Sie sind auf Seite 1von 102

Lehrwerk für Deutsch s2

als Fremdsprache
germanulis saxelmZRvanelo

maswavleblis wigni

qarTuli gamocemis adaptaciis avtorebi:

eka SaverdaSvili, manana axalkaci

von Elke Burger


Lehrerhandbuch
in Zusammenarbeit mit
Martin Müller, Paul Rusch,
Theo Scherling und
Lukas Wertenschlag
Grammatik: Helen Schmitz
in Zusammenarbeit mit
Reiner Schmidt
Aussprache: Heinrich Graffmann
in Zusammenarbeit mit
Christiane Lemcke

grifirebulia erovnuli saswavlo gegmebisa da Sefasebis centris mier

Berlin · München · Wien · Zürich · New York


Redaktion: Uli Wetz
Visuelles Konzept, Layout: Ute Weber in Zusammenarbeit mit Theo Scherling
Satz & Litho: Kaltnermedia GmbH, Bobingen
Umschlaggestaltung: Studio Schübel Werbeagentur; Foto Getty Images / V. C. L.
Zeichnungen: Christoph Heuer und Theo Scherling
Fotoarbeiten (soweit im Quellenverzeichnis nicht anders angegeben): Vanessa Daly

Verlag und Autoren danken allen Kolleginnen und Kollegen, die Optimal begutachtet und mit Kritik
und wertvollen Anregungen zur Entwicklung des Lehrwerks beigetragen haben.

Optimal A2 – Materialien
Testheft A2
Lehrbuch A2
CD zum Lehrbuch, Arbeitsbuch und Testheft A2
Arbeitsbuch A2
Optimale Links und Online-Projekte
Lehrerhandbuch A2

Internetadressen:
www.langenscheidt.de/optimal
www.langenscheidt.de

© 2006 by Langenscheidt KG, Berlin und München

© 2007, 2009, 2013 by Bakur Sulakauri Publishing, Tbilisi, Georgia

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.


Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen
bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.

germanulis saxelmZRvanelo ] s2
maswavleblis wigni
`bakur sulakauris gamomcemloba~
misamarTi: daviT aRmaSeneblis 150, Tbilisi 0112
tel.: 291 09 54, 291 11 65
www.sulakauri.ge

ISBN 978-9941-15-048-7
sarCevi

Sesavali 4
Optimal A1-dan Optimal A2-ze gadasvla 6
saxelmZRvanelos Semadgeneli komponentebi 7
moswavlis wignis Sinaarsi da Sedegebis ruka 8
gakveTilis sanimuSo gegma 11
optimalis Tavebis agebuleba da struqtura 12
rCevebi gakveTilis Casatareblad 21
gakveTilebis scenarebi
fraiburgi/friburgi 22
ocneba da sinamdvile 26
gzaSi 30
ganaTleba 34
berlini 38
erTad cxovreba 42
samuSao da profesia 46
ucxo (ucxoeli) 50
media yoveldRiur cxovrebaSi 54
samSoblo 58
dResaswauli 61
andrea da milani (daskvniTi Tavi) 65
mosasmeni teqstebis transkrifcia 68
ucxouri enebis standarti 88
Sesavali

evrosabWos ganaTlebis komitetma da ucxouri enebis ganyofilebam ucxouri enebis swavlis,


swavlebisa da SefasebisaTvis Seadgina saerToevropuli sarekomendacio sabWo. sabWos mizani
iyo Seeqmna wevr-qveynebisaTvis saerTo baza, romelic gansazRvravda enis codnis kvalifi-
kacias da xels Seuwyobda maswavleblebis, saswavlo gegmebisa da programebis Semdgenlebis,
sertifikatis gamcemi organizaciebisa da ucxouri enebis swavlebis administratorebis
SeTanxmebul moqmedebas.

enebis swavlis, swavlebisa da Sefasebis saerTo evropuli sarekomendacio CarCos mixedviT gan-
isazRvra enis codnis 6 ZiriTadi done: A1, A2, B1, B2, C1, C2

A1 enis elementarul B1 enis damoukideblad C1 enis kompetenturad


A2 doneze gamoyeneba B2 gamoyeneba C2 gamoyeneba

OsaqarTvelos zogadsaganmanaTle- klasi evrosabWos evrosabWos stan-


blo skolis ucxouri enis standarti standartis dartis done
miznad isaxavs B1+ donis miRwevas. done (recepcia: (producireba:
mosmena, kiTxva) laparaki, wera)
ucxo ena 1 III-IV A1 A1
V-VIII A2 A2
IX-XII B1+ B1
ucxo ena 2 VII A1+ A1
VIII A2+ A2
IX-XII B1+ B1
ucxo ena 3 XI A1+ A1+
XI A2 A2
XII A2+ A2

saswavlo meToduri kompleqsi Optimal Sedgeba sami nawilisagan da Sesabamisad moicavs sareko-
mendacio sabWos mier dadgenili doneebidan A 1, A 2 da B1 doneebs.

Optimal A2 sruliad Seesabameba sarekomendacio sabWos mier dadgenil Sesabamis normebs da


moswavleebs sTavazobs:
- qmedebaze orientirebul miznebsa da am miznebis iolad misaRwev davalebebs
- yvelasaTvis advilad Sesamowmebel miRweul warmatebebs
- saswavlo da sakomunikacio strategiebis mizanmimarTul treningebs
- komunikaciuri da enobrivi sistemisaTvis saWiro testebs
- msoflioSi aRiarebul standartebs da sxv.

Tu Optimal A1 moswavleebs saSualebas aZlevda, sarekomendacio sabWos mier dadgenili A 1 doni-


saTvis mieRwiaT da, Sesabamisad, momzadebuliyvnen “Start Deutsch 1” gamocdisaTvis, Optimal A2 enis
Semswavlelebs moamzadebs amave sabWos mier dadgenil A 2 doneze da, Sesabamisad, gamocdisaTvis:
“Start Deutsch 2”; aseve am donis sxva testebisa Tu gamocdebis Casabareblad.

saqarTvelos ganaTlebis saministros mier gamoqveynebuli axali saswavlo gegmebis mixedviT


2005 wlidan skolebma unda ixelmZRvanelon gardamavali periodisTvis gamoqveynebuli saswav-
lo gegmebiT, ris mixedviTac, XI klasis moswavlem unda daZlios evrosabWos ganaTlebis komite-
tis mier dadgenili saerTo evropuli sarekomedacio sabWos A 2 done. Optimal A2-is koncefcia
swored am principebs eyrdnoba da agebulia saerTo evropuli sarekomedacio sabWos mier am doni-
saTvis gaTvaliswinebul masalaze. ucxo enis Seswavlis erT-erTi umTavresi mizani Sesaswavl
enaze mosmenilis gageba da am enaze laparakia. amitom moswavleebs im codnis praqtikulad gamoy-
eneba unda SeeZloT, rac saxelmZRvaneloebidan SeiZines. wignSi SeTavazebuli uamravi davaleba
Tu savarjiSo swored am mizans emsaxureba.

im maswavleblebs, romlebic ar icnoben Optimal A 2-s, vurCevT, dakvirvebiT Seiswavlon Optimal


A1-is maswavleblis wigni, sadac uamrav rCevas naxaven gakveTilis Catarebis axali meTodebisa da
xerxebis, aseve muSaobis axali teqnologiebis Sesaxeb.

4
qvemoT mocemul cxrilSi naCvenebia, Tu ra Sedegebs miaRweven moswavleebi saswavlo-meToduri
kopleqsi Optimal-is TiToeuli nawilis gavlis Semdeg.

Optimal A1 Optimal A 2 Optimal B 1


mosmena im SemTxvevaSi, Tu saubari SemiZlia calkeuli da xSi- SemiZlia saubridan Ziri-
garkveviT da neli tempiT mim- rad xmarebuli sityvebis Tadi punqtebis gageba, Tu
dinareobs, SemiZlia sityve- gageba, Tu CemTvis nacnob es Cems skolas, saqmianobas
bis da martivi winadadebebis Temebzea laparaki (mag. an Tavisufal dros Seexeba.
gageba, romlebic me, Cems ojaxs Zalian martivi informa- SemiZlia radiosa da tele-
an Cem garSemo arsebul konkre- cia pirovnebasa da ojaxis, viziis gadacemebidan aqtua-
tul sagnebs exeba. sayidlebis, samsaxuris Sesa- luri movlenebisa da Cemi
xeb). mesmis mokle, mkafio da interesebis Sesabamisi Teme-
martivi Setyobinebebisa da bis Sesaxeb mTavari informa-
gamocxadebebis ZiriTadi ciis miReba.
arsi.

kiTxva SemiZlia, magaliTad, abrebze, SemiZlia mokle, martivi SemiZlia im teqstebis waki-
plakatebze an katalogebSi teqstebis kiTxva da yofiT Txva, romlebSic, upirveles
mocemuli calkeuli arsebiTi teqstebSi (mag. gancxadebebi, yovlisa, xSirad xmarebuli
saxelebis, sityvebisa da marti- sareklamo furclebi, meniue- yofiTi da dargobrivi ena
vi winadadebebis wakiTxva. bi an samgzavro ganrigebi) gamoiyeneba. SemiZlia pira-
konkretuli, TvalSisace- di werilebis wakiTxva, rom-
mi informaciis moZebna da lebSic ama Tu im movlenaze,
mokle, martivi piradi weri- grZnobasa da survilze aris
lebis gageba. saubari.

dialoguri SemiZlia iseT saubarSi miviRo SemiZlia martivi SekiTxve- SemiZlia mogzaurobisas
metyveleba monawileoba, romlis drosac bis dasma da CemTvis nacnob Sesaswavl enaze sxvadasxva
Cemi partniori mzad aris nela Temaze SekiTxvebze pasuxiö situaciis Sesaxeb saubari.
da garkveviT isaubros; ufro SemiZlia martiv situaciebSi SemiZlia winaswari momza-
zustad, damexmaros imis for- mosaubris gageba, rodesac debis gareSe iseT Temebze
mulirebaSi, risi Tqmac minda. informaciis pirdapiri gacv- saubari, romlebic piradad
la xdeba da nacnob Temazea me mainteresebs; SemiZlia
saubari. SemiZlia martivi saubari yofiT Temebze,
saubris TviTon warmarTva, rogorebicaa: ojaxi, hobi,
TumcaRa saubarSi SeiZle- samuSao, mogzauroba, aqtua-
ba yvelaferi ver gavigo da luri movlenebi.
yvela sakiTxze ver visaubro.

monologuri SemiZlia CemTvis nacnobi piro- SemiZlia mTeli rigi wina- SemiZlia martivi da rTuli
metyveleba vnebebisa da Cemi sacxovrebeli dadebebiT, magaliTad, Cemi winadadebebiT sakuTari
saxlis aRwera martivi gamoTq- ojaxis, sxva adamianebis, Cemi gamocdilebisa da Tavgada-
mebisa da winadadebebis gamoye- sacxovreblis, Cemi ganaTle- savlebis an Cemi ocnebebis,
nebiT. bis da Cemi dRevandeli da imedebisa da miznebis Sesa-
bolodroindeli saqmianobis xeb laparaki.
aRwera. SemiZlia mokled Cemi
mosazrebebisa da gegmebis
Sesaxeb saubari, filmis da
wignis Sinaarsis gadmocema
da Cemi STabeWdilebis aRwe-
ra.

wera SemiZlia mokle da martivi Ria SemiZlia mokle, martivi SemiZlia CemTvis nacnob da
baraTis dawera. magaliTad, CaniSvnebis da Setyobinebebis saintereso Temebze martivi
Ria baraTi sakurorto adgi- dawera. SemiZlia Zalian mar- da rTuli teqstebis wera.
lidan. SemiZlia, agreTve, anke- tivi piradi werilis dawera, SemiZlia piradi werile-
taSi iseTi martivi monacemebis magaliTad, madlobis gada- bis wera da maTSi sakuTari
Setana, rogorebicaa saxeli da xda. gamocdilebebisa da STa-
gvari, misamarTi, moqalaqeoba beWdilebebis gaziareba.
da sxva.

5
Optimal A1 -dan Optimal A2 -ze gadasvla

sarekomendacio sabWos mier dadgenili A1 da A2 doneebi gulisxmobs ucxo enis elementarul


codnas. Optimal A2-is daxmarebiT moswavleebi gaimeoreben Optimal A1-Si Seswavlil masalas, gaimdi-
dreben leqsikur marags da gaimtkiceben gramatikis codnas. saxelmZRvanelo moswavleebs konkre-
tuli cxovrebiseuli situaciebis amsaxvel masalas awvdis da martivi sakomunikacio davalebebis
saSualebiT aCvevs enis praqtikaSi gamoyenebas. sametyvelo blokebi, leqsikuri maragi da esa Tu is
gramatikuli movlena orive tomSi orientirebulia sarekomendacio CarCosa da “Profile Deutsch”-ze.

Optimal A2-s Optimal A1-is msgavsi struqtura gaaCnia. saxelmZRvaneloSi warmodgenilia 11 Tavi da
erTi Semajamebeli Tavi gamocdisaTvis mosamzadebeli Semajamebeli testebiTa da davalebebiT.

Tavebic imave principiTaa agebuli, rogorc Optimal A1-Si: 3 gverdi eTmoba ZiriTad nawils, TiTo
gverdi – trenings, sawarmoTqmo davalebebs (fonetika) da axal sityvebs (leqsikuri nawili);
gramatikas Optimal A2-Sic ori gverdi eTmoba.

A A1-is Sejameba: rogor vityvi me amas optimalurad?

imisaTvis, rom moswavleebma ukeT gaixsenon Optimal A1-iT naswavli, Optimal A2-is moswavlis rveul-
Si me-4 da me-5 gverdebze mocemulia sxvadasxva sakomunikacio situaciisa da Temis amsaxveli
masala TamaSis saxiT. am TamaSis saSualebiT moswavleebs SeeZlebaT, gansazRvron TavianTi cod-
nis done (TamaSSi monawileoba im moswavleebsac SeuZliaT, visac wina wels am saxelmZRvaneloTi
ar uswavlia). maswavlebels ki am procesSi warmodgena Seeqmneba moswavleebis codnis doneze da
dainaxavs, romel moswavles romel sferoSi sWirdeba ganvlili masalis gameoreba an daxmareba.

komunikacia da Temebi (dialogebi da siuJetebi unda iyos)

Optimal A2-Si moswavleebs ufro gaRrmavebuli saxiT miewodeba Optimal A1-Si naswavli sametyvelo
qmedebebze orientirebuli Temebi da sakomunikacio situaciebi (cikluri progresia). ukve nac-
nobi Tematika ufro rTuli davalebebiTa da sakomunikacio donisTvis saWiro ufro farTe cod-
nis moculobiT miewodeba enis Semswavlelebs, rac moswavleebs met Tavdajerebulobas miscems
da daexmareba mosmenilis gagebasa da am enaze Tavisuflad laparakSi. Optimal A2-Si axali Temebis
Setana (mag. biografiebi, mediebi da sxv.) moswavleebs gaufarTovebs codnis areals da moemsax-
ureba moswavleTa mier germanuli enis ufro Tavisuflad gamoyenebas.

gramatika: gaxsovT Tu ara?

nacnob gramatikul Temebs am wignSi moswavleebi ufro gaiRrmaveben da wina saxelmZRvaneloSi


naswavl gramatikul movlenebs da maT gamoyenebas amjerad ufro daxvewaven. yoveli axali masalis
mowodebisas moswavleebs saSualeba eqnebaT, jer gaimeoron wina masala, Semdeg ki Seiswavlon
axali gramatikuli masala.

leqsika: naswavlisa da axali masalis kombinaciebi

naswavl Tematur velebs saxelmZRvaneloSi daemateba axali leqsikuri maragi. Temebs: qalaqi,
mogzauroba, saWmel-sasmeli, mopatiJeba da sxva daemateba am nawilSi iseTi Temebi, rogorebicaa
ganaTleba, mediebi, samsaxuri da profesia da sxva. moswavlis wignSi ZiriTadi Tavis sityvebis
prezentaciisas moswavleebs wina safexurze naswavli sityvebis gameorebis SesaZlebloba eZle-
vaT, riTic isini ukve naswavl masalas ganimtkiceben da iolad daakavSireben mas axal masalasTan.

6
saxelmZRvanelos Semadgeneli komponentebi

ZiriTadi komponentebi

moswavlis wigni moswavlis wignis kaseta

moswavlis rveuli maswavleblis wigni

damatebiTi komponentebi

damatebiTi savarjiSoebis testebis rveuli


rveuli kompaqtdiskiT

kompaqtdiski moswavleTaTvis davalebebi internetSi

misamarTze www.langenscheidt.de optimalis yoveli TavisaTvis naxavT sxvadasxva tipis davale-


bas masalis gansamtkiceblad, romlebic moswavleTa enobriv SesaZleblobebs miesadageba.
davalebebi SesaZlebelia individualurad an jgufebSi gasakeTeblad misceT moswavleebs,
1
Sedegebi ki yovelTvis forumSi warmoadginoT.

davalebebi internetSi samuSaod gankuTvnilia, ra Tqma unda, im moswavleebisTvis da im


klasebisTvis, romlebsac internetSi muSaobis saSualeba aqvs.

klasis siZlieris da kviraSi saaTobrivi datvirTvis mixedviT saWiroa daaxloebiT 85-170


gakveTilis Catareba (45 wT.) wignis dasaZlevad da A 2 donis misaRwevad.

85-120 sT moswavleTa maRali motivaciis SemTxvevaSi, rac iTvaliswinebs swavlis Cvevas,


sxva enebis codnas, met dros individualuri muSaobisTvis.

120-170 sT moswavleTa normaluri motivaciis dros, rac iTvaliswinebs sxva enebis


arcodnas (an nakleb codnas), nakleb dros individualuri muSaobisTvis.

1
forumSi muSaoba swavlebis erT-erTi socialuri formaa, romelSic maswavlebeli da moswavleebi
erToblivad muSaoben diskusiis formiT. xSirad es aris muSaobis plenaruli Semajamebeli faza
(Arbeit im Plenum), romlis drosac interaqcia maswavlebelsa da moswavleebs Soris Tanabar doneze
mimdinareobs.

7
moswavlis wignis Sinaarsi

1 Freiburg/Fribourg
ucx.XI 1,2,3
Ein Stadtrundgang Eine Stadt kennen lernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wie man eine Stadt liest Informationen sammeln und ordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ucx.XI 9, 11, 12
Einsprachig, zweisprachig, ... Den Wohnort beschreiben – Über Sprachen sprechen . . . . . . . . . . . . . . . 8 ucx.XI 4,5, 22

Training Lernen planen und organisieren – Wortschatz lernen . . . . . . . . . . . . . . . 9 ucx.XI 19

Wortschatz Die Stadt – Wortbildung: trennbare Verben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ucx.XI 8,9, 21


Aussprache Rhythmisch sprechen – Schwierige Wörter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ucx.XI 7, 19
Grammatik Pronomen „man“ – Hauptsatz + Hauptsatz: Konjunktoren „und“,
„aber“, „denn“ – Redewiedergabe – Wiederholung: Perfekt . . . . . . . . . 12 ucx.XI 7, 19

2 Ein Leben – ein Traum

Traum und Wirklichkeit Über Träume sprechen – Vermutungen äußern –


ucx.XI 4,5, 11, 12, 23
Eine Geschichte erzählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rückkehr Biographische Notizen – Meinungen äußern – Über sich sprechen . . . . 16 ucx.XI 13, 14, 22, 7

Training Wörter thematisch ordnen – Informationen zeitlich ordnen . . . . . . . . . . 17 ucx.XI 13, 18, 20

Wortschatz Leben – Zeitinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ucx.XI 1, 3, 21


Aussprache Satzakzent: neue Information – Zahlen – Konsonantenverbindungen . . . . 19 ucx.XI 13,
Grammatik Verb „werden“ – Satz: Nebensatz mit „dass“ – Textreferenz:
Demonstrativ-Artikel „dieser“, „dieses“, „diese“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ucx.XI 15, 17, 19, 20

3 Unterwegs

Faszination Bahnhof Ideen zum Thema „Reisen“ sammeln – Situationen unterwegs ucx.XI 21, 17, 18
verstehen – Informationen zum Thema „Bahnhof“ vergleichen . . . . . . . 22
ucx.XI 12, 21, 5, 7
Reise-Orte Meinungen äußern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Training Redemittel sammeln: Auskunft geben – Redemittel ordnen: Auto
ucx.XI 2,3
oder Zug? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wortschatz Gute Reise! – Tätigkeiten unterwegs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ucx.XI 21, 17, 18, 21, 22
Aussprache Hauptsatz + Nebensatz: Sprechmelodie – Ein Gedicht lesen –
Schwierige Wörter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ucx.XI 21, 17, 18, 21, 22

Grammatik Adjektive: Komparativ (prädikativ) – Satz: etwas begründen mit „weil“


oder „denn“ – Wiederholung: Substantiv Plural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ucx.XI 15, 17, 19

4 Ausbildung

In der Schule Über Ausbildung sprechen – Tagesablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ucx.XI 1, 11, 12, 16

Das Praktikum Einen kurzen Bericht verstehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ucx.XI 4, 14, 22, 23


Arbeiten und studieren Über Studium und Beruf sprechen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ucx.XI 1, 5, 8, 7

Training Hören: auf Zeitsignale achten – Zwischen Sprachen vermitteln . . . . . . . 33 ucx.XI 1, 5, 22, 23
Wortschatz Stundenplan und Fächer – Schule und Studium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ucx.XI 1, 17, 18
Aussprache Konsonanten: f, ff, ph, v, w – Einen Text lesen – Verstärker sprechen . . . 35 ucx.XI 8, 9
Grammatik Adjektive: Deklination nach unbestimmtem und bestimmtem Artikel . . 36 ucx.XI 15, 17, 5, 18

8
5 Berlin

Berliner Luft Eine Stadt kennen lernen – Vorschläge machen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ucx.XI 11, 1, 3
An der Mauer Stadtgeschichte verstehen – Über einen wichtigen Tag sprechen . . . . . 39 ucx.XI 1, 5, 6, 7
Potsdamer Platz Eine Beschreibung verstehen – Von einem Ort erzählen . . . . . . . . . . . . . 40 ucx.XI 6, 21, 11

Training Mit dem Wörterbuch arbeiten – Hören: Notieren, ordnen, schreiben . . . . 41 ucx.XI 11, 1, 3, 17
Wortschatz Ein Stadt-Plakat – Staat und Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ucx.XI 10, 17
Aussprache Kontrastakzent – Murmelvokal [á] – Schwierige Wörter . . . . . . . . . . . . . 43 ucx.XI 1, 3
Grammatik Wiederholung: Präpositionen – Präteritum: „kommen“, „sagen“,
„geben“ und Modalverben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ucx.XI 8, 15

6 Zusammen leben

Familien heute Familien vergleichen – Eine Statistik lesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 ucx.XI 1, 13, 6, 7


Generationen Personen beschreiben – Über Familie sprechen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 ucx.XI 1, 13, 6, 7
Freunde Beziehungen beschreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ucx.XI 5, 7, 23

Training Freunde und Bekannte vorstellen – Ein Ereignis darstellen . . . . . . . . . . 49 ucx.XI 1, 14


Wortschatz Familie und Verwandte – Beziehungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ucx.XI 12 15
Aussprache Sprechmelodie: Fragen/Nachfragen – Nasal: „ng“, „nk“ – Ein Gedicht lesen 51 ucx.XI 1, 3
Grammatik „jed-“, „beid-“, „viel-“ und „all-“ – Reziproke Verben – Satz: Relativsatz
mit Relativpronomen „der“, „das“, „die“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ucx.XI 15, 17, 18

7 Arbeit und Beruf


ucx.XI 13, 14, 1
Die Firma Rad-Rapid Tätigkeiten beschreiben – Eine Firma beschreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Der Auftrag Einen Arbeitstag beschreiben – Einen Auftrag verstehen –
Über die Arbeit sprechen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ucx.XI 1, 2, 6, 22

Die Suche Eine Geschichte verstehen – Einen Auftrag geben . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ucx.XI 1, 13, 7, 23

Training Telefonieren und Notizen machen – Begrüßen und verabschieden . . . . 57 ucx.XI 5, 17, 18

Wortschatz Der Arbeitsplatz – Berufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 ucx.XI 2, 3, 4


Aussprache Vokale: e-Laute – Unbetontes „e“ – Einen Text lesen – Schwierige Wörter 59 ucx.XI 1, 12
Grammatik Adjektive als Substantive – Possessiv-Artikel: Dativ – Artikelwörter
als Pronomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ucx.XI 15, 17, 19

8 Fremd(e)

In die Fremde gehen Reisen: Gründe nennen – Über Gefühle sprechen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ucx.XI 12, 13, 14, 1
In der Fremde leben Veränderungen beschreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ucx.XI 1, 13, 12, 5, 6
Bekannt und unbekannt Von Erfahrungen berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ucx.XI 6, 7, 22, 23

Training Nachfragen und Reagieren – Gesten und Körpersprache . . . . . . . . . . . . 65 ucx.XI 1, 8, 17


Wortschatz Gefühle ausdrücken – Ämter und Dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ucx.XI 1, 17
Aussprache Vokale: ö-Laute – Wortakzent: Komposita, Vorsilben – Ein Gedicht lesen 67
ucx.XI 1, 17
Grammatik Verben mit Präpositionen – Nebensätze mit „wenn“, „als“, „bis“, „seit“ –
Wiederholung: Hauptsatz + Nebensatz, Nebensätze mit Subjunktoren . . 68
ucx.XI 15, 17

9
9 Medien im Alltag

Bürokommunikation Medien benutzen – Informationen notieren – Termine finden – ucx.XI 1, 11, 12, 9, 13
Funktionen beschreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ucx.XI 1, 21, 21
„Benimm-Regeln“ Stellung nehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
ucx.XI 1, 8
Training Wichtige Wörter markieren, Thema finden – Termine finden . . . . . . . . . 73
Wortschatz Medien – Bürokommunikation früher und heute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ucx.XI 12, 15
Aussprache Vokale: ü-Laute – Silben verbinden – Rhythmisch sprechen –
Schwierige Wörter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ucx.XI 1, 7
Grammatik Hauptsatz + Hauptsatz mit „deshalb“ – Satz: Nebensatz mit „damit“ –
Verwendung von „es“ – Modalverb „sollen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ucx.XI 15, 17

10 Heimat
ucx.XI 1, 5, 12, 13, 22, 23
Was ist Heimat? „Heimat“ definieren – Über Heimat sprechen – Gründe nennen . . . . . . 78
Ein Quiz Vermutungen äußern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ucx.XI 1, 3, 5, 17, 18

Training Lesen testen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ucx.XI 15, 17, 8


Wortschatz Heimat – Wohnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Aussprache Silben trennen: Knacklaut [?] – Rhythmisch sprechen – Erzählen . . . . . 83 ucx.XI 1, 2, 21
Grammatik Redewiedergabe: Possessiv-Artikel – Indefinitpronomen: „jemand“, ucx.XI 1, 7
„niemand“, „etwas“, „nichts“, „alles“ – Wiederholung: Redewiedergabe
und Vermutungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ucx.XI 1, 12, 15, 17,
22, 23

11 Herzlichen Glückwunsch
ucx.XI 1, 2, 21, 11
Einladung Auf eine Einladung reagieren – Ratschläge geben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Feste feiern Über Feste sprechen – Vorsätze formulieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ucx.XI 1, 11, 22, 23, 6, 7

Training Eine kurze Mitteilung schreiben – Genau hören: höflich – unhöflich . . . . 89 ucx.XI 1, 9, 17
Wortschatz Gratulation und Komplimente – Personen beschreiben . . . . . . . . . . . . . 90
ucx.XI 1, 5, 6
Aussprache W-Fragen – Emotionales Sprechen – Schwierige Wörter . . . . . . . . . . . . . 91
Grammatik Vorschläge machen, Bitten und Wünsche äußern: Konjunktiv II – ucx.XI 1, 10
Passiv verstehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
ucx.XI 15, 17

A2B1 Ausklang: Andrea und Milan

Ein Besuch Personen beschreiben – Eine Anfrage beantworten . . . . . . . . . . . . . . . . 94


Im Zug Eine Durchsage verstehen – Auswählen und bestellen . . . . . . . . . . . . . . 95 ucx.XI 1, 9 13
Am Ziel Eine Geschichte erzählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ucx.XI 2, 6, 7, 14
Training Spiel: Was Sie schon immer wissen wollten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
ucx.XI 1, 6

Anhänge zum Nachschlagen: ucx.XI 8, 19, 20


Alphabetisches Wörterverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Alphabetische Liste der unregelmäßigen Verben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

10
Cven mier SemoTavazebuli gakveTilis gegma erT-erTi variantia im uamravi variantidan, romelic maswavlebelma SeiZleba Seadginos mocemuli
masalis mixedviT. Cven, ubralod, SevecadeT TqvenTvis nimuSis saxiT masala ase dagvegegma. Tqveni gakveTils Cven mier gakeTebuli gegmis mixedviT
CaatarebT, Tu mas sxvanairad dagegmavT, es Tqveni gadasawyvetia. mocemuli gegma SeiZleba or gakveTilze (45 wT.) ganawildes. damatebiT SegiZliaT
SeitanoT punqti `Semowmeba~, sadac saWiroebisda mixedviT CawerT, Tu ra saxiT moaxdenT moswavleTa miRebuli codnis Sefasebas (mag. testi, sakon-
trolo, saklaso da a.S.)

dro saswavlo moswavleebis swavlebis maswavleblis aqtivobebi


miznebi socialu- masala mediebi Semowmeba
aqtivobebi
ri forma

axali Temis moswavlee- muSaoba moswavlis moswavlis maswavlebeli exmareba moswav-


gacnoba bi ecnobian forumSi wigni, wigni, leebs isaubron suraTebis
suraTebs da da jgu- gv. 6. 1. firi da Sesaxeb da acnobs qalaq
10 wT. (Fetigkeit Sprechen)
saubroben frai- febSi moswavlis proeqtori, fraiburgs.
burgis Sesaxeb an wyvi- rveuli, moswavlis
lebSi Ü1. rveuli
interviudan moswavleebi muSaoba moswavlis moswavlis maswavlebeli moswavleebs
qalaq frai- ismenen intervi- indivia- wigni, wigni, ramdenjerme asmeninebs
burgis Sesaxeb us da mocemuli dualu- gv. 6.A 2, A3. suraTebi. intervius da exmareba maT
informaciis SekiTxvebis dax- rad da moswavlis kaseta, kiTxvebze pasuxebis gacemaSi.
15 wT.
CaniSvna marebiT iniSna- wyvi- rveuli, moswavlis
(Fetigkeit Hören/ ven informacias lebSi Ü2,Ü3a. rveuli
gakveTilis sanimuSo gegma

Selektives Hören)

gramatikuli moswavleebi muSaoba moswavlis moswavlis A 4-is daxmarebiT maswavlebeli


masalis adgenen patara jgufebSi wigni, wigni, ameorebinebs moswavleebs
gameoreba: dialogebs moce- gv. 6. A 4. moswavlis prezenss da perfeqts.
Präsens, Perfekt muli kiTxvebis moswavlis rveuli
7 wT. rveuli.
(Gramatik) mixedviT
Ü 3b.

teqstis moswavleebi muSaoba moswavlis moswavlis maswavlebeli moswavleebs


prezentacia ismenen teqsts forumSi wigni, wigni, asmeninebs teqsts da exmareba
(Globales und qalaqis Sesaxeb gv. 7. A 5. kaseta maT davalebis SesrulebaSi.
15 wT.
selektives Hören)

saSinao indivi- moswavlis moswavlis maswavlebeli garkveviT


davaleba dualuri rveuli. rveuli, uxsnis moswavleebs davalebebis
muSaoba Ü4-Ü6. kaseta Sinaarss.
moswavlis
rveuli.
Ü3b.

11
moswavlis wigni
moswavlis wignis yovel gverds Seesabameba
moswavlis wignis 12 TavSi gaecnobiT germanelebs, avstrielebsa da Sveicarielebs da sain-
tereso Temebs maTi qveynebis Sesaxeb.

sametyvelo blokebSi moswavleebisTvis mocemulia struqturebi da gamoTqmebi, romlebic


maT kiTxvebis dasmas, kiTxvebze pasuxebs da ama Tu im davalebis Sesrulebas gauadvilebs.

mosasmeni teqstebi moswavlis wignSi mocemul testebs, suraTebsa da fotoebs „axmovanebs“,


rac moswavles sakomunikacio miznebis daZlevaSi exmareba.

naswavlis ufro efeqturad gamosayeneblad moswavlis wignis struqtura ase gamoiyureba: yove-
li Tavis ZiriTadi nawilis (Magazin) Semdeg, romelic sam gverds moicavs, erTi gverdi eTmoba
trenings, meore gverdi ki _ axal sityvebs. aq mocemulia am TavSi saWiro ZiriTadi leqsika.

ZiriTadi nawili ZiriTadi nawili ZiriTadi nawili treningi

5 Berlin 5 5
Training
5
An der Mauer Mit dem Wörterbuch arbeiten
Berliner Luft
Potsdamer Platz A9
A1 A4 Reichstag
4 5 6 a) Lesen Sie und
Eine Stadt 1 2 3 Stadtgeschichte
markieren Sie
kennen lernen verstehen
unbekannte Wörter.
a) Sehen Sie die Welche Informationen Substantiv
Fotos und die finden Sie zu Foto 4 Gebäude ➜ Gebäude b) Schreiben Sie
Karte an. Was wissen und 6 im Dialog?
Weltkrieg ➜ Welt, Krieg eine Liste:
Sie über Berlin?
Wann …? Substantiv, Verb, ...
Hauptstadt Wie lange …? Der Reichstag als Kunstwerk Die Glaskuppel im Reichstag Verb
Berlin zerstört ➜ zerstören
➜Ü5 Nach dem Zweiten Weltkrieg machten die Künstler Christo
war das Gebäude stark zer- und Jeanne-Claude aus dem
brauchte ➜ brauchen
stört. In den sechziger Jahren Reichstag ein Kunstwerk. Die
➜Ü1 die sechziger the sixties
baute man den Reichstag wie- Bilder gingen um die Welt. Seit c) Notieren Sie
der auf. Nach der Wiederverei- 1999 ist der Deutsche Bundes- Jahre das Suchwort und
nigung brauchte man einen Ort tag im Reichstagsgebäude. das Gebäude building schlagen Sie im
für den Bundestag in Berlin. Hier arbeiten die Abgeordneten Weltkrieg world war Wörterbuch nach.
Brandenburger Tor Potsdamer Platz Reichstag Mauerreste Hackesche Höfe 9.11.1989 1930 1974 2003 Der britische Architekt Sir aus allen Parteien. Sehr beliebt
➜ Ü 12 – 13
e
Norman Foster entwickelte die ist das Glasdach. Das kann
b) Lesen und Irene Wagner aus Konstanz ist mit ihrem Freund Jan Colar aus Prag traß A7
Universitäts-
Oran
U Tors Potsdamer Platz 1939–45 Zweiter Weltkrieg Pläne für den Ausbau. 1995 man als Tourist besuchen ...
ergänzen Sie. nach Berlin gefahren. klinikum
Charité ien-
Neue Synagoge
S burg
U
Hackesche
 Wo sind wir? Ja, fast dreißig Jahre, von 1961 bis 1989. Die A5 1.61 Eine Beschreibung
Friedrich-

er
Die beiden sind zum ersten Mal in der Hauptstadt. Jan möchte die Str.
Höfe
 Ich weiß nicht. Maueröffnung am 9. November 1989 war für Über einen verstehen
➜Ü2 Museums- S
r. 1945 Ende des 2. Weltkriegs
neue Architektur am Potsdamer Platz sehen. Irene will ganz viele insel
Berliner t-St S Was ist das? uns DDR-Bürger wie ein Wunder. wichtigen Tag a) Ordnen Sie die ... In den dreißiger Jahren gab Weil viele DDR-Bürger in den
Reichstagsgeb.
(Dt. Bundestag)
SU Dom ch
ne Fernseh- Berlin in 4 Sektoren
Sehenswürdigkeiten besuchen. Vielleicht Reste von der Berliner Mauer? Dann haben Sie damals in der DDR gelebt? sprechen Fotos den es hier viele Hotels, Cafés, Westen flohen, baute die DDR-
Humboldt-Uni.
Staatsbibl.
iebkRotes turm
Hist. K.-L Rathaus geteilt Hören: Notieren – ordnen – schreiben
.

Textabschnitten zu. Restaurants, Kaufhäuser und Regierung eine Mauer um


str

Am ersten Tag gehen sie zu Fuß durch die Innenstadt. Brandenburger


Tor Unter den
Linden Museum Das glaube ich nicht. Komm, wir fragen den Ja! In Ostberlin, am Prenzlauer Berg. Was hat Ralf Gerlach
S tr. Nikolai-
U Französisc
he S kirche
Mann dort. Sie sagten, die Maueröffnung war wie ein am 9.11.89 gemacht? viel Verkehr! Westberlin. Die Mauer teilte
A 10
er-

Mai 1949 Gründung der 1.62


Eberststr.

Gendarmen- b) Lesen Sie Am Potsdamer Platz war die auch den Potsdamer Platz. Im
un
Wilhe

U
 Ja, das ist sicher kein Tourist. Entschuldigung, Wunder. Was ist damals passiert? Notieren und
Fis el

markt
Gr
ins
ch

U U Bundesrepublik a) Hören Sie


er-

noch einmal und erste Verkehrsampel in Westen konnte man von einem
lm-

A2 Was machen wir jetzt? Potsdamer Pl. Leipziger


Straße U
darf ich Sie etwas fragen? Sind das hier Reste Diesen Tag vergesse ich nie! Das war der erzählen Sie.
SU . ordnen Sie die Deutschland. Turm über die Mauer in den Deutschland und notieren Sie
a) Lesen Sie: Erst mal eine Pause! Bitte denk an meine Füße. Wir sind von der Berliner Mauer? schönste Tag in meinem Leben. Wenn es Sie
str.

tr
str.

bs

Oktober 1949 Gründung der DDR


ko

19 Uhr / Jahreszahlen zu. Nach dem Zweiten Weltkrieg Osten sehen. Stichwörter.
Ja

Was haben Irene bestimmt schon 50 Kilometer gelaufen. Kochstr. Ja, genau! Sehen Sie die Linie auf der Straße? interessiert, erzähle ich Ihnen, wie das war.
23 Uhr / 1 Uhr war die ganze Gegend zerstört. Nach der Wiedervereinigung 13.8.1961 Beginn des Mauerbaus
und Jan gesehen? Quatsch! Wir waren erst am Brandenburger Tor und jetzt am Hier war die Mauer und hat Berlin in Ost und Ja, gerne! Ich kann mich nicht erinnern. Ich war ➜ Ü 9 – 10
Die Sieger England, Frankreich, kauften Investoren das Land
Hackeschen Markt ... West geteilt. damals noch keine 10 Jahre alt.
➜Ü6–7 USA und die Sowjetunion teil- am Potsdamer Platz. Viele 9.11.1989 Maueröffnung
1.60 b) Wohin ... und auf dem Reichstag. Erinnerst du dich? Habe ich Sie richtig verstanden, die Mauer hat ten Berlin in vier Teile. berühmte Architekten aus der 3.10.1990 Wiedervereinigung der
gehen Irene und Tja, mein Schatz, Berlin ist eben größer als Konstanz. die ganze Stadt geteilt? Seit der Gründung der Bundes- ganzen Welt kamen nach Berlin beiden deutschen
Jan – und wie? Wir können eine Stadtrundfahrt machen. Oder hast du republik und der DDR gab es in und haben hier das „alte Zen- Staaten
Lust auf eine Bootsfahrt? Auf der Spree kann man
zu Fuß / Bahn Deutschland zwei Staaten. trum“ neu gestaltet. 2002 Ende der Bauarbeiten
durch das alte Stadtzentrum fahren. Vorschläge machen am Potsdamer Platz
 Ich weiß nicht. Gehen wir lieber ins Museum. Was machen wir jetzt? Wir können eine Stadtrundfahrt machen.
➜Ü3
 In welches? Oder hast du Lust auf eine Bootsfahrt? Gute Idee! / Mir ist es egal.
 Ich schau mal im Stadtplan. Die Museumsinsel ist ganz in der Warschau, Altstadt
Ich weiß nicht. Gehen wir lieber ins Museum. O.k., zuerst gehen wir ins Museum und dann ... A8
Nähe. Die liegt gleich neben dem Hackeschen Markt. Prima! Danach besuchen wir ... Einverstanden! Von einem Ort Von einem Ort erzählen
 Und was gibt es da? erzählen Ein bekannter Ort in meiner Stadt ist ... Früher war hier ... 1. Notieren ➜ 2. Ordnen ➜ 3. Schreiben b) Ordnen Sie
Und am Nachmittag ... Nein, auf keinen Fall!
A3 Da sind mehrere Museen. Oder wir gehen ins Historische Erzählen Sie von Die Straße ist berühmt, weil ... die Stichwörter.
Vorschläge machen Museum. Von einem wichtigen Tag erzählen einem Platz, … in Ihrer In den dreißiger Jahren war ... Nach dem Krieg ... Polen – letztes Jahr Wer? Jan Jan hat letztes Jahr c) Schreiben Sie
muSaoba jgufebSi

Von ... bis ... gab es ... einen Text.


Eine Tour durch Berlin: Mir ist es egal. Was magst du? Ralf Gerlach: Ich: A6 Stadt. Krakau und Warschau Wo? Krakau, Warschau Krakau und Warschau
Spielen Sie. Dich und Berliner Luft! Seit ... gibt es ... Als Kind habe ich hier ... ➜ Ü 14
Das war am 9. November 1989. Das war am ... Erzählen Sie von ➜ Ü 11 Altstadt Wann? letztes Jahr besucht. Er war in …
Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft, Er hat um 19 Uhr die Nachricht gehört. Ich habe um … Uhr ... einem wichtigen Tag.
➜Ü4 schöne Plätze, bunte Was? besuchen Dort gibt es viele schöne …
so mit ihrem holden Duft, Duft, Duft ... Zuerst ist er zur Grenze gefahren. Zuerst bin ich ...
➜Ü8 Häuser, ruhige Höfe

40 vierzig

38 achtunddreißig einundvierzig 41
neununddreißig 39

mesame gverdi eTmoba warmoTqmaze muSaobas, bolo ori gverdi ki _ gramatikas. gramatikuli
savarjiSoebi maswavlebels moswavleze orientirebuli gakveTilis Catarebis saSualebas
aZlevs.

treningis gverdebze ganTavsebuli masala moswavleTa optimalur swavlasa da ukve naswa-


vlis efeqturad gamoyenebas emsaxureba. warmodgenili sityvebi da gamoTqmebi sityvebisa-
Tvis gankuTvnil gverdebze Seesabameba Profile Deutsch-isa da Start Deutsch-is minimums da warmoa-
dgens umTavres sityvebs A2 donis misaRwevad. warmoTqmis nawilSi moswavleebi varjiSoben
germanulad laparakSi ise, rom komunikacia yovelTvis Sedges da saubrisas maT mier war-
moTqmuli bgerebi yvelasTvis garkveviT da gasagebad ismodes.

„gramatika“, rogorc komunikaciis mTavari elementi, warmodgenilia yoveli Tavis or


gverdze. wignSi gaTvaliswinebuli struqturebi moswavleebs daexmareba A2 donis miRweva-
Si. sayuradReboa is, rom yvela gramatikuli formisa da wesis codna moswavleTaTvis ar aris
savaldebulo.

axali sityvebi warmoTqma gramatika gramatika

5 Wortschatz
Aussprache
5 5 Grammatik Grammatik
5
Kontrastakzent Wiederholung: Präpositionen Wechselpräpositionen
Ein Stadt-Plakat
 Fahren Irene und Jan nach München? A 13 1.66
A 19 Präpositionen mit Dativ, Präpositionen mit Akkusativ Position/Ruhe Richtung/Bewegung A 21
A 11 Nein, sie fahren nach Berlin. Hören Sie und
a) Markieren Sie
Dativ Akkusativ Sortieren Sie die
a) Machen Sie Ihr Berlin: Fahren sie mit dem Auto? sprechen Sie.
Präpositionen und Jan ist mit seiner Freundin Irene seit drei Tagen Jan und Irene sind bis nächsten Montag in Wo? Wohin? Verben aus A 20 a)
Berlin-Plakat. Nein, mit dem Zug. und b). Schreiben
Kasus-Endungen. in Berlin. Vom Hotel fahren sie zum Potsdamer Berlin. Jan will nicht ohne seine Freundin
Geschichte: Wohnen sie bei Freunden? liegen,
___________________________________________ legen,
___________________________________________ Sie den Infinitiv.
b) „Dativ“ oder Platz. Architekten aus der ganzen Welt haben spazieren gehen. Irene hat nichts gegen
b) Machen Sie ein 1949: Teilung in Ost und West Nein, im Hotel.
„Akkusativ“? den Platz neu gestaltet. Nach drei Stunden einen Spaziergang, aber ihre Füße ... . Jetzt ➜ Ü 22
Plakat zu Ihrer Stadt. Machen sie eine Bootsfahrt? ___________________________________________ ___________________________________________
1961: Mauerbau Ergänzen Sie. sind Jan und Irene müde. gehen Jan und Irene durch einen Park.
 Nein, sie gehen ins Museum.
1989: Maueröffnung ➜ Ü 19
c) Hängen Sie die
1991: ... Präpositionen mit _________________ Präpositionen mit _________________
Plakate auf. Raten Sie: Präpositionen mit … A 22
Welche Stadt ist das? Personen: Steht der Reichstag vor dem Brandenburger Tor? Nein, neben dem Brandenburger Tor. A 14 Ergänzen Sie die
➜ Ü 15
3,4 Millionen Einwohner War der Mauerfall 1990? Nein, ______________________________________
a) Ergänzen Sie.
Wechselpräpositionen
… Dativ … Akkusativ … Dativ (wo?) oder Akkusativ (wohin?) Übersicht.
Gebäude: b) Sprechen Sie.
Kann man auf dem Rhein durch Berlin fahren? Nein, ______________________________________ aus,
_________________________ bis,
_________________________ neben,
_________________________
der Reichstag, der Fernsehturm ... A 20 1. Jan legt das Brot zwischen die Teller. 2. Die Tomaten liegen in der Schüssel. 3. Das Brot liegt zwischen
Orte: a) Was passt? den Tellern. 4. Jan ist am See. 5. Die Messer legt er auf die Teller. 6. Irene geht an den See. 7. Die Toma- _________________________ _________________________ _________________________
die Museumsinsel, der Tiergarten, ... Murmelvokal [á] Ergänzen Sie die
Zahlen im Bild 1
ten legt er in die Schüssel. 8. Die Messer liegen auf den Tellern.
Straßen: 1 2
oder 2.
der Kudamm, Unter den Linden, ... Er steht vor dem Brandenburger Tor. Er ist neugierig auf die neue Architektur. A 15 1.67

Landschaft: ...
Sie besuchen die Berliner Mauer am Potsdamer Platz. a) Hören Sie. ➜ Ü 20 – 21 Präteritum: „kommen“, „sagen“, „geben“ und Modalverben
Sie haben den Weg vergessen und sich im Verkehr verlaufen. b) Sprechen Sie.
Bekannte Personen: ... In den dreißiger Jahren gab es hier viele Hotels, Cafés, Restaurants, Kaufhäuser und viel Verkehr! A 23
Universitäts- U Torstr
aße
Seit der Gründung der Bundesrepublik und der DDR gab es in Deutschland zwei Staaten. a) Markieren Sie
Essen und Trinken: ... Vokal spricht man als [á].
Oranie
„r“ nach langem
klinikum Neue Synagoge
Charité n-
S burge
U
Hackesche A 16 Im Westen konnte man von einem Turm über die Mauer in den Osten sehen. die Verben.
Friedrich-

r Höfe
Str.
Museums-
insel
S
Berliner
.
t-Str S
 kurzem Was ist richtig? Viele berühmte Architekten aus der ganzen Welt kamen nach Berlin.
Reichstagsgeb.
(Dt. Bundestag)
SU Dom ch
ne Fernseh-
Humboldt-Uni.
Staatsbibl.
ebkRotes turm
Hist. K.-Li Rathaus Kreuzen Sie an. Sie sagten, die Maueröffnung war wie ein Wunder. Was ist damals passiert?
str.

Brandenburger
Linden Museum
Tor
S
Unter den
U Französisc
he S
tr. Nikolai-
kirche „r“ am Anfang von Wörtern oder Vorsilben spricht man als [r]. 1
Staat und Politik
-
ner
Eberststr.

Gendarmen-
 Ende
Wilhelm

U
Gru
Fisc l

haben können sagen sein kommen geben


markt
b) Ergänzen Sie die
inse
her-

U U
Straße U
-

Potsdamer Pl. Leipziger


.
Formen von „sein“
SU
str.

tr
str.

obs

b) Ergänzen Sie. unter • vor • neben • hinter • hinter • vor • unter • neben
Jak

Kochstr.
A 12 1 Bürgerkrieg nach den Wahlen ich hatte konnte
________ sagte
_________ war kam
____________ gab
____________ und „haben“ und
a) Welche Überschrift Irene / Wagner / Hannover Irene Wagner kommt aus Hannover. A 17 markieren Sie die
passt zu welchem 2 Neue Umwelt-Gesetze 4 Staatsbesuch beim Königspaar bekannter / dreißiger / Jahre Das ist ein bekannter Platz aus den dreißiger Jahren. a) Lesen Sie laut. du hattest _________ _________ warst kam… Endungen.
____________ ____________
Text? Notieren Sie. Architektur / Potsdamer Ich mag die Architektur am Potsdamer Platz. c) Ergänzen Sie die
für Eine Pause für meine Füße! b) Hören Sie Sie hatten _________ _________ waren ____________ ____________
schlimmer 5 Kein neuer Friedensvertrag in Sicht 1.68
Tabelle.
3 Die Naturkatastrophe wird Reise / Reiseführer Sie machen eine kleine Reise mit dem Reiseführer. zur Kontrolle.
hier / Reste / Berliner / Mauer Hier sind die Reste von der Berliner Mauer. ➜ Ü 23 – 24
3 er/es/sie hatte _________ _________ war ____________ ____________
b) Unterstreichen Sie A _______________________ B _______________________ C _______________________ 2 1
6
wichtige Wörter und 5 wir ______ _________ _________ _________ ____________ ____________
machen Sie eine Bei der Umweltkonferenz haben Bei seinem Staatsbesuch hat Die aktuelle Lage ist ernst. Vor Schwierige Wörter aussprechen 7
Mind-map zu Politik, Politiker und Politikerinnen aus der Präsident führende Politi- allem in der Hauptstadt ist die 4 ihr ______ _________ _________ _________ ____________ ____________
Umwelt, ... allen Parteien nach Lösungen für ker und Regierungsvertreter Situation gefährlich: Die Armee Hauptstadt in der Hauptstadt Wir wohnen in der Hauptstadt. A 18 1.69 8
Sprechen Sie. Sie ______ _________ _________ _________ ____________ ____________
die aktuellen Probleme gesucht. getroffen. In Gesprächen über schießt auf Demonstranten. Die Museumsinsel auf der Museumsinsel Wir sind jetzt auf der Museumsinsel.
1.63 c) Welche Die Grünen kritisieren die schwa- Politik, Kultur und Wirtschaft demokratischen Parteien sprechen
Sehenswürdigkeiten sind Sehenswürdigkeiten Das sind Sehenswürdigkeiten. 1. Irene geht neben das Tor.
______________________________ 5. Irene steht ______________________________
neben dem Tor.
Meldung passt chen Regeln im Emissionshandel. diskutierte man vor allem über von unfairen Wahlen. Die alte sie ______ _________ _________ _________ ____________ ____________
zu welchem „Wenn wir nicht bald vernünftige zwei Themen: Gegenseitige Regierung ist geflohen. Die Not in 2. Sie rennt ______________________________ 6. Sie steht ______________________________
Zeitungsartikel? Gesetze machen, gibt es eine Kata- Hilfe und Frieden in der Welt. der Bevölkerung ist groß, denn es
strophe! Die Luftverschmutzung Zum Abschluss seiner Reise gibt kein Wasser und keine Nah- 3. Sie läuft ______________________________ 7. Sie ist ______________________________ Modalverben: Präteritum-Endungen wie bei „können“:
➜ Ü 16 – 18
wird immer schlimmer – aber wir hat der Präsident auch den rungsmittel. Niemand weiß, wie 4. Irene kommt ______________________________ 8. Sie ist ______________________________
! ich musste, du musstest, ... ich wollte, ich mochte, ich durfte
kämpfen weiter!“ König und die Königin besucht. lange die Krise noch dauert.

dreiundvierzig 43
fünfundvierzig 45
42 zweiundvierzig 44 vierundvierzig

12
moswavlis rveuli
moswavlis rveulis erTi gverdi davalebebiT
moswavlis rveuli avsebs moswavlis wigns. es imas niSnavs, rom rveulis TiToeuli gver-
di Seesabameba moswavlis wignis gverdebs (garda masalis gameorebisa). moswavle wignidan
miRebul codnas rveulSi mocemuli savarjiSoebis daxmarebiT srulyofs. moswavlis wignis
nawilebis Sesabamisad (ZiriTadi nawili, treningi, axali sityvebi da gramatika), moswavlis
rveulic uamrav savarjiSos gTavazobT.

warmoTqmaze muSaoba mxolod moswavlis wignSia SesaZlebeli, Tumca moswavlis rveulis


yoveli Tavis bolos mocemulia savarjiSoebi naswavli masalis gasameoreblad. maTi saSua-
lebiT moswavleebs SeuZliaT swrafad Seafason sakuTari Sedegebi yvelaferSi, maT Soris,
warmoTqmaSic. problemebis SemTxvevaSi ki gaimeoron masala. orive wignSi paralelurad
warmodgenil sakiTxebs Semdegi upiratesobebi gaaCnia: advilad gasagebia moswavleebisTvis
da swrafad orientirebis saSualebas iZleva.

