Sie sind auf Seite 1von 23

samarTlebrivi tendenciebi

keTilsindisiereba saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis


mixedviT – abstraqcia Tu moqmedi samarTali
giorgi vaSakiZe*

samarTlebrivi urTierTobis monawileni valdebulni arian,


keTilsindisierad ganaxorcielon TavianTi ufleba-movaleobani.
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, me-8 III muxli
25.11.1997

axali samoqalaqo kodeqsis miReba damoukidebeli saqarTvelos arsebobis istoriaSi


erT-erTi umniSvnelovanesi movlena iyo, rac samarTlebrivi saxelmwifosa da Tavisu-
fali sabazro ekonomikis ganviTarebis aucilebeli winapiroba iyo. mis momzadebaSi
didi Sroma Cades qarTvelma mecnierebma, romelTac erovnuli samarTlebrivi
kulturis deficitis pirobebSi faqtobrivad tabula rasa-ze muSaoba mouwiaT.1 isini
gansakuTrebuli mxardaWeriT germaneli kolegebis mxridan sargeblobdnen. komisiis
gadawyvetilebiT, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi pandeqtur sistemaze aigo, rac am
sistemis logikuri dasrulebulobiT aixsneboda.2 Sesabamisad, kodeqsze muSaobis
procesSi ZiriTadad germanuli samarTlis mdidari gamocdileba iqna gaTvaliswine-
buli, Tumca masSi zomierad saerTaSoriso unificirebuli aqtebisa3 da franguli,
Sveicariuli da holandiuri kodifikaciebis miRwevebic gamoixata.4 ra Tqma unda,
SeuZlebeli iyo marto erovnuli Teoriuli da istoriuli gamocdilebis safuZvelze
axali kodeqsis Seqmna, rac sxva kodeqsebidan arcTu mcireodeni normatiuli masalis
`dasesxebaSi~ gamovlinda, magram es procesi ar yofila meqanizebuli da `sarkiseburi~.5
evropuli samarTlis recefcia saqarTveloSi xangrZlivi SedarebiTsamarTlebrivi
kvlevisa da analizis Sedegad ganxorcielda, riTac saukuneebis manZilze evropul
kulturasTan Catexili xidi aRdga.6 am gziT Cven sakmaod maRali donis Tanamedrove
samoqalaqo kodeqsi miviReT, rasac ucxoeli eqspertebic xSirad aRniSnavdnen.7 Tumca

*
maqs plankis SedarebiTi da saerTaSoriso kerZo samarTlis institutis stipendiati, germania.
1
zoiZe, qarTuli samoqalaqo kodeqsis Seqmnis istoriidan, qarTuli samarTlis mimoxilva,
6/2003-1, 86, 87.
2
jorbenaZe, saqarTvelos respublikis momavali samoqalaqo kodeqsis ZiriTadi problemebi,
jorbenaZe/kniperi/Wanturia (red.), samarTlis reforma saqarTveloSi, Tbilisi, 1994, 142.
3
Chanturia, Das neue Zivilgesetzbuch Georgiens: Verhältnis zum deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch, in:
Aufbruch nach Europa, 75 Jahre Max-Planck Institut, Hamburg, 2002, 900.
4
Zoidze, The System and Principles of the Law of Obligations of Georgia, in: Aufbruch nach Europa, 75
Jahre Max-Planck Institut, Hamburg, 2002, 1102.
5
zoiZe, evropuli kerZo samarTlis recefcia saqarTveloSi, Tbilisi, 2005, 6; aseve,
jorbenaZe, saqarTvelos respublikis momavali samoqalaqo kodeqsis ZiriTadi problemebi,
jorbenaZe/kniperi/Wanturia (red.), samarTlis reforma saqarTveloSi, Tbilisi, 1994, 139.
6
zoiZe, evropuli kerZo samarTlis recefcia saqarTveloSi, Tbilisi, 2005, 38-56.
7
Wanturia, Sesavali saqarTvelos samoqalaqo samarTlis zogad nawilSi, Tbilisi, 2000; Muth,
Neues Recht zwischen Tradition und Systemwechsel, Baden-Baden (Nomos), 2004, 53.

14 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

samoqalaqo kodeqsis arseboba samoqalaqo sazogadoebis Camoyalibebis winapirobaa


da ara misi arsebobis dasturi da samarTlebrivi kulturis ganviTarebisaTvis ar kmara
mxolod `Tanamedrove~ kanonebis arseboba. samarTlis Seqmnis procesi normatiuli
aqtebis `sakanonmdeblo macneSi~ gamoqveynebiT sulac ar mTavrdeba, piriqiT, swored
iq iwyeba `kanonis cxovreba~. Sesabamisad, arc samoqalaqo kodeqsis kodifikaciiT
dasrulebula samarTlebrivi saxelmwifosa da samoqalaqo sazogadoebis aRmSeneb-
lobis procesi. aucilebelia, siRrmiseulad gamovikvlioT da gavecnoT Cvens
samoqalaqo kodeqss, Tanabrad veZioT masSi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi da amiT
samarTlis erovnuli kultura obieqturi niSniT ganvaviTaroT.8
Cvens samoqalaqo kodeqsSi mravalia iseTi muxli, romelTa mniSvnelobac jer bolomde
gaazrebuli ar aris da, Sesabamisad, arc sasamarTlo praqtikaSi momxdara maTi saTanado
realizeba. aRniSnuli naSromis mizania, ramdenime aseT muxls miapyros mkiTxvelis
yuradReba da maTi efeqturi gamoyenebis Teoriuli da praqtikuli aspeqtebi warmoaCinos.

keTilsindisierebis principis istoriuli da Teoriuli safuZvlebi

keTilsindisierebis principi romis samarTlidan iRebs saTaves. principi bona fides


(keTilsindisiereba) mniSvnelovan adgils ikavebda ius civile-sa da romaul samarTlebriv
azrovnebaSi. bona fides (fides) terminis saqmian urTierTobebSi gamoyeneba niSnavda,
rom mxareebi TavianT pirobas da micemul sityvas daicavdnen (bona fides negotia),
winaaRmdeg SemTxvevaSi dazaralebul mxares ufleba hqonda, waredgina ex fide bona
pretenzia da kontrahentisagan valdebulebis iZulebiT aRsruleba exceptio doli
(generalis)-sarCelis safuZvelze moeTxova.9 glosatorTa da postglosatorTa epoqaSi
(me-11-me-12 saukuneebi) keTilsindisierebis principis mniSvneloba kidev ufro gaizarda
da igi mosamarTleebis mier xelSekrulebaTa ganmartebis da kanonTa koreqtirebis
mizniTac gamoiyeneboda (iuris civilis corrigenda causa).10
Sua saukuneebSi keTilsindisierebis principi erTian evropul samarTalSi (ius
commune) wminda materialur-samarTlebriv normad gardaiqmna da samarTlianobisa
da Tanasworobis cnebaSi (aequitas) gaerTianda, riTac ufro farTo mniSvneloba
moi pova11 . am epoqaSi bona fides/aequitas ZiriTadad savaWro davaTa ganxilvis procesSi
realizdeboda da Suasaukunovani lex mercatoria-s fundamentur principad iqca.12
samarTlianobis Tezisi (aequitas) aRiqmeboda rogorc mater iustitiae (graciani) da

8
Tanamedrove evropuli samarTlebrivi sistemebi erTgvarovan normatiul prinipebzea
agebuli da saerTo Rirebulebebs icavs, Sesabamisad, Cven vxvdebiT sxvadasxva kodifikaciaSi
struqturulad gansxvavebul, magram Sinaarsobrivad msgavs normebs, rac imiT aixsneba,
rom evropuli kodeqsebis STagonebis saerTo wyaro evropuli ius commune da kanonikuri
samarTali iyo. miuxedavad amisa, sxvadasxva qveynis samarTalwarmoebaSi es normebi
sxvadasxvanairad gamoiyeneba, xSirad ganyenebuladac ki xdeba maTi praqtikaSi dakonkreteba,
rac gamoxatavs kidec erovnuli samarTlis TviTmyofadobas da ayalibebs erovnul
samarTlebriv kulturas (Domestication of Law).
9
Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford (Univ. Press),
2005, 667.
10
Staudinger/Looschelders/Olzen-Looschelders, Kommentar zum BGB, Einleitung zum Schuldrecht, Treu
und Glauben, Sellier-de Gruyter, Berlin, 2005, §241, Rn.10-11; Zimmermmann/Whittaker (ed), The Good
Faith in European Contract Law, Cambridge (University Press), 2000, 26.
11
Merz, N 10, ZGB 2, Zürich (Juris), 2005.
12
Meyer, Bona fides und lex mercatoria in der europäischen Rechtstradition, Göttingen (Wallstein), 1994,
61, 80-82.
16 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1
samarTlebrivi tendenciebi

samarTliani marTlmsajulebis miznebidan gamomdinare, xSirad kanonis sityvasit-


yviTi gagebis Tavidan acilebis dasasabuTeblad gamoiyeneboda. Tanasworobisa da
samarTlianobis principTa erTianoba kanonikuri samarTlebrivi azrovnebis eTikur
fundaments qmnida, ris safuZvelzec kanonis imperatiuli nebisagan (ius strictum)
gadaxveva samarTlianobis maRaleTikuri da moraluri interesebis ( ius aequum)
gaTvaliswinebis aucileblobiT sabuTdeboda da xdeboda kidec.13
kodifikaciebis epoqaSi keTilsindisierebis principma SeinarCuna Tavisi
mniSvneloba, rac bunebiTi samarTlis skolis damsaxurebaa. man Tavisi gamoxatuleba
frangul code civil-Si, avstriis (AGBGB), holandiis (BW), germaniisa (BGB) da
Sveicariis (ZGB) samoqalaqo kodeqsebSi pova. maT Soris yvelaze didi gavlena bona
fide-m germaniis samosamarTlo azrovnebis Camoyalibebasa da samarTalganviTarebis
procesze moaxdina. bone fide-s prototipi germanul samarTalSi aris Treue und
Glauben14 (§242 BGB), romelze dayrdnobiTac germaniis sasamarTloebma precedentTa
mTeli tomebi Seqmnes, rac droTa ganmavlobaSi axali samarTlebrivi Rirebulebebisa
da normebis Camoyalibebis safuZveli gaxda da didi gavlena moaxdina evropul
kodifikaciebSi keTilsindisierebis doqtrinis ganviTarebaze. aqve unda aRiniSnos,
rom am process umtkivneulod ar Cauvlia da aTwleulebis manZilze germaniis
samoqalaqo kodeqsis 242-e paragrafi pozitivistTa, samarTlis Tavisufali skolis
Teoriisa da interesTa iurisprudenciis mimdevarTa mecnieruli disputis ucvleli
obieqti iyo.15
keTilsindisiereba normatiuli kategoriaa, misi koncefcia imiT gamoixateba, rom
igi ara ubralod eTikuri da moraluri principia, romelsac yvela met-naklebad
ganviTarebuli samarTlebrivi sistema Tavis TavSi aRiarebs, aramed samarTlebrivi
doqtrinaa, romlis safuZvelzec mxareebs yovel konkretul SemTxvevaSi SeiZleba,
warmoeSvaT uflebebi da valdebulebebi, an uari eTqvaT uflebis dacvaze.
keTilsindisierebis principis praqtikaSi gamoyeneba imdenadve sariskoa,
ramdenadac efeqturi.16 efeqturia, radgan igi icavs mxareTa samarTlian molodins
da maT Soris urTierTndobaze ( Vertrauensprinzip ) damyarebul TanamSromlobas
ayalibebs, xels uwyobs adamianuri da socialuri elementebis wina planze wamowevas.
es mxareTa urTierTobebs ufro araformalursa da ekonomiurs xdis, radgan isini
aRar arian iZulebuli, yoveli detali gaiTvaliswinon TavianT xelSekrulebaSi. meore
mxriv, am principis arasworma interpretirebam SeiZleba safrTxe Seuqmnas mxareTa
samarTlebriv usafrTxoebas. obieqturi TvalsazrisiT, bona fide samarTliani da
mxareTa interesebze orientirebuli moZRvrebaa, magram igi metad zogadi da
abstraqtulia, ris gamoc yovel konkretul SemTxvevaSi aucilebeli xdeba
mosamarTlis mier misi dakonkreteba. es, Tavis mxriv, did yuradRebas moiTxovs, raTa
mosamarTlis mier subieqturad gagebulma samarTlianobam da keTilsindisierebam
mxareTa samarTlebrivi interesebi ar xelyos.
meore problema, rac keTilsindisierebis institutis praqtikaSi realizebasTan aris
dakavSirebuli, mis samarTlebriv bunebas ukavSirdeba. magaliTad, ssk-is me-8 muxlis

