Sie sind auf Seite 1von 12

YmamdrVrb H$moamoZm é½Ug§»¶m 1889 da

‘w§~B©V [ajm-Q>°Šgrgh Amobm, C~a gwê$


XoemV gdm©{YH$ H$moamoZm MmMʶm ‘w§~B©V
nmZ 4-5
www.pudhari.com {edmOr nmH©$bm gdm©{YH$ A§Ë¶g§ñH$ma

‘w§~B© e{Zdma, 6 OyZ 2020 & ñWmnZm df©o 82 & ‘w§~B© Amd¥Îmr df© 12 do & ‘w§~B©, nwUo, Am¡a§Jm~mX, H$moëhmnya, gm§Jbr, gmVmam, R>mUo, am¶JS>, qgYwXþJ©, aËZm{Jar, Ah‘XZJa, Zm{eH$, gmobmnya, ~rS>, na^Ur, qhJmobr, ~oiJmd, Jmodm ¶oWyZ EH$mMdoir à{gÕ nmZo 12 & qH$‘V ` 5

¶wÕImoa MrZMr Am{W©H$ H$m|S>r H$aʶmMr JaO


^maVmH$Sy>Z {‘iUmè¶m n¡em§Mm ^maVm{déÕ dmna! {MZr ‘mbmda ~{hîH$ma R>aob {MZr AW©ì¶dñWoda àhma
H$moëhmnya : nwT>mar S>oñH$ ^maVmÀ¶m bS>mI‘ܶo MrZZo Ho$bobr KwgImoar
H$moamoZm ho MrZZo OJmda bmXbobo g§H$Q> Agë¶mMm OJmVrb AZoH$ Xoem§Mm
Xmdm Amho. ˶m~Ôb A‘o[aHo$gh OJmVrb AZoH$ Xoem§Zr MrZda Am{U {MZr
MrZÀ¶m ^maVm{déÕ H$madm¶m nmH$Zo MrZbm {Xbobm nmH$ì¶mßV ^maV-MrZ g¡Ý¶~i
CËnmXZm§da ~{hîH$ma Q>mH$m¶bm gwédmV Ho$br Amho. ‘mÌ, Amnë¶m H$mañWmZmnmgyZ
z 1962 gmbr ^maVmda AmH«$‘U, A³gmB© àXoemVrb ^maVmMm ^mJ ^maV MrZ
MrZ ~iH$mdbm bîH$ar VaVyX 4.61 bmI H$moQ>r 12.46 bmI H$moQ>r
OJmMo bj AÝ¶Ì di{dʶmgmR>r MrZZo AmVm ^maVm{déÕ ¶wÕ gwê$ H$aʶmÀ¶m
hmbMmbr gwê$ Ho$ë¶mMo {XgV Amho. bS>mI‘Yrb à˶j {Z¶§ÌUaofm Amobm§Sy>Z
z AéUmMb ~iH$mdʶmMm gmV˶mZo à¶ËZ
nmH$ì¶má
{g¶mMrZ MrZ g¡Ý¶~i 13.25 bmI 23.35 bmI
z2017 gmbr ^maV-MrZ‘ܶo S>moH$bm‘ g§Kf© A³gmB© MrZ
{MZr g¡{ZH$m§Zr ^maVr¶ ^y^mJmV VrZ Vo Mma {H$.‘r. EdT>çm AmV KwgImoar Ho$br H$mí‘ra (MrZZo ~iH$mdbobm
z ^maVmÀ¶m nmH$ì¶mßV hÔrVyZ {g{H$¶m§J- aUJmS>o 6464 9150
Amho. VoWrb ^maVr¶ Mm¡³¶m CX²ÜdñV H$arV {MZr g¡Ý¶mZo V§~y R>moHy$Z ‘moM}~m§YUr ^maVmMm ^mJ)
½dmXma ‘mJm©Mr ~m§YUr {Z¶§ÌU aofm
Ho$br Amho. {MZr g¡Ý¶mZo ‘moR>çm à‘mUmV Vmo’$m, {MbIVr Xbhr AmUbo Amho.
z Am§VaamîQ´>r¶ nmVirda MrZH$Sy>Z
JbdmZ {d‘mZo 2663 3749
˶mVyZ MrZMm ¶wÕImoa n{dÌm ñnîQ> Pmbm Amho. MrZ‘YyZ ^maVmV Xadfu 5 bmI à˶j (MrZMr KwgImoar)
Zoh‘rM nm{H$ñVmZMr nmR>amIU {Z¶§ÌU aofm hm°Q> pñà¨J ho{bH$m°ßQ>a 646 802
67 hOma H$moQ>tÀ¶m ‘mbmMr {Z¶m©V hmoVo. ^maVmH$Sy>Z VodT>r a³H$‘ MrZbm OmVo (MrZMr KwgImoar)
z hm{’$O gB©Xbm OmJ{VH$ XheVdmXr Kmo{fV
Am{U ˶mM n¡em§Mm dmna ^maVm{déÕ hmoV Amho. Aemdoir XoemVrb OZVoZogwÕm n±Jm±J gamoda Zm¡Xb 67252 2 bmI 40 hOma
H$aʶmg Am§Vaamï´>r¶ ñVamda {damoY
Amnbm A˶§V KmVH$s eoOmar Agboë¶m S´>°JZMo Am{W©H$ eonyQ> {naJmiʶmMr JaO
z ^maVmÀ¶m eoOmar Xoem§Zm ^maVm{déÕ
nm{H$ñVmZ Oå‘y-H$mí‘ra
bS>mI
(MrZMr KwgImoar)
AUw~m°å~ 120 Vo 130 270 Vo 300
Amho. AZmdí¶H$ {MZr ‘mbmda ~{hîH$ma Q>mHy$Z {Mݶm§À¶m Am{W©H$ H§$~aS>çmV
^S>H$mdʶmMm à¶ËZ
bmW KmbʶmgmR>r OZVoZo nwT>mH$ma KoʶmMr doi Ambobr Amho. /...2
z ^maVr¶ ‘mbmgmR>r {MZr ~mOmanoR> CnbãY ^m a V nmU~wS>çm 14 68
Zohê$ MwH$bo Am{U {MZr AmH«$‘UmMo n[aUm‘ gmè¶m Xoembm ^moJmdo bmJbo & nmZ 2 H$ê$Z Z XoUo jonUmñÌo 5 hOma 13 hOma

AmO R>iH$ am¶JS>bm


100 H$moQ>tMr
VmVS>rMr ‘XV
‘w§~B©V nwÝhm dX©i; H$moamoZm dmT>ʶmMm YmoH$m
‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm ‘mÌ ‘w§~B©Mm ê$½Ug§»¶m dmT>rMm Xa d
‘w§~B©V H$moamoZm
‘w»¶‘§Ìr CÕd ¶m§Mr
A{b~mJ Xm¡è¶mV KmofUm
bm°H$S>mD$Z {e{Wb hmoVmM
ewH«$dmar ‘w§~B©À¶m doetda dmhVyH$ H$m|S>r
nmhm¶bm {‘imbr. ‘w§~B©Vrb XþH$mZm§Zrhr
‘¥Ë¶yXahr H$‘r Pmbm Agë¶mMo H$mH$mUr
¶m§Zr ñnï> Ho$bo.
XþH$mZo Am{U ‘§S¶m Iwë¶m H$aʶmg
nmbKa
am¶JS>
1285
1362 ‘hm‘w§~B©V H$moamoZm é½Um§Zr 45 hOmam§Mm
am¶JS> … nwT>mar d¥Îmgodm eQ>a CKS>ʶmg gwédmV Ho$ë¶mZo nadmZJr {‘imë¶mZo H«$m°’$S>© ‘mH}$Q>gh
R>mUo ԤS>i 11,877
am¶JS> {OëømV {ZgJ© MH«$sdmXimZo
Ho$bobo ZwH$gmZ ^ê$Z Z ¶oUmao Amho.
~mOmanoR>m§‘ܶohr dX©i gwê$ Pmbr.
‘mÌ Aer JXu dmTy> bmJVmM ‘w§~B©Vrb
~mo[adbr ‘§S>B©V IaoXrgmR>r bmoH$m§Zr JXu
Ho$br. bmb~mJ ‘mH}$Q>‘ܶohr AZoH$
‘w§~B© 46,080 Q>ßnm Amobm§S>bm
amÁ¶mV AmVmn¶ªVMo ~m[YV é½U 80,2229
Aj`Hw$‘maZo ZwH$gmZrMr n[apñWVr nmhVm am¶JS> H$moamoZm é½Um§Mr g§»¶mhr dmT>ʶmMr ^rVr {Xdgm§Z§Va nwÝhm J«mhH$m§Mr JXu Pmbr. ~ao Pmbobo é½U : 35,156 ‘¥Ë¶y : 28449 amÁ¶mV H$moamoZm ~itMm Cƒm§H$;
H$‘mB©À`m ~m~VrV {Oëømbm amÁ¶ emgZmH$Sy>Z 100 H$moQ>r
én¶m§Mr VmVS>rMr ‘XV Omhra H$ê$Z
‘hmnm{bHo$Zo 춳V Ho$br Amho.
‘w§~B©Vrb {Z~ªY {e{Wb H$aʶmV
emgZmÀ¶m g‘-{df‘ nÕVrZo XþH$mZo
gwê$ R>odʶm~m~V g§^«‘ Agë¶mZo ‘w§~B©V
BVa H$maUm§‘wio Pmbobo ‘¥Ë¶y : 9 ~m{YVm§Mr g§»¶mhr 80 hOmam§da
~Œ°S> {nQ>, Q>m°‘ H«w$Obm ‘w»¶‘§Ìr CÕd R>mH$ao ¶m§Zr am¶JS> Amë¶m‘wio ¶o˶m 10 {XdgmV ‘w§~B©V {d{dY {d^mJm§‘ܶo H$mhr ‘mJmªda XmoÝhr
A°p³Q>ìh é½U : 42,215 ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm
Q>mH$bo ‘mJo {OëømÀ¶m OZVoMo Am{U àemgZmMo H$moamoZm é½Um§Mr g§»¶m dmTy> eH$Vo, Aer ~mOy§Zm XþH$mZo CKS>ë¶mMo {MÌ hmoVo. ‘w§~B©V ewH«$dmar H$moamoZm é½Um§Zr 45 hOmam§Mm Q>ßnm
{dídg§Mma H$m¡VwH$ Ho$bo. eŠ¶Vm ‘w§~B© ‘hmnm{bHo$Mo A{V[aº$ ‘hmnm{bH$m hÔtÀ¶m gr‘m Iwë¶m Amobm§S>bm. ewH«$dmar EH$mM {XdgmV 1150 é½Um§Mr
Am¶wº$ gwaoe H$mH$mUr ¶m§Zr nwT>marer Ho$ë¶mZo ‘wbw§S> Q>mob ZmŠ¶mdarb ‘w§~B©À¶m ^a nS>ë¶m‘wio ‘w§~B©Vrb é½Ug§»¶m 45 hOma 854
H$moamoZm ‘mPm gm§JmVr ‘mUJmd‘ܶo ~mobVmZm 춳V Ho$br. {XeoZo ¶oUmè¶m gd©M boZg‘moa ewH«$dmar da nmohmoMbr Amho. amÁ¶mV ewH«$dmar H$moamoZmÀ¶m 2436
n§Yam hOma EH$am§V ‘w§~B©Vrb {MÌnQ>J¥hmgh ‘m°b, dmhZm§À¶m am§Jm bmJë¶m hmoËμ¶m. R>mUo, ZdrZ é½Um§Mo {ZXmZ Pmë¶mZo amÁ¶mMr EHy$U ~m{YVm§Mr
AJ«boI n{ü‘ d ‘ܶ aoëdoMr CnZJar¶ godm, ‘oQ´>mo Zdr ‘w§~B©g ‘w§~B© CnZJam§VyZ ¶oUmar dmhZo g§»¶m 80 hOma 229 Pmbr Amho.
E‘Am¶S>rgr aoëdo gwê$ hmoUma Zgbr Var, gmo‘dmanmgyZ ‘moR>çm à‘mUmV X{jU ‘w§~B©À¶m {XeoZo
nmZ 9
ehamVrb XþH$mZo, Q>°Šgr d [ajm gwê$ hmoUma YmdVmZm {Xgbr. XmD$Xbmhr H$moamoZm
am¶JS> {Oëhm {ZgJ© MH«$sdmXimÀ¶m AmhoV. H$mhr XþH$mZo ewH«$dmanmgyZM gwê$ n[aUm‘r, gH$mirM qH$½O gH©$b
VS>m»¶mV gmnS>ë¶mZ§Va ewH«$dmar Pmbr. ˶m{edm¶ H$‘©Mmè¶m§Mr 10 Q>¸o$ CÈ>mUnwbmOdi dmhVyH$ H$m|S>r Pmbr H$amMr : nm{H$ñVmZmV
‘w»¶‘§Ìr CÕd R>mH$ao ¶m§Zr A{b~mJ CnpñWVr R>odyZ H$m¶m©b¶ gwê$ H$aʶmg hmoVr. OmoJoœar-{dH«$moir qbH$ amoS>dahr bnbobm A§S>adëS>© S>m°Z
Xm¡am H$ê$Z {OëømVrb A{YH$mardJm©Mr gm§{JVbo Amho. ˶m‘wio ‘w§~B©Vrb MmH$a‘mݶm§Zm dmhVyH$ H$m|S>rMm gm‘Zm XmD$X B~«m{h‘ d ˶mMr
{Oëhm {Z¶moOZ g^mJ¥hmV ~¡R>H$ KoVbr. ahXmar d ZmJ[aH$m§Mr JXu dmT>Uma Amho. H$amdm bmJbm.H$moamoZm g|Q>agmR>r nËZr ‘mhO~rZ ¶m§Zm
~¡R>H$ gwê$ hmoʶmnydu ‘m§S>dm ¶oWyZ Wi ˶m‘wio ¶o˶m 10 {Xdgm§V H$mhr à‘mUmV Amdí¶H$ Obdm{hZr Q>mH$ʶmMo H$m‘ H$moamoZmMr bmJU Pmbr
¶oWo ‘w»¶‘§Ìr R>mH$ao ¶m§Zr ZwH$gmZJ«ñV ê$½Um§Mr g§»¶m dmT>ob, Agm Aer gwê$ Agë¶mZo CÎma ‘w§~B©VyZ gwgmQ> Amho. ¶m~m~V nm{H$ñVmZr
^mJmMr nmhUrXoIrb Ho$br. eŠ¶Vm A{V[aº$ Am¶wº$ gwaoe H$mH$mUr ¶oUmè¶m dmhZm§À¶m doJmbm OoOo é½Umb¶ gwédmV N>ÌrnmgyZ : ~mo[adbrÀ¶m npíM‘obm XþH$mZo CKS>VmM IaoXrMr ‘r{S>¶mZo {Xboë¶m d¥ÎmmZwgma, XmD$X Am{U
am¶JS> Am{U dmXi ho g‘rH$aÊm ¶m§Zr nÌH$mam§er ~mobVmZm 춺$ Ho$br. {g¾bOdi ¶oVmM ~«oH$ bmJV hmoVm. gwédmV N>ÌrIaoXrnmgyZ Pmbr. (N>m¶m : ‘¥Joe ~m§{XdS>oH$a) ˶mÀ¶m nËZrbm H$amMr ¶oWrb bîH$amÀ¶m
Eo{Vhm{gH$ Amho. naH$r¶m§Mr dmXio hm°pñnQ>b‘ܶo XmIb H$aʶmV Ambo AgyZ
naVdyZ bmdʶmMo gm‘϶© N>ÌnVr ˶mMo ImgJr H$‘©Mmar d gwajm ajH$ ¶m§Zmhr
¹$ma§Q>mB©Z H$aʶmV Ambo Amho.

R>mʶmV gmS>oXhm
{edmOr ‘hmamO ¶m§À¶m‘ܶo hmoVo.
˶mdoirhr am¶JS>‘Yrb ‘mdù¶m§ZrM
gmW {Xbr hmoVr. {ZgJ© MH«$sdmXimbm
gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zmhr dH©$ ’«$m°‘ hmo‘Mr gº$s ~itMm CÀMm§H$
Vm|S> XoʶmgmR>rXoIrb am¶JS>Mr OZVm ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm Am{U dm°Q²gAndê$Z AmVm nwT>o gaH$Vrb. B©‘ob VgoM ìhmQ²gAndê$Z gyMZm d AmXoe amÁ¶mV ewH«$dmar AmOdaÀ¶m gdm©{YH$ 139
hOma H$moamoZm é½U YramZo gm‘moar Jobr. nyU© VmH$XrZo {ZgJ© EH$sH$S>o bm°H$S>mD$ZMo {Z~ªY {e{Wb H$‘©Mmè¶m§Zm AmR>dS>çmVbm {H$‘mZ EH$ {Xdg J«mø Yabo OmVrb. é½Um§À¶m ‘¥Ë¶yMr Zm|X Pmbr Amho. ˶mV ‘w§~B© 54, R>mUo
MH«$sdmXimMm gm‘Zm {OëømVrb OZVoZo H$aUmè¶m gaH$maZo XþgarH$S>o H$moamoZmÀ¶m dmT>˶m Var H$m¶m©b¶mV hOa amhUo gº$sMo H$aʶmV B©‘ob Am¶S>r, EgE‘Eg Am{U ìhmQ²gAn 30, dgB© {dama 1, H$ë¶mU S>m|{~dbr 7, {^d§S>r 1,
R>mUo : 445 Zì¶m é½Um§Mr
Ho$ë¶mZoM am¶JS> {OëømV {dÎmhmZr àmXþ^m©dmMr XIb KoV gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zr dH©$ Ambo Amho. ‘mÌ, ‘§Ìmb¶ Am{U ‘hmnm{bH$m§À¶m H«$‘m§H$ H$m¶m©b¶rZ à‘wImg Úmdm bmJob. OiJmd 14, Zm{eH$ 3, ‘mboJmd 8, nwUo 14, gmobmnya
Zm|X Pmë¶m‘wio R>mUo {OëømV
Pmbr Agbr, Var Or[dVhmZr ‘mÌ ’«$m°‘ hmo‘ H$amdo åhUyZ AmXoe Omar Ho$bo AmhoV. joÌm‘ܶo hr CnpñWVr 10 Q>¸o$M R>odʶmV Ambo àñVmd B©-‘obÛmao ’$m°adS>© Ho$ë¶mZ§Va ˶mMr gyMZm 2, aËZm{Jar 5, Am¡a§Jm~mX 5, OmbZm 1, na^Ur
H$moamoZmJ«ñVm§Zr 10 hOmam§Mm Q>ßnm
Pmbr Zmhr. ¶m‘wioM am¶JS>À¶m OZVoMo, e§^a Q>¸o$ CnpñWVrZo H$m‘H$mO H$Yr gwê$ Amho. ¶mMm n[aUm‘ H$m‘H$mOmda hmoV Agë¶mZo bJoM g§~§{YVmg ìhmQ²gAn dê$Z Úmdr bmJUma Amho. 2, bmVya 1, Cñ‘mZm~mX 1 Va Zm§XoS> ¶oWo 1 é½UmMm
nma Ho$bm. ewH«$dmar {Xdg^amV
àemgZmMo Am{U bmoH$à{V[ZYtMo hmoB©b ho gm§JVm ¶oV Zgë¶mZo amÁ¶ gaH$maZo hm ˶mda Cnm¶ åhUyZ ImOJr ImgJr H$m¶m©b¶o A§{V‘ ‘mݶVogmR>r gmXa Ho$bobm àñVmd hm gmXa H$aUmao d ‘¥Ë¶y Pmbm. ‘¥Ë¶y§n¡H$s 75 nwéf Va 64 ‘{hbm AmhoV.
18 OU XJmdë¶m‘wio ~itMr
H$m¡VwH$ H$aʶmgmR>r am¶JS> {OëømVrb {ZU©¶ KoVbm Amho. Am{U CÚmoJm§à‘mUo gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zmhr A§{V‘ ‘mݶVm XoUmao ¶m XmoÝhr ñVamdarb A{YH$mè¶mZo nm{hbm, Zm|X Pmboë¶m EHy$U ‘¥Ë¶y§n¡H$s 27 ‘¥Ë¶y ho ‘mJrb XmoZ
g§»¶mhr 342 da nmohmoMbr.
A{b~mJ Vmbw³¶mV Ambmo Agë¶mMo emgH$s¶ H$m‘H$mOmMm {ZnQ>mam Kê$ZM Kê$Z H$m‘ H$aʶmMr nadmZJr XoʶmMm {ZU©¶ Vnmgbm d ‘mݶ Ho$bm Ago J¥hrV YaʶmV ¶oB©b. {Xdgm§Vrb AmhoV.
AÚmnhr AS>rM hOma
‘w»¶‘§Ìr CÕd R>mH$ao ¶m§Zr gm§{JVbo. H$aVm ¶mdm åhUyZ H$‘©Mmè¶m§Mm B©-‘ob Am{U amÁ¶ gaH$maZo KoVbm Amho. Vgo AmXoe gm‘mݶ àñVmd g§~§{YV A{YH$mè¶m§À¶m {ZXe©Zmg AmUyZ XoD$ZM ‘w§~B©V H$moamoZm é½Um§Mm AmH$S>m ’w$JV Mmbbm
g§e{¶Vm§À¶m H$moamoZmMo Ahdmb
am¶JS> {OëømVrb {ZgJ© ìhmQ²gAnMm dmna J«mø YaʶmV Ambm AgyZ, àemgZ {d^mJmZo ewH«$dmar Omar Ho$bo. ’$m°adS>© H$amdm d ˶mMr grgr gd© g§~§{YV A{YH$mè¶m§Zm Amho. ¶o˶m XmoZ-VrZ {Xdgm§V H$moamoZm é½Ug§»¶m
b°~‘ܶo àb§{~V AmhoV. Vã~b
MH«$sdmXimÀ¶m VS>m»¶mV /...8 ’$mB©br VWm ZñVr EodOr emgH$s¶ àñVmd ‘ob AmR>dS>çmbm EH$ hOoar g³VrMr & nmZ 2 {MÝhm§{H$V H$amdr. nÝZmg hOmam§n¶ªV OmʶmMr ^rVr Amho.
10 hOma 419 é½Um§n¡H$s 5
hOma 137 é½Um§Zr H$moamoZmda
{dO¶ {‘idbm. & nmZ 10
nZdob‘ܶo H$moamoZmMm
H$ha gwê$M
emgZmZo nyduM AmoiIbm hmoVm Ab‘Å>rMm YmoH$m! B©-ñHy$bg‘moa
nZdob : nZdob ‘hmZJanm{bH$m
nm{bH$m hÔrVrb H$m‘moR>o dgmhVr
‘Yrb EH$ hm°pñnQ>b‘ܶo
bdmXmnwT>o Ho$bm hmoVm Ab‘Å>rÀ¶m C§Mrbm {damoY : H$Zm©Q>H$Mr OmXm nmʶmMr hmd npíM‘ ‘hmamîQ´>mÀ¶m ‘wimda A§YmaM A§Yma
H$m‘ H$aUmè¶m 5 H$‘©Mmè¶m§Zm
H$moëhmnya : gwZrb H$X‘
dS>Zoao g{‘VrZo Amnë¶m AhdmbmV H$moëhmnya, ‘hmnwamÀ¶m ‘yi H$maUm§H$S>o Xþb©j! 3,400 emim {dOo{dZm
H$moamoZmMr bmJU >Pmbr AgyZ, gm§Jbr ¶oWrb ‘hmnwambm Ab‘Å>r YaU H$maUr^yV 2005 gmbr Ab‘Å>r YaUmMr C§Mr 519.6 ‘rQ>a hmoVr, 2019 gmbr hr C§Mr 524.25 ‘w§~B© : M§XZ {eadmio
Joë¶m 24 Vmgm§V 29 ZdrZ ê$½U Zgë¶mMm {ZîH$f© H$mT>bm Amho. ‘mÌ, Odinmg ‘rQ>an¶ªV dmT>{dʶmV Ambobr Amho. ˶mMm n[aUm‘ åhUyZ ¶m YaUm‘ܶo A{YH$ OmñV nmUrgmR>m BVa amÁ¶m§À¶m VwbZoV ‘hmamï´> amÁ¶ àJV
AmT>iyZ Amë¶m‘wio nm{bH$m Vrg dfmªnyduM ‘hmamîQ´> emgZmZo Ab‘Å>r YaUmMr hmoD$Z A{YH$ OmñV à‘mUmV Am{U OmñV C§MrZo ˶mMo ~°H$dm°Q>a gm§Jbr-H$moëhmnya {OëømV Agë¶mMo ~mobbo OmV Agbo Var ¶oWrb {Oëhm
hÔrVrb é½U g§»¶m 637 da C§Mr dmT>dm¶bm Zo‘³¶m ¶mM H$maUmdê$Z {damoY ngê$ bmJbo Amho. ˶m‘wioM Joë¶mdfu "Z ^yVmo, Z ^{dî¶Vr' Aem ñdê$nmMr nyapñWVr {Z‘m©U n[afXm§À¶m gw‘mao 3 hOma 400 emim§‘ܶo AÚmn
nmoMbr Amho. & nmZ 10 Ho$bm hmoVm, ho ~hþVoH$ g{‘Vrbm kmV Zgmdo. Pmbr. VÁk Aä¶mgH$m§Zr Aä¶mgnyU© nÕVrZo ¶m~m~VrV g§emoYZ H$ê$Z Amnbo {ZîH$f© ‘m§S>bo drO Zmhr. Aml‘emim§‘ܶo
Ý`m. {~«OoeHw$_ma bdmXmZo Ab_Å>r YaUmMr AgVmZmhr, H$mhr ‘§S>ir ‘hmnwambm H$maUr^yV Agboë¶m ¶m ‘w»¶ H$maUmH$S>o S>moioPmH$ H$ê$Z drOOmoS>Ur Agë¶m Var XþJ©‘
15 {Xdgm§V ‘Owam§Zm
nmohmoMdm : gwàr‘ H$moQ>©
C§Mr 524 _rQ>an`ªV dmT>dm`bm nadmZJr {Xbr
Amho. ‘mÌ, ¶m bdmXmnwT>o ~mOy ‘m§S>VmZm ‘hmamîQ´>
dS>Zoao g{‘VrMm ‘hmnwamMr ^bVrM H$maUo Yw§S>miVmZm {XgV AmhoV. dS>Zoao g{‘VrZohr ¶m~m~V nydu H$aʶmV
Amboë¶m Aä¶mgmH$S>o, H$mT>ʶmV Amboë¶m {ZîH$fmªH$S>o Xþb©j H$ê$Z ~m§YH$m‘m§da ¶mMo Imna
^mJmV 7 Vo 8 Vmg drO
Jm¶~ AgVo. ˶m‘wio amÁ¶
Zdr {X„r … ¶o˶m 15 emgZmZo ¶m YaUmMr C§Mr dmT>{dë¶mg npíM‘
‘hmamîQ´>mV CX²^dUmao YmoHo$ ñnîQ>nUo ‘m§S>bo
{dn¶m©g : 3 ’$moS>m¶Mm à¶ËZ Ho$bobm Amho. gaH$maMm B© ñHy$bMm à¶ËZ
A§YmamVM MmMnS>ʶmMr
{Xdgm§À¶m AmV gd© ñWbm§V[aV
‘Owam§Zm ˶m§À¶m Kamn¶ªV AmhoV. Ab_Å>r YaUmMr C§Mr dmT>dÊ`m{damoYmV AZoH$ Jmdm§Zm Ob~wS>rMm H$m`_ñdê$nr YmoH$m dVrZo bdmXmnwT>o ‘m§S>boë¶m AmhoV. ‘mÌ, ˶mH$S>o Ab_Å>r YaUmbm H|$Ð emgZmZo 1963 gmbr eŠ¶Vm Amho.
nmohmoMdm, Ago {ZX}e gdm} emgZmZo Am{U VÁkm§Zr _m§S>bobo {damoYmMo _wÔo Ago {Z_m©U hmoUma Amho, amÁ`mVrb bmImo hoŠQ>a Xþb©j H$ê$Z {~«OoeHw$‘ma bdmXmZo ¶m YaUmMr C§Mr nadmZJr {Xbr, Ë`mdoir `m YaUmÀ`m C§MrMm _yi amÁ¶mV embo¶ {ejU
ÀM ݶm¶mb¶mZo ewH«$dmar AmhoV H$s, `m YaUmMr C§Mr dmT>dë`mg Ab_Å>rMo {nH$mD$ joÌ H$m`_ñdê$nr nmÊ`mImbr OmUma dmT>dm¶bm nadmZJr XoD$Z Q>mH$br Amho. n[aUm‘r, àñVmd hm 500 _rQ>aMm hmoVm. Ë`mZ§Va doimodoir {d^mJmÀ¶m A§VJ©V B¶Îmm n{hbr Vo AmR>drn¶ªVÀ¶m
H|$Ðm~amo~aM gd© amÁ¶ gaH$mam§Zm ~°H$dmQ>a ‘hmamîQ´>mÀ¶m ^y^mJmV gmMyZ amhUma Amho, _hmamîQ´>mbm AOyZhr OmXm nmÊ`mMr JaO AmO ho YaU 524.5 ‘rQ>a C§MrMo Pmbo Amho. doJdoJir H$maUo XoV H$Zm©Q>H$Zo YaUmMr C§Mr 505 1 bmI 6 hOma 237 emim AmhoV. ¶m emim§n¡H$s
{Xbo. & nmZ 2 Amho. Ab_Å>rÀ`m ~°H$dm°Q>a_Ü`o amÁ`mVrb Amho, nmÊ`mÀ`m Amdí`H$Vo~m~V H$Zm©Q>H$ Ab‘Å>r YaUmÀ¶m {Z{‘©VrnmgyZ {Xdg|{Xdg _rQ>a, 512 _rQ>a, 519 _rQ>a Aer dmT>dV Zobr Vã~b 3 hOma 400 nojm A{YH$ emim§‘ܶo AÚmnhr
gm§Jbr, H$moëhmnya Am{U gmVmam {OëømVrb bdmXmMr {Xem^yb H$arV Amho, B. ~m~r amÁ`mÀ`m H$Zm©Q>H$Mr nmʶmMr hmd dmT>V Jobobr {XgVo. Am{U AmVm Va `m YaUmMr /...8 drO Zmhr. R>mUo, nmbKa, JS>{Mamobr, Z§Xþa~ma, M§Ðnya
{Oëø§‘Yrb XþJ©‘ Am{U Am{Xdmgr /...3
2 g§{‘l ‘w§~B©, e{Zdma, 6 OyZ 2020

¶wÕImoa MrZMr Am{W©H$ 15 {Xdgm§V ñWbm§V[aV 11 bmI ‘Owam§Mo ñWbm§Va amÁ¶ gaH$maMr Cƒ ݶm¶mb¶mV ‘m{hVr
H$m|S>r H$aʶmMr JaO
nmZ 1 dê$Z... Amnbm hm {MZr eoOmar {H$Vr KmVH$s Amho, ho Zì¶mZo
gm§JʶmMr JaO Zmhr. ñdmV§Í¶mZ§VaMm B{Vhmg ~{KVbm, Va g§Yr
{‘iob {VWo {Mݶm§Zr ^maVmMm {dídmgKmVM Ho$bm Amho. 1962 gmbr
‘Owam§Zm Kamn¶ªV nmohmoMdm ‘w§~B© … nwT>mar d¥Îmgodm
amÁ¶mV bm°H$S>mD$ZÀ¶m H$mimV
Amnmnë¶m amÁ¶mV naVʶmgmR>r BÀNw>H$
Agboë¶m gw‘mao 11 bmInojm A{YH$
‘Owam§Zm ˶m§À¶m amÁ¶mV gwIê$n ñWbm§V[aV
1 OyZn¶ªV 822 l{‘H$ Q´>oZÀ¶m
‘mܶ‘mVyZ 11 bmI 87 hOma
150 ‘Oya ˶m§À¶m amÁ¶mV naVbo.
AmVm ‘{UnyaH$S>o admZm hmoUmar
’$º$ EH$M Q´>oZ Cabr Amho, Agohr
"qhXr-{MZr ^mB© ^mB©'Mo Zmao XoVM MrZZo ^maVm{déÕ n{hbo ¶wÕ N>So >b.o
VËH$mbrZ H|$Ð emgZmÀ¶m Jm’$sbnUm‘wio Amnë¶m g¡{ZH$m§Zm ˶m ¶wÕmV
gdm}ÀM ݶm¶mb¶mMo H|$Ðmgh gd© amÁ¶ gaH$mam§Zm {ZX}e H$aʶmV Amë¶mMr ‘m{hVr amÁ¶ gaH$maZo
ewH«$dmar Cƒ ݶm¶mb¶mV {Xbr. Vgo
à{VkmnÌmV Z‘yX H$aʶmV Ambo.
l{‘H$ Q´>oZgmR>r ‘Owam§H$Sy>Z H$moUVohr
An‘mZmñnX nam^dmbm gm‘moao Omdo bmJbo hmoV.o ¶m ¶wÕmV MrZZo Zdr {X„r … nwT>mar d¥Îmgodm Agë¶mMo ‘ohVm ¶m§Zr Z‘yX Ho$bo. à{VkmnÌM amÁ¶ gaH$maÀ¶m dVrZo AmnÎmr ^mS>o AmH$maʶmV Ambobo Zmhr.
^maVmÀ¶m bS>mI‘Yrb A³gmB© MrZ ¶m Vã~b 37 hOma 244 Mm¡ag ¶o˶m 15 {Xdgm§À¶m AmV gd© ñWbm§V[aV ‘Owam§Zm haVèhoMr ‘XV H$aʶmÀ¶m ì¶dñWmnZ, ‘XV nwZd©gZ {d^mJmMo g{Md aoëdo àemgZmbm amÁ¶ gaH$maZo
{H$bmo‘rQ>a àXoemMm bMH$m VmoS>bm Amho. ‘Owam§Zm ˶m§À¶m Kamn¶ªV nmohmoMdm, Ago {ZX} X¥ï>rZo H|$Ð gaH$ma amÁ¶ gaH$mam§À¶m g§nH$m©V {H$emoa qZ~miH$a ¶m§Zr gmXa Ho$bo. {Oëøm{YH$mè¶m§‘m’©$V 97.69
Amnbm Xþgam {dídmgKmVH$s g»Im eoOmar åhUOo nm{H$ñVmZ; e gdm}ÀM ݶm¶mb¶mZo ewH«$dmar H|$Ðm~amo~aM Amho. AmVm amÁ¶ gaH$mam§ZmM AOyZ {H$Vr ‘Owam§Zm aoëdo Am{U ~gÀ¶m H$moQ>r én¶o {dVarV Ho$bo AmhoV.
nU Joë¶m H$mhr dfmªnmgyZ Amnë¶m ¶m XmoZ {dídmgKmVH$s eoOmè¶m§Zr gd© amÁ¶ gaH$mam§Zm {Xbo. ‘Owam§Zm amoOJma ‘Owam§Zm ˶m§À¶m Kamn¶ªV nmohmoMdm¶Mo Amho àdmgm~m~V A§YmamV R>odbo, ˶m§À¶m AÞ, dó, {Zdmam VgoM d¡ÚH$s¶
EH$‘oH$m§À¶m Jù¶mV Jio Kmbm¶bm gwédmV Ho$br Amho. nm{H$ñVmZÀ¶m CnbãY H$ê$Z Xoʶmgh ˶m§Zm H$emàH$mao d ˶mgmR>r {H$Vr JmS>çm gmoS>mì¶m bmJVrb, amhʶmMr ZrQ> ì¶dñWm Ho$br Zmhr VgoM godogmR>r gd© Cnm¶¶moOZm H$aʶmV
amÁ¶H$˶mªZr Amnbr ^y‘r OUy H$mhr {Mݶm§Zm Am§XUM XoD$Z Q>mH$br ‘XV Ho$br OmV Amho, ho gd© amÁ¶m§Zr aoH$m°S>©da ho gm§Jm¶Mo Amho. H|$Ð gaH$maH$Sy>Z ¶moOʶmV ˶m§Zm AÞ Am{U BVa OrdZmdí¶H$ dñVy Amë¶m. 10 E{àbn¶ªV 5,427
Amho. ˶mMmM n[aUm‘ åhUyZ AmO MrZZo ^maVmMm A{d^mÁ¶ ^mJ AmUmd¶mMo AgyZ, gd© ‘Owam§Mo Zm|XUrH$aU Amboë¶m Cnm¶m§Mr ‘m{hVr EH$m à{VkmnÌmÛmao ¶mo½¶[a˶m nwa{dʶmV ¶oV Zgë¶mMm Xmdm [a{b’$ H±$n C^maʶmV Ambo, ˶mV
Agboë¶m nmH$ì¶mßV H$mí‘ra‘YyZ {g{H$¶m§J Vo ½dmXma hm ‘hm‘mJ© Ho$bo Omdo, Ago AmXoehr ݶm¶mb¶mZo {Xbo ݶm¶mb¶mg‘moa gmXa H$aʶmV Ambr Amho. H$aUmar ¶m{MH$m g|Q´>b Am°’$ B§{S>¶Z Q´>oS> 6 bmI 66 hOma 994 ‘Owam§À¶m
~m§Ym¶bm gwédmV Ho$br Amho. AmhoV. bmI, Va aoëdoZo 57 bmI ‘Owam§Zm ˶m§À¶m {X„rV XmoZ bmI ‘Oya AgyZ, ˶m§Zr ¶w{Z¶Z ({gQy>)dVrZo ݶm¶mb¶mV XmIb amhʶmMr gmo¶ H$aʶmV Ambr hmoVr,
¶‘moR>çm à‘mUmV ^maVr¶ ~mOmanoR> {MZr CËnmXZm§Zr H$m~rO Ho$br AmVmn¶ªV EH$ H$moQ>r ‘Owam§Zm ˶m§À¶m Kamn¶ªV nmohmoMdʶmV Ambo Amho. ‘Owam§Zm {X„rVM amhUo ng§V Ho$bo Amho. ‘yiJmdr Ho$br Amho. ˶m ¶m{MHo$da ‘w»¶ ݶm¶‘yVu Aer ‘m{hVr qZ~miH$a ¶m§Zr {Xbr.
Amho. "ñdñVmV ‘ñV'; nU {Mݶm§gma»¶mM ~o^ademÀ¶m ¶m {MZr Kamn¶ªV nmohmoMdʶmV Ambo Agë¶mMr nmohmoMdʶmgmR>r 4 hOma 270 aoëdoJmS>çm OmʶmMr BÀN>m 춳V Ho$boë¶m ‘Owam§Mr Xrnm§H$a XÎmm Am{U ݶm¶‘yVu E. E. gæ¶X
‘mbmda ^maVr¶ J«mhH$hr Mm§JbmM bÅz> Pmë¶mMo ~Km¶bm {‘iV Amho. ‘m{hVr gm°{b{gQ>a OZab Vwfma ‘ohVm ¶m§Zr Mmb{dʶmV Amë¶m AgyZ, gdm©{YH$ JmS>çm g§»¶m Xhm hOmam§nojm H$‘r Amho, Ago ‘ohVm ¶m§À¶m I§S>nrR>mg‘moa pìhS>rAmo H$m°Ý’$aÝgÛmao ¶m§Zr à{VkmnÌ gmXa H$ê$Z ¶m{MHo$Vrb
gwZmdUrXaå¶mZ {Xbr. añVo ‘mJm©Zo 41 CÎma àXoe d {~hmaH$[aVm gmoS>ʶmV Amë¶m ¶m§Zr gm§{JVbo. gwZmdUr Pmbr. ¶mdoir {H$emoa qZ~miH$a Amamonm§Mo I§S>Z Ho$bo.
MrZMm a³Va§{OV B{Vhmg!
OJmÀ¶m nmR>rdarb EH$ AmXr‘ g§ñH¥$Vr Am{U Vã~b
gmS>o~mdrg bmI dfmªMm B{Vhmg Agboë¶m MrZMm gJim ‘hmamï´>mV gÎmogmR>r gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zm AmR>dS>çmV EH$ {Xdg hOoar
àdmgM a³Va§{OV Amho. doJdoJù¶m Q>moù¶m§‘Yrb a³Va§{OV
g§Kf©, amOoemhr amOdQ>tZr dm{hbobo a³VmMo nmQ> Am{U AmYw{ZH$
H$mimVrb H$å¶w{ZñQ> amOdQ>rZo ñdH$s¶ Am{U naH$s¶m§{déÕ
Am‘À¶mer YmoH$m ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm AZoH$ OU ‘w»¶mb¶ gmoSy>Z Jmdr Jobo AmhoV. ˶m‘wio
Ioibobr a³Vn§M‘r Agm hm àdmh Amho. 1911 gmbr Vm¶qnJ Pmbm … Oo.nr. ZÈ>m bm°H$S>mD$Z H$mimV gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zm AmR>dS>çmVyZ
{H$‘mZ EH$ {Xdg hOoar Amdí¶H$ Ho$br Amho. ¶m‘YyZ d¡ÚH$s¶
H$m¶m©b¶mV CnpñWV amhUmè¶m H$‘©Mmè¶mda A{V[aº$
H$m‘mMm VmU ¶oV Amho. ¶m‘wio gaH$maZo AmVm à˶oH$ H$‘©Mmar
¶m bmoH$emhrdmXr Zo˶mZo amOoemhr{déÕ N>oS>boë¶m H«$m§Vr ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm H$maUmñVd aOm KoVboë¶m§Zm dJiʶmV Ambo Amho. ‘mÌ, d A{YH$mè¶m§Zm AmR>dS>çmVyZ {H$‘mZ EH$ {Xdg H$m¶m©b¶mV
g§Kfm©V Vã~b XmoZ H$moQ>r bmoH$m§Mm ~ir Jobm hmoVm. ˶mZ§Va ‘hmamï´>mV AmåhrM {ZdS>UyH$ qOH$bmo {dZmnadmZm ‘w»¶mb¶ gmoS>Umè¶m§da emgZmZo H$madmB©Mm hOa amhʶmMo {ZX}e {Xbo AmhoV. ¶m~m~V g§~§{YV {d^mJm§Zm
1939 gmbr OnmZZo MrZda Ho$boë¶m AmH«$‘UmV EH$ H$moQ>r hmoVmo. Xod|Ð ’$S>Udrg nwÝhm ‘hmamï´>mMo ~S>Jm CJmabm Amho. amoñQ>a V¶ma H$aʶmMo {ZX}e XoʶmV Ambo AmhoV.
bmoH$ Jm¶~ Pmbo hmoVo. BWë¶m amOdQ>r{déÕ ~mobUmao gam©g ‘w»¶‘§Ìr ìhmdoV hm H$m¡b AgVmZm CÕd H$moamoZmMm àmXþ^m©d amoIʶmgmR>r bm°H$S>mD$Z H$mimV AmR>dS>m^amV {Z{üV Ho$boë¶m {Xder g§~§{YV H$‘©Mmar
‘mê$Z Q>mH$bo OmVmV, Ago åhUVmV. R>mH$a|Zr gÎmogmR>r Am‘Mm {dœmgKmV Ho$bm, amÁ¶ emgH$s¶ H$‘©Mmè¶m§Mr H$m¶m©b¶rZ CnpñWVr ‘¶m©{XV J¡ahOa am{hë¶mg ˶mMr AmR>dS>m^amMr J¡ahOoar d {dZmdoVZ
Aer Q>rH$m ^mOnmMo amï´>r¶ Aܶj Oo.nr. ZÈ>m R>odʶmÀ¶m gyMZm XoʶmV Amë¶m AmhoV. ˶mZwgma gܶm aOm bmdʶmMo {ZX}e XoʶmV Ambo AmhoV. BVHo$M Zmhr Va,
^maV-MrZ Am¶mV, {Z¶m©V! ¶m§Zr Ho$br Amho. ‘¶m©{XV g§»¶oV A{YH$mar d H$‘©Mmar ¶m§À¶m CnpñWVrV {d^mJmVrb H$mhr H$‘©Mmar Am{U A{YH$mar bm°H$S>mD$Z H$‘©Mmè¶m§Mr CnpñWVr nmhÿZM ˶m§Mo doVZ H$mT>ʶmMo AmXoe
MrZ‘ܶo {Z¶m©V : H$mnyg, Vm§~o, {hao, doJdoJir aËZo, ~mg‘Vr Za|Ð ‘moXr ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbrb ‘§Ìmb¶ d joÌr¶ H$m¶m©b¶mVrb H$m‘H$mO gwê$ Amho. ‘mÌ H$mbmdYrXaå¶mZ nyd©nadmZJr{edm¶ J¡ahOa AmhoV. VgoM boIm {d^mJm§Zm {Xbo AmhoV.
Vm§Xÿi, newImÚ, Vri, Am¡fYo, Xþ½YOݶ nXmW©, ßbmpñQ>H$Mm H|$ÐmVrb Xþgè¶m Q>‘©À¶m gaH$mabm EH$ df©
H$ÀMm ‘mb B˶mXr. (A§XmOo qH$‘V 1 bmI 33 hOma H$moQ>r nyU© Pmbo. ˶m{Z{‘ÎmmZo EH$m d¥Îmdm{hZrer
én¶o) MrZ‘YyZ Am¶mV : doJdoJù¶m àH$maÀ¶m ‘{eZar,
Q>o{bH$m°‘ d {dÚwV CnH$aUo, O¡{dH$ agm¶Zo, IVo, ^oQ>dñVy,
‘yVu, gOmdQ>rÀ¶m dñVy, XÿaXe©Z g§M, g§JUH$, ‘mo~mB©b,
~mobVmZm Oo.nr. ZÈ>m ¶m§Zr {edgoZoda nwÝhm
EH$Xm {ZemUm gmYbm. H$m±J«oggmo~V ^mOn
qOH$Vo, nU àmXo{eH$ njm§er qOH$Uo AdKS>
11 {Oëhçm§‘ܶo H$mo{dS>-19 b°~ C^maUma ‘w§~B©Vrb 11 nmobrg
OmJ{VH$ Amamo½¶ g§KQ>ZoÀ¶m ‘mJ©Xe©H$ VÎdm§Mr A§‘b~OmdUr … amÁ¶ gaH$ma
Am¡fYm§Mm H$ÀMm ‘mb, doJdoJir dmhZo Am{U ‘moQ>magm¶H$btMo
ñnoAa nmQ>©g², Bbo{³Q´>H$ dmhZo, gm¢X¶© àgmYZo, eoVr Am¡Omao,
OmV Agë¶mMm àý ZÈ>m ¶m§Zm {dMmaʶmV
Ambm. Voìhm Vo åhUmbo, ‘hmamï´>mV {edgoZm ‘w§~B© … nwT>mar d¥Îmgodm
amÁ¶mV AmVmn¶ªV 78
¶m§À¶m I§S>nrR>mg‘moa pìhS>rAmo {ZarjH$m§À¶m ~Xë¶m
ßbmpñQ>H$À¶m dñVy, IoiUr, ’$Q>mHo$, d¡ÚH$s¶ CnH$aUo, Am°Q>mo Am‘À¶mgmo~VM {ZdS>UyH$ bT>br. ‘hmamï´>mV amÁ¶mV H$moamoZm~m{YVm§Mr H$m°Ý’$aÝgÛmao gwZmdUr Pmbr. ¶m ‘w§~B© … nwT>mar d¥Îmgodm
ñnoAa nmQ>©g², ñQ>rb d Aë¶w{‘{Z¶‘Mr ^m§S>r B˶mXr. (A§XmOo Amåhr habmo ZmhrVa qOH$bmo. nU ‘hmamï´>mV AmH$S>odmar dmT>V AgVmZm VyV© à˶oH$ ñd°~ b°~ C^maʶmV ¶m{MHo$Mr ݶm¶mb¶mZo J§^ra XIb ‘w§~B©Vrb AH$am nmo{bgm§À¶m A§VJ©V ~Xë¶m§Mo AmXoe
qH$‘V 5 bmI 67 hOma H$moQ>r én¶o.) Am‘À¶mgmo~V {dœmgKmV Ho$bm. gÎmogmR>r {OëømV H$mo{dS>-19 b°~ C^maUo Amë¶m AgyZ ˶mV ‘w§~B©V KoV amÁ¶ gaH$mabm Mm§JboM Ymaoda ewH«$dmar Omar H$aʶmV Ambo AmhoV. ˶mV EH$m ghmæ¶H$
{edgoZoZo ^mOnmMm {dœmgKmV Ho$bm. eŠ¶ Zmhr, Ago ñnï> H$aVmZm amÁ¶ 22, nwUo 19, R>mUo 6, YaV {OëhmñVar¶ H$mo{dS>-19 b°~ nmobrg Am¶wº$mMm g‘mdoe Amho, Va Xhm nmo{bgm§Mr bmoH$b
ZmJnya‘Yrb 6 b°~Mmhr
MrZMm {dñVmadmX Am{U X‘ZMH«$! ‘hmamï´>mV nwÝhm ’$S>UdrgM ‘w»¶‘§Ìr gaH$maZo aËZm{Jar {OëømV Zì¶mZo EH$
g‘mdoe Amho. VgoM 100
H$m Zmhr, Agm g§Vá gdmb CnpñWV Amåg© {d^mJmVyZ dmhVyH$ {d^mJmV ~Xbr H$aʶmV Ambr
1949 À¶m Xaå¶mZ MrZ‘Yrb {dÚ‘mZ H$å¶w{ZñQ> amOdQ>rbm hmoVrb Agm OZ‘VmMm H$m¡b hmoVm. {ZdS>UwH$sV b°~ C^maʶmV ¶oV AgyZ amÁ¶mVrb Ho$bm hmoVm. Amho.
^mOnmZo 105 OmJm qOH$ë¶m, Va {edgoZobm Cd©[aV 11 {Oëøm§‘ܶo ñd°~ b°~ ¶m g§e{¶V é½U AmT>ië¶mdaM gwZmdUrÀ¶mdoir A°S>ìhmoHo$Q> ewH«$dmar nmobrg Am¶wº$ H$m¶m©b¶mVyZ ‘w§~B© nmobrg
gwédmV Pmbr Am{U MrZÀ¶m X‘ZMH«$mbm A{YH$ Omo‘mZo JVr b°~ C^maʶmV ¶mì¶mV ¶m
{‘imbr. gwédmVrbm MrZZo 1950 gmbr {V~oQ> ~iH$mdbm, 56 OmJm qOH$Vm Amë¶m. EH$Ì {ZdS>UyH$ OmJ{VH$ Amamo½¶ g§KQ>ZoÀ¶m ‘mJ©Xe©H$ OZab AmewVmof Hw§$^H$moUr ¶m§Zr amÁ¶ XbmVrb AH$am nmo{bgm§À¶m ~Xë¶m H$aʶmV Amë¶m.
bT>dyZhr {edgoZoZo {dœmgKmV Ho$bm, Ago VÎdmZwgma C^maʶmÀ¶m Ñï>rZo à¶ËZ Am¶grE‘AmaÀ¶m ‘mJ©Xe©H$ gaH$maMr ^y{‘H$m ‘m§S>VmZm H$mo{dS> ¶mVrb AmR> nmo{bgm§Zm bmoH$b Amåg©‘YyZ dmhVyH$
˶mZ§Va 1962 gmbr ^maVmMm A³gmB© MrZ ~iH$mdbm, VÎdmZwgmaM ˶m§Mr C^maUr
1967, 1979 Am{U 1983 gmbr ^yVmZÀ¶m doJdoJù¶m ZÈ>m åhUmbo. Ho$bm OmB©b Aer ‘m{hVr amÁ¶ ñd°~ b°~gmR>r ‘m¶H«$mo ~m¶mobm°{OH$b {d^mJmV ~Xbr H$aʶmV Ambr Amho. ‘ܶ {Z¶§ÌU H$jmMo
^mOnZo {edgoZoda AZoH$doim gaH$maÀ¶m dVrZo A°S>ìhmoHo$Q> OZab H$aʶmV Ambr Agë¶mMr b°~Mr Amdí¶H$Vm AgVo, Ago ñnï> ghmæ¶H$ nmobrg Am¶wº$ amOrd AOw©Z gmd§V ¶m§Mr JmdXodr
àm§VmV KwgImoar H$ê$Z ˶m§Mo ^y^mJ ~iH$mdbo, AéUmMb àXoe ‘m{hVr ݶm¶mb¶mbm {Xbr.
{JiʶmMm à¶ËZ MmbyM Amho. H$mhr {Xdgm§nyduM {Mݶm§Zr {dœmgKmVmMm Amamon Ho$bm Amho, Va {edgoZm AmewVmof Hw§$^H$moUr ¶m§Zr ewH«$dmar H$aVmZm OmJ{VH$ Amamo½¶ g§KQ>ZoÀ¶m {d^mJmV ~Xbr Pmbr Amho.
ZonmiÀ¶m EìhaoñQ> {eIamdahr Amnbm h³H$ gm§JʶmMm ^mOnZo ‘w»¶‘§[ÌnXmMm eãX ‘moS>ë¶mZo ݶm¶mb¶mV {Xbr. ¶mMr XIb KoV bdH$a H$moamoZm b°~ gwê$ H$aʶmMr (S>ãë¶y.EM.Amo)‘mJ©Xe©H$ dmhVyH$ {d^mJmV ~Xbr Pmboë¶m§‘ܶo d[að> nmobrg
à¶ËZ Ho$bm hmoVm. gmo~V nm{H$ñVmZ Am{U lrb§Ho$bmhr Amnbo H$m±J«og-amï´>dmXrgmo~V AmKmS>r Ho$ë¶mMo gm§JV ݶm¶mb¶mZo ¶m{MHo$darb ‘mJUr H$aUmar OZ{hV ¶m{MH$m VÎdmZwgma b°~ C^maë¶mZ§Va ˶m b°~ {ZarjH$ A{Zb ~m~yamd H$moir, gmho~amd bmo^mOr gmoZmdUo,
A§{H$V H$ê$Z R>odbo Amho. ‘mAmo gd}gdm© AgVmZm 1966 Vo Ambr Amho. ‘hm{dH$mg AmKmS>rMr gÎmm {ZU©¶ amIyZ R>odbm.aËZm{Jargh aËZm{JarVrb ‘ÀN>r‘ma Ibrb ‘ܶoAZw^dr H$‘©Mmar VgoM {dfmUy ghmæ¶H$ nmobrg {ZarjH$ A{Zb naewam‘ {MÎmadmS>, àem§V
1977 ¶m H$mimV ‘mAmoZo gm§ñH¥${VH$ H«$m§VrÀ¶m ~wa»¶mImbr ñWmnZ Pmë¶mZ§Vahr ^mOnH$Sy>Z XmoÝhr njm§Mr H$moH$Um‘ܶo ‘moR>çm à‘mUmV Ah‘X hgZ{‘¶m dñVm ¶m§À¶mdVrZo ngê$ Z¶o åhUyZ AÚ¶mdV ¶§ÌUm hZw‘§V ¶oå‘odma, e¡b|Ð Zmam¶U AmdQ>o, XrnH$ àH$me T>moHo$,
MrZ‘ܶo a³Va§{OV W¡‘mZ KmVbo. ¶m h˶mH$m§S>mV {H$‘mZ 15 gÎmm ñWmnZ ìhmdr åhUyZ à¶ËZ Pmbo. ‘mÌ, Vo MmH$a‘mZr VgoM ‘Owam§Zr ñWbm§Va A°S>. amHo$e ^mQ>H$a ¶m§Zr Cƒ Am{U gmYZgm‘J«r Amdí¶H$ Amho. gw^mf AemoH$ YmHo$, XrnH$ ~mbmOr am¶dS>o, amOy kmZo~m
bmIm§Mo {eaH$mU Pmbo, Va 50 bmIm§da bmoH$ Vwé§JmV ¶‘¶mVZm ¶eñdr Pmbo ZmhrV. ^mOnbm Ambobr gÎmm Ho$ë¶mZo H$moamoZmMr bmJU Pmboë¶m ݶm¶mb¶mV XmIb Ho$br ˶m ˶m‘wio AemàH$mao {OëhmñVar¶ b°~ amR>moS>, ‘{hbm ghmæ¶H$ nmobrg {ZarjH$ C‚dbm ‘méVr
^moJʶmgmR>r S>m§~bo Jobo. 1989 gmbr bmoH$emhrdmXr Am§XmobZ hmVmVyZ {ZgQ>ë¶mMr H$m¶‘M gb Amho. ZÈ>m é½Um§Mo {ZXmZ H$aʶmgmR>r H$moamoZm ¶m{MHo$da ‘w»¶ ݶm¶‘yVu Xrn§H$a C^maUo eŠ¶ Zmhr, Ago gm§{JVbo. gmVnwVo ¶m§Mm g‘mdoe Amho. ¶m gdmªZr ~Xbr Pmboë¶m
H$aUmè¶m 10 hOma {dÚm϶mªZm bîH$amZo aUJmS>çmImbr {MaSy>Z ¶m§Zr hr gb nwÝhm ~mobyZ XmIdbr Amho. ñd°~ b°~ Q>oñQ> Zgë¶mZo {OëømV XÎmm Am{U ݶm¶‘yVu E.E.gæ¶X {R>H$mUr VmVS>rZo éOy hmoʶmMo AmXoe XoʶmV Ambo Amho.
‘mabo hmoVo.

