Sie sind auf Seite 1von 12
eric ORM. 0006.5} .20LD sia carver 20206 UCHWALANR scene RADY MIEJSKIFJW RaibcE-ZDROWW 2. 2020. ‘sprawl: achwenla Statute Osiede Ry nek" 1a podsawie at 18 uxt 2p. Jorma. 35 ut. -3 i 40 ut. 2 pk. uany z nia 8 marca 1980 obs ‘9 samarzgése gmisnym (tks jdnoly Dz. U. 2202, poz. 713) Raa Misjsta w Rabec~Zaou tc how fomastpae: ue hvala si Sta Osi yn Rozsa Postanofens ogdine 92 | Oso ,Ryne js jdnostepomocniezy Gin Rabki- Zu, 2 Osiedle Rynek” obejmuje vlc: Bysta, Giles, Kilithiegs, Orkana ed saci PRP do Sckoly Podstawowg N72, Ryokan, ss "Osi eat apostate preps peawa wszengsnoti 1) Ustamy x dia 8 marca 1990.0 simoregie ginny, 2) Stu Gin Rabi ~Zju 3) ninjango Stata, 2. lero winiseyn Statice mowa 1) gine nae pave te rcamit pg Rab ~ 2a 2) sila ~naley pra to romuiot Ose yRynek, 2) statue gin -naletyprazeororumleé Stat Giny Rabki~ Zéroja, 4) Radi - any pero rozumieé 2a Missa w Rabe ~Zérju, 5) Bumistra-aley przez to ozurie Bursa Rabi ~ Zou, 6) Zebrnie- ley prac t raze Zebranie Osietla Ryne”, 1 Peawodhiceacym-nalety paw eozumieéPrewodnienego Osea -Rynek 8) Zaraizie- aleay pre rosie Zend Ose ,Ryek’ | 9) Osob uprawniooa—nalety pate ozumieé oso upanons do glsowania tle zamstalgc na terse (Osiela Ronee ‘u nicorareateesor24rsasonAiE Pj mye Ronda 2 ‘aan osien spas eh relent 4 Do za sida naleny w szzegdlnde: |) wspoldsilanie organ gniay w wyhonywaniazadh publeznych a eer mies ose, 2) reprezetowani intreséw mieskasew seta wobec ogandw gminys 3) worzeie warkw do pelnepe wil w 2c publemym wazythich messes ose, ‘zt do cgi aminy pot pasa doyereych w mpl bung, rcbuowy se, lei mets, ‘wodocigt,kanlizagj sis nrgetyean) lel i geome ‘epledinekofvlatowych ltsnysh obit sportowyeh wypoezsekowy 5) alaszaie do organ gminy projekt inlay dotyezgeych: suvspélilnia poi stag pozan w kre Beziers poz ‘wspalpacyeganizajaninsyujemi pozaeadowyais ‘cochrony redowiskamatralege, «4pomocy spoeezng. 6) mami opin a wiosek Ray I Burmstra wsocarpaasl w sprawach dtyegayehs studi wvarukowaa | Keke magospodarowanaprastzeaneg; Lbmiejscowego planuzagospodarowaniapeostzzmneg, aman tatty Ging aiany satu osedla, zespoléw ski przedsokoll a abszare aie, Fens gospadaeowana enim emunaiyes zy ama teenie eee 5s Zadana okveslone w § 4 eile size w sxemabinati papas: 1) podsimowaneuchvalw ty wydavani opin sklndanie wniosksw, 2) wydewani kt administeneyjych w ga» pt 7, 3) uezesuczniew rgaizowania preepomadvaniv Kosi poeczny, 4) podsmowani inigay spolecreh i gospodureryeh, 5) wspipracew organiza spdkaadnych i Brisa 2 mieskaican ose, 6) space iy jednastampomeeniezyni gin. Renda. Zasadyitryb wpborbw organs onedla 56 |. Wybory Praewodniccaego iclonkéw Zarzagu 54 powszechne, une, bezpatednia, wigszatciowe owas losowani ym, 2.Nacaule Zarzadu stoi Praowadriercy. My 3. Prnewodiecgepo i poznsalyh etonkéw Zaza wybicra Zebeaic 5. Wybory Przewodhiczaegp iporostlych clonkéw Zarza odbywaig sip w termine nie hutseym aie 3 misigce od day pire) seat