Sie sind auf Seite 1von 12

I),\I HO(] Y DT-OC CONG HdA x;. HOI CHtI NGHiA VIE'I.

NAM
,I
II.\NII PIIb IIO C}Ii }IINH DQc l$p - Tu do - Hgnh Phtic

LICH'tHI HQC Kv I NAM IIQC2020 -2021\


D4,r HQC Y DUQC TP. HO CHi MINH - KHOA DIJoC

Tit nghy 31t08t2020 tt6n nghy l1l0ll202l


Thdi
M6n thi Si s,i Th rr Ngay thi Tiiir gian Loai thi Phong Thi
STT MA LHP Lop thi Ma HP
lhi

li khang sinh tai bCnh vien - LT(30) 3 0d1412020 6->6 30 Thiglira ki' Giang duong 1 - Teng tgl - 41 DTH
l 101600460501 D16 1016004605 SL, d!ng hgp

Ki ndng giao ti6p trong kinh doanh duqc - LT(30) 158 5 oat10t2020 1->2 30 Thi gioa ki Gieng duong 1 - Teng tret - 41 OTH
2 101600012101 o16 1016000121

77 3 10t11t2024 12 -> 12 30 Thi gira ki Gianq duong 2 - Tang trel - 41 OTH


3 101600006901 016 r016000069 Oanh gia su dung thu6c - LT(30)

123 5 1211i2420 1->2 30 Thl giiPa kY cieng dudng 1 - TAng trCt - {1 OTH
r 01600008901 D16 1016000089 ouan lri dll.qc - LT(30)

xult duqc phrm I ' LT(45) 5l 6 13111t2020 12 -> 12 45 Thi giira ki Giang duong 1 - Teng rel ' al OTH
5 101600009r01 Dr6 1016000091 C6ng nghe san

D16 1016000066 DL?oc tri li6u I - LT(30) 77 2 16/11/2020 12 -> 12 30 Thigi&a ki cieng duong I - rAng t Ct - 41 oTH
6 101600006601

D16 1016000080 Thi6r lap ch5tdirichiau - LT(30) 5 19t11;2024 1->2 30 Thigioa ki Giang duong I - T,ng ret - 41 OTH
7 101600008001

23t11t2020 1 >2 Thr gi0a kY Giang iruong I - Teng ret - 41 OTH


8 r 01600008701 o16 1016000087 Kinh tii drryc chuy6n ngenh - LT(30) 124 2

r23 2 23/] 1t2024 12 -> 12 30 Thigioa ki Giang duong 1 -Tang tr6l-4l oTH
I r 01600008401 Dr6 1016000084 Duqc b6nh vien - LT(30)
l..hg dung cac kY thu als ki l6nq hien d?i lrong t9 3 24t1112020 1->2 30 Thr gi&a ki, Giaog dudng 1 - Tlng rel - 41 OTH
10 101600008201 o16 10r6000082
thu& - LT
114 3 24t11t2024 30 Thi gi&a ki Gieng duong 1 ' Tang trel ' 41 OTH
tl 101600008501 Dr6 10r 60000€5 Duqc xa h0 hqc - LT(30)

10r 6000086 HC th6ng qudn li thu&-Lr(30) 120 2511112020 12 -> 12 30 Thigiila ki Gidng duong 1 - TAng trel - 41 OTH
12 101600008601 Dr6
Su dqng lhu dr ticac rrieu chung lai nha thu 158 25/11t2020 13 -> 13 30 Th gi1}a ki Giang duqng 1 - Ting lret - 41 oTH
13 101600460601 016 r 016004606
LT

016000070 DL?qcli3-LT(30) 110 5 26111t2020 12 -> 12 30 Thrgrl}a ki Giang dudng 1 - Ting ttCt - a1 OTH
14 101500007001 D16 r

1016000071 Hoa sinh lem sang - LT(30) 77 6 27t11t2020 30 Th giara ki ciSng dlrong 1 'TAng trCt'41 OTH
l5 101600007101 016

1016000078 DO 6n dtnh lhu& - LT(4s) 19 2 30111t2024 45 Thi gioa ki Gieng duong 1 - Ting lret - 41 OTH
16 101600007801 D16

19 01t12t2020 12 -> 12 30 Thigi0a ki Giang duong I - Tlng trel - 4l OTH


l7 101500007901 D16 10r 6000079 Kidm nghiem l?p ch5t lien quan - LT(30) 3

GLP v, ISO - LT(4s) r9 5 03/1212020 12 -> 12 45 Thigioa ki Gieng dudng 1 - T,ng ret - 41 OTH
t8 1 01 600008 1 0 1 D16 r 016000081

77 2 07t12/2020 12 -> 12 45 Thi giria kY Giang iruong I - Ting tret ' 41 OTH
19 101600006701 D16 1016000067 Dusc ki lieu 2 - LT(45)

016 1016000093 C6ng nghC sin ruat dugc pham 3 - LT(30) 56 2 14/12/2020 12 -> t2 30 Th,gioa ki Giang duong 1 - TAng tret - 41 OTH
20 10r600009301
o"oc t,E, uEin t ct'6ng oxy h6a c6 ngu6n goc lq nhi6n - Thi qioa ki Phdng may Khoa Duoc
21 1016000r r 801 D16 1015000 r8 Lr(30)
35 2 21t122024 30

Trang 1
22 101600009401 Dr6 10r6000094 Tdns hqp fiu& rhi6t y6u - LT(30) 58 2 21t12J2020 12 -> 12 30 Thi giDa ki Giang duong 1 - TAng ret - 4l OTH

23 r 01600009201 016 1015000092 C6ng nghe san xurt du?c pham 2 - LT(30) 57 4 231122020 12 -> 12 30 Tli gi0a ki Gieng dudng I - TAng FOt - 41 OTH

24 r0r600460201 016 1016004602 ADB lheo nh6m thu(i dieu tra - LT(30) 7 26/12202A t->1 30 Thi giria ki Gieng duong I - TAng bel - al OTH
Thuc phem chi"c ning ve mi pham co ngudn g& tv
25 10r50000760r Dl6 1016000076
nhiCn - LT(30)
10 Chi nhil o3/o112021 1->1 Th gina ki Phdng miiy Khoa Duqc

26 10160001r 701 D16 10r 6000117 TainguyCn cay thuiic - LT(30) I 7 09t01/2021 1->1 30 Thi gioa ki Phdng may Khoa Duqc

2l 101600009501 D16 r016000095 San xual nguyen liCu c6 ngudn g6c sinh hoc - LT(30) 7 09t01t2021 30 Ihi gioa ki, Gieng duong 1 - TAng rret-41 oTH

2A 101600012001 D16 1016000120 Kinh r.i y t6 - LT(30) 46 Cht nhat 14t01/2021 1->1 30 Thi gioa ki, Giing duong 1 - Tang lret-41 OTH
Phuong phap nghi6n cr/u phiil trlan duqc li6u va thu6c
29 r 01600007401 o16 1016000074
c6 nau6n q(t t{ nhi6n-LT(45)
8 13/O112021 1->1 45 Thi gioa ki Phdng may Khoa Duqc

30 101600003502 o17 r 016000035 C6ng nghe sinh hac duqc-LT(30) 200 7 19tO9/2020 1,>3 30 Thl gita kY Phdng may tinh 38 - TAng 3

31 101600003501 o17 1016000035 C6ng nghe sinh hQc dlrqc " LT(30) 200 7 19/09/2020 30 Thr giira ki Phdng may tinh 3A - TAng 3

32 r 01600005401 o17 1016000054 Dlrqc lem sans 1 - LT{30) 200 Chi nhSl 27tOSt2A2A 1->3 30 Thigii,a ki Gi6ng duong 1 - Tang trel - 41 DTH

33 r 01600005401 o17 r 016000054 Ougc lam sang I - LT(30) 200 Cht nhat 27tlgt2a20 r,>3 30 Thigiia kY Gieng duong 2 - Tang tr€r - 41 OTH

34 101600005402 o17 r016000054 Dr.Poc lam sang t - LT(30) 200 Chi nhat 27/O9t2020 1->3 30 Thigi,ia ki Gieng duong 3 - Tang 1 - 41 OTH

