Sie sind auf Seite 1von 2

UNIT

7 Test A Imię i nazwisko: Klasa:

Listening Functions
1 3.44 Posłuchaj dwukrotnie rozmowy Jo 4 Połącz linią fragmenty zdań 1–4 i a–e tak, aby
i Toma. Zdecyduj, czy zdania 1–5 są prawdziwe utworzyć poprawne zdania. Jeden fragment a–e
(True), czy fałszywe (False). nie pasuje do żadnego fragmentu 1–4.
1 Tom went to London to see 1 She’s got butterflies a your weekend.
tennis games last weekend. True / False 2 Thank you b like a good day.
2 All Tom’s family went to London. True / False 3 That sounds c in her stomach.
3 The first game was very exciting. True / False 4 Tell me d for helping me.
4 Tom liked the pizza very much. True / False e about it.
5 Jo thinks Tom’s weekend was good. True / False /4
/ 10
Grammar
Vocabulary 5 Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach
2 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Dwa wyrazy w czasie Past simple.
nie pasują do żadnego zdania. 1 I (find) some old photos
in the family album.
talent shows newspaper cartoons
web page radio serial 2 My brother (study) all
evening yesterday.
1 I go online every evening to read the
3 My dad (buy) a new bike
of my favourite football club.
last week.
2 My sister watches an episode of her favourite
4 We (have) dinner in
every week.
a restaurant last weekend.
3 We always listen to music on the
5 You (arrive) home very
in the car.
late last night.
4 We love watching . Some /5
people can do amazing things!
/4 6 Uzupełnij zdania przeczącą formą
podkreślonych czasowników w czasie Past
3 Przeczytaj definicje i napisz odpowiednie simple.
wyrazy związane ze sportem.
1 I watched the news, but I
1 It’s a place where you can play tennis. the film.
2 We won the first match, but we
2 It’s a person who talks about a sports event the next one.
on TV or radio.
3 My sister went to the newsagent’s, but she
3 It’s a person who is watching a sports event. to the stationer’s.
4 I ran in the park on Monday, but
4 It’s a sports event where sportspeople can win I on Tuesday.
a medal. /4
/4

Photocopiable Brainy klasa 5 © Macmillan Polska 2018 1


7 Test A
UNIT Imię i nazwisko: Klasa:

1 Alex reads sports magazines / web pages.


7 Z podanych wyrazów ułóż pytania w czasie Past
simple. Dopisz krótkie odpowiedzi. 2 Alex’s brother buys / doesn’t buy magazines
about computers.
1 play / last night / computer games / did / you / ?
3 Alex’s father watches the news / reads
a newspaper in the evenings.
No, .
4 Alex’s parents both read medical magazines /
2 exercise / did / yesterday / he / do / ?
magazines about healthy diets.
Yes, . 5 Alex’s family usually read about films
/4 in a newspaper / on the Internet.
/5
Reading
Writing
8 Przeczytaj tekst. W zdaniach 1–5 zakreśl wyrazy
uzupełniające zdania zgodnie z treścią tekstu. 9 Napisz post na temat swoich nawyków
związanych z oglądaniem telewizji. Napisz pięć
zdań o tym:
• jak często oglądasz telewizję;
• jakie programy najczęściej wybierasz;
• co obejrzałeś/obejrzałaś w zeszłym tygodniu.

/ 10

Total: / 50

Extra task
10 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski.
1 (Jak Ci minął) weekend?
2 They (nie napisali) any emails last week.
3 (Najpierw poszliśmy) to the museum.
4 It’s my new smartphone. Take (spójrz na) it.
5 I (oglądałem film animowany) on the train. /5

Total : / 55

Photocopiable Brainy klasa 5 © Macmillan Polska 2018 2

Das könnte Ihnen auch gefallen