ome vbang) Rady. 2, Kadeoea Zarzgd twa do czas ogloszona wynikow wybordw nowo wybranego Przewodnicecego zara, 8 | Rada na wniosek Bumista tal dat wybor6w i mieeceglosowania, 2. Barmist wal poradek Zabrania ipa go do publicea} winds na? di pzed termine ortz powiadamia © modliese preeprowadzeaa wybordv w usin femiie zepdrie § 9 us 2 3 Zebrani w spranie wyboréw owas Burmistz lub ses peze lego wyznaczonn 4. Burm 2spewnis warn! do proeprowadzeia nego loswenis, #9. |, Zebanie do prxprowadzenia wyboriw jest prawomocns prey while co nang} 1S wprawnionych do slosowania 2. W preypadko braku co jimi] 1/5 uprunionyeh do glrowania, prowadzaey 2ebranie olsen. dagh tein Zebra 2 15min od morn zamknigei pieszego Zebrania|wyborypraprowada sg ee winone sa ikea 50, I. Joie Zebranio dokonsje wybory Freewosnizgcego i pozosalych eclonkow Zara, w plerwsg) kool nalezy dokonaé wybors Prswodarago. 2. Pred prestapenie do wybovw prowadziy Zebraie mus zapornaé wcresnkbw Zebrania x poceary prospeovadaani wsbors, su. 1. Wybery presprowedea Komi Skrteyna w skladee 3 exlonkw wybranyeh spoiréd obscaych ma Zebra os upenionysh 2. Calon KomigjiSkuteyng nie mote bye esa andyjgen do Zarznda 3. Calonkiem Komist Skrtacyie| niemese byt maonek, wtepny, stony, rzcistwe exe oxoke costa kandyaten souk prey sposobeia, 4. Wyborbw ezlnkw Kons Sk uty presrowaden prowadzgey Zbranie 5. Wy elonkbw Koni Skruseyne tase plosowani away, 6, Coonan Komisi Strutsy os kanya olejne majwighsg aby gloss, 7, Praewodnicracym Kons Skruncyne)2otaje handy, Ary wyskal sjwigsay eat gosow aw rpaaks roe) Heth glosow,prawodaezacyn zoe katy nasty wiekem a |, Do zadat Komi Skutacyng let: 1 prays zlosze kd 2 praetreganie werunkOw do preepowadeenia tego glosowals 2) prasprowadzeni lowwis 4) wstaleniwynikbw wyborsws 16 DBACDFYRFD47CH-ADIZESARORNAZER et 5 sporaaone protools x pcepowadronych wybort: 2. Pro psy clonkowie Komi Skutcyna 3. Proto zprazprowatzonych wybortw sani alczik do protokla Zebra, sn, 1.Na vniosek upawnionege srowndziey Zetanie podise pol glasowanie wnlask ozamknigielsy sandy 2, rae rerpoezciomglosowaria KomijaSkrlayna spar, ery vena do glaswsna jes pasts po ym zany jn epecatowej leegeg Burst. 3. Od chwil opecqtowana cd akoiznia losowania nie won tia en. «4 ra aeporaciemglesowania Komi Sruacyna tl by oz kart do glosowania, 5. Konisja Slruaeyia wale tay do gloswanaopatrznepiezgig Buss, om Kérych umieszcz sip visa kanya Wkolejnseelabetyeee su |. Glosowani ie Wolo preesywat 2.W praypadku andar unenoaliwisigeysh plorowanie, Buristre apatea preprowedzerie wybeew termine 1 dod di saa prayezy weirs losowane 41s “Zasviaicanieo wyborze Prawenicacee i pocostalych extorkbwy Zara wydje Bar a6. |. Pewosnezacyen sae hand, ly wy jigs ez los 2. praypadk rns chy glosow o pleewszetstwie praynaniarandats Preewednicegcego decydje losowani pezeprowadzone prs Kenia Skrtyna po opszzna myakw wyboxom. 5. Clonkan Zarzyd sag hardy, rey ary mali keljoo naj icebe losbw. 