Sie sind auf Seite 1von 14
macy ORM. 0006 53. 2029 ‘dis 18 as 20206 UCHWALA NR en RADY MIEISKIIS W RABCEZDROJU nnn 20201 ‘sprawl: wohwalenia StatutnSolestws Chaba. 1s posuvie a 1 ust. 2p. Yor at. 35 wt. 13 Je 40 us 2 ptt ustay 2 nia 8 marca, 190 rok ‘osamorgdste gninayn (ks jonolly Dz, U. 22020, poz. 73) Rada Misha w Rabee~ Zaroju we ha la, conustypule: u. ‘etal slp Statt Slat Chaba, Ronda 1. stanowienis og 2. |. Soestwo Chabowka jest joe pomoeneza Gay Rabki- 2roju 2. Ober solectwaobsiuje wit Chabvks, ky pezelstavia mapa tanowigcazalgeznik I do ninijsaego sunt os |. Soles draa ne postavi frasptow paw sze2egnas: 1) Ustawy 2 dia # marca 1950. ameregce pinay, 2) Ustawy 2d 20 leg 2009 rc fundusau sleek, 3) Stattu GminyRabkl ~ZA0Hy, 4) innerego Sat 2. kro w inenym Status t mowao 1 gine -nalety prove orozumiet Ging Rabka~ 26) 2) solstwi nay prove o ronnie soletvo Chabswk 2) satus gin - alee prac oreo Stata Gin Rab! ~ Zao}, 4) Radel -nalety pez to ozumiet Rad Mika w Rabe ~ 2d, 5) Burmistau- aly prez roarnie Burmisza Rathi ~Zojy, {6 Fobra -naeny peso rorumet Zsbraie Wise w Chabowee, 17 Soltysie-alery pra to rozumlt Selysa Chbsvk, 18) Radke Soleki lea pan ozumleé Ra Solesky w Chabowes, 9) Orobs vpravnions~naleay para razumieé oss uprawnion do glosowanl tale ameszkujqe a ferenie leone seasimatsonmenion rit oer yr Road Zavanla solet spss ie eaten rr Do zat solectwanaleay w sgn wspldeialanie orgna gin w wykonywanla za publieanych na rsce mesa slew, 2) repezentowanie ltrs miowkafow sletwa wobee organ ml, 23) orzeie warunkdw do pene ule w elu pblcenymn vszyichmicscafc6w sleet, ‘asm do organi gninypoehtbw potsicais dyeyeych w czgdaael bud, rebulowy ‘rg le masons bwodocigg,kanalizag, sie energetyere ciple ge; ‘place ofwitowych ulturaye; Lobiekuwsportowych i wypoczynkowych, 5) azn do organ gay prektw iicatyw dayezaeychs s.spsiahna 2 poli strata potarg aks bepieczestva prea, ‘bvepbpracyzorganzacan ttre paraaydowymn; ‘ocronysrodowska naturales pomocy spoleezn 6) wydavanie opin va woiosek Ray i Burman w szaegsloei w spranachdotyezneych: ‘stuiu wvarrkowah kiruakow apoepodsrowaniapzestcennego Gm: zany status Gin zany st solet «4 zespolw ck prac na ebzarzesoletv za gospedarowans meni onvunalym zajujgeym sigma teenie sletva, as. Zadana okretlne w § 4 solecbworeslinyje w zezé poprze: 1) poicimowaneuchval w ym wyceani opi | skadaniewnioskw, 2) wydwaniaktw dinisacyjych w zig 2§ 4 pt. 7, 3) uezesnczniew oganizowanin i preeprawadzanisKonsutajispoecznyeh, 4) podeimowanie ina spotecanch i gospadarezych, 5) wspilpac w organiza sotaradayeh Burmista 2 miszkcm olecta, 6) wapioesg 2 ing edna pomacniczymi Grin. Renda Zasay | try wyboréw organd soca 56 \Wybory Solis icaonkéw Rady Soleklj sq powseshne, cbune, bezpstecnie, wikszeiowe i odbywalg, slew lesan jy, dsumnzoens.nsemenas a a 97, 1 oS aly Soc fy wlemine dy i mise ay pss 2. Kadenca Solis | Rady Sole trom do easy ogloszeia wyaik6w nowych wyborsw owe wybranego Sots Rady Soles. 