Sie sind auf Seite 1von 12

GOETHE-ZERTIFIKAT B1

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
UYGULAMA YÖNERGESİ
Stand: 1. Januar 2020
Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020

Zertifiziert durch
Sertifikasyon
GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Durchführungsbestimmungen Uygulama yönergesİ 2 / 12

Durchführungsbestimmungen zur Prüfung Yetişkinler ve Gençler için


GOETHE-ZERTIFIKAT B1 für Erwachsene und GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Jugendliche Sınavları Uygulama Yönergesi
Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme: 1 Ocak 2020

Die Durchführungsbestimmungen zur Prüfung GOETHE- Yetişkinler ve Gençler için GOETHE-ZERTIFIKAT B1 sınavına
ZERTIFIKAT B1 für Erwachsene und Jugendliche sind yönelik güncelleştirilmiş Uygulama Yönergesi,
Bestandteil der Prüfungsordnung des Goethe-Instituts in Goethe-Institut Sınav Yönetmeliği’nin bir parçasıdır.
ihrer jeweils aktuellen Fassung.

Das GOETHE-ZERTIFIKAT B1 wurde gemeinsam entwickelt GOETHE-ZERTIFIKAT B 1, Goethe-Institut, ÖSD ve Fribourg


vom Goethe-Institut, dem ÖSD und dem Bereich Mehrspra- Üniversitesi'nin (İsviçre) Çok Dillilik Araştırmaları ve
chigkeitsforschung und Fremdsprachendidaktik/Deutsch als Yabancı Diller Didaktiği/ Yabancı Dil olarak Almanca bölüm-
Fremdsprache der Universität Fribourg/Schweiz. Die leri tarafından ortaklaşa oluşturulmuştur. Tüm dünyada
Prüfung wird an den in § 2 der Prüfungsordnung genannten Sınav Yönetmeliği’nin 2. maddesinde belirtilen sınav mer-
Prüfungszentren weltweit nach einheitlichen Kriterien kezlerinde standart ölçütlere göre uygulanır ve değerlendi-
durchgeführt und bewertet. rilir.

Die Prüfung dokumentiert die dritte Stufe – B1 – der im Sınavlar, Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nde
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen tanımlanan altı basamaklı yetkinlik derecelendirmesinin
(GER) beschriebenen sechsstufigen Kompetenzskala und üçüncü basamağı olan B1’i dolayısıyla bağımsız dil kullanımı
damit die Fähigkeit zur selbstständigen Sprachverwendung. başarısını belgelemeye yöneliktir.

§1 Prüfungsbeschreibung §1 Sınavın tanımı

Abhängig vom Prüfungsangebot und den Voraussetzungen GOETHE-ZERTIFIKAT B1, sınav merkezinde sınavın sunulma
am Prüfungszentrum kann das GOETHE-ZERTIFIKAT B1 şekline ve merkezdeki koşullara bağlı olarak kâğıt üzerinde
papierbasiert und/oder digital abgelegt werden. Prüfungs- veya dijital ortamda sunulabilir. Sınavın yapısı, içeriği ve
aufbau, Inhalt und Bewertung sind im Print- und Digital- değerlendirmesi, basılı ve dijital formatta birbirinin aynıdır.
format identisch. Besondere Regelungen und Hinweise zu Dijital Almanca sınavlarında kâğıt üzerindeki Almanca sına-
den digitalen Deutschprüfungen, die von den Durchfüh- vların uygulama yönergesine göre farklılık gösteren özel
rungsbestimmungen für papierbasierte Deutschprüfungen düzenlemeler ve talimatlar, Ek bölümünde açıklanmıştır.
abweichen, sind im Anhang beschrieben.

§ 1.1 Bestandteile der Prüfung § 1.1 Sınavın bölümleri

Die Prüfung GOETHE-ZERTIFIKAT B1 für Erwachsene und Yetişkinler ve Gençler için GOETHE-ZERTIFIKAT B1 sınavı tek
Jugendliche besteht aus vier Modulen, die einzeln oder in tek veya toplu olarak katılabilen ve dört modülden oluşmakt-
Kombination abgelegt werden können: adır:
 drei schriftliche Module als Gruppenprüfung:  Grup halinde yapılan üç yazılı modül: OKUMA, DİNLEME,
LESEN, HÖREN, SCHREIBEN, YAZMA,
 ein mündliches Modul als Paar- oder (in Ausnahme-  İkişer ya da tek kişiyle (özel durumlarda) yapılan sözlü
fällen) Einzelprüfung: SPRECHEN. sınav: KONUŞMA

Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020


GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Durchführungsbestimmungen Uygulama yönergesİ 3 / 12

§ 1.2 Prüfungsmaterialien § 1.2 Sınav Evrakı

Die Prüfungsmaterialien bestehen aus Kandidatenblättern Sınav evrakı, soru kağıtları ve cevap kağıtları (Dinleme,
mit Antwortbögen (Lesen, Hören, Schreiben), Prüferblättern Okuma, Yazma), sınav görevlileri için açıklamalar ve Yazma
mit den Bögen Schreiben – Bewertung, Sprechen – Bewer- Değerlendirmesi, Konuşma Değerlendirmesi ve Toplam Sınav
tung, Schreiben – Ergebnis, Sprechen – Ergebnis sowie einem Sonucu kağıtları ile ve ses kayıtlarından oluşmaktadır.
Tonträger.