13
Staudinger/Looschelders/Olzen-Looschelders, Kommentar zum BGB, Einleitung zum Schuldrecht, Treu
und Glauben, Berlin (Sellier-de Gruyter), 2005, §242, Rn.12-13.
14
sityvasityviT, erTguleba da rwmena.
15
Zimmermann/Whittaker, Good Faith in European Contract Law, Cambridge (Univ. Press), 2000, 20.
16
Staudinger/Looschelders/Olzen-Looschelders, Kommentar zum BGB, Einleitung zum Schuldrecht, Treu
und Glauben, Berlin (Sellier-de Gruyter), 2005, §242, Rn.1, Rn.104.
18 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1
samarTlebrivi tendenciebi

mesame nawilSi mocemuli keTilsindisierebis doqtrinisaTvis naklebad aris


damaxasiaTebeli normaTa klasikuri konstruqcia. gansxvavebiT samarTlis Cveulebrivi
normisagan, romlis deskrifciul (aRwerilobiT) da normatiul nawilebs Soris
Sinaarsobrivi kavSiri am normis subsumirebis winapirobasa da Sesabamis samarTlebriv
Sedegebs adgens, igi, faqtobrivad, saerTod ar Seicavs iuridiuli Sedegis ganmsazRvrel
elementebs (leges imperfectae). amasTanave, masSi ganmtkicebuli faqtobrivi Semadgen-
lobac erTob zogadia da yovel konkretul SemTxvevaSi dakonkretebas moiTxovs
(Konkretisierungsbedü rftig).17 am garemoebaze dayrdnobiT, me-8 muxlis me-3 nawilSi
mocemuli debuleba SeiZleba Ria normadac CavTvaloT,18 magram amis saSualebas
samarTalaSi keTilsindisierebis principis mniSvneloba da misi praqtikuli datvirTva
ar iZleva. keTilsindisierebis formulam imaze meti roli Seasrula samarTalganvi-
Tarebis procesSi, vidre sxva romelime principma da sasamarTloebs araerTxel
mouxdeniaT masTan konkretuli urTierTobis Sefardeba. aqedan gamomdinare,
mizanSewonili iqneba, gavmijnoT keTilsindisieri qcevis moTxovna, miuxedavad misi Ria
normatiuli bunebisa, samarTlis principebisagan, romlebic, rogorc wesi, mxolod
modelur rols asruleben samarTalSi.19 am TvalsazrisiT, saqarTvelos samoqalaqo
kodeqsis me-8 muxlis mesame nawilSi mocemulia zogadi norma da ara zogadi principi.
moyvanili sirTuleebis Tavidan asacileblad ramdenime gza arsebobs: pirveli
gza sakanonmdeblo teqnikas ukavSirdeba, rac calkeul pozitiur normebSi
keTilsindisierebis zepozitiuri idealis gaarsebiTebas isaxavs miznad. am procesSi
mTavar rols pozitiuri normebi asrulebs. es imiT gamoixateba, rom samoqalaqo
brunvis interesebis gaTvaliswinebiT, kanonmdebeli upiratesobas mxareTa nebas
( Privatautonomie ) aniWebs da dispoziciuri normebis arsebobis pirobebSi maT
saSualebas aZlevs, TavianTi Sexedulebisamebr gansazRvron sakuTari ufleba-
movaleobani, kanoni mxolod gamonaklis SemTxvevebSi awesebs SezRudvebs imperatiuli
normebis saxiT, rac sajaro interesebidan (ordre public) gamomdinareobs. bunebaSi ar
arsebobs srulyofili xelSekruleba, romelic mxareTa urTierTobis yvela detals
moawesrigebda, es Tavad mxareebmac ician da moelian, rom xarvezis SemTxvevaSi maTi
xelSekruleba dispoziciuri normebiT Seivseba. amasTanave, mxareebi moelian, rom es
normebi maTi problemis samarTlian da gonivrul gadawyvetilebas Seicavs da Tavs
mSvidad andoben kanons. Sesabamisad, dispoziciuri normebi mxolod aucileblobis
SemTxvevaSi subsidiurad aregulirebs mxareTa urTierTobebs da maT mier gauTvalis-
winebeli garemoebebis dasakonkreteblad gamoiyeneba.
miuxedavad imisa, rom dispoziciuri normebi dakonkretebis mizans emsaxureba, zogadi
xasiaTidan gamomdinare, xSirad isini Tavad saWiroeben dazustebas. meore gza swored
dazustebis problemasa da mosamarTlis saqmianobas ukavSirdeba. samarTalSemfardebeli
valdebulia, kanoni ise ganmartos da gamoiyenos, rogorc amas keTilsindisiereba moiTxovs
da rogorc amas kanonmdebeli gaakeTebda, aRniSnuli SemTxveva rom gaeTvaliswinebina, an
norma rom daezustebina. swored amitom, arcTu iSviaTad, keTilsindisierebis doqtrina

17
Sveicariis samoqalaqo kodeqsSi keTilsindisierebis principTan mimarTebiT ix.: Zeller,
Treu und Glauben und Rechtsmissbrauchsverbot, Zürich (Schulthess) 1981, 24; kritikulad am
mosazrebis mimarT: BaslerKomm zum ZGB, 3. Auflage, Helbing & Lichtenhahn, 2006, Art.2, Rn.3.
18
Zeller, Treu und Glauben und Rechtsmissbrauchsverbot, Zûrich (Schulthess), 1981, 176; kritikulad
am mosazrebis mimarT: BaslerKomm zum ZGB, 3. Auflage, Helbing & Lichtenhahn, 2006, Art.2, Rn.3.
19
Sesabamisad, mocemul naSromSi principis cnebas keTilsindisierebis institutisadmi
mxolod pirobiTad viyenebT, mis zogad mniSvnelobaze misaTiTeblad.

20 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

nebis avtonomiis principsa da kanonis sityvasityviT nebas upirispirdeba20 da zRudavs mas.


es SeiZleba maSin moxdes, roca ar arsebobs konkretuli urTierTobis maregulirebeli
norma da aucilebelia mouwesrigebeli samarTlebrivi urTierTobis daregulireba,
saxelSekrulebo xarvezebis Sevseba, masSi mocemuli araerTgvarovani da urTierTgamom-
ricxveli gamonaTqvamebis ganmarteba da yvela im SemTxvevaSi, roca dasadgenia mxareTa
neba da igi keTilsindisierebisa da Tanasworobis principze dayrdnobiT unda dadgindes.
am dros mosamarTle mxedvelobaSi iRebs ara imdenad xelSekrulebis TiToeuli
gamonaTqvamis sityvasityviT mniSvnelobas, aramed, upirveles yovlisa, iTvaliswinebs meore
mxaris SesaZleblobas, Tu rogor SeeZlo mas am gamonaTqvamis aRqma (Empfängerhorizont)21 .
mosamarTlis mier warmoebuli Sefasebis es procesi sakmaod kompleqsuria da did
dakvirvebas moiTxovs, radgan keTilsindisierebis moTxovnas ar gaaCnia absoluturi
upiratesoba saxelSekrulebo Tavisuflebis mimarT da dauSvebelia yoveli gadawyve-
tilebis dasabuTeba abstraqtuli principebis safuZvelze.22 aucilebelia, yoveli
konkretuli SemTxvevis specifikurobis gaTvaliswineba. keTilsindisierebis principi,
arc meti arc naklebi, saSualebaa mouwesrigebeli cxovrebiseuli sferoebis axali eTikuri
da socialuri standartebis Sesabamisad mowesrigebisaTvis da misi funqcia samarTlebrivi
urTierTobebis moralizebiT gamoixateba. es aris keTilsindisierebis principis moqmedebis
pozitiuri aspeqti, winaaRmdeg SemTxvevaSi gardauvali iqneba konfliqti samarTlianobasa
(Gerechtigkeit, justice) da samarTlebriv usafrTxoebas (Rechtssicherheit, certainty of law) Soris.
mosamarTlem Tavs ar unda moaxvios mxareebs Tavisi warmodgenebi moralis Sesaxeb da ar
unda aqcios keTilsindisiereba politikur gadawyvetilebaTa argumentad.23

keTilsindisierebis principis adgili da mniSvneloba evropul kodifikaciebSi


(civil law) da saerTo samarTlis sistemaSi (common law)

keTilsindisierebis princips icnobs rogorc germanuli, aseve romanuli da saerTo


samarTlis ojaxebi, Tumca maTi damokidebuleba am principisadmi araerTgvarovania.
civil law-is qveynebSi bona fides-s xangrZlivi tradiacia aqvs, gansxvavebiT saerTo
samarTlisagan, sadac istoriulad kanonikuri samarTlis gavlena iuridiul

20
Wanturia, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, Tbilisi (samarTali), 2001, mux. 317,
51; mecnierTa garkveuli nawilis azriT (kereseliZe, samoqalaqo kodeqsis zogadi debulebani,
qarTuli samarTlis mimoxilva, 7/2004, 1, 32) keTilsindisierebis principis sruli realizeba
SeuZlebelia ssk-is me-4 muxlis pirobebSi. vfiqrob, rom samoqalaqo kodeqsis me-4 muxli am
meTodis gamoyenebaSi arc qarTvel mosamarTleebs ar aferxebs, radgan kanonis gamoyeneba ar
niSnavs, rom mosamarTle SezRudulia mis progresul ganmartebaSi (eqstenzia/reduqcia), anda
analogiis gamoyenebaSi (ganvrcoba per analogiam) Tavadve kanonis farglebSi da misi miznidan
(telos) gamomdinare. ar SeiZleba, mosamarTles mieces kanonis ignorirebis ufleba da arc
keTilsindisierebis princips ara aqvs absoluturi upiratesobis pretenzia kanonis calsaxa
nebis winaSe, radgan keTilsindisiereba obieqturi kriteriumia, romelsac brunvis CveulebebTan
erTad kanonic akonkretebs, da ara marto piriqiT. iseT SemTxvevaSi ki, Tu kanoni aSkarad
usamarTlo da arakonstituciuria, SeiZleba, am safuZvliT saqmis ganmxilvelma sasamarTlom
sakonstitucio sasamarTlos mimarTos wardginebiT da kanonis konstituciurobis gadamowmeba
moiTxovos, magram Tavad mosamarTle, Tundac `samarTlianobis droSiT~ xelSi, ver dadgeba
kanonze maRla. es ukve misi mxridan TviTneboba iqneba.
21
Simm, Good Faith in CISG, Pace Law School Data Base to CISG, 2005.
22
Schlechtriem, Good Faith in English Law and Int. uniform Laws, SAGGI, Conferenze Seminari, Centro di
studi e ricerchedi diritto comparato e straniero.
23
Powell, Good Faith in Contracts, London (Stevens), 1956, 22; Hedemann, die Flucht in die Generalklauseln,
Tübingen (Mohr), 1933, 20-150.
22 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1
samarTlebrivi tendenciebi

azrovnebaze naklebad aisaxa.24 common law yovelTvis ufro pragmatul gzas irCevda
im TvalsazrisiT, rom gadawyvetilebebs ara imdenad moralur, ramdenadac
merkantilur Rirebulebebze afuZnebda.25 swored amitom, roca saerTo samarTlis
mosamarTlis winaSe idga dilema – samarTlianoba (justice) Tu kanonis sityvasityviTi
neba da sizuste (certainty of law), igi uyoymanod am ukanasknels aniWebda upiratesobas.26
misgan gansxvavebiT, kontinentur samarTalSi istoriulad gadamwyveti iyo ara
mxareTa ekonomikuri interesebi da maTi nebis garegnuli gamoxatvis forma, aramed
urTierTobis arsi, ara gamoxatuli, aramed aRqmadi, ara formaluri, aramed
samarTliani neba. amiT kontinenturi samarTali cdilobda, moexdina urTierTndobisa
da keTilsindisierebis dogmatikis evolucia samarTlebriv urTierTobebSi.27
germanuli samarTlis sistemaSi bona fide formalizmis antiTezisad Camoyalibda da
sagrZnobi gavlena iqonia ara marto valdebulebiT samarTalze, aramed mTel samarTlebriv
sistemaze.28 germaniis samoqalaqo kodeqsis (SemdgomSi – gsk) 242-e paragrafis mixedviT,
`mxareebma saxelSekrulebo valdebuleba unda Sesrulon samoqalaqo brunvis interesebis
(Verkehrssitte) gaTvaliswinebiT ise, rogorc amas keTilsindisiereba (Treu und Glauben)
moiTxovs~. miuxedavad imisa, rom am muxlis formaluri Semadgenloba mxolod
saxelSekrulebo valdebulebas moicavs, igi valdebulebiTi samarTlis reformamde29
sasamarTlo praqtikaSi teleologiuri eqstenziiT (anu ganvrcobiTi ganmartebiT)
arasaxelSekrulebo valdebulebaTa mimarTac gamoiyeneboda (es aucilebloba,
faqtobrivad, dResac saxezea).30 amasTanave, keTilsindisieri damokidebuleba moeTxoveba
ara marto movales, aramed kreditorsac, romelic SeiZleba Tavis uflebebSi SeizRudos
da uari eTqvas maT dacvaze, Tu igi am uflebebis borotad gamoyenebas Seecdeba.31 am normas
germanul doqtrinaSi `mefur muxls~ uwodeben.32
Treu und Glauben saukunovani samarTalganviTarebis Sedegad axali valdebule-
biTsamarTlebrivi institutebis Camoyalibebis safuZveli gaxda, maT Soris
aRsaniSnavia: mxareTa urTierTdaxmarebis valdebuleba (Mitwirkungspflicht), mesame

