Sie sind auf Seite 1von 296

sheet 1

STT CUSTOMER CELL ADRESS COMPANY NAME


POSITION

1 LÊ HUỲNH TRANG 0932 060 618


2 LAI HAC THÁI 0986 560 997
3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 0933 674 368
4 DƯƠNG QUỐC BÌNH 0938 100 555
5 TO TUNG HẢI 0909 060 474
6 NGÔ QUỐC NAM 0909 900 747
7 CHI LOAN 0983 112 399
8 CHI HUỆ 0904 928 666
9 DANG QUANG TRIỀU 0934 871 571
10 DANG THI MINH XUÂN 0907 765 967
11 NGUYEN DUY TUONG 0918 809 300
12 DANG NU MINH QUYNH0938 840 076
13 BUI DUC CHUNG 0942 086 899
14 NGUYEN HUU PHUC TH0979 39 43 63
15 HO THỊ THUY KIỀU 0958 199 399
16 TRUONG TAN HIỆP 0986 970 440
17 DO MINH TIEN 0909 646 970
18 LUU THI KIM TRANG 0982 535 682
19 NGUYEN VAN LIÊM 0903 11 33 55
20 ĐÀM PHƯƠNG CHÂM 0985 282 678
21 HUU THẠCH 0983 397 933
22 HUYNH MAI TRAN 0902 852 752
23 NGUYEN XUAN DZU 0936 117 379
24 NG THI THANH TRAM 0903 083 488
25 GIANG 0903 525 777
26 NGUYEN TU QUYNH 0937 342 464
27 BUI NGUYEN HOANG H0983 336 250
28 TO KIM QUI 0907 819 931
29 LE HAI SON 0979 449 334
30 NGUYEN TIEN DUNG 0918 483 747
31 NGUYEN THI DIEP 0933 481 343
32 THAI DAI CUONG 0918 454 201
33 DUONG HOANG ANH 0909 110 445
34 VO THI TUOI 0986 994 511
35 LE HOANG PHUONG 0905 757 905
36 DINH THE TUNG 0933 423 863
37 PHAN THANH DUNG 0909 439 439
38 PHAM THI KIM HOA 0907 801 088
39 TRUNG 0915 882 306
40 LE VAN TRONG 0904 484 168
41 HUYNH LUU NHIÊN 0904 4636 410
42 TÂN 0973 604 723
43 TRAN QUY AN 0909 977 013
44 CTY TNHH 1 THÀNH VI 0919 600 888
45 NGUYEN THAI SON 0918 928 093
46 TR?N KIM TUYẾT 0933 877 556

Page 1
sheet 1

47 NGUYEN THI HONG DI 0989 390 848


48 LE CONG DINH 0919 694 323
49 VO MAI HUONG 0932 698 666
50 HẢI 0908 576 909
51 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 0913 670 797
52 TA THUY NGOC LINH 0909 234 754
53 BUI THI TAM 0933 223 271
54 NGUYEN THI TRANG 0955 343 589
55 A. KHANG 0938 008 386
56 VO DANG KHOA 0918 607 940
57 VO QUỲNH PHƯƠNG 0932 040 236
58 NGUYEN DUC MINH 0936 704 214
59 MAN 0989 77 11 55
60 TRAN LAN HUNG 0903 586 575
61 LAI TRONG HOANG 0909 931 379
62 NGUYEN THI THUONG 0988 044 262
63 BUI VAN NHAN 0987 978 202
64 HUYNH NG NHAT TRA 0908 109 116
65 NGUYEN THANH PHUO0909818 227
66 ANH HUYỆN 0909 808 553
68 LE QUY BINH 0913 377 940
69 DO THANH HA 0912 438 313
70 TRAN THI BICH DAO 0988 588 150
71 NG MANH SY 0904 200 471
72 TRAN THI NHAN 0936 145 757
73 TRUONG VAN QUYEN 0907 909 190
74 TRUONG THI THANH X 0973 584 804
75 TUẤN ANH 0939 038 879
76 ĐẶNG THỊ MINH XUÂN 0907 765 976
77 CÚC 0908 755 638
78 TRAN TRUNG HIEU 0918 171 623
79 LAM Y BINH 0979 429 359
80 LE THI KIM PHUONG 0906 343 123
81 NGUY?N VĂN GIANG 0915 255 386
82 NGUYEN HONG DỰ 0909 683 657
83 NG NGOC BÌNH 1218177199
84 NGUYEN VAN HƯNG 0926 477 668
85 PH?M HOÀNG ANH 0979 225 956
86 PHAN THI THUY HẰNG 0947 989 998
87 LY MY LINH 0905 597 935
88 NGUYEN TRUNG DAN 0903 501 355
89 TRAN THI MY DUYEN 0917 382 294
90 LAN MY 0947 906 140
91 ANH HÙNG 0919 407 606
92 LE DIEM LAN ANH 0986 771 061
93 TRẦN TRƯƠNG HUỲNH0977 891 034
94 PHAM MAI DUC HANH 0908 162 890
95 TRAN THANH QUY 0919 009 683
96 NGUYEN THI MIEN 0908 347 779

Page 2
sheet 1

97 HA THI HAI NHI 0916 098 899


98 TRAN THI DIEU 0934 140 487
99 DUNG NGUYEN 0938 342 637
100 HUYNH THI NHU NGA 0949 439 311
101 NG THANH LIEM 0985 334 140
102 ANH CƯỜNG 0904 109 901
103 LONG 0987 779 795
104 LE THI AN 0987 678 663
106 NGUYEN HOÀNG ĐÔ 0937 764 933
107 ANH TRON 0934 155 800
108 CHỊ DUONG MINH TAM 0919 696 437
109 NG DINH DUC 0937 025 089
110 NGUYEN NGOC TRINH 0906 024 533
111 PHAM PHU HUU 0909 817 101
112 DO THI THANH PHUON 0988 869 321
113 DINH LE HONG PHUOC0985 344 664
114 TRAN THANH TOÀN 0982 068 023
115 NGUYEN THI THANH T 0987 835 251
116 NGUYEN THANH VŨ 0984 776 616
117 BUI HUYNH MY DUYEN 0902 550 442
118 TRANG 0937 415 974
119 DUY QUANG 0974 107 894
120 NGUYEN SI TRUONG T 0989 037 137 l
121 ANH THƯƠNG 0938 153 895
122 TUẤN 0908 300 449
123 MR. QUỐC 0903 814 692
124 PH?M TH? KIM NGÂN 0913 672 074
125 ANH LỢI 0983 717 065
127 TRAN VINH KHANH 0937 916 833
128 NGUYEN THI MY LINH 0949 790 393
129 NGUYEN TIEN THINH 0958 581 102
130 ANH NG DINH HUNG H 0933 162 844
131 CAO KIM YẾN 0933 565 060
132 DO THI THU TRANG 0903 857 686
133 LE TRONG THUY 0903 301 444
134 HUYNH THI NGOC THU 0904 488 203
135 TRUNG 0972 856 131
136 SON THI KIM YEN 0908 558 938
137 PHAM THI THANH THU 0984 757 007
138 MISS TUYEN 0988 327 657
139 NGUYEN THI CAM 0918 026 266
140 NG THI THO 0934 380 650
141 NG LE HANH NHAN 0909 648 251
142 HO THI THUY DUNG 0918 104 504
143 HO NGOC THANH 0989 112 969
144 TRAN NGUYEN KHOI 0918 005 053
145 A NAM 0939 742 686
146 DO TRAN KHOI NGUYE 0908 436 649
147 NGUY?N TH? MINH TÂ 0918 746 566

Page 3
sheet 1

148 HÙNG 0944 262 626


149 LE PHAM ANH TUAN 0988 630 575
150 ANH DUNG 0938 990 420
152 ĐOAN XUAN VIỆT 0905 011 977 7306670
153 LA TH? HOÀNG ANH 0907 856 789
154 NGUYEN TRONG SUC 0907 429 990
155 NG DUC VU 0914 955 556
156 NGUYEN DUC KIEM 0908 682 676
157 NGUYEN VAN THANG 0909 545 583
158 NGUYEN TRAN PHONG0903 084 077
159 NGUY?N TH? H?NG HẠ 0903 334 430
160 NGUY?N TH?Y THÙY LI0904 413 099
161 NGUYEN HUA VAN 0909 02 11 02
162 TRAN THI HUONG 0919 77 81 81
163 TA THI THANH THAO 08 830 9663
164 CHI HIEP 0979 554 344
165 ANH Ý 0909 901 088
166 NGUYEN THANH TUNG0979 416 814
167 TRAN VAN CHIEN 0988 720 482
168 NGUYEN THI NGOC LE 0932 054 988
169 NGUYEN THI LAN ANH 0984 440 198
170 BUI THI THANH NGUYE0902 701 020
171 NG CONG THOAI 0907 864 698
172 NG THI NGOC THAO 0986 612 823
173 NG NGOC THONG 0947 662 520
174 PHAM THUY TRANG 0938 982 858
175 THÀNH 0917 605 998
176 DAO QUANG THANH P 0918 146 804
177 NGUYEN THANH NGA 0978 184 460
178 CHI THẢO 0937 251 224
179 NGUY?N V?N LÂM 0913 629 895
180 VO TAM VINH KHUONG0909 212 002
181 S?M Y?N NHI 0903 642 240
182 NGUYEN KHANH DUY 0908 202 329
183 LÊ MINH THUẬN 0907 777 017
184 VU THI BICH NGOC 0983 116 101
185 VO THI DUOC 0969 237 828
186 NG DAC VI 0927 940 975
187 DUONG VAN HUNG 0985 704 449
188 DINH XUAN THAI 0944 274 008
189 DOAN THI HANG 0908 744 849
190 VU NGUYEN NGOC NG 0919 976868
191 HOANG ANH KIEN CU 0983 596 879
192 VO HONG SON 0906 263 465
193 DANG QUYNH ANH 0905 949 787
194 NGO DUC 0903 949 999
195 TRAM 0902 313 488
196 VU KHUONG DUY 0933 917 544
197 NGUY?N TR?N GIAO 0918 349 911

Page 4
sheet 1

198 CTY CP XÂY D?NG TH?0918 907 804


199 ANH NHAN 0933 880 942
200 TRAN QUOC TUAN 0917 297 046
201 ANH DU?N 0906 379 363
202 PHAM NGOC THACH 0975 610 030
203 HO HOANG HAI 0913 716 137
204 HOANG THI HANH 0986 716 798
205 PHAM THI LẮM 0973 477 413
206 LE THI QUYEN 0986 885 779
207 NGUYEN THANH LUY 0903 178 379
208 GIANG 0909 718 722
209 NG THI THANH TAM 0987 379 884
210 VY THI LE MY 0977 090 763
211 LE DUY CHUNG 0972 989 486
212 DANG ANH VU 0903 883 398
213 TRINH 0907 980 089
214 NGUYEN ANH TAI 0908 615 550
215 NGUY?N TRUNG THÀN 0906 687 400
216 VÕ TH? NG?C YÊN 0934 035 969
217 HOÀNG OANH 0903 145 590
218 CTY TNHH TM DV AN A 0913 772 727
219 HUONG GIANG 0909 577 879
220 PHAM CONG DUONG 0902 011 092
221 NGUYEN THANH SON 0937 959 234
222 HO DUC HOA 0977 400 502
223 LE THI THANH TRANG 0958 231 192
224 LE THI NHI 0979 938 373
225 NGUYEN THI BINH 0937 586 928
226 TU ANH 0906 755 368
227 DANG THIEN VUONG 0909 092 078
228 CHI HUONG 0933 242 008
229 NGUYEN THI CAM GIA 0909 340 569
230 DUONG THI HA 0937 354 554
231 VU VAN ANH 0902 949 116
232 A DAT 0917 378 982
233 LE HOANG THANH 0906 833 177
234 NG THI NGOC MAI 0906 726 345
235 LY THI PHUONG 0987 091 779
236 MAI TUAN ANH 0988 000 880
237 PHAM KHAC THANH 0938 866 919
238 LUU THI THANH DUNG 0902 053 016
239 TRAN XUAN QUANG 0907 638 830
240 NGUYEN THI TU LAN 0918 161 955
241 NGUYEN HOI HOA DANG 0983 303 929
242 PHAN PHUONG LINH 0908 901 903
243 TRUONG DUY KHIEM 0913 607 460
244 NGUYEN QUOC THINH 0908 681 955
245 TRAN MINH TRUNG 0938 670 550
246 TRAN ANH DUNG 0903 848 483

Page 5
sheet 1

247 HUYNH TIEN DUNG 0908 055 955


248 PHAM HUU DAT 0908 323 583
249 NGUYEN ANH TUYEN 0983 444 642
250 DIEP THE ANH 0907 250 626
251 NGUYEN TAN VIET KHOA
0918 649 868
252 NGUYEN THI ANH 0913 835 989
253 DAO MINH AN 0918 244 928
254 HUA CHAN LOC 0918 737 260
255 DO THI DUYEN 0918 421 521
256 NGUYEN VAN HUNG 0908 853 525
257 LE THANH DONG 0918 308 180
258 DUONG MINH NGUYET 0903
T 179 139
259 HO KHOI SINH 0903 880 913
260 VU BA VUONG 0938 848 203
261 DANG VAN QUANG 0903 664 789
262 HUYNH CONG TU 0913 978 728
263 HUYNH THI BICH HUYEN
0909 580 980
264 BUI THI MY HA 0903 827 888
265 NGUYEN MANH KHAI 0918 041 999
350 PH?M TH? M? 0902 719 786
351 LÊ H?NG LINH 0938 048 079
352 LE PHUOC TU 0933 047 368
353 NGUY?N ??C HÙNG 0908 056 205
354 NGUYEN THAI LAM 0909 000 777
355 LE THI HONG PHUC 0909 890 640
356 A TÂN 0903 362 139
357 LÊ HUU DUNG 0972 110 297
358 NGUYEN MINH TUAN 0903 712 080
359 A HOA 0903 177 319
360 H?I 0939 305 456
361 TRUNG 0983 303 933
362 NGO ANH MINH 0985 656 534
363 NGOC 0909 647 920
364 KHUU MY XUAN 0902 420 380
365 NG THI THUY DUNG 0983 774 361
366 TU 0908 163 045
367 PHAM THI YEN XUAN 0989 873 155
368 TR?N TH? MINH CHÂU 0937 768 846
369 NGUYEN THI NGOC LA 0986 510 211
370 DO NGOC DIEU 0918 101 398
371 PHAM THANH NGHI 0938 001 869
372 BÍCH CHI 0932 128 498
373 NGUYEN THI CHAM 0902 518 890
374 THU HA 0909 309 462
375 LE THUY THANH TRUC 0937 292 758
376 HUYNH THI NHA TRÂM 0908 053 906
377 NGUYEN QUANG HUY 0909 083 591
378 PHAN VU TUYET LAN 0913 641 152
379 NGUYEN DINH TOAN 0974 313 404

Page 6
sheet 1

380 CAO THI HA 0935 900 643


381 NGUY?N HOÀNG QUÂN0907 550 889
382 NGUYEN THI MY PHUO0938 610 014
383 LÊ NG?C TH?CH 0918 033 632
384 LAM THI THANH BINH 0913 808 990
385 ÁNH THƯ 0933 646 242
386 CÔNG TY TNHH NAM B 0917 336 917
387 TAT CHI CUONG 0909 155 248
388 NG MINH TUAN 0934 165 320
389 XA TAN HUY 0914 141 999
390 HUONG GIANG 0938 783 179
391 CH? H?NG 0908 684 775
392 NGUY?N TH? H?NG PH0906 826 246
393 DOAN NGOC TRA 0985 491 681
394 NGUYEN CONG TRIET 0989 973 806
395 HO THI MAI SA 0917 607 124
396 QUYEN 0989 415 787
397 CHI KHANH 0936 031 413
398 VU THI THUY LINH 0918 691 085
399 A MINH 0989 373 769
400 HUYNH THI HIEN VINH 0935 964 696
401 LUU BAO NGUYEN HU 0906 476 096
402 BUI DUC TAI 0982 909 789
403 HO VAN QUAN 0918 940 307
404 DO MINH PHUONG 0937 367 337
405 CHU THI MAI HOA 0902 225 559
406 LUONG HUU THANH 0976 938 128
407 NGUY?N H? CÁT TIÊN 0918 505 940
408 C L? 0946 410 122
409 TRAN TRUNG NAM 0902 153 615
410 NGUYEN MINH TAI 0955 689 542
411 TRẦN ĐỨC NHƯ HẢI 0984 793 772
412 NGUYEN THU 0935 717 250
413 BUI TAN THAO 0982 714 167
414 HỒ QUANG THÁI 0959 584 566
415 ĐẶNG HOÀI THÔNG 0936 753 743
416 PHẠM VĂN HẢI 0935 887 988
417 TRƯƠNG QUANG ĐỊNH0983 052 410
418 NGUYỄN THỊ TUYẾT L 0918 406 006
419 NGUYỄN ĐÀO NAM K 0913 894 984
420 DINH THONG 0989 045 973
421 DOÃN ĐỨC DŨNG 0938 296 566
422 PHAN THỊ THANH THẢ 0913 110 689
423 GIANG THANH HẢI 0937 177 653
424 DU HOAI AN 0989 876 926
425 THỚI THỊ THU HOÀI 0989 876 774
426 CUNG PHƯƠNG THẢO 0989 701 468
428 BÙI HỮU ĐỨC 0983 328 391
429 ANH VIỆT 0974 635 888

Page 7
sheet 1

430 HÀ MINH PHONG 0909 966 540


431 ĐÀO NGỌC ĐĂNG KHO 0982 770 444
432 CHI DUYÊN 0986 769 869
433 TRAN THANH TUẤN 0982 323 853
434 NGUYỄN HOÀNG YẾN 0988 896 569
435 MINH NGUYET 0983 121 811
436 NGUYEN HOANG TUN0988 536 590
437 LÊ PHI YẾN 0983 786 456
438 NGUYỄN BÌNH THIỆN 0983 354 782
439 ANH THANH 0983 166 613
441 HÀ HUỲNH TÂM 0982 446 422
442 HOÀNG NGỌC BIÊN 0937 217 277
443 TA THI MY DUYEN 0933 612 171
444 NGUYỄN THANH 0933 544 079
445 HUỲNH ĐỨC THẠNH 0988 996 162
446 DINH THI YEN NGOC 0983 990 806
447 NGUYỄN HÒA HIỆP 0914 311 330
448 HỒ NGỌC QUYÊN 0988 849 033
449 HỒ ĐỨC TRUNG 0983 666 300
450 TRAN LAN ANH 0937 201 899
451 CHI THU 0918 679 588
452 HỒ THỊ KIM PHƯỢNG 0938 327 600
453 HUỲNH ĐỨC NGỌC 0916 082 009
454 PHAM THANH TÙNG 0983 100 784
455 Phan Thế Toàn (KE TO 0982 004 862
456 Nguyen Thuy Hien 0979 811 190
457 Lê Hải Đăng 0913 980 567
458 NGUYỄN VINH QUANG 0979 190 639
459 VÕ THANH TUYỀN 0909 955 088
460 CHI DUYEN 0919 032 232
461 TIEU HIEN 0913 148 911
462 MR. TUYÊN: 0935 640 589
463 MR. SANH: 0907 611 175
464 MR. LÝ: 0933 968 668
465 MR. ĐĂNG: 0933 068 682
466 MR. HƯNG: 0917 688 888
467 MR. HUY: 0917.501.503
468 MISS. NGUYÊN: 0909.6939.65
469 MINH HÀ 0918.886.889
470 SANG 0918.057.593
471 MR. HÀO 0949.666.999
472 MR CƯỜNG 0903.002.039 – 0909.100.818
473 MR. ĐĂNG - 0933.068.682
475 AN 983247057
476 HỮU MẠNH 094.8888.086
477 HUNG 903345222
478 MS. CẨM VÂN (PKD): 0909 264 381
479 MR. KHÁNH 0908.799.369 – 0983.162.890
480 DUNG 0909.902.248

Page 8
sheet 1

481 KHÁNH 0908.799.369 - 0983.162.890


482 CHI 959247089
483 ANH LẬP - quanglapford@yahoo.com.vn
484 THẮNG 093 81 81 168
485 MR NINH: 0939162636
486 ANH MINH 0918478558
487 TIẾN 0989111698
488 MR DƯ 0913 962 405
489 LÊ HÒANG DŨNG (MR) 0913 719451
490 A. HOÀNG 0908 225 273
491 Mr. Cường- 0979.066.080
492 NGUYỄN THIÊN CƯỜNG – HP: 0908.669.540
493 0984216911
494 0908.589.990 – 09098 71 59 59. (MR.TÙNG)
495 08.22003677 - 0973.279.757 MR.DŨNG
496 TRẦN VIẾT NHÀN TEL :0903 005 621-0903 005 631
497 MR BÁU 0937.301.116
498 0903 624 699---0904 393 643(MR THỊNH)
499 0908.936.932 A ĐỨC
500 MR MINH : 0908543132
501 MR ĐỨC: 08.3549.3632 - 0908.936.932
502 0976 585 121 - MR. PHƯƠNG
503 SƠN 0908 47 80 89
504 0943 332 733 MS AN
505 0919 796 097 MR BẢO
506 MS UYÊN LINH: 093 55555 92
507 CÔNG TY DU LỊCH THUẦN VIỆT!
508 141 VẠN KIẾP, F3 - BÌNH THẠNH
509 DT: 22477461 - 0907 094 649
510 THAO: 0989 75 70 76
511 ANH ĐẠT 0938 724 396
512 Trương Văn Hoàng 908911814
513 Võ Thị Kim Khánh 08.5444.9588
514 Dương Ngọc Dung 0918977176
515 Lê Thị Kim Hoa 0919691480
516 Trịnh Yến Chu 0838756094
517 Trần Bảo Nhân 0909265157
518 Lê Thị Trúc Mai 0854480286
519 Nguyễn Thị Nguyệt Hung 0937.912.182
520 Nguyễn Thành Trung 0908162210
521 Trần Thục Nghi 0938850042
522 Nguyễn Thị Kim Dung 08.38473.571 – 0937.688.405
523 Lữ Anh Tuấn 0935210901
524 Trần Thị Mộng Thu 0854260812 - 0984160450
525 Trương Hài Ký 0908858695
526 Vũ Thị Thanh Thúy
527 Nguyễn Tấn Tuyền 0854255700 - 0909738838
528 Lê Vương Trọng Phúc  0947371090-01266538093 
529 Lê Thùy Mỹ 0913155721-38505507

Page 9
sheet 1

530 Lê Thị Huế 0934703212


531 Trà Thanh Luận 0985452915
532 Từ Thị Minh Thanh 0938241918
533 Phạm Thu Yên 0838336602 – 0909641580
534 Nguyễn Hồng Hạnh 08.3715.6449 – 0903.193.959
535 Huỳnh Thị Hồng 0837913092 – 01663577892
536 Nguyễn Trung Nguyên 0919623366 - 0838600527
537 Phạm Văn Lộc 0838824744 - 0906826838
538 Phan Văn Trí Nhân 0907054353
539 Lê Hoàng Anh Tuấn 08.38511.892 – 0902.867.817
540 Phan Văn Tuấn 0979779938-22452939
541 Trần Thị Kim Anh 0908331748
542 Nguyễn Thị Ngọc Liên 0932.613.419 - 0933.658.911
543 Trần Trung Đệ 0906314084 -0838477962
544 Hạ Thị Mỹ Trang 0837909384
545 Lê Thị Thanh Bạch 0838920174 - 01667829909
546 Ngô Văn Tòng 0919559993
547 Nguyễn Thị Thu Hiền 01682192239 - 22142463
548 Phạm Thị Đậm 37295811- 0933678967
549 Bùi Văn Vũ 0909906455
550 Đào Thị Kiên Chung 0908667775 - 0839931363
551 Hoàng Ngọc Hùng 0909118918
552 Trần Văn Mỹ 0854380245 - 0974622567
553 Nguyễn Hứa Dũng 0908489327
554 Bùi Minh Nguyệt 0903825158 - 0837621053
555 Dương Đắc Lộc 0837156166 - 0903715613
556 Nguyễn Thị Kim Minh Sang 0903750921
557 Phạm Thị Thu Hồng 087622010 - 01267364412
558 Nông Thị Ngọc Phượng 0934156526
559 TRẦN CHÍ HIẾU 84913773893
560 VÕ BẢO THỦ 84918566461
561 NGUYỄN THANH QUÂN 84917417577
562 PHẠM HUỲNH TRỌNG 84919188881
563 VŨ NGUYỄN TRẠC TUYỀN 841236970533
564 LÊ THỊ THÚY HẰNG 84918411530
565 CTY CP XÂY DỰNG TM DV KHANG
84916666186
THÔNG
566 PHẠM THỊ MAI KHUÊ 841234545599
567 TẠ THỊ MINH GIANG 84913731932
568 TRƯƠNG ĐÌNH NAM 84913883593
569 TRƯƠNG VĂN NHÀN 84913910080
570 HUỲNH NAM HÙNG 84913923913
571 LÊ VĂN TUẤN 84917327395
572 NGUYỄN HỒ QUỐC NGHỊ 84917335690
573 LƯU VĂN VŨ 84917497086
574 LÊ HOÀNG SƠN 84918012649
575 NGUYỄN NGỌC PHONG DI 84918033524
576 PHẠM THANH TRÚC 84918260508
577 ĐẶNG THỊ THANH THỦY 84918343682
578 TRẦN THỊ PHONG THUẬN 84918794979

Page 10
sheet 1

579 PHẠM MINH HUY 84919666788


580 NGUYỄN HỒ CÁT TIÊN 84918505940
581 NGUYỄN THỊ MINH THU 84913923070
582 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 84917212557
583 PHẠM THỊ MỸ CHI 84917281819
584 NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN 84918636371
585 TRẦN NGỌC HẢI 84917297264
586 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 84919975654
587 NGUYỄN THÀNH KHOA 84919977227
588 CAO QUANG HANH 84942221555
589 TRÂN THỊ ÁI PHƯƠNG 84918404802
590 VŨ THỊ BÌNH 84949688699
591 HUỲNH VIỆT TÂN 84913755323
592 LÊ ANH HÀO 84912930799
593 HỒ MỘNG THU 84913766223
594 NGUYỄN ANH HUY 84913805508
595 TRINH ANH TU 84913807108
596 VÕ DUY THÁI 84913816066
597 LÊ VĂN CỎN (HOẮC CHÍ Q 84913927938
598 PHAN HỮU HOÀNH 84917111688
599 TRƯƠNG NGỌC HÙNG 84918033520
600 ĐOÀN VĂN SỰ 84918135853
601 NGUYỄN ĐỨC VŨ 84918414444
602 NGUYỄN TIẾN DŨNG 84918483747
603 ĐỖ QUANG TRUNG 84918541458
604 ĐẶNG HIẾU THẢO 84918725638
605 TRẦN THANH SƠN 84919222771
606 TRẦN TRUNG HIẾU 84913102975
607 TRẦN THỊ NGA 84913155654
608 NGUYỄN THỊ THƯỜNG 84913166003
609 LẠI THỊ TỐT 84913630429
610 TRẦN QUANG TRÍ 84913717955
611 VŨ ĐỨC THIỆN 84913727755
612 HOÀNG HƯŨ TÙNG 84913867914
613 PHAN MẠNH TUẤN 84913909779
614 NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN 84913911219
615 LÊ THUÝ VINH 84913913945
616 THÁI HỒNG DŨNG 84913923167
617 ĐOÀN VĂN XOÁNG 84918504715
618 LÊ KẾ VINH 84918523166
619 LÝ THỊ PHƯỢNG 84918547796
620 NGÔ YẾN HUỆ 84918735636
621 LÊ NGỌC PHƯƠNG 84918770927
622 NGUYỄN HỮU CHÂU 84919097762
623 NGUYỄN ĐÌNH HUY 84919171118
624 LAI VĨ NHÂN 84919694516
625 DƯƠNG THỊ HIỆP 841238968317
626 PHAN THỊ NGỌC GIÀU 84913878037
627 NGUYỄN TRỌNG NGƯỠNG 84913879376

Page 11
sheet 1

628 NGUYỄN BÁ LÝ 84913904245


629 NGUYỄN NGỌC BẠCH 84913929391
630 LÊ THỊ TUYẾT MAI 84913946539
631 TRẦN THỊ NHUNG 84917202844
632 NGUYỄN KHẮC TÂM 84917568939
633 BÙI MINH TỊNH 84918115988
634 LÊ THỊ BÌNH MINH 84918547983
635 NGÔ TỬ THIỀU 84918624899
636 TRẦN KIM HẰNG 84918636867
637 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 84918746566
638 PHẠM QUỲNH MAI 84919283839
639 NGUYEN THI THUY NGAN 841236972272
640 VÕ THỊ THU NGUYỆT 84913602523
641 ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG 84913654553
642 PHẠM QUANG TUẤN 84913718036
643 LE THI XUAN 84913805256
644 NGUYỄN THANH BÌNH 84913978738
645 TRAN NGOC GIAU 84917231439
646 VÕ NHẬT VINH 84917429953
647 NGUYỄN TRI QUÂN 84918086047
648 LƯU MINH PHƯỢNG 84918132222
649 BÙI ĐỨC HOÀNG 84918556969
650 PHẠM NGỌC THỨC 84918610215
651 LÊ QUANG TÚY 84918980598
652 ĐỖ THỊ LỆ THU 84919666545
653 TRỊNH THANH SƠN 84919977755
654 NGUYEN DUY VIET 841273996857
655 NGUYỄN THỊ XEN 84913127364
656 LÊ THỊ PHƯƠNG LAN 84913630042
657 LÊ VĂN ÂN 84913709242
658 DƯ HỌC MINH 84913809828
659 NGUYỄN MINH HOÀNG 84913908522
660 NGUYỄN TẤN THÀNH 84913917350
661 VŨ NGỌC BƯỞI 84913929780
662 TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH 84914104000
663 NGUYỄN VÕ NGỌC HOÀNG84918331357
664 PHẠM NGỌC THANH TÚ 84918500899
665 NGUYỄN THỊ THU BÍCH 84918558319
666 LÊ HỮU NAM 84918922108
667 BÙI HỮU NAM 84946818888
668 LÊ THỊ THANH LAN 84948000936
669 TRẦN THỊ KIM LOAN 84949895989
670 NGUYỄN CẨM LONG 841239999799
671 PHẠM HƯNG VIỆT 84913710416
672 NGUYỄN THỊ QUẾ HƯƠNG 84913834121
673 NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC 84913902992
674 HỒNG VĂN HUY 84913929422
675 BÙI ĐỨC HIỆP 84915191919
676 LÊ MINH  TUẤN 84917475755

Page 12
sheet 1

677 VŨ VĂN HIẾU 84918179988


678 TRẦN MINH TÙNG 84919795258
679 HOÀNG TIẾN NGUYỆN 84913775524
680 NGƯYỄN ĐỨC TUẤN 84913799068
681 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 84913808847
682 NGUYỄN ĐỨC MINH GIAO 84913895699
683 LAI QUỐC UY 84913911208
684 NGUYỄN LÊ NGÂN HÀ 84917307655
685 HUỲNH THỊ DIỆU THOA 84917402420
686 ĐOÀN HỮU TRANG 84917568226
687 TRẦN NGỌC MẪN 84918015588
688 LÊ NGỌC THẠCH 84918033632
689 LA CHÍ PHÁT 84918048499
690 LÝ THỊ THANH ĐẦM 84918303999
691 BÙI THỊ THU NGÂN 84918420206
692 HỒ THỊ NGA 84918704838
693 BÙI MINH ĐỨC 84918771869
694 ĐÀO DUY NHẤT 84919175440
695 HỒ THU OANH 84917299496
696 LÊ THỊ HÀ 84919195260
697 LÊ THỊ MINH PHỤNG 84913608191
698 THÁI NGUYỄN PHƯƠNG A 841236966917
699 NGUYỄN HOÀNG HUY 84918028841
700 TRẦN VĂN GIANG 84913678758
701 ĐỖ THỊ THÂN 84918474346
702 PHẠM VĂN TIÊN 84913650114
703 TĂNG BÁ QUANG 84913906033
704 TRỊNH TRỌNG ÚT 84918098584
705 NGUYỄN HỒ NGỌC LAN 841236972397
706 LÊ GIA VĨ 841256661499
707 ĐÀO THỊ TUYẾT VÂN 84913644575
708 VAN CONG MINH 84913905914
709 CHU ÂN LAI 84913918670
710 PHẠM XUÂN HIỆP 84915133110
711 MẠNH TRỌNG BẮC 84915808383
712 HUỲNH THỊ NGỌC MAI 84918264198
713 NGUYỄN VĂN DUY THANH 84918770400
714 LÊ THỊ LỘC 84918798650
715 BÙI MINH THU 84918953144
716 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG84919403636
717 NGUYỄN THẮNG LỢI 84913714347
718 TRUONG THI THANH 84913803868
719 VŨ VĂN HIẾN 84913804407
720 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG84913808101
721 TRỊNH BẢO 84913897788
722 DUONG NGOC TUYEN 84913903268
723 NGUYỄN VIẾT SAN 84913915140
724 PHẠM THỊ NỮ 84913933252
725 NGUYỄN HOÀ MAI PHƯƠN 84914295858

Page 13
sheet 1

726 ĐOÀN THỊ BÍCH HẢO 84917343028


727 NGUYEN THI THU HUYEN 84917349629
728 NGUYỄN PHỤNG TIỂU KHU 84917524006
729 HÀ THIỊ NGỌC THANH 84918439258
730 PHẠM THỊ LOAN 84918692861
731 TRẦN LÝ THANH THẾ 84918771221
732 NGUYỄN THỊ THU HA 841233571393
733 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 84912840901
734 LÊ PHƯƠNG THẢO 84913175050
735 ĐỖ NĂNG TUYẾN 84913378339
736 HỒ THỊ KIỀU HẠNH 84913645933
737 TRẦN QUANG CƯỜNG 84913715422
738 NGUYỄN NGỌC VỸ 84913887888
739 TRƯƠNG VĂN DƯƠNG 84913888055
740 ĐÀO THỊ HẢI PHƯỢNG 84913989411
741 NGUYỄN THỊ PHỤNG KIỀU 84918335063
742 NGUYỄN TIẾN DŨNG 84918883888
743 HUỲNH LOAN CHÂU 84919696977
744 TRẦN PHI YẾN 841272797979
745 PHẠM THỊ KIM NGÂN 84913672074
746 PHAN THANH NHÀN 84913889951
747 TRẦN TRỌNG GIA VINH 84913918687
748 LẠI ĐÌNH THI 84917417206
749 LÝ MINH LƯƠNG 84917565279
750 MAI NAM SƠN 84917658758
751 VŨ THÀNH LÊ 84917778213
752 HUỲNH NGỌC CẨN 84918101439
753 NGUYỄN THỊ BÍCH CHI 84918301666
754 PHẠM THANH HÒA 84918419645
755 NGUYỄN THANH TUẤN 84918538728
756 NGUYỄN MINH TUẤN 84918659698
757 LÊ HOÀNG HẢI 84918704022
758 LÊ QUỐC CƯỜNG 84919484038
759 BUÌ MINH HIẾU 84919668880
760 NGUYỄN LÊ QUAN 84943223339
761 TRẦN TRÍ MINH TÂM 84945789002
762 TẠ TỐ NGA 841236966875
763 LÊ ĐỖ ANH PHONG 84913637799
764 DƯƠNG QUANG CHIẾN 84913809352
765 ĐỖ THỊ LOAN 84913921372
766 TRẦN THỤC MẪN 84918142155
767 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 84918264432
768 ĐINH CÔNG DŨNG 84918488379
769 LÊ ĐÌNH TRỊ 84918492927
770 NGUYỄN TRUNG NAM 84918543564
771 ĐỖ DUY NHẬT 84918691962
772 TRẦN THỊ THU THỦY 84918801458
773 NGUYỄN ĐỨC LÂM 84919498087
774 PHAN THỊ THU GIANG 841238976814

Page 14
sheet 1

775 PHẠM MỸ LINH 84913131533


776 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG 84913163563
777 PHẠM THỊ KIM HỒNG 84913902300
778 LÊ THỊ NGỌC DIỆU 84914713713
779 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 84917538420
780 NGUYỄN ĐỨC QUỐC 84918108919
781 PHÍ VĂN NHÂN 84918137469
782 QUÁCH THANH CƯỜNG 84918171766
783 NGUYỄN HOÀNG TẤN 84918540034
784 TRẦN THỊ THU HÀ 84918655586
785 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠ 84918910046
786 ĐOÀN VĂN LỰC 84919794952
787 NGÔ VƯƠNG PHƯƠNG NG 84944116868
788 ĐÀO MAI THẠCH THẢO 84913605182
789 ĐẶNG THỊ LỆ 84913663584
790 GIANG PHƯƠNG ANH 84913903008
791 CAO THỊ BÍCH NGỌC 84913911618
792 BÙI NGUYÊN CƯƠNG 84918226326
793 PHẠM QUANG LUẬT 84918357724
794 MAI XUÂN NGƠI 84918372637
795 NGUYỄN BÁ LỘC 84919049645
796 VÕ QUỐC KHÁNH 84919069069
797 LÊ NGỌC QUẢNG 84948062630
798 NGUYỄN VĂN ĐỈNH 84913651377
799 PHAN HOÀNG PHONG 84913672698
800 VÕ QUANG THỦY 84913703292
801 ĐOÀN NGỌC CHÂU 84916442111
802 TRẦN THỊ NHƯ LOAN 84917521728
803 TRƯƠNG VĂN KHẢI 84917526121
804 ĐẶNG THỊ XUÂN HỒNG 84918003250
805 TRẦN LỆ MINH 84918199263
806 NGUYỄN VĂN MỘNG 84918222296
807 BÙI THỊ PHƯƠNG THANH 84918306530
808 PHẠM VÂN PHỤNG 84918777380
809 HOÀNG THỊ THỦY 84919496692
810 PHẠM THỊ CẨM TÚ 84919977829
811 NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM 84948021214
812 PHAN MINH KHÁNH 84913607905
813 NGUYỄN HỮU THOẠI 84913897190
814 HOÀNG THÁI PHỤNG THIÊ 84913901741
815 NGUYỄN THÀNH NHÂN 84913919594
816 LÊ VĂN CÔNG 84913976089
817 VINH HIEP 84914406856
818 TRẦN NGỌC MINH 84915623386
819 LẠI THỊ HỒNG VÂN 84917212180
820 TRẦN MINH QUÂN 84917493360
821 HỒ THỊ NHẤT MINH 84918201734
822 TRỊNH TRUNG THÔNG 84918535789
823 NGUYỄN VĂN QUYNH 84918591552

Page 15
sheet 1

824 PHẠM THANH VÂN 84918882808


825 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 84919047447
826 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 84917383393
827 NGUYỄN BÌNH AN 84944789529
828 DƯƠNG THỊ KIM HƯƠNG 84917323325
829 PHAN THỊ MỸ VÂN 84913666815
830 TRẦN VĂN THẾ 84913866146
831 HOÀNG VĂN QUYỀN 84919383838
832 LÊ VĂN KHÉO 84913917138
833 NGUYỄN THÀNH TRUNG 84913704693
834 HUỲNH KIM MAI 84917349454
835 DỤNG KHÁNH 84918495520
836 VÕ TRUNG HIẾU 84918631615
837 VÕ BẢO THỦ 84918566461
838 TRẦN CHÍ HIẾU 84913773893
NGUYỄN NGỌC HUỲNH
839 NHƯ 841236969334
840 ĐÀO VĂN PHÚC 84913919143
841 LƯƠNG THỊ KIM HẰNG 84918725997
842 TRẦN MINH 84913773705
843 NGUYEN CONG KHANH 84913901671
844 PHẠM THỊ VÂN KHÁNH 84913825306
845 TRỊNH THỊ HỒNG 84948021619
846 TRẦN QUỲNH NHƯ 84918848283
847 TRẦN NGỌC MẪN 84918015588
848 HÀ TUẤN THANH 84918138339
849 NGUYỄN THANH THẠCH 84918045781
850 TRẦN THỊ HƯƠNG 84919778181
851 TRẦN NHẬT TÂN 84913869864
852 HUỲNH THỊ HỒNG 84918017123
NGUYỄN THỊ THANH
853 DUNG 84919553733
854 LÊ THUỴ HOÀI NGÂN 84917489550
855 PHẠM HỒNG PHÚC 84915758510
856 NGUYỄN NGỌC TÙNG 84948085705
857 NGUYỄN THIÊN THỦY 84918424616
858 TRẦN MINH SANG 84917451516
859 HUỲNH NAM HÙNG 84913923913
860 ĐÀO QUANG TÙNG 84913922292
861 LÊ HỮU TÀI 84918056787
862 VÕ THANH BÌNH 84918027103
863 TRUONG BANG TAM 84913806783
864 ĐỖ THÀNH TRUNG 84944767777
865 LÊ THỊ THU CÚC 84918489505
866 HỒ ĐÌNH KHANG 84918203948
867 CAO TẤN BẰNG 84944314379
868 LÊ TRUNG HIỀN 84913802849
869 LÊ NGỌC DŨNG 84918699257
870 NGUYỄN VĂN THỨC 84946469390

Page 16
sheet 1

871 LÊ NGỌC KHÁNH VÂN 84918759774


872 NGUYỄN VĂN NGÔN 84918204776
873 DONG MINH TAM 84917376340
874 TRƯƠNG HỮU NỈ 84917329441
875 TRẦN THỊ KIỀU OANH 84917284774
876 ĐẶNG THỊ MAI 84917497239
877 PHAM HUU BUI 84913906751
878 ĐOÀN THỊ THỦY 84913905726
879 TRẦN LUÂN VINH 84918532755
880 NGUYỄN DUY LÃM 84917343908
881 TRẦN THỊ KIM LIÊN 84913132627
882 TỪ KIÊM HIỀN 84919172921
883 NGUYỄN MINH TUẤN 84918209832
884 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 84917272322
NGUYỄN NGỌC UYÊN
885 PHƯƠNG 84918028487
886 PHẠM MINH HẢI 84913747345
887 HÒANG KIM BẢO ANH 84918489712
888 TRẦN HỮU PHƯỚC 84917362069
889 NGUYEN VAN VUNG 84913903509
890 LÊ THỊ HUỲNH NGA 84918151067
891 PHẠM THỊ VIỆT THANH 84913925154
892 LÊ ĐỨC DUY 84913166858
893 NGUYỄN THANH BÌNH 84913963469
894 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 84913866042
895 PHAN THỊ ANH ĐÀO 84918333212
896 NGÔ QUỐC THÁI 84918900076
897 NGUYỄN TRUNG TÍNH 84913636219
898 ÔNG QUÝ DƯƠNG 84919397986
899 NGUYỄN THỊ LỘC 84919126621
900 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 84918295877
901 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN 84918106778
NGUYỄN THỊ HOÀNG
902 DUNG 84918226668
903 PHAN VĂN PHÚC 84913144997
904 VU QUANG TRIET 84918647977
905 PHAN THỊ THANH KIỀU 84918488897
906 NGUYỄN THẾ TRUYỀN 841273994344
907 NGUYỄN THÙY BẢO TRÂN 84917553935
908 VŨ BẢO TUẤN 84913806319
909 DNTN PHÚ KIỆT PHÁT 84913912012
910 NGUYỄN THỊ KIM ANH 84916441909
911 BÙI VĨNH PHƯỚC 84913655332
912 TRẦN BÁ ĐÌNH 84913755258
913 TRƯƠNG ĐÌNH VÂN 84913650424
914 TRẦN THỊ NGỌC THỦY 84918503644
915 NGUYỄN VĂN HÙNG 84918410700
916 TRẦN ĐỨC THANH 84919472724
917 LÊ VĂN CHÍN 84918181786

Page 17
sheet 1

918 NGUYỄN NGỌC DŨNG 84918181784


919 CHÂU THỊ HOÀNG OANH 84919498925
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
920 THẢO 84913798794
921 VÕ VĂN HÙNG 84913153632
922 THÁI VĂN XUÂN 84913803926
923 NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA 84912531991
924 PHẠM MINH HẢI 841273995968
925 NGUYỄN TRẦN HOÀNG 84917285102
926 LÊ QUANG DƯƠNG 84918557320
927 BÙI HỮU ÂN 841236975182
928 HỒ THỊ THÙY DUNG 84918104504
929 VĂN NGỌC ĐỨC 84913769051
930 LÊ VĂN PHƯƠNG 84913199690
931 HOÀNG THỊ NGỌC OANH 84918333131
932 BÙI ĐỨC HIỆP 84916181818
933 ĐẶNG MINH TRUNG 84918311645
934 NGUYỄN VĂN CÔNG 84919498276
935 HOÀNG ANH THƯ 84913244340
936 VŨ THỊ MAI HƯƠNG 84918132133
937 PHẠM THỊ THANH ÁI 84942777880
938 LƯU TỰ AN 84913681136
939 PHAN HỮU THÔNG 84918206688
940 ĐỖ TUẤN HƯNG 84918077300
941 ĐINH VĂN HIỆP 84913936987
942 VŨ BẢO QUỐC 84913806450
943 TRẦN HUỆ NGHI 84913922890
944 TRẦN UY 841236972386

945 NGUYỄN THỊ NHẬT TUYÊN 841236974148


946 LÊ TRẦN HẢI 84913751091
947 NGUYỄN XUÂN OÁNH 84913725492
948 HOÀNG VĂN CƯỜNG 84919171820
949 TRẦN THANH CƯỜNG 84913751981
950 HUỲNH DUY TÂN 84913878280
951 PHẠM MINH XUÂN 84918198460
952 ĐẶNG THỊ NGỌC LAN 84913678052
953 BÙI TUYẾT MAI 84918275510
954 NGUYỄN NGỌC LUẬN 84918633252
955 NGUYỄN ANH TUẤN 84917398791
NGUYÊ?N THI? NGO?C
956 HOA 84948059073
957 VÕ TRẦN NGỌC CHINH 84917546690
958 PHAN ĐỨC HẬU 84943259757
959 LƯƠNG QUỐC BÌNH 84917548033
960 CAO VĂN ĐẠT 84917285671
961 BÙI KIM TUẤN 84913676962
962 QUÁCH MINH TUẤN 84918621164
963 PHẠM VŨ BẢO 841234544441

Page 18
sheet 1

964 LÊ KHẮC VĂN 84918183658


965 NGUYỄN VĂN KIM 84918494029
966 NGUYỄN HOÀI NAM 84913910425
967 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG 84913921369
968 TĂNG THỊ TUYẾT HẠNH 84913927928
969 LÝ LIÊU 84913922668
970 NGUYỄN BÌNH KHƯƠNG 84918033396
971 BÙI ĐÌNH NGỌC HUY 84913776070
972 NGUYỄN XUÂN SƠN 84918750806
973 HUỲNH THỊ MỸ LỆ 84918747411
974 NGUYỆN THỊ HÀ 84916875230
975 PHẠM HỮU PHƯỚC 84918102928
PHẠM ĐỖ BẢO HOÀNG
976 CHƯƠNG 84913868633
977 TÔ TUẤN NAM 84917568803
978 NGHIÊM MẠNH HOÀNG 84918283358
979 NGUYỄN THỊ HẢI 84919975127
980 ĐOÀN HÙNG VŨ HƯNG 84913637757
981 VŨ NGỌC HINH 84917327185
982 TRẦN THANH HÙNG 84913855855
983 TRẦN THANH TUẤN 84918105181
984 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 84913832894
985 HOANG THANH CHUAN 84913906380
986 TRẦN DU THẮNG 84913910256
987 ĐỖ HỒNG ĐÀO 84913127894
988 CHANG QUỐC DŨNG 84913605288
989 PHAN VĂN HIỆP 84948010629
990 NGUYỄN THÀNH TRUNG 84918428755
NGUYỄN THỊ HOÀNG
991 TRANG 84913812164
992 GIANG TUẤN HÙNG 84913193988
993 TRẦN PHƯƠNG ĐÔNG 84918770835
994 VÕ QUỐC NAM 84918769641
995 VÕ THANH BÌNH 84919096476
996 VÕ THỊ MINH TRANG 84913692196
997 DƯƠNG LONG THẠCH 84918208632
998 TRẦN GIAO HOÀ 84913651045
999 NGUYỄN HỮU CÔNG 84918599336
### LÊ XUÂN THÀNH 84917306069
### NGUYỄN HÙNG MINH 84917282958
### LÊ HOÀNG GIANG KHOA 84913804955
### NGUYỄN BÁ HÀO 84913883911
### VÕ TRUNG HIẾU 84918631615
### VÕ HỒ BÁ HÙNG 84913636688
### VÕ VĂN CẢI 84918039273
### TÔN THỊ PHƯỢNG 84918454687
### LÊ THỊ NGỌC DIỄM 84918714826
### BÙI VĂN PHI 84913770983
### PHẠM VĂN SÀNH 84913164981

Page 19
sheet 1

### LƯƠNG ĐỨC TRỌNG 84913845031


### VŨ PHƯỚC HUYNH 84918098929
### NGUYỄN THÀNH NHÂN 84917196761
### NGUYỄN THỊ ÁNH 84918752483
### NGUYỄN QUỐC DŨNG 84913115443
### LÊ DIỆU HẢI 84919695588
### PHẠM HÙNG THẮNG 84913909713
### NGUYỄN HỮU HẢI 84917487851

### NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 84913731034


### NGUYỄN QUỐC HÂN 84917270852
### NGUYỄN VĂN CHIÊU 84917515288
### BÙI NGUYÊN NGỌC 84917204699
ĐÀO QUANG THANH
### PHONG 84918146804
### NGUYỄN THỊ XUÂN CA 84917524903
TRẦN ANH QUANG
### THANH 84917344563
### PHẠM PHÚC NGUYÊN 841236973270
### PHẠM NGỌC THANH TÚ 84918500899
### LÊ THỊ TRANG NHÃ 84913780828
### THÁI VĂN THU 84918452085
### TRẦN THỤC HƯNG 84918677474
### TRƯƠNG NGỌC DŨNG 84913121289
### TRẦN THỊ UYÊN UYÊN 84913735233
### NGUYỄN TẤN GIÀU 84917214410
### NGUYỄN THANH TÙNG 841273997881
NGUYỄN THỤY KHÁNH
### UYÊN 84918171055
### CHU VĂN QUYỀN 84913806304
### LÂM HỔ 84913918026
### NGUYỄN ĐỨC MINH 84913110099
### NGUYỄN HẢI LINH 84918591042
### NGUYỄN HỮU THUẬN 84918771959
### VÕ THANH HÙNG 84918054585
### LÊ NGỌC HOÀNG ANH 84918290977
### ĐẶNG NGỌC KHÁNH VÂN 84918168190
### SẨM TRÌNH SÁNG 84918771993
### CHU SỸ HÀO 84913653050
### HOÀNG LAN BÁI 84913922136
### NGUYỄN VĂN CƯỜNG 84918074443
### TRẦN THỊ BÍCH LIÊN 84918071586
### NGUYỄN THANH LIÊM 84917267046
### NGUYỄN LÊ VIỆT 84914105355
### LÊ XUÂN CƯỜNG 84917543936
### VŨ ĐỨC CHUNG 84917549901
### NGUYỄN VÂN ANH 84913674245
### PHẠM THẤN 84913894760
### CAO SƠN YÊN 84918011204

Page 20
sheet 1

### HOÀNG NGHĨA TRÚC 84913659904


### TRẦN ANH TUẤN 84913939908
### TRIỆU THỊ HỒNG DUYÊN 84947770979
### TRƯƠNG THỊ THU 84916063939
NGUYỄN THỊ THANH
### HẰNG 84945059916
### ĐÀM QUANG CHÍNH 84917466880
### ĐẶNG VŨ THANH VÂN 84917607893

### PHẠM TIẾN QUỐC LƯƠNG 84913675014


### NGUYEN HONG THUOC 84913806680
### TRỊNH VĂN LỄ 84913917429
### NGUYỄN VĂN SAN 84918578880
### NGUYỄN THANH CẦN 84918263626
### NGUYỄN NGỌC HOÀ 84913606505
### ĐÀO ĐỨC HẠNH 84918686831
### NGUYỄN ĐỨC ÂN 84918387723
### NGUYỄN HỒNG PHONG 84917295975
### NGUYỄN VĂN CHINH 84913743890
### NGUYỄN HƯNG ĐẠT 84913925204
### PHẠM THỊ THU YẾN 84919047081
### VÕ VĂN BÍC 84919975993
NGUYỄN VŨ HOÀI
### THƯƠNG 841259103510
### ĐOÀN THỊ KIỀU NGÂN 84917272652
### NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 84917327542
### NGUYỄN HỒNG HƯƠNG 84918971082
TRƯƠNG THỊ KHÁNH
### HƯƠNG 84915105113
### HÙYNH NGỌC DUNG 84918590883
### NGUYỄN THỊ THƠ 84913123897
### VÕ THẾ HÀO 84913680297
### LÊ THỊ HUỲNH NGA 84918151067
### PHAN THỊ ÚT 84913110453
### NGUYỄN HỒNG PHÚC 84913177962
### DƯƠNG TƠ 84913127109
### PHAN TRUNG NGHĨA 84913131345
### VŨ THỊ DUNG 84918194747
### NGUYỄN NGỌC THANH 84913904283
### NGUYỄN QUỐC HƯƠNG 84913922629
### NGÔ THANH MAI 841236971163
### NGUYỄN HOÀN VŨ 84913701492
### TỐNG THỊ HUỲNH KIM 84918001957
### ĐỖ THỊ CÚC 84913753940
### LÊ QUANG HÙNG 84918834688
### THÁI THANH TÙNG 84918385864
### NGUYỄN VĂN VINH 84918577679
### NGUYỄN NHÃ TOÀN 84913852134

Page 21
sheet 1

TRƯƠNG NGUYỄN DUY


### QUÝ 84913711126
### THÁI SƠN 84913624788
### NGUYỄN HỮU VŨ 84919396666
### NGUYỄN LAN ANH 84913903194
### NGUYỄN HỮU TRIỀU 84918024038
### NGUYỄN VĂN NAM 84918153755
### BUÌ THỊ THU HẰNG 84917387652
### VÕ BẢO THỦ 84918566461
### LÝ THANH NGUYÊN 84917394284
### TRẦN HIẾU THẢO 84917429078
### PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG 84918729226
### TRẦN LƯU DŨNG 84917209591
### DƯƠNG TÁNH 84918248230

### NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 84918663961


### LÊ QUANG MINH 84919999339
### NGUYỄN MINH 84919839838
### NGUYỄN CHÁNH TUẤN 84917491917
### PHẠM HỒNG THỤY 84917231817
### NGUYỄN THANH TUẤN 84913669606
### VŨ BÁ NGỌC 84918525888
### Nguyễn Văn Sang 08 551 1957
### Trương Văn Ánh 0989513140
### Lý Thị Ánh Hồng 0837420169 – 0866519085
### Tạ Hồng Nhi 0837975228 - 0909884481
### Lê Chí Thành 0862580376 - 01226118794
### Mai Nhật Tảo 01998511788 - 54069496
### Mai Nhật Tảo (trúng lần 2) 01998511788 - 54069496
### Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 08.3853.4682
### Đỗ Bá Hùng 0835108822 - 0983222576
### Nguyễn Hoàng Tâm 0937.729232 - 090.851.5062
### Phạm Thị Dòn Nhỏ 0822135717 - 0838322198
### Nguyễn Thị Ngọc Anh 08.39969.414
### Nguyễn Thị Phương 0822408294-0937730775
### Thạch Thị Na Ri 0839239851 - 0906144399
### Phạm Ngọc Hồng Loan 08.38262.586 – 0959.921.662
### Hà Công Toàn 0822159912-01265500179
06503791691 -
### Phan Hồng Ngọc 0903966210
0835142433 - 0908537442
0837295780 –
### Lê Thị Hiệp 0903966210
### Võ Thị Thủy 0838951404 - 0933149223
### Võ Thị Thủy (trúng lần 2) 0838951404 - 0933149223
### Huỳnh Anh Tú 0909305229
### Trần Thị Thanh Huyền 0918.714499 - 37.100.892
### Nguyễn Hiếu Chiến 0838968811 - 0907997355
### Nguyễn Hoàng Vương 0903941071 - 0837175657
### Trần Thị Thanh Thảo 0837925298 – 0918437805
### Du Ngọc Trinh 0837505882 - 0932126426
### Dương Thị Kiều Nga 0913903247- 0838772313

