Sie sind auf Seite 1von 1114

®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dù

(BAN HÀNH THEO CV 1776/BXD-VP NGÀY 16-08-2007 CỦA BỘ


M· hiÖu
b
u
i
q
u
a
n
g
m
i
n
h
( Alt + ¬ )
DESIGN : NGUYEÃN VAÊN NGOÏC EMAIL : vanngoc_2105@yahoo.com
TEL : 0977.388.502

AA.11100
AA.11200
AA.12000
AA.20000
AA.21000
AA.22000
AA.23000
AA.30000
AA.31000
AA.32000

AB.10000
AB.11000
AB.12000
AB.13000
AB.20000
AB.21000
AB.22000
AB.23000
AB.24000
AB.25000
AB.26100
AB.27000
AB.28100
AB.28200
AB.30000
AB.31000
AB.32000
AB.33000
AB.34000
AB.35000
AB.36000
AB.41000
AB.42000
AB.50000
AB.51100
AB.51200
AB.51300
AB.51410
AB.51510
AB.51610
AB.52100
AB.53000
AB.54000
AB.55000
AB.55300
AB.56000
AB.57000
AB.58000
AB.59000
AB.60000
AB.61000
AB.62000
AB.63000
AB.64000
AB.65100
AB.66000
AB.67000
AB.68100
AB.68200
AB.68300
AB.68400
AB.70000
AB.71000
AB.72000
AB.73000
AB.74100
AB.75100
AB.81100
AB.81200
AB.81300
AB.82000
AB.90000
AB.91000
AB.92000

AC.10000
AC.11000
AC.12000
AC.13000
AC.21000
AC.22000
AC.23100
AC.24000
AC.25000
AC.29000
AC.30000

AD.11000
AD.20000
AD.30000

AD.40000
AD.50000
AD.60000
AD.70000
AD.80000

AE.10000
AE.20000
AE.30000
AE.40000
AE.50000
AE.60000
AE.70000
AE.81000
AE.82000
AE.83000
AE.90000

AF.10000
AF.20000

AF.30000

AF.40000
AF.51100
AF.52000
AF.60000
AF.70000
AF.80000

AG.10000
AG.20000
AG.30000
AG.40000
AG.50000

AH.10000
AH.20000
AH.30000

AI.10000
AI.20000
AI.31000
AI.32000
AI.51000
AI.52000
AI.53000
AI.60000

AK.10000
AK.20000
AK.30000
AK.40000
AK.50000
AK.60000
AK.70000
AK.80000
AL.11000
AL.12000
AL.13000
AL.14000
AL.15100
AL.15200
AL.15300
AL.16100
AL.17000
AL.18100
AL.21100
AL.22100
AL.23100
AL.24100
AL.25100
AL.31000
AL.40000
AL.51100
AL.51200
AL.51300
AL.51400
AL.52100
AL.52200
AL.52300
AL.52400
AL.52500
AL.52600
AL.52700
AL.52800
AL.53100
AL.53200
AL.53300
AL.53400
AL.54000
AL.55000
AL.56000
AL.60000
AL.70000
®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng
BAN HÀNH THEO CV 1776/BXD-VP NGÀY 16-08-2007 CỦA BỘ XÂY DỰNG)
Néi dung
ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông
B¶ng ph©n lo¹i
Ch­¬ng I : C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng
Ch­¬ng II : C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t
Ch­¬ng III : C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi
Ch­¬ng IV : C«ng t¸c lµm ®­êng
Ch­¬ng V : C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸
Ch­¬ng VI : C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç
Ch­¬ng VII : C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
Ch­¬ng VIII : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç
Ch­¬ng IX : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp
Ch­¬ng X : C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c
Ch­¬ng XI : C¸c c«ng t¸c kh¸c
DESIGN : NGUYEÃN VAÊN NGOÏC EMAIL : vanngoc_2105@yahoo.com
TEL : 0977.388.502

ch­¬ng I: c«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng


Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng thñ c«ng
Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi
ChÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y
C«ng t¸c ph¸ dì c«ng tr×nh
Ph¸ dì b»ng thñ c«ng
Ph¸ dì b»ng m¸y
VËn chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 1000m b»ng « t« 7 tÊn
Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu
Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu b»ng thñ c«ng
Th¸o dì kÕt cÊu b»ng m¸y

ch­¬ng II: c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t


§µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng
§µo ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng
Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng
§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng
§µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
§µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ®µo
§µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ñi
§µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y c¹p
§µo xóc ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt b»ng m¸y ®µo
§µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y
§µo mãng c«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo
§µo kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo
§µo kªnh m­¬ng nÒn ®­êng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo
N¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m­¬ng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp m¸y x¸ng c¹p vµ m¸y ®µo
§µo nÒn ®­­êng
§µo nÒn ®­êng b»ng m¸y ®µo ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn
§µo nÒn ®­êng b»ng m¸y ñi
§µo nÒn ®­êng b»ng m¸y c¹p
San ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷, b·i gia t¶i
§µo ®Êt trong khung v©y phßng n­íc c¸c trô trªn c¹n
Xãi hót bïn trong khung v©y phßng n­íc
VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ
VËn chuyÓn ®Êt tiÕp 1000m b»ng «t« tù ®æ
C«ng t¸c ®µo ®¸ mÆt b»ng, hè mãng, kªnh m­¬ng, nÒn ®­­êng b»ng khoan næ
Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh
Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh
Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng
Khoan ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn xuèng ®­êng kÝnh ³ 20m
Ph¸ ®¸ ®­êng viÒn
§µo ph¸ ®¸ b»ng bóa c¨n
Xóc ®¸ sau næ m×n ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn
VËn chuyÓn ®¸ b»ng « t« tù ®æ
VËn chuyÓn ®¸ sau næ m×n 1000m tiÕp theo b»ng « t« tù ®æ
ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi
Xóc ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng lªn ph­¬ng tiÖn b»ng m¸y ®µo
VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lÊp s«ng b»ng « t« tù ®æ
VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng 1000m tiÕp theo b»ng « t« tù ®æ
C«ng t¸c ph¸ ®¸ ®µo hÇm b»ng khoan næ
C«ng t¸c bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm
§¾p ®Êt, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
§¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng tµu hót
San ®Çm ®Êt mÆt b»ng
§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng
§¾p nÒn ®­êng
§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc
§¾p c¸t c«ng tr×nh
§¾p ®¸ c«ng tr×nh
§¾p ®¸ ®Ëp bª t«ng b¶n mÆt
§¾p th©n ®Ëp b»ng ®¸
§¾p líp gia cè m¸i ®Ëp b»ng ®¸ t¶ng
§¾p ®¸ nót hÇm
C«ng t¸c n¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû
N¹o vÐt b»ng tµu hót
N¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn, cuèc s«ng
N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh
N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông tù hµnh, ®æ ®Êt b»ng hÖ thèng thuû lùc x¶ ®¸y
Xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông, phun lªn bê
N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
N¹o vÐt b»ng tµu ®µo
§µo ph¸ ®¸, bèc xóc ®¸ d­íi n­íc b»ng tµu ®µo
VËn chuyÓn ®Êt, c¸t b»ng tµu kÐo, xµ lan vµ tµu hót bông tù hµnh
VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo, xµ lan
VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1km tiÕp theo ngoµi 6km ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh

Ch­¬ng III: c«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi
C«ng t¸c ®ãng cäc
§ãng cäc b»ng thñ c«ng
§ãng cäc b»ng m¸y
§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp
§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp
§ãng cäc v¸n thÐp, cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh
Nhæ cäc
Lµm cäc c¸t
Ðp tr­íc, Ðp sau cäc, nhæ cäc cõ
C«ng t¸c nèi cäc
C«ng t¸c khoan cäc nhåi

ch­¬ng IV: c«ng t¸c lµm ®­êng


Lµm mãng ®­êng
Lµm mÆt ®­­êng
Cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®­­êng bé
Phô lôc c«ng t¸c lµm ®­êng (®Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu)
C«ng t¸c lµm mÆt ®­­êng s¾t
L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn ®­­êng s¾t
Lµm nÒn ®¸ ba l¸t
L¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu
S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng

ch­¬ng V: c«ng t¸c x©y g¹ch ®¸


X©y ®¸
X©y g¹ch chØ
X©y g¹ch thÎ 5x10x20
X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19
X©y g¹ch thÎ 4x8x19
X©y g¹ch èng
X©y g¹ch rçng
X©y g¹ch bª t«ng rçng
X©y t­­êng g¹ch silic¸t
X©y t­­êng th«ng giã
X©y g¹ch chÞu löa
Phô lôc ®Þnh møc cÊp phèi v÷a x©y

Ch­¬ng VI: c«ng t¸c bª t«ng t¹i chç


Bª t«ng ®¸ d¨m s¶n xuÊt b»ng m¸y trén vµ ®æ b»ng thñ c«ng
Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng cÇn cÈu

Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­­êng hoÆc th­¬ng phÈm, ®æ b»ng m¸y b¬m bª t«ng tù

Bª t«ng thuû c«ng


S¶n xuÊt v÷a bª t«ng b»ng tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng
VËn chuyÓn v÷a bª t«ng
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n
Phô lôc c«ng t¸c bª t«ng ®Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu)

Ch­¬ng VII: c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
L¾p dùng tÊm t­êng, tÊm sµn, m¸i 3D-SG
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n
L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
Lao l¾p dÇm cÇu

Ch­¬ng VIII: s¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç


S¶n xuÊt v× kÌo
C«ng t¸c lµm cÇu gç
L¾p dùng khu«n cöa, cöa c¸c lo¹i

Ch­¬ng IX: s¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp
S¶n xuÊt cÊu kiÖn s¾t thÐp
S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn dÇm cÇu thÐp
S¶n xuÊt, l¾p dùng v× thÐp gia cè hÇm
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt chi tiÕt ®Æt s½n trong bª t«ng hÇm
S¶n xuÊt cöa van
S¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp
S¶n xuÊt mÆt bÝch
L¾p dùng cÊu kiÖn thÐp

Ch­¬ng X: c«ng t¸c lµm m¸I, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c
C«ng t¸c lµm m¸i
C«ng t¸c tr¸t
C«ng t¸c èp g¹ch, ®¸
C«ng t¸c l¸ng
C«ng t¸c l¸t g¹ch, ®¸
C«ng t¸c lµm trÇn
C«ng t¸c lµm méc trang trÝ
C«ng t¸c quÐt v«i, n­­íc xi m¨ng, s¬n, b¶, ….
Ch­¬ng XI: c¸c c«ng t¸c kh¸c
TÈy rØ kÕt cÊu thÐp b»ng phun c¸t
KiÕn tróc c¸c líp mãng d­íi n­íc
Lµm mãng cÇu bÕn ngËp n­íc
Lµm líp lãt mãng trong khung v©y
Lµm vµ th¶ rä ®¸
Lµm vµ th¶ rång ®¸
Th¶ ®¸ héc vµo th©n kÌ
Gia cè nÒn ®Êt yÕu b»ng bÊc thÊm, v¶i ®Þa kü thuËt
Trång vÇng cá m¸i kªnh m­¬ng, ®ª, ®Ëp, m¸i taluy nÒn ®­êng
Trång cá Vetiver gia cè m¸i taluy
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt khe co, khe gi·n, khe ngµm liªn kÕt, khe t¨ng c­êng ®­êng l¨n, s©n ®ç
C¾t khe ®­êng l¨n, s©n ®ç
Tr¸m khe ®­êng l¨n, s©n ®ç b»ng mastic
Lµm khe co, khe gi·n, khe däc s©n, b·i, mÆt ®­êng bª t«ng
L¾p ®Æt gèi cÇu, khe co gi·n cÇu b»ng cao su
Lµm cÇu m¸ng, kªnh m¸ng vá máng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng vµ l­íi thÐp
C«ng t¸c lµm khíp nèi
Khoan lç ®Ó phun xi m¨ng gia cè nÒn ®Ëp, mµng chèng thÊm vµ khoan lç kiÓm tra nÒn ®Ëp, mµng chèng
Gia cè nÒn ®Ëp, mµng chèng thÊm b»ng phun xi m¨ng
Khoan gi¶m ¸p
Khoan c¾m nÐo anke
Khoan t¹o lç neo ®Ó c¾m neo gia cè m¸i taluy ®­êng
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke nÒn ®¸, m¸i ®¸ vµ b¬m v÷a
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke trong hÇm vµ b¬m v÷a
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt kÐo c¨ng c¸p neo gia cè m¸i taluy ®­êng
L¾p dùng l­­íi thÐp gia cè m¸i ®¸
Gia cè m¸i ta luy b»ng phun vÈy v÷a xim¨ng
B¹t m¸i ®¸ ®µo b»ng m¸y
S¶n xuÊt, l¾p dùng l­íi thÐp gia cè hÇm
Phun vÈy gia cè hÇm
Phun vÈy xi m¨ng lÊp ®Çy hÇm ngang
B¬m v÷a chÌn c¸p neo, cÇn neo thÐp f32mm gia cè m¸i taluy ®­êng
Khoan, phun v÷a xi m¨ng gia cè vá hÇm ngang
C«ng t¸c hoµn thiÖn nÒn hÇm, nÒn ®¸ tr­­íc khi ®æ bª t«ng
Khoan kiÓm tra, xö lý ®¸y cäc khoan nhåi
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
L¾p dùng dµn gi¸o thÐp c«ng cô
C«ng t¸c bèc xÕp vµ vËn chuyÓn lªn cao
Phßng Gi¸ X©y dùng - ViÖn Kinh tÕ x©y dùng
NguyÔn Thanh Nguyªn

NguyÔn Thanh Nguyªn


Phßng Gi¸ X©y dùng - ViÖn Kinh tÕ x©y dùng

HS. NguyÔn H÷u Tïng


ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng
-----------------------------oOo-----------------------------

§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng (Sau ®©y gäi t¾t lµ §Þnh møc dù to¸n) lµ
®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt x¸c ®Þnh møc hao phÝ cÇn thiÕt vÒ vËt liÖu, lao ®éng vµ m¸y thi c«ng
®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng nh­ 1m3 t­êng g¹ch, 1m3 bª t«ng, 1m2 l¸t g¹ch, 1
tÊn cèt thÐp, 100m dµi cäc .v.v. tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc c«ng t¸c x©y dùng (kÓ c¶
nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt do yªu cÇu kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o thi c«ng x©y dùng
liªn tôc, ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt).
C¨n cø ®Ó lËp §Þnh møc dù to¸n: C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng; quy ph¹m kü thuËt vÒ thiÕt
kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu; møc c¬ giíi hãa chung trong ngµnh x©y dùng; trang thiÕt bÞ kü thuËt,
biÖn ph¸p thi c«ng vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong x©y dùng (c¸c vËt liÖu míi, thiÕt bÞ vµ
c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn.v.v.).
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n
§Þnh møc dù to¸n bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu:
Lµ sè l­îng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi lÎ, vËt liÖu lu©n chuyÓn
(kh«ng kÓ vËt liÖu phô cÇn dïng cho m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ nh÷ng vËt liÖu tÝnh trong
chi phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng.
Møc hao phÝ vËt liÖu quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc nµy ®· bao gåm hao hôt vËt liÖu ë kh©u thi
c«ng; riªng ®èi víi c¸c lo¹i c¸t x©y dùng ®· kÓ ®Õn hao hôt do ®é d«i cña c¸t.
- Møc hao phÝ lao ®éng:
Lµ sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng vµ c«ng
nh©n phôc vô x©y dùng.
Sè l­îng ngµy c«ng ®· bao gåm c¶ lao ®éng chÝnh, phô ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi
l­îng c«ng t¸c x©y dùng tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc, thu dän hiÖn tr­êng thi c«ng.
CÊp bËc c«ng nh©n quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc lµ cÊp bËc b×nh qu©n cña c¸c c«ng nh©n tham
gia thùc hiÖn mét ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y dùng.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng:
Lµ sè ca sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh trùc tiÕp thùc hiÖn kÓ c¶ m¸y vµ thiÕt bÞ phô phôc
vô ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng.

2.     KÕt cÊu ®Þnh møc dù to¸n


- §Þnh møc dù to¸n ®­îc tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng vµ ®­îc m· hãa
thèng nhÊt bao gåm 11 ch­¬ng.
Ch­¬ng I : C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng
Ch­¬ng II : C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t
Ch­¬ng III : C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi
Ch­¬ng IV : C«ng t¸c lµm ®­­êng
Ch­¬ng V : C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸
Ch­¬ng VI : C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç
Ch­¬ng VII : C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
Ch­¬ng VIII : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç
Ch­¬ng IX : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp
Ch­¬ng X : C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c
Ch­¬ng XI : C¸c c«ng t¸c kh¸c
- Mçi lo¹i ®Þnh møc ®­îc tr×nh bÇy tãm t¾t thµnh phÇn c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn kü thuËt, ®iÒu kiÖn
thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ tÝnh phï hîp ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c x©y
dùng ®ã.
- C¸c thµnh phÇn hao phÝ trong §Þnh møc dù to¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c sau:
+ Møc hao phÝ vËt liÖu chÝnh ®­îc tÝnh b»ng sè l­îng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ ®¬n vÞ tÝnh.
+ Møc hao phÝ vËt liÖu kh¸c nh­vËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y, vËt liÖu phô kh¸c ®­îc tÝnh b»ng tØ lÖ %
tÝnh trªn chi phÝ vËt liÖu chÝnh.
+ Møc hao phÝ lao ®éng chÝnh vµ phô ®­îc tÝnh b»ng sè ngµy c«ng theo cÊp bËc b×nh qu©n cña
c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng.
+ Møc hao phÝ m¸y thi c«ng chÝnh ®­îc tÝnh b»ng sè l­îng ca m¸y sö dông.
+ Møc hao phÝ m¸y thi c«ng kh¸c ®­îc tÝnh b»ng tû lÖ % trªn chi phÝ sö dông m¸y chÝnh.
3.     Quy ®Þnh ¸p dông
- §Þnh møc dù to¸n ®­îc ¸p dông ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng, lµm c¬ së ®Ó lËp dù to¸n, tæng dù to¸n
x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t­x©y dùng c«ng tr×nh.
- Ngoµi thuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông nãi ë trªn, trong mçi ch­¬ng c«ng t¸c cña §Þnh møc dù to¸n
®Òu cã phÇn thuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông cô thÓ ®èi víi tõng nhãm, lo¹i c«ng t¸c x©y dùng phï
hîp víi yªu cÇu kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng.
- ChiÒu cao ghi trong ®Þnh møc dù to¸n lµ chiÒu cao tÝnh tõ cèt ±0.00 theo thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®Õn
cèt ≤4m; ≤16m; ≤50m vµ tõ cèt ±0.00 ®Õn cèt >50m. C¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc
kh«ng quy ®Þnh ®é cao nh­ c«ng t¸c tr¸t, l¸ng, èp, v.v… nh­ng khi thi c«ng ë ®é cao ≤ 16m; ≤ 50m vµ
>50m ®­îc ¸p dông ®Þnh møc bèc xÕp vËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao.
B¶ng ph©n lo¹i rõng, ph©n lo¹i bïn, cÊp ®Êt, ®¸ quy ®Þnh trong c¸c b¶ng d­íi ®©y ¸p dông thèng nhÊt
cho c¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng trong tËp ®Þnh møc nµy.
-----------------------------oOo-----------------------------
B¶ng ph©n lo¹i

B¶ng ph©n lo¹i rõng


B¶ng ph©n lo¹i bïn
B¶ng ph©n cÊp ®¸
B¶ng ph©n cÊp ®Êt
b¶ng ph©n cÊp ®Êt
b¶ng ph©n cÊp ®¸ cho c«ng t¸c khoan cäc nhåi

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

B¶ng ph©n lo¹i rõng


(Dïng cho c«ng t¸c ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng x©y dùng)

Lo¹i rõng Néi dung


B·i hoÆc ®åi tranh lau l¸ch, sim mua, cá lau, cá l¸c trªn ®Þa h×nh
I kh« r¸o. ThØnh tho¶ng cã c©y con hoÆc c©y cã ®­êng kÝnh lín
h¬n hoÆc b»ng 10cm.

- Rõng c©y con, mËt ®é c©y con, d©y leo chiÕm d­íi 2/3 diÖn
II tÝch vµ cø 100m2 cã tõ 5 ®Õn 25 c©y cã ®­êng kÝnh tõ 5 ®Õn
10cm vµ xen lÉn c©y cã ®­êng kÝnh lín h¬n 10cm.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i cá lau, cá l¸c dÇy ®Æc trªn ®Þa h×nh s×nh
lÇy, ngËp n­íc.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i c©y m¾m, cèc, vÑt... trªn ®Þa h×nh kh« r¸o.

- Rõng c©y ®· khai th¸c, c©y con, d©y leo chiÕm h¬n 2/3 diÖn
III tÝch vµ cø 100m2 rõng cã tõ 30 ®Õn 100 c©y cã ®­êng kÝnh tõ 5
dÕn 10cm, cã xen lÉn c©y cã ®­êng kÝnh lín h¬n 10cm.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i trµm, ®­íc... trªn ®Þa h×nh kh« r¸o
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i c©y m¾m, cèc, vÑt... Trªn ®Þa h×nh lÇy,
thôt, n­íc næi

- Rõng tre, nøa giµ, lå « hoÆc le, mËt ®é tre, nøa, lå « le dÇy
IV ®Æc. ThØnh tho¶ng cã c©y con cã ®­êng kÝnh tõ 5 dÕn 10 cm,
d©y leo, cã lÉn c©y cã ®­êng kÝnh lín h¬n 10cm.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i trµm, ®­íc... trªn ®Þa h×nh lÇy thôt, n­íc næi

Ghi chó:
- §­êng kÝnh c©y ®­îc ®o ë ®é cao c¸ch mÆt ®Êt 30cm.
- §èi víi lo¹i c©y cã ®­êng kÝnh > 10cm ®­îc qui ®æi ra c©y tiªu chuÈn (lµ c©y cã ®­êng kÝnh tõ 10-20cm).

B¶ng ph©n lo¹i bïn


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo bïn)
Lo¹i bïn §Æc ®iÓm vµ c«ng cô thi c«ng
1. Bïn ®Æc Dïng xÎng, cuèc bµn ®µo ®­îc vµ bïn kh«ng ch¶y ra ngoµi
2. Bïn láng Dïng x« vµ gÇu ®Ó móc
3. Bïn r¸c Bïn ®Æc, cã lÉn cá r¸c, l¸ c©y, th©n c©y môc n¸t
4. Bïn lÉn ®¸, sái,
C¸c lo¹i bïn trªn cã lÉn ®¸, sái, hÇu hÕn
hÇu hÕn

B¶ng ph©n cÊp ®¸


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo ph¸ ®¸)
CÊp ®¸ C­êng ®é chÞu nÐn
1. §¸ cÊp 1 §¸ rÊtcøng, cã c­êng ®é chÞu nÐn > 1000kg/cm2
2.§¸ cÊp 2 §¸ cøng, c­êng ®é chÞu nÐn > 800kg/cm2
3. §¸ cÊp 3 §¸ cøng trung b×nh, c­êng ®é chÞu nÐn >600kg/cm2
4. §¸ cÊp 4 §¸ t­¬ng ®èi mÒm, gißn dÔ ®Ëp, c­êng ®é chÞu nÐn £ 600kg/cm2

B¶ng ph©n cÊp ®Êt


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo vËn chuyÓn, ®¾p ®Êt b»ng thñ c«ng)

CÊp ®Êt NhãM ®Êt Tªn ®Êt

1 2 3
- §Êt phï sa, c¸t båi, ®Êt mÇu, ®Êt mïn, ®Êt ®en, ®Êt hoµng thæ.
1 - §Êt ®åi sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ (thuéc lo¹i ®Êt
nhãm 4 trë xuèng) ch­a bÞ nÐn chÆt.
- §Êt c¸t pha sÐt hoÆc ®Êt sÐt pha c¸t.
- §Êt mÇu Èm ­ít nh­ng ch­a ®Õn tr¹ng th¸i dÝnh dÎo.
- §Êt nhãm 3, nhãm 4 sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ ®·
I 2 bÞ nÐn chÆt nh­ng ch­a ®Õn tr¹ng th¸i nguyªn thæ.
- §Êt phï sa, c¸t båi , ®Êt mÇu, ®Êt bïn, ®Êt nguyªn thæ t¬i xèp cã
lÉn rÔ c©y, mïn r¸c , sái ®¸, g¹ch vôn, m¶nh sµnh kiÕn tróc ®Õn
10% thÓ tÝch hoÆc 50kg ®Õn 150 kg trong 1m3.
- §Êt sÐt pha c¸t.
- §Êt sÐt vµng hay tr¾ng, ®Êt chua, ®Êt kiÒm ë tr¹ng th¸i Èm
mÒm.
- §Êt c¸t, ®Êt ®en, ®Êt mïn cã lÉn sái ®¸, m¶nh vôn kiÕn tróc,
3 mïn r¸c, gèc dÔ c©y tõ 10% ®Õn 20% thÓ tÝch hoÆc tõ 150
®Õn 300 kg trong 1m3.

- §Êt c¸t cã l­îng ngËm n­íc lín, träng l­îng tõ 1,7 tÊn/1m3 trë lªn.

- §Êt ®en, ®Êt mïn ngËm n­íc n¸t dÝnh.


- §Êt sÐt, ®Êt sÐt pha c¸t, ngËm n­íc nh­ng ch­a thµnh bïn.
- §Êt do th©n c©y, l¸ c©y môc t¹o thµnh, dïng mai cuèc ®µo
II 4 kh«ng thµnh t¶ng mµ vì vôn ra rêi r¹c nh­xØ.
- §Êt sÐt nÆng kÕt cÊu chÆt.
- §Êt mÆt s­ên ®åi cã nhiÒu cá c©y sim, mua, dµnh dµnh.
- §Êt mµu mÒm.
- §Êt sÐt pha mÇu x¸m (bao gåm mÇu xanh lam, mÇu x¸m cña
v«i).
- §Êt mÆt s­ên ®åi cã Ýt sái.
- §Êt ®á ë ®åi nói.
- §Êt sÐt pha sái non.
5 - §Êt sÐt tr¾ng kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn kiÕn tróc hoÆc rÔ
c©y ®Õn 10% thÓ tÝch hoÆc 50kg ®Õn 150kg trong 1m3.
- §Êt c¸t, ®Êt mïn, ®Êt ®en, ®Êt hoµng thæ cã lÉn sái ®¸, m¶nh
vôn kiÕn tróc tõ 25% ®Õn 35% thÓ tÝch hoÆc tõ > 300kg ®Õn
500kg trong 1m3.
- §Êt sÐt, ®Êt n©u r¾n ch¾c cuèc ra chØ ®­îc tõng hßn nhá.
- §Êt chua, ®Êt kiÒm thæ cøng.
- §Êt mÆt ®ª, mÆt ®­êng cò.
- §Êt mÆt s­ên ®åi lÉn sái ®¸, cã sim, mua, dµnh dµnh mäc lªn
dÇy.
III 6 - §Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn cuéi, sái, m¶nh vôn kiÕn tróc, gèc rÔ
c©y >10% ®Õn 20% thÓ tÝch hoÆc 150kg ®Õn 300kg trong
1m3.
- §¸ v«i phong ho¸ giµ n»m trong ®Êt ®µo ra tõng t¶ng ®­îc, khi
cßn trong ®Êt th× t­¬ng ®èi mÒm ®µo ra r¾n dÇn l¹i, ®Ëp vì vôn
ra nh­xØ.
- §Êt ®åi lÉn tõng líp sái, l­îng sái tõ 25% ®Õn 35% lÉn ®¸ t¶ng,
®¸ tr¸i ®Õn 20% thÓ tÝch.
- §Êt mÆt ®­êng ®¸ d¨m hoÆc ®­êng ®Êt r¶i m¶nh sµnh, g¹ch vì.
7
- §Êt cao lanh, ®Êt sÐt, ®Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn
kiÕn tróc, gèc rÔ c©y tõ 20% ®Õn 30% thÕ tÝch hoÆc >300kg
®Õn 500kg trong 1m3.
- §Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i > 20% ®Õn 30% thÓ tÝch.

- §Êt mÆt ®­êng nhùa háng.


IV 8
- §Êt lÉn vá loµi trai, èc (®Êt sß) kÕt dÝnh chÆt t¹o thµnh t¶ng ®­
îc (vïng ven biÓn th­êng ®µo ®Ó x©y t­êng).

- §Êt lÉn ®¸ bät.


§Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i>30% thÓ tÝch , cuéi sái giao kÕt bëi ®Êt
sÐt.
9 - §Êt cã lÉn tõng vØa ®¸, phiÕn ®¸ ong xen kÏ (lo¹i ®¸ khi cßn
trong lßng ®Êt t­¬ng ®èi mÒm).
- §Êt sái ®á r¾n ch¾c.

B¶ng ph©n cÊp ®Êt


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo, vËn chuyÓn vµ ®¾p ®Êt b»ng m¸y)

CÊp ®Êt Tªn c¸c lo¹i ®Êt

§Êt c¸t, ®Êt phï sa c¸t båi, ®Êt mÇu, ®Êt ®en, ®Êt mïn, ®Êt c¸t,
c¸t pha sÐt, ®Êt sÐt, ®Êt hoµng thæ, ®Êt bïn. C¸c lo¹i ®Êt trªn cã
lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, g¹ch vì, ®¸ d¨m , m¶nh chai tõ 20% trë l¹i,
I kh«ng cã rÔ c©y to, cã ®é Èm tù nhiªn d¹ng nguyªn thæ hoÆc t¬i
xèp, hoÆc tõ n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ ®· bÞ nÐn chÆt tù nhiªn.
C¸t ®en, c¸t vµng cã ®é Èm tù nhiªn, sái, ®¸ d¨m, ®¸ vôn ®æ
thµnh ®èng.

Gåm c¸c lo¹i ®Êt cÊp I cã lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, g¹ch vì, ®¸ d¨m,
m¶nh chai tõ 20% trë lªn. Kh«ng lÉn rÔ c©y to, cã ®é Èm tù nhiªn
hay kh«. §Êt ¸ sÐt, cao lanh, ®Êt sÐt tr¾ng, sÐt vµng, cã lÉn sái
II
s¹n, m¶nh sµnh, m¶nh chai, g¹ch vì kh«ng qu¸ 20% ë d¹ng nguyªn
thæ hoÆc n¬i kh¸c ®æ ®Õn ®· bÞ nÐn tù nhiªn cã ®é Èm tù nhiªn
hoÆc kh« r¾n.

§Êt ¸ sÐt, cao lanh, sÐt tr¾ng, sÐt vµng, sÐt ®á, ®Êt ®åi nói lÉn
sái s¹n, m¶nh sµnh, m¶nh chai, g¹ch vì tõ 20% trë lªn cã lÉn rÔ
III
c©y. C¸c lo¹i ®Êt trªn cã tr¹ng th¸i nguyªn thæ cã ®é Èm tù nhiªn
hoÆc kh« cøng hoÆc ®em ®æ ë n¬i kh¸c ®Õn cã ®Çm nÐn.
C¸c lo¹i ®Êt trong ®Êt cÊp III cã lÉn ®¸ hßn, ®¸ t¶ng. §¸ ong, ®¸
phong ho¸, ®¸ v«i phong ho¸ cã cuéi sái dÝnh kÕt bëi ®¸ v«i, xÝt
IV
non, ®¸ quÆng c¸c lo¹i ®· næ m×n vì nhá, sÐt kÕt kh« r¾n ch¾c
thµnh vØa

b¶ng ph©n cÊp ®Êt


(Dïng cho c«ng t¸c ®ãng cäc)
cÊp ®Êt tªn c¸c lo¹i ®Êt
C¸t pha lÉn 3¸10% sÐt ë tr¹ng th¸i dÎo, sÐt vµ ¸ sÐt mÒm, than,
I bïn, ®Êt lÉn thùc vËt, ®Êt ®¾p tõ n¬i kh¸c chuyÓn ®Õn.
C¸t ®· ®­îc ®Çm chÆt, sái, ®Êt sÐt cøng, c¸t kh«, c¸t b·o hoµ n­íc.
II §Êt cÊp I cã chøa 10¸30% sái, ®¸.

b¶ng ph©n cÊp ®¸ cho c«ng t¸c khoan cäc nhåi


CÊp ®Êt
Nhãm ®Êt ®¸ Tªn c¸c lo¹i ®¸
®¸
- §¸ phiÕn sÐt, phiÕn than, phiÕn Xeritxit
- C¸t kÕt, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bÞ phong ho¸ m¹nh tíi møc
võa. §¸ Macn¬ chÆt, than ®¸ cã ®é cøng trung b×nh. Tup, bét kÕt
4 bÞ phong ho¸ võa.
- Cã thÓ bÎ nân ®¸ b»ng tay thµnh tõng m¶nh.
- T¹o ®­îc vÕt lâm trªn bÒ mÆt ®¸ s©u tíi 5mm b»ng mòi nhän cña
IV bóa ®Þa chÊt.
- §¸ phiÕn sÐt Clorit, Phylit, c¸t kÕt víi xi m¨ng lµ v«i, oxit s¾t,
®¸ v«i vµ §olomit kh«ng thuÇn.
- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong
5
ho¸ võa. Tup nói löa bÞ Kericit ho¸.
- MÉu nân khoan gät, bÎ khã, r¹ch ®­îc dÔ dµng b»ng dao, t¹o ®­îc
®iÓm lâm s©u b»ng 1 nh¸t bóa ®Þa chÊt ®Ëp m¹nh.
- §¸ phiÕn Clorit th¹ch anh, ®¸ phiÕn Xericit th¹ch anh. SÐt kÕt
bÞ silic ho¸ yÕu. Anhydrric chÆt xÝt lÉn vËt liÖu Tup.
- Cuéi kÕt hîp víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ v«i. §¸ v«i vµ §«l«mit chÆt
6
xÝt. §¸ Skan¬. §unit phong ho¸ nhÑ ®Õn t­¬i.
- MÉu nân cã thÓ gät hoÆc c¹o ®­îc b»ng dao con. §Çu nhän bóa
®Þa chÊt t¹o ®­îc vÕt lâm t­¬ng ®èi s©u.
- SÐt kÕt silic ho¸, ®¸ phiÕn gi¶ sõng, ®¸ gi¶ sõng Clorit. C¸c lo¹i
III
®¸ Pocphiarit, §iabaz¬, Tup bÞ phong ho¸ nhÑ
- Cuéi kÕt chøa trªn 50% cuéi cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna, xi
m¨ng g¾n kÕt lµ Silic vµ sÐt.
7
- Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ trÇm tÝch víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ
silic §iorit vµ Gabro h¹t th«.
III

- MÉu nân cã thÓ bÞ r¹ch nh­ng kh«ng thÓ gät hoÆc c¹o ®­îc b»ng
dao con. §Çu nhän cña bóa ®Þa chÊt cã thÓ t¹o ®­îc vÕt lâm n«ng.
- C¸t kÕt th¹ch anh. §¸ phiÕn Silic. C¸c lo¹i ®¸ Skan¬ th¹ch anh
G¬nat tinh thÓ lín. §¸ Granit h¹t th«
- Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna, ®¸ Nai, Granit, Pecmanit,
8
Syenit, Garbo, Tu«cmalin th¹ch anh bÞ phong ho¸ nhÑ.
- ChØ cÇn mét nh¸t bóa ®Ëp m¹nh mÉu ®¸ ®· bÞ vì. §Çu nhän
cña bóa ®Þa chÊt ®Ëp m¹nh chØ lµm x©y x¸t mÆt ngoµi cña
mÉu nân.
II - Syenit, Granit h¹t th«- nhá. §¸ v«i hµm l­îng silic cao. Cuéi kÕt cã
thµnh phÇn lµ ®¸ Macna. §¸ Bazan. C¸c lo¹i ®¸ Nai-Granit, Nai
Garbo, Pocphia th¹ch anh, Pecmatit, Skan¬ tinh thÓ nhá, c¸c Tup
9 silic, Barit chÆt xÝt.
- Bóa ®Ëp m¹nh mét vµi lÇn mÉu nân míi bÞ vì.
- §Çu nhän bóa ®Þa chÊt ®Ëp nhiÒu lÇn t¹i 1 ®iÓm t¹o ®­îc vÕt
lâm n«ng trªn mÆt ®¸.
-§¸ Skan¬ gr¬nat. C¸c ®¸ Granit h¹t nhá, ®¸ Sran¬diorit, Liparit. §¸
Skan¬ silic, m¹ch th¹ch anh. Cuéi kÕt nói löa cã thµnh phÇn
I 10 Macna. C¸t kÕt th¹ch anh r¾n ch¾c, ®¸ sõng.
- Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn mÉu nân míi bÞ vì.
- §¸ Qu¨czit, ®¸ sõng cøng ch¾c, chøa Ýt s¾t. §¸ Anbiophia h¹t
11 mÞn bÞ sõng ho¸. §¸ ngäc (ngäc bÝch...), c¸c lo¹i quÆng chøa s¾t.
§¸ ®Æc - Bóa ®Ëp m¹nh mét nh¸t chØ lµm søt mÉu ®¸.
biÖt - §¸ Qu¾czit c¸c lo¹i.
12 - §¸ C«ranh®«ng.
- Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn míi lµm søt ®­îc mÉu ®¸

Ghi chó: Khoan t¹o lç cäc nhåi vµo ®¸ ®Æc biÖt nhãm 11,12 ¸p dông ®Þnh møc
khoan cäc nhåi ®¸ cÊp I nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc khoan t­¬ng øng.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ýnh tõ 10-20cm).

Dông cô
tiªu
chuÈn
x¸c ®Þnh
nhãm
®Êt
4
Dïng xÎng
xóc dÔ
dµng

Dïng xÎng
c¶i tiÕn
Ên nÆng
tay xóc ®­
îc
Dïng xÎng
c¶i tiÕn
®¹p b×nh
th­êng ®·
ngËp
xÎng

Dïng mai
x¾n ®­îc

Dïng cuèc
bµn cuèc
®­îc

Dïng cuèc
bµn cuèc
chèi tay,
ph¶i dïng
cuèc chim
to l­ìi ®Ó
®µo

Dïng cuèc
chim nhá
l­ìi nÆng
®Õn
2,5kg
Dïng cuèc
chim nhá
l­ìi nÆng
trªn 2,5kg
hoÆc
dïng xµ
beng ®µo
®­îc

Dïng xµ
beng
choßng
bóa míi
®µo ®­îc

C«ng cô
tiªu
chuÈn
x¸c ®Þnh

Dïng
xÎng, mai
hoÆc
cuèc bµn
x¾n ®­îc
miÕng
máng

Dïng cuèc
chim míi
cuèc ®­îc
Ch­¬ng I
C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng

AA.11100 c¤NG T¸C PH¸T RõNG t¹o mÆt b»ng B»NG THñ C¤NG
AA.11200 Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi
AA.12000 C«ng t¸c chÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y
AA.20000 C«ng t¸c Ph¸ dì c«ng tr×nh
AA.21000 Ph¸ dì b»ng thñ c«ng
AA.22000 Ph¸ dì b»ng m¸y
AA.23000 VËn chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 1000m b»ng «t« 7tÊn
AA.30000 Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu
AA.31000 th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu b»ng thñ c«ng
aa.32000 th¸o dì kÕt cÊu b»ng m¸y

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AA.11100 c¤NG T¸C PH¸T RõNG t¹o mÆt b»ng B»NG THñ C¤NG
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- Ph¸t rõng, vËn chuyÓn c©y cá, ®¸nh ®èng trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn
- C­a chÆt, h¹ c©y c¸ch mÆt ®Êt 20cm, c­a chÆt th©n c©y, cµnh ngän thµnh tõng khóc, xÕp gän theo tõng lo
- §µo gèc c©y, rÔ c©y, c­a chÆt rÔ c©y, gèc c©y thµnh tõng khóc, xÕp gän thµnh tõng lo¹i trong ph¹m vi 30
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng /100m2
MËt ®é c©y tiªu chuÈn trªn 100m2 rõng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
0 £2 £3 £5 >5
AA.1111 Ph¸t rõng lo¹i I 0,95 1,42 1,64
AA.1112 Ph¸t rõng lo¹i II 1,21 1,82 2,11 2,6 3,28
AA.1113 Ph¸t rõng lo¹i III 1,39 1,98 2,28 2,77 3,46
AA.1114 Ph¸t rõng lo¹i IV 1,52 2,15 2,49
1 2 3 4 5

AA.11200 Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, c­a chÆt hoÆc ñi ®æ c©y, c­a chÆt th©n, cµnh c©y thµnh tõng ®o¹n. San lÊp mÆt b»ng, nhæ gèc c©y,

Thµnh phÇn hao MËt ®é c©y tiªu chuÈn trªn 100m2 rõng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ 0 £2 £3
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 0,075 0,123 0,286
Ph¸t rõng t¹o mÆt
AA.1121 M¸y thi c«ng
b»ng b»ng c¬ giíi
M¸y ñi 140CV ca 0,0103 0,0155 0,0204
M¸y ñi 108CV ca 0,0045 0,0045 0,0045
1 2 3

B¶ng qui ®æi c©y tiªu chuÈn


§­êng kÝnh c©y §æi ra c©y
tiªu chuÈn
10-20 cm 1
> 20-30 cm 1,5
> 30-40 cm 3,5
> 40-50 cm 6
> 50-60 cm 15

AA.12000 C«ng t¸c chÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y
§Þnh møc tÝnh cho tr­êng hîp chÆt, ®µo mét hoÆc mét sè c©y, bôi c©y trong ph¹m vi x©y dùng c«ng tr×nh.
AA.12100 ChÆt c©y
AA.13100 §µo gèc c©y
AA.13200 §µo bôi c©y
AA.12100 ChÆt c©y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, chÆt c©y, ®èn cµnh, th©n c©y thµnh tõng khóc. VËn chuyÓn xÕp ®èng trong ph¹m vi 30m.
Nh©n c«ng : 3,0/7

§­êng kÝnh gèc c©y (cm)


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
£ 20 £ 30 £ 40 £ 50 £ 60
ChÆt c©y ë mÆt
AA.1211 0,12 0,24 0,49 0,93 2,03
®Êt b»ng ph¼ng
ChÆt c©y ë s­ên
AA.1212 0,14 0,27 0,55 1,01 2,84
dèc
1 2 3 4 5
Ghi chó:
Tr­êng hîp chÆt c©y ë chç lÇy léi th× ®Þnh møc ®­îc nh©n víi hÖ sè 2.

AA.13000 §µo gèc c©y, bôi c©y


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo gèc c©y, bôi c©y c¶ rÔ theo yªu cÇu, vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m.
Nh©n c«ng 3,0/7
AA.13100 §µo gèc c©y
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1 gèc c©y
§­êng kÝnh gèc c©y (cm)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
£ 20 £ 30 £ 40 £ 50 £ 60
AA.1311 §µo gèc c©y 0,20 0,37 0,70 1,35 3,24
1 2 3 4 5

AA.13200 §µo bôi c©y


§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1bôi
C«ng t¸c §µo bôi dõa n­íc §µo bôi tre
M· hiÖu x©y l¾p §­êng kÝnh bôi dõa n­íc (cm) §­êng kÝnh bôi tre (cm)

£ 30 > 30 £ 50 £ 80 > 80

AA.1321 §µo bôi dõa n­íc 0,53 0,75 - - -


AA.1322 §µo bôi tre - - 1,05 6,68 12,02

1 2 1 2 3

AA.20000 C«ng t¸c Ph¸ dì c«ng tr×nh


AA.21000 Ph¸ dì b»ng thñ c«ng
AA.21100 Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸
AA.21200 Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng mãng, t­êng cét, xµ dÇm
AA.21300 Ph¸ dì nÒn xi m¨ng, nÒn g¹ch, tÊm ®an bª t«ng
AA.21400 ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®­êng
AA.21500 Ph¸ dì hµng rµo
AA.21600 ph¸ dì c¸c kÕt cÊu d­íi n­íc b»ng thñ c«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Ph¸ vì c¸c kÕt cÊu kiÕn tróc, tËn dông c¸c vËt liÖu ®Ó sö dông l¹i, xÕp ®èng theo tõng lo¹i, ®óng n¬i qui ®Þnh h
Nh©n c«ng 3,5/7
AA.21100 Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
Bª t«ng g¹ch vì Bª t«ng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p T­êng g¹ch T­êng ®¸
NÒn Mãng than xØ
Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch
AA.211 1,35 1,52 1,67 2,01 1,82
®¸
11 12 21 22 31

AA.21200 Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng mãng, t­êng cét, xµ dÇm


§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
NÒn, mãng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Bª t«ng t¶ng rêi Kh«ng Cã cèt T­êng Cét
cèt thÐp thÐp
Ph¸ dì kÕt cÊu bª
AA.212 2,06 3,56 5,10 4,70 5,50
t«ng
11 21 22 31 41

AA.21300 Ph¸ dì nÒn xi m¨ng, nÒn g¹ch, tÊm ®an bª t«ng


§¬n vÞ tÝnh: c«ng /1m2
NÒn xi m¨ng NÒn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Cã cèt G¹ch l¸ G¹ch xi
Kh«ng cèt thÐp G¹ch chØ
thÐp nem m¨ng
AA.213 Ph¸ dì nÒn 0,03 0,05 0,07 0,08 0,06
11 12 21 22 23

AA.21400 ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®­êng


§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
MÆt ®­ MÆt ®­
MÆt ®­ MÆt ®­
MÆt ®­êng cÊp êng bª êng bª
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p êng ®¸ êng ®¸
phèi t«ng t«ng xi
d¨m d¨m nhùa
apphan m¨ng
Ph¸ dì kÕt cÊu
AA.214 1,49 1,62 1,91 2,25 3,52
mÆt ®­êng
11 21 31 41 51

AA.21500 Ph¸ dì hµng rµo


§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m2
Hµng rµo song s¾t
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Lo¹i phøc
Lo¹i ®¬n gi¶n
t¹p
AA.215 Ph¸ dì hµng rµo 0,08 0,096
11 12
AA.21600 ph¸ dì c¸c kÕt cÊu d­íi n­íc b»ng thñ c«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo, ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸, bª t«ng, bèc xÕp, vËn chuyÓn phÕ liÖu ®æ ®óng n¬i qui ®Þnh trong ph¹
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Bª t«ng
KÕt cÊu Bª t«ng cã
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ kh«ng cèt
g¹ch ®¸ cèt thÐp
thÐp
Ph¸ dì c¸c kÕt cÊu
AA.216 d­íi n­íc b»ng thñ c«ng 1,86 4,60 7,65
c«ng
11 12 13

AA.22000 Ph¸ dì b»ng m¸y


AA.22100 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng bóa c¨n
AA.22200 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng m¸y khoan
AA.22300 §Ëp §Çu cäc khoan nhåi
AA.22400 Cµo bãc líp mÆt ®­êng bª t«ng asphalt
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp,kh«ng cèt thÐp, kÕt cÊu g¹ch ®¸ b»ng bóa c¨n, b»ng m¸y khoan cÇm tay, c¾t cèt th
AA.22100 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng bóa c¨n
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng G¹ch
M· hiÖu Cã cèt Kh«ng
x©y l¾p hao phÝ vÞ ®¸
thÐp cèt thÐp
VËt liÖu:
Que hµn kg 1,5 - -
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,6 0,5 0,2
M¸y thi c«ng
AA.221 Ph¸ dì b»ng bóa c¨n Bóa c¨n khÝ nÐn ca 0,30 0,25 0,15
M¸y nÐn khÝ
ca 0,15 0,13 0,08
360m3/h
M¸y hµn 23KW ca 0,23 - -

11 12 21

AA.22200 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng m¸y khoan


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng
M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Cã Kh«ng G¹ch ®¸
cèt thÐp cèt thÐp
VËt liÖu:
Que hµn kg 1,5 -
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,02 1,88 1,65
Ph¸ dì kÕt cÊu M¸y thi c«ng
AA.222
b»ng m¸y khoan M¸y khoan bª t«ng
ca 1,05 0,72 0,65
£ 1,5KW
M¸y hµn 23KW ca 0,23 -

11 12 21

AA.22300 §Ëp §Çu cäc khoan nhåi


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-       LÊy dÊu vÞ trÝ, ph¸ dì ®Çu cäc b»ng bóa c¨n, c¾t cèt thÐp ®Çu cäc b»ng m¸y hµn.
-       Bèc xóc phÕ th¶i vµo thïng chøa vµ dïng cÈu ®­a lªn khái hè mãng.
-       VÖ sinh hoµn thiÖn vµ uèn cèt thÐp theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Trªn c¹n D­íi n­íc
phÝ
§Ëp ®Çu cäc trªn
VËt liÖu:
c¹n
Que hµn kg 1,200 1,500
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,72 1,05
AA.223 M¸y thi c«ng
§Ëp ®Çu cäc d­íi n­
Bóa c¨n khÝ nÐn ca 0,35 0,42
íc
M¸y nÐn khÝ
ca 0,18 0,21
360m3/h
M¸y hµn 23KW ca 0,230 0,23
CÇn cÈu 16T ca 0,111 0,133
AA.223 Xµ lan 200T ca - 0,05
Tµu kÐo 150CV ca - 0,024
10 20

AA.22400 Cµo bãc líp mÆt ®­êng bª t«ng asphalt


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, l¾p ®Æt hµng rµo, biÓn b¸o, ®Ìn tÝn hiÖu. ChuÈn bÞ m¸y, lÊy dÊu cao ®é líp mÆt ®­êng

C«ng t¸c Thµnh phÇn ChiÒu dµy líp bãc (cm)


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ ≤3 ≤4 ≤5

AA.224 VËt liÖu


R¨ng cµo bé 0,07 0,094 0,13
VËt liÖu kh¸c % 10 10 10

Cµo bãc líp mÆt ®­ Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 1,78 2,08 2,42
êng bª t«ng Asphalt
M¸y thi c«ng
M¸y cµo bãc
ca 0,175 0,192 0,212
Wirtgen C100
¤t« chë n­íc 5m3 ca 0,175 0,192 0,212
¤t« chë phÕ th¶i
ca 0,263 0,288 0,318
7TÊn
¤t« chøa nhiªn liÖu
ca 0,175 0,192 0,212
2,5TÊn
M¸y Ðp khÝ
ca 0,175 0,192 0,212
420m3/h

11 12 13

AA.23000 VËn chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 1000m b»ng «t« 7tÊn
§¬n vÞ tÝnh:: 100m2
C«ng t¸c ChiÒu dµy líp c¾t (cm)
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p ≤3 ≤4 ≤5 ≤6

AA.23 VËn chuyÓn phÕ ca 0,017 0,022 0,028 0,033


th¶i tiÕp 1000m
b»ng «t« 7TÊn

101 102 103 104

AA.30000 Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu


AA.31000 th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu b»ng thñ c«ng
AA.31100 Th¸o dì kÕt cÊu gç, s¾t thÐp
AA.31200 Th¸o dì m¸i
AA.31300 Th¸o dì trÇn, cöa, g¹ch èp t­êng
AA.31400 Th¸o dì v¸ch ng¨n
AA.31500 Th¸o dì c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh
AA.31600 Th¸o dì m¸y ®iÒu hoµ côc bé, b×nh ®un n­íc nãng

AA.31100 Th¸o dì kÕt cÊu gç, s¾t thÐp


Nh©n c«ng 3,5/7
KÕt cÊu gç KÕt cÊu s¾t thÐp
§¬n vÞ tÝnh: c«ng
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/m3
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p /tÊn
ChiÒu cao (m)
£4 < 16 £4 < 16
Th¸o dì kÕt cÊu gç,
AA.311 1,89 2,99 6,50 8,80
s¾t thÐp
11 12 21 22

AA.31200 Th¸o dì m¸i


Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2
M¸i ngãi M¸i t«n M¸i Fibr«xi m¨ng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p ChiÒu cao (m)
£4 < 16 £4 < 16 £4
AA.312 Th¸o dì m¸i 0,06 0,09 0,03 0,04 0,05
11 12 21 22 31

AA.31300 Th¸o dì trÇn, cöa, g¹ch èp t­êng


Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2
G¹ch èp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p TrÇn Cöa Ch©n t­
T­êng
êng
Th¸o dì trÇn, cöa,
AA.313 0,06 0,04 0,11 0,13
g¹ch èp t­êng
11 12 31 32

AA.31400 Th¸o dì v¸ch ng¨n


Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2
V¸ch ng¨n
M· C«ng t¸c GiÊy Ðp, b»ng
Khung m¾t c¸o T­êng gç V¸n sµn
v¸n Ðp nh«m
hiÖu x©y l¾p kÝnh
AA.314 Th¸o dì v¸ch ng¨n 0,03 0,04 0,04 0,06 0,10
11 21 31 41 51

AA.31500 Th¸o dì c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Th¸o dì c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, tËn dông c¸c vËt liÖu ®Ó sö dông l¹i. VËn chuyÓn vµ xÕp ®èng theo tõng lo¹i ®óng
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/c¸i
Th¸o dì Th¸o dì Th¸o dì
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Th¸o dì bån t¾m
chËu röa bÖ xÝ chËu tiÓu
Th¸o dì thiÕt bÞ
AA.315 0,45 0,1 0,13 0,15
vÖ sinh
11 21 31 41

AA.31600 Th¸o dì m¸y ®iÒu hoµ côc bé, b×nh ®un n­íc nãng
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/c¸i
B×nh
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §iÒu hoµ côc bé ®un n­íc
nãng
- Th¸o dì m¸y ®iÒu
0,60 -
hoµ côc bé
AA.316
- Th¸o dì b×nh ®un
- 0,20
n­íc nãng
11 21

aa.32000 th¸o dì kÕt cÊu b»ng m¸y


aa.32100 Th¸o dì cÇu t¹m (EIFFEL, BAILEY, dµn T66, N64) b»ng m¸y hµn, cÇn cÈu
AA.32200 Th¸o dì DÇm, dµn cÇu thÐp c¸c lo¹i

aa.32100 Th¸o dì cÇu t¹m (EIFFEL, BAILEY, dµn T66, N64) b»ng m¸y hµn, cÇn cÈu
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, th¸o sµn cÇu, dµn cÇu b»ng thñ c«ng kÕt hîp m¸y hµn vµ thñ c«ng kÕt hîp cÇn cÈu, ®¸nh dÊu ph©n lo
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
Th¸o b»ng cÈu, c¾t
C«ng t¸c Thµnh phÇn Th¸o b»ng m¸y hµn
thÐp b»ng m¸y hµn
M· hiÖu §¬n vÞ
Th¸o sµn Th¸o dµn Th¸o sµn
x©y l¾p hao phÝ
cÇu cÇu cÇu
AA.321 Th¸o dì b»ng m¸y VËt liÖu
hµn Que hµn kg 1,20 1,75 1,20
VËt liÖu kh¸c % 5 5 5
AA.321 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,34 9,42 3,61
Th¸o dì b»ng m¸y
M¸y thi c«ng
hµn, cÇn cÈu
CÇn cÈu 25T ca - - 0,065
M¸y hµn 23Kw ca 0,63 0,87 0,60
11 12 21

AA.32200 Th¸o dì DÇm, dµn cÇu thÐp c¸c lo¹i


§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Trªn c¹n D­íi n­íc
phÝ
VËt liÖu
Tµ vÑt gç c¸i 0,12 0,15
¤xy chai 1,48 1,52
Acetylen chai 0,49 0,51
VËt liÖu kh¸c % 5 5
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 9,5 13,5
M¸y thi c«ng
AA.322 Th¸o dì dÇm, dµn
CÇn cÈu 16T ca 0,16 0,39
cÇu thÐp c¸c lo¹i
CÇn cÈu 25T ca 0,27 0,39
Phao thÐp 200T ca - 0,19
Xµ lan 400T ca - 0,27
Can« 150T ca - 0,05
Têi ®iÖn 5T ca 1,06 0,90
CÈu long m«n ca 1,06 0,90
M¸y kh¸c % 5 5
11 12
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

tõng khóc, xÕp gän theo tõng lo¹i trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn.
hµnh tõng lo¹i trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn, lÊp, san l¹i hè sau khi ®µo.

«ng /100m2

n lÊp mÆt b»ng, nhæ gèc c©y, rÔ c©y.


§¬n vÞ tÝnh: 100m2
iªu chuÈn trªn 100m2 rõng
£5 >5
0,418 0,535

0,0249 0,0274
0,0045 0,0045
4 5

vi x©y dùng c«ng tr×nh.

ng trong ph¹m vi 30m.