ZiriTadi nawili ZiriTadi nawili ZiriTadi nawili treningi

5 Berlin 5 5 Training
5
Potsdamer Platz Mit dem Wörterbuch arbeiten
Berliner Luft An der Mauer
Gebäude n building; structure; besonders großes, bemerkens- 1. Artikelwort von Gebäude? Ü 12
1. Wo kann man heute noch Mauerreste sehen? Ü5 Ü9 1. Was gab es alles an diesem Platz? 4. Seit wann gab es zwei deutsche Staaten?
Ü1 wertes: edifice der das die Beantworten Sie
Welche Texte passen 2. Wie lange gab es die Mauer? 1. Lesen Sie A 4 und Lesen Sie A 7 und 2. Wer hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen? 5. Was war am 13. August 1961?
2. Artikelwort von Krieg? die Fragen.
zu welchem Foto? 3. Wann war die Maueröffnung? antworten Sie. antworten Sie. 3. In wie viele Teile hat man Berlin geteilt?
Krieg der; -(e)s, -e; 1 ein Krieg (gegen jemanden / mit jemandem); der das die Markieren Sie
Benutzen Sie den 4. Wo hat der Mann damals gelebt? ein Krieg (zwischen Ländern, Völkern); ein Land bereitet einen Krieg 3. Welche Bedeutung von Krieg die Antwort im
Stadtplan von A 1. vor, fängt einen Krieg an, beendet, gewinnt, verliert einen Krieg; ist in A 9 richtig? Wörterbuchartikel.
1. Hotels -K: Weltkrieg 2 mit den Nachbarn im Krieg liegen 1 2
4. Gibt es einen Plural von DDR?
R F Ü6 1.61
DDR die; -; nur Sg. (Abk. für Deutsche Demokratische Republik) ja nein
1. Ralf Gerlach hat früher in Ostberlin gelebt. Hören Sie A 5
einer der beiden deutschen Staaten (von 1949 bis 1990) 5. Was heißt „Abk.“?
Nummer: ____________
1 Nummer: ____________ Nummer: ____________ Nummer: ____________ 2. Am 9. November 1989 hat Ralf Gerlach Radio gehört. und kreuzen Sie an.
K-: DDR-Bürger, DDR-Regierung Abkommen Abkürzung
3. Um 20 Uhr hat Ralf Gerlach gehört, dass die Menschen aus der DDR frei reisen können. Ü10 A B C
1. Heute tagt hier das Parlament. 5. Öffnungszeiten 10–18 Uhr, Eintritt 2 Euro. 4. Ralf Gerlach und seine Frau sind mit der Straßenbahn zur Mauer gefahren. a) Schreiben Sie
2. Der Ort ist zwischen der Neuen Synagoge 6. Hier beginnt die Straße „Unter den Linden“. 5. Um 23 Uhr konnte Ralf Gerlach nach Westberlin fahren. die Sätze neu.
Ü 13
und dem Fernsehturm. 7. Der Reichstag ist ein Symbol für die deutsche 6. Die Leute aus West-Berlin haben sie begrüßt und ihnen Blumen und Sekt geschenkt. b) Welche Sätze
passen zu
Substantiv Artikelwort Plural Meine Sprache Lesen Sie A 7
3. Das Tor ist wahrscheinlich das bekannteste Geschichte. 7. Ralf Gerlach und seine Frau haben in Westberlin ein Bier getrunken.
welchem Bild? Gebäude das (n = neutrum) Gebäude und A 9. Ergänzen
Gebäude in der Stadt. 8. Sie können das Museum auch im Internet 8. Um 2 Uhr sind Ralf Gerlach und seine Frau wieder zurückgefahren.
Weltkrieg und raten Sie.

individualuri da jgufuri muSaoba


4. Mit 10 000 Quadratmetern Grundfläche ist das besuchen – unter der Adresse www.dhm.de. 9. Die Leute haben die ganze Nacht gefeiert.
das größte Hofareal in Europa.

1. Herr und Frau Gerlach – Ostberlin leben Ü7


Ü2 A gehen den ganzen Tag durch das Zentrum. 2. Sie – 9. November – die Nachrichten sehen Schreiben Sie die
Lesen Sie A 1b und 1. Irene Wagner B kommt aus Tschechien. Verb Infinitiv Meine Sprache
3. DDR-Bürger reisen dürfen – in die BRD und nach Westberlin Geschichte in der
ordnen Sie zu. C will alles in Berlin sehen. 4. 11 Uhr abends – Grenzsoldaten – die Grenze öffnen Vergangenheit. war … zerstört → en zerstören
2. Jan Colar D kommt aus Deutschland. 5. Westberliner – Ostberliner – Blumen und Sekt schenken Nummer: ____________________ Nummer: ____________________ Nummer: ____________________ baute → en … auf aufbauen
E fahren das erste Mal nach Berlin. 6. Herr und Frau Gerlach – Stadtrundfahrt machen gingen → a – e – i – o – u + en gehen
3. Irene und Jan F interessiert sich für einen besonderen Platz, 7. Sie – sehen wollen – Kudamm mit den vielen Geschäften geteilt → en
weil es dort neue Häuser gibt. 8. Sie – nach Hause – gegen 1 Uhr – fahren 1. derpotsdamerplatzwarfrühereinwichtigerplatz.
2. mansiehteinekreuzungundeinestraßenbahn. 1. Der Potsdamer …
9. Viele Leute feiern – ganze Nacht – am Alexanderplatz
10. Alle – glücklich sein 3. von1961bis1989warberlininzweiteilegeteilt.
1.60 Ü3 1. Irene und Jan kommen zur Friedrichstraße mit der U-Bahn S-Bahn zu Fuß 11. Herr Gerlach – die Nacht vom 9. November – nie vergessen 4. früherhabendietouristenvoneinemturmindenostengeschaut.
Hören Sie A 2b und 2. Dort nehmen Sie die U-Bahn Linie 16 60 6 5. deraltepotsdamerplatzistheutedasneuezentrumvonberlin. Tipp: Ein Wort dreimal im Wörterbuch nachschlagen = Wort lernen
kreuzen Sie an. 3. Das Mauermuseum ist an der Kochstraße in Alt-Mariendorf 6. dashochhausimhintergrundistwahrscheinlichdassonycenter.
an der Friedrichstraße 1. Nachschlagen: Markieren Sie das Wort im Wörterbuch mit einem Punkt.
1. Herr und Frau Gerlach haben in Ostberlin gelebt. 2. Nachschlagen: Machen Sie einen zweiten Punkt.
Ü11 3. Nachschlagen: Schreiben Sie eine Lernkarte.
Ü4 1. Hast du Lust auf die Museumsinsel? (Einverstanden / wir / gehen / ins Historische Museum) Ein bekannter Ort in meiner Stadt ist Frei-
a) Unterstreichen Sie
Antworten Sie. 2. Ich möchte auf den Kudamm. Und du? (Nein / ich / müde sein / ich / mögen / ins Hotel) wichtige Wendungen. heitsplatz. Der Platz ist im Zentrum von
3. Ich habe eine Idee. Komm, wir gehen in den Tiergarten. (Gute Idee / zuerst / wir / kaufen ein Sandwich b) Schreiben Sie Tbilissi, nicht weit von der Altstadt. Er ist
/ dann / wir / essen / im Tiergarten)
Ü8
über einen Ort in ca. 100 Meter lang und 80 Meter breit. Frü- Hören: Notieren – ordnen – schreiben
4. Und morgen gehen wir ins Mauermuseum. (Nein, auf keinen Fall / lieber / ich / gehen / in die National- Ihrem Land. Ü 14
Ein besonderer Tag Name: Name: Machen Sie her hieß der Platz der leninplatz. Der Platz Wer? Irene
galerie / ich / finden / Bilder / spannender) Irene – Paris – vor 6 Monaten mit Zug – 3./4. Tag: krank – a) Ordnen Sie.
Wann war das? Interviews im Kurs ist berühmt, weil es hier viele schöne Häuser Wo?
5. Was machen wir jetzt? (Ich / nicht wissen / vielleicht / wir / können / Bootsfahrt machen) billiges Hotel im Zentrum – 1. Tag: Eiffelturm gesehen – müde, b) Schreiben Sie.
und notieren Sie. gibt, z.B. das Rathaus, das Meriothotel und Wann?
Wo war das? viel geschlafen, Regen – 2. Tag: am Abend Kino: toller Film –
nicht zuletzt das herrliche Jugendpalast. Was?
Was ist passiert? am Nachmittag: Spaziergang durch die Stadt –
1. Einverstanden, gehen wir ins Historische Museum. Auf dem Freiheitsplatz gibt es oft verschie- Irene ist vor 6 Monaten
Was hast du gemacht? breite Straßen / viele Straßencafés – Picasso-Museum –
2. … …
dene Konzerte und man redet und feiert fast die ganze Nacht. Auf dem Platz am Morgen: Demonstration gegen Regierung –
Warum? wurde vor kurzem ein grosses Monument von dem Heiligen Georg errichtet. viel Polizei → Angst

38 achtunddreißig 40 vierzig einundvierzig 41


neununddreißig 39

moswavlis rveulSi mocemuli davalebebis saSualebiT moswavleebi ukeT ecnobian axal


masalas da iRrmaveben codnas rogorc individualurad, aseve jgufebSi an wyvilebSi muSao-
biT. moswavlis rveulSi arsebuli savarjiSoebidan umetesi saSinao davalebad unda mieces
moswavleebs, Sedegis gadamowmeba ki damoukideblad SeeZlebaT rveulis bolos mocemuli
pasuxebis daxmarebiT. amasTan, maswavleblebs SeuZliaT aseTi tipis davalebebi gamoiyenon
diferencirebuli muSaobisas.

moswavlis rveulis davalebebi daexmareba enis Semswavlels efeqturad swavlaSi da enis


individualurad da optimalurad aTvisebaSi.
moswavleebs SeeZlebaT:
 mosasmeni da sakiTxavi teqstebis globalurad (ZiriTadis gageba), detalurad da
seleqturad (saWiro informaciis amoReba) gageba;
 dialogebis rekonstruireba da axali dialogebis Sedgena;
 axlad naswavli masalis werilobiT gadmocema;
 strategiebisa da teqnikebis gamocda da varjiSi,
 sityvebis erTmaneTTan dakavSireba da maTi gamoyeneba;
 gramatikuli struqturebis avtomatizacia.

axali sityvebi gramatika gramatika gameoreba

5 Wortschatz Grammatik
5 5 Grammatik Rückschau
5
Ein Stadt-Plakat Wiederholung: Präpositionen Ü 22 1. Irene / leben / an / der Bodensee. Zahlen und Fakten verstehen
Schreiben Sie 2. Sie und Jan / fahren / mit / der Zug / nach / Berlin
Ü 15 1. In Berlin gibt es … Einwohner, bei uns … die Sätze. 3. Sie / ankommen / spät / an / der Bahnhof
Präpositionen mit Dativ, Präpositionen mit Akkusativ Ü 19 W Köln, die Metropole am Rhein riert man immer noch am Dom, deshalb heißt der R1
Vergleichen Sie Berlin 2. In Berlin gibt es den Reichstag, bei uns heißt das … 1. In Berlin gibt es 3,4 4. Sie / suchen / ein Hotel / in / das Stadtzentrum
Ergänzen Sie. Dom in Köln auch „*Jottes ewije Baustell“. „Wenn a) Lesen Sie.
mit Ihrer Stadt. 3. Berlin ist genauso wie … Millionen Einwohner, 1. Irene und Jan sind _____________
seit einem Tag (seit – ein Tag) in Berlin. 2. Irene möchte noch 5. Jan und Irene / fahren / zu / das Mauermuseum Köln ist die älteste deutsche Großstadt. Der Name
der Dom fertig ist, geht die Welt unter“, sagen die b) Antworten Sie.
4. Berlin ist … als … bei uns … 6. Irene / sich stellen / vor / die Mauerreste geht auf eine römische Kaiserin zurück. „Colonia“
_________________________________ (zu – das Historische Museum) und Jan möchte Kölner – also hoffentlich nie! c) Bewerten Sie:
wurde im Jahr 50 n. Chr. offiziell eine Stadt. Noch
7. Jan / machen / ein Foto / von / seine Freundin ++, +, –, – –.
__________________ (mit – das Boot) fahren. 3. Sie haben noch __________________________________ heute findet man überall Spuren von den Römern,
Typisch Köln – In Köln fühlt sich die Welt zu
z. B. das Dionysos-Mosaik im Römisch-Gemanischen
Staat und Politik (bis – nächster Montag) Zeit. 4. Irene möchte nicht ________________________ (ohne – ihr Freund) ins Museum und Teile von der römischen Stadtmauer.
Hause. Hier treffen sich die Menschen zu einem
Kölsch, dem typischen Bier aus Köln und der nähe-
1. Irene lebt am Bodensee. 2. ren Umgebung von Köln, und einem Gespräch. Das
1.64 Ü 16 Staatsbesuch be__ __ Königspaar Ne__ __ Umwelt-Ges__ __ __ __ Museum gehen, also fahren sie zusammen _______________ (von – das Hotel) _______________________ Der Kölner Dom mit seinen zwei 157 m hohen
Leben in Köln ist unkompliziert und lebendig – die
Hören Sie zwei Türmen ist das bekannteste Architekturdenkmal in
B__ __ seinem Staats__ __ __ __ __ __ hat d__ __ Prä- Bei d__ __ Umwelt-Konf__ __ __ __ __ haben (mit – die U-Bahn) 5. Jan und Irene sind am Fluss, aber sie sind nicht allein: Toleranz und Weltoffenheit der Kölner sprichwört-
Meldungen von A 12c Deutschland. Es hat über 600 Jahre gedauert, bis der
lich.
sident führ__ __ __ __ Regierungsvertreter getr__ __- Poli__ __ __ __ __ aus allen Part__ __ __ __ die Touristen ________________________ (aus – die ganze Welt) haben dieselbe Idee. 6. Irene und Jan Dom „fertig“ war, aber auch heute baut und restau- *Gottes ewige Baustelle
und ergänzen Sie.
__ __ __. In Gespr__ __ __ __ __ über Pol__ __ __ __, aktu__ __ __ __ __ Probleme disku__ __ __ __ __. kaufen Tickets ___________________________ (für – die lange Tour). 7. Sie fahren drei Stunden Tipp: Wechselpräpositionen
Kultur u__ __ Wirtschaft sprach m__ __ vor al__ __ __ Dazu e__ __ Politiker von d__ __ Grünen: „We__ __ über 1. Wie alt ist Köln? 2. Wo kann man Spuren von den Römern sehen? 3. Wie lange hat man am Dom
_____________________ (mit – das Boot) _____________________ (durch – die Stadt). auf
in an zwischen hinter vor und neben gebaut? 4. Was ist ein Kölsch? 5. Was ist typisch für die Kölner?
über zwei The__ __ __: gegenseitige Hi__ __ __ und wir ni__ __ __ bald vernü__ __ __ __ __ __ Gesetze
unter
d__ __ Frieden i__ der We__ __. … mac__ __ __, gibt e__ eine Katas__ __ __ __ __ __! …“
Wechselpräpositionen Hier kann’s Dativ oder Akkusativ geben. Vorschläge machen
Ü 20
Ü 17 1. Der Fotoapparat liegt A auf dem Tisch. Was passt A
Bevölkerung • Demonstranten • Gesetze • Katastrophe • König • Königin • Nahrungsmittel Sie haben Hunger und wollen die Stadt entdecken. R2
Welche Wörter Politiker • Probleme • schlimmer 2. Leg den Reiseführer bitte B ins Regal. zusammen? a) Machen Sie einen
Sie sind zu zweit in Zürich. Das Wetter ist schön.
passen? 3. Die Tickets sind C auf dem Stuhl. Präteritum: „kommen“, „sagen“, „geben“ und Modalverben Es ist 14 Uhr.
Es ist 14 Uhr.
Sie sind zu zweit in Zürich. Das Wetter ist schön Vorschlag und
Ergänzen Sie. 4. Die Filme sind D auf den Stuhl. Sie sind müde und Sie fühlen sich nicht so gut. antworten Sie.
1. Bei der Konferenz haben ______________ nach Lösungen für die schwierigen _____________ gesucht. 5. Ich lege die Filme E im Regal. Ü 23 waren (sein) in Berlin. 2. Sie ____________ (wollen) viel sehen. 3. Aber Berlin ist
1. Irene und Jan ______ B b) Bewerten Sie:
Ergänzen Sie ++, +, –, – –.
2. Die Not in der ___________________ ist groß, denn es gibt kein Wasser und keine eine große Stadt und sie ____________ (können) nicht alles sehen. Jan erzählt: „Am ersten Tag haben wir
1. A, C, E;
_________________________________________________________________________________________ die Verben im
________________________. mit einem Mann gesprochen. 4. Er ________ (sagen), dass er sich noch genau an den 9. November 1989 Strandhotel „Züri-Horn“ ndfahrten auf dem Züric
n e Ru
Präteritum.
hsee
3. „Die Luftverschmutzung wird immer _______________! Wenn wir nicht bald vernünftige erinnert. 5. Er und seine Frau haben die Nachricht im Radio gehört und sie _____________ (können) es
mit Blick auf den See Klei In unserem Restaurant
im (1) Museum, wo bist du?
 Hallo Gabi, ich bin ____ Ü 21 Heute ab 14.30 Uhr Livemusik am und im See. servieren wir Ihnen ein kleines Menü.
_____________ machen, gibt es eine ________________________!“ nicht glauben. 6. Er __________ (sagen): 7. ‚Wir ____________ (wollen) sofort in den Westen und eine Ein kühler Drink wartet auf Sie.
a) Markieren Sie Sandwichs und Getränke gibt es am Kiosk.
4. Zum Abschluss hat der Präsident auch den _________ und die _____________ besucht. Ich bin v____ _______ (2) Eingang. Und wo bist du? Die Gelegenheit: Bis 17 Uhr zahlen Sie ein
die Verben. Stadtrundfahrt machen. 8. Die Stimmung war phantastisch, alle haben gefeiert und es ________ (geben) Abfahrten: 13.00 – 14.00 – 14.30 – 15.00
 Ich stehe h_________ ______ (3) Eingang. b) Ergänzen Sie. Getränk und bekommen zwei. Dauer ca. 1 Stunde – Preis CHF 5.40 (¤ 3.80)
Musik, Tanz und Bier.‘ 9. Nach dem Mauerfall ___________ (kommen) viele Touristen in den Osten und
 Okay, ich komme zum Eingang. ...
Ü 18 1. Bei uns gibt es eine Demokratie/Monarchie/… später ___________ (kommen) dann Architekten.“
Ihr Land? 2. Unser Präsident / Unsere Königin heißt … Gehen wir noch i______ (4) Café Kanzler? Das kann ich
Ergänzen Sie. 3. Im Parlament sitzen … Parlamentarier. Es heißt … Gerne. I______ (5) Café Kanzler war ich schon lange nicht mehr. ++ + – –– R3
4. Die wichtigsten Parteien sind … Ü 24 1. ihr / sein / in Berlin / ? – Ja, wir / sein / vor zwei Jahren in Berlin / .
hören Ich kann eine kurze Erzählung verstehen. a) Kreuzen Sie an.
5. Die Regierung ist politisch links / in der Mitte / rechts. Das Sofa ist frei. Komm, wir setzen uns a_____ ______ (6) Sofa. Schreiben Sie 2. du / wollen / uns / gestern / besuchen / ? – Ja, aber / ihr / sein / nicht / zu Hause / .
lesen Ich kann in einem kurzen Text einfache Informationen b) Fragen Sie den
Das merkt man, weil … im Präteritum. 3. ihr / müssen / lange / auf den Bus / warten / ? – Nein, wir / müssen / nur / 5 Minuten / warten / .
 Setz du dich a_____ ______ (7) Sofa, ich sitze lieber a_____ _____ (8) Stuhl. über Deutschland verstehen. Lehrer / die Lehrerin.
4. ich / kommen / gestern / zu spät / ins Kino / . – können / du / den Film / noch sehen / ?
 Ich habe Hunger. Wo ist denn die Karte? schreiben Ich kann Ideen und Notizen ordnen und dann einen
kurzen Text über ein Erlebnis schreiben.
1. Bei uns gibt es eine Monarchie mit einem König und einer Königin. Da, a_____ ______(9) Tisch, u______ ______ (10) Zeitung. sprechen Ich kann Vorschläge machen.
Die Monarchie ist 1000 Jahre alt. 1. Wart ihr in Berlin? – Ja, wir waren ...
 Ach ja, hier ist sie, danke. Ich kann von einem Platz / Haus / einer Straße erzählen.
Wortschatz Ich kann Wörter zum Thema „Staat und Politik“. dreiundvierzig
Aussprache Ich kann den Murmelvokal [á] sprechen.
Grammatik Ich kann Wechselpräpositionen benutzen.
Ich kann Präteritum-Formen der Modalverben und von
kommen, sagen, geben verstehen und benutzen.

42 zweiundvierzig dreiundvierzig 43 44 vierundvierzig fünfundvierzig 45

13
optimalis Tavebis agebuleba da struqtura

ZiriTadi nawili (Magazin)

TavSi warmodgenili
Tema
5 Berlin
Berliner Luft
A1
qveTavebi Eine Stadt 1 2 3
kennen lernen
Tavebis Tematuri dayofa a) Sehen Sie die
Fotos und die
saswavlo masalas kidev ufro Karte an. Was wissen
Sie über Berlin?
naTlad warmoaCens da warmate-
Hauptstadt
bis ufro iolad miRwevis saSua-
Berlin
lebas iZleva.
➜Ü1

swavlebisa da swavlis
mizani Brandenburger Tor Potsdamer Platz Reichstag
moswavleebma ician, ra Seiswav- b) Lesen und Irene Wagner aus Konstanz ist mit ihrem Freund Jan Colar aus Prag rstraß
e
Universitäts- U To

leba wignis am nawilSi, radga-


Ora
ergänzen Sie. nach Berlin gefahren. klinikum
Charité
nien
-
Neue Synagoge
S bu
U
Hackesche

Friedrich-

P
rg er
Die beiden sind zum ersten Mal in der Hauptstadt. Jan möchte die Str.
Höfe
➜Ü2 Museums- S
nac maTi yuradReba erTi konkre- neue Architektur am Potsdamer Platz sehen. Irene will ganz viele Reichstagsgeb.
(Dt. Bundestag)
SU
insel
ch
t
ne Fernseh-
Berliner
Dom
tr.
-S S

Sehenswürdigkeiten besuchen. Humboldt-Uni. bk turm


Lie Rotes
Hist. K.- Rathaus
tuli saswavlo masaliskenaa Staatsbibl.

str.
Am ersten Tag gehen sie zu Fuß durch die Innenstadt. Brandenburger
Tor Unter den
Linden Museum
S
h e Str. Nikolai-
U Französis c kirche

mimarTuli. erTi mizani erT an

er-
Eberststr.
Gendarmen-

un
Wilh
U

Fis sel
markt

Gr
in
ch
U

elm-
U

er-
A2 Was machen wir jetzt? Straße U

ramdenime davalebas aerTianebs. a) Lesen Sie: Erst mal eine Pause! Bitte denk an meine Füße. Wir sind
Potsdamer Pl.
SU
Leipziger
.

str.

tr
str.

bs
ko
Ja
Was haben Irene bestimmt schon 50 Kilometer gelaufen. Kochstr.

und Jan gesehen? Quatsch! Wir waren erst am Brandenburger Tor und jetzt am
davalebebi 1.60 b) Wohin
Hackeschen Markt ...
 ... und auf dem Reichstag. Erinnerst du dich?
konkretuli davaleba Sedgeba gehen Irene und Tja, mein Schatz, Berlin ist eben größer als Konstanz.
Jan – und wie? Wir können eine Stadtrundfahrt machen. Oder hast du
kiTxvebisagan an raime aqtivobisa- Lust auf eine Bootsfahrt? Auf der Spree kann man
zu Fuß / Bahn durch das alte Stadtzentrum fahren.
gan. davalebis SesrulebisaTvis ➜Ü3
 Ich weiß nicht. Gehen wir lieber ins Museum.
 In welches?
moswavleebi unda flobdnen gar- Ich schau mal im Stadtplan. Die Museumsinsel ist ganz in der
Nähe. Die liegt gleich neben dem Hackeschen Markt.
veul teqnikas da iyenebdnen ama Und was gibt es da?
Tu im strategias. davaleba gamom- A3 Da sind mehrere Museen. Oder wir gehen ins Historische
Vorschläge machen Museum.
dinareobs am qveTavSi dasaxuli Eine Tour durch Berlin: Mir ist es egal. Was magst du?
Spielen Sie. Dich und Berliner Luft!
miznidan da exmareba moswavleebs ➜Ü4
Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft,
so mit ihrem holden Duft, Duft, Duft ...
miznis miRwevaSi.

savarjiSoebi rveulSi 38 achtunddreißig

savarjiSoebi moswavleebs exma-


reba naswavlis ganmtkicebaSi.
savarjiSoebi ZiriTadad moi-
cavs moswavlis rveulSi moce-
mul mosasmen teqstebsa da gra-
matikul masalas. gakveTilze
Sesrulebuli savarjiSoebis
5 Berlin
Berliner Luft
raodenoba damokidebulia Ü1
Welche Texte passen
klasis siZliereze. zu welchem Foto?
Benutzen Sie den
Stadtplan von A 1.

es simbolo
Nummer: ____________
1 Nummer: ____________ Nummer: ____________ Nummer: ____________
aRniSnavs rom, davalebis pasu-
1. Heute tagt hier das Parlament. 5. Öffnungszeiten 10–18 Uhr, Eintritt 2 Euro.
xebi mocemulia rveulis bolos 2. Der Ort ist zwischen der Neuen Synagoge 6. Hier beginnt die Straße „Unter den Linden“.
und dem Fernsehturm. 7. Der Reichstag ist ein Symbol für die deutsche
specialurad pasuxebisaTvis 3. Das Tor ist wahrscheinlich das bekannteste Geschichte.
Gebäude in der Stadt. 8. Sie können das Museum auch im Internet
gankuTvnil nawilSi. 4. Mit 10 000 Quadratmetern Grundfläche ist das besuchen – unter der Adresse www.dhm.de.
das größte Hofareal in Europa.

Ü2 A gehen den ganzen Tag durch das Zentrum.

14
davalebebis Sesruleba
CasaniSni baraTebi moswavleebs
5 dasWirdebaT wignis gareSe Sesas-
rulebel davalebebze muSaobi-
An der Mauer
A4
sas. CasaniSni baraTebi nawilo-
4 5 6 Stadtgeschichte briv damatebiT saSualebebs
verstehen
Welche Informationen moiTxovs (qaRaldi, makrateli,
finden Sie zu Foto 4
und 6 im Dialog? kedlis gazeTi da sxv.).
Wann …?
Wie lange …?
masala internetSi
➜Ü5
ama Tu im Temaze muSaobisas
moswavleebs SeuZliaT damatebi-
Ti masala moiZion Semdeg inter-
Mauerreste Hackesche Höfe 9.11.1989 net-saitze:
www.langenscheidt.de/optimal
 Wo sind wir? Ja, fast dreißig Jahre, von 1961 bis 1989. Die A5 1.61
 Ich weiß nicht. Maueröffnung am 9. November 1989 war für Über einen


Was ist das?
Vielleicht Reste von der Berliner Mauer?
uns DDR-Bürger wie ein Wunder.
 Dann haben Sie damals in der DDR gelebt?
wichtigen Tag
sprechen
es simbolo
 Das glaube ich nicht. Komm, wir fragen den Ja! In Ostberlin, am Prenzlauer Berg. Was hat Ralf Gerlach aRniSnavs, rom am davalebisTvis
Mann dort. Sie sagten, die Maueröffnung war wie ein am 9.11.89 gemacht?
 Ja, das ist sicher kein Tourist. Entschuldigung, Wunder. Was ist damals passiert? Notieren und arsebobs xmovani Canaweri. masa-
darf ich Sie etwas fragen? Sind das hier Reste Diesen Tag vergesse ich nie! Das war der erzählen Sie.
von der Berliner Mauer? schönste Tag in meinem Leben. Wenn es Sie la gaTvaliswinebulia gakve-
 Ja, genau! Sehen Sie die Linie auf der Straße? interessiert, erzähle ich Ihnen, wie das war. 19 Uhr /
Hier war die Mauer und hat Berlin in Ost und Ja, gerne! Ich kann mich nicht erinnern. Ich war 23 Uhr / 1 Uhr Tilze mosasmenad. mocemuli
West geteilt. damals noch keine 10 Jahre alt.
 Habe ich Sie richtig verstanden, die Mauer hat
➜Ü6–7 indeqsi saSualebas iZleva, kase-
die ganze Stadt geteilt? taze iolad moiZebnos sasurve-
li davaleba. mosasmeni masalis
Vorschläge machen
Was machen wir jetzt? Wir können eine Stadtrundfahrt machen. transkrifcia saxelZRvaneloSi
Oder hast du Lust auf eine Bootsfahrt? Gute Idee! / Mir ist es egal.
Ich weiß nicht. Gehen wir lieber ins Museum. O.k., zuerst gehen wir ins Museum und dann ... ar aris. is Tan erTvis maswavle-
Prima! Danach besuchen wir ... Einverstanden!
Und am Nachmittag ... Nein, auf keinen Fall! blis wigns. im skolebSi, sadac
Von einem wichtigen Tag erzählen
jerjerobiT ar arsebobs Sesa-
Ralf Gerlach: Ich: A6 bamisi teqnikuri saSualebebi,
Das war am 9. November 1989. Das war am ... Erzählen Sie von
Er hat um 19 Uhr die Nachricht gehört. Ich habe um … Uhr ... einem wichtigen Tag. maswavlebelma transkrifciis
Zuerst ist er zur Grenze gefahren. Zuerst bin ich ...
➜Ü8
saSualebiT TviTon unda waukiT-
xos moswavleebs mosasmeni teq-
neununddreißig 39
stebi da davalebebi. araviTar
SemTxvevaSi ar gamotovoT mosas-
meni teqstebi da davalebebi imis
gamo, rom ar gagaCniaT teqnikuri
saSualebebi!

mindori sametyvelo saSualebebis


mindorze gamotanilia gakve- bloki
Tilis msvlelobisaTvis mniSvnelovani enobrivi saSua-
saWiro yvela saxis infor- lebebi, romlebic moswavleebs
macia maswavleblebisTvis: savarjiSoebis Sesasruleblad
gakveTilis miznebi, davale- sWirdebaT, moswavleebis wasaxa-
bebi, damatebiTi aqtivobebi, liseblad ufro xSirad dialo-
simboloebi da miTiTebebi. gis formiTaa mocemuli.

15
treningi
Training
5
Mit dem Wörterbuch arbeiten
A9
Reichstag
a) Lesen Sie und
markieren Sie
unbekannte Wörter.
Substantiv
Gebäude Gebäude
strategiisa da Weltkrieg

➜ Welt, Krieg
b) Schreiben Sie
eine Liste:
teqnikis gacnoba da Substantiv, Verb, ...
Der Reichstag als Kunstwerk Die Glaskuppel im Reichstag Verb
gamoyeneba zerstört ➜ zerstören
Nach dem Zweiten Weltkrieg machten die Künstler Christo
am gverdebze yuradReba Ziri- war das Gebäude stark zer- und Jeanne-Claude aus dem
brauchte ➜ brauchen
Tadad eTmoba swavlis stra- stört. In den sechziger Jahren Reichstag ein Kunstwerk. Die
die sechziger the sixties
baute man den Reichstag wie- Bilder gingen um die Welt. Seit c) Notieren Sie
tegiisa da saswavlo teqnikis der auf. Nach der Wiederverei- 1999 ist der Deutsche Bundes- Jahre das Suchwort und
nigung brauchte man einen Ort tag im Reichstagsgebäude. das Gebäude building schlagen Sie im
ganviTarebas. kon- für den Bundestag in Berlin. Hier arbeiten die Abgeordneten Wörterbuch nach.
Weltkrieg world war
kretuli magaliTebis dax- Der britische Architekt Sir
Norman Foster entwickelte die
aus allen Parteien. Sehr beliebt
ist das Glasdach. Das kann
➜ Ü 12 – 13

marebiT moswavleebi igeben, Pläne für den Ausbau. 1995 man als Tourist besuchen ...

rogor SeiZleba enobrivi


saSualebebis sworad gamoye- Hören: Notieren – ordnen – schreiben
neba da swavlis optimizacia.
A 10 1.62
a) Hören Sie
und notieren Sie
Stichwörter.

strategiisa da
teqnikis aTviseba
moswavlis wignis paralelu-
rad moswavlis rveulSic
Warschau, Altstadt
aris davalebebi am kuTxiT da
1. Notieren 2. Ordnen 3. Schreiben b) Ordnen Sie
moswavleebs saSualeba eZle- ➜ ➜
die Stichwörter.
vaT am kuTxiT damatebiT Polen – letztes Jahr Wer? Jan Jan hat letztes Jahr c) Schreiben Sie
einen Text.
Krakau und Warschau Wo? Krakau, Warschau Krakau und Warschau
ivarjiSon. Altstadt Wann? letztes Jahr besucht. Er war in … ➜ Ü 14
schöne
Tipp: Plätze,
Ein Wort dreimal im WörterbuchWas?
bunte besuchen
nachschlagen = Wort lernen Dort gibt es viele schöne …
Häuser, ruhige Höfe
1. Nachschlagen: Markieren Sie das Wort im Wörterbuch mit einem Punkt.
2. Nachschlagen: Machen Sie einen zweiten Punkt.
rCevebi 3. Nachschlagen: Schreiben Sie eine Lernkarte. einundvierzig 41

rCevebi moswavleebs
uiolebs enis Seswavlas. rCe- Hören: Notieren – ordnen – schreiben
Ü 14
vebi ukavSirdeba warmodge- Irene – Paris – vor 6 Monaten mit Zug – 3./4. Tag: krank –
Wer? Irene
a) Ordnen Sie.
Wo?
nil teqnikas. billiges Hotel im Zentrum – 1. Tag: Eiffelturm gesehen – müde,
Wann?
b) Schreiben Sie.
viel geschlafen, Regen – 2. Tag: am Abend Kino: toller Film –
Was?
am Nachmittag: Spaziergang durch die Stadt –
Irene ist vor 6 Monaten
breite Straßen / viele Straßencafés – Picasso-Museum –

am Morgen: Demonstration gegen Regierung –
viel Polizei → Angst

einundvierzig 41

moswavleebs xSirad uCndebaT SekiTxvebi, romlebsac pasuxi unda gaeces. magaliTad:

rogor viswavlo sityvebi? rogor gamoviyeno Jestebi da mimikebi?


rogor davajgufo da viswavlo mniSvnelovani rogor gavarCio standartuli saubari Jargonisagan?
gamoTqmebi? rogor viswavlo telefonze saubari?
rogor SevZlo sakiTxavi teqstis iolad gageba? rogor gavakeTo CaniSvnebi telefonze saubrisas?
rogor SevZlo mosasmeni teqstis iolad gageba? rogor davwro mokle Setyobineba?
rogor movZebno esa Tu is sityva leqsikonSi? rogor mivawodo vinmes informacia ucxo enaze?

esaubreT mTel klass an calkeul moswavles swavlis procesis Sesaxeb da mieciT imis saSualeba, rom
moswavleebma erTmaneTs gauziaron TavianTi gamocdileba naswavli masalis sworad gamoyenebisaTvis.
araerTxel dadasturda is faqti, rom aseTi tipis saubrebisas gakveTilis dros erT moswavles saSualeba
eZleva meorisgan moismonos misi warmatebuli swavlis mizezi, ama Tu im sakiTxis iolad gagebisa da
Seswavlis sxvadasxva xerxi. moswavleebi erTmaneTs uziareben sakuTar gamocdilebebs, riTac exmarebian
Tanaklaselebs.
16
leqsika
axali sityvebi
5 Wortschatz
mniSvnelovani sityvebi da
gamoTqmebi moswavlis wignSi
Ein Stadt-Plakat
A 11
Tematurad aris dalagebuli.
a) Machen Sie Ihr Berlin: umTavresad laparakia e.w.
Berlin-Plakat.
Geschichte: produqtul2 sityvebze, romle-
b) Machen Sie ein 1949: Teilung in Ost und West
Plakat zu Ihrer Stadt. 1961: Mauerbau
bic A2 dones Seesabameba.
1989: Maueröffnung
c) Hängen Sie die
Plakate auf. Raten Sie:
1991: ...
Welche Stadt ist das? Personen: sityvebze muSaoba da
3,4 Millionen Einwohner
➜ Ü 15
Gebäude: varjiSi
der Reichstag, der Fernsehturm ... fotosuraTebi, naxatebi, mosas-
Orte:
die Museumsinsel, der Tiergarten, ...
meni teqstebi da prezentaciebi
Straßen: exmareba moswavleebs sityvebze
der Kudamm, Unter den Linden, ...
Landschaft: ...
sxvadasxva xerxiT muSaobaSi.
iseTi aqtivobebi, rogorebi-
Bekannte Personen: ...
Universitäts- U To
rstra
ße
caa CaniSvnebi, dajgufebebi,
Essen und Trinken: ... klinikum Oran Neue Synagoge U
Charité ien-
S bu Hackesche

Friedrich-
gameoreba moswavleebs exmareba
rg er Höfe
Str.
Museums- S .
insel Str S
ht-
Berliner
Reichstagsgeb.
(Dt. Bundestag)
SU c
ne Fernseh-
Dom
Humboldt-Uni. bk turm
Lie Rotes

sityvebis efeqturad
Staatsbibl. Hist. K.- Rathaus

.
str
Brandenburger
Linden Museum
Tor Unter den
S tr. Nikolai-
U Französisc
he S kirche

Staat und Politik


r-
Eberststr.

ne
Gendarmen-

daswavlaSi.
Wilhe

Gru
Fis sel
markt

in
ch
U U

er-
lm-

Straße U
Potsdamer Pl. Leipziger
SU .
str.

tr
str.

bs
ko
Ja

Kochstr.
A 12 1 Bürgerkrieg nach den Wahlen
a) Welche Überschrift
passt zu welchem 2 Neue Umwelt-Gesetze 4 Staatsbesuch beim Kön
igspaar
Text? Notieren Sie.
5 Kein neuer Friedensvertrag in Sicht
sityvebis
schlimmer
3 Die Naturkatastrophe wird individualurad swavla
b) Unterstreichen Sie A _______________________ B _______________________ C _______________________ sayuradRebo da mniSvnelova-
wichtige Wörter und
machen Sie eine Bei der Umweltkonferenz haben Bei seinem Staatsbesuch hat Die aktuelle Lage ist ernst. Vor
nia is, rom wignSi moswavleebs
Mind-map zu Politik, Politiker und Politikerinnen aus der Präsident führende Politi- allem in der Hauptstadt ist die SeuZliaT sityvebi Seiswavlon
Umwelt, ... allen Parteien nach Lösungen für ker und Regierungsvertreter Situation gefährlich: Die Armee
die aktuellen Probleme gesucht. getroffen. In Gesprächen über schießt auf Demonstranten. Die sakuTari gamocdilebidan da
1.63 c) Welche Die Grünen kritisieren die schwa- Politik, Kultur und Wirtschaft demokratischen Parteien sprechen
Meldung passt chen Regeln im Emissionshandel. diskutierte man vor allem über von unfairen Wahlen. Die alte moTxovnilebebidan gamomdinare
zu welchem „Wenn wir nicht bald vernünftige zwei Themen: Gegenseitige Regierung ist geflohen. Die Not in
da amiT gaiadvilon maTi daswa-
Zeitungsartikel?

➜ Ü 16 – 18
Gesetze machen, gibt es eine Kata-
strophe! Die Luftverschmutzung
wird immer schlimmer – aber wir
kämpfen weiter!“
Hilfe und Frieden in der Welt.
Grammatik
Zum Abschluss seiner Reise
hat der Präsident auch den
König und die Königin besucht.
der Bevölkerung ist groß, denn es
gibt kein Wasser und keine Nah-
rungsmittel. Niemand weiß, wie
lange die Krise noch dauert.
5 vla. am mizniT wignebSi uamravi
davaleba da savarjiSoa
Wiederholung: Präpositionen
Setanili.
Präpositionen42
mit Dativ, Präpositionen mit Akkusativ
zweiundvierzig Ü 19 W
Ergänzen Sie.
1. Irene und Jan sind _____________
seit einem Tag (seit – ein Tag) in Berlin. 2. Irene möchte noch
_________________________________ (zu – das Historische Museum) und Jan möchte
naswavli sityvebis
__________________ (mit – das Boot) fahren. 3. Sie haben noch __________________________________
ganmtkiceba da gameoreba
(bis – nächster Montag) Zeit. 4. Irene möchte nicht ________________________ (ohne – ihr Freund) ins moswavlis rveulSi moswavleebs
Museum gehen, also fahren sie zusammen _______________ (von – das Hotel) _______________________ saSualeba eZlevaT, moswavlis
(mit – die U-Bahn) 5. Jan und Irene sind am Fluss, aber sie sind nicht allein: wignSi warmodgenil sityvebze
Touristen ________________________ (aus – die ganze Welt) haben dieselbe Idee. 6. Irene und Jan ivarjiSon da codna ganimtki-
kaufen Tickets ___________________________ (für – die lange Tour). 7. Sie fahren drei Stunden
con. davalebebi moswavlis
_____________________ (mit – das Boot) _____________________ (durch – die Stadt).
rveulSi gansakuTrebiT maTTvi-
saa, visac surs individualurad
Wechselpräpositionen
Ü 20
damatebiT imuSaos SeZenili
codnis gansamtkiceblad.

axali sityvebis sxvadasxva formiT miwodeba moswavleebs maT gagebasa da damaxsovrebas uadvilebs.

gakveTilebze monacvleobiT SeitaneT moswavlis wignSi da moswavlis rveulSi mocemuli davalebebi


da savarjiSoebi an damatebiTi davalebebi internetidan. moswavleebs mieciT sakmarisi dro sityvebis
Sesaswavlad, iqneba es saklaso davaleba Tu saSinao davaleba, raTa naswavli advilad ar daaviwydeT.

moswavlis rveulis bolos Sejamebulia TavSi warmodgenili A2 donisaTvis saWiro axali sityvebi da
sametyvelo saSualebebi.

2reproduqtuli - naswavli sityvebis reproducireba;


produqtuli - naswavli sityvebis gamoyeneba

17
warmoTqma

intonacia
kargi iqneba, Tu optimalis
pirvelive TavebSi moswav-
Aussprache
5
Kontrastakzent
leebs maxvilze da melodiaze
mocemul winadadebebsa da dia- 

Fahren Irene und Jan nach München?
Nein, sie fahren nach Berlin.
A 13
Hören Sie und
1.66

logebze avarjiSebT ritmis, Fahren sie mit dem Auto? sprechen Sie.
 Nein, mit dem Zug.
maxvilisa da melodiis specia- Wohnen sie bei Freunden?
Nein, im Hotel.
lur davalebebTan erTad. 
 Machen sie eine Bootsfahrt?
 Nein, sie gehen ins Museum.

bgerebi da asoebi Steht der Reichstag vor dem Brandenburger Tor? Nein, neben dem Brandenburger Tor. A 14
a) Ergänzen Sie.
War der Mauerfall 1990? Nein, ______________________________________
bgerebsa da asoebs Soris b) Sprechen Sie.
Kann man auf dem Rhein durch Berlin fahren? Nein, ______________________________________
urTierTkavSiri Segnebulad
aris gakeTebuli da maTi mos- Murmelvokal [á]
mena da gameoreba sityvebSi da
Er steht vor dem Brandenburger Tor. Er ist neugierig auf die neue Architektur. A 15 1.67
winadadebebSi xdeba. Sie besuchen die Berliner Mauer am Potsdamer Platz. a) Hören Sie.
Sie haben den Weg vergessen und sich im Verkehr verlaufen. b) Sprechen Sie.

„r“ nach langem Vokal spricht man als [á]. A 16


 kurzem Was ist richtig?
Kreuzen Sie an.
varjiSi „r“ am Anfang von Wörtern oder Vorsilben spricht man als [r].
 Ende
moswavleebs saSualeba eZle-
vaT, warmoTqmis dros sir-
Irene / Wagner / Hannover Irene Wagner kommt aus Hannover. A 17
Tuleebi calkeul sityvebze bekannter / dreißiger / Jahre Das ist ein bekannter Platz aus den dreißiger Jahren. a) Lesen Sie laut.
Architektur / Potsdamer Ich mag die Architektur am Potsdamer Platz.
varjiSiT daZlion. mTavaria, für Eine Pause für meine Füße! b) Hören Sie 1.68

sityvebze varjiSis Semdeg Reise / Reiseführer Sie machen eine kleine Reise mit dem Reiseführer. zur Kontrolle.

moswavleebma maTze jer wina- [á]


hier / Reste / Berliner / Mauer Hier sind die Reste von der Berliner Mauer.

dadebeSi ivarjiSon, Semdeg ki Schwierige Wörter aussprechen


_ mTlian teqstebSi. sistema-
Hauptstadt in der Hauptstadt Wir wohnen in der Hauptstadt. A 18 1.69
turi varjiSi moswavleebs met Museumsinsel auf der Museumsinsel Wir sind jetzt auf der Museumsinsel.
Sprechen Sie.

Tavdajerebulobas Sematebs. [á]


Sehenswürdigkeiten sind Sehenswürdigkeiten Das sind Sehenswürdigkeiten.

[r]

dreiundvierzig 43

Schwierige Wörter aussprechen


Hauptstadt in der Hauptstadt Wir wohnen in der Hauptstadt. A 18 1.69
Sprechen Sie.
Museumsinsel auf der Museumsinsel Wir sind jetzt auf der Museumsinsel.
Sehenswürdigkeiten sind Sehenswürdigkeiten Das sind Sehenswürdigkeiten.

Opimal A2-Si mravali iseTi Temaa SeTavazebuli, rac moswavleebma Opimal A1-Si iswavles. germanuli war-
moTqmis elementebi, romlebsac moswavleebi gasul wels gaecnen, am wignSi ufro Rrmadaa ganxiluli.
sawarmoTqmo wesebi situaciebis mixedviT varjiSdeba. saxelmZRvaneloSi moswavleebs saSualeba eZle-
vaT, ivarjiSon nela da swor metyvelebaSi, naklebmavilian da neitralur da neitralur metyveleba-
Si, mxiarul da mowyenil saubrebSi. maT unda SeeZloT yvelanair situaciaSi imetyvelon. koreqtuli
metyvelebis mniSvnelovani saSualebaa ama Tu im elementis gacnobierebuli aRqma. moswavleebs sakmarisi
dro aqvT, rom isaubron warmoTqmasTan dakavSirebul problemebze da kargad gaanalizon isini kargad.

18
gramatika

gramatikuli masala
A2 donisTvis saWiro gramatika
warmodgenilia progresu-
lad da naswavli elementebi 5 Grammatik

mocemulia ZiriTad nawilSi. Wiederholung: Präpositionen


mTavari yuradReba eqceva im A 19 Präpositionen mit Dativ, Präpositionen mit Akkusativ
a) Markieren Sie
aspeqtebs, romlebic ama Tu im Präpositionen und Jan ist mit seiner Freundin Irene seit drei Tagen Jan und Irene sind bis nächsten Montag in
komunikaciur qmedebazea Kasus-Endungen.
b) „Dativ“ oder
in Berlin. Vom Hotel fahren sie zum Potsdamer
Platz. Architekten aus der ganzen Welt haben
Berlin. Jan will nicht ohne seine Freundin
spazieren gehen. Irene hat nichts gegen
orientirebuli. „Akkusativ“? den Platz neu gestaltet. Nach drei Stunden einen Spaziergang, aber ihre Füße ... . Jetzt
Ergänzen Sie. sind Jan und Irene müde. gehen Jan und Irene durch einen Park.
➜ Ü 19
gameoreba: Präpositionen mit _________________ Präpositionen mit _________________

gaxsovT Tu ara?
Wechselpräpositionen
es nawili moswavleebisaTvis
A 20 1. Jan legt das Brot zwischen die Teller. 2. Die Tomaten liegen in der Schüssel. 3. Das Brot liegt zwischen
naswavlis gameorebas emsaxu- a) Was passt? den Tellern. 4. Jan ist am See. 5. Die Messer legt er auf die Teller. 6. Irene geht an den See. 7. Die Toma-
reba da A 2 donis misaRwevad Ergänzen Sie die ten legt er in die Schüssel. 8. Die Messer liegen auf den Tellern.
Zahlen im Bild 1
1 2
Zalian mniSvnelovania! oder 2.

➜ Ü 20 – 21

aRmoCena
moswavleebi agroveben grama-
tikul formebs da struqtu-
1
rebs da TviTonve amoicnoben
maT mniSvnelobasa Tu funqcias. b) Ergänzen Sie. unter • vor • neben • hinter • hinter • vor • unter • neben

sistemetizireba

CaniSvnebis meSveobiT moswa- 3


2 1
vleebs SeuZliaT garkveuli 6
5
gramatikuli formebis da 4
7

struqturebis msgavseba da gan- 8

sxvaveba amoicnon.
1. Irene geht

2. Sie rennt
Grammatik
neben das Tor.
______________________________
______________________________ 6. Sie steht
neben dem Tor.
5
5. Irene steht ______________________________

______________________________
Wiederholung: Präpositionen
3. Sie läuft ______________________________ 7. Sie ist ______________________________
dajgufeba Präpositionen mit Dativ, Präpositionen
4. Irenemit Akkusativ
kommt ______________________________ 8. Sie ist Ü 19 W
______________________________
Ergänzen Sie.
1. Irene und Jan sind _____________
seit einem Tag (seit – ein Tag) in Berlin. 2. Irene möchte noch
elementebis dajgufeba moswav-
_________________________________ (zu – das Historische Museum) und Jan möchte
leebs ganuviTarebs formebi an 44 vierundvierzig
__________________ (mit – das Boot) fahren. 3. Sie haben noch __________________________________
struqturebis da maTi funqcie- (bis – nächster Montag) Zeit. 4. Irene möchte nicht ________________________ (ohne – ihr Freund) ins
bis aRqmis unars. Museum gehen, also fahren sie zusammen _______________ (von – das Hotel) _______________________

varjiSi da gamoyeneba mSobliur enasTan Sedareba wesebis axsna


mSobliur enasTan Sedarebisas moswavleebi TviTon ayali-
moswavlis rveulSi moswav-
moswavleebi ufro iolad pouloben beben wesebs individualuri
leebs SeuZliaT axal grama-
mSobliur enasa da ucxo enas Soris an jgufuri muSaobisas, mas
tikul masalaze varjiSi, misi
gansxvavebebsa da msgavsebebs da gaaz- Semdeg, rac isini aRmoaCenen
gamoyeneba da ganmtkiceba.
rebulad iTviseben ama Tu im sakiTxs. struqturebsa da formebs.

moswavlis rveulis savarjiSoebSi moswavleebs saSualeba aqvT, axlad naswavl formebsa da


W
struqturebTan erTad ukve nacnobi masalac gaimeoron.

mniSvnelovani struqturebi da funqciebi, romlebic jer ar aris aqtiurad aTvisebuli, magram


masalis gagebas aiolebs, moswavlis wignSi Jonglioris simboloTia warmodgenili.

nabijebi: „aRmoaCine – Seadare – sistemaSi moiyvane – ivarjiSe – gamoiyene“ iTvaliswinebs moswavle-


Ta gamocdilebasa da maT mier sxva enebis Seswavlis dros miRebuli codnis sistematizacias. amaSi did
rols TamaSobs axsnis TvalsaCinoeba, Temis damuSaveba da struqturebis damaxsovreba.
moswavlis rveulis bolos darTuli gramatikuli nawili moswavleebs saSualebas aZlevs A2 donisTvis
saWiro yvela gramatikuli masala erTad Tavmoyrili ixilos (e.w.sistemuri gramatika); gramatikis am
formiT miwodeba kargia ama Tu im wesis swrafad mosaZebnadac; es nawili gansakuTrebiT im moswavleebs
moewonebaT, romlebsac uyvarT gramatikis „Tvalis erTi gadavlebiT“ gacnoba.

19
gameoreba

naswavlis gadamowmeba
moswavleebs SeuZliaT ori an
sami davalebiT Seamowmon, ra
iswavles am TavSi (magaliTad
Grammatik
5
Wechselpräpositionen
`ricxvebis da faqtebis gageba~ Position/Ruhe Richtung/Bewegung A 21
da `winadadebis SeTavazeba~). Dativ Akkusativ Sortieren Sie die
Wo? Wohin? Verben aus A 20 a)
moswavleebi davalebebs Ziri- und b). Schreiben
liegen,
___________________________________________ legen,
___________________________________________ Sie den Infinitiv.
Tadad wyvilebSi asruleben an
___________________________________________ ___________________________________________ ➜ Ü 22
erTmaneTs namuSevrebs umow-
meben, aseve individualurad
Präpositionen mit … A 22
asworeben TavianT davalebebs Ergänzen Sie die
… Dativ … Akkusativ … Dativ (wo?) oder Akkusativ (wohin?)
pasuxebis daxmarebiT. Übersicht.

aus,
_________________________ bis,
_________________________ neben,
_________________________
_________________________ _________________________ _________________________

Präteritum: „kommen“, „sagen“, „geben“ und Modalverben


In den dreißiger Jahren gab es hier viele Hotels, Cafés, Restaurants, Kaufhäuser und viel Verkehr!
sakuTari warmatebebis Seit der Gründung der Bundesrepublik und der DDR gab es in Deutschland zwei Staaten.
A 23
a) Markieren Sie
Sefaseba Im Westen konnte man von einem Turm über die Mauer in den Osten sehen.
Viele berühmte Architekten aus der ganzen Welt kamen nach Berlin.
die Verben.

