Sie sind auf Seite 1von 1

R ep u b lic of t h e P h ilip p ines

Dep ar t m en t o f E d u catio n
D iv is io n o f B a ta n g as
D is t rict o f S a n J os e
TAYSAN NAT IO N AL H I GH SC H OOL

FIRST G E NE RAL P ARE NT-T EACHE R AS S EM BLY

“C o mi ng to ge the r is a b eg in ni ng ; ke epi n g tog et her i s p ro gr es s; wor ki


n g to get her i s su cces s .”

-He nr y Fo rd-

Th e ab ove qu ot at io n sug ges ts t he re le van ce o f t eamw ork a nd so lid arit y most esp ecial ly in th e aca deme . T he
s ch o ol alw a ys aims t o ho n e t h e st u d e nt s to t h e f u l le st o f th ei r t al e nt s, ski lls a n d a b ili ty. Mo re ove r, t he i nst it ut io n is ta sk
f or t h e stu d e n ts’ int e l lect ual , s ocia l a n d m ora l d e ve lo pme nt to pre p a re t he m i n t he co mp et it ive w o rld o f t od a y. T h e big
c h a ll en ge f or th e aca d e me is t he a t t ain m e nt o f t h i s go al .

T h e sc ho o l a lon e ca n n o t su cce ss fu lly a ch i e ve t hi s w i t ho u t t h e p a ren t s’ su p p ort . Pa re n t , te a ch e r a n d sc h o ol


s h o u ld w o rk ha n d i n h a nd f or t hi s. Ea c h sh o u ld p e rf orm ro l e ,co m e t og e t he r a n d b e gi n w o rki ng a s o n e le a d i n g f o r th e
a tt a in me n t o f th e ir g o a l a n d su cce ss no t o n l y o f t he a ca d e me b ut a ls o o f t he i r chil dre n . T a ysa n N a t io n a l H i g h Sch o ol
t oo k t he fi rs t mo v e on Ju n e 2 5 , 2 0 1 6w h e n t h e F irst G en e ra l Pa re nt-T e ach e r Asse mb l y w as h eld a t th e Mu l ti -pu rp o se
H a ll o f t he sch o o l a t e xa ct ly 7 : 00 i n th e mo rn i n g .

th
T h e H o ly Ma ss co mme n ce d t h e a sse mb l y si n ce t he sch o o l is a ls o co m me mo ra t i n g it s 1 6 F ou n d i n g
a n n ive rsa ry. Aft e r ma ss, At t y. Ka re n Sa limo , a L eg a l O ff ic er f ro m D e p Ed D ivis i on o f Ba t an g a s, d isc u sse d a b o u t ch i ld ’ s
ri g h t an d p ro t e ct io n fo llo w e d by t h e St a t e o f th e Sch o ol Ad d re ss of Mrs. M arivi c M. D im a cu la n g a n, th e p ri nci p a l . T he
SO SA cla ri f ie d d if fe re n t re le va n t m a t te rs to t he p a ren ts su ch l ike t he p e rf o rm an ce o f t he st u d e n t s, t h e cu rr i cu l u m
i mp l eme n ta t i on , t h e co urse s o f f e rin g s pe r g ra d e l eve l, st a f f d e ve l o p me n t a n d sch o o l m an a g e me n t . T h e g e n e ra l
a sse mb ly e n d e d a t ab o u t 12 :3 0 in t h e a ft ern o o n . Pa r e nt s w e re re q u e ste d t o rep ort o n th e ir chi ld re n ’ s re sp e c tive
c lassro o m fo r H PT A el e ct ion of o f f ice rs .

G 9 -Ka m p u p ot ad vi s e r, g at here d th e p a re nt s an d st art ed w it h a b rie f in tro d uct ion of h ersel f as t he o bjec ti ve s o f


t he day’ s ac ti vi ty. T h e fo ll ow i ng imp o rt ant ma t te rs w e re di scu sse d w i t h t he pa re n t s:
1. C la ss Sch e d ul es
2. At t end a n ce
3. R u le s a nd R e gul at ion s o n :
a . U n i f orm b . Pro p e r ha i r cu t c. Ma j o r/ Mi nor of f enses
4. El e ct ion of H PT A O f f ice rs w as al so h el d an d t he f ol low ing w ere el ect ed :
Pre si den t: Auro ra Ma la b a g
Vice Pre si de nt : Ro da l yn Me rca d o
Se cre ta ry: Me rcy Ne b ril
Tre a su re r: Su sa n Im p e ria l
Au d it or: Ra me d a Be l d ad
PIO : Ma rl yn D im a u n a ha n
Pe a ce O f f icer: Virg in i a L ab u yo

T h e ne w se t o f o f f ice rs e xp la ine d th e ir p la ns a n d p ro je cts f or t his sch oo l ye ar. Th ey a sked f or t he pare nt s’


s upp ort a nd co o pera ti on f or th em to b e abl e to ca rry o ut t he ir pla n s succe s sfu l ly.

