Sie sind auf Seite 1von 50

f

F J A L O R
GJERMANISHT - SHQIP

F J A L O R

A1–B1 (Schritte International)

B2 (Em Neu)

1
FJALOR
GJERMANISHT – SHQIP

A1 – B1 (Schritte International)

B2 (Em neu)

2
Schritte international 1 - Niveau A1/1
Lernwortschatz M ë s i m i i f ja l o r i t
Lektion 1 Mësimi 1
Begrüßung und Abschied Përshendetjet dhe ndarjet
Hallo - Tungjatjeta Auf Wiedersehen - Mirupafshim
Guten Morgen - Mirëmëngjes Gute Nacht - Natën e mirë
Guten Tag - Mirëdita Tschüs - Tung
Guten Abend - Mirëmbrëma Auf Wiederhören - Mirë u ndëgjofshim
Freut mich - gëzohem (Herzlich) Willkommen - Mirë se vini
Name Emri
Name (der, -n) - emri Wer ...? - kush ...?
heißen - quhem Das ist ... - ky / kjo është
Wie ...? - si ...? Ich bin ... - unë jam
Herkunft Origjina / Prejardhja
kommen aus ... - vij nga Woher ...? - prej nga ...?
aus ... - nga
Sprache Gjuha
Fremdsprache (die, -n) - gjuhë e huaj gut - mirë
Sprache (die, -n) - gjuha ein bisschen - pak
sprechen - flas Deutsch - Gjermanisht
Personalien Të dhënat (personale)
Herr (der, -en) - zotëri Hausnummer (die, -n) - numri i shtëpisë
Frau (die, -en) - zonjë Stadt (die, ¨e) - qyteti
Vorname (der, -n) - emri Postleitzahl (die, -en) - numri postar
Familienname (der, -n) - mbiemri Land (das, ¨er) - vendi / shteti
Adresse (die, -n) - adresa Telefon (das, -e) / (Tel.) - telefon/i
Straße (die, -n) - rruga Fax (das, -e) - fax/i
Platz (der, ¨e) - vend/i Anmeldung (die, -en) - aplikim
Entschuldigung Më falni
Entschuldigung - më falni Tut mir leid - më vjen keq
Bitten und Danken Lutjet dhe falenderimet
bitte - ju lutem danke - faleminderit
Vielen Dank - shumë faleminderit
Kurssprache Gjuha e kursit
Beispiel (das, -e) - shembull meinen - mendoj, jam i mendimit
Lektion (die, -en) - mësimi passen - (më) shkon / përshtatet
Seite (die, -n) - faqe (e librit, fletorës) raten - këshilloj
ergänzen - plotësoj sagen - them
fragen - pyes sehen - shikoj
hören - ndëgjoj zeigen - tregoj
lesen - lexoj zu·ordnen - katekorizoj, nënrendit
markieren - markoj / shënjoj
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Bild (das, -er) - fotografi passieren -
Bild (das, -er) - fotografi passieren -
Buchstabe (der, -n) - shkronjë/a international - internacional / ndërkombëtar
E-Mail (die, -s) - e-mail auch - gjithashtu
Firma (die, Firmen) - kompani / firmë ja - po
Formular (das, -e) - formular nein - jo
Foto (das, -s) - foto mit - me
Gespräch (das, -e) - bisedë/a nicht -
Hotel (das, -s) - hotel/i und - dhe
Information (die, -en) - informacion Was …? - çka ...?
Kollegin (die, -nen) - kolege ich - unë
Musik (die) - muzikë/a du - ti
Radio (das, -s) - radio Sie - ju (forma respektive / e mirësjelljes)
Spiel (das, -e) - lojë

3
Wort (das, -e/¨er) - fjalë/a
buchstabieren - germëzoj
da sein -
Lektion 2 Mësimi 2
Befinden Gjendja
Wie geht’s ? - si je / jeni gut - mirë
super - super es geht -
sehr gut - shumë mirë nicht so gut - jo shumë (aq) mirë
Familie und Freunde Familja dhe miqtë/shoqëria
Familie (die, -n) - familja Geschwister (Pl) - vëllëzër dhe motra
Freund (der, -e) - miku/shoku Bruder (der, ¨) - vëlla/u
Freundin (die, -nen) - mike/shoqe Schwester (die, -n) - motër/a
Mann (der, ¨er) - burr/i Großeltern (Pl) - gjyshërit
Eltern (Pl) - prindërit Großvater (der, ¨) - gjysh/i
Frau (die, -en) - gruaja / zonjë/a Opa (der, -s) - gjysh/i
Vater (der, ¨) - baba Großmutter (die, ¨) - gjyshja
Mutter (die, ¨) - nëna Oma (die, -s) - gjyshja
Sohn (der, ¨e) - djali/biri Kind (das, -er) - fëmijë/a
Tochter (die, ¨) - vajza/bija Baby (das, -s) - bebe/foshnje
Personalien/Angaben zur Person Personaliet/të dhënat personale
Alter (das) - mosha geboren - i, e lindur
Familienstand (der) - gjendja martesore geschieden - i,e ndarë/divorcuar
Geburtsort (der, -e) - vendlindja ledig - beqar/e
Heimatland (das, ¨er) - atdheu/shteti i lindjes verheiratet - i,e martuar
Wohnort (der, e) - vendbanimi verwitwet - i, e ve
leben (in) - jetoj (në) Wie alt ...? - sa vjeçar/e ...?
(keine) Kinder haben - (s)kam fëmijë Wo ...? - ku ...?
wohnen (in) - banoj (në)
Ort Vendi
Hauptstadt (die, ¨e) - kryeqytet/i liegen - shtrihet
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Jahr (das, -e) - vit/i aber - por
Leute (Pl) - njerëz jetzt - tani
Nummer (die, -n) - numër lange - gjatë / i,e gjatë
Partner (der, -) - partner/i oder - ose
Partnerin (die, -nen) - partnere schon - që / qysh (tani ...)
Party (die, -s) - parti sehr - shumë
Satz (der, ¨e) - fjali/a viele - shumë
Text (der, -e) - tekst/i von - prej / nga
Zahl (die, -en) - numër er - ai
an·kreuzen - kryqëzoj sie - ajo
aus·füllen - plotësoj wir - ne
haben - kam ihr - ju
schreiben - shkruaj sie (Pl) - ata, ato
spielen - luaj im Moment - në moment
studieren - studioj noch einmal - edhe njëherë
sich vor·stellen - prezanton
mein - i imi
richtig - i, e saktë/drejtë/vërtetë
falsch - i,e pasaktë/padrejtë/pavërtetë
Lektion 3 Mësimi 3
Lebensmittel Ushqimet
Lebensmittel (das), - - ushqim/i Bier (das) - birrë
Apfel (der),¨ - mollë/a Butter (die) - gjalpë
Banane (die), -n - banane Cola (die) - koka kolë
Birne (die), -n - dardhë/a Fleisch (das) - mish
Brot (das), -e - bukë/a Gemüse (das) - perime
Brötchen (das), - - panine /simite / kulaq/e Kaffe (der) - kafe
Ei (das), -er - vezë Käse (der) - djathë
Fisch (der), -e - peshk/u Milch (die) - qumësht
Getränk (das), -e - pije Mineral/wasser (das) - ujë mineral
4
Kartoffel (die), -n - patate Obst (das) - pemë
Kuchen (der), - - tortë Öl (das) - vaj
Orange (die), -n - portokall Reis (der) - oriz
Saft (der), ¨e - lëng Sahne (die) - kajmak / ajkë (qumështit)
Salat (der), -e - sallat Salz (das) - kripë
Tomate (die), -n - domate Schinken (der) - proshutë
Traube (die), -n - rrush/i Tee (der) - çaj
Wurst (die), ¨e - sallam / suxhuk Wein (der) - venë
Lieblingsessen Ushqim i preferuar/pëlqyer
Lieblingsessen/getränk (das) - ushqim/pije e pëlqyer Durst haben - kam etje
essen (das) - ha Hunger haben - kam uri
Hähnchen (das), - - pulë/a essen, du isst, er isst - ha, ti han, ai han
Pommes /frites/ (Pl) - pomfrit schmecken - shijoj
Suppe (die), -n - supë trinken - pi
Soße (die), -n - salcë lecker - i, e shijshme
Preise Çmimet
Preis (der), -e - çmim kosten - kushton
Euro (der) - euro
Cent (der) - cent
Mengenangaben Të dhënat për sasinë
Wie viel ...? - sa shumë ...? Becher (der), - - gotë / tas
Gewicht (das), -e - peshë/a Dose (die), -n - kanaqe / konzervë
Gramm (das), - - gram Flasche (die), -n - shishe
Pfund (das), -e - njësi peshe = me ½ e kg Packung (die), -en - paketë
Kilo (das), -s - kilogram
Liter (der), - - liter
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Einkauf (der), ¨e - blerje, send i blerë etwas - diçka
Markt (der), ¨e - treg gern - (me) qejf, knaqesi
Person (die), -en - person kein - pa / s’ka / asnjë
Prospekt (der), -e - prospekt natürlich - natyrisht
Restaurant (das), -s - restorant sonst - përveç këtij/kësaj, tjetër, zakonisht, ndryshe
Sonderangebot (das), -e - ofertë speciale vielleicht - ndoshta, mbase
Supermarkt (der), ¨e - supermarket weiter - i mëtejshëm, tjetër
Wörterbuch (das), ¨er - fjalor auf Deutsch - gjermanisht
antworten - përgjegje zum Beispiel - për shembull
brauchen - duhet / nevojitet / përdor Wie bitte? - si ju lutem?
glauben - besoj zu Hause - në shtëpi
helfen, du hilfst, er hilft - ndihmoj, ti/ai ndihmon
kaufen - blej
möchten - dëshiroj
nennen - përmend, zë në gojë, emëroj
notieren - shënoj, caktoj
zeichnen - vizatoj
Lektion 4 Mësimi 4
Farben Ngjyrat
Farbe die, -n - ngjyra grün - e gjelbërt
blau - e kaltërt rot - e kuqe
braun - e kaftë schwarz - e zezë
gelb - e verdhë weiß - e bardhë
grau - e hirit
Etwas beschreiben Përshkruar diçka
billig - i, e lirë klein - i, e vogël
böse - i, e lig, keq, negativ, zemëruar modern - modern/e
breit - i, e gjerë neu - i, e re
dunkel - i, e errët praktisch - praktik/e
freundlich - miqësorë preiswert - i, e volitshme, lëvërdishme, jo i,e shtrenjtë
groß - i, e madhe ruhig - i, e qetë
hässlich - i, e shëmtuar schmal - i, e ngushtë
hell - i, e ndritshme schön - i, e bukur
höflich - i, e sjellshme, përzemërt teuer - i, e shtrenjtë

5
interessant - interesant/e zentral - qëndror/e
Haus/Wohnung Shtëpia/Banesa
Arbeitszimmer das, - - dhoma e punës Schlafzimmer das, - - dhoma e fjetjes
Bad das, ¨er - banjo Stock der, Stockwerke - kat/i
Balkon der, -e - ballkon/i Terrase die, -n - terracë
Flur der, -e - koridor/i Toilette die, -n - tualetë
Garten der, ¨ - kopsht/i Wohnzimmer das, - - dhoma e ndejes
Haus das, ¨er - shtëpi/a Zimmer das, - - dhomë/a
Wohnung die, -en - banesë/a
Kinderzimmer das, - - dhoma e fëmijëve
Küche die, -n - kuzhina
Möbel/Elektrogeräte/Bad Mobiljet/Aparatet elektrike/Banjoja
Möbel das, - - mobilje Bett das, -en - shtrat/i
Badewanne die, -n - vaskë/a Dusche die, -n - dush
Fernseher der, - - televizor/i Sofa das, -s - divan, kauq
Herd der, -e - shporeti (elektrik) Stuhl der, ¨e - karrigë/a
Kühlschrank der, ¨e - frigoriferi Tisch der, -e - tavolinë/a
Lampe die, -n - llampa Waschmaschine die, -n - lavatriqe
Schrank der, ¨e - orman / sirtar / dollap
Eine Wohnung suchen Të kërkuarit e një banese
Apartment das, -s - apartment mieten - marr/zë me qira
Quadratmeter der, - - kvadrat(meter) vermieten - jap/lëshoj me qira
Ferienwohnung die, -en - banesë për pushime möbliert - mobilon
Miete die, -n - qiraja
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Anzeige die, -n - shpallje dringend - urgjent, i,e ngutshme, këmbëngulës/e
Artikel der, - - artikull alles - të gjithë
Beruf der, -e - profesion/i also - pra, e pra, prandaj, domethënë
Geschichte die, -n - histori/a besonders - veçanërisht, posaqërisht, sidomos
Natur die - natyra bestimmt - i,e (për)caktuar, vendosur, shquar, sigurisht / me
siguri
Praktikum das, Praktika - praktikë/a es - ai, ajo (asnjanëse), në disa raste nuk ka përkthim p.sh. es
gibt - ka
Student der, -en - student leider - fatkeqësisht
urlaub der, -e - pushim/i mindestens - të paktën, jo më pak se, së paku
Zeit die, -en - koha nicht - nuk
bezahlen - paguaj nur - vetëm, veç
finden - gjej, ndesh, has / shoh, (më)duket sofort - menjeherë, në çast, sa kaq
gefallen, es gefällt - pëlqen vor allem - para se gjithash
suchen - kërkoj wirklich - vërtetë, në të vërtetë, realisht
lieben - dua dort - atje
machen - bëj hier - këtu
ordnen - rregulloj, sjell në rregull Vorsicht! - kujdes!
vergleichen - krahasoj Warum? - pse?
frei - i,e lirë, gratis, hapur, pa kufi
voll - i, e mbushur, plotë, tërësishëm
Lektion 5 Mësimi 5
Uhrzeit Ora kohore
Uhr die, -en - orë/a Es ist gleich ... (Uhr) - ajo është gati ... (orë)
Uhrzeit die, -en - ora kohore Es ist kurz nach ... (Uhr) - ajo është pak pas ... (orës)
Es ist ... (Uhr) - ajo është (ora) Um ... Uhr - në ... ora
Es ist halb ... - ajo është gjysëm ... Wie spät ...? - sa është (ora)?
Es ist Viertel vor/nach ... - ajo është (një) çerek para/pas
Es ist kurz vor …(Uhr) - ajo është pak para … (orës)
Öffnungszeiten Hapur
Geschäftszeit die, -en - orari i punës von ... (Uhr) bis ... (Uhr) - prej ... (ora) deri ... (ora)
Sprechstunde die, -n - orari i punës (termini) Wann ... ? - kur ... ?
Öffnungszeit die, -en - i,e hapur
geöffnet - i, e hapur
Der Tag Dita
Tag der, -e - dita Abend der, -e - mbrëmj/a
6
Morgen der - mëngjes/i Nacht die, ¨e - natë/a
Vormittag der, -e - paraditë/a am Morgen/Vormittag ... - në mëngjes/paradite
Mittag der - mesditë/a in der Nacht - natën
Nachmittag der, -e - pasditë/a
Die Woche Java
Woche die, -n - javë/a am Montag/Dienstag ... - të Hënën/Martën ...
Montag der, -e - e Hënë jeden Montag - çdo të Hënë
Dienstag der, -e - e Martë jeden Morgen - çdo mëngjes
Mittwoch der, -e - e Merkurë heute - sot
Donnerstag der, -e - e Enjte morgen - nesër
Freitag der, -e - e Premta übermorgen - pasnesër
Samstag der, -e - e Shtunë
Sonntag der, -e - e Diel
Tagesablauf: Aktivitäten Ngjarjet e ditës: Aktivitetet
arbeiten - punoj kochen - gatuaj
auf·raumen - ndreq, rregulloj, pastroj Mittagessen das - drekë/a
auf·stehen - ngrihem, zgjohem gehen - shkoj
ein·kaufen - blej spazieren gehen - shkoj në shetitje
fern·sehen, du siehst, er sieht - shikoj televizor Hausaufgabe die, -n - detyrë shtepie
Frühstück das - mëngjes/i (kaftjall/i) Hausaufgaben machen - i bëj detzrë shtepiet
Frühstück machen - bëj mengjesin ins Bett gehen - shkoj në shtrat
frühstücken - ha mëngjesin ins Kino gehen - shkoj në Kinema
Fußball der, ¨e - futboll
Fußball spielen - luaj futboll
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Ansage die, -n - njoftim dann - pastaj, atëherë
Bahnhof der, ¨e - stacion hekurudhor erst - së pari, në fillim, më parë
Fitness-Studio das, -s - studio fitnesi manchmal - ndonjëherë, ngadonjëherë, herë-herë
Geburtstag der, -e - datëlindje dumm - budalla, i paditur, i trashë
Praxis die, Praxen - praktikë; zyrë/dhomë vizitash (mjekësore) früh - herët, i hershëm
Kino das, -s - kinema ganz - gjithë, krejt, i gjithë, i tërë
Moment der, -e - moment hübsch - simpatik, bukurosh, i pëlqyeshëm, i lezetshëm
Nachrichten die (Pl) - lajme, njoftime langweilig - i mërzitshëm, monoton
Schild das, -er - tabelë, targë, pllakëz, etiket lustig - gazmor, i gëzuar, i qeshur, zbavitës
Terminkalender der, - - termin kalendarik, kalendar ngjarjesh nett - i mirë, zemërmirë, miqësor
Touristinformation die, -en - informacion turistik offiziell - zyrtarë/e
an·fangen, du fängst, er fängt - filloj, nis privat - privat/e
an·rufen - thërras, marr në telefon spät - vonë
erzählen - tregoj sympathisch - simpatik
Lektion 6 Mësimi 6
Das wetter Koha
Grad das - grad/shkallë (Celsius) bewölkt - me re të shpërndara
Regen der - shi/u heiß - nxehtë
Sonne die - diell/i kalt - ftoftë
Temperatur die, -en - temperaturë/a schön - i,e bukur / mirë / kënaqshëm
Wetter das - koha schlecht - i, e keqe / lig
Wind der, -e - erë/a sonnig - me diell
regnen - me shi, (es regnet) bie shi warm - ngrohtë
schneien - me borë windig - me erë
scheinen - shkëlqen, ndriçon, vezullon minus - minus (-)
plus - plus (+)
Hobbys Hobitë
Brief der, -e - letër Freunde treffen - takoj shokët
Freizeit die - koha e lirë grillen - skuq, pjek në skarë
Disko die, -s - diskotekë im Internet surfen - shfletoj/kërkoj në internet
Fahrrad das, ¨er - biçikletë joggen -
Computerspiel das, -e - lojë kompjuteri, luaj në kompjuter reisen - udhëtoj
Sport der - sport/i schlafen, du schläfst, er schläft - fle
Internet das - internet/i Ski fahren - skijoj
Hobby das, -s - hobi Sport machen - bëj sport
Briefe schreiben - shkruaj (një) letër tanzen - vallëzoj
schwimmen - notoj treffen, du triffst, er trifft - takoj
7
fahren, du fährst, er fährt - wandern - shtegtoj, endem, bredh, shëtis, migroj
Fahrrad fahren - vozis biçikletën
Himmelsrichtungen Anët e horizontit / botës
Norden der - Veriu Osten der - Lindja
Süden der - Jugu im Norden / Süden ... - në Veri / Jug ...
Westen der - Perëndimi
Jahreszeiten Stinët

Frühling der - Pranvera Herbst der - Veshta


Sommer der - Vera Winter der - Dimri
Im Frühling / Sommer ... - në Pranverë / Verë
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Anzug der, ¨e - kostum bleiben - rri, qëndroj, mbetem
Buch das, ¨er - libër dabei·haben - kam/marr me vete/pranë
Eis das - akull/i gucken - shikoj, këqyr, duket, merr pamje
Fahrkarte die, -n - biletë/a nehmen, di nimmst, er nimmt - marr
Film der, -e - film kennen - njoh
Geld das - para, të holla mit·nehmen, du nimmst mit, er nimmt mit -
marr me vete
Geschäft das, -e - biznes, punë, Pazar, tregti schicken - dërgoj, çoj, shpie
Schlüssel der, - çelës stark - i fortë, i fuqishëm
Handy das, -s - mobil, celular toll - i marrë, i çmendur, i tërbuar
Hund der, -e - qen wichtig - i, e rëndësishme
Karte die, -n - kartë, skedë, biletë, kartolinë circa (ca.) - përafërsisht, rreth, afro
Kugelschreiber der, - - stilolaps doch - megjithatë, mirëpo, por
Park der, -s - park/u immer - gjithmonë, përherë
Picknick das, -s - piknik meist - shumica, më e shumta, pjesa më e madhe
Reise die, -n - udhëtim noch - edhe, akoma (adv); as (conj)
Reiseführer der, - - udhërrëfyes überall - gjithkund, kudo
Schloss das, ¨er - dry, bravë, mbyllë, kyq zurzeit - momentalisht
Schuh der, -e - këpuc zusammen - bashkë, së bashku, bashkërisht
Speise die, -n - ushqim, gatim, gjellë zwischen - midis, mes, ndërmjet
Speiskarte die, -n - meny
Tasche die, -n - xhep
Welt die, -en - botë/a
Lektion 7 Mësimi 7
Lernen Mësimi
Gruppe die, -n - grup/i Studium das - studim
Klasse die, -n - klasë/a Unterricht der - mësim, leksion
Kurs der, -e - kurs/i Universität die, -en - univerzitet/i
Lehrer der, - - mësues/i lernen, habe gelernt - mësoj (kam mësuar)
Lehrerin die, -nen - mësues/ja verstehen, (habe verstanden) - kuptoj
Schule die, -n - shkollë/a
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Angebot das, -e - ofertë/a können, ich kann, er kann, hat gekonnt - mundem
Arbeit die, -en - punë/a lachen, hat gelacht - qesh
Ausland das - vend i huaj, bota e jashtme singen, hat gesungen - këndoj
Computer der, - - kompjuter tun, hat getan - bëj, kryej, zbatoj
Fehler der, - - gabim, emetë, defekt wollen, ich will, er will, hat gewollt - dua, dëshiroj
Frage die, -n - pyetje perfekt - i, e përkyer, përsosur, mbaruar
Gitarre die, -n - kitarë/a schnell - i, e shpejtë
Hilfe die, -n - ndihmë/a alle - (të) gjithë
Junge der, -n - djalë, çun allein - vetëm, i vetmuar
Kilometer der, - - kilometër danach - pastaj, më pas
Kosten die (Pl) - kushton, kosto, shpenzime einmal - një herë
Lied das, -er - këngë/a früher - më herët
Mädchen das, - - vajzë/a jede, jeder - secili, secila, çdo
Problem das, -e - problem nie - kurrë, asnjëherë
Schwimmbad das, - - pishinë, bazen oft - shpesh
Spaβ der, - - argëtim, kënaqësi, gaz, shaka sicher - i, e sigurtë
Stunde die, -n - orë sogar - bile, madje, edhe

8
Tennis das - tenis gestern - dje
Termin der, -e - termin nach Hause - për (në) shtëpi
Theater das, - - teatër wieder - përsëri, sërish, prap
Tipp der, -s - këshillë, tip los - i, e lirë, zgjidhur, lëshuar, shqitur, këputur
Zeitschrift die, -en - ditar klar - i çartë, kthjelltë, tejpashëm
Zeitung die, -en - gazetë/a
denken, hat gedacht - mendoj
geben, du gibst, er gibt, hat gegeben - jap

