Sie sind auf Seite 1von 43

6

Edukasyon sa
Pagpapakatao
Unang Markahan

MGA GAWAING PAGKATUTO


Republic of the Philippines
Department of Education

COPYRIGHT PAGE

Learning Activity Sheet in Edukasyon sa Pagpapakatao


(Grade 6)

Copyright © 2020
DEPARTMENT OF EDUCATION
Regional Office No. 02 (Cagayan Valley)
Regional Government Center, Carig Sur, Tuguegarao City, 3500

“No copy of this material shall subsist in any work of the Government of the Philippines. However,
prior approval of the government agency or office wherein the work is created shall be necessary
for exploitation of such work for profit.”

This material has been developed for the implementation of K to 12 Curriculum through the
Curriculum and Learning Management Division (CLMD). It can be reproduced for educational
purposes and the source must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an
edited version, an enhancement of supplementary work are permitted provided all original works
are acknowledged and the copyright is attributed. No work may be derived from this material for
commercial purposes and profit.

Consultants:
Regional Director : ESTELA L. CARIÑO, EdD., CESO IV
Assistant Regional Director : RHODA T. RAZON, EdD., CESO V
Schools Division Superintendent : ALFREDO B. GUMARU, JR., EdD., CESO VI
Asst. Schools Division Superintendent(s): MARITE L. LLANES, CESE
Chief Education Supervisor, CLMD : OCTAVIO V. CABASAG, PhD
Chief Education Supervisor, CID : RUBY B. MAUR, EdD.

Development Team
Writers : ESTRELLA P. FAJARDO, MARIBEL B. BULATAO
ANALYN L. ANTONIO, EZEQUIEL G. TAGANGIN
MARK KNEIL Q. CANTOR, VICKY OVALINE A. VELASQUEZ
Content Editor : WILROSE D. DALLUAY, MAYLYN BATALLONES,
MARJORIE YASTO, LUISA OLAYA
Language Editor : ESTRELLA P. FAJARDO
Illustrators : MIA ANGELA V. BAYUBAY
Layout Artists : MIA ANGELA V. BAYUBAY
Focal Persons : JOEL V. VALDEZ, Division Learning Area Supervisor- Math
CHERRY GRACE D. AMIN, Division LRMS Supervisor
ISAGANI R. DURUIN, Regional Learning Area Supervisor-Math/EsP
RIZALINO G. CARONAN, Regional LRMS Supervisor

Printed by: DepEd Regional Office No. 02


Regional Center, Carig Sur, Tuguegarao City
Address: Regional Government Center, Carig Sur, Tuguegarao City, 3500
Telephone Nos.: (078) 304-3855; (078) 396-9728
Email Address: region2@deped.gov.ph
Website: region2.deped.gov.ph
i
Talaan ng Nilalaman

Kompetensi Pahina Blg.

* Nakakapagsuri nang mabuti sa mga bagay na


may kinalaman sa sarili at pangyayari.  1-16

* Nakakasang-ayon sa pasya ng nakakarami kung


nakakabuti ito.  17-29

* Nakakagamit ng impormasyon (wasto/tamang


impormasyon)  30-40

ii
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

UNANG ARAW

GAWAING PAGKATUTO
Nakasusuri nang mabuti bago magbigay ng desisyon.

Kasanayang Pampagkatuto at Koda:


Kasanayang Pampagkatuto:Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa
pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya
(EsP6PKP-1a-i-37)

Panimula
A. Pagpapakita ng larawan ( larawan ng isang batang pilay na may tungkod/ isang
larawan na nagpapakita ng kagaspangan ng pag uugali sa magulang).
1. Ano ang iyong masasabi tungkol sa larawan.
2. Ano sa iyong palagay ang naging dahilan kung bakit napilay ang bata sa
larawan.
3. Ano ang iyong nararamdaman kapag nakikita mo ang nasa larawan
4. Bilang mag-aaral, paano mo maiiwasan na maging katulad ng batang nasa
larawan.
5. Paano mo matutulungan ang isang bata na katulad ng nasa larawan upang
mabago ang kanilang buhay.

Gawain 1
Panuto: Lagyan ng kung ikaw ay sumasang-ayon sa ipinapahiwatig ng pangungusap
at naman kung hindi.

______ 1. Ibahagi mo ang naipong pera sa kapatid kahit siya ay may kasalanan.
______ 2. Hindi magsusumbong sa magulang na naligo sa ilog ang iyong kuya kahit na
alam mong ipinagbabawal ito ng iyong mga magulang.
_______ 3. Nagkasakit ang iyong nanay at kailangan niya ang iyong pangangalaga kaya
ikaw ay lumiban sa klase.
_______ 4. Nagtampo ka dahil hindi ka pinayagan na sumama sa inyong lakbay aral.
_______ 5. Ginawa mo ang gawaing bahay na nakaatas sa iyong may sakit na kapatid.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 1


Gawain 2
PANUTO: Pangkatin ang klase sa apat. Sa bawat pangkat magkaroon ng pag-uusap upang
mailahad na mabuti ang nakalaang sitwasyon. Kakailanganing ang masusing pag-iisip
upang mabuo ang mabuting pagpapasya at maitanghal ng maayos ang mabuting
pagpapasya.

PANGKAT 1: Dula-dulaan : Mga batang iniwan ng kanilang mga magulang


upang magtrabaho sa ibang bansa at ikaw ang naatasang mag-alaga sa iyong mga
kapatid.

PANGKAT2 : Patalastas : Pagpapakita ng isang patalstas tungkol sa alituntunin sa


isang tahanan/ paaralan.

PANGKAT 3: RAP: Pagbuo ng isang rap tungkol sa mga kabataan na hindi


pumapasok sa paaralan.

PANGKAT 4: Pagbuo ng dalawang taludtod na tula tungkol sa pagtatapon ng


basura.

Rubrik sa Pagpupuntos:
PAMANTAYAN/RUBRIKS

3 2 1
Paglahok ng mga Lahat ng kasapi 2 hanggang 3 4 pataas ay hindi
Kasapi ay nakilahok sa kasapi ay hindi nakilahok sa
gawain nakilahok sa gawain
gawain
May kaugnayan sa Maliwanag ang Bahagyang may Walang
Paksa kaugnayan sa kaugnayan sa kaugnayan sa
tema tema tema
Kahusayan sa Napakahusay na Mahusay na Di-mahusay na
pagganap pagganap pagganap pagganap

PANGWAKAS NA GAWAIN
Magkaroon ng talakayan sa klase kung ano ang dapat na isaalang-alang tungkol
sa pagpapasya para sa sarili.

MGA SANGGUNIAN
Teacher Curriculum Guide ESP6
https://depedtambayan.org/grade-6-powerpoint-presentations-first-quarter/

Inihanda nina:

ESTRELLA P. FAJARDO
MARIBEL B. BULATAO
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 2


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKALAWANG ARAW

GAWAING PAGKATUTO
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may katatagan ng loob para sa
ikabubuti ng lahat.

Topik: Si Sodi at Kobi


Panimula

Kasanayang Pampagkatuto at Koda:


Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya. (EsP6PKP-1a-i-37)

Gawain 1
Panuto: Balik-aral Sagutin ang tanong
Paano mo maipapakita at maipadadama ang pagmamahal mo sa iyong mga
magulang?

