Sie sind auf Seite 1von 14
rice ORH.0006. 64.2000 ig 18 ern 2020 ‘ation pee - UCHWALA NR encom RADY MIEJSKIES W KABCE-ZDROW 2 ia 2m. ‘spraie:uchwalenia Statute Sects Poni, 1a podstawie at 18 ust 2p. Yoraz art. 35 wt. 3 Lar 0,2 pl. Lamy z dia 8 nares 1980 roku o samaranze ginny (ek edooly Dz. U. 2202, pot. 713) Rada Misska w Rabe Zara we hw a omstpue: s cal ig Stott Soca Poni, Roza 1. Postanowienla ogdlne 9, 1. Soectwo Posie jest jednosta porocnicns Onin Rabi - Zo ag COe slesinaobejnuje wit Ponce, Ky pra mapa strowigcazalgzik | do mnigjsego 8. | Sect dala na posta prasps6w prava w szzeglnos 1) Ustany 2 dia 8 mea 1990, sunrzdieeminaye, 2) Ustay zd 20 lego 2009 «ofan soleskin, 5) Statutu Grin Rabi ~ Zé}, 4) liege Sas, 2 eke w ninijzyn Stace jt mows: 1) gin -nlety prac to amuee Sing Rabha~ Zs, 2) solectvie~ ala prez ros sletwe Poice, 3) auc amin nalezy poe orozumleé Stat Gin Rabki~ Zo, 4) Rare - nny paseo rozumieé Rade Miah w Raboe~ Zé}, 5) Burs aley rz roi Burmisza Rabi — 2s, (© Zebrani-naley pez to ozumletZebeae Wiehe w Picach, 7 Solyse-naezy pat 6 rozumise Sots Penis, 8) Radic Socio -alery pra rau Rady Soleks w Pnicach, '9)Osobavprawnions~nalety prac ozumiet csoby upravalons do glosowania tle zaneszugcg a tree oes 1a PIDHST 76. ANCDOASHEDISAAE, oe “atanla esis apes ih ric Do ada ska ney w cgi 1) wots agian gy w wykonywant adel pbliczych na ez mista solv, 2) repezntovatie ees miezafzbwslecva Woes og enity, 3) orn wand eee ula w 2 pbllemymnwizyich maka soles, ‘)zalaszanie do onan gminy poektow pransigwaigé dayezgeyeh w szzelnael budowy, rcbudowy Tremont, sd, ule monte ‘wadosig kang) sles nergeyeen) ciple gaze ‘placowek owatowyeh i kuluidnyeh; obieksbw spoowyeh i wypoczehowye, ')elaszaie do ocgandw amity projekt insjatyw dotyezgeych ‘solani poi strngpozara w akresebepieaeftwa i poreydy ‘wsppraey 2 organiza instal peered ‘cochrony rodowiskanatuanege, Apomecy spoeeane {6} wpdawani opin na wriosek Ray | Burs wsaczgbnatlw srawash dotyczqcych: studi uvarunkovad | Kewnkéw zgospodarowaniapravteeanego Ging amin statutu Gris «zany stu sletva; zespliw skal peedakoli na share sole zasd ospodarowaniamienim tomunalym 2augey sgn tree soles, 55 Zadania okesane w §4 sleeve realize w zeegtnotl poprace: 1) polelmowanieachval w ym wydavani opi sadn wnioskw, 2) wydaveani kt sdinistraeyych w zwigaku2§ 4 kt 7, 3) ueaastsezeniew rgaizowani ipregprowadeanis ons poecenych 4) podsjmowanie inigjaty soley gospodarezyeh, 5) wspolprac organiza spotatadnych Buemisa 2 mizkcam oles, 6) wspdpac 2 imymi jednostkanipomocniczyen Orin. Ronda. andy Ley mgborim og eect fe \Wybory Sosa i eonkéw Rady Solel] 54 powszechne, towne, bezpatedle, wikszociowe {oy wala sig w eorowani nym se esr eno SA [Poms m |. Wybory Soies {Rady Solecij ody sig w eminic nie duty wiz 3 missqe od day plerwszy) seajlaowe wy bate) Ry 2. Kadena Solysa i Rady Soleckig tra do ezasuoploszenia wynkw nowych wytordw nowo wybranego Solty Rady Sobek 3, Rada na woiosek Burmistra ttle datz wybonbw mieace gloswana ora kalendarwyborey. 