Sie sind auf Seite 1von 68

VA D E H AV E T I D A N M A R K O G N O R D F R I E S L A N D

K U LT U R
GUIDE
K U LT U R HISTORIE OPLEVELSER
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

5 ting du

Foto Wasabi Film


skal opleve Foto Wasabi Film

Eiderstedt
Syd for Husum ligger halvøen Eider-
stedt med en forskellige attraktioner
– fra en herregård til en købmands-
butik, og fra den store dæmning til
et stribet fyrtårn. S. 60
Foto Adam Mørk

Højer Mølle
Ligger på kanten til marsken og
med udsigt over Vadehavet og
er én af portene til Nationalpark

Foto Wasabi Film


Vadehavet. S. 29
Foto Wasabi Film

Vadehavscentret
Det er ikke kun museets udstillinger,
der begejstrer. Det gør museets
arkitektur også. Med sit store tag
i tagrør passer det fuldstændig til
naturen. S. 21 Fanø
Få øer har så meget charme som
Fanø. Engang var øen velstående
på grund af skibsbyggeri og søfart.
I dag nyder gæsterne de skønne,
Husum Slot gamle huse. S. 14
Slottet er opført i årene 1577-
1582, og på slotsøen er der et
have- og parkanlæg, som er
kendt for sit tæppe af violette
krokus i foråret. S. 58

02
EM ÆRK

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
N
VA E

T
Tryksag
5041 0004

INDHOLD

Blåvand — 10 Seebüll — 38

Esbjerg — 12 Niebüll — 40

Fanø — 14 Sylt — 42

Ribe — 16 Föhr — 46

Mandø — 22 Fartoft — 48

Rømø — 24 Hallig Langeness


& Hooge — 50
Ballum — 26

Hamburger Hallig — 52
Højer — 28

Nordstrand — 54
Tøndermarsken — 30

Husum — 56
Møgeltønder — 32

Eiderstedt — 60
Tønder — 34

Tönning — 64

Guiden udgives af Forfatter: Anette Jorsal Nationalpark Vadehavet


Nationalpark Vadehavet. Redaktionen er afsluttet: 1. maj 2020 Havnebyvej 30
Guiden er udviklet Tak til: Alle bidragsydere DK-6792 Rømø
under Interreg 5 A projekt Oversættelse: Easy Translate, København tlf. +45 72 54 36 34
NAKUWA. Dette projekt Forsidefoto: Wasabi Film
finansieres af midler Grafisk design: KIRK & HOLM, Esbjerg
fra Den Europæiske Fond Tryk: Rosendahls, Esbjerg www.nationalparkvadehavet.dk
for Regionaludvikling. ISBN: 978-87-93477-15-5 (EAN 9788793477155) vadehavet@danmarksnationalparker.dk
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

En verdensarv
– to nationalparker
Blåvand

Esbjerg

Fanø

Ribe

Mandø

Rømø

Ballum

Højer
Møgeltønder
Tønder
Sylt Tøndermarsken

Seebüll

Niebüll

Föhr Fartoft

Hallig Langeness
Hamburger Hallig
Hooge

Nordstrand
Husum

Eiderstedt

Tönning

04
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Praktiske
oplysninger
Inden afgang til vadehavsområdet er det en god idé at
orientere sig ift. seværdigheders åbningstider, færgernes
afgangstider og gøre sig tanker om at færdes i vadehavs-
området for eksempel i forhold til tidevand. Her på siden
er der samlet en række praktiske oplysninger.

Tag hensyn Vær på vagt Åbningstider kan


UNESCO Verdensarv omfatter Vadehavet er et område, som svinge meget
de uerstattelige kultur- og natur- kan besøges hele året. Hvad en- Vær opmærksom på, at sevær-
værdier, vi arver fra fortiden, og ten solen bager om sommeren, dighederne har meget forskel-
som vi lever med i dag og giver eller vinden rusker lidt i pande- lige åbningstider. Flere af dem
videre til fremtidige generationer. håret og river i kinderne. MEN – har f.eks. lukket i nogle af
Det er kultur- og naturarv, som der er flere forhold, man uanset vintermånederne eller hele vin-
inspirerer og beriger vores liv. De årstid skal være opmærksom teren. Åbningstiderne kan man
er vores referencepunkt. De er på. For Vadehavet er også et finde på de enkelte seværdig-
med til at skabe vores identitet. sted, hvor man skal tage højde heders hjemmesider.
Derfor – tag hensyn til naturen, for tidevandet, og det anbefales
når du færdes i vadehavsområdet. kun at gå ud på vaden med en
guide, og hvor man skal huske
at klæde sig på, så påklæd-
ningen passer til vind og vejr.

Færger til øerne Til Fanø fra Esbjerg


Der går færger til en række af vadehavs- www.fanoelinjen.dk
øerne i såvel Danmark som Tyskland. Til Sild fra Havneby på Rømø
Hyppigheden for færgernes afgange www.syltfaehre.de
afhænger af årstiden. Typisk er der flere Til Föhr og Amrun fra Dagebüll
afgange i sommerperioden.Tjek derfor www.faehre.de
afgangstider på færgeselskabernes Til Hooge og Hallig Langeness fra Schlüttsiel
hjemmesider: www.faehre.de

05
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

At leve
med vand
De har aldrig haft den endegyl-
dige magt over naturen og dens
kræfter. De har ikke bare kunnet
bygge et hus, hvor de ville, og
være sikker på, at det blev stå-
ende til alle tider. De har heller
ikke bare kunnet dyrke marker
ned til strandkanten i sikker
forvisning om, hvor langt vandet
ville gå.For de har altid skullet
indrette sig efter tidevandet og
dets rytme og ikke mindst dets
vildskab, når det viste tænder i
form af stormflod og oversvøm-
melser.

Alle, der bor ved Vadehavet, skal


leve med vand. De skal indrette
sig efter tidevandsrytmen, som
styres af primært månen, og de
har altid skullet forberede sig
på det værste, når stormfloden
meldte sin ankomst.

Jovist. Der er med tiden anlagt


dæmninger, diger og sluser, som
i et vist omfang har ommøb-
leret vadehavsområdet for at
beskytte befolkningen. Men de
har stadig et indre beredskab
indbygget i deres DNA, når det
blæser op, og vandstanden sti-
ger. I 1999 var man rigtigt glade
for, at århundredets orkan hær-
gede, da det var lavvande. Dens
skader var slemme nok, men Ballum dige og sluse
havde der været højvande… Foto: Wasabi Film

06
Gennem tiderne har folk ved Her er der så meget at se. Ikke

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
Vadehavet indrettet sig efter kun den helt særegne natur med
vind og vejr – og ikke mindst det usædvanlige liv af fugle på
vandet. De har langt tilbage i træk. Folk i Vadehavet har lige
historien anlagt værfter (jord- siden de første indbyggere udvik-
forhøjninger), hvor de kunne let en hverdag og et livsgrundlag,
placere deres gårde og huse i som hang nøje sammen med
rimelig sikkerhed for højvande, muligheder og beliggenhed, og
der oversteg den normale vand- i dag kan man besøge et bredt
stand. De har haft øje for at udbud af kulturhistoriske perler
lægge beboelse på de naturlige præget af Vadehavet.
forhøjninger i landskabet (ge- Islandsk Ryle
sten), som er levn fra istiden. Tilbage i tiden fandt beboerne i Foto: Lars Gejl
Vadehavet deres egen byggestil:
Verdensarv Den vestslesvigske byggestil, der såkaldte haubarg (se side 59),
I pagt med naturen og tidevan- består af et langhus, hvor laden som der blev bygget mange af
det har folk til alle tider skabt et lå mod vest og kunne afbøde på den tyske halvø Eiderstedt.
unikt kulturlandskab med marsk for en hidsig vind og gennem-
og kog ved hjælp af diger og trængende kulde, mens boligen I den tyske del fik de deres eget
dæmninger, og Vadehavet er i lå mod øst og dermed i læ af sprog, nordfrisisk, og på begge
dag ét af verdens mest velbe- stalden. Andre lod sig inspirere sider af grænsen hilser de stadig
varede kystlandskaber. Derfor af friserne i Holland og byggede med mojn. Uanset geografi har
har UNESCO sat Vadehavet på kæmpestore tagkonstruktioner de deres egne udtryk for den
verdensarvslisten. over den firlængede gård, den natur, som Vadehavets rytme

Hallig med huse bygget på værft. Typisk tilpasning til det omskiftelige miljø
Foto: Carlos Arias Enciso

07
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Stormflodssøjlen på Rømø Havn


Foto: Wasabi Film

skaber – prile, lo, grøblerende, Det var et frugtbart område ske del af Vadehavet fik hyre på
værft, klæg, kog o.m.a. De fik med rigtig god græs til kvæg og de mange oceangående skibe,
deres egne traditioner som f.eks. får og god jord til planteavl. Her som hollænderne sendte ud i
Biikebrennen/Pers Awten (se var adgang til fisk, sæler, østers verden i deres guldalder i 1600-
side 45), hvor man fejrer forårets og andet godt i Nordsøen. Her og 1700-tallet. Til gengæld
komme, og de fik deres egne var også plads til udsyn, som omsatte sømændene deres
dragter, som man bl.a. kan se i efterhånden gav en livlig handel hyre i luksusvarer som fx fine
de smukke fanødragter (se side med andre områder i det nuvæ- møbler, smykker og hollandske
14). rende Tyskland, i Nederlandene fliser, som pryder mange af de
og England. skipperhuse, der i dag er tilgæn-
Frugtbart land gelige i form af små museer (se
Man kan spørge sig selv, hvorfor Handel med bl.a. okser og f.eks. Kommandørgården side
folk helt tilbage fra før vikinge- kniplinger gav en betydelig vel- 25 og Königspesel side 51).
tiden valgte at slå sig ned i det stand. Vadehavsfolket blev gode Stormfloder har op gennem år-
usikre vadehavsområde. Men sømænd, og mange af mænde- hundreder sat sit præg på hele
der var mange gode grunde. ne fra øerne i den danske og ty- Vadehavet. Ikke mindst de to

08
store mandedrukninger i 1362

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
og 1634. Tusindvis druknede,
I ØVRIGT
og andre tusinde tog flugten
længere ind i landet, og vandet UNESCO Verdensarv
ændrede under orkanens rasen UNESCO har udpeget Vadehavet til Verdensarv, fordi det er
fuldstændig Vadehavets ud- verdens største tidevandsområde, hvor naturlige processer
seende. Øer blev halveret eller løber uforstyrret langs Danmarks, Hollands og Tysklands
forsvandt, sådan som det for- kyster. Det er en anerkendelse af områdets enestående
tælles på Nordfriesland Museum globale geologiske og økologiske værdier. Intet andet sted
Nissenhaus, (se side 57). i verden findes et så forskelligartet og dynamisk landskab
med talrige levesteder, som kontinuerligt formes af vinden
Samhørighed og tidevandet.
Den danske og nordtyske del af
Vadehavet (sidstnævnte også
kaldet Nordfriesland) byder på
mange landskabelige oplevel-
ser fra baglandet med marsk
og kog til vadehavsøer og de
tyske halliger, som er mindre,
uinddæmmede øer, hvor gårde
og huse ligger på værfter. Det
hele forbindes med dæmninger
og færger.

De fælles livsvilkår i vadehavs-


området har givet en samhø-
righed op gennem historien. Et
gammelt frisisk ordsprog lyder:
”Den, der ikke vil dige, må
vige”. Med andre ord – man er
nødt til at være enig, og enhver
skal yde sit, når der skal bygges
et dige. Faktisk havde man ret til
at smide en ejer på porten, hvis
vedkommende ikke ville bidrage
til den fælles sikkerhed.

Den samhørighed går igen i dag


i de tre vadehavslandes samar-
bejde for at bevare og beskytte
naturen og dyrelivet i Vadehavet
og samtidig i fællesskab tænke
løsninger for at beskytte dette
unikke kystområde mod klima-
forandringer.

Seværdigheder, der er omtalt i


denne kulturguide, har en rela-
tion til Vadehavet. Enkelte store
kulturattraktioner, som ikke har
direkte tilknytning til Vadehavet,
er omtalt under I øvrigt under Hvor himmel og jord deler scenen
hvert kapitel. Foto: Colin Seymour

09
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Blåvand
Blåvand er ét af Danmarks største sommerhusområder.
I 2017 blev dørene åbnet til en attraktion i særklasse: Tirpitz.
Området lige syd for Blåvand er ikke beskyttet af diger
og giver en særegen natur.

Tirpitz
Museet og oplevelsescentret
Tirpitz fik en varm velkomst,
da det blev indviet i sommeren
2017. 300.000 gæster fra ind-
og udland besøgte i løbet af det
første år Tirpitz, for ”rygterne”
løb stærkt om den usædvanlige
arkitektur, som én af Danmarks
mest berømte arkitekter Bjarke
Ingels stod for. Men udstillin-
gerne i sig selv er også fyldt
med gode historier om livet ved
Vesterhavet.

Tirpitz ligger i klitterne ved


Blaavandshuk, hvor Vadeha-
vet begynder – eller slutter.
Verdensarv Vadehavet rækker
fra Blaavandshuk og helt ned til
Hollands nordvestlige by, Den
Helder. Selve museet ligger inde
i klitterne og har både skiftende
og faste udstillinger, bl.a. en
udstilling om menneskers liv
med havet gennem tiderne. En
underjordisk tunnel fører over til
den gamle bunker, hvor kæmpe
kanoner aldrig nåede at blive
installeret som en del af Hitlers
forsvarsværk, Atlantvolden.
Tirpitzvej 1, Blaavand
Tirpitz Museum vardemuseerne.dk/museum/
Foto: R. Hjortshøj tirpitz/

10
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Danmark
Blåvand

Stormflodssøjlen ved Janderup Ladeplads


Foto: Wasabi Film

Stormflodssøjle Å presser sig på fra den anden 2. store mandedrukning”. Den


i Janderup side. Ja, vandet kan sågar dække var så voldsom, at den udslet-
Mens der er bygget diger i langt kirkegården ved Janderup Kirke. tede fiskerlejet Sønderside, der
det meste af Vadehavet for at På den gamle ladeplads ved siden var et stort fiskerleje i 1400- og
beskytte marsk og mennesker, er af kirken står en stormflodssøjle 1500-tallet. Sønderside lå mellem
der ikke noget dige til at beskytte fra 2000, som afløste den gamle Ho Klitplantage og Skallingen,
marsklandet ved Varde Ås udløb. søjle. og man forsøgte at genetablere
Derfor kan Janderup Enge inde i havnen, men stormflodene havde
landet komme under vand, når Tilbage i 1634 blev området ommøbleret så meget på strøm-
Vadehavet presser sig på ved ramt af en stormflod, der var så forholdene, at det ikke lykkedes.
stormflod, mens vandet fra Varde voldsom, at den blev døbt ”Den Præstegårdvej 29, Janderup

11
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Esbjerg
Esbjerg er en ung by i historisk forstand. Fire store, hvide
mænd kigger ud over havet, og et museum fortæller masser
af historier fra dyrelivet i Nordsøen og Vadehavet.