Schritte international 2 - Niveau A1/2


Lernwortschatz M ë s i m i i f ja l o r i t
Lektion 8 Mësimi 8
Beruf und Arbeit Profesioni dhe Puna
Abteilung die, -en - reparti Kaufmann / -frau - Kontabilist/e
Arbeiter der, - - punëtor Journalist / -in - Gazetar/e
Job der, -s - punë Praktikant / -in - praktikant/e
Kollege der, -n - kolegë Verkäufer / -in - shitës/e
Stelle die, -n - vend pune arbeiten als ... - punon si ...
Architekt / -in - Arkitekt/e angestellt - i, e punësuar
Arzt / Ärztin - Mjek/e arbeitslos - i, e papunë
Hausmann / -frau - shtëpiak/e, amvis/e selbstständig - i, e pavarur (në punë)
Ausbildung Arsimimi
Ausbildung die, -en - të mësuarit praktik Semester das, - - semestri
Kenntnisse (Pl) - njohuritë Germanistik / Wirtschaft / Pädagogik studieren
(studion Gjermanishten, Ekonominë, Pedagogjinë)
Schüler der, - - nxënësi zur Schule gehen - shkoj në shkollë
Schülerin die, -nen - nxënësja
Monate Muajt (e Vitit)
Monat der, -e - muaji Juni der - Qershori
Januar der - Janari Juli der - Korriku
Februar der - Shkurti August der - Gushti
März der - Marsi September der - Shtatori
April der - Prilli Oktober der - Tetori
Mai der - Maji November der - Nëntori
Dezember der - Dhjetori
Zeitangaben Të dhëna kohore
Seit wann ? - që kur ? jeden Tag/jedes Jahr/jede Woche/ ... - çdo ditë/ vit/ javë
Wie lange ? - sa gjatë ? nächsten Monat / nächstes Jahr / nächste woche
(muajin tjetër / vitin tjetër / javën tjetër)
für eine Stunde / ein Jahr ... - për një orë / vit seit ... Jahren / Stunden ... - që ... vite / orë
im letzten Frühling/Sommer - në Pranverën/Verën e fundit Mitte Januar / Februar / ... - mesi Janarit / Shkurtit
vor ... Jahren / Tagen ... - para ... vitesh / ditesh Ende Januar / Februar / ... - fundi i Janarit / Shkurtit
Anfang Januar / Februar / ... - Fillimi i Janarit / Shkurtit später - më vonë
Ortsangaben Të dhëna vendi
Berg der, -e - bjeshka Meer das, -e - deti
in den Bergen - në bjeshkë am Meer - në det
Land das - shteti, vendi See der, -n - liqeni
auf dem Land - vend rural (fshat) am See - në liqen
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Antwort die, -en - përgjegjëje dauern, hat gedauert - zgjatë, ka zgjatur
Blume die, -n - lule enden, hat geendet - përfundon, ka përfunduar
Erwachsene der/die, -n - i, e rritur heiraten, hat geheiratet - martohet, është martuar
Feier die, -n - festa unterrichten, (hat unterrichtet) - ligjëron, (ka ligjëruar)
Fest das, -e - festa verkaufen, (hat verkauft) - shet, (ka shitur)
Führerschein der, -e - patentë shoferi fertig - gati, përfunduar
Hochzeit die, -en - dasma glücklich - fatlum
Idee die, -n - ide jung - i, e re
Kindergarten der, ¨ - çerdhe / kopsht i fëmijëve müde - i, e lodhur

9
Kunde der, -n - blerësi / klienti wütend - i, e tërbuar (nga zemërimi)
Paket das, -e - pako / paket beide - të dy
Puppe die, -n - kukulla draußen - jashtë
Stress der - stres gerade - tash për tash
Tier das, -e - kafshë, shtazë nämlich - pjesë përforcuese e fjalisë (nuk ka përkthim)
Traum der, ¨e - ëndrra noch nicht - ende jo
Wissen das - dija selbst - vetë
baden, hat gebadet - lahet, është larë überhaupt - pikërisht (bash)
bringen, hat gebracht - sjell/bie, ka sjellur/prur wenig - pak
bekommen, (hat bekommen) - marr/pranoj, ka marr
Lektion 9 Mësimi 9
Sehenswürdigkeiten Monumentet historike
Dom der, -e - katedrale Sehenswürdigkeit die, -en - monument historik
Eintritt der - hyrja (të hollat) Turm der, ¨e - kulla
Ermäßigung die, -en - reduktim (zbritje) besichtigen, (hat besichtigt) - viziton, (ka vizituar)
Führung die, -en - udhëzues (udhëheqës, ciceron) reservieren, (hat reserviert) - rezervon, ka rezervuar
Gebühr die, -en - tarifë
Konzert das, -e - koncertë
In der fremden Stadt Në qytet të huaj
Ausflug der, ¨e - ekskurzion Ticket das, -s - tiketë, biletë
Programm das, -e - program Tourist der, -en - turist
Rathaus das, ¨er - komuna (bashkia) Zentrum das, Zentren - qendra
Stadführung die, -en - udhërrëfyesi etwas unternehmen, du unternimmst, er unternimmt (hat
unternommen) - ndërmarr diçka, ti ndërmerr, ai ndërmerr (ka
ndërmarrur)
Stadtplan der, ¨e - plani/harta e qytetit
Stadtrundfahrt die, -en - xhiro (vizitë) nëpër qytet
Im Hotel Në Hotel
Doppelzimmer das, - - dhomë dyshe (dykrevatshe) Vollpension die - pansion i plotë
Einzelzimmer das, - - dhomë njëshe (njëkrevatshe) Jugendherberge die, -n - bujtin (konvikt) për të ri
Gepäck das - bagazh (valixhe) Rezeption die - recepcion
Halbpension die - gjysëm pansion Übernachtung die, -en - buajtje (një natë)
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Abendessen das, - - darka Feiertag der, -e - ditë feste/pushimi
Ausweis der, -e - letërnjoftim (ID) Fenster das, - - dritare
Auto das, -s - automobil Fahrer der, - - shofer / vozitës
Auto fahren - vozit automobil Glas das, ¨er - gotë
Automat der, -en - automat Haushalt der - amvisëri / ekonomi shtëpiake
Besuch der, -e - vizitë Höhe die - lartësia
Blick der, -e - pamje (shikim) Kasse die, -n - kaca / fondi
König der, -e - Mbret warten, hat gewartet - pres, ka pritur
Meter der, - - meter wiederholen, (hat wiederholt) - përsërit (ka përsëritur)
Minute die, -n - minutë wissen, ich weiß, du weißt, er weiß, hat gewusst - di / njoh, unë
di, ti di, ai di, ka ditur
Papiere (Pl) - letër zu·hören, (hat zugehört) - dëgjon, (ka dëgjuar)
Pass der, ¨e - pasaportë es gibt - ka, jap
Postkarte die, -n - kartolinë bekannt - i, e njohur
Ratschlag der, ¨e - këshillë berühmt - i, e famshëm/me
Regel die, -n - rregulla einfach - i, e thjeshtë
Religion die, -en - Religjioni erlaubt - lejohet / i, e lejuar
Treppe die, -n - shkallët fremd - i, e huaj
Ziel das, -e - caku gemütlich - rehat, kënaqësi
Zigarette die, -n - cigarja hoch - i, e lartë
ab·geben, du gibst, er gibt, (hat abgegeben) - dorëzoj, bëj, jap / langsam - ngadal
ti dorëzohesh, ai dorëzohet, (ëhtë dorëzuar)
bedeuten, (hat dedeutet) - do të thotë laut - me zë të lartë / zëshëm
beginnen, (hat begonnen) - fillon, ka filluar leise - me zë të ulët / qetë
dürfen, ich darf, er darf - guxon, unë guxoj, ai guxon möglich - i, e mundur / mundshme
erklären, (hat erklärt) - shpjegon, (ka shpjeguar) rund - rreth
fotografieren, (hat fotografiert) - fotografohet , (ka fotografuar) verboten - i, e ndaluar
kennen·lernen, hat kennengelernt - njoftohet, ka njoftuar jemand - dikush
mit·kommen, (ist mitgekommen) - vijë bashkë me (ka ardhur man - vetë e papërcaktuar

10
bashkë me)
müssen, ich muss, er muss - duhet (patjetër), unë duhet, ai andere - (të) tjerë, ndryshëm
duhet
parken, hat geparkt - parkon, ka parkuar ohne - pa
putzen, hat geputzt - pastron, ka pastruar täglich - të përditshme / përditshëm
rauchen, hat geraucht - tymos, ka tymosur unbedingt - domosdo / patjetër / i pakufizuar
telefonieren,(hat telefoniert) - telefonon, ka telefonuar unterwegs - rrugës për në
unterschreiben, (hat unterschrieben) - nënshkruaj, zuerst - së pari
in Ordnung - në rregull
zum Schluss - më në fund / përfundimisht
während - për gjatë / gjatë (kësaj kohe)
Lektion 10 Mësimi 10
Einen termin vereinbaren Një termin me bërë/realizuar
ab·sagen, (hat abgesagt) - anulon, (ka anuluar) verschieben, (hat verschoben) - shtyej (terminin), ka shtyrë
vereinbaren, (hat vereinbart) - realizim / caktim (ka realizuar)
Gesundheit und Krankheit Shëndeti dhe sëmundja
Doktor der, -en - Mjek husten, hat gehustet - kollitje, ka kollitur
Fieber das - temperaturë / ethe untersuchen (hat untersucht) - kontrollohet, vizitohet
Gesundheit die - shëndeti wehtun, (hat wehgetan) - më dhëmb, (më ka dhimbur)
Krankheit die, -en - sëmundja gesund - i, e shëndetshme
Medizin die - Mjekësi krank - i, e sëmurë
Praxis die, Praxen - Ordinanca
Schmerz der, -en - dhimbje
Tablette die, -n - tabletë
Körperteile Pjesët e trupit
Arm der, -e - krahu Hand die, ¨e - dora
Auge das, -n - syri Kopf der, ¨e - koka
Bauch der, ¨e - barku Mund der, ¨e - goja
Bein das, -e - këmba Nase die, -n - hunda
Finger der, - - gishti Ohr das, -en - veshi
Fuß der, ¨e - shputa Rücken der, - - shpina
Haar das, -e - flokët Zahn der, ¨e - dhëmbi
Hals der, ¨e - qafa
Brief Letra
Absender der, - - dërguesi Gruß der, ¨e - përshendetja
Empfänger der, - - pranuesi / marrësi unterschrift die, -en - nënshkrimi
Datum das - data
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Auskunft die, ¨e - informacion sollen, ich soll, er soll - duhet, unë duhet, ai duhet
Dame die, -n - zonjë versuchen, (hat versucht) - përpiqet, (është përpjekur)
Empfehlung die, -en - rekomandim weg sein, ist weg gewesen - nuk jam prezent, nuk ishte prezent
Frisör der, -e - frizer werden, du wirst, er wird, ist geworden
do të, ti do të, ai do të, …
Leben das, - - jeta dick - i, e trashë
Mensch der, -en - njeri gefährlich - i, e rrezikshme
Schokolade die, -n - çokoladë nervös - i, e shqetësuar
ändern, hat geändert - ndryshon/ndërron, ka ndryshuar schlimm - i, e keqe
aus·sehen, du siehst aus, er sieht aus, (hat ausgesehen) tot - i, e vdekur / ngordhur
dukej, ti dukesh, ai dukej, (është dukur)
besuchen, (hat besucht) - viziton, (ka vizituar) vorsichtig - i, e kujdesëshme
bieten, hat geboten - ofron, ka ofruar dün / schlank - i, e hollë
danken, hat gedankt - falenderon, ka falenderuar
ein·laden, du lädst ein, er lädt ein, (hat eingeladen)
fton/ftuar, ti fton, ai fton,(ka ftuar)
Lektion 11 Mësimi 11
Verkehrsmittel Mjetet e komunikacionit
(U/S-) Bahn die, -en - metro Straßenbahn die, -en - tramvaj (tren nëpër qytet)
Bus der, -se - autobus Taxi das, -s - taxi
Flugzeug das, -e - aeroplan Zug der, ¨e - tren i shpejtë (tren që lidh qytetet)
Lkw der, -s - kamion

11
Richtungsangaben Të dhënat për drejtimin
geradeaus - drejt (da) vorne - përpara
links - majtas (da) hinten - prapa
rechts - djathtas (da) oben - lartë
(da) drüben - matanë, tutje, andej, atje (da) unten - poshtë
Unterwegs mit Zug / Flugzeug Udhëtimi/rrugës me Tren/Aeroplan
Abfahrt die - nisja (për udhëtim) fliegen, ist geflogen - fluturon, ka fluturuar
Abflug der, ¨e - nisja (për fluturim) ab·fliegen, (ist abgeflogen) - nisem për fluturim, (ka fluturuar)
Ankunft die - arritja an·kommen, (ist angekommen) - arrij, (ka arritur)
Anschluss der, ¨e - lidhja, vazhdimi aus·steigen, (ist ausgestiegen) - dal / zbres, (ka dalur / zbritur)
Ausgang der, ¨e - dalja ein·steigen, (ist eingestiegen) - hypi, (ka hypur)
Eingang der, ¨e - hyrja um·steigen, (ist umgestiegen) - ndërron, (ka ndërruar)
Bahnsteig der, -e - peroni (ku presin udhëtarët) weit - larg
Bushaltestelle die, -n - stacioni i autobusave wie weit - sa larg
Durchsage die, -n - njoftim me altoparlant zu weit - shumë larg
Fahrplan der, ¨e - orari i udhëtimeve zurück - prapa / kthyese
Flughafen der, ¨e - aeroporti hin und zurück - dy drejtimshe
Gleis das, -e - peroni i trenit / hekurudha
Reisebüro das, -s - zyrë udhëtimi / byro turistike
Schalter der, - - sporteli / shallteri
Ticket das, -s - biletë, tiketë
Verspätung die - vonesa
ab·fahren, du fährst ab, er fährt ab, (ist abgefahren)
nisem (për udhëtim), ti nisesh, ai niset, (është nisur)
Unterwegs mit Zug / Flugzeug Udhëtimi/rrugës me Tren/Aeroplan
Ampel die, -n - semafori Krankenhaus das, ¨er - shtëpia e shëndetit / spitali
Apotheke die, -n - barnatore Laden der, ¨ - dyqan / shitore
Bank die, -en - banka Parkplatz der, ¨e - parking
Bäckerei die, -en - furra (e bukës) Polizei die - policia
Ecke die, -n - qoshe Post die - posta
Kiosk der, -e - kiosk, trafik
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Achtung ! - kujdes / vini re ! circa - rreth
Autobahn die, -en - autostradë nun - tani
Baum der, ¨e - pemë / dru / lis Wohin? - për ku?
Jugendliche der/die, -n - të rinj/ët nach - për në
Seite die, -n - faqe / anë an - në (në vertikale që preket)
Weg der, -e - rrugë auf - mbi (në horizontale që preket)
ab·holen, (hat abgeholt) - marr, (ka marrur) hinter - pas
liegen, ist/hat gelegen - shtrirë, është shtrirë in - në (brenda)
sitzen, ist/hat gesessen - ulem, është ulur neben - afër
verlieren, (hat verloren) - humbas, ka humbur über - mbi (që nuk preket)
zurück·kommen, (ist zurückgekommen) - kthehet pas, (është unter - nën (që preket)
kthyer pas)
pünktlich - i, e saktë / përpiktë vor - (për) para
zwischen - në mes
daneben - aty pranë
zu fuß - në/me këmb
in der Nähe - në afërsi
Lektion 12 Mësimi 12
Kundendienst Shërbimi i klientit
Gebrauchsanweisung die, -en - udhëzues për përdorim funktionieren, (hat funktioniert) - funksionon (ka funksionuar)
Rechnung die, -en - llogari reparieren, (hat repariert) - riparoj, (ka riparuar)
Reparatur die, -en - riparim kaputt - i, e thyer, prishur, shkatërruar
Techniker der, - - teknik
Telefon Telefoni
Apparat der, -e - aparat Nachricht die, -en - lajm, njoftim
am Apparat - në aparat Telefon das, -e - telefon
Anrufbeantworter der, - - sekretaria telefonike zurück·rufen, (hat zurückgerufen) – thërras që të kthehet, kujtoj,
thëras prap, (ka thirrur prap/sërish)
Im Büro Në zyrë
12
Chef der, -s - shef Papier das, -e - letër
Sekretärin die, -nen - sekretareshë buchen, hat gebucht - rezervon, ka rezervuar
Bleistift der, -e - laps (i thjeshtë) verschicken, (hat verschickt) - dërgon, (ka dërguar)
Briefmarke die, -n - pullë postare
Drucker der, - - printer
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Autovermietung die, -en - huazim i veturës (automobil me Modell das, -e - modeli
qira)
Bahn die, -en - tren Licht das, -er - dritë
Bitte die, -n - lutje Ober der, - - kamarier
Brille die, -n - syze Oper die, -n - opera
Feuer das, - - zjarr Optiker der, - - optiker / syzendreqës
Fotoapparat der, -e - fotoaparat Platz der, ¨e - vend
Heizung die, -en - ngrohje Schloss das, ¨er - kështjellë / çelësi i biçikletës
Kreuzung die, -en - udhëkryq / kryqëzim Training das - trajnim
marke die, -n - mark / tip Tür die, -en - derë/a
auf·machen, (hat aufgemacht) - hap, (ka hapur) /objekt bestellen, (hat bestellt) - porosit, (ka porositur)
auf sein, ist auf gewesen - është/ishte e hapur feiern, hat gefeiert - feston, ka festuar
zu·machen, (hat zugemacht) - mbyll, (ka mbyllur) / objekt informieren, (hat informiert) - informohet, (është informuar)
zu sein, ist zu gewesen - është/ishte e mbyllur riechen, hat gerochen - nuhat / marrë erë, ka nuhatur
an·machen, (hat angemacht) - lëshoj/ndez (ka lëshuar)/rrymën schließen, hat geschlossen - mbyll, ka mbyllur
an sein, ist an gewesen - është/ishte e lëshuar tun, hat getan - bëj / kryej, ka bër/kryer
aus·machen, (hat ausgemacht) - ndal/fik (ka fikur)/rrymën übernachten, (hat übernachtet) - kaloj natën, (ka kaluar natën)
aus sein, ist aus gewesen - është/ishte e ndalur lange - gjatë (për një kohë të gjatë)
behalten, (hat behalten) - mbaj; ruaj; mirëmbaj (ka mbajtur; ka ab (wann) - prej / nga / që nga
ruajtur; ka mirëmbajtur)
bis (wann/später/...) - deri, te / në
gegen - rreth; kundër; në kundërshtim; përafërsisht
Lektion 13 Mësimi 13
Kleidung Veshjet
Kleidung die - veshje Kleid das, -er - fustan/i
Größe die, -n - madhësi/a Mantel der, ¨ - mantil/i
Bluse die, -n - bluzë/a Pullover der, - pullover/i
Gürtel der, - - rryp/i Rock der, ¨e - fund/i
Hemd das, -en - këmishë/a T-Shirt das, -s - maic/a
Hose die, -n - pantollona an·probieren,(hat anprobiert) - provon, (ka provuar)
Jacke die, -n - jakne an·ziehen, (hat angezogen) - vishet, (ka veshur)
Jeans die (Pl) - farmerka
Gegenstände Gjësende
Brieftasche die, -n - portofol / kuletë Koffer der, - - valixhe; kofer
Feuerzeug das, -e - shkrepsë/a Schirm der, -e - ambrellë / çadër/a
Im Kaufhaus Në shtëpi të mallrave
Drogerie die, -n - kozmetikë + gjësende higjienike Kosmetik die - kozmetikë
Erdgeschoss das, -e - kati përdhesë Obergeschoss das, -e - kati sipërm
Kaufhaus das, ¨er - shtëpi/a e mallrave Schreibwaren die (Pl) - artikuj shkrimi
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Ehefrau die, -en - bashkëshorte stehen (+Dat.), hat gestanden - qëndron, ka qëndruar (në
këmbë)
Ehemann der, ¨er - bashkëshort trainieren, hat trainiert - trajnohet, është trajnuar
Fundbüro das, -s - zyrë/a e gjetjes zahlen, hat gezahlt - paguan, ka paguar
Landschaft die, -en - peisazh; krahinë günstig - në lirim / i lirë
Mode die, -n - modë/a lang - i, e gjatë
Rekord der, e - rekord schwer - vështirë / rëndë
Notfall der, ¨e - në rast nevoje / urgjent rückwärts - mbrapa / prapa (lëvizje)
gehören, hat gehört - më takon / përket vorwärts - para / përpara (lëvizje)
mögen, ich mag, du magst, er mag, hat gemocht zufrieden - i, e kënaqur (me diçka)
adhuron, unë adhuroj, ti adhuron, ai adhuron, ka adhuruar
schauen, hat geschaut - shikon/sheh, ka shikuar/parë welche(r/s) - cili; cila; cilët; cilat
dieser(r/s) - ky; kjo; këta; këto; këtë
Lektion 14 Mësimi 14
Feste Festat
13
Einladung die, -en - ftesë/a Silvester das - Viti i Ri
Geschenk das, -e - dhuratë/a Neujahr das - Viti i Ri
Ostern das - pashkët Weihnachten das - kërshendellat
Gute Wünsche Dëshira të mira
Alles Gute - gjithë të mirat Frohe Weihnachten - urime kërshendellat
Viel Glück - paç fat / me fat / shumë fat Gute Besserung - përmirësim i mirë / shërim të shpejtë
Ein gutes neues Jahr - një vit të ri të mire Viel Erfolg - shumë suksese
Frohe / Schöne Ostern - urime pashkët gratulieren, (hat gratuliert) - përgezon / uron, (ka përgëzuar / uruar)
Herzlichen Glückwunsch - urime të përzemërta
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Aufgabe die, -n - detyrë/a bitten, hat gebeten - pyes / lus, ka pyetur/lutur
Bekannte der/die, -n - i, e njohur fehlen, hat gefehlt - mungon, ka munguar
Boot das, -e - varkë sich freuen, hat gefreut - gëzohet, ëshgtë gëzuar
Café das, -s - kafeteri sich kümmern um, hat gekümmert - kujdeset për, është kujdesur
për
Kalender der, - - kalendar/i um·zi ehen, (ist umgezogen) - sillem / rrethoj / tërheq, (është
sjellur / rrethuar / tërhequr)
Kirche die, -n - kishë/a eilig - i, e nxituar
Pause die, -n - pauzë/a wunderbar - mrekullueshëm
Prüfung die, -en - provim/i bald - së shpejti
eine Prüfung bestehen - provimi përbëhet hoffentlich - shpresoj
Schiff das, -e - anija nichts - asgjë
SMS die - SMS, mesazh schade - keq
Überraschung die, -en - befasi/a vorbei - pranë / afër
Verein der, -e - shoqata denn - sepse, meqë
Wochenende das, -n - fundjavë/a Liebe ... / Lieber ... - e dashur / i dashur
Wochentag der, -e - ditë jave Herzliche Grüße - përshendetje të përzemërta
auf·passen, (hat aufgepasst) - shikoj/kujdesem për; hap sytë,
(është kujdesur për)

