You are on page 1of 9

c

c c
 c
 c cc
cccc c cc
c
c
c!c"c #ccc
$c #!c %& '(c)c **c + +%' c
a. EpinephrinecGc c# c,c# -cc
cccc$c+#c, c# -c
cccc$c#cc
cccc$c c#cc, c. -cc
Y. NorepinephrinecGc cc"c )c,"c -c
cccc$c #c, $ / cc(c&-c,+ccc -c
cccc$cc cc c"ccc c)c"c,#-cc)#cccc
cccc$c"c0 cccc# c ""cc
Ô. DopaminecGc c"c )c,"c c cGc-c
cccccccccccccccccc$c#cccc, / /#c /1""" c -c

cccccc %& '(cGc# cccc"cccc"c, + &'+(' c -cc

cccccc ( %& '(/*& 2+cGc&""ccc"ccc c, + &*3(' -c

ccë renergiÔ ReÔeptors:

c ë. ëpha ReÔeptor

c "c!c

$c @oo Vesses G VëNRIIN (ëNI G timuatory to reÔeptor)

h h 
     

a. InÔrease @oo Pressure


cccc$c'cc4 0cGc'c.cGcc c. cGYstruÔtion (evere) G
IsÔhemia G NeÔrosis

cccccc5c.cGcc)cccc,+ #-cGc(6
c
cccccc
ë: EFFE
ccccc c c
cccc
c.cc
ccccc
cccccc
c
c
c
c
cccc
·hat are the faÔtors that EnhanÔes Hypertension?:
cc$c c
cc$ccc
cc$c*&.+cc1""c, c7c70cc cc8 c'**'& cc 9-c
cc$c c+cGc" c.ccGc"c cGc "cc# cc
ccccc &+' +1' +-c
cc$c+ccc1"c,'c c. #-c,: (+cc*&&-c
cccccc c()#c
cccccc'.c)#c
cccccc'7c0/ c7cGc, *&(+& +cc# c, (-cGc;%$ +**cGc+ ' c+*+ +-c
 
 G 
ccccccccccc$c c cGc *&(+& +cGc c#c/c#c#c#"#cGc+( ' ' %cc
ccccccccccccc: (+cGcc c. #cGc13+(+ '& c
ccccccccccc$cc c cGc1""cGc14c
ccccccccccc$c&(+ (c. & & ('& cc
c#c c4 0ccc c"c0c c cc cc
ccccc$c / c c7/#c# / c#c## c &
c*c /'cGc
,)c" -c

ëNëNI to the ëpha 1 is use ? Is @oÔ e

@oo Vesses G VëDILëIN (ëNëNI


@oÔ er G InhiYitory)
c
cDeÔrease @oo PressurecGc&c1"cG,<< c*c)c*& c )#-c
cccc$c1c+cGcc#c1"c,(+ c = -cGc1+ (cc# c "
cc
cccccc"cGcVëDILëIN
Nursing-Nursingan:
a. afety: Fas
Injury c
cccccc
‘ 
 G


  ‘
cc
#ccc#c)#c"c))cG1& 2c0c#ccc "cc 7c
!c
cccc$c#cc#c. c, & c #c c 7 c -cGc4#c$"cc
ccccccc"c+))c
cccc$c#cc#c c #c cGc#c,*&&c.&*=+c*&cGc+ + +c-cc
cccc$c+cc#c c #c cGc c*c,# ""# "- cc
cccccccc, c7$# c. c#c c#-cc
cccc$c " c7cGc1c c)cc Gc1cGc. &'* ('& cGc"cc
cccc$c+ c)#cGc ) c,.-cGc'cc &c cGc. &'* ('& cc
cccc$cc0c cGc"c" c7cc
cccc$c) c(c,"cGc"c -c
ccccccccc*!cc13&(+ '& cc7c)c)c# cc &+ +(&cG c)cccGcc
cccccccccccccccccccccccccccc. %=c +.+cGc# c& cG"c))cG#cc)cccc
ccccccccccccccccccccccccccccc)cccGc( 13 ' c
cccccccc
c
c
cccccccc'c:7c*c)cc1cGc>#c/4cG'c c&#"#cGc'cc
cccccccccccc
cccccccccccc$c'c1ccGc 1+(c ' c
cccccccccccc$c #c ccGc'cc
cccccccc c cGc1""c)c1c,#c?c c<c-cGcc
cccccccccccc & ccc cccc)cccc)7c cccc
ccccccccccc#c,#ccGc c)c)c -cGc1c4 #c
c1cGc c c. cGc c"ccGc#c c7cc
cccccG ' ccc cc
c. &'* ('& ccG# cc ccc""c#ccGc#c c c) 0c
cccc$c#c)c&
c% #cGc*c cGc'c c,)c" -cGc & ccccc
ccccccc<<cc
c1"c)c ccGc;%c cGc+ ' cGc+ *c4 '*=+c,. & & (' ('& -ccccc
cc