Esbjerg var i 1860 ikke meget


andet end et par gårde og
nogle huse med omkring 30
indbyggere. Fire år senere tabte
Danmark krigen til Preussen og
måtte afstå den nordlige del af
Slesvig, som danskerne kender
som Sønderjylland. Ved krigen
gik den betydningsfulde havn
i Altona ved Hamborg tabt, og
det blev besluttet at anlægge en
ny havn ved Esbjerg, lige nord
for den nye grænse. Håndvær-
kere og virksomheder slog sig
ned, og snart gik udviklingen
med rivende hast, og Esbjerg
Havn blev en stor betydnings-
fuld havn for udskibning af
varer, ikke mindst til England,
men også en stor fiskerihavn.

I dag er Esbjerg én af Danmarks


største byer. Der findes kun gan-
ske få fiskekuttere, til gengæld
har offshore-industrien præget
havnen i mange år bl.a. som en
meget stor udskibningshavn for
vindmøller.

Mennesket
ved havet

12
Fiskeri- og

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
Søfartsmuseet I ØVRIGT
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Et kæmpe skelet af en vågehval Esbjerg Museum
hænger i loftet og tager imod To udstillinger på Esbjerg Museum handler om tiden under
gæsterne, når de kommer ind på besættelsen 1940-45, dels om hverdagslivet hos familien
Fiskeri- og Søfartsmuseet og en- Hansen i 1943, dels om modstandskampen i Esbjerg, Ribe
ten søger over mod akvariet, eller og Bramming. Derudover er der også en udstilling med
mod udstillingen om fiskeriets rekonstrueret bymiljø fra Esbjerg 1900-1950.
historie eller offshore-livet ude på Torvegade 45
platformene i Nordsøen. Udenfor esbjergmuseum.dk
kan man følge fire velpolstrede
sæler under vand, når de lege- Esbjerg Kunstmuseum
sygt glider rundt, inden de stikker Kunstmuseet har ud over fem-syv skiftende udstillinger i lø-
hovedet oven vande og hilser på bet af året en fin samling af moderne, dansk kunst fra det
dagens gæster. Nabo til sælariet 20. århundrede bl.a. af Vilhelm Lundstrøm, Cobra-malerne,

Danmark
Esbjerg
er en udstilling, som giver en Christian Lemmerz, Michael Kvium, Kirstine Roepstorff.
overskuelig indgang til Vadehavet Derudover er der en samling af international grafik af bl.a.
og dets liv med mulighed for Miro, Dewasne og Corneille.
at quizze sig gennem viden om Havnegade 20
udvalgte dyr i Vadehavet. eskum.dk
Tarphagevej 2
fimus.dk

Mennesket ved
havet
Der sidder fire mænd på stranden
i Sædding og stirrer ud over ind-
sejlingen til havnen og Skallingen,
som er en tange i det allernordlig-
ste hjørne af Vadehavet. Her har
de siddet længe på hver sin klods
som fire rene mennesker, der
betragter den storladne natur.

Skulpturen hedder ”Mennesket


ved havet”, men i folkemunde
kaldet ”De fire hvide mænd”. De
er ni meter høje og skabt i hvid
beton, og manden bag værket er
den anerkendte, danske kunstner
Svend Wiig Hansen.

”Mennesket ved havet” blev


afsløret i 1995, men er sådan set
skabt i anledning af, at Esbjerg
året før, i 1994, kunne fejre 100
års jubilæum som selvstændig
kommune. Skulpturen har siden
afsløringen tiltrukket sig megen
opmærksomhed, og i dag er de
fire mænd indiskutabelt Esbjergs Fiskeri- og
vartegn. Søfartsmuseet

13
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Fanø
Få øer har så meget charme som Fanø. Engang var øen
velstående på grund af skibsbyggeri og søfart. I dag tjener
øen sine penge på turismen, når de mange gæster nyder
de skønne, gamle huse.

Folk på Fanø havde i mange år


en stor drøm om at købe øen af
kongen. I 1719 opstod mulig-
heden, da kongen satte Fanø,
Mandø og godser ved Ribe
på auktion, men folk på Fanø
havde ikke penge nok. Det satte
gang i en større opsparing på
øen, således at man var økono-
misk rustet, hvis chancen skulle
byde sig igen. I 1741 manglede
Christian VI penge, og Fanø blev
igen sat til salg. Denne gang
lykkedes det for fannikkerne at
købe deres egen ø – for 6.000
rigsdaler.

Det blev indledningen til en


storhedstid for Fanø. Der kom
gang i skibsbyggeriet, og der
blev købt gamle skibe op i
Holland. Snart var fannikkerne
på farten i egne både og blev
konkurrenter til Ribe-købmæn-
dene, der ikke just var begejstre-
de. I begyndelsen af 1800-tallet
blev Sønderho, der dengang
havde egen havn, en betydelig
søfartsby, mens Nordby tog
over i slutningen af 1800-tallet.
Den blomstrende søfart betød
velstand på øen, og Fanø havde
Fanøkvinder i dragter på udgik efter søfolk på et tidspunkt én af Danmarks
Foto: Wasabi Film største handelsflåder.

14
I slutningen af 1800-tallet I den tidligere stald fortælles

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
sluttede eventyret på Fanø. der om livsvilkårene i skip-
Havnen i Sønderho sandede til, persamfundene på Fanø, og
og Nordby mistede sin betyd- i haven kan man se, hvilke
ning, da det blev besluttet at grøntsager der blev dyrket i
anlægge en havn i Esbjerg efter datidens køkkenhaver.
nederlaget til Preussen i 1864. Skolevej 2, Nordby
Allerede dengang var Fanø et fanomuseum.dk
yndet turistmål med kurbade,
dog mest for det bedre borger- Hannes Hus
skab. I dag strømmer turisterne En dag sejlede skipper Poul
stadig til øen – ikke mindst for Thomsen Sørensen ud med sit
Everten Rebekka
at se de mange, gamle, smukke skib fra Sønderho med kurs Foto: Wasabi Film
huse fra dengang Sønderho og mod Island, men han nåede
Nordby var velstående skipper- aldrig frem, for undervejs gik
byer. hans skib ned. Hjemme sad til øen, som bl.a. kom til udtryk

Danmark
Fanø
hans kone, 34 år, med de tre i silke og sølv på Fanø-drag-
To stormflodssøjler børn Hans, Karen og Maren, og terne.
De to gamle skipperbyer på hun måtte nu selv klare dagen Hovedgaden 28, Nordby
Fanø, Nordby og Sønderho, har og vejen. Her mange år senere fanoskibs-dragt.dk
hver sin stormflodssøjle. De er kan vi se, hvordan familien
begge sat op i nyere tid med boede, for datteren Karen blev Fuglekøjer på Fanø
angivelser for, hvor højt vandet boende i huset, indtil hun som I slutningen af 1800-tallet blev
stod ved en række stormfloder. 84-årig måtte flytte i 1965. der ved Fanøs østkyst anlagt
I Sønderho, hvor søjlen i 1998 fire fuglekøjer, hvor man
blev rejst ved Sønderhos lille Blandt gæsterne hos Hanne fangede ænder uden at løsne
havn, kan man se, at de værste var flere kunstnere. Julius Exner et eneste skud. Denne form
stormfloder var i 1835 og 1839, hentede i 1870’erne motiver for fuglefangst blev allerede
hvor vandet nåede helt op på fra Hannes hus og omgivelser forbudt i 1931, og i dag er der
5.33 over daglig vandstand. I til en række malerier. Maleren kun to af fuglekøjerne tilbage.
Nordby blev stormflodssøjlen i Heinrich Dohm lagde også Det er Sønderho Gamle Fugle-
1969 rejst på hjørnet af Havne- vejen forbi, og Dohms fine por- køje, Landevejen 105, og Albue
vej og Langelinie. træt af Hanne hænger i huset. Fuglekøje, også kaldet Nordby
Øster Land 7, Sønderho Fuglekøje. Begge steder kan
Fanø Museum man i dag liste ind og iagttage
Når man træder ind i stuerne Fanø Skibsfarts- det rige fugleliv.
hos Ane og H.P. Thomsen og og Dragtsamling
deres fire børn, kan man godt Hvert år i juli finder mange Ænder på træk blev lokket
se, at det gik skipperfamilien kvinder på øen deres fine Fanø- ind til en kunstig anlagt dam,
godt, dengang de boede i huset dragt frem fra klædeskabet for hvor man kunne fange dem
tilbage i 1880-1914. Pæne at deltage i Fannikerdagene, i overdækkede kanaler (se
møbler, smukke fliser, malerier tre dage midt i juli med sang, side 55). 1887 var det bedste
på væggene og nydeligt por- dans, historie og fortællinger. fangstår, da man fangede ca.
celæn. Bygningen er fra 1699, Overskuddet fra den årligt 9.000 ænder, mens tallet de
og lige frem til 1939 boede den tilbagevendende begivenhed andre år lå på 2-3.000 ænder.
samme familie i huset, som er går til Fanø Skibsfarts- og De fleste ænder gik via en
en fin repræsentant for den Dragtsamling. På museet kan købmand i Nordby til vildthand-
typiske byggestil på Fanø med man se forskellige eksempler lere, hoteller eller København.
bolig i den østlige ende og stald på Fanø-dragter, og man kan i En and kunne indbringe 35-70
og lade i den vestlige ende. På udstillingen om skibsfarten se øre på et tidspunkt, da brød
den måde kunne stald og lade historien om den lille vadehavs- kostede 5-6 ører. Andefangsten
tage den værste vind og kulde øs storhedstid inden for søfar- var dog for det meste et bijob
fra vest. ten. En tid, der bragte velstand for bønder.

15
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Ribe
Danmarks ældste by og engang en vigtig havneby. Ribe har
værnet om sine gamle huse. Midt i byen ligger den store
domkirke, mens vikingerne huserer både inde i og uden for byen.

Mens vikingerne frygtede de


barske forhold ved Nordsøens
møde med vestkysten nord for
Blåvand, var Vadehavets vand
i læ af vadehavsøerne meget
mere fredeligt og tilgængeligt
for vikingerne, når de skulle
lægge til land. De valgte derfor
ved Ribe Å et vadested, som lå
lidt hævet over det flade land,
og her anlagde de i begyndelsen
af 700-tallet en handelsplads,
der efterhånden blev til byen
Ribe, Danmarks ældste by.

Handelspladsen lå godt ift.


andre store markeder i Eng-
land og i det frankiske rige i
den vestlige del af Europa, og
Ribe blev efterhånden Nordens
port mod vest. Her var en livlig
handel af alt fra kamme af ben
og smykker med glasperler til
krukker, værktøj, sko og ikke
mindst kvæg, som nød godt af
marskens saftige græs, inden de
skulle udskibes til eksport.

Ribe fik også en central pla-


cering under udbredelsen af
kristendommen i Danmark, da
missionæren Ansgar, der var fra
Ribes hyggelige gader Frankrig og havde været biskop i
Foto: Wasabi Film Hamborg, i 850’erne fik tilladelse

16
til at bygge en kirke i Ribe. 300

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
år senere, ca. 1150, påbegyndte
man byggeriet af den domkirke,
som i dag står i Ribe.

Op gennem middelalderen
forblev Ribe en vigtig handels-
by. Efter tabet af Sønderjylland
i 1864 blev Ribe isoleret, og
udviklingen gik i stå, mens den
nyanlagte havneby Esbjerg mod
nord bare voksede og voksede.
Til gengæld bevarede Ribe sin
gamle bykerne. Middelalderens
gadesystem er næsten intakt,
og det trækker i dag tusindvis af

Danmark
Ribe
gæster fra ind- og udland.

Stormflodssøjle
Med sin forgyldte ”hat” kunne
stormflodssøjlen i Ribe ligne en
fortøjningspæl for gondolerne
i Venedig, og det er heller ikke
helt skævt spottet, for søjlen i
Ribe er formentlig inspireret af
disse pæle, mens inspirationen til
selve udsmykningen er hentet fra
søjler til et skatkammer i Mykene Maritime Dage i Ribe i juli måned
Foto: Wasabi Film
i Grækenland ca. 1300 f.Kr.

Kobberringe omkring søjlen dikestolen se, hvor højt vandet Brugge og Gent i Belgien eller
viser, hvor højt vandet har stået stod inde i kirken, nemlig 1,70 andre byer i Nederlandene, har
ved de værste storme gennem meter over gulvet. Stormflods- domkirketårnene en vis lighed
tiderne. Værst gik det i 1634, da søjlen står på Skibbroen. med tårne i disse byer. Det er
vandet under en pludselig orkan på ingen måde tilfældigt, for
steg til 6,01 meter over normal Skibbroen handelsmændene fra Ribe kom
vandstand. Hele byen var over- Små huse ligger skulder ved vidt omkring – både til landene
svømmet, og i domkirken kan skulder på Skibbroen med front i Vadehavet og længere inde i
man på søjlen, der bærer præ- ud mod Ribe Å, hvor vikinger i baglandet, i det frankiske rige.
700-tallet anlagde en handels-
plads. De store skibe kunne ikke Ca. 1150 begyndte man at
komme helt ind gennem den in- bygge en kirke med såkald-
derste del af Vadehavet og frem til te vulkanske tufsten, som
Ribe, og de transporterede deres formentlig er hentet fra et brud
varer det sidste stykke på fladbun- langs Rhinen syd for Køln. Det
dede pramme ind til kajkanten. skete på et tidspunkt, da kirkens
bisp, Elias, kom fra Flandern,
Ribe Domkirke nu Belgien. Så der var masser af
Tårnene på Ribe Domkirke rejser inspiration udefra, da man ind-
sig op som et ikonisk vartegn ledte byggeriet, der varede i 100
for den gamle domkirkeby. år. I 1283 begyndte man bygge-
Stormflodssøjlen i Ribe De kan ses langvejs fra, og riet af det firkantede tårn, det
Foto: Wasabi Film hvis man har besøgt byer som såkaldte borgertårn, som erstat-

17
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Ribe
Danmark

Ribe skyline. Domkirken


med skibbroen i forgrunden

ning for et endnu højere tårn,


der brasede sammen juledag
1283 og dræbte flere af byens
borgere. Efter 50 års byggeri
stod Borgertårnet klar. Kirken
delte tårnet med borgerne, som
satte byens store stormklokker
op. De kunne varsle, hvis der var
stormflod på vej.

