Sie sind auf Seite 1von 3

Bahasa Jawa bab 1.

kls 9a_9g

Gatekna cerita wayang ing ngisor Iki kanthi

Premati !

Anoman Duta

Dewi Shinta wis lelakon didhusta Dening prabu Rahwana/

Dasamuka menyang kraton Alengka.Dewi Shinta dipapan

ake ing taman kaputren,Dewi Sinta ora doyan mangan lan

Ora doyan ngombe.ing taman Amung Dewi trijatha sing

bisa ngarih_arih kan bujuk Dewi Sinta supaya gelem

mangan.

Ora kacarita nelangsane Dewi Shinta ing tangane

Mungsuh.Dene Ramawijaya kasil dadi ratu bangsane

Ketek saka kraton guwa kiskenda.Sawijining Dina Prabu

Rama kirim utusan kethek putih Aran Anoman,diutus

Supaya nggoleki Dewi Shinta.

Tekan kraton Alengka,Anoman jujug taman keputran

nemoni Dewi Shinta.Emane Anoman konangan lan kecekel

prajurit Alengka,Anoman dirangket disowanake prabu

Rahwana Arep dihukum oblong ing alun_alun Alengka.

Nanging Anoman kuwi kethek sekti mandraguna,ora teras

Dining.Nalika diobong Anoman pencopotan sandhuwure kraton

lan wit_witan banjir Kobong kabeh.kraton Alengka dadi segara

Geni bulat_bulat Amerga pokale anoman.banjur Anoman kasil

lolos lan Bali matur marang prabu Rama.


✓ Gladhen/soal

1.Sapa sing dhusta Dewi Shinta?

2.Kepriye sipat kang diduweni Anoman?

3.jlentrehna sipat kang diduweni prabu

Rama!

4.Apa bae dasanamane Anoman?

5.gambarke wayang Anoman!

Jawaban BY @nightnneko7
(jawaban By “my opinion”)

1). Rahwana utawa dasamuka, amarga dasamuka ndusta marang dewi shinta yen dasamuka awujud
sesepuh kang gerah

2). -Pemberani
-Memiliki harga diri yang tinggi.
-Setia kepada tuannya.
-Selalu waspada.
-Memiliki sikap sopan santun dan rendah hati.
-Berpendirian teguh, kuat dan tabah dalam menjalani sesuatu.
-Pandai bernyanyi.

3). Bela kautaman, belani tumindak leres, jejegaken prakawis kanthi adil, ngayomi para brahmana miwah
para kawula.

4). Maruti = angin

Anjaniputra = putrane Anjani

Hanuman (versi India)

Bayusiwi = putrane Bathara Bayu

Bayudara = putrane Bathara Bayu

Handayapati = nduwe daya/kakuwatan kang gedhe banget


Yudawisama = senopati perang

Kapiwara = raja wanara

Mayangkara = asmane nalika wis dadi pandhita/begawan

Palwagaseta = wanara putih

Prabancana = angin

5).

Follow juga My Instagram : @nightnneko7  https://www.instagram.com/nightnneko7/

Das könnte Ihnen auch gefallen