Sie sind auf Seite 1von 4

c Ê 

 
 cc
 Ê   cc
 Ê 
 
 c
 Ê   c
 Ê !
 c
 Ê "  c#c$
 Ê "  %  %
& '
 Ê " ' %  c(
c Ê " )!* c+
A.Ê Directoriesǥ..221-3
^ 
   
ë.Ê £eb Access Managementǥ..224-7
C.Ê Password Managementǥ..227-9
cÊ   
Ê !  
Ê "   #
D.Ê Legacy Single Sign-onǥ..229
E.Ê Account Managementǥ..229-30
F.Ê Provisioningǥ..230-2
G.Ê Profile Updateǥ..232
H.Ê Federationǥ..233-4
 Ê 
 ")
,-!! .#/
 Ê *
 /#
A. Fingerprintǥ..240
ë. Palm Scanǥ..240
C. Hand Geometryǥ..240
D. Retina Scanǥ..240
E. Iris Scanǥ..240
F. Signature Dynamicsǥ..241
G. Keystroke Dynamicsǥ..241
H. Voice Printǥ..241
I. Facial Scanǥ..241
J. Hand Topographyǥ..241
$ 
" $
A. Password Managementǥ..242-4
ë. Password Checkersǥ..244
C. Password Hashing and Encryption
D. Password Agingǥ..244
E. Limit Logon Attemptsǥ..244
. ! 
" $.
( #0*
" $.
A. The Token Deviceǥ..245
ë. Synchronousǥ..245
C. Asynchronousǥ..246
/ 
 !
% $+
+ %
 $+
1 )*

" $+#1
c2 *

" $1
A. Smart Card Attacksǥ..251
 Ê %
& .
cÊ 
 
 .#$
Ê  3 .$
Ê 3" .$#(
$Ê ! !# .(#+
.Ê 

 .+
A.Ê Main Components in Kerberosǥ..259
ë.Ê The Kerberos Authentication Processǥ..260-2
C.Ê £eaknesses of Kerberosǥ..262-3
(Ê 4)4 ($
/Ê 
 * ($#(
+Ê 
 

 (/
1Ê 0%  (/
$ Ê 
 )" (+
 Ê 
 
56 (+#1
 Ê )" 

 5)6 (1
c Ê  - /2#c
 Ê 7 #"5"
 
6
 /c
c Ê 
7 /#
 Ê 8

% 7 /
 Ê 9%%7*!" /$
A.Ê Non-RëAC
ë.Ê Limited RëAC
C.Ê Hybrid RëAC
D.Ê Full RëAC
. Ê 
 0%:'0% ! /$
 Ê 7 #"
 /$#.
 Ê 
";
 
 /(
 Ê 
 )
<5*" 6
c Ê  0 /(#/
 Ê 
 - //
 Ê  #" 
 /+
4 Ê < #" 
 /+#1
( Ê 
 "*
 /1
 Ê 
 &"
 "*
 
c Ê 7 ; +2#c
 Ê 0 +c#$
 Ê * 
 +$#(
 Ê 
 &"
 "*
 +/
/ Ê 
 ) %" +/
 Ê 
 -
 ++
 Ê "*
 
 ++
cÊ 
 
 +1
Ê 


 
 +1
Ê 
 #
0
! +1
$Ê 0 ! +1
 Ê % 
 12
cÊ 3 
,!
! 12
Ê 
* 

 12
Ê * 

 12#c
$Ê 9
,

 1c
.Ê ! 1c
(Ê 
 = 1c
 Ê 0% 
 1c
cÊ * 1
Ê 3 
,
% 
 1
Ê 3 
, 1#$
$Ê 4
 "
  1$
.Ê " ! 1$
+ Ê 
 0 1$
 Ê 
  >"*
  1(
 Ê 
  >% 1/
 Ê 
  >0% 1/
1 Ê   22
 Ê 7 " 
* 2
 Ê 
,) 
! 2#
 Ê 
 !" "-! 
* 2
c2 Ê 
 
 2
 Ê ; %
&" 
 
* 2$
c Ê 7 2$#.
 Ê 4* 
 2.
A. TEMPESTǥ..305-6
ë. £hite Noiseǥ..306
C. Control Zoneǥ..306
cc Ê 
 ) 
! 2(
 
  2/
c 3 
,#" 2/
 8 #" 2/#+
 "!#
! 
#" 
  2+
$  # 21
.   * #" 21#cc
( 
 * #" cc#c
/ 0
* #" c
+ 7 #" c#c
1 
 c$
c2 3 
,0
 c(
 

  * c(
c 8 c/
 3 
,
 c+
c Ê 0%
 
 c+
 
 , c1
c 
*
 c1
 
 ?

c 
*
 2
 ! -! 2
c %%! c
 " 0%