Sie sind auf Seite 1von 230

Vb~o

~

ot~~(

9.

/

.

1 СРПСКА КЉИЖЕВПА ЗАДРПА

--

1

живот и ПРИRЉУЧЕНИЈА.

ДИМИТРИЈА

О

Б

Р

А

Д

О

В

И

Ч

А,

НАРЕЧЕНОГА У КААУЋЕРСТВУ

ДОСИТЕЈА,

ЊИМ ИСТИМ СlIИСАТ И ИЗДАТ.

1.

ЊИМ ИСТИМ СlIИСАТ И ИЗДАТ. 1. У БЕОГРАДУ i ШТАМIlАlIO У

У БЕОГРАДУ

i

ШТАМIlАlIO У ШТАМПАРИЈИ НРАЉЕВИПЕ СРБИЈЕ

1892.

I

IJ \ 1

~:6~_~

XXVl

Ј[uутии Стокић војни прота

Сика Науковиh Tpr. ВАа.щкор Rариh проф.

В. Чортановиh трговац

«

Сава Киежевиh

Јован Станковиh И!IJКињ.

УАагача 8 по б дин.

r.

r.:

8a.tpyra Срба Ћака ЦИРИХ

«

Ј[арко Трифковиh

Јован Петрuнкјевоh ђак учвт. ШКОАе Вптор ЈеАпсојевоћ

Д~агокир IIBKOBllh

Жввојин Сllкиh

Ра.tивој МијаИАоuиh

«

«

«

«

«

«

«

««

Н.

Н.

Оснива>t 1 са 5 фор.

r.

Сава ОРАОВић игукан Јаоан

БИТОЉ (СРП. МАКЕД.)

Оснивача 2 fO дин.

r. r.:

Jtикитрије Во.tИ срп. КОНСУА

)аранис ав Ћ. Нушиh писар кона.

БОЉЕВАЦ

Повереник r. Дим. Ј[в.пt.еввt.

учитељ у ЈаБАавици

Оснива>tа 5 10 дин.:

r. r.:

ДоБРОСАав Петровиh писар срески

:М:ИАап Рa.tосављевиh Tpr.

I1IKoAa

у

Јаб

апипи

:М:ијаИАО Ристић пар. пос ЈаБАаница

ЖllВКО МИАеповиh ЧА. ст. окр. о.tб.

УАагача 1(, ао б дин.

r.

r.:

Светозар М. Ростиh Tpr. ДИ1Iитрије МИАиhевпh учите Иаун Јовавовиh кехан.

)[иАУТВВ Јоксиковиn ппс. ОПIПТ.

Јован ТОАоровиh зван.

)[и.18НКО Жовковиh учит. оониti.

Jlи ош Матејllћ зек.ь. П аниница

Таса Урошевиh те.lегр.

Жика МВАНћ пос. ОПШ. п аииица.

ТОАОР НИКОАијеВllh паро~ "УНО.О

Христива ЈоваНОВllћова учит.

А.ница Матиhева учит.

IIIкoAa у п авиници

« « Врбовцу

'"

Оснивача 2 10 дин.

r. r.:

:М:ИАева Шуваковиhева уч. ВаАанон.а

«

Драгутин МихаИАовић«

БРУС

Оснивач 1 са 10 дин.

r.

Ј[ИАан М. Митровиh те еграф.

ВАЉЕВО

Повереввк r. Cpet Стевавовв'"

учите.ь

OCHUl!a>ta

22

10 дин.

r. r.:

ЈЬубокир Марковић ђ~KOH

Јован МОАнар штампар

ВАија 'DеАКаш пос. ср.

.

Jtикитрије ПаУНОDllћ учпт. Каменица

:МаксикМаксоковпh упр. Обућ. ЗаАР.

Нико

ByjOh гвожђар

а

Стеван МИАовановоћ б

Pa.tOIolOP Матић бакu.

арт. пука

У.I",'''''.:1 9 110 6 дин. hоsјаи ~".I\'Ш ,%!±loIитријгг,ееh пр.

У.I",'''''.:1 9 110 6 дин.

hоsјаи

~".I\'Ш ,%!±loIитријгг,ееh пр.

It.la

\e""p

}1\lша, тче,е «

i%klWH.

