Sie sind auf Seite 1von 14

Konvertierungstabelle

Hanyu Pinyin ↔ Wade-Giles


Konvertierungstabelle Hanyu Pinyin ↔ Wade-Giles
von pamokkha (pamokkhala@gmail.com)
Version 1.0: 11.08.2020
Alle Rechte vorbehalten, ©2020 München

Schlüsselbegriffe: Chinesisch; Pinyin

Direkter Download von OneDrive: Konvertierungstabelle Pinyin ↔ Wade-Giles


Hanyu Pinyin → Wade-Giles

a a chao ch’ao
ai ai che ch’ê
an an chen ch’ên
ang ang cheng ch’êng
ao ao chi ch’ih
ba pa chong ch’ung
bai pai chou ch’ou
ban pan chu ch’u
bang pang chua ch’ua
bao pao chuai ch’uai
bei pei chuan ch’uan
ben pên chuang ch’uang
beng pêng chui ch’ui
bi pi chun ch’un
bian pien chuo ch’o
biao piao ci tz'u
bie pieh cong ts’ung
bin pin cou ts’ou
bing ping cu ts’u
bo po cuan ts’uan
bu pu cui ts’ui
ca ts’a cun ts’un
cai ts’ai cuo ts’o
can ts’an da ta
cang ts’ang dai tai
cao ts’ao dan tan
ce ts’ê dang tang
cen ts’ên dao tao
ceng ts’êng de te
cha ch’a dei tei
chai ch’ai deng têng
chan ch’an di ti
chang ch’ang dian tien
diao tiao gua kua
die tieh guai kuai
ding ting guan kuan
diu tiu guang kuang
dong tung gui kuei
dou tou gun kun
du tu guo kuo
duan tuan ha ha
dui tui hai hai
dun tun han han
duo to hang hang
e o (e) hao hao
en en he ho
eng eng hei hei
er êrh hen hên
fa fa heng heng
fan fan hong hung
fang fang hou hou
fei fei hu hu
fen fên hua hua
feng fêng huai huai
fo fo huan huan
fou fou huang huang
fu fu hui hui
ga ka hun hun
gai kai huo huo
gan kan ji chi
gang kang jia chia
gao kao jian chien
ge ke (ko) jiang chiang
gei kei jiao chiao
gen kên jie chieh
geng kêng jin chin
gong kung jing ching
gou kou jiong chiung
gu ku jiu chiu
ju chü lie lieh
juan chüan lin lin
jue chüeh ling ling
jun chün liu liu
ka k’a long lung
kai k’ai lou lou
kan k’an lu lu
kang k’ang lü lü
kao k’ao luan luan
ke k’e (k’o) lüe lüeh
kei k'ei lun lun
ken k’ên luo lo
keng k’êng ma ma
kong k’ung mai mai
kou k’ou man man
ku k’u mang mang
kua k’ua mao mao
kuai k’uai mei mei
kuan k’uan men mên
kuang k’uang meng mêng
kui k’uei mi mi
kun k’un mian mien
kuo k’uo miao miao
la la mie mieh
lai lai min min
lan lan ming ming
lang lang miu miu
lao lao mo mo
le le mou mou
lei lei mu mu
leng leng na na
li li nai nai
lia lia nan nan
lian lien nang nang
liang liang nao nao
liao liao nei nei
nen nên qia ch’ia
neng nêng qian ch’ien
ni ni qiang ch’iang
nian nien qiao ch‘iao
niang niang qie ch’ieh
niao niao qin ch’in
nie nieh qing ch’ing
nin nin qiong ch’iung
ning ning qiu ch’iu
niu niu qu ch’ü
nong nung quan ch’üan
nou nou que ch’üeh
nu nu qun ch’ün
nü nü ran jan
nuan nuan rang jang
nüe nüeh rao jao
nun nun re jê
nuo no ren jên
ou ou reng jêng
pa p’a ri jih
pai p’ai rong jung
pan p’an rou jou
pang p’ang ru ju
pei p’ei ruan juan
pen p’ên rui jui
peng p’êng run jun
pi p’i ruo jo
pian p’ien sa sa
piao p’iao sai sai
pie p’ieh san san
pin p’in sang sang
ping p’ing sao sao
po p’o se sê
pou p’ou sen sên
pu p’u seng sêng
qi ch’i sha sha
shai shai tie t’ieh
shan shan ting t’ing
shang shang tong t’ung
shao shao tou t’ou
she shê tu t’u
shei shei tuan t’uan
shen shên tui t’ui
sheng shêng tun t’un
shi shih tuo t’o
shou shou wa wa
shu shu wai wai
shua shua wan wan
shuai shuai wang wang
shuan shuan wei wei
shuang shuang wen wên
shui shui weng wêng
shun shun wo wo
shuo shuo wu wu
si ssû (szu) xi hsi
song sung xia hsia
sou sou xian hsien
su su xiang hsiang
suan suan xiao hsiao
sui sui xie hsieh
sun sun xin hsin
suo so xing hsing
ta t’a xiong hsiung
tai t’ai xiu hsiu
tan t’an xu hsü
tang t’ang xuan hsüan
tao t’ao xue hsüeh
te t’e xun hsün
teng t’êng ya ya
ti t’i yai yai
tian t’ien yan yen
tiao t’iao yang yang
yao yao zhao chao
ye yeh zhe che
yi i (yi) zhei chei
yin yin zhen chên
ying ying zheng chêng
yong yung zhi chih
you yu zhong chung
yu yü zhou chou
yuan yüan zhu chu
yue yüeh zhua chua
yun yün zhuai chuai
za tsa zhuan chuan
zai tsai zhuang chuang
zan tsan zhui chui
zang tsang zhun chun
zao tsao zhuo cho
ze tsê zi tz’u (or tzû)
zei tsei zong tsung
zen tsên zou tsou
zeng tsêng zu tsu
zha cha zuan tsuan
zhai chai zui tsui
zhan chan zun tsun
zhang chang zuo tso
Wade-Giles → Hanyu Pinyin