^maV-MrZ ì¶mnma, EH$ KmQ>çmMm gm¡Xm!


OmJ{VH$ CXmarH$aUmMm ’$m¶Xm CR>dyZ Joë¶m H$mhr dfmªV MrZZo
^maVr¶ ~mOmanoR>oV OmoaXma ‘wg§S>r ‘mabr Amho. 2000 gmbr
YmoaU MwH$bo Am{U {MZr AmH«$‘UmMo ‘hmnm{bH$m H$‘©Mmè¶m§da
WoQ> ~S>V’$s©Mr H$madmB© ZH$mo
^maV-MrZXaå¶mZMm ì¶mnma Ho$di 21 hOma H$moQ>tMm hmoVm.
2008 gmbr hm ì¶mnma nmohmoMbm 3 bmI 57 hOma H$moQ>tda.
Xhm dfmªV åhUOo 2018 n¶ªV hm ì¶mnma 6 bmI 72 hOma
n[aUm‘ gmè¶m Xoembm ^moJmdo bmJbo!
H$moëhmnya : nwT>mar S>oñH$
å¶w{Z{gnb ‘OXÿa ¶w{Z¶Z; n[anÌH$ ZH$mo ZmoQ>rg nmR>dm
‘w§~B© … nwT>mar d¥Îmgodm Am{U BVa {Oëøm§V AS>H$bobo
H$moQ>tda nmohmoMbm hmoVm Am{U Joë¶mdfu hm ì¶mnma gmV bmI ^maV-MrZ {df‘ gm‘Zm
H$moQ>r én¶m§da OmD$Z nmohmoMbm Amho. ¶m‘ܶo ^maVmMm {hñgm 1962 À¶m ^maV-MrZ ¶wÕmV ^maVr¶ ‘w§~B© ‘hmnm{bHo$Vrb J¡ahOa AmhoV. ˶m§Zm naV ¶oʶmgmR>r B©-
OdmZm§Zr em¡¶m©Mr n[agr‘m JmR>br hmoVr. A˶§V 1962 À¶m {MZr AmH«$‘UmMo aUjoÌ ho nyU©nUo S>m|Jar hmoVo. Amnë¶m g¡Ý¶mbm JwaIm ao{O‘|Q> H$‘©Mmè¶m§Zm 72 Vmgm§Mr ‘wXV XoV nmg CnbãY hmoV Zgë¶mZo nadmZJr
Amho 1 bmI 33 hOma H$moQ>tMm Am{U 5 bmI 67 hOma H$moQ>r dJiVm S>m|Jar bT>mB©Mm AZw^d ZìhVm. ¶m ^mJmV H$‘mbrMr W§S>r; nU g¡{ZH$m§Zm Ja‘ H$nS>o
MrZMm. ^maVmÀ¶m X¥îQ>rZo hm gm¡Xm Agm KmQ>çmMm Amho. {dnarV n[apñWVrVhr {Mݶm§Zm AZoH$ ‘moMmªda H$m‘mda hOa Z hmoUmè¶m§Zm H$m‘mdê$Z {‘iV Zmhr. n[aUm‘r, ‘hmnm{bH$m
niVm ^wB© WmoS>r Ho$br hmoVr. ^maVr¶m§Mo ho XþX©å¶ ZìhVo. S>m|Jar Am{U ~’$m©i ^mJmV dmnam¶Mo ~yQ> ZìhVo. Amnbr eñÌmñÌo Xþgè¶m ‘hm¶wÕmVrb, ~S>V’©$ H$ê$Z ˶m§À¶mOmJr H§$ÌmQ>r àemgZmZo g§~§{YV H$‘©Mmè¶m§Zm [aVga
gmhg nmhÿZ MrZbm YS>H$s ^abobr hmoVr. Va {MZr g¡{ZH$m§H$S>o A˶mYw{ZH$ eñÌo. ˶m{edm¶ ^maVr¶ OdmZm§À¶m {H$VrVar A{YH$ nQ>rZo H$m‘Jmam§Mr Zo‘UyH$ H$aʶmMm Bemam ZmoQ>rg YmS>mdr. ¶m ZmoQ>rgÀ¶m AmYmao
¶m ì¶mnmamÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ MrZ ^maVmVyZ Xadfu WmoS>Wo moS>H$o Zìho; Va {MZr g¡Ý¶ hmoVo. Aem {df‘ n[apñWVrVhr ^maVr¶ OdmZm§Zr B§M B§M ^y‘r bT>{dbr!
Vã~b nmM bmI H$moQ>r én¶o H$‘mdV Amho. VËH$mbrZ n§VàYmZ n§. Zohê$ ¶m§Mo MrZ~ÔbMo gmao ‘hmnm{bH$m Am¶wº$m§Zr ewH«$dmar {Xbm H$m‘Jmam§Zm [aVga nadmZJr {‘iy
AmO ^maV Am{U MrZhr OmJ{VH$ ì¶mnma g§KQ>ZMo o gXñ¶ AmhoV. A§XmO MwH$bo. Vr ˶m§Mr "{h‘mb¶mEdT>r MyH$' Amho. ‘mÌ ‘hmnm{bHo$Zo n[anÌH$ H$mTy>Z eHo$b. VgoM H$m‘Jmam§Zm H$m‘mda hOa
˶m‘wio Hw$Urhr WoQ> Hw$UmÀ¶mhr CËnmXZm§da ~§Xr Kmby eH$V Zmhr qH$dm ({h‘mb¶rZ ãb§S>a) Pmbr; nU ˶mMo n[aUm‘ AemàH$maMr H$madmB© H$ê$ Z¶o, Aer hmoVm ¶oB©b.
ì¶dhm[aH$X¥îQ>çm Vo ghOmghOr e³¶ hmoUma Zmhr. ‘mÌ, Aer eoH$S>mo Xoembm ^moJmdo bmJbo. ‘mJUr å¶w{Z{gnb ‘OXÿa ¶w{Z¶ZZo ZmoQ>rg YmS>ë¶mZ§Vahr Oo
Am{U hOmamo {MZr CËnmXZo AmhoV H$s, Or IaoXr Ho$br ZmhrV, Va BWë¶m {~«{Q>e H$mimV {~«{Q>e B§{S>¶mMmM {V~oQ>da Ho$br Amho. JmdmH$S>o AS>H$boë¶m H$m‘Jma H$m‘mda hOa hmoUma ZmhrV,
J«mhH$m§Zm H$mS>rBVH$mhr ’$aH$ nS>Uma Zmhr. A˶§V {H$aH$moi, VH$bmXÿ, à^md hmoVm. ^maVmbm Ooìhm ñdmV§Í¶ {‘imbo, H$m‘Jmam§À¶m KaÀ¶m nζmda d ˶m§À¶m{damoYmV ‘hmnm{bH$m àemgZmZo
{XImdy, emo^Mo r Am{U ‘yi åhUOo A˶§V ~o^ademMr hr CËnmXZo AmhoV. VoìhmM Zo‘H$m MrZ‘Yrb J¥h¶wÕmV H$å¶w{ZñQ> JmdÀ¶m nζmda ZmoQ>rg YmSy>Z ˶m§Zm H$maUo XmIdm ZmoQ>rg ~Omdmdr.
{deof åhUOo, ¶mM {MZr ‘mbmMr ^maVmV gdm©V ‘moR>r MbVr Amho Am{U nmQ>uMm {dO¶ Pmbm. gmV {Xdgm§Mr ‘wXV XoʶmMo AmdmhZ OoUoH$ê$Z H$‘©Mmè¶m§À¶m AZwnpñWVrMo
˶mM ‘mܶ‘mVyZ MrZ Xadfu ^maVmVyZ àM§S> ‘moR>r H$‘mB© H$arV Amho. gaXma d„^^mB© nQ>ob ¶m§Zr ñdmV§Í¶moÎma ¶w{Z¶ZMo H$m¶m©Ü¶j dm‘Z H${dñH$a ¶mo½¶ H$maU XoʶmMr g§Yr H$m‘Jmam§Zm
BWë¶m OZVoZo hr IaoXr ~§X Ho$br, Var MrZbm H$mhr bmI H$moQ>r én¶m§Mm H$mimV n§VàYmZ n§{S>V Zohê$ ¶m§Zm MrZ~Ôb gmdY ¶m§Zr Ho$bo Amho. {‘iob. AZoH$ H$m‘Jma ‘w§~B©~mhoa
’$Q>H$m ~gyZ {Mݶm§Mr ‘ñVr {Oam¶bm ‘mobmMm hmV^ma bmJUma Amho. Ho$bo hmoVo. MrZ {V~oQ> ~iH$mdob, Ago gyVmodmMhr H${dñH$a ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, amhVmV. bmoH$b ~§X Agë¶mZo ˶m§Zm
MrZMm dM©ñd Am{U {dñVmadmX Ho$bo hmoVo; nU Zohê§$Zr bj {Xbo Zmhr. AIoa MrZZo g§KQ>ZoH$Sy>Z [aVga {ZdoXZ ‘hmnm{bH$m ‘w§~B©V ¶oʶmgmR>r dmhVwH$sMr gmYZo
OÝ‘mnmgyZM MrZMm dM©ñd Am{U {dñVmadmX gwê$ Amho. X{jU {V~oQ> ~iH$mdboM Am{U bS>mI‘Yrb ^maVr¶ Am¶wº$m§Zm XoʶmV Ambo Amho. CnbãY ZmhrV. Aem H$m‘Jmam§Mr ¶mXr
{MZr g‘wÐmV Joë¶m H$mhr dfmªnmgyZ XmXm{Jar Mmbbr Amho. hm±JH$m±JMm gr‘oÀ¶m AmV KwgyZ añVmhr ~ZdyZ KoVbm. Voìhm bS>mI : ^maVr¶ OdmZm§Zm H$ÀÀ¶m añ˶mdê$Z gr‘on¶ªV Vmo’$m Aem AmUmì¶m bmJë¶m. H$madmB©bm g§KQ>ZoMm {damoY Zmhr. ‘mÌ V¶ma H$ê$Z ˶m§Zm àdmgmgmR>r ¶mo½¶
Jim KmoQ>ʶmV {MZr hmV ‘½Z AmhoV. ¶m nmíd©^‘y rda ^maVmMr Hw$amnV Hw$R>o Zohê§$Zr ^maVr¶ g¡Ý¶mbm gr‘obJV Mm¡H$s gwê$ MrZZo {V~oQ> {Ji§H¥$V H$aVmM ^maVmZo gr‘on¶ªV añVo ~Zdm¶bm hdo hmoVo. Vgo Pmbo AgVo, Ho$di n[anÌH$ H$mTy>Z hmoUmar H$madmB© Vr dmhVyH$ ì¶dñWm V¶ma H$aʶmMo
H$mT>ʶmMm MrZMm CnX²ì¶mn gwê$ Pmbm Amho. ^maVmMm H$moamoZmer {ZH$amZo H$am¶bm gm§{JVbo. Va hr doi Voìhm CX²^dbr ZgVr. MwH$sMr Amho. ~hþVoH$ H$‘©Mmar JmdmH$S>o AmdmhZhr g§KQ>ZoZo Ho$bo Amho.
gm‘Zm Mmby Amho. ¶m bT>mB©V ^maVmMr AW©ì¶dñWm Ooarbm Ambr Amho. ^maV-MrZ ¶wÕmdê$Z VËH$mbrZ amîQ´>nVr Eg.
¶mCbQ> MrZ H$moamoZm AmnÎmrVyZ ~mhoa nS>bm Amho. {VWbo CÚmoJ gwê$ amYmH¥$îUZ ¶m§Zr Amnë¶mM gaH$mada J§^ra Amamon M‘ËH$marH$ AmXoe {Xbm. JwßVhoa Im˶mH$Sy>Z npíM‘oH$S>rb ‘moMm©da H$mhr Om§~mO A{YH$mè¶m§Zr
Pmbo AmhoV. AW©ì¶dñWm gmdabr Amho. MrZZo hrM doi gmYyZ gr‘oda Ho$bo hmoVo. "Zo’$m' AmKmS>rMo goZmZr boâQ>Z§Q> OZab Hw$R>brhr JmonZr¶ ‘m{hVr {‘imbr Zmhr. XþgarH$S>o, {MZr ’$m¡Om§Zm niVm^wB© WmoS>r Ho$br hmoVr. aoOm§J
¶wÕOݶ n[apñWVr {Z‘m©U H$ê$Z, ^maVmMr AW©ì¶dñWm Xþ~ir H$aʶmMm ~r. E‘. H$m¡b A{VCËgmhr hmoVo; nU ˶m§Zm ¶wÕmMm MrZÀ¶m ‘mAmoZo ‘mÌ {~«Q>Z, A‘o[aH$m, ³¶w~m bm ¶oWrb ¶wÕmV ^maVmÀ¶m ’$³V 120 OdmZm§Zr
S>md aMbobm {XgV Amho. nyd© bS>mI ^mJmV JbdmU Am{U hm°Q>pñà¨J ¶m AZw^d ZìhVm. MrZ AmJirH$ H$ê$ eH$Vmo, g§Kfm©V ì¶J« Agë¶mMr AMyH$ doi gmYbr. XmoZ hOma {MZr g¡{ZH$m§Zm amoIyZ Yabo hmoVo. n¡H$s
^mJmV MrZZo g¡Ý¶ V¡ZmV Ho$bo Amho. à˶j {Z¶§ÌUaofdo a XmoÝhr ~mOyZ§ m ¶m~m~V ˶m§Zm gmYm g§e¶hr Ambm Zmhr. MrZZo Zohê§$Zm X~mdmImbr KoV a{e¶mMo ¼wíMod ¶m§Zmhr 114 ^maVr¶ OdmZ hþVmË‘m Pmbo; nU ‘moMm©dê$Z
‘mݶ Ago 23 {ddmÚ ^y^mJ AmhoV; nU JbdmU Am{U hm°Q>pñà¨JMm Zmoìh|~a 1959 ‘ܶo bS>mIÀ¶m H$m|JH$mbm‘ܶo Aà˶jnUo Úm¶Mm Vmo ‘ogoO {Xbm. a{e¶m VQ>ñW AIoan¶ªV hQ>bo ZmhrV.
˶mV g‘mdoe Zmhr. JbdmUÀ¶m npíM‘ ^mJmda MrZZo Amnbm Xmdm ^maVr¶ OdmZm§Mo a³V gm§S>bobo AgyZhr H$m¡b am{hbm, Vmo ¶m‘wioM. 25 Am°³Q>mo~aÀ¶m "àmdXm' MrZMr YmñVr Imboë¶m VËH$mbrZ gaH$maZo
Ho$bm Amho. Vmo ¶mnydu MrZZo H$Yrhr Ho$bm ZìhVm. n±Jm±J gamoda Am{U ^«‘mV am{hbo. ¶m a{e¶Z gaH$mar d¥ÎmnÌmV, "^maV Am‘Mm {‘Ì hdmB© XbmMm dmna Ho$bm Zmhr. hdmB© XbmMm dmna
{g³H$s‘‘Yrb ZmHw$bm ¶oWho r MrZZo g¡Ý¶ AmUbo Amho. ¶m gd© ^mJmV n§VàYmZ n§{S>V Zohê$, g§ajU‘§Ìr H¥$îU ‘oZZ, Amho, Va MrZ Am‘Mm ~§Yy' ho {dYmZ N>mnyZ Ambo ¶wÕmMo n[aUm‘ ~Xby eH$bm AgVm.
Vm~m aofno mgyZ AmV VrZ Vo Mma {H$.‘r.n¶ªV {MZr g¡Ý¶mZo KwgImoar Ho$br ˶m§Mo VËH$mbrZ g„mJma, g¡Ý¶Xbo gJioM Am{U ^maVr¶ ~mOybm Z¡amí¶M ngabo. Š¶w~m g§Kfm©V AS>H$bobo Agë¶mZo A‘o[aH$m
Amho. EdT>Mo Zìho, Va ¶m ^mJmVrb ^maVr¶ Mm¡³¶m CX²ÜdñV Ho$ë¶m ¶m nam^dmbm O~m~Xma AmhoV. EH$mZohr Zohê$ gr‘oda g¡{ZH$ Agbo, Var ˶m§Zm agX Am{U {~«Q>Z ^maVmMr CKS>nUo ‘XV H$ê$ eH$bo
AmhoV. MrZZo OdiOdi hm ^y^mJ Amnë¶m Vmã¶mVM KoVbm Amho. MwH$sMo AmhoV, ho gm§JʶmMo YmS>g XmI{dbo nwadm¶bm Amnë¶mH$S>o gr‘on¶ªV añVoM ZìhVo. ZmhrV. a{e¶m VQ>ñW am{hbm. A‘o[aHo$Mo {d‘mZdmhÿ
MrZÀ¶m ¶m AmH«$‘H$ hmbMmbrMo VËH$mbrH$ H$maU Amho, Vo J¥h‘§Ìr Zmhr. VËH$mbrZ boâQ>Z§Q> OZab ~r. E‘. H$m¡b g§ajU‘§Ìr H¥$îU ‘oZZ ho g¡¡Ý¶mV ’$ma hñVjonhr OhmO ^maVmH$S>o ‘XVrgmR>r {ZKmboM hmoVo Am{U
A{‘V ehm ¶m§À¶m KmofUoM.o Am°JñQ>‘ܶo Oå‘y-H$mí‘raMm {deof XOm© hohr H$‘r O~m~Xma ZmhrV. ‘oZZ ¶m§ZrM H$m¡b H$aV. A{YH$mè¶m§Mm An‘mZ H$arV. ˶m‘wio MrZZo ¶wÕ{dam‘mMr KmofUm Ho$br. nyd© ‘moMm©dê$Z
~aImñV H$aʶmV Ambm. Voìhm ehm§Zr nmH$ì¶mßV H$mí‘ra Am{U MrZÀ¶m ¶m§Zm AéUmMb àXoeMr O~m~Xmar {Xbr hmoVr. gr‘oda bm¶H$ A{YH$mar V¡ZmV Ho$bo Jobo ZmhrV. MrZ ‘mJo hQ>bm, nU ^maVmMm bMH$m VmoSy>ZM!
H$ãOmVrb A³gmB© MrZMm CëboI Ho$bm hmoVm. ˶m‘wio MrZMo {nÎm H$m¡b AmOmar nS>bo. ˶m§Zm {X„rV AmUbo Jobo. grbm XarVrb ¶wÕmV eñÌmñÌo d agXrgh hm nam^d H$m Pmbm ¶mMr H$maUo emoYʶmgmR>r
Idibo Am{U {MZr g¡Ý¶mÀ¶m hmbMmbr gwê$ Pmë¶m. ˶mVM ^maVr¶ XdmImݶmV XmIb Ho$bo Jobo. Varhr ¶wÕmMo ZoV¥Ëd V¡ZmV 15 hOmam§À¶m ^maVr¶ ’$m¡Oobm ‘mJo h|S>agZ ~«w³g g{‘Vr Zo‘ʶmV Ambr. g{‘VrÀ¶m
bîH$amZo Xm¡bV ~oJ AmoëS>r ¶oWo {d‘mZmgmR>r YmdnÅ>r C^mabr. gr‘obJV Aݶ A{YH$mè¶mH$S>o gmon{dbo Jobo Zmhr. hQ>ʶmMm AmXoe XoʶmV Ambm. naVVmZm {H$Vr AhdmbmV gaH$mada Vmeoao AmhoV. Ago åhUVmV,
añVo Am{U nyb C^mabo. ˶m‘wiho r MrZMm AmUIr ^S>H$m CS>mbm. g§ajU‘§Ìr ‘oZZ ¶m§Zr H$m¡b ¶m§Zm Var OdmZ hþVmË‘m Pmbo. H$mhr VwH$S>çm§Zr AmXoe 60 df} hmoV Ambr Var hm Ahdmb AÚmn Iwbm
XdmImݶmVyZ ¶wÕmMo gyÌMmbZ H$aʶmMm PwJmê$Z {Mݶm§Zm Pw§O {Xbr Am{U ehrX Pmbo. Pmbobm Zmhr.
‘w§~B©, e{Zdma, 6 OyZ 2020 ‘hm‘w§~B© 3
AmJio-doJio
aŠVmMr H$‘VaVm Xÿa YmamdrVrb dQ>gm{dÌr CËgmhmV!
H$aÊ`mgmR>r nmbH$ JwUH$mar
Zdr {Xëbr … gÜ`mÀ`m H$moamoZm H$mimV earamMr amoJà[VH$maH$
H$moamoZm é½Ug§»¶m
eŠVr dmT>dUo JaOoMo ~Zbo Amho. emar[aH$ ñdmñÏ` Mm§Jbo
R>odÊ`mgmR>r nmbH$gma»`m [haì`m nmbo^mÁ`m AË`§V Cn`wŠV
AmhoV. nmbH$‘Yrb âbodmoZm°B©S> A±{Q>Am°p³gS>§Q> eamamMr
1889 da
amoJà[VH$maH$ j‘Vm dmT>dVo. nmbH$‘Ü`o bmoh ‘moR>çm à‘mUmV
AgVo. Ë`m‘wio Vm§~S>çm aŠVnoetMr Mm§Jbr dmT> hmoVo Am[U Ë`m
Zì¶m é½Um§Mm AmboI Imbr ¶oVmo¶
earamÀ`m gd© Ad`dm§n`ªV Am°p³gOZ nmohmoMdVmV. Ë`m‘wio
Ymamdr : nwT>mar d¥Îmgodm
ho Ad`d Mm§Jë`màH$mao H$m`© H$aÊ`mgmR>r gj‘ ~ZVmV. bmoh YmamdrV H$moamoZmMm EH$M h¡Xmog gwê$ AgyZ, Joë¶m 24 Vmgm§V
A[YH$ Agë`mZo nmbH$À`m godZmZo aŠVmMr H$‘VaVm Xya hmoVo. 17 Zdo é½U gmnS>ë¶mZo H$moamoZm ~m{YVm§Mr g§»¶m 1 hOma 889
A°{Z{‘`mJ«ñV bmoH$m§Zr nmbH$À`m ^mOrMo godZ H$aUo bm^Xm`H$ da nmohMbr Amho. YmamdrV AmVmn¶ªV H$moamoZmZo 71 ~ir Zm|Xdbo.
Amho, Ago VÁkm§Zr åhQ>bo Amho. gmo‘dmanmgyZ XþH$mZXmam§Zm bm°H$S>mD$Z‘ܶo gyQ> {‘iUma Amho.
XþH$mZo {XdgmAmS> gwé amhUma Agë¶mZo XþH$mZXmam§Zrhr gwQ>Ho$Mm
{Z:ídmg gmoS>bm Amho. na§Vw H$moamoZm hm°Q>ñnm°Q> R>aboë¶m Ymamdrbm
¶mMm ’$m¶Xm hmoUma H$s ~mOmanoR> gwê$ Pmë¶mZo CgiUmè¶m JXuMr
qH$‘V ‘moOmdr bmJUma ho BV³¶mV gm§JVm ¶oUo H$R>rU Amho. AS>rM
‘{hݶmnmgyZ bm°H$S>mD$Z‘ܶo AS>H$bobm H§$Jmb YmamdrH$a
XmD$X Q>moirÀ¶m Jw§S>mbm n¡em§A^mdr XþH$mZmH$S>o {’$aHo$b H$m, ¶m~m~V XþH$mZXma gm§eH$
AmhoV.
6 {Xdgm§nmgyZ ~Îmr Jyb
AQ>H$; bJoM é½Umb¶mV YmamdrV H$moamoZm hm°Q>ñnm°Q> R>aboë¶m ‘wpñb‘ZJa n[agamVrb
~Îmr Jyb AgyZ Joë¶m 6 {Xdgm§nmgyZ ‘oU~ÎmrÀ¶m àH$memV {Xdg
‘w§~B© … nwT>mar d¥Îmgodm H$mT>ʶmMr doi ¶m a{hdmem§da Ambr Amho. ~oñQ> A{YH$mè¶m§H$S>o
jw„H$ dmXmVyZ XmoZ Q>mH$s n[agamVrb EH$m hm°Q>obÀ¶m dma§dma VH«$mar H$ê$ZgwÕm H$moamoZm hm°Q>ñnm°Q> Agë¶mZo ¶mH$S>o
XadmÁ¶mbm AmJ bmdyZ niyZ Joboë¶m XmD$X Q>moirer g§~§{YV ~oñQ>H$Sy>Z H$mZmS>moim Ho$bm OmV Agë¶mMm Amamon ¶oWrb a{hdmgr
AOr‘ ^mB© D$’©$ ‘mohå‘X AOr‘ A~wb gmbo‘ ImZ Zm‘H$ H$aV AmhoV. ‘wpñb‘ ZJa n[aga H$moamoZmÀ¶m àM§S> g§gJm©Zo ~XZm‘
Amamonrbm ~wYdmar Oo. Oo ‘mJ© nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br. AQ>Ho$Z§Va Pmë¶m‘wioM ‘Znm d ñWm{ZH$ ZJagodH$mMohr BH$S>o Xþb©j hmoV
ñWm{ZH$ ݶm¶mb¶mV hOa Ho$ë¶mZ§Va ˶mÀ¶m N>mVrV XþIy bmJë¶mZo Amho. JQ>mao H$Mè¶mZo ^ê$Z Amog§Sy>Z dmhV AmhoV. J„r ~moimVrb
˶mbm VnmgUrgmR>r Oo. Oo. hm°pñnQ>b‘ܶo XmIb H$aʶmV Ambo. ‘moH$ù¶m OmJoV JQ>mamMo KmU nmUr gmMbo Amho. Kam~mhoa H$moamoZmMo ‘w§~B© : nVrÀ¶m XrKm©¶wî¶mgmR>r Xadfu dQ>nm¡{U©‘obm dS>mÀ¶m PmS>mMr ‘Zmo^mdo nyOm Ho$br OmVo. ¶§XmÀ¶m dQ>nm¡{U©‘oda H$moamoZmMo gmdQ hmoVo.Varhr
ݶm¶mb¶rZ H$moR>S>rV Agboë¶m ¶m Amamonrgmo~V hm°pñnQ>b‘ܶo ^¶, KamV A§YmamMo gm‘«mÁ¶, XmamV JQ>mamMr KmU Aímm ^¶mdh bm°H$S>mD$ZÀ¶m {Z¶‘m§Mo nmbZ H$aV ‘w§~B©H$a ‘{hbm§Zr ewH«$dmar dQ>nm¡{U©‘m CËgmhmV gmOar Ho$br. (N>m¶m : ‘¥Joe ~m§{XdS>oH$a)
‘moR>m nmobrg ~§Xmo~ñV R>odbm Amho. pñWVrV ¶oWrb hOmamo ZmJ[aH$ H$moamoZmÀ¶m ^rVrZo KamV pIVnV
nS>bo AmhoV. na§Vw H$moamoZmMr bmJU hmoB©b ¶m ^rVrZo H$moUVrhr
AOr‘ nydu XmD$X Q>moirgmR>r H$m‘ H$aV hmoVm, ho ˶mÀ¶m
Mm¡H$erV ñnï> Pmbo Amho. ˶mZo XmoÝhr JwÝøm§Mr H$~wbr
{Xbr Amho. ê$‘ {Xbm Zmhr åhUyZ ˶mZo XadmÁ¶mbm AmJ
bmdbr hmoVr, Ago ˶mZo Mm¡H$erV gm§{JVbo. ˶mbm Jwédmar
¶§ÌUm ¶m ^mJmV {’$aH$V Zmhr. n[aUm‘r n[apñWVr ~XbʶmMr
H$moUVrhr Amem Zmhr.
‘w§~B©V [ajm-Q>°Šgr§gh Amobm, C~a gwê$
ñWm{ZH$ ݶm¶mb¶mV hOa H$aʶmV Ambo. ‘mÌ, {VWo ‘w§~B© … nwT>mar d¥Îmgodm
˶mÀ¶m N>mVrV XþIy bmJë¶mZo ˶mbm Oo. Oo. hm°pñnQ>b‘ܶo ‘w§~B©V AZbm°H$À¶m Xþgè¶m [ajmMmbH$ {demb ‘moao ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, Hw$bm©
XmIb H$aʶmV Ambo Amho. Q>ß߶mV [ajm d Q>°Šgr godm gwê$ H$μaʶmg ñWmZH$m~mhoa Iyn Mm§Jbm Y§Xm {‘iVmo. ‘mÌ AÚmn
nadmZJr {‘iVmM Amobm d C~aH$Sy>Zhr bmoH$b ~§X Agë¶mZo bmoH$ Ho$di gm‘mZ IaoXrgmR>r
‘mM© 2010 amoOr X{jU ‘w§~B©Vrb EH$m ì¶mnmè¶mMr EH$m godog gwê$dmV H$aʶmV Ambr Amho. JXu H$aV AmhoV. ¶mCbQ> àemgZmZo ’$º$ A˶mdí¶H$
Q>moirZo h˶m H$ê$Z ˶mÀ¶m H$m¶m©b¶mV XamoS>m Q>mH$bm hmoVm. ¶mM A˶mdí¶H$ godogmR>r n[adhZ {d^mJmZo godogmR>r [ajm MmbdʶmMr nadmZJr {Xbobr Amho.
JwÝømV AOr‘gh {VKm§Zm nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br hmoVr. ¶màH$aUr H$mù¶m {ndù¶m Q>°Šgr d [ajmbm Aem {Z¶‘m§VJ©V {H$VnV àdmgr {‘iVrb, ¶mMr
˶mbm {deof gÌ Ý¶m¶mb¶mZo OÝ‘R>onoMr {ejm R>moR>mdbr hmoVr. àdmgr dmhVwH$sg ‘§Owar {Xbr Amho. ¶m e§H$mM Amho. Varhr ewH«$dmar n{hë¶mM {Xder [ajm
‘mÌ, {ejoÀ¶m {damoYmV Vmo ‘w§~B© Cƒ ݶm¶mb¶mV Jobm, {VWo ˶mbm ‘§OwarZ§Va ‘w§~B©Vrb ‘hÎdmÀ¶m {R>H$mUr Mmbdë¶mZ§Va ’$º$ 150 én¶m§Mm ì¶dgm¶ Pmbobm
ݶm¶mb¶mZo Om{‘Zmda gmoSy>Z {Xbo hmoVo. VwaiH$ à‘mUmV [ajm d Q>°Šgr YmdVmZm Amho. ˶m‘wio {H$‘mZ EH$doiÀ¶m ImʶmMr ^«m§V
Om{‘Zmda ~mhoa ¶oVmM ZmJnmS>m ¶oWo ˶mZo B‘«mZ D$’©$ H$m{b¶m {Xgë¶m. gwQ>ob, Aer Anojm Amho.
Zm‘H$ 춺$ser ^m§S>U H$ê$Z ˶mbm ~oX‘ ‘mahmU Ho$br hmoVr. ˶mZo Xaå¶mZ, AZoH$ Q>°Šgr MmbH$
‘o ‘{hݶmV XmoZ Q>mH$s ¶oWrb B§Xmoa hm°Q>obÀ¶m XadmÁ¶mbm AmJ bmdyZ AÚmn dmhZo gwê$ H$aʶmÀ¶m ‘Z… ‘{hZo Q>°Šgr OmJrM C^r Agë¶mZo Q>°Šgr añ˶mda H$mTy>Z {‘iUmam amoOJma godm gwê$ H$μaUma Zgë¶mMo eoQ>ço ¶m§Zr
XheV {Z‘m©U H$aʶmMm à¶ËZ Ho$bm hmoVm. ¶màH$aUr ˶mÀ¶m{damoYmV XmoZ {Xdgm§nmgyZ H$moamoZmÀ¶m Zì¶m é½Ug§»¶oV KQ> ¶oV pñWVrV Zgë¶mMo Q>°ŠgrMmbH$ JUoe àM§S> ZwH$gmZ Pmbobo Amho. AÚmn gd© ’$maM VwQ>nw§Om Amho. ˶mV n[adhZ Amnë¶m à{V{H«$¶oV åhQ>bo.
ZmJnmS>m Am{U Oo. Oo. ‘mJ© nmobrg R>mʶmV XmoZ ñdV§Ì JwÝøm§Mr Zm|X Agë¶mZo YmamdrV Oam AmemXm¶H$ {MÌ {XgVo. amÁ¶ emgZ eoQ>ço ¶m§Zr gm§{JVbo. eoQ>ço åhUmbo H$s, H$m¶m©b¶o Am{U ‘§S>¶m nyU©nUo Iwë¶m {d^mJmZo gm§{JVë¶mà‘mUo ’o$g ‘mñH$, emgZmZo gd© XþH$mZo d ì¶dgm¶ gwê$
Pmbr hmoVr. ¶m JwÝømV Vmo nm{hOo Amamonr hmoVm, AIoa ˶mbm Jwédmar d ‘Znm àemgZmZo {‘eZ YmamdrA§VJ©V g§nyU© YmamdrV AÚmn ‘w§~B©V H$moamoZm é½Um§À¶m g§»¶oda Pmboë¶m ZmhrV. ‘hÎdmMr ~m~ åhUOo g°{ZQ>m¶PaMm dmna Am{U ½bmoìhO ¶m§Mm H$aV gd© àH$maMo ^mS>o ñdrH$maʶmMr
Egrnr A{dZme Y‘m©{YH$mar, d[að> nmobrg {ZarjH$ g§Ord ^moio ¶wÕnmVirda H$moamoZm MmMʶm KoʶmMm CnH«$‘ am~{dë¶mZo {Z¶§ÌU {‘idʶmV àemgZmbm ¶e bmoH$b ~§X Agë¶mZo Q>°Šgrbmhr {Z˶ dmna BVŠ¶mV Var nadS>Umam Zmhr. nadmZJr {Xë¶mg Z¸$sM [ajm MmbH$m§Zm
¶m§À¶m nWH$mZo {eVm’$sZo AQ>H$ Ho$br. H$moamoZmÀ¶m g§gJm©V KQ> Pmë¶mMr MMm© YmamdrV Amho. Amë¶mMo {XgV Zmhr. AmYrM XmoZ åhUmdm {VVH$m Y§Xm {‘iV Zmhr. ZwgVrM åhUyZM AOyZ AmR>dS>m^a Var Q>°Šgr Mm§Jbm ì¶dgm¶ H$aVm ¶oB©b.

XoemV gdm©{YH$ H$moamoZm MmMʶm ‘w§~B©V AmanrE’$À¶m nmM OdmZm§Zm H$moamoZm ImgJr A°åã¶wbÝg
Vmã¶mV KoʶmMm {dMma
‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm ‘w§~B©‘ܶo 22 d¡ÚH$s¶ à¶moJemim§‘YyZ ‘w§~B© … nwT>mar d¥Îmgodm Zmhr. H$mhr {Xdgm§V gmV nmo{bgm§Zm
XoemVrb Aݶ eham§nojm ‘w§~B©Vrb H$moamoZm ‘w§~B©V 22 à¶moJemim H$moamoZm MmMʶm Ho$ë¶m OmVmV. ¶m‘ܶo AmanrE’$À¶m nmM OdmZm§Mo H$moamoZm Pmbm hmoVm, ˶m§À¶mda ‘hmnm{bH$m, amÁ¶ gaH$maMr
MmMʶm§Mr g§»¶m gdm©{YH$ Amho. ‘w§~B©V ‘hmZJanm{bHo$À¶m 3, emgZmÀ¶m 5 Am{U H$moamoZm [anmoQ>© nm°{P{Q>ìh Amë¶mZo OJOrdZam‘ hm°pñnQ>b‘ܶo CnMma
nm{bHo$À¶m dVrZo XaamoO 4 hOma é½Um§À¶m ImOJr 14 à¶moJ emim§Mm g‘mdoe Amho. ˶m§Zm OJOrdZam‘ hm°pñnQ>b‘ܶo gwê$ hmoVo. ˶mn¡H$s XmoKo H$moamoZm‘wº$ hm¶H$moQ>m©V ‘m{hVr
MmMʶm Ho$ë¶m OmVmV. AmVmn¶ªV XmoZ ¶m gd© à¶moJemim§Mr {‘iyZ X¡Z§{XZ MmMUr XmIb H$aʶmV Ambo Amho. ¶mnydu Pmbo AmhoV. gܶm BVa nmM ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm
bmImÀ¶m daVr MmMʶm H$aʶmV Amë¶m, Ago j‘Vm gw‘mao 10 hOma Agbr Var hr g§nyU© XmoZ nmo{bgm§Zm H$moamoZmMr bmJU nmo{bgm§da VoWo CnMma gwê$ AgyZ H$moamoZmÀ¶m g§H$Q>H$mimV ‘w~bH$ é½Udm{hH$m§Mr
ñnï>rH$aU ‘hmnm{bH$m àemgZmZo Ho$bo Amho. j‘Vm EH$Q>çm ‘w§~B©gmR>r Zmhr. ‘w§~B© ‘hmZJa Pmbr hmoVr, ‘mÌ Vo XmoKohr AmVm ˶m§Mr àH¥$Vr gwYmaV Amho. ¶m Amdí¶H$Vm AgVmZmhr ehamV nwaoem A°åã¶wbÝg
nm{bHo$À¶m dVrZo H$aʶmV ¶oV Agboë¶m joÌmVrb ‘w§~B© dJiVm Aݶ ‘hmZJanm{bH$m H$moamoZm‘wº$ Pmbo AgyZ bdH$aM nmo{bgm§À¶m g§nH$m©V Amë¶mZo 18 CnbãY hmoV Zgë¶mZo ImOJr é½Udm{hH$m Vmã¶mV
H$moamoZm MmMʶm§Mr g§»¶m H$‘r Pmbr VgoM ‘hmamï´>mVrb Aݶ ^mJm§‘YyZ Ho$ë¶m godoV XmIb hmoUma Amho. OdmZm§Zm ¹$ma§Q>mB©Z H$aʶmV Ambo KoʶmÀ¶m {dMmamV Agë¶mMr ‘m{hVr amÁ¶ gaH$ma VgoM
Agë¶mMm Amamon Ho$bm OmV Amho. ‘mÌ Vo OmUmè¶m MmMʶm ¶mgmR>r XoIrb ¶m H$moamoZm~m{YV nmo{bgm§À¶m Amho. ¶m OdmZm§Zm h°ÊS> ½bmoìhO, nm{bH$m àemgZmZo AmO Cƒ ݶm¶mb¶mV {Xbr.
dñVwpñWVrer {dg§JV Amho. nm{bHo$À¶m dVrZo à¶moJemim§Mr j‘Vm Cn¶moJmV ¶oVo. ˶m‘wio g§nH$m©V Amë¶mZo AmVmn¶ªV ’o$g ‘mñH$ Am{U g°{ZQ>m¶PaMr ehamV ImgJr Am{U gaH$mar {‘iyZ 3 hOma
XaamoO gamgar 4 hOma MmMʶm Ho$ë¶m OmVmV. MmMʶm§Mm Q>ßnm JmR>bm Jobm. Va 1 OyZn¶ªV à¶moJ emim ‘w§~B©V Agë¶m Var ˶m Ho$di AR>am Vo drg nmo{bgm§Zm ¹$ma§Q>mB©Z Agë¶mMo gm§JʶmV Ambo. Joë¶m gw{dYm XoʶmV Ambr Amho. A°åã¶wbÝg AgyZ ¶mVrb 100 A°åã¶wbÝg H$mo{dS>
hr gamgar H$m¶‘ AgyZ ho à‘mU H$‘r Pmbobo 2 bmI MmMʶm§Mm Q>ßnm JmR>bm Jobm. ‘w§~B©V ‘w§~B©VrbM ZmJ[aH$m§À¶m MmMʶm H$aVmV, H$aʶmV Ambo hmoVo. AmanrE’$À¶m H$mhr {Xdgm§V H$moamoZm~m{YV VgoM S>m°³Q>am§À¶m gëë¶mZwgma é½Um§gmR>r amIrd R>odʶmV Ambr Amho. bm°H$S>mD$Z‘wio
Zmhr. 3 ’o$~«wdmarbm ‘w§~B©V n{hbr H$moamoZm AmÎmmn¶ªV gw‘mao 2 bmI 12 hOma MmMʶm Ago Zmhr. X¡Z§{XZ MmMʶm H$aʶmMr ‘moR>r OdmZm§Zm H$moamoZm hmoD$ Z¶o åhUyZ é½Um§À¶m g§nH$m©V Amë¶mZo AZoH$ ˶m§Zm gr Am{U S>r pìhQ>°{‘ZÀ¶m dmhZm§da ~§Xr KmbʶmV Amë¶mZo ê$½Um§Zm é½Ub¶m§‘ܶo
MmMUr H$aʶmV Ambr. Va 11 ‘mM©bm n{hbm Pmë¶m AgyZ ho à‘mU à{V Xebj 16 hOma j‘Vm Agboë¶m VrZ d¡ÚH$s¶ à¶moJemim ¶m ¶mo½¶ I~aXmar KoVbr OmV AgyZ nmo{bgm§Zm H$moamoZmMr bmJU Pmbr Jmoù¶m Am{U amoJà{VH$maeº$s nmohmoMdʶmgmR>r A°åã¶wbÝgMr H$‘VaVm ^mgV Amho
H$moamoZm {dfmUy ~m{YV é½U AmT>ibm. 3 304 BVHo$ Amho. ho à‘mU ’$º$ ‘hmamï´>mVM Zìho Zdr ‘w§~B©, R>mUo ¶oWo AgyZ ˶m§Mr j‘Vm ‘w§~B© ˶m§À¶m H$m‘mÀ¶m doim Am{U hmoVr. ˶mV aoëdo nmobrg gwajm dmT>dʶmgmR>r ˶m§Zm Z¡g{J©H$ A°åã¶wbÝgÀ¶m ¶m Anwè¶m g§»¶oH$S>o gaH$ma Xþb©j
’o$~«wdmar Vo 6 ‘o ¶m H$mbmdYr‘ܶo ‘w§~B©V 1 bmI Va g§nyU© ^maVmV gdm©{YH$ Amho. dJiVm Aݶ joÌm§gmR>r Cn¶moJmV ¶oVo. Amamo½¶mda A{YH$ ^a {Xbm OmV ~bmÀ¶m H$‘©Mmè¶m§Mmhr AndmX Am¡fYo XoʶmV Ambr AmhoV. H$arV AgyZ hr g§»¶m dmT>dʶmV ¶mdr Aer ‘mJUr H$aV
^mOnMo ‘mOr ImgXma {H$arQ> gmo‘æ¶m ¶m§Zr hm¶H$moQ>m©V
¶m{MH$m XmIb Ho$br hmoVr.

bm°H$S>mD$Z‘ܶo amÁ¶mV 457 gm¶~a JwÝho XmIb 1499 H$moamoZmJ«ñV nmobrg é½Umb¶mVM ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm H$moamoZmg§~§Yr H$V©ì¶ ~mOmdV EHy$U 31 OUm§Mm ‘¥Ë¶y Pmbm
¶m ¶m{MHo$da ‘w»¶ ݶm¶‘yVu {Xnm§H$a XÎmm
Am{U ݶm¶‘yVu A‘OX gæ¶X ¶m§À¶m I§S>nrR>mg‘moa
AmO gwZmdUr Pmbr. ˶mdoir amÁ¶ gaH$maÀ¶m
‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm Aem gmoeb ‘r{S>¶mÀ¶m gmYZm§Mm dmna H$ê$Z ˶mImbmoImb Amjonmh© ’o$g~wH$ nmoñQ²g eoAa amÁ¶mV nmo{bgm§Mm H$moamoZmer Agboë¶m gamgar 100 Amho. dVrZo ‘hm{Ydº$m AmewVmof Hw§$^H$moUr Am{U nm{bH$m
H$moamoZmÀ¶m nmœ©^y‘rda Omar H$aʶmV ImoQ>çm ~mVå¶m, Amjonmh© ‘OHy$a, pìhS>rAmo Ho$ë¶màH$aUr 183 JwÝho XmIb H$aʶmV Ambo bT>m gwé AgyZ ¶m amoJmer XmoZ nmo{bgm§Zm Xa {Xder H$moamoZmMr H$moamoZm ~§Xmo~ñVmgh Omar àemgZmÀ¶m dVrZo Á¶oð> dH$sb A{Zb gmIao ¶m§Zr ~mOy
Amboë¶m bm°H$S>mD$ZÀ¶m H$mimV amÁ¶mÀ¶m nmoñQ> Am{U eoAa H$aV AmhoV. emoeb AmhoV. {Q>H$ Q>m°H$da Amjonmh© pìhS>rAmo eoAa hmV H$ê$Z nmobrg H$moamoZm‘wº$ hmoV bmJU hmoV Amho. H$aʶmV Ambobo {Z~ªY, {Z¶‘ ‘m§S>br.
gm¶~a {d^mJmZo Vã~b 457 JwÝho XmIb H$ê$Z ‘r{S>¶mdarb ¶m hmbMmbtda H$aS>r ZOa Ho$ë¶màH$aUr 23 JwÝho, {Q‰>Q>aÛmao Amjonmh© Agë¶mMohr {XbmgmXm¶H$ {MÌ amÁ¶mV Vã~b 2 hOma 700 Am{U H$m¶Xm d gwì¶dñWoMr ehamV nwaoem A°åã¶wbÝg CnbãY hmoV Zgë¶mZo
250 OUm§Zm AQ>H$ Ho$br Amho. ¶mV Amjonmh© R>odyZ amÁ¶mMm gm¶~a nmobrg {d^mJmZo gd© {Q‰>Q> Ho$ë¶màH$aUr 8 JwÝho, B§ñQ>mJ«m‘dê$Z {XgyZ ¶oV Amho. amÁ¶mV gw‘mao 1 hÿZ A{YH$ nmo{bgm§Zm H$moamoZmMr O~m~Xmar nma nmS>V Agboë¶m ImgJr é½Udm{hH$m Vmã¶mV KoʶmMm {dMma H$aʶmV
ìhm°Q²gA°n ‘ogoOog ’$m°adS>© Ho$ë¶màH$aUr ñWm{ZH$ nmo{bgm§À¶m ‘XVrZo H$madmB© gwé R>odV MwH$sÀ¶m nmoñQ> Q>mH$ë¶màH$aUr 4 JwÝho Am{U hOma 200 nmobrg H$moamoZmer bT>m bmJU Pmbr AgyZ gܶm 1 hOma nmo{bgm§da hëë¶mÀ¶m KQ>Zm KS>V ¶oV Amho.VgoM AmaQ>rAmoÀ¶m g§Ho$VñWimda ImgJr
gdm©{YH$ 190 Jwøm§Mr Zm|X Amho. AmVmn¶ªV Vã~b 457 JwÝho XmIb H$ê$Z 250 Aݶ àH$maÀ¶m gmoeb ‘r{S>¶mMm J¡admna XoV ~ao hmoD$Z Kar naVbo AgyZ 499 nmo{bgm§da amÁ¶mVrb {d{dY AgyZ ¶m hëë¶m§àH$aUr 258 é½Udm{hH$m MmbH$m§Mo Z§~a àH$m{eV H$aʶmÀ¶m gyMZm
H$moamoZm n[apñWVrMm J¡a’$m¶Xm CR>dV OUm§Zm AQ>H$ Ho$br Amho. Ho$ë¶màH$aUr 49 JwÝho XmIb Pmbo AmhoV. amÁ¶mV 1 hOma 499 nmo{bgm§Mm é½Umb¶m§V CnMma gwé AmhoV. Jwøm§Mr Zm|X H$aʶmV Ambr Amho. emgZm‘m’©$V XoʶmV ¶oUma Agë¶mMohr gm§JʶmV Ambo.
H$mhr g‘mOH§$Q>H$, JwÝhoJma ìhm°Q²gA°n, ìhm°Q²gA°ndéZ Amjonmh© ‘ogoOog ’$m°adS>© Va AmVmn¶ªV 107 Amjonmh© nmoñQ²g hQ>dʶmV H$moamoZmer bT>m gwé Amho. Va, ‘w§~B© nmobrg XbmVrb EH$m Va, AmVmn¶ªV 838 OUm§da ݶm¶mb¶mZo ¶m ¶w[º$dmXmZ§Va ¶m{MHo$Mr nwT>rb gwZmdUr
’o$g~wH$, Q‰>rQ>a, ¶yQ>çy~, {Q>H$ Q>m°H$, B§ñQ>mJ«m‘ Ho$ë¶màH$aUr gdm©{YH$ 190 Jwøm§Mr Am{U gm¶~a {d^mJmbm ¶e Ambo Amho. ñdV… Ord YmoŠ¶mV KmbyZ ghm¶H$ nmobrg {ZarjH$mgh H$madmB© H$aʶmV Ambr Amho. 9 OyZn¶ªV VhHy$~ Ho$br.

