Sie sind auf Seite 1von 3

qfilF ffi

3nEilrqtrrE

qf$Ualffi
Western Railway

Rev - 0, Date: 23.02.2015


TSO No.-COG/AP

qrfr H *, Rruqq qrm c|-tr*, d?rinr * Rs ffhr


Instructlonsfor Gallbratlonof Alr PreesureGaugefor Goaches

ar#l:
{ifBfi Afrrr - s}frfq ftfrr
rigmE;rqhr{r,3r6lEtqrq
roCffi erfr srtn

(rr+tf$rFnS rnlpr $. - coc/P&v Rev- 0, 11 . 0 2 . 1 5 )

f0rq: rnff ffi' h fr(' q Eqrq (air pressure)ffq-fi (gauge) * siqlwa


(Calibration)*' fr\' Bf,?tl
:dc*: i) ilfiilfr gk6r ri. c 880s - Enfr Bct w (rzmf*' Jqfirrif * Hftenur/
q{Erw *, R('rgten
ii) for Pressureand VacuumGauges(15:3624).
IndianStandardSpecification

staq :-
o srfi CEt fr.iln q q-drc*, qfrfrrurfiT+rfrzqrql
. q (ErEftTTqfi'or erfr sJrq qT 3i?rifial

gft{nE qfrfnfi :-
Pressure Gauoe: A gauge to measure and indicate pressure greater than
ambientusing ambientpressureas the datum point.
Nota:- Ambient pressure iS the pressure surrounding the measurement element.
Master GAuge: A gauge to check the accuracyof other gauges.

frt fir+-frf?fi fil qlqrdrn frqr ilqzn :-


o r[Ir[ qfl?rqFrfi * gqTifiaMasterGaugeerdRr(nd'lS:g0z+*' qurt fr;qr srcrl
. "8" schedule (rd'.sick-lineattention *' .dt{FT,Enfr EEdf f irn q fdrq qg6' tfit
fu-qr qrcrl
3iqTifiq, Master Gauge ?l--dRr
. tCF grfiR*' qra fr lon p I p Fffir) * Etila qti LHa r+'n t' qFnf 12 ffifrr
fr, qrfr Bdil' fr' Frtl rrFrfi (Gauge)fr6rg qrt T6-3i?IiCE-d
(pre-calibrated)eryq'+,
FrdTKr sn' q?i qrfr Beqt t ffi ?TvT|FrdFsr 3ieriqa 15:3624fi $Ersr{ trrqr
UKrI
e rrfirr{ ctq qr i}i?ria-;r12 rr€ri f frqr snrl
o a,) 3i?lrm;rFg sffi *. fr(' qd
errqfr'fir fralv-dnfidt gfiRVd 6ci *. fts, aryq-+',
tTusmd. {si *. R(' 3rddrirr6 t qfr*4 EF{{,€ndrsl
:rftTfqlfuFl :-

ilndr€r FIII* rntnr *' frt?ft al $rqtfufr nri tsgEfr. qilfuerBEirsfufit - qffisr,
F. dr.) qEid. qf. frfr. $' q t) - eriqftnq,ffi
+'lfrrerE:fr 3rfufirft- s-6rrtrdrd +r
3qgra ataifrd +tit

tru ortroarq (Activity)


1 Sick-lineattentionfi Et{ra,rtFrifi-* sftrlsFata effi trr q6qrfrl
2 "8" schedule attention*. Ekra, rTIErGfi'*.
3itrtfia f6 mffif fif qfqrdTt
3 loH *'dltra, ffiq-fi t 3i?TifiaFE ffit *r tr6€rrTl
4 LHB wr fr' qrrfi *' :iqri+.d Fg fie+ErRnt6r Er6rndTl
5 rTFrfi€r h*qdnfr dt gfifrEil 6ri t Rs, qrcrfrst 3rdf ilr6 t qffier +.{i
tq fitrtr fir Erf,ilrfrl
6 3iRrtfiaFq d qrfr / qrrs Fni Fq **ErRd' fr qdErdl

il4rdrfi gRr6r i. c-eeosqd'ts:3ez+.


Aurhortu:-

qft. t'. d. fS. (gfi.) - nfrqrfiir

Clrculatlon:
El{. dFirr Gdr 3rffi - *?FfiFn,
+tfrT Em 3rffi: (E.c{r.)
3r6lt{rcrr6 \
d'.d fsfr.t*dil-ef?frqrq

cfi:
qiil {TT+,,
ffi. g*tfri4-r&}e : €rfl g+ard r
T@