Prædikestolen er fra 1597,


det store orgels facade er fra
midten af 1600-tallet, og rundt
i kirken er bevaret omkring 100
gravsten, som enten står op
ad væggene i sideskibene eller
stadig ligger i gulvet.

1882-1904 gennemgik den


nærmest faldefærdige domkirke
en omfattende restaurering,
som faktisk ikke blev helt færdig
i koret. En dekoration i korbuen
blev opgivet flere gange, indtil
kunstneren Carl-Henning Pe-
dersen i 1982 fik til opgave at
udsmykke den. Det medførte en
hidsig debat, som kunne høres
i hele landet, men senere har
udsmykningen tiltrukket mange
gæster, der ved selvsyn vil se Åbne sluseporte ved Kammerslusen
resultatet. Foto: John Frikke

18
Foran kirken mod syd står der

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
tre statuer af mænd, der har
I ØVRIGT
haft afgørende betydning i Ribe,
men også i den danske historie:
Ansgar, der ca. 860 anlagde den Jacob A. Riis Museum
første kirke i Ribe, og dermed i I mange år lå Jacob A. Riis´ mange dokumentariske fotos af
Danmark, Hans Tavsen, Luthers slummen i New York gemt væk i hans to boliger i USA. Hel-
elev, der blev biskop i Ribe digvis fandt hans søn dem midt i 1940’erne, og i dag udgør
og reformator i Danmark, og en del af dem grundstammen i Jacob A. Riis Museum, der i
endelig biskop Hans A. Brorson, 2019 blev indviet i Riis’ fødeby Ribe.
der blev én af de største, danske
salmedigtere. Jacob A. Riis gjorde en forskel i det amerikanske samfund
omkring år 1900. I 1870 tog han til USA og de første tre
Kannikegården år levede han i Manhattans slum, sulten og uden job det
I 2012 fandt man under ud- meste af tiden. Ved en tilfældighed havnede han på et
gravninger rester af det gamle pressebureau, hvor han skulle skrive artikler, og det var han

Danmark
Ribe
kannikekloster, der lå nabo til god til. Han steg i graderne og blev berømt for sine mange
domkirken, og som brændte artikler om og senere epokegørende fotos af byens slum.
i slutningen af 1100-tallet. Han blev bedste ven med den senere præsident Theodore
Ruinerne, som man mener er Roosevelt, som kaldte Jacob A. Riis for ”den ideelle ameri-
klostrets spisesal, lå lige præcis kaner”.
der, hvor der var planer om at
bygge et nyt menighedshus for Museet er indrettet i Jacob A. Riis’ barndomshjem midt i
domsognet. Derfor fik arkitek- Ribe. Her vises hans fotos, og her fortælles hans historie
terne fra Lundgaard & Tranberg bl.a. i en lille film, der let kan fremkalde en klump i halsen.
til opgave at bevare ruinerne, så Sortebrødegade 1
de kunne ses i den nye bygning. jacobariismuseum.dk
Siden indvielsen 2016 har man
kunnet se rester af det gamle
kloster og dermed ét af de HEX! – et heksemuseum
ældste teglstensbyggerier i Dan- Sommeren 2020 åbner endnu et museum i den smukke,
mark i en del af nybyggeriet, gamle Quedens Gaard, hvor Jacob A. Riis Museum ligger.
som forener nyt og gammelt. Det er museet HEX!, som handler om hekse. Danmarks nok
Torvet, over for Domkirken mest berømte heks Maren Spliid blev brændt i Ribe i 1641,
og museet fortæller hendes historie, men også om andre
Museet Ribes hekseprocesser, og om hvordan og hvorfor hekseforfølgel-
Vikinger ser fandt sted i 1500- og 1600-tallet.
Engang forsynede den man-
gekantede bygning Ribe og
omegn med el, men i dag Ribe Kunstmuseum
fortæller huset om dengang, I 1800-tallet opstod der flere kunstmuseer på privat initiativ,
vikingerne etablerede en stor for nu skulle landets borgere oplyses gennem billedkun-
og betydningsfuld handelsplads sten. Familien Giørtz var meget velstående med bomulds-
på et vadested ved Ribe Å og fabrik og dampvæveri, og den byggede en stor villa midt i
dermed grundlagde Danmarks byen. Da familien forlod Ribe, blev den smukke villa i stedet
første by, Ribe. indrettet til kunstmuseum, som langt op i 1900-tallet blev
drevet af frivillige. Den permanente samling omfatter kunst
De øverste jordlag i Ribe har fra 1750 til 1950. Dertil kommer særudstillinger hvert år.
været et skatkammer for arkæo- Sct. Nicolaj Gade 10
loger, som har gjort – og stadig ribekunstmuseum.dk
gør – et væld af fund fra ikke
mindst vikingetiden. Museet
danner rammen om en impo-

19
nerende samling, som fortæller
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

om det leben og de mange


varer, der er gået gennem Ribe
– fra krukker og redskaber til
sølvvarer og til f.eks. de 839
glasperler, man har fundet i
markedspladsens affaldslag og
trukket på snore til de fineste
smykker.
Odins Plads 1
ribesvikinger.dk

Ribe Vikingecenter
Hønsene går, hvor det passer
dem. Køerne gumler, mens fal-
ken sidder på falkonerens arm.
Ribe
Danmark

Håndværkere og handelsfolk
har travlt på handelspladsen, og
gæsterne i Ribe Vikingecenter
sluger de mange synsindtryk, for
her kan de se, hvordan smeden,
træskæreren, møntslageren og
mange andre arbejdede den-
gang Ribe var en by i sin vorden
omkring 710 og frem.

Lige syd for Ribe ligger Ribe Vi-


kingecenter, som med udgangs-
punkt i de mange udgravninger
og arkæologiske fund i Ribe for-
tæller historien om vikingerne
og byens udvikling, lige fra den
tidlige handelsplads til rekon-
struktioner af vikingehuse fra
825 og til en gengivelse af
Ansgars Kirke, som man mener,
den har set ud i 860.
Lustrupvej 4
ribevikingecenter.dk

På Skibbroen i Ribe i juli kan man bl.a. opleve vikingernes værkssted


Fotos: Wasabi Film

20
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Danmark
Ribe
Arkitekt Dorte Mandrups design reflekterer det omkringliggende landskab, der trækker tråde til vadehavskulturens arkitekturhistorie
Foto: Adam Mørk

RUNDT OM RIBE

Kammerslusen I november 1911 blev anlægs- ude i Vadehavet. Om fuglenes


I 1911 begyndte man på an- arbejdet skyllet noget tilbage, vilde trækture fra nord til syd og
læggelsen af det store projekt, da en stormflod brød diget flere omvendt, om de mindste dyr,
hvor der dels skulle etableres et steder, og materiel og mand- som er guf for fuglene, og om
15 kilometer og fire meter højt skabsbarakker blev skyllet langt Vadehavets største rovdyr, der
dige mellem Vester Vedsted og ind i baglandet. Men i 1912 ellers ser så nuttet ud: Sælen. I
Darum syd for Esbjerg, dels an- stod slusen klar, og den blev et museets gårdhave er der anlagt
lægges en sluse med to kamre stort turistmål. Omkring 1930 en tundrahave.
ved Ribe Ås udmunding i Va- blev en række små fritidshuse
dehavet. Gravemaskiner kunne bygget langs åens dige, og der Det er ikke kun museets udstil-
hjælpe, men meget skulle stadig opstod en farverig koloni af linger, der begejstrer. Det gør
klares ved håndkraft, og det fritidshuse, hvorfra man kunne museets arkitektur også. Med
krævede stærke mænd, hvilket sejle, fiske og tage på jagt. et ydre konsekvent i tagrør,
en journalist konstaterede i og med store og lidt skæve
Ribe Stiftstidende, hvor han om Vadehavscentret linjer passer det fuldstændig
de danske og polske arbejdere En større flok fugle står på pæle til naturen og sit indhold. Af
skrev: i Vadehavscentret. De er af træ. samme grund blev museet,
Men når først man kigger i én af der er tegnet af arkitekt Dorte
”Arbejderne, lutter haardføre, kikkerterne, får hver enkelt fugl, Mandrup, som blev indviet i
senestærke Karle – mindre man spotter, sit eget liv ude i 2017, indstillet til årets museum
arbejdsføre Folk kan slet ikke Vadehavet. Levendegørelsen af i Europa, European Museum
klare sig på den Plads – arbejder trækfuglene er blot én af de op- Award 2020.
i den seje Klæg, så det knager i levelser i Vadehavscentret, som Okholmvej 5, Vester Vedsted
Værktøjet”. er fyldt med historier om livet vadehavscentret.dk

21
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Mandø
En lille ø med store oplevelser blandt andet takket være
forbindelsesvejen til fastlandet, som kun er tilgængelig,
når tidevandet tillader det.

Vadehavet bestemmer, hvornår


du kan tage til Mandø, for når
der er højvande, er grusvejen
over til øen under vand. Men
når det er ebbe, kan man køre i
et bestemt tidsrum. Det tilrådes,
at man tager traktorbusserne
til Mandø, men man kan køre i
egen bil eller cykle.

Indbyggerne på Mandø levede i


mange år af fiskeri, siden søfart
og derefter landbrug. Mandø
blev ”selvstændig” efter samme
opskrift som Fanø. Beboerne
købte Mandø af kongen ved
auktionen i 1741.

I 2019 var der 34 indbyggere


på øen, og de bor på et lille
bakkedrag vest på øen. En del
af dem lever af turister, som
kommer for øens natur og fred
og ro. I de senere år er flere og
flere blevet bevidste om en helt
særlig attraktion på øen: Dark
Sky. Mandø er ét af de steder
i verden, hvor man uden ”lys-
forurening” kan se en helt klar
himmel og dens stjernevrimmel.

Stormflodssøjlen på Mandø
Foto: Wasabi Film

22
Stormflodssøjle Mandø Mølle

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
på Mandø Møllen er det højeste punkt
Helt ude mod vest på Mandø på Mandø og kan ses langvejs
står en stormflodssøjle, hvor fra. Ved årtusindskiftet var den
de højeste vandstande ved i så dårlig stand, at det var
stormfloder er markeret. Den nødvendigt med en gennemgri-
blev rejst i 1959 af en gårdejer, bende restaurering. Efter fire års
og øverst sidder en krans, hvor arbejde havde Mandø igen en
verdenshjørnerne er angivet. funklende flot mølle.

Mandø Museum Den blev bygget i 1820’erne. I alle


I et langt, hvidt hus kan man se, årene havde bønderne hidtil kørt Møllen er det højeste punkt på Mandø
hvordan skipperfamilierne boe- deres korn til mølle inde på fast- Foto: Melanie Christensen
de på Mandø. Med hollandske landet, men det var besværligt,
fliser på væggene, fin kaffedug og derfor ville man gerne have sin og stub. Den lille, hvide kirke,
med kniplinger på spisebordet, egen mølle på øen. Det fik man, som i dag står på Mandø, er fra

Danmark
Mandø
smedejernskakkelovn, kommo- og møllen var i funktion helt frem 1639. Den står i ét af Danmarks
de, sivsko, sekstant og meget til 2. Verdenskrig. Mandø Hjem- mindste sogne, men den er
mere står det tidligere skipper- stavnsforening overtog møllen stadig i brug og bliver betjent af
hjem temmelig uberørt. med et løfte om, at den skulle præster fra fastlandet.
bevares som vartegn for øen.
I den ene ende af huset er Inde i kirken kan man bl.a. se
den tidligere stald indrettet til Møllen er i højsæsonen åben fire skibsmodeller, der er skabt
separate udstillinger bl.a. med dagligt nogle timer. Åbningsti- af mandøboere, der har været
skibsmodeller. En udstilling derne kan ses ved Brugsen. tilknyttet de enkelte skibe. Oprin-
fortæller redningsstationens mandoemoelle.dk deligt hang der også et maleri af
historie, lige som der fortælles Joakim Skovsgaard, ”Jesus med
om den dramatiske historie, da Mandø Kirke røveren i Paradis”. I dag hænger
flere allierede fly forliste på øen Gennem tiderne har Mandø mi- der kun en kopi af maleriet. På
i 1940-45. stet to kirker til voldsomme stor- grund af fugt blev originalen
Mandø Byvej 5 me. Første gang i 1558, hvor en hængt op på Den Hirschsprungske
mandoehuset.dk voldsom storm tog kirken, rub Samling i København.

Mandø Kirke
Foto: Henrik Olsen

23
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Rømø
Rømø er kendt for sin brede, brede strand, som tiltrækker
mange turister. Tilbage i historien havde Rømø sin storhedstid,
da mange tjente gode penge på hvalfangst.

Når man går ind i Rømøs


forholdsvis store kirke, Sct. Cle-
mens, kan man på flere måder
aflæse øens historie i kirken.
Den lille kirke er f.eks. udvidet
flere gange med sideskibe, fordi
øen fik flere og flere beboere,
dengang Rømø fra 1600-tallet
og et par århundreder frem
var ramt af gyldne tider i kraft
af hvalfangsten. Kirken har
fem fine lysekroner, og rundt i
kirken hænger hattekroge, som
hvalfangere fik smedet til deres
silkehat, når de i løbet af vin-
teren gik i kirke inden afrejsen
med hvalfangerbådene. Kirken
ligger i Rømø Kirkeby mellem
dæmningen og Havneby.

Hval- og sælfangst og fiskeri


var tidligere de store indtægts-
kilder på den største ø i den
danske del af Vadehavet. I dag
er turismen den dominerende
indtægtskilde. Der landes stadig
lidt fisk i Havneby, men havnens
vigtigste funktion er at være
færgeby for færgen til den tyske
ø Sild.

Rømøs berømte
brede strand

24
Kommandørgården

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
Hollandske fliser og et skelet af en
kaskelothval. Begge dele kan man
se på den imponerende gård,
Kommandørgården, og det hæn-
ger godt nok sammen. I mange år
ernærede familien på gården sig
lige som mange andre på Rømø
af hvalfangst, og fliserne kom til
vadehavsområdet med handels-
skibe fra Friesland i Holland.