М"хаИ.40 МllхаИАовиh апотекар

НIII(О.4а 1It>.\ељковиh шеф ТС.lегрма

~~;.I~~Г':~~~~:ћБр.ЏГ."}' AeKaf'

I{овачевв" пр. оп. Aohpll1i

Пера

Срећко Јевтиh учите.ь

Светозар НUКО.l.пh КIbИГ. штеДllOНИЦС

Светозар НUКО.l.пh КIbИГ. штеДllOНИЦС џГ шоача 1 0 д е н . Д-р Фрања

џГ шоача

10 ден.

Д-р Фрања Копш~ окружни .Iекар

Враћа Чвориhи трговци

.Ilаэаh ПгптеАllh

у .<агача 13 uо б дин.

r, r.:

Свет,,,,,,г Попог ,,, гвештен

МЈI,ЫШ 'Ч.IХdIlАО',ћ ,,,,-вона,

Љlмuтријс Јовановвћ царинар

Io.l.opaA. 'I:оиuЬ.пвсар прв. суда

З~::::"&:~i~:I:.~;;:::a~

Сава МаКСIllоЮввh «

Петар Панвh
Петар Панвh

Јевриiе

ујПЧII',

«

РаАивојевиh чизиар

ЛЕСКОНЦ

ШЈ[,',вере?п?ее г. Со",

пред. општ. суд'\

Оснивача 29 по 10 ".т.

r.

r,2

РаТИklћiЩ

В ,ћентвјг У/Г.пиn

Мирко ПОПОВllh предавач'

Пера Б. DopljeBllh апотекар срес.

%Г%"јаИ.40 ПГГhОВllh

#%hЧКО 'ВГl'f?,виh Пhбд. прв. h"сиф Рп,гр оир. гш,шљср

Коста ПРОТllh двоиат

()ава ИАИn-УРОВllца срески писар

д'!' МИА'.Ш r4EopaBaez

ЕЕгтар С'Ггј.гговоn 'Ш'"""ар

.Iе,,,,1'

Туту,швuh иидустр.

Светис.lав Mapllh учитељ

~YKa дОЖУдllh свештеник и учитељ

Пflса АН,ПГјШ,IIh тр".

Ј['flрча П'''1'Г''''Вllh Щ,"flУfluиач

д.р Аобра дЕГlbа'ГовнЈ, предав.

{Јтева КОИllеllовuh срески намесник

!рош Ковачевнh учите

П"жидар

ШЕ .нр .,ске'"''

h'штељ

«

Пранда,ш.l Ноцић учитељ

.Ilепосава РIIстиhк, учитељица

.IlСllка 3драВIIовнћев,

НПhбоlolИР 3I:шиh уч""",г.

3Iflша КОС:'ГflС:,lшовиh шгф жеА.

%Г%орђе А.lексиn апотекар

агајник XPIICTOAOP С. Тасиh УЧlIтељ %%:'.1'ода 'Вуршшhева h iеЉllца

Ди~штрије M.taAeHoBllh б

ЛАПОВО

OJleIH~i?"" r. JЬJJ~ .Е оваВСАвв"Ћ,

"рв·д. ОПШТИllе

Осниваца 8 ао iO дин.

НЕп

шј

r.

а Ј,- i:it?ШВllh

r.f

Шко а у Аапову И.luја М. ТОМlIћ теж јк

Жарко СтаШ!ћ ~JoТJaн Псспосшћ Тоша НИКОА!'ћ Српска Прав. Цркв. Општ.