Schritte international 3 - Niveau A2/1


Lernwortschatz M ë s i m i i f ja l o r i t
Lektion 1 Mësimi 1
Familie und Verwandte Familja dhe të afërmit
Ehepaar das, -e - çift/i bashkëshortor Cousine die, -n - kushërirja
Enkelkind das, er - nipa dhe mbesa Schwager der, ¨ - dhëndrri
Onkel der, - - daja / axha Schwägerin die, -nen - kunata
Tante die, -n - tezja / halla Schwiegereltern (Pl) - vjehrritë (vjehrri dhe vjehrra)
Neffe der, -n - nip/i Schwiegervater der, ¨ - vjehrri
Nichte die, -n - mbesë/a Schwiegermutter die, ¨ - vjehrra
Cousin der, -s - kushëriri Verwandte der/die, -n - farefis / i, e afërm
Veter der - kushërir
Lebensformen Forma e të jetuarit
Großfamilie die, -n - familje e madhe allein erziehend - prind i vetëm
Kleinfamilie die, -n - familje e vogël getrennt (leben) - të ndarë (jetojnë)
Single der, -s - i, e vetme schwanger - shtatzënë
ledig - beqar
zusammen·leben, hat zusammen gelebt jeton sëbashku, ka jetuar sëbashku
Im Haus Në Shtëpi
Dachwohnung die, -en - banesë nën kulm Nachbar der, -n - fqinji / komshiu
der erste / zweite / dritte ... Stock - kati I-rë/II-të/III-të Nachbarin die, -nen - fqinje / komshika
Gefühle (ausdrücken) Ndjenjat (përshtypjet)
fröhlich - i, e gëzuar So ein Pech! - çfarë taksirati
sauer - i, e hidhëruar So ein Zufall! - rastësi / çfarë rastësie
traurig - i, e pikëlluar / mërzitshëm/e Wie peinlich! - sa e turpshme
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Au-Pair-Mädchen das, - dado zurück·fahren, du fährst zurück, er fährt zurück, ist
zurückgefahren - kthehem prapa, ti kthehesh prapa, ai kthehet
14
prapa, është kthyer prapa
Rad das, ¨er - rrotë/a (un)bequem - i, e (pa)përshtatshme
Acht geben, hat Acht gegeben - ke/bëj kujdes, ka pasur/bërë einzig- - i, e vetme
kujdes
aus·packen, hat ausgepackt - hap/zbraz, ka hapur auf einmal - befasisht / përnjëherë
diskutieren, hat diskutiert - diskutoj erst einmal - posa / sapo
ein·schlafen, du schläfst ein, er schläft ein, ist eingeschlafen - fle schon einmal - tashmë / edhe një herë
/ bie në gjumë, ti flenë, ai flenë, ka fjetur
ein·ziehen, ist eingezogen - banoj me dikë, ka banuar endlich - më në fund
erleben, hat erlebt - përjetoj, ka përjetuar noch nie - ende kurrë
erziehen, hat erzogen - edukon, ka edukuar öfter(s) - shpesh
verpassen, hat verpasst - me ik/humbas/lëshoj rastin, ka schließlich - përfundimisht
ikur/humbur/lëshuar
wenigstens - së paku
bei - te, tek
weil - sepse
Lektion 2 Mësimi 2
Im Mietshaus Në shtëpi me qira
Aufzug der, -e - ashensor Keller der, - - podrumi
Briefkasten der, - - kuti postare Mietshaus das, -er - pallat/shtëpi me qira
Hausmeister der, - - shtëpiak, mjeshtër i shtëpisë Müll der - mbeturina, hedhurina
Hof der, -e - oborr/i, kopsht/i Mülltonne die, -n - kontinier (i mbeturinave)
In der Wohnung Në Banesë
Boden der, - - dyshemeja Wand die, -e - muri
Decke die, -n - tavani ein∙richten, hat eingerichtet - me mobiluar (mi rregulluar sendet në dhomë)

Regal das, -e - rregalli


Teppich der, -e - tepihi
Toilette die, -n - tualet, banjo, WC
Richtungsangaben Të dhënat për drejtimin
raus - jashtë rein∙kommen, ist reingekommen - hyj brenda, ka hyrë brenda
rein - brenda rauf∙kommen, ist raufgekommen - shkoj/hypi lartë, ka hypur
lartë
rauf - lartë runter∙kommen, ist runtergekommen - zbres poshtë, ka zbritur
poshtë
runter - poshtë rüber∙kommen, ist rübergekommen - shkoj/vij andej/këndej,
ka shkuar/ardhë andej/këndej
rüber - matanë, andej, këndej
raus∙kommen, ist rausgekommen - dal jashtë, ka dal jashtë
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Amt das, -er - enti Plastik das - plastikë
Anruf der, -e - thirrje Strom der - rryma
Bescheid sagen - njoftoj dikë (detaje) Zettel der, - - fletëz, pusullë (letër kur i lën dikuj një ...)
Katze die, -n - mace ab∙stellen, hat abgestellt - vendos/mbështes diçka (në
vertikale)
Kinderwagen der, - - karrocë për fëmijë aus∙leihen, hat ausgeliehen - huazoj
Kiste die, -n - arkë/a, paketë/a erwarten, hat erwartet - pres/me prit
Mitteilung die, -en - lajmërim, njoftim gieβen, hat gegossen - ujis, ujit
Ordnung die - rregulla verbrauchen, hat verbraucht - konsumoj, shpenzoj
in ordnung - në rregull wecken, hat geweckt - zgjoj
Pflanze die, -n - bimë weg∙werfen, du wirfst weg, er wirft weg, hat weggeworfen -
hudh diçka
hängen, hat/ist gehangen/ hat gehängt - var werfen, du wirfst, er wirft, hat geworfen - hudh
hoffen, hat gehofft - shpresoj ärgerlich - i, e neveritshme
legen, hat/ist gelegen - vë, vendos (në horizontale) sauber - pastër
sorgen, hat gesorgt - brengosem për ... sauber machen - pastroj
stecken, hat/ist gesteckt - fus (diçka) schmutzig - i ndyrë/papastër
stellen, hat gestellt - vendos (në vertikale) übrigens - njëmend
streiten, hat gestritten - grindem
trennen, hat getrennt - ndahem
Verbessern, hat verbessert - përmirësoj
Lektion 3 Mësimi 3

15
Wie oft? / Wann? Sa shpeshë? / Kur?
immer - gjithmonë nie - kurrë
fast immer - gati (se) gjithmonë morgens - mëngjeseve
meistens - më së shumti mittags - drekave
oft - shpesh abends - mbrëmjeve
manchmal - ndonjëherë werktags - ditëve të punës
selten - rrallë wochentags - ditëve të javës
fast nie - gati (se) kurrë
Geschirr Enët
Becher der, - - tas i plastikës Pfanne die, -n - fërtera, tigani
Gabel die, -n - piruni Schüssel die, -n - pijatë e thellë
Glas das, -er - gota Tasse die, -n - tasi, filxhani
Kanne die, -n - çajniku / gjygymi i çajit Teller der, - - pijata
Löffel der, - luga Topf der, -e - tenxherja
Messer das, - - thika
Speisen und Gerichte Menytë dhe gjellërat
Appetit der - oreks/i Nuss die, -e - lajthia
Gericht das, -e - gjella Zucker der - sheqeri
Mahlzeit die, -en - shujta Zitrone die, -n - lemoni
Nachspeise die, -n - deserti braten, du brätst, er brät, hat gebraten - pjek mish
Portion die, -en - porcion/i schneiden, hat geschnitten - pres, prej
Rezept das, -e - recept fett - i,e yndyrshëm/dhjamosur
Bohne die, -n - fasule frisch - i,e freskët
Braten der, - - mish i pjekur salzig - i,e kriposur
Honig der - mlaltë/i sauer - i, e thartë
Marmelade die, -n - marmeladë scharf - djegës
Nudel die, -n - makarona süβ - i, e ëmbël
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Art die, -en - lloj/i probieren, hat probiert - provoj
Diät die, -en - diet/a anders - ndryshe, tjetër
Gast der, -e - mysafir/i besetzt - i, e zënë
Kellner der, - - kamarieri drinnen - brenda
Kellnerin die, -nen - kamarierja eigen- - vetë, vetanak
Lied das, -er - kënga geheim - sekret
Menge die, -n - sasi, shumë hart - i, e vështirë / rëndë
Metzgerei die, -en - mishtore komisch - komike, çuditshme
Rind das, -er - gjedh/i nötig - i, e domosdoshme
Sendung die, -en - emision, dërgesë satt - i, e ngopur
Spülmaschine die, -n - enëlarëse seltsam - i, e çuditshme
Trinkgeld das, -er - bakshish typisch - tipike
duschen, hat geduscht - dush, lahem wach - i,e zgjuar
gewinnen, hat gewonnen - fitoj weich - i,e butë
her∙stellen, hat hergestellt - përpiloj eigentlich - në të vërtetë
Lassen, du lässt, er lässt, hat gelassen - lë (diçka) genauso - po ashtu
mit∙bringen, hat mitgebracht - sjell/me veti (diçka) nirgends - askush
öffnen, hat geöffnet - hap (me hap diçka) übrig - tepër
Lektion 4 Mësimi 4
Arbeitswelt Bota e punës
Büro das, -s - zyrë/a Material das, Materialien - material
Empfang der, -e - pranimi (marja e mallit) Mehrwertsteuer die - taksa, t.v.sh.
Export der, -e - eksport Produkt das, -e - produkt, prodhim
Fabrik die, -en - fabrikë/a Quittung die, -en - faturë/a
Import der, -e - import Überstunde die, -n - orë shtesë, mbi orë
Kantine die, -n - menzë, kantinë, byfe auβer Hau
- jashtë shtëpisë
Maschine die, -n - makinë verbinden, hat verbunden - mu lidh (me telefon)
Handwerk Zanat / Artizanale / Punë dore
Gebäck das - pjekurina backen, hat gebacken - pjek / me pjek
Hammer der, - - çekiç
Handwerker der, - - punëtor me punë dore, zanatli
Meister der, - - mjeshtër

16
Nagel die, - - gozhdë
Natur Natyra
Holz das, -er - druri (i prerë) Wald der, -er - pylli
Vogel der, - - zogu
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Medikament die, -e - medikament, bar aus∙geben, du gibst aus, er gibt aus, hat ausgegeben - shpenzoj, jap
Meinung die, -en - mendim aus∙schalten, hat ausgeschalten - ndal, fik
Rat der - këshillë beachten, hat beachtet - bëj kujdes, marr parasysh
Symbol das, -e - simbol entscheiden, hat entschieden - vendos
Teil der, -e - pjesë erkennen, hat erkannt - njohë, dalloj
Test der, -s - test folgen, ist gefolgt - ndjek, pason
Typ der, -en - tipi, lloji schwierig - i, e rëndë / vështirë
an∙bieten, hat angeboten - paraqes, ofroj gleichfalls - gjithashtu
ab∙schlieβen, hat abgeschlossen - mbyll, përfundoj insgesamt - në përgjithësi
merken, hat gemerkt - vërej jede / jeder - secili, secila
reden, hat geredet - flas möglichst - mundësisht
sparen, hat gespart - kursej nachmittags - pasditeve
spülen, hat gespült - shpërlaj nachts - netëve
stören, hat gestört - pengoj niemand - askush
übersetzen, hat übersetzt - përkthej vorn - përpara
wählen, hat gewählt - zgjedh zu viel - shumë (kur na pëlqen)
ähnlich - i, e ngjashme so viel - aq/sa shumë (kur nuk na pëlqen)
betrunken - i, e dehur wenn - kur, nëse
durchschnittlich - mesatarisht
kompliziert - i, e komplikuar
leicht - i, e lehtë
Lektion 5 Mësimi 5
Sportarten Sport
Aerobic das - aerobiku Snowboard fahren, du fährst, er fährt, ist gefahren - snoubord
Eishockey das - hokej segeln, hat/ist gesegelt - lundroj
Golf das - golfi wandern, ist gewandert - shtegtoj
Handball das - hendbolli
Tischtennis das - pingpongu
klettern, hat/ist geklettert - alpinizëm, ngjitje
Wochentage Ditët e javës
montags - të hënave freitags - të premteve
dienstags - të marteve samstags / sonnabends - të shtunave
mittwochs - të merkurave sonntags - të dielave
donnerstags - të enjteve
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Alltag der - përditshmëria (runter)fallen, du fällst, er fällt ist (runter) gefallen - bjen,
derdhet (bie poshtë diçka)
Aussage die, -n - shprehja laufen, du läufst, er läuft, ist gelaufen - ec
Bewegung die, -en - lëvizja lösen, hat gelöst - zgjidh
Bus(fahrt) die, -en - udhëtim me autobus mit∙machen, hat mitgemacht - bëj / bashkë, marrë pjesë,
bashkangjitem
Ergebnis das, -se - rezultati mit∙kommen, ist mitgekommen - vij
Herz das, -en - zemra sich ärgern (über), hat sich geärgert - inatosem
Lärm der - zhurma sich aus∙ruhen, hat sich ausgeruht - qetësohem, pushoj
Lust (auf) die - qejf, kënaqësi sich aus∙ziehen, hat sich ausgezogen - shpërngulem, zhvidhem
Quatsch der - dokrra, pallavra sich beschweren (über), hat sich beschwert - ankohem
Saison die - sezonë/a sich bewegen, hat sich bewegt - lëviz
benutzen, hat benutzt - përdor, shfrytëzoj dünn - i, e dobët
denken an, hat gedacht - mendoj ehrlich - i, e sinqertë
empfehlen, du empfiehlst, er empfiehlt, hat empfohlen - rekomandoj entfernt - larg
sich erinnern, hat sich erinnert - kujtohem fit - në formë
sich ernähren, hat sich ernährt - ushqehem kostenlos - falas
sich freuen (auf), hat sich gefreut - gëzohem regelmäβig - rregullisht
sich fühlen, hat sich gefühlt - ndihem schwach - i, e dobët (nga qëndrueshmëria)
sich interessieren (für), hat sich interessiert - interesohem selbstverständlich - e vetëkuptueshme
sich konzentrieren (auf), hat sich konzentriert - koncentrohem sportlich - sportiv
sich legen, hat sich gelegt - shtrihem wahr - i, e vërtetë
17
sich setzen, hat sich gesetzt - ulem ein paar - disa
sich verabreden (mit), hat sich verabredet - merrem vesh, genau - saktë
bëj marrëveshje (me)
steigen, ist gestiegen - ngjitem genug - mjaftë
träumen (von), hat geträumt - ëndërroj inklusive - inkluziv, përfshirë, duke përfshirë
warten (auf), hat gewartet - pres (dikë) kaum - menzi
(zu)senden, hat zugesendet - dërgoj nachher - pastaj
normalerweise - normalisht
pro - për
zu wenig - pak
auβer Betrieb - jashtë shërbimit
Lektion 6 Mësimi 6
Ausbildung und Beruf Arsimimi dhe profesioni
Angestellte der/die, -n - nëpunës Bewerbung die, -en - aplikacion, konkurim, kandidaturë
Anwalt der, -e - avokat Kündigung die, -en - shkarkim (nga puna)
Anwältin die, -nen - avokate Lehre die, -n - mësim/i
Arbeitgeber der, - punëdhënës/i Lohn der, -e - pagë, rrogë
Arbeitnehmer der, - - punëmarrës/i Mechaniker der, - - mekanik
Arbeitsplatz der, -e - vendi i punës Mechanikerin die, -nen - mekanike
Auszubildende der/die, -n - nxënës/i Schauspieler der, - - aktor
Bauer der, -n - fshatar Schauspielerin die, -nen - aktore
Bäuerin die, -nen - fshatare
Schulfächer Lëndët shkollore
Mathe(matik) die - Matematika Biologie die - Biologjia
Physik die - Fizika Geschichte die - Historia
Chemie die - Kimia Kunst die - Arti
Kindergarten und Schule Kopshti i fëmijëve dhe Shkolla
Krippe die, -n - foshnjore, çerdhe fëmijësh Realschule die, -n - shkollë e mesme
Kindergarten der, - - kopsht fëmijësh Berufsschule die, -n - shkollë zanati
Grundschule die, -n - shkolla fillore Abitur das - matura
Gesamtschule die, -n - shkolla e përgjithshme / e Fach das, -er - lënda
përbashkët
Gymnasium das, Gymnasien - gjimnazi Note die, -n - notë/a
Hauptschule die, -n - shkolla kryesore Zeugnis das, -se - dëftesë/a
Gesundheit Shëndeti
Körper der, - - trupi bluten, hat geblutet - gjakos, gjakderdh
Notarzt der, -e - mjek emergjent verletzt - i, e lënduar / plagosur
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Ärger der - zemërim Interesse haben (an), hat gehabt - kam interesim
Angst die, -e - frikë Recht haben, hat gehabt - kam të drejtë
Beratung die, -en - këshillë, konsultim speichern, hat gespeichert - regjistroj, inçizoj, ruaj, fus, akumuloj
CD-ROM die, -s - CD-ROM teil∙nehmen, du nimmst teil, er nimmt teil, hat teilgenommen -
(me) marrë pjesë
Einführung die, -en - hyrje überlegen, hat überlegt - mendoj (mirë)
Erfahrung die, -en - përvojë/a verändern, hat verändert - ndryshoj
Frühjahr das - Pranvera verdienen, hat verdient - fitoj, meritoj
Gegenteil das - e kundërta vergessen, du vergisst, er vergisst, hat vergessen - harroj, humbas
Gesellschaft die, -en - shoqëri/a faul - dembel
Kontakt der, -e - kontakt fleißig - i, e zellshme
Kultur die, -en - kulturë/a intelligent - intelegjent/e
Plan der, -e - plan/i reich - i, e pasur
Politik die - politikë/a schriftlich - me shkrim
Sorge die, -n - kujdes, shqetësim, brengë, preokupim verschieden - i, e ndryshme
sich Sorgen machen - përkujdesem, bëhem merak anscheinend - siç duhet
Technik die - teknikë/a dass - që
Wirtschaft die - Ekonomi/a
Wunsch der, -e - dëshirë/a
Voraussetzung die, -en - parakusht
drucken, hat gedruckt - shtyp (një libër)
erreichen, hat erreicht - arrij diçka
hassen, hat gehasst - urrej

18
Lektion 7 Mësimi 7
Geschenke Dhuratat
CD die, -s - CD Parfüm das, -s - parfum
(Hand)Creme die, -s - krem i duarve Schmuck der - stoli, bizhuteri
DVD-Player der, - - DVD plejer ein∙packen, hat eingepackt - paketoj, mbështjell
Geldbörse die, -n - portofol, kuletë, bërza e parave Schenken, hat geschenkt - dhuroj
Rose die, -n - trëndafil
Kette die, -n - qafore
Feiern Festa / Festimi
Atmosphäre die - atmosfera Organisieren, hat organisiert - organizimi
Feier die, -n - festa, festimi
Stimmung die, -en - atmosferë, akordim, intonacion, humor, gjendje
shpirtërore, zbavitje
Gutscheine Letër me vlerë
Betrag der, -e - shumë (parash) Wert der, -e - vlerë/a
Frist die, -en - afat/i, afatizim/i gültig - i, e vlefshme
Gutschein der, -e - letër me vlerë, bono, triskë persönlich - personale
Hochzeit Dasma
Braut die, -e - nusja Ring der, -e - unaza
Bräutigam der, -e - dhëndrri Standesamt das, -er - ofiqari/a
Brautpaar das, -e - çifti (bashkëshortor) Trauung die, -en - betimi
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Alkohol der - alkool/i planen, hat geplant - planifikoj
Altersheim das, -e - shtëpi/a e pleqve überraschen, hat überrascht - befasoj, habis, surprizoj
Briefumschlag der, -e - zarfë/i überzeugen, hat überzeugt - bind (për diçka)
Ding das, -e - gjësend (sich) unterhalten, du unterhältst dich, er unterhält sich, hat sich
unterhalten - bashkëbisedoj
Motorrad das, -er - motoçikletë statt∙finden, hat stattgefunden - ndodhë, zhvillohet (organizoj)
Raum der, -e - dhomë/a, hapësirë/a waschen, du wäschst, er wäscht, hat gewaschen - laj
Reiseführer der, - - udhërrëfyes weinen, hat geweint - qaj (me lotë)
Rollstuhl der, -e - karrocë për invalid letzt- - i/të fundit
Schere die, -n - gërshërë vorgestern - pardje
Wäsche die - veshmbathje, rroba zuletzt - së fundi
Zentimeter (cm) der, - - centimetër
Zoo der, -s - kopsht/i zologjik
dabei sein, ist dabei gewesen - jam prezent
drücken, hat gedrückt - shtyp (pullën)
holen, hat geholt - marr, sjell

Schritte international 4 - Niveau A2/2


Lernwortschatz M ë s i m i i f ja l o r i t
Lektion 8 Mësimi 8
Freizeitaktivitäten Aktivitetet rekreative/argëtuese/zbavitëse
Bar die, -s - bar, lokal Spaziergang der, -e - shëtitje
Klavier das, -e - piano einen Spaziergang machen, hat gemacht - bëj shëtitje
Klavier spielen, hat gespielt - (me) luaj/t në piano Video das, -s - video
Karten spielen, hat gespielt - (me) luaj/t letra Video schauen, hat geschaut - shiqoj video
Kneipe die, -n - pijetore sammeln, hat gesammelt - mbledh
Lokal das, -e - lokal
Kultur Kultura
Ausstellung die, -en - ekspozitë/a Tanz der, -e - vallëzim/i
Autor der, -en - autori Stück das, -e - pjesë, copë
Autorin die, -nen - autorja Werk das, -e - vepra
Museum das, Museen - muzeu Klassisch - klasike
Veranstaltungen Organizimet
Eintrittskarte die, -n - biletë hyrëse (sich) an∙melden, hat (sich) angemeldet - lajmërohem,
njoftoj më parë vizitën
Veranstaltung die, -en - organizimi
19
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Blatt das, -er - fletë, gjethe Feuerwehr die - zjarrfikës/i
Diskussion die, -en - diskutim Gesicht das, -er - fytyrë/a
Erzählung die, -en - tregim Heimat die - atdheu, vendlindja
Leitung die - udhëheqje, drejtim vor∙schlagen, du schlägst vor, er schlägt vor, hat
vorgeschlagen - propozoj
Luft die - ajër (sich) wünschen, hat (sich) gewünscht - dëshiroj
Lüge die, -n - gënjeshtër freiwillig - vullnetar
Macht die - fuqi, forcë offen - i, e hapur
Park der, -s - park prima - i, e shkëlqyeshme
Reihe die, -n - rradhë, rresht verliebt - i, e dashuruar
Ruhe die - qetësi außerhalb - jashtë (diçkaje)
Rundfunk der - radiostacion einverstanden - dakordohem, pajtohem me ...
Schachtel die, -n - kuti gegenüber - përballë
Senior der, -en - senior trotzdem - megjithatë
Streichholz das, -er - çibriti, fija e çibritit ungefähr - afërsisht, rreth ...
Übung die, -en - ushtrim auf keinen Fall - në asnjë rast
Volkshochschule die, -n - shkollë e kurseve
Vorschlag der, -e - propozim, këshillë
(einen Tag) verbringen, hat verbracht - kaloj (një ditë)
Lektion 9 Mësimi 9
Sachen Gjëra / Gjësende
Gegenstand der, -e - objekt Form die, -en - formë
Sache die, -n - gjësend Qualität die, -en - kualitet
Sachen im Haus Gjësendet në shtëpi
Besteck das, -e - lugë e pirun (bashkë) (Musik)Anlage die, -n - pajisje muzikore
Bildschirm der, -e - ekrani (Tisch)Platte die, -n - pllakë e tavolinës
Couch die, -en/-s - kauqi Schreibtisch der, -e - tavolinë shkrimi
Fernsehgerät das, -e - televizori Sessel der, - - kolltuk
Figur die, -en - figurë/a Spielzeug das, -e - lodra
Geschirr das - enët Wecker der, - - orë me zile
Kamera die, -s - aparat fotografik
Kleidung Rrobat
Socke die, -n - çorapat Strumpf der, -e - çorapat e gjatë
Stoff der, -e - shtof/i Tuch das, -er - peshkir/i
Wie ist …? Si është …?
fein - bukur, mirë niedrig - thellë
flach - rrafshtë tief - thellë
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Eisenbahn die, -en - hekurudhë/a Glück das - fat/i
Elektro- - elektrikë Glück bringen, hat gebracht - sjell fat
Erinnerung die, -en - përkujtim Grund der, -e - arsye/ja
Garantie die, -n - garancion Haut die, -e - lëkur/a
Gas das, -e - plin, gaz Interview das, -s - intervistë/a
Kredit der, -e - kredit handeln, hat gehandelt - tregoj
einen Kredit auf∙nehmen, du nimmst auf, er nimmt auf, hat stimmen, hat gestimmt - përshtatet, përkon, ujdis
aufgenommen - marrë një kredit
Metall das, -e - metal elektrisch - elektrike
Nahrungsmittel das, - - gjërat ushqimore manche - disa
Überschrift die, -en - mbi titull damals - atëherë
Versicherung die, -en - sigurim/i wahrscheinlich - ndoshta
Verzeihung! - kërkim falje ziemlich - mjaft, goxha
halten von, du hältst, er hält, hat gehalten - jap opinionin për ... wem - kujt
... als - ... se sa
so ... wie - aq ... sa
Lektion 10 Mësimi 10
Post/Telekommunikation Postë/Telekomunikacioni
Absender der, - - dërguesi SMS die, - - SMS
Empfänger der, - - pranuesi Päckchen das, - paketë/pako e vogël
Kommunikation die - komunikimi

