Sie sind auf Seite 1von 84

WHIRLPOOL

RECEPTI NAMIJENJENI PRIPRAVLJANJU JELA


U WHIRLPOOL MIKROVALNIM PE∆NICAMA

KUHARICA
Neki recepti izvedivi su samo koriπtenjem Whirlpool mikrovalnih peÊnica
sa Crisp odnosno Grill funkcijom.
Poπtovani kupci,

A Savjeti i preporuke kako


Vam naπa tvrtka moæe
pomoÊi da na najbolji
naËin iskoristite mikro-
valnu peÊnicu doπli
su do nas raznim putovima.
Prije svega traæili ste da Vam
objasnimo kako Êete samostalno
koristiti funkcije Vaπe mikrovalne
peÊnice te da Vam otkrijemo kako
Êete na brz i jednostavan naËin svaki
puta postizati izvrsne razultate.
Vaπa su nas pitanja potakla
da pripremimo kuharicu suvreme-
nog pristupa, koja Êe zadovoljiti
sve Vaπe potrebe.
Odvojite izvjesno vrijeme i
proËitajte uvod i bit Êete zadivljeni
kako je jednostavno transformirati
vaπe tradicionalne recepte u jed-
nako slasna jela iz mikrovalne
peÊnice
Nismo se, meutim, ograni-
Ëili iskljuËivo na predstavljanje
zbirke primamljivih i jednostavnih
recepata; nekoliko smo stranica
posvetili objaπnjavanju funkcija
Vaπe mikrovalne peÊnice, uz
korisne savjete kako pripraviti πto
ukusnija jela.
Na dnu svake stranice je slo-
bodan prostor na koji moæete
zapisati biljeπke i tako unijeti vlasti-
tu notu u naπe recepte.

Uæivajte u kuhanju!

1
Mikrova
©to su mikrovalovi?

Mikrovalovi su elektromag-
netski valovi visoke frekvencije
sliËni onima koje proizvodi
radio ili televizija.
Iako ih ne moæemo vidjeti,
moæemo se osvjedoËiti u njiho-
vo djelovanje.
Na isti naËin kako svjetlost
prolazi kroz staklo, plastiku i
zrak, mikrovalovi prolaze kroz
papir, staklo, porculan i plastiku.
Voda, ulje i masnoÊa
apsorbiraju mikrovalove.
Oni daju energiju moleku-
lama u ovim tvarima, uzrokujuÊi
trenje, koje proizvodi toplinu
(kao πto trljanje ruku proizvodi
toplinu).
KoliËina generirane topline
ovisi o brzini trenja.
Za razliku od tradicionalnih
metoda kuhanja, kod kojih se
toplina posude prenosi na
hranu, kod kuhanja mikroval-
ovima toplina se stvara u hrani
i zatim πiri prema van.
Hrana se nastavlja kuhati i
nekoliko minuta i nakon πto je
izvaena iz mikrovalne peÊnice,
zbog Ëega se nakon kuhanja
mora omoguÊiti i izvjesno ‘vri-
jeme mirovanja’.

2
Funkc Objaπnjenje funkcija

Funkcija mikrovalova
Snaga mikrovalova mjeri
se u izlaznoj snazi ili vatima.
©to je veÊa snaga, hrana se
bræe kuha.
Podeπavanje izlazne snage
dopuπta vam da prilagoavate
brzinu kuhanja, baπ kao πto to
Ëinite okretanjem gumba na tra-
dicionalnim peÊnicama.
Kuhanje u mikrovalnim
Za uporabu ove funkcije,
stavite hranu izravno na reπetku
grilla (ako ga ima) ili u suprot-
nom koristite kombinaciju funk-
cija Mikrovalovi + Grill uz upo-
rabu posude prikladne za grill
funkciju.
Funkcija je prikladna za
pripravu gratiniranih jela, rebara
ili kotleta.

Funkcija uz uporabu
peÊnicama πtedi mnogo vreme-
na za pripravljanje veÊine jela,
ventilatora
no to je od drugorazrednog (ako ga vaπa peÊnica ima)
znaËaja ako imate na umu okus NaËin priprave jela uz ovu
i hranjive vrijednosti saËuvane u funkciju identiËan je kao u kla-
namirnicama kao πto su riba, siËnoj peÊnici uz uporabu venti-
povrÊe i voÊe kada ih spravljate latora.
u mikrovalnoj peÊnici. VruÊi zrak, kojeg stvara
Vaπa mikrovalna peÊnica grijaÊi element smjeπten iza
dopuπta vam da uËinite stvari straænje stijenke peÊnice, venti-
koje su jednostavno nezamis- lator ravnomjerno raspuhuje.
live u klasiËnoj peÊnici, prim- Ova je funkcija preporuËlji-
jerice: va za kolaËe i tjestenine, suflee,
• odmrzavate. puslice, perad i komade peËenke.
• hranu zagrijavate odmah na tan-
juru za posluæivanje. Kombinirano kuhanje
• pripravite umake bez nepresta- I grill i ventilator mogu se
nog mijeπanja. koristiti u kombinaciji sa funkci-
• rastopite maslac ili sir. jom mikrovalova.
Kombinacija mikrovalova s
Funkcija grill funkcijom grilla ili ventilatora
Grill ugraen na kuÊiπte daje izvanredne rezultate u
mikrovalne peÊnice emitira izuzetno kratkom vremenu.
toplinu koja hrani daje hruskavu
koricu i zlatno-æutu boju.

3
Funkc
Crisp funkcija
Crisp funkciju imaju jedino
Whirlpool mikrovalne peÊnice.
Ova funkcija dopuπta tri
razliËita naËina djelovanja, a
daje rezultate kakve nikada ne
biste oËekivali od mikrovalne
peÊnice.
S crisp funkcijom mikroval-
ovi se zadræavaju i apsorbiraju
na crisp tanjuru, zagrijavajuÊi
cijelu njegovu povrπinu.
tijesta, za præenje kobasica i sla-
nine, za peËenje mesa, peradi,
hamburgera ili jaja kao i zamrz-
nutih jela (pomfrita, ribljih πta-
piÊa itd.).

Senzori
Neke mikrovalne peÊnice
imaju ugraene senzore.
ZahvaljujuÊi ovoj tehnolo-
giji, teæina i potrebno vrijeme
odmrzavanja i/ili vrijeme kuha-
U isto vrijeme mikrovalovi i nja ili peËenja automatski se
grill omoguÊuju da se hrana brzo izraËunavaju.
zgotovi i da poæuti odozgo, dok Kod nekih modela senzori
je s donje strane jelo hrskavo. nadziru cijeli proces kuhanja i
Prije kuhanja ili peËenja modificiraju ga ako je potrebno.
preporuËa se zagrijati crisp tan-
jur 2 ili 3 minute za jela koja se
inaËe peku dok ne porumene ili
se præe (npr. jaja), dok je za male
koliËine hrane potrebno izuzet-
no kratko kuhanje. Predgrija-
vanje nije potrebno za jela koja
se inaËe dulje peku (pizza,
kolaËi).
Uvijek koristite rotirajuÊi
tanjur, koji mora biti ukljuËen.
Crisp tanjur idealan je za
pripremanje pizze ili ukusnih
pita.
Ovu funkciju koristite za
podgrijavanje veÊ pripravljenih
pizza i drugih jela od dizanog

4
Odmrzavanje

Odmrz
Jedna od velikih prednosti • Za savrπeno odmrzavanje, uvijek
mikrovalnih peÊnica je brzina poπtujte ‘vrijeme mirovanja’; ono Êe
odmrzavanja hrane. se razlikovati ovisno o koliËini
Kako biste odredili idealno hrane.
vrijeme odmrzavanja, evo
nekoliko korisnih savjeta, zajed-
no s tablicama za pojedine
namirnice.

• Nakon vaenja iz zamrzivaËa, a


prije odmrzavanja u mikrovalnoj
peÊnici, meso, perad, ribu i morske
plodove treba nekoliko minuta
ostaviti na sobnoj temperaturi.
• Sloæence, umake od mesa i
gulaπe dobro je prilikom odmrza-
vanja povremeno promijeπati.
• Meso i riba prilikom odmrzavan-
ja gube tekuÊinu i zato ih treba stavi-
ti u odgovarajuÊe posude.
• VeÊe komade mesa poËnite ota-
pati na punoj snazi, a zavrπite na
snazi koja je preporuËljiva za vaπu
peÊnicu.
• Manje komade mesa ili ribe (npr.
filete) i povrÊe kao πto je graπak,
moæe se kuhati i zamrznuto.
• Ako imate naviku zamrzavanja
jela koja ste pripravili, koristite
posude koje se mogu izravno stavi-
ti u mikrovalnu peÊnicu.
• Ako primijetite da neki manji
dijelovi poËnu kuhati prilikom
odmrzavanja, pokrijte ih alumini-
jskom folijom.

5
ZAMRZNUTA HRANA KoliËina Snaga Vrijeme Savjeti
u minutama (*)
Meso u komadu 1 kg 18-20 Okrenite na polovici odmrzavanja

Gulaπ 500 g 160W 8-10 Izvadite


odmrznute dijelove

Mljeveno meso 500 g 8-10 Promijeπajte meso


tijekom
odmrzavanja

Svinjski kotleti 500 g 6-8 Okrenite na polovici odmrzavanja

Kobasice 500 g 4-6 Okrenite na polovici odmrzavanja

Mesne okruglice 500 g 500 W 5-7 Okrenite na polovici odmrzavanja

Cijelo pile 1 kg 18-20 Okrenite na polovici odmrzavanja


Komadi pileta 300 g 8-10 Okrenite na polovici odmrzavanja
i zaπtitite dijelove
aluminijskom folijom
Polovica pileta 400 g 500 W 5-6 Okrenite na polovici odmrzavanja
i zaπtitite dijelove
aluminijskom folijom

Cijela riba 1 kg 15 Okrenite na polovici odmrzavanja


(veÊa) i zaπtitite dijelove
aluminijskom folijom
Cijela riba 400 g 6-8 Okrenite na polovici odmrzavanja
(manja) i zaπtitite dijelove
aluminijskom folijom
Riblji fileti 400 g 6-8 Razdvojite filete
(u bloku) tijekom odmrzavanja

RaËiÊi 200 g 3 Izvadite veÊ


odmrznute raËiÊe

©pinat 375 g 750 W 6-8 Promijeπajte tijekom


odmrzavanja

Mijeπano povrÊe 250 g 750 W 4-6 Razdvojite tijekom


odmrzavanja

VoÊe 250 g 4 Razdvojite tijekom


odmrzavanja
Kruh (Francuz) 500 g 6-8
KolaË 1 komad 3-5
(prhki)
Tjestenina 5 listova 2
Roladice 2 komada 3

(*) Potrebno vrijeme odmrzavanja je pribliæno odreeno.


6
odgrija
Podgrijavanje

Podgrijavanje hrane na tradi-


cionalni naËin predstavlja rizik da Êe
se jelo isuπiti, izgubiti okus, miris i
prvobitni izgled.
Uz uporabu mikrovalova
hrana ne samo da se podgrijava
nego i regenerira, jer proces zagri-
javanja iznutra izbacuje sve prirod-
ne masnoÊe i sokove ponovno na
povrπinu.
U samo nekoliko minuta pod-
grijavanja, hrana ponovno dobiva
sve karakteristike svjeæe sprav-
ljenog jela.

Vaæni savjeti:

• Nemojte pregrijati hranu, jer Êe


to uzrokovati sve loπe pojave kao i
kod tradicionalnog podgrijavanja.
• Koristite prianjajuÊu foliju za
pokrivanje hrane koja sadræi malo
tekuÊine, kako biste sprijeËili njeno
isuπivanje. Nemojte pokrivati hranu
s veÊim sadræajem tekuÊine, kao πto
su umaci ili juhe.
• Podgrijavanje hrane upravo
izvaene iz hladnjaka zahtijeva viπe
vremena nego podgrijavanje hrane
sobne temperature.
• Za najbolje rezultate, podgrijavaj-
te hranu u malim koliËinama.

7
HRANA KoliËina Snaga Vrijeme Savjeti
u minutama (*)
PeËenka 150 g 750 W 2
(izrezana na odreske)

Gulaπ 300 g 750 W 3

Hamburgeri 2 komada 750 W 2

Mesne okruglice 250 g 750 W 11/2 - 2 Podgrijavajte nepokriveno

Kobasice/hot dog 2 komada 2 komada 11/2 - 2


Lazanje 450 g 500 W 5-6
Tjestenina 200 g 750 W 2

Komadi pileta 300 g 500 W 3-4 Podgrijavajte nepokriveno

PovrÊe 250 g 750 W 11/2 - 2 Podgrijavajte nepokriveno

PovrÊe iz konzerve 425 g 750 W 11/2 - 2 Ocijedite veÊi


dio tekuÊine,
podgrijavajte u
pokrivenoj posudi

Juha 21/2 dl Jet 11/2 - 2 Podgrijavajte nepokriveno


Juhe, umaci 21/2 dl 750 W 21/2 - 3 Napunite posudu
(na mlijeËnoj osnovi) samo
do 2/3

Mlijeko, kava 2 dl 750 W 1-2

(*) Potrebno vrijeme podgrijavanja je pribliæno odreeno.

8
Prilagodba vaπih
tradicionalnih recepata
Za pripravu recepata kojih • PovrÊe kuhajte u veoma malo
nema u ovoj kuharici, slijedite ove vode ili bez vode i pokrijte ga pri-
jednostavne upute: anjajuÊom folijom.
• Nemojte zaboraviti da πto je viπe
• Smanjite koliËinu tekuÊine. hrane, treba i viπe vremena za
• U pravilu smanjite koliËinu soli, pripravu.
papra, zaËinskog bilja i mirodija. • Hrana s veÊim sadræajem teku-
• Sol, papar i zaËine dodajte tek Êine, kao πto su ribe, povrÊe i perad,
kada je jelo gotovo. kuha se bræe i jednoliËnije.
• Smanjite koliËinu masnoÊa ili ih • PoËnite s jednostavnim recepti-
u potpunosti izostavite, ako æelite. ma i uvijek provjeravajte vrijeme i
• Vrijeme kuhanja skratite za tijek kuhanja/peËenja.
treÊinu ili polovinu u usporedbi s
vremenom koje je potrebno za
klasiËni naËin kuhanja.