Page 22
sheet 1

### Nguyễn Thị Hải Linh 0838859937 - 0977333379


### Lê Thị Ngọc Loan 0837307401 - 01212891580
### Nguyễn Thị Thúy An 0984455376 - 38948288
### Đỗ Văn Cho 0837221610 - 0932163214
### Càng Văn Dũng 0838889568 -0903155348
### Nguyễn Văn Quý 01285518257 – 0838982733
### Hồ Ngọc Châu 0978147899-01289713279
### Lê Hùng Hoàng 0913169874
### Nguyễn Thị Hừng 38925358 – 01664481189
### Nguyễn Đăng Khoa 08.38760.526 – 0918.450.794
### Trần Thị Tuyết Hương 38370410-0937098868
### Võ Ngọc Trang 08.39694.172 – 0913.929.644
### Võ Ngọc Trang (trúng lần 2 08.39694.172 – 0913.929.644
### Võ Ngọc Trang (trúng lần 3 08.39694.172 – 0913.929.644
### Võ Ngọc Trang (trúng lần 4 08.39694.172 – 0913.929.644
### Võ Ngọc Trang (trúng lần 5 08.39694.172 – 0913.929.644
### Nguyễn Sơn Hà 08.6262.1630 – 0903.738.324
### Võ Thị Kim Cương 0837175681
### Nguyễn Thị Bích Thủy 08.3803.0707 – 08.6297.6156 – 0916.000.175
### Nguyễn Thị Bích Thủy (trúng08.3803.0707 – 08.6297.6156 – 0916.000.175
### Văn Minh HÙng 0908071464
### Nguyễn Thị Ngọc Thúy 0838446371 - 0903399458
### Nguyễn Thị Thanh Vân 0838364550
### Long Muối 0838990778
### Nguyễn Nhật Minh Thùy 0838604729 - 0919795823
### Võ Thị Hồng Diệp 0909279464 - 0839820387
### Nguyễn Văn Vân 0835005359
### Nguyễn Thị Như Hằng 0837870126
### Lương Thị Nữ 0838605027 – 0938772218
### Nguyễn Minh Kha 0932813831
### Nguyễn Thị Nhâm 0838266064-01698794866
### Nguyễn Đức Hoành 08.3894.4401 – 0937.188.841
### Nguyễn Đức Hoành (trúng l08.3894.4401 – 0937.188.841
### Phạm Kim Thanh 08.37602.887 – 0936.949.311
### Thái Thị Minh Hảo 0167136263 - 0917459793
### Trần Thị Lệ Thanh 0838102645
### Đặng Thị Huyền 38941520
### Đinh Ngọc Giang 0913980656
### Trần Duy Quý 0906842879 - 0906842839
### Đặng Hữu Tuấn 866733847 - 0918460799
### Lê Duy Phong 0908310117
### Trương Ngô Pháp 0909815311 - 38592650 - 38590755
### Trần Văn Sơn 35921241 - 0908092399
### Nguyễn Văn Hoàng 0902228303 - 54010050
### Khương Thị Ngọc Bích 0839504259-01688234670
### Huỳnh Văn Tám 08.38253.537 – 0903.886.976
### Trần Mỹ Trang 0862935172 - 0937499947
### Nguyễn Thị Huệ 0837197343
### Phan Thị Bạch Yến 01998190959

Page 23
sheet 1

### Lương Quốc Mẫn 0916666946


### Nguyễn Thị Thu Hà 0837293382
### Nguyễn Kim Thanh 0838225345 - 0908228797 - 0988098097
### Lê Thị Thanh Thanh 01686881865 - 380914225
### Lê Thị Thanh Thanh 01686881865 - 380914225
### Đặng Đức Vũ 54022536
### Huỳnh Cẩm Tú 38764287 - 0983473493
### Phạm Thị Nga 38896564 - 0903888013
### Trần Thị Sang 0926851174
### Đào Thị Kiên Chung 0908667775 - 0839931363
### Nguyễn Thị Kim Minh Sang 0903750921
### Lưu Thị Hằng 0822449955
### Huỳnh Thị Ten 0918944122
### Đặng Thị Thu Trang 0934040471 - 0937030767
### Lê Thị Vân 08.6267.4972 – 0903.163.316
### Trịnh Huệ Trân 0988316093 - 39609762
### Nguyễn Thiện Hoàng Long 08.38609.823 – 0983.456.440
### Lê Thị Túy Nga 0942023669 – 0854075608
### Nguyễn Minh Thu 08.3989.3239 – 0908.882.692
### Trần Thanh Phương 08.3989.0601 – 098.792.6363
### Trần Ngọc Xuân 0854282353-01645189803
### Lưu Thúy Nga 0838261101 – 0903842448
### Hoàng Thị Bé 0838492043
### Võ Thị Mai Phương 0907095295 - 0983765985
### Trần Thanh Sang 0918044792 - 0837626700
### Trần Thanh Sang 0918044792 - 0837626700

### Trần Thị Huyền 01686991804


### Cao Thị Hòa 0822413838 - 0908955323
### Phùng Thị Minh Nguyệt 0838254177 - 0933428884
### Vương Minh Hoàng 0918645344
### Lê Hữu Hải 0837280484 – 0903324039
### Nguyễn Hữu Hương 0983131237
### Nguyễn Hồng Sơn 0837860629 - 0908743024
### Nguyễn Thị Dung 0838402976 – 0937730282 (A. Tựu)
### Phạm Thị Roan 0839431030
### Nguyễn Thái Sơn 0932633088 - 0938347773
### Nguyễn Thái Sơn 0932633088 - 0938347773
### Lê Thị Xương (Nguyễn Thị 0902908184
### Nguyễn Xuân Long 0839730984 - 0918451541
### Trần Kim Cúc 0906727242
### Huỳnh Thị Châu 08.3729.2569 – 0974.224.055
### Nguyễn Lệ Hằng 0904.653.670
### Trần Võ Minh Chiến 0839969357 – 0908194521
### Trần Thị Kiều Trang 0907200774-0933567010
### Lê Quang Vũ 0838460531 – 0908461977
### Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0838859119 - 0908349647
### Nguyễn Thị Thu Vân 0839967559 - 0908370484
### Nguyễn Huỳnh Phương Vũ 08.6250.1027 – 0976.498.973

Page 24
sheet 1

### Phan Đình Giảng 08.39802.422


### Phan Thị Duyên Hải 0838808869 - 01695515272
### Trần Ngọc Anh 0838808869 - 01695515272
### Nguyễn Thị Lệ 0838380599 – 0903611924
### Từ Dương Phước 0936817251
### Nguyễn Thị Bé Hai 0854369405 – 0919607857
### Dương Muối 0839552275
### Hồ Kim Hồng 0839751218 – 0913169874
### Nguyễn Hữu Tiến 0866505408 - 0904424678
### Bùi Thế Tông 08.3895.1884
### Bùi Thế Tông 08.3895.1884
### Trần Thị Gái 08.3507.6264 – 0908.174.782
### Ngô Duy Thoại 01665188075 - 0987122820
### Lưu Thị Mỹ Duyên 08.38573.8312 – 0938.184.666
### Nguyễn Văn Châu 0838479357 - 0987160010
### Nguyễn Thị Bích Thủy 0909886963
### Nguyễn Thị Đẹp 0837138709 - 0866587080
### Cao Thị Đài Loan 0909908456
### Nguyễn Văn Hồng 0839410854
### Phan Thị Hồng 0838958501
### Châu Thiện Hoa 0918071137
### Nguyễn Thị Hằng 0977464178
### Đinh Thị Kim Phụng 01269120528
### Trương Cẩm Thành 023808004 - 0908070617
### Trương Cẩm Thành 023808004 - 0908070617
### Nguyễn Thị Luyến 38922143 - 0902580082
### Nguyễn Thị Thân 62674682
### Nguyễn Thành Tuấn Tú 0902373927
### Trương Thị Thu Tiên 0919402182
### Trần Thị Kim The 01665169255 - 01656041375
### Lê Thanh Tuyền 3.8919642 - 0903364046 - 08.37124103
### Nguyễn Minh Tài 38502627
### Nguyễn Thị Huệ 0917164277
### Võ Đại Cường 01699557998
### Nguyễn Thị Ty 0838968597
### Phạm Thị Thắm 08.38111.916 – 0979.066.065
### Nguyễn Văn Mỹ 0837501804-0903329863
### Trần Hữu Thoan 0908554279-0837500406
### Trần Ngọc Thủy 0903.976.939 - 083.7272.436
### Trần Ngọc Thủy 0903.976.939 - 083.7272.436
### Trần Đình Thân 0837191844 - 0908686528
### Lê Thị Kim Thanh 0988804142
### Vương Thị Hằng 01666859077
### Nguyễn Ngọc Toàn 0909338303 - 0854467663
### Võ Hùng Dũng 01289979220
### Trần Minh Mẫn 0909457645 - 39930919
### Trương Thị Thu Hồng 0909211909
### Nguyễn Công Danh 0903313082 - 54311660
### Trịnh Viết Hợp 38106739 - 0918211169

Page 25
sheet 1

### Nguyễn Thị Thu 0837177728 - 0903630520


### Nguyễn Thị Minh Hằng 0933428884
### Trần Thị NGọc Lang 37125253
### Lê Thị Thanh Lý 0839701869 - 01285575894
### Bùi Thị Luật 01685013556
### Trương Thị Thế Thanh 0839716410
### Bùi Văn Tiến 0917567412
### Huỳnh Thanh Thái 0937258296
### Nguyễn Thị NGọc Huyền 0837193066 - 62727037
### Lê Ngọc Thúy 0838720439 - 0903011389
### Nguyễn Đức Phương 0908361385
### Nguyễn Đức Phương 0908361385
### Nguyễn Thị Ngọc Diệp 39906584
### Nguyễn Thị Ngọc Diệp 39906584
### Phạm Thị Thu Dung 0908884800
### Trần Đức Lộc 0902717733 - 01289556708
### Nguyễn Thị Thùy Linh 62941850
### Khúc Lan Thanh Vy 01678041252
### Huỳnh Nhựt Tân 0972342443
### Nguyễn Thị Thanh Thúy 01265.8848.49
### Nguyễn Thị Kim Thu 08.2246.3320
### Nguyễn Xuân Hoàng 0837123033 - 0987101677
### Lâm Thị Phương Thảo 0838893746 - 0908247243
### Nguyễn Thị Phượng 0837500155 - 0942161616
### Phạm Hồng Hữu 0945.442.554
### Đinh Thị Nụ 84946483398
### Nguyễn Văn Thắng 84932725792
### Anh Lý Thành 84903641690
### Vương Tiểu Đạt 84939183918
### Bùi Trường Giang 84906697973
### LÊ VĂN HIẾU 84906765331
### PHAN VĂN LONG` 84938218534
### Nguyễn Thị Vân +841229769204 
### Trần Đình Khánh +841223665758 
### Trần Nguyễn Thu Phương +841226518576 
### Trần Thị Kim Ngân 84909082055
### Thái Xuân Cường 84982044950
### Nguyễn Hoàng Dạ Thảo +841228808483 
### Nguyễn Thị Hồng Ngọc 84907060107
### Dư Ngọc Long 84937827697
### Ngô Trung Thành 84918405468
### BÙI THỊ KIỀU 84989901614
### TRẦN THỊ BÍCH THỦY 84908205539
### Lý Thị Tuyết Minh +841227697371 
### Phạm Thị Lẹ 84934025610
### Anh Hiền +841682383518 
### Trần Khánh 84935517020
### Ngô Thị Lượm 84908435504
### Trịnh Thanh Kiệm 84984315080

Page 26
sheet 1

### TRẤN THỊ PHƯƠNG +841694559426 


### NGUYỄN CÔNG TÂM 84989735127
### Phạm Thị Lài 84905811292
### Hoàng Tuyết Nhung 84906602067
### Trần Thị Thùy Trang 84937000217
### Trần Thị Thùy Trâm 84913823985
### Nguyễn Thị Thúy +841227617397 
### Đàm Thị Hồng Sang 84914502772
### Trần Quốc Vinh +841227624018 
### PHẠM THỊ PHƯỢNG 84908262160
### NGUYỄN LÊ THANH THẢO 84902723342
### HỒ THỊ XUÂN 84937189377
### Lê Gia Hùng 84939929593
### Giang Lệ Quyên +841696671150 
### Nguyễn Hữu Thiện Thành 84907312567
### HUỲNH THỊ NGỌC PHƯỢN 84937894033
### Hồ Thị Kim Loan 84987815670
### Phạm Thanh Huế +841229177359 
### Nguyễn Bảo Hiệp +841225060364 
### Hoàng Đình Hưng 84919369101
### NGUYỄN ANH HÙNG 84909944283
### Đinh Thị Hằng 84989771333
### Trần Thị Xuyên Mai 84918667487
### Nguyện Thị Hồng +841227618531 
### Mai Thị Hằng +841227628125 
### Trương Thị Thúy Vị 84976623832
### Nguyễn Ngọc Toàn 84913859609
### Hùynh Nguyễn Minh Hiền 84903830858
### Nguyễn Vũ Xuân An 84903999735
### Lê Anh Bằng 84908210211
### Nguyễn Như Thúy +841227617383 
### LA THỊ THANH BÌNH 84979644655
### Nguyễn Hải Toàn 84908808758
### Nguyễn Thị Dung 84938761335
### Lâm Minh Tâm 84919142922
### Đặng Thị Mỹ Linh 84914186068
### NGUYỄN PHÚ VINH 84907707166
### XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ XÂY DỰ +841229612720 
### NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 84918666774
### TRƯƠNG TUYẾT LAN +841227198842 
### Phạm Tân 1nhật 84986438694
### Phan Anh Vũ 84989023101
### HỒ ĐẮC MỸ DUNG 84987005224
### Nguyễn Ngọc Nam +841234612441 
### Nguyễn Văn Thắng 84932725792
### ĐỒ THỊ LƯU HẠNH 84987650182
### Đào Quang Vi +841688143494 
### Nguyễn Tuyết Nhi 84913842734
### Hồ Thị Lan 84908174014

Page 27
sheet 1

### Nguyễn Thị Mai Trâm +841697783474 


### Quang Thanh Thủy 84919381913
### Nguyễn Thị Phương Thảo 84938021696
### LÂM TIẾN VĂN 84903947288
### Lê Văn Vượng
### Nguyễn Thị Liễu 8.3509484
### Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc 938244227
### Nguyễn Ngọc Tuấn Anh: 983009234
### Nguyễn Thị Xuân Trang 982439979
### Nguyễn Thụy Thùy Dung 1228014180
### Nguyễn Thị Kiều Oanh 1228075527
### Huỳnh Nam Hùng 8548794
### Phạm Ngọc Năm 54257147
### Công Xuân Phong 903832100
### Lâm Phú Khải 903980359
### Phan Thị Kim Hằng 1697979289
### Đinh Việt Trường 918471188
### Vương Anh Tài 0121 219 8883
### Bùi Hữu Vinh 0121 842 1034
### Đỗ An Chi 0123 5580 406
### Lê Lương Khánh 0121 632 9565
### Trần Thu Lan 0902 053 848
### Hà Kim Dung 0121 3168 684
### Lê Quang Thanh 0121 527 2057
### Lê Ánh Hồng 0121 527 2088
### Nguyễn Ngọc Khánh 0935 626 145
### Trần Hữu Hùng 0123 733 7740
### Võ Thành Được 0906 992 500
### Bùi Hữu Vinh 0121 384 4636
### Vương Anh Tài 0906 099 577
### Thái Vĩnh Tôn 0121 348 4227
### Nguyễn Quốc Vũ 1212934136
### Sên Liên Kim 0126 964 3823
### Nguyễn Trí Hải 0917 569 519
### Vũ Thị Nhận 0126 620 4473
### Nguyễn Thị Hồng Trân 0126 600 1884
### Phạm Văn Tuấn 01268 299 473
### Nguyễn Ngọc Vũ Phươn 0169 699 6229
### Vũ Duy Đại 0907 338 255
### Bùi Tiến Bảo 0914 111 636
### Lê Thanh Huy 0169 996 7089
### Nguyễn Tiến Đức 0985 102 468
### Lê Hoàng Huy 0983 173 859
### Nguyễn Lâm Tuấn 0122 384 7797
### Phạm Quang Thích 01696 057 911
### Võ Mạnh Thắng 0906 633 583

Page 28
sheet 1

### Ngũ Hoàng Hùng 0903 932 111


### Cao Đình Thành 0169 8804 823
### Trần Văn Bảng 0905 820 717
### Lý Duy Thịnh 906204020
### Trần Văn Trí 986138539
### TĂNG THỤC BÌNH 08 8530995 - 01228875798
### HÀ THỊ LUYỆN 976737237
### HUỲNH BÁ ĐẠT 0913 867 662
### PHẠM NGHĨA HIỆP 0933 069 609
### NGUYỄN THỊ MỸ 0905 982 739
### Nguỵ Huyền Trang 937300311
### HỒ VĂN PHÚ 934863376
### HUỲNH TRƯƠNG MINH 938828551
### NGÔ VĂN THANH 919839859
### LÊ VIẾT THƯƠNG 907743934
### Ngô Thị Thanh Phương, 938163914
### vương hùng phát 38530086
### TRAN TAN LOI 0903 868 766
### TRAN THI NGA 0908 264 650
### NGUYEN KHAC HOAI 0976 882 992
### HOANG THI ANH THY 0908 487 597
### NGUYEN CAO NGUYEN 0918 254 189
### NGUYEN PHUNG THUY M0903 656 595
### TRUONG THI HONG TRU 0908 129 476
### VU CAO THANH 0918 290 108
### PHAN THI CAM HONG 0989 771 002
### NGUYEN DINH TRUC P 0909 449 504
### DO THI HIEN 0907 162 989
### TRAN THI MINH PHUON 0918 501 803
### NGUYEN THANH HAI 0937 922 303
### DINH HONG QUAN 0979 626 011
### PHAM THANH TRUNG 0919 254 945
### HOANG QUANG HUNG 0918 020 628
### TRAN VIET DUNG 0908 846 421
### DINH XUAN THUY VY 0906 994 746
### TRAN THI NGOC PHUON 0903 709 922
### TRAN CONG TAN 0958 057 838
### VU TIEN DUNG 0918 510 303
### TRAN THI THU HUONG 0906 662 882
### TRAN TU QUYEN 0903 336 878
### MA THI ANH THU 0908 004 033
### NGUYEN THI NGOC HON 0937 760 612
### LE THANH ĐO 0909 262 438
### LE NHUT HOANG NAM 0903 604 758
### VU NHU QUAN 0908 862 078
### NGUYEN THAI PHUONG 0906 973 458
### CAO XUAN TRUNG 0903 955 437
### NGUYEN HA DINH 0903 748 708

Page 29
sheet 1

### TRAN THANH NAM 0903 827 727


### TRAN VAN HIEN 0986 601 071
### DOAN NGUYEN QUE TRA0908 960 757
### DO HUYNH THANH HUYE0908 275 937
### NGUYEN QUANG THANH 0903 012 571
### VUONG MY NGA 0909 539 729
### DUONG HONG PHUON 0902 709 811
### PHAM VAN DOT 0903 844 570
### VO CONG HUY 0908 397 686
### LANH THI KIM OANH 0938 892 134
### NGUYEN THI THU THUY 0902 516 774
### PHAM THI HOANG VI 0909 602 373
### VO VAN TAN 0906 782 450
### TRAN THI MY HƯỜNG 0989 217 848
### NGUYEN VU HAI DANG 0913 601 135
### HUYNH NGOC PHUONG 0909 307 690
### NGUYEN HONG ANH 0914 029 784
### TRAN HONG THUY 0913 935 775
### PHAM TUAN ANH 0939 022 023
### NGUYEN THI NHI 0903 997 258
### LAM THI THANH MAI 0919 096 268
### TRAN THI NHU TRANG 0975 110 671
### DANG THI HONG PHAN 0909 766 668
### NGO THAI THACH 0913 846 415
### PHAM THANH LONG 0903 816 950
### TANG THANH HIEN 0938 332 641
### NGUYEN THI MINH TRA 0909 226 277
### TA KIEN QUOC 0903 723 887
### NGUYEN DUC HAI 0903 889 197
### TONG THI MINH NGHIA 0963 228 655
### NGUYEN THANH TUNG 0903 655 755
### HOANG QUOC HUNG 0908 376 724
### DAO THI VIET NGA 0903 874 578
### LE LAM KIEU 0907 636 341
### PHAM THI LE HUYEN 0958 225 586
### LE THI THANH NGAN 0982 888 841
### DAO VI BAO NGOC 0938 732 188
### TON NU MY LY 0985 517 102
### NGUYEN THANH THAO 0907 136 989
### NGUYEN TRONG VINH 0907 967 286
### DANG NGUYEN HA KHUY0903 189 868
### CAO VAN HONG 0987 712 854
### HONG THI QUYNH GIAO 0908 103 551
### TRUONG THI THUY DUO 0906 889 945
### DO HUYEN TRANG 0983 718 103
### LÊ THỊ MỸ DUNG 0985 084 791
### HOÀNG NGUYỆT MINH 0937 069 367
### NGUYỄN THỊ THẢO NG 0983 234 101
### TRAN VU LOAN ANH 0984 751 677

Page 30
sheet 1

### NGUYEN TIN 0938 606 036


### LƯƠNG VĂN LỰC 0989 107 642
### NGUYỄN HẢI QUYỀN 0913 640 214
### VO THI THANH HAI 0913 710 700
### PHẠM THÀNH THỨC 0918 766 969
### HUYNH MINH XUAN 0916 804 117
### HUYNH TAM 0982 996 469
### NGUYEN LIEN 0958 837 760
### LÊ ĐÀO 0983 772 536
### PHÙNG TIẾN PHÁT 0918 181 814
### HUỲNH MỸ LY 0989 502 290
### ĐÀO PHÚC UYÊN CH 0986 307 272
### NGUYEN THI BICH LOAN 0917 978 955
### TRAN DAI THANG 0945 749 930
### NGUYEN HONG SON 0909 855 783
### TANG THANH XUAN 0908 056 676
### BUI THI HOA THI 0903 014 319
### DO DANG KHOA 0912 219 065
### NGUYEN NAM THÀNH 0989 030 969
### DAU TIEN DUNG 0904 667 272
### TIEU THI THANH HOA 0978 171 409
### NGUYEN THI BICH THU 0958 817 881
### TRINH QUOC TUAN 0982 305 855
### MAI DUY KHANH 0903 266 528
### MR. LAM TRONG QUYNH 0988 171 415
### NGUYEN THI KIM NGA 0908 156 756
### NGUYEN VAN PHUC 0918 911 999
### NGUYEN THI MINH PH 0983 724 268
### DINH NGOC BAO NHU 0907 903 403
### DO QUANG MINH 0913 803 853
### NGUYEN THUY DIEM 0907 090 121
### PHAM VAN CUONG 0913 889 617
### NGUYEN TRUNG TIN 0949 985 139
### HUYNH NHU THANG 0982 047 374
### HA THI LOAN 0983 310 495
### DAO KIM THOA 0918 394 681
### NGUYEN THI PHỤNG 0918 117 355
### PHẠM NGỌC SÁNG 0938 246 103
### LE DUC HUNG 0918 410 022
### MAI THI THU MY 0909 530 254
### SON TUAN LIEM 0978 198 394
### HUYNH VAN HOA 0904 414 638
### HUYNH VINH LINH 0909 555 676
### NGUYEN THI BICH THU 0955 203 131
### PHAN THANH TAM 0918 116 818
### DUONG KIM PHUONG 0902 571 030
### TAO VAN KHIET 0907 758 078
### VU THI NGOC THANH 0946 777 781
### NGUYEN THANH BINH 0903 712 499

Page 31
sheet 1

### NGUYEN ANH TIEN 0906 370 432


### VU THI PHUONG THAO 0909 773 392
### NGUYEN VAN CONG 0958 585 175
### PHAM HUU HUNG 0989 377 264
### TRUONG THI VINH HA 0908 223 018
### DINH MINH THUY 0905 354 247
### TRAN THI NGOC TRINH 0937 859 315
### NGUYEN NGOC MINH TUA0908 696 577
### TANG THI THANH THAO 0908 550 315
### NGUYEN QUOC VIET 0913 161 056
### TRAN KIM CHI 0935 047 568
### HUYNH THI NGUYET TR 0913 100 602
### DANG PHI HUNG 0908 450 451
### NGUYEN THANH TUNG 0975 054 068
### TU LUONG DOANH 0957 832 948
### PHAM LE DUY THACH 0908 331 932
### NGUYEN THI NGOC 0919 158 676
### PHAN THE TAN 0904 152 391
### NGUYEN TIEN TAI 0982 119 006
### LUONG THI THAM 0989 949 778
### NGUYEN DUC KHUONG 0918 291 051
### LE HUYNH TRIEU 0947 114 376
### LE VAN CO 0917 157 339
### DAO THI THANH VAN 0908 873 979
### DINH THUY HOA 0914 502 005
### VU DINH THANH 0908 707 939
### TRAN THI THÙY VINH 0903 993 748
### TRUONG BANG THANH 0909 819 117
### NGUYEN THUY NHA T 0983 030 494
### HUA TIEU MY 0907 555 348
### PHAM THI KIEN PHUON 0938 527 609
### NGUYEN THI NGA 0916 847 619
### TRAN QUOC TUAN 0918 014 264
### LE TUAN NGHIA 0929 030 697
### NGUYEN THI THANH TH 0903 335 845
### LE NGOC LOC 0908 202 356
### TRUONG DUY TUOI 0903 174 616
### NGUYEN NGOC LOAN 0908 114 706
### NGUYEN THI HONG DUY 0958 537 297
### DINH THI THUY VU 0913 534 838
### DUONG THI TRUC LY 0919 500 700
### PHAM DUY THANG 0908 507 682
### DO THI PHUONG THAO 0908 433 358
### LE THI CHAU NINH 0988 205 797
### BUI NGUYEN KHA 0913 803 691
### NGUYEN BA TUNG 0909 490 900
### PHAN THI NGOC HOI 0908 298 468
### LAM XUONG BON 0938 271 152
### LE MINH NGOC 0913 221 516

Page 32
sheet 1

### LE HOANH CU 0914 072 153


### TRINH THI THUY HANG 0918 168 233
### NGUYEN NGOC HA 0938 427 272
### THAI QUOC KHAI 0903 342 005
### HUYNH THI THU SUONG 0903 072 078
### BIEN NGOC THUY LINH 0903 015 092
### NGUYỄN VĂN LIÊM 0984 620 763
### VŨ CÔNG KHÔI 0972 189 557
### NGUYEN THI BICH HA 0909 249 695
### NGUYEN VAN PHUONG 0916 243 809
### TRAN THI THU THUY 0903 806 146
### NGUYEN THI THUY TRA 0908 602 236
### LE DINH THU 0982 704 707
### NGUYEN MINH NHUT 0975 556 951
### PHAN NGOC KIEU 0902 763 091
### PHAM TRUONG SINH 0983 683 833
### TRAN VAN BAO NGOC 0908 423 443
### LE THI MINH HUYEN 0903 633 653
### NGUYEN LE HONG THA 0985 055 559
### TRAN KIM NGAN 0903 871 947
### LE NGUYEN THUY DUNG0909 905 379
### THAI NGOC TRINH 0984 917 350
### HO THI THU PHUONG 0983 567 883
### HUỲNH THỊ NGỌC DUN 0985 048 495
### NGUYỄN BÌNH MINH 0917 639 387
### PHAN NGOC DIEN KHA 0938 682 334
### NGUYỄN THỊ MINH HI 0956 510 000
### LÊ THỊ THÚY VÂN 0986 255 626
### NGUYỄN ANH VĂN 0913 727 217
### NGUYEN BAO CHUONG 0908 199 271
### TRAN THI HONG XUYEN 0908 985 425
### CHI YẾN 0976 855 183
### NGUYEN THI MY VAN 0908 371 973
### LE TAT THIEN 0982 340 892
### NGO QUANG HUNG 0907 783 779
### NGUYEN THI DIEM 0976 829 562
### TRAN HOAN 0903 023 462
### TRAN THI THUY LOAN 0937 945 600
### PHAN LE AN 0938 529 711
### TRUONG PHAM NGOC T 0958 650 039
### NGUYEN DANG NINH 0918 367 607
### PHAN THANH TUNG 0908 049 886
### LE HONG LIEN 0909 269 081
### LE MINH HUNG 0903 991 056
### NGUYEN TRUNG HUY 0909 444 878
### TRAN THI THUY LIEN 0988 533 393
### NGUYEN NHU THUY 0903 765 678
### HUYNH THI THU MINH 0908 260 436
### NGUYEN THI NGOC LAN 0903 966 552

Page 33
sheet 1

### NGUYEN NHAT THANH 0983 120 709


### NGUYEN THI THANH THU0986 747 779
### NGUYEN THI NGOC DIE 0932 519 340
### NGUYEN THI HONG 0907 070 379
### TRUONG MINH NHAT 0903 164 815
### LE NGUYEN CHINH 0974 747 544
### LE THI NGA 0907 426 895
### DINH THI NGOC HUONG 0986 746 506
### LE THAI PHUONG 0907 774 305
### HUYNH QUOC DAT 0903 827 080
### LE HUYNH VAN KHANH 0937 115 874
### NGUYEN THAI QUOC 0983 005 577
### NGUYEN THI KIM CHAU 0932 016 773
### NGUYEN THANH HA 0903 742 818
### DANG THANH HAU 0934 833 229
### DO KIM DIEN 0906 391 804
### NGUYEN THI DIEM PHUO0935 117 681
### VONG THI HOA 0907 388 906
### NGUYEN VAN CHIN 0902 023 049
### TRAN CONG VINH 0908 002 112
### NGUYEN MINH THUY 0982 032 939
### NGUYEN HUU BAO 0904 426 949
### NGUYEN THI MINH HAN 0955 037 824
### PHAN THI HONG VIEN 0974 469 403
### PHAM VAN THONG 0918 206 979
### TRAN THANH PHONG 0979 702 274
### NGUYEN NGHIA 0955 012 563
### NGUYUEN NGOC DIEM 0916 228 144
### THAI THI ANH NGUYET 0909 302 761
### NGUYEN MINH TU 0908 610 806
### MAI VAN VIEN 0983 983 484
### PHAM THI KIM DUNG 0903 971 084
### KHUONG PHAN THY Q 0903 035 355
### NGO TUAN DAT 0908 581 012
### NGUYEN VAN DUC 0933 516 511
### BUI HUU DANH 0938 351 323
### DANG TIEN THINH 0976 771 976
### PHAM THI THUY BA 0938 101 112
### PHAM THI HOA 0903 664 373
### DINH DO THUY 0989 984 796
### VO THU HA 0903 706 006
### HUYNH THANH VĂN 0903 913 747
### TRAN ANH KIET 0918 347 126
### NGUYEN QUANG HUYE 0908 207 007
### NGUYEN THI LA 0913 124 119
### DAU VAN THANG 0909 621 141
### PHAM HOAI DAN 0903 698 027
### VO THI NHU Y 0919 016 810
### PHAN HO MAI THY 0908 105 775

Page 34
sheet 1

### TRAN QUOC TUAN 0918 924 095


### NGUYEN CAC KHANH 0908 666 393
### VO THI HONG HUYEN 0913159 308
### TRUONG MINH TUAN 0983 800 850
### LE THI ANH NGUYET 0918 252 886
### DUONG MINH THIEN 0936 236 564
### MAI THI DONG HÀ 0903 388 334
### NGUYEN THI BICH TUY 0903 372 225
### TRAN THANH BINH 0903 780 182
### VU THI THAI 0918 206 979
### BUI DINH THANH 0938 139 777
### PHAN THI KIM NGOC 0908 368 059
### DOAN THI THUY VINH 0988 000 528
### LY MONG THU 0934 896 597
### NGUYEN THUY LAM 0909 369 825
### PHUNG THI YEN LY 0983 766 853
### HO VU MINH HUYEN 0989 042 551
### MAI THI KIM LOAN 0905 232 274
### VO THI XUAN THANH 0918 845 700
### TRAN HONG PHUONG 0914 991 695
### NGUYEN THI KIM THOA 0902 300 223
### NGUYEN VAN QUOI 0913 620 243
### VO VAN TAM 0913 733 392
### KIEU THI LE 0938 422 193
### PHAM MANH CUONG 0907 531 459
### NGUYEN THI BICH QUYE 0909 881 666
### DANG QUOC HUNG 0936 789 286
### NGUYEN VAN MINH 0918 278 809
### HO QUOC DUNG 0985 517 090
### TRAN THANH HAI 0958 039 675
### CHAU THI KHANH THAO 0973 911 750
### TRAN VAN CHUNG 0953 233 661
### HUYNH THI NGOC THU 0918 134 448
### NGUYEN THI HUONG 0909 377 658
### LE THANH TUAN 0903 093 259
### HUYNH THI ANH TUYET 0989 091 097
### NGUYEN HOC NHAN 0935 532 442
### NGUYEN QUOC VINH 0903 726 293
### NGUYEN NGOC BICH 0907 859 700
### NGUYEN HIEN TRIET 0902 680 687
### PHAN THI THANH DIEU 0934 046 964
### NGUYEN THI KIM LAN 0938 208 268
### NGUYEN THI NGOC DIE 0918 106 195
### PHAM THI HUYNH ANH 0919 888 649
### NGO THI BICH NHAT 0903 528 625
### HUYNH THI THU THUY 0908 055 568
### NGUYEN VU MAI DUYE 0902 779 105
### PHAN ANH DUNG 0904 429 409
### NGUYEN AN DI 0903 913 199

Page 35
sheet 1

### TRUONG THI THUY TRA 0903 673 026


### TRAN THI TAM NHA 0918 541 210
### LE THI MY LUONG 0919 765 979
### NGUYEN HUU CHAU 0909 378 260
### NGUYEN THI DIEM KIEU 0989 629 961
### BUI KHAC HUNG 0906 818 986
### NGUYEN THI MIEN 0937 132 318
### NGUYEN THI THU TRINH 0938 068 661
### PHAN VAN DUNG 0909 198 980
### PHAM THI BICH HONG 0989 043 346
### LE THI THU HA 0908 408 917
### TRAN THI NHU HUYEN 0905 232 274
### PHAN THI THANH THUY 0978 517 557
### NGUYEN LE HONG THAN0908 894 481
### NGUYEN THI THU HANG 0913 873 782
### PHAM QUANG HUY 0933 191 881
### TRAN MINH PHUONG 0904 940 740
### BACH THANH ANH 0985 402 288
### MAI XUAN THAO 0903 776 270
### NGUYEN ANH TIEN 0903 378 489
### PHAM VAN DIEM 0908 232 283
### NGUYEN PHUC DUONG 0908 143 457
### NGUYEN THUY NHU PH 0936 419 103
### VAN THI HONG HẠNH 0918 001 224
### LE THI NGOC KIEU 0988 995 711
### GIANG XUAN TUYEN 0913 933 667
### NGUYEN THAI NGUYEN 0903 372 872
### HUYNH THI KIM PHUOC 0958 040 607
### HA BINH TUAN ANH 0918 050 482
### NGUYEN THI AI PHUONG0942 786 768
### LE THI THANH TAM 0919 619 361
### TRAN CONG THANH 0903 333 292
### NGUYEN THANH TRUNG 0903 994 397
### DUONG VAN SAU 0907 710 291
### ANH CHIÊU 0989 966 717
### CHI HỒNG 0917 177 896
### NGUYỄN THỤY THÙY 0937 105 610
### CHI TRINH 0983 691 379
### NGUYỄN THANH HÒA 0937 933 957
### NGUYEN THI KIM NGOC 0908 741 071
### NGUYEN ANH HAI 0909 978 401
### LE HONG PHO 0913 923 154
### NGUYEN THANH TRUC 0903 152 681
### TRAN NGOC THUY DIEM 0939 622 633
### LE THI HONG HANH 0937 887 979
### HUYNH THI KIM KHUYE 0908 171 555
### TRUONG THI MY PHUON 0913 903 333
### HUYNH NGOC BAO LAM 0907 997 072
### DANG HONG DANG 0903 327 979

Page 36
sheet 1

### NGUYỄN TRẦN TRUNG 0937 678 088


### DONG THANH 0973 140 283
### LÂM HOÀNG NGHI 0917 537 268
### HUYNH XUAN HANH 0909 957 990
### LE NGOC LAN 0936 499 116
### NGUYEN THI HONG LÂM 0918 878 768
### ĐẶNG THỊ ĐOAN TRAN 0918 766 969
### LAI THANH THÚY 0983 816 718
### KHUU THI CAM NHÀN 0989 305 956
### NGUYEN THI THANH TH 0982 967 779
### THIEN 0918 092 275
### DINH VAN HAI 0908 395 766
### NGUYỄN THỊ MỘNG T 0938 053 518
### ANH TOẢN 0983 886 769
### NGUYỄN VĂN QUÂN 0984 544 540
### TRAN MINH TRI 0909 376 377
### NGUYEN QUYNH CHAU 0906 819 232
### KIEU TRAN CONG TUAN 0903 192 063
### NGUYEN THI THU HUONG0983 230 860
### VO THI THUY TRANG 0908 324 194
### CAO VĂN HÙNG 0985 398 866
### VO THI THU HUONG 0903 849 199
### NGUYEN THI TU NGA 0909 621 284
### NGUYEN QUOC THAI 0909 068 889
### LUU HONG MINH 0913 123 394
### LE TRAN XUAN THI 0906 646 181
### PHAM CONG VUONG 0909 211 176
### HUYNH NGOC VUI 0913 747 209
### HUYNH NGOC DOAN TR 0908 577 992
### LUONG THANH NHÂN 0937 614 888
### TRAN THANH NGUYEN 0988 664 624
### TRAN HUNG 0958 868 027
### NGUYEN DAT VINH 0958 855 174
### DUONG THI THU VAN 0913 939 221
### NGUYEN DUC THIEN 0938 245 811
### VU NGOC HAI 0982 860 506
### NGUYEN NGOC AI HUYE 0908 450 953
### TRAN THI HUYEN TRA 0909 227 345
### NGUYEN TIEN VU 0907 084 909
### NGUYEN THANH PHON 0903 307 758
### DUONG THI THU HUONG 0908 823 406
### TRUONG NGOC LIEM 0903 331 264
### NGUYEN DOAN THU THU0918 914 958
### NGUYEN MAI LAN 0908 206 520
### NGUYEN NGOC LÂM 0983 108 212
### TRẦN NAM KHA 0988 254 542
### HO HUYEN TRANG 0918 475 565
### LE MINH MAN 0969 323 537
### DANG THI HIEU 0918 006 858

Page 37
sheet 1

### TRƯƠNG THỊ BÊ 0937 749 212


### NGUYỄN XUÂN 0989 222 007
### TRẦN PHÁT KHUÊ 0983 498 508
### PHẠM NGUYỄN THU P 0987 877 655
### NGUYEN BUI TỊNH THA 0906 888 398
### NGUYEN HAI DANG 903107361
### NGUYEN PHUONGMAI 0906 346 776
### BÙI THỊ THANH HƯƠN 0908 258 099
### HUYNH DAI PHU 0907 356 769
### ANH LOC 0918 770 599, 35180637
### CHI TIEN 0908 052 500
### ANH TUYEN 0973 777 677
### PHAM DOAN LUAN 0903 977 034
### NGUYEN THANH HUON 0908 369 918 62560819
### PHAN THI THANH ĐÀO 0913 111 554
### CHÂU 0908 150 722
### ANH DUNG 0932 167 739
### VO THUY DOAN TRANG 0908 821 279
### CHỊ LE HOANG PHUONG 0908 018 959
### LE HONG NAM 0936 666 979
### NGUYEN THI PHUONG 0902 351 127
### NGUYEN THI THANH 0909
HA 021 818, 38 20 21 99
### VUONG THI KIEU NUO 0908 258 928
### DO QUANG HUY 0908 123 379
### NGUYEN THI NGOC THƠ 0903 001 356
### DO MINH THẠNH 0987 026 026
### CAO NGUYEN VỸ 0933 809 833
### NGUYEN THI ANH THƯ 0989 107 507
### PHAM DONG HƯNG 0908 112 068
### DAO THANH TRUNG 0918 019 000
### BUI THI THU HANG 0983 346 102
### NGUYEN VAN THỨ 0909 229 355
### DUONG DINH PHAN 0903 669 116
### LE THI HONG VAN 0903 845 220
### HUYNH THI NHIEN 0903 644 866
### NGUYEN ĐÌNH HOA 0903 108 937
### HOANG DINH NHÂN 0908 404 226
### NGUYEN DUC TUAN 0918 176 411
### LE THI HOANG PHUONG 0909 771 178
### NGUYEN THI LE DUNG 0908 881 377
### TRAN THY DA THẢO 0907 929 272
### HOANG THI MY HẠNH 0934 336 677
### CHU AI QUỐC 0908 857 222
### DUONG THU MINH 0983 781 018
### ANH HOÀNG 0908 455 940
### NGUYEN THUY ĐAN TRI 0986 513 399
### NGUYEN THI KIM DUNG 0909 704 684
### NGUYỄN THỊ HAI 0907 752 429
### NGUYEN THANH DAT 0903 758 732

Page 38
sheet 1

### DANG TUAN ANH 0977 252 881


### NGUYEN TAN PHONG 0909 995 960
### LE VAN UT 0913 878 487
### CAO VAN BAY 0913 641 568
### NGUYEN CHI THANH 0989 046 465
### CHI VAN ANH 0914 178 521
### NG THI DAI TRANG 0909 421 224
### PHAM HOANG YEN 0918 095 999
### PHAM THI NGOC HAN 0987 522 118
### NGUYEN THAI BÌNH 0918 232 527
### VO HO THU TIEN 0903 316 060
### BUI VAN HIEN 0903870927 CTY TNHH HIEP VINH TIEN 150 LE QUANG DINH P.14 Q.BINH THANH TPHCM
### BANH CHAN PHAT 0903929668 CTY TNHH SX TM DAI DO 49/40/20 TRINH DINH TRONG P.PHU TRUNG Q.TAN PHU TPH
### BUI NGOC THANG 0902526287 CONG TY CP TU VAN DAU T 15/6 HOANG MINH GIAM P.09 Q.PHU NHUAN TPHCM****BO
### BUI NGUYEN HUY MIN 0903877928 CTY TNHH AN BUM SAI GON H40BIS A4 KHU K300 P.12 Q.TAN BINH TPHCM
### BUI QUANG HUNG 0908689908 CONG TY TNHH Y TUONG SOSO 7 DUONG SO 3 CAN CU 26B P.07 Q.GO VAP TPHCM
### BUI QUANG QUI 0908184720 CONG TY TNHH MOT THANH 78/6I DUONG 17 KP4 P.TAN THUAN TAY Q.07 TPHCM
### BUI QUOC DAT 0907894188 CTY CO PHAN DIA OC VA XAY488/11A CONG HOA P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### BUI THANH SANG 0903991224 CTY TNHH MTV KY NGHE LAN
LO 25-27 DUONG TRUNG TAM KCN TAN TAO P.TAN TAO A
### BUI THI HOANG LAN 0932084606 CTY TNHH NESTLE VN TANG 09 TOA NHA ETOWN 3 P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### BUI THI MINH TAM 0909467909 CTY TNHH THUONG MAI VA 63 DUONG 46 KP6 P.HIEP BINH CHANH Q.THU DUC TPHCM
### BUI THI MY HANH 0903380383 CTY TNHH MAY MAC AN KH 785/1 LUY BAN BICH P.PHU THO HOA Q.TAN PHU TPHCM**
### BUI THI MY HANH 0903623627 CTY TNHH SOI ASF D11-7 SACOMREAL 785/1 LUY BAN BICH P.PHU THO HOA Q
### BUI TRONG HOA 0902428166 CONG TY TNHH THUONG MAI215/29 HUYNH VAN BANH P.12 Q.PHU NHUAN TPHCM
### BUI TUAN ANH 0903751004 CONG TY TRACH NHIEM HUU4/15 QUANG TRUNG P.10 Q.GO VAP TPHCM
### CAO NGUYEN VIET SON 0906968811 CTY TNHH DTXDTM KIM LON243/49 TO HIEN THANH P.13 Q.10 TPHCM
### CAO THI TIN 0938900909 CTY TNHH THUONG MAI DICH205 KHA VAN CAN P.LINH TAY Q.THU DUC TPHCM
### CAO THI TIN 0932650123 CTY TNHH THUONG MAI DICH205 KHA VAN CAN P.LINH TAY Q.THU DUC TPHCM
### CAO VAN SON 0908122018 CTY TNHH SX DV TM HOANG 1162 KHA VAN CAN P.LINH CHIEU Q.THU DUC TPHCM
### CAO VIET LAM 0908398299 CHI NHANH CONG TY TRACH233 LAU 5 DONG KHOI TOA NHA BAO VIET P.BEN NGHE Q.0
### CAO XUAN TRONG 0908704123 CTY CP DT XD 639 328-330 DUONG D3 VAN THANH BAC P.25 Q.BINH THANH T
### CHAU NHUT 0908336717 CTY TNHH VAN TAI VAN PH 127/57A-57 NI SU HUYNH LIEN P.10 Q.TAN BINH TPHCM
### CHU THU HA 0937823789 CONG TY TRACH NHIEM HUU339 BINH QUOI P.28 Q.BINH THANH TPHCM
### DAM TRINH 0908301182 CONG TY TRACH NHIEM HUU538/2 LY THUONG KIET P.07 Q.TAN BINH TPHCM
### DANG CONG LONG 0903616364 CONG TY CO PHAN TU VAN DSO 3 DUONG 3/2 P.11 Q.10 TPHCM
### DANG DUC TUAN 0933061688 CONG TY CO PHAN OTO CAT 1212 DUONG 41 KHU C P.AN PHU Q.02 TPHCM
### DANG HUU KHOA 0903310210 CTY TNHH MTV XAY DUNG V32-34 DUONG SO 26 P.BINH TRI DONG B Q.BINH TAN TPHCM
### DANG KIM THANG 0937336355 CTY TNHH AN BINH THANG 51 DUONG SO 1 KP3 P.TAM PHU Q.THU DUC TPHCM
### DANG MINH QUAN 0903906690 VPDD NGAN HANG PHAT TRI 229 DONG KHOI P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### DANG THI BICH THANH 0937299567 CTY TNHH THOI TRANG THI 6G10 TRAN NAO P.BINH AN Q.02 TPHCM
### DANG THI THANH HUO 0903088888 BANH INVEST 115 LAU 16 NGUYEN HUE P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### DANG THI THANH XUA 0903300054 CTY TNHH MOT THANH VIEN365 AN DUONG VUONG P.03 Q.05 TPHCM
### DANG TRAN VINH HAN 0903777020 CONG TY TRACH NHIEM HUU79 BAN CO P.03 Q.03 TPHCM
### DANG VU THIEN MINH 0903016200 CONG TY CO PHAN GREENFE 961 PHONG D052 HAU GIANG P.11 Q.06 TPHCM
### DAO DUY ANH 0903722844 CTY TNHH TNT 1/22/4A QUANG TRUNG P.12 Q.GO VAP TPHCM
### DAO HOANG LONG 0903813041 VAN PHONG DAI DIEN TEDIS54/2 NGUYEN CU TRINH P.PHAM NGU LAO Q.01 TPHCM
### DAO HONG THANH 0903320023 CTY INDOCHINA STONE VN 600 DIEN BIEN PHU P.22 Q.BINH THANH TPHCM
### DAO LAN ANH 0933748357 CONG TY TNHH GAO VANG 534/10 DIEN BIEN PHU P.21 Q.BINH THANH TPHCM
### DAO NGOC DONG 0908247090 CTY TNHH TM DAO NGUYEN E28 C/X VINH HOI BEN VAN DON P.05 Q.04 TPHCM

Page 39
sheet 1

### DAO QUANG KIEM 0903864459 CTY TNHH TM DV THU NGUY145/37 LE VAN QUOI P.BINH TRI DONG Q.BINH TAN TPHCM
### DAO QUOC CUONG 0909042512 CONG TY CP DV BAO VE QU 46/6 QL1A KP5 P.TAN HUNG THUAN Q.12 TPHCM
### DAO THI NGOC PHUON 0937867199 DNTN TM DV HANH THUY 79 LY THUONG KIET P.08 Q.TAN BINH TPHCM****CUA HAN
### DAO THI NGOC PHUON 0909971501 DNTN TM DV HANH THUY 79 LY THUONG KIET P.08 Q.TAN BINH TPHCM****CUA HAN
### DIEP BAO CHAU 0903384397 NGAN HANG THUONG MAI C242 CONG QUYNH P.PHAM NGU LAO Q.01 TPHCM
### DINH CAM VAN 0903706010 DNTN DUC PHAM 56/1A NGUYEN THONG P.09 Q.03 TPHCM
### DINH TAT THANH 0933210883 CTY TNHH THUONG MAI DIC 293/17 UNG VAN KHIEM P.25 Q.BINH THANH TPHCM
### DO HUNG PHUC 0903900000 CN CTY CP THUY SAN & XNK 28B HO BUU CHANH P.11 Q.PHU NHUAN TPHCM
### DO NGOC NHU 0907299668 CTY BAO HIEM DAU KHI SAI LAU 5-6, 90A NGUYEN THI MINH KHAI P.06 Q.03 TPHCM
### DO THI MINH PHUNG 0909457688 CTY TNHH THUONG MAI AN 93 DINH TIEN HOANG P.DAKAO Q.01 TPHCM
### DO THI MINH TAN 0903443137 CTY AMERICAN STANDARD 360 XA LO HA NOI P.TANG NHON PHU A Q.09 TPHCM****CO
### DO VAN HOA 0903754686 CTY TNHH SACA 9/5 DUONG SO 3 AP PHUOC THIEN P.LONG BINH Q.09 TPHCM
### DO VAN HUNG 0909856539 CTY TNHH MY PHAM PHAM 590 SO B3 LO B2 CMT8 P.11 Q.03 TPHCM
### DO VAN SINH 0938942121 BCH QUAN SU QUAN BINH T 563 KINH DUONG VUONG P.AN LAC Q.BINH TAN TPHCM
### DOAN ANH TUNG 0933031996 CTY TNHH HUYEN TRUNG 200 PHAN DANG LUU P.03 Q.PHU NHUAN TPHCM
### DOAN HONG KHANH 0903701810 CTY TNHH SON JOTUN VIET 81/7 DUONG SO 13 P.11 Q.GO VAP TPHCM
### DOAN HUU NGUYEN 0903633927 CTY CP TIEP THI UNG DUNG I21/7 TRAN QUOC TUAN P.01 Q.GO VAP TPHCM
### DOAN MAU NAM 0903341224 CTY TNHH XAY DUNG THUO507 C/C A9 BAC DINH BO LINH P.26 Q.BINH THANH TPHCM
### DOAN MINH TUAN 0903935894 TK CO LTD 96/14 PHAN DINH PHUNG P.02 Q.PHU NHUAN TPHCM
### DOAN QUANG CHUONG 0909821126 CTY TNHH VAN LANG 86 NGUYEN HONG P.11 Q.BINH THANH TPHCM
### DOAN QUANG CUONG 0903161995 CTY TRACH NHIEM HUU HAN86 NGUYEN HONG P.11 Q.BINH THANH TPHCM
### DUONG HIEN VINH 0908168877 XI NGHIEP XANG DAU DAU KTANG 07 SO 45 VO THI SAU P.DAKAO Q.01 TPHCM
### DUONG HOA PHUONG 0906999226 CONG TY LIEN DOANH GIAO 624 DUONG C10 KHU AN PHU AN KHANH P.AN PHU Q.02 TP
### DUONG KIM BINH 0909094633 CTY TNHH TM DV KIM THIE 1-3 KHU II DUONG SO 6 P.05 Q.08 TPHCM
### DUONG MINH DUC 0909520992 CTY TNHH MOT THANH VIENA8/2 TAN SON P.12 Q.GO VAP TPHCM
### DUONG QUANG PHU 0903979121 CONG TY PTCN TIN HOC VIE 313 LO K C/C BAU CAT 2-DUONG VUON LAN P.10 Q.TAN BIN
### DUONG THANH NAM 0933280961 CTY TNHH MTV CONG NGHIE58 NGUYEN BINH KHIEM P.DAKAO Q.01 TPHCM
### DUONG THUY LAN 0903696289 CTY LD TNHH CROWWN HA N18A DUONG 47 P.THAO DIEN Q.02 TPHCM
### DUONG TUYET LINH 0908656045 CTY CP XAY DUNG THUAN T 69 LE QUOC HUNG P.12 Q.04 TPHCM
### DUONG VAN QUYNH 0903822373 CONG TY TRACH NHIEM HUU27 BA VI P.04 Q.TAN BINH TPHCM
### HA NGOC DUNG 0908064690 CONG TY DAI 364 CONG HOA P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### HA NGOC TRUNG 0903840526 CTY TNHH NGOC THAI 547 DIEN BIEN PHU P.25 Q.BINH THANH TPHCM
### HA THAN TIN 0903818681 CONG TY TRACH NHIEM HU 1-5 LAU 2 TOA NHA PETRO VIET NAM LE DUAN P.BEN NGH
### HAN CHI CHINH 0903344386 CONG TY CP SAN XUAT VA LO 11 E DUONG C KCN TAN TAO P.TAN TAO A Q.BINH TAN
### HO BAO LUAN 0903132182 CONG TY CO PHAN PHU TRU B-09 KP NAM THONG 1 P.TAN PHU Q.07 TPHCM
### HO MINH TUAN 0934212825 CTY TNHH THANG MAY THYS42/34 HOANG DIEU P.12 Q.04 TPHCM
### HO NGOC TAN 0905679452 TONG CONG TY TAI CHINH C 208 NGUYEN TRAI P.PHAM NGU LAO Q.01 TPHCM
### HO QUANG HAI 0903197524 CTY LG ELECTRONICS VN 233 LAU 5 DONG KHOI TOA NHA BAO VIET P.BEN NGHE Q.0
### HO QUOC TIEN 0908272670 CTY TNHH NHA MAY BIA VI D23 CONG HOA P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### HO TANG PHUONG MAI 0904434445 CTY CO PHAN TM XUAT NHA 101/1 NGUYEN CHI THANH P.09 Q.05 TPHCM
### HO THI MAI NGOC 0937095595 CTY TNHH DIEN TU SAMSUN 102 NGUYEN DU P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### HO TRAN DAN TAM 0907131378 CTY CP THUONG MAI TRUY 81 P.202 CMT8 P.BEN THANH Q.01 TPHCM
### HOANG DANG NGUYEN 0903677872 CTY TNHH KY PHU 2/38 THIEN PHUOC P.09 Q.TAN BINH TPHCM
### HOANG DUC TAI 0907125478 CTY CO PHAN VAN TRUONG 75 DUONG 5 KHU DAN CU TRUNG SON XA BINH HUNG H.BI
### HOANG MANH KHANH 0902888990 CN NGAN HANG DAU TU VA P4-6 NGUYEN OANH P.07 Q.GO VAP TPHCM
### HOANG THI PHUONG 0909479443 CTY TNHH TM DV CAP VA THIB2 TANG 9-TOA NHA BIGEMCO-SO 2/2 LY THUONG KIET P.1
### HOANG THI TAM 0909371011 CTY TNHH NESTLE VIET NA 76/36/12 DUONG 19 P.LINH CHIEU Q.THU DUC TPHCM
### HOANG TIEN LUC 0908522227 CTY TNHH DV GNHH BAU TR 121 DAO DUY ANH P.09 Q.PHU NHUAN TPHCM
### HUYNH NGOC BICH 0938001509 CTY TNHH NGOC ME KONG 8 NGUYEN HUE P.BEN NGHE Q.01 TPHCM