I 12 generationer, lige siden


1600, var Kommandørgården
i den samme families eje. Den
gård, som står der nu og rum-

Danmark
Rømø
mer et museum, er fra 1749,
og i 1700-tallet var familien
særdeles velstående takket være
hvalfangst og fiskeri langs ky-
sten. Hvalfangsten gav velstand
på Rømø i 1600- og 1700-tallet.
Mange af væggene i det flotte
hus, der har udsigt over Vadeha-
vet, er beklædt med holland-
Kommandørgården. Et eksempel på den rigdom, der kunne følge med hvalfangst ske fliser, fint snedkerarbejde
Foto: Anette Jorsal
præger møbler, og billeder er
malet på bl.a. skabslåger. I laden
Rømødæmningen Faktisk var der planer om at lave hænger der et kæmpe skelet af
Helt frem til 1948 foregik al flere dæmninger og landvinding en kaskelothval.
transport til og fra Rømø med så sent som i 1969 og nogle år
båd til og fra Ballum. Først da frem. Stormflodsudvalget under Ved siden af gården ligger nok
den 9.2 kilometer lange dæm- Ministeriet for Offentlige Arbej- Danmarks mindste skole, Toft-
ning stod klar, kunne man køre der fik udarbejdet en plan om um Skole, fra 1784.
mellem ø og fastland. Anlægs- at tørlægge et kæmpe område Juvrevej 60
arbejdet blev påbegyndt i 1939, mellem Rømø, Mandø, Fanø og
som et kæmpe beskæftigel- Esbjerg. Området skulle inddiges Tønnisgaard
sesprojekt for arbejdsløse. De ved en dæmning mellem Es- Tønnisgaard er en gammel
første par år af anlægsarbejdet bjerg og Fanø, og en dæmning kommandørgård og var dermed
var der ansat 400 mand, som mellem Rømø og Fanø. Hvis i sin tid bopæl for en kaptajn
var ansat i toholdsskift, og de fik tyskerne ville være med, kunne på én af hvalfangerbådene. Her
1 krone og 42 øre i timen. Der man også bygge en dæmning ligger Naturcenter Tønnisgaard,
skulle flyttes intet mindre en to til Sild. Det inddigede område der arrangerer mange aktiviteter
millioner kubikmeter jord, vel skulle bruges til landbrug. Trods i naturen – fra østersjagt og
at mærke ved håndkraft, for at en vis politisk interesse blev pla- rejefangst til sankemad og bun-
anlægge dæmningen. nen aldrig virkelighed til dels på kerture. I den gamle stald er der
grund af protester fra miljøor- en udstilling om naturen mellem
Helt tilbage i midten af ganisationer, og nogle år senere ”Vadehav og Vesterhav”.
1800-tallet var der planer om blev der etableret et samarbejde
at gøre Rømø landfast med Jyl- på regeringsplan mellem Holland, Nationalpark Vadehavet har
land, men planen blev skrinlagt, Tyskland og Danmark for at kontor i selve stuehuset.
da Danmark i 1864 tabte krigen være fælles om at beskytte og Havneby 30
til Preussen. udvikle Vadehavet. tonnisgaard 20

25
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Ballum
En lille landsby, hvor historien om istandsættelsen af mange
af de gamle, smukke huse faktisk er attraktionen. Og så ligger
Danmarks smukkeste gård i den østre ende.

”En landsby i landsbyernes


superliga”. Sådan betegnede
Kulturstyrelsen landsbyen Bal-
lum, da de i 2007 udarbejdede
et kulturarvsatlas for Vadehavet.
Få år senere sendte A.P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond 23 millioner til
forskønnelse af de gamle huse.
Mærsk-slægten stammer fra
Rømø, og den første, der bar
navnet, var Anders Niels Mersch
(1617-1698) fra Ballum.

54 ud af 75 ejendomme i
Vesterende Ballum og Østeren-
de Ballum søgte om tilskud.
Tagplader blev erstattet med
strå. Vinduer, døre og porte blev
skiftet ud, så husene fik det op-
rindelige udseende. Hele vejen
rundt om kirken ligger der fine
eksempler på gamle huse, sågar
det gamle Tinghus, men også
ud ad vejen gennem Østerende
er der smukke eksempler på den
gamle byggestil.

Klægager - den gamle digegreves gård


Foto: Wasabi film

26
Klægager

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
På Østerende 13 ligger gården
I ØVRIGT
Klægager. Den blev i 2017 kåret
som Danmarks smukkeste gård. Vestslesvigsk byggeskik
Den firlængede gård, bygget i I vadehavsområdet i Danmark og Tyskland er der bevaret
vestslesvigsk stil, er fra 1857, mange huse og gårde i vestslesvigsk byggeskik, og i de
og det er sjette generation, der senere år er der taget en række initiativer for at bevare den
ejer gården. Det er en gammel bygningsarv f.eks. i Højer og Ballum.
digegrevegård, og det vil sige,
at manden på gården i et par Den vestslesvigske byggestil ses ofte i gårdene, der typisk
generationer som digegreve har ligger let hævet i overgangen mellem geest og marsk. De
været formand for digelaget, består af en lang længe med facaden mod syd. Stalden lig-
der skulle passe diget. I 2005 ger i den vestlige del af bygningen, mens beboelsen ligger
gennemgik gården en omfat- i øst, i læ af stalden, som må tage imod den til tider barske
tende restaurering og fik bl.a. sit vestenvind. Der findes varianter af den lange længe. Der
stråtag tilbage. I dag anvendes er også den firelængede gård (fx Højergaard i Højer), og

Danmark
Ballum
gården til Bed&Breakfast, festsal der er den mere sjældne haubarg, hvor gårdens fire længer
og udflugtsmål. og selve gårdrummet er dækket af et stråtag (fx Roter
Østerende 13 Haubarg i Tyskland, se side 59).

Møllehuset og Karakteristisk for en vestslesvigsk bygning er den smalle


Markmandshuset gavlkvist over indgangsdøren, et arkengab, som i øvrigt
Nord for Ballum ligger to små fører ind til en forstue, der går gennem hele huset og deler
bygninger, Markmandhuset og stald og beboelse.
Møllehuset. Møllehuset ligger
på et værft lige ved Ballummøl- De vestslesvigske gårde er bygget med sten af brændt
lerne. Grundvandet og vandet i klæg, der er den lokale ler fra Vadehavet, en blanding af
marskens grøfter var for salt til ler, organisk materiale og sand, der aflejres ved tidevandet.
vanding af dyrene. Derfor blev
der etableret såkaldte bevan-
dingsmøller, som pumpede vand
op fra åen. Fra 1842 og frem til
1965 sørgede sneglemøllerne
for fersk vand til dyrene. Møller-
ne kan kun ses om sommeren.
Om vinteren ligger vingerne i
Møllehuset, hvor der også er en
lille udstilling om deres funktion
og historien i området.

Markmandhuset, lidt længere Klægager, den gamle digegreves gård


Foto: Jens L. Hansen
mod nord, blev bygget i 1809
til markmanden eller fårehyrden
i Ballummarsken. Det ligger på i sikkerhed. Markmandshuset samles ved Brede Å’s udmunding.
ét af de værfter, som frisere er bygget af materialer fra de Tre stormfloder var hårde ved
anlagde fire-fem meter over efterladte gårde. Man kan gå på Ballummarsken i begyndelsen af
havet for at bygge gårde, da de Æ Markmandssti mellem Mølle- 1900-tallet, og man enedes om
i 1300-tallet kom til området. huset og Markmandshuset. at bygge et dige. Byggeriet blev
Enklaven af gårde hed Misthu- påbegyndt i 1914, men 1. Ver-
sum, men efter flere voldsomme Ballum Sluse denskrig brød ud samme år, og
stormfloder, senest i 1720, Fra Ballum Sluse er der et flot byggeriet blev forsinket og først
flyttede bønderne efterhånden kig ud over Vadehavet og ikke afsluttet i 1919 med hjælp fra
ind på gesten, hvor de lå mere mindst de mange fugle, som russiske og franske krigsfanger.

27
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Højer
Byen ligger lige ud til Tøndermarsken. Mange af byens gamle
huse bliver sat i stand blandt andet den gamle møllerbygning
ved møllen, som huser én af portene til Vadehavet.

Højer har én af Danmarks


største koncentrationer af
fredede og bevaringsværdige
huse, og huse og gårde ligger
ved siden af hinanden. De
er værd at bevare, og i 2017
blev forskønnelse af de gamle
huse i Højer en del af det store
Tøndermarsk Initiativ (Se side
31). Højers historie går tilbage til
1200-tallet og fik i 1500-tallet
en opblomstring som handelsby,
da det ikke længere var muligt
at sejle til Tønder på grund af
anlagte diger.

Nattefoto fra Højer


Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

28
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Danmark
Højer
Højer Mølle og de tilhørende pakhuse rummer nu en flot udstilling om livet i marsken
Foto: Anne Marie Overgaard

Højer fik en travl havn ved Højer Mølle Kiers Gaard


Vidåens udløb i Vadehavet, og Højer Mølle, der ligger på kan- Tæt på møllen ligger Kiers
handelsskibene gik fra Højer til ten til marsken og med udsigt Gaard, en smuk, fredet, firlæn-
Tyskland, England og Holland. over Vadehavet fra mølletårnet, get marskgård fra 1759. I dag er
I 1800-tallet fik Højer glæde af er én af portene til Nationalpark gården kulturcenter.
de mange turister, som efter- Vadehavet og Tøndermarsken. Søndergade 12
hånden tog færgen fra Højer for I den gamle mølle fra 1857
at komme på badeferie på Sild. fortælles historien om Danmarks Østerspakhuset
Byen havde flere hoteller, og ét største marskområde, Tønder- Ved gården, nærmest på kanten
af dem er bevaret, Marskho- marsken. Hvordan havet har ud til marsken, ligger Østerspak-
tellet fra 1888, som naturligvis skabt den, og hvordan menne- huset. I mange århundreder har
dengang havde et tysk navn: sker siden har formet den med man hentet østers i Vadehavet,
Bahnhof Hotel. diger, sluser, kanaler og værfter. og i 1700-tallet foregik det
Derudover er der et KlimaLab, i Højer fra Østerspakhuset.
Højergaard hvor man selv kan prøve at styre Østersfangst var et kongeligt
Midt i Højer ligger Højergaard, klimaforandringer i et marsk- regale (en rettighed) og kræve-
en smuk firlænget gård, som område. I 2019 blev møllerbo- de særlig tilladelse. Det var en
Realdania har købt. Et kæmpe ligen genåbnet efter en meget rigtig god forretning. Fra Højer
restaureringsarbejde blev af- vellykket restaurering. Her er der i 1700- og 1800-tallet blev der
sluttet i 2019, og gården er nu nu billetsalg, butik og cafe. sendt østers vidt omkring, ja,
indrettet til madlejrskole af Arla. Møllegade 13 helt til hoffet i Rusland.
Torvet 1 msj.dk/hoejer-moelle Søndergade 12

29
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Tøndermarsken
Danmarks største marsk, som tiltrækker tusindvis af
trækfugle to gange hvert år. Et stort projekt skal opgradere
hele marskområdet blandt andet med en ny sti.

Tøndermarsken er på mange må-


der helt sin egen. Det er Danmarks
største marsk, den er et kæmpe
spisekammer for fugle på træk, og
den har gennem århundreder fået
sin egen historie med anlæg af di-
ger, sluser og dæmninger. Faktisk
er det lidt svært at forestille sig,
at Tøndermarsken, der i dag er et
stort inddiget område med masser
af græsningsarealer, engang var
en stor bugt i Vadehavet. En bugt,
der løb helt ind til Tønder, som
dengang havde en omfattende
handel via skibsfarten.

I løbet af 1100-tallet indvandre-


de frisere fra Friesland (i dag en
del af Holland), og de anlagde
ved Vadehavet værfter (kunstige
forhøjninger), hvor de byggede
gårde. Men når Nordsøen var i
oprør, steg vandet, og gårde og
hele landsbyer blev skyllet væk.
I midten af 1500-tallet blev der
anlagt et 15 kilometer langt
dige ud mod havet fra Højer og
ned forbi Lægan og længere
mod sydøst. De, der boede i
marskområderne, fik retten til
deres jord. Til gengæld skulle
de vedligeholde digerne. Herfra
Vidåslusen stammer udtrykket: ”Den, der
Foto: Ulrik Pedersen ikke vil dige, må vige”.

30
Gennem de næste århundre- ind til Tønder. Dele af Vidåens sidste stykke blev anlagt i 2019,

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
der blev områder inddiget og delta sandede ganske enkelt til. og den giver ikke kun mulighed
afvandet, og områderne blev Derfor blev den lille havn Lægan for at vandre og komme forbi
døbt Højer Kog, Møgeltønder anlagt syd for Tønder, tæt på en række seværdigheder. Det er
Kog, Gammel Frederikskog, Ny Aventoft, hvor skibe kunne også muligt at overnatte i shel-
Frederikskog, Rudbøl Kog og lægge an for at læsse varerne ters, man kan besøge fugleskjul,
senest Margrethe Kog i 1981. over på mindre både, der kunne hvor man kan studere det impo-
Det var glimrende landbrugs- sejle helt ind til Tønder. nerende fugleliv uden at forstyrre
jord, der primært blev brugt til fuglene, og endelig kan man bli-
afgræsning af stude. Marskstien ve klogere på hele området ved
Marskstien er en 54 kilometer tre formidlingsstationer. De står
Under en voldsom stormflod i lang sti, og den går hele vejen ved Vidåslusen, pumpestationen
1976 nåede vandstanden op på rundt om Tøndermarsken. Det ved Lægan og i Højer Mølle.
knap fem meter over normalen,
og et stort område bag digerne
blev evakueret. Da stormen

Danmark
Tøndermarsken
havde lagt sig, blev det besluttet I ØVRIGT
at anlægge Det Fremskudte
Dige, som officielt hedder Det
Dansk-Tyske Dige, fra Em- Tøndermarsk Initiativet
merlev Klev i nord til Hinden- Bevaringsværdige gårde og huse skal sættes i stand i
burg-dæmningen i Tyskland. marskbyen Højer. Et stisystem skal binde Tøndermarsken
sammen, historien om den unikke natur i vadehav og
Vidåslusen marsk skal fortælles, Vidå og Tønder by skal tilpasses
Slusen består af tre kamre, klimaudfordringer, og erhverv og turisme i Tøndermarsken
som lukkes, når der er risiko skal udvikles.
for stormflod. I modsætning til
andre sluser er sejlads gennem Det er målet med Tøndermarsk Initiativet, som blev præ-
slusen ikke mulig. Fra slusen er senteret i 2016. For at det kan lykkes, er der samlet godt
der en endeløs udsigt ud over en kvart milliard kroner i en fond, og bidragsyderne er både
Vadehavet. Mod øst er der det offentlige og fonde. Partnerne i projektet er: Realdania,
udsigt ud over den menneske- A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
skabte marsk, som gennem til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune.
århundreder er blevet tørlagt og Blandt resultaterne kunne i 2020 allerede set Marskstien og
kultiveret. istandsættelsen af Højergaard midt i Højer (se side 29).

Stormflodssøjle
Ved Vidåslusen, uden for Det
Fremskudte Dige, har der siden
1975 stået en stormflodssøjle.
Det er en helt enkelt egetræ-
stamme med flere bronzebånd,
som angiver, hvor højt vandet
har stået under forskellige
stormfloder. Toppen svarer til
vandstanden ved stormfloden
i 1976, som var den højeste
siden 1825.