Pr ep a re d by:
BABY RUTH V . ALBO
A dvi se r, G 9-k a mpupot

MAHABANG PAGSUSULIT SA FILIPINO 9


PANGALAN:_______________________________________________ PETSA_______________
BAITANG AT SEKSYON:____________________________________ ISKOR:_________________
PANUTO: Basahin at unawain. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Naging bukang bibig sa Maynila ang paghahanda ng isang maringal na hapunan ng taong nabibilang sa
mayayamang antas ng lipunan,si Don Santiago delos Santos. Siya ay mas kilala sa tawag
na__________________________
a. Kapitan Tiago b. Kapitan Tinong c. Kapitan Basilio d. Kapitan ng Bayan
2. Siya ang binatang nag-aral sa Europa sa loob ng 7 taon.
a. Alfonso Linares b. Crisostomo Ibarra c. Elias d. Albino
3.Sino ang dalawang paring nag-aagawan sa kabisera?
a. Padre Damaso at Padre Salvi c. Padre Salvi at Padre Sibyla
b. Padre Damaso at Padre Sibyla d. Padre Salvi at kurang Pransiskano
4. Bakit ayaw paalisin ni kapitan Tiago o si Ibarra?
a. Sapagkat darating si Maria Clara . c. Sapagkat masyado pang maaga para umuwi.
b. Sapagkat darating ang kanyang mga kaibigan. d. Sapagkat may sayawan pang magaganap
5. Anong bahagi ng manok ang napunta kay Padre Damaso?
a. Hita at pitso b. Hita at pakpak c. Leeg at pakpak d. Mga lamang loob ng manok
6. Para saan ang hapunang inihanda ni Kapitan Tiago?
a. Pasasalamat sa pagdating ng lahat ng panauhin.
b. Pasasalamat sa Mahal na Birhen dahil sa maluwalhating pagdating ni Ibarra.
c. Pasasalamat sa maluwalhating pagdating ni Maria Clara.
d. Pasasalamat sa lahat ng biyayang natanggap ng kanyang buong pamilya.
7. Siya ang nagsalaysay kay Crisostomo ng totoong pagkamatay ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra.
a. Kapitan Tiago b. Padre Sibyla c. Tinyente Guevarra d. Kapitan Tinong
8. Siya ang kurang Pransiskano na nagpahukay ng bangkay ng isang erehe upang ipatapon.
a. Padre Damaso b. Padre Sibyla c. Padre Salvi d. Padre
9. Dito natutunan ni Crisostomo Ibarra ang kaugaliang na sa tuwing may pagtitipon, na kapag walang
nagpakilala sa kanya, ang bisita na mismo ang magpapakilala ng kaniyang sarili.
a. Europa b. Paris c. Alemanya d. Madrid
10. Mabagal ang pagsulong ng bayang iniwan ng binata ng pitong taon.Ano ang kahulugan ng salitang “pagsulong”?
a. pagbabago b. pagbagsak c. pag-unlad d. pagsubok
11.Siya ang bukod tanging nakaalala sa may bahay na si Kapitan Tiago na saluhan sila sa pagkain.
a. Padre Damaso b. Padre Sibyla c. Crisostomo Ibarra d. Tinyente Guevarra
12. Siya ang namamahala at nagpapaputok ng kanyon kapag may digmaan.
a. Karpentero b. Artilyero c. Tulisan d. Tinyente
13. Siya ang nagpataw ng parusa kay Padre Damaso na ilipat sa ibang parokya ito dahil sa pagpapahukay ng bangkay
ng isang erehe upang ilipat ito kung saan.
a. Karpentero b. Arlilyero c. Tulisan d. Tinyente
14. Ito ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng Artilyero.
a. pagkalason b. atake sa puso c. paninikip ng dibdib d. pamumuo ng dugo sa ulo
15.Saang bahagi ng simbahan pinasasaringan ni Padre Damaso si don Rafael Ibarra at patuloy na pinarurunggitan saan
man sila magkita.
a. pulpito b. likod c. harap d. unahan
16. Siya ay pinaratangan bilang isang erehe dahil sa hindi niya pangungumpisal.
a. Kapitan Tiago b. Don Rafael Ibarra c. Crisostomo Ibarra d. Artiyero
17. Siya ay nagpakilala bilang kaibigan ni Kapitan Tiyago, at matalik na kaibigan ng ama ni Ibarra.Nag-aanyaya kay
Crisostomo para makasalo sa isang pananghalian kinabukasan.
a. Tinyente b. Padre Damaso c. Kapitan Tiago d. Kapitan Tinong
18.Ilang taon na naging kura paroko ng San Diego si Padre Damaso bago napalipat sa ibang parokya.
a. 5 taon b. 10 taon c. 15 taon d. 20 taon
19.“Kapag ang kura’y nagpahukay ng isang bangkay ng isang erehe,kahit ang hari’y walang karapatang
makialam ni magparusa”. Sino ang nagsabi ng pahayag na ito?
a. Padre Salvi b. padre Sibyla c. Padre Damaso d. Kurang Pransiskano
20. Ito ang tawag sa isang kristiyanong sumusuway at ayaw sumampalataya sa ilang bagay na ipinag-uutos ng
Simbahang katoliko Romano.
a. Erehe b. Rebelde c. Tulisan d. Pilibustero
21. Kung si Padre Sibyla ay siyang siya sino naman ang kurang inis na inis?
a. Padre Salvi b. Padre Damaso c. Padre Sibyla d. Padre Hernando
22. Siya ang nagsabi ng pahayag na ito, “Nawa’y maging mapalad kayo nang higit sa inyong ama”.
a. Tinyente Guevarra b. Kapitan Tiyago c. Kapitan Tinong d. Ginoong Laruja
23. 34. Biglang nagsilantad ang mga kalaban ni Don Rafael Ibarra matapos na siya ay kasuhan ng pamahalaan ng
kasong pagpatay.Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit.
a. naduwag b. naglabasan c. nagtago d. natakot
24. Ito ang tawag sa taong kaaway ng mga prayle o simbahan at ng bayan.
a. Pilibustero b. Rebelde c. Erehe d. Tulisan
25. Napatigagal si Padre damaso nang dumating si Kapitan Tiyago kasama ang isang binatang nagluluksa. Ano ang ibig
sabihin ng salitang may salungguhit?
a. nagalak b. natigilan c. nalungkot d. naluha

Inihanda ni: JOMIELYN R. RAMOS


Guro sa Filipino 9