Die Kandidatenblätter enthalten die Aufgaben für die Soru kağıtları, adaylar tarafından cevaplanması
Prüfungsteilnehmenden: gereken soruları ve yapılması gereken ödevleri içerir.
 Texte und Aufgaben zum Modul LESEN (Teil 1–5); Bunlar:
 Aufgaben zum Modul HÖREN (Teil 1–4);  OKUMA modülü için metin ve sorular (Bölüm 1 - 5);
 Aufgaben zum Modul SCHREIBEN (Teil 1–3);  DİNLEME modülü için sorular (Bölüm 1 -4);
 Aufgaben zum Modul SPRECHEN (Teil 1–3, für Teil 2  YAZMA modülü için sorular (Bölüm 1 -3);
jeweils zwei Themen zur Wahl).  KONUŞMA modülü için sorular (Bölüm 1 -3) bölüm 2 için
seçilebilecek ikişer konu.
In die Antwortbögen tragen die Prüfungsteilnehmenden Cevap kağıdına, adaylar cevaplarını ya da metinlerini
ihre Lösungen bzw. ihren Text ein. Den Prüfungsteilneh- yazmaktadırlar. Gerektiğinde, adaylara sınav
menden wird vom Prüfungszentrum gestempeltes Konzept- merkezi tarafından damgalanmış müsvedde kağıdı
papier zur Verfügung gestellt. verilir.

Die Prüferblätter enthalten für Sınav görevlileri evrakı


 das Modul LESEN die Lösungen,  OKUMA mödülünün doğru cevapları,
 das Modul HÖREN die Transkriptionen der Hörtexte und  DİNLEME modülünün dinleme metinlerini ve doğru
die Lösungen, cevapları;
 die Module SCHREIBEN und SPRECHEN die Kriterien zur  YAZMA ve KONUŞMA modüllerinin değerlendirilmesine
Bewertung der Leistungen,  yönelik kriterleri,
 das Modul SCHREIBEN Hinweise zur Durchführung und  YAZMA modülünde B 1 seviyesi için sınavın uygu-
Bewertung sowie pro Aufgabe jeweils zwei Leistungs- lanması ve değerlendirmesine yönelik yönergeleri ve
beispiele für das Niveau B1, iki performans örneği
 das Modul SPRECHEN Hinweise zur Gesprächsführung  KONUŞMA modülü için sınavda sohbeti yönetme ve
und Moderation. moderasyona dair açıklamaları içerir.

In die Antwortbögen Lesen und Hören bzw. in die Bögen Okuma ve Dinleme bölümlerine ait cevap kağıtlarına ya da
Schreiben – Bewertung und Sprechen – Bewertung tragen Yazma - Değerlendirme ve Konuşma - Değerlendirme kağıt-
die Prüfenden ihre Bewertung ein. Die Ergebnisse werden larına sınav görevlileri sonuçları yazarlar. Sonuçlar, Yazma
jeweils auf die Bögen Schreiben – Ergebnis und Sprechen – - Sonuç ve Konuşma - Sonuç kağıtlarına yazılır.
Ergebnis übertragen.

Der Tonträger enthält die Texte zum Modul HÖREN sowie Ses kayıtları, sınavın DİNLEME modülüne yönelik
alle Anweisungen und Informationen. metinlerin yanı sıra tüm talimat ve açıklamaları içerir.

§ 1.3 Module § 1.3 Modüller

Die Materialien liegen als vier Module vor. Die Module Materyaller dört modül olarak mevcuttur. Modüllere tek tek
können einzeln oder in Kombination abgelegt werden. veya bir bütün olarak katılınabilir.

Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020


GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Durchführungsbestimmungen Uygulama yönergesİ 4 / 12

§ 1.4 Zeitliche Organisation § 1.4 Zaman Organizasyonu

Bei Ablegen aller vier Module an einem Prüfungstermin Aynı sınav tarihinde tüm dört modüle birden katılınırsa
finden die schriftlichen Module als Gruppenprüfung in der kural gereği yazılı grup modülleri sözlü modülden önce
Regel vor dem mündlichen Modul statt. yapılır.

Die schriftlichen Module dauern ohne Pausen insgesamt Yazılı modüller aralıksız olarak yaklaşık olarak toplam 165
circa 165 Minuten: dakika sürer:

Modul Dauer Modül Süre


LESEN 65 Minuten OKUMA 65 dakika
HÖREN ca. 40 Minuten DİNLEME 40 dakika
SCHREIBEN 60 Minuten YAZMA 60 dakika
Gesamt ca. 165 Minuten Toplam 165 dakika

Das Modul SPRECHEN wird in der Regel als Paarprüfung Sözlü sınav, genellikle ikişer adayla yapılır, istisnai
durchgeführt, in Ausnahmefällen ist auch eine Einzel- durumlarda tek kişi ile de yapılabilir. İkişer kişi ile
prüfung möglich. Paarprüfung bzw. Einzelprüfung dauern yapılan sınav da, tek kişi ile yapılan sınav da 15 dakika
15 Minuten bzw. 10 Minuten. Zur Vorbereitung auf die sürer. Adayların sözlü sınava hazırlanmaları için ikişer
mündliche Prüfung erhalten die Teilnehmenden sowohl für kişi ile yapılan sınavda olduğu gibi tek kişi ile yapılan
die Paar- als auch für die Einzelprüfung 15 Minuten Zeit. sınavda da 15 dakika süre verilir.

Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf können Özel ihtiyaçlı adaylar için verilen süreler uzatılabilir.
die angegebenen Zeiten verlängert werden. Einzelheiten Ayrıntılı düzenlemeler Özel İhtiyaçlı Adaylar
sind in den Ergänzungen zu den Durchführungs- Yönergesi’nde (bedensel engelliler) düzenlenmiştir.
bestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem
Bedarf (Personen mit Körperbehinderung) geregelt.

§ 1.5 Protokoll über die Durchführung der Prüfung § 1.5 Sınav Tutanağı

Über die Durchführung der Prüfung wird ein Protokoll ge- Sınavın uygulanmasına ilişkin bir tutanak tutulur.
führt, das besondere Vorkommnisse während der Prüfung Sınav boyunca meydana gelen olağandışı olayların
festhält und mit den Prüfungsergebnissen archiviert wird. kaydedildiği tutanak sınav sonuçlarıyla birlikte
arşivlenir.

§2 Die schriftlichen Module §2 Yazılı modüller


LESEN, HÖREN und SCHREIBEN OKUMA, DİNLEME ve YAZMA

Werden die drei schriftlichen Module an einem Prüfungs- Yazılı üç modül tek günde sunuluyorsa OKUMA - DİNLEME –
termin angeboten, wird folgende Reihenfolge empfohlen: YAZMA sıralaması önerilir. Organizasyon yönünden gerekli
LESEN – HÖREN – SCHREIBEN. Aus organisatorischen görülürse sıralama sınav merkezleri tarafından değiştirile-
Gründen kann diese Reihenfolge vom jeweiligen Prüfungs- bilir.
zentrum geändert werden.

Zwischen jedem dieser Module ist eine Pause von mindes- Her modül arasında en az 15 dakikalık bir tenefüs ön
tens 15 Minuten vorzusehen. görülmesi gerekir.

Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020


GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Durchführungsbestimmungen Uygulama yönergesİ 5 / 12

§ 2.1 Vorbereitung § 2.1 Hazırlık

Vor dem Prüfungstermin bereitet der/die Prüfungsverant- Sınav sorumlusu, gizlilik esasını göz önünde bulundurarak,
wortliche unter Beachtung der Geheimhaltung die Prü- sınavdan önce sınav evrakını hazırlar ve ses kayıt
fungsmaterialien vor. Dazu gehört auch eine inhaltliche donanımı da dahil olmak üzere içerik yönünden bir kez
Überprüfung inklusive des Tonträgers. daha kontrol ederek sınava hazır hale getirir.

§ 2.2 Ablauf § 2.2 Sınav Süresi

Vor Beginn des jeweiligen Moduls weisen sich alle Teilneh- Her modül başlamadan önce tüm adayların kimlikleri
menden aus. Die Aufsichtsperson gibt danach alle notwen- kontrol edilir. Sınav gözetmeni daha sonra sınav organi-
digen organisatorischen Hinweise. zasyonu ile ilgili gereken bütün açıklamaları yapar.

Vor Beginn der jeweiligen Module werden die entsprechen- Bir modül başlamadan önce ilgili bölümün
den Kandidatenblätter und Antwortbögen sowie bei Bedarf soru ve cevap kağıtları, gerektiğinde ayrıca müsvedde
gestempeltes Konzeptpapier ausgegeben. kağıdı dağıtılır. Adaylar gereken tüm bilgileri cevap
Die Teilnehmenden tragen alle erforderlichen Daten auf kağıtlarına ve müsvedde kağıtlarına yazarlar; asıl sınav
Antwortbögen und Konzeptpapier ein; erst dann beginnt die süresi ancak bundan sonra başlar.
eigentliche Prüfungszeit.

Die Kandidatenblätter zum jeweiligen Modul werden ohne İlgili sınav modülünün soru kağıtları herhangi bir
Kommentar ausgegeben; alle Aufgabenstellungen sind auf açıklama yapılmaksızın dağıtılır; tüm açıklamalar
den Kandidatenblättern erklärt. soru kağıtlarında yapılmıştır. İlgili modülünün
Am Ende des jeweiligen Moduls werden alle Unterlagen, sonunda müsvedde kağıdı dahil bütün belgeler toplanır.
auch das Konzeptpapier, eingesammelt. Beginn und Ende Sınavın başlangıç ve bitiş saati sınav gözetmeni
der Prüfungszeit werden jeweils in geeigneter Form von tarafından uygun bir biçimde duyurulur.
der Aufsichtsperson mitgeteilt.

Für das Ablegen der drei schriftlichen Module an einem Üç yazılı modül aynı sınav gününde olacak ise akışı
Prüfungstermin gilt folgender Ablauf: aşağıdaki gibidir:

1. Die Prüfung beginnt in der Regel mit dem Modul LESEN.


Die Teilnehmenden markieren ihre Lösungen auf den 1. Sınav genelde OKUMA modülü ile başlar. Adaylar
Kandidatenblättern und übertragen sie am Ende auf den cevapları önce soru kağıtlarında işaretlerler, bölümün
Antwortbogen Lesen. sonuna gelindiğinde Okuma cevap kağıdına aktarırlar.
Für das Übertragen ihrer Lösungen planen die Teilneh- Cevapların aktarımı için adaylar sınav süresi dahilinde
menden circa 5 Minuten innerhalb der Prüfungszeit ein. kendilerine yaklaşık 5 dakikalık zaman ayırırlar.