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/c©y


m)
£ 70 > 70
4,86 9,18

6,08 10,00
6 7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1 gèc c©y
m)
£ 70 >70
6,08 10,93
6 7

tõng lo¹i, ®óng n¬i qui ®Þnh hoÆc trªn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn, thu dän mÆt b»ng sa
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

Xµ dÇm

6,50

51

§¬n vÞ tÝnh: c«ng /1m2

§an bª
t«ng

0,09
31

nh: c«ng/1m3
æ ®óng n¬i qui ®Þnh trong ph¹m vi 30m (ch­a tÝnh hÖ sµn ®¹o, hÖ næi thi c«ng).

g m¸y khoan cÇm tay, c¾t cèt thÐp b»ng m¸y hµn. Bèc xóc phÕ th¶i ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chu
lÊy dÊu cao ®é líp mÆt ®­êng cÇn bãc. TiÕn hµnh bãc b»ng m¸y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, bãc b»ng thñ c«ng ®iÓm m¸y kh
§¬n vÞ tÝnh:: 100m2
u dµy líp bãc (cm)
≤6 ≤7

0,17 0,23
10 10

2,82 3,28

0,233 0,256
0,233 0,256

0,350 0,384

0,233 0,256

0,233 0,256

14 15

§¬n vÞ tÝnh:: 100m2


¾t (cm)
≤7

0,044

105
§¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2
M¸i Fibr«xi m¨ng

< 16
0,06
32
nh: C«ng /1m2

xÕp ®èng theo tõng lo¹i ®óng n¬i qui ®Þnh trong ph¹m vi 30m.
hîp cÇn cÈu, ®¸nh dÊu ph©n lo¹i vËt liÖu sau th¸o dì, xÕp gän, x¶ mèi hµn, th¸o bu l«ng c¸c bé phËn kÕt cÊu vËn chuyÓn tron
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
Th¸o b»ng cÈu, c¾t
thÐp b»ng m¸y hµn
Th¸o dµn
cÇu

1,75
5
5,64

0,074
0,87
22
uyÓn, thu dän mÆt b»ng sau khi ph¸ dì (biÖn ph¸p ph¸ dì ch­a tÝnh trong ®Þnh møc).
®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m.
b»ng thñ c«ng ®iÓm m¸y kh«ng tíi ®­îc. Di chuyÓn biÓn b¸o vµ rµo ch¾n, dän phÕ liÖu r¬i v·i, xóc hãt phÕ liÖu lªn xe vËn c
Ën kÕt cÊu vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m.
óc hãt phÕ liÖu lªn xe vËn chuyÓn. VËn chuyÓn phÕ th¶i trong ph¹m vi 1000m
Ch­¬ng II
c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t

AB.10000 ®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng


AB.11000 §µO §ÊT C¤NG TR×NH B»NG THñ C¤NG
AB.13000 ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng
®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
AB.20000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng
AB.30000 ®µo nÒn ®­êng
ab.41000 VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ
Ab.42000 VËn chuyÓn ®Êt 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ
Ab.50000 C«ng t¸c ®µo ®¸ mÆt b»ng, hè mãng c«ng tr×nh, kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng khoan næ m×n
AB.60000 §¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
AB.70000 c«ng t¸c n¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû
AB.71100 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt £1000CV
AB.71200 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt £ 2000CV
AB.71300 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt >2000CV
AB.72100 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn
AB.72200 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng
AB.73100 n¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt £2500CV
AB.73200 N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt >2500CV
AB.74100 N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông tù hµnh, ®æ ®Êt b»ng hÖ thèng thuû lùc x¶ ®¸y
AB.75100 xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông, phun lªn bê
AB.81100 N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
AB.81200 N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
AB.81300 n¹o vÐt b»ng tµu ®µo
AB.82000 §µo ph¸ ®¸, bèc xóc ®¸ d­íi n­íc b»ng tÇu §µo
AB.90000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t b»ng tµu kÐo, xµ lan vµ tµu hót bông tù hµnh
AB.91000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo, xµ lan
AB.92000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1Km tiÕp theo ngoµi 6km ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ThuyÕt minh

§Þnh møc c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t ®îc quy ®Þnh cho 1m3 ®µo ®¾p hoµn
chØnh (bao gåm c¸c c«ng viÖc ®µo xóc ®Êt, ®Çm lÌn kÓ c¶ c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ vµ
hoµn thiÖn v.v..) Trêng hîp cÇn ph¶i ph¸t rõng ph¸t tuyÕn, chÆt, ®µo gèc c©y, bôi c©y, ph¸
ThuyÕt minh

§Þnh møc c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t ®îc quy ®Þnh cho 1m3 ®µo ®¾p hoµn
chØnh (bao gåm c¸c c«ng viÖc ®µo xóc ®Êt, ®Çm lÌn kÓ c¶ c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ vµ
hoµn thiÖn v.v..) Trêng hîp cÇn ph¶i ph¸t rõng ph¸t tuyÕn, chÆt, ®µo gèc c©y, bôi c©y, ph¸
dì mét sè lo¹i kÕt cÊu tríc khi ®µo, ®¾p th× ¸p dông theo c«ng t¸c ®· ®îc ®Þnh møc trong
ch¬ng I.
- C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt ®îc ®Þnh møc cho trêng hîp ®µo ®¾p ®Êt ®¸, c¸t b»ng
thñ c«ng vµ ®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng c¬ giíi.
- Trêng hîp ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng m¸y mµ khèi lîng do m¸y kh«ng lµm ®
®µo r·nh däc, ®µo x¶ khèi lîng ®¾p Ðp d ph¶i lµm b»ng thñ c«ng (®µo khoan ®
r·nh däc, ®µo lÊy ®Êt ®¾p Ðp d, .v.v.) th× khèi lîng lµm b»ng thñ c«ng ¸p dông ®Þnh møc
®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng t¬ng øng.
- §Þnh møc ®µo ®Êt tÝnh cho ®µo 1m3 ®Êt nguyªn thæ ®o t¹i n¬i ®µo.
- §Þnh møc ®¾p ®Êt tÝnh cho 1m3 ®¾p ®o t¹i n¬i ®¾p.
- §µo ®Ó ®¾p b»ng khèi lîng ®Êt ®¾p nh©n víi hÖ sè chuyÓn ®æi tõ ®Êt thiªn nhiªn
cÇn ®µo ®Ó ®¾p nh b¶ng kÌm theo.
- §Þnh møc vËn chuyÓn tÝnh cho 1m 3 ®Êt ®µo ®o t¹i n¬i ®µo ®· tÝnh ®Õn hÖ
sè në rêi cña ®Êt.
- VËn chuyÓn ®Êt, ®¸ b»ng «t« tù ®æ ®· tÝnh ®Õn hÖ sè në rêi cña ®Êt, ®¸ ®
®Þnh møc cho c¸c cù ly <300m; <500m; <700m vµ <1000m t¬ng øng víi cÊp ®Êt, ®¸ vµ lo¹i
ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn.
Trêng hîp cù ly vËn chuyÓn ®Êt, ®¸ tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ >1000m th× ¸p dông
®Þnh møc vËn chuyÓn ë cù ly ≤1000m vµ ®Þnh møc vËn chuyÓn 1000m tiÕp theo nh
- §Þnh møc vËn chuyÓn víi cù ly L ≤2Km = §m1 + §m2x(L-1)
- §Þnh møc vËn chuyÓn víi cù ly L ≤4Km = §m1 + §m3x(L-1)
- §Þnh møc vËn chuyÓn víi cù ly L ≤7Km = §m1 + §m4x(L-1)
- §Þnh møc vËn chuyÓn víi cù ly L >7Km = §m1 + §m4x6 + §m5x(L-7)
Trong ®ã:
- §m1: §Þnh møc vËn chuyÓn trong ph¹m vi ≤1000m
- §m2: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km tiÕp theo cù ly ≤2Km
- §m3: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km tiÕp theo cù ly ≤4Km
- §m4: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km tiÕp theo cù ly ≤7Km
- §m5: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km ngoµi ph¹m vi cù ly >7Km
- §¾p ®Êt, ®¸, c¸t ®îc tÝnh møc riªng víi ®iÒu kiÖn cã ®Êt, ®¸, c¸t ®æ t¹i chç
(hoÆc n¬i kh¸c ®· chuyÓn ®Õn).
- §µo ®Êt ®¸ c«ng tr×nh b»ng m¸y ®îc ®Þnh møc cho c«ng t¸c ®µo xóc ®Êt, ®¸ ®æ
lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn.
- §µo xóc ®Êt h÷u c¬, ®Êt phong ho¸ b»ng m¸y ¸p dông ®Þnh møc ®µo ®Êt t¹o mÆt
b»ng ®Êt cÊp I.
- §m3: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km tiÕp theo cù ly ≤4Km
- §m4: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km tiÕp theo cù ly ≤7Km
- §m5: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km ngoµi ph¹m vi cù ly >7Km
- §¾p ®Êt, ®¸, c¸t ®îc tÝnh møc riªng víi ®iÒu kiÖn cã ®Êt, ®¸, c¸t ®æ t¹i chç
(hoÆc n¬i kh¸c ®· chuyÓn ®Õn).
- §µo ®Êt ®¸ c«ng tr×nh b»ng m¸y ®îc ®Þnh møc cho c«ng t¸c ®µo xóc ®Êt, ®¸ ®æ
lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn.
- §µo xóc ®Êt h÷u c¬, ®Êt phong ho¸ b»ng m¸y ¸p dông ®Þnh møc ®µo ®Êt t¹o mÆt
b»ng ®Êt cÊp I.
- §Þnh
B¶ng hÖ sè chuyÓn ®æi b×nhmøc vËn
qu©n chuyÓn
tõ ®Êt ®µotiÕp
sangb»ng thñ c«ng ghi trong ®Þnh møc quy ®Þnh vËn
®Êt ®¾p

HÖ sè ®Çm nÐn, dung


träng ®Êt HÖ sè
K = 0,85; g ≤ 1,45T/m3
¸ 1,60T/m3 1,07
K = 0,90; g ≤ 1,75T/m3 1,10
K = 0,95; g ≤ 1,80T/m3 1,13
K = 0,98; g > 1,80T/m3 1,16
Ghi chó:
- Riªng khèi l­îng ®¸ hçn hîp cÇn ®µo vµ vËn chuyÓn ®Ó ®¾p ®­îc tÝnh b»ng khèi l­îng ®¸ hçn hîp ®o t¹i n¬i ®¾p
- C¨n cø vµo tÝnh chÊt c¬ lý cña lo¹i ®Êt vµ ®¸ hçn hîp ®Ó ®¾p vµ yªu cÇu kü thuËt cô thÓ cña c«ng tr×nh, tæ ch

AB.10000 ®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng

AB.11000 §µO §ÊT C¤NG TR×NH B»NG THñ C¤NG


AB.11100 §µO BïN
AB.11200 ®µo ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt
AB.11300 §µo mãng b¨ng
AB.11400 ®µo mãng cét trô, hè kiÓm tra
AB.11500 ®µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc
AB.11600 §µo ®Êt ®Æt ®­êng èng, ®­êng c¸p
AB.11700 ®µo nÒn ®­êng
AB.11800 ®µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸
AB.11900 VËn chuyÓn ®Êt 10m tiÕp theo b»ng thñ c«ng
Ab.12000 ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng

AB.11100 §µO BïN:


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo, xóc, ®æ ®óng chç quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
Lo¹i bïn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Bïn lÉn Bïn lÉn
Bïn ®Æc Bïn láng
r¸c sái ®¸
AB.1111 §µo bïn trong mäi ®iÒu 0,94 1,0 1,63 1,43
kiÖn
AB.1112 VËn chuyÓn tiÕp 10m 0,014 0,066
1 2 3 4

AB.11200 ®µo ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo, xóc, ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II III
AB.1121 §µo xóc ®Êt 0,45 0,62 0,78
1 2 3

®µo mãng c«ng tr×nh


AB.11300 §µo mãng b¨ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn tro
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II III IV
§µo mãng b¨ng
Réng (m) S©u (m)

AB.1131 £1 0,56 0,82 1,24 1,93


AB.1132 £3 £2 0,62 0,88 1,31 2,00
AB.1133 £3 0,68 0,95 1,38 2,10
AB.1134 >3 0,76 1,05 1,49 2,23

AB.1135 £1 0,46 0,63 0,97 1,46


AB.1136 >3 £2 0,50 0,68 1,02 1,52
AB.1137 £3 0,54 0,73 1,09 1,60
AB.1138 >3 0,60 0,80 1,16 1,70
1 2 3 4

AB.11400 ®µo mãng cét trô, hè kiÓm tra


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo mãng, hè theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II III IV
§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra
Réng (m) S©u (m)

AB.1141 £1 0,76 1,19 1,90 3,10


AB.1142 £1 >1 1,09 1,58 2,34 3,60

AB.1143 >1 £1 0,50 0,77 1,25 2,00


AB.1144 >1 0,71 1,04 1,51 2,34

1 2 3 4

AB.11500 ®µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®µo kªnh m­¬ng, r·nh theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II III IV
§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc
Réng (m) S©u (m)

AB.1151 £1 0,61 0,91 1,35 2,06


AB.1152 £3 £2 0,68 0,94 1,37 2,08
AB.1153 £3 0,72 1,00 1,44 2,17
AB.1154 >3 0,79 1,09 1,84 2,38

AB.1155 £1 0,52 0,70 1,05 1,57


AB.1156 >3 £2 0,54 0,73 1,08 1,59
AB.1157 £3 0,60 0,83 1,13 1,65
AB.1158 >3 0,65 0,90 1,18 1,73

1 2 3 4

AB.11600 §µo ®Êt ®Æt ®­êng èng, ®­êng c¸p


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ ®µo xóc ®Êt ®æ bªn c¹nh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m, c«ng t¸c lµm kÌ ch
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
Thµnh phÇn CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
hao phÝ I II III IV
§µo ®Êt ®Æt ®­êng
AB.1161 èng, ®­êng c¸p cã më m¸i Nh©n c«ng 3,5/7 0,95 1,32 2,33 2,94
taluy
§µo ®Êt ®Æt ®­êng
AB.1162 èng, ®­êng c¸p kh«ng më Nh©n c«ng 3,5/7 1,09 1,51 2,68 3,38
m¸i taluy
1 2 3 4
Ghi chó: §µo ®Êt ®Æt ®­êng èng, ®­êng c¸p trong thµnh phè, thÞ trÊn ®Þnh møc nh©n c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,2 s

AB.11700 ®µo nÒn ®­êng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-      ChuÈn bÞ, dän dÑp mÆt b»ng. §µo nÒn ®­êng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh h
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II III IV
§µo nÒn ®­êng
AB.1171 0,56 0,74 1,07 1,58
më réng
AB.1172 Lµm míi 0,36 0,54 0,87 1,38
1 2 3 4
AB.11800 ®µo khu«n ®­êng, r·nh tho¸t n­íc lßng ®­êng, r·nh x­¬ng c¸
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo khu«n r·nh, san ®Çm ®¸y khu«n, r·nh, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II III IV

§µo khu«n ®­êng, r·nh


tho¸t n­íc lßng ®­êng,
r·nh x­¬ng c¸ s©u (cm)

AB.1181 £15 0,77 0,96 1,39 1,59


AB.1182 £30 0,70 0,87 1,27 1,46
AB.1183 >30 0,64 0,80 1,17 1,34
1 2 3 4

AB.11900 VËn chuyÓn ®Êt 10m tiÕp theo b»ng thñ c«ng
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II III IV
VËn chuyÓn ®Êt 10m
AB.1911 0,031 0,032 0,035 0,037
tiÕp theo b»ng thñ c«ng
1 2 3 4

Ab.12000 ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®ôc ph¸, cËy, xeo, ®Ëp ®¸ t¶ng thµnh ®¸ cã thÓ vËn chuyÓn ®­îc, xÕp ®¸ thµnh ®èng ®óng n¬i quy ®
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
C«ng t¸c CÊp ®¸
M· hiÖu
x©y l¾p I II III IV

AB.1121 Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng, 5,80 4,50 3,90 3,50


chiÒu dµy líp ®¸ <
0,5m
1 2 3 4

AB.13000 ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng


AB.13100 ®¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh
AB.13200 ®¾p bê kªnh m­¬ng
AB.13300 ®¾p §ÊT nÒn ®­êng
AB.13400 ®¾p c¸t c«ng tr×nh

AB.13100 ®¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-       §¾p nÒn mãng c«ng tr×nh b»ng ®Êt ®· ®µo ®æ ®èng t¹i n¬i ®¾p trong ph¹m vi 30m. San, x¨m, ®Çm ®Êt tõn
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
§é chÆt yªu cÇu
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
K=0,85 K=0,90 K=0,95

AB.1311 §¾p ®Êt nÒn mãng 0,56 0,67 0,70


c«ng tr×nh

AB.1312 §¾p ®Êt mãng ®­êng 0,60 0,69 0,74


èng, ®­êng cèng
1 2 3

AB.13200 ®¾p bê kªnh m­¬ng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-       ChuÈn bÞ mÆt b»ng. §¾p kªnh m­¬ng b»ng ®Êt ®· ®µo, ®æ ®èng t¹i n¬i ®¾p hoÆc vËn chuyÓn trong ph¹m
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
Dung träng T/m3
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
g ≤ 1,45 g ≤ 1,50 g ≤ 1,55 g ≤ 1,60

AB.1321 §¾p bê kªnh m­¬ng 0,57 0,68 0,74 0,81

1 2 3 4

AB.13300 ®¾p §ÊT nÒn ®­êng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-       ChuÈn bÞ, ®¾p nÒn ®­êng b»ng ®Êt ®· ®µo ®æ ®èng t¹i n¬i ®¾p trong ph¹m vi 30m. San, ®Çm ®Êt tõng líp
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
§é chÆt yªu cÇu
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
K=0,85 K=0,90 K=0,95
AB.1331 §¾p nÒn ®­êng 0,61 0,72 0,78
1 2 3
Ghi chó:
Tr­êng hîp ®¾p bê kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng më réng th× hao phÝ nh©n c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,15 so víi ®Þnh møc ®

AB.13400 ®¾p c¸t c«ng tr×nh


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-       §¾p b»ng c¸t ®· ®æ ®èng t¹i n¬i ®¾p ®Õn trong ph¹m vi 30m.
-       San, t­íi n­íc, ®Çm theo yªu cÇu kü thuËt, hoµn thiÖn c«ng tr×nh sau khi ®¾p.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
§¾p nÒn
§¾p
mãng
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ mãng ®­
c«ng
êng èng
tr×nh

AB.1341 VËt liÖu


C¸t m3 1,22 1,22
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 0,45 0,58

1 2

®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y

®µo ®Êt c«ng tr×nh b»ng m¸y


AB.20000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng
AB.21000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ®µo
AB.22000 ®µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ñi
AB.23000 ®µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y c¹p
AB.24000 ®µo xóc ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt b»ng m¸y ®µo
Ab.25000 §µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y
AB.26100 ®µo mãng c«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo
AB.27000 §µo kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo
AB.28100 ®µo kªnh m­¬ng nÒn ®­êng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo
AB.28200 n¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m­¬ng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp m¸y x¸ng c¹p vµ m¸y ®µo

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo; b»ng m¸y ñi; b»ng c¹p chuyÓn trong ph¹m vi quy ®Þnh. B¶o ®¶m mÆt b»ng theo yªu

AB.21000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ®µo
§¬n vÞ tÝnh: 100 m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III

Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,50 0,65 0,81


§µo san ®Êt b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2111 ®µo <0,4m3 M¸y ®µo £0,4m3 ca 0,482 0,533 0,727
M¸y ñi £110CV ca 0,03 0,039 0,048

Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,50 0,65 0,81


§µo san ®Êt b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2112 ®µo <0,8m3 M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,250 0,294 0,370
M¸y ñi £110CV ca 0,03 0,039 0,048

Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,50 0,65 0,81


§µo san ®Êt b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2113 ®µo <1,25m3 M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,189 0,218 0,254
M¸y ñi £110CV ca 0,03 0,039 0,048

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


thi c«ng c«ng 0,50 0,65 0,81
§µo san M¸y ®µo £1,6m3
AB.2114 ®Êt b»ng m¸y ®µo M¸y ñi £110CV ca 0,167 0,188 0,222
<1,6m3 ca 0,03 0,039 0,048
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
thi c«ng c«ng 0,50 0,65 0,81
§µo san ®Êt b»ng m¸y M¸y ®µo £2,3m3
AB.2115
®µo <2,3m3 M¸y ñi £110CV ca 0,133 0,161 0,203
ca 0,03 0,039 0,048
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
thi c«ng c«ng 0,50 0,65 0,81
§µo san ®Êt b»ng m¸y M¸y ®µo £3,6m3
AB.2116 ®µo ≤3,6m3 M¸y ñi £110CV ca 0,092 0,114 0,147
ca 0,023 0,028 0,036

1 2 3

AB.22000 ®µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ñi


§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III

§µo san ®Êt trong M¸y thi c«ng


ph¹m vi ≤50m b»ng m¸y
AB.2211 ñi
- M¸y ñi £75CV
M¸y ñi £75CV ca 0,357 0,444 0,588

M¸y thi c«ng


AB.2212 - M¸y ñi £110CV M¸y ñi £110CV ca 0,311 0,383 0,501

M¸y thi c«ng


AB.2213 - M¸y ñi £140CV M¸y ñi £140CV ca 0,285 0,357 0,475

M¸y thi c«ng


AB.2214 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 0,240 0,303 0,361

M¸y thi c«ng


AB.2215 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,158 0,189 0,244

M¸y thi c«ng


AB.2216 - M¸y ñi £320CV
AB.2216 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,118 0,133 0,163

§µo san ®Êt trong M¸y thi c«ng


AB.2217 ph¹m vi £70m b»ng
- M¸y ñi £ 75CV M¸y ñi £ 75CV ca 0,435 0,556 0,769

M¸y thi c«ng


AB.2218 - M¸y ñi £110CV M¸y ñi £110CV ca 0,419 0,518 0,606

M¸y thi c«ng


AB.2219 - M¸y ñi £140CV M¸y ñi £140CV ca 0,370 0,400 0,500

M¸y thi c«ng


AB.2221 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 0,296 0,377 0,493

M¸y thi c«ng


AB.2222 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,244 0,307 0,435

M¸y thi c«ng


AB.2223 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,133 0,162 0,202

1 2 3

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt


HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III

§µo san ®Êt trong M¸y thi c«ng


ph¹m vi £100m b»ng
AB.2224
- M¸y ñi £75CV
M¸y ñi £75CV ca 0,666 0,833 1,111

M¸y thi c«ng


AB.2225 - M¸y ñi £110CV M¸y ñi £110CV ca 0,581 0,721 0,843

M¸y thi c«ng


AB.2226 - M¸y ñi £140CV M¸y ñi £140CV ca 0,446 0,578 0,769
AB.2226 - M¸y ñi £140CV

M¸y thi c«ng


AB.2227 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 0,380 0,465 0,617

M¸y thi c«ng


AB.228 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,310 0,382 0,508

M¸y thi c«ng


AB.2229 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,185 0,204 0,241

1 2 3

AB.23000 ®µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y c¹p
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II

§µo san ®Êt trong ph¹m M¸y thi c«ng


AB.2311
vi £ 300m M¸y c¹p 9m3 ca 0,302 0,327
M¸y ñi 110CV ca 0,101 0,109

M¸y thi c«ng


AB.2312
£ 300m M¸y c¹p 16m3 ca 0,172 0,186
M¸y ñi 140CV ca 0,057 0,062

§µo san ®Êt trong ph¹m M¸y thi c«ng


AB.2313
vi £ 500m M¸y c¹p 9m3 ca 0,380 0,413
M¸y ñi 110CV ca 0,127 0,138

M¸y thi c«ng


AB.2314
£ 500m M¸y c¹p 16m3 ca 0,217 0,235
M¸y ñi 140CV ca 0,072 0,078

§µo san ®Êt trong ph¹m M¸y thi c«ng


AB.2315
vi £ 700m M¸y c¹p 9m3 ca 0,459 0,497
M¸y ñi 110CV ca 0,115 0,124
M¸y thi c«ng
AB.2316
£ 700m M¸y c¹p 16m3 ca 0,262 0,283
M¸y ñi 140CV ca 0,066 0,125

§µo san ®Êt trong ph¹m M¸y thi c«ng


AB.2317
vi £ 1000m M¸y c¹p 9m3 ca 0,573 0,623
M¸y ñi 110CV ca 0,115 0,125

M¸y thi c«ng


AB.2318
£ 1000m M¸y c¹p 16m3 ca 0,327 0,355
M¸y ñi 140CV ca 0,055 0,059

VËn chuyÓn tiÕp 500m M¸y thi c«ng


AB.2319
b»ng m¸y c¹p 9m3 M¸y c¹p 9m3 ca 0,134 0,153

VËn chuyÓn tiÕp 500m M¸y thi c«ng


AB.2321
b»ng m¸y c¹p 16m3 M¸y c¹p 16m3 ca 0,070 0,077

1 2

AB.24000 ®µo xóc ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt b»ng m¸y ®µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo xóc ®Êt ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó ®¾p hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt b»ng m¸y ®µo
§¬n vÞ tÝnh 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
§µo xóc thi c«ng c«ng 0,50 0,65 0,81
®Êt b»ng m¸y ®µo M¸y ®µo £0,4m3
AB.2411 £ 0,4m3 M¸y ñi £110CV ca 0,416 0,48 0,655
ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


§µo xóc thi c«ng c«ng 0,50 0,65 0,81

AB.2412
®Êt b»ng m¸y xóc M¸y ®µo £0,8m3
AB.2412 £ 0,8m3 M¸y ñi £110CV ca 0,227 0,267 0,336
ca 0,027 0,036 0,045

§µo xóc M¸y thi c«ng


Nh©n c«ng 3/7 M¸y 0,50 0,65 0,81
®Êt b»ng m¸y xóc c«ng ca
AB.2413 ®µo £1,25m3 0,172 0,198 0,229
£ 1,25m3 M¸y ñi £110CV ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


§µo xóc thi c«ng c«ng 0,50 0,65 0,81
®Êt b»ng m¸y xóc M¸y ®µo £1,6m 3

AB.2414 £ 1,6m3 M¸y ñi £110CV ca 0,152 0,171 0,202


ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


§µo xóc thi c«ng c«ng 0,50 0,65 0,81
®Êt b»ng m¸y xóc M¸y ®µo £2,3m3
AB.2415 £ 2,3m3 M¸y ñi £110CV ca 0,121 0,146 0,184
ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


§µo xóc thi c«ng c«ng 0,50 0,65 0,81
®Êt b»ng m¸y xóc M¸y ®µo £3,6m3
AB.2416 £ 3,6m3 M¸y ñi £110CV ca 0,087 0,105 0,133
ca 0,027 0,036 0,045

1 2 3

Ab.25000 §µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y


Ab.25100 ChiÒu réng mãng <= 6m
Ab.25200 ChiÒu réng mãng <= 10m
Ab.25300 ChiÒu réng mãng <= 20m
Ab.25400 ChiÒu réng mãng > 20m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. Hoµn thiÖn hè mãng theo ®óng yªu cÇu k

Ab.25100 ChiÒu réng mãng £ 6m


§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III

§µo mãng b»ng m¸y Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,75 6,11 7,48
AB.2511 ®µo < 0,8m3 M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,316 0,372 0,52

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,75 6,11 7,48


§µo mãng b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2512
®µo < 1,25m3
M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,237 0,276 0,321

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,75 6,11 7,48


§µo mãng b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2513
®µo < 1,6m3
M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,204 0,232 0,274

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,75 6,11 7,48


§µo mãng b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2514
®µo < 2,3m3
M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,159 0,193 0,243

1 2 3

Ab.25200 ChiÒu réng mãng £ 10m


§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III

§µo mãng b»ng m¸y Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,85 2,38 2,93
AB.2521 ®µo < 0,8m3 M¸y thi c«ng
AB.2521
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,301 0,354 0,448

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,85 2,38 2,93


§µo mãng b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2522
®µo < 1,25m3
M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,226 0,263 0,306

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,85 2,38 2,93


§µo mãng b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2523
®µo < 1,6m3
M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,196 0,221 0,261

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,85 2,38 2,93


§µo mãng b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2524
®µo < 2,3m3
M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,149 0,185 0,234

1 2 3

Ab.25300 ChiÒu réng mãng £ 20m


§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III

§µo mãng b»ng m¸y


Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,20 1,56 1,94
®µo < 0,8m3
AB.2531 M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,279 0,328 0,415
M¸y ñi ≤110CV ca 0,0270 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,20 1,56 1,94


§µo mãng b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2532
®µo < 1,25m3 M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,210 0,244 0,284
M¸y ñi ≤110CV ca 0,027 0,036 0,045
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,20 1,56 1,94
§µo mãng b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2533
®µo < 1,6m3 M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,175 0,205 0,242
M¸y ñi ≤110CV ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,20 1,56 1,94


§µo mãng b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2534
®µo < 2,3m3 M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,138 0,171 0,217
M¸y ñi ≤110CV ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,20 1,56 1,94


§µo mãng b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2535
®µo < 3,6m3 M¸y ®µo £3,6m3 ca 0,099 0,124 0,158
M¸y ñi ≤110CV ca 0,027 0,036 0,045

1 2 3

Ab.25400 ChiÒu réng mãng > 20m


§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Thµnh phÇn hao CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ I II III

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,090 1,422 1,758


M¸y thi c«ng
§µo mãng b»ng m¸y
Ab.2541 M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,264 0,310 0,391
®µo <0,8m3
M¸y ñi £110CV ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,090 1,422 1,758


M¸y thi c«ng
§µo mãng b»ng m¸y
Ab.2542 M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,199 0,230 0,268
®µo <1,25m3
M¸y ñi £110CV ca 0,027 0,036 0,045
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,090 1,422 1,758
M¸y thi c«ng
§µo mãng b»ng m¸y
AB.2543 M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,171 0,193 0,228
®µo <1,6m3
M¸y ñi £110CV ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,090 1,422 1,758


§µo mãng b»ng m¸y
M¸y thi c«ng
®µo <2,3m3
AB.2544
M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,135 0,165 0,208
M¸y ñi £110CV ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,090 1,422 1,758


§µo mãng b»ng m¸y
M¸y thi c«ng
®µo <3,6m3
AB.2545
M¸y ®µo £ 3,6m3 ca 0,099 0,120 0,150
M¸y ñi £110CV ca 0,027 0,036 0,045

1 2 3

AB.26100 ®µo mãng c«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo mãng c«ng tr×nh theo ph­¬ng ph¸p ®µo chuyÓn b»ng tæ hîp c¸c m¸y ®µo thuû lùc , ®æ
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
C«ng t¸c Thµnh phÇn hao
M· hiÖu §¬n vÞ Sè l­îng
x©y l¾p phÝ
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 10,50
§µo mãng c«ng tr×nh
trªn nÒn ®Êt mÒm,
AB.2611
yÕu b»ng tæ hîp 2 m¸y M¸y thi c«ng
®µo
M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,6
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 10,50
§µo mãng c«ng tr×nh
trªn nÒn ®Êt mÒm,
AB.2612
yÕu b»ng tæ hîp 3 m¸y M¸y thi c«ng
®µo
M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,9
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 10,50
§µo mãng c«ng tr×nh
trªn nÒn ®Êt mÒm,
AB.2613
yÕu b»ng tæ hîp 4 m¸y M¸y thi c«ng
®µo
M¸y ®µo 0,8m3 ca 1,2
Ghi chó:
Tr­êng hîp sö dông tÊm chèng lÇy trong qu¸ tr×nh thi c«ng th× ®Þnh møc hao phÝ m¸y thi c«ng ®­îc nh©n víi hÖ sè

AB.27000 §µo kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. B¹t m¸i taluy, söa ®¸y, hoµn t
§¬n vÞ tÝnh : 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III

AB.2711 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 5,59 6,98 8,34


§µo kªnh m­¬ng, chiÒu
M¸y thi c«ng
réng £ 6m
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,315 0,369 0,466

AB.2712 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 5,59 6,98 8,34


nt M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,237 0,275 0,320

AB.2713 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 5,59 6,98 8,34


nt M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,210 0,236 0,279

AB.2714 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 5,59 6,98 8,34


nt M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,167 0,203 0,255

AB.2721 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 4,66 5,82 6,92


§µo kªnh m­¬ng, chiÒu
M¸y thi c«ng
réng £ 10m
§µo kªnh m­¬ng, chiÒu
réng £ 10m
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,301 0,355 0,447

AB.2722 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 4,66 5,82 6,92


nt M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,228 0,263 0,306

AB.2723 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 4,66 5,82 6,92


nt M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,202 0,227 0,268

1 2 3

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III

AB.2724 nt Nh©n c«ng 3/7 c«ng 4,66 5,82 6,92


M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,160 0,194 0,247

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,19 5,26 6,22


§µo kªnh m­¬ng, chiÒu M¸y thi c«ng
AB.2731
réng ≤20m M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,288 0,339 0,427
M¸y ñi £110Cv ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,19 5,26 6,22


M¸y thi c«ng
AB.2732 nt M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,217 0,251 0,302
M¸y ñi £110Cv ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,19 5,26 6,22

AB.2733 nt
M¸y thi c«ng
AB.2733 nt M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,193 0,217 0,256
M¸y ñi £110Cv ca 0,027 0,036 0,045

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,19 5,26 6,22


M¸y thi c«ng
AB.2734 nt M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,153 0,186 0,234
M¸y ñi £110Cv ca 0,027 0,036 0,045

 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng  3,98  4,84  5,73 


§µo kªnh m­¬ng, chiÒu M¸y thi c«ng  ca
AB.2741
réng >20m M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,267 0,312 0,393
M¸y ñi £110Cv 0,025 0,033 0,041

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng  3,98  4,84  5,73 


M¸y thi c«ng ca
AB.2742 nt M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,199 0,231 0,278
M¸y ñi £110Cv 0,025 0,033 0,041

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng  3,98  4,84  5,73 


 nt M¸y thi c«ng ca
AB.2743 M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,177 0,199 0,235
M¸y ñi £110Cv 0,025 0,033 0,041

1 2 3

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Thµnh phÇn hao CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ I II III

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng  3,98  4,84  5,73 


M¸y thi c«ng ca
§µo kªnh m­¬ng, chiÒu
AB.2744 M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,140 0,171 0,215
réng >20m
§µo kªnh m­¬ng, chiÒu
AB.2744
réng >20m
M¸y ñi £110Cv 0,025 0,033 0,041

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng  3,98  4,84  5,73 


nt M¸y thi c«ng ca
AB.2745 M¸y ®µo £3,6m3 ca 0,102 0,124 0,156
M¸y ñi £110Cv 0,025 0,033 0,041

1 2 3
Ghi chó:
- §Þnh møc ®µo hè mãng, kªnh m­¬ng cã chiÒu réng >20m ¸p dông cho mäi hè mãng, kªnh m­¬ng cã chiÒu réng ®¸

AB.28100 ®µo kªnh m­¬ng nÒn ®­êng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt theo ph­¬ng ph¸p ®µo chuyÓn b»ng tæ hîp c¸c m¸y ®µo thuû lùc , ®æ ®óng n¬i quy
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
C«ng t¸c Thµnh phÇn
M· hiÖu §¬n vÞ Sè l­îng
x©y l¾p hao phÝ

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 6,80


§µo kªnh m­¬ng trªn
nÒn ®Êt mÒm, yÕu
AB.2811
b»ng M¸y thi c«ng
tæ hîp 2 m¸y ®µo M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,63

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 6,80


§µo kªnh m­¬ng trªn
nÒn ®Êt mÒm, yÕu
AB.2812
b»ng M¸y thi c«ng
tæ hîp 3 m¸y ®µo M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,945

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 6,80


§µo kªnh m­¬ng trªn
nÒn ®Êt mÒm, yÕu
AB.2813
b»ng M¸y thi c«ng
tæ hîp 4 m¸y ®µo M¸y ®µo 0,8m3 ca 1,26
1
Ghi chó:
Tr­êng hîp tæ hîp sö dông tÊm chèng lÇy trong qu¸ tr×nh thi c«ng th× ®Þnh møc hao phÝ m¸y thi c«ng ®­îc nh©n ví

AB.28200 n¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m­¬ng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp m¸y x¸ng c¹p vµ m¸y ®µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo n¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m­¬ng b»ng m¸y x¸ng c¹p, ®æ ®Êt lªn bê ®¶m b¶o ®é s©u theo yªu cÇ
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
C«ng t¸c Thµnh phÇn
M· hiÖu §¬n vÞ Sè l­îng
x©y l¾p hao phÝ

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 5,74

N¹o vÐt kªnh m­¬ng M¸y thi c«ng


AB.2821 b»ng tæ hîp m¸y x¸ng
c¹p+m¸y ®µo M¸y x¸ng c¹p 1,25m3 ca 0,243

M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,3

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 5,74

Më réng kªnh m­¬ng M¸y thi c«ng


AB.2822 b»ng tæ hîp m¸y x¸ng
c¹p+m¸y ®µo M¸y x¸ng c¹p 1,25m3 ca 0,231

M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,3

1
Ghi chó:
Tr­êng hîp m¸y ®µo thuû lùc ph¶i sö dông tÊm chèng lÇy trong qu¸ tr×nh thi c«ng th× ®Þnh møc hao phÝ m¸y thi c

AB.30000 ®µo nÒn ®­êng


AB.31000 ®µo nÒn ®­êng b»ng m¸y ®µo ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn
AB.32000 ®µo nÒn ®­êng b»ng m¸y ñi
AB.33000 ®µo nÒn ®­êng b»ng m¸y c¹p
AB.34000 San ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷ , b·i gia t¶i
AB.35000 §µo ®Êt trong khung v©y phßng n­íc c¸c trô trªn c¹n
AB.36000 Xãi hót bïn trong khung v©y phßng n­íc
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt nÒn ®­êng b»ng m¸y ®µo, ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. §µo nÒn ®­êng b»ng m¸y ñi trong

AB.31000 ®µo nÒn ®­êng b»ng m¸y ®µo ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn
§¬n vÞ tÝnh :100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III
Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,89 4,85 5,79
AB.3111 thi c«ng
§µo nÒn ®­êng b»ng
M¸y ®µo £0,4m3 ca 0,557 0,643 0,787
m¸y ®µo £0,4m3
M¸y ñi £110CV ca 0,050 0,059 0,068

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,89 4,85 5,79


AB.3112 thi c«ng
§µo nÒn ®­êng b»ng
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,301 0,355 0,446
m¸y ®µo £0,8m3
M¸y ñi £110CV ca 0,050 0,059 0,068

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


c«ng 3,89 4,85 5,79
thi c«ng
AB.3113 §µo nÒn ®­êng b»ng M¸y ®µo £1,25m3
m¸y ®µo £1,25m3 M¸y ñi £110CV ca 0,228 0,264 0,307
ca 0,050 0,059 0,068

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


c«ng 3,89 4,85 5,79
thi c«ng
AB.3114 §µo nÒn ®­êng b»ng M¸y ®µo £1,6m3
m¸y ®µo £1,6m3 M¸y ñi £110CV ca 0,202 0,227 0,268
ca 0,050 0,059 0,068

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


c«ng 3,89 4,85 5,79
thi c«ng
AB.3115 §µo nÒn ®­êng b»ng M¸y ®µo £2,3m3
m¸y ®µo £2,3m3 M¸y ñi £110CV ca 0,161 0,194 0,245
ca 0,050 0,059 0,068

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,89 4,85 5,79


thi c«ng
§µo nÒn ®­êng b»ng
m¸y ®µo £3,6m3
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3116 thi c«ng
§µo nÒn ®­êng b»ng
M¸y ®µo £3,6m3 ca 0,112 0,135 0,171
m¸y ®µo £3,6m3
M¸y ñi £110CV ca 0,050 0,059 0,068

1 2 3

AB.32000 ®µo nÒn ®­êng b»ng m¸y ñi


§¬n vÞ tÝnh :100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3211 §µo vËn chuyÓn ®Êt thi c«ng c«ng 3,30 4,20 4,90
trong ph¹m
vi £ 50m M¸y ñi £75CV ca 0,487 0,596 0,716

AB.3212 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 3,30 4,20 4,90


£ 50m M¸y thi c«ng
M¸y ñi £110CV ca 0,424 0,519 0,624

AB.3213 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 3,30 4,20 4,90


£ 50m M¸y thi c«ng
M¸y ñi £140CV ca 0,389 0,484 0,592
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3214 £ 50m thi c«ng c«ng 3,30 4,20 4,90
M¸y ñi £180CV
ca 0,327 0,383 0,427

AB.3215 M¸y thi c«ng


£ 50m M¸y ñi £240CV ca 0,215 0,256 0,304
Nh©n c«ng 3/7 c«ng 3,30 4,20 4,90
Nh©n c«ng3/7 M¸y
AB.3216 thi c«ng c«ng 3,30 4,20 4,90
£ 50m M¸y ñi £320CV
ca 0,161 0,184 0,203
§µo vËn chuyÓn ®Êt Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30 4,20 4,90
AB.3217 trong ph¹m thi c«ng
vi £ 70m M¸y ñi £75CV ca 0,595 0,750 1,066

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


AB.3218 thi c«ng c«ng 3,30 4,20 4,90
£ 70m
M¸y ñi £110CV ca 0,573 0,699 0,840

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


AB.3219 thi c«ng c«ng 3,30 4,20 4,90
£ 70m
M¸y ñi £140CV ca 0,506 0,540 0,693
Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30 4,20 4,90
AB.3220 thi c«ng
£ 70m M¸y ñi £180CV ca 0,405 0,509 0,683

1 2 3

§¬n vÞ tÝnh :100m3


C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III
§µo vËn chuyÓn ®Êt Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30 4,20 4,90
AB.3221 trong ph¹m thi c«ng
vi £ 70m M¸y ñi £240CV ca 0,334 0,414 0,603

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30 4,20 4,90


AB.3222 thi c«ng
£ 70m M¸y ñi £320CV ca 0,182 0,219 0,280

§µo vËn chuyÓn ®Êt Nh©n c«ng 3/7 c«ng 3,30 4,20 4,90
AB.3223 trong ph¹m M¸y thi c«ng
vi £ 100m M¸y ñi £75CV ca 0,914 1,120 1,534

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30 4,20 4,90


AB.3224 £ 100m thi c«ng
M¸y ñi £110CV ca 0,797 0,969 1,164

Nh©n c«ng 3/7 c«ng 3,30 4,20 4,90


AB.3225 M¸y thi c«ng
£ 100m M¸y ñi £140CV ca 0,612 0,777 1,062

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30 4,20 4,90


AB.3226 thi c«ng
£ 100m M¸y ñi £180CV ca 0,521 0,625 0,852

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30 4,20 4,90


AB.3227 thi c«ng
£ 100m M¸y ñi £240CV ca 0,425 0,513 0,701

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30 4,20 4,90


AB.3228 £ 100m thi c«ng
M¸y ñi £320CV ca 0,254 0,274 0,333

1 2 3

AB.33000 ®µo nÒn ®­êng b»ng m¸y c¹p


§¬n vÞ tÝnh :100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3311 §µo vËn chuyÓn thi c«ng c«ng 5,17 6,75
®Êt trong M¸y c¹p 9m 3

ph¹m vi M¸y ñi 110CV ca 0,332 0,360


£ 300m ca 0,111 0,120

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


AB.3312 thi c«ng c«ng 5,17 6,75
£ 300m M¸y c¹p 16m 3

M¸y ñi 140CV ca 0,189 0,205


ca 0,063 0,068
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
thi c«ng
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3313 §µo vËn chuyÓn thi c«ng c«ng 5,17 6,75
®Êt trong M¸y c¹p 9m 3

ph¹m vi M¸y ñi 110CV ca 0,418 0,454


£ 500m ca 0,140 0,152
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3314 thi c«ng c«ng 5,17 6,75
£ 500m M¸y c¹p 16m 3

M¸y ñi 140CV ca 0,239 0,259


ca 0,080 0,086
§µo vËn chuyÓn Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3315 ®Êt trong thi c«ng c«ng 5,17 6,75
ph¹m vi M¸y c¹p 9m 3

£ 700m M¸y ñi 110CV ca 0,505 0,547


ca 0,127 0,136
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3316 thi c«ng c«ng 5,17 6,75
£ 700m M¸y c¹p 16m3
M¸y ñi 140CV ca 0,288 0,311
ca 0,073 0,078
§µo vËn chuyÓn Nh©n c«ng3 /7 M¸y
AB.3317 ®Êt trong thi c«ng c«ng 5,17 6,75
ph¹m vi M¸y c¹p 9m3
£ 1000m M¸y ñi 110CV ca 0,630 0,685
ca 0,106 0,114
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3318 thi c«ng c«ng 5,17 6,75
£ 1000m M¸y c¹p 16m3
M¸y ñi 140CV ca 0,360 0,391
ca 0,060 0,065
1 2

§¬n vÞ tÝnh :100m3


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II

AB.3319 VËn chuyÓn M¸y thi c«ng


tiÕp 500m b»ng m¸y M¸y c¹p 9m3 ca 0,134 0,146
c¹p 9m 3

AB.3320 VËn chuyÓn M¸y thi c«ng


tiÕp 500m b»ng m¸y M¸y c¹p 16m3 ca 0,075 0,082
c¹p 16m 3

1 2
Ghi chó:
Khi ®µo nÒn ®­êng më réng b»ng m¸y xóc, m¸y ñi, m¸y c¹p th× hao phÝ nh©n c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,15, hao phÝ

AB.34000 San ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷ , b·i gia t¶i
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
San ®Êt, ®¸ b·i th¶i phôc vô c«ng t¸c ®µo, xóc ®Êt ®æ ®i hoÆc ®Êt dù tr÷ t¹i b·i tr÷ ®Êt, b·i gia t¶i b»ng m¸y ñi.
§¬n vÞ tÝnh :100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
San ®Êt San ®¸
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

AB.341 San ®Êt ®¸ b·i th¶i M¸y thi c«ng


b»ng m¸y ñi 110CV M¸y ñi 110CV ca 0,092 0,129

AB.342 San ®Êt ®¸ b·i th¶i M¸y thi c«ng


b»ng m¸y ñi 140CV M¸y ñi 140CV ca 0,086 0,120

AB.343 San ®Êt ®¸ b·i th¶i M¸y thi c«ng


b»ng m¸y ñi 180CV M¸y ñi 180CV ca 0,073 0,102

10 20
Ghi chó:
C«ng t¸c san ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷ ®Êt, ®¸ ®­îc ®Þnh møc cho 100% khèi l­îng ®Êt, ®¸ ®o t¹i n¬i ®µo ph¶i chuy

AB.35000 §µo ®Êt trong khung v©y phßng n­íc c¸c trô trªn c¹n
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt c¸c lo¹i trong khung v©y b»ng thñ c«ng, ®æ vµo thïng, ®­a thïng chøa ®Êt lªn b»ng m¸y ®µo g
§¬n vÞ tÝnh : 100m3
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Sè l­îng
phÝ

§µo ®Êt trong khung


AB.351 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 51
v©y
phßng n­íc c¸c trô trªn M¸y thi c«ng
c¹n M¸y ®µo gÇu ngo¹m

1,2m3 ca 5,5

10

AB.36000 Xãi hót bïn trong khung v©y phßng n­íc


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt c¸c lo¹i b»ng m¸y b¬m xãi, b¬m hót hçn hîp ra khái khung v©y, hoµn thiÖn hè mãng theo ®ón
§¬n vÞ tÝnh : 1m3
M· C¸c trô
Thµnh phÇn hao
C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hiÖu phÝ Trªn c¹n D­íi n­íc

VËt liÖu
AB.361 Xãi hót bïn trong èng xãi F50mm m 0,005 0,005
khung v©y phßng èng xãi F150mm m 0,005 0,005
n­íc èng xãi F250mm m 0,005 0,005
VËt liÖu kh¸c % 5 5
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,25 0,53
M¸y thi c«ng
M¸y Ðp khÝ
ca 0,032 0,065
1200m3/h
CÇn cÈu xÝch 16T ca 0,032 -
M¸y b¬m xãi 4MC ca 0,032 0,065
Xµ lan 400T ca - 0,1
Can« 150CV ca - 0,001
CÇn cÈu næi 30T ca - 0,065
M¸y b¬m n­íc
ca 0,032 0,065
200m3/h
M¸y kh¸c % 5 5
10 20
ab.41000 VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
VËn chuyÓn ®Êt do m¸y ®µo ®æ lªn ph­¬ng tiÖn, vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ ®¾p hoÆc ®æ ®i b»ng «t« tù ®æ.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Thµnh phÇn CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ I II III
AB.4111 ¤t« 5 tÊn ca 0,666 0,833 1,000
AB.4112 ¤t« 7 tÊn ca 0,526 0,590 0,740
AB.4113 VËn chuyÓn ®Êt b»ng ¤t« 10 tÊn ca 0,500 0,555 0,600
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.4114 <300m ¤t« 12 tÊn ca 0,416 0,465 0,540
AB.4115 ¤t« 22 tÊn ca 0,279 0,311 0,361
AB.4116 ¤t« 27 tÊn ca 0,185 0,209 0,328
AB.4121 ¤t« 5 tÊn ca 0,833 0,953 1,230
AB.4122 ¤t« 7 tÊn ca 0,666 0,770 0,860
AB.4123 VËn chuyÓn ®Êt b»ng ¤t« 10 tÊn ca 0,542 0,605 0,660
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.4124 <500m ¤t« 12 tÊn ca 0,478 0,534 0,600
AB.4125 ¤t« 22 tÊn ca 0,321 0,360 0,410
AB.4126 ¤t« 27 tÊn ca 0,257 0,284 0,357
AB.4131 ¤t« 5 tÊn ca 0,952 1,110 1,300
AB.4132 ¤t« 7 tÊn ca 0,741 0,87 1,000
AB.4133 VËn chuyÓn ®Êt b»ng ¤t« 10 tÊn ca 0,596 0,666 0,730
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.4134 <700m ¤t« 12 tÊn ca 0,536 0,581 0,670
AB.4135 ¤t« 22 tÊn ca 0,341 0,382 0,448
AB.4136 ¤t« 27 tÊn ca 0,282 0,308 0,428
AB.4141 ¤t« 5 tÊn ca 1,111 1,330 1,600
AB.4142 ¤t« 7 tÊn ca 0,852 1,000 1,200
AB.4143 VËn chuyÓn ®Êt b»ng ¤t« 10 tÊn ca 0,685 0,770 0,840
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.4144 <1000m ¤t« 12 tÊn ca 0,610 0,690 0,770
AB.4145 ¤t« 22 tÊn ca 0,413 0,461 0,550
AB.4146 ¤t« 27 tÊn ca 0,334 0,400 0,469
1 2 3
Ghi chó:
-      §Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ ®­îc ®Þnh møc cho c¸c cù ly tõ n¬i ®µo ®Êt ®Õn n¬i ®æ ®Êt cã cù
-      §Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« 5 tÊn øng víi m¸y ®µo < 0,8 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« 7 tÊn øng víi m¸y ®µo < 1,25 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« 10 tÊn øng víi m¸y ®µo ≤ 1,6 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« > 12 tÊn øng víi m¸y ®µo > 2,3 m3.