Uz pomoÊ tablice izraËunajte koliËinu namirnica za vaπe recepte.

KoliËina dl l
1/2 Ëaπe 1
1 Ëaπa 2
2 1/2 Ëaπe 1/2
5 Ëaπa 1

Teæina 1/4 πalice 1/3 πalice 1/2 πalice 1 πalica


Braπno 35 g 50 g 75 g 115 g
©eÊer 45 g 55 g 85 g 170 g
Maslac 60 g 90 g 125 g 250 g
Riæa 50 g 65 g 100 g 200 g
Ribani sir 20 g 25 g 40 g 80 g
Kruπne mrvice 20 g 30 g 50 g 100 g
Sjeckani orasi 30 g 40 g 60 g 125 g

9
Pribor za kuhanje

Pribor
Posue koje se koristi u mikroval- • Posude od aluminija: smiju se
noj peÊnici mora propuπtati mikro- koristitii, ali moraju se staviti na roti-
valove. rajuÊi tanjur, a ne smiju se staviti na
Idealne su posude od papira, plas- metalnu reπetku za ‘grill’ funkciju;
tike, stakla i keramike. razmak izmeu posude i stijenki
Kako biste provjerili je li posue peÊnice mora biti najmanje 1 cm.
prikladno za uporabu u mikroval- Ove posude treba koristiti bez pok-
noj peÊnici, ulijte Ëaπu vode u lopaca.
praznu posudu i stavite u mirko- • Posue od porculana i kera-
valnu peÊnicu. mike: prikladni su za uporabu u
UkljuËite mikrovalnu peÊnicu na mikrovalnoj peÊnici, no treba izbje-
punu snagu jednu minutu. gavati posude s metalnim ukrasima
Kada istekne minuta, posuda smije (npr. pozlata) jer bi se mogli oπteti-
biti samo malo ugrijana. ti. Isto vrijedi i za bojano staklo.
Ako koristite funkciju’grill’ ili neku • Papir i plastika: moraju biti
od funkcija uz ventilator, provjerite otporni na temperature viπe od
je li posue otporno na visoku tem- 120 °C.
peraturu. • Plastika: neke vrste plastike nisu
Nemojte koristiti posue i pribor od prikladne za uporabu u mikroval-
papira, plastike ili drveta s ‘grill’ nim peÊnicama. Nemojte koristiti
funkcijom. plastiËne posude s ‘grill’ funkcijom.
S ‘crisp’ funkcijom koristite
iskljuËivo crisp tanjur.

• Metalne posude: treba ih izbje-


gavati jer stvaraju barijeru za pro-
lazak mikrovalova i mogu uzroko-
vati iskrenje u mikrovalnoj peÊnici.
• Aluminijska folija: manji koma-
di mogu se koristiti za pokrivanje
malih komada hrane koja bi se
inaËe prepekla (npr. krajevi pileÊih
bataka, riblji repovi). Pazite da foli-
ja ne doe u izravan dodir sa sti-
jenkama peÊnice.

10
Koristite ovu tablicu za pravilnu uporabu posua od razliËitih materijala uz
razliËite funkcije peÊnice.

Materijal Funkcija Funkcija Kombinacija


mikrovalovi grill funkcija

Vatrostalno da da da
staklo*

Staklo* da ne ne

Keramika i posue od
keramike prikladno za da da da
mikrovalne peÊnice*

Terakota da da da

Porculan prikladan da da da
za mikrovalne peÊnice
Plastika prikladna da ne ne
za mikrovalne peÊnice

Aluminijska da da da
folija/posue
Metal ne da ne

Papir da ne ne

*
Bez metalnih dijelova ili ukrasa.

11
Korisni savjeti

Savjeti
• Kako biste postigli najbolje rezul- • Imajte na umu da mikrovalne
tate u kuhanju, odmrzavanu ili pod- peÊnice kuhaju s vanjske strane
grijavanju hrane, obratite pozornost prema sredini, pa najdeblje
na odgovarajuÊe tablice. komade slaæite prema vanjskom
• Kao πto smo veÊ spomenuli, ‘vri- dijelu tanjura, a najtanje prema sre-
jeme mirovanja’ je izuzetno vaæno dini. Aluminijskom folijom zaπtitite
kod kuhanja u mikrovalnoj peÊnici. najtanje komade te je skinite na
»ak i ako je hrana izvaena iz polovici peËenja.
peÊnice prije nego li je do kraja • Hranu jednake veliËine (mesne
kuhana, sljedeÊih 5-10 minuta za kuglice, krumpire) treba sloæiti u
‘vrijeme mirovanja’ unutraπnja krug, ostavljajuÊi sredinu tanjura
temperatura u hrani Êe rasti, Ëime praznom.
se dovrπava kuhanje. Zbog toga • Nemojte kuhati cijela jaja: ljuska
uvijek osigurajte ‘vrijeme mirovan- Êe se rasprsnuti i oπtetiti peÊnicu,
ja’ , koje ovisno o hrani treba biti: prije nego jaja budu do kraja
• Meso: oko 15 minuta kuhana.
• PovrÊe: oko 1-2 minute • Kako biste izbjegli da jela prekipe,
• Krumpiri: oko 5 minuta zagrijavajte hranu u poklopljenim
• KolaËi i slastice: oko 5-10 posudama, koristite prianjajuÊu
minuta foliju kada spravljate povrÊe ili vari-
• Sol, zaËine i mirodije treba dodati va te papir za peËenje kada sprav-
nakon zavrπetka kuhanja. ljate meso ili perad.
• Izbodite male rupice u hrani s • Vrijeme kuhanja ovisi o gustoÊi
koæom ili ogulite koæu (piletina, hrane: mljeveno meso i pire-krum-
krumpiri i kobasice) kako bi se pir bit Êe prije gotovo nego odrezak
mogla osloboditi para. ili cijeli krumpiri.
• Manji komadi gotovi su prije
veÊih komada. Izreæite namirnice
na komade jednake veliËine zbog
jednolikog kuhanja.

12
Tablica peËenja
MESO KoliËina Crisp Ventilator* Grill Vrijeme
+Mikrovalovi +Mikrovalovi mirovanja
Svinjska 1 kg 20 min 40-45 min 15 min
peËenka 175° C - 160 W
Produæite vrijeme peËenja za 3 minute za svakih 100 g.
Ako se peËenje poËne naglo rumeniti, pecite 15 minuta na ‘crisp’
funkciji + 5 minuta na mikrovalovima na 650 W.
TeleÊa 1 kg 15-18 min 30-35 min 15 min
peËenka 175° C - 160 W
Okrenite na polovici peËenja. Produæite vrijeme peËenja
za 1 minutu za svakih 100 g.
Svinjski deblji 1kg 22-24 min 30-35 min 10 min
kotleti tanji 1 kg 18-20 min 25-30 min 10 min
Okrenite na polovici peËenja. 350 W
JanjeÊi 1.5 kg 30-35 min 15 min
but Produæite vrijeme peËenja za 1 - 2 min za svakih 100 g. Ako meso
poËne naglo rumeniti, prekinite ‘crisp’ funkciju i nastavite peÊi
na mikrovalovima na 650 W.
Hamburgeri 4 komada12-14 min 14-16 min
Okrenite na polovici peËenja. 500 W
Biftek 1 kg
slabije peËen 10-12 min 15 min
srednje peËen 12-14 min 15 min
jaËe peËen 14-16 min 15 min
Okrenite na polovici peËenja. Produæite vrijeme peËenja
za 1- 2 min za svakih 100 g.
Kobasice 200 g 4-5 min 7-9 min
400 g 7-8 min 10-12 min
350 W
Prethodno zagrijte crisp tanjur 2 - 3 minute. Okrenite kobasice na polovici peËenja.
RaænjiÊi 600 g 12-15 min 15-20 min
350 W

• Kod mikrovalnie peÊnice zapremine 34 l, predgrijte crisp tanjur 3 minute, a vrijeme


peËenja produæite 10 - 15 %.
• Vrijeme peËenja u tablici je pribliæno odreeno.

*Ako vaπa peÊnica ima ventilator.

13
Tablica peËenja
PERAD KoliËina Ventilator* Grill Crisp Vrijeme
+Mikrovalovi +Mikrovalovi mirovanja
Cijelo 1.2 kg approx. 30 min 25 min 15 min
pile 175° C - 350 W
Stavite pile na crisp tanjur prsima okrenuto prema gore. Ako poËne
naglo rumeniti, koristite mikrovalove na 750 W za nekoliko posljednjih
minuta peËenja. Produæite vrijeme peËenja za oko 2 minute za svakih 100 g.
Komadi 800 - 1000 g 23-26 min approx. 25 min16-18 min 10 min
piletine 175° C - 350 W 350/500 W

PeËena 400 g 10-12 min 8-10 min 15 min


pura 800 g 14-16 min 14-16 min
Produæite vrijeme peËenja za 2 minute za svakih 100 g.

• »aËkalicom probodite najdeblje komade mesa da vidite je li peËeno: kada istjeËe


prozirna tekuÊina, meso je peËeno.
• Za mikrovalne peÊnice zapremine 34 l, predgrijte crisp tanjur 3 minute i produæite
vrijeme peËenja za 10 - 15 %.
* Ako vaπa peÊnica ima ventilator.

RIBA KoliËina Mikrovalovi Grill Crisp Vrijeme


+ Mikrovalovi mirovanja
Cijela 500 g 6-8 min 7-8 min 3-4 min.
riba 800 g 10-12 min 10-12 min 4-5 min.
1 kg 14-16 min 12-15 min 5-6 min.
650 W 650 W/500 W
Izbodite koæu. Pokrijte i pecite na funkciji ‘mikrovalovi’.
Riblji 400 g 5-6 min 3-5 min 2-3 min.
fileti 500 g 6-9 min 5-6 min 2-3 min.
650 W
Poklopite prije peËenja. Predgrijte crisp tanjur 2 1/2 minute.
Okrenite na polovici peËenja.
Odresci 2 odreska 5-7 min 5-6 min 5 min 2-3 min
lososa 4 odreska 8-10 min 7-8 min 6-7 min 2-3 min
(150-200 g/komad)500 W 500 W
Fileti 400 g 4-5 min 2-3 min
lista 650 W
Pastrva 2 5-7 min 2-3 min
(oko 200 g/komad) 4 8-10 min 2-3 min
650 W
Lignje 800 g 15-18 min
500-750 W
RaËiÊi 500 g 7-8 min / 500 W

• Vrijeme peËenja u tablici je pribliæno odreeno.


14
Tablica kuhanja
POVR∆E KoliËina Mikrovalovi Crisp Vrijeme
750 W mirovanja
Brokoli 300 g 3-4 min 1-2 min
500 g 6-8 min 1-2 min
ArtiËoke 1 4-5 min 3-4 min
2 6-8 min 3-4 min
Izreæite na polovice, sa srcima prema gore.

Mrkve 300 g 3-4 min 3-4 min


srednje veliËine 400 g 6-8 min 3-4 min
Karfiol 300 g 3-4 min 1-2 min
500 g 6-8 min 1-2 min
Prokulice 500 g 6-9 min 2-3 min
srednje veliËine
KomoraË 300 g 3-4 min 1-2 min
Gljive 500 g 3-5 min 3-4 min
Kukuruz 500 g (2) 10-12 min 2-3 min
πeÊerac
Patlidæani 500 g 5-6 min 8-10 min 2-3 min
Izrezani na kocke ili ploπke.
Krumpiri 250 g 4-5 min 8-10 min 3-4 min
400 g 5-6 min 12-14 min 3-4 min
500 g 7-8 min 15-18 min 3-4 min
Izreæite ih na Ëetvrtine za funkciju ‘ mikrovalovi’ ili na polovice
za ‘crisp’ funkciju.
Krumpiri 1 4-6 min 5 min
(u koæi - oko 2 8-10 min 5 min
250g svaki) 4 12-15 min 5 min
Izbockajte ih prije peËenja.

Paprike 2 5-7 min 7-8 min 1-2 min


4 8-10 min 10-12 min 1-2 min
Graπak 250 g 5-6 min 2-3 min
RajËice 400 g 2-3 min 1-2 min
Izreæite na Ëetvrtine.

Poriluk 300 g 3-4 min 2-3 min


Izrezan.
©pinat 500 g 7-9 min 3-4 min
Tikvice 500 g 2-3 min 6-8 min 1-2 min
Dodajte 1 - 2 ælice vode prije kuhanja povrÊa.
Vrijeme mirovanja potrebno je samo uz funkciju mikrovalova.
• Vrijeme navedeno u tablici je pribliæno odreeno. 15
Tablica kuhanja
ZAMRZNUTA KoliËina Crisp
HRANA min.
Pizza 200 g 6
300 g 7
400 g 8
500 g 9
600 g 10
Navedeno vrijeme odnosi se na pizze s tankim tijestom.
Za veÊ peËene pizze produæite vrijeme peËenja oko 1 min.

Quiche 200 g 5
i pite 300 g 7
400 g 9
500 g 11
600 g 13
Predgrijte crisp tanjur 2 minute. Stavite jednu ælicu ulja.

Hamburgeri 2 7
4 9
Predgrijte crisp tanjur 2 - 3 minute.
Stavite jednu ælicu ulja.

Pomfrit 200 g 6
300 g 8
400 g 9
Predgrijte crisp tanjur 2 - 3 minute.
Stavite jednu ælicu ulja.

Riblji 200 g 8
πtapiÊi 300 g 9
400 g 10
500 g 12
Predgrijte crisp tanjur 2 - 3 minute.
Stavite dvije ælice ulja i sloæite riblje πtapiÊe tako da se ne preklapaju.
Za rumenu boju, produæite vrijeme peËenja 1 - 2 minute.

Mijeπano 200 g 4
povrÊe 300 g 5
400 g 6
500 g 8
600 g 10
Predgrijte crisp tanjur 2 minute. Stavite jednu ælicu ulja.
Promijeπajte 3 puta za vrijeme kuhanja. Mijeπano povrÊe
moæe se pripravljati i uz funkciju mikrovalovi na 750 W.

• Vrijeme navedeno u tablici je aproksimatvno.