24
Simm, Good Faith in CISG, Pace Law School Data Base to CISG, Good, The Concept of “Good Faith” in
English Law, Rome: Centro di Studi e Richerche di Diritto Comparato e Straniero, 1993, http://www.cnr.it/
CRDCS/nicholas.htm.
25
Good, The Concept of “Good Faith” in English Law, Rome: Centro di Studi e Richerche di Diritto Comparato
e Straniero, 1992, 2; Nicholas, Pre-contractual Obligation to Disclose Information, in: Harris/Talon (eds.), A
Contract Law Today: Anglo-French Comparisons, Oxford, 1991, 187; Bridge, Does Anglo-Canadian Contract
Law Need a Doctrine of Good Faith? Canadian Business Law J., 1984, 426.
26
Nicholas, The United Kingdom and the Vienna Sales Convention: Another Case of Splendid Isolation?,
Rome: Centro di Studi e Richerche di Diritto Comparato e Straniero, 1993, http://www.cnr.it/CRDCS/nicholas.htm.
Interfoto Picture Library Ltd v. Stiletto Visual Programmes Ltd., 1989, QB 433, 439 (per Bingham LJ). aRniSnuli
gadawyvetileba moyvanilia: Cartwright, Unequal Bargaining, 1993 Oxford; Carter/Furmston, Good Faith
and Fairness in the Negotiation of Contracts, 1994-95, Journal of Contract Law, 93 (2 parts).
27
Simm, Good Faith in CISG, Pace Law School Data Base to CISG, 2005.
28
BaslerKomm zum ZGB, 3. Auflage, Helbing & Lichtenhahn, 2006, Art. 2, Rn. 3.
29
Schhuldrechtsmodernisierungsgesetz v. 26.11.2001.
30
Staudinger/Looschelders/Olzen-Looschelders, Kommentar zum BGB, Einleitung zum Schuldrecht, Treu
und Glauben, Berlin (Sellier-de Gruyter), 2005, 242, Rn. 102, 103.
31
242-e paragrafis ganvrcoba uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevebze imiT aris
nakarnaxevi, rom gsk ar Seicavs calke muxls, romelic SezRudavda arakeTilsindiser mxares
uflebiT borotad sargeblobaSi.
32
Fuchs, Verhältnis der Freiheitslehre zum deutschen und auslaendischen Rechtsgedanken, die Justiz 1
(1925/260), 349; von Bar/Zimmerman, Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts, Teil I, Kom. zum Art.
201.1, European Law Publishers, 2002.
24 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1
samarTlebrivi tendenciebi

pirebTan urTierTobaSi kontrahentis interesTa dacvis (Schutzpflicht) da informaciis


miwodebis (Auskunftspflicht) valdebulebebi. CamoTvlili institutebi nagulisxmev
(Implied Terms, Nebenpflichten) valdebulebaTa kategorias miekuTvnebian, anu,
keTilsindisierebis principidan da garigebis xasiaTidan gamomdinare, mxareebi am
valdebulebas mainc atareben, imisda miuxedavad, pirdapir gaiTvaliswineben Tu ara
maT xelSekrulebaSi. Sesabamisad, maTi darRveva (pozitiuri valdebulebis darRveva)
iwvevs imave samarTlebriv Sedegebs, rac ZiriTad valdebulebaTa darRvevisaTvis aris
gaTvaliswinebuli.
keTilsindisierebis principis ganvrcobis Sedegad dainerga aseve valdebulebiTi
samarTlis sxva institutebi. maT Soris gansakuTrebiT mniSvnelovania:
– xelSekrulebis misadageba Secvlili garemoebebisadmi ( Vertragsanpassung ),
qarTuli analogi – ssk-is 398-e muxli; grZelvadiani valdebulebiTi urTierTo-
bis Sewyveta axalgamovlenili garemoebebis Sedegad misi Sesrulebis SeuZleb-
lobis gamo ( Wegfall der Gesch äftsgrundlage ) 33 – qarTuli analogi – ssk-is 399-e
muxli.
– uflebis ganxorcielebis SezRudva an sasamarTlos mier mis dacvaze uaris Tqma,
am uflebis borotad gamoyenebis gamo (ssk-is 155-e muxli); es instituti SeiZleba
Semdeg SemTxvevebSi amoqmeddes: kreditors ar SeuZlia moiTxovos im valdebulebis
Sesruleba, romelic man SesrulebisTanave Tavad unda Seasrulos (analogi – ssk-is
405-e, me-2, d muxli); pirs ar SeuZlia ganaxorcielos ufleba, romlis ganxor-
cielebaSic mas aranairi sxva sapatio interesi ara aqvs, garda imisa, rom ziani miayenos
sxvas 34 (ssk-is 155-e muxli); mxarem ar unda gamoiyenos Tavisi ufleba, Tu misi
moqmedebebidan aSkara iyo, rom igi am uflebas ar gamoiyenebda da, Sesabamisad, movale
Tavis qcevaSi am garemoebas keTilsindisierad da ndobiT eyrdnoboda35 (venire contra
factum proprium) da uflebis faqtobrivi xandazmuloba misi xangrZlivi droiT
gamouyeneblobis gamo (Verwirkung),36 romelTa analogic Cvens samoqalaqo kodeqsSi,
samwuxarod, ar moiZebneba.
– mniSvnelovani mizezis arsebobis SemTxvevaSi dasaSvebia grZelvadian valdebu-
lebiT urTierTobaTa vadamde Sewyveta (ssk-is 399-e 1-li muxli), im SemTxvevaSic ki,
Tu amas kanoni an xelSekruleba pirdapir ar iTvaliswinebs. es ufleba SeiZleba
xelSekrulebiT SeizRudos, magram dauSvebelia misi gamoricxva.37
rogorc vxedavT, keTilsindisierebis institutma udidesi roli Seasrula
germanuli valdebulebiTi samarTlis modernizaciis procesSi da igi liberaluri
da samarTliani elementebiT Seavso. miuxedavad amisa, Treu und Glauben ar aZlevs
mosamarTles TviTnebobis uflebas da mis SesaZleblobebs kanonisa da mxareTa
saxelSekrulebo Tavisuflebis farglebSi aqcevs. mosamarTle ganmartavs kanons iq,

33
valdebulebiTi samarTlis reformis Semdeg es norma gsk-is 313-e paragrafSi
daregulirda.
34
Staudinger/Looschelders/Olzen-Looschelders, Kommentar zum BGB, Einleitung zum Schuldrecht, Treu
und Glauben, Berlin (Sellier-de Gruyter) 2005, §242, Rn. 260; Palandt/Heinrichs, 65. Auflage, München
(Beck), 2006, §242, Rn.50; MünchKomm/Roth, Band 2a, 4. Auflage, München (Beck), 2003, §242, Rn. 385.
35
MünchKomm/Roth, Band 2a, 4. Auflage, München (Beck), 2003, §242, Rn.329; Palandt/Heinrichs, Auflage,
München (Beck), 2006, §242, Rn. 87.
36
MünchKomm/Roth, Band 2a, 4. Auflage, München (Beck), 2003, §242, Rn. 296.
37
Von Bar/Zimmerman, Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts, Teil I, III, European Law Publishers,
Sellier, 2002, Kom. zum Art. 201.1; BGH 1973, BB 1973, 819.

26 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

sadac es saWiroa, xolo kanonmdeblis nebas, romelic pirdapir da imperatiulad


aris formulirebuli samarTliani marTlmsajulebis ganxorcielebis motiviT, igi
gverds ver auvlis. Tavisi gadawyvetilebiT mosamarTle verc im Sedegebs Secvlis,
romliskenac mxareTa garigebaa mimarTuli, Tu isini aSkarad usamarTlo da
kanonsawinaaRmdego debulebebs ar Seicaven.38 yvelaferTan erTad, mosamarTlis
subieqturi Sefasebis areals Tavad kanonis miTiTeba zRudavs, roca keTilsindisieri
qcevis Sefasebis masStabis gansazRvrisaTvis brunvis wes-Cveulebebis gaTvaliswinebis
aucileblobaze miuTiTebs (Rü cksicht auf Verkehrssitte).
keTilsindisierebis principi gansxvavebuli verbaluri da Sinaarsobrivi
koniunqturiT Cadebulia aseve evrokavSiris yvela wevri saxelmwifos samoqalaqo Tu
savaWro kodeqsebSi, maT Soris, holandiis samoqalaqo kodeqsis (BW) 6: me-2 da 6: 248-e,
italiis samoqalaqo kodeqsis (codice civile) 1375-e, 1175-e, saberZneTis samoqalaqo
kodeqsis 288-e, safrangeTis, belgiisa da luqsemburgis samoqalaqo kodeqsebis (code
civil) 1134-e, espaneTis samoqalaqo kodeqsis (codigo civil) me-7 da savaWro kodeqsis 57-e
muxlebSi.
avstriuli doqtrinisa da sasamarTlo praqtikis mixedviT, Treu und Glauben, iseve
rogorc germaniaSi, valdebulebiT urTierTobaSi monawile mxareTa qcevis
ganmsazRvreli zogadi masStabia (OGH vom 29 April, 1965, SZ38/72). samarTlianobis
zogadi principebi (die allgemeinen Grundsätze der Gerechtigkeit) avstriis zogadi
samoqalaqo kodeqsis safuZvlad jer kidev 1811 wels misi SemuSavebisa da miRebis dros
iqna aRiarebuli.39 cneba Treu und Glauben-Tan avstriuli kodeqsi 863-e (garigebaTa
ganmarteba) da 914-e (xelSekrulebaTa ganmarteba) muxlebSi aseve wesierebis (Redligkeit)
cnebas iyenebs da mis dasakonkreteblad, iseve rogorc gsk, samoqalaqo brunvis
Cveulebebis (die im redlichen Verkehr geltenednen Gewohnheiten) gaTvaliswinebis
aucileblobazec miuTiTebs.40
holandiis samoqalaqo kodeqsis 6:2:1-e muxli mxareebs sTxovs ara marto erTmaneTis
mimarT keTilsindisier damokidebulebas (redelijkheid en billijkheid), aramed mesame pirTa
mimarTac. amave muxlis meore punqtis mixedviT, `ar gamoiyeneba is wesi, romelic kanoniT,
savaWro Cveulebebisa da mxareTa garigebis Tanaxmad, unda gamoyenebuliyo, Tu misi
gamoyeneba mocemul SemTxvevaSi keTilsindisierebis moTxovnebs ewinaaRmdegeba~. msgavsi
antipozitivisturi muxlis arseboba holandiis samoqalaqo kodeqsSi mosamarTlis
institutisadmi gansakuTrebul ndobaze miuTiTebs.
mniSvnelovani adgili ukavia keTilsindisierebis princips (buono fede) italiis
samoqalaqo kodeqsSic. sadac igi ramdenime muxlSi aris warmodgenili da mxareTa
winasaxelSekrulebo valdebulebaTa gansazRvris (mux. 1337-e Cc), xelSekrulebis
debulebaTa ganmartebis (mux. 1366 Cc) da valdebulebaTa Sesrulebis (mux. 1375 Cc)
eTikur masStabebs gansazRvravs. kodeqsis 1175-e muxli ki adgens mTeli valdebu-
lebiTi samarTlisaTvis zogad princips, romlis mixedviTac mxareebi valdebulni
arian, erTmaneTTan urTierTobaSi daicvan wesierebis (correttezza) moTxovnebi.
doqtrinis mixedviT, aRniSnuli miTiTebebi wesierebasa da keTilsindisierebaze

38
MünchKomm/Roth, Band 2a, 4. Auflage, München (Beck), 2003, §242, Rn. 130.
39
Kundgebungspatent für AGBGB, 1812.
40
Schwimann, AGBGB Praxiskommentar, 3. Auflage, Art.863, Rn.1-3; Dittrich/Tades, AGBGB Komm, 12.
Auflage, Art. 863, Art. 914, Wien (Manz), 2005.

28 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

obieqturi da gonivruli standartebis gaTvaliswinebiT unda dakonkretdes. aqedan


gamomdinare, `wesierad~(keTilsindisierad) moqmedebs is, vinc saqmiani urTierTo-
bebis wesebs icavs.41
safrangeTis, belgiisa da luqsemburgiis samoqalaqo kodeqsebis (code civil) 1134-e
muxlebis mixedviT, mxareebi valdebulni arian, TavianTi saxelSekrulebo valdebulebani
keTilsindisierad (bonne foi) Seasrulon. Tumca unda aRiniSnos, rom istoriulad frangi
mosamarTleebi naklebad eyrdnobodnen am princips gadwyvetilebaTa miRebisas, rac code
civil-is bunebiTi samarTlis tradiciebidan gamomdinareobs. xelisuflebis danawilebis
principis mxardamWeri franguli bunebiTi samarTlis skolis mimdevrebi Tvlidnen, rom
mosamarTles ar hqonda ufleba, kanonmdeblis uflebamosilebani mieTvisebina da
mxareTaTvis Tavisi warmodgenebi samarTlianobaze keTilsindisierebis zogadi
klauzulis meSveobiT Tavs moexvia.42 amasTanve, franguli kodeqsi imTaviTve Seicavda
ramdenime specialur instituts, romelTa gamoyenebis SemTxvevaSi keTilsindisierebis
zogadi normis CarTva aucilebeli aRar iyo. franguli code civil-is calke muxliT
aregulirebs uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevebs (abus de droit), maSin, roca
germanuli sasamarTlo doqtrina msgavs SemTxvevebSi keTilsindisierebis principis
ganvrcobiT icavda mxares. miuxedavad amisa, bolo periodSi bonne foi-s roli SedarebiT
gaizarda frangul samarTalSi.43 sainteresoa code civil-is kidev erTi muxli, romelic
espaneTis samoqalaqo kodeqsSic (art.1258 Codigo civil) gvxvdeba: `garda xelSekrulebidan
pirdapir gamomdinare valdebulebebisa, xelSemkvrel mxareebs ekisrebaT sxva
valdebulebebic, romlebic, sagnis bunebidan, keTilsindisierebis principidan, wes-
Cveulebebidan da kanonidan gamomdinare, xelSekrulebasTan mWidro kavSirSi arian~.
Sveicariis samoqalaqo kodeqsi gamonaklisia evropul kodifikaciebSi, radgan
keTilsindisierebis principi (Treu und Glauben – Art. 2:I) mis zogad nawilSi zogadi normis44
saxiTaa daculi, riTac xazgasmulia misi zogadi mniSvneloba yvela kerZosamarTlebrivi
urTierTobisaTvis, upirveles yovlisa ki, garigebebSi calkeuli nebis gamovlenis,
moqmedebis ganmartebisa da SevsebisaTvis.45 am kodeqsis umniSvnelovanesi Tavisebureba
isicaa, rom, franguli doqtrinisagan gansxvavebiT, pirveli muxlis meore nawili
mosamarTles pirdapir aZlevs uflebas, kanonis xarvezis SemTxvevaSi gadawyvetileba
miiRos CveulebiTi samarTlis safuZvelze, xolo misi ararsebobis SemTxvevaSi, dava
gadawyvitos im wesis safuZvelze, romelsac igi daadgenda, kanonmdebeli rom yofiliyo~.
keTilsindisierebis princips, rogorc zogad klauzulas, ar icnobs dsT-is
arcerTi samoqalaqo kodeqsi.46 es imiTac aixsneba, rom dsT-is modeluri samoqalaqo
kodeqsi am princips Tavis zogad nawilSi saerTod ar iTvaliswinebda. ruseTis
federaciis samoqalaqo kodeqsSi (rfsk) keTilsindisierebis principi ara marto
zogad nawilSia uyuradRebod datovebuli, aramed specialur muxlebSic naklebad
SeimCneva misi realizebis survili, mag., rfsk-is 408-e muxlis pirveli nawilis Tanaxmad,

