Sie sind auf Seite 1von 7
GUVERNUL REPUBLICIL MOLDOVA Nr.3¢-06 -10ffL Chisingu GE ff #020 Biroul Permanent al Parlamentului in temeiul art.73 si art.74 alin. (3) din Constitufia Republicii Moldova, se prezint& spre examinare, in mod prioritar, proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative, aprobat prin Hotérérea Guvernului nr.808 din 5 noiembrie 2020. Responsabil de prezentarea in Parlament a proiectului de lege este Ministerul Finanfelor. Anexe: 1, Hotirérea Guvernului pentru la aprobarea proiectului de lege (in limba roméni - 1 fild gi in limba rusé - 1 fil&); 2. Proiectul de lege (in limba roménd - 2 file si in limba rusé 2 file); 3. Nota informativa la proiectul de lege (3 file); 4, Rapoartele de expertizi (5 file); 5. Sinteza obiectiilor si propunerilor la proiectul de lege (2 file). 6. Avizele receptionate in procesul avizirii (2 file); 7. Tabelul comparativ (11 file). Prim-ministru ION CHICU 440 64 £0 Ex.: Oleg Barcari Tel. 022250-385 Casa Guvernul, MD-2033, Chisinau, Telefon: Fax: Republica Moldova +373 22.250 101 +373.22.242 696 GUVERNUL REPUBLICIL MOLDOVA HOTARARE or, Of din F nocemhce 2020 Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative Guvernul HOTARASTE: Se aproba si se prezinté Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative. Prim-ministru ION CHICU Contrasemneaza: Viceprim-ministru, ministrul finanfelor Serghei PUSCUTA Ministrul sanatatii, muncii si protectiei sociale . Viorica Dumbraveanu Ministrul justifie’ Fadei Nagacevschi ‘Y\DOTANUL 2020HOTARARN22845228¢5-edectatr.docx Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE cu privire la modificarea unor acte normative Parlamentul adopt prezenta lege orgenica. Art. I, — Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, editie speciala din 8 februarie 2007), cu modifictrile ulterioare, se modifica dup cum urmeaza: 1. Articolul 20 se completeaza cu litera z'*) cu urmatorul cuprins: w2'®) platile efectuate de angajator pentru testarea salariatilor in vederea depistarii virusului SARS-CoV-2.” 2, Articolul 24 se completeaza cu alineatul (25) cu urmatorul cuprins: (25) Se permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru testarea salariatilor in vederea depistarii virusului SARS-CoV-2.” Art. II. — Anexa nr.3 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurari sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificdrile ulterioare, se completeazi cu punctul 41) cu urmatorul cuprins: »41) platile efectuate de angajator pentru testarea salariatilor in vederea depistarii virusului SARS-CoV-2.” Art. DL — Articolul XXI din Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor masuri de sustinere a activititii de intreprinztor si modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 108-109, art. 186), cu modificirile ulterioare, se completeaz cu alineatul (4) cu urmatorul cuprins: n(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1593/2002 cu privire Ia marimea, modul gi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten{é medicala, din plafile salariale si alte recompense aferente perioadelor de pani la 31 decembrie 2020, achitate incepaind cu data de | ianuarie 2021 in folosul angajafilor, altor persoane fizice, pentru efectuarea de lucrari, prestarea de servicii, se calculeaza si se achit8 at&t primele de asigurare obligatorie de asisten{a medical datorate de angajafi, cat si primele de asigurare obligatorie de asistent medicalé datorate de angajatori, potrivit legislafiei in vigoare la data de 31 decembrie 2020.” Art. IV. — La articolul VI alineatul (2) din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor m&suri pe perioada stérii de urgenti in sin&itate public si modificarea unor acte normative (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2020, nr, 124-125, art. 222), cuvintele ,,fondul de interventie al” se substituie cv cuvintele ,,fondurile de urgenti ale”, ‘YAQOTANUL 202QHOTARARN2284502845-redacta-ro docx 4 Art, V. — Prin derogare de la prevederile articolului 56 alineatul (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prevederile art. intra fn vigoare la 1 ianuarie 2020, prevederile art. II si IV intra in vigoare la data publicatii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar prevederile art. III intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021. Presedintele Parlamentului YAOOTANUL 2020\HOTARARN2DEASU284S-redare-r0.does Nota informativa Ja proiectul legii cu privire la modificarea unor acte normative Proiectul de lege a fost elaborat ji in contextul situatiei epidemiologice care impune| implementarea unor mésuri suplimentare in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu! SARS-CoV-2 tn randul angajetilor, precum si pentru asigurarea continuarii activitétii,| 'indeosebi in cazul atest&rii unor cazuri pozitive in cadrul entitatii, atunci cind majoritatea| angajatorilor decid testarea extins& a angajatilor. Actualmente, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale, platile efectuate de catre agentii economici in vederea testérii salariatilor cu teste COVID-19 constituie facilitati impozabile acordate de angajator aferent cdrora urmeazé a fi calculate si achitate impozitul| pe venit, contributiile de asigurari sociale de stat obligatorii si primele de asigurare obligatorie de asistenté medicala. Totodati, angajatorii au dreptul spre deducere