МССДОС" сЋсснпек

ГОСПИЋ

LVП

МССДОС" сЋсснпек ГОСПИЋ LVП Упиес"их( Кс7Д r. Да±%иса

Упиес"их( Кс7Д r. Да±%иса i\в?Zиlжа

тр',

ПретаАатmiка :п "о х}ор, ПретаАатнuка 27 ао фор. = =8 ",,8 m ••
ПретаАатmiка :п "о
х}ор,
ПретаАатнuка 27 ао
фор.
=
=8
",,8
m ••
Жарко Тукојевац
Псстар Вечасшвссft
В"СО illијас
l'ига Војиновић
Стеван Ликић
](атвја ]dНАинкоuиft Ћорђе дикиl', Вс;јиссав Пu~сасгсаСiСН Сава П.
](атвја ]dНАинкоuиft
Ћорђе дикиl',
Вс;јиссав Пu~сасгсаСiСН
Сава П. Ј1азвћ
Стсван Гргуров
ЖС~РКСi Дробсщ
:Моној,со Дооен
Мита ОРАиh
)[иАан lIванчевић
СРПСiiСЧИТiюн,ща
Сара ВукајАОВић II'ИКОАа Радаковић Тоша ИАић Коста P~CTOBВ:­
Сара ВукајАОВић
II'ИКОАа Радаковић
Тоша ИАић
Коста P~CTOBВ:­
]](СЈС.СШСС СuаiiЩlшћ
тос,а ПејИНОВИП
Петар Станишвh
Пера Крајиновић
Миша Вогић IIИКО.4а ОР.lић АIЩМ ,Тос"ћ JOiiO стсснит.·i l'аВба Вујић
Миша Вогић
IIИКО.4а ОР.lић
АIЩМ ,Тос"ћ
JOiiO стсснит.·i
l'аВба Вујић
П'iтап ЈеiiКОВић
Марко Суботић
Ћур: МеАаковlШ

Я1~аАА;~НЈар РiЛУХi!ћ

:М'i.lОШ

:МПАап Тркџа .А.4еКСlШAар Парекац Петар Павковић
:МПАап Тркџа
.А.4еКСlШAар Парекац
Петар Павковић

Сила ТеШiћ

Зорк, ТатокировиЪ

ОАга Михаuовuћ

Ваi!а CТiXјаневиft

Јоиан Всњапин

B,,,,~вp Буhан

Мане Трбојевиh

ЈОТЈан П(iДООИНД

ЈОi!.а BaH~BHћ СТ(ВО ЈkсановиЪ ПаВАе Дамњановић Исшt ДИМllћ
ЈОi!.а BaH~BHћ
СТ(ВО ЈkсановиЪ
ПаВАе Дамњановић
Исшt ДИМllћ
i~iliii:оГl;ТЈ:::~И:зБурова
Пiпа, 1I1куссдр."ь

Тал.ија Сретчћ

ГОРЊИ lrовиљ (ВСЧС.л)

:М"(&(.40 Диковић

IIИ.lе ЦеПИД.lак

~i~~,~(~е~;~~~:виЪ

Ми.4е ОКАубџија

Уп. КОД r. Свет. Г'СВРИ.llzьвсt.с

':;~~cc~:еli~~~:~ссиh Пi'роеа :МИАаико Бориh Преi!·iХАЈЈН"'ТЈ&
':;~~cc~:еli~~~:~ссиh
Пi'роеа
:МИАаико Бориh
Преi!·iХАЈЈН"'ТЈ&
фор.
ВУiХашин Дј.,iКОТЈиh
СШiа СОlшh
Пеко Станиh

";'

LXVI

ЈОВ. }I{ивковпh проф.

Ааза Обреновиh веА. беАежник

Вранко П. Марковиh ђак ОСН. ШКОАе

Аазар I10повиh гимназијаАац

ВА. Маргаll 60ГОС.IОВ П. МПАIlЬевиh

Ж. РаАонпћ В. ГРеА8РОDl,П «

«

Петар I{нежевиh Н ов. PaAOHII.!i Јован Станковиh Д. Стаllковиh Д-р Пера
Петар I{нежевиh
Н
ов.
PaAOHII.!i
Јован Станковиh
Д. Стаllковиh
Д-р Пера Станковиh
Д. Нотур
МПА. Сивачки
ПреТIlАВНТ1lUI(В tiO 110 3 фор.
Ћ. Летиh
r. r.:
В. Петровиh
Враћа Јовиhи БОГОС.40ВИ
Јов. ИозобаРllh
П. ПаВАовиh "I'ОНОМ
• ЧОАаковиh БОГОСАОВ
~
• ;1. Мнпшћ
"
С. В. Нехранп богос.IOВ
Р. Бикар
• ИОНС1"IШТИ1l0Вllh БОГОСАОВ
Ћ. Панпh
I'
ОАуб
IТ TPOBlIb
М. МеА'Iковиh
СТ. П.l. Ви.щк
«

А. Георгијевиh трговац

Ковола llопооиh «

Саса

РПСIl& Чu гаОllПЦ&

Јован 'l'ОКаА!'ћ ЧIПI. срп. нар. ФОI1А. Д -р МIШШ ДШIЛ1рпј евпh проф.

п роф. Ј. }}\иваIJОВl1ћ

Д-р Н. :МИ.lOшеВllh аАВ.