4. przypadka ay kandyéoch uray ring lake ghost, ach weice praswyzsaley.crellony wainljzym sttcie sklad are, operwszetstwispezyananla mandats na ctonka Zargdu dye lesowanie peeprowadzone praxz Konig Skrtayjn pe ogleszani wynikow wybort sm. | Wygsiigie manatyPrawedhiaceg ub ealonkaZarzdu nate w preypadks 1) aloznia na ree Buri pten|exygnei x pelo funk, 2) ty pasa weber, 3) ie 2. Zebraniew gg 3 miesigey of ia masini prayeyny wygatsigela manda podejmujeuchvaly 0 jego wench sam, 1.W praypadky wyexiigin mandata Preewodhiczgcego lub czloka Zacydu preprowaden si wybory ‘raping lg 0 dl od pin chwnlyo yeas mand, 2 Wyboréw wapelisigych Praewodnieaceg i clonka Zand nle pezeprowade si, jee do kahca aden povostalo mnie nz 6 miedgey, obowieki Preewodniczacego pel ezlonek Zaeydu wybrany pre Zara 13. Word uzipelijgeyeh ne msl si przeprowadea, etl sla Zend misty se do3 ox 1 DRECDFOPBF-7COADIZAFSASDORNIE. Pj i Sioat a. |. Prewodlezgy | clone Zarayla mop bye prez Zebraieodwoluni pr uplywem kadenj na Zebra away wigkazotl los pr aco aun) 1/5 uprawnlonyeh do gst 2, Z psemny waosklem oedvolaiePrswosnczqeego lb aon Zarzgdy mote wystp: 1) 1/10 miesehatobw oil posiachjgeyeh pravo wybieana, 2) Rath na wore Komi Rezo 2: Whose oodwoanie waz pemyi wasadaieiem skins do Busta 4 Zebranie dla odwolnia Preewodsieqcego lub exonka Zarz4do zvolule Burmistz w cagy 30 dni od sireyinmia waiak, podage pores Zebrania | wealiwest oly Zebrania w drugin termine godnie 5 Smt 5. Pres preystipienin do locowsniaprowsdzaeyZabani ize glosuosobieodwolywany 6. Wytory presterninowe mogy byE prespowadzane na Zebranlu na Ktérym nastyile edwolmie rovwodniengeeg ib innapo clo Zaz 920. Kadena Prrewodeicacego icalonkbw — Zareadywybeanyeh_w wyborach —_wapeliaaeych i pradteminowyeh uplywa eden zakofezenia ladeneh Prewodniezacego iezlenkow Zarzqdu wybranyeh ‘wborch zarqdzonsch aa pode p21, 1. Nadar nad bora Przewodsengceg i pozetalych exlnktw Zag spawuje Burs. 2. Osoby uprawnione w sig 74ak od doa oploneenin wyniksw wyberdw mogg wiesé do Burien ineineprotatydotyenye waenael wyboni 3. Buse cig dio wnsenia potest, badge woiesione w nich ary, wydse postnowiene 1) ose proteynlezasadnion, 2) awl potty wostepuje do Rady 2 walaskem ouriewaanienie wybor6w. 4. Roa w lag 30 dal od dais ctrzymania posanowienla Bumisrza uwzlediaaeege protest podem wehial uniewazalana wybord. ‘5. W prayed ne watnenia wrbor Baris zrzazawybory Wig 30 dio dia posi veh. im. “Wt ewig z organize pexprowedeenim wyborow pokrywane 5 bude gin: Roza 52 1. Organ ones: 1) Zarzad x Poswedelezgym na cz, 2) Zebra 24 1. Onganem ushunladanezyen ola jest Zabani. 