Sie sind auf Seite 1von 16

60IUee Ha3BRHlle BerueCTBelUlbIX (HJIl'I )l,eIiGTBHTeJIbHbIX) qUcen. (ilOH5lTHe BeUJ,eCTBeHHoro tfHCJIa 5lBJUr.eTCR O)l,HHM H3 ecHOBHblX II@HRTH.H MaTeMaTHtIeCKOfO aHaJIH3a.

- O)l,I<IlIM H3 OCHOBHbIX nOHRTHH MaTeMaTHtIeCKOfO aHaJIH3a 5lBJIReTCR noHRTue BellI.eCTB€HI-IOro l.IHc.ila).3. CIWpOGTb peaKII,HH H3Meps:reTC51 H3MelI'eHHeM F20HU€HTpaUH-H peanrpYloruJ1.X semecra ~. e)l,HHHUY BpeMeI-IH. (KonnqeCTBO seniecrsa B e,rr.Hlurue 06'heMa Ha3bIBaeTOI K0HU€I-lTpaUHei1:. -.KoHUBHTpaUHei'r saasrsaerca KOJIlltIeCTBC: BeruecTB~ B e.ll.HI-IllU€ OG'beMa). Ilpa H3MepeHHH CKopGCTeH peaxnaa KOHueHTpaUHH 06bPIHO Bblpa>KaJOTC51 tIH"CJIOM MOJIeH nentecrna, co:n:.ep>KaruRXC5I B 1 fl.

,

'A)I(EHHE nPH3HAKA nPE.ll.META

1. BbIPA)KEHYIE KA4ECTBEHHOfi

I1 KOJII11.fECTBEHHOrI XAPAKTEPI1CTHKH ilPE,UMETA

A. Xapaxrepacraxa npe)!,MeTa no fiJopMe, ueery.rcrpoeamo, pa3MepaM

KaT{ oM. nser

KaKYIQ ¢opMy ¢op.uy aeeo

UMemb

xaxce- crpeeaae 6UO 'leaO KaKOH pasuep

I{aI{@Fr axyc 6/1; YC ueeo

KaK01! sanax sana X 'leao

npeO.Mern·

xaxoro nnere KaIWH ilJOPMbl (8

¢opMe 'Iero) K.aJwro CTp®eHlUI xaxoro pasuepa c KaKH~ BKyCOM (':-idll(11'M 3ifrraxo"i.i

YnpalKHeHl!e 52. TIpoTJ:lnaiiTe rrpe:n,MlKeHHIL CpaBHHTe' cR0PMYul!:b:neJleHHbfX I{0HCTPJ::~.lU!if, BblcTY!IaloII:U~x, B gOJlll cI{a~yeI)1:QSQ "II .on.pe.1l~JjrHIm. Oriparare BHHMaHHe sa B03M·Q}!{HOCTb napannensnoro yrroTp·eGmlHIHT KOIIcrpYKI(HH C rnaronaxa I!MeTb H o6Jla)l,aib.

1. P a.u.HH HMeeT cepefipacTbID IJ.BeT.

2. nOM KMeeT fiJopMY TIM· paMH,!U;;I.

3. Hexoropue MHHepaJIbl HMeIOT amopdmoe crpoeMHe. (Hescropue MHHepaJIhl n6JIaAaIDT aMop~. HbIM crpoeaaex).

4. B ,lI.aHHOM onsrre MaHTHHKH HMeroT o.u.HHaKOSYIO )l,JIHOy.

5. llByoKHcb yrnepoaa

HMeeT KHCJIOSaTblH BKyC (o6J1a;a.aeT KHCJIOBaTbIM BKYCOM).

-~, ...

Pa.u.H}I ~ 3TO MeTaJIJI ce-

peopacroro IJ.IieTa _ (cepe6pUCTbIll.MeTaJIJI). .

Ha pHGYHI{e H306paLKen

JLOM B £}lopMe nupaMll)l,bl.

JLpeBeCHbIH: yroas q.pe)I.CTaBJI5!eT co6oH yrJTepo)l; aMopqlHoro CTpOeHHJI (aMoPCPHbIH yr.nepon) .

HbJOTOH onpenenan -nepl'IoJ(

KOJIe6-aHH5I M-85ITmn{OB

O)l,HAaKoBoD )l,JIHlIb'" - .-

llByoKHcb yrzrepoaa npencraanser C060H ras C KHCJlOBaTblM BKYCOM.

25

Ynp'alKHeHHe 53. TIe:g,e)l.ailTe GO)l.e,(nkaHl'le llalfHblX rrpe:n;310}KeHI1lr, HCITQ'JIb3y$I KOHCTPYKU,HH C 1';T['aF0JlQM UMeTb.

O@pas,el;f: Fpa¢uT npeacaeense» Cf.J60ii rBMlw-cepoe Kp,UJC1'aAllUttBCfl.Oe 8.eUJeC'J'BO. - FpacfJuT UtM,eeT TeM:H;O-Cepb~ii tf6l?'1!. rplii:cp,UT U;ilu~eT KPUCTaJ/,AUttU1f:yfO CTPYKXYPY,

1, B CBo6@)1;ILOM COCTOfr'HHH G.yphMa npa,n;CTaBlllIeT co6oH G€1D€6pn(l,TO-'eh~1l®e BeIIlJ~CTBO C MeTaJlJUnleCKHM OneCKGK. 2. 'L!HCT8H a3@!J'HaH KHCJrOT.fl npeJLCTaBJHH~T C000H 6ec~BeTHyI0 }KH..f];I(OCTb. :;3. A30THGTblH 8HnJ)lpli!JI. [iII;je;1!;CT~'BJI~eTCo- 60H TeMIfo-cHNolOIO }Kli.u;KticTb. 4. B cBoe'o)J,HGlM GOCTOHHHH BHGMyT IIJ.l!lt;llcTaBJHr€T CODON cepefilp,nCTDTH 'MeTa:l1:JI C I{;paCH0BaTBIM OTTeH'l{GM.

5" I(aKYIO CPOPMY HMeeT spne- 1'8 JIJI aJIM aa a ?

6. l(aKYro riJOpMy ffM€eT IIJlaM5I )J,Y[']1 MelK.:rr.y P.ByM5I nGJJl'IOeaMH CHJIbHOrO 3,JIeKTpOMarHHwa?

rerpasnp

YnpalKRell'lfe 56. npeo6;pasYHTe IlpelU!(j1Kemra

no o6pasl.;fy.: TelLCJ useee» (jJop¥y ['d(JHyctt. - Teno UMeer

,t.GJHUttep",yro f!l0PMY. .

1. Kpacra JIJl.bl rarroa axercr CPOPMY npH~M.bI. 2. 3epfta H3BeCTH HMeIDT P@PMY OEaJIa. 3. OeI:l)1JIJTIDrpacpH'l~tKaH Tpy6Ka HMeeT 9_)0IDMY KOHyca. 4. Karma )KH.1l.KOCTH B yCJIQBaHX HeBeeOMOC'PH HMeeTc.p9pMY mapa. 5. Illmososaa KaMep a HMeeT CPOPMY llJIJIHH.1l.p.a., 6, CerM'eHTbl HH.1!.HI{;;lTOPHOH JIa-MilbI IlMelOT cJ?OPMY IIp5IMoyrOJIb1UII~a.

C JI 0 B. a :il: JI lIe II P a B '0 K: OBaJIbHbIH, IIpJIM0yrOJIb-

HbIH, mapQBOH" I1p 113M' 8TI:[:qeCKH.fI:, KOH}HleCKIlM, lJ,HJIFrHJI.PloJ:-

IIeCK:I-tH.

Yupa:lKHtlHlfe 54. D6pa'l'H!)'e Bl{l1~falIF!e aa eJIJ')]lQo6paSOBaHHe npaaaraTeJlhHhlX; 06gaaa'lalOil!iH* pa3Jm'lHhle' 0'll'l'e:.H1}11 usera n BKyca. l1errPJIB:lyrr nOi\llQ6H'bl:e n.pHJI"ara'teJIpHbIe, onaurare I1iBeT !l BKyC Jo[3Bel;}THbllC BaM seurecre.

'FeMH0" Kpae· HbIll .

TeMHO-JHeJITbIH

apKO - KpaCHblH

Ynpa)KHeHHe 57. nep,e:uaHre cO)l.ep)l(,nu!e rrpH!laC'tHblX 060POTOB aec,or;Jl~:.COB.!lHH&lMH OJIpe:.n;eJlBHHRMIL

06paeel:/t: 1. !\pUCTaAAWteClwe u a~tO'P4mble resa - aTO T'BJla! tUol.e1OUfue pa8,ut!myfO (SHYT peuntoto) CTpYfl.fypy. ~ KpUGT(MAutteCKUe U aM.0PcP1ibte 'Cella - qT@ TeAa pas/WttflGJa (61-lyrpeHHea) CrpyKTyp~l,.

2. N a H:UTU noijl'aewB'1iO TeAD, uMet0[;/;fee CPOPMlj 1COA:bLfa. - Ha HUTt/. noiiJaBwe1clO TelLO S ¢rop.Me lWAb):fa.

1. P aC1'BOp IIGMeIIl,aIDT B CreKJI5IHHYID Tpy6inr, HMeIOIIl,y.lO :sf H3QI'irYTYIO cpopMy. 2. B GOCtRB HOCMHlJeCKOrb K'oJ!la6~luI <~B@CT0K'» .BX:0;lUIT Ka61ma<, UMeIOIlI.aH mpepHII.eCl{YlOcp@PMY.

3. JI.JI51 BblITJIfrBKi1 cepbl IIpHMeH,fIloT~H 8:B1l0KJlaBbl, H.MeroIll.He

A.HJU'I.H.Qp:U'leeKYr'o. ~OPMY: 4. He. K~ToP.bre., :9JIe~T.POH. 3Me.PH1 'Pe:llbHbH~ IIprllOOpbI eHa62KeHbI T0PM030M, UMeioll1:HM qJQPMU

JI.H.CK8, 5,JI.JI51 OTMepHBa1HHH pa3JIHtIHblX e91>eMOB )KH:il:KOCTeH rrpIlMeHRIOil' ,IiIMlileTKH, f:Hi!eIDIlI.Jre_ BHJI. rp a.QYHpGB8HHOii tpy6lur,

C JI OB a .11. JI 5I C n P aBO K: TpY-oKa H3<DI'HYTOH '~op-

Mbl; Ka6llHa ccpepHIIeCJ(OH tP0.flMbL; aBTQKJIaB D;HJIrHH:il:pHIIeCIWH CPOPM1:;I; TOPM03 B cjl'.opMe .lI.H€){a; IIHITe'IKa B BH)le rpa)1;YFI'po:saHHOH Tpytllrili.

CBeT;)Jo-){d~JI- HpKG-*eJITbIH

TBla

CBeTJI®-€HHHH JIPRO-CHHHH

CBeT.JIO-KOPJH!I-

HeBhIH

€HHeBa'Tbr:1i: <teMH<D-CHHHll IWPlH'I'HeBa 1JblH l1€,MH<D- K@FJ;nqH€BbIH

GJ1a;n;~0Ba TI;IH KHGJWBaTBIH

ropbK@BaTbIH

KpaCHO"OYPblH

eepe6pHeTo-eePblH M0JIOlJHO-OeJIbIH

'CBHe-qJH0:JIe:ro'· BErn

Y>f1l!1UKHeHHe 55. OIJ'BeTBllC aa BOJIP0Clil, HCn@lIl»sY5r B !i5'l'lIeTa% GJlOBa, l{'llHHbTe enpasa.

L l(aK¥roJ OTpykTyl'lY HMeWT MeTaJIJI'hlP

2. I.\aK!oe crpeenae HMeIOT xae-

Tl!! gjKU Ka@JItIHa 11

3. KaroGH BH.Il MMeeT B0JIIU1?

4. KaK:Yro CfJ0pMYRMeeT 3eMJHr?

26

IIJI,aCTHlHlaTblH

:il:yta oKpy'ifmoeTU 3JI.trnmWHJI.

27

IIIQ:M BYJIKaHHTfeCKPIIJr OC1'POB. 3a cYTIm HOBbIll QCTPOB BbIPOC:

OH YiKe HMeJI npaaepao 10 MeTpoB B BblCOTY H aeCKOJlhKO COT M.erpOBB JJ.JlHtiy. Ha .lleCRTbIM neHb Id3SepmeHWI ,u:JtHHa OCTpO.sa OhlJla OKOJIO 300 MeTPQB, LiIHPHHa )1.0 650 MergoB, a B.hICOTa -)l.@ 100 MeTpoB. OCTllc:J.B IIOJIYllI{JI naasaaae Cypn~eii: H (:lhIJI 06'bHBJIeHHCJIaH:Di~KHM rocY:,lI;apcneHRblM 3anOB8.lIJIHKOl'.:t K .zr.e:ka6pIO 1@64 rozra 061Il.aSl rrnontans 'OCTPOB3 COCraBJISIJla 2,4 KsaApaTHbfx KHJlC:J:MeTpa. Beqwii 19'6$ rona H3Bep)l{eHFre: IIOJIHOCl'BJO npeKpaTH:·JIOcb. Onaaxo B xonne MaH OblJI o6Ha]DY~KeJ;I H®BbIH B):,JIKamlllecKHH OtI:aI', paCIIOJI€l)KeHBbIH B 800 MerpaX Fl BOCTOI~ @T' Cyprces, e caMGJIeTa B 3r0M MeCTe QbIJI o6HapY)KeH RGBbiii: OCTpOB. B ceanr6pe QH AOCTur 67 MerpoB B sucory II 650 Merpos B ,u:ua-

merpe. .

He 3rOT ocrpes OK3aallC.5I He.zr.O;)lrOBe'lHbIM. OH OblJI JIHlifeR tilPOHHpYlOrn:ere JIaBOBOI'O HOKpOB-a, H -BO,lJ;bt oxeana JlO'sOJIbHO 6bIcrpo p aSM1>IJ):!1 ero.

YnpalKHeHHe 58, fIe.pep;a(ITe -cvJJ:~p}!{iuure A3HHblX npeAJIO}KeHHil npa [lOMOlIl,H rWHcTpyKII;l:lFt C rJl3rOJlOM IlMellb.

o 6p,aBe'lf: Typ6u.flJbl l(p:aCIWfLpCff,bu FaG ouen« MOUfHbLe.- Typ6Ufibt l{pacuoRpCfWU T3G UMe10T

60./l;bLUljHf) -nmquDcTb. "

1. K. tory OT 5IBhI klH.lI,IiHCKHH OKeaR o"!eHh rJIy60KHH. 2. I(pEI:Mcrme POphI He Oll'eBb B-bI'(WKHe. 3. TeJIeCKOIIbI, YCTaHOBJIermble B KllbIMCKOfi o®crepBarOjDHH,.. 0:-eHb 60~bI1lHe. 4. Hafi)'{eUHbIH MereopHT QbIJI O'leRI> T·5DKeJlhIli. 5. CJIQH .Ilbna B AHTapKTlIJ!€ OlIeHb TOJI€T:bfitr. 6. TYNFremj:" npOJIO)KeHHble B C aSIH ax, OlleRb .lI,JIHHHbIe. 7. Kacnaacxee Mope HerJlyt15OIwe. 8. KcmeoaHHH noaepxaocra B0' BpeMi! ,aeMJIeTpJICeHH-H 6bIJI.I1 O'le}lbC}IJlbHliIMH. 9. MaremtaH®B rrpOJIHB He O'leHb IIIHPQKHIL

. C.iI 0 B a :II. Ji: 51. t;. II P a 13 0 x: p asxep, .rr,.mIHa, IIIHpHHa,

BBIC€lTB, Y1lIy6I1.Ba, rammrrta, ses, Glwa.