20
Konsulat Ambasadë / Konzulatë
Konsulat das, -e - ambasadë, konzulatë verlängern, hat verlängert - zgjatë, me zgjatë
Visum das, Visa - vizë/a
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Beziehung die, -en - lidhja Vertrag der, -e - marrëveshje
DVD-Player der, - - DVD plejer Vorurteil das, -e - paragjykim
Grippe die - grip/i an∙klicken, hat angeklickt - klikoj
Handtasche die, -n - çantë/a e dorës auf∙fordern, hat aufgefordert - mbështes, jap ndihmë për diçka
Katalog der, -e - katalog (sich) entschuldigen, hat (sich) entschuldigt - shfajsohem
Konferenz die, -en - konferencë (sich) besorgen, hat (sich) besorgt - kujdesem për ...
besorgen - gjen siguron, blen, mban nën kujdes
Kontinent der, -e - kontinent gebrauchen, hat gebraucht - përdor
Notiz die, -en - shënim klingeln, hat geklingelt - tingëllon
Liebling der, -e - i, e dashur kriegen, hat gekriegt - marr, pranoj (diçka)
Missverständnis das, -se - keqkuptim liefern, hat geliefert - sjell, bie (diçka)
Portemonnaie das, -s - kuletë, portofol nützen, hat genützt - shfrytëzoj, përdor
Punkt der, -e - pikë/a testen, hat getestet - testoj
Reinigung die, -en - pastrim kimik transportieren, hat transportiert - transportoj
Schnupfen der - sekreti i hundës furchtbar - tmerrësisht
Sekunde die, -n - sekondë positiv - pozitiv
Thema das, Themen - temë/a schrecklich - i, e tmerrshme
Unterschied der, -e - dallimi tolerant - tolerant
Untersuchung die, -en - kontrolla verrückt - i, e trembur
versprechen, du versprichst, er verspricht, hat versprochen - premtoj häufig - shpesh
wiegen, hat gewogen - peshoj nebenan - afër
aktuell - aktuale plötzlich - papritmas
angenehm - i, e rehatshme / përshtatshme ziemlich - mjaftë, goxha
deutlich - i, e qartë
direkt - direkte
egal - s’ka dert
Lektion 11 Mësimi 11
Auto und Verkehr Automobili dhe Trafiku
Batterie die, -n - bateri Tankstelle die, -n - pompa e benzinës
Benzin das - benzin (Verkehrs)Teilnehmer der, - pjesëmarrës komunikacioni
Diesel der - naftë Verkehr der - komunikacion
Einbahnstraße die, -n - rrugë njëdrejtimshe Wagen der, - - veturë/a
(End)Station die, -n - stacioni i fundit Werkstatt die, -en - puntoria
Fußgänger der, - - këmbësor Werkzeug das, -e - veglat e punës
Fußgängerzone die, -n - zona e këmbësorëve ab∙biegen, ist abgebogen - kthehem
Garage die, -n - garazhë bremsen, hat gebremst - frenoj
Kennzeichen das, - tabelat/targat e veturës landen, ist gelandet - ateroj
KFZ das, - - KFZ starten, ist gestartet - nisem, startoj
Klingel die, -n - zilja tanken, hat getankt - mbush
Motor der, -en - motor überholen, hat überholt - kaloj, tejkaloj
Panne die, -n - defekt
PKW der, -s - veturë
Reifen der, - - gomat
Start der, -s - start
Stau der, -s - kolonë
Wetter Koha
Eis das - akull, ngric regnerisch - me shi
Gewitter das, - - vetëtim dhe bubullim sonnig - me diell
Nebel der - mjegull stürmisch - me stuhi
Schnee der - borë windig - me erë
Sturm der, -e - stuhi wolkig - me re
Wolke die, -n - retë glatt - rrëshqitshëm
eisig - me ngrica kühl - i, e freskët
gewittrig - me vetëtim e bubullim nass - lagësht
neblig - me mjegull
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Brücke die, -n - urë/a wechseln, hat gewechselt - ndërroj
Bürgermeister der, - - kryetar komune zurecht∙kommen, ist zurechtgekommen - ja dal
21
Einwohner der, - - banor kräftig - i, e fortë / fuqishëm
Fluss der, -e - lum/i rücksichtslos - i, e pakujdesëshme
Kreis der, -e - rreth/i durch - përmes
Sicherheit die - siguri/a entlang - përgjatë
Situation die, -en - situatë/a deshalb - për këtë
Sprachenschule die, -n - shkollë/a e gjuhëve wegen - për shkak të
Ufer das, - - shtrati i lumit dagegen / dafür sein - (jam) kundër / për
beschreiben, hat beschrieben - përshkruaj woher - prej nga
fest∙stellen, hat festgestellt - vendos (për diçka) auf jeden Fall - në çfardo rasti
prüfen, hat geprüft - provoj
verhindern, hat verhindert - evitoj, menjanoj
Lektion 12 Mësimi 12
Umgebung Ambienti / Mjedisi / Rrethina
Gebirge das, - - mal/i Strand der, -e - plazh/i
Grenze die, -n - kufiri Umgebung die - rrethina, ambienti, mjedisi
Insel die, -n - ishull/i Dschungel der, - - xhungël
Küste die, -n - breg deti Wüste die, -n - shkretëtirë/a
Region die, -en - regjion/i
Ferien Pushimet
Ferien die - pushimet verreisen, ist verreist - udhëtoj
sich erholen, hat sich erholt - pushoj
Unterkunft Akomodimi / Strehimi
Aufenthalt der - qëndrim/i Lage die, -n - gjendja
Aussicht die, -en - pamja, dukja (me pamje/dukje) Pension die, -en - pension/i
Camping das - kamping/u Service der - shërbim/i, servis/i
Campingplatz der, -e - vend kampingu Unterkunft die, -e - akomodim/i
Zelt das, -e - shatorr
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Aushilfe die, -n - ndihmë amvisërie Tabelle die, -n - tabelë/a
Fähre die, -n - traget/i Traum der, -e - ëndërr/a
Flug der, -e - fluturim/i Verkehrsmittel das, - - mjet komunikacioni
Handtuch das, -er - peshkir/i Wärme die - nxehtësi/a
Huhn das, -er - pula WC das, -s - WC
Innenstadt die, -e - brendia e qytetit sich beeilen, hat sich beeilt - nxitoj
Laune die, -n - qejf/i beobachten, hat beobachtet - vrojtoj
Risiko das, Risiken - rrezik, rreziqe leer - i, e zbrazët
Schwein das, -e - derri, thiu neugierig - kurreshtar
Spielplatz der, -e - vend loje trocken - i, e thatë
grüßen, hat gegrüßt - përshendes zurzeit - për momentin, momentalisht, në këtë kohë
stinken, hat gestunken - kundërmon nahe - afër
anstrengend - i, e mundimshme über - mbi
blond - bjond von ... an - prej ... deri
einsam - i, e rrallë
gemeinsam - së bashku
giftig - i, e helmueshme
herrlich - i, e mrekullueshme
Lektion 13 Mësimi 13
Auf der Bank Në Bankë
Geldautomat der, -en - automat parash Geld ab∙heben, hat abgehoben - tërheq para
Konto das, Konten - konto/ja Geld ein∙zahlen, hat eingezahlt - paguaj para
Zinsen die - kamatë/a Geld überweisen, hat überwiesen - transferoj para
Rund ums Geld Gjithçka rreth parave
Bargeld das - kesh para Zoll der, -e - doganë/a
EC-Karte die, -n - kartelë bankare bar bezahlen, hat bar bezahlt - paguaj kesh
Kreditkarte die, -n - kartelë krediti
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Biergarten der, - - kopshti i birrarisë Ware die, -n - gjësend
Chance die, -n - shans/i Zukunft die - e ardhmja
Gewinn der, -n - fitim/i auf∙hören, hat aufgehört - ndërpres
Kissen das, - - jastëk/u auf∙schreiben, hat aufgeschrieben - shkruaj

22
Kopie die, -n - kopje ein∙fallen, dir/ihm fällt ein, ist eingefallen - më bie në
mend, më kujtohet
Krankenkasse die, -n - xhirollogaria/kontoja/kaca e sigurisë gelten, es gilt, hat gegolten - vlej, vlen
shëndetësore
Original das, -e - origjinal kopieren, hat kopiert - kopjoj
Organisation die, -en - organizim, organizatë malen, hat gemalt - ngjyros
Prost! - Gëzuar! nähen, hat genäht - qep
Rente die, -n - pension/i renovieren, hat renoviert - renovoj
Schein der, -e - dokument richtig gehen, ist richtig gegangen - shkoj saktë
Schreiben das, - - shkrim/i beim ersten/zweiten/ ... Mal - për herë të parë/dytë
Staat der, -en - shtet/i irgend- - ndonjë, ndokush
Telefonkarte die, -n - kartelë telefonike mitten in - në mes të ...
Tüte die, -n - kese, qese enttäuscht - i, e zhgënjyer
tragen, du trägst, er trägt, hat getragen - bart ob - nëse, a ... (do të vjen)
verstecken, hat versteckt - fsheh (diçka) diesen/jeden/nächsten Monat - këtë/secilin/tjetrin Muaj
verteilen, hat verteilt - shpërndaj
außerdem - përveç kësaj
Lektion 14 Mësimi 14
Wichtige Wörter Fjalë të rëndësishme
Abschnitt der, -e - pjesë aus∙gehen, ist ausgegangen - dal, shetitem
Beamte der, -n - zyrtar mischen, hat gemischt - me përzi
Deutsche der/die, -n - gjerman/e stehen bleiben, ist stehen geblieben - qëndroj
Dorf das, -er - fshat sterben, du stirbst, er stirbt, ist gestorben - vdes
Energie die, -n - energji übernehmen, du übernimmst, er übernimmt, hat übernomen -
marr (mbi veti)
Gedanke der, -n - mendim (sich) verletzen, hat (sich) verletzt - lëndohem
Auf andere Gedanken kommen, ist gekommen - mendime tjera aktiv - aktiv
Jugend die - rini/a beliebt - i, e dashur
Krise die, -n - krizë/a dankbar - falenderues
Liste die, -n - listë/a eng - i, e ngushtë
Loch das, -er - vrimë/a, nett - i, e sjellshme
Märchen das, - - përrallë normal - normal
Maus die, -e - miu (un)ordentlich - (jo)në rregull
Mitglied das, -er - anëtar pensioniert - i, e pensionuar
Operation die, -en - operacion inzwischen - në ndërkohë
Paar das, -e - çift
Pension die, -en - pensioni
In Pension sein - jam në pension
Raucher der, - tymosës
Seife die, -n - shampon enësh
Tod der - vdekja
(Un)Zuverlässigkeit die - (pa)kujdesi/a

Schritte international 5 - Niveau B1/1


Lernwortschatz M ë s i m i i f ja l o r i t
Lektion 1 Mësimi 1
Religion Religjioni
Gott der, -er - Allahu, Zoti Hinduismus der - hinduizmi
Christentum das - krishtenizmi Islam der - islami, islamizmi
Judentum das - judizmi
Glück und Unglück Fat dhe Pafat
Freiheit die, -en - liria Unglück das - i pafat
Katastrophe die, -n - katastrofë/a Vertrauen das - besimi (në persona)
Schwierigkeit die, -en - vështirësi/a
Natur Natyra
Blitz der, -e - vetëtima Wiese die, -n - livadhi
Himmel der - qielli
Gesundheit Shëndeti
23
Notaufnahme die, -n - urgjenca stürzen, ist gestürzt - marr në thua
Notruf der - thirrje urgjente sich etwas brechen, brach, hat gebrochen - thej / ndërprej diçka
Verletzung die, -en - lëndim/i
Kriminalität Kriminaliteti
Dieb der, -e - hajn/i Täter der, - - akter/i, keqbëres/i
Flucht die - arratisja, ikja Verbrecher der, - - kriminel/i
Polizist der, -en - polic/i
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Augenblick der, -e - moment, një çast Kofferraum der - gepeki
Dichter der, - - autor/i Pudding der - puding/a
Geburt die, -en - lindja Schlagzeile die, -n - rresht kryesorë
Hoffnung die, -en - shpresë/a Schutz der - engjull/i mbrojtës
(Huf)Eisen das - patkua Spiegel der, - - pasqyrë/a
Knödel der, - - knedlla, lloj ushqimi Stimme die, -n - zëri
Zwetschge die, -n - cveklla ängstlich - i, e frikësuar
ausreichen - mjafton aufgeregt - i, e shqetësuar
behaupten - supozoj offen - i, e hapur
bemerken - vërej Spannend - interesant (përjetim/shpirtërore)
brennen, brannte, hat gebrannt - djeg ausgerechnet - i, e llogaritur
drehen (einen Film) - me bërë (një Film) bereit - i, e gatshme
melden - lajmërohem diesmal - këtë herë
rufen, rief, hat gerufen - thërras jedenfalls - çdo rast
schuld sein - jam fajtor jedes Mal - çdo herë
warnen - paralajmëroj jedoch - poashtu
verlassen, verließ, hat verlassen - lë diçka, heq dorë knapp - për pak
sich verlieben - dashurohem tatsächlich - faktikisht
vermuten - supozoj, jap mendim vergeblich - sipas të dhënave
ziehen, zog, hat/ist gezogen - shpërngulem, zhvendosem vorher - përpara, më herët
Lektion 2 Mësimi 2
Kultur Kultura
Jazz der - xhez/i Star der, -s - yll/i
Kostüm das, -e - kostum/i Zuschauer der, - - spektator/i
Preis der, -e - çmim/i ansehen, sieht an, sah an, hat angesehen - shikoj
Publikum das - publiku gewinnen, gewann, hat gewonnen - fitoj
Sänger der, - - këngëtari loben - lëvdoj
Sängerin die, -nen - këngëtarja zuschauen - shikoj
Studio das, -s - studio ernst - serioz
Theaterstück das, -e - pjesë teatrale
Titel der, - - titull/i
Unterhaltung die - bashkëbisedim/i
Krimi Kriminalistikë
Krimi der, -s - kriminalistikë/a, krim/i Wahrheit die, -en - e vërteta
Kriminal (Kriminalroman) - kriminal (Roman kriminal) Zeuge der, -n - dëshmitar/i
Lüge die, -n - gënjeshtër/a erscheinen, erschien, ist erschienen - ngjan që, duket që
Mord der, -e - vdekja kämpfen - dyluftoj, luftoj
Mörder der, - - vrasës/i lügen, log, hat gelogen - gënjej
Opfer das, - - viktimë/a schlagen, schlägt, schlug, hat geschlagen - godas
Schuld die - fajtor/i stehlen, stiehlt, stahl, hat gestohlen - vjedh
Schuss der, -e - shqelm
Strafe die, -n - dënim/i
Tat die, -en - ngjarje
Verbrechen das, - - kriminel/i
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Bücherei die, -en - librari/a Mond der, -e - hëna
Charakter der, -e - karakter/i Profi der, -s - profesionist/i
Eile die - nxitim/i Schritt der, -e - hap/i
Gegenteil das, im Gegenteil - e kundërta, në të kundërtën Tastatur die, -en - tastatur/a, tastier/a
Heim das, -e - atdhe/u, vatër/a Vertreter der, - - zëvendës
Kurve die, -n - kthesë/a Wissenschaft die, -en - shkencë/a
ablehnen - refuzoj herauskommen, kam heraus, ist herausgekommen - vi nga, dal nga
anhalten, hält an, hielt an, hat angehalten - ndalem (vorbei)rennen, rannte, ist gerannt - ja mbath (vrap)
jemanden / sich aufregen - e shqetësoj dikënd umtauschen - këmbej
24
begegnen, ist begegnet - takoj dikënd sich verhalten, verhielt sich, hat sich verhalten - sillem
begründen - arsyetoj hinterher - pas
besitzen, besaß, hat besessen - posedoj, kam innen - brenda
einschlafen, schläft ein, schlief ein, ist eingeschlafen - flen solche - kësi lloj
gelingen, gelang, ist gelungen - ja dal obwohl - edhe pse
Lektion 3 Mësimi 3
Gesundheit Shëndeti
Arztpraxis die, -praxen - ordinancë/a mjekësore abnehmen, nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen - dobësohem
Droge die, -n - bar/i, ilaç/i atmen - marr frymë
Erkältung die, -en - ftofja behandeln - trajtohem
Krankenschwester die, -n - motra medicinale sich erkälten - ftohem
Krankenpfleger der, - - teknik/u medicinal operieren - operohem
Krankenwagen der, - - autoambulancë/a zunehmen, nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen - shtoj në peshë
Patient der, -en - pacient/i blass - i, e zbehtë
Pflege die - përkujdesje
Salbe die, -n - pomadë/a
Tropfen der, - - pikë/a
Übung die, -en - ushtrim/i
Körper Trupi
Blut das - gjaku Knie das, - - gjuri
Brust die, -e - gjoksi Magen der, - - lukthi
Lebensmittel/Essen Gjërat ushqimore / Ushqimi
Bonbon das, -s - bonbon Schnitzel das, - - schnicël
Dessert das, -s - desert Steak das, -s - copë e mishit
Essig der - uthull/a Zwiebel die, -n - qepë/a
Getreide das - drithëra vegetarisch - vegjetarian
Quark der - jogurt me qepë
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Alternative die, -n - alternativë achten auf - bëj kujdes për
Anleitung die, -en - hyrja kontrollieren - kontrolloj
Ausnahme die, -n - përjashtim messen, maß, hat gemessen - mat, mas
Fall der, -e - rast/i heben, hob, hat gehoben - ngre, çoj
Gefühl das, -e - ndjenjë/a schwitzen - djersitem
Illustrierte die, -n - revistë/a mager - i, e dobët, thatanik/e
Leistung die, -en - arritshmëri/a klug - i, e mençur
(Sport) treiben, trieb, hat getrieben - bëj sport schlank - i, e dobët (tamam)
wachsen, wuchs, ist gewachsen - rritet, rritem grundsätzlich - themelor
ausgezeichnet - shkëlqyeshëm innen - brenda
bitter - i, e idhtë offenbar - hapur
Lektion 4 Mësimi 4
Nach dem Grund fragen und etwas begründen …
weshalb - pse, përse / për këtë darum - për këtë
wieso - pse, përse / për këtë deswegen - për këtë
daher - për këtë, nga kjo aus diesem Grund - për këtë arsye
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Ausdruck der, -e - shprehje klappen - ja dal / bëhet
Bart der, -e - mjekra leiden, litt, hat gelitten - vuaj
Heft das, -e - fletorja (sich) rasieren - rruhem (mjekrën)
Methode die, -n - metodë/a verwenden - përdor
Pflicht die, -en - obligim automatisch - automatikisht
Rück- (Rückseite) - faqja e pasme exakt - ekzaktë
Vergnügen das, - - kënaqësi merkwürdig - dalluese
Zeichen das, - shenjë/a stolz - krenar
Zeichnung die, -en - shenjëzim aller- (allerwichtigste) - më e rëndësishme
abhängen von, hing ab, hat abgehangen - varet nga allerdings - madje
ablehnen - refuzoj allmählich - ngadalë
erfinden, erfand, hat erfunden - shpik anfangs - fillimisht
sich erkundigen - lajmërohem ebenso - po ashtu
frieren, fror, hat gefroren - ngrij, mërdhij eventuell - eventualisht
geeignet sein (für) - i, e përshtatshme (për)

25
Lektion 5 Mësimi 5
Beruf und Arbeit Profesioni dhe puna
Auftrag der, -e - marrëveshje betreuen - mbikëqyr
Betrieb der, -e - staf i veçantë sich bewerben, bewirbt, bewarb, hat beworben - aplikoj
Forschung die, -en - zbulim, shpikje (shkencë) entwickeln - zhvilloj
Gehalt das, -er - pagë/a, rrogë/a erledigen - realizoj
Ingenieur der, -e - inxhinier gründen - themeloj
Ingenieurin die, -nen - inxhiniere leiten - udhëheq
Interesse das, -n - interes/i produzieren - prodhoj
Produktion die, -en - prodhimtari/a unterstützen - mbështes, përkrah
Projekt das, -e - projekt/i vertreten, vertritt, vertrat, hat vertreten - përfaqësoj
Tätigkeit die, -en - veprimtari/a, aktivitet/i
Team das, -s - ekip, grup
beraten, berät, beriet, hat beraten - këshilloj
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Angabe die, -n - e dhëna klagen - ankohem
Annonce die, -n - lajmërim nachdenken, dachte nach, hat nachgedacht - rimendohem
Freude die, -n - gëzim/i realisieren - realizoj
Gelegenheit die, -en - mundësi/a umarmen - marr në grykë
Hochschule die, -n - shkollë e lartë unterscheiden, unterschied, hat unterschieden - dalloj
Lösung die, -en - zgjidhja verlassen, verlässt, verließ, hat verlassen - braktis
Misserfolg der, -e - mos suksesi vorhaben - kam në plan
Psychologie die - psikologji/a aufmerksam - me vëmendje
Rest der, -e - kusuri, mbetja besondere - (i, e) veçantë
Stein der, -e - gur/i bunt - (i, e) larmishme, shumë ngjyrësh
Stiefel der, - - çizmja einige - disa
analysieren - analizoj realistisch - realist
(sich) anstrengen - mundohem, e mundshme üblich - i, e zakonshme
dienen - shërbej jeweils - pasi që
sich einstellen auf jmdn./etw. - punësohem si ... quer - sillem vërdall/rreth
(sich) gewöhnen (an) - adaptohem (me) ...
zahlreich - në numër të mjaftueshëm (të madh)
bloß - vetëm
einander - njëri-tjetri
Lektion 6 Mësimi 6
Klima, Landschaft Klima, Peizazhi
Europäer der, - - europian brennen, brannte, hat gebrannt - djeg
Europäerin die, -nen - europiane die Sonne brennt - dielli djeg
Hitze die - vapë/a feucht - lagësht
Kälte die - ftoft/i über/unter 40 Grad - mbi / nën 40 Grad
Klima das - klima
Tropfen der, - - pikat
Süd-/ Nord-/ Ost-/ West- - jugu/veriu/lindja/ perëndimi
Statistik Statistika
Hälfte die - gjysma gehen: es geht um - ka të bëj me
Drittel das - 1/3 doppelt so ... - dyfishi i ...
Viertel das - ¼ (çereku) etwa - diçka, rreth
Körperpflege Higjiena/mirëmbajtja e trupit
Bürste die, -n - brushë/a Waschmittel das, - detergjent
Pflaster das, - leukoplast/i Zahnpasta die, -s - pasta e dhëmbëve
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Industrie die - industria ankommen auf, kam an, ist angekommen - vjen
Linie die, -n / in erster Linie - linja / në linjën e I-rë sich bedanken - falenderohem
Mühe die, -n - mundi (sich) bedienen - shërbej
Rückflug der, -e - fluturimi kthyes, kthimi me aeroplan begrüßen - përshendes
Souvenir das, -s - suvenir/i bestätigen - konfirmoj
Tal das, -er - luginë/a führen ein Gespräch führen - bëj një bisedë
Traum- (Traumurlaub, ...) - ëndërr/a mitteilen - lajmëroj
(sich) amüsieren - relaksohem jene/r - secili, secila
vorbereiten - përgatitem (an)statt ... zu - në vend të
meiner/deiner/Ihrer Meinung nach - sipas mendimit tim / tënd / ... ohne ... zu - pa
26
allgemein - në përgjithësi um ... zu - për të
momentan - momentalisht damit - për të
Lektion 7 Mësimi 7
Haus und Wohnung Shtëpia dhe Banesa
Abfall der, -e - mbeturinat, bërllogu Länge die, -n - gjatësia
Ausfahrt die, -en - dalje (me veturë) Ofen der, - - stufa
Breite die, -n - gjerësia Vorort der, -e - paralagje
Gang der, -e - rruga heizen - nxehem
Garderobe die, -n - garderobë/a klappen (einen Tisch) - mbyll (një tavolinë)
Gebäude das, - - ndërtesë/a läuten - rrjedh/vazhdon
Lift der, -e - lift/i
Klimaanlage die, -n - ajri i kondicionuar, pajisje klimatike
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Angehörige der, -n - anëtarët e familjes (sich) leisten - arrij diçka, ja dal
Bibliothek die, -en - biblotekë/a reagieren - reagoj
Erde die - toka vergrößern - zmadhoj
Frechheit die, -en - arrogancë berufstätig - i, e punësuar
Lastwagen der, - - kamion/i schick - elegant
Lager das, - - magazinë/a siehe - shiko
Nachteil der, -e - mangësi sowieso - ashtu-kështu / ashtu
Trambahn die, -en - tramvaji entweder ... oder - ose ... ose
Transport der, -e - transporti nicht nur ... sondern auch - jo vetëm ... por edhe
Vorteil der, -e - përparësi zwar ... aber - vërtetë ... por
Wahnsinn der - jashtëzakonshme im Voraus - me respekt
aufwachen, ist aufgewacht - zgjohem (nga gjumi) meinetwegen - sa për mua
etw. abmachen - shkolit, shkoqis trotz - megjithatë
enthalten, enthält, enthielt, hat enthalten - përmban von außen - nga jashtë