2. Oxgnoetn wykonsweryn ese jst Zaz te omcorasorsnoe sn rADHBA 5 9s. Do ze dealin Zebrani ley w scaegélose: 1 achualanieoezege plan wy exe 2) orp wane srawozdana Zaza 2 wykonalarczege plana wyatkw sid, 3) opty rcanyh za ors migdeyzebranianl paw z pray Zand, ‘)powolywanic ‘odwotywanic frzewodeiezcego Iubcelonka Zatz ocr stwitécanie wy leh ‘mand, 5) pinowavie ma woosek Rady jks je uch ©; poeimovanie inca spoleenyeh gospeduczych redsawianych oganom emi 926, }. Calonkani Zebrania stall lech ose possdney paw do slosowani, 2. List stb wprawnionych do gosowaria na Zeban sala signa poste splsu wyberew sporezonego sl praeowadzenia wba dl argandy gin bee Kaden 3. Osby wprawnione do uals w Zebraniy wpij sip na ile obecnasl > pode pave rowadzqeego.Zebranie, Lista ateenset stinowt salgcaike do protkolu. Zebra iieciowa foe Prawomoenoi 4a nieprawilowode wspisie Sb upewnionych mogs by wnoszone post do Burmistzaw ig 7 dah od nia Zebra 5. Bris expe protesty termine 3 di od day jee wns sn. |. Zebanie zou Praowadhicey 1) ma woionek Zarendy, 2) na wie co naj 1/1008 upavnionych, 3) a wniogek Buss, 2.W praypadka ierwolania.praez Prawodnezacego Zebrania mi wniosek os6 obreflonych wast [pT 12, Zebeanie okie Bari 3. Zebraniezvolywane na wnosch powinao oy slg termine 14d od day zloznia was, chyba 28 \wnioskodawey propo tein pat 4. Jeo w ermine 4 dat Prawedniczcy ie awola Zebrana, Zebranie zwolyje Burmistez w termine do 1 di od upiywa pprednigo tei, 5. Do wriosk dotycae=go2wolaiaZebrana doen se proponowany porzek obcad Zebra. 6. Wzawiadomieniuo Zebra nly pod dug ein Zebraiaw pezypedk bak woe 7.Cans, mice oraz poradekotead Zsbrania Praewodniez9y lub Bune (w praypadku ewolania pe, nego zabrain) pode do publcae) wiadomoti popraez zawiadomienie na aioe oglszet oraz Winn) sp0s6o prayieycjceajowo Wesel na co jm na7 di pact termine Zebane, 8 Zebra ty si w mig pre, jdnak nl rade i 2 ray w rk a8, |. Prawadnienyey prey pomocy Zara preygctowuje Zebranie, zwyitlem Zebrania 2wolaneg preez 2.Zebrane prowads Preewodnicsey aw prpadku jeyo aleobecoéi clanek Zarandu wybeany prose are ‘eomerananercnannaPAtoMt at vn |. Zebranieawolane proez Burma prowadel Burst alboesoba prez nego wyznacona, 4 Prowadeazy Zeb ster jogo prawomecnde(kworum stow 5% os upanonych z wykien cotwolninPecnceqeps llama Za) | anda preg brad 5.W-—praypadhu—stwarsenia—braku—Kworum —prowadagey Zebrale’_wyanaczone w pirwazyer termine zamyka "je, —-anapnie"olwiera— Zebra. wyznacone {rdeugin termi. Da ttn voce si pol anaach od ramiglaZabvania porszym tame 6, Zebraniew dug tmnt mize podjmowae vay bez wrggduna ery wezesaizgeych W im os 11 Zebrnie mote dont nary w porzdku obra benzgeig wigksodcig gos .Zmiana_poreydku obrad Zebraia nie doyesy abana, ma kiéym dokonje sit ofwolnin Prawodnizyego lub cloka Zar, 520, 1.Prowadeyey —Zebrinie_prowad’ je wedig —ustlonego prc, otwierjae -zaiylage dks dotyeaqegpozeeglnyeh punk 2.Prowadeary —Zobanie—_wiviln_ gloss wedug —‘Kaeofci——aglonr, sw ueatadeionyeh przypadkach moze wdziliésosu poz olen 3, Prowadacy Zabrane mabe uli glosu vretikom Zebrni iebeyn osaban!yprawniony. 