2. Nach einer Pause wird in der Regel das Modul HÖREN 2. Bir aradan sonra sınavın DİNLEME modülü uygulanır.
durchgeführt. Der Tonträger wird von der Aufsichtsper- Gözetmen ses kaydını dinletir. Adaylar cevapları önce
son gestartet. Die Teilnehmenden markieren ihre Lösun- soru kağıtlarında işaretlerler ya da yazarlar, bölümün
gen zunächst auf den Kandidatenblättern und übertra- sonuna gelindiğinde cevap kağıtlarına aktarırlar.
gen sie am Ende auf den Antwortbogen Hören. Cevapların aktarımı için kendilerine sınav süresi
Für das Übertragen ihrer Lösungen stehen den Teilneh- dahilinde yaklaşık 5 dakikalık zaman ayırırlar.
menden circa 5 Minuten innerhalb der Prüfungszeit zur
Verfügung.

Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020


GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Durchführungsbestimmungen Uygulama yönergesİ 6 / 12

3. Danach bearbeiten die Teilnehmenden in der Regel das 3. Adaylar daha sonra sınavın YAZMA modülüne
Modul SCHREIBEN. Den Text verfassen die Teilnehmen- geçerler. Adaylar metinlerini doğrudan Yazma cevap
den direkt auf dem Antwortbogen Schreiben. kağıtlarına yazarlar.
Falls die Teilnehmenden den Text zunächst auf Konzept- Adaylar metni önce müsvedde kağıdına yazdıkları
papier verfassen, planen sie für das Übertragen ihres takdirde metnin temize çekilerek YAZMA cevap kağıdına
Textes auf den Antwortbogen Schreiben ausreichend geçirilmesi için sınav süresi içinde kendilerine
Zeit innerhalb der Prüfungszeit ein. yeterince zaman ayırırlar.

§3 Das Modul SPRECHEN §3 KONUŞMA Modülü

Das Einführungsgespräch einschließlich Vorstellung der Sınav komisyonunun giriş konuşması, kendilerini ve a-
Prüfenden und des/der Teilnehmenden dauert circa eine dayların kendilerini tanıtmaları yaklaşık bir dakika sürer.
Minute. Her aday için birinci bölüm yaklasık 2-3 dakika, ikinci
Teil 1 dauert circa 2–3 Minuten, Teil 2 circa 3–4 Minuten bölüm yaklaşık 3-4 dakika sürer.
pro PTN und Teil 3 circa 1–2 Minuten pro PTN. Bu durumda tüm sınav yaklaşık 15 dakika (ikişer kişi ile)
Die gesamte Prüfung dauert also circa 15 Minuten (Paar- veya 10 dakika (tek kişi ile) sürer.
prüfung) bzw. 10 Minuten (Einzelprüfung).

§ 3.1 Organisation § 3.1 Organizasyon

Für die Prüfung steht ein geeigneter Raum zur Verfügung. Sınav için uygun bir oda bulunur. Masalar ve oturma
Tisch- und Sitzordnung werden so gewählt, dass eine düzeni samimi bir sınav atmosferi yaratacak biçimde
freundliche Prüfungsatmosphäre entsteht. hazırlanır.

Wie bei allen anderen Modulen muss die Identität des/der Tüm diğer modüllerde olduğu gibi, adayların kimlikleri
Teilnehmenden vor Beginn des Moduls SPRECHEN zweifels- KONUŞMA sınavı başlamadan önce kuşkuya yer vermeye-
frei festgestellt werden. cek bir biçimde tespit edilmelidir.

§ 3.2 Vorbereitung § 3.2 Hazırlık

Für die Vorbereitung steht ein geeigneter Raum zur Ver- Hazırlık için uygun bir oda bulunur. Gözetmen
fügung. Die Aufsichtsperson gibt den Teilnehmenden ohne adaylara sözlü sınavın soru kağıtlarını verirken
Kommentar die Kandidatenblätter für das Modul SPRECHEN; herhangi bir açıklamada bulunmaz; gerekli tüm
alle Aufgabenstellungen sind auf den Kandidatenblättern açıklamalar soru kağıtlarında yapılmıştır. Adayların
vermerkt. Für Notizen steht gestempeltes Konzeptpapier alacakları notlar için damgalı müsvedde kağıdı hazır
zur Verfügung. Die Teilnehmenden dürfen ihre in der bulundurulur. Adaylar hazırlıkta aldıkları notları KONUŞMA
Vorbereitungszeit erstellten stichpunktartigen Notizen modülünde kullanabilirler.
während des Moduls SPRECHEN verwenden.

Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020


GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Durchführungsbestimmungen Uygulama yönergesİ 7 / 12

§ 3.3 Ablauf § 3.3 Sınav süreci

Das Modul SPRECHEN wird von zwei Prüfenden durchge- KONUŞMA modülü iki sınav görevlisi tarafından yürütülür.
führt. Eine/-r der Prüfenden moderiert das Prüfungs- Görevlilerden biri sınavı yönetir. Üçüncü bölümde diğer
gespräch. Bei Aufgabe 3 gibt der/die andere Prüfende görevli geri bildirimde bulunur ve bir soru sorar. Görevlilerin
Rückmeldung und stellt eine Frage. Beide Prüfenden ma- ikisi de not alıp katılımcıların sınav performansını değer-
chen Notizen und bewerten die Prüfungsleistungen unab- lendirir.
hängig voneinander.