Schritte international 6 - Niveau B1/2


Lernwortschatz M ë s i m i i f ja l o r i t
Lektion 8 Mësimi 8
Beziehungen und Gefühle Lidhjet dhe Ndjenjat
Enttäuschung die, -en - zhgënjim/i Kuss der, -e - puthja
Freundschaft die, -en - shoqërimi Verlust der, -e - qejfi
Fröhlichkeit die - hare/ja Vertrauen das - besimi
Gemeinschaft die, -en - bashkësia Zorn der - inati, zilia
Gewohnheit die, -en - zakonshmëria zweifeln - dyshoj
Humor der - humor/i treu - besoj
zornig - inatosur
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Bau der, -ten - ndërtimi (sich) bemühen - mundohem
Eindruck der, -e - përshtypja erhalten, erhält, erhielt, hat erhalten - përmban
Einfluss der, -e - ndikimi sich gefallen lassen, lässt, ließ, hat gefallen lassen - i pëlqej dikujt
Kuvert das, -s - kuverta (sich) hin∙setzen - ulem
Mannschaft die, -en - ekipa verzeihen, verzieh, hat verziehen - fal dikë, ia fal dikuj (me
ja fal gabimin)
Stellung die, -en - pozicioni, pozicionimi vor∙ziehen, zog vor, hat vorgezogen - tërhiqem përpara
Vergangenheit die - e kaluara (eine Karte) ziehen, zog, hat gezogen - tërheq (një kartë)
Vergleich der, -e - krahasimi (sich) zwingen, zwang, hat gezwungen - detyroj
im Vergleich zu - në krahsim me mehrere - disa
Vorstellung die, -en - paramendimi notwendig - urgjente
Werbung die, -en - reklama nützlich - i, e përdorshme
Wirklichkeit die - vërtetësia allmählich - i, e ngadalshme
in Wirklichkeit - në të vërtetë ebenso - po ashtu
Wohl das - të ndjerit mirë, të ndihet mirë gar - bash, saktë
Zweck der, -e - detyrimi je ... desto - sa më ... aq më
an∙nehmen, nimmt an, nahm an, hat angenommen - marr, neulich - rishtas
27
pranoj (diçka)
an∙schauen - shikoj
aus∙sprechen, spicht aus, sprach aus, hat ausgesprochen - flas
(zbrazem së foluri)
Lektion 9 Mësimi 9
Technik und Computer Teknika dhe Kompjuteri
Daten die - e dhëna, të dhënat Taste die, -n - tasti, tastatura
Laufwerk das, -e - CD-ROM/i Verbindung die, -en - lidhje/a
Knopf der, -e - pulla klicken - klikoj
Kopierer der, - kopjuesi tippen - hartoj, shkruaj
Menü das, -s - meny/ja technisch - teknik/e
Netz das, -e - rrjeti in Betrieb - në funksion
Steckdose die, -n - shtekeri, priza
Stecker der, - - spina, koka e kabllit
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Alarm der - alarmi erscheinen, erschien, ist erschienen - duket që
Eigentum das - veti/a erschrecken, erschrickt, erschrak, ist erschrocken - tremb
Frechheit die, -en - arroganca genehmigen - realizoj, bëj
Mülleimer der, - - kova e bërllogut klopfen - trokas
Nachfrage die, -n - pyetje shtesë verschlechtern - përkeqësoj
Kunststoff der, -e - material i artit verursachen - shkaktoj
Sitzung die, -en - mledhja verwechseln - ndërroj
Tatsache die, -n - ndodhia ausgeschlossen sein - jam i mbyllur
Witz der, -e - vicë/a ewig - gjithmonë
Wohnblock der, -e - bllok banimi höchstens - më së shumti, më së largu/larti
ab∙trocknen - ter, thaj kritisch - kritik
an∙gehen, ging an, ist angegangen - shkoj reif - i gatshëm për, komplet për
an∙schaffen - ja dal, ja arrij verantwortlich - përgjegjës
aus∙rechnen - llogaris voraus - nga
aus∙schließen, schloss aus, hat ausgeschlossen - mbyll im Voraus - me respekt të thellë
beruhigen - qetësohem wahnsinnig - jashtëzakonisht
beschließen, beschloss, hat beschlossen - vendos nachdem - pastaj
Lektion 10 Mësimi 10
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Abgas das, -e - gazërat geraten in, gerät, geriet, ist geraten - bie në ...
Altenheim das, -e - shtëpi/a e pleqëve küssen - puth
Bedienung die, -en - shërbimi lächeln - buzëqesh
Darstellung die, -en - shfaqja sich lohnen - ja vlen
Druck der - shtypja rechnen - llpgaris
Einzelheit die, -en - vetanak schieben, schob, hat geschoben - me shty
Entfernung die, -en - largësia verlangen - me prit për diç
Fortschritt der, -e - progresi versichern - siguroj
Gang der, -e - ndërruesi i shpejtësive, menjaçi sich wundern - çuditem
Gaststätte die, -n - hotel durcheinander - të shthurur
Geschmack der, -er - shije farbig - me ngjyrë
Gesetz das, -e - ligji frech - arrogant
Griff der, -e - pikësynim gewöhnlich - zakonisht
Lautsprecher der, - - altoparlanti innere - i, e brendshme
Margarine die, -n - margarinë künstlich - i, e artit
Mehl das, -e - mielli lebendig - jetësor
Möglichkeit die, -en - mundësia lebensgefährlich - rrezikshmëm për jetë
Monitor der, -e - monitori steil - përpjetëz me gurë
Reklame die, -n - reklama still - qetë
Spezial- - speciale völlig - plotësisht
Sprichwort das, -er - fjalë e urtë vorig- - përpara
Strecke die, -n - distancë/a weiblich - femëror
Taschenbuch das, -er - libër xhepi witzig - i, e humorit
Urteil das, -e - gjykimi ebenfalls - po ashtu
Verständnis das - kuptim sobald - kështu
Wirkung die, -en - ndikimi solange - kaq gjatë
Zustand der, -e - gjendje sowohl ... als auch - edhe ... edhe
Zweifel der, - - dyshimi weder ... noch - as ... as
28
sich beziehen auf, bezog sich, hat sich bezogen - lidhem për vorhin - përpara
erfüllen - plotësoj
Lektion 11 Mësimi 11
Regeln und Vorschriften Rregullat dhe Ligjet /Urdhëresat
Kontrolle die, -n - kontrollë/a Verbot das, -e - ndalim
Vorschrift die, -en - ligj, rregull behindern - i, e gjymtë, me të meta
Genehmigung die, -en - leje bestimmen - dakordohem (për diçka)
Parkuhr die, -en - orë parkingu
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Absicht die, -en - qëllimi sich scheiden lassen, lässt, ließ, hat scheiden lassen -
shkurorzohem
Autor der, -en - autori schimpfen - shaj, fyej
Autorin die, -nen - autorja (an∙)schreien, schrie, hat geschrieen - bërtas
Ehre die - nderi schützen - mbroj
Gegenwart die - koha e tashme stoppen - ndal
in Gegenwart - në të tashmen überreden - të mund me fjalë
Geschwindigkeit die, -en - shpejtësia verabschieden - ndahem (drejtimi)
Gewürz das, -e - perimet që rriten/të mbjellura në tokë sich verspäten - vonohem
Öffentlichkeit die - publiku vor∙kommen, kam vor, ist vorgekommen - përsëritet
Rolle die, -n - roli sich weigern - nguroj
Sozialarbeiter der, - - punëtor social zusammen∙fassen - përmbledh
Sozialarbeiterin die, -nen - punëtore sociale beledigt - i, e fyer
Standpunkt der, -e - pikëqëndrimi gleichberechtigt - i, e trajtuar njëjtë
Ursache die, -n - shkaku offen - i, e hapur
Waffe die, -n - arma eben - paj, bash
Zeile die, -n - rreshti innerhalb - brenda, përbrenda
beweisen, bewies, hat bewiesen - dëshmoj selber - vetë
ein∙stellen - kurdis (orën)
erhöhen - ngrit, çoj
frieren, fror, hat gefroren - ngrij, mërdhij
Lektion 12 Mësimi 12
Regeln (2) Rregullat (2)
Beweis der, -e - dëshmia betrügen, betrog, hat betrogen - tradhëtoj
Erlaubnis die - leja regeln - rregulloj
Prozess der, -e - procesi verurteilen - gjykoj, dënohem
berücksichtigen - bëj kujdes për fair - i, e drejtë, korrekt, fer
bestrafen - dënoj
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Briefträger der, - - postieri betragen, beträgt, betrug, hat betragen - bart (diçka)
Bürgersteig der, -e - trotuari (sich) ein∙setzen für - pajtohem për
Club der, -s - klubi erfahren, erfährt, erfuhr, hat erfahren - marr vesh për diçka
Demonstration die, -en - demonstrimi fürchten - friksohem, tmerrohem
Ereignis das, -se - ndodhia retten - shpëtoj (nga frika)
Frieden der - liria verraten, verrät, verriet, hat verraten - tradhëtoj
Instrument das, -e - instrumenti versäumen - shpërfill
Kasten der, - - kutia blind - i verbër
Nichtraucher der, - - jo duhanxhi endgültig - pa fat
Nichtraucherin die, -nen - jo duhanxhesh entschlossen sein - i, e vendosur
Parkhaus das, -er - shtëpi parkingu finanziell - financuar
Recherche die, -n - hulumtim në internet großzügig - dorëshlirë
Sinn der - kuptim mündlich - gojor
(wenig/keinen) Sinn haben - ka pak / s’ka kuptim negativ - negativ
Summe die, -n - shuma rege - i, e gjallë
Tafel die, -n - tabela, dërrasa e zezë taub - i, e shurdhër
Verhältnis das, -se - sjellja unheimlich - i, e frikshme
Wirt der, -e - pronar i bujtinës, qiradhënës gratis - gratis, falas
Wirtin die, -nen - pronare e bujtinës kürzlich - shkurtas
auf∙heben, hob auf, hat aufgehoben - ngre, çoj außer - jashtë, përveç
aus∙stellen - ekspozoj
beschädigen - dëmtoj
Lektion 13 Mësimi 13
29
Politik und Gesellschaft Politika dhe Shoqëria
Bevölkerung die - popullata Skandal der, -e - skandal/i
Bürgerinitiative die, -n - iniciativa qytetare Umwelt die - ambienti
Geschwindigkeitsbeschränkung die, -en - kufizim i shpejtësisë Verwaltung die, -en - administrata
Mehrheit die, -en - shumica Volk das, -er - populli
Minister der, - - ministri Wahl die, -en - zdjedhja
Ministerin die, -nen - ministrja ab∙stimmen - dakordohem (për diçka)
Mitbestimmung die - bashkëdakordim auf∙klären - shpall
Opposition die, -en - opozita protestieren - protesta
Parlament das, -e - parlamenti veröffentlichen - publikoj
Präsident der, -en - presidenti demokratisch - demokratike
Protest der, -e - protesta konservativ - konzervative
Regierung die, -en - qeveria liberal - liberale
Sitz der, -e - ulësja, vendi öffentlich - publike
politisch - politike
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Ansicht die, -en - pikëpamja Streit die, -e - grindja
meiner Ansicht nach - pikëpamja ime rreth System das, -e - sistemi
Bericht der, -e - raporti Trend der, -s - trendi
Bombe die, -n - bomba Versuch der, -e - përpjekje
Broschüre die, -n - broshura Verbesserung die, -en - përmirësim
Einkommen das, - - të hyrat Vortrag der, -e - referati
Hinweis der, -e - udhëzim Zone die, -n - zona
Kritik die, -en - kritika Zusammenhang der, -e - bashkë me diçk, në bashkësi me
Künstler der, - piktor bauen - ndërtoj
Künstlerin die, -nen - piktore blühen lulëzon
Landwirtschaft die - bujqësia schaffen - ja dal
Mauer die, -n - muri springen, sprang, ist gesprungen - kërcej
Reihenfolge die, -n - në rresht teilen - ndaj
Rettung die - shpëtimi gleichzeitig - në të njëjtën kohë
töten - vras, mbys städtisch - qytetare
widersprechen, widerspricht, widersprach, hat widersprochen - vernünftig - i, e arsyeshme
i kundërvihem
zerstören - shkatërroj abwärts - përpjetë, te naltë
(un)abhängig - i, e (pa)mvarur hin und her - tutje-këndej
Lektion 14 Mësimi 14
Gesellschaft (2) Shoqëria (2)
Demokratie die, -n - demokracia Staatsangehörigkeit die, -en - nënshtetësia
Handel der - tregtia Tradition die, -en - tradita
Reform die, -en - reforma
Land und Landschaft …
Bundes-(land) das, -er - republikë/a Gras das - bari
Ernte die, -n - të korrurat / vjelat Hafen der, - - limani
Europa das - europa Korn das - fara
Feld das, -er - fusha fließen, floss, ist geflossen - rrjedh
Gegend die, -en - në këtë rrethinë
Lebensmittel ...
Aprikose die, -n - kajsia Pflaume die, -n - kumbulla
Limonade die, -n - limonadë/a Pilz der, -e - këpurdha
Pfannkuchen der, - - pallaqinka
Weitere wichtige Wörter Fjalë tjera të rëndësishme
Gastfreundschaft die - miqësor einzeln - i, e vetme
Grundlage die, -n - baza evangelisch - evangjelist
Heimweh das - malli për atdhe katholisch - katolik
Leder das, - - lëkura (e kafshëve) heutig - i, e sotme
berichten - raportoj angeblich - sipas të dhënave
existieren - ekziston nebenbei - e ngjitur me

30
em neu / Brückenkurs - Niveau B1+
Lernwortschatz M ë s i m i i f ja l o r i t
Lektion 1 Mësimi 1
Verben Foljet
ausfallen - bie, anulohet, nuk kryhet sich beschäftigen mit + Dat. - merrem me
ausfüllen - plotësoj sich entspannen - relaksohem
faulenzen - dembelosem sich freuen auf/über + Akk. - gëzohem për
gründen - themeloj sich trauen - besatohem
kichern - qeshje ... untergehen - dështim
segeln - lundroj verzichten auf + Akk. - hek dorë nga
sich ausmalen - ngjyros diçka wagen - peshoj
sich ausruhen - qetësohem zupacken - paketoj
sich bemühen um + Akk. - mundohem
Nomen Emrat
die Agentur für Arbeit - agjencion për punë die Handarbeit, -en - punë dore
der Angestellte, -n - i punësuar/i der Lohn, -e - paga
der Arbeitsaufwand - der Lohnausgleich - nivelim i pagës
der Arbeitslose, -n - die Mehrheit, -en - shumica
die Arbeitszeit, -en - die Minderheit, -en - pakica
die Ausbildung - të mësuarit praktik der Ratschlag, -e - këshillë
die Ausstellung, -en - ekspozitë der Reichtum, -er - pasuria
das Berufsleben - profesioni i jetës der Spaß an + Dat. - kënaqësi
die Eigeninitiative, -n - vetëinciativë die Überstunde, -n - mbiorë
die Einstellung, -en - punësim/i der Urlaub, -e - pushim/i
die Eröffnung, -en - hapje solemne der Verstand - kuptim/i
die Freizeit - koha e lirë der Vertrag, -e - kontratë/a
die Freizeitaktivität, -en - der Vorschlag, -e - propozim
das Gefühl, -e - ndjenja die Zeiteinteilung - ndarja e kohës
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
angepasst (un-) - i, e (pa)përshtatshme langfristig - i, e pa afat
anstrengend - i, e rreptë reif für + Akk. - komplet për
ausnahmsweise - prejashtuese selbständig - i, e pamvarur
begeistert von + Dat. - i, e entuziasmuar träge - bartje
beschäftigt mit/bei + Dat. - i, e zënë me unschlagbar - i, e pa propozueshme
durchschnittlich - mesatarisht wöchentlich - javor
gemütlich (un-) - i, e përshtatshme
Ausdrücke Shprehje
alle viere von sich strecken
auf der faulen Haut liegen
auf eigene Rechnung arbeiten
brüderlich teilen
einen Vortrag halten
Energie haben
Forderungen stellen
im Internet surfen
im Ruhestand sein
in Rente gehen
jemandem auf die Sprünge helfen
jemandem aus dem Gleichgewicht bringen
jemandem geht etwas ab
Karten spielen
Rücksicht nehmen auf + Akk.
rund um die Uhr arbeiten
(das) Schlusslicht sein/bilden
Zeit sparen
Lektion 2 Mësimi 2
Verben Foljet
31
betreuen - kujdesem për sich konzentrieren auf + Akk. - koncentrohem ...
etwas erledigen - realizoj sich kümmern um + Akk. - mu kujdes për
gehören zu + Dat. - i takon, i përket sich verlassen auf + Akk. - lë, braktis
hassen - urrej vereinbaren mit + Dat. - dakordohem
heiraten - martuar verheiratet sein mit + Dat. - jam i martuar me
sich entscheiden für + Akk. - vendos
Nomen Emrat
die Abhängigkeit von + Dat. - pavarësi/a der Kindergarten, - kopsht i fëmijëve
die Adoption, -en - adaptim die Konkurrenz - konkurencë/a
die Autorität - autoritet die Krippe, -n - foshnjore
die Beziehung zu + Dat. - lidhje die Lebensform, -en - forma e jetesës
das Budget, -s - buxhet/i das Misstrauen - keqkuptim
der Doppelname, -n - emër i dyfisht der Mutterschutz - mbrojtja nënës
der Ehegatte, -n - bashkëshortësia der Neid - zili/a
der Ehename, -n - emër i bashkëshort/it/es die Perspektive, -n - perspektivë
das Ehepaar, -e - çift die Qualifikation, -en - kualifikim
die Eifersucht - xhelozia der Respekt - respekt
das Einkommen, - - të hyrat die Rücksicht - kujdes
das Elternhaus - shtëpia e prindërve der Single, -s - i vetëm
der Elternteil, -e - pjesa e prindërve die Solidarität - solidaritet
der Erwachsene, -n - të rritur die Sorge, -n - brengë/a
die Erziehung - edukimi die Stiefmutter, - - njerka
die Geburt, -en - lindja die Stiefschwester, -n - qika e njerkës (thjeshtra)
der Geburtsname, -n - mbiemri die Tagesbetreuung - përkujdesi gjatë ditës
die Geschwister (Plural) - motra dhe vëllezër die Tagesmutter, - - ditët e Nënës (lehonisë)
der Halbbruder, - - gjysëm vëlla die Teilzeitarbeit - honorar
der Haushalt, -e - amvisëri / buxhet die Verantwortung - përgjegjësi/a
der Hort, -e - das Vertrauen - besimi
das Jugendamt, -er - enti për të rinj die Wohngemeinschaft, -en - bashkësi banimi
die Karriere - karrier
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
abgekühlt - i, e ftofur erfolgreich - i, e suksesëshme
angenehm (un-) - i, e përshtatshme frostig - i, e frustruar, zemëruar
ansprechend - që i takon ligjit herzlich - përzemërsisht / i, e përzemërt
berufstätig - me profesion innig - i, e brendshme, mbylltë
distanziert - i, e distancuar leiblich - i, e dashur
ehelich (nicht-) - i, e ndershme leidenschaftlich - i, e përvuajtur
ehrgeizig - koprrac zielstrebig - përpjekje për karrierë
eisig - i, e ftoftë / i, e akullt
Ausdrücke Shprehje
aus dem Beruf aussteigen
eine Chance wahrnehmen
für jemanden durchs Feuer gehen
für jemanden viel/nichts empfinden
jemand geht mir auf die Nerven
jemand ist mir gleichgültig
jemanden gern haben
jemanden gut/nicht leiden können
jemanden nicht ausstehen können
schieflaufen
sich nichts aus jemandem machen
sich zu jemandem hingezogen fühlen
verantwortung übernehmen
Lektion 3 Mësimi 3
Verben Foljet
anzünden - ndez (me flakë) sich verabreden mit + Dat. - dakordohem për
einladen zu + Dat. - ftoj sich verkleiden - vishem, ndreqem
feiern - festoj sich verwandeln in + Akk. - ndryshohem
hinweisen auf + Akk. - udhëzoj për sorgen für + Akk. - bëj kujdes për
jammern - ankohem për stattfinden - mbahet
plaudern - përplas tanzen - vallëzoj
schmücken - dekoroj trösten - frustrohem
32
Nomen Emrat
der Advent - ngjarje der Maskenball, -e - maskenboll
der Anlass, -e - fus në përdorim, ndezës Neujahr - Viti i Ri
der Besucher, - vizitor der Nikolaus, -e - babadimri
der Brauch, -e - zakon die Nostalgie - nostalgji/a
das Christkind - fëmijë i krishter das Oktoberfest, -e - festa e birrës
die/der Einheimische, -n - vendore das Osterei, -er - veza e pashkëve
die Einladung, -en - ftesë/a der Osterhase, -n - lepuri i pashkëve
der Fasching - karneval Ostern, - - Pashkët
die Fastnacht - maskenboll die Party, -s - parti
die Feier, -n - festa Pfingsten, - - festë kishtare
der Feiertag, -e - ditë feste das Plätzchen, - - gurrabia
das Fest, -e - festë/a die Rakete, -n - raketë
das Feuerwerk, -e - fishekzjarr Silvester, - - Viti i Ri
der Geburtstag, -e - datëlindja der Stellenwert - vend i vlefshëm
die Gemütlichkeit - përshtatshmëri/a die Süßigkeit, -en - embëlsirë
das Geschenk, -e - dhuratë/a die Trauerfeier, -n - festimi për besatim
die Hochzeit, -en - dasma die Überraschung, -en - befasi/a
die Jahreszeit, -en - stinë/a das Volksfest, -e - festa e popullit
der Karneval - karneval Weihnachten, - krishtlindjet
das Karussell, -s - balërinëlloj der Weihnachtsbaum, -e - bredhi i krishtlindjeve
die Maske, -n - maska
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
ausgebucht - çrezervim trist - i, e pangjyrë / i, e mërzitshme
locker - i, e çlirë verrückt - i, e çmendur
lustig - i, e hareshme zwanghaft - i, e detyrueshme
sanft - i, e thjeshtë
Konnektoren Lidhëzat
als - sesa seitdem - që nga
bevor - përpara sobald - posa
bis - deri während - për deri sa
nachdem - pas / pastaj wenn - nëse / kur
Ausdrücke Shprehje
die Post geht ab
eine Anzeige aufgeben
einen Konflikt entschärfen
in Atem halten
in die Offensive gehen
sich dem Ende zuneigen
Stil haben
unter Kontrolle bringen
Lektion 4 Mësimi 4
Verben Foljet
abbrechen - ndërprej herkommen - vi, vjen
ablenken - kthej hinschreiben - shkruaj
ansehen - shikoj loslassen - lë
anstarren - nuk ja shqit sytë mitteilen - ndaj
aufpassen - kujdes sich erkundigen nach + Dat. - merr vesh
beenden - përfundoj sitzen bleiben - qëndroj ulur
durchfallen - bie vergehen - kaloj
eintreten in + Akk. - hyn, ndërhyn verstehen - kuptoj
empfinden - gjej, ndiej vorwerfen - kritikoj, akuzoj
entschuldigen - më fal zerbrechen - thej
erwarten - pres zerreißen - shqyej
führen zu + Dat. - udhëheq zerschlagen - copëtoj
Nomen Emrat
das Abitur - matura die Konferenz, -en - konferencë
das Abschlusszeugnis, -se - diploma die Leistung, -en - arritje
die Begabung, -en - talent/i die Mathematik - Matematika
die Berufsausbildung, -en - shkollim profesional die Note, -n - nota
die Berufsschule, -n - shkollë profesionale der Notendurchschnitt, -e - mesatarja