Page 40
sheet 1

### HUYNH PHUNG DANG 0908417113 SILVER LINES 302 TO HIEN THANH P.15 Q.10 TPHCM
### HUYNH QUANG VIET 0903865320 CTY TNHH CO DIEN HAI VAN 2/5 DUONG TTN10 KP6 P.TAN THOI NHAT Q.12 TPHCM
### HUYNH THANH TUAN 0902793039 NGAN HANG THUONG MAI CO433A NGUYEN THI THAP P.TAN PHONG Q.07 TPHCM
### HUYNH THI CAO THI 0907685858 CTY TNHH VIEN THONG FPT 11A HUNG THAI 2 P.TAN PHONG Q.07 TPHCM
### HUYNH VAN AN 0908587833 CTY TNHH CO KHI CHE TAO 439/5 LE VAN QUOI P.BINH TRI DONG A Q.BINH TAN TPHCM
### KHONG DINH THU THU 0908448272 CTY TNHH TM XD DU LICH 618/45 CMT8 P.11 Q.03 TPHCM
### KHUAT TIEN NINH 0903750048 CN CTY CP XD & T.MAI D.VU 15/77/27 HOANG HOA THAM P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### KSO 0937163338 ROO 240/18 TRUONG CHINH P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### LAI VAN HAI 0903724224 CONG TY CO PHAN DAU TU 119/21 TAN HOA DONG P.14 Q.06 TPHCM
### LAM DU PHUN 0908793439 CTY TNHH XD TM DUNG PHA 31/9M PHAN HUY ICH P.12 Q.GO VAP TPHCM
### LAM DU PHUN 0902742277 CTY TNHH XD TM DUNG PHA 31/9M PHAN HUY ICH P.12 Q.GO VAP TPHCM
### LAM PHUOC TUYEN 0908000030 CTY TNHH BHNT AIA (VIET 364 CONG HOA LAU 1 TOA NHA ETOWN 1 P.13 Q.TAN BINH
### LAM VAN TIEN 0903664466 CONG TY TNHH PHUOC DAT 15 HONG BANG P.05 Q.BINH THANH TPHCM
### LE ANH CHUNG 0902300525 CTY TNHH KY THUAT CO DIEN LANH SO TAM PER8
### LE ANH TU 0908422328 CTY TNHH TM KT XD MOC KIEN GIA
### LE BA VINH 0908356902 CTY TNHH XI MANG HOLCIM VIET NAM
### LE CAO DUNG 0903113684 CTY CP BH SHB VINACOMIN
### LE CHI KHAM 0903144070 CTY TNHH TM DV DU LICH TINH HOA
### LE CHI THANH 0903818904 CTY TNHH KIM KHI VIET DA
### LE DINH HA 0937192568 CONG TY TNHH XI MANG HOLCIM VN
### LE DINH TRUNG 0908002352 CTY TNHH XD TM DV CAO TRUNG
### LE DUC LONG 0908556789 CONG TY CO PHAN BE TONG NGOAI THUONG
### LE DUC TUYEN 0903822426 CTY CP CONG NGHIEP & THUONG MAI LIDOVIT
### LE DUY VU 0903606484 CTY TNHH MTV THUONG MAI XAY DUNG LE CONG
### LE HO NHAT HUY 0909730178 CTY CONG TRINH THONG CONG CHANH
### LE HOANG CHINH 0903168268 CTY TNHH DAU TU XDXNK HOANG GIA
### LE HONG DUNG 0937497877 BAN QLDA DIEN LUC MIEN NAM
### LE HONG SON 0903918119 CTY CHUNG KHOAN NGOAI THUONG
### LE KIM OANH 0908484270 CONG TY CO PHAN DU LICH SAI GON
### LE NGUYEN CHINH 0903729779 CTY CP DONG SONG XANH
### LE QUANG TRUNG 0903916363 CTY TNHH VAN TAI DONG DUONG
### LE QUANG TRUNG 0909375858 CTY TNHH VAN TAI DONG DUONG
### LE QUANG VINH 0938429249 CTY MAT QUE SANG TAO
### LE QUOC BINH 0938389385 CTY TNHH QUANG NAM
### LE QUOC HAI 0903930145 CTY TNHH HOI CHO TRIEN LAM MANH CONG
### LE QUYNH CHI 0908278986 CTY CP QL QUY DAU TU CHUNG KHOAN THAI DUONG
### LE THANH HOA 0906669877 CTY TNHH TM DV LAM NGOC
### LE THANH HUNG 0903615468 CTY MAY VIET TIEN(TRAM BAO HANH BROTHER)
### LE THANH HUONG 0903841946 CTY TNHH TM MINH HUONG PHAT
### LE THANH NHI 0938299264 CTY TNHH BAO BI VA TM TUONG NGUYEN
### LE THANH NHI 0908286880 CONG TY TNHH BAO BI VA THUONG MAI TUONG NGUYEN
### LE THANH THUAN 0908415353 CTY TNHH DUOC PHAM 3A
### LE THI BICH NGA 0909123909 CTY TNHH TM THEP KHONG RI A DONG
### LE THI BICH TU 0909047069 CTY CP DAU TU KCN DAU KHI IDICO LONG SON
### LE THI CAM GIANG 0937428872 CTY TNHH TM&DV DO THI A CHAU
### LE THI CHIEN 0903956526 TONG CONG TY CP DV TONG HOP DAU KHI
### LE THI HAI YEN 0938808998 CONG TY TNHH HAI TIN
### LE THI HONG LAM 0903976363 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN QUANG CAO DANG VIET
### LE THI HONG VAN 0903759505 CONG TY TNHH BAO HIEM NHAN THO HAN QUOC (VN)

Page 41
sheet 1

### LE THI HUYNH ANH 0937460909 CTY TNHH TM VA DV VAN TAI HAI VAN
### LE THI KIM HUONG 0937588998 TAP DOAN BDS DAI VIET
### LE THI NHUNG 0907721799 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN SANG TAO CHUONG
### LE THI PHUONG TRUC 0908901999 CTY LD DU LICH APEX
### LE THI THU HUYEN 0933078998 CTY TNHH DU LICH CO THACH
### LE THI THU THUY 0909174674 DNTN TAN LOC
### LE THI TRA 0933680642 CONG TY TNHH KAO VIET NAM
### LE THI TUONG VY 0903133935 CONG TY TNHH HUU CO
### LE THI TUYET TRANG 0903171010 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN Y TUONG HOP
### LE THI TUYET TRANG 0903007553 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN Y TUONG HOP
### LE TRAN PHUC 01265444448 CONG TY TNHH DV BAO VE TITAN
### LE TRUNG CHON 0909122367 TRUONG DAI HOC BACH KHOA TPHCM
### LE VAN CAO LUU 0903787762 CTY TNHH THUONG MAI KHONG GIAN XANH
### LE VAN CAU 0909733124 CONG TY TNHH DIEN TU SAMSUNG VINA
### LE VAN DINH 0903341206 CTY TNHH XD TV TM DAI PHAT
### LE VAN GIA KHANH 0903363488 CTY TNHH MY THUAT THUONG MAI KHONG GIAN XANH
### LE VAN LUAT 0903813195 CTY TNHH MY THUAT THUONG MAI KHONG GIAN XANH
### LE VAN TINH 0909797072 CTY TNHH TM
### LE VU PHONG 0902363525 CTY INDOCHINE ENGINEERING VIETNAM LTD
### LEK AISAH 0903989374 B.A.T VIETNAM LIMITED
### LUONG PHAT HUNG 0909338628 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN SAN XUAT THUONG MAI TAN UY
### LUONG VINH PHAT 0903031236 CTY TNHH XD TM DV LE HA
### LUU CONG NGHINH 01217490490 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU T.C.E
### LUU THI HUONG 0933020670 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU T.C.E
### LUU THI HUONG 0933020671 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU T.C.E
### LUU VAN TRUNG 0902958799 CTY TNHH MTV SXTM DE MAY DAI LOI
### LY DUONG NGUYEN 0906619386 CONG TY TNHH TM DV TRUONG NGUYEN
### LY HUNG KIET 0908227273 CTY TNHH XD DIEN TIN HOC TAN PHUONG
### MAI DUY KHUONG 0909132800 ACB PGD NGUYEN TRI PHUONG
### MAI NGOC HONG 0906617889 CTY TNHH AON VIET NAM
### MAI NGOC KHOA 0902860676 CTY CP TAP DOAN CONG NGHE NANG LUONG DAU KHI VIET NAM
### MAI VAN THANG 0903999581 CTY CP NUOC NGAM 2
### NGHE THI TUYET TRAN 0909691509 CHEVRON VIETNAM (BLOCK B) LTD
### NGHIEM XUAN XAY 0903719904 CTY CP DV BAO VE QUANG TRUNG
### NGO HAI TRA 0903617678 CTY TNHH TM DL VIET SON
### NGO KHANH TRANG 0938808076 CTY CHUNG KHOAN THANH CONG
### NGO MINH THANH NGO 0908465246 CTY TAN THANG LOI
### NGO NGUYEN HOANG 0908427262 CTY TNHH THONG TIN VA DICH VU THI TRUONG VIET NAM
### NGO THI PHUONG ANH 0908081212 NIPPON OIL EXPLORATION
### NGO VAN HAI 0907704246 CONG TY TNHH XI MANG HOLCIM VIET NAM
### NGO VAN SON 0908505668 CTY CP TU VAN KIEM DINH XAY DUNG DONG DUONG A
### NGU CHI KIEN 0903619996 CTY CO PHAN TM HOA THINH
### NGUYEN ANH HOANG 0939138139 CONG TY CP SX TM LIEN SON
### NGUYEN ANH TUAN 0909050096 CTY TNHH TM DV HONG NGUYEN LONG
### NGUYEN ANH TUAN 0909978201 CTY TNHH TM DV HONG NGUYEN LONG
### NGUYEN ANH TUAN 0903617728 CONG TY TNHH DV TM KIEN HOA
### NGUYEN BAO CHAU 0903020308 CTY TNHH TM
### NGUYEN BAO VAN 0908913705 CTY CP NUOC GIAI KHAT CHUONG DUONG
### NGUYEN BUI VIET DUN 0937000568 CTY TNHH TK DD XD VIET LONG

Page 42
sheet 1

### NGUYEN CAO NHA 0908658885 CTY TNHH TM THIEN KIM


### NGUYEN CONG HUNG 0902870567 CTY GIA BAO
### NGUYEN CONG HUU 0903747261 XN VAT TU XANG DAU
### NGUYEN DINH NGOC V 0908667119 CTY TNHH TM DV KE HOACH THU NHAT
### NGUYEN DINH PHUC 0939027851 CTY TNHH CB RICHARD ELLIS (VIET NAM)
### NGUYEN DUC QUANG 0909830009 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN SYSMEX VIET NAM
### NGUYEN DUONG THUO 0903800190 CN CTY PHILIP MORRIS VN SA
### NGUYEN DUY KHUONG 0903918683 CTY TNHH KY THUAT KHANH VINH
### NGUYEN HA MINH HUE 0909944347 JOHNSON & JOHNSON THAILAND REP OFFICE
### NGUYEN HOANG DUON 0908839859 CTY TNHH MTV MAY
### NGUYEN HOANG LAM 0909161234 CTY CO PHAN MOT SAU TAM
### NGUYEN HOANG LINH 0903876464 NGAN HANG TNHH MOT THANH VIEN HSBC (VIET NAM)
### NGUYEN HONG MINH 0903766471 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU VAN LINH
### NGUYEN HONG THI 0903921958 CTY TNHH MOT THANH VIEN COSATECH
### NGUYEN HUU CHAU 0933006968 CTY TNHH TMDV KY THUAT SO
### NGUYEN VAN TUAN 0907151199 C63 TONG CUC VII BO CONG 258 NGUYEN TRAI P.NGUYEN CU TRINH Q.01 TPHCM
### NGUYEN VIET THANG 0909954848 NGAN HANG TMCP VIET NAM525 NGUYEN THI THAP P.TAN PHONG Q.07 TPHCM
### NGUYEN VINH NGHIEM0908743889 CTY TNHH CHUNG KHOAN N LAU 6 DUONG SO 63 PHAM NGOC THACH P.06 Q.03 TPHCM
### NGUYEN XUAN HAI 0937822729 CTY TNHH TOAN ANH TUAN 55 BINH LONG P.BINH HUNG HOA A Q.BINH TAN TPHCM
### NGUYEN XUAN LONG 0937991919 CTY CO PHAN XAY DUNG VA 9-19 HO TUNG MAU P.NGUYEN THAI BINH Q.01 TPHCM
### NGUYEN XUAN THAO 0903370689 CTY BAO VE TAY TIEN 209 THONG NHAT P.11 Q.GO VAP TPHCM
### NHAN THI HONG LOC 0908601148 CTY TNHH DV QL BEN THAN 360A BEN VAN DON P.01 Q.04 TPHCM
### PHAM DUY KHOA(CTY C0909149588 NANG LUONG CAO TAN) 11/1 LE VAN THO P.11 Q.GO VAP TPHCM
### PHAM HOA QUANG 0903630768 CTY TNHH MAY VA THIET BI 22/4A20 PHAM VAN CHIEU P.16 Q.GO VAP TPHCM
### PHAM HOANG THANH 0903631110 CHI NHANH CONG TY CO PH 18 PHAN VAN TRI P.10 Q.GO VAP TPHCM
### PHAM HONG THANH 0908232330 CONG TY CO PHAN THIET BI A75/6C/23 BACH DANG P.02 Q.TAN BINH TPHCM
### PHAM KIM HUYEN 0909074664 CTY TNHH SXTM NOI THAT C9/7B7 CHANH HUNG XA BINH HUNG H.BINH CHANH TPHC
### PHAM KIM HUYEN 0908154400 CTY TNHH SXTM NOI THAT C9/7B7 CHANH HUNG XA BINH HUNG H.BINH CHANH TPHC
### PHAM MINH TAM 0938861239 CTY TNHH ORIFLAME VIET 100-102 NGUYEN VAN TROI P.08 Q.PHU NHUAN TPHCM
### PHAM NGOC CHINH 0933910468 CTY TNHH DAU TU TM DV TAL1 107-109-111 NGUYEN DINH CHIEU P.06 Q.03 TPHCM
### PHAM NGOC DUNG 0908131269 CTY PHUONG NAM 1101 TRAN HUNG DAO P.05 Q.05 TPHCM
### PHAM NGOC MAI 0908004150 CTY TNHH AN SINH AN 141 LAU 7 D3 P.25 Q.BINH THANH TPHCM
### PHAM NGOC NHA 0903845797 CONG TY TNHH RONG VANG53 NGUYEN CUU VAN P.17 Q.BINH THANH TPHCM
### PHAM NGOC THANH 0902463145 CTY TNHH PHU GIA NHUA T 78L HT06 KP2 P.HIEP THANH Q.12 TPHCM
### PHAM PHUONG THAO 0908319088 CTY CP DICH VU TRUC TUYE 408 DIEN BIEN PHU P.11 Q.10 TPHCM
### PHAM THANH VIET 0906997386 CTY TNHH DIEN TU SAMSUN 102 NGUYEN DU P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### PHAM THI ANH THUY 0903777489 CN CTY TNHH HE THONG THO25/17/13 CUU LONG P.02 Q.TAN BINH TPHCM
### PHAM THI HAI VAN 0907249977 CHI NHANH TP.HCM CONG 26-28 HO TUNG MAU P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### PHAM THI MINH PHUC 0903773449 CONG TY TNHH DENTSU AL 65 PHONG 1306 LE LOI P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### PHAM THI THU HANG 0903925709 CTY TNHH TIEP THI TAN TIE 8 BA VI P.04 Q.TAN BINH TPHCM
### PHAM THI UT HUYEN 0937007739 CONG TY TNHH TMSX PHAM 27 NGUYEN HUU CANH P.22 Q.BINH THANH TPHCM
### PHAM THI UT HUYEN 0902626239 CTY TNHH TM SX PHAM QUY 27 NGUYEN HUU CANH P.22 Q.BINH THANH TPHCM
### PHAM TRI DUC 0933004400 CTY TNHH THIEN NAM KHA 23B1 LA XUAN OAI P.LONG TRUONG Q.09 TPHCM
### PHAM TRI DUC 0933004401 CTY TNHH THIEN NAM KHA 23B1 LA XUAN OAI P.LONG TRUONG Q.09 TPHCM
### PHAM TRUONG DUY 0908875486 CTY CP CN EN SA YEN SA 18 NGUYEN KHUYEN P.12 Q.BINH THANH TPHCM
### PHAM TRUONG SON 0903990031 CN CTY XNK THU CONG MY 29 BA HUYEN THANH QUAN P.06 Q.03 TPHCM
### PHAM VIET DUNG 0903748248 CTY CP THUONG MAI NGUYEA331 C/C LE THANH DUONG AN DUONG VUONG P.AN LAC
### PHAM XUAN DUNG 0909316969 CONG TY TNHH THUONG MAI2/63 PHAM VAN BACH P.15 Q.TAN BINH TPHCM
### PHAN ANH LUU 0904076777 CTY TNHH BAO HIEM NHAN LAU 14 TOA NHA FIDECO 81-83-83B-85 HAM NGHI P.NGUYE

Page 43
sheet 1

### PHAN BA THAI 0933197200 CTY CP DIA OC 10 180-182 NGO GIA TU P.09 Q.10 TPHCM
### PHAN DANG PHU 0903950119 CTY TNHH MOT THANH VIEN18 DAO TRI P.PHU THUAN Q.07 TPHCM
### PHAN DOAN NGOC 0903310820 CTY TNHH TM DV AN NGOC 40 HUYNH VAN NGHE P.15 Q.TAN BINH TPHCM
### PHAN DUC THO 0937605500 CTY TNHH NGOC THAI 547 DIEN BIEN PHU P.25 Q.BINH THANH TPHCM
### PHAN HOAI PHONG 0903313518 CTY TNHH TM DV VIN SINH 75 CU LAO P.02 Q.PHU NHUAN TPHCM
### PHAN HUU LE 0908164411 CONG TY TRACH NHIEM HUULO D23 CONG HOA P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### PHAN HUU Y 0937690246 NGAN HANG TMCP DE NHAT 715 TRAN HUNG DAO P.01 Q.05 TPHCM
### PHAN NGOC PHUOC NH 0906731972 CTY TNHH XD NHAN VY 7B NGUYEN BINH P.TAN PHONG Q.07 TPHCM
### PHAN NGOC THANH 0909383870 CONG TY TNHH DUOC PHAM18 LUY BAN BICH P.TAN THOI HOA Q.TAN PHU TPHCM
### PHAN NGOC TRUC LINH0909505002 CTY CP THE GIOI DI DONG 364 LAU 6 P6.5 CONG HOA P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### PHAN QUANG NHUONG0908137102 CONG TY TNHH CUONG THIE 1105 LAC LONG QUAN P.11 Q.TAN BINH TPHCM
### PHAN QUOC LUAN 0903117755 CONG TY TRACH NHIEM HUU368/11D NGUYEN THAI SON P.05 Q.GO VAP TPHCM
### PHAN TAN PHONG 0903881541 CN SAI GON NH TM CP XANG 29 KP MY HOANG, NGUYEN VAN LINH P.TAN PHONG Q.07 T
### PHAN THANH HAI 0903193193 CONG TY CO PHAN DUOC PH 10 HAM NGHI P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### PHAN THANH HAI 0909970465 CONG TY CO PHAN DUOC PH 10 HAM NGHI P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### PHAN THANH TAN 0908452255 CTY TNHH XAY DUNG THIEN 81/1/2R NGHIA HOA P.06 Q.TAN BINH TPHCM
### PHAN THANH TRUONG 0909722102 CTY TNHH MUC TIEU TOAN C90-92 PHONG 102 LE THI RIENG P.BEN THANH Q.01 TPHCM
### PHAN THI HONG THAM 0908144928 CHI NHANH CTY TNHH CN PHA
457 NGUYEN DINH CHIEU P.05 Q.03 TPHCM
### PHAN THI KIM ANH 0907704474 CONG TY TRACH NHIEM HUU80/1/27 HOANG XUAN NHI P.PHU TRUNG Q.TAN PHU TPHCM
### PHAN THI KIM LIEN 0908282255 CONG TY TNHH VINH THUY 202/24 TRAN QUOC THAO P.07 Q.03 TPHCM
### PHAN THI THANH NGA 0937058068 VPDDTT BEN LINE AGENCIES8 LAU 10 NGUYEN HUE P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### PHAN THI THU TAM 0908052612 CTY TNHH MOT THANH VIEN271/4A3 DUONG TA13 KP3 TO 7 P.THOI AN Q.12 TPHCM
### PHAN THI TUYET NGAN0938663131 TONG CTY CP KHOAN VA DV 111A LAU 4 TOA NHA SAILING TOWNER PASTUER P.BEN N
### PHAN TRONG PHUC 0908096008 CONG TY CO PHAN QUANG C 17 DUONG SO 1 C/X DO THANH P.04 Q.03 TPHCM
### PHAN VAN ANH VU 0908206320 CONG TY TNHH TM QTE VIE 340/4 DUONG D3 P.25 Q.BINH THANH TPHCM
### PHAN VAN DO 0903618037 CTY CO PHAN DAU TU VA 49/5E QUANG TRUNG P.08 Q.GO VAP TPHCM
### PHAN VAN MINH 0903827443 CTY CO PHAN DAI HA VINA 243B KP3 DUONG TA32 P.THOI AN Q.12 TPHCM
### PHU HONG QUOC 0909583773 CTY TNHH NUOC GIAI KHAT 485 XA LO HA NOI P.LINH TRUNG Q.THU DUC TPHCM
### PHUNG DINH HUNG 0903961347 CTY CP THIET KE XAY DUNG 15 SONG DAY P.02 Q.TAN BINH TPHCM
### PHUONG QUOC THAI 0906802769 CTY TNHH XD TM QUOC THA 73 TAN HAI P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### TA PHUONG HUNG 0933121773 CHI NHANH CONG TY CO PH 127/14 LAU MAI XUAN THUONG P.04 Q.06 TPHCM
### TA TRUNG HIEU 0903848885 CTY TNHH SX TM VA DV MI 127 NGUYEN TAT THANH P.13 Q.04 TPHCM
### THAI THIEN THANH 0909052225 CTY CP THUC PHAM XANH 962/13 AN DUONG VUONG P.13 Q.06 TPHCM
### THANH QUANG DUY 0908167149 CONG TY TNHH TM DV KY 46/26/12 QUANG TRUNG P.10 Q.GO VAP TPHCM
### TO THI AI THU 0903659090 VU THI KIM QUY 11 LAU 2 BEN CHUONG DUONG P.NGUYEN THAI BINH Q.01
### TO THI NGOC THUY 0903686286 CONG TY CO PHAN VON THAI46 PHAM NGOC THACH P.06 Q.03 TPHCM
### TON THAT SINH 0909452576 CONG TY TRACH NHIEM HUU14 DUONG D13 P.TAY THANH Q.TAN PHU TPHCM
### TONG THI THU MINH 0937434422 CTY TAIKISA 473 LAU 6 DIEN BIEN PHU P.25 Q.BINH THANH TPHCM
### TRAN BA HIEN 0903763956 CONG TY TRACH NHIEM HUU36 DUONG SO 20 KP8 TO 157 P.BINH HUNG HOA A Q.BINH T
### TRAN BINH DUONG 0937333391 CONG TY TRACH NHIEM HUU26/15 SU VAN HANH NOI DAI P.12 Q.10 TPHCM
### TRAN CAO THANH 0903724693 CTY CO PHAN DIA OC KINH LAU 5 TOA NHA VIET DRAGON TOWER 141 NGUYEN DU P.B
### TRAN CHI THANG 0906860358 TRUNG TAM TTDD KVII 212 C/C A9-BAC DINH BO LINH P.26 Q.BINH THANH TPHCM
### TRAN CONG TAN 0905338744 CTY CP DAU TU & PHAT TRI 91/20 DUONG SO 2 P.03 Q.GO VAP TPHCM
### TRAN DANG BICH NGO 0902672292 CTY TNHH TIEP VAN VAN TA A415 C/C EHOME 86 DUONG DINH HOI P.PHUOC LONG B Q.0
### TRAN DANG LONG 0909221267 CONG TY TNHH LIEN DOANH HOANG HUU NAM P.LONG THANH MY Q.09 TPHCM
### TRAN DUC LOI 0903618942 CTY TNHH THUONG MAI DICH50/13/6 NGUYEN QUY YEM P.AN LAC Q.BINH TAN TPHCM
### TRAN DUC NHAN 0938710880 BO THAM MUU QK7 17 HO VAN HUE P.09 Q.PHU NHUAN TPHCM
### TRAN DUC PHUONG 0903954691 CTY TNHH PHUONG TIEN 2 TRUNG LANG P.12 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN DUY HUNG 0906852228 CT CP VO XE DANA 30 DUONG SO 27 P.BINH TRI DONG B Q.BINH TAN TPHCM

Page 44
sheet 1

### TRAN DUY HUNG 0903189896 CONG TY TNHH TM & DV VIN169 DUONG SO 9 P.16 Q.GO VAP TPHCM
### TRAN HONG THANG 0903702121 CTY DL TM HONG HA 37 DUONG 37J KHU C/X NGAN HANG P.TAN THUAN TAY Q.
### TRAN HUU DUC 0933143188 CTY TNHH CO KHI VA XAY 48/17 DUONG SO 8 P.16 Q.GO VAP TPHCM
### TRAN HUU PHUC 0909569556 CTY TNHH DUOC PHAM 3A 18 LUY BAN BICH P.TAN THOI HOA Q.TAN PHU TPHCM
### TRAN HUU VINH 0903782344 CTY TNHH TM DV VIEN DUO 62/1B DUONG 185 P.PHUOC LONG B Q.09 TPHCM
### TRAN MINH THANG 0903332333 DNTN KHACH SAN LAN LAN 451/19 XO VIET NGHE TINH P.26 Q.BINH THANH TPHCM
### TRAN MINH THUONG 0903665493 CTY TNHH MTV SONG ANH T 82/45/10 DINH BO LINH P.26 Q.BINH THANH TPHCM
### TRAN MINH TRI 0903701185 TONG CONG TY XD SO 1 232 NGO TAT TO P.22 Q.BINH THANH TPHCM****BAN DIEU
### TRAN NGOC HAI 0909352378 CTY CO PHAN XAY DUNG CO 194/2 NGUYEN TRONG TUYEN P.08 Q.PHU NHUAN TPHCM
### TRAN NGOC TUAN 0908149089 CTY TNHH TU VAN XAY DUN29 TAN THOI NHAT 1B P.TAN THOI NHAT Q.12 TPHCM
### TRAN NGOC VU 0903655910 CTY TNHH TM DV KY THUAT 320/454 CMT8 P.04 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN PHU NGHIA 0908000846 CTY TNHH TM & DV GIA THI 37 HO VAN HUE P.09 Q.PHU NHUAN TPHCM
### TRAN PHU SANG 0903702032 CTY TNHH SX THUONG MAI 3/48 DUONG D1 P.25 Q.BINH THANH TPHCM
### TRAN PHUNG HOA BINH0902731967 CONG TY TRACH NHIEM HU 34/1 PHAM VAN HAI P.03 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN PHUOC HOA 0909704415 CTY TNHH MTV TM DV TU VAA75/6B/28 BACH DANG P.02 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN QUANG HUNG 0908415968 CTY CP TM HOA DAU DONG 208B QUACH VAN TUAN P.12 Q.TAN BINH TPHCM****DAY
### TRAN QUANG HUNG 0906849088 CTY CP TM HOA DAU DONG 208B QUACH VAN TUAN P.12 Q.TAN BINH TPHCM****DAY
### TRAN QUANG TRUONG 0909109681 CN CTY CP TM VA DV MAY X 384/42 NAM KY KHOI NGHIA P.08 Q.03 TPHCM
### TRAN QUOC DUY 0903386387 CHI NHANH CONG TY TNHH L233 LAU 5 DONG KHOI TOA NHA BAO VIET P.BEN NGHE Q.0
### TRAN TAM TRI 0909636635 CTY CP THUC PHAM CHOLIM DUONG SO 7 KCN VINH LOC XA VINH LOC B H.BINH CHAN
### TRAN TAN HONG 0908738718 CTY TNHH THUONG MAI DIC KI OT SO 3 TAN SON P.12 Q.GO VAP TPHCM
### TRAN TAN SON 0903023645 CTY TNHH KY THUAT & THU 34/3 BAU CAT 2 P.14 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN THANH LIEM 0938809799 CONG TY TRACH NHIEM HUU384 LAU 3 HOANG DIEU P.06 Q.04 TPHCM
### TRAN THANH QUANG 0909125582 CTY CP HOANG NGUYEN 2222 QL1A KP1 P.TAN CHANH HIEP Q.12 TPHCM
### TRAN THI BICH TUYEN 0908042518 CONG TY TNHH SAN XUAT 1/7A AP 2 XA XUAN THOI THUONG H.HOC MON TPHCM
### TRAN THI BICH VAN 0903642622 CTY CO PHAN TRUYEN THON105 DUONG SO 1 P.BINH HUNG HOA A Q.BINH TAN TPHCM
### TRAN THI HUE 0933260466 CHI NHANH CONG TY THAI S 18H CONG HOA P.04 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN THI HUYEN TRA 0908468687 CONG TY TNHH DENTSU VIE 115 PHONG 1409 NGUYEN HUE P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### TRAN THI KIM LAN 0937888721 CTY TNHH TU VAN XAY DUN922/52 CMT8 P.05 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN THI KIM LAN 0937888726 CTY TNHH TU VAN XAY DUN922/52 CMT8 P.05 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN THI MY TRANG 0908316606 CONG TY HOA NGUYEN 62 DUONG SO 26 AP TRUNG XA TAN THONG HOI H.CU CHI
### TRAN THI NGOC HIEN 0906729266 CONG TY TNHH VINA CHANG147 TRAN HUNG DAO P.CAU ONG LANH Q.01 TPHCM
### TRAN THI PHUONG AN 0908832300 DNTN THUONG MAI DICH VU 27/35/7 HUYNH TINH CUA P.08 Q.03 TPHCM
### TRAN THI PHUONG TH 0906365266 TONG CONG TY PHAN BON & 2 BIS 4-6 LE THANH TON P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### TRAN THI THANH NGO 0909854336 CTY CP GN VT HANG HOA TO16L3A NGHIA PHAT P.06 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN THI THANH THU 0902612001 CONG TY TNHH SAN XUAT T 95/59 NAM CHAU P.12 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN THI THANH THUY0906330737 CHI NHANH CONG TY CO PH 436B/76 DUONG 3/2 P.12 Q.10 TPHCM
### TRAN THI THU HUONG 0937328188 TRUNG TAM DUOC PHU THO 1A DUONG 3/2 QUAY 27 P.15 Q.11 TPHCM
### TRAN THI THUONG 0937087997 CTY TNHH TM DV THUONG T 45/45/10 DUONG SO 20 P.08 Q.GO VAP TPHCM
### TRAN THI THUONG 0903746056 CTY TNHH TM DV THUONG T 45/45/10 DUONG SO 20 P.08 Q.GO VAP TPHCM
### TRAN THI THUONG 0909939852 CTY TNHH TM DV THUONG T 45/45/10 DUONG SO 20 P.08 Q.GO VAP TPHCM
### TRAN THI THUY HANG 0903114046 CTY CO PHAN TM & XD TAI 25 HOANG KE VIEM P.12 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN THI TUONG VI 0908298768 CONG TY BAUER VIET NAM 41-43( LAU 5) TRAN CAO VAN P.06 Q.03 TPHCM
### TRAN THI TUYET VAN 0909636641 CTY TNHH SXTM DVVT HOA 1479B HEM LAC LONG QUAN P.PHU TRUNG Q.TAN PHU TPH
### TRAN THI TUYET VAN 0938002394 CTY TNHH SXTM DVVT HOA 1479B HEM LAC LONG QUAN P.PHU TRUNG Q.TAN PHU TPH
### TRAN THI VINH 0903016935 CTY TNHH THUONG MAI DAU86 LE THI HONG GAM P.NGUYEN THAI BINH Q.01 TPHCM
### TRAN THIEN THANH 0938109589 CTY CO PHAN TM XNK THIE TOA NHA VAN PHONG THIEN NAM 111-121 NGO GIA TU P.0
### TRAN THUONG THANH 0903718724 CTY TNHH MOT THANH VIEN190/4 PHAN VAN TRI TO 15 P.12 Q.BINH THANH TPHCM
### TRAN THUY BICH KHIE 0903758040 CTY TNHH KY THUAT THEP 744 TINH LO 43 KP3 P.BINH CHIEU Q.THU DUC TPHCM

Page 45
sheet 1

### TRAN TRUNG HIEU 0902184210 CTY TNHH DT SAMSUNG VIN 938 QUOC LO 1A P.LINH TRUNG Q.THU DUC TPHCM
### TRAN VAN BINH 0909727077 BAT VIETNAM LIMITED 403 TRAN XUAN SOAN P.TAN KIENG Q.07 TPHCM
### TRAN VAN CANH 0909913428 CTY TNHH NHAT CHAU 77 DUONG SO 8 P.HIEP BINH CHANH Q.THU DUC TPHCM
### TRAN VAN CONG 0903831078 DOANH NGHIEP TU NHAN SA 75/15 TRAN VAN QUANG P.10 Q.TAN BINH TPHCM
### TRAN VAN LONG 0903334441 TONG CONG TY NONG NGHIEC25A CU XA PHU LAM B P.13 Q.06 TPHCM
### TRAN VAN NHI 0903849951 CTY TNHH NHI HAI 338 VINH VIEN P.08 Q.10 TPHCM
### TRAN VAN SANG 0907071515 CUA HANG NHOM KINH NGU 15 GO DAU P.TAN QUY Q.TAN PHU TPHCM
### TRAN VAN TUAN 0903742752 CONG TY DONG HAI 01 HOANG DIEU P.10 Q.PHU NHUAN TPHCM
### TRAN VAN TUONG 0903766066 CTY TNHH THUONG MAI XUA290 CO BAC P.CO GIANG Q.01 TPHCM
### TRAN VINH PHONG 0938583688 CONG TY TRACH NHIEM HUU276/43/3 TAN HOA DONG P.BINH TRI DONG Q.BINH TAN TPH
### TRAN VINH PHONG 01228986689 CONG TY TRACH NHIEM HUU276/43/3 TAN HOA DONG P.BINH TRI DONG Q.BINH TAN TPH
### TRAN VU MINH PHUON 0903123183 CTY CO PHAN BANH KEO P 613 TRAN DAI NGHIA P.TAN TAO A Q.BINH TAN TPHCM
### TRAN XUAN BINH 0903774551 CTY TNHH KIRBY DONG NAM168/13 TRAN VAN QUANG P.10 Q.TAN BINH TPHCM
### TRINH ANH DUC 0903950233 CTY BLUESCOPE LYSAGHT V H35 KHU TDC 17,3HA LUONG DINH CUA KP1 P.AN PHU Q.02
### TRINH DINH CUONG 0908089187 CTY DV CONG ICH TNXP 172-174 NGUYEN TRAI P.03 Q.05 TPHCM****TRAN QUANG L
### TRINH DINH CUONG 0903069187 CTY DV CONG ICH TNXP 172-174 NGUYEN TRAI P.03 Q.05 TPHCM
### TRINH LUONG MAU 0903664055 CONG TY TNHH NHA HANG 72/32 NHAT CHI MAI P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### TRINH THI SUONG THU 0909701798 CTY TNHH MTV TM DV DONG113 DUONG SO 6 KDC TRUNG SON XA BINH HUNG H.BINH C
### TRINH VIET HUYEN TR 0903334805 CONG TY TRACH NHIEM HU 169 CAO DAT P.01 Q.05 TPHCM
### TRUONG CONG MINH T 0903949335 CTY TNHH XAY DUNG THIEN 81/1/2R NGHIA HOA P.06 Q.TAN BINH TPHCM
### TRUONG HAI TUAN 0908115609 CONG TY TNHH DUOC PHAM 78/6 PHAM VIET CHANH P.19 Q.BINH THANH TPHCM
### TRUONG MINH HAO 0908205414 CTY CP XAY DUNG PHU GIA 48 PHAN DINH PHUNG P.TAN THANH Q.TAN PHU TPHCM
### TRUONG MINH KIEN 0908757117 CTY PHAT HANH BAO CHI T 43 T HO VAN HUE P.09 Q.PHU NHUAN TPHCM
### TRUONG MINH THUAN 0908385707 CTY TNHH MTV SON PETROL PHONG 908 TANG 9 CAO OC CENTERPOINT-SO 106 NGUYEN
### TRUONG NGOC NGHIA 0903739540 CTY TNHH CO KHI TM DV H 158/38/14 DUONG SO 5 KHU PHO 11 P.TAN CHANH HIEP Q.12
### TRUONG THI TU 0908687363 CONG TY TRACH NHIEM HUU249 LAU 7 CONG HOA P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### TRUONG TRONG GIANG0903810886 CONG TY CO PHAN DICH VU 364 CONG HOA P.13 Q.TAN BINH TPHCM
### TRUONG TRU HOA 0903737497 CONG TY TNHH TM DV SX X 58 THIEN PHUOC P.09 Q.TAN BINH TPHCM
### TRUONG TUAN DAN 0906943188 DOANH NGHIEP TU NHAN HU25/6 TRAN QUY P.04 Q.11 TPHCM
### TRUONG TUAN DAN 0906952839 DOANH NGHIEP TU NHAN HU25/6 TRAN QUY P.04 Q.11 TPHCM
### TRUONG VAN MINH DU0902516367 CTY TNHH TM DV XD DANH 3 TRAN NHAT DUAT P.TAN DINH Q.01 TPHCM
### TRUONG VAN NHON 0903921292 NGAN HANG TM CP SAI GON 242 CONG QUYNH P.PHAM NGU LAO Q.01 TPHCM
### VAN PHU HOANG LINH 0907111133 CONG TY CO PHAN THUONG 2/2 DUONG SO 30 P.06 Q.GO VAP TPHCM
### VO DUY CHINH 0937567115 CTY BAO MINH A1-16 92 NGUYEN HUU CANH P.22 Q.BINH THANH TPHCM
### VO DUY HUNG 0909955712 CTY CP TM SA BE CO TRUNG 55/71/9 THANH MY P.08 Q.TAN BINH TPHCM
### VO HO THAI CUONG 0908444000 CTY CP CAN DIEN TU THINH 17C5 DUONG D1 P.25 Q.BINH THANH TPHCM
### VO MINH DUC 0903365133 CONG TY CO PHAN BE TONG 111A PASTEUR LAU 14 P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### VO THANH LAM 0908008864 CTY TNHH TM 66/4 AP DONG LAN XA BA DIEM H.HOC MON TPHCM
### VO THANH LAP 0908366512 CONG TY TNHH SX TM DV Q 42/61/8 HO DAC DI P.TAY THANH Q.TAN PHU TPHCM
### VO THI PHI PHUONG 0908257430 CONG TY TNHH DICH VU JO 46 HOA MAI P.02 Q.PHU NHUAN TPHCM
### VO THI THANH XUAN 0903705677 DNTN THUONG MAI XUAN H 529/10A DIEN BIEN PHU P.03 Q.03 TPHCM
### VO THI THUY DUONG 0903789600 CONG TY TNHH MTV DUONG23/11 DUONG SO 2 P.09 Q.GO VAP TPHCM
### VO THI VAN 0909996709 CONG TY TNHH TM SX BANG 236 DUONG LIEN KHU 4-5 KP4 P.BINH HUNG HOA B Q.BINH
### VO THUY HONG THAO 0906997795 CTY CP CONG NGHE MANG V 208-210 KHANH HOI P.06 Q.04 TPHCM****CTY CP CONG NGH
### VO VAN TRIET 0903925031 TT VIEN THONG KHU VUC 2 270/13 HOANG HOA THAM P.05 Q.BINH THANH TPHCM
### VU DANH SU 0908660920 CONG TY CO PHAN CHUONG 225 BEN CHUONG DUONG P.CO GIANG Q.01 TPHCM
### VU HUU CHUONG 0906948881 CONG TY CO PHAN DAU TU 72/5 PHAN TAY HO P.07 Q.PHU NHUAN TPHCM
### VU HUU LAN 0906209062 CONG TY CO PHAN CHUONG 170/4 NGUYEN TAT THANH P.13 Q.03 TPHCM
### VU THE PHU 0909348566 CTY TNHH DU LICH CO THA 33 NGUYEN HIEN P.04 Q.03 TPHCM

Page 46
sheet 1

### VU THI THU THUY 0909115512 CONG TY TNHH MTV TM VA D1-5 TANG 2 LE DUAN P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
### VU THI XUAN THU 0903011940 CTY TNHH XD TM DUC THIN 24/11/16 VO VAN NGAN KP1 P.TRUONG THO Q.THU DUC TPH
### VU THI XUAN THU 0903011360 CTY TNHH XD VA TM DUC T 24/11/16 VO VAN NGAN P.TRUONG THO Q.THU DUC TPHCM
### VU TRUNG KIEN 0902600884 CTY CO PHAN NAM VIET 14/1 DUONG SO 9 KP04 P.TAM BINH Q.THU DUC TPHCM
### VU TUNG LAM 0908185678 CHI NHANH CONG TY CO PHAN
1129C BINH QUOI P.28 Q.BINH THANH TPHCM
### VU TUNG LAM 0909040975 CHI NHANH CONG TY CO PHAN
1129C BINH QUOI P.28 Q.BINH THANH TPHCM
### VU VAN HANH 0903398097 DNTN TM DV DONG THANG 280/110/4 BUI HUU NGHIA P.02 Q.BINH THANH TPHCM
### VU VAN THANG 0909477078 TONG CONG TY 28 SO 3 NGUYEN OANH P.10 Q.GO VAP TPHCM
### VU XUAN HUY 0903703689 CTY TNHH TM DV HOA PHU 76B DUONG 49 P.TAN QUY Q.07 TPHCM
### VUONG QUANG HAO 0937955689 CONG TY CO PHAN TM XNK TOA NHA VAN PHONG THIEN NAM 111-121 NGO GIA TU P.0
### VUONG THI MUOI 0909944703 CTY TNHH SX TM BAO BI TA 130 DUONG HT06 KP3 P.HIEP THANH Q.12 TPHCM

Page 47
sheet 1

CONTACT
DATE

Page 48
sheet 1

Page 49
sheet 1

Page 50
sheet 1

Page 51
sheet 1

Page 52
sheet 1

Page 53
sheet 1

Page 54
sheet 1

Page 55
sheet 1

Page 56
sheet 1

Page 57
sheet 1

Page 58
sheet 1

Page 59
sheet 1

Page 60
sheet 1

Page 61
sheet 1

Page 62
sheet 1

Page 63
sheet 1

Page 64
sheet 1

Page 65
sheet 1

Page 66
sheet 1

Page 67
sheet 1

Page 68
sheet 1

Page 69
sheet 1

Page 70
sheet 1

Page 71
sheet 1

Page 72
sheet 1

Page 73
sheet 1

Page 74
sheet 1

Page 75
sheet 1

Page 76
sheet 1

Page 77
sheet 1

Page 78
sheet 1

Page 79
sheet 1

Page 80
sheet 1

Page 81
sheet 1

Page 82
sheet 1

Page 83
sheet 1

Page 84
sheet 1

Page 85
sheet 1

NH P.14 Q.BINH THANH TPHCM


NH TRONG P.PHU TRUNG Q.TAN PHU TPHCM
GIAM P.09 Q.PHU NHUAN TPHCM****BO PHAN THI CONG
00 P.12 Q.TAN BINH TPHCM
CAN CU 26B P.07 Q.GO VAP TPHCM
P4 P.TAN THUAN TAY Q.07 TPHCM
A P.13 Q.TAN BINH TPHCM
RUNG TAM KCN TAN TAO P.TAN TAO A Q.BINH TAN TPHCM
A ETOWN 3 P.13 Q.TAN BINH TPHCM
P.HIEP BINH CHANH Q.THU DUC TPHCM
CH P.PHU THO HOA Q.TAN PHU TPHCM****D11-7 SACOMREAL 584 BUILDING
L 785/1 LUY BAN BICH P.PHU THO HOA Q.TAN PHU TPHCM
N BANH P.12 Q.PHU NHUAN TPHCM
G P.10 Q.GO VAP TPHCM
ANH P.13 Q.10 TPHCM
P.LINH TAY Q.THU DUC TPHCM
P.LINH TAY Q.THU DUC TPHCM
N P.LINH CHIEU Q.THU DUC TPHCM
HOI TOA NHA BAO VIET P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
VAN THANH BAC P.25 Q.BINH THANH TPHCM
UYNH LIEN P.10 Q.TAN BINH TPHCM
8 Q.BINH THANH TPHCM
KIET P.07 Q.TAN BINH TPHCM

HU C P.AN PHU Q.02 TPHCM


6 P.BINH TRI DONG B Q.BINH TAN TPHCM
3 P.TAM PHU Q.THU DUC TPHCM
BEN NGHE Q.01 TPHCM
BINH AN Q.02 TPHCM
EN HUE P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
UONG P.03 Q.05 TPHCM

AU GIANG P.11 Q.06 TPHCM


UNG P.12 Q.GO VAP TPHCM
TRINH P.PHAM NGU LAO Q.01 TPHCM
U P.22 Q.BINH THANH TPHCM
PHU P.21 Q.BINH THANH TPHCM
BEN VAN DON P.05 Q.04 TPHCM

Page 86
sheet 1
OI P.BINH TRI DONG Q.BINH TAN TPHCM
AN HUNG THUAN Q.12 TPHCM
ET P.08 Q.TAN BINH TPHCM****CUA HANG LUOI RAO
ET P.08 Q.TAN BINH TPHCM****CUA HANG LUOI RAO
P.PHAM NGU LAO Q.01 TPHCM
ONG P.09 Q.03 TPHCM
HIEM P.25 Q.BINH THANH TPHCM
NH P.11 Q.PHU NHUAN TPHCM
YEN THI MINH KHAI P.06 Q.03 TPHCM
ANG P.DAKAO Q.01 TPHCM
P.TANG NHON PHU A Q.09 TPHCM****CONG TY TNHH COLAS VIET NAM
P PHUOC THIEN P.LONG BINH Q.09 TPHCM
MT8 P.11 Q.03 TPHCM
VUONG P.AN LAC Q.BINH TAN TPHCM
UU P.03 Q.PHU NHUAN TPHCM
P.11 Q.GO VAP TPHCM
UAN P.01 Q.GO VAP TPHCM
NH BO LINH P.26 Q.BINH THANH TPHCM
PHUNG P.02 Q.PHU NHUAN TPHCM
P.11 Q.BINH THANH TPHCM
P.11 Q.BINH THANH TPHCM
THI SAU P.DAKAO Q.01 TPHCM
HU AN PHU AN KHANH P.AN PHU Q.02 TPHCM
SO 6 P.05 Q.08 TPHCM
Q.GO VAP TPHCM
CAT 2-DUONG VUON LAN P.10 Q.TAN BINH TPHCM
KHIEM P.DAKAO Q.01 TPHCM
HAO DIEN Q.02 TPHCM
P.12 Q.04 TPHCM
N BINH TPHCM
3 Q.TAN BINH TPHCM
U P.25 Q.BINH THANH TPHCM
A PETRO VIET NAM LE DUAN P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
KCN TAN TAO P.TAN TAO A Q.BINH TAN TPHCM
NG 1 P.TAN PHU Q.07 TPHCM
U P.12 Q.04 TPHCM
P.PHAM NGU LAO Q.01 TPHCM
HOI TOA NHA BAO VIET P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
13 Q.TAN BINH TPHCM
I THANH P.09 Q.05 TPHCM
.BEN NGHE Q.01 TPHCM
EN THANH Q.01 TPHCM
P.09 Q.TAN BINH TPHCM
DAN CU TRUNG SON XA BINH HUNG H.BINH CHANH TPHCM
H P.07 Q.GO VAP TPHCM
HA BIGEMCO-SO 2/2 LY THUONG KIET P.15 Q.11 TPHCM
P.LINH CHIEU Q.THU DUC TPHCM
H P.09 Q.PHU NHUAN TPHCM
BEN NGHE Q.01 TPHCM

Page 87
sheet 1
NH P.15 Q.10 TPHCM
KP6 P.TAN THOI NHAT Q.12 TPHCM
THAP P.TAN PHONG Q.07 TPHCM
P.TAN PHONG Q.07 TPHCM
I P.BINH TRI DONG A Q.BINH TAN TPHCM

OA THAM P.13 Q.TAN BINH TPHCM


HINH P.13 Q.TAN BINH TPHCM
ONG P.14 Q.06 TPHCM
CH P.12 Q.GO VAP TPHCM
CH P.12 Q.GO VAP TPHCM
U 1 TOA NHA ETOWN 1 P.13 Q.TAN BINH TPHCM
05 Q.BINH THANH TPHCM

Page 88
sheet 1

HUONG MAI TAN UY

DAU KHI VIET NAM

Page 89
sheet 1

P.NGUYEN CU TRINH Q.01 TPHCM


THAP P.TAN PHONG Q.07 TPHCM
63 PHAM NGOC THACH P.06 Q.03 TPHCM
INH HUNG HOA A Q.BINH TAN TPHCM
U P.NGUYEN THAI BINH Q.01 TPHCM
P.11 Q.GO VAP TPHCM
N P.01 Q.04 TPHCM
P.11 Q.GO VAP TPHCM
N CHIEU P.16 Q.GO VAP TPHCM
P.10 Q.GO VAP TPHCM
ANG P.02 Q.TAN BINH TPHCM
NG XA BINH HUNG H.BINH CHANH TPHCM
NG XA BINH HUNG H.BINH CHANH TPHCM
VAN TROI P.08 Q.PHU NHUAN TPHCM
UYEN DINH CHIEU P.06 Q.03 TPHCM
DAO P.05 Q.05 TPHCM
Q.BINH THANH TPHCM
VAN P.17 Q.BINH THANH TPHCM
EP THANH Q.12 TPHCM
U P.11 Q.10 TPHCM
.BEN NGHE Q.01 TPHCM
G P.02 Q.TAN BINH TPHCM
AU P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
LOI P.BEN NGHE Q.01 TPHCM

CANH P.22 Q.BINH THANH TPHCM


CANH P.22 Q.BINH THANH TPHCM
I P.LONG TRUONG Q.09 TPHCM
I P.LONG TRUONG Q.09 TPHCM
EN P.12 Q.BINH THANH TPHCM
NH QUAN P.06 Q.03 TPHCM
H DUONG AN DUONG VUONG P.AN LAC Q.BINH TAN TPHCM
ACH P.15 Q.TAN BINH TPHCM
FIDECO 81-83-83B-85 HAM NGHI P.NGUYEN THAI BINH Q.01 TPHCM

Page 90
sheet 1
U P.09 Q.10 TPHCM
THUAN Q.07 TPHCM
GHE P.15 Q.TAN BINH TPHCM
U P.25 Q.BINH THANH TPHCM
PHU NHUAN TPHCM
A P.13 Q.TAN BINH TPHCM
AO P.01 Q.05 TPHCM
P.TAN PHONG Q.07 TPHCM
P.TAN THOI HOA Q.TAN PHU TPHCM
NG HOA P.13 Q.TAN BINH TPHCM
UAN P.11 Q.TAN BINH TPHCM
THAI SON P.05 Q.GO VAP TPHCM
NGUYEN VAN LINH P.TAN PHONG Q.07 TPHCM
N NGHE Q.01 TPHCM
N NGHE Q.01 TPHCM
A P.06 Q.TAN BINH TPHCM
E THI RIENG P.BEN THANH Q.01 TPHCM
H CHIEU P.05 Q.03 TPHCM
AN NHI P.PHU TRUNG Q.TAN PHU TPHCM
C THAO P.07 Q.03 TPHCM
HUE P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
A13 KP3 TO 7 P.THOI AN Q.12 TPHCM
HA SAILING TOWNER PASTUER P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
X DO THANH P.04 Q.03 TPHCM
25 Q.BINH THANH TPHCM
NG P.08 Q.GO VAP TPHCM
TA32 P.THOI AN Q.12 TPHCM
P.LINH TRUNG Q.THU DUC TPHCM
Q.TAN BINH TPHCM
TAN BINH TPHCM
UAN THUONG P.04 Q.06 TPHCM
THANH P.13 Q.04 TPHCM
VUONG P.13 Q.06 TPHCM
RUNG P.10 Q.GO VAP TPHCM
ONG DUONG P.NGUYEN THAI BINH Q.01 TPHCM****PHONG THANH TOAN QUOC TE
HACH P.06 Q.03 TPHCM
AY THANH Q.TAN PHU TPHCM
EN PHU P.25 Q.BINH THANH TPHCM
P8 TO 157 P.BINH HUNG HOA A Q.BINH TAN TPHCM
H NOI DAI P.12 Q.10 TPHCM
IET DRAGON TOWER 141 NGUYEN DU P.BEN THANH Q.01 TPHCM
NH BO LINH P.26 Q.BINH THANH TPHCM
P.03 Q.GO VAP TPHCM
6 DUONG DINH HOI P.PHUOC LONG B Q.09 TPHCM
P.LONG THANH MY Q.09 TPHCM
UY YEM P.AN LAC Q.BINH TAN TPHCM
09 Q.PHU NHUAN TPHCM
12 Q.TAN BINH TPHCM
BINH TRI DONG B Q.BINH TAN TPHCM

Page 91
sheet 1
16 Q.GO VAP TPHCM
U C/X NGAN HANG P.TAN THUAN TAY Q.07 TPHCM
P.16 Q.GO VAP TPHCM
P.TAN THOI HOA Q.TAN PHU TPHCM
P.PHUOC LONG B Q.09 TPHCM
HE TINH P.26 Q.BINH THANH TPHCM
LINH P.26 Q.BINH THANH TPHCM
.22 Q.BINH THANH TPHCM****BAN DIEU HANH DU AN CAU THU THIEM-TONG CTY XD SO 1
ONG TUYEN P.08 Q.PHU NHUAN TPHCM
T 1B P.TAN THOI NHAT Q.12 TPHCM
Q.TAN BINH TPHCM
09 Q.PHU NHUAN TPHCM
5 Q.BINH THANH TPHCM
AI P.03 Q.TAN BINH TPHCM
ANG P.02 Q.TAN BINH TPHCM
TUAN P.12 Q.TAN BINH TPHCM****DAY A1 C/C K300
TUAN P.12 Q.TAN BINH TPHCM****DAY A1 C/C K300
HOI NGHIA P.08 Q.03 TPHCM
HOI TOA NHA BAO VIET P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
VINH LOC XA VINH LOC B H.BINH CHANH TPHCM
ON P.12 Q.GO VAP TPHCM
4 Q.TAN BINH TPHCM
DIEU P.06 Q.04 TPHCM
AN CHANH HIEP Q.12 TPHCM
N THOI THUONG H.HOC MON TPHCM
BINH HUNG HOA A Q.BINH TAN TPHCM
04 Q.TAN BINH TPHCM
GUYEN HUE P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
Q.TAN BINH TPHCM
Q.TAN BINH TPHCM
P TRUNG XA TAN THONG HOI H.CU CHI TPHCM
AO P.CAU ONG LANH Q.01 TPHCM
NH CUA P.08 Q.03 TPHCM
H TON P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
T P.06 Q.TAN BINH TPHCM
P.12 Q.TAN BINH TPHCM
2 P.12 Q.10 TPHCM
AY 27 P.15 Q.11 TPHCM
O 20 P.08 Q.GO VAP TPHCM
O 20 P.08 Q.GO VAP TPHCM
O 20 P.08 Q.GO VAP TPHCM
M P.12 Q.TAN BINH TPHCM
N CAO VAN P.06 Q.03 TPHCM
ONG QUAN P.PHU TRUNG Q.TAN PHU TPHCM
ONG QUAN P.PHU TRUNG Q.TAN PHU TPHCM
AM P.NGUYEN THAI BINH Q.01 TPHCM
ONG THIEN NAM 111-121 NGO GIA TU P.02 Q.10 TPHCM
RI TO 15 P.12 Q.BINH THANH TPHCM
3 P.BINH CHIEU Q.THU DUC TPHCM

Page 92
sheet 1
LINH TRUNG Q.THU DUC TPHCM
OAN P.TAN KIENG Q.07 TPHCM
HIEP BINH CHANH Q.THU DUC TPHCM
UANG P.10 Q.TAN BINH TPHCM
LAM B P.13 Q.06 TPHCM

QUY Q.TAN PHU TPHCM


10 Q.PHU NHUAN TPHCM
GIANG Q.01 TPHCM
DONG P.BINH TRI DONG Q.BINH TAN TPHCM
DONG P.BINH TRI DONG Q.BINH TAN TPHCM
HIA P.TAN TAO A Q.BINH TAN TPHCM
QUANG P.10 Q.TAN BINH TPHCM
HA LUONG DINH CUA KP1 P.AN PHU Q.02 TPHCM
RAI P.03 Q.05 TPHCM****TRAN QUANG LONG
RAI P.03 Q.05 TPHCM
AI P.13 Q.TAN BINH TPHCM
DC TRUNG SON XA BINH HUNG H.BINH CHANH TPHCM

A P.06 Q.TAN BINH TPHCM


HANH P.19 Q.BINH THANH TPHCM
UNG P.TAN THANH Q.TAN PHU TPHCM
P.09 Q.PHU NHUAN TPHCM
9 CAO OC CENTERPOINT-SO 106 NGUYEN VAN TROI P.08 Q.PHU NHUAN TPHCM
SO 5 KHU PHO 11 P.TAN CHANH HIEP Q.12 TPHCM
OA P.13 Q.TAN BINH TPHCM
3 Q.TAN BINH TPHCM
.09 Q.TAN BINH TPHCM

AT P.TAN DINH Q.01 TPHCM


P.PHAM NGU LAO Q.01 TPHCM
P.06 Q.GO VAP TPHCM
HUU CANH P.22 Q.BINH THANH TPHCM
P.08 Q.TAN BINH TPHCM
25 Q.BINH THANH TPHCM
U 14 P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
N XA BA DIEM H.HOC MON TPHCM
P.TAY THANH Q.TAN PHU TPHCM
.PHU NHUAN TPHCM
N PHU P.03 Q.03 TPHCM
P.09 Q.GO VAP TPHCM
KHU 4-5 KP4 P.BINH HUNG HOA B Q.BINH TAN TPHCM
OI P.06 Q.04 TPHCM****CTY CP CONG NGHE MANG VIET THANH CONG
A THAM P.05 Q.BINH THANH TPHCM
DUONG P.CO GIANG Q.01 TPHCM
O P.07 Q.PHU NHUAN TPHCM
T THANH P.13 Q.03 TPHCM
P.04 Q.03 TPHCM

Page 93
sheet 1
AN P.BEN NGHE Q.01 TPHCM
GAN KP1 P.TRUONG THO Q.THU DUC TPHCM
GAN P.TRUONG THO Q.THU DUC TPHCM
KP04 P.TAM BINH Q.THU DUC TPHCM
P.28 Q.BINH THANH TPHCM
P.28 Q.BINH THANH TPHCM
NGHIA P.02 Q.BINH THANH TPHCM
NH P.10 Q.GO VAP TPHCM
AN QUY Q.07 TPHCM
ONG THIEN NAM 111-121 NGO GIA TU P.02 Q.10 TPHCM
KP3 P.HIEP THANH Q.12 TPHCM