B©-ñHy$bg‘moa A§YmaM A§Yma


nmZ 1 dê$Z : dñVr, nmS>o XþJ©‘ ^mJmVrb emim§‘ܶo
Amo~rgtÀ¶m Xhm hOma d¡ÚH$s¶ OmJm§Mr nidmnidr!
AmXr {R>H$mUr ¶m emim AmhoV.
H$moamoZm {dfmUyMm dmT>Vm àmXþ^m©d
AOyZ drO Zmhr. Va {~b Z
^aë¶m‘wio AZoH$ emim§Mo H$ZoŠeZ
Iwë¶m dJm©Vrb {dÚm϶mªZm àdoe? Xoe^amVrb Amo~rgr {dÚm϶mªZm O~a ’$Q>H$m
d gmoeb {S>ñQ>Ýg nmiUo AeŠ¶ VmoS>bo OmVo. B§Q>aZoQ> Am{U ~mH$s ‘w§~B© nwT>mar d¥Îmgodm
Agë¶m‘wio embo¶ {ejU {d^mJmZo Jmoï>tMm ¶oWrb {dÚmWu {dMma H$ê$ H|$Ð gaH$maZo Amo~rgtgmR>r amIrd Agboë¶m nXì¶wÎma d¡ÚH$s¶ Aä¶mgH«$‘ (E‘S>r/E‘Eg) amÁ¶m§À¶m H$moQ>çmVrb OmJm A{Ib ^maVr¶ H$moQ>çmgmR>r
amÁ¶mV OyZnmgyZ Am°ZbmB©Z {ejU eH$V Zmhr. J[a~r‘wio Am°ZbmB©Z d¡ÚH$s¶ OmJm§da ¶m g‘mOmVrb {dÚm϶mªZm àdoe {Xbm df© EHy$U OmJm Iwbm dJ© Eggr EgQ>r Amo~rgr 27% AmajU IoMʶmVyZ AmajUmMr hr hmZr hmoV Amho. CXmhaUmW©
gwê$ H$aʶmMo gwVmodmM Ho$bo Amho. {ejUmgmR>r ‘mo~mB©b, g§JUH$ qH$dm Zmhr. 2017 nmgyZ hm àH$ma gwê$ AgyZ Amo~rgrEodOr {Xë¶mg 2020 ‘ܶo Vm‘riZmSy>H$S>o nXì¶wÎma d¡ÚH$s¶À¶m
nU ~hþVm§e {R>H$mUr drO Q>rìhr IaoXr AeŠ¶ Amho. Iwë¶m dJm©Vrb gw‘mao 10 hOma {dÚm϶mªZm ¶m OmJm§da 2017-18 4941 3840 734 367 0 1334 1758 OmJm hmo˶m. ˶mn¡H$s 879 OmJm A{Ib ^maVr¶
Zgë¶mZo Am°ZbmB©Z {ejU ¶m JmdnmS>çm§n¶ªV BVa doioV àdoe {Xbm Agë¶mMo g‘OVo. 2018-19 6858 5352 1018 488 0 1852 H$moQ>çmgmR>r IoMʶmV Amë¶m. ¶m OmJm Vm{‘iZmSy>H$S>oM
emim§n¶ªV H$go nmohmoMob, Agm nwñVHo$ ¶m¶bm {Xdmir COmS>Vo. XoenmVirdarb Am°b B§{S>¶m ’o$S>aoeZ Am°’$ AXa 2019-20 7282 5674 1085 523 0 1966 am{hë¶m Ag˶m Va ˶mn¡H$s 440 OmJm Amo~rgr
gdmb g§Kf© dm{hZr ¶m g§KQ>ZoMo Am°ZbmB©Z {ejU XþJ©‘ ^mJmVrb ~°H$dm°S>© Šbmgog doë’o$Aa Agmo{gEeZMo ga{MQ>Urg 2020-21 7981 6226 1180 575 0 2155 {dÚm϶mªZm {‘imë¶m Ag˶m, Ago A{Ib ^maVr¶
g§KQ>H$ ‘wHw§$X AmS>odma ¶m§Zr {dÚm϶mªgmR>r AdKS> Agë¶mMohr Or. H$éUm{ZYr ¶m§Zr hr AmH$S>odmar Omhra H$ê$Z EHy$U 27062 21092 4017 1953 0 7307 Amo~rgr H$‘©Mmar g§KQ>Zm§À¶m ‘hmg§KmZo åhQ>bo Amho.
CnpñWV Ho$bm Amho.amÁ¶mV {Oëhm AmS>odma åhUmbo. Ii~i CS>dyZ {Xbr Amho.
n[afXm§À¶m emim§‘ܶo àJV e¡j{UH$ H$moamoZm bm°H$S>mD$ZÀ¶m H$m±J«ogZo 1991 ‘ܶo AmUboë¶m ZdrZ Am{W©H$ dJm©Vrb {dÚm϶mªZm ~hmb Ho$ë¶m AmhoV, Agm Amamon (Amo~rgr) OmJm R>odʶmMm {ZU©¶ hmoʶmnydu XmoS>o JwOa XmoS>o JwOa OmVr‘Yrb eoH$S>mo {dÚmWu E‘~r~rEg,
YmoaU am~{dʶmV Amë¶mZ§Vahr nmíd©^y‘rda {S>{OQ>b VWm B©- YmoaUmZwgma H$moU˶mhr joÌmVrb AmajUmMm bm^ OiJmd‘Yrb gm‘m{OH$ H$m¶©H$V} pìh.S>r. nmQ>rb ¶m§Zr OmVrV ’$ma H$‘r E‘~r~rEg S>m°ŠQ>g© hmoVo. H$m±J«ogÀ¶m E‘S>r, E‘Eg Am{U ~rS>rEg S>m°ŠQ>g© Pmbo. Xoe^amV
Vã~b 42 hOmam§hÿZ A{YH$ b{ZªJMm n¶m©¶ hmVr Agë¶mMm g§~§{YV g‘mOmbmM Úmdm, Ago {ZX}e {Xbo hmoVo. Ho$bm. H|$ÐmÀ¶m ¶m nidmnidrMm ’$Q>H$m OiJmd‘Yrb Zì¶m Am{W©H$ YmoaUm‘wio Am{W©H$ g‘¥Õr d e¡j{UH$ gmYmaUV… gmS>oXhm bmI E‘~r~rEg åhUOo A°bmonWr
àmW{‘H$À¶m emim§‘ܶo g§JUH$ S>m§Jmoam emgH$s¶ ¶§ÌUm {H$Vrhr ˶mZwgma AmVmn¶ªV Amo~rgr g‘mOmVrb hOmamo {dÚmWu XmoS>o JwOa g‘mOmgh Vobr, ‘mir, Hw$U~r, JwOa, bodm Am{U OmJ¥Vr Pmbr. ˶m‘wio Xoe nmVirdarb gd©M g§ñWm§‘ܶo S>m°ŠQ>g© AmhoV.nU AmajUmMr àm‘m{UH A§‘b~OmdUr
nmohmoMbo ZmhrV. ‘mܶ{‘H$À¶m {nQ>V Agë¶m Var à˶jmV Amnë¶m S>m°ŠQ>a Pmbo AmhoV. nU H|$Ð gaH$maZo EZB©B©Q>rbm hmVmer gd© Amo~rgr OmVtZm ~gbm Agë¶mMohr nmQ>rb åhUmbo. Amo~rgtÀ¶m OmJm ¶m g‘mOmVrb {dÚm϶mªZmM {Xë¶m Z Ho$ë¶m‘wio ˶m‘ܶo Amo~rgtMr g§»¶m H$‘r Agë¶mMo
5 hOma 600 hÿZ A{YH$ emim emim B©-b{ZªJgmR>r A{O~mV V¶ma YéZ H$Q> Am°’$‘ܶo ~Xb KS>dyZ ˶m OmJm Iwë¶m 1991-92 Z§Va e¡j{UH$ g§ñWm§‘Yo BVa ‘mJmgdJu¶m§Zm OmD$ bmJë¶m. ¶m n§Yam-drg dfm©V Amo~rgr‘Yrb nmQ>rb åhUVmV.
g§JUH$mnmgyZ Xÿa AmhoV. Zgë¶mMo ho {MÌ Amho.
4 ‘w6§~OyB©Z, 2020
e{Zdma,

N> ÌnVr {edmOr


{edam¶m§Mo AîQ>àYmZ ‘§S>i
‘hmamOm§Mm AÊUmOr XÎmmo n§{S>V, Z¡G©$˶obm n¹$mÞm§Mr Wmir hmoVm. ñdamÁ¶mVrb gd© ‘hmb, naJʶm§Mm R>odʶmMo H$m‘ Ago. ‘hmamOm§Mr amoO{Zer R>odUo, ˶m§Zm H$amdo bmJo. n§V gw‘§Vm§Zm dm{f©H$ 10 hOma
amÁ¶m{^foH$ 6 OyZ 1674 amoOr
Pmbm. {edmOr ‘hmamOm§Mr amÁ¶m{^foH$mMr
hmVr KoVbobo gw‘§V OZmX©Z n§{S>V, dm¶ì¶og Mm‘a
KoVbobo ‘§Ìr XÎmmo {Ì‘b d B©emݶobm Xþgao Mm‘a
EHy$U O‘mIM© ˶m ˶m ‘hmb, naJʶmVrb
A{YH$mè¶mH$Sy>Z {bhÿZ KoD$Z Vmo VnmgyZ ~amo~a
˶m§À¶m ^moOZì¶dñWoH$S>o bj R>odUo, d¡¶{º$H$
g§ajUmH$S>o bj nwa{dUo, ImgJr, H$m¡Qw>§{~H$
hmoZ nJma hmoVm.
ݶm¶mYre (H$mPr-Cb-D$PV) : {ZamOrn§V
{XZmÀ¶m hm{X©H$ ew^oÀN>m!
H$ënZm A{Ve¶ ì¶mnH$ d à^mdr hmoVr. KoD$Z ݶm¶mYre ~mimOr n§{S>V C^o am{hbo hmoVo. Amho H$s Zmhr ho nmhʶmMo ˶mMo H$m‘ hmoVo. VgoM Am‘§ÌUo H$aʶmMr H$m‘o ˶m§Zm H$amdr bmJV. amdOr. ho ñdamÁ¶mMo gaݶm¶mYre hmoVo. {XdmUr
¶mMàg§Jr {edmOr ‘hmamOm§Zr Aï>àYmZ nÕVr {edmOr ‘hmamOm§Zr Amnë¶m ‘§Í¶m§Zm g§ñH¥$V {bhÿZ Vmo VnmgyZ ‘hmamOm§g‘moa gmXa H$amdm ˶m§Zm dm{f©H$ 10 hOma hmoZ nJma {‘iV Ago. d ’$m¡OXmar XmoÝhr àH$maÀ¶m JwÝøm§~m~V IQ>bo
ñdrH$mabr. amÁ¶H$ma^mamMr {Za{Zamir H$m‘o Zmdo {Xbr. hr ‘§{ÌnXo d§ena§namJV Z R>odVm, bmJV Ago. n§V A‘m˶m§Zm dm{f©H$ 12 hOma hmoZ goZmnVr (gaZm¡~V) : h§~raamd ‘mo{hVo. MmbdyZ ݶm¶{ZdmS>m H$ê$Z a¶Vobm ݶm¶ XoUo
˶m§Zr ¶m ‘§Í¶m§H$S>o gmondbr hmoVr. Vo ‘§Ìr H$V©~Jmarda R>adʶmV ¶mdrV, Ago gm§{JVbo. nJma hmoVm. {edmOr ‘hmamOm§À¶m g¡Ý¶mMo KmoS>Xi d ho ˶m§Mo H$m‘ hmoVo. ˶m§Zm dm{f©H$ 10 hOma hmoZ
d¡¶{º$H$ar˶m N>ÌnVtZm O~m~Xma AgV. Aï>àYmZ ‘§S>imVrb ‘§Ìr n§V g{Md (gwaZrg) : AÊUmOrn§V XÎmmo. nm¶Xi ho XmoZ à‘wI {d^mJ hmoVo. ¶m {d^mJm§Mm nJma {‘iV Ago.
amÁ¶m{^foH$mdoir qghmgZmÀ¶m g^modma n§VàYmZ (noedm) : ‘moamon§V qÌ~H$ qnJio. hmgwÕm EH$ ‘hÎdmMm ‘§Ìr AgyZ gd© OmUmè¶m- à‘wI åhUOo goZmnVr. KmoS>Xi didyZ ’$º$ n§{S>Vamd XmZmܶj (gÐ-‘whV{gd) :
hmVm§V gwdU©H$be KoVbobo àYmZ AmR> {Xem§Zm {edmOr ‘hmamOm§À¶m ‘§{Ì‘§S>imVrb àW‘ ¶oUmè¶m nÌì¶dhmamda bj R>odUo ho ˶mMo nm¶XimgmR>r EH$ ñdV§Ì goZmà‘wI hmoVm; nU ‘moaoœa n§{S>V. ho Y‘©Im˶mMo à‘wI hmoVo. XmZY‘© nwéfmoÎm‘ IoS>oH$a
C^o am{hbo hmoVo. nyd}bm ‘w»¶ àYmZ ‘moamon§V qnJio H«$‘m§H$mMo ‘§Ìr. {edmOr ‘hmamOm§Z§Va ñdamÁ¶mda H$m‘ hmoVo. {edmOr ‘hmamOm§H$Sy>Z {Za{Zamù¶m ˶mMm ‘hmamOm§À¶m ‘§{Ì‘§S>imV g‘mdoe ZìhVm. H$aUo, n§{S>V, {dÛmZ ~«m÷Um§Mm gÝ‘mZ H$aUo, ¶k g§ñWmnH$
‘amR>m godm g§K
hmVr gwdU©H$be KoD$Z C^o am{hbo hmoVo. X{jUog ¶m§Mm A{YH$ma MmbV Ago. ñdamÁ¶mÀ¶m gd© gw^oXmam§Zm d BVa A{YH$mè¶m§Zm doimodoir ñdamÁ¶mÀ¶m gd© g¡Ý¶mda goZmnVtMr hþHy$‘V H$aUo, {Z¶{‘V MmbUmè¶m Ym{‘©H$ H$m¶m©~m~V
goZmnVr h§~raamd ‘mo{hVo XþYmMm am¡ß¶H$be KoD$Z amÁ¶H$ma^mamda ¶m§Zm XoIaoI R>odmdr bmJV AmkmnÌo nmR>dbr OmV. à˶oH$ AmkmnÌ I{bVm MmbV Ago. ˶mbm dm{f©H$ 10 hOma hmoZ nJma g„m XoUo, emómW© nmhUo hr ¶m§Mr H$m‘o AgV.
C^o hmoVo. n{ü‘og am‘M§Ð ZrbH§$R> n§{S>V A‘m˶ Ago. ‘hmamOm§À¶m J¡ahOoarV amOmMm à{V{ZYr ¶m Omʶmnydu ˶mda n§V g{Mdm§Zm bj R>odmdo bmJV {‘iV Ago. ˶m§Zm dm{f©H$ 10 hOma hmoZ nJma {‘iV Ago.
Xhr-XþYmZo nyU© ^abobm Vm§ã¶mMm H$be KoD$Z Zm˶mZo amÁ¶H$ma^ma n§VàYmZmbmM gm§^mimdm Ago. ñdamÁ¶mMo gd© XâVa gm§^miʶmMo H$m‘hr n§V gw‘§V (S>~ra) : am‘M§Ð qÌ~H$ ho ‘§Í¶m§Mr Zo‘UyH$ H$aVmZm ‘hmamOm§Zr A˶§V
C^o am{hbo hmoVo, Va CÎmaog N>m§XmoJm‘m˶ àYmZ bmJV Ago. ¶mdê$Z ¶m nXmMo ‘hÎd bjmV ¶oVo. ¶m§À¶mH$S>oM hmoVo. VgoM O‘rZ ‘hgwbmÀ¶m ñdamÁ¶mMo naamï´> ‘§Ìr hmoVo. naamï´>m§Zm I{bVo XjVm KoVbr hmoVr. 춺$sMo JwUXmof nmhÿZM
aKwZmW n§{S>Vamd ‘YwnyU© gwdU©H$be KoD$Z C^o n§VàYmZmbm dm{f©H$ 15 hOma hmoZ nJma {‘iV ì¶dhmamdahr bj R>odmdo bmJV Ago. n§V nmR>{dUo, naamï´>m§H$Sy>Z Ambobo I{bVo KoUo, Zo‘UyH$ Ho$br hmoVr. EImÚm àYmZmÀ¶m nümV -… ew^oÀNw>H$ …-
hmoVo. ˶m§À¶m Odi ‘mVrÀ¶m Hw§$^m§V g‘wÐmMo nmUr Ago. g{Mdm§Zm dm{f©H$ 10 hOma hmoZ nJma hmoVm. naamï´>mg§~§YmV {Z¶{‘VnUo ‘hmamOm§Zm ‘m{hVr ˶mÀ¶m ‘wbm§Zm qH$dm ZmVodmBH$m§Zm Vo ¶m nXmg
d ‘hmZÚm§Mo nmUr ^ê$Z R>odbo hmoVo. Cn{Xem§À¶m n§V A‘m˶ (‘Ow‘Xma) : am‘M§Ð ‘§Ìr (dmH$Zrg) : XÎmmOrn§V qÌ~H$. Am{U g„m XoUo hr H$m‘o Am{U naamï´>mVyZ hoam§À¶m bm¶H$ ZgVmZmhr Ho$di Vo ‘§Í¶m§Mr ‘wbo åhUyZ g§Vmof ‘moao ‘§Joe Amdio
R>m¶r H«$‘mZo Am¾o¶obm N>Ì KoVbobo g{Md ZrbH§$R>. ‘§{Ì‘§S>imVrb hm ‘hÎdmMm ‘§Ìr ¶m§À¶mH$S>o ‘hmamOm§À¶m ImgJr H$ma^mamH$S>o bj gmhmæ¶mZo ~mVå¶m H$mT>ʶmMo O~m~XmarMo H$m‘ ‘§{ÌnX Xoʶmg ‘hmamOm§Mm {damoY hmoVm. R>mUo ehamܶj Aܶj … R>mUo {Oëhm
‘amR>m godm g§K ‘amR>m godm g§K

{edamÁ¶m{^foH$ {edamÁ¶m{^foH$ {edamÁ¶m{^fo H $


gmohim gmohiçm{Z{‘Îm {XZmÀ¶m
hm{X©H$ ew^oÀN>m

{XZ
gmohiçmÀ¶m
‘hmamï´> EgQ>
EgQQ r H$m‘Jma
H m‘Jma g§KQ>Zm hm{X©H$
: ew^oÀNw>H$ :
lr. g§O¶ ‘mir A{Zb H$moH$si
g§Xrn qeXo, Aܶj hZw‘§V VmQ>o, ga{MQ>Urg {edgoZm ZJagodH$, à^mJ H«$. 204
gd© amÁ¶ H$m¶©H$m[aUr gXñ¶ nXm{YH$mar d g^mgX ~§Yy ^{JZr Aܶj, lr ñdm‘u g‘W© gm‘m{OH$ g§ñWm g‘ñV {edg¡{ZH$

{edamÁ¶m{^foH$ {edamÁ¶m{^foH$ {edamÁ¶m{^foH$ {XZmÀ¶m


gmohim {XZm˦m
hm{X©H$ ew^oÀN>m

{XZ gmohiçmÀ¶m
hm{X©H$

: ew^oÀNw>H$ :
amhþb bm|T>o Xod|Ð (~mim) Am§~oaH$a EH$ {edào‘r
¶wdm goZm {dñVmaH$ ‘mOr {damoYr njZoVm, ‘w§~B© ‘hmZJanm{bH$m

{edamÁ¶m{^foH$ {XZmÀ¶m {edamÁ¶m{^foH$ {XZmÀ¶m


hm{X©H$ ew^oÀN>m hm{X©H$ ew^oÀN>m!
bhart against corruption
^«îQ´>mMma, A˶mMma, Am¡a Aݶm¶o
Ho$ {Ibm’$ EH$ O§J
-… ew^oÀNw>H$ …-
amîQ´>r¶ Aܶj, ‘. ho‘ÝV nm{Q>b Or
amîQ´>r¶ Cnmܶj, ‘. amOy ^mB© n§Om~r Or
gw{ZVm amOoe ‘ohVm {dÚmWu gob amîQ´>r¶ Aܶj ‘. amhþb OoZ Or
amOoe ‘ohVm Aܶj, ‘. amOoe nmgr Or
^mOnm ZJago{dH$m g‘mOgodH$ àXoemܶj A‘a qgh gw¶©d§er
dm°S>© H«$. 70 ho‘§V nmQ>rb
5 ‘w6§~OyB©Z, 2020
e{Zdma,

{edamÁ¶m{^foH$ gmohiçm{Z{‘Îm hm{X©H$ ew^oÀN>m [edamÁ¶m{^foH$ :


: ew^oÀNw>H$ :
B{VhmgmVrb gwdU©nmZ
lr {edN>ÌnVtZr qhXdr
ñdamÁ¶mMr ñWmnZm Ho$br.
"amÁ¶m{^foH$' ho N>ÌnVr {edmOr ‘hmamOm§À¶m
qhXdr ñdamÁ¶ åhUOo
Ho$di [h§X§ÿMo AWdm ‘amRçm§Mo
¶mZ§Va AmÁ¶ hmo‘ Pmbm. ‘§S>nmVrb ‘hmXodr,
nyd}g gwdU©Hw§$^, X{jUog aOVHw§$^, CÎmaog
‘mVrMm Hw§$^ d npíM‘og Vm‘«Hw§$^ ho Hw§$^ Ob,
{ZH$mobg Aë‘oS>m g§nyU© M[aÌm‘Yrb EH$ Jm¡adembr d amÁ¶ ZgyZ g§nyU© qhXwñWmZmVrb Vyn, XÿY B˶mXrZo ^ê$Z R>odbo hmoVo. ‘hmdoXrda
dm°MS>m°J ’$mD§$S>oeZ Q´>ñQ>r A°S>. Jm°S>’«$s {n‘|Q>m d¡^dembr àH$aU Amho. qhXdr ñdamÁ¶mgmR>r bmoH$m§Mo A{YamÁ¶, Agm J«h d A{½ZnyOm Ho$ë¶mZ§Va A{^foH$mbm
N>ÌnVr {edam¶m§Zr Y‘©{gÕ Aer amÁ¶g§ñWm {dñV¥V AW© Amho. gwédmV Pmbr. ¶m {R>H$mUr gmoݶmMo AmgZ
ñWmnyZ ‘hmamï´>mg gwg§K{Q>V amï´>r¶ g§ñH¥$Vr Ho$bo hmoVo. ˶mda ‘hmamO, amUr gmo¶am~mB©
{edamÁ¶m{^foH$QHHIgmoRhN içm{Z{‘Îm
HŸ0HJ<HVÌH hm{X©H$ ew^oÀN>m ñWmnZ H$ê$Z {Xbr. d ¶wdamO g§^mOramOo ¶m§Zr AmamohU Ho$bo.
¶m Jm¡adembr àH$aUmMo H¥$îUmOr AZ§V ¶mdoir Aï>{Xem§Zm Aï>àYmZm§~amo~a AZoH$
F‘HJHYI HHIPH+HXHFHSHRWM‘HJHYI H‘HYHFHJ\E H) g^mgX ¶m§Zr XmoZ dm³¶m§VM ¶WmW© dU©Z A{YH$mè¶m§Zr Amnë¶mOdiÀ¶m H$bem§Zr
PHEXHLYHÉHIQYRFHSHRWMPH<HH Ho$bo Amho. ""¶oUoà‘mUo {edmOr amOo ‘hmamO ‘hmamO, gmo¶am~mB© d ¶wdamO g§^mOtZm
‘HJHYI H‘HYHNHžHV>YHE 0 1 Oo H$br¶wJr qghmgZmê$T> Ohmbo. ¶m ¶wJr gd© doX‘§ÌmÀ¶m KmofmV A{^foH$ KmVbm. ¶mZ§Va
Reg. No. HO / III / ( D ) 9137
CC\HH8RE>-HOHVPFHOHHU

YHHFHSHHV0HHUFHHLH \HH-HXHHFHHTPSHRPHFHHVMFHJE\H)  n¥Ïdrdarb åb|N>nmVehm Amho ˶m‘ܶo j{̶ ‘hmamOm§Zr nwÝhm ñZmZ H$ê$Z H$memÀ¶m
RWM2-HYHHUÉ ¶odT>mM N>ÌnVr Ohmbm. hr Jmoï> H$mhr gm‘mݶ namVrVrb VwnmV ‘wI nm{hbo d ¶mZ§Va Ab§H$ma
) FHVXHÉmmu01union@gmail.com Ombr Zmhr.'' Am{U dñÌ n[aYmZ H$ê$Z S>moB©g ‘§§{Xb ~m§Ybm.
‘hmamOm§Mm amÁ¶m{^foH$, ˶m§À¶m ZmdmMm {d{dY eñÌm§Mr nyOm Ho$br d {OOm‘mVm,
eH$ d ZmUr Mmby hmoUo hr A{dñ‘aUr¶ JmJm^Å> d BVa d{S>bYmè¶m ‘§S>itZm Z‘ñH$ma
{XZ gmohiçmÀ¶m KQ>Zm hmoVr Am{U ‘wKbr gÎmobm hr KQ>Zm EH$ H$ê$Z amOg^oV qghmgZmê$T> hmoʶmg {ZKmbo.
AmìhmZ hmoVo. 30 df} AhmoamÌ n[al‘ H$ê$Z amÁ¶mamohUmgmR>r qghmgZ A˶§V ‘m¡ë¶dmZ
hm{X©H$ ‘hmamOm§Zr Amnbo H$m¶© {gÕrg Zobo. ‘moKbr aËZm§Zr d gmoݶm§Zr ~Z{dbo hmoVo. H¥$îUmOr
gÎmobm hm ‘moR>m hmXam hmoVm. åhUyZM Am¡a§JOo~ AZ§V g^mgX åhUVmo, ""‘hmamOm§Zr 32 ‘U
OdiOdi 27 df} ‘amR>çm§er PJS>V am{hbm gmoݶmMo ho [g§hmgZ V¶ma H$ê$Z H$moemVrb
Var ˶mbm ¶e {‘imbo Zmhr. qhXdr ñdamÁ¶ ‘m¡ë¶dmZ aËZo ˶m‘ܶo OS>dbr hmoVr.''
åhUOo Ho$di [h§X§ÿMo AWdm ‘amR>çm§Mo amÁ¶ ‘hmamOm§Zr Aï>àYmZ, ~«m÷U, n§{S>V d BVa
ZgyZ qhXwñWmZmVrb bmoH$m§Mo A{YamÁ¶, Agm A{YH$mè¶m§gh ew^doir g^mJ¥hmV àdoe H$ê$Z
{dñV¥V AW© Amho. qghmgZmOdi ¶oVmM ˶mg d§XZ H$ê$Z ˶mg
JmJm^Å>m§Zr gd© {dYr ^mogë¶m§Mo Hw$bmonVr ~mb‘mohZ {dÚm‘§{XaÀ¶m AYr{jH$m nm¶mMm ñne© Z hmoVm qghmgZmda AmamohU
'HHFHŒHV°HVM&HHP/HHYH 'H2‘HH PHMHIŒHÊ&HHUPH d nwamo{hV à^mH$a ^Å>m§Mo {Ma§Ord ~mi§^Q> Am{U H$bm{e{jH$m g§JrVm ’$mnmio ¶m§Zr Ho$bo. OdiM ImbÀ¶m nm¶ardaÀ¶m AmgZmda
0HMRMH-H 'H#>G PHJ.HRV-HNHŸHHI0HR 'H#>G FHQH\H80HV¥HU ¶m§À¶mH$Sy>Z H$adyZ KoVbm. ewH«$dma 29 ‘o bm°H$S>mD$ZÀ¶m H$mimV 8 Vo 10 V¡b{MÌo ¶wdamO g§^mOramOo, n§VàYmZ ‘moamon§V d
1674 ‘m¡Or~§YZ {dYr Pmbm. e{Zdma {X. nyU© Ho$br. ˶mVrb N>ÌnVr {edmOr JmJm^Å> B˶mXr ‘§S>ir Amnmnë¶m AmgZmda
30 ‘o amoOr ‘hmamOm§Mo ˶m§À¶m amʶm§er nwÝhm ‘hmamOm§Mo ho nyUm©H¥$Vr V¡b{MÌ. ~gbo. gd© ‘§S>itZr d JmJm^Å>m§Zr hm j{̶
g‘§ÌH$ {ddmh bmdʶmV Ambo. 31 ‘o amoOr amOm A{^{f³V Ho$ë¶mMo Kmo{fV Ho$ë¶mZ§Va
‘hmamOm§Zr Amdí¶H$ ’$b emH$mhma, ^yeæ¶m OoYo eH$mdbr Á¶oð> ewÕ 12 ewH«$dma KQ>r 21 amOm§Zm ZOamUo {Xbo. {edmOramOm§Zrhr gwdU©,
lr. à{dU e§H$a gmd§V d ~«÷M¶© nmibo. ¶mZ§Va amÁ¶m{^foH$mÀ¶m nio, 34, {dîH§$^, 38 K{Q>H$m, 40 nio, {g. dñÌo, ^y‘r dJ¡ao XmZ {Xbo. ˶mZ§Va YoZw,
‘m. CnemImà‘wI - emIm H«$. 106, gmohù¶mn¶ªV XaamoO AZoH$ {dYr, hmo‘hdZ, 42 VrZ K{Q>H$m amÌr Cabr. Voìhm {edmOramOo Aíd, JO ¶m§Mr nyOm Ho$br. hÎmrda ~gyZ
‘wbw§S> (nyd©) ~«m÷U ^moOZo d XmZY‘© gwê$ hmoVm. qghmgZr ~¡gbo. amÁ¶m{^foH$ {dYr ewH«$dmar Xodmb¶mV OmD$Z nyOm ~m§Ybr. ZJaàX{jUm
NHžH‘HH 2‘HH NHžH‘HH 2‘HH NHžHVHH2‘HH ‘w»¶ amÁ¶m{^foH$ {dYr ewH«$dma {X. 5 gm¶§H$mir gwê$ hmoD$Z Vmo amÌ^a Mmbbm d KmbyZ ñdJ¥hr Amë¶mZ§Va gwdUm©{XH$ H$be
Cnmܶj : qgYwXþJ© {Oëhm ghH$mar OyZ amoOr gm¶§H$mir gwê$ Pmbm. ˶mMr doi e{Zdmar nhmQ>o "qghmgZmamohU' {dYr hmoD$Z dJ¡ao A‘m˶mMm¶m©g XmZ {Xbo. Aem VèhoZo
-HHFHYHNHŸHI-HPNHŸM 'H0HHVNHŸSHH2H-H 0HMRMH,H-H
nVnoT>r, ‘wbw§S> (nyd©) ""ewH«$dma 22 K{Q>H$m, 35 nio, ÛmXer'' Aer gH$mir 7-8 dmOVm "amOXe©Z' dJ¡ao Xa~mar qhXÿnXnmVemhr ñWmnZ Pmbr. ¶mZ§Va H$mhr
{Xbobr Amho. hm ‘w»¶ {dYr e{Zdma nhmQ>on¶ªV g‘ma§^ Pmbm. {Xdgm§Zr {ZíMbnyar ¶m XeZm‘r Jmoñdm‘r
gwê$ hmoVm. amÁ¶m{^foH$, qghmgZmamohU d àW‘ ‘hmamO d nÅ>amUr gmo¶am~mB© g§àXm¶r n§{S>VmH$Sy>Z Vm§[ÌH$ amÁ¶m{^foH$hr
amOXe©Z Ago VrZ g‘ma§^ ̶moXerg Pmbo. amÁ¶m{^foH$ ‘§S>nmV Amë¶mda JUoenyOZ, H$adyZ KoVbm.
""(̶moXer e[Zdma 19 K{Q>H$m, 35 nio)'' ñdpñVH$nyOZ, ‘mV¥H$mnyOZ {dYr nyOZ Pmbo. - àm. AmZ§X {Jar

{edamÁ¶m{^foH$
{XZm˦m

{XZm˦m
* ew^oÀNw>H$ *

‘hmamï´> Eg.Q>r. H$m‘Jma goZm {XZ gmohiçmÀ¶m


gw^mf OmYd g˶dmZ ahm‘Q>o amO|Ð ‘moOmS> à‘moX {‘ñÌr Zmam¶U CÎmoH$a {H$aU {~S>do
g§KQ>H$

gwaoe jragmJa
g{Md

àH$me h§H$mao
H$mofmܶj

lr‘Vr {ñ‘Vm nËH$s


H$mofmܶj gh-H$mofmܶj

lr‘Vr emaXm {Q>H$bo


{Zdmgr g{Md

a‘oe gJg
hm{X©H$
Cnmܶj Cnmܶj {MQ>Urg (‘{hbm Am. g§KQ>H$) {MQ>Urg (‘{hbm Am. g§KQ>H$) {MQ>Urg

gw{Ya nQ>dmar àH$me AdñWr JOmZZ ‘mZo ‘h|Ð gmd§V {dbmg ¶mXd à‘moX ZbmdS>o
{MQ>Urg {MQ>Urg {MQ>Urg {MQ>Urg {MQ>Urg àmXo{eH$ g{Md

AéU KmS>Jo
àmXo{eH$ g{Md
{ZVrZ OJVmn
àmXo{eH$ g{Md
dmgwXod OmYd
àmXo{eH$ g{Md
amhþb {hado aqdÐ {MniyUH$a
àmXo{eH$ g{Md H$m¶m©b¶ à‘wI {XZoe gmidr {hV|Ð R>mHy$a
Am‘Xma,
{jVrO R>mHy$a
Am‘Xma,
~hþOZ
{dH$mg
amOoe nmQ>rb
Am‘Xma,
amÁ¶ H$m¶©H$mar gXñ¶, {d^mJr¶ nXm{YH$mar d g^mgX MmaH$moon {dYmZg^m Aܶj, ‘hmamîQ´> Zd{Z‘m©U goZm ~hþOZ {dH$mg AmKmS>r ~hþOZ {dH$mg AmKmS>r AmKmS>r ~hþOZ {dH$mg AmKmS>r

{edamÁ¶m{^foH$
{XZmÀ¶m {edamÁ¶m{^foH$
hm{X©H$ gmohiçm{Z{‘Îm
ew^oÀN>m

: ew^oÀNw>H$ :
EH$
{edào‘r H$m¶m©b¶ g§nH©$ : ‘w§~B© - 022-23884133 & nwUo-020-24462443
n[adV©ZmMm àma§^ {edamÁ¶m{^foH$ amÁ¶m{^foH$mVrb AS>MUr AídXbmMo àVrH$ åhUyZ gO{dbo hmoV.o AmR> {Xem§Zm
AmO {edamÁ¶m{^foH$ {XZ! amÁ¶m{^foH$mg ‘moR>r AS>MU AmR> àYmZ, XÿY, Xhr, ‘Y d {d{dY ZÚm§Mo nmʶmMo
Á¶oîR> H¥$. 1, eHo$ 1942, lr {edeH$ 347 ¶m Eo{Vhm{gH$ KQ>ZoMo ‘hÎd hmoVr A§YlÕoMr. a‘B© n§{S>VmMo "eyݶ H$be KoD$Z C^o hmoV.o nÅ>amUr gmo¶am~mB© d ¶wdamO
e{Zdma, 6 OyZ 2020 6 {deX H$aUmam {deof boI! nwamU' d AH$~aH$mbrZ Z¥qgh eofMo g§^mOramOo d amOmam‘ VgoM ‘mVmolr {OOm~mB©gmho~
z df© …$82 z A§H$ …$31 "ewÐmMma {eamo‘Ur' ¶m J«W§ m§Zr A§YlÕm ~mOyg ~gë¶m hmo˶m. gd© JS>mda Vmo’$m H$S>mS>ë¶m.

¶w Jnwéfm§Mr ñ‘¥Vr Amåhm§g gV²H$m¶m©Mr àoaUm XoV.o


N>ÌnVr {edam¶m§Zr CnbãY gd© gwIm§Mm ˶mJ
H$ê$Z "Ad{K¶m§Mo Jmo‘Q>'o H$aʶmgmR>r VihmVmda
dmT>{dë¶m hmo˶m. H${b¶wJmV j{̶
ZmhrV. "Z§XmÝV§ j{̶ Hw$b‘²' ¶m ê$T>
A§YlÕo‘i w o àíZ {Z‘m©U Pmbm H$s,
‘amR>çm§Mm amOm N>ÌnVr Pmbm. eñÌnyOm Pmbr.
‘hmamOm§Zr hÎmrda d KmoS>çmda ~gyZ JS>mdarb XodVm§Mo
Xe©Z KoVbo. A§~marV ‘hmamO ~gbo hmoV.o ‘mhÿV åhUyZ
H$moamoZm ‘mPm gm§JmVr {ea KoD$Z g‘J« OrdZ KmoS>çmÀ¶m nmR>rda ~gyZ Xm¡S>V
am{hbo.
j{̶M ZmhrV Va amÁ¶m{^foH$ hmoUo
Zmhr. Oa j{̶ AgVrb Va {edmOr
goZmnVr h§~raamd ‘mo{hVo A§H$w e KoD$Z hmoV.o ‘moamonV§ m§Zr
A§~marV ‘hmamOm§da ‘moMb } Yabo hmoV.o g^mgX
E Hy$U XoemVrb n[apñWVr ~KVm, AmnU H$moamoZmÀ¶m gmdQ>mVyZ ~mhoa
nS>bmo Ago åhUm¶bm haH$V Zmhr. AWm©V, ¶mMm AW© Vr {dfmUyMr
gmW g§nbr Agm A{O~mV hmoV Zmhr. doJù¶m AWm©Zo AmVm Vr "gmW'
OÝ‘^y‘rÀ¶m ‘mVrg gwJY§ ¶mdm, XþJYª ZH$mo. "‘amdo
n[a H$sVu ê$nr Camdo' ‘hmamîQ´>mÀ¶m ‘mVrV {edam¶énr
’y$b C‘bbo Am{U ^maVr¶ amîQ´>dmXmMm nm¶m aMbm
‘hmamO j{̶ AmhoV H$m? hm àíZ {Z‘m©U
H$ê$Z ~«m÷U ‘§Í¶m§ZrM amÁ¶m{^foH$mg
{damoY Ho$bm. {edam¶ A§YlÕm ZîQ>
{b{hVmV. ¶m g‘ma§^mMm IM© EH$ H$amoS> ~oMmirg
bmI hmoZ Pmbm. (EH$ hmoZ = Mma én¶o) · d¡{XH$
nÕVrZo Pmboë¶m g‘ma§^mVrb ÌwQ>r {ZíMbmnwarÀ¶m
Amnë¶mbm H$m¶‘ R>odyZ OJmdo bmJUma Amho Am{U ˶mgmR>r ~hþVm§e Jobm. ¶dZr gÎmog CVaVr H$im bmJbr. n[adV©ZmMo H$aUmao d¡km{ZH$ X¥îQ>r AgUmao amOo Vm§{ÌH$ Jmogmdr ¶m§Zr XmI{dë¶m. Vm§{ÌH$ nÕVrZo gßQ>~| a
^maVr¶m§Mr ‘mZ{gH$Vm V¶ma Pmbobr {XgVo. XmoZ ‘{hZo bm°H$S>mD$Z qH$dm ¶wJ gwê$ Pmbo. Xoe, Y‘© Am{U g§ñH¥$VrMo ajU H$aUmao hmoV.o ˶m§Zr Zm¡Xb ñWmnZ H$ê$Z g‘wÐ 1674 ‘ܶo nwÝhm Xþgam amÁ¶m[^foH$ H$aʶmV Ambm.
KaH$m|S>rÀ¶m OmMmZo VmdyZ gwbmIyZ {ZKmboë¶m ^maVr¶m§Zr AmVm H$moamoZmer N>ÌnVr {edam¶m§Zr ^maVr¶m§M,o ˶m§À¶m Y‘m©M,o Cëb§KZ {ZfoYMm {Z¶‘ ‘moS>bm d ‘hmamOm§Zr H$moUmerhr g§Kf© Ho$bm Zmhr. gdmªMo g‘mYmZ
OwidyZ ¿¶m¶Mo R>adbobo {XgVo; AݶWm BVŠ¶m doJmZo OZOrdZ gwairV g§ñH¥$VrMo ajU Ho$bo. gmJar AmH«$‘U amoIbo. O~aXñVrZo Ho$bo. H$moUrhr am¶JS>mdê$Z [a³V hñVo naV Jobm Zmhr.
hmoVmZm {Xgbo ZgVo. AmYr gaH$ma H$Yr bm°H$S>mD$Z CR>dUma åhUyZ ‘hmH$dr ^yfU {b{hVmV : ""~oX amIo {~{XV, nwamZ ‘wgb‘mZ Ho$boë¶m qhXÿZ§ m naV qhXÿ amÁ¶m{^foH$mMo Eo{Vhm{gH$ ‘hÎd
{dMmabo OmV hmoVo; nU AmVm Hw$R>bohr {Z~ªY CR>ʶmMr àVrjmhr Z H$aVm na{gÕ amIo, am‘ Zm‘ am»¶mo A{V agZm gwKa ‘|& qhXþZ Y‘m©V ew{Õ~§Xr {Z¶‘m‘wio ¶oVm ¶oV ¶m g‘ma§^m‘wio ^maVr¶ amOm§Mm CËgmh dmT>bm.
bmoH$ OZOrdZmbm nyd©nXmda AmUʶmÀ¶m H$m‘mbm bmJbobo AmhoV. H$s MmoQ>r, amoQ>r amIr h¡ {gnm{hZ H$s, H$m±Yo ‘| OZoD$ am»¶mo ZìhVo. hm {Z¶‘ ‘moS>y Z ZoVmOr nmbH$a N>Ìgmb, X{jUoMo nmioJma d ZmB©H$, O¶qgJ d
gaH$ma bmoH$m§À¶m H$bmZo OmD$ZM {Z~ªY CR>dVmZm {XgVo Amho. H$maU, ‘mbm am»¶mo Ja‘|& ‘r{S> amI| ‘wJb, ‘amoS>r amIo nmVemh, d ~OmOr qZ~miH$a ¶m§Zm ewÕ H$ê$Z am‘qgh VgoM Amgm‘Mo ñdmV§Í¶ ¶moÕm b{gV ~S>
XmoZ ‘{hݶm§nydu qH$dm ‘mM© ‘{hݶmÀ¶m CÎmamYm©V AH$ñ‘mV bm°H$S>mD$Z ~¡ar nr{g amIo, ~aXmZ am»¶mo H$a ‘|& amOZ H$s >hÔ amIr, ê$n XoʶmgmR>r, Amnë¶mZ§Va "qghmgZ {ZîR>m' {Z‘m©U KoD$Z Y‘©j¶ dmM{dbm. ‘hmamOm§Zr amÁ¶m{^foH$mVrb ’w$H$Z ¶m§Zm àoaUm {‘imbr. ˶m§Zr ‘hmamOm§Zm ghH$m¶©
bmJy H$aʶmV Ambm qH$dm ˶mMr H$R>moa A§‘b~OmdUr gwê$ Pmbr; Voìhm VoJ~b {edamO, Xod amIo Xodb, ñdY‘© am»¶mo Ka ‘|&&'' H$aʶmgmR>r amÁ¶m{^foH$ H$ê$Z KoUo Amdí¶H$ hmoV.o hr AS>MU A˶§V g§¶‘mZo d MVwamB©Zo gmoS>{dbr. Ho$bo. ^maVr¶ amîQ´>dmXmMo ho ~rO Amho. {h‘mb¶mnmgyZ
OZ‘mZgmV AmT>iUmam ^¶J§S> AmVm Odinmg AX¥í¶ Pmbobm Amho. "gXm gmo{Z¶mMm {XZ amÁ¶m{^foH$m{dZm amÁ¶ hmoD$ Z¶o åhUyZ hm g‘ma§^ ~mimOr AmdOr, Ho$ed^Q> nwamo{hV d ^mbM§Ð ^Q> ¶m§Zm H$ݶmHw$‘marn¶ªV Amnbm Xoe ‘mZUmao {edam¶ ho
‘ao ˶mbm H$moU aS>o,' Aer Amnë¶m ‘amR>rVbr C³Vr Amho, VerM H$mhrer N>ÌnVr {edmOr ‘hmamOm§À¶m amÁ¶m{^foH$mMm Amdí¶H$ hmoVm. ¶m qghmgZ {ZîR>Mo m à˶¶ {edam¶m§À¶m amOñWmZ d H$merg nmR>{dbo. ˶m§Zr ‘odmS>Mo {ggm¡{X¶m n{hbo amîQ´>néw f AmhoV. ¶m g‘ma§^mZo Vo j{̶ AmhoV
AdñWm Ambobr Amho. YmoH$m Amho; nU ^rVrZo ‘aʶmnojm YmoŠ¶mbm OmD$Z g‘ma§^ åhUOo ¶m gd© H$V©Ë¥ dmMm H$igM. ¶m {Zdm©UmZ§Va ñdmWu àYmZm§Zr g§^mOramOm§Mm N>ÌnVr amOnyV j{̶ KamʶmMr d§emdi àmßV H$ê$Z {edam¶m§Zm ho {gÕ Pmbo. ^maVmV ZdM¡Vݶ {Z‘m©U Pmbo. Bñbm‘r
{^S>mdo Am{U ˶mÀ¶mer XmoZ hmV H$ê$Z ‘amdo-OJmdo Ago EHy$U dmVmdaU g‘ma§^mV {‘a{dUo ‘hmamOm§Zm ‘hÎdmMo ZìhVo Va nXmMm h³H$ S>mdbyZ amOmam‘ ¶m§Zm N>ÌnVr ~Z{dʶmMm {ggm¡{X¶m amOnyV {gÕ Ho$bo. ˶mMà‘mUo ~«÷Xod, ì¶mg gÎmobm AmìhmZ XoD$ eH$Vmo ho {gÕ H$aUmar gmd©^m¡‘
Ambobo Amho; AݶWm gVV ‘¥Vm§Mr dm ~m{YVm§Mr g§»¶m dmT>V AgVmZm ^maVr¶m§Zm ˶m§À¶m Apñ‘VoMr OmUrd H$ê$Z XoʶmgmR>r H$Q> Ho$bm. goZmnVr h§~raamd ‘mo{hVo ¶m§Zm Amnë¶m H$Q>mV ZmdmZo AmoiIë¶m OmUmè¶m H$merÀ¶m JmJm^Å> ¶m§Zm gÎmm {Z‘m©U Pmbr. a¶Voda g§ajUmMo N>Ì YaUmè¶m
OZOrdZ éimda ¶oVmZm {XgboM ZgVo. ˶mVM "{ZgJ©' ZmdmMo MH«$sdmXi ˶m§Zr hm g‘ma§^ KS>{dbm. åhUyZM ‘hmamOm§Zr AmoT>ʶmMm à¶ËZ Ho$bm. H$maU, amOmam‘ ho ˶m§Mo ^mMo ~mobmdyZ gdmªMo g‘mYmZ H$ê$Z hr AS>MU gmoS>{dbr. N>ÌnVtMr ñWmnZm Pmbr. amÁ¶m[^foH$ eH$ àma§^ H$ê$Z
Mmb H$ê$Z Amë¶mdahr BVŠ¶m ghOnUo gaH$maZo {ZU©¶ KoVbo ZgVo. ¶mdoir gwê$ Ho$boë¶m eH$mg "{edeH$' ho Zmd {Xbo. hmoV.o na§V,w qghmgZ {ZîR>‘o i w o h§~raamd ‘mo{hVo ¶m§Zr amÁ¶m{^foH$ g‘ma§^mgmR>r am¶JS> ¶m JS>mMr {ZdS> H$ê$Z Zdo ¶wJ {Z‘m©U Ho$bo. Amnë¶m Zmdo Vm§ã¶m§Mr d gmoݶmMr
n§MZm‘o qH$dm ZwH$gmZrMr ^anmB© Aem {df¶mMm H$ma^ma {Z˶mgmaImM åhUyZM {edH$mbrZ boIH$ g^mgX {b{hVmV "hr Amnë¶m ^mÀ¶mg N>ÌnVr nXmdê$Z Xÿa H$ê$Z ¶wdamO amO‘§{Xa, ‘§Ìrg^m, Y‘©g^m, {MÌg^m, amʶm§Mo ‘hmb, ZmUr nmS>br. ~mimOr AmdOr {MQ>Urg ¶m§Zr "boIZ
Mmbbm Amho Am{U ˶m{df¶rÀ¶m VH«$marhr Zoh‘rgma»¶mM AmhoV. gmoeb JmoîQ> Agm‘mݶ Pmbr Amho.' ""¶m ¶wJr gd© n¥Ïdrda åhUyZ A{^foH$ Pmboë¶m g§^mOramOm§Zm N>ÌnVr JOembm, nmH$embm, H$moR>çm, dmS>,o ~mOmanoR> ¶m§Mr àeñVr' J«W§ {bhÿZ ‘amR>r boIZ nÕVr àma§^ Ho$br.
{S>ñQ>pÝg¨J dm ³dma§Q>mB©Z Agbo eãX AmVm {dñ‘¥VrV OmD$ bmJbo AgyZ, åb|ÀN> ~mXehm, ‘amR>m nmVehm EdT>m N>ÌnVr Pmbm; ~Z{dbo. qghmgZ {ZîR>‘o i w Mo ‘amR>o AQ>H$o nma nmohmoMbo. ~m§YH$m‘o Ho$br. OZmZImZm (ha‘) ~m§Ybo Zmhr. aKwZmW n§{S>V ¶m§Zr "amÁ¶ ì¶dhma H$mof' {Z‘m©U H$ê$Z
gJirH$S>o H$moamoZm AmH$S>çmnwaVm EoHy$ ¶oVmo Amho. ˶mMm gmYm-gai AW© hr JmoîQ> H$mhr gm‘mݶ Ombr Zmhr.'' qhXÿ g‘mOmÀ¶m Y‘©gÎmoMr ‘mݶVm amÁ¶m{^foH$ gmohim Agm g§nÝZ Pmbm ‘amR>r ^mfoda Aa~r, ’$maer eãXm§Mo Oo àM§S> AmH«$‘U
"H$moamoZm Amnbm gm§JmVr' åhUyZ ˶mÀ¶m gmo~V OJʶmMr ‘Zmo^y{‘H$m AmVm B{VhmgmVrb hm d¡^dembr {Xdg hmoVm. gd©Ì ‘wgb‘mZ amÁ¶m{^foH$m‘wio ‘hmamOm§À¶m amÁ¶mbm · E{àb 1674 B©.bm {MniyUÀ¶m naewam‘mÀ¶m Pmbo hmoVo ˶m§Zm ‘amR>r ^mfoMo n¶m©¶ XoD$Z ‘amR>r ^mfm
Ambobr Amho. H$mhr {Xdg emim, H$maImZo gwê$ hmoUma ZmhrV dm JXuÀ¶m amOo. qhXÿ amOm Pmbm Zmhr d hmoUma Zmhr, Agm ݶyZJ§S> Y‘©gÎmoMr ‘mݶVm {‘imbr. amÁ¶m{^foH$m‘wio ‘§{XamV OmD$Z nyOm Ho$br. · 20 ‘o, 1674 B©.bm g‘¥Õ Ho$br d na^mfoMo AmH«$‘U amoIbo. noedm-
OmJr bmoH$ AmnUM O‘Uma ZmhrV; nU {OWo A˶mdí¶H$ Amho, {VWo AgVmZm ˶mg N>Xo XoD$Z hm gmo{Z¶mMm {Xdg CJdbm. bmMImD$, ^«îQ> ~«m÷U A{YH$mè¶m§Zm {ejm H$aʶmMm àVmnJS>À¶m ^dmZr ‘mVoMo Xe©Z KoVbo d gìdm ‘U n§VàYmZ hm n¶m©¶ {Xbm. na§V,w nwT>o noedmB© {Z‘m©U Pmbr.
H$moamoZmbm PwJmê$Z bmoH$ dmJUma AmhoV. H$maU, dmK åhQ>bo Var ImUma ¶mnydu amOo ‘moa,o amOo {eH}$, amOo qZ~miH$a; nU ho gd© A{YH$ma {edam¶m§Zm {‘imbm. àemgZ ¶mo½¶ nÕVrZo gmoݶmMr N>Ìr ^dmZr ‘mVog An©U Ho$br. · 29 ‘o, amÁ¶m{^foH$ eH$ ~§X H$aʶmV Ambm. {edemhrMo ho
Am{U dmKmo~m åhQ>bo Var ImUma åhQ>ë¶mda WoQ> dm¿¶mM åhUm¶Mr qh‘V Zm‘‘mÌ amOo hmoV.o gmd©^m¡‘ amOo ZìhVo. Vo gd© ‘m§S>{bH$ Mmb{dʶmgmR>r hm A{YH$ma àmßV hmoUo Amdí¶H$ hmoV.o 1674 B©.bm ‘hmamOm§Mo ‘m¡Or~§YZ JmJm^Å>mZo Ho$bo. dmagXma ZìhoV. {Xëbr qOH$ʶmMr ‘Zrfm {edam¶,
O‘m hmoV AgVo. ˶mMmM hm n[anmH$ Amho. hmVnm¶ hbdm¶Mo ZgVrb, Va amOo hmoV.o amÁ¶m{^foH$m‘wio {edam¶ gmd©^m¡‘ amOo Pmbo. amOgÎmm§Mr ‘mݶVm ¶mMdoir VwbmXmZ {dYr d àm¶píMÎm {dYr nma nmS>bm. g§^mOramOo d amOmam‘ ‘hmamO ¶m§Zrhr ~miJbr; nU
amoJmnojm {ZpîH«$¶VoZoM ‘aʶmMo ^¶ ‘moR>o AgVo. {VWyZ ‘J ^¶J§S>mbm bJm‘ amÁ¶m{^foH$mMr Amdí¶H$Vm amÁ¶m{^foH$m‘wio Aݶ amOgÎmoMr ˶m§Zm ‘mݶVm · 30 ‘o amoOr h¶mV amʶm§er nwÝhm d¡{XH$ nÕVrZo noeì¶m§Zr {XëbrÀ¶m g§ajUmMr O~m~Xmar ñdrH$mê$Z
bmJV AgVmo. ~hþVm§e bmoH$g§»¶oMr pñWVr Ver Pmbobr Amho. Zo‘Š¶m amÁ¶m{^foH$mnyduhr ^mogbo amOo nXdr bmdV hmoV.o àmßV Pmbr. ˶m§Mo ZmVo AmVm ~amo~arMo Pmbo. ˶m§Zr ‘hmamOm§Mo {ddmh Pmbo. · Á¶oîR> ewÕ 13 e{Zdma ‘moJbm§Mo ‘m§S>{bH$Ëd ñdrH$mabo. ¶mM‘wio 1761 B©.bm
eãXm§V gm§Jm¶Mo Va amoJmnojmhr ˶mÀ¶m{df¶rMm g‘O-J¡ag‘O A{YH$ na§V,w ho Iè¶m AWm©Zo gmd©^m¡‘ amOo ZìhVo. Am{Xbehm Ho$boë¶m H$amam§Zm ‘hÎd àmßV Pmbo. ¶mMm n[aUm‘ {XZm§H$ 6 OyZ 1674 B©. amoOr gH$mir amÁ¶m{^foH$ noeì¶m§Mo nm{ZnV Pmbo. {edamÁ¶m{^foH$ ¶m ‘§Jb
^¶H$mar AgVmo Am{U ˶mÀ¶mda ‘mV H$aVm Ambr Va amoJmbm ‘wR>rV AmUVm ˶m§Zm OhmJraXma ehmOrMm ~§S>Imoa nwÌ ‘mZV hmoVm. AmnUmg ‘hmamO Ooìhm X{jU {Xp½dO¶mg OmVmZm g‘ma§^ Pmbm. ewH$« dmar gm¶§H$mir hm g‘ma§^ àma§^ {XZmMr AmR>dU R>do Zy {edam¶m§Mo ñ‘aU H$amdo d ˶m§À¶m
¶oV AgVo. VgoM, H$mhrgo Pmbobo Amho. gd© OZOrdZ nyd©nXmda ¶oʶmMr ‘wJb ˶m§Zm ’$³V O‘rZXma qH$dm S>mJ| amVrb C§Xra JmodiH$m|S>çmg Jobo Voìhm Hw$Vw~ehmZo ˶m§M~o amo~arÀ¶m Pmbm d e{Zdmar gH$mir g§nÝZ Pmbm. {hao-‘mUHo$ amîQ´>r¶ H$m¶m©Mr àoaUm KoD$Z ‘hmZ ^maV ~Z{dʶmgmR>r
{H$‘¶m VrM Amho. ‘mZV hmoV.o B§JO« , nmoVJ©w rO ˶m§Zm bwQ>mê$ ‘mZV hmoV.o Zm˶mZo ñdmJV d gÝ‘mZ Ho$bm. Aݶ emgH$m§ZmgwÕm OS>{dboë¶m 32 ‘U gmoݶmÀ¶m qghmgZmda ‘hmamO AmnU gdmªZr g{H«$¶ ìhmdo hrM Anojm.
gmܶm {dÚmnrR>mÀ¶m nXdr narjm§dê$Z qH$dm H$moamoZmÀ¶m MmMʶm§dê$Z H$wV~w ehmhr ˶m§Zm ~§S>ImoaM ‘mZV hmoV.o ¶mdoir ˶m§Zr ho ~amo~arMo ZmVo ‘mݶ H$amdo bmJbo. AemàH$mao Amê$T> Pmbo. ‘mJo VamOy ݶm¶mMo àVrH$ åhUyZ,
hmoV Agbobo amOH$maU ‘hm‘marMo Jm§^r¶© {H$Vr H$‘r Pmbo Amho, ˶mMr eyݶmVyZ {Z‘m©U Ho$boë¶m "qhXdr ñdamÁ¶m'bm ñWm¶r n[adV©ZmMm Ama§^ Pmbm. ‘mgm gmJar e³VrMo àVrH$ åhUyZ d KmoS>çmMo eonQy > - S>m°. dg§Vamd ‘moao
gmj XoVo. {dÚmnrR> AZwXmZ Am¶moJmÀ¶m {Z¶‘mZwgma XoemVë¶m gJù¶m
{dÚmnrR>m§Mm H$ma^ma MmbV AgVmo Am{U amÁ¶nmb ˶mMm Hw$bnVr åhUyZ
A§{V‘ {ZU©¶ KoV AgVmV. amÁ¶mV Vgm hñVjon amÁ¶nmbm§Zr Ho$ë¶mda
˶m§Zmhr Xmofmamon Xoʶmn¶ªV hmbMmbr Pmë¶m AgVrb, Va amOH$maUmVhr
H$moUmbm H$moamoZmMo Jm§^r¶© Cabo Zmhr ¶mMr gmj {‘iVo. H$moamoZmMr gmW hr
Am nbm Xoe 1947 ‘ܶo ñdmV§Í¶ {‘idyZ
1950 ‘ܶo àOmgÎmmH$ amîQ´> Pmë¶mda
Am{W©H$ àJVrgmR>r 1952 nmgyZ n§Mdm{f©H$
[aPìh© ~±H$ Am{U ghH$mar ~±qH$J Q>miʶmgmR>r ~±H$m XoV Agboë¶m H$Om©da ~§YZo KmbrV
Ago. hr a³H$‘ EHy$U H$Om©À¶m 2-3 Q>³Ho$M Ago.
˶mgmR>r Ag§»¶ n[anÌH$ [aPìh© ~±H$o VyZ ~±H$m§Zm d ~±H$
AndmXmË‘H$ Agob Va Cnm¶hr AndmXmË‘H$ AgUma, ho doJio gm§Jm¶bm ¶moOZm§Mr H$mg Yabr. ˶mMdoir [aPìh© ~±H$o Zo EH$ Am{U ghH$mar g§ñWm§À¶m hmVmV hmoVr. ehar ^mJmVgwÕm (é. 20000 H$moQ>tMr CbmT>mb) ZmJar gaH$mar ~±H$m§Zm ‘w»¶ Am°{’$g‘YyZ emIm§Zm OmV AgVo. AZoH$doim
ZH$mo. 9 Am‘Xma {ZdS>VmZm ‘VXmZ Q>miʶmgmR>r gd©M amOH$s¶ njm§Zr CÀM g{‘Vr Zo‘Zy amîQ´>ì¶mnr J«m‘rU nVnwadR>çmMo ZmJar nVnoT>çm, ZmJar ghH$mar ~±H$m CX¶mg ¶oD$Z ì¶mnmar ~±H$m ~ZʶmMr {e’$mag Ho$br. Aem 8-10 ~±H$ emIobm Vo {‘ion¶ªV ˶mMr Cn¶w³VVm g§nbobr
AndmXmË‘H$ EH$OyQ> XmIdyZ {~Z{damoY OmJm ^ê$Z KoVë¶m. ‘J H$mhr gd}jU Am¶mo{Obo. ˶m g{‘VrV »¶mVZm‘ AW©VÁk ‘ܶ‘ dJ©, {ZåZ ‘ܶ‘ dJ©, H$m‘JmadJmªMo Am{W©H$ ~±H$m AmhoV. ghH$mar g^mgXm§À¶m AWH$ à¶ËZ d Agm¶Mr. S>m.° nQ>b o ¶m§Zr EZ. Am¶. ~r. E‘.Mo àmo’$o ga
bmI nXdr narjmWvÀ¶m ~m~VrV dmX ìhm¶Mo H$m¶ H$maU AgVo? amÁ¶mMo S>m.° YZ§O¶amd JmS>Jri, [aPìh© ~±H$o Mo Am¶grEg ì¶dhma ˶m§À¶m‘m’©$V hmoD$ bmJbo. [aPìh© ~±H$oZo eoVr àmoËgmhZmZo dmT>bëo ¶m ¶m ~±H$m ghH$mar joÌ gmoS>ʶmg g§nV qgJ ¶m§Zm 2 ‘{hݶm§V Aä¶mg H$aʶmg gm§{JVbo.
{ejU‘§Ìr amÁ¶nmbm§er g„m‘gbV H$ê$Zhr {ZU©¶ KoD$ eH$bo AgVo; S>ßo ¶wQ>r JìhZ©a ~r. d|H$Q>ßnæ¶m Am{U [aPìh© ~±H$ g§»¶m H$O© {S>nmQ>‘© Ý| Q>g ñWmnyZ Xadfu ghH$mar g§ñWm§Mr V¶ma ZmhrV. ˶m‘wio [aPìh© ~±H$ ˶m§À¶mda ~moS>© Am°’$ ˶m§À¶m {e’$maerZwgma {ZdS>H$ nV {Z¶§ÌU B{Vhmg
nU ˶m§Zr H$mhr ~mobm¶Mo Am{U ˶mda Amjon KoVbo Joë¶mda amÁ¶nmbm§Zr emñÌmMo à‘wI S>m.° EZ. Eg. Ama. emñÌr ho gXñ¶ AmH$S>do mar à{gÕ H$aUo, Xhm dfmªVZy EH$Xm amîQ´>ì¶mnr ‘°ZOo ‘|Q> Zo‘Zy ˶m§À¶m {e’$maetZm ‘hÎd {Xbo nm{hOo O‘m Ho$bo. {Z¶§ÌH$m§Zr AZmdí¶H$ {Z¶‘ {Z{ÐñW Ho$bo
‘w»¶‘§Í¶m§ZmM nÌ {bhÿZ {VH$S>o bj doYm¶Mo, Agbm Ioi hmoʶmMr H$m¶ hmoV.o d[aîR> gZXr A{YH$mar E. S>r. Jmoadmbm g{‘VrMo gd}jU H$ê$Z nm°{bgr‘ܶo Amdí¶H$ Vo ~Xb H$aUo gwê$ Ago gwMdbo Amho. 13 ‘mM© 2020Mo [aPìh© ~±H$o Mo nm{hOoV.
JaO Amho? {damoYr njm§Zr CnpñWV Ho$boë¶m Amjonm§Mr gÎmmYmar AmKmS>rZo Aܶj hmoV.o ¶m g{‘VrMm Ahdmb (1954) ‘wbJm‘r hmoV.o [aPìh© ~±H$o bm ghH$mar Midir~Ôb AmñWm Amho n[anÌH$ ~±H$m§À¶m X¡Z{§ XZ Am{W©H$ ì¶dhmambm KmVH$ 1950-60 ¶m XeH$mV [aPìh© ~±H$o Zo ghH$ma
WoQ> XIb KoVbr Va amÁ¶nmbm§Zm nÌ {b{hʶmMr doiM ¶oUma Zmhr. ‘mÌ, Am{U H«$m§{VH$mar hmoVm. AhdmbmMm Jm^m åhUOo ho OmUdV hmoV.o gܶm CbQ> n[apñWVr Amho. ghH$mar Amho. ˶mVrb H$mhr VaVwXr 1) à˶oH$ H$O©Xma Am{U MidirMo nwZéÁOrdZ H$ê$Z ’$mo’$mdʶmbm àmoËgmhZ
{VVHo$hr gm¡Oݶ ‘§Ìr ‘hmoX¶ XmI{dV ZmhrV, Voìhm {damoYH$m§Zm amO^dZ J«m‘rU Jar~ eoVH$è¶mbm gmdH$mam§À¶m VmdS>rVyZ ~±H$m§Zm AmnU ZmdS>VrMr ‘wbo AmhmoV Ago dmQ>V.o ˶mMm J«nw ¶m§Zm nydu g§nU
y © ^m§S>dbmÀ¶m 15 Q>³Ho$ Am{U {Xbo. EH${dgmì¶m eVH$mÀ¶m n{hë¶m XmoZ XeH$m§V
JmR>mdo bmJVo Am{U amÁ¶nmbm§Zm nÌ nmR>dmdo bmJVo Zm? Vohr amÁ¶nmbm§Zr gmoS>dZy gj‘ H$aʶmgmR>r ghH$mar nVg§ñWm ‘moR>çm 1991 ‘ܶo XoemÀ¶m AW©ZrVr‘ܶo H«$m§{VH$mar 40 Q>³Ho$ H$O© XoVm ¶oV hmoVo Vo H$‘r H$ê$Z Q>r¶a-1 ghH$mar g§ñWm§H$S>o OmUyZ ~wOZy Xþbj © Ho$bo Job.o ZmJar
H$am¶Mo Zgob Va amO^dZ Var hdo H$embm? enW{dYrnwaVm {df¶ Agob à‘mUmda gwê$ H$ê$Z ˶m§Zm ^anya Am{W©H$ ~i {Xbo ~Xb Pmbo. VmoQ>çmVrb ~±H$ emIm§Zm ~§X H$aʶmg ^m§S>dbmÀ¶m 15 Q>³Ho$ Am{U 25 Q>³Ho$ H$obo Amho. nydu ghH$mar ~±H$m, nVnoT>çm doJdoù¶m àH$maÀ¶m ghH$mar
Va CÀM ݶm¶mb¶mMo ݶm¶‘yVuhr ‘§{Ì‘§S>imMm enW{dYr CaHy$ eH$VmV. nm{hOo. ˶mgmR>r "ghH$ma qOH$bm nm{hOo' ho g{‘VrMo nadmZJr {‘imë¶m‘wio 5 hOma emIm ~§X Pmë¶mda {Xbobo OmñVrMo H$O© 31 ‘mM© 2023 À¶m AmV H$‘r g§ñWm gaH$ma Am{U [aPìh© ~±H$ ghZ H$aVm¶oV Ago
amO^dZmMm nm§T>am hÎmr hdmM H$embm? Vmo Amho. H$maU, enW{dYrÀ¶mhr AdbmoH$Z Kmofdm³¶ ~Zbo. àíZ{MÝh C^o am{hbo. ZdrZ Am{W©H$ YmoaU åhUOo Am‘ H$ê$Z ZdrZ {Z¶‘mV ~gdbo nm{hOo. 2) H$Om©À¶m 50 dmVmdaU Pmbo. S>m.° aKwam‘ amOZ Am{U S>m.° D${O©V nQ>b o
nbrH$S>o amÁ¶nmbm§Mo H$mhr A{YH$ma AgVmV Am{U ˶mV Hw$aKmoS>r hmoV g{‘VrZo Ho$boë¶m VrZ ‘hÎdmÀ¶m {e’$magr 1) OZVobm CnbãY Agbobr ~±qH$J godm ~§X H$aUo, Aer Q>³Ho$ H$O© à˶oH$ H$O©Xmambm Q>r¶a-1 ^m§S>dbmÀ¶m ho JìhZ©a AgVmZm ghH$mar ~±H$m§~Ôb ˶m§Zr eãXhr
Agob Va amO^dZmÀ¶m a{hdmembm ˶mV hñVjon H$amdm bmJV AgVmo. ˶m [aPìh© ~±H$o Zo ~±H$ Xamnojm XmoZ Q>³Ho$ H$‘r XamZo amÁ¶ Q>rH$m hmoBb
© åhUyZ ghH$mar ~±H$m§Zm Omio ngaʶmg 0.2 Q>³Ho$ qH$dm OmñVrV OmñV 1 H$moQ>r én¶m§n¶ªVM CÀMmabm Zmhr. CbQ> aKwam‘ amOZ ¶m§Zr no‘Q§o >g² ~±H$m,
hñVjonmMm ‘wÔm Agʶmnojm ˶mbmM amOH$maU R>adʶmÀ¶m CÔm‘nUmMm ghH$mar ~±H$m§Zm eoVrgmR>r H$O© Úmdo. 2) amÁ¶ gaH$maZo CÎmoOZ XoʶmV Ambo. n[aUm‘r 1991 Vo 2004 n¶ªV Agbo nm{hOo. 3) AJ«H$« ‘ joÌm§Zm Úmd¶mMo H$O© EHy$U ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$m ñWmnݶmgmR>r ~S>çm CÚmoOH$m§Zm
‘wÔm Amho. H$m¶Xm d KQ>ZoZo amÁ¶nmbm§Zm {Xboë¶m A{YH$mamda A{VH«$‘U {eIa ghH$mar ~±H$o Mo ^mJ ^m§S>db KoD$Z ^mJrXma ìhmdo ZmJar ghH$mar ~±H$m§Mr g§»¶m PnmQ>çmZo dmTy>Z 1926 H$Om©À¶m 40 Q>³Ho$ hmoVo Vo Xadfu dmT>dV ‘mM© 2024 ‘w³VnUo nadmZJr XoD$Z ghH$mar ~±qH$Jbm ñnYm© {Z‘m©U
Pmë¶mda ˶m§Zr ~mobm¶Mo Zgob Va H$moUr ~mobm¶Mo? amO^dZmda Q>rHo$Mo Am{U 3) [aPìh© ~±H$o Zo ghH$mar ~±H$ A{YH$mè¶m§Zm Pmbr. ‘mM© 2019 ‘ܶo ZmJar ghH$mar ~±H$m§Mr g§»¶m n¶ªV 75 Q>³Ho$ Agob. Aݶ gaH$mar ~±H$m, ImgJr Ho$br. gܶmMo JìhZ©a e{³VH$m§V Xmg ¶m§Zr A§~b o« m
AmgyS> AmoT>Umè¶m§Zm ˶mMo ^mZ Cabo Amho H$m¶? XoemÀ¶m à˶oH$ amO^dZmV Amdí¶H$ ~±qH$JMo {ejU XoʶmgmR>r EH$ g§ñWm 382 Zo H$‘r hmoD$Z 1544 da Ambr. Joë¶m 10-12 ~±H$m, ZdrZ ñWmnZ Pmboë¶m ~±H$m ¶m§Zm nyduMoM {Z¶‘ Am°JZ© m¶PoeZbm hmoH$ma {Xë¶mda AZoH$ ghH$ma ‘hfu
gaH$maÀ¶m Aaoamdrda XmX ‘mJm¶bm {damoYr nj {Z˶Zo‘mZo amO^dZ ho C^r H$amdr. [aPìh© ~±H$o Zo g{‘VrÀ¶m gd© {e’$magr dfmªV emIm CKS>ʶmda ~§XrM Amho. ¶m H$mimV ZdrZ bmJy AmhoV. Ho$di ZmJar ghH$mar ~±H$m§ZmM H$m Ymaoda ˶mMo lo¶ bmQ>m¶bm nwT>o Ambo.
ì¶mgnrR> ‘mZVmV Am{U {VWo OmVM AgVmV. ‘hmamîQ´>mV H$mhrhr doJio ñdrH$mê$Z Vm~S>Vmo~ A§‘b~OmdUr gwê$ Ho$br. ì¶mnmar ~±H$m§Zm ‘w³VnUo emIm CKS>ʶmg nadmZJr Yabo OmV Amho? ho Z CbJS>Umao H$moS>o Amho. ghH$mar joÌmV AZoH$ Aä¶mgy YwaY§ a AmhoV.
KS>bobo Zmhr. gmo{Z¶mOr AZoH$Xm {damoYr njm§Zm EH$Ì H$ê$Z amîQ´>nVtMr g{‘VrMm Ahdmb Am{e¶m Am{U Am{’«$H$m‘Yrb {Xbr Jobr. ¶m ^oX-^mdmMo Jm¡S>~J§ mb AV³¶© Amho. AW©VÁk S>m.° Am¶. Or. nQ>b o 1977 ‘ܶo [aPìh© gܶmÀ¶m KQ>Zm ˶m§Zm ì¶{WV H$aV AgVrb ˶m§Zr
^oQ> KoVmV, ˶mMr Var ‘J H$m¶ JaO AgVo? Vohr amOH$maUM AgVo Zm? ñdV§Ì hmoV Agboë¶m AZoH$ amîQ´>mZ§ m ‘mJ©Xe©H$ R>abm gj‘ ghH$mar ~±H$m§Zm àJVr ‘mJm©nmgyZ amoIʶmMo H$maU ~±H$o Mo JìhZ©a Pmbo. ˶mH$mir [aPìh© ~±H$o bm ~±qH$J [aPìh© ~±H$o bm ˶m§Mo ghH$mar ~±qH$J~ÔbMo YmoaU ñnîQ>
WmoS>Š¶mV, H$moamoZmMm à^md g§nbobm AgyZ, {Z˶mMo Hw$amnVrMo amOH$maU Am{U ghH$mambm g§OrdZr {‘imbr. ˶mZ§Va ghH$mar H$m¶? ghH$mar ~±H$m§Mr àJVr Hw$§ R>rV H$aVmZmM [aPìh© ao½¶wbeo Z H$m¶Xm 1949 À¶m H$b‘ 21 Zwgma ì¶mnmar H$aʶmg ^mJ nmS>bo nm{hOo.
gwê$ Pmbo Amho Am{U H$moamoZmhr ˶mMo AmH$S>o ’w$J{dV Mmbbm Amho. Midi ^a^amQ>rg Ambr. nwT>rb XmoZ-VrZ XeHo$ J«m‘rU ~±H$ ˶m§À¶mda Ag§»¶ ~§YZo KmbV Amho. bmoH$m§Zm Amdí¶H$ ImÚ dñVy, gmIa, JmoS>Vo b o ,
H$moUmbm ndm© Amho? Vr AmVm {Z˶mMr ~m~ Pmbobr Amho.. AW©ì¶dñWm§Mr ZmS>r ghH$mar nVnoT>çm, ghH$mar ~±H$m 2015 ‘ܶo Ama. Jm§Yr hm¶nm°da H${‘Q>rZo ‘moR>çm AÝZYmݶ, H$S>Ymݶ, H$mnyg Aem dñVyM§ m gmR>m - nr. EZ. Omoer, AW©VÁk.