4. Prowadaaey Zebranie vila osu Burmiszowi oraz radoem pozaklsnoiig $5 Cas edongo wyitpieniaw dss ne powinien prakroezyé 5 mina 50. I. Prowadeney Zebranie wre glee poza kolejoteig w apranie waoskéw fermalnych dotyeacych werezeysnote 1) stwsedaona kworum, 2) amiany pork obrad, 3) aamknigel lity meweow, 4 rakofezaia dys, 5) preslcrni glow, 6 arzneeiaprsry w Zebra 2. Prowadeay pode po glosswanie woos formalne po yprodnim dopuszezeni do sks jednego tons 2 jednogo flo prs” wnlskow so clot may orate rary eet pot swan rar ma x ds i 53 Prowadyey Zebranie moze mkazat opuszzenie mieseu obrad osobom zakleajeyn porzalek Ib aruszlgey powngs Zebra sm. |. Obralyprotokotse oss wybrna prez Zebra. 2. Protok powinienzaviert 1 numer, dt, mises obra oraz mer yl ub 2) siete prawomocnde Zabanla, 3) emtwienvony poy obra saoncoarnosnnstaa op 4 precieg obra, streseczeiepraméwid i dyskas oraz ttt zlaszonych wash, 5) pdpis prowadeacepo zebraieiproakosn. 3, Protokl spor si iggu7 dal od doa Zebra, ew egg 14 di od din Zebra ota wns do ‘rotoklupiserneuvagi, Ke oleae w frie zig. ze h t0okt wa acta rewodricac pte Rumisow Rado w mine 2 df ia 533. | Spey rzpaeywane a ebm oestaygae sw form uh 2. Iijatywg vhwaodawe2 poss: teach elonkw Zar, 2) 15 miesckacw sida woravnenyeh do glosowaia 3.-Zebrave move wydavat ophig izglszad walk, do Krych stoaue sg prosedary odpowiedhe do cho 4. Glesowanieodbya sew spe java, 2 wyatiem powolaniaj odwolinia Preewodhiccaoego lb elke area, -Glosowanie peasprowadea prowadztey Zebrant. Wyjlek stnowi_losowanie wspravie powoanin ‘odwolaniaPreewotniezgepo lub oak Zaza, kre preprowadia Kemisa Scuneyjon, om |. Uehwaly Zebraniazapudjg sigh wighsztel gléw zuyiykim odwoleia Praewodnczacee tub cooks Zara genie 2§ 19a 2..W glosowani jawnym glosyjesg pass pons ki 3. glosowani any gor ode signa karte do glasowani. 438, chal pina wien w segs 1) rum ko, dat yt wea, 2) poste prawn, 3) olrileni ada oa odie 4) okelei osoby poedzas zn wykoani uchway, 5) termin wee w 2yceuebwaly 536 |. Uctaly podpisue prowadzgey Zeeane ght je w spots awyczsowo prayity w sid 2 Prowadegey Zebrane praekaie Burmistrzowi i Rade uchwaly w eign 7 hi of dnl pede ich pace ‘zebra. 3. Uchwaly Zeb sy udostepaion w Ura Mina Preewodnicacego sa. “ares hada sig 23-7086, oan deeyje Zebra 438 |. Posedenia area edoyva se w lay pte, edna nie read) hata 2. Posidatia Zarzyu mou Prewodaiezay 2 wha insjatyuy tub a wesc elonka Zaza ree seen Wm 5. Posietzana Zare rowadal Proewodnieqey lb osoba pax nego wyznaconn 4, Na posiedenia Zara Prewedhiezacy mote zaprsié ine osby weelu omen okreonych capa, 5. Zara poejmujedeeyzje w gosowaniuzvykly wigksznei glow. 89. Do rakes dilania Zara naley w szeegdloS: 1) wykonywani uch Zebra, 2) sklatanie sprawoadaia Rado 2 wykonasia rocenogo plan wydakbw sella do 30 kwietia roky rastepego, 3) wspbldsilini organ ging w organizowana | pzeprowaezaniy kono spoleenych, 4) opracowy aie projekt inca spoecznych gospodareych preedsawanych organo pny, 5) oganizowanespotka radnych i Burmistea 2 esha ose (6 laeacie wniosk6w do kom Rady, 7) worzele waranksw do wspépecey 2 Inn jednostanl pomosnicya gin. 540. |. Do zkreu dita Preewodsiegego