PAGBASA NG ISANG KWENTO


SI SODI AT SI KOBI
Si Sodi at Kobi ay mga mag-aaral sa Mababang Paaralan ng Timog Sentral ng
Cauayan . Sila ay matalik na magkaibigan, sabay silang pumapasok sa paaralan pati na rin
sa pag-uwi. Si Sodi ay isang mabait na bata, masunurin ito sa magulang, matulungin din
ito sa kanyang ina, tumutulong siya sa mga gawaing bahay at lubos itong kinalulugdan ng
kanyang ina maging ang kanyang ama. Samantalang si Kobi ay sutil, tamad, lagi nitong
sumasagot ang kanyang ina ng mamaya na kapag siya ay inuutusan, isa lang ang isang
katangian ni Kobi na gustong-gusto ng kanyang ina ito ay ang pagiging masipag nito sa
pag-aaral sa katunayan hindi pa ito lumiliban sa pagpasok kahit minsan, may angkin din
itong talino katulad ni Sodi. Isang araw, dumating ang isang balita galing sa pangulo na
nag-uutos ng kanselasyon ng mga mag-aaral pati na rin ang lahat ng empleyado, pribado
man o pangpublikong tanggapan. Ayon sa ulat ang lahat ay pinapakiusapan na manatili sa
kanilang tahanan upang maiwasan ang banta ng kumakalat na virus na pinangalanang
Corona Virus.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 3


Si Kobi ay tuwang-tuwa sa napakinggang ulat, yes wala ng pasok, makakapaglaro
na tayo ng matagal, sambit ni Kobi kay Sodi.
Si Kobi ay naglaro ng naglaro sa labas ng bahay, halika na Sodi mamasyal tayo
kila Tony yaya nito kay Sodi. Hindi maaari Kobi, di ba ipinagbabawal sa lahat ang
paglabas ng bahay lalo na sa ating mga bata, sagot ni Sodi. Si Kobi ay naglaro, namasyal,
nakibirthday sa mga kaibigan binalewala ang pangaral ng magulang at ang banta ng
nakamamatay na sakit dulot ng Corona Virus o Covid 19 wala siyang pakialam kung sino
ang kanyang kahalubilo, wala sa kanya ang social distancing madalas siyang pumuslit sa
kanyang ina upang magawa ang kanyang gusto kahit ito ay ipinagbabawal.
Isang araw nagtaka ang ina ni Kobi kung bakit hindi pa siya bumabangon, anak
bangon ka na nakahanda na ang iyong almusal, panghihikayat ni Aling Mely, ang ina ni
Kobi sabay haplos sa noo ng anak. Aba ang init mo ah! Kinakabahang sambit ng ina nito.
Masakit po ang lalamunan ko inay, nahihirapan din po akong makahinga, nahihirapang
pagbibigay alam ni Kobi sa kanyang ina. Mabilis na itinakbo ni Aling Mely ang kanyang
anak.
Inay, ano po ang nangyayari sa bahay nila Kobi, ang tanong ni Sodi sa kanyang
ina. Si Kobi itinakbo sa hospital, nahihirapn daw huminga at may suspetsa ang mga doktor
na Covid ang kanyang sakit maaari daw na nahawaan siya sa isang banyaga na dumating
sa ating lugar kasi dumalo daw si Kobi sa isang salo-salo at ayon kay Lerma na isang nars
sa hospital sa bayan nagpositibo daw ito sa COVID. Kaya si Kobi ay sasailalim sa SWAB
test upang malaman kung siya ay positibo sa Covid. Naku, anak buti na lang at nakinig ka
sa amin, opo nanay inisp ko po kung susundin ko po ang aking kagustuhan na lumabas ng
bahay at makipaglaro ilalagay ko po sa alanganin ang ating buhay kung ako po ay
mahawa. Awang-awa si Sodi para sa kanyang kaibigan.
Pagsagot sa mga Tanong
1. Sino ang dalawang magkaibigan na tinukoy sa kwento?
2. Ano ang ginawa ni Kobi na naging dahilan sa kanyang pagkakasakit?
3. Bakit ipinag-utos ang pagpapasara sa lahat ng paaralan maging ang pampubliko
at pribadong tanggapan.?
4. Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan na mahawa sa nakamamatay na
sakit dulot ng Corona Virus?
5. Bilang isang bata, ano ang maaari mong imungkahi sa kapwa bata upang hindi
mahawa sa sakit na COVID19?

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 4


Gawain 2 Pangkatang Gawain
Panuto: Bumuo ng apat na pangkat, sumulat ng pangungusap tungkol sa mga katangian ni
Sodi at Kobi at ang pagkakatulad ng kanilag pag-uugali. Lagyan( ) kung ang
pangungusap ay nauukol sa angkop na kahon. Ibahagi ang inyong sagot sa mga kaklase.
SODI KOBI MAGKATULAD
1.
2.
3.
4.
5.

Rubrik sa Pagpupuntos:
PAMANTAYAN/RUBRIKS

3 2 1
Paglahok ng mga Lahat ng kasapi 2 hanggang 3 4 pataas ay hindi
Kasapi ay nakilahok sa kasapi ay hindi nakilahok sa
gawain nakilahok sa gawain
gawain
May kaugnayan sa Maliwanag ang Bahagyang may Walang
Paksa kaugnayan sa kaugnayan sa kaugnayan sa
tema tema tema
Kahusayan sa Napakahusay na Mahusay na Di-mahusay na
pagganap pagganap pagganap pagganap

Pangwakas
Isulat sa kwaderno ang iyong natutunan tungkol sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa
tanong.
*Bilang mag-aaral paano mo mapapabuti ang iyong desisyon
para sa sarili, sa iyong kapwa at pamilya?

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 5


Mga Sanggunian:

Teacher Curriculum Guide ESP6


https://depedtambayan.org/grade-6-powerpoint-presentations-first-quarter/

Inihanda nina:

ESTRELLA P. FAJARDO
MARIBEL B. BULATAO
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 6


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKATLONG ARAW

GAWAING PAGKATUTO
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may katatagan ng loob para sa
ikabubuti ng lahat.
Topiko: Naipapakita sa gawa ang wastong desisyon.

Balik-aral/Pagganyak
Paano kayo dinidisiplina ng inyong mga magulang?

Kasanayang Pampagkatuto at koda:


Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya.(EsP6PKP-1a-i-37)

Panimula:
Balik-aral/Pagganyak
Pagbibigay ng pagganyak na tanong
Paano kayo dinidisiplina ng inyong mga magulang?

Pamamaraan:
Panuto: Pagsagot sa mga tanong.

Gawain 1
Panuto: Sagutin ang mga tanong:

1. Sino sa dalawang magkaibigan ang sumusunod sa magulang at may magandang


katangian sa pag-uugali?
2. Saan pumunta si Kobi na maaarin niyang nakuha ang kanyang sakit?
3. Ano ang mga aktibidades ni Kobi pagkatapos naideklara na wala ng pasok?
4. Sa iyong palagay bakit hindi sumasama si Sodi kay Kobi?
5. Mabuti ba nag naidulot kay Sodi sa pagsunod niya sa kanyang mga magulang?
Bakit?

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 7


Gawain 2
Pangkatang Gawain: Bumuo ng apat na pangkat. Pumili ng lider ang mga lider ay unang
bubunot ng istrip at ilalagay ito sa hanay ng TIK kung ang pangungusap ay nagpapakita ng
tamang pagpapasya para sa sarili, sa pamilya, at sa kapwa, at TOK kung ito ay hindi
nagpapakita ng tamang pagpapasya. Susundan din ito ng ibang miyembro ng bawat
pangkat.
1. Si Ana ay gustong sumama sa kanyang mga kaibigan sa pagpunta nila sa
Boracay sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina.
2. Si Elmer ay tumutulong sa mga nangangailagan tulad ng pagbibigay ng konting
grocery para sa mga kapitbahay.
3. Ang Covid ay isang nakamamatay na sakit kayat minabuti ni Sodi ang manatili
sa bahay.
4. Gusto ni Bert na matulog na lang, sa halip na tulungan ang kanyang ama sa
kanilang bukirin
5. Hindi alintana ni Kobi ang social distancing wala siyang pakialam kung sila ay
dikit dikit na nakatayo habang hinihintay ang ayuda ng gobyerno.