41
Von Bar/Zimmerman, Die Grundregeln des europäischen Vertragsrechts, Teil I, III, European Law Publish-
ers, Sellier, 2002, Kom. zum Art. 201.1.
42
rogorc monteskie ambobda: mosamarTle aris kanonis piri (la busch de la loi), misi funqcia
aris kanonis gamoyeneba da ara misi ganmarteba; ix. aseve Zweigert/Kötz, Einführung in die
Rechtsvergleichung, 3. Aufl., Tübingen (Mohr), 1996, 98.
43
Ranieri, Europäisches Obligationsrecht, Wien (Springer), 1999, 248, 249.
44
BaslerKomm zum ZGB, 3. Auflage, Helbing & Lichtenhahn, 2006, Art. 2, Rn.3.
45
BaslerKomm zum ZGB, 3. Auflage, Helbing & Lichtenhahn, 2006, Art. 2, Rn. 11.
46
garda saqarTvelos, azerbaijanisa (ask, mux. 5:3) da TurqmeneTis samoqalaqo kodeqsebisa.

30 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

`valdebuleba wydeba jerovani SesrulebiT~. jerovneba literaturaSi ganmartebulia


rogorc valdebulebis Sesruleba SeTanxmebul drosa da adgilas, ise rogorc es
kanoniTa da xelSekrulebiTaa gansazRvruli.47 Tumca rusi mecnierebi jerovnebasTan
erTad valdebulebis Sesrulebis aucilebel winapirobad mxareTa loialurobasa da
keTilsindisierebas miiCneven, magram kanoni amas pirdapir ar ganamtkicebs.48 am naklis
gamosworebas igive rusi mecnierebi rfsk-is me-10 muxlze miTiTebiT cdiloben.49 es
muxli krZalavs uflebis borotad gamoyenebasa da arakeTilsindisier konkurencias,
xolo misi mesame nawilis mixedviT, `samoqalaqo urTierTobis monawileTa
keTilsindisiereba igulisxmeba im SemTxvevebSi, roca kanoniT samoqalaqo uflebaTa
dacva imazea damokidebuli ramdenad gonivrulad da keTilsindisierad xorcielde-
boda es ufleba~ (keTilsindiserebis prezumfcia). marTalia, es muxli krZalavs
uflebis borotad gamoyenebasa da arakeTilsindisier konkurencias, magram
namdvilad ver ganamtkicebs ufleba-movaleobaTa keTilsindisierad Sesrulebis
sayovelTao princips (maT Soris valdebulebiT samarTalSi) da mxolod ori elementis
dasaxelebiT Semoifargleba. amasTanave, rfsk-is me-10 muxlis arsidan gamomdinare,
keTilsindisierebis prezumfcia moqmedebs mxolod im SemTxvevebSi, roca kanoni
garkveuli faqtis arsebobas an uflebis ganxorcielebis dasaSvebobas mxareTa
keTilsindisierebas ukavSirebs. es imas niSnavs, rom mxareebs keTilsindisierad qceva
ekisrebaT mxolod maSin, roca kanoni amas im casu pirdapir iTxovs, sxva SemTxvevaSi
keTilsindiserebis varaudi, da Sesabamisad, keTilsindisieri qcevac saxeze ar aris.
rac Seexeba saerTo samarTlis sistemas, aq poziciebi gayofilia, magaliTad inglisisa
da irlandiis sakanonmdeblo da sasamarTlo praqtika saerTod ar cnobs keTilsindisierebis
princips, rogorc aseTs (good faith) da arc Sesabamisi doqtrina gaaCnia,50 radgan misTvis
mTavaria, samarTali darCes bolomde ganWvretadi (predictable) da Tavisufali iyos
moulodnelobebisagan, rac gansakuTrebiT komersantTa interesebs daayenebda riskis qveS
(Businessmen should know where they stand).51 formalizmis moyvaruli pragmatuli inglisuri
samarTlis sistema Tvlis, rom xelSekruleba iTvleba Sesrulebulad, Tu mxareebi asruleben
masSi gaTvaliswinebul pirobebs (terms of contract).52 amasTanave, xelSekrulebis mxare ar
izRudeba Tavisi uflebis gamoyenebaSi, romelic mas aqvs xelSekrulebidan Tu sxva
garemoebebidan gamomdinare, miuxedavad imisa, iyenebs Tu ara igi am uflebas boroti an
keTili ganzraxviT, an saerTod yovelgvari ganzraxvis gareSe.53 rogorc vxedavT, inglisuri
samarTlis sistema erideba gadawyvetilebaTa abstraqtul kategoriebze dafuZnebas da
misTvis mTavaria namdvili uflebis arseboba (uflebaTa liberaluri koncefcia)54 da ara

47
Sukhanov (ed.), Civil Law, Moscow, 2005, v.II, section VII, 42 (in Russian).
48
rogorc qvemoT davinaxavT, valdebulebis keTilsindiserad da jerovnad Sesrulebas
Soris mcire, magram Teoriuli sxvaoba mainc arsebobs.
49
Sukhanov (ed.), Civil Law, Moscow, 2005, v.I, section III, 386 (in Russian).
50
O’Connor, Good Faith in English Law, Dartmouth, Aldershot, 1990; Good, The Concept of Good Faith in
English Law, Centro di Studi e Ricerche di Diritto Comparato e Straniero, Roma, 1992, 7; Zimmermann/
Whittaker, Good Faith in European Contract Law, Cambridge (Univ. Press), 2000, 40, 41.
51
Lando, Salient Features of European Contract Law, JURI 103 EN (June 1999), Chapter I, 12, Pace Law
Database.
52
James Spenser and Co. Ltd v. Tamey Valley Pedding Co. Ltd (Court of Appeal, 8 April 1998).
53
Chapman v. Honig (1963) in: Lando, Salient Features of European Contract Law, JURI 103 EN (June 1999),
Chapter I, 12, Pace Law Database.
54
Zimmermann/Whittaker, Good Faith in European contract Law, Cambridge (Univ. Press), 2000, 41.

32 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

misi eTikuri mxare. am postulatebs safuZvlad sabazro individualizmis (market-individual-


ism) Teoria udevs, romlis Tanaxmad, kanonis funqcia mxolod konkurentunariani gacvliTi
urTierTobebis (competitive exchange) samarTlebrivi CarCoebis Seqmnaa. am Teorias
upirispirdeboda momxmarebelTa keTildReobis Teoria (consumer-welfarism), romelic
saxelSekrulebo samarTlis rols, upirveles yovlisa, saxelSekrulebo samarTlianobis
uzrunvelyofaSi xedavs. am TeoriaTa konfliqts istoriul WrilSi Tu davakvirdebiT,
davinaxavT, rom ingliseli mosamarTleebi zogadad ufro pirvel Teorias aniWebdnen
upiratesobas,55 radgan keTildReobis Teoria ingliseli mosamarTleebisaTvis naklebad
argumentirebulad gamoiyureba da ver uZlebs individualizmis doqtrinul wnexs.
zogadi doqtrinis ararseboba imas ar niSnavs, rom sasamarTlo saerTod ugulebelyofs
keTilsindisierebis rols samarTlebriv urTierTobebSi. Tanamedrove britanuli
samarTali aviTarebs specialur principebs e.w. nagulisxmev pirobaTa saxiT (implied terms),
romelTa gamoyenebiTac xSirad igive Sedegi miiRweva, rac keTilsindisierebaze
aqcentirebis SemTxvevaSi iqneboda saxeze56 . magaliTisaTvis: 1. mosamarTle valdebulia,
xelSekrulebis debulebani ise ganmartos, rogorc gonieri adamiani SeZlebda maT aRqmas
(interpretation of express contractual Terms as reasonable people would understand them);57 mxareebi
valdebulni arian, erTmaneTs miawodon xelSekrulebisaTvis mniSvnelobis mqone
informacia (Disclousure), gansakuTrebiT iseT SemTxvevebSi, roca msgavs informaciaze
mxolod erT-erT mxares miuwvdeba xeli (contracts- uberrimae fide); valdebulebis xasiaTidan
gamomdinare (ZiriTadad satrasto xelSekrulebebSi), pirovnebas SeiZleba ekisrebodes
meore mxaris interesebisadmi gansakuTrebuli gulisxmiereba da maTi dacva, Tundac
sakuTari interesebis xarjze (Fiduciarie); bazarze gabatonebul mxares ufleba ar aqvs (miT
umetes, Tu igi gansazRvravs saxelSekrulebo pirobebs), SesTavazos meore mxares xelSek-
rulebis aSkarad araTanabari da usamarTlo pirobebi (Doctrine of Economic Duress).58
inglisTan SedarebiT keTilsindisierebis princips meti yuradReba eqceva aSS-is
samarTalSi. erTgvarovani savaWro kodeqsi (uniform commercial code, UCC), romelic
amerikis ormocdaaT StatSi moqmedebs, adgens, rom `yoveli xelSekruleba Tu
valdebuleba, romelic am kodeqsis mixedviT warmoiSoba, unda ganxorcieldes
keTilsindisierad~ (obligation of good faith, section I-203). kanonmdebeli erTmaneTisagan
mijnavs komersantisa da arakomersantis keTilsindisierebis masStabs, rac gansakuTrebul
originalurobas59 sZens keTilsindisierebis `amerikul~ gagebas. arakomersanti unda
moqmedebdes imgvarad patiosnad, rogorc es uSualod urTierTobis xasiaTidan
gamomdinareobs (Section-2-201, 19). rac Seexeba komersants, mis mimarT kanonis moTxovna
ufro mkacria: garda imisa, rom is unda moiqces patiosnad, man unda gaiTvaliswinos is
gonivruli savaWro wes-Cveulebani, romlebic mxareTa Soris keTilsindisieri
TanamSromlobis (fair dealing) wesebs gansazRvraven (Section-2-107). rogorc vxedavT, UCC
mijnavs erTmaneTisagan arakomersantis (momxmareblis) da komersantis valdebulebebs:60

55
Zimmermann/Whittaker, Good Faith in European contract Law, Cambridge (Univ. Press), 2000, 698.
56
Von Bar/Zimmerman, Grundregeln des europäischen Vertragsrechts, Teil I, III, kom. zum Art. 201.1;
Nicholas, Rules and Terms, Civil Law and Common Law, Tulane Law Rev., 1974, 946, 950; Lando, Salient
Features of European Contract Law, JURI 103 EN (June 1999), Chapter I, 12, Pace Law Database.
57
Pren v. Simmonds (1971) in: Lando, Salient Features of European Contract Law, JURI 103 EN (June 1999),
Chapter I, 12, Pace Law Database.
58
Zimmermann/Whittaker, Good Faith in European Contract Law, Cambridge (Univ. Press), 2000, 47.
59
Meyer, bona fides und lex mercatoria in europäischen Rechtstradition, Göttingen (Wallstein), 1994, 79.
60
Flechtner, Comparing the General Good Faith Provisions of the PECL and the UCC: Appearance and Reality,
Pace Int. Law Rev., 2001-1, 398.
34 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1
samarTlebrivi tendenciebi