Für das Modul SPRECHEN gilt folgender Ablauf: KONUŞMA modülü akışı aşağıdaki gibidir:

Zu Beginn begrüßen die Prüfenden die Teilnehmenden und Sınavın başında görevliler adayları selamlayıp
stellen sich selbst kurz vor. Der/Die Moderator/-in führt ein kendilerini kısaca tanıtırlar. Sinavı yöneten görevli aday ile
kurzes Gespräch mit den Prüfungsteilnehmenden zum kısa bir tanışma sohbeti kurar. Görevliler ilgili her sınav
Kennenlernen. Die Prüfenden erläutern vor jedem Prü- kısmının başında ödevi anlatırlar.
fungsteil kurz die Aufgabenstellung.

1. In Teil 1 planen die Teilnehmenden (bzw. bei Einzel- 1. 1inci bölümde adaylar (veya tek kişilik sınavlarda aday
prüfungen der/die Teilnehmende und ein/eine Prüfen- ve görevlilerden biri) beraberce birşey planlıyorlar.
de/-r) etwas gemeinsam. Dabei sollen beide Vorschläge Bunu yaparken ikiside öneride bulunup fikirlerini beyan
machen und ihre Meinung äußern. etmeleri gerekmektedir.

2. In Teil 2 präsentieren die Teilnehmenden nacheinander 2. 2nci bölümde adaylar ardarda bir konu hakkında sunum
ein Thema. Sie führen in das Thema ein, erzählen über yaparlar. Konuya giriş yapıp ülkelerinde bu durumun
die Situation in ihrem Heimatland, nennen Vor- und nasıl olduğunu anlatırlar, avantaj ve dezavantajlarına
Nachteile und ihre eigene Meinung und schließen die değinip kendi fikirlerini söyler ve sunumu kapatırlar.
Präsentation ab. (In der Einzelprüfung präsentiert nur (Tek kişilik sınavda sadece aday sunum yapar.)
der/die Teilnehmende.)

3. In Teil 3 geben der/die andere Teilnehmende und 3. 3üncü bölümde sunumda dinleyici olan diğer aday ve
der/die zweite Prüfende, die bei der Präsentation zuge- ikinci görevli, duyduklarına geri bildirimde bulunup
hört haben, Rückmeldung zu dem Gehörten und stellen sorular sorarlar. Kendi sunumundan sonra aday
Fragen. Nach der eigenen Präsentation beantwortet dinleyenlerin sorularını cevaplarlar.
der/die Teilnehmende die Fragen der Zuhörenden.

Am Ende der Prüfung werden alle Unterlagen, auch das Sınavın sonunda müsvedde dahil tüm belgeler toplanır.
Konzeptpapier, eingesammelt.

§4 Bewertung schriftliche Module §4 Yazılı modüllerin değerlendirilmesi

Die Bewertung der schriftlichen Module findet im Prüfungs- Yazılı sınav modüllerinin değerlendirilmesi sınav
zentrum oder in ausgewiesenen Diensträumen statt. Die merkezinde ya da gösterilen çalışma odalarında yapılır.
Bewertung erfolgt jeweils durch zwei unabhängig Bewer- Değerlendirme iki birbirinden bağımsız görevli tarafından
tende. Die Ergebnisse aus den schriftlichen Modulen wer- gerçekleştirilir. Yazılı modüllerin sonuçları KONUŞMA
den nicht an die Prüfenden des Moduls SPRECHEN weiter- modülündeki görevlilere verilmez.
gegeben.

Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020


GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Durchführungsbestimmungen Uygulama yönergesİ 8 / 12

§ 4.1 Modul LESEN § 4.1 OKUMA modülü

Im Modul LESEN gibt es 30 Items. Jedes Item ist ein Mess- OKUMA modülünde 30 şık vardır. Her şık bir ölçek puanına
punkt. Pro Messpunkt und Lösung werden entweder 1 Punkt eş değerdir. Her bir ölçüt değer ve sonuca ya 1 puan veya 0
oder 0 Punkte vergeben. puan verilmektedir.
Das Ergebnis wird auf 100 Ergebnispunkte umgerechnet. Sonuç 100 puan üzerindendir. Bunun için elde edilen ölçek
Dazu werden die erreichten Messpunkte mit 3,33 multipli- puanlar 3,33 katsayısı ile çarpılır ve genel toplam tam
ziert und das Ergebnis jeweils gerundet: puana tamamlanır.

Messpunkte 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 Ölçüt Değer 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21


Ergebnispunkte 100 97 93 90 87 83 80 77 73 70 Genel toplam 100 97 93 90 87 83 80 77 73 70

Messpunkte 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Ölçüt Değer 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11


Ergebnispunkte 67 63 60 57 53 50 47 43 40 37 Genel toplam 67 63 60 57 53 50 47 43 40 37

Messpunkte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ölçüt Değer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0


Ergebnispunkte 33 30 27 23 20 17 13 10 7 3 0 Genel toplam 33 30 27 23 20 17 13 10 7 3 0

Die erzielten Ergebnisse werden in den Antwortbogen Lesen Alınan sonuçlar Okuma bölümünün cevap kağıdına yazılır
eingetragen, der von beiden Bewertenden gezeichnet wird. ve her iki değerlendiren tarafından imzalanır.