16
Sadræaj

Sadræaj
Pr ed jela
19
25
e
Juh
31
i riæa
n ina 37
s te ljaË
Tje id iv
43
ad
Per M eso
51
a
Rib
59
o vrÊe
P 67
ac i
U m 73
s tice
i i sla

Kol

17
18
Predjela

redjeal
ZahvaljujuÊi ‘crisp’ funkciji
vaπe mikrovalne peÊnice, priprava
ukusnih ‘grickalica’ i neobiËnih
predjela Ëinit Êe vam se poput djeËje
igre.
Moæete ispeÊi hrskavi kruh uz
razne maπtovite dodatke voÊa ili
povrÊa, ili pikantne pite umjesto
tradicionalnih predjela.

Korisni savjeti:
• Uvijek na 2-3 minute zagrijte
crisp tanjur; to je osnova crisp
funkcije, a time se i skraÊuje vrijeme
priprave jela.
• Kada kupujte zamrznute
proizvode, uvijek proËitajte upute
za kuhanje na omotu; Ëesto su
navedene i upute za pripra-
vu/kuhanje jela u mikrovalnim
peÊnicama.

19
Funkcije:
crisp Engleski
doruËak

Predjel
Priprema:
5 min. za 2 osobe

Vrijeme peËenja:
Sastojci:
4-5 min.
2 jaja
4 kriπke slanine
2 rajËice, prepolovljene ili narezane

Postupak:
1. Zagrijte crisp tanjur 2 minute.
2. Sloæite slaninu i rajËice na crisp tanjur;
dodajte kap ulja ako je slanina jako suha.
Pecite na funkciji ‘crisp’ 2 minute.
3. Okrenite slaninu i rajËice i pecite joπ 2-3
minute.
4. Razbijte jaja na slaninu i pecite joπ 45
sekundi.
5. Posluæite s tostom.

Biljeπke

20
Kobasice Pikantna
u tijestu pita
za 4 osobe za 4/6 osoba

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


crisp 20 min. crisp 30 min.
Vrijeme peËenja: Vrijeme peËenja Vrijeme peËenja
tijesta bez nadjeva: cijele pite:
6-7 minuta
4-5 min. 9-11 min.(peÊnica 20/27 l)

Sastojci: 12-14 min.(peÊnica 34 l)


95 g braπna
Sastojci: 20/27 l 34 l
prstohvat soli
braπno 200 g 270 g
8 g (1 1/2 mala ælica) praπka za pecivo maslac ili margarin 125 g 150 g
1 velika ælica maslaca ili margarina velika ælica vode 2 2 1/2
50 ml mlijeka Nadjev:
senf πunka 150 g 175/200
5 grill kobasica (malih) jaja 2 3
vrhnje + mlijeko 2 dl 3 dl
sir grojer 150 g 200 g
sol, paprika
Postupak:
1. Pomijeπajte braπno, sol i praπak za pecivo Postupak:
Dodajte masnoÊu, a zatim mlijeko. 1. Umijesite tijesto i ostavite ga u hladnjaku
Umijesite glatko tijesto. oko 30 minuta.
2. Razvaljajte tijesto u pravokutnik veliËine 2. U meuvremenu naribajte sir i nasjec-
20x15 cm. kajte πunku. U posudi pomijeπajte jaja,
3. Senf ravnomjerno razmaæite po tijestu. vrhnje, mlijeko, sol i papriku.
Razreæite tijesto na 5 jednakih traka. 3. Razvaljajte tijesto i njime potpuno
4. Zamotajte kobasice u trake tijesta i prekrijte crisp tanjur. Izbodite tijesto vili-
stavite ih na crisp tanjur. Pecite na ‘crisp’ com i obreæite tijesto oko ruba tanjura.
oko 6-7 minuta, ili dok rolice ne dobiju 4. Prazno tijesto pecite 4-5 minuta na

Predje
zlatnoæutu boju. ‘crisp’.
5. Izvadite iz peÊnice, stavite πunku i sir i
ravnomjerno prekrijte pripremljenom
mjeπavinom jaja i ostalih sastojaka.
6. Pecite na ’crisp’ joπ 9-14 minuta.
Za posebnu notu:
Umjesto πunke i jaja koristite druge sastoj-
ke, primjerice slaninu, brokoli, poriluk,
Biljeπke
tikvice ili ribu.

21
©panjolski Talijanski kruh
omlet s lukom

Predjel
za 4 osobe za 4 osobe

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


crisp 10 min. crisp 10 min.
Vrijeme peËenja:
Vrijeme peËenja:
27 minuta
11-13 minuta

Sastojci: Sastojci:
260 g zamrznutih kockica krumpira 500 g sitno isjeckanog luka
1 glavica sitno isjeckanog luka 300 g braπna
4 jaja 2 cijela jaja + 2 æumanjka
2 velike ælice mlijeka 2 dl mlijeka
ulje 90 g masti
sol, papar 15 g praπaka za pecivo
sol, papar

Postupak: Postupak:
1. Stavite kockice krumpira na zauljeni 1. Luk pecite na crisp tanjuru 15 minuta na
crisp tanjur i stavite u peÊnicu na ‘crisp’ na ‘crisp’ funkciji.
6 minuta. 2. Pomijeπajte preostale sastojke u posu-
2. Dodajte luk i pecite joπ 3 minute na di, dodajte 3/4 luka i ponovno mijeπajte.
‘crisp’. Promijeπajte jednom tijekom 3. Operite, osuπite i nauljite crisp tanjur.
peËenja. Tijesto ravnomjerno rasporedite po tanju-
3. U meuvremenu istucite u posudi jaja ru i prekrijte preostalim lukom.
zajedno s mlijekom, dodajte sol i papar. 4. Pecite na ‘crisp’ 12 minuta.
4. Prelijte jaja preko krumpira na crisp
tanjuru i 2-3 minute pecite na ‘crisp’.
5. Posluæite vruÊe ili hladno, uz salatu.

Za posebnu notu:
Ako æelite rumeni omlet, pecite 3 - 4 minute
dulje na ‘crisp’.
Biljeπke

22
Funkcije:
Mini Pizze
za 4 osobe
grill

Priprema:
5 min.
Sastojci:
2 kriπke crnog kruha Vrijeme peËenja:
4 velike ælice pirea od rajËice 3-5 minuta
6 fileta inÊuna ili srdela
6-8 maslina bez koπtica
50 g mozzarella sira
origano
sol, ulje

Postupak:
1. Razmaæite rajËicu po kruhu.
2. Sloæite inÊune i masline na kruh, dodaj-
te origano, prstohvat soli i poπkropite uljem.
3. Prekrijte narezanom mozzarellom.
4. Pecite na funkciji ‘grill’ samo 3-5 minu-
ta, dok se mozzarella ne rastopi i poru-
meni.

Biljeπke

Predjel 23
24
Juhe
Juhe
Vaπa mikrovalna peÊnica
omoguÊava vam da skuhate, pod-
grijete ili odmrznete sve vrste juha
koje moæete zamisliti u izuzetno
kratkom vremenu.
DomaÊe juhe od svjeæeg
povrÊa pripremaju se na uobiËajen
naËin; za potrebno vrijeme kuhanja
vidite preporuke uz pojedini recept.
Juhe od mesa moraju se kuhati
na maksimalnoj snazi u poklop-
ljenoj posudi 20 minuta i joπ 20
minuta trebaju odstajati (tzv. vri-
jeme mirovanja).
Prije kuhanja, juhe iz vreÊice
treba pomijeπati s vodom, prema
uputama proizvoaËa navedenim
na omotu.

Korisni savjeti:
• Uvijek koristite posude dovoljno
velike da u njih stanu svi sastojci i
tekuÊina.
• Kada podgrijavate juhu nemojte
posudu napuniti viπe od 2/3.
• Juhe treba poklopiti prije kuhanja.
• Vrhnje, pire od rajËice, sir, itd.
trebaju se dodati samo nakon
kuhanja.

25
Juhe
Funkcije:
mikrovalovi Juha od
Priprema: rajËice
15 min. za 4 osobe

Vrijeme kuhanja:
Sastojci:
26-33 minuta
750 g zrelih rajËica
2 velike ælice maslinovog ulja
1 glavica sitno isjeckanog luka
1 Ëeπanj Ëeπnjaka, zgnjeËenog
1 velika ælica pirea od rajËice
1 sitno izrezana mrkva
5 dl juhe od povrÊa ili pileÊe juhe
1 mala ælica πeÊera

Postupak:
1. Zareæite rajËice i kuhajte ih na 750 W oko
6-8 minuta dok se koæica ne bude lako ski-
dala. Ogulite ih i izreæite.
2. Stavite ulje, Ëeπnjak i luk u plitku posudu
i kuhajte nepoklopljeno na 750 W oko 3-4
minute.
3. Dodajte pire od rajËice, izrezane rajËice
i sjeckanu mrkvu, poklopite i kuhajte na
750 W oko 4-5 minuta.
4. Dodajte πeÊer.
5. Ponovno poklopite i kuhajte 8-10 minu-
ta na 750 W.
6. Mijeπajte dok masa ne bude sasvim
jednoliËna.
7. Zalijte juhom od povrÊa ili pileÊom
juhom i kuhajte otklopljeno 5-6 minuta na
750 W.

Biljeπke
Za posebnu notu:
Dodajte nekoliko listova svjeæeg bosiljka i
malo papra, ili razmutite jaje i dodajte ga
u juhu prije posluæivanja.

26
Ukusna Krem juha
riblja juha od gljiva
za 4 osobe za 4 osobe
Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:
mikrovalovi 20 min. mikrovalovi 10 min.
Vrijeme kuhanja: Vrijeme kuhanja:
15 minuta 18-21 minuta

Sastojci:
400 g svjeæe ribe ili zamrznutih ribljih fileta
100 g oËiπÊenih rakova ili kozica Sastojci:
1 glavica luka 250 g gljiva, obrisanih i izrezanih na ploπke
50 g celera 2 velike ælice maslaca ili margarina
200 g graπka 1 mala glavica luka, sitno sjeckana
4 zrele rajËice 1 1/2 mala ælica braπna
1 velika ælica maslaca ili margarina 250 ml mlijeka
1 kocka juhe od povrÊa 1/2 l juhe od povrÊa
3 1/2 Ëaπe vode sol i papar ili soja
2 1/2 ml πafrana
1 mala vezica perπinovog liπÊa
sol, papar Postupak:
1. Rastopite maslac u vatrostalnoj zdjeli
1-2 minute na 500 W.
Postupak: 2. Dodajte gljive i luk i kuhajte 8 minuta na
1. Filete izreæite na manje komade. 750 W i promijeπajte kada proe pola vre-
2. Operite i izreæite papriku i luk. mena.
3. Ostruæite i sitno izreæite celer. 3. Umijeπajte braπno.
4. Stavite povrÊe u posudu od 2 litre. 4. Dodajte juhu, uz stalno mijeπanje.
5. Poklopite i kuhajte 5 minuta na 750 W. 5. Kuhajte 6-7 minuta na 750 W i dvaput
6. Dodajte ribu, kocku juhe, narezane promijeπajte za to vrijeme; dodajte mlijeko.
rajËice, zaËine, graπak i 2 Ëaπe vode. 6. Kuhajte 3-4 minute na 750 W.
7. Poklopite i kuhajte 8 minuta na 750 W. 7. Dobro promijeπajte i posluæite.
8. Ulijte preostalu vodu i raËiÊe i kuhajte na

Juhe
najjaËoj snazi joπ 2 minute.
9. Posolite po æelji i dodajte sjeckani perπin.

Za posebnu notu:
Ukrasite svjeæe kosanim listom perπina i
Za posebnu notu:
posluæite uz prepeËeni kruh.
Dodatnu aromu dat Êe Ëeπnjak ili sok limu-
na. Suho bijelo vino moæe se dodati
umjesto jedne Ëaπe vode.

27
Juhe
Krem juha Krem juha
od πparoga i sira od tikve
za 4 osobe za 4 osobe

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


mikrovalovi 10 min. mikrovalovi 15 min.
Vrijeme kuhanja: Vrijeme kuhanja:
28-34 minuta 20 minuta

Sastojci: Sastojci:
750 g svjeæih πparoga 1 velika glavica luka
2 glavice sitno sjeckanog luka 800 g tikve
1 l juhe 200 g vrhnja
3 velike ælice maslinovog ulja 5 dl kipuÊe govedske juhe
125 g krem sira 2 æumanjka
sol, papar sol, papar

Postupak: Postupak:
1. Stavite ulje i luk u vatrostalnu zdjelu. 1. Ogulite tikvu i nareæite mesnati dio na
2. Pirjajte pokriveno 3-4 minute na 750 W. male komade. Sitno izreæite luk i stavite
3. Odreæite vrhove πparoga i odloæite ih za povrÊe u veliku posudu za mijeπanje.
kasnije. 2. Ulijte kipuÊu juhu, poklopite i kuhajte
4. Izreæite πparoge na komade od 5 cm 20 minuta na 650 W.
(otprilike), pazeÊi da odreæete drvenaste 3. Kada je juha kuhana, dobro promijeπaj-
krajeve. te sve sastojke mikserom ili mutilicom,
5. Kuhajte nepoklopljeno 5 minuta dodajte vrhnje i izmijeπajte dok smjesa ne
na 750 W. postane glatka i konzistentna.
6. Dodajte juhu i kuhajte joπ 15-20 minu- 4. Dodajte sol i papar prema ukusu, osta-
ta na 500 W, uz povremeno mijeπanje. vite da odstoji nekoliko minuta i posluæite
7. Umijeπajte krem sir i dobro ga razmu- s prepeËenim kruhom.
tite u jednoliku masu. Za posebnu notu:
8. Dodajte vrhove πparoga. Ukrasite svjeæe kosanim listom perπina.
9. Zagrijte 5-6 minuta na 750W.

Biljeπke
Za posebnu notu:
Ako volite zaËine, dodajte i dvije male æli-
Ëice kopra zajedno s vrhovima πparoga.

28
Juha od luka
za 2 osobe

Sastojci: Funkcije: Priprema:


200 g luka mikrovalovi 10 min.
2 velike ælice maslaca ili margarina
2 1/2 Ëaπe juhe Vrijeme kuhanja:
1 list lovora 10 minuta
sol, papar

Postupak:
1. Ogulite i nareæite luk.
2. Stavite ga u zdjelu s maslacem.
3. Poklopite i pirjajte 4 minute na 750 W.
4. Dodajte juhu, list lovora i nastavite
kuhati, na najjaËoj snazi, 5-6 minuta, dok
juha ne zakipi.
5. Dodajte sol i papar.