6. l(oJlHqeCrBeHHa:SI xapaarepncraaa H3MepSieMoro ITp.eJl.Me:ra

.IT PH M e 'La.H He; :!J.JHI B'blpal!{eH'I151 In.rB.ellHbIX paaxepon npe;!lMe1'a ynqTpeOJlJO\](i)1'CfI I(OHCTPYIaJ,HH;

MOIIJ:lWi':Tb peaxropa - SO Mer:aBa 1'1' lY10lIl,HQCTb peaxrepa ~OCTa:BJJ!leT 30 MeraBaTT M(illIl,tmc:r.b peaxropa Il.OCTllr.ae1' 30 MeraBaTT PeaKTop H.MeeT MOIQHOCTb (B) 30 MeraBaTT

nopfliJ1'Ja 30 xerasar-r

l'l ,Il.JIHHY

B llIHP!{Ry Ii BblC01'Y

B rJIy6~lHY B Aff . .a,MeTpe

B nenepeanarce

Ynpa1H.HeHHe 61. M3MeHll1'e .,Il.3HJIbre npepJl0JKeHlI5l

Hq:

Yrrpa)ll;HeHHe 59 .. Orucrt.re rra sonpocia, HCIIOJlJ33Yfl B O1'BeTaX KOH~1'pylaJ,l'l~ C rJratOJIilMl'l coc:raBJlSI1'b l'l l!,oc1'Hra:rb.

OfJPf:l38/.f: Kaxoea eucora AcyaHCff,QU nAatuH~l? Bmeer« AcyaficlwiJ. nxotustu COCTf:l'6AR8T 111 Mt?Tpos. -lJblCQTet ACYfl:M..CfwiJ. nAQTUlibl @Qcrrueo,- 8T 111 uerpoe (eTa. oi)U1;/,1Wf}4o,TU MeTp(8)'.

1. l(aKOl,Ba rJjY'61uFao38pa I1ecbIK-Ky.J1I'? (702 1fteTpa}. 2. KaJWBa MblgHOlCTb EpaTcKoii f@C? ~4,5 MAli. K.tt7tOSaT.T). \3. KaI{,OBG HaIlp5:!~Kel-me 'J.10Ka B rOpOAGlmfi ceTHP (220 BOAbT). 4. I<.aK0Ba TIJIfJIlI:ElJI,b MQCK$bI? CS7;5 rue. aBK.TQ,PQS). 5. KaKOBa BbHWTa iKHJ10rO HeQOCKpe6a, coopYJKaeMOI'O B Tlapallie? (2@9 MeTj9oB).

Ynpa'lKHelule60. tIpOlI'IITafiTe T.Cl'oiC1'. O~pajj'H1'e BHHMa)'lHe aa C1'PYK'l'ypy .K0HC'l'flYKl,I;HH, .BWpWIG!,lOlIl,HX paflMBpJ;T npe~Me'l1a.

ll:t I{O~6pR 1963 rona SATJIaHTfILIeClj"dM OI~eal!ey IOlliHBJJ:: 6eper0B HC;)la:HDJfH II);l0H30mJIO hbiQBo.Ii.Hoe BY:lII01I;lH'IetkbeH3Be'}:l:m,eJIH€, H BaA nesepxaccrsm oxeaaa HGl;!l:1ISl1i1GH HeOOJlb-

no o6pas/.fa,M,:

a) J(!lutla TyHflBAR - 200 setpoe=: TYflFteAb uueer 200 uerpoe 8 aJl,Ufl-/,Y (10 scerpoe 8 i)uaMBTpe).

1. .II.JIHHa HfIOHCKdro ,9:!H~;KTROaBTOMG6I1JI'a - 241 t~THMeTp, 2. Illnpana npOJIIIBa KapcKl;re Bopora - 50 KHJIOM€TpOB. 3. fJIy6wHa BepH'l{,rOBa IIpOJIlIBa - 42 Me.Tpa. 4 . .II.liaM_eT,lil KOJIbua-5 c.aHTHMerpoB. 5. BbI<!:OTa OCralU[]1HCKOH reJIe6aIlllHl - 500 MeTpGJ3.

6) JJ..AtlHa TyHHeJ/.}l - 200 MeTpo8. - TYliH.eAb ooc.TueaeT

200 (i)6YXCDT) M/eppo.8 8 OILUIiY. .

1. [JIy611Ha JIa.u:OiKC~Ql'O osepa -225 MeTpoB. 2. B15ICOra KPbIMCKHX rop - 1500 MeTpoB. 3 .. )lJII1Ha Kepseacxoro n:PQJI}I)Ra - 41 KIMIDMeTW, lUHpima-15 KiwoM·eTpoB. 4. )lJII1- aa XBOna KOMeTbI - Jl,eCJITKH M1!!JIJIBOHOB KH.lIOMeTpoB .. 5,. ,Ll.H<lMe;rp T¥pom-IbI - 5 MeT-poB. 6. il<.mepe"!'HHK acrepeail;a Tspo - 2 K1!JI0MeTpa.

29

peax 'TOp MoupwafriblO

(6i) 30 Mer3B31J"['

YllIpa*l:Hen,He 62. TIpO'llfTaH!['e ngep;JIQ}I{eHIUJ. CpaBHHTe CP(,fPMY aeeorJiatoBaHiH'Jw orrpeJJ;eneHIUl. B n;pe:n;nQ)KeHlU!X JI€BOl'0 H npaBlkGJ CT0JIOga -;

1. reHepaT0pbl C H~iIQ:rr.-

BU*HblM HU.n:YKTOPOM If IIQ:t!.BH*HblM HKGlpeM IIpHf0;Jl.RbI T0JibKO,ZVllI !'daillHH H'eOOJIb'IUofi MOIiJ,HOCTH.

2. IhBecIi'HQ, qyO HeKWTgJpsre iKHBSTHbIe e.uoc.o6HbI (3JIbIUJaTE. yJLh:rpa 3B)lKH Bb[601(0H qac;ro'tl;l.

3. /KH;lI.KOCTb Teqril' no IIpH-

MO,R f0pH80HTaJII::!HOI~I

Tpy6e nOC'JURHHoro ce'I,eHHR.

ITQ:IJ:. KwacH051p0KOM nocrpoena [:Be MOI.qHOCTbID 5 MJIH. 'K,HJIOBaTT.

;l:LJIH JH3'IeOHblxI:J,'e.rreit npaMeHHeTCH yJin'FpmmyK qaCToTQM OT 500 ~o 1000 KHJlOl'epiJ. H BbIIIIe.

/!\HAi\'!QCWb Teqe'F H0 npH-

Morr fQflH30H,<!'aJIISHOR

Tj)yoe cey:efmeM 10 eM.

MqU(HOCT!> ~0 500 rue. KUJlrf6(fl,TT

q~8'CT01'a 0'1' 20 AO 50 KHJl(!)-

repu;

Bee 0K0J10 eO KHJI0rpaMM

BbIC-OTa )l;€I 35 Me:rPQB

eMKOCTl> B 15 MHJIJJiH:n:WliPOB

YnpalKHeHHe 64. ,nIDIIOJIIHITe :ll.aHm~le cY!J.lec.'l'Blt'I:e.rtpHble l{eC(,H"JIoaI)GJBaflHI5IMH onpe;!I;eJIeHH.lIMH, Bblpa~~a10lI1Hl\fH KOJIHl'leCTBeH.I!>Ylo x?paK'I'epa· C:rIIKY ,npelI;Merra.

CJ'6lpasm{: 'EM .. efcrpoc,u/;J>tUfl:tJl...- 3Jle.KToPOC'f,t!..H.fltUH. MO''lj;fH.fJe'TbW 8 B@O rue. KUA08arJ'T.

CJl0H Jlbp;a •.... ; 6-aIIIHf( .... ; 9J!I':tKTpH'Ie~IHIH: 1'@K' ... ; 0]{PY2K,;, H@C'F.B ... ; KOJlQ:a ... ;UJIaCTI1'HKa ... ; HPOB0;ll, ... ; QTpe300rf. p;y-

30

Til ... ; KOJlOa TeJlh ....

TOKIIM,eeT H-ll3KOe HaIIj:iHI-

M.eT(~OpHT .... YlJ:aG.ToK seMJlI!! ... , JLBHl'a-

Ynpa'lKHeIlHe 65. )];()nOJIHHTe rrpeJ!.JI0~KeHliH HeCOrJl,aC~lBaHHhlMH onpet(eJIeHIH!Ml!, BblpasHB B HMX coztepxcaaae npe~;!l.JlOlKeHHH" AaHHhllC cnpaaa,

L 3a ABe MHHYTbI aasep .l1.HaMeTp OTBepCTlllI 25 MJiI-

MO)KeT npOCBePJIHTb B KpOH.

aJ1Ma3e OTBepCTHe ...

.2. Ilpoaoaa npaco e;QHReHbl K HCT@'!HHKY T0I}a ...

3. ACTepOHJL Topo IIpe,uC'taBJHleT C060R NO€MH~IeeK0e TeJI€! ",'

4. B6J1H3H Bapmaasr CTP0- HTCfI H.rr,epHbIR peaxrop ....

5. o P'P EtH , CKOHCTP¥HPO=

BaHHhlir HII0HCKHM U300- peratezrea, COCTOllT M3 497 6aM0YI{0BbIXTf)y(JOR ...

6, B CJlQe seMH0.fi KOPbl ... (lo.rr,ej))KHTGH ncero 0,.3 e MeTaJIJIa aCT'aTHHa.

YnpalKHeHHe 6~. Orsersre sa BOnpGJCbl, YKaahlBaH npHOJlH3HTeJIbHble pa3Mepbl rrplf II0M®lIlH KOHCTPY'KllHiI' OKOJlO xero, CBl;llU~ nero, ]1.0 sero, ,nopll,!!.wa l~ero.

1. I\aKYlO M01IIiH0CTb ,HMeeT c:reKJIHHHhlfI .II aae.p?

2.. KaRoH T~IIJlQB03 CKQHCTpYHp@BaH He~aBHo~

3. KakYK> pe30H,aHGH;YlD

'!,aeTelTY liMeeT KOHCTPYKlliliH?

4. KaK0H K@H:n;eHCa1l0p HCII0JIb3yeTG.H B rre,pe.l!aTtIU-

ire? '

YnpaJK;Heln~e 61. CpaBHHTe npep;nOJKeHH.H .reaoro If npaaorp CTOJIOIJ;a.

Onpep;eJIH'l'e, B KaKHX C;:JIY'laflX OOJl3aTeJIbHO YIT0TpeOJleHHe rrpeztaora 8 B BbI;QeneHHblX IC@H.Ci'PYKlJH<llt.

1. Kp'aH nD)I.I,IHMaeT zterans BeeOM B O;n;HY TOHBy.

lKeHH'e.

nJI;lfHa ere OKOJIO rpex 11 nQIIepe'!HMK QKOJIO ,UBYX KHJl0MeTpoB.

MOI.llHOCTb peaxropa OKOJIQ 30 M'eraBaTT.

TpyoKH HMeIOT pa3JIHtIHYW ,U:TIIoiHy H .ll.naMeTp.

To:rr'm:HHa CJI0fi 16 KHJIOMeTROB.

100 .M.A,fil. KUlt08(:1,TT

MOIAHOC1:h 5 Tot'C. ItQUlaOU-

nux CUlt 10 eepu.

10 .M.UKpO¢etpao

Kpaa IIOJI,HMMaeT .ueTaJIh BeGOM (8)-500 KH.riOrpaMM.

113 cnzraaa pa3JI'H'IHbI2I: Me-

1'aJIJiOB H3i'OTOBJIHeT'C.!I

301

2. B 3JIieKTpOmfhlx npH'6Qpax HC'IIO.(Ih3yeToH rrpo-

Ynpa'1KJ(eHHe ,63. OT'BeTbTe aa Bon'p0cbl~ HCrrOJIqayH .B OTBe.Tax. C1!Osa" P;aHHbIe CrrpaBa.

1.. l\aKHe TYp6HHhI pao®TaIe)T aa Kpaeli'05lpcKOli

rBC? .

2. 1\aKHe 3ByKH €JlbIl1IaT

,n;eJIh$llHhI?

3. KaKoR MeT~0pHT OhIJI

HawJ,J;eH B A\tlp HI:\: e l?

1920 re.ll.<y?

4. KaKHe BOJIH!bI o6pa3YIOTCH npH IIO.rr,BO.ll.HhIX 3eMJIeTpHceHH>!x:P

5. I:\a.J{ofi COCY:ll' H'y,JKeH :l!:JIH

OIlbl.Ta? '

B0JI0Ira TGJ.llllJIHOH BTh!CHlfHble Jl,OJIfI caaraMerp'a.

3. Ha ~0BpeMeHE;bIx '3JIeKTpoc1'atHUH5rx pa6oraIOT TYP 6lUlhI MomHqcTbIO B COInu TblCfI'I KHJ10SaTT.

.4, 11 IIT:J1aHeTbI Ma]?c eCTb ztse M-aJIeHblme, ~<JI}I,'Hbt» A,HaMerpOI'4 B HeeKOJ1bK,ll K'HJIQMeTPQB.

npoacaoxa TO'JIII(HHO:i:I (B) 50 MHKpOFf.

Ha BpaTcrcoH r9C pa6oTaroT :rYP'6m-IIoI :!Vlc.'llIlI,f):Qersio (B') 220 TbiCSIq KU-

;)!:QBaTT. .

Y 'BJIaHeTbI MaRc eCTb .[lBe MFlJleElbIfHe «JIYHbI» ,ll;IfaMeTlmM ('8) 8 H 15 KHJ10- Me~poB.

Ynpa»1!HeHHe 68.· YK8}KHTe, B K8KHX npe;[(JI(;HKeHjf,flX l'Il0}1{HO OTlO/GTHTb

-npe;!l!)or 6. .' .