35 r 01600005402 D17 1016000054 Duqc lam sano I - LT(30) 204 Chi nhAt 27/09t2020 1->3 30 Thi qioa ki urang ouong 6 - rang z

36 r 0r600003r02 D17 101600003r Phap ch6 dusc - LT(30) to0 3 29tO9i2024 30 Thigii'a ki Giang iruong 1 - TAng fel - 41 OTH

37 r01600003r02 Dr 7 10r 6000031 Phap che duqc - LT(30) 100 3 29/09i2020 30 Thigiira ki Dai Giang Ouong Khoa Duqc

38 r0r600003101 Dlt r 016000031 Phdp ch6 duqc - LI(30) 100 3 29t09t2020 10,> 10 30 Thigiira ki Gieng duong 1 - TAng t,gt - al OTH

39 10r600003101 D17 r0r 6000031 Phep ch6 duqc - LT(30) r00 3 29/09/2020 10 -> 10 30 Thigioa ki Giang duong 6 - Tang 2

40 101600006001 o17 r016000060 C6n9 nghiep duqc - LT(45) 200 I 03t10t2020 4.> 6 30 Thi gioa ki Giang duong 1 - TAng rct - 41 OTH

10r 600006001 o17 1016000060 C6ng nghiep dyqc ' LT(4s) 200 7 03110/2a20 4">6 30 Thi giria ki Giang duong 2 - TAng lret-41 OIH

42 r0r600006002 o17 r 016000060 C6ng nghiep duqc - LT(45) 200 7 03t10t202a 4,>6 30 Thi giria ki Giengdudng3-TAng 1 -41 OTH

43 101600006002 o17 r 016000060 C6ng nghiep duqc " LT(45) 204 1 03/1012424 4 ->6 30 Thi giira ki Gieng dllong 6 ' Tang 2

101600005201 D17 1016000062 Doc ch6r hoc - LI(30) 200 6 06/11/2020 11 -> 12 30 Thi gioa ki Ph6ng mAy tinh 3A - Tang 3

45 101600006202 D17 1016000062 OOc chdt hac - LT(30) 200 6 o6t11/2020 11 -> 12 30 Thi gi0a kY Phong mey linh 38 - Teng 3

46 10r600003702 D18 1016000037 Drro. c dong hqc' LT(30) 174 7 19tO9/2020 30 Thi gi&a kY Phdng may tinh 38 - TAng 3

47 r0r500003701 D18 1016000037 Ducc donS h9c - LT(30) 170 7 19109/2020 4->6 30 Thi giara ki Phdng may linh 3A - TAng 3

48 101600003703 o18 1016000037 Ouqc dong hAc - LT(30) 110 1 13/09/2020 5->6 30 Thigi0a ki Phbng may linh 38 - TAng 3

49 r01500004502 018 1016000045 Drloc liCu 1-LT(45) 170 7 03t10t2020 1->2 40 Thi gi0a ki Phong may tinh 38 - TAng 3

50 101600004501 018 1016000045 DLrqc lieu 1-LT(45) 170 7 43t10t2020 1->3 40 Thi gira ki Phong mey tinh 3A - TAng 3

Trang 2
?

o o o o o o o o o o o o o o I o o o o (, o o

l;l6l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l6l;l;l;l;
a e a a
l3l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8 a e a a
t=t=t:t:t3tEt3t:t:t:tet:t:tBt3lfi
I I I I I I :c -=- -= -= -=- -= -=-
tEIEtEtElEtEtElEtE
o o o I I I @ @ @ @ o
q q q.
2. e. a { 5
q. Er \<:
=q, <- <: d
a
( a
c c c
-.{ ..,1 --l
x x
5' q a a x a. I t4 I I I
-.1 -.1

-t --t -l --l -.1


-.{ :
-.,] --t -.1 q q q q
c €
a a a a a

8 8 8 8 8 8

I --l -1 -.1 -.t -l

-l

e e Q ! I e a e a
Q
N

..,1 --l --1 -.1 -.1 -t -.1 -.1 -t -.t -.1 --l -.1 -t -.1 -.1 --l -.1 -t -l --l -l -.1 ..,i -.1
-l l -t
I l a f ! J a
= I e. e= =
9. €. =
€. =
9. I = e. I= =
€. q.
- ; €.: e= =
e. = = L I= = €= G, ,9 L e =
€.
-i <i ei ti ai ei

_o
o ! o 0 o o o o o o o o 'o ! o o
g. o a o
6: p. 6: 6: g q. 6: 6:
E'
_2
a o 3 3 a a
f q q 3 q 3 3 3 3 f f 3 3 3 q q 3
a, d q a. a, a,
0
q -: o ,? .i ?.
o
= =.
-3 ..,i --l -l ..,i (! -.1 ..,i o
o o @ @ @ @
0 o _! -?
-.1 -.1 --1 -.1 -.1 4 -.1 -.t -.1
e" .4,
..,i o -.1 o .l -?
q 0
a d
o o
-.1
o
-.1
0 I o o o
-.1
o :E
o
-t o
-.1
-3 -.1 -
I T I I I I
80 10r600001901 D19 l,o,.oooo,n Hoa phan lich-LT(60) 178 7 10/1012020 7->I 60 Thi gila ki Giang dLrong 2 - TAng lGt - 41 DTH

81 101600001902 DlS l,o,.o*o,n H6a phan lich - LT(60) r75 7 10110/2020 7 ->9 60 Thi gi0a ki Giangduong 3-Tang 1 -41 DTH

82 101600001902 D19 H6a phan lich-LT(60) 175 7 1A/10t2020 7 ->9 60 Thi giria ki Dai Gie.g Duong Khoa OLroc
l,o,uoooo,,
83 10r600001903 o19 Lo,uoooo,, H6a phan lich - LT{60) 185 7 10t1u2020 7->I 60 Thi giira ki Granq duong b - rang z

84 101600001903 o19 lrnr"nnnn,o H6a phan lich LT(60) 185 1Ol1012020 7->9 60 Thi giria ki Phdnq may tinh {GO8) ' Tang 2

85 101600010306 Dr9 lrnr"nnn,n, Tiiing Anh chuyCn nganh 2 - LT(30) 46 I 17t10t2020 1 ->2 30 Thi gi0a ki Giang duong 10 - Tang 1

86 1016000r0301 D19 -
lroreoooros Tiring Anh chuy6n nganh 2 LT{30) 85 7 1711U2020 1 ->2 30 Thi gioa ki Giang duong 1 Tang tel - 41 DTH

a7 101600010302 D19 11.,..** Ti6ng Anh chuyen nganh 2 - LT(30) 82 7 17t10t2020 1 ->2 30 Thi gi&a ki Giang iruong 2 - T,ng ret - 41 OTH

88 r 01600010303 o19
l,o,u*0,0. Ti6ng Anh chuy6n ngAnh 2 - LT(30) 82 7 17110i2020 1->2 30 Thigita ki cianq duons 3 Tang 1- 4l OTH

8S 1016000r0304 Dr9 r 0r6000r03 Ti6ng Anh chuyen nganh 2 - LT(30) 71 't7t1u2020 30 Thigi0a ki Phdng mAy tinh (Go8) - Teng 2

90 10r600010305 or9 r 0r6000103 Ti6ng Anh chuyen ngenh 2 - LT(30) 85 1 17t10t2020 30 Thi gi0a ki Giang duong 6 - Ting 2

9l 101600485601 o19 r 016004856 Ti€no Ph6p chuyan nganh 2 . TH(o) 7 17t10t2020 1->2 30 Thigit a ki Giingdudnqll'Tengl
92 101500001501 D20 1016000015 Thqc vAt - LI(45) r9 7 14t11/2020 1->3 60 Thigii,a ki Giang duong 1 ' Ting rel - 41 OTH

93 10160000r 501 D20 l,o,aoooo,u Thqc var - LT(as) t9 7 t4t't 1/2020 1,>3 60 Thigioa ki Gieng dudng 2 - Ting trel - 41 oTH