Za posebnu notu:
Ulijte juhu u dva tanjura.
Izreæite dvije kriπke kruha na kockice i
stavite ih u tanjure, pospite sa 40 g
parmezana. Zagrijte jedan po jedan tanjur
u mikrovalnoj peÊnici dok se sir ne rastopi
i poæuti.

Juhe
Biljeπke

29
30
Tjeste
Tjestenina i riæa
Riæoto pripravljen u mikroval-
noj peÊnici iznenadit Êe Ëak i
najiskusnije kuhare.
Treba samo dva puta promi-
jeπati tijekom kuhanja i jelo Êe biti
besprijekorno.
Podgrijavanje jela od riæe i
tijesta je jednostavno, uz odliËan
rezultat: samo poklopite, zagrijte u
mikrovalnoj peÊnici nekoliko minu-
ta i jelo Êe imati okus kao da je upra-
vo spravljeno.

Korisni savjeti:
• Uvijek koristite posude dovoljno
velike da u njih stanu svi potrebni
sastojci i tekuÊina.
• TekuÊina koju treba dodati u riæu
ili tijesto prije kuhanja u mikroval-
noj peÊnici mora biti kipuÊa, a
koliËina mora biti dvostruko veÊa
od koliËine riæe ili tijesta.
• Uvijek predvidite vrijeme
mirovanja, koje je potrebno za
dovrπavanje jela od riæe i tijesta.

31
Tjeste
Pizza
za 4 osobe

Sastojci: (peÊnica20 l) (peÊnica 27 l) (peÊnica 34 l)


Za tijesto
braπno 170 g 200 g 250 g
svjeæi kvasac 10 g 10 g 15 g
voda 100 ml 100 ml 150 ml
ulje 1 velika ælica 1 velika ælica 2 velike ælice
sol
Za nadjev
rajËica iz konzerve 200 g 200 g 350 g
sir mozzarella 100 g 125 g 175 g
sol, origano, malo ulja

Funkcije: Priprema:
crisp 2 h 30 min.
Vrijeme peËenja:
minuta
10-11 minuta
peÊnica 20 l 12-13 peÊnica 27 l
minuta
14-15 peÊnica 34 l

Postupak:
1. Izmrvite kvasac i promijeπajte ga u
mlakoj vodi (37° C). Stavite braπno u zdjelu
za mijeπanje, dodajte dignuti kvasac, ulje i
sol. Dobro izmijeπajte i umijesite glatko i
elastiËno tijesto. Pokrijte tijesto i ostavite da
se diæe na toplom mjestu otprilike 2 sata.
2. Malo zauljite crisp tanjur.
3. Tijesto rukama jednoliko razvucite po
cijelom tanjuru, zatim izbodite vilicom.
4. Izvadite rajËicu iz konzerve, ocijedite,
izreæite i ravnomjerno rasporedite po tijes-
tu. Dodajte izrezani mozzarella sir, origano,
sol i poπkropite uljem.

Za posebnu notu:
Biljeπke Na pizzu moæete staviti i druge nadjeve;
isprobajte πunku, masline, artiËoke,
povrÊe, morske plodove, itd...

32
Lazanje
za 4 osobe
Pita od tijesta
za 4 osobe

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


kombinacija 1 sat kombinacija 5-15 min
mikrovalova mikrovalova
+ grill + grill
Vrijeme peËenja: Vrijeme peËenja:
15-18 minuta 10-12 minuta

Sastojci: Sastojci:
200 g lazanja (πiroki rezanci) 100 g tjestenine ili ostataka veÊ
1 velika ælica ulja pripremljene tjestenine
100 g mozzarelle ili sira ementalera 4 jaja
sol 6 velikih ælica ribanog sira
20 g maslaca 4 velike ælice mlijeka ili vrhnja
50 g naribanog parmezana 40 g maslaca
beπamel umak (vidi poglavlje Umaci) sol i papar, ribani muπkatni oraπËiÊ
mesni umak (vidi poglavlje Umaci)

Postupak:
Postupak: 1. Istucite jaja u zdjeli zajedno sa solju,
1. Pripravite beπamel ili mesni umak prema paprom i muπkatnim oraπËiÊem.
receptima u poglavlju o umacima. 2. Dodajte 3 velike ælice ribanog sira i
2. Kuhajte po nekoliko lazanja u kipuÊoj 4 velike ælice mlijeka ili vrhnja.
posoljenoj vodi kojoj ste dodali ælicu ulja 3. Stavite kuhano tijesto u maslacem
kako se lazanje ne bi slijepile. Ocijedite ih i namazanu vatrostalnu zdjelu (sigurnu za
posloæite na vlaæni ubrus. uporabu u mikrovalnoj peÊnici).
3. Dvije ælice mesnog umaka razmaæite po 4. Zalijte mjeπavinom mlijeka i jaja.
dnu posude, sloæite red lazanji, prekrijte 5. Pospite ribanim sirom.
mesnim umakom, beπamelom, nareza- 6. Pecite na kombinaciji grill + mikrovalovi
nim sirom i ribanim parmezanom. 10-12 minuta na 350 W dok pita ne
4. Nastavite slagati tim redom dok ne postane zlatnoæuta.
potroπite sve sastojke. Zavrπite obilnim
posipanjem parmezana i stavite nekoliko

Tjeste
komadiÊa maslaca na lazanje.
5. Stavite posudu na rotirajuÊi tanjur i pecite
uz kombinaciju mikrovalova i grilla 15-18
minuta na 350 W.
Za posebnu notu:
Kod toËke 2. dodajte isjeckanu πunku ili
graπak (kuhan ili iz konzerve).
Za posebnu notu:
Probajte zamijeniti mesni umak s umakom
od rajËica ili beπamel umakom, slaæuÊi
redom na isti naËin.

33
Tjeste
Riæoto sa gljivama Palenta
i πafranom
za 4 osobe
za 4 osobe

Funkcije: Priprema:
mikrovalovi 10 min.
Funkcije: Priprema:
Vrijeme peËenja:
mikrovalovi 30 min.
Vrijeme kuhanja:
20-23 minuta

20-22 minuta
Sastojci:
2 l vode
Sastojci: 400 g kukuruznog braπna
1 manja glavica luka, isjeckana 2 æliËice soli
1 Ëeπanj Ëeπnjaka, protisnut malo ulja
25 g maslaca
30 g suhih gljiva
2 1/2 ml πafrana
350 g riæe Postupak:
1 dl suhog bijelog vina 1. Stavite vodu u veliku posudu, dodajte
50 g ribanog sira ulje i kuhajte 12-15 minuta dok ne zakipi
7 dl juπnog temeljca na maksimalnoj snazi.
sol 2. Dodajte sol i kukuruzno braπno i dobro
promijeπajte.
3. Poklopite i kuhajte 5 minuta na 750 W.
Smanjite snagu na 500 W i kuhajte joπ
Postupak: 15-18 minuta.
1. Omekπajte suhe gljive u toploj vodi, fino 4. Izvadite iz peÊnice, dobro promijeπajte
isjeckajte i stavite ih zajedno s isjeckanim mutilicom i provjerite je li dovoljno gusto.
lukom i maslacem u zdjelu (sigurnu za Ako je smjesa prerijetka, nastavite kuhati
uporabu u mikrovalnoj peÊnici); poklopite do æeljene gustoÊe.
i pirjajte 4 minute na 750 W, jednom
promijeπajte.
2. Dodajte riæu i vino, promijeπajte i pustite
da ishlapi, nepoklopljeno, 3 minute na 750 W. Za posebnu notu:
3. Ulijte kipuÊu juhu i dodajte πafran. Promi- Ostavite palentu da se ohladi. Izreæite na
jeπajte, poklopite i kuhajte 6-7 minuta na 2 cm debele pravokutnike i stavite ih na
750 W. crisp tanjur. Prelijte mesnim umakom ( vidi
4. Nastavite kuhati, poklopljeno, na 750 W poglavlje ‘Umaci’), pospite ribanim sirom i
joπ 7-8 minuta. Izvadite iz peÊnice, dodaj- stavite nekoliko komadiÊa maslaca. Stavite
te ribani sir i dobro promijeπajte. Na kraju, crisp tanjur na rotirajuÊi tanjur i zapecite na
posolite prema ukusu i ostavite da odstoji ‘crisp’ 6-7 minuta, dok se ne zapeËe i poru-
nekoliko minuta prije posluæivanja. meni odozgo.

34
Funkcije:
Njoki mikrovalovi

od krupice
za 4 osobe
crisp
Priprema:
30 min. + vrijeme hlaenja
Sastojci: Vrijeme peËenja:
300 ml krupice (250 g) 10-12 minuta
1 l mlijeka
100 g mekog maslaca ili margarina
200 ml parmezana
3 æumanjka
2 velike ælice kruπnih mrvica
sol, papar, prstohvat muπkatnog oraπËiÊa

Postupak:
1. Stavite krupicu s prstohvatom soli u
posudu (sigurnu za uporabu u mikrovalnoj
peÊnici). Mlijeko stavite u drugu posudu i
kuhajte 8-10 minuta na 750 W dok ne
poËne kljuËati. Ulijte kipuÊe mlijeko u
krupicu, i brzo mijeπajte kako se ne bi
napravile grudice.
2. Kuhajte nepoklopljenu smjesu 4-5
minuta na 750 W. Promijeπajte nekoliko
puta kako se krupica ne bi zalijepila za dno
zdjele.
3. Kada je kuhano, dodajte 2 velike ælice
maslaca, 2 velike ælice ribanoga sira,
3 æumanjka, sol, papar i muπkatni oraπËiÊ.
4. Velikom ælicom jednoliËno rasporedite
krupicu, debljine oko 1 cm, na maslacem
namazanu posudu .
5. Kada se krupica ohladi, izreæite krugove
promjera oko 3 cm.

Tjeste
6. Maslacem lagano namaæite crisp tanjur.
7. Sloæite njoke na crisp tanjur, poπkropite
rastopljenim maslacem i pospite ribanim Biljeπke
sirom.
8. Slaæite redom u obliku piramide, pazeÊi
da svaki red poπkropite maslacem i
pospete sirom.
9. Pospite na kraju s joπ ribanog sira i
kruπnim mrvicama i stavite u peÊnicu na
‘crisp’ 10-12 minuta, dok ne porumeni
odozgo.

35
36
Perad
i divljaË

Perad
Piletina, puretina, patke i div-
lje ptice mogu se u mikrovalnoj
peÊnici pripremiti na sve naËine
(kuhano, peËeno, pirjano, itd.) uz
izvrsne rezultate.
Slasna peËena piletina dobiva
se istodobnom uporabom
mikrovalova + ventilatora.
Perad se moæe odmrzavati u Korisni savjeti:
mikrovalnoj peÊnici (vidi detalje u • Ako peËete cijelo pile, priljubite
tablici za odmrzavanje). krila uz tijelo πto je viπe moguÊe. Pile
Za jaËe zapeËeno pile koristite moæete probosti raænjiÊem kako bi
kombinaciju funkcija mikrovalovi + se krila priËvrstila uz tijelo.
grill. • Kako krila ne bi izgorjela, pokrijte
ih aluminijskom folijom, koju treba
skinuti na polovici peËenja. Pazite
da folija ne doe u dodir sa sti-
jenkama peÊnice.
• Izbodite koæicu pileta vilicom prije
peËenja.
• Ako pripremate punjeno pile,
izvrsne razultate postiÊi Êete pro-
duæavanjem vremena peËenja za
otprilike 4 minute.
• Kada peËete komade pileta,
sloæite najmanje ili najtanje komade
na srediπte tanjura, gdje se hrana
najmanje zagrijava.

37
Funkcije:

crisp
PeËeno pile
za 4 osobe

Priprema:
5 min. Sastojci:
1 1.2 kg teπko pile (otprilike)
Vrijeme peËenja: sol, papar

Perad
zaËini (ruæmarin, timijan, kadulja)
20-22 minute
2 velike ælice ulja

Postupak:
1. Operite i osuπite pile, a zatim ga prereæite
na pola.
2. Pomijeπajte sol, papar i zaËine i tom
mjeπavinom natrljajte pile.
3. Stavite piletinu na crisp tanjur, s koæom
prema gore.
4. Pecite polovice pileta 20-22 minuta na
‘crisp’.
5. Kako biste provjerili je li peËeno, pro-
bodite ËaËkalicom najdeblji komad mesa.
Pile je peËeno kada istjeËe prozirna
tekuÊina.

Biljeπke

38
Pikantna piletina PureÊi odresci
Samoza s orasima
za 4 osobe za 4 osobe
Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:
mikrovalovi 10 min. crisp 10 min.
crisp Vrijeme peËenja:
Vrijeme peËenja: 12-15 minuta

8-10 minuta

Sastojci: Sastojci:
2 pileÊa filea, bez koæe i izrezana 4 pureÊa odreska
na male kockice 50 g mljevenih oraha
3 Ëeπnja Ëeπnjaka 2 Ëeπnja Ëeπnjaka, zgnjeËenih
1 staklenka umaka od “black bean” 30 g maslaca
1“ korijen umbira, ribanog 1 velika ælica ulja
1 vezica mladoga luka, tanko narezanog 1 mala glavica luka
2 velike ælice isjeckanog svjeæeg korijandara 1 velika ælica octa
ribana korica 1 limuna sol, papar
1/2 zelenog papra
1 crveni chilli
75 g πampinjona, narezanih Postupak:
3 velike ælice biljnog ulja 1. Sameljite orahe i sitno isjeckajte luk.
1 paket tjestenine 2. Stavite ulje i maslac zajedno na crisp tan-
50 g maslaca, rastopljenog jur i zagrijte 2 minute.
3. Dodajte luk i Ëeπnjak i pirjajte na ‘crisp’
Postupak: oko 2 minute i nekoliko puta promijeπajte.
1. Marinirajte prvih sedam sastojka zajed- 4. Dodajte pureÊe odreske i pecite na ‘crisp’
no preko noÊi. 4-6 minuta, mijeπajuÊi s vremena na vri-
2. Fino isjeckajte zeleni papar i crveni chilli. jeme.
Stavite odvojeno sa gljivama. 5. Dodajte vinski ocat, malo soli i papra i
3. Zagrijte ulje u velikoj tavi ili woku. Kada kuhajte na ‘crisp’ 1 minutu.