1. ra.!l X]llaHli:rc'5r' 13 lDaJIJIOHe 'eMI<OCTbID ~"O':UHH :tII<lTp. .2, ~(illI'BR~ (JtIeiif'D' ,t;:pyrrlLple l'IlE}TeGJpHTbI BeCOM B II'bIC5ftIH ,]OHiJI J(OCTHrar0'l: aeMJnr;'-cQ,xpaJIHB r:reKoT0!DYI0J ,ZI.0JHO NOC'MH'tIeCKOl~'I' CK'G)'POC'TH. 3. B 1~54 rony B COBeTCrfOM COTo3,e BCTYIIHill0 B CTflOM mepBag aTGlMHa.H 3JLeNTpoc:ral.'!UHH M0III,HOCTblO B

• s- X$lC . .f~riJi0Ba IT. 4. B HaCTOH'lIJ,ee B.peMSI CTPOHTCH a:rOMFIbr.e 3Jl~I{TpOCTaHU1dH MOllU'lOC1'blO B Cc0'1HI1 TbICg·ll Kl<IJlQBaTT. 5. B ey.n:Ylll;eM tIeJIOBe.I{ CM,O}KeT coaepurarr, !I'[(Hl{nJIaH~TI:Ibl~ IlGlJIe'llbI II]lO.n:@JDK'HTfl3IbHOG:rhlO B .HeCKOJIh-KO JI'eT. 6. ~flMJI5I CQBftprrraer cyroxuoe l!l:tu~~'eHHeBO.Rpyr eca rrpo:n:OJDIUiTeJIbH@CT.bID B 24 tIaC8.

Yrrpal*}(eHHe 69. OX,afl8'K1:eplI3YMTe YK'al;ral{Hble senreersa H npeaxa'FbI, K€IT0JIB3Y51 ,l(JIl'l ElX xapaxrepacrnror CBe,!{emfllI, ll1aliHhle B CKo6IC8X.

1. CH'HHJIb.H8n KHCJI0T8 (6eCII,Beq'HbIH, JIeTyrmlr, sanax rbphIwto MHH;u_aJ15L).

2. HY'Ferrp0BO,ll., rrocrpoeHtIBtii B DRape (rr.JnUI8 485 MeTPOE, nrapnrra 21 xerp, BbIC0T8@I10P 43 MeTp-a)"

3. OCTaHKHHQKa5I Tfl.[le08IJ1H5Ic, ![OCrpUeH'H85I B MecKBe (Bblc.0'ra 500 MeTpoE, .n:uaIvieTp y OClWBaHHfl 60 Mei'lD0B) ..

4. He6'6)CKpeG, JJlOCTpoeHI"IIor-:H: He;Q8Bao B CaH-<PpaHlJ.HC,KO, Ii Heooc.Kpe.GbI, K0Tepble eT!D0HJUI'Cb ,ll.0 eIn ncp (cp0Jlll'/la ITHpaMId')r:bI, qyopM.a rrapaJIJIeJIemlIre:n:a).

Yopa1KH.etll'le 70. OnJ'lllIl'Irre H3B,ee1'l;!bH~_ B'8M BeweuTB3, npH("i0pbl, coe-

PY)I{eHI-!B, xajiaxrepasy» 'IlX ABeT, CP0PMY, ,p83Mep.bI. I

B. Xapaxrepaetmca (WONeTS npenxera

Ynpa»1.HeHn:e 71. T1pO'l,wraH.T.e npe)lJJ02KeHHfl. ®6panlTe J:lll',[Malll'le aa eTpYK1'Yp¥ npeAlm81'HllHbTX J:! cdoTBeTC'rBYJOw,ElX Fl.)\1 8TpH.6Y'l'I1BHbIX MOllCTPYKl\P!i1, OOOaB'8<t81OiIl.I'!X CBOJ1CTB"a rrpeAMe;r_it.

I. J]yrIM ypana 06JIa,l!a!OT 60JIbWOU npoHKKaromei1' cnoco6HOCTb!O.

Eie!{K~p~JIb o6r'IapY}I{HJI, tITO YWaH HcnYCKaeT JIy"lH C OOJIblllOii. npOHHKawmeii. CI10C06ijOCTblO.

BeI:I!l,eCTBa C IUIJI,bl:lbIMI'I

OKHCJf!HTeJ1bl:lbIMHCBOHCTBaMH np,HMeHHlOTCH ,ll.JI.H O'r6eJ!HS3Hp5I T]{aHei-f.

neJIbIH cpoccpop rrperrcranJIHeT C060M: ®"IeH'b a,KTHBBOe seurecrno.

A-30THa5I KilGJIOTa ~ Hey-

C:rOH~KBOe cOe,lUIHeHHe.

(!)~Ji·aAa'l'b I'oia-kil:!lt CBOHCTBOM' Hpe,w.'leT C IcaKU~t cBoikTilOI\l:

0TJlnqaTMH K.aKflli.tnocO@HOCT.b[O l'oiaK'ou' np~AMeT

xapa.K'repI'l3'OB8TbCfl

3. EeJIblH q:,®CCP0]9 OOJla-

naer OtIeHb CHJIbHbj.MM OKHCJ1·UTeJIbHbIMH CBOUCT-BaM"',

3 .. DemlH: cpoccpop 06JIa-

naer OOJlblUOfi aKTUBHOl:1'blO.

4. A3GTHaH

I~HCJIOTa He

YCTQU'-IHBO-

OT JI'HY.aeTCSI CTbtp.

Ynpa1!{HeH:lfe 72. tJepe;n;ai1:r,e ~O,n;e;p)IHiRHe nanaux npe,n;JImKeHHI1, HC, nOJIb3ya KORCTpy.[(UiRH G rJIar0JI8MH o6J1a.,ll,an, OTJlIl.'I8nClI.

Otipoee«: 15e/,lblU r:p.1Jc.¢op (j)t{eftb axtueeu. ~ BeJ1.b~(i CPOC.pop OT J1.UAae'CCfL '604bUlOtl a~Tu6HoCTblO.

1. 13YPbIH yrOJJ.b 0tIeH:b rPlpp0C!{0rr'ld:tIeH. 2. Me)I.b 3JleKTpOrrposozraa l:I rennonposonaa. 3. 'uIOpaJII0MJUll-i}I nposen. H ./Ierare 4 .. ~'OJIOTQ OtIeHb TIJIaCTI1tIHO. 5. Tlpa 00blqHQ.H reMJIepa· rype yPJIepQ)I. B)HepTeH.

no o6paSlf!r .!9J1.EII.TpOnp06@.iJH.@CTb ,i1lve@u euuie. tt.e.M [)Ae1(;rponpoeodnoere O/Cel/.e3.a.~ Me@:b a 6Jl aJ a 81" 604ee BblCOKOU (60AbI1,WU, Jl,Yl.{tueu) 8.11.61(;tprm.p060eUOCTbfff), tte.4t eeeseso.

1. I1a6w{l aTeJ:IbROCTb rrpHeMHtl!{QB nepsero I{JIact'l8' BbIIlle, tIeM H36l<Lp,a:reJIbHOCT:b npHeMHI1KOB B'l'OPQrQ KJJaCca. 2. UBe~ Torrepe:n:<ftra [fJoTOlIJI'ihunr HQBOM: MapKH JIyqme, lJeM ll,BeTOTIepeztana tp0T0rtJI1hlKH eTa.poM Maw'r{H.~. Y CTOH:'qH.BOCTb Tell a , RMe10IIl,ero T.]!l>H TO·lum onoput i50JIbIITe, 'Ie)\'! YCTOH:l!HBOCTb reJI.a, l!MelOPJ.erG )J,Be TOlmH Glf.l_OpbI. 4. TIpcDIIHKal@rn.aH CflOG00- HOCTb JIY"l~n TOPR'S PO'JIbIU€, tIt;:M JIyqeH ypaaa.

£-100

33

32

YnpaJKHeEl:He 14. ,1J.onOJIHI1Te nanaae npeaaoxceaaa RY1KHblMH ITO CMblGJlY CJlOBaMll, Bhlpa)1(alOUU1M1{ 3HaQemlfl,aH1!0lfHNUl'lH'ble Bhl~eJleHHblM CJlOBaM.

1. fpacjJYIT osem- MSIrOK, aJIMa3 >K€, uanporas, 06JIa.ll.8- er .... 2. BHelIIHe cypsxa nOXOJKa aa MeTaJJJI, HO oraaxaeTC}l xpynKocTbfO, MeTa,)JJIbl 1Ke xapaKTepI13YIoTC51 '" • 3. meJJOLIHbfe MeTaJJJIbl 06JIa.ll.aIOT 60JIbIJ.IOR XllMH''IeCI{OH axTH.BHOCTbIO. &JIeMeHThI HYJIeBOk rpynnsr XapaI(TepH3YlGTClI ... : 4. CYPhMa JjJIOXO npOBO.ll.MT aneKTpHlIecKH.H TOK If renao, MeTaJIJIb! 06JI8naIOT •.. 11 ....

C JI 0 Ban Jl H cIT P aBO x: HHepTHOCTb, nJIaCTW!HOCTb, TBepnOCTb, TeITJlOIIpOHO)lHOCTb, 3JIeIUpOrrpOBO.ll.HOCTb.

YnpaJK.HeHlle 75. Ilepeaaare conepxcaaae )l,aHHbIX npe.l\Jl01Kellldi npa nOMOUUI KOH(}Tpyr01Ill1 C raaronasm 06J1ap.,aTb, OTJIH'laTbClI, xapasrepasoBaTbCIi.

1. Xapaxrepauxa GBoikTBaMH30JIOTa 5IBJI5IIOTClI KOBKOCTb H rrJIaCTHLIHOCTb. 2. CaMbIM xapaxrepnux CBORCTBQM a'3o'n-IOH KHCJIOTbI HBJIlIeTCH ee 5IpKO BbIpa:a{eHHaH 0KHCJIHll'eJIbHaH crreceriaocrs. 3. Xa.)DaKTepHbIM CBO}ICTBOM rrJIaSMbI HBJJ51eTclt LIpe3Bb1tIaRHO BhlCOKa51 TenJTonpOBO:D,HOCTb. 4. Ilpa- 3HaxaMH QHCTOrO 2KeJIeSa HBJIHIOTCH KOBKOCTb, IlJIaCT11t[IIOCTb H XHMH"reCKaH aK'THBHOCTh.

YnpaJKHeHlle 76 .. ITpO'lHTaCITe npe.ll.,~OJKeHBH. 06paTHTe BHI1MaHHe, 'ITO B I{QHC1'py!([J~HIIX co CJl'OBaMH, 0603Ha'laI0lli,IIMH (jJH3rPleClme napaMeTpbl, ynoTpeej.rrJl10TCR r naroma "MeTb H 06JH!,jJ,aTb.

1. Tennosere MalIIHHbl HMeIOT HHSKl1R KQ3¢CPHU.HeH'T noJIe3HOrO ,ZI,eHCTBHH. 2. Bona 06JIa,Zl,aeT HaH60JIbIUHM y,ZJ,eJI'bHblM BeCOM rrpH 4°C. 3. CBepxrrpOBo,Zl,HHKH 06JIa,Zl,aIOT HntIT0}KHO MaJlhIM COIlpO'THBJIeHHeM. 4. PeHTreH0BCKHe JIYQH 1'1MeKIT O'leHh Mi;lJIyIO ,ZI,JI.HI·IY BOJIHbL 5. 3 aryxatomae KOJJe- 6aHIUI .HMeIOT YMeHbI:l1arOllI.YIOCH aMnJIHTYAY. 6. /KeJIe30 HM,ee'T BblCOIqro TO'IKY rrJIaSJIeHlIH. 7. C:aUDKeHHbIe raasr HMeIOT Hl'fSKYIO roaxy KlmeH1HI.

Ynp_aJKHeHclle 77. 3aMeHuTe rtpasacrasre 060pOThl [(QHCTpYKUKeH c +T80pl~T. naG.

Otipaeeu: AMapcjJflbte TeM! MOO/CfW paCCMarpU8a'!b 1WI<. [)JCUOIWCTU, 06Aa(jalOu~ue oues» uanou TeKy«ecroto. - flMopcjJ1:/.b£e rena MO:JICflO paecuarpueet» IWI<. O/ClUJIWCTU C ouens AWAOIl TeKytteC1blO.

l. TIPOBOJIOtIHbre peocraru ;zr,eJIarOT H3 crrenaam.asrx CDJIaSOB,.· HMeI.olI!Hx 60JlblilOe Y,ZJ,e'JIhHOe conporaanenae.

34

2. CymecTBYIOT 2IUI;QKOCTH, HMeIOllI.He OtIeHb MaJIyro BSISKOCTb. 3. )K,eJIe30 H HHKeJIb oopasyror CnJIaB, 06JIa,Zl,aIOIII,HH HH'ITQ}KHO MaJIblM K03!pcpl'IUHeHToM mmeRHoro pacurnperraa. 4. B HaCT051llI.ee BpeMH rronynensr HCKycC'fBeHHhle aJIMaShI, 06JIa,ZJ,aIOllI.He TaKoR }Ke TBep,ZJ,ocTbIO, KaK H eCTeCTBeHHbIe. 5. HSMepH'TeJIhHhle HHCTpYMeHThI neJIalOT H3 MaTepHaJIOB, HMeIDllI.PIX MaJIbIit K09CPCPl'III,HeHT paClIIup~HHH.

I

"

YnpaJKHelllle 18. Oxapaxrepasyare R3BeCTHble BaM seurecrna H xaTepHaJlbJ no HX cpK3H'le.CKl:IM CBoftCTBa!)!.

06pa3e/,f: Ctinaeu. 6epUA.AUfl C AW81-lUeM U antonunues: o6A.a8a!OT A.eelGOCTblO U npounocnno.

CJI 0 B a ,ZJ, .II 51 C II P aBO K: aKTHBHOCTb, BHSKOCTb,

rHrpOCIWrrHtIHOCTb, JIenWCTb., MHTKOCTb, npOtIHOCTb, IIJIaCTlI'IHOCTb, TBep,ZJ,OCTh, TeKY'leCTb, TerrJIOrrpOBO,ZJ,HOCTb, ynpyrocrs, XpyIIKOCTb, 3JIeKTpOnpOBO.lI.HOCTb.

cnOCOOHOCTblO CBOMCTBOM

06Jla,!!,aT-b

Y;nplUKHcHlie 79. ITpO'llITai"lTI;j npe.n;JlQ}KeHlm. 06paTHTe BHHMaHHe aa paanasasre cnoeoeu Bblpa.}IteHHll cnOCOOHOGTH rrpenraera K lleticTBHIO.

1 . .upeBecHblH yrons OIDJIa,ZJ,aeT CIJOC06HOCTbIO nOfJIOIUaTh IIOPHCTOH nosepxnocrsro paanaansre nemecrna, 2. E,ZJ,KHR narp JIerKO rrOrJIOIUaeT 113 BOS,ZJ,yxa yrJIeKHCJIbIH ras. 3. MHOrae MeTaJIJIbI 06JIa,ZJ,aloT CBORCTBOM BblTeCH51Tb HS BO,ZJ,bI BOztopon. 4. TIPI1 BbICOKOH TeMrrepaType amoMHHHH BbITeCHHeT ryronaaaxae MeTaJIJIbl H3 HX OKUCJIOB,

Ynpa.:lKlleHHe 80. OTBen~Te aa aonpoc, HCXO,!l.SI K3 cenepzcannn npe.lI.bl.ll:Yl1!ero npe,!l.JlO}!(eHHSI.