5. Rana wos Burmistza tala day wyborSw mice losowania raz alenrzwyborey, 4. Rada dokongje wborw Mlk} Konia Wyborers} w cable 7 bb, wskazajge prewodhiczasepo Laan. 5. Missa Komisja Wyborcza pewoluje Obwodow Komise Wyborcza w iczbie 7 o6b. 6. Misha Komisia Wyborerapryimuje gloszeiakandyéatbw do Obwodows} Komisi Wybore) wedug oprocowaneyo prez sebie waar, 7. Zalosenin kandi do Obwodowe Komi Wyboreze) mote dokonatosoba uprawona do glosowanis, 8.Jezli do Obwadows) Komigi Wybores} zeaszono wigse) nit Thandydatbw, o wyborze deeye ‘osovatie. Jeti do Obwosowe) Komi Wyboreas} __zeoszono mnie) nla 7 kandydntow, uzipeniniy kad Obwodowe) Komi Wyborzs eeydue Mika Kemi Wytorezs, 10, W pacach Obwodowe) Kombi Wyboresj nog uzesncryé meow oui. 11, Meta zaufiniazlasen oa pile oso vprwoions, hdr dokonyje eesrai kanya na Sols lb srlooka dy Solace, 12, Mika Komi Wyborcza yd afwiadnenoopowlani dans osoby na gin Zuni 88 |. Kandyitow na Sots ido Rody Solecki) zglsza ie Mlesie| Komisi Wyborca), Zploszenla more Sokonae cs upannions wetlg wore obedlonsge pre Mika Komisiy Wyborea, 2. Do elseeniadalgeza si pisemne oid zenie Kandy dtd 0 wrazela 2goiy a kanéydowanie or ie _ podpramseedbuprswmionyeh do Bosowaniapopiesey kand ae Ip kandi na Soltysa winin posadat pparcie onan 15 066, 2) kandyst do Rady Socks wine posiads popari conan 5 stb, 3. Micska Komisia Wyborez paynujeagloszeleniezwlocznie, edoiowujye dt, going raz Hebe porgGkowg zeoseenia. 4, Misha Komisja Wyborer edmawia praleiaaglszenia,wskaajaestwisrdeone wady or nvr J ‘sabe doknujges glseni, ‘5. Migjska Kons Wyborcza odmale ress! kanéyésta, jerk wsunigete wa ne zastalo dokonane etre ustaloaym w klendaras vyboreye 6. Mseka Koma Wsborea onan reestae andjdats, eel ale jest on osoby upraniony, 1. Osoby rejstrlge Kandy w cig 2 dn od possi uchwaly przez Misha Konia Wytorezy preemie jest handydo, nog wriedé do Burman pseane Potty ‘Bums ooptre protest a vga ezielaw ym zaresleuehwale Mish Komi Wyborzs sandyastow, Miia Konia ‘Wyborera ‘stale dotatowy "7 domy tin na 2lozenia kandi. Jee mmo predheenia tein zleszaiadadakowyeh Kandy eat bak jet alosze, Raa usta nowy cermin wybaro i: 94nP941-1Cap-463-413-092712386020,Pojekt somes ‘Mijska Komi Wyborcza w tinge ustalonych w alendau wybocezyi 1) dokoruje rejestagj handy zloseonych do wybor,sporzdzaigepotakst esta, 2) sporzadza lis kandytéw, pose yo publican wiadomioei, 2) spore kay do glosowanaesbno do wybor Sota erty bora Rady Slee umisszzagennzwiska ions Teddi Wolo allbetenne Fopatnj je picezglg Uragdy Mt, 4) sporeza inseakjglosowania, 5) preckanje katy do plasowania raz instukelaparowania Obwodowe| Komi Wyborce ‘usta wiki glosswaniai pod je do publezg}windomote, ‘Ty yj atwindenenao wybocs su, |. Wybory praprowadra sig wench abwedach —glosoweniaustlonych —_zgpdie hal Rody. 2. Wybary praeprowaea Obwodowa Komi Wyborera: 1) okalu wyboreaym winno pasbywad co nang} 3 exlonkéw Obwodowe) Koa Wyboree} v tym Paewovnicogey kom bean, 2) peed rrpoczciemglosowania Komi spre