Ab.42000 VËn chuyÓn ®Êt 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ


¸p dông ®èi víi tr­êng hîp cù ly vËn chuyÓn ®Êt tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ ®Êt > 1000m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3/1 km
Thµnh phÇn hao CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ I II III
AB.4211 ¤t« 5 tÊn ca 0,660 0,720 0,860
AB.4212 ¤t« 7 tÊn ca 0,430 0,450 0,480
AB.4213 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,300 0,340 0,380
AB.4214 £2km ¤t« 12 tÊn ca 0,280 0,320 0,360
AB.4215 ¤t« 22 tÊn ca 0,187 0,214 0,241
AB.4216 ¤t« 27 tÊn ca 0,140 0,160 0,180
AB.4221 ¤t« 5 tÊn ca 0,530 0,600 0,660
AB.4222 ¤t« 7 tÊn ca 0,380 0,410 0,420
AB.4223 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,230 0,270 0,300
AB.4224 £4km ¤t« 12 tÊn ca 0,210 0,250 0,280
AB.4225 ¤t« 22 tÊn ca 0,140 0,167 0,187
AB.4226 ¤t« 27 tÊn ca 0,105 0,125 0,140
AB.4231 ¤t« 5 tÊn ca 0,440 0,534 0,582
AB.4232 ¤t« 7 tÊn ca 0,370 0,380 0,400
AB.4233 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,200 0,220 0,240
AB.4234 £7km ¤t« 12 tÊn ca 0,171 0,200 0,220
AB.4235 ¤t« 22 tÊn ca 0,114 0,134 0,147
AB.4236 ¤t« 27 tÊn ca 0,086 0,100 0,110

* Ph¹m vi ngoµi 7km ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo
trong ph¹m vi 7km céng víi ®Þnh møc vËn chuyÓn tiÕp 1km theo b¶ng sau:

AB.4241 ¤t« 5 tÊn ca 0,272 0,331 0,361


AB.4242 ¤t« 7 tÊn ca 0,229 0,236 0,250
AB.4243 VËn chuyÓn 1km ngoµi ¤t« 10 tÊn ca 0,124 0,136 0,145
AB.4244 ph¹m vi 7km ¤t« 12 tÊn ca 0,106 0,124 0,136
AB.4245 ¤t« 22 tÊn ca 0,071 0,084 0,092
AB.4246 ¤t« 27 tÊn ca 0,054 0,062 0,068
1 2 3

Ab.50000 C«ng t¸c ®µo ®¸ mÆt b»ng, hè mãng c«ng tr×nh, kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng khoan næ m×n
Ab.51110 PH¸ §¸ mÆt b»ng C¤NG TR×NH b»ng m¸y khoan D42mm
Ab.51120 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D76mm
Ab.51130 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D105mm
Ab.51210 PH¸ §¸ Hè MãNG C¤NG TR×NH b»ng m¸y khoan D42mm
AB.51220 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D76mm
Ab.51230 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D105mm
Ab.51310 PH¸ §¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan D42mm
Ab.51320 ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan D76mm
Ab.51330 ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan D105mm
Ab.51410 Khoan Ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn xuèng ®­êng kÝnh ≥20m
AB.51510 Ph¸ ®¸ ®­êng viÒn
AB.51610 §µo ph¸ ®¸ b»ng bóa c¨n
Ab.52100 xóc ®¸ sau næ m×n ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn
AB.53000 VËn chuyÓn ®¸ b»ng « t« tù ®æ
AB.54000 VËn chuyÓn ®¸ sau næ m×n 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ
AB.55000 ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi
AB.55310 xóc ®¸ hçn hîp t¹i b·i tr÷
AB.55320 xóc ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng
AB.56000 VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lÊp s«ng b»ng « t« tù ®æ
AB.57000 VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng 1000m tiÕp theo b»ng « t« tù ®æ
Ab.58000 C«ng t¸c ph¸ ®¸ ®µo hÇm b»ng khoan næ
AB.59000 C«ng t¸c bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm

Qui ®Þnh ¸p dông


§Þnh møc khoan næ ph¸ ®¸ mÆt b»ng, hè mãng c«ng tr×nh, kªnh m­¬ng nÒn ®­êng còng nh­khoan næ ph¸ ®¸ ®­êng
- HÖ sè chuyÓn ®æi KTN = 350 / e
vËt liÖu næ :
- HÖ sè chuyÓn ®æi KVL = (1+( KTN -1) / 2)
vËt liÖu cßn l¹i :
- HÖ sè chuyÓn ®æi
hao phÝ nh©n c«ng, KNC,MTC = (1+( KTN -1) / 3)
m¸y thi c«ng
Trong ®ã : e lµ c«ng suÊt næ cña lo¹i thuèc sÏ sö dông (cm3)
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®Þnh vÞ lç khoan, x¸c ®Þnh chiÒu s©u lç khoan, khoan t¹o lç, th«ng lç thæi röa nghiÖm thu
Ab.51100 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh
Ab.51110 PH¸ §¸ mÆt b»ng C¤NG TR×NH b»ng m¸y khoan D42mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn kh
Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
AB.5111 Thuèc næ Am«nÝt kg 64,89 56,70 51,98
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 6,750 5,850 4,950
D©y næ m 315,00 270,00 225,00
D©y ®iÖn næ m×n m 92,70 85,50 81,00
Mòi khoan f 42mm c¸i 6,000 3,500 2,800
CÇn khoan f 32, c¸i 2,500 2,000 1,207
Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng L=1,5m
tr×nh b»ng m¸y khoan VËt liÖu kh¸c % 2 2 2
D42mm
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 22,950 17,550 15,300
M¸y thi c«ng
M¸y khoan cÇm tay
ca 14,043 8,547 7,027
f 32-42
M¸y nÐn khÝ
ca 4,681 2,849 2,342
®iªzen 660m3/h
M¸y kh¸c % 2 2 2
1 2 3

Ab.51120 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D76mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai
Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
AB.5112 Thuèc næ Am«nÝt kg 63,45 55,35 50,67
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,81 0,70 0,59
D©y næ m 49,50 45,54 38,61
D©y ®iÖn m 27,00 25,20 24,30
Mòi khoan f 76mm c¸i 0,251 0,167 0,150
Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng
tr×nh b»ng m¸y khoan
D76mm
Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng
tr×nh b»ng m¸y khoan Mòi khoan f 42mm c¸i 0,260 0,190 0,130
D76mm CÇn khoan f 38, c¸i 0,324 0,216 0,194
L=3,73m
CÇn khoan f 32, c¸i 0,060 0,045 0,035
L=0,70m
§u«i choßng f 38 c¸i 0,350 0,250 0,150
VËt liÖu kh¸c % 2 2 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 6,615 6,090 5,565


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay
ca 1,099 0,989 0,765
®Ëp tù hµnh f 76
M¸y nÐn khÝ
ca 1,099 0,989 0,765
®iªzen 1200m3/h
M¸y khoan cÇm tay
ca 0,216 0,198 0,153
f 32-42
M¸y nÐn khÝ
ca 0,072 0,066 0,051
®iªzen 660m3/h

M¸y kh¸c % 2 2 2

1 2 3

Ab.51130 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D105mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn kha
Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
AB.5113 Thuèc næ Am«nÝt kg 63,11 55,20 50,60
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,69 0,60 0,53
D©y næ m 46,00 42,32 35,88
D©y ®iÖn m 27,60 24,84 23,00
Mòi khoan f 105mm c¸i 0,698 0,465 0,257
Mòi khoan f 42mm c¸i 0,140 0,093 0,051
Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng
tr×nh b»ng m¸y khoan CÇn khoan f 89, c¸i 0,342 0,228 0,159
D105mm L=0,96m
CÇn khoan f 32, c¸i 0,068 0,045 0,031
L=0,70m
Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng
tr×nh b»ng m¸y khoan
D105mm

Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn f c¸i 0,190 0,160 0,093


105mm
VËt liÖu kh¸c % 2 2 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 6,300 5,800 5,300


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay
ca 1,517 1,302 0,912
®Ëp tù hµnh f105
M¸y nÐn khÝ
ca 1,517 1,302 0,912
®iªzen 660m3/h
M¸y khoan cÇm tay
ca 0,269 0,222 0,155
f 32-42
M¸y nÐn khÝ
ca 0,090 0,074 0,052
®iªzen 660m3/h
M¸y kh¸c % 2 2 2
1 2 3

Ab.51200 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh


Ab.51210 PH¸ §¸ Hè MãNG C¤NG TR×NH b»ng m¸y khoan D42mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai
Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
AB.5121 Thuèc næ Am«nÝt kg 72,10 63,00 57,75
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 7,500 6,500 5,500
D©y næ m 350,00 300,00 250,00
D©y ®iÖn m 103,00 95,00 90,00
Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng
tr×nh b»ng m¸y khoan Mòi khoan f 42mm c¸i 6,000 3,500 2,800
D42mm CÇn khoan f 32, c¸i 2,500 2,000 1,207
L=1,5m
VËt liÖu kh¸c % 2 2 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 25,500 19,500 17,000


M¸y thi c«ng
M¸y khoan cÇm tay
ca 15,603 9,497 7,808
f32-42
M¸y nÐn khÝ
ca 5,201 3,166 2,603
®iªzen 660m3/h
M¸y kh¸c % 2 2 2

1 2 3
Ghi chó:
Khi khoan næ tÇng tiÕp gi¸p líp b¶o vÖ ®¸y hè mãng th× c¸c hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®­îc nh©n

AB.51220 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D76mm


§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai
Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
AB.5122 Thuèc næ Am«nÝt kg 70,50 61,50 56,30
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,900 0,780 0,660
D©y næ m 55,00 50,60 42,90
D©y ®iÖn m 30,00 28,00 27,00
Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng Mòi khoan f 76mm c¸i 0,251 0,167 0,150
tr×nh b»ng m¸y khoan Mòi khoan f 42mm c¸i 0,260 0,190 0,130
D76mm
CÇn khoan f 38, c¸i 0,324 0,216 0,194
L=3,73m
CÇn khoan f 32, c¸i 0,060 0,045 0,035
L=0,70m
§u«i choßng f 38 c¸i 0,350 0,250 0,150
VËt liÖu kh¸c % 2 2 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,938 7,308 6,678


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay
ca 1,221 1,099 0,850
®Ëp tù hµnh f 76
M¸y nÐn khÝ
ca 1,221 1,099 0,850
®iªzen 1200m3/h
M¸y khoan cÇm tay
ca 0,240 0,220 0,170
f 32-42
M¸y nÐn khÝ
ca 0,080 0,073 0,057
®iªzen 660m3/h

M¸y kh¸c % 2 2 2

1 2 3
Ab.51230 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D105mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai
Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
AB.5123 Thuèc næ Am«nÝt kg 68,60 60,00 55,00
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,750 0,650 0,580
D©y næ m 50,00 46,00 39,00
D©y ®iÖn m 30,00 27,00 25,00
Mòi khoan f 105mm c¸i 0,698 0,465 0,257
Mòi khoan f 42mm c¸i 0,140 0,093 0,051
CÇn khoan f 89, c¸i 0,342 0,228 0,159
L=0,96m
CÇn khoan f 32, c¸i 0,068 0,045 0,031
L=0,70m
Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn f c¸i 0,190 0,160 0,093
tr×nh b»ng m¸y khoan 105mm
D105mm VËt liÖu kh¸c % 2 2 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,560 6,960 6,360


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay
ca 1,596 1,370 0,960
®Ëp tù hµnh f105
M¸y nÐn khÝ
ca 1,596 1,370 0,960
®iªzen 660m3/h
M¸y khoan cÇm tay
ca 0,283 0,234 0,163
f 32-42
M¸y nÐn khÝ
ca 0,094 0,078 0,054
®iªzen 660m3/h

M¸y kh¸c % 2 2 2

1 2 3

Ab.51300 ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng


Ab.51310 PH¸ §¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan D42mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn kha
Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
AB.5131 Thuèc næ Am«nÝt kg 68,50 59,85 54,86
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 7,125 6,175 5,225
D©y næ m 332,50 285,00 237,50
Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn
D©y ®iÖn m 97,85 90,25 85,50
®­êng b»ng m¸y khoan
D42mm Mòi khoan f 42mm c¸i 6,000 3,500 2,800
CÇn khoan f 32, c¸i 2,500 2,000 1,207
L=1,5m
VËt liÖu kh¸c % 2 2 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 24,225 18,525 16,150


M¸y thi c«ng
M¸y khoan cÇm tay
ca 14,823 9,022 7,418
f32-42
M¸y nÐn khÝ
ca 4,941 3,007 2,473
®iªzen 660m3/h

M¸y kh¸c % 2 2 2

1 2 3
Khi khoan næ tÇng tiÕp gi¸p líp b¶o vÖ ®¸y kªnh m­¬ng th× c¸c hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng , m¸y thi c«ng ®­îc nh

Ab.51320 ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan D76mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn kha
Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
AB.5132 Thuèc næ Am«nÝt kg 66,98 58,43 53,49
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,86 0,74 0,63
D©y næ m 52,25 48,07 40,76
D©y ®iÖn m 28,50 26,60 25,65
Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn
®­êng b»ng m¸y khoan Mòi khoan f 76mm c¸i 0,251 0,167 0,150
D76mm Mòi khoan f 42mm c¸i 0,260 0,190 0,130
CÇn khoan f 38, c¸i 0,324 0,216 0,194
L=3,73m
Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn
®­êng b»ng m¸y khoan
D76mm

CÇn khoan f 32, c¸i 0,060 0,045 0,035


L=0,70m
§u«i choßng f 38 c¸i 0,350 0,250 0,150
VËt liÖu kh¸c % 2 2 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,277 6,699 6,122


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay
ca 1,160 1,044 0,808
®Ëp tù hµnh f 76
M¸y nÐn khÝ
ca 1,160 1,044 0,808
®iªzen 1200m3/h
M¸y khoan cÇm tay
ca 0,228 0,209 0,162
f 32-42
M¸y nÐn khÝ
ca 0,076 0,070 0,054
®iªzen 660m3/h

M¸y kh¸c % 2 2 2

1 2 3

Ab.51330 ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng b»ng m¸y khoan D105mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn kha
Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
AB.5133 Thuèc næ Am«nÝt kg 65,17 57,00 52,25
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,71 0,62 0,55
Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn D©y næ m 47,50 43,70 37,05
®­êng b»ng m¸y khoan
D105mm D©y ®iÖn m 28,50 25,65 23,75
Mòi khoan f 105mm c¸i 0,698 0,465 0,257
Mòi khoan f 42mm c¸i 0,140 0,093 0,051
CÇn khoan f 89, c¸i 0,342 0,228 0,159
L=0,96m
CÇn khoan f 32, c¸i 0,068 0,045 0,031
L=0,70m
Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn f c¸i 0,190 0,160 0,093
105mm
VËt liÖu kh¸c % 2 2 2
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 6,930 6,380 5,830
M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay
ca 1,550 1,329 0,931
®Ëp tù hµnh f105
M¸y nÐn khÝ
ca 1,550 1,329 0,931
®iªzen 660m3/h
M¸y khoan cÇm tay
ca 0,275 0,227 0,158
f 32-42
M¸y nÐn khÝ
ca 0,092 0,076 0,053
®iªzen 660m3/h
M¸y kh¸c % 2 2 2
1 2 3

Ab.51410 Khoan Ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn xuèng ®­êng kÝnh ≥20m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®Þnh vÞ lç khoan, x¸c ®Þnh chiÒu s©u lç khoan, khoan t¹o lç, th«ng lç thæi röa nghiÖm thu
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 nguyªn khai
Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
phÝ vÞ I II III
VËt liÖu
Khoan Ph¸ ®¸ næ m×n
buång trªn giÕng ®iÒu
AB.5141 Thuèc næ Am«nÝt kg 68,60 60,00 55,00
¸p tõ trªn xuèng ®­êng
kÝnh ≥20m
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,750 0,650 0,580
D©y næ m 50,00 46,00 39,00
D©y ®iÖn m 30,00 27,00 25,00
Mòi khoan f105mm c¸i 0,698 0,465 0,257
Mòi khoan f42mm c¸i 0,140 0,093 0,051
CÇn khoan f89, c¸i 0,342 0,228 0,159
L=0,96m
CÇn khoan f32, c¸i 0,068 0,045 0,031
L=0,70m
Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn
c¸i 0,190 0,160 0,093
f105mm
VËt liÖu kh¸c % 3 3 3

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 15,030 13,769 12,507


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay
ca 1,915 1,644 1,152
®Ëp tù hµnh f105
M¸y nÐn khÝ
ca 1,915 1,644 1,152
®iªzen 660m3/h
M¸y khoan cÇm tay
ca 0,340 0,281 0,196
f32-42
M¸y nÐn khÝ
ca 0,113 0,094 0,065
®iªzen 660m3/h
CÇn trôc 50T ca 1,986 1,806 1,625
M¸y ®µo 0,5m3 ca 1,986 1,806 1,625
M¸y kh¸c % 2 2 2
1 2 3

AB.51510 Ph¸ ®¸ ®­êng viÒn


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn m¸y khoan vµo vÞ trÝ, ®Þnh vÞ lç khoan, khoan t¹o lç, n¹p thuèc, ®Êu d©y theo hé chiÕu,
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
C«ng t¸c Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
M· hiÖu
x©y l¾p phÝ vÞ I II III

Ph¸ ®¸ ®­êng viÒn VËt liÖu


AB.5151 Thuèc næ Am«nÝt kg 58,000 53,200 48,300
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 34,000 34,000 34,00
D©y næ m 373,00 340,00 311,00
èng thÐp dµn khoan
m 4,000 4,000 4,000
f60
Mòi khoan f105mm c¸i 2,79 1,86 1,674
CÇn khoan f89, c¸i 2,07 1,38 1,242
L=0,96m
Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn
c¸i 2,04 1,36 1,224
f105mm
VËt liÖu kh¸c % 3 3 3

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,500 7,500 7,500


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay
ca 20,120 18,110 16,300
®Ëp tù hµnh f105
M¸y nÐn khÝ
ca 20,120 18,110 16,300
®iªzen 660m3/h

M¸y kh¸c % 1 1 1

1 2 3

AB.51610 §µo ph¸ ®¸ b»ng bóa c¨n


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§ôc ph¸, cËy, xeo (chiÒu dµy ®µo ®¸ £ 0,5m), ®Ëp ®¸ t¶ng thµnh ®¸ cã thÓ vËn chuyÓn ®­îc, xÕp ®¸ thµnh ®èn
§¬n vÞ tÝnh: m3 nguyªn khai
C«ng t¸c Thµnh phÇn CÊp ®¸
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ I II III
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,410 1,280 1,150
AB.5161 M¸y thi c«ng
§µo ®¸ chiÒu dµy
Bóa c¨n khÝ nÐn ca 1,010 0,920 0,830
<0,5m, dïng bóa c¨n
M¸y nÐn khÝ
ca 0,310 0,280 0,250
®iªzen 600 m3/h
1 2 3

Ab.52100 xóc ®¸ sau næ m×n ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, xóc ®¸ sau næ m×n lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hoÆc ®æ bªn c¹nh.
§¬n vÞ tÝnh:100m3 ®¸ nguyªn khai
M· Thµnh phÇn §¬n
C«ng t¸c x©y l¾p Sè l­îng
hiÖu hao phÝ vÞ
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,80
Xóc ®¸ sau næ m×n lªn
ph­¬ng tiÖn vËn M¸y thi c«ng
AB.5211
chuyÓn, b»ng m¸y ®µo M¸y ®µo ≤0,8m3 ca 0,50
£0,8m3 M¸y ñi 110CV ca 0,16
Xóc ®¸ sau næ m×n lªn Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,80
ph­¬ng tiÖn vËn
AB.5212 chuyÓn, b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
£1,25m3 M¸y ®µo ≤1,25m3 ca 0,43
M¸y ñi 110CV ca 0,14
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,80
Xóc ®¸ sau næ m×n lªn M¸y thi c«ng
ph­¬ng tiÖn vËn
AB.5213 chuyÓn, b»ng m¸y ®µo M¸y ®µo ≤1,6m3 ca 0,41
£1,6m3
Xóc ®¸ sau næ m×n lªn
ph­¬ng tiÖn vËn
AB.5213 chuyÓn, b»ng m¸y ®µo
£1,6m3 M¸y ñi 110CV ca 0.13

§µo xóc ®¸ sau næ m×n Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,80


lªn ph­¬ng tiÖn vËn M¸y thi c«ng
AB.5214 chuyÓn, b»ng m¸y ®µo
M¸y ®µo ≤2,3m3 ca 0,34
£2,3m3 M¸y ñi 110CV ca 0.11
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,80
Xóc ®¸ sau næ m×n lªn
ph­¬ng tiÖn vËn M¸y thi c«ng
AB.5215 chuyÓn, b»ng m¸y ®µo
M¸y ®µo ≤3,6m3 ca 0,29
£3,6m3 M¸y ñi 110CV ca 0,09
1

AB.53000 VËn chuyÓn ®¸ b»ng « t« tù ®æ


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
VËn chuyÓn ®¸ do m¸y ®µo ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ ®¾p hoÆc ®æ ®i b»ng «t« tù ®æ.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Sè l­îng
phÝ
AB.5311 ¤t« 5 tÊn ca 1,561
AB.5312 VËn chuyÓn ®¸ b»ng ¤t« 7 tÊn ca 1,215
AB.5313 «t« tù ®æ trong ph¹m vi ¤t« 10 tÊn ca 0,975
AB.5314 <300m «t« 12 tÊn ca 0,870
AB.5315 «t« 22 tÊn ca 0,651
AB.5316 «t« 27 tÊn ca 0,529
AB.5321 ¤t« 5 tÊn ca 1,680
AB.5322 VËn chuyÓn ®¸ b»ng ¤t« 7 tÊn ca 1,425
AB.5323 «t« tù ®æ trong ph¹m vi ¤t« 10 tÊn ca 1,080
AB.5324 <500m «t« 12 tÊn ca 0,975
AB.5325 «t« 22 tÊn ca 0,684
AB.5326 «t« 27 tÊn ca 0,556
AB.5331 ¤t« 5 tÊn ca 1,710
AB.5332 VËn chuyÓn ®¸ b»ng ¤t« 7 tÊn ca 1,573
AB.5333 «t« tù ®æ trong ph¹m vi ¤t« 10 tÊn ca 1,202
AB.5334 <700m «t« 12 tÊn ca 1,090
AB.5335 «t« 22 tÊn ca 0,785
AB.5336 «t« 27 tÊn ca 0,638
AB.5341 ¤t« 5 tÊn ca 2,261
VËn chuyÓn ®¸ b»ng
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
<1000m
AB.5342 VËn chuyÓn ®¸ b»ng ¤t« 7 tÊn ca 1,920
AB.5343 «t« tù ®æ trong ph¹m vi ¤t« 10 tÊn ca 1,380
AB.5344 <1000m «t« 12 tÊn ca 1,261
AB.5345 «t« 22 tÊn ca 0,927
AB.5346 «t« 27 tÊn ca 0,754
1
Ghi chó:
-       §Þnh møc vËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ ®­îc ®Þnh møc cho c¸c cù ly tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ cã cù ly
-      §Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« 5 tÊn øng víi m¸y ®µo < 0,8 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« 7 tÊn øng víi m¸y ®µo < 1,25 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« 10 tÊn øng víi m¸y ®µo ≤ 1,6 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« > 12 tÊn øng víi m¸y ®µo > 2,3 m3

AB.54000 VËn chuyÓn ®¸ sau næ m×n 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ
¸p dông ®èi víi tr­êng hîp cù ly vËn chuyÓn tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ > 1000m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 nguyªn khai/1km
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Sè l­îng
phÝ
AB.5411 ¤t« 5 tÊn ca 0.895
AB.5412 ¤t« 7 tÊn ca 0,775
AB.5413 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,651
AB.5414 £2km ¤t« 12 tÊn ca 0,584
AB.5415 ¤t« 22 tÊn ca 0,415
AB.5416 ¤t« 27 tÊn ca 0,340
AB.5421 ¤t« 5 tÊn ca 0,820
AB.5422 ¤t« 7 tÊn ca 0,699
AB.5423 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,595
AB.5424 £4km ¤t« 12 tÊn ca 0,536
AB.5425 ¤t« 22 tÊn ca 0,343
AB.5426 ¤t« 27 tÊn ca 0,280
AB.5431 ¤t« 5 tÊn ca 0,731
AB.5432 ¤t« 7 tÊn ca 0,636
AB.5433 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,459
AB.5434 £7km ¤t« 12 tÊn ca 0,401
AB.5435 ¤t« 22 tÊn ca 0,269
AB.5436 ¤t« 27 tÊn ca 0,220
1
ë ph¹m vi ngoµi 7km ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo trong ph¹m vi 7km
céng víi ®Þnh møc vËn chuyÓn tiÕp 1km theo b¶ng sau:

Thµnh phÇn hao


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Sè l­îng
phÝ
AB.5441 ¤t« 5 tÊn ca 0,53
AB.5442 ¤t« 7 tÊn ca 0,46
AB.5443 VËn chuyÓn 1km ngoµi ¤t« 10 tÊn ca 0,30
AB.5444 ph¹m vi 7km ¤t« 12 tÊn ca 0,27
AB.5445 ¤t« 22 tÊn ca 0,19
AB.5446 ¤t« 27 tÊn ca 0,16
1

AB.55000 ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi ra khái mÆt b»ng c«ng tr×nh hoÆc vËn chuyÓn ®Õn n¬i ®¾p.
§¬n vÞ tÝnh:100m3 ®¸ nguyªn khai
M· Thµnh phÇn §¬n
C«ng t¸c x©y l¾p Sè l­îng
hiÖu hao phÝ vÞ

ñi ®¸ sau næ m×n trong M¸y thi c«ng


AB.5511 ph¹m vi £ 50m, M¸y ñi M¸y ñi £140CV ca 0,77
£140CV

M¸y thi c«ng


AB.5512 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 0,64

M¸y thi c«ng


AB.5513 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,43

M¸y thi c«ng


AB.5514 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,29

ñi ®¸ sau næ m×n trong M¸y thi c«ng


AB.5515 ph¹m vi £ 70m, M¸y ñi M¸y ñi £140CV ca 0,98
£140CV

M¸y thi c«ng


AB.5516 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 0,85
- M¸y ñi £180CV

M¸y thi c«ng


AB.5517 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,68

M¸y thi c«ng


AB.5518 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,4

ñi ®¸ sau næ m×n trong M¸y thi c«ng


AB.5519 ph¹m vi £100m, M¸y ñi M¸y ñi £140CV ca 1,5
£140CV

M¸y thi c«ng


AB.5520 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 1,21

M¸y thi c«ng


AB.5521 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,97

M¸y thi c«ng


AB.5522 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,47

Ab.55300 xóc ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng lªn ph­¬ng tiÖn b»ng m¸y ®µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
Xóc ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo

AB.55310 xóc ®¸ hçn hîp t¹i b·i tr÷


§¬n vÞ tÝnh: 100m3®o
C«ng t¸c Thµnh phÇn M¸y ®µo cã dung tÝch gÇu (m3)
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ ≤1,25 ≤1,60 ≤2,3

AB.5531 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,196 1,196 1,196


Xóc ®¸ hçn hîp, lªnph­ M¸y thi c«ng
¬ng tiÖn vËn chuyÓn
b»ng m¸y ®µo M¸y ®µo ca 0,328 0,309 0,276
M¸y ñi 110CV ca 0,057 0,057 0,057

1 2 3
AB.55320 xóc ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng

C«ng t¸c Thµnh phÇn §­êng kÝnh ®¸ t¶ng, §­êng kÝnh ®¸ t¶ng,
M· hiÖu §¬n vÞ côc bª t«ng 0,4¸1m côc bª t«ng >1m
x©y l¾p hao phÝ §VT : 100m3 §VT : 100 viªn

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,196 1,196


Xóc ®¸ t¶ng, côc bª M¸y thi c«ng
AB.5532 t«ng lªn ph­¬ng tiÖn vËn
chuyÓn b»ng m¸y ®µo M¸y ®µo ≤3,6m3 ca 0,973 0,875
M¸y ñi 140CV ca 0,202 0,182

1 2

AB.56000 VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lÊp s«ng b»ng « t« tù ®æ
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
VËn chuyÓn ®¸, côc bª t«ng lÊp s«ng tõ n¬i xóc ®Õn vÞ trÝ ®¾p b»ng «t« tù ®æ.

§¸ t¶ng, côc bª t«ng


Thµnh phÇn hao §¸ hçn hîp §VT
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ ®­êng kÝnh 0,4¸1m
phÝ 100m3
§VT 100m3

AB.5611 VËn chuyÓn ®¸ b»ng ¤t« ≤12 tÊn ca 0,609 -


«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.5612 <300m ¤t« ≤27 tÊn ca 0,412 1,37
AB.5621 VËn chuyÓn ®¸ b»ng ¤t« ≤12 tÊn ca 0,683 -
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.5622 <500m ¤t« ≤27 tÊn ca 0,462 1,439
AB.5631 VËn chuyÓn ®¸ b»ng ¤t« ≤12 tÊn ca 0,767 -
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.5632 <700m ¤t« ≤27 tÊn ca 0,471 1,613
AB.5641 VËn chuyÓn ®¸ b»ng ¤t« ≤12 tÊn ca 0,882 -
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.5642 <1000m ¤t« ≤27 tÊn ca 0,541 1,906
1 2

AB.57000 VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng 1000m tiÕp theo b»ng « t« tù ®æ

§¸ t¶ng, côc bª t«ng


Thµnh phÇn hao §¸ hçn hîp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ ®­êng kÝnh 0,4¸1m
phÝ
§¸ t¶ng, côc bª t«ng
Thµnh phÇn hao §¸ hçn hîp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ ®­êng kÝnh 0,4¸1m
phÝ
§VT 100m3 §VT 100m3
AB.5711 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« ≤12 tÊn ca 0,431 -
AB.5712 ≤2km ¤t« ≤27 tÊn ca 0,215 0,629
AB.5721 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« ≤12 tÊn ca 0,347 -
AB.5722 ≤4km ¤t« ≤27 tÊn ca 0,173 0,518
AB.5731 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« ≤12 tÊn ca 0,273 -
AB.5732 ≤7km ¤t« ≤27 tÊn ca 0,126 0,407
1 2
Ghi chó:
§Þnh møc xóc, vËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng ®­êng kÝnh 0,4-1m ®­îc tÝnh cho 100m3 ®o t¹i b·i tr÷.

Ab.58000 C«ng t¸c ph¸ ®¸ ®µo hÇm b»ng khoan næ


Ab.58100 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang
Ab.58210 Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm ngang
Ab.58300 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn tõ d­íi lªn
Ab.58400 Khoan ®¸ ®µo hÇm ®­êng kÝnh 2,4m b»ng tæ hîp m¸y khoan Robbin
Ab.58500 Ph¸ ®¸ më réng hÇm ®øng, hÇm nghiªng tõ trªn xuèng
AB.58610 khoan næ m×n ph¸ ®¸ d­íi n­íc, chiÒu s©u 3 den 7m.

Qui ®Þnh ¸p dông


1. §Þnh møc khoan næ m×n ®µo ph¸ ®¸ trong hÇm ®­îc tÝnh cho c¸c lo¹i hÇm ngang (tiÕt diÖn b×nh qu©n tõ 10-1
2. §Þnh møc khoan næ m×n ®µo ph¸ ®¸ trong hÇm ®­îc tÝnh theo lo¹i thuèc næ P113 – Quèc phßng víi c«ng suÊt n

- HÖ sè chuyÓn ®æi KTN = 330 / e


vËt liÖu næ:
- HÖ sè chuyÓn ®æi KVLK = (1+( KTN -1) / 2)
vËt liÖu khoan:
- HÖ sè chuyÓn ®æi KNC, MTC = (1+( KTN -1) / 3)
hao phÝ nh©n c«ng,
m¸y thi c«ng
Trong ®ã : e lµ c«ng suÊt næ cña lo¹i thuèc sÏ sö dông (cm3)

§µo hÇm ngang


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®Þnh vÞ g­¬ng hÇm, khoan lç, t¹o viÒn, th«ng lç, n¹p thuèc, ®Êu d©y næ
Ab.58100 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang
§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai
M· Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu phÝ vÞ I II III
VËt liÖu
AB.5811 TiÕt diÖn ®µo 10- Thuèc næ P113 kg 342,29 272,43 245,19
15m2, dïng m¸y khoan
tù hµnh KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 298,18 269,79 242,80
D©y næ m 591,63 534,83 481,35
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 4,369 4,310 4,251
300m
Mòi khoan f45 c¸i 3,670 2,447 2,201
Mòi dÉn h­íng f40 c¸i 0,166 0,119 0,107
Mòi khoan f102 c¸i 0,332 0,238 0,214
CÇn khoan f38, c¸i 0,551 0,398 0,359
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,412 0,299 0,269
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,551 0,398 0,359
§Êt sÐt m3 0,289 0,194 0,175
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 35,976 32,179 28,965


M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 4,937 4,272 3,845
cÇn

M¸y kh¸c % 1 1 1

1 2 3

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai


M· Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
TiÕt diÖn ®µo ≤25m2,
AB.5812 Thuèc næ P113 kg 272,57 223,72 201,35
dïng m¸y khoan tù hµnh
KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 219,50 198,53 178,68
D©y næ m 399,18 356,26 322,85
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 2,420 2,387 2,354
300m
Mòi khoan f45 c¸i 3,588 2,156 1,940
Mòi dÉn h­íng f40 c¸i 0,143 0,082 0,073
Mòi khoan f102 c¸i 0,215 0,164 0,147
CÇn khoan f38, c¸i 0,538 0,359 0,323
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,404 0,269 0,242
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,538 0,359 0,323
§Êt sÐt m3 0,266 0,192 0,173
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 24,815 21,930 19,738


M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 3,371 2,892 2,603
cÇn

M¸y kh¸c % 1 1 1

1 2 3

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai


M· Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu phÝ vÞ I II III

TiÕt diÖn ®µo ≤35m2, VËt liÖu


AB.5813 dïng m¸y khoan tù hµnh Thuèc næ P113 kg 266,29 220,59 198,53
KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 185,09 149,79 134,81
D©y næ m 284,68 260,46 239,64
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 1,619 1,537 1,488
300m
Mòi khoan f45 c¸i 3,547 2,122 1,910
Mòi dÉn h­íng f40 c¸i 0,131 0,081 0,073
Mòi khoan f102 c¸i 0,228 0,161 0,146
CÇn khoan f38, c¸i 0,532 0,353 0,318
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,399 0,265 0,238
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,532 0,353 0,318
§Êt sÐt m3 0,264 0,184 0,166
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 20,701 18,506 16,657
M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 2,794 2,289 2,060
cÇn

M¸y kh¸c % 1 1 1

1 2 3

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai


M· Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu phÝ vÞ I II III
VËt liÖu
AB.5814 TiÕt diÖn ®µo ≤50m2, Thuèc næ P113 kg 260,00 217,45 195,71
dïng m¸y khoan tù hµnh KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 150,68 101,05 90,94
D©y næ m 170,18 164,66 156,43
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 0,818 0,687 0,622
300m
Mòi khoan f45 c¸i 3,506 2,089 1,881
Mòi dÉn h­íng f40 c¸i 0,120 0,080 0,072
Mòi khoan f102 c¸i 0,241 0,159 0,144
CÇn khoan f38, c¸i 0,526 0,348 0,313
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,395 0,261 0,235
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,526 0,348 0,313
§Êt sÐt m3 0,262 0,176 0,158
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 16,588 15,082 13,576
M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 2,218 1,686 1,517
cÇn

M¸y kh¸c % 1 1 1

1 2 3

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai


M· Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu phÝ vÞ I II III
TiÕt diÖn ®µo >50m2, VËt liÖu
AB.5815 dïng m¸y khoan tù hµnh Thuèc næ P113 kg 260,00 217,45 195,71
KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 132,21 100,35 90,31
D©y næ m 148,54 143,00 135,85
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 0,687 0,578 0,520
300m
Mòi khoan f45 c¸i 3,039 2,001 1,801
Mòi dÉn h­íng f40 c¸i 0,105 0,076 0,069
Mòi khoan f102 c¸i 0,208 0,153 0,137
CÇn khoan f38, c¸i 0,456 0,334 0,300
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,341 0,250 0,225
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,456 0,334 0,300
§Êt sÐt m3 0,230 0,175 0,157
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 14,605 13,279 11,953


M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 1,920 1,612 1,453
cÇn

M¸y kh¸c % 1 1 1

1 2 3

Ab.58210 Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm ngang


Thµnh phÇn c«ng viÖc
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, khoan lç, t¹o viÒn, th«ng lç, n¹p thuèc, ®Êu d©y næ, d©y tÝn hiÖu, lÊp b
§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn kh
M· Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
AB.5821 Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm Thuèc næ P113 kg 177,45 160,95 152,10
ngang, dïng m¸y khoan KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 77,33 70,14 66,29
hÇm tù hµnh
D©y næ m 83,75 75,96 71,78
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 0,389 0,353 0,334
300m
Mòi dÉn h­íng f40 c¸i 0,029 0,027 0,025
Mòi khoan f45 c¸i 1,453 1,318 1,246
Mòi khoan f102 c¸i 0,059 0,053 0,051
CÇn khoan f38, c¸i 0,244 0,223 0,209
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,183 0,167 0,157
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,244 0,223 0,209
§Êt sÐt m3 0,128 0,116 0,109
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 9,600 8,708 8,228


M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 1,243 1,127 1,066
cÇn

M¸y kh¸c % 1 1 1

1 2 3

§µo hÇm (giÕng) ®øng, hÇm (giÕng) nghiªng


Ab.58300 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn tõ d­íi lªn
Thµnh phÇn c«ng viÖc
ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt tæ hîp dµn khoan leo, n©ng h¹ dµn khoan leo. §Þnh vÞ lç khoan, khoan t¹o lç b»ng m¸y khoan
§¬n vÞ tÝnh: 1 m3 nguyªn khai
M· Thµnh phÇn §¬n CÊp ®¸
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu hao phÝ vÞ I II III
VËt liÖu
AB.5831 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn Thuèc næ P113 kg 4,641 4,210 3,789
®øng tõ d­íi lªn, tiÕt
KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 10,465 9,492 8,543
diÖn ®µo ≤5m2 chiÒu
cao ≤ 50m, b»ng tæ hîp D©y næ m 19,379 17,578 15,820
m¸y khoan tay vµ dµn D©y tÝn hiÖu cuén cuén 0,358 0,324 0,292
khoan leo 150m
Mòi khoan f42 c¸i 0,787 0,601 0,301
CÇn khoan 1,83m c¸i 0,255 0,170 0,113
§Êt sÐt m3 0,016 0,015 0,013
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 5,830 5,584 5,461


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm
ca 0,985 0,738 0,615
tay f42
M¸y nÐn khÝ
ca 0,821 0,615 0,513
®iªzen 1200m3/h
Tæ hîp dµn khoan
ca 0,821 0,615 0,513
leo

M¸y kh¸c % 1 1 1

VËt liÖu
AB.5832 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn Thuèc næ P113 kg 4,641 4,210 3,789
nghiªng tõ d­íi lªn, tiÕt KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 10,465 9,492 8,543
diÖn ®µo ≤5m2 chiÒu D©y næ m 19,379 17,578 15,820
cao ≤ 50m b»ng tæ hîp D©y tÝn hiÖu cuén
m¸y khoan tay vµ dµn cuén 0,358 0,324 0,292
150m
khoan leo
Mòi khoan f42 c¸i 0,787 0,601 0,301
CÇn khoan 1,83m c¸i 0,255 0,170 0,113
§Êt sÐt m3 0,016 0,015 0,013
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 6,996 6,701 6,553


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm
ca 1,182 0,887 0,738
tay f42
M¸y nÐn khÝ
ca 0,985 0,738 0,615
®iªzen 1200 m3/h
Tæ hîp dµn khoan
ca 0,985 0,738 0,615
leo

M¸y kh¸c % 1 1 1

1 2 3
Ghi chó: Khi chiÒu cao ®µo hÇm (giÕng) > 50m th× hao phÝ nh©n c«ng nh©n víi hÖ sè 1,2, hao phÝ m¸y thi c«n

Ab.58400 Khoan ®¸ ®µo hÇm ®­êng kÝnh 2,4m b»ng tæ hîp m¸y khoan Robbin
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®Þnh vÞ lç khoan, tæ hîp, l¾p dùng thiÕt bÞ, hÖ thèng ®iÒu khiÓn t¹i chç ®Þnh vÞ. Khoan
§¬n vÞ tÝnh: 100m
M· Thµnh phÇn hao §¬n HÇm HÇm
C«ng t¸c x©y l¾p
phÝ ®øng nghiªng
Thµnh phÇn hao HÇm HÇm
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu phÝ vÞ ®øng nghiªng
VËt liÖu
Khoan ®¸ ®µo hÇm ®­
AB.584 êng kÝnh 2,4m b»ng Mòi khoan ROBBIN c¸i 0,396 0,396
m¸y khoan Robbin
CÇn khoan ROBBIN c¸i 1,200 1,200
L­ìi doa ROBBIN bé 0,198 0,198

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 391,30 430,43


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ROBBIN ca 42,948 47,243

M¸y kh¸c % 2 2

10 20

Ab.58500 Ph¸ ®¸ më réng hÇm ®øng, hÇm nghiªng tõ trªn xuèng


§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn kh
M· Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu phÝ vÞ I II III

VËt liÖu
AB.5851 Ph¸ ®¸ më réng hÇm Thuèc næ P113 kg 266,80 241,99 217,80
®øng b»ng m¸y khoan KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 471,62 427,77 385,00
cÇm tay
D©y næ m 982,55 891,21 802,09
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 4,538 4,113 3,698
300m
Mòi khoan f42 c¸i 40,586 31,036 15,518
CÇn khoan 1,22m c¸i 13,190 8,794 5,863
CÇn khoan 1,83m c¸i 13,190 8,794 5,863
§Êt sÐt m3 0,120 0,109 0,098
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 158,17 145,46 139,11


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm
ca 50,803 38,108 31,755
tay f42
M¸y nÐn khÝ
ca 16,938 12,706 10,585
®iªzen 660m3/h

M¸y kh¸c % 1 1 1

VËt liÖu
AB.5852 Ph¸ ®¸ më réng hÇm Thuèc næ P113 kg 266,80 241,99 217,80
nghiªng b»ng m¸y khoan KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 471,62 427,77 385,00
cÇm tay
D©y næ m 982,55 891,21 802,09
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 4,538 4,113 3,698
300m
Mòi khoan f42 c¸i 40,586 31,036 15,518
CÇn khoan 1,22m c¸i 13,190 8,794 5,863
CÇn khoan 1,83m c¸i 13,190 8,794 5,863
§Êt sÐt m3 0,120 0,109 0,098
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 189,80 174,55 166,94


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm
ca 60,974 45,723 38,108
tay f42
M¸y nÐn khÝ
ca 20,321 15,241 12,706
®iªzen 660m3/h

M¸y kh¸c % 1 1 1

1 2 3

AB.58600 C«ng t¸c ph¸ ®¸ d­íi n­íc


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, di chuyÓn thiÕt bÞ khoan, hÖ næi ®Õn vÞ trÝ ph¸ ®¸. Th¶ neo, rµu ®Þnh vÞ, ph­¬ng tiÖn næi, ®Þnh v

AB.58610 khoan næ m×n ph¸ ®¸ d­íi n­íc, chiÒu s©u 3 ¸7m.


§¬n vÞ tÝnh: 1m3 nguyªn khai
M· Thµnh phÇn hao §¬n CÊp ®¸
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu phÝ vÞ I II III
VËt liÖu
AB.5861 Khoan næ m×n ph¸ ®¸ d­ Thuèc næ P113-F32 kg 2,85 2,74 2,59
íi n­íc, chiÒu s©u mÆt n­
íc 3 ¸7m.
Khoan næ m×n ph¸ ®¸ d­
íi n­íc, chiÒu s©u mÆt n­
íc 3 ¸7m. KÝp ®iÖn vi sai c¸i 2,60 2,47 2,34
D©y ®iÖn m 1,60 1,57 1,49
D©y næ chÞu n­íc m 2,76 2,62 2,49
Phao nhùa c¸i 1,80 1,7 1,6
Phao ®¸nh dÊu c¸i 1,0 0,9 0,8
Mòi khoan f42 c¸i 0,036 0,034 0,031
CÇn khoan L = 2,5m c¸i 0,027 0,022 0,019
èng v¸ch D76 m 0,10 0,095 0,09
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 3,59 3,4 3,23


M¸y thi c«ng
M¸y khoan f42 ca 1,15 1,09 1,03
M¸y nÐn khÝ
ca 0,57 0,54 0,52
1200m3/h
Xµ lan 200TÊn ca 0,28 0,27 0,26
Xµ lan 400TÊn ca 0,28 0,27 0,26
Phao 250TÊn ca 0,57 0,54 0,52
Tµu kÐo 150CV ca 0,32 0,30 0,285
Ca n« 54CV ca 0,28 0,28 0,28
Tr¹m lÆn ca 0,09 0,09 0,09

1 2 3
Ghi chó:
Tr­êng hîp khoan næ m×n ph¸ ®¸ d­íi n­íc ë ®é s©u mÆt n­íc >7m th× hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®­î

AB.59000 C«ng t¸c bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm
AB.59100 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y cµo v¬, «t«
AB.59200 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, «t«
AB.59300 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, xe goßng
AB.59400 Xóc chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng m¸y xóc lËt cù ly trung b×nh ≤ 100m

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


§µo xóc ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng m¸y cµo v¬, m¸y xóc lËt. ñi gom ®¸ b»ng m¸y ñi. ChuyÓn ra b·i th¶i, b·i tr÷ b

AB.59100 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y cµo v¬, «t«
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Thµnh phÇn hao Cù ly trung b×nh (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ ≤500 ≤1000

Xóc chuyÓn ®¸ næ c«ng 2,780 2,780


AB.591 Nh©n c«ng 4,0/7
m×n trong hÇm b»ng tæ
hîp m¸y cµo v¬, «t« 22T M¸y thi c«ng
M¸y cµo v¬ ca 0,746 0,746
M¸y ñi 140CV ca 0,102 0,102

¤t« tù ®æ 22T ca 1,478 2,273

10 20

AB.59200 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, «t«
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Thµnh phÇn hao Cù ly trung b×nh (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ ≤500 ≤1000

Xóc chuyÓn ®¸ næ c«ng 2,780 2,780


AB.592 Nh©n c«ng 4,0/7
m×n trong hÇm b»ng tæ
hîp m¸y xóc lËt, «t« 10T M¸y thi c«ng
M¸y xóc lËt 1,65m3 ca 1,136 1,136

¤t« tù ®æ 10T ca 3,067 4,688

10 20

AB.59300 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, xe goßng
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Thµnh phÇn hao Cù ly trung b×nh (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ ≤ 500 ≤1000

Xóc chuyÓn ®¸ næ c«ng 7,029 7,029


AB.593 m×n trong hÇm b»ng tæ Nh©n c«ng 4,0/7
hîp m¸y xóc lËt, xe M¸y thi c«ng
goßng 3T M¸y xóc lËt 0,9 m3 ca 4,944 4,944
Têi ma n¬ 13Kw ca 4,944 4,944
§Çu kÐo 30T ca 6,005 6,944
Xe goßng 3T ca 36,029 41,667

Quang lËt 360T/h ca 4,944 4,944


10 20

AB.59400 Xóc chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng m¸y xóc lËt cù ly trung b×nh ≤ 100m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Sè l­îng
phÝ
c«ng 1,716
AB.594 Xóc chuyÓn ®¸ næ Nh©n c«ng 4,0/7
m×n trong hÇm b»ng tæ M¸y thi c«ng
hîp m¸y xóc lËt
M¸y xóc lËt 1,65m3 ca 1,716

10

AB.60000 §¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y


AB.61000 ®¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng tµu hót
AB.62000 san ®Çm ®Êt mÆt b»ng
AB.63000 ®¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng
AB.64000 ®¾p nÒn ®­êng
AB.65100 ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc
AB.66000 §¾p c¸t c«ng tr×nh
AB.67100 ®¾p ®¸ c«ng tr×nh b»ng ®¸ hçn hîp
AB.68110 §¾p líp ®Öm d­íi líp bª t«ng b¶n mÆt b»ng ®¸ Dmax £ 80mm
AB.68120 §¾p líp chuyÓn tiÕp gi÷a líp ®Öm vµ th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax £ 400mm
AB.68200 §¾p th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax £ 800mm, Dmax ≤1200mm
AB.68300 §¾p líp gia cè m¸i ®Ëp b»ng ®¸ t¶ng 0,45m ≤ D ≤1m
AB.68400 §¾p ®¸ nót hÇm

AB.61000 ®¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng tµu hót
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-      ChuÈn bÞ, l¾p dùng, th¸o dì vµ di chuyÓn ®­êng èng trong ph¹m vi c«ng tr×nh.
-      Hót ®Êt, c¸t, ®æ lªn mÆt ®Êt, n©ng cao mÆt b»ng c«ng tr×nh. San hoµn thiÖn mÆt b»ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü
§¬n vÞ tÝnh:100m3
C«ng t¸c Thµnh phÇn hao Cù ly (m)
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p phÝ £ 500 £ 1000

AB.611 §¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5 2,0
c«ng tr×nh b»ng tµu hót M¸y thi c«ng
§¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng
c«ng tr×nh b»ng tµu hót
Tµu hót 600CV ca 0,100 0,200
M¸y ñi 110CV ca 0,120 0,150
Tµu kÐo 150CV ca 0,037 0,040
Ca n« 30CV ca 0,037 0,040

10 20

AB.62000 san ®Çm ®Êt mÆt b»ng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
San ®Êt trong ph¹m vi 30m thµnh tõng líp vµ ®Çm chÆt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
®¬n vÞ tÝnh :100m3
C«ng t¸c Thµnh phÇn §é chÆt yªu cÇu
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ K=0,85 K=0,90 K=0,95

San ®Çm ®Êt b»ng


AB.6211 Nh©n c«ng3/7 c«ng 0,74 0,74 0,74
m¸y ®Çm 9T
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 9T ca 0,187 0,255 0,350
M¸y ñi 110CV ca 0,094 0,127 0,175

San ®Çm ®Êt b»ng


AB.6212 Nh©n c«ng3/7 c«ng 0,74 0,74 0,74
m¸y ®Çm 16T
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 16T ca 0,144 0,210 0,285
M¸y ñi 110CV ca 0,072 0,105 0,143

San ®Çm ®Êt b»ng


AB.6213 Nh©n c«ng3/7 c«ng 0,74 0,74 0,74
m¸y ®Çm 25T
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 25T ca 0,130 0,179 0,250
M¸y ñi 110CV ca 0,065 0,089 0,125
1 2 3

AB.63000 ®¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, san ®Êt trong ph¹m vi 30m thµnh tõng líp, ®Çm chÆt, b¹t m¸i taluy, hoµn thiÖn c«ng tr×nh theo yªu cÇ
®¬n vÞ tÝnh :100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Dung träng (T/m3)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ g £ 1,65 g £ 1,75 g £ 1,8
T/m3 T/m3 T/m3

§¾p ®ª, ®Ëp, kªnh m­


AB.6311 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,48 1,48 1,48
¬ng b»ng m¸y ®Çm 9T
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 9T ca 0,21 0,293 0,361
M¸y ñi 110CV ca 0,104 0,147 0,181

§¾p ®ª, ®Ëp, kªnh m­


AB.6312 ¬ng b»ng m¸y ®Çm Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,48 1,48 1,48
16T M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 16T ca 0,168 0,234 0,289
M¸y ñi 110CV ca 0,084 0,117 0,145

AB.6313 §¾p ®ª, ®Ëp, kªnh m­ Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,48 1,48 1,48
¬ng b»ng m¸y ®Çm
25T M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 25T ca 0,147 0,206 0,253
M¸y ñi 110CV ca 0,074 0,103 0,127

1 2 3

AB.64000 ®¾p nÒn ®­êng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-      ChuÈn bÞ, san ®Êt cã s½n thµnh tõng luèng trong ph¹m vi 30m, ®Çm ®Êt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Hoµn th
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §é chÆt yªu cÇu
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ K=0,85 K=0,90 K=0,95

AB.6411 §¾p nÒn ®­êng b»ng Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,74 1,74 1,74
m¸y ®Çm 9T M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 9T ca 0,22 0,30 0,42
M¸y ñi 110CV ca 0,11 0,15 0,21
M¸y kh¸c % 1,5 1,5 1,5

AB.6412 §¾p nÒn ®­êng b»ng Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,74 1,74 1,74
m¸y ®Çm 16T
§¾p nÒn ®­êng b»ng
m¸y ®Çm 16T M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 16T ca 0,174 0,241 0,335
M¸y ñi 110CV ca 0,087 0,12 0,167
M¸y kh¸c % 1,5 1,5 1,5

AB.6413 §¾p nÒn ®­êng b»ng Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,74 1,74 1,74
m¸y ®Çm 25T M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 25T ca 0,152 0,211 0,294
M¸y ñi 110CV ca 0,076 0,105 0,147
M¸y kh¸c % 1,5 1,5 1,5

1 2 3

AB.65100 ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc


§¬n vÞ tÝnh: 100m3
C«ng t¸c Thµnh phÇn §é chÆt yªu cÇu
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ K=0,85 K=0,90 K=0,95

§¾p ®Êt c«ng tr×nh


AB.651 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 7,70 8,84 10,18
b»ng ®Çm cãc
M¸y thi c«ng
§Çm cãc ca 3,85 4,42 5,09

10 20 30

AB.66000 §¾p c¸t c«ng tr×nh


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, san c¸t ®· cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, t­íi n­íc, ®Çm lÌn, hoµn thiÖn b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §é chÆt yªu cÇu
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ K=0,85 K=0,90 K=0,95
VËt liÖu
§¾p c¸t c«ng tr×nh C¸t m3 122 122 122
b»ng m¸y ®Çm 9T Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,50 1,50 1,50
AB.6611 M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 9T ca 0,195 0,278 0,342
M¸y ñi 110CV ca 0,097 0,139 0,171
M¸y kh¸c % 1,5 1,5 1,5

VËt liÖu
§¾p c¸t c«ng tr×nh
AB.6612 C¸t m3 122 122 122
b»ng m¸y ®Çm 16T
Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,50 1,50 1,50
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 16T ca 0,150 0,223 0,274
M¸y ñi 110CV ca 0,075 0,111 0,137
M¸y kh¸c % 1,5 1,5 1,5

VËt liÖu
AB.6613 §¾p c¸t c«ng tr×nh C¸t m3 122 122 122
b»ng m¸y ®Çm 25T Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,50 1,50 1,50
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 25T ca 0,139 0,195 0,240
M¸y ñi 110CV ca 0,069 0,059 0,120
M¸y kh¸c % 1,5 1,5 1,5

VËt liÖu
§¾p c¸t c«ng tr×nh
AB.6614 C¸t m3 122 122 122
b»ng m¸y ®Çm cãc
Nh©n c«ng 3/7 c«ng 4,32 4,64 4,79
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm cãc ca 2,16 2,32 2,47
M¸y kh¸c % 1,5 1,5 1,5

1 2 3
Ghi chó:
Tr­êng hîp ®¾p c¸t t¹o mÆt b»ng c«ng tr×nh san nÒn kh«ng yªu cÇu ®é ®Çm chÆt th× hao phÝ nh©n c«ng, m¸y th

AB.67000 §¾p ®¸ c«ng tr×nh


AB.67100 ®¾p ®¸ c«ng tr×nh b»ng ®¸ hçn hîp
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, san ®¸ ®· cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, ®Çm lÌn, hoµn thiÖn b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 100m3
M· §¬n B»ng m¸y B»ng m¸y
Thµnh phÇn hao
C«ng t¸c x©y l¾p ñi 180 ñi 320
hiÖu phÝ vÞ CV CV
§¾p ®¸ c«ng tr×nh
AB.671 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 5,0 5,0
b»ng ®¸ hçn hîp
M¸y thi c«ng

M¸y ñi ca 1,120 0,656

10 20
Ghi chó : §Þnh møc ®¾p ®¸ c«ng tr×nh ®­îc ®Þnh møc cho 100m3 ®· ®Çm lÌn chÆt ch­a tÝnh hao phÝ vËt liÖu.

