'~.

, ", t ~

- ~. Ta. ovop.Cfm:£ o1ta )(.a.1'a.-

.~~'YilO-'1J ej~ da , de, du , 'fpi. '71'1:10'" 'fO d E1tOP.tIJIJ a.tfr~ i Ell

N " t:;' I dA

'fCf 1l'~. a.p. el~ z. OIOV ~ coar a,

. O'll'a.~" corzi , 0"7ta.~;a., stafida, c;"q>{~a. , stafizi , C;a.cp{O'a., 1 Ii vade, ~I~~', Ii vazi , . ~,~a..0',a. , pade , 7teO'u1.O'a., p.izi, ll'lO',a:

, ~a." putridu , O"a.1I'pO~, putrizi, (jll1tPOI, surdu, x:rucpo~, surzi , XGJqlol. ·!2O"a.U1'ru~ l!.8j~ 1'a. P;'p.a.'fa. 011'8 X.ctTctA~'YilO"IV ei~ du , 'fpt7taO". 'fO d i1l'0P.EIII1 'f~ i ti~ z. 07011' ascundu, )(.pU7t1'ru, as. cunzi f X.pU7l''f'EI~,' prindu, XCC'f'a..

I

I I. eo ClU~ ~t' ben gdt. , ltJ6rteru, wt[~e. auf cu oU~. 9t~tn, (0 oft no~ beUi e tin

i obtr e (o(gd, ftlib boj e in ci "t,,",(lnbdt. a. ~. facu , i~ ma~t , faei , bu mo~efl , face. er m~ltJtt,. tacu , iItJ f~ni.dgt, taci, bu' fltwdgeji, tace , ee fq,~ti6et, yindi(1U, i~ ~tilt, vindici, ~u ~tl(efl.

, It. mlenn fowo6£ be., ben !)fA •• men, ... r~ 4U1q, be" ben geitll)6r. fern ~ bie auf cu aU~IJt'~en 'Of . biefelll e tin sober - sh "orgebet, fo avirb bOI Be ober sh "or ri .. nem i ober e in sptDtrrvonbtIt. a· s, pescu, ~ff~, peshti , BffCPe "pascu ~ I~ weibe , pashti , bu iveibtll, pashte , er wei .. bet, grescu , iCP rtbe, gresh.ti , bu rtbefl, greashte, er rebet, mushcu , iCP beift, mushti , bu bei~efl.

1,3' .i)te 9la~mt'n ll)tl~t Auf d.i, de, du aUI9t~tn,' "erda. , bern bell a in btr ". g.wenn berauf ein i fo[get, in z. a. ~. coarda , corzi , 1546d I staflda, .staflzi , 3i6eben ,livade, livazi, ~itfe .pade, pazi, W[d .. ~e, putridu, putrizi , faul, surdu , surzi , taub. ilue() bit, gtit.orter. bit in du aulgt~en, "erdnbern bal door bem i in z. a. ~. ascundu , i~ ~erbergt, ascunzi, bu "er6irgefl, prindu, iCP btgreife I prinzi , bu 6tgreis fefl, vedu, i~ fe~e, vezi , bu

~ ,.. I' .

,.eq.c.t"IIC!l,prinzi,)Ul'l'4lll~"IIt1'"; ~t~tfl, vindu, i~ oerfaufe,. . vedu, f./).Mt6J, vezi , {j).;'ftt'~' vinzi , bu ptdaufell.

v{ndu, 1ro).tZ, viozi, 11'0:\,7,.

,~~ Ttl .r~. me ~ mu l~'YPIi. 14. 1>ie (luf me. unb . mu '

.,." ovop.rI/r4, '1'P'~II(f' 1'0 m,i, aU6ge~enbe ~Q~m~n uminbern

. "'011 '1')..14. i1iOP.ElIlJ ",j1'~ i. sj~ bell min ber o. 3. wenll bafQuf n], 010v· dulceme , 'Y).~x.'(ffLIJ, ein i forget. in oj. '3. ~. duldulcenji, 'Y).ux.tC1'p.wttt, glari- ceme , eii~iareit" dulcenji , me, I1VOllltr&4 t glarinji, tlllOIlt- eu~igr~iten, glarime, glarinir£4', blastemu , KIl1'tXP4', blas- - ji , X~or~eit, blastemu, blastenji , K41'a.P"'· tenji , §'rup. .

. ,,'. ·OJJ.ot6J~ ~ tl~ 1'a. NJJ.Il1'4

, "" '\.. ' , '

Cl'l'a K41'4('1II'Y1IC1'111 B'~ mu, 1'pE-

, . (' I ,,.,,, • ,

'l(B1'4. 1'0 m, E1I'OP.t'llll "tl1'~ ,1 , ,,~

, nj ·oToII· afumu, K4'1'lIiC:6J, a-

. funji , Kct.'I'II&C:B'9, dormu, KO,~aJJ.4' , dornji , KO.JJ.«C1'«", (:ljemu, K4).~ cljenji , K4).6'i'~, sgmmu ,1I'1I1'YCO, .• grunji, 1rV&'YB'~.

15' 9tu~ bep ben Stitw6rtmt wdcf,e auf mu QU6gtben, w'iib bal m , fo oft i~m tin i for. set, in nj lIcrt"4nbdt. a· ~. afumu , icf1 r"u"'ere, afunji , bu rdu~ertll , dormu , i'" f41(0. fe, dornji, bu f"'(MIl, cljemu , icf, (abe tin, cljenji., bu [dbell tin, sgrumu, ic() erbntIe , sgrunji , bu erbrofe( fl. .

'co'. "or~lrKIl1''''''~'Y'' 1'0' 0'110- '. 16~ gnenn bet ~a~me 4ufpe fLrA. ti~ pe ~ pu, i,rOP.tllll 1'H i obet pu,ou~9t~t ,fowirb b4~ p, p.t1'ct.~a.).).E1'4' 1'0 p ti~ k. 070'11· fo oft i~m ein i fo[get, in It vulpe , «).c.l1r'III~' vulki ~ r1.).6;. lItrwanbdt. a. ~. vulpe , Wud)~ , iJrEX.E~, sharpe, 9Qlat., sharki , , vulki §'ucf,ft sharpe. ed)(an. ~ql{t'4, lupu, ).'u)C.o~ ,luki, ).J- ge sh~rki 6.f.r(lngen Iupu ,

, ki" ,." ,

JC,O~, ~apu, 1'Pwro~, ,~a , 1'P~- luki, mJolf, scunpu. scun-

zo" scu~pu, 4X.P"O,", seunki c ki , t~cutr, 4U~eenommeu ca. lix.p.~o(. E~4,pli'1'ct.' capu, Kt- pu, capite, $topf.

CP4)..s.., capite , KBcp4).U.£ •

• 2. "01'td ~ tl~ 1'tl ~~fL4'('~

• fOIl , • ,

CI'I'II JC.4'T'C&).IIjIYS"..,1I EI~ pu ,1'pn.-

'J'1l. 'to p, ;7tO,u1l1 .,.; i , ,,~k,

17. (50 aud) bt, btn 3tit. w6rtern, .,efd)t auf pu auls gcbtn, wirb bd p, fo 'oft ibm cin i D4~fo(Qet, in k oel'1\lon.

,,1011' rupu, %1l:r.J, 'ruki , ~J-

, (EI~, sa pu " O'x.ri.7f1'6J, sak i, crX.J.7f1'EI~, crepu, O'JClci.(6J' ereki , O'X.J.(EI~, scapu, 'YAU-rOIl6J, ~aki, 'YAUl'OIlE~:

IY!'. II' 01'ltll 'l"00'01l 1'0 OIlOP.(l. gQ'0fII J<.CLl '1'0 p~~(l. A~'YE' Ei~ su ,

It' - 'I ~., '-

"C1'8 E'7tOP.EIJH 'l"!1 1 'l"PE7rB1'a.. 'fo

"S 8i( she oTov:' grosu, XO'II~PO(, groshi , xov~pol, minesunosu" 'l.!-EU(;Y!(, mincsunoshi , '4-t~(;(l.', perosu , 'fe'x~"'~' peroshi , 'fP'XU;~E'~, lasu , cicptll6J, lashi , dcp(lIt'~" _ cosu, pa.7f'f6J" coshi , pa7r1'E'(, ~asu, ~(l.(V6J, ~ashi,

.c , '

uq;(l.IIIEI~.

bert: a. ,~, rupu, i~ am'tile, ruki , bu lfrl'ei;tjl ~ sapu, i~ graf)e, saki, bu gr4f)(l, erepu, i~ ~rprd~e, creki , bu aerp[a~ejl, scapu, i~ erl6fe,

scaki , bu er(ofetl. I

.18. ml'tnn ~~ foro&~( bie 9ra~mtn ar~ ou~ bie ,Seitroor. tel' auf su rn}igen, fO roirb bd s, fo oft i~n etn i nacllfo(s get, in sh "erroanbdt. a. ~. grosu, bict.. groshi, bhfe, mincsunosu , mincsunoshi , fugner, perosu , peroski , P44- ri!{lt, lasu, i~ (afTe, Iashi • bu CatTejl,'cosu, i~ nd~, coshi, bu ndbejl, ~asu, i~ wef)e, fashi, bu l\Itbejl. .

1.9'. 'Et<.e'i'IItL 'ft1.J~P.(l.'f(t. tll'~ 19' ~ene ,3eiw6rttr wef~e

f'EA,'OVl:lO'IV ei~ 'Tlf~ XpOIll:!~ ~ elt; in ben ,Stiten unb ~effonen auf

" l t orta , otu, .ocu , omu , roit

'Tel 7rporr6hr(l. t (or ~, otu , ocu , au~ in bell ,SapIen ber .8eitroors

omu , x.aO"',. :. elc 'fHI' ap,8,li'HI' t~r nut .

., ~ .,., r-" ~ ' .. acu,amu, anu, as.u, a-

.ei; acu , amu ,anu, asu , atu , tu , unb oru au~ge~en, "erans ~ oru ~~'Y0II'%'(l., P.B'f""'ri~1t.~O'IV bern b<l~ a in bel' ". g. in a,

• \ ':\' \ • ~ 1 unb eben bitfe ,Seitroorter "er.

, .,~ 'l"ov 1r • ap. 'to a el~ &, .X.1l l\)41l~dnba5 0 in ur. 6.~. pDr-

'rei "ud' p~p'(l.1'(l. ''rPS7fHO'l 'f01'S tu, i~ trage, purtamu , Wif tro 0 Ei~ U. oToll' portu, ~opi:i, frageR, purtaci , i~r tr4gd" purtamu , cpopoC;p.sv, purtaci , [ocu , i* tan6e, jucamu , roit cp~pii'l"(l.I, [ocu, XOPEU61 ,- Juca- ' ronsen', jucaci, ijr tart3et, inmu , xopEuolLeil , jucaci , XOPSVE- soru, i* tler~eurote" insura-

r: mu • wir "er~eur4ten, insura-

'feu, insoru , u.7fCLv~peU6J, jnsur- ci , i~r "er~eurotet.

amu, u7iCLV~[JE';Op.tIl, insuraci ,

~?rV.IJ~PEVIlt~I.· , -','

-

":. Tho( '7I'all1'ciJll O'%'ttll KI11'I2- A~?,!lO"V 'fa. 01lop.a.~(l., tit; 01J'0101l'P~;1fOrt-CP(!JII~EV, ~ 1J'FO~'Yf'i'f'(l.'

20. Q;nb(f~ roenn bel' !naime auf tinen ~df)jl(aut au~tJt .. ~d ,oor rotlcllem ,tin t ne~et, wirb; wen" ~er 9l'Q~me in~cf

I15

.~ _, , ,I , ttl • , •

(l.U1'q. t , ",01'6 HI'$"'~lIa 1'6 1 BII. 0'. g. em i;.nnimmt, bal t ilJ

~ 'lrA •. ap. 1'pe'lrB'f'a.1 '1'0 t ,i ~ c .. c .I)er~anbert. 6· 2$. dinte, ga~n, o70i.l' dinte, OJOIl'f'I, dinci, 0" dinci , gd~ne, bute, buci

la;, dishteptat.u,. dishtepta:

~OV'5Ia., bute , P.a.EVI , buci , P.".. t

t' t'. 1,' mun er , mmte,' minci ,

Illao, dishteptatu, i~lJ'lrllo~, dish- iJernunft, mortu , morci , teptaci , EtU'lrJlOI, minte, '1I0U~, fobt.

minci , . VOE~, mortu , IIE)c'PrJ~ I

morci , V')C,POI.

,.

I

.,

ME' P 0 ~ B',

IIf~' 'E71Jr<-0Aoy[~, Won ber !mortforfd)ung.

KE(lAAAION A', , @rfle~ .5tapite£. .

T~ p.ipl1 't~ 'XJ')18 E;~ 't~1I 'P.(c1- ' ~lTt ml6rttr ber romdnif~tn

l£."III"~II, -raT'EC;' l\1ct"E~OVO"'«. C5VTdcf;r rann mdn uRter 9 1 [df-

, , .. '" ,," fen ~rin!leti.

XIl(l111 ,),AWCTO'''II ,,0'111 EtiIIEct.

'to "A8pOIl, '1''; ·'ovop.ct, .

. , ,

)J AIIT'wIIVfJ.lct, '

'to 'P~fL'"

~ METOXII!,

. . ~

J1 IJpO(1ECT'~ "

'to 'h1f{ppv,J¥i ~ o '!:uII8EUP.Ot;, ~ nctpE"SEO"~,

REIfIAA.AION B'.

n t p 1 l' H "A P 8 p a.

, " ~ ~ ~ I ...

To "P7POIJ nvtu OUW 'XO')'IW1I'

~P!~fLEIIC,1I ~ rl6iHl:;oIJ.

,t , .' \"

, To WP'O'P.EIIOII a._pCTEII'''OIi "p-

6pcII /fvct, lu ~ Ie. '

To apSp!JIJ Iu 't(SET'ctl p.ET'd rrd

, \ , , e ~ "\ I

apt1'Elilxct OIiOP.ctT'ct o1fa ",,1'''AI1-

'}'MIII Eit; a ~ u. o7ov' tata , """n;'!', tatalu , 0 1fa.1'~P' lala, .sf.I()~· laldlu , 0 .sEtol;, domnu,

1)d ~tftfJrccf)t~lVort. J)d 9lellnroort.

f)d~ ~(Irwort.

~a~ ,Seitwort.

1)d IDlittdwo·rt. 1)d~ morroort.

J)Cl~ 91e6enroort. ,t)a~ ~illbewort.

,t)a~ ~mpfinbungsltlort.

. "S",f!)tc~ Jtapitd.

!Son bem ~rfctlr~t5IVoTtr. .t>a~ 0eftfJ{ec{)tsltlort i~ awe". erfe9. 1. bas ~e~immtt, 2. bd . unbtjlimmtt.

1)05 fltllimmtt manllfic(1e ~efd){ed)t0roort ifl lu IInb Ie,

, ~

1)a~ ~tfc{){l'c{)t~wortlu wirb ben mOllnIic{)en 91a~lJttn bie Cluf Ii UI1~ 11 aU~9tben, nClc{)gtfc~t. 4. ~. tata , mater, tatalu , ber mater, lala , meter, lalalu , ber mdtr, domnu,'

_'

17

...s(1JO~ 7 domnulu f 0 x.OpU)~', fQ- .,f;trr, dommrlu , bet' -6err,

cu , q>Ccl'T'ht, focIu, ..; <lJCcl.,.tt%,' focu-, ~eutr,foclu,~d ~turr.

, -

'Td OIlOIM''T't% ;1tHKit1't%A~'Y~-' '!>ie in e au~ge~enbt 9ta~" ~(fl'" 6;~ e, At%P.&£flIHT' '1'0 apSprw men nt~men boo QJefc:bled)t6" ';Ie. 07011', frate , ti~tAq>O~, fra- 100rt Ie an. ,. ~. fr~te, ~~u'!

I "1\' , di -~1\' ,ber,fratele,bcr~ruber,dln-.

t~e, 0 "o~A~of' mte,o~OII'r'J~ ,te, ga~n,dintele, bel' gabn,

, d'intele, '1',0 O~,CIl1", cane, a'x.u"· cane. f>unb ,canele, ber.putlb. ' -' AIr; v ,canele, '1'0 a'X.U~iOIl,

. ,

. - To c:,p,d'jJ.EIJOIl 3I1JAUx.olJ tiP~POIl <:: '

~'II'" a, ~ ea. ,

TCLUTt% '1'a. !i.p~p(l. 1'[8tl)'1'(I.' ,it'fa. 1'« 3111AI))I." CIIOP.(I.'1''' D'lrO'''a'~~'II'OTt )I.(I.'TetA~~ECcl~ ~ all t1- vtu : 0.7011. mana,. xt)p, mana,

,,; xt'p, curao , A8pl, curaoa, 'fa 'Xapl, putere, ~UII(l.P.'~' puterea , ~ ~UlltijJ.'t;, rushine , 111- '1'pO'lr~ , rushinea, ~ ;1I'1'P0'1l'~,

,

'£ YI P. EI Ccl a't I ~.

tx.', d' '1'(1.11 "'0 SI1AU)('clll avo1M' )1."- 1'a.A~')'tl 6;~ a, ;j e x.da.-"

, , , ,"'

POll, '1'0'1'6 IUqlCclIlI (I.~ XetP'1I

ti'lro-Ca.'Alt1'a., '1'0 a ~ e, ~ 'lI'poc:;t S~'1'a., tci8'p~ '1'0 a.

<1 fari '",'

(11011. arina , '1'0 a.AElJp,,·

lana. '1'0 jJ.a.AA1; Maria, "up. CII. Cancelaria , .; ,}{(l.II'T'O"i).«P''', ~ JX1 fadnda, la'naa, Mariea , Cancelariea,

Il'. ,tl " ,... - 0 '1'et,lI, 1''' OIlIljJ."1'« )l.et'1'etAIII-

, ,),80-'11 tit; e jJ.~')(.ti6etPclV,

~ l.a./Ao'."IIi1a" '1'0 ~iiAtlM'V C

!>d 6e~immte tvei6fi~t <3t .. f~r(~t9100l'.t ijl a, unb-ea.

!>iefe ~t(~(e~t9106rttr lOer .. btn btn wei 6£id)en 9la~ltltn tl,4d)9tft~tf ~e m6gen eine Q;n .. bung ~a{)en .vie fit imuier 100(, . (en. &. ~. mana, ,pallb, mana, bit "'anb , curao , 9Htmen ~ curaoa , ber 9tiemen, putere, ~ac{lt I puterea, bie mta((>t I rushine , 6c{1Qn~e, rushinea , bie6d)anbt.

2Cnmnlungrn,

1. ~ttm bel' lOei&ri~e 9la~me ouf a. ober purum e auj. ge~et, fo wirb ~e~ ~o~[. f[4ngtllOrgen bd "a_ obcr" e aUIgelaffen, uqb g(ei~ bel a Qnse~4ngtR. 3. ~. farina, bu ~e~l, lana, bie ~or ..

, te , Maria, fig. 9ta~. Cancelaria , bie .Ian&[d, unb

• nid)t farinda , lanaa , 'Mariea. Cancelariea.

I \

!. !>ie 9?a~en, 1Ot£~e ouf in-

purum e aU9gebttl , ullb bQ$ ",ei~[i~ 0}eid)(e4lf~wfft

B

. ap6poll. A, 'l'O"S a'UV(trpit'l'a., 'fO e poe 'to a ~ ryl IJS. ., 'l'a., ci'ICPSO'YryO~" 01011' muljere, 'YIJlJa1, muljerea , ~ 'Y1oI1J~, indreptate, ~tJ<,(tIOO"UIJ~, indreptatea , ~ ~,~ x.uioa-vlJl1, tindere, ';~rl."" '7I").Cdcrl~, tinderea, ~';~r.i. 1I').QJa-I~, bashare , <p1A)!!PO" , basharea , 'To cpl).)!!pollt.

. .

Jt ). £ rr I ~ "it, ~ (J I a- p. S 11 If ~6anbrrun9 bl'~ brfHmmfrn

" e S (J II. 0)rfd)(r~t$lV~,!'.

'ApO"elllJ<,r:;~, . 9Jtannli~.

'R III J(. ~ ~, "i n f a ~.

lu, Ie, 0, ber.

(aJui, 'T~, ,brj.

(a lui. 'fe;, b(rit.

lu, Ie , 'fall. brn.

~ Cd,

\ ...

'J'!«P" '1'1$,

18

0\ ~la Iu, Ie,

a Clnne~mt" I !ir~tt bit .~ bung e unb bd ~ef~(t~tl .. mort a in einem ~Opptn4." tt lufamlntn. a. ~. muljere , ~ti(;'1 muljerea , ba6 Wtit; , Indreptate , 0md)ttgttit,indreptatea, bit ~tft'~ti9" f!'it, tindere , 9lu~6rtitun9 , tinderea, bit ¥l~6reitutig, bashare , Jtu; I basharea, ber iUf.

o.

oon bent.

Iji, ( a, lor, (a lor '7 I;i,

0,

dila lji ,

'f~IJ, 1fo1~, ,

'fa~,

';' . . Col,

'lta.pd. 'f~II,

biro brr.