„me es SemiZlia“ _ moswavleebs Sie sagten, die Maueröffnung war wie ein Wunder. Was ist damals passiert?

am winadadebiT SeuZliaT gan- haben können sagen sein kommen geben b) Ergänzen Sie die

vlili masalis farglebSi ich hatte konnte sagte war kam gab
Formen von „sein“
und „haben“ und
________ _________ ____________ ____________
TavianTi codnis Semowmeba. markieren Sie die
du hattest _________ _________ warst kam…
____________ ____________ Endungen.
TviTSefasebaSi maT daexmareba c) Ergänzen Sie die
Sie hatten _________ _________ waren ____________ ____________ Tabelle.
wignSi mocemuli cxrilebi.
➜ Ü 23 – 24
er/es/sie hatte _________ _________ war ____________ ____________

wir ______ _________ _________ _________ ____________ ____________

ihr ______ _________ _________ _________ ____________ ____________


rCevebi maswavleblebs Sie ______ _________ _________ _________ ____________ ____________
maswavlebels SeuZlia moswa-
sie ______ _________ _________ _________ ____________ ____________
vlis mier Sevsebuli TviTSe-
fasebis cxrili gadaamowmos,
Modalverben: Präteritum-Endungen wie bei „können“:
magram ise, rom is ar Seuracxyos, ! ich musste, du musstest, ... ich wollte, ich mochte, ich durfte
ubralod, sakuTari mosazre-
bebi gauziaros da saWiroebis fünfundvierzig 45

SemTxvevaSi rCevebic misces.

rubrika „me es SemiZlia“ yovel TavSi amowmebs, rogor aiTvises moswavleebma:

- mosmena - sityvaTa maragi


- kiTxva - warmoTqma
- wera - gramatika
- laparaki

mieciT moswavleebs gakveTilze sakmarisi dro, rom SeZlon sakuTari codnis Sefaseba. pirvel TavebSi
daexmareT maT am davalebis SesrulebaSi da uCveneT, rogor xdeba TviTevaluacia. SeadareT da ikamaTeT
maTTan erTad am Temaze, mag.: ra dadebiTi mxareebi gaaCnia TviTSefasebas da a.S. imis gamo, es Tema saqar-
TveloSi SedarebiT axalia, dauTmeT sakmarisi dro moswavleebs imisTvis, rom gaigon, ramdenad mniSv-
nelovania sakuTari codnis Sefaseba da jansaRi kritika sakuTari Tavis Tu sxvis mimarT. moswavleebis
Sefasebisas gaiTvaliswineT maTi TviTSefaseba da TviTkritika.

unar-Cvevebis, sityvaTa maragis da gramatikis dawvrilebiTi testebi SegiZliaT ixiloT moswavlis


rveulSi.

20
rCevebi gakveTilis Casatareblad

Optimal-is calkeuli nawilebiT muSaoba situaciis mixedviT


Optimal-i agebulia modulebis principiT, (ZiriTadi nawili, struqturuli nawili treninge-
biT, leqsikuri nawili, warmoTqma da gramatika), rac maswavleblebs saWiroebis SemTxvevaSi
calkeuli modulis gamoyenebis saSualebas aZlevs. sxvadasxva klasSi maswavlebels SeuZlia
sxvadasxvanairad Seitanos savarjiSoebi da davalebebi. maswavleblis wignSi SemoTavazebuli
rCevebi ar unda gaigoT ise, rom gakveTilze aucilebelad swored is gza airCioT, rasac Cven
gTavazobT. aucileblad unda gaiTvaliswinoT, rom yvela moswavle individia da Sesabamisad,
yvela klasSi zustad erTnairad masalis miwodeba yovelTvis gamarTlebuli ar aris. gakveTi-
lis dagegmvisas yovelTvis ifiqreT imaze, romeli nabiji ufro swori da gamarTlebuli iqne-
ba konkretulad Tqveni moswavleebisTvis. ra Tqma unda, SegiZliaT gamoiyenoT maswavleblis
wignSi SemoTavazebuli meToduri xerxebi da rCevebi, magram araferi daSavdeba imiTac, Tu
Cven mier SemoTavazebul rCevebs SecvliT Tqveni klasis interesebisa da Tqveni moswavleebis
SesaZleblobebis mixedviT. Cven mier SemoTavazebuli winadadebebi ubralod gagiadvilebT
gakveTilis dagegmvasa da Catarebas. wignSi mravladaa rCevebi imis Sesaxeb, Tu rogor SeiZleba
heterogenul3 jgufebSi Tematuri Sinaarsis, savarjiSoebis da davalebebis varireba. magram
ar unda daiviwyoT is, rom saqarTveloSi klasebi ZiriTadad homogenuria4.

Optimal-iT muSaoba
girCevT, muSaoba daiwyoT ZiriTadi nawiliT (Das Magazin). moswavleebs am nawilis savarji-
SoebSi da davalebebSi sityvebi da gramatikuli movlenebi ara calkeulad, aramed konteq-
stSi miewodeba. Tu saWirod migaCniaT, rom es masala struqturulad miawodoT moswavleebs,
anu moswavleebi konteqstis gareSe unda swavlobdnen calkeul aspeqtebs (ama Tu im sityvas
an gramatikul erTeuls), gamoiyeneT wignSi arsebuli savarjiSoebi calkeuli sityvebis,
gramatikuli masalis da sawarmoTqmo davalebebis dasaxvewad. am nawilSi SexvdebiT uamrav
ideas imis Sesaxeb, Tu rogor unda daukavSiroT struqturuli nawilis elementebi ZiriTadi
nawilis elementebs.

sakuTari klasisaTvis masalis morgeba


gakveTilis CatarebisTvis praqtikuli rCevebSi yvelaferia gaTvaliswinebuli, magram ram-
denadac Tqven sakuTar moswavleebs Cvenze ukeT icnobT, SegiZliaT Cveni rCevebi saWiroebis
mixedviT SecvaloT. es exeba pirvel rigSi imas, Tu romel elements dauTmobT met dros da
romels – SedarebiT naklebs. SesaZloa, saswavlo masalaSi Tqveni moswavleebisTvis naklebi
dro eTmobodes piris nacvalsaxels mxolobiTi ricxvis mesame pirSi (er, sie, es). es gramatiku-
li movlena yovelTvis rTuli gasagebia qarTveli moswavlisTvis, radgan Sesabamisi grama-
tikuli movlena mas mSobliur enaSi ar xvdeba. ase rom, SeZiliaT, mesame piris nacvalsaxele-
bis an artiklis Seswavlas ufro meti dro dauTmoT, vidre Optimal-Sia gamoyofili. Tumca ar
unda dagaviwydeT is, rom gramatikis Seswavla Cveni TviTmizani ar aris. moswavles imdeni
gramatika sWirdeba, ramdenic mas mTavar miznamde e.i. „komunikaciamde“ miiyvans.

rCevebi gakveTilebis Casatareblad


rCevebs gakveTilebis Casatareblad maswavleblis wignSi zustad imave principiT naxavT,
rogorc es moswavlis wignsa da rveulSia: anu yoveli rCeva Tavebis, gverdebis da savarji-
Soebis numeracias emTxveva. moswavlis wignis savarjiSoebi aRniSnulia A, samuSao rveulis
davalebebi ki – Ü asoebiT.

3heterogenulia jgufi, romelSic maswavlebels sxvadasxva asakis, sxvadasxva enis da kulturis


sferos warmomadgenlebTan, sxvadasxva asakis da interesebis moswavleebTan aqvT saqme.

4Hhomogenuria jgufi, romelSic moswavleebs erTnairi interesebi gaaCniaT, erTi da imave


mSobliuri enisa da kulturis matareblebi da daaxloebiT erTi da imave asakisani arian.

21
1 fraiburgi / friburgi
fraiburgis magaliTze moswavleebi ecnobian erTi germanuli qalaqis cxovrebas. am TavSi moswavleebs
SesaZlebloba eqnebaT, Sekribon informacia qalaqis Sesaxeb germanul enaze, aRweron am qalaqis sxva-
dasxva RirsSesaniSnaoba da Seadaron ucxo qalaqi sakuTar qalaqs.

mizani eqskursia qalaqSi qalaqis gacnoba


rogor ecnobian qalaqs qalaqis Sesaxeb informaciis Segroveba da dajgufeba
erTenovneba, orenovneba... sacxovrebeli adgilis aRwera – saubari enebis Sesaxeb
swavlis dagegmva da organizeba sityvebis swavla
sityvebi qalaqi – sityvaTa SeTanxmeba: TavsarTmocilebadi zmnebi
warmoTqma laparaki riTmSi – rTuli sityvebi
gramatika nacvalsaxeli „man~ – mTavari winadadeba+mTavari winadadeba:
kavSirebi „und~, „aber~, „denn~ – gameoreba: perfeqti

eqskursia qalaqSi mosw.w. gv. 6, mosw.rv. gv. 6

muSaoba suraTebiT: `Was sehen Sie auf den Fotos?~ muSaobisas moswavleebs daexmareba moswavlis wignis
A1
me-7 gverdze mocemuli (A 6) blokis leqsika. saWiroebis SemTxvevaSi avarjiSeT yvela erTad
Ü1
erT-erT fotoze, danarCeni fotoebi ki daamuSavebineT jgufebSi an wyvilebSi (SesaZlebe-
lia prezentacia forumSi). Semdeg individualurad gaakeTebineT A1. zogierT moswavles ram-
denime magaliTi waakiTxeT xmamaRla, danarCenebs ki gamoacnobineT, romel fotozea saubari.
Tu saWiroa, sityvebi kidev erTxel gaameorebineT (amasTan ix. A 13 da A 14).

moswavleebs Tavidan bolomde moasmenineT interviu. meored mosmenisas yuradReba gaamaxvilebineT


A2
SekiTxvebze da individualurad CaaniSnineT pasuxebi; pasuxebi SedarebineT wyvilebSi. saWiroebis
Ü2
SemTxvevaSi interviu moasmenineT ramdenjerme da CaaniSnineT informacia SekiTxvebis Sesaxeb. sis-
worisa da srulyofisaTvis SeadarebineT kiTxvebze pasuxebi wyvilebSi an samkacian jgufebSi. sabo-
loo Sedegebi SeadareT yvelam erTad formuSi dafaze an proeqtoris daxmarebiT.

rCeva: sust klasebSi SegiZliaT meored mosmenis Semdeg SekiTxvebi dafaze CamoweroT, Semdeg jgufebi
SeadginoT da mesamed mosmenis win moswavleebs SekiTxvebi winaswar gaunawiloT. e. i. yovel jgufs Tavi-
si SekiTxva aqvs. Sedegad miiRebT imas, rom yoveli jgufi koncentrirebuli eqneba e.w. Tavis SekiTxvaze
(Tu romelime jgufs sxva SekiTxvebze pasuxis gacemis survili eqneba, SeuZlia isinic CainiSnos). CaniS-
nuli pasuxebis siswores moswavleebi jer TavianT jgufebSi adareben, Semdeg ki forumSi amowmeben
dafis an proeqtoris gamoyenebiT. sust moswavleebs SeuZliaT mosmenisas SeZlebisdagvarad CainiSnon
pasuxebi da pirdapir Ü 2 gaakeTon.

A3 moswavleebs wignebi daaxurineT da dawereT dafaze Semdegi SekiTxva: Eine Stadt: Was ist das Herz? ideebi
Ü3 da winadadebebi CamowereT dafaze da isaubreT maTTan am SekiTxvebze. Semdeg gadaaSlevineT wigne-
bi da waakiTxeT A 3. SeasrulebineT Ü 3 da iq mocemuli winadadebebi daajgufebineT A 3-Si mocemul
SekiTxvebTan. daubrundiT A 3-s. yovel moswavles amoarCevineT erTi SekiTxva, romelzec mas raimes
Tqma surs, Sedegebi ki forumSi ganixileT. sust jgufebSi davaleba werilobiT SeasrulebineT (Ü 3b).

A4 Wo wohnen Sie heute? Wo haben Sie früher gewohnt? jgufebSi SeasrulebineT patara dialogebi mocemul kiTxveb-
ze awmyosa da warsul droebSi.

rogor ecnobian qalaqs mosw.w. gv. 7, mosw.rv. gv. 7

A 5a sxvadasxva xmis amocnoba da dasaxeleba. Was hören Sie? A 5a ramdenjerme moasmenineT da CaaniSnineT, ra
xmauri ismis. Semdeg forumSi SeadarebineT Sedegebi da isaubreT moswavleebTan: Kennen Sie andere typische
Stadtgeräusche? In Ihrer stadt? In Ihrem Land?

A 5b moswavleebs waakiTxeT pirveli striqonebi teqstidan („Eine Stadt ist wie ein Buch ... mit allen Sinnen“). yve-
Ü 4-5 lam erTad imsjeleT, vin aris „man“? da Was/Wie kann man mit den Augen, mit den Ohren, mit der Nase „lesen“?
Semdeg moswavleebs waakiTxeT teqstidan monakveTi: bis „ein alter Mann wartet...“ da daexmareT maT epizodis
gagebaSi. moswavleebis daxmarebiT da mocemuli nimuSis mixedviT dafaze an firze SeadgineT Mind-Map
da moswavleebs is rveulebSi gadaatanineT. xelaxla waakiTxeT teqsti da Mind-map wyvilebSi daasru-
lebineT. Sedegebi formumSi ganixileT dafis an firis daxmarebiT. saWiroebis SemTxvevaSi gramati-
kis gasavarjiSeblad gaakeTebineT moswavleebs A 21.

perfeqtis gameorebisas siZneleebis SemTxvevaSi gaakeTeT jer Ü 4 da Ü 5, xolo gasameoreblad da gan-


samtkiceblad _ A 25.

22
SeadgineT jgufebi da moswavleebs rac SeiZleba meti istoria moayoleT qalaqebis Sesaxeb. winaswar A6
1
mieciT maT ramdenime wuTi, raTa mSvidad CainiSnon sametyvelo saSualebebi (ix. sametyvelo saSual- Ü 6-7
ebebis bloki) da istoriisaTvis saWiro sxva masala. istoria SeiZleba nebismieri qalaqsa da situa-
ciaze mogiTxron, maT Soris is ambebic, rac TviTon gadaxdaT Tavs.
gramatikaze savarjiSod SegiZliaT SeasrulebinoT A 22 da A 23, romlebic daexmarebaT Ü 6-is Sesasru-
leblad. Sesajameblad A 15.

mosw.w. gv. 8, mosw.rv. gv. 8 erTenovneba, mravalenovneba

A2-is mosasmen teqstSi moswavleebma fraiburgis Sesaxeb ukve cota ram gaiges. Was wissen Sie schon/noch A7
über Freiburg/Friburg? SekribeT informacia forumSi, waakiTxeT moswavleebs teqsti da CaaniSnineT
Ü8
mniSvnelovani informacia qalaqis Sesaxeb. xelaxla moasmenineT teqsti da Semdeg SeasrulebineT
Ü 8. mocemul cxrilSi SeatanineT maT informacia fraiburgis Sesaxeb da Sedegebi SeadarebineT wyvi-
lebSi. pasuxebi SeZlebisdagvarad gamoikiTxeT forumSi. SesaZlebeli SkiTxvebia: Wie viele Einwohner hat die
Stadt? - Die Stadt hat fast 35 000 Einwohner. Welche Sprachen spricht man in Freiburg? – Man spricht ...
moswavleebs individualurad SeavsebineT cxrili: Mein Ort / Mein Land.
cxrilis monacemebi ar unda iyos maswavleblis mier winaswar momzadebuli. moswavleebma cxrilSi is
monacemebi unda Seitanon, rac TviTon surT an ician.

rCeva: moswavleebs daavaleT, daweron Txzuleba TavianTi qalaqis Sesaxeb. nimuSad A 7 gamoadgebaT.

Was sagen die Leute? davalebis micemis gareSe moasmenineT moswavleebs orive interviu Tavidan bolomde. A 8a
meored mosmenis Semdeg ki CaaniSnineT mniSvnelovani informacia. CaniSvnebi SeadarebineT wignis teq-
stebTan da, Tu saWiroa, SeusworeT. Was sagt Chantal? teqsti `Chantal~ waakiTxeTmoswavleebs teqsti meo-
red da alaparakeT mocemuli winadadebebis daxmarebiT: Chantal sagt, sie ist in... Sie sagt, sie war... daasrulebineT
winadadebebi. Chantal-is Sesaxeb teqstSi moaZebnineT danarCeni magaliTebi da gaakeTebineT CaniSvnebi.
Sedegebi warmoadgenineT forumSi. Was sagt/erzählt Peter? ganagrZeT varjiSi am Temaze. Zlieri moswavlee-
bi varjiSisas gamoiyeneben TavianT CaniSvnebs, susti moswavleebi ki wignSi mocemul dialogs. moswav-
leebs Sedegebi forumSi warmoadgenineT da SeusworeT. aqve gamoiyeneT A 24-ic.

Was denken Sie? mieciT moswavleebs dro, ifiqron TavianTi damokidebulebis Sesaxeb enebis mimarT da Cai-
A 8b
niSnon ramdenime mosazreba. forumSi burTis TamaSis principiT CaatareT gamokiTxva: Was denkst du / Was Ü9
denken Sie über Sprachen?

mieciT moswavleebs saSualeba, isaubron jgufebSi enebis Sesaxeb (daxmareba sametyvelo saSualebebis A9
blokidan). saubrebis mosamzadeblad gamoayenebineT moswavlis rveulidan Ü 10. warmoTqmaze savar-
Ü 10
jiSod mieciT A 16 da A 20.

mosw.w. gv. 9, mosw.rv. gv.9 treningi

a) moswavleebs waakiTxeT davalebaSi mocemuli miznebi da CaaniSnineT, ra aris maTTvis yvelaze mniS- A 10
vnelovani (***), nakleb mniSvnelovani (*) da umniSvnelo (0). b) Was möchten Sie noch lernen? sTxoveT moswav-
Ü 11-12
leebs, moifiqron, ra miznebi aqvT, da Seadginon cxrili, sadac Camoweren (SeZlebisdagvarad unar-Cve-
vebis mixedviT dajgufebuls), ra aris maTTvis mniSvnelovani da ra miznebis miRweva surT. cxrilebis
aslebi gadaiReT TqvenTTvis, raTa isini momavalSi gamoiyenoT damatebiT damxmare masalad moswav-
leebTan individualurad muSaobisaTvis.
Semdeg SeasrulebineT Ü11 da Ü12. moswavleebs SeuZliaT Seadginon e.w. saswavlo xelSekrulebebi
A 10-Si mocemulis miznebis mixedviT.

rCeva: xelSekrulebebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebaze mxolod moswavleebi ar arian pasu-


xismgeblebi; isini Tqvenganac elodebian valdebulebebis Sesrulebas. Zalian mniSvnelovania is, rom
moswavleebis mier dasaxul miznebs individualurad miudgeT da yoveli maTganis problema erTad
daZlioT. daexmareT moswavleebs, xelSekrulebebSi mxolod iseTi valdebulebebi Caweron, romelTa
Sesrulebac maT realurad SeeZlebaT.

23
1 A 11 a) moswavleebs waakiTxeT sityvebis nusxa da moaniSnineT axali sityvebi. b) moswavleebs auxseniT, rom
Ü 13 axali sityvebi unda daiswavlon ara izolirebulad, aramed konteqstSi nacnob sityvebTan erTad.
mieciT sityvebi wyvilebSi an jgufebSi samuSaod. c) SeadgenineT winadadebebi, romlebSic axali sity-
vebi nacnob konteqstSi iqneba gamoyenebuli an axali sityvebi nacnob sityvebTan kombinaciaSi miewo-
debaT, rac moswavleebs axali sityvebis daswavlas gauadvilebs.

A 12 Wie lernen Sie Wörter? moswavleebs mieciT ramdenime wuTi, raTa erTmaneTs gauziaron TavianTi gamocdile-
ba imis Sesaxeb, Tu rogor swavloben sityvebs (muSaoba wyvilebSi). moswavleTa meTodebi CamowereT da
isaubreT maT gamocdilebaze. daexmareT moswavleebs da mieciT sxva rCevebic sityvebis dasaswavlad.

axali sityvebi mos.w. gv.10, mosw.rv. gv. 10

A 13 a) Was kennen Sie? amuSaveT moswavleebi jer fotoTi da CaaniSnineT naxatze is, risi dasaxelebac SeuZli-
Ü 14-15 aT. fotoebi daasaTaurebineT an daajgufebineT suraTis qvemoT mocemul sityvebTan, Semdeg ki ucxo
sityvebi amoawerineT da jgufebSi SeadarebineT Sedegebi. sityvebis ganmarteba SesaZlebelia jgu-
febSi. xolo is sityvebi, romlebic yvela moswavlisTvis ucxoa, SesaZlebelia forumSi yvelam erTad
ganixiloT. b) Welche Wörter hören Sie? moasmenineT moswavleebs teqsti da CaaniSnineT nacnobi sityvebi (A
1-is mixedviT).

A1 a) moswavleebs daaxatvineT qalaqis martivi rukebi A 13-Si mocemuli nimuSis mixedviT. b) Sem-
deg amuSaveT wyvilebSi. erTi moswavle meores zepirad gaacnobs Tavis rukas, meore ki daxa-
Ü 16
tavs Tavis versias monaTxrobis mixedviT. bolos mewyvileebi gegmebs erTmaneTs Seadareben.
(A 1-is mixedviT).

A 15 sityvaTa warmoeba: TavsarTmocilebadi zmnebi. a) waakiTxeT moswavleebs da gaaxazvineT nacnobi zmne-


Ü 17 bi. axali zmnebi ki Tqven auxseniT. amoawerineT mocemuli magaliTebi an gaakeTebineT 17. b) Welche Ver-
ben passen zum Foto? moswavleebs daajgufebineT Sesabamisi zmnebi isrebis daxmarebiT da erTad ganixi-
leT Sedegebi. C) zmnebisa da prefiqsebis gamoyenebiT SesTavazeT aseTi TamaSi: jer mocemuli nimuSis
mixedviT SeadgenineT nacnobi da martivi zmnebi, Semdeg ki gaakeTebineT patara baraTebi magaliTe-
biT. magaliTebisTvis gamoiyenon leqsikoni (A 6-is mixedviT).

rCeva: yuradReba miaqcieT imas, rom leqsikoniT muSaobisas moswavleebi ar „gaifanton“. erTi an ori
magaliTi TiToeul zmnaze sruliad sakmarisia. zogierT zmnas uamravi mniSvneloba aqvs da moswav-
leebs es daabnevs, amitom yuradReba miaqcieT imas, rom moswavleebma am etapze zmnebis ZiriTadi
mniSvnelobebi amoweron magaliTebiT. Zlier klasSi SesaZlebelia pirdapir moswavlis wigniT leq-
sikonis gareSe muSaobac.

warmoTqma mos.w. gv.11

A 16 moasmenineT moswavleebs magaliTebi Tavidan bolomde. meored an mesamed mosmenisas ki kakuniT unda
ahyvnen Canawers. Semdeg mosmenaze aazoleT isini zepirad Canaweris ritms. wyvilebSi waakiTxeT
sityvebi marcxnidan marjvniv da marjvnidan marcxniv monacvleobiT da moaZebnineT erTmarcvliani,
ormarcvliani da oTxmarcvliani „ritmuli jgufebi“. (A 9-is mixedviT).

A 17 moasmenineT moswavleebs teqsti da Tan wignSi waakiTxeT. meored mosmenisas miadevneT isini maxvils
xelis dakakunebiT. Semdeg avarjiSeT moswavleebi wyvilebSi Semdegnairad: yoveli moswavle kiTx-
ulobs mTlian teqsts xmamaRla, mewyvile ki usworebs Secdomebs. teqsti Tavidan bolomde unda iqnas
wakiTxuli (A 9-is mixedviT)

A 18 waakiTxeT moswavleebs teqsti „... in die Schule gegangen“ -mde. yuradReba gaamaxvileT pauzebsa da maxvileb-
ze. teqstis ramdenjerme mosmenis Semdeg pauzebisa da maxvilebis qveS xazi gaasmevineT da jer wyvi-
lebSi, Semdeg ki forumSi Sedegebi erTmaneTs SeadarebineT. Semdeg teqsti kidev erTxel moasmenineT
da sTxoveT, Cumad ahyvnen Canawers. bolos TiToeul moswavles teqsti waakiTxeT xmamaRla.

A 19 Canaweris saSualebiT moswavleebs magaliTebi erTxel Tavidan bolomde moasmenineT da esaubreT


imis Sesaxeb, rom swrafi laparakis an kiTxvis dros ritmuli jgufebi gabmulad warmoiTqmis da
Sesabamisad naklebi pauzebisa da maxvilebis gakeTebaa saWiro. Semdeg magaliTebi kidev erTxel moas-
menineT da sTxoveT, jer kiTxviT ahyvnen Canawers, Semdeg ki _ zepirad. bolos individualurad waa-
kiTxeT magaliTebi, rasac ukve gamarTulad SeZleben.

24
moswavleebi avarjiSeT rTul sityvebze. magaliTebi moasmenineT jer Tavidan bolomde, meored mos- A 20
1
menisas ki sTxoveT, ahyvnen Canawers xmadabla kiTxviT. bolo mosmenisas moswavleebi yvebian Canawers
zepirad da varjiSoben wyvilebSi. dasasruls eZeben `rTul sityvebs~ moswavlis wignis teqstebSi da
varjiSoben (A 9 -s mixedviT).

mosw.w. 12-13 mosw.rv. gv. 11-12 gramatika

waakiTxeT moswavleebs winadadebebi da auxseniT upiro nacvalsaxeli „man~. Semdeg moaZebnineT „man~ A 21
da masTan dakavSirebuli zmnebi. Sedegebi warmoadgenineT forumSi da SeusworeT Secdomebi. Tu SesaZ- Ü 18
lebelia, winadadebebi gadaaTargmnineT qarTulad da SeavsebineT ujrebSi mocemuli wesebi. teqstSi
A 5 (saxelmZRvanelos me-7 gverdi) moaZebnineT winadadebebi da amoawerineT „man~-iani zmnebi. Ü 18 mie-
ciT saSinao davalebad.

moswavleebs waakiTxeT mocemuli winadadebebi da CaaniSnineT kavSirebi „und~, „aber~, „denn~. auxseniT A 22-23
am kavSirebis mniSvnelobebi da mocemul davalebaSi SeavsebineT cxrili (kargia davalebis proeqto- Ü 19
ris daxmarebiT forumSi Sesruleba). daexmareT moswavleebs winadadebis struqturis garkvevaSi (mag.
A 22
zmnebze xazis gasmiT). Semdeg wesi yvelam erTad forumSi SeavseT da masalis ganmtkicebis mizniT gaake-
TebineT A 23. Ü 19 mieciT saSinao davalebad Zlier klass, sust klasSi ki gakveTilzeve gaakeTebineT.

waakiTxeT moswavleebs mocemuli mosazrebebi da piris nacvalsaxelebi er da sie moaniSnineT. mocemu- A 24


li winadadebebi (Peter/Chantal) waakiTxeT da nimuSis mixedviT am winadadebebze alaparakeT isini. yvela Ü 20-21
winadadebaSi piris nacvalsaxelebi CaaniSnineT da Sedegebi yvelam erTad ganixileT. bolos wesi
SeavseT.

A 25
a) perfeqtis gasameoreblad pirvel rigSi waakiTxeT cxrilSi mocemuli pirveli ori xazi. „Haben“ oder Ü 22
„sein“? Erinnern Sie sich? wesi yvelam erTad gaixseneT forumSi, xolo sirTulis SemTxvevaSi es wesi waikiT-
xeT. b) Semdeg SeitaneT damxmare zmnebi cxrilSi da Sedegebi SeadareT forumSi. 22-e savarjiSo klas-
Sive gaakeTebineT sust jgufebs, Zlier jgufebs ki is saSinao davalebad mieciT.

mosw.w. gv. 13 masalis gameoreba


moswavleebs daawerineT teqstebi TavianTi qalaqis Sesaxeb. Semdeg SeagroveT nawerebi, gaasworeT
R1
mxolod ZiriTadi Secdomebi da daubruneT, raTa naxon TavianTi Secdomebi, TviTonve Seasworon da
Seafason namuSevari. bolos kidev erTxel gadaxedeT maT namuSevrebs.

amuSaveT moswavleebi wyvilebSi: gaakeTebineT patara interviuebi, CaaniSnineT pasuxebi da maT mixed- R2
viT daawerineT mcire teqstebi. teqstebi wyvilebSi erTmaneTs SeadarebineT da, saWiroebis SemTx-
vevaSi, yvelam erTad SeasworeT Secdomebi.

moswavleebs davaleba individualurad SeasrulebineT. R3

zogadi SeniSvnebi
Tavi eZRvneba erT-erT qalaqs, kerZod ki Freiburg/Friburg-s. am Tavis erT-erTi mizania, moswavlee-
bi miaCvios ama Tu im qalaqis Sesaxeb informaciis moZiebas. moswavleebs qalaqebis mxolod
ubralod naxva da aRwera ki ara, aramed maTi `wakiTxva~ da iqauri „cxovrebiT cxovreba~ unda
SeeZloT. qalaqis `wakiTxva~ iseve SeiZleba rogorc wignisa. axali qalaqebis Sesaxeb teqstebis
kiTxvisas moswavleebs unda SeeZloT axali STAbeWdilebis SeZena da axali samyaros danaxva; maT
unda moaxerxon, ucxo samyaros TavianTTan daaxloeba da ucxo samyaroSi moxvedrisas axal gare-
moSi advilad orientireba. axali qalaqi maTTvis mxolod ucxo enis samyaro ki ar unda iyos, ara-
med axali samyaros, axali kulturis gacnobisa da masTan daaxlovebis saSualebac.

25
2 ocneba da sinamdvile
am TavSi moswavleebs saSualeba eZlevaT, gaecnon nacnobi da ucnobi pirovnebebis biografiebs,
Seadaron sakuTari biografia sxvebis cxovrebas da erTi qalis magaliTze iswavlon, rogor SeiZleba
ocnebebi realobad iqces.

mizani ocneba da sinamdvile ocnebebze saubari – varaudebis gamoxatva – erTi istoria


ukan dabruneba CaniSvnebi biografiis Sesaxeb – azris gamoTqma – sakuTar
Tavze saubari
treningi sityvebis Tematurad dalageba – informaciis dajgufeba
drois mixedviT
sityvebi cxovreba – informaciAa drois Sesaxeb
warmoTqma winadadebis maxvili: axali informacia – ricxvebi –
TanxmovanTa SeTanxmebebi
gramatika zmna „werden“ –damokidebuli winadadeba kavSiriT „dass“
– CvenebiTi nacvalsaxeli „dieser“. „diese“, „dieses“

ocneba da sinamdvile mos.w. gv.14-15, mosw.rv. gv. 14-15

A1 muSaoba suraTebiT: Was ist Ihr Traum? am Temaze saubrisas moswavleebs SeuZliaT mocemuli fotoebis
gamoyeneba. dasaxmareblad kargia A 5-dan sametyvelo saSualebebis blokis gamoyenebac (ocnebebze sau-
bari).

A2 Was ist der Traum von Gundi? moswavleebi kidev erTxel aTvaliereben suraTebs da TavianT varaudebs gamoT-
qvamen imis Sesaxeb, Tu raze ocnebobs suraTze warmodgenili qalbatoni gundi. moswavleebs vara-
Ü1
udebis gamoTqmaSi daexmareba sametyvelo saSualebebis blokSi mocemuli leqsikuri erTeulebi. Sem-
deg waakiTxeT moswavleebs teqstis dasawyisi („...ganz normal verlaufen“-mde) da esaubreT: Wovon träumt Gundi
wirklich?

A3 moswavleebs bolomde waakiTxeT me-14 gverdze mocemuli teqsti da daexmareT mis gagebaSi. teqsti
Ü 2-4 Tavidan bolomde waakiTxeT kidev erTxel da fotoebis daxmarebiT mniSvnelovan adgilebze isau-
breT maTTan. A 2-Si maT mier gamoTqmuli varaudebi SeadarebineT gundis ocnebebs. gramatikaye savar-
jiSOod A 16 - A 18 davalebebis Sesruleba (zmna „werden“).

A 4a a) Wie geht die Geschichte von Gundi weiter? moswavleebs waakiTxeT A 4b davalebaSi mocemuli teqsti da Seagro-
Ü5 vebineT informacia „Familie, Arbeit-Hobbys, Sprachen, Reisen“ Sesaxeb, CaaniSnineT da CaniSnuli informacia
erTmaneTs SeadarebineT. Semdeg gadadiT A 21 (CvenebiTi artiklebi).

A 4b moswavleebs moasmenineT interviu Tavidan bolomde davalebis micemis gareSe. meored mosmenis Semdeg
Ü6 daasrulebineT informaciis CaniSvna „Familie, Arbeit-Hobbys, Sprachen, Reisen“-is Sesaxeb, Sedegebi Seadarebi-
neT jer wyvilebSi, Semdeg ki yvelam erTad SeajameT forumSi.

A5 Wie geht das Leben von Grundi weiter? daubrundiT wina Tavis A 24-Si mocemul davalebas da moswavleebs aux-
Ü7 seniT damokidebuli winadadebebi kavSiriT “dass“ imisaTvis, rom sworad gamoiyenon isini sakuTari
azris gamoTqmisas (damokidebuli winadadebis struqturas moswavleebi icnoben Optimal A 1-danac,
sadac naswavli aqvT „wenn“-kavSiriani damokidebuli winadadeba). forumSi gamoaTqmevineT ramdenime
mosazreba. magaliTad: Sie bleibt in Chile/Sie heiratet da misTanani.


Ich glaube, sie bleibt in Chile. Ich glaube, dass sie in Chile bleibt.

Ich denke, sie heiratet dort. Ich denke, dass ...
moswavleebi amuSaveT jgufebSi da CamoayalibebineT mosazrebebi imis Sesaxeb, Tu rogor gagrZelde-
ba gundis cxovreba. (sust klasebSi SesaZlebelia Ü 7a-s gakeTeba). Semdeg forumSi isaubreT mosazre-
bebisa da varaudebis Sesaxeb. dausviT moswavleebs aseTi SekiTxvebi: Glaubt ihr, dass Gundi in Chile bleibt? / Wir
glauben, dass Gundi in Chile bleibt. – Was meint ihr...? da a.S. saSinao davalebad mieciT Ü 7b, gramatikaze savarjiSod
ki _ A 19-A20.

26
2
mosw.w. gv. 16, mosw. rv. gv. gv. 16 ukan dabruneba

waakiTxeT moswavleebs teqsti da CaaniSnineT informacia sityvebze: „Rückkehr, Arbeit, Familie, Träume“. A6
SeagroveT Sedegebi forumSi. oTxive sityvaze daxateT dafaze qselebi („Igelübung“) sust jgufebSi da Ü 8-9
Segrovili informaciiT SeavseT es qselebi. gundis istoria kidev erTxel SeajamebineT moswavleebs
da moayoleT istoria Semdegi kiTxvebis mixedviT: Was wissen Sie noch über Gundis Leben in Deutschland, ihren Traum,
ihre Reise nach Lateinamerika und ihre Rückkehr? zepiri davalebis mosamzadeblad kargi iqneba moswavleebs gaake-
TebinoT A 13.

SeqmeniT jgufebi da moismineT moswavleebis azri: Was finden Sie an der Geschichte von Gundi interessant? davalebis A7
Sesrulebamde moamzadebineT maT davaleba Ü 10 (sust klasebs an sust moswavleebs _ jer werilobiT). Ü 10
miuTiTeT moswavleebs, gamoiyenon sametyvelo saSualebebis bloki (Meinungen äußern) da m rac SeiZleba
meti winadadeba ixmaron kavSiriT „dass~.

am davalebis momzadebisaTvis kargia A 11-is Sesruleba, damatebiT ki A 11b-dan mza sityvebisa da sity-
vaTa jgufebis gamoyeneba sakuTar Tavze laparakisas. kargia samuSaoSi sametyvelo saSualebebis blo- A8
kis CarTvac (über sich sprechen). wyvilebSi an jgufebSi alaparakeT moswavleebi sxvadasxva situaciasa da
Ü 11
cxovrebis sxvadasxva sferoze.

mosw.w. gv.17, mosw.rv. gv.17 treningi


daalagebineT moswavleebs sityvebi Tematurad: a) waakiTxeT teqsti, moaniSnineT sityvebi Temaze A9
„Politik“ da daajgufebineT isini Tematurad. b) Wie heißt das zweite Thema? kidev erTxel waakiTxeT Dteqsti, Ü 12
moaniSnineT sityvebi Temaze: „Musik“ da isinic Tematurad daajgufebineT. Sedegebi SeadarebineT
wyvilebSi an forumSi. Zlier jgufebSi daawerineT teqstis mokle Sinaarsi. moswavleebs moTxoveT,
moZebnon msgavsi avTenturi teqstebi gazeTebSi, warmoadginon klasSi da aseTive davalebebi Seasru-
lon am teqstebiT.

daajgufebineT informacia drois mixedviT: a) jgufebis mixedviT SeamowmeT, ra ician ainStainis Sesa- A 10
xeb: Wer war Albert Einstein? Was wissen Sie über Albert Einstein? pasuxebi SeagroveT forumSi, Semdeg ki waakiTxeT Ü 13-14
teqsti da daexmareT mis gagebaSi. magaliTis mixedviT moamzadebineT furceli ori rubrikiT: Wann?
Was? Semdeg waakiTxeT teqsti kidev erTxel da amoawerineT TariRebi. b) teqsti meored wakiTxvisas
xazi gaasmevineT wlebTan dakavSirebul informaciaze. SeavsebineT sia. mniSnelovani informacia ain-
Stainis Sesaxeb furclebze CaniSnulis mixedviT kidev erTxel zepirad da werilobiT SeajamebineT.
saWiroebis SemTxevevaSi daamuSavebineT biografiebi.
drosTan dakavSirebul informaciaze ixileT agreTve A 12, laparakze savarjiSod ki A 14-A 15.

mosw.w. gv.18, mosw.rv. gv.18 sityvebi

a) moswavleebs jer waakiTxeT rubrikebi 1-5 da ganumarteT ucnobi sityvebi. moasmenineT interviu A 11
Tavidan bolomde da gaarkvieT, ra gaiges teqstidan pirvelad mosmenis Semdeg. Welche Wörter hören Sie? Mar- Ü 15-16
kieren Sie. moasmenineT interviu kidev orjer da sityvebi moaniSnineT rubrikebSi. Sedegebi Seadarebi-
neT wyvilebSi da kvlav moasmenineT teqsti. mosmenis Semdeg daasrulebineT CaniSvnebi da miRebuli
Sedegebi SeadareT forumSi. sust klasebSi gaakeTebineT Ü15 an mieciT saSinao davalebad. b) rubrikebi
1-5 waakiTxeT kidev erTxel da CaaniSnineT is sityvebi da sityvaTa jgufebi, romlebic maT sakuTari
biografiisTvis gamoadgebaT. Ü 16 mieciT saSinao davalebad.

a) moswavleebs jer waakiTxeT blokSi mocemuli informacia Welche Zeitinformationen hören Sie? Semdeg moasme- A 12
nineT interviu da CaaniSnineT TariRebi. Sedegebi SeadarebineT wyvilebSi da forumSi. b) wyvilebSi
Ü 17
wlebze avarjiSeT moswavleebi Semdegnairad: erTi kiTxulobs marcxena blokSi mocemul wlebs, misi
mewyvile ki akontrolebs megobars marjvena blokSi mocemuli sityvebis daxmarebiT. TiToeulma mos-
wavlem erTxel mainc unda waikiTxos ricxvebi Tavidan bolomde.

27
2
warmoTqma mosw.w. gv. 19,

A 13 a) winadadebis maxvili da maxvilis dasma: waakiTxeT moswavleebs blokSi mocemuli magaliTebi da


daexmareT maT gagebaSi. b) blokSi mocemuli magaliTi da teqstis pirveli ori winadadeba waakiTxeT
xmamaRla. Semdeg CaaniSnineT am winadadebebSi mniSvnelovani sityvebi. c) Sesadareblad da Secdome-
bis gasasworeblad moasmenineT teqsti da Sedegebi SeadarebineT wyvilebSi. d) teqsti moasmenineT
moswavleebs kidev erTxel da xmamaRla waakiTxeT mTlianad. intensiuri varjiSisaTvis moswavleebs
SeuZliaT es yvelaferi saxelmZRvanelos mTlian teqstzec ganavrcon.

A 14 varjiSi ricxvebsa da TariRebSi: a) moasmenineT da mosmenis paralelurad waakiTxeT moswavleebs


patara dialogebi. b) moasmenineT dialogebi nawil-nawil, miadevneT isini Canawers da avarjiSeT
wyvilebSi rolebis monacvleobiT. sust moswavleebs aucileblad gaumartiveT dialogebi imiT,
rom winaswar avarjiSeT mocemuli TariRebis sworad warmoTqmaSi. ramodenime wyvili warmoadgineT
forumSic. moswavleebi iqamde avarjiSeT, sanam ricxvebisa da TariRebis warmoTqmas Tavisuflad ar
SeZleben (A 10-is mixedviT).

A 15 moasmenineT moswavleebs mocemuli magaliTebi Tavidan bolomde davalebis gareSe, meored mosmenis
paralelurad ki waakiTxeT isini. SeadgenineT moswavleebs sityvebi: Reise – Weltreise. Semdeg cal-calke
moasmenineT sityvebi da winadadebebi da paralelurad warmoaTqmevineT isini. yoveli moswavle indi-
vidualurad amuSaveT da forumSi warmoaTqmevineT miRebuli Sedegebi. saWiroebis SemTxvevaSi gun-
durad gaameorebineT sityvebi da winadadebebi (A 10-is mixedviT).

gramatika mos.w. gv.20-21, mosw.rv. gv. 19-20

A 16 a) waakiTxeT moswavleebs mocemuli winadadebebi da „werden“-is formebze xazi gaasmevineT. zmnis mniSv-
nelobebi daamuSaveT yvelam erTad. b) mocemuli magaliTebis qarTulad gadaTargmnaSi daexmareT
moswavleebs da SeadarebineT germanuli mnoSvnelobebi qarTulTan.

A 17-18 A 17a.) waakiTxeT moswavleebs mocemuli winadadebebi da daexmareT maT gagebaSi. b) „werden“-is formebi
moaniSnineT da A 17b -is cxrilSi SeatanineT. Semdeg gaakeTebineT moswavleebs Ü 18-19 klasSi. prete-
Ü 18-20
ritumSi uRlebisaTvis waakiTxeT A 18 da zmnis formebi daasrulebineT. amis Semdeg Ü 20.

A 19 a) waakiTxeT moswavleebs mocemuli magaliTebi da moaniSnineT zmnebi. ra aris am sam winadadebaSi


sxvagvarad? b) daexmareT moswavleebs winadadebebis TargmnaSi qarTul enaze da struqturebi erTma-
neTTan SeadarebineT.

A 20 a) waakiTxeT moswavleebs teqsti kavSirze „dass“ da moaniSnineT zmnebi. b) winadadebebi CaawerineT


cxrilSi da wesebi yvelam erTad daasruleT (A 5-s mixedviT).
Ü 21-23

A 21 a) amuSaveT moswavleebi CvenebiT artiklebze: pirveli magaliTi (winadadeba) waakiTxeT moswavleebs


Ü 24 da daexmareT mis gagebaSi. Worauf „zeigt“ der Demonstrativ-Artikel? isrebis saSualebiT CaaniSnineT isini da
Sedegebi forumSi warmoadgenineT. daubrundiT davalebebs A 3 / A 4 (mosw.w.) da moaZebnineT moswav-
leebs teqstebSi sxva magaliTebic. isinic isrebis saSualebiT CaaniSnineT da koreqtura gaakeTeT yve-
lam erTad forumSi (proeqtoris daxmarebiT). b) CvenebiTi artiklebi SeatanineT cxrilSi.
Ü 24 mieciT saSinao davalebad (A 4a-s mixedviT).

28
2
mosw.w. gv. 21 masalis gameoreba
gaakeTebineT moswavleebs davaleba individualurad. a) blokSi mocemuli sityvebi jer mocemul pir- R1
vel-mexuTe striqonebTan, Semdeg ki daajgufebineT drois mixedviT (me-2, me-3, Semdeg sxvadasxva vari-
antia SesaZlebeli). b) pasuxebi SeadarebineT wignis pasuxebTan da TviTonve SeasworebineT Secdomebi.
bolos SeafaseT Sedegebi.

a) warmodgenil TemasTan dakavSirebuli ramodenime ZiriTadi sityva (Stichwort) amoawerineT moswav- R2


leebs patara baraTebze, raTa mouTxros Tavis mewyviles am Temaze patara istoria da imave Temaze
dausvas SekiTxvebi. b) Sefaseba wyvilebSi; Sefasebis kriteriumebi: Vollständigkkeit, Klarheit, Verständlichkeit, die
korrekte Sprechweise der Daten da sxva.

a) mocemuli magaliTebis mixedviT moswavleebi sam varauds gamoTqvamen. b) wyvilebSi SeadarebineT R3


varaudebi sametyvelo blokSi mocemul sametyvelo saSualebebTan da SeasworeT Secdomebi. saWiroe-
bis SemTxvevaSi esaubreT moswavleebs forumSi sxvadasxva variantsa da SesaZleblobaze.

davaleba SeasrulebineT yovel moswavles. siZneleebsa da sxvadasxva deficitze isaubreT calkeul R4


moswavlesTan individualurad.

zogadi SeniSvnebi
ocneba da sinamdvile: ocnebasa da sinamdviles Soris gansxvaveba SeiZleba xSirad sakmaod didi iyos.
zog adamians ocneba ar usruldeba, zogierTs ki cxovrebaSi TiTqmis yvela ocneba Seusrulda. ra Tqma
unda, Tqvens moswavleebsac aqvT ocnebebi da surT maTi realobad qceva. isini siamovnebiT isaubre-
ben sakuTar ocnebebze, Tu gverdiT myof adamians endobian. klasSi am Temebze saubari gaWirdeba, Tu
sasiamovno atmosfero ar aris Seqmnili da maswavlebelsa da moswavleebs Soris ndoba da gulaxdili
urTierToba ar sufevs. aseTi urTierTobebi, pirvel rigSi, saswavlo process uwyobs xels da aiolebs
rogorc maswavleblisTvis moswavleebTan muSaobas, aseve moswavleebis megobrebTan da maswavlebel-
Tan gulaxdilobas. Tu klasSi ar aris aseTi situacia, am Temebis saSualebiT eZleva maswavlebels
imis SesaZlebloba, atmosfero gaaumjobesos da ufro dauaxlovdes TiToeul moswavles. ecadeT, mos-
wavleebTn yovelTvis gulaxdili iyoT da maTi ndoba moipovoT, rac Tqvens muSaobas SemdgomSi ufro
gaaiolebs da saswavlo processac xels Seuwyobs.

29
3 gzaSi
Tavi eZRvneba Temas „mogzauroba~. moswavleebs SeeZlebaT gaecnon sasiamovno da momxiblav mxare-
ebs, daaTvalieron evropaSi erT-erTi yvelaze gavrcelebuli satransporo saSualeba _ rkinigza,
Seiswavlon am TemasTan dakavSirebuli saWiro leqsikuri masala, „imogzauron“ sxvadasxva adgilas da
rkinigzis garda sxva satransporto saSualebebsac gaecnobian.

rkinigzis sadguris xibli mgzavrobasTan dakavSirebuli situaciebis


mizani mofiqreba – gzaSi sxvadasxva situaciaSi
moxvedra da situaciis sworad aRqma – „rki-
nigzas~-Tan dakavSirebuli infomaciis
Sedareba
samogzauri adgilebi azris gamoTqma
treningi sametyvelo saSualebebi: informaciis gace-
ma _ sametyvelo saSualebebis Tematurad
dalageba: manqaniT mgzavroba Tu matareb-
liT?
sityvebi keTili mgzavroba!
warmoTqma mTavari winadadeba + damokidebuli winada-
deba: melodia – leqsis wakiTxva – rTuli
sityvebi
gramatika zedsarTavi saxeli: komparativi (predika-
tivi) – winadadeba: raimes mtkiceba “weil” da
“denn”-iT – gameoreba: arsebiTi saxelis mrav-
lobiTi ricxvi

mosw.w. gv. 22-23, mosw.rv. gv.22-23 rkinigzis sadguris xibli

A1 a) muSaoba suraTze. moswavleebs daasaxelebineT suraTTan dakavSirebuli sityvebi. Semdeg daus-


Ü1 viT SekiTxva: Was machen die Leute? da wyvilebSi mieciT Ü 1 masalis gansamtkiceblad. b) jgufebSi Sea-
grovebineT da CaaniSnineT moswavleebs asociaciebi Temaze „Reisen“. Sedegebi warmoadgenineT forumSi
(sityvebis qseli daxazeT dafaze an folieze) da ilaparakeT warmodgenil masalaze.

A2 a) moswavleebs moasmenineT dialogebi erTxel Tavidan bolomde. Welcher Dialog passt zu welcher Szene auf dem
Ü2 Foto? meored mosmenis Semdeg daajgufebineT da daanomrineT isini. b) waakiTxeT teqstebi c) daajgufe-
bineT moswavleebs informacia Semdegi kiTxvebis mixedviT: moamzadebineT kiTxvebis sia, kidev erT-
xel moasmenineT dialogebi da CaawerineT kiTxvebze Sesabamisi pasuxebi. Sedegebi gadaamowmebineT
jer individualurad an wyvilebSi, Semdeg ki _ forumSi. gramatikaze savarjiSod ix. A 17 da A18.

A 3a waakiTxeT moswavleebs teqsti erTxel Tavidan bolomde da daexmareT mis gagebaSi. Welche Informationen fin-
Ü3 den Sie zum Thema „Bahnhof“? teqstis meored wakiTxvisas CaaniSnineT Sesabamisi informacia, romelsac mos-
wavleebi warmoadgenen forumSi. susti klasi gayaviT or jgufad, romelTagan erTi imuSavebs zogad
aspeqtebze, meore ki Temaze „didi qalaqis rkinigzis sadguri~. orive jgufma Sedegebi unda warmoad-
ginos forumSi.

A 3b moZiebuli informacia SeadarebineT saqarTvelos rkinigzis sadgurebis Sesaxeb informaciasTan (mag.


arqiteqtura, sidide, mdebareoba, mniSvneloba, momsaxure personali da sxva.) saWiroebis SemTxvevaSi
gaameorebineT gramatika da gaakeTebineT A 21.

A4 kidev erTxel waakiTxeT moswavleebs A 21-is teqstebi da gaakeTebineT Ü 1 da Ü 2. sametyvelo saSuale-


Ü 4-5 bebis daxmarebiT wyvilebSi moamzadebineT patara dialogebi Temebze: „sich informieren“, „einkaufen“, „sich ver-
abschieden“; ramdenime dialogi gaaTamaSebineT forumSi. bolos SeasrulebineT A 14 da A 16.

mosw.w. gv. 24, mosw.rv. gv.24 samogzauro adgilebi

A 5a, b a) moswavleebs swrafad waakiTxeT teqstebi da daajgufebineT isini fotoebTan. meored wakiTxvisas
teqstebi ganixileT detalurad. b) moasmenineT interviuebi da daajgufebineT sakiTxav teqstebTan.
muSaobis gasagrZeleblad erTi furceli momzadebineT (nusxa 6 pirisaTvis). Reisen die Personen gern? Was
sagen die Leute? interviuebis ramdenjerme mosmenis Semdeg moswavleebi CainiSnaven saWiro informacias
da CaniSvnebs ganixilaven forumSi.
C da F teqstebis daxmarebiT SeitaneT klasSi axali gramatikuli masala: kavSiri „weil“:

30
Text C: Warum reisen die Leute nicht mehr gern?
3
Text F: Warum mag die Person keine Flughäfen und Bahnhöfe?

am dros moswavleebi yuradRebas amaxvileben gramatikul masalaze: zmnis adgili winadadebaSi


(SesaZlebelia teqstSi magaliTebis moZebnac). ix. A 19 da A 20. Semdeg agrZeleben muSaobas ukve CaniS-
nuli informaciiT (mosmenis Sedegebi: Was sagen die Leute?) da varjiSoben „weil“-ian winadadebebze. saWi-
roebis SemTxvevaSi winaswar ganixileT ramdenime magaliTi forumSi. warmoTqmaze savarjiSod kar-
gia A 12 da A 13.

rCeva: sust klasebSi moswavleebs gaakeTebineT A 5a zemoTa davalebis mixedviT, A 5b-s gasakeTeblad ki
SeadgineT jgufebi da TiToeul jgufs TiTo personaJze informaciis damuSaveba daavaleT. moswav-
leebs gaakeTebineT CaniSvnebi da Sedegebi warmoadgenineT forumSi (dafa an proeqtori da folie).
gadasvla davalebebze A 19 da A 20. bolos avarjiSeT isini „weil“-ian winadadebebze zemoT CaniSnuli
informaciis mixedviT (mosmenis Sedegebi: Was sagen die Leute?)

Was meinen Sie? Reisen Sie gern? Wie? moswavleebi Sesabamisi leqsikis daxmarebiT pasuxoben A 5c da
(momzadeba A 6-Tvis). Ü6

Wie reisen Sie? CaatareT klasSi gamokiTxva. SekiTxvebisaTvis moswavleebs gamoayenebineT sametyvelo A 6 da
saSualebebis bloki, pasuxebisaTvis ki _ TavianTi CaniSvnebi A 5c-dan. gaameorebineT zedsarTavi saxe- Ü 7-8
lis Komparation da „weil~-iani winadadebebi. Sedegebi warmoadgenineT forumSi da mocemuli nimuSis (Ü 6)
mixedviT gaakeTebineT plakatebi. ar dagaviwydeT yvelaze mniSvnelovani pasuxis plakatze Setana.

mosw.w. gv. 25, mosw.rv. gv.25 treningi

a) Welche Wünsche, welche Schwirigkeiten haben Touristen in Ihrer Stadt? Was fragen sie? warmoadgineT forumSi Sesabamisi A7
situacia da moswavleebs apasuxebineT SekiTxvebze: Wie reagieren Sie? Was sagen Sie? Wie helfen Sie? unda ecadon Ü9
moswavleebi, rom isaubron Sesabamisi sametyvelo saSualebebis daxmarebiT. b) daajgufebineT moswav-
leebs situaciebi da sametyvelo saSualebebi da rolebSi moamzadebineT isini. g) gaaTamaSebineT sxva-
dasxva situacia forumSi. bolos daamuSavebineT Ü 9 da yuradReba gaamaxvilebineT „um Auskunft geben“-ze
(A7-isgan gansxvavebiT aq moswavleebi koncentrirebas akeTeben „Auskunft geben“-ze).

Auto oder Zug? a) moswavleebi jer kiTxuloben moswavlis wigns, Semdeg ismenen audioCanawers, bolos ki A8
asruleben Ü 8a-s da pasuxebs wyvilebSi adareben. uzustobis SemTxvevaSi kidev erTxel ismenen Canawers
da amowmeben davalebis siswores. b) moswavleebi imeoreben gramatikas _ dass- da weil-ian winadadebebs.