~m°bnm°BªQ> noZ g§VdmUr


~m°bnm°BªQ> noZbm AmnU ~m°bnoZ åhUVmo. nyduÀ¶m X {edamÁ`m{^foH$ gmohim {XZ, X _of … ì`mnmamV Zdr nyU© hmoVrc.
H$mir emB©Mo noZ gam©g dmnabo OmV Ago. bhmZ ‘wbm§Zm OmJ{VH$ a{e`Z ^mfm {XZ. g§Yr {_iob. X d¥píMH$ … H$m¡Qw>§{~H$ Z nmho ‘mKma| AmVm§ naVmoZr
Va ~m°bnoZ dmnê$M XoV ZìhVo. ˶mZo Aja Iam~ hmoVo, X 1674 : am`JS> `oWo N>ÌnVr X d¥f^ … Am{W©H$ àíZm§Mo {ZamH$aU
Ago åhQ>bo Om¶Mo,nU AmVm emB©Mo noZ AJXr WmoS>o {edmOr _hmamOm§Mm amÁ`m{^foH$ pñWVr AZwHy$b hmoB©b Z nmho ‘mKma| AmVm§ naVmoZr&
e{Zdma, [XZm§H$ 6 OyZ bmoH$ dmnaVmV. bhmZm§nmgyZ Wmoam§n¶ªV gJioM OU Pmbm. g§gmamnmgmo{Z {dQ>bm Ord&&
amhrb. X YZw … EH$mJ«Vm
2020, Á`oð> H¥$. 1, lr eHo$ ~m°bnoZ dmnaVmV. ¶mÀ¶m emoYmMr H$Wmhr J‘Vrera Amho. ¶m noZMm emoY bmJbm X 1909 : _amR>r kmZH$moeH$ma gm‘moao ¶oD$Zr H$dir XmVmam&
X {_WwZ …g§nH$m©Zo dmT>dÊ`mMr JaO.
1942 ZjÌ … 1935‘ܶo, h§JoarV. VoWrb EH$ nÌH$ma bm[S>ñbmg {~amo ¶mbm nona dmMë¶mZ§Va JUoe a§Jmo {^So> ¶m§Mm OÝ‘. H$mimMm hmH$mam Z gmhmdo&&
à{gÕr {_ioc. X _H$a … hmVmV gmdYmZ {MÎm hmoB©b AmYma|&
Á`oð>, Jwê$ haJmoqdXqgh Vmo ˶mVrb ‘hÎdmMm ^mJ AYmoaoIrV H$aV Ago. nU emB©À¶m noZmZo nonada X 1919 : JrVH$ma, H$dr d
X H$H©$ … n¡gm dmT>rMr Amboë`m g§Yr {ZgQy> IoiVm§hr ~a| dmQ>B©b&&
O`§Vr, `moJ : gmÜ`, AYmoaoIrV H$aVmZm nona ’$mQ>V Ago, ZmhrVa noZmVrb emB© ngaV Ago. ¶m‘wio nQ>H$Wm boIH$ amOo§Ð H¥$îU ¶m§Mm
H$aU : ~mbd H§$Q>miboë¶m {~amoZo ˶mMm ^mD$ Om°O© ¶mbm ~amo~a KoD$Z ~m°bnm°BªQ> noZ V¶ma OÝ‘. gwédmV hmoB©c. XoD$ ZH$m. VwH$m åhUo H§$R> XmQ>bm ¶m gmog|&
gy`m}X` : g.06.03 X 1969 : {d. g. nmJo X qgh … gÝ_mZmV dmT> X Hw§$^ … nyd©H$ï>mMo \$i Z ndo{M H¡$g| Odir ho&&
H$am¶À¶m H$m‘mbm bmJbm. 10 OyZ 1943 amoOr Ë`mZo Am{U Om°O©Zo `m emoYmMo
gy`m©ñV : gm`§.07.12 dm. noQ>§Q> KoVbo Am{U {~amo noÝg `m ZmdmZo ~m°bnoZ V`ma H$ê$Z ~mOmamV AmUbr. g{_VrÀ`m [e\$maerZo amoOJma hmoB©b. {_ioc.
amhÿ H$mi :gH$mir : 9:00 Vo {~«Q>ZÀ`m hdmB© XbmVrb g¡{ZH$m§Zm hr noZo dmnaVm `mdrV åhUyZ {~«Q>re gaH$maZo h_r `moOZm àma§^. X H$Ý`m … H$m`m©V X _rZ … doioMm VwH$mo~m§À¶m nma‘m{W©H$ Mm[aͶmV
10:30. {hOar gZ : 1441 : ho h³H$ {dH$V KoVbo. H$maU C§Mmda AgVmZm `m noZZo {b{hUo eŠ` hmoV hmoVo. X 2002 : Á¶oð> H$d{¶Ìr em§Vm {dc§~ H$ê$ ZH$m. gXþn`moJ Ho$ë`mZo `e "àn§MmMm ˶mJ' hr EH$ ‘hÎdmMr AdñWm
˶mZ§Va ho noZ bmoH${චhmoD$ bmJbo. eoiHo$ ¶m§Mo {ZYZ. X Vyi … AS>bobr H$m_o {_iob. Amho. Á¶m àn§MmV AmnU dfmªZwdfª
am{hbmo, Vmo H$m¶‘Mm gmoSy>Z XoU§,
hr gmYrgwYr Jmoï> Amho H$m? ¶m
hmñ`{dZmoX AdñWoV ‘Z àn§MmH$S>o nwZ…nwÝhm
amOo§Ð H¥$îU hË`oZ§Va H¥$îUZ `m§Zr "gwZmo gwZmo hmo Ë`m§Zr bmImo én`o J_mdbo. g§JrVH$ma adr
Ymd KoV AgV§. ˶mbm Amda KmbU§
{ejH$ … _wbm§Zmo, Xþ[Z`mdmbmo ~mny H$s `o A_a H$hmZr' ho `m§Zr Ë`m§Zm `mnmgyZ cm§~ amhÊ`m~m~V
ho ‘moR>§ H$R>rU H$m‘ AgV§, nU
AmO EH$ _moR>r J§_V Pmcr. amOo§Ð H¥$îU ho JrVH$ma, H$dr d JmUo {b{hbo. amO|Ð H¥$îU `m§Zm Vm{_igh ~aoMXm gm§{JVco; nU _bm EH$ {Xdg
nQ>H$WmboIH$ åhUyZ à{gÕ AmhoV. EH$Xm n¡bVrambm Om¶M§ åhQ>b§ H$s
Am_À¶m AZoH$ ^mfm `oV hmoË`m, Ë`m§Zr EìhrE_ _moR>m O°H$nm°Q> bmJob, Ago Vo gm§Jm`Mo.
1944 _Ü`o amOo§Ð H¥$îU nQ>H$Wm boIH$, EobVra hm gmoS>m¶bmM hdm; ˶mgmR>r
Kamdê$Z hÎmtMr ñQw>{S>AmogmR>r 18 {MÌnQ>m§gmR>r pñH«$ßQ> EHo$ {Xder IamoIaM amOo§Ð H¥$îU `m§Zm
JrVH$ma hmoÊ`mgmR>r _w§~B©V Ambo. 1947 {ZJ«hXoIrb ’$ma Amdí¶H$ {Z ‘hÎdmMm
{‘adUyH$ Jobr. {b{hë`m. H$Wm,g§dmX Am{U JrVboIZmV 46 bmIm§Mm O°H$nm°Q> bmJbm. nU `m
Mm "O§Ora' hm Ë`m§Mm JrVH$ma åhUyZ Amho. Aem H$R>rU AdñWoVrb VwH$mo~m§À¶m
qMQy … Aao ~mnao, ga Zoh_rM a_Umao amOo§Ð H¥$îU `m§Zm O°H$nm°Q>ZoM Ë`m§Zm boIUrnmgyZ H$mhrgo
n{hbm {MÌnQ> hmoVm. _hmË_m Jm§Yr `m§À`m ‘ZmVrb ñn§XZ§ hiydmanUo ¶m A^§JmV
KmoS>çm§À`m e`©VrMo ^mar doS>. aogH$mog©da Xÿa Zobo.
_J Ka nS>b§ H$m? C‘Q>br AmhoV.
- S>m°. ¶w. ‘. nR>mU

®
nwT>mar npãbHo$eÝg àm. {b. H$[aVm * g§ñWmnH$-g§nmXH$ H¡$. nÙlr S>m°. J. Jmo. OmYd * ‘w»¶ g§nmXH$ - S>m°. àVmnqgh J. OmYd (nÙlr nwañH$mamZo gÝ‘m{ZV), RNI No. MAHMAR / 2009 / 28047 * ì¶dñWmnH$s¶ g§nmXH$, ‘wÐH$ d àH$meH$- S>m°. ¶moJoe à. OmYd *
"nwT>mar npãbHo$eÝg àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>'Mo ì`mnma{MÝh Amho. ‘wÐUñWi: nwT>mar g§Hw$b, ßbm°Q> H«$‘m§H$ 29 Vo 32 Am{U 36-37, go³Q>a 30, gmZnmS>m, Zdr ‘§w~B© d Xm§JQ> ‘r{S>¶m àm. {b., ßbm°Q> Z§. 22, XrKm E‘Am¶S>rgr, Q>rQ>rgr B§S>pñQ´>¶b E[a¶m, {dîUy ZJa, XrKm, Zdr ‘w§~B© - 400708, pO. R>mUo, àH$meZñWi : nwTmar g§Hw$b, ßbm°Q>
H«$‘m§H$ 29 Vo 32 Am{U 36-37, go³Q>a 30, gmZnmS>m, Zdr ‘§w~B©. * H$m¶m©b¶rZ nÎmo : gmZnmS>m : nwT>mar g§Hw$b, ßbm°Q> H«$. 29 Vo 32 Am[U 36-37, go³Q>a 30, gmZnmS>m, Zdr ‘§w~B©, ’$moZ : 022-27812800/ 62729999 ’°$ ³g : 022 - 8767602001 * ‘§w~B© : nwT>mar ^dZ, 26-28,
S>m°. E‘. ~r. dobH$a ñQ´>rQ>, H$mi~mXodr, ‘§w~B©, ’$moZ : 022 - 22097200, ’°$³g : 22053794/9699315001 * ‘w»¶ H$m¶m©b¶ : nwT>mar ^dZ, 2318/1, gr, ^mD$qgJOr amoS>, H$moëhmnya-416002. ’$moZ : 2543111, 2543112, 2543113, 2543114, g§nmXH$s¶-2543115,
Om{hamV-2543116, {dVaU-2543117, ’°$³g : (0231) 2543124, 2543125, news.mumbai@pudhari.co.in * Jmodm : ’$moZ :2232363, 2234376 * R>mUo : nwT>mar ^dZ, {díd{dOoVm H$m°åßbo³g, 101, grHo$nr hm°b-EZHo$Q>r H$m°boOeoOmar, ImaH$a Amir, R>mUo (npíM‘) ’$moZ : 25392526, 25366814 * aËZm{Jar : ’$moZ : 223049, 226957 * H$UH$dbr : ’$moZ
:232373, 230109, ’°$³g : 233852 * gm§Jbr : ’$moZ : 2326133, 2324581, 2324582, 2324583 * gmVmam : ’$moZ : 234650, 236377, ’°$³g : 238968 gmocmnya : ’$moZ : 2601796,2601797 * ~oiJmd : ’$moZ : 2423287, 4200404 ’°$³g :2424108 * nwUo eha : nwT>mar ^dZ, 494/10, ãbm°H$ H«$. 3 nd©Vr, gmag~mJ {‘Ì ‘§S>i añVm, nwUo-9, ’$moZ :24441071,
24445231 ’°$³g : 24445232 E-mail ID : pudhari@vsnl.net * Ah‘XZJa : ’$moZ :2424055 ’°$³g :2421553. * Q>rn … nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$s¶ O~m~Xmar H$m¶©H$mar g§nmXH$ lr. {ddoH$ ‘mYdamd {JaYmar ¶m§Moda amhrb. ‘m. g§nmXH$ qH$dm ì¶dñWmnH$s¶ g§nmXH$ ¶m§Moda amhUma Zmhr.
‘w§~B©, e{Zdma, 6 OyZ 2020 ‘hmamï´> 7

H$amS>ZOrH$À¶m dZdmg‘mMrMm
dZdmg AmO g§nUma
VmgdS>o Q>mobZmH$m … dZdmg‘mMr Vm. H$amS> Vã~b 46
Am¡a§Jm~mX‘ܶo H$moamoZm : gmVmam 600 À¶m C§~aR>çmda
EH$mM {Xder JwagmioÀ¶m ‘¥V d¥ÜXmMm [anmoQ>© nm°{P{Q>ìh : {Xdg^amV 20 OU ~m{YV
{XdgmZ§Va H§$Q>oZ‘|Q> PmoZ ‘YyZ e{Zdma nmgyZ ‘wº$ hmoUma Amho.
dZdmg‘mMrH$am§Mm ~mø OJmer VwQ>bobm g§~§Y nwÝhm OmoS>bm OmUma
Agë¶mZo J«m‘ñWm§Zr g‘mYmZ 춺$ Ho$bo Amho. dZdmg‘mMr ¶oWo
59 é½U dmT>bo gmVmam : nwT>mar d¥Îmgodm
{OëømV Mm¡Ï¶m bm°H$S>mD$ZÀ¶m
~m{YVm§Mm MT>Vm AmboI nmhm¶bm
{‘imbm. Joë¶m n§Yam {XdgmVM 400 514 OUm§À¶m AhdmbmMr àVrjm
21 E{àbbm n{hbm H$moamoZm ~m{YV é½U gmnS>bm. ˶mZ§Va JmdmV
H$moamoZm ~m{YVm§Mr gmIir gwê$ Pmbr. bhmZ ‘wbmnmgyZ d¥Õmn¶ªV
EHy$U é½U 1828, eodQ>r {e{WbVm XoʶmV Ambr. ¶mdoir
‘w§~B©-nwʶmgh naamÁ¶mVyZ Amboë¶m
hÿZ A{YH$ nm°{P{Q>ìh é½U AmT>ië¶mZo
Amamo½¶ ¶§ÌUogh ~m{YV é½UmÀ¶m JmdmVrb
{OëømMm ~m{YVm§Mm AmH$S>m 599 Pmbm AgyZ AmVmn¶ªV 260 OU H$moamoZm‘wº$ Pmbo
AmhoV. Va 25 OUm§Mm ‘¥Ë¶y Pmbm Amho. Va 314 ~m{YVm§da Am¶gmoboeZ H$jmV
H$moamoZmÀ¶m gmIirV AS>H$bo. ho Jmd H$moamoZmMm hm°Q>ñnm°Q> R>abm.
JmdmV 12 ‘o n¶ªV H$moamoZmMo 39 é½U AmT>ibo. Amamo½¶, ‘hgyb
Zm§XoS>mV gmV nm°{P{Q>ìh ZmJ[aH$m§‘wio H$moamoZmMm {diIm dmT>bm
Amho. {OëôçmVrb H$moamoZmJ«ñVm§Mr
ZmJ[aH$m§À¶m Pmonm CS>më¶m AmhoV. Ago
AgVmZmhr na{OëømVyZ ZmJ[aH$mMm
[aH$mMm
CnMma gwé AmhoV. Zì¶m 215 g§e{¶Vm§À¶m KemVrb òmdmMo Z‘wZo EZ.gr.gr.Eg.
nwUo ¶¶oWrb b°~‘ܶo VnmgUrgmR>r nmR>dʶmV Ambo AmhoV. AmVm EHy$U 514
Am{U nmo{bg ¶m§Zr {Xdg-amÌ H$S>H$ Cnm¶ ¶moOZm am~{dë¶m. Am¡a§Jm~mX : nwT>mar d¥Îmgodm dmQ>Mmb AmVm 600 H$S>o gwê$ Pmbr Amho. bm|T>m AÚmnhr gwê$M Amho. OUm§
O À¶m AhdmbmMr àVrjm Amamo½¶ ¶§ÌUobm bmJyZ am{hbr Amho.
hmo‘¹$ma§Q>mB©Z, Vnmgʶm H$mQ>oH$moanUo H$aʶmV Amë¶m. OZOmJ¥Vr Am¡a§Jm~mXoV ewH«$dmar 59 H$moamoZm~m{YV Jwédmar IQ>md VmbwŠ¶mVrb Jwagmio ¶oWrb ‘w§~B©dê$Z àdmg
‘moR>çm à‘mUmV H$aʶmV Ambr. J«m‘ñWm§Zr àemgZmg ghH$m¶© é½Um§Mr dmT> Pmë¶mZo EHy$U g§»¶m 1,828 Pmbr 75 dfu¶ d¥ÕmMm ‘¥Ë¶y níMmV [anmoQ>© H$ê$Z Amboë¶m IQ>md ‘{hbm H$moamoZm nm°{P{Q>ìh dfmªMm ‘wbJm, H$moiH$sMo 25 dfu¶ ¶wdH$
Ho$bo. dZdmg‘mMrVrb XþH$mZo, {nR>mÀ¶m {JaUr, OrdZmdí¶H$ Amho. ¶mn¡H$s 1,126 é½U H$moamoZm‘w³V Pmbo AgyZ nm°{P{Q>ìh Ambm. {Xdg^amV 20 nm°{P{Q>ìh VmbwŠ¶mVrb Jwagmio Ambr Amho. gmVmam d 50 dfu¶ ‘{hbm Ago nmM OU nm°{P{Q>ìh
dñVy§Mr XþH$mZo H§$Q>oZ‘|Q> PmoZ‘wio 46 {Xdgm§nmgyZ ~§X AmhoV. 609 OUm§da CnMma gwê$ AmhoV. ¶m{edm¶ Zm§XoS> é½U AmT>ië¶mZo {OëømMm AmH$S>m 599 ¶oWrb 75 dfu¶ d¥ÕmMm VmbwŠ¶mVrb g‘W©ZJa Ambo AmhoV. Omdbr VmbwŠ¶mVrb
¶m H$mimV àemgZ Am{U BVa ^mJmVrb bmoH$m§Zr dZdmg‘mMr {OëhçmV nm°{P{Q>ìh é½Um§Mr g§»¶m gmV Pmbr Pmbm. nyduÀ¶m 184 g§e{¶Vm§Mo [anmoQ>© ‘¥Ë¶y Pmbm hmoVm. ˶mÀ¶m (H$mo
(H S > m o b rVrb) 19 dfu¶ à^yMrdmS>rVrb 52 dfu¶ nwéf, H$mdS>r
J«m‘ñWm§Zm {Xbmgm {Xbm. OrdZmdí¶H$ dñVy KanmoM XoʶmgmR>r Amho. {ZJo{Q>ìh Ambo AgyZ AmUIr 215 Zdo KemÀ¶m ómdmMm Z‘wZm nwUo ¶oWo ¶w¶ddH$, H$a§S>r ¶oWrb 25 dfu¶ ¶oWrb 15 dfm©Mm ‘wbJm, 58 dfu¶ nwéf,
àemgZmH$Sy>Z Amdí¶H$ Cnm¶¶moOZm H$aʶmV Amë¶m. g§e{¶V XmIb Pmbo. Va AmUIr 6 OU VnmgUrg nmR>dʶmV Ambm hmoVm. Vmo ¶wdVr Ago XmoKo ~m{YV Ambo Amho. H$amS> 47 dfu¶ nwéf d 18 dfu¶ ¶wdH$ Ago nmM
Cñ‘mZm~mXoV Xhm nm°{P{Q>ìh H$moamoZm‘wº$ Pmbo AmhoV. Jwédmar nm°{P{Q>ìh Ambm Amho. {Xd^amV VmbwŠ¶mVrb dmZadmS>r ¶oWrb 70 dfu¶ OU Vmbw³¶mV ~m{YV Pmbo AmhoV. ‘mU
H$S>oJmd Vmbw³¶mV Aënd¶rZ Zm§XoS> ehamVrb ZB© Am~mXrV {OëømV n{hë¶m VrZ bm°H$S>mD$Z‘ܶo
Aën à‘mUmV ~m{YV é½U AmT>iV hmoVo.
IQ>md VmbwŠ¶mVrb gmR>odmS>r ¶oWrb 76
dfu¶ d¥Õm, JwagmioVrb 75 dfu¶ d¥Õ
d¥Õm d 17 dfu¶ ‘wbJr, dS>Jmd C§~«O
¶oWrb 49 dfu¶ ‘{hbm d 86 dfu¶ d¥Õ
VmbwŠ¶mVrb dS>Ob ¶oWrb 55 dfu¶ nwéf
Ago XmoKm§Mo [anmoQ>© nm°{P{Q>ìh Ambo AmhoV.
H$moamoZmJ«ñVm§Mr ‘m{bH$m gwê$M AgyZ
‘wbrda ~bmËH$ma ; XmoKm§Zm AQ>H$ AmUIr ghm nm°{P{Q>ìh AmT>ibo. ¶m{edm¶ ‘mÌ, Mm¡Ï¶m bm°H$S>mD$ZÀ¶m eodQ>À¶m (‘¥V) [anmoQ>© nm°{P{Q>ìh Ambo. I§S>mim Ago 4 OU {Xdg^amV ~m{YV Ambo AmhoV. gmVmam {OëôçmV ewH«$dmar 20 OUm§Mo
H$S>oJmd : VmbwŠ¶mVrb {edmOrZJa ¶oWrb Aënd¶rZ ‘wbrg ‘mhÿaÀ¶m nbmB©JwS>çmV EH$ ZdrZ ~m{YV Q>ß߶mV ‘w§~B©-nwʶmgh Aݶ {OëømVyZ VmbwŠ¶mVrb A~©Z {gQ>r YZJadmS>r ¶oWrb ’$bQ>U VmbwŠ¶mVrb OmoaJmdmVrb [anmoQ>© nm°{P{Q>ìh Ambo AmhoV. Va 6 OU
Ordo ‘maʶmMr Y‘H$s XoD$Z {VÀ¶mda dma§dma ~bmËH$ma Ho$ë¶mMm gmnS>bm Amho. ˶m‘wio {OëhçmMr g§»¶m ZmJ[aH$ {OëømV XmIb Pmbo Am{U ~m{YVmÀ¶m g§nH$m©V Ambobr 50 dfu¶ 25 dfu¶ ¶wdVr, 21 dfu¶ ¶wdH$ d 12 H$moamoZm‘w³V Pmbo AmhoV.
Y¸$mXm¶H$ àH$ma KS>bm Amho. ¶màH$aUr XmoZ ^mD$ ¶ed§V ‘méVr gmV Pmbr Amho. ~m{YVm§À¶m g§nH$m©Vrb
Am¶dio d {Zdmg ‘méVr Am¶dio( XmoKohr am. {edmOrZJa ) ¶m§Zm ZmJ[aH$m§Mo ñd°~ VnmgUrgmR>r à¶moJemioV
H$S>oJmd nmo[bgm§Zr AQ>H$ Ho$br Amho. ‘wbrÀ¶m AmB©Zo {’$¶m©X
{Xbr Amho. ‘mM© Vo 16 ‘o 2020 ¶m H$mbmdYrV g§e{¶V ¶ed§V
nmR>{dʶmV Ambo AmhoV. {OëhçmVrb ‘mÝgyZ gܶm
Am¶dio ¶mZo ImD$ Am{U n¡em§Mo Am{‘f XmIdyZ ‘wbrda dma§dma
~bmËH$ma Ho$bm. g§e{¶V {Zdmg Am¶dio ¶mZohr ~bmËH$ma
EHy$U g§»¶m AmVm 189 Pmbr Amho.
Cñ‘mZm~mXoV Xhm, Va qhJmobrV ghm H$Zm© Q>H$mVM pñWa
nwUo … nwT>mar d¥Îmgodm
Ho$bm. ""¶m~m~V Hw$Umbm H$mhr gm§{JVbo Va VwPm KaÀ¶m§Zm nm°{P{Q>ìh é½U AmT>iyZ Ambo {ZgJ© MH«$sdmXi e‘VmM ‘mÝgyZZo
Ordo ‘marZ'' Aer Y‘H$s ¶m ‘wbrg {Xbr g§e{¶Vm§Zr {Xbr Ago AmhoV. Vm{‘iZmSy>V JVr KoVbr hmoVr. 4 OyZ amoOr
{’$¶m©XrV åhQ>bo Amho. Xaå¶mZ ¶m KQ>ZoMr ‘m{hVr ‘wbrZo {VÀ¶m H$Zm©Q>H$n¶ªV Ambm. ‘mÌ, 5 OyZ amoOr ˶mZo
KaÀ¶m§Zm gm§{JVbr. ˶mZ§Va ‘wbrÀ¶m AmB©Zo H$S>oJmd nmo[bg Zdo é½U ^maV‘mVm ZJa, B§{XamZJa ݶy ~m¶Ornwam, nwT>o JVr KoVbr Zmhr. Vmo gܶm H$Zm©Q>H$
R>mʶmV g§e{¶Vm§À¶m {damoYmV {’$¶m©X XmIb Ho$br Amho. ݶy H$m°bZr, amoeZ JoQ>, ^mdqgJnwam, {Ì‘yVu Mm¡H$, ^mJmVM pñWa Agë¶mMm A§XmO hdm‘mZ
Odmha H$m°bZr, ~oJ‘nwam, {MpíV¶m H$m°bZr, {d^mJmZo ewH«$dmar {Xbm.
JodamB© Vmbw³¶mV [d[harV ’$mPbnwam, aoh‘m{Z¶m H$m°bZr, Jm§Yr ZJa, ¶wZyg
H$m°bZr, OwZm ‘m|T>m, ^dmZr ZJa, ew^lr H$m°bZr,
Aa~r g‘wÐmVyZ AmJoHy$M H$arV {ZgJ©
MH«$sdmXi 4 OyZ amoOr ‘ܶ àXoemV OmD$Z
nS>yZ ‘[hboMm ‘¥Ë`y EZ-ghm, g§V kmZoœa ZJa, EZ-9, A¶moܶm ZJa,
EZ-gmV, ~wT>rboZ, ‘¶ya ZJa, EZ-AH$am, {dO¶
nyU©V… e‘bo. Vmoda Vm{‘iZmSy>V Wm§~bobm
‘mÝgyZ JVr KoD$Z nwT>o {ZKmbm hmoVm. ‘mÌ, 5
JodamB© : H$nS>o YwÊ`mgmR>r Joboë`m EH$m 26 dfr©` [ddm[hV
‘[hboMm [d[harV nS>yZ ‘¥¥Ë`y Pmbm. hr KQ>Zm ewH«$dmar gH$mir Xhm ZJa, JmaIoS>m, ^dmZr ZJa, OwZm ‘m|T>m, Am¡a§Jnwam, OyZ amoOr Vmo Amho ˶mM ^mJmV pñWa Pmbm
dmOVm JodamB© VmbwŠ`mVrb Ymo§S>amB© Odirb godmbmb Vm§S>m `oWo EZ-AmR> {gS>H$mo, g‘Vm ZJa, {‘b H$m°Z©a, Odmha Amho.5 OyZ amoOr ‘mÝgyZ ‘ܶ Aa~r g‘wÐ,
KS>br. gw[ZVm AéU MìhmU (am.am‘ZJa, godmbmb Vm§S>m) Ago H$m°bZr, {dÚm{ZHo$VZ H$m°bZr, EZ-gmV {gS>H$mo, g§nyU© Ho$ai, H$Zm©Q>H$Mm H$mhr ^mJ, H$mo‘moarZ,
`m ‘[hboMo Zmd Amho. Amnë`m Omdogmo~V Vr H$nS>o YwÊ`mgmR>r EZ-~mam, Q>r.ìhr. g|Q>a EZ-AH$am AmXr ^mJmVrb Z¡F$˶ ~§Jmb, X{jU nyd© ~§JmbMm CngmJa
Jobr AgVm nmUr H$mT>VmZm AMmZH$ gw[ZVmMm Vmob Jobm. gmo~V AmhoV. d ‘ܶ nyd© ~§JmbÀ¶m CngmJamV pñWa Amho.
Agboë`m OmdoZo gmS>r Q>mHy$Z [Vbm dmM[dÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. emgH$s¶ ‘hm{dÚmb¶ d é½Umb¶m‘ܶo 5 OyZ amoOr amÁ¶mVrb AZoH$ ^mJm§V nmdgmZo
[VMm AmaS>mAmoaS>m EoHy$Z `wdH$m§Zr Ymd KoVbr d [Vbm da H$mT>bo. (KmQ>r) Am¡a§Jm~mX ehamVrb Zohê$ ZJa, H$Q>H$Q> {dlm§Vr KoVbr. 6 d 7 OyZbm H$moH$U, ‘ܶ
JodamB© Cn[Oëhm ê$½Umb`mV CnMmamgmR>r Zobo AgVm S>m°ŠQ>am§Zr Vr JoQ> ¶oWo amhUmè¶m 30 dfu¶ JamoXa H$moamoZm~m{YV ‘hmamîQ´>, ‘amR>dmS>m, {dX^m©Vrb H$mhr
‘aU nmdë`mMo Omhra Ho$bo. gw[ZVmÀ`m ‘mJo nVr, XmoZ ‘wbo Agm ‘{hboMm Mma OyZ amoOr Xþnmar XmoZ dmOVm ‘¥Ë¶y ^mJm§V ‘mÝgyZnyd© nmdgmÀ¶m hbŠ¶m gar
n[adma Amho. nmo[bg Cn[ZarjH$ `wdamO Q>mH$gmi nwT>rb Vnmg Pmë¶mZo {OëømV EHy$U H$moamoZm~m{YV ‘¥Ë¶§yMr ¶oʶmMr eŠ¶Vm Amho. 8 d 9 amoOr nmD$g
g§»¶m AmVm 93 Pmë¶mMo àemgZmV’}$ gm§JʶmV gmVmam : {ZgJ© MH«$sdmXimZ§Vahr {OëhçmV nmdgmir hdm‘mZ AYyZ‘YyZ {Z‘m©U hmoV Amho. gH$miÀ¶mdoir OJà{gÜX {dlm§Vr KoUma Amho, Agm A§XmO nwUo
H$arV AmhoV.EoZ dQ>gm[dÌr nmo[Uª‘oÀ`m[XderM hr KQ>Zm KS>ë`mZo
Ambo. H$mg nR>mamH$S>o Yw³¶mMr XþbB© {Z‘m©U hmoV Agë¶mZo dmVmdaU AëhmXXm¶H$ ~ZV Amho. (N>m¶m : gmB© ’$moQ>moO) hdm‘mZ {d^mJmZo dV©dbm Amho.
n[agamV hihi ì`ŠV hmoV Amho. ‘[hboda JodamB©V nmoñQ>‘moQ>o©‘
H$aÊ`mV Amë`mZ§Va ‘¥VXoh ZmVodmBH$m§À`m Vmã`mV XoÊ`mV Ambm.