AB.68100 §¾p ®¸ ®Ëp bª t«ng b¶n mÆt


AB.68110 §¾p líp ®Öm d­íi líp bª t«ng b¶n mÆt b»ng ®¸ Dmax £ 80mm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ñi san r¶i ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, t­íi n­íc, ®Çm nÐn. Hoµn thiÖn m¸i ta luy b»ng qu¶ ®Çm
(Hao phÝ vËt liÖu ®¾p ch­a tÝnh trong ®Þnh møc)
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn hao §¬n
Sè l­îng
hiÖu x©y l¾p phÝ vÞ

AB.681 §¾p ®¸ líp ®Öm d­íi líp Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 12,770
bª t«ng b¶n mÆt b»ng M¸y thi c«ng
®¸ cã Dmax <80mm. M¸y ñi 180Cv ca 0,152
¤t« t­íi n­íc 9m3 ca 0,234
§Çm rung tù hµnh
ca 0,369
25T
Qu¶ ®Çm 16T ca 0,337
CÇn trôc 25T ca 0,337

M¸y ®µo £1,25m3 ca 1,122

10

AB.68120 §¾p líp chuyÓn tiÕp gi÷a líp ®Öm vµ th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax £ 400mm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, san r¶i ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, t­íi n­íc, ®Çm nÐn m¸i theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn hao §¬n
Sè l­îng
hiÖu x©y l¾p phÝ vÞ
§¾p ®¸ líp chuyÓn tiÕp
gi÷a líp ®Öm vµ th©n
®Ëp b»ng ®¸ cã
Dmax<400mm.
§¾p ®¸ líp chuyÓn tiÕp
AB.681 gi÷a líp ®Öm vµ th©n Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 3,0
®Ëp b»ng ®¸ cã M¸y thi c«ng
Dmax<400mm. M¸y ñi 180Cv ca 0,263
¤t« t­íi n­íc 9m3 ca 0,234
§Çm rung tù hµnh
ca 0,486
25T

M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,066

20

AB.68200 §¾p th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax £ 800mm, Dmax ≤1200mm


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, san r¶i ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, t­íi n­íc, ®Çm nÐn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
§¸ cã
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn hao §¬n §¸ cã
Dmax
Dmax
phÝ <=800mm
<=1200m
hiÖu x©y l¾p vÞ m

§¾p ®¸ th©n ®Ëp b»ng


AB.682 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 3,0 3,0
®¸
M¸y thi c«ng
M¸y ñi 180Cv ca 0,263 0,263
¤t« t­íi n­íc 9m3 ca 0,234 0,234
§Çm rung tù hµnh
ca 0,521 0,347
25T
10 20

AB.68300 §¾p líp gia cè m¸i ®Ëp b»ng ®¸ t¶ng 0,45m ≤ D ≤1m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ñi ®Èy ®¸ vµo vÞ trÝ ®¾p, xóc, xÕp ®¶m b¶o sù æn ®Þnh gi÷a c¸c viªn ®¸ vµ t¹o thµnh m¸i dèc, chän
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn hao §¬n
Sè l­îng
hiÖu x©y l¾p phÝ vÞ

AB.683 §¾p líp gia cè m¸i ®Ëp Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 8,10
®¸ t¶ng M¸y thi c«ng
M¸y ñi 180Cv ca 0,607
M¸y ®µo ≤2,3m3 ca 0,405

10

AB.68400 §¾p ®¸ nót hÇm


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Dïng m¸y ñi ®¾p ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Sè l­îng
phÝ

§¾p ®¸ trong hÇm b»ng M¸y thi c«ng


AB.684 m¸y ñi M¸y ñi 110cv ca 1,102

10

AB.70000 c«ng t¸c n¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû


ThuyÕt minh vµ qui ®Þnh ¸p dông:
Do tÝnh n¨ng t¸c dông, nguyªn lý ho¹t ®éng, qui tr×nh ho¹t ®éng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c tµu c«ng tr×nh th
C«ng t¸c n¹o vÐt c«ng tr×nh thuû ®­îc ®Þnh møc theo nhãm tµu, theo tõng lo¹i ®Êt phï hîp víi ®iÒu kiÖn kü thuËt,
1- N¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû ë khu n­íc c¶ng, vòng quay tµu, ©u tµu, c¸c c¶ng ®ang khai th¸c cã mÆt b»ng chËt h
2- N¹o vÐt ë nh÷ng n¬i th­êng xuyªn cã sãng lín quanh n¨m, båi ®¾p côc bé m¹nh, kh¶ n¨ng rñi ro lín ë c¸c khu vùc c
3- N¹o vÐt b»ng tµu hót:
NÕu chiÒu s©u n¹o vÐt s©u thªm 1m hoÆc chiÒu cao èng x¶ cao h¬n 1m, hoÆc chiÒu dµi èng x¶ dµi thªm 100m
- N¹o vÐt ë nh÷ng khu vùc cã chiÒu dµy líp ®Êt n¹o vÐt £ 0,4m th× ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu hót ®­îc nh©n víi
4- N¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn :
-      §é s©u h¹ gÇu ®èi víi tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn tõ 6m ®Õn 9m, nÕu n¹o vÐt ë ®é s©u h¹ gÇu <6m hoÆc >9m t
-      N¹o vÐt ë nh÷ng khu vùc cã chiÒu dµy líp ®Êt n¹o vÐt <0,4m th× ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu cuèc ®­îc nh©n
5- N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh:
§é s©u h¹ gÇu ®èi víi tµu hót bông tù hµnh tõ 4m ®Õn 6m ®èi víi tµu cã c«ng suÊt £2500CV vµ tõ 5m ®Õn 9m ®
AB.71000 n¹o vÐt b»ng tµu hót
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ c«ng tr­êng, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, x¸c ®Þnh vÞ trÝ n¹o vÐt, di chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ trong ph¹m v

AB.71100 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt £1000CV


Lo¹i ®Êt
Thµnh phÇn hao C¸t h¹t
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ §Êt phï sa trung, h¹t C¸t h¹t
phÝ
bïn láng to, ®Êt mÞn
c¸t pha

AB.711 N¹o vÐt b»ng tµu hót Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 2,890 3,750 4,870
c«ng suÊt £1000CV,
chiÒu s©u n¹o vÐt
£6m, chiÒu cao èng x¶ M¸y thi c«ng
£3m, chiÒu dµi èng x¶ Tµu hót 585CV
ca 0,121 0,166 0,200
£300m (hoÆc t­¬ng tù)
Tµu kÐo 360CV
CÈu næi 30T ca 0,024 0,033 0,040
Can« 23CV ca 0,061 0,083 0,100
Tµu phôc vô 360CV ca 0,061 0,083 0,100
M¸y ph¸t ®iÖn
ca 0,061 0,083 0,100
50KW
Têi ®iÖn 3T ca 0,121 0,166 0,200
M¸y kh¸c ca 0,121 0,166 0,200
% 1,5 1,5 1,5

10 20 30

AB.71200 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt £ 2000CV

Lo¹i ®Êt
Thµnh phÇn hao C¸t h¹t
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ §Êt phï sa trung, h¹t C¸t h¹t
phÝ
bïn láng to, ®Êt mÞn
c¸t pha

AB.712 Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 0,720 0,940 1,150

N¹o vÐt b»ng tµu hót M¸y thi c«ng


c«ng suÊt £2000CV
Tµu hót 1200CV
chiÒu s©u n¹o vÐt ca 0,090 0,124 0,149
(hoÆc t­¬ng tù)
£8m, chiÒu cao èng x¶
Tµu kÐo 360CV
£5m, chiÒu dµi èng x¶
£500m CÈu næi 30T ca 0,018 0,025 0,031
Can« 23CV ca 0,045 0,062 0,075
chiÒu s©u n¹o vÐt
£8m, chiÒu cao èng x¶
£5m, chiÒu dµi èng x¶
£500m

Tµu phôc vô 360CV ca 0,045 0,062 0,075


M¸y ph¸t ®iÖn
ca 0,045 0,062 0,075
50KW
Têi ®iÖn 3T ca 0,090 0,124 0,149
M¸y kh¸c ca 0,090 0,124 0,149
% 1,5 1,5 1,5

10 20 30

AB.71300 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt >2000CV

Lo¹i ®Êt
Thµnh phÇn hao C¸t h¹t
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ §Êt phï sa trung, h¹t C¸t h¹t
phÝ
bïn láng to, ®Êt mÞn
c¸t pha

AB.713 N¹o vÐt tµu hót c«ng Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 0,660 0,850 1,050
suÊt >2000CV, chiÒu
s©u n¹o vÐt £9m, M¸y thi c«ng
chiÒu cao èng x¶ £6m, Tµu hót HA97
chiÒu dµi èng x¶ 4170CV (hoÆc t­¬ng ca 0,026 0,036 0,043
£500m tù)
Tµu kÐo 360CV
CÈu næi 30T
Can« 23CV ca 0,006 0,007 0,009
Tµu phôc vô 360CV ca 0,013 0,018 0,021
M¸y ph¸t ®iÖn
ca 0,013 0,018 0,021
75KW
Têi ®iÖn 5T ca 0,013 0,018 0,021
M¸y kh¸c ca 0,026 0,036 0,043
ca 0,026 0,036 0,043
% 1,5 1,5 1,5
10 20 30

AB.72000 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn , cuèc s«ng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, x¸c ®Þnh vÞ trÝ c«ng tr­êng, th¶ neo, rïa ®Þnh vÞ ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ, n¹o vÐt ®Êt ®æ vµo xµ lan chø
AB.72100 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn

Lo¹i ®Êt
Thµnh phÇn hao C¸t h¹t
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ §Êt phï sa trung, h¹t C¸t h¹t
phÝ
bïn láng to, ®Êt mÞn
c¸t pha

AB.721 N¹o vÐt b»ng tµu cuèc Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 3,25 3,64 4,45
biÓn 2085CV ®é s©u
h¹ gÇu tõ M¸y thi c«ng
Tµu cuèc biÓn c«ng
6¸9 m. suÊt 2085 CV ca 0,065 0,088 0,107
(hoÆc t­¬ng tù)
Xµ lan c«ng t¸c
250T
Tµu lµm neo, tµu
kÐo 360CV
Can« 23CV ca 0,065 0,088 0,107
Xµ lan chë n­íc 250T ca 0,016 0,021 0,025
Xµ lan chë dÇu
250T
M¸y kh¸c ca 0,033 0,044 0,053
ca 0,065 0,088 0,107
ca 0,065 0,088 0,107
% 1,5 1,5 1,5

10 20 30

AB.72200 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng

Lo¹i ®Êt
Thµnh phÇn hao C¸t h¹t
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ §Êt phï sa trung, h¹t C¸t h¹t
phÝ
bïn láng to, ®Êt mÞn
c¸t pha

N¹o vÐt b»ng tµu cuèc


AB.722 Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 2,90 3,25 3,97
s«ng
M¸y thi c«ng
Tµu cuèc s«ng TC
82 495 CV (hoÆc t­ ca 0,167 0,229 0,277
¬ng tù)
Tµu kÐo 360CV
Xµ lan c«ng t¸c
ca 0,035 0,046 0,055
250T
Can« 23CV ca 0,167 0,229 0,277
Têi ®iÖn 5T ca 0,083 0,114 0,138
M¸y ph¸t ®iÖn
ca 0,167 0,229 0,277
50KW
M¸y kh¸c ca 0,167 0,229 0,277
% 1,5 1,5 1,5

10 20 30

AB.73000 n¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng tr­êng, n¹o vÐt theo qui tr×nh, vËn chuyÓn ®Êt c¸t ®Õn b·i ®æ ®
AB.73100 n¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt £2500CV

Lo¹i ®Êt
Thµnh phÇn hao C¸t h¹t
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ §Êt phï sa trung, h¹t C¸t h¹t
phÝ
bïn láng to, ®Êt mÞn
c¸t pha

AB.731 Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 1,89 2,19 2,70

N¹o vÐt b»ng tµu hót M¸y thi c«ng


bông tù hµnh c«ng suÊt
£2500CV ®é s©u h¹ Tµu hót bông tù
gÇu tõ 4 ®Õn 6 m, cù hµnh HB88 1390CV ca 0,108 0,148 0,179
ly vËn chuyÓn ®Êt (hoÆc t­¬ng tù)
<=6km Tµu cÊp dÇu 360CV
Tµu cÊp n­íc 360CV
Tµu phôc vô 360CV ca 0,054 0,074 0,089
Can« 25CV ca 0,054 0,074 0,089
M¸y kh¸c ca 0,108 0,148 0,179
ca 0,054 0,074 0,089
% 1,5 1,5 1,5

10 20 30

AB.73200 N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt >2500CV

Lo¹i ®Êt
Thµnh phÇn hao C¸t h¹t
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ §Êt phï sa trung, h¹t C¸t h¹t
phÝ
bïn láng to, ®Êt mÞn
c¸t pha

AB.732 N¹o vÐt b»ng tµu hót Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 1,79 2,08 2,56
bông tù hµnh c«ng suÊt
>2500CV ®é s©u h¹ M¸y thi c«ng
gÇu tõ 5 ®Õn 9 m, cù
Tµu hót bông tù
ly vËn chuyÓn ®Êt
hµnh 5945CV ca 0,024 0,033 0,039
£6km (hoÆc t­¬ng tù)
Tµu cÊp dÇu 600CV
Tµu cÊp n­íc 360CV ca 0,008 0,011 0,013
Tµu phôc vô 360CV ca 0,008 0,011 0,013
Ca n« 75CV ca 0,024 0,033 0,039
M¸y kh¸c ca 0,012 0,016 0,019
% 1,5 1,5 1,5

10 20 30

AB.74100 N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông tù hµnh, ®æ ®Êt b»ng hÖ thèng thuû lùc x¶ ®¸y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng tr­êng, n¹o vÐt theo qui tr×nh, vËn chuyÓn ®Êt c¸t ®Õn b·i ®æ ®
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ
Thµnh phÇn hao C¸t h¹t
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ §Êt phï sa trung, h¹t C¸t h¹t
phÝ
bïn láng to, ®Êt mÞn
c¸t pha

AB.741 N¹o vÐt b»ng tµu hót Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 1,32 1,53 1,87
phun, hót bông tù hµnh
c«ng suÊt >2500CV ®é M¸y thi c«ng
s©u h¹ gÇu tõ 5 ®Õn
Tµu hót phun, hót
9m, cù ly vËn chuyÓn
bông, tù hµnh ca 0,088 0,104 0,125
®Êt £6km 3958CV
Tµu cÊp dÇu 360CV
Tµu cÊp n­íc 360CV
Tµu phôc vô 360CV ca 0,038 0,052 0,063
Ca n« 25CV ca 0,038 0,052 0,063
M¸y kh¸c ca 0,076 0,104 0,125
ca 0,038 0,052 0,063
% 0,5 0,5 01,5

10 20 30

AB.75100 xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông, phun lªn bê


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, xãi lµm lo·ng hçn hîp bïn ®Êt qua hÖ thèng van x¶, hót hçn hîp bïn ®Êt, ®Èy lªn bê b»ng hÖ thèng b¬m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Thµnh phÇn hao ChiÒu dµi èng (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ ≤300 ≤500 ≤800

AB.751 VËt liÖu


Xãi hót ®Êt tõ tµu hót
bông, phun lªn bê èng thÐp Æ650mm m 0,050 0,055 0,060
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,0 5,0

Nh©n c«ng 3,0/4 c«ng 0,25 0,30 0,35

M¸y thi c«ng


Tµu hót
ca 0,018 0,021 0,023
phun,3958CV
M¸y kh¸c % 5,0 5,0 5,0

10 20 30

AB.81100 N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, vÞ trÝ ®æ ®Êt. Di chuyÓn thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng tr­êng, ®Þnh vÞ thiÕt b
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt
§Êt thÞt
§Êt thÞt
pha c¸t,
Bïn ®Æc, pha c¸t,
Thµnh phÇn hao pha sÐt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ ®Êt sái pha sÐt
phÝ cã lÉn
l¾ng cã lÉn sái
sái, vá sß,
®äng d­íi ®Õn
hÕn tõ
3 n¨m 15%, ®Êt
15-25%
than bïn
®Êt sÐt

AB.8111 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5 1,5 1,5


M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<0,4m3, chiÒu cao ®æ
®Êt <3m M¸y ®µo gÇu d©y
ca 0,55 0,61 0,71
0,4m3
Xµ lan 200T ca 0,55 0,61 0,71

AB.8112 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5 1,5 1,5


M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<0,4m3, chiÒu cao ®æ
®Êt >3m M¸y ®µo gÇu d©y
ca 0,69 0,77 0,88
0,4m3
Xµ lan 200T ca 0,69 0,77 0,88

AB.8113 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5 1,5 1,5


M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<0,65m3, chiÒu cao ®æ
®Êt <3m M¸y ®µo gÇu d©y
ca 0,38 0,43 0,48
0,65m3
Xµ lan 250T ca 0,38 0,43 0,48

AB.8114 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5 1,5 1,5


M¸y ®µo gÇu d©y
<0,65m3 chiÒu cao ®æ
®Êt >3m
M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<0,65m3 chiÒu cao ®æ
®Êt >3m M¸y ®µo gÇu d©y
ca 0,48 0,54 0,61
0,65m3
Xµ lan 250T ca 0,48 0,54 0,61
1 2 3

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Lo¹i ®Êt
§Êt thÞt
§Êt thÞt
pha c¸t,
Bïn ®Æc, pha c¸t,
Thµnh phÇn hao pha sÐt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ ®Êt sái pha sÐt
phÝ cã lÉn
l¾ng cã lÉn sái
sái, vá sß,
®äng d­íi ®Õn
hÕn tõ
3 n¨m 15%, ®Êt
15-25%
than bïn
®Êt sÐt

AB.8115 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5 1,5 1,5


M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<1,2m3 chiÒu cao ®æ
®Êt <3m M¸y ®µo gÇu d©y
ca 0,24 0,27 0,31
1,2m3
Xµ lan 300T ca 0,24 0,27 0,31

AB.8116 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5 1,5 1,5


M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<1,2m3 chiÒu cao ®æ M¸y ®µo gÇu d©y
®Êt >3m ca 0,31 0,34 0,39
1,2m3
Xµ lan 300T ca 0,31 0,34 0,39

1 2 3
Ghi chó:
§Þnh møc tÝnh cho tr­êng hîp n¹o vÐt ®æ ®Êt mét bªn, tr­êng hîp n¹o vÐt ®æ ®Êt 2 bªn th× hao phÝ nh©n c«ng, m

AB.81200 N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, x¸c ®Þnh ph¹m vi ®µo. Di chuyÓn thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng tr­êng. §¶m b¶o

Lo¹i ®Êt

Thµnh phÇn hao


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ
§Êt thÞt
Bïn ®Æc,
pha c¸t,
Thµnh phÇn hao ®Êt sái §Êt thÞt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ pha sÐt
phÝ l¾ng pha c¸t,
cã lÉn
®äng tíi 3 pha sÐt
sái, vá sß,
n¨m, ®Êt cã lÉn sái
hÕn ®Êt
than bïn
sÐt dÝnh

 AB.8121 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5 1,5 1,5


M¸y thi c«ng
N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng
m¸y ®µo gÇu d©y M¸y ®µo gÇu d©y1,6m ca 0,310 0,340 0,390
3

<1,6m 3
Xµ lan c«ng t¸c 250T ca 0,310 0,340 0,390
chiÒu s©u <6m Xµ lan 200T ca 0,310 0,340 0,390
Ca n« 23CV ca 0,155 0,170 0,195
M¸y kh¸c % 2 2 2

 AB.8122 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5 1,5 1,5


M¸y thi c«ng
N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng
m¸y ®µo gÇu d©y M¸y ®µo gÇu d©y 2,3m ca 0,220 0,250 0,280
3

<2,3m3 Xµ lan c«ng t¸c 250T ca 0,220 0,250 0,280


chiÒu s©u <6m Xµ lan 200T ca 0,220 0,250 0,280
Ca n« 23CV ca 0,110 0,125 0,140
M¸y kh¸c % 2 2 2

 AB.8123 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5 1,5 1,5


N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng M¸y thi c«ng
m¸y ®µo gÇu d©y M¸y ®µo gÇu d©y 1,6m3 ca 0,370 0,400 0,460
<1,6m3 Xµ lan c«ng t¸c 250T ca 0,370 0,400 0,460
chiÒu s©u >6m ¸ 9m Xµ lan 200T ca 0,370 0,400 0,460
Ca n« 23CV ca 0,185 0,200 0,230
M¸y kh¸c % 2 2 2

 AB.8124 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5 1,5 1,5


N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng M¸y thi c«ng
m¸y ®µo gÇu d©y M¸y ®µo gÇu d©y 2,3m3 ca 0,260 0,300 0,340
<2,3m3 Xµ lan c«ng t¸c 250T ca 0,260 0,300 0,340
chiÒu s©u >6m ¸ 9m Xµ lan 200T ca 0,260 0,300 0,340
Ca n« 23CV ca 0,130 0,150 0,170
N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng
m¸y ®µo gÇu d©y
<2,3m3
chiÒu s©u >6m ¸ 9m

M¸y kh¸c  %  5 5 5
1 2 3

AB.81300 n¹o vÐt b»ng tµu ®µo


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, x¸c ®Þnh ph¹m vi ®µo. Di chuyÓn tµu ®µo b»ng tµu kÐo 1200CV. Bèc xóc ®

Lo¹i ®Êt, ®¸
§Êt thÞt
Bïn ®Æc,
pha c¸t,
Thµnh phÇn hao ®Êt sái §Êt thÞt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ pha sÐt
phÝ l¾ng pha c¸t,
cã lÉn
®äng tíi 3 pha sÐt
sái, vá sß,
n¨m, ®Êt cã lÉn sái
hÕn ®Êt
than bïn
sÐt dÝnh
Nh©n c«ng
AB.813 Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,44 1,52 1,61
M¸y thi c«ng
Tµu ®µo gÇu ngo¹m 3170CV  ca 0,072 0,099 0,142
CÇu næi 30T (lµm neo) ca 0,036 0,042 0,071
§µo ®Êt, ®¸ ®æ lªn xµ Tµu kÐo 1200CV ca 0,018 0,025 0,036
lan, b»ng tµu ®µo,
chiÒu s©u ®µo 9¸15m Xµ lan c«ng t¸c 800T ca 0,072 0,099 0,142
Xµ lan chë dÇu 250T ca 0,018 0,025 0,036
Xµ lan chë n­­íc 250T ca 0,014 0,015 0,016
Ca n« 23CV ca 0,036 0,049 0,071
M¸y kh¸c  %  2,0 2,0 2,0

10 20 30
Ghi chó:
ChiÒu s©u ®µo tõ 15¸20m th× ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu ®µo ®­îc nhËn hÖ sè 1,25. Tõ ®é s©u >20m ®­îc nh©

AB.82000 §µo ph¸ ®¸, bèc xóc ®¸ d­íi n­íc b»ng tÇu §µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, th¶ phao, rïa, x¸c ®Þnh vÞ trÝ ph¸ ®¸, th¶ phao, th¶ bóa ph¸ ®¸ xuèng vÞ trÝ, lÆn kiÓm tra ®Çu bóa, ti
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Bèc xóc
Ph¸ ®¸ ngÇm b»ng ®¸ sau
tµu ph¸ ®¸ khi ph¸
b»ng tµu
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ ®µo
phÝ Ph¸ ®¸ hoÆc ®¸
Ph¸ ®¸
ngÇm, ®¸ sau næ
ngÇm, ®¸
cÊp III, m×n lªn
cÊp I, II
IV xµ lan
- Ph¸ ®¸ ngµm b»ng tµu
ph¸ ®¸, ®é s©u <10m
- Bèc xóc ®¸ sau khi ph¸
b»ng tÇu hoÆc ®¸ sau
AB.821 Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 8,1 7,0 12,5
næ m×n lªn xµ lan, ®é
s©u <10m
M¸y thi c«ng
Tµu ®µo 3170CV  ca 2,970 2,580 0,37
AB.822 CÇu næi 30T ca 1,480 1,280 0,185
Tµu kÐo 1200CV ca 0,750 0,650 0,092
Tµu phôc vô 360CV ca 0,75 0,65
Xµ lan c«ng t¸c 800T ca - - 0,37
Xµ lan chë dÇu 250T ca 0,840 0,640 0,123
Xµ lan chë n­íc 250T ca 0,740 0,640 0,123
Tr¹m lÆn ca 0,740 0,640 0,185
Ca n« 23CV ca 0,740 0,640 0,185
M¸y kh¸c  %  0,5 0,5 0,5
10 20 10
Ghi chó:
Tr­êng hîp ph¸ ®¸ ngÇm ë chiÒu s©u mùc n­íc >10m ¸ 20m ®­îc nh©n hÖ sè 1,25, tõ ®é s©u >20m ®­îc nh©n hÖ sè

AB.90000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t b»ng tµu kÐo, xµ lan vµ tµu hót bông tù hµnh
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-      §èi víi c«ng t¸c n¹o vÐt b»ng tµu cuèc: VËn chuyÓn ®Êt, c¸t 1km ®Çu vµ 1km tiÕp theo do tµu cuèc ®æ lªn xµ
-      §èi víi c«ng t¸c n¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh: VËn chuyÓn ®Êt, c¸t 1km tiÕp theo ngoµi 6km ®Çu b»ng tµ

AB.91000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo, xµ lan


§¬n vÞ tÝnh: 100m3
C«ng t¸c VËn VËn chuyÓn 1km tiÕp theo
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu chuyÓn Cù ly < Cù ly
x©y l¾p phÝ §¬n vÞ 1km ®Çu 6km 6¸ 20km
AB.911 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t M¸y thi c«ng
®æ ®i b»ng tµu kÐo Xµ lan më ®¸y 400T ca 0,125 0,106 0,095
360CV, xµ lan 400T Tµu kÐo 360CV ca 0,125 0,106 0,095

AB.912 VËn chuyÓn ®Êt, ®¸ M¸y thi c«ng


®æ ®i b»ng tµu kÐo
Xµ lan 800T¸1000T ca 0,05 0,042 0,038
1200CV, xµ lan
800T¸1000T Tµu kÐo 1200CV ca 0,05 0,042 0,038

11 21 22

AB.92000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1Km tiÕp theo ngoµi 6km ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh
§¬n vÞ tÝnh: 100m3/ 1km
Tµu hót
Tµu hót Tµu hót
phu, hót
bông tù bông tù
bông tù
Thµnh phÇn hao hµnh hµnh
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ hµnh
phÝ c«ng suÊt c«ng suÊt
c«ng suÊt
< <
>
2500CV 5000CV
5000CV

AB.921 M¸y thi c«ng


Tµu hót bông tù
hµnh HB88 1390CV ca 0,011 - -
VËn chuyÓn 1km tiÕp (hoÆc t­¬ng tù)
theo trong ph¹m vi Tµu hót phun, hót
6¸20km bông tù hµnh
3958CV (hoÆc t­¬ng
tù)
Tµu hót bông tù
hµnh (hoÆc t­¬ng tù)
ca - 0,0046 -

ca - - 0,0023
10 20 30
Ghi chó:
Tr­êng hîp vËn chuyÓn ®Êt b»ng tµu hót bông tù hµnh ngoµi cù ly 20km th× ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo
næ m×n

µnh

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
hçn hîp ®o t¹i n¬i ®¾p nh©n víi hÖ sè chuyÓn ®æi 1,13.
hÓ cña c«ng tr×nh, tæ chøc t­vÊn thiÕt kÕ chuÈn x¸c l¹i hÖ sè chuyÓn ®æi nãi trªn cho phï hîp.
¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m.

nh: c«ng/1m3
ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m.

nh: c«ng/1m3

óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m. Hoµn thiÖn c«ng tr×nh b¹t vç m¸i taluy theo ®óng

nh: c«ng/1m3
10m, c«ng t¸c lµm kÌ ch¾n ®Êt, ph¸ dì kÕt cÊu ch­a tÝnh trong ®Þnh møc.
Ýnh: c«ng/1m3

ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng.

æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m ®Ó vËn chuyÓn, hoµn thiÖn nÒn ®­êng, b¹t m
hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m, hoµn thiÖn khu«n, r·nh sau khi ®µo theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

nh ®èng ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc bèc xÕp lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m, hoµn thiÖn bÒ mÆt khi ®µo ph¸
. San, x¨m, ®Çm ®Êt tõng líp, b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt.

vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m. San, ®Çm ®Êt tõng líp ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. Hoµn thiÖn c«ng tr×nh, b¹t vç m¸i taluy th
m. San, ®Çm ®Êt tõng líp ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. Hoµn thiÖn c«ng tr×nh, gät vç m¸i taluy, söa mÆt nÒn ®­êng theo ®óng

è 1,15 so víi ®Þnh møc ®¾p bê kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng t­¬ng øng.
®¶m mÆt b»ng theo yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3


®Êt
IV

-
-

1,15

0,407
0,056

1,15

0,347
0,056

1,15

0,323
0,056
1,15

0,289
0,056

1,15

0,210
0,053

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


®Êt
IV

0,794

0,676

0,641

0,487

0,329
0,220

1,038

0,818

0,675

0,666

0,587

0,273

®Êt
IV

1,500

1,138

1,038
0,833

0,686

0,325

4
·i tËp kÕt b»ng m¸y ®µo trong ph¹m vi 30m
§¬n vÞ tÝnh 100m3
®Êt
IV

-
-

1,15
0,366
0,054

1,15
0,312
0,054

1,15

0,294
0,054

1,15

0,263
0,054

1,15

0,183
0,054

4
mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


®Êt
IV

8,11

0,603

8,11

0,438

8,11

0,396

8,11

0,347

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


®Êt
IV

4,37
0574

4,37

0,417

4,37

0,377

4,37

0,338

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


®Êt
IV

2,99

0,532
0,056

2,99

0,387
0,056
2,99

0,349
0,056

2,99

0,313
0,056

2,99

0,227
0,056

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


®Êt
IV

2,720

0,502
0,054

2,720

0,366
0,054
2,720

0,330
0,054

2,720

0,295
0,054

2,720

0,214
0,054

yÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo

m¸y ®µo thuû lùc , ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh, b¹t vç m¸i taluy, söa ®¸y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
c«ng ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,15. Hao phÝ tÊm chèng lÇy ®­îc tÝnh riªng.

m¸i taluy, söa ®¸y, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 100m3
®Êt
IV

9,72

0,599

9,72

0,437

9,72

0,406

9,72

0,364

8,10
0,574

8,10

0,420

8,10

0,389

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


®Êt
IV

8,10

0,348

7,29

0,550
0,054

7,29

0,412
0,054

7,29
0,373
0,054

7,29

0,334
0,054

6,83 

0,506
0,050

6,83 

0,380
0,050

6,83 

0,343
0,050

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


®Êt
IV

6,83 

0,307
0,050

6,83 

0,223
0,050

m­¬ng cã chiÒu réng ®¸y >20m.

chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo

uû lùc , ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh, b¹t vç m¸i taluy, söa ®¸y, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
m¸y thi c«ng ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,15. Hao phÝ tÊm chèng lÇy ®­îc tÝnh riªng.

¸y x¸ng c¹p vµ m¸y ®µo

m b¶o ®é s©u theo yªu cÇu thiÕt kÕ. M¸y ®µo thuû lùc chuyÓn ®Êt ®· ®µo lªn vÞ trÝ t¹o bê kªnh m­¬ng theo thiÕt kÕ. KiÓm

h møc hao phÝ m¸y thi c«ng ®èi víi m¸y nµy ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,15. Hao phÝ tÊm chèng lÇy ®­îc tÝnh riªng.
®­êng b»ng m¸y ñi trong ph¹m vi quy ®Þnh, b¹t vç m¸i taluy, söa nÒn ®­êng hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

Þ tÝnh :100m3
®Êt
IV
-

-
-

6,72

0,491
0,076

6,72

0,419
0,076

6,72

0,389
0,076

6,72

0,348
0,076

6,72
0,244
0,076

§¬n vÞ tÝnh :100m3


®Êt
IV

5,40

0,946

5,40

0,842

5,40

0,798

5,40

0,607

0,410
5,40

5,40

0,274
5,40

1,439

5,40

1,134

5,40

0,936
5,40

0,814

§¬n vÞ tÝnh :100m3


®Êt
IV
5,40

0,814

5,40

0,378

5,40

2,071

5,40
1,571

5,40

1,433

5,40

1,150

5,40

0,947

5,40

0,449

4
©n hÖ sè 1,15, hao phÝ m¸y thi c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,05 so víi ®Þnh møc ®µo nÒn ®­êng t­¬ng øng.

t, b·i gia t¶i b»ng m¸y ñi.

®o t¹i n¬i ®µo ph¶i chuyÓn b»ng «t« ®Õn b·i th¶i, b·i tËp kÕt ®Êt, ®¸, b·i gia t¶i nÒn ®Êt yÕu.
a ®Êt lªn b»ng m¸y ®µo gÇu ngo¹m ra khái vÞ trÝ mãng, hoµn thiÖn hè mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

n thiÖn hè mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.


®æ ®i b»ng «t« tù ®æ.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 §¬n vÞ tÝnh: 100m3
®Êt
IV
1,100
0,810
0,660
0,580
0,388
0,392
1,260
0,930
0,720
0,650
0,440
0,375
1,428
1,070
0,800
0,730
0,488
0,449
1,700
1,280
0,920
0,840
0,562
0,515
4

Êt ®Õn n¬i ®æ ®Êt cã cù ly <300m, <500m, <700m, <1000m. Tr­êng hîp cù ly vËn chuyÓn tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ ®Êt >100
nh: 100m3/1 km
®Êt
IV
0,880
0,500
0,420
0,410
0,274
0,205
0,730
0,460
0,340
0,330
0,221
0,165
0,660
0,410
0,290
0,260
0,174
0,120

0,410
0,254
0,179
0,161
0,108
0,075
4

»ng khoan næ m×n

h­khoan næ ph¸ ®¸ ®­êng viÒn ®­îc tÝnh to¸n theo lo¹i thuèc næ Am«nÝt víi c«ng suÊt næ quy ®Þnh t­¬ng øng lµ 350cm3. Tr­êng

g lç thæi röa nghiÖm thu lç khoan, n¹p m×n theo hé chiÕu, c¶nh giíi, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã)
Ýnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai
p ®¸
IV

50,09
4,500
189,00
76,50
1,210

0,807

12,600

4,492

1,497

2
4

®¸ nguyªn khai
p ®¸
IV

47,70
0,57
32,67
23,40
0,135
0,070
0,175

0,025
0,080
2

5,355

0,450

0,450

0,090

0,030

nh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


p ®¸
IV

46,00
0,46
30,36
20,24
0,125
0,025

0,095

0,018
0,074

5,100

0,684

0,684

0,116

0,039

2
4

100m3 ®¸ nguyªn khai


p ®¸
IV

55,65
5,000
210,00
85,00
1,210

0,807
2

14,000

4,991

1,664
2

g, m¸y thi c«ng ®­îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh 1,2.

®¸ nguyªn khai
p ®¸
IV

53,00
0,630
36,30
26,00
0,135
0,070

0,175

0,025
0,080
2

6,120

0,500

0,500

0,100

0,033

4
®¸ nguyªn khai
p ®¸
IV

50,00
0,500
33,00
22,00
0,125
0,025

0,095

0,018

0,074

6,120

0,720

0,720

0,122

0,041

nh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


p ®¸
IV

52,87
4,750
199,50
80,75
1,210
0,807

13,300

4,741

1,580

4
«ng , m¸y thi c«ng ®­îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh 1,2.

nh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


p ®¸
IV

50,35
0,60
34,49
24,70
0,135
0,070

0,175
0,025

0,080
2

5,891

0,475

0,475

0,095

0,032

nh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


p ®¸
IV

47,50
0,48
31,35
20,90
0,125
0,025
0,095

0,018

0,074

2
5,610

0,698

0,698

0,118

0,039
2
4

g lç thæi röa nghiÖm thu lç khoan, n¹p m×n theo hé chiÕu, c¶nh giíi, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã)
Ýnh: 100m3 nguyªn khai
p ®¸
IV

50,00

0,500
33,00
22,00
0,125
0,025
0,095

0,018

0,074

11,732
0,864

0,864

0,146

0,049

1,544
1,544
2
4

®Êu d©y theo hé chiÕu, c¶nh giíi, næ t¹o viÒn. KiÓm tra xö lý lç m×n c©m (nÕu cã).
Ýnh: 100m2
®­îc, xÕp ®¸ thµnh ®èng ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc bèc xÕp lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, hoµn thiÖn bÒ mÆt sau khi ®µo th
nh: m3 nguyªn khai
p ®¸
IV
1,000

0,750

0,220

4
®i b»ng «t« tù ®æ.
Õn n¬i ®æ cã cù ly <300m, <500m, <700m, <1000m. Tr­êng hîp cù ly vËn chuyÓn tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ >1000m th× ¸p dông
n ®Õn n¬i ®¾p.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3®o t¹i b·i tr÷
ng tÝch gÇu (m3)
≤3,6

1,196

0,192
0,057

4
§­êng kÝnh ®¸ t¶ng,
côc bª t«ng >1m
§VT : 100 viªn

1,196

0,875
0,182

§¸ t¶ng, côc bª t«ng §¸ t¶ng, côc bª t«ng


®­êng kÝnh 0,4¸1m ®­êng kÝnh >1m
§VT 100m3 §VT

- -
1,37 1,233
- -
1,439 1,295
- -
1,613 1,452
- -
1,906 1,715
2 3

§¸ t¶ng, côc bª t«ng §¸ t¶ng, côc bª t«ng


®­êng kÝnh 0,4¸1m ®­êng kÝnh >1m
§¸ t¶ng, côc bª t«ng §¸ t¶ng, côc bª t«ng
®­êng kÝnh 0,4¸1m ®­êng kÝnh >1m
§VT 100m3 §VT 100 viªn
- -
0,629 0,566
- -
0,518 0,466
- -
0,407 0,366
2 3

ho 100m3 ®o t¹i b·i tr÷.

diÖn b×nh qu©n tõ 10-15m2; < 25m2; < 50m2 vµ > 50m2) vµ hÇm ®øng, hÇm nghiªng, theo mét sè c«ng nghÖ thi c«ng phæ bi
uèc phßng víi c«ng suÊt næ quy ®Þnh t­¬ng øng lµ 330cm3. Tr­êng hîp dïng lo¹i thuèc næ kh¸c th× c¸c hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«

, n¹p thuèc, ®Êu d©y næ, d©y tÝn hiÖu, lÊp bua, di chuyÓn thiÕt bÞ ra ph¹m vi an toµn, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç
Ýnh: 100 m3 nguyªn khai
p ®¸
IV

220,67
218,52
433,22
4,196
1,982
0,096
0,193
0,323
0,242
0,323
0,157
1

26,070

3,461

nh: 100 m3 nguyªn khai


p ®¸
IV

181,21
160,81
292,67
2,324
1,745
0,067
0,132
0,291

0,218
0,291
0,156
1

17,764

2,343

nh: 100 m3 nguyªn khai


p ®¸
IV

178,67
121,33
220,64
1,440
1,719
0,065
0,130

0,287

0,215
0,287
0,149
1
14,991

1,856

nh: 100 m3 nguyªn khai


p ®¸
IV

176,14
81,85
148,61
0,556
1,692
0,064
0,129
0,283

0,212
0,283
0,142
1
12,218

1,368

nh: 100 m3 nguyªn khai


p ®¸
IV
176,14
81,29
129,05
0,468
1,621
0,062
0,123

0,271
0,203
0,271
0,142
1

10,755

1,305

næ, d©y tÝn hiÖu, lÊp bua, di chuyÓn thiÕt bÞ ra ph¹m vi an toµn, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) t
Þ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai
p ®¸
IV

136,89
59,66
64,61
0,300
0,023
1,121
0,046
0,189

0,142
0,189
0,098
1

7,405

0,959

an t¹o lç b»ng m¸y khoan cÇm tay, th«ng lç, n¹p thuèc, ®Êu d©y, lÊp bua, di chuyÓn dµn khoan ra ph¹m vi an toµn, næ m×n, ki
tÝnh: 1 m3 nguyªn khai
p ®¸
IV

3,410
7,689
14,239
0,263
0,151
0,085
0,012
1

5,307
0,461

0,385

0,385

3,410
7,689
14,239
0,263
0,151
0,085
0,012
1

6,368

0,554

0,461

0,461

4
1,2, hao phÝ m¸y thi c«ng nh©n víi hÖ sè 1,05.

n t¹i chç ®Þnh vÞ. Khoan lç dÉn h­íng, l¾p l­ìi khoan doa, khoan doa ng­îc theo yªu cÇu kü thuËt.
Þ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai
p ®¸
IV

196,02
346,50
721,88
3,327
7,759
4,396
4,396
0,087
1

131,18

23,821
7,944

196,02
346,50
721,88
3,327
7,759
4,396
4,396
0,087
1

157,40

28,583

9,524

ph­¬ng tiÖn næi, ®Þnh vÞ thiÕt bÞ khoan, ®Þnh vÞ lç khoan, khoan t¹o lç, lÆn lÊy bóa ®¸nh dÊu lç khoan, lÆn n¹p thuèc, kÝp

Þ tÝnh: 1m3 nguyªn khai


p ®¸
IV

2,46
2,22
1,43
2,34
1,5
0,7
0,028
0,016
0,086
1

3,10

0,98

0,49

0,24
0,24
0,49
0,273
0,28
0,09

©n c«ng, m¸y thi c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,1. NÕu chiÒu s©u <3m thi hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®­îc nh©n hÖ

uyÓn ra b·i th¶i, b·i tr÷ b»ng «t« chuyªn dông trong hÇm hoÆc b»ng goßng.
b»ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
®¬n vÞ tÝnh :100m3
t yªu cÇu
K=0,98

-
-

0,74

0,357
0,175

0,74

0,312
0,156
4

n c«ng tr×nh theo yªu cÇu kü thuËt.


®¬n vÞ tÝnh :100m3
ng (T/m3)
g > 1,8
T/m3

1,48

0,400
0,182

1,48

0,326
0,161

1,48

0,280
0,140

yªu cÇu kü thuËt. Hoµn thiÖn nÒn ®­êng gät vç m¸i taluy, nÒn ®­êng theo yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
t yªu cÇu
K=0,98

-
-
-

1,74
0,42
0,21
1,5

1,74

0,367
0,183
1,5

®¶m yªu cÇu kü thuËt.


§¬n vÞ tÝnh: 100m3
t yªu cÇu
K=0,98

122
1,50

0,38
0,19
1,5

122
1,50

0,31
0,155
1,5

122
1,50

0,266
0,133
1,5

122
5,12

2,80
1,5

ao phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 0,85 so víi ®Þnh møc ®¾p c¸t c«ng tr×nh K=0,85.

ªu cÇu kü thuËt.
tÝnh hao phÝ vËt liÖu.

m¸i ta luy b»ng qu¶ ®Çm 16T, gät söa m¸i ®¾p b»ng m¸y ®µo kÕt hîp thñ c«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

yªu cÇu kü thuËt.


cÇu kü thuËt.

µ t¹o thµnh m¸i dèc, chän nhÆt vµ chÌn ®¸ héc, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.
cña c¸c tµu c«ng tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c n¹o vÐt kh¸c nhau, nªn c«ng t¸c n¹o vÐt c«ng tr×nh thuû ®­îc ®Þnh møc cho c¸c khèi
víi ®iÒu kiÖn kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng cña c¸c khèi tµu nh­: chiÒu s©u n¹o vÐt, chiÒu cao èng x¶, chiÒu dµi èng x¶ trong
th¸c cã mÆt b»ng chËt hÑp, l­u l­îng tµu qua l¹i c¶ng lín, ®Þnh møc n¹o vÐt ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,1 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»
g rñi ro lín ë c¸c khu vùc cöa biÓn §Þnh an, Cöa ®¸y, Cöa héi, L¹ch giang, Cöa viÖt, LÖ m«n, Diªm ®iÒn hoÆc nh÷ng khu vùc

µi èng x¶ dµi thªm 100m so víi chiÒu s©u, chiÒu cao vµ chiÒu dµi qui ®Þnh trong ®Þnh møc th× cø 1m chiÒu cao, 1m s©u t¨
»ng tµu hót ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,05.

h¹ gÇu <6m hoÆc >9m th× ®Þnh møc n¹o vÐt ®­îc nh©n hÖ sè 1,1 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn t­¬
b»ng tµu cuèc ®­îc nh©n hÖ sè 1,1.

0CV vµ tõ 5m ®Õn 9m ®èi víi tµu hót bông cã c«ng suÊt > 2500CV, nÕu ®é s©u h¹ gÇu <4m hoÆc >6m ®èi víi tµu cã c«ng s

mãc thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng tr­êng, l¾p r¸p, th¸o dì, ®Þnh vÞ thiÕt bÞ, ®­êng èng, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng thuû trong ph

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Lo¹i ®Êt

§Êt sÐt
§Êt sÐt
nöa cøng,
dÝnh
sÐt cøng

6,330 8,200

0,263 0,390

0,052 0,078
0,132 0,195
0,132 0,195
0,132 0,195
0,263 0,390
0,263 0,390
1,5 1,5

40 50

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Lo¹i ®Êt

§Êt sÐt
§Êt sÐt
nöa cøng,
dÝnh
sÐt cøng

1,580 2,450

0,209 0,287

0,043 0,058
0,104 0,143
0,104 0,143
0,104 0,143
0,209 0,287
0,209 0,287
1,5 1,5

40 50

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Lo¹i ®Êt

§Êt sÐt
§Êt sÐt
nöa cøng,
dÝnh
sÐt cøng

1,450 2,240

0,055 0,080

0,011 0,018
0,028 0,040
0,028 0,040
0,028 0,040
0,055 0,080
0,055 0,080
1,5 1,5
40 50

t ®Êt ®æ vµo xµ lan chøa ®Êt, di chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng tr­êng, n¹o vÐt ®¶m b¶o an toµn giao th«ng ®­ê
§¬n vÞ tÝnh:100 m3
Lo¹i ®Êt

§Êt sÐt
§Êt sÐt
nöa cøng,
dÝnh
sÐt cøng

10,50 14,50

0,126 0,176

0,126 0,176
0,030 0,042

0,063 0,088
0,126 0,176
0,126 0,176
1,5 1,5

40 50

§¬n vÞ tÝnh:100 m3
Lo¹i ®Êt

§Êt sÐt
§Êt sÐt
nöa cøng,
dÝnh
sÐt cøng

9,36 12,50
0,313 0,480

0,063 0,095
0,313 0,480
0,156 0,232
0,313 0,480
0,313 0,480
1,5 1,5

40 50

Ón ®Êt c¸t ®Õn b·i ®æ ®Êt trong ph¹m vi 6km, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng ®­êng thuû trong ph¹m vi c«ng tr­êng, hoµn thiÖn

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Lo¹i ®Êt

§Êt sÐt
§Êt sÐt
nöa cøng,
dÝnh
sÐt cøng

3,75 6,82

0,222 0,320

0,111 0,160
0,111 0,160
0,222 0,320
0,111 0,160
1,5 1,5

40 50

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Lo¹i ®Êt

§Êt sÐt
§Êt sÐt
nöa cøng,
dÝnh
sÐt cøng

3,56 6,47

0,055 0,076

0,017 0,024
0,017 0,024
0,055 0,076
0,027 0,038
1,5 1,5

40 50

û lùc x¶ ®¸y

Ón ®Êt c¸t ®Õn b·i ®æ ®Êt trong ph¹m vi 6km, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng ®­êng thuû trong ph¹m vi c«ng tr­êng, hoµn thiÖn
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt
§Êt sÐt
§Êt sÐt
nöa cøng,
dÝnh
sÐt cøng

2,62 4,77

0,155 0,224

0,078 0,112
0,078 0,112
0,155 0,224
0,078 0,112
0,5 0,5

40 50

ªn bê b»ng hÖ thèng b¬m thuû lùc 1510CV. L¾p ®Æt, th¸o dì ®­êng èng b¬m, di chuyÓn®Çu èng b¬m b»ng thñ c«ng.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
µi èng (m)
≤1000

0,065
5,0

0,45
0,026
5,0

40

g tr­êng, ®Þnh vÞ thiÕt bÞ. §¶m b¶o an toµn giao th«ng ®­êng thuû trong ph¹m vi c«ng tr­êng. N¹o vÐt kªnh m­¬ng, hoµn thiÖn c«
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
®Êt

§Êt pha
c¸t tõ 15-
20%, ®Êt
bïn láng

1,5

0,81

0,81

1,5

1,01

1,01

1,5

0,58

0,58

1,5
0,72

0,72
4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


®Êt

§Êt pha
c¸t tõ 15-
20%, ®Êt
bïn láng

1,5

0,36

0,36

1,5

0,45

0,45

× hao phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®­îc nh©n víi hÖ sè 0,85 so víi ®Þnh møc ®æ ®Êt mét bªn t­¬ng øng.

m vi c«ng tr­êng. §¶m b¶o an toµn giao th«ng ®­êng thuû trong ph¹m vi c«ng tr­êng. §µo ®Êt b»ng m¸y ®µo ®æ lªn xµ lan (vËn ch
§VT: 100m3
®Êt
§Êt sÐt
nöa cøng,
sÐt cøng

1,5

0,650
0,650
0,650
0,325
2

1,5

0,420
0,420
0,420
0,210
2

1,5

0,680
0,680
0,680
0,340
2

1,5

0,510
0,510
0,510
0,255
5
4

kÐo 1200CV. Bèc xóc ®Êt, ®¸ må c«i lªn xµ lan chë ®Êt ®¸. §¶m b¶o an toµn giao th«ng thuû trong ph¹m vi c«ng tr×nh (VËn c
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt, ®¸

§¸ må c«i
§Êt sÐt
nöa cøng,
sÐt cøng ®­êng
kÝnh
1¸3m

1,79 8,37

0,197 1,06
0,099 0,53
0,049 0,265
0,197 1,06
0,049 0,35
0,018 0,35
0,099 0,53
2,0 2,0

40 50

õ ®é s©u >20m ®­îc nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu ®µo t­¬ng øng.

Æn kiÓm tra ®Çu bóa, tiÕn hµnh ph¸ ®¸ theo quy tr×nh, lÆn kiÓm tra sau khi ph¸. §èi víi c«ng t¸c bèc xóc ®¸ lªn xµ lan, lÆn k
©u >20m ®­îc nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc ®µo ®¸ vµ bèc xóc ®¸ t­¬ng øng.

eo do tµu cuèc ®æ lªn xµ lan b»ng tµu kÐo.


o ngoµi 6km ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt £2500CV vµ c«ng suÊt >2500CV.

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


uyÓn 1km tiÕp theo
Cù ly >
20km
0,092
0,092

0,036
0,036

23

bông tù hµnh
nh: 100m3/ 1km

Ën chuyÓn 1km tiÕp theo tõ km thø 21 trë ®i tÝnh b»ng 70% cña ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo t­¬ng øng.
h b¹t vç m¸i taluy theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
hoµn thiÖn nÒn ®­êng, b¹t m¸i taluy, söa ch÷a bÒ mÆt nÒn ®­êng, ®¾p l¹i r·nh däc cò, ®Çm nÐn (nÕu lµ ®­êng më réng) theo
o ®óng yªu cÇu kü thuËt.

thiÖn bÒ mÆt khi ®µo ph¸ b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt.
ng tr×nh, b¹t vç m¸i taluy theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
mÆt nÒn ® ­êng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
m­¬ng theo thiÕt kÕ. KiÓm tra x¸c ®Þnh ®é s©u vµ chiÒu réng ®¸y kªnh m­¬ng, hoµn thiÖn sau khi ®µo, t¹o bê theo yªu cÇu.

c tÝnh riªng.
yªu cÇu kü thuËt.
®µo ®Õn n¬i ®æ ®Êt >1000m th× ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt cù ly ≤1000m vµ ®Þnh møc vËn chuyÓn 1000m tiÕp
h t­¬ng øng lµ 350cm3. Tr­êng hîp dïng lo¹i thuèc næ kh¸c th× c¸c hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®­îc qui ®æi b»ng

ý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc, vËn chuyÓn, xö lý ®¸ qu¸ cì theo yªu cÇu kü thuËt.
ý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) xö lý ®¸ qu¸ cì, xóc ®¸ vµo thïng cÈu lªn ®æ ®èng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt .
iÖn bÒ mÆt sau khi ®µo theo yªu cÇu kü thuËt.
n¬i ®æ >1000m th× ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn cù ly ≤1000m vµ ®Þnh møc vËn chuyÓn 1000m tiÕp theo.
è c«ng nghÖ thi c«ng phæ biÕn.
c hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®­îc qui ®æi b»ng c¸ch nh©n c¸c møc hao phÝ t­¬ng øng víi hÖ sè ®iÒu chØnh d­í

kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc vËn chuyÓn, chäc ®¸ om theo ®óng yªu cÇ
ý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc vËn chuyÓn, chäc ®¸ om theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
ph¹m vi an toµn, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc vËn chuyÓn, chä
ç khoan, lÆn n¹p thuèc, kÝp, dÊu d©y næ, d©y ®iÖn, dïng tÝn hiÖu, phao ®¸nh dÊu, lÊp bua, di chuyÓn hÖ næi ra ph¹m vi a
m¸y thi c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 0,9 so víi ®Þnh møc næ m×n ph¸ ®¸ d­íi n­íc t­¬ng øng.
®­îc ®Þnh møc cho c¸c khèi tµu hót, tµu hót bông tù hµnh vµ tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn nhiÒu gÇu.
g x¶, chiÒu dµi èng x¶ trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt b×nh th­êng, tèc ®é dßng ch¶y £2m/s. Tr­êng hîp n¹o vÐt kh¸c víi c¸c ®iÒu kiÖ
so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng c¸c khèi tµu t­¬ng øng.
®iÒn hoÆc nh÷ng khu vùc trùc tiÕp chÞu ¶nh h­ëng cña sãng ³ cÊp 3 hoÆc n¬i cã dßng ch¶y th­êng xuyªn >2m/s, ®Þnh møc n¹

cø 1m chiÒu cao, 1m s©u t¨ng thªm hoÆc 100m chiÒu dµi èng x¶ dµi thªm th× ® ­îc nh©n hÖ sè 1,07 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt

tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn t­¬ng øng.

Æc >6m ®èi víi tµu cã c«ng suÊt £2500CV vµ <5m hoÆc >9m ®èi víi tµu cã c«ng suÊt > 2500CV th× ®Þnh møc ®­îc nh©n 1,1

µn giao th«ng thuû trong ph¹m vi c«ng tr­êng, n¹o vÐt, hót ®Êt, c¸t ®æ ®óng n¬i qui ®Þnh, hoµn thiÖn mÆt b»ng n¹o vÐt (®¶m
m b¶o an toµn giao th«ng ®­êng thuû trong ph¹m vi c«ng tr­êng, hoµn thiÖn mÆt b»ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt (®¶m b¶o gia
m vi c«ng tr­êng, hoµn thiÖn mÆt b»ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµu ch­a tÝnh trong ®Þnh møc).
m vi c«ng tr­êng, hoµn thiÖn mÆt b»ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµu ch­a tÝnh trong ®Þnh møc).
b¬m b»ng thñ c«ng.
Ðt kªnh m­¬ng, hoµn thiÖn c«ng t¸c n¹o vÐt theo yªu cÇu kü thuËt. (§Þnh møc tÝnh cho tr­êng hîp ®æ ®Êt mét bªn).
y ®µo ®æ lªn xµ lan (vËn chuyÓn ®Êt ®æ ®i ch­a tÝnh trong ®Þnh møc).
g ph¹m vi c«ng tr×nh (VËn chuyÓn ®Êt ®¸ ®æ ®i ch­a tÝnh trong ®Þnh møc).

bèc xóc ®¸ lªn xµ lan, lÆn kiÓm tra b·i ®¸ sau khi ph¸ b»ng m¸y hoÆc b·i ®¸ sau khi næ m×n, di chuyÓn tÇu ®Õn vÞ trÝ bèc
p theo t­¬ng øng.
(nÕu lµ ®­êng më réng) theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
i ®µo, t¹o bê theo yªu cÇu.
øc vËn chuyÓn 1000m tiÕp theo.
thi c«ng ®­îc qui ®æi b»ng c¸ch nh©n c¸c møc hao phÝ t­¬ng øng víi hÖ sè ®iÒu chØnh d­íi ®©y:

u cÇu kü thuËt.
0m tiÕp theo.
ng víi hÖ sè ®iÒu chØnh d­íi ®©y:

häc ®¸ om theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.


yªu cÇu kü thuËt.
¸c bèc xóc vËn chuyÓn, chäc ®¸ om theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
chuyÓn hÖ næi ra ph¹m vi an toµn, næ m×n, lÆn kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç næ m×n c©m (nÕu cã), ph¸ ®¸ qu¸ cì b¨ng n×n è
¹o vÐt kh¸c víi c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong ®Þnh møc ®­îc ®iÒu chØnh nh­sau:

g xuyªn >2m/s, ®Þnh møc n¹o vÐt ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng c¸c khèi tµu t­¬ng øng.