4. Rada dokonye wybora Midst) Komisji Wyborcza} wiceble 7 tb, wskazuje preewodnicesego ‘ase ‘5. Mleska Konia Wyborcza powelaje Obwadowa Komi Wybarcayw iceble 7 os, 6 Migska Komisin Wyborcza prayinje poszeiakandydatéw do Obwodone) Komi Wyborcs} wedlag pracowaneg pre siebie Wann 1. Zgloseia kanya do Obvadowe) Komi Wybercze moze dokonat oscb upaiona do glso wana 8. ez) do Obwodows} KomisiWybores} zalbszono wipse} nit. Thanlydalbw, o wybore decyl losowaie Jezel do Obwedowe) Komisi__Wyborczs}_zaloszono mnie) nia handy, 0 waupenieni kl Obwodowe) Komi Wyborezy deeyduje Mita Kemi Wyoreza, 10. W peacach Obwodowe) Komi Wyborem| mogg uzatlenyé mgaowe zai 11. Meta zaufnia zlasza na pie osoba uprawnions tba dokonue jest andy na Sola ub aon Rady Soe, 12. Miike Komisa Wyborcea wy zaSwindnenieopowelani dane osoby nage auf ss. 1. Kandydatéw 1a Sofa jo Rady Soleckij zehsn sg Mintle) Komisi Wyborea), Zalszenia mos okonaéosobaupawions wedlg wr okeslonego pre Mik Kems Wytorz4, 2. Do zploseni dolgeza sig psenneodwindezene and dato wyrzen zody na kandydowanl ra sg = pops oss upravntonych do gosowaniapopierapeymt Kanda 1 kanéydat a Solty wien psiiaépoparce co naj 15 os6b, 2) kandyat do Rady Soleki| wine posit popaceco nama est, 2. Migska Komija Wyborezeyraymuje zglosene iezloeanle,ednotowjge de, going or iby porwr zglosznia, 4. Micska Konisja Wyborezsedmawia prajeia zgloszenia, wskuzjgestwerdzone way onze zwrac je sabe dooney glosznia, 5.Mleska Kons Wyborcza edmavia tees kandjdata,jzelt sung wad ni onto dokonane ‘tern wstlonyn Ww Klendaras vyborezy. 6. Misska Komisja Wyboreza duawia roost andj dts, eel nie jet on oso praiiong, 7.Osoby reste kandyst6n welggu 2 dal od potca ushwaly pracz Misaka Koning Wybercay pedicle jest kanya, noge walesé do Buran pene potty. Burst cozpatae presesty a whee je zien Wty zkresi chal Misi) Komi Wybonca 5. Jena termine proewieinym do gloszena Kandydtow nie zostaie zglezona odpowieia Leet sandydat, Miia Koma ‘Wyborcza ‘ae dodatkowy 7-day fermin na rozznia kandi, 9, Jee nino preducnatermin lszanladodthowyeh Kandy dow bak jest zona, Rada vst nO termin word. Seer dbo 5. Micista Komisa Wyborecaw trmioach utlonych w kala bore " dokorsje esta anda glszonych do wpbordy spercadrajgeprvokdl jest, 2 pore ine kandytow,pocage a do publicn|wiadomate, 2) porzaea katy do glosowania esboo do wybor Sols oraz wyboru Rady Socks umieszesje nazwa miona Tandy ‘wholejoaet ‘alabetyerne "ops je pleczgia Uroedu Masta, “9 sporzadeanskee sloxowaia, 5) pecan karty do glosovanin nar instrukaglasowania Obwodows) Komi Wyborczj, 6 usa yk ghsowania pola je do publicze)windrote, 7) wy zaswisdczeia a wybore, su. |W, prapomdea gw teh — sbwoich_ghewaia—walyeh nd -zuchwalg Rady, 2. Wyhory prasprowadea Obwodbna Konia Wyboreza Dw tokals nyborezym winno praebywae co nang) 3 exlonkéw Obwedows} Koni Wyborzs) wen rzewodnizyey Kors begets, 2) ere rorpoersiem glosowania Roms speandea pect ug do losowania, 3) glosowane ova sig w psi od 7.00 do 20.00, 4) yborea mst okaat dow esis lub nny dokument stwiedzajey totsamose, 5) wyborea msi potwieézéotzymanie katy do gloom, )osoha niowpisana do spsw wytorcdw zostanle perez Komisie dopisra do spisu dopuseczna do uiziah wglsovani, joel whats, tale zamiskajen rele Slee, 3.W wyberach