nmobrg R>mʶmV
H$mo¶Zm YaU n[agamV
nmdgmMr CKS>rn IyZ àH$aUmVrb n§MZm‘o hmoB©n¶ªV "{ZgJ©'J«ñVm§Zm VmVS>rMr ‘XV amoIrZo Úm
nmQ>U … nmQ>U VmbwŠ¶mVrb H$mo¶Zm YaUmgh gd©Ì ewH«$dmar
nmdgmZo {dlm§Vr KoVbr. YaUmV ¶oUmè¶m nmʶmMr AmdH$hr g§e{¶Vmda CnMma gwê$ Xod|Ð ’$S>Udrg ¶m§Zr ‘w§~B©-H$moH$UmVrb bmoH$à{V{ZYtH$Sy>Z KoVbm AmT>mdm
H$‘mbrZo KQ>ë¶mZo YaU nm¶Wm drOJ¥hmVyZ XmoZ O{ZÌmÛmao gmVmam : nwT>mar d¥Îmgodm ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm g§¶wº$ Aa~ A{‘amVrVrb ‘amR>r ~m§Ydm§er g§dmX ¶m g§H$Q>mV à˶oH$ H$moH$Udm{g¶m§À¶m
gmoS>ʶmV ¶oUmè¶m nmʶmMo à‘mUhr H$‘r H$aʶmV Ambo Amho. gmVmam VmbwH$m nmobrg R>mʶmV Pmboë¶m {ZgJ© g§¶wº$ Aa~ A{‘amVrV dmñVì¶mg Agboë¶m ‘amR>r ~m§Ydm§er AmO Xod|Ð ’$S>Udrg nm{R>er ^mOnm ^¸$‘nUo C^m Agob. ‘XV
YaUmV gܶm à{VgoH§$X gamgar 2158 Š¶wgoŠg nmʶmMr AmdH$ IyZàH$aUmV g§e{¶V Amamonr am‘m Xþ~io ¶mÀ¶m MH«$sdmXiJ«ñVm§Zm ¶m§Zr ’o$g~wH$ g§dmX gmYbm. AmImVr XoemV AS>Hy$Z Agboë¶m ‘hmamï´>r¶Z ~m§Ydm§Zm gm‘wJ«rgh VmVS>rZo M‘y H$moH$UmV admZm
hmoV Amho. nm¶Wm drOJ¥hmVrb EH$m O{ZÌmÛmao drO{Z{‘©Vr H$ê$Z S>mo³¶mdahr dma Pmë¶mZo ˶mÀ¶mda {gìhrb‘ܶo AmO VmVS>rMr naV ¶oʶmMo doY bmJbo AmhoV. ˶mgmR>r Xod|Ð ’$S>Udrg ho gmV˶mZo naamï´> ì¶dhma H$aʶmÀ¶m Ñï>rZohr {Z¶moOZ H$aʶmV
à{VgoH§$X 1050 Š¶wgoŠg nmUr nyd}H$S>o H$mo¶Zm ZXrÀ¶m nmÌmV CnMma gwé AmhoV. Xaå¶mZ, ‘¥V gwaoe H$m§~io ‘XV Amdí¶H$ ‘§Ìmb¶mer g§nH$m©V AmhoV. ‘hmamï´> gaH$maZo ‘Yë¶m H$mimV {d‘mZm§À¶m b±qS>Jbm Ambo. H$moamoZmÀ¶m H$mimV Ogo ‘XVH$m¶©
gmoS>ʶmV ¶oV Amho. YaUmV EHy$U nmUrgmR>m 33.84 Q>rE‘gr ¶m§Mm ‘¥VXoh amÌr Ceram ZmVodmB©H$m§Zr Vmã¶mV Agë¶mZo n§MZm‘o nadmZJr ZmH$maë¶mZo H$mhr AS>MUr Amë¶m hmo˶m. nU, AmVm nadmZJr XoʶmV Ambr ^mOnmZo Ho$bo Am{U AmOhr Vo Aì¶mhVnUo
BVH$m Pmbm AgyZ Cn¶wº$ gmR>m 28.84 Q>rE‘gr BVH$m Pmbm KoVë¶mZ§Va ˶mda A§Ë¶g§ñH$ma H$aʶmV nyU© hmoB©n¶ªV Amho. AmVm 13 bm Hw$d¡V, 15 bm H$Vma, 16 bm Amo‘mZ Am{U 19 VmaIobm A~wYm~r gwê$ Amho, VgoM AmVm H$moH$UmV ho
Amho. ewH«$dmar nmdgmZo CKS>rn {Xbr. YaUmV ¶oUmè¶m nmʶmMo Ambo. VmVS>rMr amoIrZo ‘XV Úm, Aer ‘mJUr ¶oWyZ {d‘mZo ‘hmamï´>mV ¶oUma AmhoV. ˶m‘wio d§Xo ^maV {‘eZÀ¶m {Vgè¶m Q>ß߶mV ‘XVH$m¶© Ho$bo OmB©b, Ago Vo åhUmbo.
à‘mUhr KQ>bo AgyZ à{VgoH§$X gamgar 2158 Š¶wgoŠg nmʶmMr Jwédmar gH$mir AH$amÀ¶m gw‘mamg gmVmam ‘mOr ‘w»¶‘§Ìr Am{U {dYmZg^oVrb A{‘amVrVrb ‘amR>r ~m§Ydm§Zm ‘m¶Xoer naVVm ¶oUma Amho, Ago Xod|Ð ’$S>Udrg ¶m§Zr bmoH$à{V{ZYr, g§nH©$à‘wI ¶m§Zm
AmdH$ hmoV Amho. nm¶Wm drOJ¥hmVyZ gmoS>ʶmV ¶oUmao nmUrhr AmVm VmbwH$m nmo{bg R>mʶmV ‘S>©aMr KQ>Zm KS>br {damoYr njZoVo Xod|Ð ’$S>Udrg ¶m§Zr Ho$br. ¶mdoir gm§{JVbo. ¶m MM}V ‘hmamï´> ‘§S>i, Hw$d¡V, Am‘r n[adma ¶wEB©, OrE‘~rE’$ VmbwH$m{Zhm¶ O~m~XmatMo dmQ>n
H$‘r H$aʶmV Ambo AgyZ Ho$di EH$m O{ZÌmÛmao drO{Z{‘©Vr H$ê$Z Amho. g§e{¶V Amamonr am‘m Xþ~io d gwaoe H$m§~io ‘w§~B© d H$moH$U {d^mJmVrb ½bmo~b Xþ~B©, ‘hmamï´> ‘§S>i H$Vma, ‘hmamï´> {‘Ì, ‘hmamï´> ‘§S>i Amo‘mZ ¶m§Mo à{V{ZYr H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶m ìhr{S>Amo
à{VgoH§$X 1050 Š¶wgoŠg nmUr nydH$S>o H$mo¶Zm ZXrnmÌmV gmoS>ʶmV ¶m XmoKm§‘ܶo dmX hmoVm. ¶m dmXmVyZM XmoKm§À¶m bmoH$à{V{ZYtH$Sy>Z [ìh{S>Amo gh^mJr Pmbo hmoVo. H$m°Ý’$apÝg§J‘ܶo {dYmZ n[afXoMo {damoYr
¶oV Amho. YaUmV gܶm EHy$U nmUrgmR>m 33.84 Q>rE‘gr Hw$Qw>§{~¶m§Zr EH$‘oH$m§{déÜX gmVmam VmbwH$m nmo{bg H$m°Ý’$apÝg§JÀ¶m ‘XVrZo AmT>mdm njZoVo àdrU XaoH$a, ‘w§~B© ^mOnmMo Aܶj
n¡H$s Cn¶wº$ gmR>m 28.84 Q>rE‘gr, nmUr C§Mr 2083.6 ’y$Q>, R>mʶmV VrZ AXIbnmÌ JwÝhçm§À¶m VH«$mar {Xë¶m KoVë¶mZ§Va Vo ~mobV hmoVo. Vo åhUmbo, ¶m CÝ‘iyZ nS>Uo, OZmdam§Mo ‘¥Ë¶y, nm¶m^yV Vmoda VmVS>rZo amoIrZo ‘XV H$aʶmMr {ZVm§V ‘§Jb à^mV bmoT>m, ‘mOr ‘§Ìr {dZmoX
ObnmVir 635.051 ‘rQ>a BVH$s Pmbr Amho. AmhoV. ¶m VH«$maràH$aUr H$madmB©gmR>r Jwédmar am‘m MH«$sdmXimZo H$moH$UmV àM§S> ZwH$gmZ gw{dYm§Zm jVr Ago ‘moR>oM ZwH$gmZ ¶m JaO Amho. Ho$di am¶JS> Zmhr, Va aËZm{Jar, VmdS>o, Am[ef eobma, H$m{bXmg
Xþ~io ¶mbm ~mobmdʶmV Ambo. Vmo Amë¶mZ§Va gwaoe Pmbo Agë¶mZo amÁ¶ gaH$maZo VmVS>rZo dmXimZo Pmbo. drO Am{U XÿaÜdZr godm qgYwXþJ©, nmbKa ¶m ^mJmVhr ‘moR>o ZwH$gmZ H$moi§~H$a, àgmX bmS> ¶m§À¶mgh ‘w§~B©
5 bmIm§Mo ~moJg [~`mUo OßV H$m§~io ¶m§Zmhr nmo{bg R>mʶmV g‘j ~mobmdyZ H$madmB© H$moH$Udm{g¶m§Zm ‘XV H$aʶmMr JaO AÚmnhr I§{S>V Amho. Aem pñWVrV Pmbobo Amho. amÁ¶ gaH$maZo VmVS>rZo ‘XV d H$moH$U {d^mJmVrb gd© bmoH$à{V{ZYr
OmbZm : ‘§R>m VmbwŠ`mVrb ViUr `oWrb gX²Jwé g‘W© H¥$fr godm H$aʶmgmR>r nmMmaU H$aʶmV Ambo. Amho. eoVr, ’$i~mJm, Kao, ‘mgo‘ma, d¥j n§M‘mZo Va ËdaoZo H$amdoM bmJVrb. nU, Úmdr. CnpñWV hmoVo.
H|$ÐmVyZ nmM bmI 62 hOma én`o qH$‘VrMo [dZmnadmZm ~moJg gwaoe H$m§~io ¶oB©n¶ªV am‘m Xþ~io nmo{bg
gmo`m~rZ [~`mUo [OëhmñVar` ^amar nWH$mZo ewH«$dmar nH$S>bo. `m R>mʶmÀ¶m AmdmaVM Wm§~bm hmoVm. nmo{bghr
àH$aUr ‘§R>m nmo[bg R>mÊ`mV H¥$fr A[YH$mar g§Vmof OmYd `m§À`m
VH«$mardê$Z XwH$mZ‘mbH$ g§Xrn nmQ>rb `m§À`m [damoYmV JwÝhm XmIb
H$aÊ`mV Ambm Amho.
˶mdoir Xþgè¶m H$m‘mV Jw§VyZ Jobo. 11 dmOʶmÀ¶m
gw‘mamg gwaoe H$m§~io Amë¶mZ§Va ˶m§Zr ¶oVmZm gmo~V
YmaXma H$mo¶Vm AmUbm d WoQ> am‘m Xþ~io ¶mÀ¶mda
am{edS>o‘ܶo ‘{hboMr Ji’$mgmZo AmË‘h˶m
hëbm MT>dbm. ¶m hëë¶mV gwaoeH$Sy>Z H$mo¶Vm
Imbr nS>bm ˶mMdoir Vmo H$mo¶Vm am‘m ¶mZo
am{edS>o : nwT>mar d¥Îmgodm
OÝ_moOÝ_r hmM nVr bm^y Xo...Aer ‘mJUr
dQ>nm¡{U©‘oÀ¶m nyd©g§Ü¶obm ¶m KQ>ZoZ§Va amÌr gmS>oAmR>À`m gw_mamg
Kar naVboë`m gd©amOMr hr KQ>Zm nmhyZ

Zm[eH$-nwUo aoëdo CMbbm d ˶mM H$mo¶Ë¶mZo gwaoeda gnmgn dma Ho$bo.


nmo{bgm§Zr hr KQ>Zm nm{hë¶mZ§Va nmo{bg hdmbXma
a‘oe {eH$ao d gwhmg ndma ¶m§Zr XmoKm§Zm nH$S>ʶmMm
H$aUmè¶m dQ>nm¡{U©‘m dŒVmÀ`m nyd©g§Ü`obm nVrÀ`m Xmê$À¶m
ì¶gZm‘wio naàm§Vr` _{hboZo Ji’$mgmZo OrdZ`mÌm
g§n{dë`mMr XwX¡©dr KQ>Zm KS>br. `m KQ>Zo_wio J«m‘ñWm§‘YyZ
àH$mamZo hihi
H$mhr {Xdgm§nmgyZ ˶mbm Xmê$Mo ì`gZ bmJë¶mZo KamV
˶mMr Zem OmJrM CVabr. Ë`mZo VËH$mi
Ka_mbH$ [dH«$_ S>H$ao `m§Zm `mMr _m{hVr [Xbr. Ë`mZ§Va gan§M
H¥$îUmV nmodma, nmo{bgnmQ>rb CÎm_ nmQ>rb `m§Zr nmobrg

àñVmdmbm ‘§Owar à¶ËZ Ho$bm. ¶m à¶ËZmV nmo{bg {eH$ao ¶m§À¶m


hmVmbm H$mo¶Vm bmJë¶mZo Vo OI‘r Pmbo. Ad¿¶m
30 g|H$Xm‘ܶo hm Wama Pmbm. ¶mV gwaoe H$m§~io
hihi ì`ŠV hmoV Amho.
‘yiMo Ho$aiMo gd©amO Jwbñdm_r _madma (d`
45) d nËZr [edJm_r (35) `oWrb B§{XamZJa `oWo amhV
àM§S> VUmdmMo dmVmdaU hmoVo.
Jwédmar gm`§H$mir ˶mZo nËZr [edJm_rH$S>o Xmê$gmR>r
XmoZeo én`o ‘m{JVbo. Ë`m‘wio XmoKm§V ‘moR>m dmX Pmbm.
[Z[ajH$ CX` Sw>~b `m§À`mer g§nH©$ gmYyZ KQ>ZoMr
_m{hVr [Xbr. amÌr C[eam H$moëhmnya ehamVrb
grnrAma_Ü`o ed[dÀN>oXZ H$aÊ`mV Ambo Am[U
Zm[eH$ : nwT>mar d¥Îmgodm H$ê$Z KoVbo hmoV.o `mVyZM aoëdo‘mJm©À`m J§^ra OI‘r Pmë¶mZo ˶m§Zm CnMmamgmR>r {gìhrbbm hmoVo. [\$aVm ^m§S>r ì`dgm` H$aV Ë`m§À`m Hw$Q>w§~mMr Varhr Vmo n¡go KoD$Z Xmê$ [nÊ`mgmR>r [ZKyZ Jobm. ˶mZ§Va A§Ë`[dYr n§MJ§Jm ñ_emZ^y_rV H$aÊ`mV Ambm.
Zm[eH$ Am[U nwUo `m XmoZ H$m‘mMo gdoj © U nyU© Pmbo Amho. nmR>dʶmV Ambo. ‘mÌ CnMma gwé AgVmZm ˶m§Mm JwOamU gwê$ hmoVr. gd©amOMr n[hbr nËZr Ho$ai `oWo amhV {edJm_rZo IwMr©da IwMr© aMV ñb°~À`m hwH$mbm gmS>r ~m§YyZ amYmZJar nmo{bg A{YH$ Vnmg H$aV AmhoV. ¶m KQ>ZoZo
‘moR>çm eham§Zm OmoS>Umè`m Zm[eH$- aoëdo‘mJm©À`m àñVmdmg A§[V‘ ‘§Oaw r ‘¥Ë¶y Pmbm. Amho, Va Ë`mZo [edJm‘rgmo~V ào‘[ddmh Ho$bm hmoVm. Ji\$mg bmdyZ KoVbm. g§nyU© JmdmVyZ hihi 춺$ Ho$br OmV Amho.
nwUo aoëdo‘mJm©Mm àñVmd ‘mJr© [‘imdr `m ImgXma JmoS>go `m§À`m
bmJmdm, `mgmR>r ImgXma ho‘V§ àñVmdmda H$mhr ‘[hÝ`m§ndy r© ‘w~§ B©
JmoS>go `m§À`mH$S>Zy gwê$ Agboë`m
nmR>naw mì`mbm `e Ambo Amho. ‘Ü`
aoëdo àemgZ ~moS>mn© mR>mno mR> Jwédmar
([X. 4) H|$Ð emgZmZo [hadm H$§Xrb
`oWo ‘Ü` aoëdo ~moS>mÀ© `m ~¡R>H$rV MMm©
Pmbr hmoVr. JmoS>go `m§Mm Zm[eH$-nwUo
aoëdo‘mJm©Mm àñVmd `mo½` Agë`mZo
aoëdo ~moS>mÀ© `m ~¡R>H$rV àñVmdmbm
bm°H$S>mD$Z H$mimV gmS>ogVam bmI ‘Owam§Mr Kadmngr
XmI[dë`mZo `m aoëdo‘mJm©Mm àý
bdH$aM [ZH$mbr [ZKÊ`mMr eŠ`Vm
AQ>r-eVr©da ‘mÝ`Vm XoÊ`mV Ambr
hmoVr.
amÁ¶ gaH$maZo Q´>oZgmR>r Ho$bm 100 H$moQ>r§Mm IM© : 46 hOma ~gogMmhr dmna
[Z‘m©U Pmbr Amho. `mdoir àñVmdmÀ`m g[dñVa ‘w~§ B© : nwT>mar d¥Îmgodm Amho. Ho$bm Amho. ‘mÌ, A{Zb Xoe‘wI
Zm[eH$, nwUo Am[U ‘w~§ B© hm àH$ën AhdmbmV amÁ` emgZmMo bm°H$H$S>mD$Z‘wio ‘hmamï´>mV ¶m naàm§Vr¶ H$m‘Jmam§Zm ¶m§Zr gd© IM© hm amÁ¶ gaH$maZo amÁ¶mVrb 35 ñWmZH$m§VyZ gmoS>ë¶m Q´>oZ
amÁ`mVrb [dH$mgmMm gwdU©[ÌH$moU Agbobo Ho$di drg Q>ŠHo$ eoAg©, AS>H$y Z nS>bëo ¶m 21 naamÁ¶m§Vrb nmR>{dʶmMm gd© {VH$sQ>IM© hm Ho$bm AgyZ ¶mgmR>r Odinmg 100 amÁ¶mVrb {d{dY aoëdo ñWmZH$m§dê$Z ¶m H$m‘Jmam§Zm ˶m§À¶m amÁ¶mV nmR>dʶmV Ambo. ¶mV {^d§S>r 11, S>hmUy 1,
Agë`mZo Zm[eH$ Am[U nwUo hr XmoZ amÁ` emgZmH$S>Zy ‘wÐm§H$ ewëH$mMr Odinmg 11 bmI 90,990 ‘hmamï´> emgZmZo Ho$bm AgyZ ¶mgmR>r H$moQ>r én¶o IM© Pmë¶mMo ñnï> Ho$bo H$ë¶mU 14, nZdob 45, R>mUo 37, bmoH$‘mݶ {Q>iH$ Q>{‘©Zg 155, gr.Eg.E‘.Q>r. 137, dgB© amoS> 38, nmbKa
ehao aoëdo‘mJm©Zo EH$‘oH$m§Zm OmoS>br Ano[jV emídVr, àmoOŠo Q>À`m H$m‘Jmam§Zm ˶m§À¶m ‘yi amÁ¶mV gw‘mao 100 H$moQ>r én¶o bmJbo AmhoV, Amho. ¶m{edm¶ EgQ>r ‘hm‘§S>imZo 12, ~mo[adbr 72, ~m§Ðm Q>{‘©Zg 65,A‘amdVr 5,Ah‘XZJa 9, {‘aO 10, gmVmam 14, nwUo 78, H$moëhmnya
OmdrV, `mgmR>r Joë`m H$mhr dfmªnmgyZ ì`dhm`©Vgo mR>r [d[dY Vm§[ÌH$ nmR>dʶmV Ambo Amho. 826 {deof Agohr Xoe‘wI ¶m§Zr gm§{JVbo. 44,106 ~gog‘YyZ 5 bmI 37 25, Zm{eH$ amoS> 8, Z§Xþa~ma 5, ^wgmdi 3, gmB©ZJa {eS>u 5, OmbZm 3, ZmJnya 14, Am¡a§Jm~mX 12, Zm§XoS> 3,
ImgXma JmoS>go `m§Zr H|$Ð d amÁ` [d^mJm§Mr Amdí`H$Vm d [ZarjUo, l{‘H$ Q´>Zo Ûmao ˶m§Mr nmR>dUr AZoH$ amÁ¶m§Vrb Hw$eb, hOma ‘Oyam§Zm amÁ¶mÀ¶m gr‘on¶ªV Hw$Sy©>dmS>r 1, Xm¢S> 4, gmobmnya 4, AH$mobm 4, dYm© 1, Cair12, n§T>anya 4, qgYwXþJ©ZJar 7, aËZm{Jar 6 {MniyU
emgZmH$S>o nmR>naw mdm gwê$ Ho$bm àñVm[dV aoëdo‘mJ© ‘mbJmS>r Ho$ë¶mMr ‘m{hVr J¥h‘§Ìr A{Zb AHw$eb H$m‘Jma ‘hmamï´>mV nmohM{dʶmV Ambo Amho. 2 Aem 35 ñQ>oeZ dê$Z 826 l{‘H$ {deof Q´>oZ gmoS>ʶmV Amë¶m. ¶mdê$Z amÁ¶mÀ¶m gd©M ^mJmV naàm§Vr¶ ‘Oya
hmoVm. ImgXma JmoS>go `m§À`m gVVÀ`m dmhVwH$rgmR>r gj‘ H$aÊ`mgmR>r Xoe‘wI ¶m§Zr {Xbr. ¶m{edm¶ amÁ¶ bm°H$S>mD$Z‘wio AS>H$y Z nS>bo hmoV.o gd© ^mJmVyZ 1 ‘o nmgyZ 2 OyZn¶ªV H$m‘ H$arV Agë¶mMo g‘moa Ambo Amho. ¶m{edm¶ ImOJr dmhZ, Q´>H$, Q>oånmo, H§$Q>oZa ‘ܶo ~gyZhr bmImo H$m‘Jma
nmR>naw mì`m‘wio `mAmYr H|$Ð emgZmZo Cnm``moOZm, àH$ën `eñdrVogmR>r n[adhZ ‘hm‘§S>imÀ¶m (EgQ>r) ¶m naàm§Vr¶ H$m‘Jmam§Zm nmR>{dʶmMm {d{dY aoëdoñQ>eo Z dê$Z 826 {deof Amnmnë¶m amÁ¶mV nmohmoMbo AmhoV.
Zm[eH$ nwUo bmoh‘mJm©bm VÎdV: Ooìhr ‘m°S>b o Am[U E‘grE [d^mJmMr ~gog‘YyZhr 31 ‘o n¶ªV 5 bmI 37 gd© IM© hm ‘hmamï´> emgZmZo Ho$bm l{‘H$ Q´>Zo Ûmao ¶m gdmªZm nmR>{dʶmV
‘mÝ`Vm [Xbobr Amho. XmoZ dfmªndy r© ‘mÝ`Vm AmXr ‘wÚm§da àemgZmH$S>Zy hOma naàm§Vr¶ ‘Owam§Zm amÁ¶mÀ¶m Amho. H|$Ð gaH$maZo ¶m ‘Owam§Zm Ambo. ¶mV àm‘w»¶mZo CÎma àXoe (34),n.~§Jmb(49), Oå‘y ),PmaI§S>(32), Am§Y« àXoe(3), (3 ) Ho$ai(2), VobJ§ Um(1),
ImgXma JmoS>go `m§Zr g§gXoV AmdmO [ZarjUo ZmoX§ [dÊ`mV Ambr hmoVr. gr‘on¶ªV gmoS>ʶmV Ambo Amho. 22 ˶m§À¶m amÁ¶mV nmR>{dʶmgmR>r 85 (450), amOñWmZ (20), {~hma (5),Amo[agm(17),N>ÎmrgJT>(6), JwOamV(4 ), {h‘mMb àXoe(1), {‘Pmoam‘(1) ¶m 21 amÁ¶m§Mm
CR>dV `m H$m‘mÀ`m gdoj © UmgmR>r Ë`mZ§Va hm àñVmd ‘mÝ`VogmR>r ‘mM©nmgyZ amÁ¶mV bm°H$S>mD$Z gwê$ Q>¸$o IM© {Xë¶mMm Xmdm ^mOnZo (177), H$Zm©Q>H$(6), ‘ܶàXoe Amgm‘ (6 ) CÎmamI§S>(3 {Ìnwam(1), Vm{‘iZmSy>(5), ‘{Unya g‘mdoe Amho.
AW©gH§ $ënmV XmoZeo H$moQ>r én`o ‘§Oay Ho$| ÐmH$S>o nmR>[dÊ`mV Ambm hmoVm.
8 ‘hmamï´> ‘w§~B©, e{Zdma, 6 OyZ 2020

Zdr ‘w§~B©V
emgZmZo nyduM AmoiIbm
hmoVm Ab‘Å>rMm YmoH$m!
H$mo a mo Z m é½Um§ V ^maV OJmV ghmdm
é½Ug§»¶m 2,35,540; BQ>brbm ‘mJo Q>mH$bo; gbJ Mm¡Ï¶m {Xder gdm©{YH$ ~m{YV
XþH$mZo CKS>br
Zdr ‘w§~B©: nwT>mar d¥Vgodm
bm°H$S>mD$ZMm nmMdm Q>ßnm ’$º$
nmZ 1 dê$Z... C§Mr 524.25 _rQ>a H$aÊ`mV Ambobr Amho. Zdr {X„r … nwT>mar d¥Îmgodm H$Q>|Z‘|Q> PmoZnwaVmM ‘¶m©{XV AgUma
¶m YaUmMm ‘yiMm 500 ‘rQ>a C§MrMm AmamIS>mM ¶mo½¶ hmoVm. XoemV EH$m {XdgmV
Ab‘Å>r YaUmÀ¶m nmUbmoQ> joÌmV nS>Umam nmD$g, ‘hmamîQ´>mVyZ
XoemVrb H$moamoZm~m{YVm§À¶m g§»¶oMm Amamo½¶ ‘§Ìmb¶mVrb Amho. Zdr ‘w§~B©Vrb 30 H$Q>|Z‘|Q> PmoZ
AmboI {XdgmJ{UH$ dmT>V Amho. Xa{Xder 273 OUm§Mm ‘¥Ë¶y dJiVm gd© {R>H$mUr ewH«$dmanmgyZ
H$Zm©Q>H$mV dmhÿZ ¶oUmao nmUr, Ab‘Å>rMo {Z¶mo{OV bm^joÌ, H$moamoZmJ«ñVm§À¶m g§»¶oV CÀMm§H$s Zm|X Ho$br
g§MmbH$m§Zm H$moamoZm H$mhr à‘mUmV gyQ> XoV ~mOmanoR>m
bdmXmÀ¶m {ZU©¶mZwgma ‘hmamîQ´>, H$Zm©Q>H$ d Am§Y«bm Pmbobo H¥$îUm Zdr {X„rVrb H|$Ðr¶ Amamo½¶
Imoè¶mVrb nmUrdmQ>n, H$Zm©Q>H$mVyZ Am§Y« àXoemV gmoS>ʶmÀ¶m
OmV Amho. gbJ Mm¡Ï¶m {Xderhr gdm©{YH$
‘§Ìmb¶mV g§MmbH$nXmda H$m¶©aV
H$moamoZm~m{YV Q>m°n 5 Xoe gwé H$aʶmV Amë¶m. ˶mg§~§YrMr
é½U AmT>iyZ Ambo AmhoV. dëS>mo©‘rQ>aÀ¶m {Z¶‘mdbr ‘hmnm{bHo$H$Sy>Z Omhra
nmʶmMo à‘mU ¶m gJù¶m ~m~r {dMmamV KoD$ZM ‘yi AmamIS>çmV AmH$S>odmarZwgma, ewH«$dmar amÌr 9.50 dmOon¶ªV EH$m d[aîR> A{YH$mè¶mbm H$moamoZmMr H$aʶmV Ambr Amho.
Ab‘Å>r YaUmMr C§Mr 500 ‘rQ>an¶ªV {ZpíMV H$aʶmV Ambr bmJU Pmë¶mMr ‘m{hVr g‘moa Ambr

6,18,554
XoemVrb EHy$U é½Ug§»¶m 2,35,540 Pmë¶mZo ‘hmnm{bHo$Zo Omhra Ho$boë¶m

4,49,834
hmoVr. ‘mÌ, OgOgo YaUmMo ~m§YH$m‘ nyU©ËdmH$S>o {ZKmbo, VgVem ^maV BQ>brbm ‘mJo Q>mHy$Z ghmì¶m ñWmZmda Ambm Amho. ¶mnydu VrZ A{YH$mè¶m§‘ܶo 30 H$ÝQ>|‘|Q> PmoZ‘ܶo ~obmnya 2,

2,87,740
2,83,311
H$Zm©Q>H$mVrb amÁ¶H$˶mªÀ¶m ‘hÎdmH$m§jm dmT>V Joë¶m Am{U ˶mMm H$moamoZm g§gJ© AmT>iyZ Ambm hmoVm.

19,28,142
Amho. BQ>brMr AmOMr é½Ug§»¶m 2,34,531 Zoéi 6, dmer 1, Vw^} 11, H$monaI¡aZo
n[aUm‘ åhUyZ Ab‘Å>r YaUmMr C§Mr dmT>V Jobobr {XgVo. EdT>r Amho. {Xdg^amV doJdoJù¶m amÁ¶m§V ¶mZ§Va Jwédmar ‘§Ìmb¶mH$Sy>Z H$‘©Mmar 1, KUgmobr 2, Eoamobr 4 Am{U
dmñV{dH$ nmhVm, H$Zm©Q>H$Zo Ab‘Å>r YaUmMr C§Mr dmT>dyZ Vã~b 9 hOma 851 H$moamoZm~m{YV AmT>iyZ VgoM A{YH$mè¶m§gmR>r {Xem{ZX}e Omar {XKmVrb 3 {R>H$mUm§Mm g‘mdoe Amho.
EH$mMdoir 200 Q>rE‘gr nmUr gmR>dyZ R>odʶmMr H$moUVrhr Ambo. XoemVrb H$moamoZmJ«ñVm§À¶m g§»¶oZo ˶m‘wio H$aʶmV Ambo hmoVo. CÚm, e{Zdmar ¶m{R>H$mUr ~mOmanoR>m ~§X AgUma
Amdí¶H$Vm Zmhr. H$maU, ‘hmamîQ´>mVyZ df©^amV H$Zm©Q>H$mV gìdmXmoZ bmIm§Mm Q>ßnm Amobm§S>bm Amho. VgoM a{ddmar ‘§Ìmb¶mÀ¶m B‘maVrbm AmhoV. Va nm{bHo$Zo {Xboë¶m nadmZJr
Ab‘Å>r YaUmÀ¶m j‘Vonojm Odinmg gmS>oVrZnQ> nmUr dmhÿZ g°{ZQ>mB©O H$aʶmV ¶oUma Amho.

A‘o[aH$m

a{e¶m
~«mPrb

ñnoZ
B§½b§S>
ewH«$dmar H|$Ðr¶ Amamo½¶ ‘§Ìmb¶mZo {Xboë¶m d {ZX}emZwgma Zm°Z H$ÝQ>|‘|Q> PmoZ‘ܶo
OmVo. ‘hmamîQ´>mV H¥$îUm Imoè¶mV 11 ‘moR>r, 12 ‘ܶ‘ d 263 AmH$S>odmarZwgma, Joë¶m {Xdg^amV 10 H$‘©Mmè¶m§Zm H$m¶m©b¶mV Z ¶oʶmMo g‘ d {df‘ VmaIobm ~mOmanoR>oVrb
bhmZ Aer EHy$U 286 YaUo AmhoV. ¶m gd© YaUm§Mr {‘iyZ nmUr hOmam§À¶m KamV H$moamoZm~m{YVm§Mr ^a nS>br. Va AmXoe ˶m‘wio XoʶmV Ambo AmhoV. XþH$mZo R>adë¶mZwgma gwé amhUma
gmR>dU j‘Vm hr 252 Q>rE‘gr BVH$s Amho. {deof åhUOo, df©^amV ómoV … dëS>mo ‘rQ>a (doi amÌr 9.30)
n{hë¶m§XmM gdm©{YH$ 273 é½Um§Mm ‘¥Ë¶y Pmbm. AmhoV. ¶mda nm{bH$m àemgZ Am{U
‘hmamîQ´>mVyZ H$Zm©Q>H$mV dmhÿZ OmUmao nmUr gmYmaUV: 697 Q>rE‘gr ¶mVrb CÀMm§H$s 139 ‘¥Ë¶y EH$Q>çm ‘hmamîQ´>mV Amho. {XbmgmXm¶H$ ~m~ åhUOo, 1 bmI 9 g§»¶m XþßnQ> hmoʶmMo à‘mU ho 13 Zo dmTy>Z 16 H$Zm©Q>H$ (8.9), Oå‘y-H$í‘ra (10.9), nmobrg àemgZmMr ZOa AgUma
BVHo$ Amho. EdT>çm nmʶmV Ab‘Å>r YaU df©^amV {H$‘mZ VrZdoim Zm|XdʶmV Ambo AmhoV. hOma 462 ZmJ[aH$m§Zr H$moamoZmda ‘mV {‘idbr {Xdgm§da nmohmoMbo Amho. 24 ‘mM©bm XoemV CÎmamI§S> (11.4), PmaI§S> (11.4), {X„r Amho. ¶mdoir gmoeb {S>ñQ>pÝg§JMo
^aob; nU H$Zm©Q>H$mVrb amÁ¶H$˶mªZm Am{U àm‘w»¶mZo {VWë¶m XoemV 48.27 Q>³Ho$ H$moamoZm‘w³VrÀ¶m XamZo Amho. ^maVr¶ d¡ÚH$s¶ g§emoYZ n[afXoZo Kmo{fV H$aʶmV Amboë¶m OZVm g§Mma~§XrÀ¶m (11.5), Ho$ai (11.6), npíM‘ ~§Jmb (12), {Z¶‘ nmiUo ~§YZH$maH$ AgUma
Obg§nXm {d^mJmÀ¶m A{YH$mè¶m§Zm ¶mda {dídmg Zgmdm. ˶m‘wioM {Xdg^amV 5 hOma 355 ZmJ[aH$m§Zm {d{dY (Am¶grE‘Ama) Jwédmar XoemV CÀMm§H$s 1 doir é½Ug§»¶m Xa 5.2 {Xdgm§Zr XþßnQ> hmoV Amo{S>em (12.9) VgoM Vm{‘iZmSy>V (14.1) Amho. ewH«$dmar ~mOmanoR>m Iwë¶m
nmdgmim gwê$ Pmbm H$s, Ab‘Å>r YaUmV ¶oUmao PmSy>Z gJio nmUr é½Umb¶m§VyZ gwÅ>r XoʶmV Ambr Amho. XoemVrb bmI 45 hOma ZmJ[aH$m§Mr d¡ÚH$s¶ Vnmgʶm hmoVr. XoemVrb 13 amÁ¶ Aer AmhoV, Á¶mV hm Xa H$‘r Zm|XdʶmV Ambm Amho. Joë¶m VrZ H$aʶmV Amë¶m. gH$minmgyZM
AS>dm¶bm {VWo gwédmV Ho$br OmVo Am{U BH$S>o ‘hmamîQ´>mV ˶mÀ¶m H$moamoZmJ«ñVm§Mr g§»¶m 2 bmI 26 hOma 770 Ho$ë¶m AmhoV. H$moamoZmJ«ñVm§Mr g§»¶m 500 hÿZ A{YH$ AmhoV. {Xdgm§Vrb é½Ug§»¶odê$Z hm Xa g‘moa Ambm ~±Ho$V JXu {XgyZ Ambr.
~°H$dm°Q>a‘ܶo ZXrH$mR> JQ>m§Jù¶m ImD$ bmJVmo. Ab‘Å>r YaUmV Oa Pmbr Amho. ¶mVrb 1 bmI 10 hOma 960 Joë¶m XmoZ AmR>dS>çm§V XoemV ¶m amÁ¶m§‘ܶo H$moamoZm dmT>ʶmMm Xa amîQ´>r¶ Amho. EH$m {Xdgmnydu H$moamoZmJ«ñVm§Mr g§»¶m
Amdí¶H$VoZwgma Am{U Q>ß߶mQ>ß߶mZo nmUr gmR>{dbo Jobo, Va ˶mMm é½Um§da {d{dY é½Umb¶m§V CnMma gwê$ AmhoV. H$moamoZmJ«ñVm§Mr g§»¶m XaamoO gamgar 4.8 XamhÿZ ~amM H$‘r Amho. {ÌnwamV (4.3), Amgm‘ 79 Agboë¶m Jmoì¶mV 87 ZdrZ é½U AmT>ibo
’w$JdQ>m ‘hmamîQ´>mV ¶oUma Zmhr. Va 6 hOma 348 OUm§Mm H$moamoZmZo ~ir KoVbm Q>³³¶m§Zr dmT>V Amho. na§Vw, H$moamoZm~m{YVm§Mr (5.5), N>ÎmrgJS> (6.1), h[a¶mUm (6.2), AmhoV.
2005 gmbr H¥$îUm-dmaUm-H$mo¶Zm-n§MJ§Jm ZXrH$mR>m§da ‘hmnya
¶oD$Z H$moëhmnya-gm§Jbr ^mJmV hmhmH$ma ‘mObm hmoVm. ˶mZ§Va
"B§{S>¶Z BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ Q>o³Zm°bm°Or ‘w§~B©'Mo àm. E‘. ìhr. {Iao, ~r.
Zdr ‘w§~B© nwZ{d©H$mg
Ho$. gmR>o Am{U gm§JbrÀ¶m Obg§nXm {d^mJmMo H$m¶©H$mar A{^¶§Vm
EM. Q>r. Yw‘mi ho ¶m g{‘VrV hmoVo. ¶m g{‘VrZo gm§JbrnmgyZ Vo
Ab‘Å>rn¶ªVÀ¶m 265 {H$bmo‘rQ>a‘Yrb nyapñWVrMm Aä¶mg àíZ ‘mJu Z bmdë¶mg {’$Or Xoe H$moamoZm‘w³V Kmo{fV
Ho$bobm Amho. "gìh} Am°’$ B§{S>¶m'À¶m doJdoJù¶m Q>monmo{eQ>g²Mm
˶mgmR>r AmYma KoʶmV Ambobm Amho. Amnbm Ahdmb V¶ma
CnmofU … Am. åhmÌo ¶wJm§S>mMo n§VàYmZ goë’$ Am¶gmoboQ>; OJ^amV 67.28 bmI g§H«${‘V
ewH$« dmar EnrE‘grV EHy$U
392 JmS>çm§Mr AmdH$ Pmbr.
Zdr ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm
H$aVmZm ¶m g{‘VrZo Obg§nXm {d^mJm§VJ©V dmnaʶmV ¶oUmè¶m ˶m‘ܶo 157 ^mOrnmbm,
Zdr ‘w§~B©Vrb ‘moS>H$irg Amboë¶m dm°qe½Q>Z : nrQ>rAm¶
doJdoJù¶m A˶mYw{ZH$ V§ÌkmZmMm Am{U gmYZm§Mm ˶mgmR>r dmna H$m§Xm-~Q>mQ>m 43, ’$i 111,
VgoM YmoH$mXm¶H$ B‘maVtMm àíZ nwÝhm EH$Xm OJ^amVrb H$moamoZm g§H«${‘Vm§Mr g§»¶m
Ho$bobm Amho. ‘gmbm ‘mH}$Q> 81 dmhZm§Mm
Am‘Xma ‘§Xm åhmÌo ¶m§Zr CnpñWV H$éZ ewH«$dmar 67 bmI 28 hOma 524 Pmbr
¶m g{‘VrZo Agm {ZîH$f© H$mT>bobm Amho H$s, 2005 ‘ܶo g‘mdoe Amho. ‘w~§ B©V WoQ>
‘w»¶‘§Í¶m§Mo ¶mH$S>o bj doYbo Amho. ¶m Amho. EHy$U 32 bmI 71 hOma 120
H¥$îUm Imoè¶mV Amboë¶m ‘hmnwambm àm‘w»¶mZo Ab‘Å>r YaUmVrb 207 Aem EHy$U 493
B‘maVtMm {gS>H$moÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ nwZ{d©H$mg bmoH$ ~ao Pmbo AmhoV. 3 bmI 93 hOma
nmUrgmR>mM H$maUr^yV Amho. YaUm‘ܶo AmdH$ hmoUmè¶m nmʶmnojm JmS>çm ‘w~§ B©V nmR>dë¶m. Va
H$amdm Aem ‘mJUrMo nÌ ‘w»¶‘§Í¶m§Zm nmR>dbo 675 bmoH$m§Mm AmVmn¶ªV ‘¥Ë¶y Pmbm Amho.
YaUmVyZ {dgJ© H$aʶmV ¶oUmè¶m nmʶmMo à‘mU H$‘r hmoVo. ’$i 80, H$m§Xm-~Q>mQ>m 105,
Amho. hm àíZ ‘mJu Z bmJë¶mg YmoH$mXm¶H$ Xaå¶mZ, X{jU àem§V ‘hmgmJa‘Yrb Xoe
Ab‘Å>r YaUm‘ܶo nmʶmMm A{V[a³V gmR>m Ho$ë¶m‘wio gm§Jbr- ‘gmbm 63, XmUm ‘mH}$Q>
B‘maVtV amhUmè¶m bmoH$m§gmR>r ~o‘wXV CnmofU {’$Orbm H$moamoZm‘wº$ Kmo{fV H$aʶmV Ambo.
H$moëhmnyan¶ªVÀ¶m ^mJmV Z¡g{J©H$ nwamÀ¶m nmʶmÀ¶m nmVirV 4.33 318 Aer EHy$U 852 dmhZo
H$ê$, Agm Bemam Am. ‘§Xm åhmÌo ¶m§Zr {Xbm ¶wJm§S>mMo n§VàYmZ ê$hmH$mZm ê$Jw§S>m
‘rQ>aZo åhUOoM 14.13 ’w$Q>m§Zr dmT> Pmbr. n[aUm‘r, ¶m gJù¶m EnrE‘grVyZ ‘w~§ B©gh CnZJam§V
Amho. ewH«$dmar goë’$ Am¶gmoboeZ‘ܶo Jobo.
^mJmVrb ZmJar dñ˶m Am{U eoVr nmʶmImbr Jobr. XmIb Pmbo.
Am. ‘§Xm åhmÌo ¶m§Zr ¶m B‘maVtÀ¶m ˶m§À¶m~amo~a H$m‘ H$aUmao H$mhr bmoH$
aIS>boë¶m nwZ{d©H$mgmMm àíZ ‘mJu H$moamoZm nm°{P{Q>ìh AmT>ibo hmoVo. ê$Jw§S>m ¶m§Zr [ajm ñQ>±S>da àdmer dmhVwH$sbm
am¶JS>bm 100 H$moQ>tMr ‘XV bmdʶmgmR>r {d{Y‘§S>i A{YdoeZmV àíZ
CnpñWV Ho$bo. ‘mÌ Ë¶mda Ho$di ~¡R>H$m
˶m§Mm Ahdmb {ZJo{Q>ìh Amë¶mMr ‘m{hVr
{Xbr Amho. XoemVrb gd© H°${~ZoQ> ‘§Í¶m§Mrhr
nadmZJr {Xë¶mZo AZoH$ [ajm
ñQ>±S> [ajmMmbH$ àdmgr dmhVyH$
{’$Or … A‘o[aHo$V Pmboë¶m H¥$îUdUu¶ VéUmÀ¶m h˶oMm {ZfoY H$arV {’$Or‘ܶo
Pmë¶m. ¶m~m~V WoQ> ‘w»¶‘§Í¶m§Zm nÌ MmMUr Ho$br OmUma Amho. VéUdJ© añ˶mda CVabm. ˶m§Zm nmo{bgm§Zr dmQ>oV amoIbo. H$aVmZm {XgyZ Ambo. Joë¶m AS>rM
nmR>dyZ åhmÌo ¶m§Zr AmVmn¶ªV Pmboë¶m {’$OrMo V§àYmZ ’«±$H$ ~¡{Z‘ma‘m ¶m§Zr ‘{hݶmnmgyZ [ajm ~§X hmo˶m. ~mOmamV
{df¶mMr ‘m{hVr {Xbr Amho. ˶m‘ܶo amÁ¶ ewH«$dmar {Q‰>Q> Ho$bo, H$s XoemVrb eodQ>Mm J«mhH$m§Mr gH$minmgyZ KaJwVr gm‘mZ
gaH$maZo dmT>rd AS>rM MQ>B© joÌmbm ‘§Owar H$moamoZm g§H«${‘V 춺$shr ~am Pmbm Amho. B§½b§S>‘ܶo Zdm {Z¶‘ IaoXrgmR>r aobMob gwê$ Pmbr Amho.
XoD$Z nwZ{d©H$mg H$aʶmgmR>r A{YgyMZm Joë¶m 45 {Xdgm§nmgyZ XoemV H$moamoZmMm B§½b§S>‘Yrb ~mo[ag Om°ÝgZ gaH$maZo 15 OyZnmgyZ gmd©O{ZH$ dmhVwH$sMm dmna H$aUm¶m© ‘wbm§Zm emioMr nwñVHo$,døm IaoXr
à{gÕ Ho$ë¶mMr AmR>dU H$éZ {Xbr Amho. EH$hr ê$½U AmT>ibobm Zmhr Am{U H$moUmMm gd© bmoH$m§Zm ‘mñH$ bmdUo Amdí¶H$ Agë¶mMo ñnï> Ho$bo Amho. B§½b§S>‘ܶo aoëdo VgoM H$aʶmgmR>r nmbH$dJm©Zo XþH$mZmV
˶m‘wio nwZ{d©H$mgmbm JVr {‘iob d àíZ ‘¥Ë¶yhr Pmbobm Zmhr. ˶m‘wio Am‘Mm Xoe ~ggodm gwê$ Ho$br OmUma Amho. aoëdo Am{U ~ggodoÀ¶m {R>H$mUr gaH$ma ñd¶§godH$m§Zm {’${OH$b {S>ñQ>qÝgJ nmiV IaoXr
{ZH$mbr {ZKob, Aer Anojm hmoVr. ‘mÌ H$moamoZm‘wº$ Pmbm Amho. V¡ZmV H$aUma Amho. H$aʶmg gwê$dmV Ho$br.
AmOn¶ªV ¶m~m~V H$mhrhr H$m¶©dmhr Pmbr a{e¶mZo amOYmZr ‘m°ñH$mogh XoemÀ¶m Joë¶m {H$˶oH$ {Xdgm§nmgyZ
Zmhr. {gS>H$mo{Z{‘©V ‘moS>H$irg Amboë¶m H$mhr ^mJm§V {ZdS>H$ {Z~ªY hQ>dbo AmhoV. gaH$maZo ¶mgmR>r geV© ‘§Owar {Xbr Amho. Jobm Amho. ~«mPrb‘ܶo 6 bmIm§hÿZ A{YH$ hmS>©doAa XþH$mZo ~§X Agë¶mZo
B‘maVtÀ¶m nwZ{d©H$mgm~m~V ZJa{dH$mg ‘§Ìr, ‘m°ñH$mo‘ܶo H$mhr joÌo gwê$ H$aʶmg ‘§Owar ¶m XoemV AmVmn¶ªV 28 hOma 818 bmoH$ H$moamoZm~m{YV AmhoV. BboŠQ´>m°{ZH$ dñVy ~§X AdñWoV
A{b~mJ … {ZgJ© MH«$sdmXimZo Ho$boë¶m ZwH$gmZJ«ñV ^mJmMr ZJa{dH$mg àYmZ g{Md, {Oëhm{YH$mar, {Xbr Amho. XoemV ewH«$dmar 8726 Zdo ê$½U H$moamoZm~m{YV Pmbo AmhoV. 1721 OUm§Mm H$moamoZmZo gdm©{YH$ à^m{dV Xoe nSy>Z hmo˶m. {edm¶ bmJUmao gm‘mZ
nmhUr H$aʶmgmR>r amÁ¶mMo ‘w»¶‘§Ìr CÕd R>mH$ao ¶m§Zr {gS>H$mo ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$, ‘hmnm{bH$m AmT>ibo AmhoV. EHy$U ~m{YVm§Mr g§»¶m 4 ‘¥Ë¶y Pmbm Amho. ~«mPrb‘ܶo Joë¶m 24 A‘o[aHo$V AmVmn¶ªV 1 bmI 8 hOma 208 CnbãY hmoV Zgë¶mZo H$m‘ ~§X
A{b~mJ-Wi ¶oWo ^oQ> {Xbr. ˶m§À¶mg‘doV n¶m©daU‘§Ìr Am¶w³V VgoM BVa g§~§{YV A{YH$mè¶m§g‘doV bmI 49 hOma 834 Pmbr Amho. Vmgm§V 1473 ê$½Um§Mm ‘¥Ë¶y Pmë¶m‘wio bmoH$m§Mm ‘¥Ë¶y Pmbm Amho. EHy$U ~m{YVm§Mr nS>bo hmoVo. AmO hmS>©doAaMr XþH$mZo
Am{X˶ R>mH$ao, am¶JS>À¶m nmbH$‘§Ìr A{XVr VQ>H$ao AmXr. ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ~¡R>H$ KoVë¶mg hm àíZ ‘mJu B§S>moZo{e¶mMr amOYmZr OH$mVm©‘ܶo ~itMr g§»¶m 34 hOma 021 Pmbr Amho. g§»¶m 18 bmI 72 hOma 557 da CR>ë¶mZ§Va J«mhH$m§Zr Amdí¶H$
(N>m¶m … a‘oe H$m§~io) bmJob, Ago Am. ‘§Xm åhmÌo åhUmë¶m. 9 AmR>dS>çm§Z§Va ‘{eX CKS>ë¶m Joë¶m. ~itÀ¶m ¶mXrV ~«mPrb AmVm BQ>brÀ¶m nwT>o nmoMbr Amho. AgUmao gm‘mZ, dñVy§Mr IaoXr Ho$br.
nmZ 1 dê$Z... gmnSy>Z Pmboë¶m ZwH$gmZrMm A§XmO ~m§Yʶmnojm
à˶j ZwH$gmZrMo n§MZm‘o H$ê$Z ¶oUmè¶m {ZpíMV AmH$S>odmarZwgma
ZwH$gmZJ«ñV ZmJ[aH$m§Zm ‘XV XoʶmV ¶oUma Amho. n°Ho$O Omhra
H$aʶmnojm VmVS>rMr ‘XV gÚpñWVrV ‘hÎdmMr Amho. ¶m‘wio {OAmoV "‘w~mXbm'Mr 1.2 AãO S>m°baMr Jw§VdUyH$ "n¶m©daU d dmVmdaUr¶ ~Xb
am¶JS> {OëømgmR>r 100 H$moQ>tMr VmVS>rMr ‘XV XoUma AgyZ,
OgOgo ZwH$gmZrMo n§MZm‘o g‘moa ¶oVrb ˶mZwgma OZVobm H§$nZrbm {‘imbm ghmdm Jw§VdUyH$Xma; XmoZ dfmªV Am¶nrAmoMr eŠ¶Vm {d^mJ' Agm Zm‘{dñVma hmoUma
ZwH$gmZ^anmB© XoʶmgmR>r emgZ H${Q>~Õ Agob, AgoXoIrb ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm ˶mAZwf§JmZo VmVS>rZo H$amd¶mÀ¶m
‘w»¶‘§Ìr CÕd R>mH$ao ¶m§Zr am¶JS>À¶m OZVobm Amídm{gV Ho$bo. ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm {OAmo ßb°Q>’$m°‘©‘ܶo Jw§VdUyH$ Ho$boë¶m H§$nݶm ~mOmamV ¶oʶmMr eŠ¶Vm Amho. amÁ¶ emgZmÀ¶m n¶m©daU Cnm¶¶moOZm§Mm A§V^m©d H$aʶmV
Á¶m {R>H$mUr MH«$sdmXimZo joÌ à^m{dV hmoUma hmoVo Aem ‘w~mXbm BÝìhoñQ>‘|Q> ¶m Xaå¶mZ, AbrH$S>oM [abm¶Ýg {d^mJmMo Zmd AmVm "n¶m©daU Amë¶mMr ‘m{hVr ‘§Ìr R>mH$ao ¶m§Zr
A~wYm~rÀ¶m Jw§VdUyH$ H§$nZrH$Sy>Z H§$nZr {hñgm IaoXr à˶j Jw§VdUyH$ B§S>ñQ´>rOZo amB©Q> Bí¶yÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ d dmVmdaUr¶ ~Xb {d^mJ' {Xbr.
{R>H$mUr AgUmè¶m ZmJ[aH$m§Mo gwa{jV {R>H$mUr ñWbm§Va H$aʶmV
{OAmo ßb°Q>’$m°‘©‘ܶo 1.2 AãO (Q>³³¶m§‘ܶo) (H$moQ>r én¶o) 55 hOma H$moQ>tMm {ZYr C^mabm Ago H$aʶmMo àñVm{dV Amho. ¶wZm¶Q>oS> ZoeÝg EZìhm¶Ý‘]Q>
Ambo hmoVo. ñWbm§V[aV ZmJ[aH$m§~amo~aM BVa ZmJ[aH$m§Mr
gwajmXoIrb àemgZmZo KoVbr hmoVr, Ago ‘w»¶‘§Ìr CÕd R>mH$ao S>m°baMr (9093.60 H$moQ>r én¶o) ’o$g~wH$ 9.99 43574 Amho. ‘§{Ì‘§S>imÀ¶m ‘mݶVoZ§Va hm ~Xb àmoJ«m‘Zo OmJ{VH$ n¶m©daU {XZ 2020
åhUmbo. am¶JS> {OëømV Kam§Mr nS>PS>, ~mJm¶VtMr nS>PS>, Jw§VdUyH$ Ho$br OmUma Amho. ¶m {gëMa boH$ 1.15 5655 . 75 EH$m AhdmbmZwgma, [abm¶Ýg H$aʶmV ¶oB©b. Mr g§H$ënZm {ZpíMV Ho$br Amho. ˶m
{OëømV d¥j CÝ‘iyZ nS>bo. {dOoMo Im§~ Am{U {dÚwVdm{hݶm ì¶dhmamV ‘w~mXbm BÝìhoñQ>‘|Q> g‘yhmda 2.57 bmI H$moQ>r BVHo$ n¶m©daU d dmVmdaUr¶ ~Xb AZwf§JmZo {d^mJmZo amÁ¶ emgZmÀ¶m
{OAmo ßb°Q>’$m°‘©‘Yrb 1.85 Q>³Ho$ {dñQ>m Bp³dQ>r 2.32 11367 H$O© Amho. ¶mV Joë¶m H$mhr {Xdgm§V {d^mJ hm {ZgJm©er g§~§{YV n¥Ïdr, BVa g§~§{YV {d^mJm§gh dmVmdaUr¶
H$mogië¶m. g§nH©$ godm H$mob‘S>br. ¶m‘wio am¶JS> {Oëøm‘ܶo
AVmoZmV ZwH$gmZ Pmbo Amho. ¶m~m~VMr ‘m{hVr g§H${bV {hñgm IaoXr H$aob. ¶m {híí¶mMo OZab AQ>bm§{Q>H$ 1.34 6598.38 Pmboë¶m H$amam‘wio Am{U AmJm‘r dm¶y, Ob, A½Zr Am{U AmH$me ¶m ~Xbm§~m~V Cnm¶¶moOZm Ho$br.
H$aʶm~amo~aM ZwH$gmZJ«ñV ^mJmVrb n§MZm‘o H$aʶmMo AmXoe Bp³dQ>r ‘yë¶ 4.91 bmI H$moQ>r Ho$Ho$Ama 2.32 11367 H$mimV hmoUmè¶m H$amam‘wio [abm¶Ýg n§MVÎdm§da H$m¶© H$aob, Aer KmofUm {ZgJ©nyaH$ OrdZ nÕVrgmR>r H¥$Vr
XoʶmV Ambo AmhoV. AmR>dS>m^amV ho n§MZm‘o nyU© hmoVrb. ˶mZwgma AgyZ, ~mOma ‘yë¶ 5.16 bmI H$O©‘w³V hmoD$ eH$Vo. [abm¶Ýg amÁ¶mMo n¶m©daU‘§Ìr Am{X˶ R>mH$ao AmamIS>o V¶ma Ho$bo AmhoV, Aer
H$moQ>r Amho. {OAmobm {‘imbobm hm ‘w~mXbm BÝìhoñQ>‘|Q> 1.85 9093.60 B§S>ñQ´>rO {OAmoVrb 20 Q>³Ho$ {hñgm Am{U amÁ¶‘§Ìr g§O¶ ~ZgmoS>o ¶m§Zr ‘m{hVrhr ˶m§Zr {Xbr. amÁ¶ emgZmMr
OZVobm ZwH$gmZ^anmB© XoʶmV ¶oB©b. H$moUmbmhr dmè¶mda gmoS>Uma
Zmhr, Ago dMZ ‘w»¶‘§Ìr CÕd R>mH$ao ¶m§Zr {Xbo. ghmdm Jw§VdUyH$Xma Agob, ˶m‘wio "‘w~mXbm'Mm ‘moR>m X~X~m A§~mZr ¶m§Zr gm§{JVbo. {dHo$b. Va B§YZ H§$nZrVrb 49 Q>³Ho$ ewH«$dmar OmJ{VH$ n¶m©daU {XZmMo {ZgJm©er Agbobr H${Q>~ÕVm
{ZgJ© MH«$sdmXimMm VS>mIm am¶JS>gh Aݶ {Oëøm§Zr [abm¶Ýg CÚmoJg‘yh H$O©‘w³V AgyZ, {VÀ¶m H$m‘{Jar~Ôb Vr {OAmo ßb°Q>’$m°‘©bm OmJ{VH$ {hñgm ^maV noQ´>mo{b¶‘bm {dHy$Z Am¡{M˶ gmYyZ Ho$br. ¶m {d^mJmÀ¶m {ZpíMV H$aʶmgmR>r ¶mdfu ¶m
gmogbm Amho. ‘mÌ, AmVm H$moamoZm{déÕMr bT>mB© H$m¶‘ H$am¶Mr hmoʶmMo C{Ôï> bdH$aM JmR>ob, Agm ZmdmObr Jobobr H§$nZr Amho. ¶m XOm©Mr H§$nZr H$aʶmMo A§~mZr ¶m§Mo ˶mVyZ 7 hOma H$moQ>r én¶o {‘iy ZmdmÀ¶m ~Xbmgh {d^mJmMo ܶo¶ {d^mJm‘m’©$V 100 H$moQ>r én¶o BVH$m
Amho. MH«$sdmXimÀ¶m nmdgmV AZoH$ {R>H$mUr nmUr, nmbmnmMmoim {dídmg 춳V Ho$bm OmV Amho. ghH$m¶m©~m~V AmZ§X Pmë¶mMo ñdßZ Amho. ˶mX¥ï>rZo ¶o˶m XmoZ eH$Vrb. ¶m‘wio H§$nZr 2021 n¶ªV d C{Ôï>o A{YH$ ì¶mnH$ H$aV ˶mV {ZYr CnbãY H$ê$Z XoʶmV ¶oB©b,
O‘bm Amho. hm nmbmnmMmoim ~mOybm H$mT>bm Zmhr, Va Hw$OyZ g§¶w³V Aa~ A{‘amVrV [abm¶Ýg g‘yhmMo Aܶj ‘wHo$e dfmªV {OAmo ßb°Q>’$m°‘©Mm Am¶nrAmo H$O©‘w³V hmoʶmMo bú¶ nma H$aob. gܶmÀ¶m dmVmdaUmVrb ~Xb d Agohr ˶m§Zr Omhra Ho$bo.
gmWrMo AmOma ngaʶmMr e³¶Vm ZmH$maVm ¶oV Zmhr. ¶m‘wio