33
der Bildungsweg, -e - rruga e shk... die Pause, -n - pauza
die Bücherei, -en - librari der Pausenhof, -e - oborri
die Chemie - Kimia die Physik - Fizika
die Erdkunde - Gjeografia die Realschule, -n - shkolla fillore
die Ethik - Etika der Schulhof, -e - oborri i shkollës
das Fach, -er - lënda das Schuljahr, -e - viti shkollor
die Geografie - Gjeografia die Schuluniform, -en - uniforma shkollore
die Grundschule, -n - shkolla fillore die Sprechstunde, -n - konsultim/i, konsulta
das Gymnasium, Gymnasien - gjimnazi das Studium, Studien - studim
die Hauptschule, -n - shkolla fillore der Stundenplan, -e - orari
die Klassenarbeit, -en - detyrë klase die Universität, -en - univerzitet/i
die Hochschulreife - maturë/a der Unterricht - mësim/i
die Klassenkamerad, -en - shokë das Zeugnis, -se - çertifikatë/a
der Klassenlehrer, - - mësuesi i klasës
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
abstrakt - abstrakt kompliziert (un-) - i, e (pa) ndërlikuar, komplikuar
anschließend - përfundimisht konkret - konkret
anspruchsvoll - me kërkesa të larta praktisch (un-) - (jo) praktik
ausreichend - mjaftueshëm praxisnah - i, e lidhur me praktikën
befriedigend (un-) - (jo) i kënaqshëm theoretisch - teoretik
begabt (un-) - i, e (pa) talentuar ungenügend - pamjaftueshëm
durchschnittlich - mesatarisht
Ausdrücke Shprehje
aus der Bahn werfen
die Schule abbrechen
eine Ehrenrunde drehen
eine Konferenz abhalten
eine Lehre Machen
in schallendes Gelächter ausbrechen
jemandem einen Rat geben
jemandem etwas beibringen
jemanden links liegen lassen
(nicht) versetzt werden
Lektion 5 Mësimi 5
Verben Foljet
anbieten - ofertoj schlagen - rrah, godas
backen - pjek schmecken - shijoj
bestellen - porosis schütteln - tund
braten - skuq servieren - servoj
erhitzen - nxej sich amüsieren - argëtohem
füllen - mbush sich treffen mit + Dat. - takohem
gießen - ujis vermischen - përziej
kleben - ngjes verpacken - paketoj
kochen - ziej verteilen - shpërndaj
rühren - përziej zubereiten - pregatis
schälen - qëroj
Nomen Emrat
die Auswahl an + Dat. - përzgjedhje das Lokal, -e - lokal
die Bar, -s - bar die Mahlzeit, -en - shujta
die Beilage, -n - shtesë, shtojcë das Menü, -s - menyja
das Bistro, -s - das Mixgetränk, -e - pije e përzier, koktel
das Büfett, -s - byfe, dollap buke der Nachmittagskaffee, -s - kafe e pasditës
die Diskothek, -en - diskotekë/a die Nachspeise, -n - desert
die Einrichtung, -en - ent, institucion, veprimtari e rregullt der Nachtisch, -e - desert
der Feinschmecker, - - buzëhollë, degustator, që zgjedh (në të ngrënë) das Nationalgericht, -e - gjellë nacionale
das Frühstück, -e - mëngjes/i (e ngrënë) der Pilz, -e - këpurdhë
der Gast, -e - mysafir, i ftuar das Rezept, -e - receptë
das Gericht, -e - gjellë; gjykatë der Service - shërbim
der Geschmack, -e - shije die Speise, -n - gjellë/a
das Getränk, -e - pije die Speisekarte, -n - menyja
die Hauptspeise, -n - meny kryesore die Spezialität, -en - specialitet
das Kabarett, -s - kabaret der Teelöffel, - - lugë e çajit
34
das Kilo, -s - kilo der tropfen, - - pikë/a
die Kneipe, -n - pijetore der Vergetarier, - - vegjetarian
die Kritik, -en - kritik die Vorspeise, -n - paragjellë/a
die Küche, -n - kuzhinë/a die Zubereitung, -en - pregatitje
das Lebensmittel, - - gjëra ushqimore die Zutat, -en - citat
das Lieblingsgericht, -e - gjella e preferuar
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
abwechslungsreich - i, e larmishme / me variacion günstig (un-) - i, e (pa) volitshme
ausgezeichnet - i, e shkëlqyeshme kräftig - i, e fuqishme
bitter - i, e idhtë prima - e mirë
dunkel - i, e thartë saftig - i, e lëngshme
fest - i, e fortë salzig - i, e njelmët
flüssig - i, e lëngët sauer - i, e tharbt, hidhur
frisch - i, e freskët scharf - i, e djegst
fruchtig - me fruta versalzen - i, e kriposur
geschmackvoll/-los - plot shije / pa shije würzig - me melmesa
Ausdrücke Shprehje
auf der Strecke bleiben
auf kleiner Flamme kochen
bis auf den letzten Platz besetzt sein
das höchste Lob verdienen
das lässt zu wünschen übrig
das versteht sich von selbst
eine Kleinigkeit essen
einsame Spitze sein
etwas unter Beweis stellen
Nachtschwärmer sein
sein Geld (nicht) wert sein
sich köstlich amüsieren
Wert legen auf + Akk.
zu kurz kommen
Lektion 6 Mësimi 6
Verben Foljet
auftreten - paraqitem handeln von + Dat. - veproj
beschimpfen - shaj schminken - shminkoj
bewundern - çuditem schreien - bërtas
engagieren - angazhohem sich ausdenken - mendoj
entwerfen - hedh sich vorbereiten auf + Akk. - pregatitem
frisieren - ngrij
Nomen Emrat
der Abenteuerfilm, -e - film avanturier der Kostümdesigner, - dizajner i kostumeve
der Action-Film, -e - film akcion der Krieg, -e - luftë/a
der Amateurfilm, -e - film amator die Leinwand, -e - ekran, pëlhurë
die Aufnahme, -n - inçizim/i das Make-up - makiazh
der Auftritt, -e - paraqitja der Produzent, -en - producent
die Auszeichnung, -en - dakordim, lamerim, nderim die Regie - regjia
der Autor, -en - autor der Regisseur, -e - regjisor
die Bühne, -n - bina die Rolle, -n - rol/i
der Darsteller, - - interpretues der Schauspieler, - - aktor
das Drehbuch, -er - film skenar der Soldat, -en - ushtar
der Erfolg, -e - suksesi der Star, -s - yll
die Garderobe, -n - garderoba der Stummfilm, -e - film pa zë
das Grab, -er - varri die Szene, -n - skena
die Handlung, -en - veprimi das Temperament, -e - temperament
der Hauptdarsteller, - roli kryesorë der Tonfilm, -e - toni i filmit
der Held, -en - princi der Umgang mit + Dat. - ka të bëj me
die Herkunft - prejardhja die Uraufführung, -en - premierë/a
der Kameramann, -er - kameramani die Werbung - reklama
die Komödie, -n - komedi der Western, - -
das Kostüm, -e - kostumi der Zeichentrickfilm, -e -
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
anhänglich - besnik, i ngjitur melancholisch - melankolik
35
attraktiv (un-) - (jo) atraktiv naiv - naiv
aufregend - shqetësues profesionell (un-) - (jo) profesional
begehrenswert - joshës/e raffiniert - i, e rafinuar
bewundert von + Dat. - i, e befasuar sachlich (un-) - (jo) thelbësor
charmant - sharmant schrecklich - i, e tmerrshme
dekadent - dekadant selbstbewusst - i, e vetëdijshme
einfallsreich - gjithë ide selbstsicher - i, e vetësigurt
einfühlsam - i, e ndishme sinnlich - i, e kuptueshme
erfolgreich - i, e suksesëshme spannend - emocionues
ernst - serioz/e spektakulär (un-) - (jo) spektakular
extravagant - ekstravagant/e umstritten (un-) - i, e (pa) diskutueshme
humorlos - pa humor unterhaltsam - zbavitës, engledisës
klassisch - klasik/e witzig - shakatar, i lezetshëm
Konnektoren Lidhëzat
aus diesem Grund - për këtë arsye dennoch - megjithatë, prapë se prap
da - meqenëse, ngaqë deshalb - prandaj
daher - prandaj, ndaj deswegen - prandaj
darum - prandaj, për këtë arsye obwohl - megjithëse, si do që
denn - se (pse), meqenëse, ngaqë trotzdem - megjithatë
Ausdrücke Shprehje
Aufnahmen machen
die Nerven verlieren
einen Film nominieren
einen Roman verfilmen
im Mittelpunkt stehen
jemanden im Stich lassen
mit jemandem in Streit geraten
Lektion 7 Mësimi 7
Verben Foljet
abreisen - nisem, largohem (me një mjet) rechnen mit + Dat. - llogaris, kalkuloj
abstimmen auf + Akk. - votoj, akordoj, përputh, rregulloj, harmonizoj schleppen - tërheq zvarrë, bart, tërheq pas vetes, marr me vete
ausgehen von + Dat. - dal, largohem, iki (nga shtëpia) rollen - rrotulloj, tëholl, mbledh gyp, hekuros, rrokullisem
ausreisen - largohem jashtë shtetit sich leisten - ja lejoj vetes, e kryej, ja arrij
bereisen - shëtiti, i bie mbarë teilnehmen an + Dat. - marr pjesë, jam i pranishëm
bitten um + Akk. - i lutem (dikujt për diçka) übernachten - buj, kaloj (natën)
erforschen - hulumtoj, lëvroj, gjurmoj verreisen - largohem, nisem (për udhëtim)
gelangen zu + Dat. - arrij, mbërrij warten auf + Akk. - pres
herausnehmen - marr, heq
Nomen Emrat
das Abenteuer, - - aventurë der Kurzurlaub, -e -
das Angebot, -e - ofertë das Motel, -s - motel
die Anreise, -n - mbërritje, udhëtim në destinacion die Nachfrage - kërkesë
die Anzeige, -n - njoftim, lajmërim das Parfüm, -s - parfum
die Arznei, -en - bar, ilaç, medikament die Pauschalreise, -n - udhëtim me një pagesë kolektive, mesatare
der Ausflug, -e - fluturim, ekskurzion, shëtitje die Pension, -en - pension
die Ausrüstung, -en - pajisje, armatim das Raumschiff, -e - anije kozmike
die Bildungsreise, -n - udhëtim arsimor die Reiseagentur, -en - agjension udhëtimi
der Campingplatz, -e - kamping, vendfushim der Reiseveranstalter, - - organizator udhëtimesh
die Checkliste, -n - listë kontrolli die Rückkehr - kthim
die Dienstreise, -n - shërbim (zyrtar) die Rucksacktour, -en - turne bredharakësh
die Eisenbahn, -en - hekurudhë die Rundreise, -n - turne, tur, qarkore
die Erholung - pushim, çlodhje der Schalter, - - sportel, shallter
die Exkursion, -en - ekskurzion die Seife, -n - sapun
die Expedition, -en - ekspeditë, dërgim, nisje, spedicion der Stau, -s - kolonë/e ngecur (auto.); bllokim (i ujërave)
die Fähre, -n - traget der Tarif, -e - tarifë
der Flughafen, - - aeroport die Unterhaltung - mbajtje, heqje shpenzimesh, bisedë, kuvendim,
argëtim, defrim
der Föhn, - - erë e thatë die Unterkunft, -e - strehë, strehim
das Gepäck - bagazh das Verkehrsmittel, - - mjet qarkullimi
der Geschäftsführer, - - administrator die Währung, -en - monedhë, valutë
die Heimat - vendlindje, atdhe die Weltreise, -n - udhëtim rreth botës
das Hotel, -s - hotel das Wohnmobil, -e - auto-shtëpi, shtëpizë me rrota

36
die Individualreise, -n - udhëtim individual der Wohnwagen, - - auto-shtëpi (e rimorkiuar)
die Jugendherberge, -n - bujtinë, kamp për të rinj das Zelt, -e - çadër, tend
die Klubreise, -n - das Ziel, -e - synim, qëllim, cak
die Kreuzfahrt, -en - kryqëzatë der Zwischenraum, -e - hapësirë, spacio (mes dy objektesh,
gërmash ...)
der Kulturbeutel, - - çantë e vogël tualeti
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
außergewöhnlich - i pazakontë, i jashtëzakonshëm (adj); geeignet (un-) für + Akk. - i përshtatshëm (për diçka), i aftë
jashtëzakonisht (adv) (për një punë)
bepackt - i, e ngarkuar, mbushur gewöhnlich (un-) - i (pa) zakonshëm, rëndomtë (adj); zakonisht,
rëndom (adv)
bequem (un-) - (jo) i rehatshëm, komod inklusive - përfshirë, duke përfshirë
ehemalig - i dikurshëm komfortabel (un-) - (jo) komfortabël, i rehatshëm
empfindlich (un-) - (jo) i ndjeshëm, sensibël sicherheitshalber - për siguri
Ausdrücke Shprehje
auf eigene Faust
Bescheid bekommen
das Geschäft boomt
das ist Schnee von gestern
den Horizont erweitern
einen Auftrag ausführen
Freude ausdrücken
Land und Leute kennenlernen
Sehnsucht haben nach + Dat.
sich Gedanken machen über + Akk.
Lektion 8 Mësimi 8
Verben Foljet
abholen - (e) marr, tërheq diç. (të caktuar për të), sjell (dikënd ose diçka) komponieren - kompozoj
anfangen mit + Dat. - fillon, zë fill, nis; i përvishem (një pune) sich bedanken für + Akk. - falenderoj (dikënd për diçka)
aufnehmen - ngre, marr e ngre sich erinnern an + Akk. - (ja) kujtoj (dikujt diçka), (më) kujtohet/m
denken an + Akk. - mendoj (për diçka) sich fernhalten von + Dat. - e mban larg (diç.), (i) rri larg (diçkaje)
einlegen - fut, ngjit stammen aus + Dat. - rrjedh, jam (nga një fis, vend)
einschalten - ndez, çel (dritën, radion) suchen nach + Dat. - kërkoj
fördern - nxit, përkrah; nxjerr, përftoj teilnehmen an + Dat. - marr pjesë, jam/është i pranishëm (në diç.)
gratulieren zu + Dat. - uroj, përgezoj (për diçka) üben - ushtroj, stërvit
hinterlegen - vë (diku) pas vorspielen - luaj, ekzekutoj, shfaq
klingen - tingëllon, kumbon vortragen - recitoj, deklamoj, ekzekutoj, luaj
Nomen Emrat
die Aufnahme, -n - fillim, nisje der Musikstil, -e - stil muzikor
die Auskunft, -e - informacion das Musikstück, -e - pjesë muzikore
die Auszeichnung, -en - nderim, dekorim, laureim der Nachwuchs - brez/i i ri
der CD-Spieler, - - CD player die Oper, -n - oper/a
das Debüt, -s - debutim das Popkonzert, -e - pop koncert
das Genie, -s - gjeni, gjenialitet der Popsong, -s - këngë pop
der Hit, -s - hit der Preis, -e - çmim/i
das Instrument, -e - instrument der Rhythmus, Rhythmen - ritëm
das Interesse an + Dat. - interes der Rock’n’Roll - rok’n roll
der Jazz - xhez der Sänger, - - këngëtar
der Kassettenrekorder, - - magnetofon, kasetofon das Talent, -e - talent
der Komponist, -en - kompozitor der Tango, -s - tango
die Komposition, -en - kompozim das Tempo, Tempi - shpejtësi, tempo
das Konzert, -e - koncert der Verstärker, - - përforcues
die Konzerttournee, -n - turne koncerti die Volksmusik - muzikë popullore
der Kopfhörer, - - radio-kufje das Vorbild, -er - shëmbëlltyr, shembull
der Lautsprecher, - - altoparlant die Vorstellung, -en - ide, koncept; përfytyrim; shfaqje (teat.);
1. 2. 3. 4.
lutje
die Lautstärke - volum (i zërit, tingullit) der Walzer, - - vals
die Melodie, -n - melodi/a das Werk, -e - 1.punë, të punuar; 2.veprim; 3.vepër
die Musikrichtung, -en - drejtues muzike
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
angefüllt mit + Dat. - i mbushur, i plotësuar modern (un-) - (jo) modern
ausverkauft - shitur krejt populär (un-) - (jo) i popullarizuar, popullor, me popullaritet
beliebt (un-) bei + Dat. - (jo) i pëlqyer, i dashur, i mirëpritur renommiert - i shquar, me nam, me renome
37
dünn - i hollë tief - i thellë
harmonisch (un-) - (jo) harmonik vertraut - i informuar, i mirëinformuar
hoch - i lartë
Ausdrücke Shprehje
an der Spitze liegen
ein Instrument beherrschen
eine CD brennen
sich grün und blau ärgern
Lektion 9 Mësimi 9
Verben Foljet
abstürzen - rrëzohem, bie, përplasem sich etwas brechen - thyhet (diçka)
bergsteigen - ngjitem në mal sich verletzen - plagosem, lëndohem
entdecken - zbuloj, gjej sinken - zhytet, fundoset
erblicken - vështroj, shoh steigen - ngjitem; hipën; ngrihet; hyj; zbres; dal
geeignet sein - (me qenë) i përshtatshëm trainieren - ushtroj, stërvis, trajnoj
joggen - vrapoj umkommen - vritet, humb jetën, mbaron, merr fund, prishet
klettern - 1. Ngjitem, kacavirrem (në një dru); 2.hipën, ngrihet (temp., verunglücken - pëson aksident, aksidentohet rëndë, pëson
çmimi); 3.dal (nga shtrati); 4.zbres (nga makina) fatkeqësi, dështon
laufen - 1.rend, vrapon, fugon; 2.ecën; 3.rrjedh, shkon; 4.punon, ecën; wandern - bredh, shtegtoj, shëtit, endem
5.
kalon; 6.shfaqet; 7.ikën
reiten - kalëron, nget me kalë wehtun - dhemb, vras
retten - (e) shpëton (prej dikujt, diçkaje) windsurfen - sërfing, rrëshqitje në ajër
sich ausbreiten - shpaloset, shtrihet, hapet, përhapet (një lajm)
Nomen Emrat
die Abenteuerlust - shpirt aventure der Kontinent, -e - kontinent
der Alptraum, -e - ëndërr ankthi, makth, ëndërr e frikshme, ankth die Kreativität - kreativitet; shpirt, dell krijues
die Ausdauer - durim, ngulm, qëndrueshmëri das Land, -er - tokë, truall, arë, vend
die Ausrüstung, -en - pajisje, armatim die Landkarte, -en - hartë (gjeografike)
das Bauwerk, -e - godinë die Landschaft, -en - krahinë, trevë; peisazh, skenë (politike)
die Begeisterung - entuziazëm die Lawine, -n - ortek, rungajë, reshme
das Bergsteigen - alpinizëm der Leichtsinn - mendjelehtësi
der Bergsteiger, - - alpinist das Meer, -e - det
die Bergtour, -en - turne alpin das Mitglied, -er - anëtar
der Bergunfall, -e - das Opfer, - - fli, theror, kurban, viktimë, sakrificë
der Blitz, -e - vetëtimë, rrufe der Regenwald, -er - pyell tropikal, pzell i shirave
die Brise, -n - fllad, puhi die Rettung - shpëtim
der Donner, - - bubullimë die Route, -n - marshutë, itinerar marshimi, itinerar, rrugë marshimi
der Ehrgeiz - ambicje der Rucksack, -e - çantë shpine
der Fluss, -e - lumë, rrjedhë der Sauerstoff - oksigjen
der Frost - ngricë, acar die See - liqen
der Fußball, -e - futboll das Seil, -e - litar, konop, tërkuz
das Gebirge, - - malësi, masiv malor, mal die Sportart, -en - sport, lloj sporti
die Gefahr, -en - rrezik der Sturm, -e - 1. Stuhi, furtunë, tufan; 2. Sulm, mësymje
die Genehmigung, -en - leje, pranim, miratim das Training, -s - stërvitje
das Gewitter, - - stuhi, furtunë, shtrëngat der Traum, -e - ëndërr
der Gipfel, - - majë (mali, peme) der Unfall, -e - aksident
die Insel, -n - ishull, ujdhesë der Urwald, -er - pyell i virgjër, i pa prekur
die Klettertour, -en - turne ngjitjeje die Verletzung, -en - lëndim
das Klima, -ta - klimë/a die Wüste, -n - shkretëtirë
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
aufregend - tepër tërheqës nass - i lagur, i njomur, i çullur
bakannt (un-) - (jo) i njohur neblig - i mjegullt, me mjegull, i vagullt
berühmt - i famshëm, me nam niedrig - i ulët
bevölkerungsreich - (shumë) i populluar regnerisch - me reshje, me shira
breit - i gjerë riesig - vigan, gjigant, kolosal
eigenwillig - kokëshkretë, kokë me vete, tekanjoz, kokëfortë ruhig (un-) - (jo) i qetë, i patrazuar
emotional - emocional schmal - i ngushtë
erstmals - për herë të parë tödlich - i vdekshëm
flach - 1. i rrafshët, i sheshtë; 2. i cekët, i përcipt trocken - i thatë
gebirgig - malor vorsichtig (un-) - (jo) i kujdesshëm, i matur
mild - i butë, jo i rreptë
Ausdrücke Shprehje
38
der Wind pfeift
die Hand/Hände schütteln
etwas leicht- / schwernehmen
sich einen Traum erfüllen
Stress abbauen
zum ersten Mal
Lektion 10 Mësimi 10
Verben Foljet
1. 2.
ableiten von + Dat. - devijon; derivon; largon, shmang; ja kombinieren - kombinon
gjen burimin (nga diç.); nxjerr prejardhjen
besorgen für + Akk. - 1.gjen, siguron, blen; 2.mban nën kujdes; 3.ndërmerr loben für + Akk. - lavdëron, lëvdon
einschalten - 1.ndez, çel (dritën, radion); 2.fut passen - (i) bën, bie, përshtatet; (më) vjen mbarë
erhalten - 1.merr, merr në dorëzim; 2.ruan sich kleiden - vishem
färben - ngjyros, ngjyen teilhaben an + Dat. - ndan, ka/merr pjesë (në diçka)
feststellen - 1.ngulit, fikson; 2.konstaton; 3.vë re; 4.verifikon tragen - I.1.mbaj; 2.vesh; 3.sjell, bie; 4.bart, shpie, çoj; II.1.mban (akulli); 2.lidh kokrra
(pema); prodhon (ara); 3.tingëllon, dëgjohet (mirë, keq, larg zëri); arrin (larg topi);
III.1.
sich tragen (refl)i nxjerr shpenzimet (një ndërmarrje); 2.vishet, duket mirë në shtat
(një rrobë)
halten von + Dat. - I.1.
mban; 2.kap; 3.bën; II.1.qëndron, ndalet; 2.mban; zusammenhängen mit + Dat. - lidhet, ka lidhje me diçka
III. 1.
sich halten (refl) ruhem, mbahem
Nomen Emrat
das Abendkleid, -er - fustan mbrëmje das Leinen - litar, rrip, gjalmë, tojë
der Absatz, -e - 1.ndërprerje, pauzë, kryeradhë, kryerresht, paragraf; 2.takë die Linie, -n - 1.vijë, vizë; 2.ravijim, konturë, linjë; 3.rradhë, vijë,
(këpucësh), shesh i shkallëve, platformë, pllakë në shkëmb; 3.treg, shitje; 4. reshje;
5.
rresht; 4.linjë
sedimentacion (gjeol.)
das Accessoire, -s - aksesor, plotësues, pajisje shtesë der Markenname, -n - emër i markës
der Anlass, -e - shkak, arsye, rast das Material, -ien - material
die Armbanduhr, -en - orë dore die Mode, -n - modë
die Baumwolle - pambuk der Modedesigner, - - dizajner mode
die Boutique, -n - butikë, dyqan i vogël mode die Modenschau, -en - paradë mode
der Designer, - - disenjator der Modeschöpfer, - - krijues/kreator mode
der Einkaufsbummel, - - vërdallosje për Pazar die Modeströmung, -en - trend mode
der Entwurf, -e - projekt, skicë, plan der Overall, -s - kominoshe, salopetë (jelek e pantallona njësh)
die Freizeitkleidung - veshje për kohë të lirë der Pelz, -e - 1.gëzof; 2.peliçe, qyrk
die Gelegenheit, -en - rast, rastisje, okazion, shans der Reißverschluss, -e - zingjir (i pantallonave)
die Größe, -n - 1. madhësi; 2.lartësi, shtatlartësi; 3.madhështi; der Schnitt, -e - 1. Prerje, e prerë; 2.e prerë, e çarë; 3.prerje e fashikujve;
4. 4.
kapacitet, kokë e madhe prerje, seksion; 5.montazh; 6.prerje, modelim; 7.mesatare
der Hosenanzug, -e - kostum grash (me pantallona) der Stil, -e - stil
die Jeans, - - xhins/e (pantallona) die Stilrichtung, -en -
die Kleidung - veshje der Stoff, -e - 1.cohë, shtof; 2.lëndë, materie; 3.material
das Kleidungsstück, -e - (një) rrobë das Tuch, -er - shami
die Kollektion, -en - koleksion der Wandel - shndërrim, transformim
das Leder - lëkurë (e regjur), mëshin
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
anliegend - bashkangjitur (një letre etj.) gestreift - rripa-rripa, breza-breza, vija-vija
bequem - i rehatshëm, komod kariert - me kuti, kuti-kuti
bunt - laragon, i larmë modisch - i modës
dringend - i ngutshëm, këmbëngulës, urgjent nüchtern - 1.i esëllt, esëll; 2.i arsyeshëm, i shëndoshë; 3.i thatë; 4.i
pështirë, bajat
einfach - i thjeshtë, i njënjëshëm, i lehtë robust - robust, i fortë, i lidhur mirë, i shëndoshë
einfarbig - njëngjyrësh sichtbar - i dukshëm, i dallueshëm
eng - i ngushtë weiblich - femëror
geblümt - lule-lule, me lajle e lule, lulëzuan weit - i largët
Ausdrücke Shprehje
den Eindruck erwecken
den Preis erstatten
den Vorzug geben
ein Kleidungsstück tragen
einen Wunsch erfüllen
im Vordergrund stehen
in Mode sein/kommen
jemanden um Hilfe bitten
wie angegossen passen
zur Blüte kommen