07 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu hót t­¬ng øng.

h× ®Þnh møc ®­îc nh©n 1,15 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu hót bông t­¬ng øng.

iÖn mÆt b»ng n¹o vÐt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµu ch­a tÝnh trong ®Þnh møc).
cÇu kü thuËt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµu, vËn chuyÓn ®Êt c¸t theo tµu cuèc ®­îc tÝnh riªng).
ch­a tÝnh trong ®Þnh møc).
ch­a tÝnh trong ®Þnh møc).
æ ®Êt mét bªn).
huyÓn tÇu ®Õn vÞ trÝ bèc xóc. Bèc xóc ®¸ sau khi ph¸ b»ng tµu ®µo lªn xµ lan, lÆn kiÓm tra mÆt b»ng sau khi bèc xóc vµ lÆ
cã), ph¸ ®¸ qu¸ cì b¨ng n×n èp.
µu t­¬ng øng.
Æt b»ng sau khi bèc xóc vµ lÆn kiÓm tra trong qu¸ tr×nh bèc xóc.
Ch­¬ng III
c«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi

AC.11000 ®ãng cäc b»ng thñ c«ng


AC.11100 §ãng cäc tre
AC.11200 ®ãng cäc gç (hoÆc cäc trµm) F 8 -10 cm
AC.11700 lµm t­êng ch¾n ®Êt b»ng gç v¸n
AC.12000 ®ãng cäc b»ng m¸y
AC.12100 ®ãng cäc gç
AC.12300 ®ãng cõ gç
AC.12400 ®ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc b»ng bóa rung kÕt hîp xãi n­íc ®Çu cäc.
AC.13000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa £ 1,2T
AC.14000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸ycã träng l­îng ®Çu bóa < 1,8t
AC.15000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa < 2,5t
AC.16000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa < 3,5t
AC.17000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc £ 1,8T
AC.18000 tµu ®ãng cäc < 2,5T
AC.19000 tµu ®ãng cäc < 3,5t
AC.21000 §ãng cäc èng btct b»ng m¸y ®ãng cäc hoÆc bóa rung
AC.21110 §ãng cäc trªn c¹n
AC.22000 ®ãng cäc v¸n thÐp, cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh
AC.22100 ®ãng cäc v¸n thÐp (cäc larsen ) trªn mÆt ®Êt
AC.22200 ®ãng cäc v¸n thÐp (larsen) trªn mÆt n­íc
AC.22300 ®ãng cäc èng thÐp b»ng bóa m¸y cã träng l­îng bóa ≤ 1,8 tÊn
AC.22400 ®ãng cäc èng thÐp b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc ≤ 7,5 tÊn
®ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100mm
§ãng cäc thÐp h×nh (lo¹i thÐp u, I) cao £100mm
AC.23100 Nhæ cäc thÐp h×nh, thÐp èng
AC.23200 Nhæ cäc cõ Larsen b»ng bóa rung, cÇn cÈu
AC.24000 Lµm cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung
AC.25000 Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp
AC.26000 Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp
AC.27000 Ðp, nhæ cäc cõ larsen b»ng m¸y Ðp thuû lùc
AC.28000 Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp
AC.29000 C¤NG T¸C nèi cäc
AC.29100 nèi cäc v¸n thÐp LARSEN
Ac.29200 nèi cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh
AC.29300 nèi cäc bª t«ng cèt thÐp
AC.29400 Nèi cäc èng bª t«ng cèt thÐp
AC.30000 C«ng t¸c khoan cäc nhåi
AC.31000 Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch
AC.32000 Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay ph¶n tuÇn hoµn (cã sö dông dung dÞch khoan)
AC.33000 Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p
AC.34000 Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay
Khoan vµo ®Êt trªn c¹n, d­íi n­íc
AC.34300 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n
AC.34400 Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc
AC.34500 L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi
AC.34600 l¾p ®Æt, th¸o dì m¸y khoan QJ 250 hoÆc t­¬ng tù
AC.35100 ®µo t¹o lç cäc, t­êng barrette
AC.36100 Khoan ®Æt èng nhùa HDPE b»ng mµy khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng, ®­êng kÝnh 150-200mm
AC.36200 Khoan ®Æt c¸p ®iÖn ngÇm b»ng mµy khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng
AC.36211 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm, khoan trªn c¹n
AC.36212 Khoan ®Æt 02 sîi c¸p ngÇm, khoan trªn c¹n
AC.36221 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm, khoan b¨ng qua s«ng
AC.36222 Khoan ®Æt 02 sîi c¸p ngÇm, khoan b¨ng qua s«ng

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ac.10000 c«ng t¸c ®ãng cäc

Quy ®Þnh ¸p dông:

- §Þnh møc ®ãng cäc b»ng m¸y tÝnh cho 100m cäc ngËp ®Êt, ®o¹n cäc kh«ng ngËp
®Êt hao phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng nh©n hÖ sè 0,75 so víi ®Þnh møc ®ãng cäc t
øng. Hao phÝ vËt liÖu cäc tÝnh theo thiÕt kÕ.
- Khi ®ãng, Ðp cäc xiªn th× ®Þnh møc nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ sè
1,22 so ®Þnh møc ®ãng cäc t¬ng øng.
- Trêng hîp ph¶i dïng cäc dÉn ®Ó ®ãng cäc ©m th× ®Þnh møc nh©n c«ng vµ m¸y
thi c«ng ®ãng, Ðp cäc dÉn ®îc nh©n víi hÖ sè 1,05 so víi ®Þnh møc ®ãng, Ðp cäc t
øng. Trong b¶ng ®Þnh møc cha tÝnh ®Õn c«ng t¸c gia c«ng chÕ t¹o cäc dÉn.
- §Þnh møc ®ãng cäc b»ng m¸y ®ãng cäc trªn mÆt níc cha tÝnh ®Õn c«ng t¸c lµm
sµn ®¹o, xµ kÑp, phao næi.
- Trong hao phÝ vËt liÖu kh¸c ®· tÝnh ®Õn hao phÝ vËt liÖu ®Öm ®Çu cäc, chôp
®Çu cäc.
-Quy ®Þnh c¸ch x¸c ®Þnh cÊp ®Êt ®Ó ¸p dông ®Þnh møc nh sau:
1,22 so ®Þnh møc ®ãng cäc t¬ng øng.
- Trêng hîp ph¶i dïng cäc dÉn ®Ó ®ãng cäc ©m th× ®Þnh møc nh©n c«ng vµ m¸y
thi c«ng ®ãng, Ðp cäc dÉn ®îc nh©n víi hÖ sè 1,05 so víi ®Þnh møc ®ãng, Ðp cäc t
øng. Trong b¶ng ®Þnh møc cha tÝnh ®Õn c«ng t¸c gia c«ng chÕ t¹o cäc dÉn.
- §Þnh møc ®ãng cäc b»ng m¸y ®ãng cäc trªn mÆt níc cha tÝnh ®Õn c«ng t¸c lµm
sµn ®¹o, xµ kÑp, phao næi.
- Trong hao phÝ vËt liÖu kh¸c ®· tÝnh ®Õn hao phÝ vËt liÖu ®Öm ®Çu cäc, chôp
®Çu cäc.
-Quy ®Þnh c¸ch x¸c ®Þnh cÊp ®Êt ®Ó ¸p dông ®Þnh møc nh sau:
+ NÕu tæng céng ®é s©u cña líp ®Êt cÊp I > 60% chiÒu dµi cäc ngËp ®Êt th× ¸p
dông ®Þnh møc ®Êt cÊp I.
- NÕu tæng céng ®é s©u cña líp ®Êt cÊp I < 40% chiÒu dµi cäc ngËp ®Êt thiÕt kÕ
th× ¸p dông ®Þnh møc ®Êt cÊp II.
Trêng hîp ®ãng, Ðp cäc ph¶i sö dông biÖn ph¸p khoan dÉn th× ®o¹n cäc ®ãng, Ðp
qua chiÒu s©u khoan dÉn tÝnh b»ng ®Þnh møc ®ãng, Ðp cäc vµo ®Êt cÊp I (C«ng t¸c
khoan dÉn cha tÝnh trong ®Þnh møc).
- C«ng t¸c ®ãng cäc èng c¸c lo¹i cha tÝnh ®Õn c¸c hao phÝ cho viÖc xãi hót hçn hîp
bïn, ®Êt trong lßng cäc.
I- C«ng t¸c ®ãng cäc v¸n thÐp (cäc larsen), cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh ®
møc cho 100m cäc ®ãng n»m l¹i trong c«ng tr×nh. Trêng hîp cäc nhæ lªn, sö dông l¹i nhiÒu
lÇn th× hao phÝ vËt liÖu cäc ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
1) Hao phÝ tÝnh theo thêi gian vµ m«i trêng
Hao phÝ vËt liÖu cäc cho 1 lÇn ®ãng nhæ øng víi thêi gian cäc n»m trong c«ng tr×nh
<1th¸ng b»ng 1,17%. Thêi gian cäc n»m l¹i trong c«ng tr×nh tõ th¸ng thø 2 trë ®i th× cø mçi
th¸ng hao phÝ vËt liÖu cäc ®îc tÝnh thªm nh sau:
a/ NÕu cäc ®ãng trªn c¹n hoÆc ®ãng trong m«i trêng níc ngät b»ng 1,17%/th¸ng
b/ NÕu cäc ®ãng trong m«i trêng níc lî b»ng 1,22%/th¸ng

AC.11000 ®ãng cäc b»ng thñ c«ng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
L¾p dùng vµ th¸o dì dµn gi¸o, ®ãng cäc theo yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn cäc trong ph¹m vi 30m
AC.11100 §ãng cäc tre
§¬n vÞ tÝnh: 100m
C«ng t¸c Thµnh phÇn CÊp ®Êt
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ Bïn I

AC.1111 §ãng cäc tre VËt liÖu


chiÒu dµi Cäc m 105 105
cäc £ 2,5 m C©y chèng c©y 1,25 1,56
Gç v¸n m3 0,0075 0,0094
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,38 1,67

VËt liÖu
AC.1112 §ãng cäc tre Cäc m 105 105
chiÒu dµi cäc C©y chèng c©y 1,65 1,65
>2,5 m Gç v¸n m3 0,01 0,01
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,0

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,1 2,53

0 1

AC.11200 ®ãng cäc gç (hoÆc cäc trµm) F 8 -10 cm


§¬n vÞ tÝnh: 100m
C«ng t¸c Thµnh phÇn CÊp ®Êt
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ Bïn I

AC.1121 §ãng cäc gç VËt liÖu


chiÒu dµi Cäc m 105 105
cäc £2,5 m C©y chèng c©y 1,5 1,66
Gç v¸n m3 0,01 0,01
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,0

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,67 2,17

AC.1122 §ãng cäc gç VËt liÖu


chiÒu dµi Cäc m 105 105
cäc >2,5 m C©y chèng c©y 1,55 1,73
Gç v¸n m3 0,012 0,012
VËt liÖu kh¸c % 3,0 3,0

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,89 3,27


0 1

®ãng cõ gç

Thµnh
M· C«ng t¸c §¬n ChiÒu dµy cõ (cm)
phÇn
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £8
CÊp ®Êt
I
§ãng cõ gç
VËt liÖu
AC.113 Lo¹i ChiÒu Cõ m 105
C©y
cõ dµi cõ c©y 1,55
chèng
£4m Gç v¸n m3 0,011
VËt liÖu % 2,5
kh¸c
Nh©n c«ng 31,50
c«ng
3,5/7
VËt liÖu
AC.114 Cõ m 105
C©y
c©y 1,48
chèng
ChiÒu Gç v¸n m3 0,01
VËt liÖu
dµi cõ % 2,0
kh¸c
>4 m
Nh©n
c«ng c«ng 35,00
3,5/7

VËt liÖu
AC.115    ChiÒu Cõ m 105
C©y
    dµi cõ c©y 1,55
chèng
   £4m Gç v¸n m3 0,011
VËt liÖu
   % 2,5
kh¸c
 
Nh©n
c«ng c«ng 41,4
3,5/7

VËt liÖu
AC.116 Cõ m 105
C©y
c©y 1,48
chèng
ChiÒu Gç v¸n m3 0,01
VËt liÖu
dµi cõ % 2,0
kh¸c
> 4m
Nh©n
c«ng c«ng 43,6
3,5/7

11

AC.11700 lµm t­êng ch¾n ®Êt b»ng gç v¸n


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®ãng c©y chèng, nhæ c©y chèng, gia c«ng l¾p dùng, th¸o dì v¸n t­êng ch¾n (vËt liÖu ®· tÝnh lu©n chu
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng

AC.117 Lµm t­êng ch¾n ®Êt VËt liÖu


b»ng gç v¸n Gç v¸n
C©y chèng F8-10 m3 0,8
VËt liÖu kh¸c m 45
Nh©n c«ng 3,0/7 % 2,5
c«ng 27,78

10

AC.12000 ®ãng cäc b»ng m¸y


AC.12100 ®ãng cäc gç
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµi cäc (m)
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £ 10
CÊp ®Êt
I II

AC.121 §ãng cäc gç VËt liÖu


trªn mÆt ®Êt Cäc m 105 105
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 5,5 5,61
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc1,2T ca 2,61 2,75
M¸y kh¸c % 2,0 2,0

AC.122 §ãng cäc gç VËt liÖu


trªn mÆt n­íc Cäc m 105 105
VËt liÖu kh¸c % 1,5 1,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 6,7 8,4
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc1,2T ca 3,12 3,35
M¸y kh¸c % 2,0 2,0

11 12

AC.12300 ®ãng cõ gç
§¬n vÞ tÝnh: 100m
C«ng t¸c Thµnh phÇn CÊp ®Êt
M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ I II

AC.123 §ãng cõ gç VËt liÖu


Cõ gç m 105 105
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 6,20 6,54
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc 1,2T ca 3,10 3,27
11 12

AC.12400 ®ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc b»ng bóa rung kÕt hîp xãi n­íc ®Çu cäc.
AC.12410 §ãng cäc trªn c¹n
AC.12420 §ãng cäc d­íi n­íc

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


ChuÈn bÞ, di chuyÓn m¸y thi c«ng, th¸o hÖ thÐp h×nh ®Þnh vÞ, vËn chuyÓn cäc trong ph¹m vi 30m, l¾p ®Æt bó
AC.12410 §ãng cäc trªn c¹n
§¬n vÞ tÝnh: 100m
C«ng t¸c Thµnh phÇn ChiÒu cao m¸ng cäc (cm)
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 30-50 60-84

AC.124 VËt liÖu


§ãng cäc cõ m¸ng bª Cäc cõ m¸ng bª t«ng dù
t«ng dù øng lùc trªn c¹n m 101 101
øng lùc
b»ng bóa rung kÕt hîp ThÐp h×nh ®Þnh vÞ
t¸ch mòi n­íc ¸p lùc cäc
èng cao su cao ¸p f60 kg 46,61 49,86
èng cao su cao ¸p f34 m 1,11 1,67
Cót thÐp ®Çu cäc
m 8,89 13,33
D34/15
VËt liÖu kh¸c c¸i 0,44 0,67
Nh©n c«ng 4,0/7 % 5 5
M¸y thi c«ng c«ng 12,30 20,5
Bóa rung
M¸y b¬m n­íc ¸p lùc ca 2,99 4,85
CÇn trôc b¸nh xÝch
ca 2,99 4,85
50T
M¸y kh¸c ca 2,99 4,85
% 0,5 0,5

11 12

AC.12420 §ãng cäc d­íi n­íc


§¬n vÞ tÝnh: 100m
C«ng t¸c Thµnh phÇn ChiÒu cao m¸ng cäc (cm)
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 30-50 60-84
AC.124 VËt liÖu
§ãng cäc cõ m¸ng bª Cäc cõ m¸ng bª t«ng dù
t«ng dù øng lùc d­íi n­íc m 101 101
øng lùc
b»ng bóa rung kÕt hîp ThÐp h×nh ®Þnh vÞ
t¸ch mòi n­íc ¸p lùc cäc
èng cao su cao ¸p fi 60 kg 46,61 49,86
èng cao su cao ¸p fi 34 m 1,11 1,67
Cót thÐp ®Çu cäc
m 8,89 13,33
D34/15
VËt liÖu kh¸c c¸i 0,44 0,67
Nh©n c«ng 4,0/7 % 5 5
M¸y thi c«ng c«ng 14,1 22,8
Bóa rung
M¸y b¬m n­íc ¸p lùc ca 3,58 5,83
CÇn trôc b¸nh xÝch
ca 3,58 5,83
50T
Xµ lan c«ng t¸c 200T ca 3,58 5,83
Xµ lan chë vËt liÖu
ca 3,58 5,83
200T
Tµu kÐo 150CV ca 3,58 5,83
M¸y kh¸c ca 1,79 2,92
% 0,5 0,5
21 22

AC.13000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa £ 1,2T

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
KÝch th­íc cäc (cm)
20x20 25x25

AC.131 §ãng cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m 101 101
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c % 1,50 1,50
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,8 5,0
dµi cäc M¸y thi c«ng
£ 24m M¸y ®ãng cäc ca 2,40 2,80
M¸y kh¸c % 6,0 6,0
AC.132 §ãng cäc VËt liÖu
bª t«ng Cäc bª t«ng m 101 101
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c % 1,50 1,50
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,92 4,7
dµi cäc M¸y thi c«ng
> 24m M¸y ®ãng cäc ca 1,96 2,35
M¸y kh¸c % 6,0 6,0

11 12

AC.14000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸ycã träng l­îng ®Çu bóa < 1,8t

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊ


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
KÝch th
20x20 25x25
§ãng cäc
AC.141 bª t«ng VËt liÖu
cèt thÐp Cäc bª t«ng m 101 101
trªn mÆt VËt liÖu kh¸c % 1,5 1,5
®Êt chiÒu
dµi cäc Nh©n c«ng3,5/7 c«ng 3,82 4,58
£ 24m M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc ca 1,91 2,29
M¸y kh¸c % 6,0 6,0

§ãng cäc bª t«ng


AC.142 cèt thÐp VËt liÖu
trªn mÆt Cäc bª t«ng m 101 101
®Êt chiÒu VËt liÖu kh¸c % 1,5 1,5
dµi cäc
> 24m Nh©n c«ng3,5/7 c«ng 3,68 4,08
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc ca 1,84 2,04
M¸y kh¸c % 6,0 6,0
11 12

AC.15000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa < 2,5t

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊ


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
KÝch th
25x25 30x30

AC.151 §ãng cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m 101 101
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c % 1,5 1,5
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng3,5/7 c«ng 4,40 5,12
dµi cäc M¸y thi c«ng
£ 24m M¸y ®ãng cäc ca 2,00 2,30
M¸y kh¸c % 6,0 6,0

AC.152 §ãng cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m 101 101
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c % 1,5 1,5
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng3,5/7 c«ng 4,00 4,64
dµi cäc M¸y thi c«ng
> 24m M¸y ®ãng cäc ca 1,98 2,25
M¸y kh¸c % 6,0 6,0

11 12

AC.16000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa < 3,5t

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
KÝch th­íc cäc (cm)
30x30 35x35

AC.161 §ãng cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m 101 101
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c % 1,50 1,50
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,68 5,50
dµi cäc M¸y thi c«ng
£ 24m M¸y ®ãng cäc ca 2,04 2,38
M¸y kh¸c % 6,0 6,0

AC.162 §ãng cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m 101 101
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c % 1,50 1,50
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,94 4,58
dµi cäc M¸y thi c«ng
> 24m M¸y ®ãng cäc ca 1,97 2,29
M¸y kh¸c % 6,0 6,0

11 12

AC.17000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc £ 1,8T
§¬n vÞ tÝnh : 100m
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn
KÝch th­íc cäc (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ
30x30 35x35

AC.171 §ãng cäc


bª t«ng VËt liÖu
cèt thÐp Cäc bª t«ng m 101 101
trªn mÆt n­íc VËt liÖu kh¸c % 2,0 2,0
b»ng tµu ®ãng cäc bóa Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 6,13 6,80
£ 1,8T M¸y thi c«ng
chiÒu dµi cäc Tµu ®ãng cäc ca 2,18 2,43
£24m CÇn cÈu 25T ca 2,18 2,43
TÇu kÐo 150CV ca 0,135 0,135
Xµ lan 250T ca 1,75 1,95
M¸y kh¸c % 2,0 2,0

AC.172 §ãng cäc


bª t«ng VËt liÖu
cèt thÐp Cäc bª t«ng m 101 101
trªn mÆt n­íc VËt liÖu kh¸c % 2,0 2,0
b»ng tµu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 5,05 6,07
®ãng cäc bóa M¸y thi c«ng
£ 1,8T Tµu ®ãng cäc ca 2,03 2,27
chiÒu dµi cäc CÇn cÈu 25T ca 2,03 2,27
> 24m TÇu kÐo 150CV ca 0,135 0,135
Xµ lan 250T ca 2,03 2,27
M¸y kh¸c % 2,0 2,0

11 12

AC.18000 tµu ®ãng cäc < 2,5T


§¬n vÞ tÝnh : 100m
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn
KÝch th­íc cäc (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ
30x30 35x35

AC.181 §ãng cäc bª t«ngcèt thÐp


trªn mÆt n­íc b»ng tµu VËt liÖu
®ãng cäc bóa <2,5T Cäc bª t«ng m 101 101
chiÒu dµi cäc £ 24m VËt liÖu kh¸c % 2,0 2,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 6,0 6,5
M¸y thi c«ng
Tµu ®ãng cäc ca 1,92 2,16
CÇn cÈu 25T ca 1,92 2,16
TÇu kÐo 150CV ca 0,13 0,13
Xµ lan 250T ca 1,92 2,16
M¸y kh¸c % 2,0 2,0
AC.182 §ãng cäc bª t«ng
cèt thÐp trªn mÆt n­íc VËt liÖu
b»ng tµu Cäc bª t«ng m 101 101
®ãng cäc bóa <2,5T VËt liÖu kh¸c % 2,0 2,0
chiÒu dµi cäc Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,43 5,0
>24m M¸y thi c«ng
Tµu ®ãng cäc ca 1,77 1,83
CÇn cÈu 25T ca 1,77 1,83
TÇu kÐo 150CV ca 0,135 0,10
Xµ lan 250T ca 1,77 1,83
M¸y kh¸c % 2,0 2,0

11 12

AC.19000 tµu ®ãng cäc < 3,5t


§¬n vÞ tÝnh : 100m
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn
KÝch th­íc cäc (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ
30x30 35x35

AC.191 §ãng cäc


bª t«ng VËt liÖu
cèt thÐp Cäc bª t«ng m 101 101
trªn mÆt n­íc VËt liÖu kh¸c % 2,0 2,0
b»ng tµu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,32 5,08
®ãng cäc bóa M¸y thi c«ng
< 3,5T Tµu ®ãng cäc ca 1,76 2,04
chiÒu dµi cäc CÇn cÈu 25T ca 1,76 2,04
£24m TÇu kÐo 150CV ca 0,13 0,13
Xµ lan 250T ca 1,76 2,04
M¸y kh¸c % 2,0 2,0

AC.192 §ãng cäc


bª t«ng VËt liÖu
cèt thÐp Cäc bª t«ng m 101 101
trªn mÆt n­íc VËt liÖu kh¸c % 2,0 2,0
b»ng tµu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,74 4,70
®ãng cäc bóa M¸y thi c«ng
< 3,5T Tµu ®ãng cäc ca 1,64 1,69
chiÒu dµi cäc CÇn cÈu 25T ca 1,64 1,90
>24m TÇu kÐo 150CV ca 0,13 0,13
Xµ lan 250T ca 1,64 1,99
M¸y kh¸c % 2,0 2,0

11 12

AC.21000 §ãng cäc èng btct b»ng m¸y ®ãng cäc hoÆc bóa rung
AC.21110 §ãng cäc trªn c¹n
AC.21120 §ãng cäc trªn mÆt n­íc
AC.21200 §ãng cäc èng btct d­íi n­íc b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc ≤7,5 tÊn

AC.21120 §ãng cäc trªn mÆt n­íc


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®­a cäc ®Õn vÞ trÝ ®ãng, dùng cäc, ch»ng gi÷ cäc, l¾p dùng th¸o dì chôp ®Çu cäc, neo ®Þnh vÞ cäc. §

C«ng t¸c Thµnh phÇn Trªn c¹n


M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ §­êng kÝnh cäc (mm
≤550 ≤800
VËt liÖu
Cäc èng m 101 101
§ãng cäc VËt liÖu kh¸c % 2 2
AC.211 trªn c¹n
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 8,52 10,6

M¸y thi c«ng


M¸y ®ãng cäc 3,5T ca 3,42 -
Bóa rung BP 170 ca - 3,86
CÇn cÈu 25T ca 3,42 3,86
§ãng cäc Têi ®iÖn 5T ca - 3,86
AC.211 trªn mÆt n­íc Phao thÐp 60T ca - -
Xµ lan 400T ca - -
TÇu kÐo 150CV ca - -

M¸y kh¸c % 1,0 1,0

11 12

AC.21200 §ãng cäc èng btct d­íi n­íc b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc ≤7,5 tÊn
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®­a cäc ®Õn vÞ trÝ ®ãng, ®Þnh vÞ hÖ næi, ®Þnh vÞ cäc, dùng cäc, ch»ng gi÷ cäc, l¾p dùng th¸o dì ch
§¬n vÞ tÝnh : 100m
C«ng t¸c Thµnh phÇn Trªn mÆt n­íc
M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ §­êng kÝnh cäc (mm)
≤600 ≤800

VËt liÖu
AC.2121 Cäc èng m 101 101
§ãng cäc èng bª t«ng cèt VËt liÖu kh¸c % 1,5 1,5
thÐp trªn mÆt n­íc b»ng
tµu ®ãng cäc bóa thuû
lùc 7,5T Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 12,0 12,55

M¸y thi c«ng


Tµu ®ãng cäc (C96)
ca 2,40 2,51
bóa thuû lùc7,5T
CÇn cÈu xÝch 50T ca 2,40 2,51
Xµ lan 600T ca 2,40 2,51
Xµ lan 400T chë cäc ca 2,40 2,51
TÇu kÐo 150CV ca 0,80 0,80
Can« 23CV ca 0,80 0,80

M¸y kh¸c % 0,5 0,5

1 2
Ghi chó:
C«ng t¸c ®ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc(C96) bóa thuû lùc 7,5T ¸p dông ®èi víi tr

AC.22000 ®ãng cäc v¸n thÐp, cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ tim cäc, dùng cäc, ®ãng cäc theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. C«ng t¸c l¾p dùng th¸o dì gi¸ bóa, ®
AC.22100 ®ãng cäc v¸n thÐp (cäc larsen ) trªn mÆt ®Êt
C«ng t¸c Thµnh phÇn ChiÒu dµi cäc (m)
x©y l¾p hao phÝ < 12
M· hiÖu §¬n vÞ
CÊp ®Êt
I II

AC.221 §ãng cäc v¸n VËt liÖu


thÐp trªn mÆt ®Êt Cäc v¸n thÐp m 100 100
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 9,54 12,2
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc 1,8T ca 3,18 4,09
M¸y kh¸c % 3,0 3,0

11 12

AC.22200 ®ãng cäc v¸n thÐp (larsen) trªn mÆt n­íc

C«ng t¸c Thµnh phÇn ChiÒu dµi cäc (m)


x©y l¾p hao phÝ < 12
M· hiÖu §¬n vÞ
CÊp ®Êt
I II

AC.222 §ãng cäc v¸n VËt liÖu


thÐp trªn mÆt n­íc. Cäc v¸n thÐp m 100 100
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 15,50 20,25
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc 1,8T ca 4.73 7,56
CÇn cÈu 25T ca 4.73 7,56
TÇu kÐo 150CV ca 0,13 0,13
Xµ lan 200T ca 4.73 7,56
M¸y kh¸c % 3,0 3,0

11 12
AC.22300 ®ãng cäc èng thÐp b»ng bóa m¸y cã träng l­îng bóa ≤ 1,8 tÊn

C«ng t¸c Thµnh phÇn Trªn mÆt ®Êt


M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ §­êng kÝnh cäc (mm)
≤300 ≤500

AC.2231 §ãng cäc èng thÐp trªn VËt liÖu


mÆt ®Êt Cäc m 100 100
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0

Nh©n c«ng 4/7 c«ng 3,56 3,74

§ãng cäc èng thÐp trªn M¸y thi c«ng


mÆt n­íc M¸y ®ãng cäc 1,8T ca 1,78 1,87
AC.2232 CÇn cÈu 25T ca - -
TÇu kÐo 150CV ca - -
Xµ lan 200T ca - -
M¸y kh¸c % 3,00 3,00

1 2

AC.22400 ®ãng cäc èng thÐp b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc ≤ 7,5 tÊn
§¬n vÞ tÝnh: 100m
C«ng t¸c Thµnh phÇn §­êng kÝnh cäc (mm)
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ ≤600 ≤800

VËt liÖu
AC.224 Cäc èng m 100 100
§ãng cäc èng thÐp d­íi n­ VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5
íc b»ng tµu ®ãng cäc
bóa thuû lùc 7,5T Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 10,45 10,95

M¸y thi c«ng


Tµu ®ãng cäc (C96)
ca 2,09 2,19
bóa thuû lùc7,5T
CÇn cÈu xÝch 50T ca 2,09 2,19
Xµ lan 600T ca 2,09 2,19
Xµ lan 400T chë cäc ca 2,09 2,19
TÇu kÐo 360CV ca 0,69 0,69
Can« 23CV ca 0,69 0,69

M¸y kh¸c % 0,5 0,5

10 20

®ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100mm

C«ng t¸c Thµnh phÇn ChiÒu dµi cäc (m)


x©y l¾p hao phÝ < 10
M· hiÖu §¬n vÞ
CÊp ®Êt
I II

AC.225 §ãng cäc thÐp h×nh trªn VËt liÖu


mÆt ®Êt Cäc U, I m 100 100
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0

Nh©n c«ng 4/7 c«ng 4,44 4,68

M¸y thi c«ng


M¸y ®ãng cäc 1,2T ca 2,22 2,34
M¸y kh¸c % 2,0 2,0

AC.226 §ãng cäc thÐp h×nh trªn VËt liÖu


mÆt n­íc Cäc U, I m 100 100
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0

Nh©n c«ng 4/7 c«ng 10,28 11,34

M¸y thi c«ng


M¸y ®ãng cäc 1,2T ca 3,56 3,78
CÇn cÈu 25T ca 3,56 3,78
TÇu kÐo 150CV ca 0,13 0,13
Xµ lan 200T ca 3,56 3,78
M¸y kh¸c % 2,0 2,0
11 12

§ãng cäc thÐp h×nh (lo¹i thÐp u, I) cao £100mm

C«ng t¸c Thµnh phÇn Trªn c¹n


M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ CÊp ®Êt
I II

- §ãng cäc thÐp h×nh


AC.227 VËt liÖu
trªn c¹n
- §ãng cäc thÐp h×nh d­íi
Cäc thÐp U, I
n­íc
VËt liÖu kh¸c m 100 100
% 1 1
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng c«ng 2,5 3,0
M¸y ®ãng cäc 1,2T ca 2,0 2,10
CÇn cÈu 25T ca - -
Tµu kÐo 150CV ca - -
Xµ lan 200T ca - -
M¸y kh¸c % 2 2

11 12

AC.23100 Nhæ cäc thÐp h×nh, thÐp èng


(Kh«ng ph©n biÖt tiÕt diÖn cäc, lo¹i cäc)
§¬n vÞ tÝnh: 100m cäc
Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ Trªn c¹n D­íi n­íc

AC.231 Nhæ cäc thÐp h×nh, cäc Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,66 5,7
èng thÐp lµm t­êng ch¾n
®Êt, lµm sµn thao t¸c
Nhæ cäc thÐp h×nh, cäc
èng thÐp lµm t­êng ch¾n
®Êt, lµm sµn thao t¸c M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T ca 1,33 1,92
Tµu kÐo 150CV ca - 0,06
Xµ lan 200T ca - 1,92
M¸y kh¸c % 2 2

10 20

AC.23200 Nhæ cäc cõ Larsen b»ng bóa rung, cÇn cÈu


§¬n vÞ tÝnh: 100m cäc
C«ng t¸c
M· hiÖu x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Trªn c¹n D­íi n­íc

Nhæ cäc v¸n thÐp Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 7,15 8,63
AC.232 Larsen 3, Larsen 4 M¸y thi c«ng
Bóa rung BP170
CÇn cÈu 25T ca 2,23 2,89
Tµu kÐo 150CV ca 2,20 2,89
Xµ lan 200T ca - 0,07
M¸y kh¸c ca - 2,89
% 3 3

10 20

AC.24000 Lµm cäc c¸t b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp rung


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®ãng cäc måi t¹o lç, bèc xóc ®æ c¸t ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, b¬m n­íc vµo lç cäc, rung èng v¸c

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
§­êng kÝnh cäc (mm)
f 330 f 430
AC.241 Thi c«ng VËt liÖu
cäc c¸t C¸t m3 10,72 18,71
chiÒu dµi VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,0
cäc £ 7m Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,0 12,53
M¸y thi c«ng
M¸y bóa rung ca 3,00 3,2
M¸y b¬m n­íc1,1KW ca 3,00 3,2
M¸y kh¸c % 2 2

AC.242 Thi c«ng VËt liÖu


cäc c¸t C¸t m3 10,72 18,71
chiÒu dµi VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,0
cäc ≤ 12m Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 8,0 14,32
M¸y thi c«ng
M¸y bóa rung ca 2,7 2,88
M¸y b¬m n­íc1,1KW ca 2,7 2,88
M¸y kh¸c % 2 2

AC.243 Thi c«ng VËt liÖu


cäc c¸t C¸t m3 10,72 18,71
chiÒu dµi VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,0
cäc > 12m Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 9,0 16,11
M¸y thi c«ng
M¸y bóa rung ca 2,43 2,59
M¸y b¬m n­íc1,1KW ca 2,43 2,59
M¸y kh¸c % 2 2

11 12

AC.25000 Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
KÝch th­íc cäc (cm)
15x15 20x20
AC.251 Ðp tr­íc cäc VËt liÖu
bª t«ng Cäc bª t«ng m 101,0 101,0
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0
chiÒu
dµi ®o¹n cäc Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 6,68 12,1
£ 4m M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc ≤150T ca 1,67 2,42
CÇn cÈu 10T ca 1,67 2,42
M¸y kh¸c % 3,0 3,0

AC.252 Ðp tr­íc cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m 101,0 101,0
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0
chiÒu
dµi ®o¹n cäc Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 6,20 11,25
> 4m M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc ≤150T ca 1,55 2,25
CÇn cÈu 10T ca 1,55 2,25
M¸y kh¸c % 3,0 3,0

11 12

AC.26000 Ðp tr­íc cäc bª t«ng cèt thÐp

Thµnh phÇn CÊp ®Êt


hao phÝ I
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
KÝch th­íc cäc (cm)
30x30 35x35

AC.261 Ðp tr­íc cäc BTCT chiÒu VËt liÖu


dµi ®o¹n cäc £4m Cäc bª t«ng m 101,0 101,0
VËt liÖu kh¸c % 1 1

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 20,50 27,90


M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc >150T ca 4,10 5,58
CÇn cÈu 10T ca 4,10 5,58
M¸y kh¸c % 3 3

AC.262 Ðp tr­íc cäc BTCT chiÒu VËt liÖu


dµi ®o¹n cäc >4m Cäc bª t«ng m 101,0 101,0
VËt liÖu kh¸c % 1 1

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 18,00 24,50

M¸y thi c«ng


M¸y Ðp cäc >150T ca 3,60 4,90
CÇn cÈu 10T ca 3,60 4,90
M¸y kh¸c % 3 3
11 12

AC.27000 Ðp, nhæ cäc cõ larsen b»ng m¸y Ðp thuû lùc


§¬n vÞ tÝnh: 100m
Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Nhæ cäc Ðp cäc
hao phÝ

AC.271 Ðp , nhæ cäc cõ larsen Nh©n c«ng 4/7 c«ng 7,15 21,5
b»ng m¸y Ðp thuû lùc
M¸y thi c«ng
M¸y Ðp thuû lùc 130T ca 1,08 1,62
CÇn cÈu 25T ca 1,08 1,62
M¸y kh¸c % 2 2

10 20
Ghi chó:
VËt liÖu cäc ch­a tÝnh trong ®Þnh møc.

AC.28000 Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m,®µo hè, dùng cäc ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt theo yªu cÇu kü thuË
CÊp ®Êt
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n I
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ KÝch th­íc cäc (cm)
10x10 15x15

AC.281 Ðp sau cäc bª t«ng cèt VËt liÖu


thÐp chiÒu dµi ®o¹n Cäc bª t«ng m 101 101
cäc £4m VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 10,4 12,5


M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc ca 2,08 2,5
M¸y kh¸c % 7 7

AC.282 Ðp sau cäc bª t«ng cèt VËt liÖu


thÐp chiÒu dµi ®o¹n Cäc bª t«ng m - 101
cäc >4m VËt liÖu kh¸c % - 1,0

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng - 11,62


M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc ca - 2,32
M¸y kh¸c % - 7

11 12

AC.29000 C¤NG T¸C nèi cäc


AC.29100 nèi cäc v¸n thÐp LARSEN
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, chÕ t¹o b¶n t¸p vµ hµn nèi, kiÓm tra ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 mèi nèi
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn
§¬n vÞ Trªn c¹n D­íi n­íc
hiÖu x©y l¾p hao phÝ

VËt liÖu
AC.291 Nèi cäc ThÐp h×nh kg 12,5 12,5
v¸n thÐp Larsen Que hµn kg 1,75 1,75
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,5 0,65
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW ca 0,55 0,55
CÇn cÈu 25T ca 0,10 0,15
Xµ lan 200T ca - 0,15
M¸y kh¸c % - 2

11 21

Ac.29200 nèi cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, dùng cäc, hµn nèi cäc v¸n thÐp, kiÓm tra mèi nèi ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 mèi nèi
M· Cäc thÐp Cäc èng
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
hiÖu h×nh thÐp
VËt liÖu
ThÐp tÊm kg 18,5 14,5
AC.292 Que hµn kg 1,5 2,5
Nèi cäc èng thÐp, cäc VËt liÖu kh¸c % 10 10
thÐp h×nh
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 1,5 2,5
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW ca 0,5 0,7
M¸y kh¸c % 5 5

11 21

AC.29300 nèi cäc bª t«ng cèt thÐp


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, chÕ t¹o thÐp èp, hµn nèi cäc, kiÓm tra b¶o ®¶m theo yªu cÇu kü thuËt

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn KÝch th­íc cäc (cm)


§¬n vÞ
hiÖu x©y l¾p hao phÝ 20x20 25x25

AC.293 Nèi lo¹i cäc vu«ng VËt liÖu


ThÐp tÊm d = 6mm kg 9,27 10,29
ThÐp gãc 80x80mm kg - -
ThÐp gãc 100x100mm kg - -
ThÐp gãc 120x120mm kg - -
Que hµn kg 1,82 1,92
VËt liÖu kh¸c % 3,0 3,0
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 0,29 0,34
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW ca 0,10 0,12
M¸y kh¸c ca 3,0 3,0

11 21

AC.29400 Nèi cäc èng bª t«ng cèt thÐp


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, l¾p bu l«ng, hµn ®Ýnh, hµn liªn kÕt bu l«ng, bäc t«n xung quanh, nhåi v÷a, quÐt nhùa ®­êng. KiÓm tra
§¬n vÞ tÝnh : 1 mèi nèi
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §­êng kÝnh cäc (mm)
§¬n vÞ
hiÖu x©y l¾p hao phÝ ≤600 ≤1000

VËt liÖu
AC.294 Nèi lo¹i cäc Bul«ng M24x85 bé 16 33
bª t«ng cèt thÐp ThÐp tÊm kg 3,45 6,9
Nhùa ®­êng kg 1 2
Que hµn kg 1,5 3
VËt liÖu kh¸c % 5 5

Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,75 1,5


M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW ca 0,37 0,75

M¸y kh¸c % 3 3

11 21
Ghi chó:
ThiÕt bÞ thi c«ng phôc vô nèi cäc ®· tÝnh trong ®Þnh møc ®ãng cäc.

AC.30000 C«ng t¸c khoan cäc nhåi


ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông:
C«ng t¸c khoan cäc nhåi trªn c¹n, d­íi n­íc ®­îc ®Þnh møc cho tr­êng hîp khoan th¼ng ®øng, kh«ng cã èng v¸ch phô, ch
-       Tr­êng hîp ®é s©u khoan >30m th× tõ m thø 31 trë ®i ®Þnh møc ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,015 so víi ®Þnh møc t­¬n
-       Khoan ë n¬i cã dßng ch¶y >2m/s ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,1; khoan t¹i c¸c c¶ng ®ang ho¹t ®éng, vïng cöa s«ng, cöa
-       Tr­êng hîp do yªu cÇu kü thuËt ph¶i khoan xiªn vµo ®Êt, ®¸ th× khoan xiªn vµo ®Êt ®­îc nh©n hÖ sè 1,2; khoan
-       Tr­êng hîp khoan d­íi n­íc, ë n¬i cã mùc n­íc s©u >4m th× cø 1m mùc n­íc s©u thªm ®­îc nh©n hÖ sè 1,05 so víi ®Þ
-       Tr­êng hîp khoan cã èng v¸ch phô mµ chiÒu dµi èng v¸ch phô >30% chiÒu dµi cäc ®­îc nh©n hÖ sè 1,1 so víi ®Þ
-       Tr­êng hîp chiÒu s©u khoan ngµm vµo ®¸ > 1 lÇn ®­êng kÝnh cäc th× cø 1m khoan s©u thªm vµo ®¸ ®­îc nh©n
-       C«ng t¸c khoan cäc nhåi vµo ®Êt sÐt dÎo, sÐt cøng ®Õn rÊt cøng, c¸t chÆt võa ®Õn c¸t rÊt chÆt, ®Êt lÉn cuéi

AC.31000 Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch
AC.31100 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n
AC.31200 Khoan vµo ®Êt d­íi n­íc
AC.31300 Khoan ®¸ trªn c¹n
AC.31400 Khoan ®¸ d­íi n­íc
Khoan vµo ®¸ b»ng m¸y khoan cã ®­êng kÝnh 2000mm

(Kh«ng sö dông dung dÞch khoan)


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
C¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ, khoan t¹o lç, xoay h¹, l¾p nèi, èng v¸ch ; th¸o vµ n©ng dÇn èng v¸ch (khi ®æ bª t«ng), xö lý
AC.31100 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i 0,0024 0,0028
Vµnh c¾t c¸i 0,0024 0,0028
Khoan b»ng m¸y khoan VËt liÖu kh¸c % 2 2
AC.311 VRM H§, Lepper (hoÆc Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,1 2,31
t­¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,040 0,044
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,040 0,044
M¸y kh¸c % 5 5

10 20

§¬n vÞ tÝnh: 1 m
C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)
M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ 1400 1500

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i 0,0040 0,0044
Vµnh c¾t c¸i 0,0040 0,0044
Khoan b»ng m¸y khoan VËt liÖu kh¸c % 2 2
AC.311 VRM H§, Lepper (hoÆc Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,77 3,01
t­¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,053 0,058
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,053 0,058
M¸y kh¸c % 5 5

50 60

AC.31200 Khoan vµo ®Êt d­íi n­íc

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i 0,0024 0,0028
Vµnh c¾t c¸i 0,0024 0,0028
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,15 3,46
Khoan b»ng m¸y khoan M¸y thi c«ng
AC.312 VRM H§, Lepper (hoÆc
t­¬ng tù) M¸y khoan ca 0,052 0,068
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,052 0,068
Xµ lan 400T ca 0,052 0,068
Xµ lan 200T ca 0,052 0,068
TÇu kÐo 150CV ca 0,020 0,034
M¸y kh¸c % 5 5

10 20

§¬n vÞ tÝnh: 1 m
C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)
M· hiÖu
M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ 1400 1500

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i 0,0040 0,0044
Vµnh c¾t c¸i 0,0040 0,0044
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,19 4,56
Khoan b»ng m¸y khoan M¸y thi c«ng
AC.312 VRM H§, Lepper (hoÆc
t­¬ng tù) M¸y khoan ca 0,110 0,120
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,110 0,120
Xµ lan 400T ca 0,110 0,120
Xµ lan 200T ca 0,110 0,120
TÇu kÐo 150CV ca 0,060 0,065
M¸y kh¸c % 5 5

50 60

AC.31300 Khoan ®¸ trªn c¹n

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (m


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i 0,0027 0,0032
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i 0,0630 0,0720
Vµnh c¾t c¸i 0,027 0,031
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp I,
trªn c¹n, b»ng m¸y khoan
AC.3131
VRM H§, Lepper Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 5,83 6,41
(hoÆc t­¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,176 0,203
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,176 0,203
M¸y kh¸c % 5 5

VËt liÖu
GÇu khoan c¸i 0,0026 0,0031

Khoan vµo ®¸ cÊp II,


trªn c¹n, b»ng m¸y khoan
AC.3132
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i 0,0530 0,0610
Vµnh c¾t c¸i 0,022 0,026
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp II,
trªn c¹n, b»ng m¸y khoan
AC.3132
VRM H§, Lepper Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 5,307 5,829
(hoÆc t­¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,138 0,165
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,138 0,165
M¸y kh¸c % 5 5

1 2

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (m


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
GÇu khoan c¸i 0,0024 0,0029
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i 0,0500 0,0510
Vµnh c¾t c¸i 0,021 0,025
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp III,
trªn c¹n, b»ng m¸y khoan
AC.3133
VRM1 H§, Lepper Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,829 5,307
(hoÆc t­¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,115 0,138
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,115 0,138
M¸y kh¸c % 5 5

VËt liÖu
GÇu khoan c¸i 0,0023 0,0027
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i 0,0470 0,0540
Vµnh c¾t c¸i 0,020 0,023
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp IV,
trªn c¹n, b»ng m¸y khoan
AC.3134
VRM H§, Lepper Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,959 4,176
(hoÆc t­¬ng tù) M¸y thi c«ng
Khoan vµo ®¸ cÊp IV,
trªn c¹n, b»ng m¸y khoan
AC.3134
VRM H§, Lepper
(hoÆc t­¬ng tù)
M¸y khoan ca 0,096 0,106
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,096 0,106
M¸y kh¸c % 5 5

1 2

AC.31400 Khoan ®¸ d­íi n­íc

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (m


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i 0,0027 0,0032
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i 0,0630 0,0720
Vµnh c¾t c¸i 0,027 0,031
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp I, d­íi
n­íc, b»ng m¸y khoan Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 6,293 6,917
AC.3141
VRM H§, Lepper (hoÆc M¸y thi c«ng
t­¬ng tù) M¸y khoan ca 0,232 0,261
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,232 0,261
Xµ lan 400T ca 0,232 0,261
Xµ lan 200T ca 0,232 0,261
TÇu kÐo 150CV ca 0,087 0,102
M¸y kh¸c % 5 5

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i 0,0026 0,0031
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i 0,0530 0,0610
Vµnh c¾t c¸i 0,022 0,026
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Khoan vµo ®¸ cÊp II, d­ Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 5,728 6,453
íi n­íc, b»ng m¸y khoan
AC.3142 M¸y thi c«ng
VRM H§, Lepper (hoÆc
t­¬ng tù) M¸y khoan ca 0,174 0,218
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,174 0,218
Xµ lan 400T ca 0,174 0,218
íi n­íc, b»ng m¸y khoan
AC.3142
VRM H§, Lepper (hoÆc
t­¬ng tù)

Xµ lan 200T ca 0,174 0,218


TÇu kÐo 150CV ca 0,087 0,102
M¸y kh¸c % 5 5

1 2

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (m


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i 0,0024 0,0029
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i 0,0500 0,0510
Vµnh c¾t c¸i 0,021 0,025
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Khoan vµo ®¸ cÊp III, d­ Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,597 5,061
íi n­íc, b»ng m¸y khoan
AC.3143 M¸y thi c«ng
VRM H§, Lepper (hoÆc
t­¬ng tù) M¸y khoan ca 0,145 0,174
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,145 0,174
Xµ lan 400T ca 0,145 0,174
Xµ lan 200T ca 0,145 0,174
TÇu kÐo 150CV ca 0,087 0,102
M¸y kh¸c % 5 5

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i 0,0023 0,0027
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i 0,0470 0,0540
Vµnh c¾t c¸i 0,02 0,023
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Khoan vµo ®¸ cÊp IV, d­ Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,263 4,698
íi n­íc, b»ng m¸y khoan
AC.3144 M¸y thi c«ng
VRM H§, Lepper (hoÆc
t­¬ng tù) M¸y khoan ca 0,125 0,138
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,125 0,138
Xµ lan 400T ca 0,125 0,138
íi n­íc, b»ng m¸y khoan
AC.3144
VRM H§, Lepper (hoÆc
t­¬ng tù)

Xµ lan 200T ca 0,125 0,138


TÇu kÐo 150CV ca 0,087 0,102
M¸y kh¸c % 5 5

1 2

Khoan vµo ®¸ b»ng m¸y khoan cã ®­êng kÝnh 2000mm

C«ng t¸c CÊp ®¸


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p I II

AC.3151 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n VËt liÖu


b»ng m¸y khoan VRM GÇu ngo¹m c¸i 0,0064 0,0062
HD, Lepper (hoÆc t­¬ng R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i 0,1440 0,1220
tù) Vµnh c¾t c¸i 0,063 0,054
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 7,90 6,72

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca 0,363 0,305
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,363 0,305
M¸y kh¸c % 5 5

Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc


b»ng m¸y khoan VRM
AC.3152 VËt liÖu
HD, Lepper (hoÆc t­¬ng
tù)
GÇu ngo¹m c¸i 0,0064 0,0062
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i 0,1440 0,1220
Vµnh c¾t c¸i 0,063 0,054
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 8,09 7,36

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca 0,427 0,363
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,427 0,363
Xµ lan 400T ca 0,427 0,363
Xµ lan 200T ca 0,427 0,363
Ca n« 150CV ca 0,148 0,126
M¸y kh¸c % 5 5

1 2

AC.32000 Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay ph¶n tuÇn hoµn (cã sö dông dung dÞch khoan)
AC.32100 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n
AC.32200 Khoan vµo ®Êt d­íi n­íc
AC.32300 Khoan ®¸ trªn c¹n
AC.32400 Khoan ®¸ d­íi n­íc
AC.32510 Khoan vµo ®Êt b»ng m¸y khoan cã ®­êng kÝnh 2000mm
AC.32520 Khoan vµo ®¸, trªn c¹n b»ng m¸y khoan cã ®­ßng kÝnh 2000mm
AC.32530 Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan cã ®­êng kÝnh 2000mm
AC.32600 Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i
Ac.32700 Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµo cuéi, sái, s¹n
AC.32800 B¬m dung dÞch BENToNIT chèng sôt thµnh lç khoan, thµnh cäc barrette

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


- C¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ, khoan t¹o lç, xö lý cÆn l¾ng, thæi röa lç khoan, kiÓm tra; hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu
- Møc hao phÝ èng v¸ch b¶o vÖ phÇn miÖng lç khoan ®­îc tÝnh riªng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng lo¹i lç
- C«ng t¸c b¬m cÊp, hót, thu håi dung dÞch chèng sôt thµnh lç khoan ®­îc tÝnh riªng.
AC.32100 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

Khoan vµo
®Êt trªn c¹n VËt liÖu
b»ng m¸y R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,40 1,60
khoan TRC-15 Que hµn kg 0,42 0,48
(hoÆc t­¬ng tù) VËt liÖu kh¸c % 2 2
AC.321 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,1 2,31
M¸y thi c«ng
AC.321

M¸y khoan ca 0,025 0,028


CÇn cÈu 30T ca 0,025 0,028
M¸y kh¸c % 5 5

11 12

C«ng t¸c Thµnh phÇn §­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 800 1000

VËt liÖu
GÇu khoan c¸i 0,0012 0,0014
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,15 1,32
Que hµn kg 0,35 0,45
Khoan vµo ®Êt trªn c¹n
b»ng m¸y khoan ED, VËt liÖu kh¸c % 2 2
 AC.321
KH, Soilmec (hoÆc t­ Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 1,68 1,85
¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 1,08 0,125
M¸y kh¸c % 10 10

21 22

AC.32200 Khoan vµo ®Êt d­íi n­íc

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

Khoan vµo
®Êt d­íi n­íc VËt liÖu
b»ng m¸y R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,40 1,60
khoan (TRC-15 Que hµn kg 0,42 0,48
hoÆc t­¬ng tù) VËt liÖu kh¸c % 2 2
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,15 3,46
M¸y thi c«ng
AC.322
M¸y khoan ca 0,03 0,036
CÇn cÈu 30T ca 0,03 0,036
Xµ lan 400T ca 0,03 0,036
AC.322

Xµ lan 200T ca 0,03 0,036


TÇu kÐo 150CV ca 0,02 0,03
M¸y kh¸c % 5 5

11 12

C«ng t¸c §­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p 800 1000

AC.322 Khoan vµo VËt liÖu


®Êt, d­íi n­íc b»ng m¸y
khoan ED, KH, Soilmec GÇu khoan c¸i 0,0012 0,0014
(hoÆc t­¬ng tù)
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,15 1,32
Que hµn kg 0,35 0,45
VËt liÖu kh¸c k% 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,52 2.77

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca 0,117 0,135
CÇn cÈu 25T ca 0,031 0,035
Xµ lan 400T ca 0,117 0,135
Xµ lan 200T ca 0,117 0,135
Tµu kÐo 150CV ca 0,035 0,040
M¸y kh¸c % 5 5
21 22

AC.32300 Khoan ®¸ trªn c¹n

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,400 1,600

Khoan vµo ®¸ cÊp I trªn


AC.323 c¹n, b»ng m¸y khoan
TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù)
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,320 0,380
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp I trªn
AC.323 c¹n, b»ng m¸y khoan
TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù) Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,02 4,42
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,13 0,145
CÇn cÈu 30T ca 0,13 0,145
M¸y kh¸c % 5 5

11 12

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸ c¸i 0,0027 0,0032
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,540 1,760
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,360 0,420
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp I trªn
c¹n b»ng m¸y khoan ®¸
AC.323
momen xoay >200KNm Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,42 3,76
(hoÆc t­¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,279 0,347
CÇn cÈu 25T ca 0,279 0,347
M¸y kh¸c % 5 5

15 16

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,260 1,440
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,290 0,340
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp II
AC.323 trªn c¹n, b»ng m¸y khoan
TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù)
Khoan vµo ®¸ cÊp II
AC.323 trªn c¹n, b»ng m¸y khoan Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,66 4,02
TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,102 0,116
CÇn cÈu 30T ca 0,102 0,116
M¸y kh¸c % 5 5

21 22

C«ng t¸c Thµnh phÇn §­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 800 1000

AC.323 Khoan vµo ®¸ cÊp II VËt liÖu


trªn c¹n b»ng m¸y khoan GÇu khoan ®¸ c¸i 0,0026 0,0031
®¸ momen xoay
>200KNm (hoÆc t­¬ng R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,380 1,580
tù) Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,320 0,380
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,14 3,45

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca 0,243 0,295
CÇn cÈu 25T ca 0,243 0,295
M¸y kh¸c % 5 5

25 26

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,120 1,280
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,250 0,300
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp III
AC.323 trªn c¹n, b»ng m¸y khoan
TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù)
Khoan vµo ®¸ cÊp III
AC.323 trªn c¹n, b»ng m¸y khoan Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,33 3,66
TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,087 0,101
CÇn cÈu 30T ca 0,087 0,101
M¸y kh¸c % 5 5

31 32

C«ng t¸c Thµnh phÇn §­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 800 1000

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸ c¸i 0,0024 0,0029
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,230 1,400
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,290 0,340
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp III
trªn c¹n b»ng m¸y khoan
AC.323 ®¸ momen xoay Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,89 3,28
>200KNm (hoÆc t­¬ng
tù)
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,207 0,247
CÇn cÈu 25T ca 0,207 0,247
M¸y kh¸c % 5 5

35 36

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,150 1,200
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,240 0,280
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp IV
AC.323 trªn c¹n, b»ng m¸y khoan Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,73 2,88
TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù)
Khoan vµo ®¸ cÊp IV
AC.323 trªn c¹n, b»ng m¸y khoan
TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,073 0,087
CÇn cÈu 30T ca 0,073 0,087
M¸y kh¸c % 5 5

41 42

C«ng t¸c Thµnh phÇn §­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 800 1000

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸ c¸i 0,0023 0,0027
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,150 1,320
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,270 0,320
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ cÊp IV
trªn c¹n b»ng m¸y khoan
AC.323 ®¸ momen xoay Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,83 3,11
>200KNm (hoÆc t­¬ng
tù)
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,172 0,209
CÇn cÈu 25T ca 0,172 0,209
M¸y kh¸c % 5 5

45 46

AC.32400 Khoan ®¸ d­íi n­íc

M· §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ 800 1000

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,400 1,600
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,320 0,380
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,34 4,77


Khoan ®¸ cÊp I d­íi n­íc,
AC.324 b»ng m¸y khoan TRC-15
(hoÆc t­¬ng tù)
Khoan ®¸ cÊp I d­íi n­íc,
AC.324 b»ng m¸y khoan TRC-15 M¸y thi c«ng
(hoÆc t­¬ng tù) M¸y khoan ca 0,159 0,188
CÇn cÈu 30T ca 0,159 0,188
Xµ lan 400T ca 0,159 0,188
Xµ lan 200T ca 0,159 0,188
TÇu kÐo 150CV ca 0,079 0,094
M¸y kh¸c % 5 5

11 12

§­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
800 1000

AC.324 Khoan vµo ®¸ cÊp I d­íi VËt liÖu


n­íc, b»ng m¸y khoan GÇu khoan ®¸ c¸i 0,0027 0,0032
®¸ momen xoay R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,540 1,760
>200KNm (hoÆc t­¬ng Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,360 0,420
tù) VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,83 4,21

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca 0,316 0,390
CÇn cÈu 25T ca 0,316 0,390
Xµ lan 400T ca 0,316 0,390
Xµ lan 200T ca 0,316 0,390
Tµu kÐo 150CV ca 0,158 0,195
M¸y kh¸c % 5 5
15 16

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 800 1000

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,260 1,440
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,290 0,340
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,95 4,45


Khoan ®¸ cÊp II d­íi n­íc M¸y thi c«ng
AC.324 b»ng m¸y khoan TRC-15
(hoÆc t­¬ng tù) M¸y khoan ca 0,130 0,160
CÇn cÈu 30T ca 0,130 0,160
Xµ lan 400T ca 0,130 0,160
Xµ lan 200T ca 0,130 0,160
TÇu kÐo 150CV ca 0,065 0,080
M¸y kh¸c % 5 5

21 22

C«ng t¸c §­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p 800 1000

Khoan ®¸ cÊp II d­íi n­íc,


VËt liÖu
b»ng m¸y khoan
®¸ momen xoay
>200KNm (hoÆc t­¬ng GÇu khoan ®¸ c¸i 0,0026 0,0031
tù)
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,380 1,580
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,320 0,380
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,87 3,18


AC.324

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca 0,270 0,324
CÇn cÈu 25T ca 0,270 0,324
Xµ lan 400T ca 0,270 0,324
Xµ lan 200T ca 0,270 0,324
Tµu kÐo 150CV ca 0,135 0,162
M¸y kh¸c % 5 5
25 26

M· C«ng t¸c §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu x©y l¾p vÞ 800 1000

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,120 1,280
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,250 0,300
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,17 3,49


Khoan ®¸ cÊp III d­íi n­íc,
AC.324 b»ng m¸y khoan TRC-15 M¸y thi c«ng
(hoÆc t­¬ng tù) M¸y khoan ca 0,116 0,130
CÇn cÈu 30T ca 0,116 0,130
Xµ lan 400T ca 0,116 0,130
Xµ lan 200T ca 0,116 0,130
TÇu kÐo 150CV ca 0,058 0,065
M¸y kh¸c % 5 5

31 32

C«ng t¸c §­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p 800 1000

AC.324 Khoan ®¸ cÊp III d­íi n­íc VËt liÖu


b»ng m¸y khoan ®¸ GÇu khoan ®¸ c¸i 0,0024 0,0029
momen xoay > 200KNm R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,230 1,400
(hoÆc t­¬ng tù)
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,290 0,340
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,73 3,01

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca 0,225 0,268
CÇn cÈu 25T ca 0,225 0,268
Xµ lan 400T ca 0,225 0,268
Xµ lan 200T ca 0,225 0,268
Tµu kÐo 150CV ca 0,113 0,134
M¸y kh¸c % 5 5

35 36

M· C«ng t¸c §¬n §­êng kÝnh lç khoan (mm)


Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu x©y l¾p vÞ 800 1000

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,150 1,200
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,240 0,280
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,94 3,24


Khoan ®¸ cÊp IV d­íi n­
AC.324 íc, b»ng m¸y khoan M¸y thi c«ng
TRC-15 (hoÆc t­¬ng tù) M¸y khoan ca 0,101 0,116
CÇn cÈu 30T ca 0,101 0,116
Xµ lan 400T ca 0,101 0,116
Xµ lan 200T ca 0,101 0,116
TÇu kÐo 150CV ca 0,051 0,058
M¸y kh¸c % 5 5

41 42

C«ng t¸c §­êng kÝnh lç khoan (mm)


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p 800 1000

AC.324 Khoan ®¸ cÊp IV d­íi n­ VËt liÖu


íc, b»ng m¸y khoan ®¸ GÇu khoan ®¸ c¸i 0,0023 0,0027
momen xoay >200Knm R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,150 1,320
(hoÆc t­¬ng tù)
Khoan ®¸ cÊp IV d­íi n­
íc, b»ng m¸y khoan ®¸
momen xoay >200Knm
(hoÆc t­¬ng tù) Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,270 0,320
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,59 2,85

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca 0,199 0,228
CÇn cÈu 25T ca 0,199 0,228
Xµ lan 400T ca 0,199 0,228
Xµ lan 200T ca 0,199 0,228
Tµu kÐo 150CV ca 0,093 0,113
M¸y kh¸c % 5 5
45 46
Ghi chó:
M¸y khoan cã momen xoay >200KNm gåm c¸c lo¹i m¸y BG22, BG25, BG30, BG36, B250, B300 hoÆc t­¬ng tù.