{edmOr nmH©$ ñ‘emZ^y‘rV gdm©{YH$ A§Ë¶g§ñH$ma


VmVS>rZo {OëømV gm’$g’$mB© H$aUo JaOoMo Amho. Ogo ¶mnydu H$moamoZm
nmíd©^y‘rda OZVobm AmdmhZ H$ê$Z OZVoZo gmW {Xbr. ˶mMà‘mUo
AmVmhr H$moamoZmbm amoIʶmgmR>r ‘hmamîQ´>mVrb OZVoZo gÁO amhmdo,
Ago AmdmhZ ‘w»¶‘§Ìr CÕd R>mH$ao ¶m§Zr AIoarg Ho$bo.
{Oëhm {Z¶moOZ g^mJ¥hmV ~¡R>H$ Pmë¶mZ§Va KoʶmV Amboë¶m
nÌH$ma n[afXobm n¶m©daU‘§Ìr Am{X˶ R>mH$ao, ‘Ëñ¶ ì¶dgm¶ ~§Xao dmT>˶m Ywam‘wio {edmOr nmH©$‘Yrb ZmJ[aH$ ÌñV, nm{bHo$H$S>o VH«$ma
{dH$mg‘§Ìr Añb‘ eoI, am¶JS>À¶m nmbH$‘§Ìr Am{XVr VQ>H$ao, Im. ‘w~§ B© : nwT>mar d¥Îmgodm ~mhoê$Z Ambobo ‘¥VXohmMo ZmVodmB©H$ d Ho$B©E‘, Zm¶a ¶oWZy ê$½U AmUbo OmV AgyZ
gwZrb VQ>H$ao, Am. ^aV JmoJmdbo, Am. ‘h|Ð Xidr, Am. ‘h|Ð Wmoado, ‘w~§ B©V H$moamoZm‘wio ‘¥Ë¶y nmdUmè¶m A§Ë¶g§ñH$mamg doqQ>J{bñQ> ehamVrb Aݶ ^mJmVrb ‘¥VXoh {edmOr EH$mM doigo EH$m eddm{hZrVyZ Mma Vo
{Oëhm{YH$mar {ZYr Mm¡Yar AmXr CnpñWV hmoVo. é½Um§Mr g§»¶m dmT>V Agë¶m‘wio ˶mMm ñ‘emZ^y‘rV ‘¥VXohmÀ¶m nmH©$ ñ‘emZ^y‘rV A§Ë¶g§ñH$mamgmR>r nmM ê$½U AmUbo OmVmV. ¶m ñ‘emZ^y‘rda
VmU ehamVrb ñ‘emZ^y‘rda nSy> bmJbm A§Ë¶g§ñH$mamMr Zm|X Ho$ë¶mZ§Va VmVS>rZo AmUV AmhoV.¶m ñ‘emZ^y‘rV H$moamoZm àM§S> VmU AgyZ eddm{hݶm§À¶m bm§~M
g‘wÐmV ~wS>Umè¶mbm nmo{bgm§Zr dmMdbo Amho. ¶mV {edmOr nmH©$ ¶oWrb ^mJmoOreoR> ˶mÀ¶mda A§Ë¶g§ñH$ma H$aʶmV ¶oV Am{U Aݶ AmOmam§‘i w o hmoUmè¶m Z¡g{J©H$ bm§~ am§Jm bmJVmV. {Xdg-amÌ ‘¥VXoh
‘w§~B© … ‘b~ma {hb ¶oWrb VrZ~mH$S>m g‘wÐmV ~wS>Umè¶m EH$m H$sa ñ‘emZ^y‘rV gdm©{YH$ ‘¥VXoh hmoVo. ‘mÌ AmVm ‘¥VXohm§‘ܶo Pmbobr ‘¥Ë¶y‘§ i
w o XaamoO Odinmg 25 Vo 30 Omibo OmV Agë¶mZo {M‘UrVyZ gVV
춺$sbm {VWo JñV KmbUmè¶m XmoZ nmo{bgm§Zr XmoaI§S>mÀ¶m AmUbo OmV AmhoV. ˶m‘wio ‘¥VXohm§darb dmT> ¶m‘wio ‘¥VXohmda A§Ë¶g§ñH$ma ‘¥VXohm§da A§Ë¶g§ñH$ma Ho$bo OmV AmhoV. Yya ~mhoa ’o$H$bm OmVmo. ˶m‘wio œgZmMm
ghmæ¶mZo dmMdbo. e¡boe {eJdU Am{U VoOg ‘mZo Aer ˶m A§Ë¶g§ñH$mamZ§Va ‘moR>çm à‘mUmV Yya H$aʶmg {db§~ hmoV Amho. ¶mgmR>r ¶m ñ‘emZ^y‘r n[agamV ‘moR>çm à‘mUmV Ìmg hmoVmo. ˶m‘wio X‘ bmJUo, ImoH$bm
XmoZ nmo{bgm§Mr Zmdo AmhoV. e¡boe (ZmdmV ~Xb) hm ewH«$dmar AmOy~mOyÀ¶m n[agamV ngaV Amho. ˶m‘wio Z¡g{J©H$[a˶m ‘¥Ë¶y Pmboë¶m é½UmÀ¶m {Zdmgr dgmhV AgyZ gw‘mao XrS> Vo XmoZ d S>mHo $o XþIrMo à‘mU Iyn dmT>bo Amho.
gH$mir VrZ~mH$S>m n[agamVrb EH$m q^Vrda ~gbm hmoVm. Vmo ¶oWrb ZmJ[aH$m§Zm H$mhr {Xdgm§nmgyZ ZmVodmB©H$m§Zm A§Ë¶g§ñH$mamÀ¶m bmI bmoH$dñVr Amho. H$moamoZmÀ¶m ‘¥Vm§Mo ‘¥VXohm§Mm CJ« dmg VmgZVmg OmV Zmhr.
Vmob OmD$Z g‘wÐmV nS>bm. ˶mbm nmohVm ¶oV Zgë¶mZo Vmo ~wSy> œgZmMm Ìmg hmoV AgyZ ImoH$bm, S>mHo $o XþIr doim XoʶmV ¶oV AmhoV. ˶m‘wio {dÚwVXm{hZr d nrEZOr J°gXm{hZrV d Aݶ ¶mda Ëd[aV Cnm¶ emoYZy H$mT>m. AݶWm ¶m
bmJbm. hm àH$ma {VWo JñVrda Agboë¶m nmobrg {enmB© VoOg Am{U S>mi o o MwaMwaʶmÀ¶m VH«$marV dmT> A§Ë¶g§ñH$mambm {H$‘mZ ghm Vo gmV Z¡g{J©H$ ‘¥Ë¶y Pmboë¶m ‘¥VXohmMo bmH$S>mM§ m ^mJmV amhmUo H$R>rU hmoBb © , Amem VH«$mar
‘mZo Am{U e¡boe {eJdU ¶m§À¶m {ZXe©Zmg Ambm. ˶mZ§Va Pmbr Amho. VmgmMm doi bmJV Amho. dmna H$ê$Z A§Ë¶g§ñH$ma Ho$bo OmVmV. nm{bHo$À¶m Or CÎma {d^mJmH$S>o Amë¶m
¶m XmoKm§Zr àg§JmdYmZ amIV JmS>r‘ܶo Agboë¶m XmoaI§S>mÀ¶m ‘w~§ B©V H$moamoZm‘wio AmVmn¶ªV 1,465 dmT>˶m A§Ë¶g§ñH$mam‘wio ¶m ñ‘emZ^y‘r AmhoV. ¶m~m~V nm{bHo$À¶m Or-CVa
ghmæ¶mZo ˶mbm nmʶmVyZ gwIê$n ~mhoa H$mT>bo. ˶mbm àmW{‘H$ OUm§Mm ‘¥Ë¶y Pmbm Amho. ‘¥VXohm‘wio hm°pñnQ>b‘ܶo H$moamoZm ê$½UmMm ‘¥Ë¶y hmoBb
© , A§Ë¶g§ñH$ma H$aʶmMm {Z¶‘ nm{bHo$Zo n[agamVrb ZmJ[aH$m§Zm CJ« YwamMm Ìmg {d^mJmMo ghmæ¶H$ Am¶wº$ {H$aU {XKmdH$a
Am¡fYmonMmamZ§Va Kar nmR>dʶmV Ambo. H$moamoZmMm g§gJ© dmTy> Z¶o, ¶mgmR>r Á¶m ˶m ^mJmVrb ñ‘emZ^y‘rV ‘¥VXohmMm Ho$bm Amho. ‘mÌ hm {Z¶‘ YwS>H$mdyZ ‘w~§ B© hmoD$ bmJbm Amho.¶m ñ‘emZ^y‘rV gm¶Z, ¶m§À¶mH$S>o VH«$ma H$aʶmV Ambr Amho.
‘w§~B©, e{Zdma, 6 OyZ 2020 g§{‘l 9

Q>ñH$aH$Sy>Z XmoS>m‘mJm©V
Ho$ir ~mJoMo ZwH$gmZ
gmQ>obr ^oS>er … ‘mob} ~mJ
¶oWrb CX¶ ‘UoarH$a ¶m§À¶m
gmobmnya ‘ZnmM ~Zbr H$moamoZmMm hm°Q>ñnm°Q>
KameoOmarb nagmV Q>ñH$a
hÎmrZo Jwédmar ‘ܶamÌr àdoe
H$arV Ho$ir ~mJm¶VrMo ‘moR>o
25 OUm§Zm bmJU : CƒnXñW nXm{YH$mar, A{^¶§Ë¶m§gh H$‘©Mmè¶m§Zmhr bmJU
gmobmnya … nwT>mar d¥Îmgodm H$Yr Amamo½¶ Im˶mda bj {Xbo hmoVo H$s AgVmZm ‘Znm CƒnXñW ‘{hbm nXm{YH$mar
ZwH$gmZ Ho$bo. hÎmr§Mm hm gmobmnya ehamMo Amamo½¶ gwX¥T> R>odʶmMr Zmhr, Aer n[apñWVr Amamo½¶ {d^mJmMr Amamo½¶ {d^mJmMo A{YH$mar hV~b d ˶m§Mo nVrhr H$moamoZm nm°{P{Q>ìh Agë¶mMo
dñVrH$S>rb àdoe nmhVm O~m~Xmar Agboë¶m ‘hmnm{bHo$À¶m Amamo½¶ {XgV Amho. H$moamoZmZo gd© Amamo½¶ {d^mJmÀ¶m H$moamoZm H$mimV é½Um§da CnMma H$aUmar emgH$s¶ Amamo½¶ ¶§ÌUm VmoH$S>r nS>ë¶mMo ñnï> Pmbo Amho. ZJaaMZm d ZJaA{^¶§Vm
~mJm¶Vr§Zm g§ajU XoʶmgmR>r {d^mJmgh nm{bHo$Mo CƒnXñW nXm{YH$mar, A~«yMr b³VaoM MìhmQ>çmda AmUë¶mMo ñnï> Pmbo Amho. ‘hmnm{bHo$À¶m A§VJ©V ‘°Q>{Z©Q>r hmo‘ dJiVm EH$hr gwnañnoem{bQ>r H$m¶m©b¶mVrb A{^¶§Vmhr H$moamoZm nm°{P{Q>ìh
gm¡aHw§$nU gw{dYm eoVH$è¶m§Zm A{^¶§Vo Am{U H$‘©Mmar ¶m§Zmhr H$moamoZmMr ñnï> Pmbo Amho. gmobmnynya ehamV 12 hm°pñnQ>b Zmhr. gmobmnya ehamgh J«m‘rU ^mJmVrb gd© é½Um§da CnMma H$aʶmMm
hmpñnQ> AmT>ibo AmhoV. Amamo½¶ {d^mJmVrb
Úmdr Aer ‘mJUr ‘UoarH$a bmJU Pmbr Amho. ‘hmnm{bHo$Vrb E{àb amoOr EH$ {H$amUm XþH$mZXma VmU emgH$s¶
e {gpìhb é½Umb¶mda Amho. ImgJr XdmImݶm§Mo 80 Q>³Ho$ ~oS> H$‘©Mmar, ñdÀN>Vm {d^mJmMo à‘wI AmXr 25
¶m§Zr Ho$br Amho. amZQ>r H$moamoZm~m{YVm§Mr g§»¶m AmVm 25 da H$moamoZmMm n{hbm é½U hmoVm. Vmã¶mV KoʶmMo AmXoe emgZmZo {Xbo AmhoV. na§Vw, ImgJr XdmImݶm§H$Sy>Z
Vmã OUm§Mm H$moamoZm Ahdmb nm°{P{Q>ìh Ambm
hÎmr§Mm dmda ‘moR>çm à‘mUmV nmohmoMë¶mZo ‘hmnm{bH$mM H$moamoZmMm ˶mÀ¶m ‘¥Ë¶yZ§Va ˶mMm Mm gghH$m¶© {‘iV Zgë¶mZo nm{bH$m Am¶w³Vm§Zr JwÝho XmIb H$aʶmMm Bemam Amho. ˶m‘wio ‘hmnm{bH$mM OUy H$moamoZmMm
dmT>V Agë¶mZo AmVm hm°Q>ñnm°Q> ~Zbr Amho. nm{bHo$Mo nXm{YH$mar, H$moamoZm Ahdmb nm°{P{Q>ììhh {Xbm Amho. é½Um§Zm ImgJr XdmImݶm§V àdoe Xoʶmg Amamo½¶ {d^mJmMo
{X hm°Q>ñnm°Q> ~Zbr Amho. ‘hmnm{bHo$Mo gd©
ZwH$gmZr ~amo~aM ^rVrMo A{YH$mar d H$‘©Mmè¶m§‘ܶo ^rVrMo Ambm. gmobmnya ehamV amV A{YH$marhr hV~b AmhoV.
A {d^mJ gwê$ AgyZ, gd© H$‘©Mmar {Z¶‘
dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo Amho. JmdmnmgyZ bm§~ Agboë¶m ~mJm¶VrMo dmVmdaU AgyZ, ¶m~m~V à{V{H«$¶m XoVmZm {H$amUm XþH$mZo Am{U ^mOr mOr nmiyZ H$m¶m©b¶mV hOa am{hbo AmhoV. na§Vw,
ZwH$gmZ H$aʶmÀ¶m KQ>Zm KS>ë¶m AmhoV. ‘mÌ hÎmr§Mm àdmg AmVm Amamo½¶ {d^mJmÀ¶m A{YH$mè¶m§Zrhr {dH«o$Vo VgoM A˶mdí¶H$ ¶H nmdboë¶m§Mr g§»¶m ‘moR>r AgyZ
nmdb ‘moR>çm à‘mUmda {e{Wb hmoV Agë¶mZo H$moamoZm {Z¶§ÌUmgmR>r ’«§$Q>bmB©Zda H$m¶©aV
dñVrÀ¶m {XeoZo hmoV AgyZ Vmo qMVmOZH$ AgmM Amho. ‘UoarH$a n[apñWVr VUmdnyU© Agë¶mMo H$~yb Ho$bo godoVrb H$‘©Mmè¶m§
è¶m§H$Sy>Z ¶m‘ܶo ggdm©{YH$ Á¶oð> ZmJ[aH$m§Mm H$moamoZmMm YmoH$m {H$Vr Var nQ>rZo dmT>bobm Agboë¶m Amem dH©$anmgyZ gd© ‘hmnm{bH$m
¶m§Mr gwnmar, ‘mS>, Ho$ir ¶m§Mr ~mJm¶V Amho. ¶m ~mJm¶VrV hÎmrZo Amho. H$moamoZmMm ‘moR>çm à‘mUmV ’¡$bmd g‘mdoe Amho. H$moamoZm é½Um§Mr g§»¶m Amho. H$‘©Mmè¶m§‘ܶo ‘mÌ ^rVrMo dmVmdaU
amÌr àdoe H$ê$Z ‘moR>o ZwH$gmZ Ho$bo. H|$Ð d amÁ¶ gaH$maZo H$moamoZm ¶oʶmnydu Pmë¶mMo ñnï> Pmbo Amho. H$moamoZm‘wio ‘¥Ë¶y hOmam§da nmohmoMbr AgyZ, AmVm bm°H$S>mD$Z ‘hmnm{bHo$da ehamMr O~m~Xmar ngabobo Amho.

{MniwUmV XmoZ JQ>m§‘ܶo


hmUm‘mar, 18 OUm§da JwÝhm qgYwXþJm©V H$moamoZm ‘ram amoS>‘Yrb ~ma‘ܶo Xþhoar h˶mH$m§S>
{MniyU : ehamZ{OH$À¶m H$m‘Wo IwX© haoH$admS>r ¶oWo ~wYdmar
gm¶§H$mir O{‘ZrÀ¶m dmXmdê$Z XmoZ JQ>m§‘ܶo OmoaXma hmUm‘mar
Pmë¶mMr KQ>Zm KS>cr. ¶m~m~V XmoÝhr JQ>m§H$Sy>Z nañna{damoYr
~m{YVm§Mr g§»¶m 113
qgYwXþJ©ZJar … nwT>mar d¥Îmgodm [OëømV ewH«$dmar
^mBªXa : nwT>mar d¥Îmgodm
‘ramamoS>À¶m erVb ZJa n[agamV Agboë¶m
E‘Q>rEZEb ‘mJm©darb e~ar ~ma A±S> aoñQ>m°a§Q>‘ܶo
nmʶmÀ¶m Q>mH$sV gmnS>bo XmoKm§Mo ‘¥VXoh
VH«$mar XoʶmV Amë¶m AgyZ ¶m hmUm‘marV 18 OUm§da JwÝho XmIc
qgYwXþJ© {OëømZo AIoa gmnS>boë¶m é½Um§V XodJS> H$m‘ H$aUmè¶m XmoZ H$‘©Mmè¶m§Mr h˶m H$aʶmV H$‘©Mmè¶m§À¶m ‘¥VXohm§darb S>moHo$ d ˶m§Zr A{¾e‘Z Xbmbm nmMmaU H$ê$Z ˶m§À¶m
AgyZ VrZOU OI‘r Pmco AmhoV.H$m‘Wo haoH$admS>r ¶oWo Xþnmar
H$moamoZm nm°{P{Q>ìh é½Um§Mr e§^ar ZmS>U‘Yrb 3, d¡^ddmS>r Amë¶mMr KQ>Zm ewH«$dmar ‘ܶamÌrÀ¶m gw‘mamg earamda OI‘m AmT>ië¶m AgyZ hm ‘XVrZo nmʶmÀ¶m Q>mH$sVrb ‘¥VXoh ~mhoa H$mTy>Z Vo
OmJmO{‘ZrÀ¶m {df¶mda OmoaXma hmUm‘mar Pmcr. ¶mVrc EH$m
JmR>br Amho. Jwédmar e§^arÀ¶m VmbwŠ¶mVrb H$mo{H$gao ¶oWrb EH$ CKS>H$sg Amë¶mZo n[agamV Ii~i CS>mbr. ˶m§Mo h˶oMm àH$ma Agë¶mMo nmo{bgm§H$Sy>Z ñnï> CÎmar¶ VnmgUrgmR>r nmR>{dbo. gܶm gwê$ Agboë¶m
JQ>mVrc 춳VrH$Sy>Z OmJocm Hw§$nU KmcʶmMo H$m‘ gwê$ hmoVo. ho
C§~aR>çmda {Oëhm hmoVm. ¶mV Am{U H$UH$dbr ¶oWrb 5 ¶mV ‘¥VXoh ~maÀ¶m AmVrb nmʶmÀ¶m Q>mH$sV Q>mH$ʶmV H$aʶmV Ambo. ‘mÌ Ë¶m§À¶m ed{dÀN>oXZ bm°H$S>mD$Z‘ܶo ~ma ~§X Agë¶mZo Vo H$‘©Mmar
H$m‘ gwê$ AgVmZm Xþgè¶m JQ>mVrc 춳VrZo ˶mcm haH$V KoD$Z
ewH«$dmar AOyZ 14 é½Um§Mr ^a H$UH$dbr 2, ZmQ>i 1, KmoUgar Ambo hmoVo. ‘ramamoS> nmo{bgm§Zr A{¾e‘Z XbmÀ¶m AhdmbmZ§VaM h˶oMm àH$ma CKS> hmoUma ~ma‘ܶoM amhV hmoVo. Xaå¶mZ H$mhr {Xdgm§nydu ˶m§Zm
{dMmaUm Ho$cr. ¶mdê$Z XmoÝhr 춳Vt‘ܶo dmX gwê$ Pmcm. dmX
nS>br AgyZ {OëømVrb H$moamoZm 1 d haHw$i 1, Hw$S>mi VmbwH$m 3 ‘XVrZo Vo XmoÝhr ‘¥VXoh ~mhoa H$mTy>Z Vo CÎmar¶ Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. Xaå¶mZ ‘ramamoS> ^oQ>ʶmgmR>r H$mhrOU ~ma‘ܶo Amë¶mMr ‘m{hVr
dmT>ë¶mda XmoÝhr JQ>mVrc nmR>ramIo EH$‘oH$m§g‘moa C^o am{hco.
~m{YV é½Um§Mr g§»¶m 113 ¶mV gmiJmd, {hbm}H$ Am{U nS>do VnmgUrgmR>r nmR>{dë¶mMo nmobrg Cn{d^mJr¶ nmobrg d ñWm{ZH$ JwÝho emIoÀ¶m nWH$mZo gyÌm§H$Sy>Z XoʶmV Ambr. KQ>ZmñWir R>mUo J«m‘rU
XmoÝhr JQ>mVrc 춳VtZr dmXm~amo~aM EH$‘oH$m§Zm cmR>mH$mR>çm
Pmbr Amho.gÚpñWVrV H$moamoZm à˶oH$s EH$, ‘mbdU-Amodir¶o A{YH$mar em§Vmam‘ didr ¶m§Zr gm§{JVbo. KQ>ZoMm Vng gwê$ H$ê$Z ‘maoH$è¶m§Mm nmobrgA{YjH${edmOramR>moS>,AnanmobrgA{YjH$
d cmoI§S>r gù¶m§Zr ‘mahmU H$aʶmg gwédmV Ho$cr. H$mhtZr
nm°{P{Q>ìh é½Um§n¡H$s 17 é½U 1 d gmd§VdmS>r-Amodir¶o 1 h˶m Pmboë¶m H$‘©Mmè¶m§Mr Zmdo AZwH«$‘o Zaoe emoY Koʶmg gwédmV Ho$ë¶mMo gyÌm§H$Sy>Z g§O¶ nmQ>rb, CnAYrjH$ em§Vmam‘ didr ¶m§Zr
EH$‘oH$mg O{‘Zrda AmS>do nmSy>Z cmWm~w³³¶m§Zr ‘mahmU Ho$cr.
R>rH$ hmoD$Z Amnmnë¶m Kar Jobo Aem EHy$U 14 é½Um§Mm g‘mdoe n§{S>V (52) d haoe eoÅ>r (48) Aer AmhoV. h˶oMr gm§JʶmV Ambo. CnpñWV hmoD$Z KQ>ZoMr ‘mhrVr KoVbr. VgoM ˶mÀ¶m
¶m hmUm‘marV XmoÝhr JQ>mVrc VrZOU OI‘r Pmco Va ¶mZ§Va XmoÝhr
JQ>mH$Sy>Z nañna{damoYr VH«$ma {MniyU nmo{cg R>mʶmV XmIc Ho$cr AmhoV. Va 2 OUm§Mm ‘¥Ë¶y Pmbm Amho. XmoS>m‘mJ© VmbwŠ¶mV AÚmn ‘m{hVr ~maMo ‘mbH$ J§JmYa ¶m§Zm EH$m AkmVmZo Vnmgm~m~V A{YH$mar d H$‘©Mmè¶m§Zm ‘mJ©Xe©Z
Amho. ¶m ‘mahmUrV Mma ‘{hcm§Mmhr g‘mdoe Amho. Amho. EH$OU ‘w§~B© ¶oWo CnMma EH$hr é½U gmnS>bobm Zmhr. ‘mÌ ‘mo~mB©bdê$Z {Xbr. ’$moZ H$aUmè¶mZo Amnbo Zmd Km~aboë¶m ~ma ‘mbH$mZo Ëd[aV ‘ramamoS> nmo{bgm§Zm Ho$bo. Xþhoar h˶mH$m§S>mVrb EH$m H$„z Zm‘H$ g§e{¶V
KoV AgyZ à˶jmV 93 H$moamoZm {Oëhm é½Umb¶mH$Sy>Z XoʶmV Z gm§JVm Vmo nZdob ¶oWyZ ~mobV Agë¶mMo ˶m§Zr ˶mMr ‘m{hVr {Xbr. 춺$sbm ñWm{ZH$ JwÝho emIoÀ¶m nWH$mZo e{ZdmarM
aËZm{Jar {OëhçmV nm°{P{Q>ìh é½U CnMma KoV AmhoV.
Va AOyZ 103 Ahdmb àmá hmoUo
Amboë¶m V³Ë¶m‘ܶo XmoS>m‘mJ©
VmbwŠ¶mV 3 H$moamoZm nm°{P{Q>ìh
gm§{JVbo. VÖ§Va naob ¶oWyZ Xþgè¶m AkmVmZo
‘mo~mB©bÛmao h˶oMr ‘m{hVr XoV ‘¥VXoh ~ma‘Yrb
nmo{bgm§Zr ~maÀ¶m {R>H$mUr Ymd KoV ˶mÀ¶m
AmVrb nmʶmÀ¶m Q>mH$sMr nmhUr Ho$br AgVm
nwʶmhÿZ Vmã¶mV KoVë¶mMo gyÌm§H$Sy>Z gm§JʶmV Ambo
AgyZ ˶mÀ¶m Mm¡H$erVyZM h˶o‘mJrb C{Ôï> g‘moa
28 hOma Kam§Zm ’$Q>H$m ~mH$s AmhoV. é½U XmI{dʶmV Ambo AmhoV. nmʶmÀ¶m Q>mH$sV Agë¶mMo gm§{JVbo. ¶m‘wio ˶mV ˶m XmoZ H$‘©Mmè¶m§Mo ‘¥VXoh AmT>iyZ Ambo. ¶oUma Amho.
aËZm{Jar : {ZgJ© MH«$sdmXimZo {OëhçmÀ¶m CÎma {H$ZmanÅ>rbm
OmoaXma VS>mIm {Xbm AgyZ JwhmJagh Xmnmobr d ԤS>UJS>
Vmbw³¶mVrbm gdm©{YH$ ’$Q>H$m ~gbm Amho. ¶m‘ܶo Xmnmobr ,
‘§S>UJS> Vmbw³¶mVrbM 26 hOma Kam§Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. H$moëhmnwamV 419 OU H$moamoZm‘wŠV aËZm{JarV H$moamoZmZo
Va {OëhçmV 28 hOmam§hÿZ A{YH$ Kam§Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho.
AÚmnhr ZwH$gmZmMm AmH$S>m ñnîQ> Pmbobm Zmhr. ‘hm{dVaUMoM
20 H$moQ>rhÿZ A{YH$ ZwH$gmZ Pmë¶mMo amÁ¶mMo CÀM d V§Ì {ejU AmUIr EH$mMm ‘¥Ë`y; ~ir§Mr g§»¶m gmV : ghm Zdo nm°{P{Q>ìh
AmUIr XmoKm§Mm ‘¥Ë¶y
‘§Ìr Zm. CX¶ gm‘§V ¶m§Zr gm§{JVbo.{ZgJ© MH«$sdmXimMm qgYwXþJ©
{Oëhçmgh aËZm{Jar, amOmnya Vmbw³¶mVhr ZwH$gmZ Pmbo Amho.
H$moëhmnya : nwT>mar d¥Îmgodm PwbnodmS>r `oWrb 51 dfr©` VgoM EHy$U ~ir 13 ; Zdo ZD$ é½U
{OëømV H$moamoZmJ«ñVm§Mo ~ao AmOAIoa {OëømVrb EHy$U é½Ug§»`m H$anodmS>r `oWrb 56 dfr©` 춊VrMm, aËZm{Jar : nwT>mar d¥Îmgodm amOmnya, g§J‘oída, {MniyU
‘mÌ, aËZm{Jar {OëhçmVrb CÎmaoH$Sy>Z VrZ Vmbw³¶m§Mo gdm©{YH$ hmoÊ`mMo à_mU 62 Q>³³¶m§da Jobo AmOam - 63, ^wXaJS> - 67, M§XJS> - 75, JS>qh½bO - 69, JJZ~mdS>m - 6, bmHy$S>dmS>r `oWrb 70 dfr©` d¥ÕmMm Jwédmar gm¶§H$minmgyZ Vmbw³¶mVrb é½U AmhoV. Va
ZwH$gmZ Pmbo Amho. ˶m‘wio AmnU àW‘ ¶m ^mJmbm ^oQ> XoD$Z Amho. ewH«$dmar AmUIr 28 OUm§Zm hmVH$U§Jbo - 6, H$mJb - 55, H$adra - 14, nÝhmim - 25, amYmZJar - 63, Ahdmb nm°[P[Q>ìh Ambm Amho. Cd©[aV Amboë¶m AhdmbmV ZD$OU XmoKm d¥ÜXm§Mo ZwH$VoM {ZYZ Pmbo
VoWrb ZmJ[aH$m§À¶m AS>rAS>MUr g‘OyZ KoUma AmhmoV, Ago Vo é½Umb`m§VyZ Kar gmoS>Ê`mV Ambo. emhydmS>r - 169, {eamoi - 7, ZJan[afX joÌ - 11, H$moëhmnya _hmnm{bH$m XmoZ Ahdmb JS>qh½bO VmbwŠ`mVrb H$moamoZm nm°{PQ>rìh é½U gmnS>bo Amho. ¶mV XmnmobrVrb 72 dfu¶
åhUmbo. `m_wio [OëømV AmOAIoa H$moamoZm_ joÌ -21 Ago EHy$U 651 Am{U BVa {Oëhm 8 Ago {‘iyZ EHy$U é½U - 659. AmhoV. hoã~mi-OaS>çmi `oWrb AmhoV. ¶mVrb XmoKm§Mm ‘¥Ë¶y d¥ÜXmMm g‘mdoe AgyZ Xþgar 85
wŠV Pmboë`m§Mr g§»`m 419 da Jobr. AmUIr EH$m 31 dfr©` _[hbobm, Pmbm Amho. ¶m‘wio {OëhçmVrb dfu¶ ‘{hbm amOmnya Vmbw³¶mVrb
Zm{eH$ {OëømV nmdgmMr AmO AmUIr ghm Zdo é½U AmT>ibo. CnMmamgmR>r KoD$Z OmV AgVmZm H$moamoZmÀ`m ~irMr Zmo§X Pmbr. Va e|Ðr `oWohr EH$m 65 dfr©` d¥Õmbm nm°{P[Q>ìh é½Um§Mr g§»¶m 343 Amho. ho XmoKohr ‘w§~B©VyZ Jmdr Ambo
`mn¡H$r EH$mMm _¥Ë`y Pmbm. `m_wio dmQ>oVM Ë`m§Mm _¥Ë`y Pmbm. [OëømVrb H$moamoZm ~itMr g§»`m H$moamoZmMr bmJU Pmbr Amho. Pmbr AgyZ, ‘¥Vm§Mm AmH$S>m 13 hmoVo. ¶mVrb EH$mbm Xå¶mMm Ìmg
{dlm§Vr; n§MZmå¶m§Zm doJ H$moamoZmZo ~ir Joboë`m§Mr g§»`m gmV, Xaå`mZ, XwnmarM Ë`m§Mm Ahdmb gmVda Jobr. {OëømV AmO AmUIr 28 OU da nmohMbm Amho. 201 OUm§da hmoVm. {Oëhm gm‘mݶ é½Umb¶mgh
Zm[eH$ : ehamV ewH«$dmar gH$mir hbŠ`m gar dJiVm Cd©[aV Va EHy$U é½Ug§»`m 659 da Jobr. nm°[P[Q>ìh Amë`mZo Ë`m§À`m g§nH$m©Vrb [Xdg^amV 131 Ahdmb àmßV H$moamoZm_wŠV Pmbo. Ë`m§Zm é½Umb`mVyZ CnMma gwé AmhoV. Aݶ Vmbw³¶mVrb H$moamoZm
[OëømV nmdgmZo [dlm§Vr KoVbr. Var [Xdg^a ‘mÌ T>Jmi _|T>mobr (Vm. AmOam) `oWrb 80 nmMOUm§Zm VmVS>rZo H$moamoZm Ho$Aa Pmbo. Ë`mn¡H$r 6 OUm§Mo Ahdmb Kar gmoS>Ê`mV Amë`mZo H$moamoZmVyZ nyU© Jwédmar gm¶§H$min¶ªV é½Umb¶mV {‘iyZ 201 OUm§da
dmVmdaU H$m`‘ hmoVo. OyZÀ`m 5 [Xdgm§‘Ü`o [OëømV gamgar dfr©` d¥Õ Mma [Xdgm§nydr© _w§~B©hyZ Jmdr g|Q>a_Ü`o XmIb Ho$bo AgyZ, Ë`m§Mohr nm°{P{Q>ìh, Va 125 Ahdmb [ZJo[Q>ìh ~ao Pmboë`m§Mr g§»`m 419 da Jobr {OëhçmVrb nm°{P[Q>ìh AmH$S>m CnMma gwé AmhoV. Xaå¶mZ,
73.77 [‘‘r nmdgmMr Zmo§X Pmbr Amho. Xaå`mZ, nmD$g Zgë`mZo Ambo hmoVo. KamVM Ë`m§Zm ³dma§Q>mB©Z ñd°~ KoÊ`mV Ambo AmhoV. ho d¥Õ JmdMo Ambo AmhoV. nm°[P[Q>ìh Ahdmb Amho. ~ao hmoÊ`mMm doJ [Xdg|[Xdg 334 da nmohMbm hmoVm. ˶mZ§Va {OëhçmV 65 hOma OUm§Zm hmo‘
ZwH$gmZrMo n§MZm‘o H$aÊ`mÀ`m H$m‘mZo doJ KoVbm Amho. Aa~r H$ê$Z R>odbo hmoVo. Ë`m§Mm ñd°~ KoÊ`mV _mOr nmo[bgnmQ>rb AgyZ, Joë`m H$mhr Amboë`m§n¡H$r MmaOU AmOam dmT>V Amho. [OëømV grnrAmagh amÌr d ewH«$dmar gH$min¶ªV ³dm°a§Q>mB©Z H$aʶmV Ambo AmhoV.
g‘wÐmV [Z‘m©U Pmboë`m [ZgJ© MH«$rdmXim‘wio XmoZ [Xdgm§nmgyZ Ambm hmoVm. Ë`m§Zm ídgZmMm Agbobm [Xdgm§nmgyZ _w§~B©V dmñVì¶mg hmoVo. VmbwŠ`mVrb AmhoV. `mn¡H$r _|T>mobr [d[dY H$moamoZm é½Umb`m§V 233 Amboë¶m AhdmbmV hm AmH$S>m Va ¶oUmè¶m MmH$a‘mݶm§Mr
Zm[eH$‘Ü`o nmdgmZo YwdmYma hOoar bmdbr. ‘mÌ, dmXimZo ‘Ü` Ìmg A[YH$ dmT>bm. `m_wio Ë`m§Zm Ë`m§À`m _¥Ë`yZo AmOam VmbwŠ`mV `oWrb _¥VmMm Ahdmb Amho. `mgh é½Um§da CnMma gwê$ AmhoV. 343 da Jobm. ¶m‘ܶo aËZm{Jar, g§»¶mhr dmT>V Amho.
àXoemV àdoe Ho$ë`mZ§Va [OëømVhr nmdgmZo CKS>rn KoVbr Amho.
Zm[eH$ ehamV gH$mir H$mhr H$mi hbŠ`m gar H$mogië`m.
[Xdg^amV nmM [‘‘r BVŠ`m nmdgmMr Zmo§X Pmbr. Cd©[aV
[OëømV T>Jmi dmVmdaU hmoVo. Ë`m‘wio OZVoZo gwQ>Ho$Mm [Z:ídmg amÁ¶mVrb OZVoda H$amMm ~moOm H$moamoZm é½Um§da H$moëhmnwamV `eñdr ßbmÂ_m Woaonr
gmoS>bm. nmD$g Zgë`mZo ‘hgyb d H¥$fr [d^mJmZo ~m§Ymda OmD$Z
dmXim‘wio Pmboë`m ZwH$gmZrMo n§MZm‘o H$aÊ`mg gwédmV Ho$br dmT>dʶmMm {dMma Zmhr … WmoamV
ZJa : nwT>mar d¥Îmgodm ¶m§Zr nÌH$mam§er ~mobVmZm gm§{JVbo. {OëømÀ`m X¥îQ>rZo {XbmgmXm`H$ à`moJ : {Oëhm{YH$mar XogmB©
Amho.
H$moamoZm {dfmUynmgyZ amÁ¶mVrb Vo åhUmbo H$s, gaH$maZo doirM H$moëhmnya : nwT>mar d¥Îmgodm ßbmÂ_m KoUo eŠ` Pmbo. `m_wio J§^ra, AË`dñW H$moamoZm nm°[P[Q>ìh é½Um§gmR>r H$moëhmnwamV
OZVoMm Ord dmM{dʶmMm à¶ËZ bm°H$S>mD$Z d BVa {d{dY Cnm¶¶moOZm grnrAma hm°pñnQ>b_Yrb H$moamoZm nm°[P[Q>ìh H$moamoZm é½Um§da `m ßbmÂ_m WoaonrÀ`m _mÜ`_mVyZ `eñdr Pmbobr ßbmÂ_m Woaonr hr gdm©Wm©Zo

‘mUJmd‘ܶo n§Yam hOma gaH$ma H$arV Amho. ¶m H$moamoZmZo OJmMr


Am{W©H$ n[apñWVrM {~KSy>Z Q>mH$br
Amho. amÁ¶mMr Am{W©H$ n[apñWVrhr
Ho$ë¶m‘wio amÁ¶mV H$moamoZmMm àmXþ^m©d
amoIVm Ambm. ‘mÌ, ¶m‘wio amÁ¶mVrb
H$maImZXmar, ì¶mnma, CÚmoJY§Xo
é½Um§da ßbmÂ_m Woaonr `eñdr Pmbr Amho. hr
_m[hVr [Oëhm[YH$mar Xm¡bV XogmB© `m§Zr ewH«$dmar
[Xbr. hm à`moJ H$moëhmnya [OëømÀ`m X¥îQ>rZo
CnMma H$aÊ`mMr gmo` H$moëhmnwamV CnbãY
Pmbr Amho.
H$moamoZm_wŠV Pmboë`m
nb Y _hÎdmMr
_h dmM ~m~ Agë`mMo gm§JyZ Vo åhUmbo,
`mnw
` T>ohr H$moamoZm nm°[P[Q>ìh é½Um§Zm
ßbmÂ_m [Xbm OmUma Amho.
EH$am§V E‘Am¶S>rgr hbmIrMr Pmbr Amho. hr Am{W©H$
n[apñWVr gwYmaʶmgmR>r CËnÝZ
~§X nS>bo. CËnÝZmMr gmYZoM ~§X
Agë¶mZo amÁ¶mMm ‘hgyb R>ßn Pmbm.
[XbmgmXm`H$ Am[U bm¡{H$H$nmÌ Agë`mMohr
Ë`m§Zr gm§[JVbo.
[OëømVrb n[hë`m é½UmÀ`m
aŠVm‘YyZ ßbmÂ_m KoÊ`mV Ambm hmoVm,
[OëømV n[hbr ßbmÂ_m Woaonr
`eñdr H$aÊ`mV grnrAma_Yrb
‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm gh^mJmVyZ ¶m joÌmda nm¶m^yV H$moR>o dmT>dm¶Mo, H$moU˶m IMm©V CËnÝZmMo gd©M ‘mJ© ~§X Pmbo. ˶m‘wio [Oëhm[YH$mar XogmB© åhUmbo, H$moamoZm_ hm ßbmÂ_m grnrAma_Yrb EH$m H$moamoZm [[h_°Q>mobm°[OñQ> S>m°. déU ~m\$Zm
{X„r-‘w§~B© B§S>pñQ´>Ab gw{dYm {Z‘m©U H$ê$ eH$Vo. amÁ¶mMr H$nmV H$am¶Mr, ¶mMm Aä¶mg gwê$ ‘hgwbmV KQ> Pmbr Amho. wŠV Pmboë`m é½UmÀ`m aŠVm_YyZ ßbmÂ_m nm°[P[Q>ìh é½Umg XoÊ`mV Ambm. ßbmÂ_m _m `m§À`mgh S>m°. [dO` ~Jo©, S>m°. erVb
H$m°arS>m°a (S>rE‘Am¶gr) àH$ënm§VJ©V ñdV…Mr j‘Vm, Jw§VdUwH$Xmam§Mr Amho. amÁ¶mMo CËnÝZ dmT>{dʶmgmR>r H$mhr {Xdgm§nyduM gaH$maZo KoÊ`mgmR>r grnrAma é½Umb`mg amÁ`mVrb [Xë`mZ§Va [Vgè`m [Xder g§~§[YV H$moamoZm `mXd Am[U S>m°. amO|Ð _XZo `m§Mo g{H«$` `moJXmZ
{XKr Am¡Úmo{JH$ joÌmgmR>r A{Ygy{MV ‘mJUr d H$moH$UmV amoOJma {Z{‘©VrMr H$moU˶mhr àH$maMm H$a dmT>{dʶmMm OZOrdZ gwairV H$aʶmMm à¶ËZ gdm©V AË`mYw[ZH$ Agbobo ßbmÂ_m A\$ao[eg é½UmMm ñd°~ KoÊ`mV Ambm Vmo [ZJo[Q>ìh Ambm Agë`mMo gm§JV grnrAma_Ü`o H$m_ H$aUmè`m
Ho$boë¶m joÌm§n¡H$s 15 hOma EH$a {ZH$S> bjmV KoD$Z amÁ¶ emgZmZo ¶m gaH$maMm gܶm Var {dMma Zgë¶mMo Ho$bm. Am{W©H$ ì¶dhma gwê$ Pmbo _[eZ àmYmÝ`mZo CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV Ambo Amho. VgoM Vmo é½U Amamo½`mÀ`m X¥îQ>rZo A[Ve` gd©M d¡ÚH$r` A[YH$mar Am[U H$_©Mmè`m§Zm Ë`m§Zr
joÌmda ‘mUJmd ¶oWo E‘Am¶S>rgr àñVmdmg {hadm H§${Xb XmI{dbm amÁ¶mMo ‘hgyb‘§Ìr ~mimgmho~ WmoamV AmhoV. hmoVo. Ë`m_wio H$moamoZm_wŠV é½UmÀ`m aŠVm_YyZ Mm§Jbm Agë`mMohr XogmB© `m§Zr gm§[JVbo. YÝ`dmX [Xbo.
ñWmnZ H$aʶmg amÁ¶ gaH$maZo Agë¶mMo CÚmoJ ‘§Ìr gw^mf XogmB©
ZwH$VrM ‘§Owar {Xbr Amho. gw‘mao 1 ¶m§Zr gm§{JVbo. CÚmoJ‘§Ìr XogmB©

Zm{eH$‘ܶo AmVm Om§^imnmgyZ dmB©Z {Z{‘©Vr


bmI H$moQ>rMr Jw§VdUyH$, 1 hOma d E‘Am¶S>rgrMo ‘w»¶ H$m¶©H$mar
H$moQ>tÀ¶m ’$m‘m© nmH©$gh AZoH$ A{YH$mar S>m°. nr. AÝ~bJZ ¶m§Zr
CÚmoJm§gmR>r ¶oWo XadmOo CKS>bo ¶m ^mJmMm ZwH$VmM Xm¡am Ho$bm d
OmUma AmhoV. ¶m ‘mܶ‘mVyZ hOmamo E‘Am¶S>rgrÀ¶m {dH$mg-{Z¶moOZ
ZmoH$è¶m CnbãY hmoUma AmhoV.
¶m {ZU©¶m‘wio H$moH$UÀ¶m Am{W©H$
{dH$mgmbmhr JVr {‘iUma Amho.
{d^mJmg Vnerbdma AmamIS>m
~Z{dʶmÀ¶m gyMZm {Xë¶m AmhoV.
^yI§S> ‘mJUrgmR>r Xhm
bdH$aM ZmJnya, ‘w§~B©, nwʶmgh g§nyU© ‘hmamï´>mV hmoUma XmIb
X{jU am¶JS> {OëømV Jw§VdUwH$Xmam§Zr E‘Am¶S>rgrH$S>o Zm{eH$ : nwT>mar d¥Îmgodm dmBZMr {Z{‘©Vr Pmbr. Om§^i y ¶m ’$im‘ܶo
S>rE‘Am¶grgmR>r EHy$U 12 ‘mJUr Ho$br Amho. ‘mUJmd Zm{eH$bm dmBZ H°${nQ>b åhUyZ AmoiI {Z‘m©U VrZ àH$mam§V AmñdmX ÊQ>rS>m¶{~{Q>H$, ÊQ>rAm°pŠgS§>Q> d ÊQ>rH°$Ý’$ag ¶mgmaIo
hOma 140 hoŠQ>a joÌ 2011 ‘ܶo E‘Am¶S>rgr ñWmnZ H$aʶmÀ¶m Pmbr Amho. ¶m‘wio dmBZ åhQ>bo H$s, Zm{eH$ Am{U Om§^imnmgyZ V¶ma Ho$bobr dmBZ ãb°H$~oar, ãb°H$Moar d JwUY‘© AmhoV. VgoM Bå¶w{ZQ>r dmT>{dʶmMohr JwUY‘©
A{Ygy{MV H$aʶmV Ambo Amho. {df¶mMm CÚmoJ {d^mJmZo nmR>nwamdm Zm{eH$ åhQ>bo H$s dmBZ ho g‘rH$aU ~Zbo Amho. dmBZ ’$mBZ Q>{o ZÝg Ago VrZ AmñdmX CnbãY AgyZ, ߶wAa ¶mV Agë¶mZo hr dmBZ Amamo½¶Ñï²>¶m Agë¶mMo S>m.°
˶mn¡H$s 3 hOma 277 hoŠQ>a joÌmMm Ho$bm. CÚmoJ‘§Ìr XogmB© ¶m§Zr CËnmXZm‘ܶo Zm{eH$bm Zoh‘rM doJdoJio g§emoYZ Ho$bo Om‘yZ Am{U bmBQ> Om‘yZ Aem XmoZ àH$maÀ¶m Om§^imnmgyZ AJ«dmb ¶m§Zr gm§{JVbo. Om§^i y ho ’$i Ho$di ‘o AIoa
Vm~m ‘hmamï´> Am¡Úmo{JH$ {dH$mg ‘w»¶‘§Ìr CÜXd R>mH$ao d Cn‘w»¶‘§Ìr OmVo. ˶mM AZwfJ§ mZo AmVm Zm{eH$‘Yrb XmoKm dmBZ dmBZ ~Z{dʶmV Ambr Amho. CÝhmù¶mÀ¶m AZwfJ§ mZo Am{U OyZn¶ªV ¶oV.o ¶mdfu H$‘r H$mbmdYr {‘imë¶mZo
‘hm‘§S>img àmá Pmbm Amho. A{OV ndma ¶m§Zm ¶m àñVmdmMr CËnmXH$m§Zr Om§^iy ¶m ’$imnmgyZ dmBZ {Z{‘©Vr Ho$br dmBZào‘tgmR>r bmBQ> H$ba d H$‘r AëH$mohmob Agbobr 10 Vo 12 hOma {bQ>a BVH$s dmBZ {Z{‘©Vr Pmbr
eoVH$è¶m§Zr g§‘Vr Z {Xbobr d dZ ‘m{hVr {Xbr. ‘§{Ì‘§S>imZo ‘mUJmd AgyZ, ˶mMo CËnmXZhr Zm{eH$À¶m ~mOmanoR>Vo dmBZ AgyZ, ˶mMr qH$‘V 650 én¶m§nmgyZ nwT>o Amho, Va AgyZ, nwT>rb dfu A{YH$ ñdê$nmV {Z{‘©Vr hmoD$
{d^mJmÀ¶m Vmã¶mVrb joÌo ¶mnyduM E‘Am¶S>rgr ñWmnZ H$aʶmg ‘§Owar CnbãY H$ê$Z {Xbo Amho. ¶mZ§Va ZmJnya, ‘w~§ B©, H$moH$U ¶oWrb JX© a§JmÀ¶m Om§^imnmgyZ V¶ma eH$Vo.
dJiʶmV Ambobr AmhoV. {Xbr. Xaå¶mZ, XoemVrb à‘wI nwʶmgh g§nUy © ‘hmamï´>mVhr dmBZào‘tZm CnbãY hmoUma Ho$boë¶m dmBZMr qH$‘V EH$ hOma én¶m§nmgyZ nwT>o ‘hmamï´>mVrb gm‘§VdmS>r, H$moH$U, ‘hm~ioœa,
am¶JS> {OëømV WoQ> naH$s¶ Am¡fY CËnmXH$m§Zm CÚmoJ‘§Í¶m§Zr Amho. Agë¶mMr ‘m{hVr dmBZ H§$nZrMo ‘w»¶ H$m¶©H$mar gmVmam ¶m {R>H$mUm§hZÿ Om§^i
y ‘mJ{dʶmV Ambo.
Jw§VdUwH$sVyZ d Xoem§VJªV CÚmoJ am¶JS> {OëømV Jw§VdUyH$ H$aʶmMo Om§^i
y ho ’$i Amamo½¶Ñï²>¶m A˶§V bm^Xm¶H$ ‘mZbo A{YH$mar VWm g§MmbH$ S>m°. ZraO AJ«dmb ¶m§Zr ˶mVyZ g§~{§ YV {R>H$mUMo Am{Xdmgr VgoM BVahr
g‘whm§H$Sy>Z {demb àH$ën AmdmhZ do{~ZmaÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Ho$bo OmVo. ‘Yw‘ho Am{U H$H©$amoJ ¶m AmOmam§gmR>rXoIrb ho gm§{JVbo. ZmJ[aH$m§Zm amoOJma {‘imbm. H$moamoZm‘wio gwê$ Agboë¶m
C^maʶmgmR>r ^yI§S>m§Mr ‘mJUr AgVm ˶mg gH$mamË‘H$ à{VgmX ’$i JwUH$mar AgyZ, amoJà{VH$maH$ eº$s dmT>{dʶmgmR>r bm°H$S>mD$Z‘wio dmBZ CËnmXZ gd©Ì nmohmoM{dVm Ambo
hmoV Amho. ‘mUJmd VmbwŠ¶mV 3 {‘imbm. ˶m‘wio ¶oWo ’$m‘m© nmH©$ ¶m ’$imMm ‘moR>m bm^ {‘iVmo. ¶mM Ñï>rZo Zm{eH$‘Yrb {ZpIb ImoS>o ¶m§Zr Om§^imnmgyZ dmBZ {Z{‘©Vr Ho$br CnbãY AmhoV. ¶mnojm doJir H$mhr {Z{‘©Vr H$aVm ¶oD$ Zmhr VgoM ZwH$˶mM ¶oD$Z Jobëo ¶m {ZgJ© dmXimZoXI o rb
hOma 277 hoŠQ>a BVŠ¶m joÌmMm C^maʶmMm CÚmoJ {d^mJmZo {ZU©¶ g‘ram dmBZ àm. {b. ¶m dmBZ CËnmXH$ H§$nZrMo grB©Amo Amho. eH$Vo H$m ¶mda AJ«dmb Am{U ImoS>o ¶m§Zr bj H|${ÐV Ho$bo Om§^imMo ‘moR>çm à‘mUmda ZwH$gmZ Pmë¶mMo ˶m§Zr
Vm~m E‘Am¶S>rgrbm àmá Pmbm KoVbm Amho. VWm g§MmbH$ S>m.° ZraO AJ«dmb Am{U g§MmbH$ ÐmjmnmgyZ Va AZoH$ àH$maÀ¶m dmBZ ~mOmamV Am{U Om§^imnmgyZ V¶ma Pmboë¶m gm§{JVbo.
Amho. ‘hm‘§S>i ñdV…À¶m d ImOJr
10 g§{‘l ‘w§~B©, e{Zdma, 6 OyZ 2020