Page 94
Sheet2

TSRs CARD CUSTOMER TELEPHONE


NGỌC TD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO 0989775427
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THANH BÌNH 0977000444
THUẬN TD VÀNG ĐOÀN VĂN TÌNH 0973662177
YẾN TD VÀNG TRƯƠNG VĂN BÌNH 0989784868
THẢO TD VÀNG VÕ THỊ TUYẾT HƯƠNG 0937273388
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHƯƠ0938999303
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN PHẠM THIÊN V0903839816
LAN TD VÀNG MAI THANH HẢI 0919795448
THUẬN TD VÀNG ĐỖ NGỌC ĐẠI 0974662200
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG TRỰC 0903824297
NGỌC TD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO 0989775427
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN XUÂN THỊNH 0902801221
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐỨC 0982533362
HẰNG TD VÀNG CHỊ VÂN 0913807716
HẬU TD VÀNG TRẦN THANH QUANG 0907300000
TRANG TD VÀNG CHỊ NGỌC 0909768767
THUẬN TD VÀNG ĐOÀN QUANG HƯNG 0918398660
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN LỢI 0983737127
THẢO TD VÀNG NGUYỄN HỒNG ÂN 0917300102
YẾN TD VÀNG HOÀNG ANH TÚ 0983160294
HẢI TD VÀNG HUỲNH VĂN ẨN 0983245179
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ KIM HOA 0902606266
TRÂM TD VÀNG TRẦN QUỐC BẢO 0908769267
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRÍ TRUNG 0913111929
YẾN TD VÀNG LƯƠNG TRÍ BÌNH 0908478874
HẬU TD VÀNG LÊ PHƯỚC HÙNG 0982742747
HẬU TD VÀNG PHAN NGỌC THÚY VỢ
NGỌC TD VÀNG PHAN TRUNG SƠN 0918077032
X.THẢO TD VÀNG HUỲNH THỊ BÍCH LOAN 0909122818
NHÂN TD VÀNG HOÀNG TRƯỜNG SƠN 0903725509
NHÂN TD VÀNG LÝ QUỐC HÙNG 0903817089
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ BÍCH THỦ 0942859511
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THÁI NHÃ 0933355903
HẰNG TD VÀNG ANH DŨNG 0979793085
THUẬN TD VÀNG TRẦN THÀNH THIỆN 0907188881
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN XUÂN ĐỊNH 0984567968
THẠCH TD VÀNG LÊ CÔNG TÔN 0903922778
TRÂM TD VÀNG CHỊ AN 0949811804
THUẬN TD VÀNG NGUYỄN VĂN VÀNG 0903622208
THUẬN TD VÀNG LÊ QUỐC HÙNG 0903317250
YẾN TD VÀNG LÊ NGỌC THẠCH 0909120577

YẾN TD VÀNG CHỊ NGA 0918325642


NHÂN TD VÀNG VĂN THỊ KIM PHƯƠNG 0916707456
N.HẢI TD VÀNG PHẠM VĂN HIỀN 0913728568
N.HẢI TD VÀNG VŨ MẠNH HẢO 0978678910

Page 95
Sheet2
N.HẢI TD VÀNG LƯƠNG NỮ LINH TRAN 0927007686
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG TRUNG0937499289
THẢO TD VÀNG PHẠM VĂN KHIÊM 0903611197
H.NGOC 365 STYLE TRẦN VĂN TRUNG 0918000740
H.NGOC TD VÀNG THÁI THANH DIỆU 0918014819
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN QUANG HÀO 0913821778
365 STYLE PHAN NGUYỄN ANH TÀI0909704606
Hằng TD VÀNG CAO THỊ XUÂN LỘC 0983842022
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN GIA HƯNG 0903656119
X THẢO TD VÀNG QUÁCH TỶ 0903951657
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN NGUYỆT HUYÊ0989679217
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH LỄ 0988270288
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN TÁM 0983768031
K HẰNG TD VÀNG ĐẶNG VĂN THANH 0983848609
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ0906870012

YẾN VISA DEBIT TRẦN NHẬT NGUYÊN 0919057802


THẢO VISA DEBIT NGUYỄN NGỌC BẢO CH0983212927
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HẢI HOÀNH 0989766676
HẬU TD VÀNG CHỊ TÂM 0904348234
YẾN TD VÀNG PHAN ANH TUẤN 0983774384
H.NGOC TD VÀNG TRẦN TRỌNG NGHIÊM 0917451144
HẰNG VISA DEBIT ANH ÁI 0908841011
HẰNG 365 STYLE ANH ÁI 0908841011
HẰNG TD VÀNG CHỊ THU 0987177899
HẰNG VISA DEBIT ANH HẢI 0938598588
YẾN VISA DEBIT ĐỖ HOÀNG MINH 0973397777
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 0903018204
HẰNG 365 STYLE ANH SƠN 0919171742
NHÂN TD VÀNG LƯU QUỐC KHÁNH 09883991984
THẢO TD VÀNG ĐOÀN THANH HUYỀN 0912212164
THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ THANH NH0908830886
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ KIM CHI 0903816363
LAN TD VÀNG LẦU NAM TƯỜNG 0909960775

HẬU TD VÀNG NGUYỄN NGỌC BAN 0936170790


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HUỲNH QUỐC 0907284281
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN HUÂN 0913921726
THẢO PREPAID VÕ BÁ PHƯƠNG 0908389470
YẾN TD VÀNG LÊ MINH TUẤN 0983230703
YẾN VISA DEBIT MAI THANH HUY 0919088696
YẾN TD VÀNG ANH HÀ 0906567988

THẢO TD VÀNG ĐẶNG TRUNG HÀ 0918519999


THẢO TD VÀNG PHẠM NGHĨA 0913919789
LAN TD VÀNG TRƯƠNG NGỌC TỊNH 0913910088
NHÂN TD VÀNG ĐOÀN VĂN GIÁP 0983885770
TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN TÚ ANH 0932732902
TRÂM TD VÀNG NGÔ MINH THUẤN 0913923229

Page 96
Sheet2
THẢO TD CHUẨN NGUYỄN ĐÔNG HÒA 0946959350

HẬU TD CHUẨN LÊ DŨNG 0988548109


TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT CHIẾN 0903880505
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG KIÊN 0913805266
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN TOÀN 0914228344
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN NỞ 0903846648
THẢO TD VÀNG PHẠM HỒNG SƠN 0903809202
THUẬN NGUYỄN HỮU HUY 0982923998
NHÂN TD VÀNG TRẦN NGỌC ANH 0906800626
HẬU TD VÀNG ĐẶNG THỊ THANH BÌNH 0932012223

THẠCH TD VÀNG PHẠM QUANG HUY 0938008442


THẠCH 365 STYLE NGUYỄN NHẬT TRƯỜN 0934959247
THUẬN VISA DEBIT NGUYỄN HỮU HOÀNG 0915877788
YẾN TD VÀNG TRỊNH QUANG SỸ 01689993169
YẾN TD VÀNG VŨ NGUYỄN BẢO NGHI 0983160874
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN VŨ NGỌC HÒA0933070384
YẾN TD VÀNG VÕ THIÊN TÂN 0983759279
THẢO TD VÀNG ANH SĨ ANH 0913906464
HẰNG 365 STYLE + VISA DANH BÌNH 0934040689

THẠCH 365 STYLE TRẦN HUỆ KHẢ 0918794878


HẬU TD VÀNG THẦY TÙNG 0935168288
YẾN TD VÀNG TRẦN HOÀI BẮC 0903815830
TRẦN BÁ ANH

LAN TD VÀNG NGUYỄN ANH XUÂN 0918462222


HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HỮU CẦN 0983806573
THUẬN TD VÀNG NGUYỄN LÊ THU THẢO 0933866348
YẾN 365 STYLE NGUYỄN MẠNH HÙNG 0987465756
YẾN VISA DEBIT NGUYỄN MẠNH HÙNG 0987465756
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THÀNH VINH 0918856590
YẾN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG LONG 0903800205
YẾN TD VÀNG LỮ THỊ KHÁNH VÂN 0983446551
HẬU TD VÀNG CHỊ LIÊN 0903382406
THẢO TD VÀNG TRẦN VĂN TUẤN 0913655792
X THẢO TD VÀNG HÀ CÔNG THÁI 0903923704
X THẢO 365 NGUYỄN VĂN PĂNG 0979892226
X THẢO TD VÀNG HÀ NGƯƠN KHÁNH 0903802370

THẠCH TD VÀNG LÊ NGUYÊN CƯỜNG 0937151278


TRÂM TD VÀNG LÊ MINH HẢI 0918193006
NHÂN TD VÀNG TRƯƠNG DUY HẬU 0903190439
TRÂM 365 STYLE ĐỖ TRÍ TUẤN 0938730929
BÙI THỊ VÂN THANH 0903882640
THẢO TD VÀNG TẠ KIM HÙNG 0903700799
HẬU TD VÀNG ANH DŨNG 0908070673
LAN TD VÀNG PHẠM ĐỨC MINH 0913615650

Page 97
Sheet2
THẢO TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN BÌNH 0903854549
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH ĐƯỜN 0908653999
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ QUÝ 0903930350
TRÂM 365 STYLE PHẠM THỊ THU THỦY 0973199412
YẾN 365 STYLE LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697
YẾN VISA DEBIT LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697
HAU TD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM 0989104707
THẢO RPEPAID NGUYỄN ĐỨC LY 0977424232
X THẢO 365 + TKTT HOÀNG NGỌC ĐIỆP 0918387980
YẾN TD VÀNG TĂNG HIẾN ĐIỂN 0918008898

X THẢO PREPAID LÊ VĂN DŨNG 0978235050


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN TRỌNG HIỀN 0913736040
N.HẢI TD VÀNG TRẦN HỮU ĐẠI 0903763697
NGỌC TD VÀNG VÕ HOÀNG NHÂN 0986399322
YẾN TD VÀNG THÁI PHƯƠNG NAM 0918303936
X THẢO TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM 2 0913803967
HẰNG 365 + TKTT NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 0918070656
NGỌC TD VÀNG DƯƠNG QUẢNG THANH0944997936

X THẢO TD VÀNG TRẦN TẤN PHÚC 0983978891


X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG ANH 0983048488
X THẢO TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN DANH THUẬN 0983796279
X THẢO TD VÀNG ĐINH HẢI LONG 0989506172
THẠCH TD VÀNG LÊ TẤN MINH 0903611083
NHÂN TD VÀNG VŨ QUỐC THẮNG 0913925843
YẾN 365 PHẠM TẤN THANH 0983456995
THẠCH TD VÀNG HỒ NGỌC QUYÊN 0988849033
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THANH PHON 0977241186
X THẢO TD VÀNG LỮ TRUNG ĐẠT 0918678778
K HẰNG 365 + TKTT HỒ TẤN PHÁT 0903873645
K HẰNG 365 + TKTT TRẦN NGỌC HÒA 0908268237
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN NGUYÊN TƯỜ 0913982683

LAN TD VÀNG NGUYỄN THỊ YẾN OANH0983969135


HẢI TD VÀNG DƯƠNG HÙNG DŨNG 0983234506
HẢI TD VÀNG NGUYỄN XUÂN CHIẾN 0983552737
HẢI TD VÀNG BÙI THỊ HỒNG TƯƠI 0985160679
YẾN TD VÀNG PHẠM VĂN ĐỨC 0977139933
NGỌC 365 + TKTT NGUYỄN DUY VŨ 0979996066
TRÂM TD VÀNG PHẠM NGỌC ANH 0918894130
THẠCH 365 + TKTT PHẠM XUÂN KIÊN 0982291327
NHÂN TD VÀNG PHÙNG DUY KHANG 0909372217

K HẰNG TD VÀNG NGUYỄN THÀNH TRUNG0983542560


THẠCH 365 + TKTT PHAN THỊ PHƯỢNG 0983579858

Page 98
Sheet2
THẠCH 365 + TKTT CAO CƯỜNG 0908658414
TRÂM TD VÀNG ĐINH NGỌC SĨ TÙNG 0983987319
X THẢO 365 + TKTT ĐẶNG VĂN THÀNH 0983977399
X THẢO VISA PREPAID LÊ VĂN THÀNH 0983116498
K HẰNG 365 + VSA DEBIT NGUYỄN VŨ BẰNG 0913671890

THẠCH TD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH THÁI 0983307712


THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN DƯƠNG VŨ 0977772011
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHƯƠ0989722131
LAN TD VÀNG TRƯƠNG QUANG TUẤN 01688920168
NHÂN 365+ VISA DEBIT LÊ NGUYÊN KHÔI 0985373998
TRAÂM TD VÀNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG0987324288
TRAÂM TD VÀNG DOÃN VĂN DƯƠNG 0983747767
YẾN 365+ VISA DEBIT ĐỖ THANH TÚ 01689993000
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN0989617747
YẾN TD VÀNG PHẠM QUỐC ĐẠT 0978808880
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HẠNH VŨ 0906688236
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ BÍCH LỆ 0973339379
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỤY 0906983200
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN BẠCH TRÚC 0933140281
X THẢO TD VÀNG TRANG VĂN CHỚ 0917347447

TRAÂM TD VÀNG BÙI THỊ THANH XUÂN 0989303283


NGỌC TD VÀNG NGUYỄN ANH CƯỜNG 0983411159
NGỌC TD VÀNG NGÔ THỊ NGỌC NHUNG 0983411159
YẾN TD VÀNG PHẠM PHƯỚC THANH 0983725826
HẬU TD VÀNG DĐOÀN TRỌNG NHẬT 0903900004
LAN TD VÀNG TRIỆU KHÁNH HÙNG 0918382841
X THẢO TD VÀNG LÊ THANH TÀI 0972978100
X THẢO TD VÀNG TRƯƠNG THANH HẢI 0903357519
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN VĂN HẢI 0913190190
HẬU VISA DEBIT+TKTT CAO HỒNG ĐIỆP 0987309009
TRÂM PREPAID NGUYỄN HƯƠNG GIAN 0982412392
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN THỊ THÙY DUN0907758075

HẢI TD VÀNG CAO THỊ ĐOAN TRINH 0979999923


NHÂN TD VÀNG VÕ VĂN ANH 0983937675
HẢI TD VÀNG 0903767039
NGỌC TD VÀNG LÝ MINH TÙNG 0983339039
NGỌC 365 + TKTT PHẠM CÔNG DUY 0985773000
YẾN TD VÀNG NGUYỄN DƯƠNG TOÀN0983235723
HẰNG TD VÀNG DƯƠNG QUỐC KHÁNH 0989045698
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HOÀN VŨ 0989100041
HẬU TD VÀNG TRAẦN THỊ HỒNG MINH 0955007988
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠN0982241842
HẰNG TD VÀNG KIÊN VĂN NA 0983703407
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN NGỌC TIẾN 0913666739

YẾN TD VÀNG TỐNG TRẦN NGUYỆT Y 0989177870

Page 99
Sheet2
YẾN TD VÀNG CHỊ HÒA 0973976976
X THẢO TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN DUY THÊNH 0983003018
THẠCH 365 ĐẶNG MINH ĐỨC 0988515669
HẬU TD VÀNG LÊ HỮU PHÚ 0977333363
HẬU TD VÀNG ANH ĐỨC 0907071504
HẬU TD VÀNG NGUYỄN VĂN SƠN 0989100130
X THẢO TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373

NGỌC TD VÀNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM 0983785902


TRÂM TD VÀNG NGUYỄN ĐỨC CÔNG 0979234179
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TUẤN KIỆT 0983484047
TRÂM TD VÀNG HUỲNH NGỌC LIÊN 0983751949
THẠCH TD VÀNG PHẠM HỒNG NGỌC 0989702283
X THẢO TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311
TRÂM TD VẦNG CHÂU THỊ THỂ VÂN 0983395539
TRÂM TD VÀNG LÊ VIỆT DŨNG 0989393797
HẰNG TD VÀNG VÕ VĂN NHÀN 0913735103
THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN THANH HOÀN 0987400031
THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN THANH THỦY 0989300679
THẠCH 365 + TKTT ĐOÀN VĂN ĐẠT 0987378233
YẾN 365 + TKTT HUỲNH TRANG PHÚC 0983440017
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN MINH TUẤN 0918604474
YẾN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN HIẾU TH0923001153
365 + TKTT PHAN VĂN PHƯỚC 0907847879
LAN 365= TRẦN THỊ HẰNG 0938255505
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN QUYẾT THẮNG0933182918
X THẢO 365 + TKTT LÊ VĂN DŨNG 0978235050
HẰNG 365 UNG THANH GIANG 0908438988
HẰNG 365 HUỲNH MỸ PHỒNG 0983850610
X THẢO TD VÀNG ĐẶNG TRUNG HIẾU 0942297299

X THẢO TD VÀNG HỒ Y DƯỢC LY 0977034383


NGỌC TD VÀNG TRẦN HỒNG TÂM 0989515557
NGỌC TD VÀNG TRẦN XUÂN QUANG 0989626469
TÚ 365 STYLE NGUYỄN VĂN TÚ 0986714414
THẠCH TD ĐẶNG TRUNG HIẾU 0918469246
THẠCH TD PHẠM HOÀI PHƯƠNG 0977898959
TRÂM TD VÀNG TRỊNH TẤN THẠNH 0988658958
TRÂM TD VÀNG TRẦN TRỊNH HIỀN NƯƠ 0983807800
TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT DŨNG 09899594676
TRÂM TD VÀNG PHẠM VĂN LÂM 0903672127

HẢI TD VÀNG LÊ VĂN HOÀNG 0983270275


NGỌC TD VÀNG NGUYỄN MINH THUẬT 01689933069
NGỌC TD VÀNG LƯƠNG THỊ LỆ HẰNG 0983494694
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐẸP 0982984338
YẾN TD VÀNG HỒ TIẾN TRUNG 0982423769
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 0989143535

Page 100
Sheet2
X THẢO TD VÀNG PHẠM VIỆT BẰNG 0908019190
X THẢO TD VÀNG ĐOÀN HOÀNG HẢI 0913913456
X THẢO TD VÀNG LƯƠNG VĂN NGUYÊN 0913739519
TRÂM TD VÀNG TRẦN QUANG VINH 0903398057
YẾN TD VÀNG DƯƠNG QUỐC CHÍ 0982076272

HẢI TD VÀNG HOÀNG THỊ TÚ ANH 0933277885


HẢI TD VÀNG HUỲNH HỮU TRỌNG 0983177189
HẢI TD VÀNG TRẦN VĂN CÔNG 01697777111
NGỌC TD VÀNG TRẦN CAO TỬ NGỌC 0989052199
YẾN TD VÀNG TỐNG TRẦN NGUYỆT Y 0989177870
YẾN TD VÀNG NGUYỄN ĐÔNG YÊN 0985006590
X THẢO TD VÀNG TRẦN VĂN TÀI 0988189964
X THẢO TD VÀNG VŨ NGỌC PHÁCH 0903636702
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ TƯỜNG V 0983323379
LAN TD VÀNG NGÔ THỊ THÙY TRANG 0903643170
THẠCH 365 NGUYỄN THỊ THANH XU0907491680
THẠCH 365 PHẠM NGUYỄN KIM OA 0988087076
NGỌC TD VÀNG PHAN NGÔ CHIẾN 0938064284

TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THỊ HIỀN 0982522375


NGỌC TD VÀNG NGUYỄN VĂN TUYẾN 0983373626
THẠCH TD CHỊ DUNG 0983830573
THẠCH 365 TRẦN ANH DŨNG 0913194979
HẬU TD VÀNG ANH TRÌNH 0918222887
YẾN TD VÀNG ĐỖ QUANG SANG 0987145120
X THẢO TD VÀNG LÊ VĂN HẠNH 0989101055
X THẢO PREPAID NGUYỄN THỊ BÍCH HUY 0908849345
X THẢO TD VÀNG TRẦN TÊ 0983092402
LAN VISA + 365 LÊ THANH LỢI 0982880058
THẠCH 22635542 PHAN THỊ MỸ ANH 0908154866
HẬU TD VÀNG TRẦN ĐÌNH QUANG 0903643176
X THẢO TD VÀNG HUỲNH THỊ HOÀNG ANH0918477603

HẬU TD VÀNG PHẠM HUY ĐẠT 0983999679


X THẢO TD VÀNG NGUYỄN VIẾT XUÂN 0983210580
X THẢO TD VÀNG VŨ ĐỖ LONG 0983138358
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ HẰNG 0908474005
X THẢO VISA DEBIT ÔNG DŨNG 0913913456
YẾN TD VÀNG CHỊ THÚY 0919088383
YẾN TD VÀNG VŨ NGỌC HÀ 0983434222
NGỌC 365 TRẦN NGỌC SƠN 0902805805
HẰNG TD VÀNG ANH BÌNH 0984061568
THẠCH TD VÀNG BẠCH DƯƠNG 0933606677
TRÂM TD VÀNG TRẦN TẤN LỢI 0916273272

HẬU TD NGUYỄN TRỌNG TÚ 0909080454


YẾN TD VÀNG VÕ THU THANH 0983743179
YẾN TD VÀNG TRƯƠNG CÔNG SANG 0989762777

Page 101
Sheet2
HẬU TD VÀNG NGUYỄN THÙY DUNG 0989011258
HẬU VISA DEBIT +365 HOÀNG NGỌC TÍN 0984567238
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN VŨ MINH THIỆ 0909233766
NGỌC TD VÀNG TRẦN QUANG HOÀNG 0913751120
THẠCH TD VÀNG TRỊNH ĐỖ PHÚC HẬU 0973807111
HẢI TD VÀNG TRỊNH LÊ MINH NGA 0917936688
HẢI TD VÀNG DƯƠNG THỊ NGỌC LAN 0982008038
HẬU TD VÀNG LÊ TẤN HIỀN 0903948601
HÂN TD VÕ NGỌC DUY PHONG 0983325223

THẠCH VISA + 365 LÊ VIỆT THẮNG 0983778877


TRÂM TD ĐINH THỊ XUÂN THU 0982757585
TRÂM TD LÊ HOÀNG HÀ 0989510012
HẰNG TD VÀNG QUỲNH THƯ 0989844242
THẠCH VISA + 365 VŨ HUY THẮNG 0938015870
YẾN TD VÀNG CÔNG TY CP THỦY TIÊN
YẾN TD VÀNG ĐẶNG BÙI THANH PHO 01678353123
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC HÒ 0973976976
X THẢO TD ĐẶNG THỊ CHÂU UYÊN 0905009119
X THẢO TD TRẦN NGỌC HẢI 0989622037
X THẢO TD VÀNG VŨ TRUNG PHONG 0933113338

HẢI TD NGUYỄN VĂN QUANG 0903887300


TRÂM TD VÀNG BÙI THỊ THANH XUÂN 0989303283
THẠCH 365 NGUYỄN VĂN HIỀN 0986012975
THẠCH TD QUÁCH VĂN TUẤN 0913907365
TRÂM TD CHÂU THỊ THẾ VÂN 0983395539
YẾN VISA DEBIT PHAN HÀNH SƠN 0915930919
HẰNG TD VÀNG PHẠM LÝ TRÍ KHANH 0983838698

X THẢO TD VÀNG HỒ THỊ THANH PHƯƠN 0903087437


X THẢO TD TẠ QUANG KHUÊ 0903833335
HÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG DƯƠN0987277069
YẾN TD VÀNG HỒ CÔNG MINH 0918104123
YẾN 365 TRẦN THANH VŨ 0987101101
X THẢO PREPAID NGUYỄN VIỆT HÀ 0983077912
LAN TD VÀNG NGUYỄN LÊ MINH TUẤN0983116680
THẠCH 365 NGUYỄN PHÚC TÀI 09834022498
X THẢO PREPAID CHÂU THANH LƯU 0983127321
THẠCH 365 BÙI HOÀNG VŨ 0983293213

Page 102
Sheet2
TSRs CARD CUSTOMER TELEPHONE
HẰNG VISA DEBIT LÊ VÕ SƠN QUÂN 0957561278
HẰNG 365 LÊ VÕ SƠN QUÂN 0957561278
HẬU TD VÀNG ÂU CHÍ CƯỜNG 0934118679
NHÂN 365 HOÀNG LÊ KIỀU TRANG0973308264
NGỌC TD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO 0989775427
HẰNG VISA DEBIT VƯƠNG THANH HÀ 0983804747
THẢO 365 CHỊ THY 0944324923
THẢO 365 TRẦN THỊ DIỄM KIỀU 0942266477
THẢO 365 PHẠM THỊ CÚC 0987800357
YẾN 365 HUỲNH THỊ BÍCH THỦY 0985998351
YẾN 365 TRẦN PHẠM QUỲNH TR 01236089637
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THANH BÌNH 0977000444
THUẬN TD VÀNG ĐOÀN VĂN TÌNH 0973662177
YẾN TD VÀNG TRƯƠNG VĂN BÌNH 0989784868
THẠCH 365 HOÀNG THU HƯỜNG 0908202082
THẢO TD VÀNG VÕ THỊ TUYẾT HƯƠNG 0937273388
NHÂN VISA DEBIT LÊ NGUYỄN NHẬT BẰN 0909905751
NHÂN 365 LÊ NGUYỄN NHẬT BẰN 0909905751
YẾN VISA PREPAID NGUYỄN MẠC ANH VŨ 0908068140
LAN TD VÀNG A THỌ 0903333400
THẠCH 365 PHÙNG THẾ ANH 0982281928
TRÂM TD VÀNG TRƯƠNG VIỆT ANH 0933108379
TRÂM TD VÀNG TRẦN CÔNG PHÚC (CHỒ0933108379
TRÂM 365 NGUYỄN THỊ OANH 0937314181
HẰNG 365 ĐÌNH HÙNG 0906845698
YẾN TD VÀNG LẠC MẪN NGHI 0918233168
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHƯƠ0938999303
YẾN TD VÀNG PHAN TRINH DINH 0983781168
TRÂM 365 LÂM THI THI 0907001950
HÂN VISA DEBIT VÕ HỒNG KIM VŨ 01268080180
YẾN VISA PREPAID TRẦN VĂN ÚT 0946444497
YẾN VISA PREPAID PHAN CHÍ TRÍ 0909531336
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN PHẠM THIÊN V0903839816
LAN 365 NGUYỄN THỊ DIỄM HẰN 0903024502
LAN TD VÀNG MAI THANH HẢI 0919795448
THUẬN TD VÀNG ĐỖ NGỌC ĐẠI 0974662200
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG TRỰC 0903824297
NHÂN 365 NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒ 0979790960
NHÂN 365 NGUYỄN TUẤN HẢI 0934028998
THẢO TD VÀNG NGÔ HOÀNG PHƯƠNG
THẢO TD VÀNG NGÔ THI HOÀNG MAI 0913667890
THẢO TD VÀNG TRẦN THỊ THU TRANG 0907736171
THẢO TD VÀNG ĐỖ TRÍ QUYÊN VY 0948025208
THẢO VISA DEBIT NGUYỄN THỊ CHIẾN 0975090054
THẢO VISA DEBIT TRẦN THANH LIÊM 0978878997
THẢO TD VÀNG LÊ THỤY ANH THƯ 0918748824
YẾN VISA DEBIT NGUYỄN HỮU NGHỊ 0902451105
YẾN VISA DEBIT HUỲNH THỊ BÍCH THỦY 0985998351

Page 103
Sheet2
YẾN VISA PREPAID NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠ0903630879
YẾN TD VÀNG ANH THIỆN 0908509317
YẾN VISA PREPAID LÂM TRẦN YẾN NHI 0919942342
HẢI TD VÀNG CAO HẢI VÂN 0979449966
NGỌC TD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO 0989775427
NGỌC VISA DEBIT NGUYỄN THỊ QUỲNH N 0989220085
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN XUÂN THỊNH 0902801221
HẰNG VISA DEBIT ĐẶNG TRUNG DŨNG 0983062032
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐỨC 0982533362
HẰNG VISA DEBIT VŨ SỸ KỲ TÙNG 0974009900
HẰNG VISA DEBIT ANH TUẤN 0913878887
HẰNG TD VÀNG CHỊ VÂN 0913807716
HẬU TD VÀNG TRẦN THANH QUANG 0907300000
TRANG TD VÀNG CHỊ NGỌC 0909768767
NHÂN 365 ĐOÀN ĐÌNH LỘC 0907121981
NHÂN VISA DEBIT ĐOÀN ĐÌNH LỘC 0907121981
YẾN VISA PREPAID LÊ TRUNG HIẾU 989016759
THUẬN TD VÀNG ĐOÀN QUANG HƯNG 0918398660
NHÂN 365 ĐÀO THỊ LAN ANH 0933265632
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN LỢI 0983737127
THẢO TD VÀNG NGUYỄN HỒNG ÂN 0917300102
YẾN VISA PREPAID NGUYỄN MINH PHƯƠN 0988108814
YẾN TD VÀNG HOÀNG ANH TÚ 0983160294
YỀN TD VÀNG HOÀNG QUỐC BÌNH 0983160294
HẢI TD VÀNG NGUYỄN HỮU BÌNH 0904392888
HẢI TD VÀNG HUỲNH VĂN ẨN 0983245179
HẰNG VISA DEBIT + 365 ANH GIANG 0985068866
HẢI TD VÀNG ĐỖ HỒNG NGỌC 0919172171
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ KIM HOA 0902606266
X.THẢO TD VÀNG HUỲNH THỊ THẢO 0989877707
NHÂN VISA DEBIT ĐỖ MINH TÝ 0908634684
X.THẢO TD VÀNG LÊ THỊ YẾN THÔNG 0903923133
X.THẢO TD VÀNG TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG 0982848084
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐINH 0908389354
TRÂM TD VÀNG TRẦN QUỐC BẢO 0908769267
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN THÁI HÀ 0983616168
LAN VISA DEBIT + 365 HỒNG THỊ NGUYÊN NG 0983882232
HẬU TD VÀNG CHỊ TÂM 0904348234
THUẬN TD VÀNG HỒ VŨ ANH HOÀI 0913815155
NHÂN TD VÀNG TRẦN MINH LUÂN 0913925935
NHÂN 365 NGUYỄN HỮU NGHĨA 0918099857
YẾN TD VÀNG PHẠM VĂN DIỄN 01675555566
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRÍ TRUNG 0913111929
YẾN VISA DEBIT PHẠM VĂN DIỄN 01675555566
YẾN TD VÀNG LƯƠNG TRÍ BÌNH 0908478874
HẬU TD VÀNG LÊ PHƯỚC HÙNG 0982742747
HẬU TD VÀNG PHAN NGỌC THÚY VỢ
NGỌC TD VÀNG PHAN TRUNG SƠN 0918077032
X.THẢO 365 + TKTT NGUYỄN HOÀNG HIẾU

Page 104
Sheet2
TRANG 365 + TKTT PHẠM PHI CÔNG 0906960558
X.THẢO 365 + TKTT NGÔ CẨM TÙNG 0937868634
TRANG VISA DEBIT LÊ TRUNG TIẾN 0984264709
THẠCH 365 + TKTT TRƯƠNG VĂN HỮU 0985139535
TRANG 365 + TKTT ĐINH VĂN VINH 0905349693
HẰNG TD VÀNG ANH LONG 0949000555
TRÂM VISA PREPAID CHỊ TUYẾT 0918436907
X.THẢO TD VÀNG HUỲNH THỊ BÍCH LOAN 0909122818
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN QUYẾT CHIẾN 0913127852
X.THẢO TD VÀNG PHẠM NGỌC TÂN 0918015264
NHÂN TD VÀNG HOÀNG TRƯỜNG SƠN 0903725509
N.HẢI TD VÀNG ĐOÀN THỊ KIỀU NGA 0938280080
N.HẢI TD VÀNG TRẦN TIẾN DŨNG 0908366586
N.HẢI TD VÀNG TRƯƠNG TẤN QUỐC 0983909010
NHÂN TD VÀNG LÝ QUỐC HÙNG 0903817089
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ BÍCH THỦ 0942859511
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ HẰNG 0908474005
NHÂN VISA DEBIT + 365 TRẦN LÊ THANH 0933280876
X.THẢO VISA PREPAID HOÀNG PHI VŨ 0908511763
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN QUANG TRUN 0974222777
YẾN VISA DEBIT TRẦN LÊ NGUYÊN 0988531541
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THÁI NHÃ 0933355903
HẰNG TD VÀNG ANH DŨNG 0979793085
TRANG 365 TRƯƠNG THANH TUẤN 0983628782
TRANG TD VÀNG NGUYỄN THỊ THU TRAN 0903105074
X.THẢO VISA PREPAID PHẠM NAM 0975421179
X.THẢO VISA PREPAID HỒ TRỌNG HỮU 0933652333
X.THẢO VISA PREPAID NGUYỄN HOÀNG QUỐC 01229921424
THẠCH TD VÀNG CỔ NGUYÊN HIẾU 0903913090
THUẬN TD VÀNG TRẦN THÀNH THIỆN 0907188881
HẰNG VISA DEBIT ANH KHÁNH 0987728829
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN XUÂN ĐỊNH 0984567968
X.THẢO TD VÀNG LÊ TRƯỜNG GIANG 01647025855
X.THẢO TD VÀNG VŨ THỊ THU 0985624343
HẢI TD VÀNG CÁT THỊ TỐ TRINH 0903939098
HÂN TD VÀNG NGUYỄN CHÍ NAM 09071405483
X.THẢO VISA PREPAID NGUYỄN NGỌC TRÂM 0979325019
K HẰNG TD VÀNG PHẠM THỊ HỒNG HÀ 0988030333
THẠCH TD VÀNG LÊ CÔNG TÔN 0903922778
TRÂM TD VÀNG CHỊ AN 0949811804
N.HẢI TD VÀNG MAI NGUYỄN BẢO NGỌ 0909281284
N.HẢI TD VÀNG LÊ HOÀNG NAM 0909623324
YẾN TD VÀNG ĐẶNG BÙI THANH PHO 01678353123
X.THẢO TD VÀNG ĐOỖ THÀNH TÂM 0918438999
N.HẢI TD VÀNG TRẦN VĨNH LỘC 0908540520
HẰNG TD VÀNG ANH ĐỨC 0983957153
YẾN VISA DEBIT LƯƠNG HOÀNG TÙNG 0937595959
THẠCH VISA DEBIT + 365 LÊ DUY TÂN 0905103765
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ KIM CHI 0934383838

Page 105
Sheet2
K HẰNG TD VÀNG ĐẶNG VĂN THANH 0983848609
HẬU TD VÀNG HOÀNG TUẤN ANH 0983917217
NGỌC TD VÀNG PHẠM MINH THI 0913991990
K HẰNG TD VÀNG PHAN VĂN MINH 0983062032
X.THẢO TD VÀNG ĐINH HỒNG THẮM 0908678580
HẬU TD VÀNG VŨ QUANG VINH 0903723100
TRÂM TD VÀNG BÙI VĂN NGẦN 01679320320
THUẬN TD VÀNG PHẠM THỊ HUYỀN 0979790489
K HẰNG 365 + TKTT NGUYỄN THỊ HỒNG TH 0983782503
THUẬN TD VÀNG NGUYỄN VĂN VÀNG 0903622208
THUẬN TD VÀNG LÊ QUỐC HÙNG 0903317250
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ0906870012
HÂN TD VÀNG NGUYỄN MẠNH HÙNG 0908327157
YẾN TD VÀNG LÊ NGỌC THẠCH 0909120577
THẠCH 365 MAI THỊ NGỌC NHÂN 0938113077
X THẢO TD VÀNG PHẠM VĂN KHIÊM 0903611197
X THẢO TD VÀNG

YẾN TD VÀNG CHỊ NGA 0918325642


NHÂN TD VÀNG VĂN THỊ KIM PHƯƠNG 0916707456
N.HẢI TD VÀNG PHẠM VĂN HIỀN 0913728568
N.HẢI TD VÀNG VŨ MẠNH HẢO 0978678910
N.HẢI TD VÀNG LƯƠNG NỮ LINH TRAN 0927007686
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG TRUNG0937499289
THẢO TD VÀNG PHẠM VĂN KHIÊM 0903611197
H.NGOC 365 STYLE TRẦN VĂN TRUNG 0918000740
H.NGOC TD VÀNG THÁI THANH DIỆU 0918014819
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN QUANG HÀO 0913821778
365 STYLE PHAN NGUYỄN ANH TÀI0909704606
Hằng TD VÀNG CAO THỊ XUÂN LỘC 0983842022
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN GIA HƯNG 0903656119
X THẢO TD VÀNG QUÁCH TỶ 0903951657
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN NGUYỆT HUYÊ0989679217
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH LỄ 0988270288
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN TÁM 0983768031
K HẰNG TD VÀNG ĐẶNG VĂN THANH 0983848609
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ0906870012

YẾN VISA DEBIT TRẦN NHẬT NGUYÊN 0919057802


THẢO VISA DEBIT NGUYỄN NGỌC BẢO CH0983212927
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HẢI HOÀNH 0989766676
HẬU TD VÀNG CHỊ TÂM 0904348234
YẾN TD VÀNG PHAN ANH TUẤN 0983774384
H.NGOC TD VÀNG TRẦN TRỌNG NGHIÊM 0917451144
HẰNG VISA DEBIT ANH ÁI 0908841011
HẰNG 365 STYLE ANH ÁI 0908841011
HẰNG TD VÀNG CHỊ THU 0987177899
HẰNG VISA DEBIT ANH HẢI 0938598588
YẾN VISA DEBIT ĐỖ HOÀNG MINH 0973397777

Page 106
Sheet2
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 0903018204
HẰNG 365 STYLE ANH SƠN 0919171742
NHÂN TD VÀNG LƯU QUỐC KHÁNH 09883991984
THẢO TD VÀNG ĐOÀN THANH HUYỀN 0912212164
THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ THANH NH0908830886
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ KIM CHI 0903816363
LAN TD VÀNG LẦU NAM TƯỜNG 0909960775

HẬU TD VÀNG NGUYỄN NGỌC BAN 0936170790


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HUỲNH QUỐC 0907284281
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN HUÂN 0913921726
THẢO PREPAID VÕ BÁ PHƯƠNG 0908389470
YẾN TD VÀNG LÊ MINH TUẤN 0983230703
YẾN VISA DEBIT MAI THANH HUY 0919088696
YẾN TD VÀNG ANH HÀ 0906567988

THẢO TD VÀNG ĐẶNG TRUNG HÀ 0918519999


THẢO TD VÀNG PHẠM NGHĨA 0913919789
LAN TD VÀNG TRƯƠNG NGỌC TỊNH 0913910088
NHÂN TD VÀNG ĐOÀN VĂN GIÁP 0983885770
TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN TÚ ANH 0932732902
TRÂM TD VÀNG NGÔ MINH THUẤN 0913923229
THẢO TD CHUẨN NGUYỄN ĐÔNG HÒA 0946959350

HẬU TD CHUẨN LÊ DŨNG 0988548109


TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT CHIẾN 0903880505
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG KIÊN 0913805266
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN TOÀN 0914228344
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN NỞ 0903846648
THẢO TD VÀNG PHẠM HỒNG SƠN 0903809202
THUẬN NGUYỄN HỮU HUY 0982923998
NHÂN TD VÀNG TRẦN NGỌC ANH 0906800626
HẬU TD VÀNG ĐẶNG THỊ THANH BÌNH 0932012223

THẠCH TD VÀNG PHẠM QUANG HUY 0938008442


THẠCH 365 STYLE NGUYỄN NHẬT TRƯỜN 0934959247
THUẬN VISA DEBIT NGUYỄN HỮU HOÀNG 0915877788
YẾN TD VÀNG TRỊNH QUANG SỸ 01689993169
YẾN TD VÀNG VŨ NGUYỄN BẢO NGHI 0983160874
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN VŨ NGỌC HÒA0933070384
YẾN TD VÀNG VÕ THIÊN TÂN 0983759279
THẢO TD VÀNG ANH SĨ ANH 0913906464
HẰNG 365 STYLE + VISA DANH BÌNH 0934040689

THẠCH 365 STYLE TRẦN HUỆ KHẢ 0918794878


HẬU TD VÀNG THẦY TÙNG 0935168288
YẾN TD VÀNG TRẦN HOÀI BẮC 0903815830
TRẦN BÁ ANH

Page 107
Sheet2
LAN TD VÀNG NGUYỄN ANH XUÂN 0918462222
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HỮU CẦN 0983806573
THUẬN TD VÀNG NGUYỄN LÊ THU THẢO 0933866348
YẾN 365 STYLE NGUYỄN MẠNH HÙNG 0987465756
YẾN VISA DEBIT NGUYỄN MẠNH HÙNG 0987465756
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THÀNH VINH 0918856590
YẾN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG LONG 0903800205
YẾN TD VÀNG LỮ THỊ KHÁNH VÂN 0983446551
HẬU TD VÀNG CHỊ LIÊN 0903382406
THẢO TD VÀNG TRẦN VĂN TUẤN 0913655792
X THẢO TD VÀNG HÀ CÔNG THÁI 0903923704
X THẢO 365 NGUYỄN VĂN PĂNG 0979892226
X THẢO TD VÀNG HÀ NGƯƠN KHÁNH 0903802370

THẠCH TD VÀNG LÊ NGUYÊN CƯỜNG 0937151278


TRÂM TD VÀNG LÊ MINH HẢI 0918193006
NHÂN TD VÀNG TRƯƠNG DUY HẬU 0903190439
TRÂM 365 STYLE ĐỖ TRÍ TUẤN 0938730929
BÙI THỊ VÂN THANH 0903882640
THẢO TD VÀNG TẠ KIM HÙNG 0903700799
HẬU TD VÀNG ANH DŨNG 0908070673
LAN TD VÀNG PHẠM ĐỨC MINH 0913615650
THẢO TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN BÌNH 0903854549
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH ĐƯỜN 0908653999
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ QUÝ 0903930350
TRÂM 365 STYLE PHẠM THỊ THU THỦY 0973199412
YẾN 365 STYLE LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697
YẾN VISA DEBIT LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697
THUẬN TD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM 2 0989104707
THẢO RPEPAID NGUYỄN ĐỨC LY 0977424232
X THẢO 365 + TKTT HOÀNG NGỌC ĐIỆP 0918387980
YẾN TD VÀNG TĂNG HIẾN ĐIỂN 0918008898

X THẢO PREPAID LÊ VĂN DŨNG 0978235050


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN TRỌNG HIỀN 0913736040
N.HẢI TD VÀNG TRẦN HỮU ĐẠI 0903763697
NGỌC TD VÀNG VÕ HOÀNG NHÂN 0986399322
YẾN TD VÀNG THÁI PHƯƠNG NAM 0918303936
X THẢO TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM 2 0913803967
HẰNG 365 + TKTT NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 0918070656
NGỌC TD VÀNG DƯƠNG QUẢNG THANH0944997936

X THẢO TD VÀNG TRẦN TẤN PHÚC 0983978891


X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG ANH 0983048488
X THẢO TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN DANH THUẬN 0983796279
X THẢO TD VÀNG ĐINH HẢI LONG 0989506172

Page 108
Sheet2
THẠCH TD VÀNG LÊ TẤN MINH 0903611083
NHÂN TD VÀNG VŨ QUỐC THẮNG 0913925843
YẾN 365 PHẠM TẤN THANH 0983456995
THẠCH TD VÀNG HỒ NGỌC QUYÊN 0988849033
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THANH PHON 0977241186
X THẢO TD VÀNG LỮ TRUNG ĐẠT 0918678778
K HẰNG 365 + TKTT HỒ TẤN PHÁT 0903873645
K HẰNG 365 + TKTT TRẦN NGỌC HÒA 0908268237
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN NGUYÊN TƯỜ 0913982683

LAN TD VÀNG NGUYỄN THỊ YẾN OANH0983969135


HẢI TD VÀNG DƯƠNG HÙNG DŨNG 0983234506
HẢI TD VÀNG NGUYỄN XUÂN CHIẾN 0983552737
HẢI TD VÀNG BÙI THỊ HỒNG TƯƠI 0985160679
YẾN TD VÀNG PHẠM VĂN ĐỨC 0977139933
NGỌC 365 + TKTT NGUYỄN DUY VŨ 0979996066
TRÂM TD VÀNG PHẠM NGỌC ANH 0918894130
THẠCH 365 + TKTT PHẠM XUÂN KIÊN 0982291327
NHÂN TD VÀNG PHÙNG DUY KHANG 0909372217

K HẰNG TD VÀNG NGUYỄN THÀNH TRUNG0983542560


THẠCH 365 + TKTT PHAN THỊ PHƯỢNG 0983579858
THẠCH 365 + TKTT CAO CƯỜNG 0908658414
TRÂM TD VÀNG ĐINH NGỌC SỸ TÙNG 0983987319
X THẢO 365 + TKTT ĐẶNG VĂN THÀNH 0983977399
X THẢO VISA PREPAID LÊ VĂN THÀNH 0983116498
K HẰNG 365 + VSA DEBIT NGUYỄN VŨ BẰNG 0913671890

THẠCH TD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH THÁI 0983307712


THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN DƯƠNG VŨ 0977772011
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHƯƠ0989722131
LAN TD VÀNG TRƯƠNG QUANG TUẤN 01688920168
NHÂN 365+ VISA DEBIT LÊ NGUYÊN KHÔI 0985373998
TRAÂM TD VÀNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG0987324288
TRAÂM TD VÀNG DOÃN VĂN DƯƠNG 0983747767
YẾN 365+ VISA DEBIT ĐỖ THANH TÚ 01689993000
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN0989617747
YẾN TD VÀNG PHẠM QUỐC ĐẠT 0978808880
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HẠNH VŨ 0906688236
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ BÍCH LỆ 0973339379
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỤY 0906983200
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN BẠCH TRÚC 0933140281
X THẢO TD VÀNG TRANG VĂN CHỜ 0917347447

TRAÂM TD VÀNG BÙI THỊ THANH XUÂN 0989303283


NGỌC TD VÀNG NGUYỄN ANH CƯỜNG 0983411159
NGỌC TD VÀNG NGÔ THỊ NGỌC NHUNG 0983411159
YẾN TD VÀNG PHẠM PHƯỚC THANH 0983725826
HẬU TD VÀNG DĐOÀN TRỌNG NHẬT 0903900004

Page 109
Sheet2
LAN TD VÀNG TRIỆU KHÁNH HÙNG 0918382841
X THẢO TD VÀNG LÊ THANH TÀI 0972978100
X THẢO TD VÀNG TRƯƠNG THANH HẢI 0903357519
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN VĂN HẢI 0913190190
HẬU VISA DEBIT+TKTT CAO HỒNG ĐIỆP 0987309009
TRAÂM PREPAID NGUYỄN HƯƠNG GIAN 0982412392
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN THỊ THÙY DUN0907758075

HẢI TD VÀNG CAO THỊ ĐOAN TRINH 0979999923


NHÂN TD VÀNG VÕ VĂN ANH 0983937675
HẢI TD VÀNG 0903767039
NGỌC TD VÀNG LÝ MINH TÙNG 0983339039
NGỌC 365 + TKTT PHẠM CÔNG DUY 0985773000
YẾN TD VÀNG NGUYỄN DƯƠNG TOÀN0983235723
HẰNG TD VÀNG DƯƠNG QUỐC KHÁNH 0989045698
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HOÀN VŨ 0989100041
HẬU TD VÀNG TRAẦN THỊ HỒNG MINH 0955007988
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠN0982241842
HẰNG TD VÀNG KIÊN VĂN NA 0983703407
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN NGỌC TIẾN 0913666739

YẾN TD VÀNG TỐNG TRẦN NGUYỆT Y 0989177870


YẾN TD VÀNG CHỊ HÒA 0973976976
X THẢO TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN DUY THÊNH 0983003018
THẠCH 365 ĐẶNG MINH ĐỨC 0988515669
HẬU TD VÀNG LÊ HỮU PHÚ 0977333363
HẬU TD VÀNG ANH ĐỨC 0907071504
HẬU TD VÀNG NGUYỄN VĂN SƠN 0989100130
X THẢO TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373

NGỌC TD VÀNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM 0983785902


TRÂM TD VÀNG NGUYỄN ĐỨC CÔNG 0979234179
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TUẤN KIỆT 0983484047
TRÂM TD VÀNG HUỲNH NGỌC LIÊN 0983751949
THẠCH TD VÀNG PHẠM HỒNG NGỌC 0989702283
X THẢO TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311
TRÂM TD VẦNG CHÂU THỊ THỂ VÂN 0983395539
TRÂM TD VÀNG LÊ VIỆT DŨNG 0989393797
HẰNG TD VÀNG VÕ VĂN NHÀN 0913735103
THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN THANH HOÀN 0987400031
THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN THANH THỦY 0989300679
THẠCH 365 + TKTT ĐOÀN VĂN ĐẠT 0987378233
YẾN 365 + TKTT HUỲNH TRANG PHÚC 0983440017
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN MINH TUẤN 0918604474
YẾN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN HIẾU TH0923001153
365 + TKTT PHAN VĂN PHƯỚC 0907847879
LAN 365= TRẦN THỊ HẰNG 0938255505
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN QUYẾT THẮNG0933182918

Page 110
Sheet2
X THẢO 365 + TKTT LÊ VĂN DŨNG 0978235050
HẰNG 365 UNG THANH GIANG 0908438988
HẰNG 365 HUỲNH MỸ PHỒNG 0983850610

X THẢO TD VÀNG HOỒ Y DƯỢC LY 0977034383


NGỌC TD VÀNG TRẦN HỒNG TÂM 0989515557
NGỌC TD VÀNG TRẦN XUÂN QUANG 0989626469
TÚ 365 STYLE NGUYỄN VĂN TÚ 0986714414
THẠCH TD ĐẶNG TRUNG HIẾU 0918469246
THẠCH TD PHẠM HOÀI PHƯƠNG 0977898959
TRÂM TD VÀNG TRỊNH TẤN THANH 0988658958
TRAÂM TD VÀNG TRẦN TRỊNH HIỀN NƯƠ 0983807800
TRAÂM TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT DŨNG 09899594676

HẢI TD VÀNG LÊ VĂN HOÀNG 0983270275


NGỌC TD VÀNG NGUYỄN MINH THUẬT 01689933069
NGỌC TD VÀNG LƯƠNG THỊ LÊ HẰNG 0983494694
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐẸP 0982984338
YẾN TD VÀNG HOỒ TIẾN TRUNG 0982423769
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 0989143535
X THẢO TD VÀNG PHẠM VIỆT BẰNG 0908019190
X THẢO TD VÀNG ĐOÀN HOÀNG HẢI 0913913456
X THẢO TD VÀNG LƯƠNG VĂN NGUYÊN 0913739519
TSRs CARD CUSTOMER TELEPHONE
NGỌC TD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO 0989775427
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THANH BÌNH 0977000444
THUẬN TD VÀNG ĐOÀN VĂN TÌNH 0973662177
YẾN TD VÀNG TRƯƠNG VĂN BÌNH 0989784868
THẢO TD VÀNG VÕ THỊ TUYẾT HƯƠNG 0937273388
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHƯƠ0938999303
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN PHẠM THIÊN V0903839816
LAN TD VÀNG MAI THANH HẢI 0919795448
THUẬN TD VÀNG ĐỖ NGỌC ĐẠI 0974662200
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG TRỰC 0903824297
NGỌC TD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO 0989775427
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN XUÂN THỊNH 0902801221
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐỨC 0982533362
HẰNG TD VÀNG CHỊ VÂN 0913807716
HẬU TD VÀNG TRẦN THANH QUANG 0907300000
TRANG TD VÀNG CHỊ NGỌC 0909768767
THUẬN TD VÀNG ĐOÀN QUANG HƯNG 0918398660
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN LỢI 0983737127
THẢO TD VÀNG NGUYỄN HỒNG ÂN 0917300102
YẾN TD VÀNG HOÀNG ANH TÚ 0983160294
HẢI TD VÀNG HUỲNH VĂN ẨN 0983245179
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ KIM HOA 0902606266
TRÂM TD VÀNG TRẦN QUỐC BẢO 0908769267
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRÍ TRUNG 0913111929
YẾN TD VÀNG LƯƠNG TRÍ BÌNH 0908478874

Page 111
Sheet2
HẬU TD VÀNG LÊ PHƯỚC HÙNG 0982742747
HẬU TD VÀNG PHAN NGỌC THÚY VỢ
NGỌC TD VÀNG PHAN TRUNG SƠN 0918077032
X.THẢO TD VÀNG HUỲNH THỊ BÍCH LOAN 0909122818
NHÂN TD VÀNG HOÀNG TRƯỜNG SƠN 0903725509
NHÂN TD VÀNG LÝ QUỐC HÙNG 0903817089
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ BÍCH THỦ 0942859511
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THÁI NHÃ 0933355903
HẰNG TD VÀNG ANH DŨNG 0979793085
THUẬN TD VÀNG TRẦN THÀNH THIỆN 0907188881
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN XUÂN ĐỊNH 0984567968
THẠCH TD VÀNG LÊ CÔNG TÔN 0903922778
TRÂM TD VÀNG CHỊ AN 0949811804
THUẬN TD VÀNG NGUYỄN VĂN VÀNG 0903622208
THUẬN TD VÀNG LÊ QUỐC HÙNG 0903317250
YẾN TD VÀNG LÊ NGỌC THẠCH 0909120577

YẾN TD VÀNG CHỊ NGA 0918325642


NHÂN TD VÀNG VĂN THỊ KIM PHƯƠNG 0916707456
N.HẢI TD VÀNG PHẠM VĂN HIỀN 0913728568
N.HẢI TD VÀNG VŨ MẠNH HẢO 0978678910
N.HẢI TD VÀNG LƯƠNG NỮ LINH TRAN 0927007686
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG TRUNG0937499289
THẢO TD VÀNG PHẠM VĂN KHIÊM 0903611197
H.NGOC 365 STYLE TRẦN VĂN TRUNG 0918000740
H.NGOC TD VÀNG THÁI THANH DIỆU 0918014819
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN QUANG HÀO 0913821778
365 STYLE PHAN NGUYỄN ANH TÀI0909704606
Hằng TD VÀNG CAO THỊ XUÂN LỘC 0983842022
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN GIA HƯNG 0903656119
X THẢO TD VÀNG QUÁCH TỶ 0903951657
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN NGUYỆT HUYÊ0989679217
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH LỄ 0988270288
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN TÁM 0983768031
K HẰNG TD VÀNG ĐẶNG VĂN THANH 0983848609
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ0906870012

YẾN VISA DEBIT TRẦN NHẬT NGUYÊN 0919057802


THẢO VISA DEBIT NGUYỄN NGỌC BẢO CH0983212927
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HẢI HOÀNH 0989766676
HẬU TD VÀNG CHỊ TÂM 0904348234
YẾN TD VÀNG PHAN ANH TUẤN 0983774384
H.NGOC TD VÀNG TRẦN TRỌNG NGHIÊM 0917451144
HẰNG VISA DEBIT ANH ÁI 0908841011
HẰNG 365 STYLE ANH ÁI 0908841011
HẰNG TD VÀNG CHỊ THU 0987177899
HẰNG VISA DEBIT ANH HẢI 0938598588
YẾN VISA DEBIT ĐỖ HOÀNG MINH 0973397777
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 0903018204

Page 112
Sheet2
HẰNG 365 STYLE ANH SƠN 0919171742
NHÂN TD VÀNG LƯU QUỐC KHÁNH 09883991984
THẢO TD VÀNG ĐOÀN THANH HUYỀN 0912212164
THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ THANH NH0908830886
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ KIM CHI 0903816363
LAN TD VÀNG LẦU NAM TƯỜNG 0909960775

HẬU TD VÀNG NGUYỄN NGỌC BAN 0936170790


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HUỲNH QUỐC 0907284281
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN HUÂN 0913921726
THẢO PREPAID VÕ BÁ PHƯƠNG 0908389470
YẾN TD VÀNG LÊ MINH TUẤN 0983230703
YẾN VISA DEBIT MAI THANH HUY 0919088696
YẾN TD VÀNG ANH HÀ 0906567988

THẢO TD VÀNG ĐẶNG TRUNG HÀ 0918519999


THẢO TD VÀNG PHẠM NGHĨA 0913919789
LAN TD VÀNG TRƯƠNG NGỌC TỊNH 0913910088
NHÂN TD VÀNG ĐOÀN VĂN GIÁP 0983885770
TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN TÚ ANH 0932732902
TRÂM TD VÀNG NGÔ MINH THUẤN 0913923229
THẢO TD CHUẨN NGUYỄN ĐÔNG HÒA 0946959350

HẬU TD CHUẨN LÊ DŨNG 0988548109


TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT CHIẾN 0903880505
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG KIÊN 0913805266
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN TOÀN 0914228344
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN NỞ 0903846648
THẢO TD VÀNG PHẠM HỒNG SƠN 0903809202
THUẬN NGUYỄN HỮU HUY 0982923998
NHÂN TD VÀNG TRẦN NGỌC ANH 0906800626
HẬU TD VÀNG ĐẶNG THỊ THANH BÌNH 0932012223

THẠCH TD VÀNG PHẠM QUANG HUY 0938008442


THẠCH 365 STYLE NGUYỄN NHẬT TRƯỜN 0934959247
THUẬN VISA DEBIT NGUYỄN HỮU HOÀNG 0915877788
YẾN TD VÀNG TRỊNH QUANG SỸ 01689993169
YẾN TD VÀNG VŨ NGUYỄN BẢO NGHI 0983160874
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN VŨ NGỌC HÒA0933070384
YẾN TD VÀNG VÕ THIÊN TÂN 0983759279
THẢO TD VÀNG ANH SĨ ANH 0913906464
HẰNG 365 STYLE + VISA DANH BÌNH 0934040689