Sols Kandy wyborea otrymujeJodng katy do ghosowania. Glos est wainy weds, ay ‘bora posta zak yX Ww kale eho nazwa jeg wybranepo band data 4. whorach do Rady Solecke) katy wyboresetrzymje jedng karl do glosoania. Gls jest wainy dy, ey wpborea posta zak yX"w caste 7 tach obo naawsk ybraryeh andy 5. praypadke alae uniemodivisiaeyeh preprowadzeieglosowanis, Obwodowa Komisja Wyborcza fovwiedamia Migs Komisg Wyborez, ata Komisaea’ Wyborzeg, ky podelmje decyay wspramic nigh wybonin, {6 Obwodowa Komisja Wyborcza po zkofizeninglsowanl 1 tier urn wyborea i plies lez oso, 2) porada w dich egzmplarach protokd losowania obey: 2) nazi size Obwedowe) Koi Wybersa dae wybors, ez glosowaia, 4) wpkaz 08 sprmasieych pak, «) eg 0880 up rionyel do glovowari, cy 86h borgych uae w sosowanin, cb kart yey 2 ueny yb icbeotaymanych i wydanychkar do gloowans, a sssns7-270.NER ANCORYAMDIRSAAE Pt w sto 1 lca adanych glosow waanych ma posaezepnyehkandydati, 2) ay asd nlewaznych, 1 podpiy nd eporaydzjgychprotk 3) Prewadhiceacy Obwodowe).Komisji Wybore.niewlacane prackauje protok6h writ karan, do plosowania do. Mie) Komisi'Wyboreas, a ugh epsmplaz proiokoht wywiesza si siedbie boda Komish Wyborze, " | Soisem zs andy ry wyskal malig Tica 2. praypdka wns leby aloséw opierwszetstwie pray racrowadne przez Minsk Komi Wyboreza, 5 Calonkant Rady Socks neh kandi rz xrzymal ole mojwigszy cab los 4. praypad gy kandydci yng rbwag lab gloséw, aich welicie prawyZszalby okreslony wnnijaya stile shad Rady Soleki) 0 plerwsalste pzyznania mando mi ezionka Rady Solecki) ‘eepdae somal paeprowadzone ez Mieka Komisje Wore. 5, Migs Konia Wyborcza praeprowadra lose w cag 7 di of usialena wyiksw wyboriw, rmapdats Solysa decydujelosovanie 6. Mieska Komisja Wyboreza pose do publi} wiadomeel eran I miejseglsowaria, 1.Po preeprowadcmiy losowaa Misska Komisia Wyberen ayoradea potk6l poage w nm yak sn. Ww praypadks wzyskinia mandaty Solysa icdonka Ray Seleekie) osobawyteana must w clagu 3 od oplszenin myikon wybontw aly rerygnciexjedhego mandat, Mandat wyskue koe eoba2 mihzy ea glo sn 1. Wygsinigce manda Solpsa b clonka Rady Soleckijastpue w prepa: 1) alozeia a gee Burmist pene) rezyanajz plone) fei, 2) aay prawa wybiealnoei: 3) amie 2. debrenie Wisieke w cago Donesigey od dei susnena prayezyny syeaingsla mandatu podem choae eB wy su. 1.W_prapadka wyganigia manda Solyes Ib calorks Rady Soleckis} praprowaden sig wybory rapeniscew lag 6 dio pola ual owygatnigiu manda, 2. Vybord uzuplaageyh Soli clonka Rady Soltek ele pzeprowadza si, jez do kc kad pozosato mn la lsc bow sty pen xtosk Rady Solecke) wybrany praez Rao Soleck, 3 Word uzpelijgych ni praeprovadz si, jal sad Rady Sock] zmricsy sip do Sos 1, Sos lezlonk Rady Soleski) mga bye pzez Zebvanleodwoln pred ypywern Kader na Zebra bezel wiksnoel glow pry udzaleco mje 1/ upawnionych do glosovan 2. Z plarnyonwnioskiem 9 odvolani Solty lu elonka Rady Soleckij mote wystypé 1 10 tessa oles poiageych pao were; 2) Rada na vase Komi Rewizgoe), i F9DB57-69-OFB.ALCDPASEEOHAAE Pot Mr v0 3. Woiosk oadvolaiewraz sem izasndnionet sad si do Burst 4: Zebra dla odwolanin Sols ub elonka Ray