Temaze Auto oder Zug? argumentebi moaZebnineT moswavleebs wyvilebSi da daasrulebineT pro-und-kontra-Liste
A 8-is mixedviT. awarmoeT diskusia jgufebSi Temaze: „Auto oder Zug? Wie reisen Sie lieber?“ Tema „Reisen“-Tvis ki A9
gaakeTebineT A 10 da A 11. Ü 10

mosw.w. gv. 26, mosw.rv. gv.26 sityvebi

a) leqsikaze muSaoba: Welche Wörter kennen Sie? waakiTxeT moswavleebs leqsika da CaaniSnineT nacnobi sity- A 10
vebi. b) daajgufebineT CaniSnuli sityvebi: gemi, matarebeli, TviTmfrinavi. Ü 11-12

a) waakiTxeT moswavleebs gamoTqmebi da daexmareT maT ganmartebaSi. meored wakiTxvisas daajgufebi- A 11


neT isini fotoebTan da Sedegebi SeadarebineT forumSi. b) saqmianobis gamomxatveli formebi drois Ü 13-14
mixedviT daajgufebineT da SeadgenineT winadadebebi.

mosw.w. gv. 27 warmoTqma

avarjiSeT moswavleebi mTavari da damokidebuli winadadebebis sworad warmoTqmaze. waakiTxeT 12a)- A 12-13
is magaliTebi da yuradReba gaamaxvilebineT melodiaze. moasmenineT audioCanaweri da xmadabla aay-
oleT mas. meored mosmenis Semdeg moswavleebi zepirad aayoleT Canawers. 13a) moasmenineT da Tan waak-
iTxeT Canaweri. 13b) moasmenineT moswavleebs winadadebebi monakveTebad da aayoleT isini Canawers.
wyvilebSi varjiSi: erTi moswavle kiTxulobs, meore usmens da usworebs Secdomebs warmoTqmisas. Sem-
deg wyvilebi cvlian erTmaneTs. bolos ki erTad kiTxuloben: erTi kiTxulobs mTavar winadadebas,
meore _ damokidebuls da piriqiT. kontrolisaTvis forumSi waakiTxeT winadadebebi da saWiroebis
SemTxvevaSi zepirad aTqmevineT isini (A 5b-is mixedviT)

31
3 A 14 a) moswavleebi dialogs kiTxuloben jer xmadabla da maxvilebiT, CaniSvnebs ki ganixileven forum-
Si. b) Semdeg ismenen dialogebs, adareben TavianT CaniSnul maxvilebs da asworeben Secdomebs. meored
mosmenis Semdeg ukve Tavad marTaven dialogs wyvilebSi (rolebis gacvliT). g) bolos ki am dialogebs
kiTxuloben forumSi da yuradRebas amaxvileben maxvilebze (A 4-is mixedviT).

A 15 avarjiSeT moswavleebi riTmaSi: waakiTxeT leqsi maxvilebiT da daexmareT mis gagebaSi. isaubreT
leqsis interpretaciaze. moasmenineT leqsis audioCanaweri da, klasis interesebidan gamomdinare,
leqsi saSinao davalebad mieciT. momdevno gakveTilze daavaleT misi zepirad wakiTxva (A11-is mixed-
viT).

A 16 avarjiSeT moswavleebi rTuli sityvebis warmoTqmaSi. moasmenineT audioCanaweri erTxel Tavidan


bolomde. meored mosmenisas ki xmadabla aayoleT Canawers. moasmenineT Canaweri mesamed nawil-nawil
da isev aayoleT mas. bolos moaZebnineT @rTuli sityvebi @am TavSi da avarjiSeT maT warmoTqmaSi (A 4-
is mixedviT).

mosw.w. gv. 28-29, mosw.rv. gv.27-28 gramatika

A 17 a) moswavleebs magaliTebSi CaaniSnineT zedsarTavi saxelebi. b) daasrulebineT davaleba. Seadare-


Ü 15 bineT zedsarTavis formebi mocemul blokTan da daamuSavebineT wesebi komparativis formisTvis.
daasrulebineT wesebi da auxseniT gamonaklisebi (gut-besser, viel-mehr, gern-lieber). masalis gansamtkiceblad
SeasrulebineT Ü 15 (A 2a-s mixedviT).

A 18 a) CaaniSnineT moswavleebs gansxvavebebi. gansxvavebis ukeT saCveneblad miuTiTeT maT mocemul naxat-
Ü 16-17 ze. erTad moZebneT forumSi sxva magaliTebic (mag asaki, sidide da sxv.) b) daasrulebineT winadadebe-
bi. g) aTargmnineT winadadebebi mSobliur enaze da SeadarebineT struqturebi erTmaneTTan. Ü 16 mie-
ciT saSianao davalebad, umjobesia, Tu susti klasi am davalebas klasSive gaakeTebs Ü 17-Tan erTad.

A 19 a) magaliTebSi xazi gaasmevineT zmnebze da weil@-ze. b) waakiTxeT cxrili da mTavarsa da damokidebul


Ü 18-20 winadadebebSi zmnebis adgilebi SeadarebineT erTmaneTTan. aTargmnineT magaliTebi qarTulad, Sea-
darebineT erTmaneTTan struqturebi da daasrulebineT wesebi. bolos wyvilebSi gaakeTebineT mos-
wavlis rveulidan savarjiSoebi 18 da 20. umjobesia, me-19 gaakeTebinoT A 20-is Semdeg.

A 20 gameoreba: damokidebuli winadadeba mTavaris win. cxrili daasruleT yvelam erTad da kidev erTxel
ganixileT zmnis adgili winadadebaSi. amisaTvis SeasrulebineT savarjiSo 19 moswavlis rveulidan.

A 21 moswavleebs kidev erTxel waakiTxeT A 3-is teqsti da arsebiTi saxelebi CaaniSnineT mravlobiT
Ü 21 ricxvSi. mravlobiTi ricxvis warmoebis gasameoreblad waakiTxeT moswavleebs cxrili. saWiroebis
SemTxvevaSi gaakeTeT saswavlo paketic. Tu amis saWiroeba ar aris, maSin moswavleebs individualu-
rad SeatanineT cxrili rveulis erT gverdze an gaakeTebineT is erT sufTa furcelze, sadac Seata-
ninebT rTul saxelebs. bolos SeasruleT Ü 21 (SesaZlebelia saSinao davalebadac misceT). koreqtura
yvelam erTad gaakeTeT.

mosw.rv. gv. 29 masalis gameoreba

R1 TamaSi wyvilebSi rolebis ganawilebiT. informacia SeuZliaT moswavleebs paralelurad CainiSnon.


Sefaseba erTad.

R 2-3 davaleba sruldeba individualurad, koreqtura _ pasuxebis daxmarebiT.

R4 sruldeba individualurad, Sedegebze ki isaubreT forumSi.

32
3
zogadi SeniSvnebi
Tavi `unterwegs~ eyrdoba me-10 klasis moswavlis wignSi (Optimal A1) mocemul Temas `Reisen~ da ufro Rrmad
acnobs moswavleebs mogzaurobasTan dakavSirebul leqsikas, riTac afarToebs maT codnas.
moswavleebi ecnobian iseT axal sakiTxebsac, rogoricaa, magaliTad, Faszination Bahnhof an `Reise-Orte~ (da
ara Reiseorte!). mniSvnelovania agreTve Semdegi Tematuri datvirTvis mqone sityvebic: unterwegs sein da ara
reisen!
TavSi laparakia ara SekiTxvaze `wohin?~ aramed imaze, ra adgilebi SeiZleba adamianma moinaxulos
gzaSi yofnisas/mgzavrobisas (mag. auf dem Bahnhof, im Flughafen, auf dem Busbahnhof da a.S.).
amasTanave moswavleebs SesaZlebloba eZlevaT, Sexeba hqondeT im sakiTxebTan, rogorebicaa sxva-
dasxva saxis transportiT mgzavroba. moswavleebs saSualeba eqnebaT ilaparakon imis Sesaxeb, ratom
mgzavrobs zogi manqaniT, sxvebi ki _ matarebliT an fexiT; ratom aris zogisTvis ufro mimzidveli
matarebliT mgzavroba, zogisTvis ki _ avtobusiT. ratom amjobinebs dRes bevri adamiani TviTmfri-
naviT mgzavrobas? da sxva.
esaubreT moswavleebs imaze, romel transports aniWeben isini upiratesobas (saubrisas frTxilad
moeqeciT im moswavleebs, romlebsac mZime socialuri pirobebis gamo an jer ar umgzavriaT, an am mokle
xanSi ver imgzavreben!)

33
4 ganaTleba
TavSi warmodgenilia Semdegi Temebi: „skola~, „ganaTleba~ da „umaRlesi saswavlebeli~. moswavleebs
saSualeba eZlevaT, gaecnon germanulenovan skolebs, maTi ucxoeli Tanatolebis swavlis mizansa da
cxovrebis arCevans. TavSi warmodgenili enobrivi saSualebebisa da Tematikis mixedviT moswavleebs
SeeZlebaT, sakuTari arCevanis Sesaxebac gamarTon diskusia.

mizani skolaSi skolisa da swavlis Sesaxeb saubari _ dRis


reJimi
praqtika patara angariSis, moTxrobis gageba
muSaoba da swavla umaRlesi saswavlebeli _ profesiebi
treningi mosmena: drois gamomxatveli signalebis
gageba
sityvebi gakveTilebis cxrili da sagnebi _ skola da
umaRlesi saswavlebeli
warmoTqma Tanxmovnebi: f, ff, ph, v, w – teqstis wakiTxva _
Zlieri maxvilebis swori warmoTqma
gramatika zedsarTavi saxeli: zedsarTavi saxelis
gansazRvruli da ganusazRvreli artikle-
biT bruneba.

mosw.w. gv. 30, mosw.rv. gv.30 skolaSi

Sesavali moswavleebma forumSi unda warmoadginon asociaciebi Temaze `skola~.

A1 a) muSaoba fotoebiT: Was macht Eva? SeadarebineT moswavleebs ideebi evas CanawerTan.

A2 gaakeTebineT moswavleebs patara baraTebi msgavsi CanawerebiT sakuTar Tavze (kargi iqneba, Tu maswav-
Ü1 lebelic gaakeTebs Tavis baraTs). SesaZlebelia, moswavleebs gamoatovebinoT, magaliTad, saxelebi
da Semdeg diskusiis sagnad aqcioT gamotovebuli sityvebi. baraTis mixedviT klasi amoicnobs, vis
ekuTvnis esa Tu is baraTi.

A3a, b Ü 2 moasmenineT moswavleebs interviu Tavidan bolomde. Wie ist der Tagesablauf von Eva? intervius mored mos-
menis Semdeg evas dRis reJimi SeadarebineT sakuTarTan. Sedegebi CamoawerineT mokled da wyvilebSi
an jgufebSi alaparakeT maT Sesaxeb (stichpunktartig). leqsikaze savarjiSod kargia A 11.

A3c isaubreT skolasa da ganaTlebaze. amisaTvis waakiTxeT sametyvelo saSualebebis blokSi mocemuli
sityvebi da interviusTvis amoawerineT zogierTi maTgani. bolos gaakeTebineT interviu wyvileb-
Si. gansakuTrebiT saintereso punqtebi warmoadgenineT forumSi. warmoTqmaze savarjiSod kargia
A 15 da AA 16.

mosw.w. gv. 31, mosw.rv. gv.31 praqtika


A 4a saWiroebis SemTxvevaSi suraTebze kidev amuSaveT moswavleebi Semdegi SekiTxvebis mixedviT: Was ist
Ü3 das? Wo ist das? moamzadebineT rubrikebi `Sprache~ da `Arbeit~ waakiTxeT teqsti xelaxla da apasuxebineT
SekiTxvebze. Sedegebi warmoadgenineT wyvilebSi. gramatikaze savarjiSod kargia A 19 da A 20.

A 4b Waren Sie schon mal im Ausland? Was haben sie erlebt und/oder gelernt? moswavleebi Tavis Tavgadasavlebs yvebian. Tu
klasi didia, davaleba sruldeba jgufebSi. gaiTvaliswineT, rom saqarTveloSi SeiZleba iseTi mos-
wavleebi gyavdeT, romlebsac jer arsad umogzauriaT. am SemTxvevaSi moswavleebs dausviT Semdegi
SekiTxvebi: Stellen Sie sich vor, Sie waren letzten Sommer in Deutschland. Was haben Sie erlebt? da a.S.

A5 moasmenineT interviu Warum hat Eva diese Schule gewählt?Tavidan bolomde. meored mosmenisas gaakeTebineT
Ü 4-5 mokle CaniSvnebi (Stichworte); Semdeg alaparakeT wyvilebSi da Sedgebi warmoadgenineT forumSi. kar-
gia, Ü 5b moswavleebs saSinao davalebadD misceT, raTa axali masala ganimtkicon. momdevno gakveTilze
davaleba aucileblad SeamowmeT. warmoTqmaze savarjiSod kargia A 17 da A 18.

34
4
mosw.w. gv. 32, mosw.rv. gv.32 muSaoba da swavla

moswavleebs moamzadebineT rubrikebi: `Ausbildung~, `Arbeit~ da `Studium~. waakiTxeT internetidan amo- A6


Rebuli biografia da CaaniSnineT saintereso detalebi. Sedegebi SeajameT forumSi: Wer? Was? Wann? Ü6
bolos gaakeTebineT patara daskvna. sityvebze samuSaod kargia A 12 da A 13.

a) Was sagt Günther Schmid zu Studienfach und Geld? moasmenineT interviu da CaawerineT pasuxebi. A7.
b) Welche Tipps gibt Herr Schmidt? moasmenineT moswavleebs interviu meored da pasuxebi CaaniSnineT. Ü 7-8
Sedegebze isaubreT forumSi.

sametyvelo saSualebebis blokSi mocemuli leqsikuri masaliT isaubreT ganaTlebasa da samuSaoze A8


(SesaZlebelia sxva leqsikuri masalis gamoyenebac). kargia, Tu davalebas gaakeTebinebT jgufebSi,
bolos ki yvela erTad isaubrebT forumSi ZiriTad problemebze.

mosw.w. gv. 33, mosw.rv. gv.33 treningi

a) Welche Informationen hören Sie? teqsti moasmenineT, paralelurad waakiTxeT da informacia CaaniSnineT. b) A9
gaamaxvileT yuradReba drois signalebze. Was hören Sie? teqstis meored mosmenisas moaniSnineT swori Ü9
pasuxebi da jer forumSi, Semdeg ki wyvilebSi SeadarebineT Sedegebi.

waakiTxeT moswavleebs dialogebi: Dawitt versteht kein Deutsch, aber er versteht Ihre Sprache. Helfen Sie ihm, und teilen Sie ihm A 10
die wichtigen Punkte mit. Was sagt die Kollegin? Was sagt der Chef? Ü 10

mosw.w. gv. 34, mosw.rv. gv.34 sityvebi

a) waakiTxeT moswavleebs gakveTilebis cxrili da sagnebis saxelwodebebi aTargmnineT germanulidan A 11


qarTulad. Semdeg moasmenineT interviu Tavidan bolomde davalebis gareSe, meored mosmenis Semdeg Ü 11
ki daasrulebineT wignSi mocemuli gakveTilebis cxrili. cxrili erTad SeamowmeT forumSi.
b) romeli sagnebi giyvarT? SeasruleT es savarjiSo forumSi burTis TamaSis principiT. sust klass
SeasrulebineT me-11 savarjiSo (daixmareT A 3b).

imis gamo, rom sxvadasxva qveynis ganaTlebis sistema sxvadasxvanairia da moswavleebisTvis sakmaod qveyanaT-

rTuli gasagebia, girCevT, A 12 rac SeiZleba martivad (zedapirulad) gaakeTebinoT; miT umetes, rom mcodneoba

es davaleba sakmaod pretenziulia da ganaTlebis axali sistema CvenTan mxolod axla ikidebs fexs:
Grundschule in Deutschland: dawyebiTi skola iTvaliswinebs swavlebis pirvel 4-6 wels;
Hauptschule in Deutschland: „ZiriTadi~ skola iTvaliswinebs dawyebiTi skolis Semdeg kidev 4-6 wels,
mTlianad ki 10-11 wels; is iZleva e.w. elementarul ganaTlebas, ris Semdegac moswavleebs umeteswi-
lad raime profesiis daufleba SeuZliaT (rogorc wesi, romelime xelobis);
Gymnasium in Deutschland: gimnazia iTvaliswinebs dawyebiTi skolis Semdgom 6-8 wels, mTlianad ki _ 12-
13 wels. moswavle iRebs umaRles saskolo ganaTlebas, rac imis winapirobaa, rom gimnaziis damTavre-
bis Semdeg mas ufleba aqvs swavla gaagrZelos nebismier umaRles saswavlebelSi, universitetSi, teq-
nikur umaRles skolaSi da a.S.

a) ganumarteT moswavleebs cnebebi da SesaZleblobis farglebSi gaakeTebineT davaleba Sesabamisi A 12


skolis tipis mixedviT (saqarTvelos saskolo sistemis magaliTze). b) Welche Schule besucht man bei Ihnen?
SeadarebineT moswavleebs ganaTlebis sistemebi saqarTvelosa da germanulenovan qveynebSi (Tqveni
daxmarebiT) da amuSaveT isini jgufebSi. Tu SeatyobT, rom moswavleebs dro da damatebiTi daxmareba
sWirdebaT davalebis Sesasruleblad, CarTeT muSaobaSi savarjiSoebi A 13 da A 12b.

moswavleebs jer daasrulebineT cxrili nimuSis mixedviT, Semdeg ki waakiTxeT blokSi mocemuli A 13
gamoTqmebi, daexmareT maT gamoTqmebis sworad gagebaSi. Was passt? waakiTxeT gamoTqmebi kidev erTxel Ü 12-13
da daajgufebineT rubrikebi cxrilSi (ganaTlebis sistemidan gamomdinare SesaZlebelia dajgufeba
sxvadasxvanairadac moxdes). daasrulebineT davaleba individualurad, wyvilebSi ki SeadarebineT
Sedegebi erTmaneTTan.

rCeva: A 13 kargia A 12b-is mosamzadebladac: moswavleebs eZlevaT SesaZlebloba, sakuTar ganaTlebis


sistemas kidev erTxel gaecnon da am Temaze germanulad gamarTulad imetyvelon (kargia A 12-is gamoye-
nebac).

35
4 A 14 a) SeadgineT jgufebi. konteqsti: „Schule-Studium-Ausbildung-Arbeit“. TiToeuli moswavle asaxelebs erT sity-
vas/sityvaTa jgufs/gamoTqmas, romelic am konteqsts Seesabameba, meore moswavle asaxelebs Tavis ver-
sias da ase dgeba am konteqstTan dakavSirebuli winadadeba. winadadebebi kargia werilobiTac gakeT-
des. b) SesaZlebelia yvela winadadebis Segrovebac da raime ambis dawerac.
teqstebSi Secdomebi erTad SeasworeT da yvela teqsti SeagroveT. bolos daarigeT teqstebi (areu-
lad) da xmamaRla waikiTxeT forumSi. klasi Seecdeba gamoicnos, romelma jgufma romeli teqsti
Seadgina.

mosw.w. gv. 35 warmoTqma

A 15-16 15 a) moasmenineT moswavleebs magaliTebi da esaubreT maT bgeris {v} ormag mniSvnelobaze. xelaxla
moasmenineT Canaweri da paralelurad waakiTxeT magaliTebi.
15 b) xelaxali mosmenis Semdeg gaameorebineT magaliTebi zepirad. 16) mosmenamde moswavleebs waakiT-
xeT xmamaRla magaliTebi, Semdeg moasmenineT Canaweri da pirvelad xmadabla aayoleT Canawers. avar-
jiSeT moswavleebi individualurad. {f} da {v} bgerebi ganixileT sxvadasxva sityvaSi. aseTi sityvebi
CamowereT dafaze da esaubreT moswavleebs maT Sesaxeb. Semdeg avarjiSeT isini individualurad.

A 17 moswavleebi avarjiSeT didi teqstebis xmamaRla kiTxvaSi da maxvilebis sworad dasmaSi. a) waakiTxeT
teqsti jer xmadabla da yovel winadadebaSi CaaniSnineT maxvili. Sedegebi SeadarebineT wyvilebSi da
sxvadasxva pasuxis SemTxvevaSi Sedegebze isaubreT forumSi. b) moasmenineT teqsti moswavleebs da max-
vilebi kidev erTxel gadaamowmebineT. c) avarjiSeT moswavleebi sakiTxav teqstze, bolos ki forum-
Si waakiTxeT ramdenjerme xmamaRla. klasSi audioCanaweri moasmenineT monakveTebad da TiToeuli
monakveTi gaameorebineT ramdenjerme.

A 18 a) daaxuWineT moswavleebs Tvalebi da moasmenineT magaliTebi. esaubreT Zlieri maxvilebis Sesaxeb. b)


moasmenineT magaliTebi kidev erTxel da waakiTxeT Canaweri. amuSaveT moswavleebi individualurad,
Semdeg ki kontrolisaTvis kidev erTxel moasmenineT mTliani Canaweri da gaameorebineT magaliTebi.

mosw.w. gv. 36-37, mosw.rv. gv.35-36 gramatika

zedsarTavi saxelebis bruneba gansazRvruli da ganusazRvreli artikliT saxelobiTsa da bralde-


biTSi (Nominativ, Akkusativ) moswavleebs ukve naswavli aqvT Optimal A1-Si (Tavi 11), amitom A 19a da b maTTvis
kargia masalis gasameoreblad. gameoreba xels Seuwyobs axali masalis ukeT gagebasac (Deklination im Dativ).
Tu moswavleebs mainc gauWirdebaT axali masalis aTviseba, kargia masalaSi Sesavali gaakeToT A 20a-is
daxmarebiT.

A 19 a) waakiTxeT moswavleebs teqstebi da moaniSnineT zedsarTavi saxelisa da arsebiTi saxelis artikle-


Ü 14-15 bi (Artikelwörter). a)-dan rubrikebi magaliTebis daxmarebiT daasrulebineT. isrebis daxmarebiT moaniSni-
neT Sesabamisi daboloebebi da artiklebi, Semdeg ki SeavsebineT cxrili d) SeasrulebineT davaleba
da daexmareT Sinaarsis gagebaSi. c) waakiTxeT moswavleebs teqsti da aqac moaniSnineT zedsarTavi
saxelisa da arsebiTi saxelis artiklebi. Wie ist die Adjektivendung im Dativ? d) daasrulebineT cxrili, Sem-
deg ki gaakeTebineT Ü 15. savarjiSoebi Ü 14 da Ü 15a mieciT saSinao davalebad. Ü 15b aucileblad Seas-
woreT. (A 4a-s mixedviT).

A 20a brunebis gasameoreblad moswavleebs wyvilebSi gaakeTebineT A 20a, Sedegebi ki SeadarebineT forum-
Ü 16-17 Si. zedsarTavi saxelebis daboloebebi cxrilSi SeatanineT, saWiroebis SemTxvevaSi ki gaakeTebineT
moswavleebs Ü 16 da Ü 17.

A 20b,c waakiTxeT moswavleebs A 20b da daamuSaveT erTad zedsarTavi saxelebis gansazRvruli artikliT
Ü 18-19 bruneba Dativ-Si. Wie ist die Adjektiv-Endung? daasrulebineT c-Si mocemuli cxrilis daboloebebi. kidev
erTxel SeadarebineT A 19d-sa da A 20c-s cxrilebi erTmaneTTan da moswavleebs daexmareT maT gageba-
Si. me-18 savarjiSos gakeTebisas (moswavlis rveulidan) moswavleebs kidev erTxel waakiTxeT A 4-is
teqsti da moaZebnineT sxva magaliTebi zedsarTavi saxelebis brunebis Sesaxeb. Ü 19 gaakeTebineT A 7-is
damuSavebis Semdeg.

36
4
mosw.w. gv. 37 masalis gameoreba

davaleba sruldeba wyvilebSi. moswavleebi warmoadgenen TavianT dRis ganrigs da miRebuli Sede- R1
gebis mixedviT afaseben erTmaneTs. Sefasebis kriteriumebad gamodgeba: Sinaarsebis srulyofili saxe,
gasagebi eniT wera, naTlad gamoxatuli azrebi, enis silaRe da koreqtuloba.

a) SeasrulebineT davaleba individualurad. biografia da teqsti SeadarebineT erTmaneTTan, moa- R2


ZebnineT Secdomebi da SeasworebineT wignSi mocemuli pasuxebis daxmarebiT. b) muSaoba wyvilebSi:
biografiuli cnobebis mixedviT moswavleebi yvebian peter bokis biografias.

davaleba sruldeba individualurad, sirTuleebis SemTxvevaSi daexmareT moswavleebs. R3

zogadi SeniSvnebi
TavSi warmodgenilia Temebi: skola, praqtika, studentoba da profesia. es Temebi Zalian sainteresoa
nebismieri asakis moswavlisaTvis, miT umetes, rom moswavleTa erTi nawili skolis periodSi irCevs
momaval profesias da iwyebs profesiaze fiqrs, meore nawils ki ukve arCeuli aqvs profesia da icis,
ra sWirdeba miznis misaRwevad. Temebi iZleva saSualebas, gakveTilze moswavleebma imsjelon sain-
tereso sakiTxebze: Welche Rolle spielt die Schule? Welche Berufswahl wird getroffen und warum? Welche Erfahrungen bietet ein
Praktikum?Was erlebt man bei der Arbeit? da sxv. TavSi warmodgenilia germanulenovani qveynebis ganaTlebis
sistema. marTalia, Tema sakmaod zedapiruladaa warmodgenili, magram zogad STabeWdilebas mainc
Seuqmnis moswavleebs ganaTlebis sistemaze germaniaSi. qarTul ganaTlebis sistemasTan Sesadareb-
lad da diskusiisaTvis moswavleebs sakmarisi informacia miewodebaT.

37
5 berlini
germaniis dedaqalaqi _ berlini _ Tavisi ganumeorebeli istoriiT am Tavis mTavari Temaa. ori
axalgazrda SemTxveviT xvdeba Sightseeling-Tour-is saSualebiT berlinis istoriul nakvalevze da berlinis
erT-erTi macxovreblisagan (romelic berlinis kedlis dangrevis istoriis TviTmxilvelia),
Seityobs 1989 wlis 9 noembris Sesaxeb.

mizani berlinis haeri qalaqis gacnoba – winadadebebis Sedgena


berlinis kedelTan qalaqis istoriis gacnoba – laparaki erT
mniSvnelovan dReze
potsdamis moedani aRwerilobis gageba – erT-erTi adgilis
Sesaxeb Txroba
treningi leqsikoniT muSaoba – mosmena: CaniSvnebis
gakeTeba, dajgufeba, wera
sityvebi qalaqis Sesaxeb plakatis Seqmna – saxelmwifo
da politika
warmoTqma konstrastuli maxvilebi – Murmelvokal {a}
– rTuli sityvebi
gramatika gameoreba: windebulebi – preteritumi: „kom-
men“, „sagen“, „geben“ da modaluri zmnebi.

mosw.w. gv. 38, mosw.rv. gv.38 berlinis haeri

A 1a muSaoba fotoebiT: Was ist das? muSaoba forumSi. moaZebnineT moswavleebs RirsSesaniSnaobebi fotoe-
Ü1 bze da TavianTi ideebi evas CanawerTan SeadarebineT. Kennt jemand von Ihnen Berlin? Was wissen Sie über Berlin?
jgufebSi moaZebnineT moswavleebs informacia (Wortnetze machen) da Sedegebi warmoadgenineT forumSi
(dafaze an folieTi).

A 1b moswavleebs waakiTxeT teqsti: Woher kommen die Personen? Was sind Ihre Pläne für Berlin?

A 2a Was haben Jan und Irene gesehen? waakiTxeT moswavleebs teqsti da RirsSesaniSnaobebi moaniSnineT qalaqis
Ü2 gegmaze.

A 2b Wohin gehen Jan und Irene und wie? moasmenineT moswavleebs saubari da CaaniSnineT informacia. SeadareT Sede-
Ü3 gebi. gramatikaze savarjiSod mieciT A 19-A 22, warmoTqmaze savarjiSod ki _ A 13 da A 14.

qveyanaT- WelcomeCard-i SegiZliaT SeiZinoT berlinis samogzauro biuroebSi, satumroebSi da sadgurebSi. Welco-
mcodneoba
meCard-iT SegiZliaT sakmaod SeRavaTian fasebSi imgzavroT. mgzavrobis garda SesaZlebelia agreTve
muzeumebs estumroT SeRavaTian fasebSi.

Checkpoint Charlie _ sayovelTaod cnobili sasazRvro zona sazRvarze _ mesame gadasasvleli dasavleT
berlinsa da aRmosavleT berlins Soris. Checkpoint Charlie iyo germaniis demokratiuli respublikis reJi-
mis winaaRmdeg mimarTuli demonstraciebis adgili da uamravi adamianis aRmosavleTidan dasavleTSi
Cumad gadasvlis punqti. Checkpoint Charlie 1990 wlis ivnisSi daangries.
1963 wlidan am adgilas arsebobs „Haus am Checkpoint Charlie“, romelic dRes amave saxelwodebis muzeumia.
aqve imarTeba sxvadasxva tipis gamofenac, romlebic berlinis gayofis istorias eZRvneba.

A3 saWiroebis SemTxvevaSi moswavleebs kidev erTxel gaameorebineT da, SesabamisadD SeagroveT pasuxebi
Ü4 SekiTxvaze: Was kann man in Berlin machen? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es? Semdeg daamuSaveT sametyvelo saSual-
ebebis blokSi mocemuli sityvebi da gamoTqmebi. nimuSis mixedviT (A2) gaanawileT rolebi wyvilebSi
da moamzadebineT masala rolebSi. sust klasebSi (sust moswavleebTan) davaleba werilobiT Seasru-
lebineT, raSic daixmareT Ü 4. warmoTqmaze savarjiSod mieciT moswavleebs A 15-A 18.

mosw.w. gv. 39, mosw.rv. gv.39 berlinis kedelTan

Sesavali Was wissen Sie über die Berliner Mauer? muSaoba forumSi.

A4 Welche Informationen finden Sie zum Foto 4 und 6 im Text? waakiTxeT moswavleebs teqsti individualurad da daex-
Ü5 mareT mis gagebaSi. teqstis meored wakiTxvis Semdeg calke amoawerineT mniSvnelovani informacia da
Sedegebi SeadarebineT wyvilebSi. davalebasTan erTad gaakeTebineT Ü 5 da yvelaferi warmoadgenineT
forumSi.

38
Was hat Ralf Gerlach am 9. November 1989 gemacht und erlebt? moasmenineT moswavleebs saubari da CaaniSnineT TariRe- A5
5
bi (saaTebi) da istoriebi. sust moswavleebs SegiZliaT me-6 savarjiSo gaakeTebinoT moswavlis rveu- Ü 6-7
lidan. bolos sakiTxis garSemo isaubreT forumSi. gaakeTebineT moswavlis rveulidan me-7 savarjiSo.
moswavleTa asakisa da interesebidan gamomdinare alaparakeT moswavleebis imis Sesaxeb, ra Seityves
berlinis kedlis Sesaxeb (kedlis dangreva, misi istoria, mniSvneloba da a.S.).

saubari erTi mniSvnelovani dRis Sesaxeb. mieciT moswavleebs dro, raTa berlinis kedlis dangrevisa A6
da germaniis gaerTianebis dReze ifiqron da TavianTi ideebi forumSi warmoadginon. icnoben Tu ara Ü8
isini asTive mniSvnelovan istoriul da sazogadoebriv dRes? TviTon Tu arian aseTi mniSvnelovani
dRis Tu momentis momswreni? riT iyo is dRe ase mniSvnelovani? davalebis SesrulebaSi gamoiyenon
moswavleebma Ü 8.

rCeva: Tu moswavleebs surT, daweron maTTvis RirsSesaniSnavi dReebis Sesaxeb da klasSi kedelze
Camokidon TavianTi teqstebi.

mosw.w. gv. 40, mosw.rv. gv.40 potsdamis moedani

a) suraTebiT muSaoba: Was erzählen die Fotos über den Potsdamer Platz? moagroveT ideebi/pasuxebi forumSi. waak- A7
iTxeT moswavleebs teqsti da CaaniSnineT teqstis is monakveTebi, romlebic fotoebs Seesabameba. waak- Ü 9-10
iTxeT moswavleebs qronika, daaTariRebineT teqstis monakveTebi da Sedegebi ki jer wyvilebSi, Semdeg
ki forumSi SeadarebineT erTmaneTTan. suraTebis mixedviT mokled moayoleT moswavleebs potsdamis
istoria. preteritumis asaxsnelad moswavleebs waakiTxeT teqsti da moaniSnineT zmnebi. Wie heißen die
Verben im Infinitiv? wyvilebSi moaZebnineT da amoawerineT Infinitiv-ebi. davaleba daasruleT yvelam erTad da
Sedegebi SeadareT erTmaneTTan. Semdgomi muSaobisaTvis kargia A 23.

waakiTxeT moswavleebs sametyvelo saSualebebis blokSi mocemuli gamoTqmebi, Semdeg daexmareT A8


Ü11a-is teqstis gagebaSi. moaZebnineT moswavleebs teqstSi gamoTqmebi (A 8-dan) da mocemuli leqsikis Ü 11
daxmarebiT moayoleT sakuTari qalaqis Sesaxeb. Tu moswavleebs surT da Sesabamisi informaciac gaaC-
niaT, SegiZliaT maT mokle qronikac gaakeTebinoT ise, rogorc es A 7-Sia. werilobiTi nawili (Ü 11b)
mieciT saSinao davalebad.

mosw.w. gv. 41, mosw.rv. gv.41 treningi

a) waakiTxeT moswavleebs teqsti da amoawerineT ucnobi sityvebi. teqstis xelmeored wakiTxvis Sem- A9
deg moswavleebi cdiloben ucnobi sityvebis konteqstSi gagebas. b) Tu SesaZlebelia, ucnobi sityvebi Ü 12-13
daajgufebineT metyvelebis nawilebad (arsebiTi saxeli, zmna, zedsarTavi saxeli). g) ucnobi sityvebi
CamoawerineT da leqsikonSi moaZebnineT.

yuradReba miaqcieT imas, rom moswavlis rveulis Ü 13-Si mocemul meore cxrilSi Secdomaa gaparuli. A 10
cxrilis I ujraSivea samive saTauri mocemuli. I ujraSi unda eweros mxolod Verb, meore ujraSi _ Ü 14
Infinitiv da mesameSi _ Meine Sprache.

rCeva: davaleba „Hören: Notieren _ Ordnen _ schreiben“ SesaZlebelia yvelam erTad nabij-nabij daamuSavoT,
Tuki wignebs daxuravT da ise imuSavebT. a) saubari moasmenineT moswavleebs yovelgvari davalebis
micemis gareSe ramdenjerme. Was haben Sie notiert? moagroveT moswavleebis mier gakeTebuli CaniSvnebi
dafaze an folieze. b) daajgufeT: Wie kann man Stichwörter/Notizen ordnen? erTad moagroveT ideebi (pirovne-
bebi, saxelebi, adgilebi, TariRebi/ricxvebi da sxv.), SeecadeT, warmodgenili dajgufebis sistemebi,
romlis mixedviTac moswavleebma imuSaves, TandaTan daakonkretoT da kiTxvaTa sistema mokle da kon-
kretuli gaxadoT: Wer? Was? Wann? Wo? Zlier klasebSi SegiZliaT am kiTxvebs kidev erTi kiTxvac dau-
matoT: Warum? kiTxvebis mixedviT CaniSvnebi daajgufebineT moswavleebs. c) bolos moasmenineT Cana-
weri kidev erTxel da survilis mixedviT werilobiTi davalebac gaakeTebineT. Ü 14 mieciT masalis
gansamtkiceblad saSinao davalebad.

mosw.w. gv. 42, mosw.rv. gv.42 sityvebi


warmoadgenineT moswavleebs informacia TvalsaCinod plakatze. a) SeadgenineT jgufebi da daamza- A 11a
debineT plakati im informaciis daxmarebiT, romelic moswavleebma berlinis Sesaxeb ukve iswavles. Ü 15
moswavleebs plakatis gasamzadeblad SeuZliaT sxva damatebiTi masalac gamoiyenon (mag. sagazeTo
statiebi, sareklamo furclebi, internetidan amoRebuli masalebi, intervieuebi berlinSi namyof
adamianebTan da sxv.) davalebaSi mocemuli plakati nimuSia, ris mixedviTac moswavleebs SeuZliaT

39
5
TavianT plakats gansxvavebuli saxe miscen. bolos gaakeTeT plakatebis prezentacia da saukeTeso
plakatebi daajildoeT.

A 11b, c b) davaleba kargi proeqtia jgufuri muSaobisaTvis. moswavleebi jgufebSi akeTeben plakats TavianTi
qalaqis an im qalaqis Sesaxeb, romelic maT Zalian uyvarT an moswonT. c) klasSi gaakeTeben plakatis
prezentacias da mas kedelze dakideben.
davalebis cota sxvagvarad warmarTvisaTvis SegiZliaT moswavleebs sTxovoT, ar daaweron qalaqis
saxeli da klass gamoacnobinon is.

a) gadaakiTxeT moswavleebs samive statia da daajgufebineT isini saTaurebTan. Sedegebi ganixileT


A 12
forumSi. b) teqsti kidev erTxel waakiTxeT moswavleebs da mniSvnelovani sityvebi amoawerineT.
Ü 16-18
gaakeTebineT moswavleebs Mind-map cnebebze „Politik“ da „Umwelt“ c) moasmenineT axali ambebi da daajgufe-
bineT isini teqstebTan.

rCeva: A 12b-Tvis: davaleba ufro srulyofilad leqsikonis daxmarebiT Sesruldeba.

mosw.w. gv. 43 warmoTqma

A 13 moswavleebs dialogi waakiTxeT wyvilebSi da Sesadareblad moasmenineT misi Canaweric. yuradRe-


ba miaqcion gansakuTrebiT xazgasmul maxvilebs (e.w. kontrasturi maxvilebi). moasmenineT dialogi
monakveTebad da gaameorebineT mosmenili monakveTebi. amuSaveT moswavleebi wyvilebSi da ameorebi-
neT masala. (A 2 b-s mixedviT).

A 14 moswavleebs jer waakiTxeT SekiTxvebi da daasrulebineT pasuxebi. winadadebebSi CaaniSnineT is


sityva, romlebsac maxvili daesmis. waakiTxeT dialogi wyvilebSi da Semdeg gaaTamaSebineT zepirad
(SesaZleblobis mixedviT).

A 15 15a. moasmenineT moswavleebs magaliTebi (winadadebebi) CanawerSi da Tan waakiTxeT wignSi. waakiTxeT
A 16 SekiTxvebi da daasrulebineT pasuxebi. meored mosmenisas ki aayoleT Canawers xmadabla. 15b) sityvebi
Murmelvokal-Tan erTad individualurad warmoaTqmevineT, Semdeg ki wyvilebSi avarjiSeT Semdegnai-
rad: erTi kiTxulobs da imeorebs, meore usworebs pirvel moswavles Secdomebs. Semdeg rolebi icv-
leba. kontrolisaTvis ramdenime moswavles forumSi warmoaTqmevineT sityvebi. A16: me-15 savarjiSos
gasakeTeblad saWiroebis SemTxvevaSi kidev erTxel moasmenineT Canaweri. pasuxebi ki forumSi Seada-
rebineT. moaZebnineT sxva sityvebic Murmelvokal-iT da iseve avarjiSeT.

A 17 a) moswavleebi individualurad kiTxuloben magaliTebs xmadabla da yuradRebas amaxvileben Murmel-


vokal SesaZleblobis „r“-ze. b) kontrolisaTvis moasmenineT magaliTebi da winadadebebi kidev erTxel
waakiTxeT xmamaRla. saWiroebis SemTxvevaSi magaliTebi ganmeorebiT moasmenineT monakveTebad da
gaameorebineT. zogierTi magaliTi forumSi warmoaTqmevineT. (A 3-is mixedviT).

A 18 moasmenineT Canaweri moswavleebs da Tan waakiTxeT. sityvebi calkeulad warmoaTqmevineT: Stadt – Haupt-
stadt. magaliTebi kidev erTxel moasmenineT da Tan zepirad ameorebineT. amuSaveT moswavleebi indivi-
dualurad. bolos moaZebnineT `rTuli sityvebi~ moswavlis wignSi da avarjiSeT maTze.

mosw.w. gv. 44-45, mosw.rv. gv.43-44 gramatika

A 19 a) windebulebis gasameoreblad waakiTxeT moswavleebs orive teqsti da CaaniSnineT windebulebi da


Ü 19 brunvis mawarmoebeli niSnebi. b) Dativ oder Akkusativ? daasrulebineT winadadeba. bolos mieciT Ü 19.

A 20a dativisa da akuzativis windebulebze (Wechselpräpositionen) intensiurad avarjiSeT moswavleebi. waaki-


Ü 20-21 TxeT 1-8 winadadebebi da daajgufebineT fotoebTan. dajgufebebi jer wyvilebSi, Semdeg forumSi
SeadarebineT.
amuSaveT moswavleebi suraTebiT: Was ist der Unterschied zwischen Bild 1 und Bild 2? waakiTxeT winadadebebi kidev
erTxel da CaaniSnineT windebulebi da Kasus-Signale. sust klasebSi SeadgineT ori jgufi. erTi jgufi
pirveli suraTiT da am suraTTan dakavSirebuli winadadebebiT amuSaveT, meore _ meore suraTiT da
am suraTis winadadebebiT. moswavleebi TviTon unda mividnen daskvnamde, rom windebulebi Dativ-s an
akkusativ-s moiTxoven. Ü 20 da 21 mieciT saSinao davalebad.

A 20b gaameorebineT moswavleebs blokSi mocemuli windebulebi (kargia Ü 22); daiwyeT muSaoba marjvena
suraTiT: Wo ist Irene? marcxena suraTze wyvilebSi amuSaveT da forumSi SeasworebineT Secdomebi. 1-4
winadadebebze daasmevineT SekiTxvebi: Wohin geht/rennt/läuft/kommt Irene?
40
5
a) moswavleebs xazi gaasmevineT winadadebebze A 20a-sa da A20b-Si da daajgufebineT Dativ-sa da akkusativ- A 21
Si. b) dawereT Infinitiv-i. waradgineT wesi da daexmareT moswavleebs mis gagebaSi. saWiroebis SemTxveva- Ü 22
Si moswavlis wigns teqsti A 2 kidev erTxel waakiTxeT da Dativ/akkusativ-is windebulebi moaZebnineT: Wo
und wohin? Semdeg gaakeTebineT Ü 22.

davaleba kargia masalis ganmtkicebisaTvis. mieciT moswavleebs saSinao davalebad. dasaxmareblad A 22


kargia 19-21 davalebebis gamoyeneba. kontroli _ forumSi.

a) waakiTxeT moswavleebs teqsti da CaaniSnineT zmnebi. b) cxrili daasrulebineT „haben“ da „sein“-is A 23


formebiT da daboloebebze xazi gaasmevineT. c) „können“, „sagen“, „kommen“, „geben“ SeatanineT cxrilSi da Ü 23-24
gamoayofineT daboloebebi. bolos mieciT Ü 23, Ü 24 saSinao davalebad.

mosw.rv. gv.45 masalis gameoreba

waakiTxeT moswavleebs teqstebi da kiTxvebze gaacemineT pasuxebi. davaleba SeasrulebineT indivi- R1


dualurad da calkeulad SeasworeT isini.

a) gancxadebebi da baraTebi waakiTxeT moswavleebs. roluri TamaSebi moamzadebineT wyvilebSi da R2


gaaTamaSebineT klasSi. Einen Nachmittag in Zürich planen, Vorschläge machen und besprechen. moswavleebi ar arian val-
debulni, TavianTi rolebi mxolod wignis mixedviT iTamaSon. maT SeuZliaT TamaSi TaviaTi fanta-
ziis mixedviT ganavrcon. Sefaseba wyvilebSi.

moswavleebi amuSaveT individualurad da nebismieri sakiTxi calkeulad daamuSavebineT. R3

gamoyenebuli masala
sainformacio masalebi berlinisa da sxva qalaqebis Sesaxeb. (A 11).

zogadi SeniSvnebi
berlini. zogierTi adamiani gvirCevs, berlinSi vimogzauroT Tundac am magiuri da lamazi sityvis
gamo zogs miaCnia, rom berlini saocrad mimzidveli qalaqia da bevri ramis gamo Rirs misi naxva. ber-
lini TavisTavad momxibvlelia.
`berlinis sios~ jer kidev xalxur simRerebSi umRerodnen. Berliner Luft-is Sesaxeb marto internetis veb-
gverdebze imden informacis naxavT, rom gaocdebiT. Tqven warmoidgineT 35 000 informaciaa ganTavse-
buli mis Sesaxeb internetSi!!!
berlini Tavisi istoriiT, politikuri cxovrebiT, msoflio politikiT da msoflio istoriiTaa
cnobili. marto berlinis kedlis istoria rad Rirs! es erTi SexedviT ubralo sityva mTel epoqas,
germaniis or nawilad gayofas da or sxvadasxva germaniad cxovrebas niSnavda, ufro metic, es kedeli
msoflos or banakad dayofas niSnavda.
potsdamis moedani germaniis istoriis erT-erTi mniSvnelovani nawilia da germaniis istorias ukav-
Sirdeba.

moswavlis wignSi warmodgenili es Tavi moswavleebs berlinis Sesaxeb ukve arsebul interess ufro
metad gauRviZebs da am gansakuTrebul qalaqs nawilobriv mainc gaacnobs. TavSi warmodgenili masa-
lis meSveobiT moswavleebi gaecnobian germaniis istoriis erT-erT umniSvnelovanes periods da
dRevandeli germaniis saerTaSoriso politikas.

41
6 erTad cxovreba
TavSi warmodgenilia adamianTa urTierTobebi, maTi piradi cxovreba: urTierToba ojaxSi, axlob-
lebTan, naTesavebTan, megobrebTan da nacnobebTan. amave dros kargad aris naCvenebi ojaxuri urTier-
Tobebis ganviTareba didi ojaxidan da patara ojaxamde.

mizani ojaxi dRes ojaxebis Sedareba – statistikis wakiTxva


Taobebi pirovnebebis aRwera – saubari ojaxebis
Sesaxeb
megobrebi urTierTobebis aRwera
treningi megobrebisa da nacnobebis wardgena – mov-
lenis warmodgena
sityvebi ojaxi da naTesavebi - urTierTobebi
warmoTqma melodia: kiTxvebi – cxvirismieri bgerebi
„ng“, „nk“ – leqsis wakiTxva
gramatika „jed“, „beid“, „viel-“, „all-“ – ukuqceviTi zmnebi
– winadadeba: Relativsätze mit Relativpronomen „der“,
„das“, „die“.

mosw.w. gv. 46, mosw.rv. gv.46 ojaxebi dRes

A 1. muSaoba fotoze. moswavleebi aTvaliereben fotoebs Temaze „Familie“ da irCeven imas, romelic maT war-
Ü 1. modgenebs yvelaze metad Seefereba. Welches Foto haben Sie gewählt? zogierT moswavles moayoleT pasuxi, Sem-
deg ki waakiTxeT teqstebi, wyvilebSi SeadarebineT TavianTi teqstebi da sxvadasxva arCevani Temaze
„Familie“ moagroveT. Sedegebi warmoadgineT forumSi da saWiroebis SemTxvevaSi SeasworeT zvelam
erTad Secdomebi. gramatikisTvis kargia A 17.

mosw.w. gv. 46, mosw.rv. gv.46 didi ojaxidan pataramde

A 2a. A 2-Si amuSaveT moswavleebi statistikaze. Was ist eine Großfamilie? Was ist eine Kleinfamilie? (Großfamilie – fünf oder
Ü 2. mehr Personen, Kleinfamilie – zwei bis drei Personen). teqstSi moaZebnineT da CaaniSnineT statistikuri monacemebi.
forumSi (dafa, folie, an CD-ROM Ko 6.01) warmoagenineT Sedegebi da SeamowmeT. es sust klasebSi Ü 2 A
2b-is Semdeg gaakeTebeineT.

A 2b. Worüber sprechen die Personen? moasmenineT moswavleebs saubari da CaaniSnineT Sesabamisi monacemebi. Sedege-
Ü 3. bi ganixileT forumSi. bolos gaakeTebineT Ü 3: Was hören Sie? Sedegebi erTad naxeT. gaakeTebineT A 2b.

ojaxi uwin da dRes. Was hat sich verändert? A 2-is teqsti da statistika kidev erTxel waakiTxeT moswavleebs
A 3. da informacia warmoadgenineT forumSi (kargia, Tu Tavisi sityvebiT warmoadgenen informacias mos-
wavleebi). Warum sind die Familien kleiner geworden? mosasmeni teqsti A 2b-dan kidev erTxel moasmenineT da am
SekiTxvaze pasuxebi CaaniSnineT. moswavleebs daasaxelebineT ramdenime mizezi (muSaoba jgufebSi)
da es mizezebi werilobiT warmodgenineT. jgufebis Sedegebi SeagroveT forumSi da yvelam erTad
imsjeleT maTze.

mosw.w. gv. 47, mosw.rv. gv.47 Taobebi

suraTis asli gadaiReT folieze (ix. CD-ROM, K03) an davalebis Sesrulebisas daafarebineT moswavleebs
A 4a. suraTis qvemoT teqstebze raime furceli, ise, rom maT teqstebis wakiTxva ver SeZlon. ojaxur fotosu-
Ü 4-5. raTze orientaciisaTvis moasmenineT pirveli da meore dialogebi Tavidan bolomde; pirveli dialo-
gi moasmenineT meored da dausviT SekiTxva: Wer erzählt? amoacnobineT pirovneba fotoze. meore dialogis
meored mosmenis Semdegac igive gaakeTebineT. Wer sind die anderen Personen? dialogebi ramdenjerme moasmenineT
da pirovnebebi, romlebzec CanawerSia laparaki, moaZebnineT fotoze.
davaleba SegiZliaT misceT jgufebSi gasakeTeblad, Sedegebi ki yvelam erTad SeadaroT forumSi.
Semdeg teqstebidan furclebi moaSorebineT da xelaxali mosmenisas paralelurad wignSi waakiTxeT
dialogebi moswavleebs. SegiZliaT davaleba ufro gaarTuloT da moswavleebs suraTze warmodgeni-
li pirivnebebis naTesauri urTierTobebi amoacnobinoT: Oma, Freundin, Mama. gaiTvaliswineT, rom naTe-
savebSi evropelebi xSirad gulisxmoben mamas, dedas, bebias, papas, das da Zmas, rac qarTvelisaTvis ara
naTesavs, aramed ojaxis wevrs niSnavs.

42
rCeva: sust klasebSi dialogebs cal-calke daamuSavebinebT ise, rogorc es zemoTaa miTiTebuli
6
(calkeuli nabijebi jer I dialogisTis damuSavdes, Semdeg ki II dialogisaTvis).

moswavleebs waakiTxeT teqstebi kidev erTxel da CaaniSnineT naTesaobis aRmniSvneli sityvebi. A 4b


amoawerineT da daajgufebineT (qalebi/kacebi). Semdgomi muSaobisaTvis kargia A 11.

jgufebSi gamarTeT diskusiebi Temaze „Familie“, „Familie heute“, „Von der Großfamilie zur Kleinfamilie“, „Generationen“. A5
leqsika SeuZliaT gamoiyenon sametyvelo saSualebebis blokidan (A 5). aqve SegiZliaT individual- Ü6
urad gaakeTebinoT Ü 6a. saintereso jgufebi SegiZliaT klasis winaSec warmoadginoT: Ü 6b mieciT
saSinao davalebad.

mosw.w. gv. 48, mosw.rv. gv.48 megobrebi


Welches Foto passt zu welchem Text? gadaakiTxeT moswavleebs oTxive teqsti swrafad . TavianTi pasuxebis dasasab- A 6a
uTeblad mieciT maT teqstebis kidev erTxel (amjerad safuZvlianad) wakiTxvis saSualeba. wakiTxvisas Ü 7-8
SeuZliaT, sasignalo sityvebs da mniSvnelovan gamoTqmebs xazi gausvan. Sedegebi ganixileT forumSi. gram-
atikaze (ukuqceviTi zmnebi) savarjiSod kargia A 18.