THẠCH 365 STYLE TRẦN HUỆ KHẢ 0918794878


HẬU TD VÀNG THẦY TÙNG 0935168288
YẾN TD VÀNG TRẦN HOÀI BẮC 0903815830
TRẦN BÁ ANH

LAN TD VÀNG NGUYỄN ANH XUÂN 0918462222

Page 113
Sheet2
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HỮU CẦN 0983806573
THUẬN TD VÀNG NGUYỄN LÊ THU THẢO 0933866348
YẾN 365 STYLE NGUYỄN MẠNH HÙNG 0987465756
YẾN VISA DEBIT NGUYỄN MẠNH HÙNG 0987465756
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THÀNH VINH 0918856590
YẾN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG LONG 0903800205
YẾN TD VÀNG LỮ THỊ KHÁNH VÂN 0983446551
HẬU TD VÀNG CHỊ LIÊN 0903382406
THẢO TD VÀNG TRẦN VĂN TUẤN 0913655792
X THẢO TD VÀNG HÀ CÔNG THÁI 0903923704
X THẢO 365 NGUYỄN VĂN PĂNG 0979892226
X THẢO TD VÀNG HÀ NGƯƠN KHÁNH 0903802370

THẠCH TD VÀNG LÊ NGUYÊN CƯỜNG 0937151278


TRÂM TD VÀNG LÊ MINH HẢI 0918193006
NHÂN TD VÀNG TRƯƠNG DUY HẬU 0903190439
TRÂM 365 STYLE ĐỖ TRÍ TUẤN 0938730929
BÙI THỊ VÂN THANH 0903882640
THẢO TD VÀNG TẠ KIM HÙNG 0903700799
HẬU TD VÀNG ANH DŨNG 0908070673
LAN TD VÀNG PHẠM ĐỨC MINH 0913615650
THẢO TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN BÌNH 0903854549
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH ĐƯỜN 0908653999
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ QUÝ 0903930350
TRÂM 365 STYLE PHẠM THỊ THU THỦY 0973199412
YẾN 365 STYLE LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697
YẾN VISA DEBIT LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697
HAU TD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM 0989104707
THẢO RPEPAID NGUYỄN ĐỨC LY 0977424232
X THẢO 365 + TKTT HOÀNG NGỌC ĐIỆP 0918387980
YẾN TD VÀNG TĂNG HIẾN ĐIỂN 0918008898

X THẢO PREPAID LÊ VĂN DŨNG 0978235050


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN TRỌNG HIỀN 0913736040
N.HẢI TD VÀNG TRẦN HỮU ĐẠI 0903763697
NGỌC TD VÀNG VÕ HOÀNG NHÂN 0986399322
YẾN TD VÀNG THÁI PHƯƠNG NAM 0918303936
X THẢO TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM 2 0913803967
HẰNG 365 + TKTT NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 0918070656
NGỌC TD VÀNG DƯƠNG QUẢNG THANH0944997936

X THẢO TD VÀNG TRẦN TẤN PHÚC 0983978891


X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG ANH 0983048488
X THẢO TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN DANH THUẬN 0983796279
X THẢO TD VÀNG ĐINH HẢI LONG 0989506172
THẠCH TD VÀNG LÊ TẤN MINH 0903611083

Page 114
Sheet2
NHÂN TD VÀNG VŨ QUỐC THẮNG 0913925843
YẾN 365 PHẠM TẤN THANH 0983456995
THẠCH TD VÀNG HỒ NGỌC QUYÊN 0988849033
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THANH PHON 0977241186
X THẢO TD VÀNG LỮ TRUNG ĐẠT 0918678778
K HẰNG 365 + TKTT HỒ TẤN PHÁT 0903873645
K HẰNG 365 + TKTT TRẦN NGỌC HÒA 0908268237
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN NGUYÊN TƯỜ 0913982683
LAN TD VÀNG NGUYỄN THỊ YẾN OANH0983969135
HẢI TD VÀNG DƯƠNG HÙNG DŨNG 0983234506
HẢI TD VÀNG NGUYỄN XUÂN CHIẾN 0983552737
HẢI TD VÀNG BÙI THỊ HỒNG TƯƠI 0985160679
YẾN TD VÀNG PHẠM VĂN ĐỨC 0977139933
NGỌC 365 + TKTT NGUYỄN DUY VŨ 0979996066
TRÂM TD VÀNG PHẠM NGỌC ANH 0918894130
THẠCH 365 + TKTT PHẠM XUÂN KIÊN 0982291327
NHÂN TD VÀNG PHÙNG DUY KHANG 0909372217

K HẰNG TD VÀNG NGUYỄN THÀNH TRUNG0983542560


THẠCH 365 + TKTT PHAN THỊ PHƯỢNG 0983579858
THẠCH 365 + TKTT CAO CƯỜNG 0908658414
TRÂM TD VÀNG ĐINH NGỌC SĨ TÙNG 0983987319
X THẢO 365 + TKTT ĐẶNG VĂN THÀNH 0983977399
X THẢO VISA PREPAID LÊ VĂN THÀNH 0983116498
K HẰNG 365 + VSA DEBIT NGUYỄN VŨ BẰNG 0913671890

THẠCH TD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH THÁI 0983307712


THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN DƯƠNG VŨ 0977772011
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHƯƠ0989722131
LAN TD VÀNG TRƯƠNG QUANG TUẤN 01688920168
NHÂN 365+ VISA DEBIT LÊ NGUYÊN KHÔI 0985373998
TRAÂM TD VÀNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG0987324288
TRAÂM TD VÀNG DOÃN VĂN DƯƠNG 0983747767
YẾN 365+ VISA DEBIT ĐỖ THANH TÚ 01689993000
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN0989617747
YẾN TD VÀNG PHẠM QUỐC ĐẠT 0978808880
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HẠNH VŨ 0906688236
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ BÍCH LỆ 0973339379
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỤY 0906983200
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN BẠCH TRÚC 0933140281
X THẢO TD VÀNG TRANG VĂN CHỚ 0917347447

TRAÂM TD VÀNG BÙI THỊ THANH XUÂN 0989303283


NGỌC TD VÀNG NGUYỄN ANH CƯỜNG 0983411159
NGỌC TD VÀNG NGÔ THỊ NGỌC NHUNG 0983411159
YẾN TD VÀNG PHẠM PHƯỚC THANH 0983725826
HẬU TD VÀNG DĐOÀN TRỌNG NHẬT 0903900004
LAN TD VÀNG TRIỆU KHÁNH HÙNG 0918382841
X THẢO TD VÀNG LÊ THANH TÀI 0972978100

Page 115
Sheet2
X THẢO TD VÀNG TRƯƠNG THANH HẢI 0903357519
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN VĂN HẢI 0913190190
HẬU VISA DEBIT+TKTT CAO HỒNG ĐIỆP 0987309009
TRÂM PREPAID NGUYỄN HƯƠNG GIAN 0982412392
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN THỊ THÙY DUN0907758075

HẢI TD VÀNG CAO THỊ ĐOAN TRINH 0979999923


NHÂN TD VÀNG VÕ VĂN ANH 0983937675
HẢI TD VÀNG 0903767039
NGỌC TD VÀNG LÝ MINH TÙNG 0983339039
NGỌC 365 + TKTT PHẠM CÔNG DUY 0985773000
YẾN TD VÀNG NGUYỄN DƯƠNG TOÀN0983235723
HẰNG TD VÀNG DƯƠNG QUỐC KHÁNH 0989045698
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HOÀN VŨ 0989100041
HẬU TD VÀNG TRAẦN THỊ HỒNG MINH 0955007988
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠN0982241842
HẰNG TD VÀNG KIÊN VĂN NA 0983703407
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN NGỌC TIẾN 0913666739

YẾN TD VÀNG TỐNG TRẦN NGUYỆT Y 0989177870


YẾN TD VÀNG CHỊ HÒA 0973976976
X THẢO TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN DUY THÊNH 0983003018
THẠCH 365 ĐẶNG MINH ĐỨC 0988515669
HẬU TD VÀNG LÊ HỮU PHÚ 0977333363
HẬU TD VÀNG ANH ĐỨC 0907071504
HẬU TD VÀNG NGUYỄN VĂN SƠN 0989100130
X THẢO TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373

NGỌC TD VÀNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM 0983785902


TRÂM TD VÀNG NGUYỄN ĐỨC CÔNG 0979234179
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TUẤN KIỆT 0983484047
TRÂM TD VÀNG HUỲNH NGỌC LIÊN 0983751949
THẠCH TD VÀNG PHẠM HỒNG NGỌC 0989702283
X THẢO TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311
TRÂM TD VẦNG CHÂU THỊ THỂ VÂN 0983395539
TRÂM TD VÀNG LÊ VIỆT DŨNG 0989393797
HẰNG TD VÀNG VÕ VĂN NHÀN 0913735103
THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN THANH HOÀN 0987400031
THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN THANH THỦY 0989300679
THẠCH 365 + TKTT ĐOÀN VĂN ĐẠT 0987378233
YẾN 365 + TKTT HUỲNH TRANG PHÚC 0983440017
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN MINH TUẤN 0918604474
YẾN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN HIẾU TH0923001153
365 + TKTT PHAN VĂN PHƯỚC 0907847879
LAN 365= TRẦN THỊ HẰNG 0938255505
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN QUYẾT THẮNG0933182918
X THẢO 365 + TKTT LÊ VĂN DŨNG 0978235050
HẰNG 365 UNG THANH GIANG 0908438988

Page 116
Sheet2
HẰNG 365 HUỲNH MỸ PHỒNG 0983850610
X THẢO TD VÀNG ĐẶNG TRUNG HIẾU 0942297299

X THẢO TD VÀNG HỒ Y DƯỢC LY 0977034383


NGỌC TD VÀNG TRẦN HỒNG TÂM 0989515557
NGỌC TD VÀNG TRẦN XUÂN QUANG 0989626469
TÚ 365 STYLE NGUYỄN VĂN TÚ 0986714414
THẠCH TD ĐẶNG TRUNG HIẾU 0918469246
THẠCH TD PHẠM HOÀI PHƯƠNG 0977898959
TRÂM TD VÀNG TRỊNH TẤN THẠNH 0988658958
TRÂM TD VÀNG TRẦN TRỊNH HIỀN NƯƠ 0983807800
TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT DŨNG 09899594676
TRÂM TD VÀNG PHẠM VĂN LÂM 0903672127

HẢI TD VÀNG LÊ VĂN HOÀNG 0983270275


NGỌC TD VÀNG NGUYỄN MINH THUẬT 01689933069
NGỌC TD VÀNG LƯƠNG THỊ LỆ HẰNG 0983494694
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐẸP 0982984338
YẾN TD VÀNG HỒ TIẾN TRUNG 0982423769
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 0989143535
X THẢO TD VÀNG PHẠM VIỆT BẰNG 0908019190
X THẢO TD VÀNG ĐOÀN HOÀNG HẢI 0913913456
X THẢO TD VÀNG LƯƠNG VĂN NGUYÊN 0913739519
TRÂM TD VÀNG TRẦN QUANG VINH 0903398057
YẾN TD VÀNG DƯƠNG QUỐC CHÍ 0982076272

HẢI TD VÀNG HOÀNG THỊ TÚ ANH 0933277885


HẢI TD VÀNG HUỲNH HỮU TRỌNG 0983177189
HẢI TD VÀNG TRẦN VĂN CÔNG 01697777111
NGỌC TD VÀNG TRẦN CAO TỬ NGỌC 0989052199
YẾN TD VÀNG TỐNG TRẦN NGUYỆT Y 0989177870
YẾN TD VÀNG NGUYỄN ĐÔNG YÊN 0985006590
X THẢO TD VÀNG TRẦN VĂN TÀI 0988189964
X THẢO TD VÀNG VŨ NGỌC PHÁCH 0903636702
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ TƯỜNG V 0983323379
LAN TD VÀNG NGÔ THỊ THÙY TRANG 0903643170
THẠCH 365 NGUYỄN THỊ THANH XU0907491680
THẠCH 365 PHẠM NGUYỄN KIM OA 0988087076
NGỌC TD VÀNG PHAN NGÔ CHIẾN 0938064284

TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THỊ HIỀN 0982522375


NGỌC TD VÀNG NGUYỄN VĂN TUYẾN 0983373626
THẠCH TD CHỊ DUNG 0983830573
THẠCH 365 TRẦN ANH DŨNG 0913194979
HẬU TD VÀNG ANH TRÌNH 0918222887
YẾN TD VÀNG ĐỖ QUANG SANG 0987145120
X THẢO TD VÀNG LÊ VĂN HẠNH 0989101055
X THẢO PREPAID NGUYỄN THỊ BÍCH HUY 0908849345
X THẢO TD VÀNG TRẦN TÊ 0983092402

Page 117
Sheet2
LAN VISA + 365 LÊ THANH LỢI 0982880058
THẠCH 22635542 PHAN THỊ MỸ ANH 0908154866
HẬU TD VÀNG TRẦN ĐÌNH QUANG 0903643176
X THẢO TD VÀNG HUỲNH THỊ HOÀNG ANH0918477603

HẬU TD VÀNG PHẠM HUY ĐẠT 0983999679


X THẢO TD VÀNG NGUYỄN VIẾT XUÂN 0983210580
X THẢO TD VÀNG VŨ ĐỖ LONG 0983138358
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ HẰNG 0908474005
X THẢO VISA DEBIT ÔNG DŨNG 0913913456
YẾN TD VÀNG CHỊ THÚY 0919088383
YẾN TD VÀNG VŨ NGỌC HÀ 0983434222
NGỌC 365 TRẦN NGỌC SƠN 0902805805
HẰNG TD VÀNG ANH BÌNH 0984061568
THẠCH TD VÀNG BẠCH DƯƠNG 0933606677
TRÂM TD VÀNG TRẦN TẤN LỢI 0916273272

HẬU TD NGUYỄN TRỌNG TÚ 0909080454


YẾN TD VÀNG VÕ THU THANH 0983743179
YẾN TD VÀNG TRƯƠNG CÔNG SANG 0989762777
HẬU TD VÀNG NGUYỄN THÙY DUNG 0989011258
HẬU VISA DEBIT +365 HOÀNG NGỌC TÍN 0984567238
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN VŨ MINH THIỆ 0909233766
NGỌC TD VÀNG TRẦN QUANG HOÀNG 0913751120
THẠCH TD VÀNG TRỊNH ĐỖ PHÚC HẬU 0973807111
HẢI TD VÀNG TRỊNH LÊ MINH NGA 0917936688
HẢI TD VÀNG DƯƠNG THỊ NGỌC LAN 0982008038
HẬU TD VÀNG LÊ TẤN HIỀN 0903948601
HÂN TD VÕ NGỌC DUY PHONG 0983325223

THẠCH VISA + 365 LÊ VIỆT THẮNG 0983778877


TRÂM TD ĐINH THỊ XUÂN THU 0982757585
TRÂM TD LÊ HOÀNG HÀ 0989510012
HẰNG TD VÀNG QUỲNH THƯ 0989844242
THẠCH VISA + 365 VŨ HUY THẮNG 0938015870
YẾN TD VÀNG CÔNG TY CP THỦY TIÊN
YẾN TD VÀNG ĐẶNG BÙI THANH PHO 01678353123
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC HÒ 0973976976
X THẢO TD ĐẶNG THỊ CHÂU UYÊN 0905009119
X THẢO TD TRẦN NGỌC HẢI 0989622037
X THẢO TD VÀNG VŨ TRUNG PHONG 0933113338

HẢI TD NGUYỄN VĂN QUANG 0903887300


TRÂM TD VÀNG BÙI THỊ THANH XUÂN 0989303283
THẠCH 365 NGUYỄN VĂN HIỀN 0986012975
THẠCH TD QUÁCH VĂN TUẤN 0913907365
TRÂM TD CHÂU THỊ THẾ VÂN 0983395539
YẾN VISA DEBIT PHAN HÀNH SƠN 0915930919
HẰNG TD VÀNG PHẠM LÝ TRÍ KHANH 0983838698

Page 118
Sheet2

X THẢO TD VÀNG HỒ THỊ THANH PHƯƠN 0903087437


X THẢO TD TẠ QUANG KHUÊ 0903833335
HÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG DƯƠN0987277069
YẾN TD VÀNG HỒ CÔNG MINH 0918104123
YẾN 365 TRẦN THANH VŨ 0987101101
X THẢO PREPAID NGUYỄN VIỆT HÀ 0983077912
LAN TD VÀNG NGUYỄN LÊ MINH TUẤN0983116680
THẠCH 365 NGUYỄN PHÚC TÀI 09834022498
X THẢO PREPAID CHÂU THANH LƯU 0983127321
THẠCH 365 BÙI HOÀNG VŨ 0983293213
TSRs CARD CUSTOMER TELEPHONE
HẰNG VISA DEBIT LÊ VÕ SƠN QUÂN 0957561278
HẰNG 365 LÊ VÕ SƠN QUÂN 0957561278
HẬU TD VÀNG ÂU CHÍ CƯỜNG 0934118679
NHÂN 365 HOÀNG LÊ KIỀU TRANG0973308264
NGỌC TD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO 0989775427
HẰNG VISA DEBIT VƯƠNG THANH HÀ 0983804747
THẢO 365 CHỊ THY 0944324923
THẢO 365 TRẦN THỊ DIỄM KIỀU 0942266477
THẢO 365 PHẠM THỊ CÚC 0987800357
YẾN 365 HUỲNH THỊ BÍCH THỦY 0985998351
YẾN 365 TRẦN PHẠM QUỲNH TR 01236089637
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THANH BÌNH 0977000444
THUẬN TD VÀNG ĐOÀN VĂN TÌNH 0973662177
YẾN TD VÀNG TRƯƠNG VĂN BÌNH 0989784868
THẠCH 365 HOÀNG THU HƯỜNG 0908202082
THẢO TD VÀNG VÕ THỊ TUYẾT HƯƠNG 0937273388
NHÂN VISA DEBIT LÊ NGUYỄN NHẬT BẰN 0909905751
NHÂN 365 LÊ NGUYỄN NHẬT BẰN 0909905751
YẾN VISA PREPAID NGUYỄN MẠC ANH VŨ 0908068140
LAN TD VÀNG A THỌ 0903333400
THẠCH 365 PHÙNG THẾ ANH 0982281928
TRÂM TD VÀNG TRƯƠNG VIỆT ANH 0933108379
TRÂM TD VÀNG TRẦN CÔNG PHÚC (CHỒ0933108379
TRÂM 365 NGUYỄN THỊ OANH 0937314181
HẰNG 365 ĐÌNH HÙNG 0906845698
YẾN TD VÀNG LẠC MẪN NGHI 0918233168
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHƯƠ0938999303
YẾN TD VÀNG PHAN TRINH DINH 0983781168
TRÂM 365 LÂM THI THI 0907001950
HÂN VISA DEBIT VÕ HỒNG KIM VŨ 01268080180
YẾN VISA PREPAID TRẦN VĂN ÚT 0946444497
YẾN VISA PREPAID PHAN CHÍ TRÍ 0909531336
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN PHẠM THIÊN V0903839816
LAN 365 NGUYỄN THỊ DIỄM HẰN 0903024502
LAN TD VÀNG MAI THANH HẢI 0919795448
THUẬN TD VÀNG ĐỖ NGỌC ĐẠI 0974662200
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG TRỰC 0903824297

Page 119
Sheet2
NHÂN 365 NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒ 0979790960
NHÂN 365 NGUYỄN TUẤN HẢI 0934028998
THẢO TD VÀNG NGÔ HOÀNG PHƯƠNG
THẢO TD VÀNG NGÔ THI HOÀNG MAI 0913667890
THẢO TD VÀNG TRẦN THỊ THU TRANG 0907736171
THẢO TD VÀNG ĐỖ TRÍ QUYÊN VY 0948025208
THẢO VISA DEBIT NGUYỄN THỊ CHIẾN 0975090054
THẢO VISA DEBIT TRẦN THANH LIÊM 0978878997
THẢO TD VÀNG LÊ THỤY ANH THƯ 0918748824
YẾN VISA DEBIT NGUYỄN HỮU NGHỊ 0902451105
YẾN VISA DEBIT HUỲNH THỊ BÍCH THỦY 0985998351
YẾN VISA PREPAID NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠ0903630879
YẾN TD VÀNG ANH THIỆN 0908509317
YẾN VISA PREPAID LÂM TRẦN YẾN NHI 0919942342
HẢI TD VÀNG CAO HẢI VÂN 0979449966
NGỌC TD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO 0989775427
NGỌC VISA DEBIT NGUYỄN THỊ QUỲNH N 0989220085
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN XUÂN THỊNH 0902801221
HẰNG VISA DEBIT ĐẶNG TRUNG DŨNG 0983062032
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐỨC 0982533362
HẰNG VISA DEBIT VŨ SỸ KỲ TÙNG 0974009900
HẰNG VISA DEBIT ANH TUẤN 0913878887
HẰNG TD VÀNG CHỊ VÂN 0913807716
HẬU TD VÀNG TRẦN THANH QUANG 0907300000
TRANG TD VÀNG CHỊ NGỌC 0909768767
NHÂN 365 ĐOÀN ĐÌNH LỘC 0907121981
NHÂN VISA DEBIT ĐOÀN ĐÌNH LỘC 0907121981
YẾN VISA PREPAID LÊ TRUNG HIẾU 989016759
THUẬN TD VÀNG ĐOÀN QUANG HƯNG 0918398660
NHÂN 365 ĐÀO THỊ LAN ANH 0933265632
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN LỢI 0983737127
THẢO TD VÀNG NGUYỄN HỒNG ÂN 0917300102
YẾN VISA PREPAID NGUYỄN MINH PHƯƠN 0988108814
YẾN TD VÀNG HOÀNG ANH TÚ 0983160294
YỀN TD VÀNG HOÀNG QUỐC BÌNH 0983160294
HẢI TD VÀNG NGUYỄN HỮU BÌNH 0904392888
HẢI TD VÀNG HUỲNH VĂN ẨN 0983245179
HẰNG VISA DEBIT + 365 ANH GIANG 0985068866
HẢI TD VÀNG ĐỖ HỒNG NGỌC 0919172171
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ KIM HOA 0902606266
X.THẢO TD VÀNG HUỲNH THỊ THẢO 0989877707
NHÂN VISA DEBIT ĐỖ MINH TÝ 0908634684
X.THẢO TD VÀNG LÊ THỊ YẾN THÔNG 0903923133
X.THẢO TD VÀNG TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG 0982848084
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐINH 0908389354
TRÂM TD VÀNG TRẦN QUỐC BẢO 0908769267
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN THÁI HÀ 0983616168
LAN VISA DEBIT + 365 HỒNG THỊ NGUYÊN NG 0983882232
HẬU TD VÀNG CHỊ TÂM 0904348234

Page 120
Sheet2
THUẬN TD VÀNG HỒ VŨ ANH HOÀI 0913815155
NHÂN TD VÀNG TRẦN MINH LUÂN 0913925935
NHÂN 365 NGUYỄN HỮU NGHĨA 0918099857
YẾN TD VÀNG PHẠM VĂN DIỄN 01675555566
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRÍ TRUNG 0913111929
YẾN VISA DEBIT PHẠM VĂN DIỄN 01675555566
YẾN TD VÀNG LƯƠNG TRÍ BÌNH 0908478874
HẬU TD VÀNG LÊ PHƯỚC HÙNG 0982742747
HẬU TD VÀNG PHAN NGỌC THÚY VỢ
NGỌC TD VÀNG PHAN TRUNG SƠN 0918077032
X.THẢO 365 + TKTT NGUYỄN HOÀNG HIẾU
TRANG 365 + TKTT PHẠM PHI CÔNG 0906960558
X.THẢO 365 + TKTT NGÔ CẨM TÙNG 0937868634
TRANG VISA DEBIT LÊ TRUNG TIẾN 0984264709
THẠCH 365 + TKTT TRƯƠNG VĂN HỮU 0985139535
TRANG 365 + TKTT ĐINH VĂN VINH 0905349693
HẰNG TD VÀNG ANH LONG 0949000555
TRÂM VISA PREPAID CHỊ TUYẾT 0918436907
X.THẢO TD VÀNG HUỲNH THỊ BÍCH LOAN 0909122818
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN QUYẾT CHIẾN 0913127852
X.THẢO TD VÀNG PHẠM NGỌC TÂN 0918015264
NHÂN TD VÀNG HOÀNG TRƯỜNG SƠN 0903725509
N.HẢI TD VÀNG ĐOÀN THỊ KIỀU NGA 0938280080
N.HẢI TD VÀNG TRẦN TIẾN DŨNG 0908366586
N.HẢI TD VÀNG TRƯƠNG TẤN QUỐC 0983909010
NHÂN TD VÀNG LÝ QUỐC HÙNG 0903817089
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ BÍCH THỦ 0942859511
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ HẰNG 0908474005
NHÂN VISA DEBIT + 365 TRẦN LÊ THANH 0933280876
X.THẢO VISA PREPAID HOÀNG PHI VŨ 0908511763
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN QUANG TRUN 0974222777
YẾN VISA DEBIT TRẦN LÊ NGUYÊN 0988531541
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THÁI NHÃ 0933355903
HẰNG TD VÀNG ANH DŨNG 0979793085
TRANG 365 TRƯƠNG THANH TUẤN 0983628782
TRANG TD VÀNG NGUYỄN THỊ THU TRAN 0903105074
X.THẢO VISA PREPAID PHẠM NAM 0975421179
X.THẢO VISA PREPAID HỒ TRỌNG HỮU 0933652333
X.THẢO VISA PREPAID NGUYỄN HOÀNG QUỐC 01229921424
THẠCH TD VÀNG CỔ NGUYÊN HIẾU 0903913090
THUẬN TD VÀNG TRẦN THÀNH THIỆN 0907188881
HẰNG VISA DEBIT ANH KHÁNH 0987728829
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN XUÂN ĐỊNH 0984567968
X.THẢO TD VÀNG LÊ TRƯỜNG GIANG 01647025855
X.THẢO TD VÀNG VŨ THỊ THU 0985624343
HẢI TD VÀNG CÁT THỊ TỐ TRINH 0903939098
HÂN TD VÀNG NGUYỄN CHÍ NAM 09071405483
X.THẢO VISA PREPAID NGUYỄN NGỌC TRÂM 0979325019
K HẰNG TD VÀNG PHẠM THỊ HỒNG HÀ 0988030333

Page 121
Sheet2
THẠCH TD VÀNG LÊ CÔNG TÔN 0903922778
TRÂM TD VÀNG CHỊ AN 0949811804
N.HẢI TD VÀNG MAI NGUYỄN BẢO NGỌ 0909281284
N.HẢI TD VÀNG LÊ HOÀNG NAM 0909623324
YẾN TD VÀNG ĐẶNG BÙI THANH PHO 01678353123
X.THẢO TD VÀNG ĐOỖ THÀNH TÂM 0918438999
N.HẢI TD VÀNG TRẦN VĨNH LỘC 0908540520
HẰNG TD VÀNG ANH ĐỨC 0983957153
YẾN VISA DEBIT LƯƠNG HOÀNG TÙNG 0937595959
THẠCH VISA DEBIT + 365 LÊ DUY TÂN 0905103765
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ KIM CHI 0934383838
K HẰNG TD VÀNG ĐẶNG VĂN THANH 0983848609
HẬU TD VÀNG HOÀNG TUẤN ANH 0983917217
NGỌC TD VÀNG PHẠM MINH THI 0913991990
K HẰNG TD VÀNG PHAN VĂN MINH 0983062032
X.THẢO TD VÀNG ĐINH HỒNG THẮM 0908678580
HẬU TD VÀNG VŨ QUANG VINH 0903723100
TRÂM TD VÀNG BÙI VĂN NGẦN 01679320320
THUẬN TD VÀNG PHẠM THỊ HUYỀN 0979790489
K HẰNG 365 + TKTT NGUYỄN THỊ HỒNG TH 0983782503
THUẬN TD VÀNG NGUYỄN VĂN VÀNG 0903622208
THUẬN TD VÀNG LÊ QUỐC HÙNG 0903317250
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ0906870012
HÂN TD VÀNG NGUYỄN MẠNH HÙNG 0908327157
YẾN TD VÀNG LÊ NGỌC THẠCH 0909120577
THẠCH 365 MAI THỊ NGỌC NHÂN 0938113077
X THẢO TD VÀNG PHẠM VĂN KHIÊM 0903611197
X THẢO TD VÀNG

YẾN TD VÀNG CHỊ NGA 0918325642


NHÂN TD VÀNG VĂN THỊ KIM PHƯƠNG 0916707456
N.HẢI TD VÀNG PHẠM VĂN HIỀN 0913728568
N.HẢI TD VÀNG VŨ MẠNH HẢO 0978678910
N.HẢI TD VÀNG LƯƠNG NỮ LINH TRAN 0927007686
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG TRUNG0937499289
THẢO TD VÀNG PHẠM VĂN KHIÊM 0903611197
H.NGOC 365 STYLE TRẦN VĂN TRUNG 0918000740
H.NGOC TD VÀNG THÁI THANH DIỆU 0918014819
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN QUANG HÀO 0913821778
365 STYLE PHAN NGUYỄN ANH TÀI0909704606
Hằng TD VÀNG CAO THỊ XUÂN LỘC 0983842022
X.THẢO TD VÀNG NGUYỄN GIA HƯNG 0903656119
X THẢO TD VÀNG QUÁCH TỶ 0903951657
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN NGUYỆT HUYÊ0989679217
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH LỄ 0988270288
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN TÁM 0983768031
K HẰNG TD VÀNG ĐẶNG VĂN THANH 0983848609
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ0906870012

Page 122
Sheet2
YẾN VISA DEBIT TRẦN NHẬT NGUYÊN 0919057802
THẢO VISA DEBIT NGUYỄN NGỌC BẢO CH0983212927
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HẢI HOÀNH 0989766676
HẬU TD VÀNG CHỊ TÂM 0904348234
YẾN TD VÀNG PHAN ANH TUẤN 0983774384
H.NGOC TD VÀNG TRẦN TRỌNG NGHIÊM 0917451144
HẰNG VISA DEBIT ANH ÁI 0908841011
HẰNG 365 STYLE ANH ÁI 0908841011
HẰNG TD VÀNG CHỊ THU 0987177899
HẰNG VISA DEBIT ANH HẢI 0938598588
YẾN VISA DEBIT ĐỖ HOÀNG MINH 0973397777
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 0903018204
HẰNG 365 STYLE ANH SƠN 0919171742
NHÂN TD VÀNG LƯU QUỐC KHÁNH 09883991984
THẢO TD VÀNG ĐOÀN THANH HUYỀN 0912212164
THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ THANH NH0908830886
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ KIM CHI 0903816363
LAN TD VÀNG LẦU NAM TƯỜNG 0909960775

HẬU TD VÀNG NGUYỄN NGỌC BAN 0936170790


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HUỲNH QUỐC 0907284281
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN HUÂN 0913921726
THẢO PREPAID VÕ BÁ PHƯƠNG 0908389470
YẾN TD VÀNG LÊ MINH TUẤN 0983230703
YẾN VISA DEBIT MAI THANH HUY 0919088696
YẾN TD VÀNG ANH HÀ 0906567988

THẢO TD VÀNG ĐẶNG TRUNG HÀ 0918519999


THẢO TD VÀNG PHẠM NGHĨA 0913919789
LAN TD VÀNG TRƯƠNG NGỌC TỊNH 0913910088
NHÂN TD VÀNG ĐOÀN VĂN GIÁP 0983885770
TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN TÚ ANH 0932732902
TRÂM TD VÀNG NGÔ MINH THUẤN 0913923229
THẢO TD CHUẨN NGUYỄN ĐÔNG HÒA 0946959350

HẬU TD CHUẨN LÊ DŨNG 0988548109


TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT CHIẾN 0903880505
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG KIÊN 0913805266
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN TOÀN 0914228344
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN NỞ 0903846648
THẢO TD VÀNG PHẠM HỒNG SƠN 0903809202
THUẬN NGUYỄN HỮU HUY 0982923998
NHÂN TD VÀNG TRẦN NGỌC ANH 0906800626
HẬU TD VÀNG ĐẶNG THỊ THANH BÌNH 0932012223

THẠCH TD VÀNG PHẠM QUANG HUY 0938008442


THẠCH 365 STYLE NGUYỄN NHẬT TRƯỜN 0934959247
THUẬN VISA DEBIT NGUYỄN HỮU HOÀNG 0915877788
YẾN TD VÀNG TRỊNH QUANG SỸ 01689993169

Page 123
Sheet2
YẾN TD VÀNG VŨ NGUYỄN BẢO NGHI 0983160874
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN VŨ NGỌC HÒA0933070384
YẾN TD VÀNG VÕ THIÊN TÂN 0983759279
THẢO TD VÀNG ANH SĨ ANH 0913906464
HẰNG 365 STYLE + VISA DANH BÌNH 0934040689

THẠCH 365 STYLE TRẦN HUỆ KHẢ 0918794878


HẬU TD VÀNG THẦY TÙNG 0935168288
YẾN TD VÀNG TRẦN HOÀI BẮC 0903815830
TRẦN BÁ ANH

LAN TD VÀNG NGUYỄN ANH XUÂN 0918462222


HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HỮU CẦN 0983806573
THUẬN TD VÀNG NGUYỄN LÊ THU THẢO 0933866348
YẾN 365 STYLE NGUYỄN MẠNH HÙNG 0987465756
YẾN VISA DEBIT NGUYỄN MẠNH HÙNG 0987465756
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THÀNH VINH 0918856590
YẾN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG LONG 0903800205
YẾN TD VÀNG LỮ THỊ KHÁNH VÂN 0983446551
HẬU TD VÀNG CHỊ LIÊN 0903382406
THẢO TD VÀNG TRẦN VĂN TUẤN 0913655792
X THẢO TD VÀNG HÀ CÔNG THÁI 0903923704
X THẢO 365 NGUYỄN VĂN PĂNG 0979892226
X THẢO TD VÀNG HÀ NGƯƠN KHÁNH 0903802370

THẠCH TD VÀNG LÊ NGUYÊN CƯỜNG 0937151278


TRÂM TD VÀNG LÊ MINH HẢI 0918193006
NHÂN TD VÀNG TRƯƠNG DUY HẬU 0903190439
TRÂM 365 STYLE ĐỖ TRÍ TUẤN 0938730929
BÙI THỊ VÂN THANH 0903882640
THẢO TD VÀNG TẠ KIM HÙNG 0903700799
HẬU TD VÀNG ANH DŨNG 0908070673
LAN TD VÀNG PHẠM ĐỨC MINH 0913615650
THẢO TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN BÌNH 0903854549
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH ĐƯỜN 0908653999
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ QUÝ 0903930350
TRÂM 365 STYLE PHẠM THỊ THU THỦY 0973199412
YẾN 365 STYLE LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697
YẾN VISA DEBIT LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697
THUẬN TD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM 2 0989104707
THẢO RPEPAID NGUYỄN ĐỨC LY 0977424232
X THẢO 365 + TKTT HOÀNG NGỌC ĐIỆP 0918387980
YẾN TD VÀNG TĂNG HIẾN ĐIỂN 0918008898

X THẢO PREPAID LÊ VĂN DŨNG 0978235050


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN TRỌNG HIỀN 0913736040
N.HẢI TD VÀNG TRẦN HỮU ĐẠI 0903763697
NGỌC TD VÀNG VÕ HOÀNG NHÂN 0986399322

Page 124
Sheet2
YẾN TD VÀNG THÁI PHƯƠNG NAM 0918303936
X THẢO TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM 2 0913803967
HẰNG 365 + TKTT NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 0918070656
NGỌC TD VÀNG DƯƠNG QUẢNG THANH0944997936

X THẢO TD VÀNG TRẦN TẤN PHÚC 0983978891


X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG ANH 0983048488
X THẢO TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN DANH THUẬN 0983796279
X THẢO TD VÀNG ĐINH HẢI LONG 0989506172
THẠCH TD VÀNG LÊ TẤN MINH 0903611083
NHÂN TD VÀNG VŨ QUỐC THẮNG 0913925843
YẾN 365 PHẠM TẤN THANH 0983456995
THẠCH TD VÀNG HỒ NGỌC QUYÊN 0988849033
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THANH PHON 0977241186
X THẢO TD VÀNG LỮ TRUNG ĐẠT 0918678778
K HẰNG 365 + TKTT HỒ TẤN PHÁT 0903873645
K HẰNG 365 + TKTT TRẦN NGỌC HÒA 0908268237
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN NGUYÊN TƯỜ 0913982683

LAN TD VÀNG NGUYỄN THỊ YẾN OANH0983969135


HẢI TD VÀNG DƯƠNG HÙNG DŨNG 0983234506
HẢI TD VÀNG NGUYỄN XUÂN CHIẾN 0983552737
HẢI TD VÀNG BÙI THỊ HỒNG TƯƠI 0985160679
YẾN TD VÀNG PHẠM VĂN ĐỨC 0977139933
NGỌC 365 + TKTT NGUYỄN DUY VŨ 0979996066
TRÂM TD VÀNG PHẠM NGỌC ANH 0918894130
THẠCH 365 + TKTT PHẠM XUÂN KIÊN 0982291327
NHÂN TD VÀNG PHÙNG DUY KHANG 0909372217

K HẰNG TD VÀNG NGUYỄN THÀNH TRUNG0983542560


THẠCH 365 + TKTT PHAN THỊ PHƯỢNG 0983579858
THẠCH 365 + TKTT CAO CƯỜNG 0908658414
TRÂM TD VÀNG ĐINH NGỌC SỸ TÙNG 0983987319
X THẢO 365 + TKTT ĐẶNG VĂN THÀNH 0983977399
X THẢO VISA PREPAID LÊ VĂN THÀNH 0983116498
K HẰNG 365 + VSA DEBIT NGUYỄN VŨ BẰNG 0913671890

THẠCH TD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH THÁI 0983307712


THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN DƯƠNG VŨ 0977772011
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHƯƠ0989722131
LAN TD VÀNG TRƯƠNG QUANG TUẤN 01688920168
NHÂN 365+ VISA DEBIT LÊ NGUYÊN KHÔI 0985373998
TRAÂM TD VÀNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG0987324288
TRAÂM TD VÀNG DOÃN VĂN DƯƠNG 0983747767
YẾN 365+ VISA DEBIT ĐỖ THANH TÚ 01689993000
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN0989617747
YẾN TD VÀNG PHẠM QUỐC ĐẠT 0978808880

Page 125
Sheet2
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN HẠNH VŨ 0906688236
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ BÍCH LỆ 0973339379
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỤY 0906983200
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN BẠCH TRÚC 0933140281
X THẢO TD VÀNG TRANG VĂN CHỜ 0917347447

TRAÂM TD VÀNG BÙI THỊ THANH XUÂN 0989303283


NGỌC TD VÀNG NGUYỄN ANH CƯỜNG 0983411159
NGỌC TD VÀNG NGÔ THỊ NGỌC NHUNG 0983411159
YẾN TD VÀNG PHẠM PHƯỚC THANH 0983725826
HẬU TD VÀNG DĐOÀN TRỌNG NHẬT 0903900004
LAN TD VÀNG TRIỆU KHÁNH HÙNG 0918382841
X THẢO TD VÀNG LÊ THANH TÀI 0972978100
X THẢO TD VÀNG TRƯƠNG THANH HẢI 0903357519
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN VĂN HẢI 0913190190
HẬU VISA DEBIT+TKTT CAO HỒNG ĐIỆP 0987309009
TRAÂM PREPAID NGUYỄN HƯƠNG GIAN 0982412392
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN THỊ THÙY DUN0907758075

HẢI TD VÀNG CAO THỊ ĐOAN TRINH 0979999923


NHÂN TD VÀNG VÕ VĂN ANH 0983937675
HẢI TD VÀNG 0903767039
NGỌC TD VÀNG LÝ MINH TÙNG 0983339039
NGỌC 365 + TKTT PHẠM CÔNG DUY 0985773000
YẾN TD VÀNG NGUYỄN DƯƠNG TOÀN0983235723
HẰNG TD VÀNG DƯƠNG QUỐC KHÁNH 0989045698
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HOÀN VŨ 0989100041
HẬU TD VÀNG TRAẦN THỊ HỒNG MINH 0955007988
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠN0982241842
HẰNG TD VÀNG KIÊN VĂN NA 0983703407
THẠCH TD VÀNG NGUYỄN NGỌC TIẾN 0913666739

YẾN TD VÀNG TỐNG TRẦN NGUYỆT Y 0989177870


YẾN TD VÀNG CHỊ HÒA 0973976976
X THẢO TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN DUY THÊNH 0983003018
THẠCH 365 ĐẶNG MINH ĐỨC 0988515669
HẬU TD VÀNG LÊ HỮU PHÚ 0977333363
HẬU TD VÀNG ANH ĐỨC 0907071504
HẬU TD VÀNG NGUYỄN VĂN SƠN 0989100130
X THẢO TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373

NGỌC TD VÀNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM 0983785902


TRÂM TD VÀNG NGUYỄN ĐỨC CÔNG 0979234179
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TUẤN KIỆT 0983484047
TRÂM TD VÀNG HUỲNH NGỌC LIÊN 0983751949
THẠCH TD VÀNG PHẠM HỒNG NGỌC 0989702283
X THẢO TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311
TRÂM TD VẦNG CHÂU THỊ THỂ VÂN 0983395539

Page 126
Sheet2
TRÂM TD VÀNG LÊ VIỆT DŨNG 0989393797
HẰNG TD VÀNG VÕ VĂN NHÀN 0913735103
THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN THANH HOÀN 0987400031
THẠCH 365 + TKTT NGUYỄN THANH THỦY 0989300679
THẠCH 365 + TKTT ĐOÀN VĂN ĐẠT 0987378233
YẾN 365 + TKTT HUỲNH TRANG PHÚC 0983440017
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN MINH TUẤN 0918604474
YẾN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN HIẾU TH0923001153
365 + TKTT PHAN VĂN PHƯỚC 0907847879
LAN 365= TRẦN THỊ HẰNG 0938255505
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN QUYẾT THẮNG0933182918
X THẢO 365 + TKTT LÊ VĂN DŨNG 0978235050
HẰNG 365 UNG THANH GIANG 0908438988
HẰNG 365 HUỲNH MỸ PHỒNG 0983850610

X THẢO TD VÀNG HOỒ Y DƯỢC LY 0977034383


NGỌC TD VÀNG TRẦN HỒNG TÂM 0989515557
NGỌC TD VÀNG TRẦN XUÂN QUANG 0989626469
TÚ 365 STYLE NGUYỄN VĂN TÚ 0986714414
THẠCH TD ĐẶNG TRUNG HIẾU 0918469246
THẠCH TD PHẠM HOÀI PHƯƠNG 0977898959
TRÂM TD VÀNG TRỊNH TẤN THANH 0988658958
TRAÂM TD VÀNG TRẦN TRỊNH HIỀN NƯƠ 0983807800
TRAÂM TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT DŨNG 09899594676

HẢI TD VÀNG LÊ VĂN HOÀNG 0983270275


NGỌC TD VÀNG NGUYỄN MINH THUẬT 01689933069
NGỌC TD VÀNG LƯƠNG THỊ LÊ HẰNG 0983494694
NGỌC TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐẸP 0982984338
YẾN TD VÀNG HOỒ TIẾN TRUNG 0982423769
X THẢO TD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 0989143535
X THẢO TD VÀNG PHẠM VIỆT BẰNG 0908019190
X THẢO TD VÀNG ĐOÀN HOÀNG HẢI 0913913456
X THẢO TD VÀNG LƯƠNG VĂN NGUYÊN 0913739519

Page 127
Sheet2

AREA COLLECTOR HỒ SƠ VỀ BP. TTHẨM ĐỊNH NGÀY CHUYỂN TĐ


Q P.NHUẬN HẢI OK PENDING 09/08/10
Q1 QUANG TỪ CHỐI PENDING 10/08/10
Q.TBINH QUANG OK PENDING 16/08/2010
Q3 QUANG TỪ CHỐI PENDING 06/08/10
Q9 TỪ CHỐI PENDING 09/08/10
Q 11 QUANG OK THIẾU HDLĐ PENDING 11/08/10
Q3 QUANG TỪ CHỐI PENDING 09/08/10
Q1 QUANG OK PENDING 01/09/10
Q BTAN QUANG TỪ CHỐI PENDING 26/08/2010
Q TBÌNH QUANG YES PENDING 10/08/10
Q P.NHUẬN A HẢI OK PENDING 09/08/10
Q10 QUANG YES PENDING 09/08/10
QBTHANH CHÚC TỪ CHỐI PENDING 09/08/10
Q TAN BÌNH QUANG OK PENDING 09/08/10
Q BÌNH THẠNH CHÚC YES PENDING 09/08/10
Q1 HẢI YES PENDING 10/08/10
Q GV A HẢI OK PENDING 12/08/10
Q BTHANH QUANG OK THIẾU BCĐKT PENDING 12/08/10
Q5 QUANG OK PENDING 10/08/10
Q BÌNH THẠNH CHÚC OK PENDING 13/08/2010
Q THỦ ĐỨC CHÚC TỪ CHỐI PENDING 30/08/2010
Q1 A HẢI YES PENDING 09/08/10
Q1 HẢI OK BẢNG LƯƠNG TPENDING 12/08/10
HẢI OK THIẾU HDLĐ PENDING 12/08/10
Q4 HẢI TỪ CHỐI PENDING 11/08/10
Q BÌNH TÂN QUANG TỪ CHỐI PENDING 11/08/10
Q BÌNH TÂN QUANG TỪ CHỐI PENDING 11/08/10
Q THỦ ĐỨC CHÚC OK PENDING 12/08/10
Q3 CHÚC OK PENDING 13/08/2010
Q1 HẢI CANCEL PENDING 12/08/10
Q6 QUANG OK PENDING 12/08/10
Q6 QUANG OK THIẾU QĐBN PENDING 12/08/10
Q1 HẢI OK THIẾU BẢNG LƯPENDING 12/08/10
Q BÌNH THẠNH CHÚC TỪ CHỐI PENDING 13/08/2010
Q TBINH A HẢI 06/09/10 DECLINE 16/09/10
q7 CHÚC OK PENDING 23/08/2010
Q GV HẢI OK PENDING 13/08/2010
Q1 HẢI OK PENDING 13/08/2010
Q BÌNH CHÁNH QUANG OK PENDING 17/08/2010
Q TBINH QUANG OK PENDING 16/08/2010
Q 11 QUANG OK PENDING

Q1
HẢI KH HẸN LẠI
Q2
Q TÂN BÌNH QUANG KH HẸN LẠI

Page 128
Sheet2
q7 HẢI KH HẸN LẠI
Q B THẠNH
Q10
Q12
Q6 QUANG OK PENDING 17/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK PENDING 17/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK TTT 17/08/2010
Q4 QUANG KH HẸN LẠI
Q8 QUANG YES
Q11 QUANG OK PENDING 19/08/2010
TÂN BÌNH HẢI OK PENDING 19/08/2010
Q1 CHÚC 15/09/10 DECLINE 16/09/10
TÂN PHÚ HẢI KH HẸN LẠI
Q10 QUANG OK PENDING 19/08/2010
HÓC MON CHÚC OK PENDING 20/082010

Q10 QUANG KH HẸN LẠI


Q3 HẢI OK
Q TBINH HẢI OK PENDING
Q10 QUANG OK PENDING
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q1 CHÚC OK PENDING
CHÚC OK
CHÚC OK
CHÚC KH HẸN LẠI
Q2 CHÚC KH HẸN LẠI
Q B THẠNH CHÚC
Q1 HẢI KH HẸN LẠI
Q3 HẢI OK
Q4 QUANG KH HẸN LẠI
Q3 QUANG OK PENDING
Q TBINH HẢI KH HẸN LẠI
QBTHANH CHÚC TỪ CHỐI PENDING
Q11 QUANG OK PENDING

QT BÌNH HẢI OK DECLINE 11/09/10


Q2 CHÚC YES PENDING 23/08/2010
Q5 QUANG 15/09/10 APPROVE 07/09/10
Q P.NHUẬN HẢI KH HẸN LẠI
Q B THẠNH CHÚC OK Cập nhật CK, CMND 24/08/2010
Q1 HẢI OK
Q11

Q1 HẢI YES PENDING 01/09/10


Q P.NHUẬN YES PENDING
Q10 QUANG YES PENDING
q7
q7
Q B THẠNH

Page 129
Sheet2
Q1

Q THỦ ĐỨC A HẢI YES PENDING 24/08/2010


Q T PHÚ CHÚC OK BS bảng chính GXN 30/08/2010
Q P.NHUẬN HẢI KH GIỮ HỒ SƠ
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q3 QUANG TỪ CHỐI PENDING 27/08/2010
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
CHÚC TỪ CHỐI PENDING 28/08/2010
QUANG OK PENDING 28/08/2010
Q9 CHÚC TỪ CHỐI PENDING 24/08/2010

Q B THẠNH QUANG YES PENDING


Q3 A HẢI OK TTT 25/08/2010
Q TBINH A HẢI OK TTT 25/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK PENDING 31/08/2010
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q1 A HẢI TỪ CHỐI 27/08/2010
Q B THẠNH CHÚC TỪ CHỐI PENDING 27/08/2010
Q1 A HẢI YES PENDING 25/08/2010
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI

Q3 A HẢI OK PENDING 26/08/2010


Q B THẠNH
Q6 QUANG YES PENDING 28/08/2010
A HẢI OK PENDING 26/08/2010

Q5 QUANG YES PENDING 30/08/2010


Q1
Q P.NHUẬN A HẢI OK PENDING 27/08/2010
q7
q7
Q THỦ ĐỨC
Q3 A HẢI 15/09/10 DECLINE 16/09/10
Q1
Q1 CHÚC YES PENDING 31/08/2010
Q TBINH
q7 CHÚC TỪ CHỐI PENDING 28/08/2010
Q4 CHÚC OK TTT 31/08/2010
Q7 CHÚC TỪ CHỐI PENDING 28/08/2010

Q THỦ ĐỨC
Q4 QUANG PENDING 20/09/10
Q1 A HẢI TỪ CHỐI PENDING 28/08/2010
Q10 QUANG OK TTT 31/08/2010
QUANG YES PENDING 27/08/2010
Q1 QUANG THIÊU HDĐT DECLINE 15/09/10
Q BTAN A HẢI OK
Q TBINH QUANG TỪ CHỐI PENDING 31/08/2010

Page 130
Sheet2
Q1
q7 A HẢI YES APPROVE 31/08/2010
Q BTAN
Q10 QUANG TỪ CHỐI PENDING 31/08/2010
Q GV CHÚC HỦY THẺ TRẢ LẠI T TTT 31/08/2010
Q B THẠNH
Q B THẠNH
Q B THẠNH QUANG 31/08/10 APPROVE
Q B THẠNH
Q6 CHÚC OK TTT 30/08/2010
Q BÌNH TÂN QUANG OK PENDING 30/08/2010

Q B THẠNH
Q2
Q5
Q9 CHÚC vẽ sơ đồ nhà 08/09/10
Q9
Q B THẠNH
Q B CHÁNH QUANG YES APPROVE
Q 11 CHÚC OK TTT
Q BÌNH TÂN CHÚC YES PENDING 26/08/2010

Q BÌNH THẠNH CHÚC YES APPROVE 04/09/10


Q BTHANH CHÚC OK PENDING 01/09/10
Q BTHANH
Q BTHANH
Q1 HẢI YES APPROVE 01/09/10
Q1 HẢI OK APPROVE 01/09/10
Q5
Q BTHANH CHÚC OK TTT 07/09/10
Q PN HẢI OK APPROVE 01/09/10
Q4 QUANG YES PENDING
Q B TÂN A HẢI YES PENDING
Q10 CHÚC OK TTT 01/09/10
Q1 CHÚC OK TTT 01/09/10
Q T PHÚ CHÚC OK APPROVE 01/09/10

Q B THẠNH
Q1
Q1 A HẢI OK APPROVE 09/09/10
Q 10
Q9
Q BTHANH
Q 10 QUANG OK PENDING 03/09/10
Q7 A HẢI OK TTT 03/09/10
Q2

Q BT
Q BTHANH CHÚC OK TTT 07/09/10

Page 131
Sheet2

Q B THẠNH CHÚC OK DECLINE 04/09/10


Q B THẠNH QUANG OK TTT 07/09/10
Q B THẠNH CHÚC OK TTT 07/09/10
Q.3 CHÚC OK

Q 10
Q B THẠNH
Q9 CHÚC OK Sơ đồ, bảng kê GD 3 06/09/10
Q BTHANH CHÚC YES PENDING 06/09/10
HÓC MON CHÚC OK TTT 07/09/10
Q1 TỪ CHỐI 08/09/10
Q TBINH A HẢI YES PENDING 06/09/10
Q 10 QUANG YES TTT 13/09/10
Q BTHANH
Q BTHANH CHÚC TỪ CHỐI PENDING 06/09/10
Q1
Q B THẠNH CHÚC TỪ CHỐI PENDING 06/09/10
Q B THẠNH CHÚC YES PENDING 06/09/10
Q10 QUANG TỪ CHỐI PENDING 06/09/10
Q5 QUANG OK APPROVE 11/09/10

Q2 CHÚC 20/09/10
Q BTHANH QUANG DECLINE 13/09/10
Q BTHANH QUANG TỪ CHỐI PENDING
Q BTHANH
HÓC MOÔN
Q1 A HẢI OK THIẾU HDDT APPROVE 07/09/10
Q BTHANH
Q3
A HẢI OK DECLINE 07/09/10
Q1 A HẢI OK TTT 07/09/10
Q BTHANH QUANG OK TTT 07/09/10
Q BTHANH QUANG OK DECLINE 11/09/10

Q T PHÚ
Q1 AHẢI APPROVE 09/09/10
Q PHÚ Nhuận
Q GV
q7 A HẢI 15/09/10 TTT
Q BTHANH CHÚC 16/09/10 PENDING 17/09/10

Q THỦ ĐỨC
Q TÂN BÌNH
Q T BÌNH 10/09/10 DECLINE 11/09/10
Q BTHANH CHÚC 10/09/10 APPROVE 11/09/10
Q1 A HẢI APPROVE 09/09/10

Q3 A HẢI 17/09/10 DECLINE 18/09/10

Page 132
Sheet2
Q BTHANHJ
BTHANH CHÚC DECLINE 11/09/10
Q BTHANH
Q BTHANH QUANG OK TTT 09/09/10
Q BTHANH A HẢI APPROVE 11/09/10

THỦ ĐỨC CHÚC 10/09/10 DECLINE 11/09/10


Q BTHANH CHÚC 10/09/10 PENDING 11/09/10

q7
Q BTHANH QUANG 21/09/10 PENDING 21/09/10
Q BTHANH A HẢI OK APPROVE 11/09/10
Q1
Q PNHUAN QUANG 10/09/10 DECLINE 11/09/10
Q1
Q B THẠNH CHÚC 20/09/10 PENDING 21/09/10
Q BTHANH
q7
Q P NHUẬN
Q GV
Q BTHANH
Q B THẠNH
Q B CHÁNH QUANG 15/09/10 PENDING 20/09/10
Q B THẠNH
Q BTHANH OK
OK
Q.10 QUANG 10/09/10 APPROVE 11/09/10
Q BTHANH CHÚC 10/09/10
Q.4 CHÚC 10/09/10
Q.6 CHÚC 10/09/10
Q1 CHÚC 14/09/10 APPROVE 15/09/10

Q. BTHANH
Q. BTHANH QUANG 15/09/10 DECLINE 17/09/10
Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q. BTHANH CHÚC 13/09/10 BS HĐ còn hiệu lực
Q. THỦ ĐƯC QUANG 15/09/10 PENDING 15/09/10
Q. BTHANH QUANG PENDING 20/09/10
Q.2
Q. BTHANH
Q.1 A HẢI OK DECLINE 14/09/10

Q. BTHANH A HẢI 14/09/10 DECLINE 14/09/10


Q. BTHANH
Q. GÒ VẤP CHÚC BS: HĐ, PĐK ko có chữ ký mẫu
Q.7
Q BTHANH CHÚC OK DECLINE 15/09/10
Q BTHANH

Page 133
Sheet2
Q1
Q1 A HẢI OK PENDING 14/09/10
Q1 A HẢI OK DECLINE 17/09/10
Q TÂN BÌNH A HẢI OK APPROVE 14/09/10
Q BTHANH CHÚC 13/09/10 bs: HĐ mới

Q.4
Q.1 A HẢI 14/09/10 PENDING 15/09/10
Q BTHANH
Q.4
Q.3
Q BTHANH
Q BTHANH
Q.1
Q BTHANH CHÚC 14/09/10 DECLINE 15/09/10
Q.10
Q.5 CANCEL
Q. BTHANH 14/09/10 TTT
Q.1 CHÚC 14/09/10 APPROVE 15/09/10

Q. TBINH
Q. GÒ VẤP CHÚC 15/09/10 PENDING 16/09/10
Q.1
Q1 A HẢI OK TTT
Q.6 QUANG 15/09/10 TN KO ĐỦ QĐ
Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q.7
Q. BTHANH
Q. BTHANH CHÚC 16/09/10 TTT
Q. TBINH A HẢI 15/09/10 APPROVE 15/09/10
Q.BTHANH QUANG 15/09/10 PENDING 17/09/10
Q.1 CHÚC 15/09/10 PENDING 16/09/10

Q.5 QUANG 09/10/21 PENDING 21/09/10


Q.BTHANH
Q. BTHANH
Q.1
Q.1
Q. THỦ ĐƯC
Q.7
Q.TBINH A HẢI 16/09/10 TTT
Q.TBINH
Q.2 TRÍ APPROVE 15/09/10
NHÀ BÈ CHÚC 16/09/10 PENDING 17/09/10