§ 4.2 Modul HÖREN § 4.2 DİNLEME modülü

Im Modul HÖREN gibt es 30 Items. Jedes Item ist ein Mess- DİNLEME modülünde 30 şık vardır. Her şık bir ölçüt değere
punkt. Pro Messpunkt und Lösung werden entweder 1 Punkt eş değerdir. Her bir ölçüt değer ve sonuca ya 1 puan veya 0
oder 0 Punkte vergeben. puan verilmektedir.
Das Ergebnis wird auf 100 Ergebnispunkte umgerechnet. Sonuç 100 puan üzerindendir. Bunun için elde edilen ölçüt
Dazu werden die erreichten Messpunkte mit 3,33 multipli- değerler 3,33 katsayısı ile çarpılır ve genel toplam tam
ziert und das Ergebnis jeweils gerundet: puana tamamlanır.

Messpunkte 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 Ölçüt Değer 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21


Ergebnispunkte 100 97 93 90 87 83 80 77 73 70 Genel toplam 100 97 93 90 87 83 80 77 73 70

Messpunkte 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Ölçüt Değer 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11


Ergebnispunkte 67 63 60 57 53 50 47 43 40 37 Genel toplam 67 63 60 57 53 50 47 43 40 37

Messpunkte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ölçüt Değer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0


Ergebnispunkte 33 30 27 23 20 17 13 10 7 3 0 Genel toplam 33 30 27 23 20 17 13 10 7 3 0

Die erzielten Ergebnisse werden in den Antwortbogen Alınan sonuçlar Dinleme bölümünün cevap kağıdına yazılır
Hören eingetragen, der von beiden Bewertenden gezeichnet ve her iki değerlendiren tarafından imzalanır.
wird.

Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020


GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Durchführungsbestimmungen Uygulama yönergesİ 9 / 12

§ 4.3 Modul SCHREIBEN § 4.3 YAZMA modülü

Die Bewertung des Moduls SCHREIBEN erfolgt durch zwei YAZMA modülü iki değerlendirme görevlisi
voneinander unabhängig Bewertende nach festgelegten tarafından standart değerlendirme ölçütlerine
Bewertungskriterien (s. Modellsatz, Teil Prüferblätter). göre (bkz. Sınav Örneği’nin Sınav Görevlileri için
Es werden nur die vorgegebenen Punktwerte für jedes der Açıklamalar Bölümü) ayrı ayrı değerlendirilir. Her bir
Kriterien vergeben; Zwischenwerte sind nicht zulässig. ölçüt için sadece öngörülen puan değerleri verilebilir;
Die für die Vergabe der Punkte relevanten Fehlgriffe etc. ara değerler verilemez. Puan verilirken yapılan hatalar vs.
können auf dem Bogen Schreiben – Bewertung notiert Yazma - değerlendirme kağıdına not edilebilir.
werden.

Im Modul SCHREIBEN sind insgesamt maximal 100 Punkte YAZMA modülünde en fazla 100 puan alınabilir. Sadece
erreichbar. Es werden nur die auf dem Bogen Schreiben – Yazma - cevap kağıdında her kriter için öngörülen puan
Bewertung vorgesehenen Punktwerte für jedes der Krite- değerleri verilir. Değerlendirme sadece Yazma - cevap
rien vergeben. Bewertet wird die Reinschrift auf dem kağıdına temize çekilmiş ödev üzerinden yapılır.
Antwortbogen Schreiben.

Die jeweiligen Punktwerte von Bewertung 1 und Bewer- 1nci değerlendirmeye ve 2nci değerlendirmeye ait puan
tung 2 werden auf den Bogen Schreiben – Ergebnis über- değerleri Yazma - Sonuç kağıdına geçirilir. Toplam sonuç
tragen. Zur Ermittlung des Gesamtergebnisses wird das her iki değerlendirmenin ortalamasıyla tespit edilir ve tam
arithmetische Mittel aus den beiden Bewertungen gezogen puana yuvarlanır.
und auf volle Punkte auf- bzw. abgerundet. Üçüncü bir değerlendirme (Değerlendirme 3), görevlilerden
Eine Drittbewertung (= Bewertung 3) erfolgt, wenn die biri tarafından YAZMA bölümü için verilen puan geçer
vergebenen Punktzahlen für das Modul SCHREIBEN der/des sınırın altında ve diğer görevli tarafından geçer sınırın
einen Bewertenden unterhalb der Bestehensgrenze und üstünde ve her iki değerlendirmenin aritmetik ortalaması
der/des anderen Bewertenden oberhalb der Bestehens- 60 puanın altında ise yapılır.
grenze liegen und dabei das arithmetische Mittel aus Alınan sonuçlar Yazma bölümünün cevap kağıdına yazılır.
beiden Bewertungen unter der Bestehensgrenze von 60 Yazma - Sonuç kağıdı her iki değerlendiren tarafından ve
Punkten liegt. sınav sorumlusu tarafından imzalanır.
Das Ergebnis wird auf dem Bogen Schreiben – Ergebnis
eingetragen. Der Bogen Schreiben – Ergebnis wird als
rechnerisch richtig gezeichnet und von einer/einem der
Bewertenden unterschrieben.