• ben. bit. o.

oon ben,

};, )!! ). u J<, ~ ~, !U t i b li ~. 'E 11,1 x. ~ ~, ~ i n f (l~.

a, ea,

(a Iji, (a Iji,

bi.t. ber. ber.

, a', ea, 0, dila a, ea ,

Ie, (a lor, , (a lor, Ie, 0, dila Ie,

bit. o.

"on bel'.

,,1. ".a;1I, ".,,1t;, ,

"'rI~ "

;'

"'"

\ ...

'ltct.P" "'<M:II,

bit. bel'. beR. bit. o.

oon ben.'

l: ",' JJ. • , cJ r1' , , ~.

To a, ill ".h" Oll0JJ.ct.'f'Ot;

1\ "\.... I ",

ClI1AOI 'It(l.1I'f'01" 1'0 ""p'O"p.e-

11011 311AI))('01l ap8polI, i~ct.,-

... P ·f,

p~II'f'''' apa, e- n"lI'CCt;,

Luca ,oAa)(.a.t;' , Thoma,

C ,.. If 1 ,

o e""JJ.r:t.t;, ~ r:t.:\'X" l"IIr:t..

,

T" OIl0JJ."l''' o'fTa, ic.ct.Ti&'X~- 4)'8r1'111 Elt; ae , ~ oe, l'pill'~u,

\ \ ~ f ,.,.. ...

'J'O 'ltpO 1'8 ""P'r1'JJ.EII8 r:t.papa e,

.It; i· oro~. oae , 'ltpO~CCl'OIl, oaia, 1',; 1rpO~CCTOII , ploae " ~pOX~' ploaia ~ ~ {3pox~, boe , , XpGJ/I<a" boia, 1'0 Xpa;JJ.a,·

, &.

'"

p'.

, !Cnmalungrn.

I. ,t)d a am «nbe eintl 9ta~ .. mrnj ariget aaema( bas be- . ftimmte rveib[i~t (Bef4lre4ltj. lV,rt an, bo~ elU6genom. men Papa, btl' ~avll, Luca , bel' furd, Thoma. bel' X~omd, u. el. m. \

2. ,t)it9lel~mtn, bie ~~4uf ae uub oe rnbistn, l)trinbel'R bel, »or bem be'lIimmten @e. fq,ftt()tjrvol'tt e, in i, ,. ~ • oae , 6t()aelf, oaia, bd ,641elaf, ploae , 9ttgrn , ploaea , btl' Slegeu,iboe, W.elr.

be, boia , bie (j4rbe.

KE~AAAlON' 1".

( II, P l 1'1i '0 II o'p. " l' ° t;.

To oilOILCC ~'ct.'PE'j'f'CC' JC.0'1Ia;t; .it; JCr'CC'O'JC.OII, ~ ;'lti8'1'01l. T"

}I.' , 't ~ ~ ,

(I' 'Jrct.pB"'Ol;Jo'~" ct.U"",,, tlIICC' TaU-

u"pct.· ryfll(U;, "p,8~t;, 'Jtr~~. ~ JC.AtD'It;.

!)ritte~ Jtopitd.

SB 0 n b e mitt n nit)" t t e,

',t)4~ 9lennrv01't rvirb gemei. nigli4J' in, ein -P4uptni01't uni) ~tl)lVort gtt~d{u . .i>it ~O{!\tll . ober ~nb eier : ~a9 ®cfd)ltt()t, bie g4~(, bit ~nbung, unb Ole ~iegunB. (~edillatlon.)

B II •

\ .

20

n,p} rt:1J i(.OXIO-tMIJ ",C:IJ J.

..- ~, I,

tr • tt c; • K. Cd ~ 0 IJ 0 II-J1. 'f (IJ v. '

'a .yArdo-a'tt p.~~ lx-. 'lfEtJ'J't

'\' r r,\ '

2C.,MtT"~ Cd!i 11 ",,,""WJC.IIJ·

!Jon ben !r&anberungrnbet ~ouptlV6rrtf •

Un(ert 6prcu6e ~at fltnfil6" dnbtrun9~4..rten wit bie ,{",dni.

f~e. '

~,flt .16cinbtruns~ort.

F i!i "'~Ii 1I'pc.Tr1ll1l rlwI,),oIJ'f'a" G· -!l.u" btr trlltn 9l()dnbtrung,,,

).4 'f'rlEj~ a~ e K."S"paIJ A~')'O~. ort seben aile· 9lobmtn bt" W(16 •

.s A ,,', lid)en ~efd)red;re,,"! wd",e Guf

.,.,,~ III ~2'Jf OIJ0Jl."'!.:". • _ I , unb purum e OU~Bt~e". _ . '

~ 'l j,£.~~~.

J~ v 1A,'\. Ev'JC.~~, ~infQ_~·

Doamna, ~ ~UPI", ,bit Wrau.

(a Doamnil;V- .,.~ _ K.Up(fL(, btr ~rau. _

, ( a .Qgani'iiilji, . .,.i, K.Up(", ber ~rau.

_"';'--noamna , "'~1I K.UP'IJ,II, bie ~rau.

o Doamnd , :, KUP'«, 0 ~rou.

dila Doamna , 'lrfl.prl 'f~~ KUp(<<~" »on bert'elu.

n OX 11 , UIJ ". • K cZ ~ , m- i e ( f a ~.

DoamniIe, { a Doa~nilor , ( a Doamnilor , Doamnile ,

o Doamne, rula Doamnile,

aJ KUp(fl.', .,.eZIJ K.UptCdIl,

"."'~ KUp{fl.'~,

- , i

.,.«~ K.Up,IJ,~,

:, K.Up("',

,,,, '"

- 11'''1'« 'fCdIJ KU,..Cdll,

bit Wrotlen. ,bet ~rauen. ben ~rClucn. bie WraneR • o ~rOutn. -

l)on ben, WrelutD_

_ 0 ~1' Cd JC." ill t ~'tI ~_E" tvirb AbStonb,rt:

spuma , ~ r1C{1p6~, ber ed)Clu'm.

forma, "'0 s1~o~, bit Worm.

pulmuna, .,.t ?l'ieuP.OIJ, , bit fUflge.

luna, ,.; crEA~III1' . ber 9Ronb.

IE II • JC. cd , , (i i n f Cl ~.

~ ;C;0p(lJ" bit ''t(4)f~te. .,.~~ lc;opt~ ,bet (S}efd)id)te. '1; ;~op;,!-, btl' C3cf"'i~tt.

istoria,

( a istoriilji , (a iitorliiji ,

i~ria,

o Istorie , c1i1a istoria ,

"~II i~(Jpttt~,

r:r t - ,

6J I~Op""'-' "

'ftttpa. ~ lc::oP{tt~,

,21 r

bit ~rr~i~tt; '. ~f4Jidflr.

oon bet ~ef~i~tt.

,

-, n :\ 11 , Ii II '1 , " ,) ~ , !J i U f 4 C&.

, , istoriile t ",1 ;r;opitti, bit 8er~i~ftn.

( a istoriilor , '1cdll tr;oplcdll, ber ~tfq,i~ten. ,

( a istoriilor , "fa:;~ rr;op'a.,~, &en ~ef~i~ten.

istoriile, , ,,.d~ ;c;op(tt.~, bie ~tf~i~ten.

'"

o istorii, ,.' 0:, ;C;fJ~'a.., 0 ~ef*i~ten.

, . dila Istot iile , '1f4pd '1rZlI 1~"p'~II. oon ben (8ef~f~terr. '

'. ,

o ~ '1 CcJ ,,':\ til' '1",. eo It)irb 46$t&nbrrt:

fantasia, ,.j (prt.tlflCUJ'(", . bit (!in6Ubung.

t , I \ '

101 (l1I'ocp"cr,~, b4~ Urt~eiC.

,.j X,ttIlTcr,l.«p,,,, bit jtallilei. '

. ,.j fUX-p1'lJptrx., ber .Beuge.

sentencia ,

, cancelaria '. martyria,

4 , u,. e P" "A' t cr. ~. g..,rl)ft i(b&nbaungi4ft.

'H ~'tn'ep" x,:\((]", 'lftp,M.p.- m4~ber atveoten 916c1nberung,,. .tcillEl gX" ".d .!T11:\Ux401l0/JATtt, - cut ge~en Clae tvtibfiq,e 9t~ 07t;! :\~.yl!iTl:I tl~ e. men, tv~e ~~' auf e e~igen.

adunarea,

( a adunarilji , (a aduttarilji, adunarea ,

o adunare , dilaadunarea ,

«infa ~.'

- '

'. bie QJerfClmm(ung.

bedlJerf4tnm(ung. ber ~erfammrUng. bie merfClmm(ung.

o merfClmm(ung. oon bet merf4mm·

lung. .

n). .. , U 111"'" cd ~, ~ i e If (11).

adunhle, ,dot crtliH:l~E'~ ~ , bie merfamm[ullgen.

I (a adundrlor , '1"cdll (]'UII"~U.JII" beT mcrfammhwgen.

(a adunarlor , 1"",~. crulI"~ecr, , bcnmerfammfuU9<n.

22

adundrle , ° adunari , dila adundrle , '

bit lltrramm{ungcn. o ~errammrungtn. oon ben SBeffamm"

{ungen.

o U l' '" )C, A t 1/ t l' " J • Eio tvitb 4&sr~ribttt:, . '

returnarea , i!i l1l't~pt~J(, bie ~ildrt~rung. '

calea, ~ ~pd1''', ber mt!J~

citatea , 'fa UC;pOII', bit ~effung. "

loareamintea ,- ~ 1I'pocrox~ , bie 91ufmerffalllft!t.

Tpt1'''1 )C,>..tcrl~

'H 1'pl1'''1 )c'Atcrl( 1I'rp,)."p..trilIlI C)." -ret ,j( 0 A~'Y0Il'T" 311~ ,,"u)C,« ;1101-'-"1'1:&.

, ,

!>tittr ,b&nbrtt,lng6cltt.

.t>ie ~rittt 91bclnberungfart tnt. " ~4ftet alit roeibri~t 9la~men, bie ~41 auf 0 enbisen •

. i.;;; ~ /l.,l-Gt-l:: "E 1/ I )C, ~ ~, (I, n f (1 ~.

\) • I , • b -t

steaoa, o "C:I1P , . fr \;J ~rn.

( a steaolji , 'J"~ tic;ipo(, bt~ eternel •.

(a steaolji ,' 'f'H tiC;EPI, bem eiterne.

steaoa , 'J"Oti clr:;£p~, ben etern.

-: , "

Cd aC;l1p,

\ P<J t ,

~"Pr:t I'll "C;t.P~(,

o steao, dila steaoa,

o etern.

oon bem e>terne.

stealle ,

( a steallor , (a steallor , ' stealle ,

o stealle , dila stealle ,

. , ,

01 aC;tp'(,

'J"&;II dC;;PCdIl ,

... ' ,

'f'OI~ "C:llfP"" ,

, "

'l'1:I~ ar:;ep"~ ,

';' , ,

Cd ac;epe(,

\. ~ , ,

~"P" 'J"CdIl aC;tp6W ,

bit eterRe. btr eUrne. ben ettrntn. bit e5ttrnt. o eternt.

»on ben c.sttrnen.

I

o ti l' 61 X. "" tilt l' " J • eo tvit~ (1&St~nbn't:

euraoa , , '1'0 ).lIpl., btt 9Uemen.

maseaoa , ~ ~OJl1'ox."P~' bet ~acficl~n.

shaoa , sufrenceaoa ,

" ,

I ,

btr e54tttt.

~a~ 2tagenbraun.

r

. \ ,

'T e 'f'';' p 'f' III .. OX t (f , ~.. 2J:irrtr!lbdnbttpngsott,

E;~ !J'~V ,;f'f'c1P1'III11 4V';''Y0II'1;a.I· m4d) bet eierten 916dnberung, ..

G'XtI. 'f'rj. t1Pf1'EVlltrl. oIl6ti41'tJ. 0'71'8. '4rt grben ~Ilt 9lobmen bt~

I mdnnU~en ~efd)rd,lU~ RIeL.

)C.tJ.1'tJ.'XIII'YSf1'111 Ei~ u i& a. . ~e in u unb Ii ausge~eu.

Domnulu, ( a Domnului , ( a Domnului 1 . Domnulu, o Doamne , dila Domnulu,

-,

Domnilji , (11 Domnilor , .( a Domnilor , Domnilji ,

o Domni , dila Domnilji.,

'E II nc. ~ ~, ~ i n f Cl ~.

,; It vP'o~ , btr .otrr. _

'f'8 Itupta , be' ,6errn.

'f'cf ItUp{rp,. bem ,&mn •.

'f'all )c'UpIO~, ben .oerrn. '

~ I(.up,e, 0 .orn.

\ 'lta.prl. 'f'a I(.upta, v.on ,~m -6nrn.

,

o[ . ItUptOI , bte .omen.

'f'~11 I(.Upl6JlI, btr .perren.

~rJI~ X.Up£OI~, . . .. ben .omen •

'f'';~ Itl)pis~, bit .perren.

~ ItUPlO', .• .perun.

cpa. . 'f'C;;lIl(.l)piCd~ , o'on ben .perrett.

o U l' Cd I(. 'X til E.r a. J. Eo ntirb Clbgr<inbert:

favrulu , 0 (f1ll8"lIIp8p'YO~, ber (fifenf~mibt. ,.

ocljulu , 0 oq>8a:.\p.Q~, b4~ ~uge.

b 1 • , ... b

cor u u, 0 I(.Opa.~, er 9lclelbe.

sapunj,Hu, ,; f1'a.'7I'IWf"~~, ber (5eifen~ebtr.

saiia, ~ ~ cJpo:\o'YtX~, bet U~rm,u{)tr.

cafejdlu, iJ )(;a.q>Ef'~~. ber Q:affetfreber.

~.III fJ. E I c.i (f E , ~. ' !(nmrrffmgt'll.

d'1'a.u 'f'0 OIlOP.a.' x,a.'f'a.XJ1- 1. Wenn fa4) bel' 9ra6m~ (tu( tin . 'Y1II Ei.~ u ;1(.C[l6JII~P.EIIOII, If, ~9tbare~ u cnbiset I uub bal

, c.

~ef~(t~fflVort In tinBt(t.t'wirb , fo blei"t 'ba; u bee (S)e .. fctlle"'tjll'orte~ un~orb4r.a.~. seamnu, ~tu~{, scamnulu , .

, ' J

ber estu~l, somnu , 6ct1l11f, .

somnulu , ber 6ct1laf, vin ... tu , ~inb, . vintulu, bet ~inb I preftu, ~farrer I preftulu "ber '(arrer.

Ht x.:XI41'U'~ :X~'Y!I !j~e. 01011' 2 • .t>it funfte Q;nbpnB enbiget ~~ corbu , 0 cor be. 'E~I1'PHII- -' auf e. a. ~. corbu , 0 cor be.

'1'111 '1'1114 ;SII'X."'· _ 6110P.I11'rL , bod) auigtnomlllen dntac:

'1'« .o1l'0irL. 1to'iio-. '1'~1I x.:\.i1- molf;na~men I beren bit funf •.

'1"X.~1I op.oll1l1 '1'W 01l0P.11- tt (fnbuJlg ber'trllen g(ti~ ~

.. <:' N -.

t;',x.IJJ· .oto», .emfu,- rEp- tfl. 3. ~. Nemeu , o Nemfu ,

p.allo~, 0 Nemeu , ;:; rEp'-. .t>eutfdje I Turcu , o· Tur-

P.I1I1E, T~reu, T'ilpx.o~, ;:; cu , :turf. u. '4, m.

Turcu ,. r:, T~px.e, i& «:\:\ct

'1'1IIf1.

'ltpo~t8t1'41 '1'a ap8poll lu, '1'O'f'e '%"Ou ,i;; G.e8plJ p.tve.

" eo'.

alltx.q>CdVIII'f'OIl. oto»: sea-

mnu, O'J(.I1P.lIl, scamnulu , '1'~ C'x.aP.II" somnu, ;;1t~ ~o~', somnulu, 0 t11t1l0~, vintu, ti.IIEJi.O~, vintulu, ~ IiVEP.O~, preftu ,iEpeu~,

_C I e I

prertn u, ! JEpEU~.

.t.

~ - ,

'1'. Tel 01l0P.4'f'4 01t~ J(.tt'f'4:\~- 3· .t>ie 9?a~mtu, tVd~e auf tin

.. ')'80-.11 ti~ U dIlEX.q>ecWlII'TOIi , un~6r"cm~ U 4uigt~tn I tV'f .. a1tOCa.:\AI:lO-I "TO u '1'~~ il1-' fenbd u ber Q;nbf"r"~ tVea,

, 'YHO-_I1~, ~ 1tpoo-b.p.Ca.III:lO-, unb wirb bd ~tfd)rtwtj"

'1'0 #P8poll Iu , 07011' capu, wort Iu ange~anaen. a. ~ .

.,. \ ]. \ b

XoEq>I1AI1 , eap u ,)f X.E<Ptt'AlII , capu, .paupt ,caplu, . d

, joeu , 1tctl'YII;~' ,joclu ,'1'0 .t}4upt; joeu. <!5pid, joclu.

'X'11'Y1I;~', frenu , Xa.l.wa.-, bai 6piel, frenu ,' .Bugel,

P"" frenlu,· 'TO Xa.:\lII(t.p' , frenIn, ber ,Sitge(,' soeu ,

~o~~c, aUII>Tp0q>4g-. soelu , ~efd~rte, so~'lu, btr ~e,.

e O'UII'TpOq>O~.· fd~rte.

callu , (a callui ,' (a callui

~d "ftrb. bt5 'ferbti. , ~em tferbe;

callu ,

o cala , dila callu ,

b~1 ~felb. o 'ferb.

"on bem ~fel'be.

callji , ( a calljor, (a calljor , , callji ,

. 0 eallji , dila callji ,

n ~ 11 S f) II l' J)(, cd ~, . il'i e {f Cl~.

1'tl ~o')'!t, bie 'fel'be •.

1'CdIl 4).0')'(,)11, btr ~erbe.

'TOlf; cl~o')'·o,~, ben ~ferbtn.

1'a a).o')'«; bitlJ'ftrbe.

.,. "

. (AI «).0,),«, \'. ~ferbe. ,

'ltf1.pa. 1'cdll rl).o16J1I , "on ben 'faben.

o U l' ~ )(, A.II t 1''' ,.' Eo tt1irb obseanbnt :

loclu , DUC u , Iuplu , sacln ,

. )

o 1'o'lfOt;,-

,.; x,(t pu~;« , o ).u)C.o~, 1'0 O",,)C.)C.) ,

bel' .ort.

bel' ~u~baum. bel' ml&t1f.

bel' Sad'.

1Cnmnl.ung.

1.1>ie funfte Q;nbung iflber er" litn g(dcfJ. &. ~. mutu , 0 mutu ,jlumm. 1>ocfJ ~u6Bt'" uommen tiniM m4~mep bet mOlhr I beren biJ funfte€nbung auf e aU5ge~en. a· ~. Romanu., 0 Romane, mo ..

. m4J1er I Vulgaru, 0 Vulga-

re, ~"r!l4r. U.4. m. .

n E JJ. 'If l' Ya )G A t 0" I t;.

'. t· j • •

'H 'J(EP.7i'fYa )C.Ald'.t; 'lftp,A«P.-

, I ~, , , , ,

'O'UltlP.r,~OIl .apu'lllx-a olloJJ.a:rrJ.

~?r'iJ )(,~1"A~CYi:lO"III. '" e •.

Wunfte !(banbttung~att. ma&:(J btl' funfun 9lUnberungl .. elrt ge~en Mol maNnfi~e Slab" men, bit aUf e 4u5ge~en.

. ..- /

./

. 'F. IH )(, ~ " ~ i n f 4CO.

I

o d~E~q>O~ ~ btr ~rubtr.

'TH rl~E~'il~' btj ~ruber',

'Tcf ct~E~q>~, bem ~rubtr,

'TOil clJ'El.cpOII , bell ~rubtf.

;;; rl~E~fPi, 0 ~rubtr.

"Ir,,:pti 'T~ ,UtE~q;;;, ~on bern ~rubef.

II ~ !If 8 U II 'T I, X. c4 ~, ~ i tl f 4 d): I j

ot' rl~t~q>o" bie ~rubtr.

-rcdll rl~E~q>cdll, ber ~ruber.

'TrJt~ rl~El.q>o'j~~ ben cari,~ern.'

'T1l~ rlO't:\rp!l~, bit ~ruber.

~ rl~8~cp!)1, 0 ~riiber.

'rafti'TC;;lIrl~8).cpr;;II' ~on ben ~riibern.

fratele , (a fratelui (a fratelui , fratele ,

o frate , dila fr atele ,

, fra~lji (a fraelor , (a fraelor , fra~iji , ,0 fraci , dila fla~lji,

Ou f' 6J x.l.; 11£ 'T ": I' eio ltIirb 4~geanbert:

jonile, 'TO "Ira:XIx.ttpl, ber !tapfen.

carbunile " 'TO X.cip~i1ll01l, bie !o~(e.

canile , 'TU O"x.u:\,) , bet .pun~.

l:: 111 fJ. E t 6J 0" I~.