Q.9 CHÚC 17/09/10 BS HĐ đt 18/09/10


Q.BTHANH
Q. THỦ ĐỨC

Page 134
Sheet2
Q.1
Q.BTHANH CHÚC 17/09/10 TTT
Q.BTHANH
Q.3
Q. PHÚ NHUẬN CHÚC 17/09/10 PENDING
Q.4 A HẢI 17/09/10 PENDING 20/09/10
Q. BTHANH A HẢI 17/09/10 PENDING 20/09/10
Q.1 A HẢI 17/09/10 PENDING 18/09/10
Q.9 CHÚC 17/09/10 PENDING 20/09/10

Q. BTHANH
Q. GÒ VẤP QUANG THIẾU BẢN LƯƠNG T.06
Q1 A HẢI 18/09/10 BS HĐ đt 20/09/10
Q.BTHANH
Q.1
Q.BTHANH
Q.BTHANH
Q.BTHANH
Q.10
Q.BTHANH
Q.BTHANH

Q.10
Q.2 CHÚC 21/09/10 PENDING 21/09/10
Q. BTHANH CHÚC 20/09/10 TTT
H. BCHANH QUANG 21/09/10 PENDING 21/09/10
Q. BTHANH
Q.1 A HẢI 20/09/10 TTT
Q.BTHANH CHÚC 20/09/10 PENDING 20/09/10

Q.TBINH
Q.10
Q.6
Q. THỦ ĐỨC
Q.BTHANH
Q. PHÚ NHUẬN
Q.BTHANH
Q.10
Q.3
Q.THỦ ĐỨC

Page 135
Sheet2
AREA COLLECTOR HỒ SƠ VỀ NGÀY CHUYỂN TĐ TĐ TRẢ HS VỀ
Q BTHANH HẢI 06/08/10
Q BTHANH
q7
Q1 QUANG OK 06/08/10
Q P.NHUẬN HẢI OK 09/08/10
Q P.NHUẬN HẰNG OK 06/08/10

Q GV
Q GV YẾN OK 14/08/2010
Q1 QUANG TỪ CHỐI 10/08/10 12/08/2010
Q.TBINH QUANG OK 16/08/2010
Q3 QUANG TỪ CHỐI 06/08/10 14/07/2010
QBTHANH ok thiếu chứng từ
Q9 TỪ CHỐI 09/08/10 12/08/2010
Q3 HẢI OK 06/08/10
Q3 HẢI OK 06/08/10
Q Phú Nhuận HẢI OK 06/08/10
Q5 HẢI KH hen lai
Q 10 QUANG CANCEL
Q P.NHUẬN HẢI CANCEL
Q P.NHUẬN HẢI CANCEL
Q TAN BÌNH QUANG KH hen lai
Q10
Hóc Môn
Q 11 QUANG OK THIẾU HDLĐ 11/08/10 12/08/2010
HÓC MON
Q TBÌNH HẢI OK 07/08/10
Q BTAN
HỦY THẺ QUANG OK 09/08/10
Q10 CHÚC OK 07/08/10
Q3 QUANG TỪ CHỐI 09/08/10 12/08/2010
Q3
Q1 QUANG OK 01/09/10
Q BTAN QUANG TỪ CHỐI 26/08/2010 04/09/2010
Q TBÌNH QUANG YES 10/08/10 12/08/2010
BTHANH CHÚC OK 09/08/10
Q Gò Vấp CHÚC KH hen lai

Q1 CHÚC KH hen lai


Q4 HẢI KH hen lai
Q3 HẢI KH hen lai

Q3 QUANG KH hen lai


Q TBINH A HẢI OK 09/08/10
Q12 CHÚC OK 14/08/2010

Page 136
Sheet2
Q5 A HẢI KH hen lai

Q TPHÚ QUANG OK 09/08/10


Q BTHANH
Q P.NHUẬN A HẢI OK 09/08/10
Q1 A HẢI KH hen lai
Q10 QUANG YES 09/08/10 12/08/2010
Q BÌNH THẠNH CHÚC CANCEL
QBTHANH CHÚC TỪ CHỐI 09/08/10 12/08/2010
QBTHANH CHÚC OK 17/08/2010
Q10 QUANG KH hen lai
Q TAN BÌNH QUANG OK 09/08/10
Q BÌNH THẠNH CHÚC YES 09/08/10 13/08/2010
Q1 HẢI YES 10/08/10 12/08/2010
Q1 HẢI OK 09/08/10
Q1 HẢI OK 09/08/10
Q BÌNH THẠNH YẾN OK 09/08/10
Q GV A HẢI OK 12/08/10
Q TAN BÌNH GHI CHÚ
Q BTHANH QUANG OK THIẾU BCĐKT 12/08/10 13/08/2010
Q5 QUANG OK 10/08/10
Q BTHANH CHÚC OK 13/08/2010
Q BÌNH THẠNH CHÚC OK 13/08/2010
Q BÌNH THẠNH CHÚC KH hen lai
Q P.NHUẬN
Q THỦ ĐỨC CHÚC TỪ CHỐI 30/08/2010 03/09/2010
Q BÌNH THẠNH A HẢI OK 10/08/10
Q1 CHÚC KH hen lai
Q1 A HẢI YES 09/08/10 12/08/2010
Q TPHÚ
Q1 CHÚC CANCEL
Q3
Q3
Q3
Q1 HẢI OK BẢNG LƯƠNG T 12/08/10 13/08/2010
Q P.NHUẬN
Q1 QUANG OK 12/08/10
Q T.BÌNH
Q9
q7
Q Phú Nhuận
QBTHANH
HẢI OK THIẾU HDLĐ 12/08/10 13/08/2010
QBTHANH
Q4 HẢI TỪ CHỐI 11/08/10 13/08/2010
Q BÌNH TÂN QUANG TỪ CHỐI 11/08/10 14/08/2010
Q BÌNH TÂN QUANG TỪ CHỐI 11/08/10 14/08/2010
Q THỦ ĐỨC CHÚC OK 12/08/10 16/08/2010
Q6 QUANG OK 11/08/10

Page 137
Sheet2
Q BÌNH THẠNH QUANG OK 11/08/10
Q6 QUANG OK 11/08/10
Q11 QUANG OK 11/08/10
GV QUANG OK 11/08/10
Q BÌNH THẠNH QUANG OK 11/08/10
Q2
Q10 QUANG OK 12/08/10
Q3 CHÚC OK 13/08/2010
Q1
Q T.BÌNH
Q1 HẢI CANCEL 12/08/10 13/08/2010
Q P.NHUẬN
Q10
Q5
Q6 QUANG OK 12/08/10 16/08/2010
Q6 QUANG OK THIẾU QĐBN 12/08/10 13/08/2010
Q1
Q1 CHÚC OK 12/08/10
Q T.PHÚ
Q B THẠNH
Q BÌNH THẠNH
Q1 HẢI OK THIẾU BẢNG LƯ 12/08/10 13/08/2010
Q BÌNH THẠNH CHÚC TỪ CHỐI 13/08/2010 10/09/2010
Q1
Q3
Q3 CHÚC OK 12/08/10
Q9
Q GV
Q1
Q TBINH A HẢI OK 06/09/10
Q2
q7 CHÚC OK 23/08/2010

q7
Q5
QT BÌNH
Q3 CHÚC OK 13/08/2010
Q GV
Q GV HẢI OK 13/08/2010
Q1 HẢI OK 13/08/2010
Q9
Q1
Q B THẠNH
Q 12
Q T PHÚ QUANG KH HẸN LẠI

Q BTHANH CHÚC OK 17/08/2010


Q6 QUANG OK
q7

Page 138
Sheet2
Q10 QUANG KH HẸN LẠI
Q1 HẢI KH TỪ CHỐI
Q3 HẢI KH HẸN LẠI
q7
Q3 HẢI KH HẸN LẠI
Q TBINH
Q TBINH HẢI KH HẸN LẠI
Q BTHANH
Q P.NHUẬN HẢI OK 16/08/2010
Q BÌNH CHÁNH QUANG OK 17/08/2010
Q TBINH QUANG OK 16/08/2010
HÓC MON CHÚC OK 24/08/2010
Q GV
Q 11 QUANG OK
Q THỦ ĐỨC CHÚC OK
Q 10 QUANG KH HẸN LẠI

Q1
HẢI KH HẸN LẠI
Q2
Q TÂN BÌNH QUANG KH HẸN LẠI
q7 HẢI KH HẸN LẠI
Q B THẠNH
Q10
Q12
Q6 QUANG OK 17/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK 17/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK 17/08/2010
Q4 QUANG KH HẸN LẠI
Q8 QUANG YES 31/08/2010
Q11 QUANG OK 19/08/2010
TÂN BÌNH HẢI OK 19/08/2010
Q1
TÂN PHÚ HẢI KH HẸN LẠI
Q10 QUANG OK 19/08/2010
HÓC MON CHÚC OK 20/082010

Q10 QUANG KH HẸN LẠI


Q3 HẢI OK
Q TBINH HẢI OK
Q10 QUANG OK
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q1 CHÚC OK
CHÚC OK
CHÚC OK
CHÚC KH HẸN LẠI
Q2 CHÚC KH HẸN LẠI
Q B THẠNH CHÚC

Page 139
Sheet2
Q1 HẢI KH HẸN LẠI
Q3 HẢI OK
Q4 QUANG KH HẸN LẠI
Q3 QUANG OK
Q TBINH HẢI KH HẸN LẠI
QBTHANH CHÚC TỪ CHỐI 01/09/2010
Q11 QUANG OK

QT BÌNH HẢI OK 11/09/10


Q2 CHÚC YES 23/08/2010 01/09/2010
Q5 QUANG TỪ CHỐI 07/09/10 10/09/2010
Q P.NHUẬN HẢI KH HẸN LẠI
Q B THẠNH CHÚC OK 24/08/2010
Q1 HẢI OK
Q11

Q1 HẢI YES 01/09/10 10/09/2010


Q P.NHUẬN YES 31/08/2010
Q10 QUANG YES 01/09/2010
q7
q7
Q B THẠNH
Q1

Q THỦ ĐỨC A HẢI YES 24/08/2010 31/08/2010


Q T PHÚ CHÚC OK 30/08/2010
Q P.NHUẬN HẢI KH GIỮ HỒ SƠ
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q3 QUANG TỪ CHỐI 27/08/2010 09/09/2010
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
CHÚC TỪ CHỐI 28/08/2010 01/09/2010
QUANG OK 28/08/2010
Q9 CHÚC TỪ CHỐI 24/08/2010 01/09/2010

Q B THẠNH QUANG YES 03/09/2010


Q3 A HẢI OK 25/08/2010
Q TBINH A HẢI OK 25/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK 31/08/2010
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q1 A HẢI TỪ CHỐI 27/08/2010 01/09/2010
Q B THẠNH CHÚC TỪ CHỐI 27/08/2010 10/09/2010
Q1 A HẢI YES 25/08/2010 01/09/2010
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI

Q3 A HẢI OK 26/08/2010
Q B THẠNH
Q6 QUANG YES 28/08/2010 01/09/2010
A HẢI OK 26/08/2010

Page 140
Sheet2
Q5 QUANG YES 30/08/2010 03/09/2010
Q1
Q P.NHUẬN A HẢI OK 27/08/2010
q7
q7
Q THỦ ĐỨC
Q3 A HẢI OK 27/08/2010
Q1
Q1 CHÚC YES 31/08/2010 06/09/2010
Q TBINH
q7 CHÚC TỪ CHỐI 28/08/2010 01/09/2010
Q4 CHÚC OK 31/08/2010
Q7 CHÚC TỪ CHỐI 28/08/2010 01/09/2010

Q THỦ ĐỨC
Q4
Q1 A HẢI TỪ CHỐI 28/08/2010 01/09/2010
Q10 QUANG OK 31/08/2010
QUANG YES 27/08/2010 08/09/2010
Q1
Q BTAN A HẢI OK
Q TBINH QUANG TỪ CHỐI 31/08/2010 04/09/2010
Q1
q7 A HẢI YES 31/08/2010 08/09/2010
Q BTAN
Q10 QUANG TỪ CHỐI 31/08/2010 06/09/2010
Q GV CHÚC HỦY THẺ TRẢ LẠI T 31/08/2010
Q B THẠNH
Q B THẠNH
Q B THẠNH QUANG OK 31/08/2010
Q B THẠNH
Q6 CHÚC OK 30/08/2010
Q BÌNH TÂN QUANG OK 30/08/2010

Q B THẠNH
Q2
Q5
Q9
Q9
Q B THẠNH
Q B CHÁNH QUANG YES 09/09/2010
Q 11 CHÚC OK
Q BÌNH TÂN CHÚC YES 26/08/2010 01/09/2010

Q BÌNH THẠNH CHÚC YES 04/09/10 09/09/2010


Q BTHANH CHÚC OK 01/09/10
Q BTHANH
Q BTHANH
Q1 HẢI YES 01/09/10 09/09/2010

Page 141
Sheet2
Q1 HẢI OK 01/09/10
Q5
Q BTHANH CHÚC OK 07/09/10
Q PN HẢI OK 01/09/10
Q4 QUANG YES 01/09/2010
Q B TÂN A HẢI YES 01/09/2010
Q10 CHÚC OK 01/09/10
Q1 CHÚC OK 01/09/10
Q T PHÚ CHÚC OK 01/09/10

Q B THẠNH
Q1
Q1
Q 10
Q9
Q BTHANH
Q 10 QUANG OK 03/09/10
Q7 A HẢI OK 03/09/10
Q2

Q BT
Q BTHANH CHÚC OK 07/09/10

Q B THẠNH CHÚC OK 04/09/10


Q B THẠNH QUANG OK 07/09/10
Q B THẠNH CHÚC OK 07/09/10
Q.3 CHÚC OK

Q 10
Q B THẠNH
Q9 CHÚC OK 06/09/10
Q BTHANH CHÚC YES 06/09/10 09/09/2010
HÓC MON CHÚC OK 07/09/10
Q1 TỪ CHỐI 08/09/10 10/09/2010
Q TBINH A HẢI YES 06/09/10 10/09/2010
Q 10 QUANG YES
Q BTHANH
Q BTHANH CHÚC TỪ CHỐI 06/09/10 09/09/2010
Q1
Q B THẠNH CHÚC TỪ CHỐI 06/09/10 09/09/2010
Q B THẠNH CHÚC YES 06/09/10 09/09/2010
Q10 QUANG TỪ CHỐI 06/09/10 09/09/2010
Q5 QUANG OK 11/09/10

Q2
Q BTHANH QUANG 13/09/10
Q BTHANH QUANG TỪ CHỐI 10/09/2010
Q BTHANH
HÓC MOÔN

Page 142
Sheet2
Q1 A HẢI OK THIẾU HDĐN 07/09/10
Q BTHANH
Q3
A HẢI OK 07/09/10
Q1 A HẢI OK 07/09/10
Q BTHANH QUANG OK 07/09/10
Q BTHANH OK 11/09/10

Q T PHÚ
Q1
Q PHÚ Nhuận
Q GV
q7
Q BTHANH

Q THỦ ĐỨC
Q TÂN BÌNH
Q T BÌNH 10/09/10 11/09/10
Q BTHANH CHÚC 10/09/10 11/09/10
Q1

Q3
Q BTHANHJ
BTHANH
Q BTHANH
Q BTHANH QUANG OK 09/09/10
Q BTHANH A HẢI OK 11/09/10

THỦ ĐỨC CHÚC 10/09/10 11/09/10


Q BTHANH CHÚC 10/09/10 11/09/10

q7
Q BTHANH
Q BTHANH A HẢI OK 11/09/10
Q1
Q PNHUAN QUANG 10/09/10 11/09/10
Q1
Q B THẠNH
Q BTHANH
q7
Q P NHUẬN
Q GV
Q BTHANH
Q B THẠNH
Q B CHÁNH
Q B THẠNH
Q BTHANH OK
OK
Q.10 QUANG 10/09/10 11/09/10

Page 143
Sheet2
Q BTHANH CHÚC 10/09/10
Q.4 CHÚC 10/09/10
Q.6 CHÚC 10/09/10

Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q. BTHANH CHÚC 13/09/10
Q. THỦ ĐƯC
Q. BTHANH
Q.2
Q. BTHANH

Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q. GÒ VẤP
Q.7
Q BTHANH
Q BTHANH
Q1
Q1
Q1
AREA COLLECTOR HỒ SƠ VỀ BP. TTHẨM ĐỊNH NGÀY CHUYỂN TĐ
Q P.NHUẬN HẢI OK PENDING 09/08/10
Q1 QUANG TỪ CHỐI PENDING 10/08/10
Q.TBINH QUANG OK PENDING 16/08/2010
Q3 QUANG TỪ CHỐI PENDING 06/08/10
Q9 TỪ CHỐI PENDING 09/08/10
Q 11 QUANG OK THIẾU HDLĐ PENDING 11/08/10
Q3 QUANG TỪ CHỐI PENDING 09/08/10
Q1 QUANG OK PENDING 01/09/10
Q BTAN QUANG TỪ CHỐI PENDING 26/08/2010
Q TBÌNH QUANG YES PENDING 10/08/10
Q P.NHUẬN A HẢI OK PENDING 09/08/10
Q10 QUANG YES PENDING 09/08/10
QBTHANH CHÚC TỪ CHỐI PENDING 09/08/10
Q TAN BÌNH QUANG OK PENDING 09/08/10
Q BÌNH THẠNH CHÚC YES PENDING 09/08/10
Q1 HẢI YES PENDING 10/08/10
Q GV A HẢI OK PENDING 12/08/10
Q BTHANH QUANG OK THIẾU BCĐKT PENDING 12/08/10
Q5 QUANG OK PENDING 10/08/10
Q BÌNH THẠNH CHÚC OK PENDING 13/08/2010
Q THỦ ĐỨC CHÚC TỪ CHỐI PENDING 30/08/2010
Q1 A HẢI YES PENDING 09/08/10
Q1 HẢI OK BẢNG LƯƠNG TPENDING 12/08/10
HẢI OK THIẾU HDLĐ PENDING 12/08/10
Q4 HẢI TỪ CHỐI PENDING 11/08/10

Page 144
Sheet2
Q BÌNH TÂN QUANG TỪ CHỐI PENDING 11/08/10
Q BÌNH TÂN QUANG TỪ CHỐI PENDING 11/08/10
Q THỦ ĐỨC CHÚC OK PENDING 12/08/10
Q3 CHÚC OK PENDING 13/08/2010
Q1 HẢI CANCEL PENDING 12/08/10
Q6 QUANG OK PENDING 12/08/10
Q6 QUANG OK THIẾU QĐBN PENDING 12/08/10
Q1 HẢI OK THIẾU BẢNG LƯPENDING 12/08/10
Q BÌNH THẠNH CHÚC TỪ CHỐI PENDING 13/08/2010
Q TBINH A HẢI 06/09/10 DECLINE 16/09/10
q7 CHÚC OK PENDING 23/08/2010
Q GV HẢI OK PENDING 13/08/2010
Q1 HẢI OK PENDING 13/08/2010
Q BÌNH CHÁNH QUANG OK PENDING 17/08/2010
Q TBINH QUANG OK PENDING 16/08/2010
Q 11 QUANG OK PENDING

Q1
HẢI KH HẸN LẠI
Q2
Q TÂN BÌNH QUANG KH HẸN LẠI
q7 HẢI KH HẸN LẠI
Q B THẠNH
Q10
Q12
Q6 QUANG OK PENDING 17/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK PENDING 17/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK TTT 17/08/2010
Q4 QUANG KH HẸN LẠI
Q8 QUANG YES
Q11 QUANG OK PENDING 19/08/2010
TÂN BÌNH HẢI OK PENDING 19/08/2010
Q1 CHÚC 15/09/10 DECLINE 16/09/10
TÂN PHÚ HẢI KH HẸN LẠI
Q10 QUANG OK PENDING 19/08/2010
HÓC MON CHÚC OK PENDING 20/082010

Q10 QUANG KH HẸN LẠI


Q3 HẢI OK
Q TBINH HẢI OK PENDING
Q10 QUANG OK PENDING
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q1 CHÚC OK PENDING
CHÚC OK
CHÚC OK
CHÚC KH HẸN LẠI
Q2 CHÚC KH HẸN LẠI
Q B THẠNH CHÚC
Q1 HẢI KH HẸN LẠI

Page 145
Sheet2
Q3 HẢI OK
Q4 QUANG KH HẸN LẠI
Q3 QUANG OK PENDING
Q TBINH HẢI KH HẸN LẠI
QBTHANH CHÚC TỪ CHỐI PENDING
Q11 QUANG OK PENDING

QT BÌNH HẢI OK DECLINE 11/09/10


Q2 CHÚC YES PENDING 23/08/2010
Q5 QUANG 15/09/10 APPROVE 07/09/10
Q P.NHUẬN HẢI KH HẸN LẠI
Q B THẠNH CHÚC OK Cập nhật CK, CMND 24/08/2010
Q1 HẢI OK
Q11

Q1 HẢI YES PENDING 01/09/10


Q P.NHUẬN YES PENDING
Q10 QUANG YES PENDING
q7
q7
Q B THẠNH
Q1

Q THỦ ĐỨC A HẢI YES PENDING 24/08/2010


Q T PHÚ CHÚC OK BS bảng chính GXN 30/08/2010
Q P.NHUẬN HẢI KH GIỮ HỒ SƠ
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q3 QUANG TỪ CHỐI PENDING 27/08/2010
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
CHÚC TỪ CHỐI PENDING 28/08/2010
QUANG OK PENDING 28/08/2010
Q9 CHÚC TỪ CHỐI PENDING 24/08/2010

Q B THẠNH QUANG YES PENDING


Q3 A HẢI OK TTT 25/08/2010
Q TBINH A HẢI OK TTT 25/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK PENDING 31/08/2010
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q1 A HẢI TỪ CHỐI 27/08/2010
Q B THẠNH CHÚC TỪ CHỐI PENDING 27/08/2010
Q1 A HẢI YES PENDING 25/08/2010
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI

Q3 A HẢI OK PENDING 26/08/2010


Q B THẠNH
Q6 QUANG YES PENDING 28/08/2010
A HẢI OK PENDING 26/08/2010

Q5 QUANG YES PENDING 30/08/2010

Page 146
Sheet2
Q1
Q P.NHUẬN A HẢI OK PENDING 27/08/2010
q7
q7
Q THỦ ĐỨC
Q3 A HẢI 15/09/10 DECLINE 16/09/10
Q1
Q1 CHÚC YES PENDING 31/08/2010
Q TBINH
q7 CHÚC TỪ CHỐI PENDING 28/08/2010
Q4 CHÚC OK TTT 31/08/2010
Q7 CHÚC TỪ CHỐI PENDING 28/08/2010

Q THỦ ĐỨC
Q4 QUANG PENDING 20/09/10
Q1 A HẢI TỪ CHỐI PENDING 28/08/2010
Q10 QUANG OK TTT 31/08/2010
QUANG YES PENDING 27/08/2010
Q1 QUANG THIÊU HDĐT DECLINE 15/09/10
Q BTAN A HẢI OK
Q TBINH QUANG TỪ CHỐI PENDING 31/08/2010
Q1
q7 A HẢI YES APPROVE 31/08/2010
Q BTAN
Q10 QUANG TỪ CHỐI PENDING 31/08/2010
Q GV CHÚC HỦY THẺ TRẢ LẠI T TTT 31/08/2010
Q B THẠNH
Q B THẠNH
Q B THẠNH QUANG 31/08/10 APPROVE
Q B THẠNH
Q6 CHÚC OK TTT 30/08/2010
Q BÌNH TÂN QUANG OK PENDING 30/08/2010

Q B THẠNH
Q2
Q5
Q9 CHÚC vẽ sơ đồ nhà 08/09/10
Q9
Q B THẠNH
Q B CHÁNH QUANG YES APPROVE
Q 11 CHÚC OK TTT
Q BÌNH TÂN CHÚC YES PENDING 26/08/2010

Q BÌNH THẠNH CHÚC YES APPROVE 04/09/10


Q BTHANH CHÚC OK PENDING 01/09/10
Q BTHANH
Q BTHANH
Q1 HẢI YES APPROVE 01/09/10
Q1 HẢI OK APPROVE 01/09/10

Page 147
Sheet2
Q5
Q BTHANH CHÚC OK TTT 07/09/10
Q PN HẢI OK APPROVE 01/09/10
Q4 QUANG YES PENDING
Q B TÂN A HẢI YES PENDING
Q10 CHÚC OK TTT 01/09/10
Q1 CHÚC OK TTT 01/09/10
Q T PHÚ CHÚC OK APPROVE 01/09/10
Q B THẠNH
Q1
Q1 A HẢI OK APPROVE 09/09/10
Q 10
Q9
Q BTHANH
Q 10 QUANG OK PENDING 03/09/10
Q7 A HẢI OK TTT 03/09/10
Q2

Q BT
Q BTHANH CHÚC OK TTT 07/09/10

Q B THẠNH CHÚC OK DECLINE 04/09/10


Q B THẠNH QUANG OK TTT 07/09/10
Q B THẠNH CHÚC OK TTT 07/09/10
Q.3 CHÚC OK

Q 10
Q B THẠNH
Q9 CHÚC OK Sơ đồ, bảng kê GD 3 06/09/10
Q BTHANH CHÚC YES PENDING 06/09/10
HÓC MON CHÚC OK TTT 07/09/10
Q1 TỪ CHỐI 08/09/10
Q TBINH A HẢI YES PENDING 06/09/10
Q 10 QUANG YES TTT 13/09/10
Q BTHANH
Q BTHANH CHÚC TỪ CHỐI PENDING 06/09/10
Q1
Q B THẠNH CHÚC TỪ CHỐI PENDING 06/09/10
Q B THẠNH CHÚC YES PENDING 06/09/10
Q10 QUANG TỪ CHỐI PENDING 06/09/10
Q5 QUANG OK APPROVE 11/09/10

Q2 CHÚC 20/09/10
Q BTHANH QUANG DECLINE 13/09/10
Q BTHANH QUANG TỪ CHỐI PENDING
Q BTHANH
HÓC MOÔN
Q1 A HẢI OK THIẾU HDDT APPROVE 07/09/10
Q BTHANH

Page 148
Sheet2
Q3
A HẢI OK DECLINE 07/09/10
Q1 A HẢI OK TTT 07/09/10
Q BTHANH QUANG OK TTT 07/09/10
Q BTHANH QUANG OK DECLINE 11/09/10

Q T PHÚ
Q1 AHẢI APPROVE 09/09/10
Q PHÚ Nhuận
Q GV
q7 A HẢI 15/09/10 TTT
Q BTHANH CHÚC 16/09/10 PENDING 17/09/10

Q THỦ ĐỨC
Q TÂN BÌNH
Q T BÌNH 10/09/10 DECLINE 11/09/10
Q BTHANH CHÚC 10/09/10 APPROVE 11/09/10
Q1 A HẢI APPROVE 09/09/10

Q3 A HẢI 17/09/10 DECLINE 18/09/10


Q BTHANHJ
BTHANH CHÚC DECLINE 11/09/10
Q BTHANH
Q BTHANH QUANG OK TTT 09/09/10
Q BTHANH A HẢI APPROVE 11/09/10

THỦ ĐỨC CHÚC 10/09/10 DECLINE 11/09/10


Q BTHANH CHÚC 10/09/10 PENDING 11/09/10

q7
Q BTHANH QUANG 21/09/10 PENDING 21/09/10
Q BTHANH A HẢI OK APPROVE 11/09/10
Q1
Q PNHUAN QUANG 10/09/10 DECLINE 11/09/10
Q1
Q B THẠNH CHÚC 20/09/10 PENDING 21/09/10
Q BTHANH
q7
Q P NHUẬN
Q GV
Q BTHANH
Q B THẠNH
Q B CHÁNH QUANG 15/09/10 PENDING 20/09/10
Q B THẠNH
Q BTHANH OK
OK
Q.10 QUANG 10/09/10 APPROVE 11/09/10
Q BTHANH CHÚC 10/09/10
Q.4 CHÚC 10/09/10

Page 149
Sheet2
Q.6 CHÚC 10/09/10
Q1 CHÚC 14/09/10 APPROVE 15/09/10

Q. BTHANH
Q. BTHANH QUANG 15/09/10 DECLINE 17/09/10
Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q. BTHANH CHÚC 13/09/10 BS HĐ còn hiệu lực
Q. THỦ ĐƯC QUANG 15/09/10 PENDING 15/09/10
Q. BTHANH QUANG PENDING 20/09/10
Q.2
Q. BTHANH
Q.1 A HẢI OK DECLINE 14/09/10

Q. BTHANH A HẢI 14/09/10 DECLINE 14/09/10


Q. BTHANH
Q. GÒ VẤP CHÚC BS: HĐ, PĐK ko có chữ ký mẫu
Q.7
Q BTHANH CHÚC OK DECLINE 15/09/10
Q BTHANH
Q1
Q1 A HẢI OK PENDING 14/09/10
Q1 A HẢI OK DECLINE 17/09/10
Q TÂN BÌNH A HẢI OK APPROVE 14/09/10
Q BTHANH CHÚC 13/09/10 bs: HĐ mới

Q.4
Q.1 A HẢI 14/09/10 PENDING 15/09/10
Q BTHANH
Q.4
Q.3
Q BTHANH
Q BTHANH
Q.1
Q BTHANH CHÚC 14/09/10 DECLINE 15/09/10
Q.10
Q.5 CANCEL
Q. BTHANH 14/09/10 TTT
Q.1 CHÚC 14/09/10 APPROVE 15/09/10

Q. TBINH
Q. GÒ VẤP CHÚC 15/09/10 PENDING 16/09/10
Q.1
Q1 A HẢI OK TTT
Q.6 QUANG 15/09/10 TN KO ĐỦ QĐ
Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q.7
Q. BTHANH

Page 150
Sheet2
Q. BTHANH CHÚC 16/09/10 TTT
Q. TBINH A HẢI 15/09/10 APPROVE 15/09/10
Q.BTHANH QUANG 15/09/10 PENDING 17/09/10
Q.1 CHÚC 15/09/10 PENDING 16/09/10

Q.5 QUANG 09/10/21 PENDING 21/09/10


Q.BTHANH
Q. BTHANH
Q.1
Q.1
Q. THỦ ĐƯC
Q.7
Q.TBINH A HẢI 16/09/10 TTT
Q.TBINH
Q.2 TRÍ APPROVE 15/09/10
NHÀ BÈ CHÚC 16/09/10 PENDING 17/09/10

Q.9 CHÚC 17/09/10 BS HĐ đt 18/09/10


Q.BTHANH
Q. THỦ ĐỨC
Q.1
Q.BTHANH CHÚC 17/09/10 TTT
Q.BTHANH
Q.3
Q. PHÚ NHUẬN CHÚC 17/09/10 PENDING
Q.4 A HẢI 17/09/10 PENDING 20/09/10
Q. BTHANH A HẢI 17/09/10 PENDING 20/09/10
Q.1 A HẢI 17/09/10 PENDING 18/09/10
Q.9 CHÚC 17/09/10 PENDING 20/09/10

Q. BTHANH
Q. GÒ VẤP QUANG THIẾU BẢN LƯƠNG T.06
Q1 A HẢI 18/09/10 BS HĐ đt 20/09/10
Q.BTHANH
Q.1
Q.BTHANH
Q.BTHANH
Q.BTHANH
Q.10
Q.BTHANH
Q.BTHANH

Q.10
Q.2 CHÚC 21/09/10 PENDING 21/09/10
Q. BTHANH CHÚC 20/09/10 TTT
H. BCHANH QUANG 21/09/10 PENDING 21/09/10
Q. BTHANH
Q.1 A HẢI 20/09/10 TTT
Q.BTHANH CHÚC 20/09/10 PENDING 20/09/10

Page 151
Sheet2

Q.TBINH
Q.10
Q.6
Q. THỦ ĐỨC
Q.BTHANH
Q. PHÚ NHUẬN
Q.BTHANH
Q.10
Q.3
Q.THỦ ĐỨC
AREA COLLECTOR HỒ SƠ VỀ NGÀY CHUYỂN TĐ TĐ TRẢ HS VỀ
Q BTHANH HẢI 06/08/10
Q BTHANH
q7
Q1 QUANG OK 06/08/10
Q P.NHUẬN HẢI OK 09/08/10
Q P.NHUẬN HẰNG OK 06/08/10

Q GV
Q GV YẾN OK 14/08/2010
Q1 QUANG TỪ CHỐI 10/08/10 12/08/2010
Q.TBINH QUANG OK 16/08/2010
Q3 QUANG TỪ CHỐI 06/08/10 14/07/2010
QBTHANH ok thiếu chứng từ
Q9 TỪ CHỐI 09/08/10 12/08/2010
Q3 HẢI OK 06/08/10
Q3 HẢI OK 06/08/10
Q Phú Nhuận HẢI OK 06/08/10
Q5 HẢI KH hen lai
Q 10 QUANG CANCEL
Q P.NHUẬN HẢI CANCEL
Q P.NHUẬN HẢI CANCEL
Q TAN BÌNH QUANG KH hen lai
Q10
Hóc Môn
Q 11 QUANG OK THIẾU HDLĐ 11/08/10 12/08/2010
HÓC MON
Q TBÌNH HẢI OK 07/08/10
Q BTAN
HỦY THẺ QUANG OK 09/08/10
Q10 CHÚC OK 07/08/10
Q3 QUANG TỪ CHỐI 09/08/10 12/08/2010
Q3
Q1 QUANG OK 01/09/10
Q BTAN QUANG TỪ CHỐI 26/08/2010 04/09/2010
Q TBÌNH QUANG YES 10/08/10 12/08/2010

Page 152
Sheet2
BTHANH CHÚC OK 09/08/10
Q Gò Vấp CHÚC KH hen lai

Q1 CHÚC KH hen lai


Q4 HẢI KH hen lai
Q3 HẢI KH hen lai

Q3 QUANG KH hen lai


Q TBINH A HẢI OK 09/08/10
Q12 CHÚC OK 14/08/2010
Q5 A HẢI KH hen lai

Q TPHÚ QUANG OK 09/08/10


Q BTHANH
Q P.NHUẬN A HẢI OK 09/08/10
Q1 A HẢI KH hen lai
Q10 QUANG YES 09/08/10 12/08/2010
Q BÌNH THẠNH CHÚC CANCEL
QBTHANH CHÚC TỪ CHỐI 09/08/10 12/08/2010
QBTHANH CHÚC OK 17/08/2010
Q10 QUANG KH hen lai
Q TAN BÌNH QUANG OK 09/08/10
Q BÌNH THẠNH CHÚC YES 09/08/10 13/08/2010
Q1 HẢI YES 10/08/10 12/08/2010
Q1 HẢI OK 09/08/10
Q1 HẢI OK 09/08/10
Q BÌNH THẠNH YẾN OK 09/08/10
Q GV A HẢI OK 12/08/10
Q TAN BÌNH GHI CHÚ
Q BTHANH QUANG OK THIẾU BCĐKT 12/08/10 13/08/2010
Q5 QUANG OK 10/08/10
Q BTHANH CHÚC OK 13/08/2010
Q BÌNH THẠNH CHÚC OK 13/08/2010
Q BÌNH THẠNH CHÚC KH hen lai
Q P.NHUẬN
Q THỦ ĐỨC CHÚC TỪ CHỐI 30/08/2010 03/09/2010
Q BÌNH THẠNH A HẢI OK 10/08/10
Q1 CHÚC KH hen lai
Q1 A HẢI YES 09/08/10 12/08/2010
Q TPHÚ
Q1 CHÚC CANCEL
Q3
Q3
Q3
Q1 HẢI OK BẢNG LƯƠNG T 12/08/10 13/08/2010
Q P.NHUẬN
Q1 QUANG OK 12/08/10
Q T.BÌNH

Page 153
Sheet2
Q9
q7
Q Phú Nhuận
QBTHANH
HẢI OK THIẾU HDLĐ 12/08/10 13/08/2010
QBTHANH
Q4 HẢI TỪ CHỐI 11/08/10 13/08/2010
Q BÌNH TÂN QUANG TỪ CHỐI 11/08/10 14/08/2010
Q BÌNH TÂN QUANG TỪ CHỐI 11/08/10 14/08/2010
Q THỦ ĐỨC CHÚC OK 12/08/10 16/08/2010
Q6 QUANG OK 11/08/10
Q BÌNH THẠNH QUANG OK 11/08/10
Q6 QUANG OK 11/08/10
Q11 QUANG OK 11/08/10
GV QUANG OK 11/08/10
Q BÌNH THẠNH QUANG OK 11/08/10
Q2
Q10 QUANG OK 12/08/10
Q3 CHÚC OK 13/08/2010
Q1
Q T.BÌNH
Q1 HẢI CANCEL 12/08/10 13/08/2010
Q P.NHUẬN
Q10
Q5
Q6 QUANG OK 12/08/10 16/08/2010
Q6 QUANG OK THIẾU QĐBN 12/08/10 13/08/2010
Q1
Q1 CHÚC OK 12/08/10
Q T.PHÚ
Q B THẠNH
Q BÌNH THẠNH
Q1 HẢI OK THIẾU BẢNG LƯ 12/08/10 13/08/2010
Q BÌNH THẠNH CHÚC TỪ CHỐI 13/08/2010 10/09/2010
Q1
Q3
Q3 CHÚC OK 12/08/10
Q9
Q GV
Q1
Q TBINH A HẢI OK 06/09/10
Q2
q7 CHÚC OK 23/08/2010

q7
Q5
QT BÌNH
Q3 CHÚC OK 13/08/2010
Q GV

Page 154
Sheet2
Q GV HẢI OK 13/08/2010
Q1 HẢI OK 13/08/2010
Q9
Q1
Q B THẠNH
Q 12
Q T PHÚ QUANG KH HẸN LẠI

Q BTHANH CHÚC OK 17/08/2010


Q6 QUANG OK
q7
Q10 QUANG KH HẸN LẠI
Q1 HẢI KH TỪ CHỐI
Q3 HẢI KH HẸN LẠI
q7
Q3 HẢI KH HẸN LẠI
Q TBINH
Q TBINH HẢI KH HẸN LẠI
Q BTHANH
Q P.NHUẬN HẢI OK 16/08/2010
Q BÌNH CHÁNH QUANG OK 17/08/2010
Q TBINH QUANG OK 16/08/2010
HÓC MON CHÚC OK 24/08/2010
Q GV
Q 11 QUANG OK
Q THỦ ĐỨC CHÚC OK
Q 10 QUANG KH HẸN LẠI

Q1
HẢI KH HẸN LẠI
Q2
Q TÂN BÌNH QUANG KH HẸN LẠI
q7 HẢI KH HẸN LẠI
Q B THẠNH
Q10
Q12
Q6 QUANG OK 17/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK 17/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK 17/08/2010
Q4 QUANG KH HẸN LẠI
Q8 QUANG YES 31/08/2010
Q11 QUANG OK 19/08/2010
TÂN BÌNH HẢI OK 19/08/2010
Q1
TÂN PHÚ HẢI KH HẸN LẠI
Q10 QUANG OK 19/08/2010
HÓC MON CHÚC OK 20/082010

Page 155
Sheet2
Q10 QUANG KH HẸN LẠI
Q3 HẢI OK
Q TBINH HẢI OK
Q10 QUANG OK
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q1 CHÚC OK
CHÚC OK
CHÚC OK
CHÚC KH HẸN LẠI
Q2 CHÚC KH HẸN LẠI
Q B THẠNH CHÚC
Q1 HẢI KH HẸN LẠI
Q3 HẢI OK
Q4 QUANG KH HẸN LẠI
Q3 QUANG OK
Q TBINH HẢI KH HẸN LẠI
QBTHANH CHÚC TỪ CHỐI 01/09/2010
Q11 QUANG OK

QT BÌNH HẢI OK 11/09/10


Q2 CHÚC YES 23/08/2010 01/09/2010
Q5 QUANG TỪ CHỐI 07/09/10 10/09/2010
Q P.NHUẬN HẢI KH HẸN LẠI
Q B THẠNH CHÚC OK 24/08/2010
Q1 HẢI OK
Q11

Q1 HẢI YES 01/09/10 10/09/2010


Q P.NHUẬN YES 31/08/2010
Q10 QUANG YES 01/09/2010
q7
q7
Q B THẠNH
Q1

Q THỦ ĐỨC A HẢI YES 24/08/2010 31/08/2010


Q T PHÚ CHÚC OK 30/08/2010
Q P.NHUẬN HẢI KH GIỮ HỒ SƠ
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q3 QUANG TỪ CHỐI 27/08/2010 09/09/2010
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
CHÚC TỪ CHỐI 28/08/2010 01/09/2010
QUANG OK 28/08/2010
Q9 CHÚC TỪ CHỐI 24/08/2010 01/09/2010

Q B THẠNH QUANG YES 03/09/2010


Q3 A HẢI OK 25/08/2010
Q TBINH A HẢI OK 25/08/2010
Q B THẠNH CHÚC OK 31/08/2010

Page 156
Sheet2
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI
Q1 A HẢI TỪ CHỐI 27/08/2010 01/09/2010
Q B THẠNH CHÚC TỪ CHỐI 27/08/2010 10/09/2010
Q1 A HẢI YES 25/08/2010 01/09/2010
Q B THẠNH CHÚC KH HẸN LẠI

Q3 A HẢI OK 26/08/2010
Q B THẠNH
Q6 QUANG YES 28/08/2010 01/09/2010
A HẢI OK 26/08/2010

Q5 QUANG YES 30/08/2010 03/09/2010


Q1
Q P.NHUẬN A HẢI OK 27/08/2010
q7
q7
Q THỦ ĐỨC
Q3 A HẢI OK 27/08/2010
Q1
Q1 CHÚC YES 31/08/2010 06/09/2010
Q TBINH
q7 CHÚC TỪ CHỐI 28/08/2010 01/09/2010
Q4 CHÚC OK 31/08/2010
Q7 CHÚC TỪ CHỐI 28/08/2010 01/09/2010

Q THỦ ĐỨC
Q4
Q1 A HẢI TỪ CHỐI 28/08/2010 01/09/2010
Q10 QUANG OK 31/08/2010
QUANG YES 27/08/2010 08/09/2010
Q1
Q BTAN A HẢI OK
Q TBINH QUANG TỪ CHỐI 31/08/2010 04/09/2010
Q1
q7 A HẢI YES 31/08/2010 08/09/2010
Q BTAN
Q10 QUANG TỪ CHỐI 31/08/2010 06/09/2010
Q GV CHÚC HỦY THẺ TRẢ LẠI T 31/08/2010
Q B THẠNH
Q B THẠNH
Q B THẠNH QUANG OK 31/08/2010
Q B THẠNH
Q6 CHÚC OK 30/08/2010
Q BÌNH TÂN QUANG OK 30/08/2010

Q B THẠNH
Q2
Q5
Q9

Page 157
Sheet2
Q9
Q B THẠNH
Q B CHÁNH QUANG YES 09/09/2010
Q 11 CHÚC OK
Q BÌNH TÂN CHÚC YES 26/08/2010 01/09/2010

Q BÌNH THẠNH CHÚC YES 04/09/10 09/09/2010


Q BTHANH CHÚC OK 01/09/10
Q BTHANH
Q BTHANH
Q1 HẢI YES 01/09/10 09/09/2010
Q1 HẢI OK 01/09/10
Q5
Q BTHANH CHÚC OK 07/09/10
Q PN HẢI OK 01/09/10
Q4 QUANG YES 01/09/2010
Q B TÂN A HẢI YES 01/09/2010
Q10 CHÚC OK 01/09/10
Q1 CHÚC OK 01/09/10
Q T PHÚ CHÚC OK 01/09/10

Q B THẠNH
Q1
Q1
Q 10
Q9
Q BTHANH
Q 10 QUANG OK 03/09/10
Q7 A HẢI OK 03/09/10
Q2

Q BT
Q BTHANH CHÚC OK 07/09/10

Q B THẠNH CHÚC OK 04/09/10


Q B THẠNH QUANG OK 07/09/10
Q B THẠNH CHÚC OK 07/09/10
Q.3 CHÚC OK

Q 10
Q B THẠNH
Q9 CHÚC OK 06/09/10
Q BTHANH CHÚC YES 06/09/10 09/09/2010
HÓC MON CHÚC OK 07/09/10
Q1 TỪ CHỐI 08/09/10 10/09/2010
Q TBINH A HẢI YES 06/09/10 10/09/2010
Q 10 QUANG YES
Q BTHANH
Q BTHANH CHÚC TỪ CHỐI 06/09/10 09/09/2010

Page 158
Sheet2
Q1
Q B THẠNH CHÚC TỪ CHỐI 06/09/10 09/09/2010
Q B THẠNH CHÚC YES 06/09/10 09/09/2010
Q10 QUANG TỪ CHỐI 06/09/10 09/09/2010
Q5 QUANG OK 11/09/10

Q2
Q BTHANH QUANG 13/09/10
Q BTHANH QUANG TỪ CHỐI 10/09/2010
Q BTHANH
HÓC MOÔN
Q1 A HẢI OK THIẾU HDĐN 07/09/10
Q BTHANH
Q3
A HẢI OK 07/09/10
Q1 A HẢI OK 07/09/10
Q BTHANH QUANG OK 07/09/10
Q BTHANH OK 11/09/10

Q T PHÚ
Q1
Q PHÚ Nhuận
Q GV
q7
Q BTHANH

Q THỦ ĐỨC
Q TÂN BÌNH
Q T BÌNH 10/09/10 11/09/10
Q BTHANH CHÚC 10/09/10 11/09/10
Q1

Q3
Q BTHANHJ
BTHANH
Q BTHANH
Q BTHANH QUANG OK 09/09/10
Q BTHANH A HẢI OK 11/09/10

THỦ ĐỨC CHÚC 10/09/10 11/09/10


Q BTHANH CHÚC 10/09/10 11/09/10

q7
Q BTHANH
Q BTHANH A HẢI OK 11/09/10
Q1
Q PNHUAN QUANG 10/09/10 11/09/10
Q1
Q B THẠNH

Page 159
Sheet2
Q BTHANH
q7
Q P NHUẬN
Q GV
Q BTHANH
Q B THẠNH
Q B CHÁNH
Q B THẠNH
Q BTHANH OK
OK
Q.10 QUANG 10/09/10 11/09/10
Q BTHANH CHÚC 10/09/10
Q.4 CHÚC 10/09/10
Q.6 CHÚC 10/09/10

Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q. BTHANH CHÚC 13/09/10
Q. THỦ ĐƯC
Q. BTHANH
Q.2
Q. BTHANH

Q. BTHANH
Q. BTHANH
Q. GÒ VẤP
Q.7
Q BTHANH
Q BTHANH
Q1
Q1
Q1

Page 160
Sheet2

TĐ TRẢ HS VỀ

12/08/2010

14/07/2010
12/08/2010
12/08/2010
12/08/2010

04/09/2010
12/08/2010

12/08/2010
12/08/2010

13/08/2010
12/08/2010

13/08/2010

03/09/2010
12/08/2010
13/08/2010
13/08/2010
13/08/2010
14/08/2010
14/08/2010
16/08/2010

13/08/2010
16/08/2010
13/08/2010
13/08/2010
10/09/2010
20/09/10

Page 161
Sheet2

31/08/2010

21/09/10

01/09/2010

15/09/10
01/09/2010
14/09/10

14/09/10

10/09/2010
31/08/2010
01/09/2010

Page 162
Sheet2

31/08/2010
14/09/10

09/09/2010

01/09/2010

01/09/2010

03/09/2010

01/09/2010
10/09/2010
01/09/2010

01/09/2010

03/09/2010

21/09/10

06/09/2010

01/09/2010

01/09/2010

01/09/2010

08/09/2010
17/09/10

04/09/2010

Page 163
Sheet2

08/09/2010

06/09/2010

17/09/10

16/09/10

09/09/2010

01/09/2010

09/09/2010

09/09/2010
17/09/10

15/09/10
01/09/2010
01/09/2010

10/09/2010

17/09/10

Page 164
Sheet2

14/09/10

14/09/10
09/09/2010

10/09/2010
10/09/2010

09/09/2010

09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
14/09/10

15/09/10
10/09/2010

10/09/2010

14/09/10

14/09/10

15/09/10

14/09/10
15/09/10
14/09/10

21/09/10

Page 165
Sheet2

14/09/10

16/09/10

17/09/10

14/09/10

14/09/10

16/09/10

17/09/10

21/09/10

17/09/10

17/09/10

21/09/10

Page 166
Sheet2

21/09/10
17/09/10

17/09/10

17/09/10

17/09/10

16/09/10

Page 167
Sheet2

Page 168
Sheet2
Hạn mức 100

TỪ CHỐI

40,000,000

Page 169
Sheet2

20,000,000

100,000,000
30,000,000

50,000,000

Page 170
Sheet2

Page 171
Sheet2

20,000,000

Page 172
Sheet2

23,000,000

35,000,000
30,000,000
200,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

70,000,000

Page 173
Sheet2
50,000,000

70,000,000

50,000,000

28,000,000

25,000,000

15,000,000

Page 174
Sheet2

200,000,000
60,000,000

50,000,000

30,000,000

40,000,000

Page 175
Sheet2

Page 176
Sheet2

TĐ TRẢ HS VỀ

12/08/2010

14/07/2010
12/08/2010
12/08/2010
12/08/2010

04/09/2010
12/08/2010

12/08/2010
12/08/2010

13/08/2010
12/08/2010

13/08/2010

03/09/2010
12/08/2010
13/08/2010
13/08/2010
13/08/2010

Page 177
Sheet2
14/08/2010
14/08/2010
16/08/2010

13/08/2010
16/08/2010
13/08/2010
13/08/2010
10/09/2010
20/09/10

31/08/2010

21/09/10

Page 178
Sheet2

01/09/2010

15/09/10
01/09/2010
14/09/10

14/09/10

10/09/2010
31/08/2010
01/09/2010

31/08/2010
14/09/10

09/09/2010

01/09/2010

01/09/2010

03/09/2010

01/09/2010
10/09/2010
01/09/2010

01/09/2010

03/09/2010

Page 179
Sheet2

21/09/10

06/09/2010

01/09/2010

01/09/2010

01/09/2010

08/09/2010
17/09/10

04/09/2010

08/09/2010

06/09/2010

17/09/10

16/09/10

09/09/2010

01/09/2010

09/09/2010

09/09/2010
17/09/10

Page 180
Sheet2

15/09/10
01/09/2010
01/09/2010

10/09/2010

17/09/10

14/09/10

14/09/10
09/09/2010

10/09/2010
10/09/2010

09/09/2010

09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
14/09/10

15/09/10
10/09/2010

10/09/2010

Page 181
Sheet2

14/09/10

14/09/10

15/09/10

14/09/10
15/09/10
14/09/10

21/09/10

14/09/10

16/09/10

17/09/10

14/09/10

14/09/10

16/09/10

Page 182
Sheet2

17/09/10

21/09/10

17/09/10

17/09/10

21/09/10

21/09/10
17/09/10

17/09/10

17/09/10

Page 183
Sheet2

17/09/10

16/09/10

Page 184
Sheet2

Hạn mức 100

TỪ CHỐI

40,000,000

Page 185
Sheet2

20,000,000

100,000,000
30,000,000

50,000,000

Page 186
Sheet2

Page 187
Sheet2

20,000,000

Page 188
Sheet2

23,000,000

35,000,000
30,000,000
200,000,000

25,000,000

30,000,000

Page 189
Sheet2

35,000,000

70,000,000

50,000,000

70,000,000

Page 190
Sheet2

50,000,000

28,000,000

25,000,000

15,000,000

200,000,000
60,000,000

50,000,000

30,000,000

Page 191
Sheet2

40,000,000

Page 192
Sheet2

Page 193
Sheet3

TSRs CARD CUSTOMER TELEPHONE AREA


COLLECTOR
HỒBP.
SƠ TTHẨM
VỀ ĐỊNH
NGỌCTD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO0989775427 Q P.N HẢI OK PENDI
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THANH BÌN 0977000444 Q1 QUAN TỪ CHPENDI
THUẬ TD VÀNG ĐOÀN VĂN TÌNH 0973662177 Q.TBI QUAN OK PENDI
YẾN TD VÀNG TRƯƠNG VĂN BÌNH 0989784868 Q3 QUAN TỪ CHPENDI
THẢO TD VÀNG VÕ THỊ TUYẾT HƯƠ 0937273388 Q9 TỪ CHPENDI
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PH 0938999303 Q 11 QUAN OK THPENDI
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN PHẠM THIÊN 0903839816 Q3 QUAN TỪ CHPENDI
LAN TD VÀNG MAI THANH HẢI 0919795448 Q1 QUANG OK PENDI
THUẬNTD VÀNG ĐỖ NGỌC ĐẠI 0974662200 Q BTAQUAN TỪ CHPENDI
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG TR 0903824297 Q TBÌ QUAN YES PENDI
NGỌCTD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO0989775427 Q P.N A HẢI OK PENDI
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN XUÂN THỊN 0902801221 Q10 QUAN YES PENDI
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐỨC 0982533362 QBTH CHÚC TỪ CHPENDI
HẰNG TD VÀNG CHỊ VÂN 0913807716 Q TANQUAN OK PENDI
HẬU TD VÀNG TRẦN THANH QUAN 0907300000 Q BÌN CHÚC YES PENDI
TRAN TD VÀNG CHỊ NGỌC 0909768767 Q1 HẢI YES PENDI
THUẬ TD VÀNG ĐOÀN QUANG HƯNG0918398660 Q GV A HẢI OK PENDI
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN LỢI 0983737127 Q BTHQUANG OK THPENDI
THẢO TD VÀNG NGUYỄN HỒNG ÂN 0917300102 Q5 QUAN OK PENDI
YẾN TD VÀNG HOÀNG ANH TÚ 0983160294 Q BÌN CHÚC OK PENDI
HẢI TD VÀNG HUỲNH VĂN ẨN 0983245179 Q THỦCHÚC TỪ CHPENDI
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ KIM HO0902606266 Q1 A HẢI YES PENDI
TRÂM TD VÀNG TRẦN QUỐC BẢO 0908769267 Q1 HẢI OK BẢPENDI
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRÍ TRUNG0913111929 HẢI OK THPENDI
YẾN TD VÀNG LƯƠNG TRÍ BÌNH 0908478874 Q4 HẢI TỪ CHPENDI
HẬU TD VÀNG LÊ PHƯỚC HÙNG 0982742747 Q BÌN QUAN TỪ CHPENDI
HẬU TD VÀNG PHAN NGỌC THÚY VỢ Q BÌN QUAN TỪ CHPENDI
NGỌCTD VÀNG PHAN TRUNG SƠN 0918077032 Q THỦCHÚC OK PENDI
X.THẢ TD VÀNG HUỲNH THỊ BÍCH LO 0909122818 Q3 CHÚC OK PENDI
NHÂN TD VÀNG HOÀNG TRƯỜNG SƠ0903725509 Q1 HẢI CANC PENDI
NHÂN TD VÀNG LÝ QUỐC HÙNG 0903817089 Q6 QUAN OK PENDI
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ BÍCH T 0942859511 Q6 QUANG OK THPENDI
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THÁI NHÃ 0933355903 Q1 HẢI OK THPENDI
HẰNG TD VÀNG ANH DŨNG 0979793085 Q BÌN CHÚC TỪ CHPENDI
THUẬNTD VÀNG TRẦN THÀNH THIỆN 0907188881 Q TBI A HẢI ### DECLI
X.THẢ TD VÀNG NGUYỄN XUÂN ĐỊNH0984567968 q7 CHÚC OK PENDI
THẠCHTD VÀNG LÊ CÔNG TÔN 0903922778 Q GV HẢI OK PENDI
TRÂM TD VÀNG CHỊ AN 0949811804 Q1 HẢI OK PENDI
THUẬNTD VÀNG NGUYỄN VĂN VÀNG 0903622208 Q BÌN QUAN OK PENDI
THUẬNTD VÀNG LÊ QUỐC HÙNG 0903317250 Q TBI QUAN OK PENDI
YẾN TD VÀNG LÊ NGỌC THẠCH 0909120577 Q 11 QUAN OK PENDING

YẾN TD VÀNG CHỊ NGA 0918325642 Q1


NHÂN TD VÀNG VĂN THỊ KIM PHƯƠ 0916707456 HẢI KH HẸN LẠI
N.HẢI TD VÀNG PHẠM VĂN HIỀN 0913728568 Q2

Page 194
Sheet3
N.HẢI TD VÀNG VŨ MẠNH HẢO 0978678910 Q TÂNQUAN KH HẸN LẠI
N.HẢI TD VÀNG LƯƠNG NỮ LINH TR 0927007686 q7 HẢI KH HẸN LẠI
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG TRU0937499289 Q B THẠNH
THẢO TD VÀNG PHẠM VĂN KHIÊM 0903611197 Q10
H.NGO365 STYLE TRẦN VĂN TRUNG 0918000740 Q12
H.NGOTD VÀNG THÁI THANH DIỆU 0918014819 Q6 QUAN OK PENDI
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN QUANG HÀ 0913821778 Q B T CHÚC OK PENDI
365 STYLE PHAN NGUYỄN ANH 0909704606 Q B T CHÚC OK TTT
Hằng TD VÀNG CAO THỊ XUÂN LỘC 0983842022 Q4 QUAN KH HẸN LẠI
X.THẢ TD VÀNG NGUYỄN GIA HƯNG 0903656119 Q8 QUAN YES
X THẢ TD VÀNG QUÁCH TỶ 0903951657 Q11 QUAN OK PENDI
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN NGUYỆT H 0989679217 TÂN B HẢI OK PENDI
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH LỄ 0988270288 Q1 CHÚC 15/09/ DECLI
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN TÁM 0983768031 TÂN P HẢI KH HẸN LẠI
K HẰNTD VÀNG ĐẶNG VĂN THANH 0983848609 Q10 QUAN OK PENDI
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHI0906870012 HÓC CHÚC OK PENDI