94 101600001502 020 Thw val - LI(45) 18 7 14t11t2020 r->3 60 Thi gioa kY Giing du"dnq 3 'Teng 1 - 41 OTH
l,o,uo*',,
s5 r 01600001502 D20 l,o,uo*o,u Th\rc vat - LT(45) r8 7 14t1112020 1->3 60 Thi gi0a ki cieng duong 6 - Ting 2

96 r0r600001503 020 l,n,.o*n,. Thsc vel - LT(45) 1 7 14/1112020 l,>3 60 Ihi gioa ki DaiGiang Duong Khoa DLloc

97 10r 600001503 020


l,o,uo*.,, Thqc val - LT(45) 7 7 14t 11t2020 1->3 60 Thi gioa ki Phdns mdy linh (GD8) Tang 2

98 101 100005401 XPB2D18 I 10t


10r 1000054
I00oos4
lDugc
lam sang 1 . LT(30) 107 Chi nhal 271O9t202A 1 >3 30 Thr giia ki cieng dudng 5 - Teng 1 '41 DTH

99 101100005501 KPB2D18 1or 1oooo55 ouqc lem sAng 2 ' LT(30)


I 3 29/O9t2024 7 ->9 30 Thi giDa ki Giangduong3- Tang 1 - 41 OTH

100 101 r 00006001 KP82O] 8 I ror r ooooso


IOI IOooo6o
lC6ng
ngh,ep duqc - LT(45) 106 7 o3t1012024 4->6 30 Thr giira ki Phang may rinh (GD8) - Tang 2

r01 101100005801 KPB2O18 | ,n.nnnn." (idm nghiCm thu6c - LT(30) 9l 2 0511012020 7->8 Th gtaki PhOng may Khoa Duqc
I
142 101100006901 KPB2D] 8 1011000069 Oanh gia su dqng thu6c - LT(30) 38 3 10111t2020 12 -> 12 30 Thigi0a ki Gieng duong 1 - Tang kCt - 41 oTH
|
103 101100008701 KP82O 18 r 01 1000087 Kinh t6 duqc chuyen nganh-LT(30) 53 2 23/11/2020 30 Thigira ki cieng d$ong 2 - Iang rret - 41 OTH

t04 I01100007101 KPA2D 18 1011000071 H6a sinh lam sAng - LT(30) 38 6 27/11t2020 12 -> 12 30 Thigi&a ki Giang duong 2 - Tang lrC! - 41 oTH

105 I01100003301 KP82D 18 101 1000033 Kinh t6 duqc - LT(30) 86 3 oa/12J2020 30 Thigilia ki Phdnq mey Khoa Duoc

r06 101100003501 KP82D ]9 10r r 000035 C6ng nghe sinh hQc duqc - LT(30) 62 5 24t09t2020 7->9 30 Thigioa ki Phdng may Khoa Duqc

r07 10r 100003101 KP82D 19


f*..-, Phap ch6 duqc - LT(30) 57 30/09/2020 12 -> 12 30 Thi gioa ki Gienq duonq 1 - TAnq trCr - 41 OTH

108 r 01r 00004501 KP82D ]9 101 1000045 Duqclieul-LT(45) 19 7 ag10t2a20 4->6 40 Thi gi0a ki Phong may rinh 3A Tang 3

Trang 4
10s 101100005001 KP82D]9 101 1000050 BAo ch6 vA sinh du,oc hAc I' LT(45) 56 7 10t10t2020 3->4 40 Th gr&a ki Phong rnay Khoa Duoc

110 101100003801 KP82D] 9 1011000038 H6advqcl-LT(45) 7 17t10/2020 3->4 40 Thigila ki Phong mey tinh 3A Tang 3

111 ,0r 100001001 KPA2Dl S r 0r 1000010 Cdng nghe lh6ng tin dyoc - LT(30) 15 7 24/10t2020 1->1 30 Ih glira ki Phong mdy Khoa Duoc

112 101100001002 KPB2D19 101r 000010 C6ng nghe th6ng tin duvc . LT(30) l5 7 24t10t2020 2->2 30 Th groa kY Phong may Khoa Duoc

113 101100001003 KP82D ]9 101r000010 C6ng nghe th6ng un duoc ' LT(30) 15 7 24/10t202A 3-> 3 30 Thi gil}a ki Phdng may Khoa Duoi
114 10r r0000r004 KP82D] 9 101 1000010 Cdng nghe lh6ng tin dusc - LT(30) 15 l 24./1012024 30 Thi gi0a kY Phdng may Khoa Ovoc

r5 r 0r 00001 005 KP82D19 r011000010 C6nq nghC lh6ng tin duqc - LT(30) 13 7 24/1412020 5->5 30 Thi giira kY Phdng may Xhoa Ouoc

116 101100001006 KPB2D19 101r 000010 C6ng nghe th6ng tin duqc - LT(30) 5 7 24t't0/2020 6->6 30 Thi giDa ki Phdng may Khoa Duqc

117 101100004201 KP82D]9 r 0r 1 000042 Ouqclil-LT(30) 84 2 16111t2020 7 ->9 30 Thi gioa kY Phdng m:y Khoa Dirqc

118 101100006201 KPB2D19 r 01 1 000062 Dac ch{r hac - Lr(30) 65 18t1112020 7,> 9 30 Thi giia ki Ph6ng m6y Khoa Duvc

119 10160001210r D16 1016000 t 21 Ki nang giao tiih trong kinh doanh duqc ' LT(30) 157 3 27t1U2020 60 Thi cu6a ki GiangdLrong3-Tang 1 -41 OTH

120 101600460501 D16 1016004605 Sli dung hgp li khang srnh l?i benh vien - LT(30) 53 04/11/2020 12 -> t5 60 Thi cu6i ki Giang duong 1 'Tang ret'41 DTH

121 101600008901 Dr6 10r 6000089 Ouan ri dugc - LI(30) 123 7 zgt11t2020 6: Thi cu6i ki Gi,ng duong 1 - Tang ret - al OTH

122 10r 600005601 Dr6 1016000066 Dusc tri licu i - LT(30) 77 7 2U11t2020 4->6 60 Thi cu6i ki Phdng may Khoa DLloc

123 101600009101 D16 10 r6000091 C6ng nghe san xuet dugc phem I - LT(as) 57 7 2U11t2020 10-> 12 60 Giang dllong 1- Tinq lret - 41 DTH

124 101600006901 D16 10r 6000069 Oenh gia s& dung thu6c - LT(30) 77 Chil nhat 29111t2020 1,>3 60 Thi cu6i ki Giang duong I - Teng trCi - 41 DTH

125 101600008401 D16 1016000084 Dugc bgnh viCn - LT(30) 123 7 12,12]2020 7 ->9 60 Thi cu6i ki Giang duong t - Tlng 116r - 41 OTH

126 r 0r 600007901 016 1016000079 Kidm nghiCm rap ch6t li6n quan - LT(30) 19 3 15/12t202A 12 -> t5 60 Thi cu6i ki Giang duong t - T;ng ret - 4l OIH

127 101600007001 Dr6 r016000070 Orrgcli3-LT(30) 110 16t12/2024 t2 > t5 60 Thi cu6i ki Giang duong I - Ting tret-41 OTH

124 101600008001 Dr6 r016000080 Thadt lap chrr d6i chi6u - LT(30) 19 5 't7t12t2024 12 -> t5 60 Thi cu6i ki Giang duong 1 - Tang lrel - 41 OTH
Sri dvng lhu6c diau tri cac rieu chong tai nha thuatc -
129 101600460601 Dr6 r016004606 158 6 14t 12/2020 12 -> 15 60 rhi cu6i ki Gieng duong 1 - Tang tret - 41 OTH
LT(30)
130 10r 600009201 or6 1016000092 C6ng nghC san xuAt dt gc phAm 2 - LT(30) 57 Chi nhat 20112t202A 60 Thi cu6i ki Giang duong 1 - Teng irel - 41 OTH

131 r 01600008701 or6 r 016000087 Kinh 16 duqc chuyen nganh - LT(30) 120 Cho nhal 2011212020 4->6 60 Gieng drrong 1 - Tang trel - 41 DTH