Perad
postane vruÊe, dodajte piletinu, luk, itd, i 6. Dodajte orahe i kuhajte na ‘mikrovalovi’
mijeπajte dok piletina ne bude peËena. Zatim na snazi od 500 W joπ 3-4 minute.
dodajte izrezano povrÊe i pirjajte joπ 3-5 7. Posluæite vruÊe.
minuta. Ostavite da se malo ohladi.
4. Odmotajte tijesto i izreæite po duljini u
trake πiroke oko 3 cm. Izvadite prvu traku
tijesta, a ostatak tjestenine ostavite pokri-
ven vlaænim ubrusom.
5. Stavite punu æliËicu smjese a piletinom na
rub tijesta, praveÊi nove trokutiÊe pri svakom Za posebnu notu:
punjenju, dok ne potroπite sve tijesto. Zajedno s orasima, probajte dodati 150 ml
6. Nastavite isto s ostatkom piletine. Pre- soka od naranËe ili od crvenog grejpfruta.
maæite svaku Samozu maslacem. Stavite
5-6 na crisp tanjur i pecite na ‘crispgrill’ u
Talent mikrovalnoj peÊnici oko 5 minuta.
39
Prepelice Patka
s gljivama s umakom
lisiËarkama od naranËe
za 4 osobe za 4 osobe

Perad
Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:
crisp 10 min. crisp 10 min.
Vrijeme peËenja: Vrijeme peËenja:
21-24 minuta 12 minuta

Sastojci: Sastojci:
4 prepelice 1 patka (oko 1 kg)
400 g gljiva lisiËarki maslac
100 g maslaca 3 naranËe
1/2 l vode 1 Ëaπa bijelog vina
150 g vrhnja sol
Ëeπnjak, perπin
sol, papar Postupak:
1. Stavite malo soli i komadiÊ maslaca u
patku.
Postupak: 2. Zamastite crisp tanjur s malo maslaca ili
1. Stavite 50 g maslaca na crisp tanjur i ulja.
zagrijte ga na 2 minute. 3. Predgrijte crisp tanjur na funkciji’crisp’
2. Dodajte prepelice i pecite na ‘crisp’ 5 oko 2-3 minute.
minuta, a na polovici ih okrenite na drugu 4. Stavite patku na crisp tanjur prsima
stranu. Skinite s crisp tanjura i Ëuvajte na prema gore i pecite 12 minuta na ‘crisp’,
toplom. pri Ëemu okrenite patku i na drugu stranu.
3. Uklonite maslac na kojem ste pekli i 5. Ulijte bijelo vino u crisp tanjur pri kraju
dodajte svjeæi maslac. Dodajte lisiËarke peËenja i pustite da kuha nekoliko minuta.
(obrisane i Ëiste, ali ne oprane), Ëeπnjak i 6. Provjerite je li patka peËena, ubadanjem
iskosani perπin i pecite na ‘crisp’ 5-6 minu- ËaËkalice u najdeblje dijelove.
ta, te dva puta promijeπajte tijekom tog vre- 7. Ogulite naranËu i izreæite koru na tanke
mena. trake, koje treba obariti u jako vruÊoj vodi
4. Vratite prepelice na crisp tanjur, dodajte oko 1-2 minute na 750 W.
vodu, sol i papar i kuhajte joπ 9-11 minu- 8. Iscijedite dvije naranËe. Skinite masnoÊu
ta na ‘crisp’. sa soka od peËenja patke i dodajte sok od
5. Izvadite prepelice i neπto gljiva i Ëuvajte naranËe i tanke trake naranËine kore.
ih na toplom. 9. Zagrijte umak na ‘mikrovalovi’ 1-2
6. Pomijeπajte sok od peËenja s vrhnjem, minute i posluæite patku prelivenu
dodajte sol i papar. umakom.
7. Posluæite prepelice s gljivama, prelivene 10. Ukrasite tankim kriπkama naranËe.
umakom.

40
Funkcije:
Piletina u mikrovalovi

umaku od vina
za 4 osobe
Priprema:
30 min.

Vrijeme peËenja:
Sastojci:
1 pile (oko 1 kg)
15-16 minuta
2 velike ælice maslaca ili margarina
1 velika ælica slatke paprike ili soje
3-4 lista bosiljka
150 ml suhog bijelog vina
Za umak:
100 ml vrhnja
1 velika ælica kukurznog braπna
prstohvat aromatiËne soli
1/2 gorkog badema
Za ukraπavanje:
200 g crnog ili bijelog groæa
20 g listiÊa badema

Postupak:
1. Operite i osuπite pile, izreæite na komade
i uklonite masne dijelove.
2. Stavite maslac ili margarin u posudu,
zatim poklopite i rastopite na 500 W jednu
minutu, dodajte slatku papriku ili soju i
ovom mjeπavinom natrljajte pile. Stavite
pile u posudu i dodajte bosiljak i vino.
3. Poklopite i kuhajte 12 minuta na 750 W.
4. Pomijeπajte vrhnje s kukuruznim
braπnom i prelijte preko piletine. Nastavite
kuhati, poklopljeno joπ 2-3 minute na
750 W. Dodajte sol ako je potrebno, i

Perad
mljeveni badem.
5. Izreæite zrna groæa na pola, izvadite
koπtice, ispræite listiÊe badema.
6. Stavite piletinu na pladanj za posluæi- Biljeπke
vanje i ukrasite groæem i bademima.

41
42
Meso
Meso
Za pripremu mesa u mikroval-
noj peÊnici treba pola ili treÊinu vre-
mena manje nego za pripremu na
tradicionalni naËin.
PeËeno, pirjano ili polagano
kuhano meso uvijek je mekπe i
soËnije jer se peËe iznutra, a ne
isuπuje se izvana kao kod pripreme
u tradicionalnim peÊnicama.
Najbolje je prije kuhanja zaviti
i priËvrstiti sve dijelove mesa.
Ako je komad mesa nejed-
nake debljine, preporuËljivo je naj-
tanji dio zamotati u aluminijsku foli- Korisni savjeti:
ju, koju treba ukloniti na polovici • Sol, zaËine i mirodije dodajte
peËenja. nakon kuhanja ili peËenja.
Veliki komadi kao πto su • Specijalne vreÊice za peËenja
peËenke, bolje Êe se ispeÊi u kom- omoguÊuju da se saËuvaju svi okusi
binaciji mikrovalova + ventilator. peËenke, a da se pri tome izbjegne
Za peËenje manjih komada, πtrcanje masnoÊe po stijenkama
kao πto su odresci i filei, koristite peÊnice.
‘grill’ ili ‘crisp’ funkciju. • Kako bi meso bilo jednoliko
Nakon zavrπetka vremena peËeno, okrenite ga na polovici
peËenja, peËenke i pirjano meso peËenja.
trebaju odstajati joπ 15 minuta prije • Sloæence poËnite pripravljati na
posluæivanja. najjaËoj snazi. Na polovici vremena
promijeπajte i smanjite snagu na
pola.
• Za manje komade mesa koristite
‘crisp’ funkciju.
• Meso se moæe zgotoviti u peÊnici
i nakon πto je narezano.

43
Meso
Funkcije:
mikrovalovi Svinjetina s lukom
Priprema: i paprikom
15 min. za 4 osobe
Vrijeme peËenja:
Sastojci:
20-22 minuta
400 g svinjetine izrezane na kockice
1-2 glavice luka
2-3 paprike (izaberite razliËite boje)
2-3 velike ælice ulja ili soje
1 velika ælica πkrobnog braπna +
2 velike ælice vode
2 velike ælice vrhnja + malo mlijeka
sol i papar

Postupak:
1. Ogulite i nareæite luk, izvadite sjemenke
iz paprike i nareæite paprike na tanke trake.
2. Stavite meso i luk zajedno s uljem ili
sojom u zemljanu posudu koja se smije
koristiti u mikrovalnoj peÊnici i dobro
promijeπajte.
3. Poklopite i pirjajte 10 minuta na 750 W.
4. Dodajte papar, promijeπajte, poklopite i
nastavite peÊi 8-10 minuta na 500 W.
Smanjite snagu ako jelo poËne prejako
kuhati.
5. Promijeπajte πkrobno braπno s vodom i
prelijte preko mesa, poklopite i nastavite
peÊi joπ 2 minute na 750 W.
6. Razmutite vrhnje s malo mlijeka,
umijeπajte u jelo, poklopite i ostavite joπ 10
minuta da odstoji u peÊnici prije posluæi-
vanja.
Biljeπke

44
TeleÊi kotleti s Chateaubriand
umakom od s bijelim vinom
rajËice za 4 osobe
Funkcije: Priprema:
za 4 osobe mikrovalovi 5 min.
Funkcije: Priprema:
crisp
mikrovalovi 10 min.
Vrijeme peËenja:
crisp
15-17 minuta
Vrijeme peËenja:
Sastojci:
13-14 minuta
500 g goveeg filea
Sastojci: 1 Ëaπa suhog bijelog vina
4 teleÊa kotleta 2 glavice luka, nasjeckanog
4 kriπke kruha 150 g maslaca
4 svjeæe rajËice 3 velike ælice vrhnja
4 velike glavice luka, nasjeckane sok 1/2 limuna
1 Ëaπa suhog bijelog vina sol, papar
120 g naribanog sira (grojera)
200 g maslaca
perπin, braπno, sol, papar Postupak:
1. Stavite luk i bijelo vino zajedno u posudu
Postupak: i priËekajte da ishlapi u mikrovalnoj peÊnici
1. Smrvite 2 kriπke kruha u zdjelu, dodajte na punoj snazi 6 minuta (treba ostati samo
100 g maslaca i naribani sir grojer. Oblikuj- 2 ælice vina)
te mjeπavinu u isti oblik kao 4 kotleta. 2. Dodajte maslac u malim komadiÊima i
2. Nareæite rajËice, dodajte sol i papar i pirjajte na najjaËoj snazi oko 3 minute
pospite ih braπnom. (nemojte dopustiti da vrije). Dodajte vrh-
3. Stavite 70 g maslaca na crisp tanjur i nje, sok od limuna, sol i papar i kuhajte
zagrijte na ‘crisp’ 1,5 minutu. Pecite kotlete jednu minutu.
na crisp tanjuru 5 minuta na funkciji ‘crisp’. 3. »uvajte umak na toplom.
4. Okrenite kotlete, stavite oblikovanu 4. Zamastite crisp tanjur i pecite file na
mjeπavinu od kruha na svaki kotlet, zatim ‘crisp’ oko 5-7 minuta.
dodajte rajËice, pospite perπinom i odozgo 5. Posluæite vruÊe s umakom.

Meso
stavite nekoliko grumena maslaca.
5. Pecite 6 minuta na ‘crisp’, prelijevajuÊi
kotlete nekoliko puta sokom od peËenja.
6. Sloæite kotlete na pladanj za posluæivanje.
7. Dodajte vino i luk u sok od peËenja na
crisp tanjuru i kuhajte na maksimalnoj
snazi 2-3 minute. Izvadite tanjur iz peÊnice
i dodajte preostali maslac. Promijeπajte, a
zatim prelijte umak preko teleÊih kotleta.

45
Meso
Mesne okruglice Hamburger
za 4 osobe za 4 osobe

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


crisp 10 min. crisp 10 min.
Vrijeme peËenja: Vrijeme peËenja:
10 minuta 4 minute

Sastojci: Sastojci:
400 g mljevenog mesa 400 g mljevenog mesa
4 velike ælice kruπnih mrvica 1/2 æliËice soli
1/2 glavice luka, sitno sjeckana 1 prstohvat papra
1 jaje 1 velika ælica ulja, maslaca ili margarina
1 velika ælica maslaca ili margarina Posluæite sa:
sol, papar 4 hamburger peciva
salatom od krastavaca
keËapom ili senfom
sirovim ili præenim kolutiÊima luka

Postupak: Postupak:
1. Pomijeπajte meso, kruπne mrvice, luk, 1. Pomijeπajte mijeπano meso sa solju i
jaje, sol i papar. paprom.
2. SmoËite ruke hladnom vodom i oblikuj- 2. Oblikujte hamburgere debljine oko 1 cm.
te smjesu u male loptice. 3. Zagrijte crisp tanjur oko 2-3 minute.
3. Zagrijte crisp tanjur 2-3 minute na ‘crisp’. 4. Crisp tanjur namaæite maslacem ili uljem
4. Maslacem namaæite crisp tanjur i sloæite i sloæite hamburgere, te pecite na ‘crisp’
kuglice mesa na njega. 2 minute.
5. Pecite 10 minuta na ‘crisp’, povremeno 5. Okrenite hamburgere i pecite joπ
okreÊuÊi okruglice. 2 minute.
6. Posluæite u pecivu s keËapom ili senfom
i povrÊem.

Biljeπke Biljeπke

46
Funkcije:
JanjeÊi kotleti crisp
za 4 osobe
Priprema:
5 min.

Vrijeme peËenja:
Sastojci:
4 janjeÊa kotleta
8-11 minuta
50 g kruπnih mrvica
kosani perπin
1 velika ælica ulja
1 Ëeπanj Ëeπnjaka
sol

Postupak:
1. Obloæite kotlete smjesom mrvica,
perπina i sitno sjeckanog Ëeπnjaka.
2. Zagrijte crisp tanjur 2-3 minute.
3. Lagano zauljite crisp tanjur i sloæite
kotlete na njega.
4. Pecite kotlete 4-5 minuta, zatim ih okre-
nite i pecite joπ 2-3 minute.
5. Posolite prema ukusu i posluæite.

