Sie sind auf Seite 1von 4
trttr BRM. 0006. 44, 2020 1 iy 1 xeon 2004 “atreoy pre UCHWALA NR RADY MIEJSKIES W RAGCE-ZDROIU ‘din 7 exe 2000, ‘spew ama wchaly ne X//19 Rady Michi) w RabeeZaroju 1 dia 26 czerwen 201. spree ‘uilenia pomocyfnansowej dla Points Nowotarskiego Na poduawie a 10 ust. 2 om ar 18 ust. ust 2 din 8 mare 1990.0 samorzqsie ginny (Dz U, 22120 por 713) oraz na podstavie art 216 ust 2p 5 iat 220 uty z doin 27 seria 2009. aesach publcayeh (tj, Da U-2 2019, pez 86) Rada Mieka w Rabe-Zaroju uchwal, co masepaje: W chwale ar XIS8/19 Rady Micki) w Rabce-Zrju zdoin 26 czewen 2019. wsprawie wea omooyfinmsowe dia Points Nowearakigo zmienia se § 2, hry otzymuje brie: ‘Pomoc finnsows, wwytoloiei do. 70 74896 alotyeh (Slownie: sedemdziesigt tsicy siedemset ‘rtrdres pigénlotych 36100) zoxaneutzconaw Toone dei celowe} ze srodkiw buat giny ‘tach 2020 2021 w wytkosds 2020, = 934664 oraz 202K. = 6140), 522 raion sada ‘kim mows w § 1 92. ‘Wiykonmicuebwalypowieza si Bumisrzoni Rabi-Za, 8. ‘Usswala wehoda w yee diem pd as mdierech and Sriram Atop iad 1a rDponBRARW-40-ASH-BIEROCADY. je Sea Split Uist Mode UZASADNIENIE Powis Nowotaski podpist umowy tealiase masa po, Opracowonte dotumentat preebudowy og powictowe) nr 166EK w migscowase! Rabka-Zérd ul Kiliokiego wrar = ayskaiom zgody ma ponte 70 budowloych”. W via xe znian Lely i harmoaogram realzgi prsdmiotowego sadasia ewbel sig do Gmiry Rabat} o podpsanc melsu do umowy ar URZ/2019. dain 24 ‘wrsinis 2019, kira sta podpsana ma pedstawieukwaly ar XIS8/19 Rady Miki w Raboe-Zoju din 26 coerwea 209 Pods anekes bye medlive do paisa ninjas shal pips Suid mb Leszek Suber Foner 29-408 a8. BLER0CHD. Pj san UCHWALA NR Xisw19 [RADY MIEISKIES W RABCE-ZDROJU "wspramicwizienia pomecy finasonej dla Powinta Nowotarkieg Nu podstawie a 10 ust. 2 or a 18 st. stay 2 di 8 mare 1990. 0 samorei pinay (tj. De 222019 por 50) ez nn pdtv art 216 ust 2p Siar 220 ustawy z dni 27 seni 20090 Anansach ‘ubieaych (Dee U1 2019 rp, 869) Rada Mieka w Rabce-Zaroja whl, co mastepae: st. Posanavia sig udsiaié pomocy fnaniowe) zbudzet Gminy Rable-Zéeé} dla Powistu Nowotarstieso _epreinacreniom a eliza zap.» Oprocowantedokimentaglprebudowy drog pomatowe nr 1668K ‘iicowete Ron Zr ilo wre yatamlm zgody na oman rob budemlanych 92 Pomoc fiansowa, w wysokoés do 75 000.0 oth (slowale:sedemdzesat pet txieyzotych 00/100) -zosimie uilonn,w frmie doth celow) 20 sodkGw Dube gminy wroku 2020 a realzaje zadanin ‘nm mows § 8 1. SzeegSlowe wank, osc wysokotSpmocy foansowe|w reicach kwoty ute} 1 § Zora zasy rcirenia 2 ykorzytninsodkiw dots na cel wskazny w § 1 ole umow zawara pomigdy Powitem Nowotarkin a Ging Rabla-Z. 2. Do zawarciaunowy upovadai se Bumisza Rabki Zara 54 Wykonanie way powira se Burmiszowi RabkiZatoja, a8 ‘Uchwala wchodew yee dniem pica Praewodnieqey Rady ‘igi Set Michal Skowron Assos tn ore ADID-BCERIDENDD Plpaey se POWIATOWY ZARZAD DROG w Nowym Targu Pee Non eg 6 soe 2001 =| SP, IF Lesuek Swider E2000 oan {dex Suna rr rc ase Ral Zio eed ZZAZEL) asavctv ye 7 16 06 tm BLS Gee7 soins Powistowy Zarzad Drig w Nowy Taegu zawart umowe na realizacie zadania pn: Opracowanie dokumentacji przebudowy deogi powiatowe) nr 1668 Kw micjscowosei Rabka — Zan wl. Kilifiskiogo wraz 2 uayskaniem 2gody na wykonanie robst budowlanyeh"” oraz ottzymat harmonogram relizagi powysszego zadania, Zgodnie x tym harmonogramem praewidywane sa nastgpuae platose = 2020. w wysokosct 18 688,87 21 = 2021 x. w weysokosei 122 803,042 |W zwigela 2 powy2sayi prosi sig © podjgcte ma majblizzej sexi Rady Miasta i G Zar uchvvaly 0 udzielenia pomocy fnansowej na rzecx Powiatu Nowolaskiego na reaizacje _zadania pa. ,Opracowanie dokumentasi przzbudowy drogi powiatowe) nr 1668 K w miejscowosei Rabla — Zeb) wl. Kilifskioge vex 2 uzyskaniem zgody na wykonanie robét budowlanych” 1 podzialem na lata: = 2020, w.wysokosel 9 344,44 at = 2021 rw wysokose 61 401,52 21 Prosi sig o pisemng deklnracje podjgsia uchwaly do dnia 10 ezerwea 2020 r. Po wzyskanin ‘odpowiedt tut. Zarzad pezyectye stosowny ancks do umowy U/RZI2019 z duia 24 wrzesni mes 4, 34-400 Rony Tare W]e OI) GAITERS coal pO