AC.32510 Khoan vµo ®Êt b»ng m¸y khoan cã ®­êng kÝnh 2000mm
§¬n vÞ tÝnh: 1m
C«ng t¸c Thµnh phÇn
M· hiÖu §¬n vÞ Trªn c¹n D­íi n­íc
x©y l¾p hao phÝ

AC.325 Khoan vµo ®Êt b»ng VËt liÖu


m¸y khoan QJ250 GÇu khoan c¸i 0,0028 0,0039
(hoÆc t­¬ng tù) R¨ng gÇu c¸i 1,600 1,760
Lîi gÇu c¸i 0,380 0,420
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng


3,89 5,98
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca 0,170 0,192
Xµ lan 200T ca 0,170 0,192
Xµ lan 400T ca - 0,192
Ca n« 150CV ca - 0,192
M¸y kh¸c % - 0,096
5 5
11 12

AC.32520 Khoan vµo ®¸, trªn c¹n b»ng m¸y khoan cã ®­ßng kÝnh 2000mm

C«ng t¸c CÊp ®¸


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p I II

Khoan vµo ®¸ trªn c¹n


AC.325 b»ng m¸y khoan QJ 250 VËt liÖu
(hoÆc t­¬ng tù)
GÇu khoan ®¸ c¸i 0,0063 0,0060
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 3,200 2,880
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,760 0,680
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 8,61 7,73


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,819 0,696
CÇn cÈu 25T ca 0,819 0,696
M¸y kh¸c % 5 5

21 22

AC.32530 Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc b»ng m¸y khoan cã ®­êng kÝnh 2000mm
§¬n vÞ tÝnh: 1m
C«ng t¸c CÊp ®¸
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p I II
Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc
AC.325 b»ng m¸y khoan VËt liÖu
QJ250 (hoÆc t­¬ng tù) GÇu khoan ®¸ c¸i 0,0063 0,0060
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 3,200 2,880
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,760 0,68
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 9,47 8,50


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca 0,895 0,761
CÇn cÈu 25T ca 0,895 0,761
Xµ lan 200T ca 0,895 0,761
Xµ lan 400T ca 0,895 0,761
Ca n« 150CV ca 0,447 0,380
M¸y kh¸c % 5 5

31 32

AC.32600 Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i

M· C«ng t¸c §­êng kÝnh lç khoan (mm)


Thµnh phÇn hao phÝ §VT 
hiÖu x©y l¾p 800 1000

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸ c¸i 0,0030 0,0036
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 3,500 4,025
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,828 0,952
VËt liÖu % 2 2

hoan trªn c¹n AC.3261


b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm
Nh©n(hoÆc
c«ng 4,0/7
t­¬ng tù) c«ng 3,238 3,724

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca 0,294 0,339
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,294 0,339
M¸y kh¸c % 5,0 5,0

Chi phÝ chung 64%


Céng
TN chÞu TTT 5,5%
ThuÕ GTGT 5%
Céng §G sau thuÕ

Khoan d­íi n­íc b»ng m¸y


khoan ®¸ momen xoay VËt liÖu
>200KNm
(hoÆc t­¬ng tù) GÇu khoan ®¸
c¸i 0,0030 0,0036 0,0043
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 3,500 4,025
Lîi gÇu hîp kim c¸i 0,828 0,952
VËt liÖu kh¸c c¸i 2 2

AC.3262 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,886 4,469

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca 0,353 0,406
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,353 0,406
Xµ lan 400T ca 0,353 0,406
Xµ lan 200T ca 0,353 0,406
Ca n« 150CV ca 0,177 0,203
M¸y kh¸c % 5,0 5,0

Chi phÝ chung 64%


Céng
TN chÞu TTT 5,5%
ThuÕ GTGT 5%
Céng §G sau thuÕ
1 2

Ac.32700 Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµo cuéi, sái, s¹n

M· C«ng t¸c Trªn c¹n


Thµnh phÇn hao phÝ §VT 
hiÖu x©y l¾p D1500 D2000

VËt liÖu
c¹n vµo cuéi,AC.3271
sái, s¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoayGÇu
>200KNm
khoan ®¸(hoÆc t­¬ngc¸i
tù) 0,0052 0,0065
n­íc vµo cuéi, sái, s¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay
R¨ng>200KNm
khoan hîp(hoÆc
kim t­¬ng c¸i
tù) 6,75 7,50
Lîi gÇu hîp kim c¸i 1,35 1,55
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 4,75 6,45

AC.3272 M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca 0,42 0,45
CÇn cÈu xÝch 63T ca 0,42 0,55
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
Ca n« 150cv ca
M¸y kh¸c % 5 5

1 2

AC.32800 B¬m dung dÞch BENToNIT chèng sôt thµnh lç khoan, thµnh cäc barrette
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, trén dung dÞch bent«nÝt b»ng m¸y trén, b¬m dung dÞch vµo hè khoan, thu håi dung dÞch, vËn chuyÓn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 dung dÞch
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn Lç khoan Lç khoan
§¬n vÞ
hiÖu x©y l¾p hao phÝ trªn c¹n d­íi n­íc

AC.328 B¬m dung dÞch VËt liÖu


bent«nÝt Ben t« nÝt kg 39,26 39,26
Phô gia CMC kg 1,91 1,91
N­íc ngät m3 0,67 0,67
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 0,58 0,64

M¸y thi c«ng


M¸y trén dung dÞch ca 0,05 0,055
M¸y sµng rung ca 0,05 0,055
M¸y b¬m 200m3/h ca 0,05 0,055
Xµ lan 200T ca - 0,12
TÇu kÐo 150CV ca - 0,01
M¸y kh¸c % 2 3

10 20

AC.33000 Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p


Khoan vµo ®Êt
AC.33300 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n
AC.33400 Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


ChuÈn bÞ, l¾p dùng, th¸o dì thiÕt bÞ khoan, khoan, móc mïn khoan ®æ ra hè chøa mïn khoan hoÆc ®æ vµo xµ la

Khoan vµo ®Êt

C«ng t¸c Trªn c¹n


M· hiÖu x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ §­êng kÝnh lç khoan (m
600 800

AC.331 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n VËt liÖu


GÇu khoan c¸i 0,0014 0,0017
Bóa khoan c¸i 0,0014 0,0017
Khoan vµo ®Êt d­íi n­íc VËt liÖu kh¸c % 2 2

AC.332 Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 3,62 4,79

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ®Ëp c¸p
40KW (hoÆc t­¬ng tù)
CÇn cÈu 25T
Xµ lan (®Æt m¸y) 200T ca 0,58 0,77
Xµ lan (chøa vËt liÖu)
ca 0,11 0,11
200T
Tµu kÐo 75CV
M¸y kh¸c ca - -
ca - -

ca - -
% 5 5

11 12

AC.33300 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n

§¸ cÊp I
M· hiÖu C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n vÞ §­êng kÝnh lç kho
x©y l¾p hao phÝ 600 800

AC.333 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n, VËt liÖu


®¸ cÊp I GÇu khoan c¸i 0,0024 0,0029
Bóa khoan ®¸ c¸i 0,0630 0,0720
VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 12,82 17,09


AC.333 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n,
®¸ cÊp II M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®Ëp c¸p
ca 1,85 2,50
40KW (hoÆc t­¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca 0.29 0.38
M¸y kh¸c % 5 5

11 12

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¸ cÊp III


M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ §­êng kÝnh lç kho
600 800

AC.333 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n, VËt liÖu


®¸ cÊp III GÇu khoan c¸i 0,0021 0,0026
Bóa khoan ®¸ c¸i 0,0590 0,0680
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Khoan vµo ®¸ trªn c¹n,
®¸ cÊp IV Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 11,57 15,42
AC.333
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®Ëp c¸p
ca 1,66 2,21
40KW (hoÆc t­¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca 0.25 0.33
M¸y kh¸c % 5 5

31 32
AC.33400 Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc

Thµnh phÇn §¸ cÊp I


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ §­êng kÝnh lç khoan (m
600 800

Khoan vµo ®¸ duíi n­íc


AC.334 VËt liÖu
®¸ cÊp I
GÇu khoan c¸i 0,0024 0,0029
Bóa khoan ®¸ c¸i 0,0630 0,0720
Khoan vµo ®¸ duíi n­íc
VËt liÖu kh¸c % 2 2
®¸ cÊp II

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 14,74 19,6


AC.334
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®Ëp c¸p
ca 2,12 2,82
40KW (hoÆc t­¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca 0,33 0,43
Xµ lan (®Æt m¸y) ca 2,12 2,82
200T
Xµ lan (chøa vËt liÖu)
ca 2,12 2,82
200T
Tµu kÐo 75CV ca 0,63 0,83
M¸y kh¸c % 5 5

11 12

Thµnh phÇn §¸ cÊp III


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ §­êng kÝnh lç kho
600 800

AC.334 Khoan vµo ®¸ duíi n­íc, VËt liÖu


®¸ cÊp III GÇu khoan c¸i 0,0021 0,0026
Khoan vµo ®¸ duíi n­íc, Bóa khoan ®¸ c¸i 0,0590 0,0680
®¸ cÊp IV VËt liÖu kh¸c % 2 2

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 13,3 17,68


AC.334
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®Ëp c¸p
ca 1,93 2,56
40KW (hoÆc t­¬ng tù)
CÇn cÈu 25T
Xµ lan (®Æt m¸y )
200T
Xµ lan (chøa vËt liÖu)
ca 0,29 0,38
200T
Tµu kÐo 75CV ca 1,93 2,56
M¸y kh¸c
ca 1,93 2,56

ca 0,56 0,74
% 5 5
21 32

AC.34000 Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan xoay

Khoan vµo ®Êt trªn c¹n, d­íi n­íc

Thµnh phÇn Trªn c¹n


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ §­êng kÝnh lç khoan (m
600 800

AC.341 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n VËt liÖu


Choßng nãn xoay lo¹i T c¸i 0,096 0,12
CÇn khoan D114
§Çu nèi m 0,034 0,041
VËt liÖu kh¸c c¸i 0,008 0,0096
% 5 5
Nh©n c«ng 4,5/7
Khoan vµo ®Êt d­íi n­íc c«ng 2,80 3,73
M¸y thi c«ng
M¸y khoan T2W 300CV
AC.342
(hoÆc t­¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca 0,18 0,22
Xµ lan (®Æt m¸y)
200T
Xµ lan (chøa vËt liÖu)
ca - -
200T
Tµu kÐo 75CV ca - -
M¸y kh¸c
ca - -

ca - -
% 5 5
11 12

AC.34300 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n

§¸ cÊp I
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn §¬n vÞ §­êng kÝnh lç khoan (m
hao phÝ 600 800

AC.343 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n, VËt liÖu


®¸ cÊp I Choßng nãn xoay lo¹i K c¸i 0,288 0,336
Khoan vµo ®¸ trªn c¹n, CÇn khoan D114
®¸ cÊp II §Çu nèi m 0,075 0,045
VËt liÖu kh¸c c¸i 0,018 0,020
AC.343 % 5 5
Nh©n c«ng 4,5/7
c«ng 13,50 17,90
M¸y thi c«ng
M¸y khoan T2W 300CV
(hoÆc t­¬ng tù)
M¸y kh¸c ca 0,76 1,00

% 5 5

11 12
Thµnh phÇn §¸ cÊp III
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ §­êng kÝnh lç khoan (m
600 800

Khoan vµo ®¸ trªn c¹n,


AC.343 VËt liÖu
®¸ cÊp III
Choßng nãn xoay lo¹i K c¸i 0,20 0,24
Khoan vµo ®¸ trªn c¹n,
CÇn khoan D114
®¸ cÊp IV
§Çu nèi m 0,056 0,062
VËt liÖu kh¸c c¸i 0,012 0,015
AC.343 % 5 5
Nh©n c«ng 4,5/7
c«ng 12,16 16,21
M¸y thi c«ng
M¸y khoan T2W 300CV
(hoÆc t­¬ng tù)
M¸y kh¸c
ca 0,68 0,91

% 5 5

31 32

AC.34400 Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc

Thµnh phÇn §¸ cÊp I


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ §­êng kÝnh lç khoan (m
600 800

AC.344 Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc, VËt liÖu


®¸ cÊp I Choßng nãn xoay lo¹i K c¸i 0,288 0,336
CÇn khoan D114
Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc,
§Çu nèi m 0,052 0,086
®¸ cÊp II
Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc,
®¸ cÊp II
VËt liÖu kh¸c c¸i 0,021 0,023
% 5 5
Nh©n c«ng 4,5/7
AC.344 c«ng 15,35 20,46
M¸y thi c«ng
M¸y khoan T2W 300CV
(hoÆc t­¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca 0,91 1,21
Xµ lan (®Æt m¸y)
200T
Xµ lan (chøa vËt liÖu)
ca 0,27 0,36
200T
Tµu kÐo 75CV ca 0,91 1,15
M¸y kh¸c
ca 0,91 1,15

ca 0,27 0,36
% 5 5

11 12

§¸ cÊp III
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ §­êng kÝnh lç khoan (m
600 800

Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc,


AC.344 VËt liÖu
®¸ cÊp III
Choßng nãn xoay lo¹i K c¸i 0,20 0,241
Khoan vµo ®¸ d­íi n­íc,
CÇn khoan D114
®¸ cÊp IV
§Çu nèi m 0,064 0,073
VËt liÖu kh¸c c¸i 0,014 0,017
% 5 5
Nh©n c«ng 4,5/7
AC.344 c«ng 13,85 18,42
M¸y thi c«ng
M¸y khoan T2W 300CV
(hoÆc t­¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca 0,80 1,05
Xµ lan (®Æt m¸y)
200T
Xµ lan (chøa vËt liÖu) ca 0,24 0,32
200T ca 0,8 1,05
Tµu kÐo 75CV
M¸y kh¸c ca 0,8 1,05

ca 0,24 0,32
% 5 5

31 32

AC.34500 L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi


Trªn mÆt n­íc
Trªn c¹n

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


ChuÈn bÞ, gia c«ng, l¾p ®Æt, th¸o dì hÖ thèng dÉn h­íng èng v¸ch, vËn chuyÓn cÊu kiÖn, l¾p ®Æt, th¸o dì thiÕt b

Trªn mÆt n­íc

Thµnh phÇn §­êng kÝnh cäc (mm)


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ £800 £1000

AC.3451 L¾p ®Æt èng v¸ch cäc VËt liÖu


khoan nhåi trªn mÆt n­íc ThÐp h×nh kg 3,97 4,36
Que hµn kg 1,2 1,32
VËt liÖu kh¸c % 10 10

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,05 4,77

M¸y thi c«ng


CÇn cÈu 10T ca 0,075 0,078
CÈu næi 30T ca 0,075 0,078
M¸y hµn 23Kw ca 0,690 0,72
Bóa rung BP 170 ca 0,075 0,078
Xµ lan 400T ca 0,075 0,078
M¸y kh¸c % 2 2

1 2

Trªn c¹n

Thµnh phÇn §­êng kÝnh cäc (mm)


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ £800 £1000

AC.3452 L¾p ®Æt èng v¸ch cäc VËt liÖu


khoan nhåi trªn c¹n ThÐp h×nh kg 1,2 1,5
Que hµn kg 1,2 1,32
VËt liÖu kh¸c % 10 10

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,24 3,82

M¸y thi c«ng


CÇn cÈu 25T ca 0,064 0,066
Bóa rung BP 170 ca 0,064 0,066
M¸y kh¸c % 5 5

1 2

AC.34600 l¾p ®Æt, th¸o dì m¸y khoan QJ 250 hoÆc t­¬ng tù


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, gia c«ng chÕ t¹o sµn ®ç m¸y, l¾p ®Æt cè ®Þnh hÖ thèng m¸y khoan, th¸o dì hÖ thèng m¸y khoan ®Ó
- VËn chuyÓn vËt liÖu, thiÕt bÞ trong ph¹m vi 100m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 lÇn l¾p ®Æt, th¸o dì
C«ng t¸c Thµnh phÇn
M· hiÖu §¬n vÞ Trªn c¹n D­íi n­íc
x©y l¾p hao phÝ

AC.346 L¾p ®Æt, th¸o dì m¸y VËt liÖu


khoan QJ250 Que hµn
T«n 8 ly kg 4,8 4,8
¤ xy kg 60,0 60,0
§Êt ®Ìn chai 1,0 1,0
VËt liÖu kh¸c kg 4,5 4,5
% 2 2
Nh©n c«ng 4,0/7
c«ng 131 151
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 50T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T ca 2,48 2,85
Tµu kÐo 150CV ca - 2,85
M¸y hµn 23KW ca - 2,85
M¸y kh¸c ca - 1,42
ca 1,92 2,21
% 2,0 2,0

10 20

AC.35100 ®µo t¹o lç cäc, t­êng barrette


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ r·nh ®µo, ®µo ®Êt b»ng cÇn cÈu b¸nh xÝch g¾n gÇu ®µo, ®µo ®Êt theo kÝch th­íc t­êng ch
(§Þnh møc ch­a bao gåm gio¨ng c¶n n­íc, c«ng t¸c lµm t­êng dÉn h­íng trªn miÖng hè ®µo)

Thµnh phÇn KÝch th­íc ®µo


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ 0,5x1,2 0,6x1,2

AC.351 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 0,92 1,13

M¸y thi c«ng


§µo t¹o lç cäc, t­êng bª
CÈu b¸nh xÝch 50T ca 0,051 0,061
t«ng cèt thÐp
GÇu ®µo 125CV ca 0,051 0,061
M¸y kh¸c % 2 2

10 20

Thµnh phÇn KÝch th­íc ®µo


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ 0,8x2,8 1,0x2,8

AC.351 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 1,98 2,44

M¸y thi c«ng


§µo r·nh CÈu b¸nh xÝch 50T ca 0,11 0,133
GÇu ®µo 125CV ca 0,11 0,133
M¸y kh¸c % 2 2

50 60
Ghi chó :
§µo t¹o lç lµm cäc, t­êng bª t«ng cèt thÐp thi c«ng theo c«ng nghÖ barret ®­îc ®Þnh møc cho 1m chiÒu s©u øng víi

AC.36100 Khoan ®Æt èng nhùa HDPE b»ng mµy khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng, ®­êng kÝnh 150-200mm
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
-          ChuÈn bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ: khoan neo, l¾p ®Æt dµn ®Õ, ®Þnh vÞ m¸y khoan, l¾p ®Æt dµn tiÕp ®Þa, dµn
-          X¸c ®Þnh h­íng tuyÕn, v¹ch h­íng tuyÕn trªn thùc ®Þa.
-          TiÕn hµnh khoan. Dß vµ cËp nhËt sè liÖu ®­êng khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng nèi c¸p truyÒn tÝn hiÖu v
-          Th¸o mòi khoan, l¾p ®Çu ph¸ kÐo èng khoan måi vÒ ph¸ réng ®­êng khoan ®Õn ®­êng kÝnh 250mm. TiÕn hµ
-          §Æt èng nhùa HDPE lªn bµn x¶, g¾n ®Çu chôp èng, g¾n ®Çu ph¸, g¾n èng nhùa HDPE vµo ®Çu pha ®Ó kÐ
-          Ra èng t¹i bµn x¶. Thu dän c«ng tr­êng, th¸o rä, th¸o m¸y, th¸o tiÕp ®Þa, th¸o dµn neo m¸y. VÖ sinh c«ng tr­êng.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
C«ng t¸c Khoan Khoan
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ ngÇm trªn ngÇm
x©y l¾p c¹n b¨ng s«ng
Khoan ®Æt èng nhùa
HDPE trªn c¹n VËt liÖu
Khoan ®Æt èng nhùa
Bét Bentonite kg 437,5 787,5
HDPE qua s«ng
Bét Ejectomer kg 2,8 2,8
èng khoan (cÇn khoan) c¸i 0,69 0,77
Mòi khoan c¸i 0,01 0,01
L­ìi khoan c¸i 0,07 0,08
Bé ph¸t sãng 86B11 c¸i 0,01 -
Bé ®Þnh vÞ bé 0,01 -
AC.361
§Çu ph¸ 250mm c¸i 0,01 0,01
D©y xÝch truyÒn
c¸i 0,01 0,01
®éng
VËt liÖu kh¸c % 6 6
AC.361

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 26,5 33,5


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ngÇm cã
®Þnh h­íng
HÖ thèng STS ca 2,89 3,24
ca - 1,39
10 20
Ghi chó:
-          Trong ®Þnh møc ch­a tÝnh èng nhùa.
-          C«ng t¸c khoan ®Æt 01 èng HDPE cã ®­êng kÝnh < 150mm trªn c¹n ¸p dông theo ®Þnh møc khoan ®Æt 01 sîi
-          C«ng t¸c khoan ®Æt 01 èng HDPE cã ®­êng kÝnh < 150mm qua s«ng ¸p dông theo ®Þnh møc khoan ®Æt 01 s
AC.36200 Khoan ®Æt c¸p ®iÖn ngÇm b»ng mµy khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng
AC.36211 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm, khoan trªn c¹n
AC.36212 Khoan ®Æt 02 sîi c¸p ngÇm, khoan trªn c¹n
AC.36221 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm, khoan b¨ng qua s«ng
AC.36222 Khoan ®Æt 02 sîi c¸p ngÇm, khoan b¨ng qua s«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
-          ChuÈn bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ: khoan neo, l¾p ®Æt dµn ®Õ, ®Þnh vÞ m¸y khoan, l¾p ®Æt dµn tiÕp ®Þa, dµn
-          X¸c ®Þnh h­íng tuyÕn, v¹ch h­íng tuyÕn trªn thùc ®Þa.
-          TiÕn hµnh khoan. Dß vµ cËp nhËt sè liÖu ®­êng khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng nèi c¸p truyÒn tÝn hiÖu v
-          Th¸o mòi khoan, l¾p ®Çu ph¸ kÐo èng khoan måi vÒ ph¸ réng ®­êng khoan ®Õn ®­êng kÝnh 150mm hoÆc 25
-          §Æt b¸nh c¸p ngÇm lªn bµn x¶ c¸p, g¾n rä chôp c¸p ngÇm, g¾n ®Çu ph¸, g¾n c¸p ngÇm vµo ®Çu ph¸ ®Ó kÐ
-          Ra c¸p t¹i bµn x¶. Thu dän c«ng tr­êng, th¸o rä, th¸o m¸y, th¸o tiÕp ®Þa, th¸o dµn neo m¸y. VÖ sinh c«ng tr­êng.

C«ng t¸c Khoan ngÇm trªn c¹n


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p Sè l­îng c¸p ngÇm
01 sîi 02 sîi
AC.362 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p
trªn c¹n VËt liÖu
Khoan ®Æt 02 sîi c¸p Bét Bentonite kg 250 437,5
trªn c¹n Bét Ejectomer kg 1,6 2,8
AC.362 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p èng khoan (cÇn khoan) m 0,61 0,69
b¨ng s«ng Mòi khoan c¸i 0,01 0,01
Khoan ®Æt 02 sîi c¸p L­ìi khoan c¸i 0,06 0,07
b¨ng s«ng Bé ph¸t sãng 86B11 c¸i 0,01 0,01
AC.362 Bé ®Þnh vÞ bé 0,01 0,01
§Çu ph¸ 150mm c¸i 0,01 -
§Çu ph¸ 250mm c¸i - 0,01
D©y xÝch truyÒn
AC.362 c¸i 0,01 0,01
®éng
VËt liÖu kh¸c % 6 6
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 24,0 32,0
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ngÇm cã
®Þnh h­íng
HÖ thèng STS ca 2,54 2,9
ca - -

11 12
oan nhåi

c.
1,2T
óa < 1,8t
a < 2,5t
a < 3,5t
g dÞch khoan)

mm

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ëp ®Êt, ®o¹n cäc kh«ng ngËp


víi ®Þnh møc ®ãng cäc t

m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ sè

®Þnh møc nh©n c«ng vµ m¸y


®Þnh møc ®ãng, Ðp cäc t
hÕ t¹o cäc dÉn.
c cha tÝnh ®Õn c«ng t¸c lµm

vËt liÖu ®Öm ®Çu cäc, chôp

møc nh sau:
®Þnh møc nh©n c«ng vµ m¸y
®Þnh møc ®ãng, Ðp cäc t
hÕ t¹o cäc dÉn.
c cha tÝnh ®Õn c«ng t¸c lµm

vËt liÖu ®Öm ®Çu cäc, chôp

møc nh sau:
hiÒu dµi cäc ngËp ®Êt th× ¸p

Òu dµi cäc ngËp ®Êt thiÕt kÕ

n dÉn th× ®o¹n cäc ®ãng, Ðp


cäc vµo ®Êt cÊp I (C«ng t¸c

phÝ cho viÖc xãi hót hçn hîp

Ðp, cäc thÐp h×nh ®


cäc nhæ lªn, sö dông l¹i nhiÒu

gian cäc n»m trong c«ng tr×nh


õ th¸ng thø 2 trë ®i th× cø mçi

ngät b»ng 1,17%/th¸ng


g

ng ph¹m vi 30m

§¬n vÞ tÝnh: 100m


CÊp ®Êt
II

105
1,56
0,0094
5,0
1,80

105
1,65
0,01
5,0

2,81

§¬n vÞ tÝnh: 100m


CÊp ®Êt
II

105
1,66
0,01
5,0

2,3

105
1,73
0,012
3,0

3,62
2

§¬n vÞ tÝnh: 100m


ChiÒu dµy cõ (cm)

£8 >8
CÊp ®Êt CÊp ®Êt
II I II

105 105 105


1,55 1,55 1,55

0,011 0,011 0,011


2,5 2,5 2,5

38,20 32,10 40,20

105 105 105


1,48 1,48 1,48

0,01 0,01 0,01


2,0 2,0 2,0

42,80 36,40 46,40

105 105 105


1,55 1,55 1,55

0,011 0,011 0,011


2,5 2,5 2,5

46,4 44,6 48,2

105 105 105


1,48 1,48 1,48
0,01 0,01 0,01

2,0 2,0 2,0

49,2 47,7 50,1

12 21 22

h¾n (vËt liÖu ®· tÝnh lu©n chuyÓn).


§¬n vÞ tÝnh : 100m
ChiÒu dµi cäc (m)
>10
CÊp ®Êt
I II

105 105
1,0 1,0
7,86 8,40

3,93 5,09
2,0 2,0

105 105
1,5 1,5
9,40 10,24

4,70 5,12
2,0 2,0

21 22
rong ph¹m vi 30m, l¾p ®Æt bóa, cÈu cäc, th¸o l¾p èng cao su ¸p lùc, ®ãng cäc theo ®óng kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 100m


cao m¸ng cäc (cm)
94-120

101

53,10
2,22
17,78
0,89
5
31,0

7,31
7,31
7,31
0,5

13

§¬n vÞ tÝnh: 100m


cao m¸ng cäc (cm)
94-120
101

53,10
2,22
17,78
0,89
5
34,5

8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
4,39
0,5
23

u bóa £ 1,2T
§¬n vÞ tÝnh : 100m
CÊp ®Êt
I II
KÝch th­íc cäc (cm)
30x30 20x20 25x25 30x30

101 101 101 101


1,50 1,50 1,50 1,50

6,8 5,24 6,48 7,80

3,40 2,62 3,24 3,90


6,0 6,0 6,0 6,0
101 101 101 101
1,50 1,50 1,50 1,50

5,76 4,72 5,48 6,96

2,88 2,36 2,74 3,48


6,0 6,0 6,0 6,0

13 21 22 23

g ®Çu bóa < 1,8t


§¬n vÞ tÝnh : 100m
CÊp ®Êt
I II
KÝch th­íc cäc (cm)
30x30 35x35 20x20 25x25 30x30 35x35

101 101 101 101 101 101


1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

5,64 6,88 4,58 5,50 6,66 8,30

2,82 3,44 2,29 2,75 3,33 4,13


6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

101 101 101 101 101 101


1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

5,00 5,76 4,44 5,14 6,26 7,70

2,50 2,88 2,22 2,57 3,13 3,85


6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
13 14 21 22 23 24

®Çu bóa < 2,5t


§¬n vÞ tÝnh : 100m
CÊp ®Êt
I II
KÝch th­íc cäc (cm)
35x35 40x40 25x25 30x30 35x35 40x40

101 101 101 101 101 101


1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

5,94 7,32 4,90 6,22 7,20 8,86

2,67 3,30 2,15 2,64 3,25 3,77


6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

101 101 101 101 101 101


1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

5,28 6,48 4,80 5,28 6,32 7,24

2,64 3,24 2,12 2,55 3,16 3,62


6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

13 14 21 22 23 24

®Çu bóa < 3,5t


§¬n vÞ tÝnh : 100m
CÊp ®Êt
I II
KÝch th­íc cäc (cm)
40x40 30x30 35x35 40x40

101 101 101 101


1,50 1,50 1,50 1,50

6,60 5,50 6,30 7,20

2,85 2,48 2,85 3,42


6,0 6,0 6,0 6,0

101 101 101 101


1,50 1,50 1,50 1,50

5,62 4,78 5,60 6,76

2,81 2,39 2,80 3,36


6,0 6,0 6,0 6,0

13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh : 100m

ch th­íc cäc (cm)

40x40

101
2,0
7,77

2,76
2,76
0,13
2,43
2,0

101
2,0
7,06

2,59
2,59
0,135
2,59
2,0

13

§¬n vÞ tÝnh : 100m

ch th­íc cäc (cm)

40x40

101
2,0
7,53

2,63
2,63
0,132
2,63
2,0
101
2,0
6,69

2,01
2,01
0,135
2,01
2,0

13

§¬n vÞ tÝnh : 100m

ch th­íc cäc (cm)

40x40

101
2,0
5,75

2,31
2,31
0,13
2,31
2,0
101
2,0
5,56

1,86
2,15
0,13
2,15
2,0

13

ôp ®Çu cäc, neo ®Þnh vÞ cäc. §ãng cäc theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 100m
Trªn c¹n Trªn mÆt n­íc
§­êng kÝnh cäc (mm)
≤1000 ≤550 ≤800 ≤1000

101 101 101 101


2 2 2 2

12,7 15,3 17,5 20,0

- 4,1 - -
4,4 - 4,6 5,3
4,4 4,1 4,6 5,3
4,4 - 4,6 5,3
- 8,2 9,2 10,6
- 4,1 4,6 5,3
- 2,05 2,3 2,68

1,0 2,5 2,5 2,5

13 21 22 23

»ng gi÷ cäc, l¾p dùng th¸o dì chôp ®Çu cäc, neo ®Þnh vÞ cäc. §ãng cäc theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 100m
Trªn mÆt n­íc
kÝnh cäc (mm)
≤1000

101
1,5

13,20

2,64
2,64
2,64
2,64
0,80
0,80

0,5

thuû lùc 7,5T ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp cäc nèi tr­íc cã chiÒu dµi ®o¹n cäc ®· nèi ≤50m.

g t¸c l¾p dùng th¸o dì gi¸ bóa, ®­êng di chuyÓn bóa, lµm sµn ®¹o ®ãng cäc ch­a tÝnh trong ®Þnh møc.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
ChiÒu dµi cäc (m)
> 12
CÊp ®Êt
I II

100 100
0,5 0,5
8,70 11,13

2,90 3,7
3,0 3,0

21 22

§¬n vÞ tÝnh: 100m


ChiÒu dµi cäc (m)
> 12
CÊp ®Êt
I II

100 100
0,5 0,5
14,70 18,36

4.43 6,11
4.43 6,11
0,13 0,13
4.43 6,11
3,0 3,0

21 22
§¬n vÞ tÝnh: 100m
Trªn mÆt n­íc
§­êng kÝnh cäc (mm)
≤300 ≤500

100 100
1,5 1,5

6,90 7,23

2,30 2,41
2,30 2,41
0,10 0,10
2,30 2,41
3,00 3,00

1 2

§¬n vÞ tÝnh: 100m


kÝnh cäc (mm)
≤1000

100
0,5

11,50

2,30
2,30
2,30
2,30
0,69
0,69

0,5

30

§¬n vÞ tÝnh: 100m


ChiÒu dµi cäc (m)
> 10
CÊp ®Êt
I II

100 100
1,0 1,0

6,28 6,72

3,14 3,36
1,5 1,5

100 100
1,0 1,0

15,15 16,12

5,05 5,37
5,05 5,37
0,13 0,13
5,05 5,37
2,0 2,0
21 22

§¬n vÞ tÝnh: 100m cäc


D­íi n­íc
CÊp ®Êt
I II

100 100
1 1

3,5 4,0
2,75 2,94
2,75 2,94
2,75 2,94
2,75 2,94
2 2

21 22

Ýnh: 100m cäc


nh: 100m cäc

¬m n­íc vµo lç cäc, rung èng v¸ch, võa rung võa nhæ èng v¸ch, hoµn thiÖn ®¶m b¶o theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
CÊp ®Êt
II
§­êng kÝnh cäc (mm)
f 330 f 430
10,72 18,71
5,0 5,0
7,5 13,43

3,20 3,5
3,20 3,5
2 2

10,72 18,71
5,0 5,0
8,5 15,22

2,88 3,15
2,88 3,15
2 2

10,72 18,71
5,0 5,0
9,5 17,01

2,59 2,9
2,59 2,9
2 2

21 22

§¬n vÞ tÝnh : 100m


CÊp ®Êt
I II
KÝch th­íc cäc (cm)
25x25 15x15 20x20 25x25
101,0 101,0 101,0 101,0
1,0 1,0 1,0 1,0

14,25 7,68 13,9 17,40

2,85 1,92 2,78 3,48


2,85 1,92 2,78 3,48
3,0 3,0 3,0 3,0

101,0 101,0 101,0 101,0


1,0 1,0 1,0 1,0

12,50 7,28 12,25 15,35

2,50 1,82 2,45 3,05


2,50 1,82 2,45 3,05
3,0 3,0 3,0 3,0

13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 100m


CÊp ®Êt
I II
ch th­íc cäc (cm) KÝch th­íc cäc (cm)
40x40 30x30 35x35 40x40

101,0 101,0 101,0 101,0


1 1 1 1

36,30 25,00 34,00 44,2


7,60 5,00 6,80 8,85
7,60 5,00 6,80 8,85
3 3 3 3

101,0 101,0 101,0 101,0


1 1 1 1

31,80 22,10 30,1 39,10

6,37 4,40 5,97 7,77


6,37 4,40 5,97 7,77
3 3 3 3
13 21 22 23

cÇn thiÕt theo yªu cÇu kü thuËt, neo cäc, Ðp cäc hoµn chØnh b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
CÊp ®Êt
I II
KÝch th­íc cäc (cm)
20x20 10x10 15x15 20x20

101 101 101 101


1,0 1,0 1,0 1,0

15,6 11,95 14,38 18,72

3,13 2,39 2,87 3,75


7 7 7 7

101 - 101 101


1,0 - 1,0 1,0

14,2 - 13,31 15,97

2,84 - 2,66 3,2


7 - 7 7

13 21 22 23

nh: 1 mèi nèi


nh: 1 mèi nèi

§¬n vÞ tÝnh : 1 mèi nèi


KÝch th­íc cäc (cm)
30x30 35x35 40x40

- - -
12,16 - -
- 22,83 -
- - 38,14
2,13 4,21 6,66
3,0 3,0 3,0
0,77 0,81 0,96

0,15 0,18 0,23


3,0 3,0 3,0

31 41 51

v÷a, quÐt nhùa ®­êng. KiÓm tra b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.
Þ tÝnh : 1 mèi nèi
®øng, kh«ng cã èng v¸ch phô, chiÒu s©u khoan <30m (tÝnh tõ mÆt ®Êt ®èi víi khoan trªn c¹n, tõ mÆt n­íc ®èi víi khoan d­íi n­í
Ö sè 1,015 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng.
ng ho¹t ®éng, vïng cöa s«ng, cöa biÓn, h¶i ®¶o ®­îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng.
®Êt ®­îc nh©n hÖ sè 1,2; khoan xiªn vµo ®¸ ®­îc nh©n hÖ sè 1,3 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng.
®­îc nh©n hÖ sè 1,05 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng; khoan ë khu vùc thuû triÒu m¹nh, chªnh lÖch mùc n­íc thuû triÒu lóc n­íc lªn so
äc ®­îc nh©n hÖ sè 1,1 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng.
oan s©u thªm vµo ®¸ ®­îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc khoan vµo ®¸ t­¬ng øng.
®Õn c¸t rÊt chÆt, ®Êt lÉn cuéi sái cã kÝch th­íc ®Õn ≤ 10cm th× ®Þnh møc khoan vµo ®Êt nµy ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,2 so ví

èng v¸ch (khi ®æ bª t«ng), xö lý cÆn l¾ng, thæi röa lç khoan, kiÓm tra, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1 m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1300

0,0034 0,0036
0,0034 0,0036
2 2
2,53 2,65

0,048 0,051
0,048 0,051
5 5

30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1 m
Ýnh lç khoan (mm)
2000

0,0048
0,0048
2
3,87

0,077
0,077
5

70

§¬n vÞ tÝnh: 1 m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1300

0,0034 0,0036
0,0034 0,0036
2 2
3,81 4,00

0,088 0,099
0,088 0,099
0,088 0,099
0,088 0,099
0,050 0,055
5 5

30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1 m
Ýnh lç khoan (mm)
2000

0,0048
0,0048
2
5,98

0,17
0,17
0,17
0,17
0,085
5

70

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1300 1400 1500

0,0039 0,0042 0,0046 0,0049


0,0820 0,0960 0,1000 0,1100
0,038 0,043 0,045 0,049
2 2 2 2

7,05 7,395 7,758 8,44

0,232 0,254 0,276 0,300


0,232 0,254 0,276 0,300
5 5 5 5

0,0037 0,0040 0,0043 0,0046


0,0690 0,0810 0,0850 0,0940
0,032 0,036 0,038 0,042
2 2 2 2

6,424 6,699 6,96 7,569

0,203 0,218 0,232 0,252


0,203 0,218 0,236 0,254
5 5 5 5

3 4 5 6

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1300 1400 1500

0,0034 0,0038 0,0041 0,0043


0,0650 0,0760 0,0800 0,0880
0,030 0,034 0,036 0,039
2 2 2 2

5,829 6,119 6,424 6,989

0,165 0,184 0,203 0,22


0,165 0,184 0,203 0,22
5 5 5 5

0,0032 0,0035 0,0038 0,0041


0,0610 0,0720 0,0750 0,0820
0,028 0,032 0,033 0,037
2 2 2 2

4,785 5,017 5,264 6,989


0,116 0,123 0,131 0,142
0,116 0,123 0,131 0,142
5 5 5 5

3 4 5 6

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1300 1400 1500

0,0039 0,0042 0,0046 0,0049


0,0820 0,0960 0,1000 0,1100
0,038 0,043 0,045 0,049
2 2 2 2

7,613 8,004 8,381 9,106

0,334 0,384 0,435 0,473


0,334 0,384 0,435 0,473
0,334 0,384 0,435 0,473
0,334 0,384 0,435 0,473
0,102 0,109 0,116 0,126
5 5 5 5

0,0037 0,0040 0,0043 0,0046


0,0690 0,0810 0,0850 0,0940
0,032 0,036 0,038 0,042
2 2 2 2

6,931 7,279 7,627 8,294

0,261 0,297 0,334 0,365


0,261 0,297 0,334 0,365
0,261 0,297 0,334 0,365
0,261 0,297 0,334 0,365
0,102 0,109 0,116 0,126
5 5 5 5

3 4 5 6

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1300 1400 1500

0,0034 0,0038 0,0041 0,0043


0,0650 0,0760 0,0800 0,0880
0,030 0,034 0,036 0,039
2 2 2 2

5,568 5,844 6,119 6,656

0,218 0,239 0,261 0,284


0,218 0,239 0,261 0,284
0,218 0,239 0,261 0,284
0,218 0,239 0,261 0,284
0,102 0,109 0,116 0,126
5 5 5 5

0,0032 0,0035 0,0038 0,0041


0,0610 0,0720 0,0750 0,0820
0,028 0,032 0,033 0,037
2 2 2 2

5,148 5,416 5,684 6,178

0,145 0,16 0,174 0,189


0,145 0,16 0,174 0,189
0,145 0,16 0,174 0,189
0,145 0,16 0,174 0,189
0,102 0,109 0,116 0,126
5 5 5 5

3 4 5 6

§¬n vÞ tÝnh: 1m
CÊp ®¸
III IV

0,0056 0,0053
0,1200 0,1090
0,051 0,048
2 2

5.9 5,10

0,253 0,195
0,253 0,195
5 5

0,0056 0,0053
0,1200 0,1090
0,051 0,048
2 2

6.2 5,49
0,284 0,229
0,284 0,229
0,284 0,229
0,284 0,229
0,098 0,079
5 5

3 4

ông dung dÞch khoan)

hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.


®Þnh hiÖn hµnh cho tõng lo¹i lç khoan phï hîp víi yªu cÇu cña chØ dÉn kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ.

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1400

1,80 2,40
0,54 0,72
2 2
2,53 2,77
0,03 0,04
0,03 0,04
5 5

13 14

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1300 1500

0,0017 0,0020
1,48 1,98
0,55 0,65
2 2
2,03 2,24

0,130 0,176
10 10

23 24

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1400

1,80 2,40
0,54 0,72
2 2
3,81 4,19

0,039 0,052
0,039 0,052
0,039 0,052
0,039 0,052
0,03 0,04
5 5

13 14

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1300 1500

0,0017 0,002

1,48 1,98
0,55 0,65
2 2

3,05 3,35

0,142 0,192
0,038 0,051
0,142 0,192
0,142 0,192
0,042 0,057
5 5
23 24

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1400

1,800 2,400
0,440 0,580
2 2

4,86 5,35

0,174 0,203
0,174 0,203
5 5

13 14

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1300 1500

0,0042 0,0049
1,980 2,640
0,460 0,640
2 2

4,13 4,55

0,419 0,483
0,419 0,483
5 5

17 18

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1400

1,620 2,160
0,390 0,520
2 2
4,43 4,8

0,145 0,174
0,145 0,174
5 5

23 24

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1300 1500

0,0040 0,0046
1,780 2,370
0,420 0,57
2 2

3,80 4,18

0,347 0,411
0,347 0,411
5 5

27 28

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1400

1,440 1,920
0,350 0,460
2 2
4,02 4,43

0,116 0,145
0,116 0,145
5 5

33 34

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1300 1500

0,0038 0,0043
1,580 2,100
0,370 0,510
2 2

3,61 3,97

0,282 0,344
0,282 0,344
5 5

37 38

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1400

1,350 1,800
0,330 0,440
2 2

3,3 3,63
0,102 0,116
0,102 0,116
5 5

43 44

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1300 1500

0,0035 0,0041
1,480 1,980
0,350 0,480
2 2

3,43 3,77

0,239 0,281
0,239 0,281
5 5

47 48

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1400

1,800 2,400
0,440 0,580
2 2

5,25 5,78
0,232 0,247
0,232 0,247
0,232 0,247
0,232 0,247
0,116 0,124
5 5

13 14

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1300 1500

0,0042 0,0049
1,980 2,640
0,460 0,640
2 2

4,63 5,10

0,481 0,525
0,481 0,525
0,481 0,525
0,481 0,525
0,241 0,262
5 5
17 18

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1400
1,620 2,160
0,390 0,520
2 2

4,78 5,26

0,189 0,203
0,189 0,203
0,189 0,203
0,189 0,203
0,095 0,102
5 5

23 24

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1300 1500

0,0040 0,0046

1,780 2,370
0,420 0,570
2 2

3,50 3,84

0,397 0,442
0,397 0,442
0,397 0,442
0,397 0,442
0,199 0,221
5 5
27 28

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1400

1,440 1,920
0,350 0,460
2 2

3,84 4,22

0,160 0,174
0,160 0,174
0,160 0,174
0,160 0,174
0,080 0,087
5 5

33 34

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1300 1500

0,0038 0,0043
1,580 2,100
0,370 0,510
2 2

3,30 3,63
0,325 0,370
0,325 0,370
0,325 0,370
0,325 0,370
0,163 0,185
5 5

37 38

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1400

1,350 1,800
0,330 0,440
2 2

3,55 3,92

0,131 0,145
0,131 0,145
0,131 0,145
0,131 0,145
0,065 0,073
5 5

43 44

§¬n vÞ tÝnh: 1m
êng kÝnh lç khoan (mm)
1300 1500

0,0035 0,0041
1,480 1,980
0,350 0,480
2 2

3,14 3,45

0,270 0,309
0,270 0,309
0,270 0,309
0,270 0,309
0,132 0,151
5 5
47 48

B250, B300 hoÆc t­¬ng tù.

Þ tÝnh: 1m

D­íi n­íc

0,0039
1,760
0,420
2

5,98

0,192
0,192
0,192
0,192
0,096
5
12

§¬n vÞ tÝnh: 1m
CÊp ®¸
III IV

0,0056 0,0053
2,560 2,400
0,600 0,560
2 2

7,13 5,87

0,543 0,420
0,543 0,420
5 5

23 24

Þ tÝnh: 1m
CÊp ®¸
III IV

0,0056 0,0053
2,560 2,400
0,600 0,560
2 2

7,84 6,46
0,594 0,464
0,594 0,464
0,594 0,464
0,594 0,464
0,297 0,232
5 5

33 34

§¬n vÞ tÝnh: 1m §¬n vÞ tÝnh: 1m


§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1200 1500 2000

0,0043 0,0054 0,0070


4,629 7,040 8,096
1,095 1,665 1,915
2 2 2

4,283 5,353 7,495

0,389 0,487 0,681


0,423 0,487 0,608
5,0 5,0 5,0
0,0054 0,0070
4,629 7,040 8,096
1,095 1,665 1,915
2 2 2

5,139 6,424 8,994

0,467 0,584 0,818


0,508 0,584 0,730
0,508 0,584 0,730
0,508 0,584 0,730
0,254 0,292 0,365
5,0 5,0 5,0

3 4 5

§¬n vÞ tÝnh: 1m §¬n vÞ tÝnh: 1m


D­íi n­íc
D1500 D2000

0,0052 0,0065
6,75 7,5
1,35 1,55
2 2

5,94 8,06
0,53 0,68
0,53 0,68
0,53 0,68
0,53 0,68
0,21 0,21
5 5

1 2

thu håi dung dÞch, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi c«ng tr×nh.
mïn khoan hoÆc ®æ vµo xµ lan, khoan tiÕp hiÖp 2, lµm s¹ch ®¸y lç khoan b»ng èng móc. C«ng t¸c s¶n xuÊt, x¶ móc dung dÞ

§¬n vÞ tÝnh: 1m
Trªn c¹n D­íi n­íc
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1000 600 800 1000

0,0020 0,0014 0,0017 0,0020


0,0020 0,0012 0,0014 0,0016
2 2 2 2

5,98 4,52 5,98 7,47

0,96 0,72 0,96 1,26


0,11 0,22 0,22 0,22

- 0,72 0,96 1,20


- 0,72 0,96 1,20

- 0,22 0,25 0,29


5 5 5 5

13 11 12 13

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp I §¸ cÊp II
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1000 600 800 1000

0,0034 0,0022 0,0027 0,0032


0,0820 0,0600 0,0720 0,0800
2 2 2 2

21,36 12,17 16,26 20,32

3,12 1,75 2,33 2,92


0.47 0.27 0.35 0.44
5 5 5 5

13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp III §¸ cÊp IV
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1000 600 800 1000

0,0031 0,0019 0,0024 0,0029


0,0780 0,0570 0,0660 0,0076
2 2 2 2

19,27 10,99 14,53 18,16

2,76 1,57 2,09 2,61


0.41 0.23 0.3 0.37
5 5 5 5

33 41 42 43
§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp I §¸ cÊp II
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1000 600 800 1000

0,0034 0,0022 0,0027 0,0032


0,0820 0,0600 0,0700 0,0800

2 2 2 2

24,5 14,00 18,62 23,27

3,52 2,04 2,71 3,38


0,53 0,31 0,41 0,51
3,52 2,04 2,71 3,38

3,52 2,04 2,71 3,38


1,03 0,59 0,78 0,97
5 5 5 5

13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp III §¸ cÊp IV
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1000 600 800 1000

0,0031 0,0019 0,0024 0,0029


0,0780 0,0570 0,0660 0,0760
2 2 2 2

22,10 12,63 16,79 20,98

3,20 1,83 2,43 3,03

0,47 0,27 0,35 0,43


3,20 1,83 2,43 3,03

3,20 1,83 2,43 3,03

0,92 0,53 0,70 0,87


5 5 5 5
33 41 42 43

§¬n vÞ tÝnh: 1m
Trªn c¹n D­ãi n­íc
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1000 600 800 1000

0,15 0,096 0,12 0,15

0,050 0,041 0,050 0,06


0,010 0,0096 0,010 0,012
5 5 5 5

4,66 3,60 4,78 5,97


0,26 0,21 0,25 0,30

- 0,028 0,034 0,042


- 0,16 0,25 0,30

- 0,16 0,25 0,30

- 0,04 0,06 0,07


5 5 5 5
13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp I §¸ cÊp II
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1000 600 800 1000

0,408 0,24 0,28 0,34

0,106 0,062 0,037 0,088


0,026 0,015 0,017 0,221
5 5 5 5

22,4 12,80 17,10 21,37

1,24 0,72 0,95 1,20

5 5 5 5

13 21 22 23
§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp III §¸ cÊp IV
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1000 600 800 1000

0,28 0,19 0,22 0,26

0,073 0,053 0,059 0,069


0,017 0,011 0,014 0,016
5 5 5 5

20,26 11,55 15,39 19,23

1,13 0,65 0,87 1,07

5 5 5 5

33 41 42 43

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp I §¸ cÊp II
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1000 600 800 1000

0,408 0,240 0,280 0,340

0,122 0,042 0,071 0,101


0,029 0,017 0,019 0,025
5 5 5 5

25,57 14,58 18,43 22,50

1,50 0,85 1,13 1,41

0,45 0,25 0,34 0,42


1,50 0,85 1,13 1,41

1,50 0,85 1,13 1,41

0,45 0,25 0,34 0,42


5 5 5 5

13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp III §¸ cÊp IV
§­êng kÝnh lç khoan (mm)
1000 600 800 1000

0,28 0,19 0,22 0,26

0,084 0,061 0,070 0,079


0,019 0,012 0,016 0,018
5 5 5 5

23,00 13,15 17,48 21,85


1,31 0,74 0,98 1,22

0,39 0,22 0,29 0,37


1,31 0,74 0,98 1,22

1,31 0,74 0,98 1,22

0,39 0,22 0,29 0,37


5 5 5 5

33 41 42 43

u kiÖn, l¾p ®Æt, th¸o dì thiÕt bÞ rung h¹, ®Þnh vÞ l¾p dùng èng v¸ch b»ng cÇn cÈu, hµn nèi èng v¸ch, ®ãng, rung h¹ èng v¸ch

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§­êng kÝnh cäc (mm)
£1300 £1500 £2000

4,57 4,79 5,26


1,45 1,59 2,10
10 10 10

6,20 7,38 15,28

0,081 0,086 0,16


0,081 0,086 0,16
0,76 0,800 0,84
0,081 0,086 0,16
0,081 0,086 0,16
2 2 2

3 4 5

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§­êng kÝnh cäc (mm)
£1300 £1500 £2000

1,7 2,0 2,5


1,45 1,59 2,10
10 10 10

4,96 5,91 12,22

0,07 0,075 0,085


0,07 0,075 0,085
5 5 5

3 4 5

th¸o dì hÖ thèng m¸y khoan ®Ó thi c«ng mè hoÆc trô kh¸c theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

p ®Æt, th¸o dì
®µo ®Êt theo kÝch th­íc t­êng ch¾n, kiÓm tra, hoµn thiÖn r·nh ®µo ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt

§¬n vÞ tÝnh: 1m chiÒu s©u


KÝch th­íc ®µo
0,6x1,8 0,8x1,8

1,17 1,34

0,064 0,074
0,064 0,074
2 2

30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m chiÒu s©u


KÝch th­íc ®µo
1,2x2,8 1,5x2,8

3,19 4,00

0,174 0,220
0,174 0,220
2 2

70 80

møc cho 1m chiÒu s©u øng víi c¸c lo¹i gÇu ®µo ë ®é s©u ≤ 30m. Tr­êng hîp ®é s©u cäc, t­êng >30m th× cø 10 s©u thªm hao p

®­êng kÝnh 150-200mm

an, l¾p ®Æt dµn tiÕp ®Þa, dµn phô trî, l¾p ®Æt ®Çu dß, kiÓm tra thiÕt bÞ ®iÖn tö, l¾p ®Æt mòi khoan, pha trén ho¸ chÊt,

s«ng nèi c¸p truyÒn tÝn hiÖu vµo èng khoan, dß vµ cËp nhËt sè liÖu trªn STS.
Õn ®­êng kÝnh 250mm. TiÕn hµnh kÐo èng måi vÌ ®Ó ph¸ réng ®­êng khoan.
hùa HDPE vµo ®Çu pha ®Ó kÐo vÒ. KÐo èng nhùa HDPE vÒ.
n neo m¸y. VÖ sinh c«ng tr­êng.
eo ®Þnh møc khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm trªn c¹n.
theo ®Þnh møc khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm qua s«ng.

an, l¾p ®Æt dµn tiÕp ®Þa, dµn phô trî, l¾p ®Æt ®Çu dß, kiÓm tra thiÕt bÞ ®iÖn tö, l¾p ®Æt mòi khoan, pha trén ho¸ chÊt,

s«ng nèi c¸p truyÒn tÝn hiÖu vµo èng khoan, dß vµ cËp nhËt sè liÖu trªn STS.
Õn ®­êng kÝnh 150mm hoÆc 250mm. TiÕn hµnh kÐo èng måi vÌ ®Ó ph¸ réng ®­êng khoan.
c¸p ngÇm vµo ®Çu ph¸ ®Ó kÐo vÒ, kÐo c¸p ngÇm vÒ.
n neo m¸y. VÖ sinh c«ng tr­êng.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
Khoan ngÇm b¨ng
an ngÇm trªn c¹n
s«ng
Sè l­îng c¸p ngÇm
01 sîi 02 sîi

450 787,5
1,6 2,8
0,69 0,77
0,01 0,01
0,07 0,08
- -
- -
0,01 -
- 0,01
0,01 0,01
6 6
29,0 39,0

2,89 3,25
1,39 1,39

21 22
cÇu kü thuËt.
mÆt n­íc ®èi víi khoan d­íi n­íc øng víi ®é s©u mùc n­íc <4m, tèc ®é dßng ch¶y <2m/s), mùc n­íc thuû triÒu lªn vµ xuèng chªnh lÖ

n­íc thuû triÒu lóc n­íc lªn so víi lóc n­íc xuèng > 1,5m th× cø 1m chªnh lÖch mùc n­íc thuû triÒu lªn, xuèng ®­îc nh©n hÖ sè 1,05

®­îc nh©n víi hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc khoan vµo ®Êt t­¬ng øng.

cÇu kü thuËt.
c«ng cô thÓ.
¸c s¶n xuÊt, x¶ móc dung dÞch sÐt trong lç khoan ch­a tÝnh trong ®Þnh møc.
v¸ch, ®ãng, rung h¹ èng v¸ch ®Õn ®é s©u qui ®Þnh (ch­a cã hao phÝ èng v¸ch).
m th× cø 10 s©u thªm hao phÝ nh©n c«ng, hao phÝ m¸y thi c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,15 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng.

