Sie sind auf Seite 1von 2
part, DE".0006.64.2020 din 22 crrwon 20207, UCHWALANR.. [RADY MIFISKIES W RABCE-ZDROMU nia 200. ‘w sprawie:rezoluj dotyerace)réwnego traktowania spitali wehodzacych do sie szptall oraz szptall Tuskejonujgeyeh poza scl spall w zakresie warostyfnanvowania w-2migaka 7 epidemig COVID 19 [Na postawie art. 18 ust 2 pt 15) ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samoraie gminnym (Dz, U. 22020. poz. 713) Rada Migjska w Race ~Zirju we hwalla, conmaspuje: ah Pezyimuje si reznusjy w sprawie rownego taktowania sepa wohodeacych do sie sptll oraz spit funkejonnacyeh’ pean aiecl, sxptall weakresewarstafinanaowania, Ww zvigeka Zepiemiy COVID 19 stance) zalgezik do ninigjseuchwaly 9 Wiykonanieuewaly power si Burmistrwi Rabi ~Zdju, $3. oowinje sig Bursa Rabi-Zéroj do prokazana nies rezousi do 1) Minisea Zrowia, 2) Narodowego FundusauZirowia, 3) Senator RP Jen Winceny Hamer, 4) Postowie RP Arkadiuse Mulaemk, Edvard Siarka, Anna Paluch, Jan Duda, Andasj Gut-Mostowy, Baars Bart, Jagna Mareaulajis-Walezak, WieslaeJnczyk,Paiyk Wicker, Ursula Nowog6rska s4. Uchwala wehodal w aye dein podjl y , Cf f pad Ee, Zalgcnik do vewaly Ne Rady Mickie w Rabee-Zroju i, 2020, REZOLUCIA |W SPRAWIE ROWNEGO TRAKTOWANIA SZPITALL \WEHODZACYCH DO SIECI SZPITALI ORAZ SZPITALT FUNKCJONUJACYCH POZA SIECIA ‘SZPITALL |W ZAKRESIE WZROSTU FINANSOWANIA WZWIAZKU Z.EPIDEMIA COVID 19 [Ninigjseym wnotinyy ozaprcstnie pracz Nanodowy’ Fundusz Zérowia iMinistrstwo Zarowia peaktyki nieréwne taktowania sepia webdzayeh do sei szitallomez spt fonkcjongeychpoza sel spitall, ‘waakrsie warots eh oansowania,w zvizku z epidemig COVID 18. ok wynika 2 infrmacjtpoans} prose NFZ. od | lipea 2020. sia nalerace do system podstawowego zabericerenia winded opeki 2dowote} (tw. ses expt) dosing dodakowe Sodki. Szpfalom zostanle prayenana pada wyseno zy prvent na Swindon objets 1ezatem. Na wars wyceny sind 2stanie Provznaczona wots 302 mls 2 W informaji NFZ waka sig, i warostkwoty baz ma mekompensowaé szpitalom powiatowym waost kosabw soigzanyeh zepidenig CDVID LO oraz kosnsy zwigrane Z wares Wytagrodzepeacowalkow, vomiajgee zpodnisienia kwoly bazwe) zustawy onsjnizye nynagrodzniy zasadiczym pracownikow Snaby erwin, Z wypowiede Pezaa Narodowego Funds Zarowin Adama Niedzilskiog wo, 2 w2r0st ‘jean to Koleny, po pakisie ainsi fnasowe da sektora ochony zdrowiaw czsie COVID-I9, element ‘repr finansviego spit Naleiy xwrdvié uvage, i powytsan deoyra NEZ. wpinie sig wogblag tndencie dyskryminai septal pozasicsony oh”, Wezel) od di | sseznia 2020, na pdstawie ZarzadzniaPrezesa NFZ nt 7/2020/DSOZ “mienijgcogo zaeydzenic w sprawre szceySlowyeh warunkSw uméw w systemic podsiawowego szpitalnego ‘abempicezenin Swindceoh Opekl owas), zostala podnesina do 1,051 wyeena puakt da Swiadcze Smbulatoeyjn] opie spexaityans, Ke pollgaiodrgbacma roliczeni w ramach systema podtawowego ‘pital maberpicevenia winder. Wakazanym powy2e] warostem wyceny Sindee nie zosaly edna objets spite funksjonygce porn sisin pia ym Sopial Mik w Rate ~Zéiajusp. 20.0, beac jedooosobowa spoka Grin Rabka ~ Ze Sapital Mijski w Rabe ~ Zac jest szpitlem wielooddzstowym, posidajyeym iby pray, oddiat wewngtany, chitugicmy, paling, zakad opickusezosecmiczy oraz poradnie specjlisiyezne, Nalezy padres, ie Septal od pcan epdemii COVID 19jext kansekwentie pomijany pray wigksaosel Imecaniw wsparcia co zmacraopogarzajego suc Finnsowa. Sapital Miki w Rabe ~ Zao zotal pominiggy pray warosie wyceny Sviadezeé pomimo, i2 ude “windcze w ranch systomu raberplecoeia opieki med), w zvigaku 2 prcciwdzalaniem COVID-I9 jes, ‘ping do prowadzoneyo pase Wojewode Malopolskiego wykars podmiotbw rliajeych io zabezpcczeic, TRwnice w ps dotyeny go wos Konel6w zwigany 2 warostem wytagrodzeh prcownikbw, waka) {poniesieniakwoly bazowe| wr ustewieonajnizarym wynagrdeniazasadniczynpracownikiw shy zdrovia Ponadto Sepital ponosi macine hasty 2wigzane 2zabezpecazem swojego funkejonowania w mizbednym retimie sanitary spowodowanym sanem epigemi Pominigeie spitalifunkejonsigaych poza seg soptali w waroicle wyceny Swviadzed stnowi niezym rncuameadniong dyskrymimeje eh podieww, w stosunku do spill fnkejonuasyeh w ana sci septal ‘wawigakuzpony2szymwresiny 0 wprowadzcnie-mechanizméw fnansowych.pozvaljqeych na Wz ‘omagrnizena apa furkejonujggch port seca spptli, w akresiepozwalaacych im ina zckompensowanie SrarostuKowzéw ‘wieanych.‘zepdemig COVID [Deez koseiw ‘rigzanych zw2resen wyagrodze racovmikiv, wynkajgeyeh 2 podnsiena kwoty bazowej w ustaviewaajizsytn wynagrodzenia zasadniceym prow hthy zai ADD TRRDEZAC-ANAD-ATS6-ABIB7OO ABS. ret