Sie sind auf Seite 1von 1

R ep ublic of t he P hilip pine s

De pa r t me nt of E duc a t ion
D ivision of Ba t a nga s
Di s t r ic t of S a n J ose
TA YSAN N AT IO N AL H IG H SCHOOL

F IR ST GEN ER AL PA RE NT -T EAC H ER A SSEM BLY

“ Comi ng toge t her is a be gi nning; k eepi ng t oge the r is pr ogr e ss; work i
n g t oget he r is succ ess .

-Henr y F or d-

Th e abov e qu o ta ti o n s ugg e s ts the re lev anc e of te a m wo rk and sol i d a ri ty m o s t es pe c ial l y i n th e ac adem e. Th e


sc hoo l al w ay s a i ms to hone th e s tu d e n ts to th e fu ll est o f th e i r ta le n ts, s ki ll s an d abi li ty. M o re o v e r, th e i ns ti tu tion i s ta sk
for th e s tu de n ts ’ i n tel l ec tu a l, s oc i al an d m o ra l dev el opm e nt to pr ep ar e th e m i n th e c o m p e ti ti ve wo rl d of to d a y . Th e big
chall enge fo r th e ac adem e i s th e a tta inm ent of th i s goal .

Th e s chool al one c annot s ucc ess fu l l y ac hi ev e th i s w i th o u t the p a re n ts’ s u p p o rt. P a re n t, te a cher and s c hool
shoul d wo rk hand in hand fo r th is . E ac h s hou l d p e rfo rm ro l e ,c om e tog e th e r and beg i n wo rki ng as one l eadi ng fo r th e
atta i n m e n t of th e ir goa l and s uc c es s not onl y of th e ac adem e but al s o of th e i r c hi l d re n . Ta y s an Na ti o n a l High S c ho ol
took th e f i rs t m ov e on J une 25, 2016 wh e n th e F ir st G ener al P a re n t -Teac her A s sem bly wa s hel d at th e M u l ti -p u rp o se
Ha ll of th e s c hool at exa c tly 7 :0 0 i n th e m o rn ing.

th
The Ho l y M as s c om m enc ed th e as s em bl y s inc e th e s chool i s al s o com m em or ati n g i ts 16 F oun di ng
anni ve rs a ry. A fte r m as s , A tty. K a re n S ali mo , a Legal Offi ce r from De pE d Di vi si on of B a ta n gas , di s cus s ed about chil d’s
right and pr o te c ti o n fo ll ow ed by th e S ta te of th e S chool A d d re ss of Mr s. M a ri vi c M. Di m a cul angan, th e pr inc i pal . Th e
S O SA c l ari fi e d d i ffe re n t re l e vant m a tte rs to th e par e nts s uc h li ke the p e rfo rm a n c e of th e s tu d e n ts, th e c u rri cul um
im pl em e n ta ti o n , th e c o u rs e s offe r ings per g ra d e l evel , s ta ff dev el opm e nt and sc hool m anage m en t. Th e g e n e ra l
as s em b l y en ded at about 1 2 :3 0 i n th e a fte rn o o n . Pa ren ts we re re q u e ste d to r epor t on th e i r chi ld re n ’ s res pec ti ve
cl ass ro o m fo r HP TA el ecti o n o f o ffic e rs .

G 9-K a m p u p o t a d v i s e r, g a the r e d th e p a re n ts a n d s ta rte d with a b ri e f in tro d u ct ion of her sel f as th e objec ti ves of
the day ’s ac ti vi ty . Th e fo ll o wi n g i m p o rta n t m a tte rs w e re d is cus s ed wi th th e p a re n ts :
1. Cl a ss S c hedul es
2. A tte n d a nc e
3. Ru l e s and Re g u la tions on:
a. Un i fo rm b. P ro p e r hai r c ut c. M a j o r/M i n or o ffens es
4. E l ection of HP TA O ffi c e rs wa s als o hel d a n d th e fo ll o wi ng we re el ecte d :
P re s id e n t: A u ro r a M a l a b a g
V ic e P re s i dent: Ro d a l yn M e rc a d o
S ec r e tar y: M e rc y Ne b r il
Tre a s u re r: S us an Im p e ri a l
A udi to r : Ra m ed aB el dad
P IO : M a rl y n Di m a u n a h a n
P eac e O ffi c er : V i rg i ni a Labuy o

Th e new set of o ffi ce rs explai ned th e i r plans and pr ojec ts fo r thi s sc hool ye a r. Th e y as ked fo r th e p a re n ts’
su p p o rt and co o p e ra ti o n fo r th e m to be abl e to c a rry out th e i r pl ans s uc ces sfu l ly .

P re pa red by:

BABY RU TH V. ALBO
Adv is e r, G 9-k a mpup ot

MAHABANG PAGSUSULIT SA FILIPINO 9


PANGALAN:_______________________________________________ PETSA_______________
BAITANG AT SEKSYON:____________________________________ ISKOR:_________________