1. HeIWTOpbTe KpnCTaJIJIbI rrpOBO:D,H:r TOK TOJI'bKOB OJl.HOM HanpaBJIeHHH. KaKO}! cnccocnocrsro 00JIa,Zl,aIOT nexoropsre KpHCTaJIJIbI? 2, HORb! cepe6pa y6HBaloT 6aKTepHH, HaXO,ZJ,HllI.HeCH B BO,ZJ,e. KaKoH CITOC06HOCTbIO 06JIa,Zl,aIOT HOHbI cepe6- pa? 3. Hexoropsre sentecraa npa 06JIytIeHHH ax peH'TreHOBCKHMH JIytIaMH CEeTHTGH. KaKoM cnoco6HOCTbJ0 o6JIa,Zl,arOT aexoropsre BeIIl,eCTBa npa 06JIytIeHHH HX peHTreHOBCKUMI1 JIytIaMH? 4. JIroMHlwcpOPbI npeoopaaoasraaror HeBH,ZJ,HMble JIytIH B BH,ZJ,HMble. I(a.KoR cnocooaocrsro 06JIa,ZJ,a1OT JIIOMI1HOCPOphI? 5. 3JIeKTpOMarHHTHbIe BOJIHhI pacrrpocrpaaaiorcs B OKPY2-K3rOmeM npocrpaaerse. KaKol1 cnocoouoctste oOJIaJl.arOT 9JIeKTpOMarHHTfIbre BOJIHhI?

2"

35

5lIMemie pe30:il:aH,ca C@CT@~HHe nOK0S1 cl1Jia T,H~KeCTH

Ynlta>KHeHMe ~3. rrppa_naJJY31~pyf[Te CTpYKTypl>T .ll3HHbIX lUnKC CJJO~O- 1:0'!eTaFn[i'r

YripaMHeHlle 81. I1pO'l.JJT:aJ:lTe Ha,I>!00.11ee yrroTpet'5I'lTeJlBHbie repxaaoJlOI'H'le:Clme CJl0B0CQ'Ie'l'aHHfl .1: 3'amiII:HM,bl.M cYIUeC']lB~']1eJJbHbIM B pOp;HTeJIb·

TeopHH OTHOCHTE;\JibHOCTH; TeOpHH J{OJIeOaHPnir; TeOpl'IH 3JI eJ\'Tp'.GTIp 0 B0)i:_H OCTI1.

3aIiiOH CO~p8He-Hn5-I9i[{epr.I:i,I1; 3aK®H CGXp·8,HeHlHJ:¥8,CCbI. 5i"BJJeJ:llie l1la.ll.I1GaKTJi[BfHilCnr; HBJleHJ.H~ .IT.F!(P@Y3J.Ut; REJIeI·nIe OTpa)I~elfIHI CBetF8.

COCTO,HH'He ii!GKOH; COCTO,5IHH!£ HeBeCOMQCTlI; COCl'~HHHe

paBHOBee~HI.

Tpeaae K8'le}um; TP~HH!;: CINJIb;)K-eHH5-I; 'rpemre NOKOR,. T01[K,a orropbl; 'PQ'I'K8 nepecenenas; TOQK8 rrpHJ)O}KeHHH CRJ1hl,

.II.e[~OnMaqH51 I1.3mOa; ;qgCPGIlM8UrHH KpYQeHI1H; ,rr:e<\JtDpMa-

UHH paC;{'5I)1{@HnH; ,nerpopM8Il.I<I5I CLKaTHR; ,n:ecp0pMaIJ,H5I

e,nBMra.

euna TSDKeCTl'I; CHJla npHT,H2KenH51; C1I.(I8 rperrax; CMJIa

HH:.€FHJ:clU1; ClilJIa £OIl_FlO:rHBiIT€HM5I.

UeHTP rllM{eCT:l'I; l!E<OH'Tp mrep:lll1.f1.

Koa(J:JWHJJ:lIeHT neneaaero .uei!icTBliH; K03tp@I1J.J}IBHT JlHIleH:-

Hor© paGIlll'Ipe.H'llH; KCJEnprp)!lll,l1eHT BR3;KOCTU; KOSIPq:H!II.H.eHT

TfJ'e:PlHH.

Y'np.m*i-teHlle.82. O'l'Jle'l'.EIT'e aa aonpozu, J:lCfIO~b3yl'I B OTBeT-al( C.rr0BO· cmte-raHH·lI, rrpH.Be,1l;eHHl;>le B rrpe;@I,1l;)U~eM yIlIla)!(HeFUUI.

1. B l{aICOJY[ COCTOH_I-J:MH H8'XO:(l,HTGH lCOCMOH8BT B WJCMHlfeCKGM KOpaOSI€ Ha optiare BORRY)" 3eMJIH? 13 .cKaKClM C.GG;;TOffHUH H3cXQ:II},!TC2: HeIl0J1.13H.iKHQe TeJIO? 3. K''HQ.oe TpeJIHe Ha:QJIIO.n.a;e~CH B rn811'HK.QIID.lI.!llI111HBKax? 4. K8KOU: ,[Leq)'op'MaUJiIH noas-e_@FaeTcH JrHC:r 6'iYMarH IlIrH peaarraa ere He)K:HHll;aMlr? 5. K8K!!le :SiB.i'I€H'He OTKpWIH cYllpylm I{lQPl'I? 6). K8K FIa3blBa: eTC}I OT!HOIlIeHl:l.€ BeJI}I"I11"HhI najfes.mji! 3BeprHR, nOJIy-q·aeMoH OT M8:rnrIHDT, K EeJ;lFlqI-nre B(eH 3-He·prHH, KQ-ropaa satrp8'QHB8- etca aToM: M8mHH0H? 7. Kareae Cl'IJI151 npenHT~TB:yIQT.lI.IH;DKeHHlQ? ,g. R.aI{a}l cana .ll.'~Her:ayeT H8 Bee. l1e,(Ia, H'axo,i;!.luIJ;Het::R sa 3eMJ1,e? g,. l\a'Kotl 3aIfOH OTK[H,1IJI J10MOHOCQB? H)' OCHC:lBEIble IlPHHD,J.UIEI I<aKQL1 TeopHH 0151JIM Crp01PMYJlHP0B3HbI 8i1H~ ITITeMH®M?

flB/teH.Ue p83K,OeO B6~'PaCTaH.Ufl G;MtMUTYOIJl Bbtf£YiJlciJ_eJ-Ui/;ilX KOAe6aJ-lUu TeA.a - reAD.; 6btHyaICoeHHbtB r;/JJl.e6aHUfl rena; aMnJl.UTyoa 8&L.ny3fC8eu.nfJtJe ICo.ll.efJauwu resa; pessoe eospecxanue aMnAuvyafJ' BblHY3fCoefU-lblX KQAe6anut1 TeA{!/,; seseuue pessoeo eospacrana« aMnJl.UT.YObl I3blHY':!lcOeH1-lblX lWA.e6aHuil rena.

1. 3~WQH COKpa}1eHHH KGJIWmCTB8 9Hep,!'HH, 2 .. Ilpaxenei'I}le 3aKOH8 coxpaneana KOJIHtJeCTB8 J_:{BIOKeHH-5{, 3. KB8HTOBaH reopaa 9JIeIHpOTIpOBO,lI.HOG:r~ MeT8JIJIOB ..

nayica

Y'leHHe

MhlCJIb

neripos ranomesa T.Ipe·;U;c,TaBJIeHHe

Ynp.alKueHHe 84. Ornert.re aa aonpocu, H(mO,[b3YH B OTBeTa,x CJiOB8, JJ:iaHHble cnpaea.

1. KaK0J€ npe.ll.n0JI'GiKeHliIe 0bIJIO )l.®IW38HO B 2:CX Bexe C UOMOIAbI0 penrreHoBCKHX JIY!Ieli?

2, Kazoe :U.rre,lI.CTaB:JIeHHe

,n8eT HaM saaseaae 'qucJIa ABoral!po?

3. Kaxoe ytJeHHe enposepr f\.GmepHHK?

4. Kaxoe nOJI0}KeHHe c¢opMyJIHPQB8JI r amwell?

CTPClr'8H 38 IWHOMep110 CTb

B paeTICJ;JIC'i)KeHHH arOMOB B KpnCTaJI?Iax

HenO)l;BlDIUI0CTb 3eMJI-H H e,e 1l.eHTpaJIbHGe UQJIOH):e" HIre BO B.QeJIeHflOH HHepII.ll5-l TeJIa npn AaHl:KeHHH ITO ropH30HT8JIbHOH IJJIOCKOCTFI

Ynpa!lKHeime 85. HepeAai1)re COAe:p}KaHHe np'I'~,Il,JIOJKeHHi1:, ncncnsaya CJ[OBa HJIH CJIOBOC0Qe:raH.lfli, Aaa!!'bie B cK06Kax.

1. CraTHKa HSYII:aeT3al<OHBI p8BHOBeCH.H 'Fen (W-ieTme). 2. Mar<J::B~UlJI CIIHTaJI, TITO C13e1' npe;nCT8BJIHeT co6oft 9JIeKTpO'MannrTHr:;te w)"-Ie6aIlI-m (BblOeUH,yrb 2unorre3Y).. 3, Pesepcj:lop)l; H3YIIaJI 3BOJIIOII,:Id:rO BJIeMeHTOB (pal3BU8a1'b u(!jelO).

37

----~~""l,lf II--~-~-~--_~ ~ ~ ~ __

3. TIPOtIHOCTh na paapsrs y nJlaCTMaCC B 2-3 pa3a 60JIhWe npOtIHOCTH na cacarne.

ITOqeMY nJIaCTMaCChI JIyqrue ·BbI.n:ep)KHBaIDT zte<popMaIl.HH pacrasceans, tIeM .n:e¢opMaIl.HH C2KaTmr?

4eMY qaCTO nO,lI,BepraIOTC5I roronste H3Jl.eJIIUI?

YnpaJKHeHHe 86. OTBeTbTe na Bon

.l{.bJ:n.YLI..{ero npe.n..a01KeHI1lJ. pOC, H.CXO,ll,lI >13 C0,l{ep}Ka['IlHl npe-

Otipaeeu: EblOTOH. u3yttaJl oucnepcu~ C8eTa. Kaxu _

Tbl npoe 0' 1'J- J1. e onu

. 0 UJl . 1 bHfJ.TOft? - H blOTOli np0800UA

onblTbl no usytteH.UIO (Jucnepcuu C8eTa. .

1. MaKCBeJIJI H3Mep>'[JI C

BhIIIOJIHeH MakcBeJIJI0M;l 2KOtOC~~aCBeTa. I(aKOH: on~IT 6bIJI MaJIaCb H3YQeI-HleM: 0" . PY 'u HCCJIe;lI,oBaTeJIeH3aHH_ paoora .' HTHQeClmx CBOl1CTB KpHCTaJIJIOB. I(aKa5I

'. . lJ03BQJII1JIa YTOQB:I1T o

3 H E)Y . u . b. CBGI1CTBa KpHCraJIJIOB;l

. . • ."YKGBCKI111 H3y'tJ:aJI no.n;'beMH' . ..'

I\aKHe l1CCJIe,a:oBaHH5I HE )K yro C¥IJIy caxoaera. ,lI,YTC5I B OCB: .". YKOBCKOI'O zto CHX nop KJIa- 4 B JIa6· DBy paclIeroB npH HocTpeM.r<e CaMOJ1eTOB;l

'. I( oparopua npOBO)UfJIHCb HCCJIe.n:oBaH1HI tPoTo3¢<peK~ ~:~ra5IaI~a5I paooa-a .n;a.rra HOBbIe pe3YJIbT3Thr? 5. rpaBHTall}l'-

OCT05IHHaH H3MepHJIaGb ytIeHbIMH CCCP C

KaIfHe OliI'bITbI 6bIJIH npoBe,a:eHbI Y1!eHbIMH CCCP 11 CIlI~A.

4. TIpo13epKY na npox-

HOCTh 'laCTO rrpoH3BO;lI,SIT aa I'OTOBbIX H3,a:e.rrFl5IX.

YnpalKHeHue 88. ,UaflTe nOJUlQe onacaaae CBOlkTB KaJ{OrO-Jl.HOO seLl..{eC1'Ba.

Otipaeuu: 1. B c80600H.OM COCTORH.UU flAIOMUftUU npeoCTa8AReT c060u cepetipucro-tienua, OOBOJlbftO TBepOblu MeTaAJI. C yOeJlbH.blM 8ecOM 2,7. AJl.fOMW·lUU xapatcrepueuetcsi OUeH.b 60AbUWU TRBY'lecTblO U conpotuenenueu «a paspue, a Takall3e 8btCOlwii 9Jlelf.TpOnpOBOOftOCTbl0, coCTa8AE.IOu,e(f npU6AU3UTeAbftO 0,6 3AeKTponpoeoonocra xeou.

2. B(JOH.ble pecxeopu OCUOBClUUU 06.1)..aOalOT cAeoYfOu,uMU 06U,UMU ceoticteanu: a) ceoe- 06paSH.bl:M; «M,blAbH.blM» exqcou; 6) cnocotiIiOCTbfO U3MefiRTb /,f8eTa UH.OUK,aTOp08 unaue, 'teM ux U3MeftR10T KUCAOTbl, uanpu.uep, oxpaULU8aTb AaJ~MyC 6 cunuii /,f8eT; 8) cnocotinoCTblO 83aU.M.OOeUCTBoBaTb C KUCAOTaMU U 06- paeoeueat» COAU.

3. Cenenoeas KUCAOTa - T8epooe tcpuetan.nuuecsoe 8eu,eCTBO, nnaesuueecn npu 58°. Ona MaAO AeTlj'ta, 9UepZUliH.O COeOUH!ReTCR C 6000(1. U otisaiiae« CUJlbH.bl.I.tU OfG.UCAUTeAb1iblMU CBOUCT6aMU.

Ynpa.lKHen.He 87. Oraersra Era BO .

IIORH<HHH .rieB0ro CToJl6u.a. npoca, H,CnOJIb3ya cO,1{epJKaHHenpe,1{'

1 . .n:JI~ HCITbIT,P:lHJI na pacHI»f{eHHe o6pa3eIl. MaTepna.ra nO:ll.BepraeTCJI pacTJI)f{eHHIO B TaK B:33bIBae-

. MOM pa3pbIBHOH M~IIUlRe.

2. Conp@lIHBJIeHHe ;D;IOpamOMHHH5.l na paBpbIB He MeHbIiIe, qeM y .rryqWHX C.oPTOB CTaJIH.

,UJIJI lIeI'O CJIY}KHT paapsmHaH MaII.JHI:Ia?

BJIaI'oJI.apJl 1!eru:y cram,

MO}K:HO 3aMeHHTb ,a:IDPaJIlOMHfIHeM B KDHCTPYKIl.H5IX, nOJl:BepraIOru:H~€JI .zr.e<popMagHH paCTHiKeflHH?