, , ~ \ <t. ..

cr., H )(,"'1111'1)(.11 1I11a., OfJ.OIa. 'TW

vIl01j_a~Ix.~, o7fJII' jOne, 0 jone, cane , 0 cane.

KE~AAAION s:

n,'p) 'Tit u.opcr;.IJ"Ap4ptJ.

To u.0plr;OIl ap(J'EIII)('OIl ap~poll

~ " ~, \

.,IIGU unu 'EII~, una, fJ.1":' 'To

't\' t\' c:;" .' N t

aOEf'tpOIi OEII tI:Jetl EI~ !lftJ.et~ Ell

XP~CTEI, rl~~' all1'1 'THn p..E'f'~XElpl{OfJ.'~": 'To 311~UX.OIl una.

2(nmerfungt' '

1. ~ieWlinfte ~llbuns iff btr trfftn g(ei~. 5·~. Jon~ , 0 Jone, cane , 0 cane.

~itrtt~Jt<l1'itd. 2JOR bem un&e{limmten <Ie, fcf}(cd}t5lt1orte. -

i>d unbeffimmte mdnnTidje ~tf"'(edjt&mort iii unu , tin; bd mdblidje una. eine , belj fddjfidje iff btp uns nidJt lib ..

-lie{) , fonbcru men btbitnet fi~ fleltt betTen be~ roeib(iq,en 0}t. fdjll4lt61l1ortel una. ,

"

I'

" . ~ t

J{''';Q''('1'~ a.optc;a

J. p 8 p II.

27' 2CbAnbertlnt bt~ un&eflimm, ,

, ten <»efcf)led)t~I\IOttc~. '

...

,

'a", 1 JC. cZ ~, i i n f 4~.

unu , (unui, (uoui, unu dila unuj,

" 611a.~,

. ,

61101: ,

. ,

£111,

"

611(1.11 , >

'/fa.p' ;IiO~,

tin. eint~. etuem, einen.

een einem.

~

e J1 AU Ie cZ~,. me i b I' i~.

,'E II llC.cZ ~, ~.i nfea~. '

• una,

(unei, (uoei, una, dila una,

fLia. ,

...

""'CL~ ,

..

fL'~' , IJ-,iall ,

, ..

'lfa.pa. fLla.~.

tint • dner. .. er.

eine.

, To tUP'C;OIl «p6pfJlI ~ell ;)(81 !)d unbtllimmte ~er~{e~t~. 'JI'AlIJSUlI1'IJC.JII rlpl~'fJ-611' a:XX' ;';.11' wort ~at feine l'idfad)e .3ab(; .9i}.41JJ,EII 8IL'/fO~ap.tll II~ 14'1'(1)(11" wollte man a&tt , fo 'f6nnte man i,SWJA-EII '1'0 nishte , II-EPlltO} , ba&u ba~ nishte ",«!)fen. &. ~. fLEplX,rx:£.' 01'011. vizui nishte bar" vizui nishte barbaci , id) ba. baci , £1~Ge P.tPIX,Ij'~ clli~p(l~, vi. be einige 971anner gtre~eR, nera nishi'e muljeri", ~XSOII JA-E" vinerd nishte muljeri , eini"

p"C.a.' 'Y1J1lct.1X,£~. ge mlei&er~nb gtrommen.

n,p} 'l',~~ Jc.AtcrEIJ!J( 'ta ;'It"'1'11 p.uti '1'¥ J. (1' , a. C; 1 X, ~.

·01'a.1I .9EA'1I1'I1: II" X,A;1I1jJ 'to

, 'A , ~, ,..."

• 11'111111'011 p.£1'a. I'll 1IQ',a.c;.x,1I, '1'0-

.-, Jc.XIIIE1'a., 1'0 ;'Jtt8'1'01I, '1'0 G·

~on bet 9.{banberung bel ~e9" wOJte~ mit bem .s;aupt, !VOlte.

~enn milnbd '8eoroort mit 'bem .paul>tlVl)fte 3ug{ei", a& • clnbun rout, fo roir~ bd ~t~"

"

'!fOtCII 'l'pO'l''I'r1:(t'J'a." x.a.'J'~ 'tOil

.~~~, 1'pO?rOV.

.,ort tve~tI ttorgtfttt tvfr&' fo(senberm4ffen Clbseclnbert. '

'Ap 0' 1111 x.~: t;, .9Jtci n n I, i ~. 'E III x. rd t;-, i i n f Cl ~.

o X.a.AO~ f1118pfIJ'lfO~, ber gutt9Jlrnr~.

1';; X.CL'\~ a.IISp6nr8. bt~ guten mlenf~rn. 'f~ X.CLA~ a.IISp~7t':J' bem,guten IDleuf~en. 'fOil 1c.~AOIi a.1I8pfIJ- ben guten g)leuf~en.

?rov, .

:, X.CLAE a.vSp~'If', - 0 guter mtenf~. ~"pri. 'f~ X.(t.A~ a.v- »on bem gut'cn Sen.

8P6nr8 , r41tn. '

bunlu omn , (a bunlui omu, ,a bunlui omu , bunlu omu ,

o bune omu , dila bunhi omu,

n AlliS U 111' • x..~ ~, m- i el f 4 c6.

bunlji oamini , 0: x.ciAol QVSPfIJ'lfOI, bie guttR 9Rtnf~e'n. (a bunlor o~i, itrdll' JC.(t.A~ r1v8p~- btr gu~en 9Rtnf~en •

....

?rfIJV,

( a bualor oamini , 'l'o1t; JC.CLAOi~ ';'IISp:'- ben guten g)lenf~tn.-

bun1ji oamini ,

o buni oamini , dila bunlji oamini ,

'1I'OIt; ,

, "", A I'

- 1'8t; K.(t.A8t; CLIII1PfIJ-

'1I'8t; ,

Z x.CLAol a.v8pfIJ'lfo, , '1I'CLpi Truv X.(t.A&;1I

'A '

(t.1II1pfIJ1I'flJlI, '

I

bit guten 9Renf~en.

o gute 9R~nf41en. 1)oq ben guten 9Ren~ f",en.

811 A U x. ru'~, 2ll'd & li~. 'E III K. ru t;, (! i n f 4 ~.'

. bun a muljere , ~ X.(t.A~ ryUIII1\, b41 gutt mlei&.

(a bunilji muljere, 1'~t; X.CLA~t; ryUIICLI- beS 8uten ~llci6el.

'(a.bunilji muljere, buaamuljere ,

, . \

K.O~ ,

... ... 1

'f'1fI . X.CLAIJI ryUIICUK. ,

1'~V X.CLA~iI ryuvcit- 1(.",

bem guten ~d6t. b41 gute ~ei6.'

o bun~ n1uijere, dila buna muljere , '

:, "tU~ ."tlllli, 0 BUtt' m.ftl&.

.".aprt. 'tf~~ x."'X~~ »on bem suten ~ei6t. ?,uv"'x.o~ ,

n~11 S U,iltf' X.,r;;'~, ~ i d fcac6.

bunile muijeri ,

(a bunilor muljeri,

(~ buailor muljeri ,

, '

, bunile muljeri ,

. ,,1 x."Ml ')':1114'&'.

x.,~, .

tfrull X.,,:\rull ?,u;'",.

... " x.c.;v,

, 'l'a,,&,~ x.a,Nii~ ?,UII"'-

el,

tf"~ x.,,'Xd ~ ?,Ulla.'i-

r

Nt guttn m.fei6tl' •

bel' 9uten m.fei&er.

/

ben guttn ~ei6tm.

bit guten $ti6tr.

I(,"~ ,~ 0;-

o bune muljeri, Cd x.,,'Xa,) ')'~vcax.E~, 0 9ute m.feibrr. '

dila bunile muljeri , """pci 'l'ruv X.,,'Xruli een ben sut~n m.fei~

?,UII~'X.ruli , bern,.

X"1'rt.'l'Wrov 't.OIl1'pb-rtOIi X.'Xtlioll- Sllltjbiefen 9Jluffer 'tvf,b~n

. !"a" o~" -rcii'7t£6E'l'a, Za''' '1tP01'I-. ClIle ~t1)",6r~~r, bie ben ~4upt.

4'111'''' 'l'rZlI Ja""C;UUZII. . , tv6rtern »orgefett IVtr~en, "b.

sec1nbtrt.

*b&nbttuns be" J)clUpfl»Ot'td"or bem taepl»orte.

'Apa"II'X.~~, mlannlic6" 'E;, x.~~, (i infa~. .omlu bUDU.

\ (a omlui bUDU.

(a omlui bunu,

omlu bUDU.

G omu bUDU. - dila .omlu b}l~u.

n 'X 118u 1/ 'l" x. ~~, ~ i el f 4, cO. oaminlji buni.

~ , (a oaminlor buni,

(a oaminiorl buoi.

r '

I.

30

, .

oaminlji buni,

o oamini buni. dil~ oaminlji buni .

. ,

(f')f). U x. ~ ~ .W e i b li t6. , 'E II IX. ,~~ ,(f i n f" dj.

, I' \ b '

mu Jere un«.

( a muljerilji bund, (a muljerilji buna . • muljere bund ,

o muljere bnna, , dila muljere buna,

n X '" 8 U 11'1', x.,~ ~, ~ i e I f 4~. muljeri bune.

(a muljerlor bu~e.

( a muljerlor bune,

muljeri bune,

o muljeri bune, dila muljex:i bune,

~nltttrfung.

1. ~aj' an&l'igt'n~t !firmort acelu , jener, fann ,mit btm~epworte entweber 1Ulq, 0 ..

ber I)or 'bem .pauJltroortt gt. fe~t roerlen. 3m erlltn ~Qr" Ie wirb b(1~ ,pauptroort mit bem Wurworte mit a~Becin. ' but. 5, ~.

• ' ... ftn. e (.r.

A p (J'I! V IX. Cd ~, :U~ (\ n n i ",.

'E v I X. cd ~" ~ i ~ f 4 dj. '

vicinlu acelu bunu, 0 x.«:.\o~ 'Y1!1'TCdV, ber gutt 9laq,~4r.

(a vicinlui acelui bu- 'l'~ J(4).~ 'Y£i1'oll?~ J bei Qulin 9l4q,bqri.

DU,

, ••

'H cll!l~'1'Ix..i cL1J1'CdVUP.ta. acelu, Ex.l'ilJot;. OT'CLIJ' O"UVT'rLCTUI!1'«, P.B '1'0 £7r&8I!TOIJ, iTt-

A I " ,')\, """ ~

ol!1'CL' ~ P.£T'CL '" ?rpu 'T~ ~-

U'CL~l(.iI. ~ El /LEV P.E'TCI."1861'«'" -r91'6 'fa aO",aC;lX.Ov I(.AJlJ61'a, p.£ 'f~1J cLV'TCdJlUP.£«I1. 010V.

(a:-vicil,llui acelui bunu,

vicinlu acelu bu-

. ,

... ....... ,

1'~ x."-Ao/ ,),EI1'OIJI, I

1'O;llC.ctAOIJ ,),E{1'Ollct,

3l bern ~te'R 9ld~6ar.

ben guteR 9la~~ar.

. nu,

o vi cine acelu bunu , ~ ~ i~iE ?'El-rofl, 0 guter 9la~6ar.

dila vicinlu acelu bU-1r'''pa 'f~ lC.a)..~ ')'Ei- OPU bem 9utcit 9la~ •

• nu, -rovo;, 6dr.

nAl1SIJV't'x.ru~, ~it'lfatf>.

vicinlji acelji buni, o{ x.a.Aol ')'B{T'Ovt~, bit guten 9la~64rfl_ , . (a vicinlor acelor bu- 1'~1I x,ct).dlJ 1'EI1'O- ber 9uteR 9tllcb6,llfR.

ni, ' V"'II,

(a viciolor acelorbu- 'Z'o"j~x.ct~Or~ ')'£11'0- btn guUn 9?a4>6arn.

_I

ni,

vicinlji acelji bu-

ni,

o vicini acelji buni , dila vicinlji acelji buni,

CTI,

'TJe; lC.a.Aa~ '?,i£'foIiIct~,

;:, lC.a).ol .?'EtT'OIJ£~, 1rt1.pa\ 1'~1I X.ctAcZlI

, '

,),£11'011"'11 ,

o gutt 91ad>iarn. von ben, guten 9la~. 'hrn.

t!))f A U x. ru ~, m e i'b Ii tf>. ·EIIIX.~~·, iinfcatf>.

v ,

vicina acea buna, • A \ , bit gutt 9lc'l~6arinn •
.., x.ct 11 'r!I1'OVICT-
. , CTa.,
(a vicinilji aceljei bu- ... x.riX.~ ~ ')'''1'0- 'er9ut-tn91a~6arinn.
1'11~
• V[CTCTI1~ •
. na,
(a vicinilji aeeljei bu- 1'; x.a.). i ,),h1'oIlJa'- btr9uten91a~{)arinn.
nd , I a'IJ"
vieina acea bund , 1'~1I lC.d~1I 'Yt;1'O- ' bit gute 9la~6arinn.
1I1CTCT411 , ,
~o :vieina acea bund , '? A' , o gute 9la~6(lt'inn.
~ 'x.,a 11 ,),£11'011""-
a'ct,
dila viciaa acea bu- ~(tpd 'T~~ X.a.A~~ von ber guten 9ta~ ..
na, '?,lIl"OIl;Q'Q'I1~ , '·~afilln. "

vicinile acele bu-

ne,

'(a vicinilor acelor

bune, _

(a vicinilor acelor bune, vicinile acele bune,

o vicinile acele bu-

r.t.Z""Aul 'YtITGlilcr ..

atu ,

'J'~II "tx.A~1I 'YtITOI 1I1(1'crc;)1I ,

'J't%.1~ ""~~ 'Ytl.' , -'J'OlllO"crltl~,

\ '\ ' ,

'J'IX~' ""AIX~ 'Y"TO-

, _ 1I1crcrtx.~ ,

c~ "tx.}."l 'Yt'1'OIl.cr-

bit (Juten 9lCl~6Ilrin .. nen. ",

ber 9ltten 9l,,~b~ rinnen,

ben (Juten 9t4c{)h" rinnen.

bie 9~ten 9tCl~&clrill" ntn.

o gute91'llc{)b4rin ..

ne, O"IX' , nen.

.dila vicinile acele bu- . 7ftx.pri. 'J'c;)11 "tx.Ac;)1I lion ben 90ten 9l4~ ..

. , ne , . , 'YEi'tOlllcrcrc;)lI, "4rinllen.

Ei ~e ll'po'J'tAt'f'tx.. ~ ,1.111''''111)-

, tJ.lt%., TaTE 14011011 tx.J1't1 "Atilt""''''' 1t.' X.

3m &avtoten ~41le wenn b4~ ~6rwort I)o'tfle~tt, ",irl> ~(~f bitft~ Qbgtc1nbnt~ ,. ~.

'A P tT £ II I " c;) ~ .J > rou n n 1 i~. eE 11 lit ~.~, (f i n f Cl,ct.' acelu bunu vicinu. (aeelui bunu vicinu. (acelui bunu vicinu. acelu bunu vicinu.

o acelu ,btinlL--Vicin~. dila acelu bunu vicinu.

n A 11 8 U 11 l' • " C;; ~, ~ i e I f ClC~ •• " aceJji buni vicini.

(acelor: buni vicini.

(acelor-buni vicini. •

acelji buni vicini.

o abelji buni vicini. dila acelji buni vicini. ,

33

~.'1 ~U)(.~ ~, 21h i 6 ti cO. 'a I" )(. ~ ~, i i n f .. cfJ.

/

acea buna vicina.

C aceljei bl,lna vicind, (aceljei buna vicind, ./ acea buna vicina. o a cea buna . vicin£.· dila acea bund vicini.

,

n x '1 ~ till 'n )(. cd ~, m- i e [ f Cl ~. , acele bune vicine, (aceloz bune vicine,

( acelor bune vicine.

acele bune vicine.

o acele bune vicine, dilaacele bune yicine.

~; To ;1tI~e'f'oll, carecido , 'lta.~ , 'ffa(1'~, 'It[2I1, P.;II~' ei~ g'~OIl '%'011 EII')(.O" r1PI~P.OIl t:i)(.~,roll, X#" '7J'po'f'iS'11'1U ~ p.eT."T;Sv,'f'«~.

2.' ~d ~e"",ort earecido ,

, jeber, jebt, jebel, ~rei{)t in ber eitlfa~tn .sa~( unabdn. berli~ ,el;ma9 btm 9la~men oor ober na~gefett ",erbeR.

i infCl~.

carecido , . 'lta.~, IJt~CT", 'Ita", jeber, jebt, jebel.

(a car,ecido , IJttl"1'O~, ";'IiCT"1~ , 'It"". je.el I jeber, jebel.

"G~ ,

(a carecido , IJttl"'f'J , 'fIa.CTV , 1ttl,,'f') , carecido, 'It;;'II1'tl, 'It«".tl", 'lta.II, dila. carecido , ",«.pel. 1ttl"f'O~ , 'Ilrl-

crJlf~, "'"1I1'0"

jebem, jeber, jebtm. jebeD, jtbti, jebej. oon jebm, jeber,

.jebem. .

34

,

E;~ '7'011 'II')."'Uti'J'''C.~1I t/U'~ JC.).{- 3n btr tt. g. ";irb d fo 46,

, lI£1'tX.' :1'lIJ~· sccnbtrt:

n).." u fI'r" JC. OJ ~, !J i e ff CI cO. 'APO"II'JC.OJ" 5DUnnlicO:

.

'If«1J'fB ~ , ellIt.

",.t1l1'J'onI. ellu.

'lta.cr, , ,,"eu.

'II'.iIl1'tX.~, cane.

\ ,

'If(1.p«. 'll'I&II1'C4IV, oon CIIlen.

. tuci ,

(a tutulor , ,( a tutulor , tuci , ldila tuci ,

,

tute,

(a tutulor , ( a tutulor , . tute ,

, . dila tute,

KRIfIAAAION R'.

. 'lfGa'tX." 'II'(X.(T~ ,

'II'"(1'a.I, , 'II'"(1'tX.~, 'IIa.P" 'lta.a'MI,

Gilt. oller. callen. aile.

oon "Ilea.

n ~ p} 'l'ii 'Y e ~ It ~ 'I' OJ II 0 II 0- !Jon bem ~rfd)(cc6tt bet ~aul'f,

Ii «'I' lIJ II. ; 1V3rtcl'.'·

I ' .

E1pl11'a., 4IJlIJ1'ipllJ Z1'I 1'a. 'YEIJ".' "€I iff o{)en Brfagt worbtn, "6)" CIIOlJ.ctf'r.J1I l'iIJ(1.' fJ,OIlOIi clUe." boJ eS nur awe" ~efc{)lec{)ttf ~I!I:\.. apU'£IJIJC..OII ~ 3IiJXtlJC.olJ·':- 4ie{)t: bell mdnn(jc{)t uRb wtib ..

1< ' to. \ " , , , lic{)e; fci~nd;lt6 9it&t t.S ni~t~

fJ"ZPOV aEIi IXOfJ,IIl, il, ClIl1'I1'ii- uRb liel't btfftn liebienrt man

'1'8 IJ.f1'ltXElPI{OfJ,d(1. 1'0\ 311).tI)('OIl fi~ bel wti()n~tn ~efct>rt~ttlr 'YEIIO~. 07011· aista nu sta in a.~. aista : nu sta in pu- , puterea mea, 1''ii1'O- clell t:;E)('I1'lt. terea mea .bitftS fle~tt nicflt .l~ 1'~1I ;1:8(1'(<<.11 u8, spune Iji, in menitr ml(l~t, spune lji ,

"r- Cll se fece acea ci vru , f agt

ea 'se fece acea ci vru, li7t8 i~m, baJ tl .9tf4le~eu j", lVoI"

,~ ., w . 't!' '''''' , •

. Cltlf'~, 0'1'. 1')'llIfll ex.II110 0'7t1l Ill- tr. I\lollte.

:UA,. '

.01 JC.(1.1I01l~ .1'~~ 07t0'8~ cl~v(1.- .t>itSttadn, wdc{)e mcll! aur "'''.1'lj 11" 'IIlpl&clcJ(1'" t;~ lui- Unterf~ei~UJl9 ~er ~tf~(e~ttr

35 '

'''',

, ,"PlCt'!) If'~JJ 'Y,!)(;JJ "'~JJ 01l0p.rl1OJV, -ber .fj4uptroorter ongef)en fann,

.TIII:",ol ")('0).1$80,_ .' pnb folgenlle.

A'. rev 8 ~ d P/,'ev, ~~,

"'1&1." "

O~).tI, ",Ii tlIlOP.ct/r'CL J7I'H )(.CLIf'CL-

). , .. t:"

I 1II.,..80''IJJ "~ U. 01011' eapu. )(,1-

q>CL>'~, ,fumu, )(.CL:n-1I0t;, lupu, ).u)('Ot;, nuca , )('CLpU~[CL, osu , leoO)(.ic.CL).Ot,l , picuraru , ?ro,p.~lI, sacu '" O"CL)(,XJ, trupu, 0"t:Z'1.~, ursu, dp)(.';~CL, sinu, x.o>'7I'Ot;, leoTA.