Gawain 3
Panuto: Pumalakpak ng tatlo kung tama ang isinasaad ng pangungusap at dalawang
padyak kung mali.
1. Pinilit ni Benny na lumangoy sa kabila ng malakas na agos ng tubig sa ilog
upang makarating sa kabilang pampang.
2. Tumulong si Batsi sa pagrerepak ng ayuda para sa mga tao na nasasakupan ng
kanilang barangay.
3. Nais ni Mang Tasyo na bumalik nasa normal ang kanilang pamumuhay bago
dumating ang Kobid, kaya siya ay sumusunod sa mga patakarang ng kanilang barangay.
4. Umuulan ng malakas, hindi nakapagdala ng payong si Alice pero ninais pa rin
niyang umuwi kayat siya ay basang basa na dumating sa kanilang bahay.
5. Ang pagtulong sa mga matatanda ay isang pagpapakita ng respeto, kaya nais ni
Chello na ibahagi din sa kanyang nakababatang kapatid ang magandang katangian na
meron siya sa pagtulong sa mga matatanda.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 8


Gawain 4. PANGKATANG GAWAIN
Bumuo ng apat na pangkat at gawin ang mga sumusunod.
Pangkat 1 : Gumawa ng isang islogan na nagpapahayag ng pagsusuri sa isang
sitwasyon.
Pangkat 2: Gumuhit ng isang matalinong pagpapasya
Pangkat 3: Bumuo ng isang awit ng mabuting pagpapasya.
Pangkat 4: Sumulat ng dalawang pangyayari na nangangahulugan ng matalinong
pagpapasya.

Rubrik sa Pagpupuntos:
3 2 1
Paglahok ng mga Lahat ng kasapi 2 hanggang 3 4 pataas ay hindi
Kasapi ay nakilahok sa kasapi ay hindi nakilahok sa
gawain nakilahok sa gawain
gawain
May kaugnayan sa Maliwanag ang Bahagyang may Walang
Paksa kaugnayan sa kaugnayan sa kaugnayan sa
tema tema tema
Kahusayan sa Napakahusay na Mahusay na Di-mahusay na
pagganap pagganap pagganap pagganap

Pangwakas
Laging isaisip. Suriin nang mabuti ang sarili bago magbigay desisyon.

Mga Sanggunian:

Teacher Curriculum Guide ESP6


https://depedtambayan.org/grade-6-powerpoint-presentations-first-quarter/

Inihanda nina:

ESTRELLA P. FAJARDO
MARIBEL B. BULATAO
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 9


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKAAPAT NA ARAW
GAWAING PAGKATUTO
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may katatagan ng loob para sa
ikabubuti ng lahat.
Topiko: Nasasabi ang opinyon bago gumawa ng desisyon.

Kasanayang Pampagkatuto at koda:


Pagsusuri ng mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. (ESP6PKP-
1a-i-37)

Panimula
Pangkatang Gawain: Bumuo ng apat na pangkat, pumili ng lider sa bawat pangkat upang
siya ang mag ulat sa klase.

Pamamaraan
Magbigay ng larawan sa mga bata. Piliin ang mga larawan na nagpapakita ng pagsusuri
bago gumawa ng desisyon. Bigyang pagkakataon ang bawat grupo sa kanilang report.

Gawain 1
Panuto: Sabihin ang HOORAY kung may tamang pagsusuri at HEP HEP kung mali.
Pamamaraan: Pumili ng sampung bata upang maglaro ng HEPHEP AT HOORAY!
Basahin ang pangungusap at paunahan ang mga bata sa pagsagot at kung sino ang
makasasagot ng tama ay siya ang mabibigyan ng puntos. Ang pinakamarami ang puntos
ay siya ang magwawagi.
1. Lumahok sa paligsahan sa pagsasayaw at umuwi agad .
2. Bumili ng pagkain ngunit kulang ang pera.
3. Nagpatala sa painting contest at nanalo.
4. Pumasok sa paaralan ngunit nakalimutang sagutin ang takdang aralin.
5. Nag-aral mabuti kaya tumaas ang mga marka.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 10


Gawain 2
Panuto: Pagsagot ng pangkatang gawain.
Pamamaraan: Bumuo ng apat na pangkat. Magkaroon ng pagsusuri sa bawat sitwasyon na
nakasulat sa istrip. Pumili ng lider upang mag-ulat sa klase.
Pangkat 1 : Magbahagi ng isang pangyayari sa paaralan na naranasan mo at paano
mo ito nadesisyunan.
Pangkat 2: Ano ang iyong nararamdaman kapag gumawa ka ng isang bagay at di
mo nasuri bago magdesisyon.
Pangkat 3: Mahalagang suriin mo muna ang isang ba, tama o mali at bakit?
Pangkat 4: Inutusan ka ng iyong guro na magdilig ng halaman ngunit may takdang
gawain kang dapat sundin sa kantina. Ano ang iyong desisyon.

Rubrik sa Pagpupuntos:
3 2 1
Paglahok ng mga Lahat ng kasapi 2 hanggang 3 4 pataas ay hindi
Kasapi ay nakilahok sa kasapi ay hindi nakilahok sa
gawain nakilahok sa gawain
gawain
May kaugnayan sa Maliwanag ang Bahagyang may Walang
Paksa kaugnayan sa kaugnayan sa kaugnayan sa
tema tema tema
Kahusayan sa Napakahusay na Mahusay na Di-mahusay na
pagganap pagganap pagganap pagganap

Pangwakas
Isulat sa sagutang papel ang iyong pagsusuri sa sitwasyong ito:

Niyaya ka ng iyong kaklase na magcutting sa klase dahil maglalaro kayo ng


basketball. Ano ang iyong magiging pasya?

Mga Sanggunian:
Teacher Curriculum Guide ESP6
https://depedtambayan.org/grade-6-powerpoint-presentations-first-quarter/

Inihanda nina:
ESTRELLA P. FAJARDO
MARIBEL B. BULATAO
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 11


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKALIMANG ARAW

GAWAING PAGKATUTO
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang
desisyon na makabubuo sa pamilya

Topiko: Nasasabi ang opinyon bago gumawa ng desisyon.

Kasanayang Pampagkatuto at koda: Pagsusuri ng mabuti sa mga bagay na


may kinalaman sa sarili at pangyayari. (ESP6PKP-1a-i-37)

Panimula
1. Magkaroon talakayan sa klase.
2. Magbigay ng diyaryo o larawan sa mga bata at magkaroon ng talakayan sa mga
larawan na nagpapakita ng pagsusuri bago magdesisyon.