R>mÊmo {OëømV 10,500 H$moamoZm é½U


H$moamoZm‘wio 342 é½Um§Mm ‘¥Ë¶y … 2 hOma 500 H$moamoZm Ahdmb àb§{~V
R>mUo : nwT>mar d¥Îmgodm Amho. ZdrZ 40 é½U gmnS>bo AgyZ EH$mMm ~ir Jobm
H$moamoZm {dfmUyMm g§gJ© hm PmonS>nÅ>r Am{U
XmQ>dñ˶m§‘ܶo Pmë¶mZo R>mUo {OëømVrb H$moamoZmda
Amho. é½Um§Mr g§»¶m 481 da nmohmoMbr AgyZ EHy$U
‘¥Vm§Mm AmH$S>m 20 Pmbm Amho. A§~aZmW ZJanm{bH$m
Zdr ‘w§~B©V 86 Zdo nm°{P{Q>ìh é½U
{Z¶§ÌU {‘idʶmg Amamo½¶ ¶§ÌUm An¶er R>abr Amho. joÌmV Jwê$dmar {dH«$‘r 73 é½U gmnS>ë¶mZ§Va ewH«$dmar Zdr ‘w§~B©: nwT>mar d¥Vgodm {Xder Zoê$i, H$monaI¡aUo, Eoamobr, Vw^} Am{U H$monaI¡aUo
dmT>˶m H$moamoZm é½Um§~amo~a é½Um§À¶m ‘¥Ë¶yMo à‘mUhr nwÝhm 17 é½Um§Mr ^a nS>br Amho. ˶m‘wio EHy$U é½U Zdr ‘w§~B©V ewH«$dmar {Xdg^amV AmR> {d^mJm§V ¶m {d^mJm§V é½Um§Mr g§»¶m gVV dmT>V Amho. ewH«$dmar
H$monaI¡aUo, Vw^}, {XKm {d^mJmV dmT>V Agë¶mZo qMVmOZH$ n[apñWVr ~Zy bmJbr Amho. g§»¶m 304 da nmohmoMbr Amho. EHy$U 86 H$moamoZm nm°{P{Q>ìh é½U AmT>ibo. ˶m‘ܶo Vw^} {d^mJmV 25 Zdo é½U {‘imë¶mZo g§»¶m 605
2600 ZmJ[aH$m§Mo ‘mg pñH«$qZJ ewH«$dmar {Xdg^amV 18 OU XJmdbo AgyZ 445 Zì¶m H$ë¶mU-S>m|{~dbr ‘hmnm{bH$m joÌmVrb H$moamoZmMm 29 ‘{hbm Am{U 57 nwéfm§Mm g‘mdoe Amho. VgoM Mma da nmohmoMbr. VgoM H$monaI¡aUo {d^mJmV 12 é½U
Zdr ‘w§~B© : Zdr ‘w§~B©V ‘moR>çm g§»¶mZo H$moamoZm nm°{P{Q>ìh é½Um§Mr Zm|X Pmbr Amho. 342 H$moamoZmMo é½U XJmdboë¶m g§gJ© H$mhr H$‘r hmoV Zmhr. nwÝhm Zì¶m 52 H$moamoZm~m{YV é½Um§Mm ‘¥Ë¶y Pmbm AgyZ ‘¥Vm§Mr g§»¶m 87 da nmohmoMbr AmT>ù¶mZo g§»¶m 485, Va EoamobrV 19 é½U {‘iyZ
é½U AmT>iyZ Amboë¶m H$monaI¡aUo, Vw^} Am{U {XKm ¶m ^mJm§V R>mUo {OëømV H$moamoZmJ«ñVm§Zr 100 hOmam§ Mm AmH$S>m
hOmamMm é½Um§
é½UmMr Zm|X Pmë¶mZo EHy$U é½U 1 hOma Amho. H$moamoZm nm°{P{Q>ìh é½Um§Mr g§»¶m 2643 Pmbr Ambo AgyZ g§»¶m 295 Pmbr Amho.
‘hmnm{bHo$Zo ‘mg pñH«$ZtJ CnH«$‘ am~dbm. ewH«$dmar H$monaI¡aUo, nma Ho$bm Amho. AÚmnhr AS>rM hOma g§e{¶Vm§À¶m 3327 BVHo$ Pmbo AmhoV. {XbmgmXm¶H$ AgyZ 9863 é½U AmVmn¶ªV ~ao Pmbo AmhoV. 959 é½Um§da CnMma gwê$ Amho. AmO 78 é½Um§Zr
Vw^} Am{U B©œaZJa {XKm Aem 3 {d^mJm§‘ܶo ‘mñH$ pñH«$ZtJ H$moamoZmMo Ahdmb b°~‘ܶo àb§{~VV AmhoV. Vã~b ~m~
~ åhUOo 33 Zì¶m é½Um§gh AmOn¶ªV Eoamobr, H$monaI¡aUo, Vw^} {d^mJmV ewH«$dmar gdm©{YH$ H$moamoZmda ‘mV H$ê$Z Ka JmR>bo Amho. EHy$U 1597 OU
{e~ra KoVbo. ˶mV 2600 hÿZ A{YH$ ZmJ[aH$m§Mr H$moamoZm 10 hOma 419 é½Um§n¡H$s 5 hOmaa 137 é½Um§Zr 628
6 OU H$moamoZm‘wº$ Pmbo AmhoV. Zì¶m é½U AmT>ibo. 25 hOma 710 춺$s¨Zr ¹$ma§Q>mB©Z AmVmn¶ªV ~ao Pmbo AgyZ ~ao hmoʶmMo à‘mU 60 Q>¸o$
VnmgUr H$ê$Z g§e{¶V é½Um§Mo ñd°~ VnmgUrgmR>r KoʶmV Ambo. H$moamoZmda {dO¶ {‘idV Ka JmR>bo Amho. é½Um§
é n¡H$s H$ë¶mU nyd}V 23, H$ë¶mU H$mbmdYr nyU© Ho$bm Amho. Joë¶m AmR>dS>çm^amV amoO Amho. 409 é½Um§Mm Q>oñQ> Ahdmb AÚmn àb§{~V Amho.
e{Zdmar goŠQ>a 4, Eoamobr, ‘hmnoJm§d d n[aga, goŠQ>a 14 ‘w§~«m, gmdaH$aZJa, bmoH$‘mݶZJagh
‘mݶZJagh n{ü‘
n 15, S>m|{~dbr nyd© - 8, S>m|{~dbr
H$monaI¡aUo, gmZnmS>m Jmd goŠQ>a 5 ¶m 4 {d^mJm§V {deof ‘mg R>mUo ‘hmnm{bH$m joÌmVrb PmonS>nÅ>r‘ܶo n{ü‘,Am§
n{ {~dbr d {Q>Q>dmim n[agamV
H$moamoZmMm W¡‘mZ H$m¶‘ AgyZ XaamoO à˶o
à H $s XmoZ é½Um§Mm g‘mdoe Amho.
pñH«$ZtJ ‘mohr‘ am~dbr OmUma Amho.
H$moamoZm‘wio é½U XJmdV AmhoV.
ewH«$dmar nwÝhm VrZ nwê$f Am{U
¶m‘ܶo
¶ 26 nwê$f Am{U 26 ‘{hbm
é½Um§Mm g‘mdoe Amho. gwX¡dmZo AmO
nmbKa‘ܶo H$moamoZmMo 81 é½U
H$m±J«ogH$Sy>Z amÁ¶g^ogmR>r IJ} ‘¡XmZmV XmoZ ‘{hbm§Mm ‘¥Ë¶y Pmë¶mZo H$moamoZmZo ‘aU nmdboë¶m EH$hr é½U XJmdbobm Zmhr. nmbKa : nwT>mar d¥Îmgodm {OëømV 38 OU H$moamoZmbm ~ir nS>bo AmhoV. EHy$U
Zdr {X„r … ¶o˶m 19 OyZ amoOr hmoV Agboë¶m amÁ¶g^m é½Um§Mr g§»¶m 113 da Jobr Amho. ¶m ‘¥Vm§‘ܶo 75 nwê$f e§^a Q>¸o$ bm°H$S>mD$Zhr H$ê$Zhr {‘am-^mBªXa nmbKa {OëømV Joë¶m Mmodrg Vmgm§V 81 ZdrZ 7299 é½Um§À¶m KemMo Z‘wZo KoʶmV Ambo AgyZ
{ZdS>UwH$sgmR>r H$m±J«og njmZo H$Zm©Q>H$mVyZ Á¶oîR> ZoVo ‘pëbH$mOw©Z Am{U 38 ‘{hbm§Mm g‘mdoe Amho. gmdaH$aZJa‘Yrb ‘hmnm{bH$m joÌmV H$moamoZmMo g§H«$‘U H$‘r hmoVmZm {XgV H$moamoZm é½Um§Mr Zm|X Pmbr Amho. {OëømVrb EHy$U ˶mn¡H$s 1140 nm°{P{Q>ìh, 5333 {ZJo{Q>ìh, Va 826
IJ} ¶m§À¶m Zmdmbm {hadm H§$Xrb XmIdbm Amho. ‘moXtÀ¶m XmoZ, bmoH$‘mݶZJa,H$m¡gm Am{U H$iì¶mVrb Om‘m Zmhr. ¶oWo 46 Zdo é½U gmnS>ë¶mZo EHy$U é½Um§Mr g§»¶m é½Ug§»¶m 1140 AgyZ ˶mn¡H$s 643 OUm§da CnMma OUm§À¶m KemMo Ahdmb AÚmn Aàmá AmhoV.
n{hë¶m H$m¶©H$mimV IJ} ho bmoH$g^oVrb H$m±J«ogMo JQ>ZoVo hmoVo. ‘{eXOdirb é½Um§Zr àmU gmoS>bo. Va 152 Zdo é½U 903 da Jobr Amho. ~wYdmar AmR>, Jwê$dmar VrZ Am{U gwê$, Va 459 H$moamoZm‘wº$ Pmbo AmhoV. ewH«$dmar nmbKaÀ¶m J«m‘rU ^mJmV 5 ZdrZ é½Ug§»¶m
‘mÌ, JVdfu Pmboë¶m bmoH$g^m {ZdS>UwH$sV ˶m§Zm nam^d gmnS>ë¶mZo R>mUo ‘hmnm{bH$m joÌmVrb H$moamoZmJ«ñVm§Mr ewH«$dmar Mma é½U XJmdë¶mZo ‘¥Vm§Mm AmH$S>m 48 Pmbm g§Ü¶mH$mir àemgZmZo {Xboë¶m ‘m{hVr Zwgma 81 ZdrZ AmT>ibr AgyZ Cd©[aV 76 é½U dgB© -{dama
nËH$amdm bmJbm hmoVm. H$m±J«ogÀ¶m h§Jm‘r Aܶjm gmo{Z¶m Jm§Yr EHy$U g§»¶m VrZ hOma 795da Jobr Amho. Zm¡nmS>m- Amho. H$moamoZmMm {eaH$md PmonS>nÅ>r ^mJmV Pmë¶mZo é½Um§Mr Zm|X Pmbr, Va 38 é½U H$moamoZm‘wº$ Pmbo. ¶mM ‘hmZJanm{bH$m joÌmVrb AmhoV. nmbKaÀ¶m J«m‘rU
¶m§Zr IJ} ¶m§À¶m Zmdmbm ‘§Owar {Xë¶mMr ‘m{hVr gyÌm§Zr {Xbr. H$monar, dmJio, ‘w§~«m , bmoH$‘mݶZJa, gmdaH$aZJa, àemgZmMr qMVm dmT>br Amho. AmVm bm°H$S>mD$Z {e{Wb {Xder {VKm§Mm H$moamoZmZo ‘¥Ë¶y Pmbm Amho. AmVmn¶ªVMr ^mJmV EHy$U é½Ug§»¶m 135 da OmD$Z nmohmoMbr Amho.
H$Zm©Q>H$‘YyZ IJ} {ZdS>UyH$ bT>dVrb. H$Zm©Q>H$ {dYmZg^oVrb KmoS>~§XamoS> Am{U H$iì¶mV é½Um§Mr g§»¶m gmV˶mZo Ho$ë¶mZo é½U dmT>ʶmMr ^rVr 춺$ Ho$br OmV Amho.
H$m±J«ogMo g§»¶m~i nmhVm IJ} ¶m§Mm {dO¶ {ZpíMV ‘mZbm OmV dmT>V Agë¶mZo ~oS> H$‘r nSy> bmJbo AmhoV. 57 Zì¶m H$m‘Jma Am{U ‘wpñb‘ dñVr A{YH$ Agboë¶m Amamo½¶ ¶§ÌUoMr qMVm H$mhr H$‘r hmoB©Zm. XmoZ é½U A§YoarÀ¶m E‘grEŠg H§$nZrMm 37 dfu¶ H$‘©Mmar d
Amho. à˶oH$ C‘oXdmambm {dO¶r hmoʶmgmR>r 45 ‘Vo Amdí¶H$ é½Um§gh AmOn¶ªV 1 hOma 670 é½Um§Zr H$moamoZmda ‘mV {^d§S>rV H$moamoZm {Xdg|{Xdg dmT>V AgyZ ˶mV Zì¶m XJmdë¶mZo ‘¥Vm§Mm AmH$S>m 12 da nmohMbm AgyZ J«m‘rU ’$moQ>uO hm°pñnQ>bÀ¶m 38 dfu¶ H$‘©Mmè¶mMm g‘mdoe
AmhoV. H$Zm©Q>H$ {dYmZg^oV H$m±J«ogMo g§»¶m~i 68 BVHo$ Amho. Ho$br Amho. é½U ~ao hmoʶmMr Q>¸o$dmar 46 EdT>r Amho. 24 20 é½Um§Mr ^a nS>br Amho. H$moamoZmJ«ñV XmoZ é½Um§Zr ^mJmVrb H$moamoZmJ«ñVm§Mr g§»¶m 458 Pmbr Amho. Amho. VgoM ‘w§~B©Vrb hm°pñnQ>b‘ܶo CnMmamgmR>r àdmg
^mOnMo g§»¶m~i 116 AgyZ, 2 C‘oXdma {ZdSy>Z ¶oD$ eH$VmV. hOma 248 g§e¶rVm§Mr H$moamoZm MmMUrgmR>r ñd°~ b°~‘ܶo Amnbo àmU gmoS>ë¶mZo {^d§S>rVrb ‘¥Vm§Mm AmH$S>m 13 ~XbmnwamV H$moamoZmMo 7 Zdo é½U AmT>iyZ Ambo H$aUmè¶m 68 ‘{hbogh ~m{YV 춺$sÀ¶m g§nH$m©V
nmR>{dʶmV Ambo hmoVo. ˶mn¡H$s AÚmn 214 é½Um§À¶m da Jobm Amho. EHy$U é½Ug§»¶m 235 da nmohmoMbr Amho. AmhoV. é½Um§‘ܶo Mma ‘{hbm d nmM nwéfm§Mm g‘mdoe Amboë¶m 42 dfu¶ ‘{hbobm H$moamoZmMr bmJU Pmbr.
¶ynrEggr nyd©narjm 4 Am°ŠQ>mo~abm VnmgUr AhdmbmMr àVrjm Amho. ehmnya, ‘wa~mS>, {^d§S>r, H$ë¶mU Vmbw³¶mVrb Jmdm§‘ܶo Amho. é½Um§‘ܶo ‘w§~B© ‘hmnm{bHo$À¶m A{¾e‘Z XbmMm 61 dfu¶ 춺$sbmhr H$moamoZmMr bmJU Pmbr Amho. EHy$U
Zdr {X„r … H$moamoZm g§H«$‘UmÀ¶m nmíd©^y‘rda ñW{JV H$aʶmV CëhmgZJa ‘hmnm{bH$m joÌmV H$moamoZmMm àH$mon gwê$ H$moamoZmMm H$ha H$m¶‘ AgyZ 25 Zdo é½U gmnS>ë¶mZo 29 dfu¶ H$‘©Mmar, Zm¶a hm°pñnQ>bMr 56 dfu¶ Zg©, é½Um§Mr g§»¶m 273 Pmbr AgyZ AmR> OU XJmdbo AmhoV.
Amboë¶m H|$Ðr¶ bmoH$godm Am¶moJmÀ¶m (¶ynrEggr) narjoÀ¶m
VmaIm Omhra H$aʶmV Amë¶m. 4 Am°ŠQ>mo~a amoOr ¶ynrEggr
H$moamoZm nm°{P{Q>ìh é½U hm°pñnQ>b‘ܶo H$m‘
Am{U Am¶E’$EgMr nyd©narjm, Va 8 OmZodmar 2021 amoOr ‘w»¶
narjm hmoUma Amho. ^maVr¶ dZgodoMr ‘w»¶ narjm 28 ’o$~«wdmar
2021 amoOr hmoUma Amho.EZS>rE d EZE narjm (1) VgoM EZS>rE
d EZE narjm (2) EH$mM {Xder 6 gßQ>|~a amoOr hmoUma Amho.
KamVM ¹$ma§Q>mB©Z {dOoMo 168 Im§~ Am{U H$aUmè¶m 5 H$‘©Mmè¶m§Zm
¶ynrEggrÀ¶m Cd©[aV narjmWvÀ¶m ‘wbmIVtZm 20 Owb¡nmgyZ
gwédmV hmoUma AgyZ, ‘wbmIVrÀ¶m VmaIm C‘oXdmam§Zm ñdV§ÌnUo
Am¶moJmH$Sy>Z H$idʶmV ¶oUma AmhoV.
Zoê$i‘Yrb Y¸$mXm¶H$ àH$ma
Zoê$i … nwT>mar dmVm©ha
emgZmÀ¶m H$mhr AQ>r d eWuZwgma H$moamoZm nm°{P{Q>ìh
drOdm{hݶm O‘rZXmoñV H$moamoZmMr bmJU
nZdob‘ܶo 29 Zì¶m é½Um§Mr Zm|X
ñnoeb Q´>oZZo ‘w§~B©V OmoaXma BÝH$q‘J
é½Umbm KamVM ¹$ma§Q>mB©Z H$aʶmMo gy{MV H$aʶmV Ambo
Amho. na§Vw, Zdr ‘w§~B© ‘hmZJanm{bH$m joÌmV emgZmÀ¶m
R>mUo J«m‘rU‘ܶo ‘hm{dVaUMo gìdm H$moQ>tMo ZwH$gmZ nZdob … nwT>mar d¥Îmgodm
nZdob ‘hmZJanm{bH$m nm{bH$m hÔrVrb H$m‘moR>o
‘w§~B© : XoemVrb {d{dY ^mJm§V bm°H$S>mD$Z‘wio AS>H$boë¶m ‘mJ©Xe©Z VÎdm§Zm Ho$amMr Q>monbr XmIdV KamVM ¹$ma§Q>mB©Z Zdr ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm dgmhVr‘Yrb EH$ hm°pñnQ>b‘ܶo H$m‘ H$aUmè¶m 5
ZmJ[aH$m§gmR>r aoëdoV’}$ 1 OyZ nmgyZ 200 JmS>çm MmbdʶmV ¶oV Ho$ë¶mMm Y¸$mXm¶H$ àH$ma CKS>H$sg Ambm Amho. ¶m‘wio am¶JS> {Oëøm~amo~aM R>mUo {OëømVrb J«m‘rU dgB© ‘§S>imA§VJ©V dgB©, {dama, dmS>m, H$‘©Mmè¶m§Zm H$moamoZmMr bmJU >Pmbr AgyZ, Joë¶m 24
AmhoV. ‘ܶ Am{U n{ü‘ aoëdo dê$Z gw‘mao 23 JmS>çm YmdV n[agamV ^rVrMo dmVmdaU ngabo Amho. ^mJmbmhr MH«$s dmXimMm VS>mIm ~gbm Amho. Zmbmgmonmam, AmMmoio ^mJm§V CƒXm~ dm{hZrMo Vmgm§V 29 ZdrZ ê$½U AmT>iyZ Amë¶m‘wio nm{bH$m
AmhoV. ¶m JmS>çm§Zr n{hë¶m XmoZ {Xdgm§V ‘w§~B©~mhoa OmUmè¶mMr ‘hm{dVaUÀ¶m H$ë¶mU n[a‘§S>imbm MH«$sdmXim‘wio 5 Im§~ d 1.2 {H$‘r drOdm{hݶm VgoM bKwXm~ hÔrVrb é½U g§»¶m 637 da nmohmoMbr Amho.
g§»¶m A{YH$ hmoVr. na§Vw, AmVm hiyhiy ‘w§~B©V XmIb hmoUmè¶m gw‘mao gìdm H$moQ>r én¶m§Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. ¶m dmXim‘wio dm{hZrMo 23 Im§~ d 3 {H$‘r drOdm{hݶm nS>ë¶m nZdob ‘hmnm{bH$m hÔrVrVrb A˶mdí¶H$ godoVrb
àdmem§Mr g§»¶m dmT>V Amho. n{ü‘ aoëdoda 1 OyZ amoOr 02933 OoWo N>moQ>r Kao AgVrb VgoM VoWo amhUmè¶m Aݶ 168 {dOoMo Im§~, 8 amo{hÌ Am{U 32 {H$.‘r drOdm{hݶm AgyZ 11 amo{hÌ ZmXþéñV Pmbo AmhoV. H$‘©Mmè¶m§nmR>monmR> AmVm d¡ÚH$s¶ godoVrb H$‘©Mmarhr
Ah‘Xm~mX Vo ‘w§~B© goÝQ´>b ¶m JmS>rVyZ 1,511 àdmgr XmIb ZmJ[aH$m§Zm ˶mMm Ìmg hmoB©b, Aem H$moamoZm nm°{P{Q>ìh O‘rZXmoñV Pmë¶m AmhoV. ¶wÕnmVirda XþéñVrMo H$m‘ ~moB©ga ^mJmV bKwXm~ dm{hZrMm EH$ Im§~ d 0.2 {H$‘r ‘moR>çm g§»¶oZo H$moamoZmbm ~ir nSy> bmJbo AmhoV. {deof
Pmbo. ˶mZ§Va ‘§Jidmarhr hr JmS>r 1,154 àdmem§Zm KoD$Z é½Um§Mr ì¶dñWm H$mopìhS> é½Umb¶mV H$aʶmV ¶oVo. hmVr KoD$Z nwÝhm 72 Vmgm§Z§Va J«m‘rU ^mJrVrb drOnwadR>m drOdm{hݶm O‘rZXmoñV Pmë¶m AgyZ 2 amo{hÌ ZmXþéñV åhUOo nm{bH$m hÔrVrb hm°pñnQ>b‘Yrb H$‘©Mmè¶m§Mm
Ambr. Zdr {X„r Vo ‘w§~B© goÝQ´>b 433 àdmgr Am{U OmoYnya Vo g§~§{YV é½U ¶m àH$mamVrb AgVrb, Va ˶m§Zm VmËH$mi nyd©dV gwê$ Ho$bm Amho. Pmbo AmhoV. VgoM gìdm {H$.‘r ^y{‘JV drOdm{hݶm ˶mV g‘mdoe Amho. Xaå¶mZ, H$m‘moR>o dgmhVr‘Yrb E‘
dm§Ðo Q>{‘©Zg JmS>rVyZ 1,416 Ago EHy$U 2212 àdmgr ‘w§~B©V H$mo{dS> é½Umb¶mV XmIb H$aʶmMo AmXoe {Xbo OmVrb. S>m|{~dbr, H$ë¶mU nyd© Am{U n{ü‘ ^mJmV CƒXm~ ZmXþéñV Pmë¶m AmhoV. àmW{‘H$ A§XmOmZwgma gw‘mao gìdm Or E‘ hm°pñnQ>b‘Yrb 17 S>m°ŠQ>a Am{U 12 n[aMm[aH$m§Zm
CVabo. 3 VmaIobm naoda EHy$U 8 hOma 913 àdmgr ehamV AÊUmgmho~ {‘gmi, Am¶wº$, Z‘w§‘nm dm{hZrMo 8 Im§~ Am{U 8 {H$.‘rÀ¶m drOVmam, bKwXm~ H$moQ>r én¶m§À¶m ‘mb‘ÎmoMo ZwH$gmZ Pmbo AgyZ Odinmg H$moamoZmMr bmJU Pmë¶mMr Y¸$mXm¶H$ ~m~ CKS>
Ambo. VgoM 1 VmaIobm 25 hOma 176,2 OyZbm 19,946 Va dm{hZrMo 8 Im§~ d 5.3 {H$.‘r drOVmam O‘rZXmoñV Pmë¶m gd© ^mJm§Vrb drOnwadR>m nyd©dV gwairV Pmbm Amho. Pmbr Amho.
3 VmaIobm 24,574 àdmgr ‘w§~B©~mhoa Jobo. ‘ܶ aoëdo‘mJm©da Zoê$i, goŠQ>a 8 ‘Yrb EH$m gmogm¶Q>rV amhUmar AgyZ 7 amo{hÌ ZmXþéñV Pmbo AmhoV. VgoM CëhmgZJa, AmnÎmrÀ¶m ¶m H$mimV ‘w»¶ A{^¶§Vm {XZoe AJ«dmb, ewH«$dmar gmnS>bobo 6 é½U XoIrb H$m‘moR>o
XoIrb ñnoeb JmS>çm YmdV AmhoV. n{hë¶mM {Xder h¡Ðm~mX Vo 50 dfu¶ 춺$s H$moamoZm nm°{P{Q>ìh Agë¶mMo ~wYdmar A§~aZmW, ~Xbmnya, ‘wa~mS>, ehmnya, {Q>Q>dmim VgoM BVa AYrjH$ A{^¶§Vo gwZrb H$mH$S>o, Y‘©amO noR>H$a, ‘§Xma dgmhVr‘Yrb EH$m ImgJr hm°pñnQ>b‘Ybo Agë¶mMr
grEgE‘Q>r JmS>rVyZ EHy$ U 600 àdmgr ‘w§~B©V Ambo. 06346 {ZînÞ Pmbo. ˶mbm ‘ZnmZo KamMM ¹$ma§Q>mB©Z hmoʶmg J«m‘rU ^mJm§V CƒXm~mMo 45 Im§~ d 8 {H$.‘r drOVmam AÌo (à^mar), {H$aU ZmJmdH$a ¶m à‘wI A{YH$mè¶m§gh ‘m{hVr nm{bH$m d¡ÚH$s¶ {d^mJmVyZ XoʶmV Ambr.
{Ìd|Б Vo EbQ>rQ>r JmS>rZohr EHy$ U 515 àdmgr ‘w§~B©V Ambo. gm§{JVbo. VgoM KZgmbr ¶oWrb gmB© gXmZ§X ZJamVrb VgoM bKwXm~ dm{hZrMo 78 Im§~ d 7 {H$.‘r drOVmam gd© H$m¶©H$mar A{^¶§Vo, A{YH$mar, H$‘©Mmar, H§$ÌmQ>XmamMo VgoM ZdrZ 29 é½Um§Mr Zm|X Pmbr Amho. ˶mV H$m‘moR>o
VgoM 3 OyZ amoOr gw‘mao 10 hOma Va 4 VmaIobm 11 hOma 589 EH$m OmoS>߶mbmhr H$moamoZmMm g§gJ© Pmë¶mZo ¶m n[agamVrb VgoM 8 amo{hÌ H$mogiʶmgmo~VM 10 amo{hÌ ZmXþéñV H$m‘Jma {’$ëS>da amhÿZ AWH$ H$m‘ H$aV hmoVo. ˶m‘wio 12, ImaKa 3, H$i§~mobr 6, ZdrZ nZdob 6, VimoOm
àdmem§Zr ‘w§~B© gmoS>br.¶m{edm¶ 5 OyZ amoOr XoIrb 11 hOma ZmJ[aH$m§‘ܶo qMVoMo dmVmdaU ngabo Amho. ¶m é½Um§Zm Pmbo AmhoV. AS>MUrÀ¶m H$mimVhr H$‘r H$mbmdYrV drOnwadR>m 1, nZdob‘Yrb EH$m é½UmMm g‘mdoe Amho. dmT>˶m
àdmem§Zr ‘ܶ aoëdodê$Z Amnë¶m JmdmH$S>o àdmg Ho$bm. H$mo{dS> Ho$Aa g|Q>a‘ܶo ZoʶmMr ‘mJUr Omoa YaV Amho. nmbKa‘ܶo nmbKa, Oìhma, ‘moImS>m, {dH«$‘JS>, gwairV H$aUo eŠ¶ Pmbo. é½Ug§»¶o‘wio ¶oWrb ZmJ[aH$m§‘ܶo ^rVrMo dmVmdaU Amho.

Ádob Am°’$ Zdr ‘w§~B© Am. àem§V R>mHy$a ¶m§Mr Am{Xdmgr dmS>çm§Zm ^oQ>
nZdob : nwT>mar d¥Îmgodm

¶oWo d¥j bmJdS {ZgJ© MH«$sdmXimZo am¶JS> {Oëøm‘ ‘moR>o ZwH$gmZ


Ho$bo Amho. dmXimMm ’$Q>H$m nZdob VmbwŠ¶mVrb
Am{Xdmgr dmS>çm-nmS>çm§Zm gdm©{YH$ ~gbm AgyZ ¶oWrb
Kam§Mo ‘moR>çm à‘mUmV ZwH$gmZ Pmbo. ¶m nmœ©^y‘rda
n¶m©daU {XZm{Z{‘Îm Am¶wº$m§H$Sy>Z d¥jmamonU ^mOnMo CÎma am¶JS> {Oëhmܶj Am‘Xma àem§V R>mHy$a
Zdr ‘w§~B© : nwT>mar d¥Îmgodm ¶m§Zr ewH«$dmar dmXiJ«ñV ^mJm§V OmD$Z VoWrb ZwH$gmZrMr à‘mUmV ~gbm. VmbwŠ¶mV Odinmg XmoZ hOma Kam§Mr
n¶m©daU ajU, g§dY©Z Am{U hdoVrb àmUdm¶wMo AWm©V Am°pŠgOZMo nmhUr H$ê$Z ˶m ~m§Ydm§Zm {Xbmgm {Xbm. nS>PS> Pmbr AgyZ gìdmXmoZeo EH$a eoVrMo ZwH$gmZ Pmbo
à‘mU dmT>dʶmgmR>r ¶§XmÀ¶m nmdgmù¶mV OmñVrV OmñV d¥jmamonU H$amdo ¶mdoir ^mOnMo VmbwH$m ‘§S>b Aܶj AéUeoR> Amho. gwX¡dmZo VmbwŠ¶mV H$moU{Vhr Or{dVhmZr Pmbr
Ago, AmdmhZ Zdr ‘w§~B© ‘hmnm{bH$m Am¶wº$ AÊUmgmho~ {‘gmi ¶m§Zr ^JV, VmbwH$m ‘§S>b ga{MQ>Urg amO|Ð nmQ>rb, n§Mm¶V Zmhr. Am{Xdmgr dmS>çmnmS>çm§da ‘moR>o ZwH$gmZ Pmbo AgyZ
Ho$bo. ewH«$dmar OmJ{VH$ n¶m©daU {XZmMo Am¡{M˶ gmYyZ Zoê$i ¶oWrb Ádob g{‘Vr gXñ¶ ^yn|Ð nmQ>rb, n§Mm¶V g{‘Vr gXñ¶ amO Am{Xdmgr ~m§Ydm§À¶m Kam§Mo nÌo CS>mbo, Va q^VrMr nS>PS>
Am°’$ Zdr ‘w§~B© n[agamV ‘hmnm{bH$m Am¶wº$ ¶m§À¶mhñVo d¥jmamonU H$aʶmV nmQ>rb AmXr CnpñWV hmoVo. Pmbr. ¶m nmœ©^y‘rda Am. àem§V R>mHy$a ¶m§Zr ewH«$dmar
Ambo, ˶mdoir Vo ~mobV hmoVo. Zdr ‘w§~B© … dmerVrb ‘{hbm§Zrhr [\ {OH$b {S>ñQ>§pÝgJMo nmbZ H$ê$Z dQ>nm¡{U©‘m gmOar Ho$br. ‘{hbm ~wYdmar Amboë¶m {ZgJ© MH«$sdmXimMm ’$Q>H$m ZwH$gmZJ«ñV ^mJmV OmD$Z nmhUr H$ê$Z ˶m ~m§Ydm§Zm
EH$‘oH$s¨Zm hiXr-Hw§$Hy$ Z bmdVm A§Va R>oD$Z Z‘ñH$ma Ho$bm. (N>m¶m … gw{‘V aoUmogo) nZdob VmbwŠ¶mVrb Zoao Am{U {eadbr n[agambm ‘moR>çm gaH$mar ‘XV {‘idyZ XoʶmMo AmídmgZ {Xbo.

R>mUo {OëømV ZmJbr, Vya bmJdS>rMo à¶moJ


eoVH$è¶m§gmR>r 120 eoVr emim … Am{XdmgtZm 100 ho³Q>abm ‘mo’$V {~¶mUo
Zdr ‘w§~B© : OmJ{VH$ n¶m©daU {XZmMo Am¡{M˶ gmYyZ Zoê$i R>mUo … {Xbrn qeXo d {~¶mUo IaoXrgmR>r JXu H$ê$ Z¶o, ¶mgmR>r amÁ¶ emgZmZo
¶oWrb Ádob Am°’$ Zdr ‘w§~B© ¶oWo Am¶wº$ AmÊUmgmho~ {‘gmi H$moamoZm‘wio Var eoVrÀ¶m H$m‘m§‘ܶo H$moU{Vhr AS>MUr eoVH$è¶mÀ¶m ~m§Ymda IV-{~¶mUo nmohmoMdʶmMr ¶moOZm 5 ‘o bm Pmbobm ~m§Ymdarb {~¶mUo/IV nwadR>m
¶m§À¶mhñVo d¥jmamonU H$aʶmV Ambo. ^mgVm H$m‘m Z¶o, Aem gyMZm amÁ¶ emgZmH$Sy>Z XoʶmV am~dbr. ˶mZwgma R>mUo {OëømVrb nmM Vmbw³¶m§‘Yrb VmbwHo$ H$m¶©aV
Pmbobm nwadR>m bm^mWu
Amë¶m hmo˶m. R>mUo {OëømVrb 65 ho³Q>a eoVrgmR>r eoVH$è¶m§Zm {~¶mUo Am{U IVm§Mm nwadR>m H$aʶmV Ambm. JQ>
IVo ‘o. {~¶mUo eoVH$ar
¶§Xm 50 hOma amonm§Mr bmJdS> eoVH$è¶m§Zr Ho$boë¶m ‘mJUrZwgma ˶m§À¶m eoVmÀ¶m ~m§Ymda ¶mgmR>r ehmnya, ‘wa~mS>, H$ë¶mU, A§~aZmW, {^d§S>r Q>Z (q¹$Q>b)
amÁ¶ emgZmÀ¶m dZ{d^mJmÀ¶m dVrZo dg§Vamd ZmB©H$ h[aV ‘hmamï´> {~¶mUo Am{U IVo nwadʶmV Ambr AmhoV. EdT>oM Zmhr ¶m Vmbw³¶m§‘ܶo H¥$fr ghmæ¶H$ H|$ÐmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ H$ë¶mU 80 50.43 268.46 2356
A{^¶mZ A§VJ©V gZ 2020 ‘ܶo nmdgmù¶mV H$am¶À¶m {Z¶mo{OV Va ¶mdfu 2 hOma 300 ho³Q>a joÌmV Vya bmJdS>rgmR>r ‘mJUrXma eoVH$è¶m§Mo JQ> V¶ma H$aʶmV Ambo. ˶mZwgma A§~aZmW 167 58.88 329.64 2206
d¥j bmJdS>r‘ܶo R>mUo {Oëhm{YH$mar H$m¶m©b¶mZo Zdr ‘w§~B© eoVH$è¶m§Zm Vya Am{U Xmnmobr H¥$fr {dÚm{nR>mVrb ZmJbrMo eoVH$è¶m§Zm IVo, {~¶mUo nwadʶmV ¶oV AmhoV. ¶m~m~VMm
{~¶mUo ‘mo’$V nwadʶmV Ambr AmhoV. VgoM ‘wa~mS>, XaamoO Ahdmb V¶ma Ho$bm OmVmo, Ago {Oëhm H¥$fr ‘wa~mS 106 138.70 189.70 1989
‘hmZJanm{bHo$bm 50 hOma d¥j bmJdS>rMo C{Ôï> {Xbo Amho. ˶mZwgma Am{Xdmgr eoVH$è¶m§Zm gj‘ H$aʶmMm
ehmnya Vmbw³¶mVrb Am{Xdmgr eoVH$è¶m§Zm 100 ho³Q>a AYrjH$ A§Hw$e ‘mZo ¶m§Zr gm§{JVbo. ehmnya 371 181.72 583.34 5706
¶§XmÀ¶m nmdgmù¶mV ‘hmnm{bH$m joÌmVrb {d{dY OmJm VgoM ‘moa~o à¶ËZ Amho. {VÝhr ¶moOZm§Mo bm^mWu gw‘mao
YaU n[aga ¶oWo 50 hOma d¥jmamonU H$aʶmMo {Z¶moOZ Amho. joÌmgmR>r 40 q¹$Q>b ‘mo’$V {~¶mUo {dVarV H$aʶmV R>mUo {OëømVrb 550 ho³Q>a joÌmda gwYmarV AS>rM hOma eoVH$ar Agë¶mMo {Oëhm H¥$fr {^d§S>r 89 93.88 240.90 1314
Amë¶mMr ‘m{hVr R>mUo {Oëhm H¥$fr AYrjH$ A§Hw$e ‘mZo {~¶mUm§Mo àm˶{jH$ KoV AmhmoV. ˶mgmR>r 220 q¹$Q>b AYrjH$ A§Hw$e ‘mZo ¶m§Zr gm§{JVbo. EHy$U 813 523.61 1612.04 13,571
¶mdoir àemgZ {d^mJmMo Cnm¶wº$ {H$aUamO ¶mXd, ‘w»¶ boIm ¶m§Zr nwT>marbm {Xbr. {~¶mUo hr eoVH$è¶m§Zm ‘mo’$V XoʶmV Ambr AmhoV. ˶mV
d {dÎm A{YH$mar YZamO JaS>, eha A{^¶§Vm gwa|Ð nmQ>rb, ‘w»¶ boIm R>mUo {OëømVrb nmM Vmbw³¶m§‘ܶo 65 hOma ho³Q>a aËZm{Jar, aËZm{Jar 5, aËZm{Jar 24, aËZm{Jar 7, H$O©V, AgyZ 2900 {H$bmo Vya eoVH$è¶m§Zm ‘mo’$V XoʶmV Ambobr ehmnya Am{U ‘wa~mS> Vmbw³¶mV Am{Xdmgr eoVH$arhr
narjH$ X¶mZ§X {Z‘H$a, CÚmZ {d^mJmMo Cn Am¶wº$ ‘ZmoO ‘hmbo, KZH$Mam eoVrMr bmJdS> Ho$br OmVo. 2020 ¶m Iar~ h§Jm‘mgmR>r H$O©V 3, H$O©V 7 AmXr gwYmarV dmUm§Mm g‘mdoe Amho. Amho. EH$m ho³Q>agmR>r gìdm {H$bmo Vya bmJVo. Vwarà‘mUo ‘moR>çm à‘mUmda AmhoV. ˶m§Zm ¶mnyduM dZnÅ>o {dVarV
ì¶dñWmnZ {d^mJmMo Cn Am¶wº$ Vwfma ndma, {ejU {d^mJmMo Cn Am¶wº$ 10 hOma 670 q¹$Q>b {~¶mUo Am{U 12 hOma ‘oQ´>rH$ eoVH$è¶m§Zm à{e{jV H$aʶmgmR>r 102 eoVr emim {OëømV ZmJbrMr bmJdS> Ho$br OmUma Amho. {OëømVrb H$aʶmV Ambobo AmhoV. ‘wa~mS> Vmbw³¶mVrb 50 ho³Q>a
{ZVrZ H$mio, n[a‘§S>i 1 Mo Cn Am¶wº$ XmXmgmho~ Mm~wH$ñdma, g‘mO Q>Z IVmMr ‘mJUr Zm|Xdbobr Amho. ˶mZwgma {~¶mUo- ^adʶmV ¶oUma AmhoV. EdT>oM Zmhr Va ¶§Xm {OëømV 100 ho³Q>a joÌmMr {ZdS> H$aʶmV Ambr AgyZ Xmnmobr dZnQ²>Q>çmda Am{Xdmgr eoVH$è¶m§Zm 20 q¹$Q>b {~¶mUo
{dH$mg {d^mJmÀ¶m Cn Am¶wº$ H«$m§Vr nmQ>rb, n[adhZ ì¶dñWmnH$ {earf {dVarV H$aʶmV Ambm AgyZ Hw$R>ohr IV-{~¶mUm§Mr 2300 ho³Q>a joÌmdarb ~m§Ymda VwarMr Zì¶mZo bmJdS> H¥$fr {dÚm{nR>mVyZ 3 q¹$Q>b {~¶mUo AmUʶmV Ambr ‘mo’$V dmQ>ʶmV Ambr AgyZ ehmnya Vmbw³¶mV 50
AmaXdmS> d Aݶ A{YH$mar dJ© ¶m§Zrhr CnpñWV amhþZ d¥jmamonU Ho$bo. H$‘VaVm Zmhr. H$moamoZmÀ¶m nmíd©^y‘rda eoVH$è¶m§Zr IV Ho$br OmUma Amho. ˶mgmR>r 18 emim KoVë¶m OmUma AmhoV. hr {~¶mUo eoVH$è¶m§Zm nmohmoMdʶmV Ambr AmhoV. ho³Q>agmR>r 20 q¹$Q>b {~¶mUm§Mo ‘mo’$V dmQ>n Pmbo Amho.
‘w§~B©, e{Zdma, 6 OyZ 2020 g§{‘l 11
AmJio-doJio
OJ^amVrb PmS>m§Mr
C§Mr hmoVo Amho H$‘r
‘mM© 2021 n¶ªV ZdrZ ¶moOZm ZH$mo
Ý`y`m°H©$ … ‘mZdr A{VH«$‘Um§‘wio OJ^amVrb O§Jbm§Mm d
dÝ`OrdZmMm èhmg hmoV Amho. g§emoYH$m§Zr AmVm AmUIr EH$
ZH$mamË‘H$ ~Xb Zmo§Xdbm Amho. O§Jbm§‘Yrb PmS>m§Mr C§Mr
AW© ‘§Ìmb¶mMr gyMZm : H$moamoZm g§H$Q>mMm n[aUm‘; ‘§Oya ¶moOZoVrb H$m‘m§Zmhr ñW{JVr
d Am`wî` KQ>V Mmbbo Agë`mMo Ë`m§Zr åhQ>bo Amho. H$m~©Z Zdr {X„r … nwT>mar d¥Îmgodm H$aʶmMr JaO Agë¶mMo ‘§Ìmb¶mÀ¶m
H$moamoZm g§H$Q>mMm WoQ> n[aUm‘ AmVm H$moamoZm‘wio H|$Ð gaH$maÀ¶m H$moamoZm g§H$Q>m‘wio XoemVrb AmXoemV åhQ>bo Amho. ñWm¶r {dÎm g{‘Vr
S>m`Am°ŠgmB©S>Mo à‘mU Am[U Vmn‘mZ dmT>V Mmbë`mnmgyZ
Ago n[aUm‘ [XgyZ `oV AmhoV. Ë`mMr gwédmV EH$m XeH$mnydr© H|$Ð gaH$maÀ¶m ZdrZ ¶moOZm§da nS>bm Amho. ‘hgwbmV ‘hgwbmV H$‘mbrMr KQ> Pmbr H¥$fr joÌmH$Sy>Z à˶oH$ ì¶mnma joÌmbm ’$Q>H$m àñVmdm§gh (500 H$moQ>thÿZ daÀ¶m ¶moOZm)
Pmbr Amho. A‘o[aHo$À`m n°[g[’$H$ Zm°W©doñQ> Z°eZb b°~moaoQ>arZo Mmby Am{W©H$ dfm©V (2020-21) Hw$R>brhr H$‘mbrMr KQ> Amho. E{àb 2020 Xaå¶mZ
H|$Ðmbm 27 hOma 548 H$moQ>tMm
Anojm ~gbm Amho. na§Vw, H¥$fr joÌmH$Sy>Z
gaH$mabm {deof Anojm Amho.
Am{W©H$ dfm©V (2020-21) nydunmgyZ
OJ^amVrb O§Jbm§Mr nmhUr H$ê$Z `m~m~VMo [ZîH$f© H$mT>bo ZdrZ ¶moOZm gwê$ Z H$aʶmMm {ZU©¶ H|$ÐmZo ‘§OwaràmßV ¶moOZm§Mr gwédmV EH$m dfmªgmR>r
AmhoV. OJmVrb O§Jbo d n`m©daU ~XbV Agë`mMo [ZarjU KoVbm Amho. ¶mg§~§YrÀ¶m gyMZm AW© ‘hgyb {‘imbm. ~OoQ>À¶m EH$m AhdmbmVyZ df© 2020-21 {Zb§{~V H$oë¶mMo ‘§Ìmb¶mZo gm§{JVbo Amho.
Ë`m§Zr Zmo§Xdbo Amho. dUdo, XwîH$mi d dmXim§‘wio O§Jbm§Mr Im˶mZo gd© ‘§Ìmb¶m§Zm {Xë¶m AmhoV. na§Vw, AZw‘mZmZwgma ho à‘mU 1.2 Q>³Ho$ Xaå¶mZ H¥$fr joÌmV 25 Q>³³¶m§Mr Joë¶m AS>rM ‘{hݶm§nmgyZ AZoH$
‘moR>r hmZr hmoV Amho. AW©ì¶dñWobm nwÝhm ê$imda AmUʶmgmR>r Agë¶mMo boIm ‘hm{Z¶§ÌH$m§H$Sy>Z d¥Õr hmoʶmMr eŠ¶Vm dV©dbr goŠQ>a‘Yrb H$m‘o ~§X Agë¶mZo hOmamo
AmË‘{Z^©a ^maV A{^¶mZ VgoM n§VàYmZ ñnï> H$obo Amho. Am{W©H$ dfm©À¶m Amho. XwYmÀ¶m EHy$U {dH«$sV 15 Vo H$moQ>tMo ZwH$gmZ Pmbo Amho. AemV XoemMr
Jar~ H$ë¶mU ¶moOZm gwê$M amhVrb. n{hë¶m ‘{hݶmV gaH$mar 20 Q>³³¶m§Mr ^mJrXmar Agboë¶m AW©ì¶dñWobm Zì¶mZo ~iH$Q>r XoʶmgmR>r
AW© ‘§Ìmb¶mZo ZwH$˶mM H$mT>boë¶m ‘hgwbmV EH$ V¥Vr¶m§ehÿZ hm°Q>ob VgoM aoñQ>ma§Q> joÌm§À¶m H$moamoZm g§H$Q>H$mimMm ’$Q>H$m ~gboë¶m
AmXoemÝdo Hw$R>ë¶mhr gaH$mar ¶moOZobm A{YH$Mo ZwH$gmZ Pmë¶mMr pñWVrV AZbm°H$S>mD$ZZ§Va àdmgr ‘Owam§gh Jar~, JaOy§gmR>r gaH$maZo
¶mdfu ‘§Owar XoʶmV ¶oUma Zmhr. AmXoemÀ¶m ‘m{hVr ¶m{Z{‘ÎmmZo g‘moa Ambr hiyhiy gwYma hmoB©b, Agm H$mhr {Xdgm§nydu 20 bmI H$moQ>tMo n°Ho$O
nyduM ‘§Owar {‘imboë¶m ¶moOZm§Mo H$m¶m©Ýd¶ Amho. {dídmghr 춳V Ho$bm OmV Amho. Kmo{fV Ho$bo hmoVo. XoemVrb EHy$U {dH$mg
31 ‘mM© 2021 AWdm nwT>rb AmXoem§n¶ªV XamÀ¶m (OrS>rnr) Xhm Q>³Ho$ Agboë¶m ¶m
ñW{JV H$obo Amho. H$moamoZm {dfmUyMm gm‘y{hH$ bm°H$S>mD$Z‘wio AW©ì¶dñWobm ‘moR>r pIi ˶mMm n[aUm‘ Pmbm. H$moamoZm ‘hmamoJamB©À¶m ‘mJUrV A^yVnyd© dmT> Pmbr Amho. ~Xb˶m n°Ho$OA§VJ©V {d{dY dJmªgmR>r ‘hÎdnyU©
g§gJ© amoIʶmgmR>r H$oboë¶m Xoeì¶mnr ~gbr Amho. H|$Ð gaH$maÀ¶m ‘hgwbmda nmíd©^y‘rda gmd©O{ZH$ {dÎmr¶ g§gmYZm§À¶m àmYmݶm§gh g§gmYZm§Mm {ddoH$nyU© Cn¶moJ KmofUm H$aʶmV Amë¶m AmhoV.

dmQ>mKmQ>rV MrZ
daMT> R>aUma
H$moamoZm CnMma; IMm©~m~V H|$Ðmbm ZmoQ>rg
nmQ>Um … H$moamoZm ‘hmamoJamB© AmnÎmr hmVmiʶmV ‘w»¶‘§Ìr EH$m AmR>dS>çmV CÎma XoʶmMo gdm}ÀM ݶm¶mb¶mMo {ZX}e
{ZVreHw$‘ma ¶m§Zm An¶e Amë¶mMm Amamon H$arV amï´>r¶ bmoH$ {Zd¥Îm boâQ>Z§Q> OZabÀ¶m Zdr {X„r … nwT>mar d¥Îmgodm ho Amdí¶H$ Agë¶mMm ¶w{³VdmX H$arV é½Um§Zm hr gw{dYm
g‘Vm nmQ>uV’}$ ewH«$dmar {ZVreHw$‘ma ¶m§À¶m àVrH$mË‘H$
nwVù¶mMo XhZ H$aʶmV Ambo. ‘VmZ§Va amhþb Jm§YtMr Q>rH$m H$moamoZm~m{YVm§Mm ImgJr é½Umb¶mV CnMmamW©
¶oUmè¶m IMm©Mr {H$‘mZ ‘¶m©Xm R>adyZ XoʶmMr ‘mJUr
CnbãY Zgë¶mMm Xmdmhr ˶m§Zr Ho$bm. ¶m H|$Ðmdarb
CnMmam§Mo gyMH$ Xa g‘mZ ‘mnX§S>m§gh R>admdo, {d‘m
Y‘m©W© VgoM
gdbVrÀ¶m XamV O‘rZ
Zdr {X„r … nwT>mar d¥Îmgodm H$aUmè¶m ¶m{MHo$da gdm}ÀM ݶm¶mb¶mZo H|$Ð gaH$mabm H§$nݶm§H$Sy>Z ‘o{S>Šbo‘ doirM ‘mJu bmdmdooV, {d‘m g§ajU {‘idUmè¶m é½Umb¶mV
Ho$ai‘Yrb hÎmrUrÀ¶m ^maV Am{U MrZ‘ܶo nyd©
bS>mIdê$Z gwê$ Agbobm
ZmoQ>rg ~Omdbr Amho. EH$m AmR>dS>çmV CÎma gmXa
H$aʶmMo AmXoe ݶm¶mb¶mZo {Xbo AmhoV. ewH«$dmar ݶm.
Agboë¶m é½Um§Zm H°$ebog CnMmamMr gw{dYm XoʶmMo {ZX}e
H|$Ðmbm ÚmdoV, Aer ‘mJUr ¶m{MHo$V Ho$br hmoVr.
H$mooamoZm~m{YVm§da
{Z:ewëH$ AWdm ‘m’$H$
‘¥Ë¶yàH$aUr EH$mg AQ>H$ VUmd H$‘r H$aʶmgmR>r AemoH$ ^yfU, ݶm. E‘. Ama. emh VgoM ìhr. am‘gw~«÷ʶ‘ H$moamoZm~m{YV é½Um§Zm ˶m§Mr Hw$dV, {ZdS>rZwgma XamV CnMma H$aʶmMr
‘mJUr H$aUmè¶m
{VéAZ§Vnwa‘ … Ho$aiÀ¶m ‘bßnwa‘ ¶oWo J^©dVr hÎmrUrMr ’$imVyZ e{Zdmar (6 OyZ) amoOr XmoÝhr ¶m§À¶m I§S>nrR>mg‘j ¶m{MHo$da gwZmdUr Pmbr. Hw$R>ë¶m é½Umb¶mV, Hw$R>br d¡ÚH$s¶ gw{dYm ¿¶mdr ¶mMo
Xoem§V hmoUmè¶m MM}V MrZMo ¶m{MHo$Mr EH$ àV gm°{b{gQ>a OZab Vwfma ‘ohVm ¶m§Zm ñdmV§Í¶ Agmdo. é½Um§Zm gܶm Agm Hw$R>bmhr n¶m©¶ CnbãY ¶m{MHo$da gdm}ÀM ݶm¶mb¶mV XmoZ AmR>dS>çm§Z§Va
’$Q>mHo$ ImD$ KmbyZ Ho$boë¶m h˶oàH$aUr EH$m Amamonrg AQ>H$ H$aʶmV
nmaS>o OS> Agob. H$maU, MrZZo nyd© bS>mIÀ¶m XoʶmMo {ZX}ehr ݶm¶mb¶mZo {Xbo AmhoV. A{deoH$ Jmo¶§H$m Zmhr. AZoH$ lr‘§Vm§Zm gaH$mar gw{dYm nwadë¶m OmV AgyZ, gwZmdUr hmoUma Amho. H$moamoZm~m{YVm§gmR>r ¶mnyduM
Ambr Amho. amÁ¶mMo dZ‘§Ìr Ho$. amOy ¶m§Zr ewH$« dmar hr ‘m{hVr {Xbr.
VrZ {d{dY ^mJm§V 40 Vo 60 Mm¡ag {H$bmo‘rQ>a ¶m§Zr hr ¶m{MH$m XmIb Ho$br hmoVr. H$moamoZmJ«ñVm§gmR>r ˶m ¶mo½¶ XOm©À¶m ZmhrV. Aem n[apñWVrV amhʶmMr gd¶ Am¶wî‘mZ ^maV ¶moOZm bmJy H$obr Amho, Aer
Xaå¶mZ, ¶m h˶oV AmUIr H$mhr OUm§Mmhr g‘mdoe Amho. H$mhr
joÌmV KwgImoar Ho$br Amho, Ago ‘V {Zd¥Îm boâQ>Z§Q> ImgJr {dbJrH$aU H$jmMr gw{dYm VgoM é½Umb¶m§Mr Zgë¶mZo ˶m§Zm AS>MUtMm gm‘Zm H$amdm bmJV Amho. ho ‘m{hVr gaH$ma VgoM é½Umb¶m§Zr ݶm¶mb¶mV {Xbr
g§e{¶Vm§Zm Vmã¶mV KoD$Z ˶m§Mr Mm¡H$er Ho$br OmV Amho. bdH$aM
OZab EM. Eg. nZmJ ¶m§Zr 춳V Ho$bo Amho. g§»¶m dmT>dʶmMr ‘mJUrXoIrb ¶m{MHo$V Ho$br Amho. amÁ¶KQ>ZoVrb H$b‘ 21 Am{U 14 Mo C„§KZ Agë¶mMm Amho. g{MZ O¡Z ¶m§À¶mH$Sy>Z hr ¶m{MH$m XmIb
Cd©[aV AmamontZmhr nH$Sy>, Ago Ho$. amOy åhUmbo. Xaå¶mZ, JwédmarM H$obr hmoVr.
Ho$aiÀ¶m XmoZ EZOrAm|Zr XmoftMr ‘m{hVr XoUmè¶mg XrS> bmI én¶o ˶mdê$Z H$m±J«og ZoVo amhþb Jm§Yr ¶m§Zr nZmJ ¶m§Mm H$moamoZmJ«ñVm§Zm ¶m gw{dYmMm gewëH$ bm^ KoVm ¶mdm ¶mgmR>r ¶w{³VdmX A{deoH$ ¶m§Zr Ho$bm Amho.
~jrg XoʶmMr KmofUm Ho$br hmoVr. dmB©ëS> bmB©’$Zo XmoftMr ‘m{hVr hm boI {Q‰>Q>adê$Z eoAa H$aVmZm ‘moXr gaH$mada
XoUmè¶mg 1 bmI én¶o XoʶmMr KmofUm Ho$br Amho. Va, øy‘Z gmogm¶Q>r {ZemUm gmYbm Amho.
B§Q>aZ°eZbZo 50 hOma én¶o XoʶmMr KmofUm Ho$br Amho.