YẾN VISA DEBIT TRẦN NHẬT NGUYÊN0919057802 Q10 QUAN KH HẸN LẠI
THẢO VISA DEBIT NGUYỄN NGỌC BẢO 0983212927 Q3 HẢI OK
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HẢI HOÀNH0989766676 Q TBI HẢI OK PENDING
HẬU TD VÀNG CHỊ TÂM 0904348234 Q10 QUAN OK PENDING
YẾN TD VÀNG PHAN ANH TUẤN 0983774384 QBT CHÚC KH HẸN LẠI
H.NGOTD VÀNG TRẦN TRỌNG NGHIÊ0917451144 Q1 CHÚC OK PENDING
HẰNG VISA DEBIT ANH ÁI 0908841011 CHÚC OK
HẰNG 365 STYLE ANH ÁI 0908841011 CHÚC OK
HẰNG TD VÀNG CHỊ THU 0987177899 CHÚC KH HẸN LẠI
HẰNG VISA DEBIT ANH HẢI 0938598588 Q2 CHÚC KH HẸN LẠI
YẾN VISA DEBIT ĐỖ HOÀNG MINH 0973397777 Q B T CHÚC
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC 0903018204 Q1 HẢI KH HẸN LẠI
HẰNG 365 STYLE ANH SƠN 0919171742 Q3 HẢI OK
NHÂN TD VÀNG LƯU QUỐC KHÁNH 09883991984 Q4 QUAN KH HẸN LẠI
THẢO TD VÀNG ĐOÀN THANH HUYỀ 0912212164 Q3 QUAN OK PENDING
THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ THANH 0908830886 Q TBI HẢI KH HẸN LẠI
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ KIM CHI 0903816363 QBTH CHÚC TỪ CHPENDING
LAN TD VÀNG LẦU NAM TƯỜNG 0909960775 Q11 QUAN OK PENDING

HẬU TD VÀNG NGUYỄN NGỌC BAN 0936170790 QT BÌ HẢI OK DECLI


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HUỲNH QUỐ0907284281 Q2 CHÚC YES PENDI
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN HUÂN 0913921726 Q5 QUAN 15/09/ APPR
THẢO PREPAID VÕ BÁ PHƯƠNG 0908389470 Q P.N HẢI KH HẸN LẠI
YẾN TD VÀNG LÊ MINH TUẤN 0983230703 QBT CHÚC OK Cập n
YẾN VISA DEBIT MAI THANH HUY 0919088696 Q1 HẢI OK
YẾN TD VÀNG ANH HÀ 0906567988 Q11

THẢO TD VÀNG ĐẶNG TRUNG HÀ 0918519999 Q1 HẢI YES PENDI


THẢO TD VÀNG PHẠM NGHĨA 0913919789 Q P.NHUẬN YES PENDING
LAN TD VÀNG TRƯƠNG NGỌC TỊN 0913910088 Q10 QUAN YES PENDING
NHÂN TD VÀNG ĐOÀN VĂN GIÁP 0983885770 q7
TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN TÚ ANH 0932732902 q7

Page 195
Sheet3
TRÂM TD VÀNG NGÔ MINH THUẤN 0913923229 Q B THẠNH
THẢO TD CHUẨN NGUYỄN ĐÔNG HÒA0946959350 Q1

HẬU TD CHUẨN LÊ DŨNG 0988548109 Q THỦA HẢI YES PENDI


TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT CHIẾN0903880505 Q T P CHÚC OK BS bản
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG KIÊ0913805266 Q P.N HẢI KH GIỮ HỒ SƠ
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN TOÀN 0914228344 Q B T CHÚC KH HẸN LẠI
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN NỞ 0903846648 Q3 QUAN TỪ CHPENDI
THẢO TD VÀNG PHẠM HỒNG SƠN 0903809202 Q B T CHÚC KH HẸN LẠI
THUẬN NGUYỄN HỮU HUY 0982923998 CHÚC TỪ CHPENDI
NHÂN TD VÀNG TRẦN NGỌC ANH 0906800626 QUAN OK PENDI
HẬU TD VÀNG ĐẶNG THỊ THANH BÌ 0932012223 Q9 CHÚC TỪ CHPENDI

THẠCHTD VÀNG PHẠM QUANG HUY 0938008442 QBT QUAN YES PENDING
THẠCH365 STYLE NGUYỄN NHẬT TRƯ 0934959247 Q3 A HẢI OK TTT
THUẬNVISA DEBIT NGUYỄN HỮU HOÀN0915877788 Q TBI A HẢI OK TTT
YẾN TD VÀNG TRỊNH QUANG SỸ 01689993169 QBT CHÚC OK PENDI
YẾN TD VÀNG VŨ NGUYỄN BẢO NG0983160874 QBT CHÚC KH HẸN LẠI
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN VŨ NGỌC 0933070384 Q1 A HẢI TỪ CHỐI 27/08/2010
YẾN TD VÀNG VÕ THIÊN TÂN 0983759279 QBT CHÚC TỪ CHPENDI
THẢO TD VÀNG ANH SĨ ANH 0913906464 Q1 A HẢI YES PENDI
HẰNG 365 STYLE + VISA DEBIT ANH BÌNH 0934040689 QBT CHÚC KH HẸN LẠI

THẠCH365 STYLE TRẦN HUỆ KHẢ 0918794878 Q3 A HẢI OK PENDI


HẬU TD VÀNG THẦY TÙNG 0935168288 Q B THẠNH
YẾN TD VÀNG TRẦN HOÀI BẮC 0903815830 Q6 QUAN YES PENDI
TRẦN BÁ ANH A HẢI OK PENDI

LAN TD VÀNG NGUYỄN ANH XUÂN 0918462222 Q5 QUAN YES PENDI


HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HỮU CẦN 0983806573 Q1
THUẬNTD VÀNG NGUYỄN LÊ THU TH 0933866348 Q P.N A HẢI OK PENDI
YẾN 365 STYLE NGUYỄN MẠNH HÙN 0987465756 q7
YẾN VISA DEBIT NGUYỄN MẠNH HÙN 0987465756 q7
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THÀNH VIN 0918856590 Q THỦ ĐỨC
YẾN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG LO 0903800205 Q3 A HẢI 15/09/ DECLI
YẾN TD VÀNG LỮ THỊ KHÁNH VÂN 0983446551 Q1
HẬU TD VÀNG CHỊ LIÊN 0903382406 Q1 CHÚC YES PENDI
THẢO TD VÀNG TRẦN VĂN TUẤN 0913655792 Q TBINH
X THẢ TD VÀNG HÀ CÔNG THÁI 0903923704 q7 CHÚC TỪ CHPENDI
X THẢ 365 NGUYỄN VĂN PĂNG 0979892226 Q4 CHÚC OK TTT
X THẢ TD VÀNG HÀ NGƯƠN KHÁNH 0903802370 Q 7 CHÚC TỪ CHPENDI

THẠCHTD VÀNG LÊ NGUYÊN CƯỜNG0937151278 Q THỦ ĐỨC


TRÂM TD VÀNG LÊ MINH HẢI 0918193006 Q4 QUANG PENDI
NHÂN TD VÀNG TRƯƠNG DUY HẬU 0903190439 Q1 A HẢI TỪ CHPENDI
TRÂM 365 STYLE ĐỖ TRÍ TUẤN 0938730929 Q10 QUAN OK TTT
BÙI THỊ VÂN THANH 0903882640 QUANG YES PENDI
THẢO TD VÀNG TẠ KIM HÙNG 0903700799 Q1 QUAN THIÊUDECLI
HẬU TD VÀNG ANH DŨNG 0908070673 Q BTAA HẢI OK

Page 196
Sheet3

LAN TD VÀNG PHẠM ĐỨC MINH 0913615650 Q TBI QUAN TỪ CHPENDI


THẢO TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311 Q1
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN BÌNH 0903854549 q7 A HẢI YES APPR
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH ĐƯ 0908653999 Q BTAN
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ QUÝ 0903930350 Q10 QUAN TỪ CHPENDI
TRÂM 365 STYLE PHẠM THỊ THU THỦY0973199412 Q GV CHÚC HỦY TTTT
YẾN 365 STYLE LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697 Q B THẠNH
YẾN VISA DEBIT LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697 Q B THẠNH
HAU TD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM0989104707 Q B T QUAN 31/08/ APPR
THẢO RPEPAID NGUYỄN ĐỨC LY 0977424232 Q B THẠNH
X THẢ 365 + TKTT HOÀNG NGỌC ĐIỆP 0918387980 Q6 CHÚC OK TTT
YẾN TD VÀNG TĂNG HIẾN ĐIỂN 0918008898 Q BÌN QUAN OK PENDI

X THẢ PREPAID LÊ VĂN DŨNG 0978235050 Q B THẠNH


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN TRỌNG HIỀ0913736040 Q2
N.HẢI TD VÀNG TRẦN HỮU ĐẠI 0903763697 Q5
NGỌCTD VÀNG VÕ HOÀNG NHÂN 0986399322 Q 9 CHÚC vẽ sơ
YẾN TD VÀNG THÁI PHƯƠNG NAM 0918303936 Q9
X THẢ TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006 Q B THẠNH
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM0913803967 Q B C QUAN YES APPROVE
HẰNG 365 + TKTT NGUYỄN THỊ MỸ HẠ 0918070656 Q 11 CHÚC OK TTT
NGỌCTD VÀNG DƯƠNG QUẢNG THA0944997936 Q BÌN CHÚC YES PENDI

X THẢ TD VÀNG TRẦN TẤN PHÚC 0983978891 Q BÌN CHÚC YES APPR
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG AN 0983048488 Q BTHCHÚC OK PENDI
X THẢ TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006 Q BTHANH
NGỌCTD VÀNG NGUYỄN DANH THU 0983796279 Q BTHANH
X THẢ TD VÀNG ĐINH HẢI LONG 0989506172 Q 1 HẢI YES APPR
THẠCHTD VÀNG LÊ TẤN MINH 0903611083 Q1 HẢI OK APPR
NHÂN TD VÀNG VŨ QUỐC THẮNG 0913925843 Q5
YẾN 365 PHẠM TẤN THANH 0983456995 Q BTHCHÚC OK TTT
THẠCHTD VÀNG HỒ NGỌC QUYÊN 0988849033 Q PN HẢI OK APPR
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THANH PH 0977241186 Q4 QUAN YES PENDING
X THẢ TD VÀNG LỮ TRUNG ĐẠT 0918678778 Q B T A HẢI YES PENDING
K HẰN365 + TKTT HỒ TẤN PHÁT 0903873645 Q10 CHÚC OK TTT
K HẰN365 + TKTT TRẦN NGỌC HÒA 0908268237 Q1 CHÚC OK TTT
NGỌCTD VÀNG NGUYỄN NGUYÊN T 0913982683 Q T P CHÚC OK APPR

LAN TD VÀNG NGUYỄN THỊ YẾN O 0983969135 Q B THẠNH


HẢI TD VÀNG DƯƠNG HÙNG DŨN 0983234506 Q1
HẢI TD VÀNG NGUYỄN XUÂN CHIẾ0983552737 Q1 A HẢI OK APPR
HẢI TD VÀNG BÙI THỊ HỒNG TƯƠI 0985160679 Q 10
YẾN TD VÀNG PHẠM VĂN ĐỨC 0977139933 Q9
NGỌC365 + TKTT NGUYỄN DUY VŨ 0979996066 Q BTHANH
TRÂM TD VÀNG PHẠM NGỌC ANH 0918894130 Q 10 QUAN OK PENDI
THẠCH365 + TKTT PHẠM XUÂN KIÊN 0982291327 Q 7 A HẢI OK TTT
NHÂN TD VÀNG PHÙNG DUY KHANG 0909372217 Q2

K HẰNTD VÀNG NGUYỄN THÀNH TR 0983542560 Q BT

Page 197
Sheet3
THẠCH365 + TKTT PHAN THỊ PHƯỢNG 0983579858 Q BTHCHÚC OK TTT
THẠCH365 + TKTT CAO CƯỜNG 0908658414
TRÂM TD VÀNG ĐINH NGỌC SĨ TÙNG0983987319 QBT CHÚC OK DECLI
X THẢ 365 + TKTT ĐẶNG VĂN THÀNH 0983977399 QBT QUAN OK TTT
X THẢ VISA PREPAID LÊ VĂN THÀNH 0983116498 QBT CHÚC OK TTT
K HẰN365 + VSA DEBIT NGUYỄN VŨ BẰNG 0913671890 Q.3 CHÚC OK

THẠCHTD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH THÁI 0983307712 Q 10


THẠCH365 + TKTT NGUYỄN DƯƠNG VŨ0977772011 Q B THẠNH
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PH 0989722131 Q9 CHÚC OK Sơ đồ,
LAN TD VÀNG TRƯƠNG QUANG TU01688920168 Q BTHCHÚC YES PENDI
NHÂN 365+ VISA DEBIT LÊ NGUYÊN KHÔI 0985373998 HÓC CHÚC OK TTT
TRAÂ TD VÀNG NGUYỄN MẠNH CƯỜ0987324288 Q1 TỪ CHỐI
TRAÂ TD VÀNG DOÃN VĂN DƯƠNG 0983747767 Q TBI A HẢI YES PENDI
YẾN 365+ VISA DEBIT ĐỖ THANH TÚ 01689993000 Q 10 QUAN YES TTT
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ PHƯƠNG 0989617747 Q BTHANH
YẾN TD VÀNG PHẠM QUỐC ĐẠT 0978808880 Q BTHCHÚC TỪ CHPENDI
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN HẠNH VŨ 0906688236 Q1
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ BÍCH LỆ 0973339379 Q B T CHÚC TỪ CHPENDI
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN THỤY 0906983200 Q B T CHÚC YES PENDI
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN BẠCH TRÚ 0933140281 Q10 QUAN TỪ CHPENDI
X THẢ TD VÀNG TRANG VĂN CHỚ 0917347447 Q 5 QUAN OK APPR

TRAÂ TD VÀNG BÙI THỊ THANH XUÂ 0989303283 Q2 CHÚC 20/09/10


NGỌCTD VÀNG NGUYỄN ANH CƯỜN0983411159 Q BTHQUANG DECLI
NGỌCTD VÀNG NGÔ THỊ NGỌC NHU 0983411159 Q BTHQUAN TỪ CHPENDING
YẾN TD VÀNG PHẠM PHƯỚC THAN0983725826 Q BTHANH
HẬU TD VÀNG DĐOÀN TRỌNG NHẬ 0903900004 HÓC MOÔN
LAN TD VÀNG TRIỆU KHÁNH HÙNG0918382841 Q 1 A HẢI OK THAPPR
X THẢ TD VÀNG LÊ THANH TÀI 0972978100 Q BTHANH
X THẢ TD VÀNG TRƯƠNG THANH HẢI0903357519 Q3
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN VĂN HẢI 0913190190 A HẢI OK DECLI
HẬU VISA DEBIT+TKTT CAO HỒNG ĐIỆP 0987309009 Q1 A HẢI OK TTT
TRÂM PREPAID NGUYỄN HƯƠNG GI 0982412392 Q BTHQUAN OK TTT
NGỌCTD VÀNG NGUYỄN THỊ THÙY 0907758075 Q BTHQUAN OK DECLI

HẢI TD VÀNG CAO THỊ ĐOAN TRIN 0979999923 Q T PHÚ


NHÂN TD VÀNG VÕ VĂN ANH 0983937675 Q1 AHẢI APPR
HẢI TD VÀNG 0903767039 Q PHÚ Nhuận
NGỌCTD VÀNG LÝ MINH TÙNG 0983339039 Q GV
NGỌC365 + TKTT PHẠM CÔNG DUY 0985773000 q7 A HẢI 15/09/ TTT
YẾN TD VÀNG NGUYỄN DƯƠNG TO0983235723 Q BTHCHÚC 16/09/ PENDI
HẰNG TD VÀNG DƯƠNG QUỐC KHÁN0989045698
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HOÀN VŨ 0989100041 Q THỦ ĐỨC
HẬU TD VÀNG TRAẦN THỊ HỒNG MI 0955007988 Q TÂN BÌNH
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN NGỌC PHƯ0982241842 Q T BÌNH ### DECLI
HẰNG TD VÀNG KIÊN VĂN NA 0983703407 Q BTHCHÚC ### APPR
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN NGỌC TIẾN0913666739 Q1 A HẢI APPR

Page 198
Sheet3
YẾN TD VÀNG TỐNG TRẦN NGUYỆT0989177870 Q3 A HẢI 17/09/ DECLI
YẾN TD VÀNG CHỊ HÒA 0973976976 Q BTHANHJ
X THẢ TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373 BTHA CHÚC DECLI
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN DUY THÊN 0983003018 Q BTHANH
THẠCH365 ĐẶNG MINH ĐỨC 0988515669 Q BTHQUAN OK TTT
HẬU TD VÀNG LÊ HỮU PHÚ 0977333363 Q BTHA HẢI APPR
HẬU TD VÀNG ANH ĐỨC 0907071504
HẬU TD VÀNG NGUYỄN VĂN SƠN 0989100130 THỦ ĐCHÚC ### DECLI
X THẢ TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373 Q BTHCHÚC ### PENDI

NGỌCTD VÀNG NGUYỄN BỈNH KHIÊ 0983785902 q7


TRÂM TD VÀNG NGUYỄN ĐỨC CÔNG0979234179 Q BTHQUAN 21/09/ PENDI
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TUẤN KIỆT 0983484047 Q BTH A HẢI OK APPR
TRÂM TD VÀNG HUỲNH NGỌC LIÊN 0983751949 Q1
THẠCHTD VÀNG PHẠM HỒNG NGỌC 0989702283 Q PNHQUAN ### DECLI
X THẢ TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311 Q1
TRÂM TD VẦNG CHÂU THỊ THỂ VÂN 0983395539 Q B T CHÚC 20/09/ PENDI
TRÂM TD VÀNG LÊ VIỆT DŨNG 0989393797 Q BTHANH
HẰNG TD VÀNG VÕ VĂN NHÀN 0913735103 q7
THẠCH365 + TKTT NGUYỄN THANH HO 0987400031 Q P NHUẬN
THẠCH365 + TKTT NGUYỄN THANH TH 0989300679 Q GV
THẠCH365 + TKTT ĐOÀN VĂN ĐẠT 0987378233 Q BTHANH
YẾN 365 + TKTT HUỲNH TRANG PHÚ 0983440017 Q B THẠNH
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN MINH TUẤN0918604474 Q B C QUAN 15/09/ PENDI
YẾN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN HIẾU0923001153 Q B THẠNH
365 + TKTT PHAN VĂN PHƯỚC 0907847879 Q BTHOK
LAN 365= TRẦN THỊ HẰNG 0938255505 OK
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN QUYẾT TH 0933182918 Q.10 QUAN ### APPR
X THẢ 365 + TKTT LÊ VĂN DŨNG 0978235050 Q BTHCHÚC ###
HẰNG 365 UNG THANH GIANG 0908438988 Q.4 CHÚC ###
HẰNG 365 HUỲNH MỸ PHỒNG 0983850610 Q.6 CHÚC ###
X THẢ TD VÀNG ĐẶNG TRUNG HIẾU 0942297299 Q 1 CHÚC 14/09/ APPR

X THẢ TD VÀNG HỒ Y DƯỢC LY 0977034383 Q. BTHANH


NGỌCTD VÀNG TRẦN HỒNG TÂM 0989515557 Q. BT QUAN 15/09/ DECLI
NGỌCTD VÀNG TRẦN XUÂN QUANG 0989626469 Q. BTHANH
TÚ 365 STYLE NGUYỄN VĂN TÚ 0986714414 Q. BTHANH
THẠCHTD ĐẶNG TRUNG HIẾU 0918469246 Q. BT CHÚC 13/09/ BS HĐ còn hiệu lự
THẠCHTD PHẠM HOÀI PHƯƠN 0977898959 Q. TH QUAN 15/09/ PENDI
TRÂM TD VÀNG TRỊNH TẤN THẠNH 0988658958 Q. BT QUANG PENDI
TRÂM TD VÀNG TRẦN TRỊNH HIỀN 0983807800 Q.2
TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT DŨNG09899594676 Q. BTHANH
TRÂM TD VÀNG PHẠM VĂN LÂM 0903672127 Q.1 A HẢI OK DECLI

HẢI TD VÀNG LÊ VĂN HOÀNG 0983270275 Q. BT A HẢI 14/09/ DECLI


NGỌCTD VÀNG NGUYỄN MINH THUẬ01689933069 Q. BTHANH
NGỌCTD VÀNG LƯƠNG THỊ LỆ HẰN 0983494694 Q. GÒ CHÚC BS: HĐ, PĐK ko có chữ ký mẫu
NGỌCTD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐẸP 0982984338 Q.7
YẾN TD VÀNG HỒ TIẾN TRUNG 0982423769 Q BTHCHÚC OK DECLI

Page 199
Sheet3
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH PHÚC0989143535 Q BTHANH
X THẢ TD VÀNG PHẠM VIỆT BẰNG 0908019190 Q1
X THẢ TD VÀNG ĐOÀN HOÀNG HẢI 0913913456 Q 1 A HẢI OK PENDI
X THẢ TD VÀNG LƯƠNG VĂN NGUYÊ 0913739519 Q1 A HẢI OK DECLI
TRÂM TD VÀNG TRẦN QUANG VINH 0903398057 Q TÂ A HẢI OK APPR
YẾN TD VÀNG DƯƠNG QUỐC CHÍ 0982076272 Q BTHCHÚC 13/09/10 bs: HĐ mới

HẢI TD VÀNG HOÀNG THỊ TÚ ANH 0933277885 Q.4


HẢI TD VÀNG HUỲNH HỮU TRỌNG0983177189 Q.1 A HẢI 14/09/ PENDI
HẢI TD VÀNG TRẦN VĂN CÔNG 01697777111 Q BTHANH
NGỌCTD VÀNG TRẦN CAO TỬ NGỌC0989052199 Q.4
YẾN TD VÀNG TỐNG TRẦN NGUYỆT0989177870 Q.3
YẾN TD VÀNG NGUYỄN ĐÔNG YÊN 0985006590 Q BTHANH
X THẢ TD VÀNG TRẦN VĂN TÀI 0988189964 Q BTHANH
X THẢ TD VÀNG VŨ NGỌC PHÁCH 0903636702 Q.1
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN THỊ TƯỜN 0983323379 Q BTHCHÚC 14/09/ DECLI
LAN TD VÀNG NGÔ THỊ THÙY TRA 0903643170 Q.10
THẠCH365 NGUYỄN THỊ THANH 0907491680 Q.5 CANCEL
THẠCH365 PHẠM NGUYỄN KIM 0988087076 Q. BTHANH 14/09/ TTT
NGỌCTD VÀNG PHAN NGÔ CHIẾN 0938064284 Q.1 CHÚC 14/09/ APPR

TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THỊ HIỀN 0982522375 Q. TBINH


NGỌCTD VÀNG NGUYỄN VĂN TUYẾN0983373626 Q. GÒ CHÚC 15/09/ PENDI
THẠCHTD CHỊ DUNG 0983830573 Q.1
THẠCH365 TRẦN ANH DŨNG 0913194979 Q 1 A HẢI OK TTT
HẬU TD VÀNG ANH TRÌNH 0918222887 Q.6 QUAN 15/09/ TN KO ĐỦ QĐ
YẾN TD VÀNG ĐỖ QUANG SANG 0987145120 Q. BTHANH
X THẢ TD VÀNG LÊ VĂN HẠNH 0989101055 Q. BTHANH
X THẢ PREPAID NGUYỄN THỊ BÍCH H 0908849345 Q.7
X THẢ TD VÀNG TRẦN TÊ 0983092402 Q. BTHANH
LAN VISA + 365 LÊ THANH LỢI 0982880058 Q. BT CHÚC 16/09/ TTT
THẠCH22635542 PHAN THỊ MỸ ANH 0908154866 Q. TB A HẢI 15/09/ APPR
HẬU TD VÀNG TRẦN ĐÌNH QUANG 0903643176 Q.BTHQUAN 15/09/ PENDI
X THẢ TD VÀNG HUỲNH THỊ HOÀNG 0918477603 Q.1 CHÚC 15/09/ PENDI

HẬU TD VÀNG PHẠM HUY ĐẠT 0983999679 Q.5 QUAN ### PENDI
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN VIẾT XUÂN 0983210580 Q.BTHANH
X THẢ TD VÀNG VŨ ĐỖ LONG 0983138358 Q. BTHANH
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN THỊ HẰNG 0908474005 Q.1
X THẢ VISA DEBIT ÔNG DŨNG 0913913456 Q.1
YẾN TD VÀNG CHỊ THÚY 0919088383 Q. THỦ ĐƯC
YẾN TD VÀNG VŨ NGỌC HÀ 0983434222 Q.7
NGỌC365 TRẦN NGỌC SƠN 0902805805 Q.TBI A HẢI 16/09/ TTT
HẰNG TD VÀNG ANH BÌNH 0984061568 Q.TBINH
THẠCHTD VÀNG BẠCH DƯƠNG 0933606677 Q.2 TRÍ APPR
TRÂM TD VÀNG TRẦN TẤN LỢI 0916273272 NHÀ BCHÚC 16/09/ PENDI

HẬU TD NGUYỄN TRỌNG TÚ 0909080454 Q.9 CHÚC 17/09/ BS HĐ


YẾN TD VÀNG VÕ THU THANH 0983743179 Q.BTHANH

Page 200
Sheet3
YẾN TD VÀNG TRƯƠNG CÔNG SAN0989762777 Q. THỦ ĐỨC
HẬU TD VÀNG NGUYỄN THÙY DUN 0989011258 Q.1
HẬU VISA DEBIT +365 HOÀNG NGỌC TÍN 0984567238 Q.BTHCHÚC 17/09/ TTT
NGỌCTD VÀNG NGUYỄN VŨ MINH TH0909233766 Q.BTHANH
NGỌCTD VÀNG TRẦN QUANG HOÀN 0913751120 Q.3
THẠCHTD VÀNG TRỊNH ĐỖ PHÚC HẬ 0973807111 Q. PH CHÚC 17/09/ PENDING
HẢI TD VÀNG TRỊNH LÊ MINH NGA 0917936688 Q.4 A HẢI 17/09/ PENDI
HẢI TD VÀNG DƯƠNG THỊ NGỌC L 0982008038 Q. BT A HẢI 17/09/ PENDI
HẬU TD VÀNG LÊ TẤN HIỀN 0903948601 Q.1 A HẢI 17/09/ PENDI
HÂN TD VÕ NGỌC DUY PHO 0983325223 Q.9 CHÚC 17/09/ PENDI

THẠCHVISA + 365 LÊ VIỆT THẮNG 0983778877 Q. BTHANH


TRÂM TD ĐINH THỊ XUÂN THU 0982757585 Q. GÒ QUAN THIẾU BẢN LƯƠNG T.06
TRÂM TD LÊ HOÀNG HÀ 0989510012 Q 1 A HẢI 18/09/ BS HĐ
HẰNG TD VÀNG QUỲNH THƯ 0989844242 Q.BTHANH
THẠCHVISA + 365 VŨ HUY THẮNG 0938015870 Q.1
YẾN TD VÀNG CÔNG TY CP THỦY TIÊN Q.BTHANH
YẾN TD VÀNG ĐẶNG BÙI THANH P 01678353123 Q.BTHANH
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC 0973976976 Q.BTHANH
X THẢ TD ĐẶNG THỊ CHÂU UY 0905009119 Q.10
X THẢ TD TRẦN NGỌC HẢI 0989622037 Q.BTHANH
X THẢ TD VÀNG VŨ TRUNG PHONG 0933113338 Q.BTHANH

HẢI TD NGUYỄN VĂN QUAN 0903887300 Q.10


TRÂM TD VÀNG BÙI THỊ THANH XUÂ 0989303283 Q.2 CHÚC 21/09/ PENDI
THẠCH365 NGUYỄN VĂN HIỀN 0986012975 Q. BT CHÚC 20/09/ TTT
THẠCHTD QUÁCH VĂN TUẤN 0913907365 H. BC QUAN 21/09/ PENDI
TRÂM TD CHÂU THỊ THẾ VÂN 0983395539 Q. BTHANH
YẾN VISA DEBIT PHAN HÀNH SƠN 0915930919 Q.1 A HẢI 20/09/ TTT
HẰNG TD VÀNG PHẠM LÝ TRÍ KHANH0983838698 Q.BTHCHÚC 20/09/ PENDI

X THẢ TD VÀNG HỒ THỊ THANH PHƯ 0903087437 Q.TBINH


X THẢ TD TẠ QUANG KHUÊ 0903833335 Q.10
HÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG D 0987277069 Q.6
YẾN TD VÀNG HỒ CÔNG MINH 0918104123 Q. THỦ ĐỨC
YẾN 365 TRẦN THANH VŨ 0987101101 Q.BTHANH
X THẢ PREPAID NGUYỄN VIỆT HÀ 0983077912 Q. PHÚ NHUẬN
LAN TD VÀNG NGUYỄN LÊ MINH T 0983116680 Q.BTHANH
THẠCH365 NGUYỄN PHÚC TÀI 09834022498 Q.10
X THẢ PREPAID CHÂU THANH LƯU 0983127321 Q.3
THẠCH365 BÙI HOÀNG VŨ 0983293213 Q.THỦ ĐỨC

Page 201
Sheet3

TSRs CARD CUSTOMER TELEPHONE AREA


COLLECTOR
HỒ SƠ VỀ
ỂN TĐ
HẰNG VISA DEBIT LÊ VÕ SƠN QUÂN 0957561278 Q BTHHẢI ###
HẰNG 365 LÊ VÕ SƠN QUÂN 0957561278 Q BTHANH
HẬU TD VÀNG ÂU CHÍ CƯỜNG 0934118679 q7
NHÂN 365 HOÀNG LÊ KIỀU TR 0973308264 Q1 QUAN OK ###
NGỌCTD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO0989775427 Q P.N HẢI OK ###
HẰNG VISA DEBIT VƯƠNG THANH HÀ 0983804747 Q P.N HẰNG OK ###
THẢO 365 CHỊ THY 0944324923
THẢO 365 TRẦN THỊ DIỄM KIỀU0942266477
THẢO 365 PHẠM THỊ CÚC 0987800357
YẾN 365 HUỲNH THỊ BÍCH TH 0985998351 Q GV
YẾN 365 TRẦN PHẠM QUỲNH 01236089637 Q GV YẾN OK 8/2010
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THANH BÌN 0977000444 Q1 QUAN TỪ CH ###
THUẬ TD VÀNG ĐOÀN VĂN TÌNH 0973662177 Q.TBI QUAN OK 8/2010
YẾN TD VÀNG TRƯƠNG VĂN BÌNH 0989784868 Q3 QUAN TỪ CH ###
THẠCH365 HOÀNG THU HƯỜNG0908202082 QBTHANH ok thiếu chứng từ
THẢO TD VÀNG VÕ THỊ TUYẾT HƯƠ 0937273388 Q9 TỪ CH ###
NHÂN VISA DEBIT LÊ NGUYỄN NHẬT B 0909905751 Q3 HẢI OK ###
NHÂN 365 LÊ NGUYỄN NHẬT B 0909905751 Q3 HẢI OK ###
YẾN VISA PREPAID NGUYỄN MẠC ANH V0908068140 Q Phú HẢI OK ###
LAN TD VÀNG A THỌ 0903333400 Q5 HẢI KH hen lai
THẠCH365 PHÙNG THẾ ANH 0982281928 Q 10 QUAN CANCEL
TRÂM TD VÀNG TRƯƠNG VIỆT ANH 0933108379 Q P.N HẢI CANCEL
TRÂM TD VÀNG TRẦN CÔNG PHÚC ( 0933108379 Q P.N HẢI CANCEL
TRÂM 365 NGUYỄN THỊ OANH 0937314181 Q TANQUAN KH hen lai
HẰNG 365 ĐÌNH HÙNG 0906845698 Q10
YẾN TD VÀNG LẠC MẪN NGHI 0918233168 Hóc Môn
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PH 0938999303 Q 11 QUAN OK TH ###
YẾN TD VÀNG PHAN TRINH DINH 0983781168 HÓC MON
TRÂM 365 LÂM THI THI 0907001950 Q TBÌ HẢI OK ###
HÂN VISA DEBIT VÕ HỒNG KIM VŨ 01268080180 Q BTAN
YẾN VISA PREPAID TRẦN VĂN ÚT 0946444497 HỦY TQUAN OK ###
YẾN VISA PREPAID PHAN CHÍ TRÍ 0909531336 Q10 CHÚC OK ###
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN PHẠM THIÊN 0903839816 Q3 QUAN TỪ CH ###
LAN 365 NGUYỄN THỊ DIỄM 0903024502 Q3
LAN TD VÀNG MAI THANH HẢI 0919795448 Q1 QUANGOK ###
THUẬNTD VÀNG ĐỖ NGỌC ĐẠI 0974662200 Q BTAQUAN TỪ CH8/2010
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG TR 0903824297 Q TBÌ QUAN YES ###
NHÂN 365 NGUYỄN THỊ TUYẾT 0979790960 BTHA CHÚC OK ###
NHÂN 365 NGUYỄN TUẤN HẢI 0934028998 Q Gò CHÚC KH hen lai
THẢO TD VÀNG NGÔ HOÀNG PHƯƠNG
THẢO TD VÀNG NGÔ THI HOÀNG MAI0913667890 Q1 CHÚC KH hen lai
THẢO TD VÀNG TRẦN THỊ THU TRAN 0907736171 Q4 HẢI KH hen lai
THẢO TD VÀNG ĐỖ TRÍ QUYÊN VY 0948025208 Q3 HẢI KH hen lai
THẢO VISA DEBIT NGUYỄN THỊ CHIẾN 0975090054
THẢO VISA DEBIT TRẦN THANH LIÊM 0978878997
THẢO TD VÀNG LÊ THỤY ANH THƯ 0918748824 Q3 QUANG KH hen lai
YẾN VISA DEBIT NGUYỄN HỮU NGHỊ 0902451105 Q TBI A HẢI OK ###

Page 202
Sheet3
YẾN VISA DEBIT HUỲNH THỊ BÍCH TH 0985998351 Q12 CHÚC OK 8/2010
YẾN VISA PREPAID NGUYỄN THỊ MAI P 0903630879 Q5 A HẢI KH hen lai
YẾN TD VÀNG ANH THIỆN 0908509317
YẾN VISA PREPAID LÂM TRẦN YẾN NHI 0919942342 Q TPHQUANG OK ###
HẢI TD VÀNG CAO HẢI VÂN 0979449966 Q BTHANH
NGỌCTD VÀNG THÂN THỊ THU THẢO0989775427 Q P.N A HẢI OK ###
NGỌCVISA DEBIT NGUYỄN THỊ QUỲNH0989220085 Q1 A HẢI KH hen lai
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN XUÂN THỊN 0902801221 Q10 QUAN YES ###
HẰNG VISA DEBIT ĐẶNG TRUNG DŨNG 0983062032 Q BÌN CHÚC CANCEL
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐỨC 0982533362 QBTH CHÚC TỪ CH ###
HẰNG VISA DEBIT VŨ SỸ KỲ TÙNG 0974009900 QBTH CHÚC OK 8/2010
HẰNG VISA DEBIT ANH TUẤN 0913878887 Q10 QUAN KH hen lai
HẰNG TD VÀNG CHỊ VÂN 0913807716 Q TANQUAN OK ###
HẬU TD VÀNG TRẦN THANH QUAN 0907300000 Q BÌN CHÚC YES ###
TRAN TD VÀNG CHỊ NGỌC 0909768767 Q1 HẢI YES ###
NHÂN 365 ĐOÀN ĐÌNH LỘC 0907121981 Q1 HẢI OK ###
NHÂN VISA DEBIT ĐOÀN ĐÌNH LỘC 0907121981 Q1 HẢI OK ###
YẾN VISA PREPAID LÊ TRUNG HIẾU 989016759 Q BÌN YẾN OK ###
THUẬ TD VÀNG ĐOÀN QUANG HƯNG0918398660 Q GV A HẢI OK ###
NHÂN 365 ĐÀO THỊ LAN ANH 0933265632 Q TANGHI CHÚ
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN LỢI 0983737127 Q BTHQUANG OK TH ###
THẢO TD VÀNG NGUYỄN HỒNG ÂN 0917300102 Q5 QUAN OK ###
YẾN VISA PREPAID NGUYỄN MINH PHƯ 0988108814 Q BTHCHÚC OK 8/2010
YẾN TD VÀNG HOÀNG ANH TÚ 0983160294 Q BÌN CHÚC OK 8/2010
YỀN TD VÀNG HOÀNG QUỐC BÌNH 0983160294 Q BÌN CHÚC KH hen lai
HẢI TD VÀNG NGUYỄN HỮU BÌNH 0904392888 Q P.NHUẬN
HẢI TD VÀNG HUỲNH VĂN ẨN 0983245179 Q THỦCHÚC TỪ CH8/2010
HẰNG VISA DEBIT + 365 ANH GIANG 0985068866 Q BÌN A HẢI OK ###
HẢI TD VÀNG ĐỖ HỒNG NGỌC 0919172171 Q 1 CHÚC KH hen lai
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ KIM HO0902606266 Q1 A HẢI YES ###
X.THẢ TD VÀNG HUỲNH THỊ THẢO 0989877707 Q TPHÚ
NHÂN VISA DEBIT ĐỖ MINH TÝ 0908634684 Q 1 CHÚC CANCEL
X.THẢ TD VÀNG LÊ THỊ YẾN THÔNG 0903923133 Q3
X.THẢ TD VÀNG TRƯƠNG THỊ PHƯƠN0982848084 Q3
X.THẢ TD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐINH 0908389354 Q3
TRÂM TD VÀNG TRẦN QUỐC BẢO 0908769267 Q1 HẢI OK BẢ ###
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN THÁI HÀ 0983616168 Q P.NHUẬN
LAN VISA DEBIT + 365 HỒNG THỊ NGUYÊN 0983882232 Q1 QUAN OK ###
HẬU TD VÀNG CHỊ TÂM 0904348234 Q T.BÌNH
THUẬ TD VÀNG HỒ VŨ ANH HOÀI 0913815155 Q9
NHÂN TD VÀNG TRẦN MINH LUÂN 0913925935 q7
NHÂN 365 NGUYỄN HỮU NGHĨA0918099857 Q Phú Nhuận
YẾN TD VÀNG PHẠM VĂN DIỄN 01675555566 QBTHANH
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRÍ TRUNG0913111929 HẢI OK TH ###
YẾN VISA DEBIT PHẠM VĂN DIỄN 01675555566 QBTHANH
YẾN TD VÀNG LƯƠNG TRÍ BÌNH 0908478874 Q4 HẢI TỪ CH ###
HẬU TD VÀNG LÊ PHƯỚC HÙNG 0982742747 Q BÌN QUAN TỪ CH ###
HẬU TD VÀNG PHAN NGỌC THÚY VỢ Q BÌN QUAN TỪ CH ###
NGỌCTD VÀNG PHAN TRUNG SƠN 0918077032 Q THỦCHÚC OK ###

Page 203
Sheet3
X.THẢ 365 + TKTT NGUYỄN HOÀNG HIẾU Q6 QUAN OK ###
TRAN 365 + TKTT PHẠM PHI CÔNG 0906960558 Q BÌN QUAN OK ###
X.THẢ 365 + TKTT NGÔ CẨM TÙNG 0937868634 Q6 QUAN OK ###
TRAN VISA DEBIT LÊ TRUNG TIẾN 0984264709 Q11 QUAN OK ###
THẠCH365 + TKTT TRƯƠNG VĂN HỮU 0985139535 GV QUAN OK ###
TRAN 365 + TKTT ĐINH VĂN VINH 0905349693 Q BÌN QUAN OK ###
HẰNG TD VÀNG ANH LONG 0949000555 Q2
TRÂM VISA PREPAID CHỊ TUYẾT 0918436907 Q10 QUAN OK ###
X.THẢ TD VÀNG HUỲNH THỊ BÍCH LO 0909122818 Q3 CHÚC OK 8/2010
X.THẢ TD VÀNG NGUYỄN QUYẾT CHI0913127852 Q1
X.THẢ TD VÀNG PHẠM NGỌC TÂN 0918015264 Q T.BÌNH
NHÂN TD VÀNG HOÀNG TRƯỜNG SƠ0903725509 Q1 HẢI CANC ###
N.HẢI TD VÀNG ĐOÀN THỊ KIỀU NGA 0938280080 Q P.NHUẬN
N.HẢI TD VÀNG TRẦN TIẾN DŨNG 0908366586 Q10
N.HẢI TD VÀNG TRƯƠNG TẤN QUỐC0983909010 Q5
NHÂN TD VÀNG LÝ QUỐC HÙNG 0903817089 Q6 QUAN OK ###
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ BÍCH T 0942859511 Q6 QUANG OK TH ###
X.THẢ TD VÀNG NGUYỄN THỊ HẰNG 0908474005 Q1
NHÂN VISA DEBIT + 365 TRẦN LÊ THANH 0933280876 Q1 CHÚC OK ###
X.THẢ VISA PREPAID HOÀNG PHI VŨ 0908511763 Q T.PHÚ
X.THẢ TD VÀNG NGUYỄN QUANG TR 0974222777 Q B THẠNH
YẾN VISA DEBIT TRẦN LÊ NGUYÊN 0988531541 Q BÌNH THẠNH
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN THÁI NHÃ 0933355903 Q1 HẢI OK TH ###
HẰNG TD VÀNG ANH DŨNG 0979793085 Q BÌN CHÚC TỪ CH8/2010
TRAN 365 TRƯƠNG THANH TU 0983628782 Q1
TRAN TD VÀNG NGUYỄN THỊ THU T 0903105074 Q3
X.THẢ VISA PREPAID PHẠM NAM 0975421179 Q3 CHÚC OK ###
X.THẢ VISA PREPAID HỒ TRỌNG HỮU 0933652333 Q9
X.THẢ VISA PREPAID NGUYỄN HOÀNG QU01229921424 Q GV
THẠCHTD VÀNG CỔ NGUYÊN HIẾU 0903913090 Q1
THUẬNTD VÀNG TRẦN THÀNH THIỆN 0907188881 Q TBI A HẢI OK ###
HẰNG VISA DEBIT ANH KHÁNH 0987728829 Q2
X.THẢ TD VÀNG NGUYỄN XUÂN ĐỊNH0984567968 q7 CHÚC OK 8/2010
X.THẢ TD VÀNG LÊ TRƯỜNG GIANG 01647025855
X.THẢ TD VÀNG VŨ THỊ THU 0985624343 q7
HẢI TD VÀNG CÁT THỊ TỐ TRINH 0903939098 Q5
HÂN TD VÀNG NGUYỄN CHÍ NAM 09071405483 QT BÌNH
X.THẢ VISA PREPAID NGUYỄN NGỌC TRÂ 0979325019 Q3 CHÚC OK 8/2010
K HẰNTD VÀNG PHẠM THỊ HỒNG HÀ 0988030333 Q GV
THẠCHTD VÀNG LÊ CÔNG TÔN 0903922778 Q GV HẢI OK 8/2010
TRÂM TD VÀNG CHỊ AN 0949811804 Q1 HẢI OK 8/2010
N.HẢI TD VÀNG MAI NGUYỄN BẢO N 0909281284 Q9
N.HẢI TD VÀNG LÊ HOÀNG NAM 0909623324 Q1
YẾN TD VÀNG ĐẶNG BÙI THANH P 01678353123 Q B THẠNH
X.THẢ TD VÀNG ĐOỖ THÀNH TÂM 0918438999 Q 12
N.HẢI TD VÀNG TRẦN VĨNH LỘC 0908540520 Q T P QUAN KH HẸN LẠI
HẰNG TD VÀNG ANH ĐỨC 0983957153
YẾN VISA DEBIT LƯƠNG HOÀNG TÙN0937595959 Q BTHCHÚC OK 8/2010
THẠCHVISA DEBIT + 365 LÊ DUY TÂN 0905103765 Q6 QUAN OK

Page 204
Sheet3
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THỊ KIM CHI0934383838 q7
K HẰNTD VÀNG ĐẶNG VĂN THANH 0983848609 Q10 QUAN KH HẸN LẠI
HẬU TD VÀNG HOÀNG TUẤN ANH 0983917217 Q1 HẢI KH TỪ CHỐI
NGỌCTD VÀNG PHẠM MINH THI 0913991990 Q3 HẢI KH HẸN LẠI
K HẰNTD VÀNG PHAN VĂN MINH 0983062032 q7
X.THẢ TD VÀNG ĐINH HỒNG THẮM 0908678580 Q3 HẢI KH HẸN LẠI
HẬU TD VÀNG VŨ QUANG VINH 0903723100 Q TBINH
TRÂM TD VÀNG BÙI VĂN NGẦN 01679320320 Q TBI HẢI KH HẸN LẠI
THUẬNTD VÀNG PHẠM THỊ HUYỀN 0979790489 Q BTHANH
K HẰN365 + TKTT NGUYỄN THỊ HỒNG 0983782503 Q P.N HẢI OK 8/2010
THUẬNTD VÀNG NGUYỄN VĂN VÀNG 0903622208 Q BÌN QUAN OK 8/2010
THUẬNTD VÀNG LÊ QUỐC HÙNG 0903317250 Q TBI QUAN OK 8/2010
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHI0906870012 HÓC CHÚC OK 8/2010
HÂN TD VÀNG NGUYỄN MẠNH HÙN 0908327157 Q GV
YẾN TD VÀNG LÊ NGỌC THẠCH 0909120577 Q 11 QUAN OK
THẠCH365 MAI THỊ NGỌC NHÂN0938113077 Q THỦCHÚC OK
X THẢ TD VÀNG PHẠM VĂN KHIÊM 0903611197 Q 10 QUAN KH HẸN LẠI
X THẢ TD VÀNG

YẾN TD VÀNG CHỊ NGA 0918325642 Q1


NHÂN TD VÀNG VĂN THỊ KIM PHƯƠ 0916707456 HẢI KH HẸN LẠI
N.HẢI TD VÀNG PHẠM VĂN HIỀN 0913728568 Q2
N.HẢI TD VÀNG VŨ MẠNH HẢO 0978678910 Q TÂNQUAN KH HẸN LẠI
N.HẢI TD VÀNG LƯƠNG NỮ LINH TR 0927007686 q7 HẢI KH HẸN LẠI
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG TRU0937499289 Q B THẠNH
THẢO TD VÀNG PHẠM VĂN KHIÊM 0903611197 Q10
H.NGO365 STYLE TRẦN VĂN TRUNG 0918000740 Q12
H.NGOTD VÀNG THÁI THANH DIỆU 0918014819 Q6 QUAN OK 8/2010
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN QUANG HÀ 0913821778 Q B T CHÚC OK 8/2010
365 STYLE PHAN NGUYỄN ANH 0909704606 Q B T CHÚC OK 8/2010
Hằng TD VÀNG CAO THỊ XUÂN LỘC 0983842022 Q4 QUAN KH HẸN LẠI
X.THẢ TD VÀNG NGUYỄN GIA HƯNG 0903656119 Q8 QUAN YES 31/08/2010
X THẢ TD VÀNG QUÁCH TỶ 0903951657 Q11 QUAN OK 8/2010
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN NGUYỆT H 0989679217 TÂN B HẢI OK 8/2010
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH LỄ 0988270288 Q1
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN TÁM 0983768031 TÂN P HẢI KH HẸN LẠI
K HẰNTD VÀNG ĐẶNG VĂN THANH 0983848609 Q10 QUAN OK 8/2010
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PHI0906870012 HÓC CHÚC OK 082010

YẾN VISA DEBIT TRẦN NHẬT NGUYÊN0919057802 Q10 QUAN KH HẸN LẠI
THẢO VISA DEBIT NGUYỄN NGỌC BẢO 0983212927 Q3 HẢI OK
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN HẢI HOÀNH0989766676 Q TBI HẢI OK
HẬU TD VÀNG CHỊ TÂM 0904348234 Q10 QUAN OK
YẾN TD VÀNG PHAN ANH TUẤN 0983774384 QBT CHÚC KH HẸN LẠI
H.NGOTD VÀNG TRẦN TRỌNG NGHIÊ0917451144 Q1 CHÚC OK
HẰNG VISA DEBIT ANH ÁI 0908841011 CHÚC OK
HẰNG 365 STYLE ANH ÁI 0908841011 CHÚC OK
HẰNG TD VÀNG CHỊ THU 0987177899 CHÚC KH HẸN LẠI
HẰNG VISA DEBIT ANH HẢI 0938598588 Q2 CHÚC KH HẸN LẠI

Page 205
Sheet3
YẾN VISA DEBIT ĐỖ HOÀNG MINH 0973397777 Q B T CHÚC
N.HẢI TD VÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC 0903018204 Q1 HẢI KH HẸN LẠI
HẰNG 365 STYLE ANH SƠN 0919171742 Q3 HẢI OK
NHÂN TD VÀNG LƯU QUỐC KHÁNH 09883991984 Q4 QUAN KH HẸN LẠI
THẢO TD VÀNG ĐOÀN THANH HUYỀ 0912212164 Q3 QUAN OK
THẢO TD VÀNG NGUYỄN THỊ THANH 0908830886 Q TBI HẢI KH HẸN LẠI
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ KIM CHI 0903816363 QBTH CHÚC TỪ CHỐI
LAN TD VÀNG LẦU NAM TƯỜNG 0909960775 Q11 QUAN OK

HẬU TD VÀNG NGUYỄN NGỌC BAN 0936170790 QT BÌ HẢI OK ###


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HUỲNH QUỐ0907284281 Q2 CHÚC YES 8/2010
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN HUÂN 0913921726 Q5 QUAN TỪ CH ###
THẢO PREPAID VÕ BÁ PHƯƠNG 0908389470 Q P.N HẢI KH HẸN LẠI
YẾN TD VÀNG LÊ MINH TUẤN 0983230703 QBT CHÚC OK 8/2010
YẾN VISA DEBIT MAI THANH HUY 0919088696 Q1 HẢI OK
YẾN TD VÀNG ANH HÀ 0906567988 Q11

THẢO TD VÀNG ĐẶNG TRUNG HÀ 0918519999 Q1 HẢI YES ###


THẢO TD VÀNG PHẠM NGHĨA 0913919789 Q P.NHUẬN YES 31/08/2010
LAN TD VÀNG TRƯƠNG NGỌC TỊN 0913910088 Q10 QUAN YES
NHÂN TD VÀNG ĐOÀN VĂN GIÁP 0983885770 q7
TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN TÚ ANH 0932732902 q7
TRÂM TD VÀNG NGÔ MINH THUẤN 0913923229 Q B THẠNH
THẢO TD CHUẨN NGUYỄN ĐÔNG HÒA0946959350 Q1

HẬU TD CHUẨN LÊ DŨNG 0988548109 Q THỦA HẢI YES 8/2010


TRÂM TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT CHIẾN0903880505 Q T P CHÚC OK 8/2010
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TRUNG KIÊ0913805266 Q P.N HẢI KH GIỮ HỒ SƠ
THẢO TD VÀNG HOÀNG VĂN TOÀN 0914228344 Q B T CHÚC KH HẸN LẠI
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN NỞ 0903846648 Q3 QUAN TỪ CH8/2010
THẢO TD VÀNG PHẠM HỒNG SƠN 0903809202 Q B T CHÚC KH HẸN LẠI
THUẬN NGUYỄN HỮU HUY 0982923998 CHÚC TỪ CH8/2010
NHÂN TD VÀNG TRẦN NGỌC ANH 0906800626 QUAN OK 8/2010
HẬU TD VÀNG ĐẶNG THỊ THANH BÌ 0932012223 Q9 CHÚC TỪ CH8/2010

THẠCHTD VÀNG PHẠM QUANG HUY 0938008442 QBT QUAN YES


THẠCH365 STYLE NGUYỄN NHẬT TRƯ 0934959247 Q3 A HẢI OK 8/2010
THUẬNVISA DEBIT NGUYỄN HỮU HOÀN0915877788 Q TBI A HẢI OK 8/2010
YẾN TD VÀNG TRỊNH QUANG SỸ 01689993169 QBT CHÚC OK 8/2010
YẾN TD VÀNG VŨ NGUYỄN BẢO NG0983160874 QBT CHÚC KH HẸN LẠI
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN VŨ NGỌC 0933070384 Q1 A HẢI TỪ CH8/2010
YẾN TD VÀNG VÕ THIÊN TÂN 0983759279 QBT CHÚC TỪ CH8/2010
THẢO TD VÀNG ANH SĨ ANH 0913906464 Q1 A HẢI YES 8/2010
HẰNG 365 STYLE + VISA DEBIT ANH BÌNH 0934040689 QBT CHÚC KH HẸN LẠI

THẠCH365 STYLE TRẦN HUỆ KHẢ 0918794878 Q3 A HẢI OK 8/2010


HẬU TD VÀNG THẦY TÙNG 0935168288 Q B THẠNH
YẾN TD VÀNG TRẦN HOÀI BẮC 0903815830 Q6 QUAN YES 8/2010
TRẦN BÁ ANH A HẢI OK 8/2010

Page 206
Sheet3

LAN TD VÀNG NGUYỄN ANH XUÂN 0918462222 Q5 QUAN YES 8/2010


HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HỮU CẦN 0983806573 Q1
THUẬNTD VÀNG NGUYỄN LÊ THU TH 0933866348 Q P.N A HẢI OK 8/2010
YẾN 365 STYLE NGUYỄN MẠNH HÙN 0987465756 q7
YẾN VISA DEBIT NGUYỄN MẠNH HÙN 0987465756 q7
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THÀNH VIN 0918856590 Q THỦ ĐỨC
YẾN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG LO 0903800205 Q3 A HẢI OK 8/2010
YẾN TD VÀNG LỮ THỊ KHÁNH VÂN 0983446551 Q1
HẬU TD VÀNG CHỊ LIÊN 0903382406 Q1 CHÚC YES 8/2010
THẢO TD VÀNG TRẦN VĂN TUẤN 0913655792 Q TBINH
X THẢ TD VÀNG HÀ CÔNG THÁI 0903923704 q7 CHÚC TỪ CH8/2010
X THẢ 365 NGUYỄN VĂN PĂNG 0979892226 Q4 CHÚC OK 8/2010
X THẢ TD VÀNG HÀ NGƯƠN KHÁNH 0903802370 Q 7 CHÚC TỪ CH8/2010

THẠCHTD VÀNG LÊ NGUYÊN CƯỜNG0937151278 Q THỦ ĐỨC


TRÂM TD VÀNG LÊ MINH HẢI 0918193006 Q4
NHÂN TD VÀNG TRƯƠNG DUY HẬU 0903190439 Q1 A HẢI TỪ CH8/2010
TRÂM 365 STYLE ĐỖ TRÍ TUẤN 0938730929 Q10 QUAN OK 8/2010
BÙI THỊ VÂN THANH 0903882640 QUANGYES 8/2010
THẢO TD VÀNG TẠ KIM HÙNG 0903700799 Q1
HẬU TD VÀNG ANH DŨNG 0908070673 Q BTAA HẢI OK
LAN TD VÀNG PHẠM ĐỨC MINH 0913615650 Q TBI QUAN TỪ CH8/2010
THẢO TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311 Q1
THẢO TD VÀNG NGUYỄN VĂN BÌNH 0903854549 q7 A HẢI YES 8/2010
YẾN TD VÀNG NGUYỄN THANH ĐƯ 0908653999 Q BTAN
TRÂM TD VÀNG TRẦN THỊ QUÝ 0903930350 Q10 QUAN TỪ CH8/2010
TRÂM 365 STYLE PHẠM THỊ THU THỦY0973199412 Q GV CHÚC HỦY T8/2010
YẾN 365 STYLE LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697 Q B THẠNH
YẾN VISA DEBIT LƯƠNG XUÂN NĂM 0983183697 Q B THẠNH
THUẬ TD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM0989104707 Q B T QUAN OK 8/2010
THẢO RPEPAID NGUYỄN ĐỨC LY 0977424232 Q B THẠNH
X THẢ 365 + TKTT HOÀNG NGỌC ĐIỆP 0918387980 Q6 CHÚC OK 8/2010
YẾN TD VÀNG TĂNG HIẾN ĐIỂN 0918008898 Q BÌN QUAN OK 8/2010

X THẢ PREPAID LÊ VĂN DŨNG 0978235050 Q B THẠNH


NHÂN TD VÀNG NGUYỄN TRỌNG HIỀ0913736040 Q2
N.HẢI TD VÀNG TRẦN HỮU ĐẠI 0903763697 Q5
NGỌCTD VÀNG VÕ HOÀNG NHÂN 0986399322 Q9
YẾN TD VÀNG THÁI PHƯƠNG NAM 0918303936 Q9
X THẢ TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006 Q B THẠNH
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN THÀNH NAM0913803967 Q B C QUAN YES
HẰNG 365 + TKTT NGUYỄN THỊ MỸ HẠ 0918070656 Q 11 CHÚC OK
NGỌCTD VÀNG DƯƠNG QUẢNG THA0944997936 Q BÌN CHÚC YES 8/2010