Gawain 1
Panuto: Pumalakpak ng dalawang beses kung tama ang isinasaad ng pangungusap at
pumadyak ng tatlo kung mali ang isinasaad.
1. Tumawid si Benny sa isang tawiran kahit nakita niya na may nakasulat na
“Bawal Tumawid Nakamamatay”.
2. Si Ana ay Presidente sa kanilang klase, matalino at bibo kaya ipinauubaya na
lang sa kanya ang pagdedesisyon sa kanilang grupo.
3. May mabigat na suliranin na kinakaharap ng kompanya kaya nangangailangan
ito ng masusing pagsusuri bago ibigay ang desisiyon
4. Para kay Banjo tama lamang na sumunod sa mga aral ni inay.
5. Tumulong kay itay sa mga gawaing bukid sapagkat ito ang nararapat.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 12


GAWAIN 2
Panuto: Sabihin kung tama o mali ang isinasaad ng pangungusap.
1. Ipaubaya sa magulang ang lahat ng iyong desisyon sa buhay
2. Mahusay ka sa inyong klase kung kaya sa iyo ipinapaubaya ang lahat ng
desisyon
3. Pinag aaralan ng bawat miyembro ng grupo at pinaguusapan ang tamang
desisyon.
4. Walang tanong ng tanong na sumang-ayon sa isang pasyang gagawin upang
hindi na magtagal ang usapan
5. Kailangan ang pagpupulong upang pag usapan ang ikagaganda at ikabubuti ng
bawat mag-aaral.

GAWAIN 3: PANGKATANG GAWAIN


Panuto: Ipaliwanag sa isang talata ang opinyon ng bawat grupo sa sitwasyong ito.
“Bilang isang bata, iaasa ko palagi sa lider ang desisyon kapag may
pangkatang gawain.

Rubrik sa Pagpupuntos:
3 2 1
Paglahok ng mga Lahat ng kasapi 2 hanggang 3 4 pataas ay hindi
Kasapi ay nakilahok sa kasapi ay hindi nakilahok sa
gawain nakilahok sa gawain
gawain
May kaugnayan sa Maliwanag ang Bahagyang may Walang
Paksa kaugnayan sa kaugnayan sa kaugnayan sa
tema tema tema
Kahusayan sa Napakahusay na Mahusay na Di-mahusay na
pagganap pagganap pagganap pagganap

Pangwakas
Panuto:Magbigay ng kaisipan kapag gumawa ng isang desisyon na hindi mo ito sinuri?
Isulat ito sa sagutang papel.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 13


Mga Sanggunian:
Teacher Curriculum Guide ESP6
https://depedtambayan.org/grade-6-powerpoint-presentations-first-quarter/

Inihanda nina:

ESTRELLA P. FAJARDO
MARIBEL B. BULATAO
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 14


Susi sa Pagwawasto:
UNANG ARAW
Gawain 1
1. 2. 3.
4. 5.

IKALAWANG ARAW
Gawain 1
1. Si Sodi at si Kobi
2. Ang ginawa ni Kobi ay naglaro, namasyal at nakibirthday.
3. Ang dahilang ng pagsasara ng mga tanggapan maging pribado o pampubliko ay upang
maiwasan ang pagkalat ng Corona Virus.
4. Matutong sumunod sa mga patakaran at manatili sa bahay.
5. Manatili sa tahanan at gumawa ng mga gawain na kapakinabangan sa sarili at sa
pamilya.

IKATLONG ARAW
Gawain 1
1. Sodi
2. Sa Birthday Party
3. Ang kanyang aktibidades ay namasyal, naglaro at nakibirthday
4. Sapagkat binilinan siya ng kanyang ina na manatili sa bahay.
5. Opo dahil naiwasan niya na magkasakit.

GAWAIN 2
1. TOK
2. TIK
3. TIK
4. TOK
5. TOK

IKAAPAT NA ARAW
Gawain 1
1. Hooray
2. Hephep
3. Hooray
4. Hephep
5. Hooray

IKALIMANG ARAW
Gawain 1

1. Pumadyak
2.Pumadyak

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 15


2. Pumalakpak
3. Pumalakpak
4. Pumalakpak

Gawain 2

1. Mali
2. Mali
3. Tama
4. Mali
5. Tama

Inihanda nina:

ESTRELLA P. FAJARDO
MARIBEL B. BULATAO
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 16


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

UNANG ARAW
GAWAING PAGKATUTO
Panimula
Ano ang dapat mong gawin upang makatulong ka sa pagpapanatili ng kaayusan at
kalinisan sa inyong barangay? Sa iyong edad, may mga pakakataong nagbibigay o
hinihingi ang iyong pasya sa mga bagay bagay. Ang pagpapasiya ay nangangailangan ng
iyong abilidad na pumili ng mga bagay na walang paiba-iba, walang pag-aalinlangan at
walang pagpapaliban. Nangangailangan din ito ng masusing pag-iisip at pagsasaalang-
alang sa lahat ng mga alternatibong solusyon at ang magiging resulta ng anumang
pagpapasiyang gagawin.
Dahil dito, ang pagpapasiya ay napakahalaga sapagkat ang dapat maging bunga
nito ay ang kabutihang panlahat, hindi lamang para sa mga iilan at piling mga tao.
Ang pagiging mahinahon ay makatutulong upang dumating ka sa pasiya para sa
kabutihang panlahat.

Kasanayang Pampagkatuto at koda:


Pagsang-ayon sa pasiya ng nakararami kung nakabubuti ito.
EsP6PKP-Ia-i-37

Panuto
Basahin, suriin at unawain ang mga naihandang mga Gawain na lilinang sa iyong
kaalaman sa pagpapasiya para sa ikabubuti ng nakararami.

Pamaraan
Gawain 1
Basahin ang sumusunod na sitawasyon. Piliin sa loob ng kahon ang iyong magiging
pasiya sa bawat isa. Ipaliwanag ang iyong sagot. Isulat ito sa iyong kuwaderno.

a. Pag-isipan ko muna kung kakayanin ko.


b. Basta pasiya ninyo, payag kaagad ako.
c. Hindi ako papayag, dahil …

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 17


1. Isa ka mga pinuno ng inyong klase na tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa
inyong silid-aralan. Iminungkahi ng inyong pangulo na ikaw ang maging monitor
sa pagganap ng tungkulin ng bawat pangkat.

2. Matapos ang mural painting sa inyong paaralan ng ginamitan ng halo-halong


pintura, iminungkahi ng inyong lider na itapon na lang sa kanal ang mga natirang
pintura dahil hindi na ito mapakikinabangan.

3. Napansin ng inyong pangkat na kaya bumagal ang pag-akyat ng mga mag-aaral sa


silid-aralan ay dahil hindi sila sumusunod sa nakapaskil na “Keep right.”
Nagmungkahi ang iyong mga kaibigan sa inyong guro na ang pangkat ninyo ang
mamamahala ditto tuwing umaga.

4. May Fun Run ang Red Cross sa susunod na Linggo. Iminungkahi ng iyong mga
kaibigan na sa halip na manood kayo ng sine, sumama na lang kayo sa Fun Run at
ibayad sa registration ang gagastusin sa panonood ninyo ng sine.

5. Sinabihan ang inyong pamilya ng punong barangay na kailangan nang alisin ang
lumang kotseng hindi umaandar at nakaparada sa tapat ng inyong bahay.
Nakaaabala daw ito sa mga nagdadaang sasakyan dahil maliit ang inyong kalsada.
Bigay iyon sa tatay mo ng kapatid niya na nag-abroad. Gusto sanang ipaayos ng
tatay mo para may sasakyan na kayo, pero wala naman siyang sapat na perang
pampaayos nito. Tinanong kayo kung ipagbibili na lang ito sa motor shop para
magkapera kayo.