emh ’¡$gb ¶m§Mr nrEgEVyZ


n§VàYmZ H$m¶m©b¶mMo amÁ¶‘§Ìr {OV|Ð qgh ¶m§Zr
amhþb Jm§Ytda nbQ>dma H$obm Amho. MrZàH$aUmV
H$m±J«gZo WoQ> Q>rH$m H$am¶bm gwédmV Ho$br Amho.
gr‘oda MrZZo Zo‘bm Zdm H$‘m§S>a
~rqOJ : nrQ>rAm¶ MM}nydu MrZÀ¶m naamï´> ‘§Ìmb¶mMo àd³Vm O|J ewAm§J
am¶~aobrV àmW{‘H$ {e{jHo$g
dfm©V 1 H$moQ>r nJma
H$m±J«ogZo ¶mMm Var {dMma H$amdm H$s, amhþb Jm§Yr MrZ-^maV gr‘oda IS>m nhmam R>odUmè¶m Amnë¶m åhUmbo H$s, Amåhr ^maVm~amo~a gd© àmg§{JH$ ‘wÔo ¶mo½¶ bIZm¡ … d¥Îmg§ñWm
gwQ>H$m; ‘mÌ KamVM ZOaH¡$X ¶m§MoM nUOmo~m Odmhabmb Zohê$ ¶m§À¶m‘wioM doñQ>Z© {WEQ>a H$‘m§S> Xbm§gmR>r MrZZo Zì¶m g¡Ý¶ H$‘m§S>aMr nÕVrZo gmoS>{dʶmgmR>r H${Q>~Õ AmhmoV. CÎma àXoemVrb am¶~aobr {OëømV {ejU {d^mJmVrb
Oå‘y … ZmoH$aemhrVyZ amOH$maUmV Ambobo ‘mOr Am¶EEg A{YH$mar MrZ g‘ñ¶m CX²^dbr hmoVr. Zohê$ {X„rÀ¶m {Z¶w³Vr Ho$br Amho. gr‘oda gwê$ Agbobm VUmd Xÿa Or-7 Mm {dñVma H$ê$Z MrZbm KoaʶmMo bú¶ EH$ KmoQ>mim g‘moa Ambm Amho. ¶oWrb H$ñVwa~m Jm§Yr
S>m°. emh ’¡$gb ¶m§Zm nrEgEVyZ gyQ> XoʶmV Ambr. ‘mÌ, ˶m§À¶m J„rVyZ Mm¡ EZ bm¶ ¶m§À¶mgmo~V {’$aV hmoVo H$aʶmÀ¶m hoVyZo CÚm (e{Zdmar) d[að> ^maVr¶ Am{U {MZr gmV Xoem§Mm g‘mdoe Agboë¶m J«wn Am°’$ goìhZMm ~m{bH$m {dÚmb¶mVrb (Ho$Or~rìhr) {dkmZ {e{jHo$Zo
gmoeb ‘r{S>¶m dm°abm Km~ê$Z àemgZmZo ˶m§Zm KamVM ZOaH¡$X Am{U qhXr MrZr ^mB©^mB©Mo Zmao XoV hmoVo. ˶mZ§Va g¡Ý¶ A{YH$mè¶m§Mr ‘hÎdnyU© ~¡R>H$ hmoV Amho. ˶mnydu ho (Or-7) {dñVma H$aVmZm ¶m‘ܶo ^maV, a{e¶m, Am°ñQ´>o{b¶m EH$mMdoir 25 emim§‘ܶo ZmoH$ar Ho$br. ¶m H$mimV gd©
Ho$bo Amho. ’¡$gb ¶m§Zr Oå‘y-H$mí‘ra nrnëg ‘yìh‘|Q> hm nj H$mT>bm 1962 ‘ܶo Oo KS>bo ˶mMo n[aUm‘ AmnU AmOhr nmD$b CMbʶmV Ambo Amho. Am{U X{jU H$mo[a¶m ¶m Xoem§Mm g‘mdoe hmoʶmMr e³¶Vm emim§Zr {Vbm nJma {Xbm. 13 ‘{hݶm§V EHy$U 1 H$moQ>r
Amho. ~wYdmar amÌr ˶m§Mr gwQ>H$m Ho$br hmoVr. ˶mZV§a S>m°. ’¡$gb ¶m§Zr ^moJV AmhmoV. nrnëg {b~aoeZ Am‘uÀ¶m (nrEbE) doñQ>Z© {WEQ>a Amho. AH$am Xoem§Mm JQ> (Or-11) V¶ma H$aʶmÀ¶m nJma ¶m {e{jHo$Zo KoVbm Amho. Xaå¶mZ, {ejU {d^mJmZo
gmoeb ‘r{S>¶mVyZ Oå‘y-H$mí‘ra àemgZm{damoYmV ¶wÕ N>oS>bo hmoVo. H$‘m§S>Zo Amnë¶m A{YH¥$V g§Ho$VñWimda KmofUm Ho$br Amho A‘o[aHo$Mo amï´>mܶj S>moZmëS> Q´>ån ¶m§À¶m BÀN>o‘wio MrZ ¶m àH$aUmÀ¶m Mm¡H$erMo AmXoe {Xbo AmhoV. Mm¡H$erZ§Va
àemgZmÀ¶m MwH$sÀ¶m {ZU©¶mMm ˶m§Zr {damoY Ho$bm hmoVm. ˶m‘wio ^maV-MrZXaå¶mZ gܶm Agbobm VUmd H$‘r H$s, boâQ>Z§Q> OZab ey {H$qbJ ¶m§Zm ˶m§À¶m gr‘m Xbm§Mo gaH$maÀ¶m {Z¶§ÌUmVrb ‘mܶ‘m§Zr Amnbr AñdñWVm EH$ ‘moR>m KmoQ>mim ¶mVyZ CKS>H$sg ¶oʶmMr e³¶Vm Amho.
Km~aboë¶m àemgZmZo ˶m§Zm nwÝhm ZaOH¡$X Ho$bo. ¶mgh nrS>rnrMo H$aʶmgmR>r e{Zdmar ~¡R>H$ hmoUma Amho. VËnydu, Zdo H$‘m§S>a åhUyZ {Z¶w³V Ho$bo Amho. {H$qbJ ¶m§Zr ¶mnydu CKS> Ho$br Amho. MrZbm KoaʶmÀ¶m hoVyZo hr ¶moOZm ‘¡Znwar ¶oWrb a{hdmer Agboë¶m AZm{‘H$m ew³bm ¶m
ZoVo gaVmO ‘XZr Am{U nraOmXm ‘Ýgya ¶m§Zmhr ‘w³V Ho$bo hmoVo; nU nZmJ ¶m§À¶m boImZo e§H$mHw$e§H$m 춳V hmoV AmhoV. BñQ>Z© {WEQ>a H$‘m§S>‘ܶo godm ~Omdbr Amho. "nrEbE'Mr AmIbr OmV Agë¶mMo ˶m§Zr åhQ>bo Amho. ^maV AmJrer {e{jH$m åhUyZ H${WV à¶mJamO, Am§~oS>H$aZJa, AbrJS>,
˶m§Zmhr ZOaH¡$X Ho$bo Amho. nZmJ ¶m§Zr boImV åhQ>bo Amho H$s, dmQ>mKmQ>rV doñQ>Z© {WEQ>a H$‘m§S> ^maVm~amo~aÀ¶m 3,488 {H$bmo‘rQ>a IoiV Agë¶mMr Xnm}³Vrhr ˶m§Zr Ho$br. bS>mI gr‘oda ghmaZnya, ~mJnV {OëømVrb Ho$Orìhrdr‘ܶo EH$m dfm©hÿZ
MrZ ^maVmg‘moa Ago H$ama R>odob Oo ‘mݶ H$aUo bm§~rÀ¶m à˶j {Z¶§ÌUaofoda nhmam R>odVo. ¶m‘ܶo bîH$a, gwê$ Agboë¶m g¡Ý¶ VUmdmÀ¶m nmíd©^y‘rda Or-7 ‘ܶo A{YH$ H$mi {Z¶w³V AmhoV. ¶m emim§‘ܶo {ejH$ {Z¶w³Vr
^maVmbm ghO e³¶ hmoUma Zmhr Am{U Oa ^maVmZo hdmB© Xb Am{U am°Ho$Q> ’$mog©À¶m OdmZm§Mm g‘mdoe Amho. ^maVmMm g‘mdoe H$aʶmÀ¶m ¶moOZo‘wio MrZ g§VßV Pmbm H§$ÌmQ> VÎdmda AgyZ, ‘{hݶmbm 30 hOma én¶o doVZ {Xbo
¶§XmMm "¶moJ {XZ' {S>{OQ>b AQ>r ‘mݶ Ho$ë¶m ZmhrV Va ¶wÕmbm H$Yrhr gwédmV OZab PmAmo Om|JH$s ho ¶mMo à‘wI AmhoV. Amho. MrZMo gaH$mar d¥ÎmnÌ "½bmo~b Q>mB©åg'Zo EH$m {MZr OmVo. ew³bm ’o$~«wdmarn¶ªV am¶~aobrV Ho$Orìhrdr‘ܶo
nÕVrZo … H|o$Ð gaH$ma hmoD$ eH$Vo. ‘moXr gaH$maZo dñVwpñWVr bndbr
Amho. {edm¶ VoWrb n[apñWVr Xoembm gm§{JVbobr
Xaå¶mZ, EH$ ‘{hݶmnmgyZ bS>mI gr‘oda gwê$
Agboë¶m VUmdmZ§Va MrZMo gya ~Xbbobo {XgV AmhoV.
VÁkmÀ¶m hdmë¶mZo åhQ>bo Amho H$s, ^maVmMo n§VàYmZ
Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr Q´>ån ¶m§À¶m ¶moOZobm gH$mamË‘H$ à{VgmX
{Z¶w³V hmoVr. {ejUm{YH$mè¶m§Zr ew³bm ¶m§Zm ZmoQ>rg
nmR>dbr Voìhm Vr CnpñWV ZìhVr. {VZo 26 ‘o amoOr WoQ>
Zdr {X„r … H$moamoZm ‘hmamoJamB©À¶m g§H$Q>m‘wio ¶§Xm 21 OyZ amoOr Zmhr. MrZZo KwgImoar Ho$br Amho. CÚm (e{Zdmar) hmoUmè¶m boâQ>Z§Q> OZab nmVirdarb Xe©{dbm Amho. {ejUm{YH$mè¶m§Zm ìhm°Q>g² A°ndê$Z amOrZm‘m nmR>dbm.
Am§Vaamï´>r¶ ¶moJ {XZmMo ^ì¶ Am¶moOZ Ho$bo OmUma Zmhr. bmoH$m§Zr
EH$Ì ¶oD$ Z¶o, CbQ> KamVM ¶moJmgZo H$aʶmMo AmdmhZ, H|$Ð gaH$maZo
Ho$bo Amho. 21 OyZ amoOr H$moUVmhr ‘moR>m H$m¶©H«$‘ hmoUma Zmhr.
{S>{OQ>b ¶moJ H$aʶmMo AmdmhZ Ho$bo OmUma Amho. ˶mgmR>r Amamo½¶
‘§Ìmb¶mZo {ZX}ehr Omar Ho$bo AmhoV. ¶mdfu ¶moJ {XZm{Z{‘Îm "Ka na
¶moJ, n[adma Ho$ gmW ¶moJ,' Aer Wr‘ AgyZ, gaH$maZo EH$ ‘mo~mB©b
JwOamV‘ܶo H$m±J«ogMo {~KS>bo g‘rH$aU âbm°¶S>À¶m A§Ë¶g§ñH$mamdoir JXu
A°nhr bm±M Ho$bo Amho. "‘m¶ bmB©’$ ‘m¶ ¶moJm,' Ago ¶m A°nMo Zmd amÁ¶g^m {ZdS>UyH$ … AmUIr EH$m Am‘XmamMm amOrZm‘m dm°qe½Q>Z … d¥Îmg§ñWm
H¥$îUdUu¶ ZmJ[aH$ Om°O© âbm°¶S>À¶m ‘¥Ë¶yZV§ a {Q‰>Q>aZo A‘o[aHo$Mo amï´>mܶj S>moZmëS>
Amho. n§VàYmZ ‘moXtZr "‘Z H$s ~mV'‘ܶo VrZ {‘{ZQ>m§Mm ¶moJmgZm§Mm Jm§YrZJa … d¥Îmg§ñWm 10 ì¶m {Xderhr A‘o[aHo$V {R>H${R>H$mUr {ZfoY Q´>ån ¶m§Mm Om°O© âbm°¶S> ¶mbm lÕm§Obr
pìhS>rAmo ¶m A°nda AnbmoS> H$aʶmMo AmdmhZ Ho$bo hmoVo. XoemVrb 17 amÁ¶m§V 55 OmJm§gmR>r 19 OyZ Am§XmobZ gwê$ Amho. VWm{n, gܶm Am§XmobZo em§VVoÀ¶m
^mOnZo a{‘bmo~Z ~mam, A^¶ ^maÛmO XoVmZmMm pìhS>rAmo H$m°nramB©Q>Mo H$maU XoD$Z
amoOr ‘VXmZ hmoUma Amho, ˶mV JwOamV‘Yrb 4 Am{U Zahar A‘rZ ¶m§Zm {ZdS>UwH$sÀ¶m ‘mJm©Zo hmoV AmhoV. Xaå¶mZ, âbm°¶S>À¶m nm{W©dmda hQ>{dbm Amho. hm pìhS>rAmo Q´>ån ¶m§À¶m
{X„r ‘oQ´>mo aoëdoMo OmJm§Mm g‘mdoe Amho. VWm{n, JwOamV‘ܶo ‘w»¶
{damoYr nj Agboë¶m H$m±J«ogMo g‘rH$aU {~KS>V
AmImS>çmV CVadbo Amho. Va, H$m±J«ogZo A§Ë¶g§ñH$ma H$aʶmV Ambo.
âbm°¶S> ¶mÀ¶m A§Ë¶¶mÌoV Om°O©Mr nËZr am°³gr,
àMma nWH$mZo {Q‰>Q>ada eoAa Ho$bm hmoVm. ¶m
pìhS>rAmo‘ܶo Q´>ån ¶m§Zr {Xbobm g§Xoehr
e{³Vqgh Jmohrb Am{U ^aVqgh gmob§H$s ¶m§Zm
20 H$‘©Mmar H$moamoZm~m{YV Mmbbo Amho. Jwédmar H$m±J«ogÀ¶m Am. Aj¶ nQ>ob, C‘oXdmar {Xbr Amho. ^mOn XmoZ OmJm Amam‘mV ghm dfmªMr ‘wbJr {J¶mZm ¶m§À¶mgh hOmamo ZmJ[aH$ hmoVm. ¶y Q>çw~da AnbmoS> Ho$bobm 3 {‘{ZQ>
Zdr {X„r … amOYmZr {X„rV EH$sH$S>o {X„r ‘oQ´>mo aoëdogodm nwÝhm Am. {OVy Mm¡Yar ¶m§Zr Jwédmar njmMm amOrZm‘m {Xbm hmoVm. ˶mZ§Va qOHy$ eH$Vo. AmVm H$m±J«ogMm AmUIr EH$ gh^mJr Pmbo. Am§XmobZmdoir JaO Agob VaM 45 goH§$Xm§Mm hm pìhS>rAmo 3 OyZ amoOr [Q‰>Q>
gwê$ H$aʶmMr V¶mar gwê$ AgVmZm {X„r ‘oQ´>mo aob H$m°nm}aoeZMo ewH«$dmar H$m±J«ogMo AmUIr EH$ Am‘Xma {~«Ooe ‘oaOm ¶m§Zr njmMm Am‘Xma ’w$Q>ë¶mZo {Vgè¶m OmJodahr ^mOnMo nmo{bg H$S>H$ YmoaU Adb§~VmZm {XgV AmhoV. Ho$bm hmoVm.
(S>rE‘Amagr) Odinmg 20 H$‘©Mmar H$moamoZm nm°{P{Q>ìh Agë¶mMo amOrZm‘m {Xbm Amho. nmaS>o OS> Pmbo Amho. {ZdS>UwH$m gmoeb qhgmMma ^S>Hy$ Z¶o ¶mgmR>r ~hþVm§e {R>H$mUr nmo{bg
AmT>iyZ Ambo Amho. VWm{n, ¶m H$‘©Mmè¶m§‘ܶo H$moamoZmMr H$moUVrhr Xaå¶mZ, AmVmn¶ªV H$m±Jgo« À¶m 8 Am‘Xmam§Zr nXmMm amOrZm‘m {Xbm {S>ñQ>pÝg¨J R>odyZ hmoUma AmhoV. ^mOnÀ¶m VrZ {dZ§Vr H$ê$Z Am{U g§¶‘mZo n[apñWVr hmVmiV {Zb§{~V Ho$bo AgyZ, ¶m KQ>ZoZ§Va Am§XmobZ Vrd«
bjUo AmT>ibobr ZmhrV. ˶m§Mr àH¥$Vr R>rH$ Amho. S>rE‘AmagrZo Amho. ‘mM© ‘{hݶmV àdrU ‘mê$, ‘§Jb Jm{dV, gmo‘m^mB© nQ>b o , Oodr Am‘Xmam§Zm H$moamoZmMr bmJU Pmbr Amho. AmhoV. Xaå¶mZ, ݶy¶m°H©$‘ܶo 75 dfu¶ Am§XmobH$mbm Pmbo Amho. ¶m Am§XmobZmbm nmqR>~m XoVmZm IoiUr
[Q‰>Q> H$ê$Z hr ‘m{hVr {Xbr Amho. S>rE‘AmagrMo E‘S>r ‘§Jy qgh ¶m§Zr H$mH${S>¶m Am{U àÚwåZ OS>Oo m ¶m§Zr amOrZm‘m {Xbm hmoVm. ‘mM©‘ܶo njmV ˶m‘wio ˶m§À¶mgmR>r ñdV§Ì ‘VXmZ ¶§ÌUm H$obr nmo{bgm§Zr Y³H$m {Xë¶mZo nSy>Z ˶mÀ¶m S>mo³¶mbm CËnmXZ H$aUmar {X½JO H§$nZr boJmoZo nmo{bgm§er
gd© H$‘©Mmè¶m§Zm gmoeb {S>ñQ>pÝg¨JMo nmbZ H$aʶmg gm§{JVbo Amho. ~§S>Imoar gwê$ Pmë¶mda H$m±Jgo« Zo Am‘Xmam§Zm EH$m [agm°Q>‘© ܶo R>do bo hmoV.o OmD$ eH$Vo. J§^ra XþImnV Pmbr Amho. XmoZ nmo{bg H$‘©Mmè¶m§Zm g§~§{YV Ioiʶm§Mo ‘mH}$qQ>J Wm§~dbo Amho.

1 2 3
ƒ eãXH$moS>o H«$_m§H$ 931
4 5 6
X AmS>do eãX … 1) KamV AñVmì`ñV nS>bobo gm‘mZ,
4) nmR>m§VamgmR>rMm CVmam; Vm|S>r COiUr>>, 7) ZwH$VmM
OÝ‘bobm, 8) _mh, _{hZm>, 9) IyZ, hË`m, 10) JmS>rMo
amoJà{VH$maH$ e³Vr dmT>dUmao
7

9 10 11
8

12 13
N>V, 12) a³Vdm{hZr, Y_Zr, 14) {dH$ma Pmbobo (eãX),
15) {\$H$sa, ndm©, 16) ImoQ>çm Ho$gm§Mm Q>mon, 17) dmga;
Kmd, OI_, 18) A{Ve` ~iH$Q>, _O~yV (Zer~), 19)
"Am¶wf ³dmW' N>moQ>çm n°Ho$Q>‘ܶohr
14
dV©dUyH$, dmJU§~mobU§, 21) gmX, bbH$mar, 22) XÿY
ZmgdyZ Ho$bobm EH$ nXmW©.
H$mT>m CËnmXZ dmT>dʶmMo Am¶wf ‘§Ìmb¶mMo AmXoe
X C^o eãX … 1) ã`mX, ~bm; bhmZ gmS>ogmVr, 2) OmJ¥V, Zdr {X„r … nwT>mar d¥Îmgodm
15 16 OmJm, gmdYmZ, 3) Z¥n, ^ynVr, j{Ì`, 5) bú_r, emo^m, H$moamoZm g§H$Q> H$mimV Joë¶m AZoH$ {Xdgm§nmgyZ Am¶wf ‘§Ìmb¶mÀ¶m ¶m H$mT>çmMm d¡km{ZH$ à^mdmMm Aä¶mg H$aʶmgmR>r ~rEg¶yVrb
Am¶wf ‘§Ìmb¶mÀ¶m amoJà{VamoYH$ e³Vr dmT>Umè¶m Am¶wd}{XH$ {d^mJ VgoM Am¶Am¶Q>r d¡km{ZH$m§gmo~V Aä¶mg gwê$ H$aʶmV Ambm Amho. Am¶wf
17 18 6) dñÌ, H$mnS>, 11) ajU, g§JmonZ; AZwgaU, 13) ‘§Ìmb¶mÀ¶m AYrZñW Agboë¶m amîQ´>r¶ Am¶wd}X {dÚmnrR>mZo Am¶wf ³dmWgmR>r d¡km{ZH$
"Am¶wf ³dmW'Mr MMm© hmoVr. na§Vw, hm H$mT>m Hw$R>o
Km|JS>r {dUUmar O_mV$, 14) Am`wî`/dñV§yMr OmoIr_; {‘iVmo, ˶mMo godZ {H$Vr à‘mUmV H$am¶Mo, Aä¶mg H$aʶmMo ~rEM¶yÀ¶m Am¶wd}X VgoM Am¶Am¶Q>r VÁkm§Zm {ZX}e {Xbo AmhoV. ¶mgmR>r EH$
19 20 BÝewaÝg, 15) M§Mb, ApñWa, 16) Am{W©H$ ZwH$gmZ, ¶m~ÔbMr ¶mo½¶ ‘m{hVr ZmJ[aH$m§Zm ZìhVr. Ho$di {deof g{‘Vr ñWmnZ H$aʶmV Ambr Amho. g{‘VrV Am¶Am¶Q>rMo àmܶmnH$ Eg. Ho$. lrdmñVd,
17) ~S>~S>çm, 18) Jra, _JO; A§S>çmVrb {ndim ^mJ, ‘moOŠ¶mM {R>H$mUr hm H$mT>m CnbãY hmoVm. na§Vw, S>m°. Am^m {‘lm VgoM Am¶wd}{XH$ VÁk S>m°. Ho$. EZ. {ÛdoXtMm g‘mdoe Amho. ‘{hݶm^maV Ahdmb
21 22 20) A_¥VVwë` no`. XoemVrb à˶oH$ XþH$mZmV AmVm N>moQ>çm n°Ho$Q>‘ܶo gmXa H$aʶmMo AmXoe g{‘Vrbm XoʶmV Ambo AmhoV.
X eãXH$moS>o H«$_m§H$ 930 Mo CÎma … hm H$mT>m CnbãY hmoB©b. H$mT>çmMo CËnmXZ
X AmS>do eãX … 1) A§OZ, 3) nmH$ir, 5) dñVr, 7) dmT>dʶmMo AmXoeXoIrb ‘§Ìmb¶mH$Sy>Z XoʶmV H$mT>m earamVrb amoJà{VamoYH$ j‘Vm dmT>Vmo. H|$Ð OmB©b, Aer ‘m{hVr E{‘b ’$m‘m©ñ¶w{Q>H$bMo
gwS>moHy$ H«$. 2283 H$go gmoS>dmb gwS>moHy$? CÎma H«$. 2282 Ambo AmhoV. gaH$maZo "Am¶wf ³dmW'da d¡km{ZH$ Aä¶mg H$m¶©H$mar g§MmbH$ g§{MV e‘m© ¶m§Zr {Xbr. "EH$
a_b, 9) bdH$a, >10) EH$a, 12) Jmadm, 14) am_m`U,
gwS>moHy$ gmoS>dVmZm Cä`m Am{U 3 2 1 4 15) H$_mZ, 17) dOm, 18) OZVm, 19) Jã~a. à˶oH$ dJm©Vrb ZmJ[aH$m§Zm H$mT>m CnbãY H$aʶmMr O~m~Xmar ~Zmag qhXy {dÚmnrR>mda ߶mbm, Bå¶w{ZQ>r dmbm' ¶m "Q>°J bmB©Z'Zo hm
AmS>ì`m Mma H$m°b‘‘Ü`o EH$ ìhmdm, ¶m CÔoemZo N>moQ>çm n°Ho$Q>‘ܶo "Am¶wf ³dmW' (~rEM¶y) gmondbr Amho. ¶o˶m ‘{hݶm^amV H$mT>m ~mOmamV ‘moR>çm à‘mUmV AmUʶmV ¶oUma
2 1 4 3 X C^o eãX …1) A§Jma,2) Zdb, 4) H$boda,6) Ja_, 8)
~mOmamV AmUʶmMm {ZU©¶ ‘§Ìmb¶mZo KoVbm Ahdmb gmXa H$aʶmV ¶oB©b, Aer ‘m{hVr g‘moa Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. Hw$R>ë¶mhr àH$maÀ¶m
Vo Mma ho A§H$ C^o qH$dm AS>do
4 3 2 1 _³Vm>, 9) bH$dm, 10) EaU, 11) JamS>m, 12) Jm`amZ, Amho. ‘§Ìmb¶mÀ¶m {ZX}emZ§Va EH$m ’$m‘m©ñ¶w{Q>H$b Ambr Amho. g§gJm©nmgyZ Am¶wf ³dmW ZmJ[aH$m§Mm ~Mmd
Ago ~gdm H$s Vo EH$m gai
aofoV EH$XmM Ambo nm{hOoV. 1 4 3 2 13) j_m, 15) H$OmJ, 16) ZOa. H§$nZrZo N>moQ>çm n°Ho$Q>‘ܶo ³dmW CËnmXZmMr V¶mar gd©gm‘mݶm§gh BVam§Zm H$mT>m CnbãY ìhmdm, H$ê$ eH$Vmo. àmMrZ Am¶wd}X J«§WmV ¶mMm C„oI
gwê$ Ho$br Amho. Vwig, H$mio{‘ao, gw§R>{‘{lV hm ¶mgmR>r N>moQ>çm n°Ho$Q> ñdê$nmV ˶m§Mr {Z{‘©Vr Ho$br AmT>iVmo.
ho Amho OJmVrb
Xwgè`m H«$‘m§H$mMo gdm©V
‘moR>o H$‘mZrÀ`m AmH$mamMo
YaU. Om°[O©`m‘Yrb
AmVm EQ>rE‘ ‘[eZbm ñne© Aj`Hw$‘maZo
`m YaUmMo Zmd "B§Jwar
S>°‘' Ago Amho. Ë`mMo
H$m‘ 1961 ‘Ü`o gwê$
Z H$aVm H$mT>Vm `oVrb n¡go H$‘mB©À`m ~m~VrV
‘w§~B©, e{Zdma,
6 OyZ 2020 12
Pmbo hmoVo d Vo 1987 bm
nyU©Ëdmg Jobo. Zdr [Xëbr … Xoe Am[U OJ^amV gÜ`m H$moamoZmMo
g§H$Q> Amho. Aem [ñWVrV AZmdí`H$ ñne© Q>miÊ`mda ^a
~«°S> [nQ>, Q>m°‘
[Xbm OmV Amho. ‘mÌ EQ>rE‘ ‘[eZ‘YyZ n¡go H$mT>Ê`mgmR>r
ñne© H$amdmM bmJVmo Am[U amoO AZoH$ bmoH$ ‘[eZMm
dmna H$arV AgVmV. Ë`m‘wio Oa [VWo g°[ZQ>m`PaMr gmo`
Zgob Va H$moamoZm g§gJm©Mm YmoH$m dmT>y eH$Vmo. Ë`m‘wio
H«y$Obm Q>mH$bo ‘mJo
AmVm Ago EQ>rE‘ [dH$[gV Ho$bo OmV Amho, Á`m‘YyZ n¡go ‘w§~B© … Aj`Hw$‘maMr H$‘mB© Am[U Ë`mMo XmV¥Ëd
H$mT>Ê`mgmR>r ‘[eZbm ñne© H$aÊ`mMr JaO amhUma Zmhr. ho XmoÝhr Zoh‘r MMo©V AgVo. H$moamoZm g§H$Q>mÀ`m H$mimV
no‘|Q>g² H$§nZr "EOrEg Q´>m§OoŠQ> Q>oŠZm°bm°OrO'Zo Ë`mZo 25 H$moQ>r én`m§Mr ‘XV [Xbr hmoVr. AmVm Ë`mMo
`mgmR>r EH$ àmoQ>moQ>mB©n ~Zdbo Amho. Ë`m‘Ü`o ñH«$rZda Zmd Ë`mÀ`m H$‘mB©‘wio MMo©V Ambo Amho. "’$moãg©' `m
Š`yAma H$moS> ñH$°Z Ho$ë`mda ‘[eZ~amo~a B§Q>a’o$ggmR>r ‘m[gH$mZo OJ^amVrb go[b[~ŒQ>tÀ`m H$‘mB©~m~VMr
~±Ho$À`m ‘mo~mB©b A°nMm dmna Ho$bm OmVmo. nma§n[aH$ EH$ `mXr à[gÕ Ho$br Amho. Ë`m‘Ü`o Aj`Hw$‘ma hm
nÕVrV EQ>rE‘ ‘[eZ ImVoYmaH$mÀ`m AmoiIrgmR>r ^maVmVrb EH$‘od go[b[~ŒQ>r Amho. Ë`mZo H$‘mB©À`m
Vmo H$°e H$mT>yZ KoD$ eH$Vmo. EOrEg Q´>m§OoŠQ> XoemV ~±H$m§gmR>r ~m~VrV hm°brdyS> ñQ>ma ~Œ°S> [nQ>, Q>m°‘ H«y$O, [db [ñ‘W
‘°½Zo[Q>H$ ñQ´>mB©n H$mS>© Am[U gË`mnZmgmR>r [nZMm dmna 70 hOma EQ>rE‘ ‘[eZMo ì`dñWmnZ H$aVo. H$§nZr gÜ`m
H$aVo. ‘mÌ H$m°ÝQ>°ŠQ>bog EQ>rE‘Mm dmna H$aÊ`mgmR>r Am[U Oo[Z’$a bmonoO `m§Zmhr ‘mJo Q>mH$bo Amho.
XmoZ ~±H$m§gmR>r H$m°ÝQ>Q °ŠQ>Q bog EQ>
EQr>rE‘ gmo
EQ gmëë``wweZgmR>
ë`e ZgmR
Zg mRr>r H$m‘
mR H m‘ OyZ 2019 Vo ‘o 2020 `m
½m«mhH$mbm ñH«$rZda Š`yAma H$moS> ñH$°Z H$aÊ`mgmR>r H$arV Amho. `mgmR>r gm°âQ>doAa‘Ü`o ~Xb H$amdm bmJUma
~±Ho$Mo ñ‘mQ>©’$moZ A°n dmnamdo bmJob. Ë`mZ§Va Ë`mbm H$mimVrb CËnÝZ `mgmR>r J¥[hV
Amho. AWm©V `mgmR>r [H$‘mZ AmR> AmR>dS>çm§Mm H$mi YaÊ`mV Ambo. `m H$mimV Aj`Mr
Amnë`m ‘mo~mB©b ’$moZdaM ‘[eZ‘YyZ H$mT>m`Mr bmJy eH$Vmo.
aŠH$‘ Am[U EQ>rE‘ [nZ Q>mB©n H$amdm bmJob. H$‘mB© 48.5 Xebj S>m°bg© åhUOo
Ë`m‘wio ‘[eZbm ñne© Z H$aVmM gw‘mao 365 H$moQ>r én`o BVH$r hmoVr.
Aj` `m `mXrV 52 ì`m ñWmZmda
AgyZ Ë`mZo H$‘mB©~m~V Jm[`H$m

S>m`Z m g m o a À ` m n m o Q > m À ¶ m [ahmZm {hbmhr ‘mJo Q>mH$bo Amho.


‘mÌ Joë`m dfr©À`m VwbZoV `§Xm
Aj`Mm H«$‘m§H$ Kgabobm Amho.

‘§Jimbmhr O r d m í ‘ m M m e m o Y Joë`m dfr© Vmo Aem `mXrV 33

gw[ñWVr‘Yrb
ì`m ñWmZmda hmoVm. Joë`m
dfr© Ë`mMr H$‘mB© 490
H$moQ>r én`o hmoVr. "Q>m°n

EHo$ H$mir hmoVr dm°qe½Q>Z … Vã~b


1360 [H$bmo dOZmÀ`m
[ñWVr ‘¥VXoh OVZ H$ê$Z R>odÊ`mgmR>r nmofH$ AgVo. `m
S>m`ZmgmoaMr EImÚm [MbIVmgmaIr H$R>rU Aer ËdMm
`m
dMMm
Q>oZ' go[b[~ŒQ>r‘Ü`o
H$m`br OoZa, H$mZ`o
doñQ>, am°Oa ’o$S>aa,

eZrgmaIr H$S>r!
`m "[ñbqnJ S´>°JZ' d hmS>m§Zr ^abobo eara `m‘wio Vo gmJar [eH$mè`m§À`m [¼[ñQ>`mZmo amoZmëS>mo,
S>m`ZmgmoaÀ`m nmoQ>mVrb ^ú`ñWmZr nS>bo Zmhr. Ë`mMo eara Ogo gw[ñWVrV Amhoho, [bAmoZob ‘ogr,
eodQ>Mo OodU AOyZhr VgoM Ë`mÀ`m nmoQ>mVrb AÝZhr gww[ñWVrV Amho ho [deof. Q>m`ba noar, Zo`‘ma,
nmhm`bm [‘iVo. Ë`mMo EImÚm ’w$Q>~m°bgma»`m AmH$mamÀ`m nmoQ>mMo hm°dS>© ñQ>Z©, bo~Œm°Z
Ý`y`m°H©$ … Amnë`m ½m«h‘m[bHo$Vrb [dfwdd¥Îmmbm g‘m§Va H$mimÀ`m AmoKmV Vo AÚmnhr [Q>Hy$Z Ordmí‘ hm S>m`Zmgmoa [H$Vr ImXmS> hmoVm ho XmIdVmo. Ooåg Am[U S>²doZ
eZr hm ½m«h Ë`mÀ`m d¡[eîQ>çnyU© Agboë`m `m H$joVyZ am[hbobo Amho ho [deof. hm S>m`Zmgmoa 11 H$moQ>r 20 bmI dfmªnydr© `m àOmVrbm "~moar`mbmonoëQ>m ‘mH©$[‘Moëbr' Ago Zmd Om°ÝgZ `m§Mm g‘mdoe
H$S>r‘wiohr AmoiIbm OmV AgVmo. EHo$ hm M§Ð ^Œ‘U H$aVmo. S>o‘mog ‘¥Ë`w‘wIr nS>bm hmoVm. ‘mÌ Ë`mZo Ë`mnydr© KoVbobo AÞ H$m` hmoVo ho Amho. hm dZñnVtMm Amhma KoUmam S>m`Zmgmoa hmoVm. Amho. Aj` AmVm
H$mir n¥ÏdrMm eoOmar Agboë`m ‘§Ji WmoS>çm A[YH$ A§Vamdê$Z AmOhr g‘Oy eH$Vo. Ë`mÀ`m nmoQ>mMo Ordmí‘ AÚmnhr gw[ñWVrV Ë`mÀ`m nmoQ>mVrb dZñnVt‘Yrb goë`wba Vnerb "X E§S>' [MÌnQ>mVyZ
`m Vm§~S>çm ½m«hmbmhr Aer H$S>r hmoVr. VgoM [dfwdd¥ÎmmÀ`m XmoZ A§emÀ¶m Agë`mZo ho eŠ` Pmbo Amho. AmOhr [XgyZ `oVmo, Ago H$°ZS>mÀ`m Aë~Q>m© `oWrb [S>[OQ>b Xw[Z`oVhr
VgoM Ë`mbm A[YH$ ‘moR>çm d [d[MÌ H$moZmVrb H$joVyZ ^Œ‘U H$aVmo. `m H$mhr AndmXmË‘H$ [ñWVr‘wio ho KS>bo Amho. hm S>m`Zmgmoa å`w[P`‘ Am°’$ n°[bAmo§Q>mobm°Or‘Yrb g§emoYH$ H$°bo~ àdoe H$aUma Amho.
XmoÝhr M§Ðm§À`m H$jm nmhVm EHo$H$mir ‘¥Ë`w‘wIr nS>ë`mda Ë`mMo eara g‘wÐmV dmhyZ Jobo d Ë`mZ§Va ~ŒmD$Z `m§Zr åhQ>bo Amho. `m S>m`Zmgmoabm "ZmoS>mogm°a', Ë`mMo "bú‘r
‘§Jim^modVrhr H$S>r Agmdr, Ago Vo Am°[ŠgOZMo à‘mU H$‘r Agboë`m [R>H$mUr ~wS>mbo. Aer Agohr åhQ>bo OmVo. Vmo 18 ’y$Q> bm§~rMm S>m`Zmgmoa hmoVm. ~m°å~',"gy`©d§er'
g§emoYH$m§Zm dmQ>Vo. "ZoMa [OAmogm`Ýg' Am[U "n¥ÏdramO'
`m [Z`VH$m[bH$mV `m~m~VÀ`m ho [MÌnQ>
g§emoYZmMr ‘m[hVr XoÊ`mV Ambr Amho. `m AZoH$ gw§Xa d ‘moR>çm nS>Úmda
Am°ñQ´>o[b`mV nmonQ>m§À
Ë`m‘Ü`o Ago åhQ>bo Amho H$r, EHo$H$mir `bm [‘iVmV. PiH$Ê`mgmR>r
a§Jr~oa§Jr àOmVr nmhm $rQ>Mm g‘mdoe gÁO hmoV AmhoV.
‘§Jim^modVr EH$ ‘moR>r H$S>r Agmdr m°arH
d H$mbm¡KmV [VMo ê$nm§Va Ë`mÀ`m Ë`m‘Ü`oM `m aoZ~mo b `mÀ`m Xohmda
mà ‘m U o M `m nú
Amho. Zmd
M§Ðm§‘Ü`o Pmbobo Agmdo. AÝ` Ð
B§BÐ YZ w î `r a§ J AgVmV.
EH$m g§emoYZmZwgma ’$mo~mogÀ`m
VwbZoV drg nQ>rZo ‘moR>çm
AmH$mamMo M§Ðhr hmoVo, Ago EH$m Zì`m
g§emoYZmVyZ [XgyZ Ambo Amho.
‘§Jimbm ’$mo~mog Am[U S>o‘mog
AmH$mamMm EH$ M§Ðhr
‘§Jim^modVr ^Œ‘U
H$arV hmoVm.
EH$m [dÚmÏ`m©Zo emoYbr hmoVr
Ý`yQ>ZMr J[UVmVrb MyH$!
ZmdmMo XmoZ bhmZ M§Ð AmhoV. `mn¡H$r
’$mo~mogMr H$jm ‘§JimÀ`m Odi Amho.
‘§JimÀ`m
b§S>Z … JwéËdmH$f©UMm emoY Am[U KZËdmMr JUZm Ho$br. dñVw‘mZ
bmdUmè`m Am`P°H$ Ý`yQ>Z `m§Zr H$mT>Ê`mgmR>r Ë`m§Zm XmoZ aofm§‘Yrb

nm`mZo S´>m`qìhJ "[’$bm°gm°’$r Z°Ma[bg [à[Ýg[n`m


‘°Wo‘°[Q>H$m' `m ZmdmZo VrZ I§S>m§V EH$
nwñVH$ [b[hbo hmoVo. ho EH$ b°[Q>Z
H$moZmMo ‘yë` hdo hmoVo. Ë`mn¡H$r EH$
aoIm n¥ÏdrÀ`m H|$ÐmVyZ gy`m©n`ªV OmVo,
Va Xwgar aoIm n¥ÏdrÀ`m EH$m q~XynmgyZ

H$aUmar VéUr nwÝhm MMo©V ‘mH$S>mZo Ho$br Zmd AgyZ Ë`mMo B§½m«Or ^mfm§Va
"‘°Wo‘°[Q>H$b [à[Ýgnëg Am°’$
Z°Mab [’$bm°gm°’$r' Ago Amho.
gy`m©n`ªV OmVo. AmYw[ZH$ [dkmZmV `m
XmoÝhr aoIm§‘Yrb H$moZ 8.8 goH$§XmMm
‘mZbm OmVmo. Ý`yQ>Z ¶m§Mo åhUUo hmoVo
[S>Pm`Za Amho. JmS>r MmbdÊ`mMr AmdS>
Agë`mZo [VZo 2014 ‘Ü`o nadmÝ`mgmR>r
AO© Ho$bm hmoVm. Ë`mgmR>r [VZo 2018 ‘Ü`o
Hw$Í`mMr gdmar! "Z¡g[J©H$ Xe©ZemñÌmMo
J[UVr` [gÕm§V' Agm
Ë`mMm AW©. ho nwñVH$
I§S>mV Ý`yQ>Z `m§Zr JwéËdmH$f©Umdarb
Amnbm [gÕm§V Iam R>adÊ`mgmR>r
H$r, ho ‘yë` 10.5 goH$§XmMo Amho. ‘mÌ
Ë`m§Zr MwHy$Z AH$am goH$§X [b[hbo hmoVo!
am°~Q>© J°[añQ>mo `m§Zr 1987 ‘Ü`o hr MyH$
Cƒ Ý`m`mb`mMo XadmOohr R>moR>mdbo "[à[Ýg[n`m' `m bKw emoYbr. Ë`mdoir J°[añQ>mo 23 dfmªMo hmoVo
hmoVo d Ë`mZ§Va [Vbm nadmZm [‘imbm Zdr [Xëbr … ‘mH$S>§ H$Yr [dgmdyZ Jobo J[UVr` JUZoMr ‘XV KoVbr Amho. `m
H$mo U Vr ImoS>r H$aVrb ho gm§JVm `oV Am[U Z§Va Hw$Í`mZo ZmdmZohr à[gÕ JUZoV Ë`m§Zr EH$ MyH$ Ho$br hmoVr d Vr Am[U Vo [eH$mJmo `w[Zìh[g©Q>rVrb EH$
hmoVm. [Vbm W°[bS>mo‘mBS> qgS´>mo‘ hm Amho. Ë`mÀ`m EH$m [dÚmÏ`m©Zo CKS> Ho$br. [dÚmWr© hmoVo. Amnë`m "hmo‘dH©$'doir
Xw‘r©i [dH$ma Agë`mZo OÝ‘V…M Zmhr. Ë`m§ À`m ‘H©$Q>brbm§Mo AZoH$ ‘mJo diyZ nmhVmM
[ìhS> r Amo h r doimodoir `oV AgVmV. H$mhr Ë`mZo CVê$Z eoOmaÀ`m [Vgè`m "[à[Ýg[n`m'À`m [Vgè`m I§S>mVrb Ë`m§Zm hr MyH$ g‘Obr hmoVr. Ë`m§Zr
hmV ZmhrV. ‘mÌ nm`m§À`m ghmæ`mZo hr MyH$ [ZXe©Zmg AmUyZ Amnbo
Vr AZoH$ X¡Z§[XZ H$m‘o ghOnUo [Xdgm§ n y d r© ’$m§ Úm§da bQ>H$V dmKmÀ`m q^Vrda Yy‘ R>moH$br. Hw$Í`mbm AmR>ì`m H«$‘m§H$mÀ`m à‘o`mV Amnë`m
~N> S > ç m§ M o H$mZ Amo T>Umè`m, WßnS> ‘maUmè`m AmYr Amnë`m nmR>rda ‘mH$S> ~gbo [gÕm§VmÀ`m nwîQ>rgmR>r Ý`yQ>Z ¶m§Zr eZr, AgmB©Z‘|Q> O‘m Ho$ë`mda àmÜ`mnH$m§Zr
H$ê$ eH$Vo. [VÀ`m [ìhS>rAmo‘YyZ Ë`m§Zm "E ßbg' eoam [Xbm! `m
H$moƒr … OÝ‘V…M XmoÝhr hmV Zgë`mZo [XgVo H$r, Vr nm`m§À`m ‘XVrZoM ImoS>H$a ‘mH$S>mMm EH$ [ìhS>rAmo ìhm`ab Amho `mMr J§YdmVm©hr ZìhVr. ‘mÌ Ë`mZo JwégmaIo kmV ½m«h Am[U n¥ÏdrMo
Pmbm hmoVm. AmVm EH$m JmdmV ‘mH$S>mZo MŠH$ diyZ nm[hë`mda Ë`mbm ‘mH$S> [Xgbo Am[U dñVw‘mZ, n¥ð>r` JwéËdmH$f©U H$m‘mgmR>r Z§Va Ë`m§Zm [deof gÝ‘m[ZVhr
nm`mZo S´>m`qìhJ H$aUmè`m Ho$ai‘Yrb JmS>rMo Xma CKS>Vo d nm`mMm
VéUrMr [OÔ `mnydr© MMo©V Ambr hmoVr. AmVm Hw$Í`mÀ`m nmR>rda ~gyZ Ë`mÀ`m gdmarMm AmZ§X Ë`mZo Ë`mbm nH$S>Ê`mMm WmoS>m à`ËZ Ho$bm. Ë`mdoir H$aÊ`mV Ambo hmoVo.
A§JR>m Am[U ~moQ>m§À`m ‘XVrZo
H$moamoZmÀ`m g§H$Q>H$mimV hr VéUr nwÝhm EH$Xm JmS>rbm Mmdr XoD$Z Vr gwê$ bwQ>ë`mMm [ìhS>rAmo ìhm`ab hmoV Amho. MnimB©Zo ho ‘mH$S> Ë`mbm OUy H$mhr dmHw$ë`m XmIdyZ niyZ
Zdr àoaUm ~ZyZ g‘moa Ambr Amho. H$moUË`mhr H$aVo. JwS>Ko Am[U nm`m§À`m JmdmVrb EH$m JëbrVyZ ho ^Q>Ho$ Hw$Ìo OmV AgVmZm AMmZH$ Jobo. Hw$Ìohr [~Mmao nwT>o (A[YH$ doJmZo) [ZKyZ Jobo! `m‘Yrb ‘mH$S>mMr
g§H$Q>mbm, [dnarV n[a[ñWVrbm H$go Vmo§S> ‘XVrZo Vr brb`m ‘mH$S> [VWo Ambo Am[U Ë`mÀ`m nmR>rda OmD$Z ~gbo. H$mhr A§Va ho MbmIr Am[U Hw$Í`mMr à[V[H«$`m nmhyZ AZoH$m§Zr Ë`mda Amnë`mhr à[V[H«$`m
Úmdo d OrdZmMr dmQ>Mmb gwê$ R>odmdr ho `m [ñQ>AqaJ gm§^miVo. ‘mH$S> Hw$Í`mÀ`m nmR>rda [Xë`m AmhoV!
VéUrÀ`m CXmhaUmdê$Z [XgyZ `oV Amho. [VMm hm [ìhS>rAmo VrZ
28 dfmªMr [Obw‘mob ‘°[aEQ> Wm°‘g hr
VéUr Ho$aiÀ`m WmoS>ynyOmOdirb H$[a‘mZya
bmIm§hyZ A[YH$

d f o© H $mh rh r Z ImVm-[nVm
80
doim nmhÊ`mV
JmdmV amhVo. Vr ì`dgm`mZo EH$ ½m«m[’$H$ Ambm Amho.

§V am [h b oë ` m ì` Š Vr Mm ‘¥Ë¶y
[O d gyaV H$ê$Z Ë`m§À`m
Xmì`mMr nwîQ>r Ho$br hmoVr d Ë`m~m~V AmíM`©hr A§~mOr
… gË` ho H$Yr H$Yr H$ënZonojmhr ñWimOdi
AmíM`©H$maH$ AgVo, Ago åhQ>bo OmVo. `m ì`ŠV Ho$bo hmoVo. 80 dfo© H$mhrhr Z ImUmar hr
ì`ŠVr AmVm 90 dfmªMo Am`wî` OJyZ H$mhr Ë`m§Zm 28 ‘o
n¥ÏdrVbmda [ZgJm©À`m [Z`‘m§Zm AndmX amoOr g‘mYr
Agboë`m H$mhr ì`ŠVr AmhoV. Ë`m‘Ü`o [Xdgm§nydr©M H$mbde Pmbr.
na‘h§g `moJmZ§X `m§À`m "Am°Q>mo~m`mo½m«m’$r Am°’$ XoÊ`mV
JwOamV‘Yrb A§~m‘mVoMo ^ŠV Agbobo àëhmX Ambr. Ah‘Xm~mX‘Yrb ñQ>[bªJ hm°[ñnQ>bMo
OmZr ho gmYy hmoVo. Vã~b 80 dfo© Vo H$mhrhr Z A `moJr' `m OJà[gÕ AmË‘M[aÌmV ~§Jmb‘Yrb
[Jar~mbm ZmdmÀ`m ‘[hboMm CëboI Amho. hr Ý`yam°bm°[OñQ> S>m°. gwYra emh `m§À`m ZoV¥ËdmImbr
ImVm-[nVm VgoM ‘b-‘yÌ [dgO©Z Z H$aVm 2003 d 2010 ‘Ü`o Ë`m§Mr VnmgUr H$aÊ`mV
g[H«$` OrdZ OJV ‘[hbmhr AZoH$ XeHo$ H$mhrhr Z ImVm-[nVm [Od§V
am[hbobr hmoVr. àëhmX OmZrhr AerM ì`ŠVr Ambr. `m H$mimV Ë`m§Zm AZoH$ [Xdg EH$m ~§X
CÝhmù`mV hmoVo. Ë`m§À¶m AZoH$ ImobrV R>odyZ grgrQ>rìhr H$°‘oè`m§Ûmao Ë`m§À`mda
doim VÁkm§Zr hmoVr. A§~m‘mVoÀ`m Amerdm©XmZo ‘r 1940 nmgyZ
bJ~J H$ê$Z bj R>odÊ`mV Ambo d Ë`m§À`m earamÀ`m AZoH$
doJdoJù`m H$mhrhr ImUo-[nUo gmoS>yZ [Xbo Ago Vo gm§JV. 13
nmdgmù`mgmR>rMr Am°JñQ> 1929 ‘Ü`o ‘ohgmZm [OëømVrb MaXm MmMÊ`m KoÊ`mV Amë`m. `m H$mimV Vo ImV-[nV
~oJ‘r H$ê$Z R>odUmè`m àH$maÀ`m ZmhrV VgoM ‘b-‘yÌ [dgO©Zhr H$arV ZmhrV,
MmMÊ`m JmdmV Ë`m§Mm OÝ‘ Pmbm. d`mÀ`m gmVì`m dfr©M
‘w§½`m AmnU nmhmV AgVmo. Ë`m§Zr Ka gmoS>bo d Vo O§JbmV Vnñ`m H$arV amhy Ago [XgyZ Ambo. Varhr Ë`m§Mr àH¥$Vr R>UR>UrV
gm‘y[hH$ l‘mMo gdmo©Îm‘ bmJbo. d`mÀ`m ~mamì`m dfm©nmgyZ A§~m‘mVoÀ`m hmoVr! S>rAmaS>rAmoÀ¶m g§emoYH$m§Zrhr Ë`m§Mr
Xe©Z ‘Y‘mem Am[U ‘w§½`m Amerdm©XmZo AmnU AÞnmÊ`m[edm` amhy bmJbmo, VnmgUr Ho$br hmoVr VgoM Am`Am`Q>r ‘ÐmgÀ`m
H$ê$Z XoV AgVmV. AemM EH$m Ago Vo gm§JV. O§JbmVM Agboë`m JwhoVrb VÁkm§Zr Ë`m§À`m ‘|XyMo ñH$°qZJ Ho$bo hmoVo. 2006
‘ohZVr ‘w§JrMo [’$[bnmB©Ýg‘Ü`o A§~m‘mVoÀ`m VrW©ñWmZr Vo amhV. amoO nhmQ>o Mma ‘Ü`o [S>ñH$ìhar M°ZobZohr Ë`m§À`mdarb EH$ ñnoZ‘Ü`o d°bo[Ýg`mÀ`m ‘mëdmamogm ~rMda hm AZmoIm
A°Zm[bPm S>oaoZ S>r JwP‘Z `m dmOVm CR>yZ Vo ~hwVm§e doi Ü`mZgmYZoV S>m°Š`w‘|Q>ar XmIdbr hmoVr. H$ma§Om Amho. EImÚm ZmdoÀ`m AmH$mamMm hm H$ma§Om
’$moQ>mo½m«m’$aZo [Q>nbobo N>m`m[MÌ. KmbdV. 26 ‘o amoOr Ë`m§Mo [ZYZ Pmbo d n`©Q>H$m§Zm AmH$[f©V H$aVmo.