Lægan
Det store digebyggeri i 1500-tal-
let betød, at større skibe ikke Tøndermarsken
længere kunne komme helt Foto: Ulrik Pedersen

31
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Møgeltønder
Lille landsby med store seværdigheder i form af et kongeligt
slot og en lille kirke med masser af udsmykning, forbundet
af en helt unik gade.

Hvis der var en konkurrence


om at være Danmarks smuk-
keste gade, ville Slotsgade i
Møgeltønder være en hård
konkurrent. På række står de
smukke, gamle huse, med strå-
tag og småsprossede vinduer
ned gennem gaden. På hver
side af gaden står lindetræerne,
som i sin tid havde to funktio-
ner: Skygge til husene i en tid,
hvor man ikke havde køleskabe,
mens rødderne fungerede som
dræn, så fugten ikke steg op
i husene.

I 1234 omtales Møgeltønderhus


for første gang. Midt i 1600-tal-
let forærede kong Frederik III
middelalderborgen til Hans
Schack, der var en anerkendt
feltherre. Hans Schack beslut-
tede, at der på marken vest
for slottet skulle opføres en
række huse til slottets ansatte
og håndværkere. I 1750 stod
gaden stort set, som den gør
i dag.

Schackenborg Slotskro
Foto: Colin J. Seymour

32
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Schackenborg Slot
havesiden

Schackenborg Slot
I 1664 byggede Hans Schack

Danmark
Møgeltønder
Schackenborg Slot, hvor Mø-
geltønderhus lå, og det gik i arv
gennem mange generationer.
Der blev købt gårde op, og på
et tidspunkt var Schackenborg
ét af Danmarks største land-
brug. Hans Schack 6. skænkede
i 1978 slottet til prins Joachim,
der flyttede ind på slottet i
1993. Prinsen solgte slottet i
2014 til en fond, men beholdt
dog selv 600 hektar og har sta-
dig en bolig i sydfløjen. Der er
rundvisninger på slottet onsdag
og lørdag.
schackenborg.dk

Møgeltønder Kirke
Møgeltønder Kirke, i den
vestlige ende af Slotsgade, er
et sandt bombardement at
synsindtryk, når man træder ind
i den. Fra kalkmalerier i koret, til
den guldbemalede fløjaltertavle
fra 1400-tallet med træudskår-
ne figurer, og til de store maleri-
er, der pryder helt loftet i skibet.
Den ældste del af kirken er fra
sidste halvdel af 1100-tallet.

I den sydlige udkant af Mø-


geltønder er det tydeligt at se,
at landsbyen ligger på en gest
ud til marsken i Møgeltønder
Kog.
Sønderbyvej 2 Schackenborg Slotspark åbnes snart for besøg, så alle kan nyde den smukke natur
møgeltønderkirke.dk Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

33
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Tønder
Byen er kendt for sin festival, sine kniplinger og sin samling
af Wegner-møbler, men indbyder også til en slentretur blandt
andet i gaden med alle karnapperne, Uldgade.

Når man i dag siger Tønder, siger


mange nok Tønder Festival. Byen
er kendt langt ud over byens og
også landets grænser for sidst i
august at være hjemsted for den
store festival for traditionel og
moderne folkemusik. Andre vil
sige Tønder-kniplinger, som til-
bage i historien var en væsentlig
kilde til eksport og velstand.

Tønder fik i 1253 stadsrettighe-


der, og gadenavne som Skibbro-
en og Skibbrogade vidner om,
at byen dengang var en vigtig
havneby ved Vidåen med handel
med Tyskland og Nederlandene.
I 1532 blev byen og egnen ramt
af en voldsom stormflod, hvor
vandet stod 5,3 meter over nor-
mal vandstand. Vandet stod næ-
sten to meter højt inde i Tønder
Kirke, og for at undgå den slags
situationer i fremtiden begyndte
man at anlægge diger. Prisen
for digebyggeriet var imidlertid,
at Vidåen op gennem 1500-tal-
let ikke længere var sejlbar til
Tønder. Rudbøl overtog i første
omgang havnefunktionen, men
her kneb det efterhånden også
med at sejle helt ind til Rudbøl.
Kostbare kniplinger i Drøhses hus, som sikrede Tønder velstand Derfor overtog Højer funktionen
Foto: Museum Sønderjylland som områdets havneby.

34
På det tidspunkt havde Tønder

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
fået en omfattende produktion
I ØVRIGT
og eksport af fine kniplinger,
som blev en rigtig god for- Tønder Festival
retning for byen op gennem Det er svært at tale om kultur og Tønder uden at nævne
1700-tallet og ind i 1800-tallet. Tønder Festival, der er kendt vidt og bredt.

I 1864 blev Tønder tysk, og Det begyndte med en Sankt Hans fest i 1974 i en mølle
byen fik nu et stort opland mod ved Vidåen. I tre dage var der musik, sang og fest. Året
syd. Omkring 1900 blev Sild efter var der igen fest, denne gang tre dage sidst i august,
en populær ø for badeferie, og og siden har den sidste weekend i august været lig med
både Tønder og især Højer nød Tønder Festival, som trækker 7-8.000 deltagere. I dag kom-
godt af de mange turister, der mer bands og musikere fra store dele af verden og spiller
skulle sejle fra Højer til Sild, en gammel og helt ny folkemusik.
trafik, der stoppede ved Gen- Festivalpladsen ligger vest for museet
foreningen i 1920. Op gennem tf.dk

Danmark
Tønder
1900-tallet tog man for alvor
fat på afvandingen af Tønder-
marsken, der nu er genstand
for stor opmærksomhed i kraft
af det omfattende Tøndermarsk
Initiativet (se boks side 31).
I dag tiltrækker Tønder mange
turister for at se de mange huse
i byens gader, bl.a. husene med
karnapper.

Kulturhistorie
i Tønder
Der er ikke meget tilbage af
Tønders gamle slot, Tønderhus,
men heldigvis er portbygningen
bevaret. Her kan man møde
en væsentlig del af byens og
egnens historie, når bare man
er villig til at gå op ad vindel-
trapper og dukke hovedet et
par gange. Her fortælles om
dengang vadehavsbyen Tønder
og store dele af Vestslesvig var
et velstående område med en
livlig handel med Nederlande-
ne, det nuværende Belgien og
Holland. En velstand, som blev
skabt af søfart, studehandel og
kniplingsindustrien.

Et loftsrum øverst oppe har en


formen udstilling af hollandske
fliser, som blev brugt både som
udsmykning, brandsikring og til
at kaste varmen fra kakkelovnen En aften på Tønderfestival
tilbage i rummet. Store skabe Foto: Madeleine Glindorf

35
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Tønder
Danmark

Grænsesten midt i gaden i Rudbøl. Her kan man stå med et ben i hvert land
Foto: Wasabi Film

og andre møbler viser, hvordan I museets nyere tilbygninger er håndværkerne, kniplerskerne,


møbelmagerne blev inspireret af der kunstmuseum med skiften- fik en lav løn. Med årene blev
nederlandsk renæssance, mens de udstillinger, mens der i tårnet kniplinger mere allemandseje.
kniplingsindustrien illustreres i vises dansk møbelkunst af én af
flere rum. de helt store danske møbelarki- Midt på gågaden i Tønder
tekter Hans J. Wegner. ligger Drøhses Hus fra 1672,
Tønders første slot blev bygget Wegners Plads 1 iøjnefaldende med sin karnap
omkring 1270. Siden blev der kulturhistorie-tonder.dk og barokstil. Huset er fyldt
bygget til, men i 1750 blev med kniplinger og historier om
slottet revet ned, kun portbyg- Drøhses Hus arbejdet og handlen med det
ningen fra 1543 blev stående. Engang var knipling et så vigtigt fine håndværk. Huset i sig selv
Det gamle slots omrids kan man erhverv på Tønder-egnen, at kon- er også en seværdighed og ikke
se fra tårnet, for det er genskabt gen forbød kvinder, der kniplede mindst haven, som er anlagt
ved anlæg af hække. at rejse ud af landet og tage som et kniplingsmønster.
håndværket med sig! Kniple- Torvegade 14
håndværket havnede i Tønder droehses-hus.dk
og omegn, ja, i hele Vestslesvig,
da man i 1500- og 1600-tallet Grænsegaden i Rudbøl
havde et tæt handelsliv med Der løber en gade gennem græn-
Nederlandene. Kniplinger blev sebyen Rudbøl, der ligger ved
uhyre populære som kraver, Rudbøl Sø og Vidåen. I den sydlige
manchetter og kyser og som del af Rudbøl ligger Grænsegaden
kant på duge og borter i senge- og deler byen mellem to lande.
tøj. Hundredvis af kvinder sad Vest for gaden ligger Danmark,
hjemme og kniplede de fineste mens genboen på den østlige
mønstre med en tynd, tynd side af gaden bor i Tyskland. Det
Smukke huse i Uldgade hørtråd, og handelsmændene markeres med grænsesten, som
Foto: Wasabi Film tjente gode penge, mens selve ligger i selve vejbanen.

36
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
I ØVRIGT

Hvalfangst
Der er langt fra Vadehavet til Svalbard og Grønland, men ikke desto mindre var hvalfangst i
et par hundrede år en vigtig indtægtskilde på vadehavsøerne Mandø, Fanø, Rømø, Sild og
Föhr. Første halvdel af 1600-tallet var på flere måder hårdt ved vadehavsområdet. Slaget ved
Listerdyb, hvor den danske flåde besejrede en svensk-hollandsk flåde, kostede ca. 800 søfolk
livet. Svenske soldater hærgede Rømø i en kort periode og brændte 26 af øens skibe af. Den
katastrofale stormflod i 1634 var meget hård ved området, og sildefiskeriet ved Helgoland var
voldsomt på retur. Derfor blev søvejen en udvej for rigtigt mange. Mænd fra de nævnte øer fik
fra midten af 1600-tallet hyre på mange hvalfangstbåde.

Englændere og hollændere havde nemlig op gennem 1500-tallet ledt efter en ny rute til Asien.
De ville nord om, men ruten var spærret af is. Til gengæld fik de øje på de mange hvaler, og nu
gik hvalfangsten ind, til trods for at det var en lang, kold og faretruende færd, når hvaler skulle

Danmark
Tønder
aflives, eller når skibe sad fast i isen og blev knust.

Sømændene fra vadehavsøerne var eftertragtet arbejdskraft, og mange af dem blev kaptajner
på bådene, eller kommandører, som det hed. Livet som hvalfanger var barskt, og hjemme var
konerne alene om at passe familien og måske et lille landbrug. De heldige hvalfangere, der
kom hjem igen, tjente gode penge, og velstanden kan stadig ses i mange af de kommandør-
huse, der blev bygget, og som stadig står.

Hvalskelet, som kan ses på Kommandørgården på Rømø


Foto: Wasabi Film

37
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Seebüll
Eller Søbøl, som det hedder på dansk. Her byggede kunstneren
Emil Nolde et hus, hvor han havde atelier. I dag er det rammen
om kunstmuseet med Noldes værker.

Nolde Museum
Emil Nolde levede en stor del af
sit liv i grænselandet omkring
den dansk-tyske grænse. Han
blev i 1867 født på en gård i
Nolde uden for Tønder. I 1902
blev han gift med den danske
skuespiller Ada Vilstrup og
skiftede efternavnet Hansen ud
med Nolde. I mange år delte
parret deres liv mellem bopæ-
len i Berlin og somrene på Als.
I 1920, da Sønderjylland blev
dansk, søgte og fik Emil Nolde
dansk statsborgerskab. I ti år
boede parret i Ubjerg tæt på
Tønder, inden de i 1926 rykkede
lige på den anden side af græn-
sen, hvor de i Seebüll byggede
et hus og atelier, som kunstne-
ren selv tegnede. Her boede han
frem til sin død i 1956.

Emil Nolde i fiskerbåd i Ruttebüll ca. 1920


Foto: Nolde Stiftung

38
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Tyskland
Seebüll
Maleri af Emil Nolde
Foto: Nolde Stiftung

Herefter blev boligen omdan- en række akvareller under et OBS – Nolde Museum gen-
net til museum. Emil Nolde og ophold på Hallig Hooge. nemgår i 2020 en omfattende
hans hustru Ada havde oprettet restaurering, og årets udstilling
en fond, som skulle drive et Nolde har en fortid i det nazisti- vises i lokalerne i den nye tilbyg-
museum, der skulle ”danne en ske parti, til trods for at 1.052 af ning, der også omfatter caféen.
forståelsens bro mellem Skan- hans billeder på de tyske museer Seebüll 31
dinavien og Tyskland”, som der blev beslaglagt og stemplet nolde-stiftung.de
står i fundatsen. som ”entartet” – degenereret.
I 1941 fik han sågar malefor-
Derfor kan man i dag se en stor bud, men han malede stadig
samling af hans ekspressive og små akvareller, som han døbte
farvestærke akvareller og male- umalede billeder. Mange af
rier i kunstnerens tidligere hjem. dem blev efter krigen omsat til
Emil Nolde blev én af Tysklands oliemalerier.
største ekspressionister. Han var
en flittig kunstmaler og rejste Ada døde i 1946. To år senere
meget for at male bl.a. i vade- giftede han sig som 80-årig med
havsområdet. I 1909 opholdt den 26-årige Jolanthe Erdmann.
han sig f.eks. i Rudbøl, da han Emil Nolde modtog de sidste år
malede sine første religiøse af sit liv en lang række hæders- Nolde Haus – Seebüll
motiver. I 1919 malede han bevisninger. Foto: Nolde Stiftung

39
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Niebüll
I landsbyen kan man blive klogere på hverdagslivet i
vadehavsområdet, takket være en præst, som begyndte
at samle på gamle genstande.

Friesisches Museum
Da Nordfriesland efter slaget ved
Dybbøl blev en del af Preussen,
begyndte pastoren i Niebüll, Frie-
drich August Feddersen, at samle
historiske, frisiske genstande. Ef-
ter hans død overtog den frisiske
forening i området samlingen, og
i 1929 kunne man for indsamle-
de midler købe en gård, som blev
indrettet til museum.

Her i Friesisches Museum Niebüll


kan man blive klogere på livsvil-
kårene på egnen op gennem 17-
og 1800-tallet. Køkken, soverum,
stue og pesel (den fine storstue)
er indrettet som datidens bebo-
ere ville have gjort – med vugge,
potter og pander, kniplebræt,
flisebeklædte vægge, kommode,
porcelæn og meget mere.

Museet er indrettet i et smukt


eksempel på et typisk frisisk
langhus med stråtag og små-
sprossede vinduer. Huset er båret
af stærke egetræsbjælker og
konstrueret på en måde, således
at trækonstruktion og tag bliver
stående, hvis en stormflod pres-
ser murene ind.
Kinderfest Friesenmuseum 2012 Osterweg 76, Niebüll
Foto: Stadtmarketing Niebüll Gmbh friesisches-museum.de

40
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Tyskland
Niebüll

Tag med på vadevandring, gå en tur på havbunden, oplev naturen og lyt til historierne om Vadehavet og dets mennesker
Foto: Red Star

41
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Sylt
Her ligger nogle af Tysklands dyreste huse, og selv i landsbyerne
er der eksklusive butikker. I landsbyen Keitum er to af de mange
smukt, istandsatte huse indrettet til museer.

Sild
Sild er ikke en stor ø. Den er
knap 40 kilometer lang, og fra
350 meter til 13 kilometer bred.
Det er ikke desto mindre den
største af de tyske vadehavsøer,
og det er også den af øerne, der
trækker suverænt flest turister.
Øen får omkring 600.000 gæ-
ster om året, og dermed bliver
indbyggertallet på ca. 21.000
mangedoblet hvert år.

Det er primært de rige tyskeres


ferieområde, og skulle man få
lyst til at købe en sommerbolig,
skal man taste mange cifre.
Faktisk har Sild nogle af de hø-
jeste boligpriser i hele Tyskland.
Mange mærkevarebutikker og
restauranter har indrettet sig
i stråtækte huse, som lægger
sig tæt op ad den oprindelige
byggestil på øen. Kun i byens
hovedby Westerland har moder-
ne etagebyggeri sneget sig ind.
Allerede tilbage i 1800-tallet
blev Sild et populært rejsemål
for tyskere, der ville på badefe-
rie og nyde en strandstol på den
40 kilometer lange sandstrand.

Sylt Museum Men før det var Sild en vade-


Foto: A. Jorsal havsø med mange skippere, der

42
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Tyskland
Sylt

Dørparti, som er så karakteristisk for egnen. Indgang til Sylt Museum


Foto: A. Jorsal

drog ud med hvalfangerbådene prægtig udsigt over Vadehavet, Han var søn af en kaptajn,
fra Hamborg, Holland og Norge, fortælles der langt flere historier, men gik selv jura-vejen og blev
for at fange hvaler fra forår til end man tror, at huset kan i København kontorchef for
efterår i havet mellem Grønland rumme. Om øens historie, om den myndighed, der stod for
og Spitzbergen. sømænd fra Sild, om hver- forvaltningen af Slesvig-Holsten.
dagslivet, om klædestykker og I 1830 blev han landfoged på
Sylt Museum smykker og om mænd fra Sild, fødeøen Sild, altså den danske
I den smukke skipperbolig der fik deres placering i historien konges stedfortræder på øen,
fra 1759, som ligger med en som fx Uwe Jens Lornsen. men det varede ikke længe, for

43
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Interiør fra Altfriesisches Haus


Foto: A. Jorsal
Sylt
Tyskland

Uwe Jens Lornsen begyndte


at kæmpe for en større selv-
stændighed for Slesvig-Hol-
sten.

Uanset hvilken historie,


museet formidler, så gøres
det med letforståelige tekster,
som man bliver klogere af, og
trods museets begrænsede
størrelse er der såmænd også
plads til skiftende kunstudstil-
linger, der har udgangspunkt i
Vadehavet
Am Kliff 19, Keitum
soelring-museen.de/
syltmuseum

Altfriesisches Haus
Det er som at gå tilbage i
historien og være inviteret ind i
kaptajnens smukke stuer og vel-
udstyrede køkken. Altfriesisches
Haus er et lille overflødigheds-
horn med fliser, træskærerarbej-
de, bemalede møbler og vægge.
I dragkisten ligger klæder fint
foldet sammen, og vuggen står
klar til husets yngste beboer.
Det er ikke stort, men det gør
indtryk. I den gamle stald i den
ene ende af huset vises en ar-
kæologisk samling, samlet af en
tidligere beboer: Lærer, organist,
graver og folkemindesamler Indgang Altfriesische Haus, Sylt
Christian Peter Hansen (1803- Foto: A. Jorsal

44
1879), én af Silds kendteste

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
sønner.
I ØVRIGT

Da Sild i løbet af sidste halvdel Biikebrennen og Pers Awten


af 1800-tallet begyndte at Ni bål står hvert år den 21. februar klar på Sild. Rundt på
tilpasse sig de mange ba- øen samles folk i grupper og tænder deres fakler, inden de
degæster på øen, blev det går i fakkeloptog ud til deres bål akkompagneret af trom-
magtpåliggende for Christian petmusik. Fremme ved bålet bliver der holdt taler, en på
Peter Hansen at samle histo- tysk og en på frisisk, og når den frisiske taler har råbt ”Tjen
riske genstande for at kunne di Biike ön”, kaster alle deres fakler ind i det store bål, og
formidle Silds historie. Museet bålene blusser op på hele øen.
Altfriesisches Haus er baseret
på den flittige lærers private Der brændes også bål på andre nordfrisiske øer og inde på
samling, og i dag fremstår det fastland. Det samme sker langs den danske vadehavskyst,
som en velhavende skipper- på Rømø og på Fanø. Her hedder det bare Pers Awten.
bolig. Efter bålet er der tradition for at spise grønlangkål med

Tyskland
Sylt
Am Kliff 13 det hele.
soelring-museen.de/
altfriesisches-haus I dag brænder bålene for at jage vinteren på flugt og hilse
foråret velkommen, men op gennem tiden har Biikebren-
Landsbyen Keitum nen/Pers Awten haft forskellige betydninger. Tilbage i
Keitum er på mange måder historien var bålene en offergave til de nordiske guder. I
en helt usædvanlig landsby 1600- og 1700-tallet var bålet det centrale led i en stor
på østsiden af Sild og en lang afskedsfest for de mange mænd, for med forårets komme
slentretur værd. Landsbyen er skulle de ud på de lange hvalfangertogter mod nord.
begunstiget af rigtigt mange
velbevarede frisiske huse med
stråtag, som man kan beundre
fra de smalle gader, hvor man
stort set kan gå i fred for biler,
fordi de opfordres til at parkere
uden for landsbyen. Man skal
ikke mange skridt ind blandt de
beundringsværdige facader, før
man fornemmer en omfattende
eksklusivitet – om det er huse-
nes istandsættelser, eller de eks-
klusive butikker, der er indrettet
i en del af husene. Og når man
gør holdt ved ejendomsmæg-
lerens udstillingsvindue, er det
også tydeligt, at her skal en vis
pengepung til, når et hus nemt
løber op i fire millioner euro (ca.
30 mio. kr.)!!

Keitum må være én af Vadeha-


vets mest velbevarede landsbyer,
og den ligger tilmed meget
smukt på toppen af klinten, som
kaldes ”Grünes Kliff”, hvor der
er en velgørende udsigt ud over Pers Awten
Vadehavet. Foto: Wasabi Film

45
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Föhr
Ude i Vadehavet på øen Föhr ligger et kunstmuseum
med værker af kunstnere, der har boet rundt om Nordsøen.
Udgangspunktet er en privatsamling.

Museum Kunst
der Westküste
Edvard Munch, Anna og Michael
Ancher, Krøyer, Nolde, Max
Liebermann, Piet Mondrian.
Det er blot nogle af de store
kunstmalere, der er repræsen-
teret i den omfattende samling
på Museum Kunst der Westkü-
ste på øen Föhr. Fælles for alle
kunstnere er, at de kommer fra
lande rundt om Nordsøen og har
arbejdet med motiver, der hører
til museets fælles tema ”Hav og
kyst” (”Meer und Küste”).

Museet blev etableret i 2009, og


udgangspunktet var professor
Frederik Paulsens (1909-1997)
private samling, som omfatter
mange værker fra tidsrummet
1830-1930. Museet ligger i en
kombination af gammel og ny
arkitektur, som giver flotte ram-
mer til de skiftende udstillinger.
Museet har ingen fast udstilling,
men viser skiftende udstillinger
med værker fra samlingen under
forskellige temaer. Derudover
viser museet også en række
udstillinger med samtidskunst.

Museum Kunst der Westküste Museet ligger i landsbyen Alker-


Foto: Gerhard Kassner sum, hvor en lille kunstnerkoloni

46
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Tyskland
Föhr
Dr.-Carl-Häberlin-Friesen-Museum.
Foto: Föhr Tourismus GmbH/Harald Bickel

samlede sig omkring år 1900. øen og dens egenart, at han udvanding i anden halvdel af
Margaretha Dorothea Hayen begyndte at samle på genstan- 1800-tallet, hvor 40 procent af
drev en lille kro, som hed Gret- de, der kunne fortælle om øens øens konfirmerede unge mænd
hjens Gasthof, hvor kunstnerne historie og folkeliv, og han lagde drog til Amerika.
samlede sig. Den nybyggede senere navn til det kulturhistori-
restaurant ved museet hedder ske museum, som ligger i Wyk, Øens ældste hus, Haus Olesen,
også Grethjens Gasthof. hovedbyen på Föhr. er fra 1617 og blev i 1927 pillet
Hauptstraase 1, Alkersum ned fra sin oprindelige adresse
mkdw.de Museets samling er omfatten- og siden rejst på museumsgrun-
de – fra arkæologiske fund den. Her står rummene med
Dr. Carl Häberlin til dengang øen var kendt for tidstypiske møbler, fliser og
Friesen Museum sit kurbad i 1800-tallet, godt indbo. En mølle og gammel lade
En læge fra det sydlige Tyskland markedsført af den danske er også flyttet ind på museets
slog sig i år 1900 ned på øen kong Christian VIIIs besøg i grund.
Föhr. Det var Dr. Carl Häberlin. kurbyen, fra øens storhedstid Rebbelstieg 34, Wyk
Han blev straks så begejstret for som hvalfangerø til den store friesen-museum.de

47
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Fartoft
Det ældste hus i landsbyen er indrettet til museum
og fortæller den helt utrolige historie om en mand
med mange talenter.

Hans Momsen Haus


Historien om Hans Momsen
er én af disse utrolige historier
om et menneske, der kunne så
meget, at det næsten ikke er til
at fatte. Han blev født i 1735
i den lille by Fartoft, hvor hans
far, der engang havde været
navigationslærer i Holland, var
landmand.

Som ung fik Hans Momsen


arbejde som landmåler i
Ditmarsken, marsken syd for
Ejderen, inden han vendte hjem
og overtog gården. Ud over
at være landmand og blive far
til ni børn, lærte han sig selv
en masse om matematik og
astronomi. Han lærte fremmed-
sprog for at kunne læse bøger
om de to fag, og han underviste
begavede børn i Fartoft, hvor
skolen tog navn efter denne
multibegavelse. I øvrigt en skole,
hvor eleverne blev undervist på
nordfrisisk.

Hans Momsen byggede så-


mænd også et orgel til kirken,
som ganske vist ikke var i drift
så længe. Til gengæld hænger
Hans Momsen Haus det solur, han konstruerede til
Foto: Gerd Vahder kirken, stadig over indgangen.

48
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Tyskland
Fartoft

Cafeen i Hans Momsen Haus med de originale og hyggelige møbler


Foto: Gerd Vahder

Hans Momsen Haus er bygget I dag er der café i Hans Momm- Gabrielswarft, kirken i Fartoft
i 1712 og er det ældste hus i sen Haus, hvor der stadig står cafeinhansmomsenhaus.de
Fartoft. Det ligger på Gabriels- gamle møbler, ligger broderede
værftet, lige som rigtigt mange duge på bordene og er fliser på
huse i Fartoft gør. væggene.

49
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Hallig Lange-
ness & Hooge
To halliger med to meget fine huse. Det ene har 1600
hollandske fliser i den pæne stue. I det andet har en
konge sovet, da en storm blæste op.

En hallig er en ø uden dæm-


ninger, og der ligger ti af dem i
den nordtyske del af Vadehavet.
Ved stormflod bliver halligen
oversvømmet, lige på nær de
kunstige jordforhøjninger, kaldet
et værft, hvor der er bygget
huse.

Hallig Langeness med 18 værft-


er, hvor godt 130 indbyggere
bor, er ti kilometer lang og den
største af dem alle sammen.
Hallig Hooge er den næststør-
ste, og her er der knap 100
beboere. Man sejler til øen, og
på Hallig Hooge kan man kom-
me rundt med hestevogn. Ellers
er begge halliger fortræffelige til
cykel- og vandreture.

Hallig med huse bygget på værft. Typisk tilpasning til det omskiftelige miljø
Foto: Carlos Arias Enciso

50
Kapitän Tadsen

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
Museum
I 1741 byggede kaptajn Tade
Volkerts, der sejlede på hol-
landske skibe, et hus på Hallig
Langeness, og helt frem til 1981
var huset i familiens eje. I dag er
huset tilgængeligt, og det meste
af husets indbo fra stuer til
spisekammer stammer fra huset.
Huset er ikke mindst kendt for
sine ca. 1.600 hollandske fliser
med motiver fra Bibelen.

Huset er ikke kun flot. Det er


også stort. Under en stormflod

Tyskland
Hallig Langeness & Hooge
i 1825 blev en stor del af byg-
ningen ødelagt, og da det skulle
genopbygges, blev det samtidig
udvidet.
Ketelswarft
museen-sh.de

Königspesel på
Hallig Hooge
I 1825 besøgte den danske
kong Frederik VI med følge
Hallig Hooge, men inden de
skulle forlade øen, blæste det
op til storm, og det kongelige
selskab var nødt til at blive på
øen natten over. Der blev straks
redt op i alkoven i øens fineste
hus, der tilhørte enken Stienke
A.B. Hansen. Kongen sov i alko-
ven i pesel, som husets fineste
stue hedder på frisisk. Derfor
kom huset til siden at hedde
”Königspesel”.

Huset blev bygget i 1776 af den


velstående kaptajn og skibs-
ejer Tade Hans Bendix. Huset
er smukt indrettet med en del
indbo, som er taget med hjem
fra sejladser rundt i verden, bl.a.
mange hollandske fliser med
bibelske motiver.
Hanswarft 11

Kapitän Tadsen Museum, Langeness


Foto: Gemeinde Langeness – Iris Dammann

51
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Hamburger
Hallig
Helt ude i den ene ende af denne hallig kan man komme på
kro. På vej ud til Hamburger Hallig kommer man gennem en
kog, hvor gårdene er præget af ensartet arkitektur.

”Lammekoteletter røget over dige-


græs”. Sådan kunne et måltid
se ud – ude midt i Vadehavet.
Det kræver nemlig, at man
enten cykler, går eller kører i bil
over til Hamburger Hallig, nær-
mere bestemt til værftet på den
vestligste del af halvøen. Her
ligger der nemlig tre bygninger,
og i den ene holder restauran-
ten Hallig Krog til. I Det andet
hus er servicehus for personalet
i Nationalpark Vadehavet, og
i det tredje hus er der plads til
vadehavsværksted og udstilling
om Vadehavet. Om vinteren er
der ingen på øen, men i løbet
af sommeren kommer der knap
100.000 endagsgæster over på
Hamburger Hallig for at opleve
den særegne natur med masser
af får og et rigt fugleliv.

Hamburger Hallig er en tidligere


hallig, det vil sige en lille ø,
som ikke er inddæmmet. To
brødre fra Hamborg, heraf
navnet Hamburger Hallig, købte
halligen i 1624, og de gik i gang
med at inddige øen, men i løbet
af 1600-tallet forsvandt brødre-
nes diger. I 1875 blev halligen
Hamburger Hallig forbundet med fastlandet via en
Foto: Jörg Hansen dæmning.

52
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Tyskland
Hamburger Hallig
Hamburger Hallig
Foto: Oliver Franke, Nordfriesland-Tourismus GmbH

Inden udkørslen til halligen ligger på at inddæmme området stationer i Tysk-Sydvestafrika –


der på fastlandet et hus, Am- på ca. 1.200 hektar øst for Keetmanshoop og Elisabethbay.
sinck-Haus, hvor man kan leje Hamburger Hallig. Først prøvede
cykler og se informationstavler. staten, men projektet blev Han blev kun godt 50 år, men
stoppet af Første Verdenskrig. hans enke og søn blev boende
Sönke Nissen Koog Efter krigen tog landmænd fra på Elisabethday. Hun giftede sig
På vej til Hamburger Hallig nabo-kogene fat, men de havde med en svensk industrimand,
kommer man gennem det ind- svært ved at få finansiering på som i august 1939 brugte går-
dæmmede marsklandskab Sönke plads, indtil de fik kontakt til den til et møde, som måske kun-
Nissen Koog, hvor man forun- Sönke Nissen, der oprindelig ne have ændret verdenshistorien.
dres over den helt ensartede kom fra landsbyen Klockriess En engelsk regeringsdelegation
byggestil. Gårdene ligger langs lidt længere mod nord. Han var og Hermann Göring mødtes på
en nord-syd-akse gennem kogen. ingeniør og havde været ansat gården i et forsøg på at forhindre
Stuehuse ligger med front mod ved byggeriet af en jernbane i den forestående krig. Desværre
vejen med avlsbygninger lige det daværende Tysk-Sydvest- uden held, som vi alle ved.
bagved, alt sammen med hvide afrika, nu Namibia, og her
vægge og lysegrønne bliktag. havde han tjent mange penge Jorden i Sönke Nissen Kogen
på diamanter. Han investerede går for at være blandt det mest
Allerede i begyndelsen af i inddæmningen, og gårdene i frugtbare i Tyskland. I 2005 blev
1900-tallet var der flere forsøg kogen fik navne efter jernbane- 28 af gårdene fredet.

53
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Nordstrand
På Nordstrand kan man stadig se en fuglekøje og
dermed se, hvordan man tidligere fangede ænder
ved at lokke dem ind i en køje.

Vogelkoje im
Alten Koog
I begyndelsen af 1900-tallet
blev der anlagt to fuglekøjer på
Nordstrand, én i Alten Koog og
én i Trendermarschkoog. Her
blev der fanget ænder, mange
ænder. I 1923 blev der i kogen
i Trendermarschkoog fanget
godt 23.000 ænder. Fuglekø-
jen i Alter Koog blev opgivet
efter Anden Verdenskrig, mens
den anden fuglekøje var i drift
til 1965. I dag der det kun
fuglekøjen i Alten Koog, man
kan besøge for at iagttage det
omfattende fugleliv. Køjen på
Puttenweg i Trendermarschkoog
er ikke tilgængelig.

Såkaldt ’arm’ af fuglekøje, som blev brugt til fangst af andefugle Gråand
Foto: Wasabi Film Foto: John Frikke

54
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
I ØVRIGT

Andefangst i fuglekøjer
Helt tilbage i 1600-tallet har fuglekøjer i Tyskland og Holland været ret almindelige. Her fange-
de man ænder uden at løsne et eneste skud. Men fuglekøjerne I Nordfriesland og den danske
del af Vadehavet har ikke en lang historie. Den første fuglekøje blev etableret på Fanø i 1866,
mens de to fuglekøjer på Nordstrand først blev anlagt i begyndelsen af 1900-tallet.

En fuglekøje består af en firkantet eller sekskantet kunstig dam, hvor man graver en kanal ud
fra hvert hjørne. Kanalen dækkes af net eller buskads. Fangstmetoden går ud på, at man lokker
vildænder ind i kanalerne, der ender i en ruse, som de ikke kan komme væk fra.

Faktisk opdrættede man ænder til at blive små forrædere, for de skulle lokke vildænder ind i
fuglekøjerne. En større flok ænder lærte, at der i fuglekøjen var masser af foder, som fange-
mesteren lagde ud til dem. Ænderne var udlært, inden de store træk af ænder forår og efterår

Tyskland
Nordstrand
kom gennem Vadehavet. De tamme ænder fløj selv ud i Vadehavet for at samle mad, og når
tidevandet kom ind, lettede de og fløj hjem til fuglekøjen, og oftest kunne de samle mange af
ænderne på træk. Inde i fuglekøjen sørgede fuglemesteren for at stå i den rette vindretning,
så ænderne ikke kunne lugte ham. Ved at kaste foder ind i kanalen fik han lokket ænderne
ind i kanalen, og når de var langt nok inde, kunne han fra damsiden lukke af, og ænderne ville
skræmte søge væk og havne i rusen, hvor de sad fast.

I Danmark fik fuglekøjerne en ret kort levetid, for i 1931 gjorde jagtloven det forbudt at fange
fugle på den måde, mens den sidste fuglekøje på Nordstrand blev opgivet i 1965. De fleste
fuglekøjer fandtes i Holland, hvor der var langt over 100 fuglekøjer. Ordet fuglekøje kommer
også fra det hollandske ord vogelkoije. Kooi betyder fælde.

Fuglekøje
Foto: Wasabi Film

55
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Husum
Engang lå Husum langt fra Vadehavet, men det ændrede én
af de værste stormfloder. Husum er i dag en fin handelsby med
blandt andet museet Nissenhaus.

Det var intet mindre end en ka-


tastrofe, der for alvor satte gang
i udviklingen i Husum. I 1362
hærgede en stormflod i tre dage
i Vadehavet i Nordfriesland. Tu-
sindvis af mennesker omkom, og
marskområder og store dele af
øer forsvandt i havet. Da vinden
lagde sig, kunne indbyggerne i
Husum konstatere, at havet stod
helt ind til den gest (forhøjning),
hvor Husum lå. Dermed fik byen
pludselig direkte adgang til Nord-
søen, og en havn blev anlagt.

Husum bliver nævnt for første


gang i 1252 og hed dengang
Husumbro, et sted, som kvæg-
driverne ad Hærvejen passerede.
Efter anlæg af havnen fik byen
et stort kvægmarked, som fik
meget stor betydning for Husum
og oplandet. Korn fra Nord-
friesland blev udskibet fra Husum
til primært Nederlandene, og tra-
fikken gennem Husum blev også
hjulpet godt på vej af den danske
konge Christian I, som i 1461 gav
Amsterdam ret til en handelsrute
fra Husum til Flensborg og herfra
videre ud i Østersøen.

Stormflodssøjlen i Husum Byen voksede og blomstrede,


Foto: Wasabi Film og når man i dag står på byens

56
med vand i vadehavsområdet.

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
Der er malerier med vadehavsmo-
tiver, modeller af vadehavsgårde
f.x. haubargen, og der er interiør
fra en gammel gård på øen Föhr.

Museet er også kendt som


Nissenhaus, opkaldt efter
Ludwig Nissen (1855-1924),
som skænkede sin formue og
kunstsamling til sin barndomsby
Husum. Han udvandrede som
ung i 1872 til New York, og
trods en svær begyndelse i den
store indvandrerby lykkedes det
ham at skabe sig en karriere

Tyskland
Husum
inden for perle- og diamanthan-
del. Han blev en meget respek-
teret erhvervsmand, og han
var ved forskellige lejligheder
rådgiver for præsident Roose-
Nissenhaus, NordfrieslandMuseum velt, nøjagtig som udvandreren
Foto: Husum-tourismus.de
fra Ribe, Jacob Riis (se s. xx). I
1937 blev Nissenhaus indviet
store markedsplads eller nede byen helt frem til 1970, da det som museum, hvor der også er
på havnen, kan man stadig se var slut med kvæghandelen. plads til fortællingen om husets
nogle af de smukke købmands- grundlægger.
huse fra byens velmagtsdage i Nordfriesland Herzog Adolfl Strasse 25
1400- til 1600-tallet. Museum Nissenhaus museumsverbund-
Der var engang i Vadehavet en nordfriesland.de
Midt på pladsen ligger Mari- by, der hed Rungholt. I mange
enkirche. Her har der i mange år troede man faktisk, at byen Maritimhistorisk
hundrede år ligget en kirke, var en myte, men forskning Museum
men i 1828-1833 byggede gennem de seneste mange år Der var engang, da Husum lå
man en helt ny kirke tegnet af har anskueliggjort, at det ikke inde i Nordtyskland, men flere
arkitekt og kgl. Hofbygmester var en myte, at byen Rungholt voldsomme stormfloder, ikke
Christian Frederik Hansen, sank i havet på en nat i 1362. mindst stormfloderne i 1362 og
C.F. Hansen. Hans far kom Den voldsomme stormflod, som 1634 ændrede fuldstændig på
fra Husum. Han var den helt kaldes Den Store Manddruk- landskabet. Store områder og
stor arkitekt inden for klas- ning, ramte Nordfriesland og øer skyllede væk, og efterhån-
sicistiske byggerier i Norden sønderrev hele vadehavsland- den fik Husum direkte adgang til
og tegnede bl.a. domkirken skabet. Øer forsvandt, øer blev havet. De voldsomme ændringer
i København, slotskirken ved halveret, og byen Rungholt og af landskabet ud fra Husum kan
Christiansborg og Vonsild Kirke alle dens indbyggere forsvandt i ses på Maritimhistorisk Museum,
lige syd for Kolding. det oprørte hav. der ligger på havnen i Husum.

I mange år foregik handelen med Den historie fortælles på Nord- Museets samling omfatter gamle
kvæg på den store markedsplads friesland Museum Nissenhaus skibsvrag bl.a. en lille hollandsk
midt i byen, men senere rykkede i Husum, men det er blot én af fragtbåd, som for 400 år siden
det ud nord for byen og slottet. mange historier på museet, hvor gik ned ud for Husum. Besæt-
Markedet havde stor betydning der også fortælles om stormflo- ningen bestod af to mænd, som
for byen, både for havn og for der, kystsikring, digebyggeri, og sejlede med korn. Båden blev
butiks- og restaurationslivet i hvordan man har levet og lever fundet i 1994 og er nu en del af

57
udstillingen, som også omfatter
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

gallionsfigurer, skibskort, skibs-


I ØVRIGT
modeller og meget mere.
Zingel 15 Slot Husum
schiffahrtsmuseum-nf.de Hvis du synes, at Husum Slot (Schloss vor Husum) minder
lidt om Frederiksborg Slot i Hillerød, så er det med god
Nationalpark-Haus grund, for det danske slot i Nordsjælland var inspirationen,
Husum da slottet i Husum blev opført i årene 1577-1582. Det
Lige ud til den indre havn i trefløjede slot er bygget i nederlandsk renæssancestil og
Husum ligger Nationalpark-Haus blev op gennem 1600-tallet mest brugt som enkesæde for
Husum, et besøgscenter med hertuginder fra Gottorp bl.a. hertuginde Augusta, der var
mange informationer om Vade- datter af Frederik II. Da hun boede på slottet, blev det til et
havet, om naturen og fuglelivet, kulturelt center. Efter Store Nordiske Krig blev Slesvig-Hol-
og om hvordan man kan komme sten i 1721 dansk – og det blev slottet i Husum også.
ud i Vadehavet på vadehavsvan-
dring eller udflugter. I besøgscen- Flere kulturinstitutioner har i dag sæde på slottet. Dels er
Husum
Tyskland

tret er der også en verdensbutik, der musikskole, dels er der et museum for dukketeater, og
hvor der sælges fairtrade varer endelig kan man i den kulturhistoriske del se, hvordan de
fra store dele af verden. tidligere beboere har indrettet sig i salonerne og sovevæ-
Hafenstrasse 3 relserne. Ikke mindst store og meget udsmykkede kaminer
nationalpark-wattenmeer.de gør et stort indtryk.

Theodor Storm Haus Slottet er omgivet af en voldgrav, og på slotsøen er der et


Theodor Storm blev advokat have- og parkanlæg, som i dag især er kendt for sit tæppe
lige som sin far. Han var født og af blomstrende violette krokus i foråret. I parken står der en
opvokset i Husum og vendte til- buste af byens store forfatter Theodor Storm.
bage til barndomsbyen, da han König Friedrich V Allee
havde afsluttet jura-studierne museumsverbund-nordfriesland.de
i Kiel. Ved siden at sine studier
og sit arbejde skrev han digte
og noveller, og de flød fra hans
hånd i en lind strøm.
I 1853 drog han i eksil i Berlin, da
han nægtede at underskrive en
loyalitetserklæring over for den
danske konge efter Slesvig-Hol-
stens nederlag til Danmark i
Første Slesvigske Krig. Da han i
1866 vendte tilbage til Husum,
flyttede han med sin kone ind
i den store købmandsvilla med
14 værelser i Wasserreihe midt i
Husum. Her boede han i 14 år,
mens han var foged, siden dom-
mer. Han afsluttede i 1888 sin vel
nok mest berømte novelle Skim-
melrytteren (Der Schimmelreiter),
der handler om en digegreve.
Han døde senere samme år.
Huset er i dag indrettet som
museum, hvor man i de smukke
rum bl.a. kan se det skrivebord, Slot Husum
hvor han skrev Skimmelrytteren. Foto: Wasabi Film

58
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
RUNDT OM HUSUM

Roter Haubarg 1800-tallet var der knap 500


Når man står inde midt i en af slagsen. På det tidspunkt
haubarg, må nakken langt begyndte gårdtypen imidlertid
tilbage for at se op til spidsen at miste sin betydning og blev
af taget, og det overdækkede afløst af andre gårdtyper. I det
gårdrum er overvældende. er der ca. 45 gårde af typen
Byggestilen haubarg blev impor- haubarg på Eiderstedt, og Roter
teret af hollændere til halvøen Haubarg er den eneste, som er
Eiderstedt i løbet af 1600-tallet. offentlig tilgængelig.
Det kan bedst betegnes som en
firlænget gård, som er over- I den imponerende lade fortæl-
dækket med et stort, spidst tag les på plancher om byggestilen
af strå. Med andre ord – selve og dens historie, og udstillingen

Tyskland
Husum
gårdrummet er også dækket af suppleres af gamle landbrugs-
tag. Det enorme tag er båret redskaber. i smedens datter, der boede
af fire eller seks kæmpe søjler. overfor, og han ville på en nat
Alt arbejdet på gården kunne Selve boligdelen er indrettet til med hjælp fra djævelen bygge
foregå i tørvejr og i ly for vin- en hyggelig restaurant i små en flot gård, så smedens mod-
den, og skulle en stormflod blive lokaler med gamle malerier, vilje ville vendes til velvilje over
så voldsom, at den kunne rive møbler og fliser. for et ægteskab mellem den
væggene ned, kunne haubar- unge mand og datteren. Der
gens beboere kravle op på Der står ved Roter Haubarg manglede faktisk et vindue, før
høloftet øverst oppe. en skulptur af en djævel med hanen galede, men smeden gav
henvisning til et sagn om, en alligevel den unge mand lov til
Byggestilen begrænsede sig ung fattig mand, der boede i at gifte sig med datteren.
mere eller mindre til halvø- et lille hus, hvor Roter Haubarg Sand 5, Witzwort
en Eiderstedt, og i midten af i dag ligger. Han var forelsket roterhaubarg.de

Roter Haubarg. En haubarg er et imponerende bygningsværk. Arkitekturen er importeret fra Nederlandene


Foto: Wasabi Film

59
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Eiderstedt
Syd for Husum ligger halvøen Eiderstedt med forskellige
attraktioner – fra en herregård til en købmandsbutik, og
fra den store dæmning til et stribet fyrtårn.

Herrenhaus
Hoyerswort
Slottet Hoyerswort ved Oldenswort
havde i en del år sovet tornerose-
søvn, da det i 2011 blev vækket
af keramikeren Alfred Jordy. Han
havde drevet et keramikværk-
sted på Sild, men ville nu ind til
fastlandet og købte slottet, der
trængte til en kærlig hånd. I dag
fremstår slottet som et kulturelt
mødested, hvor man både kan
komme til koncert, se udstillinger,
se en del af slottet, holde kaffe-
eller frokostpause i én af stuerne,
bo i en af de tre ferielejligheder
eller kigge ind i Alfred Jordys
keramikværksted, der er indrettet
i slottets tidligere kapel. Fra marts
til november viser slotsherren
rundt hver onsdag. Ved siden af
slottet står en haubarg, som er
ved at blive sat i stand til større
arrangementer og fester.

Hoyerswort er det eneste slot på


Eiderstedt, og det nuværende
slot blev bygget i slutningen af
1500-tallet af Caspar Hoyer.
Hans far Lange Harm Hoyer
var i en årrække hærchef for
den danske kong Frederik I.
Slottet Herrenhaus Hoyerswort Han blev adlet og gift med en
Foto: Wasabi Film uægte datter af Kong Frederik I.

60
Da hun døde, giftede hærche-

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
fen sig med en anden uægte
datter af samme konge, og de
fik sønnen Caspar Hoyer, der
blev en meget velstående mand
og stedfortræder for hertugen
af Gottorf. Slottet kan trække
flere tråde til Danmark. Som
et led i Store Nordiske Krig var
byen Tönning belejret. Svenske
soldater i byen var omringet af
russiske, polske og saksiske sol-
dater. Under belejringen opholdt
den danske kong Frederik IV sig
på slottet Hoyerswort, indtil han
på slottet modtog svenskernes

Tyskland
Eiderstedt
kapitulation.
Hoyerswort, Oldenswort
hoyerswort.de

Haus Peters
Klingelingeling. Den spæde
ringeklokke lyder, så snart man
træder ind købmandsbutikken
Haus Peters, hvor butikken står
næsten som den gjorde for 200
år siden. Der er nye varer på hyl-
derne, men der står også dåser,
æsker og poser, som minder
om købmandsbutik for mange
år siden.

Butikken blev åbnet i 1820 af


købmand Peters, og butikken
blev drevet af efterkommere
frem til 1924. Butikken er ind-
rettet i fin biedermeierstil, lige
som der også er fine eksempler
på møbler i biedermeierstil i
soveværelse og stue.

I 1991 blev der dannet en for-


ening til bevarelse af butikken
i det røde hus, hvor der også
er både faste og skiftende
kunstudstillinger.
Dörpstraat 16, Tetenbüll
haupeters.info

Fyrtårnet
Westerhefer
Det rød-hvide fyrtårn, der ræk- Det ikoniske fyrtårn Westerhefer
ker godt 40 meter op i vejret og Foto: Wasabi Film

61
sender sit lys godt 50 kilometer ligger mellem to ens huse, der Westerhefer er navnet på den
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

ud over Vadehavet, er blevet tidligere var fyrmesterboliger. I lille landsby, man kører gennem
tegnet, malet og fotografe- dag har Nationalpark Vadehavet på vej til og fra havdiget ved
ret utallige gange og er i dag udstillinger om Vadehavet i hu- fyrtårnet. Bemærk hvordan kir-
Eiderstedts populære vartegn. sene. Vejen til og fra tårnet går ken og flere af de gamle gårde
Placeret helt ude på vestsiden via strandengen ad den gamle ligger højt på værfter.
af halvøen har det hjulpet Stockstieg, som er sat i stand.
sejlende gennem sandbanker- St. Peter-Ording
ne i Vadehavet i godt 100 år. Man skal købe billet, hvis man Langt ude i det flade land står
Tårnet er bygget i 1906-07 og vil op i tårnet, hvorfra man har der tre huse på høje pæle. Det
funderet på 127 lange egepæle. en omfattende udsigt ud over gør der ikke kun ét sted i St.
Det ligger ca. en kilometer fra Vadehavet og Eiderstedt. Billet- Peter Ording. Det gør der hele
havdiget, og man kan kun gå ter købes i informationshuset fem steder ved den 12 kilometer
eller cykle frem til tårnet, som ved parkeringspladsen. og næsten to kilometer brede
Eiderstedt
Tyskland

De karakteristiske huse på pæle, hvoraf flere rummer restauranter


Foto: Wasabi Film

62
Eider Sperrwerk

Den danske og nordtyske del af Vadehavet


Kulturguide Vadehavet
Nordtyskland blev i 1962 ramt
af en voldsom stormflod, som
gik hårdt ud over Hamborg
og Bremen, men også over
landet langs floden Eideren bl.a.
Tönning. Efter stormfloden gik
tyskerne i gang med at anlægge
diger og den 4,9 kilometer
lange dæmning ved udmun-
dingen af Eideren i Vadehavet.
Efter fem års anlægsarbejde
stod Eider Sperrwerk (Eider-
dæmningen) klar. Den består af
fem store slusekamre med hver
to porte, der er 40 meter lange.

Tyskland
Eiderstedt
Når vandet er roligt, er slusepor-
tene hævet, men når stormen
raser, sænkes sluseportene, og
vandet fra Nordsøen presser
ikke flodvandet op i baglandet.
Tidligere kunne stormflod give
oversvømmelse helt inde ved
Rendsborg.

I den nordlige ende er der en


sluse, hvor mindre skibe kan
Interiør fra den gamle købmandsbutik i Haus Peters passere fra floden ud i Vadeha-
Foto: Wasabi Film
vet og omvendt. En vej hen over
dæmningen forbinder Eiderstedt
strand. Der er spisested i det ene For flere 100 år siden regnede med Ditmarsken i syd.
hus. Det andet er toiletbygning, man ikke området for noget,
og det tredje er til livredderen. for det var svært at dyrke jorden Der er p-pladser både nord og
pga. evig sandflugt og jævnlige syd for dæmningen, men den
Det første pælehus blev opført oversvømmelser. Den danske nordlige ligger lige ved sluse-
i 1911 på en sandbanke. For at konge Frederik VII besluttede portene.
komme derud måtte man svøm- derfor, at der skulle plantes skov
me gennem en såkaldt priel for at hæmme sandflugten.
(en strømrende i vaderne) eller
tage turen med båd. I 1926 blev Midt i St. Peter Ording, lige over
den første bro ud til pælehuse for kirken St. Peter, som ligger
anlagt, og bro og huse er i dag på et imponerende værft, ligger
en stor attraktion, hvor man det lille Museum der Landschaft
går hen over strandengen for at Eiderstedt i ét af de få gamle
havne ved pælehusene. huse, der er tilbage. Her kan
man se, hvordan landskabet på
St. Peter-Ording er i dag i hele halvøen har udviklet sig,
Tyskland et meget kendt og po- og museet indeholder også flere
pulært badested. I den nordlige stuer med fliser og fine, gamle
del af ferieområdet ligger der møbler.
et kæmpe badeland omgivet af Olsdorfer Strasse 6
tøj- og souvenirbutikker, ishuse museum-landschaft- Stormflodssøjle St. Peter Ording
og spisesteder. eiderstedt.de Foto: Wasabi Film

63
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

Tönning
Gammel havneby, hvor der heldigvis er bevaret mange
af de gamle huse langs havnen. Uden for byen ligger et
familievenligt vadehavscenter.

Tönning er køn lille havneby nær


Ejderens udmunding. Havnen
består af en vinkelformet kanal,
og i dag er det primært lystbåde,
der står for trafikken til vands.
Havnens historie går helt tilbage
til begyndelsen af 1600-tallet og
fik hurtigt en betydelig rolle som
udskibningshavn for smør og ost
fra gårdene inde på Eiderstedt.
Midt i 1800-tallet oplevede hav-
nen en pæn vækst, da englæn-
derne begyndte at importere kød
for at dække behovet i landet,
der var præget af en stadig
stigende industrialisering.

Men i slutningen af 1800-tallet


gik det hurtigt ned ad bakke.
Englænderne stoppede med at
indføre kød fra Europa, og med
åbningen i 1895 af Kieler-
kanalen, der gav plads til større
skibe, var det slut med at være
en betydelig havn.

De gode år har imidlertid sat


sit præg på mange af husene i
Tönning, både langs havnekana-
len og på Markt, hvor den store
kirke Sankt Laurentius ligger.

Pakhuset på den maleriske havn i Tönning Ved at følge de små hvide


Foto: Wasabi Film fisk, der er lagt ned i fortovet,

64
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Tyskland
Tönning
Akvariet i Multimar Wattforum. Besøg udstillingen og bliv klog på Verdensarv Vadehavet
Foto: Wasabi Film

kommer man rundt til byens svømmer et mylder af forskel- ne, der skal bruge mere målret-
seværdigheder. lige fisk, fra den lille spirrevip tet gødning.
søhesten til små hajtyper og
Ved havnen står der en storm- mere sjælden arter som f.eks. Multimar Wattforum er et familie-
flodssøjle, hvor man kan se, en læbefisk. venligt vadehavscenter, hvor barn,
hvor mange gange Tönning har ung og voksen i fællesskab kan
været ramt af stormfloder. I Multimar Wattforum kan man hente masser af viden om Vade-
blive klogere på livet i Vadeha- havet. Stedet trak da også mange
Multimar vet og Nordsøen ved at trykke flere gæster end forventet lige fra
Wattforum på knapper og trække i skuffer. starten i 1999, og vadehavscentret
Hvis man er i tvivl om, hvor stor Ved at skubbe til håndtag kan blev allerede udvidet ni år senere.
en kaskelothval er, kan man man sætte gang i bølgegang Udenfor er der en stor legeplads
hurtigt blive overbevist om dens og lave sin egen lille storm og også med elementer af læring, og
enorme omfang ved at kigge se, hvad det gør ved vaderne. Multimar Wattforum ligger med
på den kaskelot, der hænger Samtidig prikker udstillinger til en flot udsigt over Ejderen og tæt
i et stort udstillingsrum for sig gæsternes vilje til at gøre noget på den lille havn i Tönning.
selv i Multimar Wattforum. I de til gavn for klimaet. Lige fra at Dithmarscher Strasse 6a
mange akvarier i nabolokalerne slukke for lyset til landmænde- multimar-wattforum.de

65
Kulturguide Vadehavet
Den danske og nordtyske del af Vadehavet

NAKUWA-projektet
Bæredygtig natur- og kulturturisme UNESCO
Verdensarv Vadehavet

Inden for rammerne af skridende produkter og tilbud


NAKUWA-projektet står projekt- inden for natur- og kulturturisme,
partnerne for gennemførelsen af der relaterer sig til Verdensarven.
seks arbejdspakker. Projektet vil Helt centrale temaer inden for
udvikle og afsætte grænseover- NAKUWA-projektet er:

Cykling Vandring Fuglekiggeri Rundture Kultur

Beskæftigelser
De grænseoverskridende udfordringer, som 3. Vadehavets kulturtilbud er ikke omfattet
NAKUWA-projektet beskæftiger sig med, er af selve Verdensarvsnomineringen, men
bl.a. følgende: de menneskepåvirkede landskaber med
diger, kanaler, sluser m.v., såvel som de
1. At udvikle tilbud om natur- og kulturo- små (lands-)bysamfund, bygningskultu-
plevelser som et integreret element i ren med frisisk arkitektur og det at der
en bæredygtig Destination Verdensarv bygges på værfterne og oppe på gesten,
Vadehavet. historien med naturen som en særdeles
nærværende kraft, de lokale traditioner
2. At udvikle flere velfungerende og bæ- f.eks. indenfor musik, dans, mad, klæ-
redygtige produkter, tjenesteydelser og dedragter, kniplinger osv. nævnes som
transport-, overnatnings- og restaurant- unikke og stærke elementer i Verdensar-
virksomheder, der alle er af høj kvalitet, vens bagland.
og som også kan medvirke til bæredyg-
tig udvikling af turismen.

66
Den danske og nordtyske del af Vadehavet
Kulturguide Vadehavet
Fuglekiggeri

Velkommen
til fugleparadiset
Nationalpark Vadehavet er et rent paradis for fugle
– og for fuglekiggere!

Fugleiagttagelse er en impone- eller et teleskop med. Vi anbe-


rende naturoplevelse og hjæl- faler derfor, at man tager på
per os med at forstå, hvorfor fugletur med en lokal guide.
Vadehavet er så unikt og skal Her finder du mange udbydere
beskyttes.Når du vil se på fugle af fugleture og den bedste
i naturen, skal du vide, hvornår birdwatching spots i den
og hvor hvilke arter kan ses, danske og Slesvig-Holstenske
og du skal have en god kikkert vadehavsregion:

www.nationalpark-wattenmeer.de/sh/vogelbeobachtung

Foto Wasabi Film

67
VA D E H AV E T I D A N M A R K O G N O R D F R I E S L A N D

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Læs mere om Interreg på www.interreg5a.eu