Rubrik sa Pagpupuntos
Pamantayan Iskor
Napakahusay ang pagpapaliwanag at naisaalang-alang ang kapakanan ng 3
nakararami.
May kahusayan ang pagpapaliwanag ngunit hindi naisaalang-alang ang 2
kapakanan ng nakararami.
Malabo/Hindi buo ang pagpapaliwanag sa naging sagot 1

Pangwakas
Binabati kita, naisagawa mo ng mahusay ang layunin ng gawaing ito. Ang pagpapasiya ay
maituturing bilang isang prosesong pangkaisipan na nagreresulta sa pagpili ng
pinakamabuting kalalabasan. Ang pasiya ay pinagtitibay sa isip at kalooban na dapat
gawin. Ang pagbibigay ng pasiya para sa kabutihan ng nakararami ay isang hakbang
upang maipakita ang pagkakaisa. Kailangang maging mahinahon upang mas madaling
maunawaan ang mga sitwasyon o pangyayari sa buhay. Higit sa lahat kailangang isiping
mabuti at bigyan ng masusing pagsusuri kung ito ba ay makabubuti sa nakararami.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 18


Mga Sanggunian
Ylarde Zenaida R. at Peralta,Gloria A. EdD, Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6,
Batayang Aklat-Kagawaran ng Edukasyon
Ylarde Zenaida R. at Peralta,Gloria A. EdD, Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6,
Manwal ng Guro -Kagawaran ng Edukasyon

Inihanda nina:
ANALYN L. ANTONIO
EZEQUIEL G. TAGANGIN
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 19


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKALAWANG ARAW

GAWAING PAGKATUTO

Panimula
Ano ang dapat mong gawin upang makatulong ka sa pagpapanatili ng kaayusan at
kalinisan sa inyong barangay? Sa iyong edad, may mga pakakataong nagbibigay o
hinihingi ang iyong pasya sa mga bagay bagay. Ang pagpapasiya ay nangangailangan ng
iyong abilidad na pumili ng mga bagay na walang paiba-iba, walang pag-aalinlangan at
walang pagpapaliban. Nangangailangan din ito ng masusing pag-iisip at pagsasaalang-
alang sa lahat ng mga alternatibong solusyon at ang magiging resulta ng anumang
pagpapasiyang gagawin.
Dahil dito, ang pagpapasiya ay napakahalaga sapagkat ang dapat maging bunga
nito ay ang kabutihang panlahat, hindi lamang para sa mga iilan at piling mga tao.
Ang pagiging mahinahon ay makatutulong upang dumating ka sa pasiya para sa
kabutihang panlahat.

Kasanayang Pampagkatuto at koda:


Pagsang-ayon sa pasiya ng nakararami kung nakabubuti.
EsP6PKP-Ia-i-37

Panuto: Basahin, suriin at unawain ang mga naihandang mga Gawain na lilinang sa iyong
kaalaman sa pagpapasiya para sa ikabubuti ng nakararami.

Pamaraan
Gawain 2
Sagutin ng Oo o Hindi ang bawat pangungusap. Sa mga pangungusap na ang sagot mo ay
oo, pag-isipan kung dapat mo itong ipagpatuloy. Sa mga pangungusap na ang sagot mo ay
hindi, dapat mo bang gawin ang mga ito? Isulat mo ng iyong mga sagot sa kuwaderno.
1. Kung anong naisip kong sabihin, magsasalita ako kahit alam kong may masasaktan.
2. Makapagbibigay lamang ako ng pasiya kung alam kong ang magiging resulta nito ay
para sa kabutihan ng nakararami.
3. Nagtatampo ako kapag hindi nakikiayon ang iba sa aking pasiya.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 20


4. Kahit na sinasalungat ang aking pasiya, inuunawa ko ang mga nagbibigay nito.
5. Ayaw kong masisi ako ng iba kaya hindi ako nagpapasiya.
6. Naninidigan ako sa kung ano ang totoo at makabubuti sa lahat bago ako magpasiya.
7. Pabigla-bigla ako sa pagpapasiya dahil gusto ko na may sagot agad ako sa suliranin.
8. Magtitimpi ako kung mahinahon akong kinakausap kahit siya ay aking kasalungat.
9. Iniisip ko muna ang mga maaaring kalabasan ng aking pasiya bago ako gumawa nito.
10. Sakit sa ulo ang mag-isip kaya umiiling na lang ako kapag tinatanong.

Rubrik sa Pagpupuntos
Pamantayan Iskor
Napakahusay ang pagpapaliwanag at naisaalang-alang ang kapakanan ng 3
nakararami.
May kahusayan ang pagpapaliwanag ngunit hindi naisaalang-alang ang 2
kapakanan ng nakararami.
Malabo/Hindi buo ang pagpapaliwanag sa naging sagot 1

Pangwakas
Binabati kita, naisagawa mo ng mahusay ang layunin ng gawaing ito. Ang
pagpapasiya ay maituturing bilang isang prosesong pangkaisipan na nagreresulta sa
pagpili ng pinakamabuting kalalabasan. Ang pasiya ay pinagtitibay sa isip at kalooban na
dapat gawin. Ang pagbibigay ng pasiya para sa kabutihan ng nakararami ay isang
hakbang upang maipakita ang pagkakaisa. Kailangang maging mahinahon upang mas
madaling maunawaan ang mga sitwasyon o pangyayari sa buhay. Higit sa lahat
kailangang isiping mabuti at bigyan ng masusing pagsusuri kung ito ba ay makabubuti sa
nakararami.

Mga Sanggunian
Ylarde Zenaida R. at Peralta,Gloria A. EdD, Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6,
Batayang Aklat-Kagawaran ng Edukasyon
Ylarde Zenaida R. at Peralta,Gloria A. EdD, Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6,
Manwal ng Guro -Kagawaran ng Edukasyon

Inihanda nina:
ANALYN L. ANTONIO
EZEQUIEL G. TAGANGIN
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 21


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKATLONG ARAW

GAWAING PAGKATUTO

Panimula
Ano ang dapat mong gawin upang makatulong ka sa pagpapanatili ng kaayusan at
kalinisan sa inyong barangay? Sa iyong edad, may mga pakakataong nagbibigay o
hinihingi ang iyong pasya sa mga bagay bagay. Ang pagpapasiya ay nangangailangan ng
iyong abilidad na pumili ng mga bagay na walang paiba-iba, walang pag-aalinlangan at
walang pagpapaliban. Nangangailangan din ito ng masusing pag-iisip at pagsasaalang-
alang sa lahat ng mga alternatibong solusyon at ang magiging resulta ng anumang
pagpapasiyang gagawin.
Dahil dito, ang pagpapasiya ay napakahalaga sapagkat ang dapat maging bunga
nito ay ang kabutihang panlahat, hindi lamang para sa mga iilan at piling mga tao.
Ang pagiging mahinahon ay makatutulong upang dumating ka sa pasiya para sa
kabutihang panlahat.