plesotyje ung do glosowaia, 3) glosowaneoalywa sg w gdlnch ed 7.0 do 20.00, 4) myborea musi ckaaé dowéd eso nb nny dokument stwierdzaqe ntsamode, 5) wyborea msl potwieézéctrzynanie kay do glosowania, esoba_siewpisama do. spvdw_wyborcdwzoxtanie prez Komi dopisam do spsu | dopuszezona do wirial w glosoaniy, jel Wyk, ttle zamesoje na terete slectna, 3.W wyborach Sosa kazdy wyborca ote jedng katy do glsowanla. Glos jest watny wtedy, gy yore posal zak XW kate bok nazi jelnego myrancgo handy, 4. wborch do Rady Sole kay wyborca otzynue jedan kart doglosowania. Glos jest weeny ‘wedy iy wybore post zak, X"w con} 7 kaka cboknarwisk wybeanyeh handy 3. praypaiky alarze,wiemotliwisjgych preprowatzeleglosovanis, Obwodowa Komsja Wytoreza Fowindas Mixskg Konis Wybwezy, ata Kemisnrza Wybortsgo, Ky podelmgje days wopewis Aalzyehwyboriw 6 Obwodowa Kosa Wyborcza o zakotezenin losowania: 1) onwiera ug wyboreg i poaica isy gas, 2) sorzyca w die egzrplarzch pris posowani obey 1) nar sida Obwadows Kuigh Wyborea, 2) dat sno, ©) x glosowans, 4) wykazosebsporeadzsnsych ocak, ea os upawnonych do glosswaia Dilcab ett biegeych ui w gixowania, lca kart wg zum wybaea, lea teymanyeh i wydanyeh at do plosowan | ea eddnyeh los waanyh ma poszeegdych handy, ia oso iewaznych, 1 pospisy os sporzizaaeych otk 2) Prwodsiesyey Obwodows} Komigi Wyboreenierwbcale paskanje protok6l wree zkartami do slosowania do. Miki} KomisiWyhoreng, ugh egzmplre potokoluwywisra sip siedcibie Obwodowe| Konishi Wore. su. 1. Solty ota kandydt Kyunki be los 2. preypake hone leby glsiw opirwszestwie pryznaia manda Sola decydue lsowanc preeprowateone pace Mik Kembig Wybore. 2. Clonkam Rady Soleske oes) handy al kira xzymal kolo ajc Hiab los 4. praypacky py Kandycciwzysala rng Lezbp gloséw, aich welsie prewy2saloby okretlony winijzym Satie sid Rady Solel) 0 plerszeistle pryzmania mndatu om ezinka Rady Solskis) ‘eeydelononanie praeprowadzone rz Micka Komisje Wy tora. ‘5 Misa Komisja Wybotezapreprowade oswane wclggu7 dal od usaeni wynikow wyborbw. 6 Mlejska Komlsja Wyboteza pase do police} wiadomael emai | mise ghsovania, 7LPo preeprowadzeiu lvowana Misska Komiss Wyborcn sporadea potksl podalge wim wynik losowani ou W proypedk woyskania mandaty Sols icalonka Ray Solecie) osoba wybrana mus cigu 5 dio ogloseenia myrikn wyborSw slays tezyenciyzjednego manda. Mandat wash hoe ‘sean najwighzy Hen os. $B. 1. Wyesinioie manda Solty lb calonka Rady Sleckij rate w prey: 1 atozeia na gee Barista pene reygnae 2 pening funk, 2 uray prava wybiralnse 3) dm 2. Zebranie Wisk w clgu Sisgey of din zasnienia preyeryny wyessnigea mandatw podcimuie ‘chal ojee0 wyzalel su 1.W preypadku vygsinicin mandsty Sols lub colonka Rady Solckle) preprowadza sit wybory zuptlalge w ela 60 lod pets whwalyo ygatniely manda, 2. Wyborbuzupelnsigeyth Sofysafezlonks Rady Solecks ne proprowadza se, Jzell do koica Kaden poco ma 6 sesiy,obovgal sty pel slock Rady Solckiejwybean peau Rade Soleks. ‘3. Wybordw ueupellajgeych le