Was machen die Freunde zusammen? A 2-Si wyvilebSi amoakrefineT moswavleebs informacia teqstebidan da Caan- A 6b, c
iSnineT isini. Was machen Sie mit Ihren Freunden? CamoawerineT individualurad da burTis TamaSis principiT
CaatareT patara gamokiTxva. SesaZleblobis farglebSi yuradReba miaqcieT imas, rom moswavleebma
sworad gamoiyenon ukuqceviTi zmnebi. gramatikaze (Relativsätze) savarjiSod kargia A 19-A21.

isaubreT urTierTobebsa da megobrebze. davalebis iolad SesrulebisaTvis gaakeTebineT moswav- A7


leebs Ü 9 werilobiT da SeasworeT Secdomebi. dabrundiT Ü 7-Tan. Was sind für Sie Freunde? moswavleebs waa- Ü9
kiTxeT mosazrebebi da xazi gaasmevineT im mosazrebebze, romlebic maT mosazrebas da gamocdilebebs
emTxveva. Ü9-is SekiTxvebi da sametyvelo saSualebebis blokSi mocemuli leqsika ( A 7) daexmareba mos-
wavleebs, Tavisuflad isaubron Temaze „Freunde und Beziehungen“ (muSaoba jgufebSi Tu wyvilebSi). aseTi
tipis saubrebi kargia gramatikaze savarjiSodac. leqsikaze savarjiSod kargia A 12.

mosw.w. gv. 49, mosw.rv. gv.49 treningi


megobrebisa da nacnobebis wardgena: dialogebis mosmena da Sesabamis suraTebTan dajgufeba. mosmeni- A 8a
neT moswavleebs dialogebi Tavidan bolomde da wyvilebSi gaameorebineT Canaweri. Welche Redewendungen Ü 10
verwendet man, um Personen vorzustellen? Wie kann man antworten? teqstebSi moaZebnineT Sesabamisi monakveTebi da
axseniT. Semdeg mieciT Ü10a. Was kann man sagen? waakiTxeT moswavleebs pirveli da meore situacia da gaa-
keTebineT wyvilebSi. forumSi SeadarebineT Sedegebi da saWiroebis SemTxvevaSi SeasworebineT Sec-
domebi. Ü 10b: aRaniSnineT moswavleebs sametyvelo saSualebebi orive situaciaSi da gaamzadebineT
sametyvelo saSualebebis sia. daasrulebineT sametyvelo saSualebebi A 8-is mixedviT. Ü 10c: moamzade-
bineT da, Sesabamisad, gaaTamaSebineT samkacian jgufebSi gacnoba-wardgenis dialogebi. daubrundiT
A 8b-s da wyvilebSi an samkacian jgufebSi amoarCevineT erTi foto. fotos mixedviT gaakeTebineT Sem-
degi dialogi da gaaTamaSeT scena.

jer waakiTxeT teqstis nawilebi A-E zeda fotoze da daexmareT teqstis gagebaSi, Semdeg ki teqstis monak- A 9a
veTebi daajgufebineT swori TanmimdevrobiT, bolos mocemuli SekiTxvebi (Sprechblasen) da winadadebebi
daajgufebineT erTmaneTTan. Zlier jgufebSi SesaZlebelia davalebis cotaTi garTuleba da moswav-
leebSi dialogebis gaTamaSeba mocemuli SekiTxvebisa da pasuxebis mixedviT.

b) moswavleebs warmoadgenineT ideebi qvemoTa fotoze. Zlier klasebSi mieciT davaleba wyvilebSi, A 9b, c
sust klasebSi ki _ forumSi. sust klasebSi davalebis Sesasruleblad moswavleebs orientirad Seu-
ZliaT gamoiyenon rgolebSi warmodgenili SekiTxvebi. c) moswavleebi irCeven iseT sityvebs da sity-
vaTa jgufebs, romelTa mixedviTac isini nimuSis msgavs ambavs Seadgenen. yovel SekiTxvaze SesaZloa
erTi winadadeba daawerinoT da moayoloT raime ambavi.

SeadgineT jgufebi da TavianT motanil fotoebze alaparakeT moswavleebi, Tu romelime moswavlem A 10


ar moitana foto, maSin mieciT maT saSualeba, amoirCion wignidan romelime foto da imis Sesaxeb esau-
bron megobrebs. jgufebis SedgenisaTvis SegiZliaT, gamoiyenoT Semdegi xerxi: gaakeTeT saxlSi patara
baraTebi sxvadasxva Tematikis mixedviT (mag. Obst: Apfel, Birne, Quitte, Banane; Familie: Mutter, Vater, Oma, Opa, da a.S.),
daarigeT baraTebi (raodenoba klasis moswavleTa raodenobis mixedviT gansazRvreT), Temis saerTo
dasaxeleba ki magidaze dadeT (mag. Obst – I magida; Familie – II magida da a.S.). mieciT moswavleebs 5 wuTi,
raTa erTmaneTi moZebnon (mag. Apfel ipovis Birne-s, Mutter – Vater-s da a.S.) da daikavon adgilebi TavianT magi-
dasTan (mag. Mutter, Vater, Oma, Opa d
A asxdebian im magidasTan, sadac weria Familie da a.S.).

43
6 Ü 11. es savarjiSoc wina davalebis msgavsad sruldeba. moswavleebi yvebian raime ambavs, istorias. mosamza-
deblad kiTxva-pasuxSi savarjiSod CarTeT A1 13. Ü 11a: moswavleebs waakiTxeT SekiTxvebi da pasuxebi
da daajgufebineT isini erTmaneTTan. waakiTxeT dialogi xmamaRla da yuradReba gaamaxvilebineT
moswavleebs melodiaze. saWiroebis SemTxvevaSi SeasworeT Scdomebi. Ü 1a-b. blokSi mocemuli SekiTx-
vebi waakiTxeT, magaliTis mixedviT gaakeTebineT sxva zmnebic da SekiTxvebi daajgufebineT: Wann...? Wo...?
Was...?. Ü 11c: motanil sakuTar suraTebze (an wignSi amorCeul suraTebze) kiTxva-pasuxebSi avarjiSeT
moswavleebi wyvilebSi (gamoiyeneT aq CD/ROM, K06.06.)

rCeva: yuradReba miaqcieT imas, rom wyvilebSi muSaobisas orive moswavle aqtiurad muSaobdes. sustma
moswavleebma SesaZlebelia SekiTxvebis dasmas Tavi aaridon, rac maT ver daexmareba raime ambis moyolisas.

mosw.w. gv. 50, mosw.rv. gv.50 sityvebi


A 11a. Welche Wörter kennen Sie schon? ukve nacnobi sityvebi moaZebnineT moswavleebs warmodgenil sqemaSi da daas-
axelebineT an CaaniSnineT isini. Semdeg moasmenineT simRera Tavidan bolomde. Wer kommt zum Essen? Caan-
iSnineT am kiTxvaze pasuxebi sqemaSi da ramdenjerac saWirod CaTvliT imdenjer moasmenineT simRera.
Sedegebi jer wyvilebSi, Semdeg ki forumSi Seadaron moswavleebma.

A 11a. Wer macht was? moasmenineT moswavleebs simRera kidev erTxel da magaliTis mixedviT CaaniSnineT: Vater: kochen,
Ü12-13. Mutter: putzen da a.S. SeadarebineT erTmaneTs CaniSvnebi da naxatebi wyvilebSi (miniinterviuebi). SekiTxve-
bisa da pasuxebis struqturebis SesaZlo variantebi: Wer liegt im Bett? Die Schwester. – Wer spielt Klavier? Der Bruder. – Was
macht der Vater? Kochen/Er kocht. Semdeg gaakeTebineT moswavleebs Ü 12 da koreqturis Semdeg simRera kidev erT-
xel moasmenineT. Tu moswavleebs surT, SeuZliaT simReras ayvnen da TviTonac imReron.

A 12. waakiTxeT moswavleebs blokSi mocemuli gamoTqmebi da daexmareT maT gagebaSi. ukeT damaxsovre-
Ü14. bisaTvis gaakeTebineT Mind-map (e.w. sityvaTa qseli). davaleba SeasrulebineT individualurad. Tu
moswavleebs surT, SeuZliaT TavianTi naSromi mewyviles aCvenon (A 7-is gamoyeneba SeuZliaT).

mosw.w. gv. 51 warmoTqma


A 13. davaleba moswavleebs gaavarjiSebs kiTxva-pasuxebSi. dialogebi mosmenineT moswavleebs jer Tavi-
dan bolomde davalebis gareSe, Semdeg cal-calke da pararelurad rolebSi aayoleT Canawers. bolos
aTqmevineT dialogebi wyvilebSi.

A 14. a) blokSi mocemuli sawarmoTqmo wesebi waakiTxeT moswavleebs da esaubreT maTze. moasmenineT magal-
iTebi da nacnobi sityvebi moaZebnineT warmodgenil sqemaSi. daasaxelebineT Wo hören Sie ein „k“? Semdeg
xelaxla moasmenineT moswavleebs magaliTebi da CaaniSnineT Sesabamisi sityvebi. Sedegebi ganixileT
wyvilebSi. b) kidev erTxel moasmenineT Canaweri moswavleebs da xmadabla waakiTxeT magaliTebi, Sem-
deg gaameorebineT isini. avarjiSeT wyvilebSi: ameorebineT sityvebi rolebis gacvliT.

A 15. a) sityvebi da winadadebebi moasmenineT moswavleebs Tavidan bolomde. b) meore mosmenis Semdeg
xmadabla aayoleT isini Canawers da ameorebineT sityvebi.

A 16. a) waakiTxeT moswavleebs leqsi xmadabla, daexmareT mis gagebaSi da waakiTxeT is kidev erTxel
maxvilebis CaniSvniT. Semdeg moasmenineT leqsi da SeadarebineT TavianTi dasmuli maxvilebi
Canaweris maxvilebs. bolos aTqmevineT ramodenime moswavles leqsi forumSi (survilisda mixedviT).

mosw.w. gv. 52-53, mosw.rv. gv.51-52 gramatika


A 17a. CaaniSnineT moswavleebs „jed-„, „beid-„, „viel-„, „all-„-iani winadadebebi. Ist das Singular oder Plural? individualu-
rad gaakeTebineT da pasuxebi wyvilebSi SeadarebineT. Secdomebi yvelam erTad gaasworeT.

A 17b,c. igive prefiqsebi: „jed-„, „beid-„, „viel-„, „all-„ moswavleebs suraTebTan daajgufebineT da mSobliur enaze
Ü15-17. gadaaTargmnineT. bolos wesi daasrulebineT da forumSi. SeasworeT Secdomebi.

A 18a. ukuqceviTi zmnebi (refleqsuri zmnebi) da ukuqceviTi nacvalsaxelebi daamuSaveT. waakiTxeT moswav-
leebs rgolebSi mocemuli teqstebi da suraTebis qvemoT mocemuli teqsti. pirveli magaliTi yvelam
erTad daamuSaveT. Wie lange kennt ihr euch schon? zmna, piris nacvalsaxeli da ukuqceviTi nacvalsaxeli Caa-
niSnineT moswavleebs da maTi mniSvnelobebi auxseniT. Semdegi magaliTebi teqstSi TviTon moswav-
leebs moaZebnineT da CaniSvnebi gaakeTebineT.

44
ukuqceviTi nacvalsaxelebi wina savarjiSodan SeatanineT moswavleebs cxrilSi da SeadarebineT aku- A 18b
6
zativis piris nacvalsaxelebTan. moswavlis wignis teqstebi kidev erTxel waakiTxeT da moaZebnineT Ü 18-19
refleqsuri zmnebi. Sedareba wyvilebSi. bolos mieciT moswavleebs Ü 18 wyvilebSi samuSaod, Ü 19 ki
saSinao davalebad.

a) waikiTxeT Tqven TviTon mocemuli winadadebebi da I winadadebaSi mTavarsa da damokidebuls Soris A 19a, b
damokidebuleba auxseniT moswavleebs. moswavlis wignis teqstebi (1-4) kidev erTxel waakiTxeT da
A 19a-s winadadebebi igive struqturiT CaaniSnineT. Sedareba wyvilebSi. b) Gibt es solche Sätze auch in Ihrer
Sprache? saWiroebis SemTxvevaSi winadadebebi qarTuladac aTargmnineT da struqturebi SeadarebineT
erTmaneTTan (yuradReba miaqcieT mimarTebiT nacvalsaxelebs!).

A 19a-dan mimarTebiTi nacvalsaxelebi SeatanineT cxrilSi da SesaZleblobisda mixedviT qarTulad A 20


aTargmnineT isini. Sinaarsis ukeTesad gasagebad daaxmareT Semdegi davalebebic (me-20 da 21-e). Tu
moswavleebma sakiTxi kargad gaiges, SesaZlebelia moswavlis rveulidan 23-e da 24-e savarjiSoebis
klasSi Sesrulebac.

es davalebebi gaTvlilia, pirvel rigSi, im moswavleebisaTvis, romlebic analitikuri gonebiT gam- A 21


oirCevian. Tu maT gramatikis es sakiTxi maleve gaiges, maTTvis Zalian iolia axali masalis Setanis- Ü 20-24
Tanave Ü 23-is da 24-is gakeTeba. aseT moswavleebs SegiZliaT pirveli magaliTebi waakiTxoT A 21-Si da
meore magaliTSi mimarTebiTi nacvalsaxelebi daasrulebinoT. mesame magaliTi igivenairad gaakeTe-
bineT (isriT CaniSnvna) da kidev erTxel gaasmevineT xazi zmnis adgilze winadadebaSi. bolos mieciT
22-e savarjiSo moswavlis rveulSi.

mosw.rv. gv.53 masalis gameoreba


mieciT davaleba wyvilebSi. erT-erTi moswavle daamuSavebs erT teqsts (kiTxulobs da 5 informacias
R1
poulobs), meore meore teqsts. Semdeg I moswavle uyveba megobars CaniSvnebis mixedviT personaJis /
ojaxis Sesaxeb. partniori iniSnavs monaTxrobidan informacias da raimes gaugebrobis SemTxvevaSi
megobars SekiTxvas usvams.
bolos orive erTad kiTxulobs teqsts da Secdomebis SemTxvevaSi, maT asworebs. aseve mimdinareobs
davaleba meore teqstis SemTxvevaSic.
Sefasebis kriteriumebi: Habe ich das richtig erzählt? oder Habe ich das richtig verstanden? Sefaseba erToblivad.

waakiTxeT statistika da teqsti moswavleebs, SeadarebineT erTmaneTTan da swori monacemebi Semoaxa- R2


zineT. SeadarebineT isini wignSi mocemul pasuxebTan da Sefaseba TviTon gaakeTebineT.

rogorc yovelTvis individualurad amuSaveT moswavleebi da esa Tu is problema calkeulad daamu- R3


SaveT.

gamoyenebuli masala
moswavleTa sakuTari fotosuraTebi (ojaxis wevrebi, megobrebi, mniSvnelovani istoriebi da ambebi
sakuTari cxovrebidan).

zogadi SeniSvnebi
“Familie”, Freunde”, “Freundschaft” und „Beziehungen“ es is Temebia, romlebze saubaric moswavleebs uyvarT, Tumca
xSirad eridebaT sakuTar ojaxze an megobrebze laparaki klasSi maswavleblisa da Tanaklaselebis
TandaswrebiT.
Tavi isea Sedgenili, rom moswavleebs gulaxdilad SeeZloT am Temebze klasSi saubari.
rogorc bevr Temaze diskusiisas, maswavlebeli amjeradac unda Seecados, frTxilad moekidos im
moswavleebTan iseT Temaze saubars, rac maT daTrgunavs (mag. Tu moswavles ojaxSi ubeduri SemTxevis
gamo mSobeli/mSoblebi daeRupa, an mSoblebi cota xnis win dacildnen erTmaneTs da a.S.).

45
7 samuSao da profesia
Tavi eZRvneba iseT dawesebulebas/firmas da profesias, romelic yoveldRiur cxovrebaSi iSviaTia,
kerZod, velosopedist-kurierTa firmas (Fahrrad-Kurierdienst). aq umeteswilad axalgazrdebi muSaoben.
erT patara sawarmos/firmas patara paketebi, suraTebi, dokumentebi da a. S. erTi dawesebulebebidan
meoreSi miaqvs. am saqmes firmis axalgazrda TanamSromlebi asruleben, romlebic transportirebas
velosipedebiT awarmoeben.
TavSi warmodgenilia ramodenime axalgazrdis profesiuli cxovreba, maTi samuSao pirobebi da am
samuSaoebis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi.

mizani firma Rad-Rapid (swrafi velosipedi) saqmianobebis aRwera – firmis warmodgena

davaleba erTi samuSao dRis aRwera - davalebis gageba


– samuSaos Sesaxeb laparaki
Zebna istoriis gageba – davalebis micema
treningi telefonze darekva da CaniSvnebis gakeTeba
– misalmeba da gamomSvidobeba
sityvebi samuSao adgili - profesiebi
warmoTqma bgerebi – umaxvilo „e“ – teqstis wakiTxva
– rTuli sityvebi
gramatika zedsarTavi rogorc arsebiTi saxeli
– ukuqceviTi artiklebi: Dativ – Artikelwörter als
Pronomen.

mosw.w. gv. 54, mosw.rv. gv.54 firma RAD-RAPID

Sesavali Welche Berufe kennen Sie (noch)? burTis TamaSis principiT gamoikiTxeT forumSi. TemaSi SesavlisTvis gamo-
gadgebaT agreTve A 17-ic.

A 1. Ü 1. Die Firma Rad Rapid - Was ist das für eine Firma? Was machen die Leute? moagroveT ideebi suraTebis mixedviT.

A 2. Ü 2. Was macht die Firma? waakiTxeT teqsti moswavleebs da CaaniSnineT profesiebi. waakiTxeT teqsti meored
Was war es am Anfang, wie ist es jetzt? CaaniSnineT informacia da Sedegebi ganixileT forumSi.

A 3a. Was sagen Michelle und Mona über ihre Arbeit? waakiTxeT moswavleebs orive teqsti da informacia CaaniSnineT.

rCeva: Zlier moswavleebs SeuZliaT davaleba wyvilebSi Seasrulon. erTi moswavle kiTxulobs erT
teqsts (meoreze daafarebineT furceli) da zepirad uyveba mewyviles. mewyvile mokled iwers miRebul
informacias da Tavisi CaniSvnebis mixedviT imeorebs monayols. bolos orive kiTxulobs teqsts da azu-
stebs informacias. aseve iqceva meore moswavlec (e.i. wyvilebi rolebs cvlian meore teqstze samuSaod)

A 3b. Ü 3. moswavleebs moasmenineT Canaweri da wina davalebaSi wakiTxul teqstebze kidev erTxel avarjiSeT.
jer wyvilebSi, Semdeg forumSi muSaoba. bolos intervieuebi orive qalbatonTan kidev erTxel moas-
menineT moswavleebs. warmoTqmaze savarjiSod kargia A 18-A 20, gramatikaze ki – A 23.

A 4. teqstebis mosamzadeblad waakiTxeT moswavleebs TavianTi CaniSvnebi kidev erTxel da alaparakeT


jgufebSi: Möchten Sie bei Rad-Rapid arbeiten? Warum? Warum nicht?

mosw.w. gv. 55, mosw.rv. gv.55 davaleba

A 5. Was machen die Leute? waakiTxeT teqsti moswavleebs da saqmianobis aRmniSvnel sityvebze xazi gaasmevineT.
Sedegebi moagroveT forumSi.

A 6. a) daaxurineT wignebi moswavleebs da moasmenineT satelefono saubari. Was ist der Auftrag? Notieren Sie alle
wichtigen Angaben. moasmenineT Canaweri meored da daasrulebineT CaniSvnebi. SeadarebineT Sedegebi wign-
Si mocemul Auftrag-Tan da b) moayoleT moswavleebs, ra unda gaakeTos monam. dativSi nacvalsaxeluri
artiklebis gasameoreblad waakiTxeT A 5 da A 6-is teqstebi xelaxla, CaaniSnineT Sesabamisi nacvalsa-
xelebi da SeadarebineT forumSi. masalis ganmtkicebisTvis A 24 da A 25.

A 7. wyvilebSi an jgufebSi alaparakeT moswavleebi samuSaoze, raSic sametyvelo saSualebebis bloki


Ü 6-7. daexmarebaT. sust moswavleebs SeuZliaT davaleba werilobiT moamzadon.

46
7
mosw.w. gv. 56, mosw.rv. gv.56 Zebna
waakiTxeT teqsti moswavleebs Was ist passiert? Was macht Mona nun? moagroveT ideebi forumSi. A8
Ü8
moasmenineT moswavleebs satelefono saubari: Warum hat Mona die Adresse nicht gefunden? CaaniSnineT mizezebi A9
da Sedegebi SeadarebineT erTmaneTTan. gramatikaze savarjiSod kargia: A 26 da A 27. Ü9

waakiTxeT moswavleebs I blokSi mocemuli davaleba 1 da daexmareT mis gagebaSi. Semdeg sametyvelo saSua- A 10
lebebis blokSi mocemuli sityvebi waakiTxeT da axseniT: Was? Wann? Wo? Wohin?Wer? Wie? (Wie bitte)? kiTxviTi Ü 10
sityvebi moaniSnineT moswavleebs sametyvelo saSualebebis blokSi da yvelam erTad SeadareT Sedegebi.
wyvilebSi pirvel da meore situaciaze moamzadebineT rolebSi TamaSebi da avarjiSeT isini. ramodenime
varianti gaaTamaSebineT klasSi. Zlier moswavleebs TviTonac SeuZliaT davalebebis mofiqreba, Tumca
umjobesia A 10-is nimuSis mixedviT dialogi/TamaSi winaswar werilobiT moamzadon.

mosw.w. gv. 57, mosw.rv. gv.57 treningi

a) moasmenineT moswavleebs I suraTis Sesaxeb Canaweri da informacia CaaniSnineT. wyvilebSi Seada- A 11


rebineT TavianTi CaniSvnebi erTmaneTTan. moswavleebs SeuZliaT erTmaneTs mosmenili informaciis Ü 11-12
Sesaxeb qarTuladac esaubron. Tu CanawerSi raime darCa gaugebari, moasmenineT Canaweri kidev erTxel.
b) moasmenineT moswavleebs Canaweri me-2 suraTze da kvlav informacia CaaniSnineT qarTul enaze.
forumSi isaubreT informaciis Sesaxeb yvelam erTad.

a) nimuSis mixedviT moamzadebineT moswavleebs cxrili. waakiTxeT blokSi mocemuli gamoTqmebi da A 12


maT gagebaSi daexmareT. rubrikebis mixedviT CaawerineT cxrilSi mocemuli gamoTqmebi da Sedegebi Ü 13
SeadarebineT wyvilebSi. b) daawerineT gamoTqmebi qarTul enaze. moasmenineT moswavleebs I suraTis
Sesaxeb Canaweri da waakiTxeT teqsti: Was ist passiert? Was macht Mona

moagroveT forumSi situaciebi telefonze, gamocdilebebi gauziareT erTmaneTs maswavlebelma da A 13


moswavleebma da erTad daamuSaveT strategiebi da sametyvelo saSualebebi. (aq ix. agreTve Ü 14).

daiwyeT muSaoba Ü 14-iT. a) waakiTxeT moswavleebs rCeva da strategiebi; Sesabamisad, sametyvelo saSu- A 14
alebebi, romlebic A 13-Sia daamuSavebineT da, Tu daexmareba moswavleebs, qarTul enaze daawerineT Ü 14
isini. b) baraTebi waakiTxeT moswavleebs da wyvilebSi moamzadebineT satelefono saubari. saubris
momzadebisas Seecadnen moswavleebi, rom axlad naswavli sityvebi da gamoTqmebi gamoiyenon. c) avar-
jiSeT moswavleebi laparakSi. erT an or wevils moamzadebineT TavianTi variantebi da forumSi war-
moadgenineT isini. gadasvla A 14-ze: wyvilebi cvlian erTmaneTs. a) axal wyvilebSi ori fotosuraTi
saubris momzadebisaTvis amoarCieT da b) werilobiT moamzadebineT satelefono saubari. c) avarji-
SeT moswavleebi telefonze laparakSi da ramodenime wyvili forumSi warmoadgineT.

mosw.w. gv. 58, mosw.rv. gv.58 sityvebi

a) sagnebi romlebic blokSia mocemuli, moaZebnineT moswavleebs suraTebze. daiwyeT nacnobi sity- A 15
vebiT, ucnobi sityvebi ki Tqveni daxmarebiT yvelam erTad moZebneT. b) Was brauchen Sie bei Ihrer Arbeit? Caan- Ü 15
iSnineT moswavleebs da moagroveT CaniSvnebi forumSi.

a) waakiTxeT moswavleebs blokSi mocemuli gamoTqmebi da daajgufebineT isini A 15-is suraTebTan. A 16


Sedegebi forumSi ganixileT. b) Was machen Sie beider Arbeit gern? Tu Tqveni moswavleebi muSaoben, Tu ara da Ü 16
SekiTxva SegiZliaT mSoblebis Sesaxeb dausvaT. savarjiSo SesaZlebelia burTis TamaSis principiT gaa-
keTebinoT.

a) Welche Berufe kennen Sie? daawerineT saTaurebi suraTebze (sityvebis blokidan profesiebi da suraTe-
A 17
bi daajgufebineT moswavleebs) da Sedegebi yvelam erTad SeamowmeT. b) Wer hat welchen Beruf? moasmenineT
Ü 17
Canaweri da paralelurad gaakeTebineT CaniSvnebi, ojaxis romel wevrs romeli profesia aqvs. gadasv-
la Ü 17-ze: moasmenineT Canaweri kidev erTxel da mamakacisa da qalis Sesaferisi specialobebi Caa-
niSnineT. wyvilebSi SeadarebineT CaniSvnebi erTmaneTTan da saWiroebis SemTxvevaSi daasrulebineT
isini. mravlobiTis formebi mieciT saSinao davalebad. daubrundiT A 17-s: aqac moaZebnineT mamakacisa
da qalis Sesaferisi profesiebi da mravlobiTis formebi kvlav saSinao davalebad mieciT. c) klasis
moswavleebidan da klasSi atmosferodan gamomdinare mieciT moswavleebs aseTi tipis davaleba: Welche
Berufe gibt es in Ihrer Familie? gaakeTebineT davaleba wyvilebSi an jgufebSi.

47
7
mosw.w. gv. 59 warmoTqma

A 18. a) e.w. e-bgerebi samive blokSi gaarCieT da waakiTxeT moswavleebs magaliTebi xmadabla. b) daaxuWineT
Tvalebi maT da magaliTebi moasmenineT Canaweris saSualebiT. moswavleebs Tvalebi ar gaaxelinoT,
ise moasmenineT meored magaliTebi da Tan gaameorebineT sityvebi. bolos magaliTebi waakiTxeT xma-
maRla da blokSi daajgufebineT isini.

A 19. a) waakiTxeT moswavleebs magaliTebi xmamaRla b) moasmenineT Canaweri. yoveli moswavle TavisTvis kiTx-
ulobs sityvebs. zogierT moswavles forumSic waakiTxeT/aTqmevineT sityvebi. sust klasebSi umjobesia
moswavleebs jer moasmeninoT, mere ki gaameorebinoT sityvebi, rom SecdomiT ar daiswavlon isini.

A 20. „e“ Semdegi Tanxmovnebis Semdeg „g“, „k“, „b“, „p“ yovelTvis umaxviloa, raSic moswavleebi avarjiSeT.

A 21. a) moasmenineT moswavleebs teqsti da waakiTxeT. b) teqstis xelaxali mosmenis Semdeg winadadebis
maxvili CaaniSnineT moswavleebs. amuSaveT isini individualurad, Sedegebi ki jer wyvilebSi Semdeg
ki forumSi SeadarebineT erTmaneTTan. bolos teqsti kidev erTxel moasmenineT kontrolisaTvis.
teqstze SesaZlebelia damatebiTi davalebac gaakeTebinoT, Tu yvela marcvals da maT maxvilebsac
warmoaTqmevinebT (igulisxmeva pirvel rigSi „hm“). c) muSaoba wyvilebSi: erTi moswavle kiTxulobs
xmamaRla, meore usworebs winadadebaze maxvils megobars. Semdeg rolebi icvleba.

A 22. magaliTebi moasmenineT moswavleebs da Tan waakiTxeT isini wignSi. sityvebi calkeulad warmoaTq-
mevineT maT: Kurierin – Fahrradkurierin. magaliTebi monakveTebad moasmenineT moswavleebs da gaameorebineT
isini. amuSaveT moswavleebi individualurad. kontrolisaTvis moasmenineT Canaweri kidev erTxel
da sxva „rTuli sityvebi“ moaZebnineT moswavlis wignis teqstebSi da avarjiSeT.

mosw.w. gv. 60-61, mosw.rv. gv.59-60 gramatika

A 23 a) waakiTxeT moswavleebs teqsti. Markieren Sie die Substantive, die Sie als Adjektive kennen. zedsarTavi saxelebi mar-
Ü 18. jvena svetSi CaawerineT. b) Wie heißt das Substantiv zum Adjektiv „neu“? daasruleT da artiklebi da arsebiTi
saxelebis daboloebebi kidev erTxel SeadarebineT. masalis kargad gasagebad gaakeTebineT moswav-
leebs Ü 18a; Ü 18 b ki mieciT saSinao davalebad.

A 24 a) daasrulebineT moswavleebs wyvilebSi kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi. sust klasebSi daiwyeT


Ü 19-20. muSaoba Ü 19-iTa da Ü 20-iT da kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi nominativsa da akuzativSi gaameorebi-
neT.

A 25 a) CaaniSnineT teqstSi moswavleebs kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi. b) blokSi mocemul magaliTebSi


Ü 21-22. brunvis maCvenebel niSnebze gaasmevineT moswavleebs xazi da kuTvnilebiTi nacvalsaxelebis Sesabami-
si daboloebebi daasrulebineT.

A 26 a) waakiTxeT moswavleebs magaliTebi Tavidan bolomde, Semdeg pirveli monakveTi kidev erTxel waa-
Ü 23. kiTxeT da mieciT davaleba: Wer ist „keiner“? Wie kann man das noch sagen? (Kein Mensch, keine Person). Semdeg pirvel
dialogSi igivenairad: Wer ist „einer“? Wie kann man das noch sagen? (Ein mensch, keine Person dialogebSi „ein“ da
„kein“ moaniSnineT. Auf welche Nomen bezieht sich „ein“ bzw. „kein“? arsebiTi saxelebic moaniSnineT da moaZebni-
neT artiklebi arsebiTi saxelebisaTvis. artiklsa da brunvebs Soris urTierTdamokidebuleba da
nacvalsaxelebis daboloebebi daadgenineT moswavleebs. b) nacvalsaxelebis daboloebebi cxrilSi
SeatanineT da masalis ganmtkicebisaTvis gaakeTebineT Ü 23 klasSi.

A 27 daasrulebineT moswavleebs nacvalsaxelebi da Sedegebi erTmaneTTan SeadarebineT. Semdeg aTamaSeT


Ü 24. Ü 24-Si mocemuli monacemebis mixedviT jgufebSi.

48
7
mosw.rv. gv.61 masalis gameoreba
muSaoba wyvilebSi: davalebis micema da davalebis gageba. erToblivi Sefaseba. R1

moswavleebi avseben individualurad kiTxvars, Semdeg ki partnioris monacemebs ecnobian da pasuxebs R2


iniSnaven. saubari samuSaos garSemo: Wurde klar gefragt, wurde klar geantwortet, wurde alles richtig verstanden etc.? mos-
wavleebs SeafasebineT erTmaneTis namuSevrebi. Sedegebi erTmaneTTan SeadarebineT da isaubreT maT
Sesaxeb. saboloo Sefasebebi individualurad moaxdineT moswavleebTan erTad.

davaleba individualurad gaakeTebineT moswavleebs da maTi susti mxareebi mxolod maTTan erTad R3
ganixileT.

zogadi SeniSvnebi
es Tavi SesaZloa ganixilos rogorc me-4 Tavis (Ausbildung) gagrZeleba. centralur Temas warmoadgens
“Arbeit und Beruf”, romelic me-4 TavSi ukve mokled vaxseneT, Tumca am TavSi is srulyofilad warmovadgi-
neT.
TavSi laparakia erTi axalgazrda sawarmos saqmianobaze, romlis TanamSromlebic TavianT saqmiano-
bisa da mis dadebiT da uaryofiT mxareebze saubroben. moswavleebi ecnobian agreTve sawarmos daarse-
bas da masTan dakavSirebul sirTuleebsa da problemebs.
gamoiyeneT TavSi warmodgenili masala da warmarTeT diskusia saqarTveloSi samsaxurebis, firmebis
(maTi daarsebis, arsebobis da sxv.), profesiebis da msgavsi sakiTxebis Sesaxeb. me-11 klasis moswav-
leebs momavali profesiis Sesaxeb ukve aqvT warmodgena da es Tematika Tavisi saWiro masaliT germa-
nul enaze maT msjelobis saSualebas miscems.

49
8 ucxo (ucxoeli)
am TavSi moswavleebs saSualeba eZlevaT, gaecnon im adamianebs, romlebic ucxoeTSi cxovroben.
amasTan, moswavleebi gaecnobian maTi ucxoeTSi wasvlis mizezebs da motivacias. amave TavSi
moswavleebi Seityoben am adamianebis ucxoeTSi yofnisas gadatanil sirTuleebs, SiSs, survilebs da
a.S. warmodgenili Tematika moswavleebs germanul enaze azrTa gaziarebisa da intensiuri diskusiis
saSualebas miscems.

mizani ucxoeTSi wasvla mogzauroba: mizezebis dasaxeleba – grZno-


bebze laparaki
ucxoeTSi cxovreba cvlilebebis aRwera
ucnobi da nacnobi gamocdilebebze saubari
treningi SekiTxvebis dasma da reagireba – Jestebi da
mimikebi
sityvebi grZnobebis gamoxatva – uwyebebi da doku-
mentebi
warmoTqma xmovnebi: bgera ö – sityvis maxvili: kompo-
zita, wina marcvali – leqsis wakiTxva
gramatika windebuliani zmnebi – damokidebuli wina-
dadebebi “wenn”, “als”, “bis”, “seit” – gameoreba: mTa-
vari winadadeba+damokidebuli winadadeba,
damokidebuli winadadebebi kavSirebiT.

mosw.w. gv. 62, mosw.rv. gv.62 ucxoeTSi wasvla


A 1a. SeadgineT jgufebi da SeagroveT ideebi Temaze: „Warum in die Fremde gehen, warum in ein anderes Land reisen?“ Sede-
Ü 1. gebze isaubreT forumSi.

rCeva: Tema SeiZleba sxvadasxva aspeqtis mixedviT damuSavdes. gaakeTeT sami jgufi da plakatis gasa-
keTeblad daurigeT jgufebs didi qaRaldebi. ZiriTadi Tema: „in die Fremde gehen, in ein anderes Land reisen“ daa-
nawileT Semdegnairad: I jgufi dakavdeba TemiT „Gründe/Motivation“, meore jgufi – Wünsche/Ziele“, mesame ki
– „Ängste/Schwierigkeiten“.
Sedegebi daawerineT plakatebze da klasSi warmoadgenineT. saWiroebis SemTxvevaSi yvelam erTad
daasruleT samive plakati. mza plakatebi dakideT klasSi imdenxans, sanam me-8 Tavze muSaobT, rad-
gan moswavleebs mTeli es periodi saSualeba eqnebaT, kargad gaecnon Temis garSemo ama Tu im sakiTxs
da sxva sakiTxebTan erTad daSvebuli Secdomebi (Tu es asea!) gamoasworon. ra Tqma unda, moswavleebs
SeeZlebaT mTeli es periodi warmodgenili aspeqtebi nel-nela daxvewon, Seavson da ganavrcon pla-
katebi damatebiT da a.S.

A 1b. Warum fahren Ernesto und Lilit nach Deutschland? waakiTxeT teqstebi moswavleebs da Sesabamisi informacia teqstSi
Ü 2. CaaniSnineT. pasuxebi yvelam erTad ganixileT. gramatikaze savarjiSod kargia A 21.

A 2. a) moasmenineT moswavleebs ernestosa da lilis intervieuebi Tavidan bolomde. nimuSis mixedviT


Ü 3-4. baraTebze gaakeTebineT CaniSvnebi. Welche Gefühle haben Ernesto und Lillit? Canaweri kidev erTxel moasmenineT da
maT grZnobebze CaniSvnebi gaakeTebineT. wyvilebSi SeadarebineT Sedegebi. b) moasmenineT moswavleebs
interviu kidev erTxel: Was möchte Ernesto und Lillit tun? maTi gegmebi da survilebic SeatanineT baraTebze da
forumSi SeavsebineT baraTebi. warmoTqmaze savarjiSod kargia A 18 da A 19.

A 3. waakiTxeT moswavleebs sametyvelo saSualebebis blokSi mocemuli sityvebi da gamoTqmebi da auxseniT


ucnobi masala. mniSvnelovani punqtebi ganixileT forumSi, Semdgomi muSaobisaTvis ki mieciT
moswavleebs A 15.

mosw.w. gv. 63, mosw.rv. gv.63 ucxoeTSi cxovreba


A 4. a) waakiTxeT moswavleebs teqsti swrafad. forumSi moagroveT is informacia, rac moswavleebs daamax-
Ü 5. sovrdaT. Semdeg waakiTxeT teqsti meored da yovel striqonSi mniSvnelovani sityvebi moaniSnineT
(saWiroebis SemTxvevaSi auxseniT axali sityvebi). sityvebi daajgufebineT cnebebTan „Herkunf, Wohnort,
Beruf, Probleme“. Semdeg waakiTxeT teqsti xelaxla da, Tu saWiroa, is monacemebi SeatanineT, romlebic
gamotovebulia. b) moasmenineT interviu da daasrulebineT CaniSvnebi. bolos nataSas istoria CaniS-
vnebis mixedviT forumSi ganixileT.

A5. a)Welche Tipps gibt Natascha zu den Themen „Leute kennen lernen“ und „Probleme mit der fremden Sprache“? waakiTxeT interviu
Ü 6-7. moswavleebs da rCevebi moaniSnineT. b) Was sagt Natascha noch? Welche Tipps gibt sie noch? intervius xelaxali mos-
menis Semdeg daasrulebineT Canaweri da forumSi imsjeleT yvelam erTad. Ü 6b kargia jgufebSi samu-
Saod A 6-is Semdeg. jgufebis Sedegebi forumSi ganixileT. gramatikaze samuSaod A 22.

50
8
ucxo qveyanaSi kontaqtis damyareba da problemebis gadaWra. amuSaveT moswavleebi jgufebSi: azrTa A6
gaziareba, winadadebebisa da ideebis erTad damuSaveba. jgufebis Sedegebi warmoadgineT forumSi da
yvelam erTad imsjeleT Sedegebze.

mosw.w. gv. 64, mosw.rv. gv.64 nacnobi da ucnobi


muSaoba suraTebiT: Was ist für sie bekannt? Was ist für Sie unbekannt? moswavleebi irCeven Sesabamis fotosuraTebs A7
da yvebian forumSi.

Welcher Text passt zu welchem Foto? gadaakiTxeT moswavleebs teqstebi da daajgufebineT isini suraTebTan. A 8a
waakiTxeT teqstebi meored da daexmareT maT gagebaSi. gramatikaze savarjiSod kargia A 23 (damokide- Ü8
buli winadadebebi „wenn“-iT da „als“-iT).

gamocdilebebis gaziareba forumSi, did klasebSi ki _ jgufebSi: Haben Sie etwas Ähnliches erlebt? A 8b
metyvelebisas moswavleebma gamoiyenon sametyvelo saSualebebis bloki (zeda nawili). am davalebis Ü 9-10
Sesasruleblad kargia agreTve Ü 9a.

muSaoba wyvilebSi an jgufebSi: Was finden Besucher in Ihrem Land überraschend, fremd oder komisch? aqac gamoiyenon A9
moswavleebma sametyvelo saSualebebis bloki (qveda nawili).

mosw.w. gv. 65, mosw.rv. gv.65 treningi


a) Wo ist das? moswavleebs moasmenineT saubrebi da gaakeTebineT mokle CaniSvnebi situaciis Sesaxeb. A 10a, b
Sedegebi forumSi ganixileT: Worum geht es in Situation 1,2,3? b) jer waakiTxeT gamoTqmebi erTxel, Semdeg Ü 11
moasmenineT kidev erTxel Canaweri da moaniSnineT: Was hören Sie? Sedegebi ganixileT wyvilebSi an
forumSi. bolos moasmenineT Canaweri kidev erTxel da gamoTqmebis daswavlaSi avarjiSeT moswavleebi
(muSaoba wyvilebSi).

moswavleebi iniSnaven gamoTqmebs, romlis damaxsovrebac maT surT. mieciT amis Semdeg Ü 12, sadac A 10c
daajgufebineT da SeadarebineT gamoTqmebi. gamoTqmebis sxvadasxva variantze avarjiSeT moswavleebi: Ü 12
erstaunt, leicht empört, überrascht, energisch, freudig sprechen da a.S. amuSaveT moswavleebi wyvilebSi, bolos ki forumSi
ganixileT Sedegebi.

rCeva: karg klasebSi an Zlier moswavleebTan SegiZliaT minidialogebi gaakeTebonoT Ü 12-Si, sadac
SekiTxvaze pasuxi vrceli da komentirebuli iqneba (SeadareT aq me-6 Tavis A 13 da Ü 11.)

waakiTxeT moswavleebs blokSi mocemuli situaciebi. wyvilebs amoarCevineT sasurveli situaciebi da A 11


minidialogebi moamzadebineT. bolos forumSi ganixileT momzadebuli dialogebi.

Jestebi da mimikebi. a) amuSaveT moswavleebi jer suraTebze, da yuradReba miaqcevineT Jestebze: Was passiert A 12
hier? ideebi moagroveT klasSi. b) waikiTxeT aRwerebi da daajgufebineT isini moswavleebs. Semdgomi Ü 13
samuSao: Kennen Sie andere Gesten? Welche benutzen Sie oft? Welche sollte man verstehen? Welche sollte man nicht unbedingt benutzen, weil sie
missverständlich sind oder eine Beleidigung ausdrücken könen? moagroveT pasuxebi forumSi. Semdeg gaakeTeT yvelam erTad
Ü 13. a) waikiTxeT 1-5 da suraTebTan daajgufeT. b) Wie begrüßt man sich in deutschsprachigen Ländern? Was kennen Sie, bzw. was
haben Sie beobachtet? pasuxebi ganixileT forumSi. c) Was sagt man zur Begrüßung? daamuSaveT yvelam erTad misalmebis
formebi da gaiTamaSeT misalmebis scenebi.

rCeva: Tu Tqveni zogierTi moswavle sxva kulturul realiebs icnobs, SesaZlebelia qcevis wesebi (aq:
misalmebis formebi) SeadarebinoT germanulenovani qveynebisa da Cveni qveynis misalmebis formebs.
gaaTamaSebineT moswavleebs es scenebi das yvelam erTad isaubreT sxvadasxva qveyanaSi misalmebis
sxvadasxva formaze.

mosw.w. gv. 66, mosw.rv. gv.66 sityvebi


a) sityvaTa jgufi Temaze „Gefühle“ daamuSavebineT moswavleebs. waakiTxeT yvela sityva da daexmareT maT A 13
gagebaSi. samive svetSi CaawerineT Sesabamisi sityvebi da Sedegebi yvelam erTad ganixileT forumSi.

a) suraTebis qvemoT blokSi mocemuli gamoTqmebi waakiTxeT moswavleebs da daajgufebineT. b) A 14


moasmenineT portretis Sesaxeb Canaweri Tavidan bolomde. xelaxali mosmenis Semdeg ganixileT: Ü 14-16
Welche Würter für Gefühle hören Sie? Notieren Sie, oder markieren Sie im Kasten unter den Fotos. Sedegebi wyvilebSi. Semdeg
moasmenineT Canaweri kidev erTxel moswavleebs kontrolisaTvis. sityvebis gansamtkiceblad
daawerineT moswavleebs patara teqsti megobris Sesaxeb. bolos Ü 16.

51
8 A 15 a) waakiTxeT moswavleebs blokSi mocemuli sityvebi da nacnob sityvebze xazi gaasmevineT. Semdg
Ü 17 waakiTxeT teqsti welche Wörter aus der Wortkiste finden Sie in den Texten? moswavleebs moaZebnineT sityvebi
teqstebSi da CaaniSnineT isini. gadasvla Ü 17-ze: gaakeTebineT savarjiSo wyvilebSi da forumSi
ganixileT. daubrundiT A 15-s: b) moamzadebineT moswavleebs sia ori rubrikiT: „Ämter“, „Tätigkeiten“.
moaZebnineT moswavleebs sityvebis blokSi jer „Ämter“ (mokle ganxilva forumSi), Semdeg ki teqstebSi
saqmianobis aRmniSvneli is sityvebi, romlebic „Ämter“-s Seesabamebian. yvela darCenil sityvebzec igive
gaakeTebineT. arsebobs sxvadasxva SesaZlebloba: der Ausländer – die Ausländerin – das Asyl – die Papiere; die Polizei – die
Papiere – kontrollieren. kvlav forumSi ganixileT Sedegebi. saWiroebis SemTxvevaSi mniSvnelovani sityvebi
qarTul enaze gadaaTargmnineT.

mosw.w. gv. 67 warmoTqma


A 16 a) Wo hören Sie das lange „ö“? pirveli magaliTi moasmenineT moswavleebs da pasuxi ganixileT yvelam erTad,
me-2-me-6 magaliTebi moasmenineT da pasuxebi SemoaxazineT. Sedegebi kvlav forumSi ganixileT. bolos
yvela magaliTi xelaxla moasmenineT moswavleebs Tavidan bolomde. b) moswavleebi avarjiSeT
magaliTebis kidev erTxel mosmenisa da gameorebis xarjze.

A 17 a) Wo hären Sie das kurze „ö“? pirveli magaliTi moasmenineT moswavleebs da pasuxi ganixileT yvelam erTad,
me-2-me-6 magaliTebi moasmenineT da pasuxebi SemoaxazineT. b) moasmenineT moswavleebs magaliTebi
kidev erTxel da gaameorebineT isini. danarCeni sityvebi sadac „ö“ gvxvdeba moaZebnineT moswavleebs
da maT warmoTqmaSi avarjiSeT.

A 18 a) Wo hären Sie das kurze „ö“? magaliTebi moasmenineT moswavleebs Tavidan bolomde da xmadabla aayoleT
isini Canawers. b) samkacian jgufebSi avarjiSeT moswavleebi Semdegnairad: erTi kiTxulobs calkeul
sityvebs, meore kompozitebs, mesame ki winadadebebs. rolebi gaacvlevineT. bolos yvelaferi kidev
erTxel moasmenineT, yoveli striqonis Semdeg SeaCereT Canaweri da mosmenili gaameorebineT
moswavleebs

A 19 avarjiSeT moswavleebi maxvilebze, romlebic esmeba mocilebadTavsarTian zmnebze. gaameorebineT


mocilebadTavsarTiani zmnebi. a) moasmenineT moswavleebs magaliTebi jer Tavidan bolomde, Semdeg
ki monakveTebad da gaameorebineT isini. b) avarjiSeT moswavleebi samkacian jgufebSi igivenairad
rogorc es me-18 davalebaSia.

A 20 a) leqsi waakiTxeT moswavleebs da daexmareT mis gagebaSi. leqsis sxvadasxva interpretaciaze isaubreT
forumSi. dausviT maxvilebi leqss da ramodenime moswavles waakiTxeT is xmamaRla. Semdeg CarTeT
Canaweri da moasmenineT moswavleebs leqsi Canaweris meSveobiT. b) xelaxla mosmenis Semdeg xmadabla
aayoleT moswavleebi Canawers, Semdeg avarjiSeT isini leqsis sworad wakiTxvaSi da xmamaRla
waakiTxeT ramodenime maTgans is forumSi. survilisda mixedviT daazepirebineT moswavleebs leqsi.

mosw.w. gv. 68-69, mosw.rv. gv.67-68 gramatika

A 21 a) waakiTxeT teqsti moswavleebs da zmnebze gaasmevineT qveS xazi. Welche Präpositionen gehört zum Verb?
Ü 18-20 isrebis daxmarebiT CaniSvnebi gaakeTebineT da Sedegebi SeasworebineT forumSi. Was steht nach der
Präposition? artiklebze da arsebiT saxelebze gaasmevineT moswavleebs xazi da ganixileT forumSi: Ist
das Akkusativ oder Dativ? Sesabamisad miawereT A da D. erToblivad ganixileT Sedegebi. b) waakiTxeT zmnebi
da windebulebi moswavleebs da daexmareT maT gagebaSi. A 1–is teqstebi kidev erTxel waakiTxeT da
windebuliani zmnebi moaZebnineT.

A 22 gaameorebineT moswavleebs TavsarTmocilebadi zmnebi da zmnis adgili winadadebaSi da gaakeebineT


Ü 21 davalebebi ise, rogorc es miTiTebulia moswavlis wignSi.

A 23 a) waakiTxeT winadadebebi moswavleebs da zmnebi damokidebul winadadebebSi moaniSnineT. yovel


Ü 22-23 winadadebaSi axseniT: War das einmal, oder war das bzw. ist das oft? Sesabamisad gaakeTeT aRniSvnebi, Sedegebi
forumSi ganixileT da wesi daasruleT yvelam erTad. b) Semdeg gadaaTargmnineT winadadebebi
moswavleebs qarTul enaze da wesebi SeadarebineT erTmaneTTan. masalis gansamtkiceblad Ü 22
gaakeTebineT da Ü 23 mieciT saSinao davalebad.

A 24 a) waakiTxeT winadadebebi moswavleebs da gadaaTargmnineT isini qarTul enaze. daasrulebineT


Ü 24 winadadebebi da masalis ukeTesad gasagebad gaakeTebineT Ü 24. saWiroebis SemTxvevaSi gaakeTebineT
moswavleebs individualurad or-ori magaliTi “bis” da “seit”-iT. SeumowmeT maT winadadebebi da
Secdomebi gausworeT.

52
a) waakiTxeT winadadebebi moswavleebs da damokidebuli winadadebebze xazi gaasmevineT. Semdeg zmne- A 25
8
bi CaaniSnineT, Sedegebi ki wyvilebSi an forumSi ganixileT. A 25 mieciT damokidebuli winadadebebis Ü 25-26
gasameoreblad.

mosw.rv. gv.69 masalis gameoreba


muSaoba wyvilebSi: yoveli moswavle sul cota or situacias irCevs survilisda mixedviT baraTebze R1
Camowerili situaciebidan da esaubreba maT Sesaxeb Tavis mewyviles. urTierTSefaseba.

mieciT moswavleebs davaleba individualurad da wakiTxuli teqstebis gageba SeamowmebineT wignSi R2


mocemuli pasuxebis daxmarebiT.

rogorc yovelTvis davaleba gaakeTebineT calkeul moswavles da problemebis SemTxvevaSi esaubreT R3


maT individualurad.

zogadi SeniSvnebi
„Fremd(e)“/“in die Fremde gehen“/“In der Fremde leben“:yvela es sityva Tqveni moswavleebis cxovrebaSi met-nakle-
bad aisaxeba da Tema maTTvis nacnobia. bevri maTi nacnobi Tu axlobelia ucxoeTSi wasuli sacxovre-
blad Tu samuSaod. bevri Tqveni moswavle ocnebobs/gegmavs/surs ucxoeTSi wasvla da iq muSaoba Tu
swavla. TavSi warmodgenilia ara marto TemasTan dakavSirebuli survilebi, SiSi, imedi, molodini
Tu sirTuleebi, aramed am sirTuleebTan SexvedriT gamowveuli gawbileba da maTi gadalaxvis saSu-
alebebi.
moswavlis wignis meSveobiT moswavleebi gaecnobian ucxoeTSi mcxovreb ramdenime adamians, romlebic
xan warmatebebs aRweven, xanac didi sirTuleebis gadalaxva uwevT.

53
9 media yoveldRiur cxovrebaSi
mediis gareSe cxovreba mraval qveyanaSi da mravali adaminisaTvis warmoudgenelia. umetesobisaTvis
is yoveldRiuri cxovrebis ganuyofeli nawilia. swored am Temazea Cvens mier Sedgenili es Tavi.

mizani biuroSi komunikacia mediebis gamoyeneba – informaciis CaniSvna


– Sexvedris drois SeTanxmeba – funqciebis
aRwera
„Benimm-Regeln“ sakuTari poziciis dakaveba, sakuTari
Sexedulebis, azris qona
treningi mniSvnelovani sityvebis CaniSvna, Temis
povna / drois daTqma
sityvebi mediebi – biuroSi (samsaxurebSi) komunika-
ciebi adre da dRes
warmoTqma xmovnebi: bgera ü – marcvlebis erTmaneT-
Tan dakavSireba – riTmulad laparaki
– rTuli sityvebi
gramatika mTavari winadadeba+mTavari winadadeba
„deshalb“-iT – winadadeba: damokidebuli
winadadeba „damit“-iT – „es“-is gamoyeneba
– modaluri zmna „sollen“.

mosw.w. gv. 70-71, mosw.rv. gv.70-71 komunikacia biuroSi


(samsaxurSi)
A 1a Welche Geräte hören Sie? moasmenineT moswavleebs xmebi, Sesabamisi teqnikuri Tu arateqnikuri saSualeba
Ü1 amoacnobineT suraTze an calke CaaniSnineT. Sedegebi forumSi ganixileT. xmebi CanawerSi kontroli-
saTvis kidev erTxel moasmenineT. sityvebze savarjiSod gamoiyeneT agreTve A 13.

A1 Welche Geräte benutzen Sie wann? mieciT davaleba moswavleebs wyvilebSi an jgufebSi. CarTeT muSaobaSi same-
tyvelo saSualebebis bloki (zeda nawili).

rCeva: mousmineT moswavleebis muSaobas wyvilebSi Tu jgufebSi, raTa warmodgena SegeqmnaT, romeli
mediebia ufro gavrcelebuli da romels ufro aqtiurad iyeneben Tqveni moswavleebi. iqneb Tqvens
romelime moswavles (an moswavleebs) ara aqvT kompiuterTan muSaobis saSualeba, an sulac, arc unaxavs
kompiuteri. aseT SemTxvevaSi, moswavleTa survilis mixedviT, wadiT maTTan erTad internet-kafeSi
da aCveneT moswavleebs, rogor SeiZleba kompiuteriT internetSi ama Tu im informaciis moZieba da
ramdenad mniSvnelovania dRes mediis es saSualeba.

A2 a). Was macht Frau Fischer jeden Morgen? waakiTxeT moswavleebs teqsti da dilis aqtivobebi CaaniSnineT. Sede-
Ü2 gebze yvelam erTad isaubreT forumSi. jgufebisaTvis, romlebSic moswavleTa mSoblebi yoveldRi-
urad samsaxurebSi dadian, kiTxeT: Was machen Ihre Eltern jeden Morgen? Haben sie auch Rituale? qarTul realobaSi
moswavleebs SegiZliaT esaubroT agreTve TavianTi dilis aqtivobebis Sesaxeb (skolaSi wasvlis win),
an Termine-bis (Termin - winaswari SeTanxmeba) Sesaxeb, magaliTad, kerZo gakveTilebis, cekvis, Widaobis,
curvis, gitaris da a.S. Sesaxeb.