Kasanayang Pampagkatuto at Koda:


Pagsang-ayon sa pasiya ng nakararami kung nakabubuti ito.
EsP6PKP-Ia-i-37

Pamaraan
Gawain 3
Panuto: Basahin, suriin at unawain ang mga naihandang mga Gawain na lilinang sa iyong
kaalaman sa pagpapasiya para sa ikabubuti ng nakararami.
Pag-aralan ang sitwasyon, bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng
nakararami.
Sitwasyon 1
Nagtatalo ang klase ni Gng. Antonio kung sino ang dapat magtanim ng mga halaman sa
paligid ng paaralan at kung sino ang dapat maglinis. Sabi ni Jayson mga lalaki ang

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 22


magtatanim dahil gawaing panlalaki iyon at ang mga babae ang dapat maglinis dahil iyon
ay gawaing pambabae.
Ayaw ng mga babae, gusto nila ang pare-pareho nilang gawin ang pagtatanim at
paglilinis. Ipinaliwanag nila na ang bawat isa ay may tungkuling pagandahin at linisin ang
kanilang paligid. Kanino ka sasang-ayon kay Jayson o sa mga kasama mong mga babae?
Bakit?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Sitwasyon 2
Sa gitna ng ipinapatupad na Enhance Community Quarantine (ECQ) dahil sa
pandemiyang COVID-19, ipinagbabawal ang “mass gathering”. Malapit na ang iyong
kaarawan. Naipangako noon ng nanay at tatay mo na maghahanda sila. Kinausap ka ng
nanay mo na hindi matutuloy ang handaan na ipinangako sa iyong kaarawaan. Sang-ayon
ka ba sa desisyon ng nanay mo? Bakit?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 23


Rubrik sa Pagpupuntos
Pamantayan Iskor
Napakahusay ang pagpapaliwanag at naisaalang-alang ang kapakanan ng 3
nakararami.
May kahusayan ang pagpapaliwanag ngunit hindi naisaalang-alang ang 2
kapakanan ng nakararami.
Malabo/Hindi buo ang pagpapaliwanag sa naging sagot 1

Pangwakas
Binabati kita, naisagawa mo ng mahusay ang layunin ng gawaing ito. Ang
pagpapasiya ay maituturing bilang isang prosesong pangkaisipan na nagreresulta sa
pagpili ng pinakamabuting kalalabasan. Ang pasiya ay pinagtitibay sa isip at kalooban na
dapat gawin. Ang pagbibigay ng pasiya para sa kabutihan ng nakararami ay isang
hakbang upang maipakita ang pagkakaisa. Kailangang maging mahinahon upang mas
madaling maunawaan ang mga sitwasyon o pangyayari sa buhay. Higit sa lahat
kailangang isiping mabuti at bigyan ng masusing pagsusuri kung ito ba ay makabubuti sa
nakararami.

Mga Sanggunian
Ylarde Zenaida R. at Peralta, Gloria A. EdD, Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6,
Batayang Aklat-Kagawaran ng Edukasyon
Ylarde Zenaida R. at Peralta, Gloria A. EdD, Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6,
Manwal ng Guro -Kagawaran ng Edukasyon

Inihanda nina:
ANALYN L. ANTONIO
EZEQUIEL G. TAGANGIN
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 24


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKAAPAT NA ARAW

GAWAING PAGKATUTO

Panimula
Ano ang dapat mong gawin upang makatulong ka sa pagpapanatili ng kaayusan at
kalinisan sa inyong barangay? Sa iyong edad, may mga pakakataong nagbibigay o
hinihingi ang iyong pasya sa mga bagay bagay. Ang pagpapasiya ay nangangailangan ng
iyong abilidad na pumili ng mga bagay na walang paiba-iba, walang pag-aalinlangan at
walang pagpapaliban. Nangangailangan din ito ng masusing pag-iisip at pagsasaalang-
alang sa lahat ng mga alternatibong solusyon at ang magiging resulta ng anumang
pagpapasiyang gagawin.
Dahil dito, ang pagpapasiya ay napakahalaga sapagkat ang dapat maging bunga
nito ay ang kabutihang panlahat, hindi lamang para sa mga iilan at piling mga tao.
Ang pagiging mahinahon ay makatutulong upang dumating ka sa pasiya para sa
kabutihang panlahat.
Kasanayang Pampagkatuto at Koda:
Pagsang-ayon sa pasiya ng nakararami kung nakabubuti ito.
EsP6PKP-Ia-i-37

Pamaraan
Gawain 4
Panuto: Basahin, suriin at unawain ang mga naihandang mga Gawain na lilinang sa
iyong kaalaman sa pagpapasiya para sa ikabubuti ng nakararami.

Gamit ang fish bone technique magbigay ng tatlong sitwasyong napagpasiyahan mo na at


ilagay naman sa tapat nito ang naging resulta ng iyong pasiya. Suriin kung ang naging
pasiya ay naisaalang-alang ang kapakanan ng nakararami.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 25


Rubrik sa Pagpupuntos
Pamantayan Iskor
Napakahusay ang pagpapaliwanag at naisaalang-alang ang kapakanan ng 3
nakararami.
May kahusayan ang pagpapaliwanag ngunit hindi naisaalang-alang ang 2
kapakanan ng nakararami.
Malabo/Hindi buo ang pagpapaliwanag sa naging sagot 1

Pangwakas
Binabati kita, naisagawa mo ng mahusay ang layunin ng gawaing ito. Ang
pagpapasiya ay maituturing bilang isang prosesong pangkaisipan na nagreresulta sa
pagpili ng pinakamabuting kalalabasan. Ang pasiya ay pinagtitibay sa isip at kalooban na
dapat gawin. Ang pagbibigay ng pasiya para sa kabutihan ng nakararami ay isang
hakbang upang maipakita ang pagkakaisa. Kailangang maging mahinahon upang mas
madaling maunawaan ang mga sitwasyon o pangyayari sa buhay. Higit sa lahat
kailangang isiping mabuti at bigyan ng masusing pagsusuri kung ito ba ay makabubuti sa
nakararami.

Mga Sanggunian
Ylarde Zenaida R. at Peralta,Gloria A. EdD, Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6,
Batayang Aklat-Kagawaran ng Edukasyon
Ylarde Zenaida R. at Peralta,Gloria A. EdD, Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6,
Manwal ng Guro -Kagawaran ng Edukasyon

Inihanda nina:
ANALYN L. ANTONIO
EZEQUIEL G. TAGANGIN
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 26


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKAAPAT NA ARAW
GAWAING PAGKATUTO
Panimula
Ano ang dapat mong gawin upang makatulong ka sa pagpapanatili ng kaayusan at
kalinisan sa inyong barangay? Sa iyong edad, may mga pakakataong nagbibigay o
hinihingi ang iyong pasya sa mga bagay bagay. Ang pagpapasiya ay nangangailangan ng
iyong abilidad na pumili ng mga bagay na walang paiba-iba, walang pag-aalinlangan at
walang pagpapaliban. Nangangailangan din ito ng masusing pag-iisip at pagsasaalang-
alang sa lahat ng mga alternatibong solusyon at ang magiging resulta ng anumang
pagpapasiyang gagawin.
Dahil dito, ang pagpapasiya ay napakahalaga sapagkat ang dapat maging bunga
nito ay ang kabutihang panlahat, hindi lamang para sa mga iilan at piling mga tao.
Ang pagiging mahinahon ay makatutulong upang dumating ka sa pasiya para sa
kabutihang panlahat.
Kasanayang Pampagkatuto at koda:
Pagsang-ayon sa pasiya ng nakararami kung nakabubuti ito.
EsP6PKP-Ia-i-37
Pamaraan
Gawain 5
Panuto: Basahin, suriin at unawain ang mga naihandang mga Gawain na lilinang sa iyong
kaalaman sa pagpapasiya para sa ikabubuti ng nakararami.
Punan ng kinakailangang datos ang tsart. Alamin kung ang kabutihang panlahat ang
naging basehan ng pasiya at ang pagiging mahinahon ay nakatulong dito.