Biljeπke

Meso 47
Meso
ZapeËene File sa umakom
kobasice od soje
i pire krumpir za 4 osobe

za 4 osobe Funkcije: Priprema:


crisp 10 minuta
Funkcije: Priprema:
kombinacija Vrijeme peËenja:
15 min.
mikrovalova 8-10 minuta
+ grill

Vrijeme peËenja: Sastojci:


500 g goveeg filea
10-12 minuta
1 bjelanjak
2 glavice luka
Sastojci: 4 mrkve
Pripremite gusti pire krumpir 2 velike ælice crnog vina ili aromatiËnog
1 jaje vinskog octa
4 grill kobasice (ili 4 velike hrenovke) 2 velike ælice umaka od soje
senf, keËap 2 velike ælice ulja
4 ploπke sira 1 mala ælica πeÊera
sol, papar

Postupak:
1. Izreæite file na trake duge 3-4 centime-
tra. Nasjeckajte mrkvu i luk.
Postupak: 2. Stavite bjelanjak, luk, mrkvu, πeÊer,
1. Kada napravite pire krumpir, dodajte mu umak od soje i vino u zdjelu, zatim dodaj-
æumanjak i promijeπajte. te meso i dobro pomijeπajte sve sastojke.
2. Kobasice ili hrenovke duboko zasijecite 3. Pouljite crisp tanjur ælicom ulja, zagrijte
po duljini, sloæite ih u posudu, ostavljajuÊi 2 minute, a zatim stavite mjeπavinu na ta-
mjesta uz rubove zdjele. njur.
3. Napunite kobasice senfom, keËapom i 4. Dodajte sol i papar i promijeπajte. Pecite
ploπkama sira. na ‘crisp’ funkciji 8-10 minuta.
4. Rasporedite pire krumpir oko kobasica. 5. Ostavite 2-3 minute da odstoji u peÊnici
5. Stavite posudu na rotirajuÊi tanjur i pecite prije nego izvadite tanjur.
na kombinaciji grilla i mikrovalova na 350
W oko 10-12 minuta ili dok se sir rastopi, Za posebnu notu
a krumpir odozgo porumeni. Posluæite s kineskim rezancima ili restanim
krumpirom.

Za posebnu notu:
Kuπajte kobasice napunjene sitno sjeckan-
im lukom, narezanim krastavcima, jabuka-
ma ili kosanim perπinom.

48
Funkcije:
RaænjiÊi
za 4 osobe
crisp

Priprema:
15 min.

Sastojci: Vrijeme peËenja:


600 g mesa (teletina, svinjetina, kobasice 14-17 minuta
itd, izrezane na kockice)
povrÊe (paprika, luk, gljive)
1 mala glavica luka, nasjeckana
Za marinadu:
4-5 velikih ælica ulja
1 mala ælica soli
1/2 æliËice papra
Ëeπnjak, ruæmarin, kadulja

Postupak:
1. Nabodite meso na drvene raænjiÊe,
stavljajuÊi kockice ili ploπke povrÊa izmeu
komadiÊa mesa.
2. Nasjeckajte Ëeπnjak, ruæmarin i kadulju
i stavite ih u manju zdjelu zajedno s uljem,
soli i paprom.
3. Poklopite i zagrijte marinadu 1 minutu
na 650 W.
4. Prelijte preko raænjiÊa i neka se marini-
raju 1 sat, uz povremeno okretanje.
5. Zagrijte crisp tanjur 2-3 minute na ‘crisp’.
6. Sloæite raænjiÊe na crisp tanjur.
7. Pecite 8 minuta na funkciji ‘crisp’, zatim
okrenite i pecite joπ 3-5 minuta.

Prema ukusu moæete mijenjati vrstu mesa

Meso
ili povrÊa.

Biljeπke
Za posebnu notu:
Ako koristite cijele glavice luka, stavite ih u
posudu otpornu na uporabu u mikroval-
noj peÊnici i zapecite ih nekoliko minuta na
750 W.

49
50
Riba
Riba
Ne samo da se riba u
mikrovalnoj peÊnici brzo pripravlja,
nego zadræava i svoj puni okus, tek-
sturu i izgled, kao niti na jedan drugi
naËin pripreme.
Pripremanje ribe je jednos-
tavno: samo operite ribu, dodajte
maslac ili ulje, sloæite na tanjur i
pokrijte prianjajuÊom folijom.
Potrebno je sasvim kratko vri-
jeme: na punoj snazi 2-3 minute su
dovoljne za 250 g ribljih fileta. VeÊe
ribe spravljajte kombinirajuÊi
mikrovalove + grill, a za raænjiÊe od Korisni savjeti:
ribe izaberite grill ili crisp funkciju. • Kada spremate cijelu ribu, pro-
bodite koæu na nekoliko mjesta
kako bi para mogla izlaziti.
• Glavu i rep zaπtitite aluminijskom
folijom (pazeÊi da ne dou u izra-
van dodir sa stijenkama peÊnice),
kako biste izbjegli da se tanki
dijelovi prepeku. Aluminijsku foliju
skinite na polovici peËenja.
• Male ribe treba sloæiti s repovima
prema sredini tanjura.
• Ribe dugo zadræavaju toplinu koja
se oslobaa prilikom peËenja, pa je
stoga veoma vaæno predvidjeti vri-
jeme mirovanja nakon vaenja iz
peÊnice, kako bi se zgotovila. To vri-
jeme moæete iskoristiti za pripravu
umaka uz koje Êete posluæiti ribu.

51
Riba
Funkcije:
crisp Losos
Priprema: u umaku od
5 min.
zelenog papra
Vrijeme peËenja:
6 minuta za 4 osobe

Sastojci:
500 g lososa
1 mali krastavac
30 g maslaca
2 male ælice zelenog papra u zrnu
1 velika ælica ulja
3 velike ælice bijelog vina
6 velikih ælica vrhnja
1 mala ælica vlasca
1 mala ælica timijana
sol

Postupak:
1. Izreæite krastavac na ploπke, a losos na
manje komade.
2. Stavite maslac ili ulje na crisp tanjur i
zagrijte 2 minute na ‘crisp’.
3. Dodajte krastavac i pecite 1 minutu na
‘crisp’.
4. Dodajte losos i bijelo vino, promijeπajte
i pecite 2 minute na ‘crisp’.
5. Stavite sol i papar u vrhnje, zatim dodaj-
te losos i pecite 3 minute na ‘crisp’.
6. Ukrasite vlascem i timijanom i posluæite.

Biljeπke

52
Kuhana riba
za 4 osobe
Riblji fileti
za 4 osobe

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


mikrovalovi 20 min. mikrovalovi 10 min.
Vrijeme kuhanja: Vrijeme peËenja:
10-14 minuta 6-9 minuta

Sastojci: Sastojci:
4 ribe (200-300 g svaka) 500 g ribljih fileta (moæe i smrznutog)
4 velike ælice soka od limuna 1 prstohvat soli
4 velike ælice ulja 50 ml suhog bijelog vina
sol, papar

Postupak:
Postupak: 1. Operite filete i ravnomjerno ih posloæite
1. OËistite i operite ribu i stavite je u u posudu.
vatrostalnu posudu. 2. Posolite i zalijte bijelim vinom.
2. Pomijeπajte sok od limuna, ulje, sol i 3. Poklopite i kuhajte 6-9 minuta na 750 W.
papar.
3. Tom mjeπavinom zalijte ribu.
4. Poklopite i kuhajte 10-14 minuta na
750 W. Za posebnu notu:
5. Posluæite sa sokom u kojem se riba Na polovici kuhanja, dodajte malo vrhnja,
kuhala. okrenite filete i nastavite kuhati. Ukrasite
kosanim listom perπina. Umjesto toga
Za posebnu notu: moæete staviti i oguljene, narezane rajËice,
Sloæite red tanko rezanog sirovog krumpi- kapar, inÊune, masline i perπin.
ra i stavite ribu odozgo. Pospite kosanim
listom perπina i kuhajte, poklopljeno
12 minuta na 750 W.

Biljeπke

Riba
Biljeπke

53
Riba
Mediteranske Zavici
lignje od lista
za 4 osobe
za 4 osobe

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


crisp 5 min. crisp 10 min.
Vrijeme peËenja: Vrijeme peËenja:
4-5 minuta 7 minuta

Sastojci: Sastojci:
600 g liganja 8 fileta lista
5 velikih ælica maslinovog ulja 1 jaje
3 Ëeπnja Ëeπnjaka perπin
2 velike ælice kosanog perπina braπno
2 velike ælice braπna 1 limun
1 velika ælica likera s anisom 2 velike ælice ulja
limun kruπne mrvice
paprika, sol, papar 8 ËaËkalica
sol, papar

Postupak: Postupak:
1. Izreæite lignje na trake i uvaljajte u 1. Filete panirajte u braπno, zatim u
braπno. razmuÊeno jaje i na kraju u mrvice. Poso-
2. Namastite crisp tanjur i zagrijte ga na lite i popaprite, a zatim zavijte filete u
‘crisp’ 2 minute. roladice i priËvrstite ËaËkalicama.
3. Stavite lignje, promijeπajte i pecite na 2. Stavite ulje na crisp tanjur i zagrijte 2
‘crisp’ 3-4 minute, tijekom Ëega ih 2 ili 3 minute na ‘crisp’.
puta promijeπajte. 3. Stavite filete i pecite 7 minuta na ‘crisp’,
4. Dodajte sol i papr prema ukusu, zatim te ih na polovici peËenja okrenite.
liker, Ëeπnjak i perπin i nastavite peÊi na 4. Izvadite iz peÊnice, stavite na papirnati
‘crisp’ joπ 1-2 minute. kuhinjski ubrus i izvadite ËaËkalice.
5. Posluæite s limunom i paprikom. 5. Posluæite vruÊe s kriπkama limuna i
pospite kosanim perπinovim listom.

Za posebnu notu: Za posebnu notu:


Posluæite s kantonskom riæom. Posluæite s kuhanom riæom i tikvicama.
Umjesto od lista, moæete pripraviti zavitke
od osliÊa.

54
Funkcije:
PeËena riba
za 4 osobe
mikrovalovi
grill
Priprema:
Sastojci: 10 min.
1 1/2 kg ribe ( cijele)
Vrijeme peËenja:
2 velike ælice soli
1 jaje 15 minuta
3 velike ælice kruπnih mrvica
2-3 velike ælice maslaca ili margarina
100 ml vrhnja razmuÊenog s malo mlijeka

Postupak:
1. OËistite ribu i paæljivo ostruæite krljuπti.
Osuπite i posolite izvana i iznutra.
2. S pola koliËine maslaca ili margarina
namastite posudu.
3. Stavite ribu potrbuπke u posudu (s hrp-
tom prema gore).
4. Prelijte ribu istuËenim jajetom, pospite
kruπnim mrvicama i stavite odozgo pre-
ostali maslac ili margarin.
5. Stavite posudu na rotirajuÊi tanjur i
pecite na kombinaciji grilla i mikrovalova
na 650 W oko 15 minuta.
6. Zalijevajte ribu sokom od peËenja dva
ili tri puta. Nekoliko minuta prije zavrπetka
peËenja, prelijte vrhnje preko ribe. Provje-
rite je li riba peËena, ubadajuÊi vilicom blizu
kosti; meso mora biti bijelo.

Riba
Biljeπke

55
Riba
Præeni Pastrva s vrhnjem
riblji πtapiÊi
za 4 osobe
i mladim lukom
za 4 osobe

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


crisp 5 min. crisp 10 min.
Vrijeme peËenja: Vrijeme peËenja:
7-9 minuta 14-17 minuta

Sastojci: Sastojci:
400 g smrznutih ribljih πtapiÊa (16) 2 pastrve (200 g svaka)
1/2 velike ælice maslaca ili ulja 12 mladih lukova
12 raËiÊa (kozica)
1 veÊi prstohvat πafrana
80 g maslaca
3 velike ælice vrhnja
Postupak: 1 veÊi prstohvat paprike
1. Zagrijte crisp tanjur 2-3 minute na ‘crisp’. 1 prstohvat papra
2. Maslacem namaæite tanjur i sloæite riblje 1 prstohvat vlasca
πtapiÊe na njega. braπno, sol, papar
3. Pecite na ‘crisp’ 3 minute, okrenite i
pecite joπ 2-3 minute. Postupak:
1. OËistite raËiÊe. Uvaljajte oËiπÊenu pas-
trvu u braπno, skinite vanjske vlati luka i
odreæite krajeve.
2. Stavite mladi luk i 50 g maslaca u crisp
tanjur. Pecite na ‘crisp’ 6 minuta.
3. Dodajte preostali maslac i pastrve i nas-
Biljeπke tavite peÊi na ‘crisp’ joπ 6-7 minuta. Izva-
dite tanjur iz peÊnice i Ëuvajte ga na toplom.
4. Izvadite Ëetiri mlada luka iz crisp tanju-
ra, stavite ih u staklenu zdjelu i pomijeπajte
s vrhnjem, zaËinima, mirodijama, solju i
paprom, zatim stavite u peÊnicu na
mikrovalove 500 W 1-2 minute.
5. Dodajte raËiÊe i nastavite kuhati joπ 1-2
minute, povremeno mijeπajuÊi.
6. Sloæite pastrve i mladi luk na pladanj za
posluæivanje, prelijte umakom i ukrasite
vlascem.

56
Funkcije:
Riblji crisp

odresci
Serve 4
Priprema:
5 min.

Vrijeme peËenja:
Sastojci:
4 riblja odreska (morski pas, losos, tuna) 4 minute
sol, papar

Postupak:
1. Operite i dobro osuπite riblje odreske.
2. Zagrijte crisp tanjur 2-3 minute.
3. Stavite odreske na zagrijani tanjur i pecite
2 minute na ‘crisp’, zatim okrenite i pecite
joπ 2 minute.
4. Posolite i popaprite i posluæite vruÊe.

Za posebnu notu:
Posluæite s umakom od limuna (vidi recept
u poglavlju Umaci).

Biljeπke

Ribe 57
58
PovrÊe

PovrÊe
Najviπe prednosti pripremanja
u mikrovalnoj peÊnici ima upravo
priprava povrÊa.
Svjeæe povrÊe spravljeno u
mikrovalnoj peÊnici zadræava svoj
puni okus, hranjive vrijednosti, a da
i ne spominjemo, svjeæ, primamljiv
izgled.
VeÊi komadi pripremaju se
sporije od manjih, zato je pre-
poruËljivo izrezati povrÊe na manje
komade, kako bi se postigli najbolji
rezultati.
PovrÊe koje sadræi veÊi posto-
tak vode bit Êe gotovo bræe nego Korisni savjeti:
ono s manje vode. • Solite jelo na zavrπetku kuhanja.
Funkcije ‘grill’ i ‘crisp’ koristite • PovrÊe s tankom koæicom (krum-
za slasne gratinirane mjeπavine s piri u koæi) treba izbosti prije kuha-
paprikom, patlidæanima i tikvica- nja, kako bi se izbjegao rast unutr-
ma. aπnjeg tlaka.
Dubokosmrznuto povrÊe • Poklopite povrÊe kada kuhate.
moæe se pripravljati odmah, bez • Uvijek promijeπajte povrÊe tijekom
odmrzavanja. pripravljanja.
Jednostavno dodajte dvije • Nemojte prekuhati ili prepeÊi
velike ælice vode i promijeπajte 2 ili povrÊe, jer Êe se presuπiti.
3 puta u poklopljenoj posudi u kojoj • Nemojte presoliti, jer povrÊe koje
kuhate. se priprema u mikrovalnoj peÊnici
zadræava prirodne mineralne soli.
• PovrÊe koje se teπko guli stavite na
1-2 minute u mikrovalnu peÊnicu na
punu snagu: nakon toga gulit Êe se
s lakoÊom.