òi khoan, pha trén ho¸ chÊt, nèi èng ¸p lùc tõ m¸y b¬m vµo m¸y khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng l¾p thªm bé STS vµo m¸y k
òi khoan, pha trén ho¸ chÊt, nèi èng ¸p lùc tõ m¸y b¬m vµo m¸y khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng l¾p thªm bé STS vµo m¸y k
triÒu lªn vµ xuèng chªnh lÖch < 1,5m, chiÒu s©u khoan ngµm vµo ®¸ b»ng 1 lÇn ®­êng kÝnh. NÕu khoan cäc nhåi kh¸c víi c¸c

xuèng ®­îc nh©n hÖ sè 1,05 so víi ®Þnh møc khoan t­¬ng øng.
møc t­¬ng øng.

l¾p thªm bé STS vµo m¸y khoan.


l¾p thªm bé STS vµo m¸y khoan.
u khoan cäc nhåi kh¸c víi c¸c ®iÒu kiÖn trªn ®­îc tÝnh nh­sau:
Ch­¬ng IV
C«ng t¸c lµm ®­êng

c«ng t¸c lµm mÆt ®­êng bé


AD.11000 Lµm mãng ®­êng
AD.11100 Lµm mãng ®¸ ba, ®¸ héc
AD.11200 Lµm mãng cÊp phèi ®¸ d¨m
AD.12000 lµm líp mãng c¸t, gia cè xi m¨ng
AD.20000 Lµm mÆt ®­êng
AD.21100 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m
AD.21200 lµm mÆt ®­êng cÊp phèi
AD.21300 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m nhùa nhò t­¬ng gèc axÝt
AD.21400 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt
AD.22000 lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m, ®Êt cÊp phèi tù nhiªn
AD.23000 r¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa
AD.24100 lµm mÆt ®­êng l¸ng nhùa
Ad.24200 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng
AD.25100 cµy xíi mÆt ®­êng cò, Lu lÌn mÆt ®­êng cò sau cµy ph¸
AD.25200 Lµm r·nh x­¬ng c¸
AD.26000 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa
AD.27100 vËn chuyÓn hçn hîp c¸t mÞn, c¸t vµng gia cè xi m¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ.
AD.27200 vËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ
AD.30000 cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng bé
AD.31100 Lµm cäc tiªu bª t«ng cèt thÐp 0,12´0,12´1,025 (m), lµm cét km bª t«ng
AD.31200 lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp h×nh ch÷ nhËt
AD.31300 lµm cét ®ì biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp
AD.32100 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô ®ì b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u th«ng
AD.32200 lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp
AD.32300 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u th«ng
AD.32400 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt biÓn b¸o ph¶n quang
AD.33100 g¾n viªn ph¶n quang
AD.34100 L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch
§Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu
1. CÊp phèi vËt liÖu ®¸ d¨m ®en (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)
2. CÊp phèi vËt liÖu bª t«ng nhùa (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)
3. CÊp phèi vËt liÖu nhùa pha dÇu
4. CÊp phèi vËt liÖu nhò t­¬ng nhùa ®­êng
C«ng t¸c lµm mÆt ®­êng s¾t
AD.40000 §Æt ®­êng s¾t
AD.41000 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m
AD.45000 §Æt ®­êng s¾t khæ réng 1,435m
AD.50000 l¾p §Æt c¸c phô kiÖn ®­êng s¾t
AD.51100 L¾p thanh gi»ng cù ly cho ®­êng 1,00m vµ 1,435m
AD.51200 L¾p thiÕt bÞ phßng x« cho ®­êng 1,00m vµ 1,435m
AD.51300l¾p gi¸ ray dù phßng
AD.52000 §Æt c¸c lo¹i ghi
AD.52100 §Æt ghi ®­êng s¾t khæ réng 1,00m. Ray P43, P38
AD.52200 §Æt ghi ®­êng s¾t khæ réng 1,435m.
AD.52300 ®Æt ghi ®­êng lång Ray P43, P38
AD.60000 lµm nÒn ®¸ ba l¸t
AD.61100 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ®­êng
AD.61200 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ghi
Ad.62000 S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
AD.63000L¾p ®Æt, th¸o dì ®­êng goßng trong hÇm
AD.70000 l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu
AD.71000 trång cét mèc, biÓn b¸o
AD.72100 L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn cét tÝn hiÖu, cét ®¸nh dÊu
AD.73100 L¾p ®Æt ghi tÝn hiÖu
AD.74100 KÐo r¶i d©y th«ng tin
AD.74200 L¾p xµ th«ng tin
AD.74300 L¾p ®Æt bé gi¸ ®ì ®Æt bé quay ghi
AD.74400 L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ®­êng ray
AD.74500 L¾p ®Æt hép c¸p, hßm biÕn thÕ tÝn hiÖu
AD.74600 L¾p c¸c lo¹i r¬ le tÝn hiÖu ch¹y tµu
AD.74700 L¾p ®Æt m¸y th«ng tin
AD.74800 L¾p ®Æt m¹ng c¸p ngÇm
AD.81000 S¶n xuÊt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng
AD.81100 S¶n xuÊt phao tiªu
AD.81200 S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng
AD.81300 s¶n xuÊt biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng
AD.82000 L¾p ®Æt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

c«ng t¸c lµm mÆt ®­êng bé


AD.11000 Lµm mãng ®­êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- R¶i ®¸, chÌn vµ lu lÌn, hoµn thiÖn líp mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m

AD.11100 Lµm mãng ®¸ ba, ®¸ héc


§¬n vÞ tÝnh : 1m3
M· Thµnh phÇn ChiÒu dµy líp mãng
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ®· lÌn Ðp (cm)
£ 20 > 20

Lµm mãng ®¸ ba, ®¸


AD.111 VËt liÖu
héc
§¸ m3 1,2 1,2
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 0,64 0,56
M¸y thi c«ng

M¸y lu 8,5T ca 0,01 0,009

10 20

AD.11200 Lµm mãng cÊp phèi ®¸ d¨m


AD11210 lµm mãng líp d­íi
AD.11220 lµm mãng líp trªn

Thµnh phÇn c«ng viÖc :


- ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ khu«n ®­êng. San r¶i ®¸ cÊp phèi thµnh tõng líp, xö lý c¸c tr­êng hîp ph©n tÇng, gîn sãng (nÕ
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

AD11210 lµm mãng líp d­íi


§¬n vÞ tÝnh : 100m3
§­êng më §­êng lµm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
réng míi

AD.112 Lµm mãng VËt liÖu


CÊp phèi ®¸ d¨m
líp d­íi m3 142 142
0,075-50mm
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,2 3,9
M¸y thi c«ng
M¸y ñi 110CV ca 0,5 0,42
M¸y san 110CV ca 0,105 0,08
M¸y lu rung 25T ca 0,25 0,21
M¸y lu b¸nh lèp 16T ca 0,37 0,34
M¸y lu 10T ca 0,25 0,21
« t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,25 0,21
M¸y kh¸c % 0,5 0,5

11 12

AD.11220 lµm mãng líp trªn


§¬n vÞ tÝnh : 100m3
C«ng t¸c §¬n §­êng §­êng
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ
x©y l¾p vÞ më réng lµm míi

AD.112 Lµm mãng VËt liÖu


CÊp phèi ®¸ d¨m
líp trªn m3 142 142
0,075-50mm
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,6 4,4
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 50-60m3/h ca 0,25 0,21
M¸y lu rung 25T ca 0,25 0,21
M¸y lu b¸nh lèp 16T ca 0,5 0,42
M¸y lu 10T ca 0,25 0,21
« t« t­íi n­íc5m3 ca 0,25 0,21
M¸y kh¸c % 0,5 0,5

21 22

AD.12000 lµm líp mãng c¸t, gia cè xi m¨ng


AD.12100 lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng
AD.12200 lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


C©n ®ong vËt liÖu, trén cÊp phèi, ®Þnh vÞ khu«n ®­êng, san, ®Çm t¹o mÆt ph¼ng, ®Çm lÌn ®¹t ®é chÆt yª
AD.12100 lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng

Tr¹m trén
Tr¹m trén 30m3/h
M· Thµnh phÇn §¬n 20-25m3/h
hiÖu hao phÝ vÞ Tû lÖ xi m¨ng (%)
6 8 6 8

AD.121 VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 9902 13202 9902 13202
C¸t vµng m3 111,28 109,1 111,28 109,1
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0 1,0 1,0
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 29,0 30,0 29,0 30,0
M¸y thi c«ng
Tr¹m trén ca 1,02 1,02 0,85 0,85
M¸y ñi 110CV ca 0,95 0,95 0,95 0,95
M¸y lu 8,5T ca 0,245 0,245 0,245 0,245
M¸y ®Çm b¸nh lèp
ca 0,37 0,37 0,37 0,37
25T
M¸y san 110CV ca 0,75 0,75 0,75 0,75
M¸y kh¸c % 2,0 2,0 2,0 2,0
11 12 21 22

AD.12200 lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng

M· Thµnh phÇn Tr¹m trén Tr¹m trén


hiÖu hao phÝ §¬n 20-25m3/h 30m3/h
vÞ Tû lÖ xi m¨ng (%)
6 8 6 8

AD.122 VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 8487 11316 8487 11316
C¸t mÞn m3 112,32 110,33 112,32 110,33
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0 1,0 1,0
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 29,0 30,0 29,0 30,0
M¸y thi c«ng
Tr¹m trén ca 1,02 1,02 0,85 0,85
M¸y ñi 110CV ca 0,95 0,95 0,95 0,95
M¸y lu 8,5T ca 0,245 0,245 0,245 0,245
M¸y ®Çm b¸nh lèp
25T ca 0,37 0,37 0,37 0,37
M¸y san 110CV ca 0,75 0,75 0,75 0,75

M¸y kh¸c % 2,0 2,0 2,0 2,0

11 12 21 22

lµm mÆt ®­êng

AD.21100 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
R¶i ®¸, san ®¸, t­íi n­íc, bï ®¸, lu lÌn, lµm líp trªn ®· tÝnh r¶i líp c¸t b¶o vÖ mÆt ®­êng dµy 2cm, b¶o d­ìng mÆt ®­êng

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 8 10 12

AD.2111 Lµm mÆt VËt liÖu


®­êng ®¸ §¸ 4x6 m3 10,56 13,19 15,83
d¨m n­íc §¸ 2x4 m3 0,28 0,36 0,43
líp trªn §¸ 1x2 m 3
0,29 0,37 0,44
§¸ 0,5x1 m3 0,39 0,49 0,59
C¸t m 3
2,96 3,20 3,14
Nh©n c«ng 2,7 /7 c«ng 11,20 12,00 12,57
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 1,19 1,47 1,76

¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,044 0,054 0,065

AD.2112 Lµm mÆt ®­êng ®¸ VËt liÖu


d¨m n­íc líp d­íi §¸ 4x6 m3 10,56 13,19 15,83
Nh©n c«ng 2,7 /7 c«ng 5,47 6,13 6,56
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 1,00 1,20 1,57

¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,044 0,054 0,065


¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,044 0,054 0,065

1 2 3
Ghi chó:
Khi chiÒu dµy mÆt ®­êng kh¸c víi chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× sö dông ®Þnh møc líp d­íi ®Ó néi suy.

AD.21200 lµm mÆt ®­êng cÊp phèi


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
R¶i cÊp phèi, t­íi n­íc, san ®Çm chÆt, hoµn thiÖn mÆt ®­êng, lµm líp trªn ®· tÝnh r¶i líp c¸t b¶o vÖ mÆt ®­êng dµy
§¬n vÞ tÝnh : 100m2
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 6 8 10
VËt liÖu
AD.2121 Lµm mÆt ®­êng cÊp §Êt cÊp phèi tù nhiªn m3 8,57 11,42 14,28
phèi líp trªn
§Êt dÝnh m3 0,40 0,40 0,40
C¸t s¹n m3 1,02 1,02 1,02
Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 3,35 3,56 3,78
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 0,71 0,98 1,20

¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,026 0,037 0,044

VËt liÖu
AD.2122 Lµm mÆt ®­êng cÊp §Êt cÊp phèi tù nhiªn m3 8,57 11,42 14,28
phèi líp d­íi Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 1,98 2,20 2,42
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 0,51 0,70 0,85

¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,018 0,026 0,031

1 2 3

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 14 16 18
VËt liÖu
AD.2121 Lµm mÆt ®­êng cÊp §Êt cÊp phèi tù nhiªn m3 19,99 22,85 25,70
phèi líp trªn §Êt dÝnh m3 0,40 0,40 0,40
C¸t s¹n m 3
1,02 1,02 1,02
Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 4,22 4,44 4,65
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 1,70 1,91 2,17

¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,062 0,069 0,079

VËt liÖu
AD.2122 Lµm mÆt ®­êng cÊp §Êt cÊp phèi tù nhiªn m3 19,99 22,85 25,70
phèi líp d­íi Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 2,86 3,07 3,29
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 1,21 1,36 1,55

¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,044 0,049 0,056

5 6 7
Ghi chó:
Khi chiÒu dµy mÆt ®­êng kh¸c chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× sö dông ®Þnh møc lµm líp d­íi ®Ó néi suy.

AD.21300 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m nhùa nhò t­¬ng gèc axÝt
§¬n vÞ tÝnh : 100m2
Thµnh phÇn hao phÝ ChiÒu dµy mÆt ®­êng
M· hiÖu §¬n vÞ
3cm 8cm 10cm 12cm

AD.213 VËt liÖu


§¸ 4x6 m3 - 10,56 13,19 16,58
§¸ 2x4 m3 - 0,28 0,36 0,43
§¸ 1x2 m 3
1,40 2,29 2,37 2,44
§¸ 0,5x1 m3 1,80 2,2 2,2 2,2
Nhò t­¬ng gèc AxÝt kg 512,5 512,5 512,5 513,5
60%
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 10,76 13,29 18,03 19,02
M¸y thi c«ng

M¸y lu 8,5T ca 1,20 1,43 1,62 2,06

11 12 13 14

AD.21400 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
R¶i ®¸ vµ ®Êt trén ®¸ m¹t, lu lÌn. T­íi n­íc, bï chÌn ®¸, ®Êt, r¶i líp b¶o vÖ. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m

M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm)


hiÖu hao phÝ vÞ 10 12 14 16

AD.214 VËt liÖu


§¸ 4x6 m3 13,19 15,83 18,47 20,58
§¸ 0,5x1 m 3
1,24 1,96 3,27 3,48
§Êt ®á m3 5,36 6,07 6,79 7,59
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 10,00 10,40 10,73 11,05
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 1,00 1,20 1,40 1,60

M¸y kh¸c % 5 5 5 5

11 12 13 14

AD.22000 lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m, ®Êt cÊp phèi tù nhiªn
AD.22100 lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m
AD.22200 lµm mÆt ®­ßng ®¸ 4x6 chÌn ®Êt cÊp phèi tù nhiªn

Qui ®Þnh ¸p dông:


§Þnh møc tÝnh cho chiÒu dÇy líp trªn cïng, nÕu chiÒu dµy mÆt ®­êng kh¸c víi chiÒu dµy trong ®Þnh m

AD.22100 lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m


§¬n vÞ tÝnh:100m2
C«ng t¸c Thµnh phÇn ChiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm)
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 10 14 16

Lµm mÆt ®­êng ®¸


AD.221 VËt liÖu
4x6 chÌn ®¸ d¨m
§¸ 4x6 m3 13,19 18,46 21,10
§¸ 2x4 m3 0,33 0,46 0,53
§¸ 1x2 m3
0,33 0,46 0,53
§¸ 0,5x1 m3 0,44 0,44 0,44
§¸ 0,15 ¸ 0,5 m3
0,77 0,77 0,77
Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng c«ng 6,67 8,40 9,60
M¸y lu 10T
¤ t« t­íi n­íc 5m3
M¸y kh¸c ca 0,33 0,44 0,51
ca 0,17 0,20 0,24
% 7 7 7

11 12 13

AD.22200 lµm mÆt ®­ßng ®¸ 4x6 chÌn ®Êt cÊp phèi tù nhiªn
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
ChiÒu dµy mÆt ®­
êng ®· lÌn Ðp 10cm

MÆt ®­ MÆt ®­
êng ®¸ êng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
4x6 chÌn
®Êt cÊp ®¸ cÊp
phèi tù phèi
nhiªn Dmax
4cm

AD.222 VËt liÖu


Lµm mÆt ®­êng ®¸
§¸ 4x6 m3 13,19 -
4x6 chÌn ®Êt cÊp phèi
tù nhiªn §¸ cÊp phèi Dmax4cm m3 - 13,19

Lµm mÆt ®­êng ®¸ §Êt cÊp phèi tù nhiªn m3 2,20 -


cÊp phèi Dmax4mm
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 6,67 3,50
M¸y thi c«ng
M¸y lu 10T
AD.223 ¤ t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,333 0,135
M¸y san 108CV ca 0,167 0,068
M¸y kh¸c ca 0,167 0,068
% 2 2

11 11
AD.23000 r¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa
AD.23100 r¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en
AD.23210 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t th«
AD.23220 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t trung
AD.23230 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t mÞn

Thµnh phÇn c«ng viÖc :


ChuÈn bÞ mÆt b»ng, lµm vÖ sinh, r¶i vËt liÖu b»ng m¸y r¶i, lu lÌn mÆt ®­êng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

AD.23100 r¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en

M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm)


hiÖu hao phÝ vÞ 3 4 5 6

AD.231 VËt liÖu


§¸ d¨m ®en tÊn 6,97 9,30 11,62 13,94
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,86 1,14 1,43 1,71
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0199 0,0265 0,0332 0,0398
M¸y lu 10T ca 0,11 0,11 0,11 0,18
M¸y ®Çm b¸nh lèp
ca 0,046 0,046 0,046 0,046
16T
M¸y kh¸c % 2 2 2 2

11 12 13 14

AD.23210 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t th«


§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm)
hiÖu hao phÝ vÞ 3 4 5 6
VËt liÖu
AD.2321 Bª t«ng nhùa tÊn 6,97 9,30 11,62 13,94
Nh©n c«ng 4,0 /7 c«ng 1,07 1,43 1,78 2,14
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0251 0,0335 0,0419 0,0503
M¸y lu 10T ca 0,11 0,11 0,12 0,12
M¸y ®Çm b¸nh lèp
ca 0,058 0,058 0,064 0,064
16T
M¸y kh¸c % 2 2 2 2
M¸y kh¸c % 2 2 2 2

1 2 3 4

AD.23220 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t trung


§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm)
hiÖu hao phÝ vÞ 3 4 5 6
VËt liÖu
AD.2322 Bª t«ng nhùa tÊn 7,03 9,49 11,87 14,24
Nh©n c«ng 4,0 /7 c«ng 1,09 1,45 1,82 2,18
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0257 0,0347 0,0434 0,0504
M¸y lu 10T ca 0,11 0,11 0,12 0,12
M¸y ®Çm b¸nh lèp
ca 0,058 0,058 0,064 0,064
16T
M¸y kh¸c % 2 2 2 2

1 2 3 4

AD.23230 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t mÞn


§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm)
hiÖu hao phÝ vÞ 3 4 5 6
VËt liÖu
AD.2323 Bª t«ng nhùa tÊn 7,272 9,696 12,12 14,54
Nh©n c«ng 4,0 /7 c«ng 1,11 1,48 1,85 2,22
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0270 0,0360 0,0450 0,0521
M¸y lu 10T ca 0,11 0,11 0,12 0,12
M¸y ®Çm b¸nh lèp
ca 0,058 0,058 0,064 0,064
16T
M¸y kh¸c % 2 2 2 2

1 2 3 4
Ghi chó:
M¸y r¶i nhùa ®­êng 130-140CV ®­îc ®Þnh møc cho c¸c lo¹i m¸y TiTan 225; DEMAS 135; DynapsaF 141C; VUNGA

AD.24100 lµm mÆt ®­êng l¸ng nhùa


§¬n vÞ tÝnh: 100m2

L¸ng L¸ng L¸ng


nhùa 1 líp nhùa 2 líp nhùa 3 líp
dµy dµy dµy
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ 1,5cm tiªu 2,5cm tiªu 3,5cm tiªu
chuÈn chuÈn chuÈn
nhùa nhùa nhùa
1,8kg/m2 3,0kg/m2 4,5kg/m2

AD.241 L¸ng mÆt ®­êng VËt liÖu


Nhùa kg 193 321 481
§¸ 05¸2 m3 - - 2,99
§¸ 0,5¸1,6 m3 2,52 2,56 1,58
§¸ 0,5¸1,0 m 3
- 1,27 1,05

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,6 4,2 7,2

M¸y thi c«ng


M¸y lu 8,5T ca 0,32 0,37 0,43
M¸y t­íi nhùa ca 0,15 0,18 0,21
ThiÕt bÞ nÊu nhùa ca 0,15 0,18 0,21

11 21 31

Ad.24200 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng


AD.24210 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhùa pha dÇu
AD.24220 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhò t­¬ng gèc AxÝt

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


ChuÈn bÞ, lµm vÖ sinh, pha chÕ nhùa, t­íi líp dÝnh b¸m theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

Ad.24210 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhùa pha dÇu
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
C«ng t¸c Thµnh phÇn L­îng nhùa (kg/m2)
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 0,5 0,8 1,0
AD.242 T­íi líp dÝnh b¸m mÆt VËt liÖu
®­êng b»ng nhùa pha Nhùa bitum kg 32,322 62,916 78,65
dÇu DÇu ho¶ kg 16,05 25,68 32,10

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,314 0,314 0,314


M¸y thi c«ng
ThiÕt bÞ nÊu nhùa
¤t« t­íi nhùa 7T ca 0,049 0,049 0,049
M¸y nÐn khÝ ca 0,098 0,098 0,098
ca 0,049 0,049 0,049
11 12 13

AD.24220 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhò t­¬ng gèc AxÝt
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
C«ng t¸c Thµnh phÇn L­îng nhò t­¬ng (kg/m2)
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 0,5 0,8 1,0

T­íi líp dÝnh b¸m mÆt


AD.242 VËt liÖu
®­êng b»ng nhò t­¬ng
gèc AxÝt Nhò t­¬ng gèc AxÝt
lo¹i 60%
kg 51,25 82,0 102,5
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng c«ng 0,270 0,270 0,270
M¸y t­íi nhùa 7T

M¸y nÐn khÝ 600m3/h

M¸y kh¸c ca 0,068 0,068 0,068


ca 0,034 0,034 0,034
% 5 5 5

21 22 23

AD.25100 cµy xíi mÆt ®­êng cò, Lu lÌn mÆt ®­êng cò sau cµy ph¸
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo, cµy ph¸, san ph¼ng mÆt ®­êng, dän dÑp, lu lÌn l¹i mÆt ®­êng cò sau khi cµy ph¸, vËn chuyÓn phÕ
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
Cµy xíi mÆt ®­êng

Lu lÌn l¹i
MÆt ®­ mÆt ®­
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ êng MÆt ®­ êng cò ®·
®¸ d¨m êng bª cµy ph¸
hoÆc t«ng nhùa
l¸ng nhùa

AD.251 Cµy xíi Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,15 0,286 1,20
mÆt ®­êng cò M¸y thi c«ng
¤ t« t­íi n­íc 5m3
Lu lÌn l¹i mÆt ®­êng M¸y ®Çm 25T ca - - 0,15
cò ®· cµy ph¸ M¸y san 108CV ca - - 0,30
M¸y ñi 140CV ca 0,03 0,036 0,15
M¸y kh¸c ca 0,03 0,036 -
% 2 2 2

11 12 21

AD.25200 Lµm r·nh x­¬ng c¸


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, xÕp ®¸ vµo r·nh, lÊp ®¸ con. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh : 1m3
M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµi r·nh (m)
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu hao phÝ vÞ £2 >2

AD.252 Lµm r·nh x­¬ng c¸ VËt liÖu


§¸ 60-80mm m3 0,804 0,804
§¸ 5-15mm m3 0,466 0,466

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,86 1,41

11 21

AD.26000 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa


AD.26100 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén £ 25 T/h
AD.26200 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 50-60 T/h
AD.26300 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 80 T/h
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®un dÇu Diezen lµm nãng dÇu b¶o «n ®Õn 140-1600C, b¬m dÇu lªn m¸y nhùa, m¸y dÇu mazót, phun d

AD.26100 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén £ 25 T/h
§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn
M· Thµnh phÇn §¬n §¸ d¨m Bª t«ng nhùa
hiÖu hao phÝ vÞ ®en H¹t th« H¹t trung H¹t mÞn

AD.261 VËt liÖu phô


DÇu diezen kg 150 150 150 150
DÇu mazót kg 850 850 850 850
DÇu b¶o «n kg 42,5 42,5 42,5 42,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 8,55 9,00 10,35 10,89


M¸y thi c«ng
Tr¹m trén £ 25 tÊn/h ca 0,72 0,72 0,72 0,72
M¸y xóc 0,6m3 ca 0,72 0,72 0,72 0,72
M¸y ñi 110CV ca 0,30 0,30 0,30 0,30

M¸y kh¸c % 2 2 2 2

11 21 22 23

AD.26200 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 50-60 T/h
§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn
M· Thµnh phÇn §¬n §¸ d¨m Bª t«ng nhùa
hiÖu hao phÝ vÞ ®en H¹t th« H¹t trung H¹t mÞn

AD.262 VËt liÖu


DÇu diezen kg 150 150 150 150
DÇu mazót kg 850 850 850 850
DÇu b¶o «n kg 42,5 42,5 42,5 42,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 4,56 4,80 5,04 5,28


M¸y thi c«ng
Tr¹m trén 60 tÊn/h ca 0,463 0,463 0,463 0,463
M¸y xóc 1,6m3 ca 0,463 0,463 0,463 0,463
M¸y ñi 110CV ca 0,30 0,30 0,30 0,30

M¸y kh¸c % 2 2 2 2

11 21 22 23

AD.26300 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 80 T/h
§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn
M· Thµnh phÇn §¬n §¸ d¨m Bª t«ng nhùa
hiÖu hao phÝ vÞ ®en H¹t th« H¹t trung H¹t mÞn

AD.263 VËt liÖu phô


DÇu diezen kg 150 150 150 150
DÇu mazót kg 850 850 850 850
DÇu b¶o «n kg 42,5 42,5 42,5 42,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 3,75 3,90 4,05 4,20


M¸y thi c«ng
Tr¹m trén 80 tÊn/h ca 0,391 0,391 0,391 0,391
M¸y xóc 2,3m3/gÇu ca 0,391 0,391 0,391 0,391
M¸y ñi 110CV ca 0,30 0,30 0,30 0,30

M¸y kh¸c % 2 2 2 2

11 21 22 23
Ghi chó:
C¸c vËt t­dÇu diezen, dÇu mazót, dÇu b¶o «n ®· ®­a vµo hao phÝ vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt 100T bª t«ng nhùa, trong tr

AD.27100 vËn chuyÓn hçn hîp c¸t mÞn, c¸t vµng gia cè xi m¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ.
§¬n vÞ tÝnh :100tÊn
Cù ly Thµnh phÇn §¬n Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn
M· hiÖu ¤ t« 10
vËn chuyÓn hao phÝ vÞ ¤ t« 5 tÊn ¤ t« 7 tÊn
tÊn

AD.2711 0,5km ¤ t« tù ®æ ca 1,89 1,39 1,08


AD.2712 1,0km ¤ t« tù ®æ ca 2,55 1,92 1,38
AD.2713 1,5km ¤ t« tù ®æ ca 2,99 2,17 1,59
AD.2714 2,0km ¤ t« tù ®æ ca 3,43 2,42 1,8
AD.2715 3,0km ¤ t« tù ®æ ca 4,16 2,83 2,14
AD.2716 4,0km ¤ t« tù ®æ ca 4,89 3,24 2,48

AD.2717 1km tiÕp theo ¤ t« tù ®æ ca 0,66 0,46 0,26

1 2 3

AD.27200 vËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ
§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn
M· Cù ly Thµnh phÇn §¬n Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn
¤ t« 10 ¤ t« 12
hiÖu vËn chuyÓn hao phÝ vÞ ¤ t« 7 tÊn
tÊn tÊn

AD.2721 1,0km ¤ t« tù ®æ ca 2,21 1,58 1,31


AD.2722 2,0km ¤ t« tù ®æ ca 2,78 2,07 1,72
AD.2723 3,0km ¤ t« tù ®æ ca 3,25 2,46 2,04
AD.2724 4,0km ¤ t« tù ®æ ca 3,73 2,85 2,36

AD.2725 1km tiÕp theo ¤ t« tù ®æ ca 0,52 0,29 0,25

1 2 3

AD.30000 cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng bé


§Þnh møc dù to¸n cäc tiªu, biÓn b¸o ®­îc x©y dùng c¨n cø ®Þnh h×nh kÕt cÊu cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng bé bª t«
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- Sµng c¸t, röa sái ®¸, ChÆt, uèn, buéc cèt thÐp, S¶n xuÊt th¸o dì v¸n khu«n, Trén, ®Çm bª t«ng, S¬n b¶ng, s¬n cét

AD.31100 Lµm cäc tiªu bª t«ng cèt thÐp 0,12´0,12´1,025 (m), lµm cét km bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i
M· C«ng t¸c §¬n Cäc tiªu Cét km
hiÖu x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ vÞ bª t«ng bª t«ng
cèt thÐp

AD.311 Lµm cäc tiªu VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 4,03 42,59
ThÐp trßn 4-6mm kg 1,746 -
D©y thÐp buéc 1mm kg 0,017 -
C¸t vµng m3 0,0071 0,085
§¸ sái ®­êng kÝnh ≤
AD.311 m3 0,012 0,140
30mm
Cét km bª t«ng cèt
S¬n kg 0,0154 0,24
thÐp
V¸n khu«n 3mm m3 0,0002 0,01
§inh 6cm kg 0,015 0,35
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 0,16 1,56

11 21

AD.31200 lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp h×nh ch÷ nhËt
§¬n vÞ tÝnh :1 c¸i
§¬n KÝch th­íc biÓn b¸o (m)
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ vÞ 0,6x0,6
0,6x1,0 1,0x1,2 1,0x1,6 0,5x0,7

AD.312 VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 10,072 20,143 26,850 6,043
ThÐp trßn 4-6mm kg 2,285 4,020 5,502 1,672
D©y thÐp buéc 1mm kg 0,022 0,039 0,053 0,016
c¸t vµng m3 0,014 0,028 0,038 0,0085
§¸ sái ®­êng kÝnh ≤
m3 0,023 0,046 0,061 0,0138
20mm
S¬n kg 0,185 0,370 0,493 0,111
V¸n khu«n dÇy 3cm m3 0,0017 0,0035 0,0047 0,0011
§inh 6cm kg 0,0106 0,021 0,029 0,006
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0 1,0 1,0

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 0,46 0,90 1,21 0,29

11 21 31 41

AD.31300 lµm cét ®ì biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp


§¬n vÞ tÝnh: 1cét
§¬n Lo¹i cét dµi (m)
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ 2,7 2,8-3,0 3,1-3,8

AD.313 VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 12,261 12,979 13,941
ThÐp trßn 6-8mm kg 6,4 6,72 7,345
D©y thÐp buéc 1mm kg 0,062 0,065 0,072
C¸t vµng m3 0,017 0,018 0,0195
§¸ sái ®­êng kÝnh ≤
m3 0,030 0,032 0,034
30mm
S¬n kg 0,2665 0,2665 0,2665
V¸n khu«n dÇy 3 cm m3 0,0004 0,0004 0,0004
§inh 6cm kg 0,038 0,041 0,045
Bulong M20x180 c¸i 2,0 2,0 2,0
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0 1,0

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 0,72 0,75 0,81

11 21 31
Ghi chó:
- Cét dµi 2,7m dïng cho biÓn ch÷ nhËt 0,40mx1,2m vµ 0,40mx0,7m.
- Cét dµi 2,7-3,0 dïng cho biÓn trßn, biÓn tam gi¸c, biÓn ch÷ nhËt 0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, biÓn vu«ng 0,6mx0,6m
- Cét dµi 3,1m-3,3m dïng cho biÓn 1m x 1,2m, 1mx1,6m, 0,5x0,6m.
- Bul«ng M20x180 dïng cho biÓn 0,4mx0,70m chØ cÇn 1 c¸i, c¸c lo¹i biÓn kh¸c 2 c¸i.

AD.32100 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô ®ì b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u th«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
LÊy dÊu c¾t s¾t thµnh trô, khoan lç, chôp ®Çu n¾p b»ng n¾p chôp nhùa (®èi víi èng s¾t trßn), c¹o rØ, s¬n 3 n­íc,
§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i
Lo¹i trô ®ì
S¾t S¾t èng S¾t èng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
L50x50x5 f60 f80

AD.321 VËt liÖu


S¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô S¾t L50x50x5 kg 11,81 - -
®ì b¶ng tªn ®­êng, b¶ng S¾t èng fi 60 md - 3,18 -
l­u th«ng S¾t èng fi 80 md - - 3,39
N¾p chôp nhùa fi 60 c¸i - 1 -
N¾p chôp nhùa fi 80 c¸i - - 1
S¬n chèng rØ kg 0,090 0,081 0,115
S¬n dÇu kg 0,142 0,127 0,181
V÷a bª t«ng m¸c 150 m3 0,089 0,089 0,089
VËt liÖu kh¸c % 1,5 1,5 1,5

Nh©n c«ng 3,3/7 c«ng 1,04 1,00 1,19


M¸y thi c«ng
M¸y c¾t
M¸y mµi ca 0,04 0,05 0,06
¤t« 7,0T ca 0,04 0,05 0,06
ca 0,035 0,037 0,045
11 21 31

AD.32200 lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp


§¬n vÞ tÝnh :1 c¸i
Lo¹i biÓn b¸o kÝch th­íc (m)
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n Ch÷ nhËt Trßn Tam gi¸c
vÞ 0,4x0,7 0,7x0,7
0,4x1,2 f 0,7
0,5x0,6 x0,7

AD.322 VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 3,05 4,70 6,043 3,69
ThÐp trßn 6-8mm kg 1,957 1,312 1,672 1,07
D©y thÐp buéc 1mm kg 0,019 0,013 0,016 0,01
C¸t vµng m3 0,0113 0,0066 0,0085 0,0052
§¸ sái ®­êng kÝnh ≤
m3 0,018 0,011 0,0132 0,0084
20mm
S¬n kg 0,148 0,086 0,011 0,065
V¸n khu«n dÇy 3cm m3 0,0014 0,0068 0,0011 0,0006
§inh 6cm kg 0,009 0,005 0,006 0,004
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0 1,0 1,0

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 0,37 0,23 0,29 0,18

11 12 21 31

AD.32300 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u th«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, gß t«n, c¾t thµnh b¶ng, c¹o rØ, s¬n 3 n­íc: 1 n­íc chèng rØ, 2 n­íc s¬n dÇu, vÏ h
- L¾p biÓn b¸o theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
- Bèc dì, vËn chuyÓn b¶ng ra c«ng tr­êng b»ng «t« 2,5T trong ph¹m vi 30km.
B¶ng l­u th«ng (1m2)
B¶ng tªn
®­êng Lo¹i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
0,3x0,5 m vu«ng,
(1b¶ng) Lo¹i trßn tam gi¸c,
ch÷ nhËt
VËt liÖu
AD.323 S¶n xuÊt l¾p ®Æt S¬n chèng rØ
b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u
th«ng S¬n dÇu kg 0,043 0,286 0,286
T«n dµy 2mm kg 0,066 0,440 0,440
VËt liÖu kh¸c kg 2,59 21,98 16,49
Nh©n c«ng 3,2/7 % 1,5 1,5 1,5
M¸y thi c«ng
¤t« 2,5T c«ng 0,37 2,52 2,49

ca 0,024 0,024 0,024

11 21 22

AD.32400 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt biÓn b¸o ph¶n quang


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Gß t«n, lÊy dÊu, c¾t thµnh b¶ng, in b¶ng, chïi khu«n b¶ng, röa mµng in. VÏ khu«n mÉu, tr¸ng mµng ph
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
Lo¹i biÓn b¸o ph¶n quang
BiÓn trßn BiÓn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ BiÓn
®k70, b¸t tam gi¸c
vu«ng
gi¸c c¹nh c¹nh
60x60 cm
25cm 70cm

AD.324 S¶n xuÊt, l¾p ®Æt VËt liÖu


biÓn b¸o ph¶n quang Mµng ph¶n quang m2 0,451 0,570 0,263
Mùc in cao cÊp lÝt 0,038 0,040 0,033
Dung m«i PUH3519
Dung m«i PUV lÝt 0,015 0,016 0,013
T«n tr¸ng kÏm dµy
lÝt 0,038 0,040 0,033
1,2mm
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,7/7 kg 3,80 5,17 3,58
% 1,5 1,5 1,5
M¸y thi c«ng
¤ t« 2,5T c«ng 1,37 1,44 1,25

ca 0,025 0,025 0,025


11 21 31

AD.33100 g¾n viªn ph¶n quang


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- Lµm vÖ sinh hiÖn tr­êng, lÊy dÊu, canh gi÷ vµ h­íng dÉn giao th«ng. VËn hµnh lß nung keo, tr¶i keo vµ g¾n viªn
- Bèc dì, vËn chuyÓn vËt t­, c«ng cô ra c«ng tr­êng b»ng xe «t« 2,5T.
§¬n vÞ tÝnh: 1 viªn
C«ng t¸c Trªn mÆt Trªn mÆt
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ ®­êng
x©y l¾p bª t«ng
nhùa

AD.331 G¾n viªn ph¶n quang VËt liÖu


Viªn ph¶n quang viªn 1 1
Keo Bituminuos kg - 0,1
Keo Megapoxy kg 0,1 -
Gas kg 0,004 -
DÇu DO lÝt 0,001 -
VËt liÖu kh¸c % 1 1

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,072 0,069


M¸y thi c«ng
¤t« 2,5T ca 0,01 0,01
Lß nung keo ca 0,004 0,004

10 20

AD.34100 L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®o kiÓm tra ®¸nh dÊu vÞ trÝ l¾p ®Æt, l¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuy
D¶i ph©n D¶i ph©n
C«ng t¸c Thµnh phÇn D¶i ph©n
c¸ch c¸ch b»ng
M· hiÖu §¬n vÞ c¸ch cøng
mÒm t«n l­în
(c¸i)
x©y l¾p hao phÝ (c¸i) sãng (m)
L¾p ®Æt d¶i ph©n
AD.341 c¸ch cøng VËt liÖu
Trô bª t«ng c¸i 1,00 0,20 -
L¾p ®Æt d¶i ph©n T«n l­în sãng m - - 1,00
c¸ch mÒm Trô ®ì t«n l­în sãng c¸i - - 0,20
AD.341 L¾p ®Æt d¶i ph©n èng thÐp F80¸100 m - 2,20 -
c¸ch b»ng t«n l­în sãng Bu l«ng c¸i - - 0,40
VËt liÖu kh¸c % 1,5 1,5 1,5

AD.341 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 0,085 0,058 0,065


10 20 30

Phô lôc
C«ng t¸c lµm ®­êng
§Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu

1. CÊp phèi vËt liÖu ®¸ d¨m ®en (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)


- §¸ trén nhùa pha dÇu hoÆc nhùa ®Æc
M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ nhùa %
hiÖu hao phÝ vÞ 4,0 4,5 5,0 5,5
AO10 §¸ m 3
0,652 0,652 0,652 0,652
Nhùa kg 41,174 46,117 50,953 55,790
1 2 3 4
- §¸ trén nhò t­¬ng hoÆc nhùa ®­êng

M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ nhò t­¬ng %


hiÖu hao phÝ vÞ 7,0 8,0 9,0 10,0
AO20 §¸ m3 0,652 0,652 0,652 0,652
Nhò t­¬ng kg 70,010 79,266 88,350 97,274
1 2 3 4

2. CÊp phèi vËt liÖu bª t«ng nhùa (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)


- Kho¸ng chÊt
M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ phèi hîp %
hiÖu hao phÝ vÞ 5,0 10,0 15,0 20,0
AO30 §¸ m3
- - - 0,128
C¸t m3 - - - -
Bét ®¸ kg 47,235 94,470 141,705 188,940
1 2 3 4

M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ phèi hîp %


hiÖu hao phÝ vÞ 30,0 35,0 40,0 45,0
AO30 §¸ m3 0,192 0,224 0,256 0,288
C¸t m3
0,233 0,272 0,311 0,350
Bét ®¸ kg 283,410 - - -
6 7 8 9

M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ phèi hîp %


hiÖu hao phÝ vÞ 50,0 55,0 60,0 65,0
AO40 §¸ m3
0,319 0,351 0,383 0,415
C¸t m3 0,388 0,426 0,465 0,504
1 2 3 4

M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ phèi hîp %


hiÖu hao phÝ vÞ 75,0 80,0 85,0 90,0
AO40 C¸t m3 0,582 0,611 0,649 0,687
6 7 8 9

-Nhùa bi tum
M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ nhùa %
hiÖu hao phÝ vÞ 4,0 4,5 5,0 5,5
AO50 Nhùa Kg 41,174 46,117 50,953 55,790
1 2 3 4

M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ nhùa %


hiÖu hao phÝ vÞ 7,0 7,5 8,0 8,5
AO60 Nhùa Kg 70,010 74,654 79,267 83,888
1 2 3 4

3. CÊp phèi vËt liÖu nhùa pha dÇu


§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn
M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ dÇu%
hiÖu hao phÝ vÞ 10,0 15,0 20,0 25,0
AO70 DÇu ma dót kg 102 153 204 255
Nhùa kg 945,00 892,50 804,00 787,50
1 2 3 4

4. CÊp phèi vËt liÖu nhò t­¬ng nhùa ®­êng


§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn
M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ nhùa %
hiÖu hao phÝ vÞ 50 55 60
AO80 Nhùa bi tum kg 525,000 577,500 630,000
N­íc m3 0,500 0,450 0,400
Xót (0,2%) kg 2,020 2,020 2,020
Xµ phßng gèc (1%) kg 10,100 10,100 10,100
1 2 3

C«ng t¸c lµm mÆt ®­êng s¾t

AD.40000 §Æt ®­êng s¾t


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, bèc dì, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m
- §Æt ®­êng, giËt n©ng ®­êng c¸c ®ît
- Thu håi vËt liÖu vËn chuyÓn vÒ ga

§Æt ®­êng s¾t khæ 1,00m

AD.41000 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m


AD.41100 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç ,RAY P43,P38
AD.41200 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, Ray P33-30, Ray P26-25-24
AD.41200 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, RAY P26-25-24
AD.41300 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY P26-25-24
AD.41300 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY P26-25-24
AD.41400 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt bª t«ng
AD.43000 §Æt ®­êng ®ãn tiÔn khæ 1,00m
AD.44000 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt gç
AD.44300 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt s¾t

AD.41100 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç ,RAY P43,P38
§¬n vÞ tÝnh : 1000m
M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç
hiÖu hao phÝ vÞ Ray P43 (12,5m) Ray P38 (12,5m)
§é cong R(m)
£500 >500 £500 >500

AD.411 VËt liÖu


Ray thanh 160 160 160 160
Tµ vÑt 110x210x1800 c¸i 1535 1451 1535 1451
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974 974 974 974
B¶n ®Öm c¸i 3056 2894 3056 2894
§inh cr¨mp«ng c¸i 9257 8770 9257 8770
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 776,07 732,5 801,1 757,5

11 12 21 22

AD.41200 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, Ray P33-30, Ray P26-25-24
§¬n vÞ tÝnh : 1000m
M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t
Ray P26-25-24
hiÖu hao phÝ vÞ Ray P33-30 (12m)
(10m)
§é cong R(m)
£500 >500 £500 >500

AD.412 VËt liÖu


Ray thanh 167 167 200 200
Tµ vÑt 110x210x1800 c¸i 1600 1515 1717 1616
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 168 168 201 201
B¶n ®Öm c¸i 678 678 812 812
§inh cr¨mp«ng c¸i 9647 9135 10350 9744
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 711,7 665,9 709,6 660,5


Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 711,7 665,9 709,6 660,5

11 12 21 22

AD.41200 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, RAY P26-25-24
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t Ray P26-25-24
hiÖu hao phÝ vÞ Dµi 9,58m Dµi 8,0m
§é cong R(m)
£500 >500 £500 >500

AD.412 VËt liÖu


Ray thanh 209 209 250 250
Tµ vÑt 110x210x1800 c¸i 1686 1581 1768 1642
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 211 211 251 251
B¶n ®Öm c¸i 844 848 1015 1015
§inh cr¨mp«ng c¸i 10.164 9537 10.658 9896
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 705,20 647,5 736,80 689,9

31 32 41 42

AD.41300 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY P26-25-24
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt s¾t
Ray 26-25-24 dµi
hiÖu hao phÝ vÞ
10m
§é cong R(m)
£500 >500

AD.413 VËt liÖu


Ray thanh 200 200
Tµ vÑt c¸i 1700 1565
LËp l¸ch ®«i 201 211
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 812 848
Cãc + bul«ng cãc c¸i 6092 6348
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 515,6 449,1


Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 515,6 449,1

11 12

AD.41300 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY P26-25-24
§¬n vÞ tÝnh : 1000m
M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt s¾t Ray P26-25-24
hiÖu hao phÝ vÞ Dµi 9,58m Dµi 8m
§é cong R(m)
£500 >500 £500 >500

AD.413 VËt liÖu


Ray thanh 209 209 250 250
Tµ vÑt c¸i 1669 1565 1750 1626
LËp l¸ch ®«i 211 211 251 251
Bul«ng + r«ng ®en c¸i 848 848 1015 1015
Cãc + bul«ng cãc c¸i 6705 6348 7105 6597
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 514,3 443,6 540,6 458,9

21 22 31 32

AD.41400 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh : 1000m
M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt bª t«ng dµi 12,5m
hiÖu hao phÝ vÞ Ray P43-38
§é cong R(m)
£500 >500 £500 >500

AD.414 VËt liÖu


Ray thanh 160 160 160 160
Tµ vÑt c¸i 1535 1454 1535 1454
LËp l¸ch ®«i 161 161 161 161
Bul«ng + r«ng ®en c¸i 974 974 974 974
Cãc + bul«ng cãc c¸i 6172 5846 6172 5846
S¾t ®Öm gãt cãc c¸i 6172 5846 6172 5846
S¾t ch÷ U c¸i 6172 5846 6172 5846
§Öm cao su c¸i 3086 2923 3086 2923
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1301,5 1254,6 1286,2 1231,3

11 12 21 22

§Æt ®­êng s¾t trong ga khæ 1,00m

Tµ vÑt
gç Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ®Öm s¾t
Ray P43-
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Ray Ray P26-25-24
33
dµi
P33-30 ChiÒu dµi (m
12,5m dµi
10,0
12,0m

AD.421 §Æt ®­êng VËt liÖu


s¾t trong ga Ray thanh 160 167 200
khæ 1,00m Tµ vÑt c¸i 1454 1515 1616
tµ vÑt gç LËp l¸ch ®«i 161 168 201
®Öm s¾t Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974 678 812
B¶n ®Öm c¸i 2894
AD.422 Tµ vÑt gç §inh cr¨mp«ng c¸i 8770 9135 9744
kh«ng VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5
®Öm s¾t Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 657,3 575,5 542,8

11 11 21

§Æt ®­êng s¾t trong ga khæ 1,00m

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt s¾t


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
Ray P26-25-24 dµi (m)

10,0 9,58 8,0

AD.423 Tµ vÑt VËt liÖu


s¾t Ray thanh 200 209 250
Tµ vÑt c¸i 1600 1565 1626
LËp l¸ch ®«i 201 211 251
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 812 848 1015

Tµ vÑt Cãc+bul«ng cãc c¸i 6496 6348 6597


bª t«ng S¾t ®Öm gãt cãc c¸i - - -
S¾t ch÷ U c¸i - - -
§Öm cao su c¸i - - -
AD.424
§inh cr¨mp«ng c¸i - - -
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 407,6 403,3 415,5

11 12 13

AD.43000 §Æt ®­êng ®ãn tiÔn khæ 1,00m

Tµ vÑt
gç ®Öm
s¾t Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Ray
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ P43-38 Ray
dµi
P43-38 Ray P26-25-24 dµ
12,5m
dµi
12,0m 10,0

§Æt ®­êng VËt liÖu


s¾t ®ãn tiÔn Ray thanh 160 167 200
AD.431 khæ 1,00m Tµ vÑt c¸i 1454 1348 1515
tµ vÑt gç ®Öm s¾t LËp l¸ch ®«i 161 168 201
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974 678 812

Tµ vÑt gç B¶n ®Öm c¸i 2894 - -


kh«ng ®Öm §inh cr¨mp«ng c¸i 8770 8124 9315
AD.432 s¾t VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 657,3 523,2 495,6

11 11 21

§Æt ®­êng ®ãn tiÔn khæ 1,00m


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn Tµ vÑt s¾t
HiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n Ray P26-25-24 dµi (m)

vÞ 10,0 9,58 8,0

AD.433 Tµ vÑt VËt liÖu


s¾t Ray thanh 200 209 250
Tµ vÑt c¸i 1500 1462 1500
LËp l¸ch ®«i 201 211 251
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 812 848 1015

Tµ vÑt Cãc+bul«ng cãc c¸i 6090 5936 6090


bª t«ng S¾t ®Öm gãt cãc c¸i - - -
S¾t ch÷ U c¸i - - -
§Öm cao su c¸i - - -
AD.434
§inh cr¨mp«ng c¸i - - -
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 382,6 376,0 386,9

11 12 13

AD.44000 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt gç

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç ®Öm s¾t


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Ray P43-38
dµi 12,5m

§é cong R(m)
£500 >500 £500

AD.441 §Æt ®­êng VËt liÖu


s¾t nh¸nh, Ray thanh 160 160 167
tr¸nh t¹m khæ Tµ vÑt c¸i 1293 1212 1347
1,00m tµ vÑt LËp l¸ch ®«i 161 161 168
gç ®Öm s¾t Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974 974 678
B¶n ®Öm c¸i 2572 2412 -
AD.442 Tµ vÑt gç §inh cr¨mp«ng c¸i 7792 7038 8124
kh«ng ®Öm VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5

s¾t Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 696,5 740,1 626,7

11 12 21

§Æt ®­êng s¾t nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt gç (tiÕp theo)

M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t


hiÖu hao phÝ vÞ Ray 26-25-24
dµi 10,00m dµi 9,58m
§é cong R(m)
£500 >500 £500 >500

AD.442 VËt liÖu


Ray thanh 200 200 209 209
Tµ vÑt c¸i 1515 1414 1477 1372
LËp l¸ch ®«i - 201 - 211
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 812 812 818 818
§inh cr¨mp«ng c¸i 9135 8526 8434 8270
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 649,6 595,1 639,8 583,1

31 32 41 42

AD.44300 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt s¾t

M· Thµnh phÇn §¬n Ray 26-25-24


hiÖu hao phÝ vÞ dµi 10,00m dµi 9,58m
§é cong R(m)
£500 >500 £500 >500

AD.443 VËt liÖu


Ray thanh 200 200 209 209
Tµ vÑt c¸i 1500 1400 1462 1358
LËp l¸ch ®«i 201 201 211 211
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 812 812 848 848
Cãc+bul«ng cãc c¸i 6090 5684 5936 5513
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 579,9 514,5 566,8 499,2

11 12 21 22

AD.45000 §Æt ®­êng s¾t khæ réng 1,435m


AD.45100 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i nÆng vµ lo¹i võa, tµ vÑt gç ®Öm s¾t
AD.45200 §Æt ®­êng chÝnh trong ga
AD.45300 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m tµ vÑt gç ®Öm s¾t
AD.45400 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i võa vµ nhÑ, tµ vÑt gç ®Öm s¾t
AD.46100§Æt ®­êng lång, ®­êng ga xÝ nghiÖp
AD.47100 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m Tµ vÑt gç ®Öm s¾t ray P43-44, P38

AD.45100 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i nÆng vµ lo¹i võa, tµ vÑt gç ®Öm s¾t
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç ®Öm s¾t
hiÖu hao phÝ vÞ Ray P43 dµi 12,5m Ray P38 dµi 12,5m
§é cong R(m)
£500 >500 £500 >500

AD.451 VËt liÖu


Ray thanh 160 160 160 160
Tµ vÑt c¸i 1939 1778 1939 1778
LËp l¸ch ®«i 161 161 161 161
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974 974 974 974
B¶n ®Öm c¸i 3538 3859 3859 3538
§inh cr¨mp«ng c¸i 11.698 10.718 11.693 10.718
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1071,5 963,5 1049,6 941,7

11 12 21 22

AD.45200 §Æt ®­êng chÝnh trong ga


AD.45300 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m tµ vÑt gç ®Öm s¾t
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
§­êng nh¸nh, tr¸nh,
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng chÝnh trong ga t¹m
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ xÝ nghiÖp tµ vÑt Ray P43-44,
gç, ®Öm s¾t
P38-41
§é cong R(m)
P43-44 P38-41
£500

§­êng chÝnh VËt liÖu


trong ga xÝ Ray thanh 160 160 160
AD.452 nghiÖp, tµ vÑt Tµ vÑt c¸i 1778 1778 1616
gç ®Öm s¾t LËp l¸ch ®«i 161 161 161
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974 974 974

§­êng nh¸nh, B¶n ®Öm c¸i 3538 3538 3537


tr¸nh t¹m, §inh cr¨mp«ng c¸i 10718 10718 9744
AD.453 tµ vÑt gç VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5

®Öm s¾t Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 875,2 873,1 1019,15

11 12 11

AD.45400 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i võa vµ nhÑ, tµ vÑt gç ®Öm s¾t
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
M· Thµnh phÇn §¬n Ray P43-44 Ray P38-41
hiÖu hao phÝ vÞ §é cong R(m)
£500 >500 £500 >500

AD.454 VËt liÖu


Ray thanh 160 160 160 160
Tµ vÑt c¸i 1778 1616 1778 1616
LËp l¸ch ®«i 161 161 161 161
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974 974 974 974
B¶n ®Öm c¸i 3538 3215 3538 3215
§inh cr¨mp«ng c¸i 10718 9744 10718 9744
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 984,2 876,3 960,3 852,3

11 12 21 22
AD.46100§Æt ®­êng lång, ®­êng ga xÝ nghiÖp
AD.47100 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m Tµ vÑt gç ®Öm s¾t ray P43-44, P38
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
§­êng nh¸nh, tr¸nh,
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng ga t¹m, tµ vÑt gç ®Öm
s¾t
xÝ nghiÖp, tµ vÑt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Ray P43-38
gç ®Öm s¾t
Ray Ray §é cong R(m)
P43-44 P38 £500

AD.461 §­êng lång, VËt liÖu


®­êng ga xÝ Ray thanh 240 240 240
nghiÖp, tµ vÑt Tµ vÑt c¸i 1454 1454 1293
gç ®Öm s¾t LËp l¸ch ®«i 241 241 241
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 1462 1462 1462

AD.462 §­êng nh¸nh, B¶n ®Öm c¸i 4342 4342 3858


tr¸nh t¹m, §inh cr¨mp«ng c¸i 13155 13155 11692
tµ vÑt gç VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5

®Öm s¾t Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1115,0 1093,2 1154,3

11 12 11

AD.50000 l¾p §Æt c¸c phô kiÖn ®­êng s¾t


AD.51100 L¾p thanh gi»ng cù ly cho ®­êng 1,00m vµ 1,435m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- L¾p thanh gi»ng cù ly ®óng tiªu chuÈn kü thuËt.
- VËn chuyÓn thanh gi»ng vµ phô kiÖn trong ph¹m vi 1500m.
§¬n vÞ tÝnh: 1km ®­êng s¾t cã thanh gi»ng
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Lo¹i 5 Lo¹i 3
thanh thanh
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
gi»ng gi»ng
cho 1 cho 1 cÇu
cÇu ray ray

L¾p thanh VËt liÖu


gi»ng Thanh gi»ng s¾t
AD.511
AD.511 25 vµ phô kiÖn bé 400 240

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 31,90 19,10

10 20

AD.51200 L¾p thiÕt bÞ phßng x« cho ®­êng 1,00m vµ 1,435m


§¬n vÞ tÝnh: 1km cã phßng x«
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Dèc£5%° Dèc>5%° TÇu h·m
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 2 chiÒu 1 chiÒu tr­íc ga
1 chiÒu

AD.512 L¾p thiÕt VËt liÖu


bÞ phßng Ng¨n phßng x« c¸i 640 640 320
x« Gç phßng x«
100x100x700 thanh 960 1920 960

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 29,90 47,90 23,90

10 20 30

AD.51300 l¾p gi¸ ray dù phßng


§¬n vÞ tÝnh: 1km ®­êng c¸c lo¹i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng

AD.513 L¾p gi¸ ray VËt liÖu


dù phßng Ray dù phßng thanh 2
LËp l¸ch ®«i 1
Trô (BT ®óc s½n)
150x320x720 c¸i 2

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,20

10

AD.52000 §Æt c¸c lo¹i ghi


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
§Æt hoµn chØnh 1 bé ghi vµ phô kiÖn ®óng yªu cÇu kü thuËt.

AD.52100 §Æt ghi ®­êng s¾t khæ réng 1,00m. Ray P43, P38
§¬n vÞ tÝnh: bé
Tg1/10 Tg1/10 Tg1/9
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ dµi dµi dµi
21,414m 24,00m 22,312m

AD.521 §Æt ghi ®­êng VËt liÖu


s¾t khæ 1,00m Ghi vµ phô kiÖn bé 1 1 1
Tµ vÑt gç thanh 57 51 49
§inh cr¨mp«ng c¸i 590 540 520
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 73,0 73,0 73,0

10 20 30

AD.52200 §Æt ghi ®­êng s¾t khæ réng 1,435m.


AD.52300 ®Æt ghi ®­êng lång Ray P43, P38
§¬n vÞ tÝnh: bé

§Æt ghi
®­êng §Æt ghi ®­êng lång
1,435m P43-38
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Ray P43
Tg1/10 Tg1/10 Tg1/9
dµi
dµi dµi
34,41m
24,552m 24,552m

AD.522 §Æt ghi ®­êng VËt liÖu


s¾t khæ 1,435m Ghi vµ phô kiÖn bé 1 1 1
Tµ vÑt gç thanh 75 59 60

§Æt ghi ®­êng §inh cr¨mp«ng c¸i 634 688 680


lång VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5
AD.523
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 78,5 97,7 97,7

10 11 21

Phô b¶n: Sè l­îng - chiÒu dµi tµ vÑt cho c¸c lo¹i ghi

Sè Sè l­îng
Lo¹i ghi
Lo¹i ghi
thø vµ

tù chiÒu dµi A. ®­êng 1,00m

tµ vÑt (m) Ghi P43 Ghi P43 Ghi P43 Ghi P38 Ghi P43
tg1/10 tg1/10
tg 1/10 dµi tg 1/9 tg 1/9
dµi dµi
24,414m 21,006m dµi 24,414m dµi
22,312m 24,414m
1 2,00 5 5 5 5 5
2 2,10 9 11 9 9 9
3 2,30 12 8 6 12 6
4 2,50 5 5 6 5 6
5 2,60 - - - - -
6 2,70 5 6 6 5 6
7 2,75 - - - - -
8 2,90 4 3 4 4 4
9 3,05 - - - - -
10 3,10 3 3 3 3 3
11 3,20 - - - - -
12 3,30 3 3 4 3 4
13 3,35 - - - - -
14 3,50 5 3 4 5 4
15 3,60 - 2 - - -
16 3,65 - 2 2 - 2
17 3,70 3 - - 3 -
18 3,80 - - - - -
19 3,90 3 - - 3 -
20 3,95 - - - - -
21 4,10 - - - - -
22 4,14 - - - - -
23 4,25 - - - - -
24 4,40 - - - - -
25 4,41 - - - - -
26 4,55 - - - - -
27 4,59 - - - - -
28 4,70 - - - - -
29 4,83 - - - - -
Tæng sè tµ vÑt : 57 51 19 37 19

AD.60000 lµm nÒn ®¸ ba l¸t


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Xóc ®¸, x¨m chÌn ®¸, lµm b¨ng kÕt theo yªu cÇu kü thuËt.