39
em neu / Hauptkurs - Niveau B2
Lernwortschatz M ë s i m i i f ja l o r i t
Lektion 1 Mësimi 1
Verben Foljet
aufwachsen - rritet sich aufhalten in + Dat. - ndalem, qëndroj, rri / ndalon, pengon,
bllokon (përkohësisht)
aus-/einbürgern - heq/jap (nënshtetësin) sich begeistern für + Akk. - entuziazmohem për
aus-/einwandern - emigrim/imigrim sich beklagen über + Akk. - vajton, qan mbi
ausweichen - shmangem sich betätigen als + Nom. - përdor/et si
einrichten - ngre, rregulloj, ndreq sich niederlassen in + Dat./als + Nom. - ulet në / ...
emigrieren - emigroj veröffentlichen - boton, publikon, shpall
erschrecken über + Akk. - tremb, tmerroj seufzen - ofshan, psherëtin, lëngon, vuan
faszinieren - fascinoj sterben - vdes
promovieren - promovoj
Nomen Emrat
die Aggression, -en - agresion die Promotion - promocion
der Aufenthalt - 1. Qëndrim, ndejtje, leje qëndrimi; 2.ndalesë, die Reifeprüfung, -en - provim pjekurie, mature
ndalim, pushim, ndërprerje
das Aussehen - pamja, dukja die Schwäche, -n - 1.dobësi, anë e dobët; 2.pafuqi, ligështi
der Charakter, -e - karakter der Selbstmord, -e - vetëvrasje
der Egoismus - egoizëm die Staatsbürgerschaft, -en - shtetësi, nënshtetësi
die Eifersucht - xhelozi, smirë der Stolz - krenari
die Eigenschaft, -en - veti, veçanti, cilësi der Thron, -e - fron
die Einbürgerung - natyralizim der Tod - vdekje
der Emigrant, -en - emigrant die Trägheit - 1.plogështi, 2.inerci (phys.)
der Fleiß - 1.zell; 2.qëllim der Verdienst, -e - 1.pagë, rrogë; 2.meritë
die Gewohnheit, -en - zakon, shprehi die Vorliebe, -n - parapëlqim, preferencë
die Großzügigkeit - 1.bujari, zemërgjerësi, 2.madhështi das Wesen, - - 1.natyrë, karakter; 2.thelb, esencë; 3.qenie
das Leiden, - - 1.vuajtje, hall, brengë; 2.sëmundje, lëngim der Wohnsitz, -e - banesë, vendbanim
die Maßlosigkeit - mospërmbajtje die Zuverlässigkeit - besueshmëri, korrektësi
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
anpassungsfähig - i aftë për t’u përshtatur großzügig - 1.bujar, zemërgjerë; 2.i stilit të gjerë, madhor
arrogant - arrogant hilfsbereit - i gatshëm (për ndihmë), ndihmëtar
aufwendig - i kushtueshëm, luksoz, që kërkon mundime höflich (un-) - (jo) i përzemërt
äußerst - i skajshëm, ekstrem humorvoll - plot humor
befristet (un-) - i kufizuar, i (pa) kufizuar/përhershëm interessiert an + Dat. - i, e interesuar
belesen - i kënduar, i mësuar jugendlich - i, e re
berechtigt (un-) - 1.i (pa) autorizuar, i (pa) justifikueshëm 2.i (pa) përligjur klug (un-) - (jo) i mençur, i hollë, i zgjatur
böse auf + Akk. - 1.i ligë, i keq; 2.negativ; 3.zemërohet; 4.i sëmurë lebhaft - i gjallë, i hedhur (adj); me gjallëri (adv)
böswillig - qëllimkeq nervös - nervoz
chronisch - kronik neugierig - kurreshtar
dankbar für + Akk. - 1.mirënjohës; 2.i dobishëm, me vlerë; 3.i fortë, oberflächlich - 1.i sipërfaqshëm, sipërfaqësor; 2.i cekët
që mban shumë
demoralisiert - i, e demoralizuar ordentlich (un-) - 1. (jo) i rregullt, i rregulluar; 2. (jo) i mbarë,
i respektueshëm; 3.me status të rregullt
depressiv - depresiv pedantisch - pedant
ehrlich (un-) - i (pa) ndershëm reif (un-) - i (pa) pjekur, i (pa) bërë, i (pa) arrirë
eifersüchtig auf + Akk. - xheloz schüchtern - i druajtur, ndrojtur, i turpshëm, timid
eigenhändig - me dorë të vet sensibel (un-) - (jo) senzibil
eingebildet - mendjemadh suspekt - suspekt
enttäuscht von + Dat./ über + Akk. - i zhgënjyer verantwortungsbewusst - me ndjenjë përgjegjësie
erschrocken über + Akk. - tremb, tmerrohet verliebt in + Akk. - i dashuruar në ...
erstaunt über + Akk. - i habitur verschlossen - i mbyllur, i kyqur, i heshtur
flexibel (un-) - (jo) fleksibil wütend auf/über + Akk. - i zemëruar, i xhindosur, gjithë mllef
gebührenfrei - i pataksuar zivilisiert - i, e civilizuar
geduldig (un-) - i, e (pa) durueshme zufrieden (un-) mit + Dat. - (jo) i kënaqur me ...

40
gesellig (un-) - i, e (pa) shoqërueshme / shkueshme
Ausdrücke Shprehje
ein Haus beziehen
fester Mitarbeiter sein
jemanden im Stich lassen
Jura studieren
mit vollen Händen geben
sich das Leben nehmen
sich wohlfühlen
von Rang
von vorneherein
Wert legen auf + Akk.
zum Militär eingezogen werden
Lektion 2 Mësimi 2
Verben Foljet
ablesen - 1.lexon (me zë); 2.konstaton, nxjerr dienen zu + Dat. - shërben
achten auf + Akk. - vëren, mban parasysh, kujdeset, mendon, feststellen - 1.ngulit, fikson; 2.konstaton; 3.vë re, verifikon
gjykon, vlerëson, nderon, çmon, respekton
analysieren - analizon führen - 1.
çon, heç, udhëheq, prin; 2.(i) bën; 3.mbart, transporton;
4.
nget, drejton; 5.mban; 6.tregton
aufnehmen - 1.ngre, merr e ngre; 2.fillon, zë; 3.prek, pranon, merr; 4.nxe; fürchten - kam frikë, (i) trembet, ja ka frikën
5.
regjistron; 6.fotografon, filmon, inçizon; 7.kapet, matet
ausgehen von + Dat. - 1.del, largohet, ikën (nga shtëpia ...); 2.i hyn, i vihet; 3.niset; imitieren - imiton
4.
përfundon, mbaron; 5.shuhet; 6.bie (floku); 7.lëshon bojë; 8.mjafton
äußern - shpreh interviewen - e merr në intervistë
basieren auf + Dat. - bazohet, mbështetet (mbi diçka) kommentieren - komenton
bauen auf + Akk./Dat. - ndërton meinen - 1.kujton, pandeh, beson; 2.thotë; 3.mendon, ka parasysh
beginnen mit + Dat. - fillon, nis merken - vëren, dallon, shquan, pikas
beibringen + Dat./Akk. - 1.sjell, bie; 2.paraqet; 3.shkakton; 4.njofton; mitteilen - (i) njofton, komunikon, kumton, përçon, kalon
5.
shpjegon, mëson
benachrichtigen - njofton, lajmëron reagieren - reagon
berichten - njofton, informon sich beschäftigen mit + Dat. - 1.punëson; 2.vë në punë,
aktivizon; 3.bën të merret; merrem (me një punë, problem)
beschreiben - 1.mbush me të shkruar; 2.përshkruan sich eignen für + Akk. - përshtatem, është i përshtatshëm (për
diçka), dallohet, shquhet
bestehen auf + Dat. - ngul këmbë në diçka, insiston në ... sich entscheiden für + Akk. - vendos(em)
bestehen aus + Dat. - përbëhet prej sich etwas einprägen - stampon; ngulit (në mendje, kujtesë); bën
bestehen - ekziston; i qëndroj (një prove); marr (një provim); kaloj, përballoj (një vështirësi) përshtypje
bilden - 1.krijon, modelon; 2.formon; 3.përbën; 4.arsimon, kultivon speichern - 1.depoziton; 2.arkivon, regjistron
deuten - 1.(e) shpjegon, interpreton; 2.tregon, dëfton stützen - mbështet, përkrah
Nomen Emrat
der Akzent, -e - theks, shqiptim der Kursleiter, - - instruktor
die Amtssprache, -n - gjuhë zyrtare die Kursleiterin, -nen - instruktore
die Bibliothek, -en - bibliotekë das Lehrwerk, -e - tekst, libër/mjet mësimi
der Dialekt, -e - dialekt der Lernstoff - material mësimi
der Dozent, -en - docent die Motivation, -en - motivim
der Erwachsene, -n - i rritur, të mëdhenjtë das Muster, - - 1.model, gjedh, shabllon; 2.model, disenjo mostër
der Erwerb - 1.fitim; 2.blerje die Naturwissenschaft, -en - shkencë natyrore
der Experte, -n - ekspert das Niveau, -s - nivel
die Fachliteratur - literaturë e lëmit das Projekt, -e - projekt
der Faktor, -en - faktor der Prozess, -e - proces
der Flüchtling, -e - i arratisur, refugjat die Regel, -n - rregull
der Forscher, - - kërkues, hulumtues, gjurmues das Repertoire, -s - repertor
die Forscherin, -nen - kërkuese, hulumtuese, gjurmuese die Sekundärliteratur - literaturë ndihmëse
das Gehirn, -e - tru das Talent, -e - talent
die Geisteswissenschaft, -en - dije humane die Umgangssprache - gjuhë e folur, thjeshtë-ligjerim
die Germanistik - gjermanistikë die Umgebung, -en - 1.rrethinë, periferi; 2.mjedis, ambient, rreth
die Hochschule, -n - shkollë e lartë die Untersuchung, -en - ekzaminim, kontroll, hetim
die Hochsprache, -n - gjuhë letrare die Verbindung, -en - 1.lidhje, bashkim; 2.linjë (telefonike)
der Hörsaal, -säle - auditor die Voraussetzung, -en - kusht paraprak, premisë
die Imitation, -en - imitim der Vorgang, -e - 1.ngjarje; 2.rast, çështje
das Institut, -e - institut die Vorlesung, -en - leksion, ligjërat
die Integration - integrim der Zugang, -e - 1.hyrje, rrugë për në; 2.rrugë e hapur, dorë e lirë;
3.
hyrje, regjistrim

41
das Internet - internet der Zweig, -e - degë
der Klang, -e - tingull, kumbim
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
auswendig - përmendsh intensiv - intenziv
begabt (un-) - (jo) i talentuar praxisorientiert - praktikë, i orientuar në praktikë
berufsspezifisch - profesion specifik systematisch (un-) - (jo) sistematik
eifrig - i zellshëm unerlässlich - i domosdoshëm
Ausdrücke Shprehje
(an) Bedeutung gewinnen eine Rede halten
ein Gespräch führen einen Hinweis geben
ein Referat halten einen Rat geben
ein Thema anschneiden ins Gespräch kommen
eine Antwort geben zum Ausdruck bringen
eine Auskunft erteilen zur Diskussion stellen
eine Frage stellen zur Sprache bringen
Lektion 3 Mësimi 3
Verben Foljet
ausgehen - po nisem nga ajo që mitkriegen - me marr / pranu
auswählen - zgjedh pilgern - shtegtoj nëpër mal të thepisur
blenden - verboj preisgeben - jap një çmim
durchqueren - kthehem sich abhetzen - rraskapitem
einziehen in + Akk. - me hy në sich begeben in / an + Akk./ zu + Dat. - ndodh, ngjan (diçka)
etwas ergattern - gjë, siguroj diçka sich verabreden - lë termin për diçka
erreichen - arrij sich verspäten - vonohem
etwas (er-)schaffen - ja dal (mban) umgestalten - transformoj (diçka)
erweitern - zgjeroj vereinen - bëhem bashkë, bashkoj
kleben an + Dat. - ngjitet në vorkommen in + Dat. - del ose përseritet prap
konzentrieren - koncentrohem
Nomen Emrat
der Abgeordnete, -n - parlamentar die Kunstgalerie, -n - galeri arti
die Anlage, -n - ndërtim, paisje das Lokal, -e - lokali
das Antiquariat, -e - antike der Marmor - mermeri
die Apotheke, -n - apotekë, barnatore die Moschee, -n - xhamia
der Architekt, -en - arkitektë der Nachtklub, -s - klubi natës
die Architektur - arkitekturë der pfeil, -e - shigjeta
die Auffahrt, -en - ngjitem me lift das Pflaster, - - fllasteri
der Bau, -ten - ndërtim der Plattenladen, -en - dyqan i zbrazët (falimentuar)
der Bewohner, - - banorë das Programm, -e - program
der Block, -e - blloju (banesor) der Rasen, - - bari (livadhit)
die Boutique, -n - butikë das Reformhaus, -er - dyqan produktesh biologjike (diete)
das Dach, -er - kulmi das Reich, -e - perandoria
das Denkmal, -er - përmendore die Säule, -n - shtylla
die Drogerie, -n - lokal ku shiten gjësende higjienike die Schachtel, -n - kuti e vogël (p.sh. kuti e çibritit)
das Einkaufszentrum, -zentren - qendër tregtare das Schreibwarengeschäft, -e - librari/a
das Elektrizitätswerk, -e - central elektrik der Secondhandladen, -en - dyqan i dorës së dytë
die Fabrik, -en - fabrikë/a die Sehne, -n - malli
die Fassade, -n - fasad/a das Spektakel, - - spektakli
der Feinkostladen, -en - dyqane të lira die Stadtrundfahrt, -en - udhëtim/vizitë nëpër qytet
der Fluss, -e - lumi die Szene, -n - skena
das Gebäude, - - ndërtesa der Turm, -e - kulla
die Gemeinde, -n - komuna der Überblick - shikim
der Hintergrund, -e - prapaskena die Verzierung, -en - zbukurim
das Kaffeehaus, -er - kafeteri das Viertel, - - çerek
das Kaiserreich - perandoria das Volk, -er - populli
das Kaufhaus, -er - supermarket, magazinë blerjesh (tregtare) der Vordergrund - pikësynim parësor
der Kenner, - - njohës der Vorort, -e - paralagje
die Keramik - keramika der Wohnblock, -s - vendbanimi
der Kern, -e - bërthamë der Ziegel, - - tulla
der Kontrast, -e - kontrastë das Zoogeschäft, -e - dyqan i shtazëve
die Konzerthalle, -n - halla/salla e koncertit
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
bemerkenswert - që ja vlen me u pa verfrüht - përshpejtim
42
privilegiert - i, e privilegjuar zukünftig - në të ardhmen
übersichtlich (un-) - (jo) dalluese
Ausdrücke Shprehje
eine ganz besondere Note haben
in den Himmel schießen Gjuajnë në qiell
in die Hände spucken Me i pshty duart
sich abschrecken lassen von + Dat. Tmerrohem për
sich anlegen mit jemandem Dakordohem me dikë
sozialer Wohnungsbau Ndërtim për banim
ein Gespür haben für etwas Kam një nuhatje për diçka
Lektion 4 Mësimi 4
Verben Foljet
ausflippen - nervozitet (jashtë mase) plaudern - bisedoj
bilanzieren - bilancoj protokollieren - protokoloj
etwas ablehnen - refuzoj (diçka) schlendern - shëtit (si)pas qejfit
etwas bewirken - ndikoj sich stapeln - vë diçka (një mbi një)
etwas schaffen - arrij, kaloj tauschen - këmbej
jdn. pflegen - kujdesem për verdrängen - shtyej me krah
jobben - punoj vorhanden sein - ngjanë, ndodh, ekziston
Nomen Emrat
das Angebot, -e - ofertë/a das Lager, - - magazinë
der Artikel, - - artikull der Lebensunterhalt - mjetet e jeteses
der Auftrag, -e - kërkesë/a der Lieferant, -en - furnitori, furnizuesi
der Aufwand - shpenzim das Markenprodukt, -e - firma e produktit
die Ausgabe, -n - të dalat der Muffel, - turi varur
der Betrug - mashtrimi das Online-Shopping - Online-Shopping
die Betrugsanzeige, -n - denoncim der Prozess, -e - proces
die Boutique, -n - butik der Rabatt, -e - rabat
der Discounter, - - diskont die Rendite, -n - rendimentet
der Einkäufer, - - blerësi der Schlussverkauf, -e - likuidim malli
die Einkaufspassage, -n - kalimi i blerësit das Schnäppchen, - - përplasje me dikënd
das Einkaufszentrum, -zentren - qendër tregtare die Schulden (Pl.) - borxhet
die Erregung - nxitje (për diçka) das Schwarzfahren - vozitje në të zezë
die Filiale, -n - filiali der trick, -s - triku
der Flohmarkt, -e - treg der Umsatz, -e - shpenzim
die Gegenleistung, -en - shpërblim das Unternehmen, - - ndërmarrja
der Gewinn, -e - fitimi (para) der Verbraucherschützer, - - mbrojtësi (i konsumatorit)
der Handel - tregti die Verfasserin, -nen - përmbledhësja
der Hersteller, - - hartuesi, prodhuesi das Versandhaus, -er - shtëpi transp.
die Kassiererin, -nen - kaciere die Versorgung - furnizimi
die Katastrophe, -n - katastrofë der Warenumschlag - paketim malli
das Kaufhaus, -er - supermarket, magazinë blerjesh (tregtare) die Werbeagentur, -en - agjension reklamacioni
die Klamotten (Pl.) - rroba die Werbekampagne, -n - kampanje reklamacioni
das Kopfschütteln - tundje e kokës der Wochenmarkt, -e - treg javor
der Kunde, -n - klient, konsumator
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
aufschlussreich - vendburim (për diçka) süchtig - i, e varur nga
bescheiden - vendos todkrank - i, e sëmurë për vdekje
geschätzt - supozoj (për diçka) überdurchschnittlich - mbi mesatare
obdachlos - i, e pa kulm përmbi kokë überflüssig - i, e panevojshme
quasi - faktikisht überfordert - i, e mbingarkuar (në diçka)
schätzungsweise - mënyrë hamendjeje wiederkehrend - i, e thyeshme
Ausdrücke Shprehje
alles in Maßen tun E bëj gjithçka në mas
Angst auslösen
aud demm ... Platz rangieren
das Haus hüten
den Überblick verlieren
der Besserverdienende
der Dreh- und Angelpunkt
Einblick haben in etwas
einen Blick hinter die Kulissen werfen
43
einen Blick zuwerfen
ein Geschäft betreiben
ein Horror sein
es jemandem nachtun
Hunger leiden (müssen)
komisch angeguckt werden
Otto Normalverbraucher
Rabatt gewähren
Schritt für Schritt
sich angezogen fühlen von
sich die Frage stellen
vor Gericht stehen
zum guten Ton gehören
Lektion 5 Mësimi 5
Verben Foljet
abhalten von + Dat. - përbëhet nga nachwachsen - rritem
anstarren - ngul sytë (në) nachweisen - dëshmoj
aussterben - zhdukem retten - shpëtoj
behaupten - supozojmë që scheitern an + Dat. - dështon
bekämpfen - e luftoj dikënd sich lohnen - ja vlenë
(sich) beschränken auf + Akk. - kufizohem në sich umschauen - shikoj rreth e përçark
besiegen - mposhtë sich versetzen in + Akk. shndërrohem në
bestehen aus + Dat. - përbëhet nga stattfinden - mbahet
darstellen - shfaqet überleben - mbijetoj
drohen - kërcenoj überschätzen - mbivlersoj diçka
eingreifen in + Akk. - i përfshirë në verhindern - shmang
erledigen - realizoj, bëj verlangen - pres
erzeugen - bindem verseuchen - infekton në masë, i bie si epidemi
etwas (nichts) werden aus + Dat. - bëhet diçka nga verwirklichen - realitet
flüchten - arratisem voraussehen - parashikoj diçka
handeln von + Dat. - tregton nga wahrnehmen - marr diçka seriozisht
jemanden einsetzen für + Akk. - ja besoj dikujt diçka zusammenfassen - përmbledh diçka
löschen - fik, fshij zweifeln - dyshoj
Nomen Emrat
die Annahme, -n - pranimi die Kommission, -en - komisioni
der artenschutz - mbrojtja e llojeve die Lebenserwartung - pritja e jetesës
der/die Außerirdische, -n - i huaj, alien das Lebewesen, - - mënyra e jetesës
die Behörde, -n - enti die Luftglocke, -n - ajr - këmban
der Energieaufwand - shpenzim i energjisë das Mienenspiel, -e - shprehja e fytyrës
die Entdeckung, -en - zbulimi die Prophezeiung, -en - Profetësi
das Erbgut - trashëgimi die Raumfahrt - udhëtimi në gjithësi
der erfinder, - - shpikësi die Sicht - qëllimi
die Erfinderin, -nen - shpikësja die Stellungnahme, -n - pozicionimi
das Fluggerät, -e - paisje fluturimi der Umschlag, -e - mbështjellësi
die Genforschung - hulumtimi i gjeneve die Umweltverschmutzung - ndotja e ambientit
das Geschlecht, -er - gjinia das Urteil, -e - gjykimi
die Glaskuppel, -n - kupol çelçi die Verpestung - ndotja me pesticide
die Handlung, -en - tregtia die Vision, -en - vizioni
das Hörspiel, -e - lojë dëgjimi der Vorschlag, -e - propozim
die Hungersnot, -e - uria die Wüste, -n - shkretëtirë
das Jahrzehnt, -e - dekada
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
ahnungslos - pa dijeni nüchtern - I.1.
i esëllt (adj); 2.i arsyeshëm (njeri etj), i shëndosh (gjykim);
3.
i thatë (stil); i pështirë, bajat (gjellë); II.1.esëll (adv)
4.