проф. П. lIиш:овиh

Ј. Савиh СКОНОК

Д-р Т. Чуповиh СУАац

проф. С. I{ОАаровиh

«

Г. Лазпh

Ст. Вујиh ГИМllазист

проф. 'В. Магарашевиh

Д-р Г. Екмеџиh

« }К, Гојltооиn &ABoltaT

Јос. Јооановиh

Р. ,fЩУШ08l1h у читељ СТ. НИВОА Iј~оиh гикназист

Ив. МаlШJРСВUЬ 60ГОС.40В

Т. Поповиh ГЮ lН азист

Ћ. СеКУАиh трговачки помоhllПК

С. А. ЈанltОВПЬ тргов ц

М.

illшh ГИI.шаЗI1С1·

С. МакспмовпЬ ГИИllазист

М. lIСАс.ьковиh професор

С. lllTpacep апотекар

Књижвица Срп. ПеА. Гимназије

САога - богос.швско АРУШТВО

Јова Ра.\>шојчсвuЬ БОГО САОВ

B l'oЉKO Мlrpосав.ЬСВЈ'П

М оја Кшсар!lh МАађп

Ћ. Павковиh БОГОСАОВ

Ћ. Вујиh

:р. Л. РИСТllh Ј. Драгишиh Д. РаАошевиh « Ааз. Ранковиh ГА. Стајиh' М.
:р. Л. РИСТllh
Ј. Драгишиh
Д. РаАошевиh
«
Ааз. Ранковиh
ГА. Стајиh'
М. Григоријевиh
«
Чакпраг
Ћ. Марковиh
С. ВојВОАиh
Ћ. Вегиh-
В. AejaHoBllh
Н. Пујановиh­
Т. Лукач
М. ПрекајСКII
Н. TeoAopoBllh
Ћ. НIIКО.lИћ
И. Бо.lСС.lИН
"
Г. СавиЬ
:М. Јанковиh
А. Браllковиh
"

:М. Јов !Нови" ГlIиназист

Д. Марltовиh

dT. Бракус

Вр. MllxajAoBllh

Ћ. МlUеТllћ

М. MlIjaToBllh

С. В. ЈоваНОВIlЬ

ЖIIВКО ЖlIвановиh "

П. НIIКОАпh

fajllh

Д.

'Р. Рајачиh

М. днми"

LХХУШ

Про! UАоп,ик

r•

са

фО)!с

.Анато.4. Јанкооиh !!рото с!!!нђ.

ПАЧППИН (СИ!!М)

7писани ХОД r. Драrут.Протвt а

оар

ПреТUАатника 10 ио 3 фор.