ezeprovadza si, jee shld Rady Soles) nny lg do Sos, ans. 1, Sols ieclonek Rady Soleckl) maga byS prez Zebranie odwolni prod uplywem Kaden a Zebra ‘ecw wigazol los pry dale co mani 15 upaweonyeh do glow 2.Z plsemaye vniaskem 0 odwelaie Sls ub clonka Ray Solekij mode wystapt 1) 10 ez sola posadsgych prawo wybirani 2) Rad na wos Komi Remi aura acaoetosatsareaneDan, Pts ses We 3. Whose advoanie waz zpiseninym wrasse skid se do Burts, 4. Zebra da odelania Sots ub clo Rady Solckiej awoke Burst w cag 30 dat od try mania 5 Pree pzystpiniem do gloswaniaprowadeay Zebrane tse glosuasbieodwoly wane 6.70 poiciu uchwvaly oodwetni Sots lub clonks Rady Soleckij Bumise w ig 30 doi sklaga do Rady wnioseko pode uchvlyw pre wybociw praeterminonyeh 416, Kadenca Solin iczlonkbw Rady Soechig)_wytranyeh w nyborach unupelijgych i presterminonyeh vplywn zdnto.zakoezena Kang Solan ialonklw Rady Solsha” yboagen \wwpborach zarleonyeh na pdstavie 97 ut. 1.2, a. |. Nadade nad wyborami Sotysi Rady Soleckig|spravaje Misha Komisa Wyboceo. 2. Osoty uprawnione w cig 7 ie dna oploszeia wyiktw wyboréw moga wnielé do Migs Komi \Wyborez| plstmne protest dyer wstnatl water, 23. Mieska Konisa Wyboreoaw cqgu 7nd wiesiela proet6w, badge wnesione wich zat, dena chal "odie protest niewzasaions, 2) uwaaledsineprotesy, wysgpuj do Rady 2 wnloskem ousiewaéninie w/b. 4. ada w cig 30 di of di trzymania ucbwaly Mietkig) Komi Wyborez} uvzaedisjes) protest ode wha o uniewstieniu boom 5. paypadks uniewstienia wyorsw Burmisz utzon wybory w cag 30 di od dni pode uhvaly aaa, |. Wydatizwigzne 2 organiza | przeprowadzenion wybortw pokrywane sq z bude gin. 2, Dity za uit w pracach Mieke) Komi Wyboreg i Obwodowej Komi Wyborczjuchwala Rad Rozdriat ‘Organy soca rad solecka sp. 1. Organams soe Db sotys, 2) Zebra. 2 Zebraie moze powolywat sale deraine Komi, ores zares ich alan | Kompetece. sg |. Orpanem uchvaledawezym salt jest Zebra, 2 Organem wykanawezys sletva jest Solis wspomagany przez Ra Solecka sa. ‘bp zresu dial Zebra nalety w srzaptne ")ucwalanieroezego plans wydatwsoleetwa: 2) wysucanie speawoadania Solty wykonani oeenego plan wydatw soc 3) wyshchanie spawn oczngs 2 pracy Solty Rady Soles a 9e4ue20stasats.apeaaR60 ot sem a 4) odwoywane Sots ub cooks Ray Solckij ra stwierdanie wygatigela ich manda, '5)oplaiowane na wrlosck Rady projekt jvc 6) podemowanieniclaty splecaych i gospodaczych praedstawianych rganom gnc. a2. "Calon Zara tal misaafeysoleeteaposiadscy pro do glosowani. 2. Listy ot6b vpaonych do plosowasia na Zebania Wijskim wsla sip na poestavie spisu wyborcbw sporzqzanago clem prsprowadecia wyboow doorgnw Gniy bee kaden 3. Osoby uprawnione do adits w Zbran popes sie nalileabeenosel wyle2one) do podbisu pax prowadeergo Zebans, List olecnofel snow! zalgezuk do protokoly Zebrana 1 stverzania eo Prawomecnoss 4 Na nlprawidlowesciw piste os uprawnonych do glotowanis na Zebraniu mogy byé wnoszaneproesty do Burmisten 5 Burm ozptre protest v termine 3 dio éayjgo wns, 