AD.61100 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ®­êng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç Tµ vÑt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ §­êng §­êng s¾t
1,00m 1,435 m

AD.611 Lµm nÒn ®¸ VËt liÖu


ba l¸t ®­êng §¸ 6x8 m3 1,15 1,15 1,15

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,98 1,01 1,10

11 12 21

AD.61200 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ghi


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Ghi ®­êng Ghi ®­êng

hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 1,00m 1,435m

AD.612 Lµm nÒn ®¸ VËt liÖu


ba l¸t ghi §¸ 6x8 m3 1,15 1,15

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,10 1,20

10 20

Ad.62000 S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
Ad.62100 S¶n xuÊt ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
AD.62200 L¾p dùng ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
Ad.62100 S¶n xuÊt ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, s¶n xuÊt ®­êng tr­ît b»ng thÐp h×nh theo ®óng yªu cÇu kü thuË
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng
x©y l¾p
VËt liÖu
ThÐp ch÷ U kg 1.025
Que hµn kg 7,020
VËt liÖu kh¸c % 5
AD.621 S¶n xuÊt ®­êng tr­ît Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 5,080
hÇm ®øng, hÇm M¸y thi c«ng
nghiªng b»ng thÐp M¸y c¾t ®ét liªn hîp
h×nh ca 0,160
2,8Kw
CÇn trôc b¸nh xÝch
ca 0,040
16T
M¸y hµn 23Kw ca 1,823
M¸y kh¸c % 2
10

AD.62200 L¾p dùng ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn, l¾p dùng, c¨n chØnh, ®Þnh vÞ ®­êng tr­ît theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
C«ng t¸c HÇm HÇm
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p ®øng nghiªng
VËt liÖu
ThÐp h×nh kg 20,000 22,000
Que hµn kg 14,742 16,380
L¾p dùng ®­êng tr­ît VËt liÖu kh¸c % 2 2
AD.622 thÐp h×nh hÇm ®øng, Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 43,700 49,000
hÇm nghiªng M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23Kw ca 3,827 4,253
Têi ®iÖn 1,5T ca 1,013 1,125
M¸y kh¸c % 2 2
10 20
AD.63000 L¾p ®Æt, th¸o dì ®­êng goßng trong hÇm
AD.63100 L¾p ®Æt ®­êng goßng khæ 0,9m, tµ vÑt gç
AD.63200 Th¸o dì ®­êng goßng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


ChuÈn bÞ, kiÓm tra, dän s¹ch nÒn. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. KiÓm tra c¸c cÊu kiÖn cña ray, ®Æ

AD.63100 L¾p ®Æt ®­êng goßng khæ 0,9m, tµ vÑt gç


§¬n vÞ tÝnh: 1m
C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng
x©y l¾p
VËt liÖu
Ray P24 kg 50,400
TÊm lãt kg 6,090
AD.631 TÊm èp kg 2,110
L¾p ®Æt ®­êng goßng §inh vÊu kg 1,890
t¹m khæ 0,9m, tµ vÑt Bul«ng vµ ®ai èc kg 0,260
gç, ray P24 trong hÇm Vßng ®Öm kg 0,020
Tµ vÑt gç m3 0,040

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,98

10
Ghi chó:
C«ng t¸c l¾p ®Æt ®­êng goßng ®­îc tÝnh cho ®o¹n ®­êng th¼ng. Tr­êng hîp thi c«ng c¸c ®o¹n ®­êng vßng th× hao ph

AD.63200 Th¸o dì ®­êng goßng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Th¸o dì vËn chuyÓn b»ng thñ c«ng ph¹m vi 1.500 m
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
Tµ vÑt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Thanh ray

AD.632 - Th¸o dì thanh ray Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,450 -

AD.632 - Th¸o dì tµ vÑt gç Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng - 0,128


10 20

AD.70000 l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu

AD.71000 trång cét mèc, biÓn b¸o


AD.71100 Trång cét km
AD.71200 Trång cét vµ biÓn ®­êng vßng
AD.71300 Trång biÓn ®æi dèc (hoÆc trång dèc xung ®ét)
AD.71400 Trång biÓn kÐo cßi (hoÆc biÓn b¸o ®­êng ngang, biÓn b¸o chó ý tÇu háa)
AD.71500 L¾p dùng cét th«ng tin, tÝn hiÖu

AD.71100 Trång cét km


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- S¬n kÎ ch÷, trång, chÌn v÷a ch©n cét ngay th¼ng ®óng vÞ trÝ, ®óng tiªu chuÈn kü thuËt
-VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng

AD.711 Trång cét km VËt liÖu


Cét km c¸i 1,01
§Õ ch©n cét bª t«ng
c¸i 1,01
®óc s½n
VËt liÖu kh¸c % 5,0

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,30

10

AD.71200 Trång cét vµ biÓn ®­êng vßng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- S¬n kÎ ch÷ cét, biÓn
- Trång c¸c cét N§, NC, TD, TC, biÓn ghi sè hiÖu cña ®­êng cong
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m
§¬n vÞ tÝnh: 1 ®­êng vßng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng

Trång cét vµ biÓn VËt liÖu

AD.712
Cét ®­êng vßng bª t«ng
®­êng vßng c¸i 4,04
®óc s½n
BiÓn ®­êng vßng bª
AD.712 c¸i 1,01
t«ng ®óc s½n
VËt liÖu kh¸c % 2,0

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,75

10

AD.71300 Trång biÓn ®æi dèc (hoÆc trång dèc xung ®ét)
§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng

AD.713 Trång biÓn VËt liÖu


BiÓn ®æi dèc bª t«ng
®æi dèc c¸i 1,01
®óc s½n
VËt liÖu kh¸c % 1,0

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,15

10

AD.71400 Trång biÓn kÐo cßi (hoÆc biÓn b¸o ®­êng ngang, biÓn b¸o chó ý tÇu háa)
§¬n vÞ tÝnh : 1c¸i

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng

Trång biÓn VËt liÖu


BiÓn kÐo cßi bª t«ng
kÐo cßi c¸i 1,01
®óc s½n
V÷a xi m¨ng chÌn
AD.714 m3 0,005
ch©n cét
VËt liÖu kh¸c % 1,0

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,30

10

AD.71500 L¾p dùng cét th«ng tin, tÝn hiÖu


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ ®­a cét vµo vÞ trÝ dùng cét, ®iÒu chØnh cét, kª chÌn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn cét tron
- NÕu l¾p dùng cét ë n¬i lÇy léi, ®åi nói, ao hå, th× ®Þnh møc nh©n c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc t­¬
- NÕu vËn chuyÓn cét >1000m th× cø 500m vËn chuyÓn tiÕp theo ®Þnh møc nh©n c«ng ®­îc céng thªm 0,79 c«ng

L¾p dùng cét th«ng tin, cét ®¸nh dÊu ®Çu c¸p

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Lo¹i cét


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 6m 7m 8m

AD.7151 L¾p dùng VËt liÖu


cét th«ng tin Cét bª t«ng ch÷ H cét 1 1 1
h×nh ch÷ H ThÐp lµm d©y co F6 kg 7,68 8,55 10,24
ThÐp trßn F18 kg 3,5 3,5 3,5

T¨ng ®¬ M12 c¸i 1,5 1,5 1,5


Bu l«ng M12 c¸i 2 2 2
VËt liÖu kh¸c % 1 1 1
AD.7152 Cét ®¸nh dÊu

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,62 9,41 11,22

1 2 3

L¾p dùng cét tÝn hiÖu


§¬n vÞ tÝnh: 1cét
Lo¹i cét
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
7,5m 8,5m 9,5m

AD.7153 L¾p dùng VËt liÖu


cét tÝn hiÖu Cét bª t«ng li t©m cét 1 1 1
VËt liÖu kh¸c % 5 5 5

Nh©n c«ng 4/7 c«ng 18,4 20,13 23

1 2 3

AD.72100 L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn cét tÝn hiÖu, cét ®¸nh dÊu
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra c¸c phô kiÖn, l¾p phô kiÖn ®Êu d©y, thö ®iÖn khÝ, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¾p theo yªu cÇu
- VËn chuyÓn vËt liÖu, phô kiÖn trong ph¹m vi 500m.
§¬n vÞ tÝnh: 1cét
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn Cét tÝn hiÖu Cét
§¬n vÞ
hiÖu x©y l¾p hao phÝ Vµo ga Ra ga ®¸nh dÊu

AD.721 L¾p ®Æt c¸c phô VËt liÖu


kiÖn cét tÝn hiÖu, C¬ cÊu tÝn hiÖu lo¹i
c¸i 2 1 1
2 ®Ìn
Gi¸ trªn b¾t c¬ cÊu
bé 3 1 -
vµo cét
Gi¸ d­íi b¾t c¬ cÊu
bé 3 1 -
vµo cét

Bu l«ng ch÷ U, M12 c¸i 7 3 -


èng luån d©y tÝn
m 3 1 -
hiÖu F32
§ui ®Ìn tÝn hiÖu c¸i 5 2 2
Bãng ®Ìn 25W c¸i 5 2 2
AD.721 Cét ®¸nh dÊu ThÊu kÝnh tÝn hiÖu c¸i 10 4 4
èng luån d©y F52 m 1,5 0,6 1
T¸n che ®Ìn c¸i 3 1 -
D©y ®iÖn 19x0,52 m 100 50 20
VËt liÖu kh¸c % 10 10 10
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 27,7 13,5 9,2

11 12 21

AD.73100 L¾p ®Æt ghi tÝn hiÖu


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c vÞ trÝ l¾p ghi, l¾p c¸c phô kiÖn tay quay ghi, bé quay ghi, bé biÓu thÞ ghi, c¸c lo¹i
- VËn chuyÓn vËt t­, phô kiÖn trong ph¹m vi 300m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 bé ghi
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Ghi Ghi ®iÖn Ghi liªn
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ c¬ khÝ ®¬n ®éng

AD.731 L¾p ®Æt ghi VËt liÖu


tÝn hiÖu Ghi tÝn hiÖu bé 1 1 1
Hép kho¸ ®iÖn c¸i - 1 1
C«ng t¾c ®¹p ch©n c¸i - 1 1
Bul«ng M20x65 c¸i - 8 12
Bul«ng ®Çu vu«ng
M20x70 c¸i - 4 14
Bul«ng M14x50 c¸i - 3 3
Bul«ng M14x70 c¸i - 2 2
Bul«ng M22x350 c¸i 4 - -
ThÐp h×nh kg - 10 40
D©y ®iÖn m - 15 30
æ kho¸ c¸i - 1 1
Bul«ng M18x200 c¸i - 3 6
Bul«ng M12x150 c¸i - - 120
èng thÐp D36 m - - 70
B¸nh xe ®ì èng bé - - 30
VËt liÖu kh¸c % 6 6 6
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 14,2 38,7 91

11 21 31

AD.74100 KÐo r¶i d©y th«ng tin


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra chÊt l­îng tr­íc vµ sau khi kÐo d©y, vËn chuyÓn, ra d©y d­íi ®Êt, g¸c d©y lªn xµ, c¨ng h·m, hµ
- NÕu kÐo r¶i d©y trªn ®åi, nói, hå ao, bïn lÇy s«ng ngßi, ®Þnh møc nh©n c«ng ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,2
- Tr­êng hîp th¸o dì d©y th«ng tin ®Þnh møc nh©n c«ng nh©n víi hÖ sè 0,8 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng.
§¬n vÞ tÝnh: 1km/sîi
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n D©y s¾t D©y l­ìng kim
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ F3mm F4mm F2,5mm

KÐo r¶i d©y s¾t,d©y l­


AD.741 VËt liÖu
ìng kim
D©y dÉn kg 56 102 42
D©y h·m kg 1,4 1,4 0,7
ThiÕc hµn kg 0,3 0,3 0,25
A xÝt hµn lÝt 0,05 0,05 -
Nhùa th«ng kg - - 0,01
V©t liÖu kh¸c % 5 5 5
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 8,2 9,15 8

11 12 21

AD.74200 L¾p xµ th«ng tin


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, kiÓm tra chÊt l­îng, x¸c ®Þnh vÞ trÝ, l¾p xµ, bé sø vµo xµ theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖ
§¬n vÞ tÝnh: 1 xµ
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Xµ 1,1m Xµ 2,5m

AD.742 L¾p xµ th«ng tin VËt liÖu


Xµ c¸i 1 1
Sø c¸i 4 8
Cuèng sø c¸i 4 8
Thanh chèng c¸i 2 2
Puli D14 c¸i 5 5
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,01 1,38

11 12

AD.74300 L¾p ®Æt bé gi¸ ®ì ®Æt bé quay ghi


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c vÞ trÝ, ®¸nh dÊu, khoan ray, khoan c¸c phô kiÖn, l¾p bé gi¸ ®ì hoµn chØnh
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.
§¬n vÞ tÝnh:
Sè 1l­îng
bé gi¸ ®ì
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ

AD.743 Bé gi¸ ®ì ®Æt VËt liÖu


bé ray ghi ThÐp h×nh 100x100 m 9,6
ThÐp h×nh 50x50 m 4,4
S¾t L b¾t ray c¸i 4
§Öm chèng xo¸y c¸i 4
Long ®en vªnh c¸i 10
Bul«ng M 20x50 c¸i 4
Bul«ng M 20x70 c¸i 10
Bul«ng M 20x75 c¸i 8
VËt liÖu kh¸c % 3
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 6

10

AD.74400 L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ®­êng ray


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, ph©n r¶i phô kiÖn, khoan ray ®Ó l¾p d©y dÉn, l¾p c¸c phô kiÖn, ®iÒu chØnh vµ thö ho¹t ®éng, hoµ
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 m¹ch
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng

AD.744 L¾p ®Æt m¹ch VËt liÖu


®iÖn ®­êng ray LËp l¸ch P43 m 8
TÊm c¸ch ®iÖn PVC m 8
MiÕng c¸ch ®iÖn
c¸i 8
ch÷ I
D©y dÉn thÐp nhiÒu
m 11,5
sîi
Chèt d©y c¸i 10
Bul«ng M 24 c¸i 24
èng vµ ®Öm c¸ch
c¸i 48
®iÖn
Bul«ng M 16x200 c¸i 2
VËt liÖu kh¸c % 2,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 35,4

10

AD.74500 L¾p ®Æt hép c¸p, hßm biÕn thÕ tÝn hiÖu
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, l¾p hép c¸p, hßm biÕn thÕ vµo vÞ trÝ, lªn ®Çu c¸p, ®æ xi c¸ch ®iÖn, thö ®iÖn khÝ, hoµn thiÖn the
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 hép
M· C«ng t¸c §¬n Hép c¸p Hßm
Hép c¸p
Thµnh phÇn hao phÝ ph©n h­
cuèi
hiÖu x©y l¾p vÞ íng biÕn thÕ

AD.745 L¾p hép c¸p, VËt liÖu


hßm biÕn thÕ Hép c¸p b»ng gang c¸i 1 1 1
tÝn hiÖu B¶ng ®Êu d©y c¸i 4 7 2
Cäc ®Êu d©y ®ång
bé 24 42 12

èng b¶o vÖ F32 c¸i 2 7 4
D©y ®iÖn m 2,5 3 2,5
Bu l«ng M16x200 c¸i - 2 -
Bu l«ng M12x200 c¸i 2 - 4
VËt liÖu kh¸c % 5 5 5
Nh©n c«ng 5/7 c«ng 9,2 14,42 16,45

11 21 31

AD.74600 L¾p c¸c lo¹i r¬ le tÝn hiÖu ch¹y tµu


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt vµ ®o kiÓm ®Ó ®¹t c¸c tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng

AD.746 L¾p c¸c lo¹i VËt liÖu


r¬ le R¬ le c¸i 1
§Õ c¾m r¬ le c¸i 1
Quang treo r¬ le c¸i 1
Chèt ph©n lo¹i c¸i 2
VËt liÖu kh¸c % 10

Nh©n c«ng 5/7 c«ng 5,75

10

AD.74700 L¾p ®Æt m¸y th«ng tin


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kiÓm tra lau chïi m¸y, vËn chuyÓn ®­a m¸y ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt,®Êu d©y thö ®iÖn khÝ, hoµn thiÖn
§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i
§iÖn tho¹i Céng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ nam ®iÖn
ch©m ®iÒu ®é
AD.747 L¾p ®Æt tæng ®µi Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 57 74

11 12
Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Sè l­îng

AD.747 L¾p ®Æt m¸y VËt liÖu


®ãng ®­êng ThÐp h×nh kg 42
D©y ®iÖn m 250
Bul«ng M16x250 c¸i 4
VËt liÖu kh¸c % 5
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 61,53

21

AD.74800 L¾p ®Æt m¹ng c¸p ngÇm


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c ®iÖn khÝ c¸p, têi c¸p, r¶i c¸p xuèng r·nh, lµm ®Çu c¸p, kiÓm tra th«ng m¹ch cña c¸p
- VËn chuyÓn xa trong ph¹m vi 500m.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng

AD.748 L¾p ®Æt c¸p VËt liÖu


ngÇm C¸p m 101
èng b¶o vÖ c¸p F50 m 4
Cäc mèc c¸p c¸i 2
120x120x1200
VËt liÖu kh¸c % 5

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 5,41

10

AD.81000 S¶n xuÊt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, triÓn khai t«n, c¾t, uèn khoan lç, hµn, s¬n chèng rØ 2 n­íc trong vµ ngoµi phao, ®¶m b¶o

AD.81100 S¶n xuÊt phao tiªu


§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
C«ng t¸c Thµnh phÇn c«ng §­êng kÝnh phao (m)
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p viÖc 0,8 1,0 1,2

S¶n xuÊt phao tiªu


AD.811 VËt liÖu
b¸o hiÖu ®­êng s«ng
ThÐp tÊm kg 126,8 214,7 293,4
ThÐp trßn kg 5,06 12,6 20,08
Que hµn kg 8,5 9,1 12,2
Bu l«ng M14 con 12 12 12
¤ xy chai 0,4 0,43 0,58
KhÝ ga kg 1,2 1,29 1,74
Jo¨ng cao su dÇy
m2 0,16 0,16 0,25
10mm
DÇu háa lÝt 1 1 1
S¬n chèng rØ kg 0,92 1,24 1,70
VËt liÖu kh¸c % 3 3 3

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 22,3 28,9 36,8

M¸y thi c«ng


M¸y hµn 23KW ca 0,55 0,96 1,32
M¸y khoan 4,5KW ca 0,22 0,38 0,53
M¸y cuèn èng ca 0,06 0,11 0,15
CÇn cÈu 10T ca 0,01 0,01 0,01
M¸y kh¸c % 1 1 1
11 21 31

AD.81200 S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng


§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
Cét b¸o hiÖu ®­êng kÝnh
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
ChiÒu 160mm
ChiÒu ChiÒu
hiÖu x©y l¾p c«ng viÖc vÞ
dµi dµi dµi
cét 5,5m cét 6,5m cét 7,5m

AD.812 S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu VËt liÖu


®­êng s«ng F160 ThÐp tÊm kg 150,8 171,3 191,9
ThÐp trßn kg 8,41 9,71 11,00
Que hµn kg 2,51 2,94 3,36
Bu l«ng M14 c¸i 8 8 8
¤ xy chai 0,25 0,27 0,29
KhÝ ga kg 0,75 0,81 0,87
S¬n chèng rØ kg 0,9 1,02 1,14
VËt liÖu kh¸c % 3 3 3

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 11,35 12,92 14,49

M¸y thi c«ng


M¸y hµn 23KW ca 1,07 1,22 1,37
M¸y khoan 4,5KW ca 0,27 0,30 0,34
M¸y cuèn èng ca 0,07 0,08 0,09
M¸y kh¸c % 1 1 1

11 12 13

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i


Cét b¸o hiÖu ®­êng kÝnh 200
Thµnh phÇn §¬n
mm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p ChiÒu ChiÒu ChiÒu
c«ng viÖc vÞ
dµi dµi dµi
cét 5,5m cét 6,5m cét 7,5m

S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu


AD.812 VËt liÖu
®­êng s«ng F200
ThÐp tÊm kg 184,2 209,8 235,5
ThÐp trßn kg 8,41 9,71 11,00
Que hµn kg 2,80 3,25 3,70
Bu l«ng M14 c¸i 8 8 8
«xy chai 0,25 0,27 0,29
KhÝ ga kg 0,75 0,81 0,87
S¬n chèng rØ kg 1,10 1,25 1,40
VËt liÖu kh¸c % 3 3 3

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 12,35 13,90 15,50

M¸y thi c«ng


M¸y hµn 23KW ca 1,30 1,48 1,66
M¸y khoan 4,5KW ca 0,32 0,37 0,41
M¸y cuèn èng ca 0,08 0,10 0,12
M¸y kh¸c % 1 1 1

21 22 23

AD.81300 s¶n xuÊt biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng


§¬n vÞ tÝnh: 1m2
Thµnh phÇn c«ng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Sè l­îng
viÖc

AD.813 S¶n xuÊt biÓn b¸o VËt liÖu


hiÖu ®­êng s«ng ThÐp tÊm dµy 3mm kg 27,5
ThÐp h×nh kg 7,76
¤ xy chai 0,11
KhÝ ga kg 0,33
Que hµn kg 2,42
S¬n chèng rØ kg 0,24
Bu l«ng M14 c¸i 7
VËt liÖu kh¸c % 3

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 3,4

M¸y thi c«ng


M¸y hµn 23KW ca 0,19
M¸y khoan 4,5KW ca 0,05
M¸y kh¸c % 1

10

AD.82000 L¾p ®Æt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng
AD.82100 L¾p ®Æt phao tiªu
AD.82200 l¾p ®Æt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 160MM-200MM
AD.82300 L¾p ®Æt c¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng

AD.82100 L¾p ®Æt phao tiªu


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kiÓm tra c¸c mèi liªn kÕt gi÷a xÝch vµ c¸c bé phËn chuyÓn h­íng cña phao (manÝ, con quay, vßng chuy
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
C«ng t¸c §¬n §­êng kÝnh phao (m)
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ
x©y l¾p vÞ 0,8 1,0 1,2

AD.821 L¾p ®Æt phao tiªu VËt liÖu


Gç F 10 m 1,0 1,1 1,2
D©y buéc kg 0,2 0,22 0,25

Nh©n c«ng 5,0/7 c«ng 0,72 0,99 1,28

M¸y thi c«ng


Ca n« 23CV ca 0,203 0,284 0,366
11 21 31

AD.82200 l¾p ®Æt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 160MM-200MM
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu tõ tµu ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®µo hè ch«n cét, ®Þnh vÞ c¨n chØnh cét, trén v÷a, ®
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
C«ng t¸c ChiÒu dµi cét (m)
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p 5,5 6,5 7,5

AD.822 L¾p ®Æt cét b¸o hiÖu VËt liÖu


V÷a bª t«ng ®¸ 2x4
®­êng s«ng ®­êng kÝnh m3 0,85 0,85 0,85
160mm-200mm m¸c 150
VËt liÖu kh¸c % 2,0 2,0 2,0

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 7,30 7,60 7,82


11 21 31

AD.82300 L¾p ®Æt c¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Khèi l­îng

AD.823 L¾p ®Æt c¸c lo¹i biÓn VËt liÖu


b¸o hiÖu ®­êng s«ng ThÐp h×nh 40x40x3 kg 8,5
L¾p ®Æt c¸c lo¹i biÓn
b¸o hiÖu ®­êng s«ng
Bu l«ng F16 L10 bé 16

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,5


10
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

t liÖu trong ph¹m vi 30m.

h©n tÇng, gîn sãng (nÕu cã), t­íi n­íc, lu lÌn theo quy tr×nh ®¹t ®é chÆt K ³ 95. KiÓm tra, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thu
1

®Çm lÌn ®¹t ®é chÆt yªu cÇu. Hoµn chØnh b¶o d­ìng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh : 100m3

Tr¹m trén 50m3/h

m¨ng (%)
6 8

9902 13202
111,28 109,1
1,0 1,0
29,0 30,0

0,51 0,51
0,95 0,95
0,245 0,245
0,37 0,37
0,75 0,75
2,0 2,0
31 32

§¬n vÞ tÝnh : 100m3


Tr¹m trén
50m3/h
m¨ng (%)
6 8

8487 11316
112,32 110,33
1,0 1,0
29,0 30,0

0,51 0,51
0,95 0,95
0,245 0,245

0,37 0,37
0,75 0,75

2,0 2,0

31 32

cm, b¶o d­ìng mÆt ®­êng mét th¸ng. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi trong 30m.
§¬n vÞ tÝnh : 100m2
mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm)
14 15

18,47 19,79
0,50 0,53
0,52 0,55
0,69 0,74
3,68 3,80
13,11 13,43

2,05 2,19

0,075 0,080

18,47 19,79
7,00 7,22

1,74 1,86

0,075 0,080
0,075 0,080

4 5

­íi ®Ó néi suy.

b¶o vÖ mÆt ®­êng dµy 2cm, b¶o d­ìng mÆt ®­êng 7 ngµy.
§¬n vÞ tÝnh : 100m2
®­êng ®· lÌn Ðp (cm)
12

17,14

0,40
1,02
4,00

1,46

0,054

17,14
2,64

1,04

0,038

®­êng ®· lÌn Ðp (cm)


20

28,56
0,40
1,02
4,87

2,41

0,088

28,56
3,51

1,78

0,065

d­íi ®Ó néi suy.

nh : 100m2
liÖu trong ph¹m vi 30m. B¶o d­ìng mÆt ®­êng 1 th¸ng.
§¬n vÞ tÝnh : 100m2
®­êng ®· lÌn Ðp (cm)
18 20

23,15 25,73
3,92 4,35
8,54 9,49
11,40 11,70

1,80 2,0

5 5

15 16

chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× ®­îc tÝnh néi suy nh­ng kh«ng ®­îc tÝnh líp hao mßn (b»ng ®¸ 0,5x1, ®¸ 0,15 ¸

§¬n vÞ tÝnh:100m2
®­êng ®· lÌn Ðp (cm)
18

23,70
0,59
0,59
0,44
0,77
10,80

0,57
0,28
7

14
yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 100m2


®­êng ®· lÌn Ðp (cm)
7 8

16,26 18,59
2,01 2,29

0,0464 0,0531
0,18 0,18
0,046 0,046

2 2

15 16

§¬n vÞ tÝnh: 100m2


®· lÌn Ðp (cm)
7

16,26
2,50

0,0587
0,12
0,064

2
2

§¬n vÞ tÝnh: 100m2


®· lÌn Ðp (cm)
7

16,62
2,55

0,0608
0,12
0,064

§¬n vÞ tÝnh: 100m2


®· lÌn Ðp (cm)
7

16,97
2,59

0,0630
0,12
0,064

ynapsaF 141C; VUNGAN 1800 hoÆc c¸c m¸y t­¬ng tù


§¬n vÞ tÝnh: 100m2

L¸ng
nhùa 3 líp
dµy
4,5cm tiªu
chuÈn
nhùa
5,5kg/m2

588.5
3,84
1,58
1,05

8,4

0,45
0,25
0,25

41

ùa (kg/m2)
1,5
110,97
48,15

0,314

0,049
0,098
0,049
14

¬ng (kg/m2)
1,5

153.75

0,270

0,068
0,034
5

24

µy ph¸, vËn chuyÓn phÕ th¶i ®æ ®i trong ph¹m vi 30m.


m¸y dÇu mazót, phun dÇu mazót vµo buång ®èt, sÊy vËt liÖu, trén cÊp phèi theo thiÕt kÕ, s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng
0T bª t«ng nhùa, trong tr¹m trén chØ cßn hao phÝ ®iÖn n¨ng cho mét ca m¸y lµm viÖc.
n b¸o hiÖu ®­êng bé bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp

t«ng, S¬n b¶ng, s¬n cét, §µo lç, ch«n cét, l¾p b¶ng (Ch­a tÝnh c«ng viÖc vÏ h×nh, kÎ ch÷ trªn b¶ng)
biÓn vu«ng 0,6mx0,6m.

trßn), c¹o rØ, s¬n 3 n­íc, 1 n­íc chèng rØ, 2 n­íc s¬n dÇu. §µo ®Êt ®Ó ch«n trô. §æ bª t«ng ®¸ 1x2 lµm ch©n trô. Trång trô theo ®
rØ, 2 n­íc s¬n dÇu, vÏ h×nh 3 n­íc s¬n.
u«n mÉu, tr¸ng mµng phim, c¾t mµng d¸n, c¸n hÊp, ph¬i b¶ng. L¾p ®Æt bèc dì, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 10km.

o ph¶n quang
BiÓn

ch÷ nhËt
30x50cm

0,183
0,016

0,006
0,016
1,58
1,5

0,93

0,025
41

keo, tr¶i keo vµ g¾n viªn ph¶n quang theo tiªu chuÈn kü thuËt. Lµm vÖ sinh lß nung keo.

cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m.


%
6,0
0,652
60,753
5
p%
25,0
0,160
0,194
236,175
5

p%
70,0
0,447
0,543
5

nhùa %
6,0 6,5
60,573 65,313
5 6

%
9,0
88,350
5

§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn


%
30,0
306
735,00
5

P26-25-24
nh : 1000m

-30, Ray P26-25-24


nh : 1000m
nh : 1000m

nh : 1000m
§¬n vÞ tÝnh : 1000m

µ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t

Ray P26-25-24

ChiÒu dµi (m)


9,58 8,00

209 250
1581 1642
211 251
848 1015

9420 9896
0,5 0,5
537,4 553,7

22 23

§¬n vÞ tÝnh : 1000m


Tµ vÑt bª t«ng
Ray P43 Ray P38
dµi dµi
12,5m 12,5m

160 160
1454 1454
161 161
974 974

- -
5846 5846
5846 5846
5846 5846
2923 2923
0,5 0,5

1246,9 1234,9

11 12

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

µ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t

Ray P26-25-24 dµi (m)

9,58 8,00

209 250
1477 1515
211 251
848 1015

- -
8904 4135
0,5 0,5

515,5 507,9

22 23

§¬n vÞ tÝnh: 1000m


Tµ vÑt bª t«ng
Ray P43 Ray P38
Dµi Dµi
12,5m 12,5m

160 160
1454 1454
161 161
974 974

- -
5846 5846
5846 5846
5846 5846
2923 2923
0,5 0,5

1246,9 1234,9

11 12

§¬n vÞ tÝnh: 1000m


Tµ vÑt gç
kh«ng ®Öm s¾t
Ray P33-30
dµi 12,5m
§é cong R(m)
£500 >500

167 167
1347 1252
168 168
678 678
- -
8124 7612
0,5 0,5

626,7 582,0

21 22

§¬n vÞ tÝnh: 1000m


«ng ®Öm s¾t
6-25-24
dµi 8,00m
g R(m)
£500 >500

250 250
1515 1389
- 251
1015 1015
9135 8374
0,5 0,5

658,3 589,7

51 52

§¬n vÞ tÝnh: 1000m


6-25-24
dµi 8,00m
g R(m)
£500 >500

250 250
1500 2375
251 251
1015 1015
6090 5582
0,5 0,5

586,4 504,7

31 32

s¾t

gç ®Öm s¾t

§¬n vÞ tÝnh: 1000m


§­êng nh¸nh, tr¸nh,
t¹m
Ray P43-44,
P38-41
§é cong R(m)
>500

160
1616
161
974

3215
10718
0,5

911,2

12
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
§­êng nh¸nh, tr¸nh,
t¹m, tµ vÑt gç ®Öm
s¾t
Ray P43-38

§é cong R(m)
>500

240
1212
241
1462

3618
10962
0,5

1081,3

12
nh: 1km cã phßng x«
Phßng x«
cho 1
bé ghi

24

12

1,20

40
B. §­êng
1,435m

Ghi P43

tg1/10

dµi
31,414m
-
-
-
-
12
-
8
10
5
-
5
-
3
4
-
3
-
3
-
5
3
-
2
3
-
3
-
3
3
75

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Tµ vÑt
bª t«ng

1,15

1,03

31
eo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

t.
c cÊu kiÖn cña ray, ®Æt tµ vÑt, ray. L¾p gi÷ c¸c cÊu kiÖn. Hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.

n ®­êng vßng th× hao phÝ nh©n c«ng ®­îc nh©n thªm hÖ sè 1,15.
Ët, vËn chuyÓn cét trong ph¹m vi 1000m
è 1,2 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng.
®­îc céng thªm 0,79 c«ng/cét cho c¸c ®Þnh møc l¾p ®Æt t­¬ng øng.

§¬n vÞ tÝnh: 1cét


i cét Cét ®¸nh
9m dÊu 1,2m

1 1
10,55 -
3,5 -

1,5 -
2 -
1 1

13,12 0,95

4 1
ng t¸c l¾p theo yªu cÇu kü thuËt.

é biÓu thÞ ghi, c¸c lo¹i cÇn ®éng t¸c, thö ho¹t ®éng, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¾p theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1 bé ghi


Ghi lång
3 ®Çu
d©y

1
1
1
16

4
3
2
-
10
15
1
6
16
10
4
6
82,57

41

d©y lªn xµ, c¨ng h·m, hµn nèi, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÐo r¶i d©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
víi hÖ sè 1,2
c t­¬ng øng.
§¬n vÞ tÝnh: 1km/sîi
D©y l­ìng kim
F3mm

60
0,7
0,25
-
0,01
5
8,2

22

Ët. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.

®ì hoµn chØnh
nh vµ thö ho¹t ®éng, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.

Ön khÝ, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.


®iÖn khÝ, hoµn thiÖntheo yªu cÇu kü thuËt.
m tra th«ng m¹ch cña c¸p, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.

µ ngoµi phao, ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
h phao (m)
1,4

498,8
23,69
13,9
12
0,66
1,98
0,25
1
2,89
3

49,77

2,2
0,88
0,25
0,01
1
41
nÝ, con quay, vßng chuyÓn tiÕp...), th¶ phao dÊu, c¨n to¹ ®é vÞ trÝ th¶ rïa ®Þnh vÞ phao, vËn chuyÓn vËt liÖu tõ bê xuèng x
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
h phao (m)
1,4

1,3
0,27

1,56

0,447
41

¨n chØnh cét, trén v÷a, ®æ bª t«ng ch©n cét, lÊp ®Êt ch©n cét.
Ön theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
liÖu trong ph¹m vi 30m.
1, ®¸ 0,15 ¸ 0,5, ®Êt cÊp phèi tù nhiªn).
uÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa trªn d©y chuyÒn tr¹m trén theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50
m ch©n trô. Trång trô theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt liÖu, cÊu kiÖn ra c«ng tr­êng b»ng «t« 7T trong p
Öu trong ph¹m vi 10km.
yÓn vËt liÖu tõ bê xuèng xµ lan (vËn chuyÓn vËt liÖu tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn khu vùc th¶ phao ch­a tÝnh trong ®Þnh møc).
Ón vËt liÖu trong ph¹m vi 50m. Hao phÝ vËt liÖu ®¸, c¸t, bét ®¸, nhùa c¨n cø vµo thiÕt kÕ vµ phô lôc ®Þnh møc cÊp phèi vËt
ng tr­êng b»ng «t« 7T trong ph¹m vi 10km.
tÝnh trong ®Þnh møc).
lôc ®Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu ®Ó x¸c ®Þnh.
Ch­¬ng V
c«ng t¸c x©y g¹ch ®¸

x©y ®¸
AE.11000 x©y ®¸ héc
AE.11100 x©y mãng
AE.11200 x©y t­êng th¼ng
AE.11300 x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç
AE.11400 x©y mè, trô, cét, t­êng c¸nh, t­êng ®Çu cÇu
AE.11800 X©y gèi ®ì ®­êng èng
AE.11900 x©y mÆt b»ng, m¸i dèc
AE.12000 xÕp ®¸ khan
AE.12300 x©y cèng
Ae.12400 x©y nót hÇm
ae.12500 x©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
AE.12600 x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ v trªn ®é dèc taluy ≥ 40%
AE.13000 x©y ®¸ xanh miÕng (10 x 20 x 30)
AE.13100 x©y mãng
AE.13200 x©y t­êng
AE.13300 x©y trô ®éc lËp
AE.14000 x©y ®¸ chÎ
AE.14100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
AE.14200 x©y t­êng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
AE.14300 x©y trô ®éc lËp b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
AE.15100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x25)
AE.15200 x©y t­êng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x 25)
AE.16100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)
AE.16200 x©y t­êng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)

X©y g¹ch
AE.20000 x©y g¹ch chØ (6,5 x 10,5 x 22)
AE.21000 x©y mãng
AE.22000 x©y t­êng th¼ng
AE.23000 x©y cét, trô
AE.24000 x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç
AE.25000 x©y cèng
AE.26000 X©y bÓ chøa, hè van, hè ga, gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc
AE.27000 X©y bÓ chøa ho¸ chÊt, bÓ chèng ¨n mßn
AE.28000 x©y c¸c bé phËn, kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
AE.30000 x©y g¹ch thÎ (5 x 10 x 20)
AE.31000 x©y mãng
AE.32000 x©y t­êng
AE.33000 x©y cét, trô
AE.34000 x©y hè van, hè ga, r·nh tho¸t n­íc
AE.35000 x©y c¸c bé phËn kÕt cÊu kh¸c
AE.40000 X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19
AE.41000X©y mãng
AE.42000 x©y t­êng
AE.43000 X©y cét, trô.
AE.44000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
AE.50000 x©y g¹ch thÎ (4 x 8 x 19)
AE.51000 x©y mãng
AE.52000 x©y t­êng
AE.53000 X©y cét, trô
AE.54000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
x©y g¹ch èng (10 x 10 x 20)
AE.61000x©y t­êng
AE.62000 x©y g¹ch èng (10 x 10 x 20) c©u g¹ch thÎ (5 x 10 x 20)
x©y g¹ch èng (8 x 8 x 19)
AE.63000 x©y t­êng
AE.64000 x©y g¹ch èng (8 x 8 x 19) c©u g¹ch thÎ (4 x 8 x 19)
x©y g¹ch èng 9x9x19
AE.65000 x©y t­êng
AE.71000 x©y g¹ch rçng 6 lç (10 x 15 x 22)
AE.72000 x©y g¹ch rçng 6 lç (10 x 13,5 x 22)
AE.73000 x©y g¹ch rçng 6 lç (8,5 x 13 x 20)
AE.81000 x©y g¹ch bª t«ng rçng
AE.82000 x©y t­êng g¹ch si-li-c¸t (6,5 x 12 x 25)
AE.83000 x©y t­êng th«ng giã
AE.90000 x©y g¹ch chÞu löa
AE.91000 x©y èng khãi, lß nung clinke
AE.92000 x©y g¹ch chÞu löa trong c¸c kÕt cÊu thÐp
AE.93000 x©y g¹ch chÞu löa lß nung

phô lôc
®Þnh møc cÊp phèi v÷a x©y
1- Xi m¨ng PC30
1.1.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t vµng
1.1.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
1.1.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
1.2.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t vµng
1.2.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
1.2.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
2- Xi m¨ng PC40
2.1.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t vµng
2.1.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
2.1.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
2.2.1- §Þnh møc c©p phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t vµng
2.2.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
2.2.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AE.10000 x©y ®¸

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


- ChuÈn bÞ, l¾p vµ th¸o dì giµn gi¸o x©y, trén v÷a, x©y kÓ c¶ miÕt m¹ch, kÎ chØ theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m
ph¹m vi 30m. (vËt liÖu lµm dµn gi¸o ®· tÝnh trong ®Þnh møc).
AE.11000 x©y ®¸ héc

AE.11100 x©y mãng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn hao ChiÒu dµy (cm)
M· HiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ £60 >60
AE.111 X©y mãng VËt liÖu
§¸ héc m3 1,20 1,20
§¸ d¨m m3
0,057 0,057
V÷a m3 0,42 0,42
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,91 1,84

10 20

AE.11200 x©y t­êng th¼ng


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy (cm)
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £60 >60
ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2 >2

AE.112 X©y t­êng VËt liÖu


th¼ng §¸ héc m3 1,20 1,20 1,20 1,20
§¸ d¨m m3 0,057 0,057 0,057 0,057
V÷a m3
0,42 0,42 0,42 0,42
VËt liÖu kh¸c % - 8,5 - 7,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,16 2,50 2,08 2,37

10 20 30 40

AE.11300 x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy (cm)
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £60 >60
ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2 >2

AE.113 X©y t­êng VËt liÖu


trô pin, t­êng §¸ héc m3 1,20 1,20 1,20 1,20
cong nghiªng §¸ d¨m m 3
0,057 0,057 0,057 0,057
vÆn vá ®ç V÷a m3 0,42 0,42 0,42 0,42
VËt liÖu kh¸c % - 8,5 - 7,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,35 2,77 2,25 2,54

10 2 30 40

AE.11400 x©y mè, trô, cét, t­êng c¸nh, t­êng ®Çu cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Mè Trô, cét
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2 >2

AE.114 X©y mè VËt liÖu


§¸ héc m3 1,20 1,20 1,20 1,20
§¸ d¨m m3 0,057 0,057 0,057 0,057
AE.115 X©y trô, cét V÷a m3 0,42 0,42 0,42 0,42
VËt liÖu kh¸c % - 8,5 6,5 7,5

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,47 5,03 3,98 6,83


10 20 10 20

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n T­êng ®Çu cÇu Trô ®ì èng
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2 >2

AE.116 X©y t­êng c¸nh VËt liÖu


t­êng §¸ héc m3 1,20 1,20 1,22 1,22
®Çu cÇu §¸ d¨m m 3
0,057 0,057 0,057 0,057
V÷a m3 0,42 0,42 0,42 0,42
X©y trô ®ì èng VËt liÖu kh¸c % 4,5 8,0 5,5 8,5
AE.117 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,38 4,06 3,51 4,15

10 20 10 20

AE.11800 X©y gèi ®ì ®­êng èng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Cao £2m Cao >2m
phÝ

AE.118 X©y gèi VËt liÖu


®ì ®­êng §¸ héc m3 1,22 1,22
èng §¸ d¨m 4x6 m3 0,057 0,057
V÷a xi m¨ng m 3
0,42 0,42
VËt liÖu kh¸c % 8,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,51 4,13
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,05 0,05

10 20

AE.11900 x©y mÆt b»ng, m¸i dèc


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n X©y
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ MÆt M¸i M¸i
dèc
b»ng dèc cong
th¼ng

AE.119 X©y VËt liÖu


mÆt §¸ héc m3 1,2 1,2 1,22
b»ng §¸ d¨m m3 0,057 0,057 0,057
m¸i V÷a m3
0,42 0,42 0,42
dèc VËt liÖu kh¸c % - - 2,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,08 2,19 2,42

10 20 30

AE.12000 xÕp ®¸ khan


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n XÕp ®¸ khan XÕp ®¸ khan
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ kh«ng chÝt m¹ch cã chÝt m¹ch
MÆt M¸i MÆt M¸i
M¸i dèc M¸i dèc
b»ng dèc b»ng dèc
cong cong
th¼ng th¼ng

XÕp ®¸ khan kh«ng


AE.121 VËt liÖu
chÝt m¹ch
§¸ héc m3 1,2 1,2 1,22 1,2 1,2 1,22
XÕp ®¸ khan cã
§¸ d¨m 4x6 m3 0,061 0,061 0,065 0,061 0,061 0,061
chÝt m¹ch
V÷a m3 - - - 0,067 0,067 0,067
VËt liÖu kh¸c % - - 2,5 - - 2,5
AE.122 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,2 1,40 1,98 1,55 1,75 2,01

10 20 30 10 20 30

AE.12300 x©y cèng


Ae.12400 x©y nót hÇm
ae.12500 x©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
X©y
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n X©y kÕt
cèng X©y nót
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ cÊu
hÇm
phøc t¹p

AE.123 X©y cèng VËt liÖu


§¸ héc m3 1,20 1,20 1,22
AE.124 X©y nót hÇm §¸ d¨m m 3
0,057 0,057 0,057
V÷a m3 0,42 0,42 0,42
AE.125 X©y c¸c bé phËn VËt liÖu kh¸c % 6,5 6,5 5,5
kÕt cÊu phøc t¹p
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,08 3,56 4,13
kh¸c

10 10 10

AE.12600 x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ v trªn ®é dèc taluy ≥ 40%
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, bèc v¸c vËn chuyÓn ®¸, v÷a x©y tõ vÞ trÝ ch©n ta luy lªn vÞ trÝ x©y; trén v÷a, x©y kÓ c¶ miÕt m¹ch kÎ chØ theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu cao
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ≥5m ≥10m >20m

X©y r·nh ®Ønh, dèc


n­íc, th¶i n­íc, g©n
AE.126 VËt liÖu
ch÷ v trªn ®é dèc
taluy ≥ 40%
§¸ héc m3 1,2 1,2 1,2
§¸ d¨m m3 0,061 0,061 0,061
V÷a m 3
0,46 0,46 0,46
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 5,57 6,50 7,71

10 20 30

AE.13000 x©y ®¸ xanh miÕng (10 x 20 x 30)


AE.13100 x©y mãng
AE.13200 x©y t­êng
AE.13300 x©y trô ®éc lËp
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n T­êng, chiÒu dµy (cm) Trô
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £30 >30 ®éc
Mãng
ChiÒu cao (m) lËp
£2 >2 £2 >2

AE.131 X©y mãng VËt liÖu


§¸ m3 0,89 0,89 0,89 0,85 0,85 0,85
X©y t­êng V÷a m3 0,16 0,16 0,16 0,19 0,19 0,25
AE.132 VËt liÖu kh¸c % - - 5,5 - 4,5 6,0
X©y trô Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 2,27 2,56 2,74 2,25 2,67 4,38
®éc lËp M¸y thi c«ng
AE.133 M¸y trén 80l ca 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,035
M¸y kh¸c % - - 10 - 10 10

10 10 20 30 40 10

AE.14000 x©y ®¸ chÎ

AE.14100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)


AE.14200 x©y t­êng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
AE.14300 x©y trô ®éc lËp b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n T­êng, chiÒu dµy (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £30 >30
Mãng
ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2 >2

AE.141 X©y mãng VËt liÖu


§¸ viªn 430 430 430 430 430
V÷a m3 0,3 0,31 0,30 0,30 0,30
VËt liÖu kh¸c % - - 5,5 - 4,5
AE.142 X©y t­êng
Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 2,71 3,03 3,31 2,71 3,02
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,035 0,036 0,036 0,035 0,035
M¸y kh¸c % - - 10 - 10

10 10 20 30 40
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Gèi ®ì èng Trô
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m) ®éc
£2 >2 lËp

AE.143 X©y gèi ®ì èng VËt liÖu


§¸ viªn 430 430 410
V÷a m 3 0,30 0,31 0,31
X©y trô ®éc lËp VËt liÖu kh¸c % - 4,5 5,5
AE.144 Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 2,71 3,02 4,38
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0.035 0,035 0,036
M¸y kh¸c % - - 10

10 20 10

AE.15100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x25)


AE.15200 x©y t­êng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x 25)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n T­êng, chiÒu dµy (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £30 >30
Mãng
ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2 >2

AE.151 X©y mãng VËt liÖu


b»ng ®¸ chÎ §¸ chÎ viªn 72 73 73 72 72
20 x 20 x 25 §¸ d¨m chÌn m3 0,047 0,05 0,05 0,047 0,047
V÷a m3 0,28 0,29 0,29 0,28 0,28
VËt liÖu kh¸c % - - 5,5 - 4,5
X©y t­êng b»ng ®¸
AE.152 Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 1,35 1,45 1,55 1,39 1,45
chÎ
20 x 20 x 25 M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,034 0,035 0,035 0,034 0,035
M¸y kh¸c % - - 10 - 10
10 10 20 30 40

AE.16100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)


AE.16200 x©y t­êng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n T­êng, chiÒu dµy (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £30 >30
Mãng
ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2 >2

AE.161 X©y mãng VËt liÖu


b»ng ®¸ chÎ §¸ chÎ viªn 108 109 109 108 108
15x20x25 V÷a m3 0,29 0,30 0,30 0,29 0,29
VËt liÖu kh¸c % - - 5,5 - 4,5
Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 1,35 1,40 1,55 1,37 1,45
X©y t­êng b»ng ®¸
AE.162 M¸y thi c«ng
chÎ
15x20x25 M¸y trén 80l ca 0,035 0,035 0,035 0.035 0,035
M¸y kh¸c % - - 10 - 10

10 10 20 30 40

X©y g¹ch
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, l¾p vµ th¸o dì dµn gi¸o x©y. Trén v÷a, x©y (kÓ c¶ nh÷ng bé phËn, kÕt cÊu nhá g¾n liÒn víi bé phËn kÕt cÊu chung nh­®­êng viÒn bÖ cö
(VËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y ®· tÝnh trong ®Þnh møc)
AE.20000 x©y g¹ch chØ (6,5 x 10,5 x 22)

AE.21000 x©y mãng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £ 33 >33

AE.21 X©y mãng VËt liÖu


G¹ch viªn 550 539
V÷a m3 0,29 0,30
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,67 1,49

110 210

AE.22000 x©y t­êng th¼ng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £ 11cm
hiÖu t¸c x©y hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
l¾p £4 £16 £ 50 >50

AE.221 X©y t­êng th¼ng VËt liÖu


G¹ch viªn 643 643 643 643
V÷a m3 0,23 0,23 0,23 0,23
VËt liÖu kh¸c % 6,5 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,23 2,43 2,67 2,79
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· C«ng Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £ 33cm
hiÖu t¸c x©y hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
l¾p £4 £16 £ 50 >50

AE.222 X©y t­êng th¼ng VËt liÖu


G¹ch viªn 550 550 550 550
V÷a m3 0,29 0,29 0,29 0,29
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,92 1,97 2,16 2,26
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5
10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· C«ng Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy >33cm
hiÖu t¸c x©y hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
l¾p £4 £16 £ 50 >50

AE.223 X©y t­êng th¼ng VËt liÖu


G¹ch viªn 539 539 539 539
V÷a m3 0,3 0,30 0,3 0,30
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,66 1,8 1,98 2,07
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.23000 x©y cét, trô


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
ChiÒu cao (m)
ChiÒu cao (m)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ VÞ
£4 £16 £ 50 >50

AE.231 X©y cét, trô VËt liÖu


G¹ch viªn 539 539 539 539
V÷a m3 0,3 0,3 0,3 0,30
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,0 4,0 4,4 4,6
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,03 0,03 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.24000 x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç


§¬n vÞ tÝnh:1m3
ChiÒu dµy £33cm
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬nvÞ ChiÒu cao (m)
phÝ
£4 £16 £ 50 >50

X©y t­êng cong


AE.241 VËt liÖu
nghiªng vÆn vá ®ç
G¹ch Viªn 550 550 550 550
V÷a m3 0,29 0,29 0,29 0,29
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,78 3,09 3,39 3,55
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh:1m3
ChiÒu dµy >33cm
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
phÝ
£4 £16 £ 50 >50

X©y t­êng cong


AE.242 VËt liÖu
nghiªng vÆn vá ®ç
G¹ch Viªn 539 539 539 539
V÷a m3 0,30 0,30 0,30 0,30
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,60 2,89 3,17 3,32
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.25000 x©y cèng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3

Cèng
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
Cuèn Thµnh
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
cong vßm cong

AE.25 X©y cèng VËt liÖu


G¹ch viªn 550 560
V÷a m3 0,28 0,29
VËt liÖu kh¸c % 4,0 4,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,66 4,28
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036

110 210

AE.26000 X©y bÓ chøa, hè van, hè ga, gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

Gèi ®ì
Thµnh phÇn hao Hè van,
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ BÓ chøa èng, r·nh
phÝ hè ga
tho¸t n­íc

AE.26 - BÓ chøa VËt liÖu


G¹ch viªn 550 550 550
AE.26 -Hè van, hè ga V÷a xi m¨ng m3 0,31 0,33 0,333
VËt liÖu kh¸c % 5,5 5,5 5,5
-Gèi ®ì èng, r·nh
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,6 3,2 4,5
tho¸t n­íc
AE.26 M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036

110 210 310

AE.27000 X©y bÓ chøa ho¸ chÊt, bÓ chèng ¨n mßn


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Sè l­îng
phÝ

AE.271 X©y bÓ VËt liÖu


ho¸ chÊt, bÓ chèng
G¹ch thÎ viªn 550
¨n mßn
Bét th¹ch anh kg 330,5
C¸t th¹ch anh kg 166
Thuû tinh n­íc kg 149
Thuèc trõ s©u kg 22,3
VËt liÖu kh¸c % 5,0
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 3,8
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036

10

AE.28000 x©y c¸c bé phËn, kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn hao ChiÒu cao (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ £4 £16 £ 50 >50

X©y c¸c bé phËn


AE.281 kÕt cÊu phøc t¹p VËt liÖu
kh¸c
G¹ch viªn 573 573 573 573
V÷a m3 0,28 0,28 0,28 0,28
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,6 4,0 4,4 4,6
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5
10 20 30 40

AE.30000 x©y g¹ch thÎ (5 x 10 x 20)

AE.31000 x©y mãng


§¬n vÞ tÝnh : 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £ 30 > 30

AE.31 X©y mãng VËt liÖu


G¹ch viªn 810 780
V÷a m3 0,30 0,31
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,67 1,49

110 210

AE.32000 x©y t­êng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn ChiÒu dµy £10cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.321 X©y t­êng VËt liÖu


G¹ch viªn 830 830 830 830
V÷a m3 0,25 0,25 0,30 0,30
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,23 2,43 2,67 2,79
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Thµnh phÇn ChiÒu dµy £30cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.322 X©y t­êng VËt liÖu


G¹ch viªn 810 810 810 810
V÷a m3 0,30 0,30 0,30 0,30
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,83 1,97 2,16 2,26
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Thµnh phÇn ChiÒu dµy >30cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.323 X©y t­êng VËt liÖu


G¹ch viªn 782 782 782 782
V÷a m3 0,31 0,31 0,31 0,31
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,64 1,80 1,98 2,07
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.33000 x©y cét, trô


§¬n vÞ tÝnh : 1m3
Thµnh phÇn ChiÒu cao (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬nvÞ
hao phÝ £4 £16 £50 >50

AE.331 X©y cét, trô VËt liÖu


G¹ch viªn 782 782 782 782
V÷a m3 0,31 0,31 0,31 0,31
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,6 4,0 4,4 4,6
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.34000 x©y hè van, hè ga, r·nh tho¸t n­íc


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
X©y hè X©y gèi
C«ng t¸c Thµnh phÇn ®ì èng,
M· hiÖu §¬n vÞ van,
r·nh tho¸t
x©y l¾p hao phÝ hè ga n­íc
X©y hè van, hè ga,
AE.34 VËt liÖu
r·nh tho¸t n­íc
G¹ch viªn 810 810
V÷a m3 0,35 0,37
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,30 3,50

110 210

AE.35000 x©y c¸c bé phËn kÕt cÊu kh¸c


§¬n vÞ tÝnh : 1m3
Thµnh phÇn hao ChiÒu cao (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p phÝ §¬nvÞ £4 £16 £50 >50

AE.351 X©y c¸c bé phËn VËt liÖu


kÕt cÊu phøc t¹p
kh¸c G¹ch viªn 820 820 820 820
V÷a m3 0,30 0,30 0,30 0,30
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,6 4,0 4,4 4,6
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5
10 20 30 40

AE.40000 X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19


AE.41000X©y mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn hao ChiÒu dÇy (cm)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ £30 >30

AE.41 X©y mãng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 937 920
V÷a m3 0,313 0,328
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,74 1,54

110 210

AE.42000 x©y t­êng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn ChiÒu dÇy £10cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.421 X©y t­êng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 989 989 937 937
V÷a m3 0,256 0,256 0,313 0,313
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,46 2,72 2,99 3,12
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,035 0,035 0,036 0,036
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Thµnh phÇn ChiÒu dÇy £30cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.422 X©y t­êng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 937 937 937 937
V÷a m3 0,313 0,313 0,313 0,313
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,92 2,12 2,33 2,43
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Thµnh phÇn ChiÒu dÇy >30cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.423 X©y t­êng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 921 921 921 921
V÷a m3 0,328 0,328 0,328 0,328
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,97 2,15 2,36 2,47
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,037 0,037 0,037 0,037
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.43000 X©y cét, trô.


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn ChiÒu cao (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ £4 £16 £50 >50

AE.431 X©y cét, trô VËt liÖu


G¹ch thÎ Viªn 921 921 921 921
V÷a m3 0,328 0,328 0,328 0,328
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,18 4,64 5,10 5,33
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.44000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn ChiÒu cao (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ £4 £16 £50 >50

X©y c¸c bé phËn


AE.441 kÕt cÊu phøc t¹p VËt liÖu
kh¸c
G¹ch thÎ Viªn 937 937 937 937
V÷a m3 0,328 0,328 0,328 0,328
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,39 4,87 5,35 5,60
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.50000 x©y g¹ch thÎ (4 x 8 x 19)


AE.51000 x©y mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

ChiÒu dµy (cm)


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £ 30 >30

AE.51 X©y mãng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 1164 1134
V÷a m3 0,342 0,356
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,35 2,08
110 210

AE.52000 x©y t­êng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £10cm
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 > 50

AE.521 X©y t­êng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 1315 1315 1315 1315
V÷a m3 0,2 0,2 0,2 0,2
VËt liÖu kh¸c % 6,0 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,7 3,00 3,30 3,45
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,02 0,02 0,02 0,02
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,09 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £30cm
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £ 50 > 50

AE.522 X©y t­êng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 1110 1110 1110 1110
V÷a m3 0,325 0,325 0,325 0,325
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,4 2,6 2,86 2,99
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,033 0,033 0,033 0,033
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy >30cm
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 > 50

AE.523 X©y t­êng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 1084 1084 1084 1084
V÷a m3 0,347 0,347 0,347 0,347
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,3 2,5 2,75 2,87
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,035 0,035 0,035 0,035
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.53000 X©y cét, trô


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu cao (m)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £4 £16 £50 >50

AE.531 X©y cét, trô VËt liÖu


G¹ch viªn 1048 1048 1048 1048
V÷a m3 0,328 0,328 0,328 0,328
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,68 5,2 5,72 5,98
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,03 0,03 0,03 0,03
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.54000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu cao (m)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ VÞ £4 £16 £50 >50

X©y c¸c bé phËn


AE.541 kÕt cÊu phøc t¹p VËt liÖu
kh¸c
G¹ch viªn 1087 1087 1087 1087
V÷a m3 0,328 0,328 0,328 0,328
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,68 5,2 5,72 5,98
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,03 0,03 0,03 0,03
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca -