Sie sind auf Seite 1von 12
pace —ORN.0006 51, oro dia 19 err 2026 ‘stiedsny pe UCHWALA NR ccs RADY MIEJSKIEJ W RABCEZDROIU 4 ns 20201 sprawie:uehwaleala State Osea Slone™. Na poise at 16 uxt 2p. Toran. 35 us. 1-3 Lar 40 wt. 2 pH stay zdia 8 mares 1990 sobs ‘ samorzgéce amin (ks jedrolty Dz, U 22020, por. 713) Rada Misska w Raboe = Zarou we hw a comstouie: oe ‘Uchwala sie Stat Oita Stone” Ronda Demian one a 1, Osiedle Stone jst jedrastha pomoenien Gminy Rabi Zu 2. Oriedle ,Slone” obeimsje Akjp Tyigcleia tice: Gocenisky of ar 1b. 11127, Mitkowedwhe Ponistowshigo od 38, Rabshich, Wotowiezowa, i Ze09)- $3 1, Osiedl ait napodstawie pep prava w seeogbinote 1p Ustawy 2 dia 8 matea 1990 0 samorzadsie ginny, 2) Satuty GminyRabkl Za 3) nlojsngo Stas, 2 lekot w sing Statist mow 'pgmini let pratt rozumieé ming Rabka ~ 2a 2)osieiu—nalety przez to romumisé Ose ,Slone”, 2) status gin -naleby prazeo ronuleé Stata Grin Rabki— Zao, 4) Rade aleny prez trom Ray Miss w Rabe ~Zeroju, 5) Burmistra-naley przez to oz Burien Rabki~ Zo, 6) Zebra nloay paws rau! Zabani Orel ,Sona”, 7) Prcwoveezacym -talety pees romance Preewnnieyergn Oxo Sloe", 8 Zaye raeny pass 0 rorumet Zar Ose, Slone”, 9) Osobie wpravnione) ~ slety re to romsmisé omy uprevsions do glosowanin stele zamisckjgeg ma teenie Osea Sono" Ronde 2 ‘Zadana sida spobb ich realzait ua Do zat esetanalery w sxcegsnoe 1) wspéliatane2organant gi w wykonywani ads publisnych na rece mieszkacow sid, 2) epeantowanieitresbw miezkafcbw osiela wobec organdw ging: 3) 1worzeie warunkw do pelnege udu w 2c publcmym warythichmieskafebw eed, 4)aalaszanic do organi gminy poektow prasiqwrieé dovyeraeych w szzzeglnael budowy, rxbudowy Tremont audi is mstow; ‘wodocag, kasi se eerstycne, ciple i gnomes