523. |. Zabeanie anole Sloe: 1) zag ila, 2) pa wnicek 0 nani 1/1086 praeiony, 3) pa wniosek Bursa 2. praypada niezwolnia pez Solty Zebranit na wniosk on obrtlonych wus 1 pkt.2, Zebeane oluje Bum 2. Zebrane zwolywane na wos powinno odbyé sig w ermine 14 di of daty loan waioku, chyba 2e vwnoskodawey zapropenyy tein pn. 4, Jezai w termine LM dni Sols ni elo Zebrani, Zbninie zvolje Burns w termine do M4 dn od ‘plu popzeniego termina 5. Do wns dotyeayeeg zvolinia Zebraniadlgra sg propanowany pork brad Zebani, 6. W zawiadomeni 0 Zebeania tle pet drug terminzbraniaw przypadk bake kvorun. 17.Cans, mise ore poradek oral Zabania Solys lub Burnistrz(w paypadku zon prazz nego bran) pode do publican windomescl poprzez zaWiadomlenie na ublcach oglosch oraz W itty spss ey zwyerajowo Ww solectle nao name na dl praed eine Zebra ' Zebranieodbywa lg w lrg putz, eda ie radi) i any do rok 5 I. Solis pry pomocy Rady Solckis} prypotowuje Zebrni, 2 wylahlom Zobranla zwelanego przez Bursa 2. Zebonie prowndsi Soke aw peypadk jeg siebecnoelexlnek Ray Solecki wybrany prac Rady Soles, 4. Zebronezwolanepaez Burmitez rowadel Burst albo cto paz leno wy2naczono 4 Prowadzay Zabrani twins ego prawemocnas (worum sanowi SY ea6bupravaionych 2 vyjien cwolanin Sle ob Rady Sleckie) i pracdstawia posse oad 5.W.—prypadk —stwiedsanlabraku—-kvorum —prowadzyey —Zebanle—_wyanaczone w " piervszymn”teminie— zamyka "Je, amasignie "twiern—Zebraniewynoezone ‘dev tml, zwythem edclni Sly 0 celonka Rady Sole 6 Zebeane w drug eine mete podjmowt uchwaly Bez weal na iy uezestieyepchw nm es, ‘4 961041 1-1C20410-81S3-THOSRDIN. Pah ‘Sen wr 7. Zebranie mote dokonat any w poradk aba bezwledng wigksanely hsb 8: 2imiana poreycku obad Zebra ie datyezy Zebans, na ktm dokonuje sip odwoana Sots tub 5, |. Prowadsaey | Zebranie prowatsl je wedhig—stalonego port, _otwiersjac i zamyraine dahil dager poem zeglnych puri. 2.Prowadexy Zebranio see losy eugene ‘ wuzasadnionych prypadach mov zi glu poza lena, 3.Prowadry Zsbraie mois wiz loa uczenikoms Zebra nicbedgcy exobami ypraionym do osowanis 4. Prowadray Zebraie uli lsu Burmistezowi oraz adnems Rady pes hoes 5. Czas jdncgo wystpienis w shu nepowinenprackroezyé Smut 53%, I. Prowadnaey Zebranie wise gloss pora tolnotcig weprwie wniaskiw formalaych dotyecacych w sacngbnott 1) stwedzeia koran; 2) any poradk obo 3) amine iy dodo, 4) akosezenia dys 5) pelican glsbw; 6) argdzaia peasy w Zebra, 2. Provadrazy pode pod glosowanie walask female po upraedim dopuscczeniu do dss jdnogo osu", jeep glsu,prazeiw” wnioskow. 3. Wiasek fornalny o 2arzeoerieprcrwy pode sip pod glosowanie jel prsrwa ma byé dts nit so int 7 Prowadzyey Zsbraie mote nalzat opuszczeie miejsen obrat orobom zaklocajgeym poregdek ub sanszajgeym powagy Zebeaia 52s | Obray prottolje ota wybina pats Zebra 2. Protokt powiien aie |) ume, dat, mee oad orn umery ety uch, 2) shwierdaene prawomocnotiZabaia, 3) atwirdzony prea obra, 1 peztiog stra, ereercanie preemies dylan one tld zehswnyeh walshow, 5) podpis prowsdzazepy zebra protons 3. Protokl spore sig w egg "io dia Zebrana. aw cag 14 dio dia Zebrani modna wre do potoolupiseete uwagh, Ke dolgcz sig w fume algcziha 4.Egzemplace protokolu wae xaslemikami Solys praskanje Burmiszow {Radsie termine 2 do dia Zebra W 5. 