pirvels ekisreba mxolod patiosani qceva, meores ki patiosnebasTan erTad savaWro wes-
Cveulebebis gaTvaliswineba da samarTliani kontrahireba (fair dealing), rac misgan
damatebiT gulmodginebasa da yuradRebas moiTxovs. rac Seexeba am principis
dakonkretebis gzebs, germanuli samarTlisagan gansxvavebiT, amerikuli doqtrina ar
iyenebs kazusTa ganzogadebis ( Fallgruppen) meTods keTilsindisierebis principis
dakonkretebisas, aramed eyrdnoba gamoricxvis Teorias (excluder theory). Sesabamisad,
sasamarTlo Tavis gadawyvetilebaSi keTilsindisierebis debulebas negatiur aspeqtSi,
arakeTilsindisierebis sapirispirod da misi gamoricxviT, asabuTebs.61
rac Seexeba kanadisa da avstraliis samarTlis sistemebs, maTSi bolo dros ufro
amerikuli gamocdilebis gavlena igrZnoba da, Sesabamisad, izrdeba keTilsind-
isierebis rolic sasamarTlo gadawyvetilebebSi.62
keTilsindisierebis principi mowesrigebulia erTiani samarTlebrivi CarCoebis
Semqmnel saerTaSoriso kodifikaciebSic, kerZod: evropis saxelSekrulebo
samarTlis principebis (landos principebi) 1:201-e muxli (yofili 1:106-e muxli) da
UNIDROIT-is saerTaSoriso savaWro xelSekrulebebis principebis 651.7 muxli
avaldebulebs kerZosamarTlebriv urTierTobebSi monawile mxareebs, imoqmedon
keTilsindisierebis (with good faith and fair dealing) principis Sesabamisad.
keTilsindisierebis princips icnobs venis 1980 wlis konvenciac saqonlis
saerTaSoriso nasyidobis xelSekrulebaTa Sesaxeb (CISG), romlis meSvide muxlis
pirveli nawilis Tanaxmad, konvenciis ganmartebisas gaTvaliswinebul unda iqnes
saerTaSoriso vaWrobaSi keTilsindisieri TanamSromlobis xelSewyobis aucilebloba.
amasTanave, mecnierebaSi gayofilia mosazrebani imis Taobaze, Tu, konvenciis
ganmartebis garda, ramdenad unda iqnes gamoyenebuli es principi mxareTa ufleba-
movaleobaTa da saxelSekrulebo Tanasworobis kontrolis mizniT, anu moqmedebs Tu
ara es principi ex ante.63 gabatonebuli azri da bolo periodis sasamarTlo praqtika
keTilsindisierebis principis farTo mniSvnelobas aniWebs upiratesobas.64
rogorc vxedavT, principi bona fide saerToevropuli da, ufro metic, universaluri
fenomenia da sxvadasxva samarTlis sistemebSi erTiani samarTlebrivi CarCoebis Seqmnis
winapirobadac SeiZleba iqnes ganxiluli.65 aqve sainteresoa, Tu ra perspeqtiva aqvs am
princips qarTul sinamdvileSi da ra rols asrulebs keTilsindisierebis doqtrina
Cveni samoqalaqo kodeqsis sistemaSi, ras niSnavs bona fide qarTulad da aris Tu ara
igi moqmedi samarTali (law in action), Tu mxolod dawerili deklaraciaa (law in book),
romelic samoqalaqo urTierTobaTa monawileebs urTierTpativiscemisaken mouwodebs.
am naSromis umTavresi mizani swored amis dadgenaa.
61
Summers, Good Faith in General Contract Law and the Sales Provision of the Uniform Commercial Code,
Virginia Law Review, 1968, 195.
62
Farnsworth, Duties of Good Faith and Fair Dealing under the UP, Relevant International Conventions and
National Laws, Tulane University School of Law Texts, 2001, 53-54.
63
Schlechtriem/Schwenzer-Ferrari, Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, das Übereinkommen der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf – CISG, 4. Aufl., 2004, München
(Beck), Art. 7, Rn. 49; Farnsworth, Duties of Good Faith and Fair Dealing under the UP, relevant international
Conventions, and national Laws, Tulane University School of Law Text, 2001, 53-54.
64
Schlechtriem/Schwenzer-Ferrari, Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, das Übereinkommen der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf - CISG, 4. Aufl., 2004, München
(Beck), Art. 7, Rn. 49.
65
Hesselink, Good faith, in: Hartkamp/Hesselink/Hondius/Joustra/du Peron (Ed.),Towards a European
Civil Code, 1999, 309; kereseliZe, samoqalaqo kodeqsis zogadi debulebani, qarTuli samarTlis
mimoxilva, 7/2004-1, 32.
36 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1
samarTlebrivi tendenciebi

keTilsindisiereba saqarTvelos samoqalaqo kodeqsSi

`samarTlebrivi urTierTobis monawileni valdebuli arian, keTilsindisierad


ganaxorcielon TavianTi ufleba-movaleobani~ (me-8 muxlis me-3 nawili). mocemuli
formulireba aris zogadi debuleba, romlis detalizebac samoqalaqo kodeqsis
calkeul muxlebSic xdeba. am TvalsazrisiT, gansakuTrebiT mniSvnelovania ssk-is 361-e
muxlis meore nawili, romlis Tanaxmad, `valdebuleba unda Sesruldes jerovnad,
keTilsindisierad, daTqmul drosa da adgilas~. es ori muxli mTeli samoqalaqo brunvis
qvakuTxedia, romlebiTac kodeqsi samarTalurTierTobaSi socialur-eTikur
Rirebulebebs amkvidrebs66 da SesaZleblobas gvaZlevs nebismieri urTierToba am kuTxiT
ex ante SevafasoT.67 am muxlebis moqmedeba calsaxa da imperatiulia da mxareebs ar
aqvT ufleba, xelSekrulebiT an SeTanxmebiT gamoricxon maTi moqmedeba.68 ssk-is me-8
muxlis mesame nawili ar moicavs mxolod valdebulebiT urTierTobebs, aramed igi
mTeli kerZo samarTlis zogadi principia,69 rasac mis normatiul nawilSi `samoqalaqo
urTierTobebze~ miTiTebac adasturebs. garda amisa, kanonmdebeli ar ganmartavs, Tu
ra saxis `ufleba-movaleobaTa Sesrulebas~ gulisxmobs igi am normaSi, Sesabamisad
kanonis zogadi miTiTeba ufleba-movaleobaTa keTilsindisierad Sesrulebaze rogorc
valdebulebiTi, aseve saojaxo da sanivTo ufleba-movaleobaTa keTilsindisierad
Sesrulebis moTxovnad unda aRviqvaT. keTilsindisierebis principi zogadi debulebis
saxiT mocemulia mxolod me-8 muxlis mesame nawilSi, rac Seexeba 361-e muxls, igi
gansazRvravs keTilsindisierebas rogorc valdebulebis ZiriTad da imanentur ele-
ments da mxolod valdebulebaTa SesrulebiT Semoifargleba.
moqmedebis sferosTan erTad aucilebelia, detalurad ganvsazRvroT me-8 muxlis
mesame nawilis obieqturi Sinaarsi, misi funqciebi da erTmaneTisagan gavmijnoT
keTilsindisiereba obieqturi da subiqturi gagebiT.
ssk-is me-8 muxlSi mocemuli keTilsindisieri qcevis deklaracia warmodgenilia
zogadi debulebis saxiT, romelic yovel konkretul SemTxvevaSi unda dakonkretdes.
miuxedavad imisa, rom keTilsindisieri moqmedebis gansazRvrisas subieqturi Sefasebis
kriteriumi garkveul (gamarTlebuli iqneba, Tu vityviT – umniSvnelo) rols asrulebs,
misma gavlenam ar SeiZleba obieqtur kriteriumebs gadaaWarbos. keTilsindisierebis
principis dakonkreteba unda moxdes rogorc im zogadi masStabebidan gamomdinare
(zesamarTlebrivi socialuri moTxovnebi, samarTlis eTikuri safuZvlebi), romlebic
yvela samarTliani marTlwesrigis sabaziso elementebia,70 aseve konkretuli socialuri
institutebis gaTvaliswinebiT. Ria normebis, maT Soris keTilsindisierebis principis,71

66
Palandt/Heinrichs, 65. Auflage, München (Beck), 2006, §242, Rn.3.
67
zoiZe, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni mesame, Tbilisi (samarTali),
2001, mux.361, 271.
68
Dauner-Lieb/Heidel/Rins, BGB Anwaltkommentar, Schuldrecht, Bnd. 2, Art. 242; Staudinger/Looschelders/
Olzen-Looschelders, Kommentar zum BGB, Einleitung zum Schuldrecht, Treu und Glauben, Berlin (Sellier-
de Gruyter), 2005, Rn.107; Palandt/Heinrichs 65. Auflage, München (Beck), 2006, §242, Rn.15; Larenz,
Schuldrecht, Band I, München, 1987, §10, 128; Soergel-Teichman, Band. III, 13. Auflage, Verlag Kohlhammer,
Herbst 2002, §242, Rn.108; BGH, NJW, 1987, 2808.
69
BaslerKomm, 3. Auflage, Helbing & Lichtenhahn, 2006, Art. 2, Rnd. 4,5; BGHZ, 85, 48.
70
Soergel-Teichman, Band. III, 13. Auflage, Verlag Kohlhammer, Herbst 2002, §242, Rn. 39; MünchKomm/
Roth, Band 2a, 4. Auflage, München (Beck), 2003, §242, Rn. 11.
71
Soergel/Teichmann, Rn. 43; Palandt/Heinrichs, 65. Auflage, München (Beck), 2006, §242, Rn. 7.

38 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

rogorc zogadi debulebis, romelsac Ria normis konstruqcia aqvs, ganmartebisas,


upirveles yovlisa, gaTvaliswinebuli unda iqnes adamianis sayovelTao da waruvali
uflebebi, romlebic konstituciaSi aris ganmtkicebuli.72 es mosazreba im Teorias
efuZneba, rom samarTlis ZiriTadi principebi, da maT Soris keTilsindisierebis
principi, konstituciur Rirebulebebs moicavs da ganamtkicebs, riTac konstituciis
imperativis realizebas axdens calkeul kanonebSi. amgvarad, konstitucia gaSualebuli
formiT mesame pirTa mimarTac moqmedebs73 da kerZosamarTlebriv urTierTobaTa
eTikuri Sefasebis masStabicaa.
keTilsindisieri qcevis Sefasebis meore obieqturi kriteriumia warmoadgenen
samoqalaqo brunvis wes-Cveulebani (Verkehrsitte), romlebic sazogadoebaSi xangrZlivi
drois manZilze74 gamoiyeneba da sayovelTaod miRebulia,75 `Tu isini ar ewinaaRmdegeba
samarTlisa da zneobis sayovelTaod aRiarebul normebs an sajaro wesrigs~ (ssk-is
me-2 IV muxli). am mosazrebas garkveulwilad ssk-is 339-e muxlic (`savaWro Cveulebebi
da tradiciebi~) ganamtkicebs. aqve unda gavmijnoT brunvis wes-Cveulebani CveulebiTi
samarTlisagan. CveulebiTi samarTali samarTlis uSualo wyaroa, romlis darRvevis
SemTxvevaSi, iseve rogorc kanonis darRvevisas, samarTlebrivi sanqciebi gamoiyeneba.
misgan gansxvavebiT, brunvis wes-Cveulebebs mxolod socialuri moqmedebis pretenzia
gaaCniaT (darRveva iwvevs socialur sanqciebs) da maTi ignorireba mxolod maSin iwvevs
samarTlebriv Sedegebs, Tu es keTilsindisierebis an sxva kerZosamarTlebriv princips
ewinaaRmdegeba.76 brunvis wes-Cveulebebisagan gansxvavdeba aseve savaWro Cveulebebi
da tradiciebi. es ukanaskneli brunvis wes-CveulebaTa specialur kategoriad SeiZleba
miviCnioT, radgan isini konkretul wres – komersantTa wres ganekuTvnebian da
gansazRvrul garemoSi moqmedeben. Sesabamisad, maT ar gaaCniaT zogadi xasiaTi da
sazogadoebrivi aRiareba (opinio necessitates), maTiT mxareebi mxolod maSin iboWebian,
Tu amas pirdapir miuTiTeben xelSekrulebaSi, an isini im vaWarTa gildias miekuTvnebian,
sadac es tradiciebi moqmedebs. savaWro tradiciebi mxolod xangrZlivi gamoyenebisa
da aprobaciis Sedegad iqcevian sayovelTao brunvis Cveulebebad. CvenTvis mniSvnelobis
mqone ZiriTadad is gansxvavebaa, rom, brunvis wes-CveulebaTa sazogado xasiaTis gamo,
maTi dacva yvela urTierTobaSi da yvelas mieraa aucilebeli, maSin, roca savaWro
tradiciebis gaTvaliswineba samarTlebrivi urTierTobis subieqtTa garkveuli
kategoriisaTvis mxolod zemoT moyvanil SemTxvevebSi xdeba aucilebeli.

72
am pozicias iziareben qarTveli mecnierebic: xubua, saqarTvelos konstituciis
komentarebi, 2005, 12.
73
Dürig, Grundrechte und Zivilrechtssprechung, FS Nawiasky; Canaris, Grundrechte und Privatrecht, AcP,
184, 1987, 201; Diedrichsen, Das Bundesverfassungsgericht als oberstes Zivilgericht AcP, 198, 1998, 171;
kereseliZe, samoqalaqo kodeqsis zogadi debulebani, qarTuli samarTlis mimoxilva, 7/
2004-1, 26; Kereselidze, Der allgemeine Teil des georgischen Zivilgesetzbuches, Frankfurt am Main/Berlin/
Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien (Lang), 2005, 92; xubua, saqarTvelos konstituciis
komentarebi, 2005, 12.
74
BGH NJW 1990, 1723, 1724; Staudinger/Looschelders/Olzen-Looschelders, Kommentar zum BGB,
Einleitung zum Schuldrecht, Treu und Glauben, Berlin (Sellier-de Gruyter), 2005, §242, Rn.162.
75
BGH, NJW 1957, 1105; MünchKomm/Mayer-Maly/Busche, Band 2, 4. Auflage, München (Beck), 2003,
§157, Rn.15.
76
Staudinger/Looschelders/Olzen-Looschelders, Kommentar zum BGB, Einleitung zum Schuldrecht, Treu
und Glauben, Berlin (Sellier-de Gruyter), 2005, §242, Rn 167; Sonnenberger, Verkehrssitten in Schuldvertrag,
Rn. 67, Münchener Universitätsschriften: Reihe der Juristischen Fakultät, München (Beck), 1970, 12.