132 I01600007101 D16 1016000071 Hoa sinh lam sang . LT(30) 77 Cht nhal 20112/?A20 7 ->9 60 Thi cu6i ki Giano duonq 1 - Tanq tgl 41 OTH

Ouqc lieu va chal ch6ng oxy h6a c6 nqudn gdc tv nhi6n -


r33 101600011801 Dt6 r016000118 34 2 21t12/2a20 8->10 60 Thi cu6i ki Phdng may Khoa Duoc
LT(30)
134 101600009401 o16 1016000094 rdng hqp lhu6c thi6l y6u - LI(30) 58 2 2111212020 13 > 15 60 Ihi cu6i ki Giinq duong 1- T,ng lret - 41 OTH

135 101600008201 D16


Ung drJng cac ki thual sEc ki l6ng hien dAi trona kG;
r 0r 6000082
nghiem lhuoc - LT(30)
19 3 22]12t2020 12 -> 15 60 Thi cu6i ki Giang durqng 1 - Ting lrel - 4l OTH

136 101600007801 016 1016000078 oO 6n dinh thliic - LT(a5) t9 6 25t1212020 l->3 90 Thi cu6i ki Gianq duong 1 - Tinq rrer ' 41 OTH

131 101600008601 Dr6 10r 6000086 HC lh6ng quan ly thu6c-LT(30) 120 6 25t1212020 12 -> 15 60 Thi cu6i ki Giang duong 1 - Teng tret ' 41 DTH

Trang 5
ADR theo nh6m thu6c arau ti LT(30) 60 7 26t12t2020 2->3 60 Thicu6i ki Giang dLPong 1 - Tdng lrel - 41 OTH
138 101600460201 Dr6 10r 6004602

r016000093 C6ng nghe sen xu6t duqc pham 3 LT(30) 56 Cht nhal 27112t2024 60 Giang dudng 1 Tang iret-4l DTH
139 101600009301 D16

174 Chir nhat 27t1212020 4->6 60 Thi cu6i ki Giang duong 1 ' Tang v6l - 41 OTH
140 101600008501 D16 1016000085 Duoc xa h0 hoc - LT(30)

D15 0r 6000081 GLP va ISO - LT(as) 19 2 2a/12t2424 90 Thi cu6i ki Giang duong 1 - Teng tel 41 OTH
141 101600008101 r

Thuc ph chuc nang va mY mc6ng lv l0 Char nhat a3/o112021 2-> 3 60 Thi cuiii ki Phdng may Khoa Duqc
142 10r 600007601 D16 1016000076
nhi6n LT
77 2 o4t4112021 12 -> 15 90 cieng duong 1 - Tang kel - 41 OTH
143 101600006701 D16 1016000067 Duqc tr! leu 2 - LT(45)

I 7 a9to112021 60 Thi c!6 ki Phdng may Khoa Duoc


'144 10r60001r701 D16 10160001 17 Tai nguyan cay thu6c - LT(30)

ogta12a21 8->9 60 Th cu6i ki Giang duong 1 - Tang trCt'41 DTH


145 r 01600009501 D16 1016000095 San xu6t nguy6n tieu c6 ngu6n 96c sinh hqc - LT(30) 57 7

- LT(30) Chir nhat 1A/O1/2021 2 >3 60 Thi cuiti ki Giang dlrong I - Tang t.6t - a1 OTH
146 101600012001 Dr6 1016000r 20 Kinh t6 y 16

phep nghiCn cuu phat ti duqc lieu vir lh 8 13/01t2021 2->3 90 Thi cu6i ki Ph6ng may Khoa Duqc
147 101600007401 Dr6 1016000074
6ct nhi6n - LT 45
200 31t1012020 1->9 80 Th cu6iki Phdng may linh 3A 'Tang 3
148 r 01600006001 D17 10r 6000060 Cdns nghrep dLrqc ' LT(45) 7

1016000060 C6ng nghiepdugc - LT(45) 200 1 31t1012020 7->12 80 Thi cuiii ki Phdns may tinh 38 - Tdng 3
149 101500006002 D17

Duqc larn sang 1 - LT(30) 200 1 o1t1112024 7-> 8 60 Thi cu6i ki Phbng m6y linh 3A - Teng 3
150 101600005401 D17 1016000054

Duqc lam sanq 1 LT(30) 2AO 07/1112020 7 > 10 60 Thi cu6iki Phdng may linh 38 - Tang 3
151 r0r600005402 o17 1016000054

200 14t11t2024 1->2 60 Thi cu6 ki PhOng may linh 3A ' Tang 3
152 10r 600003101 D17 1016000031 Phep chi! duqc - LT(30)

Phap ch6 duqc - LT(30) 2ao 7 14t1112020 1->2 60 Thicu6i ki Phdng may linh 3B-Tang 3
153 101600003102 o17 r 016000031

154 r 01600003502 o17 10r 6000035 COng nghe sinh hqc duqc-LI(30) 204 7 28t11t2024 t->3 60 Phang may linh 38 - Tang 3

200 2At1112420 4->6 60 Thi cu6i ki, Phonq may linh 34 TAng 3
155 101600003501 Dlt 1016000035 C6nq nghe sinh hec duqc - LT(30)

200 1Z 12/2020 60 Thrcu6iki Phdng may tinh 3A Tang 3


156 101600006201 Dt7 r 016000062 DOc chit hac - LT{30)

12t12t2424 60 Phang mey linh 38 ' Tang 3


151 101600006202 D17 1016000062 O6c chat hac ' LT(30) 200 7

1016000037 Duoc d6ng hec - LT(30) 149 7 07t11t2020 1 >3 60 Thi cu6i ki Phdng may tinh 38 - Tang 3
158 101600003702 D18

150 1 07111/2020 4->6 60 Thi cu6i ki Phdng may tinh 3a Tang 3


159 I01600003703 D18 1016000037 Duqc dOng hec-LT(30)

5->6 60 Phdng may linh 3A - Tang 3


160 10r600003701 Dr8 10r 6000037 Ouoc dong hqc ' LT(30) 133 7 o7t11t2A2A

1016000050 Bao ch6 va sinh duoc hoc 1 - LT(45) 59 7 21/11t2020 7->9 90 Th cu6i ki Phdng hop Khoa Duqc
161 r 0r 600005002 D18

D18 016000050 Bao chii var s nh duqc hoc 1 - LT(45) 94 l 21t11t2424 7 ->S 90 Thi cu6i ki Giang dLrong 1 - Tdng trCl - 41 DTH
162 101600005002 r

Bao ch6 va sinh duqc hoc 1 - LT(45) 55 7 21/1112020 7->9 90 Thi cu6i ki Giang duong 5 Tang 1 4l DTH
r63 10r600005003 Dr8 1016000050

94 1 21t1112A24 7 ->9 90 Thi cu6i ki Grang duong 3'Tang 1 '41 OTH


164 101600005003 Dr8 1016000050 Bao ch6 var slnh duqc hoc 1 - LT(45)

Dr8 1016000050 Bao che va sinh duqc hac 1 - LT(45) 61 7 21t1112020 7 ->9 90 Thi cu6i ki Gianq duonq 6 - T5ng 2
165 r01600005001

2111112024 7 >9 90 GiAng dudng 2 - Teng lret-4l DTH


166 101600005001 D18 1016000050 B)o ch6 va slnh duoc hoc 1 ' LT(45) 90 1

Trang 6
r0r6000045 Drlocl6u 1-LT(45) 157 l 2At11t2020 7 ->9 s0 Thi cu6l ki Phdng rnay linh 38 - Tang 3
167 101600004502 D18

Duqc lieu I - LT(45) 154 7 2At1l202A 7 ->9 90 Thicu6iki Phdng may tinh 3A - Ting 3
r68 101600004501 D18 1016000045

155 1 28/11/2020 10 -> 12 90 Phdng mey linh 3B - Tang 3


169 r 0r600004503 D18 1016000045 DL/qcliCul-LT(45)

r016000042 Duqclil-LI(30) 151 7 0511212024 7 ->9 60 Thr cu6i ki Phdng may tinh 38 - TAng 3
170 10r 600004202 D18

l 05/122020 7 -> 12 60 Phdng may tinh 3A - Tang 3


171 101600004201 018 1016000042 Duoclil'LT(30) 156

Duqclil-LT(30) 155 l 05t1212024 10-> 12 60 Thi curii ki Phdng rney tinh 38 - Tang 3
172 101600004203 Dr8 1016000042