§5 Bewertung Modul SPRECHEN §5 KONUŞMA modülünün değerlendirilmesi

Die Teile 1 bis 3 zur mündlichen Produktion werden von Sözlü sınavın 1. - 3. bölümleri her görevli tarafından ayrı
zwei Prüfenden getrennt bewertet. ayrı değerlendirilir.
Die Bewertung erfolgt nach festgelegten Bewertungskrite- Değerlendirme standart değerlendirme ölçütlerine
rien (s. Prüferblätter). Es werden nur die vorgesehenen göre (Sınav Örneği’nin Sınav Görevlileri için
Punktwerte für jedes der Kriterien vergeben; Zwischenwer- Açıklamalar Bölümüne bkz.) yapılmaktadır..
te sind nicht zulässig. Her bir ölçüt için sadece öngörülen puan değerleri verilebil-
ir; ara değerler verilemez.
Im Modul SPRECHEN sind maximal 100 Punkte erreichbar, KONUŞMA modülünde en fazla 100 puan alınabilir, bunun
davon 28 Punkte in Teil 1, 40 Punkte in Teil 2, 16 Punkte in 28 puanı 1. bölümde, 40 puanı ikinci bölümde, 16 puan 3.
Teil 3 und 16 Punkte für die Aussprache. bölümde ve 16 puan telaffuz için verilmektedir. Giriş
Das Einleitungsgespräch wird nicht bewertet. konuşması değerlendirmeye girmez.

Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020


GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Durchführungsbestimmungen Uygulama yönergesİ 10 / 12

Zur Ermittlung des Ergebnisses des Moduls SPRECHEN wird KONUŞMA modülünün sonuçlarının belirlenmesi için, her iki
aus beiden Bewertungen das arithmetische Mittel gezogen değerlendirmenin aritmetik ortalaması alınır ve tam puana
und auf volle Punkte gerundet (bis 0,49 wird abgerundet, yuvarlanır (0,49’a kadar aşağı, 0,5’ten itibaren yukarı
ab 0,5 wird aufgerundet). Das Ergebnis des Moduls SPRE- yuvarlanır).
CHEN wird auf dem Bogen Sprechen – Ergebnis festgehalten KONUŞMA modülünün sonucu, Konuşma – Sonuç formuna
und als rechnerisch richtig gezeichnet. yazılır ve matematiksel olarak doğrulanıp imzalanır.

§6 Prüfungsergebnisse §6 Sınav sonuçları

Das jeweilige Ergebnis der Module LESEN und HÖREN wird OKUMA ve DİNLEME modüllerin sonuçları değerlendirilmiş
auf den bewerteten Antwortbögen Lesen bzw. Hören, das Okuma veya Dinleme cevap kağıtlarına, YAZMA ve KO-
Ergebnis der Module SCHREIBEN und SPRECHEN auf den NUŞMA modüllerinin sonuçları ise Yazma - Sonuç veya
Bögen Schreiben – Ergebnis bzw. Sprechen – Ergebnis Konuşma - Sonuç kağıtlarına yazılır.
dokumentiert.

§ 6.1 Ermittlung der Gesamtpunktzahl § 6.1 Toplam puan sayısının hesaplanması

In jedem Modul können maximal 100 Punkte = 100 % Her modülden en fazla 100 puan = % 100 alınır.
erreicht werden.

§ 6.2 Punkte, Prozentzahlen und Prädikate § 6.2 Puanlar, Yüzdeleri ve Dereceleri

Die Prüfungsleistungen der Teilnehmenden werden für jedes Adayın sınav performansları sertifikanın ön yüzünde her
Modul auf der Zeugnisvorderseite in Form von Punkten modül için ayrı ayrı puan şeklınde veya yüzde olarak
bzw. Prozentzahlen dokumentiert. Auf der Zeugnisrückseite belirtilir. Sertifikanın arka yüzünde ise puanlara dereceleri
werden den Punkten Prädikate zugeordnet. belirtilir.

Punkte Prädikat Puan Derece


100–90 sehr gut 100–90 Pek iyi
89–80 gut 89–80 Iyi
79–70 befriedigend 79–70 Orta
69–60 ausreichend 69–60 Geçer
59–0 nicht bestanden 59–0 Başarısız

§ 6.3 Bestehen des Moduls § 6.3 Geçme sınırı

Ein Modul ist bestanden, wenn mindestens 60 Punkte bzw. Eğer modülden en az 60 puan veya % 60'I başarılırsa bir
60 % erreicht sind. modül başarılmış olur.

Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020


GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Durchführungsbestimmungen Uygulama yönergesİ 11 / 12

§7 Wiederholung und Zertifizierung der Module §7 Modüllerin tekrarlanması ve sertifikalandırma

Es gelten § 14 und § 15 der Prüfungsordnung. Sınav Yönetmeliği’nin 14. ve 15. maddesi uygulanır.

Die Module können, sofern es die organisatorischen Mög- Modüller, sınav merkezinin imkanları elverdiği takdirde
lichkeiten am Prüfungszentrum erlauben, beliebig oft istendiği sıklıkla tekrarlanabilir
abgelegt bzw. wiederholt werden.

§8 Schlussbestimmungen §8 Son hükümler

Diese Durchführungsbestimmungen treten am 1. Januar İşbu Uygulama Yönergesi 1 Ocak 2020 tarihinden
2020 in Kraft und gelten erstmals für Prüfungsteilnehmen- itibaren yürürlüğe girer ve ilk olarak, sınavı 1 Ocak
de, deren Prüfung nach dem 1. Januar 2020 stattfindet. 2020 tarihinden sonra yapılan adaylar için uygulanır.

