Sie sind auf Seite 1von 2
Federatia Cultura si Mass-Media FAIR - MediaSind 1 Afiliat international la Federatia International a Muzicienilor FM 18 Afiiatd international la Federatia Internationals a Actorilor FIA 1 Afiliat’ international la Federatia Internationala a Jurnalisilor Fu Extras PROCES VERBAL al sedintei Biroului Executiv Permanent al Federatiei Cultura si Mass-Media FAIR- MediaSind, incheiat ast&zi, 26.05.2020. in conformitate cu prevederile Art 10 si art. 26 alin 6) din Statutul FAIR- MediaSind, din care citim: Art.10. 1) Cotizatia reprezint& contributia financiaré lunar& obligatorie a fiec3rui membru de sindicat la veniturile Federatiei precum si la veniturile organizatiilor si institutiilor din Romania si din strdinatate la care Federatia este afiliat&. 2) Cotizatia este achitaté lunar de sindicatele membre pané la data de 25 ale lunii urmétoare. ‘8-du Mihail Koginiceanu ne, 70-72, sector 5, 05018, Bucuresti Hi. 1067 / 03041990, Bucuresti sector 1, Cod fiscal: 8286731 Telefon: 14021314 69.5, 440722 251621; Fax: 44021.31468.85 Art. 26. indatorinie sindicatelor membre sunt: alin, 6) s8 pldteascd lunar sila termen cotizatia stabilits; Constataénd ca Sindicatul Filarmonicii “Oltenia” Craiova, CUI 32901723 a acumulat o datorie c&tre FAIR-MediaSind in cuantum de 11.853 lel la 30 aprilie 2020, reprezentand cotizatii restante pentru 16 luni consecutive, avénd ultima plata inregistratd in data de 20 noiembrie 2048, situatie prevazut’ de Statut la art. 33, alin 2) lit a): #2) Suspendarea unei organizatii membre pentru urmatoarele situatii: a) neplata cotizatiei timp de trei luni consecutiv din culpa organizatiel membre; Avand in vedere adresa FAIR-MEDIASIND nr. 1379/12.05.2020 prin care au fost comunicate sindicatului fisele de cotizatii pentru ani 2019 si 2020, adres la care nu s- a primit niciun raspuns pan la aceast8 dat; Conform prevederilor art. 21 alin 16) din Statut: “Art. 21. Atributille Biroulul Executiv Permanent 16) hot&raste sanctionarea, incluslv excluderea sindicatelor membre; in cadrul sedintei Biroului Executiv Permanent din data de 26.05.2020, membrii Biroului Executiv Permanent adopt urmatoarea HOTARARE nr. 11/26.05.2020 Art. 1. in conformitate cu prevederile art. 21, alin 16), coroborat cu art. 33, alin 2, lit a) din Statut, Sindicatul Filarmonicii “Oltenia” Craiova este suspendat din Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind, incepand cu data comunicérii prezentei hot&riri,, pnd la achitarea datoriilor acumulate, dar nu mai tarziu de 15 zile de la comunicarea prezentei hot&rari; Federatia Cultura si Mass-Media FAIR - MediaSind SE i Aatainternaional a Feeraia Internajonalé a Muzcenor rm 1 Afiiatd international la Federatia internationala a Actorilor FIA 1 Afiliat3 international la Federatia International& a Jurnalistilor Fy Art. 2. Dupa termenul prevazut la art. 1, Biroului Executiv Permanent poate hotri excluderea sindicatulul; Art. 3. In termen de 15 zile de la primirea prezentel hotrdri, sindicatul poate depune o contestatie format adresé oficial, semnata si stampilata de reprezentantul legal, la sediul FAIR-MediaSind, Blvd Mihail Kog8Iniceanu nr 70-72, sect 5, Bucuresti sau prin e-mail la adresa fair@faircultura.ro, care va fi solutionata la prima sedint& a Consiliului National. Art. 4. Pe durata suspendarii, reprezentantilor sau membrilor Sindicatulul Filarmor “Oltenia” Craiova |i se suspend’ accesul la informatille transmise de federatie pe toate canalele de comunicare, inclusiv FB, E-mail, WApp etc. Hotdrarea a fost adoptaté cu unanimitate de voturi. a dul Mina KogBniceanu nr. 70-72, sector 5, 05018, Bucuresti Hi. 1067 / 0304.1980 Bucuresti, sector 1, Cod fiscal 8206731 Telefon 021.314 69.85, «40722 351621; Fax: s4021.314.6985

Das könnte Ihnen auch gefallen