Sie sind auf Seite 1von 12
Buick § ORM.C00G SO. 1029 nin 18 xed 200 “nero pa - UCHWAEANR RADY MILISKIEJ W RABCEZDRONU ol, 2m. spree! uchwalenla Statutu OsidlawZaryte™. 1 polstale at 18 ast 2p, Tort at 35 wiv 40,2 pH ustay 2doia 8 marea 1990 oka ‘osamrzydaeginyen (ks jonoliy Dz. U. 2202, poz. 713) Rada Migjska w Race ~Zaroju we hw at, conse “ etwas Statut Osada, Zarye™ Rada. Postanowiena opine |. Osis Zante” jet jednstspomoeiean Ging Rab - rou 2 Ose, Zaye” obey les Pola, Zante B |. Osi dint nn posta papi prava wszzeginos 1) Ustuwy xls # marca 1990.0 samorzqaie ginny, 2) Sau Grin Rabki—Zaju 3) iigjsngo Stat, 2. leks w inejeey Stace je moweo 1) gminie ley rae ozumiet ging Rab ~ Za, 2) sled —naley pee raze Ose ,Zayte, 2) status ming mle paw orale Stat Gin Rabhi~ Zo 4) Rade alt pre rozumiet Rade Mosh w Rabce— Zu, 5) Bursa -naletyprer to rozaniet Burns Rabi ~ 2a, 6 Zebani- aly prez to rozumit ZebraneOsiedla Zante 7) Preewedhicagym -nalety pee rozunieé Przwodniergcgo Ose ,Zaryte" 8 Zaraytee nae panto roranieéZarzqd stele Zaye", '9) Otobs vrawniona—nalety prez aut cea prions do glosowania sale zamiesckugeg ma teenie Orica Za" cnn cr SN 9 Roatsa 2 ‘adania oid spa6h ich realzalt #4 1p za osid naleay w sezgood ' wapotzilanie nga gay w wykony ania zadah publcenych a rece mieshatew onal 2) reprezatowani terest meskalcdw oiela wobec orp gin; 3) worzenie warunkw do plnago dal w yeu publlemy wezystich mletkatew asic, ‘Yas do ore amin poktw posgwagédoyezych w szeplnakl buoy, row ded ie most, ‘wodoiag, kanal, see eergtycane, lpg panies ce pacSwek oviatowysh kau; Aobickiwsponowyeh wypoceynkowych 5)aalszanie do ocean gmity projekt ingayw dotyezgyc: ‘poli poi stag paar w aks bepiecaestva i porzadas ‘splay 2 oganizajaniiasytejami pozarendowyei, coeeonySrodowiska naturalness