in scopuri fiscale cheltuielile suportate| pentru orice plati efectuate in folosul angajatului, in raport cu care au fost calculate contributiile de asigurari sociale de stat obligatorii si au fost retinute primele de asigurare| lobligatorie de asistenja medical si impozitul pe venit din salariu, datorate de angajator si langajat. Astfel, tinand cont de impactul economic si social generat de pandemia COVID-19, precum gi intru incurajarea testarii angajatilor si evitarea blocarii activitatii entitafilor, se impune necesitatea adoptarii prezentului proiect de lege in vederea sustinerii angajatorilor| si salariatilor in contextul situatiei epidemiologice actuale. Concomitent, in contextul modificdrilor operate prin Legea nr.60/2020_ privind| instituirea unor masuri de sustinere a activita{ii de intreprinzator si modificarea unor acte normative, la Legea nr,1593/2002 cu privire la marimea, modul si termenele de achitare a| lprimelor de asigurare obligatorie de asistenji medical, prin care a fost schimbat mecanismul impunerii sociale intre angajator si angajat, incepand cu 01.01.2021, primele de asigurare obligatorie de asistenta medical (9%) devin obligatie fiscala exclusiv al angajatului. ‘Asadar, tinand cont de faptul c contributiile de asigurari sociale de stat obligatorii laferente salariilor si altor recompense se determina la data calculirii iar primele de’ jasigurare obligatorie de asisten{A medical — la data indreptarii spre plata, se impune| inecesitatea adoptarii unor norme derogatorii, astfel incat din platile salariale si alte recompense aferente perioadelor de pan la 31 decembrie 2020, achitate incepand cu data ide 01 ianuarie 2021 in folosul angajatilor, altor persoane fizice, pentru efectuarea de lucrari, prestarea de servicii, si se calculeze si si se achite atat primele de asigurare obligatorie de asisten{4 medical datorate de angajafi ct si primele de asigurare obligatorie de asistent4] medical datorate de angajatori, potrivit legislatiei in vigoare la data de 31 decembrie 2020. Propunerile ce vizeazi modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor| 'masuri pe perioada starii de urgent in séinatate publica si modificarea unor acte normative, au drept scop asigurarea achitarii in continuare a indemnizatiilor unice angajatilor infectati cu COVID-19 ai Agentiei Nationale de Sanatate Publica, ai institutiilor/subdiviziunilor Imedicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Apararii, al| Administratiei Nationale a Penitenciarelor, al institufiilor medico-sanitare publice| spitalicesti, de asistentd medicala urgentd prespitaliceasca, de asistent& —— primara. Proiectul de ‘lege nu are drept scop armonizarea legislatiei nationale cu legislatia [Uniungi Europene, Proiectul prevede stabilirea unui reeim fiscal special pentru platile efectuate de cdtre langajator pentru testarea salariatilor in vederea identificarii virusului SARS-CoV-2. Astfel se propune ca platile efectuate pentru testarea salariatilor in vederea depistirii lvirusului SARS-CoV-2 sa constituie surse de venituri neimpozabile. Totodata, se propune ca cheltuielilor suportate de angajator pentru testarea angajatilor in vederea depistarii virusului SARS-CoV-2, si fie recunoscute spre deducere in scopuri fiscale, cu conditia confirmarii documentare a acestora, Concomitent, proiectul prevede ca din platile salariale si alte recompense aferente 'perioadelor de pana la 31 decembrie 2020, achitate incepand cu data de 01 ianuarie 2021 iin folosul angajatilor, altor persoane fizice, pentru efectuarea de lucriri, prestarea de servicii, sa se calculeze si si se achite att primele de asigurare obligatorie de asistenta medical datorate de angajati cat si primele de asigurare obligatorie de asistent& medical Jdatorate de angajatori, potrivit legislatiei in vigoare la data de 31 decembrie 2020. 5. Fundamentarea economico-financiara 'Proiectul nu va necesita cheltuieli financiare si alocarea mijloacelor financiare de la bugetul public national. 6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare Prezentul proiect nu implicd modificarea cadrului normativ. 7. Avizarea si consultarea publica a proiectului in scopul respectarii prevederilor Legit nr.239/2008 privind transparenja in procesul| decizional, Ministerul Finanfelor a plasat anunului privind inifierea procesului de elaborare a proiectului si organizarea consultarilor publice pe pagina sa oficiala, la compartimentul ‘Transparenta decizionala/Consultari publice si pe platforma particip.gov.md. In conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului, aprobat prin Hotarirea| Guvernului n.610/2018, prezentul proiect a fost supus avizérii, expertizei juridice gi lexpertizei anticoruptie de cltre Ministerul Sanatifii, Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Economiei si Infrastructurii, Ministerul Justitiei si Centrul National Anticoruptie. 8. Constatirile expertizei anticorupfie {in redacfia propusa, proiectul nu confine factor si riscuri de corupfie. 9. Constatirile expertizei juridice [Informatia privind rezultatele expertizei juridice a fost inclusa in sinteza obiectiilor si lpropunerilor/recomandirilor la proiectul de lege. Recomandirile inaintate au fost nate in considerare in procesul de definitivare a proiectului de lege. Viceprim-ministru, i Ministru al Finantelor 1 Magne Serghei PUSCUTA