38

2. BbIPA)KEHHE ITPH3HAKA 4EPE3 CPABHEHHE

rrOXOJK na umo 6JIH30K (K:) fle.MY

HanOMHRa'J1b umo 01'JIH1JaTbCll om «eeo

Ilo,1{o6eH 'te.A'Y aaanorasea 'leAtY

pasea qeMY npOllopD;HOHaJleH'tte,uy

YnpalKHeHue 89. I1p01JHTaMTe npe.IJ.JJO)!{eHH~i. 06paTJ.ITe JlR>lMaHRe na KOHCTpYKD;>lll, e nOMOIUblO KOTOPbIX B.bJpa)KaIOTCff 01'HOllleHl'l5I CXOACTBa.

39

_j-~~-'ri

1. HnooJ.fM H TaHTaJl B COCT05UUiH OKHCJIeHHH V ITQXQ)KH aa THITHllHble HeMeTpJIJIbI. 2. ROMIlJIeKCbI C03+ BO MHOTOM HaI10:r:,HlHa!0T K(')MIIJIeKCbl Cr3+. 3. ITo XllMHlleCKI{M CBOHCTBaM pYTemIH 11 OCMUR QJIR3KH K penaio. 4. 3JIeMeI-ITapHble YFJI0- asre aepexemeaaa IIo,U06Hbl 3JIeMeHTapH'bIM JIIlHeHHblM rrepeMem:eHHHM. 8. Hexoropue csoacrsa necoocraeanstx HI-ITerpanon aa.3JIOrHQHbI CBoHcTBaM c06cTBeHHbIX HI-ITerpaJIOB.

Ynpa)KHeHl1.e 90 .. YKalrnne aa CXOJJ;CTBO ,u.aHHblX HBJ1eHHI'r, HCn0J1b3Y5!

YKlIaaHH!>Je CJIOBa:

I

I

A. aanowaaars «ro

1. KGMnJIeKCbI Co3+ (J\06aJIb:ra3+) ~ KOMl1JIeKCbl Cr3+ (X'pOMa 3+). 2. XHMl15L Kl'ICJIOpG!lI,HBIX COe)!HHeHMM MOJIl'I6,Uena ~ X1fMMJr FI0;rr:OQHhIX coe.!lJ<lH€IU:lH xpoxa. 3. XHMH1:leCKlle CBoHcTBa rHJ!.).U!,UHbIX K0MI1JIeKCOB Pt-+ (llJIaTHHhI3+) ~ GBOHCTBa ,UpyrHx rH)l,pH:llJlblX coe,UllHeHwH. 4. CBoHcTBa H0:ZJ:HCTQBO;U0POAHOH KllCJIQTbI ~ cB01kTBa C.oJIHHOiir FI 6poMHCTOBO)l,OPO,llJ.WH KRCJIOTbL

D. 6Jl"30K (fC) tleAty

1. CKaH,UwH (no CBOHeTBaM) - aJI 10M I1,I·tH'H. 2. PYTeHHH 11 OCMJIH (FIG XI<IMIiJ'H~CKIdM CBoHCTBaM) - peaRM. 3. I1H<ppaKpaeHble Jly<J:H (no CBGlwTBaM) ~Kp3cHble JIytfH. 4. KOJIe6aHRR MaHTHHKa npH MaJIblX OTKJIOHeHHHX - npocrsre rapuoHJ3,t:reC.KHe KGJl€6aHHH.

B. rroxoac IW wro

1. BOJIb¢IDaMaTHaH cncrexa ~ M"oJUf6..uaTH3R CRCTeM3. 2. Hl106llH If. rauran B eecrosnaa OKHCJIeHHH - THIIH'lH.ble neMeT3JIJIhI. 3. AJIKOKCH,ll.bI THTaHa (.IiJG csoacrsaa) - THUHQHble aJI]{QKCH,ll.bl IIepexOJI,HbIX MeTaJIJIOB.

T. aaaaoraaen lie·:MY

1. Apcenar (XI1MHlfeeKll) ~ cpoccpaT. 2. Ilpeereamne CBO'llGTBa necoticrseaasrx HH'PerpaJIOB - CBOMCTBa co6cTBeHHblX IfHTerfJaJIOB. 3. C06cTBeH'H'ble I<o:rre6aHJUI sosnyxa, saKJlIGqeHH®FO B rpyoy - CQ6CTBeHI-Ible KDJIe6aHH5:I CTPYHI5I. 4. XHMl1QeCI<He csoacrea BO,lUlbIX paCT-BOpOB eelV (uerupexaaaearaoro Ue.PHH) - CBOHCTBa -rersrpexaanearasrx aKTHIUIJl.OB.

.n. nO.ll.06eH tteAty

1. EBpormfr (no XHMH1:leCI<I1M cseacrsaa) - 6apHH. 2. faJI0reHH)l,bl HellTYHI1H H UJIYTOIfHH (XI1MHlH~CKH) - ranereaa,UbI yp aaa. 3. CYJIb<pllTbI BO:llbcppaMa - aHaJI0fH CYJIbWHT0B

40

. e Mell1.emHI - 9JIe-

6 4 9JIeMerrrapHhle yrJ10Bble n pe

MO.lllI AeHa.. u .. eMemeHHH.

MeHTapHJ:jre JI-IlHeHHble nep •

Ire unyx. D[)e,D.Jl.Q)K.em1l{ O)l,IHlM,

91 De e.o.aHTe CO)l,epJKalf' ,.,

Ynpa}KHeHlle . Pno 06HO IleMY, aHano'rH'lHO IteAtY·

HcnOJIb3ya KOI{CTPYKllRH . A . e n08aae~Cfl &eucTBUIO IWClLOT.

06Va3e1,f: tueo« nOLf,TU Ii" rl-oliUU TO'ICe nowrti lie n08:

MeTalLlLUIi~CKUU etup _ MeTalL/WliecKUU aaeTC}! 8euCT8U1O I<;UClL.OT. . e noa8aerCJl eaq)/iUU, n08G16H.0 TUTCLn.y, /WIiTU Ii

8eiicTB,U/{J f{(.telLOT.

.. H· cT0i111HB K KOPP03H.f1. Me-

l. TH'raH AOBOJIbHOu TEep! TB~ ,lI. H YCTOli'!HB K IWpp03HH.

TaJIJIMtIeCKllK U,HPKOH1U1 TmK T Ct60~I cmernaRRble OKHCJIbl. 2. TnTaHaTbl llpe,lI.CTaBJI:~lnoT c06011: cMellIaHHble ?KI1CJIb1. Ul'IpKOHa1'bl TO}Ke npe~cTa 01:1 cBepx 3anomwHHOJ{ d-06o- 3 Me,Ub J{MeeT O:ll.HH -3JIeI{Tp "Me'OT O)1..l'IH S-3JleKTpOH

. C 6 30JIOTO TO}Ke.. <

JI01flUI. epe po. 11 . 6 4 ill,eJIOtIHbIe MeTaJIJIbl

,u d-o GJIOllKI1. .

csepx 3anomlemIO~ lTT eJIOtIH03eMeJlbHble MeT8JIJIbi TO)Ke pep~arHpyfOT C B0,DpH. LJ.J,

arnpyror C BO:!l.On.

. O[1pe)l,eJIf1Te CpOPMY nu-

- 92 TIpOlJj.rraihe npe)l,J10)I{ernHT. .

Ynpa}KKeHHe • HX OT rJIaroJla OTJIH'la:l'bC!I.

AeJIeHHblX CJ10n, 38IlHC51lIl, , .'. aMa .. e3KO OTJHPtaeTcSI

1. XHMllH MOJIl'l6,ll.eH~ H BOJI~~~.rr.bl OiJlHQalOTCSI OT scex (!)T XUM.UU XpoMa. 2. Kap OHlIJIrn cnoC06liOCTb10 np05:IBJ15ITb ,lI.pyrI:Ix fH,UPH,il,I;bIX KO.M.~Jli~~~:HnlleCKHe H HeopraHHllecKlle KHCJIOTlilble CBOHCTBa. . OHcTBaM OTJlH'IalOT{.SI opye OT

Be14ecTBa ITO :xMMHtJecKHM cB·· .

8pyea.

93 YKa}KHTe na OTJlJilJHe ,lI,8HHbIX 5lB,llermrl, HcnOJlb3YSI

Ynpa}KHeHHe •

KOHCTpYKII:UIO oTMIQaTbcR O.T lie. GO. KOCTH _ ,ll.aBJIenll5l. B Il0KOSI-

1. ,UaBJIeHHSI B TeKymc en. )KH,lI. '-lOHOB _ cBoi'rcTBa aTOMOB

• lTKOCTH 2 BOHCTBa r. . • e

I1l,enCH )lUI...... .' . 3 XHMHllecKlIe CBonCTBa P -

cooTBeTcTBYIOIJ1;llX .3J1erv:eHToB. M·apra:aua. 4. MarHHTHble H HllH - XHMlltIeCKI<Ie uCBonc:ma ana OB _ CBOHcTBa nepeXD,ll.cneKTpaJIhHhle CB0l1CTBa JI5HTCllJI~ TperUI5I (no CBoeMY xaHbIX 3JIeMeHTOB d-rpynUbI. ~ ClIJIbl BceM.HpHOrO THroTeHllH.

paxrepy) _yf.lpynle CH;IlbI. .

94 JiI3MeHHTe npeJI,JlO)KeHHlI .

Yppa.lKHeHHc .'. . . eali-

. X uecnue CBQUCTBa Te.:eHx~1Atflil U Map v

no 06pa3u,y. UAW. JIo XU1.tULf,ecKUM eBOUCT-

!.fa pa3lLULf,/ibt. - . a BaM. Texlieu,uu OTAULtaeTC}! OT M.apealiu, .

4-1

1. XBM'I<ltI~CKk!~ G:Boi1.cTBa aroMapnoro 'BQ)I.GlpO:ll.aM MO,ITeI<y,h5tPHOPGl BG;u:opo.n;a paSJ1B1J:HbI. 2. XMMH'IeCKHH: xaparne:p aT0M0B rp'B0.J'la 11 aTOM0B Harp,1111 JDe3I~onpOrHBonQJIo*eH. 3. E:B0:ficTB'& G30Ha 11 0oHIIHoro KH<i;JI0po)I.ap aSa:IH"IHbI. 4. CJ30HCTBa raJIOR,IIPi=I 11 ananoroa Map,paHua pa3JIHlJ:HBI. 5., AKTlfBHOcTb i!Iolla H aKTHBHOCXb XJIb-pa pa3.ILll'TIRBI. 6. eBOK~TBa TeJ1JrypaTGB 11 CBDiircTJ3a GYJIbqJaTospm'J-

;[IUTIHBI.

¥npa~lIeHlle 95. B ,[IaHH!>lX n.peAJlQlI{eHl!If!X I<OHC1'PYKII.IUO (He) O'i'"JlIl'l~'Jl"G!lOT twe@ 3aMeHl"l1:e CXOJ!:l'lblMH I10 '3liaQeHHlO OJ(H30K (KJ't.eIr!Y, no~o'lK «a 'LTD H Apynli'ilH'.

1, no XI!IMHTI~CKHM GB®RG'rBaM lI'eXH.euuiir He Gt;lIH'laeTC5l or p'eInr~L 2, n® Me'faJIJIB.'lec!{iIM cBoihtTBa:M M0JIHt'll,llieH 110'lrH He OTJIHJ.IaeT,eH (1m: BOJIbq1paMa. 3. BP0MM,fi.bI H HQ.JJ,H)l,b'1 me OHORM CBC:1l1CTB'aM He OTJrHTIaIOTC5I OT X)I0Pli,!!,OB, 4. XI4MM5I KOMIIJI"el<;COB Rh3+ (p0L!:H51 3+) B '06IU·eM He OTJI"II'lae'l'GK ®'l1,mMHfi KOMIIJleNCOB C.e3d- (Ko(])a.JIIoTa 3f) , 5. nG BReuIHeMy, BU.n:¥ peffI1ll H'I181«!-Iel!I.kI.i1: nO'ITH H~ (i)TJIH"IaIDTCJl or mJI8,THH~l,

y.'npa~!.HeHlie 96. TIp0'!HTa:H'l'e npe):l}fCDKeHHJI. 06J',zcmr:re, 0T '!eI'O 3&' nyrC}]T cjJOPMil n:p1-IJlalla"'t:eJlbHPR0 panea.

1. P'aHF JIJ{<)QOIl Ma:rjilHm.PI pasen MaKCRMaJIl'>HQMY Yl-fCJI¥ ee JHIHeHHO Hff3aBI10HMBTX lr'IOJIOIl,QB. 2. I\:oollP.flmaTbI Cepe:D,I!lHoI OTI,l63Ka P'RBH<bI F(GJIY:CYMMRM CO€lTBe'FCTBy.IO~~:X KQOpllHnar era KO:HUQE. 3. CYMMa 1rna.n:paT@B .n;M:anmaJIeii rrapamreJI.orpaMMa paBHacYM,M'e KB3)lIDa:ro)3 era C:rOp.OH. 4. {hreJI,Q) c@JDc:rBeHHblx '-Iac:reH: c,HcTeMpipaBHo 'lHCJIiji CTeJileH~iI CB@-

60.lI,bl.

Ynga<lKitelllle 9.1. Q1'BeTbTe HH BOnp0Cb], IHmOJIj:,3yfl CJIOBa, /I;ilJlHble cnp·aBa.

1, 4elyiy paeaa IJ,lI·6IU-a,!!,b na paJIJIeJI!')rpaM\lfa.?

2. 4e.MW pal~eH KBa';llipar ran.oTeHY3.J5lf

3,. l.JeMY jilaBe.H aTOMHbI"H:'

HOMep 3JI eMe:H.Ta?-

npCH13Be.n;emle era OCH0BalUtH wa B;bIG"0TY

CYMMa rma.n;paT(i)B .KaTeTOB

I I

YllpalKfI.eJllfe 98. I1poTUl1'aftTe JI:aHHhTe f!J.m,e qJ0PMYJl15l.

1. N FV (N - MOIIVIOCTb, FV- rrponaeenemre CHJIb! na t;HOPOCTb )!BI<Ll'KeHHH).

2. Tf= 1 (rf - nponaseneaae nepaozta xpyroaoro pasnoMeHRoro ,lI,BIUKeHHSI xa ':I.atTQTY)·.

"3. U+Un='O (U+Un-cYMMa HarrpmKeHI1H EO BHeI:JlHeM qaCTH rrerm H IIa MCTO!IHHKe TOKa) ,

4. c= ~ (C - 9JIeK:rpoeMKocTb xoaaeucaropa, Z - OTHOHlEmHe aapH;rr,a K0H)l!eHCarOpa K IH,Huome1v1YCH na HeM HanpK2KeH'HIlO) •

5, P=mg (P - sec TeJIa, mg - npQH3Be)I.eHHe MaCCIoI reaa na YCKofleime caooonnoro naneann).

. YnllaJKHeH.~e 99. ITpo'lHtaifTe npe,ll;JlOiKeHHlI, 06'bllCHHTe, OT 'lera sa· BIlCHT cjJ0.pMa BbI:n:_ei1leHHhlX CJl@Ii.

1. CKOPOCfIo B03pacTaH}fB

JIotapH<pMHT:ie~KoH <PYHKIJ;HH (npn «» 1) 06paTIIO np()iIOpl1..HoHaJlbHa 3HalJ:eHHIO apryjeeara,

2. B Oll.H"HHIWB1,rx yCJIO-

BH"5IX exopocra .llHCPrpy- 3Hll Q6paTHO nponepuaoHacJI.hHhl KOpHHM xaanRaTHbIM H3 HX, MOJIeKYJI7iPHbIX BeC@B.

3. KOJIH"'IeCTBO TefIJIOTBI,

BbI.n;e~JlHeMoil: TOKOM na yqacTKe 'u;eIIH, nponopi\Hoa-aJlbHO KBa::npaTY TOxa, BpeMeHH ero npO,XQ}K.ueHH5I H QOHPOTHBJIeHHIO Y'"laCTKa.

1. ReJIH TeMTIepa'l'ypa OCTa~TC[I rrOCT05IHHOH, TO O'Q'beM rasa H3MemreTCH rrperropuaeaaasno JI.3BJIeHHIO.

2. no onpenenenaoro ypoaH:5.l YJI..rrHlr.eIIHe B03pacraer npHMO nponopuaoH.aJIbH() narpysxe.

3 .. CHJIa .3JIeKTpHtIeCKOrO

B3a'n~Q.n;eHCTBJ:i5I y6bInaer npOnOp1J.HOHaJibHo IiBa.upaTY pacCTOHHH5I.

. YnpalKHeHHe 1.00. Beipasare CBf!3b Me)K,!!Y AilHHhlMI1 fl8JIeHI'lijMH I1PH

I101<IOIIl;l'fc "Jlosa I1pOIlOp~HOflaJreH, . .

1._ ,Umnr.a @I~P'Y)KH€lCTH - ee pa.n;Hyc. 2 .. JIBHeHHGe paCT5I}f(NII!!i2 ynpyrof,o cTepmfLH - narpyaxa. 3. CHJIanpBTSDKeHH5I 3eMJIH - MaCCJ51 TeJI. 4. GFIJIa TpeHil:-5I CNOJIb}KellHH- CHJIa H~pMaJI,Ji)H@rG ;!I,aBtlI€HNH. 5. TIYTb, npoK.ueHHbIt! npa paBHOMeJilHGM .uBI1lKer!H·ll, - rrpoTeKIllee BpeMSI.

I

43

4. l;leMY paBea HMFIYJJBe?-

5. geMY' paaaa tKO-PQCTIl?

tIHCJlQ UDlJlTOHOB B H,!!,jil6 HJIH lJ:HCJfO '3JI~KTpOH(j)B Bne 5l},lJ;pa

uHTerpaJI eHJIbI nOJ?f,leM'€HH n:POFf3B.Q;!I,HaH 0'1' Ki0Qf!:lLFI- . IIaTbI IlO Bl?eMeHH

42

YnpaXHeHlf.e 101. Hpe0Gpa3yiflme J\3HHble npellJIQ)KeHlIH, J\el6aBYB B H1IX rnaroa H3MeRSlTbCli.

OefJtflSBUr 06'beM, eeea oepilTliO n,PEJ'nQpqur!JH.tUte1:l. iJa8:Ae-

liUIO. - 06-oeM eaea U31d.eI'lRe:rGR 06paTUG

n'p@n0p/,fUOH.aJ/,bH.O i;)a8/1BIU£lfJ.

1,. )J,aBJleHHe a rOpJl30J'tT'aJIhHOM ce'reI-um npOllOpUHOH.aJIbHO KB'3JLpaTypaccT0RHHH OT 0GH. B'pamelflUL2. ClmpOG'fh B03p8CTa)UlH nOK33a.1'@JI.bH0jt WYH~UHH (npu e;» 1) npcrrop~HOHaJIb1;ra 3'Ha.<ter-U1)IO caM'ol1 CPYIIKIl;IilH. :il. l?a60Ta no rrepeMemelUII<;:l 'EeJIa rrpOIwpu:w@HaJIBJ~a rrpHJIGllt.fmr·{IDH CIiJI~. 4 .. GUlla B3auM®)J.eHcTBHH 3ap.lHKemIBIX Tea npormprmHOHaJIoHa IHSJIFI'lUHe I{a2K)]~Ol'O lI3 :ilapH!ltOB.

YnpaJK'HeFlHe 102: TIpee6pa3yHTe .Ila.HI'l.ble npe;.womeHHR, onytKa!i r:IIar0JI.

OopaBet;f: Macca TeA a U3MBHR,eTCf! npol'L0pU;UfJ1UlJLbH.O eZIiJ :mepeuu. - Macea reaa npfJnOpU;.UOHa.Jl.bHrt e~e 3 Ff/epeuu,

1. TaHreHuuanbHbH.~ CllJIbI H3MeHSIOTCH UpmlOplI,HOHaJIbI:IO fi[:laJLH€\HTy CliQJp10ti:rFl. 2. M0U1.~H0CTb H3MeH~e:r(m npHM9 npa-' DIG,pUHPHa:TIbHoC"H:JIe H eK@pGc;J\H Jl.BH:lKeHH~L 3. n0JIYB:aeM~e TeJioM YCKOW€lHHe H3MeHjJe'l'CH np5{Nlo N~QIT0pIJ:H@ffiaJIhH0 )J,eHCTBY'Iorn;eH 11.a sro TeaIO C}lJIe. it Me*aRH'I€lCK3.H 3Hepn~.H Gel::!: (-;'1'eMB[ Ji!3Me'H5.re:rCH IlpGIIOp'UH0HaJIbHG Pl a60'te, cpB{,\pDleHHoH ImeIUIDIMH 0HJI:aMH, J1pFlJI:OtKeHH1bIMFI K CI'I(}TeM'e.

\

Ynpa)ll!HeHlfe 104. 13 ,a:aHHblJ( npel\JTememHlx IWfIC-r,PYJ{[].lilQ cpaeuu; T8.1!bf!afl, crenens + 'fe",! 'tT(!)' 8·aMelH!!J'e I{OHCTPYKlJ,rre'ii CpaBf!UTeJ!lJliail. QTe/rSIif> + 'U!fO.

1. Cxopocrs Mex.aHI11:JeclnIX ,llBmrs:eHHH sceraa M€:;HbUle, <[€1M cxcpcers CBeTa. 2. llBH.lKeH'He )l<H.)(K0c>refl: CJI:O}!(]fee, :qeM ,llBVDKeHHe TB€PAbIX TeJI. 3. HH.epTHo·cTb rPY2K€J-lOfl JIO,llIUI 60JIblUe, lIeM rurepTl:,r'ocTb nycl'.Gl1: J):OANP.r. 4. nOJIe nrro,(eHH5l 6QJIbiliOH MaCChI cHJ:IbHee, 'reM nOJIe 'fHfOTeIHm MaJIOH MacchI.

5. CKaHAli.H acrpeaaerea B npapozre B)J.Boe :!lame, <[€1M 6op.

6. B Y0l:!r:BaI0lli,eI1: n(i)CJIe,llQ)%lTeJll:iH®G'f1if Ka}K,ll.I>LH tfJIeH Hoene)J,:e:RaTeJIbHo'cTFl MeI;Ibme, lIe.M rrpeJLbIlI.:YllI!ErM: thlleH.

(}fi)\11bIlle (JIeT'l~, TSliIKeJIee')

«eeo

'leM 'Im@

no cpaol-lel:tUlo C 'leM.

)3 x paa

Ha x e,l!I'IHI!U

¥npatil:He:Hlle, 105. 'B .!!.llHHbl'X npeJl.JlOi!{emmx KOHCTPYKUH<lO Cpa81-lU-

7)eJ!lJl-laJ! crenens + '(eeo 3aMeHHTe I(O,HGTpYKlJ,Hefr Cpa8IiUTeJ1;bI-£af! ore-

nen» + 'leA.' 'lTO_

1. B BOSp?CTa10meH ITOOJIe;n:,OB;aTe-/IbHOCTFI K1:!:lK)J;bIH qJI~H IIOC,lJ:e)I:OB3TeJIbIfOCTFI 60JIbHIe rrpe)J;bI,!;!,yIlI,er01:JJIerr8. 2. noJr;BR2K'H.oCTb3JI<ZRTj!lGlHOB B MeTaJIJIaX 13'e MEoro pas 60J1bllie nO)J.BH2KHOCTfi lWI;IQB B ;'3JIeKTpOJIHTax. 3. B Oe-bIllHbtx YCJI.GBtrHx rrJIOTHOCl'll raaa 3HallllT<ZJIbHP M'eHbIIl~ II.!!oTBoG:TeH rsep;1lihrx 11 }!mJl:KI1'Xt~JI. 4. DaJrJ1a,LU'IH HTImfTI1Ha peaKlI,I{oHHO· CJ1IOcoG)Hee eeTa:7IhHhIX TIJlaTllHeBblX MeTaJIJIOB. ·5. GHJIa rpeHH.5l; C.lfOJIb}KelUlHMeRhilie IVWIHcHMaJIl>HOH: .CHJIbI TpeHHH no!(QH .. 6. EBPOII!1H YCTbHQPi:see eaM?pHH.

Ynpa}l{HeHU'e 106. Cpasaare }l'<IHH.ble BeJUl'{):IHhl no ot§paBI3Y: 6b@e ~ nuace

C./WPOCXb 36y'K.a 8 6epXH,UX < osopoer« BByK.a 8 H:WJfCH.UX

C./1,QRX aTMoa¢epbt csoex aTMoecpepbl

CTWpOGTb 38'91<.(1. 8 8-epXIiUX eAORX aTiMOcifJept« nuoce C;K.0PO-CTU 3ByKrl 8 1ii.l[){(JUHX CAQRX aTMOC¢epbl. CK.O!,)OCTb '3B.lJK,@, 8 1iUOICUUX CAOflX aT.Moccpepbl esuue, tMId CfWPOCTb B@Y/\,(), 8 6epX1iUX G_/lfJRX.

60JIl>lHe - MeHbIUe

1. CCI<i0P0CTB paonpuetpane- < HH1I CBeT? B BO;(('e

2. sec .nto60rO TeilIa sa He-

I<OTOP®H Bbri:C0TE} HaJJ; <

1eMJreH

3. AJIIlHa JIIo6oft .CTOpOHbl > P1l-3·FWCTb .1l.JIFI·H

Tpeyro:7IbHHKa rI-lX: "GTOPOH

CKOpOGTB pacnpocrpaaerraa CBeTa B BO~.1l.yxe

Bee 3Tor0 }Ke TeJIa na IT0- 'BepXHOCTll 3eMJIJ1

:n:.ByX .llPY-

YnpamHceHHe 103. fI.p:QqUfallTe np'llJlJ.lO)Kel(H.!i .. 06paTHTe BHlIMaHlie Ira KOlj:CT[)Y'I<UHIO ll.pep;Jloli,eIUlII co CpallHH'lieJIbHOH Cl'enelIblO.

1. Cmm,raeMoC'Fh }KFI)J;KOC- L C~K'HMaeM0eTb )f{H,llK0-

'DelL ropassro MeHbIlle, lJeM cn'!; ft.rpas;lI;O MeHb.Ille

oKH:MaeMocTb ra3J}.J3. C1K}fIMaeMo.CTUl'a30B.

2_ HmJ-{HllH Npe:n:.eur €mpe;rr,rt- 2. HH}1{HUH n,pe;n;eJI oupe-

JI~HHQrO HHTef'plaJI:a MO- :ueJI~I+lIWr0 aarerpaera

)KeT 0f>l1'b M.eHbWe,lJeM MQ:Hl1eT ID.bI:r:b MeHi.me

BepxH~H npe:l1.e;ll·, sepxaern npeneaa.

~. Hcm CM.aJIAH5I ·IH'J pa3'Me- 3. Idem CKaH.,ll:(1.H: Ito pa~Me,

p~al'4 MeUbme, qeM MORbi paM MeHbIlleHOHOll JlaH-

JIaHTaHHAOB. TaHH,ITi@B.

44

j

4 . .QJIHHa JIl060M CTOPOHbI < cyMMa .ll.JlHH .QBYX npyrax

rpeyrozn.aaxa eropon

caasnee - CJIa6ee

5. 3BYK xaxeproua C peso- > SBYK KaMepTOHa 6es peso-

HaTOplThIM HlllJIKOM naropaoro 5IIURI5:a

Yn[}aJKHelPle 1,07. J)[3MeHlITe ztaanuc npe.u;JIO}KeHIUI'

C1WPOCTU uacruii B 38ljKOBOii BOJ/.ne MeltbUte, tteM CICOPOCTb 3BYJW, C,WPOCTU 1f.aCTUlJ B 3SYKOBOii eo.nne "'teHbUte no CpaBHeltUIO co CIWpOCXblO 3syKa.

1. A110MHaH xaeca TIUKea:IOro BO,lI,0p0.ll.a B.ll.BOe 60Jlbllle, lfeM aTOMHaR Macca 00bltIHOro aonopona. 2. )J,JIHHbI B0JIH peHTPe.HoBCKHX JIY1IeIi: B TbICHtIH H .QeCHT'lUI TbIC5ItI pas MeHbwe, lJeM .n,JlUHbl BOJIH BH,llHMOrO CBeTa. 3. Y,lleJIbHaH Ter:IJlOeMKocTb MeTaJlJIOB B(C) MH.0ro pas MeHbDle, ~eM TenJloeMKOCTb BO.n,bI. 4. B xanensxe BOAbI co,nep)J{HTcH B MHJIJIROHbI pas 60JIbllJe MOJIeKYJI, qeM lJHCJIO JIIo.n,eu aa 3eMJIe.

120 o6pa3tfij:

~npaJKReHile 108. TIp0'HITaiiTe npe;J;Jlr:HKeHlIH. Oiiparare 'BHHMaHHe aa I(0HC'rpYK'Il,HH, Bblpa>Ka10LQHe KOJIH'IeCTBeHHYlo pasxauy npa cpaBHeHHH. (

1. 5IApo aTOMa CBHmLa conepxorr aa ABa nporon a MeHbme, qeM RAPO aTOM'a rrOJIOHHH.. 2. Tesrnepa'typa IUlIfeHHH MypaBbHIHllM KHCJIOThT na 17° HH)Ke TeMrrepaTypbI KHneHRH YKcycaos KMCJIOTbJ. 3. Macca 5I))'pa sonopona B 1840 paa OOJIbme MaCChl 3JIeKTpoHa. 4. CBHHen B sersrpe C JI.HiIIHHM paaa TR:lKeJIee amOMHHHR.

YnpalKHeHlIe ]09 . .QonOJIHHTe npe.o:JIOmeHH51 CJlOBaMH, ~aHHbIMH oIIRaBa.

L Conpornsrrenae BOJlOma .zlJIeKTpO-

JI3Ml1Bl B ffaJ{aJIeHHOM COCTOHHHI1 OOJIhille ero corrpOTHBJIeHHR B XOJIO,nHOM COCTCDRHHH ...

2. MaG:.ea szrpa renaa 60JIblIT~ MaCCbI 13:)Lpa aTOMa BO,ll0PQ;l1.a ...

3. rpaj\llM-aToM cepsr TmKe.JIee rpaxxaTOMa BO;l{Opo,lla ...

4. COrrp~THI!JIeI-IHe }I<eJIe3HOM nposeJIOKH 60JIhllie corrpOTHBJIe1:THlI

Me)),I-IOM liLj110BOJIOKH TOM )Ke .QJI,HHbl H TOJIIUliHbI

12-16 pa3

4 pasa

31 e

8 pas

46

5. Texneparypa KHneHHlI nponnouoBOM KHCJIOThI nsrure TeMrrepaTypbI

KHneHHlI MYP aBhHHoll T<HCJIOTbI... 40°

YnpamHeHMe ] 10. Cpasaare cneziyiourae BeJlF[1J[Ulbl, 1'lC(10J1b3Y't IWHCTpyKUHEI Ha CKOJlbKO e.uIlHHlJ, 60Jlbme (rnaceaee Jler'le, suure H T . .0:.), BO CkOJTbKO pas 6oJJl:;1JJe (M.eHbme, TlHl(eJlee If T . n.).

1. CIWPOCTb pacnpocrpauerraa 3BYKa B BO)J,e~ 1450 Mice",.;, B CTaJIH~5000 M,!cerc 2. I'paxx-arox cephI ~ 32 e, rpaana10M I<HCJIOpo,na ~ 16 e, rpaMM-aToM ncnopona ~ 1 e. 3. Ko- 3cj:JcpHILHeHT rrQJIe3FlOrO ,lleikTBlHI rraponux MaUIHH "'" 20 %, )l;BHraTeJIell BHYTpeHHero cropanxa ""39%, naponux .rypOHH "" 43 %, peaKTH.BHbIX ))'BI-IraTe:JIeH "'" 42 %. 4. TOqKa KHneHHH BO..Qbl + 100°C, oeH3liHa +150°, 6eH30JIa +8Qo. 5. TOtIKa IIJIaBJleH115I cepe6pa +960°C, crann + 1400°C.

Ynpascaeaae Ill. CpaBHHTe Jl3BeCTHble BaM II[.lH3JlaKH BeIIl,eCTB, rm:rreHM!!,npOueC(WB, HCnOJlb3YJI K0HCTPYKlUIH co cpaBHHTeJlbH01~[ creneireic npanararemorsrx II HapeqHit

3. BbIPA)I(EHHE I1PH3HAKA IIPE)J,META l{EPE3 )J,EHCTBHE (npHqACTH~)

A. Mal'epHaJl ,lI.J1.il naccaanoro YCB@eHHSI

a) )l.ell.cTBIITeJlblIble npll'Jac.TII!I aacroaurero BpeMeHH

YnpalKHeHHe 112. Cpasnnre npeztnomemm JIeBOro 11 npasoro CTOJl6- ua, YKailm:re cnonc, teoropoe onpezrensercn rrpH.u;1!'l'01JHbIM npe.llJIO)l\eHI1- eM (B JleBOM cToJl6ue) H npl1QaCTHbIM 060POTOM (B npanou CTOJIQue). Onpenenare nap;e)l{ COI03HOrO CJlOB2 IWTOPb!U H ·nap;el[{ npasacrua,

L BeCKOHetIHO MaJIhle BeJIHqHI·lhI ~ 9TO BeJIUtIHHbI, xcropue CTpeM51TCH K HyJIlO, T. e. HMeroT CBORM npeneaox HyJIb.

2. H3BeCTHo oseas MHoro B~~eCTB, xoropsre I<IMe- 101' O,llFlHal<QBhIti: COCTaB, HO paanaxasre C'BoMC"FBa.

3. MaTpH1u.a JIHHet'IHoro

npectipasonaaaa B 6a311- ce, KOTOPbIM COCTOHT H3

BeCKOHetIHO MaJ!BIe Bem[qHHbl ~ 3TO BemlqHHbI, CTpeMlIIUHeC51 K nymo, T. e. HMelOIll.He CBORM npe)J,eJIOM HYJIb.

H3BeCTIfO onem. MHoro Beutecrs, HMeroIIJ:HX OJI:HHaKOBhIM COCTaB, IrO pa3- JIFrqllble csokcrna.

MaTpHIJ;a JII1HeHHOro rrpeoripasoaarraa B 6a3Hce, COCTOHru.eM H3 coocTBeR-

47

C06CTBeHHhIX BeKTOpOB, HMeeT AnarOIfaJIbHbIJi BHA.

HbIX Bel(TOpOB, HMeeT

AIdafOHa<'IbHblI1 BRA.

YnpalKHeHlfe 116. YK8)!U1:re, 0'1' KaKMX raaroaos O.6pa30BaHb~ npssacnlfl B ll,8HHbIX coxerauaax. 3aMeHwre CO \leTamUl C npHtiaCTHflMH cone-r8ID1flMH C npHAa1'O'l'HbIMVI OnpeAeJlI1TeJlbHbl~m npeJI.JIO)KeHHlIMH.

06pasew 1. CYWJecTsY10uyaR 3.aK,OHOMepI-LOCTb - eaxonouepnoct», «otopas: eyuyecTByeT ...

2. Pea1'C~UR, seayl/{aR K o6paso8aI-LulO COpeaK14ufl, «otopas Beoer K. o6paso8afitJI.1O

CO

Ynpa}l{HeHHe 113. Ilposarajrre np.eAJIo.)l{emnl. Y[(8J1UITe cnoao, KOropoe 0TIpe,lleJIlIeTClI npasacruea If np!l'IaCTHblM OOOP'o.TOM. 06p8THIJ'e BHHM'8Hlfe, QTO OAHllo.'1HOe npasacrac CTOHT nepen onpelJ,eJIfl.eMbI.M CJJOBo.M. IIPH'faCTH·bl¥r cooper Mo.)KeT cronrs K8K nepea o.npe.!J,.eJUleMblM CJIo.· Bo.M., rarea TIOCJle Hero. B 1l00CJIeAHeM CJlY'Lae Oli Bbl.QeJIfleTClI 'lam!T.b)M1[.

1. COrJ1aCHO reopaa 311 amrertna , xacca ,lI.BH)JI.Ylll..erOCH TeJIa 60JIbllie MaCChI roro xce TeJIa, FlaXO,1J,SIlll.erOC5I B I10I~Oe, H ]DaCTeT C YBemI"Crel-meM cxopccra ,llB.lDKeHI'lH. 2. YCKopeIHlH TeJI BbI3hTBaIOTCH ,lI.eflcTBYIOlll..l{MH aa HHX Cl'.lJ1aMIf. 3. Pa3AeJI XHMl'IH, cnenaarrsno saHHMaIO.!Il.HikH 113YtIeHFleM coe.n;HHeHI1H: yraepozra, Ha3'hIBaeTCH OpFaI:HI'IeCIWfI XI1MI1eH:. 4. f1PR XHMR'reCKFlX npespameaasx oCBo6eHK;lI;aeTcH TQJIbKO 'IaCTb conep)J{ar:u:eH:C51 B semecrsax 3HeprHH.

:¥npa1l!.HeHHe 114. TIPM'l3CTlfhIH 060pOT, CTOflIIl.HCI nepea onpeaenseMbTM C.l[QBOM, nocrassre nocae on'peAeJJjle~1:oro CJIOBa.

1. Oopasyromyroca npn 3TOH peamran ORHCb )I{eJIe3 a neTPYJ];HO BOCCTan.oBUTbAe MeTaJIJIliltIeCrWro ;m:eJIe3a. 2. Florry'IRIOlll.l{H:CH UpH aaextpozrase BO,lI.Q{D0:11, OtIe1'l'b tIHCT. 3. BuneJHUOlll..HH:CH npa B3alfMO.l(efrcl'BIUI lUlilKa c cepnoa KHCJlOTOC[ r-as npOH3BOAI1'I' ,lI.·aBJIel-I'I1e H3 BO~YJ namrryro B CKJI511lKY B. 4. qHCJIO spamaronraxca soxpyr azrpa aTOM-a SJIeKTpOHoB pasao [[OPHAKGBOMY H0Mepy SJIeMelITa B nepnomcrecxok CHCTeMe.

Ynpa~HeHHe 115. B .u,aUHblX J1jleAJlO)KemmX o[]pe)l.eJllfTe rpaHH~b! npauacmax 06opo'ro.B H paccraasre HeAOCTalOIIl.lfe aanarne,

1. 4HCJIO .9JIelnp_OHOB Bpa.Ill.a10U!lJ!XC5I BOICpyr 5IApa aTOM3 paBRO nOp5I;lI.KOBtlMY noxepy 3JIeMeIHa B nepHO,lI.H'IeCKOH CHCTeMe. 2. Bemmaua npaaaxarontaa OTAeJIbHble, «oropnaaFlue» npyr OT npyra 3Ha~eHI151 Ha3hIBaeTCH An:cKpeTHOH:. 3. XHMIIH H3Y'IaeT COCTal? H CTpoeHI1e senrecrn IHlXO:11,5Irn:HXCH B 2KHBbIX KJIeTKaX pea:KIJ,HK nporexaiourae MeiK,lI.Y sernecrnaMH B }KHBGM opraaaaxe 11 M.3MeffeHIISI llj!l0I1CX0.ZI.5IIU.He B KJleTKaX II TKaHHX npa 3a6oJIeBaHHl!x. 4. BMecTe C H3"Me,HeHHeM e,lI.rlIUH.l, C.JIY2KallHIX ,lI.JIH H.3MepeHH'lI H3Mel:I5ITCH H qliCJIa nOJIYQ<j.IOu.l,HeC5I B pe3YJIhTaTe 1'13MepeHH5I rex HJII1 Ml-lbIX ¢11- smecxax BeJII1QI'lH.

48

1. a) AeiicTBYlorua5I CHJIa

E03HHKaIOlll..ee co-

npOT¥lBJIe]-Hle H3MeHHloIll,eeC5I )LaBJIeHHe

YBeJI RqHB atom a SICH crWPOCTb YMeHhmalOlll.ee:C5I TpeHHe nOBblIDaIQlll..a5IC5I reMnepi!.Typa nOHFnKalOmeecSI ,lI.aBneaae

p a3JI araiotneeca BellI,eCTBO

2. a) <eIIJIa, BhI3b1Balom,afl ,lI.BIDKeHHe;

TeJlO, cOBepm.alOlll..ee paricry:

semec'raa, acrynaionrae B pearm,MIo; pea-KIl,HH, COilPOB02K,lI.alOIll.aHCH Bbl,lI.eJlemieM renna; narpysxa, npI1XGA5lmaHCH ua OCb

6) 8 aBlle5I1Il,He .npyr OT

,lI.P'Ypa BeJIIF.JlUIbl lU!Il5Irua5I )I{I1,lI.KOCTb nJIaBHmHI1cSI MeTaJIJ1 conep )](aIll.H ecs B se-

meCTBe npHMeCH

6) aTOMbI, BXO,lL5!ill.J.{e.B COCTaB MOJIeKYJIhl

lIBJIeHHH, npoHCXO-

nsmae npa XlfMHtIeCIWH: peaxnan caMoJ,Ie'Il, JIeTHruHH: co CKOPOCTbIO 3BYKa TO'IKa, uaxonsmasCH na nJIOCKOCTH

Ynpa1l!.HeHHe t 17. B JlaHHbIX' npep,JlO}I,eHH51X 3aMeHHTB npM'laCTl:!bl~ 060POTbl I1p:HJlaT0QHbI1l:H onpe)l,eJlHTeJJbHblMH npeAJJ0}Keln!f1.MJi.

1. MaTpHua, cOBna,lI.aIOma51 co CBOeH: TpaHcnOImpoBaHHOM Ha3blBaeTC51 CHMMeTpHl.JeCKoH. 2. PaCCMOTpl1M HarpY3KY, npH:xoAHII~yroC51 na Y'IaCTOK OCR OT T0tIlUI a AO TOqKR b. 3. BonpocbI 0 npnpone CRJI,. Bb13bIBcPDllI,llX MexaHwn~c~He ,U!BI<DKt;!HllSf, BblXO,lI.5IT sa paMKH MexaHRKll. 4. i}TOMhl, Q'lJIH-

49

I .

'IaIOI1'l.HeCfI alTOMHbIMI1 M,aCC8MH, !I.O HMelGilLHe ·OJI.HHa.!<OBblfl nOJIO)KHTeJIbHbIH sapan HJI.pa, 6bIJUI Ha3BaHbl '!f30TOnaMH.

YopalKHeHHe 118. Bhl,lleJlIiTe B rexcre npasacras H npnaacraue 060' porsi, YKa}JUlTe GJlOBa, xoropue OHH orrpe)1,eJllllOT, paCCTaBbTe He)1,0c.TaI0-

UJ,He aanarae.

e TO'IKH 3peHHH aTO~I'IO-M:@JleKYJI5lpHOH TeopHH BClIKaH XHMll'reCKaR p.eaKIlJIH 3aKJI'I01JaeTCH B TOM, YTG MOJIeKYJIbl nOJI.BepraIOLll.HXCH rrpeBpam;eHHIO BellI.eCTB paspytnamrca, H aTOMb!, 113 KOTOPblX OHM COCTOllJIH, rpyrmupyrorca B BORMe MomtEYJIbl. 3Hall coct aa MOJIeKYJI BCTyrrarOIJiI.HX B peaKIl,HlO BemeCTB H semects 06pa3YIOIll.HXCH B jDeSYJlbTate peaKll;HH Mbl MO,)KeM H306p.aSHTb mo6yID peaKll;HIO X:HMH1JeCI<HM yp.a·B-

HeHHeM.

YnpaHHleHile 119. rtpO'lll'l'aiiTe npe):lJlO}KeHlH:l. YKa}!{uTe CJ!OBO, KOropee onpe,lleJiHeTCli njJwraCTlreM 1'1 np14.llaTOQHblM rrpe)1,JlO~KelUleM. Onpe~eml'l'e nap:e21( C0!03HQT0 enona I<OTOPblii H naAe)R np,!HaCTl!5!. CpaBHHTe cjJOPMY Bblpml{eHHlr JlOfl-!'1eCKOrO cy6"beKTa i3 npHA3TO'lHOM npeAJlO)KeHJiH

H B npli'IaCTHOM o60pOTe.