113 r 01600002511 D18 1016000025 Thlrc tap h6a sinh - TH(40) 15 1 1212/2020 5'>5 50 Thi cu6i kY Phdng mey tinh 38 - Tang 3

r6 7 1211212024 5->5 50 Thi cu6i ki Phdng miiy linh 38 ' T6ng 3


174 101600002512 D18 1016000025 Thqc 6p h6a sinh - THi40)

018 1016000025 hqc tap h6a sinh - TH(40) 15 7 1212t2020 5->5 50 Thi cu6i ki Phdng may tinh 38 - Tang 3
175 r01600002513

16 7 12J122024 5 >5 50 Thi cu6i ki Phdng may tinh 38 - Ting 3


r76 101600002514 D18 r016000025 Thqc lap h6a sinh - TH(40)

Th\rc tap h6a sinh - TH(40) 15 7 12t1212424 5->5 50 Thi cu6i ki Phdng mey linh 38 - Tang 3
177 101600002515 Dr8 r 0r 6000025

D18 1016000025 Thlrc Ep h6a sinh - THi40) 16 7 12J12t2020 5->5 50 Thi cu6i ki Phdng may linh 38 - Tang 3
178 10r 600002516

0r 6000025 Thuc tap h6a sinh - TH(40) 15 7 1211212424 5 >5 50 Thi cu6 ki Phdng maytinh 38-Teng 3
179 r 01600002517 D18 r

Thqc €p h6a sinh - TH(40) 16 1 1212/2020 50 Th cu6iki Phdng miiy linh 3a - Tang 3
r80 101600002518 D18 10r 6000025

15 7 12t1212024 5 >5 50 Phdng may linh 38 - Teng 3


181 r0r6000025r9 Dr8 1016000025 Thuc tap h6a sinh - TH(40)

1016000025 Thqc Ep h6a sinh - TH(40) t6 7 12112t2020 5 >5 50 Thr cu6i ki Phdns may tinh 38 - Ting 3
142 10r 600002520 D18

D18 10r 6000025 Thuc tap h6a sinh - TH(40) 15 1 121212020 5'>6 50 Thi cu6iki Phbng m6y linh 3A - Tang 3
183 101600002501

1212t2020 5 >6 50 Phbng may tinh 3A - Tang 3


184 101600002502 Dr8 10r6000025 Thqc 6p h6a sinh -TH(40) 16 7

15 7 1212t2020 5 >6 50 Thicu6iki Phdng may linh 3A - Ting 3


r85 r o1600002503 D18 1016000025 Thvc tap h6a sinh - TH(40)

Thuc6p h6a sinh - TH(40) 16 7 12t12t2A24 5-> 6 50 Thi cu6iki Ph6ng m6y linh 3A - Tang 3
186 101600002504 Dr8 1016000025

o18 1016000025 Thuc tap h6a sinh - TH(40) 15 1 12112t2020 5->6 50 Thi cu6i ki Phdng mAy tinh 3,q - Tang 3
r87 101600002505

t6 7 12.112t2024 5->6 50 Phdng may linh 3A' Teng 3


188 10r600002506 D18 1016000025 Thuc 6p h6a sinh - TH(40)
12t1212020 5->6 50 Phdng m6y linh 3A - Tang 3
189 101600002507 D18 r0r6000025 Thuc tap h6a sinh TH(40) 15 1

16 7 1211212020 5->6 50 Phdng may linh 3A - Tang 3


190 r01600002508 Dr8 1016000025 Thuc lap h6a sinh -TH(40)

D18 1016000025 Thqc tap h6a sinh - TH(40) l5 7 121212020 5->6 50 Thi cu6i ki Phdng may linh 3A - Teng 3
r91 10r 600002509

Dr8 1016000025 Thyc Ep h6a sinh'TH(40) 7 1212t2024 5 >6 50 Thi cubi ki Phdng may tinh 3A - Tang 3
192 101600002510

r016000025 Thpc tap h6a sinh - TH(40) 15 7 12J12t2024 6 >6 50 Thi cuiiiki Phdng may linh 38 - Teng 3
193 10r600002521 018

l6 7 12112t2020 6 >6 50 Thi cu6i ki Ph6ng m,y linh 38 - lang J


194 101600002522 D18 10r 6000025 Thuc tap h6a sinh - TH{40)

121212024 50 Phdng miiy tinh 38 - Tang 3


r95 101600002523 D18 1016000025 Thqc tap h6a sinh TH(40) 15 1

Ttang /
D18 1016000025 Thuc lap h6a sinh - TH(40) l6 7 't2112t2020 6->6 50 Thi cu6i ki Phbng may tinh 38 - Tang 3
196 101600002524

018 r016000025 Th\rc tap h6a sinh - TH(40) 15 7 1212/2020 6->6 50 Thi cu6i ki Phdng mey finh 38 - Tang 3
191 101600002525

rep hoa s,nh - TH(40) 16 7 12J12J2020 6->6 50 Phong may tinh 38-Tang 3
198 101600002526 Dr8 l or6OOOo2s
lrhuc
101600002527 Dr8 ro l6oooo2s rap h6a sinh - TH(40) r5 7 1A122020 6->6 50 Thi cu6i ki Phbng may fnh 38 - Teng 3
199
lTh\rc
16 7 1212/2024 6-> 6 50 Phdng may linh 38 - T5ng 3
200 101600002528 Dr8 1016000025 Thqc lap h6a sinh-TH(40)

201 101600002529 o18 1016000025 Thuc 6p h6a sinh - TH(40) t5 7 't211212020 6->6 50 Thi cu6i ki Phdng may tinh 38 - T5ng 3

16 7 1212/2024 6->6 50 Phdng may tinh 38 - Tang 3


202 10r 500002530 Dl8 1016000025 Thqc tap h6a sinh - TH(40)

243 101500003a02 D18 1016000038 H6aduqcl-LT(45) 161 Cht nhat 13t1212020 1->3 90 Thi cu6i ki Phdng may fnh 38 - Ting 3

2C4 101600003801 D18 1016000034 H6aduqcl-LT(45) 154 Cht nh6l 13/1212024 l->3 90 Phdng may linh 3A - Tang 3

1016000038 H6aduqcl-LT(45) 151 Chn nhal 13t1212020 4->6 90 Thi cu6i ki Phdng may linh 38 - Iing 3
2A5 101600003803 D18

I,>3 Giang dudng I - TAng ugl - 4l OTH


246 10r 600001301 or9 io,uo*.,.lro" n- - .t1*1 r81 7 07t11/2020 60 Thi cu6a k9
"o,
101600001301 D19 1016000013 H6a hiru co 2 - LT(45) 18r 7 o1n1t2020 1->3 60 Thi cu6i ki Giang duong 2 - T,ng r€l - 41 OTH
2A7

101600001302 o19 1016000013 H6a hilu co 2 - LT(45) 161 7 o7t1112020 60 Thi cu6i ki Giangarutng3-Teng I -41 OTH
208

10160000r302 D19 1016000013 H6a hou co 2 - LT(45) 161 7 07t11t2020 1,>3 60 Thi cu6i ki Giing duonq 6 - Tang 2
209

210 10160000r 303 D19 1016000013 H6a hl}u co 2 - LT(45) r69 7 o7t1112024 t->3 60 Thi cu6i ki Oai Gianq Ouong Khoa Duqc

10160000r 303 D19 rol6ooool3lH6a h&u co 2 . LT(45) 169 7 o7t11t2020 1->3 60 Thi cu6i ki Phdng m6y Iinh (GOO) - Tang 2
211

101600001701 D19 1ot600001 7 duqc - LT(30) 142 7 14t11/2024 7 ->9 30 Thi cu6i ki Giang dudng 1 - Teng tret - 41 OTH
212 ry
lHoe