40 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

keTilsindisierebis principis Sinaarsi da funqcia

keTilsindisierebis principis Sinaarsi, upirveles yovlisa, imiT gamoixateba, rom mxares,


garda valdebulebis jerovnad Sesrulebisa, romlis pirobebic mxareTa SeTanxmebidan
gamomdinareobs, evaleba valdebulebis keTilsindisierad Sesruleba, anu meore mxaris
sapatio interesebis gaTvaliswineba da dacva (Schutchutzpflicht), risi darRvevac ara
marto xelSekrulebis Sesrulebis procesSi, aramed saxelSekrulebo molaparakebaTa
(culpa in contrahendo) da ZiriTadi valdebulebis Sesrulebis Semdgom etapebzec SeiZleba
gaxdes mxareTa pasuxismgeblobis safuZveli (culpa post contractum finitum).77
keTilsindisierebis principis dakonkretebisas, zemoT moyvanili obieqturi
kriteriumebis garda, aucilebelia ganisazRvros urTierTobaTa is wre, romlis
arsebobis SemTxvevaSic kanonis ganmarteba da Sevseba upirobod keTilsindisierebis
kuTxiT unda moxdes. keTilsindisierebis pozitiuri cnebis Camoyalibeba rTulia da
arafris momcemi, radgan is iseTive zogadi iqneba, rogoric Tavad principi. Sedare-
biT advilia negatiuri cnebis formulireba anu imis dadgena, Tu ra ar aris keTil-
sindisiereba.
negatiuri cnebis Camoyalibeba germanul samarTalSi sasamarTlo gadawyveti-
lebaTa ganzogadebiT xdeboda,78 radgan mxolod am gziT SeiZleboda imis Secnoba, Tu
sad iwyeboda da mTavrdeboda am principis moqmedebis realuri farglebi, ramdenad
efeqturi SeiZleboda yofiliyo am socialuri institutis roli samarTalSi.
faqtobrivad, yvela is instituti, romelic am principis samarTalganviTarebis Sedegad
praqtikaSi dainerga da germaniaSi rogorc faqtobrivad moqmedi samarTlis wyaro
( faktische Rechtsquelle ) gamoiyeneboda, 79 Cvenma kodifikatorebma normatiul
konstruqciaSi gamoxates da ase gadmoitanes samoqalaqo kodeqsSi.80 am transformaciis
Sedegad keTilsindisierebis principis, rogorc uSualod moqmedi normis, roli
Semcirda da igi dRes samosamarTlo teqnikis instrumentad ufro SeiZleba aRviqvaT,
romelic mosamarTles kanonis ganmartebisas RirebulebiT impulsebs uZlierebs da
saSualebas aZlevs, kanonis analogiiT gamoyenebisas calkeuli samarTlis norma (misi
Sesatyvisi SedegebiT) gamoiyenos an ar gamoiyenos analogiiT.81
kanonis analogiis sakanonmdeblo preferencia ar gvazRvevs iseTi xarvezebisagan,
roca sasamarTlo iZulebuli xdeba, samarTlis analogias mimarTos da urTierToba
`samarTlis zogadi principebis, samarTlianobis, keTilsindisierebisa da zneobis
moTxovnebis Sesabamisad~ moawesrigos (ssk-is me-5 III muxli). xSirad am safuZvliT
miRebuli gadawyvetileba, miuxedavad imisa, rom igi, sakanonmdeblo TvalsazrisiT,
arc zogadad da arc formalurad ar izRudeba, imaze met mniSvnelobas iZens, vidre
rigiTi precedenti. es im garemoebiT aris ganpirobebuli, rom kanonmdeblobaSi mas
zusti analogi ara moepoveba da arc msgavsi urTierTobis maregulirebeli norma

77
Medicus, Schuldrecht, AT, 3. Auflage, München (Beck), 2006, 2, 3.
78
Palandt/Heinrichs, 65. Auflage, München (Beck), 2006, §242, Rn.2; Staudinger/Looschelders/Olzen-
Looschelders, Kommentar zum BGB, Einleitung zum Schuldrecht, Treu und Glauben, Berlin (Sellier-de Gruyter),
2005, §242, Rn.121.
79
Däubler, BGB Kompakt, 2. Auflage, München (Beck), 2003, 41.
80
Chanturia, Das neue Zivilgesetzbuch Georgiens: Verhältnis zum deutschen bürgerlichen Gesetzbuch, in:
Aufbruch nach europa, 75 Jahre Max-Planck Institut, Hamburg, 2002, 902-904.
81
kereseliZe, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis zogadi debulebani, qarTuli samarTlis
mimoxilva, 7/2004-1, 34.
42 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1
samarTlebrivi tendenciebi

arsebobs. Sesabamisad, mocemuli ratio descidendi (gadawyvetilebis arsi), misi


damajereblobiTi xasiaTidan gamomdinare (persuasive authority), faqtobrivad moqmedebs
da misi gaTvaliswineba cetera parem-is principiT sxva sasamarTloebis mierac
nebayoflobiT xdeba. xangrZlivi gamoyenebis Sedegad (consuetudo) es gadawyvetileba
Tavis pirvandel saxes icvlis da sazogadoebriv aRiarebas ( opinio nescecitatis)
imsaxurebs, rogorc samarTliani zogadi qcevis wesi, riTac igi Cveulebis normad iqceva.
Cveulebas ki gaaCnia moqmedebis normatiuli safuZveli (opinio iuris) da moqmedebis
pretenzia. swored am gziT moxda germanul sasamarTlo praqtikaSi keTilsindisierebis
principis evolucia da mis safuZvelze mravali iseTi norma warmoiSva, romlebic
Tanamedrove valdebulebiTi samarTlis monapovrebad iqcnen. aRwerili procesi
gamoxatavs samosamarTlo saqmianobis iseT epizods, roca keTilsindisierebis
principis safuZvelze mouwesrigebeli sferoebis daregulireba da sakanonmdeblo
xarvezebis Sevseba xdeba (kanonis Sevsebis funqcia). ganvixiloT sxva funqciebic.
keTilsindisierebis princips aqvs damakonkretebeli funqcia (Konkretisierungsfunktion).
valdebulebaTa dakonkretebis mizniT gamoiyeneba ara ssk me-8, aramed 361-e muxli,
romelic akonkretebs, Tu rogor unda Sesruldes valdebuleba. amasTanave, es
debuleba zogadad moqmedebs ara mxolod movalis, aramed kreditoris valdebulebis
mimarTac.82 imis magaliTad, Tu rogor akonkretebs keTilsindisierebis principi
kanons, gamodgeba Tavad 361-e muxli. ra xdeba im SemTxvevaSi, Tu mxareebi ar
SeTanxmebulan valdebulebis Sesrulebis zust vadaze an droze. nebismieri saRad
moazrovne adamiani gvipasuxebs, rom valdebuleba unda Sesruldes gonivrul vadaSi
da gonivrul dros da ara, Tu es xelSekrulebidan ar gamomdinareobs, Ramis sam saaTze
an aTi wlis Semdeg.83 rac Seexeba ssk-is me-8 muxls, misi damakonkretebeli funqcia,
specialuri normis ararsebobis SemTxvevaSi, ZiriTadad uflebaTa eTikuri
konturebis dadgeniT gamoixateba.
uflebaTa SezRudvis funqcia ( Schrankemfunktion ) _ igi xorcieldeba erT
SemTxvevaSi ssk-is 115-e muxlis (uflebis borotad gamoyenebis dauSvebloba), xolo
meore SemTxvevaSi 361-e muxlis (valdebulebis keTilsindisierad Sesruleba) uSualo
gamoyenebiT, risi dasabuTebac orive SemTxvevaSi ssk-is me-8 muxlis mesame nawilis
safuZvelze SeiZleba. moviyvanT konkretul magaliTebs: kreditors ar warmoeSoba
moxovnis ufleba valdebulebis Sesrulebis vadis gadacilebisaTvis, Tu man manamade
Seuqmna movales imis ndoba, rom igi vadis gadacilebas negatiur samarTlebriv
Sedegebs ar daukavSirebda – venire contra factum proprium (sks-is me-8 muxlis me-3 nawili,
115),84 Sesabamisad, aseT SemTxvevaSi ar gamoiyeneba ssk-is me-400 muxlis `a~ punqti da
404-e muxli; aseve ssk-is 405-e muxlis me-3 nawiliT gaTvaliswinebul pirobaTa
arsebobisas, kreditors ar aqvs ufleba, uari Tqvas xelSekrulebaze ssk-is 316-e da

82
Larenz, Schuldrecht, Band I, München, 1987, §10 II, 131; Looschelders, Schuldrecht, AT, Köln/Berlin/
München (Heymann), 2006, Rn. 74.
83
Larenz, Schuldrecht Band I, München, 1987, §10 II a, 131.
84
Tumca ucxour literaturaSi am institutis keTilsindisierebis principTan mimarTebis
sakiTxi araerTgvarovnad ganixileba: avstriuli doqtrinis mixedviT (Koziol/Welser/Bydlinsky,
Rn. 3, 48), germanulisgan gansxvavebiT (Staudinger/Looschelders/Olzen-Looschelders, Kommentar
zum BGB, Einleitung zum Schuldrecht, Treu und Glauben, Berlin (Sellier-de Gruyter), 2005, §242, Rn.286;
MünchKomm/Roth, Band 2a, 4. Auflage, München (Beck), 2003, §242, Rn.37), uRirs kreditors ara
imitom unda eTqvas uari moTxovnis warmoSobaze, rom igi arakeTilsindiserad anda wina
qmedebasTan Seusabamod moqmedebs, aramed imitom, rom man Tavisi wina moqmedebiT
konkludenturad ukve uari ganacxada uflebis gamoyenebaze.
44 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1
samarTlebrivi tendenciebi

361-e muxlebis darRvevis safuZvliT; uflebis borotad gamoyenebis institutisa da


keTlisndisierebis principis urTierTkavSiris sakiTxi sakmaod problemeturia. mag.,
Sveicariis samoqalaqo kodeqsi, iseve rogorc code civil, mijnavs am or instituts
erTmaneTisagan, maSin roca gsk, rogorc davinaxeT, 242-e paragrafis, anu
keTilsindisierebis principis, safuZvelze uzRudavda mxareebs uflebis borotad
gamoyenebis SesaZleblobas (Tumca e.w. Sikanebs calke muxliT aregulirebda). ssk
uflebis borotad gamoyenebis instituts calke icnobs, amitom mosamarTles Tavad
SeuZlia, konkretuli SemTxvevis Taviseburebidan gamomdinare, gadawyvitos, Tu
romeli principis safuZvelze unda SezRudos uflebis gamoyeneba venire contra fac-
tum proprium-is arsebobisas.
germanulma sasamarTlo praqtikam daamkvidra kidev erTi saintereso precedenti
(Verwirkung), romlis gaTvaliswineba Cvens sinamdvileSicaa SesaZlebeli – es aris
uflebis xandazmuloba misi xangrZlivi droiT gamouyeneblobisa da misi argamoye-
nebis ndobis warmoSobis safuZvelze85 (negatiuri faqtobrivi xandazmuloba)86 da
uflebis xandauzmeloba valdebulebis Sesrulebis ndobis Seqmnisa da am ndobis
borotad gamoyenebis safuZvelze87 (pozitiuri xandazmuloba);88 aseTi garemoebebis
arsebobis SemTxvevaSi mosamarTlem SeiZleba ar gamoiyenos ssk-is 144-e muxli, rac
samarTliani motivebiT aris nakarnaxevi.89 am institutebis damkvidreba praqtikaSi
ara marto dasaSvebi, aramed aucilebelicaa.90

keTilsindisierebis principis obieqturi Sinaarsi da eTikuri masStabi

Cven am naSromSi keTilsindisierebis principis obieqturi gamoxatulebis SemTxvevebs


vixilavT. obieqturi gagebiT, keTilsindisiereba warmoSobs91 an zRudavs uflebas da
igi germanuli Treu und Glauben - is ekvivalenturia. misi gansazRvrisaTvis
aucilebelia ara marto mxaris subieqturi ganwyoba, aramed moqmedeba da mizezobrivi
kavSiri moqmedebasa da Sedegs Soris (causa),92 maSin, roca, subieqturi gagebiT,
keTilsindisiereba (germ. Guter Glauben) pirovnebis mier misgan damoukidebeli

85
igulisxmeba, rom, faqtobrivi garemoebebidan gamomdinare, movalisaTvis sruliad
moulodneli (unzumutbar) unda yofiliyo pretenziis wardgena.
86
BGHZ, 25, 47, 52; OLG Frankfurt NJW-RR 1991, 674-678; Staudinger/Looschelders/Olzen-Looschelders,
Kommentar zum BGB, Einleitung zum Schuldrecht, Treu und Glauben, Berlin (Sellier-de Gruyter), 2005, §242,
Rn.187, 302; MünchKomm/Roth, Band 2a, 4. Auflage, München (Beck), 2003, §242, Rn.296.
87
Ranieri, Europäisches Obligationsrecht, Wien (Springer), 1999, 236, 238.
88
magaliTad, X-s hqonda fuladi valdebuleba A-s mimarT. im motiviT, rom X-s Tavi aeridebina
valdebulebis Sesrulebisagan, daamyara sasiyvarulo urTierToba A-sTan, romelic
darwmunda X-is grZnobebSi da aramoralurad CaTvala, misTvis fuladi valdebulebis
Sesruleba moeTxova. xandazmulobis vadis gasvlisTanave X-ma miatova A. Tu damtkicdeba,
rom X angarebiT moqmedebda, sasamarTlos ufleba aqvs, ssk-is me-8 muxlis mesame nawilidan
gamomdinare, 133-e muxlis analogiiT, A-sa da X- is Tanacxovrebis periodSi fulad
valdebulebaze arsebuli xandazmulobis vadis dena SeCerebulad CaTvalos; sxva
SemTxvevebSi ki, roca msgavs urTierTobaTa maregulirebel normaTa CarTvis SesaZlebloba
ar ikveTeba, mosamarTles SeuZlia, pirdapir ssk-is me-8 muxls mimarTos.
89
Von Tuhr, in JW 1924, 1967.
90
BG 108 (1982) II, 278; OGH, JBL 1967, 144.
91
zoiZe, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni mesame, Tbilisi (samarTali),
mux.361, 269.
92
Egger, Komm. zum ZGB, Einleitung zum Personen und Familienrecht, 3. Auflage, Zürich, 1998.