A3 a) waakiTxeT moswavleebs teqsti Was macht Frau Fischer ? Semdeg moasmenineT telefonis zarebi: Wer? Was?
Ü3 Wann? da Sesabamisi informacia CaaniSnineT. b) informacia qalbatoni fiSeris kalendarSi CanawerTan
SeadarebineT: Was ist das Problem?

qveyanaTmcodneobiTi informacia-SeniSvna:
esaubreT moswavleebs Terminkalender-is Sesaxeb da auxseniT, rom germanulenovan qveynebSi yvelas (gansa-
kuTrebiT ki imaT, vinc muSaobs) aqvT e.w. Terminkalender (am tipis kalendarSi daTqmuli/winaswar SeTanxme-
buli Sexvedrebi an kalendris avtoris mier dagegmili RonisZiebebia CaniSnuli). germanulenovan
qveynebSi TiTqmis arc erTi adamiani ar cxovrobs aseTi kalendris gareSe. kalendari SeiZleba iyos
samagido, jibis, kedlis da sxv. ofisebSi umetesad aqvT samagido kalendrebi, sadac yoveldRiurad
iniSnaven, romel saaTze visTan aqvT Sexvedra. saerTod, germanulenovan qveynebSi dros did pativs
scemen da e.w. Termin-is gareSe aravisTan midian (igulisxmeba xSirad ojaxebSi axloblebTan stumrobi-
sac ki) da arc aravis iReben Sexvedraze winaswari SeTanxmebis gareSe.

A 4a a) Welchen Termin finden Frau Fischer und Herr Weber? moasmenineT da waakiTxeT dialogi moswavleebs da terminebi
Ü4 CaaniSnineT. axali, ukve Secvlili `terminebi~ kalendarSi SeatanineT. gramatikaze savarjiSod kar-
gia A 22.

54
Sexvedris adgilis daTqma: moamzadebineT moswavleebs TamaSi rolebSi qalbaton fiSersa da baton A 4b
9
vebers Soris (muSaoba wyvilebSi). sametyvelo saSualebebis bloki (Sua nawili) gamoayenebineT mos-
wavleebs davalebis Sesaruleblad. ramodenime wyvilis satelefono saubari forumSi warmoadgineT.

waakiTxeT moswavleebs teqsti Warum ist Monika verärgert? Was bekommt Roland? Warum? pasuxebi wyvilebSi Sea- A 5a
darebineT. Ü5

Wie schickt Ines das Handy-Foto? moasmenineT moswavleebs saubari da pasuxebi CaaniSnineT. Sedegebi Seadarebi- A5b
neT erTmaneTTan. Tu klasSi suraTebis gadasaRebi mobiluri aqvs vinmes, SeuZlia aRweros Tavisi apa- Ü6
rati da imis demonstireba moaxdinos, rogor funqcionirebs telefoni da rogor SeiZleba misi saSu-
alebiT suraTebis gadaReba da sxvagan gadagzavna. gramatikaze savarjiSod kargia A 23 da A 24.

waakiTxeT moswavleebs mokle teqstebi A 6-dan. Wie drückt man ein Handy-Foto? moswavleebi yvebian nabij-
nabij, rogor xdeba es procesi: Zuerst....Dann...Danach... A6
Ü7
Welches Gerät haben Sie heute benutzt? CaatareT gamokiTxva wyvilebSi Wie funktioniert es? yoveli moswavle cdi-
lobs, gasagebad axsnas, rogor muSaobs, magaliTad, misi magnitofoni, televizori, mobiluri da sxv. A7
(ra Tqma unda, ifiqreT im moswavleebze, romlebsac arc erTi aparati ar gaaCnia saxlSi! Tumca dRes
yvela ojaxSi televizori mainc dgas da amdenad es problema ar unda gqondeT gakveTilze). saubrisas
moswavleebs gamoadgebaT sametyvelo saSualebebis bloki (funqciebis aRwera). bolos kargia A 17 da A
19 warmoTqmaze savarjiSod.

mosw.w. gv. 72, mosw.rv. gv.72 `BENIMM-REGEIN~ mobilurisaTvis


waakiTxeT moswavleebs baraTebze mocemuli mosazrebebi da isini moaniSnineT, romlebic maTTvis
yvelaze misaRebia. Was meinen Sie? gaacvlevineT wyvilebSi an jgufebSi erTmaneTis baraTebi. Ü 9 kargia A 8a
weriTi savarjiSo A 8b-Tan erTad. Ü 8-9

Schreiben Sie Ihre „Regeln“ auf. moswavleebi individualurad ayalibeben sakuTar „Benimm-Regeln“–s (moxmare-
bis da qcevis wesebs) mobiluris gamosayeneblad nimuSis mixedviT Ü 9-dan yoveli wesi calke baraTze A 8b
daawerineT moswavleebs, mere yvela baraTi SeagroveT da aurieT erTmaneTSi. SeadgineT jgufebi da
daurigeT baraTebi jgufebSi (an TviTon amoaRebineT moswavleebs baraTebi, raTqma unda ise, rom ver
xedavdnen, romel baraTs iReben) da wesebze diskusia gamarTeT. davalebis SesrulebaSi moswavleebs
sametyvelo saSualebebis blokis gamoyeneba SeuZliaT. baraTebi drodadro erTmaneTSi gaacvlevineT
jgufebs, raTa moswavleebi yvela baraTs gaecvnen da diskusiac ufro saintereso iyos. bolos daama-
grebineT baraTebi plakatze da klasSi CamokideT.

rCeva: klasebSi yovelTvis problemaa mobiluris gamoyeneba gakveTilebze. auxseniT moswavleebs, rom
gakveTilze mobilurze darekva da laparaki yovlad dauSvebelia! SegiZliaT moswavleebTan erTad am
sakiTxzec gamarToT diskusia germanul enaze.

a) moswavleebs daawerineT raime istoria/ambavi. waakiTxeT amisaTvis jer A-C teqstebi, amoarCevineT
maTgan erT-erTi teqsti da daasrulebineT is. SesaZlebelia istoriebi jgufebSi daawerinoT moswav- A9
leebs da ara individualurad. koreqtura jer erTmaneTSi gaakeTebineT, Semdeg Tqven SeasworeT Sec- Ü 10-11
domebi da bolos mza teqstebi klasSi dakideT yvelasTvis.

mosw.w. gv. 73, mosw.rv. gv.73 treningi


a) waakiTxeT moswavleebs A-C teqstebi da magaliTis mixedviT sami mniSvnelovani sityva B da C teqsteb-
Si CaaniSnineT. Was ist das Thema? Sesabamisi sityvebi daajgufebineT da SeadarebineT erTmaneTTan. b) A 10
moasmenineT moswavleebs ukanaskneli cnobebi: Welche Nachrichten passen zu den Texten? mosasmeni teqstebidan Ü 12
Sesabamisi nomrebi CaaniSnineT da SeadarebineT. cnobebi kidev erTxel moasmenineT: Was ist das Thema in den
anderen Nachrichten?

Tu SesaZlebelia, germanulenovani gazeTebi miitaneT gakveTilze an mieciT moswavleebs saSinao


davalebad, internetSi moiZion axali ambebi da gakveTilze moitanon. amoarCieT mokle statiebi da A 11
mieciT moswavleebs wyvilebSi davalebad. moaZebnineT statiebSi sam-sami mniSvnelovani sityva da
daasaxelebineT statiis Tema.

55
9 rCeva: Tu statiebi bevri ar gaqvT, SesaZlebelia nawil moswavleebs mxolod sityvebi CaaniSninoT,
sxva moswavleebs ki Temebi. es TamaSis saxiTac SeiZleba gaakeTebinoT maT, Tu erT jgufs sam sityvas
moaZebnineT, meore jgufi ki Temas am sityvebis saSualebiT moZebnis. an piriqiT - erTi jgufi Temas,
meore jgufi ki TemasTan dakavSirebul sam sityvas daasaxelebs.

A 12 SeTanxmdiT erT TariRze, Sexvedraze (Termin): jer baraTebze mocemuli patara glosarebi waakiTxeT
Ü 13-14 moswavleebs `Vorschlag~, `Zusage~,`Absage~ da `Gegenvorschlag~, Semdeg wyvilebSi avarjiSeT isini glosarebSi
mocemul gamoTqmebze. erTi moswavle irCevs erTi rubrikidan (mag. “Vorschlag”) gamoTqmas, misi mewyvile
ki reagirebs am gamoTqmaze meore an mesame rubrikidan („Zusage“ oder „Absage“); Semdeg piriqiT. gamoTqmebze
imden xans unda avarjiSoT moswavleebi, sanam Tavisuflad da spontanurad ar gamoiyenebes mocemul
gamoTqmebs. Semdeg mocemuli kalendris mixedviT wyvilebi SeaTanxmeT erTmaneTTan (Termin finden), raTa
erTad imecadinon. sust klasebSi SesaZlebelia es davaleba nabij-nabij gaakeTebinoT da CarToT Ü 13
da Ü 14 savarjiSoebic, an misceT saSinao davalebad, Ü 14 b ki wyvilebSi samuSaod mieciT. sul bolos
gaakeTebineT A 15 da A 16 warmoTqmaze savarjiSod.

mosw.w. gv. 74, mosw.rv. gv.74 sityvebi


A 13 a) waakiTxeT moswavleebs sityvebi „mediebze“ blokSi. Welche Würter kenne Sie? moagroveT forumSi pasuxebi
Ü 15-16 da ucnobi sityvebi axseniT. Semdeg waakiTxeT moswavleebs blokSi mocemuli zmnebi da axali zmnebi
auxseniT. daajgufebineT isini erTmaneTTan (zmnebi SesaZloa ramodenimejer gamoiyenon). moaZebni-
neT moswavleebs pirveli magaliTis mixedviT gamoTqmebi suraTebze da CamoawerineT isini. Sedareba
da koreqtura forumSi. b) gamoTqmebi a)-dan ganmarteT winadadebebSi da mimdinareoba aRwereT. masa-
lis ganmtkicebisaTvis kargia Ü 15 da Ü 16a. Ü 16b mieciT saSinao davalebad.

A 14 a) komunikaciebi biuroSi winaT da dRes: TemasTan dakavSirebuli ramodenime aspeqti moagroveT da


Ü 17 SeadareT erTmaneTs forumSi. Semdeg marjvena svetSi mocemuli gamoTqmebi waakiTxeT moswavleebs da
daajgufebineT isini: früher/heute. Sedegebze yvelam erTad imsjeleT.
mosmenineT moswavleebs Canaweri: Was erzählt Frau Schröder? Wie war es früher, wie ist es heute? informacia CaaniSni-
neT da wyvilebSi SeadarebineT isini erTmaneTTan. kontrolisa da koreqturisaTvis Canaweri kidev
erTxel moasmenineT moswavleebs. Sedegebi yvelam erTad SeamowmeT. Semdeg waakiTxeT marcxena svetis
masala da qveda nawili (Tätigkeiten heute) daasrulebineT. aq gamoayenebineT moswavleebs marjvena svetSi
mocemuli sityvebi. saWiroebis SemTxvevaSi Canaweri kidev erTxel moasmenineT. b) Wie arbeiten Sie? moswav-
leebi iniSnaven sasignalo sityvebs TavianT (an maTi mSoblebis) saqmianobis Sesaxeb da cvlian erTma-
neTis CaniSvnebs wyvilebSi an jgufebSi.

mosw.w. gv. 75 warmoTqma


A 15 varjiSi grZeli xmovnis „ü“-s warmoTqmaSi. a) Wo hören Sie das lange „ü“? moasmenineT moswavleebs magaliTi N
1 da isaubreT mis Sesaxeb. magaliTebi 2-6 moasmenineT da pasuxebi CaaniSnineT davalebaSi. kontrolisa
da koreqturisaTvis Canaweri kidev erTxel moasmenineT maT. b) moasmenineT moswavleebs magaliTebi
jer Tavidan bolomde, Semdeg ki monakveTebad da gaameorebineT isini. amuSaveT moswavleebi individ-
ualurad (A 12).

A 16 varjiSi mokle xmovnis „ü“-s warmoTqmaSi. a) Wo hören Sie das kurze „ü“? moasmenineT moswavleebs magaliTi
N 1 da isaubreT mis Sesaxeb. magaliTebi 2-6 moasmenineT da pasuxebi CaaniSnineT davalebaSi. kontroli-
sa da koreqturisaTvis Canaweri kidev erTxel moasmenineT maT. b) moasmenineT moswavleebs magaliTebi
jer Tavidan bolomde, Semdeg ki monakveTebad da gaameorebineT isini. amuSaveT moswavleebi individu-
alurad. saWiroebis SemTxvevaSi Canaweri kidev erTxel moasmenineT da gaameorebineT magaliTebi (A 12).

A 17 marcvlebis dakavSireba: a) moasmenineT magaliTebi da Tan waakiTxeT isini moswavleebs. Semdeg moas-
menineT Canaweri monakveTebad da Tan gaameorebineT. muSaoba individualurad. Secdomebis SemTxveva-
Si gausworeT isini moswavleebs. b) moasmenineT magaliTebi da Tan waakiTxeT isini. meored mosmenisas
ki gaameorebineT magaliTebi. auxseniT moswavleebs wesebi da avarjiSeT. aucileblad gaasworeT daS-
vebuli Secdomebi, saWiroebis SemTxvevaSi ki ramodenimejer moasmenineT Canaweri (A 7).

A 18 riTmSi laparaki: a) moasmenineT moswavleebs magaliTebi Tavidan bolomde davalebis gareSe,


xelmeored mosmenis dros ki waakiTxeT isini wignSi. b) magaliTebi moasmenineT kidev erTxel da Tan
zepirad aayoleT moswavleebi Canawers. daaxurineT wignebi da ise avarjiSeT moswavleebi.

A 19 rTuli sityvebis warmoTqma: moasmenineT moswavleebs sityvebi da winadadebebi Tavidan bolomde da Tan
waakiTxeT. sityvebi calkeulad aTqmevineT: Sender – Liebligssender. moasmenineT Canaweri Semdeg monakveTebad da
Tan gaameorebineT. amuSaveT moswavleebi individualurad. daaxurineT wignebi da magaliTebi xelaxla moas-
menineT da gaameorebineT. moaZebnineT sxva `rTuli~ sityvebi TavSi da imaTze avarjiSeT moswavleebi. (A 7).

56
9
mosw.w. gv. 76-77, mosw.rv. gv.75-76 gramatika
a) waakiTxeT moswavleebs winadadebebi da daexmareT maT gagebaSi. CarTeT winadadebebi “deshalb”-iT Wo A 20
steht das Verb? b) “weil”-iani winadadebebi waakiTxeT da magaliTebs a)-dan SeadarebineT. wesebi waakiTxeT Ü 18
da daasrulebineT isini. forumSi isaubreT Sedegebze. bolos mieciT Ü 18. Ü 18b mieciT saSinao dava-
lebad. saWiroebis SemTxevvaSi romelime sami magaliTi dauwereT “deshalb”-iT (A 2).

waakiTxeT moswavleebs winadadebebi da axseniT Wo steht das Verb? wesi daasruleT erTad. Ü 20 gaakeTebi- A 21
neT klasSi, Ü 19 ki mieciT saSinao davalebad. (A 4a) Ü 19-20

a) moswavleebs winadadebebi gadaaTargmnineT qarTulad. b) magaliTebi waakiTxeT da auxseniT, Semdeg A 22


daajgufebineT da SeatanineT cxrilSi isini. Sedegebi erTad ganixilieT. bolos Ü 21 gaakeTebineT Ü 21-22
klasSi, Ü 22 ki mieciT saSinao davalebad. (A 4a)

23: waakiTxeT moswavleebs magaliTebi. zmna “sollen” moaniSnineT. Wie heißen die Sätze in Ihrer Sprache? winadade- A 23-24
bebi “sollen” –iT gadaaTargmnineT qarTulad da SeadarebineT qarTuli da germanuli winadadebebi.
24: gaakeTebineT moswavleebs cxrili da wyvilebSi SeatanineT „sollen“-is uRleba. forumSi ganixileT
Sedegebi yvelam erTad (A 5b).

mosw.rv. gv.77 masalis gameoreba


muSaoba wyvilebSi: wyvilebi irCeven erT situacias da cdiloben termini SeaTanxmon erTmaneTTan. R1
sust klasebSi an sut moswavleebSi saWiroa yvela situaciis ganxilva. igives girCevT im SemTxveveb-
Sic, Tu pirveli SeTanxmeba CaiSleba. SesaZloa savarjiSos samkacian jgufebSic gakeTeba.

mieciT moswavleebs davaleba individualurad da pasuxebi werilobiT gaakeTebineT. R1

mieciT moswavleebs davaleba wyvilebSi samuSaod, magram momzadeba CaatarebineT werilobiT (muSao- R3
ba individualurad). Semdeg gaakeTebineT CaniSvnebi da uTxariT, mewyvileebi erTmaneTs daexmaron
problemebis gadaWraSi. Sefaseba SesaZlebelia wyvilebSi.

individualuri samuSao, sirTuleebis SemTxvevaSi ki maswavleblis Careva. R4

gamoyenebuli masala
germanulenovani gazeTebi.

zogadi SeniSvnebi
mediebi yoveldRiur cxovrebaSi: imdenad didi da usazRvro gaxda am Temis mniSvneloba dRes, rom
laparakoben mediebis samyaroze, mediebis sazogadoebebze da a. S. Tanamedrove mediebs uzomod didi
SesaZleblobebi gaaCnia. misi saSualebiT dRes dedamiwis nebismier kuTxesTan nebismier droSi SeiZ-
leba dakavSireba. komunikacia adamianebs da qveynebs Soris saocrad gamartivda maTi daxmarebiT.
Tanamedrove mediebs ZaluZT samyaros Secvlac ki. TavSi warmodgenili es Tema moswavleebs uamrav
saSualebas aZlevs, germanul enaze gamarTon diskusia am TemasTan dakavSirebul sakiTxzebze.

57
10 samSoblo
Tavi eZRvneba Temas „Heimat“. ra aris samSoblo? sad aris samSoblo? riTi gansxvavdeba samSoblo
sxva adgilebisagan? da sxv. moswavlis wignis am monakveTSi dasmulia es SekiTxvebi da moswavleebs
diskusiis did impulss aZlevs.

mizani ra aris samSoblo? „Heimat“-is definicia – samSoblos Sesaxeb


laparaki – mizezebis dasaxeleba
qvisi varaudebis gamoTqma
treningi kiTxvis testireba
sityvebi samSoblo – cxovreba (binadroba)
warmoTqma marcvlebis gayofa: Knacklaut – riTmulad
laparaki - Txroba
gramatika Possessivartikel – Indefinitpronomen: „jemand“, „niemand“,
„etwas“, „nichts“, „alles“ – gameoreba: Txroba da
varaudi

mosw.w. gv. 78-79, mosw.rv. gv.78-79 ra aris samSoblo


Sesavali H dawereT Heimat dafaze vertikalurad da gaakeTebineT
E moswavleebs krosvordebi, ufro zustad, moswavleebs
I moaZebnineT (moafiqrebineT) sityvebi samSoblos Sesaxeb
M da SeadgenineT martivi krosvordebi. Sedegebi
A ganixileT forumSi. SesaZlebelia didi plakatis
T gakeTebac.

A 1a Was ist Heimat? waakiTxeT moswavleebs A-D teqstebi da gaakeTebineT CaniSvnebi imis Sesaxeb, ras fiqroben
Ü1 es personaJebi samSoblos Sesaxeb. Sedareba wyvilebSi.

A 1b oTxive interviu mosmenineT da daasrulebineT CaniSvnebi moswavleebs. Sedegebi ganixileT forumSi da


Ü2 saWiroebis SemTxvevaSi daasruleT isini. Semdeg interviuebi moasmenineT moswavleebs kontrolisaTvis da
SeadarebineT plakatTan. gramatikaSi gasameoreblad (Possessiv-Artikel und Indefinitpronomen) A 16 da A 17.

A2 a) waakiTxeT moswavleebs teqsti: Wo ist Heimat? Woran denken Menschen bei diesem Wort? da mniSvnelovani sityvebi
Ü3 CaaniSnineT. b) teqstebi A-D kidev erTxel waakiTxeT maT da magaliTebi moaZebnineT. warmoadgineT es
magaliTebi forumSi. Ü 3b individulaurad gaakeTebineT moswavleebs da Ü 3a mieciT saSinao davale-
bad. savarjiSoO jer ar SeamowmoT, sanam A 3-ze ar gadaxvalT, radgan Ü 3a swored A 3-Tan dakavSirebiT
unda Semowmdes. Semdgomi muSaobisaTvis mieciT moswavleebs A 11 (sityvebze muSaoba).

A3 mieciT davaleba moswavleebs jgufebSi Sesasruleblad da alaparakeT Temaze samSoblo. dasaxmare-


blad gamoiyeneT sametyvelo saSualebebis bloki.

rCeva: damatebiT sakiTxad gamogadgebaT Ü 21: welche Farbe hat „Heimat“ für Sie? Warum? moswavleebs SeuZliaT
jgufebSi isaubron am Temaze da Ü 3b-s Sedegebi gamoiyenon. mniSvnelovani aspeqtebi ki forumSi ganixi-
lon. saWiroebis SemTxvevaSi CarTeT muSaobaSi A 18-ic.

A4 Welchen Bilder passen? moasmenineT moswavleebs dialogebi da daajgufebineT isini wignSi mocemul
Ü 4-5 monacemebTan.

A5 mieciT davaleba moswavleebs wyvilebSi an jgufebSi: moswavleebi fiqroben imaze, romel sam nivTs
Ü6 waiReben samSoblodan, Tu isini erT wels ukacriel kunZulze marto gaatareben. daasabuTebineT maT
TavianTi mosazreba, dasaxmareblad ki gamoiyeneT sametyvelo saSualebebis bloki. Temis dasamTavre-
blad kargia A 13 da A 15 intensiuri treningisaTvis.

mosw.w. gv. 80, mosw.rv. gv.80 germania? avstria? Sveicaria?


viqtorina

A6 Deutschland (D), Österreich (A), Schweiz (CH): Wo ist das? moasmenineT moswavleebs klipebi Tavidan bolomde da
Ü7 meored mosmenis Semdeg daajgufebineT isini qveynebTan (CaniSvnebi gaakeTebineT qveynebis mokle
dasaxelebebiT). isaubron moswavleebma wyvilebSi Sedegebze, bolos ki calkeulad moasmenineT maT
klipebi da forumSi ganixileT saboloo Sedegebi.

A 7a a) muSaoba suraTebiT: varaudebis gamoTqma. D-A-CH: Wo ist was? (muSaoba wyvilebSi an jgufebSi). moswavlee-
Ü8 bi cdiloben suraTebi qveynebTan daajgufon. sametyvelo saSualebebi mocemulia blokSi (Vermutungen äußern).
kargia Ü 8 wyvilebSi an jgufebSi samuSaod. Ü 8a-s daxmarebiT moswavleebs SeuZliaT A 7a–s koreqtura.
58
ayurebineT moswavleebs klipebi da suraTebTan daajgufebineT isini (Sedegebi ganixilon wyvilebSi).
10
A 7b, c
g) meored mosmenis Semdeg informacia CaaniSnineT moswavleebs. am informaciis fonze dajgufeba kidev Ü9
erTxel ganixileT forumSi da SeasworeT Secdomebi. kontrolisaTvis kargia bolos Canaweris kidev
erTxel mosmena.

moswavleebs daavaleT germanulenovan qveynebze moitanon suraTebi, Tu amis saSualeba aqvT (fotoebi, A8
prospeqtebi, gazeTebidan amoWrili suraTebi an informacia, Jurnalebi, internetgverdebidan amoRe-
buli masala, qseroaslebi da sxv.) da daamuSavebineT es masalebi. mag. moamzadebineT patara teqsti ama
Tu im suraTze, raSic isini sametyvelo saSualebebis blokSi mocemul sityvebsa da gamoTqmebs da Ü 9-s
gamoiyeneben (mxolod Secdomebis gareSe!). mza masala magidaze gamofineT da yvelas mieciT imis saSua-
leba, erTmaneTis momzadebuli teqstebi Tu suraTebze minawerebi gaicnon. bolos am masaliT plakati
gaakeTeT yvelam erTad da klasSi dakideT. Semdgomi muSaobisTvis kargia A 12.

rCeva: SegiZliaT davaleba cota sxvagvarad gaakeTebinoT moswavleebs: motanili masala jgufebSi
warmoadgenineT ise, rom teqstebi da suraTebi erTmaneTSi aurioT. Semdeg mieciT davaleba moswav-
leebs, daajgufon Tav-Tavis adgilas suraTebi da teqstebi. II varianti: jer daalagebineT moswa-
vleebs dajgufebulad yvelaferi, Tvali gadaavlebineT ramodenime wuTis ganmavlobaSi yvelafri-
sTvis, Semdeg ki aurieT suraTebi da maTi teqstebi erTmaneTSi da mexsierebis gasavarjiSeblad isev
sworad daajgufebineT moswavleebs isini.

mosw.w. gv. 81, mosw.rv. gv.81 treningi


waakiTxeT moswavleebs orive rCeva testis gasakeTeblad. Semdeg daawerineT sakuTari rCevebi. Tu moswav- A9
leebs rCevebs patara baraTebze daawerinebT, SegiZliaT es baraTebi yvelas daurigoT da moswavleebma
erTmaneTis mza baraTebi waikiTxon. bolos ki isini plakatze gaakariT yvelam erTad da klasSi CamokideT.

moswavleebs waakiTxeT jer gacxadebebi a-h, Semdeg ki situaciebi 1-5 da daajgufebineT isini erTmaneT- A 10
Tan. pasuxebi SeatanineT wignSi, Sedegebi jer wyvilebSi Semdeg ki forumSi ganixileT yvelam erTad Ü 10
(yuradReba: me-2 situaciisaTvis ar aris Sesabamisi gancxadeba).

mosw.w. gv. 82, mosw.rv. gv.82 sityvebi


sityvebze intensiuri muSaobisTvis unda daamuSavoT yvelam erTad Temaze „Heimat“ vrceli Mind-map (ix, A 11
magaliTi). mosamzadeblad A 11 waakiTxeT moswavleebs Tavidan bolomde. Welche Themen eignen sich? Temebi Ü 11
yvelam erTad daasaxeleT da SeagroveT ideebi. SesaZlebeli Temebia, mag.: Personen/Menschen, Landschaft (Archi-
tektur/Gebäude/Verkehrsmittel, Natur/Tiere), Gerüche, Geräusche etc. yoveli moswavle irCevs Temas, romelic mas surs daa-
muSavos. Temebis mixedviT samuSao jgufebi SeadgineT. TiTo jgufi Tavis nawilze amuSaveT Mind-map-
isaTvis da davalebis msvleloba SOS principiT awarmoeT. (A 2)

SesaZlebelia Tqvenma moswavleebma Mind-map-is momzadebisas Tema Wohnen-ic gamoiyenes. gamoiyeneT es da A 12


ganavrceT Tema Wohnen. SeagroveT axali ideebi am Temaze: Wie wohnt man bei uns? Was hat Wohnen mit Heimat zu tun? Sesavali

Wie kann man sich in einem fremden Land ein Stück Heimat in die Wohnung holen? da sxv.

Welches Foto passt zu welcher Beschreibung? moasmenineT moswavleebs Canaweri da suraTebTan daajgufebineT A 12a
sxvadasxva aRweriloba; meored mosmenis Semdeg ki informacia CaaniSnineT: Was erzählen die Personen über ihre Ü 12-13
Wohnungen? Sedegebi jer wyvilebSi Semdeg ki forumSi yvelam erTad ganixileT.

waakiTxeT moswavleebs sityvebi blokSi da Tu saWiroa, ucnobi sityvebi auxseniT. moswavleebs aaRwe- A 12b
rineT bina. SesaZloa es davaleba werilobiTac gaakeTebinoT (A 8). Ü 14

mosw.w. gv. 83 warmoTqma


a) mocemuli sami magaliTis mixedviT auxseniT moswavleebs Knacklaut. isini yelSi warmoiTqmian da qar- A 13
Tveli moswavleebisaTvis cota uCveuloa. girCevT, Canaweri moswavleebs mravaljer moasmeninoT da
ameorebinoT, raTa isini swor warmoTqmas mieCvion.

a) mosmenineT moswavleebs Canaweri Tavidan bolomde da Tan waakiTxeT magaliTebi wignSi. meored A 14
mosmenisas ki moswavleebi miadevneT Canawers SeZlebisdagvarad zepirad. meore mosmena awarmoeT
monakveTebad. daaxurineT moswavleebs wignebi, winadadeba moasmenineT da nabij-nabij winadadeba
garTulebulad warmoaTqmevineT. b) magaliTebi waakiTxeT moswavleebs da yuradReba gaamaxvilebi-
neT maxvilebze. mosmenis dros iareT merxebs Soris da moismineT, imeoreben Tu ara moswavleebi maga-
liTebs sworad. ramdenjerac saWirod CaTvliT, imdenjer moasmenineT Canaweri moswavleebs da ameo-
rebineT magaliTebi. (A 5)

59
10 A 15 avarjiSeT moswavleebi teqstis moyolaSi. a) waakiTxeT teqsti maT jer Cumad, Semdeg moasmenineT is.
b) teqstis meored mosmenis Semdeg winadadebze maxvilebi CaaniSnineT. Sedegebi jer wyvilebSi Semdeg
forumSi SeasworeT. kontrolisaTvis moasmenineT moswavleebs Canaweri kidev erTxel.
varjiSi TxrobaSi: moswavleebs SeuZliaT iaron klasSi da TavisTvis xmamaRla ikiTxon teqsti. amis
Semdeg teqsti kidev erTxel moisminon Canaweris saSualebiT da Tan xmamaRla waikiTxon is. Tu surs,
romelime maTgans SeuZlia teqsti kidev erTxel waikiTxos xmamaRla klasSi. bolos daaaxurineT
moswavleebs wignebi da msurvelebs mieciT saSualeba mogiyvnen teqsti (A 5).

mosw.w. gv. 84-85, mosw.rv. gv.83-84 gramatika


A 16 a) waakiTxeT moswavleebs marcxena mxares mocemuli teqstebi (Redewidergabe durch eine andere Person) da kuTvni-
lebiTi nacvalsaxelebi CaaniSnineT. b) Semdeg marjvena mxares mocemul teqstebSi (indirekte Rede) kuTvni-
lebiTi nacvalsaxelebi CaasmevineT, Sedegebi ki wyvilebSi SeadarebineT erTmaneTTan. c) A da B inter-
viuebi A 1-dan kidev erTxel moasmenineT da pasuxebi gaasworebineT. gadasamowmeblad marjvena mxaris
teqstebi kidev erTxel waakiTxeT moswavleebs. teqstebSi A.da B (gv. 78-79) kuTvnilebiTi nacvalsaxe-
lebi moaZebnineT da CaaniSnineT isini. bolos waakiTxeT moswavleebs blokSi mocemuli wesi da daa-
srulebineT. Sedegebze erTad imsjeleT (A 1).

A 17 a) moasmenineT moswavleebs interviu A 1d kidev erTxel da teqsti waakiTxeT paralelurad wignSi.


Ü 19-20 wyvilebSi CaaniSnineT nacvalsaxelebi da forumSi ganixileT CaniSvnebi. b) Welche Indefinitpronomen beziehen
sich auf Pronomen? Welche auf Sachen? wyvilebSi gaakeTebineT da Sedegebi yvelam erTad ganixileT forumSi.
imisaTvis rom SeamowmoT gaiges Tu ara moswavleebma yvelaferi, gaakeTebineT Ü 20, Ü 19 ki saSinao dava-
lebad mieciT (A 1).

A 18 a) Txrobisa da varaudebis gamosaxatavad saWiro gamoTqmebi magaliTebSi CaaniSnineT moswavleebs da


Ü 21-22 gamoayenebineT ferebi, rogorc es wignSia naCvenebi. erTad ganixileT miRebuli Sedegebi da Seaswo-
reT Secdomebi. b) gamoTqmebi daajgufebineT moswavleebs da CaaniSnineT isini. werilobiTi nawili
mieciT saSinao davalebad. Ü 21 kargia saubrebis sawarmoeblad Temaze “Heimat” (A 3).

mosw.rv. gv.85 masalis gameoreba


R1 mieciT davaleba individualurad. a) waakiTxeT teqstebi, b) teqstis SekiTxvebze gaacemineT pasuxebi.

R2 a) CaaniSnineT mniSvnelovani sityvebi. b) Sedegebi wyvilebSi SeadarebineT erTmaneTTan. sityvebi


moswavleebma mxolod ki ar unda waikiTxon, aramed Sesabamis SekiTxvaze sruli winadadebebiT unda upa-
suxon.: Was ist ein wichtiges Stück aus deiner/Ihrer Kindheit? Ein wichtiges Stück aus meiner Kindheit ist meine erste Puppe... – Wo fühlst du dich
/Wo fühlen Sie sich zu Hause? Zu Hause fühle ich mich ... da a.S. g) Sedegebze isaubreT forumSi.

R3 mieciT moswavleebs teqsti individualurad dasamuSaveblad da SeafaseT. sirTuleebis SemTxvevaSi


SesTavazeT moswavleebs daxmareba.

gamoyenebuli masala
suraTebi, fotoebi da sxva masala germanulenovani qveynebis an saqarTvelos Sesaxeb.

zogadi SeniSvnebi
iseve, rogorc merve Tavis Tema, aqac sakmaod dawvrilebiT gaecnobian moswavleebi Temas `Heimat~ da
masTan dakavSirebul uamrav sakiTxs. orive cneba mWidro kavSirSia erTmaneTTan da erTmaneTis gareSe
xSirad Zneli warmosadgenia.
ra aris samSoblo? sad aris samSoblo? ra mniSvneloba aqvs samSoblos? da sxva uamravi kiTxvaa am TavSi
ganxiluli. sityva @`samSoblo~ adamianTa erTi nawilisaTvis raRac guSindels, Zvelmodurs da nega-
tiurs niSnavs; magram arian adamianebi, romlebisTvisac es cneba Zalian mniSvnelovania da arasdros
Zveldeba, arasdros uferuldeba da yovelTvis Zvirfasia. samSoblo ojaxTan, tradiciebTan, bednie-
rebasa Tu ubedurebasTan asocirdeba, misTvis Zalian Zvirfasia da mTel samyaros niSnavs...
am TavSi warmodgenili sakiTxebi moswavleebs aZlevs imis saSualebas, germanul enaze isaubron Tavi-
si damokidebulebisa da gancdebis Sesaxeb samSoblosTan mimarTebaSi.

60
dResaswaulebi
Tavi eZRvneba Temas „dResaswaulebi“. TavSi warmodgenilia rogorc tradiciuli dResaswaulebi:
11
qorwili, Soba da aRdgoma, aseve iseTi dResaswaulebi rogorebicaa saojaxo iubileebi da sxva
dResaswaulebi.
rogor iwereba mosawvevi baraTebi? rogor iReben mopatiJebas, an uars amboben miwvevaze? ra
winaswari momzadebaa saWiro dResaswaulebis mosawyobad da Casatareblad? yvelafer amas gaecnobian
moswavleebi da SesaZlebloba eqnebaT sxvadasxva qveynis tradiciebsa da dResaswaulebs Sexvdnen.

mipatiJeba mipatiJebaze reagireba – rCevebis micema mizani


dResaswaulebis aRniSvna saubari dResaswaulebze – winadadebebis
formulireba
treningi mokle Setyobinebis dawera – zustad mosme-
na: Tavazianad da araTavazianad
sityvebi milocva da komplimentebi – pirovnebebis
aRwera
warmoTqma kiTxviTi winadadebebi kiTxviTi sityvebiT
– emociuri laparaki – rTuli sityvebi
gramatika winadadebebis SeTavazeba, Txovnisa da sur-
vilis gamoxatva: koniunqtiv II – pasivis
gageba

mosw.w. gv. 86-87, mosw.rv. gv.86-87 mipatiJeba


A 1a
waakiTxeT moswavleebs orive mowveva: Wer lädt ein? Was feiert man?
Ü1
Wie spricht man bei Ihnen Einladungen aus? Wie reagiert man bei Ihnen auf Einladungen? amuSaveT moswavleebi jgufebSi, Sede- A 1b
gebi ki forumSi ganixileT. Tu romelime moswavle romelime qveynis (an qveynebis) kulturas icnobs da
Temaze Einladung gamocdileba aqvs, isaubros Tavisi gamocdilebis Sesaxeb.

waakiTxeT moswavleebs dialogi Tavidan bolomde. Wie reagieren Gabi und Andreas? gaamzadeT sufTa furceli A2
ori rubrikiT: Gabi / Andreas da teqstis wakiTxvis Semdeg reaqciebi CaaniSnineT moswavleebs am furcel- Ü 2-3
ze. teqstSi gamoTqmebi CaaniSnineT moswavleebs (muSaoba wyvilebSi), komentarebi emociurad gamoxa-
ton („Wirklich?“ „Ist das wahr?“ „Ach, komm!“). Sedegebi erTad ganixileT da CaniSvnebi gaakeTeT. b) dialogi
moasmenineT moswavleebs: Was ist das Problem? gamokiTxva awarmoeT forumSi. g) dialogi moasmenineT kidev
erTxel moswavleebs kontrolisaTvis da CaniSvnebi daasrulebineT.

waakiTxeT moswavleebs dialogi: Warum ruft Gabi Petra an? informacia teqstSi moaniSnineT da Sedegebi A 3a
forumSi ganixileT. Ü4

moasmenineT moswavleebs satelefono saubari: Was planen Petra und Gabi? informacia CaaniSnineT da forum- A 3b Ü 5
Si isaubreT maT Sesaxeb. Semdeg yvela pasuxi A 3-dan kidev erTxel SeadareT forumSi da Secdomebi
SeasworeT. A 2b da A 3b kidev erTxel moasmenineT moswavleebs, Semdeg Ü 5 klasSi gaakeTebineT da isau-
breT mis Sesaxeb. bolos kargia muSaoba sametyvelo saSualebebis blokiSi mocemuli masaliT (grZno-
bebis gamoxatva). waakiTxeT masala moswavleebs dialogSi (rolebi gaacvlevineT moswavleebs kiTxvis
dros), Semdeg Tavisuflad gamoayenebineT moswavleebs masala da minidialogis varireba gaakeTebi-
neT. ramodenime wyvils klasis winaSec gaaTamaSebineT dialogebi. kargia aq A 15 (emociuri laparaki),
rimelic moswavleebs gamoadgebaT dialogebis SedgenaSi.

waakiTxeT moswavleebs werili: Wie hat sich Andreas entschieden? Gehen Andreas und Gabi zur Hochzeit oder zum Jubiläum? A 4a, b
Ü6
a) muSaoba suraTebiT. Was passiert? Wie reagiert die Frau? Was sagt Sie vielleicht? Wie reagiert der Mann? Was sagt er vielleicht?
erTad moagroveT pasuxebi, Semdeg dialogi waakiTxeT: Was rät Gabi Andreas? b) moasmenineT moswavleebs A 5a, b Ü
dialogi Tavidan bolomde da gabis rCeva daasrulebineT. Wie reagiert Andreas? Was sagt er? dialogis mosme- 7-8
nis Semdeg CaaniSnineT pasuxebi moswavleebs, Sedegebi ki forumSi ganixileT. bolos mieciT moswav-
leebs Ü 8 klasSi gasakeTeblad. gramatikaze samuSaod kargia aq A 17 da A 18.

waakiTxeT moswavleebs sametyvelo saSualebebis blokSi mocemuli masala (rCevis micema, komplimen-
tebis gakeTeba). Sie sind eingeladen. Was ziehen Sie an? (qorwili, wveuleba, SefTan mipatiJeba sadilze da sxv.). A 5c
mieciT dro moswavleebs, moifiqron, ras Caicvamen dResaswaulze wasasvlelad da avarjiSeT moswav- Ü9
leebi sametyvelo saSualebebze: rCevis micemaSi, komplimentebis gakeTebaSi da sxva. moamzadebineT
roluri TamaSi da klasSi gaaTamaSeT scenebi. Ü 9 gamogadgebaT davalebis varirebisTvis.
qorwilis aRniSvna: Was gehört bei Ihnen zu einr Hochzeit? gaakeTebineT CaniSvnebi moswavleebs imasTan dakav-
SirebiT, rogor tardeba saqorwilo samzadisi da qorwilebi saqarTveloSi da amuSaveT moswavleebi

61
11 A6 jgufebSi. A 12 da A 13.

mosw.w. gv. 88, mosw.rv. gv.88 dResaswaulebis aRniSvna


moasmenineT moswavleebs oTxive dialogi Tavidan bolomde. Welche Texte passen zu den Fotos? moasmenineT teq-
A 7a stebi kidev erTxel da daajgufebineT suraTebTan. yvelam erTad isaubreT Sedegebze.
Ü 10
muSaoba teqstebiT: Was tun die Leute? waakiTxeT moswavleebs teqstebi da informacia CaaniSnineT. wyvi-
A 7b lebSi SeadarebineT CaniSvnebi da informacia daajgufebineT Semdegi kiTxvebis mixedviT: Was? Wann?
Ü 11 Wer? Wo? Sedegebi forumSi ganixileT yvelam erTad. SesaZlebelia SeadginoT sami jgufic da yovel
jgufs daavaloT erTi teqstis damuSaveba da Sedegebis forumSi warmodgena. bolos moswavleebi
amowmeben erTmaneTis Sedegebs/ informacias teqstebidan. gramatikisTvis A 19.

Welche Feste gibt es bei Ihnen? Erzählen Sie von einem Fest. moswavleebs mieciT saSualeba, isaubron saqarTveloSi
A8 dResaswaulebis Sesaxeb (muSaoba jgufebSi), mosamzadeblad ki miuTiTeT Ü 12-ze da sametyvelo saSu-
Ü 12 alebebis blokze. moswavleebs SeuZliaT ilaparakon rogorc sayovelTao dResaswaulebze saqarTve-
loSi, agreTve ojaxis da piradad maT sayvarel dResaswaulebze. warmoTqmaze savarjiSod kargia A 16
(rTuli sityvebis warmoTqma)

waakiTxeT moswavleebs A 7-Si mocemuli teqsti „Neujahr“. Was bedeuten „gute Vorsätze“ für das neue Jahr? erTad gani-
A9 xileT pasuxi. Was haben Sie für Vorsätze? Was möchten Sie anders machen? gauziaron azrebi erTmaneTs moswavleebma.
Temaze savarjiSod SegiZliaT burTis TamaSis principic gamoiyenoT.

mosw.w. gv. 89, mosw.rv. gv.89 treningi


waakiTxeT moswavleebs werili da marjvena svetis komponentebi werilis Sesabamis monakveTebTan daa-
A 10a Ü jgufebineT. Sedegebi jer wyvilebSi Semdeg forumSi ganixileT. Ü 13 kargia saSinao davalebad.
13
werilis calkeuli nawilebisgan daawerineT moswavleebs werili da SeadarebineT werilis Tanamim-
A 10b devroba wina davalebis 1-7 komponentebTan. waakiTxeT erTi werili xmamaRla, danarCen moswavleebs
ki SeasworebineT Secdomebi / SeadarebineT sakuTar werilebTan.

a) Höflich oder unhöflich? Welches Bild passt? b) waakiTxeT moswavleebs winadadebebi da individualurad CaaniSni-
A 11 neT, romel winadadebebs miiCneven isini uzrdel winadadebebad. g) moasmenineT magaliTebi: Welche Sätze
Ü 14 klingen freudnlich/unfreundlich? moswavleebs moaniSnineT da SeadarebineT wyvilebSi es winadadebebi, Semdeg
ki magaliTebi kidev erTxel moasmenineT monakveTebad da Sedegebi yvelam erTad ganixileT. warmoTq-
maze savarjiSod kargia A 14.

mosw.w. gv. 90, mosw.rv. gv.90 sityvebi


a) dResaswaulebi da aRsaniSni dReebi, milocvebi da komplimentebi: situaciebi da gamoTqmebi waak-
A 12 iTxeT moswavleebs, Semdeg daajgufebineT isini erTmaneTTan. erTad ganixileT Sedegebi da saWiroe-
Ü 15 bis SemTxvevaSi sametyvelo saSualebebi daasrulebineT sxvadasxva variantSi. amuSaveT moswavleebi
wyvilebSi Semdegnairad: pirveli moswavle: Jemand hat Gebuirtstag. Was kann man sagen? me-2 moswavle: Alles Gute
zum Geburtstag./Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! da a.S. Semdeg meore moswavle raime situacias asaxelebs,
pirveli ki pasuxobs. b) Was feiert man beii Ihnen? zeimis mizezebi moagroveT. Was sagt man? sametyvelo saSual-
ebebi daamuSavebineT moswavleebs da sia daasrulebineT.

pirovnebebis aRwera: a) waakiTxeT moswavleebs sityvebi sityvebis blokSi da nacnobi sityvebi aaR-
A 13a, b niSnineT. ucxo sityvebi wyvilebSi an jgufebSi gaarCevineT Tqveni daxmarebiT. is sityvebi, romlebic
Ü 16-17 yvelas gauWirdeba, forumSi Tqven auxseniT. b) suraTebi daaTvalierebineT moswavleebs da Canaweri
moasmenineT. Wer sind die Personen auf dem Foto? Canaweris xelaxali mosmenis Semedeg moaZebnineT moswavleebs
pirovnebebi suraTebze da daasaxelebineT vin vin aris. Sedegebi ganixileT forumSi yvelam erTad.

yoveli moswavle irCevs erT Tanaklasels da aRwers mas ise, rom ar asaxelebs mis vinaobas. danarCenebi
gamoicnoben aRweril megobars. SesaZlebelia moswavleebma nacnobi adamianebic aRweron (mag. poli-
A 13c tikosebi, msaxiobebi, momRerlebi da sxv,).

62
11
mosw.w. gv. 91, mosw.rv. gv.91 warmoTqma
avarjiSeT moswavleebi kiTxviTsityvian winadadebebze. a) moasmenineT magaliTebi Tavidan bolomde. A 14
Hören Sie einen Unterschied? blokSi mocemuli informacia waakiTxeT, Semdeg magaliTebi moasmenineT da melo-
dia moaniSnineT isrebis daxmarebiT ise, rogorc es wignSia naCvenebi (daakvirdiT imas, rom moswavlis
wignSi SeiZleba davalebebis nomrebi iyos SecdomiT dabeWdili!).

emociis gamoxatva laparakisas. a) moasmenineT moswavleebs dialogebi, Tan paralelurad waakiTxeT A15
wignSi isini da winadadebis maxvilebze yuradReba gaamaxvilebineT. b) dialogebi monakveTebad moas-
menineT da Tan xmadabla aayoleT isini Canawers. Semdeg es dialogebi CanawerTan erTad wyvilbSi
gaakeTebineT moswavleebs. SesaZlebelia emociebi cota gadaWarbebuladac ki gamoxaton laparakisas.
mTavaria, melodia da maxvilebi sworad dasvan. rolebi drodadro gaacvlevineT moswavleebs.

moswavleebi rTul sityvebSi avarjiSeT. jer xmadabla waakiTxeT wignSi magaliTebi ise, rom sityvebi A 16
calkeulad warmoaTqmevinoT: Gebäck – Weihnachtsgebäck, Semdeg moasmenineT isini Canaweris saSualebiT da
gaameorebineT. amuSaveT moswavleebi individualurad. bolos sxva rTuli sityvebic moaZebnineT maT
da warmoTqmaSi avarjiSeT.

mosw.w. gv. 92-93, mosw.rv. gv.91-92 gramatika


a) Was passt? naxatebi A-C daajgufebineT moswavleebs 1-3 winadadebebTan, Sedegebi ki erTad ganixileT A 12
forumSi. b) Wie sagt man das in Ihrer Sprache? gadaaTargmnineT moswavleebs winadadebebi mSobliur enaze da Ü 15
struqturebi SeadarebineT erTmaneTTan. b) waakiTxeT dialogi moswavleebs: Ist das ein Wunsch, eine Bitte oder
ein Vorschlag? gaarCevineT yovel winadadebaSi. Sedegebi ganixileT forumSi. Semdeg koniuqtiv II moaZe-
bnineT winadadebebSi da CaaniSnineT. kontrolisaTvis kargia Ü 18.

a) marcxena cxrili (Präteritum) waakiTxeT moswavleebs da zmnis daboloebebi CaaniSnineT. Konjunktiv II-For- A 18
men von “haben”, “können” da “werden” 17c-dan cxrilis marjvena mxares SeatanineT moswavleebs da daboloe-
bebi CaaniSnineT. moaZebnineT preteritumis zmnis formebi da Konjunktiv II–is formebi SeadarebineT
erTmaneTTan. ra formebic aklia cxrilis marjvena mxares daasrulebineT moswavleebs da Sedegebi
erTad ganixileT. kontrolisaTvis marjvena cxrili dafaze an folieze gadaitaneT. b) waakiTxeT
axsna moswavleebs da mis gagebaSi daexmareT. Semdeg waakiTxeT dialogi da koniuktivi CaaniSnineT.

gadaiReT naxatebis asli folieze da miawereT qveS A da B. winadadebebi 1 da 2 folieze dawereT. Welch- A 19
er Satz passt zu welchem Bild? signalebi ganixileT (naxatebi: Frau bzw. Baum im Vordergrund des Geschehens, Sätze: Frau bzw. Ü 24
Baum das Subjekt an erster Position im Satz) zmnebi CaaniSnineT moswavlebs da SeadarebineT erTmaneTTan. waakiTx-
eT moswavleebs `aqtivisa da pasivis Sedareba~ wignSi da daexmareT maT gagebaSi. magaliTebi qarTul
enaze aTargmnineT da struqturebi SeadarebineT erTmaneTTan. jer pasivis warmoeba daamuSavebineT
moswavleebs: zmnebi kidev erTxel SeadarebineT da gansxvavebebi daasaxelebineT. pasivisTvis Sesava-
li striqonebi waakiTxeT moswavleebs da gaakeTebineT Ü 24.
yuradReba miaqcieT imas, rom pasivi aq Semotanilia ara rogorc gramatikuli struqtura, romelsac
moswavleebi aqtiurad unda daeuflon, aramed is aq warmodgenilia rogorc damxmare saSualeba da
ubralod aiolebs teqstebis wakiTxvasa da maT gagebas (Sdr. Ü 24 da A 7b).

mosw.rv. gv.93 masalis gameoreba


daaawerineT moswavleebs patara Setyobineba (muSaoba wyvilebSi). teqstebi 1 da 2 waakiTxeT da R1
TiToeuls amoarCevineT TiTo teqsti da masze patara pasuxi gaacemineT. erTmaneTis pasuxebi Seamowme-
bineT mewyvileebs. bolos SeafasebineT erTmaneTi.

grZnobebis gamoxatva. waakiTxeT situaciebi moswavleebs. Wie reagieren Sie, was sagen Sie? daamuSavebi- R2
neT davaleba werilobiT individualurad da Sedegebi SeZlebisdagvarad yvelam erTad ganixileT
forumSi

gaakeTebineT savarjiSo individualurad da isaubreT sirTuleebze. R3

63
11
zogadi SeniSvnebi
zeimi da dResaswauli. Welche Feste gibt es? Was sind die Anlässe, die gefeiert werden? Wie wird gefeiert? am SekiTx-
vebze pasuxebi sxvadasxvanairia. dabadebis dReebi, qorwili, naTloba, religiuro dResaswaule-
bi, saxalxo dResaswaulebi, iubileebi... dResaswaulebis es CamonaTvali SeiZleba usasrulod
gagrZeldes.
ganvixiloT aRdgomis dResaswauli: zogi aRdgomas udides religiur dResaswaulad miiCnevs da
mas sixaruliT da siyvaruliT aRniSnavs, zogierTisTvis ki es ubralod samsaxuridan Tavisufa-
li dReebia, rodesac ubralod isvenebs.
Sobis dResaswauli: is erTi nawilisTvis brwyinvale dResaswaulia da eklesiaSi midis, emzade-
ba, ojaxSi uamrav rames amzadebs da ojaxis wevrebTan erTad xvdeba mas da a.S., zogierTisaTvis ki
es (gansakuTrebiT ki evropaSi!) ubralod didi stresia, radgan erTi maRaziidan meoreSi darbis
da eZebs saCuqrebs Tavisi axloblebisaTvis. adre evropaSi Soba yvelaze didi ojaxuri dResas-
wauli iyo, rodesac ojaxis yvela wevri erTad xvdeboda am dRes da zeimobda. samwuxarod es mSve-
nieri dRe bolo dros bevrisTvis ZviradRirebuli saCuqrebis dResaswaulad ufro iqca, vidre
lamaz qristeSobis dRed (Tumca bevr ojaxSi tradicia SenarCunebulia!).