"c
!cc %& '(cGc. &'* ('& cc

c cc c c. ccc

@eta ReÔeptor

@eta ëgonist G IMULëRY


$c # / # /(# /+'/& / &cc
@eta 1:
cc1cGcc/c)cc1cGc( 13 ' c
cccccc
cc' c)c*c,-cGc'c)cc cc c'# c "c ccGc
%*= %& cG13+%*3 +' cc44 cc
c
cc=#cGc=c cc
cccccc$c= ('!c
ccccccccccc'c c) 0ccc cc)c##ccc c,4 c-cGcccc
cccccccccccccc=(+&* + ( *c*&&c4*&:c
cccccccccc
cc#"c,"cc" c)cc##-c
cccccccccc@c " c4+( *c:+**c+' %cc
ccccccccccAc &(c%&&c=' %c* &c?c&( (=c," c c=c " c cGcc
cccccccccccccc&(c (= c ccccGc#cc c0c@cc -ccc
c
cc;%c cGc ccGccc#c c %'&(+ ' c
cGc
ccccc$c c c
cccc$c c cGc c?c:cccc c #cG1"c
cccc$c#c=c&#"#c#ccc)cc# c c)) cc cc
cccccc cGc+= +c%4cGc =(+c+ *c4 '*=+c
c
c
!c
c
ccGc c, cc# c)cc-cGc'cc

@eta ëntagonist
@L ER G InhiYitory
$c " /" /+ c

cc@eta 1: @L

cc1cGcc/c)cc1c*& 2cGc 3 ' c


ccccc$ccGc1c4 #cGc*c")#c / &cGc1"c
ccccc$cc:7c*c c#c c c
cccccc
cc' c)c*cGc# c)cc cc c'# c "c cc 7cGc
%*= %& c*& 2cc
ccccccG13&%*3 +' c, %+cGc+ *3c c)c (ccc#-cc
c
cc=#cGc=c cc
c
ccccccc'cc=(+&* + ( *c*&&c4*&:c#cccccc# c)ccc
ccccccccccc##cc"cc c cc#""cc##cc#c) 0cccc
ccccccccccc" cGc4+( *c13&6' c
cccccc
c'cc#c) cc"cGc. % *c# cGc 3 ' cGcc) cc
ccccccccccc
cccccc@c4 cc "c
ccccccAc+ c #"cc
ccccccBcc c" " c cc c)c4+(= c* + ( cc) c)#ccc
cc
c;%c cGc cc'cGcc"#c %'&(+ ' c
c
c
@eta :
c
ccGc$cGc'c&#c0$"c

ccc D@c, "c) cGc ## c1cc#c &


c## c,"1c#-c
cccccccc$cc("c,'ccc ccGc# c0 ccc#-c
cc
cëteeÔtasis (Lung oapse-cGc"/&#c(" c ))cccccc
cccc, c c" c-cGc c"cc cc
c@c c#c c cGc:<c
cAc# c!c&
cGc# c &
cGc'c,"c -c#c## c1CcGc"1c
c

c
c

 c"cc,c"-c

cccc
ccc
c
ccc@c
cccAc
cccBc
cc

(c c#c"cccc# cc+'/ &/& cc c %& '(ccc


#c"c)cc0c c)cc7cGc :'c

hoinergiÔ ReÔeptors: ParasympathetiÔ EffeÔt


MusÔariniÔ
NEURRëNMIER: ëÔetyÔhoine Primary an (NiÔotine
affeine)
Primary Nerve: VëU NERVE

ëNI G ParasympathomimitiÔs

ëNëNI G ParasympathoytiÔ

. %=cc# cG,Cc 1-Gc#c"cGc %& '(c

cGc cG /.ccc


cGc'c,*)cc)cc/ "cG 3 ' -c

@cGcc

ccoYet Ôes
MuÔus es (aivary an G(Paroti
Maxiary an ) G
Hypersaivation
HyperseÔretionc
cccc$c "c7c
ccLower Esophagea phinÔtercGc c
c
$c #cccccc
$c %+c,) #-c
c
ccParieta e of the tomaÔh
cccccc$c1"c1 cG,+"c c%'c D c= -c
cccccc$c(cccc
cIntestinec
ccccc$cHyperperistasisc)ccc# c)cccGc*c0 cc
cc eeta MusÔec
cccc$c# c"/# c cc/# cc
) @ronÔhic
cccc$c$ccc
cc"c(c)cc#cc
cccc$c.c/c'c
c#" !c#" cc,-cGcc'& c c, c)cc c# -c
c

" cGc*cG.#cccc

"cGc"cccc %& '(cc

AcGc cGccc,(" c*-c

ëNëNII ëIN: ëtropine ufate @L the MusÔariniÔ ReÔeptor

c!c c /.c

!c(c
@!cc
c /##/% cGc1" cc#cc
c*+cGc cc"#cGc &c%+ c7c&#/ /"c
c c cGc1"c, -c
c'cGc & (' ('& /'*+=/1"" c ## c% c ccc
c2cGc c
)ccGc c
c"cGc=cc
c#" cGc#" c /cGc #c. c'c'&c, " c c)cc c
# -cc
c
c
1cGc)ccc /" !c1c"c
c
1c
ccGc$c
c c. cG. c
c'c cc cGc # c0 cccG% #c
,/1 c$-cc
ccccccccc2 (+c2' cG c $c
cccccccc
c *c & %+('& cG "c cc
cc
("cGc&c#cc#c# c,1C-cGc "c) c