r. r.:

~~~IT~~a;r~~:~hT;;Pox

ПЕI5ЈIЕ3 (ВАЧКА}

r. r.: ~~~IT~~a;r~~:~hT;;Pox ПЕI5ЈIЕ3 (ВАЧКА} r. ;\i6НИII,!! пус! !н!КОГГ! УЧЛi !.ЬИ!!i!,

r.

;\i6НИII,!! пус! !н!КОГГ! УЧЛi !.ЬИ!!i!,

ПЕТРИЊА (ХРВАТСКА)

УПRРР!!И !Г!!Д!'. Пар!оа У!!би§,р

учвтеља

ПреТUАIIтни"а 37 tzo 3 фор.

 

"$ ован 5Wlарп!тиh трго!!!т!!

«

«

В"шја Цу ногораи. Станко

В!!!ш

Тома

ВИКo,.Iа Поповиh

«

«

«

Ji7ieha Бтан!швиh !НУllар

«

«

«

«

М!!ша Бар!!Овиh, трг. ПОII. 410фијо Нер!ШЏllh п. Ьоројевиh трг. ПОllоhНlIК БОi!!h Пр!lПр!Ш!ШК А. nоројевиh чиновник

ГН!!ГИ.4С!Ушh !lрипраВНDК Т!џиh

}>i!!!аНОiшh

Т!Щ!6

МУШАеiЫ

«

r. r.: В!!н!бао Ко с !!!Нтип
r. r.:
В!!н!бао Ко с !!!Нтип

А. Петровиh приправник

:м. Ћераниh

Врајковиh ЈУАијо

Ћррчиh l!УИА!!!! rузина Капетан А.4сксаНАер :КР!!.40веР ВИ!!О!О

:Кр!!воК!шиh !!!!Ар!3!! Аучиh поп Стеван

)[у!отур Бож!!

Осто~иh Мијо

Р!!Лс!6јИАооиh ! !етар

:м. дишчиh

ЈЕ,

1I.!

г!угн[!!!н

:'"ово Ј{араВ~Аиh .4угар

Г!iшк!)!!lIћ

Гин!!ћ приир.

Јован ЖИВКОВlIh Пl'ипр.

Р'!!ша I'Zajr!!T!!h

Јов. Мартиновиh

!Р!!!иа Пошииl!

Сима ПВОШiс!!иh

И.4ија Ниииh

Пущ!!ар

Др. 303 Аиректор

llpt'TII.IIITH !«ка ~Я по 3 фор.

r.

r.:

Ј\ЧIа1\ ВОГАановпћ трг. 8p;~ћa ГРОЗАпh кројачп

('ааа l'pCTnh трговац

{' \"'B&I Крптовац «

Јован ДОЖУAllt. "

{~T"Baн ЈаковљеRlIh трг. Је.ltща СтанојеВllћ УЧlIтеЉllца

Ганра Путник учите.l.

II L'I''' СтеФIШОD ll k «

ДоБРUВl>ј Mo.4OBlIh катпх.

Нраћ Ау,щћ трг.

а"УI'.I0 Byjl10BIII: јер.омон.

А. ПП Циковац КОНТрО. !.

M IIoIeHKO НПlIОАајевu!' трг.

'Ј'оша ОГР '! зовuh у ч ит . M ll.lall Жuвановоh трг.

ушан Поповиh учит.

3

обр"вој АНАријевиh чинов.

.шја Рокиh учит.

ТИlIка Гр,;иh посеАнпца

СИ}lа ЉуБURКОВЈlh соешт. .1Ьубо ьнrр Вnoсар КЊ IlГОв. Драгутин Костић БАагај.

.Ј·ован Магарашевиh свешт.

Миша 'Ворђевиh грг.

УlЏаll Бај.!ОDllћ «

~ -р Јовап ШеНllћ беАеж. .НЏUЪШр КООЈутltћ економ

B "~la ГрујпЬ трг.

Н IIII1ШI }l{IIIIKoBlm трг.

Вукосава I{рстиhева учитељ.

Душан Пllсаревиh свешт. C!IMa Мllросарљсвић учит. АоБРIIНЦII СвеТIIСАав IJцбантltћ казанџ.

E J>lIIA НОlшlr "раја.,

ИАllја МIIХаЈ'Аоопћ крчмар

Пера l'I[lIjan.loBlJh трl'

.љубощrp IПlIОJlајеВllћ ВоЈна

.IIYlla reop rllj cDllh трг.

Сима Ми.IУТIIНОВllh «

Саика Домен СУАЧСОl!ца Д"митрије Пазарски трг. Сава Живковиh кројач

Румска НаСlша

Васа Критовац нар. заступ. А.ркаАије Стефаиовић крч. Бр.ста

СВ. АНДРИЈА (УГАРСКА)

Уписави КОД r. Тaopt,a Muat.a

ПреТlZ

tIlТНUК

r.

ПаУАина Бабиh

1. са 5 фор.

