Sie sind auf Seite 1von 3

Jogo de Peteca

Paulo Dorfman
Piano

"
Ŋ ## % % % % % % % % % % % % % % % % % % ' % % "% % % % %
D=98
' % % %
Piano
% %
%
$ " ## %% %% % %% %% % &%% %% % %% % ( ) ' "%% ( ) ' +%%
Piano
% % * *
"
Ŋ '% % % % % % % % % % % % % % % - &&%%% ' "% % % "% % % %+% % % % % % % %
2 G maj7 C7
'
%%%
Pno

%% %% % %% %% %% %% &%% %% %% %%
$ ", ( ) ' %* % % % % % %
Pno
% %

E 7 ∫9
" G' maj7
&% +% % "% % "% %
5

% "% +%
B m7

Ŋ ) ' . %
% "% % - % % % % "% %
Pno

$ " % % % % % % % % % % %% %% %% %% % "%% %% %%
%
%%
Pno
% % % %

" A- m7 % % B7 ∫13 % % % % % % %
&%
F∏ º
%
7

Pno Ŋ % ' "% % % % % % % '


% % % % % % %%% %%% %% %% %% %%
$ " % %% %% % %% %% % %% %% % % % % %
Pno % % % % % % "% %

" E% m7 % % % % % % % % %
' % &% % % %
% % % &% % % % % % % % %
9 A 7 13
Pno Ŋ %
%% %% %% %% %% %% %% %% "%% %% % %% %% % %% %% % %% %%
Pno
$ " % % % % %

" A' m7 % % % % ' "% % % "% % % % +% % % % % % % %


11 D7 G maj7 C7

Ŋ % % % &% '
% % %
Pno

% % % % &% % % %
$ " % %% %% % %% %% % % % % % % %% %% %% %% &%% %% %% %%
% % %
Pno
%
" G' maj7 ) ' %. +% % % % % % % %
13

%
D m7 G7

Ŋ %
% "% % - "% % % % % "%
Pno

% % % %
$ " %% %% %% %% %% %% %% %%
% % % +%% %% % %% %% % % % % % %
Pno
% %

" C- maj7
15 C∏ º
%
C m6

Ŋ ' % ' % % % % % %
"% % "% % % % +% &% % "% %
Pno

% % % % % % % %
Pno
$ " % % % % % % % % % % % % "%
%% %% %% %%
%
% % % %
+% &% % % % %

B∫ª
" B'm7
17 A m7 D7

Ŋ % % % % '
"% % % % +% "% +% "% % +% % % %
% % % % % % % % % % % % +%
Pno

$ " % %% %% %% %% % % % % %% %% %% %% % % % % % %
Pno % &% "% % % % % % %

"
19 Bº E7 C∏ º C m6

Ŋ - ( ' % ' % % % % % %
"% % "% % % % +% &% % "% %
Pno

% % % % %% %% %% %%
Pno
$ " % %% %% % %% %% % "% % % % % "% %
% % % %
+% &% % % % %

D 7 &% +% &% +%
% % % %
B∫ª
" B'm7 %
21

%
A m7

Ŋ % % % % ' %
"% % % % +% "% +% "% % +% % %
% % %
Pno

$ " % %% %% % %% %% &% "%% %% % %% %% %% %% %% %% % %% %% % %% %%


Pno % %

1
G maj7
" ' ' % % ' "% % %
23 1. 2.

Ŋ ) ' '
%% %% % %
Pno

% %% % % % % % % % %
$ " % % % % % % % % % "% % % % % % +% &% % % % %
Pno
% %

" ' % % &% +% &% +% % % % 1


25

Ŋ % % %
% % %
Pno

$ " % %% %% % %% % %% % %% % % % % % % % %
Pno % % &% "% % % % "% % % % % &% +% % % % %

2
%
% % %%
"' % %%%%
27

Ŋ % %%% ( ,
%%
Pno

$ " ( ,
Pno
% % ( ,

"
32

Pno Ŋ

Pno
$ "