Sitwasyong Nangangailangan ng Pagpapasya

1.Suliranin

2.Mga Pagpipilian

3.Kahihinatnan

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 27


4.Pagpapahalagang Kailangan

5. Maaaring Maramdaman

6. Iba pang Makatutulong na


Impormasyon

7. Sino ang Maaaring Makatulong

8. Ginawang Pasiya

9. Pagsusuri sa Kapasiyahan

Rubrik sa Pagpupuntos
Pamantayan Iskor
Napakahusay ang pagpapaliwanag at naisaalang-alang ang kapakanan ng 3
nakararami.
May kahusayan ang pagpapaliwanag ngunit hindi naisaalang-alang ang 2
kapakanan ng nakararami.
Malabo/Hindi buo ang pagpapaliwanag sa naging sagot 1

Pangwakas
Binabati kita, naisagawa mo ng mahusay ang layunin ng gawaing ito. Ang
pagpapasiya ay maituturing bilang isang prosesong pangkaisipan na nagreresulta sa
pagpili ng pinakamabuting kalalabasan. Ang pasiya ay pinagtitibay sa isip at kalooban na
dapat gawin. Ang pagbibigay ng pasiya para sa kabutihan ng nakararami ay isang
hakbang upang maipakita ang pagkakaisa. Kailangang maging mahinahon upang mas
madaling maunawaan ang mga sitwasyon o pangyayari sa buhay. Higit sa lahat
kailangang isiping mabuti at bigyan ng masusing pagsusuri kung ito ba ay makabubuti sa
nakararami.

Mga Sanggunian
Ylarde Zenaida R. at Peralta, Gloria A. EdD, Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6,
Batayang Aklat-Kagawaran ng Edukasyon
Ylarde Zenaida R. at Peralta, Gloria A. EdD, Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6,
Manwal ng Guro -Kagawaran ng Edukasyon

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 28


Susi sa Pagwawasto:
IKALAWANG ARAW
Gawain 2
1. Hindi, hindi ko to dapat gawin.
2. Oo, dapat ko itong ipagpatuloy.
3. Hindi, hindi ko dapat gawin.
4. Oo, dapat ko itong ipagpatuloy.
5. Hindi, hindi ko dapat gawin.
6. Oo, dapat ko itong ipagpatuloy.
7. Hindi, hindi ko dapat gawin.
8. Oo, dapat ko itong ipagpatuloy.
9. Oo, dapat ko itong ipagpatuloy.
10. Hindi, hindi ko dapat gawin.

Inihanda nina:
ANALYN L. ANTONIO
EZEQUIEL G. TAGANGIN
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 29


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

UNANG ARAW

GAWAING PAGKATUTO
Tamang Impormasyon: Isipin Bago Gamitin
Panimula

Sa paglipas ng panahon ay lumalawak ang kaalaman ng tao.Bunga ito ng pag-


unlad ng teknolohiya. Sa pag-usbong nito ay lalong nagiging madali para sa mga tao ang
komunikasyon at pagkalap ng impormasyon.Ngunit kaakibat nito ay ang mga suliranin.
May mga malingimpormasyon na nakukuha sa internet, telebisyon at ibang sanggunian na
nagdudulot ng panganib sa tao.

Hindi lahat ng mga nakikita,nababasa at napapanood sa mga sangguniang ito ay


tama. Kaya mahalagang magkaroon ng malawak na pang-unawa at maglaan ng oras sa
pagkalap at pagsasaliksik upang tiyakin ang katotohanan ng isang impormasyon.

Kasanayang Pampagkatuto at Koda:


Nakakagamit ng wasto/tamang impormasyon EsP6PKP-Ia-i-37

Pamamaraan
Gawain
Panuto: Sagutin ang mga katanungan sa ibaba ng kahon. Hanapin at bilugan ang mga
kasagutan gamit ang ballpen.

W R A D Y O D V G X C X Z S D R S E Q R
E S G H J K L W E Y D A D A D X A K G S
S G N D S G T N C V G M L F Y R K D R F
F D F R T Y U H J A S H L I B R O F Y D
R B P A H A Y A G A N Y B M N D M T Y T
M C D G V B N D Q W E N M K D G P G H E
G Z X A X C G H N K F M K L F X Y X J L
U V G X A S W E W D R R W W W D U C G E
P G J T I N T E R N E T M L K J T G H B
A J U Q W E R T Y U I O P A S D E F G I
W L W A S D F G H J K L N M V G R C B S
B E S Y I T W A F D G T U E R Y T C G Y
E R J J F G D H E N M A S X C B N M H O
N C E L L P H O N E A D G H N J M K L N
E D C H J F G K L P E R M K L S D G H N

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 30


1. Isang Sistema na kinokonekta sa kompyuter na kung saan ay nahahanap ang lahat ng
gustong impormasyon mula sa mga iba’t ibang site.

______________________________________________________________________

2. Kagamitan na pinapahintulutan ang pagpapadala ng mga hudyat (signals) sa


pamamagitan ng modulation ng electromagnetic waves na may mga frequency na mas
mababa kaysa liwanag.

______________________________________________________________________

3. Isang teknolohiya na ginagamit upang mapabilis ang paggawa ng mga artikulo na


maaring ilimbag.

______________________________________________________________________

4. Ito ay isang uri ng gadget na gumagamit ng mga cell site para sa komunikasyon. Ito ay
ginagamit bilang pantawag,magbigay ng mensahe at paggamit ng internet.

________________________________________________________________________

5. Ito ay tinatawag din na dyaryo.

________________________________________________________________________

6. Isang sistemang telekomunikasyon para sa pagpapahayag at pagtanggap ng mga


gumagalaw na mga larawan at tunog sa kalayuan.

________________________________________________________________________

7. Ito ay nailimbag na salita sa papel. Naglalaman din ang ibang mga aklat ng mga
larawan. Kadalasang maraming mga pahina ang mga ito

________________________________________________________________________

Pangwakas
Sa araling ito ay natutunan ng mga mag-aaral ang mga iba’t ibang sanggunian/kagamitan
sa pagkalap ng tamang impormasyon.

Mga Sanggunian:
Curriculum Guide in Esp 6
https://www.slideshare.net/edithahonradez/14-pagbibigay-ng-wastong-impormasyon

Inihanda ni:

MARK KNEIL Q. CANTOR


VICKY OVALINE A. VELASQUEZ
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 31


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6

Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________


Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKALAWANG ARAW

GAWAING PAGKATUTO
Tamang Impormasyon: Isipin Bago Gamitin

Kasanayang Pampagkatuto at Koda:


Nakakagamit ng wasto/tamang impormasyon EsP6PKP-Ia-i-37

GAWAIN
Panuto: Iguhit sa loob ng kahon ang isang sanggunian/kagamitan na iyong
ginagamit sa pagkuha ng impormasyon.Sagutin ang mga tanong.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 32


1. Magbigay ng maiksing introduksyon tungkol sa sanggunian/kagamitang ito.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Bakit ito ang palagi mong ginagamit?Ano ang naitutulong nito sa iyo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Pangwakas

Sa araling ito, aking natutunan na____________________________________________


________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Mga Sanggunian:
Curriculum Guide in Esp 6
https://www.slideshare.net/edithahonradez/14-pagbibigay-ng-wastong-impormasyon

Inihanda ni:

MARK KNEIL Q. CANTOR


VICKY OVALINE A. VELASQUEZ
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 33


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKATLONG ARAW

GAWAING PAGKATUTO
Tamang Impormasyon: Isipin Bago Gamitin

Kasanayang Pampagkatuto at Koda:


Nakakagamit ng wasto/tamang impormasyon (EsP6PKP-Ia-i-37)

Gawain
Panuto: Pagmasdan ang mga larawan. Ibigay ang kahalagan ng mga ito sa Pagkuha ng
tamang impormasyon.

1.Telebisyon 2.Pahayagan

_______________________________ ____________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 34


3.Radyo 4.Libro

_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________

Pagwawakas

Mahalaga ang mga iba’t ibang sanggunian/kagamitan sa pagkalap ng tamang


impormasyon dahil _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.