ПреТlZАIlТНUКIl " ио 3 фор.

r. r.:

Ника ИГtpатовиh

Ј[ИКОАа Кречаревиh

.!.Аријана Станишиhа

Ћорђе МаАаћ

СЕНТОМ:АШ (ВАЧКА)

Уписани КОД r. Војина Срt,аиов&

ст. меАец. у Инсбруку

ПреТlZАатнuка 7 ио 5 фор

r. r.:

.Ilазар НаЬа.НСRI! П'lрох

'Б орђе Стефа.ПООllh трг.

И са lIванпh бе.tеЈКlШК

Д-р MOMllp ПIlD"овпk &АВ.

Н ИItОА Il Аазuk трговац

Jl азар Ианој.~овпћ "lЬ п г.

Сима Мајински

ПреТlZ.«атнultll 3 ио 3 фор.

r. r.:

РаАивој Дебељачки зем.Ь. Војин М. Cpt)aHoB СТУА. меА. .IIајош Dораковиh

Упис. КОД r. Ћуре Страјиивt

пароха

lIреПl.tатнuка. 13 ао 5 фор.

r. r.:

MII.lcBa Јаковљевић S1баџин.

Be.I,Ko 3агорица

LXXXI

Г иша Маној"ОВII\; MllAaH Дуиl)еРСЮI Стева Вагатоваl( :М:идан м
Г
иша
Маној"ОВII\;
MllAaH
Дуиl)еРСЮI
Стева Вагатоваl(
:М:идан м !lfаllој.IО8
Нnвак ГОАУПСКВ наРОА. капетан
Mllja MnHoj408
А-р ВОЖit П.IaВШllћ
Тоша reoprlljC>BII~'
В ељко НаhаПСКII
М II.tаи Д. МlIнојДООIТ"
Јован ТеофаНОВИћ
А.ука ЗурковоЬ
Веца ДУllђерскп
Jtузызн Ъ1аној"ов

Тана l'~аћаиски

Тоша ХаЏllh

МAa.teH ГаваНСЮI

Васа Нићин

Прета.tВТНШfll 6 по 3 фор.

r. Т.:

Сима НИКОАllћ

.лАам НИКОАllh

СИВ1Ц (ВАЧКА)

Уписаии КО,lJ, Г. Милоша РајиLa

поиоh. пароха

ПретrIAатнuка 18 ао 3 фор.

r. r.:

М аАен ЈовановвЬ парох Софија Грос МИ40Ш Paju h С!! штеUЩI Акса
М
аАен
ЈовановвЬ парох
Софија Грос
МИ40Ш Paju
h
С!! штеUЩI
Акса Дињашки
Ш lllТАОР Попов.пk ItOllOM
Тоша Јанковић

.Јоца РаАосављ('впl,

Упис. КО,lJ, г. Јеврема Миковиf а

УЧlIте.ь'l

ПреТCI.lаТllш•.1 5 по 5 фор.

Г. Г.:

1. Срп. 3аАР. за Помагање 11 [ПтеА.

Добр. 3аАР. Српкиња Сентомашкиња

Душан ПејlШ УЧlIте,ь

Је ена MajcКlI «

Душан TeoAopoBl1h трг. Ћура МајСКII

((

а ТеОАОРОВllћ ОПШТ. ПИСIlР Душан Вртунски "IIЦ.

Нико

Сава Аесковац бllрТ.

MaTlljl\ Мајски ратар

Ми.ши Рајиh кнез А

анов

ава

ратар.

,laHKoBllh Ћураl) 3упковиh ђак Пеwта ААексаНАар Трива . Ка.lиh Гавра
,laHKoBllh
Ћураl) 3упковиh ђак Пеwта
ААексаНАар
Трива . Ка.lиh
Гавра Каhански
Радован Ћурић
.Јеврем ПIlВНИЧКII
Јаша Цвсјанов

Прета.lаТНUЈ>а 20 по 3 фnр.

r. г.:

.Ilазар Св. MaHoj.toB

Игњат Цуцић

Ћока Ш~рчев

Тома Нико tиh МlIАОШ РУllиh МIIАУТIШ Нези.шћ

Гавра Гргуров

Стева РадоваНОВllћ

ВIIТОМПР РУllпh

MII

all

НаСТllћ

Сима lIIијl\Чllh

Мита ПIIВНIIЧКИ ЋОРl)е А. Маној.<ов

Стева CTeBalloBl1h трг. Jluи'l;

СИЛВАШ (ВАЧItА\

Упис. КО,lJ, г. Т. В. Поповпf а

парох~

Прета.!IIтнuка 7 ао 5 фор.

r. r.:

П. Григорпјевuh свеш. А. Ст. Иван.

М. Григоријсвић В. Григоријевпћ MeAIIЦ. « М. Григоријевић прав. «