46 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

faqtobrivi garemoebebis codna-arcodnasTanaa (aRqmasTan) dakavSirebuli,93 am


gagebiT, igi wyvets uflebas, an piriqiT, amarTlebs mis arsebobas.94 obieqturi gagebiT,
keTilsindisiereba pirTa urTierTobas aregulirebs, roca, subieqturi gagebiT, igi
piris nivTTan damokidebulebas exeba. keTilsindisiereba, subieqturi gagebiT,
konkretuli faqtis dadgenas saWiroebs (codna-arcodna), ris Semdegac misi Sedegebi
calsaxaa da kanonis mier winaswaraa gansazRvruli, maSin, roca obieqturi
keTilsindisiereba ara faqtis dadgenas, aramed urTierTobis xasiaTidan gamomdinare
qcevis Sefasebas gulisxmobs. iseve rogorc saqarTvelos samoqalaqo kodeqsSi, saerTo
da romanuli samarTlis qveynebSic orive ganxiluli instituti erTi da imave
terminiT gamoixateba – good fath, bonne foi.
keTilsindisierebis principi, ssk-is me-8 da 361-e muxlebis mixedviT, moiTxovs
mxareTa Soris urTierTndobis (laT. fiducia) arsebobas da samoqalaqo brunvis
wesebis upirobod dacvas, Sesabamisad, maT urTierTobaSi moqmedebs keTilsin-
disierebis prezumfcia, e.i. yoveli urTierToba emyareba varauds, rom partniorebi
keTilsindisierad moqmedebdnen da imoqmedeben, sanam dainteresebuli mxare
sapirispiros ar daamtkicebs. mxareTa molodini da ndoba unda iyos gonivruli
da konkretuli, urTierTobis xasiaTidan gamomdinare da masSi monawile subieqtTa
wris mixedviT unda ganisazRvrebodes. bona fide icavs keTilsindisierebas da ara
gulubryvilobas, amitom mxolod gonivruli molodinis gawbileba gamoiwvevs
samarTlebriv Sedegs. keTilsindisierebis prezumfcia gulisxmobs rogorc
uflebis arsebobis, aseve movaleobis Sesrulebis varauds.95 aqedan gamomdinare,
TiToeuli maTgani valdebulia, iseTive gulisxmierebiT moepyras kontrahentis
interesebs, rogorc sakuTars (ssk-is 316-e muxli); aucileblobis SemTxvevaSi
daicvas partnioris interesebi mesame pirebTan urTierTobaSi (ssk-is 316-e muxli)
da gasces valdebulebis Sinaarsis gansazRvrisaTvis aucilebeli informacia (ssk-
is 318-e muxli). arakeTilsindisierad moqmedebs is, vinc Sedis kontrahentTan
molaparakebebSi xelSekrulebis dadebis ganzraxvis gareSe (ssk-is 317-e muxli), an
vinc marto imitom iyenebs uflebas, rom ziani miayenos sxvas (ssk-is 115-e muxli). am
muxlebis CamonaTvali amomwuravi ar aris da keTilsindisieri qcevis kriteriumiT
unda ganimartos yvela is norma, romelTa miznis ( telos ) realizebac aseTi
ganmartebiT aris ganpirobebuli.
rac Seexeba keTilsindisieri qcevis damokidebulebas bralis sakiTxTan, am orive
instituts Soris arsebobs garkveuli kavSiri, magram funqciuri kveTa maT Soris ar

93
Zeller, Treu und Glauben und Rechtsmissbrauchsverbot, Schulthess, Zürich 1981, 252; Meyer-rudel, der
Gedanke der bona fides, eine rechtsvergleichende Untersuchung anhand des deutschen und italienischen
Vertragsrechts, Münster, Univ. Diss., 2005, 35.
94
Zimmermann/Whittaker, Good Faith in European Contract Law, Cambridge (University Press), 2000, 30.
95
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentarSi keTilsindisierebis obieqturi da subieqturi
cnebis nacvlad, gamoiyeneba keTilsindisierebis pozitiuri da negatiuri cnebebi: zoiZe,
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni mesame, Tbilisi (samarTali), 361-e muxli,
270; vfiqrob, cnebaTa kombinacia – obieqturi/subieqturi ufro naTlad miuTiTebs ganxilul
kategoriebs Soris sxvaobaze, radgan negatiur elements, rac uflebis dakargvasTan an mis
ararsebobasTan aris dakavSirebuli, orive instituti moicavs, magaliTad, venire contra factum
proprium an uflebis faqtobrivi xandazmuloba misi gamouyeneblobis gamo (Verwirkung). amitom
ufro efeqturia obieqturi da subieqturi niSnebis mixedviT am institutTa diferencireba,
riTac ufro im gansxvavebaze keTdeba aqcenti, rac mxareTa faqtebisadmi Sinagan
damokidebulebas (kognitur da voluntaristul elements) da maTi qcevis Sinaarss gamoxatavs.
48 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1
samarTlebrivi tendenciebi

xdeba. rogorc keTilsindisiereba, aseve brali Sefasebis Sedegad dgindeba, Tumca


pirveli, rogorc davinaxeT, obieqturi kriteriumebiT fasdeba, maSin roca brali
mosamarTlis mier qcevis subieqturi Sefasebaa amasTanave. bralis arseboba ar aris
arakeTilsindisierebis aucilebeli winapiroba,96 rac gansakuTrebiT gulisxmierebis
obieqtur moTxovnaTa darRvevisasaa saxeze, maSin roca bralis Sefasebisas, sasurvelia,
rom mosamarTlem yovelTvis gaiTvaliswinos qmedebis keTilsindisierebis xarisxi.

keTilsindisierebis principis (ssk-is me-8 da 361-e muxlebi) kavSiri da mijna sxva


qveprincipebTan.

samoqalaqo kodeqsisaTvis damaxasiaTebelia cnebaTa `siuxve~, erTi da igive azri


xSirad sxvadasxva terminiT gamoixateba, an piriqiT. Cvens SemTxvevaSi magaliTad
SeiZleba movixmoT iseTi gamonaTqvamebi, rigorebicaa: `gonivrul vadaSi~, `patiosnad~,
`gulisxmierebiT~, `jerovnad~, `savaWro-Cveulebebisa da tradiciebis gaTvalis-
winebiT~, `ndobiTa da keTilsindisierebiT~ da sxva. ganvixiloT zogierTi maTganis
urTierTkavSiri keTilsindisierebis principTan.
logikuri da faqtobrivi mijna keTilsindisier da jerovan Sesrulebas Soris
(361-e muxli) sakmaod viwroa da praqtikaSi iSviaTad Tu gansxvavdeba erTmaneTisagan,
xolo savaWro Cveulebebi da tradiciebi xSirad maTi dakonkretebis erT-erTi
kriteriumia (339). jerovani Sesrulebis sityvasityviTi analogis moZebna evropul
kodifikaciebSi sakmaod rTulia, radgan, rogorc davinaxeT, maTi umravlesoba
keTilsindisierebisa da wesierebis cnebebiT kmayofildeba. miuxedavad amisa, Teoriuli
gansxvaveba valdebulebis keTilsindisier da jerovan Sesrulebas Soris mainc SeiZleba
vipovoT. ssk-is 361-e muxli calke uTiTebs valdebulebis daTqmul drosa da adgilas
Sesrulebis aucileblobaze, amitom, gansxvavebiT rusuli doqtrinisagan,97 am ori
elementis gaerTianeba jerovani Sesrulebis cnebaSi Cven ar gviwevs. jerovani Sesruleba
unda davukavSiroT Sesrulebis sagansa da mis Tvisebas98 . kreditors movalisagan unda
gadaeces im xarisxis, im raodenobisa da im Tvisebis nivTobrivad da uflebrivad unaklo
nivTi, rogoricSeTanxmebidan an valdebulebis arsidan gamomdinareobs (realuri
Sesruleba). igive wesi moqmedebs, Tu valdebulebis sagani momsaxurebaa. Tu es yvelaferi
mxareebis mier ar aris gasazRvruli da unda ganisazRvros erT-erTi mxaris an mesame
piris mier, es unda moxdes keTilsindisierad da samarTlianad (ssk-is 325-e muxli).
Sesabamisad, valdebuleba sruldeba jerovnad, Tu Semsrulebeli asrulebs SeTanxmebul
pirobebs, xolo Tu pirobebi SeTanxmebuli ar aris, valdebuleba unda Sesruldes
keTilsindisierad, anu ise, rogorc igi SeTanxmebis arsebobis SemTxvevevaSi Sesrul-
deboda. jerovnebac da keTilsindisierebac, rogorc vxedavT, valdebulebis ganuyo-
feli elementebia, Tumca pirveli konkretulia da advilad gansasazRvri, maSin, roca
keTilsindisiereba abstraqtulia da, Sesabamisad, met argumentacias saWiroebs. orive
elementis Sefaseba ZiriTadad mosamarTlis prerogativaa. es garemoeba ara marto
boWavs mosamarTles konkretuli SemTxvevis Sefasebisas, aramed aRWuravs mas uflebiT

96
Meyer-Rudel, Der Gedanke der bona fides, eine rechtsvergleichende Untersuchung anhand des deutschen
und italienischen Vertragsrechts, Münster, Univ., Diss., 2005, 35.
97
Sukhanov (ed.), Civil Law, vol. II, sub-vol. I, section VII, 42 (in Russian).
98
Wanturia, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni mesame, Tbilisi (samarTali),
2001, mux.361, 268.

50 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

– socialurad argumentirebuli, keTilsindisierebasa da samarTlianobaze


dafuZnebuli gadawyvetileba miiRos. mag., studentma Tavis nacnob Tarjimans miutana
saTargmnad erTgverdiani teqsti, romelic mas sam dReSi unda gadaeTargmna, rac
Tarjimanma jerovnad Seasrula kidec. mxareebs ar hqondaT SeTanxmebuli Targmnis
fasi. roca angariSis gasworebis dro movida, studentma Seityo, rom mas Tarjimani-
saTvis unda gadaexada orasi lari. imedia, studenti, romelsac ufleba aqvs daeyrdnos
ssk-is me-8 da 344-e muxlebs, ar gadauxdida am Tanxas valdebulebis jerovnad
Semsrulebel arakeTilsindisier Tarjimans.
keTilsindisieri qcevis moTxovna da misi obieqturoba kidev ufro izrdeba iseT
urTierTobebSi, romlebSic gansakuTrebiT gamokveTilia ndobisa da keTil-
sindisierebis roli.99 aseT SemTxvevebSi pasuxismgeblobis gansakuTrebulobaze
misaTiTeblad kanonmdebeli iyenebs cnebas `gulisxmierebiT~. 100 xSirad kanoni
komersants Tavis saqmianobaSi, rigiTi momxmareblisagan gansxvavebiT, keTil-
sindisierebasTan erTad (moTxovnis minimumi), aseve gulisxmierebasac sTxovs
(moTxovnis maqsimumi). kanonmdeblis es aqcenti SemTxveviTi ar unda iyos, Tu UCC-s
gamocdilebas gaviTvaliswinebT.
swored aq Cndeba Teoriuli mijna keTilsindisierebasa da gulisxmierebas Soris:
keTilsindisieri qceva absoluturi moTxovnaa da igi yovel urTierTobaSi arsebobs,
maSin roca gulisxmieri qcevis piroba xelSekrulebis safuZvelze warmoiSoba an
valdebulebis arsidan gamomdinareobs, Sesabamisad, gulisxmierebis moTxovnis,
rogorc damoukidebeli saxelSekrulebo disciplinis, 101 darRveva mxolod
kanoniTa da xelSekrulebiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi gvevlineba valdebulebis
darRvevad, mala fide ki, iseve rogorc ZiriTadi valdebuleba, yvela SemTxvevaSi
iZleva zianis anazRaurebis moTxovnis, anda uflebis dacvaze uris Tqmis safuZvels
(ssk-is 361-e muxli); miuxedavad amisa, rogorc arakeTilsindisieri, aseve
aragulisxmieri qcevis dadgena konkretuli faqtis Sefasebis sakiTxia da mosa-
marTlis mier yovel konkretul SemTxvevaSi faqtobrivi garemoebebis awon-dawonas
saWiroebs.
sainteresoa, Tu ra rols asrulebs keTilsindisierebis principi winasaxel-
Sekrulebo valdebulebaTa warmoSobisa da xelSekrulebaTa ganmartebis procesSi
(ssk-is 337-e, 338-e, 339-e muxlebi).
germaniis sasamarTlo praqtika, valdebulebiTi samarTlis reformamde,
keTilsindisierebis princips (Treu und Glauben) per analogiam winasaxelSekrulebo
valdebulebaTa darRvevis SemTxvevebSic (culpa in contrahendo) iyenebda da mala fide
kontrahents winasaxelSekrulebo xarjebis anazRaurebas akisrebda.102 es sasamarTlo

99
zoiZe, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni mesame, Tbilisi (samarTali),
2001, mux.361, 272.
100
`sazogadoebis xelmZRvaneli valdebulia imoqmedos namdvili komersantis gulisxmierebiTa
da keTilsindisierebiT~ (saqarTvelos kanoni mewarmeTa Sesaxeb, mux. 9.7); satransporto
eqspediciis SemTxvevebSi eqspeditors evaleba `keTilsindisieri eqspeditoris gulisx-
mierebiT moqmedeba~ (ssk-is 731-e muxli).
101
Wanturia, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni mesame, Tbilisi (samarTali),
2001, mux.316, 34; CaCava, myidvelis meoradi uflebebis SedarebiTsamarTlebrivi analizi,
qarTuli samarTlis mimoxilva, 7/2004-2, 51.
102
germanul samarTalSi am doqtrinis danergva rudolf ieringis saxels ukavSirdeba:
Jahrbücher für die dogmatik des heutigen Römischen und Deutschen privatrechts I (1861): “Culpa in
contrahendo, oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen”.