1, Spray rozptrywane na Zebra rozstzygane 5 formic wha 2. Ia uchvalodvery psn: 1 sotys, 2) Rada Sctecka, 3) 1S mleshatcOw slectva upeawionych do glosowsnis 4. Zebeanie mate wycavat opiig Iglazat vio, do Keych toe slg proceduy opowicdnis do va 4 Glsemanieadbywa ig w pos jay, 2 wykiom odwolanla Solis ub Clonks Ray Sleigh 5, Glosomaniepraeprovadea promdcycy Zebane. Wyjeck stanowglsowanie w spawie won Solysa up Coonka Rady Soler, ke praprowadza Koma Skriacyjnn. 530, 1. Uetvaly Zebra, zaps gly wigksodcigglosbw 2 wygthiem odwoania Sly hb Calon Rady Soles) apdnie 25 15 ws 2. W glosowania jawnym glosjsie pope podniesienie re 3. W plsowania any glory ole ai a kartach do glsowanis, 93h. etal poscinna zara w sazeplnoe 1) mer olen, day yt wha, 2) posta rv, 2) aketese rad oraz eal eligi 4) okretlesieosoby edpowiedlalne] a wykonaneuehwaly, 5) ermin wedelaw ci chal. $3. 1. Usha podpisje promadees Zebani i olaza jew spssh znyczajowo pray w soe 2. Solys preckauje Burmistraov i Rade uehwalyw cag 7 dod dia podjein ich praezZebranie 3, Uchwaly Zebra dosgpione w Uraeie Masta Soy, 53 Do sakes dial Sltysa aly w socnpsnol: 1) wpkonywanie chal Zebra, 2) epezetowaniesolectva wabee ezandw Gminy, 3) penyeotowywanie rawoywane Zebra, 4) wnicsowani o wolywaneposedot Rady Soci S)Wierowanleakzjypomoey wlecvie wrasie wypadkéw lesowyeh iRlgsk 2ywiolowych wykonywane ardoek Barista, 6) weenie w naradach ots oganzowanych przez Burma, 7 eatsnczeiew obradach esi, 8) vezesniezeniew spotaniah zradny einyposwigeonych reais adh Gy, pope segnman.sczoanascnneaens ms soon f 9)skiadanie sprwondanin Roce zwykonsnin roeznege plana wydtkbw sleciva, do 30 wists roku ste 10) sladani na Zebra sprawondann ze soe last, 1 praygotowy wan roe whwalZebrania, 12) kerowane biogeymi spear soos, zlawinnie | indywiduanych ——spaw ——zlnes)——adinisteasji——_ pene ‘upomatnlnia Rady, 14) wopldilanie organi Gri w organzowanin i prasprovadzanis kena spleczayeh, £5) oprenwywanie projekt int spoeeznych i gospdarerych peasdstaianych orator gin, 16 oranizowaniespotkat radnyct Grin Burm misckfcami soe, 17) zasanio waioskéw do kon Rady, 1) eworenie waru do wspsfacy 2mm jada pomocnieymni Gavin. am Penne chowigzkbw Sola Rady Solekly na charter spleen. $38, |. Rada Sock sada sig 27 ot 2, Pracami Rady Soleckig Kee praswadnicaney wybriny na plerwseyn zebvany psez Rade Sole ‘post elon zhi wigksaegosow w plosowani java, 5. Preewonizgey Ray Soleckig maze wyznacyéawolege zap spat econkbw Rady Solckg 4. Da zadas Rady Solekij ale w se zegno ') wspomagni dihnoéi Sots popase wydawani opi, 2) pores w paygatowana Zebra 2) abiraiewnloskbw i postlaté nessa spranach sola, ‘4 wysigpowanie wobec Zebraniazinijtywam decyerqeyi diy meslaciw solctwa w oawiqgywanie ‘0 problem | ealact aah Ging. S)utrainywanie | konlatéy ——zorgaizacami ———spoleemymni ———_waplpacsazyni ~jedhoskan!sanora terytoriege, 6) sklaane na Zebraniaspravozdal 2 sj dnalaa. 536 |. Posiodeenia Rady Soles odyajy si w min ote, eda zai ni az na karl. 2. Posiedeenia Rady Soleckle) ohyje praewodnlraey Rady Slecklej z wins inijtywy fb maniac sotysa 3. Posiedcenia Ray Secs provide praewednicracy Rady Solel lub sob pez nego wyznacona. 4 Napoiedenia Rady Soles sezeedicrscy Rady Solecki| mate apron inne ost w elu ombwienia obedanich sani 5. Rada Soecka wydale pine w posowana ny wigkscosig los am. Rada doje ocenydoiasotiSoltyea Rady Solekij na podstanesozenych sprawozt sro icaoatos4rSREOADE, Hob rout 7 Rosia 5. Mice frames as, 1. Soest nie tworzy wlsnego buds, 2. Rad uta forme zalgcsa do achwalybatztows] wa solecva, 3, Jai Rada wyrac zg na nyodrginiene w bodes gmiay Sodkew stanowigaych fundus slekl, 12 ‘Burmiszw teins do 31 pea ck poprndsiqngn rok budestony peeskarije solyoom Informa © ps 1) warukiem prayznanin w day roku budasiowym eodkéw jest loteniepreez Solysa wnioske do chia 30 wana aku popezedeanceg rok budetony, 2) Zabrani ehwala is zadat do lint w amas ands solecieg, 3) Ingjaywn uchwalodaveza wsawle waiosky prayslguje SokyHowi, Rade Soleckisj 115 pelnoletnin meszafieom sols 4, Burmistz opie fanduszy sleckigo mate wyedgbné w budascisgminy Sodki Fnansowe na dani selec 1) Burmisie w teminie do 31 pes roku popretdseego rok budietowy’prskaaie Solysowil infomnscy © wpsokse planowanychdrodk Gnansongeh 2) Sots przy pomocy Rady Solekc} prygsiowaje projekt uchwaly Zebrania w sprnvie eoeznego plans ‘wy solecivaw rumich wytokoit planowanych rd, 3) Soltysprastazajeuehwal Zbrain Burmiszow do 30 weeds roke poprzedajieps rk bultiowy Renda 6 ‘Kontrola wader 5. 1.Kontrola sprwowana jest m podsawie kryteri6w zgndooéei zpravem, celowote, retlnsei | gospodarosel, 2.Kentola ma na ely usalenis stu fakiyeznego, ree jogo wdokumentowanie | dokonanie oseny ‘ontolowane dunno! wedlug kei okeelonyh w 54. 1. Konto alain organs slectva spawns Rid ne eda gz 4 lt, 2. Radama prawobezperedlegowelgd w dill organdw okt, sa onto diana organdw soletwa preeprowade Roda na zatadach okesonych w Regulavinie Kons ewig 2, Rada, w awiakuz wykonywanle 2ads ares kontrol dilalaosi organs solestva, me pea do: 1b wala to watt dokument svtyanyohzdlaalnael ong sols, 2) obserwaci pesbieguckeslanyeh exnnoti, 3) aaanin od Solysn i preawodniezcego Rady Solekic)-—udallanla asic {pisernych wai verona. rcnstesi33-onma6DD0 Pst soon oa ‘hie i zaleceniapokontolne chal Rad | prakaaeje Soltysowi sa |. Naar nad iano organ solectwaspeanowany jest a pode kyu zgodnneiz prawer, 2 Organi zor ad dino organ solectna jet Barista, 54s, Burmistz, ma prawo 2adaria informacji idanyeh doyergeych organist finkejonowania soleciva iad do wykanywaniapecyiujyeyeh mu upawnih nadazych 5a 1.0 niewstnote uchwaly Zain w cle ub w epi rontesyes Buse termini 30