A. mtAnnlic6rn ($Sefc6le~tr~

1inb: .' \

!llle '9l4~mc.n I Rle(~e 4uf u 4U"s,.~en. i. ~, ~c'apu, seo"f, fumu, ~4U~, Iupu , ~o(f" nucu, 9lu'~4um, osu , ~tin, picuraru, '~irtt, sacu , 64tt,

ftrupu, .forptr; ursu, ~dr, sinn , ~uftn, l£.

,

B. mei&(i~nt tBefc6lrc6tt,

flnb: .' lC

!lilt 9tel~mtn, bit auf a anb e elu~ge~~n. i. 0. doamnd , ~relU, spumA, 6~4um, porumbd , 14ube, pulbere ,

. etelub, parte.l~ti(, vulpe , Wu~'" u f. f· 9(usgtnommtll tata , ~Clter , lata, ~ettr, Papa,~elbff, Luca , furd, u. a. m. bit bes mdWln~en (§efc(J{e~tts ~nb.

E'~~ cl~)(.80""~ lii).CL 'fivrl. ~el4U fommen noc(J tinigr

.!lOP.CLTa. , If'Ii J7I'rfiu. op.GJt; ~iJJ ~u- ma~men, bit fic(J aber nic(Jt 1ICLII1'CL' 1Ir1 tiIlCLrpipGJII1'ct,I tit; -rov unter' ~tge( brinBtIt {affen. JC,IZVOVCL. oToli' 'carbone, )(.aptl$- 4'~' carbune , i~{e, cane, "011,' cane, 0")(.1)>'1, dinte , O~OIl- .f>unb, dinte, .8461t, jone. 'f" jane, 71'U.>"x.,XPI, Ijepure , . lapfer"ljepure • .oafe, Iapte , I ).CL.,..ot;, lapte, 'Ya)." , scare , !JlH4t, soare, ESonnt.

,fA,a) J

C .'

B'. r e II 8 ~ ~ 11 ). u )(. if .1v",·

O">'CL 'fa 0.0 P.CL"'CL 01J'H x.ct,'fct,-

).' • • e- d ~

I1rylSO"nI t"t; a ~e. olov', oamna ,

leoUp[U. , spums , clcpfa~, porumb<1, ?rsp,c;spa, pulbere .. )(.OVlOp'to~ , parte, P.EpO~, vulpe • alAc.J, 11'",~, wr'. F:~t:Upilll'l'''' tatd , ?rCL-nip, laIa, ~SIOt;, Papa, nrl- 1I'CL~ ~Luca, AIS)(.at;, ~ 1i>.>.CL ",-

. "Ii. "Ii O?rrfiCL I/O") .,..ivlS~ ripO"'-

_.

"')('11.

36

, 4'.

~ tJ P. , ; r" Q' , c·

Tu' E7ri~E'fa.J7ra JC.tt'f").~-

t ' ~'

?,l!a'~ EI~ e, IJ.lVl!a" ~ ,EI~

'1>' , , 'I'7\..

'fa. gUr" 'Y'VI1 "fJ.E",a.1)~I1'ffL.

(,7'011· mare omu , p.'?,a.~ fi.IIS;CtJ7I'0~, mare cass , p.t,yci:).01l ocT1l'~""OV, supcire Iemnu , ",,).OV ~o).ov , supeire ve'arga, "',:\.~ ~'P'Ya..

9Cnmrrfung~ ,

1 • .t>iejenigen ~e!)ro&rtu, bit , ~~ !luf e enbigen, {)fei~tn

. in 6t!)btn ~ef~[twttrn uu .. ~trdnbtrn€f,. I a. ~. mare omu t. 9"'6('r !Dlehf~, mare casa, 9r.6t~ .pClU~ , s,upeire Iemnu, bunne6 -6oij-,

supcire vearga , ,biinne~

6td6Wtn. .

"

eec{)$t~1 Jt4t'iter.

11ep' 'fH 'X11P.a.'f'f1',i.ir :~~ OIlOp.a.- m'on bel' RSilbung ber eifim <;n<.~( '1I':\PI~UV"")('~~ E)("'f~~ ovo- l>irffAc6rn fnbung ad brr p-a.~,~~ ;v,x,~~'fWV JCT":tc;'~)('~1I aften finfClcr"en brr -$)4Up,,-

. ovop.a.1'lIJv. ttlortel' •.

'E7rE'~'; ~ ~ OIl0P.a.~4)(''; .,r:\.IIJ- .1)4 bit erfk €nbung e. g.

8U11'~"<'~ 'ftN HCT,.a.C;')('~1I ollop.d.~ btr 4)4uptroorttr ~w ~erf€f,ie" .,"'V x,a.'fa.:\~?", ~,a.r.ptpCtJ~, ~Hi ben enbiget, fo fllnn man jur 'Z''ii1'O ~iv" ~UIla.1''''1'",rt~ x,a.1'd it.o feine Sieger feflft~('n" fon:: 'l'0 7ra.pov lid 7rpOCT~'Op'CTIiI )(.ct.vo. bern man mn' e6 burd) ben Pct.~, rlX>..ri 7r PS7rEJ veL 'f0 iJ.riSI(I epi'a€f,ge6rou, €f, erlernen. \."

, ' ~ "\., I

'Z'.~ E)(' 'f1l1~ a'UVI)P-''':Ict.(. I

KE~AAAION ~.

118i" 'f~~ ovop.ct.C;u<.~~ 1I':\.",4uv'fJ- m'on brr erfien fnbung u. g. '

2C.~~ 1'~1I 17r,Sii6JV ovop.a.,.",v._ , bel',~r9roorter. .

. "'0' " " ,A ... GIn ! ('..r. at .s.. t

- Act. 1'(1. a.pa'EVI:<'a. .I'trHJE1'ct. Ii'll'i! ~ ,e mann hy&! ",t!)ro IoIr er ,

Jta.1'a.:\.~'Y8CTn' "j~ U , '1'pnr8CT'JJ Ell rod~e ~~ auf u tnbigen, vtr" 'Z'~ 1J').I1SUVrfl(.~ aplS p.~ '1'0 U ,;~ i. ,dnbern ba6 U in, btr v. g. in I, fJ10v· bunu ,)(.ct.:\o~,. buni , X,a.:\.Ol,· a.~. bunu ,: buni ,gut, reu, reu, )(.a.)(.o~ ,rei, )(,4)(.0., roshu, rei, .66f, roshu , roshi, rot~,· 2to'KX,'VO~, roshi, kOX,X,'IIOI, ti- tineru , tineri, junB, grosu , neru , VBO~, tineri , VBIi. ,grosu " groshi , bid, mencsunosu,

- XOII~ p6~, gro~hi, XOV~ pol" men. 'mencsJ,lDosbi, l'gtR~Clft ,~C'.

csunosu , "'EU~r1~, mencsunoshi, .

\).,ulli'~. "'1'. '

\

·O'Xtt..,.rl .s1i1~ultrl· :J.,tt8,;. !mt mttblidje ~tpl\)6rttr,

"'« 01l'8, ItltT'ti'X~'YatJ'lli Ei~ a, tve{d)e ff~ ellif a en~i9tn, ,er~ ",pB7farr, 'f'rJ a Ell .,.~ 1l'}..110Ull'r,- dnbtrn ba6 a in bet o. g. in e .

. . ~ "pc8~!f Ei~ e. oToli' bund , 5. ~.: buna ; bune , gut , .. 2(.lt).";, bune , Ittt'Xal, tinera , - tinerd , tinere, jUng,., mus- 7Itlt, tinere, 7ISlt.,· mushatd , hatd , ·ober formosa, musha_ ;j formosa; cJPcl,lt, mushate , \ te, ober formose , f~6n, avuformose , ~pa£(%., avutd , '7l').a- ta avute rriM oarbli oarbe

. ,) ,," Y,/, , ,

rrllt, avute ,'7l''XaQ'Jlt., oarba, blinb. 9lu~genomme.n .bie aUf

"'ucp).~, oarbe , 'r'UCP'Xltl. E'~lt.- ga aU6at6tn, bieft ~4~en hIpHIiT'lt~ £2(.E'IlIlt, G.,ra 'X~')'a".UI Ej~ bet e. ,8. em i.· a.~. larga , ga, 'r'rl o1l'O'Ilt Itcl.p.IIBrrJ 'r'01l1l''X11- Iarzi ~rtit·· lungalunu

"'. f":M ".t ,

. - 6uII'f'Ilc.oll ltp,OP.OIl Ei~ U. oioll' (4n" lC

larga , - CPltP~E'Ia:, Iarzi , cp«p-' Q , •

~lltt., Iungd , P.~2(.pE'llt, Iunzi ,

. ,

p.flt.X.p~'Ilt' , 2C.'t.

TeL Ei~ 0 ).~'YOIIT'lt £1r{8e'ffl,' :'PS1r8Q', 1'0 ~ Ej~ le , oTolI-' rao ,

\ 1 'ao "

x.a)(.III, ra e, x.ax.a',·n ,)(.a,,,,8-

put, nale , Jl.a'1I8pIt1'. greao , ,.""upe'lCl., greale , (3api1al.

,t)it auf 0 aU~ge~tnb't ~f'=· w6rteroeranbern bd 0 in le,

6. ~. rao , rale , b06, nao, nale , neu , greao t greale , fd)wer.

, KEIfJAAAION z'.

nE'p) 'r'H %1IfP.ltTIa'148 'f'''''~11 311- ~on btt ~i(bllngeinigcr wl!i~ .. ).U)(,C:;II OIlOWl:f6J~';~ aprrE- ljq,r~ 9la~mrn, 4U~ bem mQnnjf

- 1I1)('c4I1_ li~tn <'»ef~(t~tf.

• o'Xtt 1'« tlPfJ'III'Jl.rl E7t£8sT'lt 0'- . 9tf{e mtinnlic()e ~e~",6rter I

'fr~ Jl.aT'lt).~'Y8rrlll tj~ u 'J.~ )(.,,8lt- welq,e auf inpurum u.,.. (Ul&ge" po.." ~"i 'r'~~' 'J.ET'a.'0'X~~ 'r'aU ~tn, oerdnb'trn urn ~eibHd) au ~~ a 'YillOIiT'ltl 3111'Xultci. oTolI' . tverbeu b4j u in a. i.~' Vl'U· vrutu , ct')'lt1rl1T't!:,vruta,tX')'a.· tu, VFUta, gdiebt, lavdatu,- , '1I'11:r~, Iavdatu , ;7f~IIET'O~, lav- Iavdatd, gdolit, sornnurosu t data';1r'''ve'r'~, somnurosu.som- somnnroasd , fq,[afrlg, acru, n\_lroasa, V1rvcJ~IIf~, - acru , ~!)- acta, [auer, raru , rara, fel=

- , 7IO~, acra, ~UII~, raru , - rr'f("·- ten, sannitosu , sanitoasa..

38

1IIO~, rad, (f'1l'tl.uta., sanitosu, sanitoasa , ~,~~. ei ~; lC.«1'4- A~')'1fI li~ u lC.a.8t1.pou, 'fr'ft 1'pi'lfI1'tI.' 'f0 u ri~. O. oTolI' nou , lC.a.,. "';P'o~ , na~ t lC.tl.UlHp'a. , greu. {ja.-

. (I!J~, greao, {:3"PEfa., reu, lC.a.y,,';~, rao , lC.alC.~. 'E~'Up~IoI1'«'1'd

",." • v \. r ,w

'If po 1'~ U, 1 IX0Iol1'a., 'fa 0'1l'0.a.

y"a.P.IIIHTl1'O .3I1AUlC.OIol Ei~ e. oT(IIoI. jiu , ("'"1'a.1oI0~, .jie , ("'IoI1'a.II~, veclju, ?ra.Aa.o~, veelje', '7fa.Aa.uL

" , , tAl"

Ta. 01ol0P.a.'fa. 0'11'1$ (f~p.a.,"aO"III

'e' , ." " r

a.~lall, 'fEXIoIIfIl, 11 a.)..).o 011'0'011-'

~~'7f01't t'1l'a.')'')'E )"p.a '1I'0'~0'" 'f,j .311)..UlC.OII tit; oanje, oTeW' am ire ,

, {ja.cr,)..tOt;, amireroanje , {3aO"{A'crO"«, pasha, '1I'a.0"'"t; .pashoenje, ~ ?,UII&1 'fH '1I'a.0",i1, sapunja, rra.1I'IW1'(~t;, saprnjoanje , ~ ?,uviii T8 O"a'1l'8Io11'(~ ,saija, "'po}.o'}'«t;, saijoanje, ~ ')'UIoI~ T~ "'(lo)..o')'a. , boiaja, p.'7fo'ia.'T'(~~, boiajoanje, ~ ')'UII~ 'fa P.1I'0'iCL'f~ , cafeja, lC.a.cpt'f(~t;, cafejonje , ~ ')'UIoIa1 'fr; lC4CPt'f<~ • a.'1tO 'f~ preftu, '7fa.1I'a.t;, 'r1llu·a., prefteasa, '1I'a.1I'a.~{a., calugeru , lC.a)..o,},l1pOt;, calgeri~a lC.a)..o')'paICL, ~ ci)..}.a. 'fwd.

EUp{O"lC.olol1'a, 'fwd OIlOP.CL'fa. 'f6j1l {~II, d.'1t0 'fei o'7fota 6ilJ ')'iIoiOIi. 'fa., ~I1AulC.d 6,ci 'I'~t; II-t'l'a~OA~t; 'l'edll apt1'tll'lC.(;J1I lC.a'fa.A~~trull, ")..Ad 11-8 i6ia.t; ololop.a.crJat; ~'~lC.pi- 1I01l1'a., 'fd 1'61111 a.VT<ZII. oToli'

9tfa)lb, tftbigtf fi~ 4ft' 4uf purum u, fo wirb b46 u ill o oerlll4nbdt. a.~. no~" nao, ne .. I greu, greao, fl6ll1er, reu, rao , ()66. ~o~ 4u6ge. nommen wdq,e ~or u, i ~il.' ben, biefe oerwilnbeln bd u in e. a. ~. jiu , jie, [eb'tnbis, veclju, veclje, 4ft.,

~ie m4~m;n, wd~e rine tnfarbe, jtun~, ober wd im. mer fur eln ~ewtr&e4n.tigen, enbigen ft~ im wei&Ii~tn dUf oanje, a, ~. \ amire, S-"fer, amireroanje, ,St4iferinll, pas-. hA,W4fq,4) pashoan]e, be& Wil. fq,d mkib, sapunja,' <5ti. fen~rber, sapunjoanje , <5ei.

'fenjtebtrittll, saija ,U~rmB4Ier , saijoanje, U~rlllaellerinn, boo iajli, 8c1r&er, boiajoanje, Wc1r. berinn, cafeja, ,Stdfeefaebcr, Cl! .. fejoan]e , tifeefaeberitm; clul preftu, ~iefler, wirb prefteasd , ,riflerinn; calugeru , 9Jl6nq, _, calgeris:a, ,StColler. frau , u. a. m.

i6 siebt einige 9t(l~men ber ~~im, wdq,e burq, bie mer. dnberung ber mc1nnCi~en (fnb., f"Cbe nicfJt rvei&Ciq, werben; fonbnn ble @efq,{eq,ter berfd~ ben werben bu1'~ eigtne 9lR~"

"

39

b~batu, r111~p, muljere, 'YU- mett4'ltgeaeiget. I. 2t. barba- I II~, tata ~ 1I'''1~P, muma, lAo.... tu, 9Jl4nn, muljere, !Bd[), 'TIIIP, hilju, ~o,'~, hilje, jury«- tata, f84ter, muma , gutter,

hilju , 6o~n, hilje, ~od)ter, 'hlp, calu , til.OryOIl, japa, <po- calu , 'fert) , japa, etute,

~ri~", tavru, ~bitu, 1'''upo~ " tavru, ober bicu , etier, vavaca, clryBl.ri~",. ~apu, ".pel- c~, iu~, ~apu, ~p,d, capra I ?,o~ capra "iry'" berbecu , .Bltee, berbecu, mfibber, OM, "Plll;" 'oae ,'1I'pOlf1.'f:-'; ; cucotu • ~~44~ .. cucotu, ,f)4bn, 'g_al-

, 1" & ., ~ " jma , ", .. nne, macsocu , Jt~

IJtE1'ElIIC~, ga jma , opllla", ma- ter catusha i4te

csocu , 'Y«1'O~, catushd , 'Yt&'f"..' " •

KEliAAAION H'.

nepl I ".~~ a'U'Y)(.pta'EGJ~ 'T~II ;. ~, 'IIIU'fGJII.

I~tt' Jlapitd.' !Jon, bn E5teigrtuna btl !8rptvortn.

J)er ~om'4r4tio tvirb burc& bie. ,,f)in6ufe~ung ber '4rCifel ma, unb bet e5uptr(atfo burc& bie ,f)inftfuns cama gem4~t. 5' $.

• bunu ,

fh 'f'~ )(. ri ~, '0 fit h .

x."l.o'~ ,

9ut.

£ u 'Y,x. pi 'f 1)(. 0 ~, € 0 m p e r ca t i lJ.

"ma banu , x."l.l.t1'tpO~ , ~effer •

....

't « , p 8 , l' I X. 0 C ,. e u p e r ( 4 t i lJ.

!' c:ama .bunu , ' JUM.cd1''''fO~, ~efle.

Iungu , , , (ans·
p.f1.)(.pU~ ,
, " ma lunguj- I . (dngtr.
p.4)(.p,!"epo~,
eama Iungu , IAof1.)(.PU'f"'f'Q~ , langlle.
~ grosu, XOII~PO~, bid.
rna 'grasu, XOIla-p01'IPO~ , bider.
cama grosu ; XOII~P01''''fO~ , bidtlf· 4?
mare, p.t?,ci;~o~ , aroJ.
ma mare, p.E'Ya.Xtl1'#PfJ~ , ·.gr66tr.
cama mare, p.E?,a.XWra.TfI~ , 9r6~te.
dulce, ?,Xu)(.u~ , ru~.
ma dulce , . , fuler.
?' At)(.tJT'tpf)~ ,
cama dulce, . 'YAUx.ur"1'o~ , fu;tt. KE~AAAION ~'.'

9teuntd Jtapitd.

~on ben 3ab[1V3t~rrn. .t>it .sa~rro6mr (tnbbrtoer. fe9., 1. ~runb,a~ren, 2 • .orb. ,nun9~6a~Ien ,i 3. $ert)idf,Uti.

gung66(f9(tn. '

0) run b 5 Cl § Ie.n ~ n b:

... , AN' I

fi'pl1'flJlI a.plC1P.~"")('ClJV olloJJ.fLT'ruv.

Tee ~'~/J.Ilf1'I)(.ee oveP.U1'a. ~,a.'-

, ... ... , '\ '\ I

PIW1'a" rp'xCIJ~ " tt~ A'ltOJ\.tAU/LE-

, 1Ia., ti{Ta.wr'x.ci ~ Bi~ 'AIla.'X.o-

, .

ty,)(.a..

'A1I'o'X.'Xu~;1oIa,11101a.,·

unu, unll. s . jinjici, to. -.
doi, dau, 2. treizdci, 3°·
. trei, '3· patruzacf , 4°·
patrus 4· cinzaci , 5°'
cinci , 5· shaizdci , 60.
shase , 6. shaptezdci, .,0.
shapte, .7, optuzaci , I 80.
eptu , . 8· nauzaci , 9°·
nau, . 9' una. suta, 100 •
zace, 10. dao aute , ~oo.
unsprezace, II •. trei sute , 3°0.
.daosprezace, . 12,' patru sute t 4°°·
treisprezace , 13- cinci sute , 5°0.
patrusprezace, 14. una. nilje , 1000.
cincsprezace , ~5· dao nilji , '1000.
shasprezace , 16. trei nilji , 3000•
shaptespresace , 17,. zace nilji , 10000-
, I una suta. di nilji , 100000.
optusprezace, 18·
nausprezace , 1,9. una milione, , 1000000.
/ ___ ~ __ -_-. -=.--~ • .,___-- _ ""'--_~~--------O--~_--~ -:-: --~--=-

\

..

. 0; a:rro'A,'XtJp.ill'" ilp,4,iql K.).'.' .t>ie 8runb,4{lren ",erbtn foC.

r 1I0I11'I!'U1'" -rOil ;tij~rrpO'7I'rJII.' . g-enbertnaff'en abgednbert.

,bnu; una ~ )(,).(110\,1'1:" ~~ 1'0 "'PI<i~II, /ip8poll.

Doi, dao, )(')'11l01l11!' iltAl~'

. Unu , tina roirb lVie ba~ un. 6ejiirnmte ,Q}ef~(t~t9lVort 4 ••

gednbert.' , ',.

Doi, 'dao wirb fO eabsednbert:

doilji , daole , dila doilji, daole ,

,n 'A '" S u 111' , K. ~ ~, !J'i elf Cl ~~

doilji, daole '. o1·~ r;: ~ 1'tL ~UAl ~ ~ bit 3Wt~.

( a doilor , daolor , /1'~1I a'UAl - - btr 6I11e".

(a doilor, daolor , 1'r;1~ ~ 'tol~ ~ 1'~~ btn 4lVfgen, .

tuU'l,

1'1l~ ~ 1'ri~ ~ 1'tL a'U6J • ~ie 4lVe9.·

\ ~ JS'

'lfa.pl! 1'AlII allAl -' ~on ben AweptR.

0;; l' Al J(.). (II "1' I! J • eo wirb Cl6gea,nbrrt:

treilji , ' treile,

patrulji, patrule, cincilji, " cincile. shaselji , . shasele, shaptelji , shaptele. optulji , optule. naulji , ' naule, zacelji , . zacele,

&c.

/

..,

.nmerlung.

J. i~ iff oben gtlagt worben, beat eau4)bk u6rigen ,runbaea~:I (en fO "Ie unu, una eabijedn. bert werben ,4&er man feaM belRmdnnfi~en (ger~(e~te

. bd WiirlVort acelji , -bitfer. itn , UlI~ ~'in wti~ri~en ace-

;X,r1I1r)., , ~ 'I'/y;, '1'0 "",I. P-Wf',X,OIl p.lllti Wc.MrOIl. 01011'

""'-"","

Ie t bftfeffitn, "Or(tttil'~"'",. o(eb4ftn .rdbt bca • .sca~b,or. .un4bdnbern~. a. ~.

~eln doi , (acelor doi ,

• (acelor . doi t acelji doi , dila acelji doi ,

aceledao. (acelor _dao. ' (acelor dao, acele dao. _ dila acele dao •.

a 'intenea, prim- a intenea, pri- 'Jtp~o~, If, Oil.· btr bicbcal effie.

. - 1u, ma , ,. . I

a doilea, a daoa , ~tU1'EpO~, cr. ,011. aave9tt~

a treilea , a treia , 1'ptto~, 101, Oil. britte.

a patrulea , a patrua, ".i1'cr.p1'c~, 101 , 011. /' l>itrtt~

a cincilea , a cincia, 'JtEP.7t1'O~ , 111, 011. ' (URfte.

a shaselea , a shasea , ;)(:ro~, 111, 011. fec()tJtf.

a shaptelea , a shaptea, ;~~op.o~, 111, 011. fie()ente.

a optulea , a optua', o'Y~oo~, i.t, 0.11. ca~t~.

a naulea ; . 'a naua , ;1Icr.1'~, 111, 011. , neunk.

a zacelea , a zacea, 68K41'O~, iii, 011., ae~ntt.

e ~, .

a uDspreza~- a unsprezacea, 'lI"EX,cr.1'O~," , Oll~ _ . eHfte.

lea,

a doisprezag- a doisprezacea ,~6J~E"10~, ",011 ", ' lea, a. jinjielea;

acelji trei , acelji patru, _ accl;i cinci,

T" 'f'ttX,"',x4 X,"'tIlOIl'f'tt& cJ~"," cil.l." E'7t£8t1'tt.

a jinjicea,

acele trei. acelepatru. acele cinci.

J)ie .orbnun9Il(l~(tn ",,,ben aviebie ~e9av6rter ca6gtclnbert.

aav6(fte.

&c.' ,

\ '

1'Plf%KOt:;Ct;" 11, OV.

1'6rrrr(.f.paftoc;Ot; ,

I' 1olJ, 011.

\ '

1I'8111'I'IKOC;0t;, J1, \

; 011.

K. 1'. )..

43 bTri;iaflt. ticr3i8~t.

a v~iza~Jea, a treiZacla , a patru.za~lea, a patruza,cea,

. a cjnza~lea, , -a-ciuzdcea ,

u~ r. w:

o. ~ie mtruir{f,Utigungj~Cl~{tlt

wtrben ClOd) roie bie i5c\1roorttr 4bgednbert.

simPiu , simpla ,

ti1l'~t;, ", 811, einfad), einfad)e , tin-

fad)es.

~,a.).:;t;, ", 811, awtif4~, if,e, d)tS.

1'P'1r).8~, ", 811, breifaq" d)r, d}t'S.

'TE'f'PI1-1I').8t;, 1'1, 811" oierfad), d)e, 4>ej. 1I'EIIT'a.1I').8t; , " , 811 •. fUhffad) ( d)e" d)eI-. ;~a.1I').at;, 11, 811, . fed)~f4d), d)e, d)ej.

i1l''f'a.1I').8t;, iii ~ 811, ~e6cnf"c(J, c(Je, cbes.

indoitu, Indoita , intreitu, intreita , inpatratu,.inpatrata, incincitu, incincita , inshasitu, inshaslta , inshaptitu,inshaptita,

, ,

"00'011 ~,d 1'd «).).~ i;ryOJJ.III· - . ~ea~ bie eanber" ean~d4n~t

. , • feagt mean: - .

nica una oara ah,. )iKOJJ.I JJ.tClII cpopdll nocfl ei~Ill"~{ (0 »id.

tantu, 'Torroll ,

optu ari ahtantu , ' oxm'; cpopa.'it; 'Torroll., 4d)tlllea~( fO tier. nau ori' ahtantu , elltlea. Cpopa:lt; 'f'orroll, ntunma~( fO titr. zace ori ahtant~, ~EK4 cpopa.lt; 'Torroll • ie~n.nici~( fO vie£. unsprezace di ori ;1I~6l{.a. Qlopa.it;'f'orroll, ei(fm4~( fO tid.

ahtantu, '

doisprezace di o~i ~~tKCl<popa:i't;1'Oa-OIl, .4roo(fIll4§f fo title ahtantu, .

jinji~i ori ahtantu ",7KO(;" cpopitit; 'TOrrOIl, 3ro4n5i9m4~{ fo 'ief. trei~aci di ori ah- 'TPIIXII1'a.CPOpcUt;'f'O<TOII, breifi9mQ9~ fO tid. tantu ,

patruzaci di ori ah- a«p«II1'a. cpopa1~ 'f'0- 'ierafain4~( (0 DilL

tantu , 0"01,1;

44

ciDzaci di ori ah· 'l'11I~1I1't:t. rpopCt1~ 'to- flanfaistftCl~( (0 oiet.

tantu, !TOil ,

una oar a· una e ,ut:t. ~ 14{ Ct "ull. t

una",

dau ori patru suntu .optu , tate una una, . dte una sota,

finmCl~{ tin' iff elnl •.

, \. " u.'lI'o III", Ell",

, \' ,

,,'Ito 'X."1'OIl,

. IIpo; 'ta1'pl~ ;XofJ.811 ~ tlOPI~t:t.

tlp,S14I11"X.d. lIlOfJ.Ctf'Ct.· To,Ctuf'''

Of· 'fj!'" 'I .,

{'IICt' 'f''' Ec,IIJ~' a tu, ClAAO~,

tuci , 6AOI, mulci, 1)'OAAOI, pu. \ cini , OAlo/O', amendoi , rlp.t:po'fepo, , nescanci , 14ep,x.ol.

KEtAAEI9N. 1'. n,p} 'AII'tOlIl"t1P.'~II.

• • ,,," fl!

A, lI.'f'ldIlU[J.ICtI O'tx.lPHII'f't:t.ISC;t:t.-

aJ' , d

XCIJ~' ". IIpoITClJ1I',x.llu, .,. K'f"1'I-

~"" 0/', Allx.'f',x.Ctl. ~'. 'EpCIJ'f'I1-

, , . \'"

","1',x.tx.), E. AlIlZq>op,x.a" C; • ~ Ao-

1"C;Ol.

lIEpl 'f'~~ I(.A(O'ECIJ~ 'f'~II'1tpO(J'CIJ'ltlX.~1I 411'f'0lIlU[J.I(dIl.

arotpm4~{ oftr ~nb oltt.

rinadn. \

iunbertroti',

tnir ~4.btn nebjl bitf~n 4UcO unbejlimmte SCl~{ro6rtef, unb ~n~ fo(gtnbe: altu , elnan'Ot,. rer , tuci , Cllle, mulci, eiele , pucini , roenige , amendoi , bep. be I nescanci , einigt.

-3(~ntt~ Jtapitd~ . !Jon ben ~A,ltlo'trtn.

if siebt ff~'trrep WUl'ro6r .. ttr: 1. ptrf6nUcfJe, 2. aueignen" be~ 3. anatigtu'Ot, 4. fragtube, 5' "e,ie~enbe, 6. unb uneigrnt .. Ii~t.

!Jon bet ~bAnbt1'ung ber petll fvnlid}en ~imo3rter.

A'. II P 0 It ~ 11' 8. I. '.p e r fo n. .'
r - ,., . i i n f Cl c(t.
EIIIlC.CIJ"
, , i~.
eu , 'tCIJ, ,
a iljui, p.~, meiner.
a njia, nji , fLO} , I mir.
mine, me, • , \ mi~.
~ .P.tIlCt, fL8,
dilamine , , , ... I:)on mlr.
'ltup EfLlJ, nol,

a nostror , a' nao , nd , noi , na, ' dila noi ,

tu , \ - a tui ,

a cea , ce , tine, te , ,'dila tine,

voi, avostror ,

• 4 'vao, va, voi ,va, mIa, voi ,

elu, . (3 lui,

(a Iui t .lji. _ elu, Iu, <lila elu ,

elji, . l, lor,

(3 lor, u,

/,

,;~£'i~, -

. '"

11P.CA;!I ,

.-,..

IIIP.II.! ,

I ...

111J."~ ,

'7r"p' ~P.~II,

Mr. unfer. un~.

un~ •• 1)00 unf.

B~. IT P 0 '0- ~ 11' II. n. 'P e r f 0 n.

"E !I Il(, $,~,(f in f Cl cf).

tTtI,

...

, tTa.

, tTol;

, - , ,

£(jEtlct, as ,

'7r"pr& c:~,

\ "bu. beiner. biro ~itf1. 1)on~bir.

n x 11 8 U 111' I x. ~ ~, If i rl f Cl f.

';p.,'j~, (utT,1~) iijr.

- ....

tJp.tAJ!I,

VP.'i1l , Up.4~,

, I ...

'/t(l.p tJp.fAJ!I, '

euer. eu~ • eu~. ' DOli tu~.

r', nilOO'~1J'II: ID\ ,.ttfon.

"E III x. ~ ~, lin f 4 ~.,

, \

, \

" atl"o~,

, ' ...

ctllTll ,

.... '

~u,,~,

",;,.011 ,

, , ...

'If(l.p "un;

ere feintr.

, i~m. ibn. ton t~m.

'n~IifS'O''''J''x.~~, lfie(fCl~.

AUT'Gl , < fie.

• "U'T6:.", ibrer.

tI.';1'o1~/ i~ntn.

\

'$

(' ,

eJji, lji, diia elji ,

. ,

c&U1'8~ ,

'/tal "lh-cZlI,

fit.

oon i~ntll.

e 14 ~ U I(. cZ ~, 21Je i &r i cO. 'E II , I(. cZ-~, (f in f 4C~.

,

i-a ,', (a ljei,

(a ljei • Iji, Ia , u , dila ia, •

, ,

, "U1'"" ,

, "'

4U1'",,~ ,

, "'

4111'" ,

I&U1'~1I ,

. , ..

'lta.p 1&1.I1'11~,

fat. i~rtt'. i~r.

fit. .on,i~r.

n :\.11 4 U II '%' j I(. cZ ~, SU' i elf d cO.

ele " ~01'Gt) , fat •.

( a lor, 4U1'&1I , i~rtr.,

(a lor, 1.4, C&o1'a.1~, i~nen.

. ele , Ie , "U1'ti.~ , fit.

, , ..

dila ele, 'ffrtp I&U1'CdIl, .on i~ntn.

'EII1'a.~1'1& "II~I(." ~ ~ «1I'f';C;PO- .pit~tr. gt~6rt dU~ bd aus

CPO~ «lI1'CdIlUpdl&, ~ '01(0;" ~'II t'iicffu~rtnbt ~ur..,ort , . .,d~tl

ixt& CIIOIA-I&C;II(.~II. rti~t tr~t €nbuns ~o,t. ,

,

4 _ ,'. '.'

e ,., t ~

EGtU'T8, E"U1"I1~,

c ~ , ,.,

E"U1'~, ,"U1'",

t , t ,

Ea.U'TOII, E4U1'I1I1,

, t ,., e

'ltfl.p EI&U'TII, ,,,II-

'%'~~,

,

feintr.

fi~· fi~· "n·fi~·

(sha, (sM, se ,

~.:_'." .. A

~ ... ~nasu, nasa,

,. ...

'ffc&p efl.UTCdIl,

, von fi(j.

',I

n,p; "~JJ ~Ii!1"~~JI till'fC'dJiu<p.,~.

-47 Bon bm JUeignmbm WAr,

, to6rtera.

ameu, nju, (~eui. (ameui,

ameu, dila ameu,

'A (J ri 811' X. 6j ~, fin 41t n Ii~. 'E 11 u. 6j ~, i i n fia ~.

o ;iJ.o~,(0B8,x.o~P.8)

... , ...

. 'I'll Bp.8,

..., \

"ft-8iJ.OI ,

1'QV £p.ov.

, "N , ..

'1tt:tpt:t 1'8 , 1J:d •

mdn. meinel. mtinem.

/

meinen.

oon meintm~

n x 1'1 S·"",, , x. 6j" Sir If " ~.

-,

amei, (~meor. (ameor, amei , clila amei s-,

~lSlea, mea, (ameai, (ameai, amea , dilaamea,

amele , ( amelor, ( amelor, amele , dila ~ele.

t;f lp.o}.

~ , AI ,

1'Cd" EP.CoJV.

'l'01t; ;p.ol~,

\ . \

'l'1lt; Ep.8t;,

, #f'I t. ~ •

'ltt:ti'" 'l'CdJI Ep.CdJl.

eli! ~ "IC 6j~,~eiMicO. _ "E If' x. cd t;, (f i n f " ~ •

. \

~ EP.t1, (~i8ix.t1 P.8)

... , ..

1'11t; EP.I1~,

.. , ...

1'w tp.w,

'I'~V i".till,

\ AI ,,. ,

'lft:tpt:t 'T", 'p.", J

,d EP.Ctl ,

.. , ...

'T,"," t p.CdJl ,

. 'I'«it; I ".«it; J 'ftl, Ip.ti~,'-

\ ~ , ".

'It"," 'I'~II lJUn,

meinl'. meiner. mtintft. meine.

oon mtiRtn.

meidt. mdner. meiner.

. meine.

00" meiner.

,'"

meine. mdner. meintn. meine •. , ton mtfntn.

, '

ateu , tu, (ateui, (ateui, ateu, clila ateu,

atei , (ateor, ' (ateor , atei, dila ~tei,

'AprrfVC"X:C:'!:, ill:annn~.

'E II , x. & " ~ i n f C1 dj.

o iro'~, (; l~,x.~~ UH) . brio.

'fa ua., btine~.

'tru (jed'. btintm.

I I

'fall UOII, j bdnen-.

Ta.pa. 'fa u';, tOn beinen:

rr 'X ~ 8 U II 't , x. cd ~, i1 i el f (ut.

_' fit a'o),

"' ..

'1"':11 a't:.JII, '

. 'fO~ uolt;, 'tHt; ~t;,

Tapa. 'J'-Mi U~II,

bein~ bdner. beitlen • beine.

oon bdnen.

€hl 'X U x. ~ t;, W e i (; n ~.

:. '#I. rEII'X.~t;, (jirif4~.

ata, ta , / [atei , tai, (atei, tai,

bdn~ beiuer. beiner.

ata I ta, 'f~1I U~II, btine.

Pila ata , ta , ., Ta.pa. 'f~t; a'~t;, I)on beiner.

n'X~SUII't'X.~t;, ~itlfadj.

atale, (ate or , (ateor, atale , dilaatale,

",1 ucU , 'f~' Ucdll, 'ta:lt; ua:I~,

.. 'tdt; a'dt;, /

-4Jtapa. 'fcdv O"cdll,

beine. beiner. ·beinen.

beine.

oen brintn.

~ su; e • '-:\ ' fein.
C-IOUC.Ot; n,
(a sui, '1'8 l~'X.H'l'8, feinef. /
(a sui, ~'~ .., feitlem.
.,.~ I lJ(,~1J'~, .<I ,
49
BU, 1'011 ;~,~p I'll , (tilltn. -
dila su, 'lta.pfl' ... i~ ... lion feintm.
'r'8- e ')(,8 1'8 ,
, '
e I1X U Ie r4'~, ill e i & Ii cO. '
I
IE II oc. cU' ~, <Ii n f 4 cO.
sa~ ~' l~,x.~ 1'8 , feint.
(a sai , ~~ i~'X.~t;.1'8, , feiner.'
(a. sai , ~ 'a N (tiner. '
1'1Jf r "'1;11'8,
sa, 1'"t1l 1~1~II1'8 " (eine. '
dila sa, 'fta.pd T~~ ~~I~~1'I:, too feiner. .' I

!Cn~trrung. _

a:. To su ~ sa, 11').1111)111'11(:011

, A ' ~'" ,',

4PI'1P.Ofl atll tXIIO''III' 4.1\.-

Xli 'p.t1'4Xt1p,(op.d4 T~II 'Y$II'X.~II lJ':x",SUV1"X.J111 T;'

, - , ~

'Y '7tPOO"Cd1(II. 1(pOO"Cd7l"X.IIJ~

slll1'CdIlOP.;4~' alor, 1'0,0-

, 11'0'1011 Op.",~ P.Elltl 17.X.).,TOII

'''', " A •

II~ 0.1'.0111'011 "P'(1p.QII.

, •• .t>d su aRb sa, Oa6en rei"

ne ,tdfacfle gCl~{, jeb.ocfl 6e .. biend lIlan ,~cf1 ber ''''eptell e.tbanlJ't,. 3. britten ,erlt" Vtrf6n(jcflen !urworrel alor ,

ttt((~e a6er burcfl bie gaBle , .8a~l unomtnbirt 61d6t. '

,anostru,

I

'{anostrui , (anostrui, ' anostru , dila anostru , '

anoshtri, (anostror , (anostror, '

'Ap O"EII"X,r4-C, 'gn cinnl,icO.

IE IIIK. ~ ~, (Ii n f Cl ~.

ttl "'

01 tlJfA.t'TlpOI,

.... I

"""'" II1p.I1'lpCd",

- 1'01£ ~P.'T;PO'S"

unfer.

un(erel. unferem. 'unfern.

»on un(erm.

unfm.'

, uuferer. vnfmn: - J)/ ,

*5,0

anoshtti, dila anoshtri,

anostra,

(anostrei, (anostrei , .anostra ,

dila anostra ,

anostre, (anostror, (anostror, anostre , ,diia anostre,

avostru,

(avostrui, (avostrui, avostru, dila avostru , ,

avoshtri , (avostror , (avostror,

\

\' ,

'ftl~ "p.81'Epa~,

\ - I I

'da.pa. 'f'OlIi 11p.8~e·

POlII,

I

&")'UJC,~~f 21Jri&lic6.

't!. II' K. d'~, C! i n f CI cO.

~ r4P.''f'Spa.; (~ i· ~'K.~ p.a.t;)

.... ,

'I'1IJt; ",p.e'f"pa.~,

... ,

'I'~ IIJp.e'l'Ep'f, ,

\. ,

'I'1Il11 IIJp.e'f"pa.lI,

\ ~ r ,

'da.pa..,.~ J1P.E'f'Epa.~,_

. . ,

4. IIJp.E'f'e pa.. ,

.... ,

'I'OlIO IIJp.E'f'epOlII,

,., ,

'I'-",t; IIJp.e'f'Epa..t;,

\' ,

'I'a.t; IIJfJ.E'f'epa.t;,

\ ".. f: ,

~a,pa. 1'OlII 1114'''.'· ._.

POlII,

'Ap(f8!1U'~t;, mtannlicO. 'E !11K. ~ t;; @ i n f CI cO.

~ UP.i'f'EPO~, (0 i· ~'K.O~ crt:t~)

.... ,

'I'IJ uJ.4e-rtpa,

.. t ,

'I'(AJ UP.E'f'EPOl,

" c , I

'1'011 tJp.e'f'epOII,

, Nt'

'Jra.pa. 1'8 up.t'f'Epa,

unfert.

1

oon ·u.nrtr~.

,I

..

unrert~

unfmr. unfner. unrm.

oon unferer.

unftrt. unferer. unfercn. nnfm.

\lon unrmn ..

cuero .

cucrel. euerem. eucrtn,

von eumm,

)

cant, euertr. eueren.

avoshtri •. dda avoshtri,

avostra,

(avostrei " (av6strei,

avostra, . dila avostra,

avostre , (avostror, (avostror, avostre , . dila avostre,

,·1 ,.'

, 'l'HI; UfJ.6'l'tp8t;.

\ .. ~ e ,

'It"P" 'l'6J1I U JIvt'l' ,.

P6JII,

e IJ1 ~ U K. rZ ~, m; e i b I i~. 'E IIJK. ~ 1;, lin f G clt.

ttJ I' "

IJ1 up.t'rtpt:l., (III ,.

d"K.~ O"t:l.t;)

ro#'. c •

'l'1IIt; UP.E1'EPt:l.~,

.... ,

'Tid .U/J.6'T8PI!- ,

\ e ,

'l'1II1I UP.8'f'EPt:l.II,

1I't:l.prl 'l'~t; ~P.''l'E-

{It:l.t;,

n~~8ulI'ru.rZt;, llielfCl~.

, t:l.l up.i'l'tpt:l., ,

.... ,

'l'6J1I UP.B'rtp6JII.~

",' ,

't''''t; VP.E.'l'tP"'t;,

" ,

'l'IX.t; UP.B'TEp"t;,

, N f" ,

. 'ltlX.pt:l. 'l'6JII uf"t'(,.

P6JII,

51 .

funt.

oon eueren.

euere.

fuerer .: euerer. euere.

.oon eucrer.

euere. euerer. eueren. eaere,

oon euerell.

11 t P l'l' rZ II iHK. 't' I 'x. r;; II';' 11- llon ben canstigtnben idr ..

tf ~ II U P. I ;d II~ ltI6rtcrn.

'Ap (1'." I x. rZ t;,. mta n nli~.

"EIIIX.cZ" (!infca·~.

, aistu , (aistui , (aistui ,

, aistu ,

dila aistu ,

aishci , (aistor, (aiSfOr,

't li'l'Ot; t

,

'l'1I'r!:l,

,

'T~'fr:' , 'T1I'l'OJ,l ,

\ ,

'lrt:l.pt:l. 'l'!:ITa,

n~Ii' 'ill l' , x. cd t;, ~ftlfClcO. ~Ol,

'l'~'l'6JJ,I;

. ,

1'.'ro,~ ,.

bierer. biefd. biefem. biefen.

oon bie(em;

bitft. biefer. biefrn.

n _

aishci, dila aishci ,

aista , ,. (aistei, (aistei '" aista , dila aista,

I I ,

"'iI'I'a~..,

'Jfa.prl 1'1fr6J1I ,

biert.

001l bfefeu.

e '1 x tn(. ~ ~, m r i 6li cO. 'EII'Je.~~, iinfcacO.

"

.UTI'!, ,

.,.a.U;rI'!~ , 1'a.O'f~ , 'fCC 0'%'1111 ,

\ I ,

'It"pa. 1'"unt~"

bitft. <, _ bieftf.

biefer.

, bitrr.

oon biefer.

aiste, .. ~iefe .
a.u'f", ,
(aistor, , ~iefer.
~a'f6J" "
(aistor', . / , biefen.
I, 'fa.U1''''~ ,
aiste , , biere.
1'/ltU1'''~,
dila aiste, \' - "on .iefen.
'lta.pa. 1'il1'6J1I, 1: "1 11-' 161 cr.~.

,:, .

•• T'IIE~ ~r""8cr. ~ acestu , a· cesta , ~ - J(.~'lIr1'a.t rJ~ 'fc1' .alstu,

ilttmnfung.

1. 9JlCln~e f08rn iiu~ acestu , ' acesta , unb lVirb cUi aistu obsednbert.

# aeelu,

, (acelui, (acelui , aeelu , dila acelu ,

aeelji, -(aeelor, , (acelor ,

'Apcrlll"'J(.&~, !YtannlicO. ,lEv, It ~ ~ ,0 i i 1l f ca cO.

;Je.aIlO~~) - lJe.rtlla,

, ,

1M,,,.., ,

, ,I

Eut 11011 ,

, ,

'11"1' lJe.IIII8,

,

berfdbe. belfdben. bemfdbtn.

, ,btnfdben.

Don bemfdbta.

biefd~n. berfdben.' lItnfe{btn.

acelji ,' . dila acelli t

acea, (aceljei. (aceljei , acea , dila acea ,

;uilllJq,-'

, '.A.'

• a.p E_IIIAJIoI t

8~~ux.~~~ ~e'6'i •• rEv",C; ~ti in f (HO.

, . ,

tX.EIIIIJI ,

, ,

tX.EIV"l~ t

, ,

t)u'II~f,

;X.ttll"lll !O

rl'7l'a.p', ke(II"1~"

53

biefdieJ1.

»on benfdieu .

btefe(6t. ' btr(t(btn. btrfd6f1t~ ~itfd6tn: / 1)onJl~.

acele , (acelor , (acelor, , acele ,

dila acele ,'

n x 11 S U II .,. Ix. ~ ~ J m' i e I f (1 CIj.

;K.li,,"" .biefc(&tn.

;J(.IIII6JII, btrfd6tn.

;)t'tll'tI~ , benft~tn.

lx.dlla.~ t bieft£6elt.

,. , f'

'ltl%p '.BWCII~, oon benfe ~en.

nER~ "'~l7lp6J.,."p."'.,.,x.~1J Iton bm ftelgrnbrf\ Wur~r;

. , "11 't 6J 1I U iJ. , cd II. . tern.

care? ci ~ (a cui '?

(a cui '? care? ci? dila care!

tiE j", x. cd ~, i in f (1 cO. 'tl~; .,.);

'f"110~ ;

: ""111;

'I"II~; .,.l;

'7I'I%p'rl 't;v,,~ ;

IDtr? wCl~ l . . wetTen?

wem?

wennt wd1

. ·1)on wem'l

![nmnfungrn.

J. 9Rit care fragd meln ftel~ ~rfonen o~nt Unttrf4litb bel 8tf~(ecfltel anb ber' .8Cl~r., a. ~. care este aistu '? .lUtr

\ ijl biefer? care este aista?

54

.J '

f Ultt. ttt1f'I,J; a cui suntuea,

'} '? <: ..

61 earste t 1'IIJO( E'"I1. 1'ttu.

I'll 1'ei Oa''Ir~1''''; .

e: Me )1'Q ci ¥OJ'trup,8IJ ... ,.pl ~"4-~XOJIJ 'Jf' ptt'Yp.ri.f'6JIJ. -0701A·, ci vrei 1 1'1 .98A81(; ci es_"

, 'I <: , I

te aista r 1'1 £111111 .4UT'0 ;

ITpoa'i'f'l /U'tttXtlPI{~P.e8tt 1'0 ci i'lr} 'Ir""1'O( 'YEII8(, «. r (I'Sp.'; ~ '7I'1'c.JO"I!d(, (ru( 'TO

" ,~ ,t

'Yptt')(,')(,OIl O'lrdj ~ tAJ( 111111-

,. ~ ~

cpQP')('''~ ",1If'OJIIUI4,ttll. oio,.Ii·

acelu ci vine la mine, ;.

,.., ,~'? A ,"

)(,"IIO~ 011'8 I1ArlEIJ 8'( £p.e-

"tt, ace a ci fuzi , ;)(,ElIIIIJ i'fl'J ecpu'YEII, acelji ci vi. zutu , E)('elIl8( J'Jra 8T~E1",

. aistu ci vine, ~1'O( i'fl'H ~A8" aistor ci vinera ,

I '''''' l" A

. or8To'( 0'11'1:1 iljArla.lI.

, ')'.

n,p} ~Jla.cpop",~~ rlll"'~-

-, "up.' rull.'

A" ,. "

IIa.cpOP')(,a.( a.II1'OJIIUP.{~( 'xo-

IJ,IIIC'U6J, care ~ ci J'') ,)'lto'IO(,

'f, ",w

,., O'7l'Oltt, 'To 011'01011, ~ )('A'1I01l1'a. •

." , f, ",

~a''If'p 11 'P6J'f'iIJP.a.1',ltlil ItIl1'OJIIU-

~(a.. cf 8~1I ~i" ,.1,,",. Xptla.llei 1'0 fll'ttll«Aa~6Jp.EJ).

~r ill ,bieft'!' a - cui suntu casile aiste? AttfeR tinb bit .. fe -66uftr.

2. 9nit ci frca~tt mean nca~ feb .. (oftn -e;al(>en. 5. ~. ci vrei ~ IOd lOiRJ? ci este aist~d

""'~ iJ bOl?

s- .9to(()lOirb bd ci caud; ar~ tin be6Iic~enbc~ Wftrlvor~ roie ~eo ben 3talienern bd che gcbrcau(()et, unb bltibt tn a(. len ~ef4>(elfJt'ern, Ba~(en unb €itbungcn u"",ranbert. 5. ~. acelu ci vine la mine, ber. jrnige ber 6u mir serommen ill, acea ci fuzi, biejenige bie fortgtgcangtn iJ, acelji ci vizutu, bitjenigen bie fte 9tfe~en ~aben, aistu ci vine, biefer ber gtrommen ift, aistor ci .:vinera, benep ~ie

, gefommrn ~_nb. . .

Son ben ~t5ir~rnbm gUI' rv6ttrrn.

~ir. ~aben 6R"" bt5it~nbt !UrI06rttr, care unb ei , "e( .. 4Jer, IOd(()e , avdl(>eI, nnb rvirb I ",ie bd (ragtnbe ~lar .. ort 06. geattbert, !Ddl(>t~ a(fo ~ter au rvitber~o(en 1inn6t~i9 !Dcire.

, -

El( "~"«IIa.CPOPIK~1I a.II1'6Jvup.lctll ,3u ben beaft~tnben WutlO6rttm

«1I~K81T' ~. 'Tei «)(.0').88a.. 9t~~rtll aucf) ~i, fo(stRben. _

'E" I)t. rd (, • in fa cO.

eu insunji , to in5u~i,

., , r Nt-:

''rAl 0 '0 'O( , \ t" t.

0'tI 0 '010(,

icf) fefbjl. )U fd6(f.

.55

elu insushi , . ill'insusha ,

/

n 'X 101 4 U v." ,I(. cd ~ '. m- i e If" ci.

nof inshin&', s1,u1~ ol\ 'l~It)l, "'ir fdiff.

'Toi inshivl1 , ,JJ(i~ 01 'l~'Ol, i~r (elbjt ..

elji inshushi , EK.B1VOI 01 'l~,o" fie 'fdblf.

ele mshushd , EK.B"iVt.t' t.tl 1~,tJ", fie fdbjf.

ntpl· "opl~OJv Ilv"OJVU- ·!ron bm u,,6effimmtm.WAr~

p..,;'v. lbortan.

'A 0 P , C; 0' -" v " OJ " U p.. t t.t, 8 T- Unbe~immte Wlll'lv6rt(r (tnb

t 'e"" ~ ( ~

v t.t,' 4, t" ~~. ,10 senile: .

verunu, veruna, I(.sWd~, 1(.t.tjJ.-

I ' , .,. , e

""J~, 1(.Stv~v, ~,I(.A'VOII"4.' 6JO't.tu-

'fOJ~ e,;~ "0 .unu , una. .

cineva , I(.t.tvellt.t~, 1C.t.tp..p..l4 ~ ')tt.tllevt.t, ~ ~l.;lIt't~' P.OIlOIl 'to ci

e c' \ , ,

"'~)J t pOJ1'IP.4"'I(.~ .411"OJVUp..I(~ .•

. neciunu , neciund ~ p.~~sl~, p.~~tp..14, ~~EII, ~ I(.AJIIBT4~

., ,

CcI~ 'to unu, una.

carecido , 1(.a.l81~, J(.tJ,'Ep.lt.t, "dill, ~ P.OIlOIi "0 care ,,'XlIII'14'.

unu tUna, eintr, eint I d. ne!, unb roirb roit bd unbe:: ,flimmte 8tfc{)(ec{)Uroort. (lb. st-4Rbert

verunu , verund , nitm4nb, unb / lVirb wie unu, una ob. aecinbert.

'cineva, nitntellt~, unb tlur bel! ci mirb roie b~ 'fr(lBtnbe iurrttort (lbsednberf.

neciunu , neciuas , 'feiner, feine. feint§, uub roirbroit unu , una (listcinbert.

carecido , jeber, jebe, jebel, nnb nur bd care roirb obgcdn. berf.

ciushtucare , K~1fO'O~, K~- • ciushtucare , jemClnb, unb

'!f014, J(.~'7t0101l, ~ K'XllIl'f'a., p.o- nu~ bell care mrb Gbgt4nbert.

~Oll 'to care. .

:!: III iJ. t { OJ a' , ~.

a'• Yerunu; verund , ~ cineva O'Jljp.a.ivlIQ', neciunu, neci-

9(ltmafuuS'

J. Veruou, veruna, unb cineva sidt ebe.n fo oid GI; De •.

56

un~. 0'1'011· eu DU, VIZUl

, '\\' <of. \

verunu, ''Y6J 0'11 "041<."-

, '. .

11111"", DU vme cmeva, 1<."-

'11111", ~EV ~~81. M~ 1fpO~-' 'Y~ ".tva 0 fIo6J9- ,,0; tiPII"1'f"~'ii

., s e " ~

I'7I"I'PIIJ/J."'f'O" tT"1fUt,vatT.

)(,"tlw,,~.orQIoI· vine verunu? ' ~').8, X4l1tll"t;; vizushi ci-

? c;'\\' ,

neva. "OB~ I<.CW,,,,,";

'eiuuu, DeciunA. ,. iJ. eu DU 'vizui verunu, i~ ~4.e' nie .. m4nbetl gefe~en, nu vine cineva, niemanb fff gtrommtn. iBtnn a6er feint Dtrneinung pf)raU'ge~d, bebeiJtet fo Die( ctCs jehlanb. 4. ~.' vine. veruou? ill jemanb gefommen 'f vizushi cineva t~aff jeman-

len gert~en 1 ' .

. ,KE1.iAAAION. IA'.

9Bir ~Qben brei ,pitff'4eit. B',J.Iit; EXfJp.ill 1'fi" {30IlJS"1'f',l<.ei "orter: amu , i4) ~obi, voi,' 1~jJ.,,'rtl.· amu, 8X6J, voi , j-,. i~ roilI, unb escu, i~ .. 6i~. M.J , ~escu, ,1JUt,. Ta J'U6J 1fp6r J>fe erlfen aWttJ 6tlfen bit t~d. , 'f" /3ollJ4atTlli ,;~ 'f'OV %"1tJ."'f',fTp.oll ligtn; bd britte aber bie lei.

!t'~v iIlEP'Y"1'f'I~II· 'f'0 ~B 'fplf'olJ benben unb 4uriuffii~r'tnb.elt ,j~ f'O~ %"1p.4'rIa'P.OIl'fiZlI 1f"S"1' ,Seitroorter a{)auroanbtln. tim ar. •

~ ., , 1 I

'I'11<.6JII .~ .""'f'IC;pOcp6JtI 1'."1tJ."f'6Jv. (0 bie geitll'orter lei4iter abroon.

• A \\' " ... "... .1 b·

o aEII 01" IICC EP.'7I'0PIAf'I~ E~I<.QACd~ btln au f"nnen ,mol erf! .tt

lIti %"1p.4f'ta'1JI .'f'ei p~p.4rtl., 1fpi- . 9t{)lVan~IJln8 bitTer- brei .seit. 'Itt; 1fp~f'olilid p:aSIA 'TOV %1IIP."'f'I~ ·w6rttr ulnnd ..,nben.

trP.OIl 4u1'iZlI 'fiZv 'fPI(;,1I PIIJP.a.'f':'II. ~

EX"1 jL tI. 'f' I (f' P. ,; t; 'T g foo 14 S "1- !(&wanblung ,.btl .~~lflari"

'f' • ac. ~. p ,,; p. " 'f 0 t; avere, ; x' , ~. I»Ortd avere, ~4b~.

O' pIC: I I<. ~ ~ ')' x. x , 0' , ~, J)ir anaei8tnb~ iCrt. t E,' II t C; ~~, i)ir' srsenwartigr 3rit.

- 'E 1111<. iZ ~, € j n f cu~ •

., i"" ""be.

EX'" , '" !I

, .XEI~., . bl1 ~aff·

ixtl , er ~at.

eu amoy tu ai , elu sre , "

noi - avemu, ' 'voi aveci ,: elji au I

EXOfJ.E1I , EXS'T'E ,

.,

'Xilll,

roir ~Clr;Cl1. i~r ~Cl&et. fte ~a&en.

eu aveamu, tu aveai, elu avea ,

(f in (4 ~~

icf) ~4ttt. btl 6attejJ. er ~aue._

. nOI aveamu, voi aveaci , elji avea,

I " •

BIXI1.P.EII ,

e'IXE1'E1, ~

EIX"V,

lVir ~4tttlt. i~r ~l1ltiC. '~e, ~'1tten~

eu avui, tu 'avushi, . '

elu avu,

noi avumu , .voi avutu , elji a.vura,

,

E)..,,,,a., iXa.'E~, eXa.'E,

'E II I )(. C;; ~, (f i'n f 4 ~~ , "

I ,. ,

ic6 ~Cl&t 8e~Cl'6t.

bu ~a(f

tr ~"t

, II A '1 '8 tJ II l' I )(. ~ ~ , IJlci.'a.p.ev , l'>..ci.'E1'E, ';Xa.~"11 ,

gJidf4~.

lVir ~4r;en ge~4~t. -i~r ~Q&tt

fie ~al)en

II a {J a )(., t p. Ell '0 ~, i) it ,,~aig tJtrS4ngtne Srit.

, ' ,

'a tll)(' cZ ~, @ i R f (1 cO:

~>..~ Aci.eel? i~ ~4r;e ge~4&t.

EXEI~ bu ~Qfl

EX" er ~<lt

\ en amu avuta , tu a(

elu are' ,

58

n x 11 , U II 't' I ~ ~ ~, ~ i e I f Cl ~.

noi avemu avuta, ixop.;11 ",,',,) "'ir~4b~n at~Qbt:

voi aveci ;X.,r, i~t ~Clbet

elji au .ixali ~t ~Cl'6t1l

'a 11 II' cG " • i n f Cl~.

{!1<a. ""'"; j~ ~4ttt at~4'6t~

,1"" bu ~Clttell

elx. n ~Cllte

n " If , U ~ 't' , x. ~ " II i r ( fa cr, •

eu aveamu avuta,

tu aveai elu avea

nol a ... eamu avuta, voi aveaci

elji avea

• 1Xrt.p.t1l -""'", .,xe'f"

<:

"xa.1!

..

lVir ~Iltttn 9~Q'6t. i~r ~4ttd

~e ~Iltttn

M , xx "'II, ~ie "nftiSt Srit.

"E'" x. cZ' (, (i i n fa cr,.,

3;"", ix", i~ lVerbe ~4'6tlt.

3;A", bu "'''Ii

3tA" _ rr lVir_b

eu voi avere , tu vrei

, elu vanoi vremu avere,

,. .

VOl vreci

eIji voru

3eAO(J.III ex", 3eAI'TS

3hall

lVir lVerbeu ~4~en. i~r lVerbet

~e ,werben

J[~, 11 O'f" po" ~tmeintr. 'E 11 , It ~ ,~ (i in f Q~.

3d ex"" i~ lVtrbe '~Q'6ttl.

:;XIA' , bu lVirli

;XIfI , er lVir)

eu Ta si amu ,

tu ai ,

,Iu aibA,. ,

noi Lvasi avemu ,

voi aveci ,

elji '.;Libli,

.9« EX6J/f-lll, . 'XIll'f'8., iX6J(f, ,

",ir "'t.r~tn ~46,n. . i~r ttll'rbe*

~e ttlerbrn

nil 0 C; ,U.1\, )(. ~, ~ie gr&id~enbe '~rt.

IE 11"(' ~ ~, i in f Cl~. '

ai tu '. , txt, 6abe bu.

las' aiba -elu , at; ~X'll" bll6e er.

n:\'11 f till ~,x. ~ t;, ~it(f4~.

I ~

las' avemu noi , aveci VQi, las' aiba elji ,

,t #I ,

"t; EXQ)/UII,

.,

eXE'TE,

to" .

"~ EX6J(f" .

I

I I

(aitet un6 §4&en. f,llliet i~r .

~46en fie.'

'E II 6 c; cJ~, ~ie gegrnlV4rtigt grit.

IE II i )(. ~ t;, ~ i n f CI ~.

Iii furi cA eu amu ,

"

tu ai , eluare,

-,

;a.1I eXGJ, £Xlflt;, EXId_,

IVenn iet ~dt'. _ .bu ~41f •.

. er ~4t.

n loaf' till ~,~ ~ t;, ~. i d f ci c{).

si furi cl noi avemu, iii.., fX6JP..II, IVenll roil' ~alien.

voi aveci , ' ;XIII~' , i~r ~4f)tt.

elji au , iX~<T' , fie ~Cllien.

'" \

n tt. p tt. 'J' tt. ~, x. 0 t;, Zit ~Clr6oerg4nAntt gtit.

IE III x. ~ t;, i i n f Cl cO.

Ii 'furi cA eu aveamu;

. '

tu aveai ,

eluavea,

.. "

I11tnn iet ~clttt. bu ~dtte~ er ~~tte.

60

.i,furi CillOi aveamu, voiaveaci , elji avea ,

., ,'"

~all "xa.p.ell,

ltxEl", ,1x!,11 ,

avtim avir ~clttett. itr Utttt. fie ~dtten.

I

'Ao P ,:; 0 ~ , i>ie unbeflimmte "rrg4nsrne 3eit.

'E II lie. ~ ~, (! i n f 4 ~.

si furi ca eu avui ,

. tu' 'avushi , ela avu,

idll ;).a.~~ t ';'}.a.~,~ t , ;).a.~e t

- avtnn i~ ge~4bt ~4it.

bu ~Clll •

er ~4t.

IT x 11 8 U II or , x. ~ ~ f ~ i e I 'f 4 ~.

5i furi ca noi avumu, J ;«11 ;).rl~a.P.'"' nJtnn roir ,9t§4&t ~Cl"

voiavutu, ,').r1~eore , ,ben.

elji avur a , £).a.'a.1I t i~r b4btf.

fie ~4btn.

n a. p ~ X. t ; P.11I ~ t;, i>ie ~3f[ig orrg4ngme 3rit.

\

sifuri cct eu amuavuta',

'E II n. ~ ~ t (f i n f dCr,. ,

.

romn i,~ 9t~Clr,t ~4bt.

bu ~4fl.

er ~Ilt. "

irllJ EX6J ).r1"" $X~~

iXIfI

tu ai elu are

n).Ii1'ulI_'f'JC;i;~, ~irlf4~.

Ii furi ca noi avemu avutd , voi aveci elji au

idll EX6Jp.l1l ).t£- ' lVenn av'f 9tJ4f>t ~Cb

, te't ben. :

EXl10re (~r ~Cl&tt.

EX"''''' ~e ~4f>en.

'r 11 , P 0' U II or , ). , x. 0 t;, !)le taRSft v,rg4ngtne grit.'

'E IIU. ~~ t (! i R f " f6. <,

sifuri cl eu aveamu bill e"ix«, l.';'"" Mntt i~get4~t ~f"

avuta, . <: ~t. --

tu aveai , E~xt~, I bu ~cttttll.

elu avea iixa er icttte.

61

si furi ca noi aveamu avut3. voi aveaci

, eljiavea

. l

ia.1J 'lX"lI-r71 "'ri.· tutnn tuif

.» ~e, , ~dttcn.

·E1X8'f't i~r

~ ,-

, • Xa.1I . fit

8t~46i ~ctttet. ~~~tn.

M i", '" CI1IJ, J>ie l~nftigt' Srit. 'E iI , It cZ?, (! i nf d c~.

cando eu voi avere, tu vrei . elu va "

tuenn f~ tuerbt Jas ._ ben.

.bu ... irt! er tuir!>

€ando noi vremu . avere , voivrec'i eljiva

Zntl3i-"r.J/U1J E· X", .9:>'11'8

.: 9, 'Ar.JCf III

tuenn tuir mrbea ~ ben.

i~r "tibet pe ~trbell

'E IJ ", ru~, (f in f Q(~ •0'f'«71 3«. EXr.J , tuenD i~ .erbe ~ ..

';)(IIf~ , ben.

. bu tuit(l

er wir~

'\

cando va si eu amu ,

tu ai , eluaibci ,

candovasi noi ave- '

;

mu,

voi aveci,

. ':_Iji aiba,

Z'f'«lI 3" EX"'· ,.ull ,

" , ~ ,

. 8XI11'e,

" iX'''''''

tueun tuirtverben tl~' b(n.

i~r mrbet ~e lVer~ell .

f -

ai avurimu , avuri ,

M ,:\ :\''-111 U 'It 0 , e "l' , )C, 0 , ,~rbinsrnbr 16nftisr Srit. ' - 'E II' X. cd ~, (f in f a c~. '

;';,11 .9£).'-1 ;X£&, wenn i~' wrrbt ~~

.9E).61~ ()en.

.9:)." bu wirll

,.. t'r witt>

avuri,

n :\ '" , U II "l' I Jf. ~ ~ " ~ i e [ face;.

si avurimu , avuritu , a.vuri, ,

'A 11'" P t /Aocp II "l' 0 ~,!)ie un~e~iQ1mtr "rt.

I ' ./

avere, _ 6Xew , ~4()en.

M t "l' 0 X ~, !)d mtittefwort.

( avundalui , (.avundu,

'l:)(~JA4",a:/AoO~ "l'iI ~o~I)f"l'Ix.r; p~- ~&w4~blung, bd J;ulf53ritwot,

/Aoa."l'~' vrere , Ii,>"£1I1.\ . - tr5 vrere, woUen.

~o6rnb.

eu voi, tu vrei. elu va,

\

'0 p , C; '" ~ ; 'Y x. "- , cr , ~, I>ir an5rigtn~( ~rt. 'E II t -c; ~'t i'ie grgrnwartige Srit.

, 'E II , X. c.j " C! i n f Q cfJ •

.9').(4 , i~ - rour.

.9;).£1, " bu roillfl.

.9i)." , er will.

noi vremu, voi vreci, eJji·va,

wir wollen. i~r woilet. fie WOnfO.

63

I

. n II p t£'f' n° , J(. d ~ ~ Zit ~4(6uerS4ng~nt Srit.

, 1

IE 101 ; J(. cZ ~, @ i n f 4 ~.

eu vreaJtlU , tu vreai , elu vrea ,

a18E~ct , ;j8E~E~ , ~8i".8 ,

i~ !VoIUt. bu woat~fl. er woUt~

~ t

n 'A. ~ 8 U 11'1' I J(. ~ ~, nit ( f G ~.

noi vreamu,

o poi vreaci, elji vrea,

~8E~t%p.EII , ~8E~E'%'£ ,

. ~88').ctv, ': ._

1

lVir llIollten~ i~r won ttt. fit woUtCR.

's 0 P I. C; 0,., I>it unbfflimm~t urrg~n9mt Stit.

IE v, J(. ~ ~, <i i n f 4 dj.

eu vrni, tu vrushi , elu VIU,

a18E'X~0"t£ , a18E~~0"t£~ , . ~8''X~0''1 ,

i~ ~"bt 9twollt. bu ~4fl

tr ~Ilt

noi vrumu, voivrutu., elji vrura ,

. ~8t~~a'ctJ.C.ev, ~8t~~O"E'-r8 , ,j8!~t'lCTctv '.

lVir ~,,()ttt 9troolTt .: i~r ~4~tt

fie ~Clbtn .

nil p t% J(. t t P. 811 0 ~, !lit u6ais UtfSClngtnt Srit. _

, ' ,

·EIIIJ(.cZ~, 'infacO. ,

~(d .91'X~a''', f~ ~Cl6t 9troollt:

EX"> bu ~4tJ

;x" . £r ~Clt

'U amu vruta, , taai

elu are

Doi avemu nutA. voi aveci

. elji au'

. ;xop.tIl3,~~cr"" rob ~Cl6tn 9tlt'ont.

;XIT. i~r ~Cl6tt

iX1I1I fie JII~rn

. 64

./ , .

'T "It I P a' U II ~ I~' J(. c!:, l'ie lanafi uera-ans,nr 3,_rit.

. . '

'E 1/ "' ru ~, (f i n f " ~.

eu aveamu vruta , t"ixa. 31~~tTI', i~ ~clttr 9tltJOJrt. -

tu aveai e"ixe~ bu ~Clttefl

cluavea ,'ix' er ~cltte

IT x J1 8 II II ". , J(. &' !:, stl i d f " cr,.

voi aveamu vruta, • voi aveaci

elji avea

31~~- lVir ~4tttn gelVoat. tTl' , i~r ~Qttet

fte ~4tten

M 8 ~ ~ fA) Ii, Zie lAnftisr S,it.

'.Ell 'J(. &'.!: , (finfQC:~. _

3e).CAJ 3i".~tTe" .icfJ werbt avoacn.

3£).£11; bu wirjt

.':Ji).e, er lVirb

eu voi vrere ,

tu vrei .

elu va

n ).11 S II v 'r.' J(. &' !:, ~ i e [ f Q c:~:

noi vremu vrere, 3i).o~E'" 3E~~· wir w.trbtn Jt!oJrtn.

voi vreci CTE' , i~r wtrbd

elji va ,,3£~1T'1 fie werben

3e).8v·

eu va si VQi,

tu vrei,

elu va,

'J{ 0' v 0'" E P 0 ~, ~tm,inet. tEII'J(.&,!:~ (finfQC:~ •

. '!}d 3E~~tTCAJ, i~ .erbt ..,0"'".

. 3EA~a'IjJ!:, bu wirjt

3IA~tT'" , '(f wirb

no i va si vremu ,

voi . vreci ,

eIji . va ,

3d 36A~tTCAJiJ.ell, . 3EA~tTJ1'TE, 3eX'~O"CiI1CT' ,

.ir lVtrbtn . ",Oatn. i~f wtrbd

fit ",erbeu

65

il p ~ c: 41(. l' ut. ti, - J)it gtbirt~'Rbr Irt. \

'E 101 , )(. cd ~, (! in f" c6.

, '

vrea tu , .9£:\)oJa't, wolle bu.

Iasi va elu , " tl~ ~q£N1a'ItI,· ,WOat tr.

- ~:\ If' U lIT, ~ cd ~, iJ' if If,,~. -

Iasi vremu noi , a.~ .9t:\~a'ru/UloI, {afJ'et uuI t09IJt""

vreci voi , .9£~a'£T£ , ..,oaet i~r. / ,

lasi va elji, "~ .9£"'~a'rua", avoaen ~e.

'r,'7I' 0 1'1& )(.1' ~ )(. "', i>if "R&inbnabr 9.Crt. '-'E 101 e c: c.J. ~, 2>ir gfsritwAttisr Srit. 'E 101 , )(. cd ~, (i i R f 4 c6. "

,i furi ca eu voi, Ulol .9:"'ru s: avenn i~ .ill.

tu vrei,' I .ge",'4~ , bu )Viall.

elu va, .9;"''' , or will.

n x If S u 1/1' , )(. cd ~,m- if If" cO.

si furi ca noi vremu, voi vreci , elji voiu,

;';.101 .ge).rup..101 , .9l).~1'£, ' .shrua" ,

..,tnn avir avollen. i~r wollef. ~t avoUen.

'E vi)(. ru ~ ~ (i i n f" 41. si furi ca eu vreamu, lrllol ~").,,,'

tu vreai ,_ ~'8).{~ ,

elu vrea, ~~8i8 " '

n"')oJSUIoI1"·)(.cZ'~, ~ifrf4~.

-si furi iA noi vreamu, I vol vreaci , eJji nea,'

menn . i~ roo lite. bu avoate(f. er avollf,.

IVrnn ",ir: ",oUttn. i~r wotltrt. fie wollern.

• J

66

'A rJ piC; e ~, I>ir un&r~inimtr "rrgangrnr Srit\ 'EIII)('~~, <!infa,cf).

si furl c&. eu vrui, _ tu vrushi ,' _ elUVIU,

.~

idll ~U~I1IT", s18EA I1ITE~ , ~8lXIiJIT£ , _

-Ii furl eA noi vrumu, voi vrutu , elji vrura,

, \ 'A I

Ectll I1nXliIlTct(l.Ellop

s11EX~C1'E't'E , s1~'XliJlTct~ ,

menn ilfj aeroontt ~Q' be •.

. ;bu - ~afl.

er ~at. \

.menn ",ir

geltlorret

babe". , ba" bet. ~a_

ben.

,

II ct P ct)(. ~ ( P. E II 0 ~, ~it uoaig uf'rgangtnr Stit.

'R II I )!. C;; 0 (! i n fad;).

si furi eel eu amu ' , 'EX'_'; ~E}.~- wtllll i~ geroorrd ~a.
, ,"II
vruta, r;'EI, . be.
.tu ai " ', bu ~a"
EXftJ~ bell.
elu are "
EX_' er ~a"
be. o n XIII S tJ 111' I x: ru;; il i el fa c6.

si furi ca noi avemu Etl.1I 0 8X(xJP.EII ~E-

vi-uta, . ).~a'EI ,

voi 0 aveci EXIiJ1'£

~lji au EX(AJV

. rotun roil' Btroorrd
~aben.
i~r ~a.
bet.
(Ie ba.
ben. . . \

'r 11 E pIT U 111' E AI )(. 0 ~, 2Hr fang(i I1rr9Q~grnr Sdt.

"EIII)('tZ~, ~in{acf).

si furi c~ eu avea- . ' , r. ~E).~- romlt i~ 0 BtrooUet
lew EIX"
mu vrutd , ITEI, ~atte.
tu aveai r. bu ~cit.
EIXE~ tcfl·
elu avea r.
fiXE t't' ~dt.
- !C. n:\I1~Ullor,I(.C:;~, 23'irIf4dh

• I

si furi ell noi avea- ' '. e'IXUP.£1I .9£:- rerun ,wir grroollet
Hell
mu vruta , ).~(rel , - ~(J"'en.
voi aveaci : E'jXE'f'E j~r &0"
~ , btt. '
elji ave a EIX'tll fie ~4'
btn .. M i).). ru II: IDle i~nftige Sett.

,

, ,

jfE II, n<· c:J ~, ~ in f G cf).

cando eu voi vrere , tu vrei

elu va

01'UV ·.9E).~o"ru" .9E).~G:'IJI~ , .9E:\~G'li,

,'V:nn i!fJ ItlI)Uen lVth

. , be .

bu ..,hlt

. er "'.itb.

\

, II x ~ 8 lJ Vorl I(. cd' ~, 23' i el f d dJ.

cando noi vremu vre- ;,,«v re, \

voi vreci elji voru,

.9£i~a:'ooIUV, .9 E :\~0"117'e , .9E).~O"ru(jl, '

rocnn wirlVolrtftlVer; ben.

K alv 0 l' E P l') ~, ~rmriRrr. fE, VI I(. c:J ~, (! i n f. d,. '

cando va si eu voi , tu vrei, ,e]u va ,

.ffs btt . wtr" btn.

uru, .9E).~G'Ijf~ , ~~£X~O"IIJ,

reenn i!fJ !Vollen wtr .. be.

bu IVir{l •

er ..,itb.

\ cando va si noi vre-

,

.,n x 11 8 II II or I I(. c:J ~ , 23' i e ( fa dJ.

mu, voi vreci, elji voru,

nxnn mir woUen wtr~ brn.

ora.1I .!ta' .9,E).~- \ O"OIP.EII , .9£)'~ (1'l1'r£ , .!t e 'x~G'ruO"' , .

il)r fte

eDtf. btt. lVfr.# ·btl~.

,

M : x ~ CtJ 11 U'lf oS t 1'1 J(. 0 (, f5cbmstnbr f6nftisc Stit.

'Ev, J(. & ~, ii n f uf).

idll 3e).~G'CtJ, ~ jt).~G'IfI~ , 3t).~G',*,

I n X Ii S U 11 l' u. & ~ ~ ~ i d f 4 ~.

• i vrnrimu , vruri , vruri,

, si vrurimu , vruritu ,

, vruri ,

ltItnn i~ werbe wof • len.

'bu wirjl tr wir~

, \ Cl '" r'

EIIII oJ 8 AIIIG'CtJP.tll,

,3e).~"wre , .98).~G'CtJCT' I

wtnll ."ir wtrbttt rtll)aen. ibr wtrbet ,.fie werbtR

vrere ,

woU,n.

3;).8111 ,

, .

j.\f r l' 0 X ", i>d' Dnittc[lVOtt.

(vrundalui , (vrundu,

wolltnb.

l;' X III P.II1"~ (r fL ,) ~ l' H' (30 IIf S 1If- .blVanb(uns be' .t;u(f~5l'itlVoT~

... J I <: ~""" b"

'J' , J(. H I' III P. rL l' 0 ~ escu ,,8 , P. rL I. trl1 escu , ''''' in,

" ,

'0 piC; 1 J(. ~ ; ')I J(. ). , G' 'h i)ie an3eigtnbt 9Irt.

en escu , tu eshti ,

elu este , e ,

,

noi hirnu , . voi hici , elji suntu ,

n).I1S"'II1'IJ(.~~, IIp.eS,,, , ,UJr,

,iG',' ,

i'" {)i!r.

I ' 'if

bn {till. '

trill·

\

~ i tf fa c6.

wit' frnb. ibr f~. fte pub.

I

69

n 1'" I'If" 1', x. ~ C, !)it ~~(hnSQnarnt Srit. 'Ev')(.~c, ~infCl~ •.

eu eramu , " , tc:fj' war.
,11f.'8V,
tu erai, 0;'. ' bu worff.
110"011 ,
relu era, ~T'OV, tr waf.
n).1014uv'2'n'~c) Sielf ,u~.
" n,tl' warelf.
noi eramu,' "p..t~ov,
voi eraci , ~~Oll, . " i~r Wel~tt.
elji era, ;- tie wellen.
, t1T'Cw', 'A ~ p • ~ 0 c,. !>it ul1bt~immtt ~n94nsrnt Sritt 'E v qr. ~ ~ , (i i n f Cl ~.

, eu fui, tu fushi, elu fu ,

;C;r1.4~1I, Ec;a.6~~, ;c;rl8~ ,

ic:fj, bi.C! seweren. bu bill

. er iii

DQi fumu, voi futu , elji furd ,

ll.).1014 U " If' x. ~ " 9.l'.i e ( f 4 ~.

;c;rl.8~f.'!11 , wiF ~nb QelVere~.

EC;a.S~T'E , i~r fr~b

Ec;r1.8~(f"v , tie (tnb.

n I' pI' x. , { p. '. v 0 c, i>it 110ma 11rl'sanStnt Seit. 'EIINC.~~, @in f4C~.

eu amu futa, tu ai

elu are

iX(AJ c;td~, EX£I~

'iXE.

icf, bin gtl\ltftrt. bit biff

tr ill

noi avemu futd , voi aveci "

elji au

wir pub atlVcftll. i9r ftl)b

tie ~nb

I

"

·T '" P 0' U 11"").', K 0 ~, 2)idanafl ~rfg4ngtnt grit.

. . " . ...

• 'E II J2(. c: ~, (i i n f 4 ~:

eu aveamn fu~., '!X" ~,,~~ ~ i~ 1tJ4r.~e",e(t~.

tu aveai I'XE( bu It)arefl

c: ' '.

elu avea "X' , tr waf

" n>"'I1SUII't"C.~~, m-itlf(lC~.

noi aveamu futa , tYX"P-EIi ~"4~, ,wir welten 9t"'e~ .

Val aveaci .STXE'ti "i~r ward " .

~

elji avea , ,"X"V fie w4rt!!

~u voi hire, tu vrei

eln va

M ').'X toIlI; i'it lAnftigr 3(it.

!E-i4)(. ;;; ~, @ i n f 4C~ •

.9-;"6J "i~4~, i~ 'wrrbl! ft~~

.!1 E 'X£,~ bu wirji.

31)'£J' , rr wirb

ri).14 '1.1 II 't I )(.;;; ", m- i d f 4 c:~.

, noi vremu hise, ,'~t).~p.sll£l~"" . wir wrrbtn ft~n.

voi vreci ' ' 3i).eit, ~ , i~r . wnbd' ' ,

elji va 36).8", fie wrrbt~.

eu va sj hiu ,

tu hii.,:

elu hiba ,

.,

~ 0' II r1 't.E f 0 ~, 8fmrinc.r. 'E II , )(. ;;; ~ , '(f in f 4~.

i~ werbe fe~,It. bu wir(t ,,'

rr ttlirb

~Qi va si himu ,

voi hici ,

elji hiM

r-

3rl lip.eSctll ,

,~SE, '

~II'" ,

'.wir wtrbtu f(plt., ibr .tbet'

'pc rocrben

"

n p 0 C; (t x..'1' J x. ~, 2>ie grbitt~rnbc !Cit.'

~E 11 , ,)(, 0 ~, (! in f a ~.

hi, tu, il.~ ~a"u, fep ~u~

wi. ~i.b&,-eh~, il.~ ~II~'... feper.'

, '

n x "I S 011 '1' , x. &; ~, 23'it(((l~. '

/

1asi himu , noi , Il-r; H';'da.,

. hici voi, li.~ ~dfe" .

. Iasi hib~ elji , a~. ~1I'" ~

(aifet un~ ft!)n . ft9b i~r •.

fepn ~e. ' .

'r 'It 0 't' IJ, x. 't' , x. ~ " ~ic "ttbinbenbe 9ft •• • 'E 11 t C; eo: i, 2>ie gtQtnwartigt gd~

°E 11 111. &;~; i i n f (l ~'.

si furi .ca. eu eseu , UlI ~~~;, "'tnll jet). bi~

t¥. eshti , ~a'CLI , bu bi(f.

elu este., ~1I'" • tt ltL '

• I

,". n~I1~O·V't'.~~~, 2.)ielfa:d).

"si furi ca nei himlol , VQj. hid, elji suatu ,

;"11 ~~e~", ~c3'e

~1I'"

wtn,. wir jil'lb. . . i6r ft~~.

jie ~nb.

n " p " 't' a. 't' , )Co 0 ~, !>ie ~a(& "ergan,grne 3eit.

/ 'Ell '.)Co &; ~ ~ Q: in f a ~ .. ' ,

si furi ca eu eramu , iti.v ~~Oll, wen" iet) .ware.

ttl, erai , ~a'OIi, 'btl wdrefl.

elu era, ~T'CiIl, er ware.

n ~ 11 ~·o 1I,'t", x. '" ~, 2.) i c( f a dJ~

si furi ca noi eramu , lrill :;~E~OII, . recnu wir wdrtt~.

voi eraci, . ~c3ol1 , {Qr. waret .•

~lji ,era, ~~~ , 6~. waren.

'A'; P J t: r/~, ~it un6t{fimmft .,rrg4nStltt Stif. fE 11 , J(. ~ ~, "i n f 4CO.,

ai furi ca eu fui , tu fushi, elu fu ,

, ;';.11 ;C;rl8~II, EC;rIJ"1~' ;c;ti.S'1,

!\tenn i~ gttwftu bin. '

bu bill.

n iff.

si furi ca noi fumu , voi futu, elji furd ,

;«11 EC;ti.8I1ffLtll , £c;ci8wrt, EC;ti.8I1fCT(l1I ,

IVtun IVir 9tIVt(tR , nnb.

i~r fepb.