52 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

praqtika Cveni samoqalaqo kodeqsis 317-e muxlis mesame nawilSi nawilobriv103


gamoixata104 : `molaparakebis monawiles SeuZlia, meore monawiles mosTxovos im xarjebis
anazRaureba, romlebic man gaswia xelSekrulebis dasadebad, magram es xelSekruleba
meore monawilis braleuli moqmedebis Sedegad ar dadebula~. germanuli doqtrinisagan
gansxvavebiT, ssk pasuxismgeblobis safuZvlad mxaris braleulobas miiCnevs. normis
istoriis gaTvaliswinebiT, mosamarTlem konkretul faqtSi bralis arseboba
keTilsindisierebis kriteriumiT unda Seafasos.105 Tumca, Tu gaviTvaliswinebT im
garemoebas, rom keTilsindisieri qcevis Sefaseba bralisagan damoukideblad xdeba,
saeWvo gaxdeba, Tu ramdenad SeiZleba, pirs winasaxelSekrulebo valdebulebaTa
darRvevisaTvis pasuxismgebloba daekisros bralis ararsebobis SemTxvevaSic, radgan
kanonmdebeli zemoT moyvanili muxlis amoqmedebas swored upirobod bralis arsebobas
ukavSirebs. winasaxelSekrulebo xarjebis anazRaurebis movaleoba gansxvavdeba
xelSekrulebis momzadebis procesSi warmoSobili movaleobebisagan (ssk-is me-17 II),
romlebic winasaxelSekrulebo instrumentebiT ganisazRvreba. dRemde sadavoa
mecnierebaSi, Tu ra saxis valdebulebas warmoadgens culpa in contrahendo. Cveni
samoqalaqo kodeqsis politikisa da qarTuli samarTlis germanul samarTalTan
daaxloebis tendenciis gaTvaliswinebiT, franguli doqtrinisagan gansxvavebiT,
qarTuli culpa in contrahendo-c saxelSekrulebo valdebulebad unda miviCnioT.

keTilsindisiereba da xelSekrulebaTa ganmarteba

keTilsindisierebis principis safuZvelze aRmoifxvreba ara marto sakanonmdeblo,


aramed saxelSekrulebo xarvezic.106 Cvens samoqalaqo kodeqsSi mravladaa iseTi
muxli, romlebic amis mtkicebis saSualebas iZlevian, da romlebSic pirdapir araferia
naTqvami keTilsindisierebis principis xelSekrulebaTa ganmartebis procesSi
CarTvis SesaZleblobebze, magram es pirdapir gamomdinareobs maTi Sinaarsidan.
moviyvanT ramdenime magaliTs: ssk-is 52-e muxlis Tanaxmad, `mxareTa neba gonivruli
gansjis Sedegad unda dadgindes~. ra Tqma unda, es zogadi normaa, romelic pirdapir
aranair materialur-samarTlebriv gadawyvetilebas ar Seicavs, magram gonivru-
lobaze miTiTeba saSualebas gvaZlevs, vifiqroT, rom mosamarTles am normis
dakonkretebisas Tavisuflad SeuZlia, gamoiyenos yvela is meTodi, romlebic
keTilsindisierebis principze muSaobis Sedegad gamoikveTa da mxareTa neba am kuTxiT
Seafasos. gonivrulobisa da keTilsindisierebis institutTa normatiul-meToduri
kavSiri ar aris am naSromis aRmoCena – igi msoflios ganviTarebul samarTlebriv
sistemebsa da aseve unificirebul konvenciebSi gabatonebuli doqtrina da praqtikaa.

103
nawilobriv, radgan germanuli sasamarTloebi culpa in contrahendo-s doqtrinas ara marto
saxelSekrulebo molaparakebaTa braleuli CaSlis SemTxvevebSi iyenebdnen – es principi
moicavda aseve meore mxarisaTvis mniSvnelovani informaciis srulad gacemisa da
xelSekrulebis Semdgom valdebulebas (culpa post contractum finitum).
104
Wanturia, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni mesame, Tbilisi (samarTali),
2001, mux.317, 34.
105
Wanturia, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni mesame, Tbilisi (samarTali),
2001, mux. 317, 51.
106
Larenz, Schuldrecht Band I, C.H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung, München 1987, §3, 94; zoiZe,
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni mesame, Tbilisi (samarTali), 2001, mux.
363, 271.

54 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1


samarTlebrivi tendenciebi

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, gansxvavebiT germaniis samoqalaqo kodeqsis 157-e


muxlisa, ar miuTiTebs, rom xelSekruleba keTilsindisierebis kriteriumis
gaTvaliswinebiT unda ganimartos, magram 339-e muxlis formulireba gvaZlevs
saSualebas, vifiqroT, rom savaWro Cveulebebisa da tradiciebis safuZvelze mxareTa
ufleba-movaleobaTa gansazRvra keTilsindisierebis principisagan damoukideblad
ver moxdeba, radgan mosamarTle ver gamoiyenebs im Cveulebas, romelic Tavisi SinaarsiT
arakeTilsindiser qcevas amarTlebs an mis ganxorcielebas uwyobs xels. Sesabamisad,
CveulebaTa Sefaseba keTilsindisierebis kuTxiT xdeba, razec zemoT ukve gvqonda
saubari. aseve icavs kanonis 337-e muxli keTilsindisieri aqceptantis interesebs, roca
xelSekrulebaTa orazrovani da urTierTgamomricxveli gamonaTqvamebis ganmartebisas
upiratesobas im gagebas aniWebs, romelic aqceptantis sacxovrebel adgilasaa
miRebuli (Empfaengerhorizont).
garda amisa, keTilsindisierebis principis (ufro metad samarTlianobis pricipis
– aequitas) realizeba ara marto xelSekrulebaTa Sevsebisa da ganmartebis procesSia
saxeze, aramed garigebaTa (xelSekrulebaTa) baTilobis safuZvelic SeiZleba gaxdes,
`roca garigebiT gansazRvrul Sesrulebasa da am SesrulebiT gaTvaliswinebul
anazRaurebas Soris aSkara Seusabamobaa (laesio enormis)107 da garigeba daido mxolod
imis wyalobiT, rom xelSekrulebis erT-erTma mxarem borotad gamoiyena Tavisi
sabazro Zalaufleba, an isargebla xelSekrulebis meore mxaris mZime mdgomareobiT
Tu gamoucdelobiT (naivete)~, baTilia aseve `garigeba, romelic dadebulia erTi
mxaris mier meoreze gavlenis borotad gamoyenebiT, roca maTi urTierToba
dafuZnebulia gansakuTrebul ndobaze (ssk-is 55-e muxli)~. es muxli SesaniSnavad
mowmobs imas, Tu ramdenad didi gavlena moaxdina keTilsindisierebisa da
samarTlianobis doqtrinam saqarTvelos samoqalaqo kodeqsze.108
yvelaferTan erTad, swored keTilsindisierebisa da saxelSekrulebo liberalizmis
principis samarTalganviTarebis safuZvelze Camoyalibda faqtobrivad yvela is norma,
romlebic standartul saxelSekrulebo urTierTobebs Seexeba da romelTa praqtikuli
mniSvnelobac erTob didia nebismier qveyanaSi, romelic sabazro ekonomikaze agebuli
da momxmarebelTa dacvazea orientirebuli. aqve Cndeba kiTxva, Tu ramdenad
SesaZlebelia, keTilsindisierebis principis safuZvelze sasamarTlos mier saxelSek-
rulebo debulebaTa kontroli da maTi gabaTileba moxdes. zemoT moyvanili SemTxveva –
laesio enormis – saxelSekrulebo usamarTlobisa da uTanasworobis procedurul sakiTxs
exeba da aq yvelaferi erTmniSvnelovnad gasagebia. ufro sainteresoa, Tu ramdenad xdeba
xelSekrulebis Sinaarsis anu materialuri Semadgenlobis kontroli mosamarTlis mier.
xelSekrulebis standartuli pirobebis arsebobisas da, unda vivaraudoT, ZiriTadad
samomxmareblo kontraqtebis pirobebSi, ssk-is 346-e muxli am SesaZleblobas pirdapir
iTvaliswinebs da epso iure abaTilebs im xelSekrulebas, romelic ndobisa da
keTilsindisierebis principebis sawinaaRmdegod sazianoa meore mxarisaTvis. sxva
SemTxvevebSi, unda aRiniSnos, rom kanoni ar zRudavs mxareebs, Tundac aSkarad
araTanaswori pirobebiT xelSekrulebis dadebaSi, Tu maT urTierTobaSi saproceduro
Tanasworoba ar darRveula.

107
Zimermann, The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford (University
Press), 2005, 268.
108
Zoidze, The System and Principles of the Law of Obligations of Georgia, in: Aufbruch nach Europa, 75
Jahre Max-Planck Institut fuer Privatrecht, 2002, 1102.
56 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1
samarTlebrivi tendenciebi

daskvna

rogorc davinaxeT, keTilsindisierebis principi, pirdapir Tu iribad, umniSvnelovanes


rols asrulebs Cveni samoqalaqo kodeqsis sistemaSi. samarTlianobis zepozitiuri da
maRaleTikuri elementebiTaa gamsWvaluli Cveni kodeqsis uamravi norma, romelTa
efeqtur gamoyenebaze mniSvnelovnadaa damokidebuli Cveni samoqalaqo sazogadoebis
momavali. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi sakmaris Tavisuflebas aniWebs mosamarT-
leebs kanonis ganmartebis procesSi. maT unda isargeblon am TavisuflebiT da ecadon,
rom yoveli kanoni Tu mxareTa neba keTilsindisierebisa da samarTlianobis kuTxiT,
socialuri da moraluri standartebis gaTvaliswinebiT da, Tu SesaZlebelia, `kanons
miRma, magram mis safuZvelze ganimartos~ (ü ber das Gesetzbuch hinaus, aber aufgrund
des Gesetzes).109 mosamarTles ufleba ara aqvs, uari Tqvas kanonis gamoyenebaze im
motiviT, rom mas es kanoni usamarTlod an amoralurad miaCnia, magram mas SeuZlia, ar
gamoiyenos analogiiT is kanoni, romlis gamoyenebac konkretul SemTxvevaSi usamarTlo
Sedegs gamoiRebs.110 yvelaze rTuli iqneba Cvens praqtikaSi keTilsindisierebis principis
umniSvnelovanesi institutis – uflebis faqtobrivi xandazmuloba uflebis
gamouyeneblobis an argamoyenebis ndobis gamo – damkvidreba, rasac ssk-is me-8 da me-4
muxlebis rTuli urTierTqmedeba ganapirobebs,111 magram imedia, es sirTule droTa
ganmavlobaSi daiZleva. amasTanave, rogorc davinaxeT, Cveni samoqalaqo kodeqsi sakmaod
kazuistikurad aregulirebs TiTqmis yvela im SemTxvevas,112 romlebic germanuli Treu
und Glauben-is ganvrcobis Sedegad Camoyalibda, amitom Cveni samoqalaqo kodeqsi
aranakleb samarTliani iqneboda Tavisi me-8 muxlis mesame nawilis gareSec. Tumca amiT
ar knindeba keTilsindisierebis zogadi debulebis praqtikuli mniSvneloba da igi
inarCunebs Tavis funqciebs, rac SedarebiTi analizisa da konkretuli SemTxvevebis
ganxilvis Sedegadac kargad gamoCnda winamdebare naSromSi.

109
Höltl, Die Lückenfüllung der klassischen-europäischen Kodifikationen, Wien, 2005, 168.
110
kereseliZe , saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis zogadi nawili, qarTuli samarTlis
mimoxilva, 7/2004-1, 34.
111
iqve.
112
uflebis faqtobrivi xandazmulobis instituts, rogorc davinaxeT, ar icnobs ssk da arc
qarTuli samarTlebrivi doqtrina. vfiqrob, am mniSvnelovani samarTlebrivi institutis
damkvidreba Cvens sinamdvileSi drois sakiTxia da am problemis mogvareba sasamarTloebsa
da mecnierebas unda mivandoT. amasTanave, mecnierebis valia, waaxalisos am institutze
dafuZnebuli gadawyvetilebani.

58 qarTuli samarTlis mimoxilva 10/2007-1