Sie sind auf Seite 1von 2

Samba Sapiens/2016: Salgueiro Break Oficina 1

1
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Tamborim
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Chocalho
.1.1 1.2. 2.3. 3… .1.1 1.2. 2.3. 3… .1.1 1.2. 2.3. 3… .1.1 1.2. 2.3. 3… Agogo
oxxs oxx0 oxxs oxxo oxxs oxxo oxxs oxx0 oxxs oxx0 oxxs oxxo oxxs oxx0 oxxs oxxo Repinique
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Caixa

…. o.o. …. oo.o …. o.o. ..o. .o.o …. o.o. …. oo.o …. o.o. ..o. .o.o Surdo 3
0… …. o… … 0… …. o… … 0… …. o… … 0… …. o… … Surdo 2
…. 0… …. …. …. 0… …. …. …. 0… …. …. …. 0… …. …. Surdo 1
o..s s..o o..s s..o o..s s..o o…s s..o o..s s..o o…s s..o o..s s..o o…s s..o Timbal
5
xxxx x.x. x… x... x..x ..xx ..x. x… x..x ..xx ..x. x… x..x ..xx ..x. x… Tamborim
xxxx x.x. x… …. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Chocalho
xxxx x.x. x… …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Agogo
xx.x x.x. x... .… oxxs oxxo oxxs oxxo oxxs oxx0 oxxs oxxo oxxs oxxo oxxs oxx0 Repinique
xxxx x.x. x… …. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Caixa
.… ..o. …. ..oo .… o.oo …. o.oo .… o.oo …. o.oo .… o.oo …. o.oo Surdo 3
o… …. o… … o… …. o… … 0… …. o… … 0… …. o… … Surdo 2
.... ..o. …. …. …. o… …. …. …. 0… …. …. …. 0… …. …. Surdo 1
xxxx x.x. x… …. s..o o..s s..o o..x x..o o..x x..o o..x x..o o..x x..o Timbal
9
x… x... x… …. x..x ..xx ..x. x… x..x ..xx ..x. x… x..x ..xx ..x. x… Tamborim
x… …. .… …. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Chocalho
x… …. .… …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Agogo
x… …. .… …. oxxs oxxo oxxs oxxo oxxs oxx0 oxxs oxxo oxxs oxxo oxxs oxx0 Repinique
x… …. .… …. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Caixa
x… …. .… ..oo .… o.oo …. o.oo .… o.oo …. o.oo .… o.oo …. o.oo Surdo 3
x… …. .… …. o… …. o… … 0… …. o… … 0… …. o… … Surdo 2
.... …. .… …. …. o… …. …. …. 0… …. …. …. 0… …. …. Surdo 1
x… …. .… …. s..o o..s s..o o..x x..o o..x x..o o..x x..o o..x x..o Timbal

1
Samba Sapiens/2016: Salgueiro Break Oficina 1

13
x.... .... .... .… …. …. …. ..xx x.... .... .... .… …. …. …. ..xx Tamborim
x.... …. …. …. …. …. …. ..xx x.... …. …. …. …. …. …. ..xx Chocalho
x.... …. …. …. …. …. …. ..xx x.... …. …. …. …. …. …. ..xx Agogo
x… ….. …. …. …. …. …. ..xx x… ….. …. …. …. …. …. ..xx Repinique
x… …. …. …. …. …. …. ..xx x… …. …. …. …. …. …. ..xx Caixa
x… …. …. …. …. …. …. ..xx x… …. …. …. …. …. …. ..xx Surdo 3
x… …. …. …. …. …. …. ..xx x… …. …. …. …. …. …. ..xx Surdo 2
x... … …. …. …. …. …. ..xx x... … …. …. …. …. …. ..xx Surdo 1
s..∆ o..o s..∆ o..o s..∆ o..o s..∆ ..oo s..∆ o..o s..∆ o..o s..∆ o..o s..∆ ..oo Timbal
17
x.... .... .... .… …. …. …. ..xx x.... .... .... .… …. …. …. …. Tamborim
x.... …. …. …. …. …. …. ..xx x.... …. …. …. …. …. …. …. Chocalho
x.... …. …. …. …. …. …. ..xx x.... …. …. …. …. …. …. …. Agogo
x… ….. …. …. …. …. …. ..xx x.x. x... x x .. ≈xx oxxs oxx0 oxxs oxxo Repinique
x… …. …. …. …. …. …. ..xx x… …. …. …. …. xxxx xxxx xxxx Caixa

x… …. …. …. …. …. …. ..xx x… …. …. …. ….. o.o. ..o. ..o. Surdo 3


x… …. …. …. …. …. …. ..xx x… …. …. …. … …. o… … Surdo 2
x... … …. …. …. …. …. ..xx x... .... .... .... …. 0… …. …. Surdo 1
s..∆ o..o s..∆ o..o s..∆ o..o s..∆ ..oo s… .... .... .... …. s..o o…s s..o Timbal
21
333 333 333 333 x.↑. x.x x.↑. x.x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Tamborim
xxxx xxxx xxxx xxxx x.x. x.x. x.x. x.x. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Chocalho
…. …. …. …. …. …. …. …. .1.1 1.2. 2.3. 3… .1.1 1.2. 2.3. 3… Agogo
oxxs oxx0 oxxs oxxo x… …. x… …. oxxs oxx0 oxxs oxxo oxxs oxx0 oxxs oxxo Repinique

xxxx xxxx xxxx xxxx x… …. x… …. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Caixa

..o. ..o. ..o. ..oo …. oo.o .... oo.o …. o.o. …. oo.o …. o.o. ..o. .o.o Surdo 3
0… …. o… … 0… …. .... …. 0… …. o… … 0… …. o… … Surdo 2
…. 0… …. …. …. .… o... …. …. 0… …. …. …. 0… …. …. Surdo 1
o..s s..o o..s s..o x… …. x… …. o..s s..o o…s s..o o..s s..o o…s s..o Timbal