Sie sind auf Seite 1von 4
|. Wyre DeN.0006.46, ko2o Ushyala Nees Rady Miejsiej w Rabe -Zalroju dal W spravie: wyradenia zgay na odstypienle od obowiqekw praetargowego trybu zayarcia umowy dilerdawy nleruchomase, Na podstawie art. 13 ust. 1 ustavy 2 dnia 21 sierpnia 1997, 0 gospodarce iecchomosciami fj DzU:2000, poz. 65 2 péén. 2m/ art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit 4 usiawy x din & marca 1990r. 0 samorzadzie gmianym Aj: De.U2020,, poe. 713 2 pin, zm/onaz§ 8 zalcznka do Uehwaly Nt LIV368/10 Rady Mista Rabka-Zae6j 2 aia 18 mares 2010, w sprawie: asad nabywania zbywania i cbsigzanianicruchomotei Gmsiny Rabke-Zanij oraz ich wydzerzawiania lub nama na okres dluesay ni tzy lata lub ezas nicozmezony, a takzezasad zawieania uméw, gy po umowie zavarte} na czas oznaczony do lat tzech strony zawicrjg Kolejne umowy, Klénych presdimiotem jest ta same ieruchomosé, znienione} Uhvala Nr LVUS88/10 Rady Miasta Rabka-Zdr6j x die 17 maja 2010r, w sprawie: zany Uchwaly Nr LIV368/10 Rady Miasta Rabka-Zécj z dnia 18 mara 2010, w sprawis: mad nabywania, zbywania {obeigzanianierechomotel Griny Rabka-Zdrdj oraz ich wydzierzawionia lub maja na oktes dzszy nz tzy lta ub czas sicomaczony, a taée asad zvierania uméw, gy po umovie zavarte) na czas ozeezony do lat taxch stony zawienja Kolejne umowy, Kiéych pracdmiotem jest ta sama nierucbomoss, zmienione) uchwalg Nr XXXI/25S/13 Rady Mijskich w Rabos- Zdroju 2 dia 26 sierpnia 2013, w spawie: zmiany Uchwaly Nr LIU368/I0 Rady Miasta Rabka ~ ‘2de6j 2 énia 18 marca 20i0r, w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciqzania. sieruchomose! Gminy Rabka-Zarej oraz ch wydeierzawiana lub najau na oktes daszy ai ‘zy lata lub czas nieozaczory, a takee zasadzavierania mw, gdy po umowie zawat) rm cs ozonezony do lat trzech strony zavieaj kolene umowy, ktdrych przedmiotem jes ta sum nieruchomosé, amierione) Uchwalg Nr LVUSS8/10 Rady Miasta Rebka — Zid} 2doia 17 maja 2010r:- Rada Miejska w Rabee - Zaroju uehwala, co nastgpue: st ig agodg na odstpienie od obowigeku zasosowania trybu pretargoweeo ‘a wyeierzawienie chaty solae} o pow. uzyt. 37449 m wear 2 terenem nicedydaym © pow. $251 m? okalizewane) na czplei dralki ewid. nr 4189/19 polazone) w Rabee-Zdoje(obrzeen Parka Zérojowego od strony Ponczanki),objte ksigea wieczysig KW Ne NS21/00028280/2 (puovndzong prose Sqd Rejonowy w Limanowe) Wydzial VI Zamiejscowy Ksigg Wieezysiych w Mszanie Dolne) stanowigee} wlasnosé Gminy Rabkie 2a, Deieréawa niruchomoseto kre) mova w ws. I nastgpi na okt 10 lt Polozenie oraz konfiguracjenierachomodei, opisane} w ws. 1 okreta zalgeznik Ne §2 Wykonanie Uchwaly powierza sg Bumisirzow Rabki-Zaoju, [No podatewielBt, 90 ust 2 pt wateuy . Ueno weet inns reels, HOR MAS eat edu: DU. 2 ROAD ©, FE 206 a cia ra a ag gy AES ite isin ye aria Rbk rea wd eto. ib 99.06.2020 r. (data wplywu: 15.06.2020 r.),zlozonym przez Panig Marzong Kusy oraz Pana Issam BenZID, prowadzacych dvialalnost gospodarcza pa. MAST 82, w sprawie zawarcia umowy dzieréawy chaty soln o pow. wytkowej 37,49 m weazzterenem aiezbgdnym wok budyniu © pow. 52,51 m? onisane) w projkeie uchwaly. Gmina Rabka-Zérdj wielokrotnie oghszala prestarg usiny nizograniczony na dzieréawe nieruchomosci opisane) w § 1 praygotowane} uchwaly. Zgodnie x Protokolem 2 dnia 23.07.2019, (Znak: (GGG .6845.1.14.2019) Komisja Praetargowa stwierdzila 2 do dna 19 lipea 2019. na kento reed Micskiego w Rabce-Zdroju nie wplyngla 2adna wplata (wadium) dot. dziereawy i pretarg zakosiczy! sig wynikiem negatywnym. Zeodnie 2 Protokolem z dnia 30.08.2019 (Zak: GGG,6845.1.14.2019) do prastargu zlosly sig tylko da podmioty, reel do preetarg nie preysapl. Z uwagi na sak zgloszed preystapienia proetarg zakosczy! sig wymikiem negatywnym, Zgodnie zinformac o wynikach przetarg2 dni 01.04.2020 kolejny prostar, wie zakotiezyt sig wynikiem negatywnym z uwag na brak oferentow. Zande z aktualnymi przepisami w zakresie dzierzawy nierachomosci kemunslaych, jtk tee obowigzujqcymi na terenie tutejsej Gminy zasedami gospodarowania nicruchomoseiampminnymi,celem wylonieniadzierzawy te nieuchomosei, winien zostas zastosowany try praetargowy. Jednakze 2godnie 2 §8 zalqcenika do uchwaly Rady Miasta abla - Za okresajgce} zasady gospoddrowania nicruchomosciami odstgpstwo od zased ‘okredlonych w preedmictowsjuchwale wymaga zgody Rady Miejski}, W awigaku 2 powy2aym Rada Mijska w Rabee ~ Zdroju winna podigs decyzig ‘w przedmiotowe sprawie. “ety rar Neszek Swider