64
andrea da milani.
daskvniTi Tavi
Tavi: `andrea da milani~ Optimal A 2-dan B1-ze gadasasvleli Tavia da Seicavs am Tavis TematikasTan daka-
A2B1
vSirebul axal leqsikur masalas. warmoTqmaze da gramatikaze axali masala ar aris warmodgenili.
moswavleebs eZlevaT imis saSualeba, naswavli struqturebi gamoiyenon da is masala, rac saswavlo
wlis ganmavlobaSi gaiares, TamaSebis saxiT gaimeoron. moswavlis rveulSi mocemuli testebis saSua-
lebiT maT saSualeba eZlevaT, kidev erTxel gadaamowmon miRebuli codna da amasTanave “Start Deutsch 2”
– gamocdisaTvis moemzadon.

stumroba pirovnebebis aRwera – mowvevaze pasuxis mizani


gacema
matarebelSi matarebelSi gamocxadebuli informaciis
gageba – arCeva da SekveTa
mizanTan erTi ambis/istoriis moyola
treningi TamaSi: rac yovelTvis gindodaT gcodni-
daT

mosw.w. gv. 94, mosw.rv. gv.94 stumroba


daaxurineT moswavleebs wignebi da portretebi Tavidan bolomde moasmenineT. wyvilebSi mieciT samu- A1
Sao: kidev erTxel moasmenineT Canaweri da informacia CaaniSnineT. erTi moswavle iniSnavs erTi piro- Ü1
vnebis Sesaxeb informacias, meore ki Canaweris meore personaJis Sesaxeb (andrea da milani). erTmaneTis
mier CaniSnuli informacia jer wyvilebSi SeadarebineT, saboloo Sedegebi ki forumSi ganixileT
(saWiroebis SemTxvevaSi Canaweri kontrolisaTvis kidev erTxel moasmenineT moswavleebs). damamTa-
vrebel samuSaod moswavleebi adgenen andreasa da milanis pirad baraTebs (Steckbriefe).

a) moswavleebi yvebian TavianT Sesaxeb an aRweren Tanaklaselebs. davalebis Sesasruleblad SegiZliaT A2


moagrovoT wyvilebSi SekiTxvebi, saorientaciod ki A1 gamoayenebinoT moswavleebs. SeadgineT jgu-
febi da CaatareT interviuebi. b) wyvilebSi da patara jgufebSi Segrovili SekiTxvebis daxmarebiT
moswavleebs SeuZliaT Tanaklaselebis portretebi gaamzadon da did jgufebSi an sulac forumSi
warmoadginon.

waakiTxeT moswavleebs imeli, CaniSvnebis furceli da RonisZiebebis CamonaTvali da daawerineT pasu- A3


xi. Ü 2-3

mosw.w. gv. 95, mosw.rv. gv.95 matarebelSi


a) moasmenineT informacia da SeadarebineT isini samgzavro ganrigs: Was ist das Problem? isaubreT forum- A4
Si. (milas andreasis imeli ar waukiTxavs. b) Milan informiertAndrea, er hinterlässt eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter: Ü 4-5
Was sagt er? pasuxebis ramodenime varianti warmoadgineT forumSi. c) Was machen Sie in so einer Situation? ganixi-
leT yvelam erTad.

a) waakiTxeT moswavleebs sasmelebisa da saWmelebis meniu. Milan hat Hunger und Durst. Was kann er mit 12 Euro bestel- A5
len? SeadgineT ori jgufi. davaleba pirveli jgufisaTvis: Er möchte ein Essen, ein Getränk und dazu noch Kaffee. Ü6
davaleba meore jgufisaTvis: Ein Essen plus Suppe und ein Getränk. menius gacnoba. b) Ü 6 CarTeT muSaobaSi.
koreqtura wignSi mocemuli pasuxebis daxmarebiT gaakeTebineT. A 5b gaakeTebineT wyvilebSi da Sead-
genineT msgavsi dialogebi/roluri TamaSebi: Sie sind zu zweit im Speisewagen: Sie haben 20 Euro. Was bestellen Sie?
ramodenime varianti gaaTamaSebineT moswavleebs forumSi.

mosw.w. gv. 96, mosw.rv. gv.96 mizanTan


a) suraTebiT muSaoba: muSaoba wyvilebSi an jgufebSi daawerineT raime istoria/ambavi moswavleebs A6
im suraTebze, romlebsac TiTon amoirCeven. Ü 7-8
waakiTxeT istoriebi xmamaRla da wasakiTxad dakideT isini klasSi. b) orive mosasmeni teqsti Tavidan
bolomde moasmenineT: andrea da milani yvebian TavianT versias. Welche Fotos passen zu welcher Geschichte? moas-
menineT teqstebi moswavleebs kidev erTxel da suraTebTan daajgufebineT. Sedegebi yvelam erTad
ganixileT.

65
A2B1
A7 muSaoba jgufebSi: moayoleT moswavleebs raime ambavi Tavisi cxovrebidan; danarCenebs ki gamoacnobi-
neT, namdvilia Tu mogonili es istoria.

mosw.w. gv. 97 treningi


A8 TamaSi jgufebSi: a) gaacaniT TamaSis wesebi moswavleebs: erTi moswavle gaagorebs kamaTels da upasu-
xebs im SekiTxvas, romelic saTamaSo moedanze daecema. gacemul pasuxze moswavle damatebiT SekiTxvas
miiRebs sxva romelime moswavlisagan. rogorc SekiTxvebi aseve pasuxebi erTad Sefasdeba.

mosw.w. gv. 97-108 savarjiSo testi


daskvniTi testi agebulia im principebis mixedviT, romlebsac gamocdis `Start Deutsch 2~-is moTxovnebi
ayenebs. moswavleebis gadasawyvetia, tests isini ubralod sakuTari Tavis kontrolisa da TviTSefa-
sebisTvis (evaluacia) gaakeTeben, Tu mas oficialur saxes miscemen da Tqven Cagatarebineben rogorc
Semajamebel tests da Tqvengan miiReben Sefasebas. mieciT maT sakmarisi dro imisaTvis, rom testis
zepiri nawili dagegmon. im SemTxvevaSi, Tu moswavleebi TviTSefasebis da TviTkontrolis meTods
airCeven, miaqcieT saTanado yuradReba.

yuradReba: testTan dakavSirebuli informacia guldasmiT waikiTxeT yvelam erTad da ganixileT


isini dawvrilebiT. testis dawerasTan dakavSirebiT manamde ar miiRoT gadawyvetileba, sanam ar
darwmundebiT, gaiges Tu ara moswavleebma testis pirobebi.

gamoyenebuli damatebiTi masala


kamaTeli da saTamaSo figurebi/xurda fuli A 8-Tvis.

zogadi SeniSvnebi
andrea da milani: erTi istoriis dasawyisi. mTavari miznebi moswavlis wignis am TavSi kidev erTxel
aris mimoxiluli da moswavleebs saSualebas aZlevs, optimalis meore nawilSi warmodgenil masalas
kidev erTxel gadaavlon Tvali da gaimeoron mTel welSi gavlili Tematika. gamoiyeneT Semajamebel
TavSi warmodgenili masala da mieciT moswavleebs imis saSuleba, rom Tavisuflad isaubron TavianTi
miRwevebis Sesaxeb. Tu SeatyobT, rom moswavleebs sakmao dro WirdebaT, mieciT saSualeba, testis
daxmarebiT kidev erTxel gadaavlon mSvidad Tvali naswavl masalas da ganimtkicon mTeli wlis
ganmavlobaSi miRebuli codna.

66
Transkripte der Hörtexte zu Optimal A2

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
ბ) რა არის ის მინიმალური ბარიერი, რომლის დაძლევაც მოეთხოვება მოსწავლეს იმისთვის, რომ საგნის დაძლევა
დამაკმაყოფილებლად ჩაეთვალოს. აქვე უნდა იყოს განმარტებული, რა ალტერნატივებს თავაზობს სკოლა იმათ, ვინც წლის
დამთავრებისთვის ვერ შეძლებს ამ ბარიერის დაძლევას. თუ არსებობს ე.წ. „საშემოდგომო“ რას გულისხმობს იგულისხმება მის
ფარგლებში ? (მაგ. აძლევს თუ არა მასწავლებელი კონკრეტულ დავალებას მოსწავლეს, იცის თუ არა ამ უკანასკნელმა თუ რის
მიხედვით შეფასდება, აქვს თუ არა მას გამოცდა, თუ მოეთხოვება გარკვეული ნაშრომის წარმოდგენა და სხვ.)

ÛÄ×ÀÓÄÁÉÓ
გ) როგორ ხდება იმ მოსწავლეების ÓÉÓÔÄÌÀ
შეფასება, რომლებიც ÂÄÒÌÀÍÖË
ხშირად აცდენენ ÄÍÀÛÉ
სკოლას საპატიო მიზეზების გამო? სკოლამ უნდა
შეიმუშავოს საკუთარი წესი, რომელიც განმარტავს რამდენია დასაშვები ზღვარი გაცდენების და როგორ უნდა მოიქცეს მოსწავლე,
სკოლამ უნდა დაადგინოს
რომელსაც ამ ზოგადი შეფასების
ზღვარზე პრინციპები,
მეტი გაცდენა აქვს?რომლითაც მისი
(მაგ. როგორ ყველა
უნდა მასწავლებელი
აღიდგინოს ხელმძღვანელობს.
გაცდენილი სხვა საკითხებთან
მასალა, დაჭირდება მას თუ არა
ერთად უნდა განისაზღვროს:
დამატებითი გაკვეთილები და სხვ.)
ა) რა არის ის მინიმალური ბარიერი, რომელიც მოეთხოვება მოსწავლეს იმისთვის, რომ კლასიდან კლასში გადავიდეს?
ბ) რა არის ის მინიმალური ბარიერი, რომლის დაძლევაც მოეთხოვება მოსწავლეს იმისთვის, რომ საგნის დაძლევა დამაკმაყოფილებლად
სასკოლო შეფასების სისტემის შემუშავებისას გასათვალისწინებელი აუცილებელი მიდგომები
ჩაეთვალოს. აქვე უნდა იყოს განმარტებული, რა ალტერნატივებს თავაზობს სკოლა იმათ, ვინც წლის დამთავრებისთვის ვერ შეძლებს
ამ ბარიერის დაძლევას. თუ არსებობს
აკადემიური ე.წ. „საშემოდგომო“
მოსწრების შეფასება უნდარასიყოს
გულისხმობს
ხშირი დაიგულისხმება
მრავალმხრივი.მის ფარგლებში ? (მაგ.არა
უნდა შეფასდეს აძლევს თუინფორმაციის
მარტო არა ფლობა, არამედ
მასწავლებელი კონკრეტულ
შეძენილიდავალებას მოსწავლეს,
უნარ–ჩვევები, იცის თუ
აზროვნების არა ამ უკანასკნელმა
დემონსტრირების თუ რის
ფორმები დამიხედვით შეფასდება,
სხვა. სასწავლო აქვს თუ
პროცესის არა მას გამოცდა,
წარმატებით წარმართვისათვის არ
თუ მოეთხოვება გარკვეული ნაშრომის
არის საკმარისი წარმოდგენა
მოსწავლე და სხვ.)
მხოლოდ საკონტროლოების და ტესტების შედეგების საფუძველზე შეფასდეს. მასწავლებელი უნდა
გ) როგორ ხდება იმ მოსწავლეების შეფასება, რომლებიც
აფასებდეს მოსწავლეს დაკვირვების შედეგად ხშირადდაგროვილი
აცდენენ სკოლას საპატიო მიზეზების
მონაცემების, გამო?კრებულების,
ნამუშევრების სკოლამ უნდა პრეზენტაციების,
შეიმუშავოს
საკუთარი წესი, რომელიც განმარტავს რამდენია დასაშვები ზღვარი გაცდენების და როგორ უნდა მოიქცეს მოსწავლე, რომელსაც ამ
მოსწავლისავე თვითშეფასების, ჯგუფური მუშაობის თუ სხვა ტიპის აქტივობების მიხედვით. მასწავლებელმა შეფასებისას უნდა
ზღვარზე მეტი გაცდენა აქვს? (მაგ. როგორ უნდა აღიდგინოს გაცდენილი მასალა, დაჭირდება მას თუ არა დამატებითი გაკვეთილები და
გაითვალისწინოს მოსწავლის საგანმანათლებლო პროცესში ჩართულობის ხარისხი (სახლში მიცემული დავალების შესრულების
სხვ.)
ხარისხი, გაკვეთილზე აქტიურობა, შემოქმედებითობა და სხვა). აუცილებელია მოსწავლემ წინასწარ იცოდეს, თუ რა
კრიტერიუმებით
სასკოლო შეფასების ფასდება
სისტემის მისი სასწავლო
შემუშავებისას აქტივობა.
გასათვალისწინებელი აუცილებელი მიდგომები
შესაძლებელია,
აკადემიური მოსწრების შეფასებამასწავლებელმა
უნდა იყოს ხშირიმოსწავლეებთან ერთად
და მრავალმხრივი. შეიმუშაოს
უნდა შეფასდესშეფასების
არა მარტოკრიტერიუმები. არ უნდა
ინფორმაციის ფლობა, დაგვავიწყდეს მოსწავლეთა
არამედ
შესაძლებლობების,
შეძენილი უნარ–ჩვევები, ინდივიდუალურობისა
აზროვნების დემონსტრირების ფორმებიდა დათვითმყოფადობის გათვალისწინება.
სხვა. სასწავლო პროცესის წარმატებითშეფასების კრიტერიუმები
წარმართვისათვის არ არის იმ მისაღწევი
საკმარისი მოსწავლე მხოლოდ საკონტროლოების
შედეგებიდან გამომდინარეობს, დარასაც
ტესტების შედეგების საფუძველზე
მასწავლებელი შეფასდეს.ან
ისახავს გაკვეთილის მასწავლებელი
ერთი თემის უნდა აფასებდეს
შესწავლისას. მაგ. ისტორიული გმირის
მოსწავლეს დაკვირვების შედეგად დაგროვილი
ან ლიტერატურული მონაცემების,
პერსონაჟის ნამუშევრების
დახასიათების კრებულების,
შეფასებისას პრეზენტაციების,
მასწავლებელმა მოსწავლისავე
თავიდანვე თვითშეფასების,
უნდა განმარტოს, რას გულისხმობს ამ
ჯგუფური მუშაობის თუ სხვაკარგად
სამუშაოს ტიპის აქტივობების
შესრულება მიხედვით. მასწავლებელმა
(კარგად – შეიძლება შეფასებისას
ნიშნავდეს უნდა გაითვალისწინოს
დეტალურად, შემოქმედებითად, მოსწავლის
ლაკონურად, ორგანიზებულად და
საგანმანათლებლოა.შ.).
პროცესში ჩართულობის ხარისხი (სახლში მიცემული დავალების შესრულების ხარისხი, გაკვეთილზე აქტიურობა,
შემოქმედებითობა და სხვა). აუცილებელია მოსწავლემ წინასწარ იცოდეს, თუ რა კრიტერიუმებით ფასდება მისი სასწავლო აქტივობა.
შესაძლებელია, მასწავლებელმა მოსწავლეებთან ერთად შეიმუშაოს შეფასების კრიტერიუმები. არ უნდა დაგვავიწყდეს მოსწავლეთა
დაბალი ნიშნით შეფასება დისციპლინარული სასჯელის მოტივით არ არის გამართლებული. საგნის ნიშანი გამოხატავს მოსწავლის
შესაძლებლობების, ინდივიდუალურობისა და თვითმყოფადობის გათვალისწინება. შეფასების კრიტერიუმები იმ მისაღწევი შედეგებიდან
აკადემიურ მოსწრებას. მოსწავლე არასათანადო საქციელისთვის (რომელიც პირდაპირ არ არის დაკავშირებული სასწავლო
გამომდინარეობს, რასაც მასწავლებელი ისახავს გაკვეთილის ან ერთი თემის შესწავლისას. მაგ. ისტორიული გმირის ან ლიტერატურული
პროცესთან)
პერსონაჟის დახასიათების საგნის ნიშნით
შეფასებისას არ უნდათავიდანვე
მასწავლებელმა დაისაჯოს. მაგ.განმარტოს,
უნდა თუ მოსწავლე რასატყუებს მასწავლებელს
გულისხმობს ამ სამუშაოსდა იწერსშესრულება
კარგად დავალებას სხვისგან, ეს
უღირსი
(კარგად – შეიძლება ნიშნავდესსაქციელია,
დეტალურად,რომელიც პირდაპირ არის
შემოქმედებითად, მოსწავლის
ლაკონურად, აკადემიურ მოსწრებასთან
ორგანიზებულად და ა.შ.). დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში სავსებით
დაბალი ნიშნითრეკომენდებულია დაბალი ნიშნით
შეფასება დისციპლინარული შეფასება.
სასჯელის მაგრამ
მოტივით იმ შემთხვევაში,
არ არის გამართლებული.თუ, საგნის
მაგალითად,
ნიშანი მოსწავლემ
გამოხატავს გაკვეთილზე
მოსწავლის საკლასო ოთახი
დაანაგვიანა,
აკადემიურ მოსწრებას. მოსწავლეამისთვის დაბალი
არასათანადო ნიშნის დაწერა
საქციელისთვის საგანშიპირდაპირ
(რომელიც გაუმართლებელია. თუ მოსწავლესასწავლო
არ არის დაკავშირებული გაკვეთილებზე არასათანადოდ იქცევა, ეს
პროცესთან)
ავტომატურად
საგნის ნიშნით არ უნდა დაისაჯოს.იმოქმედებს მის აკადემიურ
მაგ. თუ მოსწავლე მოსწრებაზე, და
ატყუებს მასწავლებელს რაციწერს
შესაბამისად
დავალებასნიშნავს, რომესმოსწავლის
სხვისგან, აკადემიური მოსწრება მის
უღირსი საქციელია,
რომელიც პირდაპირ არის მოსწავლის აკადემიურ
შესაძლებლობებთან შედარებითმოსწრებასთან დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში სავსებით რეკომენდებულია დაბალი
დაბალი იქნება.
ნიშნით შეფასება. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ, მაგალითად, მოსწავლემ გაკვეთილზე საკლასო ოთახი დაანაგვიანა, ამისთვის დაბალი ნიშნის
დაწერა საგანში გაუმართლებელია. თუ მოსწავლე გაკვეთილებზე არასათანადოდ იქცევა, ეს ავტომატურად იმოქმედებს მის აკადემიურ
ნიშნების წერის სისტემა
მოსწრებაზე, რაც შესაბამისად ნიშნავს, რომ მოსწავლის აკადემიური მოსწრება მის შესაძლებლობებთან შედარებით დაბალი იქნება.
შეფასების სისტემა ათ ქულიანია. 10 საუკეთესო ნიშანია, 1 კი– ყველაზე დაბალი. ათქულიანი სისტემა მეტ საშუალებას აძლევს
მასწავლებელს, ნიშნების წერის
რომ აკადემიურ სისტემა
მოსწრებაში პროგრესი და რეგრესი დაანახოს მოსწავლეს.

შეფასების სისტემა ათ ქულიანია.


დაწყებით 10 საუკეთესო
საფეხურზე ნიშანია,
(1–6 კლასები) 1 კი– ყველაზე
მოქმედებს დაბალი.
ნიშნების ათქულიანი
დაწერის სპეციალური
ნიშნები დონეები
სისტემა მეტ საშუალებას აძლევს მასწავლებელს, რომ აკადემიურ მოსწრებაში
სქემა. 1–4 კლასებში წლიური შეფასება ნიშნებით არ არის საერთოდპროგრესი და
რეგრესი დაანახოსრეკომენდებული.
მოსწავლეს. შესაძლებელია, რომ სკოლამ შემოიღოს გარკვეული პირობითი
10
დაწყებით საფეხურზე (1–6 კლასები) მოქმედებს ნიშნების დაწერის სპეციალური სქემა. 1–4
ნიშნები განსაკუთრებული წარმატების აღსანიშნავად, მაგრამ 9 მაღალი
კლასებში წლიური შეფასება ნიშნებით არ არის საერთოდ რეკომენდებული. შესაძლებელია, რომ
იგულისხმება, რომ ამ კლასებში თითოეული მოსწავლე ეროვნული სასწავლო
სკოლამ შემოიღოს გარკვეული პირობითი ნიშნები განსაკუთრებული წარმატების აღსანიშნავად, 8
გეგმით
მაგრამ იგულისხმება, რომ ამდადგენილ
კლასებში შედეგებს
თითოეული წარმატებით უნდა ძლევდეს.
მოსწავლე ეროვნული ამ კლასებში
სასწავლო გეგმით ტრიმესტრის
7
ბოლოსა და წლის ბოლოს კლასის დამრიგებელმა თითოეულ
დადგენილ შედეგებს წარმატებით უნდა ძლევდეს. ამ კლასებში ტრიმესტრის ბოლოსა მოსწავლეს
და წლის საშუალო უნდა
6
დაუწეროს მოკლედ
ბოლოს კლასის დამრიგებელმა თითოეულ შემაჯამებელი კომენტარი
მოსწავლეს უნდა დაუწეროსტექსტის
მოკლედსახით, სადაც
შემაჯამებელი 5
კომენტარი ტექსტის დაახასიათებს
სახით, სადაცმოსწავლის
დაახასიათებს წარმატებებს
მოსწავლისდა მისცემს რჩევებს
წარმატებებს საკუთარი
და მისცემს რჩევებს დამაკმაყოფილებელი
4
შესაძლებლობების
საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოვლენისთვის.
უკეთ გამოვლენისთვის. აქ მნიშვნელოვანია,
აქ მნიშვნელოვანია, რომ ძალიანრომ 3 ძალიან
ფრთხილად მოვეკიდოთ მოსწავლის
ფრთხილად პრობლემებს
მოვეკიდოთ და იმისპრობლემებს
მოსწავლის მაგივრად რომ დახაზი
იმისგავუსვათ
მაგივრადმათ,
რომ 2 სუსტი ხაზი
შევთავაზოთ გაუმჯობესების გზები. 1
5–6 კლასებში ხდება უკვე ნიშნების დაწერა 10 ქულიანი სისტემით. 5-6 კლასებში და საბაზო
და საშუალო საფეხურებზე ფიზიკურ აღზრდაში მოსწავლე ფასდება სისტემით: არ ჩაეთვალა,
ჩაეთვალა, წარჩინებით ჩაეთვალა. ნიშნებისა და სწავლის დონეების
ოფიციალური სტატუსი აქვს შემდეგ ნიშნებს: შეფარდება
1.საგნის ტრიმესტრული ნიშანი – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ ტრიმესტრში
2.საგნის წლიური ნიშანი – ტრიმესტრული ნიშნებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში
3.საერთო წლიური ნიშანი – ნიშანი, რომელიც გამოხატავს ყველა საგნის შეფასების ერთობლიობას
4.საერთო საფეხურის ნიშანი – დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურების საერთო შეფასება
რახან ოფიციალური სტატუსი არ აქვს მიმდინარე, ყოველდღიურ ნიშნებს, შესაბამისად არ არის აუცილებელი, რომ სკოლაში, ყველა
მასწავლებლისთვის არსებობდეს ერთი და იგივე ტიპის ჟურნალი, რომელშიც ის აწარმოებს ყოველდღიურ შეფასებას. დასაშვებია
ისიც, რომ მასწავლებლებმა ყოველდღიური ნიშნები, შეფასებები თუ კომენტარები ჩაიწერონ საკუთარ უბის წიგნაკებში. თუ მშობელს
აინტერესებს თავისი შვილის მოსწრება, ის პირველ რიგში უნდა დაუკავშირდეს დამრიგებელს და თხოვოს მას ინფორმაციის შეგროვება
მისი შვილის წარმატებისა თუ წარუმატებლობის შესახებ. დამრიგებელი ვალდებულია სხვადასხვა მასწავლებელს დაეკითხოს ამ
მოსწავლის შესახებ, რის შემდეგაც ის მშობელს ხვდება და გააცნობს მისი შვილის სწავლისა თუ ქცევის შესახებ.

ტრიმესტრული ნიშნის შემადგენელი ნაწილები


მოსწავლის ნიშანი უნდა გამომდინარეობდეს მის მიერ საგნის შესწავლის სხვადასხვა კომპონენტებისგან. ასეთები შეიძლება იყოს
საწერი დავალებების შესრულება, გაკვეთილზე მსჯელობა, საკონტროლოების წერა, ჯგუფური მუშაობა და სხვა. ამ კომპონენტებს
მასწავლებელი ადგენს და თითოეულ მათგანს თავის წონას ანიჭებს. შეიძლება ერთი საგნის მასწავლებლისთვის უფრო მნიშვნელოვანი
იყოს მსჯელობა, მეორისთვის საშინაო დავალებები, მესამისთვის საწერი დავალებები და ა.შ. მაგრამ ტრიმესტრის ნიშანი აუცილებლად
სხვადასხვა კომპონენტის შეფასებებისაგან უნდა გამომდინარეობდეს.
მნიშვნელოვანი იყოს მსჯელობა, მეორისთვის საშინაო დავალებები,
ნიშანი აუცილებლად სხვადასხვა კომპონენტის შეფასებებისაგან უნდ

რეკომენდებულია, ტრიმესტრულ შეფასებას თან კომენტარებიც ერთვოდეს. ეს გულისხმობს, ერთერთი მასწავლებლის მიერ შემუშავებული სემესტრული
რამოდენიმე წინადადებით მოსწავლის მოსწრების შეფასებას ტრიმესტრის განმავლობაში. ასეთი ნიშნის შემადგენელი კომპონენტების მაგალითი

შეფასება ეფექტურია, როდესაც მასწავლებელი მოსწავლეს აძლევს რჩევებს, რისი გაუმჯობესება


ჭირდება უკეთესი შედეგების მისაღწევად. მაგ. მხოლოდ ნიშანი 4 ბევრს არაფერს ნიშნავს პრეზენტაცია გაკვეთილზე
მსჯელობა
მოსწავლისთვის. ამ ნიშანში არ ჩანს, სწავლის რა კომპონენტებში აქვს მოსწავლეს პრობლემები. თუ ამ
25%
30%

ნიშანს თან დაერთვის კომენტარი, რომელიც ურჩევს მოსწავლეს გააუმჯობესოს საშინაო დავალებების
შესრულების ხარისხი, ან გაკვეთილის დროს ჩაინიშნოს მისთვის საინტერესო მოსაზრებები, საწერი საკონტროლო
მაშინ მოსწავლესაც გაუადვილდება საკუთარი მოსწრების გაუმჯობესება. შეფასება კომენტარების დავალება
25%
20%

დართვით ასევე კარგი საშუალებაა მშობლის ინფორმირებისთვის ბავშვის ქცევასთან დაკავსირებული


პრობლემების შესახებაც. რეკომენდებულია კომენტარების დაწერა ტრიმესტრის ბოლოს ყველასთვის
და ტრიმესტრის შუაში იმათთვის, ვინც აუცილებლად უნდა გამოასწოროს საკუთარი სწავლა, რათა რეკომენდებულია, ტრიმესტრულ შეფასებას თან კომენტარებიც ერთ
მოსწავლის მოსწრების შეფასებას ტრიმესტრის განმავლობაში. ასეთი
სემესტრული შეფასება დადებითი ჰქონდეს. ტრიმესტრის შუაში ასევე შეიძლება დაიწეროს კომენტარი,აძლევს თურჩევებს,
მოსწავლემ წინა ტრიმესტრთან
რისი გაუმჯობესება ჭირდება უკეთესი შედეგების მ
შედარებით მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა თავისი მოსწრება. ამის აღნიშვნა მნიშვნელოვან სტიმულს მისცემს მოსწავლეს იმისთვის, რომ
მოსწავლისთვის. ამ ნიშანში არ ჩანს, სწავლის რა კომპონენტებში აქვ
კომენტარი, რომელიც ურჩევს მოსწავლეს გააუმჯობესოს საშინაო და
სწავლის ხარისხი ტრიმესტრის ბოლომდე შეინარჩუნოს. ჩაინიშნოს მისთვის საინტერესო მოსაზრებები, მაშინ მოსწავლესაც გა
კომენტარების დართვით ასევე კარგი საშუალებაა მშობლის ინფორმი
შესახებაც. რეკომენდებულია კომენტარების დაწერა ტრიმესტრის ბო
საგნის წლიური ნიშანი აუცილებლად უნდა გამოასწოროს საკუთარი სწავლა, რათა სემესტრუ
შეიძლება დაიწეროს კომენტარი, თუ მოსწავლემ წინა ტრიმესტრთან

მოსწავლე თითოეული ტრიმესტრის ბოლოს იღებს ტრიმესტრულ შეფასებას. წლის ბოლოს მასწავლებელი ამ სამი ტრიმესტრული
შეფასების საფუძველზე საგანში საბოლოო ნიშანს წერს. არ არის აუცილებელი, რომ საგნის წლიური ნიშანი ტრიმესტრული ნიშნების
ზუსტი საშუალო არითმეტიკული იყოს. დასაშვებია მინიმალური გადახრა საშუალო არითმეტიკულის შედეგის დამრგვალებისას,
ამის აღნიშვნა მნიშვნელოვან სტიმულს მისცემს მოსწავლეს იმისთვის, რომ სწავლის ხარისხი ტრიმესტრის ბოლომდე

მოსწავლის პროგრესისა თუ რეგრესის გათვალისწინებით. შეინარჩუნოს.

მაგალითად: მოსწავლემ მიიღო შემდეგი შეფასებები ტრიმესტრების განმავლობაში – I–ში 3, II-ში 4, III-ში 6 . საშუალო არითმეტიკულის
საგნის წლიური ნიშანი
მოსწავლე თითოეული ტრიმესტრის ბოლოს იღებს ტრიმესტრულ შეფასებას. წლის ბოლოს მასწავლებელი ამ სამი ტრიმესტრული
გამოსათვლელად მასწავლებელი ამ ნიშნებს უმატებს ერთმანეთს და სამზე ყოფს. ანუ,
შეფასების (3+4+6)
საფუძველზე საგანში/ საბოლოო
3 =4.33.ნიშანსეს ციფრი
წერს. უფრო
არ არის აუცილებელი, რომ ახლოს
საგნის წლიური დგას 4– თან
ნიშანი ტრიმესტრული
ნიშნების ზუსტი საშუალო არითმეტიკული იყოს. დასაშვებია მინიმალური გადახრა საშუალო არითმეტიკულის შედეგის
ვიდრე 5 თან, მაგრამ რადგან მოსწავლემ პირველ ტრიმესტრთან შედარებით მნიშვნელოვანი
დამრგვალებისას, მოსწავლისპროგრესი აჩვენა,
პროგრესისა თუ რეგრესის დასაშვებია საბოლოოს
გათვალისწინებით.
მაგალითად: მოსწავლემ მიიღო შემდეგი შეფასებები ტრიმესტრების განმავლობაში – I–ში 3, II-ში 4, III-ში 6 . საშუალო
ნიშნის ცოტათი მომატება და 5–ის დაწერა. არითმეტიკულის გამოსათვლელად მასწავლებელი ამ ნიშნებს უმატებს ერთმანეთს და სამზე ყოფს. ანუ, (3+4+6) / 3 =4.33. ეს ციფრი
უფრო ახლოს დგას 4– თან ვიდრე 5 თან, მაგრამ რადგან მოსწავლემ პირველ ტრიმესტრთან შედარებით მნიშვნელოვანი პროგრესი
აჩვენა, დასაშვებია საბოლოოს ნიშნის ცოტათი მომატება და 5–ის დაწერა.

საერთო წლიური ნიშანი საერთო წლიური ნიშანი


საერთო წლიური ნიშანი არის ის ნიშანი, რომელიც
მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებას საგნის
საერთო წლიური ნიშანი არის ის ნიშანი, რომელიც მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებას საგანი
პირველი
გამოხატავს ყველა საგანში. საერთო წლიური
მეორე
ტრიმესტრი ტრიმესტრი ტრიმესტრი
მესამე
საბოლოო
შეფასება
ნიშანი
ერთი ნიშნით უნდა გამოიხატებოდეს. ამ ნიშნის
გამოხატავს ყველა საგანში. საერთო წლიური ნიშანი ერთი ნიშნით უნდა გამოიხატებოდეს. ამ გამოთვლა ხდება შემდეგი ფორმულით: ნიშნები ვიღებთ
ყველა საგნის სამივე ტრიმესტრისა და წლის
ქართული 3 8 8 7 საბოლოო
ნიშნის გამოთვლა ხდება შემდეგი ფორმულით: ვიღებთ ყველა საგნის სამივე ტრიმესტრისა და ნიშანს, ვაჯამებთ და ვყოფთ ნიშნების
მათემატიკა 7 6 8 7 საერთო
რაოდენობაზე. (შესაძლებელია სხვაგვარი
წლის საბოლოო ნიშანს, ვაჯამებთ და ვყოფთ ნიშნების საერთო რაოდენობაზე. (შესაძლებელია
საქართველოს
7
გამოთვლაც - თითოეული მასწავლებელი 10 10 9
ისტორია
გამოითვლის საკუთარ საგანში მოსწავლის საშუალო
სხვაგვარი გამოთვლაც - თითოეული მასწავლებელი გამოითვლის საკუთარ საგანში მოსწავლის ბუნება 4
ნიშანს სამივე ტრიმესტრისა და საბოლოო
რელიგია და
7
5

6
5

6
5

6
ნიშნის
გათვალისწინებით და უკვე აქედან
საშუალო ნიშანს სამივე ტრიმესტრისა და საბოლოო ნიშნის გათვალისწინებით და უკვე აქედან საზოგადოება
გამოითვლება საერთო წლიური ნიშანი)
ხელოვნება 4 5 9 6

გამოითვლება საერთო წლიური ნიშანი) დავუშვათ, რომ მეშვიდე კლასში მოსწავლე


ინგლისური
რუსული
4
3
5
7
4
7
4
6
სწავლობს
შემდეგ საგნებს – ქართული, მათემატიკა,
დავუშვათ, რომ მეშვიდე კლასში მოსწავლე სწავლობს შემდეგ საგნებს – ქართული,
საქართველოს ისტორია, რელიგია და ნიშნების ჯამი 198
საზოგადოება, ბუნება, ინგლისური, რუსული და
მათემატიკა, საქართველოს ისტორია, რელიგია და საზოგადოება, ბუნება, ინგლისური,
ხელოვნება – ანუ რუსული
რვა საგანს. თითოეული საერთო ნიშნების ჯამი გაყოფილი ნიშნების საგნის
თითოეული ტრიმესტრისა და საბოლოო შეფასების
და ხელოვნება – ანუ რვა საგანს. თითოეული საგნის თითოეული ტრიმესტრისანიშნის დაშეჯამება
საბოლოომოგვცემს 32 ნიშნის ჯამს. ამ
წლიური
ნიშანი
რაოდენობაზე, ანუ 198/ 32 (ნიშნების
საერთო რაოდენობა)
6.18
ჯამს
ვყოფთ 32–ზე და ვიღებთ წლის საერთო
შეფასების ნიშნის შეჯამება მოგვცემს 32 ნიშნის ჯამს. ამ ჯამს ვყოფთ 32–ზე და ვიღებთ
შეფასებას.. წლის საერთო წლიური ნიშნის გამოთვლის მაგალითი
საერთო შეფასებას.. საერთო წლიური ნიშანი მრგვალდება შემდეგი

საერთო წლიური ნიშანი მრგვალდება შემდეგი პრინციპით: 0.5–დან 1,4–მდე= 1; ხოლო


პრინციპით: 0.5–დან 1,4–მდე= 1; ხოლო 1.5–დან 2.4–მდე=2 და ა.შ.

1.5–დან 2.4–მდე=2 და ა.შ. საფეხურის საერთო ნიშანი


საფეხურის საერთო ნიშანი გამოითვლება იმავე პრინციპით, როგორც საერთო წლიური ნიშანი, ანუ ვაჯამებთ საერთო წლიურ
საფეხურის საერთო ნიშანი გამოითვლება იმავე პრინციპით, როგორც საერთო წლიური
ნიშნებს და ნიშანი,გამოვთვლით
ვყოფთ წლების რაოდენობაზე, ანუ ვაჯამებთ საერთო
საშუალო არითმეტიკულს. წლიურ
საფეხურის ნიშნებს
საერთო ნიშანიც მრგვალდება
იმავე პრინციპით, როგორც წლის საერთო ნიშანი.
და ვყოფთ წლების რაოდენობაზე, გამოვთვლით საშუალო არითმეტიკულს. საფეხურის საერთო ნიშანიც მრგვალდება იმავე პრინციპით,
მაგალითად: საბაზო საფეხურის საერთო ნიშანი უდრის: მე–7 კლასის საერთო ნიშანი + მე– 8 კლასის საერთო ნიშანი + მე–9 კლასის
როგორც წლის საერთო ნიშანი. საერთო ნიშანი გაყოფილი სამზე.

მაგალითად: საბაზო საფეხურის საერთო ნიშანი უდრის: მე–7 კლასის საერთო თითოეულინიშანი + წარმატებით
საფეხურის მე– 8 კლასის საერთო
დასრულება აუცილებელია ნიშანი
იმისთვის, + მე–9
რომ მოსწავლეს შემდეგ კლასის
საფეხურზე სწავლის
გაგრძელების უფლება ჰქონდეს. წარმატებულად ჩაითვლება ის მოსწავლე, რომელსაც საფეხურის საბოლოო ნიშანი 5–ზე მეტი
საერთო ნიშანი გაყოფილი სამზე. ექნება.

თითოეული საფეხურის წარმატებით დასრულება აუცილებელია იმისთვის, რომ მოსწავლეს შემდეგ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების
erovnuli saswavlo gegma (zogadsaganmanaTleblo skolebisaTvis). proeqti. meore redaqcia 2006.
უფლება ჰქონდეს. წარმატებულად ჩაითვლება ის მოსწავლე, რომელსაც საფეხურის საბოლოო ნიშანი 5–ზე მეტი ექნება.

Zvirfaso maswavleblebo!

moswavleTa Sefasebisas gamoiyeneT erovnul saswavlo gegmaSi da testebis krebulSi mocemuli miTiTebebi da moswavlis
rveulis yoveli Tavis damamTavrebel blokSi gasakeTebeli R - davalebebi. moswavlis rveulis R-davalebebSi moswavleebi
afaseben megobars/mewyviles (moswavle afasebs moswavles), sakuTar Tavs (TviTSefaseba) da nawilobriv axdenen TviTevalua-
cias.

moswavle
a) asrulebs davalebas mewyvilesTan erTad, riTic is monawileobs TviTSefasebaSi (moswavle-maswavlebeli erTsa da imave
naSroms erTmaneTisagan damoukideblad asworeben)
b) avsebs TviTSefasebis sqemebs, riTic is afasebs sakuTar Tavs. (nimuSebi mocemulia yoveli Tavis bolos davalebebSi)
g) Sedegebze dakvirvebiT aRniSnavs, sad aqve winsvla
d) asaxelebs faqtorebsa da mizezebs, romlebic xels uSlian mis winsvlas (mag. is uyuradRebodaa, ar imeorebs masalas,
ver bedavs SekiTxvis dasmas, eSinia Secdomis daSvebisa da sxva)
e) axdens evaluacias, anu damoukideblad marTavs Tavis saswavlo saqmianobas
• asaxelebs warumateblobis faqtorebs, mizezebs (mag. saTanadod ar gamoitoveba erTi etapi, amocana dauZleveli moeCvena,
iyo ugunebod da sxva.)
• amCnevs daasaxelebs sakuTar xarvezebs
• adgens, Tu ra zomebs unda mimarTos xarvezebis aRmosafxvrelad
• sakuTari iniciativiT mimarTavs gamosasworebel zomebs da sxva.

Sefasebisas aucileblad gaiTvaliswineT TiToeuli moswavlis specifikuri unarebisa da midrekilebebis gamovlena, anu rogori
TviTSefasebis unari aqvs moswavles, rogoria is gundur muSaobaSi, ra tipis aqtivobebi izidavs, axerxebs Tu ara konfli-
qtebis mogvarebas, TviTgamoxatvis romel saSualebas arCevs - sityviers, musikalurs, saxviTs da a.S.
moswavlis Semajamebeli Sefasebisas pirvel rigSi gaiTavliswineT mis mier miRweuli standartiT gansazRvruli Sedegebi.

avtorebi

88
Lösungen
Kapitel 1
1.
10
8

4
3
7

1 9
6
2
5

2 1. r, 2. r, 3. r, 4. f, 5. f, 6. f, 7. f, 8. r, 9. f, 10. f.
4. 1. das Stadion, 2. das Krankenhaus, 3. das Denkmal, 4. das Hochhaus, 5. der Parkplatz.
5. (1) Tradition/Geschichte, (2) Altstadt, (3) Einwohner, (4) Mehrheit, (5) zweisprachig.
6. 1. Mit Fremdsprachen lernt man viele Menschen kennen. / Mit Fremdsprachen kann man viele Menschen kennen lernen.
2. Mit Fremdsprachen entdeckt man eine neue Welt. / Mit Fremdsprachen kann man eine neue Welt entdecken.
7. a. Peter ist nach Freiburg gekommen, denn Freiburg hat eine zweisprachige Universität. b. Am ersten Tag hat Peter am
Fluss gesessen und hat dem Wasser zugeschaut. c. Am Abend ist er einkaufen gegangen, denn er hatte Hunger. d. Peter
gefällt die Stadt, aber er denkt viel an zu Hause.
8. Herr Allenspach sagt, er ist in Freiburg geboren. Er sagt, er mag die Stadt. Er findet, in Freiburg sollen Sie mehr mit-
einander sprechen. Er findet, in Freiburg müssen sie die Integration der Ausländer verbessern.

Kapitel 2
1 1. c., 2. b., 3. c., 4. b., 5. a., 6. a., 7. a., 8. c., 9. b., 10. c.
2 1. H, 2. A, 3. D, 4. F, 5. C, 6. I, 7. J, 8. B, 9. G, 10. E.
4. (1) geboren, (2) aufgewachsen, (3) Schule, (4) studiert, (5) abgeschlossen, (6) Stelle, (7) kennen gelernt, (8) verliebt,
(9) geheiratet, (10) getrennt.
5. werde, wirst, werdet.
6. a) Patrick Spycher erzählt, dass er mit 23 Jahren seine Frau kennen gelernt hat. b) Er sagt, dass sie sich total verliebt
haben. c) Er erzählt, dass sie 2 Jahre später geheiratet haben. d) Er glaubt, dass er jetzt das Glück gefunden hat.
7. dieses, diese, diesem.

Kapitel 3
1 1. 15 Minuten, 2. 22.45 Uhr, 3. 82 Euro, 4. Schalter 5, 5. 7,20 Euro.
2. 1. Zug, 2. Auto, 3. Flugzeug, 4. Zug, 5. Auto.
3 1. E, 2. C, 3. D, 4. B, 5. A.
5. a. wechseln, b. verpasst, c. gelandet, d. mieten, e. umsteigen.
6. a. Gleis, b. Fahrkarte, c. Verspätung, d. Fähre, e. Speisewagen.
7. (1) mehr, (2) öfter, (3) moderner, (4) besser, (5) teurer.
8. a. Die U-Bahn ist schneller als der Bus. b. Die U-Bahn ist genauso teuer wie der Bus.
9. (1) weil, (2) weil, (3) denn.

Kapitel 4
1. 1. Ganztagsschule, 2. in der Schule, 3. zum Musikunterricht, 4. 7.30 Uhr, 5. 7.00 Uhr, 6. Englisch, Geschichte,
Hausaufgaben, 7. viele Freundinnen, 8. Mathematik.
2. 1. r, 2. f, 3. f, 4. f, 5. f, 6. r, 7. r, 8. f, 9. f, 10. r.
4. (1) Schüler, (2) Noten, (3) Fächer, (4) Abschluss, (5) Zeugnis, (6) Praktikum, (7) Arbeit, (8) Lehre/Ausbildung,
(9) Beruf, (10) Studium.
5. (1) -es, (2) -e, (3) -en, (4) -en, (5) -en, (6) -e, (7) -en, (8) -e, (9) -e, (10) -en.

89
Lösungen
Kapitel 5
1. 1. Stadtrundfahrt, 2. Friedrichstraße, 3. Brandenburger Tor, 4. Jüdisches Museum, 5. Wannsee.
2. 1. c., 2. i., 3. j., 4. e., 5. a., 6. h., 7. f., 8. g., 9. b., 10. d.
4. A. die Demonstration, B. die Gesellschaft, C. der Krieg, D. der Präsident/die Präsidentin, E. die Demokratie,
F. der Bürger, G. das Gesetz, H. die Krise, I. die Partei, J. die Bevölkerung.
5. (1) in der, (2) am, (3) im, (4) ins, (5) an die, (6) in einer.
6. 1. war, 2. gab, 3. kamen, 4. konnten.

Kapitel 6
1. a.

b. 1. r, 2. f, 3. f, 4. f, 5. r.
2. 1. nur eine Person, 2. auch die Großeltern, 3. keine Kinder, 4. Ehepaare mit Kindern/Kinder, 5. nur Vater oder Mutter.
4. 1. Geschwister, 2. Nichte, 3. Neffe, 4. Enkel(kinder), 5. Schwiegereltern.
5. (1) sympathisch, (2) gern, (3) schwanger, (4) heirateten, (5) Beziehung.
6. (1) alle, (2) Jeder, (3) beide.
7. (1) uns, (2) euch.
8. Das ist der Onkel, den ich am liebsten habe.
9 (1) die, (2) der, (3) den, (4) die.

Kapitel 7
1. Koch: Dialog 5, Arbeitszeit: 9–14 und 17–21; Pilot: Dialog 2, Arbeitszeit: 8–10 Stunden;
Gärtnerin: Dialog 3, Arbeitszeit: 7–16; Tänzerin: Dialog 1, Arbeitszeit: 9–14 und abends;
Ärztin: Dialog 4, Arbeitszeit Mo und Mi 7–17, Do 7–13.
2. 1.F, 2.B, 3.D, 4.E, 5.A.
4. (1) Firma, (2) Kunden, (3) Pause, (4) Kantine, (5) Sitzung.
5. (Bau)arbeiter, Kellner, Ärztin, Bauer, Koch.
6. (1) Neue, (2) Alte.
7. (1) euer, (2) seiner, (3) Ihr, (4) sein, (5) mein.
8. (1) keine, (2) einer, (3) keinen.

Kapitel 8
1. Interview 1: Mali: ängstlich, unsicher, traurig; Interview 2: Mexiko: neugierig;
Interview 3: Japan: ängstlich, glücklich, unsicher
2. 1. r, 2. f, 3. f, 4. f, 5. r, 6. r, 7. f, 8. r, 9. r, 10. r.
4. a. traurig, b. ruhig, c. weinen, d. froh, e. glücklich, f. neugierig, g. nervös.
5. die Frist – der Antrag – der Stempel.
6. (1) auf, (2) mit, (3) zu, (4) von, (5) an.
7. (1) wenn, (2) bis, (3) Als, (4) Seit, (5) Wenn.

Kapitel 9
1. 1.a, 2.c, 3. a, 4. a, 5.c.
2. 1. r, 2. r, 3. f, 4. f, 5. f, 6. r, 7. f, 8. f, 9. r, 10. r.
4. (1) helfen, (2) startest, (3) einlegen, (4) antwortest / sagst / klickst, (5) abschalten/ausschalten.
90
5. die Maus, der Bildschirm, das Kabel, der Drucker, der Briefumschlag.
6. a) Angela ist viel unterwegs, deshalb hat sie sich ein Handy gekauft.
b) Sie braucht das Handy, damit man sie überall erreichen kann.
7. (1) weil, (2) damit, (3) damit, (4) deshalb.
8. a. Geht es um 18 Uhr? b. Es kommen zu viele Mails. / Es sind zu viele Mails gekommen.
9. 1. soll, 2. sollt.

Kapitel 10
1.
Heimat ist ... Dialog 1 Dialog 2 Dialog 3 Dialog 4 Dialog 5
– wo meine Freunde sind ✘
– wo ich meine Kindheit verbracht habe ✘ ✘1
– typisches Essen ✘
– ein Gefühl ✘1 ✘
– etwas, das mich nicht interessiert ✘
Heimweh kenne ich. ✘ ✘ ✘
Heimweh kenne ich nicht. ✘
1 beide Lösungen möglich

2. 1. C, 2. E, 3. F, 4. G, 5. I.
4. (1) aufgewachsen, (2) Landschaft, (3) wohl, (4) Heimweh, (5) bedeutet.
5. (1) umziehen, (2) Vertrag, (3) kündigen, (4) Miete, (5) möbliert.
6. (1) sie, (2) ihre, (3) ihr, (4) seine, (5) er.
7. (1) Niemand, (2) nichts, (3) alles, (4) Jemand, (5) etwas.

Kapitel 11
1. a. Jürgen, b. 4 Wochen, c. 13. 5. (um 16 Uhr), d. Hotel Krone, e. ja.
2.
Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5
✘ höflich höflich höflich ✘ höflich höflich
unhöflich ✘ unhöflich ✘ unhöflich unhöflich ✘ unhöflich

3.
Deutschland Schweiz
Wann ist Nationalfeiertag? 3. Oktober 1. August
Was wird gefeiert? • Wiedervereinigung • Rütli-Schwur
Wie wird gefeiert? • Fest mit Politikern und Bevölkerung 3 der folgenden möglichen Nennungen:
• Feiern an historischem Ort (Rütli-Wiese)
• Feiern in den Städten
• Politiker halten Reden
• Bauern laden Bevölkerung zum Essen ein
• Kinder mit Lampions / Höhenfeuer auf den
Bergen
• Feuerwerk
Wo wird gefeiert? • jedes Jahr in einem anderen Bundesland • an vielen Orten

5. Geburtstag c., neue Wohnung e., Heirat a., Essen d., Prüfung b.; a. Glück, b. gratuliere, c. Gute, d. Einladung, e. Kompliment.
6. (1) Kleid, (2) kette, (3) Schal, (4) gestreiftes, (5) Krawatte.
7. (1) Hättest, (2) könnten, (3) könntest, (4) hättest.
8. a. würde, b. hätten, c. Könnten/Würden, d. Könntest/Würdest.
9. wird – gefeiert, wird – gewünscht.