malty w zempbnode 1p epreentowaneoseda wobec oandw min, 2) paygotowywanie i zwolywani Zebra, 3) awolywaniepsiedee Zara, 4) Kerowane aka pomoey w sili w zie wypadkvw lsowych i kgs 2ywiclowych poprarz wykonywanic sarzydzeh Burnistza, 5) skladani na Zebra sprawordasia 2 0s iso, 6) Kerwanie biezqeymispawant esis, 2.Praswedccay powiien vezesicyé w: 1) wenaradachprewoergeyeh oanizowanyeh pre Buses 2) w obradich sex, 3) w spotkaniah rami gin ptwigconyeh eliza dan giny Ba Plninieobowiqkdw Prewodhieqeeg Zar ma charaker peony. sa ‘Rada dokonyje oceaydiaalnoi Zarzadu ma podstavie lozonychsprawezéat Renda iene frase a. |. Osi nie worzy wlasnsgo butts. 2. Rada ehwalaw forme zalcaika do uch budstowej yas. 3.0 poscalesodkbw prarenacaych na side decd Zebranie, re mus odbyé do koa plerwszrg0 kara dango roku buzeowegs. :onscoree.aF27-e0ADILOFSAIOABADI. Pile Siem W Rota 6 ‘Keonteola air 544 1.Kontrola spravowand jst na pedstewie kyterdw zgndndsi zprawem, celowode, rectal | pspedaros 2.Kontoh ma a celu usta sams fktyezngo, ratelne Jogo wibkumentowanie | dokonanie oceny ‘onirolovane dialogs weds teri okrestonych w st 1 44s 5. Kontoly diode organéw osiela sprue Ra ie ead i xz na ata 4 Rada ma prawo bezpodredvigo wlgda w daiasloot organ oid, 54, Koatoly dcishioiciorsnbw osiedln pragrowadea Rada na zasndach —otzedlonych Regulamin Kons Rewiyin} sa Rada, zviak wykonywanion zadah 2 zaresu Kon dios organw sid, ma pravo do "wd do wszelkichdokunentby zwigzanych zdilalodeg organ ose 2) obserwai prsbicguobredlonyeh expo 3) rani of Zarzqdu uiclaniausnyehpsermnych wy. a8, ‘Whiosiizaleceniapokantolne veal Raa i pratazae je Zarzaow 50, |. Nadadc nnd dilate organtw esi sprawowany jest ma pods byt zgodnodez peawen 2 Organemn razor nad ain organ okt Bars ss, Burmistz,ma_prasvo ‘adania infomas}i i danych dotezgeych organiza ifinksjonowania oxida reabgdnych do wykonywaniapreytogugyeh mu uae moore ssi 1.0 niewaznoei uchwaly Zebra w cle ub w eel rortraygn Burst w termine 30d od dia tovgzeiaucvalyZebeania | pryoadsierdzeia 'pisotegonarszein pra w cle ub w cpl uchwaly ~ wyanaeratemin do jego wsunigela pace Zebra poviadana Kons Rewizynn Rady, 2 iisoxnego naruszenia prawa- nis ster siewanode uehvaly. 2a rorstrygnigele Bumisra © niewaznosl uchvaly, Zebrane moze W cig 30 dni aloyé starsg do ay 4. Nie stwieza sg newaznole wchwaly Zebrania po uplywijednego roku ad dae odci 4. Bunmiste moze wstzymaé wokonanie uchwaly a okees nie dlusey ni 30d od din prsdozeaa cay, eel wykonanie uhwaly Zt ysolalby neodonacalne et rave. somo eso monn yy Rowdiat7, Postanowieniakoscowe gs nian Stat dotonaje Rada w yb wscvym do shall, $8 ‘ras moe Uchvala Nr LXIIMG2/0 Ray Mle w Rabe ~Zejuz da 10 fatpada 20106 54 ‘Wokonani uchwaly power sy Burnstrroi Rab = Zu sss, ctw podlegs ogloeniuw Dzieniky —Uragdowyin_Wjenddetna-Malopostego | wchoda w yee po uplywie 4 od di ogiozena Preewodaey Does} Komi Ssuons) Pha Pak 1 DRCDFIAAED7CO.ADIZAESADDERALER Pik 20H, 20