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den Farklı dillerde hazırlanmış Uygulama Yönergelerinde
einzelnen Sprachversionen der Durchführungsbestimmungen dil yönünden uyuşmazlıklar olduğunda, Almanca
ist die deutsche Fassung maßgeblich. versiyon esas alınır.

Legende zu Formatierungen:
VERSAL: Prüfungsnamen und Prüfungsteile (z. B. „Modul SPRECHEN“)
kursiv: Dokumentenbezeichnungen, Eigennamen, Verweise (z. B. „Der Bogen Schreiben – Ergebnis wird …“)

Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020


GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Durchführungsbestimmungen Uygulama yönergesİ 12 / 12

Hinweise zur Durchführung digitaler Dijital Almanca sınavlarının uygulanması


Deutschprüfungen hakkında talimatlar

Wird das GOETHE-ZERTIFIKAT B1 digital abgelegt, gilt Goethe-Zertifikat B1 dijital olarak verildiğinde, kağıt üzerinde
abweichend zur papierbasierten Prüfung Folgendes: yapılan sınavdan farklı olarak aşağıdakiler geçerlidir:

Prüfungsmaterialien: Sınav malzemeleri:


Sämtliches Prüfungsmaterial der Module LESEN, HÖREN Sınava katılanlara, OKUMA, DİNLEME ve YAZMA modüllerinin
und SCHREIBEN wird den Prüfungsteilnehmenden mittels bütün sınav malzemeleri bir sınav platformu aracılığıyla dijital
einer Testplattform digital vorgelegt und von diesen digital ortamda verilir ve bu platformda dijital olarak işlem görür.
bearbeitet. Das digitale Material entspricht inhaltlich der Dijital malzemeler, içerik açısından kağıt üzerinde yapılan
papierbasierten Prüfung. Die Übertragung auf Antwortbö- sınavdakilerle aynıdır. Sınava katılanlar cevaplarını ve metin-
gen entfällt, da die Prüfungsteilnehmenden ihre Lösungen lerini doğrudan doğruya sınav platformuna girdiklerinden
und ihre Texte direkt auf der Testplattform eingeben. Eine dolayı, cevap kağıdına geçirmeye gerek kalmaz. Katılımcılar
Änderung ihrer Lösungen und ihrer Texte ist so lange cevapları ve metinleri üzerinde, ilgili modülü teslim edincene
möglich, bis das jeweilige Modul abgegeben wurde bzw. die veya tanınan sınav süresi doluncaya kadar değişiklik yapabilir.
vorgegebene Prüfungszeit abgelaufen ist.

Die Teilnehmenden können am Anfang jedes Moduls ein Katılımcılar her modülün başında, sınav platformunun nasıl
Tutorial mit Erklärungen zum Umgang mit der Testplattform kullanılacağı hakkında açıklamalar içeren bir eğitimi izleyebi-
ansehen. Die Prüfungszeit startet erst danach. lir. Sınav süresi bu eğitimden sonra başlar.

Die Texte zum Modul HÖREN werden direkt durch die DİNLEME modülünün metinleri doğrudan sınav platformu
Testplattform über Kopfhörer ausgespielt. tarafından okunur ve kulaklıkla dinlenebilir.

Beim Modul SPRECHEN erhalten die Prüfungsteilnehmen- Sınava katılanlara KONUŞMA modülündeki ödevler (Bölüm 1–3,
den die Aufgaben zum Modul SPRECHEN (Teil 1–3, für Teil 2 Bölüm 2 için aralarından birinin tercih edileceği iki konu)
jeweils zwei Themen zur Wahl) weiterhin auf Papier. ayrıca kağıt üzerinde de verilir.

Bewertung: Değerlendirme:
Die Aufgaben mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten in OKUMA ve DİNLEME modüllerinde öngörülen cevap seçenekle-
den Modulen LESEN und HÖREN werden technisch automa- rini içeren ödevler otomatik olarak sınav platformu tarafından
tisiert durch die Testplattform bewertet. Bei den Modulen değerlendirilir. YAZMA ve KONUŞMA modüllerinde değerlen-
SCHREIBEN und SPRECHEN werden die Bewertungen durch dirmeler, iki sınav görevlisi tarafından ayrı ayrı yapılarak
zwei voneinander unabhängig Prüfende/Bewertende direkt doğrudan sınav platformuna girilir. Değerlendirme ölçütleri,
auf der Testplattform eingegeben. Die Bewertungskriterien kağıt üzerinde yapılan sınavdakiyle aynıdır. Sınav görevlileri
entsprechen den Bewertungskriterien der papierbasierten ve değerlendirme görevlileri sınav platformunda kendilerine
Prüfung. Die Prüfenden und Bewertenden authentifizieren ait oturum açma bilgileriyle kimlik doğrulamasından geçtiğin-
sich auf der Testplattform durch individuelle Login-Daten, den, imzalama gereği ortadan kalkar.
daher entfällt die Notwendigkeit einer Unterschrift.

© 2020 Goethe-Institut e.V.


Bereich 41 – Prüfungsentwicklung und -vertrieb
www.goethe.de/pruefungen
Stand: 1. Januar 2020 Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2020

Das könnte Ihnen auch gefallen