59
Funkcije:
crisp PogaËice

PovrÊe
Priprema:
od krumpira
Za 12 pogaËica
10 min.
Sastojci:
Vrijeme peËenja: 1 kg krumpira, oguljenog
minuta 100 g sjeckanog luka
18 3 jaja
1 velika ælica perπinovog liπÊa
1 Ëeπanj Ëeπnjaka, zgnjeËenog
1/2 male ælice muπkatnog oraπËiÊa
3 velike ælice braπna
3-4 velike ælice ulja
sol, papar

Postupak:
1. Naribajte krumpir i stavite ga u zdjelu.
2. Dodajte jaja, luk, 1 veliku ælicu braπna,
zaËine i mirodije, Ëeπnjak, sol, papar i
muπkatni oraπËiÊ. Dobro promijeπajte sve
sastojke.
3. Ælicom oblikujte smjesu u male, plo-
snate pogaÊice i uvaljajte ih u braπno.
4. Ulijte ulje u crisp tanjur i zagrijte ga 2
minute.
5. Pecite pogaËice od krumpira 9 minuta
na ‘crisp’ (6 pogaËica u isto vrijeme),
okreÊuÊi ih nakon 6 minuta.
6. Posluæite vruÊe.

Biljeπke

60
Krumpiri u koæi
za 2/4 osobe
Punjene rajËice
za 4 osobe

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


mikrovalovi 5 min. kombinacija 10 min.
mikrovalovi
Vrijeme peËenja: + grill
8-10 minuta 2 krumpira
Vrijeme peËenja:
12-15 minuta 4 krumpira 6-8 minuta
Sastojci:
2 veÊa krumpira, s koæom
Sastojci:
(oko 200 g svaki)
4 velike, Ëvrste rajËice
1 Ëeπanj Ëeπnjaka
6 zelenih maslina
6 fileta inÊuna
Postupak: sredina dva peciva
1. Dobro operite krumpire i izbodite ih vil- 1/2 male æliËice kosanog bosiljka
icom. 40 g ribanog sira
2. Stavite ih u posudu i pecite nepoklo-
pljene 4-5 minuta na 750 W.
3. Okrenite krumpire i pecite ih joπ 4-5 min-
uta na 750 W. Postupak:
1. Operite rajËice, prereæite ih napola i izdu-
Za posebnu notu: bite sredinu.
Napravite rupu na krumpiru i ispunite ga 2. Sitno isjeckajte Ëeπnjak, mesnati dio
posoljenim maslacem ili topljenim sirom. rajËica, masline i inÊune.
3. Izmrvite sredinu peciva i dodajte u ovu
smjesu, zajedno s bosiljkom. Dobro promi-
jeπajte sve sastojke.
4. Sloæite rajËice u zdjelu i napunite
Biljeπke pripremljenom smjesom. Pospite ribanim
sirom.
5. Stavite zdjelu na rotirajuÊi tanjur i pecite
na kombinaciji mikrovalova i grilla oko

PovrÊe
6-8 minuta na 350 W.

Biljeπke

61
Sloæenac ArtiËoke

PovrÊe
za 4 osobe
s Ëeπnjakom
Funkcije:
mikrovalovi
Priprema:
20 min.
i perπinom
za 4 osobe
Vrijeme peËenja:
13-16 minuta
Funkcije: Priprema:
mikrovalovi 5 min.

Sastojci: crisp
150 g luka
300-400 g patlidæana ili tikvica Vrijeme peËenja:
300 g paprike
200 g rajËice iz konzerve
13-16 minuta
1 list lovora
1 prstohvat timijana
Sastojci:
1 Ëeπanj Ëeπnjaka
8 smrznutih artiËoka
1 velika ælica ulja
2 velike ælice ulja
sol, papar
1 Ëeπanj Ëeπnjaka
sol i papar
kosani list perπina
Postupak:
1. Ogulite i izreæite luk, sitno nasjeckajte Postupak:
Ëeπnjak, stavite ih u posudu od 2 litre i 1. Stavite zamrznute artiËoke u posudu i
dodajte ulje. poπkropite ih uljem, posolite, popaparite i
2. Poklopite i kuhajte na 750 W 3 minute. pospite nasjeckanim Ëeπnjakom.
3. Operite povrÊe. Izreæite patlidæane ili 2. Poklopite i kuhajte 5-6 minuta na 750 W.
tikvice na male komade, izvadite sjemenke 3. Dobro promijeπajte i ostavite nekoliko
iz paprike, izreæite ih na trake i dodajte u minuta.
posudu. 4. Zagrijte crisp tanjur na 2-3 minute na
4. Stavite list lovora i dobro promijeπajte ‘crisp’.
kako bi se svi okusi izmijeπali. 5. Stavite artiËoke na crisp tanjur i pecite
5. Poklopite i ponovno kuhajte 5 minuta na 6-7 minuta na ‘crisp’.
750 W. 6. Promijeπajte na polovici peËenja.
6. Dodajte narezane rajËice i nastavite 7. Pospite kosanim listom perπina.
kuhati na 750 W joπ 5-8 minuta. Dodajte
timijan, sol, papar i dobro promijeπajte.

Za posebnu notu:
Za posebnu notu: Slijedite recept, ali zamijenite povrÊe i
Ako volite zaËinjenu hranu, dodajte chilli Ëeπnjak smrznutim mahunama, zaËinjen-
paprike i male komadiÊe kobasice. im naribanom koricom polovice naranËe.

62
Funkcije:
Punjene kombinacija
mikrovalovi
gljive + grill
Priprema:
za 4 osobe
10 min.

Vrijeme peËenja:
Sastojci:
12 svjeæih gljiva (ako koristite πampinjone 10 minuta
izaberite najveÊe)
50 g kuhane πunke
50 g ribanog sira (npr. ementalera)
1 jaje
1 prstohvat perπina
sol, papar

Postupak:
1. Dobro operite gljive, skinite stapke i
izreæite ih zajedno sa πunkom i perπinom.
2. Dodajte sir i jaje, sol i papar prema ukusu
i dobro promijeπajte.
3. Stavite klobuke gljiva na plitku posudu
i napunite ih pripremljenom masom.
4. Stavite posudu na rotirajuÊi tanjur i
pecite na kombinaciji grilla i mikrovalova
na 350 W oko 10 minuta.

Za posebnu notu:
Pospite kruπnim mrvicama prije peËenja.

PovrÊe
Biljeπke

63
Mrkva s Mahune

PovrÊe
perπinom
za 4 osobe
sa slaninom
za 3 osobe

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


mikrovalovi 5 min. crisp 10 min.
Vrijeme kuhanja: Vrijeme kuhanja:
7-8 minuta 9-11 minuta
Sastojci:
500 g mahuna
Sastojci: 100 g narezane slanine
500 g mrkve 25 g maslaca
50 g maslaca ili margarina 1/2 male ælice πeÊera
2-3 velike ælice vode 1 glavica sitno sjeckanog luka
2 male ælice svjeæe kosanog 100 ml vode
perπinovog lista sol, papar
sol, papar

Postupak: Postupak:
1. Ostruæite, operite i izreæite mrkve. 1. Odreæite vrhove mahuna i operite ih.
2. Stavite ih u duboku staklenu zdjelu s 2. Stavite maslac na crisp tanjur i zagrijte
maslacem i vodom. na ‘crisp’ 1 minutu.
3. Posolite, poklopite i kuhajte 7-8 minuta 3. Stavite luk, πeÊer i mahune.
na 750 W. Promijeπajte, dodajte vodu, sol i papar i
4. Pospite perπinom, promijeπajte, popa- kuhajte na ‘crisp’ 6 minuta te pritom promi-
prite i ostavite nekoliko minuta prije jeπajte nekoliko puta.
posluæivanja. 4. Umijeπajte slaninu i nastavite kuhati 3-4
minute na ‘crisp’.

Za posebnu notu:
Kuπajte sa sjemenkama sezama umjesto
perπina.

Biljeπke Biljeπke

64
ZapeËeni patlidæani
za 4 osobe

Sastojci: (peÊnica 20/27 L) (peÊnica 34 L)


patlidæani 400 g 700 g
luk 1 11/2
ulje 1-2 velike ælice 3-4 velike ælice
narezana mozzarella 300 g 450 g
sir parmezan 100 g 125 g
sol, papar

Funkcije: Priprema:
crisp 15 min.
Vrijeme kuhanja: minuta
10-15 zapeËeni patlidæani
13 minuta
umak (peÊnica 20/27 l)
minuta
20-22 zapeËeni patlidæani
(peÊnica 34 l)

Postupak:
1. Pripremite umak od rajËice, slijedeÊi
recept u poglavlju ‘Umaci’.
2. Operite patlidæane i izreæite ih na tanke
ploπke. Kuhajte, sloj po sloj, u poklopljenoj
posudi 4 minuta na 750 W.
3. Lagano zauljite crisp tanjur i sloæite sloj
patlidæana, zalijte s nekoliko velikih ælica
umaka od rajËice, malo mozzarelle i
pospite parmezanom. Ponavljajte slojeve
dok ne potroπite sve sastojke i obilno
pospite posljednji sloj parmezanom.
4. Stavite crisp tanjur na rotirajuÊi tanjur i
pecite na ‘crisp’.

PovrÊe
Za posebnu notu:
Dodajte nekoliko ploπki πunke u svaki sloj
patlidæana. Za drugaËiji okus, zamijenite
mozzrellu gauda sirom. Biljeπke

65
66
Umaci
Umaci
Umacima se moæe obogatiti
cijeli niz jela, od povrÊa do slastica.
U mikrovalnoj peÊnici umaci
se brzo pripravljaju, no πto je naj-
vaænije, nema bojazni da Êe se
zgrudati ili zagorijeti.
Umake treba promijeπati samo
nekoliko puta tijekom kuhanja.
Osim za umake s voÊem, svi
drugi umaci moraju se poklopiti
tijekom kuhanja. VeÊ pripravljeni
umaci mogu se Ëuvati u hladnjaku
i podgrijati u mikrovalnoj peÊnici
prije posluæivanja.

Korisni savjeti:
• Koristite dublju posudu nego
inaËe, kako bi se izbjeglo πtrcanje
umaka, osobito onih koji se
pripremaju s mlijekom.
• Umake kojima su osnova jaja,
kuhajte na najslabijoj snazi.
• Podgrijavajte umake u posebnim
posudama, po moguÊnosti u
visokim i uskim, te ih napunite
samo do 2/3.

67
Umaci
Funkcije:

mikrovalovi Beπamel umak


za 4 osobe
Priprema:
10 min.
Sastojci:
Vrijeme kuhanja: 2 velike ælice maslaca ili margarina
4-7 minuta 3 velike ælice braπna
400 ml mlijeka
sol
muπkatni oraπËiÊ

Postupak:
1. Stavite maslac ili margarin u posudu,
poklopite i zagrijte jednu minutu na 750 W.
2. Umijeπajte braπno u maslac, ulijte mli-
jeko, dobro mijeπajuÊi.
3. Kuhajte nepoklopljeno 4-7 minuta na
750 W.
Posolite, dodajte muπkatni oraπËiÊ i dobro
promijeπajte mutilicom ili pjenjaËom, dok
ne postignete æeljenu gustoÊu.

Za posebnu notu:
Probajte mlijeko zamijeniti juπnim temelj-
com od mesa, povrÊa ili ribe, kada pripre-
mate umake koje Êete posluæiti s jelima od
mesa ili ribe.
U umak moæete dodati i dvije velike ælice
vrhnja.

Biljeπke

68
Umak od rajËice Nizozemski umak
za 4 osobe za 4 osobe

Funkcije: Priprema:
mikrovalovi 5 min.
Funkcije: Priprema:
mikrovalovi 5 min. Vrijeme kuhanja:

Vrijeme kuhanja: 5 minuta

11-13 minuta
Sastojci:
150 g maslaca
Sastojci: 3 æumanjka
50 g maslaca 1 mala ælica bijeloga vina ili vode
1 srednja glavica luka, tanko narezana 1 velika ælica soka od limuna ili vinskoga
1 Ëeπanj Ëeπnjaka, zgnjeËen octa
400 g oguljenih rajËica sol, papar
75 g pirea od rajËice
1 Ëajna ælica aromatiËnih biljaka
sol, papar Postupak:
1. Rastopite maslac i poklopljenoj posudi
3 minute na 500 W.
2. U meuvremenu, istucite æumanjke s
bijelim vinom ili vodom.
Postupak: 3. Dodajte rastopljeni maslac, paæljivo
1. Stavite maslac, luk i Ëeπnjak u posudu i mijeπajuÊi.
pirjajte 2-3 minute na 750 W. 4. Kuhajte otklopljeno na 500 W oko
2. Promijeπajte sve ostale sastojke, pokrij- 1 minutu a zatim dobro promijeπajte.
te prianjajuÊom folijom i probodite na 5. Nastavite kuhati joπ jednu minutu, a
nekoliko mjesta. zatim ponovno promijeπajte. Posolite i
3. Kuhajte 4-5 minuta na 750 W. popaprite prema ukusu.
4. Skinite prianjajuÊu foliju i nastavite
kuhati joπ 5 minuta na 750 W.

Umaci
Biljeπke

Za posebnu notu:
Ako Êete umak posluæiti s tjesteninom,
dodajte malo svjeæeg bosiljka i ribanog
sira.