begeisterungsfähig - entuziast realisierbar - i, e realizueshme


bewohnbar (un-) - i, e (pa) banueshme regelmäßig (un-) - i, e (pa) rregullt
drohend - kërcenues renommiert - me renome
erstaunlich - habitës ständig - pa ndal
erstaunt - i, e habitur süchtig - i, e mvarur
fraglich - në pyetje utopisch - utopike
geeignet (un-) - i, e (pa) rekomandueshme veraltet - i, e vjetruar
gelegentlich - i, e mundshme vermutlich - siç thuhet
gelungen - ngjanë, ndodhë verwirrt - i, e hupt / hutuar
44
lebensbedohlich - i, e rrezikshme për jetë wertvoll - i, e vlefshme
leblos - i, e pa jetë wissbegierig - kurreshtar, i etur për dije
machtbewusst - i, e vetëdijshme zeitaufwendig - shpenzues i kohës
neulich - rishtas
Ausdrücke Shprehje
auf der faulen Haut liegen
auf etwas hindeuten
Aufsehen erregen
einen Versuch unternehmen
Erlebnisse schildern
Grenzen setzen
höchste Zeit sein
in Konflikt geraten
vom Aussterben bedroht sein
Lektion 6 Mësimi 6
Verben Foljet
anstreben - përpiqet sich erkundigen bei/nach + Dat. - 1.marr vesh, vihem në dijeni;
2.
informohem, pyes (për diçka)
beraten - këshillon sich vorstellen - I.1.vendos, shtyj përpara; 2. paraqes, prezantoj; 3.sjell;
4.përfaqësoj; II.1.përfytyroj; 2.paraqitem, prezantohem
(sich) einsetzen für + Akk. - 1.ndërhyj (për dikënd/diçka); 2.fut (në tätig sein - 1.veprues, aktiv; 2.që punon si ...
punë), vë në vend/përdorim; 3.hedh; 4.fillon; 5.vë; 6.emëron; 7.investon; 8.boton;
9.
mbjell; 10.zbaton; 11.lëshon
erreichen - 1.arrin, mbërrin; 2.gjen (me tel.) unterstützen - përkrah, mbështet, ndihmon
etwas raten + Dat. - këshillon (diçka) verbinden mit + Dat. - lidh, bashkon, detyron
fordern - 1.kërkon; 2.sfidon; 3.fton, thërret verhandeln - I.1.bën bisedime (për diçka) , tratativa; 2.shet, e heq (mallin);
3.
zhvillon (proces), këshillon, diskuton (për diçka); II.1.drejtshqyrton
leisten - kryen, ia arrin, prodhon verlangen - 1.kërkon, dëshiron; 2.ka mall (për dikënd)
schaffen - I.1.ja del, kryen; II.1.krijon; 2.shkakton, bën verteidigen - mbron
sich beschäftigen mit + Dat. - 1.punëson; 2.vë në punë, aktivizon; 3.bën zu tun haben mit + Dat. -
të merret; 4.merrem (me një punë, problem etj)
sich bewerben um + Akk./ bei + Dat. - 1.
konkurroj; 2.vë kandidaturën
3. 4. 5.
(për diçka); përpiqem (për diçka); kërkoj; bëj lutje
Nomen Emrat
die Abteilung, -en - ndarje, repart, degë, njësi, trup, sektor, pavion der Erfolg, -e - sukses
die Angabe, -n - pohim, përmendje, të dhëna, mburrje, shitmendje das Fachgebiet, -e - fushë, shkencë, lëmë
der/die Angestellte, -n - nëpunës, rrogëtar die Fähigkeit, -en - aftësi, zotësi, dhunti
die Anlage, -n - 1.kompleks; 2.lulishte; 3.pajisje, 4.dhunti; 5.shtojcë; 6.plan, das Gehalt, -er - 1.përmbajtje (ideore); 2.përmbajtje; 3.pjesë
skicim; 7.investim përbërese (e një metali)
die Anrede, -n - mënyrë e të folurit/të drejtuarit der Nebenjob, -s -
der Arbeitgeber, - - punëdhënës die Referenz, -en - referim, rekomandim
der Arbeitnehmer, - - punëtor, i punësuar die Schreibkraft, -e - shkrues(e), sekretar(e)
der Aufstieg - ngjitje, ngritje der/die Selbständige, -n -
die Ausbildung, -en - shkollim, kualifikim die Stelle, -n - 1.vend, pikë-ndodhjeje; 2.shifër (math.),instancë, zyrë;
3.
pikë; 4.pjesë, vend pune
der/die Auszubildende, -n - nxënës (zanat) das Stellenangebot, -e -
die Beförderung, -en - 1.transportim; 2.gradim, ngritje në post die Tätigkeit, -en - veprimtari, punë
der Bereich, -e - zonë, fushë, lëmë der Umgang - 1.galeri (arch.), koridor i jashtëm; 2.kontakt, shoqëri;
3.
mënyrë e praktikimit
das Berufsleben, - - der Verdienst - 1.pagë, rrogë; 2.meritë
der Bewerber, - - konkurrent, kandidat der Vertreter, - - 1.zëvendesues; 2.përfaqësues, i dërguar; 3.ithtar
die Bewerberin, -nen - konkurrente, kandidate die Vertreterin, -nen - 1.zëvendesuese; 2.përfaqësuese, 3.ithtare
die Bewerbung, -en - konkurrim, kandidaturë die Voraussetzung, -en - kusht paraprak, premisë
die Einarbeitung - der/die Vorgesetzte(r), -n - epror(e)
die Einrichtung, -en - 1.ent, institucion, veprimtari e rregullt; das Vorstellungsgespräch, -e - bisedë prezantimi
2.
paisje, impiant; 3.mobilim
der Empfänger, - - marrës; radiomarrëse
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
ehemalig - i dikurshëm souverän - sovran
karriereorientiert - tabellarisch - tabelar, në formë tabele
kontaktfreudig - i shoqërueshëm, i shkueshëm üblich (un-) - (jo) i zakonshëm / rëndomt
krisensicher - verantwortungsvoll - me përgjegjësi
kürzlich - tani vonë; kohët e fundit; s’ka shumë kohë (adv.) verkehrs(un)günstig - trafik i (pa) favorshëm / përshtatshëm
leger - i rastësishëm vorteilhaft (un-) - (jo) i favorshëm / me dobi

45
piekfein - tepër i sojm (adj. nord. dt.), shik, i shtresës së lartë zufriedenstellend - i kënaqshëm
selbstbewusst - i sigurt në vete zuverlässig (un-) - (jo) i besueshëm / korrekt / me besë
Konnektoren und Präpositionen Lidhëzat dhe Parafjalët
also - pra, e pra, domethenë (ko.) im Falle, dass - në rast se / në rast, që
aufgrund + Gen. - për shkak të (präp.) infolge + Gen. - si pasojë, si rrjedhim (präp. G od + von)
daher - prandaj, ndaj (ko.); (prej) këtej (adv.) infolgedessen - si rrjedhim (adv.)
deswegen - prandaj (ko.); për këtë (adv.) nämlich - I.1.dhe pikërisht; domethënë (conj.); II.1.i njëjtë; po ai (adj.);
III.1.
pse; meqë (adv.)
falls - në qoftë se, në rast se, nëse (ko.) sonst - I.1.përndryshe (ko.); II.1.përndryshe; 2.tjetër; 3.herë tjera
(adj.)
folglich - si rrjedhim, si pasojë, pra wegen + Gen. - 1.për shkak të, prej; 2.për hir të, për shkak të
/ Präp G (ld. a. D.) - (landschaftlich auch Dativ)/ parafjalë me gjinore
(krahinore edhe me dhanore)/
im Falle + Gen. - në rast të ...
Ausdrücke Shprehje
auf eigene Rechnung arbeiten
Berufserfahrung sammeln
einen Beruf (eine Tätigkeit) ausüben
einen Brief verfassen
einen Termin ausmachen
einen Vertrag abschließen
ein Formular ausfüllen
ein Gespräch einleiten/beenden/ entgegennehmen
etwas auf den neuesten Stand bringen
Fähigkeiten/Kenntnisse erwerben
im Hotel ein- und auschecken
ins Schwitzen kommen
seinen Lebensunterhalt verdienen
sich Fähigkeiten (Kenntnisse) aneignen
um Auskunft bitten
Voraussetzungen mitbringen
Lektion 7 Mësimi 7
Verben Foljet
(ab)leugnen + Akk. - mohon (me këmbngulje) sich anfreunden mit + Dat. - miqësohet, lidh miqësi me ...
auf sich nehmen + Akk. - marr mbi vete / (nehmen - merr) sich durchsetzen - dal në krye, ia arrij synimit, çaj / i hap rrugë vetes
(në jetë), bëhem i njohur
auseinandergehen - ndahen, largohen, nuk përputhen sich einlassen auf + Akk. - bie, ngatërrohem, hyj (në bisedë), lidhem,
pranoj
befürchten - trembet sich orientieren an + Dat. - orientohem
ermutigen - i jep zemër, kurajo sich verbergen - fshihem (nga dikush)
genießen - shijon sich verlieben in + Akk. - bie në dashuri (me dikënd), dashurohem
heiraten - martohet sich verloben mit + Dat. - fejohem me ...
klammern - kllapa (të rrumbullakëta, katrore, të përdredhura) übereinstimmen - bie në ujdi, merret vesh, bie dakord
neigen zu + Dat. - përkulet verheiratet sein mit + Dat. - martohet me, është i martuar me
Nomen Emrat
die Abwechslung, -en - ndërrim, shumllojshmëri, larmi der Liebesentzug -
die Annäherung, -en - afrim, qasje der Liebeskummer - brengë dashurore
die Bedrohung, -en - kërcenim, kanosje die Liebesnacht, -e -
das Bedürfnis, -se - nevojë (për diçka) der Liebhaber, - - 1.dashnor; 2.dashamirës; 3.tifoz
die Bereicherung, -en - pasurim der Pfarrer, - - prift, famullitar
die Bereitschaft - gatishmëri die Quelle, -n - burim (i një lumi, lajmi)
die Braut, -e - nuse, e fejuar das Risiko, Risiken - rrezik, punë me rrezik
der Bräutigam, -e - dhëndërr, i fejuar die Rolle, -n - 1.rol; 2.rrotullë, rrotë
die Ehe, -n - martesë das Signal, -e - sinjal
die Ehefrau, -en - grua, bashkëshorte der Single, -s - 1.lojë tek; 2.disk singëll; 3.beqar(e)
der Ehemann, -er - burrë, bashkëshort die Souveränität - sovranitet
die Entscheidung, -en - vendim die Spannung, -en - tension, tendosje
der Flirt, -s - flirt (flirton, e dredh) die Tante, -n - teze
der Forscher, - - lëvrues, hulumtues der Taufpate, -n - nun, kumbarë
der/die Geliebte, -n - i dashur, dashnor der Trauschein, -e - dëftesë kurorëzimi
die Harmonie, -n - harmoni der Trauzeuge, -n - dëshmitar martese
der Heiratsantrag, -e - kërkesë për dorë, për kurorë die Trennung, -en - ndarje
die Heiratsanzeige, -n - shpallje martese das Verhalten - sjellje, qëndrim

46
der Heiratsschwindler, - - mashtrues kurore der Verhaltensforscher, -
die Heiratsvermittlung, -en - ndërmjetësim martese, shkues der/die Verlobte(r), -n - i, e fejuar
der Kosename, -n - emër përkdhelës die Verlobung, -en - fejesë, vlim
die Liebesbeziehung, -en - marrëdhënie (dashurore) die Zweideutigkeit, -en - ambivalencë, nënkuptim banal
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
angestrengt - i tendosur, i strapacuar reizvoll - tërheqës, joshës (adj.)
freilich - 1.megjithatë, sidoqoftë (adv.); 2.natyrisht, pa dyshim seitlich - anësor (adj.); anash (adv.)
nonverbal - verbindlich (un-) - (jo) miqësor / i shkueshëm
potenziell - verlockend - joshës, miklues
Konnektoren Lidhëzat
1. 2.
daraufhin - i lidhur me këtë; prandaj, për këtë arsye wobei - në ç’gjë, meqë rast (adv.); në një rast të tillë, nga ana tjetër, më se
Ausdrücke Shprehje
auf die Nerven gehen
auf leisen Sohlen daherkommen
das Herz höher schlagen lassen
den Ton angeben
die zweite Geige spielen
du kannst mir den Buckel runterrutschen
Entscheidungen treffen
etwas auf sich nehmen
etwas aufs Spiel setzen
etwas aus den Augen verlieren
Lektion 8 Mësimi 8
Verben Foljet
anschließen - lidh, kyq, mbyll, siguron me të kyqur, vë në kontakt, gefährden - rrezikon
bashkangjit , shoqërohet me zor, rri ngjitur
anspielen auf + Akk. - e hedh fjalën (diku), aludon (për diçka), luan, nis herausfinden - gjen, qëmton, zbulon
e luan, i bie, filloi t’i bie (një vegle)
berichten - njofton, informon löschen - 1.shuan, fik; 2.shkarkon
(sich) etwas beschaffen - I.1.
gjen(j); 2.
siguron(j); 3.
blen(j) (diçka); nützen - shfrytëzon, vlen, hyn në punë, me dobi
II.1.
krijon; 2.ndërton (diçka)
durchführen - 1.realizon, zbaton; 2.bën schaden - dëmton, pasojë
drucken - shtyp sich merken - (e) ngulis, fiksoj (në mend), vërej, dalloj, shquaj, pikas, vë re, shoh, diktoj,
shënoj, kujtoj

erläutern - shpjegon, sçaron sich richten nach + Dat. - nisem (nga një parim), ndjek (një shemb.), i
përmbahem (një rregulli) / richten - 1.drejton; 2.gjykon; 3.dënon
ermahnen - paralajmëron sich wenden an + Akk. - drejtohem, kthehem, ndërroj
fassen - I.1.kap, zë, mbërthen; 2.
vë, mban; 3.kupton; 4.formulon, shpreh; speichern - depoziton, arkivon, regjistron
II.1.
qetësohet; 2.shprehet
fliehen - ikën, arratiset verbinden mit + Dat. - lidh, bashkon, detyron
flimmern - vezullon (drithtazi) wahrnehmen - përcepton, shfrytëzon, pikas, përmbush
führen zu + Dat. - çon, shpie, drejton, udhëheq, komandon, kryeson, ka,
mban, mbart
Nomen Emrat
der Absatz, -e - 1.
ndërprerje, pauzë, kryeradhë, kryerresht, paragraf; 2.takë die Meldung, -en - 1.lajm; 2.lajmërim; 3.njoftim, raportim
(këpucësh), shesh (i shkallëve), pllakë (në shkëmb); 3.treg, shitje; 4.sedimentim
die Absicht, -en - qëllim, synim der Missbrauch - shpërdorim, abuzim
der Analphabet, -en - analfabet die Nachricht, -en - 1.lajm, njoftim, mesazh; 2.lajme
die Auflage, -n - 1.sasi (ekzemplarësh), tirazh; 2.detyrim (në kohë), kusht; das Programm, -e - program
3.
shtresim
der Bericht, -e - raport(im) die Publikation, -en - botim
die Beute - 1.koshere bletësh; 2.pre, plaçkë die Rubrik, -en - rubrikë, kolonë, kategori
der Bildschirm, -e - ekran televiziv der Schaden, - - dëm, dëmtim
die Boulevardzeitung, -en - die Schießerei, -en - shkëmbim zjarri
die Daten (Pl.) - të dhëna die Schlagzeile, -n - titull kryesor
die Datenbank, -en - sistem elektronik të dhënash die Schreibweise, -n - 1.formë/stil i të shkruarit
das Diskettenlaufwerk, -e - die Sendung, -en - 1.transmetim, emision, dërgesë (postare);
2.
mision (i lartë)
die Dosis, Dosen - dozë die Spalte, -n - 1.e çarë, e hapur, plasë; 2.kolonë
die Droge, -n - 1.preparat (për barna); 2.drogë die Sucht, -e - pasion, nevojë e sëmurë, mikrob, ves
der Drucker, - - 1.tipograf; 2.printer (comp.) das Symptom, -e - simptomë
die Entführung, -en - rrëmbim, grabitje die Tastatur, -en - tastierë
der Entzug - heqje, çmësim der Täter, - - shkelës ligji, keqbërës
die Ersatzwelt, -en - der Umgangston - ton, gjuhë e të sjellurit
47
die Festplatte, -n - disk i ngurtë (comp.) die Zeitschrift, -en - revistë
das Feuilleton, -s - fejton, rubrikë kulturore der Zuschauer, - - shikues, spektator / sehirxhi (F)
der Lautsprecher, - - altoparlant der Zwang, -e - shtrëngesë, detyrim
das Lösegeld, -er - pagesë për pengje der Zweck, -e - qëllim, synim
das Medium, Medien - medium, mjet/e informacioni
Adjektive/Adverbien Mbiemrat/Ndajfoljet
erneut - i përsëritur, i rifilluar (adj.); përsëri, sërish (adv.)
1. 2.
sorgfältig - i kujdesshëm
genial - gjenial (adj.) überregional -
interaktiv - interaktiv virtuell -
seelenlos - i pashpirt zusätzlich - 1.shtesë (adj.); 2.veç kësaj, mëtej (adv.)
seriös - serioz (adj.)
Konnektoren Lidhëzat
ehe - para se solange - sa kohë (që)
sobald - sapo (që), porsa sooft - sa herë (që/të), kurdo që ...
Ausdrücke Shprehje
auskunft geben über + Akk.
dafür sorgen, dass
ein Programm aufrufen/schließen
eine/keine wichtige Rolle spielen
Lektion 9 Mësimi 9
Verben Foljet
ablehnen - refuzon, hedh poshtë sich bessern - përmirësohem, ndreqem, shëndoshem
auslösen - 1.vë në lëvizje/veprim (një mekanizëm); 2.shkakton, ngjall, shpërthen sich bewegen - lëviz, zhvendosem, prek, mallëngjej, ngacmoj, nxis,
(zemërim); 3.çliron, shpengon (një rob, peng), liron me pagesë (një të burgosur); shtyej (për diçka)
4.
shqit, e nxjerr (kockën nga mishi)
beeinflussen - ndikon (sich) entspannen - shtendosem, çlodhem, qetësohem
belasten - rëndon, ngarkon, komprometon sich ernähren - ushqehem
beschleunigen - shpejton, nxiton, përshpejton sich etwas gönnen - uroj, dëshiroj, lejoj, lë, jap (diçka)
durchatmen - sich verbergen hinter + Dat. - fshihem
entstehen - 1.lind, merr jetë; 2.lind (përshtypja); 3.
del (fjala); 4.dalin strampeln - rropatet, tund, përpjek këmbë e duar (foshnja)
(shpenzime); 5.rrjedh (nga një gjuhë/fjala)
erledigen - 1.kryen, përmbush; 2.shkatërron, rrënon; 3.i jep dërrmen, e vret; etw. umwandeln in + Akk. - shndërron (diçka) në ...
4.
përfundon, mbaron, kryen; 5.rregullon; 6.heq qafe
erreichen - arrin, mbërrin, gjen vermeiden - shmang, eviton
gefährden - rrezikon verursachen - shkakton
genießen - shijon verschwinden - 1.zhduket; 2.humbet; 3.hiqet; 4.ikën
gestalten - formon, mbrun, organizon, zhvillon, kthen vorbeugen - 1.përkul përpara, përkulet, bën një përulje; 2.sich vorbeugen
- del përpara diç. (një pune), eviton, parandalon
heilen - shëron, shëndosh wirken - I.vepron, lë, krijon, bën përshtypje, duket, ndikon,
punon, arrin, bën; II.end, thur mekanikisht (çorape), bën (të
mira)
rasten - pushon, çlodhet zubereiten - gatit, gatuan, përgatit, përpunon
rosten - ndryshkët, zë ndryshk jd. Zwingen zu + Dat. - shtrëngon, detzron (dikënd)
senken - ulet, zbret, hedh, zhytet
Nomen Emrat
das Argument, -e - argument das Heilverfahren, - - metodë shërimi
die Atmung - frymëmarrje der Herzinfarkt, -e - infarkt i zemrës
der Auslöser, - - die Homöopathie - homeopati
das Bedürfnis, -se - nevojë das Kohlenhydrat, -e - karbohidrate
die Befriedigung - kënaqje die Lebensweise, -n - mënyrë jetese
die Behandlung, -en - trajtim, kurim, mjekim die Leistung, -en - punë, rendiment (i një firme), kapacitet (i trurit, i një
motori), arritje, rezultat, produkt (i një pune), shërbim, pagesë
die Beilage, -n - shtesë, shtojcë (e një gazete), garniturë (kochkunst/gastronomi) der Mineralstoff, -e -
die Belastung, -en - rëndim der Reiz, -e - 1.ngacmim; 2.hir, joshje, magji
die Beschwerde, -n - I.1.shqetësim, dhimbje; 2.mundim; II.1.ankesë, ankim der Schwung - 1.vrull, hov; 2.luhatje, lëkundje, lëvizje
die Bindung -en - 1.lidhje, detyrim, lidhje detyruese; 2.rrip e tokëza (në da