213 r 0r 600001701 D19 !0r 6000017 or* - Lt1.01 142 7 14lt 112020 7->9 30 Thi cu6i ki GiAng duong 2 - Ting lrCl - 41 DTH
lroa,l
l 7->9 30 6ieng duong 3 - Tang 1 41 oTH
214 r 0160000r 702 D19 10r6000017 Hoa f duqc.LT(30) 159 14t11t2024

Dr9 1016000017 Hoa li duoc ' LT(30) 159 7 1411112020 7 ->9 30 Thi cu6i ki Giang duong 6 - Tang 2
215 101600001702

214 r01600001703 Dt9 1016000017 Hoe li duqc - LT(30) r70 7 1411112020 7 ->9 30 Thi cu6i ki OAiGiang Olrong Khoa Duqc

D19 1016000017 Hoa li duqc - LT(30) 170 1 14t11nA2A 7->9 30 Thi cLr6i ki Phdng m6y linh (GD8) ' Tang 2
217 101600001703

1016000026 Visinh-LT(30) 174 7 21111t2020 r0 -> 12 30 Thi cu6i kY cieng duong 1 - Tang lret - 41 OTH
218 10r 600002601 D19

10r 600002601 D19 1016000026 visnh'LT(30) 174 7 21/1112424 r0,> 12 30 Thi cu6i ki Giang duong 2 - TAng lrel - 41 DTH
219

156 7 21111t2020 10 -> 12 30 ThLcu6i ki Giang duong 3 " Teng 1'41 OTH
220 101600002602 Drs 1016000026 Vi sinh - LT(30)

r56 7 21t1112024 10 -> 12 30 Gdng duong 6 - Tang 2


221 101600002602 Dt9 10r6000026 Visinh-LT(30)

D19 1o16000026 s nh - Lr(30) 1la 1 21t11t2024 10 -> 12 30 Thi cu6i ki Giang dlrsng 10 - Ting 1
222 101600002603
lvr
223 101600002603 D19 r016000026 Visinh-LT(30) 174 7 21t11t2020 r0 -> 12 30 Thi cu6i ki Giang duong 11 - TAng 1

101500002603 019 016000026 Visnh-LT(30) 178 7 21t11t202A l0 -> 12 30 rhi cu6i ki Phdng mey tinh (GD8) - Tang 2
224 r

Trang I
225 101600001901 D19 1016000019 H6a phan tich-LT(60) 178 Cho nhal o6t12.t2020 60 Thi cu6i ki Gieng duong 1 Teng ket 41 DTH

226 101600001901 Dl9 1016000019 H6a phan tich - LT(60) 174 Chi nhat 06112J2020 60 Thi cu6i ki Giang duong 2 'Tang trel - 41 DTH

101600001902 o19 0160000r9 H6a phan tich-LT(60) 175 Chi nhat 06112t2020 1->3 60 Thi cu6i ki Giangduong3-Tang 1- 41 OTH
227 r

224 r0 r600001902 Dr9 1016000019 H6a phan tich - LT(60) 175 Cho nhat o6t12]2020 1->3 60 Thi cu& ki ciang duong 6 - Tang 2

D19 1016000019 H6a phan lich - LT(60) 185 Chd nhal 0611212020 1 >3 60 Thi cu6i ki Dai Giang OLrong Khoa Ouq c
229 101600001903

234 101600001903 D19 1016000019 H6a phan lich - LT(60) 185 Chi nhat 06112t2020 t->3 60 Thi cuii kY Phdng may tinh (GD8) - Teng 2

020 r016000015 Thvc val - LT(45) 19 l 26/ 1212020 1->3 60 Thi cuiii ki Giang duong 2'Teng rel - 41 OTH
231 10160000r 501

t9 ? 26t1212024 t ->3 60 ciang du0nq 3 - Tang 1 - 41 oTH


232 101600001501 D20 1016000015 Thw val - LT(as)

18 7 26t1212020 1->3 60 ciang duong 6 - Teng 2


233 10160000r 502 D20 r015000015 Th\rc vAl - LT(as)

D20 1016000015 Thqc val - LT(45) 18 7 2611212020 I,>3 60 Thicuai ki ciang dusng I - Ieng I
234 101600001502

18 1 26t1?j2020 1->3 60 Phdng may tinh (GoB) - Tang 2


235 101600001502 D2A 10r6000015 Thuc val - LT(45)

o20 10r 6000015 Thqc val - LT(45) 7 7 26112/2020 I >3 60 Thi c'r6i ki Giang duong l0 Ting 1
236 101600001503

237 10r600001503 D20 r0r6000015 Thuc vAt - LT(45) 7 26t12./2020 60 Thi cu& ki Giang dudng 1l ' Tang 1

238 101600001503 D20 1016000015 Thuc vet - LT(45) 1 1 26 212020 l ->3 60 Thi cuiii ki Oai Giang Duong Khoa DLroc

10110000600r KP82D] 8 1011000060 C6ng nghiep duqc " LT(45) r04 7 31t1012020 10,> 12 60 Thi cu& ki Phdng may linh 3A'Tang 3

gl 3 o3t11t2020 r2,> t5 60 Thi cu6i ki Giang duong 1 'Ting trel - a1 OTH


240 r0r 100005801 KPB2D18 101 r 000058 KiAm nghigm thu6c - LT(30)

241 101100005401 KPB2D]8 101 1000054 OLlsc lam sang 1 - LT(30) 106 7 o7t11/2020 9->10 60 Thi cud ki Phdng may linh 3A - Tang 3

101100003301 KPB2D18 101 1000033 Kinh rA duqc - LT(30) 86 7 14t1112024 6! Phdng may linh 38 Tang 3
?42

243 101100008901 KPB2DIS r 0r 1000089 Ouan xi drrgc - LT(30) 54 7 2A111t2020 1,>3 60 Thi cu& ki Gienq drrong 2 - Tang trel - 41 OTH

KP82D ] 8 10r r 000066 Duoc ln liCu 1 - LT(30) 35 I 2A/r1t2024 60 Thi cu6i ki Phong may Khoa Duqc
244 101 r00006601

r0r r 00006901 101 1000069 nh gie su dqng thu6c - LT(30) 31 cht nhar 29/ | 1/2020 1->3 60 Thi cu6i ki Giang duong 2 - Tang tel 41 DTH
245 KPB2D18

KP82D 18 1011004606
5; oGglrruFoiu tri c5c trieu chung lai nha thu6c - 10 6 1A112/2024 12 ,> 15 60 Thi cu6a ki Giang dudng 3 - Tang 1- 41 DTH
246 101100460601
LT(30)
Chi nhat 2At12t2020 7->9 60 Thi curri ki Giang duong 2 - Tang tr6l'41 DTH
247 101100007101 KPB2D18 1011000071 H6a sinh lem sang - LT(30) 37

101100008601 KPB2D18 101 1000086 H6lh6ng quan li thu6c-LT(30) 55 6 25t't212024 12 -> 15 60 Thi cu6i kY Giang duong 2 Teng lrEl - 41 oTH
248

2 a4101t2021 12 -> 15 60 Thi cu6i ki Giang duong 2 - T;ng trEl - 4l DTH


249 101100005701 KP82D 18 1011000067 Ouqc lrl liCu 2 - LT(45) 36

250 101100009501 KPB2D18 1011000095 SAn ru6l nguyen li+u c6 ngu6n g6c sinh hac - LT(30) 1 7 o9/o1t2421 7 >9 60 Thi cu5i ki Giang duong 2 Tang lret ' 41 DTH

251 101100003101 KPA2D19 r 011000031 Phap chd duqc - LT(30) 58 7 14111t2024 3'>3 60 Phdns mey linh 3A - Tang 3

66 1 21t11/2020 7->9 90 Thi cu6i kY Phong may Khoa Duoc


252 101100005001 KP82D 19 1011000050 Bao ch6 ve sinh duqc hec 1 - LT(45)

253 101100003501 KPA2D19 1011000035 C6ng nghC sinh h9c duqc - LT(30) 62 7 2A11112024 4->6 60 Thi cu6i ki Phdng meylinh 3B-Tang 3