Mga Sanggunian:
Curriculum Guide in Esp 6
https://www.slideshare.net/edithahonradez/14-pagbibigay-ng-wastong-impormasyon

Inihanda ni:

MARK KNEIL Q. CANTOR


VICKY OVALINE A. VELASQUEZ
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 35


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKAAPAT NA ARAW

GAWAING PAGKATUTO
Tamang Impormasyon: Isipin Bago Gamitin

Kasanayang Pampagkatuto at Koda:


Nakakagamit ng wasto/tamang impormasyon (EsP6PKP-Ia-i-37)

Gawain
Panuto: Basahin ang kahalagahan ng pagbabasa sa mga sangguniang ginagamit sa
pagkakaroon ng impormasyon.Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan.

Kahalagahan ng Pagbabasa sa panahon ng Fake News


John Kenneth Bea
"Bago maniwala mag-isip-isip ka muna, marami ang namamatay sa maling akala."
—Eraserheads
Noon pa man, napakahalaga na ng pagbabasa sa ating pagkatuto. Ito ang ugat ng
karunungan. Sa pagbabasa nalilinang at nahahasa ang galing at pag-iisip ng tao. Dito
nagsisimula ang lahat. Mula sa pagtukoy ng mga numero na ginagamit bilang pamilang,
hanggang sa pagbibigay kahulugan sa mga salita, sa pagbabasa natin nakuha.Lalo pa
ngayon na pinadali ito dahil sa mga naglipana na reading app tulad ng Wattpad at iba't
ibang pdf files ng mga librong nabibili lamang sa mga bookstores
.
Ang pagbabasa na siguro ang masasabi natin na isa sa mga kuwalipikasyon ng
pagiging tao.Sa pambansang pagsusuri ng National Book Development Board sa mga
Pilipinong may edad 18 taong gulang pataas noong 2003, lumalabas na 94% sa atin ang
may kakayahang magbasa ng mga simpleng salita, 90% ang nakakapagbasa ng mga libro o
modules at 68% ang nakakapagbasa na ng mga librong walang kinalaman sa eskwelahan.

Ang fake news na siguro ang isa sa mga solid na ebidensya ng madaling pagkauto
ng Pinoy. Ito ay isang estilo na kung saan ay kinukuha ng "host" ang isang larawan mula
sa isang legit news at saka lalapatan ng balita na may mali-maling impormasyon.
Karaniwang ginagawa na nakakaintriga ang headline nito at kontrobersiyal upang
maengganyo basahin ng mga tao ito.

Napakalawak na ng sakop ng internet. Pumapantay na ito sa sakop ng pagbabasa.


Maraming mga babasahin ang makikita sa social media, mabuting maglaan ng oras upang
saliksikin ang nilalaman nito. Huwag magpasakop sa kamangmangan. Ibahagi din ang

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 36


nalalaman na totoo sa iba, nang sa gayon ay mabawasan ang kamangmangan. Hindi man
biglaan, ngunit madadaan sa pakurot-kurot na pagbabawas.

Sagutin:

1. Ano ang sangguniang nabanggit sa talata?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Paano nagiging “Fake News” ang isang impormasyon?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Ano ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa pagkuha ng impormasyon?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Sa iyong pananaw, paano maiiwasan ang pagkuha ng maling impormasyon?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Pangwakas

Upang maiwasan ko ang pagkuha ng maling impormasyon, ako ay magiging


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Mga Sanggunian:
Curriculum Guide in Esp 6
https://www.slideshare.net/edithahonradez/14-pagbibigay-ng-wastong-impormasyon

Inihanda ni:

MARK KNEIL Q. CANTOR


VICKY OVALINE A. VELASQUEZ
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 37


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6
Pangalan: _______________________________________ Lebel: _______________
Seksiyon: __________________________ Petsa: _______________

IKALIMANG ARAW

GAWAING PAGKATUTO
Tamang Impormasyon: Isipin Bago Gamitin

Kasanayang Pampagkatuto at Koda:

Nakakagamit ng wasto/tamang impormasyon (EsP6PKP-Ia-i-37)

Gawain
Ipakita ang pagmamahal sa katotohan sa pagkuha ng impormasyon at ang kahalagahan
nito sa pamamagitan ng isang SLOGAN.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 38


Rubrik

Napakahusay Mahusay Limitado Nangangaila-ngan pa


KRAYTERYA ng Pag-unlad
20 15 10
5

Pagkamalikhain Lubos na Naging Hindi gaanong Walang ipinamalas


10% nagpamalas ng malikhain sa naging na pagkamalikhain
pagkamalikhai paghahanda. malikhain sa sa paghahanda.
n sa paghahanda.
paghahanda.
Pamamahala ng Ginamit ang Ginamit ang Naisumite dahil Hindi handa at hindi
Oras sapat na oras oras na itinakda binantayan ng tapos.
10% sa paggawa ng sa paggawa at guro
sariling naibigay sa
disenyo sa tamang oras.
gawain.
Presentasyon Lubhang Naging Hindi gaanong Hindi naging
25% naging malinaw ang malinaw ang malinaw ang
malinaw ang pagbigkas at pagbigkas at pagbigkas/paghahati
pagbigkas at paghahatid ng paghahatid ng d ng mensahe.
paghahatid ng mensahe. mensahe.
mensahe.
Organisasyon Buo ang May kaishan at Konsistent, may Hindi ganap ang
25% kaisipan may sapat na kaisahan, kulang pagkakabuo, kulang
konsistent, detalye at sa detalye at ang detalye at di-
kumpleto ang malinaw na hindi gaanong malinaw ang
detalye at intension. malinaw ang intensyon
napalinaw. intension
Kaangkupan sa Angkop na Angkop ang Hindi gaanong Hindi angkop ang
Paksa angkop ang mga salita o angkop ang mga mga salita at
3o% mga salita islogan sa salita at larawan larawan sa paksa.
(islogan) at larawan ng sa paksa
larawan sa paksa.
paksa.

Pangwakas
Punan ang mga patlang upang makabuo ng isang pangako sa pagmamahal sa katotohan sa
pagkuha ng tamang impormasyon.

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 39


Ako si__________________________________________________________
ay nangangako na________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Kaisyahan nawa ako ng Maykapal.

Mga Sanggunian:
Curriculum Guide in Esp 6
https://www.slideshare.net/edithahonradez/14-pagbibigay-ng-wastong-impormasyon
http://filipinoforfilipinos.blogspot.com/2016/10/rubric-sa-ginawang-isloganposter.html

Susi sa Pagwawasto:
UNANG ARAW
Gawain

W R A D Y O D V G X C X Z S D R S E Q R
E S G H J K L W E Y D A D A D X A K G S
S G N D S G T N C V G M L F Y R K D R F
F D F R T Y U H J A S H L I B R O F Y D
R B P A H A Y A G A N Y B M N D M T Y T
M C D G V B N D Q W E N M K D G P G H E
G Z X A X C G H N K F M K L F X Y X J L
U V G X A S W E W D R R W W W D U C G E
P G J T I N T E R N E T M L K J T G H B
A J U Q W E R T Y U I O P A S D E F G I
W L W A S D F G H J K L N M V G R C B S
B E S Y I T W A F D G T U E R Y T C G Y
E R J J F G D H E N M A S X C B N M H O
N C E L L P H O N E A D G H N J M K L N
E D C H J F G K L P E R M K L S D G H N

Inihanda ni:

MARK KNEIL Q. CANTOR


VICKY OVALINE A. VELASQUEZ
Mga May Akda

Note: Practice Personal Hygiene protocols at all times. 40