Solekijzwotyje Bums egg 30 dio etzy nan 5. Prd preysapeniem do gloowaniapowadey Zebranie ula plas sob onoiyware Po pogcu uhay oodwelaniu Soya lub cooaka Rady Soleki Burns w ciggu 30d sada do Rady wniosek podjeieuchoaly w sravie wyborow paeenninow yeh 516, Kadena Solysa ielonibw Rady Soeckie)_wybranyeh w ayborach _uzapensjeych 4 praskernioowyeh uplyws zdnem zakoiezenin Kaden Solis Teslonkbw Rady Solecke” wybanysh w hgboachzarzadzonyeh na podstewia § st. sn. |. Nir aad wyboran Sosa Rady Soleckig pave Misska Komisje Wore 2 Osobyuprawnonew cig 7 lo dia oposzen Wyborcajisenne protety davis wana’ yore. nyikéw wybonsw moga wail! do Misckigj Komi 23-Minska Komija Wyoreza w iagu 7 dai od wriesienin proetiw, beige wesone w nich zazuy, podejnuj ua okay protesty newzasadnions, 2) uwraedisige protests, wystepje do Rady 2 nloskiem ouniewaznienie wyboréw, 4 Rade cig 30 doi of dain otrymana uebwaly Missle) Komi Wyborece} uweghisjce) protest podsjmaje uchwalouniewazienia wybocde '5.W prypadkuuniewadnieia wyboréw Bemis zarsea wybory w cng 30 di od dni pods uchvay saa, |, Wydatkizwiqzane zonganizac | pezeprowadzeniem wybort poktywane sz bude pin. 2 Dletyza il w pracach Mig) Komi Wyboreg i Obwodowej Koni Wyboxczjuchwala Rad. Rondon. ‘Organy solecea trad seca 5. |, Organ soleta 1 Sols: 2) Zebra 2. Zebrnie oe powolywnt stl lb dren kms okelnige zr ih sana kompetenge 52. |. Orpanem uchvalodawezym sletwajes Zebrnie. 2 Organem wykonawezym solecta jet Sly wapomagany prez Rad Solecks, sa. Do zalvesu deitania Zebraia nly w szzepsnae ")uchwalnie ocenego plan yyw sleet; 2) wysluchanesprawozdani Sltysa2 wykovanarocznego plans wy solctas 3) wpsluchanie prawondaniarceney 2 rey liye Rady Soe 1 FSDBSTLIEDANFR-ANCONAREOASAAE Pet Sree 4) edwolywane Sola ub cxtonka Ray Solel ors twielzanie wyexingin ich nandat, 5) opiowanie na walook Rady peek esha; {6 posemowaneinijayw spoeczyeh i gospadarzythpradstawianych o nom gin. sm | CxlonkariZebranas sal safe solectwa posidsgeyprawo do glosowana 2 Lite ox uprvnionych do losowania na Zebaniu Wieskim usta sit nt postawiespisu wyboresw sporydzonep clam preepronadzena wybordw do eganow Gniny bieaee)kadene}, 3, O.0by upranione do udeins w Zebraniu podpsua sig nalisieobecoael wylotone do pod prez rowadajcego ‘Zebane. Lisa obenofel sinew algcmik do. peokslu. Zsbrania i stwierzania ego rawomoenose 4 Na nieprawidlowofe!w pis esbb uprawnonych do glosowania na Zebraniu moga byé wroszone protesty bo Biri, 5 Buri opt protest were 3 di ot day go wneseis 52 1. Zebeani evo oly: 1) zag iia, 2) na wninek co maj 1/0 tb uprawonych 3) na wnisek Burst. 2.W praypadk ezwolaia pre Solyen Zebreia na wnlosk os6bokrslnyeh w ust I pk 2, Zebra z>wchije Burns 13. Zebrane zwolywane oa wniosk own oly sg txmine 14 dai od dy aloaenia wash, chyba 2e vwoskodawey Zapeopona tein pene. 4. Jeli termine 14 doi Solty ne nvola Zebra, Zebranle zwoluje Burmistzw termine do 14 dr od ‘yu poperedniego ening '5. Do woiosku dolyezaeegozwolmia Zebrania dager sly proponowany przaek rad Zebra {6 Wzawiadomienin Zebrania sled pa ru trminzebraia w peypad baka kworu, 7.Czas, mice ore poradek sad ZebrniaSolys lub Bumisrz(w