X THẢ TD VÀNG TRẦN TẤN PHÚC 0983978891 Q BÌN CHÚC YES ###
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG AN 0983048488 Q BTHCHÚC OK ###
X THẢ TD VÀNG ĐẶNG KỲ ANH 0989951006 Q BTHANH
NGỌCTD VÀNG NGUYỄN DANH THU 0983796279 Q BTHANH

Page 207
Sheet3
X THẢ TD VÀNG ĐINH HẢI LONG 0989506172 Q 1 HẢI YES ###
THẠCHTD VÀNG LÊ TẤN MINH 0903611083 Q1 HẢI OK ###
NHÂN TD VÀNG VŨ QUỐC THẮNG 0913925843 Q5
YẾN 365 PHẠM TẤN THANH 0983456995 Q BTHCHÚC OK ###
THẠCHTD VÀNG HỒ NGỌC QUYÊN 0988849033 Q PN HẢI OK ###
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN THANH PH 0977241186 Q4 QUAN YES
X THẢ TD VÀNG LỮ TRUNG ĐẠT 0918678778 Q B T A HẢI YES
K HẰN365 + TKTT HỒ TẤN PHÁT 0903873645 Q10 CHÚC OK ###
K HẰN365 + TKTT TRẦN NGỌC HÒA 0908268237 Q1 CHÚC OK ###
NGỌCTD VÀNG NGUYỄN NGUYÊN T 0913982683 Q T P CHÚC OK ###

LAN TD VÀNG NGUYỄN THỊ YẾN O 0983969135 Q B THẠNH


HẢI TD VÀNG DƯƠNG HÙNG DŨN 0983234506 Q1
HẢI TD VÀNG NGUYỄN XUÂN CHIẾ0983552737 Q1
HẢI TD VÀNG BÙI THỊ HỒNG TƯƠI 0985160679 Q 10
YẾN TD VÀNG PHẠM VĂN ĐỨC 0977139933 Q9
NGỌC365 + TKTT NGUYỄN DUY VŨ 0979996066 Q BTHANH
TRÂM TD VÀNG PHẠM NGỌC ANH 0918894130 Q 10 QUAN OK ###
THẠCH365 + TKTT PHẠM XUÂN KIÊN 0982291327 Q 7 A HẢI OK ###
NHÂN TD VÀNG PHÙNG DUY KHANG 0909372217 Q2

K HẰNTD VÀNG NGUYỄN THÀNH TR 0983542560 Q BT


THẠCH365 + TKTT PHAN THỊ PHƯỢNG 0983579858 Q BTHCHÚC OK ###
THẠCH365 + TKTT CAO CƯỜNG 0908658414
TRÂM TD VÀNG ĐINH NGỌC SỸ TÙN 0983987319 QBT CHÚC OK ###
X THẢ 365 + TKTT ĐẶNG VĂN THÀNH 0983977399 QBT QUAN OK ###
X THẢ VISA PREPAID LÊ VĂN THÀNH 0983116498 QBT CHÚC OK ###
K HẰN365 + VSA DEBIT NGUYỄN VŨ BẰNG 0913671890 Q.3 CHÚC OK

THẠCHTD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH THÁI 0983307712 Q 10


THẠCH365 + TKTT NGUYỄN DƯƠNG VŨ0977772011 Q B THẠNH
NHÂN TD VÀNG NGUYỄN HOÀNG PH 0989722131 Q9 CHÚC OK ###
LAN TD VÀNG TRƯƠNG QUANG TU01688920168 Q BTHCHÚC YES ###
NHÂN 365+ VISA DEBIT LÊ NGUYÊN KHÔI 0985373998 HÓC CHÚC OK ###
TRAÂ TD VÀNG NGUYỄN MẠNH CƯỜ0987324288 Q1 TỪ CH ###
TRAÂ TD VÀNG DOÃN VĂN DƯƠNG 0983747767 Q TBI A HẢI YES ###
YẾN 365+ VISA DEBIT ĐỖ THANH TÚ 01689993000 Q 10 QUAN YES
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ PHƯƠNG 0989617747 Q BTHANH
YẾN TD VÀNG PHẠM QUỐC ĐẠT 0978808880 Q BTHCHÚC TỪ CH ###
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN HẠNH VŨ 0906688236 Q1
YẾN TD VÀNG TRẦN THỊ BÍCH LỆ 0973339379 Q B T CHÚC TỪ CH ###
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN THỤY 0906983200 Q B T CHÚC YES ###
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN BẠCH TRÚ 0933140281 Q10 QUAN TỪ CH ###
X THẢ TD VÀNG TRANG VĂN CHỜ 0917347447 Q 5 QUAN OK ###

TRAÂ TD VÀNG BÙI THỊ THANH XUÂ 0989303283 Q2


NGỌCTD VÀNG NGUYỄN ANH CƯỜN0983411159 Q BTHQUANG 13/09/10
NGỌCTD VÀNG NGÔ THỊ NGỌC NHU 0983411159 Q BTHQUAN TỪ CHỐI
YẾN TD VÀNG PHẠM PHƯỚC THAN0983725826 Q BTHANH

Page 208
Sheet3
HẬU TD VÀNG DĐOÀN TRỌNG NHẬ 0903900004 HÓC MOÔN
LAN TD VÀNG TRIỆU KHÁNH HÙNG0918382841 Q 1 A HẢI OK TH ###
X THẢ TD VÀNG LÊ THANH TÀI 0972978100 Q BTHANH
X THẢ TD VÀNG TRƯƠNG THANH HẢI0903357519 Q3
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN VĂN HẢI 0913190190 A HẢI OK ###
HẬU VISA DEBIT+TKTT CAO HỒNG ĐIỆP 0987309009 Q1 A HẢI OK ###
TRAÂ PREPAID NGUYỄN HƯƠNG GI 0982412392 Q BTHQUAN OK ###
NGỌCTD VÀNG NGUYỄN THỊ THÙY 0907758075 Q BTHANH OK ###

HẢI TD VÀNG CAO THỊ ĐOAN TRIN 0979999923 Q T PHÚ


NHÂN TD VÀNG VÕ VĂN ANH 0983937675 Q1
HẢI TD VÀNG 0903767039 Q PHÚ Nhuận
NGỌCTD VÀNG LÝ MINH TÙNG 0983339039 Q GV
NGỌC365 + TKTT PHẠM CÔNG DUY 0985773000 q7
YẾN TD VÀNG NGUYỄN DƯƠNG TO0983235723 Q BTHANH
HẰNG TD VÀNG DƯƠNG QUỐC KHÁN0989045698
HẰNG TD VÀNG NGUYỄN HOÀN VŨ 0989100041 Q THỦ ĐỨC
HẬU TD VÀNG TRAẦN THỊ HỒNG MI 0955007988 Q TÂN BÌNH
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN NGỌC PHƯ0982241842 Q T BÌNH ### ###
HẰNG TD VÀNG KIÊN VĂN NA 0983703407 Q BTHCHÚC ### ###
THẠCHTD VÀNG NGUYỄN NGỌC TIẾN0913666739 Q1

YẾN TD VÀNG TỐNG TRẦN NGUYỆT0989177870 Q3


YẾN TD VÀNG CHỊ HÒA 0973976976 Q BTHANHJ
X THẢ TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373 BTHANH
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN DUY THÊN 0983003018 Q BTHANH
THẠCH365 ĐẶNG MINH ĐỨC 0988515669 Q BTHQUAN OK ###
HẬU TD VÀNG LÊ HỮU PHÚ 0977333363 Q BTHA HẢI OK ###
HẬU TD VÀNG ANH ĐỨC 0907071504
HẬU TD VÀNG NGUYỄN VĂN SƠN 0989100130 THỦ ĐCHÚC ### ###
X THẢ TD VÀNG PHẠM THỊ LÝ 0983273373 Q BTHCHÚC ### ###

NGỌCTD VÀNG NGUYỄN BỈNH KHIÊ 0983785902 q7


TRÂM TD VÀNG NGUYỄN ĐỨC CÔNG0979234179 Q BTHANH
TRÂM TD VÀNG NGUYỄN TUẤN KIỆT 0983484047 Q BTH A HẢI OK ###
TRÂM TD VÀNG HUỲNH NGỌC LIÊN 0983751949 Q1
THẠCHTD VÀNG PHẠM HỒNG NGỌC 0989702283 Q PNHQUAN ### ###
X THẢ TD VÀNG DƯƠNG QUỐC NAM 0903702311 Q1
TRÂM TD VẦNG CHÂU THỊ THỂ VÂN 0983395539 Q B THẠNH
TRÂM TD VÀNG LÊ VIỆT DŨNG 0989393797 Q BTHANH
HẰNG TD VÀNG VÕ VĂN NHÀN 0913735103 q7
THẠCH365 + TKTT NGUYỄN THANH HO 0987400031 Q P NHUẬN
THẠCH365 + TKTT NGUYỄN THANH TH 0989300679 Q GV
THẠCH365 + TKTT ĐOÀN VĂN ĐẠT 0987378233 Q BTHANH
YẾN 365 + TKTT HUỲNH TRANG PHÚ 0983440017 Q B THẠNH
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN MINH TUẤN0918604474 Q B CHÁNH
YẾN TD VÀNG NGUYỄN XUÂN HIẾU0923001153 Q B THẠNH
365 + TKTT PHAN VĂN PHƯỚC 0907847879 Q BTHOK
LAN 365= TRẦN THỊ HẰNG 0938255505 OK

Page 209
Sheet3
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN QUYẾT TH 0933182918 Q.10 QUAN ### ###
X THẢ 365 + TKTT LÊ VĂN DŨNG 0978235050 Q BTHCHÚC ###
HẰNG 365 UNG THANH GIANG 0908438988 Q.4 CHÚC ###
HẰNG 365 HUỲNH MỸ PHỒNG 0983850610 Q.6 CHÚC ###

X THẢ TD VÀNG HOỒ Y DƯỢC LY 0977034383 Q. BTHANH


NGỌCTD VÀNG TRẦN HỒNG TÂM 0989515557 Q. BTHANH
NGỌCTD VÀNG TRẦN XUÂN QUANG 0989626469 Q. BTHANH
TÚ 365 STYLE NGUYỄN VĂN TÚ 0986714414 Q. BTHANH
THẠCHTD ĐẶNG TRUNG HIẾU 0918469246 Q. BT CHÚC 13/09/10
THẠCHTD PHẠM HOÀI PHƯƠN 0977898959 Q. THỦ ĐƯC
TRÂM TD VÀNG TRỊNH TẤN THANH 0988658958 Q. BTHANH
TRAÂ TD VÀNG TRẦN TRỊNH HIỀN 0983807800 Q.2
TRAÂ TD CHUẨN NGUYỄN VIẾT DŨNG09899594676 Q. BTHANH

HẢI TD VÀNG LÊ VĂN HOÀNG 0983270275 Q. BTHANH


NGỌCTD VÀNG NGUYỄN MINH THUẬ01689933069 Q. BTHANH
NGỌCTD VÀNG LƯƠNG THỊ LÊ HẰN 0983494694 Q. GÒ VẤP
NGỌCTD VÀNG NGUYỄN VĂN ĐẸP 0982984338 Q.7
YẾN TD VÀNG HOỒ TIẾN TRUNG 0982423769 Q BTHANH
X THẢ TD VÀNG NGUYỄN ĐÌNH PHÚC0989143535 Q BTHANH
X THẢ TD VÀNG PHẠM VIỆT BẰNG 0908019190 Q1
X THẢ TD VÀNG ĐOÀN HOÀNG HẢI 0913913456 Q1
X THẢ TD VÀNG LƯƠNG VĂN NGUYÊ 0913739519 Q1

THÂN THỊ THU THẢO0989775427 Q P.NHUẬN


NGUYỄN THANH BÌN 0977000444 Q1
ĐOÀN VĂN TÌNH 0973662177 Q.TBINH
TRƯƠNG VĂN BÌNH 0989784868 Q3
VÕ THỊ TUYẾT HƯƠ 0937273388 Q9
NGUYỄN HOÀNG PH 0938999303 Q 11
NGUYỄN PHẠM THIÊN0903839816 Q3
MAI THANH HẢI 0919795448 Q1
ĐỖ NGỌC ĐẠI 0974662200 Q BTAN
NGUYỄN TRUNG TR 0903824297 Q TBÌNH
THÂN THỊ THU THẢO0989775427 Q P.NHUẬN
NGUYỄN XUÂN THỊN 0902801221 Q10
NGUYỄN VĂN ĐỨC 0982533362 QBTHANH
CHỊ VÂN 0913807716 Q TAN BÌNH
TRẦN THANH QUAN 0907300000 Q BÌNH THẠNH
CHỊ NGỌC 0909768767 Q1
ĐOÀN QUANG HƯNG0918398660 Q GV
NGUYỄN XUÂN LỢI 0983737127 Q BTHANH
NGUYỄN HỒNG ÂN 0917300102 Q5
HOÀNG ANH TÚ 0983160294 Q BÌNH THẠNH
HUỲNH VĂN ẨN 0983245179 Q THỦ ĐỨC
NGUYỄN THỊ KIM HO0902606266 Q1
TRẦN QUỐC BẢO 0908769267 Q1
NGUYỄN TRÍ TRUNG0913111929

Page 210
Sheet3
LƯƠNG TRÍ BÌNH 0908478874 Q4
LÊ PHƯỚC HÙNG 0982742747 Q BÌNH TÂN
PHAN NGỌC THÚY VỢ Q BÌNH TÂN
PHAN TRUNG SƠN 0918077032 Q THỦ ĐỨC
HUỲNH THỊ BÍCH LO 0909122818 Q3
HOÀNG TRƯỜNG SƠ0903725509 Q1
LÝ QUỐC HÙNG 0903817089 Q6
NGUYỄN THỊ BÍCH T 0942859511 Q6
NGUYỄN THÁI NHÃ 0933355903 Q1
ANH DŨNG 0979793085 Q BÌNH THẠNH
TRẦN THÀNH THIỆN 0907188881 Q TBINH
NGUYỄN XUÂN ĐỊNH0984567968 q7
LÊ CÔNG TÔN 0903922778 Q GV
CHỊ AN 0949811804 Q1
NGUYỄN VĂN VÀNG 0903622208 Q BÌNH CHÁNH
LÊ QUỐC HÙNG 0903317250 Q TBINH
LÊ NGỌC THẠCH 0909120577 Q 11

CHỊ NGA 0918325642 Q1


VĂN THỊ KIM PHƯƠ 0916707456
PHẠM VĂN HIỀN 0913728568 Q2
VŨ MẠNH HẢO 0978678910 Q TÂN BÌNH
LƯƠNG NỮ LINH TR 0927007686 q7
NGUYỄN HOÀNG TRU0937499289 Q B THẠNH
PHẠM VĂN KHIÊM 0903611197 Q10
TRẦN VĂN TRUNG 0918000740 Q12
THÁI THANH DIỆU 0918014819 Q6
NGUYỄN QUANG HÀ 0913821778 Q B THẠNH
PHAN NGUYỄN ANH 0909704606 Q B THẠNH
CAO THỊ XUÂN LỘC 0983842022 Q4
NGUYỄN GIA HƯNG 0903656119 Q8
QUÁCH TỶ 0903951657 Q11
NGUYỄN NGUYỆT H 0989679217 TÂN BÌNH
NGUYỄN THANH LỄ 0988270288 Q1
NGUYỄN TÁM 0983768031 TÂN PHÚ
ĐẶNG VĂN THANH 0983848609 Q10
NGUYỄN HOÀNG PHI0906870012 HÓC MON

TRẦN NHẬT NGUYÊN0919057802 Q10


NGUYỄN NGỌC BẢO 0983212927 Q3
NGUYỄN HẢI HOÀNH0989766676 Q TBINH
CHỊ TÂM 0904348234 Q10
PHAN ANH TUẤN 0983774384 Q B THẠNH
TRẦN TRỌNG NGHIÊ0917451144 Q1
ANH ÁI 0908841011
ANH ÁI 0908841011
CHỊ THU 0987177899
ANH HẢI 0938598588 Q2
ĐỖ HOÀNG MINH 0973397777 Q B THẠNH

Page 211
Sheet3
NGUYỄN THỊ NGỌC 0903018204 Q1
ANH SƠN 0919171742 Q3
LƯU QUỐC KHÁNH 09883991984 Q4
ĐOÀN THANH HUYỀ 0912212164 Q3
NGUYỄN THỊ THANH 0908830886 Q TBINH
TRẦN THỊ KIM CHI 0903816363 QBTHANH
LẦU NAM TƯỜNG 0909960775 Q11

NGUYỄN NGỌC BAN 0936170790 QT BÌNH


NGUYỄN HUỲNH QUỐ0907284281 Q2
HOÀNG VĂN HUÂN 0913921726 Q5
VÕ BÁ PHƯƠNG 0908389470 Q P.NHUẬN
LÊ MINH TUẤN 0983230703 Q B THẠNH
MAI THANH HUY 0919088696 Q1
ANH HÀ 0906567988 Q11

ĐẶNG TRUNG HÀ 0918519999 Q1


PHẠM NGHĨA 0913919789 Q P.NHUẬN
TRƯƠNG NGỌC TỊN 0913910088 Q10
ĐOÀN VĂN GIÁP 0983885770 q7
NGUYỄN TÚ ANH 0932732902 q7
NGÔ MINH THUẤN 0913923229 Q B THẠNH
NGUYỄN ĐÔNG HÒA0946959350 Q1

LÊ DŨNG 0988548109 Q THỦ ĐỨC


NGUYỄN VIẾT CHIẾN0903880505 Q T PHÚ
NGUYỄN TRUNG KIÊ0913805266 Q P.NHUẬN
HOÀNG VĂN TOÀN 0914228344 Q B THẠNH
NGUYỄN VĂN NỞ 0903846648 Q3
PHẠM HỒNG SƠN 0903809202 Q B THẠNH
NGUYỄN HỮU HUY 0982923998
TRẦN NGỌC ANH 0906800626
ĐẶNG THỊ THANH BÌ 0932012223 Q9

PHẠM QUANG HUY 0938008442 Q B THẠNH


NGUYỄN NHẬT TRƯ 0934959247 Q3
NGUYỄN HỮU HOÀN0915877788 Q TBINH
TRỊNH QUANG SỸ 01689993169 Q B THẠNH
VŨ NGUYỄN BẢO NG0983160874 Q B THẠNH
NGUYỄN VŨ NGỌC 0933070384 Q1
VÕ THIÊN TÂN 0983759279 Q B THẠNH

Page 212
Sheet3

HUYỂN TĐ TĐ TRẢ HS VỀ
09/08/10
10/08/10 12/08/2010
16/08/2010
06/08/10 14/07/2010
09/08/10 12/08/2010
11/08/10 12/08/2010
09/08/10 12/08/2010
01/09/10
26/08/2010 04/09/2010
10/08/10 12/08/2010
09/08/10
09/08/10 12/08/2010
09/08/10 12/08/2010
09/08/10
09/08/10 13/08/2010
10/08/10 12/08/2010
12/08/10
12/08/10 13/08/2010
10/08/10
13/08/2010
30/08/2010 03/09/2010
09/08/10 12/08/2010
12/08/10 13/08/2010
12/08/10 13/08/2010
11/08/10 13/08/2010
11/08/10 14/08/2010
11/08/10 14/08/2010
12/08/10 16/08/2010
13/08/2010
12/08/10 13/08/2010
12/08/10 16/08/2010
12/08/10 13/08/2010
12/08/10 13/08/2010
13/08/2010 10/09/2010
16/09/10 20/09/10
23/08/2010
13/08/2010
13/08/2010
17/08/2010
16/08/2010
PENDING

Page 213
Sheet3

17/08/2010
17/08/2010
17/08/2010

31/08/2010
19/08/2010
19/08/2010
16/09/10 21/09/10

19/08/2010
20/082010

PENDING
PENDING

PENDING

PENDING

PENDING 01/09/2010
PENDING

11/09/10 15/09/10
23/08/2010 01/09/2010
07/09/10 14/09/10

24/08/2010 14/09/10

01/09/10 10/09/2010
PENDING 31/08/2010
PENDING 01/09/2010

Page 214
Sheet3

24/08/2010 31/08/2010
30/08/2010 14/09/10
KH GIỮ HỒ SƠ

27/08/2010 09/09/2010

28/08/2010 01/09/2010
28/08/2010
24/08/2010 01/09/2010

PENDING 03/09/2010
25/08/2010
25/08/2010
31/08/2010

27/08/2010 01/09/2010
27/08/2010 10/09/2010
25/08/2010 01/09/2010

26/08/2010

28/08/2010 01/09/2010
26/08/2010

30/08/2010 03/09/2010

27/08/2010

16/09/10 21/09/10

31/08/2010 06/09/2010

28/08/2010 01/09/2010
31/08/2010
28/08/2010 01/09/2010

20/09/10
28/08/2010 01/09/2010
31/08/2010
27/08/2010 08/09/2010
15/09/10 17/09/10

Page 215
Sheet3

31/08/2010 04/09/2010

31/08/2010 08/09/2010

31/08/2010 06/09/2010
31/08/2010

17/09/10

30/08/2010
30/08/2010

08/09/10 16/09/10

APPROVE 09/09/2010

26/08/2010 01/09/2010

04/09/10 09/09/2010
01/09/10

01/09/10 09/09/2010
01/09/10 17/09/10

07/09/10
01/09/10 15/09/10
PENDING 01/09/2010
PENDING 01/09/2010
01/09/10
01/09/10
01/09/10 10/09/2010

09/09/10 17/09/10

03/09/10
03/09/10

Page 216
Sheet3
07/09/10

04/09/10 14/09/10
07/09/10
07/09/10

06/09/10 14/09/10
06/09/10 09/09/2010
07/09/10
08/09/10 10/09/2010
06/09/10 10/09/2010
13/09/10

06/09/10 09/09/2010

06/09/10 09/09/2010
06/09/10 09/09/2010
06/09/10 09/09/2010
11/09/10 14/09/10

13/09/10 15/09/10
PENDING 10/09/2010

07/09/10 10/09/2010

07/09/10 14/09/10
07/09/10
07/09/10
11/09/10 14/09/10

09/09/10 15/09/10

17/09/10

11/09/10 14/09/10
11/09/10 15/09/10
09/09/10 14/09/10

Page 217
Sheet3
18/09/10 21/09/10

11/09/10 14/09/10

09/09/10
11/09/10 16/09/10

11/09/10 17/09/10
11/09/10

21/09/10
11/09/10 14/09/10

11/09/10 14/09/10

21/09/10

20/09/10

11/09/10 16/09/10

15/09/10 17/09/10

17/09/10 21/09/10

BS HĐ còn hiệu lự
15/09/10
20/09/10

14/09/10 17/09/10

14/09/10 17/09/10

BS: HĐ, PĐK ko có chữ ký mẫu

15/09/10 21/09/10

Page 218
Sheet3

14/09/10
17/09/10 21/09/10
14/09/10 17/09/10
13/09/10 bs: HĐ mới

15/09/10

15/09/10 17/09/10

15/09/10 17/09/10

16/09/10

TN KO ĐỦ QĐ

15/09/10 17/09/10
17/09/10
16/09/10

21/09/10

15/09/10 16/09/10
17/09/10

18/09/10

Page 219
Sheet3

PENDING
20/09/10
20/09/10
18/09/10
20/09/10

THIẾU BẢN LƯƠNG T.06


20/09/10

21/09/10

21/09/10

20/09/10

Page 220
Sheet3

TRẢ HS VỀ Hạn mức 100

###

14/07/2010
ok thiếu chứng từ
### TỪ CHỐI

###

###

###
### 40,000,000

Page 221
Sheet3

### 20,000,000

###

13/08/2010 100,000,000
### 30,000,000

13/08/2010

###

### 50,000,000

13/08/2010

13/08/2010

13/08/2010
14/08/2010
14/08/2010
16/08/2010

Page 222
Sheet3

13/08/2010

16/08/2010
13/08/2010

13/08/2010
###

Page 223
Sheet3

KH TỪ CHỐI

31/08/2010 20,000,000

Page 224
Sheet3

###

### 23,000,000
###

### 35,000,000
31/08/2010 30,000,000
### 200,000,000

31/08/2010 25,000,000

KH GIỮ HỒ SƠ

###

###

###

### 30,000,000

###
###
### 35,000,000

### 70,000,000

Page 225
Sheet3

### 50,000,000

### 70,000,000

###

###

###

###

###

###

###

### 50,000,000

### 28,000,000

### 25,000,000

Page 226
Sheet3
### 15,000,000

### 200,000,000
### 60,000,000

### 50,000,000

###
### 30,000,000

###

###
### 40,000,000
###

###

Page 227
Sheet3

Page 228
Sheet3

Page 229
Sheet3

Page 230
Sheet3

Page 231
Sheet4

0902011092
0902023049
0902053016
0902053848
0902153615
0902225559
0902300223
0902313488
0902351127
0902420380
0902516774
0902518890
0902550442
0902571030
0902680687
0902701020
0902709811
0902719786
0902763091
0902779105
0902852752
0902949116
0903001356
0903012571
0903014319
0903015092
0903023462
0903035355
0903072078
0903083488
0903084077
0903093259
0903107361
0903108937
0903113355
0903145590
0903152681
0903164815
0903174616
0903177319

Page 232
Sheet4

0903178379
0903179139
0903189868
0903192063
0903266528
0903301444
0903307758
0903316060
0903327979
0903331264
0903333292
0903334430
0903335845
0903336878
0903342005
0903345222
0903362139
0903372225
0903372872
0903378489
0903388334
0903501355
0903525777
0903528625
0903586575
0903604758
0903633653
0903642240
0903644866
0903655755
0903656595
0903664373
0903664789
0903669116
0903673026
0903698027
0903706006
0903709922
0903712080
0903712499

Page 233
Sheet4

0903723887
0903726293
0903742818
0903748708
0903758732
0903765678
0903776270
0903780182
0903806146
0903814692
0903816950
0903827080
0903827727
0903827888
0903832100
0903844570
0903845220
0903848483
0903849199
0903857686
0903868766
0903871947
0903874578
0903880913
0903883398
0903889197
0903913199
0903913747
0903932111
0903949999
0903955437
0903966552
0903971084
0903977034
0903980359
0903991056
0903993748
0903994397
0903997258
0904109901

Page 234
Sheet4

0904152391
0904200471
0904413099
0904414638
0904426949
0904429409
0904484168
0904488203
0904653670
0904667272
0904928666
0904940740
0905232274
0905354247
0905597935
0905757905
0905820717
0905949787
0905982739
0906024533
0906099577
0906204020
0906263465
0906343123
0906346776
0906370432
0906379363
0906391804
0906476096
0906633583
0906646181
0906662882
0906687400
0906726345
0906755368
0906782450
0906818986
0906819232
0906826246
0906833177

Page 235
Sheet4

0906842839
0906888398
0906889945
0906973458
0906992500
0906994746
0907070379
0907084909
0907090121
0907136989
0907162989
0907250626
0907338255
0907356769
0907388906
0907426895
0907429990
0907531459
0907550889
0907555348
0907611175
0907636341
0907638830
0907710291
0907743934
0907752429
0907758078
0907765967
0907765976
0907774305
0907777017
0907783779
0907801088
0907819931
0907856789
0907859700
0907864698
0907903403
0907909190
0907929272

Page 236
Sheet4

0907967286
0907980089
0907997072
0908002112
0908004033
0908018959
0908049886
0908052500
0908053906
0908055568
0908055955
0908056205
0908056676
0908103551
0908105775
0908109116
0908112068
0908114706
0908123379
0908129476
0908143457
0908150722
0908156756
0908162890
0908163045
0908171555
0908199271
0908202329
0908202356
0908206520
0908207007
0908223018
0908232283
0908258099
0908258928
0908260436
0908264650
0908275937
0908298468
0908300449

Page 237
Sheet4

0908323583
0908324194
0908331932
0908347779
0908368059
0908371973
0908376724
0908395766
0908397686
0908404226
0908408917
0908423443
0908433358
0908436649
0908450451
0908450953
0908455940
0908487597
0908507682
0908515062
0908550315
0908558938
0908576909
0908577992
0908581012
0908602236
0908610806
0908615550
0908666393
0908681955
0908682676
0908684775
0908696577
0908707939
0908741071
0908744849
0908755638
0908821279
0908823406
0908846421

Page 238
Sheet4

0908853525
0908857222
0908862078
0908873979
0908881377
0908894481
0908901903
0908911814
0908960757
0908985425
0909000777
0909021102
0909060474
0909068889
0909083591
0909092078
0909100818
0909110445
0909155248
0909198980
0909211176
0909212002
0909226277
0909227345
0909229355
0909234754
0909249695
0909262438
0909264381
0909265157
0909269081
0909302761
0909307690
0909309462
0909340569
0909369825
0909376377
0909377658
0909378260
0909421224

Page 239
Sheet4

0909439439
0909444878
0909449504
0909490900
0909530254
0909539729
0909545583
0909555676
0909577879
0909580980
0909602373
0909621141
0909621284
0909646970
0909647920
0909648251
0909683657
0909693965
0909704684
0909718722
0909766668
0909771178
0909773392
0909808553
0909817101
0909819117
0909855783
0909881666
0909890640
0909900747
0909901088
0909902248
0909905379
0909931379
0909955088
0909957990
0909966540
0909977013
0909978401
0909995960

Page 240
Sheet4

0912219065
0912438313
0913100602
0913110689
0913111554
0913123394
0913124119
0913148911
0913159308
0913161056
0913221516
0913377940
0913534838
0913601135
0913607460
0913620243
0913629895
0913640214
0913641152
0913641568
0913670797
0913672074
0913710700
0913716137
0913727217
0913733392
0913747209
0913772727
0913803691
0913803853
0913808990
0913835989
0913846415
0913867662
0913873782
0913878487
0913889617
0913894984
0913903333
0913923154

Page 241
Sheet4

0913933667
0913935775
0913939221
0913978728
0913980567
0914029784
0914072153
0914111636
0914141999
0914178521
0914311330
0914502005
0914955556
0914991695
0915255386
0915882306
0916082009
0916098899
0916228144
0916243809
0916804117
0916847619
0917157339
0917177896
0917297046
0917336917
0917378982
0917382294
0917501503
0917537268
0917569519
0917605998
0917607124
0917639387
0917688888
0917978955
0918001224
0918005053
0918006858
0918014264

Page 242
Sheet4

0918019000
0918020628
0918026266
0918033632
0918041999
0918050482
0918057593
0918092275
0918095999
0918101398
0918104504
0918106195
0918116818
0918117355
0918134448
0918146804
0918161955
0918168233
0918171623
0918176411
0918181814
0918206979
0918232527
0918244928
0918252886
0918254189
0918278809
0918290108
0918291051
0918308180
0918347126
0918349911
0918367607
0918394681
0918406006
0918410022
0918421521
0918454201
0918471188
0918475565

Page 243
Sheet4

0918483747
0918501803
0918505940
0918510303
0918541210
0918607940
0918649868
0918679588
0918691085
0918737260
0918746566
0918766969
0918809300
0918845700
0918878768
0918886889
0918907804
0918911999
0918914958
0918924095
0918928093
0918940307
0919009683
0919016810
0919032232
0919096268
0919158676
0919254945
0919407606
0919500700
0919600888
0919619361
0919691480
0919694323
0919696437
0919765979
0919778181
0919839859
0919888649
0919976868

Page 244
Sheet4

0926477668
0927940975
0929030697
0932016773
0932040236
0932054988
0932060618
0932128498
0932167739
0932519340
0932698666
0933047368
0933068682
0933069609
0933162844
0933191881
0933223271
0933242008
0933423863
0933481343
0933516511
0933544079
0933565060
0933567010
0933612171
0933646242
0933658911
0933674368
0933809833
0933877556
0933880942
0933917544
0933968668
0934035969
0934046964
0934140487
0934155800
0934165320
0934336677
0934380650

Page 245
Sheet4

0934833229
0934863376
0934871571
0934896597
0935047568
0935117681
0935532442
0935626145
0935640589
0935717250
0935887988
0935900643
0935964696
0936031413
0936117379
0936145757
0936236564
0936419103
0936499116
0936666979
0936704214
0936753743
0936789286
0937025089
0937030767
0937069367
0937105610
0937115874
0937132318
0937177653
0937201899
0937217277
0937251224
0937292758
0937300311
0937342464
0937354554
0937367337
0937415974
0937586928

Page 246
Sheet4

0937614888
0937678088
0937749212
0937760612
0937764933
0937768846
0937859315
0937887979
0937912182
0937916833
0937922303
0937933957
0937945600
0937959234
0938001869
0938008386
0938048079
0938053518
0938068661
0938100555
0938101112
0938139777
0938153895
0938163914
0938208268
0938244227
0938245811
0938246103
0938271152
0938296566
0938327600
0938332641
0938342637
0938347773
0938351323
0938422193
0938427272
0938527609
0938529711
0938606036

Page 247
Sheet4

0938610014
0938670550
0938682334
0938732188
0938783179
0938828551
0938840076
0938848203
0938866919
0938892134
0938982858
0938990420
0939022023
0939038879
0939305456
0939622633
0939742686
0942086899
0942786768
0944262626
0944274008
0945442554
0945749930
0946410122
0946777781
0947114376
0947662520
0947906140
0947989998
0948888086
0949439311
0949666999
0949790393
0949985139
0953233661
0955012563
0955037824
0955203131
0955343589
0955689542

Page 248
Sheet4

0956510000
0957832948
0958039675
0958040607
0958057838
0958199399
0958225586
0958231192
0958537297
0958581102
0958585175
0958650039
0958817881
0958837760
0958855174
0958868027
0959247089
0959584566
0963228655
0969237828
0969323537
0972110297
0972189557
0972856131
0972989486
0973140283
0973477413
0973584804
0973604723
0973777677
0973911750
0974107894
0974313404
0974469403
0974635888
0974747544
0975054068
0975110671
0975556951
0975610030

Page 249
Sheet4

0976737237
0976771976
0976829562
0976855183
0976882992
0976938128
0977090763
0977252881
0977400502
0977891034
0978171409
0978184460
0978198394
0978517557
0979190639
0979225956
0979394363
0979416814
0979429359
0979449334
0979554344
0979626011
0979702274
0979811190
0979938373
0982004862
0982032939
0982047374
0982068023
0982119006
0982305855
0982323853
0982340892
0982439979
0982446422
0982535682
0982704707
0982714167
0982770444
0982860506

Page 250
Sheet4

0982888841
0982909789
0982967779
0982996469
0983005577
0983009234
0983030494
0983052410
0983100784
0983108212
0983112399
0983116101
0983120709
0983121811
0983131237
0983166613
0983173859
0983230860
0983234101
0983247057
0983303929
0983303933
0983310495
0983328391
0983336250
0983346102
0983354782
0983397933
0983444642
0983498508
0983567883
0983596879
0983666300
0983683833
0983691379
0983717065
0983718103
0983724268
0983765985
0983766853

Page 251
Sheet4

0983772536
0983774361
0983781018
0983786456
0983800850
0983816718
0983886769
0983983484
0983990806
0984440198
0984544540
0984620763
0984751677
0984757007
0984776616
0984793772
0984917350
0985048495
0985055559
0985084791
0985102468
0985282678
0985334140
0985344664
0985398866
0985402288
0985491681
0985517090
0985517102
0985656534
0985704449
0986138539
0986255626
0986307272
0986510211
0986513399
0986560997
0986601071
0986612823
0986716798

Page 252
Sheet4

0986746506
0986747779
0986769869
0986771061
0986885779
0986970440
0986994511
0987026026
0987091779
0987379884
0987522118
0987678663
0987712854
0987779795
0987835251
0987877655
0987978202
0988000528
0988000880
0988044262
0988171415
0988205797
0988254542
0988327657
0988533393
0988536590
0988588150
0988630575
0988664624
0988720482
0988849033
0988869321
0988896569
0988995711
0988996162
0989016759
0989030969
0989037137
0989042551
0989043346

Page 253
Sheet4

0989045973
0989046465
0989091097
0989107507
0989107642
0989112969
0989217848
0989222007
0989305956
0989373769
0989377264
0989390848
0989415787
0989502290
0989629961
0989701468
0989771002
0989771155
0989873155
0989876774
0989876926
0989949778
0989966717
0989973806
0989984796
01212198883
01212934136
01213168684
01213484227
01213844636
01215272057
01215272088
01216329565
01218177199
01218421034
01223847797
01228014180
01228075527
01235580406
01237337740

Page 254
Sheet4

01265884849
01266001884
01266204473
01268299473
01269643823
01289979220
01696057911
01696996229
01697979289
01698804823
01699967089

01217490490
01228986689
01229921424
01236089637
01265444448
01268080180
01269120528
01285518257
01647025855
01664481189
01666859077
01675555566
01678041252
01678353123
01679320320
01682192239
01685013556
01686881865
01686991804
01688920168
01689933069
01689993000
01689993169
01697777111
01699557998
01998190959
01998511788
0902184210

Page 255
Sheet4

0902228303
0902300525
0902363525
0902373927
0902428166
0902451105
0902463145
0902516367
0902526287
0902580082
0902600884
0902606266
0902612001
0902626239
0902672292
0902717733
0902731967
0902742277
0902793039
0902801221
0902805805
0902860676
0902867817
0902870567
0902888990
0902908184
0902958799
0903002039
0903007553
0903011360
0903011389
0903011940
0903016200
0903016935
0903018204
0903020308
0903023645
0903024502
0903031236
0903069187

Page 256
Sheet4

0903087437
0903088888
0903105074
0903113684
0903114046
0903117755
0903123183
0903132182
0903133935
0903144070
0903155348
0903161995
0903163316
0903168268
0903171010
0903189896
0903190439
0903193193
0903193959
0903197524
0903300054
0903310210
0903310820
0903313082
0903313518
0903317250
0903320023
0903324039
0903329863
0903332333
0903333400
0903334441
0903334805
0903341206
0903341224
0903344386
0903357519
0903363488
0903364046
0903365133

Page 257
Sheet4

0903370689
0903380383
0903382406
0903384397
0903386387
0903398057
0903398097
0903399458
0903443137
0903606484
0903611083
0903611197
0903611924
0903615468
0903616364
0903617678
0903617728
0903618037
0903618942
0903619996
0903622208
0903623627
0903630520
0903630768
0903630879
0903631110
0903633927
0903636702
0903642622
0903643170
0903643176
0903655910
0903656119
0903659090
0903664055
0903664466
0903665493
0903672127
0903677872
0903686286

Page 258
Sheet4

0903696289
0903700799
0903701185
0903701810
0903702032
0903702121
0903702311
0903703689
0903705677
0903706010
0903715613
0903718724
0903719904
0903722844
0903723100
0903724224
0903724693
0903725509
0903729779
0903737497
0903738324
0903739540
0903742752
0903746056
0903747261
0903748248
0903750048
0903750921
0903751004
0903754686
0903758040
0903759505
0903763697
0903763956
0903766066
0903766471
0903767039
0903773449
0903774551
0903777020

Page 259
Sheet4

0903777489
0903782344
0903787762
0903789600
0903800190
0903800205
0903802370
0903809202
0903810886
0903813041
0903813195
0903815830
0903816363
0903817089
0903818681
0903818904
0903822373
0903822426
0903824297
0903825158
0903827443
0903831078
0903833335
0903839816
0903840526
0903841946
0903842448
0903845797
0903846648
0903848885
0903849951
0903854549
0903864459
0903865320
0903870927
0903873645
0903876464
0903877928
0903880505
0903881541

Page 260
Sheet4

0903882640
0903886976
0903887300
0903888013
0903900000
0903900004
0903906690
0903913090
0903916363
0903918119
0903918683
0903921292
0903921958
0903922778
0903923133
0903923704
0903925031
0903925709
0903929668
0903930145
0903930350
0903935894
0903939098
0903941071
0903948601
0903949335
0903950119
0903950233
0903951657
0903954691
0903956526
0903961347
0903966210
0903976363
0903976939
0903979121
0903989374
0903990031
0903991224
0903999581

Page 261
Sheet4

0904076777
0904348234
0904392888
0904424678
0904434445
0905009119
0905103765
0905338744
0905349693
0905679452
0906144399
0906209062
0906314084
0906330737
0906365266
0906567988
0906617889
0906619386
0906669877
0906688236
0906727242
0906729266
0906731972
0906800626
0906802769
0906826838
0906842879
0906845698
0906849088
0906852228
0906860358
0906870012
0906943188
0906948881
0906952839
0906960558
0906968811
0906983200
0906997386
0906997795

Page 262
Sheet4

0906999226
0907001950
0907054353
0907071504
0907071515
0907095295
0907111133
0907121981
0907125478
0907131378
0907151199
0907188881
0907200774
0907249977
0907284281
0907299668
0907300000
0907491680
0907685858
0907704246
0907704474
0907721799
0907736171
0907758075
0907847879
0907894188
0907997355
0908000030
0908000846
0908002352
0908004150
0908008864
0908019190
0908042518
0908052612
0908064690
0908068140
0908070617
0908070673
0908071464

Page 263
Sheet4

0908081212
0908089187
0908092399
0908096008
0908115609
0908122018
0908131269
0908137102
0908144928
0908149089
0908154400
0908154866
0908162210
0908164411
0908167149
0908168877
0908174782
0908184720
0908185678
0908194521
0908202082
0908205414
0908206320
0908227273
0908232330
0908247090
0908247243
0908257430
0908268237
0908272670
0908278986
0908282255
0908286880
0908298768
0908301182
0908310117
0908316606
0908319088
0908327157
0908331748

Page 264
Sheet4

0908336717
0908349647
0908356902
0908361385
0908366512
0908366586
0908370484
0908385707
0908389354
0908389470
0908398299
0908415353
0908415968
0908417113
0908422328
0908427262
0908438988
0908444000
0908448272
0908452255
0908461977
0908465246
0908468687
0908474005
0908478874
0908484270
0908489327
0908505668
0908509317
0908511763
0908522227
0908537442
0908540520
0908554279
0908556789
0908587833
0908601148
0908634684
0908653999
0908656045

Page 265
Sheet4

0908658414
0908658885
0908660920
0908667119
0908667775
0908678580
0908686528
0908687363
0908689908
0908704123
0908738718
0908743024
0908743889
0908757117
0908769267
0908793439
0908799369
0908830886
0908832300
0908839859
0908841011
0908849345
0908858695
0908875486
0908882692
0908884800
0908901999
0908913705
0908955323
0909040975
0909042512
0909047069
0909050096
0909052225
0909074664
0909080454
0909094633
0909109681
0909115512
0909118918

Page 266
Sheet4

0909120577
0909122367
0909122818
0909123909
0909125582
0909132800
0909149588
0909161234
0909174674
0909211909
0909221267
0909233766
0909279464
0909281284
0909305229
0909316969
0909338303
0909338628
0909348566
0909352378
0909371011
0909372217
0909375858
0909383870
0909452576
0909457645
0909457688
0909467909
0909477078
0909479443
0909505002
0909520992
0909531336
0909569556
0909583773
0909623324
0909636635
0909636641
0909641580
0909691509

Page 267
Sheet4

0909701798
0909704415
0909704606
0909722102
0909727077
0909730178
0909733124
0909738838
0909768767
0909797072
0909815311
0909821126
0909830009
0909854336
0909856539
0909884481
0909886963
0909905751
0909906455
0909908456
0909913428
0909939852
0909944347
0909944703
0909954848
0909955712
0909960775
0909970465
0909971501
0909978201
0909996709
0912212164
0913111929
0913127852
0913155721
0913169874
0913190190
0913194979
0913615650
0913655792

Page 268
Sheet4

0913666739
0913667890
0913671890
0913728568
0913735103
0913736040
0913739519
0913751120
0913803967
0913805266
0913807716
0913815155
0913821778
0913878887
0913903247
0913906464
0913907365
0913910088
0913913456
0913919789
0913921726
0913923229
0913925843
0913925935
0913929644
0913980656
0913982683
0913991990
0914228344
0915877788
0915930919
0916000175
0916273272
0916666946
0916707456
0917164277
0917300102
0917347447
0917451144
0917459793

Page 269
Sheet4

0917567412
0917936688
0918000740
0918008898
0918014819
0918015264
0918044792
0918070656
0918071137
0918077032
0918099857
0918104123
0918193006
0918211169
0918222887
0918233168
0918303936
0918325642
0918382841
0918387980
0918398660
0918436907
0918437805
0918438999
0918450794
0918451541
0918460799
0918462222
0918469246
0918477603
0918519999
0918604474
0918645344
0918678778
0918714499
0918748824
0918794878
0918856590
0918894130
0918944122

Page 270
Sheet4

0918977176
0919057802
0919088383
0919088696
0919171742
0919172171
0919402182
0919559993
0919607857
0919623366
0919795448
0919795823
0919942342
0923001153
0926851174
0927007686
0932012223
0932084606
0932126426
0932163214
0932613419
0932633088
0932650123
0932732902
0932813831
0933004400
0933004401
0933006968
0933020670
0933020671
0933031996
0933061688
0933070384
0933078998
0933108379
0933113338
0933121773
0933140281
0933143188
0933149223

Page 271
Sheet4

0933182918
0933197200
0933210883
0933260466
0933265632
0933277885
0933280876
0933280961
0933355903
0933428884
0933606677
0933652333
0933678967
0933680642
0933748357
0933866348
0933910468
0934028998
0934040471
0934040689
0934118679
0934156526
0934212825
0934383838
0934703212
0934959247
0935168288
0935210901
0936170790
0936817251
0936949311
0937000568
0937007739
0937058068
0937087997
0937095595
0937098868
0937151278
0937163338
0937188841

Page 272
Sheet4

0937192568
0937258296
0937273388
0937299567
0937314181
0937328188
0937333391
0937336355
0937428872
0937434422
0937460909
0937497877
0937499289
0937499947
0937567115
0937588998
0937595959
0937605500
0937688405
0937690246
0937729232
0937730282
0937730775
0937822729
0937823789
0937867199
0937868634
0937888721
0937888726
0937955689
0937991919
0938001509
0938002394
0938008442
0938015870
0938064284
0938109589
0938113077
0938184666
0938241918

Page 273
Sheet4

0938255505
0938280080
0938299264
0938389385
0938429249
0938583688
0938598588
0938663131
0938710880
0938730929
0938772218
0938808076
0938808998
0938809799
0938850042
0938861239
0938900909
0938942121
0938999303
0939027851
0939138139
0942023669
0942161616
0942266477
0942297299
0942859511
0944324923
0944997936
0946444497
0946959350
0947371090
0948025208
0949000555
0949811804
0955007988
0957561278
0959921662
0972342443
0972978100
0973199412

Page 274
Sheet4

0973308264
0973339379
0973397777
0973662177
0973807111
0973976976
0974009900
0974222777
0974224055
0974622567
0974662200
0975090054
0975421179
0976498973
0977000444
0977034383
0977139933
0977241186
0977333363
0977333379
0977424232
0977464178
0977772011
0977898959
0978147899
0978235050
0978678910
0978808880
0978878997
0979066065
0979234179
0979325019
0979449966
0979779938
0979790489
0979790960
0979793085
0979892226
0979996066
0979999923

Page 275
Sheet4

0982008038
0982076272
0982241842
0982281928
0982291327
0982412392
0982423769
0982522375
0982533362
0982742747
0982757585
0982848084
0982880058
0982923998
0982984338
0983003018
0983048488
0983062032
0983077912
0983092402
0983116498
0983116680
0983127321
0983138358
0983160294
0983160874
0983162890
0983177189
0983183697
0983210580
0983212927
0983222576
0983230703
0983234506
0983235723
0983245179
0983270275
0983273373
0983293213
0983307712

Page 276
Sheet4

0983323379
0983325223
0983339039
0983373626
0983395539
0983411159
0983434222
0983440017
0983446551
0983456440
0983456995
0983473493
0983484047
0983494694
0983542560
0983552737
0983579858
0983616168
0983628782
0983703407
0983725826
0983737127
0983743179
0983747767
0983751949
0983759279
0983768031
0983774384
0983778877
0983781168
0983782503
0983785902
0983796279
0983804747
0983806573
0983807800
0983830573
0983838698
0983842022
0983848609

Page 277
Sheet4

0983850610
0983882232
0983885770
0983909010
0983917217
0983937675
0983957153
0983969135
0983977399
0983978891
0983987319
0983991984
0983999679
0984061568
0984160450
0984264709
0984455376
0984567238
0984567968
0985006590
0985068866
0985139535
0985160679
0985373998
0985452915
0985624343
0985773000
0985998351
0986012975
0986399322
0986714414
0987101101
0987101677
0987122820
0987145120
0987160010
0987177899
0987277069
0987309009
0987324288

Page 278
Sheet4

0987378233
0987400031
0987465756
0987728829
0987800357
0987926363
0988030333
0988087076
0988098097
0988108814
0988189964
0988270288
0988316093
0988515669
0988531541
0988548109
0988658958
0988804142
0988849033
0989011258
0989045698
0989052199
0989100041
0989100130
0989101055
0989104707
0989143535
0989177870
0989220085
0989300679
0989303283
0989393797
0989506172
0989510012
0989513140
0989515557
0989594676
0989617747
0989622037
0989626469

Page 279
Sheet4

0989679217
0989702283
0989722131
0989762777
0989766676
0989775427
0989784868
0989844242
0989877707
0989951006
01212891580
01223665758 
01225060364 
01226118794
01226518576 
01227198842 
01227617383 
01227617397 
01227618531 
01227624018 
01227628125 
01227697371 
01228808483 
01228875798
01229177359 
01229612720 
01229769204 
01233571393
01234544441
01234545599
01234612441 
01236966875
01236966917
01236969334
01236970533
01236971163
01236972272
01236972386
01236972397
01236973270

Page 280
Sheet4

01236974148
01236975182
01238968317
01238976814
01239999799
01256661499
01259103510
01265500179
01267364412
01272797979
01273994344
01273995968
01273996857
01273997881
01285575894
01645189803
01656041375
01663577892
01667829909
01682383518 
01688143494 
01688234670
01694559426 
01695515272
01696671150 
01697783474 
01698794866

0902723342
0903641690
0903830858
0903947288
0903999735
0905011977
0905811292
0906602067
0906697973
0906765331
0907060107
0907312567

Page 281
Sheet4

0907707166
0908174014
0908205539
0908210211
0908262160
0908369918
0908435504
0908808758
0909021818
0909082055
0909818227
0909944283
0912531991
0912840901
0912930799
0913102975
0913110099
0913110453
0913115443
0913121289
0913123897
0913127109
0913127364
0913127894
0913131345
0913131533
0913132627
0913144997
0913153632
0913155654
0913163563
0913164981
0913166003
0913166858
0913175050
0913177962
0913193988
0913199690
0913244340
0913378339

Page 282
Sheet4

0913602523
0913605182
0913605288
0913606505
0913607905
0913608191
0913624788
0913630042
0913630429
0913636219
0913636688
0913637757
0913637799
0913644575
0913645933
0913650114
0913650424
0913651045
0913651377
0913653050
0913654553
0913655332
0913659904
0913663584
0913666815
0913669606
0913672698
0913674245
0913675014
0913676962
0913678052
0913678758
0913680297
0913681136
0913692196
0913701492
0913703292
0913704693
0913709242
0913710416

Page 283
Sheet4

0913711126
0913714347
0913715422
0913717955
0913718036
0913725492
0913727755
0913731034
0913731932
0913735233
0913743890
0913747345
0913751091
0913751981
0913753940
0913755258
0913755323
0913766223
0913769051
0913770983
0913773705
0913773893
0913775524
0913776070
0913780828
0913798794
0913799068
0913802849
0913803868
0913803926
0913804407
0913804955
0913805256
0913805508
0913806304
0913806319
0913806450
0913806680
0913806783
0913807108

Page 284
Sheet4

0913808101
0913808847
0913809352
0913809828
0913812164
0913816066
0913823985
0913825306
0913832894
0913834121
0913842734
0913845031
0913852134
0913855855
0913859609
0913866042
0913866146
0913867914
0913868633
0913869864
0913878037
0913878280
0913879376
0913883593
0913883911
0913887888
0913888055
0913889951
0913894760
0913895699
0913897190
0913897788
0913901671
0913901741
0913902300
0913902992
0913903008
0913903194
0913903268
0913903509

Page 285
Sheet4

0913904245
0913904283
0913905726
0913905914
0913906033
0913906380
0913906751
0913908522
0913909713
0913909779
0913910080
0913910256
0913910425
0913911208
0913911219
0913911618
0913912012
0913913945
0913915140
0913917138
0913917350
0913917429
0913918026
0913918670
0913918687
0913919143
0913919594
0913921369
0913921372
0913922136
0913922292
0913922629
0913922668
0913922890
0913923070
0913923167
0913923913
0913925154
0913925204
0913927928

Page 286
Sheet4

0913927938
0913929391
0913929422
0913929780
0913933252
0913936987
0913939908
0913946539
0913963469
0913976089
0913978738
0913989411
0914104000
0914105355
0914186068
0914295858
0914406856
0914502772
0914713713
0915105113
0915133110
0915191919
0915623386
0915758510
0915808383
0916063939
0916181818
0916441909
0916442111
0916666186
0916875230
0917111688
0917196761
0917202844
0917204699
0917209591
0917212180
0917212557
0917214410
0917231439

Page 287
Sheet4

0917231817
0917267046
0917270852
0917272322
0917272652
0917281819
0917282958
0917284774
0917285102
0917285671
0917295975
0917297264
0917299496
0917306069
0917307655
0917323325
0917327185
0917327395
0917327542
0917329441
0917335690
0917343028
0917343908
0917344563
0917349454
0917349629
0917362069
0917376340
0917383393
0917387652
0917394284
0917398791
0917402420
0917417206
0917417577
0917429078
0917429953
0917451516
0917466880
0917475755

Page 288
Sheet4

0917487851
0917489550
0917491917
0917493360
0917497086
0917497239
0917515288
0917521728
0917524006
0917524903
0917526121
0917538420
0917543936
0917546690
0917548033
0917549901
0917553935
0917565279
0917568226
0917568803
0917568939
0917607893
0917658758
0917778213
0918001957
0918003250
0918011204
0918012649
0918015588
0918017123
0918024038
0918027103
0918028487
0918028841
0918033396
0918033520
0918033524
0918039273
0918045781
0918048499

Page 289
Sheet4

0918054585
0918056787
0918071586
0918074443
0918077300
0918086047
0918098584
0918098929
0918101439
0918102928
0918105181
0918106778
0918108919
0918115988
0918132133
0918132222
0918135853
0918137469
0918138339
0918142155
0918151067
0918153755
0918168190
0918171055
0918171766
0918179988
0918181784
0918181786
0918183658
0918194747
0918198460
0918199263
0918201734
0918203948
0918204776
0918206688
0918208632
0918209832
0918222296
0918226326

Page 290
Sheet4

0918226668
0918248230
0918260508
0918263626
0918264198
0918264432
0918275510
0918283358
0918290977
0918295877
0918301666
0918303999
0918306530
0918311645
0918331357
0918333131
0918333212
0918335063
0918343682
0918357724
0918372637
0918385864
0918387723
0918404802
0918405468
0918410700
0918411530
0918414444
0918419645
0918420206
0918424616
0918428755
0918439258
0918452085
0918454687
0918474346
0918488379
0918488897
0918489505
0918489712

Page 291
Sheet4

0918492927
0918494029
0918495520
0918500899
0918503644
0918504715
0918523166
0918525888
0918532755
0918535789
0918538728
0918540034
0918541458
0918543564
0918547796
0918547983
0918556969
0918557320
0918558319
0918566461
0918577679
0918578880
0918590883
0918591042
0918591552
0918599336
0918610215
0918621164
0918624899
0918631615
0918633252
0918636371
0918636867
0918647977
0918655586
0918659698
0918663961
0918666774
0918667487
0918677474

Page 292
Sheet4

0918686831
0918691962
0918692861
0918699257
0918704022
0918704838
0918714826
0918725638
0918725997
0918729226
0918735636
0918747411
0918750806
0918752483
0918759774
0918769641
0918770400
0918770599
0918770835
0918770927
0918771221
0918771869
0918771959
0918771993
0918777380
0918794979
0918798650
0918801458
0918834688
0918848283
0918882808
0918883888
0918900076
0918910046
0918922108
0918953144
0918971082
0918980598
0919047081
0919047447

Page 293
Sheet4

0919049645
0919069069
0919096476
0919097762
0919126621
0919142922
0919171118
0919171820
0919172921
0919175440
0919188881
0919195260
0919222771
0919283839
0919369101
0919381913
0919383838
0919396666
0919397986
0919403636
0919472724
0919484038
0919496692
0919498087
0919498276
0919498925
0919553733
0919666545
0919666788
0919668880
0919694516
0919695588
0919696977
0919794952
0919795258
0919839838
0919975127
0919975654
0919975993
0919977227

Page 294
Sheet4

0919977755
0919977829
0919999339
0932725792
0934025610
0935517020
0937000217
0937189377
0937827697
0937894033
0938021696
0938218534
0938761335
0939183918
0939929593
0942221555
0942777880
0943223339
0943259757
0944116868
0944314379
0944767777
0944789529
0945059916
0945789002
0946469390
0946483398
0946818888
0947770979
0948000936
0948010629
0948021214
0948021619
0948059073
0948062630
0948085705
0949688699
0949895989
0976623832
0979644655

Page 295
Sheet4

0982044950
0984315080
0986438694
0987005224
0987650182
0987815670
0989023101
0989735127
0989771333
0989901614

Page 296