Trang 9
101 1000045 Duqclieul-LT(45) 79 7 2At11t2020 r 0,> 12 60 Phdng mey tinh 3A Tang 3
254 101100004501 KP82D] 9

r5 1211212020 7 ->9 60 Thi cu6i ki' Phdng may Khoa Ouqc


255 101100001001 KP82019 1011000010 C6ng ngh€ th6ng lin dugc'LT(30) 7

15 7 1?,122024 7 ->9 60 Phoflg rniiry Khoa Duoc


256 101100001002 KPB2O19 101 1000010 Cdng nghe lh6ng tin duoc - LT(30)

duqc'LT(30) 15 7 12t22020 7 ->9 60 rhi cu6 ki Phdng mey Khoa Duoc


257 10110000r003 KPB2D] 9 1011000010 C6ng nghe th6ng lin

KP82O 19 1011000010 C6ng nghe lh6ng in dlrqc - LT(30) 15 7 1Z 12t2020 7 ->9 60 Thi cu6i ki Phdng may Khoa Duqc
258 10r r00001004

r3 7->9 60 I hr cuor xy Phdrc may Khoa Dugc


r01r00001005 KPB2O19 101 1000010 C6ng nghe th6ng tin dusc ' LT(30) 7 12112J2020

r01100001006 KPA2D19 101 1000010 C6ng nghe th6ng lin duqc - LT(30) 5 7 12,122020 7->9 60 Thi cu& ki Phdng may Khoa Ouqc
260

101100003801 KPB2D19 1011000038 H6aduqcl-LT(45) 83 Chi nhal 1311212020 4->6 60 Thi cuiii ki Phdng may linh 3A - T,ng 3
261

65 1 2At12J2024 1->3 60 Phdng may linh 38 - Ting 3


262 10r 100006201 KPB2D19 10 r 1000062 chit hac - LT(30)

KPB2DI9 1011000042 Duqclil-LT(30) 84 1 26112/2020 7 ->9 60 Thi cuii ki Phdng may Khoa Duqc
263 101r00004201

12t11t2020 4->6 60 Thi hi Giang duong 2 - Tang tret - 4l DTH


264 r0t600012r02 or6 10 t600012r Ki nang giao ti€p lrong kinh doanh duqc - LT(30) 50 5

19t11t2024 4->6 60 Thi lai cieng dudng 2 - Ting lrCl - 41 OTH


265 10r600460502 D16 1015004605 sri dvng hqp li khang sinh t?i benh vien - LT(30) 50 5

Ch0 nhAl 13112J2020 4->6 60 Thi lai Gieng duong 1 - Teng re. t - 41 DTH
256 101600008902 D16 1016000089 Ouan ri dlrgc - LT(30) 50

I 50 Chi nhAt 13t12/2024 7 ->9 60 Thi lai Giang duonq 1 ' Ting tret' 41 OTH
267 101600006602 Dr6 1016000065 Duqc tri leu - LT(30)

rurt drrqc ph6m t - LT(45) 50 Chi nhel 13112/2020 10-> r2 90 Thi lai Gieng itudng 1 - Teng rel - 41 OTH
268 101600009102 D16 1016000091 C6ng nghe sen

't 4t122024 13 -> 15 60 Thi lai Giang duong 1 - Tang trCt - 41 DTH
249 10r600006902 D16 1016000069 oenh gie sli dung thu& - LT(30) 50 2

Duqc benh vien - LT(30) 50 2 2At12t2020 7,>9 60 Thi lai eng ftrong I ' Tang tret - 41 OTH
214 r01600008402 016 r 016000084

r6000070 Duscli3-LT(30) 50 2 2at12J2020 10 -> 12 60 Thilqi ciing duong 1 - Tang lrel - 41 OTH
211 101600007002 D16 10

272 101600011802 D16 10160001 18


Ouqc ligu vA ir,-ngory Ma co ngrin g6E tv nhicn - 50 3A1122020 1->3 60 Thi hi Phbng mey Khoa Du9c
LT(30)
50 4 30t1212020 4,> 6 60 Thi lai ciang duong 1 - Tang ret - 41 OTH
101600008002 D16 1016000080 Thi6r lap char d6i chi6u - LT(30)

St dung lfl cac triCu chung l?inha th 50 5 31t122024 t ->3 60 Thilai Giang duong 1 - Tang trel ' 41 oTH
274 r01600460602 D16 I016004606
LT
31112/2020 4->6 60 Thi lai Giang duong 1 - Ting tret - 41 OTH
275 101600009202 Dr6 1016000092 CAng nghe san xuAl duqc phem 2-LT(30) 50 5

H6a sinh lam sAng - LT(30) 50 5 31t12t2020 7->9 60 Thilai Gi,ng dusng 1- I.ng lrel ' 41 OTH
276 101600007102 Dr6 1016000071

50 5 31112/2020 10 -> 12 60 Thi lai Gienq duonq 1 - Tang t.et - 4l DTH


211 101600007902 D16 1016000079 Ki6m nghiCm lap ch6t li6n quan - LT(30)

D16 10r 6000094 T6ng hqp rhu6c thiiit ydu - LT(30) 50 3 05t01t2021 12 -> 15 60 Thilai Glang duonq 1 Tang lrel - 41 DTH
278 101600009402
dung cac ki thuat ki l6ng hidn d?i trong k
50 o6t01t2021 12 -> 15 60 Thr hi ciang duong 1 'Tang trel ' 41 OTH
219 101600008202 D16 10r 6000082
iCm rhu&. LT 30
07to1t2021 60 Thi lai Giang duong 1 - Tang tret - 41 DTH
280 101600008702 D16 1016000087 Kinh t6 duqc chuyan nginh - LT(30) 50 5

50 5 o7t01/2021 4->6 90 Th lai cieng duong 1 ' Tang trCl - 41 DTH


281 r 01600007802 o16 r0r 6000078 DO dn dinh lhu6c - LT(45)

->9 60 Thi la Giang duong 1 'Tang ret - 41 DTH


282 101600460202 D16 1016004602 AOR rheo nh6m lhu66 diau tri .LT(30) 50 5 07t01t2021 7

Tranq 10
101600009302 Dr6 1016000093 c6ng nghe san xu, duqc pham 3 - LT(30) 50 5 071a112021 10 -> 12 60 Thi lai Gieng dudng I . Tang trel ' 41 OTH

1->3 60 Thilai Giang duong 1 - TAng tret - 4l DTH


284 101600008602 D16 r 016000086 HC th6ns quen li lhu6c - LT(30) 50 6 oat0112021

1016000081 GLP va ISO-LT(45) 50 6 08to1t2021 4->6 s0 Thi lai Gidng duong 1 - Tang trel - 41 oTH
285 101600008102 D16

08/01/2021 1.>9 60 Thi lai Giing dudng 1 " TAng ret - 41 DTH
286 101600008502 o16 1016000085 Duoc xa hoi hqc - LT(30) 50 6

chrrc ndng va mi s lu 50 7 16t0112021 t ->3 60 Thi lai Gidng 6uong 1 - Tang ret - 41 OTH
247 10r600007602 Dr6 1016000076
nhien - LT

1016000067 Orrpc lri ligu 2 - LT(45) 50 7 16/01/2021 4->6 90 Thilai Gidng dudng I - Teng trel - 41 OTH
284 r01600006702 D16

20/01t2021 1,>3 60 Thi l?i Phong may Khoa Duqc


289 101600011702 Dr6 1016000r 17 Tai nguyen cey thu6c - LT(30) 50

2010112021 4 >6 60 Thl l?i Giang duong 1 . Tang lrel - a1 DTH


290 101600012002 D16 1016000120 Kinh ra y t6 - LT(30) 50

phap nghi6n cuu phiit tri duqc lieu va lhu 7 2310112021 90 Thi lai Gidng dLrong 1 ' Teng ket - 41 OTH
291 101600007402 or6 1016000074 50
iu nhi6n - LT(45)
1016000060 C6nq nghiep duqc - LT(45) 100 1at11t2020 12 -> 15 90 Thi lai Giang duong 1 - Tang tr6l - 41 OTH
292 r01600006003 Dr 7

016000054 Duqc Bm sang I - LT(30) 100 2 23t11t2020 12 -> 15 60 Thi laa Giang duong 2 - Tang rel - 41 DTH
293 101600005403 o17 r