91
Transkript
Kapitel 1 Neun
 Erst kommen wir zu spät zum Fußballspiel und dann findest du
1 Sie hören 10 Dialoge. Wo ist das? dein Auto nicht wieder. Wo hast du deinen Kopf!
Markieren Sie die Zahl auf dem Plan. Ich glaube, es war hier, in der zweiten Reihe. Siehst du es?
Eins Ja, da steht es. Kannst du dir eigentlich niemals merken, wo du
Und hier sehen Sie das Denkmal für Eduard den Zweiten. das Auto hinstellst?
Er hat die Stadt vor nun 700 Jahren gegründet. Auch eine große Zehn
Straße in unserer Stadt trägt noch seinen Namen. Sieh mal, da schwimmen Fische.
Zwei Wo? Sehe ich nicht.
 Sei doch nicht so nervös. Setz dich doch endlich einmal hin. Na, da.
Der Zug kommt schon noch. Nimm dein Buch und lies etwas. Ja, jetzt sehe ich sie auch. Komm, setzen wir uns an den Fluss.
 Jetzt warten wir schon bald eine halbe Stunde. Nie sind die Ich möchte dir auch noch etwas erzählen.
Züge pünktlich. Hoffentlich kommt der Zug bald. Ja, gern. Komm, gehen wir etwas weg von der Brücke.
Drei Da ist es ruhiger.
 Sieh mal! Diese Aussicht! Von hier oben kannst du über
die ganze Stadt sehen. Hier möchte ich gerne wohnen. Kapitel 2
 Ja, heute sieht man sogar die Berge! Wirklich schön.
Aber ich kann nicht hinunter sehen. Das geht nicht. 1 Sie hören die Lebensgeschichte von Ursula Schäuble zweimal.
Ich kann nicht in einem Hochhaus wohnen. Was sagt sie? Kreuzen Sie an.
Vier Ich möchte Ihnen heute Ursula Schäuble vorstellen. Ursula,
 Schau mal, dieses alte Haus. Das ist aber schön renoviert. woher kommen Sie?
Und dieses Dach! Das ist schon speziell. Ich komme aus Rendsburg, das liegt im Norden von
 Ja, das ist wirklich schön. Mir gefallen die runden Fenster. Deutschland, zwischen Hamburg und der dänischen Grenze.
Dort, im ersten Stock, siehst du die vier Fenster, da möchte Sind Sie in Rendsburg geboren?
ich gerne wohnen. Nein, geboren bin ich 1963 im Südwesten von Deutschland, in
 Ja, nicht schlecht. Aber das ist bestimmt viel zu teuer! Stuttgart. 1970 sind meine Eltern nach Rendsburg gezogen. Ich
Fünf war gerade sieben Jahre alt. Der Anfang in der neuen Stadt war
 Entschuldigung, aber hier neben der Kirche dürfen Sie nicht schwierig für mich.
parken! Warum war das schwer?
 Hören Sie, ich suche seit einer halben Stunde nach einem Wir haben in der Familie Dialekt gesprochen: Schwäbisch. In
Parkplatz und finde keinen! Norddeutschland hat man anders gesprochen. Die Kinder in der
 Hier ist gleich ein Parkplatz. Fahren Sie hier die Straße gerade Schule haben oft über mich gelacht. Das war nicht schön. Es
aus, da kommt dann gleich links ein großer Parkplatz. war schwer, Freunde zu finden. Aber ich habe mich schnell an
Sechs die neue Umgebung gewöhnt. Nach zwei Jahren habe ich wie
Und in diesem Haus hat August Lohmann als junger Student die anderen Kinder gesprochen.
gewohnt. Er hatte ein kleines Zimmer im 2. Stock. Heute ist es ein Haben Sie damals Ihr Interesse an Sprachen entdeckt?
kleines Museum. Wir gehen jetzt in das Haus. Wer nicht mitkommen Vielleicht war das der Anfang. Ja. Wichtiger war meine Freund-
möchte, ist bitte in 15 Minuten wieder hier. Dann geht es weiter. schaft zu einem Mädchen aus meiner Klasse. Sie hat zu Hause
Sieben Dänisch gesprochen. Ich glaube, zu dieser Zeit habe ich Spra-
 Ich kann nicht mehr laufen. Lass uns eine Pause machen! chen entdeckt. Meine dänische Freundin hat mir Wörter auf
Dort ist eine Bank. Dänisch gesagt. So habe ich etwas Dänisch gelernt. Ich wollte
 Da sitzen wir aber ganz in der Sonne. schon als Kind etwas mit Sprachen machen: Übersetzen, reisen
 Ach, das geht schon. Wir bleiben ja nicht lange. und die Welt sehen.
Nur einen Moment. Wie ist es dann weitergegangen?
 Das ist eigentlich ein schöner Park, so mitten in der Stadt. Ich habe in Rendsburg die Grundschule und das Gymnasium
Acht besucht. Ich bin gern in die Schule gegangen.
 Komm, beeil dich, das Fußballspiel fängt gleich an. Welchen Ich habe gerne etwas gelernt.
Platz haben wir? Als ich 16 Jahre alt war, bin ich für ein Jahr in die USA gegangen.
 Abschnitt C, Reihe 7, Platz 24 und 25. Dort habe ich die Schule besucht und Englisch gesprochen. Das
 Hier sind wir falsch. Das ist Abschnitt K. Wir müssen wieder war eine schöne Zeit. Aber es war nicht leicht. Am Anfang habe
ganz zurück. Kannst du eigentlich nicht aufpassen? Wir ich gedacht: Das verstehe ich nie! Aber nach vier Monaten habe
verpassen noch den Anfang. ich auf Englisch geträumt. Nach einem Jahr bin ich dann wieder
 Wieso ich? Pass du doch auf! Und wer musste noch unbedingt nach Deutschland zurückgekommen. 1982 habe ich die Schule
ein Bier holen? beendet und mein Abitur gemacht.
 Ja, ja, komm. Haben Sie dann mit dem Studium angefangen?
92
42 |
 Nein, ich habe mir für ein paar Monate eine Arbeit gesucht. Ich Vier
wollte Geld verdienen. Mit dem Geld habe ich eine große Reise Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Herr Uwe Werner aus Berlin,
gemacht. Das war 1983. Ich war 20 Jahre alt. bitte melden Sie sich am Schalter fünf. Herr Werner aus Berlin,
 Wo sind Sie gewesen? bitte kommen Sie zu Schalter fünf.
 Ich bin allein nach Südamerika gefahren und habe Argentinien, Fünf
Chile, Brasilien und Peru besucht. Das war toll. Ich habe etwas Willkommen an Bord des ICE Komet von München nach Hamburg.
Spanisch und Portugiesisch gelernt. Ich war ein halbes Jahr Nächster Stopp Augsburg.
lang unterwegs. Es war super. Auf der Reise habe ich Thomas In unserem Bordrestaurant servieren wir Ihnen heute: Fischfilet mit
kennen gelernt. Er kommt aus Berlin. Wir haben uns sofort ver- Kartoffeln und Salat der Saison für nur 7 Euro 20.
liebt und sind drei Monate zusammen gereist.
 War es schwer, wieder zurückzukommen? 2 Auto, Bahn oder Flugzeug? Welches Verkehrsmittel mag die
 Ja. Ich bin nur ein paar Wochen in Rendsburg geblieben. Person? Kreuzen Sie an.
Ich habe mich dort nicht mehr wohl gefühlt. Ich wollte zu Thomas Auto, Bahn oder Flugzeug? Mit welchem Verkehrsmittel reisen
nach Berlin. Ich habe dann Geografie studiert und 1987 ist unsere Sie am liebsten? Sagen Sie uns Ihre Meinung! Rufen Sie an:
Tochter Julia auf die Welt gekommen. Ein Jahr später, 1988, kam 01 600 33 11. Und ich sehe gerade, da ist auch schon der erste
Max. Zwei kleine Kinder, das war nicht leicht. Thomas ist Musiker Hörer! Mit wem spreche ich?
und viel unterwegs. Da war ich oft mit den Kindern allein. Heute Andreas Prange aus Hannover.
sind beide Kinder erwachsen und suchen sich bald eine eigene Andreas, wie reisen Sie am liebsten?
Wohnung. Also, ich bin viel beruflich unterwegs. Mal muss ich nach Ham-
 Was ist ihr Traum für die Zukunft? burg, Kassel und Dortmund, mal nach Berlin oder Leipzig. Ich
 Ich möchte mein Studium abschließen und eine interessante fahre dann immer mit dem ICE. Da bin ich schneller als mit dem
Arbeit finden, aber das ist in meinem Alter nicht so leicht. Auto. Ein anderer Vorteil: Ich kann im Zug arbeiten, telefonieren
 Ich hoffe, Sie können Ihren Traum verwirklichen. Vielen Dank und gut essen.
für das Interview. Danke Andreas. Und hier ist schon der nächste Hörer. Hallo?
 Hier ist Nina Gehrke. Ich rufe aus der Nähe von Detmold an.
Kapitel 3 Hallo Nina.
 Hallo. Also, ich wohne auf dem Land und arbeite in der Stadt.
1 Sie hören 5 kurze Ansagen oder Nachrichten am Telefon. Ich kann nicht mit dem Zug oder mit dem Bus fahren, weil es
Notieren Sie die Hauptinformation. keine guten Verbindungen gibt. Ich muss das Auto nehmen.
Eins Zum Glück fahre ich gerne Auto. Ich bin auch gerne flexibel.
Eine Verspätungsmeldung für Gleis 12. An alle Fahrgäste nach Danke Nina.
Hamburg – meine Damen und Herren, der ICE nach Hamburg, Und hier kommt Udo Michelsen aus Hamburg. Hallo Udo.
fahrplanmäßige Abfahrt um 8.35 auf Gleis 12, hat circa 15 Minuten Hallo Sarah. Also, in Hamburg fahre ich mit den öffentlichen
Verspätung. Ich wiederhole, Gleis 12, der ICE nach Hamburg hat circa Verkehrsmitteln: mit der U-Bahn, der Straßenbahn oder auch
15 Minuten Verspätung. Wir bitten alle Fahrgäste um Entschuldigung. mal mit der Fähre über den Fluss. Mit dem Auto gibt es zu viele
Zwei Staus. Aber mein liebstes Verkehrsmittel ist das Flugzeug:
Hei, Marco. Ich bin es, Nina. Du, ich wollte dir nur sagen, ich schnell und billig.
komme später. Mein Zug hat über eine Stunde Verspätung und Danke Udo. Und hier die nächste Hörerin. Hallo?
dann ist der letzte Bus am Abend schon weg. Kannst du mich mit Hier ist die Helga aus Berlin.
dem Auto vom Bahnhof abholen? Ich bin aber erst um Viertel vor elf Hallo Helga. Fliegst du auch am liebsten?
am Bahnhof. Nein. Ich fliege nie. Fliegen ist nicht gut für die Natur.
Drei Ich fahre auch weite Strecken mit dem Zug. Am liebsten nehme
 Guten Tag. ich den Nachtzug. Ich finde es nicht gut, dass das Fliegen jetzt
 Guten Tag, Sie wünschen? so billig ist. Wir machen so unsere Natur kaputt. Ich habe auch
 Ich möchte eine Fahrkarte nach Kassel, zweiter Klasse, heute kein Auto. In der Stadt fahre ich mit dem Fahrrad, gehe zu Fuß
hin, morgen zurück. oder nehme den Bus.
 Möchten Sie mit dem ICE fahren? Und schon kommt der nächste Hörer.
 Ja, bitte. Hallo, mit wem spreche ich?
 Haben Sie eine Bahncard? Hallo. Hier ist der Helmut aus Krefeld. Also, ich fliege auch nicht
 Ja, die Bahncard 50. so gern und der Zug ist mir einfach zu teuer und zu unpraktisch.
 So, das macht dann 82 Euro, bitte. – Gute Reise. Man muss sich an die Fahrpläne halten. Für mich ist es ganz
 Vielen Dank, auf Wiedersehen. klar: Ich fahre gern und viel mit dem Auto. Das ist praktisch. Ich
fahre auch mit dem Auto in den Urlaub. So kann ich mir die
Umgebung ansehen. Staus sind kein Problem für mich. Ohne
Auto könnte ich gar nicht leben.
93
Transkript
Kapitel 4 Und dann bist du müde, oder?
 Ja, manchmal schon.
1 Was sagt Lena? Kreuzen Sie an. Notieren Sie, was Lena am Gehst du gern in die Schule?
Mittwochvormittag hat. Eigentlich schon. Die meisten Lehrer sind wirklich gut.
 Lena, deine Schule ist etwas anders als die anderen Schulen Da macht es Spaß. Andere sind einfach langweilig. Aber meine
hier in der Stadt. Kannst du uns erzählen, was genau anders ist? Klasse ist gut und ich habe viele Freundinnen.
 Ja, ich besuche eine Ganztagsschule, das heißt, es ist den gan- Was sind deine Lieblingsfächer?
zen Tag Schule. Also ich komme morgens zur Schule und bleibe Mathematik habe ich sehr gern, und Biologie finde ich auch gut,
da bis 16 Uhr. Die anderen Schulen haben nur bis etwa 13 Uhr aber Mathe ist mein Lieblingsfach.
Unterricht. Hier ist das anders. Was möchtest du später einmal werden?
 Ist es nicht schöner, am Nachmittag zu Hause zu sein? Ich weiß noch nicht. Ärztin vielleicht oder Journalistin.
 Am Anfang habe ich das auch gedacht, aber jetzt finde ich das
besser. Kapitel 5
 Was ist denn besser?
 Na ja, wenn ich nach Hause gehe, dann habe ich wirklich frei. Ich 1 Sie hören 5 Dialoge. Was sehen sich die Personen an?
muss zu Hause keine Hausaufgaben mehr machen. Das habe ich Markieren Sie.
schon alles in der Schule gemacht. Ich kann mich mit meinen Eins
Freundinnen treffen. Oder ich gehe zum Musikunterricht. Ich Und, was machen wir jetzt?
lerne Gitarre spielen. Das mache ich sehr gern. Und wir machen Ich brauche eine Pause.
auch andere Dinge. Komm, wir haben ja noch nicht viel gesehen.
 Wie sieht ein typischer Schultag aus? Nur den Potsdamer Platz.
 Also, der Unterricht fängt immer um halb acht an, aber wir Ja, aber ich kann wirklich nicht mehr. Ich muss sitzen.
können auch schon ab sieben Uhr in die Schule kommen. Ist hier nicht irgendwo eine Bank? Oder ein Café?
 So früh? Dort an der Straße ist eine Bank. Schau mal, dort fährt der Bus
 Ja, aber das ist ganz gut. Bei einigen Kindern müssen die Eltern für die Stadtrundfahrt ab.
schon so früh arbeiten. So sind sie nicht allein zu Hause. Die Ja und?
Eltern bringen sie in die Schule und gehen dann zur Arbeit. Und Da kannst du sitzen und wir können Berlin ansehen.
in der Schule sind immer auch andere Kinder und so kann man Ich möchte lieber in ein Café.
erzählen und auch frühstücken. Och, Karin.
 Bist du auch so früh in der Schule? Okay, nehmen wir den Bus und sehen uns Berlin an.
 Nein, ich bin erst um halb acht da. Ja und dann fängt der Zwei
Unterricht an. Was sehen wir uns jetzt an?
 Wie sieht so ein Schultag genau aus? Was machst du zum Wir können ja heute einfach mal durch die Stadt gehen und
Beispiel am Mittwoch? schauen, was es für Geschäfte gibt.
 Am Mittwoch habe ich zuerst Deutsch und dann, in der zweiten Ja, warum nicht? Ins Museum können wir auch wenn es regnet.
Stunde Englisch. Dann ist Pause. Wohin gehen wir?
 Wie lang ist die Pause? Prima. Es gibt zwei ganz bekannte Straßen mit tollen Geschäf-
 Fünfzehn Minuten. Nach der Pause habe ich etwas ganz ten: den Kurfürstendamm in Westberlin und die Friedrichstraße
Besonderes. Das habe ich gewählt. im ehemaligen Ostberlin. Welche sollen wir uns ansehen?
 Ja? Ich weiß nicht. Was ist der Unterschied?
 Da machen wir Schulradio. Unsere Schule hat ein eigenes Auf dem Kurfürstendamm gibt es viele interessante Geschäfte.
Radio. Wir machen unsere eigenen Sendungen. Das ist so wie bei uns zu Hause. Die Friedrichstraße war früher
 Das macht Spaß? sehr bekannt. So um 1920 herum war das die wohl interessantes-
 Ja, sehr. te Straße von Berlin. Und später, als Berlin geteilt war, war der
 Und was für Fächer hast du danach? Grenzübergang Checkpoint Charlie hier. Ich glaube, da ist auch
 Danach habe ich Geschichte. Geschichte mag ich ganz gern und ein kleines Museum, das „Haus am Checkpoint Charlie“.
danach habe ich Erdkunde. Friedrichstraße, – warte mal, hier steht: „Auf der südlichen Hälf-
 Magst du Erdkunde auch gern? te der Friedrichstraße sind viele neue Bauten entstanden wie die
 Nein, nicht so richtig. Nach Erdkunde habe ich vor dem Friedrichstadtpassagen mit Boutiquen, Büros und Restaurants
Mittagessen noch eine Stunde Zeit für Hausaufgaben. im neuen Design. Dort gibt es das Kaufhaus „Galeries Lafayet-
 Wann ist Mittagspause? tes“. Man sagt, die Friedrichstraße ist wie eine Straße in New
 Von halb eins bis Viertel nach eins. Dann ist wieder Unterricht. York.“
Ich habe Englisch, Mathematik und dann am Ende Musik. Und der Kurfürstendamm?

94
44 |
 Das ist die Straße mit vielen Boutiquen im Westen von Berlin, in Kapitel 6
der Nähe vom Bahnhof Zoo. Dort gibt es das „Kaufhaus des
Westens“. Das ist sehr bekannt. Da findet man auch alles. Wir 1 a) Sie hören ein Gespräch mit Ines, sehen Sie das Bild an und
können aber auch einfach den Bus nehmen, irgendwo ausstei- notieren Sie, wer das ist. Den ersten Teil des Gesprächs hören
gen und so durch die Straßen laufen. – Was meist du, was Sie zweimal.
möchtest du am liebsten machen? Ist das deine ganze Familie?
 Nicht nur Geschäfte ansehen. Ich möche lieber sehen, was sich Nein, nicht nur Familie, auch ein paar gute Freunde.
alles verändert hat. Friedrichstraße ist doch eine gute Idee. Etwas Schau, ganz rechts steht Anna. Sie wollte nicht mit aufs Bild,
Geschichte und die Architektur ansehen, ist doch gut, oder? aber Anna ist meine beste Freundin. Sie ist wie eine Schwester
 Ja, gern. Wie kommen wir dahin? für mich. Und hinter ihr ist mein Freund Nico.
Drei Und wer ist das neben dir mit der Mütze auf dem Kopf? Ist das
So, wir sind jetzt hier auf dem Pariser Platz. Hier sehen Sie das dein Vater?
wohl berühmteste Bauwerk von Berlin. Wie Sie wissen, war Berlin Nein, das ist Micha, der neue Mann meiner Mutter. Sie haben
40 Jahre lang eine geteilte Stadt. Das Brandenburger Tor war das letztes Jahr geheiratet. Meine Mutter ist die hier, neben Micha.
Symbol für die Teilung, denn 40 Jahre lang konnte niemand durch Hast du Kontakt zu deinem Vater?
dieses Tor gehen. Die Grenze zwischen Ost- und Westberlin war Ja, natürlich. Er ist auch auf dem Bild. Er steht da ganz hinten.
genau hier. Seit 1990 feiern die Berliner hier den Beginn des Hat er auch wieder geheiratet?
Neuen Jahres mit einem großen Fest. Dahinten sehen Sie den Nein. Aber er lebt mit seiner Freundin zusammen.
Reichstag. Auch das Regierungsviertel ist nicht weit. Und wer ist das mit der Katze auf dem Arm?
Vier Das ist mein Onkel Tom, der Bruder meiner Mutter mit seiner
 Heute regnet es den ganzen Tag. Was machen wir? Frau Heidi und ihrem Sohn Jan.
 Wir können ja in ein Museum gehen.
 Ja, warum nicht. In welches? b) Sie hören nun das komplette Gespräch. Was sagt Ines? Kreu-
 Das Jüdische Museum soll sehr interessant sein, oder wir zen Sie an: Richtig oder falsch?
können ins Pergamon-Museum gehen. Ist das deine ganze Familie?
 Was kann man dort sehen? Nein, nicht nur Familie, auch ein paar gute Freunde.
 Kunst aus der Antike, glaube ich. Schau, ganz rechts steht Anna. Sie wollte nicht mit aufs Bild,
 Ach, Antike interessiert mich nicht so sehr. aber Anna ist meine beste Freundin. Sie ist wie eine Schwester
 Hm, oder wir können ins Haus am Checkpoint Charlie gehen. für mich. Und hinter ihr ist mein Freund Nico.
Dort kann man etwas über die Teilung der Stadt lernen. Was Und wer ist das neben dir mit der Mütze auf dem Kopf? Ist das
interessiert dich denn? dein Vater?
 Ich möchte gern ins Jüdische Museum. Das ist neu und ich war Nein, das ist Micha, der neue Mann meiner Mutter. Sie haben
noch nicht da. letztes Jahr geheiratet. Meine Mutter ist die hier, neben Micha.
 Ja, okay, gehen wir dahin. Hast du Kontakt zu deinem Vater?
Fünf Ja, natürlich. Er ist auch auf dem Bild. Er steht da ganz hinten.
 Schau mal, heute wird das Wetter schön und bestimmt ganz Hat er auch wieder geheiratet?
warm. Was machen wir heute? Nein. Aber er lebt mit seiner Freundin zusammen.
 Ich weiß nicht, wir können ja in die Stadt gehen und eine Fahrt Und wer ist das mit der Katze auf dem Arm?
mit dem Schiff auf der Spree machen. Das ist mein Onkel Tom, der Bruder meiner Mutter mit seiner
 Ja, aber das ist mitten in der Stadt. Ich möchte lieber in die Frau Heidi und ihrem Sohn Jan.
Natur, in einen Park oder an einen See und etwas spazieren Dein Cousin sieht nett aus.
gehen oder Fahrrad fahren. Ja, Jan ist in Ordnung. Wir sehen uns nicht so oft, aber wir
 Fahrrad fahren ist eine gute Idee! verstehen uns ganz gut. Er schreibt mir in letzter Zeit immer
 Mit dem Fahrrad durch den Grunewald und dann weiter an den lustige E-Mails und fragt mich viel und erzählt von seinen
Wannsee, baden. Was meinst du? Problemen. Er hat auch keine Geschwister und ich glaube, er
 Ja, fahren wir an den Wannsee. hat auch nicht so viele Freunde.
 Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein Und Und deine Freundin Anna?
dann nischt wie raus zum Wannsee. Ja wir radeln wie der Wind, Sie ist eigentlich eine Nachbarin. Ihre Eltern haben das Haus
durch den Grunewald geschwind Und dann sind wir bald am neben uns gekauft, als wir noch sehr klein waren. Wir sind etwa
Wannsee. gleich alt. Wir haben zusammen gespielt und sind dann auch
zusammen zur Schule gegangen. Wir waren auch in der gleichen
Klasse. Als Kinder waren wir wirklich viel zusammen. Mit ihr konn-
te ich eigentlich immer über alles reden. Aber seit wir beide nicht
mehr zu Hause wohnen, sehen wir uns nicht mehr so oft. Ich habe
das Gefühl, dass wir uns langsam aus den Augen verlieren.
95
| 45
Transkript
 Wie verstehst du dich mit deinem neuen Vater? Um 7 Uhr. Ich arbeite 8 Stunden pro Tag und mache eine Stun-
 Nein, nein, Micha ist der Mann meiner Mutter, aber nicht mein de Mittagspause. Um 16 Uhr habe ich Feierabend und gehe
Vater. Er ist nett, ein bisschen langweilig, vielleicht. Er war ein- nach Hause.
fach immer da, wenn es meiner Mutter schlecht ging. Ich glau- Sie haben es gut.
be, sie ist ganz glücklich mit ihm. Mit meinem Vater hat sie sich Ich kann nicht klagen. Mir gefällt mein Beruf.
immer gestritten. Jetzt mit Micha ist das anders: ruhig, und Vier
etwas langweilig, finde ich. Was machen Sie denn beruflich?
 Und dein Vater? Ich bin Ärztin.
 Mein Vater, der ist ganz anders. Wir haben viel Spaß gehabt Man hört oft, dass die Ärzte sehr unregelmäßige Arbeitszeiten
und auch viel Blödsinn zusammen gemacht. Als ich klein war, haben. Ist das bei Ihnen auch so?
da sind wir mal zusammen … Nein, ich habe Glück. Ich habe mit drei Kollegen zusammen
eine Praxis. Wir organisieren unsere Arbeit sehr gut. Ich bin
Kapitel 7 jeden Montag und Mittwoch von 7 Uhr bis 17 Uhr in der Praxis
und am Donnerstag von 7 bis 13 Uhr. So habe ich am Dienstag
1 Sie hören fünf kurze Dialoge. Ordnen Sie die Dialoge den Beru- und Freitag Zeit für unsere Kinder.
fen zu. Notieren Sie Dialognummer und die Arbeitszeiten der Fünf
Personen. Darf man fragen, was Sie beruflich machen?
Eins Ich bin Koch in einem Spezialitätenrestaurant.
 Haben Sie die fantastische Geburtstagstorte schon probiert? Und wie ist das bei Ihnen, haben Sie regelmäßige Arbeitszeiten?
 Die sieht wirklich gut aus, aber leider esse ich nie Torte. Das ist Ja, regelmäßig sind meine Arbeitszeiten schon, aber es gibt grö-
bei meinem Beruf nicht gut. ßere Pausen während des Tages. Ich beginne am Morgen gegen
 Sie dürfen aus beruflichen Gründen keine Torte essen? Sind Sie 9 Uhr und arbeite bis etwa 14 Uhr. Dann habe ich eine Pause.
Fotomodell? Um 17 Uhr beginne ich wieder und arbeite bis 21 Uhr. Zwei Tage
 Nein, nein, ich bin Tänzerin an der Staatsoper. Klassisches Ballett. in der Woche habe ich frei. Am Wochenende arbeite ich fast
 Toll, dann sind Sie ja richtig berühmt! immer. Heute habe ich mir für dieses Fest frei genommen. So
 Nicht wirklich. ein 50ster Geburtstag ist schon etwas Besonderes.
 Das hat mich schon immer einmal interessiert: Wie sind eigent- Ja, da haben Sie Recht. Und wir reden hier über die Arbeitszeiten.
lich Ihre Arbeitszeiten?
 Das ist unterschiedlich. Normalerweise beginnen wir gegen 3 Hören Sie die Nachricht vom Anrufbeantworter und machen sich
9 Uhr am Morgen mit den Proben. Das geht bis 14 Uhr etwa. Notizen. Schreiben Sie einen Zettel für Karsten. Notieren Sie,
Ja und dann halt am Abend, wenn wir Vorstellung haben. was er tun soll.
 Das stelle ich mir sehr hart vor. Guten Tag, hier ist Frau Stark, von der Agentur Schulz und Partner.
 Ja, das ist es manchmal schon, aber ich mag meinen Beruf. Schade, dass ich Sie nicht mehr erreiche. Es geht um Ihren Auftrag,
Zwei das Informationsheft für Ihre Firma Rad-Rapid.
 Was machen Sie denn beruflich? Sie hatten uns zwei Fotos gegeben. Leider ist die Qualität nicht gut
 Ich bin Pilot bei der Lufthansa. genug für den Druck. Wir brauchen also dringend neue Fotos. Es
 Dann sehen Sie viel von der Welt. wäre gut, wenn Sie die Fotos von einem professionellen Fotografen
 Ja, von oben. Nein, nein, es geht. Wir fliegen ja vor allem inner- machen lassen könnten. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit
halb von Europa. Normalerweise hat man keine Zeit, sich etwas Herrn Blank gemacht und können ihn wirklich empfehlen.
anzusehen. Man kommt an und fliegt so schnell wie möglich Sie erreichen Herrn Blank unter der Telefonnummer 45 48 29.
zurück. Es wäre schön, wenn wir die neuen Fotos bis nächsten Mittwoch
 Und wie lange arbeiten Sie? bekommen könnten. Könnten Sie uns bitte informieren, ob das
 Der Flugplan sieht so aus, dass ich zwischen 8 bis 10 Stunden klappt? Herzlichen Dank und auf Wiederhören!
pro Tag unterwegs bin. Aber manchmal, wenn es Probleme gibt,
dann auch länger. Kapitel 8
 Werden Sie da nicht manchmal müde?
 Das darf eigentlich nicht sein. Wir sind aber immer zu zweit. 1 Sie hören 3 Interviews am Flughafen Frankfurt. Hören, notieren
Drei und markieren Sie.
 Haben Sie auch so unregelmäßige Arbeitszeiten? Eins
 Nein, bei mir ist alles ganz geregelt. Ich bin Gärtnerin. Es gibt Wohin fliegen Sie?
Unterschiede je nach Jahreszeit, im Winter zum Beispiel, ist Jetzt zuerst nach Paris und dann weiter nach Mali.
weniger zu tun. Sie haben sehr viel Gepäck dabei. Bleiben Sie länger?
 Wann fangen Sie am Morgen an zu arbeiten? Ja, ich werde dort ein Jahr bleiben und arbeiten.
 Was erwarten Sie von Ihrem Aufenthalt in Mali?

96
46 | sechsundvierzig
 Ich denke, das wird nicht ganz einfach werden. Ich bin traurig, Ich weiß nicht wie das genau geht. Wenn ich von meinem
dass ich meine beiden Töchter so lange nicht sehe. Meine Kin- Handy aus anrufe, geht alles automatisch, aber wenn ich von
der fehlen mir jetzt schon. Ich bin auch ein wenig unsicher. Es deinem Handy anrufe, dann geht das ganz anders.
ist eine ganz andere Kultur und ich weiß nicht viel darüber. Ich Warte, ich helfe dir. Also, hier, nimm mein Handy.
habe ein wenig Angst, dass ich Fehler mache. Aber es ist für Okay.
mich nicht das erste Mal, dass ich im Ausland arbeite. Also, zuerst wählst du die Vorwahl von der Schweiz.
Zwei Die weiß ich: Null – null – vier – eins.
 Wohin fliegen Sie? Okay. Dann wählst du acht – sechs und dann deine Telefon-
 Ich fliege nach Mexiko. nummer.
 Sie haben viel Gepäck dabei. Bleiben Sie länger? Acht – sechs – 026 303 30 45 – hab ich.
 Ich weiß noch nicht genau wie lange. Maximal drei Monate. Wenn du die Begrüßung hörst, musst du die Stern-Taste
 Was machen Sie in Mexiko? drücken.
 Ich mache zuerst einmal sechs Wochen einen Spanischkurs. Wo?
Und dann weiß ich noch nicht genau. Auf der Tastatur unten links, den Stern unter der sieben.
 Was erwarten Sie von Ihrer Reise? Hast du das gemacht?
 Für mich ist diese Reise etwas ganz Besonderes. Ich arbeite seit Ja.
vielen Jahren in einem Reisebüro und ich habe auch schon viele Dann musst du dein Passwort eingeben.
Länder gesehen. Aber im Moment möchte ich etwas in meinem Passwort – was hatte ich da? – Ach ja.
Leben verändern. Die Reise ist eine Pause zum Nachdenken. Ich Okay? Hast du dein Passwort eingetippt?
möchte aber auch etwas lernen: die Sprache und natürlich Ja.
etwas über die Kultur. Ich bin sehr neugierig und ich bekomme Und jetzt musst du das beenden. Dafür drückst du das
schnell Kontakt. Ich bin auch nicht ängstlich. Doppelkreuz.
 Viel Glück! Hm … Wo?
Drei Das ist die Taste ganz unten rechts.
 Wohin fliegen Sie? Okay.
 Nach Japan. Sie haben keine neuen Nachrichten. Nachrichten bearbeiten:
 Sind Sie Tourist oder reisen Sie beruflich? Wiederholen Taste eins. Nachrichten ...
 Beruflich. Ich habe verschiedene Treffen mit Kollegen von
anderen Firmen. Es geht um eine Zusammenarbeit. Kapitel 10
 Fliegen Sie das erste Mal nach Japan?
 Ja. Ich war schon in anderen asiatischen Ländern, aber in Japan 1 Hören Sie die Kurzinterviews. Was sagen die Personen? Kreuzen
war ich noch nicht. Sie an.
 Wie haben Sie sich auf die Reise vorbereitet? Eins
 Ich habe mich darüber informiert, auf was man als Geschäfts- Wir haben Menschen auf der Straße gefragt: „Heimat, was ist das?
mann achten muss. Ich habe auch ein spezielles Training in Haben Sie manchmal Heimweh?“ Hören Sie die Antworten.
meiner Firma bekommen. Ich denke, ich bin ganz gut vorber- Heimat? Das sind für mich die Freunde, die ich habe.
eitet. Aber ich bin unsicher. Die Kultur ist mir sehr fremd, aber Haben Sie manchmal Heimweh?
sie interessiert mich sehr. Ich habe etwas Angst, dass ich ein Ja, manchmal schon.
bisschen verloren bin. Ich kann die Schrift nicht lesen. Aber ich Was machen Sie dann?
freue mich auch. Es ist etwas ganz Besonderes. Ich gehe in ein gutes Lebensmittelgeschäft und kaufe ein: Fisch
in Dosen, oder sonst etwas, was für mich typisch für Heimat ist.
Kapitel 9 Wenn ich wirklich traurig bin, dann höre ich Musik von zu
Hause. Oder ich rufe alte Freunde an.
1 Hören Sie den Dialog, lesen Sie die Aufgaben und kreuzen Sie Zwei
die richtige Lösung an. Was bedeutet Heimat für Sie?
 Ach, das ist jetzt aber wirklich ärgerlich! Für mich ist Heimat das Land, in dem ich geboren wurde und wo
Jetzt hab ich mein Handy im Hotel vergessen und sollte drin- ich meine Kindheit verbracht habe. Meine Heimat ist Ungarn.
gend meine Combox zu Hause in der Schweiz anrufen. Herr Haben Sie manchmal Heimweh nach Ungarn?
Andres wollte mir eine Nachricht hinterlassen. Ich war 11 Jahre alt, als ich nach Deutschland gekommen bin.
 Wieso, das ist doch überhaupt kein Problem, das kannst du Mein Leben lebe ich hier. Ungarn ist ein tolles Land. Ich bin dort
doch von jedem Telefonapparat aus machen. Hier, nimm mein ja aufgewachsen und ich fahre gerne dort hin. Aber ich bin jetzt
Handy und höre deine Combox ab. schon so viele Jahre hier. Deutschland ist meine zweite Heimat
geworden. Heimweh kenne ich nicht.

97
| 47
Transkript
Drei Wirklich? Ist das wahr? Das ging aber schnell! Kennst du ihren
 Entschuldigung, was bedeutet Heimat für Sie? neuen Freund?
 Oh – Heimat – ich bin oft umgezogen und ich reise viel. Nein. Aber ich habe gehört, dass Nina sehr verliebt ist.
Ich bin nie lange an einem Ort. Heimat ist für mich nicht Das passt zu Nina. Na ja, warum nicht?
wichtig. Vielleicht ändert sich das, wenn man älter wird. Ich weiß nicht, wenn das mal gut geht. Sie kennen sich ja noch
Aber im Moment ist Heimat für mich kein Thema. gar nicht richtig.
Vier Ach, komm, Nina weiß schon, was sie tut. Ich finde es toll, dass
 Entschuldigung, woher kommen Sie? sie heiratet. Und diesen Jürgen lernen wir dann schon noch
 Aus Korea. kennen. Und wann und wo ist das Fest?
 Leben Sie schon lange hier in Deutschland? Hier steht, die Trauung ist am 13. Mai nachmittags um 16 Uhr
 Zwei Jahre. in der Marienkirche. Das Fest ist im Hotel Krone.
 Was bedeutet Heimat für Sie? 13. Mai, das ist ja schon bald.
 Das ist mein Zuhause. Korea ist meine Heimat. Da ist mein Was ziehe ich da nur an?
Herz. Das rote Kleid ist doch genau richtig.
 Haben Sie manchmal Heimweh? Ja, vielleicht. Aber ich mag eigentlich keine Hochzeitsfeiern.
 Ja, oft. Korea ist so anders als Deutschland. Ich habe Müssen wir da hingehen?
Heimweh nach meiner Familie, nach meiner Sprache. Ja, natürlich. Das wird bestimmt toll. Komm, wir schreiben
Fünf gleich und sagen zu.
 Und Sie, was bedeutet Heimat für Sie? Okay.
 Heimat? Das Lachen der Menschen. Die Feste, die wir gefeiert
haben. Heimat, das ist ein Gefühl, nichts Konkretes. Aber es ist 2 Sie hören fünf Personen. Wie sprechen die Personen? Höflich
wichtig, eine Heimat zu haben. oder unhöflich? Markieren Sie.
 Haben Sie manchmal Heimweh? Eins
 Ja, sehr oft sogar. Wenn ich länger als ein Jahr nicht in meinem Könnte ich noch ein Mineralwasser haben?
Heimatdorf war, fehlt mir etwas. Das macht mich traurig. Zwei
Ich verbringe meine Ferien dort, besuche meine Familie. Wer ist dran?
Ich brauche das. Ich bin dran. Ich bekomme drei Brötchen und zwei Berliner.
Drei
Kapitel 11 Bringen Sie mir ein Bier.
Vier
1 Hören Sie den Dialog und notieren Sie die Informationen. Ich hätte gern von dem Käse.
 Wie viel darf ich Ihnen geben?
 Hast du die Karte gesehen? Nina heiratet! 200 Gramm, bitte.
 Was, Nina heiratet? Wen denn? Ich dachte Nina und Frank Fünf
haben sich getrennt! Seit wann sind die beiden denn wieder Würdest du bitte eine Jacke anziehen.
zusammen?
 Die beiden sind nicht wieder zusammen. Nina heiratet ihren
neuen Freund Jürgen. Die beiden sind seit 4 Wochen ein Paar.

CD zum Testheft A2

Sprecher/innen: Ulrike Arnold, Konstantin Kernert, Andrea Kölbl, Lydia Körner, Detlef Kügow-Klenz, Oliver Meyer, Yannick Romano-Brandt,
Stefan Rutz, Peter Veit, Sabine Wenkums, Sanae Zens

Musikproduktion und Tonstudio: Heinz Graf, Puchheim


Regie: Sabine Wenkums

Gesamtlaufzeit: 44’28

© P 2005 Langenscheidt KG, Berlin und München


98
ucxouri enebis standarti
VIII klasi
wlis bolos misaRwevi Sedegebi

mimarTuleba

mosmena laparaki kiTxva wera swavlis kulturaTa


swavla dialogi
1. moswavle igebs 7. moswavle 12. moswavle igebs 20. moswavle 26. moswavle 30. moswavle
maswavleblis icavs ucxouri instruqciebs (savar- nimuSis acnobierebs, amoicnobs
miTiTebebsa enisaTvis dama- jiSos piroba, abra, mixedviT wers rom miznis informacias
da savarjiSos xasiaTebel rCeva- darigeba, sxvadasxva miRwevis kulturis
instruqciebs. intonacias da gamafrTxilebeli Sinaarsis Ria sxvadasxva gza sferodan.
2. moswavle igebs aqvs saTanado warwera, TamaSis wesebi). baraTs. arsebobs. 31. moswavle
dialogs. gamoTqma. 13. moswavle igebs 21. moswavle 27. moswavle tolerantulia
3. moswavle igebs 8. moswavle martiv korespondencias: swers werils damoukideb- kulturuli da
sainformacio Tavs arTmevs sxvadasxva xasiaTis Ria Tanatols, lad marTavs individualuri
audioCanawerebs. yofiT baraTs, werils. axlobels saswavlo gansxvavebebis
4. moswavle igebs sakomunikacio 14. moswavle ecnoba presas 22. moswavle saqmianobas. mimarT.
sainformacio situacias (interviu, reportaJi, qmnis sareklamo 28. moswavle 32. moswavle
audioCanawerebs. 9. moswavle teleprograma, qronika). xasiaTis teqsts marTavs iTvaliswinebs
5. moswavle monawileobs 15. moswavle igebs sare- (bukleti, resursebs. gansxvavebul
igebs sazogado- interaqciaSi. klamo xasiaTis teqsts afiSa). 29. moswavle sociokultu-
ebrivi TavSeyris 10. moswavle (turistuli bukleti, 23. moswavle TanamSro- rul garemoSi
adgilebSi gabmulad afiSa, anonsi). adgens mlobs gundis miRebul qcevis
gakeTebul laparakobs. 16. moswavle igebs teleprogramas wevrebTan. wesebs.
gancxadebebs. 11. moswavle komiqss. 24. moswavle
6. moswavle gan- iyenebs zepir- 17. moswavle igebs faq- Txzavs mcire
sazRvravs mosme- metyvelebis tobrivi informaciis moculobis
nis mizans da saTanado Semcvel SemecnebiT TxrobiT
iyenebs Sesabamis strategiebs. teqsts sxvadasxva teqsts
strategias. Temaze (kulturisa 25. moswavle
da sabunebismetyvelo mimarTavs
sferoebidan). weris saTanado
18. moswavle igebs Txro- strategiebs.
biT teqsts (cxovre-
biseuli istoria,
mogoneba, dRiuri).
19. moswavle gansazRvravs
kiTxvis mizans da
Sesabamisad iyenebs kiTx-
vis sxvadasxva saxeobas
(gacnobiTi, SeswavliTi,
ZiebiTi).

swavlis Sedegebi da indikatorebi


mosmena
ucx.VIII.1. moswavle igebs maswavleblis miTiTebebsa da savarjiSos instruqciebs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
saTanadod reagirebs maswavleblis miTiTebebze; asrulebs savarjiSoebs
ucx.VIII.2. moswavle igebs dialogs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
amoicnobs sakomunikacio situacias (Tanamosaubreebi, sasaubro Tema); amokrefs dialogidan faqtobriv
informacias (vin, sad, rodis, ramdeni, romeli, rogori. . .); amoicnobs dialogSi monawile pirTa dadebiT da
uaryofiT Sefasebebs; ganasxvavebs metyvelebis familarul da Tavazian formebs
ucx.VIII.3. moswavle igebs sainformacio audioCanawerebs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
a) arkvevs amindis prognozs.
amoicnobs geografiul adgilebs; amoicnobs atmosferul movlenebs da temperaturas
b) moswavle igebs sportis axal ambebs.
amoicnobs saxeobebs; amoicnobs gamarjvebul da damarcxebul gundebs/moTamaSeebs; amoicnobs angariSs
ucx. VIII.4. moswavle igebs sazogadoebrivi TavSeyris adgilebSi gakeTebul gancxadebebs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
amoicnobs, sad aris gakeTebuli gancxadeba (supermarketSi, sadgurSi da sxva); amokrefs faqtobriv
informacias (gamgzavrebis dro, baqani, fasi, seqcia...)
mosmenis strategiebi
ucx.VIII.5. moswavle Sinaarsis gasagebad iyenebs saTanado strategiebs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
saTauris, ilustraciebis safuZvelze gamoTqvams varauds teqstis Sinaarsis Sesaxeb; cocxali metyvelebis/
Canaweris mosmenisas iSveliebs araverbalur element ebs (xmis tembri, intonacia, mimika, Jestikulacia,
sxvadasxva tipis xmauri, logikuri maxvili. . .); amoicnobs ucnobi sityvebis, gamoTqmebis, winadadebebis

99
mniSvnelobas nacnob elementebze dayrdnobiT (konteqsti, intonacia, sityvis fuZe . . . )
ucx.VIII.6. moswavle gansazRvravs mosmenis mizans da iyenebs Sesabamis strategias.
a) moswavle amoicnobs zogad Sinaarss.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
nacnob sityvebsa Tu gamoTqmebze dayrdnobiT amoicnobs sakomunikacio situacias, konteqsts, mTavar Temas/
sakiTxebs
b) moswavle amoicnobs konkretul informacias.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
yuradRebas amaxvilebs mxolod konkretul informaciaze da amokrefs mas.

laparaki
ucx.VIII.7. moswavle icavs ucxouri enisaTvis damaxasiaTebel intonacias da aqvs saTanado gamoTqma.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
gamoTqmiT kiTxulobs leqsebs, teqstebs; gaiTamaSebs dialogebs, sketCebs
ucx.VIII.8. moswavle Tavs arTmevs yofiT sakomunikacio situacias
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
monawileobs simulaciur situaciebSi (maRaziaSi, eqimTan, dapatiJeba, Sexvedris daniSvna da sxva)
interaqciisas SearCevs sakomunikacio situaciis Sesatyvis mimarTvis formebs, frazebs, gamoTqmebs, kliSeebs
saTanadod reagirebs Tanamosaubris replikebze; axerxebs telefoniT saubars
marTebulad iyenebs metyvelebis Tavazian da familarul formebs
ucx.VIII.9. moswavle monawileobs interaqciaSi.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
svams da pasuxobs kiTxvebs nacnob Tematikaze (Cacmuloba, sayvareli gmiri, hobi, Tavisufali dro, skola,
megobrebi da sxva); gamoxatavs emociebs, Sexedulebebs, ganwyobilebas; afasebs movlenebs, faqtebs, adamianebs;
saTanadod iyenebs mimarTvis Tavazian da familarul formebs; ucxour enaze gadmoscems saTqmels saswavlo
procesSi warmoqmnil problemebTan dakavSirebiT.
ucx.VIII.10. moswavle gabmulad laparakobs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
saubrobs misTvis nacnob Tematikaze (ojaxi, sacxovrebeli adgili, yoveldRiuri aqtivobebi da sxva)
yveba ambavs

zepirmetyvelebis strategiebi
ucx.VIII.11. moswavle iyenebs zepirmetyvelebis saTanado strategiebs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
komunikaciis warmarTvisTvis iyenebs aucilebel resursebs (modelebi, sakvanZo sityvebi, frazebi, gamoTqmebi,
kliSeebi); •blokirebis SemTxvevaSi iyenebs sakompensacio saSualebebs (mag.: mimika, Jestikulacia, antonimis/
sinonimis miTiTeba, perifrazireba /nagulisxmevi sagnis aRwera an misi daniSnulebis miTiTeba/ da sxva);
xvdeba da asworebs sakuTar/sxvis Secdomebs; gaugebrobis SemTxvevaSi iTxovs gameorebas, ganmartebas, nela da
garkveviT warmoTqma

kiTxva
ucx.VIII.12. moswavle igebs instruqciebs (savarjiSos piroba, abra, rCeva- darigeba, gamafrTxilebeli warwera,
TamaSis wesebi).
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
saTanadod reagirebs miTiTebebze
ucx.VIII.13. moswavle igebs martiv korespondencias:
a) sxvadasxva xasiaTis Ria baraTs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
amoicnobs avtoris/adresatis vinaobas; amoicnobs gagzavnis TariRsa da avtoris/adresatis misamarTs
amoicnobs korespondenciis mizans (milocva, mowveva, raimes SeTavazeba da sxva).
amoicnobs faqtobriv informacias (rodis, sad, vin, ratom . . .)
b) moswavle igebs werils.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
amoicnobs sakomunikacio situacias (avtori, adresati, korespondenciis mizani); amoicnobs faqtobriv
informacias (sad, rodis, ra, ramdeni, rogor …...); amoicnobs emociebs

ucx.VIII.14. moswavle ecnoba presas (interviu, reportaJi, teleprograma, qronika).


a) moswavle igebs intervius, reportaJs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
amoicnobs korespondents, respondents; amoicnobs Temas/sakiTxebs, amoicnobs faqtobriv informacias
amoicnobs respondentis emociebs, dadebiT da uaryofiT damokidebulebebs
b) moswavle igebs teleprogramas.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
amoicnobs programis formats (kviris ganrigi, saaTebis ganrigi, gadacemis saTaurebi, arxebis logoebi)
amoicnobs gadacemis tips; amoicnobs anotaciis zogad Sinaarss; amoicnobs konkretul informacias (monawile,
Semsrulebeli, dRe, dro da sxva)
g) moswavle igebs qronikas.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
amoicnobs saTaurs da qvesaTaurebs; amoicnobs mTavar siuJetebs sakvanZo sityvebze dayrdnobiT (sensacia,
qurdoba, dajildoveba, gataceba da sxva); amoicnobs moqmed pirebs da maT damaxasiaTebel Tvisebebs
amoicnobs movlenaTa Tanmimdevrobas; amoicnobs konkretul informacias (rodis, sad, ramdeni. . . )
ucx.VIII.15. moswavle igebs sareklamo xasiaTis teqsts (turistuli bukleti, afiSa, anonsi).
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:

100
amoicnobs sakomunikacio situacias (avtori, teqstis mizani, teqstis formati, adresati); amoicnobs saTaurs,
qvesaTaurebs, rubrikebs, ilustraciebis warwerebs ; amoicnobs faqtobriv informacias (TariRi, fasi, adgili,
pirobebi, monawile da sxva)
ucx.VIII.16. moswavle igebs komiqss.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
ganasxvavebs erTmaneTisgan dialoguri da TxrobiTi teqstebis dizains; erTmaneTTan akavSirebs teqstsa da
naxats; amoicnobs saxviTi da tipografiuli xerxebiT gamoxatul emociebs, ganwyobebs; amoicnobs epizodis
Sinaarss ilustraciebze dayrdnobiT; • amoicnobs naxatebsa Tu teqstSi miniSnebul kulturul informacias
(epoqa, qveyana, istoriuli movlena, ama Tu im socialuri wris tipuri warmomadgeneli da sxva)

ucx.VIII.17. moswavle igebs faqtobrivi informaciis Semcvel SemecnebiT teqsts sxvadasxva Temaze (kulturisa
da sabunebismetyvelo sferoebidan).
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
amoicnobs mTavar Temas/sakiTxebs; • amoicnobs faqtobriv informacias
ucx.VIII.18. moswavle igebs TxrobiT teqsts (cxovrebiseuli istoria, mogoneba, dRiuri).
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
amoicnobs personaJebs; • amoicnobs personaJTa ganwyobilebebs, grZnobebs, damaxasiaTebel Tvisebebs;
amoicnobs ambis msvlelobis mTavar etapebs (dasawyisi, ambis ganviTareba, dasasruli); adgens movlenaTa
Tanamimdevrobas

kiTxvis strategiebi
ucx.VIII.19. moswavle gansazRvravs kiTxvis mizans da Sesabamisad iyenebs kiTxvis sxvadasxva saxeobas (gacnobiTi,
SeswavliTi, ZiebiTi).
a.moswavle ecnoba teqsts (gacnobiTi kiTxva).
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
gamoTqvams varauds teqstis Sinaarsis Sesaxeb sxvadasxva elementebis moSveliebiT (saTauri, qvesaTauri,
ilustracia, abzacebis dasawyisi, erT-erTi abzaci, gamoyofili sityvebi); erTxel kiTxulobs teqsts
yuradRebas ar amaxvilebs ucxo sityvebze; eyrdnoba nacnob sityvebs zogadi Sinaarsis gasagebad
b. moswavle guldasmiT kiTxulobs teqsts (SeswavliTi kiTxva)
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
ecnoba teqsts (ix. gacnobiTi kiTxva); gamowvlilviT kiTxulobs teqsts
a) cdilobs ucnobi sityvebis, gamoTqmebis mniSvnelobis amocnobas nacnob verbalur (konteqsti, qarTulSi
damkvidrebuli ucxouri sityvebi, sityvis nacnobi fuZe, afiqsebi) da araverbalur (teqstis agebuleba,
ilustraciebi, sxvadasxvagvari Srifti, brWyalebi,) elementebze dayrdnobiT
b) ucnob sityvebs, gamoTqmebs eZebs misTvis misawvdom resursebSi (saxelmZRvanelo, leqsikoni, kompetenturi
piri)
saWiroebis SemTxvevaSi xelmeored kiTxulobs teqsts an mis calkeul nawilebs

g. moswavle teqstSi poulobs konkretul informacias (ZiebiTi/seleqciuri/ kiTxva)


Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
Tvalis gadavlebiT amokrefs misTvis saWiro informacias

wera
ucx.VIII.20. moswavle nimuSis mixedviT wers sxvadasxva Sinaarsis Ria baraTs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
icavs korespondenciis formalur mxares (mimarTvis forma, damSvidobebis formula, xelmowera, misamarTi,
TariRi); korespondenciis mizans usadagebs Sinarss (miwveva, raimes SeTavazeba, miwvevaze/SeTavazebaze
daTanxmeba/uaris Tqma); respondentis vinaobis gaTvaliswinebiT marTebulad SearCevs metyvelebis
familarul da Tavazian formebs; icavs gramatikisa da orTografiis normebs
ucx. VIII.21. moswavle swers werils Tanatols, axlobels (xelnawer an eleqtronul versias).
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
adresatis vinaobis gaTvaliswinebiT SearCevs mimarTvisa da damSvidobebis saTanado formulebs
agebs Txrobas
a) Tanamimdevrulad gadmoscems movlenebs, faqtebs
b) icavs frazebs Soris logikur kavSirs
gamoxatavs grZnobebs, Gganwyobilebebs, survilebs; icavs gramatikisa da orTografiis normebs
ucx.VIII.22. moswavle qmnis sareklamo xasiaTis teqsts (bukleti, afiSa).
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
gansazRvravs sakomunikacio situacias (avtori, reklamis mizani, teqstis formati, adresati); igonebs
saTaurs; wers ilustraciis komentarebs; lakonurad adgens ZiriTad teqsts (anotacias); miuTiTebs faqtobriv
informacias (TariRi, fasi, adgili, pirobebi da sxva); faqtobriv informacias daurTavs Sefasebebs; icavs
gramatikisa da orTografiis normebs

ucx.VIII.23. moswavle adgens teleprogramas


Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
SearCevs gadacemis tipebs; anawilebs maT saaTebis mixedviT; asaTaurebs TiToeul gadacemas
wers anotacias, sadac miuTiTebs gadacemis Temas, siuJets da urTavs Sefasebas
icavs gramatikisa da orTografiis normebs
ucx. VIII. 24. moswavle Txzavs mcire moculobis TxrobiT teqsts (cxovrebiseuli istoria, ambavi)
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
iwyebs Txrobas; ganaviTarebs da asrulebs siuJets; icavs gramatikisa da orTografiis normebs
weris strategiebi
ucx.VIII.25. moswavle mimarTavs weris saTanado strategiebs.

101
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
moiZiebs da amzadebs aucilebel saswavlo resursebs (leqsikoni, nimuSi, gramatikuli cnobari . . )
adgens Sesasrulebeli samuSaos gegmas da wers Sav variants; gadaikiTxavs Sav variants, saswavlo resursze
dayrdnobiT amowmebs nawers da asworebs Secdomebs; aTeTrebs nawers

swavlis swavla
ucx.VIII.26. moswavle acnobierebs, rom miznis miRwevis sxvadasxva gza arsebobs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
gamokveTs Sesasrulebeli samuSaos mTavar amocanas; Sesasrulebel samuSaos yofs monakveTebad
SearCevs samuSaos Sesrulebis gzebs; samuSaos dawyebamde Tavs uyris saWiro resursebs da axdens codnis
mobilzebas; samuSaos dasrulebis Semdeg ganixilavs mis mier arCeul gzas (rogori taqtika airCia, ra
gauadvilda, ra gauWirda, rogor ajobebda); akvirdeba da adarebs sxvebis mier arCeul gzas da TanatolebTan
erTad msjelobs imis Sesaxeb, Tu romeli iyo optimaluri.
ucx.VIII.27. moswavle damoukideblad marTavs saswavlo saqmianobas.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
mimarTavs TviTSefasebas; monawileobs TanaSefasebaSi (moswavle-maswavlebeli an moswavle-moswavle erTsa
da imave naSroms erTmaneTisagan damoukideblad asworeben); Sedegebze dakvirvebiT aRniSnavs, sad aqvs
winsvla, sad uWirs; asaxelebs warumateblobis faqtorebs, mizezebs (mag. saTanadod ar gamoiyena resursi,
ver gamokveTa aqtivobis mTavari amocana, gamotova erTi etapi, amocana dauZleveli moeCvena, iyo ugunebod da
sxva); amCnevs da asaxelebs sakuTar xarvezebs; adgens, Tu ra zomebs unda mimarTos xarvezebis aRmosafxvrelad;
sakuTari iniciativiT mimarTavs gamosasworebel zomebs
ucx.VIII.28. moswavle marTavs resursebs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
moiZiebs informacias rogorc skolaSi, ise skolis gareT misawvdom resursebSi (saxelmZRvanelos
TvalsaCinoebebi, leqsikoni, skolis/soflis/qalaqis biblioTeka, maswavlebeli, kompetenturi piri,
interneti da sxva); sxvadsxva maCveneblebis mixedviT axarisxebs sxvadasxva resursebSi mopovebul
informacias.
ucx.VIII.29. moswavle TanamSromlobs gundis wevrebTan.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
msjelobs gundelebTan (problemis gadaWra, funqciebis ganawileba); saTanadod asrulebs Tavis funqcias,
rogorc lideri an gundis wevri; iTvaliswinebs lideris, Tanagundelis rCevebs; ismens sxvebis mosazrebebs,
gamoTqvams sakuTars; uTanxmoebisas cdilobs SeTanxmebis miRwevas; cdilobs Tavisi wvlili Seitanos saerTo
saqmeSi

kulturaTa dialogi
ucx.VIII.30. moswavle amoicnobs informacias kulturis sferodan.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
akvirdeba da amoicnobs ilustraciebze/teqstebSi asaxul kulturul, simbolur, sayofacxovrebo realiebs
ucx.VIII.31. moswavle tolerantulia kulturuli da individualuri gansxvavebebis mimarT.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
paralelebs avlebs ucxo da mSobliur kulturebs Soris da poulobs msgavsebebs/gansxvavebebs
kulturul Taviseburebebze saubrisas koreqtulad gamoTqvams sakuTar mosazrebebs, damokidebulebebs
iCens interess adamianTa gancdebis, damokidebulebebis mimarT; avlebs paralelebs, poulobs da aRniSnavs
analogiebs, gansxvavebebs sakuTar da sxvaTa sulier samyaroebs Soris (gancdebi, ganwyobilebebi,
damokidebulebebi)
ucx.VIII.32. moswavle iTvaliswinebs gansxvavebul sociokulturul garemoSi miRebul qcevis wesebs.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle:
akvirdeba da amoicnobs sociokulturul Taviseburebebs; simulaciur situaciebis gaTamaSebisas icavs
ucxouri socio-kulturuli garemosTvis damaxasiaTebel normebs
saskolo standartis Sesabamisoba evrosabWos mier dadgenil enis codnis doneebTan

evrosabWos ganaTlebis komitetisa da ucxouri enebis ganyofilebam ucxouri enebis swavla/swavlebisa da


SefasebisaTvis Seadgina da gamosca saerTo evropuli sarekomendacio CarCo. am CarCos mizania Seqmnas wevr-
qveynebisaTvis saerToO baza enis codnis kvalifikaciis gansasazRvrad da xeli Seuwyos maswavleblebis,
programebis Semdgenlebis, sertifikatis gamcemi organizaciebisa da ucxouri enebis swavlebis
administratorebis SeTanxmebul moqmedebas.
sarekomendacio CarCo gansazRvravs enis codnis 3 ZiriTad dones:
A A – ZiriTadi momxmarebeli (enis elementaruli codna) EevrosabWos EevrosabWos
B AB – damoukidebeli momxmarebeli (enis kargi floba) standartis standartis
klasi done done
AC – specialisti (enis Tavisufali floba)
(recepcia: (producireba:
es 3 done 6 ganStoebad iyofa : A1 (gasaRebi), A2 (safuZveli), mosmena, kiTxva) laparaki, wera)
B1 (zRvruli), B2 (zRvruli ganviTarebuli), C1 (maRali), C2
ucxo ena 1 III-IV A1 A1
(srulyofili). zogadsaganmanaTleblo skolis ucxouri enis
standarti miznad isaxavs B1 (zRvruli) donis daZlevas. V-VIII A2 A2

IX- B1+ B1
XIII
ucxo ena 2 VII A1+ A1
VIII A2+ A2
IX-XII B1+ B1
ucxo ena 3 X A1+ A1+
XI A2 A2
XII A2+ A2

102

Das könnte Ihnen auch gefallen