PANUTO: Basahin at unawain. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Naniniwala ang guro sa Noli Me Tangere na ang paggamit ng pamalo ay


hindi kailangan sa pagkatuto ng mag-aaral dahil____________________.
a. Hindi makapag-isip ng mabuti kung nakikita ang pamalo c. Nasasaktan ang mga mag-aaral sa pamamalo
b. Gumagawa ang mga mag-aaral dahil natatakot sa pamalo d. Lahat ng nabanggit
2. Ito Ay pambansang paggunita ng mga Kristiyano sa mga yumao. Ang ibig sabihin nito sa Spanish ay Todos Los Santos.
a. Mahal na Araw b. Babang Luksa c. Araw ng patay d. Pag-aayuno
3. Inutusan ng kurang malaki ang sepulturero na hukayin ang isang bangkay. Ano ang kahulugan ng sepulturero?
a. tagalibing b. tagabuhat c. tagabantay d. tagalinis
4. Sino ang tinutukoy ng sepulturero na kurang malaki na nag-utos sa kanya upang hukayin ang isang bangkay
at ilibing sa libingan ng mga Intsik?
a. Padre Salvi b. Padre Damaso c. Padre Sibyla d. Kurang Pransiskano
5. Ang mga sumusunod ay mga balakid o sagabal ng guro sa pagtuturo maliban sa isa.
a. Bumabasa ang mga bata at nangangagsasaulo ng mga kapukaputol na bahagi at kung minsa’y ng buong
aklat na nasusulat sa kastilang ni isa mang salita’y di nila maintindihan.
b. Ang mga bata buhat sa kamusmusan ay di nagtatamo ng anumang pagganyak sa ikatututo.
c. Kakapusan ng mga pangangailangan at iba pang alalahanin
d. Kawalan ng inters sa pag-aaral dahil sa pagkalulong sa mga gadyet.
6. Siya ang tinyente mayor at pinuno ng partidong Liberal.
a. Don Filipo b. Kapitan Tinong c. Padre Salvi d. Tandang Tasyo
7. Kaninong pasya ang nasunod para sa paghahanda sa nalalapit na pistang bayan ng San Diego?
a. Partidong Liberal b. Partidong Conserbador c. Kura d. Alkalde
8. “Sa kalagayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo,kailangang magkaroon ng pagtutulungan.”Sino ang
nagwika ng pahayag na ito?
a. Tulisan b. Guro c. Artilyero d. Guwardiya Sibil
9. Naniniwala ang guro sa Noli Me Tangere na ang paggamit ng pamalo ay hindi kailangan sa pagkatuto ng mag-aaral
dahil____________________.
a. Hindi makapag-isip ng mabuti kung nakikita ang pamalo c. Nasasaktan ang mga mag-aaral sa pamamalo
b. Gumagawa ang mga mag-aaral dahil natatakot sa pamalo d. Lahat ng nabanggit
10. Naging _______________ si Elias ng tumalon siya sa tubig upangm makipaglaban sa buwaya.
a. Mapusok b. Matapang c. Matulungin d. Palaban
11. Siya ang pinuno ng lapiang Konserbador at katunggali ni Don Filipo Lino.
a. Kapitan Basilio b.Kapitan Tiago c. Kapitan Heneral d. Don Valentino
12. Matapos ang mainit na palitang-kuro ng dalawang lapian, nagsalita ang Kapitan na ang pasya ng Kura
ang karapat dapat na masunod hinggil sa nalalapit na piyesta ng San Diego. Ang mga sumusunod ay mga
mungkahi ng Kura maliban sa isa.
a. 6 na prusisyon c. 4 na Hermano Mayor
b. 3 misa mayor at sermon d. kung may lalabis na salapi ay komedya sa Tondo
13. Ang libingan ng san San Diego ay nasa dakong kanluran sa gitna ng palayan. Ano ang kahulugan ng libingan?
a. simbahan b. sementeryo c. kapitolyo d. bulwagan
14.Siya ang taong pinagkakautangan ng utang na loob ng guro sapagkat kinupkop siya nito at binigyan ng mga kailangan
sa ikakaunlad ng pagtuturo, pagbibigay ng kaunting halaga para sa mahihirap at pagbibigay ng mga aklat at papel.
a. Don Rafael Ibarra b. Crisostomo Ibarra c. Kura d. Kapitan Tiago
15. Totoong kayo’y mapusok.” Huwag na muli ninyong tutuksuhin ang Diyos.”
a. Pioto b. Maria Clara c. Crisostomo Ibarra d. Albino
16. si Padre Damaso ay tinatawag na _______, na nangangahulugang Kurang Malaki
a. Garote b. Padre c. Alperes d. Tinyente Mayor
17. Natanggap ni Ibarra habang sila ay nagkakasiyahan sa gubat na naglalaman na inaprubahan na ang kanyang
proyekto ng pagpapatayo ng paaralan.
a.telegrama b. tawag c. imbitasyon d. paanyaya
18. ito ang laro ng mga kabataan na pinagbawalan ni Padre salvi. Kinuha niya ito at pinagpupunit.
a. Ahedres b. Liam-po c. Posoy d. Gulong ng Kapalaran
19. Nagkagulo at nangatakot ang mga kababaihan ng sila’y dumating sa kasiyahan sa gubat. Hinahanap nila ang piloto
ng bangka upang dakpin sa salang pambubugbog kay Padre Damaso at paghahagis sa Alperes sa lubak na walang
iba kundi si Elias.
a. Sarhento at apat na Guardia Civil c. Alperes at apat na Guardia Civil
b. Alperes at tatlong Guardia Civil c. Kura at dalawang Guardia Civil
20. Sino ang nagwika ng pahayag na ito? “ Nais kong makatagpo ng isang pugad ng tagak. Gusto ko siyang tingnan nang
di niya ako nakikita. Ibig ko siyang masundan sa lahat ng dako”.
a. Padre Salvi b. Maria Clara c. Sinang d. Crisostomo Ibarra

`Inihanda ni:

JOMIELYN R. RAMOS
Guro sa Filipino 9