D]7 1016000031 Phap ch6 duqc - LT(30) 100 6 2711112020 7 ->9 60 Thi lai Phdng may Khoa DLrqc
294 101600003103

10t1212020 60 Thilai Phdng may Khoa Dugc


101600003503 D17 1016000035 Cong nghe sinh hqc dLrqc - LT(30) 100 5

2A/1212A20 4,>6 60 Thil?i Phdng mey tinh 38 - Tang 3


296 101600006203 o17 1016000062 D6c ch5l hqc - LT(30) 100 2

hac'LT(30) r00 2 't6/I1/2020 1->3 60 Thilai Giang duong 1 - Tdng trel - 41 OTH
29/ r 0r600003704 D18 1016000037 Duqc dong

07/1212020 1->3 90 Thilai Phdng rnay Khoa Dugc


294 101600005004 o18 1016000050 aao ch6 va sinh duqc hqc 1 - LT(45) 100 2

299 r 01600004504 D18 10r 6000045 Ouec liCu 1-LT(as) 100 3 15112t2020 l ->3 90 Thi hi PhOng may tinh 38 - Teng 3

1016000042 DuqclYl-LT(30) 100 5 17t1212020 60 Thi h, cidng duong I - Tang trel - 41 DTH
300 r 01600004204 D18

H6adLrqcl-LT(45) 100 2 28112t2020 90 Thilai Ph6ng may tinh 38 - Tang 3


301 101600003804 Dr8 1016000038

302 101600001304 D19 1016000013 Hoa hou co 2-LT(45) 0 7 ost12t2020 1 >3 60 Thi lqi

303 10r 60000r 704 ol9 r 016000017 Hoa li duqc - LT{30) 0 7 12h212024 7->8 30 Th l?i

304 1016000r0307 Dr9 1016000r 03 Tieng Anh chuyon nganh 2 - LT(30) 0 7 19t1212020 1->8 30 Thi lai

305 101600485602 o19 r 0r6004856 Ti6ng Phap chuy€n nginh 2 - TH(o) 0 7 19i12t2020 1->8 30 Thi lai

D19 1016000026 Visinh'LT(30) 0 7 19t12t2O2O 7 ->A 30 Th lai


306 10r 600002604

307 101600001904 D19 10160000r 9 H6e phan tich - LT(60) 0 1 26/1212020 7 ->9 60 Thilai

D20 016000015 Thqc val - LT(4s) 0 6 a8/o1t2021 1->3 60 Thihi


308 r 01600001504 r

]8 1011000058 Ki6m nghiem lhu6c " LT(30) 80 6 13t1112020 12 -> 15 60 Thi lai Giangduong3-Tang 1- 41 DTH
309 101r00005802 KP82O

KPB2D18 1011000060 C6ng nghiCp duqc - LT(45) 60 18111t2020 12 -> 15 90 Thi laa Gi6nq dudng 3 'Ting 1 - 41 oTH
310 101100006002

101100005402 KPB2O18 r0t 1000054 Dugc lam sang 1 - LT(30) 80 2 23t11/2020 t2 -> 15 60 Thi lai Giengduong3-T:ing 1'al OTH
311

Trang 11
60 5 26t11t2024 1->3 60 Thilai Giang duong 1 - Tang uCl - 41 DIH
312 101 100003302 KPB2O18 10r 1000033 Kinh t6 duqc - LT(30)

101100008902 KPA2D18 1011000089 Oudn trlduqc - LT(30) 40 13/142024 4->6 60 Thi la ciang duong 6 - Teng 2

314 101100006602 KP82D] 8 101 1000056 ouoc n! lieu 1 - LT(30) 30 ChU nhat 13/1212020 7 ->9 60 Thi lAi Giang duong 1 - TAng tet 41 OTH

1011000069 Oenh gi6 sl}dung thu6c - LT(30) 20 2 $t1?,2024 13 -> r3 60 Thi lai ci6ng dudng 1 - Tang rel - 4l DTH
3r5 101 100006902 KPB2D18

316 r01100008402 KPB2D18 r 0r 1000084 Duqc benh vien - LT(30) 30 2 2811212020 7->9 60 Thi hi Giang duong 1 ' Tang rel 41 DTH

317 01100460602 KP82D] 8 101 1004606


$ dur, th6;;E, ti t,e,
"hung
lai nha thu6c -
8 3111212020 1->3 60 Thilai Giang duong 1 - TAng lret - 41 DTH
r
LT(30) "eo

31/12J2024 7->9 60 Thi la Gi6ng dudng 1 ' Teng tret - 41 OTH


318 101100007102 KP82D 18 1011000071 Hoa sinh Hm sano - LT(30) 30 5

1011000087 Kinh dt qc ch'.ryen ngenh - LT(30) 40 5 o7t01t2021 1->3 60 Thi lai Giing duong 6 - Teng 2
319 101100008702 KPB2D18 16

011000086 HC lh6ng quan li thu6c - LT(30) 40 6 aan1Do21 4,> 6 60 Thi lai Gi6ng drong 1 - Tang tret' 41 DTH
320 101100008602 KP82D 18 r

16/0112021 4->6 60 Thilqi Gieng dlrong 1 - Tang lret ' 41 oTH


321 10r 100006702 KP82O18 101r 000067 0uoclrilieu2-LT(45) 30 7

50 6 27111t2020 t0 -> r2 60 Thi hr Phdng m;y Khoa Duqc


322 101100003102 KP82D19 1011000031 Phap ch6 duqc - LT(30)

4,>5 s0 ThilAi Phdng mAy Khoa Dt oc


323 101 100005002 KP82D 19 1011000050 Bao ch6 va sinh duqc hac 1 - LT(45) 50 2 0711212020

0r 1000035 C6ng nghe sinh hqc duqc - LT(30) 50 5 10t122024 3->5 60 Thilei Phdng may Khoa Duqc
324 101r 00003502 KPB2D19 r

10r000045 Duqclieul-LT(4s) 70 3 15t12J2020 4->6 90 Thilai Phdng may linh 38-Tang 3


325 101100004502 KPB2D19

I 23t1212024 60 Thi lai Ph6ng may Khoa Duqc


326 101100001007 KPa2019 r0r 1000010 C6ng nghe h6ng lin duoc - 1T130) 10

duqc.LT(30) 10 23/1212020 2->2 60 Thilai PhOng may Khoa Duqc


327 101100001008 KPA2D19 10 r 1000010 C6n9 nghe lh6ng lin

1011000010 C6ng nghe th6ng tin duqc ' LT(30) 10 23t12t2424 3->3 60 Thil?i Phdng may Khoa Duqc
328 101 r00001009 KP82D] S

23t1?J2020 60 Thi hi Phdng may Khoa Ouqc


329 10110000r010 KP82O ] 9 10110000r0 COng nghg th6ng lin duqc - LT(30) 10

Thi lai Phdng may Khoa Dugc


330 1011000010r 1 KPB2D19 r0 r 000010 C6ng nghe lh6ng tin duqc - LT(30) 10 2U12/2020 60

t0 23t12t2020 6-> 6 60 Thilai Phdng may Khoa Duoc


331 1011000010r2 KP82D19 10r 1000010 C6ng nghe th6ng lin duoc'LT(30)

(P82019 10r r000038 H6aduqcl-LT(45) 80 2 2At12/2020 4->6 90 Thi lai Phdng mey tinh 34 - Teng 3
332 101 100003802

10r r000062 Ooc ch6l hac - LT(30) 55 3 05/01/2021 1->3 Thi lai Ph6ng may Khoa Drrqc
101100006202 KPA2019

KP82D 19 1011000042 Dr/oc li 1 'LT(30) 75 6 oatol/2421 60 Thi lai Giang duong 2 - Tang t6J-4l DTH
334 101 100004202

Thenh pM Hd Chi Minh, ngey 18 thAng I nem 2020

DUYET BAN CHU NHIEM KHOA TO DAO TAO KHOA Dt:QC

GS. TS. Trin ThAnh oao PGS. TS. NsuyEn Tn Anh

Trang 12