. ~e finb.

-n (& P (I J(. e{ P. til ~ t;, I>it 1'3lig, vngl1ngtnt Srit.

. "

'E 11' J(. ~ t;, ,fi in f 11 cO.

'. \ \

si furi c:a eu amu fu- £«11 EX6J C;(&8~, IlJtnn fcj geIVtfeu bitt.

ta ,ixlllt; bu ~iff.

tu ai

elu are iXIII tr iff·

. ti).1If 8 U 11 'f , )C. cZ t;, If i e ( f (1 cO.

Ii furi ca noi avemu futa , voi aveci elji au

g'tIVtfttt "nb. ftpb. finb.,

'r tJ4. P CT U II 'f' t )., )C. 0 t;, I>it l~nsffl'ngcangtttt Srit. rE II , )C. ~ t;, (i in f (1 cO.

si furi ca eu aveamu ;~ t'1x(l c;cd~, IVena i~ 8tIVtftn.IVd~

futa, £1 E - ft.

tu aveai r::X t; .bu "dre(f.

eJu .avea £IX' rr IVGre.

n).""UII'f')C.~t;, Sielf(1cO.

si furi ca noi aveamu futd , voi aveaci elji avea

stIVtrtnIVGrtn. avard. welren.

Mix i AI ,I, !)it fAnftigr grit.'

,i' ~'. .

~ VI X. "i ~, (i i n f d ~.

eando voi eu hire, 0'1',,11 .9"')..(4 elJ1(1.' , wen," iW wtrbt (r9n.

vrei tu j-hld~ bu wirli. '

va elu j-£')..III rr wirb

..

wnbt" I fC9n. lVerbet IVnbc.

Ko,v,o'l'SpO~, 8rmeintr. 'E IJ & X. ~~, (f in f d~.

cando ~a si ~eu hiu, O'l'(1.V Jd ~P.(U , wentt it6 wnbt (epu.

~'

tu hii, ~1T(1.1 , bu wirjl.

elu hibll, ' ~V(1.I' er"firb

0'1'(1.11 3d i1p.eJ1sJI, ' ;~£,

... ' . IIjJlCU,

wenn wir

werbeR (cpn. werbct werben

si furimu ,

~ t ').. ').. 611.1 V''I' 0 ~ e'l' , x. o~, ~rbingrnbe funfrigr 3rit. 'E JI ,,(. ~ 9, (f i n f d ~.

flJl ~/;a." menn iif) werbt (epn.

~(]'ttl , bu roirfl .

~Jltll , cr wirb

furi , furi,

si furimu , aJl t1p.e~f)JI, wellu wfr werbtR
furitu , ' ~~E' (e~n.
furi , ibr IVfrbet
I1l1ell, ~e averbrn 74

,'A '1f f1. P , p. cP (H' 0 ~ ~ ~it uI)6rlfimmtr ",t.

hire, . li~cr.,·, {e9JJ.

,

M, 'f 0 X ~, 2)4~ !Jti.ttdlUort.

c.i~rcr., ~ . f~~~"\.

{fundalui, (fundu,

~ III fJ. , t ~ (J' 4 ,~

-,

(1:. Ktdc.i~ ft, -re'v X.o'v~v ?,pl1.'. , ,I(.,!<.y,'v ~ ar~ ~ Ei,. -r~1I i~,)(,11111 p.cr., 'YA~a'(Tcr.v. ~ U1l'O-:,cr.x.r,!<.~ ~iv IXS, i~IIX.1I x.IX.-

", l: • '" ,

-:'''.1\·11,,'11, ~ cc. ttAAIX.1. E''Y.

, ! " " • • "

!<'J\.J(Til, ~ q..1\.~ 11 oJ'C;,ltllJ a.~

~ '" l' \ N

,Jltt'7l'AI1p,tl, . IX.Ufl1l1 {J'IX. rc.:v

p.oelCrJII si furi ca ,;j canda si , ~ seste eli, Edv.

A' K ' ., ,~ , <:

r r, ttl 11 a7l'IX.pEp.~(J,1'O' {JEV EII~tx~

etc -r~1I op.,AlalJ EIJ xp~".e" aXA' av-r) '1'81'8 P.B'1'a.XEtp'· ~oiJ.~~a. "'a'a.Uf~, -:'~II' ~p,.

, ", . ,

t;',ltllJlJ £'Yx.I\.,a',IJ, ~, ~ 01

'YPfX.II(,o) ~ P.E'1'tX. 'f';; p.apia 'Ii~ , y;,

• J{EIflAAAION. IB'.

'Jnmnfung.

I

I. ~td~ "it lItl) btn ~tuti9tu Q}rieq,en, fo eben au'a, bel) unl b4t bie "erbinbenbe ~rtJei:: ne eigene ~nbun9, wie bie itbriaen 91rtell', fonbern ~e wirb burq, bie an3eigtnbe 91.rt mit ben l~j{LVell si furi c&.\ o"ber candsi 51, o'Oer seste cti J' menn, ~rfe~f.

!I. 91uc{) bie unbtfiimmte 9.(rt ill 'bcl) une , fo wie bf.\) ben @rie" wen int 6pre~en llicl)t 9~-' brduq, tiel) , fonbern fiatt bie:: fer gebralld)e~ 'man ber an&eigenben' 91rt mittetll bel

~~eitcl)en si , "enn. .

. , '

n E p. ~ '1' e .% ~ P." '1' , (J' /J. ;; ,'1' ~ 1/ iton bet 2tblt)anb(una bn 3eit.

~p 11 P. cl1' ~ 11. "ortn.·

H' 'Y'X~a'a'a. flt"' EXEI cJ~ ~ ~ ~a'f"IJ')('~ -rE(T(Ta.pC4-' };;:J(U'YiIX.~.

uufue E5,r4cf)e ~at wie bie (atdnifel)e "ier 91b"4ublungen

(5tonjugationenJ. .

t ,. ,

H -r.pCOfl1 AI1'YEI Ei; are tJ.ct.- ~ie erfie 9at ate mit [4n=

-;:;(IJ. <-1ov' calcare , To'ctTCiv, gfUl~. G'~' calcare , treten,

, ,

ascultare , ax.8EnJ, preimnare , ascultare , ~~rtn, preimnare,

J '7tEPI~ICL'J.{tIV, seminare , C;~f(~ fP.4timn, se~irar~, fd~n. : ~EIV.

;;,

J:i' ~EfJ'f'ipCL tl~ ere p.~x.p.6v. 1>ie 3lt1tl)te ~tlt ere mit f41ti

orew' putere , t1p..,rope'i'v, batere, gtm e. 3· ~ puttlr~, t6untn, , ~i{JVE'V, videre, P.>..hrE" ~e. batere ~ "rugern, videre , fell

, t' -v ~,", '. _ .en, sh'edere, fi~en. -;

dere, x.CL8eJ! CL,. "

,

,H' 1'pl1'JIl Er~ ere [3pCLX'U. '070v' vindere ,11''''>''E'i'{, tundere , K8- PE~ElV, ardere ,' KCLltIV; fran. zere , 'Tua.~a;EI'J,.

,

~it brittt btlt ere mtt fUf# arm e. 3. ~; v'in~ere; lltrf4Us fen, tundere , f4>orren, ardere, brenntp,. franzere , 6rt.

~en. .' . ,., ,

a' 'tE1'ri.p'tliJ Ei~ ire P.CL)tPOV., 1)ie »ft'rte ~tlt ire m,it rtln~

ohll· nmurire , q>OVEU6'IV, sen- ,gem i. !. ~. omurire , tQl>telt, eire, .tJi~clvt~al ,'avzire, AA~- sencire , em V jiti'b en , avzire ,

." ' ~6ren., vepire, fommen.' '

tlv •. venue, EPXE~a.,. /

TU1l'O~ f'~ ~ E,V!P?,IiJ'f'JI(,~~9Jlu~t~bir t()~tigtn 2lbltltlnb.

cp, '" II 11 ~. Jun,sf~rm~

. .

~O P I ~- J l!l ~ ~ 'Y I(, ~ J a',' ~,,' iHe 4~&eigrn~t ~rt •.

'~ 1! Ec;'~~, 2>i~ gl'gen~Af~igt $eit.,

": 'Ev", ~ ~,(!i It f4 C{).

eu calcu tu ealci , elu, calca,

7fCL1'6J , 1I'U1'E'j~ , 'hUft' ,

ic{l, irere. bu trit{i. er (rief.

, ,

Jloi caldmu, voi c!leaci, elji calcd ,

...

"IttJlr'IJiJ.'1I J

'fIfAir',t-r. , "IttJltHIi ,

niir trtttn~ i~r trtttt. '\

I '

fietreten.

n 411 CU' CU' ue. ~~, Zie ~,1I&, "rrg4nsmt Srit. 'E II ue. ru ~, C! in f 4 cO.

eu caleamu, tu ealeai, ell:'- calea"

, ... '

,1I'Cllr'1J (1'41 ,

, ...

r:rt"/r'IJ(1't~ ,

, ...

,'/tfJ.-rH(1', ,

i~, trot. bu trotelf. er trot.

, noi dlcamu, voi calcaci , elji calca ,

, ,

,11'411'8(1'41,.,.,11 ,

.11'411'8(1'61'8,

, ...

nttt.1'Ha'tt., ,

roir troten. i~r trotet. fte troten.

'A G p , C; 0 ~ ,!)ie un&eflimmte "ngClngme gtit.

'E II nc. cZ ~, C! i n f ClC~.

eu dleai, ;. '''8rl1'~(1'4I, it{) ~o~t getreten.

tu ealeashi, ., ~ hrcL1'~(1'I~, • bu ~4(l

elu calca, ') i'ltt1.1'IIJ(1'II', n~Clt

n ~ 11110 111' "Co cd ~, ~i e I f 0 cO.

noi dldmu , i1l'tt.1'~(1'Cl.p.EII , roir ~a&en getreten.

voi calcata , ;'/tCL1'~a'tt.1'E, i~r ~Clbtt

elji ealeatci, i7tcL1'lIJfJ'.tt.lI , fit ~Clr;en

n 41 P tt.)Co E t JI. t II 0 ~, f)ie ,,6Uig tlna4ngene Srit.

'E II , )(. cd ~, (! i n f 4 c:~. .

en' amu calcatjl , £X6J '7I'tt.1'~(1't', t~ ~abe getreten.

tu ai lxe,~ bu ~QIl

elu ate eX" er ~4t

In

rrx ~,8'1J 11'1' I JI.,rZ~, ~ i el f (\ c6.

noi avemu calcatd , 6XOP.EII '7I'a1'~a'il J W.f ~(\'6tn Betrtten~

voi ,aveci . ixs'U '\' i~' ~abet

elji au ix'w fae ~aben I

vi

Or '71' Epa' IJ II 'l' • >. I )(. 0 ~, 2>ir lang(i "trsangrnr Sf it.

, ' .

eu aveamu calcata , tu aveai

'''ilu avea

<t I

"x" '7I'a1'~Q"EI,

<:? '

EixE~' <t EIXE

n).~Sv'1I '%'1l'C;;~,

i~ ~atte actrtten. bu ~queli

er ~atte

93ie{f4~. '

noi aveamu calcata, voi aveaci

elji avea

" ,.

"XUP.EII '7I'a1'~a'EI,

E'ixsie

r,

61XUII

wir ~atten aetreten. i~r ~atttt

fte ~atten

Me x >. '" II, I>ie lunftig~ grit.

,eu voi calcare , .tu vrei

elu .va

l

....

t.f: y I JI. cO ~, <l i n f (1 ~.

:H).", '7I'U1'~a'EI; i<f) we,be treten.

.s-E).SI~ , bu wieR I

~eAE' 'er wirb

noi vremu calcare , voi' vreci

elji vo;u

eu va si calcu ,

.tu ' calci • ~

elu calca ,

" ,

.s-sAOP.ElI '7I'a1'IiJa'EI ,

~£>'ErE

.!7iAIW •

lVir we,rben trefen. ' i~r werbet

\

fie werben

K 0 I Ii ~ l' E P 0 ~, ~emtiner. tE JI IJC, ~ ~, @ i n f G ~.

~a\ '7I''''T~Q'''''' i~ werbe treten.

''7I',,'r~Q''Ifl~ • bu lVilli

, '7I''''T~a'Ifl' tl! wirb,

\

noi va si calcamu ,

VOl ( calcaci ,

elji calca ,

.roir rorrben trrten. i~r roerbtt

~e werben

n p 0 C; " It "f , It ~, f>ir 9r&id~tnbt ~tt. 'E 1.1 ", ~ ~, i i n f Cl d).

'7I'ti"f.-,crt, trdc bu.

a~ '7I'~1'~crlfl' trete er.

calca tu, -Iasi calcil. elu ,

n ~ .-, 8 U II l' '.J<. ~ ~, m- i e If 4.c6.

lasi calc!mu poi, a~ '7I'''1'~crc.JfL611, (~1Ttt pne treten.

calcaci voi, lI'Ct1'~cra1'e, tretet i~r.

lasi calca elji , a~ lI'Ct1-~cr4lltf', treteR ~e. I.

'R II E C; cd ~, J)ie srgeittvartigr Scit. 'E II 1)(, cd ~ 1 i i n f a d).

si furi ca eu calcu , tu calci, &c.

;"" '1I'!.I.1'~, 1tCt1'~~~ 1t1')..

reenn i'~ trete ....

1)u tritttl,o f.w.

II" P ""f a "f' It 0 ~, i>ie ~a(b utrsangent 3cit. 'E II , It ~ ~, ~ i n f 4 d).

sifuri ca eu calca- l"III'7l'Ct1'~crCt, x,-r).. wenn iett trate, p.r.w~ mu , &c.

'A t p , C; 0 ~, J>ie unl>tfii.mtr Uttg4)1grnt' Srit. 'E II , x,'cd ~, ~ i a. f Cl d).

si furi ca eu calcai, _ irill E'7fti1'l1cra, x,1').. &c.

wtlln i4J gdrettll ~(b 'be I 1&. f. ru.

79

n ct. p tr. X. I t po I .. 0 ~; I'ie "aaiS oergcngent grit. ~~ II • X. c; ~, (! i 1l J4 c6.

Ii furi cS eu amu 'cal- . ;rill ;Xr4 '1I'ct.'J'~crE', wenn i~ gdi'rttn ~a~

cau, &C. x'J'~. ~~ ,u. f. nJ,

.. ' '

. tr'lf' p I} II 'J't "", )(, ,) ~, i'ie [4nB~ vnaangrne 3eit.

,

,

si furi ca eu aveamu calcata , &e.

,,"I ' I

Ect.1I £IX" 1t"'J'~(],E' ,

, ;c.'J'~.

wen" i~ gttrelen ~dtte- I U. f; .oJ.

\

'.

M i x x (d II, l'icl4nftigc geit. 'E II. )(, cZ ~, (i'i n f" c6.

. .

cando eu voi ealca- &1'''11 '1I'''1'~crcd, )(,.,.~: re, '&c.'

wrnti i~ 'treten wet. ~e, u. f. w.

K ~ JfH) l' t p 0 ~, Q)cmcinrt. iE II "' ~ ~, (f i n f " ~.

cando eu ~a si cal- 01'«11 .srl1trL1'~tr(;,l, wenn i~ treteit riid-

cit, &c. ;c.1":\. be, u, t. iV.

M i ~ ~ CIj' II ' U '11' 0 d t l' • )(, 0 ~, ~rbinBen~c funftiSe 3eit. rEllnc.t;~, iinfat6.

si calcarimu, . calcari ,

- calcari ,

.. .

"" 1I'a.>t:'1IJ(]'(d ~ - 1I'''1'~(]'1A~ ,

'1I'''1'~(]'IfI,'

nlenn i~ rotrbt treteli, bu wirjl

tr ",ir~

80

si calcarimu , calcaritu , c:alcari,

n iJ1 6 U 111' 0<' cd~, m'-i e l.f 4~. - ,

IVtnn ..,ir tret,n ",er:ben. 1tmbet. werbe.n.

" ,

'''' JlCl."""'tf~p.,,,,

'1I'Cl.1'~a'1IJ1'8 ,

,

'1tft.1''Ij'l~q'' , -

ibt fi~

I

'A 1f ft. p; P.r9 ft.1' o~, i>ie unbr~immte 2ht.

calcare ,

treten.

(cald.odalui "

, .

(calcandu ,

trdenb.

I

3 .., e " t e .ft 0 n jus 4 t ion.

'0 P 8 c; , )C. Joi. ; 'Y III ~ • (J' .~, !)ic 4n6tigmbr !ht. 'E II 8 C; c;.; ~, i'ic gcgmllldrtigc 3dt.

rE 11-' )C. ~ ~, (f i n f (1 ~.

eu batu, tu baci, elu bate,

~Ep'J(AJ , ~EPVE'~, ~EPIIEJ ,

iIV prugrt. ~uprugdll. er priigeft~

n x III S tJ 111', )C. ru ~, il i e I f (1 ~:

. noi batemu , voi bated, elji batu ,

",

c) E pIlOJJ.EII ,

. ~'plln'8, ~;pllav ,

Wir .prUstrn. ibr pr{lgdt • fie prugeln.

II CI. P ft.1' "1' I)C. ,; ~, ~ic ~4lb "CrS4ltgrne 3rit. rE II '. i ~ ~, (f i n f (l ~.

i6EPIICl., i4J "rugerte.

E6EPIlEt;, bu priigdtell·

;8fPIl8, ff prUadf~.

eu bateamu , tu bateai , elu batea,

/

lh

/n).Iof'U"''''X.~~, tlir((4-cf}-

noi bateamu , ;~;PII"iJ."" , ",ir "'ABerttR •.

voi bateaci, i~;PIIE1'; , i~r "ru8dtd.

~lji batea , i~tplI"" , 'fi'e prugeltrn.

'A 0 P' ;"0 ~ i "it un~rffimmtf uttg4nS~tStit.

eu batui , th batu~hi, elu batu,

noi batumu , ;Voi. batutu , elji batura, '

~E " , x. c4 ~, <i i n f 4 ••

E~6,pfl- , i~ t4be gepf6ge(t.

I

;~E'Pt~ , bu ~(lll

i~"pB , er ~(lt, I

n ). ., S U II If' lie. ~ ~, m- it ( f 4~.

l~e£p"iJ.E1I , lV.ir ~4&tn ge,wertt.

U"PS1'E , i~r ~4[)et

i~IIP"" , ~e ~4&en

n "P" x. , t /1-'11 0 t;, I>it ~3aiS "rrs~nsent' Srit. '.E1I''x.~~, ~i'nf4~,

'eu - amu baiutA, ixCd ~t;p.', itf> ~4~t geprugdt.

tu ai ;XEI~ bu ~41l

. elu are • EX" " n ~4t.

, ,

no! ave~u ba:t~ta, ~XOP.til ~,;~~, , /' 'wir~,4&en geprugdt.

VOl aveci ,xt1" ,i~r ~4t;et

elji an ; Ix"" ~e ~4t;en

tr~tptrull1'E).'lf-oi, i,i~ lansfllJ,44ngrar.'Seit.

,~ ,. " .

~ II ~ )(. Cd ~, ~ i n f (ut. '. . ,

eu aveamu batutt, ,"iXfJ. ~'(i'" , itf> ~4tte gr~,Ctgelt.

tu aveai: ''!xE~ \ h ~(lttelt

elu avea ,lx. cr ~4ttC

" F

nolaveamn Datut! . 11xr:tfl.ell ~etp8l"

voi aveaci ' 11XE'Z'.'

elji avea e7Xr:t1l

wir ~Qtttnatpri&Crt. i~r. ~attet

~e ~attcn

M 6'~ ~ Ql ii, J)ie f4nftise, Srit. 'ElIlX.cZC, (finf"~.

~:~Ql ae(p'" i~ wtrbt ,ruge(ft,

3i~E'~ bu wirjl

3e).u er wirb

eu voi batere ,

. tu vrei elu va

noi vremu batere,. 3i).o,.,.ell~~'p",

voi vreci 3e).E'f'e

elji vorl! 3e).1:I1I

wir wtrbtn pruadn. i~r wtrbtt

~e werbeR

K 0 • II 0" E P 0 ~ , Q)imeinn •'E II , X. ~ ~ , ~ i n f 4 ~.

3d. ~e(p6J , . icfJ 1Verbt pruge(n.

~e;p~~ ; bu wirjl

~E;PId , ti wirb

euva si' batu ,

tu baci ,

elu bata,

noi va si batemu ,

voi bateci,

elji . bata ,

3d ~e(p6Jp.ell, ~etp~'T'e , ~e(F6Jrr' ,

, wit werben ,rusdR. i~r werbet

fte werben

n pot; It x. 't , x. ~, i'ie ge&ie~enbe ~Ctt. rE 11 • X. ~~, ~ in f 4 ~.

~lfpr, ,riiafe bu.

ll~ ~dpw, . ,ru9le ct.

bate tu , Iasi bat! elu ,