Gc 1"cGc. cc))c

Epinephrine G ympathomimetiÔc
c
c
1
cGc c cGc1"c,1
c 7!c -c
1@ccG c.+'%&cGc $c
c
EffeÔts @oÔ ing Histamine

c+ ('& c

c'c ""cGc:+'%1(c% ' c

=%cc))cc 6'+(3c

ccc
c% <c cc
c& c
c(c
cc
c
&!c
c'c

c"$c
@c' c#c)c c;c c,; & Gc(' '&-ccGc' &c(># <cc
c

I. ëNI-ëNIEY ëEN (ëNILYI)

1. @enzo iazepines G argets G @rain tem & LimYiÔ ystem


 !!"
#
$##
##% 
ccc$cDiazepam (Vaium)cGc<# c# c c c c:0 c
ccc$cLorazepam (ëtivan-cGc #c)c)c c"cc?c m ! "
#$%&%' c c:0 c
ccc$cëprazoam (anax)cGc c c
ccc$c <"c,2 <"-c
ccc$c <"c,*#-cGcc c:0 c"c c cGc'c cc
ccc$cMi azoam (Verse -cGc& *3c' ;+ ( *+ ccc)c c cc' =c, cccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc4# c c.c-c
c
!c(cc 7c)c "c c1cc" c#c 7cccccc

Y. Uses:
cccc$c(c"c# c c,#c 7- c% c
cccc$c c00 c
ccc$c c
ccc$c"c, E#-c
ccc$c"ccc"c +' c
ccc$c $<#c
c
cccÔ. ontra-In iÔation:
cccc$c c c 0$ c% #c

. i e EffeÔts:
cccc$c c" cc
cccc$c1"c, "cc-c
cccc$c cc,#$#"" c-cc
cccc$c /.Dcccc"ccc))Dc
cccc$c ",@c-c
cccc$cc#,@c -c
cccc$c7cDc,#cD-cc
cccc$c &6' *c,1"c?c c-c
$c (7ccc "cc 7c))cc#c 7cc
c
c
c
c
c
@E ëLER for HI PëIEN:
1. Highy suiÔi a
. Highy JëNIëN
3. Highy ëggressive @ehaviors
c
cënti ote :cI ymptoms: (omnoenÔe, onfusion, oma, Respiratory Depression)c
ccc$c c c,-ccGc  c'ccc 1cGc+cc
cccccc#c /# c
ccc$c(&!)$#(*!+#$-cGc<<"c 7c
ccc$cc%'cGc'+ cGc & ( ' ' (+cGc ' ('& c%'c & (+ (c
ccc$cc%'cGc%c*c, -cc7c
ccc$c1 c,.c-c

PREVEN IIY: NURIN NURINëN


1. ompianÔe Me iÔation
. heÔ for Hor ing
hee ing Me iÔation
3. Rena & Liver FunÔtion est G URINE UPU (0.5ÔÔ
g
hr) a ut, infants (1ÔÔ
g
hr)
- @UN, REëININE
- ëL, ë
4. heÔ the Yoo serum eves of the rug ( rugs that has narrow therapeutiÔ in ex)

H· PRME ëFEY


1. For Ôomparison resuts G MNIR V
, Leve of ënxiety initiay
. VIëL IN:
a. @P: Hypotension: ëpha 1 YoÔ ing affeÔt Ôauses vaso iation
- @e Ôarefu hazar ous aÔtivity (i e Rais, Driving, wimming, ÔÔupationa Hazar )
Y. ar iaÔ Rate: Refex aÔhyÔar ia (@aroreÔptor)
- Ôhest pain?
Ô. Urine output (poyuria G eÔrease rug, oiguria G toxiÔity)
. emperature G ighty eevate ? Vaso iate
e. RRG Respiratory Depression? 16 an aYove?
4. heÔ if the patient has history of unproteÔte sexua interÔourse GPI@LE (+) H
5. Verify if the mother Ôhooses Yreastfee ing against Yotte fee ing
6. heÔ the feta we Yeing Ô
o Pe iatriÔian ue @enzo iazepine Parturient patient
f. Drug InteraÔtions:
ccc$c c,"c"-c
ccc$c*/ c'"c, -cG(&6' '(3ccccc
ccc$c c# ) c &$' c cGcc cGc(c
cc

cënti-HistaminescG1c,c+))-c
cccc Hy roxyzinec, Gc1<c1 -c,1<ccG. -c
ccccc c))c)c'c?c c
@c #c cc
a. @uspirone (@uspar)cGc &c+ ('.+c ('& c+' c=+c& *3c
c