В. Jlетиh С. Н. учитељ. «

f(

«

«

«

q

«

«

«

~'!'\PA ПАЗОВА ! СРЕМ) ~",,,oUiМ КО" r. Снвава lIIIIJIиt.а пар<>ха

~'!'\PA ПАЗОВА !СРЕМ)

~",,,oUiМ КО" r. Снвава lIIIIJIиt.а

пар<>ха

~/~"·J·(I.liJr,,u"lI 11 [(о 5 фор.

r. r.:

]lU.l"W KI'<Lbt'B бе.1t'жник Беwна .\'\" )Ј.и.lаН ВlIћ посе.\нuк Н. КаРАовац

oil"зар ЂУКlIь. ТрТ. БеАегиw

('alla 1>a6'lh

«

•• 11\.\"11 lI~тковиh Ин1јнја

)1111'1& .Ьу6иша трг. ВоЈна

Аца lIатоwевић

А.,·шан /( )"'Оllан .Ьубиwа трг. Н. Пааова

Ilaja lllШlић бе.l1ежнпк Н. САаннамен

трг. Ст. САаннамен

оп.

.4. Инђllја

Д-р 'Ьурпца Жllвковиh

I1реrп.lатнu,,& 50 по 3 фор.

r. r.:

Иllко.lа ЈаllКОВпћ б.lагајник Јосиф Зец кр. СУА. ПРllстав

МаЈ,СИМ IJОАкоњак повер. сигурностu

МаРТИII Перишић грунтовничар В Мп.Је !\lаРТИlIовuh офuција.l1 Јован ЉуБЈЈша трговац ('в"rозар 'l'ОАОР Фрања Такшић кра.ь. кот. прпстав Даринка РаАМСlIовић поштарка

Ми.sева 1I.I111h трг.

Сава Псшпћ парох КРIЫШевЦII Ћорђе IIоповић трговаl! Ст. Бановци

Пера Iiрстиh трговац Беwна

Васа МИ.IIJТИlIовиh учите.ь Бешна

Матија ,.\амљаНОВII}; трговац «

r"oprllje ЕкмеЏllh пом. кап. « Светозаr Аујановиh парох

ДIIМИТрllј" 1>арако трговац

Свсто.!Ик Ј1еl1аАовиh трг. Инђија

(са

\UЩlТрllјевuh трговац

/(

«

«

.II.ааар Пешиh трговац

Кузман ЈУРIIIUИII б.l8гајник /( В".IПМIlР III1КО.4аЈевпћ трг.

«

«

«(

Ра.\осав !\Iарковиh парох

СТ~l!аll .,Ј)'!>ач 1I0сеАIIIIК Н. КаРАовац ВОјна

СЈЈма I\еРСЧЈШ

«

Гај'! Берић КlЬиговођа .l1aн1!.40 Г.I1aMOC.I1JJja учите

Ћока Р&Аоваиоввћратар КрlыwеВЦII

Јован Гајић учите.ь Чортановац

Јован Красојевић пос. JIи.lан Рапојиh занат.шја

Сава Суботиh умиров.ьенв игуман

C.I1aвKa НеН&Аовићева ИН1ј_ја

Станио Бронзић трговац

Стенан РаАовановић трг. КрњиwеВЦII

Спма Ивковић трговац

(1

ЖlJВан Данојевић бе

!еж.

Ћока Керечки заllаТ.I1ија Војна Je.l1eHa I\оствh удова

«

Н. Бuова"

им, Станисав.ьевић пар. «

~ -р Сава НеДеоЪковиh .4ечник

ока Јаношевић учнтељ Војна JIи.Ilош ПаУlIовић

МИ.l1ан ПОllаАић парох Војна Г.I1llша Бака.IОВПь. .II.ука Јовановиh

«

Јовић бе.lежнПR ЧортаНОВЦII

Српска Чктаоница . Читаонпца Ново-С.lанкаменска

ст. ФУТОГ (БАЧКА\

Упис. ВОА r. К. ШиЈачвоr

учите ьа

I1реПI.I&тннu"а 8 ао 3 фор.

r. r.:

Коста ЈIlијаЧКII уч.

Јован IIанте.l1ић трг.

'.

Стеван И.l1Иt.

М. Марковпћ оврх.

Јован IIетровић трг. Жарко А.I<ЈКСИь. уч. Васа ЧУПllћ парох Стеван Ковачевић бе.l.

t "'\1 ••, ,'" ,) :'."" », , ,a!".",n"h 'I'ћ\t.:"t

t "'\1

••, ,'"