a a ch’üeh que
ai ai ch’ui chui
an an ch’un chun
ang ang ch’ün qun
ao ao ch’ung chong
ch‘iao qiao cha zha
ch’a cha chai zhai
ch’ai chai chan zhan
ch’an chan chang zhang
ch’ang chang chao zhao
ch’ao chao che zhe
ch’ê che chei zhei
ch’ên chen chên zhen
ch’êng cheng chêng zheng
ch’i qi chi ji
ch’ia qia chia jia
ch’iang qiang chiang jiang
ch’ieh qie chiao jiao
ch’ien qian chieh jie
ch’ih chi chien jian
ch’in qin chih zhi
ch’ing qing chin jin
ch’iu qiu ching jing
ch’iung qiong chiu jiu
ch’o chuo chiung jiong
ch’ou chou cho zhuo
ch’u chu chou zhou
ch’ü qu chu zhu
ch’ua chua chü ju
ch’uai chuai chua zhua
ch’uan chuan chuai zhuai
ch’üan quan chuan zhuan
ch’uang chuang chüan juan
chuang zhuang hsiu xiu
chüeh jue hsiung xiong
chui zhui hsü xu
chun zhun hsüan xuan
chün jun hsüeh xue
chung zhong hsün xun
en en hu hu
eng eng hua hua
êrh er huai huai
fa fa huan huan
fan fan huang huang
fang fang hui hui
fei fei hun hun
fên fen hung hong
fêng feng huo huo
fo fo i (yi) yi
fou fou jan ran
fu fu jang rang
ha ha jao rao
hai hai jê re
han han jên ren
hang hang jêng reng
hao hao jih ri
hei hei jo ruo
hên hen jou rou
heng heng ju ru
ho he juan ruan
hou hou jui rui
hsi xi jun run
hsia xia jung rong
hsiang xiang k’a ka
hsiao xiao k’ai kai
hsieh xie k’an kan
hsien xian k’ang kang
hsin xin k’ao kao
hsing xing k’e (k’o) ke
k’ên ken lao lao
k’êng keng le le
k’ou kou lei lei
k’u ku leng leng
k’ua kua li li
k’uai kuai lia lia
k’uan kuan liang liang
k’uang kuang liao liao
k’uei kui lieh lie
k’un kun lien lian
k’ung kong lin lin
k’uo kuo ling ling
ka ga liu liu
kai gai lo luo
kan gan lou lou
kang gang lu lu
kao gao lü lü
ke (ko) ge luan luan
kei gei lüeh lüe
k'ei kei lun lun
kên gen lung long
kêng geng ma ma
kou gou mai mai
ku gu man man
kua gua mang mang
kuai guai mao mao
kuan guan mei mei
kuang guang mên men
kuei gui mêng meng
kun gun mi mi
kung gong miao miao
kuo guo mieh mie
la la mien mian
lai lai min min
lan lan ming ming
lang lang miu miu
mo mo p’i pi
mou mou p’iao piao
mu mu p’ieh pie
na na p’ien pian
nai nai p’in pin
nan nan p’ing ping
nang nang p’o po
nao nao p’ou pou
nei nei p’u pu
nên nen pa ba
nêng neng pai bai
ni ni pan ban
niang niang pang bang
niao niao pao bao
nieh nie pei bei
nien nian pên ben
nin nin pêng beng
ning ning pi bi
niu niu piao biao
no nuo pieh bie
nou nou pien bian
nu nu pin bin
nü nü ping bing
nuan nuan po bo
nüeh nüe pu bu
nun nun sa sa
nung nong sai sai
o (e) e san san
ou ou sang sang
p’a pa sao sao
p’ai pai sê se
p’an pan sên sen
p’ang pang sêng seng
p’ei pei sha sha
p’ên pen shai shai
p’êng peng shan shan
shang shang t’o tuo
shao shao t’ou tou
shê she t’u tu
shei shei t’uan tuan
shên shen t’ui tui
shêng sheng t’un tun
shih shi t’ung tong
shou shou ta da
shu shu tai dai
shua shua tan dan
shuai shuai tang dang
shuan shuan tao dao
shuang shuang te de
shui shui tei dei
shun shun têng deng
shuo shuo ti di
so suo tiao diao
sou sou tieh die
ssû (szu) si tien dian
su su ting ding
suan suan tiu diu
sui sui to duo
sun sun tou dou
sung song ts’a ca
t’a ta ts’ai cai
t’ai tai ts’an can
t’an tan ts’ang cang
t’ang tang ts’ao cao
t’ao tao ts’ê ce
t’e te ts’ên cen
t’êng teng ts’êng ceng
t’i ti ts’o cuo
t’iao tiao ts’ou cou
t’ieh tie ts’u cu
t’ien tian ts’uan cuan
t’ing ting ts’ui cui
ts’un cun tz'u ci
ts’ung cong wa wa
tsa za wai wai
tsai zai wan wan
tsan zan wang wang
tsang zang wei wei
tsao zao wên wen
tsê ze wêng weng
tsei zei wo wo
tsên zen wu wu
tsêng zeng ya ya
tso zuo yai yai
tsou zou yang yang
tsu zu yao yao
tsuan zuan yeh ye
tsui zui yen yan
tsun zun yin yin
tsung zong ying ying
tu du yu you
tuan duan yü yu
tui dui yüan yuan
tun dun yüeh yue
tung dong yün yun
tz’u (or tzû) zi yung yong

Das könnte Ihnen auch gefallen