Sie sind auf Seite 1von 219

Presseberichte 1968-1974

E K-Ε Δ Η Ν
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1966 - 1975

ÜBERSCHRIFTEN

VON ÜBER

3000 .

AUSGEWÄHLTEN

PRESSEBERICHTEN
ÜBER
GRIECHENLAND UND ZYPERN
AUS DEN JAHREN 1967-1974

Erstellt von
Myrodis Athanassiou

Saturday, 13. November 2021


Internet-Zugang
www.scribd.com/myrodisa/documents

Search Code
1638-PRESSEBERICHTE ÜBER GRIECHENLAND UND ZYPERN 1967-1974

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 2 von 219


ΤΟ ΠΟΝΗΜΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
1967-1974

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ


ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 3 von 219


ΓΝΩΣΤΕΣ/ΑΓΝΩΣΤΕ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΣΗΜΑΙΝΕΙ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ZU DEUTSCH

ZENTRUMSUNION
ZU

ΕΔΗΝ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΚΗ NΕΟΛΑΙΑ


ZU DEUTSCH

GRIECHISCHE DEMOKRATISCHE JUGEND


GDJ

O ΣΤΟΧΟΣ – DIE ZIELSETZUNG – THE TARGET

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 4 von 219


O ΣTΟXΟΣ
Η Εργασία απευθύ νεται κυρίως σε ερευνητές που ασχολού νται ειδικά με θέματα της
Ελληνoκυπριακή ς και Ευρωπαϊκή ς πολιτική ς και κοινωνική ς Ιστορίας της περιό δου
1967-1974, δηλαδή με θέματα που αφορού ν την περίοδο της Στρατιωτική ς Δικτατορίας
στην Ελά δα.

ΠΟΙΟΙ ΗΜΑΣΤΑΝ
Πες μου τι διάβαζες να σου πω ποιός ήσουν !

Παρά λληλα παίρνει ο αναγνώ στης και μια ακριβή απά ντηση στις ερωτή σεις:
α) τι διά βαζαν/παρακολουθού σαν και
β) πό σο ενημερωμένα ή ταν
τα μέλη και ιδιαίτερα τα ηγετικά στελέχη της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού .

DIE ZIELSETZUNG
Die vorliegende Arbeit, eine nach streng chronologischen Kriterien archivierte
Sammlung von, hauptsä chlich, Zeitungsberichten ü ber Griechenland und Zypern im
Zeitraum 1967-1974, will primä r den studierenden der Geschichte, mit deutschen,
englischen und franzö sischen Sprachkenntnissen, zu Gute kommen.

WER WAREN WIR


Man ist nicht nur das, was man ißt sondern auch das was man liest !

Parallel dazu bekommt der aufmerksame Leser einen, ziemlich guten Eindruck darü ber,
was die Mitglieder und insbesondere die Fü hrungskrä fte der EK-EDIN im Ausland,
damals, zu lesen pflegten. Ja lesen mußten um sich ü ber die Vorgä nge in Griechenland
zu informieren.

THE TARGET
The intention of this work is to support, especially, students who are looking for more
information on Greece and Cyprus during the time 1967-1974, i.e. during the military
dictatorship.

WHO WE WERE
We are not only what we eat but also what we read !

Additionally could the reader get the answer to the question: What news paper did the
Leadership of EK-EDIN Abroad read at that time and how well they could be informed.

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 5 von 219


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INHALTSVERZEICHNIS

1. Deckblatt
2. Chronologische Archivierung
3. ΕΚ σημαίνει / EK bedeutet
4. Σκοπός / Zielsetzung
5. Akronymen und Abkürzungen
6. Verzeichnis der in den Presseberichten erwähnten Städte
7. Journalisten / Berichterstatter / Verfasser
8. Vorbemerkungen
1. Zentrale Dokumentations- und Pressestelle
2. Vollständigkeit der Dokumentation
3. Bloßes Überfliegen
4. Quellenangaben
5. Hilfreiche Ergänzung

9. Verzeichnis der Presseberichte 1967 (322 PreBer)


10. Verzeichnis der Presseberichte 1968 (559 PreBer)
11. Verzeichnis der Presseberichte 1969 (380 PreBer)
12. Verzeichnis der Presseberichte 1970 (490 PreBer)
13. Verzeichnis der Presseberichte 1971 (341 PreBer)
14. Verzeichnis der Presseberichte 1972 (254 PreBer)
15. Verzeichnis der Presseberichte 1973 (364 PreBer)
16. Verzeichnis der Presseberichte 1974 (501 PreBer)
17. liste der verwendeten bzw. ausgewerteten Presse
18. Namensliste der Korresponenten bzw. Journalisten

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ / ANHÄNGE
19. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
20. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974
21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

STATISTISCHE DATEN DER ARBEIT

Gesamtzahl der Presseberichte-Überschriften 3.241


Αzahl der Wörter 79.578

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 6 von 219


AKRONYMEN UND ABKÜRZUNGEN

1. AbZ Abendzeitung, Mü nchen


2. ArZ Arbeiterzeitung, Basel, Wien
3. AI, ai Amnesty International
4. A.M./a.M. Am Main
5. AP Associated Press
6. AStA Allgemeiner Studenten Ausschuß
7. BN Basler Nachrichten, Basel
8. BN Bremer Nachrichten, Bremen
9. BR Bayerischer Rundfunk
10. BZ Bild Zeitung
11. CW Christ und Welt
12. dpa Deutsche Presse Agentur
13. DS Dimitris Sarisavas, Zü rich
14. D.SP. DER SPIEGEL
15. DW Deutsche Welle, Kö ln
16. EK Zentrumsunion (Enosis Kentrou)
17. ΕΟΚΑ Εθνική Οργά νωση Κυπρίων Αγωνιστώ ν
18. EU Europä ische Union
19. FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt
20. FR Frankfurter Rundschau, Frankfurt
21. GA General Anzeiger
22. GL Georg Litinas, Karlsruhe
23. HB Handelsblatt
24. HJK Hans-Jü rgen Krü ger
25. HP Hannoversche Presse, Hannover
26. HT Herald Tribune
27. IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz
28. IPI Internationales Presseinstitut
29. KMK Kultusminister Konferenz
30. KZ Kreiszeitung
31. LM Le Monde, Paris
32. MA Myrodis Athanassiou, Mü nchen, Bremen
33. MM Mü nchner Merkur, Mü nchen
34. MP Morgenpost
35. NATO North Atlantic Threat Organization
36. N.D. Nikiforos Dimokratis, Zü rich
37. NG Nikos Grammenos, Esslingen
38. NoZ Nordsee-Zeitung
39. NP Neofytos Paschalidis, Mü nchen
40. NRZ Neue Ruhr Zeitung
41. NYT York Times
42. NZ National Zeitung
Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 7 von 219
43. NZZ Neue Zü rcher Zeitung, Zü rich
44. ΠΑΜ Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο / Patriotische Antidiktatorische Front
45. ΠΑΚ Πανελλή νιο Απελευθερωτικό Κίνημα / Panhellenische Befreiungsbewegung
46. PreBer Presseberichte
47. SK Stavros Kaikis, Berlin
48. SN, StN Stuttgarter Nachrichten, Stuttgart
49. StZ Stuttgarter Zeitung, Stuttgart
50. SZ Sü ddeutsche Zeitung, Mü nchen
51. TA TAGES-ANZEIGER, Zü rich
52. TB Tagesblatt
53. TS Thanos Sissimopoulos, Mü nchen, Bonn
54. TZ Tageszeitung
55. UPI United Press International
56. USA United States of America
57. VW VORWÄ RTS
58. WamS Welt am Sonntag
59. WEU West Europä ische Union
60. WK Weser Kurier, Bremen
61. WR WESTFÄ LISCHE RUNDSCHAU
62. WRK Westdeutsche Rektoren Konferenz
63. WW DIE WELTWOCHE, Zü rich
64. ZW ZÜ RCHER WOCHE, Zü rich

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 8 von 219


VERZEICHNIS DER IN DEN PRESSE-ΒERICHTEN ERWÄHNTEN STÄDTE

1. Alexandroupolis 37. Kö ln
2. Ankara 38. Kopenhagen
3. Antwerpen 39. London
4. Athen 40. Konstanz
5. Augsburg 41. Manhattan
6. Bad Godesberg 42. Mannheim
7. Basel 43. Montreal
8. Belgrad 44. Moskau
9. Berlin 45. Mü nchen
10. Bojiatti 46. Neapel
11. Bonn 47. New York
12. Braunschweig 48. Nikosia
13. Bremen 49. Oldenburg
14. Bremerhaven 50. Oslo
15. Brü ssel 51. Ottawa
16. Bukarest 52. Paris
17. Darmstadt 53. Pirä us
18. Den Haag 54. Rom
19. Dü sseldorf 55. Rü sselsheim
20. Erlangen 56. Saloniki
21. Esslingen 57. Sofia
22. Frankfurt 58. Stockholm
23. Fulda 59. Straßburg
24. Genf 60. Stuttgart
25. Genua 61. Tel Aviv
26. Gießen 62. Toronto
27. Gummersbach 63. Tü bingen
28. Hamburg 64. Vegesack
29. Hannover 65. Washington
30. Heidelberg 66. Weseloch
31. Herakleion 67. Wien
32. Igoumenitsa 68. Wiesbaden
33. Istanbul 69. Wuppertal
34. Jerusalem 70. Zagreb
35. Kairo 71. Zü rich
36. Karlsruhe

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 9 von 219


JOURNALISTEN / BERICHTERSTATTER / VERFASSER

1. Aeschenbach, Karl 38. Elten, Jörg Andreas 79. Holzer, Werner (FR)
2. Amarlic, Jacques (LM) (STERN) 80. Hornung, Werner (DGB-
3. Apel, Hans, Dr. (SPD) Z)
4. Antonaros, Evangelos 39. Faesi, Hugo 81. Hoyningen-Huene, Frank,
(sad) 40. Fallaci, Oriana (WW) von
5. Arnau, Frank (AbZ) 41. Fernau, Fried.-Wilhelm 82. Huizinga, J.H. (WW)
6. Arnsperger, Klaus (SZ) (HB) 83. Hummel, Klaus (EsZ)
42. Filias, Wassilis (FR)
7. Bailey, George (DIE 43. Flottau, Heiko (SZ) 84. Ihlau, Olaf
WELT) 44. Franke, Detlef (FR) 85. Ihlau, Josef (SZ)
8. Bakojannis, Pavlos (BR) 45. Frangopoulos, Theo. (DIE 86. Ihrt, Fred (STERN, TA7)
9. Berner Georg (WW) ZEIT) 87. Imhoff, Christoph (StN)
10. Bernsdorf, Helga (FR) 46. Freiburger, Hans (AbZ)
11. Berve, Helmut (TA) 47. Frisch, Max (WW) 88. Jahn, Ingeborg (FR)
12. Birnbaum, Immanuel (SZ) 48. Fürstweger, Walter (SZ) 89. Janßen, Karl-Heinz
13. Bleich, Herrmann (FR, 90. Jürgs, Michael, (ArZ)
TA) 49. Gaitanidis, T.
14. Bockhoff, Baldur (SZ) 50. Ganiner, Hans-Ulrich 91. Kallenbach, Karl-Heinz
15. Boenisch, Peter (BamS) (MM) (HP)
16. Bökel, Gerhard (FR) 51. Gleis, Walter (StZ) 92. Kamm, Henry (TA)
17. Bondy, Francois (DIE 52. Gölz, Eva (FR) 93. Katscher, Friedrich (ArZ)
ZEIT, WW) 53. Graffenberger, Günter 94. Katz, Anne Rose (WW)
18. Bosch, Walter 54. Grichting, Emil (TA) 95. Kempski, Hans Ulrich
19. Breitenstein, Rolf (FR) 55. Grobe, Karl (FR) (SZ)
20. Brockert, Heinz (MM) 56. Grobet, Christian (NZ) 96. Kepper, Hans (FR)
21. Brunner, Margot (Man. 57. Gruber, Edmund (SZ) 97. Kerber, Karl (FR)
Mor.) 58. Güner, Dincer (BILD) 98. Kinnigkeit, W. (SZ)
22. Buchalla, Carl E. (SZ) 99. Klausner, Wolfgang (FR)
23. Buhl, Dieter (DIE ZEIT) 59. Haffner, Sebastian (ZW) 100.Kirsch, Hans Christian
24. Bullock, Martin (StN) 60. Hal, Cornelius (FAZ) (PUBLIK)
25. Burchardt, Rainer (DIE
61. Handloser, Marina, (SZ) 101.Koch, Erwin Erasmus
ZEIT) 62. Heigert, Hans (SZ) (StN)
63. Held, Robert (FAZ) 102.Kogelfranz, Siegfried (D.
26. Carl-Gideon von Claer 64. Helm, Everett (WW) SP.)
(D. SP.) 65. Henderson, Neil (FR) 103.Kennerth, Edwin
27. Coulmas, Danae 66. Henkel, Rolf (WK) 104.Korisis, Hariton (WW)
28. Craemer, Ursula (FR) 67. Herrmann-Tross, Hans 105.Koschnick, Wolfgang
(MM) (HP)
29. Dechamps, Brunno 68. Heye, Uwe-Karsten (SZ) 106.Kremp, Herbert, Dr.
(FAZ) 69. Heyer, Georg Walther (BamS)
30. Diepgen, Ursula, (WK, (FR) 107.Kreyssig, Gert (SZ)
BN) 70. Heyse, Herbert Riehl (SZ) 108.Krüger, Hans-Jürgen
31. Dietrich, Elke (AbZ) 71. Hielscher, Almut (AbZ) (FAZ)
32. Dietrich, Wilfried (BZ) 72. Hirsch, Kurt 109.Krüger, Hertha (CAUST)
33. Dimokratis, Nikiforos 73. Hirs, Fred (TA) 110.Kuballa, Wolfgang (WK)
34. Dopoulos, Philip (AP) 74. HJK (Hans Jürgen Krüger, 111.Kühnert, Hanno (SZ)
35. Dräxler, Hans (AbZ) FAZ) 112.Kummer, Jochen (WS)
75. Hoffmann, Volkmar (FR) 113.Künzli, Arnold (TA)
36. Eberle, Bernd (AZ) 76. Hohler, August E. (TA) 114.Kusch, Erich B. (StN)
37. Eder, Richard (WW) 77. Hollander von, Jürgen
78. Hollstein, Walter (NZ) 115.Lampe, Friedrich (TA)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 10 von 219


116.Längsfeld, Wolfgang (SZ) 157.Pucher, Pavlos (MM) 203.Studer, Hans Kurt (TA)
117.Leisler, Kurt (BamS) 204.Studer, Peter (TA)
118.Lerchbacher, Hans (FR) 158.Reger, Karl-Heinz (BZ) 205.Suhrbier, Hartwig (FR,
119.Ley, Horst (KZ) 159.Reifenrath, Roderich (FR) SZ)
120.Lindemann, Helmut (AbZ) 160.Reimer, Wulf (SN) 206.Sultzberger, C. L. (NYT,
121.Löwenthal, Richard (FR) 161.Rhode, Peter (FR) TA)
122.Löwer, Hans-Joachim 162.Rieber, Helmut (FR)
(WK) 163.Riedmiller, Josef (SZ) 207.Thiedemann, Werner W.
123.Lorenz, Friedrich (AbZ) 164.Riek, Horst (AbZ) (FR)
124.Lorenzen, Lore (FR) 165.Ring, Georg (TA) 208.Tinnefeld, Franz
166.Riehl-Heyse, Herbert (SZ) 209.Told, Court (HT)
125.Makensen, Ulrich (FR) 167.Robbens, Werner, 210.Tornow, Heiko (NRZ)
126.Mannheim, Joseph (TA) 168.Rondholz, Eberhard (VW) 211.Tross, Herrmann (MM)
127.Manoussaks, Costas 169.Rothenbühler, Peter L. 212.Tsatsaronis, Kostas
128.Marceau, Marc (LM) 170.Rühl, Lothar (DIE WELT) (D.SP.)
129.Marks, Laurence (Die 171.Ryback, Axel (FR) 213.Tzermias, Elsbeth (WW)
Zeit) 214.Tzermias, Pavlos
130.Maropoulos, Angelos (FR) 172.Sattler, Hans-Peter (StZ)
131.Martenson, Sten (SN) 173.Scheller, Wolf (PUBLIK, 215.Ulrich, Gerd
132.Mathiopoulos, Basil (DW, StZ)
VW) 174.Schenk, Willy (TA) 216.Venzky, Gabriele (DIE
133.Meichsner, Friedrich (Die 175.Schlitter, Horst (FR) ZEIT)
Welt) 176.Schilling, Joachim (CW, 217.Vogenbeck, H.-F. (TA)
134.Meier, Hans Ulrich (TA) WK) 218.Vogt, Anja (VW)
135.Meier, Viktor (WK) 177.Schloss, Rolf W. (WW) 219.Vorst von, Josef Schmitz
136.Melas, Eva (TA) 178.Schmidt-Polex, Carl (AZ) (FAZ)
137.Mercuri, Melina 179.Schröder, Dieter 220.Vossen, Franz (SZ)
138.Meyer,Johann Jakob 180.Schröder, Manfred F. (SZ)
(WW) 181.Schröder, Peter W. (WK) 221.Wacker, Dieter G. (AbZ)
139.Mölter, Veit (AZ) 182.Schütze, Christian (SZ, 222.Walser, Gerold, Prof. Dr.
140.Mon, Wolf (tz) FR) 223.Walser, Paul (TA, WW)
141.Moniac, Rüdiger (FAZ) 183.Schwyter, Annemarie 224.Weber, Hans-Dieter (GA)
142.Morgan, Dan (WW) (TA) 225.Wegener, Heiko (WK)
143.Münchhausen, Thankmar 184.Seeberg, Axel (FR)
226.Weinstein, Adelbert,
(FAZ) 185.Shriver, Ansgar (FAZ)
186.Simonitsch, Pierre (FR) 227.Werner, Curt (AbZ)
144.Neumann, Moritz (NRZ, 187.Sommer, Frank (MP) 228.Weseloh, Hans Achim
FR) 188.Stierli, Arthur (TA) (FAZ)
145.von Nagy, Oswald 189.Sommer, Frank (VOR) 229.Wesseler, Horst (BZ)
(QUICK) 190.Sommer, Theo (DIE ZEIT) 230.Wild, Dieter (D. SP.)
146.Neuwirth, Fritz (SZ) 191.Spoo, Eckart (FR) 231.Wild, Hugo
192.Springmann, Reimar 232.Wilfried, Dietrich (BZ)
147.Oertel, Roland (FR) (WW) 233.Witsinos, Igor (FR)
148.Ohse, Bernhard (WK) 193.Stäcke, Christian (FR) 234.Wollenberger, Werner
194.Stäcker, Dieter (FR) (ZW)
195.Stadach, Dieter (WK)
149.Page, Campell (The 235.Wüllenweber, Hans (FR)
196.Stankiewitz, Karl (WK)
Guardian) 236.Wünsche, Peter
197.Steinbach, Udo (FAZ)
150.Peer, Artur (NZZ)
198.Stierli, Arthur M. (TA)
151.Peter, Charlotte, Dr. 237.Zacharias, Günther (D.
199.Stierli, Elisabeth
152.Piper, Karsten-Uwe (HP) SP.)
200.Stochastis, Eleftheros
153.Polaczek, Dietmar (SZ) 238.Ziegler, Gert (FAZ)
201.Stockklausner, Wolfgang
154.Posse, Pavlos (MM) 239.Ziegler, Jean
(FR)
155.Potyka, Christian (SZ) 240.Zöllner, Wolf-Dieter (FR)
202.Streit, Conrad (TA)
156.Pragal, Peter (SZ)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 11 von 219


Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 12 von 219
VORBEMERKUNGEN
Noch in Arbeit ! Änderungen vorbehalten!

Zentrale Dokumentations- und Pressestelle

Die Vorliegende, speziell für die Benutzer des Internet erstellte, Zusammenstellung von Überschriften
(gr. τίτλοι) von Presseberichten, Analysen und Kommentaren über Griechenland und Zypern aus den
Jahren 1967 bis einschließlich 1974 stammt aus den Sammlungen folgender Personen der damaligen
EK-EDIN im Ausland :

 Dr. med. Nikolaos Grammenos, Esslingen (Kürzel: NG)


Δρ. Νικόλαος Γραμμένος
 Georg Litinas, Karlsruhe (Kürzel: GL)
Γεώργιος Λίτινας
 Neofytos Paschalidis, München (Kürzel: NP)
Νεόφυτος Πασχαλίδης
 Dimitris Sarisavas, Zürich, Genf (Kürzel: DS)
Δημήτριος/Τάκης Σαρησάββας
 Thanos Sissimopoulos, München, Bonn (Kürzel: TS)
Αθανάσιος/Θάνος Ζησημόπουλος

sowie meiner Sammlung (Kürzel: MA). Sie stützt sich, also, nicht auf eine professionell, sondern nur
auf amateurhaft ausgeführte freiwillige, uneigennützige, private 1 Tätigkeit von den oben erwähnten
damaligen Hoffnungsträgern der EK-EDIN im Ausland 2.

Trotz einiger Versuche gelang es uns, damals (1967-1974), leider nicht, eine „Zentrale Dokumentations-
und Pressestelle“ unserer Auslandsorganisationen einzurichten und zu pflegen 3. Diese Tatsache dürfte
der Hauptgrund sein, weshalb wir heute keine anspruchsvolle, professionelle Dokumentation sowohl
von unseren damaligen, ja zahlreichen, antidiktatorischen Aktivitäten als auch von den in der
Internationalen Presse4 veröffentlichten Berichten, Analysen und Kommentaren über Griechenland
bzw. zur Lage in Griechenland und Zypern, für die historisch-interessierte Nachwelt vorlegen können.
Ein weiterer Grund ist auch die Tatsache, dass wir nach dem Zusammenbruch der Diktatur am 24. Juli
1974 uns um unseren „Nachlaß“ –aus einer Reihe von verständlichen Gründen- nicht energisch genug
gekümmert haben. Verständlicherweise waren wir –die letzten Mohikaner- einerseits erschöpft von
unserem mehrjährigen Kampf gegen das Athener Unrechts- und Gewaltregime und andererseits froh,
dass es mit der Diktatur zu Ende5 ging.

Vollständigkeit der Dokumentation


Hier handelt es sich, also, nicht um einen Bericht, der den Anspruch, nach internationalen Spezifika-
tionen6, z.B., auf Vollständigkeit erhebt. Wir verfügten damals weder über das notwendige Wissen
noch hatten wir die dazu benötigten Werkzeuge entwickelt. Zum Glück, aber, leben wir im „Digitalen
Zeitalter“, d.h., dass der interessierte, clevere Nutzer bzw. die clevere Nutzerin, z.B., in namhaften
Bibliotheken, Stadt-Archiven und insbesondere im Internet nach weiteren Quellen –vom Schreibtisch
aus- eruieren kann bzw. eruieren sollte.

Bloßes Überfliegen
Jedoch kann man diese Zusammenstellung von den Titeln bzw. Überschriften der Presseberichte von
damals als einen guten Anfang bzw. Sprungbrett (zu gr.: εφαλτήριο) betrachten. Ich möchte zwei
naheliegende Behauptungen aufstellen:
a) Allein durch das bloße Lesen der Überschriften kann man einen ziemlich brauchbaren Eindruck sowohl über
die in Griechenland –unter der Militärdiktatur- herrschenden Verhältnissen als auch über den
antidiktatorischen Kampf der Griechen und ihrer Freunde im Ausland bekommen.

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 13 von 219


b) Es ist auffallend, dass die Berichterstattung von damals über das NATO-Land Griechenland mit der
Gegenwärtigen über das NATO-Land Türkei fast deckungsgleich ist! Man braucht nur die Wörter
„Griechenland“ und „Junta“ durch die Wörter „Türkei“ und „Erdogan“ zu ersetzen!

Quellenangaben
Leider fehlen bei zahlreichen Zeitungsausschnitten die Namen der dazugehörenden Zeitungen bzw.
Zeitschriften sowie das Datum. Deshalb auch der Hinweis „Unbekannter Herausgeber“ bzw.
„Unbekanntes Datum“. Ich mache es mir leicht, könnte man annehmen, nein aber wie bereits
erwähnt, geht es hier Erstens: nur um die Überschriften von Publikationen und Zweitens: um eine
nicht kommerzielle und nicht wissenschaftliche Arbeit.
Sollte jedoch jemand mir die fehlenden Informationen zur Verfügung stellen können, wäre ich
ihr/ihm sehr dankbar.

Hilfreiche Ergänzung
Die Presseberichte aus den Jahren 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 könnten
als eine hilfreiche „Ergänzung“ der Doku-Bände

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ-ΑΓΝΩΣΤΗΣ


ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙA
ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
BÄNDE: 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974

betrachtet werden.
Μyrodis Athanassiou
Wettenberg, Januar 2018

1 Mein damaliger Mitkämpfer, Berater und Freund Kostas Ploumbis, München, Verantwortlicher Chefredakteur für die
Zeitung der PAK „ΑΓΩΝΑΣ“ sagte mir mal, er würde monatlich etwa 80.- DM für Zeitungen/Zeitschriften ausgeben. Ich habe
ihm meine Ausgaben nicht offenbart! In den Jahren 1971 – 1974 war ich Abonnent von etwa 15 Zeitungen und Zeitschriften
(aus: Griechenland, Italien, Deutschland, Frankreich und UK, in griechischer (8x), deutscher (6x) und englischer (1x)
Sprache). Das Lesen bzw. sich informieren war für alle, welche ihre Verantwortung ernst nahmen, ein Imperativ.
2 Dabei verfügte die „EK-EDIN im Ausland“ in den Jahren 1967-1974 über Einhundert fleißige Führungskräfte. Sie war
organisiert in Frankreich, Holland, Belgien, Dänemark, Schweden, Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien! Dies war,
unter Anderem, dank der großzügigen Unterstützung von den Gewerkschaften und Demokratischen Parteien in West
Europa möglich. Allerdings von den o.a. Ländern in Italics hat man nach 1971 (Austritt der Papandreou-Anhänger aus der
EK-EDIN) nichts mehr gehört.
3 Im Juni 1974 waren wir (mit Stavros Kaikis als Generalsekretär und mich als Pressesprecher der EK-EDIN im Ausland) fast
dabei eine zentrale Dokumentationsstelle zu errichten. Jedoch kam uns der Rücktritt bzw. Sturz der Militärdiktatur im Juli
1974 - zum Glück - zuvor! Dem/r aufmerksamen Leser/in muß nicht entgangen sein, dass ich damals drei (3) Informations-
Blätter in Bremen herausgab, zwei in deutscher und ein in griechischer Sprache!
Sehen Sie: Upload Code 1125-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
4 Wie etwa der PRESSESPIEGEL DER IG METALL FÜR DIE GRIECHISCHEN KOLLEGEN.

5 Wir konnten allerdings uns auch nicht richtig freuen, da die Wiederherstellung der Demokratie in unserer Heimat mit dem
zerstörerischen Einmarsch der türkischen Streitkräfte in Zypern und der erzwungenen Umsiedlung von über 250.000
Zyprioten, d.h. Griechen und Türken, erreicht wurde!
6 Hierbei bin ich mir nicht sicher ob so etwas vorhanden ist!

HINWEIS
Die Überschriften von 150 SPIEGEL-Berichten sowie von 578 Presse-Berichten aus der Schweiz wurden auch in separaten
Bänden zusammengefasst und ins Internet hochgeladen. Sehen Sie deshalb auch:
1635-SPIEGEL-BERICHTE ÜBER GRIECHENLAND UND ZYPERN 1967-1974
1639-PRESSEBERICHTE AUS DER SCHWEIZ ÜBER GRIECHENLAND UND ZYPERN 1967-1974

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 14 von 219


1967

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 15 von 219


VERZEICHNIS DER PRESSEBERICHTE VON 1967

Anmerkung
Die Kürzel NG, GL, NP, DS, TS, NN und MA am Ende der Einträge geben Auskunft über die Quelle bzw. über den
Sammler bzw. den Geber des Zeitungs-Ausschnittes.

Κernpunkte der Presseberichte


1. Vorzeitige Neuwahlen in Griechenland
2. Regierung von Stephanos Stephanopoulos
3. Zypernkrise
4. Andreas Papandreou und die Monarchie
5. Regierung von Ioannis Paraskevopoulos
6. Hochverrats ASPIDA Prozess
7. Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Andreas Papandreou abgelehnt
8. Freiheitsstrafen für ASPIDA Verschwörer
9. Die Papandreou`s und die Monarchie
10. Unparteilichkeit der ASPIDA Richter
11. Sturz der Regierung Paraskevopoulos
12. Wahlen unter einer dem König treue Regierung
13. Zypern und Makarios
14. Regierung von Panagiotis Kanellopoulos
15. Die Rolle der Monarchie
16. Rücktritt von General Grivas
17. Auflösung des Parlaments
18. Neue Parlamentswahlen am 28. Mai 1967

19. Militärputsch/Staatsstreich in Athen


20. Staatsanwalt Konstantin Kollias als neuer Ministerpräsident von König Konstantin vereidigt
21. Verhängung des Belagerungszustandes
22. Verhaftung aller Parteiführer
23. Weltweite Proteste über die Vorgänge in Griechenland
24. Verbannung von Kommunisten und Andersdenkenden
25. Europarat gegen den Militärputsch
26. Europäische Griechenlandsorgen
27. Dänische Intervention für Andreas Papadreou
28. Demarche zu Gunsten Andreas Papandreou
29. Proteste der freien Gewerkschaften Europas
30. Ausgangssperre für Truppen auf Zypern
31. Türkische Grenztruppen in Alarmbereitschaft
32. Schliessung der Grenze nach Jugoslavien
33. Fortgang der Verhaftungen in Athen
34. Verbannung von Kommunisten
35. Die Luftwaffe auf der Seite der Putschisten
36. Pattakos - Interview
37. Kopenhagen Interveniert für Andreas Papandreou
38. Protestkundgebung in Stockholm
39. Lage der Monarchie
40. König Konstantin und der Staatsstreich
41. Militärjustiz in Athen
42. Die Gliederung der griechischen Streitkräfte
43. Konstantin Karamanlis und der Staatsstreich
44. Reaktion Norwegens
45. Miniröcke und Pilzköpfe in Griechenland
46. Europarat verurteilt den Putsch
47. Mißbilligung des Staatsstreichs im italienischen Parlament
48. Fanfani gegen eine Intervention der NATO in Griechenand
49. Vorladung Andreas Papandreou vor Gericht
50. Proteste in Moskau vor der griechischen Botschaft
51. U Thant setzt sich für Glezos ein
52. König Konstantin besucht die Streitkräfte
53. Reporter bei Glezos und Papandreou

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 16 von 219


54. Behndlung von Verhafteten
55. Proteste der Griechen in der BRD (München, Nürnberg, Hamburg, Essen, Darmstadt, Westberlin)
56. Widerstandsbewegung im Ausland
57. Sturm auf die griechische Botschaft in London
58. Ausnahmezustand in Athen
59. Die Lage der griechischen Presse
60. Haltung der Botschafter der Skandinavischen Länder
61. Proteste gegen die Militärdiktaturin : Moskau, Paris, Stockholm
62. Washington`s Warnungen
63. Erzbischof von Athen abgesetzt
64. Kompetenzen der Militärgerichte
65. Keine Einreiseerlaubnis für die Pittermann Delegation
66. Der Widerstand in Griechenland
67. Ferien in Griechenland: Ja oder Nein
68. In Athen sind die Obersten am Ende mit ihrem Latein
69. Politische Massenproteste in Athen
70. Griechische Geheimdienstler in westdeutschen Arbeitsämtern
71. Verhaftung und Freilassung von Averoff
72. Verhaftung und Verbannung von Mikis Theodorakis
73. Gefängnisstrafen für Gegner des Militärregimes
74. Die Ausnahmejustiz
75. Demonstrationen gegen das Militärregime in Deutschland
76. Der zypriotische Knoten
77. Das Militärregime wird in Strassburg angeklagt
78. Terrorjustiz
79. Haltung von Kanellopoulos gegen das Militärregime
80. EWG und Griechenland
81. Freilassung von Georgios Papandreou
82. Die Gegnerschaft von Eleni Vlachou zum Militärregime
83. Diktatur und Verfasssung
84. Bombenleger Prozess
85. General Grivas auf Zypern
86. Polizeiaktion gegen türkisch-zypriotische Dörfer
87. Grivas stört die Annährung Athens an Ankara
88. Spionageprozess in Athen
89. Vier Minister zurückgetreten
90. Theodorakis im Hungerstreik
91. Türkei protestiert in Athen und Nikosia
92. Ankara trumpft gegen Athen auf
93. Luftrauverletzungen
94. Gespannte Lage auf Zypern
95. Massenprozesse in Athen
96. Hohe Strafanträge in Athen
97. Die Türkei droht mit Invasion
98. Grivas abgesetzt
99. U Thant schaltet sich ein
100. Einigung zwischen Athen und Ankara
101. Makarios gegen den Friedensplan
102. Makarios ist der Gewinner der Krise
103. Abzug der griechischen Truppen aus Zypern innerhalb von 45 Tagen
104. König Konstantin putscht gegen die Militärdikatur
105. König Konstantin wird abgesetzt
106. Die Aspida Affaire
107. Differenzen zwischen Monarchie und Papandreou
108. König Konstantin im römer Exil
109. Melina Mercouri kommentiert den Gegenputsch des Königs
110. Monarchie ohne König in Griechenland
111. Athen wünscht Rückkehr Konstantins
112. Die neuen Herren in Athen
113. Georgios Papadopoulos neuer Ministerpräsident
114. Eleni Vlachou flieht nach London
115. Pokern in Rom
116. Griechenland den Griechen
117. Mikis Theodorakis

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 17 von 219


PERIODE VOR DER MILITÄRDIKTATUR

DEZEMBER 1966

1. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Donnerstag, 22. Dez. 1966 / In Griechenland kommt es zu


vorzeitigen Neuwahlen – Seiltänzer Stephanopoulos stürzte – der Machtkampf geht weiter –
Stephanopoulos` Balancierakt – Neuer Höhenpunkt der Zypernkrise – Kommt Papandreou wieder zum Zug? –
AP-Funkbild aus Athen / Athen, 21. Dez. 1966 (AP) / Von Arthur M. Stierli / DS

JANUAR 1967

2. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Montag, 16. Jan. 1967 / Papandreou der jüngere könnte dem König
gefährlich werden / Hauptaufgabe der Regierung Paraskevopoulos ist die Ausarbeitung eines neuen
Wahlgesetzes – Politische Entscheidungen sind nicht zu erwarten – Andreas ist radikaler als sein Vater / Athen,
Sonntag, 15. Jan. 1967 (AP) / Von Arthur M. Stierli / DS

FEBRUAR 1967

3. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Montag, 27. Februar 1967 / Hochverratsprozess wird zum explosiven
Politikum – Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Andreas Papandreou beantragt – Schlag
gegen die stärkste Partei – Zertrümmerter Burgfriede / Athen, 25. Feb. (AP) / Von Arthur M. Stierli / DS

MÄRZ 1967
4. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Freitag, 17. März 1967 / Freiheitsstrafen für Aspida-Verschwörer / AP-
Funkbild aus Washington /Athen, 16. März (AP) / DS
5. Weise Beibehaltung der Immunität Papandreous / Von Arthur M. Stierli

6. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Samstag, 18. März 1967 / Aspida-Prozess endete mit Donnerschlag – Zweifel
an der Unparteilichkeit / Von Arthur M. Stierli / DS

7. Süddeutsche Zeitung / München, Mit., 22. März 1967 / Machtkampf zwischen Papandreou und dem König
/ Hochverrat auf Griechisch - Der Aspida-Prozess und seine noch unübersehbaren politischen Folgen /
Von Baldur Bockhoff / Athen, 21. März / MA
8. Kommentar: Munition für den Wahlkampf

9. Süddeutsche Zeitung / München, Freitag, 31. März 1967 / Regierungskrise in Griechenland / Zwist im
Parlament über die Immunität zwingt Paraskevopoulos zum Rücktritt / Athen (AP) / MA

10. TAGES-ANZEIGER, Nr. 74 / Zürich, Freitag, 31. März 1967 / Zusammenbruch des Burgfriedens stellt
Neuwahlen in Frage - Griechische Übergangsregierung zurückgetreten / Aspida Affäre lieferte den
Zündstoff / Komplott des Königs und der Rechtskonservativen ? / Athen 30. März (AP) / Von Arthur M.
Stierli / DS
11. König Konstantin nahm Konsultationen auf – Warnung Papandreous

APRIL 1967

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 18 von 219


12. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Anfang April 1967 / Griechischer Wahlkampf unter einer streng
königstreuen Regierung - Konsequenzen aus der Pleite – Gefährliche 17 Tage – Konstantins Ausweg
aus dem Dilemma / Von Arthur M. Stierli / DS
13. DER SPIEGEL* 15/1967 / 3. April / ZYPERN / MAKARIOS – Geheime Order / MA
*SPIEGEL-Verlinkung: http://www.spiegelgruppe-nachdrucke.de

14. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Dienstag, 4. April 1967 / Ein Manöver König Konstantins zur Hinauszögerung der
Wahlen ? – Kanellopoulos bildet neue konservative Regierung – Rechts ist näher beim König / Bericht von
Arthur M. Stierli /Athen, 3. April. (AP) / DS

15. Kaum Vertrauensvotum für Kanellopoulos / Athen, 3. April (UPI) / DS

16. Süddeutsche Zeitung, München, Dienstag, 4. April 1967 / Neue griechische Regierung vereidigt
-Konstantin ernennt den Konservativen Kanellopoulos zum Ministerpräsidenten / Athen (UPI) / MA

17. Süddeutsche Zeitung, München, Mittwoch, 5. April 1967 / Kaum eine Mehrheit für Kanellopoulos –
Rund 200 Abgeordnete wollen gegen die neue griechische Regierung stimmen / Athen (AP) / MA
18. Kommentar: Dicke Luft über Athen / MA

19. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Mittwoch, 5. April 1967 /Das aktuelle Porträt, Panayotis Kanellopoulos:
Schreiben ist sein einziges Hobby – Der Sohn eines Drogisten – Verbannung , Nach dem Krieg / Sonette und
Metaphysik / Copyright by „The New York Times“ / DS

20. TAGES-ANZEIGER TA7/ Zürich, Samstag, 8. April 1967 / Griechenland: König auf wankendem Thron /
Arrangement mit Papagos, Krach mit Karamanlis – Die Fehler Papandreous – Auf biegen und Brechen / Bericht
von Arthur M. Stierli / DS

21. DER SPIEGEL* 16/1967 / 10. April / GRIECHENLAND / REGIERUNGSKRISE / Eher Putsch / Seiten: 134,
135 / MA
22. GASTARBEITER; Lieber Piano / Seiten: 135, 136

23. Kurzmeldungen |TAGES-ANZEIGER / Zürich, Mittwoch, 12. April 1967 / Grivas zurückgetreten / Nikosia, 11. April
(UPI) / DS
24. Neue Krise in Athen / Athen, 11. April, (UPI)

25. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Samstag, 15. April 1967 / Griechisches Parlament aufgelöst - Ministerpräsident
Kanellopoulos: Neuwahlen am 28. Mai - Schwiegerväterliche Mahnung an den König / Athen, 14. April. (AP) / DS

26. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Mitte April 1967 / Griechischer Wahlkampf unter einer streng königstreuen
Regierung – Konsequenz aus der Pleite – Gefährliche 17 Tage – Konstantins Ausweg aus dem Dilemma / Von Arthur M.
Stierli / DS

PERIODE DER MILITÄRDIKTATUR

27. TAGES-ANZEIGER I Nr. 93 I Zürich, Samstag, 22 April 1967 |König Konstantin vereidigt Konstantin Kollias als neuen
Ministerpräsidenten |Militärdiktatur statt Neuwahlen in Griechenland – Bevölkerung zur Denunziation
aufgefordert – Vater und Sohn Papandreou verhaftet? / Rom, 21. April, (AP) / DS
28. Konstantins letzte Karte / Kommentar von Hans Kurt Studer
29. Proteste gegen die Vorgänge in Griechenland – Komm nach Hause Annemarie
30. Konstantin, Prinz von Dänemark

31. Türkische Grenztruppen in Alarmbereitschaft


32. König Konstantin wählte den Staatstreich – Thron in Gefahr – Wahlen zwei Jahre hinausgezögert – Notlösung
oder Dauereinrichtung / Von Arthur M. Stierli / DS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 19 von 219


33. Europas letzter Putschist

34. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, Nr. 1753 I / Samstag, 22. April 1967 / Kurzmeldungen: Einsetzung einer
Sachwalterregierung in Athen – Verhängung des Belagerungszustandes / DS
35. Staatsanwalt Kollias neuer Ministerpräsident
36. Verhaftung aller Parteiführer
37. Das Dekret über den Ausnahmezustand
38. Ausgangssperre für die Truppen auf Cypern
39. Schließung der Grenze nach Jugoslawien
40. Protest der freien Gewerkschaften

41. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG /Zürich, Montag, 24. April 1967 / Griechenland unter dem Diktat der Armee /DS
42. Der König unter Hausarrest? / New York, 24.4.67, ag (Reuter) / DS
43. Londoner Berichte über die Haltung Konstantins / London, 24.4.67, ag (Reuter) / DS
44. Ausreise Prinzessin Sophies aus Griechenland / Rom, 23.4.67, ag (Reuter) / DS
45. Die Luftwaffe auf der Seite der Putschisten / Athen, 23.4.67, ag (AFP) / DS
46. Fortgang der Verhaftungen /Athen, 23.4.67, ag (Reuter) / DS
47. Verbannung von Kommunisten / Athen, 24.4.67, (UPI) / DS
48. Ein Interview mit Pattakos / Nikosia, 24.4.67, (AP) / DS
49. Dänische Intervention für Papandreou / Kopenhagen, 24.4.67, ag (DPA) / DS
50. Protestkundgebung in Stockholm / Stockholm, 24.4.67, ag (DPA) / DS
51. DER SPIEGEL* 18/1967 / 24. April / GRIECHENLAND / PUTSCH - Um Kopf und Krone, S.148/ MA

52. Süddeutsche Zeitung, Montag, 24. April 1967 / Hellas-Express kam nicht bis Griechenland – Störungen
im Reiseverkehr / Junge Gastarbeiter veranstalten Protestkundgebung / Der Militärputsch in
Griechenland… / DW
53. Abgeordneter begeistert empfangen
ΙNFO: Es handelt sich um die von der, gerade gegründeten, Münchner Sektion der Jugendorganisation (Ε.ΔΗ.Ν.) der
griechischen ZENTRUMSUNION in der BRD und mit voller Unterstützung des DGB Kreis München und des AStA der
UNI München, am Sonntag den 23. April 1967, veranstaltete große Protest-Kundgebung, im Franziskanerkeller an
der Hochstraße, gegen den am 21. April von den Militärs in Athen durchgeführten Staatsstreich.
Anmerkung/Richtigstellung:
In dem Zeitungs-Bericht wird Dimitrios Kantilierakis als der Generalsekretär der Jugendorganisation bezeichnet. Was
aber nicht ganz stimmen kann, da wir organisatorisch noch nicht einen Generalsekretär hatten. Er war
höchstwahrscheinlich der Sekretär der Lokalorganisation von München. Jedoch drei weitere Kollegen, nämlich
Georgios Nikolaidis, Georgios Nanos und Thanos Sissimopoulos sollen auch Sekretäre der ZU und/oder der EDIN
gewesen sein. Leider ist das fast zehnjährige Archiv der EK-EDIN München -nach Aussage von Neofytos Paschalidis -
nach der Rückkehr der Demokratie in Griechenland in seinen Müllcontainer gelandet.
Σημείωση: Πρόκειται για μια από τις πρώτες, μεγάλες αντιδικτατορικές εκδηλώσεις στην τότε Δυτική Γερμανία.
Η εκδήλωση είχε υποστηριχτεί από τη Νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (Jungsozialisten) και από το
Φοιτητικό Σύλλογο του Πανεπιστημίου του Μονάχου (AStA).
Sehen Sie auch Upload: 1530-DIE ERSTEN AKTIONEN DES WIDERSTANDES GEGEN DIE ABSCHAFFUNG DER DEMOKRATIE IN
GRIECHENLAND

54. MÜNCHNER MERKUR /HEUTE IN MÜNCHEN / Montag, 14. April 1967 / Griechen protestieren / DW*
* Erhalten im Oktober 2018 in Kariani (Griechenland) von der damaligen Führungskraft der Freunde der Panhellenischen
Befreiungsbewegung (F.PAK) Damianos Wassiliadis.
„Über 800 griechische Studenten und Gastarbeiter demonstrierten am Sonntagnachmittag im überfüllten
Franziskanerkeller gegen die Machtergreifung der Militärs in Griechenland…“
Sehen Sie auch Upload: 1530-DIE ERSTEN AKTIONEN DES WIDERSTANDES GEGEN DIE ABSCHAFFUNG DER DEMOKRATIE IN
GRIECHENLAND

55. Neue Zürcher Zeitung / Dienstag, 25. April 1967 / KURZMELDUNGEN / MILITÄRJUSTIZ
IN GRIECHENLAND / DS:
56. Präzisierungen der neuen Machthaber, Athen, 24. April, (AP)
57. Die Gliederung der Armee, Athen, 24. April, ag (AFP)
58. Karamanlis zum Staatsstreich, Paris, 24. April. ag (Reuter)
59. Norwegische Reaktionen, Me, Stockholm, 25. April
60. Demarche zu Gunsten Andreas Papandreou, Athen, 25. April, ag (AFP)
61. Protestmotion im britischen Unterhaus, London, 25. April, ag (AFP)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 20 von 219


62. Dänische Griechenlandsorgen, Me, Stockholm, 25. April
63. Britische Pressestimmen, London, 25. April, (AP)
64. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Donnerstag, 27. April 1967 / Der griechische König zeigt sich nach Kabinettssitzung der
Presse / Konstantin möchte Rückkehr zur Demokratie / Athen, 26. April, (AP) / DS
65. Griechische Militärjunta gegen Miniröcke und Pilzköpfe / Von Henry Kamm, Athen
66. Europarat gegen griechischen Putsch – Wie sieht der Europarat in Zukunft aus ? / Von Annemarie Schwyzer /
Straßburg, 26. April

67. DIE WELTWOCHE I Zürich, 28. April 1967 I Europa und die Diktatoren I Von Francois Bondy I DS
68. Nach dem Staatsstreich in Athen: Nacht über Griechenland I Von Reimar Springmann I DS

69. ZÜRCHER WOCHE I Nr. 17 I Zürich, 28. April 1967 / Griechenland I Konstantin der Kleine I Von Werner
Wollenberger / DS

70. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Freitag, 28. April 1967 / Jede Kritik am Regime der Militärjunta ist strengstens
verboten - Tagsüber ist das Militär unsichtbar – Nicht alle sind unglücklich… / Bericht von Arthur M. Stierli / DS
71. Konstantin war nicht eingeweiht

72. Neue Zürcher Zeitung / 29. April 1967 / Der Umsturz in Griechenland / /NG
73. König Konstantin und die Putschisten / Athen, 27. April. (UPI)
74. Mißbilligung des Staatsstreichs im italienischen Parlament / Rom, 27. April. ag (AFP)
75. Die Flotte unter neuer Leitung
76. Lockerung des Versammlungsverbots
77. Fanfani gegen einer Intervention der NATO
78. Widersprechende Berichte über den Kommunisten Glezos
79. Aufrufe des Moskauer Senders / Moskau, 28. April. (UPI)
80. Ein Vertrauter Papandreous in der Türkei / Ankara, 28. April. (AP)
81. Vorladung Andreas Papandreou vor Gericht / Athen, 28. April. ag (AFP)

82. TAGES-ANZEIGER I TA 7 I Zürich, Samstag, 29. April 1967 I Gestürzte Demokratie in Griechenland –
Das Trauma heisst Kommunismus – Vorbilder: Franco und Salazar – Putschisten brauchen den König – Trübe Zukunft I Von
Hans Kurt Studer / DS
83. Putsch sollte Griechenland vor dem Chaos bewahren / Athen, 28. April / Bericht von Arthur M. Stierli
84. Moskau: Proteste vor der griechischen Botschaft /E.B. Moskau, 28. April
85. Geflüchteter Minister nimmt Konstantin in Schutz / Athen/Rom, 28.4. (AP)

86. TAGES-ANZEIGER / Athen, 30. April 1967 / Militärregime verbietet prokommunistische EDA-Partei
Jugendorganisation / König Konstantin erstmals wieder unter dem Volk - U Thant setzt sich für Glezos ein –
Widerstandsbewegung gegen Krone und Militärs? – Konstantin besucht die Streitkräfte / DS
87. Empörung über Militärputsch hält an / Frankfurt AM, 30. April. (AP)
88. Rusk „ermutigt“

MAI 1967
89. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, Montag, 1. Mai 1967 / Griechenland unter der Militärdiktatur –
Ankündigung einer Verfassungsrevision / NG
90. Innenminister Pattakos über die Ziele der Putschisten / Athen, 29. April. ag (AFP)
91. Minister Totonis über das Schicksal der Gefangenen / Athen, 29. April. ag (AFP)
92. Reporter bei Glezos und Papandreou / (AP)
93. Aufhebung von Reisebeschränkungen / Athen, 29. April. ag (AFP)
94. Appell U Thants an Athen – Ermahnung zur gerechten Behandlung der Verhafteten / New York, 30. April. ag (DPA)
95. Verurteilung des Staatsstreichs in Norwegen / Oslo, 30. April. ag (DPA)
96. Kundgebungen im Ostblock / Moskau, 29. April. ag (AFP)
97. Die Zahl der Verhafteten / Athen, 29. April. ag (AFP)
98. Ruhiger Beginn der Osterfeiern / Athen, 29. April. (UPI)
99. Aufbau einer Widerstandsbewegung im Ausland – Zentrumsabgeordneter Papadopoulos in Skandinavien /
Me. Stockholm, 29. April
100.Protest der Griechen in Deutschland [in: Hamburg, Westberlin, Essen, Darmstadt, Nürnberg]

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 21 von 219


101.Auflösung linksgerichteter Organisationen / Athen, 29. April. ag (AFP)
102.Aufbau einer Widerstandsbewegung im Ausland – Der Zentrumsabgeordneter Papadopoulos in Skandinavien /
Me. Stockholm, 29. April
103.Kontroverse um König Konstantin im dänischen Folketing / Me. Stockholm, 29. April
104.Protest der Griechen in Deutschland / Hamburg, 30. April. ag (DPA)
105.Sturm auf die griechische Botschaft in London / A. C. London, 30. April

106.DER SPIEGEL* 19/1967 / 1. Mai / GRIECHENLAND / Diktatur – Beichte befohlen / Seite: 152 / MA

107. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Freitag, 5. Mai 1967 / Innenminister General Pattakos: Das ganze Volk ist das
Parlament - Vorläufig noch keine Aufhebung des Ausnahmerechts in Griechenland / Athen, 4. Mai 1967 (AP/AFP) /
DS

108. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Samstag, 6. Mai 1967 / Verlassen die Botschafter Skandinaviens Athen? /
Führerlose Opposition / Athen, 5 . Mai / Bericht von Arthur M. Stierli / DS
109.Νato: Protest gegen griechischen Putsch / Paris, 5. Mai (UPI/AFP) /DS

110.DER SPIEGEL* 20/1967 / 8. Mai / „EIN SCHÖNER FRÜHLINGSMORGEN KOMMT“ / Spiegelgespräch mit
dem Patriarchen von Konstantinopel, Athenagoras / Seite: 132 / MA
111.ATHENAGORAS I. / Seite: 132

112.DER SPIEGEL 20/1967 / 8. Mai / GRIECHENLAND / WIDERSTAND / Blaue Briefe /


Seiten: 150-151 / MA

113. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 12. Mai 1967/Griechenlands Zeitungen dürfen nur loben / Das Volk erfährt
nichts – aber die Machthaber sind hellhörig – Auch Frauenvereine „gefährlich“/ Vater Papandreou wieder zu
Hause, AP-Funkbild aus Athen/ Athen/Istanbul, 11. Mai / Bericht von Arthur M. Stierli / DS
114.Washington warnt Athen / Washington, 11. Mai. (AP) / DS

115. DIE WELTWOCHE I Nr. 1748 I 12. Mai 1967 I Augenschein in Athen: Der neue Panzer-Stil I DS

116. Süddeutsche Zeitung / München, 14. Mai 1967 / Leserbrief von Dr. Leonidas Tsirigotis, Sparta / Die Stunde
der griechischen Offiziere / NG

117.Leserbrief von Nikolas Marakis, TH Darmstadt/ Tragödie im Mutterland der Demokratie

118. Süddeutsche Zeitung / München, 15. Mai 1967 / Erzbischof von Athen abgesetzt - Regierung ernennt
neue Synode / US-Militärhilfe für Griechenland in Frage gestellt / Athen (UPI) /NG

119.DER SPIEGEL* 21/1967, 15. Mai / GRIECHENLAND – DIKTATUR - Nacht der Loks / Seiten: 111- 129 /
MA

120. ZÜRCHER WOCHE / Zürich, 19. Mai 1967 / Verratenes Erbe / Von Georg Berner / DS

121. DIE WELTWOCHE I Nr. 1749 I Zürich, 19. Mai 1967 I Griechenland und die freie Welt I Von Francois
Bondy I DS
122.Cypern nach dem Putsch in Athen: Makarios und die „starken Männer“ I Von Paul L. Walser / DS
123.Anne Rose Katz erlebte den Putsch in Griechenland / „Bis Ostern ist alles vorbei“ / DS

124. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 22. Mai 1967/ Unter Diktatur geboren: Ein Prinz für Hellas – Kaum mehr
Zuschauer als Polizisten / Bericht von Arthur M. Stierli / Athen, 21. Mai / DS
125.Griechische Militärspitze umgesetzt - Sondergerichte erhalten mehr Kompetenzen - Trauertag für die
Demokratie / Athen-Nikosia, 21.5.67 (AFP) / DS

126.DER SPIEGEL* 22/1967 / 22. Mai / ZYPERN - Zug verpaßt / Seiten: 110, 111, 113 / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 22 von 219


127. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 24 Mai 1967/ Delegation Pittermann darf nicht nach Giura / Sondergericht
fällte Urteile – Russisch-orthodoxer Protest wird zurückgewiesen /Athen, 23. Mai, (AP/AFP) / DS

128. DIE WELTWOCHE / 26. Mai 1967, Nr. 1750 / Besuch bei Andreas Papandreou / Der Hauptangeklagte der
Revolution / Von Richard Eder, Athen / DS

129. Samstag, 27. Mai 1967, Seite 37 / Der Militärputsch in Griechenland / NG


Es handelt sich um einen Lesebrief von H. M. Schneider, Fellbach. Leider ohne Angabe der publizierenden Zeitung !

JUNI 1967
130. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Donnerstag, 1. Juni 1967/ Die Griechen beugen sich vor den Waffen – Der
führerlose Widerstand muss sich erst organisieren / Bericht von Arthur M. Stierli / DS
131.Wirtschaftliche Rückschläge werden nicht ausbleiben
132.Das höchste Salär für den Ministerpräsidenten

133. DIE WELTWOCHE I Nr. 1751 I Zürich, Freitag, 2. Juni 1967 I Griechenland 1967 (unter anderem) und
wir I Seiten 25 und 26 / Von Max Frisch / DS

134. TAGES-ANZEIGER - TA 7 / Zürich, Samstag, 3. Juni 1967/ Griechenland als mahnendes Beispiel I Die
Rede von August E. Hohler an der Zürcher Kundgebung „Freiheit für das Griechische Volk“ – Die Klage – Der
Patient – Die Kur – Die Lehre – Die Frage I DS

135.DER SPIEGEL* / Nr. 24/1967, Montag, 5. Juni / „WIR LERNEN AUS DEM GRUNDGESETZ“ –
Innenminister Brigadegeneral Stylianos Pattakos zum SPIEGEL-Titel über Griechenland / Seite: 104 / MA

136. CHRIST UND WELT / 9. Juni 1967 / GRIECHENLAND – Hellas´ trügerische Ruhe – Äußerlich hat sich die
Lage in Griechenland normalisiert / NG

137. DIE WELTWOCHE I Nr. 1752 I Zürich, Freitag, 9. Juni 1967 I Griechenland: Die Diktatur der Lüge I Von
Paul L. Walser / DS

138. ZÜRCHER WOCHE I 16. Juni 1967 I Kommt der Faschismus wieder ? I Von Sebastian Haffner I DS
Info: Leider fehlt die Fortsetzung auf Seite 3!

139.DER SPIEGEL* / Nr. 26/1967, 19. Juni / GRIECHENLAND INTERNIERTE Nur Bestien / S. 74 / MA
140. DIKTATUR Auch mit Bart

141. DIE WELTWOCHE / 23. Juni 1967 |Nr.1754 / Militärdiktatur in Griechenland: Die Klassiker wurden zu
Dichtern des Widerstandes /Von Paul L. Walser / DS

142. ZÜRCHER WOCHE / Zürich, 23. Juni 1967 / Politik und Ferienpläne – In Griechenland fahren die Schiffe
pünktlich , aber … / Von Dr. Charlotte Peter / DS

143. DIE WELTWOCHE / 30. Juni 1967 |Nr.1755 /Spitzel gesucht / Athen / DS
144.EWG: Wilson wurde gebremst / Brüssel, E.R. / DS

JULI 1967
145. DIE WELTWOCHE I Nr.1757 I 14. Juli 1967 I Griechischer Geist in Fesseln – Kulturpolitik in einer Diktatur I
Von Johann Jakob Meyer I DS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 23 von 219


146. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG I Zürich, Mittwoch, 19. Juli 1967 I Griechenland: Grundgesetz der Willkür I
Von Paul L. Walser / DS

147. DIE WELTWOCHE I Nr.1759 I 28. Juli 1967 I Griechenlands Regime verhärtet sich I Athen/Genf / DS
148.DER SPIEGEL* / Nr. 31/1967, 24. Juli / GRIECHENLAND DIKTATUR Insel des Teufels / Seiten: 82, 83 /
MA

AUGUST 1967

149. DIE WELTWOCHE / Freitag, 11. August 1967 |Nr.1761 / Wirtschaftssorgen der griechischen Diktatur –
Handel und Industrie stagnieren / Von Johann Jakob Meyer / DS
150.Griechin ohne Griechenland I Oriana Fallaci im Gespräch mit Melina Mercouri - In einem Zimmer in Manhattan –
Ein Land der Sklaven – Ich bin keine Politikerin I DS

151. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Mittwoch, 16. August 1967 / Hilfe für griechische KZ-Häftlinge / DS

152. DIE WELTWOCHE / Freitag, 18. August 1967 |Nr.1762 / Griechenland und die neutrale Schweiz: Wider den neuen
Faschismus / Gespräch mit Professor Gerold Walser / DS

153. TAGES-ANZEIGER [KURZMELDUNGEN] / Zürich, Samstag, 19. August 1967/ Innenminister Pattakos
bestätigt „zunehmende Opposition“ / Athen: Die Obersten sind am Ende ihres Lateins - Weitere
Verschärfung des Regimes könnte zum Bumerang werden – Selbst die Polizei nicht mehr genügend verlässlich /
Istanbul, Mitte August / Von Arthur M. Stierli / DS
154.Vor der Bildung einer griechischen Exilregierung ? – Someritis dementiert / Wien, 18. Aug. (UPI)
155. 90 Photos von Theodorakis bewirken Ausweisung /Igoumenitsa, 18. Aug. (R)
156.Eine Kundgebung in Athen / Athen, 18. Aug. (AFP)
157.Zwei Studenten von Militärgericht verurteilt / Saloniki, 18. Aug. (AP)
158.Streit im Weltkirchenrat / Herakleion, 18. Aug. (AP)

159. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG I Zürich, Montag, 21 August 1967 I Griechenland unter der Militärdiktatur –
Geschichtliche Wurzeln des Umsturzes vom 21. April I Die Reformen Venizelos – Aufstieg des
Kommunismus – Von Karamanlis zu Papandreou – Putschisten ohne Programm – Intoleranter
Nationalismus I Verfasser: keine Angabe! I DS
160.Skandinavische Parlamentarier bei griechischen Internisten / Athen, 20. Aug. ag (DPA)

161. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Montag, 21. August 1967 / Skandinavische Delegation sprach mit Papandreou –
Sie sahen griechische Kerker / Athen, 19. Aug. (DPA) / DS
162.AP-Funkbild / Innenminister Patakos, links, im Gespräch mit der skandinavischen Delegation
163.Für Parlamentarier ein Ungewöhnlicher Auftrag / Von Georg Ring
164.Das griechische Militär gibt sich neue Blösse: Für Averoff erst höchste Strafe – dann empfohlene Begnadigung /
Zeichen eines Machtkampfes – Patakos und Kollias zurückgedrängt / Von Arthur M. Stierli / DS
165.Gerüchte um griechische Exilregierung dementiert / Bonn, 20. Aug. (UPI)

166. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Mittwoch, 23. August 1967 /Die nordische Parlamentarier-Delegation
berichtet über ihre Eindrücke in Griechenland / Keine skandinavische Glückwünsche für König Konstantin
/ Informationsminister als „graue Eminenz“ / Von Günter Graffenberger / DS
167.Averoff auf freiem Fuss - General Pattakos` Eigenlob / Athen, 22. Aug. (UPI/AFP

168. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Donnerstag, 24. August 1967 / Politischer Massenprozess in Athen – Vier
Hauptangeklagte bekennen sich schuldig – Griechischer Geheimdienst in westdeutschen Arbeitsämtern /
Athen/Köln, 23. Aug. (AP/UPI) / DS

169. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Freitag, 25. August 1967 / Die Diktatur der Militärs in Griechenland (I) /
„Ruhe und Ordnung“ ? – Zwangsherrschaft ! / Der Putsch vom 21. April im Lichte der neugriechischen

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 24 von 219


Geschichte von Nikiforos Dimokratis (Alias: Pavlos Tzermias) / Nach dem Aufstand gegen die Türken –
Die Rolle der Kommunisten – Papandreous Zentrumsunion – Das Lügengewebe der Junta / DS
Hinweis: Bzgl. Teil II sehen Sie Ausgabe vom 2. September 1967.

170. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Samstag, 26. August 1967/ Athen: Gefängnisstrafen für 31
Angeklagten / Athen, 25. Aug. (AP) / DS

171. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Samstag, 26. August 1967/ Theodorakis verhaftet / Athen, 25. Aug.
(AP) / DS

172. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Montag, 28. August 1967/ In Griechenland wütet die Ausnahmejustiz –
Verhandlungen gegen Andreas Papandreou – Nach seiner Musik kommt jetzt Theodorakis selbst an die
Reihe/ Von Arthur M. Stierli / Athen, 27. Aug. /DS
173.Konstantin wählte den Weg der Koffer / Toronto, 27. Aug. (UPI)

174. DIE WELTWOCHE / Zürich, Donnerstag, 31. August 1967/ Verschärfte Spannung in Griechenland /
Athen / DS

175. DIE WELTWOCHE / Zürich, Ende August 1967/ Opfer der griechischen Diktatur erzählen –
Tatsachenbericht aus dem Land, in dem die Wiege der Demokratie stand (1. Teil) / 3 Blätter / DS
Leider ohne Angabe des Erscheinungsdatums der Ausgabe!

176. DIE WELTWOCHE / Zürich, Ende August 1967/ Nervöses Militärregime in Athen – Tatsachenbericht
aus dem Land, in dem die Wiege der Demokratie stand (1. Teil) / DS
Leider ohne Angabe des Erscheinungsdatums der Ausgabe!

177. TAGES-ANZEIGER / Zürich / Ende August - Anfang September 1967/ Mikis Theodorakis / Von
Gerold Walser / DS
Leider ohne Angabe des Erscheinungsdatums der Ausgabe!

178. Ein verbannter Lyriker Griechenlands / Jannis Ritsos, ein Opfer der Diktatur / Von Johann Jakob Meyer / DS
Leider ohne Angaben über Name und Datum der Ausgabe!

SEPTEMBER 1967

179. (Frankfurter Rundschau?) Aufruf zu stummem Protest in Griechenland blieb Erfolg versagt – Berichte
über weitere Verhaftungen durch das Militärregime / NG

180. (Frankfurter Rundschau?) 10.000 griechische Gastarbeiter demonstrierten / Düsseldorf (dpa) / NG

181. TAGES-ANZEIGER I TA 7 / Zürich, Samstag, 2. Sept. 1967 / Die Diktatur der Militärs in
Griechenland (II) / Der Geist des Widerstandes lebt weiter – Das Regime konnte die Opposition nicht
aus der Welt schaffen – Das Dilemma der Machthaber – Zunehmende Opposition – Das große „Wenn“ / Von
Nikiforos Dimokratis (alias: Pavlos Tzermias) / DS
Hinweis: Bzgl. Teil I sehen Sie die TA Ausgabe vom 25. August 1967.

182. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Donnerstag, 7. Sept. 1967/ AP-Funkbild aus Athen / Tanzte Sorbas zu
„kommunistischer“ Musik ? Der Kommunist und linksradikale Politiker Mikis Theodorakis wird vom
Athener Militärregime verfolgt – „Ich wurde sehr gut behandelt“ – Politische Untertöne – Bekannte
Filmmusik – Chef der Lamprakis-Jugend / Copyright by „New York Times“ / DS

183. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Freitag, 8. Sept. 1967/ Treffen Demirel – Kollias steht bevor / Wird der
zypriotische Knoten gelockert? / Istanbul, 7. Sept. / Papadopoulos und Makarios sprachen sich aus –

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 25 von 219


Die Strassensperren wurden aufgehoben / Von Arthur M. Stierli / DS

184. DIE WELTWOCHE I Nr. 1765 / Zürich, 8. Sept. 1967/ Türkei: Demokratie im Vormarsch / Von J. H.
Huizinga
185. Griechenland: Unter dem Joch des Faschismus / Von Paul L. Walser / DS

186. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, Donnerstag, 8. Sept. / De Gaulle hätte Freunde gehabt –
Demonstration gegen König Konstantin / Montreal, 7. Sept. (UPI) / DS

187. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 11. Sept./ Griechisch-türkische Gespräche auf höchster Ebene: Eine beinahe
historische Begegnung an der Grenze – Symbolisches Treffen auf der Brücke – Athen beharrt auf Enosis /
Alexandroupolis, 10. September (UPI) / Von Arthur M. Stierli / DS

188. DIE WELTWOCHE / Zürich, Freitag, 15. Sept. 1967/ Zypern-Initiative der griechischen Junta / Athen-
Washington / DS

189. TAGES-ANZEIGER I TA 7 / Zürich, Samstag, 16. Sept. 1967/ Pallas Athene wartet auf neue Abenteuer /
Von Eva Melas / DS
190. Der Putsch resultierte aus der Militärischen Struktur / Washington, 14. Sept. (AP) / DS

191. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Donnerstag, 21. Sept. 1967/ Griechisches Regime in Strassburg angeklagt – Die
griechischen Journalisten verlangen die Aufhebung der Zensur – Athen verweigert Häftlingen Rechte
/Strassburg/Athen/Rom, 20. Sept. (AP/AFP/UPI) / DS

192. DIE WELTWOCHE I Nr. 1767 I Zürich, Freitag 22. Sept. 1967 / Terrorjustiz am Fusse des Areopags / Von
Johann Jakob Meyer / DS
193. Unser Mann in Athen / Von D.W. / DS

194. ZÜRCHER WOCHE I Nr. 38 I Freitag, 22. Sept. 1967 I Opfer der griechischen Diktatur erzählen –
Tatsachenbericht aus dem Land, in dem die Wiege der Demokratie stand (II. Teil) I Ich habe freiwillig
gestanden – Vereinigt Euch zum Widerstand / DS
Von „Unbekannt“ da die erwähnte dritte Seite fehlt!

195. TAGES-ANZEIGER, I TA 7 / Samstag, Zürich, 23. Sept. 1967 / „Griechenland ist kein Polizeistaat“, „Er
erzählt Lügen ..“ / Copyright by „New York Times“ / DS

196.DER SPIEGEL*/ Nr. 40/1967, 25. Sept. / DIKTATUR Mutterliebe verboten / Seiten: 124, 126 / MA

197. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Dienstag, 26. Sept. 1967 / Griechenland könnte aus dem Europarat ausgeschlossen
werden / Athener Militärregime auf der Anklagebank – Schweizer Stimmen fehlten / Von Annemarie
Schwyter / Strassburg, 25. Sept. / DS
198.Griechen dürfen 1968 „JA“ sagen / Athen, 25. Sept. (AP) / DS

199. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, Mittwoch, 27. Sept. 1967 / Athener Regierung gegen „professionelle
Unruhestiftern“ / General Pattakos will „ausmerzen“… / Um die neue Verfassung – Comeback von
Karamanlis? / Copyright by „New York Times“
200.Eingeschnappter Pattakos, Athen, 26. Sept. (AFP)
201.Johnson tadelt die Militärdiktatur, Washington, 26. Sept. (AP)

202. DIE WELTWOCHE / Nr. 1768 / Zürich, Freitag, 29. Sept. 1967/ Griechenland unter europäischem
Beschuß / Strassburg/Athen / DS
203.Gewöhnt an Gefängnisse /Am Tag vor seiner Verhaftung gab Mikis Theodorakis in seinem Versteck ein Interview /
DS

204. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Freitag, 29. Sept. 1967/ Athen: Gibt es Anzeichen für einen Umsturz? / Von
Arthur M. Stierli / DS
205.Internationales Presseinstitut protestiert / Zürich, 28. Sept. (UPI)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 26 von 219


OKTOBER 1967
206. TAGES-ANZEIGER / KURZMELDUNGΕΝ / Zürich, Montag, 2. Oktober 1967 / Kanellopoulos erneut gegen
Athener Regime– Pattakos „Alle Kommunisten ...“ / Athen, 1. Okt. (UPI/AP) / DS

207. Arbeiter Zeitung, ArZ / Basel, Dienstag, 3. Oktober 1967 / EWG und Griechenland – Averoff kritisiert die
Kreditsperre / Athen, (Reuter, AP) / DS

208. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 6. Oktober 1967 / Die mutige Tat des Panayiotis Kanellopoulos - Die Große
Lüge / Vοn Nikiforos Dimokratis / DS
209.Pipinelis verteidigt die griechische Diktatur / Athen, 5. Okt. (AP) / DS

210. ZÜRCHER WOCHE I Nr. 40 I 6. Oktober 1967 I Schlagwörter allein genügen nicht – Es lohnt sich an
Griechenland zu denken I Von Eleftheros Stochastis (alias Pavlos Tzermias) I DS
211. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 9. Oktober 1967 / Freilassung Georgios Papandreous – Aufhebung des
Hausarrests - Weitere acht Abgeordnete der Zentrumsunion auf freiem Fuß – Brief Eleni Vlachos an das IPI –/
Athen, 8. Okt. (AP) / DS

212.Aktivität Papandreous, Athen, 8. Okt. ag (AFP)

213.DER SPIEGEL*/ Nr. 42/1967 / Hamburg, 9. Oktober / DIKTATUR; Viel Spaß / Seite: 146 / MA

214. BASLER NACHRICHTEN / 10. 10. 1967 / Hört nicht auf zu fragen! / DS

215.Frankfurter Rundschau/ 12. Oktober / Quelle: Pressespiegel der IG Metall, November 1967, Nr.1 / Titel: ΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΗΤΑΝΕ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

216. DIE WELTWOCHE I Nr. 1770 I Zürich, 13. Oktober 1967 I Ein halbes Jahr Militärdiktatur in Griechenland :
Schach dem König I Von Paul L. Walser I DS

217.Süddeutsche Zeitung; 14.10.1967 / Quelle: Pressespiegel der IG Metall, November 1967, Nr.1 / Titel: ΟΞΕΙΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΓ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

218.BILD ZEITUNG; 14.10.1967 / Quelle: Pressespiegel der IG Metall, November 1967, Nr.1 / Titel: H BONNH ANΗΣΥΧΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

219. NEUE ZÜRICHER ZEITUNG / Zürich, Sonntag, 15. Oktober 1967 / Verhärtung der Diktatur in
Griechenland / DS
220.Der Staatsanwalt drängt auf baldigen Prozeß Papandreou / Athen, 13. Okt. (AP)

221. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 19. Oktober / Lobende Worte für die Diktatur in Griechenland –
Artikel in der Monatszeitschrift „Außenpolitik“ / Herausgeber: Führende Politiker der Bundesrepublik / Von
Roderich Reifenrath, Frankfurt A. M., 17. Oktober / NG

222.Süddeutsche Zeitung / 19. 10.1967 / Quelle: Pressespiegel der IG Metall, November 1967, Nr.1 / Titel: O ΠΡΕΣΒΥΣ
ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

223. DIE WELTWOCHE / 20.10.67 / Diktatur und Verfassung – Reise des Patriarchen / 2. Seite / DS

224. TAGES-ANZEIGER / 23.10.67 / Griechisches Militärregime in der Defensive – Die „nationale Revolution“
wird kanalisiert – Die Junta bläst zum Rückzug – Wirkungsvoller Druck von Außen – Nur noch zwei
nationale Parteien sollen zugelassen werden – Beschränkung in den königlichen Befugnissen
vorgesehen / Von Arthur M. Stierli / DS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 27 von 219


225.Hohe Strafen im Athener Bombenleger-Prozess / Athen, 22.10. (AP) / DS

NOVEMBER

226. TAGES-ANZEIGER /1.11.67 / Raten verlassen das Schiff der griechischen Militärregierung / Von Arthur M.
Stierli/ DS
227.Spionageprozess in Athen eröffnet / Athen, 30. Okt. (UPI)
228.Vier griechische Minister zurückgetreten / Athen, 30. Okt. (AP)

229. DIE WELTWOCHE / Nr. 1773, Seite 15 / 3. November 1967 / THEMEN IN BRENNPUNKT / Der Patriarch in
der Schweiz / Von Paul L. Walser / DS
230. TAGES-ANZEIGER /4.11.67/ Qualifizierte und kollaborationsbereite Köpfe sind schwer zu finden / Bisher
schwerste Krise für Athener Militärs / Von Arthur M. Stierli / DS
231.Premier Kollias übernahm Aussenministerium / Athen, 3. Nov. (UPI) / DS

232. DER SPIEGEL* / Nr. 46/1967, 6. November / DIKTATUR; Sündige Striche / Seite: 188 / MA

233. DER SPIEGEL* / Nr. 47/1967, 13. November / GRIECHENLAND DIKTATUR Roter Strom / Seite: 188 / MA

234. TAGES-ANZEIGER /Zürich, Freitag, 17.11.67/ Nach der Polizeiaktion gegen türkisch-zypriotische Dörfer drohte
Ankara - Heißsporn Grivas spielte mit Feuer auf Zypern / Ankara/Athen, 16. Nov. (AP/AFP/UPI) / DS
235.Wollte Grivas Annährung an Ankara stören – Enosis rückt in weite ferne / Von Arthur M. Stierli
236.Theodorakis war im Hungerstreik / Athen, 16. Nov. (AP)

237.DIE WELTWOCHE / Freitag, 17. Nov. 1967 / Nr.1775, Seite 13 / THEMEN IM BRENNPUNKT / „Athen brennt“ –
Augenzeugenbericht eines griechischen Demokraten / Von Basil P. Mathiopoulos / DS

238. DAS POLITISCHE BUCH / Die Herrschaftsform der Hybris / Helmut Berve: „Die Tyrannis bei den Griechen“, C.H.
Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München / Von P.L.W. / DS

239. DAS POLITISCHE BUCH / Auf der Suche nach Demokratie / Hariton Korisis: „Die politischen Parteien Griechenlands“,
Verlag Karl Pfeiffer, Hersbruck/ Nürnberg / Von P.L.W. / DS

240. TAGES-ANZEIGER /Zürich, Samstag, 18.11.67 / Ist General Grivas für Athen untragbar geworden –
Enosis um jeden Preis / AP-Funkbild aus Nikosia / Von Arthur M. Stierli / DS
241.Türkei protestiert in Athen und Nikosia / Sowjetische Bemühungen in Ankara – „Status quo“ noch nicht
wiederhergestellt – Truppen standen an der Grenze einsatzbereit – Wieder Beschwerden über
Luftraumverletzung / DS
242. TA7 / ZEITGESCHEHEN / 7 TAGE POLITIK / Samstag, 18. Nov. 1967 / Gespannte Lage auf Zypern,
Massenprozesse in Athen – Helene Vlachos: Hört nicht auf! / DS

243. TAGES-ANZEIGER / Montag, 20.11.67 / Wieder gefährliche Spannung auf Zypern – Spannungen an der
Demarkationslinie / AP-Funkbild aus Zypern / Nikosia/Athen, 19.11. (UPI/AP) / DS
244.Hohe Strafanträge in Athen / Athen, 19. Nov. (AP) / DS

245. TAGES-ANZEIGER / 21.11.67 / Ankara trumpft gegen Athen mächtig auf - Griechenlands Militärregime
findet im Ausland wenig Sympathie / Von Arthur M. Stierli / Ankara/Nikosia, 20. Nov. (AP) / DS
246.Griechenland: Verhaftungen jagen sich … aber etwas bessere Behandlung / Genf, 20.11 (ag)/ DS
247.Athens neuer Aussenminister / Athen, 20.11. (DPA) / DS

248. Le Peuple / JEUDI 23 NOVEMBRE 1967 / Lettre ouverte aux parlementares de l´OTAN / NG

249. TAGES-ANZEIGER / [Freitag,] 24.11.67 /Wachsende Spannungen im Zypern-Konflikt / Die Türkei droht mit
Invasion – Vermittlungsvorschläge / Athen/Ankara, 22. Nov. (AP) / DS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 28 von 219


250.Grivas abgesetzt? Nikosia, 22. Nov. (AP)
251.U Thant schaltet sich ein, Frankfurt am Main, 22. Non. (AP)

252. TAGES-ANZEIGER TA7 / Samstag, 25.11.67 I Griechenland heute I Zwei Fotos von Pia Zanetti, Seite 1 / DS
253.Griechenland 1967, Italien 1938, Seite 2 / Von Arnold Künzli / DS

254. TAGES-ANZEIGER / Montag, 27.11.67 I Gerüchte wurden von der griechischen Regierung nicht bestätigt I
Akzeptiert Athen alle türkischen Forderungen? I Athen, 26. Nov. (UPI/AP) / DS
255.In Griechenland wünscht niemand einen Krieg, aber … - Athen zeigt gewisse Bereitschaft – Demirel unter dem
Druck der Militärs I Von Arthur M. Stierli I DS
256.Athen dementiert Annahme der Bedingungen / Athen, 26. Nov. (AP) / DS
257.Zenon Rosides: Invasion war auf Samstag festgesetzt – Militärische Überlegenheit der Türken – Supermächte
wirken zusammen / Von Joseph Mannheim / New York, 26. Nov.

258.Erfreulicher Erfolg der Zypern-Vermittler stündlich erwartet / Erfolg der Vermittler? / AP-Funkbilder aus Nikosia /
Athen, 29. Nov. (AP/UPI)

259.DER SPIEGEL* / Nr. 49/1967, 27. November / GRIECHENLAND DIKTATUR Kahle Köpfe / Seite: 145 /
MA

260.DER SPIEGEL* / Nr. 49/1967, 27. November / ZYPERN – KRISΕ,-Heimliche Kontakte / Seite: 162 / MA

DEZEMBER 1967

261. Gedenkstunde für Griechenland / Anfang Dezember 1967 / am /


[Leider ohne Angabe des Namens der Zeitung sowie des Erscheinungsdatums!]

262. TAGES-ANZEIGER /Nr. 284 / Zürich, Montag, 4.12.67 / Athen und Ankara geben Einigung bekannt – Neuer Appell
U Thants / Makarios verweigert Zustimmung zum Friedensplan / New York/Nikosia, 3. Dez. (AP) / DS

263.DER SPIEGEL* / Nr. 50/1967, 27. Dez.67 / ZYPERN – KAPITULATION, Geist aus Granit,-Heimliche
Kontakte / Seite: 145 / MA

264. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Dienstag, 5.12.67 / Der Präsident von Zypern mit neuem Uno-Friedensappell zögernd
im „allgemeinen“ einverstanden -- Makarios Gewinner der dramatischen Kraftprobe -- Ferienparadies mit
Schattenseiten – Schwere Schlappe für Athen / Von Arthur Stierli / Nikosia, 4. Dez./ DS
265.Truppenabzug aus Zypern innert 45 Tagen / Athen, 4. Dez. / DS

266. DIE WELTWOCHE / Zürich, Freitag, 8. Dez. 1967/ Nr.1778 / Cypern: Die Waffen sind noch nicht
verschrottet / Von Paul L. Walser / DS

267. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Samstag, 9.12.67 / Für Makarios gab es keine Zypern-Krise… -- Von der Enosis
zum Nationalstaat – Ein Unbestrittener Sieger / Von Hans Kurt Studer / DS

268.DER SPIEGEL* / Nr. 51/1967, 11. De.67 / PANORAMA; Wechselkurs / Seite: 24 / MA

269. TAGES-ANZEIGER I Nr. 293 I Zürich, Donnerstag, 14.12.67 I König Konstantin putscht gegen
Militärjunta – Der Monarch ruft in Nordgriechenland zum Kampf gegen die Militärdiktatur auf – Gefahr eines
Bürgerkrieges / Athen, 13. Dez. (AP/UPI/AFP) / DS
270. Konstantin abgesetzt, London, 13. Dez. (AP)
271.Putschisten vom Putsch überrascht
272.Kampf um Volk und Krone / Von Hans K. Studer

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 29 von 219


273.Kämpfe in Mittelgriechenland und auf Kreta, Belgrad, 13. Dez (R/AFP)
274.1. Armee auf Seiten Konstantins
275.Athen meldet: Völliger Fehlschlag, Istanbul, 13. Dez. (AP/UPI)
276.Tag der vielen und langen Reden, Brüssel, 13. Dez. / Von Hermann Bleich
277.Konstantin oder der späte Mut/ Von Peter Frey
278.Der Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt I Das „Le Monde“-Interview von Karamanlis hat unerwartet rasch
aktuelle Bedeutung erlangt / AP-Funkbild aus Brüssel
279.Von der Demokratie bis zur Krise der Diktatur – Die Aspida-Affäre: Seilziehen zwischen König und den Papandreous
– Kampfansage und offener Konflikt – Die Obersten greifen ein – Innere Schwierigkeiten und außenpolitische
Schlappe / Von Willy Schenk

280. TAGES-ANZEIGER I Nr. 294 / Zürich, Freitag, 15.12.67 I Konstantin nach gescheitertem Putsch im Exil –
Griechische Königsfamilie in Rom – Oberst Papadopoulos hat alle Macht in der Hand - Papadopoulos:
Griechenland bleibt Monarchie – Entscheidende Wende in Saloniki – Offiziell verabschiedet? – Vizekönig
Zoitakis /Athen, 14. Dez. (AP/UPI) / DS
281.Konstantins Pressekonferenz fand nicht statt / Rom, 14. Dez. (DPA/AFP)
282.Der Herr Botschafter in Verlegenheit / Rom, 14. Dez. / Von Friedrich Lampe
283.Die Gründe für Konstantins Fiasko - Stärkung der Militärgewalt – Nicht alle Brücken abgebrochen/ Von Arthur M.
Stierli, Athen
284.Niemand dachte an die Unglückszahl 13 – Wie unser Südeuropa-Korrespondent Arthur Stierli die Gegenrevolution
in Athen erlebte/ AP-Funkbild aus Athen
285.Keine neue Anerkennung
286.Königsputsch scheiterte an Verrat / Von Philip Dopoulos (AP)

287. Stuttgarter Nachrichten, Nr. 296 / Freitag, 15. Dezember 1967, Seite 3 / Verlierer Konstantin /
Kommentar von Christoph von Imhoff / NG

288. Statt dem Marsch nach Athen die Flucht nach Rom – Der Putsch des Königs erstickte schon im Keim – Das griechische Militär
herrscht unumschränkter als zuvor – Versöhnliche Reden am Tage danach / von Martin Bullock
289. Mit Karamanlis endete die Ära der Stabilität Griechenlands Weg in die Militärdiktatur – Elf Regierungen in vier Jahren – Der
Streit zwischen Konstantin und Papandreou / Stuttgart, 14. Dezember
290. Die Ankunft König Konstantins in Italien – Zerknittert, übernächtigt, enttäuscht – In Italien gilt der Monarch als „ normaler
griechischer Bürger“ / Von Erich B. Kusch
291. Melinas Kommentar
292. Monarchie ohne König – Regierungschef Papadopoulos hat die unumschränkte Macht im Sicht / Athen, Rom, 14. Dezember
1967
293. Ratlos betritt Konstantin römische Exil – Als Trost bleibt ihm nur Sympathie – Orthodoxe Priester vor der Botschaft

294. DIE WELT / Freitag, 15. Dez. 1967 / Ein wichtiger Eckpfeiler der NATO / NG

295.„In Griechenland ist man so lange König, wie es den anderen paßt“
296.Kehrt König Konstantin nach Griechenland zurück? – Spekulationen über einen Kompromiß zwischen dem
Monarchen und der Militärregierung – Irene, die Schwester des Königs, als Regentin im Gespräch/ Rom, Athen, 15.
Dezember (AP/dpa)
297.Warum der Gegenschlag scheiterte: Die dramatischen Stunden in Athen – Neuer Regierungschef verspricht „Ruhe
und Ordnung“
298.Nur Militärs in der neuen Athener Regierung / Athen, 14. Dezember
299.Washington war vollkommen überrascht – Große Skepsis in amerikanischen Regierungskreisen gegenüber dem
Unternehmen des Königs / Washington, 14. Dezember
300.StN Interview mit Athens neuem starken Mann Papadopoulos / „Die Griechen müssen erst erzogen werden“ / Von
Erwin Erasmus Koch

301. DIE WELTWOCHE I Freitag, 15.12.67 / Die Gleichschaltung der griechischen Zeitungen: Tyrannei der Zensur
/ Von I.P.I. / DS

302. TAGES-ANZEIGER / Samstag, 16.12.67 / In den griechischen Amtsstuben wurden die Bilder des Monarchen wieder
angebracht – Verhandlungen über Rückkehr König Konstantins ? / DS
303. Putsch überraschte Junta nicht / Von N.D. / DS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 30 von 219


304. Das aktuelle Porträt: Papadopoulos liest mit Vorliebe Bücher über Staatsstreiche / Von Arthur M. Stierli, Athen / AP-Funkbild
aus Athen / DS
305. Österreich wartet auf Konstantin / DS
306. Hellas: Die Stimme der Schweigenden / DS
307. Der Pyrrhussieg der griechischen Obristen -- Ein fadenscheiniges Mäntelchen – Terror-noch rücksichtsloser – Die
Bewegungsgründe des Königs – Beginn einer neuen Widerstandsphase / Von Nikiforos Dimokratis (alias Pavlos Tzermias) / DS
308. Oesterreich wartet auf Konstantin / R.N., Wien, 15. Dez.

309. TAGES-ANZEIGER TA 7 |18.12.67 / Athen wünscht Rückkehr Konstantins / Von Arthur M. Stierli / DS

310. TAGES-ANZEIGER /19.12.67/ Verhaftungswut der Athener Junta wandte sich gegen die Rechte –
Praktisch alle Prominenten verhaftet–Angst vor neuen Überraschungen / Athen, 18. Dez. /Von A. M. Stierli / DS
311.DER SPIEGEL* / Nr. 52/1967, Montag,18. Dezember / KONSTANTIN, Solche Söhne / Seiten: 88-91 / MA

312. TAGES-ANZEIGER / Donnerstag, 21.12.67 / Will Athens Regierung die Zügel lockern ? – Konstantin operiert
ungeschickt / Von Arthur M. Stierli, Athen / DS

313. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 22.12.67 / Vor Lösung der Athener „Thronkrise“ ? – Konstantin operiert
ungeschickt / Von Arthur M. Stierli, Athen, 21. Dez. / DS

314. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 22.12.67 / Verlegerin Vlachos geflohen / London, 21. Dez. / DS

315. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 23.12.67 / Eleni Vlachou nach London geflohen / London, 22. Dez. / DS

316. 23. Dezember 1967 / Griechenland Streitbare Verlegerin erhebt ihre Stimme gegen das
Militärregime – Eleni Vlachou nach der Flucht: Nicht Tatenlos zusehen / wth. London, 22. Dezember
Leider liegt mir der Name der publizierten Zeitung nicht vor!

317. DIE WELT / 23. Dez. 1967 / Athen läßt den König warten - Wahlen erst in weiter Ferne / Interview der
WELT mit Ministerpräsidenten Papadopoulos / Von Lothar Rühl / NG

318.Christ und Welt/ 24. Dez. 1967 / ATHEN: Für die Demokratie ins Exil / Von Frank von Hoyningen-Huene / NG

319.DER SPIEGEL* / Nr. 53/1967, 25. Dezember / PUTSCH; Es lebe der König / Seiten: 79,-80 / MA

320. TAGES-ANZEIGER /Mittwoch, 27.12.67 / Die Täuschungsmanöver der Athener Troika – Politischer
Kleiderwechsel – Völliger Zerfall des Rechtgedankens / Von Nikiforos Dimokratis (Pavlos Tzermias) / DS

321. TAGES-ANZEIGER / Donnerstag, 28.12.67 / „Griechenland den Griechen“ – Demokrat und Nationalist –
Volksmusik, nicht Folklore / Gerardo Zanetti sprach mit Mikis Theodorakis / DS

322. Christ und Welt/ Rom, im Dezember / Griechenland – Pokern in Rom – Kehrt Konstantin nach Athen
zurück? / Von Joachim Schilling / NG

*SPIEGEL-Verlinkung: http://www.spiegelgruppe-nachdrucke.de

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 31 von 219


19 6 8

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 32 von 219


VERZEICHNIS DER PRESSEBERICHTE VON 1968

Anmerkung
Die Kürzel NG, GL, NP, DS, TS, NN und MA am Ende der Einträge geben Auskunft über die Quelle bzw. über den
Sammler bzw. den Geber des Presseberichtes.

Κernpunkte der Presseberichte

1. Empfang bzw. Antidiktatorische Veranstaltung des „Aktionskomitee für ein demokratisches


Griechenland“ in Freiburg
2. SPIEGEL-Interview mit Prof. Dr. Andreas Papandreou
3. Massenentlassungen von Wissenschaftlern an den Universitäten Athen und Saloniki
4. Verbotene griechische Lyrik
5. Die NATO-Verbündeten Athen und Ankara
6. Uneinigkeit innerhalb der griechischen Junta
7. Uneinigkeit innerhalb der zypriotischen Kirche
8. Die Türkei plädiert für die Abrüstung Zyperns
9. Tendenzen für die Teilung Zyperns
10. Mikis Theodorakis, Andreas Papandreou
11. Eleni Vlachou, Panayotis Kanellopoulos
12. Salonfähigkeit der Militärjunta
13. Freilassung von Andreas Papandreou
14. Entlassung von Universitäts-Professoren
15. Zurückdrängung der Dimotiki (Umgangssprache)
16. Protest der türkisch-zypriotischen Führung bei UNO Generalsekretär U Thant
17. Dialog zwischen Griechen und Türcken im Züricher Bahnhofbuffet
18. EWG und Griechenland (EWG: Europäische Wirtschafts-Gemeinschaft)
19. Präsidentenwahl auf Zypern
20. Neue griechische Verfassung für Griechenland
21. Ablehnung der neuen Verfassung
22. Amerikanische Politik gegenüber Athen
23. Monarchisten gründen Widerstandsorganisation
24. Andreas Papandreou kritisiert die USA
25. Zufriedenheit der USA mit der Diktatur
26. Die Verbannungsinsel Jaros wird evakuiert
27. Folterungen in Griechenland
28. Melina Mercuri in Genf
29. Berner Komitee für Demokratie in Griechenland
30. Entschuldung der Bauern
31. Folterberichte
32. Zypern Gespräche
33. Britische Abgeordnete besuchen Athen
34. Denktasch zurück nach Zypern
35. Georg Papandreou unter Hausarrest
36. Demonstrationen gegen die Athener Militärdiktatur im Ausland
37. 2500 politische Gefangene in Griechenland
38. Der Raketenschiessplatz NAMFI auf Kreta
39. Entlassung von Justizbeamten
40. Treffen der Außenminister Griechenlands und der Türkei
41. Neues Kabinett

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 33 von 219


42. Neue Verfassung
43. Verfassunsreferendum
44. Massenprozesse in Athen
45. Gewerkschaften in griechenland
46. Kirche und Staat
47. Attentatsversuch auf Papadopoulos
48. Attentäter Alexandros Panagoulis
49. Verhaftungen in Athen
50. Verfassungsreferendum am 29. September 1968
51. Deportationen in Griechenland
52. Konstantin Mitsotakis flieht in die Türkei
53. Mikis Theodorakis unter Hausarrest gestellt
54. Makarios in Athen
55. Waffenlieferungen nach Athen
56. Weitere Verhaftungen in Athen
57. Freilassung von sieben ehemaligen Politikern
58. Bombenexplosionen in Athen
59. 92% Ja-Stimmen zur Verfassung der Junta
60. Griechische Befreiungsgruppen schliessen sich zusammen
61. Georgios Papandreou gestorben
62.

JANUAR 1968

1. Stuttgarter Zeitung / 5. Januar 1968 / Für ein demokratisches Griechenland - Das Aktionskomitee in
Freiburg will zuverlässige Nachrichten besorgen / Freiburg (hk) / NG

2. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Donnerstag, 18. Jan. 1868 / Feuilleton / Verbotene griechische Lyrik…/ DS

3. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Montag, 22. Januar 1968 / Athen und Ankara / DS
4. Uneinige Junta in Griechenland? Gerüchte über innere Gegensätze /Athen, 22. Jan.
5. Dementierte Attentats Gerüchte /Athen, 21. Jan. ag (AFP)
6. Kirchliche Opposition gegen Makarios / Nikosia, 22. Jan. ag (AFP)
7. Die Türkei für die Abrüstung Cyperns / New York, 21. Jan. (AP)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 34 von 219


8. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Dienstag, 23. Januar 1968 / Tendenzen für eine Teilung Zyperns / Hinter dem
Rücken von Makarios / Nikosia, 22. Jan. (AFP), von Arthur M. Stierli / DS
9. Theodorakis bald frei? / Athen, 22. Jan. (AP) / DS

10. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Mittwoch, 24. Januar 1968 / Griechische Junta wird „salonfähig“ / von Arthur
M. Stierli / DS

11. TAGES-ANZEIGER, TA-7 / Zürich, Samstag, 29.1.68 / Sich abfinden mit der Diktatur / Fotos von Fred Ihrt / DS

12. DER SPIEGEL / Nr. 5/1968 / 29. Januar 1968 / DÜNNE KRUSTE ÜBER RAUCHENDEM VULKAN /
Spiegel-Interview mit dem griechischen Exilpolitiker Andreas Papandreou / MA

13. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Dienstag, 30. Januar 1968 / Säuberungen im griechischen
Bildungswesen – Entlassung von Professoren - Siebung unter den Studenten, Anweisungen an Lehrer
und Studenten, Zurückdrängung der Umgangssprache / Athen, 29. Januar / DS
14. Amnestie für Eleni Vlachou / Athen, 30. Jan. (UPI)
15. Protest Kücüks bei U Thant / Nikosia, 30. Jan. ag (AFP)

FEBRUAR 1968

16. Süddeutsche Zeitung / Athen, 1. Feb. 1968 / Obristen feuern Professoren / Massenentlassungen
von Wissenschaftlern an den Universitäten Athen und Saloniki / Von Baldur Bockhoff / MA

17. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Nr. 75, Seite 4 / Sonntag, 4. Februar 1968 / Andreas Papandreou und die
Athener Junta – Exiljahre in den USA – Ein Nonkonformist – Im Exil – Distanzierung von den Extremisten
– Aus der Vorgeschichte des Putsches / DS

18. TAGES-ANZEIGER / Montag, 5. Febr. 1968 / Versöhnung zwischen Griechen und Türken ? – Ein
interessanter Dialog im Zürcher Bahnhofbuffet / Von ams (Arthur M. Stierli) / DS

19. TAGES-ANZEIGER / Dienstag, 6. Febr. 1968 / Die Herrschaft der griechischen Obersten ist in eine neue Phase
eingetreten – Es geht jetzt um die ideologische Untermauerung des Regimes / Athen, 5. Febr. (AP)
/ Von (Arthur M. Stierli / DS

20. TAGES-ANZEIGER / Mitte Feb. 1968 / „Assoziation“ zum Gemeinsamen Markt stagniert eindeutig – Trotz
Schönfärberei – EWG traut Athen nicht / Athen gibt klein bei – „Dritte Kraft“ / Von Arthur M.
Stierli / Athen, Mitte Febr. / DS

21. Christ und Welt / 23. Feb. 1968 /Papandreous Fanfarenstoß - Athens Oppositionsführer in
Düsseldorf“ / NG
22. DER SPIEGEL / Nr. 9/1968 / 26.2.68 / GRIECHENLAND / ARCHITEKTUR/ Zittern beim Salut / S.102 / MA

23. TAGES-ANZEIGER / Dienstag, 27. Feb. 1968 / Klarer Sieg in der Präsidentenwahl auf Zypern – Makarios hielt
keine Wahlreden / Von Arthur M. Stierli, Nikosia / DS

24. Ein Jahr Frist für Griechenland / Kommentar von „mf“, im Februar 1968 / Frankfurter Rundschau
(?) / NG

MÄRZ 1968

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 35 von 219


25. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 1. März 1968 / Athen beschwert sich bei Dänemark und Schweden / Athen,
29. Febr. (AP) / DS
26. Makarios sieht voll Hoffnung in die Zukunft / Von Arthur M. Stierli, Nikosia

27. Frankfurter Rundschau (?) / Kanellopoulos erläutert seine Einwände / Athen, 18. März / NG

28. TAGES-ANZEIGER /Zürich, 18. März 1968 /Auch die griechischen Regimegegner werden Ja stimmen –
Verfassungsabstimmung wird nur Schau sein / Die Junta hat Sicherungen eingebaut – Lange Bedenkzeit
für Konstantin / Von Arthur M. Stierli / Athen, 17. März / DS

29. Frankfurter Rundschau (?) / Neue griechische Verfassung schränkt Freiheiten ein / Athen, 19.
März / NG

30. Frankfurter Rundschau (?) / Relativ milde Diktatur / Kommentar von Dr. Gerd Ulrich / NG

31. ΙΝΤΕRNATIONAL HERALD TRIBUNE; 21.3.68 / Quelle: Pressespiegel der IG Metall, Απρίλιος 1968, Nr.19 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

32. ΤHE TΙΜES; 20.3.68 / Quelle: Pressespiegel der IG Metall, Απρίλιος 1968, Nr.19 / Ins Griechische übersetzter Titel:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

33. TAGES-ANZEIGER / Donnerstag, 21. März 1968 / Tolstoi-Band genügt für eine Verhaftung / New York,
20. März (R/DPA) / DS
34. Andreas Papandreou kritisiert die USA
35. Nein zur Verfassung der Junta / Von Nikiforos Dimokratis

36. Frankfurter Rundschau (?) / Differenzen über die Reife der Griechen – Pattakos spricht vom
Verständnis des Volkes für Verfassungsfragen / Athen, 22. März 1968 / NG

37. Frankfurter Rundschau (?) / „Ostblock-Kirchen boykottieren orthodoxe Konferenz in Kreta“.


Athen, 22. März / NG

38. Frankfurter Rundschau (?) / Washington mit Athen zufrieden – Möglicherweise bald wieder
Militärhilfe in vollem Umfang. Washington, 22. März (UPI/AP) / NG

39. Frankfurter Rundschau (?) / Nationalfeiertag in Athen ohne König – Der Regent nimmt die
Parade ab / Westliche Beobachter erschienen / Athen, 25. März, (ker) / NG

40. DER SPIEGEL* / Nr. 13/1968, 25. März / GRIECHENLAND / KIRCHE /Satan spricht / Seiten: 1162, 164 / MA

41. TAGES-ANZEIGER / 26. März 1968 / Häftlingsinsel Jaros wird evakuiert / Von Sim. Genf, 25. März / DS

42. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG; 26.3.68 / Quelle: Pressespiegel der IG Metall, Απρίλιος 1968, Nr.19 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΔΥΟ ΤΟΜΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΑ ΚΡΑΤΗ

43. ΙΝΤΕRNATIONAL HERALD TRIBUNE; 28.3.68 / Quelle: Pressespiegel der IG Metall, Απρίλιος 1968, Nr.19 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΚΕΝΝΕΝΤY ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

44. Frankfurter Rundschau (?) / Athen und der Wahlkampf Amerikas – Zensurbehörde will dem
Verdacht griechischer Einmischung begegnen / Athen, 28. März (ker) / NG

45. Arbeiter Zeitung / Freitag, 29. März 1968 / So foltert Griechenland – Untersuchungen enthüllen
entsetzliche Grausamkeiten / Von Thankmar von Münchhausen / Freitag, 29. März 1968 / DS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 36 von 219


46. DIE WELTWOCHE / 29. März 1968 / Aischylos für Heute / Carl Orff: Prometheus, Uraufführung an der
Württembergischen Staatsoper in Stuttgart / DS

47. ΝΕUE ZÜRCHER ZEITUNG; 30.3.68 / Quelle: Pressespiegel der IG Metall, Απρίλιος 1968, Nr.19 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

APRIL 1968

48. Frankfurter Rundschau (?) / Athen setzt jetzt auf Nixon / Athen, 2. April / NG

49. Frankfurter Rundschau (?) / Botschafter Kyrou bleibt in Bonn / Athen, 2. April / NG

50. TAGES-ANZEIGER / Mittwoch, 3. April 1968 / Melina Mercuri nimmt an Genfer Demonstration teil /DS

51. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 5. April 1968 / Pattakos wurde nicht gelobt - Fragen des Komitees für
Demokratie in Griechenland beantwortet /Bern, 4 April, (UPI) / DS
52. Neutral, nicht neutralistisch – Griechenland-Kundgebung in Genf / Genf, 4. April (UPI/ag / DS

53. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Frankfurt, 5. April 1968 / Schweizer mit griechischen
Professoren solidarisch – 150 Akademiker rufen zum Protest auf / Ein umfassender Angriff auf
Freiheit / F.A.Z., Frankfurt, 4. April / NG

54. Frankfurter Rundschau (?) / Zypern-Gespräch in der nächsten Woche? Athen, 5. April / NG

55. Frankfurter Rundschau (?) / Athenagoras erkennt mazedonische Kirche nicht an. Rm. Belgrad,
7. April / NG

56. Frankfurter Rundschau (?) / Athen entschuldet die Bauern – 99,5 Prozent der Familien - Auch
für Auswanderer gültig / ker. Athen, 7. April / NG

57. Frankfurter Rundschau (?) / Türkenführer darf nach Zypern zurückkehren / ker, Athen, 7. April / NG

58. Frankfurter Rundschau (?) / Athen bezeichnet Folter-Berichte als böswillig erfunden-
„Mißhandelte Häftlinge können klagen“ / Verbannung von Kommunisten
„Präventivmaßnahme“ / Einreiseverbote.. ker. Athen, 8. April / NG

59. Frankfurter Rundschau (?) / Athenagoras beruft orthodoxe Konferenz – Im Juni auf Kreta /
Stummes Ringen mit Moskau. K.A.O. Frankfurt, 8. April / NG

60. Frankfurter Rundschau (?) / Papadopoulos legt Grundstein. ker. Athen, 9. April / NG

61. Kurznachrichten: Papadopoulos dankt Bonn. ker. Athen, 10. April – Griechisch-Türkische
Gespräche über die Minderheitenfrage / Verhaftungen in Saloniki. ker. Athen, 10. April / NG

62. DIE WELTWOCHE I 11. April 1968 I Nr. 1796 I Seite 37 I Schlechte Saison für die Obersten I Paul L.
Walser im Gespräch mit Melina Mercuri / DS

63. Frankfurter Rundschau (?) / Kurznachrichten: Vor langwierigen Zypern-Gesprächen. ker. Athen,
12. April / NG
64. Beratung über militärische Situation im Mittelmeer. E.K., Brüssel, 12. April /
65. Denktasch wieder auf Zypern. Nikosia, 15. April /
66. Wieder Hausarrest für Papandreou. ker. Athen, 16. April /

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 37 von 219


67. Britische Abgeordnete besuchen Griechenland. ker. Athen, 16. April.

68. Frankfurter Rundschau (?) / Wieder eine Verbannung in Athen – Zentrums-Abgeordneter im


Konzentrationslager? / Papandreous Hausarrest. ker. Athen, 17. April / NG

69. Frankfurter Rundschau (?) / Papandreou wendet sich an das Volk – Proklamation aus dem
Hausarrest: Junta isolieren / Weitere festnahmen. ker. Athen, 18. April / NG

70. Frankfurter Rundschau (?) / Amnestie in Athen. ker. Athen, 18. April / NG

71. DIE WELTWOCHE / 19. April 1968, Nr. 1797, Seite 3 / Ein Jahr Militärdiktatur: Die griechische
Provokation / Von Paul L. Walser / DS

72. Frankfurter Rundschau (?) / Athenagoras will in Zypern vermitteln – Makarios erwartet den
Patriarchen zu Gesprächen / Erfolgschancen gering. ker. Athen, 19. April. NG

73. Frankfurter Rundschau (?) / Auftakt einer Griechenland Konferenz in Stockholm – Sm.
Stockholm, 19. April / NG
74. Frankfurter Rundschau (?) / Kritik an Papandreou. ker. Athen, 19. April / NG
75. TAGES-ANZEIGER, TA-7 / Samstag, 20. April 1968 / Ein schwarzer Tag / Von Nikiforos Dimokratis (alias
Pavlos Tzermias) / DS
76. Freies Griechenland – ein Traum ? / AP-Funkbild

77. Frankfurter Rundschau (?) / König Konstantin wird nicht erwähnt – Proklamation zum Jahrestag
der „Revolution“ vom 21. April. ker. Athen, 21. April / NG

78. Frankfurter Rundschau (?) / Demonstration in Hamburg. k.w. Hamburg, 21. April / NG

79. Frankfurter Rundschau (?) / Botschafter Athens im Kreml. Pzg. Moskau, 21. April / NG

80. Frankfurter Rundschau (?) / Zyperngespräche in Genf? – ker. Athen, 21. April / NG

81. Frankfurter Rundschau (?) / Papandreou verlangt Isolierung Griechenlands / F.A.Z. Frankfurt, 21.
April / NG
82. Frankfurter Rundschau (?) / Das letzte Jahr Griechenland – Ein Idol liegt in Scherben / Von Karl
Kerber / Athen im April / NG

83. Frankfurter Rundschau (?) / Briten unterrichten sich in Athen – Gegen eine Isolierung
Griechenlands – Der Besuch der fünf Abgeordneten. ker. Athen, 22. April / NG

84. TAGES-ANZEIGER / Montag, 22. April 1968 / Wie die Athener Machthaber den ersten Jahrestag ihres
Putsches Feierten – Militärparaden und patriotische Botschaften / Von Arthur M. Stierli / Athen 21.
April / DS
85. Das andere Griechenland – eine Matinee ? Von N. D. (Nikiforos Dimokratis, alias Pavlos Tzermias)

86. Griechische Militärjunta zieht Bilanz – Zweite Amnestie verkündet – Papandreou für Wahlsieg Kennedys /
AP-Funkbild / Athen, 21. April. (UPI/DPA / DS

87. Frankfurter Rundschau (?) / Athen geht gegen Mazedonier vor. Rm. Belgrad, 24. April / NG

88. Frankfurter Rundschau (?) / Bericht von der Verbannten-Insel Leros – Britische Unterhausabgeordnete
besichtigen Konzentrationslager. ker. Athen, 25. April / NG

89. Frankfurter Rundschau (?) / Explosion beunruhigt Athen. ker. Athen, 26. April / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 38 von 219


90. Frankfurter Rundschau (?) / In den griechischen Bergen? F.A.Z. Frankfurt, 26. April / NG

91. Frankfurter Rundschau (?) / Erstmals Diskussion über Wahl in Athen – Apostolidis: Keine Rückkehr zu
alten Zuständen / Der Besuch der Briten. ker. Athen / NG

92. Frankfurter Rundschau (?) / Pipinelis lobt Erzbischof Makarios – Griechenlands Außenminister für bessere
Beziehungen zu den Balkanstaaten. ker. Athen, 28. April / NG

93. Frankfurter Rundschau (?) / Gespräch über Minderheitenfragen. ker. Athen, 29. April / NG

94. Frankfurter Rundschau (?) / Vor neuem Prozess in Athen – Verhaftungen auf Kreta / Erzbischof besucht
Gefangene. ker. Athen, 30. April / NG

95. DER SPIEGEL / Nr. 18/1968, 29. April / GRIECHENLAND–DIKTATUR – Kranke Zellen / Seiten:
117-120, 122 / MA

MAI 1968

96. Frankfurter Rundschau (?) / Hausarrest für Griechische Politiker – Vergeltung der Obristen für
Rallis΄Forderung nach demokratischer Regierung. ker. Athen, 2. Mai / NG

97. ZÜRCHER WOCHE / 3. Mai 1968 / Nr. 18, Seite 9 / Auf dem Altar der Freiheit / Interview mit dem
Komponisten Theodorakis / Copyright by Presse-Agentur L. Dukas, Zürich / DS

98. Frankfurter Rundschau (?) / Griechische Geistliche jetzt Beamte. ker. Athen, 3. Mai / NG

99. Münchner Merkur / 1. MAI AUF DEM KÖNIGSPLATZ FOTO. Die „Internationale“ sang der SDS allein –
Ruhige Maikundgebung – 25.000 auf dem Königsplatz – Forderungen nach Mitbestimmung – Viele
Ausländer kamen.. Foto/Bericht von der Veranstaltung von Heinz Brockert / München, 2. Mai. NN

100. TAGES-ANZEIGER, TA-7 / Samstag, 4. Mai 1968 / Für die USA ist Kurswert der Athener Junta
gestiegen / Von Arthur M. Stierli, Athen, 3. Mai / DS
101. Papandreou und Theodorakis in einer Front / Paris, 3. Mai. (UPI) / DS

102. Frankfurter Rundschau (?) / Saalschlacht im Hofbräuhaus – Griechen gegen Griechen /


Sprechchöre und Prügeleien. we. München, 6. Mai / NG

103. Frankfurter Rundschau (?) / Schlägerei nach Mercuri-Auftritt. Berlin, 6. Mai (dpa) / NG

104. Frankfurter Rundschau (?) / Verhärtung auf Zypern. ker. Athen, 7. Mai / NG

105. Frankfurter Rundschau (?) / Amerikanischer Diplomat in Athen – Nahost-Referent Rockwell von der Regierung
hofiert. ker. Athen, 7. Mai / NG

106. Frankfurter Rundschau (?) / Warnung an Athener Verleger – Papadopoulos beklagt sich über ungenügende
Unterstützung. ker. Athen, 9. Mai / NG

107. Frankfurter Rundschau (?) / Tod eines Kommunisten nach Verhaftung – Polizei von Saloniki faßt mehrere
Funktionäre / Diagnose: Infarkt. ker. Athen, 10. Mai / NG

108. Frankfurter Rundschau (?) / Pattakos will einen König ohne Macht. ker. Athen, 12. Mai / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 39 von 219


109. TAGES-ANZEIGER /Montag, 13. Mai 1968 / Eine Griechenland Kundgebung / Von N. D. (für
Nikiforos Dimokratis alias Pavlos Tzermias) / DS

110. DER SPIEGEL* / Nr. 20/1968, 13. Mai / WIRD DAS MITTELMEER EIN SOWJET-MEER? / Spiegelgespräch
mit dem Befehlshaber der Nato-Streitkräfte Süd Horatio Rivero im Nato-Hauptquartier Neapel-Bagnoli / Seiten: 118,
120, 122, 123, 125 / MA

111. Frankfurter Rundschau (?) / Ausnahme-Gesetze in Griechenland – „Mobilisierung aller Reserven“ /


Umfassende Kontrolle der Bevölkerung. ker. Athen, 15. Mai / NG

112. Frankfurter Rundschau (?) / Häftlinge verlieren die Nerven, Schreie werden übertönt / Diens., 21. Mai / GL

113. Frankfurter Rundschau (?) / Makarios zeigt sich optimistisch – Vor den Verhandlungen zwischen griechischen
und türkischen Zyprioten. ker. Athen, 16. Mai / NG

114. Frankfurter Rundschau (?) / Späteres Plebiszit gewünscht. ker. Athen, 17. Mai / NG

115. Frankfurter Rundschau (?) / Raketenschießplatz auf Kreta. ker. Athen, 16. Mai / NG

116. Frankfurter Rundschau (?) / Zwei Verhandlungen in Athen. ker. Athen, 16. Mai / NG

117. Frankfurter Rundschau (?) / Viel gehortetes Geld in Griechenland – Die Wirtschaft soll wieder stärker
wachsen. Von Walter Kerber. Athen, Mitte Mai / NG

118. Frankfurter Rundschau (?) / Namenstag ohne Konstantin. ker. Athen, 20. Mai / NG

119. ZEIT ONLINE /Die Obristen in Zivil / Quelle: DIE ZEIT / http://www.zeit.de/die-obristen-in-
zivil/komplettansicht

120. Frankfurter Rundschau (?) / 2.423 politische Gefangene in Griechenland / Athen, 26. Mai (UPI) / NG

121. DER SPIEGEL* / Nr. 22/1968, 27. Mai / GRIECHENLAND - RAKETENSCHIESSPLATZ / Von
Merkur zu Namfi / Seiten: 118, 120, 122, 123, 125 / MA

122. Frankfurter Rundschau (?) / Exil-Grieche tot aufgefunden – Dänische Polizei vermutet Selbstmord
des ehemaligen Presse Attachés. Sm. Stockholm, 30 Mai / NG
Σημείωση: Πρόκειται για τον Γεώργιο Μαυρογέννη που ήταν μέλος της Κεντρικής (ΚΕ) και Εκτελεστικής Επιτροπής
(ΕΕ) της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού.

123. Frankfurter Rundschau (?) / Zwei Verfassungsartikel in Athen wieder in Kraft . Athen, 29. Mai
(dpa) / NG

124. PFORZHEIMER ZEITUNG / Pforzheim, 29.5.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 30 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΖΗΤΑΝΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΤΟΥΣ

125. Frankfurter Rundschau (?) / Griechische Justizbeamte entlassen – Politische Gründe


maßgebend /“Abschluß der Säuberungen des Staatsapparates“ – ker. 30. Mai / NG

126. Frankfurter Rundschau (?) / Athener Regime sieht sich bestätigt. ker. Athen, 31. Mai / NG

JUNI 1968

127. TAGES-ANZEIGER, TA-7 / Zürich, Sam./Son. 1./2. Juni 1968 / Athener Junta verbündet sich mit den
Groß Reedern – Das griechische Militärregime profitiert von den Unruhen in Westeuropa / Athen, Ende

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 40 von 219


Mai / Die kommunistische Gefahr als Werbeslogan – Köder: Steuererleichterungen / Von Arthur M.
Stierli / DS
128. Griechische Junta setzt Scheinjustiz durch / Von Nikiforos Dimokratis (alias Pavlos Tzermias)

129. KÖLNISCHE RUNDSCHAU / KÖLN, 1.6.68 / / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 29 / Ins
Griechische übersetzter Titel: APO TO ΠΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΙ ΕΔΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ

130. KÖLNISCHE RUNDSCHAU / KÖLN, 1.6.68 / / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 29 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΥΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ
131. ΜΑNNHEIMER MORGEN / Mannheim, 2.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 29 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ

132. Frankfurter Rundschau (?) / Beatle-Frisuren und Miniröcke anzeigen – Erlaß des griechischen
Kultusministers / Entlassungen auf Leros und Yaros. ker. Athen, 3. Juni / NG

133. Frankfurter Rundschau (?) / Griechisch-Zyprische Gespräche in Beirut. ker. Athen, 3. 6. 68 / NG

134. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Frankfurt, 4.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr.
29 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΕΙ Ο ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΦΟΥΣΤΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ – ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΟΣΗ – Ο ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΑΝΤΑΜΕΙΦΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΠΙΔΑ

135. DIE WELT / HAMBURG; 4.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 29 / Ins Griechische
übersetzter Titel: TEΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΙΑΤΙ ΕΜΟΙΡΑΖΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

136. BREMER NACHRICHTEN / Bremen, 5.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 30 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΠΟΫΚΟΡΑΡΙΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

137. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 5.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 29 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΞΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚ» - ΚΑΛΕΙ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Π.Α.Κ. – ΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

138. HANDELSBLATT / Düsseldorf, 6.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 30 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΣΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ...

139. Frankfurter Rundschau (?) / Zyperngespräche gehen weiter – Erfolgreiche Kontakte zwischen den Führern
der Volksgruppen. ker. Athen, 6. Juni 1968 / NG

140. TAGES-ANZEIGER / Donnerstag, 6. Juni 1968, Seite 49 / Mazedonien – Erinnerungen an Alexander /


Von H.-F. Vogenbeck, Athen / DS

141. DIE TAT / Zürich, 7.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 30 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

142. Frankfurter Rundschau (?) / Außenminister-Gespräche über Zypern – Pipinelis und Caglayagil
wollen sich in London treffen. ker. Athen, 9. Juni / NG

143. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 9.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 29 /Ins
Griechische übersetzter Titel: (1) H ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 10 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΕΜΠΑΙΓΜΟ – Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ) ΤΥΦΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
(2) ΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ... ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ (3) Η ΧΟΥΝΤΑ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΟΥ .. ΜΑΚΡΗ

144. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 9.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 30 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

145. Die Welt / Essen, 10.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 30 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ: ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 41 von 219


146. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 11.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 30 / Ins
Griechische übersetzte Titel: ΔΡΙΜΥΤΑΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ – ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΚ

147. Frankfurter Allgemeine / Frankfurt, 11.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 35 / Ins
Griechische übersetzte Titel: ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
148. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

149. Frankfurter Rundschau (?) / Erzbischof Chrysostomos tot. Athen, 12. Juni (AP) / NG

150. Süddeutsche Zeitung / München, 12.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 30 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΟΝ ΕΚΑΝΕ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΝΟΜΕΙ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΣΤΗ
ΧΟΥΝΤΑ

151. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 13.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr.
30 / Ins Griechische übersetzter Titel: ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

152. VORWÄRTS / Bonn, 13.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 33 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΝΝΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΣΤΩΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

153. Frankfurter Rundschau (?) / Griechische Kirche nach Uppsala. ker. Athen, 14. Juni / NG

154. Frankfurter Rundschau (?) / Athen will Gegner im Exil diskreditieren – Vierzigjähriger Journalist als
„Werkzeug des Hitler-Regimes“ bezeichnet. ker. Athen, 14. Juni / NG

155. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Mathiopoulos: Unglaubliche Lüge. Frankfurt, 14. Juni / NG

156. Frankfurter Rundschau (?) / Pattakos will nichts von Wahlen wissen – „Internationale Anarchie“
vorgeschoben / Vorbereitung des Volksentscheids. ker. Athen, 18. Juni / NG

157. Frankfurter Rundschau (?)/ Deutsche Touristen in Griechenland verurteilt. ker. Athen, 18. Juni / NG

158. Die Welt / Essen, 18.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 30 /Ins Griechische
übersetzter Titel: (1) ΠΑΤΤΑΚΟΣ: ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ...

159. Süddeutsche Zeitung / München, 20.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 31 /Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗ
ΧΟΥΝΤΑ

160. „Pressemitteilungen und Informationen“ der SPD / Bonn, 20.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt,
Juli 1968, Nr. 34 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ

161. Frankfurter Rundschau (?) / Papadopoulos beruft elf neue Regierungsmitglieder – Kabinett soll
dynamischer werden / Verfassungsentwurf Ende nächster Woche / Ein Putschplan der Linken /
ker. Athen, 20.6.68 / NG

162. Neue Zürcher Zeitung /Zürich, Freitag, 21.6.68/ Regierungsumbildung in Athen/Athen, 20. Juni.
(DPA) / AP-Funkbild aus Athen / DS

163. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 21. Juni 1968 / Hintergründe der neuen Flurbereinigung im Athener Regime
– Pattakos wird eingeschränkt / Papadopoulos hat seine Position weiter verstärkt / Von Arthur M.
Stierli / DS
164. Manolios hat seine Kleider gewechselt … / Im Hinblick auf verschärfte Sicherheitsvorkehrungen –
Beruhigungspille für Weltöffentlichkeit / Von N. D. (für Nikiforos Dimokratis bzw Pavlos Tzermias)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 42 von 219


165. Frankfurter Allgemeine Zeitung (?) / SPD zu Athener Behauptungen / Frankfurt, 21. 6.68 / NG

166. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 21.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 31 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ «ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ» - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ – ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ – ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΝΙΞΗ
ΚΑΘΕ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

167. Frankfurter Allgemeine Ζeitung / Frankfurt, 21.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr.
32 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

168. Die Welt / Hamburg, 21.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 31 / Ins Griechische
übersetzter Titel: H ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

169. Frankfurter Rundschau (?) / Papadopoulos bleibt der starke Mann – Rätselraten wegen der
Regierungsumbildung in Athen. ker. Athen, 21. Juni 1968. NG

170. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, 22.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr. 31 / Ins
Griechische übersetzter Titel: O ΚΥΒΕΡΝΙΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑ ΜΙΑ ΜΑΝΟΥΒΡΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

171. Frankfurter Allgemeine / Frankfurt, 22.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr.
31 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΟΥ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ

172. Darmstädter Tagblatt / Darmstadt, 22.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr.
33 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

173. Frankfurter Rundschau (?) / Zwei Verhaftungen in Athen. ker / Athen, 23. Juni 1968.

174. DER SPIEGEL* / Nr. 26/1968, 24. Juni / GRIECHENLAND - ERZIEHUNG / Nach Affen-Art / Seite:
76 / MA
175. Frankfurter Rundschau (?) / Verfassungsreferendum in Griechenland am 1. September / Athen, 26. Juni
1968 (UPI) / NG

176. Basler Nachrichten / Basel, 26.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 34 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΕΤΡΑΠΗ
Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

177. Der Tagesspiegel / Berlin, 27.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 32 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΚΥΡΟΥ ΟΤΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΟΥ ... ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ

178. Frankfurter Neue Presse / Frankfurt, 7.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 34 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΚΥΡΟΥ ΕΚΘΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ... ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

179. Frankfurter Rundschau (?) / Offiziere in Athen des Hochverrats angeklagt – Zeuge: „Sturz der Regierung
durch Gewalt“/ König Konstantin als Mitverschwörer bezeichnet. Saloniki, 27. Juni 1968 (AP/dpa) / NG

180. Frankfurter Rundschau (?) / Kontroverse mit der SPD. Bonn, 27. Juni (dpa) / NG

181. Frankfurter Rundschau (?) / Besorgnis um Verhafteten. Gz. Brüssel, 27. Juni / NG

182. TAGES-ANZEIGER / 28. Juni 1968/ Verfeindete Volksgruppen auf Zypern führen wieder
Gespräche – Vier Jahre Spannung und eine Kraftprobe – Makarios lässt Enosis–Gedanken weg / Von
Arthur M. Stierli / DS

183. Hannoversche Rundschau / Hannover, 28.6.68/ Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 33 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΙΑ ... ΣΥΝΟΜΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ... ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 43 von 219


184. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 28.6.68/ Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 32 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

185. Süddeutsche Zeitung / München, 29./30.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 32 / Ins
Griechische übersetzter Titel: MΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

186. ΑΤΗΕΝΕS PRESSE LIBRE / Paris, 29.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 36 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟΣ
187. ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΙ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
188. Η ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

189. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Frankfurt, 30.6.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1968, Nr.
29 / Ins Griechische übersetzte Titel: (1) ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ; ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΗ – (2) ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ [Η Ενωση Κέντρου εζήτησε μεταξύ άλλων...]

JULI 1968

190. HELLAS / London, 1.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 33 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΥΠΟΛΗΨΙΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Η ΠΑΡΑΠΑΙΟΥΣΑ ΧΟΥΝΤΑ

191. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Montag, 1. Juli 1968 / Ein Bitteres Lehrstück / Von Fred Hirs / DS

192. Offenbach-Post / Offenbach, 1.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 33 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΣΤΟ ΟΦΦΕΝΒΑΧ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

193. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 1.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 32/ Ins
Griechische übersetzter Titel: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΔΡΑΝΕΙΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

194. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, 2.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 33 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

195. Süddeutsche Zeitung / Μ[νψηεν, 3.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 34 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

196. Frankfurter Rundschau (?) / Massenprozess in Athen – Anklage: Sturz des Militärregimes durch
Sabotage beabsichtigt / Athen, 3. Juli (AP) / NG

197. Frankfurter Rundschau (?) / London beschwichtigt Junta / kr. London, 4. Juli (Eig. Bericht) / NG

198. Frankfurter Rundschau (?) / Storniert Griechenland Aufträge?. Athen, 3. Juli (UPI) / NG

199. Frankfurter Rundschau / Ex-Minister entlastet Angeklagten - Athener Sondermilitärgericht hört


Politiker / Bericht über Folterungen. Athen, 4. Juli (dpa) / NG

200. Frankfurter Rundschau (?) / Geistlicher in Athen zurückgehalten - Frankfurter Archimandriten den
Pass entzogen / Vergebliche Interventionen / Frankfurt, 5. Juli / NG

201. Frankfurter Allgemeine Zeitung (?) / Athen zu Kostopoulos. F.A.Z. Frankfurt, 5. Juli / NG

202. Frankfurter Rundschau (?), 5.7.68 / Neuer Vorstoß der Sozialisten – Europäisches Parlament soll
Delegation nach Griechenland entsenden – Drahtbericht des Korrespondenten der FR Helmut Rieber.
Straßburg, 4. Juli / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 44 von 219


203. Frankfurter Rundschau, 5.7.68 /Papandreou: Athen vor harter Krise – „Totaler passiver Widerstand in
Griechenland“ / Seitenhiebe auf USA. Bonn, 4. Juli (UPI) / NG

204. Frankfurter Rundschau (?) / Ungewissheit über griechische Aufträge – Wilsons Ausspruch vom
Handelsminister abgeschwächt / ds. London, 5. Juli / NG

205. Le Monde / Paris, 5.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 34 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ‘ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ’ ΘΑ ΠΡΟΣΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΗ

206. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, 5.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 34 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

207. Die Welt / Essen, 6.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 34 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΤΟΠΑΠΑ ΚΑΙ ΝΟΤΑΡΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΒΑΣΑΝΗΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ

208. Süddeutsche Zeitung /München, 6.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 35 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΟΚ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΗΣΤΗΡΙΑ ΔΙΨΑΣ
209. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΠΟΝΝΗΣΟ

210. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, 7.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 34 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

211. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, 7.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 34 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΣΟ

212. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, 7.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 34 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

213. Frankfurter Rundschau (?), 7.7.68 /Für Freunde Amerikas niederschmetternd – rororo-aktuell:
Militärputsch in Griechenland oder im Hintergrund der CIA“ von Stephen Rousseas. Verfasser: Ansgar
Shriver / MA

214. Frankfurter Rundschau / Hermann Bleich, Brüssel, 7.7.68 / Athens Agenten beunruhigen
Belgien – Regierung soll gegen Terrorisierung griechischer Gastarbeiter vorgehen / MA

215. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 8.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 34 / Ins
Griechische übersetzter Titel: TO ΒΕΛΓΙΟ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

216. THE TIMES / London, 9.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 35 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

217. LE MONDE / Paris, 9.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 35 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Ο ΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

218. Kölner Stadt Anzeiger / Köln, 9.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 35 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

219. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, 10.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 35 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΩΟΥ

220. Frankfurter Rundschau (?) / Neue Verhaftungen in Griechenland – Athen, 10. Juli (AP) / MA

221. Frankfurter Rundschau, 10.7.68 / Das Gericht “überhörte“ die Folterungsberichte – Mutige Aus-
sagen zweier Angeklagter im Athener Schauprozeß /Das Regime fühlt sich stark. Von Eva Gölz (Athen) / MA

222. Frankfurter Rundschau (?) / Hohe Offiziere in Athen verhaftet. Athen, 10. Juli (AP/UPI) / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 45 von 219


223. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Verfassungsentwurf in Athen. F.A.Z. Frankfurt, 11. Juli / NG

224. Frankfurter Rundschau (?) / Griechischer General festgenommen. Athen, 14. Juli (dpa) / NG

225. THE TIMES: Change in Greek forces´ status - Constitutional proposals. Athens, July 11 / MA

226. Le Monde: EN GRECE – Le Projete nouvelle Constitution limite les Fonctions du Roi. Athenes, 11
Juillet (AFP, AP) / MA

227. Frankfurter Rundschau (?) / Griechenlands neue Verfassung schwächt das Parlament – Nur noch halb so
viele Abgeordnete / Weniger Wahlen / Stellung des Regierungschefs gestärkt / Papadopoulos gibt Entwurf
bekannt / Athen, 11. Juli (AO/dpa) / NG

228. THE GUARDIAN: Greece without King or Parliament / 12.7.68 / MA

229. THE GUARDIAN: New Greek charter will take the king out of politics / From CAMPELL PAGE,
Athens, July 11 / MA

230. Frankfurter Rundschau, 12.7.68 / Athen legt neue Verfassung vor / MA

231. Süddeutsche Zeitung, 12. Juli 1968 / Neue Verfassung für Griechenland vorgelegt / MA

232. Münchner Merkur vom 12. Juli 17 / Neue Verfassung entmachtet König und Parlament –
Athener Junta sichert ihre Position – Erziehungswesen unter Staatskontrolle – Streikrecht mit
Einschränkungen / MA

233. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / 12. Juli 1968 / Junta Verfassung: Berg gebar Maus / Von Nikiforos
Dimokratis / DS

234. Süddeutsche Zeitung vom 13. Juli 1968 / Eine Verfassung gegen die Demokratie – Der Entwurf des
griechischen Militärregimes bringt mehr Einschränkungen der Freiheit als Garantien für die Freiheit. Von
Baldur Bockhoff / MA

235. TAGES-ANZEIGER / 13. Juli 1968 / Ein Schritt vorwärts – im Sinne der Junta / Von A. M. Stierli / DS

236. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 15.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 34 / Ins
Griechische übersetzter Titel: TO ΒΕΛΓΙΟ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
237. ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΎΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ / Juli 1968, Nr. 35
238. ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

239. THE TIMES / London, 15.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 35 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
240. Ο ΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ

241. HELLAS / London,16.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 36 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΝΕΟΣ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

242. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / ZÜRICH, 16.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 36 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ
243. MAZΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

244. VORWÄRTS / Bad Godesberg, 18.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 35 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ

245. LE MONDE / Paris, 16.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1968, Nr. 35 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ
246. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 46 von 219


247. THE TIMES / London, 18.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 36 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Κ. ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΧΟΥΝΤΑΣ

248. Νeue Zürcher Zeitung / Zürich, 18.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 36 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

249. Frankfurter Rundschau (?) / Militärregime macht Politikern Vorwürfe – Athener Verfassungsentwurf lässt
die entmachteten Politikern kalt / Athen, 19. Juli / NG

250. Süddeutsche Zeitung / Samstag, 20.7.1968 / Sehr kleine Freiheiten in Athen – Die Diskussion
über die neue Verfassung nur aus „spontanem“ Ja-Sagen / Von Baldur Bockhoff / MA

251. EΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, Κυριακή 21 Ιουλίου 1968 / ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ / ΜΑ

252. TELEGRAF BERLIN / Berlin, 21.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 36 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

253. DER SPIEGEL* / Nr. 30/1968, 22. Juli / GRIECHENLAND - FOLTER / Vom Boden Getrunken /
Seiten: 70-71 / MA
254. Frankfurter Rundschau (?) / Griechische Verfassung noch nicht in Sicht / Athen, 22. Juli (AP) / NG

255. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 23.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 36 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΒΟΝΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ

256. Frankfurter Rundschau (?) / Mord-Drohungen gegen Griechen – Staatsanwaltschaft Hannover


unterrichtet / Vorwürfe gegen Generalkonsul / Tgn., Hannover, 25. Juli / NG

257. Frankfurter Rundschau (?) / Athener Junta zum Rücktritt aufgefordert / Athen, 26. Juli (AP) / NG
258. FRANKFURTER NEUE PRESSE / Frankfurt, 26.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr.
37 / Ins Griechische übersetzter Titel: NEO KYMA ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ

259. Frankfurter Rundschau / Gewerkschaftsprotest gegen Athen / W. F., Wiesbaden, 26. Juli / NG

260. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 29.7.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr.
36 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

261. *DER SPIEGEL / Nr. 31/1968, 29. Juli / GRIECHENLAND - KIRCHE / Weh dir / Seiten: 76,77 / MA

262. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Kirche und Staat in Griechenland / Von ps. / DS

AUGUST 1968

263. Stuttgarter Zeitung, 1.8.68 / Papadopoulos verspricht weitere Freilassungen / Athen, 31. Juli
(AP) / NG

264. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 1.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr.
37 / Ins Griechische übersetzter Titel: OI ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΜΠΟΥΚΟΤΑΡΙΣΜΑ

265. Frankfurter Rundschau (?) / Griechischer Großauftrag / Bonn, 1. August (vwd) / NG

266. Stuttgarter Zeitung / 3. August 1968 /Sicherheitspolizei sucht ehemaligen griechischen Minister
/ Athen, 2. August (AP) / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 47 von 219


267. DIE WELTWOCHE / Zürich, 2.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 37 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

268. LE MONDE / Paris, 4.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 37 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΓΩΝΑ ΑΝΑΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΚ ΚΑΙ ΠΑΜ

269. DER SPIEGEL*/ Nr. 32/1968, 5. August / GRIECHENLAND - HANDELSREPRESSALIEN / Rache


für Rüge / Seite: 78 / MA

270. Frankfurter Rundschau (?) / Stecker verteidigt die Reise nach Griechenland / Bonn, 6. August
(UPI) / NG

271. DIE WELT / Hamburg, 6.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 37 / Ins Griechische
übersetzter Titel: TO ΣOΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΕΞΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

272. Frankfurter Rundschau (?) / Abstimmung der Griechen am 29. September/ Athen, 7. August
(dpa/UPI) / NG

273. Frankfurter Rundschau (?) / Deportationen in Griechenland / Athen, 9. August (AP) / NG

274. LE MONDE / Paris, 10.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 37 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

275. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 10.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 38 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

276. Frankfurter Rundschau (?) / Für Abstimmung der Auslands-Griechen / Tgn. Hannover, 13. Aug. /
NG

277. Frankfurter Allgemeine Zeitung (?) / Attentatsversuch auf Papadopoulos / FAZ, Athen, 13.
August / NG

278. DER SPIEGEL / Nr. 33/1968, 12. August / BONN – PUBLIC RELATIONS – Dummes Salz / Ich
nehme‘ jede Einladung an /Ich kann nicht so gut Griechisch / WEHNER: Bedingt abhörbereit / MA

279. Frankfurter Rundschau (?) / Über 100 Personen in Griechenland verhaftet / Athen, 14. August
(UPI) / NG

280. Stuttgarter Nachrichten vom 13. August / Ein Attentat verhärtet die Fronten / NG

281. Stuttgarter Zeitung vom 14 August 1968. Griechische Sicherheitsbeamte verhaften Attentäter.
Missglückter Bombenanschlag auf Athener Regierungschef - Angeblicher Aufstand in der Hauptstadt
dementiert / NG

282. WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE / Essen, 24.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968,
Nr. 40 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

283. Abendzeitung / München, 14. August 1968 / Bomben Anschlag auf Griechenlands Militärdiktator / MA

284. Kommentar „Das Attentat“ von P.P. der Stuttgarter Zeitung vom 14.8.68 / NG

285. SALZGITTER-KURIER / Salzgitter, 14.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 38 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

286. Stuttgarter Zeitung / 15 August 1968 / Intensive Ermittlungen über Attentat auf Papadopoulos –
Zahlreiche Festnahmen in Athen – Zweifel an der Identität des mutmaßlichen Täters. ATHEN/ROM, 14. Aug.

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 48 von 219


(AP/dpa) / NG

287. TAGESSPIEGEL / Berlin, 15.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 38 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

288. Frankfurter Rundschau / Verwirrung um den Attentäter in Athen / Athen, 15. August / NG

289. Stuttgarter Zeitung vom 15. August. Foto des Attentäters Alexander Panagoulis / NG

290. STUTTGARTER NACHRICHTEN / Stuttgart, 15.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968,
Nr. 38 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΕΞΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

291. HANDELSBLATT / Düsseldorf, 15.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 39 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΗ

292. TAGES-ANZEIGER /Zürich, 15. August 1869 / Athener Regierung holt zum Gegenschlag aus –
Verhaftungswelle in Griechenland / Andreas Papandreou spricht von schweren Folterungen / Athen,
14. Aug. (UPI/AP) / DS

293. DIE ZEIT / Hamburg, 16.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 38 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

294. NATIONAL-ZEITUNG / Basel, 16.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 39 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΝΕΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

295. Frankfurter Rundschau (?) / Griechischer Ex-Minister ins Ausland geflohen / Athen, 16. August / NG

296. Frankfurter Rundschau (?) / Athen gibt Papandreou Schuld am Attentat / Athen, 16. August (AP) / NG

297. HELLAS / London, 16.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 38 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

298. GENERAL-ANZEIGER / Bonn, 17.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 38 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΠΑΙΔΑΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

299. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 17.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr.
39 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΟΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ
300. ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ
301. ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΖΙΓΔΗ – ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ – ΚΟΚΕΒΗ

302. SPANDAUER VOLKSBLATT / Spandau, 17.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr.
38 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ

303. NATIONAL ZEITUNG / Bern, 17.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Σεπτεμβριος 1968, Nr. 40 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛΟΙΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

304. Frankfurter Rundschau (?) / Weitere Festnahmen in Athen – Zwei ehemalige Minister verhaftet /
Kritik am Verfassungsentwurf / Athen, 18. August (AP/dpa) / NG

305. Frankfurter Rundschau (?) / Mitsotakis in die Türkei geflüchtet / Istanbul, 18. August / NG

306. Frankfurter Rundschau / Mikis Theodorakis wurde unter Hausarrest gestellt – Bei der Suche nach
„Verschwörern“ weitere Festnahmen in Griechenland / „Diktatur bleibt Diktatur“ / Athen-Frankfurt a.M.,
18. August (AP/dpa/rr) / NG

307. Συμπαράστασις προς τον κ. Πρωθυπουργόν / Δοξολογίαι σήμερον επί τη διασώσει του / Ιδιαιτέρα
συγκίνησις μεταξύ των φοιτητών / Το «ΒΗΜΑ» της 18.8.1968, σελ.1 / GL

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 49 von 219


308. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 19.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 38 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ κ. ΒΛΑΧΟΥ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ
309. Ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΙΕΦΥΓΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

310. Stuttgarter Zeitung / 20. August 1968 / Griechische „Resistance“ kündigt erneut Aktionen an / Paris, 19.
Aug. (AP) / NG

311. STUTTGARTER ZEITUNG / Stuttgart, 20.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr.
40 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο κ. ΑΡΝΤ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
312. ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

313. Frankfurter Rundschau (?) / Arndt kritisiert griechischen Verfassungsentwurf / Von der Bonner
Redaktion, of. Bonn, 19. August / NG

314. Frankfurter Rundschau (?) / Zeitungsherausgeber in Athen vor Gericht. Athen, 19. August / NG

315. LE MONDE / Paris, 21.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 38 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΟΙ ΣΟΥΗΔΟΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
316. Ο κ. ΑΒΕΡΩΦ ΑΣΚΕΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

317. STUTTGARTER NACHRICHTEN / Stuttgart, 21.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968,
Nr. 39 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΝΕΕΙ ΜΕΝΕΑ Η ΧΟΥΝΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ

318. BASLER NACHRICHTEN / Basel, 21.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Σεπτέμβριος 1968, Nr. 40 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΜΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ

319. VORWÄRTS / Bonn, 22.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 39 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΑΠΕΤΥΧΕ

320. EXTRA BLADET / Kopenhagen, 22.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Σεπτέμβριος 1968, Nr. 41 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΧΘΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ΚΑΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΞΑΝΑΣΥΜΒΕΙ

321. LE MONDE / Paris, 23.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 39 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
322. SEGEBERGER ZEITUNG / Bonn, 23.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 40 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΨΥΧΡΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΟΝΝΗΣ/ΑΘΗΝΑΣ. Ο ΕΛΛΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ
ΤΗΝ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

323. POLITIKEN / Kopenhagen, 23.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 41 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
324. AKTUELL / Kopenhagen, 23.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 39 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ
325. NORDWEST-ZEITUNG / Oldenburg, 24.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1968, Nr. 38 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ... Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

326. NEUE RHEIN ZEITUNG / Düsseldorf, 24.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr.
40 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

327. ABENDZEITUNG / München, 28.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 40 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

328. LE MONDE / Paris, 28.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 40 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ

329. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 29.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 40 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΠΑΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

330. BERLINER STIMME / Berlin, 31.8.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 40 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΑΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗ ΜΑΣΚΑ. ΕΔΙΩΞΕ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 50 von 219


331. TAGES-ANZEIGER / Aug./Sept. 1968 /Blaue und rote Stimmzettel für das Athener Plebiszit –
Legalitätsanstrich durch „Volksbefragung“/ Ohne die Arbeiter und Studenten im Ausland – Pattakos
ertrinkt in Eigenlob – Spiel mit Suggestivfarben / Von Nikiforos Dimokratis / DS

SEPTEMBER 1968

332. HELLAS / London, 1.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 41 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

333. ESSLINGER ZEITUNG / Esslingen, 2.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 41 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΡΕΜΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

334. Berliner Zeitung vom 2.9.68: Athen. Erfolg der Revolution nicht durch Wahlen gefährden / NG

335. LE MONDE / Paris, 3.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 41 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΩΡΙΜΟΥΣ ...

336. Stuttgarter Nachrichten vom 3. 9. 68 / Makarios in Athen / NG


337. HANNOVERSCHE ALLGEMEINE / Hannover, 3.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September
1968, Nr. 42 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΚΛΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΔΑ

338. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 4.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr.
42 / Ins Griechische übersetzter Titel: 40% ΠΙΟ ΛΙΓΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

339. Basler Nachrichten / Basel, 4.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 42 / Ins
Griechische übersetzter Titel: 1217 OI ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

340. Frankfurter Rundschau (?) / U-Bootteile für Griechenland. Bonn: Über Ausfuhr-Genehmigung
wird später entschieden / Kl. Bonn / NG

341. Süddeutsche Zeitung / München, 6.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 42 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΕΦΥΓΕ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ

342. P.A.K. – Pressemitteilung / Stockholm, 6.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr.
42 / Ins Griechische übersetzter Titel: A. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΛΑΣΤΟ

343. Stuttgarter Nachrichten vom 6.9.68 / Mysteriöser U-Boot-Bau/ dpa / Bonn, 5. September / NG

344. Stuttgarter Nachrichten vom 9.9.68 / Verhaftungen in Athen / NG

345. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, 9.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 42 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

346. Frankfurter Allgemeine / Frankfurt, 11.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr.
42 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΔΡΙΜΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΒΛΑΧΟΥ

347. Stuttgarter Nachrichten vom 11.9.68 / Der Bau von U-Boot-Teilen ist nicht genehmigungspflichtig /
UPI, Hamburg, 10. September / NG

348. Stuttgarter Nachrichten vom 12.9.68. Keine Bedenken gegen Lieferung an Griechenland. UPI, Bonn, 11.
September / NG

349. Stuttgarter Nachrichten vom 13.9.68. Welle von Attentaten angekündigt / NG

350. DER SPIEGEL / 16. Sept.1968, Nr.38 / GRIECHENLAND: PAPPAS / Prost auf P&P / Seite 126 / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 51 von 219


351. Hellas / London, 16.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 43 / Ins Griechische
übersetzter Titel: OI ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥΝ

352. Stuttgarter Nachrichten vom 17.9.68. Belagerungszustand in Griechenland bleibt – Trotz neuer
Verfassung Einschränkung bleibt. (dpa). Athen, 16. September / NG

353. Frankfurter Rundschau, 17.9.68: Griechenland bleibt im Belagerungszustand – Papadopoulos legt


Entwurf der Verfassung vor. Athen, 16. September (dpa/AP/UPI) / MA

354. ΝDR-Landesstudio Kiel / 18.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 42 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ

355. TAGES-ANZEIGER TA-7 / KULTUR, Seit 25 / Samstag, 21. September 1968 / Zypern – Insel der
Aphrodite / Von Conrad Streit / DS

356. PAK-Pressemitteilung / Berlin, 21.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 43 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ

357. Νeue Zürcher Zeitung / Zürich, 22.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 43 /
Ins Griechische übersetzter Titel: H ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

358. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 24.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr.
43 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

359. Pressemitteilung der Zentrumsunion / Bad Godesberg, 24.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt,
September 1968, Nr. 43 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: ΝΑ ΣΤΗΛΙΤΕΥΘΕΙ ΤΟ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ - ΦΑΡΣΑ

360. DER SPIEGEL / 24. Sept. 1968, Nr.39 / GRIECHEN: / Tür zu / NG

361. Berliner Zeitung, 24.9.68: Sieben griechische Politiker wurden freigelassen / NG

362. Stuttgarter Nachrichten, 26.9.68. Bestandsaufnahme an der Südostflanke. Athen, 25. September / NG

363. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, 26.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 43 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

364. Stuttgarter Nachrichten, 27.9.68. Europarat protestiert gegen Athener Regime. Straßburg, 26.
September / NG

365. Süddeutsche Zeitung, 27.9.68: Freilassung nach Athener Art – Papandreou steckt jetzt in einem
schweren Dilemma / Bericht von Baldur Bockhoff / Athen, 26. September / MA

366. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, 27.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr. 43 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

367. THE GUARDIAN / London, 27.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 44 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ

368. TAGES-ANZEIGER / Samstag, 28. Sept. 1968 / Warnung an das Militärregime in Athen – Die heftigste
Kritik kommt aus Dänemark / Von Arthur M. Stierli / DS
369. Wollen griechische Machthaber Konstantin loswerden? / Paris, 27. Sept. (UPI)
370. Kanellopoulos riskiert seine persönliche Freiheit / Athen, 27. Sept. (AP/AFP)

371. Pressemitteilung der PAK / München, 28.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr.
43 / Ins Griechische übersetzter Titel: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΤΟ ΨΕΥΤΟΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΕΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΒΑΡΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
372. ΤΟ ΠΑΚ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΝΑ ΠΕΙ ‘ΟΧΙ’

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 52 von 219


373. LE MONDE / Paris, 29.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 44 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Ο ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ...
374. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

375. LE MONDE / Paris, 30.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 44 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

376. ΝEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 29.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 44 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΕ

377. Pressemitteilung der PAK / München, 30.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr.
43 / Ins Griechische übersetzter Titel: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΤΟ ΨΕΥΤΟΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΕΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΒΑΡΟ

378. Pressemitteilung der PAK / München, 30.9.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1968, Nr.
44 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

379. MÜNCHNER MERKUR, 30.9.68: Volksabstimmung in Griechenland / MA


380. Gegen griechische Volksabstimmung – Papandreou im Bürgerbräukeller – Sprechchöre und Fackelzug /
Von Hans Herrmann-Tross
Anmerkung
Es handelt sich um eine Kundgebung in München, welche vom DGB-Landesbezirk Bayern (Hr. Kurt Müller) und von
der Demokratischen Aktion München (Hr. Kurt Hirsch) unterstützt wurde. Die Veranstaltung wurde von der EK-EDIN
München (bzw. Feinde der PAK) und der Freunde der EDA München (bzw. Freunde der PAM) durchgeführt.

381. Süddeutsche Zeitung / 30.9.68 / Griechenland stimmt über Verfassung ab – Inkrafttreten bestimmt
die Regierung /Grundrechte bleiben weiter suspendiert / Athen (dpa) / MA
382. Protest gegen „Versklavung“ – Der frühere griechische Minister Andreas G. Papandreou spricht vor 2000
Landsleuten / MA
Anmerkung
Es handelt sich um eine Kundgebung in München, welche vom DGB-Landesbezirk Bayern (Hr. Kurt Müller) und von
der Demokratischen Aktion München (Hr. Kurt Hirsch) unterstützt wurde. Die Veranstaltung wurde von der EK-EDIN
München (bzw. Freunde der PAK) und der Freunde der EDA München (bzw. Freunde der PAM) durchgeführt.

383. Abendzeitung / Montag, 30.9.68 / Bombe mit Wecker – Nur Schaufenster beschädigt / MA

384. Süddeutsche Zeitung / Montag, 30.9.68 (Münchner Teil): Anschlag auf griechisches Reisebüro –
Unbekannte stellten Fahrrad mit Zeitbombe vor ein Schaufenster / Nur Stichflamme / MA

385. DER SPIEGEL / 30. SEPTEMBER 1968 - Nr. 40 / GRIECHENLAND / Anatomie einer Diktatur / Seiten: 126-
143. Die Junta regiert wie Moskaus KP / MA, NG
386. GRIECHENLAND- DIKTATUR- Alpha und Beta /
387. „Der ganze Fisch hat gestunken“ SPIEGEL-Interview mit Polizeichef Ladas /
388. WETTE UM DEN WEG NACH OBEN, SPIEGEL-Redakteur Siegfried Kogelfranz im Heimatdorf des Premiers
Papadopoulos /
389. „EINE TROIKA VON MULIS“, SPIEGEL–Interview mit Ex-Außenminister Averoff.

OKTOBER 1968

390. IL MESSAGERO / Rom, 1.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 44 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

391. THE GUARDIAN / London, 1.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 44 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ

392. THE TIMES / London, 1.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 44 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 53 von 219


393. DIE WELT / Hamburg, 1.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 47 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΛΑ

394. TAGES-ANZEIGER / Dienstag, 1. Oktober 1968 / 92,2% Ja-Stimmen, aber 23,2 Enthaltungen im
griechischen Verfassungsreferendum – Ein blick hinter die Kulissen des Junta-Erfolges / Ungereimtes –
Viele enthielten sich der Stimme/ Von Arthur M. Stierli, Athen, 30. Sept / DS
395. Papadopoulos triumphiert, Athen, 30. Sept. (AP)

396. Abendzeitung / 1.10.68 / Heute: Ja, Ich habe Angst / MA

397. Süddeutsche Zeitung / 1.10.68 / Kommentar von mf – Athener Verfassung mit Löchern / MA

398. Süddeutsche Zeitung / 1.10.68 / Athen meldet 92 Prozent Ja-Stimmen – Papadopoulos spricht von
„demokratischer Sanktionierung der Revolution. / Vom Korrespondenten der SZ Baldur Bockhoff / Athen,
30. September / MA

399. Frankfurter Rundschau / 1.10.68 / Griechen denken an Widerstand mit Waffen – Befreiungsgruppen
schließen sich zusammen. Drahtbericht eines FR-Mitarbeiters. Bonn/Athen, 30. Sep. / MA

400. HANNÖVERSCHE ALLGEMEINE / Hannover, 4.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968,
Nr. 47 / Ins Griechische übersetzter Titel: OI EΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΙΓΕΛΟΥΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

401. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 5. Okt. 1968 / Leitet Athens Junta „neue Ära ein?“ /Lange ein
Provisorium – Alte Parteien ausgedient – Nasser wäre Vorbild / Von Arthur M. Stierli, Athen / DS

402. Süddeutsche Zeitung vom 7.10.68: Public Relations für die Diktatur. Vom eigenen Korrespondenten
Dieter Schröder. London, 6. Oktober / MA
403. FRANKFURTER NEUE PRESSE/ Frankfurt, 7.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr.
47 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

404. Frankfurter Rundschau vom 9.10.68: Werbung für Athen wirbelt Staub im Unterhaus auf –
Agentur Fräser wurde zu sehr publik / Künftig sollen die Lobbyisten registriert werden. Von Lutz Krusche
(London) / NG

405. LE MONDE / Paris, 11.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 47 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ: Ο ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ «ΕΞΕΠΑΡΑΘΥΡΩΘΕΙ»

406. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 11.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 47 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΤΙΜΑΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΤΑΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ...

407. DIE WELTWOCHE / Nr. 1822, Seite 17 / 11. Oktober 1968 / Griechische Militärdiktatur: Jagd auf
Gastarbeiter-Pässe - Ohne Anklage im Gefängnis – Zunehmende Arbeitslosigkeit – Abendliche
Wallfahrt / Propaganda – Flüchtlinge in den Bergen - Angst / Von D. G. / DS

408. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 12.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 47 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΚΑΥΓΑΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ

409. Frankfurter Allgemeine Zeitung / 12.10.68, Nr. 238 / Griechenland jetzt / Brunno Dechamps / NG

410. LE MONDE / Paris, 14.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 47 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΒΙΕΤΝΑΜ ΚΑΙ ΧΟΥΝΤΑ

411. DIE WELTWOCHE / Zürich, 18.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 47 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ

412. THE TIMES / London, 18.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 47 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 54 von 219


413. ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

414. TAGES-ANZEIGER / 23. Oktober 1968 / USA liefern Athen wieder Flugzeuge und Kriegsschiffe /
Washington, 22. Okt. (DPA) / DS
415. Athen stellt Zypern ein Ultimatum /Athen, 22. Okt. (AP/Ana)
416. Weitere Freilassungen

417. LE MONDE / Paris, 24.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1968, Nr. 47 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΣΟΒΑΡΗ ΚΡΙΣΗ ΞΕΣΠΑΣΕ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΥΝΤΑΣ
418. ΟΙ NEW YORK TIMES ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

419. TAGES-ANZEIGER, Seite 2 / Zürich, 26. Okt. 1968 / Die USA richten sich auf einen Modus vivendi mit
Athen ein – mit neuer Militärhilfe / Jacqueline Onassis brachte der Militärjunta Glück…/ Athen, 25.
Okt. / Angst vor der roten Armada – Legalitätsmäntelchen – Humanitätszückerchen / Arthur M. Stierli / DS
420. Verfassungsabstimmung erfolglos angefochten / Athen, 25. Okt. (UPI) / DS

421. FULDAER VOLKSZEITUNG / Fulda, 30.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 50
/ Ins Griechische übersetzter Titel: H ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ
ΒΟΜΒΩΝ

422. PRESSEERKLÄRUNG DER PAK / Stockholm, 31.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November
1968, Nr. 49 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

NOVEMBER 1968

423. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 1.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 49 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΙΕΖΕΙ Ο ΤΙΤΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

424. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 2.11.1968 / Papandreou gestorben / Athen, 1. Nov. (AFP) / DS


425. Trauerfeier für Papandreou / Athen, 3. Nov. (ag/AFP ) / DS

426. Süddeutsche Zeitung / München, 2.11.68 / Die Tragödie eines patriotischen Volkstribuns – Mit
dem Tode von Georgios Papandreou endet ein halbes Jahrhundert griechischen Freiheitskampfes / Von
Immanuel Birnbaum, Redaktionsmitglied / MA

427. LE MONDE / Paris, 2.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 48 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

428. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 2.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr.
48 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΑΝΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

429. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 2.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968,
Nr. 48 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΦΥΛΑΚΗ ... ΕΞΟΡΙΕΣ ... ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
430. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

431. DIE WELT / Hamburg, 2.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 48 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΑΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΘΗΝΑΙΟ

432. WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU / Dortmund, 2.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November
1968, Nr. 48 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

433. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 2.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968,
Nr. 48 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΑΣΥΘΗΚΟΛΟΓΗΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

434. TELEGRAF / Berlin, 2.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 48 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 55 von 219


435. HOLZKIRCHNER MERKUR / Holzkirchen, 2.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968,
Nr. 48 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

436. WETZLARER NEUE ZEITUNG / Wetzlar, 2.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968,
Nr. 48 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

437. GENERAL ANZEIGER / Bonn, 2.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 48 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΕΝΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

438. PARLAMENTARISCHER P. PRESSEDIENST / Bonn, 3.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt,
November 1968, Nr. 48 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

439. LE MONDE / Paris, 3.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 50 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

440. HANDELSBLATT / Düsseldorf, 4.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 48 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΥΠΗΡΞΕ ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ

441. DIE WELT / Hamburg, 4.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 49 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ

442. GENERAL ANZEIGER / Bonn, 4.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 49 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΧΗΣΕ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

443. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 4.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr.
49 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΔΩ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ! Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΙΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

444. MÜNSTERSCHE ZEITUNG / Münster, 4.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr.
49 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΛΑΙΕΙ

445. THE TIMES / London, 4.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 50 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΜΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

446. HELLAS / London, 4.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 50 / Ins Griechische
übersetzter Titel: OI ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
447. Ο ΓΕΡΟΣ ΜΑΣ

448. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 4.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968,
Nr. 51 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΒΟΝΝΗ: ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ

449. TAGES-ANZEIGER / Montag, 4.11.68 / Massenproteste bei Papandreous Begräbnis / Flüsterparole –


Privatbegräbnis mit offiziellem Charakter – Chaos auf dem Friedhof / Athen, 3. Nov. (AP) / DS

450. Neue Zürcher Zeitung / Zürich, 4. Nov. 68 / Beisetzung Papandreous in Athen – Lebhafte
Anteilnahme der Bevölkerung / Athen, 3. Nov. ag (DPA) / DS

451. Abendzeitung / München, 4.11.68 / Papandreou jetzt bist du frei, und Griechenland weint – Griechen
demonstrieren für Freiheit und Demokratie / Athen (AZ) / MA

452. Süddeutsche Zeitung / München, 5.11.68 / Schon vor dem Urteil zwei Jahre Gefängnis – Im Athener
Attentats-Prozess Vorwürfe gegen die Polizei / Angeklagter: Richter sind „Werkzeuge der Junta“ / Baldur
Bockhoff, Korrespondent der SZ / Athen, 5. November / MA

453. Süddeutsche Zeitung vom 5.11.68: Attentatsprozess in Athen – 15 Griechen der Teilnahme an dem
Anschlag auf Papadopoulos angeklagt / Athen (AP) / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 56 von 219


454. HANDELSBLATT / Düsseldorf, 5.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 50 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΝΑΤΡΑΠΗΚΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ... ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

455. LE MONDE / Paris, 5.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 51 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

456. Süddeutsche Zeitung / 6.11.68 / Der Attentatsprozess in Athen – Der Hauptangeklagte Panagoulis:
Nichts mit Exilpolitikern zu tun. SZ Nr. 267, Athen-UPI. München, 5. November 1968 / MA

457. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 7.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968,
Nr. 49 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ

458. STUTTGARTER NACHRICHTEN / Stuttgart, 7.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968,
Nr. 50 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

459. Die Zeit / Hamburg, 7.11.68 / Tod in Athen – Papandreou wirkt übers Grab hinaus /Von Theo Sommer / MA

460. DIE ZEIT / Hamburg, 8.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 50 / Ins
Griechische übersetzter Titel: OI ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

461. PUBLIK / Frankfurt, 8.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 52 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΖΕΙ

462. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 8.11.68, Nr. 269 / „Guter Geschmack unter der Diktatur“ –
Griechenland im Ausnahmezustand / Von Baldur Bockhoff / MA

463. Süddeutsche Zeitung / Μünchen, 9./10.11.68 / Massive Vorwürfe gegen Athener Polizei – Panagoulis
spricht erneut von Folterungen / Ex-Minister Georgadjis belastet / Athen-AP/ MA
464. HERALD TRIBUNE / New York, 9.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 49 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΞΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΥΚΝΙΟ ΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΟ ΡΟΓΧΟ ΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ

465. STUTTGARTER NACHRICHTEN / Stuttgart, 9.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968,
Nr. 50 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΚΑΤΑ ΤΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

466. TAGESSPIEGEL / Berlin, 9.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 50 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΜΕΝΕ ..

467. Abendzeitung: Voluntas – Misshandelt und gefoltert. Kommentar / Samstag/Sonntag. 9./10.


November 1968/ MA

468. PRESSEERKLÄRUNG DER ZENTRUMSUNION IN WEST DEUTSCHLAND / Bad Godesberg, 10.11.68 / Quelle:
PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 49 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΚΚΛΗΣΗΤΗΣ ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ

469. DER SPIEGEL / 11. November 1968, Nr. 40 / GRIECHENLAND / PAPANDREOU / Siko gero / MA

470. Süddeutsche Zeitung, Nr.271/ Montag, 11. November 1968 / Freiheit für Griechenland / MA

471. Süddeutsche Zeitung, Nr. 272 /Dienstag, 12. November 1968/ Dänischer Appel an Athen –
Eventuelle Todesurteile sollen nicht vollstreckt werden / MA
472. TAGES-ANZEIGER / 12. Nov. 1968 / Junta-Obersten wollen „Demokratie“ und Kriegsgericht
trennen – Ein langer Marsch zur Freiheit / Von Arthur M. Stierli, Athen, 11. Nov. / DS
473. Panagoulis bittet um Todesurteil / (AP)
474. Süddeutsche Zeitung, Nr.273 /13. November 1968 /Athener Prozess überraschend vertagt -Neues
Verfahren nötig, falls das Gericht nicht bis Sonntag zusammentritt / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 57 von 219


475. Süddeutsche Zeitung / München, 13.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr.
50 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΑΡΩΔΙΑ ΔΙΚΗΣ ..
476. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗΚΕ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ...

477. HERALD TRIBUNE / New York, 14.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 50 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: ΔΕΝ ΖΗΤΩ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ

478. HERALD TRIBUNE / New York, 15.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 50 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ – Ελληνική
αίτηση για βοήθεια απορρίπτεται από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας

479. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 14.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968,
Nr. 51 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΒΑΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ „ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ“ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

480. Süddeutsche Zeitung / 16./17. November, Nr. 276 / Neue griechische Verfassung in Kraft –
Grundrechte bleiben weiterhin aufgehoben / Belagerungszustand dauert an / Athen (dpa)/ MA
481. LE MONDE / Paris, 17.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 53 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

482. Süddeutsche Zeitung /Montag, 18. November 1968, Nr. 277/ Todesurteil im Athener Attentatsprozess
– Der Hauptangeklagte Panagoulis in allen Anklagepunkten für schuldig befunden/ MA

483. TAGES-ANZEIGER / Montag, 18. Nov. 1968 / Todesurteil für Panagoulis – Binnen 72 Stunden / Athen,
17. Nov. (UPI) / DS

484. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 18.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968,
Nr. 52 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

485. Süddeutsche Zeitung / Dienstag, 19. Nov. 1968, Nr. 278 / Bestürzung über Athener Attentatsprozess –
Bonn appelliert an das Militärregime, Panagoulis zu begnadigen / MA
486. GENERAL-ANZEIGER / Bonn, 19.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 52 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

487. THE GUARDIAN / London, 19.10.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 53 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΤΖΑΚΥ ΚΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ

488. Briefe bitten für Andreas Berdembes – „Woche des politischen Gefangenen“: Amnesty International
macht auf zu Unrecht Verurteilte aufmerksam / Von Christian Schütze / MA
489. Ελεύθερος Κόσμος, Αθήναι, 20.11.68: Δικάζονται 16 μέλη οργανώσεως του ΚΚ εις το Στρατοδικείον
Αθηνών.

490. Süddeutsche Zeitung / Mittwoch, 20. Nov. 1968, Nr. 279 / Papst Pavlos bittet für Panagoulis –
Weltweite Protestwelle gegen das Todesurteil im Athener Attentatsprozess / MA
491. Nervenprobe in Athen / bh. Athen (Eigener Bericht)

492. Abendzeitung / Mittwoch, 20. Nov. 68 / Kommentar: Alles nicht so schlimm?/ Von Frank Arnau / MA

493. TAGES-ANZEIGER / Mittwoch, 20. Nov. 1968 / Entschließt sich Athen zum Gnadenakt ?/ Athen, 19. Nov.
(AFP/DPA)/ DS

494. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 20.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968,
Nr. 51 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΝΤΟΝΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ – ΕΠΕΝΕΒΗΣΑΝ: Ο
ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΥ ΘΑΝΤ

495. DIE WELT / Hamburg, 20.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr. 51 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΝ ΨΥΧΡΩ»

496. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 20.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr.
51 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΠΡΩΘΗΠΟΥΡΓΟΥ

497. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 21.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1968, Nr.
51 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΗΚΟΤΗΤΕΣ ΕΥΗΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 58 von 219


498. Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΔΕ ΓΡΑΦΕΙ ΛΕΞΗ ...

499. Süddeutsche Zeitung / München, Donnerstag, 21. Nov. 1968, Nr. 280 / Frist für Panagoulis
abgelaufen - Athen meldet weder Vollstreckung des Todesurteils noch Begnadigung / MA

500. DIE WELTWOCHE / 21. Nov. 1968, Nr. 1880 / Junta-Außenminister: Die Scheindemokratie des
Westens / Von Basil P. Mathiopoulos / DS
501. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 22. Nov. 1968, Nr. 281/ Noch immer Ungewissheit für Panagoulis -
Inoffizielle Quellen in Athen bestätigen Aussetzung der Hinrichtung / MA

502. Süddeutsche Zeitung/ Freitag, den 22. Nov. 1968, Nr. 281/ Panagoulis begnadigt, heißt es in Athen -
Oberster Gerichtshof lehnt neues Verfahren gegen den Widerstands-Kämpfer ab / MA

503. Süddeutsche Zeitung/ Samstag/Sonntag, 23./24. Nov. 68, Nr. 282/ Bericht von Baldur Bockhoff:
Statt zum Henker auf die Insel - Das Schicksal des Attentäters Panagoulis ist ungeklärt –
Richtungskämpfe in der Junta verschärfen häufig die Strafen / MA

504. Süddeutsche Zeitung / München, 23./24.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr.
52 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΛΥΓΙΣΕΙ ΠΗΡΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
505. Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
506. ΟΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

507. Münchner Merkur / Sam./Son., 23./24. Nov. 68 / Kommentar: Die Tragödie Panagoulis / MA
508. TAGES-ANZEIGER/ Montag, 25. Nov. 68 / Panagoulis wurde auf eine einsame Insel verbracht – Die
Athener Junta will unblutig bleiben / Von Arthur M. Stierli, Athen, 24. Nov. (AP) / DS
509. Neue Zürcher Zeitung /Montag, 25. November 1968 / Malaise in Griechenland / DS
510. SPIEGEL, Nr. 48 / 25. Nov. 1968 / Griechenland: Panagoulis-Prozess / Gefesselt ins Hospital / MA
511. Süddeutsche Zeitung / 26. Nov. 1968 / Panagoulis noch am Leben / Kurznachrichten:
512. Geflohene Griechen: Wir wurden nicht entführt, Oslo (AP) / MA
513. Papadopoulos warnt vor umstürzlerischen Kräften in Europa , Athen (dpa)/ MA

514. Süddeutsche Zeitung /, Donnerstag, 28. Nov. 1968 / Papandreou half Griechen bei der Flucht – Die von
Athen nach Straßburg entsandten Zeugen werfen dem Regime Folterungen vor / MA
515. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 28.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968,
Nr. 52 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ 20 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

516. DERNIERES NOUVELLES / Straßburg, 28.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr.
52 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ» ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΑΠΕΔΡΑΣΑΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚ

517. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Freitag, 29. 11. 1968 / Wirtschaftsboykott gegen Griechenland? / DS
518. Interview mit Andreas Papandreou in Zürich, vom 29. 11. 1968 / Titel: Papandreou: Notfalls Kampf für
Demokratie / DS

519. Süddeutsche Zeitung /29. Nov. 1968 / Geflohene Griechen sagen aus – Auch Papandreou und Vlachou
vor Straßburger Ausschuss / Zeugin vorzeitig abgereist / Straßburg (AP) / Rüschlikon (UPI) / MA

520. Abendzeitung /29. Nov. 1968/ Griechische Zeugin von Straßburg nach Athen heimgekehrt / Paris (AZ) /
MA

521. Süddeutsche Zeitung / 29. Nov. 1968/ Zwei ehemalige Gefangene wollen gegen Athen aussagen /
Oslo (UPI) / MA

522. DIE WELTWOCHE, Nr. 1829 / Freitag, 29. November 1968 / Griechische Freiheit / Vassilis Vassilikos:
„Z“ . Roman. Deutsch von Vaggelis Tsakiridis. Blanvalet Verlag, Berlin / DS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 59 von 219


523. GENERAL-ANZEIGER / Bonn, 29.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 52 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΜΑΡΥΣ ΕΞΑΦΑΝΗΣΤΗΚΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ
ΣΤΟΜΑ ΤΗΣ – Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΜΗΠΩΣ ΔΙΑΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ...

524. ΝEU ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 30.11.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr.
53 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΛΒΕΤΟΥΣ
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ

DEZEMBER 1968

525. Süddeutsche Zeitung / 30. Nov./1. Dezember 1968, Nr. 288 / Andreas Papandreou attackiert die USA –
Der griechische Exilpolitiker bezichtigt Washington der Komplizenschaft mit Athen / Straßburg (UPI) / MA
526. LE MONDE / Paris, 1.-2.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 53 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΣΕ ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

527. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 3.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968,
Nr. 53 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

528. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 3. Dezember 1968 / Ein rotes Tuch für die Athener Obristen – Auch liberale
Griechen lehnen Papandreou jun. ab / Von Arthur M. Stierli / DS
529. Griechischer Widerstand / Von Nikiforos Dimokratis (alias Pavlos Tzermias)
530. Das ist Andreas Papandreou / Von Nikiforos Dimokratis (alias Pavlos Tzermias)
531. Papandreou: Notfalls Kampf für Demokratie – Der griechische Exilpolitiker gewährte dem Tages-Anzeiger
ein Interview in Zürich / Von Peter Studer
532. Zuhören / Von Peter Studer

533. HELLAS / London, 5.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 53 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ

534. HELLAS / London, 5.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 54 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΕΣ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

535. Süddeutsche Zeitung / 5. Dezember 1968 / Athen droht mit Boykott – Skandinavier sollen
Geheimhaltung des Verfahrens gebrochen haben. Athen (UPI) / MA

536. LE MONDE / Paris, 5.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 53 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ

537. NEW STAΤΕSMAΝ / London, 6.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 55 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΣΑΝΗΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

538. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 7.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969, Nr.
56 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΑ ΒΑΣΑΝΗΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ [Eberhard Rondholz]

539. PAK-PRESSEMITTEILUNG / Stockholm, 8.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr.
53 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΠΑΚ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

540. DER SPIEGEL / Nr. 50/9 / Dezember.1968 / Griechenland / Folterungen / Mit Falanga / MA, NG

541. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 10.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968,
Nr. 53 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

542. SPANDAUER VOLKSBLATT / Berlin, 10.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr.
55 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ – Η

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 60 von 219


ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

543. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Dienstag, 10. Dezember 1968 / Unter den griechischen Obersten herrscht
Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Zuständen – Bringen Machtkämpfe in der Junta
„Normalisierung“ ? / Heisssporne wurden „entmachtet“ – Unzufriedenheit mit dem Status quo –
Regierungsumbildung im laufe des Monats ? / Von Arthur M. Stierli, Athen, 6. Dez. / DS
544. MÜNCHNER MERKUR / München, 12.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 55
/ Ins Griechische übersetzter Titel: ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΚ ΝΕΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ κ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

545. ATHENES-PRESSE-LIBRE / Paris, 13.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 55 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

546. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 14. Dezember 1968 / Ein Jahr nach dem missglückten Gegenputsch des Königs sitzt
die Athener Junta sitzt fest im Sattel – Konstantin kann vorläufig nicht mit Rückkehr rechnen -
Dolchstosslegende rettete Konstantins Image / Von Arthur Stierli, Athen, 13. Dez. / DS

547. Süddeutsche Zeitung vom 16. Dez. 1968: „Die Zukunft Griechenlands ist gesichert“ –
Ministerpräsident Papadopoulos gab den Rechenschaftsbericht für 1968 / Von Baldur Bockhoff / Athen,16.
Dez. / MA
548. Machtzuwachs für Athener Generäle – Der König verliert auch verfassungsrechtlich die Kontrolle über das
Militär / Athen (AP) / MA
549. DER SPIEGEL / Nr. 51/1968 / 16. Dezember / GRIECHENLAND : KÖNIG / Unter Kontrolle / MA, NG

550. MANNHEIMER MORGEN / Mannheim, 16.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968,
Nr. 54 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΚΡΗΞΗ ΒΟΜΒΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

551. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 17.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968,
Nr. 55 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΧΑΣΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

552. Süddeutsche Zeitung / München, 18.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr.
54 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΔΗΜΑΓΩΓΙΕΣ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΑ

553. DIE WELT / Hamburg, 18.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 54 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΙΤΤΥ ΑΡΣΕΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ ΒΑΣΑΝΗΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

554. DIE WELT / Hamburg, 19.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968, Nr. 54 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΤΑΞΙ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

555. WIESBADENER TAGBLATT / Wiesbaden, 21.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1968,
Nr. 54 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ: ΥΠΕΣΤΗ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

556. DER SPIEGEL / Nr. 52/1968 / 23. Dezember/ GRIECHENLAND : DIKTATUR / Der Führer / Seite: 94 / MA, NG

557. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich,24.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969, Nr. 56 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

558. TAGES-ANZEIGER / Dienstag, 31. Dezember 1968 / Krisenangst trotz Besserung in Griechenland –
Geldschwierigkeiten führen zu immer mehr Konkursen -- Bescheidene Weihnachtsbescherungen – Die
Bauern haben profitiert – Man kauft auf Kredit / Von Arthur M. Stierli, Athen, 30. Dez. / DS

559. PAK-PRESSEMITTEILUNG / Stockholm, 31.12.68 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969, Nr.
56 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 61 von 219


Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 62 von 219
1969

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 63 von 219


Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 64 von 219
VERZEICHNIS DER PRESSEBERICHTE VON 1969

Anmerkung
Die Kürzel NG, GL, NP, DS, TS, NN und MA am Ende der Einträge geben Auskunft über die Quelle bzw. über den
Sammler bzw. den Geber des Presseberichtes.

JANUAR 1969

1. HELLAS / London, 6.1.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969, Nr.56 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΟΙ „SANDAY TIMES“ ΚΑΙ O „OBSERVER“ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

2. Süddeutsche Zeitung vom 7. Jan. 1969 / Tauschgeschäft mit Terroristen? – Ein Flugzeug-Entführer
könnte die griechische Regierung aus einem diplomatischen Dilemma befreien / Baldur Bockhoff aus Athen
/ MA

3. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 10.1.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969, Nr.56 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΙΚΗ ΕΦΕΕ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ... ΣΥΝΕΔΡΙΟ
4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
5. ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

6. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 13.1.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969, Nr.56 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

7. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 14.1.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969,
Nr.58 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

8. Süddeutsche Zeitung vom 15. Jan. 1969 / Vetternwirtschaft unter Brüdern / Baldur Bockhoff aus
Athen / MA

9. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 16.1.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969, Nr.57 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΕΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΙ

10. Süddeutsche Zeitung vom 24. Jan. 1969 / Hohe Gefängnisstrafen / Baldur Bockhoff aus Athen / MA

11. LE MONDE / Paris, 24.1.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969, Nr.58 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ

12. BAYERISCHER RUNDFUNK – GRIECHISCHE SENDUNGEN / Kommentar von Pavlos Bakogiannis / München, 25.1.69 /
Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969, Nr.58 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

13. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 29.1.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969,
Nr.58 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΕΓΛΕΡΗΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟ
ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ

14. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 30.1.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1969, Nr.61 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΔΕΝ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ

15. PRESSEMITTEILUNG DES EUROPA RATES / 30.1.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969,
Nr.59 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 31.1.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969, Nr.59 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ ΤΟΥ κ. ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΣΤΟΥΛ

FEBRUAR 1969

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 65 von 219


17. THE TIMES / London, 8.2.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1969, Nr.60 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ... ΘΑ ΚΕΡΔΙΖΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑ ΠΑΡ΄ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΚΑΝΕΙ

18. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 8.2.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1969,
Nr.61 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΥ

19. WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU / Dortmund, 10.2.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1969,
Nr.60 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΣΚΕΙ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥs ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

20. MANNHEIMER MORGEN / Mannheim, 17.2.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1969,
Nr.59 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΥΤΕ ΙΧΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ ...

21. Süddeutsche Zeitung vom 19. Feb. 1969 / Wieder US-Militärhilfe für Athen – Fünf Starfighter für
das Regime, Neue Kirchenverfassung / Baldur Bockhoff aus Athen / MA

22. Süddeutsche Zeitung / München, 22.2.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1969, Nr.61 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΦΙΜΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ – Η ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΦΟΥ BALDUR BOCKHOFF – ΕΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΧΛΛΕΥΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

23. DER SPIEGEL / 24. Feb. 1969, Nr. 9/1969 / GRIECHENLAND – FOLTER – Vier Nägel / MA

24. DIE WELT / Hamburg, 28.2.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1969, Nr.61 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ... ΝΙΞΟΝ

MÄRZ 1969
25. MÜNCHNER MERKUR / München, 1.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1969, Nr.61 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΞΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

26. Süddeutsche Zeitung vom 5. März 1969 / Griechische Tragödie im Niemandsland – Der Film „Z“
in Paris uraufgeführt / Von Frantz Vossen / MA

27. Süddeutsche Zeitung / München, 5.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1969, Nr.62 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΜΥΘΟΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

28. RHEINISCHER MERKUR / Mannheim, 7.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1969, Nr.62 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟYΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ

29. MANNHEIMER MORGEN / Μannheim, 8.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1969, Nr.62 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΘΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

30. Süddeutsche Zeitung / München, 8.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1969, Nr.62 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

31. Kölner Stadt-Anzeiger / Köln, 8.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1969, Nr.62 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32. Süddeutsche Zeitung vom 8./9. März 1969 / Mit dem Stempel des Zensors / MA
33. Kölner Stadt-Anzeiger / Köln, 8.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1969, Nr.62 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34. WESTF. VOLKSBLATT / Paderborn, 10.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1969, Nr.62 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΖΗΤΑΕΙ ΛΙΓΟ ΗΛΙΟ

35. DER SPIEGEL / 10. März 1969, Nr. 11/1969 / GRIECHENLAND – KIRCHE – Leben vergeudet / MA, NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 66 von 219


36. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt,10.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1969,
Nr.62 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΩΜΗ – ΑΦΟΡΜΗ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

37. LE MONDE / Paris, 11.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1969, Nr.62 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

38. Süddeutsche Zeitung vom 11. März 1969, Nr.59 / Athener Erzbischof drohte mit Rücktritt –
Wegen Kirchenverfassung kritisiert / Zusammenstöße in Italien nach Attentatsversuch auf Melina Mercouri
/Athen (dpa) / MA

39. Süddeutsche Zeitung vom 11. März 1969 / Wir und Griechenland / Von Baldur Bockhoff / MA

40. THE TIMES / London, 16.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1969, Nr.65 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΩΝΑΣΗ

41. Süddeutsche Zeitung vom 24. März 1969 / Athen hält nichts von Inspektionen – Europäische
Menschenrechtskommission berichtet über Behinderungen / Athen (dpa) / MA

42. Süddeutsche Zeitung vom 25. März 1969 / Athen setzt sich zur Wehr – Pipinelis: Menschenrechts-
Kommission hat ihre Arbeit planmäßig beendet / Athen (dpa) / MA

43. Süddeutsche Zeitung vom 26. März 1969 / Rotes Kreuz kritisiert Athen / Athen (dpa) / MA

44. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / ZÜRICH, 27.3.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1969, Nr.65 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΩΝΑΣΗ

45. Süddeutsche Zeitung vom 29./30. März 1969 / Spannungen zwischen Athen und Rom –
Griechisches Regime wirft Italien Begünstigung der Emigranten vor / Athen (AP) / MA

46. Süddeutsche Zeitung vom 29./30. März 1969 / Menschenrechtskommission durfte nicht nach
Leros / Straßburg (AP) / MA

47. Süddeutsche Zeitung, 29./30. März 1969 / Nebel über Griechenland / Von Baldur Bockhoff / MA

48. Süddeutsche Zeitung, 30. März 1969 / Athen unterdrückt Königsbilder / Saloniki (AP) / MA

49. Süddeutsche Zeitung, 31. März 1969 / Prügelei unter Griechen / kas. Düsseldorf (Eig. Bericht) (AP) /
MA
50. NEW STATESMAN / London, März 1969 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, April 1969, Nr.66 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΕΣΗΜΑΝΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΣΕΝΤΡΙΚ ΘΟΡΜΠΕΡΥ

APRIL 1969
51. Süddeutsche Zeitung vom 1. April 1969 / Athen bedrängt König Konstantin – Der Monarch soll
wegen Verstimmung mit Italien Rom verlassen / Athen (UPI) / MA

52. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 1.4.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, April 1969,
Nr.66 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

53. HELLAS / London, 1.4.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, April 1969, Nr.66 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΝΕΟΣ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

54. Süddeutsche Zeitung vom 4. April 1969 / Ferienglück unter der Sonne der Diktatoren – Die Politik
verdirbt dem Tourismus nur selten das Geschäft / Boom im Ostblock, Flaute bei den Arabern / München, 4.
April / Vom Redaktionsmitglied der SZ Gert Kreyssig / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 67 von 219


55. DER SPIEGEL / 7. April 1969, Nr. 15/1969 / GRIECHENLAND, BEWÄSSERUNG - Quellen verschüttet / MA,
NG

56. Süddeutsche Zeitung vom 8. April 1969 / Samstags immer: Literatur auf Befehl – Die Athener
Junta zwingt die Zeitungen, am Wochenende 86 ausgewählte Autoren zu drucken / Von der SZ Baldur
Bockhoff / München / MA

57. THE WALL STREET JOURNAL / New York, 8.4.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.73 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΓΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΥΝΤΑ

58. THE TIMES / London, 11.4.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, April 1969, Nr.68 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΓΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΥΝΤΑ

59. Süddeutsche Zeitung vom 11. April 1969 / Flottenaufmarsch im Mittelmeer – Sowjetische
verstärken erneut ihre Armada / NATO-Seemanöver am 20. April / MA

60. DER SPIEGEL / 14. April 1969, Nr. 16/1969 / GRIECHENLAND, KÖNIG – Er tat mir Leid / MA, NG
61. GRIECHENLAND, MENSCHENRECHTE – Geistiger Mord / MA, NG

62. Süddeutsche Zeitung, 15. April 1969 / Scharfe Kritik am Athener Regime – Ehemaliger
Parlamentspräsident: Liberalisierungsmaßnahmen nur Täuschung / Athen (dpa) / MA

63. RHEINISCHER MERKUR / Koblenz, 18.4.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.70 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

64. Abendzeitung vom 21. April 1969 / Die nackte Gewalt der Junta / Von Andreas Papandreou / MA

65. Süddeutsche Zeitung vom 21. April 1969 / Papadopoulos preist den Putsch – Das Athener Regime
feiert den zweiten Jahrestag seiner Machtergreifung/ Athen (dpa) / MA

66. Süddeutsche Zeitung / 22. April 1969, Nr. 96 / Athen feiert das Putschjubiläum / Athen (dpa) / MA

67. DIE WELT / Hamburg, 22.4.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, April 1969, Nr.69 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΔΟΞΑΖΟΝΤΑΙ

68. NEUE RHEIN ZEITUNG / Frankfurt, 22.4.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, April 1969, Nr.67 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΓΥΨΟ

69. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 23.4.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, April 1969, Nr.67
/ Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

70. Süddeutsche Zeitung vom 23. April 1969 / Attaché der Athener Botschaft Anführer einer Schlägertrupp? /
sd. Hannover (Eigener Bericht) / MA

71. Süddeutsche Zeitung vom 23. April 1969 / Griechisches Konsulat in Frankfurt will gegen DGB-Funktionär
– no. Frankfurt (Eigener Bericht) / MA

72. VORWÄRTS / Bad Godesberg, 24.4.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, April 1969, Nr.68 / Ins
Griechische übersetzter Titel: TO ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ

73. DER SPIEGEL / 28. April 1969, Nr. 18/1969 / GRIECHENLAND / JAHRESTAG – Schöne Demokratie / MA, NG

74. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 29.4.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, April 1969, Nr.69 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

MAI 1969

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 68 von 219


75. BONNER RUNDSCHAU / Bonn, 7.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.70 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

76. DAGENS NYHETER / Stockholm, 8.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.71 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΠΕΡΓΕΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

77. KURIREN / Stockholm, 8.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.71 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ

78. Süddeutsche Zeitung vom 9. Mai 1969 / Europa-Parlament fordert Athen zur Rückkehr zur
Demokratie auf / Straßburg (dpa) / MA

79. Süddeutsche Zeitung vom 9. Mai 1969 / Panagoulis angeblich in Lebensgefahr /Rom (AP) / MA

80. Süddeutsche Zeitung vom 14. Mai 1969 / Massenprozess in Athen /Athen (AP) / MA

81. VORWÄRTS / Bonn,15.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.71 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΩΣ

82. Süddeutsche Zeitung vom 16. Mai 1969 / Harte Strafen in Athen – Militärgericht verurteilt 16
Regime—Gegner/ Massenprozess in Saloniki /Athen (AP) / MA

83. HELLAS / London, 16.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.72 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΙΤ ΝΤΗΠΑΡΤΜΕΝΤ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟ

84. Süddeutsche Zeitung vom 17./18. Mai 1969 / Militärjustiz in Griechenland – Fünf Regime-Gegner
verurteilt/ Angeklagter berichtet von Folterungen /Athen (AP) / MA

85. LOOK / New York, 17.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.71 / Ins Griechische
übersetzter Titel: EΓΚΥΡΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΦΡΙΚΤΑ ΒΑΣΑΝΗΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ

86. Süddeutsche Zeitung vom 19. Mai 1969 / Fünf Griechen verurteilt /Larissa (UPI) / MA

87. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 20.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.72 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

88. Süddeutsche Zeitung vom 21. Mai 1969 / Hohe Zuchthausstrafen in Athen – Neun Angeklagte
wegen angeblichen Umsturzversuches verurteilt / Athen (AP) / MA

89. VORWÄRTS / Bonn, 22.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.73 / Ins Griechische
übersetzter Titel: TA ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

90. WELT DER ARBEIT / Köln, 23.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.73 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΥΝΕΠΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

91. Süddeutsche Zeitung vom 24./25./26. Mai 1969 / Wieder hohe Zuchthausstrafen in Athen / Athen (AP) /
MA

92. DIE WELT / Hamburg, 28.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.72 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

93. Süddeutsche Zeitung / 29. Mai 1969 / Angeblich Gegenputsch in Griechenland vereitelt / Athen (AP) / MA

94. MÜNCHNER MERKUR / München, 30.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.73 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΕΝΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ – Η ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ – Η ΧΟΥΝΤΑ ΚΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕ ΠΕΠΛΟ ΣΙΩΠΗΣ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 69 von 219


95. MANNHEIMER MORGEN / Mannheim, 30.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.73 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ

96. DER ALLGÄUER / Kempten, 30.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.73 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΘΑ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

97. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Bonn, 30.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.73 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
– ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ Η ΧΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

98. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 31.5.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1969, Nr.73 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΔΕ ΝΟΙΩΘΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡ΄ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑ ΠΙΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΗΣ

JUNI 1969
99. Süddeutsche Zeitung vom 31. Mai / 1. Juni 1969 / Athen bestätigt: Offiziere verhaftet –
Militärregime spricht von „Aktivitäten gegen die Sicherheit des Landes “ / Athen (AP) / MA

100. Süddeutsche Zeitung vom 2. Juni 1969 / 37 Griechen verurteilt / Athen (AP) / MA

101. Süddeutsche Zeitung vom 3. Juni 1969 / Der Mann, der Griechenlands Himmel kaufte – Mit
Investitionsversprechungen erhandelte Aristoteles Onassis von der Junta einen günstigen Vertrag für seine Olympic
Airways/ Vom Korrespondenten der SZ Baldur Bockhoff / München im Juni / MA

102. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 5.6.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1969, Nr.75 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΚΟΛΑΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ

103. Süddeutsche Zeitung vom 6. Juni 1969 / Wieder drei Generäle in Athen verhaftet / Athen (AP) / MA

104. Süddeutsche Zeitung vom 7./8. Juni 1969 / Attentäter Panagoulis geflohen – Athener Regime
setzt hohe Belohnung aus / Athen (dpa) / MA

105. LE MONDE / Paris, 8-9.6.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1969, Nr.75 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΠΟΙΟ ΡΟΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

106. Süddeutsche Zeitung vom 9. Juni 1969 / In Athen tut sich was / MA

107. Süddeutsche Zeitung vom 9. Juni 1969 / Athen meldet Umsturzversuch – Verhaftung von 15
Offizieren bestätigt / Großfahndung nach Panagoulis / Athen (AP) / MA

108. Esslinger Zeitung vom 9. Juni 1969 / Angeblich Putsch in Athen vereitelt - 15 Offiziere verhaftet
– Flucht Panagoulis` ein Täuschungsmanöver? / NG

109. Süddeutsche Zeitung vom 10. Juni 1969 / Alexandros Panagoulis wieder in Haft – Der Attentäter
in Athen festgenommen / Athen (UPI) / MA

110. Süddeutsche Zeitung vom 11. Juni 1969 / Papandreou setzt sich für Panagoulis ein / Stockholm
(AP) / MA

111. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 16.6.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1969, Nr.75 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΙ – ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 70 von 219


112. DIE WELT / Hamburg, 16-17.6.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1969, Nr.76 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΜΕΓΑΛΩΝΕΙ – Η ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ
ΔΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΘΕΙ

113. Süddeutsche Zeitung vom 23. Juni 1969 / Papadopoulos übernimmt viertes Ministeramt /
Athen (AP) / MA

114. Süddeutsche Zeitung vom Mittwoch, den 25. Juni 1969 / Massen-Pensionierung in Athen – Das
griechische Regime schickt Armee- und Polizeioffiziere in den Ruhestand / Athen (dpa) / MA

115. L‘ EUROPEO / Rom, 27.6.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1969, Nr.78 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΥΣΕΩΣ

116. LE MONDE / Paris, 28.6.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1969, Nr.76 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΙ – ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

117. Süddeutsche Zeitung / 28-29. Juni 1969 / Kraftprobe zwischen Staatsrat und Junta in Athen –
Präsident des Verfassungsgerichts widersetzt sich der Entlassung durch die Regierung / Athen (UPI) / MA

118. Frankfurter Rundschau / 30. Juni 1969 / NATO-Zugehörigkeit prüfen / NG

119. Süddeutsche Zeitung / 30. Juni 1969 / Kraftakt zwischen Junta und Juristen – Die Übergriffe der
griechischen Regierung beantworten hohe Richter mit dem Rücktritt / Von Baldur Bockhoff / München,
29. Juni / MA

120. MONTREAL STAR / Montreal,30.6.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1969, Nr.80 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

JULI 1969

121. Frankfurter Rundschau / 3. Juli 1969 / Das halblaute Signal / NG

122. Frankfurter Rundschau / 3. Juli 1969 / Griechische Polizeioffiziere foltern gefangene Frauen /
Athen/Kopenhagen, 2.7.69 / NG

123. Süddeutsche Zeitung / Donnerstag, 3. Juli 1969 / Bericht über Folterungen in Athen – Kassiber
eines Dänen: Junge Frauen von Polizeioffizieren mißhandelt / Kopenhagen (AP) / MA

124. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 4. Juli 1969 / Vier Juristen aus Athen verbannt – Verhaftungen
im Zusammenhang mit der Krise um den Staatsrat / Athen (AP) / MA

125. THE TIMES / London, 4.7.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1969, Nr.77 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΨΕΜΜΑ

126. NEW YORK TIMES / New York, 5.7.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1969, Nr.78 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΔΙΑΝΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

127. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE / New York, 5-6.7.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1969,
Nr.77 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ

128. DER SPIEGEL vom 7. Juli 1969, Nr. 28/1969 / GRIECHENLAND, WIDERSTAND – Brief an den Boß / MA/NG

129. Frankfurter Rundschau / 9. Juli 1969 / U-Boote für Griechenland / Offizielle Bestätigung der
Bundesregierung / WEU muss noch zustimmen / Drahtbericht von Volkmar Hoffmann / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 71 von 219


130. Scheinargumente

131. Frankfurter Rundschau / 10. Juli 1969 / Papandreou zieht nach Kanada / NG

132. Süddeutsche Zeitung / 1. Juli 1969/ Bedrängtes Militärregime in Athen / Von Baldur Bockhoff / MA

133. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 12. Juli 1969 / Athen macht Militärs zu Botschaftern –
Schlüsselpositionen sollen mit regimetreuen Offizieren besetzt werden / Athen (AP) / MA

134. Frankfurter Rundschau / 12. Juli 1969 / „Strenge Bestrafung / NG


135. Athener Politiker schließen Bündnis gegen die Junta / Zentrumsunion und Konservative legen gemeinsames
Konzept vor / Rückkehr zur Demokratie als Ziel / Von Roderich Reifenrath

136. Süddeutsche Zeitung / 17. Juli 1969 / Neue Verhaftungen in Athen – Bombenexplosion im Haus
eines Professors / Vier Journalisten festgenommen / Athen (AP) / MA

137. Frankfurter Rundschau / 17. Juli 1969 / Athen lässt Journalisten verhaften – Hintergrund:
Explosion im Haus eines oppositionellen Professors/ Athen, 16.7.69 / NG

138. Frankfurter Rundschau / 21. Juli 1969 / Papandreou-Appell an Demokraten/ Hannover, 20 Juli / NG

139. Frankfurter Rundschau / 22. Juli 1969 / Junta-Feinde im Ausland bespitzelt / Athener Regierung
hat seinen Botschaften präzise Anweisungen erteilt – Beschatten sie auch die Griechenland
Touristen / Drahtbericht des FR-Mitarbeiters / ma. Frankfurt a.M., 21 Juli / NG

140. FRANKFURTER ALLGEMEINE /Frankfurt, 24.7.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1969, Nr.80 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ

141. Frankfurter Rundschau / 25. Juli 1969 / Eine unbeantwortete Frage / NG

142. Frankfurter Rundschau / 26. Juli 1969 / Wirbel um Athener Spitzel-Befehl- Britische Labour-
Abgeordnete fordern Schritte von der Regierung/ London/Frankfurt a.M., 25.7.69/ NG

143. Frankfurter Rundschau / 28. Juli 1969 / Sprengstoff Anschlag in Athen / Athen, 27.8.69, (AP/UPI)
/ NG

144. Süddeutsche Zeitung / 29. Juli 1969 / Athener Botschaft in London: Keine Anweisung für
Spionage / London (dpa) / MA

145. Süddeutsche Zeitung vom 29. Juli 1969 / Griechin berichtet von Mißhandlungen im Gefängnis /
Kopenhagen (UPI) / MA

146. Frankfurter Rundschau / 29. Juli 1969 / Griechin: Fast täglich mißhandelt/ „Durch Fußtritte von
Gefängniswärtern hatte ich eine Fehlgeburt“/ Kopenhagen/Athen, 28.7.69 (UPI/AP) / NG

147. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 30.7.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1969, Nr.80 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ

148. Frankfurter Rundschau / 31. Juli 1969 / Athen: Filias-Brüder verhaftet/ Athen, 30.7.69 / NG

149. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 31.7.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1969, Nr.80 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΟΛΜΑΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ

150. DIE WELTWOCHE / Zürich,31.7.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969, Nr.81 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 72 von 219


AUGUST 1969

151. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 1.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969,
Nr.81 / Ins Griechische übersetzter Titel: OIΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ

152. LE MONDE / Paris, 3.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969, Nr.81 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΨΑΧΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΕΔΕΣ

153. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 4.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969,
Nr.81 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΜΙΚΡΟΕΚΒΙΑΣΜΟΙ

154. Frankfurter Rundschau /4.8.69/ Das Regime der Obristen leidet an Muskelschwund / Amerikas Verhältnis
zur Athener Junta wird kühler – Politiker bieten sich als Alternative an / Von Roderich Reifenrath / NG

155. THE TIMES / London, 4.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969, Nr.81 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΑΒΕΒΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

156. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE / Paris, 5.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969,
Nr.81 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΙΑ ΠΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

157. VORWÄRTS / Bad Godesberg, 6.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969, Nr.81 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

158. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 6.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969, Nr.81 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΚΛΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

159. Frankfurter Rundschau / 6. August 1969/ US-Senat über Diktatur in Griechenland besorgt/ „Junta
erzeugt antiamerikanische Gefühle“ / Einstellung jeglicher Hilfe für Athen gefordert / NG

160. TAGES-ANZEIGER / 7. August 1969 / Soll er, oder soll er nicht? Kommentar von Emil Grichting / DS

161. DER SPIEGEL / 11. August 1969, Nr. 33/1969 / GRIECHENLAND TOURISTINNEN: Du bist mein / NG

162. GRIECHENLAND / ZELLE VON ZWEI QUADRATMETERN – Die Verhaftung des griechischen Strafrechtlers
Mangakis/ NG

163. Frankfurter Rundschau / 11. August 1969/ US-Senat über Diktatur in Griechenland besorgt/
„Junta erzeugt antiamerikanische Gefühle“ / Einstellung jeglicher Hilfe für Athen gefordert/ NG

164. Frankfurter Rundschau / 11. August 1969 / Hilferuf aus Griechenland an Papst Pavlos VI /
Berichte aus Athen sprechen von unmenschlichen Folterungen / Bombenexplosionen in der
Hauptstadt / NG

165. Frankfurter Rundschau / 11. August 1969 / Hintergrund – Junta und „nicht passende
Gesinnung“/ NG

166. Frankfurter Rundschau / 12. August 1969 / Griechen-Konsul wirft Kirche Kommunismus vor /
Konflikt zwischen Corantis und Kirche von Hessen-Nassau wegen Passentzug für Gastarbeiter /
NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 73 von 219


167. GENERAL-ANZEIGER / Bonn, 12.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969, Nr. 83 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΓΚΑΚΗ – ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

168. PRESSEERKLÄRUNG DER PAK / Stockholm, 12.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969,
Nr. 83 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΚΑΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

169. Süddeutsche Zeitung / 13. August 1969 / Der Kölner Rundfunk wird zum Störsender / Das
griechische Programm der Deutschen Welle verärgert die Athener Junta / Belastung der Beziehungen ? /
Von Baldur Bockhoff, Korrespondent der SZ / München, 12. August / MA

170. Frankfurter Rundschau / 13. August 1969 / An Athen scheiden sich die Geister / NG

171. Frankfurter Rundschau / 13. August 1969 / Griechischer Ex-General verhaftet / Athen, 12. 8.69
(UPI/AP) / NG

172. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 13.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969,
Nr.81 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ

173. KÖLNER STADT-ANZEIGER / Köln, 14.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969, Nr.81 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΠΙΕΣΗ
ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

174. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 15.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969, Nr.82 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΔΕΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

175. CHRIST UND WELT / Stuttgart,15.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969, Nr.82 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

176. Frankfurter Rundschau / 15. August 1969 / Bonn soll auf Athen einwirken / NG

177. Frankfurter Rundschau / 15. August 1969 / Konstantin Loundras freigelassen / Athen, 14.8.69 /
NG

178. Frankfurter Rundschau / 17. August 1969 / Athener Festspiele eröffnet / NG

179. Frankfurter Rundschau / Montag, 18. August 1969 / Griechischer Arzt entführte Flugzeug nach
Albanien - Täter bittet mit seiner Familie in Tirana um Asyl / Korfu/Tirana, 17.8.69 (dpa/AP) / NG

180. TAGES-ANZEIGER / Montag, 18. Aug. 69 / Ein Onassis-Flugzeug wurde nach Albanien entführt / Eine
Arztfamilie floh mit der DC-3 nach dem kommunistischen Nachbarland / Athen, 17. Aug. (UPI/AP) / DS
181. Demonstration gegen Onassi´s Politik? / Von Arthur M. Stierli / DS

182. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Montag, 18. Aug. 69 / Prekäre Lage der oppositionellen Juristen in
Griechenland / Ein Appell - Die Affaire Mangakis - Stellungnahme der Regierung /ps. / DS

183. Süddeutsche Zeitung / 18. August 1969 / Grieche entführt Flugzeug nach Albanien / Maschine der
Olympic Airways inzwischen nach Griechenland zurückgekehrt / Athen (dpa) / MA

184. Süddeutsche Zeitung / 18. August 1969 / Athener Professorenfrau verhaftet / Athen (dpa) / MA

185. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Dienstag, 19. Aug. 69 / Die Entführung eines griechischen Flugzeugs –
Verbessertes Verhältnis zwischen Athen und Tirana ? / H.G. Athen, 18. Aug. / DS
186. Die Person des Entführers / ps.
187. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 19.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969, Nr.82 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 74 von 219


188. Frankfurter Rundschau vom 19. August 1969, Nr. 190, Seite 12 / Unvernunft und Revolution (II)
– Über die Loslösung der revolutionären Praxis von der marxistischen Theorie / Von Richard
Löwenthal / NG

189. Ehmke: Beobachter nach Athen / Bonn/München, 18.8.69 (dpa/UPI) / NG

190. Frankfurter Rundschau / 20. August 1969 / IM HINTERGRUND / Die Athener Junta und die
Juristen / Von Roderich Reifenrath / NG

191. Frankfurter Rundschau / 20. August 1969 / Ex-General Widerstands-Chef?/ NG

192. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 20.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1969, Nr.
83 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ

193. Süddeutsche Zeitung / 22. August 1969 / Athen legt ein Pressegesetz vor / Staatliche
Journalistenschulen – Registrierung – scharfe Strafandrohungen / Athen (UPI) / MA

194. TAGES-ANZEIGER / 22. August 1969 / Entwurf für ein spezielles Pressegesetz setzt den Kritikern
enge Schranken / Athener Junta: Versteckspiel mit der Pressezensur / Neuen Schlauch für alten
Wein / Kritik am Regime ausgeschlossen / Von Arthur M. Stierli, Athen, 21. Aug. (UPI) / DS

195. LEVERKUSENER ANZEIGER / Leverkusen, 22.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1969,
Nr. 84 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΚΑΤΟΠΕΝΗΝΤΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΘΕΛΑ ΚΩΜΙΚΕΣ …

196. Frankfurter Rundschau / 23. August 1969 / Der alte Geist ist verschwunden / In der
griechischen Armee bekämpfen sich rivalisierende Gruppen / Von Basil P. Mathiopoulos / NG

197. Frankfurter Rundschau / 23. August 1969 / Soldaten auf Berg Athos / NG

198. Frankfurter Rundschau / 24. August 1969 / Todesurteile in Athen/ NG

199. Frankfurter Rundschau / 25. August 1969 / Griechenlands Journalisten empört / Scharfe
Zurückweisung des Regierungsentwurfs für ein Pressegesetz / NG

200. Süddeutsche Zeitung / 25. August 1969 / Scharfe Kritik der Athener Journalisten /
Pressegesetzentwurf des Militärregimes als „unannehmbar“ zurückgewiesen / Athen (AP) / MA

201. Süddeutsche Zeitung vom 28. August 1969 / Vier Jahre für Frau Mangakis - Wegen „grober
Beleidigung“ der griechischen Militärbehörden verurteilt / Athen (AP) / MA

202. HANDELSBLATT / Düsseldorf, 28.8.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1969, Nr. 84 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

203. Frankfurter Rundschau /29. August 1969 / Ehmke verurteilt erneut Athen / Bonn, 28.8.69 / NG

204. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 29. August 1969 / König Konstantin traf Pipinelis - Geheimgespräch
des Monarchen mit dem Athener Außenminister in der Schweiz / Bad Schinznach / Schweiz (AP) / MA

205. Frankfurter Rundschau /29. August 1969 / Racheakt / NG

206. ZU VIER JAHREN GEFÄNGNIS / Kurzbericht über die Verurteilung von Frau Mangakis / NG

207. TAGES-ANZEIGER / 29. August 1969 / Konstantin traf Pipinelis in Bad Schinznach / ey. Bad
Schinznach, 28. Aug. / DS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 75 von 219


208. Frankfurter Rundschau / 30. August 1969 / Griechische Oberste verhaftet / NG

209. Süddeutsche Zeitung / 30./31. August 1969 / Die Justiz der Athener Obristen / MA
Notiz: Es handelt sich um einen Kommentar der Londoner Zeitung The Daily Mail zur Verurteilung der
Ehefrau von Prof. Dr. Alexandros Mangakis von einem Militärischen Sondergericht in Athen.

SEPTEMBER 1969

210. DIE WELT / Hamburg, 2.9.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1969, Nr. 84 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΙΓΕΣ

211. Frankfurter Rundschau /1. Sept. 1969 / Athen spricht von Umsturzplänen / NG

212. Süddeutsche Zeitung /1. Sept. 1969 / Athen: Wieder neue Verschwörung – 50 Angehörige einer
royalistischen Untergrundorganisation festgenommen / Athen (dpa) / MA

213. Ein Militärgericht in Athen hat am Mittwoch drei Frauen, die den im Juni geflüchteten Attentäter Alexander
Panagoulis verborgen gehalten hatten Gefängnisstrafen … verurteilt / Athen (AP) / MA

214. ALLGEMEINE ZEITUNG / Mainz, 2.9.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1969, Nr. 84 /
Ins Griechische übersetzter Titel: TΩΡΑ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ... ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

215. Süddeutsche Zeitung / 2. Sept. 1969 / „Verfahren Sie nach dem Plan Poseidon“ – Athens Junta
lässt Gastarbeiter und Griechenlandtouristen überwachen – Terror gegen Regimegegner/ Von Baldur
Bockhoff, Mitarbeiter der SZ / München, 1. Sept. / MA

216. Süddeutsche Zeitung / 3. Sept. 1969 / Kritik an König Konstantin / Athen (dpa) / MA

217. Frankfurter Rundschau / 3. Sept. 1969 / Athen: Widerstand rückt zusammen / Neue
„Demokratische Bewegung“ vereinigt oppositionelle Gruppen / Von Roderich Reifenrath,
Redaktionsmitglied der FR / NG

218. SPD-PRESSEDIENST / Bonn, 3.9.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1969, Nr. 84 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

219. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 6.9.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1969, Nr.
84 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

220. THE TIMES / London,12.9.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1969, Nr. 84 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

221. Frankfurter Rundschau / 15. Sept. 1969 / Frühere Sekretärin Papandreous verhaftet / NG

222. TAGES-ANZEIGER / 15. Sept.1969 / Freiheitskämpfer gegen Leichtathleten / Von Arthur M. Stierli / DS

223. WESER KURIER / Bremen, 15.9.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1969, Nr. 84 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

224. HELLAS / London, 16.9.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1969, Nr. 87 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΒΒC ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

225. HELLAS / London, 16.9.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1969, Nr. 88 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤΑΣ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 76 von 219


226. TAGES-ANZEIGER / 17. Sept. 1969 / Auch Griechenland erhält nun seine „neue Klasse“ – Die
Junta sucht sich durch materielle Bevorzugung bei den Offizieren beliebt zu machen – Acht von neun Autos
gehen an Offiziere .. Royalistische Offiziere machtlos? / Copyright by TA und NYT / DS

227. TAGES-ANZEIGER /18. Sept. 1969 / Bringt der „Tag X“ Karamanlis wieder in den Sattel? Zum Sturze
der Athener Militärs wäre neben innerem auch äußerer Druck notwendig - wachsende Nervosität bei den
Obristen – Hauptaufgabe: Die USA für Opposition gewinnen/ Copyright by TA und NYT / DS

228. ABENDZEITUNG / 18. Sept. 1969 / Die Internationale von Athen / Von Michael Jürgs / MA

229. THE NEW YORK TIMES MAGAZINE / New York, 21.9.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November
1969, Nr. 90 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

230. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 24.9.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1969, Nr. 86
/ Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

231. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 25.9.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1969,
Nr. 86 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

232. TAGES-ANZEIGER / Samstag, 27. September 1969 /Seiten 47-48 / Hat das Internationale Rote Kreuz
eine Zukunft - Pierre Simonitsch berichtet über zwei wichtige Aspekte der humanitären Hilfe des IKRK /
Vermisstensuche – Gefangenenbetreuung / DS

233. DER SPIEGEL / 30. September 1969, Nr. 40.1969 / GRIECHENLAND, DIKTATUR – Steh auf, Jugend / MA

OKTOBER 1969

234. TAGES-ANZEIGER / Mittwoch, 1. Oktober 1969 / Pattakos setzt sich aufs hohe Roß / Athen, 29. Sept.
(DPA) / DS

235. DIE ZEIT / Hamburg, 1.10.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Οκτοber 1969, Nr. 89 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

236. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 3.10.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Οκτοber 1969, Nr. 88 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

237. TAGES-ANZEIGER / Samstag, 4. Oktober 1969, Seite 3 /Die „alten“ Parteien stellen sich bereits hinter den
ehemaligen Premier / Karamanlis bildet echte Gefahr für Athener Junta / Karamanlis hat auch das
Vertrauen der Amerikaner – Antwort an Karamanlis / Athen, 3. Okt. / Von Arthur M. Stierli / DS
238. Papandreou bestellt Bedingungen / Ottawa, 3. Okt. (NYT) / Copyright TA und NYT / DS

239. DER SPIEGEL / 6. Oktober 1969, Nr. 41 / GRIECHENLAND, KRIEGSVERBRECHEN – Aktion Kalawrita / MA,
NG

240. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 7.10.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1969,
Nr. 88 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΝΕΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

241. TAGES-ANZEIGER / Donnerstag, 9. Oktober 1969 / Journalist befreit Ex-Minister / Athen, 8. Okt. (AFP) / DS

242. DIE WELTWOCHE / Freitag, 10. Oktober 1969, Nr. 1874 / Konstantin Karamanlis: Retter der
griechischen Demokratie ? / Von Baldur Bockhoff / DS

243. GRIECHENLAND-INFORMATIONEN / Bad Godesberg,10.10.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt,


Οktober 1969, Nr. 88 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 77 von 219


244. TAGES-ANZEIGER / Samstag, 11. Oktober 1969 / Augenschein in Griechenland (I) - Die Liebe der
Obersten zur Herrschaft / Von C. L. Sulzberger, (NYT, TA) / Copyright NYT und TA / DS

245. Süddeutsche Zeitung /13. Oktober 1969 / Athener Zensur, neu etikettiert / Kommentar von bf / MA

246. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Samstag, 18. Oktober 1969 / Augenschein in Griechenland (II) / Die
Opposition ist zersplittert und hegt falsche Hoffnungen / C. L. Sulzberger / Copyright NYT und TA / DS

247. Frankfurter Rundschau/20. Oktober 1969 / Von der Junta Normalisierung verlangt - Markezinis-
Interview jetzt erschienen / Boykott-Aufruf für den 21 / Athen-Frankfurt a.M., 20. Oktober/ NG

248. Frankfurter Rundschau /21. Oktober 1969 / Athen wird unter Druck gesetzt / NG

249. DIE WELTWOCHE / Zürich, 21.10.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1969, Nr.91 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

250. DIE WELTWOCHE / 24. Oktober 1969, Nr. 1876 / Exklusiv-Interview mit dem geflüchteten Minister
Mylonas – Wir wollen die Junta stürzen! / Von Basil Mathiopoulos / DS

251. Die Welt / 26. Oktober 1969 / Bombenattentat beim Besuch von Papadopoulos in Saloniki /
Saloniki, 26. Oktober (AP) / MA

252. Süddeutsche Zeitung / 26. Oktober 1969 / Bombenexplosion in Saloniki / Saloniki (AP) / MA

253. QUICK / 29. Oktober, Nr. 44 / Verschwörer retteten den Verbannten – Ein Mädchen und vier Männer
riskierten ihr Leben für einen Menschen, den sie nie zuvor gesehen hatten / NP
254. Menschen auf der Flucht: Im Kofferraum entkam er der Folter / Bericht von Oswald von Nagy, Fotos von
George Delanoff
255. Mit falschem Paß über vier Grenzen

256. TAGES-ANZEIGER / Ende Oktober 1969 / Athener Sprengstoffanschläge hören nicht auf / Die
griechische Opposition gibt keine Ruhe / Von Arthur M. Stierli, Nikosia / DS

NOVEMBER 1969

257. TAGES-ANZEIGER / 1. November 1969 / Griechenlands Presse kämpft zwischen den Zeilen –
Ausweg in optische Effekte – So viele Kabinette auf dem Gewissen… / Von Arthur M. Stierli, Athen Anfang
November / DS

258. Frankfurter Rundschau / 1. November 1969 / Ein Prozess, der auch in Bonn Furore machen soll –
Haben Auslandsgriechen Athener Widerstandskämpfer mit Sprengstoff versorgt? / Von Roderich
Reifenrath / NG

259. Deutsches allgemeines Sonntagsblatt /2. Nov. 69 /Militärherrschaft ohne Ideologie – Die
Opposition in Griechenland wurde durch den Wirtschaftsschwung gedämpft / Von Axel Seeberg / NG

260. Süddeutsche Zeitung / 3. Nov. 69 / Schwere Zuchthausstrafen in Athen – Deutsche Unternehmen


kritisieren „antigriechische Kampagne“ in der Bundesrepublik / Athen (dpa) / MA

261. Süddeutsche Zeitung / 4. Nov. 69 / Neue Prozeß Serie in Athen – Zwei Studentinnen berichten dem
Gericht von Folterungen / Athen (dpa) / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 78 von 219


262. TAGES-ANZEIGER / 4. November 1969 / In Griechenland stehen 14 Prozesse gegen Widerstandskämpfer
bevor / Bombenanschläge machen Athener Junta zu schaffen / Vorzüglicher Sicherheitsapparat – Neue
Impulse auf politischem Feld / Von Arthur M. Stierli, Athen, 3. Nov. (DPA) / DS
263. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 5.11.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1969, Nr. 91
/ Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ „ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ“

264. Süddeutsche Zeitung / Donnerstag, 6. Nov. 69 / Wieder hohe Strafen in Athen – Zweimal
lebenslänglich gegen angebliche Umstürzler verhängt / Athen (dpa) / MA

265. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 7. November 1969 / Sondermilitärgericht auf Hochtouren – 300 Jahre
Freiheitsstrafe für 20 Personen / In Athen entgeht „kein Bombenleger seiner Strafe“/ Von Arthur M.
Stierli, Athen, 6. Nov. / DS

266. THE ECONOMIST / London, 8.11.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1969, Nr.92 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

267. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 8.11.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1969, Nr. 92
/ Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

268. Süddeutsche Zeitung / Sam./Sonntag, 8./9. Nov. 69 / Wieder hohe Strafen in Athen – Athen (dpa) / MA

269. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 12.11.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November
1969, Nr.92 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

270. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / 16. November 1969 / Das neue Pressegesetz in Griechenland / Athen,
15. Nov. ag (DPA) / DS

271. HELLAS / London, 16.11.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1969, Nr.93 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΟΥΝΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

272. DER SPIEGEL / 17. November 1969, Nr. 47/1969 / GRIECHENLAND- WIE SCHAFE VOR DEM SCHLACHTHAUS
– Die Junta schreibt ihre Geschichte / NG
273. GRIECHENLAND- US-KAPITAL – Mit Spesen

274. TAGES-ANZEIGER / Dienstag, 18. November 1969 / Gedenkfeier für Papandreou / (ag) / DS

275. TAGES-ANZEIGER / Dienstag, 18. November 1969 / Das Athener Militärregime beschert dem Volk ein neues
Pressegesetz / Man sagt „zum Schutz der Pressefreiheit“ und meint … / Das Volk wurde nicht befragt – Alles
für die Pressefreiheit – Voll von Gummiparagraphen – Kampf gegen Korruption mit Hintergedanken / Von Arthur M.
Stierli, Athen, 17. Nov. (AP)/ DS

276. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 18.11.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November
1969, Nr.93 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΦΠΒΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

277. Süddeutsche Zeitung / Mittwoch, 19. Nov. 69 / Das Glaubensbekenntnis des neugriechischen
Messias - Aus der historischen Plunderkiste kramt Ministerpräsident Papadopoulos die Schlagworte / Von
Baldur Bockhoff / NG

278. Süddeutsche Zeitung / Donnerstag, 20. Nov. 69 / Griechenland-Bericht aus Straßburg –


Europäischer Ministerrat muss entscheiden, ob Menschenrechte verletzt werden / Straßburg (UPI) / MA

279. Süddeutsche Zeitung / Donnerstag, 20. Nov. 69 / Griechenland-Bericht aus Straßburg –


Europäischer Ministerrat muss entscheiden, ob Menschenrechte verletzt werden / Straßburg (UPI) / MA

280. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 21. Nov. 69 / Offiziere in Athen verurteilt / Athen (AP) / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 79 von 219


281. GENERAL-ANZEIGER / Frankfurt, 22.11.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1969, Nr.
92 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΕΖΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

282. DER SPIEGEL / 24. Nov. 69, Nr. 47/1969 / „WIE SCHAFE VOR DEM SCHLACHTHAUS“ – Die Junta schrieb Ihre
Geschichte. GRIECHENLAND; US-KAPITAL; Mit Spesen / Seiten: 158, 160 / MA

283. Süddeutsche Zeitung / 25. Nov. 69 / Offizier in Athen verurteilt – Drei Jahre Gefängnis wegen
antinationaler Propaganda / Athen (UPI) / MA
284. Aweroff wird freigelassen - Skandinavier besuchen Papandereou / Athen (dpa) / NP

285. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG / Frankfurt, 27.11.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt,
Dezember 1969, Nr.94 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΧΠΟΥΝΤΑ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΣΧΑ ...

286. RHEINISCHE MERKUR / Koblenz, 28.11.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1969,
Nr.94 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΝEO NOMOΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ

287. Süddeutsche Zeitung /28. Nov. 69/ Kritik an US-Militärhilfe für Athen – Kongreßmitglieder fordern
Nixon zu einem Waffenembargo auf/ Washington (UPI) / MA

288. TAGES-ANZEIGER / Samstag, 29. November 1969 / Macht neuer Anschlag der Athener Justiz
Beine? / Von Arthur M. Stierli, Athen, 28. Nov. (AFP)/ DS
289. Andreas Papandreou sprach in Zürich / Wirtschaftsboykott gegen Griechenland? / Rückgang des
Tourismus – Bananenrepublik – Aufruf zum Boykott / wtr.
290. Erstmals Einzelheiten aus dem geheimen Bericht der Menschenrechtskommission des Europarates /
Athener Folterungen gehen auch die Schweiz an / Strassburg, 28. Nov.

291. STRASSBURG/KOPENHAGEN / 30. Nov. (AP) / „Foltern ist an der Tagesordnung“ – Europäische
Menschenrechtskommission klagt griechische Junta an / NG
Notiz: Herausgeber unbekannt.

DEZEMBER 1969

292. DER SPIEGEL / 1. Dezember 1969, Nr. 49/1969 / GRIECHENLAND – PRESSE / Kosten verdoppelt / Seite: 164 /
MA

293. Berliner Zeitung / 1. Dezember / London will gegen Athen stimmen – Reaktion auf den Bericht
der Europäischen Menschenrechtskommission / Drahtbericht von Lutz Krusche, Korrespondent
der BZ. / NG

294. Süddeutsche Zeitung / 2. Dezember 1969 / „Athen verletzt die Menschenrechte“ – Europas
Menschenrechtskommission hält Vorwürfe gegen das Regime für berechtigt / Straßburg (AP) / MA

295. Freiburger Dozent in Hungerstreik / Gegen Athens Obristen und deutsche Politik / Unbequemer
Kritiker / Von Baldur Bockhoff, Mitarbeiter der SZ / MA

296. Frankfurter Rundschau / 2. Dezember 1969 / Missbrauchtes Vertrauen / Von Roderich


Reifenrath / NG

297. Frankfurter Rundschau / 2. Dezember / Thema Griechenland erst nächste Woche im Kabinett –
Bonn zögert mit Stellungnahme – Junta droht Wirtschaftsboykott an – Zentrumsunion:
Konsequenzen ziehen / Drahtbericht des FR Korrespondenten / NG

298. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 2.12.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1969,
Nr.94 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΛΑΟΥΣ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 80 von 219


299. FREIBURG/KÖLN / 3. Dezember / Stimmen gegen die Junta mehren sich – Justizminister: Bonn
soll für Ausschluss aus dem Europarat votieren / NG
Notiz: Herausgeber unbekannt.

300. Süddeutsche Zeitung / Mittwoch, 3. Dezember 1969 / Athen droht mit Boykottmaßnahmen –
Das Militärregime wird wegen des möglichen Ausschlusse aus dem Europarat aktiv / Athen (AP) / MA
301. London dringt auf Ausschluss Athens – Enttäuschung in Großbritannien über die Haltung Bonns gegenüber
Griechenland / Von Dieter Schröder, Korrespondent der SZ / London, 3. Dezember/ Athen (UPI)
302. „Die Junta reagiert nervös“ von Ursula Diepgen (dpa) / 3. Dezember
Notiz: Herausgeber unbekannt.

303. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG / München, 3.12.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1969,
Nr.94 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΟΣΕΣ ΧΩΡΕΣΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΗ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ

304. TAGES-ANZEIGER / Donnerstag, 4. Dez. 1969 / Athen gibt den Sitz im Europarat noch nicht
verloren / Kurswechsel Wilsons – „Autorisierte Kreise“ schießen zurück Athen gibt nicht auf …- … und
baut auf Washington / Von Arthur M. Stierli, Athen, 3. Dez. / DS

305. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 5. Dez. 1969 / Junta verschärft Strafen für Sprengstoffdelikte /A. St., Athen,
4. Dez. / DS
306. „Hellas braucht keine Wächter, es hat die großartigste Zivilisation der Welt geschaffen / Ausschluss-
Drohung macht die Athener Junta nervös / Massive Athener Gegenoffensive – Auch Angst vor der inneren
Front / Athen, 4. Dez. / Von Arthur M. Stierli / DS

307. Süddeutsche Zeitung / München, Freitag, 5. Dezember 1969 / Athen erhöht Strafmaß für
Terroristen – Das Militärregime lässt 70.000 Theodorakis-Schallplatten vernichten / Athen (UPI) / MA

308. BONN/AACHEN/ATHEN / 5. Dezember / Bonn verspricht Griechen Schutz – Freiheit der Gastarbeiter darf
nicht beeinträchtigt werden / NG
Notiz: Herausgeber unbekannt.

309. Frankfurter Rundschau / 5. Dezember 1969 / Mit einem Hungerstreik will Gunnar Hering .. / NG

310. ATHEN/ROM/BONN/MÜNCHEN / 7. Dezember / Pattakos: Europarat uninteressant / NG


Notiz: Herausgeber unbekannt.

311. Abendzeitung / München, Montag, 8. Dezember 1969 / Hungerstreik für Freiheit – Griechen-Protest
in München / gö. München / MA

312. DER SPIEGEL / Hamburg, 8. Dezember 1969, Nr. 50/1969 / AUSLAND - GRIECHENLAND – EUROPARAT /
Lasst ihn krepieren / Seite: 111,112 / MA

313. TAGES-ANZEIGER [?] /Zürich, Montag, 8. Dezember 1969 / Griechen hoffen auf Europarat – Die
„Zentrumsunion im Ausland“ tagte in Zürich/ae. / DS
Notiz: Herausgeber unbekannt, höchstwahrscheinlich TA.

314. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / 9. Dezember 1969 / Die Athener Junta und der Europarat / Athen, 8.
Dez. ag (AFP) / DS

315. Süddeutsche Zeitung / München, 9. Dezember 1969 / Athen dementiert Putschplan in Italien –
„Observer“ berichtet über angebliche Umsturzvorbereitungen mit griechischer Hilfe / Athen (dpa) / MA
316. Griechische Studenten im Hungerstreik / Aachen (dpa)

317. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 10. Dezember 1969 / Appelle an Bonn: Athen soll Sitz im
Europarat verlieren / Hungerstreik weitet sich aus / Günter Grass warnt / Frankfurt a.M. 9.12.69 / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 81 von 219


318. Das ist nicht nur eine griechische Affäre / Die Militärdiktatur in Athen geht uns alle Europäer an- Ein FR-
Interview mit Günter Grass / NG

319. Süddeutsche Zeitung / 10. Dezember 1969 / Keine Geduld mehr mit Griechenland / Von Immanuel
Birnbaum, Leiter Außenpolitik der SZ / MA
320. Amerika kürzt Militärhilfe für Athen / Künftig müssen Mittel vom Kongreß bewilligt werden / Neuer
Botschafter ernannt/ Kurzberichte: Washington (UPI) / Athen (dpa) / Paris (dpa) / Frankfurt (Eigener
Bericht) /Athen (dpa)
321. „Keine Komplicen einer neuen Diktatur“ - /Briefe und Streiks sollen die Abstimmung im Europarat
beeinflussen / Von Baldur Bockhoff, Mitarbeiter der SZ / München, 9. Dezember
322. Wilson für Ausschluss Griechenlands - Unterhaus billigt weitere Unterstützung der amerikanischen
Vietnampolitik / Von Dieter Schröder, Korrespondent der SZ / London, 9. Dezember
323. Kurznachricht: Zeichen wollte die neue Regierung setzen

324. TAGES-ANZEIGER [?] / Mittwoch, 10. Dezember 1969 / Eine diplomatische Gegenoffensive am
Vorabend des möglichen Ausschluß Verfahrens - Das Athener Regime wirft dem Europarat
Indiskretion vor / Strassburg/Athen, 9. Dez. (AO/AFP) / DS
325. Washington schaltet zur rechten Zeit … / Washington, 9. Dez. (AP)

326. TAGES-ANZEIGER / Mittwoch, 10. Dezember 1969 / Flugzeugabsturz bei Athen fordert 90 Opfer / Von
Arthur M. Stierli, Athen, 9. Dez. / DS

327. Die Welt / 10. Dezember 1969 / Griechenland unter dem Zwang zum Wandel / Von George Bailey / NG

328. PARLAMENTARISCH-POLITISCHER PRESSEDIENST / Bonn, 10.12.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL,


Frankfurt, Dezember 1969, Nr.94 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΗ ΒΟΝΝΗ

329. TAGES-ANZEIGER / Donnerstag, 11. Dezember 1969 / USA sähen Ausschluss Athens nicht gern /
Washington/London, 10. Dez. (NYT)/ DS

330. Die Welt / 11. Dezember 1969 / Vorsichtige Haltung Frankreichs in der Griechenland-Frage / Von K.
Paris / NG

331. Frankfurter Rundschau / 11. Dezember 1969 / Folterungen wurden von dem Regime geduldet / Eine
Zusammenstellung aus dem Bericht der Menschenrechtskommission über Griechenland / NG

332. Frankfurter Rundschau / 11. Dezember 1969 / Will Geheimdienst gegen Papandreou vorgehen /
Karlsruhe, 10.12.69 / NG

333. Süddeutsche Zeitung / 11. Dezember 1969 / Griechische Exilpolitiker appellieren an die USA / Athen
(dpa) / MA

334. Die Welt / 11. Dezember 1969 / Der Staat braucht die große Reform und innere Versöhnung / Von
George Bailey / NG

335. Die Welt / 11. Dezember 1969 / Die Junta bezwang Presse und Klerus / NG

336. Süddeutsche Zeitung / 11. Dezember 1969 / Kurznachricht / Oslo (UPI) / MA

337. ALLGEMEINE ZEITUNG / Mainz, 11.12.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1969, Nr.96 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΒΥΛΕΣ

338. Süddeutsche Zeitung / 12. Dezember 1969 / Kommentar von bm: Gegen die griechische Diktatur / MA

339. Süddeutsche Zeitung / 12. Dezember 1969 / Bonn entscheidet gegen Athen – Scheel wird im
Europarat für unbefristete Aussetzung der Mitgliedschaft stimmen / Von der Bonner Redaktion der SZ /

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 82 von 219


Bonn, 11. Dezember / MA

340. Süddeutsche Zeitung / 12. Dezember 1969 / Kommt Athen dem Europarat zuvor – Erwägungen über
Austritt, falls sich in der Debatte negative Mehrheit ergibt / Athen (dpa) / MA

341. Süddeutsche Zeitung vom 12. Dezember 1969 / Kurznachricht en / Athen (dpa)/ Paris (UPI)/ London
(dpa) / MA

342. Süddeutsche Zeitung vom 12. Dezember 1969 / Kurznachricht: Gnadenfrist für Athen abgelaufen /
Bonn (dpa) / MA

343. Süddeutsche Zeitung vom 12. Dezember 1969 / Kurznachricht: Griechenland in der Isolierung / MA

344. ABENDZEITUNG / München, 12.12.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1969, Nr.96 / Ins
Griechische übersetzter Titel: OI ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
345. WESTF. RUNDSCHAU / Dortmund, 12.12.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1969, Nr.96
/ Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

346. Frankfurter Rundschau / 12. Dezember 1969 / Bonn für Suspendierung Athens / Scheel wird Antrag
bei Ministertagung in Paris stellen / Drahtbericht von Rolf Breitenstein / Bonn, 11.12.69 / NG

347. TAGES-ANZEIGER / Samstag, 13. Dezember 1969 / Wie wird die Junta auf das Ausscheiden
Griechenlands aus dem Europarat reagieren? / Athen war wohl auf den „Fenstersturz“
gewappnet / Athen, 12. Dez. / Von Arthur M. Stierli / DS
348. London: Bombe in Griechenland-Botschaft / London, 12. Dez. (AP) / DS

349. MINDENER TAGEBLATT / Minden, 12.12.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.96 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΜΙΑ ΣΑΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

350. HALLER KREISBLATT / Halle, 12.12.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.96 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

351. GENERAL-ANZEIGER / Bonn, 13.12.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.96 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

352. Frankfurter Rundschau, 13. Dezember 1969 / Griechenland ist nicht mehr Mitglied des Europarates /
Die Junta kam der beantragten Suspendierung zuvor / Hans Kepper/ NG

353. Frankfurter Rundschau vom 13. Dez. 1969 / Die Zypern-Frage bleibt aktuell – Wortlaut eines FR-
Interviews mit Staatspräsident Makarios / NG

354. Stuttgarter Nachrichten vom 13. Dezember 1969 / Gunnar Hering hat Hungerstreik beendet /
Freiburg (lsw) / NG

355. Frankfurter Rundschau (?), 13. Dezember 1969 / Ein ganzes Dickicht gegensätzlicher Faktoren /
Zyperns Staatschef Makarios ist zuversichtlich geblieben / „Kein neuer Bürgerkrieg“ /Von Roland Oertel (in
Nikosia) / NG
Notiz: Herausgeber unbekannt, höchstwahrscheinlich: Frankfurter Rundschau.

356. Stuttgarter Nachrichten vom 13. Dezember 1969 / Griechenland erklärt Austritt aus dem Europarat /
Athener Regime kommt der von der Bundesrepublik vorgeschlagenen Suspendierung zuvor / Von Hermann
Bohle / NG

357. Stuttgarter Nachrichten vom 13. Dezember 1969 / Der freiwillige Auszug Athens / Kommentar von
Sten Martenson / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 83 von 219


358. Süddeutsche Zeitung / 13-14. Dezember 1969 /JUNTA KOMMT EINER VERURTEILUNG ZUVOR / Athen verläßt den
Europarat – Kurz vor der Abstimmung über die Suspendierung der Mitgliedschaft Griechenlands erklärt
Außenminister Pipinelis den Austritt – Außer Cypern nahmen alle Mitgliederstaaten die Entscheidung zur
Kenntnis / Bericht von Klaus Arnsperger, Korrespondent der SZ / MA

359. Süddeutsche Zeitung vom 13-14. Dezember 1969 / Kommentar bm: Griechenlands Austritt/ MA

360. Süddeutsche Zeitung vom 13./14. Dezember 1969 / LESEBRIEFE / Geschäfte mit Athens Obristen
/ – Lesebrief von Ruth Kiener-Flamm, München/ MA

361. Süddeutsche Zeitung vom 13./14. Dezember 1969 / LESEBRIEFE / Schweigen über Griechenland/
Lesebrief von Dr. Franz Tinnefeld, München / MA

362. Neue Zürcher Zeitung / Montag, 14. Dezember 1969 / Austritt Griechenlands aus dem Europarat / NG

363. DER SPIEGEL / Hamburg, 15. Dezember 1969, Nr. 51/1969 / GRIECHENLAND–SANKTIONEN / Scheidung auf
englisch / MA, NG

364. Frankfurter Rundschau / 15. Dezember 1969 / Papandreou: Keine Waffen für Athen – Ausschluss auch
aus NATO gefordert – Weitere US-Hilfe zugesichert/ Rundfunk wirbt mit Marschmusik und Parolen für
Junta / Drahtbericht von Wolf-Dieter Zöllner / Stuttgart, 14.12.69 / NG

365. Süddeutsche Zeitung / 15. Dezember 69 / „Die Geschäfte Moskaus besorgt“ – Kommentare der
Athener Regierungspresse / Doch Militärhilfe der USA / Athen (AP) / NG

366. Süddeutsche Zeitung / 15. Dez. 69 / Athener Junta feiert den Ausstritt – Regierungspresse: Europarat
besorgt Geschäfte Moskaus – Doch Hilfe der USA / Athen (AP) / MA
367. Kurzmeldungen
- Washington (UPI): Der amerikanische Senat hat einen Abschnitt der Gesetzesvorlage über Auslandshilfe gestrichen …
- Stuttgart (UPI): Verschärften Widerstand der „Griechischen Freiheitsbewegung“ gegen das Athener Militärregime hat
der Sprecher der griechischen Zentrumsunion, Andreas Papandreou, in Stuttgart anläßlich einer Tagung des
Zentralkomitees der Zentrumsunion angekündigt. Bei der Kundgebung kam es zu Tumulten.
- Kopenhagen (dpa): Den Ausschluß Griechenlands aus der NATO forderten am Samstag führende dänische
Sozialdemokraten und mehrere einflußreiche Zeitungen.
- Madrid (dpa): „Ein neutralistisches Griechenland könnte sich als nicht wiedergutzumachender Verlust für die
Verteidigung Europas und des Mittelmeeres erweisen“ …

368. Süddeutsche Zeitung / 15. Dez. 69 / Der Tag, an dem das Tribunal war – Warum im Europarat die
Anklage gegen Griechenlands Obristen wie ein Drama begann und dann wie ein Happening ausging / HANS
ULRICH KEMPSKI BERICHTET AUS PARIS / MA, NG

369. TAGES-ANZEIGER / Montag, 15. Dezember 1969 / Averoff vorübergehend unter Hausarrest /
Athen, 13. Dez. (AP/UPI) / DS
370. Papandreou kündigt verschärften Widerstand an / Stuttgart, 13. Dez. (UPI)
371. Athens Presse spielt den beleidigten Prügelknaben / Junta appelliert nach dem Europarat - Debakel an die
vaterländische Gefühle der Griechen / Nicht gegen das Land sondern gegen das Regime – Vorläufig kaum
innenpolitische Folgen /Athen, 14. Dez. /Von Arthur M. Stierli
372. USA stellen Militärhilfe an Athen nicht ein / Washington, 13. Dez. (UPI)

373. TAGES-ANZEIGER / Dienstag, 16. Dezember 1969 / Der besorgte Makarios will sich Athens Gunst
sichern / Wir arbeiten mit jeder Athener Regierung ?/ Von Arthur M. Stierli, Athen, 15. Dez. / DS

374. TAGES-ANZEIGER / Dienstag, Mitte Dezember 1969 / In diesen Dezembertagen jährt sich zum zweiten
Mal der Widerstandsversuch gegen die Obristen -- König Konstantin – noch nicht ganz abgewertet /
Reduzierte Anhängerschaft – Übergang zur Republik ? / Athen, Mitte Dez. (NYT)/ DS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 84 von 219


375. TAGES-ANZEIGER / Dienstag, 16. Dezember 1969 / Der besorgte Makarios will sich Athens Gunst
sichern / Wir arbeiten mit jeder Athener Regierung ?/ Von Arthur M. Stierli, Athen, 15. Dez. / DS

376. Süddeutsche Zeitung / 16. Dez. 69 / Warnung vor Isolierung Griechenlands – Ehemaliger Minister
fordert die Obristen zum sofortigen Rücktritt auf / MA

377. Süddeutsche Zeitung / 16. Dez. 69 / Papadopoulos beschimpft den Europarat – Athener
Ministerpräsident empfiehlt seinen Gegnern, vor der eigenen Tür zu kehren / Athen (AP) / MA

378. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 16.12.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1969, Nr.95
/ Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

379. Frankfurter Rundschau (?) / 18. Dez. 69 / Faschismus durch die Hintertür? – Griechische
Gewerkschafter suchen Beistand / Kritik am Abkommen / NG

380. SÜDKURIER / Bodensee, 22.12.69 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.98 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

1970
Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 85 von 219
Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 86 von 219
VERZEICHNIS DER PRESSEBERICHTE VON 1970

Anmerkung
Die Kürzel NG, GL, NP, DS, TS, NN und MA am Ende der Einträge geben Auskunft
über die Quelle bzw. über den Sammler bzw. den Geber des Presseberichtes.

JANUAR 1970

1. Frankfurter Rundschau (?) / Papadopoulos ernennt griechischen Konsultativrat – „Blühendes,


ordentliches und fortschrittliches Land“ / Kanellopoulos: Menschenrechte verweigert / Athen, 1. Jan.
(AP/UPI) / NG
2. TAGEBLATT / Heidelberg, 2.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.98 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΗΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΙΩΠΗΣ

3. Süddeutsche Zeitung, 3. Januar / Griechische Häftlinge rufen um Hilfe – Klage über schlechte
Lebensbedingungen und mangelnde ärztliche Betreuung / Athen (dpa) / MA

4. Frankfurter Rundschau, 3. Januar / „Gefängnisse kontrollieren“ / Frankfurt a.M., 3. Januar / NG


5. Frankfurter Rundschau / Montag, 5. Januar / Athen vermeidet Terminnennung / Athen, 5. Jan.
(dpa) / NG
6. TAGES-ANZEIGER /Zürich, Montag, 5. Januar 1970 / Wien, 3. Jan. (UPI) / Notruf griechischer
Gefangener / Wien, 3. Jan. (UPI) / DS
7. Makarios sieht Zypern „in ernstlicher Gefahr – Ein Alibi für die Junta / Von Arthur M. Stierli, Athen, 4. Jan. (UPI).
8. WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU / Lüdenscheid, 5.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970,
Nr.97 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ 684 ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

9. TAGESSPIEGEL / Berlin, 6.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.97 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΠΑΡΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ

10. Frankfurter Rundschau, 6. Januar / Die Gefangenen des Monats / NG

11. NORDSEE-ZEITUNG / Bremerhaven, 6.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.98 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

12. Frankfurter Rundschau, 11. Januar / U-Boot-Lieferung an Athen perfekt – WEU-Rat und Bundesregierung
stimmen zu – Übergabe ab April / Von Bonner Büro der FR, vh /Bonn, 11. Jan. / NG
13. DER SPIEGEL / Nr. 3/1970, 12. Januar / „HAST DU DAS GRAB GESEHEN ?“- Hafterlebnisse des griechischen
Majors Angelos Pnevmatikos / NG

14. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 15.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.98 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΔΥΣΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΣΚΑ

15. GENERAL-ANZEIGER / Reutlingen, 15.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar
1970, Nr.98 / Ins Griechische übersetzter Titel: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΤΙΛΗΦΘΗ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

16. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 15. Januar 1970 / Ansetzung von Neuwahlen erzürnt Ankara – Makarios
schürt Zypern-Spannung / Die Inselgriechen auf sich selbst angewiesen / Nikosia, 14. Jan. (UPI) / DS
17. Frankfurter Rundschau / 17. Januar / Athener Sondergericht tagt wieder – Zwei in Deutschland
tätige Griechen in Abwesenheit verurteilt / Athen (dpa) – Belgrad (UPI) – Washington (UPI) / MA
18. DÜSSELDORFER NACHRICHTEN / Düsseldorf, 17.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar
1970, Nr.98 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΞΕΦΡΑΣΘΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 87 von 219


19. National-Zeitung / Sonntag, 18. Januar 1970 / Griechen bekämpfen Griechen / Die Waisenkinder
singen nicht / Juntafreundlicher Hellenenverein – Hochrufe auf die „nationale Regierung“ – Geld vom
Generalkonsul – Die Fragen bleiben / Von Peter L. Rothenbühler / DS
20. SOLINGER TAGESBLATT / Solingen, 19.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1970,
Nr.100 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

21. DER SPIEGEL / Nr. 4/1970, 19. Januar / GRIECHENLAND – IOS – Naive gelockt / MA, NG

22. Esslinger Zeitung, 21. Januar / Ulbricht und die Obristen / Kommentar von E.L. / NG
23. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG / Frankfurt, 21.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar
1970, Nr.98 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

24. OBERHESSISCHE PRESSE / Marburg, 22.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.98 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΕΚΤΗ

25. Frankfurter Rundschau (?), 23. Januar / Athen diffamiert Willy Brandt – Heftige Attacken nach
der Niederlage des Regimes im Europarat / Von Basil Mathiopoulos / NG

26. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Montag, 26. Januar 1970 / Die seltsamen Hintergründe der Terrorwelle auf
der zerrissenen Mittelmeer Insel / Was weiss Athen über die Attentate auf Zypern ? / Enosis im Kreuzfeuer
, Hat Papadopoulos seine Hand im Spiel ? Von Arthur M. Stierli, Athen, 25. Jan. / DS
27. Wieder US-Botschafter in Athen / Athen, 15. Jan. (DPA)

28. DGBZ /Athen und die bundesdeutsche Wirtschaft / Bericht von Kurt Hirsch vom 26. Januar 1970 in
der DGBZ, E: 20497 D / NP

29. Südpfälzische Rundschau, Dienstag, 27. Januar / Diplom-Ingenieur Litinas: „Nur noch Waffen
helfen“ / hwf. Germersheim / GL
30. Süddeutsche Zeitung, 27. Januar / Athen will Osthandel verstärken – Ein Abkommen mit
Albanien – Auch Peking zeigt Interesse / Athen (AP) / MA
31. LE FIGARO / Paris, 27.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.99 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

32. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG /Zürich, 27.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.99 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ

33. LE MONDE / Paris, 27.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.99 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΧΩΡΕΣ

34. THE TIMES / London, 27.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970, Nr.99 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ

35. PRESSEMITTEILUNG DER PAK / Toronto, 28.1.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Januar 1970,
Nr.99 / Ins Griechische übersetzter Titel: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΕΧΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ
ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ

36. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Mittwoch, 28. Januar 1970 / Athen wagt einen Flirt mit dem Osten / Von
Arthur M. Stierli, Athen, 27. Jan. (UPI) / DS

37. Frankfurter Rundschau, 31. Januar / Europarat verurteilt erneut Athen – Appell des
Generalsekretärs der griechischen Zentrumsunion / Von Hellmuth Rieber, Korrespondent der FR / NG

FEBRUAR 1970

38. Süddeutsche Zeitung / 5.2.70 / „Kein vollständiger Bruch mit Athen“ – Die Europäische
Gemeinschaft will die Beziehungen jedoch nicht verstärken / Straßburg (AP) / Terrorzellen in

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 88 von 219


Saloniki, Saloniki (AP) / MA

39. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 5.2.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1970, Nr.100 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: „ΠΑΓΩΠΟΙΗΣΗ“ Η „ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ“

40. Münchner Merkur / 6. Feb. 70 / Griechenlands Presse droht ein langsamer Tod / Zürich (AP) / MA
41. Griechischer Exilpolitiker zusammengeschlagen /NP
42. „Griechenlands Presse droht ein langsamer tod“ / Zürich (AP) / NP

43. Abendzeitung / 6. Feb. 70 / Schickte Athen den Schlägertrupp? Griechischer Exilpolitiker bei
Augsburg überfallen / NP
44. Süddeutsche Zeitung / 6. Feb. 70 / Großer Waffenfund auf Zypern / Nikosia (Eigener Bericht)
45. Ein Athener Gericht hat wegen …

46. Allgemeine Frankfurter Zeitung / 6. Feb. 70 / Überfall aug griechischen Exilpolitiker / Augsburg
(UPD) / NP
47. Journalisten sehen Theodorakis / Athen, (dpa)
48. Athen: EWG-Assoziationsvertrag „reibungslos“ abwickeln / HJK, Athen

49. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Sonntag, 8. Feb. 70 / „Lebenslänglich“ für vier Junge Griechen / Von Arthur
M. Stierli, Athen, 7. Feb. / DS
50. DER SPIEGEL / Nr. 7/1970, 9. Februar / GRIECHENLAND – VIZEKÖNIG – Was wird? / MA, NG
51. DER SPIEGEL / Hamburg, 9.2.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1970, Nr.100 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΜΗΤΡΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΩΝΑ

52. Süddeutsche Zeitung, Nr. 35 / 10. Feb. 70 / Papandreou angeblich von Belgrad abgewiesen

53. Süddeutsche Zeitung, Nr. 36 / 11. Feb. 70 / Griechenland will angeblich keine blockfreie Politik treiben /
Athen UPI) / NP

54. SPD-PRESSEDIENST / Bonn, 12.2.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1970, Nr.100 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

55. Süddeutsche Zeitung /11. Feb. 70 / Athener Sondergericht tagt wieder – Zwei in Deutschland
tätige Griechen in Abwesenheit verurteilt / Athen (dpa) / NP
56. Belgrad (UPI) / Der griechische Exilpolitiker Andreas Papandreou …
57. Washington (UPI) / Die USA haben der griechischen Regierung …

58. NATIONAL-ZEITUNG , Nr. 72, Seite 3 / Basel, Freitag, 13. Feb. 1970 / Die Diktatur denunzieren … /
Interview mit Maitre Christian Grobet, Mitglied des „Schweizerischen Komitees für Demokratie in
Griechenland“ und Herausgeber des Informationsbulletins des Komitees in Genf / Von Walter Hollstein

59. Publik, 13. Februar / Griechische Menetekel – Vassilis Vassilikos und Antonis Samarakis, zwei
Chronisten / Von Hans Christian Kirsch / MA
60. Ähnlichkeiten sind beabsichtigt – Zu Costa-Gavras politischem Thriller „Z“/ Von Wolf Scheller
61. Griechenland

62. Süddeutsche Zeitung, 13. Feb. 1970 / Athener Putsch mit Computer / Rom (AP) / MA, NP

63. Süddeutsche Zeitung, 16. Feb. 1970 / Die griechische Regierung …

64. Süddeutsche Zeitung, 17. Feb. 1970 / Griechische Zeitungen protestieren gegen Papierzoll / Athen (UPI) /
MA, NP
65. Das Griechische Militärregime will nach …

66. Süddeutsche Zeitung, 18. Feb. 1970 / Die griechische Regierung …

67. Münchner Merkur, 18. Feb. 1970 / Paris liefert Athen Mirages und Schnellbooten / Paris (ap/dpa) / NPm
MA
68. Süddeutsche Zeitung, 19. Feb. 1970 / Frankreich liefert Waffen an Griechenland / Paris (dpa) / MA, NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 89 von 219


69. Süddeutsche Zeitung, 19. Feb. 1970 / Groß und unerschrocken / Zum 70. Geburtstag von Georgios
Seferis / Von Baldur Bockhoff / MA

70. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Feb. 1970 / Frankreich liefert Waffen an Griechenland / Paris
(dpa) / NP
71. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 19.2.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1970, Nr.104 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

72. Süddeutsche Zeitung, 20. Februar / Athener Regime macht Zugeständnisse / Den Zeitungen
werden Erleichterungen bei Bezahlung des Papiers zugesagt / Athen (dpa) / MA
73. Süddeutsche Zeitung, 20. Februar / Kommentar von mf: Im Mittelpunkt das Mittelmeer / MA
74. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 29. Februar 1970 / Wichtigstes Nahziel ist nun der Friedensschluss mit
Zyperns Türken / Makarios wurde feierlich als Staatschef vereidigt / Athen, 28. Feb. / Von Arthur
M. Stierli / DS

MÄRZ 1970
75. Süddeutsche Zeitung, Nr. 55 / 3. März 1970 /Athen hat vier U-Boote in der Bundesrepublik
bestellt /Athen (dpa) / NP, MA
76. In Griechenland gibt es zwischen 1600 und 1700 politische Gefangene / NP, MA

77. Bild–Blitz /3.3.70/ U-Boote bestellt / Athen: Griechenland hat vier Untersee-Boote bei
deutschen Werften bestellt / NP,MA
78. Süddeutsche Zeitung / 5. März 1970 / Gefängnisstrafe für Frau Mangakis gekürzt / Athen (dpa) /
NP,MA
79. Frankfurter Rundschau / 6. März / Kontroverse wegen geplanter U-Boot-Lieferung – Regierung hält an
WEU-Vertragsänderung fest /SPD-Abgeordnete: Nicht für Athen bauen / Von Volkmar Hoffmann,
Korrespondent der FR / Bonn, 5. März / GL

80. Abendzeitung /9.3.70/ Athen fagt nicht / NP, MA

81. Süddeutsche Zeitung / Montag, 9. März, Nr. 58 / Attentat auf Makarios / Der Erzbischof blieb
unverletzt / Nikosia (UPI) / MA
82. Großinvestitionen griechischer Reeder – Onassis baut eine neue, Niarchos erweitert die bestehende
Erdölraffinerie

83. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Montag, 9. März 1970 / Auf legalem Weg – über Wahlen – wäre der
Erzbischof kaum zu „entfernen“ / Makarios steht den Enosis-Fanatikern im Weg / Von Arthur M.
Stierli, Athen, 8. März / DS
84. Zypern: Makarios entging unverletzt einem Attentat / Nikosia, (März, (AP) / DS

85. DIE WELT / Hamburg, 9.3.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1970, Nr.103 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΛΕΙ ΕΝΑ ΜΑΣΤΙΓΙΟ

86. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Hamburg, 9.3.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1970,
Nr.103 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΝΩΣΙΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ

87. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Dienstag, 10. März 1970 / Ex-Innenminister will nichts mit dem Attentat zu
tun haben / Zypern: Bisher elf Festnahmen / Türkische Regierung bedauert / Nikosia, 8. März (AP) / DS

88. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 10. März, Nr. 59 / Elf Personen auf Cypern verhaftet / Erzbischof
Makarios: Für das Attentat sind griechische Zyprioten verantwortlich/ Nikosia (AP). Kurznachricht
von Belgrad (UPI) / MA
89. Drei Kugeln im Bauch – aber der Pilot brachte den Staatschef sicher zur Erde / Nikosia, 9. März 1970 / NP,
MA
90. Gefahren auf Zypern

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 90 von 219


91. Skandal um Lieblingsmannschaft von Papadopoulos

92. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 11. März, Nr. 60 / Sympathiekundgebungen für Makarios /
Moskau macht die NATO für das Attentat verantwortlich / Nikosia (dpa)/Moskau (UPI)/Ankara
(dpa)/Athen (dpa) / Paris (UPI) / MA
93. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Donnerstag, 12. März 1970 / Grünes Licht für Onassis im
Raffiniergeschäft / Onassis erhielt von der Athener Regierung Raffineriekonzession und muss dafür
Industrialisierung finanzieren – Hauptgewinner Onassis – „Trostpreis“ für Niarchos - Stärkung des Athener
Regimes? / Von Arthur M. Stierli, Athen, 10. März / DS

94. AZ-NACHRICHTEN, 13. März 1970 / Exminister starb im Kugelhager / Zypern: Makarios-Gegner
lief in Hinterhalt / Nikosia (AZ) / NP
95. Süddeutsche Zeitung, Samstag/Sonntag, 14./15. März, Nr. 63 / Makarios: Bleibt unserer
Geschichte treu / Ehemaliger Innenminister Cyperns wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt /
Famagusta (AP) / Paris (dpa) / MA
96. DER SPIEGEL / Nr. 12/1970, Hamburg,16.3.70 / ZYPERN – ATTENTAT / Mit Pro-Po / MA, NG

97. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 17. März, Nr. 65 / Unruhe auf Zypern nach neuem Attentat /
Ehemaliger Innenminister aus dem Hinterhalt erschossen / Besorgnis in Athen / Nikosia (UPI) / MA

98. Abendzeitung, 17. März 1970 /Exminister starb im Kugeelhagel /Zypern: Makarios-Gegner lief in
Hinterhalt / NP, MA
99. Türken und Griechen verhandeln

100. Bild Zeitung, 13. März 1970 / Anruf lockte Ex-Minister in die Todesfalle / NP

101. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Dienstag, 17. März 1970 / Athens Sportminister hinter dem Makarios-
Attentat / Von Artur Peer / DS
102. Die Ermordung des Ex-Ministers Georgadjis, Nikosia (UPS)

103. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Dienstag, 17. März 1970 / Georgadjis wurde telephonisch in eine Falle
gelockt / Alle Merkmale eines Fememords – Vom Makarios rechte Hand zum Rivalen – Die Rolle der
griechischen Ausbilder / Von Arthur M. Stierli, Nikosia, 16. März (AP) / DS

104. Süddeutsche Zeitung, 17. März 1970 / Unruhe auf Cypern nach neuem Attentat – Ehemaliger
Innenminister aus dem Hinterhalt erschossen – Besorgnis in Athen / Nikosia (UPI) / NP, MA

105. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Mittwoch, 18. März 1970 / Regierung bleibt Trauerfeier für Georgadjis
fern / Nikosia, 17. März (UPI/AP) / DS
106. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 18. März, Nr. 66 / UNO-Truppen auf Zypern alarmbereit /
Makarios bleibt Trauerfeier für den ermordeten ehemaligen Innenminister fern / Nikosia (dpa) / MA
107. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 18.3.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1970, Nr.103 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΚΑΤΖΗ

108. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 19. März 1970, Nr. 67 / Explosive Lage auf Zypern / General
Grivas: Ich würde sehr schnell Ordnung schaffen / Athen (dpa) / MA
109. 55 griechische Deportierte frei /Athen (dpa) / NP, MA

110. VORWÄRTS / Bonn, 19.3.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1970, Nr.104 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑ

111. PAK-PRESSE-ERKLÄRUNG / Toronto, 21.3.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1970, Nr.104 /
Ins Griechische übersetzter Titel: A. PAPANΔΡΕΟΥ: ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ

112. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 21.3.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1970,
Nr.105 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΡΟΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΠΙ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ...

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 91 von 219


Süddeutsche Zeitung, Sam./Son., 21./22. März 1970, Nr. 69 / „ Kein Staatsstreich auf Cypern
geplant“ / Athen weist Äußerungen des türkischen Außenministers zurück / Athen (AP) / MA
113. Süddeutsche Zeitung, Sam./Sonntag, 21./22. März 1970 / Neuer Massenprozess in Athen / Athen
(AP) / MA
114. Der griechische Generalkonsul in Frankfurt, Antonios Corantis …

115. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Montag, 23. März 1970 / Unter den Griechen Zyperns tobt ein
Machtkampf / Ankara, 22. März (UPI) / Keine klaren Fronten, Versierte Terroristen, Wußte Georgadjis
zuviel / Von Arthur M. Stierli / DS

116. Süddeutsche Zeitung / 25. März 1970, Nr. 72 / Verhaftungen in Athen / Athen (dpa) / MA
117. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag/Freitag, 26./27.
März 1970, Nr. 73/74 / Die Türkei warnt
Griechenland – Annexion Cyperns würde nicht hingenommen, sagt Außenminister Caglayangil /
Ankara (AP) / MA
118. Bemühungen um Theodorakis / Kopenhagen (AP) / MA
119. Militärparade zum griechischen Nationalfeiertag in Athen / Athen (dpa) / MA

120. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Samstag, 28. März 1970 / Das hinterhältige Pressegesetz lieferte erstmals
Vorwand für Verhaftung von Zeitungsleuten / Athener Sondergerichte arbeiten auf Hochtouren/ Von
Arthur M. Stierli, Athen, 27. März (DPA) / DS
121. Athener Urteile sollen Araber abschrecken

122. Süddeutsche Zeitung, Ostern, 28./29./30.


März 1970, Nr. 75/76 / Massenprozess in Athen – 35
Regimegegner vor Gericht/Skandinavische Beobachter abgewiesen / Athen (UPI) / MA

123. Abendzeitung, 28./29./30. März 1970 / Prozeßbeobachter in Athen drohen ihre Abreise an/NP,
MA
124. Welt am Sonntag, 28./29./30. März 1970 / Wurde wieder in Athen gefoltert /NP, MA

125. Abendzeitung, 28./29./30. März 1970 / Größter Massenprozeß in Athen – Beobachter aus
Skandinavien abgewiesen
126. DER SPIEGEL / Nr. 14/1970, 30. März / GRIECHENLAND / ONASSIS/NIARCHOS / Köder in Öl / MA

127. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 31. März 1970, Nr. 77 / Athener Angeklagte: Wir wurden
gefoltert – Beweisaufnahme im Prozess um die „Demokratische Verteidigung“- Bedroht,
beschimpft, geprügelt / Athen (UPI) / MA

APRIL 1970

128. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 1.April, Nr. 78 / Journalistenprozess in Athen – Anklage gegen
„Ethnos“-Redakteure auf Verbreitung falscher Nachrichten / Athen (dpa)/ MA
129. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 2. April, Nr. 79 / Zeuge im Athener Prozess festgenommen –
Für die Anklage aussagender Student belastet sich selbst / Athen (dpa) / NP
130. Frankfurter Rundschau, 2. April / Prominenz entlastet Angeklagte – Kanellopoulos sagte im
„Ethnos“-Prozess aus / Folterberichte verhindert / Athen, 1. April (dpa/AP/UPI / GL
131. Frankfurter Rundschau, 3. April / Gefängnis- und Geldstrafen im Athener Presse-Prozess? –
Militärgericht geht über die Anträge des Kronanwalts hinaus/Schließung des Blattes zu erwarten/
Athen, 1. April (dpa/AP/UPI) / GL
132. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 3. April, Nr. 80 / Hohe Strafen im Athener „Ethnos“-Prozess –
„Wegen Verbreitung falscher Nachrichten“ fünf Jahre Haft für den Chefredakteur / Athen (dpa)/ MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 92 von 219


133. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 3. April, Nr. 80 / Griechische Rechtsprechung / MA
134. NEUE RUHR ZEITUNG / Essen, 3.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.107 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΘΝΟΣ ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΛΟΧΟΣ !

135. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 3.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.107
/ Ins Griechische übersetzter Titel: ΜΟΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

136. DIE ZEIT / Hamburg, 3.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.107 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΕΝΑ ΠΤΩΜΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

137. WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU / Dortmund, 3.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970,
Nr.107 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ...

138. LE COMBAT / Paris, 3.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.107 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ

139. Süddeutsche Zeitung, Sam./Son., 4./5. April, Nr.81 / „Ethnos“ stellt Erscheinen ein – Athener
Zeitung schließt nach Verurteilung der Verleger und leitenden Redakteure / Athen (AP) / MA
140. Zeugen im Athener Prozess auf Seiten der Angeklagten / Athen (dpa) / MA

141. DER SPIEGEL / Nr.15/1970, 6. April / GRIECHENLAND SPRUNG VON ZYPERN NACH ATHEN? – SPIEGEL-
Interview mit Zyperns Staatspräsident Erzbischof Makarios / NG, MA

142. Süddeutsche Zeitung, Montag, 6. April, Nr. 82 / Griechischer Untergrundkämpfer in der Haft
gestorben / Athen (AP) / MA
143. DZ, 6. April 1972 / Die Hintergründe des Terrors auf Zypern / Von Basil Mathiopoulos / NP

144. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 7. April, Nr. 83 / Angeklagte in Athen kommen zu Wort – Ex-
General Jordanidis: Das Regime ist eine Bedrohung des Friedens/ Athen (AP) / MA
145. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 8. April, Nr. 84 / Mangakis: Ich gab Bomben weiter – Der
angeklagte Athener Professor berichtet erneut von Folterungen / Athen (dpa) / MA
146. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. April / Athener Angeklagte rechtfertigen ihre Haltung –
Kommunistische Ziele bestritten / Der Widerstandsprozess / HJK. Athen, 7.April / GL
147. GENERALANZEIGER / Bonn, 8.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.108 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΘΥΜΙΖΟΥΝ ΝΑΖΙΣΜΟ

148. THE ECONOMIST / London, 8.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.109 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ

149. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 9. April, Nr. 85 / Terror-Strafanträge in Athen – Ein


Todesurteil und hohe Zuchthausstrafen für Widerstandskämpfer gefordert / Athen (dpa) / MA
150. Stuttgarter Zeitung, Bonn, 9. April / Todesstrafe für Karajorgas beantragt
– Plädoyer des Kron-
anwalts im Athener Prozess gegen Widerstandsorganisation „Demokratische Verteidigung“/ NG
151. LE PEUPLE / Brüssel, 9.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.108 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

152. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG / München, 9.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.108 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ;

153. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 10. April 1970 / Weshalb durfte die Athener Presse berichten? Um
einzuschüchtern… / Griechenland: Es wird gefoltert – mit Methode / Athen, 9. April / Von Arthur M.
Stierli / DS

154. DIE WELT / Hamburg, 10.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.108 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ‘ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ’

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 93 von 219


155. Süddeutsche Zeitung, Sam./Son., 11./12. April /
Verbale Liberalisierung in Griechenland –
Belagerungszustand abgeschwächt/Machtbefugnis des Regimes weiter unumschränkt / Athen
(dpa) / MA

156. MÜNCHNER MERKUR, Sam./Son., 11./12. April 1970 / Druck Bonns auf Athener Junta –
Justizminister Jahn warnt vor drakonischen Strafen im Militärprozeß
157. Süddeutsche Zeitung, 13. April 1970 / Lebenslänglich für Athener Professor –
Sondermilitärgericht verurteilt 27 der 34 Angeklagten zu Freiheitsstrafen / Athen (dpa) / MA
158. Abendzeitung, 13. April 1970 / Hohe Strafen im Athener Massenprozess / NP

159. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Montag, 13. April / Harte Strafen im Athener
Widerstandsprozess – Lebenslänglich für Karajorgas / Mangakis erhält 18 Jahre Gefängnis/
Anträge des Kronanwalts vom Gericht ignoriert / HJK. Athen, 12.April / GL

160. Bild Zeitung, 13. April 1970 /Athen: Lebenslänglich für den Professor / NP
161. THE OBSERVER / London, 13.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.108 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΣΚΑ

162. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 13.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970,
Nr.110 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΜΙΑ ΒΑΡΒΑΡΗ ΠΡΑΞΗ

163. TAGES-ANZEIGER / 14. April 1970 / Mikis Theodorakis wieder frei / Athen, 13. April (AP) / DS
164. Athen poliert sein Image auf / Odyssee eines Unterdrückten / Wird Theodorakis Dozent in den USA? / Von
Arthur M. Stierli / DS
165. Athen kritisiert Europa-Bericht, Athen, 13. April (AP)

166. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 14. April 1970, Nr. 89 /


Athen weist Ahlers-Äußerung zurück –
„Einmischung in die inneren Angelegenheiten“/ SPD besorgt über Terrorurteile / Athen (dpa),
Oslo (AP), London (dpa) / MA, NP
167. Theodorakis freigelassen – Zur Behandlung nach Paris geflogen/ Paris (AP) / MA, NP
168. Cypern kritisiert türkisch-britisches Communique /MA, NP

169. Bild Zeitung, 14. April 1970 /Theodorakis freigelassen / NP

170. MÜNCHNER MERKUR, 14. April 1970 /Theodorakis freigelassen / NP


171. Athen: Äußerungen von Ahlers zurückgewiesen/ NP

172. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. April / Europarat verurteilt wieder Griechenland –
Verletzung der Menschenrechts-Konvention / Bericht wird veröffentlicht / NP
173. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. April / Pipinelis: Keine Rückkehr zur Situation vor 1967 /
HJK, ATHEN, 15 April / NP
174. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 15. April 1970, Nr. 90 / Athen will auch einen Journalisten
freilassen. – Innenpolitischer Streit in Frankreich wegen der Befreiung von Theodorakis / Von
Klaus Arnsperger, Korrespondent der SZ / Paris, 14 April, Athen (AP), ROM (AP) / MA
175. Kommentar von mf: Griechische Tatsachen / MA

176. Foto von Melina Mercouri und Mikis Theodorakis aufgenommen in Paris am 15. April 1970 (UPI).
177. Foto von Mikis Theodorakis aufgenommen in Paris am 15. April 1970 (AP) / NG
Notiz: Leider fehlt die Angabe der Name der Zeitung bzw. Zeitschrift, welche die Fotos veröffentlicht hatte.

178. Frankfurter Rundschau, 16. April / Servan-Schreiber: CIA Athens geheimer Herrscher –
Französischer Radikalsozialist gibt Amerikanern die Schuld / Junta will weitere Gefangene
freilassen / Athen/Paris (dpa/AP/UPI) / NG, GL
179. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 16. April, Nr. 91 /
Europarat verurteilt Athener Regime. –
Militärausschuß fordert unverzügliche Wiederherstellung der Grundrechte/ Straßburg (AP), Athen
(AP), Paris (dpa), 14 April, ROM (dpa) / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 94 von 219


180. Kommentar von mf: Das Urteil über Athen / NP, MA
181. Sechs Cyprioten wegen Attentat auf Makarios vor Gericht / NP, MA

182. TAGES-ANZEIGER / Donnerstag, 16. April 1970 / Europarat verurteilt Athen wegen Folterungen /
Menschenrechte und Grundfreiheiten sollen in Griechenland wiederhergestellt werden / Strassburg, 15.
April ((AP/UPI) / DS
183. Pipinelis: Europarat ist voreingenommen / Athen, 15. April / Von A.M. Stierli
184. Makarios Attentäter angeklagt / Nikosia, 15. April (UPI)
185. Panagoulis beging Selbstmordversuch / Athen, 15. April (UPI)
186. Servan-Schreiber: Nicht alles Gold was glänzt / Paris, 15. April / Von Ulrich Meier

187. Abendzeitung, 16. April 1970 / Europarat: Athen foltert Gefangene / NP, MA

188. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 17. April, Nr. 92 /


Die EWG erwägt Maßnahmen gegen Athen. – Die
Europäische Kommission überprüft die Assoziierung Griechenlands/ Brüssel (dpa), Athen (UPI),
Straßburg (dpa), 14 April, Washington (AP) / MA
189. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Freitag, 17. April 1970 / Berner Mut in Strassburg / Kommentar von Peter
Studer / DS
190. MÜNCHNER MERKUR, 18. April 1970 /Kein Beweis für eine Verschwörung – Mit den Prozessen vergräumt
die griechische Regierung das Bürgertum / Von Bayard Stockton, MM-Korrespondent
191. SPD-Minister warnt griechische Extremisten

192. Süddeutsche Zeitung / München, Samstag/Sonntag, 18./19. April, Nr. 93 / Servan-Schreiber wieder
in Athen. – Der französische Politiker will sich weitere Freilassungen bemühen/ Athen (dpa), Wien (UPI)-
Theodorakis freigelassen / MA
193. DER SPIEGEL / Nr. 17/1970, 20. April 1970 / GRIECHENLAND: Außenpolitik / Beweise im Kassiber / NG, MA
194. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, Montag, 20. April /
Ohne Strafverfahren deportiert – Junta
schickt Häftlinge in die Verbannung / DGB fordert Demokratisierung / Athen, 19. April (dpa/AP),
Düsseldorf (dpa) / NG
195. Frankfurter Rundschau vom 20. April / Demokratie zum Schein / Von Roderich Reifenrath / NG

196. Süddeutsche Zeitung, Montag, 20. April, Nr. 94 / 33 griechische Häftlinge verbannt – Von
Athener Hotels auf zwei Inseln und ein Dorf verlegt/ Athen (dpa), Paris (dpa) / MA
197. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. April / Königstreue Griechen auf Insel verbannt – Nur
kleiner Teil der royalistischen Gruppe freigelassen – Lediglich beschränkte Amnestie zum 21.
April / NP
198. Abendzeitung-Nachrichten / München, Montag, 20. April 1970 / Papandreous Sohn ruft zu den
Waffen / NP [Kundgebung in Düsseldorf]
199. Abendzeitung (München) oder Arbeiterzeitung (Basel), AZ / Dienstag, 21. April 1970 / Interview
mit Ex-Erziehungsminister Mylonas / Das griechische Volk hat nicht resigniert / Düsseldorf, 21. April / DS

200. TAGES-ANZEIGER / 21. April 1970 / Im Kongreß erheben sich stimmen gegen nichtbewilligte Waffenhilfe
für Griechenland / Rüstet das Pentagon Athens Obristen heimlich auf? / Athen, 20. April (AP) / DS
201. Washington, 20. April (NYT) / Bessere Überwachung durch Kongreß angestrebt / Copyright TA und NYT
202. Servan-Schreiber wirbt Mitstreiter / Strassburg, 20. April (UPI)

203. Frankfurter Rundschau / Dienstag 21. April 1970 / Keine weiteren Freilassungen – Servan-Schreiber:
Bemühungen in Athen werden fortgesetzt / Straßburg/Athen, 20. April (dpa/UPI) / NG

204. Süddeutsche Zeitung / Dienstag, 21. April 1970, Nr. 95 / Servan-Schreiber vor dem Europarat –
Neue Bemühungen um Freilassung griechischer Gefangener angekündigt / Straßburg (dpa), Antwerpen
(AP) / MA

205. Süddeutsche Zeitung / Dienstag, 21. April 1970, Nr. 95 / Münchner Archäologen wird Einreise
nach Griechenland verweigert / (AP) / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 95 von 219


206. focus / brennpunkt / Dienstag, 21. April 1970 / Drei Jahre Diktatur in Griechenland / DS
207. Süddeutsche Zeitung / Mittwoch, 22. April, Nr. 96 / Jahrestag des Putsches in Griechenland –
Papadopoulos: Wir sind stolz auf das in drei Jahren Erreichte / Athen (dpa), Hamburg (UPI) / MA
208. Mehr Hilfe für Exilgriechen gefordert – Die beratende Versammlung des Europarats appelliert an die
Mitgliedstaaten/ Straßburg (AP), New York (UPI), Kopenhagen (UPI), London (UPI) / MA

209. Frankfurter Rundschau vom 22. April / Dubiose Geschäfte / mac. / NG


210. U-Boote für Athen / Von Lore Lorenzen / NG

211. Frankfurter Rundschau vom 23. April / Boykottaufrufe gegenüber Athen – Bundestagsabge-
ordneter protestieren / Jusos Faschismus bekämpfen / Bonn/München, 22. April (AP/sp/ros) / NG
212. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 23. April 1970, Nr. 97 / Jungsozialisten fordern Maßnahmen
gegen griechische Militärjunta /von „r“ / MA
213. Boykott gegen griechische Schiffe in italienischen Häfen / a.w. Rom – Eig. Bericht / Amsterdam (AP) / MA
214. Rektoren attackieren Bund und Länder / „Mangelnde Bereitschaft zur Förderung des Wissenschafts-
Nachwuchses/ Von der Bonner Redaktion de SZ / Bonn, 22 April / MA
215. Kurzmeldung: Andreas Papandreou, Vertreter der griechischen Zentrumsunion im Ausland ist in Bonn mit dem Chef des
Bundeskanzleramtes Horst Ehmke zusammengetroffen.

216. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 23. April / Die Türkei unterhält Streikräfte für mögliche Invasion
Cyperns /Ankara (AP)
217. Luns: Europa-Fahrplan wird eingehalten – Verhanndlungen über die Erweiterung der EWG noch vor der
Sommerpause /Straßburg (dpa)
218. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25./26. April 1970 / Das Husarenstück des Leutnants in Athen /
Von Cornelius U. Hal / Np, MA

219. Frankfurter Rundschau vom 27. April1970 / „Verfolgen Sie die Regierungsgegner …“ – Studie
des Gießener AStA und des Griechischen Studentenvereins zur Geheimdiensttätigkeit der Junta/
Von Gerhard Bökel, Korrespondent der FR / Gießen/Frankfurt / GL
Sieh auch Upload: 960-Griechen in der Bundesrepublik – Dokumente Gießen

220. LE MONDE / Paris, 27.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.108 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Ο ΠΑΤΤΑΚΟΣ, ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

221. DER SPIEGEL, Nr. 18/1970, 27. April 1970 / VERBRECHEN / GRIECHEN-TERROR –Arm der Obristen / NG, MA

222. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Dienstag, 28. April / Die EWG entdeckt ihr Interesse an der
jungen Generation – Aktivität der linksorientierten Verbände / Im Juni europäische Kolloquium
in Brüssel / Vorschläge der italienischen Regierung / Gz. Brüssel, 27. April / GL
223. DGB-Zeitung, 28.4.70 /Die Schlägertruppe des Generalkonsuls? /NP

224. Süddeutsche Zeitung / Dienstag, 28. April, Nr. 101 / Zwischenfälle bei Osterfeier der Griechisch-
Orthodoxen in Berlin / Berlin /epd) / MA
225. Servan-Schreiber warnt vor der CIA / „Die wirkliche Macht hinter den Obristen ist der US-Geheimdienst“ /
Paris (AP), London (UPI), Belgrad (UPI), Athen (AP) / MA
226. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 28.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.108 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΑΝ ΣΡΕΜΠΕΡ

227. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 29.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.108 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΟΥΛΟΥΝ ΟΠΛΑ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

228. Süddeutsche Zeitung, 29.4.70 / Weitere Bemühungen um Freilassung griechischer Häftlinge / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 96 von 219


229. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, Sonntag, 30. April / Theodorakis nennt die USA die Stütze
der Obristen – Freigelassener Komponist fordert von NATO Ausschluss Athens /Appell an Opposition zur
Einigkeit/ Von Hans Kepper, Korrespondent der FR / Paris, 29. April / NG
230. MÜNCHNER MERKUR, 30.4.70 / Theodorakis will Junta stürzen – Aufruf zum Kampf mit allen Mitteln –
Pressekonferenz in Paris / NP
231. Onassis atackiert Servan-Schreiber / Athen (dpa) / NP

232. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag/Freitag, 30. April/1. Mai, Nr. 103 /


Theodorakis ruft zum
Kampf auf / Der griechische Komponist will den Widerstand gegen die Junta organisieren / Paris
(dpa), Athen (dpa) / NP, MA
233. Athener Angeklagte: Wir Wurden Gefoltert – Beweisaufnahme im Prozeß um die „Demokratische
Verteidigung“ / NP

234. Abendzeitung, 30. April 1970 / Theodorakis ruft zu Widerstand auf / Paris (AZ) / NP, MA

235. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Donnerstag, 30. April 1970 / Pressekonferenz in Paris – eine Warnung auch an
ausländische „Kollaborateure“ / Theodorakis hat Athen den Kampf mit allen Mitteln angesagt /
Paris, 29. April. (DPA/UPI) / DS
236. RHEIN-NECKAR ZEITUNG / Heidelberg, 30.4.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970,
Nr.110 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΥΠΕΡ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΞΟΡΙΑΣ

MAI 1970

237. Frankfurter Rundschau / Freitag, 1. Mai 1970 /


Grivas, Georgadjis und geheime Dienste – Die
Sache mit dem Ministermord auf Zypern endete relativ friedlich / Von Roland Oertel / Nikosia, 29.
April / NG
238. „Es liegen beweise vor …“ – FR-Interview mit Zyperns Erzbischof Makarios / Von Roland Oertel / Nikosia,
29. April.
239. Athen attackiert Servan-Schreiber – „Ehrenwort gebrochen“ / Dementis wegen der Rolle des Reeders
Onassis / Athen/Paris, 30. April (dpa/UPI)

240. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 1. Mai 1970 / Gespräch zwischen Papadopoulos und Theodorakis-Befreier /
Athen: Wortbruch von Servan-Schreiber / Athen, 30. April, (UPI/AP) / DS
241. WELT AM SONNTAG / Samstag/Sonntag, 2./3. Mai 1970, Nr. 105 / Welche Bücher lesen eure Eltern?
/ Wie Griechenlands Diktatur den „neuen Menschen“ schafft / Von Baldur Bockhoff / NP
242. Süddeutsche Zeitung / Samstag/Sonntag, 2./3. Mai 1970/ SPD: „Griechenfeier Verhöhnung der
Demokratie“ / NP
243. Den Fortschritt sichern und zum Frieden beitragen – Kundgebung des DGB auf dem Königsplatz – Reden
im Schneetreiben – Keine Zwischenfälle /Bericht von Peter Pragal / NP

244. Abendzeitung, Montag, 4. Mai 1970 / Polizei warf Schue bei Obristen-Feier – Griechen-
Demonstration: 11 Verletzte / Von Friedrich Lorenz / NP
245. Der griechische Komponist Theodorakis fordert alle Touristen auf: Badet nicht neben dem KZ / NP

246. Süddeutsche Zeitung, Nr. 106, Montag, 4. Mai 1970 /Krawall vor dem Bürgerbräukeller- 11
Verletzte/ Demonstranten wollten Jahrestagfeier des Militärputsches in Griechenland
verhindern/ Von Walter Fürstweger, Redaktionsmitglied der SZ / MA
247. „Demokratie durch uns nicht bedroht“/ Ansprache von Ministerpräsident Papadopoulos zum Jahrestag
des Putsches / Athen (AP) / MA

248. MÜNCHNER MERKUR, 4. Mai 1970, Nr. 101 / Schlägerei vor dem Bürgerbräukeller –
Demonstranten stören Feier regimegegner Griechen – Mehrere Verletzte /NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 97 von 219


249. Frankfurter Rundschau vom 4. Mai / Zusammenstöße bei Junta-Feier– Münchner Polizei ging in
hartem Einsatz gegen Demonstranten / Von Eckart Spoo, Korrespondent der FR /München 3.Mai
/ NG
250. Stuttgarter Nachrichten vom 4. Mai / Tumulte um Griechen in München – 11 Verletzte bei
Protestkundgebung gegen Regime-Gedenkfeier / Von Karl Stankiewitz, Korrespondent der SN /
München 3.Mai / NG

251. BILD, vom 4. Mai / Diplomat flüchtet im Zerrissenen Anzug / wd. München, 4.Mai / NG

252. Stuttgarter Nachrichten vom 4. Mai / Griechenland – Nur wenige Fahnen in Athen / Geringe
Beteiligung bei Revolutionsfeiern der Militärjunta / Athen (dpa) / NG
253. Redaktion der FR, 4 Mai 1970 / Und dann wurden wir beschattet
– Bericht des Beobachters der
Westdeutschen Rektorenkonferenz über Prozess gegen Mangakis / NG
254. Abendzeitung / Montag, 4. Mai 1970 /Krawall vor dem Bürgerbräukeller – elf Verletzte –
Demonstranten wollten Jahrestags Feier des Militärputsches in Griechenland verhindern / Bericht
von Walter Fürstweger / NP

255. AZ-Feuilleton / Montag, 4. Mai 1970 / Badet nicht neben dem KZ / NP


256. Abendzeitung / Montag, 4. Mai 1970 / Polizei warf Schuhe bei Obristen-Feier – Griechen-
Demonstration: 11 Verletzte / Bericht von Friedrich Lorenz / NP
257. THE TIMES / London, 4.5.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1970, Nr.112 / Ins Griechische
übersetzter Titel: Η ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

258. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG / München, 4.5.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.110 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

259. Stuttgarter Nachrichten /5.5.70 / Griechenland - Athen lässt Journalisten frei / UPI / Athen / NG
260. Süddeutsche Zeitung, 5.5.1970 / Athen läßt Starakis frei /NP

261. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 5.5.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai 1970, Nr.110 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΒΟΜΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ
262. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

263. Stuttgarter Nachrichten vom 6. Mai / Reeders Frau plötzlich gestorben / Rätselhafter Tod von
Evgenia Niarchos auf der Insel / Athen (dpa) / NG
264. Süddeutsche Zeitung Nr. 108/109, Mit./Don., 6./7. Mai / Griechenland: Statt Demokratie ein
Büschen mehr Wohlstand / „Pistole im Rücken, ein hübsches Mädchen vor Augen“ – Nach drei
Jahren Militärdiktatur betrachten viele Hellenen auch die Aussicht auf eine Papadopoulos-Demokratie mit
Skepsis / Von Manfred F. Schröder / Athen im Mai / MA

265. Stuttgarter Nachrichten vom Montag, 11. Mai / Martin Bullock berichtet aus Athen –
Gedämpfte Revolutionsfeiern in Griechenland / Athen (dpa) / NG
266. DER SPIEGEL / Nr. 20/1970, 11. Mai / Ritterlicher Akt eines Hirnkranken / SPIEGEL-Interview mit dem
griechischen Komponisten und Oppositionellen Mikis Theodorakis / NG
267. GRIECHENLAND: WIDERSTAND / Bomben gebastelt / NG, MA

268. Süddeutsche Zeitung / Montag, 11. Mai, Nr. 112 / Bonn liefert Athen Transportflugzeuge/ Ein
Teil von 40 „Noratlas“-Maschinen schon in Griechenland / Vertrag von 1967 / Bonn (UPI) / MA
269. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG / Frankfurt, 5.5.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Mai
1970, Nr.110 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

270. TAGES-ANZEIGER / Dienstag, 12. Mai 1970 / Die ganze Theodorakis-Familie ist frei / Paris, 11. Mai.
(AP) / DS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 98 von 219


271. Abendzeitung, AZ-Magazin / München, 12. Mai 1970 / Griechenland: Flucht per Schiff und Jet –
Franzosen befreiten Familie Theodorakis / Bericht von Hans Freiburger / NP
272. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 13. Mai, Nr. 114 /
Theodorakis mit seiner Familie vereint/ Die
Frau und die Kinder des griechischen Komponisten sind nach Paris geflüchtet / Paris (AP), Athen
(UPI) / MA
273. tz, 13. Mai 1970 /Familie wieder vereint / NP

274. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 14. Mai, Nr. 115 / Athen verfolgt Nichtwähler/
Nichtbeteiligung an der Volksabstimmung über die Verfassung wird geahndet / Athen (dpa) / MA
275. Stuttgarter Nachrichten, 15. Mai 1970 / Griechen kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus –
Die Wandlung der Obristen – Athen nähert sich den kommunistischen Balkanstaaten an / Von Martin
Bullock, Korrespondent der SN / Athen / NG
276. Exil Griechen Theodorakis lehnt Gewalt zunächst ab / Von UPI / Belgrad / NG

277. D.G.B. Zeitung / 15. Mai 1970 / Mikis Theodorakis / Bericht von Werner Hornung / NP

278. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 19. Mai, Nr. 119 / Theodorakis kritisiert Moskau/ Unterstützung
des dogmatischen Flügels der griechischen Exil-KP verurteilt / Belgrad (UPI) / MA
279. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 20. Mai, Nr. 120 /US-Waffen für Athener Obristen?/ Der
amerikanische Botschafter soll neue Lieferungen empfohlen haben / Athen (AP) / MA
280. US-Senator fordert Ende der Militärhilfe für Athen / Washington (UPI) / MA

281. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 26. Mai, Nr. 125 / NATO-Außenminister Konferenz in ROM / hs.
Brüssel (Eigener Bericht) / MA
282. Papandreou fordert die NATO zum Ausschluss Griechenlands auf / Stockholm (UPI) / MA

283. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch/Donnerstag, 27./28. Mai, Nr. 126/127 / Pipinelis droht mit
separater Politik / Stockholm (UPI) / MA
284. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 29. Mai 1970, / Prozeß gegen Theodorakis verschoben – Der
griechische Komponist hält sich zur Zeit in Frankreich auf /Athen (AP) / NP

JUNI 1970

285. Süddeutsche Zeitung, Montag, 1.Juni, Nr. 130 / König Konstantin standhaft / Rom (dpa) / MA
286. Frankfurter Rundschau, Mittwoch, 2. Juni (dpa)/ Als der Konsul kam, griff der Terror um sich /
NG
287. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 3.Juni, Nr. 132 / Griechische Widerstandsführer wollen Ziele
koordinieren / Stockholm (AP) / MA
288. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 3.Juni, Nr. 132 / Gerüchte über geplanten Umsturz auf Cypern
/ Nikosia (AP) / MA

289. Frankfurter Rundschau, Mittwoch, 3. Juni / Griechen über Widerstand uneins/ Exilpolitiker
gegen Koordinationsversuch des Kampfes gegen Junta / Von Roderich Reifenrath,
Redaktionsmitglied der FR / Frankfurt a. M., 2. Juni / NG
290. Griechen begrüßen Exil-Treffen / Athen, 1. Juni

291. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 4.Juni / Zentrumspolitiker kritisiert Theodorakis und


Papandreou / Bonn (dpa) / MA
292. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 7.6.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1970, Nr.113 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΔΙΚΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
293. ΔΙΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 99 von 219


294. DER SPIEGEL / Nr. 24/1970, 8. Juni / GRIECHENLAND: REGIME-WERBUNG / Reise gratis / NG, MA

295. Süddeutsche Zeitung, 8. Juni, Nr. 131


/ Athen fühlt sich vor Bonn sicher / Informationsgespräch
mit Rüdiger von Wechmar veröffentlicht / Athen, 7. Juni (dpa) / NG
296. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 8.6.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1970, Nr.114
/ Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΒΟΝΝΗ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ Ε.Ο.Κ.

297. Süddeutsche Zeitung, 11. Juni, Nr. 132 / Schlägertruppe des Generalkonsuls / Von Hans-Peter
Sattler / Athen, 7. Juni (dpa) / NG
298. Frankfurter Rundschau, Mittwoch, 12. Juni / CDU-Parlamentarier für Diktatur/ Fuldas SPD
verlangt eine Stellungnahme in aller Öffentlichkeit / Von Moritz Neumann / Fulda / NG
299. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 19.6.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1970,
Nr.114 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΓΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
300. THE OBSERVER / London, 20.6.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juni 1970, Nr.114 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΘΑ ΕΚΘΡΟΝΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ;

301. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 25.6.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1970, Nr.118 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ
302. DER SPIEGEL / Nr. 26 / 22. Juni 1970/ GRIECHENLAND: NIARCHOS / Uralter Mut / NG, MA

303. ΤΑ ΝΕΑ, 24.6.70 / Δικάζεται η κ. Μαγκάκη / ΝP

304. Süddeutsche Zeitung, 24. Juni 1970 /Rotkreuzvertreter besuchen Häftlinge in Griechenland /Genf (UPD)/
NP

305. Süddeutsche Zeitung, 25. Juni 1970 / Athen läßt 73 deportierte frei / Athen (AP)/ NP

306. MÜNCHNER MERKUR, 25. Juni 1970 / Athen läßt 75 politische Gefangene frei / Athen (ap)/ NP

307. Frankfurter Rundschau, 27. Juni / Arbeitgeber bringen Resolution zu Fall


/ Mißklang bei
Internationaler Arbeitskonferenz wegen Griechenland-Erklärung / Von Pierre Simonitsch,
Korrespondent der FR / Genf, 26. Juni / NG
308. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 29.6.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1970, Nr.116
/ Ins Griechische übersetzter Titel: ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ !

309. Süddeutsche Zeitung / München, 30. Juni 1970/ Griechische Regierung umgebildet / Athen
(dpa) / NP
310. Münchner Merkur / München, 30. Juni 1970 / Kabinettsumbildung in Athen – Zehn neue
Mitglieder / NP

JULI 1970

311. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE / Paris, 1.7.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1970,
Nr.116 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ

312. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 1.7.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1970, Nr.117 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΦΟΔΡΕΣ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ

313. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE / Paris, 3.7.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Juli 1970,
Nr.117 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

314. Süddeutsch Zeitung, 6. Juli 1970 / Frau Mangakis Freu / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 100 von 219


315. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 6. Juli 1970 / Die griechische Militärjunta prozessiert gegen 21
Demokraten – Athen stempelt Regimegegner zu Kommunisten und Anarchisten / Von Nikiforos
Dimokratis, Athen, 5. Juli (DPA) / DS

316. Wieder 37 Angeklagte in Athen – Sie sollen den gewaltsamen Sturz der Regierung geplant haben
/ Athen, 6. Juli 1970 (dpa/AP) / NG
Notiz: Leider steht mir der Name der Zeitung nicht zur Verfügung!

317. Welt am Sonntag / 6. Juli 1970 / DIPLOMATIE: Der Arm der Junta in Hannover / Von Jochen
Kummer / NP

318. Dreimal lebenslange Haftstrafen in Athen / Athen, 8. Juli (UPI) / NG


Notiz: Leider steht mir der Name der Zeitung nicht zur Verfügung!

319. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 8.7.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1970, Nr.119 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

320. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 11.7.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1970, Nr.119 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

321. DER SPIEGEL / Nr. 29/1970, 13. Juli / GRIECHENLAND: TOURISTEN / Unerhörte Orgien / NG, MA

322. Abendzeitung, Mannheim, 17.Juli / Go-in gegen Hetzlehre / Von Dieter G. Wacker / NG
323. Mannheimer Morgen von 17. Juli / Griechische Lehrer als Spitzel bezeichnet – Demonstranten-
„Go-in“ in der Zickig Schule / NG

324. Heidelberger Tagesblatt von 18. Juli 1970 / Go-in in griechischer Volksschule / NG

325. Süddeutsche Zeitung, 20. Juli 1970 / Pipinelis gestorben – Staatsbegräbnis für Athener
Außenminister / Athen (AP) / NG
326. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG / Frankfurt, 20.8.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August
1970, Nr.122 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΦΙΑΣΚΟ

327. Araber erzwangen Gefangenen-Befreiung – Griechisches Flugzeug in Athen gekapert / Regierung


ging auf Forderungen ein / Athen, 22. Juli (UPI) / NG
Notiz: Leider steht mir der Name der Zeitung nicht zur Verfügung!

328. „Sie boten mir zu trinken, wenn ich Gestände “ / Von Basil P. Mathiopoulos / 23. Juli 1970 / NG
Notiz: Leider steht mir der Name der Zeitung nicht zur Verfügung!

329. VORWÄRTS / Bad Godesberg, 23.7.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1970, Nr.119 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

330. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 25.7.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1970, Nr.120 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

331. DER SPIEGEL, Nr. 31/1970, 27. Juli / GRIECHENLAND: GUERILLA-BEFREIUNG / Platz des Jammerns /
NG, MA

332. Im Wortlaut. „Gericht eine Filiale des Regimes“ / Verteidiger wurde für kritischen Einwand
bestraft / NG
Notiz: Leider steht mir weder der Name der Zeitung noch das Datum zur Verfügung! Höchstwahrscheinlich handelt
es sich um die Frankfurter Rundschau!

AUGUST 1970

333. THE SUNDAY TELEGRAPH / London, 2.8.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1970,
Nr.123 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΕΛΛΗΝ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΜΑΣΚΑ, ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 101 von 219


ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΒΒC ΣΕΡ ΧΙΟΥ ΓΚΡΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

334. Neue Ruhr Zeitung, NRZ / 3. August 1970 / Vorwürfe der Zentrumsunion gegen griechischen
Lehrer – Hat KYP-Geheimdienst jetzt auch Kontrolle über Schulzeugnisse? / Von Heiko Tornow / NG
335. Griechische Militärlektionen in der Goetheschule – Eine Darmstädter Dokumentation / Hessen bezahlt –
aber die Athener Junta stellt die Lehrer / Von Moritz Neumann / NG
Notiz: Leider steht mir weder der Name der Zeitung noch das Datum zur Verfügung! Wahrscheinlich handelt es sich
um die FR.

336. Süddeutsche Zeitung, Montag, 3. August, Nr. 184 / Kinder von regimefeindlichem Griechen an
der Grenzstation zurückgehalten / MA
337. Abendzeitung, Dienstag, 4. August / Ehepaar in München bangt seit zehn Tagen – Unsere Kinder
werden als Geiseln behalten / Von Almut Hielscher / NG
338. Bild, 4. August / „Griechen erpressen mich mit meinen Kindern“ – Das behauptet ein Gastarbeiter,
der seit zehn Tagen auf seine Buben wartet / Seite 4 / Von Karlheinz Reger / NG

339. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 4. August, Nr. 185 / Athener Regime will „Niveau der Presse
heben“ / MA
340. Süddeutsche Zeitung, 6. August, Nr. 187, 1970 / Kinder von regimefeindlichem Griechen dürfen
jetzt nach München reisen / MA
341. Süddeutsche Zeitung, 11.8.70 / Athen läßt 500 Deportierte frei – Nach der Entlassung bleiben
noch 600 politische Häftlinge in Lagern /Athen (dpa) / NP

342. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. August 1970 / Washington zieht Bilanz in der Außenpolitik –
Salt und Naher Osten stehen auf der Liste oben / Von Hans Achim Weseloch / NG
343. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 18.8.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1970,
Nr.123 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

344. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 20. August, Nr. 199 / Pfirsich-Alarm in München/ Anonyme
Giftdrohung für griechische Obstlieferung / Kein Befund bei Prüfung / MA

345. Mannheimer Morgen, 21. August 1970 / „Bis Demokratie und Freiheit hergestellt sind“ –
Angedrohtes Gift aus Griechenland war in keinem Pfirsich zu finden – Ware nach Untersuchung
zum Verkauf freigegeben / Von Margot Brunner / NG
346. Heidelberger Tageblatt, 22. August 1970 /Giftwarnung war bisher Fehlalarm – Flugblätter
warnen vor griechischen Pfirsichen / Widerstandsbewegung aktiv / NG
347. Süddeutsche Zeitung, Samstag/Sonntag, 22./23. August, Nr. 201 / Bombenexplosion in Athen.
Athen (AP) / MA
348. Süddeutsche Zeitung, 24.8.70 / Athen will weitere Häftlinge freilassen / NP

349. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 26. August, Nr. 204 / Athen lockert das Ausreiseverbot/ 355
ehemalige Politiker dürfen Griechenland verlassen. Athen (dpa) / MA

350. HANNOVERSCHE PRESSE, Sonnabend, 29. August 1970 / Um Mitternacht klingelte das PRESSE-
Telefon: Attentat! / Von Wolfang Koschnik, Mitarbeiter der HP / MA
351. STUTTGARTER NACHRICHTEN / Stuttgart, 31.8.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1970,
Nr.122 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΓΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

SEPTEMBER 1970

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 102 von 219


352. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 3. September, Nr. 211 / Zwei Tote bei Explosion vor Athener
US-Botschaft / Athen (UPI) / MA
353. HANNOVERSCHE PRESSE, Donnerstag, 3. Sept. 1970 / Bombenleger von Hannover droht: Jetzt
in jeder Woche ein Attentat / Von Wolfang Koschnik und Karsten-Uwe Piper, Mitarbeiter der HP / MA
354. Griechen bedrohen ihren Konsul –„Jede Woche ein Attentat“ / Landtag soll eingreifen / Von Karl-Heinz
Kallenbach, Korrespondent / NG
„Wir können genauso gut mit Maschinenpistolen oder Revolvern schießen“ / Von Wolfang Koschnik und
Karsten-Uwe Piper, Mitarbeiter der HP / MA

355. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 4. September, Nr. 212 / Cypriote und Italienerin bei Botschafts-
Attentat getötet / Athen (AP) / MA, NP
356. Kurznachricht, Karlsruhe, 10. September 1970 / Griechen-Protest gegen Polizei / rib / NG
Notizen:
Bei dem „Verhafteten“ handelt es sich um das Vorstandsmitglied Thomas Akranis, Hannover, der EK-EDIN in
Norddeutschland.
Bei dem „Griechen-Protest“ handelt es sich um das Vorstandsmitglied der EK-EDIN in Süddeutschland sowie Mitglied
des „Koordinierungsausschusses der EK-EDIN in der BRD“, „Büro für Internationale Beziehungen“, Dipl.-Ing. Georg
Litinas, Karlsruhe.

357. Hannoversche Allgemeine Zeitung, 11.9.70 / Grieche wegen Attentat verhaftet – Ihm wird
Beihilfe zur Vorbereitung eines Anschlags auf das Konsulat vorgweorfen/ khk/ GL
358. HANNOVERSCHE PRESSE, 11. Sept. 1970 / Grieche wegen Attentat verhaftet /
Geheimniskrämerei in Hannover – Exilgriechen beschuldigen Konsulat / Von Karl-Heinz Kallenbach,
Korrespondent / NG

359. Hannoversche Rundschau, 12./13. September 1970 / Offen gesagt / Von N. Z. Pfeiffer / GL

360. Frankfurter Rundschau, 12. September, Nr.211 sowie HANNOVERSCHE PRESSE / Isolierung
Athens erhofft – Diskussion mit Exilgriechen – Diktatur verletzt NATO-Grundidee / Von Roderich
Reifenrath / Gummersbach, 11.9.70 / NG, GL
361. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 12.9.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1970,
Nr.123 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΜ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

362. Süddeutsche Zeitung / München, 14. Sept. 1970 / Wieder US-Waffenhilfe für Griechenland / NP

363. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 16.9.70 / Differenzen über Militärhilfe an Athen –
Klepsch plädiert für Prüfung der Wiederaufnahme – Richter dagegen / D.C. Bonn, 15. Sept. 1970 / GL

364. Frankfurter Rundschau, Mittwoch, 16. September, Nr. 214 /


CDU: Militärhilfe überprüfen – SPD
und FDP „kategorisch“ gegen neue Verträge mit Athen / Von Hans Lerchbacher, Korrespondent
der FR / Bonn, 15.9.70 / NG, GL
365. „Widerstand kann nicht von außen eingeführt werden“ – Interview und Gespräch mit den ehemaligen
griechischen Ministern Mylonas und Mitsotakis / NG
366. Giechische Volksfront abgelehnt / Frankfurt, 15.9.70 / NG
367. Schutz vor Repressalien gefordert – Griechen und Deutsche diskutieren über das Regime in Athen / NG

368. Süddeutsche Zeitung / Mittwoch 16. Sept. 1970 / Streit um Militärhilfe für Griechenland – CDU-
Sprecher Klepsch: Sorgfältig prüfen – SPD-Sprecher Richter: Den Stop einhalten / NP

369. Tageblatt, Freitag, 18.9.70 / Brief aus griechischem Gefängnis – Autor: Alexandros Panagoulis –
Appell an US-Senatoren / NG

370. Süddeutsche Zeitung /19.9.1970/ Zeitungsverleger aus der Haft entlassen / Athen (AP)/ NP

371. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Samstag, 19.9.70 / Am Ende des griechischen Ausnahme-
zustandes? – Papadopoulos versichert sich des Rückhaltes in der Armee / Amerikanischer Einfluß
erkennbar / HJK, Athen, 18. Sept. / GL

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 103 von 219


372. DER TAGESSPIEGEL / Berlin, 20.9.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, September 1970, Nr.130 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΛΕΡΟΣ: ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ

373. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Samstag, 21.9.70 / Papadopoulos spricht von Wahlen –
Legislativer Berufungsausschuß als Parlamentsvorläufer angekündigt / HJK, Athen, 20. Sept. / GL

374. Frankfurter Rundschau, Samstag, 21. September / Grieche verbrannte sich selbst / m. Genua, 20.
Sept. / NG

375. Süddeutsche Zeitung /21.9.70 / Drei Männer setzen sich selbst in Brand / München (SZ) / NP, MA

376. DER SPIEGEL / Nr. 39/1970, 21. Sept. / GRIECHENLAND: STEUERN / Dienst am Volk / NG, MA

377. Frankfurter Rundschau, Montag, 23. September / Liberale Verhältnisse zur Bedingung
gemacht / Politiker von SPD und CDU über Militärhilfe an Athener Junta einig / „Haß auf Obristen
Korps wächst“ / Bonn, 22. Sept. / NG, GL

378. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Montag, 23.9.70 / Zypern-Gespräch in der entscheidenden


Phase – Weiter starke Gegensätze/ Türken fordern 200 Millionen Mark Schadenersatz / HJK,
Athen, 22. Sept. / GL

379. Frankfurter Rundschau, 24. September / Oppositionspolitiker ausgereist / m. Bonn, 23. Sept. / NG

380. Tageblatt, Dienstag, 24. Sept. / Gegen etwaige US-Intervention / Palästina-Demonstration ohne
Zwischenfälle / Solidarisch Griechen / NG, GL

381. Frankfurter Rundschau, Dienstag, 24. Sept. / Im Wortlaut „Griechenland bietet den USA
Vorteile“ / NG, GL

382. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dienstag, 24.9.70 / Waffen für Athen wegen Südflanke –
Washington rechtfertigt sich / Kritik der griechischen Opposition / wn, Washington, 23. Sept. / GL

383. Süddeutsche Zeitung /24.9.1970/ Die USA liefern wieder schwere Waffen an Athen /
Washington (UPI) / NP

384. Frankfurter Rundschau, Mittwoch, 25. Sept. / Nixons Beschluß stößt auf Unverständnis -
Ablehnung selbst in konservativen griechischen Kreisen / Beschwerde Fulbrights / Von Angelos
Maropoulos, Mitarbeiter der FR / Bonn, 24. Sept. / GL

385. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 25. Sept. 1970 / US-Waffenlieferungen an Athen kritisiert - Ex-
Außenminister Averoff spricht von „Heuchlerischer Unterstützung der Diktatur“ / Athen (AP) / MA
386. Washington (UPI): Der Vorsitzende des Auswertigen Ausschuss des amerikanischen Senats, William
Fulbright, …
387. Berlin: Griechische und türkische Studenten im Hungerstreik / Berlin (EB)/ NP, MA

388. LE MONDE / Paris, 27.9.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1970, Nr.131 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

389. Süddeutsche Zeitung / 28. Sept. 1970 /Laird nach Griechenland / Washington (UPI)/ NP

390. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 29. Sept. 1970 / Gefahr für das militärische Gleichgewicht im
Mittelmeer – Die sowjetische Präsenz bereitet weniger Sorgen als interne Spannungen zwischen den
NATO-Partnern / Von Uwe-Karsten Heye, Redaktionsmitglied der SZ / Athen (AP), Washington (UPI), Berlin
(Eig. Bericht) / MA

391. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.9.70 / Laird reist nach Athen und Ankara – Gespräch über
Stärkung der Nato-Präsenz im Mittelmeer / Die Frage der amerikanischen Waffenlieferungen / HJK, Athen
29. Sept. / GL

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 104 von 219


OKTOBER 1970

392. Süddeutsche Zeitung /1. Oktober 1970 /Athen: Noch keine politischen Parteien – Papadopouls
dementiert Gründung einer „Sozialen Union der Wissenschaftler“ /Athen (AP) / NP

393. VORWÄRTS / Bonn, 1.10.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1970, Nr.129 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΒΑΘΕΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

394. WELT AM SONNTAG/ 4. Oktober 1970/ Bomben in Berlin, Athen und Stuttgart – Dreimal
Bombenalarm am Samstag / NP
395. DER SPIEGEL, Nr. 41/1970, 5. Oktober / GRIECHENLAND: PATTAKOS / Sehen und Hören / NG, MA
396. „WIR SIND KEINE TÜRKEN“ / SPIEGEL-Gespräch mit Griechenlands Vizepremier und Innenminister
Stylianos Pattakos / NG, MA

397. Stern Magazin, Heft 41, 29. Sept. bis 5. Oktober 1970 / Die Griechen haben sich mit der Diktatur
arrangiert - Mit Gott und vollem Bauch / Seiten: 26-32 und 140-142 / von Jörg Andreas Elten mit
Bildern von Fred Ihrt / MA

398. Die geheime Anklageschrift gegen Niarchos / Bericht von Peter-Hannes Lehman – Seiten: 56,57,58 und
209,210.

399. Gastarbeiter Kein Asyl für Griechen – Wie deutsche Behörden das Athener Militärregime unterstützen/ MA
Anmerkung: Die Personen im Foto von links nach rechts: Dr. Dr. Georg Tsoujopoulos, Stern-Redakteur, Nikolaos
Karpouzis, Georg Jannidis, Myrodis Athanassiou, Stefanos Mouchlianidis, Spyros Gisdakis, Hans Kolo, Paraskevas (Paris)
Papadopoulos. Das Treffen wurde von den damaligen Jungsozialisten und Bayerischen Landtagsabgeordneten Hans
Kolo arrangiert.

400. Die Lieblingskinder der „Revolution“ – Unter dem griechischen Obristenregime machen die Reeder
Onassis und Niarchos hohe Profite / Von Basil P. Mathiopoulos / NG

401. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Oktober 1970 / Waffen für 28 Millionen Dollar nach Athen /
Washington, 4. Oktober (UPI) / GL, NG

402. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Oktober 1970 / Mehr amerikanische Waffen für
Griechenland / Laird spricht von sowjetischer Herausforderung im Mittelmeer / Gegenmaßnahmen
angekündigt / HJK, Athen, 4. Oktober / GL

403. Frankfurter Rundschau, 5. Oktober / Trotz Sperre Waffen nach Athen - US-
Untersuchungsausschuss: Lieferungen für 28 Millionen Dollar/ Washington, 4.Oktober / GL
404. Süddeutsche Zeitung, 5. Oktober 1970 / Laird bei Papadopoulos / Athen (AP) / NP

405. Süddeutsche Zeitung, 6. Oktober 1970 / Laird: Griechenland ist wichtig – Der
Verteidigungsminister begründet die neuen Waffenlieferungen/ Athen (UPI), Washington (UPI) / NP, MA
406. Athen erhält US-Waffen für 56 Millionen Dollar / Washington (UPI)
407. Athener Junta sieht sich durch Lairds Besuch bestätigt / Athen (dpa) / NP

408. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. Oktober 1970 / Mildere Strafen für „Ethnos“-Redakteure /
Schuldsprüche in der Berufung bis auf eine Ausnahme bestätigt / HJK, Athen, 5. Oktober / GL
409. Kontrolle der Sowjetische Flotte im Mittelmehr / Der amerikanische Admiral Fleming über die Aufgabe
seines Nato-Kommandos / A.W. Neapel, 6. Oktober / GL

410. Frankfurter Rundschau, 6. Oktober / Laird: Athener Regierung musste nichts versprechen - US-
Hilfe aus rein „militärischen Überlegungen“ heraus – Exiljournalisten protestieren bei Nixon /
Athen, 5. Oktober / GL
411. Wie aus einem Horrorfilm: Griechische Gefängnisse / Von Roderich Reifenrath / GL
412. Im Wortlaut „Eindeutige Missachtung der Wahrheit“ / Redaktion der FR / GL

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 105 von 219


413. MÜNCHNER MERKUR, 7.10. 70/ Washington setzt im Mittelmeer auf Athen

414. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 10.10.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1970, Nr.129 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
415. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ‘ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ’ – ‘ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ’

416. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 10.10.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1970, Nr.129 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
417. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 10.10.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November
1970, Nr.131 / Ins Griechische übersetzter Titel: 120 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

418. ABENDZEITUNG, 10./11. Oktober 1970 / Jetzt auch in Erlangen: Junta-Freunde werden aggressiv
– Morddrohung gegen einen griechischen Gastarbeiter / NP

419. Süddeutsche Zeitung, 15.10.70/ Athener Zeitung fordert Wahlen / Athen (ap) / NP

420. Süddeutsche Zeitung, 19.10.70/ Athen kündigt Bildung einer Konsultativversammlung / Athen
(AP) / NP
421. Abendzeitung, 19.10.70 / Nur einer von 900 Griechen darf Wählen / Athen (AZ) / NP

422. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Oktober 1970 / Legislativrat als Parlamentsersatz in
Griechenland / Athen kündigt „Wahlen“ für Dezember an – Sechzig Ratsmitglieder sollen die
Regierung beraten / F.A.Z. Athen, 18. Oktober / GL
423. DER SPIEGEL / Nr. 43/1970, 19. Oktober / GRIECHENLAND: NIARCHOS / Armer Mann/ MA
424. „KOMM, KOMM, KOMM – GEH, GEH, GEH“ / SPIEGEL-Report über benachteiligte Gruppen in der Bundesrepublik
(II): Gastarbeiter / Seiten: 50-74 / MA, NG

425. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 23.10.70 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November
1970, Nr.131 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΟΣΟ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ
Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

426. Frankfurter Rundschau, 28. Oktober / Gastarbeiter „gehören nicht dazu“ – Staatsanwaltschaft
rechtfertigt Lokalverbot: Keine Volksverhetzung / München, 27. Oktober (dpa) / GL
427. Süddeutsche Zeitung, 29. Oktober 1970 / Regimetreue Griechenschlagen Sozialbetreuer
zusammen / Darmstadt (epd) / NP

428. Frankfurter Rundschau, 30. Oktober / Papadopoulos ohne gültigem Pass – Behörde prüft, ob
Verstoß gegen gesetzmäßige Vorschriften vorliegt/ Von Moritz Neumann / Darmstadt / NG
429. Süddeutsche Zeitung, 31. Oktober 1970 / Gedächtnisfeier für Papandreou / MA
Notiz: Es handelt sich um eine Veranstaltung der EK-EDIN im Ausland, Sektion München.

NOVEMBER 1970
430. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. November 1970 / Duell im Mittelmeer / Von Adelbert
Weinstein / GL
431. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Dienstag, 10. November 1970 / Athens Obristen bereiten
Parteigründung vor – Als „politischer Ausdruck der Revolution – Die alten Parteien sollen nicht
mehr zugelassen werden / HJK Athen, 9. November / GL
432. Abendzeitung, Donnerstag, 12. November 1970 / STRAFLAGER / Vom Roten Kreuz gibt´s weiße
Westen – Verlegerin greift Bericht über Athener KZ´s an / Von Horst Rieck
433. Frankfurter Allgemeine Zeitung/ Mittwoch, 11. November 1970 /
Athen verweigert dem Roten
Kreuz Gefängniskontrollen – Abkommen vom Vorjahr aufgekündigt – Griechische Verlegerin
klagt das IKRK in Genf an / HJK, Athen, 10. November / GL

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 106 von 219


434. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Donnerstag, 12. November 1970 / Griechen klagen Athen vor
der Nato an – Appell an die Parlamentarier in Den Haag – Zwiespältige Reaktion / A.R. Den Haag,
11. November / GL
435. Frankfurter Rundschau, Donnerstag, 12. November 1970 / Gemeinsame Entwicklungspolitik
gefährdet – CDU/CSU lehnt Abhängigkeit von „politischen Doktrinen“ ab – Industrieinstitut
widerspricht Eppler / Von Hans Lerchbacher, Korrespondent der FR / Bonn, 11. Nov./ GL
436. MÜNCHNER MERKUR/ 12.11.70 / Bombenanschlag auf Konsulat Griechenlands mißglückt /
Düsseldorf (ap) / NP
437. Bombenanschlag auf griechisches Generalkonsulat verhindert / Düsseldorf (dpa) / NP

438. Abendzeitung / Donnerstag, 12. November 1970 / Vom Roten Kreuz gibt´s Weiße Westen –
Verlegerin greift Bericht über Athener KZ’s an / Von Horst Riek / NP
439. BILD ZEITUNG /Paß vom Konsulat bechlagnahmt / München 12 November 1970 / NP
„Nach seiner Kritik über das Militär-Regime in Griechenland ist dem griechischen Journalisten Pavlos Bakojannis (35)
der Paß gestern beschlagnahmt worden.“

440. BILD ZEITUNG / Auf der Straße explodierte die Bombe / Düsseldorf, 12. November / NP

441. MÜNCHNER MERKUR /13.11.70/ Ehmke tadelt Hecks Haltung gegenüber Griechenland /Bonn
(dpa) / NP

442. Abendzeitung / Samstag/Sonntag, 14./15. November 1970 / Jetzt auch in Erlangen: Junta-
Freunde aggressiv / Morddrohung gegen einen griechischen Gastarbeiter / NP
443. Süddeutsche Zeitung / 16.11.70 / Athener Regime legt Entwurf für neues Parteiengesetz vor / Athen
(dpa) 7 NP

444. Frankfurter Rundschau, Montag, 16. November 1970 / Athen entwirft Parteiengesetz – Kein
Termin für Inkrafttreten genannt / Zwangsaufenthalt verlängert / Athen, 15. Nov. / GL
445. Süddeutsche Zeitung / 17.11.70 / Um ein Jahr verlängert wurde der Zwangsaufenthalt in dem
mittelgriechischen Bergdorf … /dpa / NP

446. Frankfurter Rundschau, Mittwoch, 18. November 1970 / US-Militärhilfe für Junta beklagt –
Ehemaliger Parlamentspräsident bei Carlo Schmid / Bonn, 17. Nov. / GL
447. Stuttgarter Zeitung, Freitag, 20. November / Gastarbeiter Kinder werden einseitig unterrichtet –
Spanier und Griechen verwenden in der Bundesrepublik „faschistische“ Schulbücher / Von Wolf
Scheller / NG

448. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 20. November 1970, Nr.273 /


Der lange Arm der Obristen war zu
kurz – Als das Athener Regime dem Redakteur Bakojannis den Pass entzog, sprangen deutsche
Behörden ein / Von Baldur Bockhoff / MA
449. DER SPIEGEL / Nr. 48/1970 / 23. Nov. / GRIECHENLAND – ONASSIS – Rote Lampen / NG

450. Süddeutsche Zeitung, 24.11.70 / Athen verzichtet auf französische Panzer/ Athen (UPI) /NP

451. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. November 1970 /


Atomarer Erpressungsversuch der
Obristen – Washingtons kaum bewachte Arsenale während des Putsches in Athen umstellt /
Washington, 24. November (UPI) / GL

452. Frankfurter Rundschau, 25.11.70 / Obristen planten angeblich nukleare Erpressung – Während
des Putsches US-Atombasen in Griechenland umstellt / Washington, 24. November (UPI) / GL

453. Süddeutsche Zeitung / Montag, 30.11.70 / Griechische Oppositionelle verhaftet – Ehemalige


Parlamentarier „umstürzlerische r Aktivitäten“ beschuldigt / Athen (dpa) / NP
454. London (dpa): Angeblich entsetzlichen Folterungen ist der Grieche Alexandros Panagoulis ausgesetzt..

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 107 von 219


455. München: Journalistenverband protestiert gegen Paßeinziehung / Der bayerische Journalistenverband hat
in einer am Samstag auf einer außerordentlichen Versammlung … (AP) / NP

456. Abendzeitung / Montag, 30.11.70 / Verhaftungen in Athen / Athen (AZ) / NP

DEZEMBER 1970

457. Süddeutsche Zeitung, 1.12.70 / Kandidaten für Athener Scheinparlament


– Als Wahl durch die
Stände – Ernennung durch Papadopoulos nach eigenem Gusto / Athen (dpa) / NP
458. Frankfurter Rundschau, 2.12.70 / Auch Offiziere unter den Verhafteten / Frankfurt a.M., 1. Dez. /
NG

459. Frankfurter Rundschau, 3.12.70 / Verhaftungswelle in Griechenland - Werden politische


Gefangene auf Befehl der Junta wieder gefoltert? Athen, 2. Dezember / NG
460. Frankfurter Rundschau, 3.12.70 / „Ist doch alles Papadopoulos“ – Die Propaganda der
griechischen Obristen – „Mein Kampf“ in den vordersten Reihen / Von Werner W. Thiedemann / NG
461. Frankfurter Rundschau, 5.12.70 / Junta: Es war ein Druckfehler / Athen, 4. Dez. (AP) / NG

462. Frankfurter Rundschau, 5.12.70 / Junta droht Griechen im Ausland / Athen, 4. Dez. (dpa) / NG

463. Frankfurter Rundschau (?), Seite 5 und Seite 12 (vom 5.12.70 ?) / „Das Erschießungskommando
begann zu üben“ - Ein Brief des griechischen Häftlings Panagoulis aus seiner Zelle in Bojiatti / Redaktion /
NG

464. Süddeutsche Zeitung/ 5.12.70 / Athen spricht von einem Druckfehler/

465. Frankfurter Allgemeine Zeitung / 7. 12.70 / Die griechische Regierung schweigt über
Verhaftungen von dreißig Oppositionellen – Frau des Anwalts Jannopoulos legt Beschwerte bei einem
Gericht ein / F.A.Z., Athen, 6.Dez.70 / GL

466. Frankfurter Allgemeine Zeitung / 9. 12.70 / Kritik heißt in Griechenland „Verleumdung“ –


Pressebehörde interpretiert Verhaftungen – Erneut verbot von Auslandsreisen / HJK, Athen, 8.12.70 / GL
467. Abendzeitung / 10.12.70 / Weiter kriegsrecht in Griechenland / NP

468. Frankfurter Rundschau vom 11.12.70 / Verbannte Politiker, gefolterte Häftlinge – Athener Ex-
Minister gibt Überblick über Verfolgungen durch griechische Junta / Von Angelos Maropoulos, Mitarbeiter
der FR / NG

469. Frankfurter Rundschau vom 11.12.70 / „Die Spaltung wird immer tiefer und breiter“ – Interview
mit dem griechischen Politiker und Komponisten Mikis Theodorakis / Von Angelos Maropoulos,
Mitarbeiter der FR / NG
470. Süddeutsche Zeitung /12.12.70 / Athen denkt nicht an Aufhebung des Ausnahmezustandes/
Athen (dpa) / NP

471. Frankfurter Rundschau / 12.12.70 / Grausame Haft für den General – Griechischer Ex-Minister
berichtet über Schicksal Iordanidis / Von Mitarbeiter der FR / Bonn, 10.12.70 / NG
472. Frankfurter Rundschau / Samstag, 12.12.70 / Xenos: Gast und Fremder – Impressionen von
einer Reise nach Kreta / Von Detlef Franke / NG
473. DER SPIEGEL / Nr. 51/1970 / 14. Dez. / GRIECHENLAND – BEGRÄBNISSE – Avanta zahlen / NG

474. Frankfurter Rundschau, 17.12.70 / Aus Protest gegen die Behandlung ihres Vaters trat am Mittwoch
vor dem griechischen Konsulat in Stuttgart Irene Ventouris-Kefalinos in einem unbefristeten
Hungerstreik / NG
Notiz: Bei der Tochter von Talbot-Kefalinos handelt es sich um das Führungsmitglied der EK-EDIN Stuttgart Irene

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 108 von 219


Ventouris-Kefalinos.
Sieh auch Upload mit dem Such-code: 1419-ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ IGM, Δεκέμβριος 1970, Αριθ. φύλλου 135

475. Frankfurter Rundschau, 18.12.70 / Athener Zensur verbietet Revue / Athen, 17. Dez.70 / NG
476. Frankfurter Rundschau, 18.12.70 / Moskau zeigte Verständnis für die Nöte von Onassis –
Lieferungen für das griechische Regime ohne Garantien / „Zum Nutzen des ganzen Volkes“ / Von
Angelos Maropoulos / NG

477. Süddeutsche Zeitung, Samstag/Sonntag, 19./20. 12.70, Nr.303 / Diktaturen haben keine Chance
/ Kommentar von Hans Heigert / MA

478. Süddeutsche Zeitung / 20.12.70 / Amnestie und Verhaftungen in Griechenland/ Athen (AP) / NP

479. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Montag, 21. Dezember 1970 / Papadopoulos bleibt vorläufig
beim Ausnahmezustand – Zurückweisung der Extremisten – Der griechische Regierungschef
betont seine Führerrolle / Weitere Haftentlassungen bis Jahresende angekündigt / HJK, Athen,
20.12.70 / GL

480. Frankfurter Rundschau, Montag, 21.12.70 / Auch 1971 noch keine Demokratie in Griechenland
– Papadopoulos kündigt eigene Waffenproduktion an – Grund- und Freiheitsrechte bleiben
suspendiert / Athen, 20.12.70 (dpa) / NG

481. Süddeutsche Zeitung/ 21.12.70/ Griechenland weiter ohne Demokratie – Papadopoulos:


Gegenwärtige Ordnung bleibt – 300 Deportierte kommen frei / Athen (dpa) / NP
482. Münchner Merkur, Montag, 21.12.70 / In Griechenland bleibt alles beim alten – Bevölkerung wird
auch 1971 politische Grundrechte und Freiheiten nicht ausüben können – ein Teil der
Gefangenen soll freigelassen werden, aber Sondergerichte arbeiten weiter / Athen (dpa) / NP
483. Abendzeitung /21.12.70/ Griechenland bleibt Diktatur / Athen (AZ) / NP

484. Frankfurter Rundschau, Dienstag, 22.12.70 / Andreas Papandreou in Bonn / Bonn, 21.12.70
(dpa) / NG

485. Frankfurter Rundschau, Mittwoch, 23.12.70 / 30.000 Bürger unterzeichnete Griechenland-


Appell – Forderung nach Freilassung aller politischen Gefangenen – Bundeskanzler Brandt um
Hilfe gebeten/ Von Angelos Maropoulos, Mitarbeiter der FR / NG
486. Süddeutsche Zeitung / 23.12.70 / Aweroff sieht gute Aussichten für Griechenland /Athen
(dpa) / NP
487. Süddeutsche Zeitung / 24.12.70 / Griechenland-Appell an Brandt / Bonn (AP) / NP

488. Frankfurter Rundschau, 28.12.70 / Lamprakis-Richter festgenommen – Sartzetakis nach Athen


gebracht – Regierung ließ Häftlinge frei / Athen, 27.12.70 (UPI) / NG
489. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. Dezember 1970 / Papadopoulos will Häftlingslager
schließen – Beschleunigte Entlassungen zu Weihnachten – Gegenwiderstände im
„Revolutionsrat“ – Die Behandlung politischer Gegner / HJK, Athen, 27.12.70 / GL
490. Frankfurter Rundschau / 29.12.70 / Häftlings-Liste veröffentlicht / Frankfurt a.M., 28.12.70 / NG
Notiz: Βλέπε και ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ της IGM, Δεκέμβριος 1970, Αριθ. φύλλου 135, «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ». Συνολικός αριθμός των αναφερόμενων κρατουμένων: 1.154. Διάβασε και το „Εισαγωγικό
Σημείωμα“ του Στρατή Σωμερίτη.
Sieh auch Upload mit dem Code: 1419-ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ IGM, Δεκέμβριος 1970, Αριθ. φύλλου 135

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 109 von 219


Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 110 von 219
Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 111 von 219
1971

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 112 von 219


Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 113 von 219
VERZEICHNIS DER PRESSEBERICHTE VON 1971

Anmerkung
Die Kürzel NG, GL, NP, DS, TS, NN und MA am Ende der Einträge geben Auskunft über die Quelle bzw.
über den Sammler bzw. den Geber des Presseberichtes.

JANUAR 1971

1. Frankfurter Allgemeine Zeitung / 4. Januar / Amerikanische Abwehr wieder belastet – Mikrofilm-


Dossiers über Zivilisten – Pentagon-Spitze nicht informiert / Washington, 3. Jan. (AP) / GL

2. Süddeutsche Zeitung / 7. Januar / Scheindemokratisierung in Griechenland – Neue


verfassungsergänzende Gesetze im wesentlichen nicht in Kraft gesetzt / Athen (dpa) / MA

3. Frankfurter Rundschau/12.1.71/ Kurzmeldung: Wegen Verletzung des Pressegesetzes wurden …

4. Süddeutsche Zeitung / 13.1.71 / Löst Athen die Gefangenen Lager Auf – Geste des
Militärregimes zum Nationalfeiertag im März erwartet / Athen (dpa) / NP

5. Süddeutsche Zeitung / 14. Januar / Athen verbietet dem IKRK Betretung politischer Häftlinge /
Athen (AP) / NP

6. Frankfurter Rundschau / 14. Januar / Aus Gastarbeitern werden Mitbürger – Spanische,


italienische oder türkische Kinder brauchen eine bessere Schulausbildung / Von Hartwig Suhrbier
(Düsseldorf) / NG

7. Frankfurter Rundschau / 14. Januar / Ausländer-Betreuung beschlossen – Neuer Sozialverein


organisiert Sprachkurse und beschafft Wohnungen / Von Ingeborg Jahn, Korrespondentin / Bonn, 14.
Januar / NG

8. Süddeutsche Zeitung / 20. Januar / Ehemaliger Justizminister verklagt Athener Geheimpolizei /


Athen (UPI) / NP

9. Bild Zeitung / 21. Januar / Kurzmeldung: Keine Waffen mehr / NP


10. Kurzmeldung: Bischof droht der Exil-Königin/ NP

11. Süddeutsche Zeitung / 22. Januar / Kommentar: Die Türkei soll demokratisch bleiben / bm / MA

12. Süddeutsche Zeitung / 23. Januar / Fachleute ins türkische Parlament- Ministerpräsident Erim
will durch Reformen zurück zum Parlamentarismus / Ankara (AP) / MA
13. Frankfurter Rundschau von 24. Januar / Empörung über Athener Diplomaten – Botschafter in Den
Haag wollte Parlamentarier unter Druck setzen / Von Hermann Bleich, Korrespondent der FR / Den Haag,
24. Jan. / NG

14. Süddeutsche Zeitung / 25. Januar, Nr. 48 / Aufruf zum Widerstand / Athen (dpa) / MA

15. Süddeutsche Zeitung / 29. Januar / Kurzmeldung: Griechenland ausgeschlossen / NP

FEBRUAR 1971
16. DER SPIEGEL / Nr. 6/1971, 1.Februar / GRIECHENLAND - PARLAMENT - Nicht sprechen / MA

17. Frankfurter Rundschau / 4. Februar / Athen wollte Studenten spalten – Griechischer General im
Hamburger Untergrund – Wink aus Bonn / Von Dieter Stäcker, FR / Hamburg, 3. Feb. / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 114 von 219


18. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 8.2.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1971, Nr.147 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

19. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG / München, 10.2.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1971,
Nr.147 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΒΟΜΒΕΣ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

20. Süddeutsche Zeitung / 11. Februar, Nr. 36 / Amnesty International: Gefangen hinter der Mauer
des Schweigens – 4000 Menschen in mehr als 60 Ländern soll wieder zu Freiheit und Recht
verholfen werden / Von Christian Schütze, Redaktionsmitglied der SZ / MA
21. Süddeutsche Zeitung von 11. Februar, Nr. 36 / Presseleute in der Rolle von Diplomaten – Das
Internationale Presse-Institut in Zürich hilft Brücken zwischen Ost und West schlagen / Von Immanuel
Birnbaum, Redaktionsmitglied / MA

22. DER STERN / 14.2.71 / Das verbotene Interview – Was ein deutsches Fernsehteam in einem
Athener Gefängnis erlebte
23. DER SPIEGEL / Nr. 8/1971, 15. Februar / GRIECHENLAND - FREIMAUREREI – Eigentlich illegal / MA
24. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 15.2.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Februar 1971,
Nr.119 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ

25. LE MONDE / Paris,17.2.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1971, Nr.149 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

26. Süddeutsche Zeitung / 17. Februar / Kurzmeldung: Aufruf zum Widerstand in Griechenland /NP

27. Süddeutsche Zeitung / 22. Februar / Tumult in der Salvatorkirche – Auseinandersetzung um Pfarrer
der griechisch-orthodoxen Gemeinte – Polizei sperrt ab / MA
28. Kommentar: Salvatorisches / MA
29. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE / Paris, 24.2.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1971,
Nr.149 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΑ «ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

30. LE MONDE / Paris,26.2.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1971, Nr.149 / Ins Griechische
übersetzter Titel: ΝΕΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

31. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 27.2.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1971, Nr.147 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ

MÄRZ 1971
32. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 2.3.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1971,
Nr.147 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

33. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 4.3.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1971,
Nr.148 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η KΗBEΡNHΣH TΩN HNΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

34. Süddeutsche Zeitung / 9.3.71, Nr.58 / Washington droht Athen / Washington (dpa) / MA
35. Griechische Verleger verurteilt / Athen (AP)
36. Kurzmeldung: Eine Bombe explodierte auf einem Fensterbrett der libyschen Botschaft in Athen (AP)
37. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 9.3.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1971, Nr.148 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΔΡΙΜΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΑΣΚΑ

38. Frankfurter Rundschau von 10. März / Dichter brechen ihr Schweigen – Griechische Intellektuelle
schreiben gegen das Regime der Obristen / Von Angelos Maropoulos / NG
39. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 10.3.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, März 1971,
Nr.149 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΝΕΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 115 von 219


40. Süddeutsche Zeitung / 11.3.71/Griechischer Auftrag an die DDR – Boykott westdeutscher
Firmen?
41. DER SPIEGEL / Nr. 12/1971,15. März / GRIECHENLAND – OSTHANDEL - Ari Hilft / Seiten: 119,120 / NG
42. Frankfurter Rundschau / 15.3.71 / Ein Erpressungsversuch ohne Beispiel – Das Regime in Athen
wollte Einfluß auf Programme in deutschen Rundfunkanstalten nehmen / Von Roderich Reifenrath / NG

43. Süddeutsche Zeitung /15.3.71 /Kurzmeldung: Sechs Griechen sind wegen Schmierereien in der
griechischen Militärmission …(UPI) / NP

44. Süddeutsche Zeitung / Nr. 65, 17. März 1971 / Athener Militärgericht verhängt hohe
Freiheitsstrafen / Athen (dpa) / MA
45. Süddeutsche Zeitung / 18. März 1971 / Athen verspricht Auflösung der Gefangenenlager / Athen
/ MA
46. Frankfurter Rundschau / 18. März 1971 / Die Heimkehr des Analphabetismus – Mindestens eine
viertel Million Gastarbeiterkinder ohne ausreichende schulische Betreuung / NG
47. Stadt wünscht zentrale Betreuung der Ausländer – Die Mittel der Landesregierung stehen noch aus –
Frankfurter Bund für Volksbildung plant Leitfaden für ausländische Arbeitnehmer / NG
48. DER SPIEGEL / Nr. 13/1971, 22. März 1971 / RUNDFUNK - GRIECHEN - Zensuren erteilt / MA

49. Süddeutsche Zeitung /23.3.71/ Neue Verhaftungen in Griechenland/ Athen (dpa) / NP

50. Esslinger Zeitung / 23. 3. 71 / Gastarbeiter / Laserbrief vom Landesvorsitzender der „Junge
Europäische Föderalisten“ / Klaus Hummel / NG
51. Frankfurter Rundschau / 24. März 1971 / Für Griechen war Alexander der Größte – Volles Haus
Gallus beim griechischen Schattentheater – Klamauk und tiefere Bedeutung / NG
52. Süddeutsche Zeitung / 24. März 1971 / Streit in der griechisch-orthodoxen Gemeinde:
Hausverbot für den Bonner Bischof – Antwort auf Amtsenthebung des Pfarrers – Druck des
Athener Regimes? / MA
53. Griechischer Ex-Politiker fordern freie Wahlen / Athen (AP) / NP

54. Frankfurter Rundschau / 25. 3.71 / Koschnick gratuliert Konstantin / Bonn, 25. März (UPI) / NG

55. Frankfurter Rundschau / 26. März 1971 / Athens Obristen hatten sich das anders vorgestellt –
Am Tag der Freiheit begehrten Politiker, Offiziere und Künstler gegen das Regime auf / Von Angelos
Maropoulos / NG

56. Süddeutsche Zeitung / 26. März 1971 / Ex-Premier fordert in Athen Rückkehr König Konstantins
/Athen (AP) / NP

57. Frankfurter Rundschau / Samstag, 27. März 1971, Seite 25 / Griechen können auf dem Killesberg
nicht feiern / NG

58. Frankfurter Rundschau, Montag, 29. März 1971 / Mehr und bessere Wohnungen für
ausländische Arbeiter / Vom Bonner Büro der FR / NG

59. Süddeutsche Zeitung / 30. März 1971 / Zwischenfall bei Griechen-Feier / MA


60. Griechische Kritik an Bonn / Athen (dpa) / NP

61. Frankfurter Rundschau, Mittwoch, 31. März 1971 / Hilfe für Ausländer in Hessen –
Landesregierung fördert Wohnungsbau und berufliche Fortbildung / Wiesbaden / NG

APRIL 1971

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 116 von 219


62. Frankfurter Rundschau / 1. 4.71 / Mangakis Ehefrau freigesprochen / Athen, 1. April (dpa) / NG

63. Frankfurter Rundschau / 1. April 1971 / Griechenland warnt Verbündete / Heraklion, 1. April
(UPI) / NG

64. Süddeutsche Zeitung, 2. April 1971 / Athen kritisiert westliche Verbündete – Pattakos attackiert
deutsche Massenmedien /Athen (UPI).

65. Frankfurter Rundschau / 5. April 1971 / Auch Faschisten eingeladen – Griechen in Darmstadt:
Modell, um Demokratie zu praktizieren / Von Moritz Neumann, Korrespondent / Darmstadt / NG

66. Frankfurter Rundschau/ 8. April 1971 / ZWEIHUNDERT POLITISCHE GEFANGENE sind am


Donnerstag freigelassen worden / NG
67. Frankfurter Rundschau / 11./12. April 1971 / CHRYSANTHOS ZOIS, griechisch-orthodoxer
Archimandrit in München… / NG
68. Frankfurter Rundschau / 19. April 1971 / Griechenland lockert Kriegsrecht – Zuständigkeitsbereich
der Militärgerichte eingeschränkt / Athen, 18. April (AP) / NG
69. Alle Jahre wieder, Kommentar / NG

70. Süddeutsche Zeitung/ 19.4.71 / Weniger Vollmachten für Militärgerichte in Griechenland /


Athen (dpa) / NP
71. MÜNCHNER MERKUR /19.4.71/ Zuständikeit der griechischen Sondergerichte begrenzt /Athen
(dpa) / NP

72. Süddeutsche Zeitung, Nr.95 / Mittwoch, 21. April 1971 / Proteste gegen die Athener Junta –
Bombenanschläge in Athen und Kopenhagen zum Jahrestag des Militärputsches, Athen (UPI) / MA
73. Kopenhagen (AP) –
74. Appell der Gewerkschaften, Brüssel (dpa) –
75. Demonstration in Nikosia (dpa) –
76. Boykott griechischer Schiffe, Genua (AP) / MA
77. Papadopoulos: Griechen heute stolzer und stärker / Athen (dpa) / NP

78. Frankfurter Allgemeine Zeitung /21.4.71 / Papadopoulos rühmt Gesetz und Ordnung – Athener
Aufrufe – Zusammenarbeit ehemaliger Politiker mit den Militärs? / HJK, Athen, 20. April / NP

79. CAUST. (?) ZEITUNG / Mittwoch, 21. April 1971 / „Es kann der Beste nicht in Frieden leben…“ –
Situation der Griechen, die bei uns leben – Aktivitäten der Regierung in Athen - Es geht alle an / von
Hertha Krüger / NG
Notiz: Leider ist auf dem Zeitungsausschnitt der Name der Zeitung unleserlich und Herr NG ist zur Zeit nicht erreichbar.

80. Frankfurter Rundschau / Mittwoch, 21. April 1971 / Das Zusammenspiel der Demokraten stört
die Obristen – Griechische Widerstandsorganisationen wollen künftig enger zusammenarbeiten / Von
Basil P. Mathiopoulos / NG
81. Anschläge in Athen und Kopenhagen – Zum 4. Jahrestag der Machtübernahme der Obristen in
Griechenland/ Kopenhagen/Athen, 21. April (UPI)

82. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Mittwoch, 21. April 1971 / Diktatoren, Demokraten und ein
König – Nach vier Jahren Militärherrschaft in Athen / Von Hans Jürgen Krüger / Athen, 20. April / NP
83. Süddeutsche Zeitung / Donnerstag, 22. April 1971 /Proteste gegen die Athener Junta –
Bombenanschläge in Athen und Kopenhagen zum Jahrestag des Militärputsches / Athen, (UPI) / NP
84. Kopenhagen (AP)
85. Appell der Gewerkschaften / Brüssel, (dpa)
86. Demonstration in Nikosia / Nikosia (dpa)
87. Boykott griechischer Schiffe / Genua (AP)

88. MÜNCHNER MERKUR /22.4.71/ Bombenexplosion in Athen und Kopenhagen / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 117 von 219


89. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 23. April 1971 / Blick in die Presse / Kurzmeldungen: Vier Jahre
Obristen-Regime / Die Presse, Wien / NP
90. Nach wie vor Tyrannei in Griechenland / Times, London.
91. Wenig Chancen zum Sturz der Junta / Les Echos, Paris / NG, NP

92. Frankfurter Rundschau, Freitag, 23. April 1971 / Bund soll mehr tun für ausländische
Arbeitnehmer – Forderung der Konferenz für Ausländerfragen – Ein Pfingstreffen / NG
93. Frankfurter Rundschau / 24. April 1971 / Die Flucht vor der Welt endet in Matala – Trotz vieler
Schwierigkeiten kommen immer wieder Hippies nach Kreta/ Von Neil Henderson / NG

94. Frankfurter Rundshau / Athen, 26. April (UPI) / Athener durch Bombe verletzt
95. Athen Begrüßt Balkan-Pläne Sofias

96. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Dienstag, 27. April 1971, Nr. 97 / Bombenanschläge in Athen /
HJK, Athen, 26. April (AP) / MA
97. Zypern-Gespräch am Mittwoch / HJK, Athen, 26. April (AP) / MA
98. Athener durch Bomben verletzt /Athen, 26. April (AP)/ NG
99. Kanellopoulos erwartet baldiges Ende der Athener Diktatur /- Der ehemalige Premierminister: Das
gegenwärtige Regime hat keinen Rückhalt im griechischen Volk / HJK, Athen, 26. April / MA

100. Süddeutsche Zeitung, Nr. 100, Dienstag, 27. April 1971 / Papadopoulos konsultiert frühere
Abgeordnete / NP, MA
101. Frankfurter Rundschau / Mittwoch 28. April 1971 / Ex-Minister: Kriegsrecht aufheben / Athen, 27.
April (AP) / NG

102. Süddeutsche Zeitung, Nr. 101 / Mittwoch, 28. April 1971 / Ehemaliger Athener Minister für Aufhebung
des Kriegsrechts / Athen (AP) / NG, NP

APRIL/MAI 1971

103. Süddeutsche Zeitung / Freitag/Samstag/Sonntag, 30. April/1./2. Mai 1971 / Diskussion um Diktatur
in Griechenland / MA
Notiz: Es handelt sich um eine Podiumsdiskussion welche von der EK-EDIN München organisiert wurde.

MAI 1971
104. Münchner Post, Nr.3 / 1. Mai 1971 / Leserbrief: Bestürzung / Lesebrief von Myrodis Athanassiou, EK-
EDIN München / MA

105. Süddeutsche Zeitung / 4. Mai 1971 / Strafen in Athen wegen Verletzung des Pressegesetzes / Athen
(UPI) / NP

106. Frankfurter Rundschau, 6. Mai 1971 / Mikis Theodorakis reist durch Deutschland auf Suche nach
Solidarität - Komponist ohne Vaterland -Tournee mit Frankfurt-Start / NG

107. Frankfurter Rundschau, 7. Mai 1971 /„Die Hintermänner stellt das US-Kapital“- Mikis
Theodorakis sprach im Bürgerhaus Nied vor dem Club Voltaire – Informationsveranstaltung
geplant / NG
108. Frankfurter Rundschau, 7. Mai 1971 / Soforthilfe gegen Mißstände – SPD-Anfrage über
Probleme ausländischer Arbeitnehmer / Wiesbaden / NG
109. Frankfurter Rundschau, 7. Mai 1971 / Griechen vereinigen Widerstand / Frankfurt a.M. / NG

110. Frankfurter Rundschau, 10. Mai 1971 / Bomben sollen Junta verunsichern / Darmstadt / NG
111.Ex-Chefredakteur aus der Haft entlassen / Athen, 9. Mai (AP) / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 118 von 219


112. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Θεσσαλονίκη, 12 Μαΐου 1971 / Ετοίμους προς χρήσιν, ως ανεκοινώθη / Επ’
αυτοφώρω με 4 βόμβες - Συνελήφθησαν τέσσαρα άτομα εις Αθήνας αφιχθέντα εσχάτως εκ του
εξωτερικού / NG
113. Süddeutsche Zeitung / Donnerstag, 13.5.71/ Vier Griechen im Alter von 25 bis 29 Jahren wurden
von der Polizei festgenommen, … / NP

114. Süddeutsche Zeitung / Samstagm 15.-16.5.71 / Polizist in Athen getötet /Athen (AP) / NP
115.Neuer Attentatsversuch gegen Erzbischof Makarios aufgedeckt / Nikosia (UPI)
116.Freigesprochen hat ein Berufungsgericht in Athen die beiden Herausgeber … Costas Kyriazis und Costas
Nicopopoulos ..

117. Abendzeitung /15.-16. Mai 1971 / Bombe zeriß Polizisten / Athen (AZ) / NP

118. ΤΑ ΝΕΑ /17.5.71/ Πήρε διαζύγιο το ζεύγος Καραμανλή / NP

119. Frankfurter Rundschau, 20. Mai 1971 / Junta bemüht sich um Kontakte – Gespräche mit
Oppositionspolitiker – Verständnisvolle Haltung Washington / Athen/Frankfurt a.M. (AP/FR) / NG
120. Süddeutsche Zeitung, 22. Mai 1971 / Kritik an Amerikas Hilfe für Athen. – Ex-Ministerpräsident
verurteilt Äußerungen von Staatssekretär Hillenbrand / Athen (dpa) / MA
121. Frankfurter Rundschau / 24. Mai 1971 / Kurzmeldung: Griechische Juristen enttäuscht / Athen,
24. Mai (dpa) / NG
122. Athen klopft in Ankara an / Athen, 24. Mai (dpa) / NG

123. Süddeutsche Zeitung, 25. Mai 1971 / Kritik an Griechenland-Politik der USA – Juristen äußern in
Athen „Bitterkeit und Enttäuschung“ über Washington / Athen (dpa) / MA, NP
124. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 26. Mai 1971 / Was Sie heute wissen müssen – Junge Union, KV
6, Myrodis Athanassiou „Faschismus – z.B. Griechenland / MA

Sehen Sie Uploads:


1421-Faschismus in Griechenland - Bremen 14 05 74
643 - Faschismus in Griechenland - Referat Myrodis Athanassiou

JUNI 1971
125. Frankfurter Rundschau, 3. Juni 1971 / Athener Regime scharf verurteilt - Europäische
Parlamentarier schließen sich zu Aktionskomitee zusammen / Frankfurt a.M., 2. Juni / NG
126. Frankfurter Rundschau, 3. Juni 1971 / Im Wortlaut - Eine unerträgliche Belastung / NG

127. Frankfurter Rundschau, 5. Juni 1971 / „Athen schadet NATO-Ansehen“ – Zusammenstoß in


Lissabon – Grieche: Eigener Weg zur Demokratie/ Lissabon, 4. Juni / NG
128. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. Juni 1971 / Papadopoulos setzt Gespräche mit Ex-Politikern
fort – Beteiligung an Regierung beabsichtigt – Pläne des Regierungschefs unklar / F.A.Z. ATHEN,
6. Juni / NG, GL, NP
129. Süddeutsche Zeitung, 8. Juni 1971 / Athen liebäugelt mit Peking – Aufnahme diplomatischer
Beziehungen möglich – Papadopoulos nach Rumänien / Athen (UPI).
130. Frankfurter Rundschau, 8. Juni 1971 / Die Gefangenen des Monats – Kurzbericht von Amnesty
International / NG
131. Frankfurter Rundschau, 10. Juni 1971 / Rückzieher gegenüber Athen / Straßburg, 11. Juni / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 119 von 219


132. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch/Donnerstag, 16./17. Juni 1971 / München / Um die Ecke nach
Griechenland / MA

133. Frankfurter Rundschau, 17. Juni 1971 / Die Athener Junta wird mit keinem Wort erwähnt –
Königin Friederike veröffentlichte ihre Memoiren – Ein Bärendienst für Konstantin / Von Basil P.
Mathiopoulos / NG
134. Süddeutsche Zeitung, 18. Juni 1971 / Athen liebäugelt mit Peking / Athen (UPI) / NP, MA

135. Frankfurter Rundschau, 21. Juni 1971 / Kanellopoulos greift die USA an / Athen, 21. Juni / NG

136. Frankfurter Rundschau, 22. Juni 1971 / Drei Millionen Ausländer in der BRD / Wiesbaden, 22.
Juni (dpa) / NG
137. Bremer Nachrichten, 23. Juni 1971 / Auto-Stopp fürs Altertum empfohlen – Luftverschmutzung
bedroht Akropolis – Abgase zerfressen den Marmor / Athen (dpa) / NG
138. Frankfurter Rundschau, 25. Juni 1971 / Verwirrung über Bericht nach Athen – Griechischer
Korrespondent meldet: Bonn will bessere Beziehungen / Von Angelos Maropoulos, Mitarbeiter
der FR / NG
139. Süddeutsche Zeitung / München, 25. Juni 1971 / Politische Urteile in Griechenland –
Gefängnisstrafen für Kritik am NATO-Beitrag und Kopieren von Schallplatten / NP
140. Frankfurter Rundschau, 28. Juni 1971 / Gefängnisstrafen für griechische Bauern / Athen, 27.
Juni (UPI/AP) / NG
141. Frankfurter Rundschau, 29. Juni 1971 / Bonn bleibt auf Distanz zu Athen / Bonn, 28. Juni / NG

142.Gastarbeiter hausten in Kühlwagen – Kölner Kripo deckt krasse Fälle von Mietwucher auf / Von Hans
Wüllenweber, Mitarbeiter der FR / NG

JULI 1971

143. Süddeutsche Zeitung, 1. Juli 1971 / Ehemaliger Parlamentspräsident attackiert das Athener
Regime / Athen (dpa) / MA
144. Frankfurter Rundschau, 6. Juli 1971 / Junta-Chef Papadopoulos bleibt in der Isolierung –
Kontaktsuche zu politischen Parteien Griechenlands offenbar gescheitert – Karamanlis warnt vor
„Manöver“ / Von Mitarbeiter der FR / NG
145. Frankfurter Rundschau, 6. Juli 1971 / Junta-Chef Papadopoulos bleibt in der Isolierung –
Kontaktsuche zu politischen Parteien Griechenlands offenbar gescheitert – Karamanlis warnt vor
„Manöver“/ Von Mitarbeiter der FR / Bonn, 5. Juli / NG
146. Frankfurter Rundschau, 7. Juli 1971 / Kommunisten in Athen verurteilt / Athen, 6. Juli / NG

147. Nachrichten für Außenhandel, 7. Juli 1971 / Griechenlands Zentralbank:


Wirtschaftsentwicklung günstig / Athen, 6. Juli / TS
148. Le Monde, 7.7.1971 / Bulletin de L´ Etranger «ombre» de la loi martiale / TS

149. Frankfurter Allgemeine Zeitung / 7.7.1971 / Haftstrafen für griechische Kommunisten – Erstmals
wieder ein politisches Verfahren vor einem zivilen Gericht / HJK / Athen, 6. Juli / TS

150. Frankfurter Allgemeine Zeitung von 7.7.1971 / Griechischer Professor spricht von Willkür in
Universitäten –Kü / Frankfurt, 6. Juli / TS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 120 von 219


151. Neue Zürcher Zeitung / 8. 7. 1971 / Athener Reisediplomatie / Bulgarienbesuch Xanthopoulos
Palamas – Ausbau der Beziehungen zu Sofia – Balkanpolitik auf bilateraler Basis / TS, NG
152. Münchner Merkur Zeitung, 10.-11. 7.1971 / Kehrt König Konstantin zurück? – Besuch von US-
Botschafter Taska bei dem Monarchen erregt Aufsehen / Athen (dpa) / NP, MA
153. Süddeutsche Zeitung / 10.-11. 7.71 / Gespräche mit dem US-Botschafter in Athen nährt
Rückkehr-Gerüchten / NP, MA
154.Bombenexplosion in Athen
155.Gericht erklärt Verlängerung von Deportationen für ungültig

156. DER SPIEGEL / Nr. 29/1971, 12. Juli / „So bitter sie auch werden“. – Athener Drohbrief an Zyperns Erzbischof
Makarios / Seite 98 / NG

157. Le Monde, 12.7.1971 / Grece „Recrudescence des Attentats a la bombe a Athenes / TS

158. Neue Zürcher Zeitung von 13.7.1971 / Athen: Noch keine gesetzliche Preiskontrolle / GZ, Athen
12. Juli / TS
159. Frankfurter Rundschau / Dienstag, 13. Juli 1971 / In Einführungsklassen wollen die Ausländerkinder an
das Bildungsangebot deutscher Lehranstalten herangeführt werden – aber: Die Hürden zur höheren
Schule sind viel zu hoch – Eine Frankfurterin und ihr Sohn helfen kleinen Ausländern / Von Ursula
Craemer, Mitarbeiterin der FR / NG

160. Süddeutsche Zeitung /Mittwoch, 14. Juli 1971 / Amerika übt keinen druck auf Athen aus –
Kürzung der Militärhilfe abgelehnt – Wachsende Kritik an der Junta / Washington (AP) / NP, MA

161. Frankfurter Rundschau/ Donnerstag, 15. Juli 1971 / Junta-Agenten in der Bundesrepublik aktiv –
Mit amerikanischen Geräten werden Telefone von Gegnern des Athener Regimes abgehört / Von
Bonner Büro der FR / Bonn, 14. Juli / NG
162. Neue Zürcher Zeitung / Donnerstag, 15. Juli 1971, Nr. 191 / Griechenlands kirchenpolitische
Aktivität – Ein Ausschnitt aus dem Ringen um das Mittelmeer / Von Friedrich-Wilhelm Fernau / Athen,
Ende Juni / TS
163. Neue Zürcher Zeitung / Donnerstag, 15. Juli 1971, Nr. 191 / Griechenlands belastetes Verhältnis zur
EWG – Zehn Jahre Assoziierungsvertrag / TS
164. Frankfurter Rundschau, 16. Juli 1971 / Waffenembargo nicht ausgeschlossen – Bemühungen in
USA für Einstellung der Hilfe an Griechenland / Washington/Karlsruhe/Frankfurt a.M., 15. Juli
(ma/rib/AP) / NG, TS
165. Frankfurter Allgemeine Zeitung von 16.7.1971 / Amerikanische Militärhilfe für Griechenland /
Washington, 15. Juli (AP) / TS
166. Frankfurter Allgemeine Zeitung von 16.7.1971 / Athen warnt Makarios vor Abenteuern /
Angeblich geheimer Brief veröffentlicht – Gegendrohung Zyperns / HJK. Athen, 15. Juli / TS
167. Neue Zürcher Zeitung, 17. Juli 1971 / Erste Wahlkampfregungen in den Vereinigten Staaten /
Kein überzeugender Rivale in Sicht Washington, 15. Juli / TS
168. Neue Zürcher Zeitung, 17. Juli 1971 / Die Beratung des Militärhilfeprogramms in Washington /
Washington, 15. Juli (Reuter) / TS

169. Frankfurter Rundschau, 17. Juli 1971 / Waffenlieferungsstopp rückt näher – US-Abgeordnete
sprechen sich für Einstellung der Hilfe für Athen aus / Bonn, 16. Juli / TS
170. Stuttgarter Zeitung, 17. Juli 1971 / Papadopoulos weist Bedingungen für US-Militärhilfe
zurück / jkr. Washington / TS
171. Neue Zürcher Zeitung, 17. Juli 1971 / Spannungen zwischen Papadopoulos und Makarios / TS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 121 von 219


172. Süddeutsche Zeitung, 17./18. Juli 1971 / US-Kongreß will Militärhilfe streichen – Griechenland
und Pakistan betroffen – Normalisierung der Innenpolitik gefordert / TS
173. Neue Zürcher Zeitung, 18. Juli 1971 / Die Rolle der sowjetischen Flotte im Mittelmeer /
Instrument zur politischen Einflussnahme / Korrespondenten-Bericht vom Juli / TS
174. Le Monde, 19. Juillet 1971 / Grece M. Papadopoulos affirme qu´il ne cederu a aucune pression
exterieure / Athenes (A.F.P.) / TS
175. Frankfurter Rundschau, 20. Juli 1971 / „Interesse der Nation mit eigenem verwechselt“ –
Averoff und Kanellopoulos verurteilen Äußerungen des griechischen Junta-Chefs – Neue
Konfrontation / Von Angelos Maropoulos, Mitarbeiter der FR / Bonn, 19. Juli / NG
176. Frankfurter Allgemeine Zeitung von 20.7.1971 / Griechisch-spanische Gespräche / HJK, Athen,
15. Juli / TS
177. Handelsblatt von 20.7.1971 / Zehn Tonnage Millionäre besitzen 40 Prozent der Griechenflotte /
Aber Zurückhaltung bei neuen Bauaufträgen / Von Friedrich-Wilhelm Fernau / TS
178. Le Monde, 20. Juillet 1971 / Grece Violente campagne contre les „politiciens americains“ / Von
MARC MARCEAU / TS
179. Frankfurter Rundschau, 21. Juli 1971 / Griechenland – Zusätzliche Kredite für die
Fischwirtschaft / Athen / TS
180. Frankfurter Rundschau, 22. Juli 1971 / Athen bürgert Verlegerin aus / Athen, 21. Juli / NG

181. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.7.1971/ Bleibt die amerikanische Hilfe für Griechenland
blockiert?- Washington bekundet Unzufriedenheit mit Papadopoulos / Von Hans Jürgen Krüger /
Athen im Juli / TS
182. Herold Tribune, 22.7.71 / Ex-Prisoners Ask Greece to Free Political Captives / Athens, July 21
(Reuters) / TS
183. Le Monde, 22.7.71 / Grece Mme Helene Vlachos est dechue de sa nationalite / TS

184. Neue Zürcher Zeitung, 23.7.71 / Ausbürgerung Eleni Vlachous durch die Athener Militärs / NG

185. Frankfurter Rundschau, 23. Juli 1971 / Von Athen Freilassung verlangt / Athen, 22. Juli / NG

186. Frankfurter Rundschau, 23. Juli 1971 / Im Gespräch Ohne Demokratie kein Weg in die EWG /
Von Angelos Maropoulos / TS

187. Frankfurter Rundschau, 23. Juli 1971 / Süßwasser vom Meeresgrund – Neuartige
Bewässerungstechnik soll Zitrusfelder regenerieren / Von Axel Ryback / TS
188. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.7.1971 / Die Türkei bereitet Luftbrücke nach Zypern vor –
Makarios informiert UN-Befehlshaber – Besorgnis über Truppenkonzentration – Verhandlungen
gefährdet / Von HJK, Athen, 22. Juli / TS
189. Neue Zürcher Zeitung, 25.7.71 / Militärjustiz und politische Häftlinge in Griechenland –
Kontroverse zwischen Rechtsanwälten und Behörden / Von ps / TS
190. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 26.7.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Sept. 1971, Nr.173 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙΠ ΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
191. Frankfurter Rundschau, 26. Juli 1971 / „Zypern-Frage sofort lösen“ / Athen, 25. Juli (AP) / TS

192. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Montag 26.7.1971, Nr.169 / Griechenland auf der Schwelle
zum Industrieland - Starke Wanderung von Land in die Stadt – Industrie-Investitionen
verdreifacht / Von Gert Ziegler / Athen im Juli / TS
193. DER SPIEGEL, Nr. 31/1971, 26. Juli / GRIECHENLAND – Nur noch Zivil / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 122 von 219


194. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dienstag 27.7.1971, Nr.170 / Konstantin wird im Exil aktiv –
Auch der Athener Sowjetbotschafter zum König – Verfassung missachtet / HJK, Athen 26. Juli / TS
195.Erim: Zypern-Lösung hat Vorrang – Vorher keine Besserung der Beziehungen zu Athen – Union möglich /
FAZ, Athen 26. Juli / TS
196.Neue griechische Industrie- und Touristikprojekte/ Athen/ TS

197. Frankfurter Rundschau, 29. Juli 1971 / Droht auf Zypern neuer Krieg? – UN-Friedenstruppe
wurde in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt / Nikosia, 28. Juli (dpa/Reuter) / NG
198. Neue Zürcher Zeitung, 30.7.71 / Verschärfte Spannungen zwischen Griechen und Türken auf
Zypern – Forderungen Ankaras nach speditiven Verhandlungen / TS
199. Frankfurter Rundschau, 31. Juli 1971 / Besser „oben mit“ / NG

200. Neue Zürcher Zeitung, 31.7.71 / Neue Kontakte der Athener Junta mit früheren Politikern – Für
Washington bestimmte Taktik des Vortäuschens / Von ps / TS
201.Schuß auf Cypern / Nikosia, 29. Juli (ap) / TS

AUGUST 1971

202. Frankfurter Rundschau, 2. August 1971 / Widerstandsgruppen vor Gericht – Athen lässt zum
ersten Mal ein ordentliches Gericht entscheiden / Athen, 1. August (dpa) / NG, TS

203. Süddeutsche Zeitung, 3. August 1971 / „Athen täuscht die Weltöffentlichkeit“ – Häftlinge:
Revisionsmöglichkeit nur scheinbar – Prozeß gegen Widerstandskämpfer / Athen (dpa)
204.Ex-Minister kritisiert Papadopoulos / NP
205.Schweden lehnt Auslieferung eines Griechen an Athen ab / Stockholm (UPI)

206.Angeklagte berichten über Folterungen – Student vor Athener Gericht: Ich wurde von der Geheimpolizei
aufgehängt / Athen (UPI)

207. THE GUARDIAN / London, 3.8.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1971, Nr.171 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΣΚΑ

208. THE GUARDIAN / London, 4.8.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1971, Nr.172 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΑΣΑΝΗΣΤΗΡΙΩΝ

209. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 4.8.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Sept. 1971, Nr.172 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

210. Abendzeitung, 5. August 1971 / Keine US-Hilfe mehr für Athen – Washington hat Krach mit Griechenland
/ Washington (AbZ) / NP

211. Süddeutsche Zeitung, 5. August 1971 / Keine Dollars für Athen und Pakistan? – Amerikanisches
Repräsentantenhaus sperrt Auslandshilfe – Entscheidung beim Senat / Washington (UPI) / NP
212.Angeklagte berichten über Folterungen – Student vor Athener Gericht: Ich wurde von der Geheimplizei
aufgehägt.

213. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE / Paris, 5.8.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1971,
Nr.171 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΣΚΑ

214. Frankfurter Rundschau, 11. August 1971 / EWG gegen Griechenland / Brüssel, 10. August (dpa) / NG
215. DER SPIEGEL / Nr. 34/1971, 16. August / GRIECHENLAND – Lieber Brezeln / Seite 74 / NG

216. Süddeutsche Zeitung, 16. August 1971 / Athen bürgert Papandreou aus / Athen (UPI) / NP

217. Süddeutsche Zeitung, 17. August 1971 / Auslandskorrespondenten in Athen protestieren gegen
Pressegesetz / Athen (dpa) / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 123 von 219


218. Frankfurter Rundschau, 20. August 1971 / Athen gibt Presse-Protesten nach – Geplantes
Journalisten-Gesetz in etwas liberaler Form vorgelegt / Athen, 19. August (AP) / NG
219. Frankfurter Rundschau, 20. August 1971 / Polizei erschoß Fliehenden – Grieche nach einem
Rauschgifthandel in Mannheim getötet / Mannheim, 19. August (dpa) / NG
220. Frankfurter Rundschau, 21. August 1971 / Hat Athens Opposition Chancen? G.T. Frankfurt, 20.
August / NG
221. Frankfurter Rundschau, 23. August 1971 / Athen verbietet politische Streiks – Ausstände
müssen 48 Stunden vorher angemeldet werden / Athen, 22. August (AP) / NG
222. Süddeutsche Zeitung, 24. August 1971 / Athener Regime definiert Grenzen legaler Streiks / Athen
(AP) / NP

223. Süddeutsche Zeitung, 25. August 1971 / Kabinettsumbildung in Athen / Athen (dpa) / NP

224. Frankfurter Rundschau, 25. August 1971 / Athener Kabinett zurückgetreten – Ministerpräsident
Papadopoulos will Regierungsmannschaft verjüngen / Athen, 24. August (AP) / NG
225. Frankfurter Rundschau, 26. August 1971 / Regierungsbildung verzögert / Athen, 25. August
(UPI) / NG
226. Süddeutsche Zeitung, 26. August 1971 / Griechische Regierung verkleinert- Ein Teil der
Verwaltungsaufgaben soll auf neugegründete Bezirke übergehen / Athen (AP) / NP, MA

227. Frankfurter Rundschau, 26. August 1971 / Athen: Ex-Offiziere werden Bezirkschef /
Papadopoulos benützt Rücktritt der Regierung für Neueinteilung Griechenlands / Athen, 25. August (AP) /
NG

228. Süddeutsche Zeitung, 27. August 1971 / Neues griechisches Kabinett vereidigt - Papadopoulos
übernimmt auch das Ministerium für Planung der Regierungspolitik / Athen (dpa) / NP, MA

229. Frankfurter Rundschau, 27. August 1971 / Ämterfülle für Papadopoulos / Griechenlands starker
Mann Regierungschef und dreifacher Minister / Athen, 26. August (AP) / NG
230. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 27.8.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1971, Nr.171 /
Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

231. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 28.8.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, August 1971, Nr.171 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

232. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 30.8.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Sept. 1971, Nr.172 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ... ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
233. ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

234. Süddeutsche Zeitung, 31. August 1971 / UNO-Friedenstruppe beendet kritische Situation auf Zypern /
Nikosia (AP) / NP, MA
235.Keine Wahlen in Griechenland / Saloniki (UPI)

SEPTEMBER 1971
236. Süddeutsche Zeitung, 3. September 1971 / Papadopoulos-Attentäter sollte angeblich befreit werden /
Athen (AP) / NP

237. Abendzeitung, 3. September 1971 / Witwe von Nobelpreisträger in Griechenland verhaftet / Athen / NP

238. Frankfurter Rundschau, 3. Sept. 1971 / Lady Fleming in Athen verhaftet / Athen, 2. September / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 124 von 219


239. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 4.9.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Sept. 1971, Nr.173 / Ins
Griechische übersetzter Titel: «ΕΛΕΑΝΝΑ» : ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

240. DER SPIEGEL / Nr. 37/1971, 6. Sept. / GRIECHENLAND – Von der Wand /Seiten: 98, 100, 102 / NG
241. „Ich habe dies nie glauben wollen“ – Erzbischof Makarios von Zypern an die Athener Regierung

242. DIE BRÜCKE, 11. 9.71 / Griechenland und das westlich Bündnis – Klarstellungen zu einem prinzipiellen
Problem / Von Dr. Hans Apel, MdB. stellv. Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion / NP, MA

243. Frankfurter Rundschau, 13. Sept. 1971 / General Grivas auf Zypern / Athen, 12. Sept. / NG

244. BILD ZEITUNG / München, 13, Sept. 1971 / Vor dem Gebet: Polizei versperrte Kircheneingang /
Von WILFRIED DIETERICHS / NP, MA

245. Frankfurter Rundschau, 17. Sept. 1971 / Grivas auch politisch aktiv / Nikosia, 16. Sept. (UPI) / NG
246.Häftlinge fordern Menschlichkeit / Athen, 16. Sept. (dpa/ma)

247. Abendzeitung, 17. Sept. 1971 / In den Zellen wimmelt es von Ratten / Athen: 30 Polit-Häftlinge rufen die
Welt um Hilfe / Athen (AZ) / NP, MA

248. Süddeutsche Zeitung, 17. Sept. 1971 / Gefangene klagen Athener Junta an – Häftlinge werfen dem
Regime planmässige seelische Vernichtung seiner Gegner vor / Athen (dpa) / NP
249.DER SPIEGEL / Nr. 39/1971, 20. Sept. / GRIECHENLAND – Ein Paar Drachmen / Seiten: 143,145 / NG

250. Frankfurter Rundschau, 20. Sept. 1971 / Lady Fleming in Athen angeklagt /Athen, 19. Sept. (AP) / NG

251. Frankfurter Rundschau, 22. Sept. 1971 / Einreise für Theodorakis abgelehnt / Athen, 22.
September (dpa) / NG
252. Frankfurter Rundschau, Sonntag, 22. Sept. 1971 / Die Scheinwerfer warteten auf die Fußballer /
Melina Mercuri hatte Buchpremiere – Allerdings mit zweistündige Verspätung – Verleger Lothar Blanvalet
schuf Verlegenheit / Von Roderich Reifenrath / NG

253.MÜNCHNER MERKUR, Montag, 23. Sept. 1971 / Griechenland im fünften Jahr der Regierung
Papadopoulos / Die Offiziere haben die falschen Propheten widerlegt – Die politischen Spiele ein wenig überdrüssig,
beginnen die Hellenen den Wohlstand zu entdecken – Rückblick auf die Vergangenheit / Von Pavlos Pucher / NP

254. Frankfurter Rundschau, Montag, 23. Sept. 1971 / Relativ weniger Ausländer / Bonn / NG

255. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 24. Sept. 1971 / Politische Trauerfeier in Athen – Beerdigung des
Nobelpreisträgers Seferis wird zur Freiheitsdemonstration / Athen (dpa) / NP

256. Frankfurter Rundschau, 24. Sept. 1971 / Seferis war für viele ein Symbol des Widerstandes / Von
Angelos Maropoulos / NG

257. Frankfurter Rundschau, 24. Sept. 1971 / Opposition in Griechenland / Von Angelos Maropoulos / NG

258. Frankfurter Rundschau, 25. Sept. 1971 / Beschwerde gegen Durchsuchung – Exilgriechen
beklagen sich in Düsseldorf – Sprengstoff gesucht / Von Hans Lerchbacher, Korrespondent der FR
/ Bonn, 24. Sept. / NG
259. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 28. Sept. 1971/Nr.232 / Lady Fleming in Athen vor Gericht – Anklage
wegen versuchter Befreiung des Papadopoulos-Attentäters Panagoulis / Athen (UPI) / TS

260. Herald Tribune, 28. September 1971 / Lady Fleming Admits Role in Jail Plot – Wanted to Free
Prisoner, Court Told / Athens, Sept. 27 (AP) / TS
261. Stuttgarter Zeitung, 29. Sept. 1971 / Wenig Geschäfte in Thessaloniki / Thessaloniki / TS

262. Handelsblatt, 29. Sept. 1971 / 16 Monate Gefängnis für Lady Amalia Fleming – In Athen wegen
Beihilfe der versuchten Gefangenenbefreiung verurteilt / Athen (AP/dpa) / TS
263. Herald Tribune, 29. Sept. 1971 / Lady Fleming Is Sentenced To 16 Months in Greek Plot –
Wanted to Free Prisoner, Court Told / Athens, Sept. 28 (UPI) / TS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 125 von 219


264. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 29. Sept. 1971 / Gefängnis für Lady Fleming – Der Beihilfe am
Befreiungsversuch von Panagoulis schuldig befunden / Athen (AP) /TS
265. Herald Tribune, 30. Sept. 1971 / Athens Frees U.S. Member Of Jail Plot / Athens, Sept. 29 (Reuters)
/ TS

266. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 29.9.1971 / Milde Urteile im Fleming-Prozess /


Zwischen sieben und sechzehn Monaten Gefängnis – Wegen Fluchthilfe / Athen, 28. Sept. / TS
267. Nato-Parlamentarier appellieren an Athen / Aufforderung zur Wiederherstellung demokratischer Freiheiten / Ottawa,
28. Sept. / TS

268. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 30. Sept. 1971 / „Bonn unterstützt Exilgriechen“ – Ahlers gibt
jedoch keine Auskunft zur Hausdurchsuchung bei Mathiopoulos / Bonn (AP) / NP, MA
269. Frankfurter Rundschau, Donnerstag, 30. Sept. 1971 / Volle Unterstützung für griechische
Demokraten / Ahlers antwortet auf SPD-Anfrage – Redakteure der „Deutschen Welle“
protestieren gegen Haussuchungen / Bonn, 29. Sept. (AP/m) / TS
270. Frankfurter Rundschau, 30. Sept. 1971 / Agnew besucht Griechenland / Athen, 29. Sept. / TS

271. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Donnerstag, 30. Sept. 1971 / Agnew besucht Griechenland und
Türkei / Washington, 29. Sept. / TS
272. Frankfurter Rundschau, Donnerstag, 30. Sept. 1971, Nr. 226 / Die Kluft ist nicht zu überwinden /
Warum lehnt das Volk die Athener Junta ab? Die Stagnation eines Regimes / Von Wassilis Filias /
Bonn, 29. Sept. (AP/m) / TS

OKTOBER 1971
273. Frankfurter Rundschau, Samstag, 2. Oktober 1971 / Gründungsmotto: Mitarbeiter sollen
Mitbürger sein / Marburg / Von Helga Bernsdorf / NG
274. Frankfurter Rundschau, Samstag, 2. Oktober 1971 / Regime der Obristen verurteilt / NATO-
Parlamentarier verlangen Wiederherstellung der Demokratie / Bonn, 1. Okt. / NG
275. DER SPIEGEL / Nr. 41/1971, Montag, 4.10.71 / GRIECHENLAND – Über die Mauer / S.129 / MA

276. MÜNCHNER MERKUR, Montag, 4. Oktober 1971 / Griechenland im fünften Jahr der Regierung
Papadopoulos / Auch die Offiziere lernen dazu – Auf dem Gebiet der Propaganda hatte das System
bisher eine wenig glückliche Hand / Von Pavlos Pucher / MA
277. Frankfurter Rundschau, Dienstag, 5. Oktober 1971 / US-Botschafter traf Karamanlis / Athener
Exilpolitiker gilt als möglicher Interim-Regierungschef / Von Angelos Maropoulos, Mitarbeiter /
Bonn, 4. Okt. / NG
278. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE / Paris, 6.10.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1971,
Nr.179 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΧΟΥΝΤΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
279. THE TIMES / London, 7.10.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1971, Nr.179 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ;

280. Frankfurter Rundschau, Donnerstag, 7. Oktober 1971 / Athen über Botschafter verärgert – US-
Kontakte mit Karamanlis bemängelt – Neues Journalistengesetz / Athen, 6. Okt. (dpa) / NG
281. Nachrichten für Außenhandel, 7. Oktober 1971 / Fortschreitender Ausbau der griechischen
Werftindustrie – Bedeutende Investitionen für neue Kapazitäten / Athen / TS

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 126 von 219


282. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 7. Oktober 1971 / Zugeständnis in Athen Journalisten-Gesetz
entschärft – Nach vielen Protesten mindert die Militärjunta den ursprünglichen Entwurf / Athen
(dpa) / TS

283. BILD (Zeitung), Donnerstag, 7. Oktober 1971 / Ich muß weinen, wenn ich an Griechenland denke –
Auch wenn man sie ins Gefängnis sperren würde - die weltberühmte Schauspielerin möchte wieder in ihre
Heimat / Von Melina Mercuri /NP

284. Frankfurter Rundschau, Freitag, 8. Oktober 1971 / Grieche flüchtete nach Italien – Zambelis
zuvor drei Monate vor der Junta-Polizei im Lande versteckt / Von Mitarbeiter der FR / Bonn, 7.
Okt. / NG, TS
285. General Anzeiger, Seite 15, Freitag, 8. Oktober 1971 / Manöver der AMF-Brigade in Griechenland
Athen ist für die Nato unentbehrlich – Militärs betonen Primat der Politik / Von Hans-Dieter
Weber / Saloniki, Griechenland / NG
286. Neue Zürcher Zeitung / Samstag, 9. Okt. 1971 / Trübung im Verhältnis Athens zu Washington /
Von ps / TS

287. International Herald Tribune / Montag, 11. Oktober 1971 / Greece Announces Limited Elections /
Athens, Oct. 10 (Reuters) / TS
288. Frankfurter Allgemeine Zeitung / 11. Oktober 1971 / Der griechische Osthandel hat nur
begrenzte Chancen – Die agrarischen Überschüsse sind schwach abzusetzen / Zg. Athen, im
Oktober / TS
289. 15.000 Griechen wählen / Athen, 10. Okt. / UPI) / TS

290. Nachrichten für Außenhandel, 13. Oktober 1971 / Verstärkte Aktivität auf dem griechischen
Mineralölsektor / Athen / BfA/NfA (t) / TS
291. Frankfurter Rundschau, 13. Oktober 1971 / Kontakt mit Oppositionspolitikern / Athen (dpa) / TS
292. DIE WELT / Hamburg, 13.10.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1971, Nr.179 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΠΕΙΛΕΣ ...

293. DIE WELT / Hamburg, 14.10.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1971, Nr.179 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΘΥΜΗΔΙΑ

294. Herald Tribune, 14. Oktober 1971 / Agnew´s Cousin Is Democrat – That´s His Name /
Gargalianoi, Greece, Oct. 13 (UPI) / TS
295. Herald Tribune, 14. Oktober 1971 / Greece to control Newsmen´s Private Lives / Athens, Oct. 13
(NYT) / TS

296. Die Welt, 14. Oktober 1971 / Konflikt um Kontakte des deutschen Botschafters Limburg
verschärft - Griechischer Minister warnt Bonn / DW. Athen, 13. Okt. / TS
297. Athener Journalistengesetz sieht strenge Strafen vor / Athen, 13. Okt. (dpa-UPI) / TS

298. Süddeutsche Zeitung, Nr. 246, Donnerstag, 14. Oktober 1971 / Das neue griechische
Pressegesetz - Bei Verstößen gegen Berufsregeln und Moral Geldstrafen oder Berufsverbot /
Athen (dpa) / TS, NP
299. Athen: Wir respektieren die Menschenrechte / TS
300. Athen droht Bonn mit Bruch der Wirtschaftsbeziehungen / Athen (dpa) / TS, NP

301. TZ, 14. Oktober 1971 / Neue Akzente – Eine Griechische Tragödie / Von T. Gaitanidis / NP

302. Nachrichten für Außenhandel, 15. Oktober 1971 / Neue griechische Bergbau-Projekte / Athen /
BfA/NfA (t) 15.10.71 / TS
303. Süddeutsche Zeitung, 15. Oktober 1971/ Lady Fleming beantragt Haftverschonung /Athen (dpa) / NP

304. Süddeutsche Zeitung, 16./17. Oktober 1971 / Opposition in Athen meldet sich – Vor dem Besuch
Agnews eine Flut von Protesten gegen das Regime / Athen (AP) / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 127 von 219


305. Le Monde, 18. 10.71 / Grece La visite du vice-president Agnew illustre les ambiguites de la
politique americaine / Von Jacques Amarlic / Washington, Oct. 17 (UPI) /TS
306. Nachrichten für Außenhandel, Montag, 18. Oktober 1971 / Griechenland: Motor Oil (Hellas) will
Hafendamm bauen und Raffinierkapazität erweitern / Athen / BfA/NfA (t) 18.10.71/TS
307. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. Oktober 1971 / Papadopoulos empfängt Agnew / FAZ,
Athen, 17. Oktober/ TS
308. DER SPIEGEL, Nr. 43/1971, 18. Okt. / GRIECHENLAND – Ungehörig und frech / Seiten: 130, 132 / NG
309. LE FIGARO / Paris, 18.10.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1971, Nr.178 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΑΣΚΗΣΕ ΠΙΕΣΗ Ο ΑΓΚΝΙΟΥ ;

310. Neue Zürcher Zeitung / Dienstag, 19. Oktober 1971 / Die Griechenlandvisite Vizepräsident Agnews
/ Unterschiedlich Erwartungen und Kommentare / Gemeinsame Erklärungen Oppositioneller –
Washingtons Militärhilfe / Von ps (alias Peter Studer ?) / NG, TS

311. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 19. Oktober 1971 / Athener Diktatoren dekorieren Agnew -
Griechenlands höchste Auszeichnung für den amerikanischen Vizepräsidenten / Athen (UPI) / TS, NP

312. Süddeutsche Zeitung, 19. Oktober 1971 / „Vize der vereinigten Juntas der Welt“ / San Francisco
(UPI) / TS
313. Stuttgarter Zeitung, Dienstag, 19. Oktober 1971 / Agnews Besuch wertet das Athener Regime
auf / Regierungstaumel um den amerikanischen Vizepräsidenten in Griechenland / Von Walter Gleis / TS
314. Herald Tribune, 19.10.1971 / Will Now Tour Greece / Agnew Ends Athens Visit, Meets Premier
For 3d Time / Athens, Oct. 18 (UPI) / TS
315. LE MONDE / Paris, 19.10.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1971, Nr.178 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η «ΑΜΦΙΡΡΕΠΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ» / ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ JACQUES AMARLIC

316. THE GUARDIAN / London, 19.10.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1971, Nr.178 / Ins
Griechische übersetzter Titel: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΓΚΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ

317. Süddeutsche Zeitung, Nr. 251, Mittwoch, 20. Oktober 1971 / Aktionskomitee für Griechenland
bedauert deutsches Desinteresse / München (SZ) / TS
318. Süddeutsche Zeitung, Nr. 251, Mittwoch, 20. Okt. 1971 / Agnew an der Stätte der Ahnen / Mit
Ministerpräsident Papadopoulos in der griechische Stadt Gargalianoi / TS, NP

319. Die Welt, 21. Oktober 1971 / Königsfrage steht Parlamentswahlen im Weg / Athen strebt
allmähliche Liberalisierung an / Vom Korrespondenten der DW / F.M. Athen, 20. Oktober / TS
320. Nachrichten für Außenhandel, 21.10.1971 / Einzelheiten zum französisch-griechischen Kfz-
Projekt / Athen / TS
321. Herald Tribune, 22.10.1971 / Angelos Clones Dies at 41; Foe Of Greek Regime / Washington,
Oct. 21 (WP) / TS
322. Herald Tribune, 22.10.1971 / Agnew Convinced Greek Junta will Give Democracy / Athens, Oct.
21 (WP) / TS
323. Süddeutsche Zeitung, 22. Oktober 1971 / Lady Fleming freigelassen / Athen (UPI) / NP

324. Le Monde, 23.10.1971 / G r e c e M. Papadopoulos compte Retablir un Gouvernement


representatif a Athenes, declare M. Agnew / Athens, Oct. 21 (WP) / TS
325. Die Welt, 25. Oktober 1971 / WELT-Interview mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Nikolaos
Makarezos / „Deutschland und Griechenland müssen gute Freunde sein“ / Vom Korrespondenten der DW
Friedrich Meichner / Athen, 24. Oktober / TS
326.DER SPIEGEL / Nr. 44/1971, 25. Okt. / GRIECHENLAND – Gunst des Bruders / Seiten: 118, 120 / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 128 von 219


327. Süddeutsche Zeitung, 27. Okt. 1971 / Neue Verhaftungen in Athen – Während des Agnew Besuchs
auch eine deutsche festgenommen / Athen (UPI) / NP
328. GAZETTE DE LAUSANNE / Lausanne, 28.10.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1971,
Nr.180 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΛΕΝΤΕΣ

329. NEW YORK TIMES / New York, 31.10.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1971, Nr.180 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΛΕΝΤΕΣ

330. WASHINGTON POST / Washington, 31.10.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1971,
Nr.180 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΚΑΤΕΨΗΦΙΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

331.Stuttgarter Zeitung, im Oktober 1971 / Die Halbwahrheiten des Andreas Papandreou / TS


Notiz: Es handelt sich um die Besprechung des von Prof. Andreas G. Papandreou mit dem Titel „Griechische Tragödie.
Von der Demokratie zur Militärdiktatur“ veröffentlichten Buches.

NOVEMBER 1971
332. Süddeutsche Zeitung, 4. November 1971 / Strauß bei der Athener Junta / Athen (dpa) / NP

333. Münchner Merkur, 4. November 1971 / Strauß führt Gespräche in Athen – Unterredung mit
griechischen Spitzenpolitikern über wirtschaftliche Probleme / München rg / NP

334. Süddeutsche Zeitung, 5.11.71 / SPD: Strauß schadete der Bundesrepublik / München (AP) / NP

335. Frankfurter Rundschau, 6. 11.71 / SPD rügt Athen-Reise von Strauß / München, 5. Nov. / NG

336. Arbeiter-Zeitung, 6. November 1971 / Pittermann: Gemeinsame Front griechischer Demokraten


nötig / Wien (SK) / NG
337. Die Presse, Wien, 6./7. November 1971 / Exilgriechen tagen / NG

338. Frankfurter Rundschau, 8.11.71 / Offener Bruch mit Papandreou / Griechischer Exil-Politiker kam
nicht zum Kongreß der Zentrumsunion / Von Helmuth Rieber, Korrespondent / Wien, 7. Nov. / NG

339. Frankfurter Rundschau, 8. 11. 1971 / Athen verschiebt Ausschuss-Wahlen / Athen, 7. Nov. / NG
340. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE / Paris, 8.11.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November
1971, Nr.184 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

341. Süddeutsche Zeitung, 9. 11. 1971 / Verbittert über Strauß-Reise / München (dpa) / NP
342.Weltkongreß der Exil-Griechen / Wien (AP) / NP

343. Süddeutsche Zeitung, 10. 11. 1971 / Vertrag Onassis-Athen gelöst / Athen (dpa) / NP

344. Frankfurter Rundschau, 9. 11. 1971 / Bonn soll Griechen freilassen / Wien, 8. Nov. / NG

345. Die Presse, Wien, 9. 11.71 / Exilgriechen tagten / NG

346. Neue Zürcher Zeitung, 10.11.71 / Weltkongress von Exilgriechen in Wien / Wien, 8. Nov. / NG

347. Arbeiter-Zeitung, 10.11.71 / Kampf gegen Junta in Athen Aufgabe Europas / Von AZ-Redakteur Dr.
Friedrich Katscher / Wien / NG

348. Frankfurter Rundschau, 11. 11. 1971 / Bonn bewertet Exilgriechen nicht / Neuberger sichert recht
auf politische Betätigung zu / Von Bonner Büro der FR / Bonn, 10. Nov. / NG
349.Obristen booten Onassis aus / Athen, 10. Nov. / (AP) / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 129 von 219


350. LE MONDE / Paris, 11.11.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1971, Nr.184 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΑΤΑΦΟ

351. ΝEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 11.11.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1971,
Nr.184 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

352. ΝEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 11.11.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, November 1971,
Nr.184 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΚΙΝΑΣ

353. Frankfurter Rundschau, 12.11.71 / Haftstrafe wegen Gedichtbands / Athen, 11. Nov. / (UPI) / NG

354. Frankfurter Rundschau, 15. Nov. 1971 / Lady Fleming ausgewiesen / Athen, 15. Nov. (dpa) / NG
355.DER SPIEGEL / Nr. 47/1971, 15. November / GRIECHENLAND – Hose runter / NG

356. Frankfurter Rundschau, 20. November 1971 / Bindung an Europa unterstrichen – Griechischer
Zentrumspolitiker widerspricht Thesen / Von Mitarbeiter der FR / Bonn, 19. Nov. (dpa) / NG

357. Frankfurter Rundschau, 20. November 1971 / Spendenaktion für Griechenland – Leserbrief von
A. Lengas / NG
358. Frankfurter Rundschau, 20. November 1971 / NATO-Generalsekretär in Athen / Athen, 19.11.
(AP) / NG
359. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 20.11.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1971,
Nr.185 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

360. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 20.11.71 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Dezember 1971, Nr.185 /
Ins Griechische übersetzter Titel: «Ο Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΧΩΡΟ»

361. DER SPIEGEL / Nr. 48/1971, 22. November / Gastarbeiter: Entwicklungshilfe für Reiche? SPIEGEL-Report über die
Abwanderung aus Südeuropa und Kleinasien, 1.Teil / NG

362. Süddeutsche Zeitung, Nr. 282, Donnerstag, 25. November 1971 / Hans Ulrich Kempski berichtet
aus Griechenland (I) : Der starke Mann befreit sich von der Junta - Im fünften Jahr nach dem
Militärputsch: Georgios Papadopoulos träumt davon, als, „Erneuerer“ vom Volk akzeptiert zu werden.
Athen, 24. November / NP

363. Süddeutsche Zeitung, Nr. 283, Freitag, 26. November 1971 / Hans Ulrich Kempski berichtet aus
Griechenland (II) : „Es mag fünf Jahre dauern oder auch zehn…“- Entmachtete Politiker glauben an
den Sturz des Putsch-Regimes – Die Opposition genießt Spielraum für begrenzte Freiheit. Athen, 25.
November / NP, AM

364. Berliner Stimme, 27. November 1971 / Absage an ein Symbol- Griechische Zentrumsunion im
Ausland distanziert sich endgültig von Papandreou / Von Horst Wesseler / SK
365. DER SPIEGEL / Nr. 48/1971, 22. November / Gastarbeiter: Entwicklungshilfe für Reiche? SPIEGEL-Report über
die Abwanderung aus Südeuropa und Kleinasien, 1. Teil / NG

366. DER SPIEGEL / Nr. 49/1971, 29. November / Gastarbeiter: Entwicklungshilfe für Reiche? SPIEGEL-Report über die
Abwanderung aus Südeuropa und Kleinasien, 2.Teil / NG

DEZEMBER 1971
367. Frankfurter Rundschau, 10. Dezember 1971 / SPD-Fraktion gegen Rüstungshilfe – Regierung plant
neue Lieferungen an Athen – Empfehlung der NATO / Von Volkmar Hoffmann, Korrespondent der FR /
Bonn, 9. Dezember / NG

368. Frankfurter Rundschau, 20. Dezember 1971 / Belagerungszustand aufgehoben – Griechische


Junta: Nur Großstädte noch gefährdet – Verbannung beendet / Athen, 19. Dezember / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 130 von 219


369. Bremer Nachrichten, 20. Dezember 1971 / Belagerungszustand teilweise aufgehoben – Regime
in Athen lässt 69 Verbannte frei / Athen (dpa) / MA
370. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. Dezember 1971 / Wechsel der Diktatoren in Griechenland
/ Athen hebt Kriegsrecht auf – Zwei Drittel der Bevölkerung betroffen – Noch kein Termin für Wahlen /
FAZ, Athen, 19. Dez. 1971 / NP

371. Frankfurter Rundschau, 21. Dezember 1971 / Bonn soll Griechen helfen / Darmstadt, 20. Dez. / NG

372. Frankfurter Rundschau, 21. Dezember 1971 / Drei weitere U-Boote für Athen / Kiel, 30. Dez. / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 131 von 219


Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 132 von 219
1972

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 133 von 219


Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 134 von 219
VERZEICHNIS DER PRESSEBERICHTE VON 1972

Anmerkung
Die Kürzel NG, GL, NP, DS, TS, NN und MA am Ende der Einträge geben Auskunft über die Quelle bzw.
über den Sammler bzw. den Geber des Presseberichtes.

JANUAR 1972

1. Frankfurter Rundschau / 3.1.72 / Amnestie für Gefangenen gefordert / Athen, 2. Januar (dpa) /
NG
2. Süddeutsche Zeitung, 5./6. 1. 1972 / Athen: Keine Generalamnestie für politische Häftlinge /
Athen (ddp) / NP
3. Frankfurter Rundschau / 17.1.72 / Griechischer Exminister kehrt aus Exil zurück / Athen, 16.
Januar (AFP/ddp) / NG
4. Frankfurter Rundschau / 18.1.72 / Den Bahnhofsvorsteher verhaftet – Zugunglück in
Griechenland fordert 18 Tote und 39 Verletzte / Athen, 17. Januar (AFP/ddp) / NG
5. Frankfurter Rundschau / 18.1.72 / Den Bahnhofsvorsteher verhaftet – Zugunglück in
Griechenland fordert 18 Tote und 39 Verletzte / Athen, 17. Januar (AFP/ddp) / NG
6. Frankfurter Rundschau / 20.1.72 / Selbst im Gefängnis sind sie noch „gefährlich“ – Athens
Regime-Gegner haben die Weltöffentlichkeit auf den Terror aufmerksam gemacht / Von Angelos
Maropoulos / NG

7. Süddeutsche Zeitung, 21. Januar 1972 / Acht Griechen vor Gericht /Athen (AZ) / NP
8. Frankfurter Rundschau, 21.1.72 / Militärgerichtsprozess in Athen / Athen(AFP/ddp) / NG
9. DER SPIEGEL / 24.1.72, Nr.5 / Griechenland, Wie überleben

10. Süddeutsche Zeitung, 25. Januar 1972 / Anti-griechische Demonstration in Rom – Rund 200
Personen verhaftet – Protest gegen Prozeß in Athen / Rom (AP) / NP
11. Die Norddeutsche / Weser Kurier von 28.1.72 / Faschismus in Griechenland - Die politischen
Auseinandersetzungen zeichnen sich deutlich ab / Vegesack, 27. Januar (AFP/ddp) / MA

12. Weser Kurier von 24.1.72 / Grieche referiert über den Faschismus / MA
13. Die Norddeutsche (Weser Kurier) von 28.1.72 / Faschismus in Griechenland - Die politischen
Auseinandersetzungen zeichnen sich deutlich ab / Vegesack, 27. Januar / MA
Notiz: Es handelt sich um meinen Vortrag bei der Jungen Union Kreisverband Bremen.

14. Nord - Kurier von 28.1.72 / „Kranke Stelle im Körper Europas“- Griechischer Exilpolitiker sprach
über Faschismus in seiner Heimat – Junge Union diskutierte / Vegesack, 27. Januar / MA
Notiz: Es handelt sich um meinen Vortrag bei der Jungen Union Kreisverband Bremen.

FEBRUAR 1972

15. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 1. Februar / Menschen in München – Sie kämpft im Exil für die
Freiheit / Von Marina Handloser / MA

16. Süddeutsche Zeitung, 9. Februar 1972 / Terrorurteile in Griechenland / Athen (APP/ddp) / NP


17. Süddeutsche Zeitung, 9. Februar 1972 / Piräus wird Basis der 6. US-Flotte / Athen (APP/ddp) / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 135 von 219


18. Frankfurter Rundschau von 9.2.72 / Piräus wird US-Flottenstützpunkt – „Sowjetische Seestreitkräfte
im Mittelmeer werden immer stärker“ / Washington, 8.2.72 / NG

19. Der Tagesspiegel / Sontag, 13.2.72, Nr. 8032 / Krise um Zypern verschärft – Makarios weist
Forderungen der griechischen Regierung zurück – Athen verlangte Regierungsumbildung - Konflikt um
Waffen aus der CSSR / Nikosia/Athen, (AP/dpa) 12.2.72 / MA

20. Frankfurter Rundschau von 14.2.72 / Zypern droht Ausbruch eines Bürgerkrieges – Makarios
weist Ultimatum Athens zurück / Nikosia, 13.2.72 (AP) / MA, NG

21. Süddeutsche Zeitung, Nr.36, Montag, 14. Februar 1972 / Ultimatum Athens an Makarios –
„Nationale Einheitsregierung“ auf Cypern gefordert – Erboste Reaktion in Nikosia/ Athen (AFP/ddp) / MA

22. Die Welt, Montag, 14. Februar 1972 / Drohungen aus Athen verschärfen Bürgerkriegs-Gefahr
auf Zypern – „Nationale Einheitsregierung“ auf Cypern gefordert – Erboste Reaktion in Nikosia/ Athen,
12.2.72 / MA

23. Die Presse, Montag, 14. Februar 1972 / Spannung Griechenland- Zypern – Makarios schaltet auf
harte Gangart gegenüber Athen / Nikosia (AFP) / MA
24. DER SPIEGEL / 14.2.73, Nr.8 / Griechenland, Durch die Hintertür / MA

25. Frankfurter Rundschau von Mittwoch, 16.2.72 / Demonstration für Makarios – Grivas soll Zypern
verlassen / Ankara und London sehr beunruhigt / Nikosia, 15.2.72 (dpa) / NG

26. Frankfurter Allgemeine Zeitung von Mittwoch, 16. Februar 1972 / Jungdemokraten bereiten der
Stuttgarter FDP Ärger – Antimilitärischer Kongreß kurz vor der Landtagswahl / Bericht von Edwin
Kenneth / Stuttgart / GL

27. Frankfurter Rundschau von 16.2.72 / Athens Schachzug / NG


28. Esslinger Zeitung von 16.2.72 / Auch Türkei meldet sich in der Zypern-Krise zu Wort /
Ankara/Nikosia, AP / NG

29. Esslinger Zeitung von 16.2.72 / Ausländer sollen sich politisch betätigen können / NG
30. Frankfurter Rundschau von Donnerstag, 17.2.72 / Flucht nach vorne / Von Angelos Maropoulos /
NG

31. Frankfurter Rundschau von 18.2.72 / Die Unruhe auf Zypern wächst - USA: Keine Stützpunktpläne /
Nikosia, 17.2.72 (AP/dpa) / NG

32. Frankfurter Rundschau von 18.2.72 / Wegen Fluchthilfe verurteilt / Piräus, 17.2.72 (AP) / NG
33. Frankfurter Rundschau von Samstag, 19.2.72 / Griechenland droht mit Eingreifen / Neue
Zusammenstöße zwischen Anhängern von Makarios und Grivas / Athen/Nikosia, 18.2.72 (AP) / NG

34. Bremer Nachrichten von Sonnabend, 19.2.72 / „Faschismus in Griechenland“ - M. Athanassiou


sprach vor der Jungen Union / MA

35. Frankfurter Rundschau von 21.2.72 / Moskau über Zypern besorgt / Sowjet-Regierung an
Unabhängigkeit des Inselstaates interessiert / Von Igor Witsinos, Korrespondent / Moskau, 20.2.72 (AP) /
NG
36. DER SPIEGEL / Nr. 9/1972, 21.2.72/ ZYPERN Heiße Ladung / Seite 75 / MA

37. Süddeutsche Zeitung, 22. Februar 1972 / Tumult in der Salvatorkirche – Auseinandersetzung um
Pfarrer der griechisch-orthodoxen Gemeinde – Polizei sperrt ab / MA

38. Süddeutsche Zeitung, 23. Februar 1972 / Erstes Todesopfer der Krise auf Zypern /Nikosia (AP) / NP
39. Süddeutsche Zeitung, 23. Februar 1972 / Athen ordnet Ermittlungen im Fall des deutschen
Journalisten an /Athen (dpa) / NP

40. Süddeutsche Zeitung, 23. Februar 1972 / Bombenanschlag in Athen / Athen /Reuters) / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 136 von 219


41. KONKRET, Nr. 5, 24. Februar 1972 / GRIECHENLAND Deutsche Waffen nach Athen / MA
42. Bremer Nachrichten von 26.2.72 / Sie missbrauchen das Gastrecht / Lesebrief zum Bericht
„Faschismus in Griechenland - M. Athanassiou sprach vor der Jungen Union“ / MA

43. Süddeutsche Zeitung, 26./27. Februar 1972 / Athen gegenüber Nicosia hart – Griechenland macht
Makarios für die Spannungen verantwortlich / Athen (dpa) / NP

44. Süddeutsche Zeitung, 26./27. Februar 1972 / Fünf Griechen in Athen wegen Waffenbesitzes
verurteilt / Athen (Reuters) / NP

MÄRZ 1972
45. JU-INFORMATION Junge Union – Landesverband Bremen – Nr.3, März 1972/ Betreff:
„Faschismus in Griechenland“, Referat von M. Athanassiou / MA
46. Frankfurter Rundschau, 3.3.72 / Erstes Todesopfer auf Zypern / Polizist erschossen –
Demonstration für Makarios – Junta im Hintergrund / Nikosia, 3. März (AP) / NG

47. Frankfurter Rundschau von 4.3.72 / Nicht mehr Spannung als sonst / Zypern und das Ultimatum
der Athener Junta / Von Peter Rhode (Nikosia) / NG

48. Frankfurter Rundschau von 6.3.72 / Makarios spricht von Rücktritt / Massenkundgebungen für den
Präsidenten / Athen wiederholt Ultimatum/ Nikosia, 5. März (AP) /NG

49. Frankfurter Rundschau von 6.3.72 / Oppositionelle dürfen in die USA / Athen, 5. März / NG
50. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 9. März 1972 / Theodorakis begründet seinen Austritt aus
der KP / Melbourne (ddp) / NP
51. Süddeutsche Zeitung, 9. März 1972 / Demonstrationen für und gegen Makarios / Anhänger des
Erzbischofs prügeln sich mit griechischen Nationalisten / Nikosia (AP) / NP
52. Süddeutsche Zeitung, 9. März 1972 / Washington distanziert sich vom Athener Regime
/Washington (Reuters) / NP

53. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 10. März 1972 / Athen nun gegen Rücktritt von Makarios – Auch
USA, Großbritannien und Sowjetunion für Cyperns Präsidenten / Athen (dpa) / NP

54. Süddeutsche Zeitung Nr. 59, Samstag/Sonntag, 11./12. März 1972 / Kann Makarios die
Machtprobe meistern ? Mit zähem Widerstand versucht der Erzbischof seiner vom Zugriff der Athener
Junta bedrohten Insel die Freiheit zu bewahren / Bericht von Hans Ulrich Kempski aus Zypern / Nikosia, 10.
März / MA
55. DER SPIEGEL / 13.3.72, Nr.12/1972 / Griechenland, Wie Höllenpfade

56. Süddeutsche Zeitung / 15. März 1972 / Makarios hat Athen geantwortet – UNO Truppen sollen Waffen
aus der CSSR inspizieren dürfen (Athen, Reuter) / Makarios warnt erneut (Moskau, dpa) / NP
57. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 16. März 1972 / Makarios setzt in der Krise auf 13 – Der bedrängte
Erzbischof betet um Glück für seinen größten Einsatz – Drohendes Chaos oder dramatische Oper? / Bericht von Hans
Ulrich Kempski aus Zypern / Nikosia, 15. März / MA
58. (Eigener Bericht) Makarios lehnt alle Forderungen Athens ab – In seiner Antwort an den griechischen
Ministerpräsidenten geht der Erzbischof und Regierungschef zum Gegenangriff über – Jede Einmischung
verbeten – Neue Note Athens an Makarios angeblich in scharfem Ton (AP) – 15 Griechen in Athen vor
Gericht (dpa)
59. Neue Note an Makarios angeblich in scharfem Ton / Athen(AP)
60. 15 Griecchen in Athen vor gericht / Athen (dpa)

61. Süddeutsche Zeitung, Montag, 20.3.72. März 1972 / Angeklagte in Athen berichten von Mißhandlungen /
Athen (AP) / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 137 von 219


62. Frankfurter Rundschau Nr. 67, von Montag, 20.3.72 / „Keine Konzessionen bei dem, was ich sagen will“ /
Interview mit dem Schriftsteller Günter Grass vor seiner Reise nach Griechenland / Von Basil P.
Mathiopoulos / MA
63. Frankfurter Rundschau Nr. 67, Montag, 20.3.72 / Gastarbeiter und Politik / Von Roderich Reifenrath / MA

64. Süddeutsche Zeitung, 21. März 1972 / Strafanträge im Athener Prozeß gegen 15 Regime-Gegner / Athen
(dpa) / NP

65. Süddeutsche Zeitung, 22. März 1972 / Neuer Prozeß in Athen / NP

66. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 22. März 1972 / Papadopoulou jetzt auch Regent – Vizekönig Zoitakis
wegen Unbotmäßigkeit abgesetzt / Athen (AP) / NP
67. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 22. März 1972 / Grass in Athen vor Oppositionellen – Errichtung der
griechischen Diktatur mit dem CSSR-Einmarsch verglichen / Athen (dpa) / NP
68. Frankfurter Rundschau von Mittwoch, 22.3.72 / Grass lehnt Fernsehdiskussion ab / Griechischer
Regierungssprecher hatte zu Streitgespräch aufgefordert / Von Angelos Maropoulos / MA
69. Athener Junta setzt ihren Vizekönig und Regenten ab / Ministerpräsident Papadopoulos übernimmt auch
dieses Amt / Athen, 21. März / MA
70. DER SPIEGEL / Nr. 14/1972, 27.2.72/ GRIECHENLAND Alle meine Kräfte / Seite 106 / MA

71. Abendzeitung / 23.3.72 / Grass sprach mit Brandt / NP - -> 5. April 1972
72. Süddeutsche Zeitung / 24. März 1972 / Griechischer Journalist verurteilt / NP
73. Süddeutsche Zeitung / 24. März 1972 / Grass überzeugte sich von Folterungen in Griechenland /Athen,
Reiter / NP

74. Süddeutsche Zeitung / 25./26. März 1972 / Zoitakis geht in Pension / NP

75. Süddeutsche Zeitung Nr. 72, Montag, 27. März 1972 / Scharfer Angriff aus Zypern auf die Junta in Athen /
NP
76. Kontroverse um Günter Grass – Der Bonner Botschafter in Athen weist Vorwürfe des Schriftstellers
zurück /Bonn (AP) / NP

77. Süddeutsche Zeitung Nr. 73 /28. März 1972 / Bisher keine Repressalien gegen Grass-Forum in
Griechenland / Athen (dpa) / NP

APRIL 1972
78. Süddeutsche Zeitung / Montag, 3. April 1972/ „Phantom“-Maschinen für Athen /Washington
(AP)
79. Süddeutsche Zeitung / Dienstag, 4. April 1972/ Makarios stimmt Abrüstungsvorschlag zu –
Cyperns Präsident befürwortet Verminderung der Streitkräfte auf der Insel / NP

80. Abendzeitung, Mittwoch, 5. April 1972 / Keine Einreise für Mercuri / NP

81. Weser Kurier, Mittwoch, 5. April 1972 / Zypern vom Bürgerkrieg bedroht Staatschef unter
Bischofsdruck / Von Rolf Henkel / MA
82. Weser Kurier, Samstag/Sonntag, 8./9. April 1972 / Hilfe für Strauß aus Athen ? - Jusos
veröffentlichen Brief – CSU: Plumpe Fälschung / Bonn (Eig. Ber.) / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 138 von 219


83. Frankfurter Rundschau von Samstag/Sonntag, 8./9. April 1972 (?) / Der Putsch der Obristen hat
die Armee gespalten - Vergebens sucht das Athener Regime den Ausgleich mit der einst
herrschenden Schicht / Von Basil P. Mathiopoulos / NG
84. Weser Kurier, Montag, 17. April 1972 / Heidelberg gibt Athener Professor Lehrstuhl /
Heidelberg (Eig. Ber.) / MA
85. Weser Kurier, Mittwoch, 19. April 1972 / Griechenland über Bonn verstimmt – Ausreise des
Strafrechtlers Mangakis belastet Beziehungen – Bundesregierung schweigt / Bonn/Athen (dpa/ap) / MA

86. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 19. April 1972 / Kontroverse um Mangakis` Freilassung –
Pattakos spricht in Athen von „Gangsterakt“ – Auch Bonn soll unzufrieden sein / Bonn (dpa) / NP
87. Münchner Merkur, Donnerstag, 20. April 1972 / Fall Mangakis verärgert Athen – Abberufung des
deutschen Botschafters möglich – Bundesregierung schweigt / Bonn (mm) / NP

88. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 20. April 1972 / Gerüchte: Papadopoulos war informiert –
Angeblich deutsch-griechische Geheimvereinbarungen über Ausreise von Mangakis / Athen (AP) / NP

89. Weser Kurier, Seite 1, Donnerstag, 20. April 1972 / Athen-Botschafter erlitt Herzanfall –
Mangakis-Affäre: Abberufung des Bonner Diplomaten möglich / Athen/Bonn (dpa) / MA

90. Weser Kurier, Seite 1, Freitag, 21. April 1972 / Athen fordert Abberufung Limbourgs –
Begründung: Bonner Botschafter begünstigte Mangakis-Flucht / Athen/Bonn/Washington
(ap/dpa) / MA
91. Weser Kurier, Freitag, 21. April 1972 / Griechenland nach fünf Jahren Diktatur Verlust der Freiheit mit
mehr Wohlstand übertüncht / Von Viktor Meier / MA
92. Münchner Merkur, Seite 1, Freitag, 21. April 1972 / Deutscher Botschafter soll Athen verlassen –
Der „Fluchthilfe“ für Mangakis bezichtigt – Harte Reaktion Griechenlands nach Ausreise eines
Regimegegners in Bundeswehrmaschine / Athen/Bonn (mm) / NP

93. Münchner Merkur, Seite 2, Freitag, 21. April 1972 / Der Fall Mangakis – eine Posse / Von Pavlos
Posse / Athen/Bonn (mm) / NP

94. Bild, Seite 1, Freitag, 21. April 1972 / Skandal: Deutscher Botschafter Muss Athen verlassen –
Vorwurf der Griechen: Er verhalf Professor Mangakis zur Flucht– Harte Reaktion Griechenlands
nach Ausreise eines Regimegegners in Bundeswehrmaschine / Athen/Bonn/ MA

95. Morgenpost Nr. 93, Seite 1, Freitag, 21. April 1972 / Athen will unseren Botschafter feuern –
Bonn will notfalls mit Athen brechen / Von Frank Sommer / Athen, Bonn / MA
96. Süddeutsche Zeitung Nr. 92, Freitag, 21. April 1972 / Limbourgs Abberufung gefordert –
Verlangen Athens an Bonn wegen „Fluchthilfe für das Ehepaar Mangakis“ / NP

97. MÜNCHNER MERKUR, Freitag, 21. April 1972 / Deutscher Botschafter soll Athen verlassen – Der
„Fluchthilfe“ für Mangakis bezichtigt – Harte Reaktion Griechenlands nach Ausreise eines
Regimegegners in Bundeswehrmaschine / Athen/Bonn / NP
98. Der Fall Mangakis – eine Posse / Von Pavlos Pucher / NP

99. Süddeutsche Zeitung Nr. 93, Sam./Sonntag, 22./23. April 1972 / Mitwisserschaft Athens gilt als
sicher – Dennoch dürfte Bon Botschafter Limbourg abberufen- Scheel bekundet Bedauern / Von
der Bonner Redaktion der SZ / Bonn, 21.April (AP) / MA
100. Fall Mangakis: Diplomatische Verwicklungen, griechische Schwierigkeiten Der dritte Mann spielt nicht mehr
mit – Die Flucht des Professors soll zwischen Minister Ehmke, US-Botschafter Tasca und Premier
Papadopoulos ausgehandelt worden sein / Von Peter Pragal, Redaktionsmitglied der SZ / Bonn, 21.April /
MA
101. Mitwisserschaft Athens gilt als sicher – Dennoch dürfte Bonn Botschafter Limbourg abberufen – Scheel
bekundet bedauern / NP
102. Washington bestreitet Beteiligung / NP
103. Bombenanschläge in Piräus / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 139 von 219


104. Fünf Jahre Militärdiktatur / NP
105. Appell von Amnesty International / NP

106. Weser Kurier Nr. 95, Seite 1, Sonnabend/Sonntag, 22./23. April 1972 /
Bonn prüft Botschafter-
Abberufung – Machtkämpfe in Athen vermutet – Minister Ehmke angeblich in Fall Mangakis
verwickelt / Athen/Bonn (Eig. Ber. /ap/dpa) / MA
107. Weser Kurier Nr. 96, Montag, 24. April 1972 / Junge Union: Nein zu den Ostverträgen – CDU-Junioren
formulierten Forderungskatalog für Entspannungspolitik – Neumann behält Vorsitz. / MA
108. Bremer Nachrichten, Montag, 24. April 1972 / Junge Union für Regelung auf Basis der Oder- Neiße-Linie –
Landestag ruft nach „20 Punkten von Kassel“ / MA
109. Braunschweiger Zeitung, Montag, 24. April 1972 / Griechen diskutierten trotz anonymer
Bombendrohung – Resolution an Parteien und Ministerien verabschiedet / GL

110. Süddeutsche Zeitung, Montag, 24. April 1972 / Botschafter Limbourg abberufen – Bonn beugt
sich der Forderung Athens – Panamerikanisches Nachspiel angekündigt / NP
111. Demonstration gegen Athener-Junta / Berlin (Reuter)

112. Weser Kurier Nr. 97, Dienstag, 25. April 1972 / Bonn weist Vorwürfe Griechenlands zurück /
Bonn (dpa) / MA
113. Weser Kurier Nr. 98, Mittwoch, 26. April 1972 / Griechenland betrachtet Mangakis-Affäre als
erledigt / Athen (dpa) / MA
114. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 27. April 1972 / Athen: Fall Mangakis erledigt
/ Griechenland
wünscht „Bewahrung und Vertiefung“ der Beziehungen zu Bonn / Athen (dpa) /Verhaftungen in
Athen / NP
115. Süddeutsche Zeitung, 30. April 1972 / Athens Beziehungen zu Peking / NP

MAI 1972
116. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 4. Mai 1972 / Athen: Griechische Polizei darf schießen –
Erweiterte Befugnisse zur Zerschlagung unerlaubter Demonstrationen / Athen (APP/ddp) / NP
117. Mitangeklagter von Mangakis muß wieder ins Gefängnis
118. Abschiedsparty für Limbourg

119. Weser Kurier, 10. Mai 1972 / Athen verbannte sieben Regimegegner (dpa) / MA

120. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 12. Mai 1972 / EWG-Kommission kritisiert Athen – Protest gegen
die Verbannung von acht Griechen – Assoziierung bleibt suspendiert / Athen (Reuters) / NP
121. Abendzeitung, 12. Mai 1972 / EWG-Protest in Athen / Brüssel (AZ) / NP
122. Nordsee-Zeitung, NZ Seite 2, Bremerhaven, Freitag, 12. Mai 1972 / EWG protestiert gegen
Deportation in Griechenland / MA
123. Nordsee-Zeitung, NZ Seite 13, Bremerhaven, Freitag, 12. Mai 1972 / Exilpolitiker aus
Griechenland spricht / MA
124. Nordsee-Zeitung, NZ Seite 12, Bremerhaven, Sonnabend, 13. Mai 1972 / Griechen im Exil:
Freiheit als Ziel / Zentrums-Sprecher kämpft für Demokratie / MA
125. Frankfurter Rundschau, 13. Mai 1972 / IM WORTLAUT Grass appelliert an die Abgeordneten /
NG

126. Weser Kurier, 18. Mai 1972 / Freispruch für Theodorakis (dpa) / MA
127. Ελεύθερη Πατρίδα, Αρ. Φυλ. 203, Λονδίνο, Κυριακή 21 Μαΐου 1972 / Ψήφισμα
Συμπαράστασης / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 140 von 219


128. DER SPIEGEL / 22.5.72, Nr.22 / ZYPERN, Heiße Ladung

129. Frankfurter Rundschau, 24. Mai 1972 / Athens zerrüttete Bilanz / Die Wirtschaft der Obristen
floriert nicht / Von Basil P. Mathiopoulos / NG

130. Ελεύθερη Ελλάδα, Αρ. Φυλ. 76 (227), Ρώμη, 25 Μαΐου 1972 / Οι Ελληνες του Εξωτερικού και οι
ξένοι φίλοι τους / Στο πλευρό της αντίστασης για την ανατροπή της χούντας / Το Συνέδριο της
Χριστιανοδημοκρατικής Νεολαίας / Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ / Επιτροπή
Δράσης / MA
131. Weser Kurier, 27./28. Mai 1972 / Nach Verhören ins Krankenhaus (dpa) / MA
132. Abendzeitung, 27./28. Mai 1972 / Musik für das Volk – Mikis Theodorakis im Deutschen Museum /
NP
133. MÜNCHNER MERKUR: Vorerst keine Rückkehr Konstantins /NP

134. Süddeutsche Zeitung, Samstag/Sonntag, 27./28. Mai 1972 / Athener Verleger stellt Zeitschrift
ein / Nach tagelangen Verhören durch die Militärpolizei in eine Klinik gebracht / Athen (dpa) / NP
135. Anwalt von Professor Mangakis in Athen angeklagt, Bonn (dpa).
136. Konstantin kann erst bei Wahlen nach Griechenland zurück.
137. Papandreou: Papadopoulos war Verbindungsmann der CIA.
138. Abgeordnete fordern: Keine Unterstützung für Griechenland, Bonn (AP)
139. Mikis Theodorakis (im Deutschen Museum)

140. Süddeutsche Zeitung, Montag, 29. Mai 1972 / Showbusineß aus Folklorequellen - Nana
Mouskouri sang im Münchner Museumssaal / MA
141. DER SPIEGEL / 25.5.72, Nr.23 / Griechenland, Freiheit im Kleinen

142. Frankfurter Rundschau, 30. Mai 1972 / Georg Mangakis: Appell an die NATO / MA

143. Abendzeitung / München, Dienstag, 30. Mai 1972 / Exilgrieche und Komponist Theodorakis kam
nach München / NP

JUNI 1972
144. Süddeutsche Zeitung, MÜNCHNER KULTURBERICHTE; Freitag, 2. Juni 1972 / Ohrenbläser für den
verstockten Westen / Mikis Theodorakis im Kongreßsaal: Politische Wahrheit, musikalische
Lüge / MA
145. Weser Kurier, 3./4. Juni 1972 / Keine Militärhilfe für Griechenland (ap) / MA
146. Weser Kurier, 7. Juni 1972 / Protestbrief nach Athen (ap) / MA

147. Frankfurter Rundschau, 9. Juni 1972 / Ratgeber in fünf Sprachen / Erfolgreiche Integration
ausländischer Arbeitnehmer / Wiesbaden / NG

148. Nordwest Zeitung –Oldenburg Nachrichten, Donnerstag, den 15. Juni 1972 / MA
149. RCDS beleuchtet Verhältnisse in Griechenland / MA

150. Nordwest Zeitung –Oldenburg Nachrichten,Montag, den 19. Juni 1972 / Griechenlands
Demokraten brauchen Unterstützung / Informationsveranstaltung beim RCDS / MA
151. Süddeutsche Zeitung, 23. Juni 1972 / Briefe in Sachen Griechenland / Wegen seines Gastarbeiter-
Programms hat es der Bayerische Rundfunk mit Interessenten zu bekommen / Von Peter Pragal / München
(SZ) / NP

152. Frankfurter Rundschau, 23. Juni 1972 / Papadopoulos kam nicht von selbst an die Macht / Ein
Gespräch mit dem griechischen Komponisten Theodorakis über den Widerstand / Von der
Redaktion / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 141 von 219


153. Frankfurter Rundschau, 23. Juni 1972 / Ein Ausdruck der Beklommenheit / Brief griechischer
Häftlinge auf Korfu an Amnesty International / NG
154. Frankfurter Rundschau, 30. Juni 1972 / GEORG MANGAKIS, griechischer Staatsrechtler hat am
Montag einen... / NG

JULI 1972
155. DER SPIEGEL / 3.7.72, Nr.28/1972 / Griechenland, Kellner Europas / MA

156. Weser Kurier, 4. Juli 1972 / Griechen kritisieren Rogers-Besuch / Ehemalige Athener Politiker
halten Zeitpunkt für falsch / Athen/Kairo (ap/dpa) / MA
157. Weser Kurier, 6. Juli 1972 / Neuer Botschafter für Athen ernannt / Bonn (ap) / MA

158. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 12. Juli 1972 /Rücktritte in Athen/ Drei Kabinettsmitglieder
verlassen die Regierung Papadopoulos / Athen (dpa) / MA
159. Süddeutsche Zeitung, 12. Juli 1972 / Klage gegen ihre Verbannung in einsame Bergdörfer / (dpa)
/ MA

160. Süddeutsche Zeitung, 12. Juli 1972 / Melina Mercuri darf nach Athen / MA

161. Abendzeitung / München, Donnerstag, 13 Juli 1972 / Melina Mercuri in Athen / NP


162. Süddeutsche Zeitung, München, Donnerstag, 13. Juli 1972 / Demokratischer Parteikonvent in Miami -
McGovern setzt auch sein Programm durch – Der Senator verspricht bedingungslosen
Truppenabzug aus Vietnam und Truppenabbau in Europa zu Güsten sozialer Reformen in den
USA / Miami Beach (AFP/ddp) / NP
163. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 14. Juli 1972 / Melina Mercuri in Athen scharf überwacht / Athen
(AFP/ddp) / MA
164. Weser Kurier, 17. Juli 1972 / Vier junge Deutsche in griechischer Haft / Athen (dpa) / MA
165. Athen wirft Deutschen Bandenbildung vor / Athen (dpa)

166. Süddeutsche Zeitung, 17. Juli 1972 / Athen: Zwölf Terroristen gefaßt / Vier deutsche Studenten
dabei – Angeblich Fluchthilfe und Entführungen geplant / Athen (AP) / MA
167. Süddeutsche Zeitung, 19. Juli 1972 / Athen bereitet Regierungsumbildung vor / Athen (AFP) / MA

168. Süddeutsche Zeitung, 20. Juli 1972 / „Deutsche in Griechen-Haft unschuldig“ / Angehörige
bestreiten die Planung terroristischer Aktionen durch die Studenten / Von Peter Pragal, Mitarbeiter der
SZ / Tübingen, 19. Juli / MA

169. Stuttgarter Nachrichten, 20. Juli 1972 / „Unsere Kinder sind keine Terroristen“ / Behörden
erlauben noch immer keine Kontaktaufnahme – Droht den Deutschen ein Schauprozeß? / Von Wulf Reimer
/ Athen (AP) / MA

170. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 21. Juli 1972, Nr. 165 / Mit Pfandfinder-Eifer in die griechische
Falle / Die vier in Athen verhafteten jungen Deutschen scheiterten in ihrer Rolle als Fluchthelfer / Von
Peter Pragal, Mitarbeiter der SZ / Tübingen, 20. Juli / MA

171. Süddeutsche Zeitung, 21. Juli 1972 / Griechische Paß Inhaber dürfen nicht an Ausreise
gehindert werden / Athen (AP) / MA
172. DER SPIEGEL / 24.7.72, Nr.31/1972 / ORTHODOXIE, Würdig, würdig / MA

AUGUST 1972

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 142 von 219


173. Weser Kurier, 1. August 1972 / Mehr Einfluß für Athener Militärs – Papadopoulos bildet sein
Kabinett um – 22 Posten neu besetzt / Athen (dpa) / MA
174. Süddeutsche Zeitung, 4. August 1972 / Acht Griechen vor Gericht / Athen (dpa) / MA

175. Süddeutsche Zeitung, Samstag/Sonntag, 5./6. August 1972, Nr. 178 / Der Schwindel der
Radikalen / Kommentar von Hans Heigert/ MA
176. Süddeutsche Zeitung, 6. August 1972 / Gerichtsverfahren gegen vier Deutsche in Athen / Athen
(AFP/ddp) / MA, NP
177. Süddeutsche Zeitung, 7. August 1972 / Fünf Griechen wegen Umsturzplänen verurteilt /NP

178. DER SPIEGEL / 21.8.72, Nr.35/1972 / Griechenland, Krieg der Pförtner / MA

179. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 21. August 1972 / Nach Athen wird der Staatssekretär im
Auswärtigen Amt, Pavlos Franke, in der letzten Septemberwoche zu politischen Gesprächen
reisen / NP
180. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, Freitag, 25. August 1972 / Zwischenfall auf Zypern / NP

181. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, Freitag, 25. August 1972 / Schiffe der 6. Flotte dürfen Piräus
als Stützpunkt benützen / NP
182. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, Freitag, 25. August 1972 / Athener Zeitung verurteilt
Lebensbedingungen der Verbannten / NP
183. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Frankfurt, Montag, 28. August 1972 / Athen attackiert Italiens
Sozialisten – Unterstützung der griechischen Untergrundbewegung vorgeworfen / HJK, Athen, 27.
August / NP

184. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Frankfurt, Montag, 28. August 1972 / Griechisch-zyprische
Gespräche in Athen – Makarios läßt Verhalten griechischer Offiziere untersuchen / HJK, Athen, 27.
August / NP

185. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, Freitag, 29. August 1972 / Zypern-Gespräch in Athen / NP

SEPTEMBER 1972
186. DER SPIEGEL Nr. 39/1972 von 18.9.72 / GRIECHENLAND: Wozu Wahlen / MA

187. Frankfurter Rundschau, 18. Sept. 1972 / Im Hintergrund: Athens Geheimdienst schlug Alarm /
Von Peter Rhode / NG
188. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, 21.9.72 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1972, Nr.227 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ

189. ATHENES PRESSE LIBRE / Paris, 23.9.72 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1972, Nr.225 /
Ins Griechische übersetzter Titel: ΤAΣΟΣ ΔΗΜΟΥ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

190. Frankfurter Rundschau, 30. Sept. 1972, Nr.227 / Der König wird nicht erwähnt/ In Karamanlis
sehen die USA die Alternative zum Militärregime / Von Basil P. Mathiopoulos, Peter Rhode / NG

OKTOBER 1972
191. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 2.10.72 / Frank von Athen nach Ankara … / NP
192. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 2.10.72 / Die Zusammenarbeit der Streitkräfte … / NP
193. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 4.10.72 / Erzbischof Makarios … / NP
194. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 5.10.72 / Vor einem Militärgericht in Athen … / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 143 von 219


195. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 6.10.72 / Vier Werftarbeiter … / NP
196. Kurzmeldung Abendzeitung, 6.10.72 / Theodorakis möchte nach Griechenland … / NP
197. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 6.10.72 / Mikis Theodorakis … / NP
198. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 6.10.72 / Die diplomatische Anerkennung … / NP

199. FRANKFURTER RUNDSCHAU / Frankfurt, 6.10.72 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1972,
Nr.226 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΚΙ ΑΛΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

200. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 7.10.72 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1972,
Nr.226 / Ins Griechische übersetzter Titel: Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ «ΚΙΝΗΜΑ 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ»

201. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 7./8.10.72 / Demirel greift die türkischen Militärs an … / NP
202. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 7./8.10.72 / Mikis Theodorakis, griechischer Komponist, will nach
seinen Worten … / NP
203. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 9.10.72 / Busunglück auf Kreta … / NP
204. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 10.10.72 / In Griechenland können die Studenten … / NP
205. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 10.10.72 / Makarios warnt vor Bürgerkrieg … / NP
206. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 10.10.72 / Griechischer Polizist wegen Häftlingsmißhandlung verurteilt
… / NP
207. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 10.10.72 / Die drei Metropoliten … / NP
208. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 10.10.72 / Erzbischof … / NP
209. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 10.10.72 / Fünf Jahre für Drogenschmuggler … / NP

210. THE GUARDIAN / Frankfurt, 10.10.72 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1972, Nr.226 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΣΤΥΛ ΚΑΦΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

211. Kurzmeldung Süddeutsche Zeitung, 13.10.72 / Luftpirat floh vor Prozeß – Acht Jahre Haft für Griechen / NP

212. ASSOCIATED PRESSE / Rom, 14.10.72 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1972, Nr.225 / Ins
Griechische übersetzter Titel: ΤΙ ΕΙΠΕ ΑΚΡΙΒΩΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

213. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE / Paris, 15.10.72 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober
1972, Nr.225 / Ins Griechische übersetzter Titel: ΕΝΑ ΝΕΦΟΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ [Αρθρο του Cyrus Schultzberger]

214. FRANKFURTER ALLGEMEINE / Frankfurt, 16.10.72 / Quelle: PRESSESPIEGEL DER IG METALL, Frankfurt, Oktober 1972,
Nr.225 / Ins Griechische übersetzter Titel: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ

215. Süddeutsche Zeitung, Nr. 243/ Donnerstag, 19. Oktober 1972/ Angeklagte in Athen: Nicht
schuldig- Die vier Tübinger Studenten bestreiten die Anschuldigungen der Anklage – Studenten:
Nicht schuldig / NP

216. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Donnerstag, 19. Oktober 1972 / Deutsche bestreiten vor
Athener Gericht ihre Schuld – Ehemaliger „Kontaktmann“ belastet die vier Studenten – Mögliche
Bereitschaft zur Fluchthilfe zugegeben / NP

217. Frankfurter Allgemeine Zeitung / Freitag, 20. Oktober 1972/ Athener Urteil gegen die
deutschen Studenten – Gefängnisstrafen zwischen sechs und achtzehn Monaten wegen „Konspiration
zur Fluchthilfe“ / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 144 von 219


218. Süddeutsche Zeitung, Nr. 242 / Freitag, 20. Oktober 1972 / Gefängnis für Tübinger Studenten –
In Athen wegen Fluchthilfe verurteilt – Keine Bewährungsfrist / NP

219. Süddeutsche Zeitung, Nr. 242 / Freitag, 20. Oktober 1972 / Metropoliten gegen Makarios / NP

220. Süddeutsche Zeitung, Nr. 242 / Freitag, 20. Oktober 1972 / Makarios-Attentäter geflohen / NP

221. Kurzmeldung / Süddeutsche Zeitung / Sam./Sonn., 21./22. Oktober 1972 / Griechischer


Vertreter bei der UNO wurde … / ddp / NP

222. Kurzmeldung / Süddeutsche Zeitung/ Sam./Sonntag, 21./22. Oktober 1972 / An griechischen


Universitäten werden … / AFP / ddp / NP

NOVEMBER 1972
223. Kurzmeldung - Süddeutsche Zeitung / Montag, 13. November 1972 / Die griechische Regierung
hat beschlossen … / NP

224. Süddeutsche Zeitung / München, Donnerstag, 16. November 1972, Nr. 264 / Ausländerrecht –
Recht für Ausländer / Kommentar von Herbert Riehl-Heyse / MA
225. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 17. November 1972 / Griechenland will Gastarbeiter
zurückholen (Athen, dpa) / NP
226. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 17. November 1972 / Griechische Synode tagt/dpa / NP

227. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 20. November 1972 /Konzessionen an griechische Studenten /
Athen, AP / NP

228. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 22. November 1972 /Münchner in Athen zu neun Jahren Haft
verurteilt / Athen, dpa / NP
229. Süddeutsche Zeitung / 22. November 1972 / Studentenunruhen in Athen / Proteste gegen
Überwachung der Universitäts-Wahlen – 30 Personen festgenommen / Athen (AFP/ddp) / MA

230. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 24. November 1972 / Athener Angriff auf die NATO / NP
231. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 24. November 1972 / Athener Blatt greift Pattakos an /NP
232. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 24. November 1972 / Vereinfachte Begnadigung / NP
233. Süddeutsche Zeitung / Montag, 27. November 1972 /“Akropolis“ berichtet über bevorstehende
Liberalisierung / NP
234. DER SPIEGEL / 27.11.72, Nr.49 / Griechenland, Käufliche Venus / MA, NP

235. Süddeutsche Zeitung / Mittwoch, 29. November 1972 / Eppler: Vorerst keine Kapitalhilfe für
Griechenland (Bonn, ddp) / NP

DEZEMBER 1972
236. Süddeutsche Zeitung /Freitag, 1.12.72 / Erfolg der Opposition in der griechischen Kirche / Athen
(dpa) / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 145 von 219


237. Abendzeitung / Montag, 4.12.72 / Stützpunkt Griechenland – Amerika setzt auf Papadopoulos /
Ein Film des ARD-Auslandskorrespondenten Edmund Gruber / NP

238. Süddeutsche Zeitung /Dienstag, 5.12.72 /Griechische Hierarchie zerstritten, Athen (dpa) / NP

239. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 6. Dezember / Die Meinung des Kritikers - Hinter den Kulissen
der Ordnung / MA

240. Süddeutsche Zeitung /Freitag, 8. 12.72 / Athen denkt nicht an Austritt aus der NATO /Athen,
dpa / NP
241. Kurzmeldung / Süddeutsche Zeitung /Freitag, 8. 12.72 / Zeitzünderbomben explodieren … / NP

242. Kurzmeldung / Süddeutsche Zeitung /Freitag, 8. 12.72 / Seit dem Staatsstreich in Griechenland
im Jahr 1967… / NP
243. Kurzmeldung / Süddeutsche Zeitung /Mittwoch, 13. 12.72 / Mordanschläge auf in Griechenland
lebende amerikanische Familien … / NP
244. Süddeutsche Zeitung /Mittwoch, 13. 12.72 / Athen läßt eine Deutsche frei, Athen (AP) / NP
245. Süddeutsche Zeitung, 15. 12.72 / Griechischer Oberbefehlshaber traf König Konstantin / Athen
(AFP/ddp) / MA

246. Frankfurter Rundschau, 16.12. 1972, Nr. 292 / In Griechenland wird es keine Barrikaden geben /
Die Hellenen wissen nicht, auf wen und auf was sie hoffen sollen / Von Georg Walter Heyer / NG

247. DER SPIEGEL / 18. Dezember 1972, Nr.52/1972 / GRIECHENLAND, Kommt nicht in Frage / MA

248. Frankfurter Rundschau / Frankfurt, Montag, 18.12.72 / Junta will ihre „Pflicht erfüllen“ – Keine
Anzeichen für Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland /Athen, 17. Dezember (AP) / NP

249. MÜNCHNER MERKUR / München, Montag, 18.12.72 / „Griechenland bleibt Teil Europas“ –
Papadopoulos bekräftigt Zugehörigkeit zum westlichen Verteidigungsbündnis, Athen (ap/dpa) / NP

250. Weser Kurier, 18.12.72 / Kein Hinweis auf Wende in Griechenland / Athen (ap)/ MA
251. Süddeutsche Zeitung, 18.12.72/ Papadopoulos berichtet der Nation / Aufhebung des
Kriegsrechts in Saloniki – Berufungsmöglichkeiten für politische Häftlinge / Athen (AP) / MA
252. Süddeutsche Zeitung, 18.12.72/ Athener Gericht hebt Haftunterbrechung für Mangakis auf /
Athen (dpa) / MA
253. Abendzeitung / München, Montag, 18.12.72 / Berufung für politische Häftlinge / NP
254. tz / München, Montag, 18.12.72 / Keine Demokratie in Griechenland / Athen, AP / NP
255. MÜNCHNER MERKUR / München, Mittwoch, 27.12.72 / Griechenland bekämpft die Inflation –
Drohung mit Preisstop – OECD lobt expansive Entwicklung / MA
256. JU-INFORMATION Junge Union – Landesverband Bremen – Nov./Dez. 1972 / Betreff: „Freiheit
für Griechenland“ / Schreiben der EK-EDIN Norddeutschland an die JU (M. Athanassiou) / MA
257. DER SPIEGEL / Nr. 52/1972, 18.12.72, GRIECHENLAND Kommt nicht in Frage / Seite 76, 78 / MA

258. MÜNCHNER MERKUR, Mittwoch, 27. Dezember 1972 / Griechenland bekämpft die Inflation
– Drohung mit Preisstopp – OECD lobt expansive Entwicklung / Athen (vwd)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 146 von 219


1973

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 147 von 219


Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 148 von 219
VERZEICHNIS DER PRESSEBERICHTE VON 1973

Anmerkung
Die Kürzel NG, GL, NP, DS, TS, NN und MA am Ende der Einträge geben Auskunft über die Quelle bzw.
über den Sammler bzw. den Geber des Presseberichtes.

JANUAR 1973

1. Kurzmeldungen |Süddeutsche Zeitung / München, 2. Jan. 1973 / Bei der Explosion eines Sprengkörpers … / NP
2. Kurzmeldungen |Süddeutsche Zeitung / München, 2. Jan. 1973 / Präsident Makarios stellt sich zur Wiederwahl
/ Nikosia, (AP)/ NP
3. Kurzmeldungen |Süddeutsche Zeitung / München, 3. Januar 1973 / Leonidas Tsefronis… / NP
4. Kurzmeldungen |Süddeutsche Zeitung / München, 3. Jan. 1973 / Grivas Anhänger wollen Wahlen auf Cypern
boykottieren / Nikosia, AFP/ddp / NP
5. Kurzmeldungen |Süddeutsche Zeitung / München, 10. Jan. 1973 / Demonstration gegen Makarios / Nikosia,
(AP) / NP

6. Süddeutsche Zeitung von Mittwoch, 10. Jan. 1973 / Heimatrecht in Athen für 6. US-Flotte –
Griechenland und die USA unterzeichnen ein Marine-Abkommen / Athen (dpa) / MA

7. Süddeutsche Zeitung, 17. Jan. 1973 / Athen verzichtet auf kostenlose Militärhilfe der USA / Athen
(dpa) / MA

8. Süddeutsche Zeitung, 17. Jan. 1973 / Demonstration für Enosis / Nicosia (AP) / MA

9. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Freitag, 19. Januar 1973 / Sie wollten Alexander Panagoulis befreien /
Von Arthur M. Stierli / Bild AP / Athen, 18. Jan. (AFP) / DS

10. Süddeutsche Zeitung, 19. Jan. 1973 / Prozeß in Athen gegen 13 Fluchthelfer – Angeklagte sollen
Befreiung des Attentäters Panagoulis geplant haben / Athen (AFP/ddp) / NP

11. Süddeutsche Zeitung, 19. Jan. 1973 / Deutsche Rechtsreferendarin vor Gericht / München (SZ) / NP

12. Weser Kurier, 19. Jan. 1973, 2. Seite / In Athen begann der Panagoulis Prozeß / MA

13. Weser Kurier, 22. Jan. 1973, 2. Seite / Panagoulis erhielt 54 Monate Gefängnis/ MA

14. Süddeutsche Zeitung, 22. Jan. 1973 / Viereinhalb Jahre Haft für Panagoulis – Bruder des
Papadopoulos-Attentäters und elf weitere Angeklagte verurteilt / Athen (AP) / NP

15. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. Jan. 1973 / Panagoulis-Bruder verurteilt – Viereinhalb Jahre
Gefängnis – Heute Verfahren gegen Kommunisten / HJK, ATHEN, 21.1.73 / NP

16. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. Jan. 1973 / Athen protestiert in Ankara / HJK, ATHEN, 21.1.73 / MA

17. Frankfurter Rundschau, Dienstag, 23. Jan. 1973, Nr.19 / Kommunistenprozeß in Athen / MA

18. Süddeutsche Zeitung, 24. Jan. 1973 / Spannung auf Cypern wächst – Neuer Schlag der Grivas-
Anhänger: Eine Tonne Dynamit geraubt / Nicosia (AFP, ddp) / MA

19. Süddeutsche Zeitung, 24. Jan. 1973 / Griechenland und die Sowjetunion / (AP) / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 149 von 219


20. Süddeutsche Zeitung, 25. Jan. 1973 / Massenprozeß in Ankara / Ankara (AP) / MA

21. HANDELSBLATT / 26./27. Jan. 1973 / Griechenlands Wirtschaftspolitik bleibt auf Expansionskurs –
Die inflationären Tendenzen werden bedrohlich / 25.1.1973 / GZ, Athen / TS, NG
22. Süddeutsche Zeitung / München, Montag, 29. Jan. 1973 / Makarios beschuldigt Grivas / Nikosia
(dpa ) / NP

23. DER SPIEGEL / 29.1.73, Nr.5/1973 / GRIECHENLAND, Schlammiger Fluß / MA

24. Süddeutsche Zeitung / München, Dienstag, 30. Jan. 1973 / Hohe Strafen im Athener KP-Prozeß –
Hannelore Runft auf freiem Fuß / Athen, (AFP/ddp) / NP

25. Süddeutsche Zeitung / München, Dienstag, 30. Jan. 1973 / Technische Hochschule in Athen
geschlossen / Athen (dpa) / NP

26. Frankfurter Rundschau, Dienstag, 30. Jan. 1973 / Studentenunruhen in Athen - Zum ersten Mal seit
1967 sah sich das Athener Militärregime gezwungen … / NP

27. Frankfurter Rundschau, Dienstag, 30. Jan. 1973 / Hohe Haftstrafen in Athen – Zwölf Jahre Gefängnis
für Dracopoulos und Partsalidis / NP

28. Süddeutsche Zeitung / München, Mittwoch, 31. Jan. 1973 / Athen weist Hannelore Runft aus /
Athen (dpa) / NP
29. Theodorakis begründet seinen KP-Austritt / NP

30. Abendzeitung / München, 31. Januar 1973 / Athen: Hohe Strafen gegen Kommunisten / NP

31. WESER KURIER, 31. Jan. 1973 / Hannelore Runft wurde abgeschoben / MA

32. DIE WELTWOCHE / Nr. 5, 31. Jan. 1973 / Griechenland: Kultur als Opposition / Warum das Studium
griechischer Probleme der unerträglich wurde / Provokante Gäste, Angst vor Popen-Romantik, Durchlöcherte
Repression, Freiheit – ein Reizwort, Wo liegt Athen / Von Danae Coulmas / DS

FEBRUAR 1973

33. Süddeutsche Zeitung / München, Donnerstag, 1. Februar 1973 / Scheels Reisepläne stoßen auf
Kritik – Besuch in Athen würde griechische Junta aufwerten, heißt es in der SPD-Fraktion / Bonn, 31.
Januar / MA

34. Kurzmeldungen |Süddeutsche Zeitung / München, Freitag, 2. Feb. 1973 / Hannelore Runft berichtet
von Folterungen in Athen / NP

35. DIE ZEIT – Nr.6 – 2. Februar 1973 / FOLTER IN ATHEN – „Freiheit gibt es nur im Gefängnis“ –
Wie griechische Häftlinge behandelt werden / Bericht von Werner Robbens / NP

36. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / Θεσσαλονίκη, 2. Φεβ. 1973 / Προέβησαν εις κοινήν δήλωσιν οι τέως υπουργοί της
δικαιοσύνης δια τους πολιτικούς κρατουμένους – Ζητούν χορήγησιν γενικής αμνησίας... / MA

37. Süddeutsche Zeitung / München, Freitag, 2. Feb. 1973 / Generalamnestie in Athen gefordert –
Ehemaliger Minister sprechen von „nationaler und menschlicher Pflicht“ / Athen (dpa) / NP
38. Kurzmeldungen |Süddeutsche Zeitung / München, Samstag/Sonntag, 3./4. Feb. 1973 / Neuer
Anschlag in Nikosia / Athen (dpa) / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 150 von 219


39. Kurzmeldungen |Süddeutsche Zeitung / München, Montag, 5. Feb. 1973 /Athen will DDR
anerkennen / (AFP/ddp) / NP
40. DER SPIEGEL / 5.2.73, Nr.6/1973, Seiten: 90,92 / Griechenland, Jagd auf Jakob / MA

41. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG / Montag, 6. 2.1973 / Zyperns Bischöfe drohen Makarios –
Weiterhin Streit um Vereinbarkeit von Staats- und Kirchenamt / HJK, ATHEN, 5.2.73 / NP

42. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG / Montag, 6. 2.73 / General Grivas sieht sich auf Zypern „im
Kriegszustand“ – Athen distanziert sich von den Rebellen – Besorgnis über Putschgerüchte – Überfall
auf Polizeistation / HJK, Athen, 5.2.73 / NP

43. WESER KURIER, 8. Feb. 1973 / Zyperns Nationalgarde alarmbereit / MA

44. Süddeutsche Zeitung / Donnerstag, 8. Feb. 1973 / Hochspannung auf Zypern – EOKA-Kommandos
überfallen 20 Polizeistationen und rauben Waffen / Nikosia (AFP/ddp) / NP

45. Süddeutsche Zeitung / Freitag, 9. Feb. 1973 / Makarios bleibt Cyperns Präsident – Mangels
Gegenkandidaten für weitere fünf Jahre automatisch proklamiert / NP

46. WESER KURIER, 9. Feb. 1973 / Makarios weiterhin Zyperns Staatschef / Nikosia (dpa) / MA

47. DIE ZEIT – 9. Feb. 1973 / Zypern: Terror vor den Wahlen – General Grivas agitiert für die „Enosis“ –
Makarios Wiederwahl ungefährdet / MA

48. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr.37 / Frankfurt, Dienstag, 13. Feb. 1973 /General Grivas beachtet
die Warnungen Athens – Griechisches Lob für Makarios – Nikosia unterstreicht Einvernehmen –
Ende Februar wieder Verfassungsgespräche (HJK, Athen, 12. Februar) / NP

49. Süddeutsche Zeitung / Mittwoch, 14. Feb. 1973 / Studentenunruhen in Barcelona – Polizei schießt
scharf – Freilassung verhafteter Kommilitonen gefordert / MA

50. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 14. Feb. 1973 / Streikenden Studenten droht Einberufung
/ Athen, 13. Februar / MA

51. Süddeutsche Zeitung, 16. Feb. 1973 / Athen droht streikenden Studenten mit Einberufung zum
Militär / Athen (AP) / MA
52. Studentenunruhen in Athen

53. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 16. Februar 1973 / Die Obersten haben es mit dem studentischen
Nachwuchs verdorben /Athen, 16. Feb. (AP) / Von Arthur M. Stierli / DS
54. Eine Goldmedaille für den König

55. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 41, 17. Feb. 1973 / Athener Regime besorgt über die
Studentenunruhen – Beratungen auf Kabinettsebene / Erregung in der Öffentlichkeit / Hochschüler
sollen vor Gericht / MA

56. Süddeutsche Zeitung Nr. 40, 17./18. Feb. 1973 / Athener Regime beschimpft Studenten –
Teilnehmer an den Demonstrationen als „Neo-Hitleristen“ bezeichnet / Athen (AP) / MA

57. Frankfurter Allgemeine Zeitung / HJL, Athen 18. Feb. 1973 / Athener Politiker verteidigen Studenten
– Nach den letzten Unruhen / Papadopoulos verfügt 88 Einziehungen

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 151 von 219


58. Süddeutsche Zeitung, Montag, 19. Feb. 1973 / Elf Athener Studenten vor Gericht – Prozeß wegen
Amtsbeleidigung – Unruhen an den Hochschulen vorerst abgesagt – Panagoulis erneut verurteilt / MA

59. TAGES-ANZEIGER / Dienstag, 20. Februar 1973 / Athens Oberstregime wird provoziert / Acht Studenten
verurteilt / Von Arthur M. Stierli / DS

60. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 20. Feb. 1973 / Acht Athener Studenten verurteilt – Strafen acht bis
elf Monaten Gefängnis wegen Amtsbeleidigung – Harte Regime-Kritik – Sprengstoffprozeß vor
Militärgericht / MA

61. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 21. Feb. 1973 / Hohe Zuchthausstrafen in Athen – Oberstleutnant
Minis und Kinderarzt Pantelakis wegen Bombenanschlägen verurteilt, Athen (dpa) – Panagoulis in
Hungerstreik Rom (AFP/ddp) / MA

62. Süddeutsche Zeitung, 22. Feb. 1973, Seite 7 / Sprengstoffanschläge in Griechenland – Zwei
amerikanische Diplomatenwagen bei Attentaten zerstört, Athen (AFP/dpa) – Studenten
festgenommen – Haftverschonung für zwei Kommunisten / MA

63. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. Feb. 1973 / Harte Kraftprobe in Athen – Studentenunruhen
weiten sich aus – Proteste aus dem Ausland / HJK. Athen, 21. Feb. 1973 / NP

64. VORWÄRTS, 22. Feb. 1973, Funk und Fernsehen, Seite 15 / Griechenland-Report: Einseitige
Information – Die letzte ARD-Sendung verschwieg die Spannungen unter der Oberfläche / von Basil P.
Mathiopoulos / MA

65. VORWÄRTS, 22. Feb. 1973 / Jaros: karge Stätte des Todes – Schon in der Antike diente das Eiland als
Verbannungsort politischer Gegner / von Eberhard Rondholz / MA

66. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Freitag, 23. Feb. 1973 / Athener Studenten protestieren mit
Hungerstreik – In der Rechtsfakultät verbarrikadiert – General Pattakos will Öl ins Feuer gießen –
Starke Polizeikräfte / HJK, Athen, 21. Feb. 1973 / NP

67. Süddeutsche Zeitung, 23. Feb. 1973 / Studenten besetzen Universität Athen – Regierung soll Dekret
über die Einberufung zum Wehrdienst zurücknehmen / Athen (AFP/ddp) / MA

68. DIE ZEIT, Nr. 9, 23. Feb. 1973, LÄNDERSPIEGEL / Grieche sucht Hilfe – Ein Arzt möchte bleiben – Kiel
bleibt hart / von Rainer Burchardt / Kappeln/Schleswig / MA

69. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Samstag, 24. Februar 1973 / Lehrbetrieb in Athen eingestellt –
Hochschulsenat verhandelt mit der Regierung – Neue Unruhen / HJK. Athen, 23. Februar / NP

70. DER SPIEGEL / 26.2.73, Nr. 9/1973 / Griechenland, Geistiger Tod / MA

71. TAGES-ANZEIGER / Zürich, Dienstag, 27. Februar 1973 / Hohe Strafen in Griechenland / Verurteilte
erzählen von Folterungen / Von Arthur M. Stierli / DS

72. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 28. Feb. 1973 / Unruhen an griechischen Hochschulen weiten sich
aus / Saloniki (AP) / NP

73. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 28. Feb. 1973 / Athener Studenten stellen Bedingungen –
Die Regierung Papadopoulos wünscht eine rasche Beilegung des Konflikts / HJK, Athen, 27. Februar / NP

74. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 28. Feb. 1973 / Athener Studenten stellen Bedingungen –
Die Regierung Papadopoulos wünscht eine rasche Beilegung des Konflikts / HJK, Athen, 27. Feb. / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 152 von 219


MÄRZ 1973

75. VORWÄRTS, 1. März 1973 / Griechenland: Die Junta am Ende? – Die Unruhe in Athen wächst von Tag
zu Tag – Falsche Blüte – Staatsmacht als Selbstzweck / von Frank Sommer / MA
76. Fassungslose Obristen / von Basil P. Mathiopoulos

77. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. März 1973 / Athen lädt Journalisten vor / Athen, 28. Februar / NP

78. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 1. März 1973 / Griechische Regierung warnt


Auslandskorrespondenten / Athen (dpa) / NP

79. Süddeutsche Zeitung, Freitag, Nr. 51, 2. März 1973 / Athener Junta verhandelt mit Universitäten –
Unruhen dauern an – Vorlesungsboykott an der Hochschule von Piräus / Athen (AP) / MA

80. Süddeutsche Zeitung Nr. 51, Freitag, 2. März 1973 / Kommentare-Meinungen / Griechenlands
unruhige Studenten – Die akademische Jugend fordert mehr Freiheit von den Obristen / vom
Redaktionsmitglied Dieter Schröder / MA

81. DIE ZEIT, 2. März 1973 / Aktuelle Krisenherde: Griechenland / MA

82. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Samstag, 3. März 1973 / Athen setzt Wehrdienstdekret praktisch
außer Kraft / HJK, Athen, 2. März / NP

83. Süddeutsche Zeitung, Montag, 5. März 1973 / Griechischen Preistreibern droht Gefängnis / Athen
(dpa) / NP

84. TAGES-ANZEIGER / Mittwoch, 7. März 1973 / Griechische Studenten bleiben beim Protest / Die
Agitation gegen das Regime geht weiter/ Von Arthur M. Stierli / DS
85. Bewegter griechischer Gewerkschaftskongress / 7. März, (DPA)

86. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 7. März 1973 / Demonstration gegen Scheels Athen-Besuch
angekündigt / Bonn, 6. März / NP

87. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 7. März 1973 / Senat untersagt Vollversammlung der
Athener Studenten – Lehrbetrieb eingestellt – Ehemaliger Hauptmann festgenommen – Warnung an
Gegner des Regimes / HJK. Athen, 6. März / NP

88. Süddeutsche Zeitung, 7. März 1973 / Athener Universität für sieben Tage geschlossen / Athen (AP) /
MA

89. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 8. März 1973 / Cyperns Synode berät über Makarios – Der
Erzbischof lehnt erneut den Rücktritt vom Präsidentenamt ab / Nicosia (dpa) / NP, MA

90. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 8. März 1973 / Wieder Zusammenstöße in Athen zwischen
Polizei und Studenten /Athen (AP) / MA, NP

91. TAGES-ANZEIGER / Freitag, 9. März 1973 / Makarios als Erzbischof abgesetzt / Athen, 8 März / Von
Arthur M. Stierli / DS

92. DIE ZEIT | Freitag, 9. März 1973 / Aktuelle Krisenherde: Griechenland / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 153 von 219


93. Kurzmeldung | Süddeutsche Zeitung |Freitag, 9. März 1973 / Dänemark schickt wieder Botschafter
nach Athen / NP

94. Kurzmeldung| Süddeutsche Zeitung |Freitag, 9. März 1973 / Tumulte auf griechischem
Gewerkschaftskongreß / NP

95. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Freitag, 9. März 1973 / Wichtige Entscheidungen in Athen erwartet
/HJK, ATHEN / NP

96. Kurzmeldung|Frankfurter Allgemeine Zeitung, Freitag, 9. März 1973 / Synode beschließt Absetzung
von Makarios als Erzbischof / Nikosia, (AP) /NP

97. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 59, Samstag, 10. März 1973 / Machtprobe auf Zypern –
Makarios im Konflikt mit der Kirchenführung – Athen zeigt sich alarmiert / HJK, Athen, 9. März / MA

98. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 10. März 1973 / Makarios droht den Bischöfen – Kirchenstreit
auf Cypern offen ausgebrochen - Geistliche verurteilen Synode / Nicosia (AP)/ MA, NP

99. WESER KURIER, Nr. 59, Seite 2, Sonnabend/Sonntag 10./11. März 1973 / Argwohn trotz
„Waffenstillstand“ – Griechisches Militärregime soll den Studenten entgegenkommen / Von Dr. Victor
Meier / MA

100. Süddeutsche Zeitung, Montag, 12. März 1973 / Foto: FÜR DIE FREILASSUNG / NP

101. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Montag, 12. März 1973 / Nr. 60 / Protest gegen Scheels Athen-
Reise / NP

102. DIE WELTWOCHE vom 14. März 1973, Nr. 11, Seite 11 / Kirchenfürst oder Ketzer ? Makarios im
Streit mit Cyperns Bischöfen / Uralter Sonderstatus, Krisensituation, Die Macht von Kykko / Von Rolf
W. Schloss / DS
103.Das Ärgernis vom Rechts – Athens Obristen gegen ein konservatives Blatt - „Pressekonferenz“ / Von Dan
Morgan / Copyright Washington Post und Weltwoche

104. Kurzmeldung / Süddeutsche Zeitung |Donnerstag, 15. März 1973 / EG schränkt Beziehungen zu
Griechenland ein / Straßburg (AFP/ddp) / NP
105. Süddeutsche Zeitung, Samstag/Sonntag, 17./18. März 1973 / Gegenterror auf Cypern – Makarios-
Anhänger antworten mit Dynamit auf die Attentatswelle der EOKA /Nicosia (AFP/ddp) / MA

106. Süddeutsche Zeitung, Samstag/Sonntag, 17./18. März 1973 / Weiter Studentenstreiks in Athen /
Athen (dpa) / MA

107. DER SPIEGEL / 19.3.73, Nr.12/1973 / Zypern, Gutes Ziel / MA

108. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 21. März 1973 / Sprengstoffanschläge auf Botschaften in
Athen – Zuchthausstrafe für zwei Attentäter – Bombenwurf gegen den Scheel-Besuch geplant / HJK,
Athen, 20. März / NP

109. Kurzmeldung|Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 21. März 1973 / Polizei gegen Athener
Studenten / NP

110. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Donnerstag, 22. März 1973 / Polizei geht gegen Athener Studenten
vor – 43 Hochschüler verhaftet – Angeblich über hundert Verletzte/ FAZ, Athen, 21. März / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 154 von 219


111.TAGES-ANZEIGER / Freitag, 23. März 1973 / In Athen wurden Journalisten malträtiert / Athen, 23. März / Von
Arthur M. Stierli / DS

112. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 23. März 1973 / Klagen der Opposition in Athen – „Schmerz und
Empörung“ über das Vorgehen der Polizei in der Universität /Athen (dpa) / NP

113. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 23. März 1973 / In Athen kein Rückhalt für die Bischöfe Cyperns /
Athen (dpa) / NP

114. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 27. März 1973 / Papadopoulos lobt die Armee zum Nationalfeiertag -
Protest gegen Verletzung der Menschenrechte / NP
115. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 28. März 1973 / Athener Studenten wollen Streik beenden –
Universitätsleitung soll Hilfe im Kampf um Vertretungsgesetzt zugesagt haben / Athen (dpa) / MA
116.Anwälte berichten über Folterungen
117.Revisionsverfahren laufen an

118. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 29. März 1973 / Regimekritiker in Athen festgenommen – Bonner
Gastprofessor Dimitrios Tsatsos und Virginia Tsouderou in Gewahrsam /Athen (dpa) / MA, NP
119.Revisionsverfahren eröffnet
120.Griechische Studenten beenden Vorlesungsstreiks

121. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Freitag, 30. März 1973 / Bonner Professor Tsatsos in Athen
festgenommen / HJK, Athen, 29. März / NP

122. ABENDZEITUNG, Samstag/Sonntag, 31.März/1.April 1973 / Bonn hilft verhafteten Griechen / Bonn
(AZ) / NP

123. MÜNCHNER MERKUR, Samstag/Sonntag, 31.März/1.April 1973 / Bonn um Freilassung von Tsatsos
bemüht / NP

124. Süddeutsche Zeitung Nr. 74, Samstag/Sonntag, 31.März/1.April 1973 / Scheels Griechenlandreise
zur Zeit „nicht aktuell“ – Wegen Festnahme von Professor Tsatsos / NP

APRIL 1973

125. Süddeutsche Zeitung, Montag, 2. April 1973 / Die Obristen wollen das Signal aus Bonn nicht hören –
Die Verhaftung des Staatsrechtlers Tsatsos ließ die Beziehungen der Bundesrepublik zu Griechenland
auf einen Tiefpunkt sinken / von Uwe-Karsten Heye / NG
126.Mangakis tritt für Tsatsos ein – Heidelberger griechischer Professor über seinen Bonner Kollegen /Heidelberg
(AP) / NP

127. Frankfurter Rundschau, Montag, 2. April 1973 / Tsatsos wird total isoliert – Telegramm an Brandt –
Mangakis fordert öffentlichen Druck /Bonn, 1. April / NG
128.Erzbischof zurückgetreten /Athen, 1. April
129.Anschlag in Zypern /Nikosia, 1. April

130. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 3. April 1973 / Welle von Bombenanschlägen auf Cypern – Präsident
Makarios stellt eine neue „Hilfspolizei“ auf / Nikosia (AP) / NG
131.Primas von Griechenland darf nicht zurücktreten / Athen (AFP/ddp)
132.Athener Verleger fordert Aufhebung des Ausnahmezustands / Athen (dpa)

133. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 5. April 1973 / Der griechische Rechtswissenschaftler Professor
Georgios Mangakis ist … / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 155 von 219


134. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 6. April 1973 / Athener Junta will nationale Erneuerungsbewegung
gründen / MA

135. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 12. April 1973 / Mangakis erneut in Athen verurteilt – Gericht
verhängt 13monatige Gefängnisstrafe wegen „Illegaler Ausreise“/ NG
136.Mangakis: Akt der Heuchelei
137.Wieder zwei Regimegegner verurteilt
138.Athen verteidigt festnahmen
139.Protest aus Skandinavien gegen Bonner Griechenlandpolitik

140. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 12. April 1973 / Makarios warnt Freunde und Feinde / Erste
Todesopfer in dem neuen Kleinkrieg auf Cypern / NP

141. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Donnerstag, 12. April 1973 / Athen verhandelt mit Peking –
„Vradyni“: Wettlauf um die Gunst der Hellenen eingesetzt / HJK. Athen, 11. April / NG

142. Kurzmeldung| Frankfurter Allgemeine Zeitung / Donnerstag, 12. April 1973 / Vorwürfe gegen
Makarios / NP

143. Frankfurter Rundschau Nr. 87, Donnerstag, 12. April 1973 / Wieder Regimegegner in Griechenland
verhaftet – Militärpolizei nahm ehemaligen Generaldirektor 1 des Staatsrundfunks und Professor2 fest
/ NG
Anmerkung: Es handelt sich um die Regime Gegner: 1) Athanassios Peponis und um 2) Professor Dimitrios Maronitis.

144. Süddeutsche Zeitung, Montag, 16. April 1973 / Griechische Opposition kritisiert Agnew – Positive
Äußerungen des US-Vizepräsidenten über das Regime zurückgewiesen / MA
145.Wahl der Synode aufgehoben
146.Generäle fordern Demokratie
147.Theodorakis-Anhänger verhaftet

148. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Montag, 16. April 1973 / Vorwürfe gegen Athener Regierung –
Menschenrechtler fordern Aufklärung über inhaftierte Griechen / HJK. Athen, 15.4.73 / NG

149. Süddeutsche Zeitung, Montag, 18. April 1973 / „Griechische Kulturelle Bewegung“ in Athen
gegründet / Athen (dpa) / MA

150. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Samstag, 21. April 1973 / Keine politische Veränderung in Athen
vor 1974 / Athen, 20.4.73 / NG
151.Professor Halstenberg
152.Protest bei Papadopoulos
153.Urteile gemildert

154. Süddeutsche Zeitung, Ostern, 21/22./23. April 1973 / Urteile in Athen gemildert / NP
155.Düsseldorf
156.Amnesty appelliert an Scheel zugunsten griechischer Häftlinge

157. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dienstag, 24. April 1973 / Athens nächste Schritte bleiben ungewiß
– Das Militärregime feiert den sechsten Jahrestag der Machtübernahme – Bombenanschläge und
Proteste / MA

158. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dienstag, 24. April 1973 / Zypern-Verhandlungen gehen weiter –
Kleridis bleibt im Amt – Botschaft Waldheims / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 156 von 219


159. WESER KURIER, 24. April 11973 / Scharfe Kritik an Athens Obristen – Freie Wahlen gefordert –
Bombenanschläge und Festnahmen / MA

160. Süddeutsche Zeitung, 24. April 1973 / Bomben und Verhaftungen in Athen – Jahrestag des Putsches
– Papadopoulos schließt baldige Rückkehr zur Demokratie aus /Athen (AFP/ddp) / MA

161. Frankfurter Rundschau Nr. 95, Dienstag, 24. April 1973 / Bomben zum Jubiläum in Athen –
Papadopoulos: Vorerst keine Rückkehr zur Demokratie / NP
162.Vier Athener Schauspieler
163.Athen beschlagnahmt Zeitung
164.In Zypern festgenommen
165.Festnahmen bei verbotener Anti-Griechenland-Demonstrationen

166. Süddeutsche Zeitung, 25.4.73 / Scharfe Maßnahmen gegen Regimegegner – Wirtschaftsfachmann


Pesmazoglou in Athen festgenommen – Verfahren gegen Zeitungen / NP
167.Griechische Gewerkschaften schlagen Treffen mit DGB vor

168. WESER KURIER / Athen geht gegen Kritiker vor – Prominenter Oppositioneller festgenommen –
Zeitungen eingezogen / MA

169. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 96, Mittwoch, 25. April 1973 / Wieder griechische Zeitung
konfisziert – Grund: Bericht über kritische Erklärung von Karamanlis / Athen, 24. April / NP
170.Athener Verhaftungsserie fortgesetzt – Früherer Vizepräsident der Bank von Griechenland festgenommen

171. Süddeutsche Zeitung, 26. April 1973 / Ausländische Zeitungen in Griechenland beschlagnahmt /
Athen (AP) / NP

172. DIE WELT, Nr. 100 / Montag, 30. April 1973 / Scheel soll nicht nach Athen reisen / P.W., Düsseldorf,
29. April / NP

MAI 1973

173.Kurzmeldung | Süddeutsche Zeitung / Mittwoch, 2. Mai 1973 / 1500 Demonstranten fordern Freiheit für
Griechenland / Düsseldorf (dpa) / NP
174.Kurzmeldung | Süddeutsche Zeitung / Donnerstag, 3. Mai 1973 / Athen für wirtschaftliche Zusammenarbeit am
Mittelmeer/ Saloniki (AFP/ddp) / NP
175.Kurzmeldung | Süddeutsche Zeitung / Freitag, 4. Mai 1973 / Gestorben ist.. / (AP) / NP

176. DER SPIEGEL / 7.5.73, Nr.19, Seite 124-128 / Griechenland, Erkrankter Geist – Griechen-Bischöfe als Manager / MA

177.Kurzmeldung | Süddeutsche Zeitung / Dien., 8. Mai 1973 / Zwei Bombenanschläge in Athen .. / AFP/ddp / NP
178.Kurzmeldung | Süddeutsche Zeitung, Nr.106 / Mittwoch, 9. Mai 1973 / Bericht über Festnahmen in
Griechenland / Athen (dpa) / NP
179.Kurzmeldung | Süddeutsche Zeitung / Donnerstag, 10. Mai 1973 / Revisionsantrag eines Athener
Zeitungsverlegers abgelehnt / Athen (dpa) / NP
180.Kurzmeldung | FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, Nr.111 / Montag, 14. Mai 1973 / Bombenanschläge
gegen amerikanische Diplomatenautos / Athen, (Reuter) / NP
181.Kurzmeldung | FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, Nr.111 / Montag, 14. Mai 1973 / Junta bildet Kabinett
um / Athen, (AFP/ddp) / NP
182.Kurzmeldung |FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, Nr. 112 / Dienstag, 15. Mai 1973 / Europa-Konferenz
kritisiert griechische Regierung / London (Reuter) / NP
183.Kurzmeldung | FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, Nr.113 / Mittwoch, 16. Mai 1973 / Betrogener verurteilt /
Athen, (AFP) / NP

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 157 von 219


184.Kurzmeldung | FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, Nr.113 / Mittwoch, 16. Mai 1973 / Deutscher in Athen
verurteilt / Athen, (Reuter) / NP
185.Kurzmeldung | FRANKFURTER RUNDSCHAU / Mittwoch, 16. Mai 1973 / Athen bestätigt 60 Festnahmen /
Athen, (AP) / NP
186.Kurzmeldung |Süddeutsche Zeitung / Mittwoch, 16. Mai 1973 / Öffentlicher Protest in Athen – Ex
Regierungschef Kanellopoulos verurteilt die neue Verhaftungswelle / Athen (AP) / NP
187.Kurzmeldung | Süddeutsche Zeitung / Mittwoch, 16. Mai 1973 / Bombenanschläge in Athen / Die verbotene.. /
NP
188. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Freitag, 25. Mai 1973 / Athen vereitelt Revolte eines
Flottenverbandes / Zwei ehemalige Admirale als „Anstifter“ verhaftet / Regierungssprecher beschuldigt
Opposition im Exil / Von Hans Jürgen Krüger

189. WESER KURIER, Freitag, 25. Mai 1973 / Putschversuch in Athen gescheitert – Zwei ehemalige
Admirale gestern als Urheber festgenommen / MA
190. tz, Freitag, 25. Mai 1973 / Umsturzversuch in Athen scheiterte / Athen, dpa
191. AZ, Freitag, 25. Mai 1973 / Griechenland: Hohe Offiziere verhaftet / Athen (AZ)
192. MÜNCHNER MERKUR, Freitag, 25. Mai 1973 / Rebellion „per Funk“ in Griechenland gescheitert /
Athen (AZ)
193. FRANKFURTER RUNDSCHAU, Freitag, 25. Mai 1973, Nr. 121 / Junta verhindert Putsch – Kriegsschiffe
sollten aus der Bucht von Salamis auslaufen
194. Süddeutsche Zeitung Nr. 120, 25. Mai 1973 / Athen meldet Putschversuch – Zwei ehemalige Admirale
sollen Marineoffiziere zur Rebellion aufgefordert haben / Von Manfred F. Schröder / MA

195. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, Samstag, 26. Mai 1973 / Nr.122 / König Konstantin soll sich
von der Revolte distanzieren / Will Athen die Monarchie abschaffen? / Militärpolizei ermittelt gegen …
Offiziere / HJK. Athen, 25. Mai

196. Süddeutsche Zeitung Nr. 121, Samstag/Sonntag, 26./27. Mai 1973 / Athen: Oppositionsgruppe
zerschlagen – Zehn leitende Mitglieder der „Antidiktatorischen Jugendorganisation“ verhaftet / Von
Manfred F. Schröder / Athen, 25. April / MA
197.Konstantin zur Verurteilung des Putschversuchs aufgefordert

198. Bild am Sonntag, 27. Mai 1973 / Putsch-Versuch für den König? Besatzungsmitglieder des
griechischen Zerstörers „Velos“ baten in Rom um Asyl

199. Süddeutsche Zeitung Nr. 122, Montag, 28. Mai 1973 / Konstantin II. im Zugzwang: Endgültiger Abschied
von der Griechischen Monarchie? – Königstreue bringen den Thron ins Wanken – Angebliche
Putschversuche und die Meuterei auf der „Velos“ bieten für die Obristen einen Anlaß, vollends mit
dem König zu brechen / Von Manfred F. Schröder / MA
200.Meuterei auf griechischem Zerstörer – Italien gewährt 31 Seeleuten politisches Asyl – Athen fordert
Auslieferung

201. WESER KURIER / 28. Mai 1973 / Athen untersucht Meuterei bei der Marine – Italien gewährte
„Velos“-Besatzung politisches Asyl – König bestreitet Verbindung / Athen/Rom (dpa/ap)/ MA
202.Die Kranke NATO

203. Frankfurter Rundschau Nr. 123, Montag, 28. April 1973 / Heftige Anklagen gegen Athens Junta –
Rom gewährt meuternden Seeleuten Asyl / Von Horst Schlitter / Rom, 27. Mai / MA
204.Der Funkspruch des Kapitäns
205.Darauf haben wir sechs Jahre gewartet
206.NATO-Asyl für NATO-Partner

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 158 von 219


207. DIE WELT, Nr.123, Montag, 28. Mai 1973 / Meuterei in der griechischen Marine: Für das Obristen-Regime ein
Sturmsignal – Die Glocke der Velos läutet Konstantins Abgesang ein / Von Friedrich Meichsner / NG
208. Überlegungn in Griechenland nach Putschversuch / Athen will König Konstantin seine Thronrechte
nehmen / Bericht von Friedrich Meichsner

209. ABENDZEITUNG / Montag, 28. Mai 1973 / Die Meuterer ließen ihre Familien zurück – Als
Demonstration gegen das Regime in Athen meuterten 31 Griechen auf der „Vels“ – NATO-Land
Italien gewährte den NATO-Soldaten Asyl / Rom (AZ)
210. ABENDZEITUNG / Montag, 28. Mai 1973 / HEUTE - Griechische Schwalbe? Von Helmut Lindemann / NG

211. tz, Montag, 28. Mai 1973 / Eine meuterei für König Konstantin – Zerstörer Velos entfernte sich vom
NATO-Manöver – Griechische Marine-Soldaten baten in Rom um Asyl / Bericht von Wolf Mon

212. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 123, Montag, 28. Mai 1973 /Verbindungsaufnahme mit
Konstantin schlug fehl / Rom, 27. Mai
213. Droht der griechischen Regierung Gefahr von den Streitkräften – Widerstand aus der Marine – 72
Miltär-Angehörige überwacht – Volksentscheid über Monarchie geplant

214. Frankfurter Rundschau, 29. Mai 1973, Nr. 124 / Vom König kamen nur Notizen über sein Familienleben – Die
griechischen Offiziere und Matrosen des Zerstörers „Velos“ sind keine Monarchisten
215. Athen: Kapitän gehörte zu Putschistengruppe – Marine soll Besetzung von Inseln geplant haben

216. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 124, Dienstag, 29. Mai 1973 / „Der König interessiert uns nicht“
– Die griechischen Meuterer berichten über ihre Motive / Von Josef Schmitz van Vorst / NG
217. „Darauf haben wir sechs Jahre gewartet“
218. Ausmaß der Flottenrevolte übertrifft Erwartungen – 35 aktive Offiziere verhaftet –
Verteidigungsministerium enthüllt Einzelheiten des Putschversuchs
219. Der Putschversuch in Griechenland – Bisher keine Verhaftungen im Heer

220. MÜNCHNER MERKUR, POLITIK, 29. Mai 1973 / Putschisten wollten Häfen blockieren – Athen gibt
Einzelheiten bekannt – 40 Verhaftete sollen wegen Aufstands vor Gericht gestellt werden / Athen (ap)
221.Jörgensen in Bonn – Kritik an Madrid und Athen

222. WESER KURIER, Dienstag, 29. Mai 1973 / Athen: Mehr als 35 Verschwörer – Geflüchteter „Velos“-
Kommandant Pappas bestreitet Beteiligung / MA
223.Obristen haben weniger Spielraum – Athener Junta muß sich mit der griechischen Marine arrangieren

224. Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 29. Mai 1973 / Athen gibt die Putschpläne bekannt – Mehr als 35
aktive und ehemalige Marineoffiziere darin verwickelt / Athen (AP)
225. Blick in die Presse – Wird Griechenland Republik?

226. Abendzeitung, Dienstag, 29. Mai 1973 / Griechenland: Militär sollte Obristen Stürzen
227. ITALIEN / Asyl mit Hinternissen – Geflohene griechische Seeleute sind sauer, weil sie ins Lager sollen

228. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch/Donnerstag, 30./31. Mai 1973 / Athen: Spekulationen über die
Monarchie – Zeitungen rechnen mit Ausrufung der Republik – Ehemaliger General verhaftet / NG
229.NATO-Manöver im Mittelmeer
230.Pappas versichert Treue zu König Konstantin

JUNI 1973

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 159 von 219


231. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 127, Samstag, 2. Juni 1973 / König Konstantin abgesetzt –
Griechenland zu Republik erklärt – Papadopoulos provisorischer Präsident – Volksabstimmung bis
zum 19. Juli – Verwicklung in die Revolte / MA
232.König Konstantin abgesetzt
233.„Der König ist Abwesend“
234.Oft im Exil und oft zurückgekehrt – Die wechselvolle Geschichte des griechischen Königsthrons
235.Wechsel an der Spitze der griechischen Kriegsmarine
236.Ohne König

237. Frankfurter Rundschau, Nr. 127, Samstag, 2. Juni 1973 / König Konstantin (von Griechenland)
abgesetzt – Militärregierung ruft die Republik in Griechenland aus / MA
238.Der zweite Staatsstreich der Obristen – Die Absetzung von König Konstantin bedeutet das Ende der Monarchie
in Griechenland / von Roderich Reifenrath

239. Süddeutsche Zeitung, Nr. 126, Samstag/Sonntag, 2./3. Juni 1973 / Nach der gescheiterten Marine-
Verschwörung König Konstantin II. abgesetzt – Griechenland zur Republik erklärt
240.Vom bayerischen Otto bis Konstantin – Die Griechen und ihre Könige seit dem Ende der Türkenherrschaft/ MA
241.Republik auf griechisch / Kommentar von jr

242. WESER KURIER, 2./3. Juni 1973 / Geheimdienst reagierte in letzter Minute – Rätselraten um
Verbindung Konstantins zu griechischen Putschisten / von Dr. Joachim Schilling / MA
243.Zum zweiten mal die Monarchie abgeschafft- Das griechische Königshaus hatte während seines 110jährigen
Bestehens eine wechselvolle Geschichte

244. Süddeutsche Zeitung, Montag, 4. Juni 1973 / Konstantin sagt der Junta den Kampf an – Der
entthronte König spricht von einem „illegalen Akt einer illegalen Regierung“/ MA
245.Der König verliert seine Apanage
246.Griechischer Rückschritt / Kommentar von Manfred F. Schröder

247. Frankfurter Rundschau, Nr. 128, Montag, 4. Juni 1973 / Konstantin gibt nicht auf – Griechischer
König erkennt Ausrufung der Republik nicht an / von Horst Schlitter / MA
248.Auf dünnem Ast
249.„Was heißt hier gehorchen – auch Griechenland ist jetzt Republik!“ / von Horst Schlitter

250. WESER KURIER, Montag, 4. Juni 1973 / Exkönig will kämpfen – Anklage gegen Athener Regime –
Kirche segnet Republik / Rom/Athen (dpa/ap) / MA

251. DER SPIEGEL / 4.6.73, Nr.23/1973 / AUSLAND: Papadopoulos beseitigt die Monarchie / Seiten: 92-96 / MA
252. „Eine unblutige Revolution“ – Spiegel-Interview mit „Velos“-Kapitän Nikolaos Pappas

253. Η Νέα Δημοκρατία, Δευτέρα 4 Ιουνίου 1973 / ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΛΑΟΝ / MA

254. Frankfurter Rundschau, Nr. 129, Dienstag, 5. Juni 1973 / Zweifel an „freien Wahlen“ – Griechische
Zeitung : Frühere Parteien werden ausgeschlossen /Athen, 4. Juni (AP/dpa) / MA
255. Freie Aussprache : Karamanlis Alternativlösung? / Pressemitteilung von EK-EDIN in der BRD (Kostas Bardas, Hannover)
sowie Griechische Antidiktatorische Komitees in der BRD (Athanassios Lengas, Celle) / GL

256. Süddeutsche Zeitung, Nr. 129, Mittwoch, 6. Juni 1973 / Konstantin: Tyrannei in Griechenland – In
einem Interview erinnert der König die NATO an das „demokratische Problem“ /London (AP), Athen
(AFP/ddp) / MA

257. Süddeutsche Zeitung, Nr. 130, Donnerstag, 7. Juni 1973 / Papandreou: Die Monarchie ist tot – Sie hat
nie den Willen des Volkes respektiert, sagt der griechische Exilpolitiker / Rom (AP) / MA
258.Widerstandsorganisation fordert NATO-Ausschluss Griechenlands /Athen (dpa)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 160 von 219


259.Soames: Kontakte EG-Athen werden vorerst nicht erweitert / Straßburg (AP)

260. WESER KURIER, Nr. 133, Seite 3, Donnerstag, 7. Juni 1973 / Wahlpflicht für Volksentscheid / von
Ursula Diepgen / MA

261. DIE ZEIT, Nr.24, 8. Juni 1973 / Eine Monarchie weniger – Der griechische König unterlag seinem
Gegenspieler Papadopoulos / Von Theo Sommer / MA

262. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 132, Samstag, 9. Juni 1973 / Auf Zypern nährt die eine Krise die
andere – Der Kampf in der griechischen Volksgruppe macht die türkische immer mißtrauischer / Von
Udo Steinbach / MA
263.Große Vollmachten für den Staatschef – Athen veröffentlicht Grundlagen der neuen Regierungsform / HJK.
Athen, 8. Juni

264. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. Juni 1973 / Papadopoulos präsentiert die neue Verfassung –
Wiederwahl des Präsidenten nach sieben Jahren ausgeschlossen – Der König wird enteignet / HJK.
Athen, 17. Juni / MA

265. DER SPIEGEL / 18.6.73, Nr.25/1973, Seite 92 / Griechenland: Symbol der Einheit / MA
266. Todessehnsucht im Grünen Kreis – Aus dem Tagebuch eines gefolterten griechischen Häftlings / Seiten: 94-96.

JULI 1973

267. Frankfurter Rundschau, 4. Juli 1973 / Drei Exminister verhaftet / Athen, 3. Juli (AP) / MA

268. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Juli 1973 / „Athen schafft Klima der Angst“ – Karamanlis zu den
Verhaftungen – Andreotti verbittert und beunruhigt / Paris, 4. Juli (AFP) / MA

269. WESER KURIER, 17. Juli 1973 / Doch ein Schritt in Richtung Demokratie? – Für den 29. Juli sind die
Griechen zur Volksabstimmung aufgerufen / Von Viktor Meier / MA

270. WESER KURIER, 27. Juli 1973 / Athen ließ Professor Tsatsos wieder frei / Athen (dpa) / MA

271. Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 171, 26. Juli 1973 / POLITIK AUSLAND / Heftige Kämpfe mit
Grivas-Anhängern – Verhaftungen auf Zypern – Hubschrauber bringen Waffen aus der Türkei /
Nikosia, 25. Juli (dpa/AFP) / MA

272. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 172, 27. Juli 1973 / Papadopoulos hat seine Machtposition
abgesichert - Hoffnungen auf bürgerliche Freiheiten – Parlamentswahl spätestens Anfang 1975
erwartet / von Hans Jürgen Krüger / MA
273.Athen läßt Professor Tsatsos frei
274.Referendum in Griechenland

275. DIE ZEIT, Nr. 31, Freitag, 27. Juli 1973 / Wahl zwischen Diktatur und Diktatur – Die Republik für
Griechenland – die Macht für Papadopoulos / von Georg W. Heyer / MA

276. WESER KURIER, Montag, 30. Juli 1973 / Athen: Hohe Wahlbeteiligung – Referendum ohne
Zwischenfälle – Zwei Deutsche verhaftet / Athen (dpa) / MA

277. WESER KURIER, Dienstag, 31. Juli 1973 / Athen meldet breite Zustimmung – Papadopoulos als
Präsident bestätigt – Opposition zweifelt /Athen (ap/dpa) / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 161 von 219


278.Manche Neinstimme wurde später vermißt – Griechische Regimegegner sprachen nach Referendum von
Fälschung / von Viktor Meier aus Athen

AUGUST 1973

279. Deutsche auf Korfu wurden freigesprochen / Athen (dpa) / MA

280. DIE ZEIT, Nr. 32, 3. August 1973 / Präsidialverfassung in Athen Von der Wiege zum Sarg der Demokratie
– Das Ergebnis der griechischen Abstimmungsfarce stand vorher fest / von Francois Bondy / MA

281. DER SPIEGEL / Nr. 32/1973, 06.08.73 / Griechenland: Wunder nach Sonnenuntergang / MA

282. DER SPIEGEL / Nr. 33/1973, 13.08.73 / SPIEGEL Gespräch: „Ich warf die Obristen hinaus“ – Ex-König Konstantin über
die Lage Griechenlands nach Abschaffung der Monarchie / Seiten: 76-81 / MA

283. Süddeutsche Zeitung, 20. August 1973 / Papadopoulos verkündet Generalamnestie - Nach
Vereidigung als Präsident Freilassung politischer Gefangener versprochen / Athen (dpa) / MA

284. WESER KURIER, 20. August 1973 / Athen verkündet Generalamnestie – Politische Häftlinge begnadigt
– Papadopoulos wurde vereidigt / Athen (dpa/ap) / MA
285.Zwischen Totalitarismus und Demokratie – Griechenlands Rückkehr zu politischem leben von der Junta diktiert /
von Viktor Meier

286. DIE ZEIT, Nr. 35, 24. August 1973 / Der Obrist als Staatspräsident – Will Georgios Papadopoulos
wirklich die Demokratie wiederherstellen? / von Karl-Heinz Janßen / MA

287. DER SPIEGEL / 27.8.73, Nr.35, S.66-67 / GRIECHENLAND, In der Schublade / MA

SEPTEMBER 1973
288. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. September 1973 / Markezinis ebnet den Weg zur
Parlamentsherrschaft in Athen – Griechenlands politische Landschaft gewinnt neue Konturen / Von
Hans-Jürgen Krüger / MA

289. Süddeutsche Zeitung / 12. Sept. 1973 / Athen amnestiert Emigranten / Athen (AFP/ddp) / MA

290. DIE ZEIT, Nr. 40, 28. Sept. 1973 / FEUILLETON/ Die Zensur geht weiter – Das griechische Kulturleben
nach der Präsidentenwahl / Von Theophilos Frangopoulos / MA

OKTOBER 1973

291. Süddeutsche Zeitung, Nr. 228, Mittwoch, 3. Oktober 1973 / Cyperns labiler Waffenstillstand Makarios
möchte noch die Enosis erleben – Griechen und Türken der Insel haben als Ziel die Vereinigung mit
ihrer Nation nicht aufgegeben / Von Manfred F. Schröder / MA
292.Papadopoulos versucht es mit gelenkter Demokratie – Unter innerem und äußerem Druck muß Athens Diktator
das Regime auf eine breite Basis stellen / Von Dieter Schröder
293. DER SPIEGEL / 8.10.73, Nr.41 / Griechenland / Warnung von Gänsen

294. Süddeutsche Zeitung, 12.Oktober 1973 / Papadopoulos leitet Geheimdienst / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 162 von 219


295. DER SPIEGEL / 15.10.73, Nr.42 / Griechenland / Schlimmes auf der Platte

296. Süddeutsche Zeitung, 16.Oktober 1973 / Der Fall Dimitris Tsatsos / Weichere Welle nach einem Wink /
Von Peter Pragal / MA

297. Süddeutsche Zeitung, 27.Oktober 1973 / Leserbriefe an die SZ / Es hilft nicht der Sache der
Demokratie (Unterschrieben u.v.a. von: Dr. Athanassios Kritikos und Dr. Georgios Kritikos) / MA
298.Gebot der Stunde fast übersehen (Unterschrieben von Dr. Matthäus Kardamakis)

NOVEMBER 1973

299. Süddeutsche Zeitung, Samstag/Sonntag, 3./4. November 1973 / Athen stellt Studenten wieder vom
Wehrdienst frei / Athen (AP) / MA
300.Griechische Bürgerinitiative ruft zum Kampf um Volkssouveränität / Athen (dpa)

301. DER SPIEGEL / 5.11.73, Nr.45, S.145-146 / „Der Präsident brach seinen Schwur“ / SPIEGEL-Interview mit dem
zyprischen General Georgios Grivas / MA

302. Süddeutsche Zeitung, Montag, 5. November 1973 / Straßenschlacht in Athen – Gedenkfeier für
Papandreou wird zur Kundgebung für Freiheit und Demokratie / Athen (dpa) / MA

303. WESER KURIER, Montag, 5. November 1973 / Blutige Zusammenstöße in Athen – Totenfeier für
Papandreou entwickelte sich zur Demonstration / Athen (dpa) / MA

304. Süddeutsche Zeitung, Nr. 256, Dienstag, 6. November 1973 / Siebzehn Demonstranten in Athen
angeklagt / Athen (AFP/ddp) / MA
305.Scheindemokratie / Kommentar

306. WESER KURIER, Montag, Dienstag, 6. November 1973 / Marx: Athen möchte zurück zur Demokratie /
Bonn / MA

307. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 7. November 1973 / Athen will seine Politik fortsetzen – Regierung
ist überzeugt, im Einvernehmen mit der Bevölkerung zu handeln / Athen (dpa) / MA

308. Süddeutsche Zeitung, 15. November 1973 / Gefängnisstrafen im Athener Prozeß – Fünf der 17
Angeklagten verurteilt – Neue Protestdemonstrationen / Athen (dpa) / MA

309. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 16. November 1973 / Studenten halten Athener TH besetzt / Athen
(dpa) / MA
310.Theodorakis-Lieder wieder erlaubt

311. WESER KURIER, 17.11.73 / Straßenschlachten in Athener Innenstadt / Athen (ap) ) / MA

312. Süddeutsche Zeitung, Samstag/Sonntag, 17./18. November 1973 / Athens Studenten proben den
Aufstand – Technische Universität weiter besetzt – Die Polizei hält sich weiter zurück / Athen
(AFP/ddp) / MA

313. Süddeutsche Zeitung, Montag, 19. November 1973 B6558 A / Nach den blutigen Studenten Unruhen /
Kriegsrecht über Griechenland verhängt – Neue Zusammenstöße in Athen – Staatspräsident
Papadopoulos spricht von einer „Verschwörung anarchistischer Elemente gegen die Demokratie“ –
Bisher sechs Todesopfer – Auch die Technische Hochschule Saloniki von Panzern umstellt / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 163 von 219


314.Grass ruft zu Protest auf

315. Süddeutsche Zeitung, Montag, 19. November 1973 / MA


316.Die griechischen Schleier fallen / Kommentar

317. Frankfurter Rundschau, 19.11.73 /Appell an die Parteien des Bundestages /Bonn, London / GL
318.Widersprüchliche Angaben über Zahl der Opfer / Hannover , Bonn, Karlsruhe, Basel / GL

319. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Montag, 19. November 1973 / Kritische Zuspitzung in Griechenland
nach blutigen Unruhen am Wochenende – Papadopoulos: Verschwörung gegen die Demokratie –
Neue Zusammenstöße – zahlreiche Verhaftungen – Kriegsrecht / HJK. Athen, 18.11.73 / MA
320.Appel an Bundesregierung / Bonn, 18. 11.73

321. WESER KURIER, Montag, 19. Nov. 1973 / Auch gestern fielen noch Schüsse in Athen – Blutige
Unruhen forderten neun Todesopfer – SPD verurteilt Vorgehen der Militärs /Athen (dpa/ap) / MA

322. TAGES-ANZEIGER, Dienstag, 20. November 1973 / Griechischer Freiheitskämpfer war in Zürich / MA
323.Athen: Militärgericht fällte erste Urteile
324.Griechenlands unruhige politische Geschichte / von Arthur Stierli, Athen

325. WESER KURIER, 20.11.73 / Hunderte von Festnahmen in Athen – Ceausescu sagt Besuch ab –
Bundesregierung äußert Besorgnis / Athen (dpa/ap) / MA

326. Süddeutsche Zeitung, 20.11.73 / Athen von der Armee kontrolliert – Polizei löst
Bauarbeiterdemonstration auf – Sondergerichte eingesetzt / Athen (AFP/ddp) / MA
327.SPD verurteilt Polizei und Armee
328.FDP „erschüttert“

329. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 21.11.73 / Ausgehverbot in Griechenland gelockert – Erste Urteile
gegen Aufständische – Senat der TH verteidigt Studenten / Athen (ddp) / MA
330.Jetzt „offiziell“ elf Tote
331.Abgeordnete fordern NATO-Ausschluss Griechenlands / Bonn (Eigener Bericht)
332.Norwegen und Schweden / Oslo (AFP/ddp)
333.Ceausescu-Besuch verschoben
334.Papandreou ruft Europa zur Solidarität auf / Stockholm (AP)
335.Junge Union verurteilt Athener Regierung

336. WESER KURIER, 22.11.73 / Athen schloß die Universitäten – Griechischer Ministerpräsident lobte
Vorgehen des Militärs / Athen (dpa/ap) / MA
337. VORWÄRTS, 22.11.73 / Dunkelheit über der Akropolis – Die griechische Hauptstadt gehört dem
Militär und der Polizei / von Frank Sommer in Athen / MA
338. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 22.11.73 / Demonstration gegen die Obristen – Griechischer
Professor analysiert in Frankfurt die Strategie Athens / von Hanno Kühnert / Frankfurt, 21.11. / MA
339.Papandreou: Westeuropa für Repression mitverantwortlich / Rom (dpa)
340.Oppositionspolitiker unter Hausarrest – Frühere Minister in Athen polizeilich bewacht – Universitäten
geschlossen
341.Markezinis will seine Mission erfüllen
342.Studentenvereinigung auf gelöst
343.Zwölf Todesopfer in Athen

344. Frankfurter Rundschau, 22.11.73 / Politiker unter Hausarrest – Studentenorganisationen in


Griechenland aufgelöst / Athen, 21. November (Reuter) /Athen, Bonn, Hamburg / MA

345. DIE ZEIT, 23.11.1973 / Kriegsrecht in Griechenland – Straßenschlachten in Athen – Regierung setzt
Panzer ein / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 164 von 219


346.Opfer zur falschen Zeit – Die Athener Studentenunruhen haben viele Hoffnungen zerstört / von Ferdinand Ranft

347. DER SPIEGEL / 26.11.73, Nr.48 / Griechenland, Neuer Gaddafi / MA


348. „Griechen wie könnt ihr schlafen“ – Aufrufe des Studentensenders in der Athener Technischen Hochschule

349. Frankfurter Rundschau, 26.11.73 / KARLSRUHE: Ein Blutbad, ähnlich dem in Chile, befürchtet die
Griechische Zentrumsunion im Ausland / GL

350.WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU, 26.11.73 / Neue Machthaber in Athen berufen sich auf den Militärputsch
aus dem Jahre 1967 – Griechische Zentrumsunion befürchtet ein Blutbad / Athen/Zürich / GL

351. WESER KURIER, Bremen, Montag, 26. November 1973 / Griechische Armee stürzt Regierung –
Staatschef Papadopoulos entmachtet – Kabinett unter Hausarrest – General Gizikis neuer Präsident /
Athen (ap/dpa) / MA

352. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 26.11.73 / Von rechts weiter nach rechts? Der Umsturz in
Griechenland blockiert die Rückkehr zur Demokratie / Von Hans Heigert / MA

353. Frankfurter Rundschau, Donnerstag, 27.11.73 / Gizikis hob Hausarrest auf – Die neuen griechischen
Machthaber haben das Land unter Kontrolle / Athen, 26. November, Bonn, Heidelberg, Karlsruhe / GL

354.WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU, 27.11.73 / Griechen erhoffen jetzt die Freilassung von gefangenen
Arbeitern und Studenten / Athen: Lage normalisiert – Hausarreste aufgehoben / GL
355.Exil-Griechen: Neues Regime nicht anerkennen Papadopoulos und Leibwache bei Athen unter Hausarrest

356. Süddeutsche Zeitung, Donnerstag, 27.11.73 / Panzer rücken aus Athen ab – Erste Sitzung der neuen
Regierung – Hausarrest für drei Ex-Minister aufgehoben / Athen (AP) / MA
357.Dänemark und Norwegen verurteilen den Putsch / Kopenhagen (AP)

358. WESER KURIER, Bremen, Dienstag, 27. November 1973 / Panzer aus Athen abgezogen / MA
359.Die neuen Herrscher in Athen
360. Athen: Neue Regierung verspricht Demokratie

361. WESER KURIER, Bremen, Mittwoch, 28. November 1973 / Ioannides – Starker Mann im
Hintergrund – Chef der griechischen Militärpolizei schuf Machtapparat des Regimes / Von Viktor Meier / MA
362.Militärregime kündigt Regierungsprogramm an

DEZEMBER 1973

363. DER SPIEGEL / 3.12.73, Nr.49/1973 / GRIECHENLAND / Heirat verboten / MA

364. VORWÄRTS, 13. Dez. 1973 / GRIECHENLAND: Weiter Gewalt und Terror / Von Basil P. Mathiopoulos /
MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 165 von 219


1974

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 166 von 219


Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 167 von 219
VERZEICHNIS DER PRESSEBERICHTE VON 1974

Anmerkung
Die Kürzel NG, GL, NP, DS, TS, NN und MA am Ende der Einträge geben Auskunft
über die Quelle bzw. über den Sammler bzw. den Geber des Presseberichtes.

Siehen Sie auch Upload: 1276-DER ZYPERN KONFLIKT IM SOMMER 1974

JANUAR 1974

1. DER SPIEGEL / 7.1.74, Nr. 1/1974 / GRIECHENLAND / Das Schlangenwerk / MA

2. QUICK / 17.1.74 / Griechenland erwägt Austritt aus dr NATO / GL

3. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG vom 18.1.74 / Die Deportation griechischer Oppositioneller / NG


4. Die Lage auf Jaros
5. Angst vor dem Geist
6. Stellungnahme von Kanellopoulos
7. Für eine Wiederherstellung der Pressefreiheit

8. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG vom 19.1.74 / Kurzmeldung: GRIECHENLAND / Bombenexplosionen in


Athen / NG

FEBRUAR 1974

9. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 1.2.74 / Kurzmeldung: Athener Militärbehörden internieren


Professor / HJK, Athen, 31. Januar / NG

10. Süddeutsche Zeitung vom 4.2.74 / Kurzmeldung: Athener Verleger deportiert / Athen (AFP/ddp)
/ NG

11. QUICK / 7.2.74 / Kurzmeldung: Griechen suchen Unterstützung gegen Militärjunta / GL

MÄRZ 1974

12. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG vom 16.3.74 / Kurzmeldung: Absage eines britischen Flottenbesuchs in
Piräus / London, 14. März / NG

13. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG vom 16.3.74 / Kurzmeldung: Verhaftung angeblicher Kommunisten in
Griechenland / Athen, 13. März / NG

14. Süddeutsche Zeitung vom 18.3.74 / Griechischer Politiker wird deportiert – Georgios Mavros
hatte Absage des britischen Flottenbesuchs begrüßt /Athen (dpa) / MA

15. DER SPIEGEL / 18.3.74, Nr. 12/1974 / GRIECHENLAND / Flamme aus dem Wasser / MA

16. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG vom 21.3.74 / Protest Kanellopoulos gegen die Verhaftung Mavros /
17. Das Konzentrationslager auf Jaros / NG

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 168 von 219


18. Süddeutsche Zeitung vom 22.3.74 / Protest gegen Deportation von Mavros / Athen (dpa) / MA

19. DER SPIEGEL / 25.3.74, Nr. 13/1974, GRIECHENLAND Sieben Jahre Jucken / MA

20. Süddeutsche Zeitung vom 27.3.74 / Juristenkommission: Repression in Griechenland noch nie so
hoch / Genf (dpa) / MA

21. VORWÄRTS vom 28.3.74 / Mavros / Basil P. Mathiopoulos / MA

22. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29.3.74 / Freiheits-Appell des griechischen Exarchen von
Zentraleuropa / Frankfurt, 28. März (epd) / NG

23. WESER KURIER vom 29.3.74 / Brüssel über Junta-Praktiken empört – EG will Griechenland
keinerlei Wirtschaftshilfe mehr gewähren / Von Peter W. Schröder / Brüssel / MA

24. DIE WELT vom 29.3.74 / EG-Kommission verurteilt Verhältnisse in Griechenland / Ha. Brüssel / NG

APRIL 1974

25. Süddeutsche Zeitung vom 2.4.74 / Griechenland erhält „Phantom“-Jäger / Athen (AFP/ddp) / NG

26. VORWÄRTS vom 4. April 1974 / Griechenland Sackgasse / von Basil P. Mathiopoulos / MA

27. Frankfurter Rundschau vom 6.4.74 / „Schlimmer als die Römer“ / Athen, 5. April (AP) / NG

28. Süddeutsche Zeitung vom 6./7.4.74 / Neue Verhaftung in Griechenland / München (SZ) / NG

29. WAHRHEIT vom 16.4.74 / Griechenland: Protest gegen die KZ-Insel Jaros / Athen / NG

30. VORWÄRTS International vom 18. April 1974 / Unruhe auf dem Balkan Die Mächte-Balance gerät
ins Wanken – Notenkrieg nach Noten zwischen den NATO-Staaten Griechenland und Türkei –
Streit um handfeste Interessen und um Grenzen / Bericht von Basil P. Mathiopoulos / MA

31. WESER KURIER vom 18.4.74 / Proteste gegen Terror in Griechenland / London/Bonn (dpa) / MA

32. WESER KURIER vom 20./21.4.74 / Athen errichtet Mauer des Schweigens – Gegen politische
Gegner wird in Griechenland geräuschlos vorgegangen / Chronik der Ereignisse / MA

33. WESER KURIER vom 22.4.74 / Demonstration gegen Athener Militärjunta / Stuttgart/Athen / MA

34. Süddeutsche Zeitung vom 30.4.74 / Geheimorganisation in Athen warnt Amerikaner und die
NATO / Athen (dpa) / MA

MAI 1974

35. WESER KURIER vom 11. Mai 1974 / Günther Wallraff in Athen verhaftet / MA
36. WESER KURIER vom 13. Mai 1974 / Freilassung von Wallraff verlangt / MA
37. WESER KURIER vom 14. Mai 1974 / Fall Wallraff der Justiz übergeben / Athen/Hamburg / MA
38. WESER KURIER vom 15. Mai 1974 / Wallraff kommt vor ein Militärgericht / Athen/ MA
39. WESER KURIER vom 16. Mai 1974 / Anklage gegen Wallraff erhoben / dpa / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 169 von 219


40. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17.5.74 / Kurzmeldung: Mavros in Freiheit / HJK/Athen, 16.
Mai / GL

41. WESER KURIER / 24. Mai 1974 / Militärgericht bestraft Wallraff – Schriftsteller in Athen zu 14
Monaten Gefängnis verurteilt / Athen (dpa/ap) / MA
42. DGB: Der Fall Wallraff ein Symptom (dpa)

43. VORWÄRTS / 23. Mai 1974 / Das Geschäft mit Wallraff / von Günter Stein / MA

44. VORWÄRTS / 30. Mai 1974 / MEINUNG / Wallraff / Von Anja Vogt / MA

JULI 1974

45. DER SPIEGEL / von 15.7.74, Nr. 29/1974 / GRIECHENLAND / Wenig Sympathie / MA

46. WESER KURIER vom Dienstag, 16. Juli 1974, Nr. 164 / Putsch gegen Zyperns Staatschef –
Totgesagter Erzbischof Makarios soll den Umsturzversuch der Armee jedoch überlebt haben/
Nicosia (dpa/ap) / MA

47. Kriegsgefahr, Kommentar von oh, Bonn

48. Zypern wurde seiner Unabhängigkeit nie recht froh – scharfe Gegensätze zwischen den Griechen und den
Türken führten wiederholt zu blutigen Zwischenfällen im Inselstaat

49. Neue Zürcher Zeitung / Nr. 324, Dienstag, 16. Juli 1974 / Militärputsch auf Zypern –
Bekanntgabe des Todes Makarios` - Machtübernahme durch die Nationalgarde / DS
50. Aktion der griechischen Offiziere / Rhodos, 15. Juli, (ap)
51. Die Umstürzler über ihre Ziele /Von P. F., Jerusalem, 15. Juli
52. Bulletins von Radio Nikosia
53. Die Militärischen Kräfteverhältnisse
54. Berichte über Kämpfe / Athen, 15. Juli (ap)
55. Die Vorgeschichte – Makarios´ Forderung nach Abberufung der griechischen Offiziere
56. Lakonisches Athener Communiqué / Athen, 15. Juli (UPI)
57. Ernennung eines neuen Präsidenten / Athen, 15. Juli (UPI)
58. Der Erzbischof noch am Leben? /Ankara, 15. Juli / Tel Aviv, 15. Juli (ap)
59. Erhöhte Bereitschaft türkischer Streitkräfte / Ankara, 15 Juli (AFP)
60. Kleriker und Freiheitskämpfer
61. Der Streit um die Enosis
62. Dorn im Auge der Athener Junta

63. Süddeutsche Zeitung vom Dienstag, 16. Juli 1974, Nr. 161, Seiten: 1, 2 / Griechenland und Türkei
setzen Truppen in Alarmbereitschaft – Nationalgarde putscht auf Zypern – Präsident Makarios
als tot gemeldet – Rebellion der griechischen Offiziere in den zypriotischen Streitkräften –
Heftige Kämpfe vor allem in Nicosia – Neuer Präsident vereidigt - Türkischer Sender dementiert
Tod von Makarios / Athen (dpa) / MA
64. Der Putsch war vorauszusehen
65. Krisenstab in Bonn gebildet, Bonn (dpa)
66. Moskau duldet keine Änderungen, chi. Moskau
67. NATO fürchtet Konflikt, Brüssel (dpa)
68. London mahnt zu Zurückhaltung, bo. London

69. Süddeutsche Zeitung vom Dienstag, 16. Juli 1974, Nr. 161, Seite 3 / Reaktionen auf ein
Ultimatum: Putsch auf Cypern – Die Antwort kam aus den Gewehren – Erst vor kurzem hatte der
Erzbischof für die Insel ein Chaos prophezeit, falls die griechischen Untergrundkämpfer aktiv
bleiben sollten – Anzeichen für einen Staatsstreich – Geschick im Umgang mit Feinden / Bericht

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 170 von 219


von Manfred E. Schröder / MA

70. S.4 / Die Lunte am Pulverfaß Cypern, Kommentar von Josef Riedmiller
71. Aktuelles Lexikon: EOKA

72. Süddeutsche Zeitung vom Mittwoch, 17. Juli 1974, Nr. 162, S.:1, 2 / Der Kampf ist noch nicht
entschieden - Blutiger Bürgerkrieg auf Cypern – Makarios appelliert an die Großmächte –
Weltsicherheitsrat zu Sondersitzung einberufen – Rebellierende Nationalgarde setzt „Regierung
der nationalen Erlösung“ ein – Großbritannien bietet dem Präsidenten Asyl – Zahlreiche Opfer
des Putsches / Nicosia (ddp) / MA
73. Athen: Nicht am Putsch beteiligt – Ankara fordert London zu „gemeinsamem Handeln“ in der Cypern-Krise.
74. London fordert Abberufung der griechischen Offiziere.
75. NATO fordert „Größte Zurückhaltung“.
76. SPD verurteilt den Putsch.
77. Touristen „in absoluter Sicherheit.
78. Demonstration in Berlin.
79. Bürgerkrieg um Makarios, jr.

80. WESER KURIER vom Mittwoch, 17. Juli 1974, Nr. 165, S.1 / Zypern-Putsch führt zu Kriegsgefahr –
Türkei verlegt Truppen in Hafenstädte – Makarios verließ Insel – UNO-Sicherheitsrat berät /
Nicosia/London (dpa/ap) / MA
81. S.2 / Großbritannien erhofft Eingreifen der USA – Keine Militäraktion auf Zypern geplant – Washington
warnt Athen / London/Washington/Moskau, Bericht des Korrespondenten

82. WESER KURIER vom Donnerstag, 18. Juli 1974, Nr. 166 / Makarios entfloh durch eine Geheimtür
– Zyperns Expräsident schilderte in London den Hergang des Putsches / Bericht von Dieter
Stadach / London / MA

83. Süddeutsche Zeitung vom Donnerstag, 18. Juli 1974, Nr. 163, S.1 / Hektische Diplomatische Aktivität
Makarios in London – Der aus Zypern vertriebene Präsident auf dem Weg zur UNO – Großmächte
wollen Ausweitung des Konflikts verhindern (SZ) / MA
84. S.1, 2 / Auch Ecevit nach Großbritannien – Der Türkische Regierungschef will über gemeinsame Aktionen in
Cypern konferieren, Ankara
85. Türkische Presse zurückhaltend
86. S.1, 2 / Hektische diplomatische Aktivität Makarios in London – Der aus Cypern vertriebene Präsident auf
dem Weg zur UNO – Großmächte wollen Ausweitung des Konflikts verhindern
87. London um Mäßigung bemüht, bo. London (Eigener Bericht)
88. NATO fordert Ablösung der griechischen Offiziere, Brüssel (dpa)
89. S.2 / Putschisten setzten sich durch – Auf Zypern ist der Widerstand der Makarios-Anhänger offenbar
erloschen, Athen (AP)
90. Athen diplomatisch isoliert
91. S.5 / Bisher unveröffentlichtes Interview enthüllt: Makarios hatte Vorahnungen – Der Staatschef stand vor
einem Abkommen mit den Cypern-Türken / Von Carl E. Buchalla / Beirut, 17. Juli
92. Moskau protestiert in Athen – Griechenland zur Beendigung der „großen Einmischung“ in Cypern
aufgefordert / Moskau (ddp)
93. Prawda: Tragödie auf Cypern, Moskau
94. DDR zieht Vergleich mit Chile, Berlin
95. Tito: Gewaltiger Angriff, Zagreb
96. EU betont Unabhängigkeit Zyperns, Paris (ddp)
97. EG-Kommission sieht Wirkungen auf die Assoziation, Brüssel
98. Bedauern im Europarat, Bonn (ddp)
99. Theodorakis versichert Makarios seiner Unterstützung, Paris (AFP/ddp)
100. Die 6. US-Flotte hält sich fern – Jedoch Eventualpläne für Evakuierung der auf Cypern lebenden Amerikaner,
Washington (dpa)
101. Scharfe Kritik in der US-Presse an Nixons Griechenland-Politik, hvb. Washington (Eigener Bericht)
102. Deutsche Botschaft: Touristen wohlauf, Bonn (dpa)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 171 von 219


103. Die UNO wartet auf Makarios – Sondersitzung des Sicherheitsrates verlangt – Cyperns UNO-Botschafter
„abgesetzt“, New York (AP)
104. Griechischer Ex-Minister zu acht Monaten Haft verurteilt, Athen (dpa)
105. Seit Jahrzehnten Brennpunkt von Spannungen

106. Süddeutsche Zeitung vom Freitag, 19. Juli 1974, Nr. 164, S.1, 2 / Großmächte schalten sich in
Cypern-Krise ein – London und Moskau fordern Abzug der griechischen Offiziere – USA bei
türkisch-britischen Gesprächen / MA
107. S.2/ USA taktieren pragmatisch, hvb. Washington (Eigener Bericht)
108. S.2/ Sicherheitsrat wartet ab, New York (dpa)
109. S.2/ Türkei setzt Truppenmarsch fort – Außenminister Günes spricht von klarem Bruch des Cypern-
Abkommens durch Athen, Ankara (ddp)
110. S.2/ Offiziere in Griechenland beigesetzt, Athen (dpa)
111. S.2/ Bonn hält mit Kommentaren zurück
112. S.1/ Verhaftungen und Zensur auf Cypern – Flughafen Nikosia wieder geöffnet – Putschisten befürchten
Angriff der Türkei, Nikosia (AP)

113. DIE ZEIT, 19.Juli 1974, Nr. 30, POLITIK, S.2 / Nach dem Putsch gegen Makarios: Zypern wird wieder
zum Brandherd – Gefährliches Spiel Athens – die Großmächte fürchten um die Balance im
östlichen Mittelmeer – Von Ost und West umworben – Komplott gegen Griechenland/ Von
Gabriele Venzky / MA

114. WESER KURIER vom Freitag, 19. Juli 1974, Nr. 167 / Türkei spricht von Aggression – Harte
Erklärung zu Zypern-Putsch – Massenverhaftungen gemeldet / London/Nikosia (Eig.
Ber./sta/dpa/ap) / MA

115. WESER KURIER vom Samstag, 20. Juli 1974, Nr. 168 / Türkei läßt Kriegsflotte aufmarschieren –
Lage im Zypern-Streit weiterhin gespannt – Makarios sprach vor dem Sicherheitsrat /
Ankara/Athen/Nikosia (dpa/ap) / MA

116. WELT am SONNTAG, 21. Juli 1974 / Heftige Kämpfe auf der Insel Zypern – Athen: Mobilmachung
und Ultimatum – Invasion führt zu Weltkrise – Truppen-Alarm der Sowjets – US-Flotte nimmt Kurs auf
Zypern / MA
117. Radio Nikosia ruft zu Blutspenden auf, WamS Nikosia, 20. Juli
118. Soldaten unter vierzig einberufen, WamS Athen, 20. Juli
119. Keine Illusionen bei NATO-Sondersitzung, WamS Brüssel, 20. Juli
120. 138 Touristen aus Berlin sitzen fest, WamS, Bonn, 20. Juli
121. Augenzeugen auf Zypern melden: Kanonendonner und Tiefangriffe, WamS Nikosia, 20. Juli
122. USA bringen im Weltsicherheitsrat Antrag auf Waffenstillstand, AP/dpa New York, 20. Juli
123. England entsendet Truppen, AP London, 20 Juli
124. Demarche der neuen EG-Staaten, dpa Paris, 20 Juli
125. Gastarbeiter wollen in die Heimat, H. Z., Bonn, 20 Juli
126. Keine Flüge - / Grenzen sind gesperrt, dpa/ASD Hamburg, 20 Juli

127. Bild am Sonntag, 21. Juli 1974 / Weltkrise um Zypern – Blitzangriff der Türken – Harte Kämpfe
auf der Insel – Athen befielt Mobilmachung – Großmächte geben Alarm – Gestern 4.30 Uhr
Ortszeit: Gedeckt von starken Flottenverbänden landeten die Türken auf Zypern / MA
Auf sieben Seiten:
Sonderberichte vom Kriegsschauplatz Zypern – Augenzeugen schildern den Einmarsch der Türken.

128. WESER KURIER vom Montag, 22. Juli 1974, Nr. 169 / Erste griechisch-türkische Gefechte –
Ankara meldet Erfolge der Invasionstruppen – Athener droht mit Kriegserklärung /
Nikosia/Athen/Ankara (dpa/ap) / MA
129. Brandt: Blamabel für die NATO – SPD-Chef stellt sich vor Makarios – Friedensappell Schmidts / Köln/Bonn
(dpa/ap)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 172 von 219


130. Briten schützen Zypern-Urlauber – Aus Nikosia evakuiert – Flugreisen im Krisengebiet gestoppt /
Hamburg/Nikosia (dpa/ap)
131. Athens Militärjunta trifft die Hauptschuld – Zypern-Krise schwer zu kontrollieren – UNO Resolution zeigt
Ausweg / Von Viktor Meier / Wien
132. Truppenstärken Griechenland ist der Türkei unterlegen / Hamburg
133. In Zyperns Hotels regiert die Angst Touristen bauten sich Barrikaden – Chaos und Grauen – Schwierige
Evakuierung – UNO-Appelle vergeblich

134. DER SPIEGEL / 22.7.74, Nr. 30/1974 / ZYPERN / Weltkrise um Zypern / Zyperns neuer Präsident / MA

135. Frankfurter Rundschau am Abend, Montag, 22. Juli 1974, Nr. 167/ Zypern: Waffenruhe um 15
Uhr – Schwere Kämpfe bis zuletzt /Ankara/Athen, 22. Juli (ddp/AP/Reuter/dpa)
136. In Athen fuhren Panzer auf / Athen, 22. Juli (dpa)
137. Evakuierte berichten über Massaker – Schwere Ausschreitungen auf beiden Seiten – Gegner einfach
erschossen / London, 22. Juli (AP)

138. Abendzeitung, Montag, 22. Juli 1974, Nr.167 / Erbitterte Kämpfe auf Cypern – Türkei meldet Sieg
bei Seeschlacht
139. Frauen und Kinder unter den Opfern – Die Engländer evakuieren Touristen – Rufe nach Waffenruhe
verhallen – Die Türken landeten bei Kyrenia: Cypern, Zankapfel zwischen Athen und Ankara
140. Krieg auf Cypern – In Athen erste Hamsterkäufe
141. Großer Jubel über die Invasion
142. Die Stimmung in Griechenland
143. Die Stimmung in der Türkei
144. US-Flugzeugträger auf Cypern-Kurs
145. Polizei vor den Bonner Botschaften
146. Truppen-Aufmarsch an türkischer Grenze – Vor Krieg der NATO-Länder – Allianz will schlichten – Nixon
greift ein – Breschnew kritisiert Athener Junta
147. Schmidt appelliert: Kämpfe einstellen! – EG erwägt wirtschaftliche Druckmittel
148. Makarios spricht von Teilungs-Absprache
149. Panzerfäuste gegen das Luxus-Hotel / Von Curt Werner
150. Ein kleiner Krieg? / Von Helmut Lindemann
151. Zuerst schoß Sampson, dann fotografierte er – Der Putsch-Präsident hat eine blutige Vergangenheit
152. Im Flughafen war die Ferienreise zu Ende – Alle Flüge um das Krisengebiet abgesagt / Von Bernd Eberle
153. Briten evakuieren die letzten deutschen Urlauber aus Cypern
154. Die Gastarbeiter spendeten Blut – Griechen melden sich als Freiwillige – Sturm auf die Plätze / Von Elke
Dietrich und Hans Dräxler

155. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Montag, 22. Juli 1974, Nr.166 / Griechen und Türken
marschieren an der Grenze auf – Athen bereitet sich auf Krieg vor – Das dritte Armeekorps in
Thrazien – Ankara meldet Erfolge auf Zypern / Von Hans Jürgen Krüger / Athen, 21. Juli / MA
156. Kissinger unterrichtet Genscher über Amerikas Schritte – Bundeskanzler Schmidt appelliert an Athen und
Ankara – Sondersitzung des NATO Rats – Makarios: Komplott / F.A.Z. Frankfurt
157. Gefahr der Eskalation, Kommentar
158. In Zypern bekommt Clausewitz recht, Kommentar von Adelbert Weinstein
159. Touristen kehren zurück oder werden umdirigiert, Bonn
160. Amerika will nicht eingreifen – Kissinger informiert Moskau – Fallschirmjäger-Bataillon alarmiert
161. Die Mobilmachung kommt aus heiterem Himmel – Leere Strände / Von Hans Jürgen Krüger, Athen
162. Athener Reservisten sammeln sich zur Fahrt in die Kasernen
163. Barrikaden aus Kissen und Decken – In den Hotels kämpfen Touristen mit der Angst
164. Sicherheitsrats-Beschluß ein Kompromiß der Großmächte – Sowjetunion unterstützt Makarios – Streit um
den Vertreter Zyperns – Die einstimmig angenommene Resolution
165. Die Resolution des Sicherheitsrates
166. Hundert Jahre Streit um die Insel
167. Moskau fordert Rückkehr zum Status Quo
168. Schere Kämpfe um Nikosia und Kyrenia
169. Vor dem Zentralkrankenhaus Schlangen von Blutspendern – Wie Makarios entkam / Von Rüdiger Moniac,
Nikosia

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 173 von 219


170. London will sich militärisch heraushalten – 1300 Mann Verstärkung nach Zypern – Callaghan skeptisch

171. WESER KURIER vom Dienstag, 23. Juli 1974, Nr. 170 / Waffenstillstand auf Zypern in Kraft –
Großbritannien, Griechenland und Türkei wollen in Genf über Beilegung des Konflikts verhandeln
/ Nikosia/Washington/Athen (dpa/ap) / MA
172. Über Luftbrücke Zypern verlassen – Britische Luftwaffe setzt Evakuierung von Urlaubern fort /
London/Hamburg (dpa/ap)
173. Alliierte gestehen NATO-Versagen ein – Zypern-Konflikt stellt Stabilität des westlichen Bündnisses in Frage /
Von Peter W. Schroeder / Brüssel
174. US-Krisenmanagement / th. (Washington)
175. Türkische Fallschirmjäger zeigen auf Zypern stolz ihre Fahne
176. Zypern-Urlauber sind wieder daheim / mb/joni

177. Frankfurter Rundschau, Dienstag, 23. Juli 1974, Nr.167 /


Der Kampf um Zypern Wechsel von
Spannung und Krieg - Nur am East River besiegt Makarios die Putschisten ! Die Invasion der Insel
begann im Morgengrauen – Kreuzzugstimmung – Jubel in Athen – Heftige Kämpfe – UN-Truppe
ohnmächtig / Von Wolfgang Stockklausner (Beirut) und Karl Grobe / MA

178. WESER KURIER, Mittwoch, 24. Juli 1974, Nr. 171 / Wieder Zivilregierung in Athen – General
Gizikis ruft Karamanlis aus dem Exil zurück – Griechische Bevölkerung jubelt / Athen/Paris
(ap/dpa) / MA
179. Zypern hat neuen Präsidenten – Makarios-Mitarbeiter Klerides wurde Nachfolger von Sampson / Nikosia
(dpa/ap)
180. Deutsche Touristen außer Gefahr – Hamburger Frachter bei Evakuierungsaktion eingeschaltet /
Nikosia/London (dpa/ap)
181. Zypern wirft viele Probleme auf – Streitende Parteien haben gegensätzliche Ziele / Von V. Meier

182. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 24. Juli 1974, Nr. 168, S. 1-4 / Regierungskrise in Athen – Neuer
Präsident auf Cypern – Griechenlands Präsident Gizikis will eine „Regierung der nationalen Einheit“ bilden
– Glafkos Kleridis löst in Nikosia Nicos Sampson ab / Von Olaf Ihlau / Athen, 23. Juli 1974 / MA
183. Gerüchte über Putsch zurückgewiesen / Athen (AP)
184. Makarios-Anhänger neuer Präsident – Nicos Simpson „freiwillig“ zurückgetreten – Noch immer Kämpfe auf
Cypern / Nicosia (dpa)
185. UNO bewacht Flughafen
186. Moskau übt scharfe Kritik an den USA, Moskau (ddp)
187. Jugoslawien fürchtete Ausweitung des Cypern-Konflikts, Belgrad
188. Beweise für Athens Beteiligung ? / New York (ddp)
189. Cypern-Konferenz verschoben – Regierungskrise in Athen verzögert Beginn – Ankara erwägt Teilung des
Inselstaates / Genf (ddp)
190. Makarios bei Kissinger
191. Berichte über Massenmorde
192. Verstärkte UNO-Truppen sollen Frieden sichern / New York (dpa)
193. Flugzeugträger evakuiert Touristen aus Kyrenia / London (AP)
194. Flugverkehr in die Türkei wieder möglich / Frankfurt (dpa)
195. GRIECHENLAND : Regierungsrücktritt nach Tagen nervöser Spannung Die Junta leistet den Offenbarungseid –
Durch den Cypern-Konflikt in die Krise gestützt, bittet das Regime die Garde der Verfemten um Rat / „Der
historische Augenblick ist da“ / Von Olaf Ihlau / Athen, 23. Juli
196. Ankaras Regierungschef Ecevit: Schlüsselfigur auf schwachen Füssen / Von W. Kinnigkeit / München, 23.
Juli 1974
197. Bündniskrise mit Vorgeschichte / Kommentar von Christian Potyka
198. Washingtons Regie in Griechenland / schr

199. WESER KURIER, Donnerstag, 25. Juli 1974, Nr. 172, S. 1-3 / Reibungsloser Machtwechsel in Athen
– Generalamnestie für politische Häftlinge erlassen – Forderungen nach Bestrafung der Militärs /
Athen/Brüssel (Eig. Ber./vm/dpa/ap)
200. Griechenland erkennt Makarios an – Vor Beginn der Zypern-Konferenz – Appell des Sicherheitsrates /
Athen/New York (ap)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 174 von 219


201. Chance für Karamanlis, Athen
202. Griechenlands Exkönig kann wieder hoffen – Konstantin betreibt seine Rückkehr – Vorerst ohne Verbündete
/ Von Dieter Stadach / London
203. Türken versenkten eigenes Schiff – Piloten glaubten griechischen Flottenverband zu bombardieren / Ankara

204. WESER KURIER, Freitag, 26. Juli 1974, Nr. 173 / Streit um Rückkehr von Makarios – Türken gegen
gestürzten Präsidenten Zypern – Konferenz begann / Genf/Athen/Nicosia (dpa) / MA

205. BREMER NACHRICHTEN, Freitag, 26. Juli 1974 / Kriegsgefahr noch nicht beseitigt – Lage in
Nikosia weiterhin äußerst brisant / Genf (dpa/ap) / MA
206. Athen wartet noch auf prominente Emigranten – Symbole des Militärregimes werden entfernt / Athen /
Von Ursula Diepgen

207. Süddeutsche Zeitung, Freitag, 26. Juli 1974, Nr. 170, S. 1-2 / Karamanlis erläßt zuerst eine
Amnestie – Athener Regierung demonstriert den Willen zu demokratischem Neubeginn – Rolle
des Militärs unklar / Von Olaf Ihlau / Athen, 25. Juli
208. Konstantin wartet weiter, London
209. Kissinger: Athener Regierung besteht aus alten Freunden, Washington
210. Zuversicht vor der Cypern-Konferenz – Großbritannien, Griechenland und die Türkei haben jedoch
unterschiedliche Pläne, Genf (AP)
211. Waffenruhe auf Cypern wird eingehalten, Nicosia (dpa)
212. Nervosität bei der UNO, New York (AP)

213. WESER KURIER, Sonnabend/Sonntag, 27./28. Juli 1974, Nr. 174 / Zyperns Präsident droht mit
Krieg – Waffenstillstand mehrfach gebrochen – Türkei verstärkt Truppen – Genfer Konferenz
stockt / Nikosia/Genf/New York (dpa/ap) / MA
214. Widerstandskämpfer im Kabinett – Griechische Regierung hat breite Basis – Wallraff entlassen / Athen
(dpa)
215. Manche Touristen gingen nur widerwillig – Ein Augenzeugenbericht über den ersten Teil der blutigen
Tragödie auf Zypern / Von B. Ohse

216. WESER KURIER, Montag, 29 Juli 1974, Nr. 175 / Türken bestanden auf ihren Forderungen –
Ausgang der Genfer Zypern-Konferenz blieb bis gestern abend völlig ungewiß /
Genf/Athen/Ankara (dpa/ap) / MA
217. Gefangene wurden schwer gefoltert – Schriftsteller Wallraff über Mißhandlungen in Griechenland /Athen
218. Lage in Griechenland normalisiert – Athener Regierung zur raschen Demokratisierung entschlossen / Athen
(dpa)
219. Zypern Putsch Sampson angeblich völlig überrascht / London (ap)

220. Süddeutsche Zeitung, Montag, 29. Juli 1974, Nr. 172, S. 1-2 / Zähes Ringen auf der Cypern-
Konferenz – Türken verweigern internationale Inspektion ihrer Interventionstruppen / Genf (AP)
221. Stabilisierung in Griechenland – Die weitere Entwicklung hängt von der Lösung des Konflikts um Cypern
ab / Athen (Eig. Ber.)
222. Wallraff: Meine Mission war erfolgreich

223. DER SPIEGEL / 29.7.74, Nr. 31/1974 / GRIECHENLAND / Die Obristen treten ab / Wann werden die Sterne
wieder leuchten? / „Wir haben 4500 von euch“ / Man Muß mit seinen Leuten sterben können / MA

224. WESER KURIER, Dienstag, 30 Juli 1974, Nr. 176 / Auch Taschendiebe rufen nach Freiheit - In
Griechenland ist noch alles in der Schwebe / Von Karl Stankiewitz / MA
225. Türken hofften auf Unterstützung durch Makarios-Anhänger – Doch gemeinsam stemmten sich alle Zypern-
Griechen der Invasion entgegen – Ein Augenzeugengericht / Von Bernhard Ohse
226. Wieder griechische Zeitung zensiert – Karamanlis mahnt die Presse – Papandreou kehrt zurück / Athen
(ap/dpa)
227. Türkei: Kein Rückzug von Zypern – Genfer Konferenz noch in der Schwebe – London optimistisch /
Genf/Ankara/New York (dpa/ap)

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 175 von 219


228. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dienstag, 30 Juli 1974, Nr. 173 / Die Türkei sperrt sich gegen
den Abzug ihrer Truppen von Zypern – Auf der Genfer Konferenz spielen beide Seiten mit hohen
Einsätzen – Callaghan zeigt sich enttäuscht / Genf, 29. Juli
229. General Gizikis bleibt griechischer Staatschef – Gipfeltreffen zwischen Ecevit und Karamanlis / HJK, Athen,
29. Juli
230. Papandreou will nach Athen zurückkehren / Kopenhagen, 29. Juli (AFP)
231. Die Türkei stellt die Treue zur NATO nicht in Frage – Ankara will ureigene Zypern-Interessen wahrnehmen /
R.H. Ankara, 29. Juli
232. Pläne zur Verbesserung der Versorgung
233. Türkische Streitkräfte auf Zypern weiter verstärkt

234. Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, 31. Juli 1974, Nr. 174, S. 1-2 / Türken melden Einigung in Genf –
Kompromiß über vorläufiges Abkommen zur Beilegung des Cypern-Konflikts / Genf (dpa)
235. Genscher dankt Großbritannien für die Evakuierung deutscher Touristen / Bonn (dpa)
236. Karamanlis betont Handlungsfreiheit – „Vor Amtsübernahme Nichteinmischungsgarantie von den Militärs
erhalten“ / Athen (dpa)
237. Moskau hält an seinen Forderungen fest – Die Sowjetunion dringt auf Fortsetzung der Cypern-Debatte im
Sicherheitsrat /New York (ddp)
238. „Iswestia“ warnt vor Kettenreaktionen bim Mittelmehr / Moskau (dpa)
239. Makarios will im Amt bleiben /London (ddp)

AUGUST 1974

240. KIEBITZ / Donnerstag, 1. August 1974 /


„Wir Griechen sind stolz und eigensinnig…“/ DS
241. Süddeutsche Zeitung Nr. 175 I München, Donnerstag, 1. August 1974 I Griechische Cyprioten
enttäuscht - Athen, Ankara und Washington befriedigt
242. Griechische Cyprioten enttäuscht I
243. Abzug fremder Streitkräfte in Etappen I
244. Athen demobilisiert die Reservisten I
245. Ankara stellt Athen vor Alternative I
246. Kein Erwachen aus dem bösen Traum I

247. WESER KURIER I Bremen, Donnerstag, 1. August 1974 I Athen gilt als Verlierer des
Zypernvertrages – Karamanlis setzt auf nächste Verhandlungsrunde / Türkei zufrieden / MA
248. Vormarsch der Türken gestoppt – Zyperns Präsident begrüßt Abkommen / Athen entläßt Reservisten

249. WESER KURIER I Bremen, Freitag, 2. August 1974 I Athen kehrt zur Demokratie zurück – Alte
Verfassung wieder in Kraft / Militärs unter ziviler Kontrolle / Abstimmung über Monarchie / MA
250. Lage auf Zypern weiter gespannt – Makarios ist unzufrieden / Bildet Klerides neues Kabinett?
251. Trotz des Waffenstillstandes: Auf Zypern wird weiter geschossen I

252. WESER KURIER Nr. 180 I Bremen, Sonnabend/Sonntag, 3./4. August 1974 I Athener
Militärregime fand unrühmliches Ende – Griechen ist jetzt nur die Zukunft des Landes wichtig /
MA
253. Invasionsarmee rückte weiter vor – Noch immer Schießereien auf Zypern – Plant Ankara Teilung? I
254. Athen säubert Sicherheitspolizei. Karamanlis von „Wiedergeburt der Demokratie“ überzeugt

255. WESER KURIER I Bremen, Montag, 5. August 1974 I Athen und Ankara erwägen Boykott - Zypern-
Konferenz / Ausschreitungen gegen Zivilisten? / MA

256. DER SPIEGEL / 5.8..74, Nr. 32/1974 / ATHEN / Machtapparat der Junta zerschlagen

257. DER STERN, Nr. 32/1974 / So endete eine Diktatur / Seiten: 12-20 / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 176 von 219


258. Süddeutsche Zeitung Nr.178 I München, Montag, 5. August 1974 I Cypern: „Die Sache“ ist noch
nicht vorüber – Sampson droht mit Untergrund Kampf – Während die Türken ihren Brückenkopf
auf der Insel ausbauen, nehmen die Spannungen unter der griechischen Bevölkerung wieder zu I
Kleridis‘ umstrittene Stellung I Angst vor Scharfschützen I Von Manfred F. Schröder / MA
259. Cypriotische Führer in Athen und Ankara – Vorbereitung der nächsten Konferenz / Waffenruhe auf der Insel
eingehalten I
260. Schwierigkeiten mit der Waffenstillstandslinie – Kleridis droht mit Rücktritt I

261. WESER KURIER I Bremen, Dienstag, 6. August 1974 I Friedensbemühungen I.


262. USA: Invasion Zyperns rechtmäßig / MA

263. WESER KURIER I Bremen, Mittwoch, 7. August 1974 I 1967 im Athener Pentagon: König
Konstantin lehnte Widerstand ab / MA
264. Auf Zypern wird wieder gekämpft – Panzer und Artillerie eingesetzt / Türken bauten Stellungen
aus
265. Süddeutsche Zeitung Nr. 180 I München, Mittwoch, 7. August 1974 I Wieder Schießereien auf
Cypern – US-Staatssekretär Hartmann bemüht sich in Athen um Kompromißbereitschaft für Genf
266. Sampson nach Athen gereist
267. Weitere Hilfssendungen
268. Griechischer Politiker klagt die USA an- Exminister Zigdis macht Kissinger für den Cypern-Konflikt
verantwortlich

269. WESER KURIER I Bremen, Donnerstag, 8. August 1974 I Kaum Hoffnung auf Zypern-Lösung –
Athen und Ankara glauben nicht an Erfolg / Noch immer Kämpfe / MA
270. Kriegsgefahr im eigenen Bündnis – Nur Washington kann Zypern-Konflikt entschärfen I Von
Bernd Stadelmann / MA

I Konferenzbeginn im Zeichen heftiger Kämpfe


271. WESER KURIER I Bremen, Freitag, 9. August 1974
– Garantiemächte erwarten schwierige Zypern-Verhandlungen I Von Waldheim in Genf / MA

272. WESER KURIER I Bremen, Freitag, 10. August 1974I Auf Zypern schweigen die Waffen –
Inseltürken fordern in Genf autonome Verwaltungseinheiten / MA

273. WESER KURIER Nr. 187 I Bremen, Montag, 12. August 1974 I Hartnäckiges Tauziehen um Zypern
– Annäherung der Standpunkte bei Genfer Gesprächen / Türkische Truppenbewegungen halten
an / MA
274. Mavros möchte auch Kommunisten zulassen I

275. DER SPIEGEL / 12.8..74, Nr. 33/1974 / ATHEN / Die Militärs versprachen Gehorsam

I Zypern-Konferenz stockte –
276. WESER KURIER I Bremen, Dienstag, 13. August 1974, Nr. 188
Genfer Verhandlungen erst am späten Abend fortgesetzt / MA

277. WESER KURIER I Bremen, Mittwoch, 14. August 1974, Nr. 189 I Athen alarmiert Großmächte –
Zypern-Konferenz unterbrochen / Auch Kissinger aktiv / MA

278. WESER KURIER I Bremen, Donnerstag, 15. August 1974 I USA warnen Griechen und Türken vor
Krieg – Ankara brach Waffenruhe auf Zypern / Heftige Kämpfe / Athen Verließ NATO-
Militärbündnis / MA
279. Im Verteidigungsschild klafft ein Loch – NATO bewertet Rückzug Athens aus dem Bündnis als
Katastrophe I Bericht von Peter W. Schoeder I
280. Kriegsfurcht I

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 177 von 219


281. USA wünschen mehr Verhandlungsspielraum – Washington aktiv / Moskau schweigt vorerst zur Krise im
Mittelmehr I Bericht von Dr. Günther de Thier I
282. Moskau I
283. USA warnen Griechen und Türken (Fortsetzung von Seite 1) I
284. Auf Zypern wird wieder geschossen und gestorben – In der Morgendämmerung griffen die Türken an
285. Kräftevergleich I

I Krieg auf Zypern –


286. Frankfurter Rundschau Nr. 187 I Frankfurt, Donnerstag, 15. August 1974
Athen verläßt die NATO – Angriff kurz nach dem Ende der Genfer Friedenskonferenz I
287. Am Morgen kamen die Bomber – Türken wollen Nordteil der Insel als „Faustpfand“ I
288. Mavros: Türkei wie ein Wolf – Athen und Ankara geben sich die Schuld am Scheitern der Konferenz I
289. Makarios bittet um Hilfe I
290. Erwägt Karamanlis Krieg gegen Türken I
291. Bündnispartner hoffen auf Rückkehr – Sondersitzung des Ständigen Rates / „Unverzüglich Folgen prüfen I
292. Luftraum über Ägäis gesperrt I
293. Moskau schickt Schiffe ins Mittelmeer – TASS berichtet über griechische Entscheidung I Kontakte mit Athen
gemeldet
294. Ford führte Krisengespräch mit Kissinger / Kontakte mit Athen gemeldet I
295. EG will streitende unter Druck setzen – Schwierige Koordination in Paris / Botschafter sollen vermitteln
Wilson unterbricht Urlaub I von Lutz Krusche I
296. Rückschlag auf dem Weg zur Demokratie befürchtet I
297. Im Morgengrauen kamen die Bomber I
298. Bündnispartner hoffen auf Rückkehr der Griechen I
299. Im Hintergrund : Türken militärisch überlegen I
300. Im Wortlaut: Auf Gewalt verzichtet I
301. Griechen lehnen NATO ab I
302. US-Botschafter abgelöst I
303. Panagoulis kehrt zurück I
304. Theodorakis beklagt Zensur I
305. Alle können verlieren, Kommentar von Werner Holzer I
306. Als Kissinger anrief, waren die Würfel schon gefallen – Die dramatischen Stunden in Genf / Nach
Mitternacht ließen die Türken die Verhandlungen platzen I Von Pierre Simonitsch (Genf) I
307. Am Morgengrauen kamen die ersten türkischen Bomber – Auf Zypern herrscht wieder die Gewalt /
Tausende flohen aus Hauptstadt in die Berge I

308. WESER KURIER I Bremen, Freitag, 16. August 1974, Nr. 191 I Der neue Zankapfel heißt Zypern –
Feindschaft zwischen Griechen und Türken hat alte Wurzeln / MA
309. Athen will keinen Krieg gegen Türkei – Karamanlis kündigt politische Schritte an / Spannungen
mit USA / Zyperns größter Hafen erobert I
310. Bonn hält Evakuierung für unnötig – „Touristen nicht gefährdet“ / Flug- und Zugverkehr normal I

311. Frankfurter Rundschau I Frankfurt, Freitag, 16. August 1974, Nr. 188 I m Hintergrund:
Jahrhundertelange Feindschaft I.
312. Teilung Zyperns erkämpft – Türkische Truppen eroberten die Hafenstadt Famagusta I
313. Flaggschiff der 6. US-Flotte ausgelaufen – Vorsichtsmaßnahme oder Warnung / Gegenüber Vorgängen auf
Zypern weitgehend machtlos I
314. Weist Athen amerikanische Truppen aus? Mavros lehnt Einladung Kissingers ab / NATO-Generalsekretär
Luns „unerwünscht“ I
315. Flaggschiff der 6. US-Flotte ausgelaufen I
316. Teilung der Insel Zypern praktisch erkämpft I
317. Deutsche Urlauber bisher wohlauf – Touristen werden vorerst nicht aus Griechenland und Türkei evakuiert I
318. Klägliche Rolle I Von Ulrich Makensen I
319. Schon vor dem Angriff breitete sich Hoffnungslosigkeit in Famagusta aus I Rest wie Lfd. Nr.68
320. Zwischen Nato-Partnern ist ein Konflikt nicht vorgesehen – Auch mit der Zypernkrise wird das westliche
Bündnis nicht fertig I

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 178 von 219


321. WESER KURIER I Bremen, Sonnabend/Sonntag, 17./18. August 1974 I Waffenruhe auf Zypern –
Insel geteilt – Türken zu neuer Konferenz in Genf bereit / Griechen wollen nicht unter Druck
verhandeln / MA
322. Auf Zypern herrscht Waffenruhe I
323. Andreas Papandreou heimgekehrt I

324. Frankfurter Rundschau I Frankfurt, Montag, 19. August 1974, Nr. 190 I Athen wartet auf Bonn I.
325. Ein Fünftel gleich ein Drittel – wirtschaftliche Folgen der Teilung I
326. Harte Haltung Athens gegenüber Washington – US-Flüge werden kontrolliert / Demonstrationen I
327. Türken schließen Nikosia ein – Waffenstillstand mehrfach gebrochen / Neuer UN-Appell I
328. Französischer Waffen für Athen I
329. Harte Haltung Griechenlands I
330. Kissinger bietet sich als Vermittler an I
331. Türken schließen Nicosia ein I
332. Kreml wirft NATO Aggression gegen Zypern vor I

333. Süddeutsche Zeitung I München, Montag, 19. August 1974, Nr. 189 I Auf Cypern noch keine
Waffenruhe, Präsident Kleridis bittet um Hilfe – Die kriegerischen Auseinandersetzungen haben
bisher mehr als 4000 Tote unter der Bevölkerung gefordert / 100.000 Menschen auf der Flucht /
Die Wirtschaft der Insel schwer geschädigt I
334. Rettungswacht holt Deutsche aus Zypern I
335. Rege diplomatische Aktivität um Cypern – Erfolg der Bemühungen um Fortsetzung der Genfer Konferenz
noch nicht abzusehen I
336. Sicherheitsrat kritisiert Türkei – Nur gemäßigte Resolution Frankreichs angenommen / Moskau attackiert
die NATO I
337. Washington bemüht sich um Athen – Botschaften Kissingers an Karamanlis / Welle des Antiamerikanismus
in Griechenland I
338. Auf Cypern noch keine Waffenruhe I
339. Karamanlis will sich de Gaulle zum Vorbild nehmen – Von den USA und NATO enttäuscht, sucht der
griechische Regierungschef nach neuem Schutz für sein Land I Von Olaf Ihlau I

340. WESER KURIER I Bremen, Montag, 19. August 1974, Nr. 193I Washington über Türkei verärgert
– Kritik am Vormarsch auf Zypern / UNO meldet neue Kämpfe / Wird Nikosia umzingelt I.
341. Zyperns Wirtschaft fest in türkischer Hand – Invasionstruppen sicherten sich die lukrativsten Regionen der
Insel / MA

342. DER SPIEGEL /19.8..74, Nr. 34/1974, Schlachtfeld ZYPERN Türken gegen Griechen / MA, NG
343. Der Türke ist stark
344. Die NATO muss neue Wege gehen
345. Griechenland ist kein Schwarzwald

346. DIE WELTWOCHE, 21. August 1974, Nr. 34, Seite 11 / „Wir wollen die Teilung“ / Rolf W. Schloss
interviewte den türkisch-cypriotischen Vizepräsidenten Needet Ünel / DS
347. Pulverfaß, Nationalismus / Von Elsbeth Tzermias

348. DER SPIEGEL / 26.8.74, Nr. 35/1974, ZYPERN „Kissingers Watergate“ / MA

349. WESER KURIER I Bremen, Dienstag, 20. August 1974, Nr. 194 I US-Botschafter auf Zypern
ermordet / MA
350. Türkei nach dringendem Appell Washingtons zu Verhandlungen über Truppenrückzug bereit
351. US- Botschafter auf Zypern ermordet (Fortsetzung)
352. Die Angst des Mars vor dem Weltsicherheitsrat (Karikatur von H. E. Köhler)

I Amerikas
353. Frankfurter Allgemeine Zeitung I Frankfurt, Dienstag, 20. August 1974, Nr. 191
Botschafter auf Zypern erschossen – Karamanlis: „Verbrecherische Untat“ – Der griechische
Regierungschef warnt vor weiteren Gewalthandlungen / Polizei gegen Demonstranten I.

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 179 von 219


354. Ford äußert sich betroffen über das Attentat – Erklärung des Weißen Hauses I
355. Amerikas Botschafter auf Zypern erschossen (Fortsetzung)I
356. Ford äußert sich betroffen (Fortsetzung)I
357. Mord in Nikosia, Kommentar I
358. Die Türken übertreiben I Kommentar von Robert Held I
359. Türkische Panzer schließen Ring um Nikosia I
360. Samjatin: Ausschluss Makarios von Zypern-Regelung ist anomal
361. Stimmen der anderen: 1. Bevorzugte Türken / 2. An der Seite der Griechen / 3. Wie Araber und Israelis I
362. Das leidgeprüfte Zypern zwischen Hoffnung und Furcht I Robert Held I
363. Peking interpretiert die Zypern-Krise I
364. Frankreich liefert beschleunigt Waffen an Griechenland I
365. Nur das Miauen einer Katze ist zu hören I

366. Süddeutsche Zeitung I München, Dienstag, 20. August 1974, Nr. 190 I Amerikas Botschafter in Nicosia
erschossen – Demonstranten stürmen aus Protest gegen die Cypern-Politik der USA das Botschaftsgebäude
/ Präsident Kleridis und der griechische Regierungschef Karamanlis verurteilen das „schreckliche
Verbrechen“ I
367. Amerikas Botschafter erschossen (Fortsetzung von S.1)
368. 200.000 Flüchtlinge I
369. Massenflucht aus Nicosia I
370. Türkisch-griechische Grenze wieder passierbar I
371. Türken verlangen ein Drittel Cyperns – Außenminister Günnes: Die bäuerliche Bevölkerung braucht für ihre
Existenz mehr Land I
372. Ankara berichtet über Morde an türkischen Cyprioten I
373. Denktasch: Gespräche nur noch über die Grenze in Westzypern I
374. Karamanlis will streng durchgreifen – Nach dem Mord in Nicosia Maßnahmen gegen Gesetzesbrecher
angekündigt I Olaf Ihlau I
375. Papandreou: Cypern-Krise von den USA manipuliert I
376. Proteste vor dem Weißen Haus I
377. Kritik der USA an der Türkei – Verteidigungsminister Schlesinger spricht von Maßlosigkeit Ankaras I
378. Briten bemühen sich um neue Gespräche in Genf I
379. Moskau für Rückkehr von Makarios – TASS-Direktor Samjatin wiederholt die These von der NATO-
Verschwörung I
380. China kritisiert die Sowjets härter als die USA I
381. Moskau für Rückkehr von Makarios – TASS-Direktor Samjatin wiederholt die These von der NATO-
Verschwörung
382. Jugoslawiens Außenminister in Ankara
383. Rettungsflugwacht flog 36 Personen aus Cypern aus I
384. Blick in die Presse – Pariser Interesse an Athen I
385. „Verratene rächen sich“ I

386. Frankfurter Rundschau Nr. 192 I Frankfurt, Mittwoch, 21. August 1974 I USA vermuten
geplanten Mord- Gezieltes Feuer auf die Fenster der Botschaft in Nikosia I
387. Ruf nach Kissingers Mission (Fortsetzung von S.1) I
388. Athen entläßt Generale I
389. NATO erwägt eine neue Kommando-Struktur I National getrennte Hauptquartiere für Griechenland und die
Türkei bei Einlenken Athens I
390. USA vermuten geplanten Mord an Botschafter (Fortsetzung von S.1) I

391. Süddeutsche Zeitung Nr.191 I München, Mittwoch, 21. August 1974 I Griechische Armeespitze
neu besetzt - Regierung Karamanlis versetzt zehn Generale in den Ruhestand I.
392. Antiamerikanische Demonstrationen eingestellt I
393. Theodorakis gründet neue Linkspartei I
394. Not und Elend auf Cypern – Die Wirtschaft der Insel ist ruiniert / 200.000 Flüchtlinge unterwegs I
395. Sadruddin Aga Khan Koordinator der Cypernhilfe I
396. Nicosia wie ausgestorben I
397. Suche nach einer Cypern-Lösung – London sondiert die Chancen einer Wiederaufnahme der Genfer
Konferenz I

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 180 von 219


398. Kissinger: Griechenlands Ehre Rechnung tragen I
399. Botschaften Titos an die beteiligten Staaten I
400. Massengräber ermordeter Türken gefunden I
401. Griechen plündern in Limassol I
402. US-Botschafter Opfer eines Mörders – Die tödlichen Schüsse wurden gezielt abgegeben / Beileid aus aller
Welt

I Über Teilung Zyperns offenbar


403. WESER KURIER I Bremen, Mittwoch, 21. August 1974, Nr. 195
einig – Großmächte drängen zu Verhandlungen / Drohungen Denktaschs / MA
404. War die Ermordung des US-Diplomaten auf Zypern geplant? Neunzehn Kugeln schlugen in das
Botschaftsgebäude ein I
405. Friedensbemühungen gehen weiter – Jugoslawischer Zypern-Plan? / Ankara besteht auf Föderation I
WESER KURIER I Bremen, Donnerstag, 22. August 1974.
406. EG-Länder wollen Athen helfen – Bundesregierung drängt Griechen und Türken zu Gewaltverzicht I

407. WESER KURIER I Bremen, Donnerstag, 22. August 1974 I Athen bald ohne US-Atomschirm? –
Kernwaffenlager auf Kreta soll eventuell geräumt werden I Peter W. Schroeder / MA

408. Süddeutsche Zeitung I München, Freitag, 23 August 1974, Nr. 193I Waldheim will UNO-Truppe
verstärken – Forderung der Türken nach Abzug der Einheiten aus ihrem Gebiet abgelehnt I
409. Griechische und cypriotische Klagen vor der UNO I
410. Türken halten Cyperns beste Gebiete – Schätzungen von Wirtschaftsexperten / Rot-Kreuz-Hilfe kommt in
Gang I
411. Ein Cypern-Plan aus Athen – Ständige Sicherheitsrats-Mitglieder sollen Verantwortung auf der Insel
übernehmen I
412. Moskau schaltet sich ein – Neuer US-Botschafter I
413. Kleridis und Denktasch wollen sich treffen I
414. Die Opfer des Krieges leben wie Tiere – Schmerz-, Hass- und Zornesausbrüche bei der Ankunft der ersten
griechischen Flüchtlinge aus Cypern in Piräus / Ruf nach Guerilla-Aktionen I
415. Waldheim will UNO-Truppe verstärken – Forderung der Türken nach Abzug der Einheiten aus ihrem Gebiet
abgelehnt I
416. Griechische und cypriotische Klagen vor der UNO I

417. WESER KURIER I Bremen, Sonnabend/Sonntag, 24./25. August 1974 I Athen an Vorstoß Moskaus
interessiert – Großbritannien wünscht jedoch keine internationale Konferenz über Zypern / MA
418. Sowjetunion will auf Zypern mitmischen – Kreml strebt internationale Garantien für neutrale Republik an I
Wolfgang Kuballa I
419. Haltung Athens beunruhigt USA – Kissingers Politik findet Befürworter und scharfe Kritiker I Günther de
Thier I

420. DER SPIEGEL / Nr. 35/1973, 26. August / Zypern: „Kissingers Watergate“ / MA

I Athen hofft auf


421. Süddeutsche Zeitung I Olaf Ihlau I München, Montag, 26. August 1974, Nr.196
UNO-Vollversammlung – Anprangerung der Türkei wegen Vorgehens auf Cypern erwartet / Für
Moskauer Plan I Athen hofft auf UNO-Vollversammlung (Fortsetzung von Seite 1) I
422. Ioannidis im Ruhestand I

423. WESER KURIER I Bremen, Dienstag, 27. August 1974 I UNO-Truppe unter Türken-Druck –
Vereinte Nationen sollen Norden der Insel Zypern räumen / MA
424. Wilson will Zypern-Basen räumen - Militär-Ausgaben sollen nach der Wahl eingeschränkt werden I Dieter
Stadach I
425. Waldheim bringt Zypern-Führer zusammen – Regelmäßige Treffen vereinbart / Türkei lehnt sowjetische
Vorschläge ab I

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 181 von 219


426. WESER KURIER I Bremen, Mittwoch, 28. August 1974 I Waldheim für neues Zypernmandat –
„Friedenstruppe zu schwach“ / Westen lehnt Vorstoß Moskaus ab / MA

427. Athen bereitet Wahlen vor – Termin noch offen / Früherer Minister für Rückkehr des Königs

428. WESER KURIER I Bremen, Donnerstag, 29. August 1974 I Präsident Zyperns ruft UNO an –
Klerides beschuldigt Türken des Terrors / Waldheim erkrankt / MA

429. Süddeutsche Zeitung I München, Donnerstag, 29. August 1974 I Gefangene in die Türkei
geschafft Kleridis warnt vor Guerilla-Krieg – Cyperns Präsident deutet an, dass die Ereignisse ihn
überrollen könnten I
430. Neue Cypern-Sitzung in der UNO – Der Sicherheitsrat wird sich mit den humanitären Problemen
beschäftigen I
431. NATO sagt Mittelmeer-Manöver ab – Mit Rücksicht auf die kritische Lage, heißt es in Brüssel I
432. Noch keine Räumungs-Aufforderung Athens an die Amerikaner I
433. Türkei organisiert ihren besetzten Teil Cyperns I

434. WESER KURIER I Bremen, Freitag, 30. August 1974 I Im Schatten Zyperns / MA

435. DIE ZEIT I Hamburg, Freitag, 30. August 1974, Nr.36, S.4 I Karamanlis wagt ein großes Spiel –
Athen setzt alle Hoffnungen auf Europa I
436. Kein Zwist in den Betrieben – „Arbeit ist besser als Krieg!“ – Griechen und Türken in der Bundesrepublik:
friedliches Nebeneinander I S.4 Politik
437. Ankaras Zypernaktion I Kampf um Zypern I Ecevit baut auf sein Kriegsglück – Den Türken sind harte
Faustpfänder wichtiger als internationale Sympathien I Von Laurence Marks I S.5 Politik
438. Europa und das Mittelmeer I Neuer Anlauf der Neun? – Brüssel muss Athen jetzt schnell helfen I Von Dieter
Buhl I S.6
439. Harte Fakten auf Zypern

SEPTEMBER 1974

440. WESER KURIER I Bremen, Sonnabend/Sonntag, 31. August/1. September 1974 I Athens
Außenminister Mavros besucht Bonn I S.1 / MA
441. UNO-Appell an Zypern-Parteien – Heimkehr der Vertriebenen verlangt / Attentat erhöht Spannungen I S.1
442. Genscher: Bonn um Zypern-Frieden bemüht- Gespräch mit dem Bundesaußenminister / Rolle Berlins
hervorgehoben I Heiko Wegener I S.2
443. Einigung zwischen Garantiemächten Zyperns – Dreier-Konferenz mit Grundsatzabkommen beendet /
Türkische Truppen bleiben I
444. Türken und Griechen friedlich am Arbeitsplatz – Trotz Zypern nach wie vor Kollegen I Von Hans-Joachim
Löwer I

445. DER SPIEGEL / Nr. 36/1973, 2. September / „UNS BLIEBEN NUR EIN PAAR TRAUBEN“ / SPIEGEL-Interview
mit Zyperns Präsident Erzbischof Makarios / MA

446. Süddeutsche Zeitung I München, Montag, 2. September 1974, Nr.201 I Karamanlis bekräftigt
NATO-Austritt – Schreiben an alle Mitglieder des Bündnisses / Grundrede vor 300.000 Menschen
447. Mavros attackiert heftig die USA I
448. Türken lehnen UNO-Resolution ab – Diplomatische Aktivitäten vor treffen Kleridis-Denktasch / Brief Ecevits
an Schmidt I
449. US-Botschaft an Kleridis I

450. WESER KURIER I Bremen, Montag, 2. September 1974 I Karamanlis konnte seine Position
festigen – Nationale Sammlungsbewegung als Ziel / Abrechnung mit der Junta / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 182 von 219


451. Griechenland lässt Makarios fallen – Zyprische Regierung unter Klerides als rechtmäßig anerkannt I

452. WESER KURIER I Bremen, Dienstag, 3. September 1974 I Zypern-Gipfel kurzfristig abgesagt -
Wieder Bisher 191 000 Obdachlose / MA

453. WESER KURIER I Bremen, Mittwoch, 4. September 1974 I Athen bittet Bonn um Unterstützung –
Genscher sichert Hilfe bei der „Rückkehr nach Europa“ zu / MA

454. WESER KURIER I Bremen, Donnerstag, 5. September 1974 I Athen entsendet neuen Botschafter
nach Bonn / MA
455. Plünderer haben Hochkonjunktur – Auf Zypern werden systematisch leer stehende Häuser
ausgeräumt I

456. Süddeutsche Zeitung I München, Freitag, 6. September 1974 I Zweites Treffen Kleridis-
Denktasch – Beide Volksgruppen auf Zypern beschuldigen sich gegenseitig des Massenmordes
457. Athen klagt in der UNO I
458. Mavros zu Gesprächen in Paris – Der griechische Außenminister betont die Europa-Orientierung seiner
Regierung I
459. Karamanlis warnt vor innenpolitischen Zwist I
460. Athen will Justizwesen neu ordnen I
461. Wurde Ioannidis verprügelt? I
462. Mavros appelliert an Westeuropäer – Außenminister Athens in Paris / Griechenland ordnet Justiz I

463. Frankfurter Rundschau I Frankfurt, Samstag, 7. September 1974 I Im Gespräch: Druck ausüben
auf die Türkei I Lutz Krusche im Gespräch mit Georgios Mavros in Paris I
464. Athen hofft auf Unterstützung Bonns – Außenminister Mavros trifft Makarios / Gespräch mit der
FR I ΝG

465. WESER KURIER I Bremen, Montag, 9. September 1974 I Mavros: Griechenland zum EG-Beitritt
bereit / MA

466. Süddeutsche Zeitung I München, Montag, 9. September 1974 I Mavros und Makarios einig –
„Volle Übereinstimmung“ bei Gesprächen über Cypern in Genf / Mavros heute in Bonn I
467. Türkei will Truppen abziehen I
468. Griechen auf der Flucht I
469. Moskau spricht von NATO-Verschwörung I

470. WESER KURIER I Bremen, Dienstag, 10. September 1974 I Bonn hilft Athen mit einem 180-
Millionen-Mark-Kredit – Außenminister Mavros in Bonn / Genscher nimmt Einladung nach
Griechenland an / MA
471. Nikosia macht sich nichts mehr vor – Mit Teilung praktisch abgefunden

472. Frankfurter Rundschau I Frankfurt, Dienstag 10. September 1974 I Bonn sagt Athen Hilfe zu –
180 Millionen Mark in drei Jahren / Mavros sprach mit Genscher I Von Hans Kepper I

473. Süddeutsche Zeitung I München, Dienstag, 10. September 1974 I 180-Millionen-Hilfe für
Griechenland – Genscher sagt Mavros Unterstützung zu / Europa- und Cypern-Problem im
Vordergrund I

474. WESER KURIER I Bremen, Mittwoch, 11. September 1974 I Mavros: NATO-Austritt endgültig –
Dennoch Bekenntnis zum Westen / Brandt nach Athen eingeladen / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 183 von 219


475. WESER KURIER I Bremen, Freitag, 13. September 1974 I Griechenland verspielt Sympathien – EG-
Kommission beendete Schonzeit für Athener Regierung I Peter W. Schroeder I

476. WESER KURIER I Bremen, Dienstag, 17. September 1974 I Griechenland soll in Europarat – EG ist
für Wiederaufnahme / Schmidt kündigt weiteren Gipfel an / MA

477. TAGES-ANZEIGER / Donnerstag, 26. Sept. 1974 / Griechenland auf dem Weg aus der Isolation (I) /
Bericht von Paul F. Walser / DS

478. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG / Zürich, Samstag, 28. September 1974 /Politische Mobilität in
Griechenland / Folgen der Diktatur – Verdrängte Gegensätze / Von ps / DS
479. Papadopoulos unter Hausarrest, Athen, 26. Sept. (ap)
480. Demonstration gegen Ioannidis, Athen, 27. Sept. (dpa)

OKTOBER 1974

481. TAGES-ANZEIGER / Mittwoch, 2. Oktober 1974 / Drei Perspektiven zum Zypernkonflikt (II) /
Ankara und Athen rufen den „Geist von Lausanne“ / Beteuerungen und Anklagen – Griechisch
Zyprioten bezahlen / Von Viktor Meier / Instabul, Ende Sept. / DS

482. DIE WELTWOCHE / 2. Oktober 1974, Nr. 40 / Die Enosis-Idee / DS

483. TAGES-ANZEIGER / Donnerstag, 3. Oktober 1974 / Griechenland auf dem Weg aus der Isolation (III) /
„Kein alter Wein in neuen Schläuchen“ – Fragen an Pesmazoglou / Von Paul L. Walser / DS

484. WESER KURIER I Bremen, 2. Oktober 1974 I Freundliche Worte aus Athen – NATO erwartet
positive Bündnisentscheidung nach den Wahlen I MA

485. GENOSSENSCHAFT, Nr. 40 / 3. Oktober 1974 / Griechenlands Rückkehr zur Demokratie –


Resignation der Militärjunta – Bildung der politischen Übergangsregierung – Stärkung der Regierung
gegenüber der Militärs – Vor dem außenpolitischen Thema – Vorbereitungen für Parlamentswahlen… / DS

486. DER SPIEGEL / 14.10.74, Nr. 42/1974 / GRIECHENLAND / Wer wagt gewinnt / NG

487. TAGES-ANZEIGER / Zürich, 17. Oktober 1974 / Griechische Wahlkampagne / Unsicherer


Standpunkt von Mavros´ Zentrumsunion – Kritik an Mavros – Eine Junta Partei? / Von Arthur M.
Stierli / Athen, 16. Okt. / DS

488. WESER KURIER I Bremen, 18. Oktober 1974 I Erste Strafverfahren wegen Folterungen / MA

489. WESER KURIER I Bremen, 21. Oktober 1974 I Hilferufe aus der Besatzungszone – Griechische
Zyprer klagen beim Sicherheitsrat die Türken an / MA

490. WESER KURIER I Bremen, 22. Oktober 1974 I Junta-Mitglieder angeklagt – Athener Staatsanwalt
wirft ihnen Anstiftung zur Tötung vor / MA

491. WESER KURIER I Bremen, 24. Oktober 1974 I Athens Exdiktator verhaftet – Bereitete
Papadopoulos neuen Putsch in Griechenland vor? / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 184 von 219


NOVEMBER 1974

492. Süddeutsche Zeitung Nr. 267 I Dienstag, 19. November 1974 I Der starke Mann zeigt seine Kraft
– Als Griechenlands Rekord-Wahlsieger will Konstantin Karamanlis keinen König neben sich, gibt
aber viele Rätsel hierzu auf I Bericht aus Athen von Hans Ulrich Kempski I

493. DER SPIEGEL / 25.11.74, Nr. 48/1974 / GRIECHENLAND / Der Primus / MA

DEZEMBER 1974

494. Süddeutsche Zeitung Nr. 277 I Samstag/Sonntag, 30. November/1. Dezember 1974 I Cypern-
Gespräche im Europarat – Hoffnung auf Verhandlungsbereitschaft der drei beteiligten Parteien I

495. BREMER NACHRICHTEN I Bremen, Dienstag, 10. Dezember 1974 I Erste Sitzung des griechischen
Parlaments – Nach Abschaffung der Monarchie wird Verfassung ausgearbeitet – Kanellopoulos
Präsident? / MA
496. „Die Demokratie kehrt zurück“ I

497. KREISZEITUNG I Hoya/Brinkum, Dienstag, 10. Dezember 1974 I Jubel in Athen über Sturz der
Monarchie – Parlament trat zur Eröffnungssitzung zusammen / MA
498. In Ankara von Rückzug keine Rede – Die Türken wollen den Griechen auf Zypern keine Chance mehr geben I
499. Klägliches Ende einer Monarchie, Kommentar von Dr. Horst Ley I

500. DER SPIEGEL / 16.12.74, Nr. 51/1974 / Griechenland / Keinerlei Besitz / MA

501. Frankfurter Allgemeine Zeitung I Frankfurt, Dienstag, 17. Dezember 1974 I Griechische
Präsidentenwahl verzögert sich – General Gizikis würdigt die Demokratie I

502. DER SPIEGEL / 23.12.74, Nr. 52/1974, Griechenland Nicht mehr zittern / MA

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 185 von 219


LISTE DER AUSGEWERTETEN BZW. VERWENDETEN PRESSE

1. Abendzeitung, München 46. LEVERKUSENER ANZEIGER, Leverkusen


2. Aktuell, Kopenhagen
3. Arbeiterzeitung, Wien 47. MAKEDONIA, Thessaloniki
4. ATHENES PRESSE LIBRE, Paris 48. MANNHEIMER MORGEN, Mannheim
49. MINDENER TAGEBLATT, Minden
5. Basler Nachrichten, Basel 50. MORGENPOST, Hamburg
6. Berliner Nachrichten, Berlin 51. MÜNCHNER MERKUR, MM, München
7. Berliner Stimme, Berlin 52. MÜNSTERSCHE ZEITUNG; Münster
8. Bildzeitung, BZ, Berlin
9. Bonner Rundschau 53. NATIONAL-ZEITUNG, Bern
10. Braunschweiger Zeitung, Braunschweig 54. NACHRICHTEN FÜR AUSSENHANDEL
11. Bremer Nachrichten, Bremen 55. NEUE RHEIN ZEITUNG, Düsseldorf
56. NEUE RUHR ZEITUNG, Essen
12. CHRIST UND WELT, Berlin 57. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, NZZ, Zürich
58. NEW STATESMAN, London
13. DAGENS NYHETER, Stockholm 59. NORD-KURIER,
14. Darmstädter Tagblatt, Darmstadt 60. NORDSEE-ZEITUNG, Bremerhaven
15. DER ALLGÄUER, Kempten 61. NORDWEST-ZEITUNG,
16. DER SPIEGEL*, Hamburg
17. Die Norddeutsche, Vegesack 62. OBERHESSISCHE PRESSE, Marburg
18. Die Presse, Wien 63. OFFENBACH-POST,
19. DIE WELT, Hamburg
20. DIE WELTWOCHE, Zürich 64. POLITIKEN, Kopenhagen
21. Die Zeit, Hamburg 65. PUBLIK, Frankfurt
22. DÜSSELDORFER NACHRICHTEN, Düsseldorf
66. RHEINISCHER MERKUR, Mannheim/Koblenz
23. Ελεύθερη Ελλάδα, Ρώμη
24. Ελεύθερη Πατρίδα, Λονδίνο 67. SCHWÄBISCHE DONAUZEITUNG
25. Esslinger Zeitung, Esslingen 68. Segeberger Zeitung, Bonn
26. Extra Bladet, Kopenhagen 69. Stern, Hamburg
70. Stuttgarter Nachrichten, Stuttgart
27. Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, Frankfurt 71. Stuttgarter Zeitung, Stuttgart
28. Frankfurter Neue Presse, FNP, Frankfurt 72. Süddeutsche Zeitung, München
29. Frankfurter Rundschau, Frankfurt
30. Fuldaer Volkszeitung, Fulda 73. Tages Anzeiger, Zürich
74. Tagesspiegel, Berlin
31. GENERAL-ANZEIGER, Bonn 75. TELEGRAF, Berlin
76. THE ECONOMIST, London
32. HALLER KREISBLATT, Halle 77. THE GUARDIAN, London
33. HANDELSBLATT, Düsseldorf 78. THE TIMES, London
34. HANNOVERSCHE PRESSE, Hannover 79. THE SUNDAY TIMES, London
35. HEIDELBERGER TAGESBLATT 80. THE WALL STREET JOURNAL, NY
36. HELLAS, London 81. TO BHMA, Athen
37. HERALD TRIBUNE, London / New York
38. HOLZKIRCHNER MERKUR, Holzkirchen 82. VORWÄRTS, Bonn

39. JU-Information, Βremen 83. Welt der Arbeit, Köln


84. Weltbild, Augsburg
40. KÖLNER STADT-ANZEIGER, Köln 85. Westdeutsche Allgemeine, Essen
41. KONKRET 86. WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU, Dortmund
42. KURIREN, Stockholm 87. Weser Kurier, Bremen
88. WETZLARER NEUE ZEITUNG, Wetzlar
43. L’EUROPEO 89. WIESBADENER TAGBLATT, Wiesbaden
44. LE COMBAT, Paris
45. LE MONDE, Paris

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 186 von 219


90. ZÜRCHER WOCHE, Zürich

* Verlinkung: http://www.spiegelgruppe-nachdrucke.de

LISTE DER IN DEN ZEITUNGSAUSSCHNITTEN ERWÄ HNTEN PERSONEN


ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR !

A
1. Aggelis, Odysseas - Οδυσσέας Αγγελή ς /1912-1987/
2. Agnew, Spiro /1918-1996/
3. Ahlers, Conrad /1922-1980/
4. Akranis Thomas – Θωμά ς Ακρά νης /
5. Athanassiou Myrodis - Μυρώ δης Αθανασίου /1939- /
6. Athenagoras, Patriarch /1886-1972/
7. Averoff-Tossitsas, Evangelos – Ευά γγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας /1910-1990/

B
8. Bakojannis, Pavlos – Παύ λος Μπακογιά ννης /10. Feb. 1935 - 26. Sept. 1989/
9. Bardas Kostas – Κων/τίνος Βά ρδας
10. Brillakis Antonis - Αντώ νης Μπριλλά κης /1924-1995/

C
11. Caglayangil, Ihsan Sabri /1908-1993/ Jurist, Politiker, mehrmaliger Außenminister der Tü rkei
12. Cavras, Costas – Κώ στας Γαβρά ς /1933-2020/
13. Hieronymus Chrysostomos /

D
14. De Gaulle, Charles /1890-1970 /
15. Demirel, Sü leyman /1924-2015 /
16. Denktasch, Rauf /1924-2012 /
17. Dracopoulos, Charalampos - Χαρά λαμπος Δρακό πουλος / /

E
18. Ecevit, Bü len /1925-2006 /
19. Ehmke, Horst /1926-2017/
20. Eppler, Erhard /1926-1919/

F
21. Fulbright, Ο. J. Wiilliam /1905-1995/
22. Flemming, Amalia - Αμαλία Φλέμινγκ /1912-1998/
G
23. Gιorgadjis, Polykarpos – Πολύ καρπος Γιωρκά τζης /1930-1970/
24. Glezos, Manolis – Μανώ λης Γλέζος /1922-2020/
25. Gizikis, Phaedon – Φαίδων Γκιζίκης /1917-1999/
26. Grass, Gü nter /1927-2015/
27. Grivas, Georgios – Γεώ ργιος Γρίβας /1897-1974/
28. Gruber, Edmund /1936-1996/

I
29. Ioannidis, Dimitrios – Δημή τριος Ιωαννίδης /1923-2010/
30. Iordanidis, Georgios – Γεώ ργιος Ιορδανίδης /1902-1977/

J
31. Jannopoulos, Εvaggelos – Ευά γγελος Γιαννό πουλος /1918-2003/

K
32. Kaikis Stavros - Σταύ ρος Καΐκης /1939-1913/

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 187 von 219


33. Kanellopoulos, Panajotis – Παναγιώ της Κανελλό πουλος /1902-1086/
34. Kantilierakis Dimitrios - Δημή τριος Καντηλιερά κης /1937- /
35. Karagiorgas, Dionysios–Διονύ σιος (Σά κης) Καρά γιωργας /1930-1985/
36. Karamanlis, Konstantinos - Κωνσταντίνος Καραμανλή ς /1907-1998/
37. Kennedy, Robert /
38. Kissinger, Ηenry /
39. Kleridis, Glafkos-Γλά φκος Κληρίδης /1919-2013/
40. Kollias, Konstantinos – Κωνσταντίνος Κό λλιας /1901-1998/
41. Kö nig Konstantin
42. Korovesis, Perikles - Περικλή ς Κοροβέσης /1941-2020/
43. Koutsogiorgas, Menios - Μένιος Κουτσό γιωργας /1922-1991/
44. Kyprianou, Spyros – Σπύ ρος Κυπριανού /1932–2002/
45. Kyrou, Alexis – Αλέξης Κύ ρου /1901-1969/

L
46. Limburg, Peter / Botschafter der BRD in Griechenland /1915-2015/
47. Litinas, Georg – Γεώ ργιος Λίτινας / 1937-2018/

48. M
49. Makarios, Erzbischof von Zypern – Αρχιεπίσκοπος Μακά ριος Κύ πρου /1913-1977/
50. Makarezos, Nikolaos – Νικό λαος Mακαρέζος /1919-2009/
51. Mangakis, Georgios-Alexandros - Γεώ ργιος-Αλέξνδρος Μαγκά κης /1922-2011/
52. Markezinis, Spyros – Σπύ ρος Μαρκεζίνης /1909-2000/
53. Maronitis, Dimitrios - Δημή τριος Μαρωνίτης /1929-2016/
54. Maropoulos Aggelos - Αγγελος Μαρό πουλος /1935/
55. Mathiopoulos Vasil – Βασίλης Μαθιό πουλος /1928-2013/
56. Mavros, Georgios - Γεώ ργιος Μαύ ρος /1909-1995/
57. McGovern; US- Senator
58. Mercouri, Melina -Μελίνα Μερκού ρη /1920-1994 /
59. Mitsotakis, Konstantinos /1918-2017/
60. Mylonas, Georgios – Γεώ ργιος Μυλωνά ς / 1919-1998 /

N
61. Neumann, Bernd /
62. Nicolaidis, Nikos - Nικό λαος Νικολαϊδης /1924-2012/
63. Niarchos, Stavros - Σταύ ρος Νιά ρχος /1909-1996/
64. Notaras, Gerasimos- Γερά σιμος Νοταρά ς /

O
65. Onassis, Aristoteles – Αριστοτέλης Ωνά σης /1906-1975/

P
66. Panagoulis, Alexandros – Αλέξανδρος Παναγού λης /1939-1976/
67. Panagoulis, Efstathios – Ευστά θιος Παναγού λης / /
68. Pantelis Dimitrios – Δημή τριος Παντελή ς //
69. Papadopoulos, Georgios – Γεώ ργιος Παπαδό πουλος /1919-1999 /
70. Papaligouras, Panagiotis – Παναγιώ της Παπαληγουρας / 1917-1993 /
71. Papandreou, Andreas – Ανδρέας Παπανδρέου /1919-1996/
72. Papandreou, Georgios – Γεώ ργιος Παπανδρεου /1888-1968 /
73. Papandreou, Georgios – Γεώ ργιος Παπανδρεου /1952- /
74. Papaspyrou, Dimitrios – Δημή τριος Παπασπύ ρου /1902-1987 /
75. Paraskevopoulos Ioannis – Ιωά ννης Παρασκευό πουλς /1900-1984/
76. Partsalidis Dimitrios – Δημή τριος Παρτσαλίδης /1905-1980/
77. Pattakos, Stylianos – Tαχίαρχος Στυλιανό ς Παττακό ς /1912-2016/
78. Peponis, Anastasios - Αναστά σιος Πεπονή ς /1924-2011/
79. Pipinelis Panagioths - Παναγιώ της Πιπινέλης /1899-1970/
80. Pittermann, Bruno /1905-1983/
81. Protopapas, Charalampos - Χαρά λαμπος Πρωτοπαπά ς /1920-2011/

R
82. Rallis, Georgios - Γεώ ργιος Ρά λλης /1918-2006 /
83. Ritsos, Jannis – Γιά ννης Ρίτσος /1909-1990/

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 188 von 219


84. Rivero, Horatio / NATO Sü d
85. Rosides, Zenon – Ζή νων Ροσίδης /1895-1990 /
86. Rusk, Dean /

S
87. Sarisavas Dimitrios-Δημή τριος Σαρησά ββας /1939-/
88. Samarakis, Antonis – Αντώ νης Σαμαρά κης / /
89. Sampson, Nikos - Νίκος Σαμψώ ν /1935-2001/
90. Scheel, Walter /
91. Servan-Schreiber, Jean-Jacques /
92. Seferis, Georgios – Γεώ ργιος Σεφέρης /1900-1971/
93. Starakis, Ioannis – Ιωά ννης Σταρά κης / /
94. Stephanopoulos, Stephanos – Στέφανος Χ. Στεφανό πουλος /1926-2016/
95. Strauß, Franz-Josef / BRD Politiker, CSU

T
96. Tasca, Henry /
97. Theodorakis, Mikis – Μίκης Θεοδωρά κης /1925- /
98. Tsakiridis, Vaggelis - Βαγγέλης Τσακιρίδης
99. Tsatsos, Dimitris – Δημή τρης Τσά τσος /
100. Tsouderou, Virginia – Βιργινία Τσουδερού / /

U
101. Ulbricht, Walter //
102. U Thant/ UNO-Generalsekretä r

V
103. Vassilikos, Vassilios – Βασίλης Βασιλικό ς /1934- /
104. Vlachou, Eleni – Ελένη Βλά χου /1911-1995/
105. Voukelatos, Georgios – Γεώ ργιος Βουκελά τος /1931-2019/

W
106. Wassiliadis Damianos - Δαμιανό ς Βασιλειά δης /1937-2020/
107. Wechmar von , Rü diger / Lebenszeit: 1923-2007/
108. Brandt, Willy; BRD-Politiker/ Lebenszeit: 1913-1992 /
109. Wilson, Harold / Life time: 1916-1995/

Z
110. Zigdis, Ioannis – Ιωά ννης Ζίγδης /1913-1997/
111. Zoitakis, Georgios – Γεώ ργιος Ζωιτά κης /1910-1996/
112. Zolotas, Xenophon – Ξενοφώ ν Ζολώ τας /1904-2004/

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 189 von 219


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ANHÄ NGE

ΚΩΔΙΚΌI ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

1. 1125-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

2. 1353-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ


ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΊΑ 1967-1974

3. 1556- ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ


ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 190 von 219


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1967-1974

Suchkode: 1125-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Στον κατάλογο που ακολουθεί με τους τίτλους 41 αντιδικτατορικών


ενημερωτικών δελτίων συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα
ενημερωτικά έντυπα που παρήγαγαν οι οργανώσεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ
Εξωτερικού αλλά και άλλων ελληνικών οργανώσεων από τη
συντηρητική δημοκρατική Δεξιά μέχρι και την επαναστατική
σοσιαλιστική παράταξη.

Ο κατάλογος δε φιλοδοξεί να είναι πλήρης, δίνει όμως μια εικόνα


της έντυπης προσπάθειας που έκαμναν τα μέλη των
αντιδικτατορικών οργανώσεων στο εξωτερικό για να ενημερώνουν
ιδιαίτερα τους Ελληνες και ξένους για την πολιτική, κοινωνική και
οικονομική κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα.
Ταυτόχρονα μας λέει o κατάλογος και τι γράφονταν αλλά και τι
διαβάζονταν τότε από τους εκφραστές της εναντίωσης στη
δικτατορία των Αθηνών.
H καταχώριση, δηλαδή η σειρά των δελτίων στον κατάλογο έγινε με
αλφαβητικά και όχι με χρονολογικά ή με αξιολογικά κριτήρια.
Ενα μεγάλο μέρος των τεκμηρίων αυτών έχει ήδη αναρτηθεί στο
διαδίκτυο – www.askiweb.gr και www.scribd.com/myrodisa - αλλά
και έχει συμπεριληφθεί στις ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ.

Μ.Α. ΙΙ: 10.10.16/13.01.18


www.scribd.com/myrodisa/documents
Code Number: 1125-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 191 von 219


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣEΙΡΑ – IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE

1. ΑΓΩΝΑΣ, Φ. ΠΑΚ ΜΟΝΑΧΟΥ, Κώστας Πλούμπης, Βασίλης Στρομπουλάκος

2. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΄67, Hamburg, Πέτρος Κουναλάκης

3. ATHENS-PRESSE LIBRE, Paris, Richard Someritis

4. ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ / INFORMATIONSDIENST, ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου/München, Σπύρος Γισδάκης

5. ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΚ-ΕΔΗΝ Δ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, Σταύρος Καΐκης

6. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ, Frankfurt, IG Metall, Ηλίας Χατζηανδρέου

7. ΔΕΣΜΩΤΗΣ, PAK, Stockholm

8. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, BAD GODESBERG, Γιώργος Βουκελάτος

9. Δημοκρατική Φωνή, Democratic Voice, New York, USA

10. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, Cuxhaven, Χαράλαμπος Γκιόλας

11. ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ, Λονδίνο, Γεώργιος Πλυτάς

12. EK-Pressedienst der Zentrumsunion und EDIN, Esslingen, Νικόλαος Γραμμένος

13. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, Ρώμη

14. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, Λονδίνο

15. Ενημερωτικό Δελτίο Κεντρικού Συμβουλίου των Αντιδικτατορικών Επιτροπών Εξωτερικού, Berlin, Κώστας
Χατζηγώγος

16. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, Tübingen, Σωτήρης Παντελίδης


17. ΕΠΙΘΕΣΗ, Trieste

18. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΝΟΤΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΊΑΣ, Würzburg, Τάκης Μπέης

19. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΚ-ΕΔΗΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Bremen, Μυρώδης Αθανασίου

20. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞ, Ρώμη, Νικόλαος Νικολαΐδης

21. ΕΞΟΔΟΣ, Paris

22. GRIECHENLAND CHRONIK, AKTIONSKOMITEE FUR DEMOKRATIE IΝ GRIECHENLAND, Bremen, Myrodis


Athanassiou

23. GRIECHENLAND DOKUMENTE UND INFORMATIONEN, Dr. VASSIL MAVRIDIS, Köln

24. GRIECHENLAND INFORMATIONEN, Bad Godesberg, Georg Voukelatos

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 192 von 219


25. INFORMATIONSDIENST, EK-EDIN NORDDEUTSCHLAND, Bremen, Myrodis Athanassiou

26. ΚΑΜΠΑΝΑ, New York, USA

27. ΜΑΜΗ, London/Hamburg

28. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, Aix-En-Provence, Γαλλία

29. ΜΑΧΙΜΑ ΦΥΛΛΑ, Βέλγιο

30. Νέα Δημοκρατία, Λονδίνο, Γιώργος Πλυτάς

31. ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ, Paris

32. ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, Trieste

33. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞ, Ρώμη, Νικόλαος Νικολαΐδης

34. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, Berlin, Σταύρος Καΐκης

35. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, Zürich

36. ΠΟΡΕΙΑ, Paris

37. ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, Zürich

38. ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ, Brüssel

39. ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, Köln

40. THE GREEK OBSERVER, PAK, London, Georg Yannopoulos

41. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, München, Δημήτριος Καντηλιεράκης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οπως προκύπτει από τον πιο πάνω κατάλογο τα έντυπα που έχουν συμπεριληφθεί εδώ - δηλαδή αυτά
που είχα εγώ μαζί με αυτά που έφτασαν στα χέρια μου από πρώην συμμαχητές της ΕΚ-ΕΔΗΝ
Εξωτερικού* - προέρχονται, ποσοτικά, κυρίως από τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης και μάλιστα από:

 Μεγάλη Βρετανία, (Αρ.: 11, 14, 27, 30, 40)


 Γαλλία, (Αρ.: 3, 21, 28, 31, 36)
 Βέλγιο, (Αρ.: 29, 38)
 Σουηδία, (Αρ. :7)
 Δυτ. Γερμανία (Αρ.: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 34, 39, 41) [48,8%]
 Ελβετία, (Αρ.: 35, 37)
 Ιταλία. (Αρ.: 13, 17, 20, 32, 33)
 USA (Aρ.: 26)

Ο πραγματικός αριθμός των ενημερωτικών δελτίων είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερος !

*Δρ. Ν. Γραμμένος, Δ. Σαρησάββας, Σ. Καΐκης, Θ. Καλαμπάκας

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 193 von 219


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΑΣ
Οργάνωση έκδοσης ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΚ, ΠΑΚ
Αρχισυντάκτης Συντακτική Επιτροπή
Υπεύθυνος Βασίλης Στρομπουλάκος
Χρονική περίοδος 1969 - 1974
Τόπος έκδοσης Μόναχο
Γλώσσα Ελληνικά
Πληρότητα των εκδόσεων: Στη διάθεσή μας έχουμε τα νούμερα (αύξ. αριθ. φύλλου): 1970, Ετος 1ον: 1 και 4.
1971, Ετος 2ον: 10/11/13/14/15/16/17. 1972, Ετος 3ον: 1/2/3/4/5(62)/7(64)/8(65)/9(66)/10(67)/11(68)/. 1973,
Ετος 4ον: 71/72/73/74/75/76/78 /79/80/81. 1974, Ετος 5ον: 83.
Παρατηρήσεις: Η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας ΑΓΩΝΑΣ του Μονάχου ήταν, θα έλεγα και ζητώ
συγνώμη, «υποχρεωμένη» να επικροτεί και να ανατυπώνει τις πολυσέλιδες ομιλίες, συνεντεύξεις,
αναλύσεις-εκτιμήσεις και ανακοινώσεις τύπου του Προέδρου του ΠΑΚ Ανδρέα Γ. Παπανδρέου. Η
Συντακτική Επιτροπή που είχε συστηθεί στο ξεκίνημα της προσπάθειας δεν μπόρεσε να λειτουργήσει έτσι
όπως είχε προγραμματισθεί. Η «δουλειά» γίνονταν στο Τυπογραφείο του Βασίλη Στρομπουλάκο από τον
συν. Κώστα Πλούμπη – ας σημειωθεί εδώ ότι το «Πλούμπης» ήταν ψευδώνυμο! Τα άλλα μέλη της
Συντακτικής Επιτροπής – στα πρώτα χρόνια της έκδοσης, όταν βρισκόμουν ακόμη στο Μόναχο και αν
θυμάμαι καλά - ήταν οι συνάδελφοι: Ευθύμης Παπαδημητρίου, Ακης Τσοχατζόπουλος, Γιάννης
Σακελλαρίου, Κώστας Πετρογιάννης, Δρ. Δρ. Γιώργος Τσουγιόπουλος, Δρ. Δημήτρης Σταυρόπουλος, Δρ.
Βασίλης Κωτσάκης και Δαμιανός Βασιλειάδης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΄67


Οργάνωση έκδοσης Cicero Presse Hamburg
Εκδότης Φίλοι της ΕΔΑ Δυτ. Γερμανίας
Υπεύθυνος Πέτρος Κουναλάκης
Χρονική περίοδος Αρ. 1, Δεκέμβριος 1967
Τόπος έκδοσης Αμβούργο
Γλώσσα Ελληνικά
Παραλήπτης/Συνδρομητής Θεόφιλος Καλαμπάκας/ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργου
Πληρότητα των εκδόσεων Διαθέσιμα τεύχη: αρ. 1

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ι BULLETIN ATHENS-PRESSE LIBRE


Mηνιαίο όργανο
Directeur-generant Richard Someritis
Τόπος έκδοσης PARIS
Γλώσσα Γαλλικά
Αρχείο ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτίου Γερμανίας/Ν. Γραμμένος
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι ¦ Διαθέσιμo τεύχος: 1 Octobre 1969, No. 84¦

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ/INFORMATIONSDIENST


Οργάνωση έκδοσης ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου
Αρχισυντάκτης Δρ. Δρ. Σταύρος Πάνου
Υπεύθυνος έκδοσης Διπλ.-Φυσικός Σπύρος Γισδάκης
Χρονική περίοδος Αύγουστος 1971 – Ιανουάριος 1974
Τόπος έκδοσης Μόναχο
Γλώσσα Ελληνικά
Πληρότητα: Ναι - Εχουμε όλα τα τεύχη στη διάθεσή μας. Wir verfügen lückenlos über alle Ausgaben.
Βλέπε και αναρτήσεις:
424-ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ–ΕΚ-ΕΔΗΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
635-ΕΚ-ΕΔΗΝ ΜΟΝΑΧΟΥ- ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
Σημείωση

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 194 von 219


Οι, όχι πάντα και τόσο ευχάριστες, συζητήσεις/διαπραγματεύσεις για την έκδοση του μηνιαίου
Δελτίου Ενημερώσεως με τον πανεπιστημιακό καθ. Δρ. Δρ. Σταύρο Πάνου, τα Γερμανικά Συνδικάτα
Μονάχου και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Μονάχου είχαν διαρκέσει πάνω από 12 μήνες – σε
συμφωνία με τη λαϊκή ρήση: Το καλό μήλο αργεί να ωριμάσει.
Κατανομή Εργασίας και υπευθυνοτήτων
Το κύριο σχόλιο και η σύνταξη των άρθρων ήταν υπόθεση του αρχισυντάκτη Δρ. Δρ. Σταύρου
Πάνου. Management, αλληλογραφία, διανομή, ταχυδρομική αποστολή και σύνταξη των
δραστηριοτήτων των οργανώσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού καθώς επίσης και η περίληψη των
περιεχομένων στη γερμανική γλώσσα ήταν υπόθεση των συν. Σπύρου Γισδάκη και Δημήτρη
Πυλιώτη. Η δακτυλογράφηση των κειμένων γίνονταν από την κουνιάδα του Γιώργου Τσορακλίδη.
Την εκτύπωση στο τυπογραφείο του SPD Μονάχου την είχε αναλάβει ο συν. Νεόφυτος Πασχαλίδης.
Τυπώνονταν, συνήθως, γύρω στα 300 με 500 αντίτυπα, μερικές φορές και περισσότερα.
Η παράδοση της σκυτάλης:
Ας σημειωθεί ότι εγώ είχα «αποσπασθεί» από το Τμήμα Ερευνών Αεροναυπηγικής της VFW-Fokker
Μονάχου στο Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης (Forschung und Entwicklung) της Εταιρείας στη Βρέμη
τον Ιούνιο 1971 και έπρεπε να εγκαταλείψω το Μόναχο. Στη Βρέμη μετακόμισα οικογενειακά στα
τέλη Οκτωβρίου 1971 αφήνοντας όμως την ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου σε καλή κατάσταση από κάθε άποψη
– όπως μπορεί καθένας διαπιστώσει ξεφυλλίζοντας τις ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ για τη χρονική
περίοδο 1970/1971. Τα καθήκοντα του Γραμματέα τα είχε αναλάβει, όπως προέβλεπε και το
Καταστατικό, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Dipl.-Ing. Δημήτριος Πυλιώτης. Το συν. Δημήτρη Πυλιώτη
διαδέχτηκε ο συν. Σπύρος Γισδάκης, Dipl.-Physiker, το Φεβ. 1972.
Η διακοπή της έκδοσης
Η έκδοση του ΔΕ σταμάτησε απρόοπτα το Φεβρουάριο 1974 από „εσωκομματικούς“ λόγους. Η
απόφαση της διακοπής της έκδοσης είχε παρθεί από την πενταμελή Τοπική Επιτροπή με ψήφους 3
υπέρ (Δ. Καντηλιεράκης, Κ. Παπακώστας, Γ. Τσορακλίδης) και 2 κατά (Σ. Γισδάκης, Ν. Πασχαλίδης)
αναγκάζοντας το συν. Σπύρο Γισδάκη να παραιτηθεί από την Τοπική Επιτροπή και τον καθ. Σταύρο
Πάνου να αποστασιοποιηθεί από την ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου.
Οι φίλοι και Συναγωνιστές στη Γερμανία και η Αντίσταση στο Εξωτερικό
Η τελευταία μου επαφή με τον αξιόλογο συμμαχητή και ακραιφνή δημοκράτη Δρ. Δρ. Σταύρο Πάνου
ήταν τηλεφωνική και αφορούσε την κατάσταση στην Κύπρο με τον από την ελληνική χούντα
διορισθέντα δικτάτορα Σαμψών, τη διαφυγή του Αρχιεπίσκοπου Μακάριου στο Εξωτερικό και την
επικείμενη επέμβαση της Τουρκίας. Στον πρόλογο του βιβλίου του „ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ –
Κείμενα ιδεολογίας και κριτικής“, που κυκλοφόρησε στα Γιάννενα το 1974, διαβάζουμε:
«Το βιβλίο μου αυτό, που το χαρακτηρίζει αμεσότητα γραφής και τα περισσότερα κείμενά του
δημοσιεύτηκαν σένα περιοδικό που κυκλοφορούσε σε τρεις χιλιάδες αντίτυπα, θα ήθελα να το
αφιερώσω στους φίλους συν-αγωνιστές της Γερμανίας με τους οποίους μοιραστήκαμε το πικρό
ποτήρι της εξορίας, αλλά και σε όλη την αντίσταση του εξωτερικού.»
Η αποσιώπηση της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού
Δυστυχώς, στο κατά τα άλλα άψογο βιβλιαράκι, του πρώην συμμαχητή κ. Σταύρο Πάνου, δεν γίνεται
expressis verbis αναφορά τόσο στην οργάνωση της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου όσο και στο περιοδικό
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ. Θέλω να ελπίζω ότι η παράλειψη δεν έγινε σκόπιμα, εάν ναι θα ήθελα να
μάθαινα τους λόγους. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, η παράλειψη συντάσσεται στην αποσιώπηση των
αγώνων για Δημοκρατία μιας μεγάλης μερίδας της Νεολαίας του Ελληνισμού της διασποράς.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Οργάνωση έκδοσης ΕΚ-ΕΔΗΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ,
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Αρχισυντάκτης/Υπεύθυνος ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙΚΗΣ
Χρονική περίοδος 1968/1974
Τόπος έκδοσης Βερολίνο
Γλώσσα Ελληνικά

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 195 von 219


Πληρότητα των εκδόσεων Οχι
Διαθέτουμε δυο φύλλα. Το ένα έχει κυκλοφορήσει ως «Πληροφοριακό Δελτίο» της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1969 και το άλλο οφείλει να έχει κυκλοφορήσει στο
Δυτικό Βερολίνο το Δεκέμβρη 1969 χωρίς τίτλο από την «Περιφερειακή Επιτροπή» της ΕΚ-ΕΔΗΝ Δυτ.
Βερολίνου. Εάν και πότε έχουν εκδοθεί και άλλα φύλλα δεν μου είναι γνωστό.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ


PRESSESPIEGEL DER IG METALL FÜR DIE GRIECHISCHEN
KOLLEGEN
Οργάνωση έκδοσης IG METALL für die Bundesrepublik Deutschland
Αρχισυντάκτης Γιώργος Βουκελάτος, Ηλίας Χατζηανδρέου
Υπεύθυνος Dr. W. Thönnessen, Pressestelle der IG Metall, Frankfurt
Χρονική περίοδος Νοέμβριος 1967 – 1974(;)
Τόπος έκδοσης Φρανκφούρτη
Γλώσσα Ελληνικά
Παραλήπτες Μ. Αθανασίου, Ν. Γραμμένος
Πληρότητα των εκδόσεων Σχεδόν!
Το Δελτίο Τύπου της IG METALL (Συνδικάτο Μεταλλοβιομηχανίας) δημοσίευε μεταφρασμένα στην ελληνική
γλώσσα αποσπάσματα από δημοσιεύματα εφημερίδων του γερμανικού και διεθνή τύπου που αφορούσαν τη
Δικτατορία στην Ελλάδα. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε το Νοέμβριο 1967.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΕΣΜΩΤΗΣ
Δεκαπενθήμερο όργανο
Οργάνωση έκδοσης Φ. ΠΑΚ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
Αρχισυντάκτης Συντακτική Επιτροπή
Χρονική περίοδος 1969-1974;
Τόπος έκδοσης Στοκχόλμη
Γλώσσα Ελληνικά
Παραλήπτης Δημήτρης Σαρησάββας/ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας
Πληρότητα των εκδόσεων Διαθέσιμα 6 τεύχη: αρ. 5, 6, 7-8, 11, 13, 14-15
Αρχείο ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας/Δημήτρης Σαρησάββας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Οργάνωση έκδοσης Ανεξάρτητοι Ελληνες/Ενωση Κέντρου Δυτ. Γερμανίας
Αρχισυντάκτης Γιώργος Κ. Βουκελάτος
Χρονική περίοδος 1966-1974;
Τόπος έκδοσης Bad Godesberg
Γλώσσα Ελληνικά
31 διαθέσιμα φύλλα/τεύχη/ Es stehen uns nur folgende 31 Ausgaben zur Verfügung:
Αρ. φύλ. 9/ Αρ. τεύ.: 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, χχ, 26-27, 28, 31, 32-33, 36, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58-
59, 60-61, 62, 64, 65-1, 65-2, 66,72-73, 74.
Συλλογές: Μυρώδης Αθανασίου / Δρ. Νικολαος Γραμμένος / Δημήτριος Σαρησάββας
Σημείωση
Ο κ. Γιώργος Βουκελάτος υπήρξε ο εξουσιοδοτημένος από τον Γεώργιο Παπανδρέου ιδρυτής και Γενικός
Γραμματέας των Οργανώσεων της Ενωσης Κέντρου στη Δυτ. Γερμανία από το 1966 μέχρι την παραίτησή
του το Μάρτιο 1969. Η έκδοση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑς του πέρασε τρεις εκδοτικές φάσεις:
1η φάση. Ξεκίνημα ως μηνιαία ελληνόφωνη εφημερίδα „τυφλής“ υποστήριξης της Ενωσης Κέντρου
γενικά και ιδιαίτερα του Ανδρέα Παπανδρέου – την ελπίδα της νέας γενιάς.
2η φάση. Ιούνιος/Ιούλιος 1967 μέχρι τέλη 1968(;) ως περιοδικό με καθαρό αντιδικτατορικό αλλά ως
έκδοση του κεντρώου χώρου της ΕΚ-ΕΔΗΝ Δυτ. Γερμανίας.
3η φάση. Το 1969 η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αλλάζει εξωτερική εμφάνιση αλλά και ιδεολογικό-πολιτικό
προσανατολισμό, έρχεται σε αγεφύρωτη σύγκρουση με τις πολιτικές θέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου (π.χ.
εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, συνεργασία των αντιστασιακών οργανώσεων, ρόλος του ΝΑΤΟ, της
CIA, κ.λπ.) και της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού επειδή αυτή συμπορεύτηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου και

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 196 von 219


δεν ταυτίστηκε με τις λύσεις της ομάδας της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ). Η Δημοκρατία (διάβαζε: Ομάδα Bad
Godesberg) συνηγορεί και αγωνίζεται με αποστολικό ζήλο για μια «πολιτική λύση» με τους
πρωταγωνιστές της ανώμαλης προδικτατορικής περιόδου: Βασιλιάς Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος
Καραμανλής και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Ο πρώην συμμαχητής κ. Γιώργος Βουκελάτος μας λέει σήμερα – σίγουρα απαλλαγμένος από
σκοπιμότητες - ξεκάθαρα, ασκώντας αυτοκριτική, ότι τότε και κάτω από τη δική του υπευθυνότητα
«χειροκροτούσαμε και αναπαραγάγαμε την οξύτητα». Ναι, δυστυχώς, έτσι είχαν τότε τα πράγματα.
Για περισσότερες πληροφορίες – απόψεις και απαντήσεις - βλέπε και στο βιβλίο του ίδιου με τον τίτλο
«ΑΓΏΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΉΝΙΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1960-1974 / ΚΒΕΛΛΕΝΣΤΡΑΣΕ 2», LIBRO, ΑΘΗΝΑ,
2003.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δημοκρατική Φωνή, Democratic Voice


Mηνιαίο όργανο
Οργάνωση έκδοσης Αντιδικτατορική Επιτροπή Ελλήνων Ν. Υ.
Τόπος έκδοσης ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Γλώσσα Ελληνικά
Παραλήπτης/Συνδρομητής Δημήτρης Σαρησάββας
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι ¦Διαθέσιμo τεύχος: May 1973, No. 47¦

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ


Εκδότης/Διευθυντής Χαράλαμπος Γκιόλιας
Χρονική περίοδος Ιανουάριος 1970, τεύχος 1
Τόπος έκδοσης Cuxhaven
Γλώσσα Ελληνικά
Παραλήπτης/Συνδρομητής Δημήτρης Σαρησάββας/ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι ¦Διαθέσιμα τεύχη: αρ. 1¦
Μηνιαίο Πληροφοριακό Δελτίο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ


Οργάνωση/Εταιρεία έκδοσης
Αρχισυντάκτης /Υπεύθυνος Γεώργιος Πλυτάς
Χρονική περίοδος 1969/1970(;)
Τόπος έκδοσης Λονδίνο
Γλώσσα Ελληνικά
Συνδρομητής Μυρώδης Αθανασίου
Πληρότητα των εκδόσεων Διαθέτουμε: Αριθ. 18, 19, 20, 21, 22, 24-25, 26, 27, 28,
Βλέπε και ανάρτηση με κωδικό 678-Μετά θερμών ευχαριστιών...

ZEITSCHRIFT EK-Pressedienst der Zentrumsunion und EDIN


Herausgeber EK-EDIN Süddeutschland
Redaktion/Verantwortlich Dr. Nikolaos Grammenos
Zeit Oktober 1969 – Dezember 1971
Ort Esslingen
Sprache Deutsch
Vollständigkeit der Ausgaben Ja, alle Ausgaben sind vorhanden
Bemerkungen: Die Herausgabe wurde von SPD/JUSOS in Esslingen unterstützt.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ


Οργάνωση έκδοσης KKE εσωτερικού
Τόπος έκδοσης Ρώμη
Γλώσσα Ελληνικά
Συνδρομητής Μυρώδης Αθανασίου
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 197 von 219


Οργάνωση έκδοσης ΚΚΕ εξωτερικού
Τόπος έκδοσης Λονδίνο
Γλώσσα Ελληνικά
Συνδρομητής Μυρώδης Αθανασίου
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ενημερωτικό Δελτίο


Οργάνωση έκδοσης Κεντρικό Συμβούλιο των Ελληνικών Αντιδικτατορικών
Επιτροπών Εξωτερικού, Κ.Σ. των Ε.Α.Ε.Ε.
Αρχισυντάκτης/Υπεύθυνος Κωνσταντίνος Χατζηγώγος
Χρονική περίοδος 1967-1973(;)
Τόπος έκδοσης Δυτ. Βερολίνο
Γλώσσα Ελληνικά και μερικά Ειδικά Δελτία στα Γερμανικά
Παραλήπτης Μυρώδης Αθανασίου/Επιτροπή Δράσης για Δημοκρατία στην
Ελλάδα
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι ¦Διαθέσιμα 6 τεύχη: αρ. 27, 28, 29, 30, 32, 33 ¦

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ


Οργάνωση έκδοσης Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών ΕΚ-ΕΔΗΝ Ν. Γερμανίας
Αρχισυντάκτης/Υπεύθυνος Σωτήρης Παντελίδης
Χρονική περίοδος Μάης 1969 - Φεβρ. 1970
Τόπος έκδοσης Tübingen
Γλώσσα Ελληνικά
Πληρότητα των εκδόσεων Διαθέσιμα τεύχη: αρ. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Αρχείο ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτίου Γερμανίας/Δρ. Ν. Γραμμένος
Βλέπε και ανάρτηση: 771-ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΝΓ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ – Σ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Σημείωση
Δεν ξέρουμε γιατί και πότε ακριβώς σταμάτησε η έκδοση του αξιόλογου πρωτοποριακού κομματικού –
αντιδικτατορικού και επιμορφωτικού μηνιαίου περιοδικού. Ο συμμαχητής Σωτήρης Παντελίδης, όπως
μπορεί να διαπιστώσει καθένας διαβάζοντας τα περιεχόμενα των περιοδικών που έχουν διασωθεί και
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ήταν άριστα κατατοπισμένος πάνω στην κατάσταση που επικρατούσε στις
τάξεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ εξωτερικού ειδικά και στον αντιδικτατορικό χώρο γενικά. Η επιλογή του, τον
Οκτώβριο του 1971, μετά από έναν πενταετή αντιφασιστικό γεμάτο θυσίες αγώνα, να αποστασιοποιηθεί
από την ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού πάρθηκε με λύπη υπόψη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΘΕΣΗ
Αρχισυντάκτης Α. Δεληθανάσης
Υπεύθυνος Adolfo D´Amico
Χρονική περίοδος Τεύχος 1/15.09.71, Τεύχος 8/25.12.72
Τόπος έκδοσης Τεργέστη, Ιταλία
Γλώσσα Ελληνικά
Συνδρομητές/Παραλήπτες Μ. Αθανασίου, Δ. Σαρησάββας
Πληρότητα των εκδόσεων Διαθέσιμα 8 τεύχη: αρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚ– ΕΔΗΝ ΝΟΤΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ


Οργάνωση έκδοσης Γραφείο Εσωτερικών ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτίου Γερμανίας
Αρχισυντάκτης/Υπεύθυνος Παναγιώτης/Τάκης Μπέης
Χρονική περίοδος Νοέμβριος 1969
Τόπος έκδοσης Würzburg
Γλώσσα Ελληνικά
Πληρότητα των εκδόσεων Διαθέσιμα τεύχη: αρ. 1
Βλέπε και ανάρτηση: 883-ΕΚ-ΕΔΗΝ ΝΟΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΝΟΕΜΒ. 1969

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 198 von 219


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Οργάνωση έκδοσης ΕΚ-ΕΔΗΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝIAΣ
Αρχισυντάκτης/Υπεύθυνος Μυρώδης Αθανασίου
Χρονική περίοδος 1974
Τόπος έκδοσης Βρέμη
Γλώσσα Ελληνικά
Πληρότητα των εκδόσεων Ναι
Bemerkungen
Die Druckkosten wurden von SPD in München übernommen. Alle Ausgaben vorhanden.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Οργάνωση έκδοσης ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρχισυντάκτης/Υπεύθυνος ΓΓ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
Χρονική περίοδος 1970
Τόπος έκδοσης Ρώμη
Γλώσσα Ελληνικά
Πληρότητα των εκδόσεων: Εχουμε μόνο δυο φύλλα με ημερομηνίες: 1. Μαρτίου 1970 και 30 Μαρτίου 1970.
Εάν και πότε έχουν εκδοθεί και άλλα φύλλα δεν είναι γνωστό.
Βλέπε και ανάρτηση: 119-Αφιέρωμα Στο Νίκο Νικολαΐδη που έφυγε πρόσφατα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΞΟΔΟΣ
Οργάνωση έκδοσης EDITIONS EXODE
Αρχισυντάκτης Αρης Φακίνος
Υπεύθυνος/ Αλληλογραφία Cl. Lepidis, Jean Starakis
Χρονική περίοδος 1971
Τόπος έκδοσης Παρίσι
Γλώσσα Ελληνικά
Συνδρομητές Μ. Αθανασίου, Ν. Γραμμένος, Δ. Σαρησάββας
Πληρότητα των εκδόσεων Διαθέσιμα 10 τεύχη: αρ. 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19-20, 22-23-24,

ZEITSCHRIFT GRIECHENLAND CHRONIK


Herausgeber GRIECHISCHES AKTIONSKOMITTE FÜR DEMOKRATIE IN
GRIECHENLAND
Redaktion Myrodis Athanassiou
Verantwortlich M. Athanassiou, N. Gyparakis, A. Papanikas, u.a.
Zeit 1973-1974
Ort Bremen
Sprache Deutsch
Vollständigkeit der Ausgaben: Ja, alle Ausgaben sind vorhanden
Bemerkungen: Die Druckarbeiten wurden von Herrn Athanassios Papanikas vorgenommen.

ZEITSCHRIFT GRIECHENLAND DOKUMENTE UND INFORMATIONEN


Herausgeber Aktion für Demokratie in Griechenland
Redaktion Dr. Vassili Mavridis
Verantwortlich Dr. Vassili Mavridis
Zeit 1969-1973
Ort Köln
Sprache Deutsch
Vollständigkeit der Ausgaben Nein

ZEITSCHRIFT GRIECHENLAND INFORMATIONEN


Herausgeber Redaktion der griechischen Zeitschrift ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Redaktion Die Mitglieder der Redaktion von ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 199 von 219


Verantwortlich Georg Voukelatos
Zeit April 1969 – Dezember 1969
Ort Bad Godesberg
Sprache Deutsch
Inhalt Nachrichten und Kommentare über Griechenland unter der
Militärdiktatur
Vollständigkeit der Ausgaben: Es muss angenommen werden, dass uns nicht alle Ausgaben zur Verfügung
stehen. Archiv: EK-EDIN Pateiverband Süddeutschland

ZEITSCHRIFT INFORMATIONSDIENST
Herausgeber Presse- und Informationsbüro EK-EDIN Norddeutschland
Redaktion/Verantwortlich Myrodis Athanassiou
Zeit 1973-1974
Ort Bremen
Sprache Deutsch
Vollständigkeit der Ausgaben: Ja, alle Ausgaben sind vorhanden
Bemerkungen: Die Druckkosten wurden von SPD in München getragen.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΜΠΑΝΑ
Δεκαπενθήμερη
Υπεύθυνος Κώστας Αθανασιάδης
Ετος ιδρύσεως 1917
Τόπος έκδοσης ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Γλώσσα Ελληνικά
Παραλήπτης/Συνδρομητής Δημήτρης Σαρησάββας
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι ¦Διαθέσιμα τεύχη: Ετος 56ον, Αρ. 973, 25 Ιουνίου 1973¦

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΜΗ, Η
Εκδότης Σοσιαλιστική Επανάσταση
Αλληλογραφία J. -F. Gehrs
Χρονική περίοδος No 14, Γενάρης-Φλεβάρης 1972
Τόπος έκδοσης Hamburg
Γλώσσα Ελληνικά
Παραλήπτης/Συνδρομητής Δημήτρης Σαρησάββας/ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ


Υπεύθυνος Ν. Σπανός
Χρονική περίοδος Αρ. Φύλλου 4, Δεκέμβριος 1969
Τόπος έκδοσης AIX-EN-PROVENCE
Γλώσσα Ελληνικά
Παραλήπτης/Συνδρομητής Νίκος Γραμμένος/ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτίου Γερμανίας
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι ¦Διαθέσιμα τεύχη: αρ. 4 και ειδική έκδοση Απρίλιος 1970¦
Δελτίο Αντιστασιακής Ενημερότητας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΧΙΜΑ ΦΥΛΛΑ


Εκδότης ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Χρονική περίοδος 15 Ιουνίου 1973
Τόπος έκδοσης Βέλγιο
Γλώσσα Ελληνικά
Παραλήπτης/Συνδρομητής Νίκος Γραμμένος/ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτίου Γερμανίας

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 200 von 219


Πληρότητα των εκδόσεων Οχι/Αγνωστο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Νέα Δημοκρατία


Οργάνωση έκδοσης New City Editing and Publishing Company Ltd.
Αρχισυντάκτης /Υπεύθυνος Γεώργιος Πλυτάς
Χρονική περίοδος 1972 – 1974(;)
Τόπος έκδοσης Λονδίνο
Γλώσσα Ελληνικά
Συνδρομητές Μυρώδης Αθανασίου, Δημήτρης Σαρησάββας
Πληρότητα των εκδόσεων. Οχι/Διαθέσιμα φύλλα: Ετος Α΄, 9/10/12/16/18/19/20/21/22/24/25/26/27/
28/29/30/31/32/33/35/36/37/38/46/47/48/49/50/54/55. Ετος Β΄, 56/57/58/59/61/62/64/65/66/76/
77/79/84/
Εβδομαδιαία τετρασέλιδη ελληνόφωνη εφημερίδα με έδρα το Λονδίνο.
Βλέπε και ανάρτηση με κωδικό 678-Μετά θερμών ευχαριστιών...

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ


Αρχισυντάκτης Πέτρος Χαριτάτος
Υπεύθυνος Συντακτική Επιτροπή
Χρονική περίοδος Σεπτ. 1965 – Μάιος 1966
Τόπος έκδοσης Παρίσι
Γλώσσα Ελληνικά
Παρατηρήσεις Αρχείο: ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτίου Γερμανίας
Παραλήπτης/Συνδρομητής Νεοκλής Ζαφειρακόπουλος
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ*


Οργάνωση έκδοσης Σπουδαστικό Κίνημα Ελλήνων του Εξωτερικού
Αρχισυντάκτης Αστέρης Παπαγγέλου
Υπεύθυνος/Αλληλογραφία Κωνσταντίνος Μπούρος, Πάολο Στουράρη, Α. Δεληθανάσης
Χρονική περίοδος 1969-1971
Τόπος έκδοσης Trieste, Italy
Γλώσσα Ελληνικά
Παραλήπτες Μ. Αθανασίου, N. Γραμμένος, Δ. Σαρησάββας
Πληρότητα των εκδόσεων* Διαθέσιμα 9 τεύχη: αρ. 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11-12, 13, 14-15
Ελεύθερη έκδοση πολιτικής μαρτυρίας του Σπουδαστικού Κινήματος των Ελλήνων του Εξωτερικού.
----------------------------------------------------------
* Πρωτότυπα στάλθηκαν στα ΑΣΚΙ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Οργάνωση έκδοσης ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρχισυντάκτης/Υπεύθυνος ΓΓ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
Χρονική περίοδος 1969
Τόπος έκδοσης Ρώμη
Γλώσσα Ελληνικά
Πληρότητα των εκδόσεων: Εχουμε μόνο δυο φύλλα με ημερομηνίες έκδοσης: Ιούνιος 1969 και Ιούλιος
1969. Εάν και πότε έχουν εκδοθεί και άλλα φύλλα δεν είναι γνωστό.
Βλέπε και ανάρτηση: 119-Αφιέρωμα Στο Νίκο Νικολαΐδη που έφυγε Πρόσφατα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Οργάνωση έκδοσης ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρχισυντάκτης/Υπεύθυνος ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙΚΗΣ
Χρονική περίοδος 1969, 1971, 1974
Τόπος έκδοσης Δυτικό Βερολίνο
Γλώσσα Ελληνικά

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 201 von 219


Πληρότητα των εκδόσεων Οχι
Βλέπε και αναρτήσεις:
401- ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ – ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞ – ΠΕ ΔΥΤ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙΚΙΣ
414- ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ – ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞ – ΠΕ ΔΥΤ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙΚΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Οργάνωση έκδοσης ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρχισυντάκτης/Υπεύθυνος ΓΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Χρονική περίοδος 1974
Τόπος έκδοσης Ζυρίχη
Γλώσσα Ελληνικά
Βλέπε και ανάρτηση: 419-ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ – ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΡΕΙΑ*
Οργάνωση έκδοσης ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Αρχισυντάκτης ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υπεύθυνος/Αλληλογραφία ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Χρονική περίοδος 1967-1970
Τόπος έκδοσης Παρίσι
Γλώσσα Ελληνικά
Συνδρομητές Μ. Αθανασίου, N. Γραμμένος, Δ. Σαρησάββας
Πληρότητα των εκδόσεων Διαθέσιμα 6 τεύχη: αρ. 3, 5, 9, 11, 14, 16
----------------------------------------------------------
* Πρωτότυπα στάλθηκαν στα ΑΣΚΙ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
Οργάνωση έκδοσης Σύλλογος Ελλήνων Σπουδαστών Ζυρίχης
Αρχισυντάκτης/ Υπεύθυνος Α. Ν. Σφουντούρης
Χρονική περίοδος Τεύχος 1, Απρίλης 1968 / Τεύχος 2, Μάης-Ιούλης 1968
Τόπος έκδοσης Ζυρίχη
Γλώσσα Ελληνικά
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι
Αρχείο ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας/Δημήτρης Σαρησάββας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
Οργάνωση έκδοσης Συνδικάτα Βελγίου, CSC - ACV
Αρχισυντάκτης/Υπεύθυνος Ιωάννης Γιαννερίδης
Χρονική περίοδος Αρχές 1960;
Τόπος έκδοσης Bruxelles, Belgien
Γλώσσα Ελληνικά
Πληρότητα των εκδόσεων Οχι/Διαθέσιμα: Ετος 13ον, 1972, Φύλλα: 5/6-7/8/9/10/11/12.
Ετος 14ον, 1973, Φύλλα: 1/2/3/4/5/6-7/8/9/10/11/12. Ετος 15ον, 1974, Φύλλα: 1/2/4/6-7.
Μηνιαία έκδοση του Ελληνικού Συνδικαλιστικού Τμήματος της CSC-ACV Bελγίου.
Αλληλογραφία/Αρχείο: Δημήτρης Σαρησάββας/ ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ


Οργάνωση έκδοσης ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αρχισυντάκτης/Υπεύθυνος Αχιλλέας Νικολαΐδης
Χρονική περίοδος 1968
Τόπος έκδοσης Κολωνία
Γλώσσα Ελληνικά

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 202 von 219


Πληρότητα των εκδόσεων Οχι
Αρχείο ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτίου Γερμανίας/Νίκος Γραμμένος

ZEITSCHRIFT THE GREEK OBSERVER


Herausgeber The Greek Observer Ltd.
Editorial Committee
Managing Editor Dr. Georg Yannopoulos
Zeit 1969-1974(?)
Ort London
Sprache Englisch
Verfügbar sind die Ausgaben: No 1, 2, 3, 4, 5, 6-7 und 10
Βλέπε και αναρτήσεις: 893-The Greek Observer-London 1969 / 894-The Greek Observer, No 1, March 1969 /
a.s.o. : 895- , 896- , 897- 898- , 899- , 900- , 901-

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Δεκαπενθή μερον Οργανον ελευθέρων Ελλή νων
εξωτερικού
Οργάνωση έκδοσης ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου
Αρχισυντάκτης Γεώργιος Αργύρης
Υπεύθυνος έκδοσης Δημήτριος Καντηλιεράκης
Tεχνική διεύθυνση Ανθή Μπελλάντη
Χρονική περίοδος Αρ. 1, 23.12.1967 και Αρ. 2, Φεβρουάριος 1968
Τόπος έκδοσης Μόναχο / DGB München
Γλώσσα Ελληνικά και Γερμανικά
Πληρότητα/Vollständigkeit der Ausgaben: Ναι, και τα δυο πρώτα φύλλα/Ja, zwei Ausgaben
Σημείωση
Μια από τις πιο αξιόλογες προσπάθειες των μελών της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου, που ήταν όμως
καταδικασμένη σε αποτυχία –εκυκλοφόρησαν μόνο δυο φύλλα- αφού δεν είχαν εξασφαλιστεί τα προ-
απαιτούμενα βασικά έσοδα βιωσιμότητας. Ο νεανικός ενθουσιασμός είναι μια απαραίτητη συνθήκη αλλά
όχι και επαρκής για την επιτυχία μιας επιχειρηματικής προσπάθειας με στρατηγικές αξιώσεις.
Κατά τα λεγόμενα του πρώην συμμαχητή Νεόφυτου Πασχαλίδη – σε μια από τις τελευταίες μας
τηλεφωνικές επαφές - επισκέφτηκαν τότε, ψάχνοντας για οικονομική ενίσχυση, με τον συν. Δημήτρη
Καντηλιεράκη και τους Σοσιαλδημοκράτες της Βιέννης. Οι σύντροφοι της Βιέννης οφείλουν να τους
υποδέχτηκαν ευγενικά και να τους έχουν πει φιλικά: Ναι, να σας βοηθήσουμε αλλά η εφημερίδα σας δεν
θα ταχθεί ενάντια σε μια πολιτική λύση με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή Πρωθυπουργό. Βέβαια οι δυο
σύντροφοι από το Μόναχο επέστρεψαν απογοητευμένοι και με άδειες στέπες από την άκρως μυστική
συνάντηση της Βιέννης. Η Τοπική Επιτροπή της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου δεν είχε συζητήσει το θέμα αλλά και
ούτε είχε ενημερωθεί. Τότε ήταν, ναι έπρεπε να ήταν, όλα «μυστικά».

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΝ ΠΡΟ-ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δημοκρατική Πορεία


Εκδοση Σοσιαλιστικής Λέσχης Ελλήνων Δ. Γερμανίας
Τόπος έκδοσης Βόννη
Υπεύθυνος έκδοσης Γεώργιος Κ. Βουκελάτος
Γλώσσα Ελληνικά
Μέλη της συντακτικής επιτροπής Γ. Βουκελάτος, Β. Μαθιόπουλος, Α. Μαρόπουλος, Μ.
Νικολινάκος, Η. Χατζηανδρέου
Σχέδια, σκίτσα Γ. Αγριτέλης
Αρχείο ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτίου Γερμανίας / Ν. Γραμμένος
Πληρότητα των εκδόσεων Δύο διαθέσιμα τεύχη: 10/1964, αρ. 29 και 02/1965, αρ. 32

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 203 von 219


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1. Αθανασιά δης, Κώ στας


2. Αθανασίου, Μυρώ δης 29. Πά νου, Σταύ ρος, Δρ. Δρ. Δρ.
3. Αργύ ρης, Γιώ ργος 30. Παντελή ς, Δημή τριος
31. Παντελίδης, Σωτή ρης
4. Βασιλειά δης, Δαμιανό ς 32. Παπαγγέλου, Αστέρης
5. Βουκελά τος, Γιώ ργος 33. Παπανδρέου, Ανδρέας, Δρ.
34. Παπανίκας, Αθανά σιος
6. Γιαννερίδης, Ιωά ννης 35. Παππά ς, Νικό λαος
7. Γιαννό πουλος, Γεώ ργιος, Δρ. 36. Πασχαλίδης, Νεό φυτος
8. Γισδά κης, Σπύ ρος 37. Πετρογιά ννης, Κώ στας
9. Γκιό λας, Χαρά λαμπος 38. Πλού μπης, Κώ στας
10. Γραμμένος, Νικό λαος 39. Πλυτά ς, Γεώ ργιος
11. Γυπαρά κης, Νικό λαος 40. Μπέης, Παναγιώ της
41. Πυλιώ της, Δημή τριος
12. Δεληθανά σης, Α.
42. Σακελλαρίου, Γιά ννης
13. Ζαφειρακό πουλος, Νεοκλή ς 43. Σαρησά ββας, Δημή τρης
44. Σπανό ς, Ν.
14. Καΐκης, Σταύ ρος 45. Σταυρό πουλος, Δημή τριος, Δρ.
15. Καλαμπά κας, Θεό φιλος 46. Στουρά ρη, Πά ολο
16. Καντηλιερά κης, Δημή τριος, Δρ. 47. Στρομπουλά κος, Βασίλης
17. Καραμανλή ς, Κωνσταντίνος 48. Σφουντού ρης, Α. Ν.
18. Κουναλά κης, Πέτρος 49. Σωμερίτης, Ριχά ρδος
19. Κωτσά κης, Βασίλης, Δρ.
50. Τσορακλίδης, Γιώ ργος
20. Μαθιό πουλος, Βασίλης 51. Τσουγιό πουλος, Γιώ ργος, Δρ. Δρ.
21. Μαρό πουλος, Αγγελος 52. Τσοχατζό πουλος, Ακης
22. Μαυρίδης, Βασίλης
23. Μητσοτά κης, Κωνσταντίνος 53. Φακίνος, Αρης
24. Μπελλά ντη, Ανθή
25. Μπού ρος, Κωνσταντίνος 54. Χατζηανδρέου, Ηλίας
55. Χατζηγώ γος, Κωνσταντίνος
26. Νικολαΐδης, Νικό λαος 56. Χατζηνικολά ου, Νίκος
27. Νικολαΐδης, Αχιλλέας
28. Νικολινά κος, Μά ριος 57. Αdolfo d´Amico
58. J.-F Gehrs

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 204 von 219


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ
ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΊΑ 1967-1974 ΕΙΔΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: 1353-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΊΑ 1967-1974

1967
1. BASIL P. MATHIOPOULOS, ‘ATHEN BRENNT - DER 21. APRIL 1967 IN GRIECHENLAND’, 1967,
SCHNEEKLUTH, DARMSTADT

1968
2. JOACHIM SEYPPEL, ‘HELLAS – GEBURT EINER TYRANNIS – Impressionen, Analysen, Dokumente’ / LOTHAR
PLANVALER VERLAG BERLIN, 1968
3. ANSGAR SKRIVER, ’SOLDATEΝ GEGEN DEMOKRATEN, MILITÄRDIKTATUR IN GRIECHENLAND’,
KIEPENHEUER UND WITSCH, 1968
4. STEPHEN ROUSSEAS / MILITÄRPUTSCH IN GRIECHENLAND ODER IM HINTERGRUND DER CIA /
VORBEMERKUNGEN VON MELINA MERCOURI/ RORORO AKTUELL (1089) / JULI 1968

1969
5. JEAN ΜΕYNAUD UND C.T. ARIS, ‘BERICHT ÜBER DIE ABSCHAFFUNG DER DEMOKRATIE IN GRIECHENLAND /
KLASSENANALYSE’, 1969, VERLAG KLAUS WAGENBACH
6. HEINZ GSTREIN, (HRSG), ‘ZUM BEISPIEL GRIECHENLAND’, 1969, DELP´SCHE VERLAGSBUCH-HANDLUNG
7. MARIOS NIKOLIKAKOS, KOSTAS NIKOLAOU, ‘DIE VERHINDERTE DEMOKRATIE, MODELL GRIECHENLAND’,
SUHRKAMP, 1969

1970
8. JEAN PAUL SATRE (HRSG), ‘GRIECHENLAND – DER WEG IN DEN FASCHISMUS, DOKUMENTATION ZUR
POLITISCHEN LAGE’, 1970, JOSEPH MELZER VERLAG, FRANKFURT
9. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚOΡΟΒΕΣΗΣ, ‘ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΕΣ’, 1970
10. ATHENS-PRESSE LIBRE / SCHWARZBUCH DER DIKTATUR IN GRIECHENLAND / Zusammengestellt von Aris
Fakinos, Clement Lepidis und Richard Someritis [1338/39, November 1970]

1971
11. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΠΕΠΟΝΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ / ΚΕΔΡΟΣ 1971
12. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΗΣ, ‘Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟ ΦΑΣΙΣΜΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ 1960-1970)’, ΕDITEX, GENEVE, 1971
13. ANDREAS PAPANDREOU, ‘GRIECHISCHE TRAGÖDIE, VON DER DEMOKRATIE ZUR DIKTATUR’, 1971,
MOLDEN, WIEN MÜNCHEN ZÜRICH, ISBN 3-217-00197-4
14. MIKHΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ / ΤΟ ΧΡΕΟΣ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ 7ΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΡΩΜΗ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1971
15. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ, και άλλοι / ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΚΕΙΜΕΝΑ / ΚΕΔΡΟΣ 1971

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 205 von 219


1972
16. HELEN VLACHOS (HRSG), ‘GRIECHENLAND, DOKUMENTATION EINER DIKTATUR’ / Vorwort zur deutschen
Ausgabe: Pavlos Bakojannis / JUGEND UND VOLK, WIEN MÜNCHEN / 1972
17. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΡΑΛΛΗΣ, ‘H ΤΕΧΝΙΚΉ ΤΗΣ ΒΊΑΣ’ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ / 1972, ΑΘΉΝΑ
18. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ‘ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ’ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΜΉΝΥΜΑ, ΑΘΗΝΑ 1972
19. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ‘ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΥΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ’ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ / ΑΘΗΝΑ 1972
20. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ‘ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑ
/ ΑΘΗΝΑ 1972
21. MIKIS THEODORAKIS, ‘MEIN LEBEN FÜR DIE FREIHEIT’, 1972, SCHERZ, BERN MÜNCHEN WIEN
22. PAVLOS BAKOJANNIS „MILITÄRHERRSCHAFT IN GRIECHENLAND. EINE ANALYSE ZU PARAKAPITALISMUS
UND SPÄTFASCHISMUS“ / W. KOHLHAMMER / STUTTGART / 1972 / 218 SEITEN
23. DORIS DIAMANT, ´AUSLÄNDISCHE LEHRER – NEUE SEKTION IN DER GEW´, Erziehung und Wissenschaft, Nr.
12/72, Seite 3
24. ERICH DEDERICHS, ´Faschistische Schulbücher´, Erziehung und Wissenschaft, Nr. 12/72, Seiten: 3, 13

1973
25. ΘΑΛΗ ΔΗΜ. ΜΥΛΩΝΑ / ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ /
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗ / ΑΘΗΝΑΙ 1973
26. 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΩΡΑ 2 – Η επέμβασις του στρατού, που άλλαξε την Iστορία της Ελλάδος / ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ,
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 1973, σελ. 3
27. ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΕΑΣ, ‘Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ’,
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 1974
28. ANASTASSIOS MINIS, ‘DIE FOLTER GEHT WEITER’, RORORO, HAMBURG, JULI 1973
29. ANDREAS PAPANDREOU / Kritik des amerikanischen Kapitalismus / Herder &nnHerder / Frankfurt / New
York / 1973 / 174 Seiten
30. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΦΛΩΡΟΥ / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ / ΑΘΗΝΑΙ 1973

1974
31. BΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, «ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗ»: ΝΙΚΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ, 1973, COPYRIGHT ΒAΣΙΛΙΚΟΣ,
1974, ΑΘΗΝΑ, ΠΛΕΙΑΣ
32. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ‘Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ’ / ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ, 1974
33. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ‘ΠΑΤΕΡΝΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ’ / ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ, 1974
34. MELINA MERCOURI, ‘ICH BIN ALS GRIECHIN GEBOREN’, ROWOHLT, HAMBURG, JUNI 1974, ISBN 3 499
11729 0
35. ALEXANDROS PANAGOULIS, ‘VI SCRIVO DA UN CARCERE IN GRECIA – ΜΕΣ΄ΑΠΟ ΦΥΛΑΚΗ ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ’, RIZZOLI, APRIL 1974
36. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΟΥ, ‘ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ’, 1974, ΓΙΑΝΝΕΝΑ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
Σημείωση: Πρόκειται για κείμενα που είχαν δημοσιευθεί - με τον κ. Δρ.Δρ. Σταύρο Πάνου ως
Αρχισυντάκτη - στο ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου στην περίοδο Αύγουστος 1971 –
Ιανουάριος 1974.
37. MARIOS NIKOLINAKOS, ‘WIDERSTAND UND OPPOSITION IN GRIECHENLAND, vom Μilitärputsch 1967 zur
neuen Demokratie’, 1974, BY HERMANN LUCHTERHAND VERLAG, DARMSTADT / ISBN: 3-472-88003-1
38. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ / ΠΑΤΕΡΝΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΑΝΑΣΗ / ΑΘΗΝΑ 1974

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 206 von 219


1975
39. ANΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ, ‘ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ’, ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 1975
40. ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ, ‘ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 1967-1974’, ΟΛΚΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 1975
41. ΣΟΛΩΝ ΝΕΟΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 1967-1974 / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ
ΑΚΜΗ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 1975
42. ΣΟΛΩΝ ΝΕΟΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 1967-1974/ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ,
ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΣΙΣ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 1975
43. ΣΟΛΩΝ ΝΕΟΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 1967-1974 / ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, Η ΚΑΤΑΡΕΥΣΙΣ /
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 1975
44. XΑΡΙΤΩΝ ΚΟΡΙΖΗΣ, ‘ΤΟ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1967-1974, δομη-λειτουργια-διδαγματα’, GUTENBERG,
ΑΘΗΝΑ, 1975
45. NIKOS DIMOU, ‘ÜBER DAS UNGLÜCK, EIN GRIECHE ZU SEIN’, KUNSTMANN, (auf Griechisch) und 2012 (auf
Deutsch) 1975
46. ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ, ‘ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ’, ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ, 1975

1976
47. ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ, ‘ΟΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ’, 1976, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ, [ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ 2013]
48. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, RICHARD CLOGG, ‘Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΖΥΓΟ’, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ,
ΑΘΗΝΑ 1976
49. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ‘ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ / ΛΟΓΟΙ, ΑΡΘΡΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ’, ΛΑΔΙΑΣ,
ΑΘΗΝΑ 1976

1977
50. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: ‘ΠΑΚ-ΠΑΣΟΚ, ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ’, 1977, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ
51. NICOS POULANTZAS: DIE KRISE DER DIKTATUREN. PORTUGAL, GRIECHENLAND, SPANIEN. SUHRKAMP,
FRANKFURT AM MAIN, 1977, ISBN 3-518-10888-3

1978
52. ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ, ‘Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ, ΕΚΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1927-74’, 1978, ΑΘΗΝΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
53. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ, ‘ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ’, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ», ΑΘΗΝΑ, 1978

1979
54. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ‘ΠΩΣ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ 21 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967’, ΠΕΛΑΣΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1979

1980
55. ΟΡΙΑΝΑ ΦΑΛΑΤΣΙ, ‘ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΊΑ’, 1980, ΕΞΆΝΤΑΣ

1981

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 207 von 219


56. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ, «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1928-1973», ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ
«ΕΣΤΙΑΣ», ΑΘΗΝΑ, 1981

1983
57. NIKOΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ‘ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 1922-1974, ΘΕΜΕΛΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 1983

1984
58. ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΣ, ‘Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΟΙΤΙΜΗΣΗ ΜΙΑΣ
ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 1967-1974’, ΡΟΕΣ, ΑΘΗΝΑ 1984

1985
59. ΦΩΝΤΑΣ ΛΑΔΗΣ, ‘ΙΟΥΛΙΑΝΑ 1965: 100 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ
1985
60. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ‘ ΖΩΗ ΜΟΥ’, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΝ / ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ / ΑΘΗΝΑ 1985

1986
61. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ, ‘Η ΑΛΗΘΕΙΑ. 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 25Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ’, 1986, ΑΘΗΝΑ
62. ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ, ‘ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ’, ΤΟΜΟΣ Ε΄1964-1967, 1986, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗ

1987
63. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ‘ΚΡΑΤΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ’ / ΘΕΜΕΛΙΟ /
ΑΘΗΝΑ 1987
64. ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ, ‘ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ’, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ 1977-1987
65. NIΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ / ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ – ΕΤΖΕΒΙΤ / ΚΥΠΡΟΣ-ΑΙΓΑΙΟ-ΜΟΝΤΡΑΙ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ο. Ε. /
ΑΘΗΝΑ 1987
66. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΝΟΥΣΚΑΣ / Οι Τούρκοι και Εμείς οι Ελληνες / Εκδοσις ΟΡΘ. ΧΡΙΣΤ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
„ΛΥΔΙΑ“ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1987

1989
67. OLIVER TAPLIN, ‘GREEK FIRE’, A CHANNEL FOUR BOOK, 1989, ISBN 0-224-02683-6

1990
68. ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΤΖΕΡΜΙΑΣ, ‘Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ’, 1990, ISBN 960-7017-36-6

1991

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 208 von 219


69. Π. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ – Π. ΣΩΚΟΣ, ‘ΝΊΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΆΔΗΣ – ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ’, ΑΘΗΝΑ 1991 /
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ / ΙSΒΝ 960-02-0875-1 / ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΥΠΙΑΣ

1992
70. ΟΛΙΒΕΡ ΤΑΠΛΙΝ, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΥΡ’, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, ΑΘΗΝΑ 1992, ISBN 960-03-0705-9
71. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ, ‘ΤΟ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 1972-1974’», ΘΕΜΕΛΙΟ, ΑΘΗΝΑ 1992

1993
72. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ‘Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ – ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ – ΤΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 – Ο ΦΑΚΕΛΟΣ’, 1993, ΑΘΗΝΑ
73. RICHARD CLOGG, «’ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ’, 1993,ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ
74. JAMES PETTIFER, ‘THE GREEKS, THE LAND AND THE PEOPLE SINCE THE WAR’, 1994, PENGUIN BOOKS

1994
75. MICHAEL WEITHMANN / GRIECHENLAND / VERLAG FRIEDRICH PUSTET- REGENSBURG 1994

1995
76. ΤΖΕΙΜΣ ΠΕΤΙΦΕΡ, ‘ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, Η ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ’, ΜΑΡΑΘΙΑ, 1995
77. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ, ‘ΕΔΗΝ – 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ’, 1995, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΔΙΗΜΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ –
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, 13 ΚΑΙ 14 ΜΑΙΟΥ 1995 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
78. ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ‘ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 1922-1974 / ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ’,
ΘΕΜΕΛΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 1995
79. IAΣΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ / ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – δοκίκιμια και μελέτες / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑ / ΑΘΗΝΑ 1995

1996
80. ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ‘Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ’, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 1996
81. ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΣΩΜΑΚΟΣ, ‘ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ: ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ’,
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ», 1996
82. ΤΑ ΝΕΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1996, «ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΝΤΊΟ ΑΝΔΡΕΑ», 16 ΣΕΛΙΔΕΣ, Α3
83. ΤΑ ΝΕΑ, ΠΕΜΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1996, «ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΗΤΑΝ ΘΛΙΨΗ, ΗΤΑΝ ΘΡΗΝΟΣ, ΗΤΑΝ ΣΕΒΑΣΜΟΣ», 12
ΣΕΛ., Α3
84. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1996, 28 ΣΕΛΙΔΕΣ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΗΓΕΤΗ, ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΣΤΟΝ
ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΤΙ ΠΟΘΟΙ – ΤΙ ΠΑΘΟΣ

1997
85. «ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ο.Ν.Ε.Κ.-Ε.ΔΗ.Ν., Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ, 35 ΧΡΟΝΙΑ
ΟΝΕΚ - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΔΗΝ», ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡ. Δ. ΠΑΝΟΣ, ISBN 960 – 7112 – 93 – 8, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΙΤΣΙΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1997
86. «Ε.ΔΗ.Ν. ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1967-1974, ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΣΥΜΠΌΣΙΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ», ΠΡΑΚΤΙΚΑ,
ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1997, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΙΤΣΙΛΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4, 105 59 ΑΘΗΝΑ
87. ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, ‘ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ 1968-1975’, Τ.1, ΑΘΗΝΑ, ΛΙΒΡΟ,
1997.

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 209 von 219


88. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ‘ΠΩΣ ΕΦΘΑΣΑΜΕΝ ΣΤΗΝ 21 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967’, ΕΣΤΙΑ, ΑΘΗΝΑ
89. ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΦΙΛΙΑΣ, ‘ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ’, ΣΤ΄ ΕΚΔΟΣΗ, ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ 1997, ISBN:
960-02-1205-8
90. RICHARD CLOGG, ‘GESCHICHTE GRIECHENLANDS, IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT, EIN ABRISS’, 1997, KÖLN,
ROMIOSINI

1999
91. PAVLOS TZERMIAS, ‘NEUGRIECHISCHE GESCHICHTE, EINE EINFÜHRUNG’, 3. AUFLAGE, 1999, FRANCKE
VERLAG TÜBINGEN UND BASEL
92. Γ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ- Α. ΡΉΓΟΣ - Σ. ΣΕΦΕΡΕΙΑΔΗΣ, ‘Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ,
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ’, ΑΘΗΝΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, 1999
93. ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΣΩΜΑΚΟΣ / ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ: ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ / ΑΘΗΝΑ 1999

2000
94. ΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΣ, ‘ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ’,
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 2000
95. ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ, ‘ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ’, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ, ΑΘΗΝΑ, 2000
96. ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ, ‘Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ’, ΚΟΥΡΙΕΡ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ , 2000
97. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Τ.16ΟΣ: ‘ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1941 ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΑΙΩΝΑ’, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ, 2000
98. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ, ‘Το Παρακράτος και η 21η Απριλίου, ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, 2000, ΙSBN: 978 960 705 757 0
99. ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, `KΡΊΣΙΜΑ ΧΡΌΝΙΑ. ΑΓΏΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ (1936-1966),ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, ΑΘΗΝΑ 2000

2001
100.HΛΙΑΣ NIKOΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ‘Η ΚΑΧΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 1946-1967’, ΑΘΗΝΑ,
ΠΑΤΑΚΗΣ, 2001

2002
101.«40 ΧΡΟΝΙΑ 1974-2014», ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2002, ATHEN, ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN 960-08-0252-1 ΧΑΡΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ, ‘Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ’, ΛΙΒΑΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 2002
102.BRENDAN O‘ MALLEY – IAN CRAIG, ‘Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΗΠΑ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ, ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΕΙΣΒΟΛΗ’, Ιούνιος 2002, Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN 960-0252-1
103.ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ, ‘ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΖΗΤΗΤΑ 1967-1974’, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΤΑΚΗΣ, 2002
104.ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ, ‘Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ’, ΛΙΒΑΝΗ, ΑΘΗΝΑ 2002, ISBN: 960-14-0522-4

2003
105.ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ, ‘ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ ... ΤΟ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΌ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΩΝ’, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 2003
106.ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ, ‘ΟΤΑΝ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΟ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ: Η ΕΚΙΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ’, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 2003
107.ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ, ‘ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1960-1974, ΚΒΕΛΛΕΝΣΤΡΑΣΕ 2, ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ’, 2003,
ATHEN, LIBRO, ISBN: 960-490-062-5

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 210 von 219


108.ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ‘ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ (1967-1974)’, ΑΡΧΕΙΟΤΑΞΙΟ, 5(5/2003), ΣΕΛ. 163-176

2005
109.ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ, ‘ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ’, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ, ΝΟΕΜ. 2005, ISBN: 960-
075-7

2006
110.ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ‘Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ’ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ,
2006, ΙSΒΝ 960-14-1237-9
111.ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ `ΑΡΧΕΙΟΤΑΞΙΟ‘, ΤΧ. 8, ΜΑΙΟΣ 2006 «ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ»
112.ΠΑΝΟΣ ΠΙΚΡΑΜΕΝΝΟΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΡΟΥΒΑΚΗΣ, ‘ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967, ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ’, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 59, ΜΑΙΟΣ 2006.
Σημείωση: Ως PDF στο Internet.
113.DAVID CLOSE, ‘ΕΛΛΑΔΑ 1945-2004’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΥΡΑΘΕΝ, 2006,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006, ISBN 978 960 8097 30 8

2007
114.ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ‘’Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΟΙ ΘΕΩΤΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΗΞΗ’’, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ», ΑΘΗΝΑ, 2007
115.ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ, ‘Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ, 1947-1967’,
ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ISBN: 960-05-0748-1
116.ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ, ‘ΦΕΪΓ ΒΟΛΑΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ’, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Α. Ε., ΑΘΗΝΑ, 2007
117.ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ, «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ, ΙΣΒΝ 978-960-325-687-8, 2007
118.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ, ‘’ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ’’ /
ΠΟΤΑΜΟΣ, 2007

2008
119.ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ, ‘ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ .. . ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ’, ΤΜ. Γ’, «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ
ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ», ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ 2008
120.ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ‘ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ’, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΗ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2008
121. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ, ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ», COPYRIGHT «Η ΠΝΎΚΑ –
21ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ», ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΗ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2008
122.ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ‘ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ’, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ,
2008. Σημείωση: Ως PDF στο Internet. www.uoc.gr/diaspora, www.ediame.edc.uoc.gr
123.ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ, ‘Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ’, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Α.Ε., ΙSΒΝ 978-960-03-4743-2, ΑΘΗΝΑ, 2008

2009
124.«1967-1974: Ο ΠΑΡΆΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΌΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΦΗΜΕΡΊΔΕΣ-ΑΦΙΣΕΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ»,
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΒΑΣ. ΚΑΡΔΑΣΗΣ, ΑΡΤ. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΑΘΗΝΑ,
ΕΚΔΟΣΗ: 2009
125.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ‘Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΄40’, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ
ΑΙΩΝΑΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΒΗΜΑ, ΕΚΔΟΣΗ: 2009, SET: 978-960-
469-676-5
126.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ‘ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΝΔΟΤΟ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ’ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ / ΑΘΗΝΑ, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2009
127.ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ‘ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1952-1967,
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ 2009

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 211 von 219


128.ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ), ‘’ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΝΔΟΤΟ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ’’ / ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ / ΑΘΗΝΑ, 2009

2010
129.ΝΙΚΟΣ ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1940-1974)’, ΤΟΜΟΣ Α’, Ε΄ΕΚΔΟΣΗ, 2010 ΑΘΗΝΑ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΟΥΚΙΔΑ-ΑΓΑΙΟΝ
130.«ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ», ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΒΙΚΤΩΡ ΝΕΤΑΣ,
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
131.ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ, ‘Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ’, Η ΕΟΚΑ Β ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ
15ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑΔΙ / ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 / ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
132.«Η ΣΤΡΑΤΩΤΙΚΉ ΔΙΚΤΑΤΟΡΊΑ 1967-1974», ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ,
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΚΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, ISBN: 960-469-875-3,
ISBN13:978-960-469-875-2, ΑΘΗΝΑ, ΔEKEMΒΡΙΟΣ, 2010
133.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΣΗΕΜΘ),
‘ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967/1974, Η ΕΝΤΥΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ’, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010
134.ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ‘ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2010
135.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, ‘ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’, COPYRIGHT: 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
LIBANH, ΑΘΗΝΑ
136.ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ, ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1830/1974’, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΚΟΣΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ
137.ROBERT KEELY, ‘’H ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1966-
1969 – Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ’’ / ΠΑΤΑΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 1910
138.ALEXANDROS STEFANIDIS / BEIM GRIECHEN – Wie mein Vater in unserer Taverne Geschichte schrieb /
Fischer Taschenbuch Verlag / Frankfurt am Main, 2010

2011
139.ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ‘ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1800-2010’ / ΠΟΛΙΣ,
ΑΘΗΝΑ, 2011
140.«ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974, Η ΈΝΤΥΠΗ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΤΟΥ ΜΙΕΤ», ΜΕΓΑΡΟ ΕΫΝΑΡΔΟΥ
16.12.10-30.01.12, ΕΚΔΟΣΗ 2011. Σημείωση: Ως PDF στο Internet: www.miet.gr
141.ΣΟΛΩΝ ΝΕΟΚ. ΓΡHΓΟΡΙΑΔΗΣ, ‘ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1941-1974’, ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΑΘΗΝΑ, 12 ΤΟΜΟΙ, ΕΚΔΟΣΗ: ΑΠΌ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Σημείωση: Υπάρχει και μια τρίτομη έκδοση του ΠΟΛΑΡΙΣ
142.ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ‘ΑΝΤΕΘΝΙΚΏΣ ΔΡΏΝΤΕΣ, 1971-1974, Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ Η
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ’, ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΦΑΤΟΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ, 2011 - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., 2011, ISBN 978-960-458-335-5
143.«ΚΙΝΗΜΑΤΑ - ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ – ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ , ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 20 ΟΥ ΑΙΩΝΑ», ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΠΤ. ΨΑΡΟΜΗΛΙΝΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
144.ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΜΠΕΗΣ, ‘Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ – ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ; ΠΟΥ
ΠΑΜΕ; ΤΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΧΟΥΜΕ;’/ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ / ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 /
ΙSΒΝ: 978-960-14-2442-2,
145.ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΎΡΟΣ, - ‘Αναρχία και Ανθρωπισμός’ - Αθήνα, 2011 – ISBN: 978-960-527-669-0 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΡΜΟΣ.
146.ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, ‘ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ XΡΕΟΚΟΠΙΑ’, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, ΕΚΔΟΣΗ: 2011,
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙSΒΝ: 978-960-16-4377-9

2012
147.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ‘ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, 1907-1998’ / ΙΚΑΡΟΣ, 2012

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 212 von 219


148.«Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 1974 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΛΑΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
HTTP:/ LAIKIANTEPITHESI.BLOGSPOT.GR/2012/1974.HTML
149.ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ‘ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ’, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2013
150.ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ‘Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 1974-1990, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ’, ΘΕΜΕΛΙΟ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ:
2013 [ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 2001]
151.ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ, ‘ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ’ ΠΟΛΙΣ, 2013
152.ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΪΝΑΣ, ‘ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΑΡΤΗ’ / ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 2013
153.HEINZ A. RICHTER: GRIECHENLAND 1950-1974, ZWISCHEN DEMOKRATIE UND DIKTATUR, VERLAG F. P.
RUTZEN, MAINZ/RUHPOLDING, 2013, ISBN 978-3-447-06908-3

2014
154.NIKOS DIMOU, ‘DIE DEUTSCHEN SIND AN ALLEM SCHULD’, KUNSTMANN, MÜNCHEN 2014, ISBN 978-3-
88897-939-2
155.KARL-WILHELM WEBER ‘HELLAS SEI DANK ! WAS EUROPA DEN GRIECHEN SCHULDET’ / Eine Historische
Abrechnung I Verlagsgruppe Random House FSC N001967 I ISBN 978-3-442-74804-4 I Juni 2014
156.ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΠΑΠΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ‘ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΕΜΦΙΛΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ’,
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2014, ISBN: 978 960 458 267

2015
157.ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ‘ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ’, Γόρδιος,
Aθήνα 2015, ISBN 978-960-6826-69-6
158.ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ, ‘ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΊΑ’, A´ ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. , 2015, ISBN 978-960-585-081-4
159.ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ, ‘ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ KΑΙ ΘΡΙΑΝΒΟΙ – ΟΙ 7 ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ’, 2Η ΈΚΔΟΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΜΈΝΗ, ΕΚΔΟΣΗ: 2015,ΙΟΥΝΙΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ISBN: 978-
960-569-334-3
160.ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ, ‘ΕΜΦΥΛΙΑ ΠΑΘΗ, 23 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΜΦΥΛΙΟ’, 7Η ΈΚΔΟΣΗ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ / ISBN: 978-618-03-0068-0
161.ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ, ‘ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ’, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ, ISBN: 978-960-435-478-8
162.Γ. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ – Θ. ΞΗΡΟΣ, ‘TO ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Ο KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ BΟΥΛΗΣ’, ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ: 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε., 2015, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., ISBN: 978-960-503-608-5
163.MIXAΛHΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ‘ΤΡΟΙΚΑ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ’, ΑΘΗΝΑ 2015, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΒΑΝΗ, ISBN: 978-960-14-2959-5
164.ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ, ‘ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ’, ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Α.Ε., 2015, ISBN 978-960-585-080-7
165.NIKOS GRAMMENOS ‘DER KURIER DES PROMETHEUS’, Historische Erzählung, Copyright beim Autor, ISBN:
978-3-8301-1654-7

2016
166.EΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ‘ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ` -
`ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ’, ΕΚΔΟΣΗ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 213 von 219


ΠΟΛΙΣ, I
SBN: 978-960-435-517-4
167.ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ‘GAME OVER, H ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ’, ΕΚΔΟΣΗ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ; AΘΗΝΑ
2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ISBN: 978-960-569-572-9
168.ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ, ‘ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’, Η ΚΑΘΗΕΡΙΝΗ 2016
169.«ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΊΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΏΝ & H ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»,
ΑΘΉΝΑ, 20-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 2016 / ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ / ΙSBN: 978-618-5154-07-3
170.«Ο ΑΜΕΤΑΝΌΗΤΟΣ ΠΑΤΤΑΚΌΣ – ΤΟ .. ΜΥΣΤΡΊ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΌ ΠΑΡΑΣΚΉΝΙΟ ΤΗΣ ΧΟΎΝΤΑΣ»,
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., 2016
171.«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΝΤΏΝΗΣ ΠΡΈΚΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ
Α.Ε., 2016
172.«ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ, ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, O AΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ Η
ΑΡΙΣΤΕΡΑ», ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΤΑΣΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΡΑΣ, ΕΚΔΟΤΗΣ: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 2016
173.ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΥΕΛΟΣ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ/ ISBN 978 618 82167 8 5
174.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ‘ΚΡΙΣΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ’ – Η φύση και η επίλυση της κρίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ
στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Αριστερά και Σοσιαλδημοκρατια / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2016 / / ISBN
978 906 02 3201 1

2017
175.MANOΣ Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ‘Η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΌΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ’, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ, (4 ΤΟΜΟΙ) ISBN: 978-960-522-477-6,
ΕΚΔΟΣΗ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.
176.ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, ‘ΕΠΤΑ ΠΟΛΕΜΟΙ, ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΜΦΥΛΙΟΙ, ΕΠΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ, 1821-2016’, ΕΚΔΟΣΗ
ΠΟΛΙΣ: 2017, ΜΑΡΤΙΟΣ, ΙSBN: 978-960-435-524-2
177.H CIA ΕΒΛΕΠΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1972 - Τα απόρρητα έγγραφα που δείχνουν ότι
το καθεστώς δεν έπεσε εξαιτίας του Πολυτεχνείου αλλά (κυρίως) λόγω εσωτερικών διαφωνιών – Η
αναφορά στον Ιωαννίδη και στις κινήσεις του – «Καραμανλής, ο άνθρωπος στο άσπρο άλογο» /
κυριακάτικη δημοκρατία / σελ.10-11 / Κυριακή 23 Απριλίου 2017.
178.ΕΛΛΑΔΑ 20τος ΑΙΩΝΑΣ: A´ TOMΟΣ 1910-1920, ISBN 978-960-8214-21-7 - Β΄ΤΟΜΟΣ 1910-1920, ISBN 978-
960-8214-22-4 / Απρίλιος 2017 / ΕΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
179.«Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1967 – 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ», ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017,
ΣΕΛ.50. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΜΙΧΆΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ
180.ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, ‘ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ’/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΜΕΤΡΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ /
ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2017
181.ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ, ‘ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΙΣ’, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 14 ΜΑΙΟΥ 2017,
ΣΕΛ. 25
182.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ‘ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ / Η αμφισβήτηση της
κοινοβουλευτι-κής παράδοσης της χώρας αποτέλεσε προτεραιότητα των δικτατόρων’ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 21
ΜΑΙΟΥ 2017, σελ. 25
183.ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ‘Ο ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ – Οι εκτιμήσεις του Μακεδόνα
πολιτικού για το καθεστώς και την αποκατάσταση της δημοκρατίας’, 50 χρόνια πριν, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28
ΜΑΙΟΥ 2017, σελ. 25
184.«ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ», ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ / ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ / ΑΘΗΝΑ 2017 / ISBN 978-960-451-246-1
185.Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, ‘ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ’, ΤΟΜΟΣ Β΄: ‘1961-1974, ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΝΕΝΔΟΤΟ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ’, ΕΝΘΕΤΟ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», 18. ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 214 von 219


186.«AΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ», Α’ ΤΟΜΟΣ, 1919-1963,ΙSBN: 978-960-503-806-9, ΕΙΔΙΚΉ
ΈΚΔΟΣΗ, ΕΝΘΕΤΟ ΣΤΟ ΒΗΜΑ, 25.06.2017, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
187.«AΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ», Β’ ΤΟΜΟΣ, 1963-1981,ΙSBN: 978-960-503-807-6, ΕΙΔΙΚΉ
ΈΚΔΟΣΗ, ΕΝΘΕΤΟ ΣΤΟ ΒΗΜΑ, 2.7.2017, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
188.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ, ‘Εδραίωση του δικτατορικού καθεστώτος - Οι διώξεις, οι αποκλεισμοί και οι
απαγορεύσεις, αλλά και η διεθνής συγκυρία, συνέβαλαν στην επικράτηση των πραξικοπηματών’. Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κυριακή 25 Ιουνίου 2017, ΙΣΤΟΡΙΑ, σελ. 25.Επιμέλεια: Ευάνθης Χατζηβασιλείου.
189.Ομηρος συμφερόντων ή υπουργός – Η τέως πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών πόρων, Ασπασία
Λούβη, μιλάει για τις παθογένειες του Συστήματος Ι Συνέντευξη στη Γιούλη Επτακοίλη Ι Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ –
τέχνες και γράμματα, Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017, σελ. 1 και 3.
190.ΜΑΝΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ‘ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΕΝΩΣΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1950-1967’, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ,
ΑΘΗΝΑ 2017, ένθετο με τη «δημοκρατία», 14.10.2017
191.ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ‘Η σκοτεινή περίοδος 1947-1967’, Επανέκδοση της κλασικής έρευνας του
Αλ. Παπαχελά για το ρόλο των ΗΠΑ / Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, τέχνες και γράμματα, Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017,
σελ. 9
192.ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ‘Το «Σύνταγμα» της δικτατορίας – Τέθηκε σε δημοψήφισμα με τον στρατιωτικό
νόμο σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου 1968 και με προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα’, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
ΙΣΤΟΡΙΑ, Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, σελ. 23

ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 6 ΤΟΜΟΙ:


193.1Ος Τόμος , 1909, Το Κίνημα στο Γουδί, ένθετο με ΤΑ ΝΕΑ, 16.9.17
194.2ος Τόμος, 1922, Μικρασιατική Καταστροφή, ένθετο με ΤΑ ΝΕΑ, 23.9.17
195.3ος Τόμος, 1936-1941, Η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, ένθετο με ΤΑ ΝΕΑ, 1.10.17
196.4ος Τόμος, 1941-1944, Κατοχή/Αντίσταση, ένθετο με ΤΑ ΝΕΑ, 7.10.17
197.5ος Τόμος, 1946-1949, Ο Εμφύλιος Πόλεμος, ένθετο με ΤΑ ΝΕΑ, 14.10.17
198.6ος Τόμος, 1967-1974, Η στρατιωτική δικτατορία, ένθετο με ΤΑ ΝΕΑ, 21.10.17

199.1893-1912 ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟ / Ενθετο 48 σελίδων της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ από Κυριακή 22
Οκτωβρίου 2017 / Επιμέλεια αφιερώματος: Ευάνθης Χατζηβασιλείου

200.ΕΛΛΑΔΑ 20τος ΑΙΩΝΑΣ: A´ TOMΟΣ 1930-1940, ISBN 978-960-8214-25-5 - Β΄ ΤΟΜΟΣ 1930-1940 - ISBN 978-
960-8214-26-2 / Οκτώβριος 2017 / 2 ΕΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
201.ΤΑ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ, Οκτώβριος 2017, ‘ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ `40 ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ’ /
Επιμέλεια έκδοσης: Κατερίνα Ροββά / ISBN 978-960-503-843-4
202.ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ, ‘ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ’, ΘΕΜΕΛΙΟ, 1917, ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ISBN 978-960-310-390-5
203.THOMAS W. GALLANT, ‘ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, Από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας’,
ΤΟΜΟΣ Α’, ΠΕΔΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 2017, SΕΤ 978-960-546-990-0, ISBN 978-960-546-991-7. ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜ.
‘ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ’ από Κυριακή 5.11.17
204.THOMAS W. GALLANT, ‘ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, Από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας’,
ΤΟΜΟΣ B’, ΠΕΔΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 2017. ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. ‘ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ’ από Κυριακή
12.11.17
205.THOMAS W. GALLANT, ‘ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, Από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας’,
ΤΟΜΟΣ Γ’, ΠΕΔΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 2017. ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. ‘ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ’ από Κυριακή
19.11.17
206.Πενήντα χρόνια μετά – Νέες προσεγγίσεις στη Δικτατορία των Συνταγματαρχών – Επιστημονικό Συνέδριο
– 20-22 Απριλίου 2017 – ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΣΚΙ
207.ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ, ‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ’’ /ΠΑΤΑΚΗΣ, 2017
208.H. W. McNEILL, ‘’Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ’’ /
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 2017

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 215 von 219


2018
209.ΕΛΛΑΔΑ, 20ος αιώνας 1970-1980, Α‘ τόμος / Ενθετο της Κυριακάτικης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ από 20 Μαΐου
2018 / ISBN 978-960-8214-33-0.
210.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ, «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973: ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ
ΑΓΩΝΑ» / ΕΛΛΑΔΑ, 20ος αιώνας 1970-1980, Α´ τόμος / σελ. 10/
211.ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ, «Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» / ΕΛΛΑΔΑ, 20 ος αιώνας 1970-1980, Α´
τόμος / σελ. 20
212.ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ, «Ο ΑΓΏΝΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΊΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» /ΕΛΛΑΔΑ, 20ος αιώνας 1970-1980, Α
´ τόμος / σελ. 40/
213.ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ, «ΚΙΝΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ» / ΕΛΛΑΔΑ, 20ος
αιώνας 1970-1980, Α´ τόμος / σελ. 50/

214.ΕΛΛΑΔΑ, 20ος αιώνας 1970-1980, Β‘ τόμος / Ενθετο της Κυριακάτικης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ από 1 Ιουλίου
2018 / ISBN 978-960-8214-34-7.

215.ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ, «Απόπειρα δολοφονίας του Μακαριου – Ο πολυτάραχος κυπριακός Μάρτιος


του 1970 καταλήγει στη δολοφονία του Πολύκαρπου Γιωρκάτζη / Αρθρο στην «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,
ΙΣΤΟΡΙΑ / Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, αριθ. φ. 29.837, σελ.26
216.ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ‘’ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ, 1961-1963’’ /
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2018
217.ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ, ‘’ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ’’.
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 2018
218.ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΛΝΤΕΝ, ‘’ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, 1967-1974 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ / ΘΕΜΕΛΙΟ, 2018
219.ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 1907-1998, ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ / Γράφουν: Βαλερί Ζισκάρ ντ΄Εστέν, Προκόπιος Παυλόπουλος, και άλλοι / ΚΥΡΙΑΚΗ 22
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

2019
220.ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ – ‘’ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΝΕΝΔΟΤΟ» ΣΤΟ «ΔΕΞΙΑ-ΑΝΤΙΔΕΞΙΑ» ,
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΙΧΑΣΜΟΙ ΣΤΗ ‘ΜΑΚΡΑ’ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1960’’ / ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ’Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ’, Κυριακή 5 Μαΐου 2019. Καθημερινές Εκδόσεις ΑΕ, Μάιος 2019, ΙSBN 978-960-585-215-3
221.ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ‘’ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ
ΑΙΩΝΑ, 1910-2001’’, ΕΣΤΙΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019
222.ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ – ‘’ΑΠΟ ΤΟΝ «ΟΙ ΔΙΧΑΣΜΟΙ ΣΤΗ ‘ΜΑΚΡΑ’ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1960’’ / ΕΝΘΕΤΟ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ’Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ’, Κυριακή 5 Μαΐου 2019. Καθημερινές Εκδόσεις ΑΕ, Μάιος 2019, ΙSBN
978-960-585-215-3
223.PANAYIS PANAGIOTOPOULOS - DIMITRIS P. SΟΤIROPOULOS, „POLITICAL AND CULTURAL ASPECTS OF
GREEK EXOTICISM“ / PALGRAVE-MACMILLAN / 2019
224.ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ‘’Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ’’ / ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 2019

ΑΡΧΕΙΑ/ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΑΣΚΙ, Αρχείο Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας www.askiweb.eu
Μουσείο Μπενάκη https://www.benaki.org
Βουλή των Ελλήνων www.parliament.openabekt.gr
Γουλανδρή-Χορν www.goulandri-horn.gr
Κωνσταντίνος Καραμανλής http://www.ikk.gr
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης http://www.ikm.gr

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 216 von 219


Ανδρέα Γ. Παπανδρέου http://www.agp.gr
ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ Ελληνικό Λογοτεxνικό και Ιστορικό Αρχείο/Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικης Τραπέζης https://www.elia.miet.gr

„ΜΗ ΨΑΧΝΕΙΣ ΦΙΛΗ/ΦΙΛΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ/NA ΣΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ“

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 217 von 219


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
EK-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ*
Haupt-Wirkungs-Städte des Politischen Widerstandes in Εuropa bιs zur Spaltung der Partei Ende 1971
Κωδικός αναζήτησης: 1556-ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

1 AACHEN 46 FRANKFURT 90 METTMANΝ


2 ALFDORF 47 FREIBURG 91 METZINGEN
3 ALTENA 92 MILAN, ITALIEN
4 ALTINGEN 48 ST. GALLEN, SCHWEIZ 93 MINDEN
5 ASCHAFFENBURG 49 GEESTHACHT 94 MODENA, ITALIEN
6 AUGSBURG 50 GENF, SCHWEIZ 95 MÜHLACKER
51 GENOVA, ITALIEN 96 MÜNCHEN
7 BAD GODESBERG 52 GEROLDSWIL, 97 MÜNSTER
8 BARI, ITALIEN SCHWEIZ
9 BASEL, SCHWEIZ 53 GIESSEN 98 NAPOLI, ITALIEN
10 BERLIN WEST 54 GINGEN-BRENZ 99 NEUILLY SUR SEINE,
11 BIELEFELD 55 GIFHORN FRANKREICH
12 BIETIGHEIM 56 GISLAVED, SCHWEDEN 100 NEUSS
13 BOCHUM 57 GLOSTRUP, DÄNMARK 101 NEUSTADT
14 BOLOGNA, ITALIEN 58 GRAZ, ÖSTERREICH 102 NEVIGES
15 BONN 59 GÜTERSLOH 103 NÜRNBERG
16 BORÄS, SCHWEDEN
17 BRAUNSCHWEIG 60 HÄGERSTEN, SCHWEDEN 104 OFFENBACH
18 BREMEN 61 HAMBURG 105 OPLADEN
19 BRIGHTON 62 HANNOVER 106 OSLO, NORWEGEN
20 BRÜSSEL, BELGIEN 63 HEIDELBERG
21 BÜDERICH 64 HERTEN 107 PADERBORN
22 BURSCHEID 65 HESSEN 108 ΠΑΔΟΥΑ, ITALIEN
66 HEUBACH 109 PARIS, FRANKREICH
23 CAGLIARI, ITALIEN 110 PAVIA, ITALIEN
24 CARPI (MO). ITALIEN 67 ISERLOHN 111 PFAFFINGEN
25 CHARLOTTENLUND, 112 PIZA, ITALIEN
DÄNMARK 68 KALTHOF 113 PLIETZHAUSEN
26 CLAUSTHAL 69 KARLSRUHE 114 PORZ-WAHN
70 KETTWIG
27 DARMSTADT 71 KIEL 115 RAPPERSWIL, SCHWEIZ
28 DENKENDORF 72 KILCHBERG, SCHWEIZ 116 REICHENBACH
29 DERENDINGEN 73 KREFELD 117 REUTLINGEN
30 DLETTENBERG 74 KÖLN 118 ROM, ITALIEN
31 DORTMUND 75 KONSTANZ 119 ROTTENBURG
32 DUISBURG 76 KOPENHAGEN, 120 RÜSSELSHEIM
33 DÜREN DÄNMARK
34 DURLACH 77 KREFELD 121 SAARBRÜCKEN
35 DÜSSELDORF 78 KRISTSSTAND 122 SANDBACH
79 LANGENBERG 123 SCHWAIKHEIM
36 EHINGEN/DONAU 124 SCHWÄBISCH-GMÜND
37 ERIKSHÄLLGATAN, 80 LEICHLINGEN 125 SCHWEINFURT
SCHWEDEN 81 LEOBEN, ÖSTERREICH 126 SENDEN
38 ESSEN 82 LIEGE, BELGIEN 127 SINDELFINGEN
39 ESSLINGEN 83 LINDAU 128 SÖDERTÄLJE,
84 LONDON SCHWEDEN
40 FELLBACH 85 LÜDENSCHEID 129 SPÄNGA, SCHWEDEN
41 FERRARA, ITALIEN 86 LUDWIGSHSFEN 130 SPRAITBACH
42 FEUERBACH 87 LUZERN, SCHWEIZ 131 ST GALLEN, SCHWEIZ
43 FIRENZE, ITALIEN 132 ST MICHAEL
44 FLORENZ, ITALIEN 88 MALMÖ, SCHWEDEN ÖSTERREICH
45 FRANKENTHAL 89 MANNHEIM

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 218 von 219


133 STOCKHOLM, 139 UMEÄ, SCHWEDEN 146 WINNENDEN
SCHWEDEN 140 UTRECHT, HOLLAND 147 WINTERTHUR,SCHWEIZ
134 STRASSBURG, 148 WITTEN
FRANREICH 141 WAIBLINGEN 149 WOLFSBURG
135 STUTTGART 142 WANNE-EICKEL 150 WUPPERTAL
143 WETZLAR 151 WÜRZBURG
136 TRIESTE, ITALIEN 144 WIEN, ÖSTERREICH
137 TÜBINGEN 145 WIESBADEN 152 ZÜRICH, SCHWEIZ
138 ULM, NEU-

* Βλέπε και: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΝΕΚ-ΕΔΗΝ /Αθήνα, 1995 / Εισήγηση: Αλέκου
Μπέτση, σελ. 174-179, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Τ. ΠΙΤΣΙΛΟΣ, Αθήνα 1997, ISBN 960 –7112 – 93 - 8.

ΣΗΜΕΊΩΣEΙΣ
Ο αντιδικτατορικός αγώνας αρκετών μελών των Οργανώσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού συνεχίστηκε στην περίοδο
1972-1974 μέσα από άλλες αντιδικτατορικές και αντιστασιακές Οργανώσεις, όπως, π.χ., των Φίλων του ΠΑΚ.
Μόνο στα Μεγάλα Κέντρα της Εναντίωσης όπως Αμβούργο, Αννόβερο, Βερολίνο, Βιέννη, Ζυρίχη, Μόναχο και
Στουτγκάρδη υπήρχαν ακόμη Οργανώσεις, που στην περίοδο 1973-1974 αναγκαστικά λειτουργούσαν, πότε-πότε, και
με «τηλεφωνικές συσκέψεις μελών» και συνεπώς με αντικαταστατικές διαδικασίες.
Από το 1972 και μετά οι Οργανώσεις της ΕΚ-ΔΗΝ Εξωτερικού στη Σουηδία, τη Δανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη
Γαλλία και την Ιταλία είχαν, όσον αφορά την ΕΚ-ΕΔΗΝ, αυτο-απενεργοποιθεί, δηλαδή είχαν σταματήσει να
αντιστρατεύονται τη Δικτατορία ως Οργανώσεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ.
Διακινδυνεύω τον ισχυρισμό ότι αυτό, που, δυστυχώς, έγινε τότε με την ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού, έγινε και με τις
άλλες Ελληνικές Αντιδικτατορικές Οργανώσεις. Παραπέρα νομίζω ότι η εξέλιξη αυτή μέσα στον αντιδικτατορικό
δημοκρατικό χώρο οφείλει να θεωρηθεί ως «φυσική», λόγω, π.χ.,
 υπερκόπωσης των μελών,
 αναποτελεσματικότητας του αγώνα,
 αγεφύρωτων εσωκομματικών διαφωνιών,
αλλά ίσως και λόγω
 έλλειψης αναγνώρισης των προσπαθειών των (απογοήτευση!),
 και σίγουρα πολλών προσωπικών αιτιών.
Ας προσθέσω, με την ευκαιρία, ότι το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και στη δεκαετία 2000-2010 στη Γερμανία σε
πολλούς Ελληνικούς Φοιτητικούς και Γερμανο-Ελληνικούς Συλλόγους καθώς επίσης και στις Ελληνικές
Κοινότητες.

Απόσπασμα από την εκπόνηση με τον κωδικό αναζήτησης : 15 - ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ στον ιστότοπο του
γράφοντα www.scribd.com/myrodisa .
H επικαιροποίηση αυτή στηρίζεται κυρίως σε τέσσερα τεκμήρια (κατάλογοι με ονοματεπώνυμα και
διιευθύνσεις μελών) που κατά καιρούς συντάχθηκαν από: Νικόλαο Νικολαΐδη, ΓΓ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού /
Παναγιώτη Μπέη, ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτίου Γερμανίας, του Δημήτρη Σαρησάββα, ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας και του
γράφοντα, ΕΚ-ΕΔΗΝ Βορείου Γερμανίας.

Μυρώδης Aθανασίου Presseberichte 1967-1974 Seite 219 von 219

Das könnte Ihnen auch gefallen