pezypadku zwolasa pose niego arena) pode do publicen wisdamo\ popes zaadonienie na bleach oglszeb raz w nny spos0b ryt ewyezajowo Ww soletwle na oman) 7 irae eminem Zebra, ‘8 Zebranie ody sig w ny pub, eda ie rend nit azy do rol a 1. Solis prey pomocy Rady Silecks} pragotomje Zebrnie, wollen Zebranie zwlaneze przez Bums, 2, Zeraic rowadsi Sols aw przypadke jegosleobeenotsclonck Ray Soleckle) wybrany pravz Rady sock. 5, Zebaiezwolane rece Burrs prowadsl Burm lb ots prac ego Wyanaczoaa 4. Prowatzyry Zebra stvledz Jogo pawomocoos (kworum stanowi 5% osdb uprawnionych 2 wyylem bwin olga inb Rady Solel) | pasta porzydek brad S.W-—proypadhu strani beak Kworum —prowadexcy Zabranle’—_wyanaczone w 2 pirwsrymtenminie samyka je, aastgnis "otwiersZebranie—_wyznaczone ‘drug termini, x wyatkiem edwelani Solys ob elon Rady Solecki. ‘6, Zbrani w dein termine te podmowaéuchwaly bez waghyu na ebyuezesinizqeych W nim os, 1a: s10n572-167949FI-ANCDIANHEDHSAAE Pret Hive 7 7. Zebeavie ore dokona zminy w porzadkuobva berwzlgdng wighszasia ghs6w. 8. Zmiana prea brad Zeki, oie dtyezy Ztranin, ma ts dokamije se odwolania Sota tub oa Ray Soc 93 I.Prowadegey | Zebrnie _powadsi__ je wedtug —ustalonego—porzadhu, _otwienige ‘ama dykasj doteageg posetsetnych panko. 2.Prowadacy | Zebrnie trea gloss wedhg klein zgloszr ‘aw uzasdnionych peypaach meee ude loss poe kelsey 3. Prowadeaey Zsbrnie moze alice glos uczseom Zebra sebgdgeymi osobami uprawnionyn do slosowania 4 Prowadoay Zebranieudiela gloss Burs ont radhemu Rady pcs keen ‘5. Cs jedan wy stpielaw dss ie powinien praskrczyéS minut 53%, |. Prowadzaey Zebranie dries glosu pozn Koejaicig weprvie wninskow formalayeh dovyezncych wsezapbnote 1) stwiedeeia koran 2) aman porn ca 3) ambi isty web, 4) zakoiczenia dks 5) pretzel, 6) zarayzaiaprasey w Zebra 2. Prowadzqey pode od slwowani wniosi fomalne po upreedsim dopuszecni do dst jdnego loss 2a edeogo Blows .presiv” nnoskon, 5, Whose formainy ozaeydzae prarwy pode sig pod slosowane jet prsra ma byé dasa nit 50 min. a7. Prowadegey Zebranie moze msazat opusczenie mlasca obrad oeobom zaklbcjgeym porzadek ub ranistajeyn wang Zebra, san, |. Obraty protkolje osoba yin pz Zebra 2. Proto powiien aie "ume, dat, mice obrad ort ney i tly uc 2) stwerdsene prowomoonotl Zsa, 3) atwierdeony przadck bead, 1 peri bin, stesczele poem dst ora ete zlaszonych Walston, 5) podpis prowadzacono zebra pookoants, 3, Proto spor i cig 7 dni od dla Zebra, sw cg 4 di od dia Zebrania moana wnieté do rotkol pisemne wag, ze dagen ig ome alge, 4.tgremplare protokolu waz 2zalgaikani Solysprskanye Burmisrawi i Radeie wermiie 2 do din Zebra, Ws sNRSTAREARCAA SERA Po ie Somat 52. 1 Spray rozptywane na Zebra rozstraygane 9 w forme cha, 2 Inicag uewlodaeza posi: 1 Sots, 2) Rada Solel, 3) 15 mlesaafbw sleet ypraionych do glosowana 3, Zebranle mate wydaweé ory | 2laszat wos, do Kryeh stosuje sig procedury adpowednie do tal 4 Glosowanie oy sig w por jnvny, 2 wytlem edwelaia Sosa hb Conk Rady Soles 5, Glosowanieprazprovadea provadzay Zebrani, Wyjtk stow losowaniew sprawie odwolala Sots Iu Geonka Ray Sole kre praprowadea Kemi Shove}. ro 1. Uvaly