Biljeπke

69
Umaci
Umak od limuna Umak od brokola
za 4 osobe za 4 osobe

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


mikrovalovi 5 min. mikrovalovi 5 min.
Vrijeme kuhanja: Vrijeme kuhanja:
4 minuta 12 minuta

Sastojci: Sastojci:
1/2 male ælice braπna 500 g brokola
1/2 l vode 5 fileta inÊuna
100 g πeÊera 200 ml vrhnja + mlijeko
narezana korica i sok od limuna 80 g ribanog sira
50 g maslaca sol sa zaËinima
crni papar

Postupak: Postupak:
1. U posudi pomijeπajte braπno s malo 1. Razdvojite brokoli na cvjetove. Poklo-
vode u glatku masu. Postupno dodajte pre- pite i kuhajte na 750 W oko 6 minuta.
ostalu vodu, πeÊer, grubo rezanu koricu 2. Sitno isjeckajte brokoli i filete inÊuna.
limuna i sok od limuna. 3. Izmjeπajte ih u vrhnje i stavite ovu smje-
2. Zagrijte na punoj snazi 2 minute. su u posudu.
3. Promijeπajte i vratite u peÊnicu joπ 4. Pokrijte i kuhajte 6 minuta na 750 W.
2 minute. 5. Dodajte ribani sir, sol, papar i promi-
4. Izreæite maslac na male komadiÊe i jeπajte.
dodajte u umak, mijeπajuÊi dok se potpuno
ne rastopi. Za posebnu notu:
5. Odmah posluæite. Ovaj umak posluæite s kuhanim krumpi-
rom ili kobasicama. Takoer se moæe
servirati i s tjesteninom.

Biljeπke

Biljeπke

70
Funkcije:
Umak od mesa
za 4 osobe
mikrovalovi

Priprema:
10 min.
Sastojci:
300 g mljevenog mesa Vrijeme kuhanja:
1 glavica luka, nasjeckana
2 velike ælice ulja
12-14 minuta
400 g rajËice iz konzerve
1/2 kocke juhe
sol

Postupak:
1. Ogulite i nasjeckajte luk.
2. Stavite ga u posudu s uljem, poklopite i
pirjajte 2 minute na 500 W.
3. Umijeπajte mljeveno meso, poklopite i
kuhajte 2 minute na 750 W.
4. Dodajte narezane rajËice s pola soka,
kocku juhe i sol. Promijeπajte, poklopite i
kuhajte 6-8 minuta na 500 W.
5. Promijeπajte povremeno tijekom kuhan-
ja. Ako je umak prerijedak na kraju kuhan-
ja, otklopite i nastavite kuhati dok ne
dostigne æeljenu gustoÊu.

Za posebnu notu:
Ako æelite, moæete u umak dodati sitno
sjeckanu mrkvu, celer i luk, produæujuÊi vri-

Umaci
jeme kuhanja ako je potrebno.

Biljeπke:

71
72
Slastice
KolaËi
i slastice
ZahvaljujuÊi ‘crisp’ funkciji u
tren oka moæete pripraviti vaπe
omiljene slastice i s lakoÊom postiÊi
zadivljujuÊe rezultate.
Pripravljanje je isto kao na
tradicionalni naËin, no osim sasto-
jaka, morate imati na umu nekoliko
jednostavnih pravila kojima Êete
vaπe tradicionalne recepte pri-
lagoditi mikrovalnoj peÊnici.

Korisni savjeti:
• Smanjite koliËinu tekuÊih sastoja-
ka za otprilike 2 velike ælice i dodaj-
te jaje.
• KolaËe pecite na srednjoj snazi ili
na 500 W.
• »okoladu topite nepokrivenu na
500 W oko 2 minute (100 g) i promi-
jeπajte na kraju.
• Sladoled iz zamrzivaËa stavite u
mikrovalnu peÊnicu 20 sekundi na
350 W: lijepo Êe omekπati (nemojte
zagrijavati sladoled u kornetu!).

73
Slastice
Funkcije:
kombinacija
mikrovalovi
Punjene breskve
za 4 osobe
+ grill
Priprema:
10 min. Sastojci:
8 polovica bresaka (svjeæe ili iz kompota)
Vrijeme peËenja:
3 bjelanjka
7-8 minuta 2 velike ælice πeÊera u prahu
100 g mljevenih ljeπnjaka i 8 cijelih
ljeπnjaka

Postupak:
1. Iscijedite sok iz kompota ili prepolovite
svjeæe breskve i izvadite koπtice.
2. Sloæite breskve, sa zaobljenim dijelom
prema dolje, u odgovarajuÊu posudu.
3. Istucite bjelanjke u Ëvrst snijeg, umijeπajte
πeÊer u prahu i mljevene ljeπnjake.
4. Napunite breskve ovom smjesom i ukra-
site cijelim ljeπnjacima.
5. Pecite na kombinaciji grilla i mikrovalova
7-8 minuta na 350 W.

Biljeπke

74
Keksi »okoladne
od zobi
za 4 osobe
kuglice
25-30 kuglica

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


mikrovalovi 20 min. crisp 10 min.

crisp Vrijeme peËenja:


Vrijeme peËenja: 4 minute
9-12 minuta

Sastojci: Sastojci:
50 g maslaca ili margarina 100 g Ëokolade (nasjeckane)
25 g mljevene zobi 120 g mekog maslaca
55 g braπna 150 g prosijanog braπna
65 g πeÊera 120 g πeÊera
1 prstohvat praπka za pecivo 250 g vanili-πeÊera
1 mala ælica vrhnja 2 jaja
3-4 ælice πeÊernog sirupa 40 g groæica
papir za peËenje 2 velike ælice ruma

Postupak: Postupak:
1. Rastopite maslac u poklopljenoj posudi 1. NamoËite groæice u rum.
na 500 W oko 2 minute. 2. Izreæite maslac u male komade i stavite
2. Dodajte druge sastojke i dobro promi- ga u zdjelu, dodajte πeÊer i vanili-πeÊer.
jeπajte u glatku masu. Drvenom kuhaËom umijeπajte glatku
3. Izreæite papir za peËenje u 3 kruga iste masu.
veliËine kao crisp tanjur. 3. Umijeπajte jedno po jedno jaje i nastavite
4. Podijelite mjeπavinu u 3 jednaka dijela i tuÊi.
od svakog dijela napravite 6 kuglica. Sloæite 4. Dodajte prosijano braπno.
ih u krug na papir u crisp tanjuru. 5. Dodajte groæice i rum, te nasjeckanu
5. Pecite na ‘crisp’ 3-4 minute dok keksi ne Ëokoladu.
postanu zlatno-æuti. Izvadite papir s keksi- 6. Maslacem namaæite crisp tanjur i pospite

Slastic
ma i pustite da se ohlade na ravnoj povrπini. braπnom, a zatim ælicom oblikujte kuglice
6. Napravite drugu i treÊu koliËinu keksa na veliËine oraha i sloæite ih na tanjur.
isti naËin, ali smanjite vrijeme peËenja na 7. Pecite 4 minute na ‘crisp’.
2-3 minute. 8. Izvadite kuglice iz peÊnice i pustite da se
ohlade.

75
Slastice
KolaË od oraha, SavijaËa
ljeπnjaka od jabuka
i badema za 4 osobe

Serves 8 Funkcije: Priprema:


crisp 30 min.
Funkcije: Priprema:
crisp 5 min. Vrijeme peËenja:
10-12 minuta
Vrijeme peËenja:
15 minuta
Sastojci:
Sastojci: 250 g lisnatog tijesta (zamrznutog)
250 g Ëokolade 300 g jabuka
45 g oraha 50 g groæica
45 g ljeπnjaka ribana kora jedne naranËe
45 g badema 50 g dæema (bilo kojeg)
170 g πeÊera maslac
1 velika ælica braπna mlijeko
240 g maslaca
4 jaja
125 g vanili-πeÊera Postupak:
1 prstohvat soli 1. Nakon πto se tijesto odmrzne, izvaljajte
ga valjkom, najbolje u oblik pravokutnika.
2. NamoËite groæice u toplu vodu, ogulite
i nareæite jabuke.
Postupak: 3. Sloæite jabuke po sredini tijesta. Ocijedite
1. Nasjeckajte voÊe. i osuπite groæice, pospite ih po jabukama,
2. Nasjeckajte Ëokoladu na male komadiÊe a zatim dodajte naranËinu koru i dæem.
i stavite u posudu, dodajte jednu veliku 4. Zavijte tijesto, savijte krajeve, kako sas-
ælicu vode i rastopite na najjaËoj snazi 2 tojci ne bi curili.
minute. Postupno dodajte maslac, dobro 5. Stavite savijaËu na maslacem namazan
mijeπajuÊi. crisp tanjur, a odozgo namaæite s malo mli-
3. Odvojite æumanjke od bjelanjaka, i jeka.
dodajte jedan po jedan æumanjak u Ëoko- 6. Pecite na ‘crisp’ oko 10-12 minuta.
ladu, dobro mijeπajuÊi. Dodajte πeÊer,
vanili-πeÊer, orahe, bademe, ljeπnjake i
braπno.
4. Istucite bjelanjke u Ëvrst snijeg i dodaj-
te prstohvat soli. Biljeπke
5. Lagano umijeπajte u masu.
6. Izlijte smjesu na maslacem namazani
crisp tanjur i pecite na ‘crisp’ 9 minuta, a
zatim pecite na mikrovalovima joπ 4 minu-
te na 650 W.

76
KolaË od jabuka
za 4 osobe

Sastojci: (peÊnica 20/27 l) (peÊnica 34 l)


Za tijesto
braπno 250 g 300 g
vrhnje 2 velike ælice 3 velike ælice
praπak za pecivor 1/2 male ælice 1 mala ælica
maslac ili margarin 100 g 150 g
πeÊer 90 g 120 g
jaja 2 3
Za nadjev
jabuke 2-3 4-5
πeÊer 2-3 velike ælice 4-5 velike ælice
Za crisp tanjur
maslac ili margarin, kruπne mrvice

Funkcije: Priprema:
crisp 30 min.
Vrijeme peËenja:
minuta minuta
9-10 peÊnica 20/27 l 11-12 peÊnica 34 l

Postupak:
1. Pjenasto umijeπajte maslac i πeÊer.
2. U maslac istucite jedno po jedno jaje.
3. Pomijeπajte braπno i praπak za pecivo,
dodajte maslac, zatim vrhnje i dobro
promijeπajte.
4. Maslacem namaæite crisp tanjur i pospite

Slastic
ga kruπnim mrvicama. Masu jednoliko ras-
poredite po crisp tanjuru.
5. Ogulite jabuke i nareæite na tanke ploπke.
6. Sloæite jabuke, lagano ih pritiπÊuÊi u
tijesto, a zatim pospite πeÊerom.
7. Pecite na ‘crisp’.

Za posebnu notu:
Biljeπke
Posluæite kolaË od jabuka s tuËenim slatkim
vrhnjem ili tekuÊim vrhnjem.

77
Slastice
Hladna krema JastuËiÊi s
od jaja i mlijeka marmeladom
(Custard) od marelica
za 4 osobe za 4 osobe

Funkcije: Priprema: Funkcije: Priprema:


mikrovalovi 5 minuta crisp 5 minuta
Vrijeme kuhanja: Vrijeme peËenja:
4 minute 6-7 minuta

Sastojci: Sastojci:
2 æumanjka ili jedno cijelo jaje 1 omot lisnatog tijesta
400 ml mlijeka 4 velike ælice marmelade od marelica
1 vrhom puna velika ælica πkrobnog braπna malo zaslaenog mlijeka
1 velika ælica πeÊera
1 velika ælica arome vanilije
50-100 ml tuËenog slatkog vrhnja
Postupak:
1. Razvaljajte tijesto i izreæite ga na 4 jed-
naka dijela.
Postupak: 2. Na svaki komad stavite jednu ælicu
1. Izmijeπajte æumanjke ili jaje, sa πeÊerom, marmelade. Presavijte tijesto preko
πkrobnim braπnom i vanilijom u glatku marmelade i zatvorite jastuËiÊe pritiπÊuÊi
masu. krajeve vlaænim prstima.
2. Dodajte mlijeko i opet promijeπajte. 3. Premaæite jastuËiÊe zaslaenim mli-
3. Kuhajte nepokriveno 4 minute na 750 W. jekom i sredinu svakog jastuËiÊa zareæite
4. Izvadite iz peÊnice i dobro istucite. noæem.
5. PriËekajte da se krema ohladi, a zatim 4. Stavite jastuËiÊe u lagano zauljen crisp
je obloæite tuËenim slatkim vrhnjem. tanjur i pecite 6-7 minuta na ‘crisp’.

Biljeπke Biljeπke

78
Funkcije:
VruÊi preljev mikrovalovi

od jagoda Priprema:
za 4 osobe 5 min.

Vrijeme kuhanja:
Sastojci:
400 g zaslaenih svjeæih
6-8 minuta
ili smrznutih jagoda
50 g marmelade od crnog ribizla
1 vrhom puna velika ælica πkrobnog braπna
2 velike ælice soka od limuna

Postupak:
1. Ako koristite smrznute jagode, odmr-
zavajte ih 4 minute.
2. Izmijeπajte sve sastojke u odgovarajuÊoj
posudi.
3. Kuhajte nepoklopljeno 3-4 minute na
750 W ili dok se preljev ne poËne zguπnja-
vati. Dvaput promijeπajte tijekom kuhanja.
Posluæite vruÊe ili hladno.

Za posebnu notu:
Ovaj preljev posluæite sa sladoledom od
vanilije.

Slastic
Biljeπke

79
Slastice
Prhki ‘vaga’ kolaË
za 4 osobe

Funkcije: Priprema:
crisp 10 min.
Vrijeme peËenja:
11 -12 minuta (peÊnica 20/27 l)
13 -14 minuta (peÊnica 34 l)

Sastojci: 20/27 l 34 l
braπno 200 g 250 g
πeÊer 200 g 250 g
maslac 200 g 250 g
voda 1 vel.ælica 2 vel.ælice
jaja 3 4
vanilija 2 2
(4 g paketiÊi)
praπak za pecivo 15 g 25 g
ribana
kora naranËe
πeÊer u prahu

Postupak:
1. Maslacem namaæite crisp tanjur i pospite
ga braπnom
2. Sve sastojke istucite elektriËnim mik-
serom i ulijte u crisp tanjur.
3. Stavite u peÊnicu i pecite 11 minuta na
‘crisp’.
4. Pospite πeÊerom u prahu.

Za posebnu notu:
Napunite kolaË kremom od jaja (custard)
ili kremu posluæite uz kolaË.

Biljeπke

80
ProizvoaË ne odgovara za eventualne greπke u tisku.
Whirlpool je zaπtiÊeni znak Whirlpool USA.