,) :'."" », , ,a!".",n"h 'I'ћ\t.:"t

\""."., .1""\·.·"",, \ ,.

""~~','~\"h "",'j,\\HItI(

",

;••,

1',"

"",,,,,

,.\',.:

"',"'."

1)., ~""

• ,."." :\1.11'''''

",\~.\,~"1\ '1"\

,,,,.,,,,,,

." ,,,'о 1'·

"

, ,,'

l'

""\"''\.

" .• \.\~~,,!\ \ '." ,

,,,,.''''''.

, ••• , •. ,. 1~""llII "",'. М"ШI"'" С.вине

,,,'\j'I"",

,.

;'1\"""'11'" у'щr.

"."'.'" ""\1""""""" ,••".11:1.1.

'а\~\,:".,~,.'\\\",\""ћ .а.'М.'.,

" •

"

•",!

,

\III' ••. ш" ""I"'Х "I'Ю(Оllач.

"." .'!' ,•••\ ".'

'.1

'\"'.

\,\" \\••,,,,,,,

•• ',,0" ,.",н.·;, ђ;,'ј,,,,,,',,,,ћ 1'''NIIa3.

1,<\\·11 1

'

'~~\.""

•• ", ћ'."

", .••,!••, "" ",,,.,,,,,,, rl

·.

MoplIIb

"

1:'\ ,.""

'111"1'

".' ц,.' \,,\1,\.1\' ,,,,, '\II,·j''.\III'K

,. \A~\'\I.'''\ ",\ \.'" \\\.1 ~"I''1'lIIt

А". '","'11,,,,1\

"

'

'11.".''''\\"111.

Н,'м.111'111.',' Србина

11

11'''''.· ••''''11 11:111. Ш'М. Орахов.

'а\ .111,,\'

\

,~\\,."",ч,,,1\

«

••. : .';. \"\':1\1 ••",,11 II:II"\Х lIollall~Ku

." ,.'\\1 .1. 11""""11\'

Ј1"'\\1 \1.,,, ,,,11

""

.1,'\1'\.11' \1111 н,',·ј,·\111111

,",

""""",1,

rp.'.

8

'\\\\\

'.'I\""\' 1':1 1."11\1,

"

I,:".·ј",,"" '\"'.

"n"j'"

Ј:lш••'!'"II '.1':',

С\"""

".:."

1\\\1,0'

1\\\I,Il1\,·""h.

\I ••"я",·" II ".'р,'х Ируwев.

"~\K'\ :~.·ч.·:~"I\ \'Ч"r.

('":\&,, 111"\1"".1\" :јЧ·.

',1""

"'1'.'::.""'111'11 И:аМfН.

1.\\ :\.\,.'H\lb,

:~Г\\".

,,\\":I~=

('." '''' 1'.'\1,.' ,,1-.

~4I"~" 1I.',·,',;а!. ~·;.,:.'.I·

"

.-

."~,,

'''

l~.',·i~~

·':1~~

1!.

\.'!,.,,':. ,.~ .1 .".' ,оо:

!,

"'·11" \ \ ' .".\ \ :, О.

~t\&r,' ,!; ,.::-.

: :,~.•

ЧАГЛИЋ (СЛАВОНИ

Упис. КОА г. М. МИJlиt.4

учит.

IIpeTrl.laTI/U1~1l ~ (ro а

r. r.:

Ве.ЫIО М. МU,Шћевиn'

Васа Н. ЛаЗllћ ОПIllТ. б.laГ. Мојсије Г. POKcaHAlln' уч. Н

Срп. Прав. ПРК. ОПIllТllllа

ЧАЛМА (СРЮll

Упис. КОА r. Уроша ВОВ9

(СРЮll Упис. КОА r. Уроша ВОВ9 r. r.: .А.МФII.IОХ. ЈL'РL'миll TY~!. 101.

r. r.:

.А.МФII.IОХ. ЈL'РL'миll TY~!. 101. Ш~I

Т"офан ~·з('.\ацнам<,с. "

r,·.\L'OIl ТО!d:lШ"l\lIn'јер.

Teo.top Ћllрull свешт. АеЖ·4

11"Tap Ml'j'HOBUn' трг. ЕРАе

11"Tap Ml'j'HOBUn' трг. ЕРАе • г. И'lко.,а .J~Kul, ОП. пп~а" Мэ.

г.

И'lко.,а .J~Kul, ОП. пп~а" Мэ.

ЧЕРЕВИЋ СРЕ)!

)·ПИ~. КО.\ г. Бог. ЊЧН1

!.

.\

~-Чi~Т.:

)·ПИ~. КО.\ г. Бог. ЊЧН1 !. .\ ~-Чi~Т.: '& ' ':'.\ с '\j -:- "' :

'& '

':'.\

с

'\j

-:-

"'

:

г. I'.:

.1Н,,'\!СUь. :-~':-. Бэ·;с

P.\H1Pi

B-'~!3Н Ha~ .\H:;·:~ ~ ,

.:

.

~C;;;gill ;;;g~

i: Л:tАiЈ::>": ПП]!

=~aa.нa:. ,;.Ј&е !.-

;.z;;;;O':7:J.ib,,"