Zebra, zapads akg wiphszoci los x wyatlem edwolnia Sosa lub Colona Rady Soleke godnie 25 15 ws 1 2. W glosowania jum gle si poprzz podelsiene ri 3. W plnomanis any gly odie i na katach do glosowania, sat chal pveana 2avira w szseglna: 1 mer kan at el uebwal, 2) pose prawn, 3) oketenie zd ove ro ela, 4) oreteieoxby odpowiediln| 2a wykonanieuehwaly, 5) emin wea w 2c uch s2 1. Uchwaly pose promatzney Zebra i og jew pend zwyezajoo pray w slet 2 Solys pzekazje Burmisraowii Rada chal clags 7d od dia pdgla ich przez Zebravie 5 Uchwaly Zebra wosgpionew Uregdle Mista w Soya 53 _Dozakres dilanisSltysa naley w socaegsinott 1) wpkonywani aha Zebra 2) reprezeiowaniesoletwa wobec cgandw Griny, 3) pezypotowywanie | awolywane Zebra, 4) waioskowani © awolywanie posed Ray Soleckij, S)Werowanle okey pomocy walecwie wrasie wypedkéw loxomyeh Iles zywiolowyeh pops iykonywanie arms Burma, 6 vezasniezeiew naredsh ota oganiomanych pee Buen, 1) vezssnezeniew obradah es, 1) uczestnezenie w pthaniach zradny ging potwlecouych reais aah Ging, a evans s9snFR-ASCOOADIEDSAAE Pot fr vm 9) skindanie sprawozdnin Radzie 2ykonana rocznego plan wydatkiw solectwa, do 30 kwitia roku sige, 10) staan na Zea spremonina ze see lls 11) peaygotowywani projekt ual Zebraia, 12) Kerowanie iegeym spre select, [Byzalawiane indywiduanych ——spraw——rvahresy administra pubes) ‘upowaznieia Rady, 11) wspéldiaanie zoganami Gin w organiza proprowadzani knsuta spolecenych, |S) opracowy wane pojht6w ity sploeanyeh i gospodareych grsdstawianych orgnnom git, 16) organizowane spot radnyek Gin i Bursts 2 esac soe 17 zlaseanie wnat do kom Rady, i) tworznie warukow do wspseacy 2 tay jedan ponenicymi Gin ou Poin oowichw Solu Rady Solecki ma cktraoleceny, 53s. 1. Rada Solecka sad si 27a 2. Praca Rady Soleckil Rene prwodhiczacy wybrany na plerwseym zeban przex Rady Solecky post je) clenkowzyklgwigkszden pond w plosoani javaym 5. Prrewodnizyey Rady Solecki maze wyznacrytswojege sep spa exonkw Rady Solesks 4. Do zado Ray Solekijnlty w sczegnae |) wapomagai dilate Sty poprasz ydawanie pin 2) pomee w pzygsiowania Zebra, 53) biraie wos i pstltéw mised w pramach solectva, 4 wystepowanie wobec Zebania znijtywandetyezaeymi ual mieschawsolectwa w ozwigzywaniy [to pohly | alasjando8 Gy, S)utrzymywarie —_—_Kontaktév——organizacjami ———spolecrymi ——wapgeacugeynt Jechostkantsamora tertorinego 6 sklaanie na Zebra spawozdan 2 jalan $36 |. Posiedeni Ray Solocieedywal sl w mr pote, jedak nl ed i a na ketal 2.Posiedztria Rady Solecie)zvelue praewodnierazy Rady Solocie x wisn) inijtyry Inb na wnlosek Sola 3. Posidzeia Rady lek) proxada praewodnicary Rady Solel ub owoba przez niego wyznaczons 4. Na posedania Rady Soleckelpraswodnlcayy Rady Soles mo2ezaposié inne osobyw clu omdwiena obvedonsch apse, 5. Rada Solecka wydaje opine w glosowaniuzwyklawigkezociglsd am Rada dokonjeoceny cio Sltysa | Rady Solekij na podstanienatonych sprawozdas, 1 37 96. FAREDADREISAA. Ph (sums Ronin 5 Dieses fnanse 538, | Soles ne tworsy wlsnepe bude 2. Raa uel orm alczika do vhwaly budtetowe wy sola, 3: Jel Rada wy zgode a wyodrpbaieie w budezce gminy srw sanowigeyh fundus solekl, to ‘Burmistz teminie do 31 ipa rh popraedajgeogo rok budestony prekaze slysom Infrmacle 0 ego yoke J) warunkin prayannia w dane roku budztowyan dodkdw jes sloteie pesz Soles ioe do dia 530 wrzsiia ok poprzedzaacep rok budziowy, 2) Zabanie wean lin za do ici w amach anda solecieg, 5) ncaa. uchwalodawera w sais sku prystuguje Soltyow, Radsie Solekle) 115 pelnolenim misskaicom soles, 4. Burmitrsopeicsfandur sleckigo mate wyedrybié wv budeciegminy fodk! Ananowe nn zens lect 1) Burmistz w termine do 31 tpn roku poprasizajgego rok budzetowy prackazuje Slrysow! Ivormacie ‘yack! planowanyeh rodkx fansowych, 2)Soltysprzy pomocy Rady Soli) prygotowue projekt uchvaly Zebraia w srawie roaneso plans ‘wd Solectwa w amach wyokosl planowanych Sok 5) Solis paskauje veal Zebvaria Bumistnw do 30 wrens roku popaedajoeay rok button, entra aebr 5y. |. Kongla sprawowana jest aa podstawie yew agndnotei zprawe, cloves | gospodarese 2 Kontla ma na celt wtlene stanu fikiyemnego, rsteine jogo wlokumentowanie | dokosanie oeny oniolowan|deisalnasel wedlugkreriéw czeslonych 1 raed a0 | Konto sand organ sleta sprue Rada ie radi) nt mann as 2 Rada ma prano bezporodncgo waladuw dilloos organ olectva sa Kontrol dafanoeiorganéw sketva prsprovadza Rada ma zsalacholzesionych w Repulminie Koa Revi sa. Raa, w zwigke 2 wykonywaniem adn zzalres konral draanotlorganSwacectn, ma pra do 2) glu go wscetkendokumentow ova 2 aaiotlg organdw slec, 2) obseewasji pzbiogucreslonyeh szymodi, D2adania od Sols iprewodniczaego Ray Soleckiej-— lana ustych Tpsemnych wei ee ore F ms oa. Whisk alse pokemon uchwala Rada pezkanaee Sokysow 544 |. Nade6r na drills organ soletvaspawowany est podstawekryterium 2godnotezpawem. 2. Orga endoru na didnot rgandw solctvs jest Bums 94s Burmistz ma prawo 2adanie infrmagji idaneh doyeryyeh organiza! {funkcjonowania solectwa each do wy kenyvania pzyhagjeych mu upenvnled nadaorrych 546 1.0 niewasnotel ucoaly Zana w close ub w ep! rozstzygn Buristz tern 20d od dla ovgzziauchaly Zabania | prypadha sterdzeni o jogo ureigia pats Zabranie istoneposarszein pan w cli lub w apt vchwaly wyenacz es ‘i powiadania Komi Rei Ray; 2)nlistotnepo maruscenia pra ne tvierda siewsrmoelvewaly 2. Na ozstrypiece Bumistro alewatnoiivehwaly Zan ote w egg 30 di ldyéskage do Rady 3. Mie stwerda sig iewaznafl ual Zebraia po upywe nego rok dia ch pj, 4 Burnie moze wstraymaé wykananiewehwaly na oktes nie dhtszy it 30 dni od dria predoenia ‘uchwaly, jl onan uchalyZebania wywlaobynleodacalge skal pane sa Powastsych prepsow nie tose sg do spr malgtkowyeh ors: do decyaiindywidalaych w prwach ‘zarest adminis) publica) wydawanjeh prez Softysn. Kant intaneyn Wt zakesie or nade ozaestaneyjy Konto sprnvowang przez dy oketa paris ore. Ronin! 7. Poatanoiena Kocowe ose, ‘Znian Satta dokouje Rada w yb waehwym do jualin 59. Trai moe Uehwala Ne LXIWA4410 Rady Miata Raa ~ Zz din 28 puieska 2010 550, ‘Wykonanieuchvaly powierz ig BurnisrzowiRabk-Zéoj, a Pnaner nase ates a9ASEBDSANE Pie 5st. Uehwala_podlega —oglasznin_w Datonihu a FBST-17049FB ARCOVAMEDISAAE, et Uregdowym — Wajewdstwa Preewos key Doréng} ‘Romig Stato) Peak ‘Matoposkicgo