1. JIY1JH, HcnycKaeMble coJUIMI1 p a,D.H5I, o6.JIa,lI.aro'f crrOCOGHOC1'blO Bb13blBa1'b MHorHe xUMY.!''lIeClme peaKUHH.

2. HaUp5DKeHHOCTb 3JIeKTPHtI.ecKoro nOJI5I, cosnaBaeMOFO TeJIOM B B pa3- nstx T01:IKaX DflGCTpaHcTaa, pa3.JIWrna.

3. Cpe.ll.Hee paCCT05IHl4e,

I1poJIe1'aeMOe MOJI.eIWJIOH Me}K,lI.y ,lI.ByM5f CTOJIKHOBeH.H51.MH, Ha:ablBaeTcH )l:JlHH0H cB06o:1I,HOro D,Y-

J1YIJ.H, KOT0pb!e HcnycKaIOT COJIH p.a,lI.l15I, o6.JIa,lI.aIOT cnOCG6HOCTbIO BbI3bIBa1'b

'f.H MDJI.eKy:nbI.

MHOPKe XHMHtIeClme peal{,Il,HH.

Harrp5DKeHH0CTb 9JIeKTpHtIeCI<OPO nOJI51, xoropoe coszraer TeJIG B B pa3Hblx TOtIKaX npocTpaHcTBa, p::t3JIH'tIH'8.

Cpezmee paccreaane, KOTOpoe nponeraer MOJIel}yJl~ Me>K,lI.Y ,lI.ByM5I CTOJ1KHGBeHHfLMl1, Ha3bIBaeTcll ,D.JIUHOH cB06oJI.HorQ nYTH MOJI'eKYJIbI.

YnpmKHeHHe 120. B AaHliblx Ilpe,!l~O}KeHHlIX orrpeAeJI1!Te cy6'beKT Aeiic.TBl-!H, Bb!pa)KeHBonl) fipHlJa~T[1E~M.

Q6paSBt.r jI,aBJI.?Uue., CDaOUBaeAwe CTOJl.60M ~CU(JJWCTU $qtc@Toii h, pqeno pgh. - CTo//.6 'JICUO'WCTU CDsoaer OaBA.eliue. He~eCQMoCTb B03liwm.eT tta ecex IWC:!ItUl'LBCKUX Kopa6Afl.X, COBeptuUI()-

50

UfUX nOA.eT BOKPY2 sennoeo tuapa. - KOCMU«ecsue Kopa6//.u coeepuuuet noner.

L U-qaCTHUbI, I1bI6.pacbIBaeMble aTOMaMHpa,QrlOaKTHBHbIX 9JIeMeHTOB, npeJI.cTaBJIHI01' C060H nOJlO2KH·TeJI.bHO sapaxcennsre aTOMbI reJIHSI. 2. Ynpyrow Ha3bIBaeTCH llecj)QpMaUHll HCxesaiomaa C npexpatnenaex lleHcTBlul CHJIbI. 3. TOJI'lIKH: noJIytIaeMble 'IaCTlnI,aMH cyenenaan co scex CTOPOH OT MOJIeKYJI, He Mory: B TGL£HOCTH ypaBI'IOBeIllHBaTb npyr npyr a. 4. TIoCTOllHHOH Be.rrU1JHHe ornenaer T01{K8, He MeHRIOlIJ,all cnoero

IT OJJ02K.eHHH. .

I

(

I

I

I

I

I

I

YnpalKHeHHe 121. 3aMemITe eoxeraaas c rrp!-p!aCTffHMH coxerauaaaa c npH,!laTO'lHbIMH onpenenarensaaxa npep;JlQ}!{eHl-!·HMH.

Otipaeeu: 1. Tennora, Bbl!}eJlfl.eMaft TOfG~M ... - rennora, KOTOPYto Bbli)eAftBT TOI<-". ; rennora, KOTOpast euoenserc« TOKOM; ....

2. l1sYiiaeMoe R8Jle1iUe - sienenue, soropoe uayuaIOT ... ; senenue, KOTopoe usyt.taerCR; ....

1. 3aBHcHMoCTb, Bblpa2Kae- 2. Onpe.n:.eJIHeMaH BeJIH1JH-

MaR ypaaaeaaex; Ha;'

JI.aBJIeHHe, oxassmaexoe paCCMaTpJiBaeMa5I 3aKO-

CBeTOM;

6. HOMepHOGTb;

pa OT8, COBepLIIaeMa51 re-

113MepSIeMa5I llJIJ.U1a.;

JIOM;

CBeT, f13JIY1JaeMbI'H TeJIOM' nOJIytraeMa51 3T:-JeprHH;

llaBJIeHHe, np0I13BOJI.HMOe' ,UCilOJIb3yeMa5I annapa-

Typa.

ra30M;

YopaJKHeHUe 1.22. Ilepenaare COnep}KaHM<

npHna'Ilo'rHbI1'lHf orrpeAeJlHTeJlbHblMH npe'!{JlO)KeH:H npHn'laCTHbIX 06opOTOB QaCTHoMY' oeop . . .... . . MH. OMHHTe 'lTO IJPH-

.. . . .0:ry GO crpanareasasrx npHl[aC'l'I1eM CHHQHHMHq~bl n

~~~~~~. npe.!{JI02KeHHll, npencrannsnoumo c060:11 aKTHJ;lHblf! M rr3CCI1PB~~~fi

Otipaeeu: MapufI. Kiopu npOBOOUAa onuru no uenepenuto npOBoottMOCTU Bosoyxa, BbISbIBaeMOu. JlYliaMU ypatia. - MapufI. Ktopt: npoeodu.na onem» no ueuepeiuuo npeB()OUMOCTU Bosoyxa, IWTOpylO eueuetuor lLljiLU ypa1ia (xoropa« eusuea-

ercst ftYiWMU ypaJ-w). .

.. 1. 2HhrnrreiirI:I ,lI.OK838JI, 'lITO MemJI.Y Maccow H 9He mew cymecrnyer 3aBHCHMoeTb, BblpamaeMaH yp anneu HeMP E = =mc2• 2. ~.eJIbTa-qJYHKIl,HH, IllHl'lOK® npHMeH5IeMaR B Ma:reMaTI1Ke H ee rrpa JwmerUI HX, HBJI5IeTClI npocrejmmx rrpnxe-

51

pOM o696m1hmbIx CPYHKI1l'lH. 3. naBJleHI1e, oxasuaaeaoe ~BeTOM na TeJI,a, O'IeHb MaJIO. 4. A.MnepMeTp, BKJIlO'laeMbur B paSJlFlIIHbIe Yl.Jacn<:H 3JleKTpH'IeCIWH: uerm, ITOI{a3bIBaeT OAHU 'H TOT m.e TOK. 5. thlCJIO G60pOTOB, coaepuraeaux B ceKYRlI.Y, O,U,I1H.aI<OBO ,U,Jl51 scex ronex AB1UKYULerOC51 xorreca.

Ynpa}KHeHHe 123. B nauastx npenJIO}I<eHH51X BblneJIHTe npw,aCTI1R H npINaCl'lIble OOOpOl'bl, Yl<.all'HTe CJlOBa, xoropsre OHU o'npeneJ;l51l0T, n pacCTaBbTe nenOC·T.alolllHe sanareie,

1. TIOCJIe HHTerpHpOBamHI ypasueaas nOJlY1faeT('51 3aKOH, CB513'bTBalOIl.lJ'IH xoaexaue 3Ha'teB]UI paCCMaTpIiBaeMEIX BeJIH'lI1H. 2. I1sJlYl,Jerme paJl,H5l uepaaacxepao. BepTHKaJIbHbIM nytIOK JIy-q'eH nOA BJIH511:IUeM xaruare pacnaaaerca na TpH xaTeropHH JIyqeH: iTIy'lH He I13MenSIlOl1l,He csoero Ha,;tpaBJIeHH5l OT .neHCTBH5l MarHHTa nOJIYQ]lJIH HaSBaRHe 'Y-JIY'leH; JIY'lH 0'1'KJIGHgeMble NOJIO>KHTeJIbHbIM nG)llOCOM Ha3bmaIOTCH ~-JIyqH, a JIYLIH, OTKJIOH51eMbte OTpHllaTeJIbHbIM nOJIlOCOM - a-JIyqH.

8) CTpaAaTeJIbllb!e npHtlaCTIUI npouienurero BpeMeHH

Ynpa:lKHeH.Re 124. ITpOqHTafITe npe,lI)10}KeBI151. Yi{8IlUlTe. C}IOBO, KOTO' poe enpeaeaaercs rrpll,ll;aTOt[H:bIM npe)V[Q}KeHll'eM J_;I il'pRqaCTHblM oriopo- 1['0111.. Onpenenare naJIie~K (;:O!03Horo C.JlOBa IWTOPl:Jlt! II nanexc npanacras. CpaBHHTe C:rPYK'l'YPY npaaarosuoro npe.n:Jro)KeHMH B nepBoM II BTOPOM

rrpnaepax.

1. TIo sasouy, KOTOPbIH

YCTaHOBHJI rYK, BeJIH'lHna ,n.ecpopMallFlH nponopUHOHa./IbHa JI;e}[CTBYromeH CHJIe.

2. ITJIOTH0GTb eJI,HHFI'CfHOH

TOyeqHOH MaCCbI, KGTOpa5'l paCrrOJH:l->KeHa B na-rane NoopJI,HHar., pasHa JI,eJIbTa-CPYHI(]J..MH.

TIo 3aKOHY, YCTq.HOBJIeHHOMY rYKOM, BeJIH'lHHa ,n.e-

cpopM'allIfH rrponopnno-

HaJIbHa JI,eHGTByromeH

CHJ1e.

TIJIOTFlOCTb e,rr:UHHl!H0H TOtreLIHOH xaccu, paCHOJIO)KBHHOH B nanaire KOOpJl,HHaT, pasna ,n.eJI,bTaCPYHKllHH.

ipascaeaae 126. Hasoaure rnaroasr, OT KOTOPblX 06pa30B8Hbl ,!J.aH- 1[{tIaCTHH. Ilozroepare K nplf1raCTHJIM onpencmrcaue tJIOBa.

u6pa3etf.' oXAa~aijJ.a-{'bUl - OXAaaUTb - fJXJl.aalCaeHHafl OICUaKOCTb.

Pacraopeuasrfi; YCTaHOBJIeHHbIH; nOJIytreHI-lbU'.\:; H306pa:tKeHtlbrfr; uanpasnennsra; rrpOH3BeneHHblH; rrOJl,TBep>K)J.eHHbIH; sarperua; C)KaTblfr; H30rHYTblfr.

C JI 0 B a Ll:JI 51 C II P aBO x: BemeCTBO, COJIb, saKOH, aaKOHOMepHOCTb, peaym-rar, npatiop, oTpe30R, BbllIHCJ1emle, SKCnepI1MeFlT, rnIIOTe3 a, rrpennoaoacemre, nap, sosnyx, rpytixa.

YnpalKHeHHe 125. COqeTaJ:DHf C np}!4aCTHffMH saaeaare GOqeTaHlHfMH c npRnaTO'IHbIMli on:pe.ll.eJIIlTeJIbHb!MH JlpenJIOIl(eH'HHMH.

5lBJIeHHe, HCCJIe,n.OBaI-IHOe THMHp5l3'eBbIM; 3aI{QHOMep:

HOCTb, YCTaaOBJIefIHa5l Appeaayccx; MeTO,U" npe,U,JIOlKeHHbUI P06£l.pTOM OOi'IJI.6M; reopxa, paspaocrauaaa UHOJIKOBCf{HM; nOH5lTHe, BBe,n.eI1HOe )J.aJIbTOHOM; 3JIeKTpH'leCI<H}I. rpancqtopMaTOp, H306peTeHHblR 5!{)JIO'lKOBbIM; paCCT05lIlIi@, npOH,LLeHH0ec :rOLII'l:Oii.; SaKGH, OTKflblTbIH JIOM0HOCOBbIM; rI1FI9TeSa, BblJl,BI1HYTaH Pe3ePCPop,U,OM; TeopHH, paSBJiITaa J1opeHID,OM.

52

YrrpalKHeHHe 127. BbJ.)I;eJIHTe B npeAJIO)f~em!51x npaxacrnsre 060pOTbI Il IlOCTaBbTe ax nocae onpeneaxesroro caoaa.

1. BeCOBoe KOJIHtIeCTBO paCTBOpeHHOro B .naHHOM 06'beMe :tKHJI,KOCTH rasa npaxo npcnopnaoaansno Jl,aBJIeHI1IO rasa. 2. TIOJIYtIeHHhle nocpencrsox 3JIeKTpIl'IeCJwr{ HH,lJ,yKUHH saPHJI,bI HaSbIBamT HaBe.1leIUlbIMliI RJlH J-IH.nYllHpoBaRHbIMH. 3. Ha BC5lK0e noxernenrroe B npocrp aacrso 3ap.H2KeHH0e reJICi :rr.eMcTBYlOT CI1JIbl. 4. ~TJiI paccyacaeaas XOPOIIIO I1JIJIIOCTPHPYlOTCH na I1SBeCTHOM OITblTe C IIoMergeHHbIMH B MarHHTaoe RGJIe }!(eJIe3HbTMH OnHJIKaMB. 5. D0Ll:p06HO I1CCJIe.rr.OBaB YCTarrOBJIeHHble CTOJIeTOBbIM 3aKOHOMepHOCTI1 q>oT03cpcper<ra, 911HwTeHn nOKa38JI, 'ITO HX HeJIb35l 06'b51CHFlTb, I-ICXO,n.5l 113 rrpeJl,C1'aBJIeHH'H 0 BOJIHOBQH upHpo,n.e CBeTa.

YnpalKHCHHe 128. Bunezare B TeKCTa.x rtpaxacraae 060POTbI; YKaIl<Hre. CJlOBa, xcropsre.oaa onpezrenmor, n paceuassre aeaocraieurae S3JIHTble.

1. Tenaora acrrapeaas I1J1,eT aa pa60TY A coaepuraexyro MOJIeKYJIaMH npn npoxoxoreana CKB03b IIoBepxHocTHbIH CJIOM. 2KHJI.KOCTH Ii ua paoory Al CB5I3aHHYIO C yseJUI1feHHeM yJI,eJlbtroro 06'beMa nemecrsa npn ero rrepexone H3 ),KHJI,KOTQ coCT051HH'51 B r aaoocpasaoe.

2. ECJ1H ITJ10CKa51 JII1HH5'l spanraerc» soxpyr 'OCYI ;JIe2Kalll,eH B nJIOCl<OCTH 3TOH JIl1HlIH H He nepecexatomea ee TO naouians nOJIy:qeHHOH IIOBepXHOCTI1 BparueHI151 panaa npOH3BeJl,eHI-nO Jl,J1HHbI 3TOll ./IHHI1l'I aa rryrs npOHLl:eHHbIH ee reOMeTpa'IeCKHM nenrpox T51LKecnr.

Ynpalf!;HeHl<re 129. Ilepeaaare cozrepasaaae IlpWraeTHblx 060POTOB npM.ll.aT04H:bIMH ol1pe.ll.eJUlTeJlbHblMH npe.ll.JJO)l{eHll'51MH.

1. <P0PMYJI& pacceaana, npe,lJ,JIo)KeHHaH Pe3epCP0pJl,OM, OKa3bIBaJIaCb B pane CJIYIIaeB HeTotI'HoH. 2. B MeTaJIJIaX, HC-

53